Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ஆ மா ெதவ

வண க

தமி

ெச

ைன அ ப

பா

கக

ஆனா

டலி

என

ெச

ெச

சா

வா

ெச

சா

ெச

ேட
சா

ெச

,அ
ெச

,ஆனா

ைல,ம ெறா

தா க

நா

அவ
ெச

ளா க

,அவ

நா

ெந
,ஒ

ெச

ேதா , இ

நா

நிைரய

திய

அவ

ேபா

ப உ

ளா

,எ

ந ப


ெச

அ மா அைத


ேபா

ெச

ேக

தா

,அ ம

ளா

, அ மா

, அவைன ப றி

தா

ைன எ ப

நா

ேக?" எ

,

அ ப தா

நா

அவ

தேல

, அ ெபா

ெபா

நா

னட

நா

ெத

ன வய

அ மா ம

ெச

34,

பா

ேச தா க

ேப

ேதா , ஒ

காக இ

,நா

"தனா எ
றதாக

சி

, வய

ைரவ , 12-வ

அவ

ெமேச

டா

அ மா பா

ெகா

சா

18,நா

,அ பா கா

அதிக
ைக அ

வய

ப பா

ய...நா

ைன-இ

கமானா

ேக கவ

ேக

பா

,எ

,ந

வ ேத

ைன ெச

,பட

கிெகா

அவ

ேற

பா

ஆைச மிக

ெச

பா

வசி கி

கி ப

ரவ அறி

ெமேச
பற


ந ம தமி

கைர

ெபய தனா,எ

அ மா ப கா ெதவ

தப

என

-இ

ேபால இ

ெஹா

ப கேள..எ

யா:-

ஆைச

,

ெசா லி கிறா .." எ தா க ைல.எ அதிகமாகி பய க அ மா நல கல சா ப ப னா . அவ 38 ைச ைன கர " ெசம . "ஆஹா ைபய . அவ அ மா. அ ெபா அவைள ஓ தி .அ கிறா ற அ மய தஎ கா கி இ .அவ அ மா அத வ ட ெசா ைல ெச ேபா னா ெச ெசா ஆவ தலி அவ தின ேத நா அ ெபா ஒ கார ைவ அ த ெசஃ எ ேபான டா ல லா ?" எ ப டா ரவ ..அவ " சீ எ அ அ னாளா ...foxitsoftware.com For evaluation only.நா அவ வ அவ ெகா க ைடயா இ கீ இ கிறா . அ மாவ ட . அவள எ யாக காமி தா .ப ற எ த ெமேச க ைவ ைலகைள கச கி ..எ இ வ ெந ன கி ெகா ஒேக ஆகி டா யவ தி ெமேச கைள னடா இெத க வ தா .அவைள அ ப ேய க கிறா .. வ ள நிைறய ெச .." " க வ இ ெபா ேபா ரா . அ மாைவ மட கி வ இ தா .அ ெபா ெம இத ப வாக அவ ேம அட க த அவைள ேசாபாவ லேய ப .அவ கஆ அ ம .. அைத பா ேபசி எ ல வத காக அ மா சா ைய வ ல கி ெச ன ெம . அவ கமாக அம ட எ ளா கிறா அழகி இ . அ ெபா அ மைவ பா ச ேதாசப ைக ைவதி ெச அ மா அவைன ஹாலி ப உட .எ த தா ெச டா ...Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www."அவ .அ மா ேக டாளா .

.foxitsoftware... 6-7 ெசஃ அதி ேக டானா அைமதியா கால ேவ க ரவ "அ வர . ேபா ரவ அ மாைவ பா அ ெபா றாக அ வ ேயா இ அவ ஒ க ெகா ." .. அவ . "என ெச அ ெபா மதி "ஏ பா.... ச ப க கிறா டவ அ ம ெகா மதிய தினா எ னா நா இ அ மா அவ அ மா 9.. க ச ம தா ..... " எ றா ஆன தமி றா இெத லா ஒ ெச ஸி ெச வரெசா வாடா.. லி தா ெகா கிறா எ தா அ மா... ற ெரா ப க னா இ த மதி ஒ க டதா .....அவ ேபால எ த ெகா வ தி-இ வ ெபாசிசன எ சா ப அ மா வ ேயா எ அவைன ந ெச எ வ ேபான அ மா தஎ கி ெகா நி வாணமாக ேபா . அவ னஆ த தமி ெபா அ த தாளா ....Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www..00 மன ரவ கிறா ெசா வ ெச ..com For evaluation only.அத வ ெகா ட ரவ இ ப ெபா பவ 3 காச மஎ டா ஒ . வத வ ..எ அவ ணாக இ வா ெமாைப ட டா ப ப ெப ைல ச ப ஓ பைத தன எ ல .அ ெபா ெச ைஸ பா .ஓ அ மைவ ஓ தி .. எ இ ெச அதி வ ெரா ப ஆைச ஆகிவ லா .அவைல ேபா ெடா எ ம டா னாளா ....மாைல நா தா களா ...அெம ....ந ட ஓ கலா தா டா. .

எ சி ன தா .... ள னா 2இ 7-8 இ ன பச டா ேபா ல த ேம சி .. ம ற 4 ேச நி அ மாவ ரவ அவ க உட .ரவ அவ அ மவ பா எ ஆனா ேநர யலாமா எ வர ெசா ல பச ெச வ தா ல 4-5 ெவ க ப டா எ ஒ ச மத னா நா .. அ ப ேய ெதவ யாவா இ ஓ பா. எ ெச ஒேர ெநர க .. ஒ எ ெப உைடகைள கைல தா க ெகா .. எ அவ க ெந சி..அ ப ேய எ ஆைசய ..ஆன .... அவ சா ைய கள ரசி தா க . ........ வ தவ க .அவ நி இர ேப ைபய ைடய வ ....இ த மதி எ றன வ ேற இ எ க...எ ட வ ற ைடய .உ த இ த ..com For evaluation only......... அவ க ஜ ெக ெடா ெகா ேபா பயமாக இ அ ப ேய எ தனமாக கச கினா க தைலய வத அ மா சீ .எ ப க ேபா ெவ கப டா அ மாவ ந அ ம சா ெச ைய ேக டா ல தன தா ெரா ப அதிசய " ர .ரவ அ மாைவ எ அ மைவ ைலகைள ப அ மாைவ ைடய வ ைர தா இ அ மா ......அ ர ற அவ ைவ ேபா ட க ..எ அச லஒ ற எ னா இ த மாதி கினா க லஓ .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www..... இ த மதி ேபாடா..அ ெபா கி ெப .foxitsoftware.......எ மா 10 இ ந கினா க க இ தா த . அைனவ அ மைவ நி வாணமா கி எ நா கா களா க.

.. ெச வைத பா ைக அ ேவைலைய ஆர ப வ ட ..... ரவ எ பா வ டாம கிறா ந க னடா ...ம ற தா அ மா .foxitsoftware.00 ஆன க தி எ ண யேத நா நா ைல 2 த அ மவ அ மாைவ ஓ தா க க வ எ அ மவ அவ கைள அ ைள அவ க . கி ட ேபால ரவ .....எ ல என நட க அ மைவ ஒ .ப ற ... நா எ அ மாைவ ஓ க வ தி ட ேட .ரவ இைத எ மாறி மாறி எ .இெத .ேநர க. -2 ேபா ெச ைற 4 வா இெத ல .ப ற .ப ற க ப ைவ தி .....4 ெப ெச ..ஒ வ அ மாவ அ மவ ளா தா க ெனா தா தா மதியானேம வ இ த .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www..அவ அைண வ ஆகல எ ப ேதா கா ள ............ எ வ வாய திய கினா ைவ தா க எ .இ இ வ எ அலறி அவ க எ வா ெகா பா ேகள ைபய எ ெத உ ப ேயா ைவ என எ அ மா ெதவ ஒ நா ெவள ய ெசா ல வ தினா க வ டா க ேயாவாக எ அ மாைவ வ ைபய தா யா பா ப காேல ெஜ லமேல ரவ எ .... எ திய வ அ மாைவ அவ க 4..எ எ ேம இ ட .com For evaluation only.

. நா ெச சியாக இ ெசா ேத ச ேநர ைன பா னஆ ேபா ைல..எ நி கி ட ந ம ேவைலைய த ப யா ட ைன அதி காக...com For evaluation only. ெவள ய பா ேக ேட . அ மா ந ம வ கி ஆகச ெகா நா காணவ அ ேக டா.foxitsoftware. . ச வ தி ேற எ என நிைன ைவ அ மா எ க மிக அ மா பத றமாக இ எ . வ வர ேபாறா ஐ யா ப இர ேட உ சி க ேத கி" மாதி ைற ஹாலி ெச ஆ லடா யா ேட அ மா உைடகைள ச ைல.அதி . வா இ ேபா அ த ெச யார கி ற க வ தா ெசா ைற ப யா க ைட இேதா உ எ க கியா" கி ெகா ைக அைறய இதி த கா சிக களா னா "அ பாவ .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www... இ இ காேள வ ஒ ஒ ப ன ேன அ த நா இைணேத திய ..வ க ப ெசா வ கிெகா னா.அ த நிமிட ரவ ேள ெச ேற . ேமல ேகாவ வ த கா ட ேவ ய கழி எ ச இன ேம அவ தா கதைவ த அ மா கதைவ திற தா னடா ெசா லாம வ காேல -ல ெட அவ அதா தா சா பா ேற மாதி க ெச ெத யவ வ கி தா பா ... . ெகா மதியானேம வ ேசைல வ லகி பா ைவ சவ ேன . சிய .. ம ெறா வ நா ேன தா யா பா ேன . 2 ெவ காமிர வா டைர ெவ காமிரா பா ைப இவ ச யான " .

ப கா ... ந ேட தி க தா ...30 எ அ மா ஹாலி ந ள பட ல ெச ஒ சீ ஏ றிெகா வரவ வ ைற ேபா டா உ டா . மண .10.30 ேகப வ ச வரவ ைல எ அைத ச ெகா ேவ ெச க ெச பவ ெசா வ "எ மா நா "எ ெசா ேவ . அ மா அவன ட லி அைத ச லா னா மா "எ தாைனைய தவறவ ேபானா வ தா எ டா ச ெச ஆகி ..8.அவ ேகப அ மா " கா ெகா ச வ ச யாக கா ேவ கா .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www..9.com For evaluation only.. அவ ய ெசா கா ... அைத பா வ தி ெரன நி . மண .30 நா காேல ேபானதி இ வ ேயாைவ ஒட ெச ேத . அத ன ேமட னா சி ேமட எ ேக ... மண .. ைல ேகப டைவ அ மணமாக ஹாலி பா ந ற சி ன ேபா ெச பட றாக ச யாக வ .. அ வ ஆப மாறினா ஒ கா ேஜ ள பட .foxitsoftware.

..30 நா க ேக வசி வா ப கிதா இ . மண -11.... அ ள யாக இ லாததா வாடா எ ெநன பாேவ இ ண டா .com For evaluation only... அ பாவ ெதவ ேமல 100 ேட 100 . உன ேம உ ைக க ... அவ எ ேபா கா தின ெச . ைவ மா எ .. ெரா ப சி தா வா ட ேபா அ ப தா 12 வய கிைட லாததா 20 லி ட அள . எ அவைள கிெகா ெப ெச அ மாைவ அைறமண ேநர ப ன ெபடெல உ எ ேக டா ச வ பா சா எ ஓ றா க ேவ ெநா வள .. உ இ ேத இ கைட வ வா க தா ேபா தா கவ ல இ றா ... அவன ட அவ அத 200 ய காைச வ ட அதிகமா .. அ கா என உ தா தா .. இ ைபய ேள ைவ தா ைன வசதி இ ..foxitsoftware. எ பா யா என பா ேக ெச றா றிேய ... த ெகா வ ேக ெகா வய தா வ வ தி இ ெகா உ பா தா . பா ெவ வ த க ேவ அ த அள இ திய ன ைபய ெசா த வ ப வா ட வ கைள நிைன ல ண ேக எ அ மாைவ க கா ேக டா எ ப 15 ... உன ேட 100 எ எ க ேவ பா எ ய கா ப ெகா றா றா தா ஆைச .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www...

com For evaluation only... அவ ெசா பாவைடைய அ மா ேபா எ அ மாவ ெகா ேபாேத ஆைசய பா னல எ சா உ அைமதியாக அவ றா அ கா உ அ ெபாதா இ ேபா உ . ஆைச இ கஉ எ உட ச வரா ஆன டா...1.எ த தா இவ பா ........ ேசாபாவ ேவைலைய ஆர ப தி கி வ இ ப ைக ைவ தா வ ெச உ றா . ச எ ..00 எ உட ப ேத .foxitsoftware.. . அவ ... அவ . அவ ... அவ ந கி இ எ .. திய ல ஏ தலா ைலகைள கச கிவ லி ெச .. எ கிற அ ேபா வா.. அவ றா 10 நிமிட வ க டா சா தா ைடய டா இ ..... எ அ மாவ . அ ேர எ எ அவ ச றா ஸி அ மாைவ க உட . ேனாடைத வ ட க ற அ ேபா ம னால சமாள பவ அ எ ேபா . அதா ப ெகா த வைத ரசி தா கி "ந டா" எ ெசா ெத எ டா ெச ச றா ..Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.. அவ கஅ னால அ எ வத வ டைல லா திய ல ெசா அ கா எ அவ மண . அவ . ேபாக எ ைன ந லா சா எ றா ேபா ைள வேர திய லஎ ைன உ க தி அ மாவ எ சி ெசா வழி த வ ைர த தி எ ஏமா ற இ 2வ ச க .

" எ பசிைய நா .. அ ேபா பசிைய நதா யவ ெதள பஎ றி ேவ ச த தா ேபா ேபா வ அைதேய பா தா அவ இ நி .. அவ மா எ . கி ச பசி ஆறியவ க தி . ெகா இ ெபா ப ஒ கார ெசா காைலய அ ேபா .... எ எ எ அ மா அவைன ேள வ எ அ மா அவைன ள க ..foxitsoftware... அவ உட பசி எ ..Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.. அ மா காமேதவைதேய எ ப தா . அவ ெபா னா டா சா ப எ வா ச அவ அவ ைசகார த இ லிைய எ .... எ ெச ேக எ சா ப ட ஒ கா ெச தாய ... அத ேள வா ைவ சிகிளா அவ ேக ேசைல வ லகி ப றா பசி என .. அ மா அவ தி ைல ப சா ப சா ப ைவ சி ட மா.. எ ெபா எ அ மாவ ைன க ேள இ த அ மா உ ைச எ ெவள ய ல ேவணா உ ன பசிைய த க எ நாேன ேசா உன இ . அவ கி ட எ த னஇ ற நாதா " எ இ ேட ஒ றா ற மா தாய . அவைன அவ யநிைன பசிய த எ தா ேபா டா ைத ரசி தா .. இ க லா இ ெவள ய . " அ மா தாய ேசா கலமா எ டாவ தா அ ப ேய உ வாக ரசி தா ..... அவ .com For evaluation only. பசி தா வர றா ெச பசிய றாக சா ப ந ைவ தா ெத த "மகராசி ந எ தினா த ைல "உ ப இ ெசா லி உத ெசா லி எ க த வய ைன ழி தா உ ப தா அ மாைவ அ அ வ தா ....

. 12 இ திய நா த காைல ப எ அவ திவ ெச ...Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www..... அவ பாவைடைய ேதவைத மா ந.... ப னா அ மைவ க அ மா க ப ெசா ப பா எ எ பசிைய ப ச தா ந கைள இற கிவ உட எ வ ஒ ைற வா .. அ ேபா .foxitsoftware. எ .. ஆர ப தாமத ெகா ஒ ந அ மனமாக இ றாக ெத ரசி அ மாவ உ ேபா வ தா கி அவ க ஆர ப ேத அவ ைட ன லாவகமாக அ மேவ அவைன ேசா . அவ தமைழ ெபாழி ததா ைசகாரைனேய ஓ எ தா ள னா அவைன வ ைர த அ மவ த அவ அவ ைலகைல ப அவ ேல இ .... எ அ மவ எ .. அவ வா தினா .. அ ெபா டா ெசா மி . ெசா எ னா . அ ஒ எ . எ ம கான ன நட கிற த அவ வய ைவ ச மகராசி எ காம ந லா ஓ அ மா எ அ பாவ தா கினா வேம எ வ சேம இ தமாதி ேள ேபா ெசா ண வ தி " ெத ... அவ க பாவைடைய பா எ வா ச அ மாைவ ம ற மண -2... உ தாய" எ ...30 ப ைசகார ஓ ததி ேசைலைய கல ெகா ேபா வ ச ைடயா ள ஆகிய க ெச றா தா . அவைன ப அ மாைவ உ லி ப னா க வ வ எ ..com For evaluation only. எ எ த தா த அவ ததா றாேல எ பசிைய றாக ..

..... எ ெசா அவ வ ெகா வ த .. அவ க ந ைல .. அவ ெச னா வ ஆ வ ெகா ெகா ெகா ேவகமாக எ அ வ வலிய தா . அவ ெச . எ ...அவ க கினா க ....Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.. அவ க அ மாவ திய வ எ ெகா ைல தவன றா .. எ வ அ மா வா அ மவ ைன அைண ைகய வைன ெபாசிசைன ச த ைபய எ . ஒ வ கடா..30 மண ச ேபா ..... ெசா ன இ கஎ ேட கடசியாக இ டா .com For evaluation only.. ஆ கீ . அவ தி ல தா க ...00அ மா கினா க கவ அ மாைவ மாறி மாறி வா பதி வ ேகா " எ றா ஏ உ "எ றாக ஓ இ எ அ தா க கி ெகா ஆ அவ க ந . எ தா க தினா க திய தா வண க ேட ப ய இ க ெசா லி அ மா கி ெகா . அத ேட . அவ அ மைவ அ ப ேய கள னா .... லா காரண த ப ய வா றா அ மா கதைவ க " எைத ேபா டா .... எ ன ேநர ைத பா கிள கஎ தமி தா வ றா க எ வத ஆைச தர எ ெதா கிெகா ேபா எ .. அவ க ைல வாய ேபா அவ றா வா ப ேக ைல. அவ க எ . எ அ மா ட யாம வாய அ மவ ைன ஓ .. "5 ேப ....... அ 5000 பா ந க .. ேபா வ த ேபசினா பா க ேப இ ரவ .. ஆனா த அைனவர எ ..." எ வ அ மா உைட ஏ ெப க அதா இ நி றா க ெப இ ெனா ைகய க ேநர ைத ஏ . எ க ஆனா 4.. வ தவ க ேபாற கைள காலி திற தா ேக டா க கஉ உலாதி ெகா வ ஏ ஒ அ மனமாகேவ ஹாலி அவ க அவள ட ெசா ேக டா றா ப கள களா பச க அ மா "ச டா வா ட ள வ தந கீ றா கடா எ எ ட யா இ ஆைச ப அத ேபா ....foxitsoftware.... ம ற இ .... அவ வ ேபா டா க கி வ தி 5 ேப காமி தா ப எ கள டதா .. றாக ஓ ைல உ ... வ தவ க ேபாடாம இ வ கினா அ மா எ ைன . நாேன நிைன ..மண -3..

... .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.... அ மா ந ர ஓ ஹா லி மா தி ... நா னா . மண -5.foxitsoftware.. பா வா றாக ள வ ேபா வா ேகாவ க த ம ப தின ேபால கினா? எ ைன நாேன ெக வ .00 நா காலஜி டைவ க இ இ ைவ சி ேக ேபாக எ இ ேக தா வ ேத தா . ெச றா க . இவளா இ ப ெகா வ த சி ெசா ேட ....com For evaluation only..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful