KEMENTERlAN PELAJ AYSIA BAHAGIAN KEWANGAN ARAS f & 7, BLOK E12, KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUS AT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62604 PUTRAJAYA TELEFON: 03 - 88846000 NO. FAKS: 03 - 8884 7679 (PEJ. SUB) "1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN"

·

Ruj. Kami : KP(SKEW)(SJT)1600/91/2/JLOA Tarikh Seperti Senarai Edaran

( J.If)

;)1

Mei 2010

Y.Bhg. Tan SriiOatuklOato'/OatinlTuan/Puan, EDARAN SURAT PEKELILING KEWANGAN BIL.4 TAHUN 2010 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN PERUNTUKAN KHAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) Dengan segala horrnatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas dan surat daripada Sahagian Kewangan KPM No.Rujukan: KP.(BKEW)(PK)1587/6/A-4(23) yang bertarikh 25 Mei 2010 adalah berkaitan. 2. Adalah dimaklumkan bahawa terdapat pindaan pada senarai Lampiran 8 dan Lampiran D bagi surat pekeliling kewangan tersebut. 3. Sehubungan itu, bersama-sama ini dikemukakan Surat Pekeliling Kewangan Bil.4 Tahun 2010 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Peruntukan Khas Sekolah Berprestasi Tinggi Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pindaan untuk perhatian pihak tuan. 4. Segala kesulitan berlaku adalah amat dikesali.

Sekian, .terirna kasih. "BERKHIDMA T UNTUK NEGARA" "TINGKA TKAN PRODUKTIVITI KURANGKAN KOS"

( KHA OHD DERUS) Sahagian Kew gan b.p. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia
No. Tel: 03-8884 7290 emel: khamis. mderus@moe.gov.my Fax: 03-8884 7575

(Sila catatkan rujukan Kementerian
HOTLINE: 03-7723 7070 03-8884 7700

ini bila berhubung)

FAKS : 03-88847701 (Caw. Pentadbiran Kewangan), 03-8884 7509 (Caw. Penilaian & Sistem), 03-8884 7575 (Caw. Bajet), 03-8884 7611 (Caw. Bantuan) http://www.rnoe.gov.rny/bkew

(Caw. 03-8884 7611 (Caw.. TUJUAN Surat Pekeliling ini bertujuan untuk menggariskan peraturan dan tatacara pengurusan kewangan dan perakaunan Peruntukan Khas yang diluluskan kepada Sekolah Serprestasi Tinggi (SST) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Kami Tarikh :KP(SKEW)(PK)1587/6/A-4(23) : 25 Mei 2010 Pengarah Sahagian Pengurusan Sekolah Harian Pengarah Sahagian Pengurusan Sekolah Berasrarna Penuh dan Sekolah Kluster Pengarah Sahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Pengarah . . Bajet). 1 (Sila catatkan rujukan Kementerian ini bila berhubung) HOTLINE: 03-7723 7070 03-8884 7700 FAKS : 03-88847701 03-88847575 (Caw. BLOK E12. FAKS: 03 . Bantuan) http://www. Penilaian & Sistem).88847679 (PEJ.8884 6000 NO. 4 TAHUN 2010 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN PERUNTUKAN KHAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI KEMENTERJAN PELAJARAN MALAYSIA 1.moe. KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA TELEFON: 03 .myfbkew .gov. Sahagian Pendidikan Islam Pengarah Sahagian Pendidikan Khas Pengarah Sahagian Sukan.KEMENTERlAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN ARAS 6 & 7. 03-8884 7509 (Caw. SUB) "1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN. Pentadbiran Kewangan). PENCAPAIAN DIUTAMAKAN" Ruj. Seni dan Kokurikulum Semua Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Semua Pengetua dan Guru Sesar Sekolah Berprestasi Tinggi SURAT PEKELlLlNG KEWANGAN BIL.

Selaras denqan itu. SST diberi kuasa autonomi dalam pengurusan kewangan dan perakaunan. Peruntukan khas ini diturunkan kepada SST di bawah Objek Sebagai (OS) 42000. iii. Khas ini hendaklah digunakan bagi tujuan program/aktiviti 3.3 3. LAT AR BELAKANG 2. Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster (BPSBPSK) untuk kelulusan. yang berbentuk pertandingan dan Penyelenggaraan dan ubahsuai kecil.2 3. Pengantarabangsaan perkongsian ilmu. ii. dan Harta modal untuk Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Peruntukan Khas SBT di bawah OS42000 ini akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) sekolah masingmasing.2 SST ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos.1 KPM telah mewujudkan SST pada tahun 2010 dengan permulaan buah sekolah. Pengurus Sekolah hendaklah menyediakan dokumen perancangan bajet (aktiviti dan anggaran kos) bagi permohonan Peruntukan Khas SBT. 2. Dokumen ini hendaklah disediakan mengikut format seperti di Lampiran A dan dikemukakan kepada Pengarah.4 Pembangunan modal insan.1 Perbendaharaan telah meluluskan Peruntukan Khas SST berdasarkan pembentangan Bajet Tahun 2010. Aktiviti SST dan perbelanjaan hanya boleh dilaksanakan bermula dari tarikh peruntukan dikreditkan ke dalam akaun bank KWK 2 . watak.3 Peruntukan berikut: i. iv. 20 2. tujuan mencapai matlamat kecemerlangan sekolah secara holistik. Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa dan menjadi sekolah pilihan utama. 3. PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN 3. Kerajaan telah meluluskan Peruntukan Khas SST bagi membiayai aktiviti sekolah dan pembangunan modal insan. identiti tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidlkan. Bag.2.

2. Pengurus Sekolah hendaklah menyenggara bagi setiap klasifikasi seperti contoh berikut : Peruntukan di Buku Tunai Pelbagai Akaun Subsidiari 5.3.Pengantarabangsaan SBT . Setiap permohonan perolehan harta modal leT dan bukan leT hendaklah dihantar kepada BPSBPSK untuk diselaraskan sebelum dikemukakan ke BPPA bagi mendapat kelulusan Pegawai Pengawal (Ketua Setiausaha KPM) secara "blanket".5. 000 akan diuruskan oleh Bahagian Pembangunan (BP). sebut harga ataupun tender.2.2 Akaun Subsidiari ( Klasifikasi Peruntukan) SBT . 4 6. PROSEDUR PERBELANJAAN DAN KAWALAN 6.Harta Modal 5. Semua rekod dan daftar yang ditetapkan dalam TPKPKWS hendaklah disenggara dan dikemas kini dengan sempurna.1. Perolehan kerja yang melebihi RM500.1.1 Semua perolehan hendaklah mematuhi peraturan perolehan kerajaan yang berkuat kuasa sama ada perolehan secara pembelian terus. Garis Panduan Perolehan yang dikeluarkan oleh Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset (BPPA) Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah digunapakai bagi semua perolehan. 5.2 6.3. 000 akan diuruskan oleh BPPA.Pembangunan Modal Insan SBT .1 Semua terimaan dan bayaran hendaklah diakaunkan ke dalam Buku Tunai KWK di bawah Lajur Pelbagai sebaik ·sahaja resit atau baucar dikeluarkan.3 .2 Penyenggaraan Buku Tunai dan Akaun Subsidiari 5.3 Dokumen Kewangan 5.1.1 Semua transaksi hendaklah menggunakan dokumen kewangan seperti yang ditetapkan dalam Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (TPKPKWS).2 6. Perolehan bekalan/perkhidmatan yang melebihi RM500.Penyelenggaraan dan Ubahsuai Kecil SBT .1 Perolehan Bekalan/Perkhidmatan/Kerja 6.

1. Resit hendaklah diserahkan kepada SPSBPSK untuk tujuan rekod.1 Terimaan 5. Pembangunan Modallnsan Pengantarabangsaan Penyelenggaraan Harta Modal Jumlah Peratusan Dan Ubahsuai Kecil 5. iii.Sekolah Berprestasi Tinggi".01) atas nama "Pengarah Sahagian Pengurusan Sekolah Serasrama Penuh dan Sekolah Kluster" dan ditandatangani oleh Pengurus Sekolah atau pegawai lain yang diberi kuasa menandatangani resit tersebut. ii.4 3 . Terimaan hendaklah dicatat di resit sebagai "Peruntukan Khas .Tarikh resit hendaklah mengikut tarikh Penyata Bank diterima Terimaan melalui cek . AGIHAN PERUNTUKAN 4. 5. Terimaan melalui Electronic Fund Transfer (EFT) .sekolah masing-masing peruntukan. PENGURUSANPERAKAUNAN 5.Tarikh resit hendaklah mengikut tarikh cek diterima.1.1 Peruntukan Khas SST diagihkan berdasarkan klasifikasi dan peratusan (%) seperti di bawah: Program! Aktiviti Peratus (%) Peruntukan 45 25 20 10 100 i.3 5. bagi mengelakkan perbelanjaan tanpa 4. IV.1.1.1 Terimaan Peruntukan Khas SST hendaklah dikeluarkan Resit Rasmi Pejabat (RP.2 5.

2.2. Sebarang pengecualian hendaklah dipohon melalui BPSBPSK untuk diselaraskan bagi tujuan kelulusan. Kemenlerian Pelajaran Malaysia). Elaun Kepada Jurulatih/Konsultanl 6.Perolehan). Pengurus Sekolah hendaklah menyediakan Kertas Kerja Program Pengantarabangsaan dan melengkapkan Borang Kelulusan Ke Luar Negara.000.2.2 Tahun 2005 (Peraturan Mengenai Kadar-kadar Dan Syaratsyarat Bayaran Saguhati Kepada PensyarahlPenceramah Dan Fasilitator Sambi/an).4 BSBPSK akan menyelaraskan permohonan perolehan melibatkan harta modal ICT untuk kelulusan Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) di peringkat Bahaqlan Pengurusan Maklumat (BPM) terlebih dahulu sebelum diangkat untuk kelulusan Pegawai Pengawal.6 6.00 bagi setiap item seperti yang dinyatakan di dalam TPKPKWS (Bab 6 . Dokumen tersebut hendaklah dikemukakan kepada Pengarah BPSBPSK.1.3 6. Perolehan Kerja/Harta Modal leT dan bukan ICT yang menggunakan Peruntukan Khas SBT dikecualikan daripada mendapatkan kelulusan Ketua Pusat Tanggungjawab masingmasing dan tidak terikat dengan had amaun RM10.5 6.3.2 .3. Perkara yang berkaitan Penceramah hendaklah merujuk kepada peraturan yang terpakai di bawah Pekeliling Perbendaharaan Bil.3 Pemilihan/Pelantikan/Bayaran Penceramahl Fasilitator 6. 5 6.1 Perbelanjaan bagi tugas rasmi luar negara hendaklah menggunakan peruntukan yang diluluskan di bawah klasifikasi Program Pengantarabangsaan.1 Perkara yang berkaitan Jurulatih/Konsultan/Fasilitator dalam dan luar negara hendaklah merujuk kepada peraturan yang terpakai di bawah Surat Pekeliling Kewangan Bil.2 6.1.1.6.2 Tugas Rasmi ke Luar Negara 6.12 Tahun 2008 (Pelaksanaan Kadar Bayaran Jurulatih Kebitaraan (Niche Area) Bagi Sekolah Kluster. Permohonanan bagi tugas rasmi luar negara hendaklah dikemukakan selewat-Iewatnya 30 hari sebelum tarikh perjalanan kepada BPSBPSK untuk dihantar kepada Bahagian Kewangan bagi kelulusan Pegawai Pengawal. 6.

00 bagi setiap item seperti yang dinyatakan di dalam TPKPKWS (Bab 6 .2.2 Tugas Rasmi ke Luar Negara 6. Kementerian Pe/ajaran Malaysia).3.2. Dokumen tersebut hendaklah dikemukakan kepada Pengarah BPSBPSK.1. Perkara yang berkaitan Penceramah hendaklah merujuk kepada peraturan yang terpakai di bawah Pekeliling Perbendaharaan Bil.2 .3.3 Pemilihan/Pelantikan/Bayaran Penceramahl Fasilitator 6.3 6. 6.1 Perkara yang berkaitan Jurulatih/Konsultan/Fasilitator dalam dan luar negara hendaklah merujuk kepada peraturan yang terpakai di bawah Surat Pekeliling Kewangan Bil.1 Perbelanjaan bagi tug as rasmi luar negara hendaklah menggunakan peruntukan yang diluluskan di bawah klasifikasi Program Pengantarabangsaan.1. Sebarang pengecualian hendaklah dipohon melalui BPSBPSK untuk diselaraskan bagi tujuan kelulusan.2 6.12 Tahun 2008 (Pelaksanaan Kadar Bayaran Jurulatih Kebitaraan (Niche Area) Bagi Sekolah Kluster. 5 6.4 BSBPSK akan menyelaraskan permohonan perolehan melibatkan harta modal ICT untuk kelulusan Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) di peringkat Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) terlebih dahulu sebelum diangkat untuk kelulusan Pegawai Pengawal.Perolehan).2 Tahun 2005 (Peraturan Mengenai Kadar-kadar Dan Syaratsyarat Bayaran Saguhati Kepada PensyarahlPenceramah Dan Fasilitator Sambi/an).5 6.000.1. Perolehan Kerja/Harta Modal ICT dan bukan ICT yang menggunakan Peruntukan Khas SBT dikecualikan daripada mendapatkan kelulusan Ketua Pusat Tanggungjawab masingmasing dan tidak terikat dengan had amaun RM10. Permohonanan bagi tugas rasmi luar negara hendaklah dikemukakan selewat-Iewatnya 30 hari sebelum tarikh perjalanan kepada BPSBPSK untuk dihantar kepada Bahagian Kewangan bagi kelulusan Pegawai Pengawal.6. Elaun Kepada Jurulatih/Konsultanl 6.6 6. Pengurus Sekolah hendaklah menyediakan Kertas Kerja Program Pengantarabangsaan dan melengkapkan Borang Kelulusan Ke Luar Negara.2.

TARIKH KUAT KUASA Surat Pekeliling ini berkuat kuasa mulai tarikh Surat Pekeliling Kewangan ini dikeluarkan.zetiausaha (Pembangunan) b.8.p Ke~tiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia No. 9.my 7 . "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "TINGKATKAN PRODUKTIVITI KURANGKAN KOS" (DATO' BADARUD~~MAN) Timbalan Ke~. LAIN-LAIN Semua dokumen kewangan berkaitan dengan Peruntukan Khas SBT hendaklah disimpan selamat bagi tujuan pemantauan dan pengauditan dari semasa ke semasa. Tel: 03-88846101 No. Faks: 03-88844352 E-mel: badarudin@moe.gov.

... < OJ < C> < 0:: Z z < o z w a..00 C'O- C_ :J C/) O):J ~ o C'O C'O co . 0:: Cl J: < .... o: E C'O z E~ c: 0- o.....J ~ W en tW -... s: C'O W E OJ o 2 c:~ C'O 0. "C en 0) c: - C'O~ ...o C> C> Z tt- en en w < w 0:: a.... C'O ....N N Wl.... E c: C'O en c: C'O C'O C'O c: e a...0 . C/) .{) ...{) o. c: ..~ (J)I.:J c: C'O C'O O)W ...

ct'lo ro Q) ro- ~ .. C'G o ...... ....... C'l _0 ~ro. I. a._- -oC/) o ::l to..c E C'G .

1 2 Dokumen Nama Konsultan/Penceramah Profil Syarikat Biodata Penceramah Kos Perbelanjaan/Sebutharga (Terperinci) Syarikat yang dilantik hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah bidang tenaga pengajar (kod 220502) Justifikasi pelantikan syarikat Nama program/kursus Jadual Program Tarikh program dijalankan Masa program dijalankan Tempat program dijalankan Senarai nama dan gred jawatan peserta Ada Catatan UNTUK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .LAMPIRAN 8 SENARAI SEMAK BAGI MENDAPATKAN PENCERAMAH I KONSULTAN MENJALANKANKURSUS/BENGKEL KURSUS/BENGKEL: TARIKH TEMPAT Bil.

.. 2. Peruntukan asal yang diturunkan (keseluruhan) Perbelanjaan sebenar b. RM RM RM RM . Tanggungan tidak dapat dielakkan yang belum selesai RM d. Perbelanjaan sebenar RM c..LAMPIRAN C Rujukan fail BORANG PERMOHONAN PINDAH PERUNTUKAN PERBELANJAAN ANTARA KLASIFIKASI SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI SEKOLAH: Bil. BUTIR-BUTIR PERUNTUKAN KLASIFIKASI YANG MEMPUNYAI KEKURANGAN a. a. 3. b. . Tanggungan yang diperlukan masa hadapan (tambahan kepada c) d.. Saki lebihan (a . .. BUTIR-BUTIR PERUNTUKAN TAHUN . BUTIR-BUTIR PERUNTUKAN KLASIFIKASI YANG MEMPUNYAI LEBIHAN Peruntukan yang diturunkan Perbelanjaan sebenar b. .(b + c) d.. . TANDATANGAN PENGETUA/GURU PENGETUAIGURU BESAR Tandatangan Nama Jawatan Tarikh BESAR DAN PENGARAH BPSBPSK PENGARAH BPSBPSK DILULUSKAN / DITOLAK Tandatangan Nama Jawatan Tarikh .. RM RM RM RM RM RM . 8aki peruntukan (a .. . c. 4. PERUNTUKAN KHAS Klasifikasi Peruntukan Jumlah Dikurangkan (RM) Jumlah Ditambahkan (RM) Jumlah 1. a. Jumlah diperlukan untuk tahun ini (b + c + d) e.e) RM ALASAN PERMO HONAN PINDAH PERUNTUKAN PERBELANJAAN ANT ARA KLASIFIKASI a. 5. . Saki kekurangan (a .. . . . . Peruntukan yang diturunkan RM b. Tanggungan yang diperlukan masa hadapan (tambahan kepada c) RM e. . Jumlah diperlukan untuk tahun ini (b + c + d) RM f. Tanggungan tidak dapat dielakkan yang belum selesai c. . . Tanggungan tidak dapat dielakkan yang belum selesai c.e) f.

Disediakan Tandatangan Nama Cop Jawatan Tarikh oleh: Disahkan oleh: Tandatangan Nama Cop Jawatan Tarikh . Perlu dihantar kepada BPSBPSK untuk diselaraskan dan sesalinan kepada Bahagian Kewangan pad a atau sebelum 1Ohb bulan berikutnya. Tanggungan ialah apabila Pesanan Tempatan ILocal Order (LO) telah dikeluarkan atau Surat Setuju Terima (SST) telah ditandatangan. 2.LAMPIRAN D PERUNTUKAN KHAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN SEHINGGA (Setiap Akhir Bulan) Nama Sekolah Peruntukan Asal Peruntukan Diluluskan Peruntukan Diturunkan Jumlah Perbelanjaan Sebenar Jumlah Tanggungan Jumlah Perbelanjaan (Sebenar + Tanggungan) Peratus Perbelanjaan tanggungan) (sebenar + Baki Peruntukan Oi Sekolah JUMLAH - - - - - - Nota: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful