by

Abirami Bhattar
Typed / transliterated by Vijayalakshmi Mallikarjunan, Griffin, GA
using AdhaWIN © created by Dr. K. Srinivasan, Quebec, Canada.
Preface
These are the poems composed by abiraami battar. The 100 poems praise the Goddess
Abiraami. To my knowledge, the story goes like this:
People in Thirukadvoor (The place in which the Mother Abiraami is) were not liking
Abirami Battar because of his abnormal behaviors. He was always enjoying with his
immersed thoughts about the praise of the Goddess Abiramiand not at all bothered about
the worldly matters.
When the King of Tanjore, Saraboji made a visit to the town, these people told Abirami
Bhattar and his abnormal behaviors. The King went to the temple to worship the Mother.
At that time, Bhattar was in meditation thinking about Mother's glorifying face. At that
time, King approached him with due respect and asked what the day ( Thithi) it was.
Without realizing the actual day as a New Moon Day ( Amavasya), Abirami Battar
mentioned to others that the day was a Full Moon Day ( Pournami). Every one laughed at
him.
The King went angry and ordered to burn him alive if his words (i.e., Full Moon Day) fail.
He was put to test from a hanging platform with lots of fire underneath. Abirami Battar
realized his statement and put the blame on Goddess Mother. He said to her that I made
this mistake only because of you as I was immersed in your thoughts. He started singing
about the Goddess Abiraami in 100 slokas, so beutifully sung.
The songs come under a class of Tamil poetry called " Andhaathi". This means, the next
poem should start with the ending from the previous one. One should be able to
appreciate the talents and God's grace in Abiraami Battar to sing all these beautiful 100
songs in one night. One more specialty of Abirami Andhathi is, there is no starting and
ending. The first verse starts with " udhikkindra sengathir utchi thilagam...." and the 100th
verse ending with " ...... udhikindravE".
The end of the story goes like this: Goddess Abirami pleased and appeared ( kaakshi)
before him and thrown her ear-ring ( Thadanga or kundalam) in to the sky which
enlightened the whole sky like a full bright moon after Bhattar completing the 79th verse,
"vizhikke arulundu vEdam sonna .....". Everyone worshiped the Goddess and her majestic
powers. The king requested his apologies to Abiraami Battar.
I was diligent in correcting the mistakes as much as possible. However, if the users find
any lingering typographical errors kindly inform me at my husband's email address.
Thanks for using this collection.
Vijayalakshmi Mallikarjunan, Griffin, Georgia, U.S.A.
ó©ÓìßªÓ ó©ÓìßªÓ ó¨Û §ß§Ô ó¨Û §ß§Ô
aaa .ua Caa« emæu ae ua uae- æu aaa su ai- e-
maa au uaaa s veu eun aß«1-v- æ emu Cum m
aa .u|aau| .n aaai eu ßuasu en a« ain eaæm ßm-
aaa .ua ßu«|a aeuaißm1-nim aa aL (eaßm. --- aau u
|. vaia ai« m Cam aaia , va aia ai- au , vea eeLßmaa
uaia ai« m uae|a au , uasmu ßuas, u- a a aue-
saia ai« m u|« CaaL, Cu« aLa æm æu ßaamu -e« «
e|aia ai« m ßu«| .u|aau|, en a« e|ma seeßm.
?. seeæu , Caamu Cam emu Cum m aaæu , amaiam|«
ueeæu Caamn su uaiCaae L ßemu -u«| u- a u µm
aeeæu , amu ua aie- æu , Cu« uaaam æamu , eam|-
.eeæu aia|ua an aa|-.es .m|n a«ßu.
3. .m|n ßa« , eemu .m|ma uemem: .m|n sCaae (
Cam|n ßa« , ni«s aimeLa ßa:- aimße1- Ceme|u
u|m|n ßa« , ni« .« ua Cumeu ee eaa amu Cnm aa- ,
um|n ßa e|mu naæa æ vmeam u«|aeaßm.
4. u«|amu , ßaemu , uama m«|emu , en s, Ca« «|
æ«|amu ßaeLa ßaaumßu1 Caa« em eaa aeLßu-
u«|amu aim amu , uau uu , uaaaiæu ueLa a
u«|amu næu e« un ai en namu Cuamn saße.
5. Cuamn aim mu uea, Cau u veaCam æu uea me- mam ,
emn aim em ai umm æ- uß«a« ue|, eaa aeLßma«
.mn aim nm a .ms .a aim .u u|ea, .u umßu-
aimn aim an aa|, .n aa|-uaau e« Ca« «|mßa1
6. Ca« «|ms, v« Cua« aimeLa aauea1 ain eaæm ßm
u« «|ms, v« aim un aiau :- ain sa ee eu Cue ße1-
m« «|mni« .LmamL« =L, mem memßm
u« «|ms, e« mu vn a« uauaau ua aaißm.
1. aaiæm ua ai« aueu e« .e|, ama e G- s qa
aaiæmee eu ams ae Lam -au- a- meu ,
uaiæmßee| uaiu neu , uaeu , eem ai, e« mu
saiæm ßaeLmam 1 ain saa«« an aa|ßm1
8. an aa| en ea seee|, e« uaaa CaaLea e- - au
en s .a| ain sa ee ea ai«am , uaiL« ae- ßu-
.n aa|, n- |, .u|maa a« «|ea, .aea ßaa«
au aa| eaa a- a aam -u- a a aam e« ama a«ße
9. ama a« en eaa« ae e«, ee ea a«aCem u|«
Cuma a«, ua- .mu u|m ema æ n- ai«, ßua .mm =a
aima a« uaamu : .amu , Cam eaa aie- æu , .u uu ,
mma a« m aeu , næu , .u ßu1 en s e« m« nim aße.
|o. ni« mu Gmn su aiLn su nLn su nie«u us v« e«:
e« mu eem æes v« u- a a aam 1-emaauemm|«
q« mu .mu Cuamßm1 .mßm1 veußm1 Guma s
.« mu u|mn aeßm1 .u|ma ma ai .«n aßu1
||. .«n auam , e« .m|eam , niemn a .mamuam ,
ea« .n aua« eLe veLmam , uem na« aiea æu
aa« .n aua«, aaeaae|n au -aem nima
aa«u au .Lam æ .u eu u|aa« mLa ae e|mßa.
|?. ae e|ms v« uau , am us v« nauu , aain s ua ai
ue e|ms v« Gm uaaau uma ai- , ua- Gaea
ne e|ms v« e« nmn ßaaa .eema s-na« m« Cam a
ue e|mu es? e« .u ßu1 ue| eeuæu µa aeßm1
|3. µa aeßm, ue«u uai«a« eaæu 1 µa aee eu
aaa aeßm1 u|« aan aeßm1 aema ae Lea æ
m a aeßm1 e« mu m ea mæn am æ Gemmeßm1
uaa aeßm1 v« e« .« m| um m qa Cam eu en aiu ußa?
|4. en aiu uea v« e«, ea«ea aa«ea .«ea am :
ain aiu uea , n- aieamaa naaea : ain eaæm ßm
un aiu uea , .u|mau uaua«n aa : uaa|- v« e«a
an aiu uea a æ em|aau eu u|aaL L1 ni« ae em|ßm.
|5. ae em|a æ e« m, m« ß« u- ßaaL aem am Cam eaa ,
ue .m|a æu Ca- eßua Cumeaa ? uai ea«ea au
e|e .m|a æu Ca- emu .u|ma ma ai e (u , .« ßma?-
ue .m|a æu Caa- ua|um mauemu eum aim|ßm1
|6. aim|ßm, aiemma u«a ßa aiLn s aima n s qm|mu
qm|ßm, qm|mu qm|a æ GLßu, ee e|- q« mu G- - a
Cem|ßm, Cem| ma- µam am .ai e|a|n a .u ßu1-
.m|ßm« .m|e .me|m æ .mea«s .aiamßu.
|1. .aiamu .« eLe veLmam , .ae|n au e- - au
sai am .«« an aae- - |, see Gaai
uai amua«s .uamu .a, m« uaa a aea au
uai amu .a .« ßma, eau uaaa ea ee e|mßa?
|8. ee e|m uaaa s Gememu næu uaiu n aima æu
Cae e|æu , vm am aimuea ßaa- mu , ain eaæm ßm
.e e|mu aa a s e« e« .e LCuam uaamu .aien s-
Cee e|m aa- « e« ßu- emu ßuas-Cem| nim aße1
|9. Cem|ni« m ni« aimßu«|emu uaa a s, e« e|u|æu Cnm au
am|ni« m Cem mu aeaae Ls: G- e- : ama aiem ßm
Cam|ni« m ma«u aiau ai« ms: e« « aimemßua?-
qm|ni« m ßaaem am q« usu ßue| vemueßm1
?o. vemai« m ni« aima ßaam|- -ni« ßam ea qm ua aßua,
.emai« m na« uemm|« .Lßma mLßma, .mau
niemai« m Cee aim aßma, am aßua: en a« Cnm aaßua,
uemai« m eaa|aißma?- µaeaa- um ae- ßm1
?|. um ae- , Cam a- au me- mam , ue- mam , emea
am æ .e- Cam eaa aa- a- aum|- aae am ea
Cuam æ .e- am æu ua|aeLßma« ueLmam , veLmam
u|m ae- , n- |, Cam mam , Cem|mam , uau Cue CaaLßm.
??. CaaLßm, Gmem aia Caau ßu, e«a æ eu ßu uma a
uLßm uemm|« ua|umßu, u«| ua- Gumu
u|Lßm, u|au« ma- am ßaeeau Cum m .u ßu1
.Lßm« Gmn s Gm æ G«|u u|meau- en s .e ( Caam ßm.
?3. Caam ßm« , u«a ai- ni« ßaa- u .- - as: .« ua =L Ln a« e«
e|m ßm« : uaaumu e|mu ßu« : e|m« m e- æa æ
vm ßm, .e«a aiea æu umu ßu, vm ma ßa e|emn a
am ßm, am|a æm am|ßm, .m|m e« ae ue|ßm1
?4. ue|ßm, ue|m|« qm|ßm, qm|mu ue| ue«n a
.e|ßm, .e|æu .e|a æ .ußa, .eaaaea a æu
u|e|ßm, u|e|a æ umn ßa, .uaa Cum e|mn ßa1-
ue|ßm« , qmeea ni« ua u uaau ue|n au|« ß«.
?5. u|« ß« aia|n s, v« .Lmaeau ßue|, u|mu u .ma a,
m« ß« aem am mm« m Caae ßL« :- ma- m ema æu
.« ß«1 v- æa æ .u|aau| e« eu .mumn ßa1-
e« ß«?-G«| v« e« ma« umeau- ni« m ea seß«.
?6. ea su .Lmea , nßau v- aie«æu ueLa su
aaa su .u|a su aia|ueaau :- auu µm aLu u
aaa su æu- .em ßa1- ueu namu ni« aam|eea æ e«
naa am æ u« Cuau| em|meam: neaæeLa ßa.
?1. veLa ae« em au u|me|em, vm mu vmæu .« u
ueLa ae«, ua u uaæau =(u ue| e«a ßa
.eLa ae«, Cnm aa s .ma eaCm- - au ni« .mL u«- a-
seLa ae«,- an aa| - ni« .mm eCa« m Caa- eeßa.
?8. Caa- eu Cuammu e«, nLu .(u seeemL«
u- eu ua|umu µm CaaLßm1 ni« usu- a a aam
.- eu uaeu Caamuea a ßa .u|ma .aau
Ca- eu aeCnm|æu , aieß- aamu aia aia æßu.
?9. aia aiæu aia ai amu Cam eu .aia aiamu uaa
aa aiæu , aa ai aeua æu aiemu , aeu mm- eaa
ma aiæu , ma aia æ e|a su , e|a s .ai mema s emn a
ua aiæu , ua aim|em ßm uaa æu uaa ea .« ßm.
3o. .« ßm a(a s e« e« .e (Caae Lam : Caae Ls .- - e« ea
n« ßm v«a æ? G«| na« e« Cam|eu n(a aLem
Ca« ßm e|u|eu , aeaßmm mea ni« aimemßua1-
q« ßm, u- vmße, .mße, e« veumeßm1
3|. veuæu veuCmamuaaeu , ea vme|- en s Gm æ
eeuæu aua æ .« u Cam meea aaa : G«| ee eam æa
aeumm amu G- e- : n« Cm(u uam qm aaæu G- e- :
.euæu .euæm ßaam|ma ßu- eea a .eaæßu.
3?. .eaa aL- |- .au uL (, .mmm m .n aa« eau
uaaa ai- .- - m uL Gmn ßae«, ni« uaau e« eu
eaaa au- u ae- ßu- e- |m eea s, .e ( Caae L
ßnaa ea e« Caa- eße« ?- naa uaaa s ßna|eußm1
33. Geua æu e|e«eu|ßm .(u aa- « , ee« n(m a
.eua æu Cuams en s, '.m a- ' e« uam 1 .a aa aia au e- - au
æeua æu amua æe|me- mauema ßaaumßu1
veua æu Cuams, v« e«ßm .« e«ßm e« u« qLen ßa
34. en ßa aaeu uæu .Lmama æ, eae- au
an ßa ua|Cea( aa« ßuam Gma æu --asa mamu ,
eun ßa« .- m a- um ue| .amu , uaamu , Cuam
Can ßa« u- mu , .- a aaia mam|mu , aim amßu.
35. aim aL uae|« ueu namu amL Ca« «| eea a
em aL æ qm aeu em aimea, ee Gmn a e|e ßeaa --
am aL æu Gn aa aeu em sßua?- aam aa aLem
Cem ae ue| .eeßu- sm|- =mu e|mu Cuamßm1
36. Cuamßm, Cuamm mLa æu ßuaaßu, .mu ßuaau Cam æu
umßm, umm|- emu Camßm, e« u«a s em aa s
Gmm esu G« m| qm| Cem| .ai Gma æu v« a«
.mm es1- .m|ai« m|ß- « , .u umaa«a s .u u|eaßm1
31. eaa ßa .e|es a« «eu µeu : au- u .« «
Cum a ßa .e|es Cee ma suae- : e|L .ae|«
eua ßa .e|es ue ue|a ßaaeeæu , uL (u : eL (a
aia ßa .e|æu aim veLma«|Lu ßaa ueßm1
38. uema CaaLm|- uma a Cae eaæu , u«|mme-
aema aim neaæu seema, em am am aae«a
semu Cuams, sLm|eL aam a æu see me- mam --
.eemu ue|u|« ae L a , .uaaeai .meaa ßa.
39. .meaa æ, v« a« .La aaueaam ve (: .n aa« ua-
u meaa æ, v« a« e|u|m|« aeL ve (: ßu- Gem m|«
m meaa æ, e« æem, ni« æemßm .« m: -mu uam am 1
uameaa æ, .u u Caa(a a e|- - a« , um ai- eaeaß- 1
4o. eam -=a- ae e|em, e|e eea maemu en s Gemm aiu
ßueam æ ee e|m eu CumuaL Lem, ßuea Cnm ai-
aaeam æ .e e|mm .- - aa a« «|em, aaeu --.« u
µeam æ ee e|m ee eu .« ßma, m« Cam ue e|mßu1
4|. ue e|mu Cam a«ßu-u«ßu1- usu µm æeema
ae e|æu Cam m aeemu =L, nu aaaea aa-
ne e| Gm ßa en s au .Lmaa am n( Gma au
ue e|, nu Ca« «|m|« ßu- ua u uaau uaia aiLße.
4?. GLm Caae ( e|u u|, GeeCaae ( Gmai, Gmai, ma s
eLm Caae L Caam ea-ue- Caae L Gemea e- |m Cnm ea
nLm Caae L Caam ea n- u Caae L namai, n- .ae|«
uLu Caae L .- æ- ue|Cuau|--ßeau ua|ueaßm1
43. ua|uaa amLu uaaam æea, um auae|, G« Caa-
aia|ua an aa|, ain sa ßu«|mm aeu Cnm ai-
ua|ea, em aea .m aa æ«| Cuamu ua aie- a ea,
ea| uea ßu«|, Gemea Cau uaaa s Gmn aeßm.
44. aeßm Gem : em am am aa«aa ue« um a- uau
.eßm, .ea aua æ .« e«æu .m|«m : .eam|«a- ,
Geßm aLema maea a æu ßue- Geme|æu .u :
seßm« : G«| qm Cam eu ve Laa Cum a Caae ( Cam ßa.
45. Caae ( Cam masni« uaau Caauas, se|n s Ga eaßm
ue ( Cam aaa vmßaa, G- ßaa? .u ua|a .Lßm«
ae ( Cam aa- .s eaaeßua, .« m|a Cam aeßua?
u|e ( Cam aaeu Cuama ea n« ßm, u|« Cema ea .« ßm.
46. Cema æu aeaeuam Cam m|eu , au .Lmaea u|a ßaaa
Cuama æu aeaeu uaims .« ßm,-us nm ea ve (
ama æu aimu|Lm ma« GLu uaau a- n a Cua« ß«1-
uma æu aeaeuam Cam m|eu , mae« e« eau a seß«.
41. eamu uL q« m ae ( Caae ßL« : u«a ßa qmea
e mu uL .« m: e|m mu uL .« m: ßee- ni- u
emu um eea eL (u , eL Lau- Gae ua-
=mu aLa a æ n(ße aiLn s aLa ai« mßa.
48. aLmu ae- uai s« mu aeLmLa æ« m|- q« m|u
uLmu ua|umu ua eaa CaaLemu uaia s Cnm ai-
GLmu ae|a a s Geuu ßuas Gmu uaa , u|« eu em seßaa-
æLmu Caameu æmaiæu ßaaæu æau eum|ß- .
49. æau eu .(a s æLua a .e|, Cem =m ma æ GL L
eau eu .(a s umæu .u ßuas, eema ea .eua s,
.au eu .(a s .a|eema =u en s, '.m a- ' e« uam --
nau eu .(a s Gea eLeam ni« m namaißm1
5o. namai, na« mai, naaame|, ea nm|« um a
aamai, aau ue|, am aa|, aauem, aaai na a
eam .ai ua- |«|, eaaaai, =- |«|, uaam ai e« m
.m aimaaiæeLmam aaeu -.ae nua ßa.
5|. .aeu Cuamm e« m, .mm q« m G- aa .aaa am am
mae .« m .u|m m«|n a Cuu uaeu , mæn aeßu,
'aaeu aaeu ' e« ni« m namai a« .Lmaa ,
uaeu u|me| Gae (u em aaa , Gn a eemaa ßa.
5?. eemu , saau , uaaa|, ua uæLu , aie|ea
Cum æu a«au , Cume|e- .au ,--u|em mLa a
qm« aimue«mam .La aaueaa æ .« u m« u
Cam æu aemeLmaa a æ vmeaaim ai« «m aßm.
53. ai« «m aim|m umm ai«|- aaa aim Cam m uL (u
Cu« «u Cua|m me- æu , ma aaamu , u|a ai Cuam a a
a« «m aa|m æueu , ae m « mu , ama ai- eea sa
a« «n a«| Gmu uaa a æ, Gs ßuaeu aeu G- e- ßm.
54. G- - aeu Caa- - |, qmea au ua- Ca« m, Gu|euL (
ni- - aeu Cnm ai- nie«æe|ßa- , nia au n( aeu
a- - aeu am m amea au ua- qm aa- a aieu
Ca- - aeu eea a aia|uea uaam am ßaa u|« aßm.
55. u|« .m|au qm Cum eLe .ai e|mm æai« ms
.« «am , .au uaiu .«n ae- - |, .muema æ
m« «am , n( em æu .m , mLe .m ma- e|a« e«
v« «as qu|m|eu , v« «|eu , ßee (es q« m G- e- ßm.
56. q« mam .mu u|, u- eam e|a|n s, Ge v- æ em æuam
ni« mam , .e«a eaæu nm ai nim uam --e« m« , Cnm aiem ßm
Cua« mas ni« m ua|ai« mea1 Gu Cuamm .m|eaa --
.« m .- |e- m|- sm|« m Cuu uaeu , e« qmeßu.
51. qm« .mn auL Gm nau| Caae (, .e Lu e- - au
vm m .mu Caæu v« e«æu ßuam m|, qmea au ua-
Cam m uan au|u u uauae- æu Caae ( Ca« m, Cuam æu
Cum æu Gmu ueea aam . Gsßea, v« a« Cum mmßm?
58. .meau uma su , e« aia aau uma su .ua n aima æu
ameau umme- a eam- n- - am , aea ßaa nm«a
ameau ummu , ea«au ummu , aaau ummu ,
aaeau ummu , .- - a- ae Lß- « , qm am amßu.
59. am au u|m|s G- e- ns .- - s, e« m v« aeCnm|a ßa
Cnm au um|- nie«ai« m|ß- « : qm em nm aie- æu
.m a .u uu Ga æ .- aaai ni« mam . .m|maa e«|eu
um a .m a Cu- .Lmaa , .Lmaa Cum m ua- eaßm.
6o. ua- |eu Caa- G«|mam 1 u«| ua u- a u uaau eea a--
ua- |eu , ßaea eem a ni« ßma« Caa« em eaa aeLm|«
ßu- |eu , au ni« m ßeam am ua(u Cum u u Lu qm
na- |eu , aa- n« ßma--.Lßm« meL nam a ae- ßm?
6|. naßme«æu Gm æ qm Cuammaa nmn s en s,
nßm nie«e|« m| .e ( Caae Lam : ni« e« vm mee eu
ßußm« .m|æu .m|e an aam : e« « ßum Cum ßm« 1--
aaßm, ue- uaßm, Cam ae ua- aima am eaa aißm.
6?. am aa aie- Caae (, aa«ea mu uau aam a s, ua
Cem ae va| ßuaa a a Cam ßaea« Cum meLma
Caam eaa æmu eua æm|m|L L namai, ßaaa«aa
Cam eaa amu uu , u- mu , eu ßuasu e« ain eamßa.
63. ßamu uL ai- eseu aaL L, m« Ca- aaia æa
=mu Cuamm , æ« m|- CaaL (u am| æm|a æu --aumu
.mu ae- e| Gemam Gmu us .m|n aimn su ,
ßemu aumu ve ( e« m Caae LaLm e ema ßa.
64. e ße u- | aea Cam em am ua- Ca« m, u|a a .« u
µße« : v«a æ .« u µe (Caae ßL« : ni« uau a ai .« m|u
ßuße« , qm Cuamsu : aimßu«| u aaaau .« m|a
aaße« , Gm ni- mu aiea na« æu aa«mßu.
65. aa«mu eaeu ue«mu aae, e|m aau« .m au
aa«u m« Cam a aeu Cumuam æ, aLa eaæu Cau
maeu , mn na« æ Gmm « m e«a ßaa« m|m m am|e|«
uaeu ve Lams .« ßma?--e- - |1 n Cam a e- - ußu1
66. e- - uu q« m .m|ßm« : aim|ßm« : ni« u- aLa Cam
u- - eu .- - s um m q« m Gß- « : uau Cuam Cuamu u--
e|- - ea au mL« e m m|mu uam 1 e|e«ßm« Caa(a a
Caa- .euam|eu , ni« aim naum am ßaaa aiaßu.
61. ßaaa aiau Cam s, Caams, u|« ßuaeu ni« ßaam mu qm
uaa aieau ßuasu u«a ai- eemaaea --ee eu, æ- u ,
ßaaa aiau , a- e|, æeu , æ« m|, namu æL- am Caamu
uaa aiau Caae ( u- |a æ vu- anim ua --uaa em æßu.
68. uamu , u«eu , a«eu , Cem aaeu , uLa e|au uu ,
mmu mmæ aee qm| mm q- | q« muLa
ßamu ae- e|, aieaau an aa|, amLa ßa
aamu aeu , veLmaa ueLmaa a«u G- e- ßm.
69. a«u amu , a- e| amu , qmnamu ama e .m|ma
u«u amu , Cam e eLeu amu , Cnm ai- em au G- - a
G«u amu , n- - « e- - au amu , .« ua e« uea a ßa--
a«u amu µm æu- am , .u|aau|, aeLa ae aßm,
1o. ae am|a æu uL ae (Caae ßL« : aLu uaLe|m|- ue
am|a æu æa- e eeæu , eaæu ußmaaamu ,
ue am|a æu ua ea ee emu .ai, uam aa a æ- u
Cue am|- ßaa« m|m eu CumuaL La« ßuaußa.
1|. .uæa æ qmemu qe eaa e- - |, .m uemam
uuaia aien a uaau uma aam , u«| ua uaim|«
æue|a aimmLa ßaaum mauema Caau u Gma a--
Guem m ni« m Cnm ßa1-Gam ßa- , v«a æ e« æemßm?
1?. em æem aani« m em mai« ßm« : G«| ma« u|ma ai- ,
ni« æemßm .« m| maa æem aae ?-Gm nm e|au u|«
u|« æem aaL L Cu- |ai« m ßna GeL Cu- - |m- am 1-
a« æem aa, eu ßaa« aeL ßu- eea a aaueaßm.
13. aauu aLu u, ueL um a uaeu , aea amu u,
mauu em|aea ea su Cuams: eua æ e« m eea a
ßauu aimeL, Cam eaam na« æ, qm| Cau eu, .u eu
nauu aia|ueL, q« Cma( Gae ( nm«m aßm.
14. nm«m am m « meL naaeu , ßeamu , naaeeu ,
.meu uaeu .u|aau e- - | .L Geeemu
um« e« m Caae Lea , uaeema .Leu uaLeu , Cua«
am«u Cuamn s au«|ma aae|«|- am æeßa.
15. am æea , am ua aame|« nu- |- : aama G« m|
um æea , ue e|- emeam u|me|em:-ua- eeaæu ,
Cuam æ vea .u|æu , nßau ue«mu , µa a vn aia
Caam æ Gea µm æu- am aimßu«| æm|a aeßa.
16. æm|a ßa« u«a ai- ni« ßaa- u e- - au : ni« æm|u u .m|n s
um|a ßa« um- | emai« m ßna eu|: ee ( aie L
Cem|a ßa« .e|u Caa« em ßee|u u|aa« qm =m em, Cum m|-
um|a ßa, æLuæsu um a uae um|ae|ßm.
11. um|ae|, um au|, uaaam æea, um a uae|, em aa
vm|a .e| ve eu vma ae L, aam|, qm|mu a- a
em|ae|, ue L- |, ua- |«|, =- |, eaaai--e« ßm
Cam|a .e| na« uem ßaa aimnaum am Cau ueßa.
18. Cau uu a«a a- amu ßuaeu aimme- ßu-
.u uu amu .u|aau e- - |, .e| aama
Caau uu , em|aa æeuæu , e|u|m|« Caamm aeLæu ,
su uu , ni- eu emaieea ßa« , e« see e|u|a ßa.
19. e|u|a ßa .mm ve (, .u|aau e- - |a æ: ßeau Caa« «
eu|a ßa eu|uL Cnm a ve ( eua æ: .e eu| aiLa a,
uu|a ßa au« m, Ceu uaem aßm Cam s, uau naaa
æu|a ßa .mn su amea au ßua(, e« « =L ( G«|ßm?
8o. =L Lmea e« e«a a« .Lmaa|- , CaaLm e|e«
qL Lmea, e« ae qLmea, a« e« vm mee eu
aaL Lmea, ae L ae eu u«mu am|a ai« mea,
.L Lmea nLu --.Laa aauea .aem ßa.
8|. .em ßa1-.em æam ni« ua|eaam am .eam|«a- ,
eem ßa« qmeea: eau a saiß- « Cnm ai- : em aaßaa(
Gem ßa« : e«s v«s e« m|mu uaa ai- a maeCaa(u
u|em ßa« : .m|e q« m Gß- « : e« ae n eea aßua .m|ßm1
8?. .m| .a au- a ai- .aem ßa1 .ai- ae Lmu ni«
qm|maa ni« m qm|a aimßu«|em vm mCaamu ,
am| .ai, .n aa aaem am e|u u|, aeauae (
Cem|mam e|L« , em mß« umu ßu« , ni« e|aaie«ßm?
83. e|aeu us u- a GL (, ni« uaa e|eaa au- u
Gaeu uaeu Gemm a e- - aa , Geußmaa eemu
uaeu uamu , .m|aaeamu , uaaaiæu ,
vaeu æ- |amu , am uaa aaeu veLmeßa.
84. veLmaem, q- æ Cau uL (eLmaem, qm|a uaia Cam
aeLmaem, em aaa Cnm a .eLmaem, amm æ =e =¡-
GeLmaem, em am Cuu ua« GeLmaem, Gm æ e« e« G«|u
ueLmaem, vm aemæu ueLmaee eu uaa a aimßu.
85. uaa a æu aieaCaamu uaaam æamu , u«|a aiem ee (
.a a æu usu- a qn su , amu uu , e« .- - - e- - au
aa a æu aia|ueamam aim ßu«|æu , aim m|eLæu ,
eaa a æm æu me- æu , me- ßu- ma s uae- æßu.
86. ua- .m« ßaL, uem ßaL, ea«ea ßaL ni« m
aae- æu , =Laa eaemæu , Caae (--aaia a au u
ßee- Cem aa- « e« ßu- e|(u ßuas, Cem| ni- ae Lam
uae- æu ßae«æu uaeaæu ßuaeu ue|Cuau|ßm1
81. Cuau|a æu nie«ea æu eL Laa ni« aimm a a au , e« a«
e|u|a æu e|e«a æu Cem|ni« maa- ,--e|u|ma- uae«
.u|a æu ae- ea , .u|ma e|aaa ea .e Lu e- - au
uu|a æu uL, qm uaau Caae ( .mu uaaueaßm1
88. uau e« m ve« .eLn ßa« , au|ßmeu : v« ua ama æm
'aau .« m Ge« ' e« m am ma aaas--aa|m- a au
uau .« m ea|mu Cuamu ue|- eam aim, ßuaai- .m«
aiau q« m Cam m, eama« GLu uaau aimn aeßm1
89. aima æu au- a aimße1 ni« ßaeL Ca« «| eea aa
sma au amu ni« seeemu næu , sa|mu .m m
vma au aa en s, vLu ßua( vm|a vme .m m .m|e
uma æu Cuams, e« m« ß« ea- ßee (u emn aiæßu.
9o. emn aaeea, e« u«a aaueam|«|- en s uæn s,
Gmn aam , ueum Gmu u|Luaa: G«| e«a æu
Cuamn aas qm Cuamm G- e- --e|e ßueu u- ema æ
e|mn aaa ßee- umn aa«ea n- æu Cu- - |mß- 1
9|. Cu- - |m =e GeL u|« .e«maem e|a|aeLßma«
u- - |m Cu« me- u Cua« .e«maem, uau n s uem
Caa- - |mee eu Caamu .Lmaeaa Caamuea a æ,
u- - |mu .a a s eu, Cee ua( mmu uau amßu.
9?. uaa ßa vmai, ni« uaaa aiß- u«u um m|, v« a«
Gaa ßa qma, .Leu Caae Lam : G«|, ma« qmea
uaa ßa uai umm ßa« : .ea ßua« eu|æu Ca- ß- « --
ma- ßaea m emu maemu ßuam mu maiu neaßm1
93. neaßm Gs: Gn a ma- u e- - au Cum m namaia æ,
meaßm maiu me- , uaß«: ms ae mLem|- : .n a
eeaßm u|me|æu : eu ßu, ue- uam e« usu nau :
u|eaßm Gem a« aeaeuem naL e|mu ueßa.
94. e|mu u|a Caamu .Lmaa e|u|na u- ai, Cum umau
.mu u|a asu u|m .«n au .ai, .m|e Gun s
amu u|« am|a s, Cuau| a(uam|, m« Caa« « e- - au
amu u|a aa .ea e« ma- .u|aau| aumu n« ßm.
95. n« ßm emaieu , aßa e|emaieu , na« .m|es
q« ßmæu G- e- : v«a ßa uau . e«a æ vm m e- - au
.« ßm v«s e« m .m|a s e|L ßL« .- .u|maa æea
æ« ßm, .mL aLß- : Guea« Cum m ßaaumßu1
96. ßaaume- - |em, .- - |mn aaueaa ßaam|- eeæu
maum e- - |em, eau G- aem, emaa|m
aaum ßu«|a aa- a- a um|- a« e«, au ua-
.umeu Caameaa , em uama æu .aiußa.
91. .aia a« , .u u- |, .m ai æßua« , .uaa au ßaa« ,
ßuaaim u|au« uaaa|, maaa| Cuaaimm«|,
aaaiu CuamueLa an a« , aeuai, aau« ma-
aaaia a ue e|ma ee e|- a ßuam mea , eame- ßm.
98. eaen s ni« .La aauea =Lm am aam æ
eaen a a æu , ae- en a .mu , a- n as em ßa?--
Cum en a Cnm ai« .- - a- qmaaeu e|aaa am am
Cuam en a Cnm ai- , ua- .m|ma uLu µm æm|ß- 1
99. æm|- am Gma æu aLu uaLe|m|eL: ßaa- e|m«
um|- am Gma æu Gumaa- a aieL: en s vaia a
Cem|- am Gma æu e|au u|- : au- a ai« u s .« «u .u :
am|- amma æ .« m Guea« .m|a a a«m æeußm
|oo. æeuema ame|m Caa« emmn aaa auu Caam eae- - |
aeuemu Cuama aimCn(n ßaamu , amu u e|- eu
e|eumu Cuam aim- ßea|mu uaemu Cee neaæu
veuemu Cuamae eu Cnm ai- eu ßuasu vaia ai« mße:
=¡m um«
.a aaem, em am .u|aau e- - |em, .e Lu e- - au
µa aaem, uasmu µ nima aaem, ue| .Lm aa
aaa aaem, .u eam|- uaam æamu amu ue|- eu
ßaa a aaem, ma ae e|ema , Caameaa a æ qm a m æ G- e- ßm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful