1.

Huraikan konsep-konsep yang berikut :
a) Linguistik Linguistik bererti ilmu bahasa. Perkataan linguistik berasal dari bahasa Latin iaitu lingua yang bererti bahasa. Bidang ilmu yang menkaji bahasa secara saintifik dengan mengkaji data yang sah menggunakan prinsip dan kaedah yang tertentu. b) Bahasa Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, atau simbol-simbol yang dikodkan untuk kegunaan perhubungan sesama manusia. c) Wacana Wacana sebagai unit tertinggi bahasa yang melampaui ayat dan kajian tentang unit tersebut. Sebagai unit bahasa yang tertinggi, wacana dapat direalisasikan dalam pelbagai bentuk sehingga meliputi peristiwa ba -hasa. Sebagai kajian, wacana memfokuskan pada unit tertinggi bahasa itu sehingga meliputi amalan sosial.

2. huraikan konsep kohesi dan koheren dan tulis satu perenggan karangan yang menggambarkan kohesi dan koheren.
Kohesi merupakan hubungan perkaitan antara proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur gramatikal dan semantik dalam ayat yang membentuk wacana. Contoh:
(a) Apakah yang dilakukan oleh si Minah? (b) Dia memukul anaknya. (c) Apakah yang dilakukan oleh si Minah? (d) Jahanam itu memukul anaknya.

Proposisi dalam ayat (a) berkait dengan proposisi dalam ayat (b), dan perkaitan itu diwujudkan dalam bentuk pengguna an kata ganti nama dia yang merujuk si Minah. Pada ayat (d), perkaitan itu dinyatakan dengan frasa jahanam itu yang dalam konteks normal mempunyai rujukan yang sama, iaitu si Minah. Perkaitan itu juga dapat dilihat pada kata kerja dilakukan dan memukul yang mempunyai kesinambungan makna. Koherensi juga merupakan perkaitan antara proposisi, tetapi perkaitan itu tidak secara eksplisit (nyata) dapat dilihat daripada ayat yang mengungkapkannya. Contoh:
(a) Angkat telefon itu, Man! (b) Aku sedang mandi, Ziz! (c) OK!

Dalam wawancara di atas (a), (b) dan (c), perkaitan antara proposisi tetap wujud, tetapi tidak secara nyata memperlihatkan perkaitan gramatikal atau semantik. Ayat (b) dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendek daripada ayat Aku sedang mandi, Ziz!. Oleh itu, aku tidak dapat menjawab telefon itu . Sementara ayat (c) dapat ditafsirkan sebagai OK! Kalau begitu, biar aku sahaja yang menjawabnya. Perbedaan antara kohesi dengan koherensi itu menunjukkan bahawa terdapat wacana yang sekali gus hadir kohesi dan koherensi. Dan terdapat juga wacana yang hadir koherensi, tetapi tidak kohesi. Sesuatu wacana tidak mungkin kohesi tanpa koherensi. Untaian ayat yang kohesi tetapi tidak koherensi tidak mungkin membentuk suatu wacana. Contoh:
(a) Siapakah yang dipukul ol eh Ali? (b) Ali memukul budak kecil itu .

Contoh: (a) Anak penyair terkenal itu se makin besar. Dalam keadaan biasa. jawapan yang diharapkan ialah orang yang dipukul Ali. kecuali hari Jumaat. Oleh itu. ayat (b) seharusnya berbunyi budak kecil itu (yang dipukul oleh Ali). Abang tahu bahawa adik amat suka akan ayam serama. Contoh : Anak itu tidak serik. ‡ Pengutamaan yang dinyatakan dengan kata malahan atau bahkan. Kohesi ditandai juga oleh pengulangan kata atau frasa. Contoh: ‡ Abang membelikan adik ayam serama. ‡ Pengecualian yang dinyatakan dengan kata kecuali. Pak Asraf telah meninggal dunia pada tahun lalu. kata yang digantikan dan kata pengganti menuju pada rujukan yang sama.Ayat (a) dan ayat (b) menunjukkan bahawa terdapat perkaitan antara gramatis dengan semantik. Pak Asraf dihormati dan disegani ramai. ‡ Penyetujuan yang dinyatakan dengan kata walaupun atau meskipun. tetapi ibunya tidak membenarkannya pergi. Gadis itu kini belajar di sekolah asrama penuh. Contoh: Ayahnya bersetuju. baik secara tuntas atau sebahagian. malahan saudaranya yang tua dilawannya. walaupun tidak pernah diucapkannya. (b) Pak Abu telah turun ke laut pada waktu subuh lagi. ‡ Kohesi biasanya diwujudkan melalui penggunaan kata yang maknanya berbeda dengan makna kata yang ditujukkannya. Nelayan yang dan gigih itu bekerja dengan tidak mengenal jemu. Pak Asraf merupakan satu satunya tokoh bahasa yang tekal dalam perjuangannya. Kohesi dapat dikenal pasti berdasarkan hubungan unsur ayat. Contoh : Wanita itu amat dicintainya. Unsur ayat ini dihubungkan melalui kata hubung: ‡ Pertentangan yang dinyatakan dengan kata tetapi atau namun. ‡ Tujuan yang dinyatakan dengan kata agar atau supaya. Tetapi tidak koherensi kerana fokus pertanyaan ayat (a) ialah siapa. Contoh : Mahasiswa itu setiap hari makan budu. Contoh : Mahasiswi itu belajar dengan tekun agar beroleh kejayaan cemerlang. ia ke bulan. rajin . dan bukannya Ali memukul budak kecil itu. Yang penting. Oleh itu.

kata ganti nya mengacu kepada kata berikutnya. Halimah menjelajah Malaysia. Hubungan yang bersifat gramatikal tentulah kohesi dan menjadi asas koherensi. dan kerananya juga mewujudkan koherensi. Ini dinamakan hubungan anaforis. Demikian juga Pak Abu dan nelayan memiliki acuan yang sama.Anak penyair terkenal itu dan gadis itu mempunyai rujukan yang sama. (b) Halim membeli motosikal baharu. Dalam ayat (b). Contoh: (a) Apakah yang dipandang oleh emak? (b) Dia memandang bulan di langit. Sewaktu ke pintu keluar. Pak Hassan juga memiliki seekor. diajak mengelilingi bandar Kajang. kerana bentuk ekor dan kuntum merupakan penggolongan binatang dan bunga. Hubungan ini dikatakan kohesi. Hubungan penyesuaian alami ialah hubungan yang bersifat gramatikal. dia mengaju kepada kata emak. Ini dibantu pula oleh kehadiran kata lain seperti laut yang membawa implikasi bahawa orang yang turun ke laut pada waktu subuh untuk menangkap ikan ialah nelayan. Hubungan kataforis ialah hubungan antara kata ganti nama dengan nama sebenar yang mengikutinya. Contoh: (a) Dengan keretanya itu. tetapi ke kumpulan yang sama. Keadaan ini dikatakan sebagai hubungan penyesuaian alami. Busro Dalam ayat (a). Hubungan anaforis ialah hubungan antara kata ganti nama yang mengaju kepada kata sebenar. Sejajar dengan penggantian leksikal ialah penggantian bentuk yang tidak menuju ke acuan yang sama. Kata unta dan seekor merujuk kumpulan yang sama. ia memetik sekuntum dan disematkannya ke sanggulnya. Demikian juga kata mawar dan sekuntum merujuk kumpulan yang sama. (b) Mahasiswi itu bersiar-siar di taman Mawar. tetapi Halim. iaitu Halimah. Sehingga dapat dirumaskan bahawa Pak Abu dan nelayan ialah orang yang sama. dan dengan motosikalnya itu. iaitu bunga. Dalam ayat di atas. . kata ganti nya tidak mengacu kepada Busro. Contoh: (a) Jiran saya memiliki unta.

 Kemudian baharulah beliau mendapat ilham baharu dan memulakan kajian linguistik deskriptif struktur.sapir  Sapir mendapat pengetahuan asas dalam bidang Fonologi di Jerman tetapidipengaruhi oleh F. 3. Beliau menulis bukunya yang pertama Language (1881).  Beliau membuat kajian linguistik perbandingan .Boas.Contoh ayat : TRAGEDI TREN LAJU DI CHINA Dua buah tren laju berlanggar di China malam semalam apabila tren pertama yang hilang kuasa akibat dipanah petir dirempuh dari belakang oleh tren yang kedua.  Buku ini mementingkan pendekatan kajian dari segi antropol ogi dan melihat bahasa dan fungsinya daripada segi sesuatu masyarakat yang menggunakannya. Setakat ini tragedi di Wenzhou. . Huraikan sumbangan penting tokoh-tokoh berikut dalam bidang linguistik A) E. menyababkan dua gerabak tre n pertama terhumban dari jambatan. Wilayah Zhejiang itu mengorbankan sekurang -kurangnya 43 orang dan mengakibatkan 200 lagi cedera. B) Ferdinand de Saussure  Beliau hidup pada akhir abad ke -19 dan awal abad ke -20. Beliau turut mengkaji bahasa -bahasa orang asli Amerika.

. Kita perlu menerima apa yang dimaksudkan dengan ayat yang gramatis dan yang tidak gramatis dalam bahasa kita menurut ukuran seorang penutur bahasa ibunda. tulisannya di antara 1878 -1924 yang dikarang dalam bentuk sebuah memoir. Dalam tatabahasa transformasi ini kita perlu memahami beberapa konsep am. Apabila kita mengkaji fonetik atau bunyi bahasa Melayu. -Manakala. Begitu jugalah pola-pola ayat tatabahasa adalah bentuk -bentuk dalam bahasa. -Parole terdiri daripada ciri-ciri bahasa yang sama terdapat dalam pertuturan beberapa penutur loghat yang sama. . Kita penutur individu. membicarakan dari hal sistem vokal primitif dalam bahasa proto Indo Eropah.De Saussure juga mengatakan bahawa bahasa mempunyai bahan dan bentuk. Istilah langue bererti bahasa manakala parole sama pengertiannya dengan loghat. .Beliau membezakan kajian llinguistik secara sin kronik dan dikronik. di samping ciri-ciri yang membezakan setiap C) Noam Chomsky  Tatabahasa transformasi diperkenalkan oleh Chomsky pada tahun 1957 dalam bukunya bertajuk Syntactic Structures. kita mengkaji bentuknya. dikronik ialah kajian mengenai sistem bahasa. . beliau menimbulkan perbezaan antara langue dan parole. . -Langue pula terdiri daripada ciri-ciri parole yang umum dalam sekelompok parole daripada bahasa yang sama.Pertama. garis -garis lakar dikatakan bahan grafik dan lain-lain bagi sesebuah bahasa. Sinkronik bermaksud kajian mengenai sesuatu item dalam bahasa.Pengaruh beliau terlihat dalam dua hal.ciri yang dikongsi bersama oleh penutur-penutur tersebut.Kedua . Bunyi-bunyi yang dituturkan itu adalah bahan bunyi. dapat melihat ciri . kita mengkaji pola -pola pembentukan perkataan daripada baha n bunyi ini. Bantuk pula ialah pola -pola perhubungan yang abstrak ditentukan oleh sesuatu bahasa itu ke atas bahannya.

pdf ) Skinner (1904-1990) menganggap ganjaran merupakan faktor penting dalan belajar. TEORI PEMEROLEHAN BAHASA TEORI BEHAVIORIS Ahli-ahli behavioris berpendapat bahawa otak manusia ini merupakan satu kotak hitam yang gelap dan apa-apa yang berlaku didalam situasi atau keadaan tersebut adalah tidak dapat diamati dengan sempurna. Teori ini juga disebut dengan operant conditioning. Pada hakikatnya ayat dapat dipanjangkan seberapa yang mungkin. . Berkaitan dengan ini kita menganggap bahawa ada beberapa proses operasi delam membentuk ayat-ayat tersebut dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Operans conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku operans yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. apa sahaja yang ada di dalam kotak tersebut adala h tidak berkaitan dengan penyelidikan linguistik. (http://www. Ayat-ayat ini dibentuk daripadaunsur -unsur yang terhad bilangannya.. . dan apa yang penting ialah bahasa dalam bentuk kalimat -kalimat yang merupakan perangai atau kebiasaan yang terdapat secara langsung untuk diamati dan diselidiki. Ini kerana.edu. 4.my/skpmtdon/notes/Teori%20&%20Model%20P&P.sabah. Ini bermakna. Huraikan secara ringkas Teori Behavioris dan Teori Mentalis dan implikasi teori tersebut kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa. Skinner berpendapat bahawa tujuan psikologi adalah meramal mengawal tingkah laku. Pada teori ini guru memberi penghargaan hadiah atau nilai tinggi sehingga murid akan lebih rajin. bahasa diertikan seba gai mengandungi ayat-ayat yang diterbitkan.

Akhirnya ia akan membentuk kebiasaan. iaitu kanak -kanak mempelajari bahasa menerusi hukuman dan ganjaran. dan aktiviti meniru menjadi factor utama dalam pembelajaran bahasa. Tiap -tiap respon harus diberi maklum balas secara langsung supaya pelajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikannya telah benar. Setiap kali pelajar memberikan respon yang benar maka ia perlu diberi penguatan.Golongan ini berpendapat bahawa bahasa merupakan proses perilaku hasil operasi stimulus/ ransangan dan tindak balas yang bergantung semata -mata kepada ciri naluriah yang ada pada manusia. Bahan pelajaran di susun dalam urutan yang logik supaya pelajar dapat dengan mudah mempelajarinya dan dapat memberikan respon tertentu. maka dapatlah manusia menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi sesama mereka. Ransangan mempengaruhi organism maka itu sesuatu gerak balas bolak dijangkakan berlaku. Jika sekiranya setiap perlakuan bahasa yang betul diikuti dengan gerak balas positif akan mengukuhkan lagi penguasaan bahasa murid / kanak -kanak tersebut. pujian . tepukan. pemerhatian. sifat -sifat ingin tahu. Proses ulangan dan peneguhan positif yang berpanjangan ser Menurut (Hartley & Davies. Sesuatu ujaran terbentuk kerana adanya rangsangan dan gerak balas dalam bentuk bahasa. . misalnya penggunaan kata bagus. Teori ini berasakan teori pelaziman klasik. Pengukuhan.. Mereka menolak sebarang pendapat yang mengaitkan proses penghasilan bahasa dengan operasi kognitif. anggukan. A berulang -ulang pula memainkan peranan yag penting dalam member peneguhan terhadap perlakuan bahasa murid. pembelajaran merupakan suatu rangkaian yang terikat iaitu pembentukan dan pengukuhan rangkaian saraf d antara situasi dengan gerak balas. dan sebagainya. 1978 ) beberapa prinsip-prinsip teori tingkahlaku yang banyak diterapkan di dunia pendidikan meliputi proses belajar dapat berlaku dengan baik bila pelajar ikut dengan aktif didalamnya.. Oleh sebab manusia memiliki alat biologis yang berfungsi untuk menghasilkan bahasa. Mengikut Thorndike. Ikatan R-G boleh dianggap sama ada sebagai keadaan fizikal atau sebagai perhubungan yang wujud di antara satu situasi tertentu dengan kebolehan individu untuk bergerak balas kepadanya .

com/doc/3951911/TEORI -PEMEROLEHAN-BAHASA) Kajian oleh Smith (1973) pula mendapati urutan pemerolehan fonologi tidaklah begitu tetap dan teratur seperti anggapan ahli -ahli Behaviouris. Guru juga harus menyediakan ransangan untuk membolehkan murid bertindak balas dan diikuti dengan ganjaran kepada tindakan yang betul sehingga menjadi tindakan yang bersifat automatis.Antara implikasi teori terhadap pembelajaran dan pengajaran bahasa ialah kemahiran lisan lebih penting daripada menulis. Seterusnya wujudlah sebutan yang tepat bagi kedua -dua perkataan yang berbeza di atas tadi. Beliau juga memperkenalkan Transformational Grammar(TG). (http://www. Selain itu. Implikasi yang terakhir ialah b ahasa guru adalah sebagai model. Contohnya perkataan µship¶ dan µsheep. Skim ini dikenali S-O-R (stimulus-organism-response). Menurutnya pada peringkat awal wujud homonim (kesamaan sebutan). . oleh itu guru mesti mengajar lisan terlebih dahulu dan memberi penekanan kepada latihan lisan dan kemudiannya diikuti dengan kemahiran menulis. oleh itu guru harus menggunakan bahasa yang betul untuk dicontohi oleh murid. Bahasa merupakan proses mental yang dapat menghasilkan bahasa tanpa ransangan luar. Setelah 5 tahun membentuk tatabahasa generatif pada taraf kemampuannya.( nota ZMZ/BM2/ibmm 2001 0leh Puan Zainiyah Bt Md Zain) TEORI MENTALIS Menurut Noam Chomsky penutur pendengar mempunyai kamapuan dan prestasi otak penutur mempunyai tatabahasa sejagat yang diperolehi semula jadi. guru harus mengutamakan latih tubi yang dilakukan secara intensif dan pembelajaran dan pengajaran harus bermula dengan pola yang mudah baru bertambah dengan yang lebih sukar. menulis merupakan kemahiran kedua.¶ kedua-duanya disebut µship¶. Pada peringkat kedua. dalam memastikan kelancaran proses pembelajaran dan pengajaran. hanya µship¶ disebut µship¶.scribd. manakala µsheep¶ disebut µship¶ dengan ujaran yang lebih panjang.

Setiap penutur dan pendengar mempunyai dua bahagian penting iaitu kemampuan (competence) dan peraturan (performance) yang ada dalam otak manusia merupakan satu system rumus yang mampu menghasilkan kalimat yang terbatas. Antara implikasi teori ini dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa ialah semua pelajar seharusnya berupaya menguasai bahasa dengan jaya kerana mereka mempunyai LAD. dan kematangan bertindak penting dalam proses mempelajari bahasa. Teori ini mengutamakan proses berfikir berbanding dengan pelakuan kanak-kanak. setiap manusia yang dilahirkan ke dunia sudah dibekalkan dengan keupayaan untuk membolehkannya berbahasa apabila tiba masanya. Mereka menekankan kepentingan faktor-faktor dalaman seperti yang disarankan oleh Noam Chomsky (1981). Perkembangan bahasa kanak-kanak pula adalah mengikut tahap umur mereka. Tanpa peranan kognitif perkembangan bahasa akan terbatas kepada apa yang dialami sahaja. Proses pengajaran dan pembelajaran bahasa mementingkan kemahiran membaca dan menulis dan tidak mengabaikan kemahiran mendengar dan bertutur . kematangan pemikiran. Bagi golongan ini pemerolehan fonem bahasa tidak boleh ditafsir sebagai hasil hubungan psikososio kanak-kanak dengan persekitaran sahaja. Potensi ini ialah sifat akal/mental yang boleh menerbitkan perkataan tau ayat-ayat yang tidak terbatas. Menurut Chomsky lagi. sebaliknya melibatkan organisasi minda.Golongan mentalis men gangggap penguasaan bunyi bahasa tidak berlaku menerusi proses pemerolehan semata-mata.bahan sebenar kepada dan bukan bahan. ( nota ZMZ/BM2/ibmm 2001 0leh Puan Zainiyah Bt Md Zain) . Pelajar perlu digalakkan dan diberi peluang untuk berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat membina konsep atau makna. guru harus mendedahkan bahan . Chomsky menegaskan kematangan saraf. Latihan .bahan yang diadakan.latihan yang diberikan seharusnya membina kecekapan menggunakan rumus secara kreatif. Pengajaran bahasa pula adalah secara dedukif dan tatabahasa dipelajari secara lansung dan berstruktur. Selain itu. Mereka menguasai kebolehan memahami terlebih dahulu sebelum kebolehan bertutur.

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat. Dalam bahasa kita dapat mengungkap fikiran. frasa dan ayat . kita bukan sahaja mengetahui morfemnya. Apakah yang dimaksudkan dengan semantik? Huraikan konsep perluasan dan penyempitan makna dengan merujuk kepada contoh yang sesuai. Storan maklumat serta morfem ini k ita panggil leksikon atau kosa kata. Hubungan makna dengan kebudayaan d. Razak. Perubahan makna e.5. tetapi juga makna perkataan. Setiap kata merupakan unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. semantik boleh dikatakan satu ilmu yang membincangkan tentang makna sesuatu perkataan. Sebagai pengguna bahasa. 1900. Oleh itu.2003). makna perkataan dapat dilihat dari segi leksikal dan konteks. Makna dalam konteks c. Otak kita menjadi stor kepada kata -kata yang bermakna ini . perasaan. perlakuan dan keperibadian manusia. Semakin banyak kata dikuasai oleh seseorang. Secara umumnya. Semantik dapat juga ditarifkan sebagai kajian makna linguistik bagi kata. Kajian mengenai makna kata dapat dibahagikan kepada aspek -aspek berikut: a.1997 dipetik daripad a Haji Mohd. Dari segi istilah. . Semantik Semantik ialah bidang yang mengkaji dan menganalisis makna kata dan ayat.Kemudian semainein diinggeriskan menjadise mantics .Breal. semantik membawa maksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. emosi. pendapat. semantik merujuk kepada sistem dan kajian tentang maknadalam bahasa (Kamus Linguistik. Orang yang mula-mula menggunakan istilah semantik ialah M. Isa bin Abd. Istilah semantik berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu sema yang bermaksud isyarat. Perbendaharaan kata penting untuk menjalin komunikasi yang sempurna. semakin banyak idea atau gagasan yang mampu diungkapnya. Perkataan sema akan menerbitkan kata se mainein yang bermaksud bererti. dan dalam bahasa Melayu menjadi semantik. makna denotasi dan dan makna konotasi b. Bentuk-bentuk makna daripada hubungan semantik.

air kumbahan) 4. Contoh: menternak. barang rosak.belayar. dll) 5. penyempitan makna. menyeberang. rawat. taman. barang -barang lama. Taman (makna lama : tempat indah dengan tumbuhan bunga) (makna baru : termasuk kawasan perumahan dan perindustrian) 3. Menyeberang (makna lama : dulu hanya untuk menyeberang sungai) (makna baru : termasuk menyeberang jalan. Rawat (makna lama : menjaga orang sakit) (makna baru : termasuk memulihkan pokok sakit. Menternak (makna lama : memelihara binatang darat) (makna baru: termasuk memelihara hidupan air seperti ikan dan udang) 2. Oleh itu makna mengalami peluasan makna. konteks dan pengetahuan mempengaruhi makna sesuatu kata. Terdapat juga pemindahan makna seperti yang berlaku bagi simpulan bahasa dan peribahasa. Peluasan makna Perubahan pengalaman dan budaya. 1. Belayar (makna lama : pada masa dahulu semua kapal menggunakan layar) (makna baru : tidak ada layar pun disebut belayar) . i. atau pemindahan makna.Perubahan Makna Makna perkataan mungkin menjadi lebih luas atau lebih sempit.

Contoh Tuan kadi dan Tuan puteri) (makna baru : lelaki sahaja) iii. . tuan khalwat (makna lama : menyendiri dalam masjid/tempat suci untuk beribadat kepada Allah) (makna baru : berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi untuk tujuan maksiat). teknologi dan hubungan sosial dalam masyarakat. konte ks dan pengetahuan boleh menyempitkan makna sesuatu kata seh ingga menjadi khusus.ii. Perubahan Makna Makna sesuatu perkataan itu akan berubah mengikut perubahan masa. Penyempitan makna Seperti peluasan makna. perubahan pengalaman dan budaya. Tuan (makna lama : untuk lelaki dan perempuan. Contoh: madrasah. khalwat.

Hubungan sintagmatik adalah hubungan antara unsur -unsur yang terdapat dalam suatu tuturan. Huraikan konsep sintagmatik dan paradicmatic dengan mengemukakan contoh yang sesuai. Ada kalanya maknanya berubah dan ada kalanya tidak mempunyai makna langsung. yang tersusun secara berurutan dan bersifat linear. . terdapat hubungan fonem -fonem dengan urutan k. Hubungan dalam tataran morfologi boleh dilihat pada urutan morfem -morfem pada suatu kata. y Konsep Sintagmatik 1.6. t. Hubungan sintagmatik pada tataran sintaksis boleh dilihat pada urutan kata -kata yang mungkin dapat diubah. Apabila urutannya diubah. a. atau tidak berma kna sama sekali. maka maknanya akan berubah. morfologi. Hubungan dalam tataran fonologi boleh dil ihat pada urutan fonem -fonem pada sebuah kata yang tidak dapat diubah tanpa merosakkan makna kata itu. tetapi mungkin juga tidak dapat diubah tanpa menguba h makna ayat tersebut. Contoh: y y y y kita kiat kati kait 2. atau menyebabkan tak bermakna sama sekali. Umpamanya pada kata kita. i. yang juga tidak dapat diubah tanpa merosakkan makna daripada kata tersebut. Hubungan sintagmatik ini terdapat baik dalam tataran fonologi. Contoh : y y y y segi tiga tiga segi barang kali kali barang 3. mahupun sintaksis.

Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji struktur bahasa sevara luaran aiatu bagaimana unit kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Dalam bahasa C. dan kemudian memadamnya. Kehadiran perangkattindak tutur ini ada yang wajib dan ada pula yang bersifat pilihan bergantungkepada kepentingannya. Sebagai akibatnya.Sementara Levinson (dalam Siregar 2002) men-definisikan pragmatik sebagai telaah mengenai hubungan antara bahasa dan konteksyang merupakan asas bagi suatu nota atau laporan pemahaman bahasa. Ini disebabkan apabila seorang programmer mengcreate sebuah variabel pointer. programmer diberikan kuasa untuk memperuntukkan ingatan. maklumat tersebut masih ada dalam ingatan. Dalam hubungannya dengan bahasa pemrograman. maka akan berlaku kebocoran memori.Contoh : y y y Hari barangkali dia sakit Barangkali dia sakit hari ini Dia sakit hari ini barangkali Konsep pragmatik 1.Pengetahuan atau konteks tertentu dapatmengakibatkan manusia mengenalpasti jenis-jenis tindak tutur yang berbeda. . Dengan demikian ia merupakan telaah mengenai kemampuan pengguna bahasadalam menyambung serta menyerasikan kalimat-kalimat dan kontekssecara tepat. hanya saja sudah tidak boleh diakses lagi. Pragmatik dan tindak tutur memandang konteks sebagai pengetahuan bersama antara pembicara dan pendengar dan pengetahuan tersebutmengarah pada interpretasi suatu tuturan. Leech (1993). apabila programmer lalai dalam mengawal pembolehubah-pembolehubah yang dihasilkan dari hasil assignment pointer. 3. Pragmatik berkaitan dengan kemudahan implementasi dan kecekapan.Berbicara tentang pragmatik di dalam mangupa bererti bercakap tentang penggunaan peranti tindak tutur dalam tuturan. seorang programmer harus bisa memastikan kecekapan dalam melakukan peng-coding-an. 2. pragmatik adalah studi mengenai makna ujarandalam situasi tertentu.

Hubungan paradigmatik dan sintagmatik bukan sah aja dapat diperlihatkanpada peringkat perkataan. ini memungkinkan kita untuk mengetahui dan menjelaskan sistem dan struktur bahasa yang ingin dihuraikan itu. Jika dibandingkan dengan rangkai kata sebuah kereta. Manakala unsur / s /dalam kata saya berada pada hubungan sintagmatik dengan / a /. . kedua-dua unsur ini dikatakan µsefungsi¶kerana berada di tempat yang sama dalam struktur bahasa. Sesuatu unit linguistik itu dikatakan boleh memasuki kedua -dua jenis hubungan itu iaitu paradigmatik. kata buku tadi berada pada hubungan paradigmatik dengan kereta dan rumah.4. rangkai kata sebuah buku. Seterusnya. iaitu kedudukannya dalam pola sesuatu bahasa. dan sebuah rumah pula. Oleh sebab / s / dan / k / yang merupakan unit linguistik berada pada konteks( di tempat) yang sama dalam suatu struktur. Hubungan paradigmatik ini dapat dijelaskan melalui contoh berikut. Kata buku berada pada hubungan sintagmatik dengan kata sebuah. malah pada semua peringkat penghuraian linguistik misalnya. Dengan kata lain. Dengan menyelidik kedua -duanya bagi sesuatu jenis unsur. maka unit linguistik ini berada pada hubungan paradigmatik. kita akan dapat mengetahui penyebaran unsur itu. Contoh : y saya ±kaya. / y / dam / a /.

tuanku. - Orang utara = buah mempelam Orang pantai timur = buah pauh Orang selatan = buah mangga . kosa kata dan tatabahasa. Di mana. tu an hamba Bahasa rakyat biasa = saya. aku ii. Perbezaan di antara bahasa istana (Raja) dengan bahasa rakyat biasa. Dialek. beliau menjeniskan bahasa kepada dua aspek iaitu pengguna dan penggunaan. awak. Menurut Haliday (1968). Selain itu. patik. Apakah yang dimaksudkan dengan variasi bahasa? Huraikan konsep tersebut dengan merujuk kepada contoh yang sesuai. variasi bahasa merupakan suatu pengajian fitur (ciri/bentuk/sifat) bahasa yang berbeza secara semantik apabila kita membandingkan kumpulan penutur yang berbeza atau suatu kumpulan penutur yang sama dalam keadaan yang berbeza. variasi bahasa ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan.7. Aspek-aspek ini lebih menekankan kepelbagaian daerah untuk berbahasa yang sama dan bukannya perbandingan antara dua bahasa. Variasi bahasa bermaksud perbezaan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. Contoh: i. - Bahasa istana = beta.

Kata panggilan juga menggantikan kata ganti nama bagi memuliakan seseorang. Sistem panggilan juga menunjukkan perhubungan dalam kalangan masyarakat tertentu dan nilai di kalan gan anggota masyarakat dalam masyarakat tersebut. Terdapat dua kategori iaitu melibatkan penggunaan bahasa diraja dan penggunaan bahasa biasa atau orang kebanyakan.8. Penggunaan sistem panggilan bergantung pada beberapa aspek yang menentukan jenis panggilan sekali gus menentukan laras basada yang digunakan ketika berkomunikasi. kata ganti nama diri Kata ganti nama diri ialah perkataan yang digunakan untuk merujuk diri seseorang. Huraikan sistem panggilan dalam masyarakat Melayu Sistem panggilan merupakan satu kaedah panggilan yang melambangkan pertalian di antara individu dengan individu yang berinteraksi antara satu sama lain. Antara aspek tersebut ialah 1.iaitu diri pertama. Budaya yang berbeza mempamerkan sistem panggilan yang berbeza. Sistem panggilan Bahasa diraja Patik Baginda Beta anakanda Bahasa biasa / kebanyakan Saya Kamu Mereka Beliau . kedua dan ketiga.

Semua bahasa mempunyai istilah persanakan tetapi yang ditakrifkan sebagai keluarga berbeza mengikut kelompok bangsa dan masyarakat yang berbeza. Ungku. iaitu yang tua. Istilah persanakan atau istilah kekerabatan (bahasa Indonesia) atau kinship terms (bahasa Inggeris) ialah perkataan yang digunakan untuk merujuk kepada orang dalam sesuatu keluarga (Yule. Pemilihan sesuatu sistem untuk diamalkan dalam sesebuah keluarga bukanlah sesuatu yang tegar dan mesti. Raja. Pangeran Anak dan Pangeran muda (Brunei). ipar. Gelaran ini telah wujud berkurun lamanya. Tunku / Ungku ( Johor & Kedah ). Tengku / Engku ( Kelantan. Pahang & Terengganu) dan Pangeran. Tuanku (Negeri Sembilan). 3. Zaman kegemilangan Melayu Melaka merupakan zaman gemilang termasuk dengan gelaranny a.mentua. Gelaran ini berbeza mengikut negeri seperti raja ( Perak dan Selangor ). yang tengah atau yang paling kecil tetapi. Teh. Ngah. Panggilan temurun juga melibatkan keturunan diraja atau warisnya seperti Ku. abang. Setiap keluarga mempunyai amalan dan cara tersendiri dalam sistem panggilan yang harus dan hendak diamalkan ketika memanggil anak-anak mereka atau ketika menetap panggila n yang harus digunakan dalam kalangan adik-beradik dalam sesebuah keluarga. Alang. besan. Anjang. sistem panggilan yang diamalkan dalam sesebuah keluarga secara tidak langsung memupuk perasaan hormat kepada yang lebih tua. dan adik) serta jenama kekeluargaan (berasaskan pertalian darah seperti Long. Sistem yang pakai dalam sesebuah keluarga bertujuan bukan sahaja untuk membezakan urutan anak. Tunku dan sebagainya. 2010:268). Andak. Kekeluargaan Kata panggilan keluarga masyarakat Melayu merangkumi beberapa sistem tertentu. kakak.2. Biasanya sistem ini ditentukan dan dimulakan oleh ibu bapa dalam sesebuah keluarga. Mak. Setiap sistem mempunyai tatacara yang tersendiri. biras. Tok. Cik dan Busu dan ikatan perkahwinan seperti menantu. Sistem panggilan kekeluargaan dibahagi kepada nama kekeluargaan asas (berasaskan umur dan pangkat seperti Pak. . Panggilan Diraja / Panggilan temurun Sistem panggilan diraja melibatkan gelaran keturunan untuk raja atau sultan yang memerintah.

Timbalan PM Yang di-Pertua Negeri . sistem panggilan hormatnya akan digunakan bergantung pada jawatan dan gelarannya. Raja 4. Antara contoh lain ialah Panggilan hormat Yang Berbahagia Yang Amat Arif Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Tuan Yang Terutama Jawatan Pengarah. Sultan Kelantan Sultan Johor Sultan Perak Pemangku RajaTerengganu Raja Mudah Kedah. Setiausaha menteri Perdana Menteri. Gelaran / jawatan Bagi golongan tertentu yang mempunyai jawatan dan gelaran.Mereka menggunakan panggilan Yang Mulia. disapa dengan panggilan hormat Yang Berhormat. Ketua Hakim Menteri. Begitu juga dengan keturunan Syeikh dan Sharifah turut menggunakan panggilan Yang Mulia. Antaranya : Panggilan hormat Pangkat Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Maha Mulia Baginda Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia Duli Yang Amat Mulia Yang Maha Mulia Yang Amat Mulia Yang Mulia Yang di-Pertua Agong & Permaisuri Sultan Pahang. Bagi golongan yang menyandang jawatan berdasarkan atas pelantikan kerajaan sama ada bergelar/atau tidak. Sistem Panggilan hormat yang digunakan berdasarkan ketinggian pangkatnya dan kuasanya. Ketua Polis Negara. Raja Mudah Perak Tunku Mahkota Pahang Bekas Permaisuri Agong Anak-anak Raja Pemerintah Ku.

N) Seri Setia Mahkota (S.Sesetengah pangkat yang dianugerahkan. Sabah. Sarawak dan Melaka. Toh Puan Gelaran - .M. Bagi yang bergelar tetapi tidak memegang jawatan kerajaan.N) Panglima Seri Mahkota (P.M. Panggilan hormat Yang Amat Dimuliakan Darjah kebesaran Darjah Utama Seri Mahkota Negara (D.M) Panglima Jasa Negara (P. Bagi Persekutuan. Puan Sri Tun. panggilan hormat kepada gelar yang dimilikinya seperti Dato disapa panggilan hormat Yang Berbahagia.S.N) Yang Amat Berbahagia Seri Maharaja Mangku Negara (S.S.M) Yang Berbahagia Panglima Mangku Negara (P.J.D) Datuk. mempunyai ejaan yang berlainan walaupun membawa maksud yang sama iaitu Datuk dan Dato¶. Datin Tan Sri.M. Manakala gelaran pula digunakan berdasarkan anugerah darjah kebesaran yang diterimanya di peringkat persekutuan atau negeri.S. ejaannya ialah Datuk manakala ejaan Dato pula bagi semua negeri beraja serta di Pula u Pinang ialah Dato¶.N) Panglima Setia Diraja (P.

pekerjaan. Panggilan hormat Cik Latar belakang Panggilan berkahwin Encik Tuan Puan Bagi lelaki yang berpangkat orang lelaki seorang haji. Masyarakat Kita dikelilingi oleh masyarakat yang pelbagai latar belakangnya sama ada dari segi pendidikan. Maka. adab dalam majlis. panggilan hormat untuk individu tersebut perlu dipandang dari latar belakangnya. umur. jantina dan sebagainya. doktor. Pastikan panggilan hormat yang kita gunakan ke atas seseorang itu tepat dan betul.5. Penggunaan panggilan hormat yang salah akan menyinggung perasaan atau merendahkan martabat VIP yang berkenaan. Penyusunan adalah mengikut keutamaan dan menjadi asas kepada penghormatan. . Penyusunan tersebut termasuklah sebutan gelaran atau panggilan hormat. Protokol rasmi Masyarakat Melayu mempunyai satu aturan atau sistem tertentu berhubung dengan bahasa sapaan dan panggilan hormat dalam majlis rasmi atau upacara rasmi yang dihadiri oleh kenamaan tertentu. rujukan dalam mesyuarat atau aktiviti lain Saudari Sahibus Samahah Sahibul Fadilah Al-Fadil Untuk perempuan sahaja Mufti Kadi Besar / Kadi Tuan Guru / Ustaz yang sudah berkahwin atau bagi wanita yang belum 6. profesor wanita bekerja Saudara Untuk lelaki / perempuan yang seumur atau lebih muda.

1997:153). Linguistik sejarah mempunyai sejarah yang kaya (kajian linguistik tumbuh daripada linguistik sejarah) dan asas teori yang kuat untuk mengkaji perubahan bahasa. Maksud linguistik sinkronik dan linguistik diakronik - Linguistik sinkronik (synchronic linguistics) Pendekatan dalam cabang linguistik yang mengkaji bentuk satu bahasa atau lebih pada peringkat atau satu masa perkembangan tertentu. 1997:150) Cabang linguistik ini dinamakan juga linguistik sejarah. Misalnya mengkaji bahasa Indonesia pada tahun dua puluhan. Linguistik diakronik (diachronic linguistics) Pendekatan pengkajian linguistik yang mengkaji perubahan yang dilalui dalam tempoh sejarah yang lama. linguistik diakronik memeriksa bagaimana bahasa berubah dengan berlalunya masa. Kajian linguistik diakronik ini biasanya bersifat historis dan komperatif. (Kamus Linguistik. - . (Kamus Linguistik. Sedangkan teras linguistik teori adalah berkenaan dengan mengkaji bahasa-bahasa pada sesuatu ketika yang tertentu (biasanya kini). Studi linguistik sinkronik ini biasa disebut juga linguistik deskriptif. bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut.9. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa terbatas. kekadang selama berabad-abad. Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahaasa (atau bahasa -bahasa) pada masa yang tidak terbatas.

ayat dan makna. - .10. perkataan dan imbuhan. Oleh itu. - c) Sosiolinguistik Sosiolinguistik ialah satu bidang yang mengkaji perhubungan atau bahasa yang digunakan dalam masyarakat. perkataan dan imbuhan. Linguistik perbadingan ini melihat cirri -ciri persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa daripada segi bunyi. ayat dan makna. menggunakan. Secara khususnya bidang sosiolinguistik ini melihat bagaimana ahli masyarakat menggunakan bahasanya dalam konteks yang berlainan. - d) Psikolinguistik Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah kajian faktor-faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh. dan memahami bahasa. - b) Linguistik bandingan Linguistik bandingan ini sering dihubungkan dengan kajian lingustik sejarah. konsep-konsep berikut: a) Lingusitik am Linguistik am ialah bidang ilmu mengkaji bahasa secara saintifik iaitu kajian yang dijalankan secara teratur menurut rumus -rumus yang tertentu. linguistik bandingan ini melihat perbezaan antara bahasa bahasa yang digunakan oleh penutur dari segi se gi bunyi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful