You are on page 1of 21

Beogradska poslovna kola

POJAM I SADRAJ PREDUZETNIKOG BIZNISA

Predmet: Preduzetnitvo

Profesor:
dr Dragoslav Joki

Student:
Duan Ranisavljevi

Biznis plan

SADRAJ:

UVOD:

MSS Staffing Services DOO


Vrsta delatnosti: biroa za zapoljavanje
2

Biznis plan

Sedite: Ilije Garaanina 22, Beograd, Palilula Telefon : 011/ 3037-685 E - mail adresa: dusan_ranisavljevic@mss.co.rs Web stranica: www.mss.co.rs Vlasnik: Meovito vlsnitvo

MSS Staffing Services DOO, je osnovana 02.4.2007. godine, a po izvrenom upisu u sudski registar, uz ispunjenje svih pravnih normi i regulativa. Kao primarna delatnost preduzea smatra se zapoljavanje.

CILJEVI: Visok kvalitet usluge i dobra organizacija posla Efikasna i ljubazna usluga Najpovoljnije cene i mogunosti plaanja PLAN POZICIONIRANJA
3

Biznis plan

a) REZIME PLANA 1. Naziv i sedite firme: MSS Staffing Services DOO, Ilije Garaanina 22, 11000 Beograd 2. Delatnost: Biroa za zapoljavanje 3. Vrsta delatnosti: Usluna delatnost 4. Svojinski sastav: Druptvo sa ogranienom odgovrnou 5.Kadrovski sastav: Generalni menager, zameninik generalnog menadera, psiholog, HR asistent, payroll specialist .... 6. Stanje objekta: Poslovni prostor u iznajmeljnoj kui 7.1 Stanje finansija: Vlasnici raspolau poetnim kapitalom tako da nisu potrebna dalja potraivanja b) POLOAJ GRANE Posmatrano sa aspekta ponude i tranje, mislim da e nae usluge nai put do svojih korisnika. Visoko kvlitetnom uslugom nae preduzee e se izboriti za vano mesto na srpskom tritu i bie prihvaeno od strane klijenata zbog povoljnijih uslova nego kod ostalih agencija slinog tipa. Naa usluga je e biti pristupanija klijentima zbog kvalitetne prezentaije i adekvatne reklame a cenom koja je nia od cene konkurencije obezbedie mesto lidera u ovoj grani na tritu Srbije. Kvalitetnim radom i sprovoenjem odluka, kao i stalnim praenjem promena na tritu i stalnim usavravanjem zadrae se pozicija lidera na srpskom tritu. c) MISIJA PREDUZETNIKA I NJEGOVE FIRME Posle dueg vremena analiziranja i planiranja, mislim da najzad posedujem odreenu sliku mog poslovanja. Ovo poslovanje e u isto vreme biti od velike koristi i meni i drutvu. Sam biznis je direktno usmeren ka zadovoljenju

Biznis plan

potreba naih klijenata. Naa saradnja sa kompanijama iz inostranstva, koji su nai klijenti, bie organizovana na visokom nivou, pa oekujemo dobre rezultate poslovanja. d) OPIS FIRME
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Naziv i sedite firme: MSS Staffing Services DOO, Ilije Garaanina 22, 11000 Beograd Delatnost: Biroa za zapoljavanje Vrsta delatnosti: Usluna delatnost Svojinski sastav: Druptvo sa ogranienom odgovrnou Osoba za kontakt: Danijela Mutabija E - mail adresa: dusan_ranisavljevic@mss.co.rs Web stranica: www.mss.co.rs

e) PLAN BIZNISA Preduzee MSS Staffing Services DOO je registrovano za kao agencija za zapoljaanje ljudi. Postoji u okviru naeg poslovanja veliki asortiman uslga koje moemo ponuditi svojim potencijalnim klijentima. Pruae se iskljuivo kvalitetne usluge kako bi se obezbedio visok nivo poslovanja.

f) LOKACIJA POSLOVNIH PUNKTOVA Poslovni prostor koji se nalazi pod zakupom nalazi se u samom centru Beograda u optini Palilula. U neposrednoj blizini se nalazi nekolicina drugih radnji, ali ni jedna se ne

Biznis plan

bavi istom delatnou, tako da pored odline lokacije, ova firma ne bi imala konkurente u neposrednoj blizini. Veliina poslovnog prostora obuhvata 200 kvadratnih metara. Reklamni pano je osvetljen i nalazi se na vidnom mestu, a svojim neobinim izgledom i savremenim dizajnom privlai potencijalne klijente. Svi navedeni faktori su uticali da se opredelim za ovu lokaciju. MENADMENT PLAN a) PLAN USLUGA Osnovna delatnost MSS Staffing Services DOO je zapoljavanje ljudi na razliitim projektima kod klijenata. Da bi nae usluge bile potpunije, a klijenti zadovoljniji, nudiemo irok asortiman usluga i biemo u stalnom kontaktu sa klijentom i zaposlenima. U Beogradu postoji nekolicina preduzea koja se bave slinim ili istim vrstama usluga, dok u Srbiji je taj broj minimalan. Poslovni prostor je podeljen u vie delova. Postoje etiri kancelarije, jedna velika sala za prezentacije i velike sastanke, tri manje prostorije za intrvijue sa kandidatima i ulaznu prostoriju za doek klijenata i kandidata. Usluge koje pruamo imae za dva procenta niu maru od konkurencij. Nudiemo posebne uslove zaposlenima koji e biti mnogo povoljniji od konkurencije. Preko nae internet adrese omoguemo potencijalnim klijentima da lako prepoznaju kvalitet usluga koje mi pruamo, a potencijalnim kandidatima emo ponuditi lak nain da dou do posla kao i veliku ponudu poslova koji mogu biti privlani svim kategorijama zaposlenih.

Biznis plan

b) PLAN PRIPREMNIH AKTIVNOSTI Zbog dobijanja propisanih dozvola i odobrenja za rad, smatram da naa firma mora biti prijavljena, odnosno upisana u sudski registar. Dobio sam potrebne dozvole od strane elektrodistribucije, Urbanistikih i Javno komunalnih i Graevinskih slubi i organa. Od strane Telekoma obezbedila sam 2 telefonska prikljuka. Posle toga dolazi do sreivanja kompletnog enterijera (poslovnog prostora, kancelarija, prilaznih objekata) kako bi radnici koji rade tu kao i klijenti boravili u prijatnoj atmosferi. Po obezbeivanju odgovarajuih saglasnosti i dozvola registrovani smo kao preduzee MSS Staffing Services DOO. c) PLAN KADROVANJA Kada je u pitanju radna snaga, planiram da zaposlim 7 radnika i to generalnog menadera, zamenika GM-a, saradnika za obraun plata, dva recrutment officer-a, psihologa i sekretaricu . Generalni menader mora imati zavren fakultet i posedovati MBA . Zamenik GM mora da ima zavren fakultet. Da ima minimum 10 godina iskustva u radu na slinim pozicijama. Mora da poseduje izuzetne organizacione i upravljake sposobnosti. Prijatan izgled, komunikativnost i ljubaznost su osobine koje moraju da poseduju svi zaposleni. Komunikativnost i iskustvo u prodaji su sigurno jedna od osnovnih stvari koju svaki meenader treba da poseduje. Poeljno je poznavanje finansija. Znanje engleskog jezika pisanog i govornog.

Biznis plan

d) PLAN OBJEKATA I POSLOVNOG PROSTORA Kao to smo rekli poslovni prostor je smeten u Beogradu, u ulici Ilije Garaanina 22. Nalazi se u kui. Povrina poslovnog prostora iznosi oko 200 m2. Sastoji se iz vie velikih prostorija kao i nekoliko manjih i kupatila. U okviru iste zgrade nalazi se letnja bata veliine 100 m2 . e) PLAN OPREME, INFRASTRUKTURE UREAJA I PRATEE

Za obavljanje ovog posla neophodno je nabaviti potrebnu opremu. Potrebno je nabaviti kancelarijske stolove, stolice, telefone i fax maine, kompjutere, i ostalu prateu opremu neophodnu za obavljanje ove delatnosti. Takoe je potrebno i ugraditi odgovarajui sistem za zatitu od moguih kraa ( alarm, sigurnosne kamere i metalne detektore). f) SWOT ANALIZA Radi sigurnijeg poslovanja, neophodno je da izvrim swot analizu koja predstavlja situacionu analizu upotrebljivu u biznisima razliitog tipa. U eksterne inioce ulaze anse i pretnje, koje treba iskoristiti i izbei. ansa predstavlja mogunost da ostvarimo to vei profit, a u tome emo uspeti ako poveamo prodaju naih usluga koje nudimo, i kada praenjem i razvojem trita utvrdimo koje privredne grane su u razvoju i kojim klijentima treba ponuditi nae usluge. Dakle, motiviemo klijete primamljivim ponudama i sniavanjem cena.

Pretnje - na njih je teko uticati, a to su npr. stanje u zemlji, ratovi, zemljotresi, inflacija. Takoe, razne promene na

Biznis plan

tritu kao to su novi zakonski propisi i naglo smanjenje tranje za mojim artiklom. Zbog toga je neophodno stalno praenje promena na tritu, kao i promena zakonskih propisa. Interni inioci su snaga i slabost. Snaga se sastoji u tome da imamo sposobne ljude oko sebe koji su spremni da odgovore izazovima koji su pred njima, da ponudimo uvek kvalitetnu uslugu koja e biti pre svega privlana za kupce. Snaga se ogleda i u tome da elimo da napredujemo, da osvajamo novo trite. Slabosti - njih ne bi trebalo da bude i treba da se uklone u korenu i uvek treba teiti savrenstvu, a za to treba afirmisati ljude koji imaju ideje, znaju da se snalaze u kriznim situacijama i koji su kreativni. g) KRITINE TAKE Kako u svakom biznisu, tako i u mom poslovanju, postoje odreene kritine take, koje treba prevazii kako bi biznis opstao i imao lepu i uspenu budunost. Kritine take trinog karaktera - se uglavnom odnose na probleme sa naplatom usluga iz inostranstva, ali se na to moe uticati samo dobrim finansijskim planovima. Kritina situacija je vezana za mogunost ne plaanja od strane klijenta na vreme ili ne plaanja u opte. Poto u tom sluaju je teko doi do povratka eljenih sredstava. Kritine take finansijskog karaktera - u naem sluaju kritine take finansijskog karaktera su iste kritinim takama trinog karaktera.

Biznis plan

Kritine take kadrovskog aspekta - mogu nastati jer nema garancije da e radnici koje zaposlimo ispuniti sve uslove i obavljati posao savesno, pa su mogue neke kadrovske promene i prilagoavanja u poetku poslovanja. h) PRIKAZ MENADMENTA Hijerarhijska struktura bi bila sledea: na elu firme bih bila ja kao vlasnik ili jedana od vlasnika, ispod sebe ljudi koji su fakultetski obrazovani i koji ve imaju znanje i iskustva u voenju posla. Odgovornosti bi bile podeljene sve od direktora pa do sekretara. Biu u stalnom kontaktu sa radnicima iji u rad kontrolisati. Planirau mesene aktivnosti koje e firma morati da ispuni. Dnevne aktivnosti u prepustiti radnicima da sami planiraju kako bi se bolje organizovali. i) STRATEGIJA RAZVOJA Strategija razvoja bi bila strategija visokog rasta koja bi podrazumevala dopunjavanje ve postojeeg asortimana, novinama koje se iz dana u dan pojavljuju na svetskom tritu. Time bi se dolazilo do ekskluzivnosti na domaem tritu, a samim tim moja firma bi bila faktor odreivanja cena nekog proizvoda odnosno usluge. Povezanost postojeeg biznisa i novopokrenutih aktivnosti garantuje uspeh u daljem funkcionisanju nae firme.

j) PLAN ZATITE BIZNISA Sastojao bi se u tome da se provere svi faktori koji bi mogli da utiu na poslovanje firme u negativnom smislu, zatim cene nabavke i cene u prodaji, odnos izmeu ljudi u firmi,

10

Biznis plan

njihova odgovornost prema poslu koji obavljaju, ispitati trite i zahteve potencijalnih klijenata. Uspostavljali bi kontakt samo sa odgovarajuim klijentima iji je kvalitet i razvoj proveren i koji projekte izvravalju u odreeno vreme shodo uslovim na tritu. U borbi sa konkurencijom istiem bolju uslugu, nie cene i to je najbitnije korektan odnos prema klijentima.

MARKETING PLAN

a) MARKETING INFORMACIONI SISTEM Marketing informacioni sistem je veoma bitan, jer na osnovu njegovih aktivnosti i plana kao krajnjeg rezultata, mogu znaajno da poboljam izvrenje alokacije resursa i osvajanje ciljnog trita. to se tie informacija o ponudi i tranji robe koju u ponuditi kao i o samim proizvodima, one prvenstveno dolaze putem medija. Zatim putem interneta koji je danas skoro svima dostupan kao i informacije koje on prua, ali i paljivim praenjem stranih medija i asopisa mislim da e ova firma u tome da prednjai u odnosu na svoje konkurente, jer prava informacija u pravo vreme moe mnogo da pomogne u svakom poslu pa i u ovom.

b) FUNKCIJE BIZNISA NA TRITU Funkcija mog biznisa na tritu je da zadovolji potrebe ljudi, jer potrebe za poslom ima veina stanovnitva, oba

11

Biznis plan

pola, u uyrastu od 18 do 65 godina, tako da moja uloga tu verovatno ima i drutveni znaaj. Takoe, nae usluge koristi i veliki broj privrednih drutava, koje emo motivisati za saradnju povoljnim uslovima. c) DRUTVENO I EKONOMSKO OKRUENJE Smatram da je okruenje mog biznisa zaista povoljno za obavljanje ove vrste posla. Trini uslovi poslovanja - odnose se na ponudu i tranju. Moja ponuda e biti zaista irokog asortimana to je u skladu sa tranjom koja je zasada mala kako u Srbiji tako i u okruenju u kome planiram da zaponem biznis. Sigurna sam da e potroai biti izuzetno zainteresovani, kako zbog asortimana, tako i zbog povoljnosti pri plaanju koju u im pruiti. Finansijski uslovi poslovanja - odnose se na dobijanje razliitih kredita. Iako veinu sredstava posedujem, spremna sam da u sluaju potrebe uzmem pozajmicu u neophodnom iznosu, uz vraanje duga bez kamate. Stabilnost nae valute u poslednje vreme prua odreenu sigurnost, ali uvek treba biti oprezan. Institucionalni uslovi poslovanja - preduzee e biti registrovano u sudskom registru u Beogradu. Obaveze firme bie takoe plaanje poreza i ostalih potrebnih taksi pre zapoinjanja poslovanja. Ostale obaveze se moraju regulisati u oblasti urbanizma i komunikacije pre nego to lokal bude prihvaen kao potpuno funkcionalan. d) CILJNO TRITE U poetku firma e biti bazirana na lokalno trite, a kasnije u pokuati da se plasiram i na irem tritu. Ciljno trite,

12

Biznis plan

odnosno klijente, predstavljaju razliite grupacije ljudi. Tu pre svega spadaju ljudi koji rade u HR-u u drugim preduzeima pomou kojih moemo ponuditi nae usluge. Klijenti su u naoj zemlji slabije zainteresovani za usluge koje prua nae preduzee zato je potrebno edukovati klijente o prednodtima koje imaju poslujui preko nas. e) DIMENZIJE I MORFOLOGIJA TRITA Trite koje treba da pokrenem ine sva preduzea koja posluju u naoj zemlji. Tu pre svega mislim na srednja i velika preduz, a samo dobrim imenom i renomeom firme mogu da ouvam toliko poverenje postojeih klijenata i zadobijem poverenje novih. Trite trenutno ograniavam samo na grad Beograd sa irom okolinom. f) SPECIFINOST TRITA U ovom segmentu tranja za ovim uslugama uvek postoji upravo zbog vrste usluga sa kojom nastupam na tritu i to predstavlja neki vid specifinosti. Ova usluga nema sezonu, ve je traena cele godine. To obezbeuje dobru prodaju, to opet obezbeuje kontinuitet u poslovanju. Posebno se ogleda i u izuzetnom asortimanu kojim emo raspolagati zahvaljujui dobrim odnosima i organizaciji kao i praenju stanja na stranim tritima. Tu prevashodno izdvajam usluge po imenu Staffleasing, Recrutment, Testing, Outplacement. Kao i usluge koju prua naa konkurencija kao to su firme Adecco, Hill, Manpower ...

g) KRITINI FAKTORI USPEHA To podrazumeva kvalitet, ekskluzivnost, dobru reklamu, to je ono to treba kupcima pruiti u odnosu na konkurente.

13

Biznis plan

h) MARKETING MIKS Predstavlja vetinu u pravom smislu te rei, akcenat se stavlja na etiri elementa: - uslugu, - cenu, - ponudu i - promociju. Svaki od ovih elemenata miksuje se zasebno i temeljno. Uspean preduzetnik mora da ima kvalitetan marketing miks i da ga dosledno ispunjava. Usluga je osnovni inilac sa kojim preduzetnik nastupa na tritu. Cena predstavlja iznos koji klijent plaa za dobijeni uslugu. Ponuda je splet aktivnosti koje preduzetnik preduzima da bi uinio uinio dostupnim i korisnim ciljnim klijentima. Promocija je predstavljanje asortimana i svog preduzea od strane preduzetnika, svojim klijentima kao i potencijalnim klijentima. Miks proizvoda je jako irok, proizvodi su razliitih tipova, vrsta, modela i cena pa je to ujedno i dubok miks. Cene usluga se mogu menjati u zavisnosti od uslova na tritu uz obavezno prisustvo popusta na koliinu, gotovinsko plaanje ili mogunost odloenog plaanja. U sluaju kupovine vee koliine proizvoda, dostavu bi organizovala firma. Promociju planiramo da sprovedemo kroz reklamiranje preko interneta i televizijskih stanica, razliitih skupova posveenim zapoljavanju, sajmova zapoljavanja kao i preko sitnog reklamnog materijal.

14

Biznis plan

i) ANALIZA VREDNOSTI Proces analize vrednosti mi omoguuje da doem do zakljuka da trokovnu komponentu nekih usluga treba poveati, a nekih smanjiti. Proizvodima za kojima postoji poveana tranja i iji je kvalitet proveren, treba blago poveati cene, jer e se tako poveati i profit, a sama potranja nee opasti. Cene proizvoda koji imaju slabiju prolaznost, e naravno biti smanjene, da bi se na taj nain privukli novi kupci. Po mojim proraunima, cena ove robe pokriva sve trokove koji mogu nastati u poslovanju, to moj biznis ini uspenim i profitabilnim. j) KONKURENCIJA Radi dobrog poslovanja, uvek moram imati u vidu postojanje i rad konkurencije. U ovom poslu konkurencija moe da bude samo na drugom mestu, jer ako dajemo garanciju od godinu dana na svoje proizvode, obzirom da konkurenti uglavnom daju istu garanciju isti broj meseci, svi ljudi bi se opredelili za nas kao ozbiljnu firmu ukoliko ponudimo nii procenat za svoje usluge.

k) KOMPARATIVNE PREDNOSTI U pripremi svog biznisa, planiram da ostvarim niz prednosti u odnosu na svoje konkurente. Kako posao kojim se bavim u

15

Biznis plan

sutini nema veliku konkurenciju ne postoji bojazan da bi se neto na tom planu moglo desiti. Razvojem ovakvog poslovanja u Srbiji vremenom e se razviti i knjurencija. l) KARIKE USLUNOG PROMETA PROMETA Na samom poetku imaemo samo jednu poslednju poslovnu jedinicu. Kasnije sa razvojem posla plan je da se otvore poslovne jedinice u Vojvodini i Kragujevcu i Niu. m) OPSEG TRINOG POKRIVANJA Za poetak poslovanja planiram da ponudim veoma irok asortiman, ali emo vriti dopune istog u zavisnosti od potreba naih klijenata. Cilj nam je da pokrivenost trita bude 100% kapaciteta. Zbog izuzetne ponude sigurno u pridobiti veliki broj kupaca, a ''otimanje" klijenata vriu agresivnom reklamom, proirenjem prodaje i asortimana i razvitkom biznisa. n) IZVOR SNABDEVANJA Delatnou kojom se ja bavim ne postoje izvori snabdevanja. o) PLAN NABAVKE Uspeno poslovanje uslovljeno je postojanjem dobrog plana nabavke. Odrednice u samom planu vezane za zemljite i poslovni prostor za skladitenje i prodaju nisu problem, poto se sve to nalazi u mom vlasnitvu. to se tie dopremanja robe do prodajnog mesta, to bi u najveem delu obavljali nai dobavljai, poto su koliine robe zaista velike, a samo dopremanje je ukljueno u njihov deo obaveza prema meni. Sitnije dopune zaliha obavljali bi mi sami. Kontakti sa dobavljaima bi bili stalni, prvenstveno telefonom, ali i lini zbog posebnih narudbina kao i uvoenja novih proizvoda u ponudu.

16

Biznis plan

p) PLAN LOGISTIKE Prvi korak ovog plana je sprovodjenje uslga, a to vre nai radnici svojim radom na projektima kod klijenata. Na posebne zahteve klijenata slaemo radnike na neke nove projekte koje oni budu eli u okviru ve postojeih. q) PLAN KOMUNICIRANJA Treba uspostaviti dobru vezu sa klijentima sa kojima saraujemo da bi se ispunili svi njihovi zahtevi, takoe treba uspostaviti naprednu komounikaciju sa svim zaposlenima kako bi se izbegli potencijalani problemi na njihov radnom mestu. To se moe postii internetom ili mail-ovima. Koristili bi internet za privlaenje svih novih klijenata. r) PLAN PROMOCIJE Promocija bi se sastojala u reklamama, koje bi ile na televiziji, radiju, vizit - kartama, raznim flajerima, kesama u koje bi stavljali prospekte i kataloge proizvoda koje prodajemo i slino. Poslovna jedinica bi imala velike svetlee reklame koje bi bile jednostavne sa velikim natpisom firme, koji bi bio u plavoj boji koja predstavlja boju same firme. s) PLAN CENA I PLAN PRODAJE Zbog povoljnih uslova plaanja koje emo ponuditi naim klijentima kao i zbog kvalitetnog kadra koji emo ponuditi naim klijntima steiemo prepoznatljiv kvalitet po niim cenama ime emo postii na dug rok lidersko mesto na tritu. t) PLAN PRODAJE

17

Biznis plan

Ova usluga se razvija i sve je popularnija meu velikim preduzeima i shodno stanju na tritu sve je vie trena . Uz izbor pravih radnika i njihovo iskustvo u prodaji, kvalitet usluga koji nudimo zajedno sa kvalitetnom strategijom, oekujem da prodaja bude na izuzetnom nivou. FINANSIJSKI PLAN a) PRETPOSTAVKE FINANSIJSKOG PLANA Za obavljanje ovog biznisa, kao to sam i pomenuo ranije, zakupili smo poslovni prostor i transportno sredstvo u sopstvenom vlasnitvu, tako da za to nee biti potrebna dodatna sredstva. Enterijer, zalihe robe i raunari za potrebe firme bie nabavljeni od dobavljaa na kredit ili na rate. b) ANALIZA I OCENA ISPLATIVOSTI FINANSIJSKOG PODUHVATA Ova analiza nam je potrebna da nam pokae koliko je biznis finansijski uspean. Izvodi se tako to se utvruje nain rentabiliteta. On nam pokazuje da li je biznis finansijski isplativ. Da bi ga uradili mora da se izrauna mrtva taka rentabiliteta. Ova taka pokazuje koliko ukupno prihoda moram da ostvarim da bih mogla da pokrijem sve trokove poslovanja. MTR = UFT/(1-UVT/OUP) *MTP - mrtva taka rentabiliteta *UFT - ukupni fiksni trokovi *UVT - ukupni varijabilni trokovi *OUP - odgovarajui nivo ukupnog prihoda

18

Biznis plan

c) PLAN IZVORA SREDSTAVA

Aktiva
Gotovina Potraivanje Zalihe robe Transportna sredstva Enterijer Personalni raunari Ukupno

Pasiva
Lina tednja Iz profita Kredit od prodavca Ve u posedu Kupovina na rate Kupovina u gotovu

Vrednost sredstava
52.500 45.000 46.500 120.000 131.500 37.500 433.000

d) BILANS STANJA

Aktiva
Transportna sredstva Poslovni inventar Blagajna Neisplaena isporuena roba Roba Saldo

Iznos
120.000 169.000 52.500 45.500

Pasiva
Sopstveni kapital Krediti Dob. za osn. sredstva Dobavljai za obrtna sredstva

Iznos
225.000 83.500 79.500 45.000

46.500 433.000 Saldo

433.000

19

Biznis plan

e) BILANS USPEHA

Redni broj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rashodi
Trok.el.energije Trok.zarada Trok.goriva Trok.reklame Tro.popravki Tro.vode Tro.sanitarija Vanredni rashodi Finansijski rashodi Ukupno

Iznos

Prihodi

Iznos
75.000 27.000 22.500 8.500

9.000 Prihod od prodaje 37.50 Dobici od 0 prodate robe 6.000 Prihodi od usluga 5.000 Vanredni prihodi 4.500 4.500 4.000 4.000 3.000 77.50 0 Ukupno

133.000

Na osnovu stanja dobijenog analizom uspeha, dolazimo do sledeeg zakljuka preduzee je u prethodnom mesecu uspeno poslovalo, jer su pokriveni svi trokovi i prihodi su vei od rashoda t.j. ostvarena je dobit.

Prihodi
133.000

Rashodi
77.500 OCENA IZVODLJIVOSTI

Dobit
55.500

a) IZVODLJIVOST BIZNIS PLANA


20

Biznis plan

Posle detaljnog pregleda biznis plana, utvrdio sam da je plan realan, izvodljiv i obeavajui, ukoliko se budem pridravala svih navedenih taaka. Kada ponem sa ostvarivanjem plana, trudiu se da na vreme uoavam sve promene koje nastaju na tritu i da se svojim poslovanjem prilagodim uslovima koji se nameu. b) KONTROLA BIZNIS PLANA Kontrola nam je potrebna da bi se na vreme uoile i eleminisale greke u poslovanju, ili da bi se svele na najmanju moguu meru. Treba uspostaviti takav sistem kontrole koji e pruati precizne, celokupne i sveobuhvatne informacije o nabavci, prodaji, prihodima i isplatama. Tako u moi da zakljuim da li se moj plan odvija kako treba i da izvrim eventualne korekcije i poboljanja. c) REALIZACIJA BIZNIS PLANA Pri realizaciji projekta, znaajnu ulogu ima informacioni sistem i anticipiranje svih promena i u okruenju i u preduzeu. Kada krenem sa realizacijom svog biznis plana, paljivo u sagledati sve promene koje nastaju u mojoj firmi i oko nje, a u skladu sa tim u plan na vreme prilagoavati.

21