You are on page 1of 187

Dovedite do maksimuma svoj potencijal kroz mo vae podsvesti kako biste prevazili strah i brigu

Jedna iz serije est novih knjiga

Napisao Joseph Murphy, DD, Ph.D.

tampano i aurirano za XXI vek Arthur R. Pell, Ph.D.

JMW Group, Inc. Suite 219 1 Wes Ave. Larchmont, NY 10534

Pregled sadraja

Uvod u serije Predgovor Poglavlje 1 Poglavlje 2 Poglavlje 3 Poglavlje 4 Poglavlje 5 Poglavlje 6 Poglavlje 7 Poglavlje 8 Poglavlje 9 Poglavlje 10 Poglavlje 11 Prevazilaenje brige Proterivanje krivice Vrhovna nadmo straha Isceljujua mo ljubavi Unutranje znaenje Psalma 23 Zatitniki Psalam 91 Zato se ovo deava ba meni? Molitva je klju Spavajte mirno iveti u sadanjosti Tri kljua za postizanje mira uma

Uvod u serije

Probudi se i ivi! Niko nije osuen na to da bude nesrean, obuzet strahom i brigom, da ivi u siromatvu, pati usled loeg zdravstvenog stanja, niti da se osea odbaenim i inferiornim. Bog je sve ljude stvorio po svojoj slici, i dao nam je mo da prevaziemo nematinu i postignemo sreu, harmoniju, zdravlje i prosperitet. Unutar sebe ima mo da obogati svoj ivot! Nije nikakva tajna kako postii ovo. O tome se propoveda, pie i to se praktikuje ve milenijumima. Nai ete to u knjigama drevnih filosofa. Sve velike religije su propovedale o tome. To se nalazi u jevrejskim Skriptima, hrianskim Jevaneljima, delima grkih filosofa, muslimanskom Kuranu, budistikim Sutrama, hinduskim Bhavad Gita, kao i u delima Konfucija i Lao Zi-a. O tome takoe moete itati i u delima savremenih psihologa i teologa. Ovo je osnova filozofije Dr Joseph Murphy-a, jednog od velikih inspirativnih pisaca i predavaa XX veka. On nije bio samo obian svetenik, ve i vodea figura u modernom tumaenju skripti i drugih religioznih dela. Obzirom da je bio svetenik-upravnik Crkve Svete Nauke u Los Angeles-u, drao je predavanja i propovedi koje je svake nedelje poseivalo izmeu 1,300 i 1,500 ljudi. Na milione ljudi ukljuivalo se da slua njegov svakodnevni program na radiju. Napisao je preko 30 knjiga. Njegova najpoznatija knjiga, Mo nesvesnog uma, objavljena je 1963 g., i odmah postala bestseler. Proglaena je jednom od najboljih knjiga-vodia za samopomo ikada napisanom. Prodato je na milione kopija, i nastavilo se sa prodajom irom sveta.

Nakon uspeha ove knjige, Dr Murphy je u nekoliko zemalja odrao predavanja koja je posetilo nekoliko hiljada ljudi. U svojim predavanjima on je istakao na koji nain su neki obini ljudi uspeli da radikalno poprave svoje ivote primenjujui neke specifine aspekte njegovih koncepata, i pruio je praktina uputstva o tome na koji nain svi ljudi mogu obogatiti svoje ivote. Dr Joseph Murphy je bio pristalica pokreta Nove Misli. Mnogi filosofi i mislioci koji su izuavali ovaj fenomen i propovedali, pisali i praktikovali ovaj novi nain gledanja na ivot razvili su ovaj pokret krajem XIX i poetkom XX veka. Kombinujui metafiziki, spiritualni i pragmatini pristup nainu na koji mislimo i ivimo, oni su uspeli da otkriju tajnu postizanja onog to zaista elimo. Ova filosofija nije bila religija u tradicionalnom smislu te rei, ali je bila zasnovana na bezuslovnoj veri u viu silu, u veito prisustvo, u Boga. Bila je nazivana razliitim imenima, kao to su Nova misao i Nova civilizacija. Pristalice Nove Misli, ili Nove Civilizacije, propovedali su novu ideju ivota koja donosi nove metode i usavrene rezultate. Oni svoje miljenje zasnivaju na konceptu da je ljudska dua povezana sa atomskim umom univerzalne materije, koja nae ivote povezuje sa univerzalnim zakonom ponude, i mi imamo mo da to iskoristimo kako bismo obogatili svoje ivote. Da bismo postigli svoje ciljeve, moramo raditi na tome, a radei to moemo i sami doiveti boli trnovitog puta i stradanja srca tako karakteristinog za oveanstvo. Sve ove stvari moemo raditi samo ukoliko smo nali zakon i radili na razumevanju zakona, koji izgleda da je sam Bog u davnoj prolosti ispisao u zagonetkama. Koncept Nove Misli moe se saeti u sledeoj reenici:

Moe postati ono to eli da bude. Sve ono to postignemo, kao uostalom i sve ono to ne postignemo, direktan je rezultat naeg sopstvenog miljenja. U pravedno ureenom Univerzumu, gde bi gubitak ravnotee znaio potpuno unitenje, individualna odgovornost mora biti apsolutna. Nae slabosti i snage, istota i neistota, samo su nai, a ne tui. Mi smo ih sami stvorili, a ne neko drugi. Tako ih samo mi i moemo ispraviti, a nikada neko drugi umesto nas. Sva naa srea i patnja potekli su iz naeg sopstva. Dok mislimo, jesmo; dok nastavljamo da mislimo, opstajemo. Jedini nain na koji se moemo uzdii, pobediti i postii jeste putem uzdizanja naih misli. Jedini razlog zbog koga moemo ostati slabi, bedni i nesreni je taj da odbijamo da uzdignemo svoje misli. Sva dostignua, bilo da su na poslovnom, intelektualnom ili duhovnom planu, rezultat su konano usmerene misli, i njima vlada isti zakon i dostiu se istim metodama; jedina razlika lei u cilju koji se pokuava dostii. Oni koji ele da postignu malo, moraju da rtvuju malo; oni koji ele da uspeju moraju rtvovati mnogo; oni koji ele da mnogo postignu, moraju se u velikoj meri rtvovati. Nova Misao znai i novi ivot: nain ivota koji je zdraviji, sreniji i koji na svaki nain vie ispunjava onoga koji usvoji ovo. Novi ivot je predvien za stare, univerzalne zakone uma, kao i za put beskonane duhovnosti unutar srca i uma svakog pojedinca. Zapravo, nema nieg novog u Novoj misli, jer je ona isto toliko stara koliko i ljudski rod. Novo nam je samo to kada otkrijemo ivotne istine koje nas oslobaaju od nedostataka, ogranienja i oseaja da smo nesreni. U tom trenutku, Nova misao se ponovo javlja, postaje svest o kreativnoj moi

sopstva, koja se iri, svest o principu uma, i svest o naoj divnoj moi da budemo, da radimo, i da iskazujemo jo vie svojih individualnih i prirodnih sposobnosti i talenata. Najvanije kada govorimo o principu uma je to da nove misli, ideje, stavovi i uverenja stvaraju i nove uslove: U skladu sa naim uverenjima, to nam se i vraa. bilo da je dobro, loe, ili indiferentno. Sutina Nove Misli sastoji se od neprestanog obnavljanja naeg uma, tako da moemo dokazati ta je dobro, prihvatljivo, i savrena volja Gospodnja. Dokazati znai znati zasigurno, i imati znanje kojem se moe verovati, kao i iskustvo. Istine Nove Misli su praktine, lake za

demonstriranje, i unutar oblasti onoga to svako od nas moe dostii ukoliko, i kada, on ili ona to odlue. Sve to je pri tom potrebno jeste otvoren um i voljno srce: otvorenost da se saslua stara istina koja je sada predstavljena na nov i drugaiji nain, voljnost da se promeni i ostavi staro, prevazieno uverenje, i da se prihvate nove ideje i koncepti dakle, potrebno je imati neku uzvieniju viziju ivota ili prisustvo isceljujueg elementa u sopstvu. Obnavljanje naeg uma predstavlja itavu svrhu i praksu Nove Misli. Bez ovog tekueg, dnevnog obnavljanja, ne moe doi do promene. Prava Nova Misao uspostavlja potpuno nov stav, i novu svest, to nas inspirie i omoguuje nam da uplovimo u izobilniji ivot. Unutar sebe imamo neogranienu mo da izabiramo, odluujemo, kao i potpunu slobodu da tako i postupamo da se povinujemo, ili da se transformiemo. Povinovati se znai iveti u skladu sa neim to je ve uzelo formu, ili mu je forma data dakle, u skladu sa onim to je vidljivo i dostupno naim ulima, idejama, miljenjima i verovanjima. Biti povinovan znai iveti i

upravljati se prolaznim i nestalnim modama i uslovima datog trenutka. Sama re povinovan ukazuje na to da nae sadanje okruenje ima oblik, i da ne bismo trebali, niti smeli poricati njegovo postojanje. Svuda oko nas deavaju se nepravde, nekorektnosti, i nejednakosti. Moemo se i sami s vremena na vreme nai u toj prii, ali trebalo bi da budemo hrabri i iskreni, i uinimo najvie to je u naoj moi da te probleme reimo kroz lini integritet i inteligenciju koje sada posedujemo. Svet generalno prihvata i veruje u to da je nae okruenje posledica naeg trenutnog stanja i okolnosti u kojima se nalazimo i da je, samim tim, uobiajena reakcija da se povuemo u stanje pomirenja i nemog prihvatanja sadanjosti. Ovo je konformizam najgore vrste: svest o defetizmu. Najgore vrste - jer je samo-nametnut. Sva snaga i panja usmereni su na spoljno

stanje, ono koje se manifestuje, dakle na spoljnje okruenje, kao i na prolost izborom i odlukom usled nedostatka znanja o nainu na koji funkcioniu nae predivne i primarne sposobnosti: kreativna mo uma, kao i imaginacija, usmereni su ka naim ciljevima i aspiracijama. Nova Misao insistira na obnavljanju uma, kao i na raspoznavanju i priznavanju sopstvenih odgovornosti u ivotu to je naa sposobnost da odreagujemo na istine koje u ovom trenutku poznajemo. Jedan od najaktivnijih i najefikasnijih predavaa Nove Misli, Charles Fill, ko-osniva kole Jedinstva, ili Hrianstva, imao je jaku veru u linu odgovornost. U svojoj knjizi Re otkrovenja, napisao je: Naa svest je nae pravo okruenje. Spoljnje okruenje uvek je u saglasnosti sa naom sveu. Svako ko je otvoren i voljan da prihvati odgovornost, zapoeo je sa svojom transformacijom odnosno, sa obnavljanjem uma, to nam

omoguuje da uestvujemo u naem promenjenom ivotu. Transformisati znai : Prei iz jednog stanja u drugo. (to je kvalitativno bolje i vie ispunjava), prei iz nedostatka u izobilje; iz usamljenosti u drugarstvo; iz ogranienja u prepunost; iz bolesti u ustreptalo zdravlje kroz ovu mudrost i mo, isceljujue prisustvo ostae unutar nas. Istina je da neke stvari ne moemo promeniti: kretanje planeta, promenu sezona, oseku i plimu okeana, kao oigledno ni izlaenje i zalaenje sunca. Isto tako, ne moemo promeniti ni um i misli druge osobe ali zato moemo promeniti sebe. Ko jo moe spreiti ili zaustaviti kretanje tvojih misli, matanja, i tvoje volje? Samo ti moe drugom dati tu mo. Moe se promeniti obnavljanjem svog uma. Ovo je klju novog ivota. Tvoj um je maina za beleenje, i sva uverenja, impresije, miljenja i ideje koje prihvata, samo se jo vie utiskuju u tvoj dublji, podsvesni um. Ali ti moe izmeniti svoj um. Moe ve sad poeti da svoj um puni plemenitim i bogolikim obrascima misli, i poravnati se sa beskonanim duhom unutar sebe. Trai lepotu, ljubav, mir, mudrost, kreativne ideje, i beskonanost e na odgovarajui nain odgovoriti na tvoje traenje, transformiui tvoj um, telo i okolnosti. Tvoj um je medijum izmeu tvog duha, tela i materijalnog. Transformacija zapoinje dok meditiramo, razmiljamo, i upijamo u sebe one kvalitete koje elimo da iskusimo i ispoljimo. Teoretsko znanje je dobro i neophodno. Trebalo bi da znamo ta radimo, i zato to radimo. Meutim, prava transformacija u potpunosti zavisi od buenja naih unutranjih darova nevidljivih, i neopipljivih, od naih duhovnih moi koje su date svakom od nas.

Samo ovo moe konano ponititi one tenje i ogranienja koji su u prolosti bili izvor nae nesree i muke. Uz to, ovo zaceljuje rane koje nastaju iz boli srca i emocionalnog bola. Svi mi elimo, i zahtevamo, mirnu svest najvei poklon kako bismo ovo doveli u nae okruenje. Mentalno, i emocionalno, iskusiti boanski mir, ispuniti svoj um i srce, nae celo bie. Prvo reci, neka je mir u ovoj kuci. Iskusiti nedostatak mira, disharmoniju, nesreu, neslaganje, i

oekivati i da se pored svega toga javi mir, isto je kao oekivati da se seme jabuke razvije u kruki. To ima malo ili nimalo smisla; suprotstavlja se svakom oseaju razuma. Ali to je nain na koji svet funkcionie. Kako bi ovo postigli, moramo potraiti naine da promenimo na um da se pokajemo gde je to neophodno. Kao rezultat toga, doi e do transformacije i obnavljanja, to je sasvim prirodno. Poeljno je, pa ak i neophodno, da promenimo ivot na taj nain to emo prestati da se povinujemo nainu na koji ceo svet bira, i odluuje, u skladu sa dogaajima koji su se ve oblikovali i manifestovali i poeti da odreujemo uzrok koji stoji ne samo iza fizikog deavanja, ve i ljudske doktrine, dogme i rituala i samim tim ui u unutranje carstvo metafizike, pravu Novu Misao. Re metafiziki postala je sinonim za moderan, organizovan pokret. Prvi ju je upotrebio Aristotel. Neki smatraju da je najbolje njegovo delo upravo 13-ti tom, koji je on jednostavno naslovio sa Metafizika. Definicija preuzeta iz renika je: Izvan prirodne nauke; nauka istog bitisanja. Meta znai iznad, ili izvan. Re metafizika tako ima znaenje iznad ili izvan fizike, iznad ili izvan fizikog, svet oblika. Meta to je ono iznad, meta to je misleni duh. Iza svih stvari je meta um.

Biblijski posmatrano, Boiji duh je dobar. Oni koji oboavaju Gospoda oboavaju i duh, ili istinu. Kada imamo duh dobrote, istine, lepote, ljubavi i dobre volje, to je zapravo Bog u nama, koji se kroz nas kree. Bog, istina, ivot, energija, duh zar se to ne moe definisati? Kako se to moe definisati? Definisati ih znai ograniiti ih. Ovo je iskazano prelepom, starom meditacijom: Uvek isti u mom najdubljem biu: vean, apsolutno jedini, ceo, potpun, savren; JA sam nedeljiv, bezvremen, bez oblija, veit bez lica, oblika ili figure; JA sam nemo mislee prisustvo, postavljeno u srca svih mukaraca (i ena). Moramo verovati i prihvatiti da e sve ono to zamislimo i oseamo da je pravo doi i proi; sve ono to elimo za drugog, zapravo elimo za sebe. Emerson je napisao: Mi smo ono o emu ceo dan razmiljamo. Drugim reima, i jednostavnije objanjeno: duh, misao, um i meta, izraz su kreativnog prisustva i moi i kao i u prirodi (fiziki zakon), svaka sila moe se iskoristiti na dva naina. Na primer, voda nas moe ili oistiti ili se u njoj moemo udaviti; struja moe obezbediti snagu koja ivot moe uiniti jednostavnijim ili smrtonosnijim. U Bibliji se kae: Ja stvaram svetlo, i stvaram tamu; Ja donosim mir, i zlo; Ja, Gospod, inim sve ove stvari Ja ranjavam, ja zaleujem; ja blagoslovim, ja proklinjem. Ne kanjava nas neko ljutito boanstvo sami to radimo pogrenim korienjem uma. Mi smo takoe blagosloveni (i u prednosti smo) kada shvatimo ovaj fundamentalni princip, i prisustvo, i nauimo da prihvatamo novu misao ili sveukupan koncept.

Metafizika je, tako, prouavanje uzronosti bavi se ne efektom, ili rezultatom, koji se sada manifestuje, ve pre onim to izaziva ovaj efekat, ili rezultat. Metafizika duhovnim idejama prilazi na isti nain na koji naunici prilaze svetu oblika - isto tako kao to oni istrauju um ili uzroke iz kojih ono to je vidljivo nastaje. Ukoliko se promene um ili uzrok, menja se i efekat. Po mom miljenju, snaga i lepota metafizike lee upravo u tome to se ona ne ograniava na neku posebnu veru, ve je univerzalna. Osoba moe biti Jevrej, Hrianin, Musliman, Budista, a ipak u isto vreme biti i metafiziar. Postoje pesnici, naunici i filosofi koji ne trae veru; njihova vera je metafizika. Isus je bio najsjajniji metafiziar on je razumeo um i koristio ga da podigne, inspirie i lei druge. Kada je Mahatma Gandhi (onaj obdaren velikom duom) upitan koja je njegova religija, on je odvratio: Ja sam Hrianin Jevrej Budista Hindus Ja sam sve ovo! Fraza Nova Misao postala je popularni, uopteni termin. Sastoji se od velikog broja crkvi, centara, verskih grupa i institucija, pa je tako Nova Misao zapravo postala metafiziki pokret koji otkriva posebnost ili jedinstvo ljudske vrste u okviru beskonanog ivota, uroeno dostojanstvo i vrednost svake individue. U stvari, istina je da je u Novoj Misli akcenat stavljen na pojedinca pre nego na neko organizovano telo ili funkciju. Ali, nema nieg tako radikalno novog u Novoj Misli. Metafizika je zapravo najstariji od svih religioznih pristupa. Ona otkriva nau nameru da izrazimo Boga, i snanije mere Boije. Ja dolazim da vam donesem ivot u veem izobilju. Otkriva

na identitet: Deca beskraja mi smo voljeni i posedujemo duhovne vrednosti kao neophodni deo Kreativnog svetog (celog) Jednog. Metafizika omoguuje i pomae nam da se vratimo naem

Boanskom izvoritu, i okonava oseaj odvojenosti i otuenosti, lutanja po jalovoj i neprijateljskoj pustinji. Metafizika je bila, jeste, i bie uvek dostupna svima uvek strpljivo ekajui na nae otkrovenje. Na hiljade ljudi upoznato je sa metafizikom kroz jednog ili drugog njenog sagovornika. Njeno formiranje teklo je postepeno, i obino se smatra da je zapoelo sa Phineas P. Quimby. U fascinirajuem lanku u magazinu Nove Misli, Quimby je 1837. pisao o svom radu. Nakon eksperimentisanja sa mesmerizmom (nain leenja pomou magneta, prim. Prev.) tokom nekoliko godina, on je zakljuio da se tu ne radi samo o hipnotizmu, ve i o uslovljavanju podsvesnog uma, to za rezultat dovodi do promene. Iako je Quimby imao vrlo malo formalnog obrazovanja, on je imao brilijantan, istraujui um, i bio je originalni mislilac. Uz to, bio je i plodan pisac i pisac dnevnika. Objavljeni su rezultati koji detaljno izlau razvoj njegovih otkria. On je na kraju postao odlian uenik Biblije. Kopirao je dve treine metoda leenja iz Starog i Novog zaveta. Otkrio je da postoji mnogo zabuna kada je re o pravom znaenju mnogih biblijskih pasusa, to moe dovesti do pogrenog razumevanja i pogrene interpretacije lika Isusa Hrista u Bibliji. Tokom itavog XX veka, mnogo uitelja, autora, svetenika i predavaa doprinelo je pokretu Nove Misli. Dr Chas E. Braden, sa Univerziteta u ikagu, nazvao je ove ljude Duhovima bune, zato to su ovi ljudi i ene zaista bili duhovi koji su ustali u znak pobune protiv postojeeg dogmatizma,

rituala i vere. Pobuna zbog nedoslednosti izazvala je strah od religije. Dr Braden vie nije bio zadovoljan status quo stanjem, i odbio je da se povinuje. Nova Misao je individualna praksa ivotnih istina postepeni, sadrajni proces. Danas moemo nauiti malo, a sutra jo vie. Nikada neemo doi do te take kada nema vie ta da se otkrije. Ona je beskonana, bezgranina i vena. Imamo sve vreme koje nam treba itavu venost. Mnogi su nestrpljivi sami sa sobom, i sa onim to smatraju svojim neuspesima. Meutim, osvrui se unazad, otkrivamo da su postojali periodi uenja, i da ne moramo ponovo napraviti iste greke. Progres moe izgledati tako spor U strpljenju, Ti poseduje svoju duu. U knjizi koju je Dr Murphy napisao, Molitvom prokri svoj put: Otkrovenje, primetio je da je Nebo oznaeno kao svesnost, a Zemlja kao manifestacija. Vae novo Nebo je va nov nain vienja stvari vaa nova dimenzija svesnosti. Kada vidimo, tanije, kada vidimo duhovnim oima, tada shvatamo da je u apsolutu sve blagoslovljeno prisutni su harmonija, bezgranina ljubav, mudrost, apsolutni mir, savrenstvo. Poistoveti sebe sa ovim istinama, utiaj ono more straha, imaj sigurnost, veru, i postani jai i sigurniji. U knjigama ove serije, Dr Murphy je sintetizovao dubine ove moi, i stavio ih u lako razumljivu i pragmatinu formu kako biste ih odmah mogli primeniti na svoj ivot. Ova knjiga, kao i druge knjige ove serije, sastoji se iz kompilacije predavanja, propovedi i obraanja putem radija, u kojima Dr Murphy diskutuje o tehnikama dovoenja do maksimuma sopstvenog potencijala kroz mo podsvesnog uma.

Obzirom da je Dr Murphy bio protestantski svetenik, mnogi njegovi primeri i citati uzeti su iz Biblije. Koncepte koje ovi citati ilustruju ne bi trebalo posmatrati kao sektake. Zaista, poruke koje se njima saoptavaju su univerzalne i propovedaju se u veini religija i filosofija. On je esto ponavljao da se sutina znanja moe nai u zakonu ivljenja, i zakonu verovanja. Nije to katoliko, protestantsko, muslimansko ili hindusko uverenje. To je isto i jednostavno verovanje. Postupaj prema drugima na ispravan nain. Njegova ena, Dr Jean Murphy, nastavila je njegovu sveteniku slubu nakon njegove smrti 1981 g. U predavanju koje je odrala 1986 g., citirajui svog pokojnog mua, ponovila je njegovu filosofiju: elim da pouim mukarce i ene o njihovom boanskom poreklu, i o moima koje su preovlaujue unutar njih. elim da ih obavestim da je ova mo unutar njih, i da su oni sopstveni spasioci, i sposobni za postizanje sopstvenog spasenja. Ovo je poruka iz Biblije, i devet desetina nae konfuzije danas proistie iz pogrene literalne interpretacije istina koje mogu promeniti ivot. elim da dostignem do mnotva, oveku na ulici, eni koja je preoptereena obavezama i iji su talenti i sposobnosti potisnuti. elim da pomognem drugima na svakom nivou svesti kako bi nauili uda koja su ve u njima. O svom muu je rekla: Bio je praktini mistiar, posedovao je intelekt uenjaka, um uspenog izvrioca, srce pesnika. Ako bismo rezimirali njegovu poruku, ona bi glasila ovako: Ti si kralj, vladalac svog sveta, zato to si jedno sa Bogom.

Dr Murphy je vrsto verovao da je Boiji plan za ljude da budu zdravi, uspeni i sreni. Suprotstavio se onim teolozima, kao i svima drugima, koji su tvrdili da je elja neto loe, i prisiljavali ljude da ugue svu svoju elju. On je tvrdio da unitenje elje znai prelazak u stanje apatije bez oseanja, bez akcije. On je propovedao da je elja Boiji dar. U redu je eleti. Zdravo je i dobro ako elimo da postanemo bolji nego to smo bili jue. elja za zdravljem, izobiljem, drugarstvom i sigurnou kako ovo moe biti pogreno? elja se nalazi iza svakog progresa. Bez elje ne bismo postigli nita. elja je kreativna mo, i mora se kanalisati na konstruktivan nain. Na primer, ukoliko je neko siromaan, elja za bogatstvom javlja se duboko u njemu; ako je neko bolestan, on eli zdravlje; usamljeni ele drugarstvo i ljubav. Moramo verovati da moemo popraviti svoje ivote. Vera bilo da je istinita, lana ili moda i indiferentna ukoliko se odrava neki vremenski period, postaje asimilovana i inkorporie se u na mentalitet. Ukoliko joj se ne suprotstavlja verovanje oprene prirode, pre ili kasnije ona uzima oblik i iskazuje se i doivljava kroz injenice, formu, uslove, okolnosti, ivotna deavanja. U sebi imamo mo da promenimo negativna uverenja i pretvorimo ih u pozitivna, i samim tim promenimo nae ivote nabolje. Ukoliko vi date nareenje, va nesvesni um e ga verno posluati. Dobiete odgovor od vaeg podsvesnog uma u skladu sa prirodom misli koju drite u svom svesnom umu. Psiholozi i psihijatri ukazuju na to da kada se misli usmere ka vaem podsvesnom umu, u modanim elijama dolazi do javljanja utisaka. Istog

trenutka kada va um prihvati bilo koju ideju, on nastavlja da sprovodi te ideje u ivot. On radi na osnovu asocijacija ideja i koristi svaki deo znanja koje ste tokom svog ivota skupljali kako bi ostvario njihovu svrhu. On vam time prua neogranienu mo, energiju i mudrost. On rea sve prirodne zakone kako bi utabao svoj put. Ponekad se ini kao da donosi trenutno reenje vaim potekoama, ali isto tako, ponekad taj proces moe trajati danima, nedeljama, pa ak i due. Ustaljeno razmiljanje vaeg svesnog uma pravi duboke lebove u vaem podsvesnom umu. Ovo je vrlo povoljno ukoliko su vae uobiajene misli harmonine, miroljubive i konstruktivne. Sa druge strane, ukoliko ste se prepustili strahu, brizi, i drugim destruktivnim oblicima razmiljanja, pravi lek je prepoznati svemo vaeg podsvesnog uma i odluiti se za slobodu, sreu, savreno zdravlje i prosperitet. Va podsvesni um, obzirom da je kreativan i onaj koji u sebi nosi onaj boanski izvor, nastavie da stvara slobodu i sreu za koje ste iskreno odluili. Sada su po prvi put predavanja koja je Dr Murphy odrao kombinovana, objavljena i aurirana u est novih knjiga koje dovode njegovo uenje u XXI vek. Kako bismo poveali obim njegovih originalnih predavanja, ukljuili smo ovde i materijal iz nekih od predavanja koja je odrala njegova ena, Dr Jean Murphy, i dodali primere ljudi iji uspeh odraava filosofiju Dr Murphy-a. Knjige iz ove serije su:

Dovedite do maksimuma svoj potencijal kroz mo vaeg podsvesnog uma kako biste osigurali bogatstvo i uspeh

Dovedite do maksimuma svoj potencijal kroz mo vaeg podsvesnog uma kako biste razvili samopouzdanje i

samopotovanje

Dovedite do maksimuma svoj potencijal kroz mo vaeg podsvesnog uma radi zdravlja i vitalnosti

Dovedite do maksimuma svoj potencijal kroz mo vaeg podsvesnog uma kako biste nadvladali strah i brigu

Dovedite do maksimuma svoj potencijal kroz mo vaeg podsvesnog uma radi ostvarenja duhovnijeg ivota

Dovedite do maksimuma svoj potencijal kroz mo vaeg podsvesnog uma radi obogaivanja ivota

Samo itanje ovih knjiga nee poboljati va ivot. Kako biste zaista doveli svoje potencijale do maksimuma, morate prouiti ove principe, prisvojiti ih k srcu, integrisati ih u svoj mentalitet i primeniti kao sastavni deo vaeg pristupa svakom aspektu vaeg ivota.

Arthur R. Pell, Ph.D. Izdava

April 2005

Odeljak 1 Prevazilaenje Brige Dugotrajna briga vam oduzima ivotnu snagu, entuzijazam i energiju i pravi od vas mentalnu i fiziku olupinu. Doktori za psihosomatiku istiu da hronina zabrinutost stoji iza brojnih oboljenja kao to su astma, alergije, problemi sa srcem, visoki krvni pritisak, ali i kao uzronik drugih bolesti previe brojnih da bi se nabrajale. Zabrinuti um je zbunjen, podeljen i razmilja besciljno o mnogim stvarima koje nisu istinite. Briga je, ustvari, posledica lenjosti, nehata, apatije i ravnodunosti, zato to kada se probudite vi ne morate da imate ovakve misli. Moete da mislite o harmoniji, miru, lepoti, ispravnom postupku, ljubavi i razumevanju. Moete da istisnete negativne misli sa konstruktivnim mislima. Va problem je u vaem umu. Vi imate elju, ija realizacija bi reila va problem. Ali kada gledate na uslove i okolnosti, onakve kakve jesu, negativne misli dospeju u va um i vaa elja je u sukobu sa vaim strahom. Vaa briga je prihvatanje negativnih uslova od strane vaeg uma. Shvatite da je vaa elja dar od Boga. Bog je ivi Duh u vama. On vam govori da se uzdignete to vie u ivotu. On takoe govori da ne postoji sila koja moe da se suprotstavi Bogu, ivom Duhu u vama. Postoji samo Jedna Mo, ne dve, tri ili etiri. Samo jedna: Ta Mo se kree kao sloga, harmonija i mir. Ne postoje podele i razdori unutar nje. Svemogua Snaga me sada podrava, otkrivajui mi savreni plan za njen razvoj, i ja mogu postati spokojan sa takvim uverenjem. Kada zabrinute misli padnu vam na pamet, podsetite se da vam Beskrajni Razum prua elju, ideal, plan ili svrhu za prelaz u Boanski red. To

e istisnuti negativnu misao. Nastavite sa takvim stavom svog uma i dan e osvanuti i senke e se razbeati. Posle jednog od mojih predavanja, jedan od prisutnih me je upitao za savet. On se brinuo za svoje zdravlje, ali posle temeljnog fizikog pregleda, njegov doktor mu je rekao da sa njim fiziki sve u redu, ali da on pati od neuroze i uznemirenosti. Uznemirenost i neuroza su sinonimi za jasnu, hroninu brigu. A re briga, kada se prevede sa svog originalnog znaenja znai daviti, guiti, to je upravo ono to je taj ovek sebi radio. Rekao mi je da je konstantno brinuo o novcu, svom poslu i budunosti. Njegova vizija uspeha i blagostanja bila je sukobljena sa njegovom hroninom zabrinutou a njegova zlovolja mu je oduzimala energiju. Oseao se konstantno umornim i depresivnim. Predloio sam mu da ima tihe sesije sa samim sobom tri ili etiri puta na dan i da sveano objavi da mu je Svemogui dao inspiraciju i nadu i da sve to treba da uradi je da se ukljui u Beskrajnost i da dopusti da harmonija, mir i ljubav Beskrajnosti prou kroz njegaRekao sam mu da treba da dozna: Bog, ili Krajnja Mudrost, dala mi je elju, Svemogua Snaga je u meni, omoguavajui mi da budem, da inim i da imam. Ova Mudrost i Snaga od Svemogueg daje mi podrku i omoguava mi da ispunim sve svoje ciljeve. Mislim na Snagu i Mudrost Svemogueg ispravno i sistematino. I ja vie ne mislim na prepreke, odlaganja, potekoe i neuspeh. Znam da e konstantno razmiljanje u ovom pravcu izgraditi moju veru i samopouzdanje i poveati moju snagu i stabilnost, jer Bog nam nije dao duh strepnje ve moi, ljubavi i zvuke razuma.

Neto kasnije napisao mi je da je nastavio da to radi redovno i sistematino. Ove istine su ule u njegov svesni um, i onda je mozak poslao ove vibracije koje lee kroz ceo njegov sistem. One idu u njegov podsvesni um, kao spiritualni penicilin, one unitavaju bakteriju brige, straha,

uznemirenosti i sve negativne misli. Za mesec dana on je stekao istu onu svest svoje snage, moi i razuma koja mu je duhovno podarena jo pri njegovom roenju. On je prevaziao svoje brige tako to je uestvovao u spiritualnoj medicini Krajnje Mudrosti i Beskrajnog Razuma koji su zakljuani u dubini vae podsvesti. Pre nekog vremena zabrinuta majka me je posetila i rekla da je veoma zabrinuta za svoju erku koja se pridruila Mirovnom Korpusu i da je sada u zabaenoj i opasnoj oblasti u Africi. Dao sam joj jedan poseban molitvenik da ga koristi nou i ujutru za sebe i za svoju erku. Godinu dana kasnije njena erka je bezbedno zavrila svoje putovanje u Africi i vratila se kui i udala se za svog dugogodinjeg mladia. Majka je ponovo dola da me poseti, isto zabrinuta kao i pre. Ponovo ju je brinula njena erka. Tokom druge posete bila je zabrinuta u vezi toga da se njena erka udala za pogrenog oveka, ali, priznala je da je taj isti ovek predivan mu. Kada je erka zatrudnela zabrinula se da li e se dete roditi obogaljeno ili da e biti mrtvoroene. Ali njena erka je rodila savreno zdravo dete. Takoe je brinula i za nedostatak novca u domu njene erke. Ova ena se ustvari nije brinula o onome o emu je zaista mislila da brine. Zapravo, njen problem je bio taj to je ona imala unutranji oseaj nesigurnosti. Bila je emocionalno nezrela i, zasigurno, duhovno nezrela. Da je bila duhovno zrela, onda bi sela, blagoslovila svog zeta i erku, shvativi da ih

Bog vodi, sve se ispravno deavalo u njihovim ivotima. Boanski zakon i poredak upravljao je njima, i Boanski mir ispunjavao je njihove due. Taj Bog je omoguio da im se ostvare njihovi najlepi snovi. Kako je onda ona mogla da bude zabrinuta za njih? Ona je jednostavno bila osoba koja mnogo brine. Njen pravi problem je bio taj to ona nije bila ukljuena u Beskrajnost. Njene misli nisu bile Boje misli. Kada su vae misli Boije misli, Boija snaga je sa vaim mislima o dobru. Toliko je to jednostavno Morate da oistite va um kao to istite svoju kuu. Ukoliko ne odravate kuu istom, sve vrste zaraznih insekata e ui, boja e se oljutiti sa zidova, i svakakve stvari poee da se deavaju. Um je vaa kua. Morate da ga konstantno istite, ispunjavajui ga sa Boijom istinom, to e istisnuti sve bezbono iz vaeg uma. Dok sam priao sa njom uspeo sam da joj dokaem da je ona bila stvaralac svih svojih briga. Potom, ona je uspela da zameni svoj unutranji oseaj nesigurnosti sa pravim oseajem sigurnosti. Napisao sam posebni molitvenik za nju i dao joj da ga koristi. Uzet je iz Psalma 91, koji se zove veliki Psalam zatite. Ukoliko ste osoba koja mnogo brine, koristite ovaj molitvenik. On koji boravi na tajnom mestu Najuzvienijeg prebivae pod senkom Svemogueg uma. Sve misli koje razvijam usklauju harmoniju, mir i dobru volju. To je disciplina. Moj um je boravino mesto sree, radosti i dubokog oseaja sigurnosti. Misli koje ulaze u moj um doprinose mojoj radosti, miru i uoptenom blagostanju: Ja ivim, kreem se i drim svoje bie u atmosferi dobrog drutva, ljubavi i sloge. Svi ljudi koji borave u mom umu (ljudi koji

borave u vaem umu su misli, ideje, slike, oseanja, emotivne reakcije, i tako dalje) su Boija deca, to znai da su Boije ideje. Ja sam smiren u svom umu sa svim lanovima moje porodice i sa celim oveanstvom. Isto dobro koje sebi elim, elim i svojoj keri i njenoj porodici. Ja sada ivim u Boijoj kui. Ja sada prisvajam mir i sreu, jer znam da boravim u kui Gospoda zauvek. Stalno je ponavljala ove istine tokom dana, i ove udesne spiritualne vibracije neutralisale su i izbrisale bolesnom brigom natopljeni centar u njenom podsvesnom umu, to je neto kao psiholoka rana, izjedana, traumatina rana. Ona je otkrila da postoje spiritualne rezerve koje moe da iskoristi i da pokori negativne misli. Poto je zatitila svoj um sa ovom predivnom spiritualnom istinom, postala je ispunjena dubokom verom u sve stvari koje su dobre. Ona sada ivi u radosnom iekivanju najboljeg. Postoje mnogi molitvenici koji vam mogu pomoi da prevaziete brigu. Svako jutro pre radnog dana idite na neko mirno mesto i poistovetite se mentalno i emocionalno sa ovim istinama: Ja ivim, kreem se i drim svoje bie u Bogu (Bog je ivotni Princip u vama, i vi veoma dobro znate da ste ivi, i Bog je Praotac ili Otac svega, i zato sve religije sveta kau Na Otac). Bog ivi, kree se i dri svoje bie u meni. Ja sam Hram Boijeg ivota. Bog ivi u meni. Ja sam utonuo u Boansko Prisustvo Koje me okruuje, zavija me i obmotava me. Moj um je Boiji um i moj duh je Boiji Duh. Ovo Beskrajno Postojanje u meni je Jedino Prisustvo i Jedina Snaga. Ja ne mogu biti poraen, ometen ili isfrustriran ni na koji nain. Ne moe se Tome nita suprotstaviti, izazvati, ometati ili neutralisati. Svemogue je. Kree se kao sklad. Ne postoje podele ili razdori unutar Toga. Ono je svemogue i najmudrije. Prisutno je svuda. Kako se ja sjedinjavam

mentalno sa ovom Beskrajnom Snagom kroz moje misli, ja znam da sam moniji od svakog problema. Ja se hrabro borim sa svim potekoama i problemima znajui da su oni Boanski nadjaani, i kakva god snaga, mo i kreativne ideje da mi trebaju one e mi automatski biti date od strane Boijeg Razuma koji je u meni. Ja znam da se Beskonanost smirena u meni

osmehuje, gde je sve blaenstvo, harmonija i mir. Ja sam sada ukljuen u Beskonanost, i njena mudrost, mo i razum postaju aktivne i delotvorne u mom ivotu. Ovo je zakon mojeg bia, i ja znam da Boiji mir ispunjava moju duu. Ja znam da ne mogu da mislim na dve stvari u isto vreme. Ne mogu da mislim na neuspeh i da postignem uspeh u isto vreme u mom umu. Da li se u vaem domu probijate kroz mrak? Ne, vi ukljuite svetlo. I svetlost rastera tamu. Kao to sunce rastera maglu. I tama je odsutnost svetlosti. Sve to treba da uinite je da ukljuite svetlo u vaem umu. Moete da kaete, Ja ivim u zaklonu Vinjeg, u senu Svemogueg poivam. Govori Gospodu: Ti si utoite moje i brani moj, Bog moj, u kog se uzdam. Perjem svojim osenie me, i pod krilima Njegovim zakloniu se; istina je Njegova tit i ograda. Zar to nije predivno reeno? Zar to nije predivna stvar za spoznaju? Zar to nije izvanredna stvar koju treba znati? Zar to nije udesna, udesna stvar koju treba uraditi? Da se praktikuje? i sva briga e ieznuti. Voza kamiona je doao da me vidi. Bio je u panici. Doiveo je dve grozne nesree i znao je ukoliko doivi jo jednu nesreu da e biti otputen sa posla. Svaki put kada bi se popeo u svoj kamion, drhtao je od straha. Rekao sam mu da se ne plai svog putovanja i blagoslovio sam njegov put u isto vreme. Samim tim, morao je da istisne svoje brige sa samopouzdanjem i

oseajem sigurnosti. On je zapoinjao svako svoje putovanje tako to je blagoslovio sebe i svoj kamion: Ja sam Boanski voen na svim mojim putevima. Boanska ljubav ide ispred mene pravei moj put radosnim i savrenim. Moj kamion je Boiji kamion. Ovo me vodi i upravlja sa mnom na svim mojim putovanjima. Boanski zakon i red upravljaju sa mnom tokom moje vonje, i ja idem iz grada u grad slobodno, radosno i voljeno. Ja blagoslovim sve druge vozae na putu. elim im zdravlje, sreu i mir, i pravo postupanje. Ja sam ambasador Boga. Ja znam da su svi delovi mog vozila Boija ideja i da funkcioniu savreno. Ja sam uvek uravnoteen, spokojan i smiren. Uvek sam na oprezu, iv i podstaknut od strane Svetog Duha. Ova ljubav me okruuje i ide ispred mene pravei ispravnim, radosnim i savrenim moj put. Ja sam uvek okruen svetim krugom Boije vene ljubavi, i Boanska ljubav ide ispred mene pravei ispravnim, radosnim i predivnim moj put. Tokom protekle tri godine nije doiveo nijednu nesreu, i nije primio nijedno upozorenje ili kaznu za prekraj. On je zapoeo da ispunjava svoj um sa ovim istinama i istisnuo je iz svog uma sve misli pune briga koje su ga progonile. On je rekao, Postala mi je navika da koristim ovaj molitvenik svaki put kada sam na putu. Sve sam nauio napamet. Nije to bila neka vradbina. Znao sam ta radim i zato sam to radio. Znao sam da sam sebi utisnuo ove ideje u podsvest, i ta god da je utisnuto u podsvest ono izbija napred kao oblik, funkcija, iskustvo i dogaaj. Takoe sam znao da e via vibracija mojih spiritualnih misli ukloniti niu vibraciju. Ovaj voza kamiona vie nije zabrinut ili u strahu. On zna da molitva menja stvari. Ova je, naravno disciplina. Molitva je navika veoma dobra

navika. Kako ste nauili da hodate? Napravili ste mnogo pokuaja da hodate po podu. Padali ste. Imali ste seanje na pokuaje. Poeli ste da pomerate noge i tako dalje. Postepeno, postalo vam je prirodno da hodate po podu. Drugim reima, ako ponovite sve po seanju ono to ste pokuali ili radili, ponovo i ponovo, posle izvesnog vremena to e vam ostati u prirodi, to je reakcija vaeg podsvesnog uma na vae svesno razmiljanje i delovanje. I to je takoe molitva. Pre par godina bio sam u radnji u Viiti. Vlasnik me je pozvao da doem do pulta gde mi je pokazao znak kod kase: Ja se neu plaiti zla jer ono nije u meni (To je iz 23-eg Psalma). Dodao je to da je radnja bila opljakana tri puta, i da je njemu dva puta bio uperen pitolj u glavu. Posle tree pljake poeleo sam da prodam radnju i da se ukljuim u neku drugu trgovinu, ali sam toliko uloio u nju ne samo novac ve i u dugogodinje odnose sa mojim kupcima i moju ljubav u ovu zajednicu tako da sam odluio da ostanem. Jako sam se molio za nju. itao sam i proitao ponovo moju Bibliju i bio sam ohrabren i uteio sam se onim to sam proitao. Naroito u 23-em Psalmu, Ja mislim na tu reenicu Psalma, i ona je blagoslov svaki put kad mi padne na pamet. Uzeo sam to Beskrajno Prisustvo i Snagu u meni kao svog partnera, i ponavljao sam mnogo puta tokom dana. Beskrajni Razum u meni je moje uzvieno Ja, on je moj stariji partner. Ovaj Razum me vodi i pazi na mene. Njegova snaga i mudrost su stalno u meni dostupni. Ja nisam sam. Sada se oseam sigurnim, jer znam da Boiji krug ljubavi okruuje ovu radnju, mene i sve moje kupce. Ova molitva postala mi je navika: ,Ja se neu plaiti

zla jer ono nije u meni. Tvoja iba i tvoj tap, oni me ine spokojnim. Dobrota i milost me prate tokom svih dana mog ivota, jer ja boravim u Boijoj kui zauvek. Boija kua je va vlastiti um. Va um je tamo gde hodate i priate sa Bogom, jer Bog je Uzvieni Razum, Beskrajna Mudrost u vama. On je zakljuan u dubinama vae podsvesti. Vlasnik radnje se susreo sa problemom uznemirenosti i brige, i prevaziao ih je. Tokom protekle etiri godine on nije imao problema i napredovao je i vie nego to je ikada sanjao da e napredovati. Shvatio je da je njegova briga bila iracionalna misao. Postoji Beskrajni Razum i Beskonana Mudrost, koju mi nazivamo Bogom, i koji kuca na vrata vaeg srca. Ona se otvaraju iznutra. Sve to treba da uinite je da ga pustite unutra i da ga kontaktirate sa vaim mislima. To e vas podii, izleiti, inspirisati, voditi vas, i otvorie vam nova vrata iskustva, pazie na vas, podravati vas. To je Prisustvo i Snaga koja lei posekotinu na vaem prstu. Ukoliko se opeete smanjie vam se plik i dobiete novu kou i tkivo. Ona vam je pokrenula otkucaje srca i pazi na vas dok spavate. Sada, ona je ista kao i kada nije bila tu, osim to je sada koristite. Zato ja kaem da je briga lenjost. Jedan inenjer mi je rekao kako je prevaziao sve svoje brige. On na njih gleda kao na inenjerski problem. Kada se suoim sa tehnikim problemom na poslu, rekao je, ja ga rastavim i rasturim na parie. Onda se zapitam Odakle oni dolaze? ta svaki deli oznaava? Kako mogu da ga adaptiram na celokupni problem? U vezi tih briga zapitam se Da li ove brige imaju neku mo? Stoji li neki uzrok iza njih?

Sa svojim smirenim, racionalnim miljenjem i logikom analizom, on je razdvojio svoje brige i shvatio je da su one samo senke u njegovom umu, varljive i iluzionarne. Nisu realnost, samo senke u umu. Senka nema mo! To je ono to je briga: senka u vaem umu. Ona nema stvarnost, nema svoj uzrok, niti istinu koja stoji iza nje. Ove brige nisu nita drugo do konglomerat mranih senki. Doktori e vam rei da mnogi njihovi pacijenti toliko brinu o bolestima koje nemaju, da poinju da pate od simptoma te bolesti. Doktori to nazivaju psihosomatik. Koreni ove rei su psiho, to znai um i somatik, to znai telo. Ono to mislite u vaem umu se reflektuje na reakcije vaeg tela. Moj prijatelj, asistent svetenika u crkvi u Los Anelesu se brinuo da ima problema sa srcem. Njegov nadreeni svetenik, ovek dvadeset godina stariji od njega, je ba doiveo srani udar, i tako je on bio je siguran da je i on osetljiv. On je otiao da vidi specijalistu za srce, koji mu je uzeo kardiogram i uvideo da mu je srce normalno i da je njegov problem psihosomatske prirode. Srani udar nadreenog svetenika izazvao je u njemu preteranu zabrinutost u vezi sopstvenog srca, i on je ak iskusio grenje u grudima i druge simptome sranog udara. Doktor mu je rekao: Trebalo bi da praktikujete ono to propovedate. Lek za va problem ne lei u mojim medicinskim knjigama, ve u knjizi nad knjigama. Proitajte ponovo 27-mi Psalam. Meditirajte sa njim dok se pogrena ideja ne ukloni iz vae psihe, i vae telo e vam odgovoriti na to. Trebalo je samo nekoliko nedelja. On je praktikovao veliki zakon zamene ponavljajui dobru ideju ponovo i ponovo dok um nije spoznao istinu koja ga je oslobodila i umirila.

Potrebno je malo truda, ali vi to moete da uradite. Zato sam rekao da je to disciplina. To je spremnost koja se moe izvesti. Ja u prevazii ovo. Ja u se susresti sa tim. To je senka u mom umu, i ja neu davati mo senkama. Ovi emocionalni grevi nastali su zato to je on bio opsednut idejom da ima loe srce. On nije imao loe srce. Tako da je bio u potpunosti izleen. Bio je izleen od ega? Pogrenog uverenja u njegovom umu. Jo jedan primer o tome kako molitva i meditacija mogu da pomognu da se prevazie briga i da se povrati zdravlje mi je privukao panju kada je ovek sa naizgled dobrim i izgraenim karakterom, doao da me vidi. Bio je veoma uznemiren i zabrinut zbog toga to mu je njegov doktor rekao da mu je krvni pritisak preko 200, da treba da uspori i da se vie odmara. On mi je rekao, Ja ne mogu da usporim. Imam toliko toga da uradim, i pritisak u mojoj organizaciji je straan. On je ustvari patio od dugogodinje nagomilane akumulacije sitnih frustracija i briga. Predloio sam mu da zapone da u sebi primenjuje jednostavnu istinu: Da ne moe da bude bolestan zauvek, da je on ovde da bi se susreo sa svim problemima i da bi ih prevaziao, a ne da bi beao od njih, da je on mentalno i spiritualno spreman da se suoi sa bilo kakvim problemima, bez obzira kakvi su suoi se sa njima, hrabro se bori i reci, Problem je ovde ali i Beskrajni Razum je takoe ovde, i on zna pravi odgovor. Svi uslovi, okolnosti i dogaaji su stvari koje se menjaju. Svaka stvorena stvar e jednog dana proi. Staro naelo: Ono, takoe, e proi, i to je uvek istina. Ali va um i Duh, karakter, nikada nee proi. Prvi korak je bio taj da je morao da skrene panju sa svoje bolesti i poslovnih potekoa i da veruje u Kreativni Razum u sebi, koji je stvorio

njegovo telo, koji e ga izleiti i povratiti. Dao sam mu meditaciju da je koristi nekoliko puta svaki dan i savetovao sam mu da treba ispravno da kae i veruje implicitno u sledee istine: Periodino tokom dana skrenuu svoju panju sa neprijatnosti i razdora u svetu i vratiu se Boanskoj Prisutnosti u meni i optiti sa tim unutranjim Kreativnim Razumom. Znam da sam spiritualno i mentalno negovan, i Boija reka mira natapa moj um. Beskrajni Razum otkriva mi savrenu ideju za svaki problem sa kojim se susretnem. Odbijam prikaz stvari, i utvrujem vrhovnost Prisustva i Snage u meni. Ja sam opijen i obuzet velikom istinom da me Beskrajni Razum vodi, da Boansko Pravo Delanje vrhovno gospodari. udesno Isceliteljsko Prisustvo sada tee kroz mene, proimajui svaki atom moga bia. Njegova reka mira tee kroz moj um i moje srce, i ja sam odmoran, stabilan, spokojan i smiren. Znam da Boansko Prisustvo Koje me je stvorilo, sada me obnavlja u celost i savrenost. Zahvaljujem se udesnom isceljivanju koje se sada deava. Redovnim ponavljanjem nekoliko puta na dan na ovaj nain, uspeo je da povrati svoje oseaje od smetnji i iritacija koje je doivljavao tokom dana. Za mesec dana medicinski pregled je pokazao da ima normalan krvni pritisak. Otkrio je da je njegov obnovljeni um povratio njegovo telo u celovitost. Kada su napor i pritisak posla pretili da ga uznemire tokom dana, njegov moto bio je: Nijedna od ovih stvari me ne pokree. On to ima napisano na stolu. Da li vas stvari uznemiravaju? Ukoliko nemate miljenje onda nema ni patnje. Vi nemate miljenje o naslovima u dananjim novinama. Tamo gde nema miljenja nema ni patnje. Ukoliko je krastavac gorak, nemojte ga jesti. Ako ima trnja i kupina na putu kojim putujete, izbegnite ih.

Ukljuite se u Beskrajnost. Kako onda, moete da budete uznemireni? Zar ne uznemiravate sami sebe? Uzdignite Boansku Mudrost koja je u dubini vas. Kaite sebi: Ja u podii svoje oi na brda odakle e doi moja pomo. Ukratko Kada brine misli padnu vam na pamet, setite se da vam Beskrajni Razum donosi enju, ideal, plan i svrhu da preete u Boanski red. To istiska negativnu misao. Kada su vae misli Boije misli, Boija snaga je sa vaim mislima o dobroti. Morate da oistite va um kao to istite svoj dom. Um je vaa kua. Morate da je stalno istite, da je punite istinama o Bogu, to izbacuje sve iz uma to ne dolii Bogu. Ukoliko ponovite tok misli ili uradite neto ponovo i ponovo, posle izvesnog vremena ostae vam u prirodi, to je odgovor vaeg podsvesnog uma na svesno miljenje i delanje. I to je molitva, takoe. Boija kua je va vlastiti um. Va um je tamo gde hodate i priate sa Bogom, jer Bog je taj Vrhovni Razum, ta Beskrajna Mudrost u vama. Zakljuan je u dubinama vae podsvesti. Svi uslovi, okolnosti i dogaaji su predmet promene. Svaka stvorena stvar e jednog dana proi. Staro naelo: Ono, takoe, e proi, i to je uvek istina. Ali va um i Duh, va karakter, nikada nee proi.

Poglavlje 2 Otklonite krivicu ivot nije ljut ni na koga. Bog je ivotni Princip u vama. On vas oivljava, odrava i ojaava ak i u trenutku dok itate ovo. Ukoliko se pitate gde je Bog, pa ivotni Princip koji je u vama je Bog. To je Svemogui ivi Duh unutar vas. To je va um, va Duh. Vi ste ivi Boijim ivotom, jer je Bog ivot, i to je va ivot sada. ivot nam uvek oprata. Moramo dopustiti da ljuska sujeverja spadne s naih oiju, jer tada postajemo svesni jednostavnih istina, koje su oduvek poznate. Istina je bila izobliena, iskrivljena, i prostituisana izvan svakog prepoznavanja. To je razlog zato je krivica univerzalna. Psiholozi nazivaju krivicu kletvom nad kletvama; pa ipak, ivotni Princip nas ne osuuje, ve mi osuujemo sami sebe. U svim vremenima, ljudima je govoreno da odagnaju svoj oseaj krivice; i u tu svrhu izvode razliite ceremonije i rituale. U drevnim vremenima, oni su rtvovali volove i golubove, kako bi umirili Boiji gnev. Kada bi oluje dole, usevi su bili upropaeni, to se deavalo i u sluajevima velike sue. Ljudi su verovali da su bogovi tada ljuti. Plemenski vra je morao dati narodu odgovor. Ukoliko im ne bi dao odgovor, oni bi ga ubili. Zbog toga, plemenski vra je morao dati odgovor koji bi zadovoljio sujevernu imaginaciju ovih ljudi. U drevnim vremenima, pa ak i danas u nekim udaljenim delovima sveta, ljudi su rtvovali svoju decu kako bi umirili takozvane ljutite bogove vatre, poplave i gladi. Ovo poneto podsea na plaanje gangsterima, jer se tako i njima daje danak svake nedelje, i ulaguje im se, kako vam ne bi bacili bombu u radnju.

Sada, ukoliko opeete ruku, ivot vam oprata, smanjuje plik, i daje vam novu kou, tkivo i elije. ivot nije ljut na vas. Ukoliko ozbiljno poseete svoju ruku, ivot vam oprata. Nove elije grade mostove nad posekotinom, i vi dobijate udesno isceljenje. ivot vam uvek oprata. ivot daje, i ivot oprata. Ukoliko pojedete neku lou hranu, ivot vam opet oprata; tera vas da je isterate i izbacite iz usta. ivot nije loe volje prema vama. Moramo nauiti da koristimo ivotne Principe na pravi nain, i prestati da idemo protiv ivotne struje. Kada se dete rodi, to univerzalni ivot individualizuje sebe i javlja se u vaem domu. Ovo dete nema ni oseaj diskriminacije, ni razlikovanja. Ono jo nije poelo da koristi svoj razum. Zbog toga, ono je podlono raspoloenju i stavovima svojih roditelja. Svako dete eli da prati sopstvene uroene nagone. Ono ne misli nita loe o ovim stvarima. Ali, otac ili majka koji to ne razumeju, kau, Ti malo derite! Ti si grenica! Ti si zla! Ti si bezobrazna devojica! Bog e te kazniti! Zbog ovoga e trpeti. Dete je zbunjeno. Ona ne moe da shvati ta radi pogreno, zato to nema taj oseaj razlikovanja. Zbog toga se ona osea kao odseena od ljubavi, naklonosti, i sigurnosti, zato to je to sve ono to njena majka predstavlja za nju. Ona osea da je njena majka besna, i moda nesvesno reaguje na taj nain to svake noi mokri u krevet. Psiholozi kau da je ovo nain na koji dete eli da udavi svoju majku u ozlojeenosti. Dete moe takoe reagovati i tako to e postati stidljivo, slabo i inferiorno,

pokazujui dubok oseaj inferiornosti ili odbacivanja. Deak moe da reaguje na surovog, tiranski nastrojenog oca time to e postati neprijateljski raspoloen, ratoboran i ozlojeen. On zna da je njegov otac veliki ovek, i zato on potiskuje svoj bes. Njegov bes je potisnut,

ali u tom sluaju to postaje gnojna rana. Kasnije, on otkriva da je suprotstavljen autoritetu, zato to je bio protiv svog oca celog svog ivota. On upada u nevolju sa policijom, sa profesorima u koli, kao i drugim simbolima autoriteta. On se tako uvek suprotstavlja svom ocu. On to ne zna, jer ga niko nikada nije nauio kako njegov mozak funkcionie. ak je i predsednik Sjedinjenih Drava podloan autoritetu. Kongres ima mo nad njim. Mi moramo da ivimo tako da se prilagodimo autoritetu. Gde god da odemo, tamo nas eka neki autoritet. Moramo nauiti da uspostavimo kontrolu nad svojim mislima, oseanjima, i reakcijama. Moramo uzeti pod svoje sopstveni um. Kada ponemo da kontroliemo ovu arenu gomilu u svojoj glavi, i kaemo im, Ja sam glavni, i ja u rasporeivati svoje misli okolo, i kaemo im emu treba posveivati panju. Tada emo biti kao poslodavac koji nareuje zaposlenima da izvravaju svoje instrukcije. Vi morate preuzeti kontrolu nad sopstvenim umom; nemojte dozvoliti drugima da upravljaju njime umesto vas. Vera, dogma, tradicija, sujeverje, strah i neznanje vladaju umom prosene osobe. Najvea pustinja na svetu nije Sahara, ve se ona nalazi u umu prosene osobe. Proseni ljudi uopte ne poseduju sopstveni um. Njihov um ne pripada njima samima. Njime esto upravljaju lanovi porodice sa snanijim umom, i u svakom sluaju je pod dominacijom drugih. Moramo shvatiti da ogroman oseaj krivice dolazi iz onoga to se naziva svest. Veliki broj ljudi misli da je glas svesti zapravo glas Boiji. Ali, to nije tano. Svest je vae unutranje oseanje i glas nekoga drugog. esto je to glas neznanja, straha, sujeverja, neistine, i udnih poimanja ljubavi Gospodnje.

Poznavao sam deaka koji se bojao da e ga Bog kazniti zato to nije iao u crkvu nedeljom. Ovo je unutranji glas sujeverja, i lano uverenje koje je usaeno u njegov podsvesni um od strane njegovih roditelja, propovednika ili pak uitelja. Ovo verovanje je u deaku izazvalo oseaj krivice, i oseao je da mora biti kanjen. Kada ste bili mladi, bili su vam nametnuti tabui, ogranienja, homilije, kao i itav niz onoga to-se-ne-sme. Moda vam je ak reeno da ste zli, da ste grenik, da ete biti kanjeni. Moda vam je reeno za ognjeno jezero koje vas eka u sluaju da se ne ponaate kako treba, i ako ne verujete u odreenu veru. Umovi dece su zagaeni i uprljani svim vrstama udnih predstava i lanih doktrina. Deca su posebno osetljiva na oseanje krivice kada ne posluaju svoje roditelje ili uitelje. Oni su upozoreni da e njihova neposlunost dovesti do kazne naime, ne samo da e ih roditelji kazniti zbog odreenog neposlunog dela, ve e ih navodno i sam Bog kazniti zato to su bila nevaljala. Ovo za neku decu moe biti katastrofalno. To u njima uzgaja kompleks krivice, koji moe unititi njihove ivote. Bilo bi daleko bolje objasniti detetu zato je ono to je uradilo pogreno, i propisati odgovarajuu kaznu kao to je tajm-aut ili pak ukidanje neke privilegije koju je dete do tada imalo. Nemojte prizivati strah ili veno prokletstvo u detetu. Bolje je detetu rei da Boija ljubav nikada ne prestaje, i da e ona biti tu da im prui dobar ivot. Deci nikada ne treba rei da su roeni greni i da su zaeti u grehu. To je monstruozna la; to je previe glupo da bi se moglo izraziti reima. Njih bi trebalo nauiti da su oni deca Boija. Kao to je Mojsije rekao, Svi smo mi deca onog JA SAM. I da je Bog njihov pravi Otac, i da je Bog ljubav. Bog je va Otac, i to je ivotni Princip u vama. On je Praotac svih nas. To je na

Otac. To je Otac svih ljudi na ovom svetu, jer postoji samo jedan ivotni Princip. Decu bi takoe trebalo uiti da ljubav ne moe da uradi nita to nije ljubav. Mir ne moe eleti bol, uivanje ne moe eleti tugu, i ljubav ne moe uiniti nita to nije ljubav. Postoji puno stvari koje Bog ne moe da uradi. Bog ne moe da vas kazni. Bog ne moe da poeli smrt, jer ivot ne moe da poeli smrt. To bi bila kontradikcija svoje vrste. Postoji dobra svesnost, gde se dete ui Zlatnom Pravilu, i ljubavi prema drugima; potovanju prema roditeljima, jer potenje je najbolja politika. Kada je dete u iskuenju da krade, u njemu postoji ono neto to uzvikuje, Ne, ne sme to da radi; to pripada nekom drugom. Otac i majka su tu da naue dete razlici izmeu otrova za pacove i putera, razlici izmeu tvora i make; razlici izmeu pogrenog i tanog. Dete mora da ide u kolu. Ono mora da se ui manirima, mora da se na pravi nain indoktrinira, i naui ta je pravilo. istinito, plemenito i Bogoliko. Dete mora da naui o univerzalnim principima, veitim istinama, koje se nikada ne menjaju. One su iste jue, danas i zauvek. Pa ipak, koliko njih se ui ovim kvalitetima danas? Svi mi elimo samopotovanje, elimo da se oseamo vrednima, elimo da nas nai blinji prihvate kao potenog, iskrenog i dobrog oveka. Vi elite da vas vaa deca i va suprunik vole. Vi elite potovanje zajednice. Kada vam ne uspeva da se pokaete na pravi nain, imate oseaj krivice, i nastavljate da kanjavate sebe. Neki ljudi imaju ozbiljne sumnje u svoje prioritete. S jedne strane, oni veruju da je ono to oni rade najbolje za njihovu porodicu i njih same, ali sa druge strane, oni sumnjaju u to. Barbara L. je bila upravo takva osoba.

Barbara je bila veoma uspean izvrilac u prodaji nekretnina. Ona je nadgledala osoblje od sedam trgovaca nepokretnostima, i od strane svoje kompanije bila je proglaena za jednog od najboljih radnika. Barbara je bila samohrana majka dva deaka kolskog uzrasta. Ona se dobro pobrinula za njih. Pohaali su prestine privatne kole, imali kuepaziteljku sa punim radnim vremenom, koja im je pripremala jela, brinula se za njihove potrebe, i vozila ih u kolu i vraala iz kole, i nadgledala i druge njihove aktivnosti. Barbara je esto morala da radi nou i vikendima, ali je pokuavala da ono vreme koje provede sa deacima bude zaista kvalitetno. Kada je bila kui, priala je sa njima, igrala se sa njima i pomagala im da urade svoje domae zadatke, ali ona nije bila srena. Rekla mi je da se osea tako puna krivice zbog oseaja da nije dobra majka. Rekla je, Moram da radim na poslu dosta sati. Moram biti dostupna kada treba da pokaem klijentima kue, i to ne kada meni to odgovara, ve kada njima odgovara. Zavisim od tog posla da bih izdravala svoju decu. Jak oseaj krivice postao je tako veliki da je poeo da utie na njeno zdravlje. Njen krvni pritisak podigao se iznad normalnog; imala je problema da zaspi, i imala je este probleme sa varenjem. Pitao sam je da li njena deca dobro napreduju. O da, odgovorila mi je, Obojica imaju dobar uspeh u koli. Stariji deak je u bejzbol timu, i ima mnogo drugova. Mlai je vie zainteresovan za muziku, i dobro mu idu asovi klavira i gitare. Oni vole kuepaziteljku i veoma su mi privreni. Iskreno verujem da su sreni. Ukoliko su oni sreni i dobro napreduju, zato se oseate tako krivom? Diskutovali smo o ovome, i ona je rekla, Moja majka ne odobrava

moj nain ivota. Ona je uvek bila majka-domaica, i vrsto veruje da je osnovni prioritet majke da vodi rauna o svojoj deci. Ne mogu a da se ne sloim sa tim. Mogla bih da naem manje zahtevan posao, i provodim vie vremena kui, ali ja sa ovim poslom zaraujem toliko da mogu da omoguim svojoj deci najbolje obrazovanje i da im pruim najbolju brigu koju mogu dobiti. Moja majka kae da e me Bog kazniti zato to nisam dobra majka, i brinem se da je ona moda u pravu, i ne znam ta da radim. Objasnio sam joj da Bog ne moe da vas osudi, niti kazni. Vi to radite sami sebi. Ukoliko pustite da drugi ljudi kontroliu va um, tada gubite slobodu koju vam je Bog dao, a to je da donosite odluke koje se zasnivaju na vaem sopstvenom razmiljanju. Ono to sada radite jeste da doputate da majina oseanja zamene vaa sopstvena oseanja u vaoj podsvesti, a kao rezultat toga javljaju se konflikt i krivica. Da, trebalo bi da potujemo svoje roditelje, kao to Biblija nalae, ali to ne znai da su oni uvek u pravu. Ono to je ispravno za njih, ne mora biti ispravno i za vas. Morate slediti vlastito srce to jest, va podsvesni um. Morate hraniti svoj podsvesni um pozitivnim mislima, i to putem molitve i meditacije, i to e iz vae podsvesti isterati seme krivice koje je zasejala vaa majka. Postavite sledeu molitvu na svoje ogledalo, tako da je vidite svako jutro kada ustanete, i svako vee pre nego to odete na spavanje. Kraljevstvo Boije je u meni. Beskrajna Inteligencija e me voditi na svim mojim putevima kada joj se okrenem i zazovem je. Samoosuda je najdestruktivniji od svih mentalnih otrova. Ona vas liava vitalnosti, entuzijazma i energije. Ona moe uticati na sve organe vaeg tela. Ukoliko imate au prljave vode, moete je osuditi, vreati je ili

proklinjati je neodreeno. Ali, zbog toga neete dobiti istu vodu. Meutim, ukoliko neprestano u ovu au dolivate istu vodu, tada ete dobiti istu vodu. Bez obzira na to ta ste radili u prolosti da li ste bili ubica, da li ste pljakali, varali, proneveravali ili inili sve vrste zlih radnji ukoliko sada stanete i promenite svoj um, i pustite da Boanska ljubav, mir i harmonija uplove u va um, i ukoliko ste zaista iskreni u toj transformaciji, tada e prolost biti zaboravljena. Iz Principa Uma sledi da nema vremena ni prostora. Ukoliko ste zloupotrebljavali zakone hemije 50 godina, i odjednom ste odluili da ponovo prouite ove zakone i iz njih ste izveli udesne sastojke, da li hoete da mi kaete da je princip hemije ljut zato to ste ga pogreno koristili? Va princip uma je isti kao i princip hemije. On se ne ljuti na vas. Oprostite sebi i produite dalje. esto su me molili da dam razumljiv rezime mojih koncepata po odreenom pitanju, tako to u svojim sluaocima ili itaocima dati listu predloga koji sintetizuju moje ideje. Ovde dajem deset osnovnih pravila o tome kako se izboriti sa oseajem krivice: Mi nismo roeni sa oseajem krivice. Krivica je mentalna bolest i abnormalna je i neprirodna. Ono to elimo mora prvo biti zaeto u naim mislima, i zatim programirano u na podsvesni um. Savest je nae unutranje oseanje. Ona se ne zasniva obavezno na Istini. To je esto glas neznanja, straha, sujeverja i predrasuda koji je usaen u nae misli od strane naih roditelja ili pak drugih osoba na koje gledamo kao na autoritete.

Pogreno je pretiti deci tako to ete rei: Bog e vas kazniti. Bog ne kanjava nikoga. Ne dozvolite da vaa savest bude va vodi. Va pravi vodi je Bog; To je Beskonana Inteligencija koja e vas odvesti do toga da ivite dobrim (Bogolikim) ivotom. Razliite kulture, religije i etnike grupe imaju razliite koncepte kada je re o savesti. Ono to je Bogoliko nije diktirano ni jednom religijom. Bog nita ne zna o veroispovestima, dogmama ili sektakim miljenjima. Bog je iznad svih. Bog, i samo Bog, trebalo bi da bude va duhovni vodi. Mnogi ljudi su dovedeni u zabludu, i puni su krivice zato to priznaju kao ispravno ono to je zapravo pogreno. Bog eli da budemo sreni. Boiji zakon je zakon zdravlja, sree, mira, poretka, lepote, dobrih dela i prosperiteta. Ukratko Moramo nauiti da koristimo ivotne Principe na pravi nain, i prestati da idemo protiv ivotne struje. Kada se dete rodi, to univerzalni ivot individualizuje sebe i javlja se u vaem domu. Ovo dete nema ni oseaj diskriminacije, ni razlikovanja. Ono jo nije poelo da koristi svoj razum. Zbog toga, ono je podlono raspoloenju i stavovima svojih roditelja. Vi morate preuzeti kontrolu nad sopstvenim umom; nemojte dozvoliti drugima da upravljaju njime umesto vas. Vera, dogma, tradicija, sujeverje, strah i neznanje vladaju umom prosene osobe. Najvea pustinja na svetu nije Sahara, ve se ona nalazi u umu prosene osobe. Proseni ljudi uopte ne poseduju sopstveni um. Njihov um ne pripada njima samima. Njime esto

upravljaju lanovi porodice sa snanijim umom, i u svakom sluaju je pod dominacijom drugih. Deca su posebno osetljiva na oseanje krivice kada ne posluaju svoje roditelje ili uitelje. Oni su upozoreni da e njihova neposlunost dovesti do kazne naime, ne samo da e ih roditelji kazniti zbog odreenog neposlunog dela, ve e ih navodno i sam Bog kazniti zato to su bila nevaljala. Ovo za neku decu moe biti katastrofalno. To u njima uzgaja kompleks krivice, koji moe unititi njihove ivote. Bilo bi daleko bolje objasniti detetu zato je ono to je uradilo pogreno, i propisati odgovarajuu kaznu kao to je tajm-aut ili pak ukidanje neke privilegije koju je dete do tada imalo. Nemojte prizivati strah ili veno prokletstvo u detetu. Bolje je detetu rei da Boija ljubav nikada ne prestaje, i da e ona biti tu da ima prui dobar ivot. Ukoliko pustite da drugi ljudi kontroliu va um, tada gubite slobodu koju vam je Bog dao, da donosite odluke koje se zasnivaju na vaem sopstvenom razmiljanju. Morate slediti vlastito srce to jest, va podsvesni um. Morate hraniti svoj podsvesni um pozitivnim mislima, i to putem molitve i meditacije, i to e iz vae podsvesti isterati seme krivice koje su zasejali drugi ljudi. Samoosuda je najdestruktivniji od svih mentalnih otrova. Ona vas liava vitalnosti, entuzijazma i energije. Ona moe uticati na sve organe vaeg tela. Ukoliko pustite da Boanska ljubav, mir i harmonija uplove u va um, i ukoliko ste zaista iskreni u toj transformaciji, tada e prolost biti zaboravljena.

Poglavlje 3 Vrhovna nadmo straha Najgore od svih morbidnih mentalnih stanja, a koje se tako

katastrofalno odraava na ljudski sistem, jeste strah. On se moe kretati od stanja krajnje uznemirenosti, strave, ili terora, pa sve do najlake slutnje predstojeeg zla. Ali, sve je to ista stvar paraliui utisak nad ivotnim centrima, koji moe dovesti do niza morbidnih simptoma u svakom tkivu tela. Strah je kao otrovni gas koji se izbacuje u atmosferu. On uzrokuje mentalno, moralno i duhovno zagaenje, a ponekad ak i smrt smrt energije, smrt tkiva, i smrt sveg rasta. U ovom poglavlju ispitaemo kako vas strah moe odvojiti od uspeha, i ta moete uraditi da prevaziete ovaj razoran uticaj i da skrenete svoje misli sa straha na hrabrost. To zapoinje sa jakim uverenjem da ste vi i Bog jedno. Jedan sa Bogom to je ve veina; i ako je Bog uz mene, ko moe biti protiv mene? ivotni princip je uvek tu za vas. On lei posekotinu na vaem prstu. Ukoliko uzmete neku lou hranu, on vas tera da je izbacite iz sebe. Ukoliko se opeete, on smanjuje plik, i daje vam novu kou i tkivo. On uvek tei da vas sauva, da vas izlei i obnovi. Dakle, nastavite da govorite svojoj podsvesti da ste Boanski. Vaa podsvest eli da vi to ponavljate, zato to se ideje sprovode u vau podsvest putem ponavljanja, vere i oekivanja. Uinite to ponovo, i ponovo, i ponovo; i shvatite da je Boije Prisustvo u vama, i da ste vi jedno sa njim. Vi ste Boansko. Vi ste sin ivog Boga, naslednik svih Boijih dobara. I sve moi Glave Boije teku ka ii vae panje. Postoji dosta ljudi koji se jednostavno plae da ive; na smrt su preplaeni zbog straha od umiranja. Oni ne znaju kako da oteraju taj

udovini strah koji ih toliko uasava, i koji prati njihove korake od kolevke pa do groba. Hiljade ljudi ima stalno prisutan strah od nekog dolazeeg zla. Taj strah ih prati ak i u najsrenijim trenucima. Njihova srea je zatrovana sa tim, tako da oni nikada ne uivaju puno u neemu, niti nalaze utehu. To je privienje na prijemu, skelet u ormaru. To je ukorenjeno u njihove ivote i naglaeno kroz njihovu izuzetnu plaljivost, zaziranje, i samosvesno dranje. Neki ljudi se plae gotovo svega. Plae se sue; plae se prehlade; plae se da jedu ono to poele; da se uputaju u poslovne poduhvate zbog straha od gubitka novca; plae se javnog miljenja. Strahovito se uasavaju od onoga ta komiluk moe da pomisli. Plae se da dolaze teka vremena; plae se neuspeha; plae se propadanja useva, kao i munja i tornada. itav njihov ivot ispunjen je strahom, strahom, i samo strahom. Strah i briga ine da privlaimo upravo one stvari kojih se plaimo. Navika strahovanja oslabljuje zdravlje, skrauje ivot i paralie efikasnost. Sumnja i strah znae neuspeh; vera je optimista, a strah je pesimista. Strah u svim razliitim fazama svog izraavanja (kao to su briga, zebnja, bes, ljubomora, plaljivost), veliki je neprijatelj ljudske rase. Strah je, vie nego bilo ta drugo, liio oveanstvo velikog dela sree i efikasnosti, napravio mnoge ljude kukavicama, a ljudi zbog njega doivljavaju neuspeh ili zapadaju u mediokritet. Nema potrebe za strahom. Recite to sebi, i ponavljajte to uvek iznova. Postepeno, vaa podsvest e to prihvatiti. A vaa podsvest e verovati u to, zato to vi verujete u svoju svest, rezonujui um. U ta god da va svesni um zaista veruje, va podsvesni um e dramatizovati i dovesti do ostvarenja.

Nemojte se kolebati niti okoliati. Va podsvesni um zna kada ste iskreni. Zna kada zaista verujete; i tada, tek tada e odgovoriti. Govorite sebi esto da Bog obitava u vama, da ste vi Boansko, da se Svemo kree u vae ime. Recite to sebi kada ste pred nekim izazovom, kada imate bilo kakvu potekou ili nevolju. Da je ovo boanska pobeda. Problem je ovde, ali je ovde i Boije Prisustvo. Recite to sebi kada vozite auto, kada idete na spavanje, kada priate sa nekim. Shvatite da Bog kroz vas razmilja, govori i dela. I shvatite da to uvek funkcionie. Kada se strah javi, recite, Vera u Boga otvara vrata mog uma i tamo nema nikoga. Shvatite da ste vi jedno sa ovom Boijom Moi. Vi ste sada poravnati sa njom, i mone sile e vam pritei u pomo. Vi ste jedno sa Beskonanou, sa ivotom, i sa svim stvarima. Biblija kae: Okruava me radostima u izbavljanju. Neu se bojati zla, jer Ti si sa mnom. tap tvoj i palica Tvoja tee me. Da! Dobrota i milost Tvoja pratie me u sve dane ivota mog, i ja u nastaviti u domu Gospodnjem zadugo. Ti si zaklon moj, Ti me uva od teskobe; okruava me radostima u izbavljanju. Va um je kua Boija. To je mesto na kom vi hodate i govorite sa Vrhunskom Inteligencijom dakle, ovim Beskonanim Prisustvom i Moi. Kada ste plaljivi ili utonuli u negativne misli, vi treperite na veoma niskom nivou. Kada razmiljate o Psalmima i kaete sebi, Gospod je pastir moj, nita mi nee nedostajati, ili Prisustvo Boije je tamo gde sam i ja ili pak Neu se bojati zla; jer si Ti sa mnom, ili, Koji ivim u zaklonu Vinjeg, u senu Svemogueg poivam, Govori Gospodu: Ti si utoite moje i brani moj, Bog moj, u kog se uzdam. Perjem svojim osenie me, i pod krilima Njegovim zakloniu se, Istina je Njegova tit i ograda.

esto ponavljajte: Bog me sada vodi. Prisustvo Boije je sa mnom. Tada mislite na duhovni nain. Vae misli su sada Boije misli, i sva mo Boija tee kroz tu misao. To je znaenje izraza Jedan sa Bogom je ve veina. Jer jedina nematerijalna sila je vaa misao, i vaa misao je kreativna. Zbog toga, razmiljajte o harmoniji; razmiljajte o Beskonanoj ljubavi koja tee kroz vas, koja vas oivljava, lei i obnavlja. Ove duhovne misli su veoma visoke frekvencije, i veoma visoke vibracije. ta se deava sa loim, negativnim mislima strahom, slutnjama, destrukcijom, nesreom, zemljotresima i stvarima takve prirode? Kada kaete, O, moda e doi do jo jednog zemljotresa; moda e se moja kua sruiti, tada pokuajte da razmiljate na sledei nain: Recite, Boija ljubav me okruuje i obavija. Prisustvo Boije je u mom domu (to je prisustvo harmonije, lepote, ljubavi i mira). Boanska ljubav ispunjava zidove, atmosferu. Gde god da ste, bilo da ste budni ili spavate, ili moda hodate ulicom, ili ste pak iza kase, Boija ljubav vas okruuje i obavija. Vi postajete imuni; vi ste opijeni Bogom; vi vie nemate strah. Vi se ne plaite niega iz prolosti, sadanjosti ili budunosti. Vi se ne plaite ljudi, situacija niti dogaaja. Zato to je Veni Bog mesto vaeg stanovanja, i on je ujedno vena ruka mudrosti, istine i lepote. Vi ste potonuli u Sveto Sveprisustvo. U Njemu mi ivimo, i kreemo se, i imamo svoje bie. I ovo Boije Prisustvo ivi, kree se i ima Svoje bie u nama. Sada vi treperite na duhovnoj frekvenciji; i ba kao to stavite prst na akustinu viljuku, to je drugi kraj negativne ili plaljive vibracije. To je kraj zla, zato to je zlo lano uverenje o Bogu, Onom Beskonanom, i Beskonanoj Dobroti Beskonanog.

Kada smo puni straha, mi vie verujemo u zlo, nego u Boije Prisustvo. To je okantno, ali istinito. Strah je Bog okrenut naopake. Vi imate veru da e sunce ujutru izai; imate veru da moete voziti svoj auto; imate veru i da ete dobiti odgovor na molitvu kada zamolite za vostvo. Ali, mnogi ljudi imaju veru u pogrene stvari. Ima i takvih ljudi koji se raduju zloj srei. Ima ljudi koji rade u kancelarijama, a u isto vreme plae se svog posla. Plae se da e izgubiti svoj novac. I plae se onoga to e im se desiti kad ostare, umesto da shvate sledee: Ja sam uvek na pravom mestu. Bog je Izvor mojih zaliha, i sve moje potrebe se ispunjavaju u svakom trenutku, bez obzira gde sam. Ja sam uvek ukljuen u poslove koji donose dobit. Ja uvek radim za Njega, i ja ivim zauvek. Zato se uznemiravati, ljutiti ili strahovati zbog tuih opaski? Da li ono to drugi kau na bilo koji nain doprinosi vaem uspehu, vaoj srei, miru ili neuspehu? Ne. Njihove misli nemaju nikakvu mo. Vaa mo je sa vaim mislima o dobru. Neko moe iriti lai o vama. Vi kaete, O, oni me podrivaju. Oni govore lai o meni. I vi ste puni straha i besa. Ali, da li je to zaista zbog njihovog miljenja? Ne. ta upravlja vama? Da li je to vae sopstveno verovanje, ili verovanje nekog drugog? ta vama upravlja? Da li je to vaa misao, ili tua? Da li vi posedujete sopstveni um? Da li drugima dozvoljavate da manipuliu vama? Ko misli za vas? Da li sami donosite svoje odluke? Da li sami razmiljate? Vi ste u nebeskom kraljevstvu. Nebesko kraljevstvo znai da ste vi kralj sopstvenog pojmovnog kraljevstva, koje je zapravo va um. Vi imate autoritet, dominaciju nad svojim mislima, oseanjima, emocijama i postupcima. To je razlog zato je nebesko kraljevstvo u vama. To nije neko mesto na nebu gde idete; vi ste ve tamo.

Da li sebe inite podlonim tuim mislima? Zato ne biste imali potovanje prema sopstvenim mislima? Vaa misao je Boanska. Ona je kreativna. Ona je od Boga. Sposobnost Duha je da misli. Vi ste Duh. Kada vi niste bili Duh? Vi ete uvek biti Duh. Vi ste i sada Duh. Imajte zdravo potovanje sopstvene misli, zato to je vaa misao ujedno i vaa molitva. Ono to oseate, to i privlaite; ono to zamiljate, to i postajete. Vaa misao upravlja vama, a ne tua misao. Dakle, stanite uzdignutog ela. Stanite pravo, i recite, Ja sam jedno sa Beskonanim, koje se smei u meni. Samo konano je patilo i radilo, ali Beskonano lei u vama i osmehuje se u znak odgovora. Da, svaki put kada vam se javi neka misao o strahu, potisnite je i recite, Bog me voli i brine za mene. Recite sebi, Bog me voli. Sveti krug veite Boije ljubavi me okruuje. itav oklop me okruuje i obavija. A Boanska ljubav ide ispred mene i usavrava moj put. Jedan pilot mi je rekao, Nikada se ne plaim kada upravljam avionom, bilo da idem na sever, jug, istok ili zapad, zato to sam ja Boiji pilot. Ja letim za Njega. I ja sam isto tako siguran na nebu, kao i na zemlji. Nita mi se ne moe dogoditi. To je nemogue. Ja sam uvek okruen svetim krugom veite Boije ljubavi. Robby Wright, momak koji je radio u mom studiju za snimanje, osoba je neverovatne vere, i ima ogromno potovanje prema Boanskim stvarima. I sve ono za ta se moli, to i dobije; zato to, kako je rekao, Izvor je Bog. Zbog toga, sve ono za ta se molim, ve jeste. Zato to ja ne bih mogao ni da razmiljam o tome da to ve nije tako. Zbog toga, bilo da je u pitanju automobil, bicikl, put u Evropu, ili bilo ta drugo za ta se moli, on shvata da

je odgovor tu jo i pre nego to zazove. I sve molitve ovog momka usliene su Boanskim poretkom. On se nikada ne ugleda na neku osobu, mesto ili stvar. On se ugleda na Izvor. On je pametan mladi. Dakle, imajte vere u dobrotu Boiju, i u ispravan postupak Boiji, i u vostvo onog Jednog Beskonanog koje je u vama. Imajte vere u vene principe i nepromenljive zakone Boije. Imajte vere u sopstveni um; zato to bilo koja ideja koju emocionalizujete, negujete, odravate i uzdiete u svom umu, procesom osmoze tone u vau podsvest gde umire kao seme, i zavetava svoju energiju drugom obliku sebe. A koja je energija koju ona zavetava? To je radost usliene molitve. Na kraju krajeva, kukuruz i penica moraju umreti pre etve. Jabukovo seme mora umreti pre nego to iz njega dobijemo jabuku. Slino tome, vaa elja je Boanski dar. Zbog toga, Bog vam se ne podsmeva. Vi kaete, Boe, Koji si mi dao ovu elju, otkriva savreni plan za njeno ispunjenje. I vi razmiljate o kraju. Vera je stav vaeg uma. Vera je vaa misao. ta god da utisnete u vau podsvest izraava se na pozornici vasione. Nigde, ni u jednoj svetoj knjizi ne pie da morate da verujete u katolicizam, budizam, judaizam, hinduizam, intoizam, ili bilo koju drugu re koja se zavrava na izam. Vi imate veru u kreativne zakone svog uma. Vi imate veru u dobrotu Boiju u zemlji ivih. Imate veru da postoji Beskonana Inteligencija koja odgovara na vae misli. Ona e odgovoriti i ateisti, i agnostiku, i svakome. I ak pre nego to zazovete, odgovor je ve tu. On je uvek tu. Vera je stav vaeg uma. To je ono to vi oekujete, ono na ta se fokusirate. Stvari koje ivo zamiljate e se ispuniti. Neki ljudi se plae

starosti; ali, to je zora mudrosti. Neki ljudi se plae smrti. Ali, nema razloga da se plaite smrti. Smrt je naprosto novo roenje; i to je sve. Vi svaku no idete na spavanje. Tamo idete i kada vas proglase mrtvim. U svom neznanju oni to kau. Ljudi se plae stvari koje ne postoje. Vi ste ivi, i va ivot je Boiji ivot. Vi ste sada ivi. Bog je veni ivot. Zato to Bog ivi, i vi ivite. Bog ne moe umreti; zbog toga, ni vi ne moete umreti. Shvatite da je Bog va poslodavac, i Boije Prisustvo se uvek stara o vama. Veliki plesa kae, Ja pleem za Njega. Veliki peva kae, Bog u prelepim kadencama peva kroz mene. On komanduje tom unutranjom moi i mudrou. On ga doziva, i Bog mu odgovara. Naravno, on dobija poasti. On dobija platu. On dobija pohvale od drugih ljudi, ali ih ne trai. On se okree Izvoru, i sve stvari mu se dodaju. Prvo potraite kraljevstvo Boije, i sve ostale stvari, kao recimo poasti, bogatstvo i sve drugo, automatski e vam se dodati. Nikada vam nita nee nedostajati. Kada neko kae neto loe o vama, ponite da razmiljate o injenici da Neu se bojati zla, jer si Ti sa mnom; tap Tvoj i palica Tvoja tei me. Savrena ljubav izgoni strah napolje; jer strah ima muku. A ko se boji nije savren u ljubavi. Plaljivi ljudi su uvek veoma sebini. Oni su umotani u sebe. Ljubav je uvek otvorena. To je emanacija. Strah se obre unutar morbidne

introspekcije, kada verujete da e neko da vas povredi, ili da vas zli duhovi mogu zaposesti. Sve ovo je neznanje. Neznanje je jedini strah, i sve kazne su posledica tog neznanja. Neznanje je jedino zlo na ovom svetu. Kada verujete u spoljanje moi, tada vi poriete Jedini Pravi Uzrok, koji se kree kao jedinstvo. To je ivotni Princip u vama, koji uvek tei da iskae

sebe kao ljubav, blaenstvo, uivanje i ispravna radnja. Kada smo plaljivi, mi smo sebini na pogrean nain. Strah je morbidna introspekcija. Prestanite da gradite zidove oko sebe, govorei, Biu povreen. Shvatite da Bog jeste, i da sve to postoji jeste Bog. Shvatite da vas ljubav Boija okruuje, otvara i obavija u isti mah. Recite sebi, Bog hoda i govori u meni. Znam da sam ja jedno sa mojim Ocem, a moj Otac je Bog. Ja imam veru u Boga; zbog toga, ja se ne plaim. Nemojte se plaiti, malo stado, jer je to zadovoljstvo Ocu vaem da vam da kraljevstvo. Shvatite da ste okrueni Boanskom ljubavi. Da je Boija mo sa vaim mislima o dobru i da ste potonuli u Sveto Sveprisustvo. Neka Bog bude sa vama. Strah od Gospoda je poetak mudrosti. Kada nauite zakone struje, vi ste veoma paljivi kada ih primenjujete, zato to znate koje mogu da budu posledice. Znate ta e se desiti ako stavite ruku na golu icu, ili izazovete kratki spoj. Vi uite teoriju o izolaciji, provodljivosti, i to u vama razvija zdravo potovanje za ove zakone. A vi ete se drati prirode ovih principa. Slino tome, kada uite principe hemije, vi imate zdravo potovanje za kombinaciju hemikalija, njihovu atomsku teinu, zato to znate koje mogu da budu katastrofalne posledice meanja ovih elemenata ako ne znate rezultate. Na primer, ukoliko pomeate azotnu kiselinu i glicerin, dobijate moan eksploziv. Strah je zdravo potovanje. Vi imate zdravo potovanje za zakone svog uma kada nauite posledice koje mogu nastati iz njegove pogrene upotrebe, zato to je va um princip. Nita vam ne moe doneti mir osim trijumfa ovih

principa, rekao je Emerson. Vi imate zdravo potovanje prema vatri, i zato ne gurate svoj prst unutra. Slino tome, kada znate da je va um princip, ba kao to su i principi hemije i fizike, vi ete imati veoma zdravo potovanje prema podsvesnom umu. Princip se ne menja. Bog je ivi Duh u vama. To je Bezgranina Inteligencija, Neograniena mudrost. To je Jedini Uzrok, Mo, i Supstanca na svetu. On je Vrhovni i Svemoan. Nema nieg to mu se moe suprotstaviti, nieg to ga moe izazvati, nieg to ga moe izopaiti. Da postoje dve moi, postojale bi i dve volje. Svuda bi vladao haos. Nigde ne bi bilo reda, simetrije niti proporcije. Kada mislite Boijim mislima, Boija mo je u vaim mislima o dobru. Vi se moete uskladiti sa onim Beskonanim. Jedina ne-materijalna mo koju poznajete, je vaa misao. U poetku je bila re. Re je bila sa Bogom, i re je bila Bog sam. Re je misao koja je iskazana. Kada ste otkrili mo svojih misli, u tom smislu ste otkrili i Boga; jer vaa misao je kreativna, i to ne zato je vaa misao, ve zato to je misao. Naravno, to moete i pokazati pod hipnozom. Moete staviti prst na vrat neke osobe i rei, Ovo je usijani ara. Ta osoba e dobiti plik. Dakle, veoma dobro znate da vae misli postaju meso, i manifestuju se u vaem ivotu. I zato, bolje bi bilo da imate zdravo potovanje za svoje misli. Voda tee niz brdo. Ona se iri kada je smrznuta. Preuzima oblik bilo koje posude u koju se sipa. Ove, kao i mnoge druge karakteristike, odreuju principe po kojima se voda ponaa. Mi uimo da se ona sliva niz brdo. Va um funkcionie na isti nain. Ukoliko mislite dobro, dobro sledi; ukoliko mislite loe, loe sledi. Zlo je zapravo pogrena upotreba zakona, i pogreno

tumaenje ivota uopte. Postoji samo Jedna Mo: to je Svemoni ivi Duh, koji je nepodeljen, nedefinisan, i koji je Samoiznikli Duh. Va um je kreativan. To jest, misao u vaem umu je kreativna. Zbog toga, ukoliko mislite dobro, dobro se deava; ako mislite loe, loe se deava. Ukoliko kaete, Beskonano Isceliteljsko Prisustvo me sada moe izleiti, tada e vam ono zaista i odgovoriti. Moete rei, Beskrajna Inteligencija me vodi i usmerava, nadgleda me na svim mojim putevima. Vera je stav uma. Vera je ono kako vi koristite svoj um. Zbog toga, shvatite da je strah misao u vaoj glavi, i da ste ga sami stvorili. On nema realnost; to je senka u vaem umu. Stvar od koje se vi plaite ne postoji. Strah je zapravo verovanje u pogrene stvari. (Strah je vera okrenuta naopake. Strah je Bog okrenut naglavce). To je izopaen, morbidni koncept ivota. Ipak, strah ima isti psiholoki efekat kao da je stvaran. Isto kao recimo kada deak sedi u stolici, a vi mu kaete da je na prizemlju bauk koji nosi crnu torbu, i koji e da ga odvede jer je bio lo deak. Deak se tada ukoi u stolici. On prebledi i postane krut. Pa ipak, u ovome nema istine. Odvedite ga dole i pokaite mu da nema nikakvog bauka; i on e tada biti osloboen od straha. Ali, ono to ste prethodno uradili, imalo je isti psiholoki i fiziki efekat kao da je zaista bilo realno. Basil King, koji je pisao Pobedu nad strahom, kae da postajao slep. Otiao je u Francusku. Bio je tada jo mladi, ali depresivan, odbaen i u strahu od budunosti, slepila i starosti. Rekao je da se tada setio neega to mu je uitelj rekao jo pre nekoliko godina. ivotni Princip (Bog) u vama je neunitiv, neranjiv i vean. On uvek donosi celishodnost, to je odgovor na odreenu potrebu neke osobe. On je esto razmiljao o tome kako je Priroda

surova i hladna, i kako na svetu ima zla u izobilju. Imao je udno poimanje Boga. Mogu rei da su dobro i zlo zapravo kretanje vae sopstvene misli, koje je u vezi sa Jednim Biem, koje je zauvek celo, isto i neporono u samom sebi. To je svrha moi. Kako koristite struju? Moete je iskoristiti da ubijete nekoga, ili pak da isprite jaje. Kako koristite azotnu kiselinu? Pa, moete je upotrebiti da oslepite nekoga, ili pak moete oslikati Bogorodicu na prozorskom staklu. Moete vodom utopiti dete, ili utoliti njegovu e. Svakako, ove stvari nisu loe. Sile prirode nisu zle. ivi Duh je Boije Prisustvo u vama. Kako ga vi koristite? Ovaj ovek koji je gubio vid rekao je da je ranije esto razmiljao o tome kako je Priroda surova i hladna, kako ga Bog kanjava, i tako dalje. Tada je poeo da razmilja kako je ivotni Princip u njemu nadvladao svaku prepreku na svetu, bilo da je to bila poplava, vulkanska erupcija, rat ili unitenje bilo koje vrste. ivotni Princip nastavlja dalje, jer je neranjiv i vean. Ne moete unititi ivot; ivot prosto jeste. Vi ste ivi. Va ivot je Bog. ivotni Princip daje debelo krzno ivotinjama koje ive u severnim zemljama; daje dlaku onima koje ive u umerenoj zoni; a druge prekriva omotaem kako bi ih zatitio. Nekima je pak dat otrovan fluid koji isputaju kada su napadnute. Ovaj ivotni Princip se brine o svim oblicima ivota, a izmeu ostalih i o onima koji ive u moru. Daje im noge, postavlja ih u uspravan poloaj; daje im krila da lete vazduhom. Uvek je ivotni Princip ispunio odreenu potrebu. Kada su nai drevni preci naili na tigra, zaledili su se od straha. Postepeno, u njihovu pomo je dola zora razuma, imaginacije i seanja. U

drevna vremena ljudi nisu imali seanje. Kasnije, poeli su da razmiljaju; i ova Mo u njima odgovorila je na njihove misli. Basil King, prilikom razmiljanja o Moi koja je u njemu, otkrio je da prirodni princip, ili ivot, odnosno priroda, nije surov; ali kada se iskombinuje ili ujedini sa ovim Principom koji je u mislima, tada mone sile dolaze u njegovu pomo. On vie nije verovao u tri stara oveka koji sede na prestolu, u Oca, Sina i Svetog Duha. Ali opazio je da je Bog ustvari ivotni Princip. Trojstvo je tvoj Duh, um i telo; ili pak Duh, um i funkcija, zato to vam treba telo da biste je izrazili. A um je svetenik, ili posrednik izmeu Nevidljivog i svega vidljivog; naime, to je vaa sopstvena misao. Zbog toga, Duh odgovara na prirodu vaih misli. Prosena osoba stavlja u pretinac ovo Boije Prisustvo, i iznosi Ga napolje subotom, praznicima, ili pak u sluaju smrti, roenja ili venanja. Ali, ostatak vremena, Boije Prisustvo se sklanja u oak. Neki ljudi se plae da upotrebe izraz Bog. Drugi gledaju iskosa kada se pomene Bog, jer poinju da razmiljaju o Bogu u smislu religiozne konotacije, zato to svako ima razliito poimanje Boga. Bog je va um, va Duh. Bog je vaa misao, takoe. Obzirom da je vaa misao kreativna, vi imate zdravo potovanje prema Njemu. Razmiljajte o harmoniji, miru, ljubavi, ispravnoj radnji i lepoti. Razmiljajte o Beskrajnom Isceljujuem Prisustvu. Razmiljajte o tome kako vas okruuje sveti krug Veite Boije Ljubavi. Razmiljajte o krugu. Zamislite da ste u centru kruga. To je krug ljubavi, mira, harmonije i moi. Tada vas nita ne moe dotai. Vi postajete imuni. Vi ste uvek u svetom centru Veite Boije Ljubavi.

Dakle, Basil King je odbacio sve sentimentalne konotacije koje su bile povezane sa imenom Boanstva. Poeo je da shvata da je Bog ivotni Princip unutar njega samog, Duh, um koji dela kroz njega. Kada se ujedinio sa ovom Beskonanom Inteligencijom, mone sile su mu pristigle u pomo. On je otkrio da je upravo ova Kreativna Inteligencija odgovor na svaki problem. Rekao je, Ovo shvatanje bilo je poetak procesa isterivanja straha, koji me je zaslepljivao i paralizovao. Ne moete savladati strah sve dok se ne vratite na injenicu da postoji samo Jedna Mo, Jedno Prisustvo, Jedan Uzrok, Jedna Supstanca. Zbog toga, trebalo bi da u svojoj glavi raistite sa tim da kada dajete makar i minut panje spoljanjim stvarima, vi zapravo time poriete Jedno Prisustvo i Jednu Mo. Nauni mislilac ne pravi stvorenu stvar veom od samog Tvorca, i zbog toga, raistite u svojoj glavi da nikada vie ne dajete mo bilo kojoj osobi, mestu ili stvari, uslovima ili okolnostima, zvezdama, suncu, mesecu, vremenu, vodi, ili bilo emu drugom u ovom univerzumu, da vas povredi ili blagoslovi. Jednostavno, shvatite da postoji samo Jedna Kreativna Mo: to je Duh, odnosno um u vama. On je Svemoan, Iznad Svega, Kroz Sve, i U Svemu. To je Jedini uzrok. On je Vrhovni i Svemoan. Nema niega to mu se moe suprotstaviti. Hoete li mi rei, ta se to moe suprotstaviti Svemoi? Da li postoji neto takvo? Stvorite to. Pokaite mi to. Dajte mi da vidim to. To nije realno. To je senka u vaem umu. Strah je nagomilavanje zlokobnih senki. Vi se borite sa senkom u svom umu. Vi ste tvorac sopstvenog straha. Ovi strahovi nemaju realnost.

Zato, vratite se Jednom Prisustvu i Jednoj Moi. Kada odbacite i odbijete da verujete da bilo koja osoba, mesto ili stvar, uslov ili okolnost mogu da vas povrede, tada ste na pravom putu. To je vae veliko odbacivanje. Tada dolazi i velika afirmacija: Ja sam Bog i nema drugog Boga do mene. Od izlaska do zalaska sunca, nema nikog drugog. Ja sam Gospod, tvoj Bog. Moju slavu ne daji nikom drugom, niti e dati moju hvalu. Ja sam Gospod, tvoj Bog, koji sam te izveo iz zemlje Egipta, iz kue ropstva. Ne postoji jo neki bog osim mene. Ja jesam, i ne postoji niko drugi. I Bog je moje svetlo i moje spasenje. Koga u se plaiti? Gospod je snaga mog ivota; i koga u se plaiti? Jer u vreme nevolje On e me sakriti u svojim odajama. U tajnosti Njegovog prebivalita on e me skriti. On e me postaviti na stenu stenu istine isto kao jue, danas i sutra. Da li vi stojite na toj steni? Ona je Svemona, Svemudra, Veita, Sveznajua. Vi sami ste Trojstvo. Vi ste trougao, i vi ste krug. Trougao je Duh, um i telo; Duh, um i funkcija. Vi ste ovo bie. Postoji samo Jedna Mo, Jedno Prisustvo, i Njegov Izvor je Ljubav. Njemu se niko ne suprotstavlja. To je ivotni Princip. On je savladao svako suprotstavljanje na svetu, i nastavlja sa pobedama, i pobeuje. Nema niega to mu se moe suprotstaviti. On je Svemoan. Thoreau je napisao da smo svi mi roeni da uspemo, a ne da doivimo neuspeh. Vi ste roeni da biste pobeivali. Kako bi ono Beskonano u vama moglo da doivi neuspeh? Razmiljajte o ovome. Nemojte od drugih traiti laskanje. Nemojte od drugih traiti

unapreenje ili poveanje. Okrenite se sebi, i shvatite da vi promoviete

sebe. To je va uspeh, i harmonija je vaa, ispravan postupak je va, i lepota je takoe vaa. A onda kada u svom umu uspostavite ove mentalne ekvivalente, tada nijedna osoba, mesto, stvar, niti bilo koja sila na ovom svetu ne mogu da vas spree u unapreenju, priznavanju, izraavanju, niti postizanju ciljeva, jer Beskonano ne moe da ne uspe. Vi ne elite dominaciju nad drugim ljudima. Vi elite dominaciju nad sopstvenim mislima, oseanjima, postupcima i reakcijama. I elite to sada. Mnogi veruju u zle moi koje im kode. Drugi veruju u pakao, i ognjeno jezero koje ih tamo eka. Sve ovo je, naravno, apsolutna glupost. Vera je stav, oekivanje. Neki oekuju da e ih zaobii unapreenje. Sve ono to zaista oekujete, naravno, to ete i iskusiti. Kako moete verovati u dobru budunost ukoliko se plaite smrti i patnje? Ne moete. Postoji samo jedna mo. Bog je sve u svemu, iznad svega, kroz sve, i sve u svemu. Sveprisutan. Prisutan je svuda. Rekao je, Ukoliko je to tako (a jeste), nema mesta za nikog drugog, zar ne? Nemojte misliti da je Bog surov i da vas On kanjava, da je Bog stvorio pakao zbog vas zato to ste greili, kada ve sami sebi niste mogli nikako pomoi. Svi ljudi moraju da gree, jer je to jedini nain na koji rastemo, i napredujemo. Nemogue je da bilo ko protera strah ukoliko ste vi indoktrinirani u strah od budunosti i ivota posle smrti odnosno, ukoliko ste naueni da je Bog ustvari Bog straha. Ali Bog je zapravo Bog ljubavi. Kako biste otklonili abnormalni strah, morate se vratiti na

fundamentalnu istinu da ovde postoji samo Jedna Mo. Gospodar, tvoj Bog, jeste Jedan Gospod, Jedna Mo. Ne dve, ne tri, niti hiljadu. Samo jedna. Ona

se kree kao jedinstvo. Sve je to ljubav, sve je mir i harmonija. Poravnajte sebe sa ovim, i sav strah e nestati. Kada smo plaljivi ili preputeni negativnim mislima, tada treperimo na veoma niskom nivou. Kada razmiljamo o Psalmima i kaemo, Bog je moj pastir, i ja neu oskudevati, ili Prisustvo Boije je tamo gde sam i ja, ili pak Ja obitavam na skrovitom mestu Onog Najuzvienijeg, i Bog me sada vodi, mi razmiljamo na duhovni nain. Mi treperimo na viem nivou, na duhovnoj frekvenciji. I ba kao kada stavimo prst na akustinu viljuku, to je kraj negativne vibracije. Ovo je kraj zla, zato to je zlo lano verovanje o Bogu, i Beskonanoj Dobroti Jednog Koji Uvek Jeste. Vi imate sposobnost da lako unitite i neutraliete strah time to ete jednostavno promeniti misao. Strah deprimira, gui i davi. Ukoliko se pozitivan, kreativan mentalni stav prepusti strahu, on e se pretvoriti u neproduktivan, negativan stav, to je fatalno po postignue. Efekat straha, posebno kada je misao o strahu postala preovlaujua, jeste takav da on presuuje sam izvor ivota. Vera koja zamenjuje strah ima upravo suprotan efekat na telo i um. Ona uveava i otvara prirodu, daje izobilan ivot elijama i poveava snagu uma. Strah opustouje imaginaciju, koja tada zamilja sve vrste kobnih stvari. Vera je savren protivotrov, jer dok strah vidi samo tamu i senke, dotle vera vidi srebrnu postavu, i sunce iza oblaka. Strah gleda na dole, i oekuje samo najgore; vera gleda na gore i predvia najbolje. Strah je pesimista; vera je optimista. Strah uvek predvia neuspeh; vera predvia uspeh. Kada umom preovlauje vera, ne moe postojati strah od siromatva ili neuspeha. Sumnja ne moe postojati u prisustvu vere. Ona je iznad sve nesree.

Snana vera produuje ivot, zato to se ona nikada ne uzrujava; zato to ona vidi dalje od privremene sekiracije, neslaganja, nevolje, dakle, ona vidi sunce iza oblaka. Ona zna da e stvari ispasti ba onako kako treba, zato to vidi cilj koji oko ne moe da vidi. Moete proterati strah. Moete vrsto potvrditi ponavljajui: Ja imam apsolutno poverenje u Boije Prisustvo u meni. Ja oekujem najbolje. Znam da jedino dobre stvari mogu doi. Boanska ljubav koja je u meni proteruje strah, i ja sam spokojan. Ja svuda vidim Prisustvo Boije. Ja sam apsolutno neustraiv. Bog, ili Boansko Prisustvo, uvek je u meni. On me je napravio, stvorio me, on me odrava. To je Nevidljivi ivotni Princip u meni. On me voli i brine za mene, zato to je zapisano: On brine o meni. Ako je Bog za mene, ko moe biti protiv mene? Znam da je jedan sa Bogom ve veina. Ovo me lei i oslobaa me od svakog oseaja straha. Jedino Boije misli mi dolaze. Ove misli se neprestano odvijaju, donosei mi harmoniju, uivanje, mir i uspeh. Ja sam okruen Boanskom ljubavlju. Ispravno razmiljam u svim prilikama. Boija Mo je s mojim mislima o dobru. Ljubav, ivot i istina Boija teku sada kroz mene. Ja sam uronjen u Sveto Sveprisustvo. Beskrajni okean mira uvek me okruuje. Pun sam Boanskog razumevanja. Boanska ljubav ide ispred mene, danas i svakog dana, da poravna, usavri moj put, i uini ga punim uivanja. U ovoj molitvi, vi aljete kurire mira, ljubavi, harmonije, ispravnog postupka i lepote u va podsvesni um. I ovi kuriri ispunjavaju vaa nareenja. Oni su verni kuriri. Otkriete da su svi vai putevi prijatni, i da su sve vae staze staze mira.

Vi ste jedno sa vaim ocem koji je unutra, a va Otac je Bog. Ne plaite se, On je rekao, malo stado, jer je zadovoljstvo Ocu vaem da vam da kraljevstvo. A to kraljevstvo Boije je u vama. Ljubav, svetlost i slava Boija okruuju vas, i obavijaju. Boansko Prisustvo sada upravlja vama. Vi volite da radite sa drugima. Volite da predstavljate i izraavate Boije ideje. Dakle, hrabro recite: Boije ideje odmotavaju se u meni, donosei mi harmoniju, zdravlje, mir i zadovoljstvo. Neu se plaiti zla, jer si Ti sa mnom; tap Tvoj i palica Tvoja tee me. Da! Dobrota i milost Tvoja pratie me u sve dane ivota mog, i ja u nastaviti u domu Gospodnjem zadugo. ivim u zaklonu Vinjeg, u senu Svemogueg poivam.. Govori Gospodu: Ti si utoite moje i brani moj, Bog moj, u kog se uzdam. Perjem svojim osenie me, i pod krilima Tvojim zakloniu se; istina je Njegova tit i ograda. Jer anelima svojim zapoveda za Tebe da Me uvaju. Na ruke e Me uzeti da gde ne zapnem za kamen nogom svojom. Jer Bog je ljubav i On za mene brine. Ukratko Strah je kao otrovni gas koji se izbacuje u atmosferu. On uzrokuje mentalno, moralno i duhovno zagaenje, a ponekad ak i smrt smrt energije, smrt tkiva, i smrt sveg rasta. Strah i briga ine da privlaimo upravo one stvari kojih se plaimo. Navika strahovanja oslabljuje zdravlje, skrauje ivot i paralie efikasnost. Sumnja i strah znae neuspeh; vera je optimista, a strah je pesimista. Nemojte dopustiti sebi da budete podloni tuem miljenju. Imajte zdravo potovanje sopstvene misli, zato to je vaa misao ujedno i vaa molitva. Ono to oseate, to i privlaite; ono to zamiljate, to i postajete.

Vaa misao upravlja vama, a ne tua misao. Dakle, stanite uzdignutog ela. Stanite pravo, i recite, Ja sam jedno sa Beskonanim, koje se smei u meni. Plaljivi ljudi su uvek veoma sebini. Oni su umotani u sebe. Ljubav je uvek otvorena. To je emanacija. Strah se obre unutar morbidne

introspekcije, kada verujete da e neko da vas povredi, ili da vas zli duhovi mogu zaposesti. Sve ovo je neznanje. Neznanje je jedini strah, i sve kazne su posledica tog neznanja. Neznanje je jedino zlo na ovom svetu. Shvatite da je strah misao u vaoj glavi, i da ste ga sami stvorili. On nema realnost; to je senka u vaem umu. Stvar od koje se vi plaite ne postoji. Strah je zapravo verovanje u pogrene stvari. (Strah je vera okrenuta naopake. Strah je Bog okrenut naglavce). To je izopaen, morbidni koncept ivota. Bog je ustvari ivotni Princip. Trojstvo je tvoj Duh, um i telo; ili pak Duh, um i funkcija, zato to vam treba telo da biste je izrazili. A um je svetenik, ili posrednik izmeu Nevidljivog i svega vidljivog; naime, to je vaa sopstvena misao. Zbog toga, Duh odgovara na prirodu vaih misli. Svi ljudi moraju da gree, jer je to jedini nain na koji rastemo, i napredujemo. Nemogue je da bilo ko protera strah ukoliko ste vi indoktrinirani u strah od budunosti i ivota posle smrti odnosno, ukoliko ste naueni da je Bog ustvari Bog straha. Ali Bog je Bog ljubavi. Kako biste otklonili abnormalni strah, morate se vratiti na

fundamentalnu istinu da ovde postoji samo Jedna Mo. Gospodar, tvoj Bog, jeste Jedan Gospod, Jedna Mo. Ne dve, ne tri, niti hiljadu. Samo jedna. Ona

se kree kao jedinstvo. Sve je to ljubav, sve je mir i harmonija. Poravnajte sebe sa ovim, i sav strah e nestati.

Poglavlje 4 Isceljujua mo ljubavi Postoji samo jedna ljubav. Ona je ista, savrena, neuprljana, izobilna i dareljiva. Ona se nikada ne menja, ne krivuda niti slabi. To je Bog. Mi volimo, zato to je prvo Bog voleo nas. Bog je izvor ljubavi. Ljubav oslobaa, daje; to je Boiji Duh. Vi upranjavate ljubav kada imate emanaciju dobre volje. To je posezanje srca, i to je kada svakoj osobi elite ono to elite samom sebi. Vi svakome moete eleti zdravlje, sreu, mir, i sve blagoslove u ivotu. Dok radite ovo, vi to radite i sebi, zato to mislite o tome i oseate to. Sve ono to mislite i oseate, vi stvarate u svom ivotu, u sopstvenom telu, u sopstvenim okolnostima. Ova Jedna Mo nema opoziciju. To je Svemoni ivotni Princip koji je nadvladao svaku opoziciju na ovom svetu. On nastavlja da savladava, i zauvek je pobedonosan. Ovo je osnovna istina o svakoj religiji na svetu, i tokom svih vremena. Naglaena ekspanzivna svesnost ove sutinske prirode o vrhunskoj,

inteligentnoj Prisutnosti, koja voli, izraena je i ponovljena od strane svakog inspirisanog voe o kojem imamo ikakvo znanje. Svi oni su insistirali da ba kao to sunce jednako sija i na bogate i na siromane, jake i slabe, inteligentne i neznalice, svece i zle ljude, Boija apsolutna ljubav sija i iri se u svim ljudima. Niko nije iskljuen iz ljubavi Boije, niti je iko zaboravljen, zanemaren ili izgubljen u Boanskoj ljubavi. Ona je sveprisutna, sveznajua, i

sveukljuujua. Svako ko pone da ivi u svesnosti o apsolutnoj i svetoj ljubavi, iskusie nedvosmislen odgovor boanske ljubavi koja je unutra bez obzira gde, kada ili ta se deava oko njih, i bez obzira na to ko su oni.

Boija ljubav svakome odgovara kao osloboenje, kao prosvetljenje srca. To je via svesnost o svesnosti, koja isceljuje i ponovo nas ini celim. Morate imati zdravo potovanje prema Boanstvu u vama, koje oblikuje vae ivice. Biblija nam kae, Voli blinjeg svog kao sebe samog. Pod blinjim se podrazumeva stvar koja vam je najblia, to je Svemogui ivi Duh blii od disanja, blii od aka i stopala. Ljubav u Bibliji je lojalnost, priznavanje, davanje sve svoje lojalnosti i posveenosti Boanskom Prisustvu koje je u vama. Emerson je rekao, Ja, nesavreni, oboavam Savrenog. Dakle, postavite to na prvo mesto u svom ivotu. Tada ete automatski potovati i Boanstvo u drugima. Ali, ukoliko ne volite Boansko Sopstvo u samom sebi, ako ga ne slavite i ne uzdiete, tada ne moete pozdraviti Boanstvo ni u bilo kome drugom. Ne moete potovati Boanstvo u drugoj osobi, ukoliko ga ne potujete u sebi. A kako biste i mogli? Dakle, to je znaenje izraza Voli blinjeg kao sebe samog, jer je vae sopstvo zapravo va blinji, vama najblia stvar. Ovo nije egotizam, egoizam, samo-uzdizanje niti narcizam. Uopte ne. To znai imati zdravo potovanje prema Boijem Prisustvu koje je u vama, koje je stvorilo i vas, i ceo svet. Svakako, ukoliko ne volite i ne uzdiete to, kako ga onda moete potovati i uzdizati u svojoj eni, u svom muu, sinu, kerci, ili bilo kome? Neki ljudi nisu sigurni u znaenje rei ljubav u Bibliji, kao ni u drugim religioznim rukopisima. Mi smo naueni da volimo sve i dobre i loe podjednako. Ovde voleti znai videti Boije prisustvo svuda, kao prisutno u svemu, i koje je ivotna energija itavog oveanstva - svetaca i grenika podjednako.

Hajde ponovo da razmotrimo nameru rei ljubav, i da podignemo nae umove iznad onoga to svet obino smatra ljubavlju, na nivo boanske ljubavi. ista sutina toga, udruuje se i vezuje u harmoniji univerzuma i svega u njemu. To je najvei harmonizujui princip za koji znamo. To je univerzalni rastvara. To je ljubav koja sija i na pravedne i na nepravedne, boanska ljubav koja voli radi samog uivanja u ljubavi. Ljubav u boanskom smislu je in saoseanja i milosra, i svaki na pokuaj da upranjavamo boansku ljubav je na neki nain delotvoran u nekom trenutku. Svakako, mi nismo savreni, ali mi moemo postati, i sposobni smo da postanemo, ak to vie trebamo postati posveeni ivljenju u skladu sa zlatnim pravilom i zakonom ljubavi. Murray L. bio je uspeni poslovni izvrilac. Njega su potovali i divili mu se ne samo zaposleni, ve i njegovi klijenti i cela njegova zajednica. Meutim on je doao kod mene jednog dana, vidno uznemiren. Ja sam izabran od strane nae Privredne Komore kao ovek godine. To je velika ast, ali moram da odrim govor na prezentaciji. Ja sam apsolutno prestraen kada je re o govoru na javnim mestima. ta mogu da uradim? Predloio sam mu da ode na neko mirno mesto tri do etiri puta dnevno, gde ga niko nee ometati. Trebalo bi da se udobno zavali u stolicu; opusti svoje telo to je vie mogue. Ova fizika inercija e uiniti njegov um prijemivijim za njegove afirmacije. Tada bi naglas trebalo da izgovara sledee: Ja sam potpuno oputen i smiren. Ja sam spokojan, i hladan. Na prezentaciji u odrati dobar govor, biu smiren i pribran. Jasno i sa samopouzdanjem u im saoptiti svoju poruku. Sluaoci e biti prijateljski raspoloeni i uivae u mom govoru. Uradiu ovo zato to je Bog u meni, i On

mi daje snagu i hrabrost koji su mi potrebni. Moja poruka je Boija poruka. Moj govor je zapravo Bog koji govori kroz mene. Sluaoci mi estitaju. Ja sam u svom umu smiren. Murray je radio ovo svakog dana pre prezentacije. Kada je napokon stao na podijum, okrenut publici, bio je samopouzdan i smiren. Govorio je bez greke, i dobio je izvanredne ovacije. Kada se vi mentalno i emocionalno sjedinite sa potenjem,

integritetom, pravdom, dobrom voljom i sreom, vi tada volite Boga, jer volite onoga koji je dobar. Vi volite Boga i kada ste fascinirani, kada vas opija i zanosi velika istina, a to je da je Bog jedan i Nedeljiv, i da nema podela niti svaa u Njemu. Voleti Boga znai dati svoju vernost, odanost i lojalnost Jednoj Moi, odbijajui da priznate bilo koju drugu mo na svetu. Kada definitivno prepoznate i u potpunosti prihvatite u svom umu da je Bog zaista Svemoan u najpraktinijem, najdoslovnijem i prozainom smislu, tada vi volite Boga, zato to ste lojalni Jednoj Moi. Sednite tiho s vremena na vreme, i razmiljajte o ovoj vitalnoj, interesantnoj, fascinirajuoj i najveoj od svih istina: da je Bog jedina Mo, i da je sve ega moemo postati svesni zapravo deo Njegovog samoizraza. Jedna mlada majka mi je prila nakon jednog od mojih predavanja. Rekla mi je koliko se plai da e povrediti svoju decu. Rekla je, Ja imam veoma lou narav. Lako se uznemirim ak i kada moja deca urade neku trivijalnu stvar koja me nervira, viem na njih a ponekad ih i udarim. Sirota deca me se plae, a ja se plaim da u ih jednog dana ozbiljno povrediti. Rekao sam joj, Morate oistiti svoj podsvesni um od besa. To nije lako, ali morate zameniti bes koji je moda uliven u va um jo kad ste bili mali, i to

od strane roditelja, uitelja ili pak nekog drugog autoriteta. Nekoliko puta dnevno, kada su deca u koli, ili nisu tu, idite na mirno mesto i ponavljajte sledeu molitvu: Boija ljubav ispunjava moju duu. Bog je sada sa mnom. Oslobodi me od mojih misli besa, koje proimaju moj um. Moja deca su dobra. Ona ele da budu voljena, a ne kanjavana. Boanska ljubav protie kroz mene, do njih. Boija ljubav za mene pomoi e mi da kontroliem svoju narav, i potonue duboko u moj podsvesni um tako da e moji postupci odraavati ovu ljubav. Nije trebalo dugo vremena. Boija Mo zarobila je njenu matu. Skroz ju je ispunila. Ona je postala zanesena idejom da bude dobra majka. Ova ljubav navela ju je da istraje u svojim pokuajima da kontrolie svoj gnev. Zaista, ovo je prava ljubav. Uskoro su oseanja gneva nestala. Ljubav je progutala bes, zato to ljubav i gnev ne mogu da obitavaju zajedno. Biblija kae: Po tome e svi poznati da ste moji uenici, ako budete imali ljubav meu sobom. Bog je apsolutna ljubav. Zbog toga, iz ovoga sledi da je odgovor dat ak i pre nego to je molba upuena. Ljubav Boija tee sada kroz vas. Vi ste okrueni mirom Boijim. Sve je dobro. Hrabro recite sledee: Boanska ljubav me okruuje i obavija. Ova Beskonana ljubav je urezana u moje srce, i ispisana na unutranjim delovima mog tela. Ja u svojim mislima irim ljubav, rei i dela. Ljubav ujedinjuje i harmonizuje sve moi, atribute u kvalitete Boije u meni. Ljubav znai uivanje, mir, slobodu, blaenstvo, i hvalu. Ljubav je sloboda. Ona otvara vrata od zatvora, i oslobaa sve zatvorenike.

Svako predstavlja Boansku ljubav na delu. Ja pozdravljam Boanstvo u drugima. Ja znam i verujem da me Boanska ljubav sada lei. Ljubav je vodei princip u meni. Ona u moje iskustvo donosi savrene, harmonine odnose. Bog je ljubav, i oni koji obitavaju u ljubavi obitavaju u Bogu, kao i Bog u njima. Morate verovati da vas ljubav, svetlost i slava Boija okruuju i obavijaju. I u koju god kuu da uete, prvo recite, Neka je mir u ovoj kui. Hrabro recite: Moj um je preplavljen ivotom, ljubavlju i istinom Boijom. Kad god moja panja odluta, ja je vratim nazad na razmiljanje o Njegovom Boanskom Prisustvu. Ja sam sa sobom ulazim u skrovitu odaju. To je moj sopstveni um gde ja hodam i govorim sa Beskonanim. Ja sam u nebesima sopstvenog uma, zato to sam smiren. Ja sam savreno miran i spokojan. Neka je mir meu tvojim zidovima, i prosperitet u tvojim palatama. Radi moje brae i drugova, rei u, Neka je mir u tebi. Ja ivim u kui Gospoda, mog Boga. Ja traim samo dobro. Ja ivim u Njegovom kraljevstvu. Ja oseam Boansku atmosferu mira, ljubavi i zadovoljstva. Ja poklon Boiji u sebi uzvitlavam. Znam da smo ja i moj Otac jedno. Oseam realnost ovoga. Njegov ivot sada tee kroz mene. Znam da u ovom raju u kojem ivim, u kojem kreem se i gde je itavo moje bie, sve moje molitve su usliene. Ja sam spokojan. Golubica ljubavi je apnula u moje uho, Neka je mir bez pokreta. Zato to je Bog Jedino Prisustvo, i Jedina Mo, i Jedino Prisustvo ovde i sada. A sve ostalo nije nita drugo do senka. U Njemu mi ivimo, kreemo se i imamo svoje bie. Boija ljubav, ivot i istina sada se kreu kroz mene.

Misli o strahu, brine misli i negativne misli bilo koje vrste nee vas povrediti osim ukoliko ih nosite sa sobom dui vremenski period i duboko ih emocionalizujete. U suprotnom, one vas ni najmanje nee povrediti. One za vas predstavljaju potencijalnu nevolju, ali jo uvek nisu aktuelizovane. Vai strahovi se ne mogu aktuelizovati osim ukoliko ih vi emocionalizujete, time ih utiskujui u svoj podsvesni um. ta god da se utisne u va podsvesni um, ono se pokazuje i iskazuje na pozornici vasione. Zato, u bilo koju kuu da uete, prvo recite, Neka je mir u ovoj kui. Zato to je Bog ljubav, i oni koji obitavaju u ljubavi, obitavaju u Bogu, a i Bog u njima. Vi obitavate na skrovitom mestu Onog Najuzvienijeg, jer je va um skrovito mesto. Niko ne zna ta vi mislite ili planirate. Dakle, vi razmiljate o svim onim stvarima koje su istinite, koje su divne, koje su pravedne, i koje su iste, i svim onim stvarima koje su dobrog glasa. Ukoliko postoji vrlina, ukoliko postoji hvala, razmiljajte o ovim stvarima. Jer vi ste upravo ono o emu ceo dan razmiljate. Jer onako kako u svom srcu razmiljate, takvi ste, i tako vam se deava, i takvi postajete. Pod Njegovim krilima ja u se nadati. Njegova istina va je tit i ma. Ukratko Postoji samo jedna ljubav. Ona je ista, savrena, neuprljana, izobilna i dareljiva. Ona se nikada ne menja, ne krivuda niti slabi. To je Bog. Mi volimo, zato to je prvo Bog voleo nas. Bog je izvor ljubavi. Boija ljubav svakome odgovara kao osloboenje, kao prosvetljenje srca. To je via svest o svesnosti, koja isceljuje i ponovo nas ini celim. Ljubav u boanskom smislu je in saoseanja i milosra, i svaki na pokuaj da upranjavamo boansku ljubav je na neki nain delotvoran u

nekom trenutku. Svakako, mi nismo savreni, ali mi moemo postati, i sposobni smo da postanemo, ak to vie trebamo postati posveeni ivljenju u skladu sa zlatnim pravilom i zakonom ljubavi. Voleti Boga znai dati svoju vernost, odanost i lojalnost Jednoj Moi, odbijajui da priznate bilo koju drugu mo na svetu. Kada definitivno prepoznate i u potpunosti prihvatite u svom umu da je Bog zaista Svemoan u najpraktinijem, najdoslovnijem i prozainom smislu, tada vi volite Boga, zato to ste lojalni Jednoj Moi. Vera je stav uma. To je nain razmiljanja. Vi imate veru ukoliko u sebi imate mentalnu sliku kako ste ostvarili neto divno, i ukoliko to odravate sa oekivanjem i sigurnou, tada e va podsvesni um dovesti to do ostvarenja. Ukoliko elite da pobedite strah, morate se vratiti istini da postoji samo Jedna Mo, Nedeljiva, koja je Izvor sve ljubavi. Kada znate to, kada se poravnate sa tim, ne moete se plaiti, ne moete brinuti. Ova Mo nema opoziciju. Nema niega to joj se moe suprotstaviti, ili je izazvati, spreiti ili pak izopaiti. To je ivotni Princip. On je savladao svaku prepreku na svetu. On je Svemoan, i on nastavlja daje ka osvajanju, i osvaja. Ljubav, svetlost i slava Boija okruuju vas, i obavijaju. Boansko Prisustvo sada upravlja vama. Vi volite da radite sa drugima. Volite da predstavljate i izraavate Boije ideje. Dakle, hrabro recite: Boije ideje otvaraju se u meni, donosei mi harmoniju, zdravlje, mir i uivanje.

Poglavlje 5 Unutranje znaenje Psalma 23 Gospod je pastir moj, nita mi nee nedostajati. Na zelenoj pai pase me, vodi me na tihu vodu. Duu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog. Da poem i dolinom sena smrtnoga, neu se bojati zla; jer si Ti sa mnom; tap Tvoj i palica Tvoja tee me. Postavio si preda mnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim; namazao si uljem glavu moju, i aa je moja prepuna. Da! Dobrota i milost Tvoja pratie me u sve dane ivota mog, i ja u nastaviti u domu Gospodnjem zadugo. Ovo je Psalam 23. Ovo je verovatno najee ponavljani psalam iz jevrejsko-hrianske Biblije. Veliki broj ljudi iz svih vera razmiljaju o velikim istinama iz ovog psalma. Oni dobijaju izvanredne rezultate. Dok svoju panju usmeravate na ove istine, upijajui ih u svoj mentalitet, vi razmiljate u pravom smislu te rei, zato to prisvajate jo vie od svog Boanstva, Boanskog Prisustva koje obitava duboko u elijama svih ljudi. Razmiljanje odreuje vau sudbinu. Mi uvek razmiljamo. Vae misli i oseanja kontroliu vau sudbinu. Razmiljanje je isto toliko stvarno i prirodno koliko i varenje, asimilacija i disanje. U Las Vegasu sreo sam enu koja je pretrpela ok. Izgubila je glas. Doktor nije mogao da pronae znakove bilo kakve infekcije, niti problem bilo koje vrste tokom pregledanja njenog grla i glasovnih organa. Na moj predlog, poela je da praktikuje ono to ja nazivam pravom meditacijom. Njen sin je trebao da se vrati kui iz Vijetnama za nekoliko nedelja, i ona je sedela mirno i tiho i zamiljala kako ga grli i kako mu eli dobrodolicu kui, govorei sve

one stvari koje bi svaka majka rekla. Ona je radila ovo otprilike 10 minuta dva do tri puta dnevno. Ona je svu svoju panju usmerila na odabrani cilj. Na isteku druge nedelje, njen sin se vratio, pokucao na vrata, i ona mu je poelela dobrodolicu. Poela je da pria sasvim prirodno. To je prava

meditacija. Ona je posvetila panju svom glasu. Posvetila je panju injenici da ona govori, injenici da je uspela da ga saeka uz rei dobrodolice. U njenom umu odvijala se prava mentalna i spiritualna drama. Gospod je moj pastir. Gospod znai Bog, Svemoni ivi Duh, a naroito vaa svesnost i znanje o ovom Beskonanom Prisustvu i Moi u vama. Pastir se stara o ovci, a Boanska Mo e se starati o vama. Dok se okreete ka ovom Boraveem Prisustvu, Njegova priroda vam odgovara. Reeno vam je: Nita mi nee nedostajati. Ovo znai da nikada neete eleti dokaze za injenicu da ste uzabrali Boga kao svog pastira. Pastiri vode rauna o svojim ovcama. Oni ih vole i brinu za njih. Oni pregledaju polje na kojem one pasu, i trebe korov koji bi mogao da se negativno odrazi na ovcu. Oni ih vode u hlad, i vode ih jednu po jednu iznad strmih jaruga pa sve do vode, gde se one osvee. Nou, oni pregledaju njihove nozdrve da vide da li ima nekog trnja u njima, ili pak da li su se unutra zadrala neke druge tvari koje mogu iziritirati ovcu. Ako ima, onda oni to iupaju, i sipaju u nozdrve neko smirujue ulje. Takoe pregledaju i njihova stopala; i, ukoliko su povreena, pastir im ljubazno prui bilo koji lek ili leenje koje je u datom sluaju potrebno. Pastiri vole svoje ovce. Sve ovo je, naravno, simbolino, i veoma znaajno, jer ukazuje nam na to da izaberemo Boga kao naeg pastira, a Bog je ivi Duh u nama, Vrhovna Inteligencija, ivotni Princip. Nama nee

nedostajati dobre stvari ukoliko izaberemo Vrhovnu Inteligenciju kao svog vodia i savetnika. Pre nego to dobijemo odgovor na svoju molitvu, moramo prvo u svojoj svesti posedovati elju. Moramo uspostaviti mentalni ekvivalent. Mi inimo to tako to razmiljamo o onome to elimo sa interesovanjem i oseanjem, i posveujemo tome svu svoju panju. Postepeno, putem osmoze, to tone u na podsvesni um i postaje ubeenje. Naa svest predstavlja ukupan zbir naih prihvatanja i verovanja, i svesnih i nesvesnih. Nae stanje svesti je zapravo nain na koji razmiljamo, oseamo i verujemo, i sve ono emu dajemo svoj mentalni pristanak. To je Jedina Prisutnost, Mo, Uzrok i Supstanca u vaem svetu. Kada otkrijete to, vi ste u sebi otkrili Boga. Drugim reima, naa elja mora biti smetena u naem podsvesnom umu. Mi prvo moramo biti, da bismo mogli imati. Stari Hebreji rekli su Biti znai imati. Ukoliko ja pokuam da dobijem ono to elim putem spoljanjih sredstava, Biblija vam kae, ja sam lopov i pljaka. Moje stanje svesti predstavlja vrata za svaki izraz. To je nain na koji mislite, oseate i verujete. To vam se deava dok verujete, i na nain na koji verujete. Ja moram posedovati mentalni ekvivalent svega onoga to elim da budem, ili onoga to elim da posedujem. Hajde da uzmemo jednostavnu ilustraciju. Vi elite da budete izleeni, i neprestano ponavljate, Ja sam izleen. Ove mehanike izjave ipak nisu dovoljne. Morate osetiti zadovoljstvo oseaja da ste izleeni. Morate shvatiti da postoji Beskonano Isceljujue Prisustvo koje vas je stvorilo iz elije. Ono zna sve procese i funkcije vaeg tela. Ono lei posekotinu na vaem prstu,

smanjuje plik ili opekotinu, Ono vas obnavlja. Tendencija sveg ivota jeste da lei. To mora biti uverenje zasnovano na tihom unutranjem znanju due. Da biste bili bogati, morate pretpostaviti oseanje bogatstva i shvatiti da je Bog, odnosno Duh u vama, Izvor itavog svet, Izvor kose na vaoj glavi, Izvor hleba na vaem stolu, cipela koje nosite, tla po kojem hodate, vazduha koji udiete, Izvor suneve svetlosti, i Izvor zvezda koje svake noi sijaju na nebu. Tada e uslediti i bogatstvo, zasnovano na vaem znanju, svesnosti, oseanjima i razumevanju. Ovce su plemenite, dostojanstvene, bogolike ideje koje nas blagoslove. Nae uverenje o dobru je pastir koji nadgleda ovce. Nae dominantno stanje uma uvek upravlja na isti nain kao to general komanduje vojsci. Mi svoju ovcu nazivamo imenom kada postanemo svesni da one imaju, jesu ili rade one stvari koje mi udimo da imamo, budemo ili radimo. Ukoliko odrimo ovo raspoloenje, ono se u nama pretvara u gel i kristalizuje; i tada ova subjektivna otelovljenja postaju objektivne manifestacije. One nee pratiti strance, ve e pobei od njih; jer one ne znaju glas stranaca. Stranci su misli straha, sumnje, osude, ljubomore, zavisti ili uznemirenosti koje ulaze u um. Ove ideje odlau nae izleenje ili pak prosperitet, i odlau nae dokazivanje; zato to su ove misli glasovi stranaca. Na primer, ukoliko u oboru ima 20,000 ovaca, a samo 10 pastira, i oni dou ujutru da izvedu ovce, oni e rei, Pratite me. Sve ovce tog pastira znaju mu glas, i pratie ga. Ali, ukoliko bi stranac rekao, Pratite me, ne bi bilo odgovora. Ovo jednostavno znai da kada imate raspoloenje ili oseanje da jeste ono to elite da budete, i kada znate da postoji Svemona Sila koja

vas podrava, kree se u vae ime, tada e se ostvariti taj ideal koji elite da se ostvari, i svetlost e zasijati vaim putevima. Uzaludno je moliti se da vas Beskonano Isceljujue Prisustvo ponovo uini celim i savrenim, a da u isto vreme budete ozlojeeni ili da se plaite da ne moete biti izleeni. Ukoliko verujete da vas okolnosti, uslovi, godine, dogaaji, rasa, ili pak nedostatak novca mogu spreiti u mogunosti ostvarivanja cilja, tada ste, Biblijskim jezikom govorei, lopov i pljaka, zato to sebe liavate uivanja u uslienoj molitvi. Nema niega to se moe suprotstaviti Beskonanom, i Beskonani Duh dao vam je ovu elju. On mi se ne podsmeva. On e otkriti savren plan za ostvarenje te elje po Boanskom zakonu i poretku. Seme koje polaete u zemlju ima sopstvenu matematiku i mehaniku. Hrast je u iru, ali morate ga pohraniti u tle. A ovo seme je vera, zato to vi razumete taj zakon. I seme je vaa elja, novi pronalazak, nova knjiga, ili pak elja da postanete bolji nego to jeste. Biblija kae, Svi koliko ih god doe pre mene lupei su i hajduci. Vi morate verovati da ste sada ba ono to elite da budete. Verovati znai biti u stanju toga, biti iv za istinu. Prihvatiti neto kao istinito znai verovati. Milioni ljudi veruju u stvari koje su lane. Svako meditira. U Indiji, na primer, daju vam re koju morate neprestano da ponavljate. Ovo ponavljanje umiruje vam um i fokusira vae misli. Mnogi ljudi, da bi ostvarili ovo, koriste rei iz Sanskrita, kao to su Om, ili Ajim, ili arim. Ili biste moda radije koristili rei koje za vas imaju vie smisla, kao recimo uvid, mir, ljubav, ili pak Ja sam. Svaka re ili fraza e koristiti, pa ak i re kao to je koka kola, jer ukoliko se ponavlja dovoljno esto pomoi e ostvarenju mira uma. Va krvni pritisak e

opasti; va puls e postati normalan, i tome slino. Ali takve rei nee vam pomoi da napredujete u duhovnom smislu. Mogli biste duhovno da napredujete ukoliko biste ponavljali Boanska ljubav ispunjava moju duu, ili Boiji mir ispunjava moj um. Morate znati ta radite. Rei praznu re a ne znati njeno znaenje, ne zavrava mnogo toga. Re meditacija dolazi od rei med, to znai sredina, posrednik izmeu ideje i njene manifestacije. Medikus je stari izraz za doktora, zato to se na doktore gledalo kao na posrednike izmeu bolesti i zdravlja. Dakle, svako meditira. Neki ljudi razmiljaju o negativnim stvarima kao to su finansijski gubici, eksplozija na zabaenom putu, loe zdravlje ili loe odluke koje su doneli. To je meditacija veoma negativne prirode. Meutim, zato to dajete svoju punu panju i posveenje takvim mislima, one tonu u va podsvesni um i vi ih tako uveliavate i dovodite ih do ostvarenja u svom ivotu. Razmiljajte o stvarima koje su tane, divne, plemenite i bogolike. Meditirati znai hraniti se ovim istinama, razmiljati, posvetiti svoju panju neemu, fokusirati se na neto. Pitali su Newtona kako je postigao tako velike stvari. On je rekao, Tako to usmeravam svoje misli u odreenom pravcu. Drugim reima, on se fokusirao na reenje, izlaz, srean kraj. Razmiljati, meditirati, fokusirati svoju panju, zainteresovati se za neto, biti opijen neim. Reeno vam je da meditacija slui preusmeravanju vaeg uma na bogolike principe, tako da Boanski zakon i poredak mogu da upravljaju svim vaim aktivnostima u svima fazama vaeg ivota. Nema nita misterioznog u vezi meditacije. Vi uvek meditirate samo, moda ne uvek konstruktivno.

Shakespeare je rekao, Sve su stvari spremne samo ukoliko je um spreman. Biblija kae da su dela i bila gotova od postanja sveta. Ovo znai da bismo trebali da otvorimo svoj um i srce i prihvatimo darove Boije koji su nam ponueni iz osnove vremena. Svakako, vi se ne molite za sunevu svetlost, ili vazduh i vodu. Okean ne mari da li u njega ulazite s punim naprstkom, opletenom bocom ili buretom. Na svetu uvek postoji ista koliina vode. Trebali bismo da preuredimo svoje umove i da sebi postavimo jedno jednostavno pitanje: Kako je u Bogu i na nebesima? Nebo je ona beskonana Inteligencija u kojoj ivite, i kreete se, i imate svoje bie. Bog je duh, i taj Duh je u vama. Odgovor na ovo je: Sve je blaenstvo, harmonija, uivanje, ljubav, mir, savrenstvo, i sva ova neopisiva lepota. To je vaa stvarnost, Svemudri, Svemoni, Sveznajui koji je u vama. ta god da traite, ve je tu. Zato ekati na ljubav? Boija ljubav je u vama. Recite to. Recite, Boija ljubav ispunjava moju duu. Mir je takoe tu. Vi ne morate da ga ekate, zar ne? Boiji mir ispunjava moju duu. Uivanje Gospodnje je moja snaga. I Mo je tu. Svemona Sila je u vama; ona je bezvremena i besprostorna. I Harmonija je tu. Bog je Apsolutna Harmonija. Harmonija Boija je u vaem umu, u vaem telu. Odgovor na svaki problem je sada u vama. Zato to je Bog veno, besprostorno Bie u vama, to je onaj Svemoni ivi Duh. Jedino on zna odgovor. Bez obzira ta traite, to ve jeste. Zato onda ekati? Ako kaete, Jednog dana biu srean, svet vam nee dati sreu, daete je sami sebi. Ukoliko traite vostvo, recite, Beskonana Inteligencija zna odgovor, i izlaz. ak i pre nego to zamolim za to, dok prizivam Vrhunsku Mudrost, ja znam da je u njenoj prirodi da mi odgovori. Ja u jasno prepoznati

vostvo, i odgovor kada doe. Znam da on jasno dolazi u moju svest, rezonujui um; i prepoznajem ga istog trenutka. Nemogue je da ga propustim. Nakon to ste ovo uradili, izbacite to iz glave znajui da ste svoj zahtev predali Beskonanoj Inteligenciji u vaoj podsvesti, i neizbeno odgovor e doi. Vi znate, osetite trenutak kada ste zaista predali to, zato to je tada va um smiren i vi zatim ne poriete ono to ste do tada potvrdili i odluili. Na zelenoj pai pase me. Ja ovo poglavlje knjige piem u Laguna Hillsu, u Kaliforniji. Jue mi je potom stiglo pismo od ene sa Havaja, koja mi je rekla da je ona razmiljala o sledeim reima: Na zelenoj pai pase me. Otprilike po pola sata, tri puta dnevno u toku jedne nedelje ona je svu svoju panju usmeravala na ovo obeanje dato u Psalmu. Poela je da ga razmatra iz svih uglova. Njegovo unutranje znaenje, kao i to kako se to odnosilo na nju. Izjavila je da je po njenom meditativnom raspoloenju, i prema njenom shvatanju ovih rei, ova fraza znaila mir uma, zadovoljstvo, smirenost, izobilje i sigurnost. Vizija krave koja lei na polju i preiva, jasno joj se stvorila u umu, simbolizujui meditativni proces u njenom sopstvenom umu. Prilikom preivanja, krava apsorbuje, vari, i transformie sve to je pojela u mleko, tkivo, kosti, krv, i tako dalje. Slino tome, i ona je varila, gutala, i apsorbovala ove istine sve dok i one nisu postale deo nje. Dakle, dok krava preiva, ta hrana ide od jednog stomaka do drugog, i zatim se ponovo pojavljuje u ustima krave; i ona to vae ponovo, sve dok ne savae do najfinijeg sastava, i gle, tada dobijamo mleko.

To je meditacija. Nai drevni preci su rekli, Moete jesti kravu zato to ona preiva i odvaja papke. Ona je ista. Odvajati papke znai stei jasno razumevanje Boijih istina, odvojiti svoj um od svega onoga to je lano, i samim tim, znati ta je istina, pa da onda moete da je apsorbujete, varite, poklonite joj svoju panju i odanost. Tada i vi preivate, i ovo postaje deo vas kao to jabuka postaje va krvotok. To je meditacija. ona je praktina, i ona je prizemna. Finansije ove ene bile su prilino loe, i pretila joj je opasnost da izgubi svoj divni dom. Rudnik u koji je ona uloila veliki deo svog novca, naglo je propao. Njen sin je nestao; niko nije mogao da ga nae. Nastavila je sa meditacijom, i krajem nedelje je dobila obavetenje od advokata da joj je zavetana velika suma novca od strane dalekog roaka koji je iveo na drugom ostrvu, velikom ostrvu Havaji. Ovo je reilo njene finansijske probleme, i sada je mogla da naini zadovoljavajue sporazume u vezi svega to je trebalo zavriti. Njen sin vratio se kui. Bio je pobegao u Kanadu mislei da su tamo panjaci zeleniji, odnosno da tamo vlada bolji ivot. On je po svom povratku postao mudriji, i u sebi je uspostavio mir. Ovo je bila prava meditacija veoma konstruktivne prirode. Ona je mentalno usvojila ove velike istine, i one su postale ivi deo nje na isti nain kao to banana, ili pare hleba, kada se pojedu postaju deo vaeg krvotoka. Ona je mirno posvetila svoj um odreenom pasusu Psalma, i razmiljala o dubini njegovog znaenja i njegovoj isceljujuoj moi. Reila je da mentalno primi ove istine i da u svom ivotu iskusi samo harmoniju. Vodi me na tihu vodu. Pastir je u Bibliji simbol vostva, isceljenja i zatitnike moi Boanskog Prisustva u vama. Vi ste dobar pastir kada znate i

verujete da Bog, odnosno Vrhunska Inteligencija, jeste Jedino Prisustvo i Mo, Uzrok, i Supstancija u vama. Ovo je Mo koja vam omoguuje da hodate, ili da podignete stolicu; to je Neviena Mo. Kada se ovo ubeenje ustolii u vaem umu, vi ete biti Boanski usmereni i blagosloveni na bezbroj naina, zato to je oseajnost u prirodi Beskonane Inteligencije. Pozovi me, i ja u odgovoriti; ja u biti sa tobom u nevolji. Postaviu te visoko, zato to si znao moje ime. Ime znai prirodu, nain na koji ona odgovara. Tiha voda predstavlja um pun mira, spokoja, vedrine, i staloenosti. Vi razmiljate o toj misli, mudrosti, i ljubavi Beskonanog. Radei to, nalazite sebe kako ste potonuli u Sveto Sveprisustvo, i okupani u reci mira, uivanja, celosti i vitalnosti. Kada je va um spokojan, odgovor dolazi. Vi razmiljate, vi znate, vi moete mentalno da se hranite. Moete da varite i apsorbujete odreene ideje. Mir je mo u srcu Boga. Duu moju oporavlja. Kada odaberete Boga, ili Vrhunsku Inteligenciju, kao i va pastir, i vi ete pevati pesme trijumfa; ili, recimo to Emersonovim reima: Va mentalni stav bie monolog due koja voli i koja posmatra. Jer, molitva je razmiljanje o istinama Boijim, i to sa najvieg stanovita. Vi u sebi prepoznajete Beskonani Duh, i znate da ete dobiti odgovor kada ga zazovete. On je bezlian, i ne pravi razliku meu ljudima. On odgovara i ateistima, i agnosticima. On odgovara svakome. Pozovite ga, i on e vam odgovoriti. On ne pravi razliku meu ljudima. On ne zna nita o Islamu, Judaizmu, Hrianstvu, Budizmu, intoizmu, ili bilo kojoj drugoj veri. Bog ne pravi razlike meu ljudima. Ljubav pripada svima. Zakon je uvek bezlian. To se primenjuje na svaki zakon. Nadalje, vi shvatate da je

Mo samo jedna, i nedeljiva. Dok ovo radite, vi odbacujete sav strah i lana uverenja koja postoje na ovom svetu. Bez obzira na to koji su strahovi, frustracije ili lana uverenja bili pohranjeni u vaem podsvesnom umu, ona se mogu izbrisati i unititi, jer vi hrabro tvrdite da Beskrajni okean ivota, ljubavi, istine i lepote ispunjava va podsvesni um, isti ga, isceljuje i transformie itavo vae bie u Boanski obrazac harmonije, celosti, i mira. To je poneto slino sipanju destilisane vode u flau prljave, zagaene vode. Nakon nekog vremena, nastane trenutak kada i zadnja kap prljave vode izae iz flae. To se naziva molitva, ispunjavanje vaeg uma istinama Boijim, i vi tada iz svog uma proterujete sve ono to nije slino Bogu. Jednom kada priznate prevlast Vrhovne Isceljujue Moi i Kreativne Moi vaeg sopstvenog uma, tada imate Gospoda kao pastira svog, i vi ste obnovili svoju duu. Vodi me stazama pravednim imena radi svog. Idite unutra. Zatvorite oi. Postanite mirni i tihi. I blago potvrdite da mudrost Boija miropomazuje va intelekt i da je uvek kao lampa pod vaim nogama; to je uvek svetlost na vaoj stazi. Tvrdite da Boanska ljubav ide ispred vas ispravljajui va put, i inei ga srenim, prijatnim i prosperitetnim. U svako vreme potraite Beskonano Prisustvo, i razmiljajte, govorite, ponaajte se i reagujte sa stanovita Boanskog Sredita koje je u vama. Shvatite, znajte, osetite i tvrdite da je Beskonani Duh va vodi, va savetnik, va gazda, va stariji partner; i da vama u svako vreme upravlja Boanski ispravan postupak. Hrabro potvrdite: Od sada pa nadalje, ja razmiljam ispravno, zato to razmiljam sa stanovita veitih istina i ivotnih principa. Oseam se ispravno. Ponaam se ispravno. I sve to radim ja radim u saglasnosti sa

veitim principima Boanskog zakona i poretka, to je prvi nebeski zakon. Ja znam da ime Beskonanog znai prirodu Beskonanog, koja se odnosi na injenicu da je Boije Prisustvo Veito ivo, i Svemono, i Sveznajue, Samoobnavljajue i Bezgranino. I on je sveprisutan, sveznajui, i predstavlja svaku radnju onog Beskonanog. Vi znate da Beskonano i Njegova ljubav ispunjavaju celo vae bie; sve to radite, bie uspeno. Dakle, shvatite da je Beskonano u vama. To se zove Veiti, Svemudri, Sveznajui, Samoobnavljajui i Onaj Sam koji ivi u srcima svih ljudi. On je stariji od dana ili noi, mlai od novoroeneta, svetliji od svetlosti, mraniji od mraka, iznad svih stvari i bia, a ipak prisutan u srcu svakog od nas. I iz njega su sjajni svetovi potekli, i itav svet dolazi iz ove Jedne Prisutnosti i Jedne Moi. Dakle, to ste vi. I vi ste takoe proistekli iz Beskonanog. itav svet je kreacija Beskonanog. U Upaniadama, mistinom uenju Hindusa, kae se, Bog misli, i svetovi se pojavljuju. Dakle, moderna nauka kae da je itav svet misao Jednog, Lepog, Dobra. Takoe, itav svet je matematiki ureen od strane Vrhunske Inteligencije, tako da naunici mogu da utvrde u sekundu tano kada e Halejeva kometa opet proi pored zemlje. To je Boanski ureen univerzum, tako da i astronauti, pre nego to napuste zemlju, mogu da matematiki izraunaju kada e izai u svemir. I naravno da mogu. Oni imaju veru, i to ne u ljudsku ili telesnu linost, niti u veru, dogmu ili crkvu; uopte ne. Oni su imali veru u Kreativne Zakone uma, i principe koji se nikada ne menjaju; isti su jue, danas i zauvek. Inenjeri imaju veru u principe matematike. Kada grade mostove, oni se povinuju univerzalnim principima pritiska i zatezanja, krivinama tla, i

slinim stvarima. Oni matematiki izraunavaju itavu stvar. Piloti koji lete kroz Pacifik moda ne znaju gde su, ali gledanjem u zvezde odreuju lokaciju, irinu i duinu. Slino tome, kada ste izgubljeni ili zbunjeni, moete pogledati u tu veliku zvezdu u sebi, JA JESAM, Prisustvo Boije, Om u Indiji. To je Svemoni ivi Duh. Stupite u kontakt sa njim. On je Svemudar. On je stvorio itav svet. Shvatite da Beskonana Inteligencija zna odgovor, vodi vas i

usmerava, i otkriva vam odgovore, zato to jedino ona zna odgovor. Ovo je razlog zato itate: Pre nego to pozove, ja u odgovoriti. I pre nego to pozovete, odgovor je tamo, eka vas, jer Beskonano nee uraditi nita za vas izuzev kroz vas. Beskonano radi na kosmikoj skali, a vi ste pojedinac. Vi ste slobodni da birate; vi imate volju, izbor, inicijativu. Imate slobodu da postanete kolja ili svetac. Vi niste primorani da budete dobri, niti da budete iskreni, niti da iskazujete ljubav. Vi niste u obavezi da budete uspeni, ba kao ni ivotinja koja je voena instinktom. Vi imate slobodu izbora. Vi moete birati iz kraljevstva Boijeg koje je u vama. Moete odabrati harmoniju. Moete odabrati ispravnu radnju, koja je ivotni princip. Moete odabrati lepotu, ljubav, inspiraciju, izobilje i sigurnost. Moete odabrati iz Beskrajnih resursa koji su u vama, iz te Beskonane Prisutnosti i Moi koja je Svemudra i Sveznajua. Vi imate izbor, volju i inicijativu. Vae stanje svesti je jedini Bog koga ete ikada poznavati. Vae stanje svesti je nain na koji razmiljate, oseate, verujete, i ono emu dajete svoj mentalni pristanak. Ne postoji nijedan drugi Uzrok, ili Mo, ili Supstanca na ovom svetu.

Zbog toga, ukoliko ste mudri, poeete da verujete u dobrotu Boiju u zemlji ivih, u vostvo Boije, u harmoniju Boiju i ljubav Boiju. I shvatiete da su vae ovce zapravo divna, plemenita, bogolika stanja koja elite da otelovite. I one e vas pratiti sve dok ne ponete da oseate da ste vi sada ono to elite da budete, da sada radite ono to volite da radite. Ukoliko ste peva, sada ste jo vei peva; i Bog u predivnim kadencama peva kroz vas. I dok nastavljate da radite to, Bog koji je u sreditu vaem dovee to do ostvarenja. Da poem i dolinom sena smrtnoga, neu se bojati zla; jer si Ti sa mnom. I naravno, vi znate, tap Tvoj i palica Tvoja tee me. Gde god da odete, hodajte zemljom nosei u sebi svest o miru, ljubavi, i dobroj volji prema svima. Pretpostavimo da ste otili u bolnicu da posetite bolesnog prijatelja, i sa sobom nosite oseanje ljubavi, mira i dobre volje. Pa, to je odlian nain da posetite bolesnu osobu. Vaa mentalna i duhovna atmosfera e blagosloviti bolesnika. A kada se molite za nekoga ko je bolestan, nikada nemojte da se poistoveujete sa simptomima, bolom, ili telesnim stanjima. Shvatite da je Prisustvo Boije tamo gde je bolesnik; i shvatite da se vitalnost, celost i savrenstvo Beskonanog sada manifestuju na voljenu osobu. Tada vidite voljenu osobu onakvom kakva bi ona trebala da bude. Ta osoba bi trebala da bude kui; vi tu osobu vie ne vidite u bolnici, bolesnu, bledu i slabanu. U suprotnom, vi privrujete bolest na tu osobu. Vi to stvarate u sopstvenom umu. To nema smisla. Ukoliko se molite za celost, vitalnost i savrenstvo, mir i harmoniju, kao i za to da udesna Isceljujua Mo protee kroz neku osobu, tada zamislite kako je ta osoba kui, vitalna i ivahna. Ta slika mora se sloiti sa vaom

afirmacijom. Ovo je razlog zbog kojeg mnogi ljudi i ne znaju kao da se ispravno mole. Ovo je razlog zbog kojeg mnogi molitvom ine vie zla nego dobra. To je zato to se oni poistoveuju sa boleu, stanjem, tumorom, ili bilo kojom drugom boleu. Ili pak pogledaju u karton i kau, To je uasno; on nema nikakvog izgleda. To nije nain na koji se treba moliti. Vaa mentalna i duhovna atmosfera mogu da blagoslove osobu ukoliko vi imate ispravan stav. Dajte toj osobi transfuziju vere, sigurnosti, poverenja, i ljubavi. Recite toj osobi da je udesna Isceljujua Mo unutar nje, i dajte toj osobi transfuziju milosti i ljubavi, moi i mudrosti, na taj nain negujui je sa sigurnou i uverenjem u Beskonano Isceljujue Prisustvo. Bog je ivot; to je va ivot sada. Uradite to svaki put kada odete u bolnicu u posetu nekom bolesniku. Dajte toj osobi transfuziju ivota, ljubavi i lepote. Bog je ivot, i to je sada va ivot. Dakle, ivot ne moe da umre; to bi bilo apsurdno. Zato, zato priati o smrti? Ne postoji smrt. To je senka. Senka nema realnost. Kako ivot moe umreti, drugim reima? Kako moe Bog umreti? Bog nikada nije roen, i nikada nee umreti; voda ga ne kvasi, vatra ga ne pri, vetar ne moe da ga oduva. On nema ni poetak ni kraj. To je ivotni Princip u vama. Kako za ime svega ivot moe postati smrt? To je apsurdno! Takozvana smrt je zapravo nita drugo do ulazak u etvrtu dimenziju ivota, a vii idete tamo svake noi kada vas ljudi u svom ogromnom neznanju nazivaju mrtvim. Vi svako vee u svom ivotu idete tamo. Tamo idete kada vas nazovu mrtvim. Vae putovanje je od slave do slave, od mudrosti do mudrosti, uvek napred, uvek nagore, uvek ka Bogu. Ne postoji smrt. Ukoliko se sijalica pokvari, d ali kaete, To je kraj struje, ili pak zamenite sijalicu? Elektricitet jeste. Bio je tu pre nego to su

Isus, Mojsije, Ilaja, Muhamed ili Buda proetali ovom zemljom. Isto kao i principi radija, televizije, podmornice ili aviona. I oni su mogli koristiti ove stvari, ali im nije dola ideja o tome. Oni nisu mislili da je to mogue. I oni su bili ljudi, ba kao i mi. Oni su bili roeni, kao i mi. Moe biti da su neki od njih usvojili vie onog to nazivamo Boanskim, u odnosu na druge ljude. Svi su oni roeni, kao i svi mi, jer su svi ljudi deca Boija. ta bi drugo oni mogli biti? Postoji samo jedan ivot, jedan Duh. Svi smo mi deca Jednog. Zato sve svetske religije kau Na Otac. Mi imamo zajednikog Praoca, koji je ivotni Princip. Zato, kada irite ljubav, mir i dobru volju na druge, vi ste sebini; zato to tako blagoslovite sebe. Kada povredite nekog, vi povreujete i sebe. Subjektivno, svi smo mi jedno; objektivno, ipak se ini da smo poneto razliiti. Ba kao i razne zemlje na svetu. Iznad okeana, ini se da su sve one razliite. Ispod postoji unitarna celost. Sve su one duboko ispod okeana povezane. Slino tome, subjektivno svi smo mi jedno. Povrediti drugog znai povrediti samog sebe; blagosloviti drugog znai blagosloviti sebe. Kada irite ljubav, mir i dobru volju na sve ljude na svom radnom mestu, i na sve ljude u svojoj zemlji, i u svakoj drugoj zemlji, vi ste tada sebini jer blagosijate sebe. Ne postoji kraj slavi ljudske vrste. Putovanje vaeg blinjeg uvek ide napred, nagore, i ka Bogu. Ne moete sutra biti manje blagoslovljeni nego to ste to danas. ivot ne ide unazad, niti se zadrava na jueranjem danu. Iskreno mi recite: Ukoliko se neko izgubi u vazduhu, da li vi idete tamo i kaete, Ovde je on roen, ili Ovde je on preminuo? Ne, ne kaete tako. Slino tome, ukoliko je mnogo ljudi nestalo u katastrofi koja se dogodila nasred okeana, da li vi odete u okean i kaete, Ovde su se oni rodili, ili

Ovde su oni umrli, dajui neki mali znak? Sve ove stvari su lai. Svi grobov su la, zato to ne postoji niko ko je negde umro. Ni na jednom mestu ne postoji niko zakopan. Da li vi mislite da je Eisenhower negde zakopan, ili Kennedy? To je apsurdno! Niko nigde nije sahranjen. Ne postoje groblja, osim onih koja pravite u svojoj glavi. Zemaljski ostaci se mogu sahraniti, ali stvarna osoba nastavlja da ivi. Ukoliko se neto desi klaviru, recimo da izgori, da li je to kraj muzike? Muzika prosto jeste. Ona prevazilazi sve instrumente. Vi imate tela za Venost. Vi nikada neete biti bez tela. Vi i sada imate telo. To je razlog zato danas mudre i duhovno prosvetljene osobe nikada ne poseuju groblja zato to tamo nema nikog. Jednom prilikom, pitali su Sokrata: Uitelju, gde biste voleli da vas sahranimo? On ih je pogledao i nasmejao se, i rekao je: Sahranite me bilo gde samo ukoliko uspete da me uhvatite. Kako bilo koga moete sahraniti? To je previe glupo da bi se reima moglo iskazati. Vi imate tela za Venost, etvoro-dimenzionalno telo. Nikada neete biti bez tela; ne moete ostati bez njega. I sada ga imate. A telo prolazi kroz raspadanje; ono postaje trava, grad i sneg; ali, niko nigde nije zakopan. Ii nekome na grob, znai poistovetiti se sa oskudicom, ogranienjem, prestankom postojanja, i bedom; i vi stvarate groblja u svojoj glavi, i na taj nain izazivate sve bolesti. Nemojte nikada to raditi. Dajte ljubav koja je u vaem srcu svojim voljenim. Oni su tamo gde i vi. Oni su oko vas, odvaja ih samo frekvencija. Drugim reima, probudite se. Vi imate drugo telo. Imate ga sada. Ono je proreeno i razreeno, i omoguava vam da proete kroz vrste materije. Sreete svoje voljene; steiete vie mudrosti, istine i lepote. Dete iji je ivot ugaen u majinoj utrobi jo uvek

raste i razvija se kao arobna nota u velikoj simfoniji sveg stvaranja. To e biti prelepa devojica ili deak kada ih susretnete u sledeoj dimenziji, jer ivot je rast. ivot je novina, ekspanzija. Zapravo, vi idete tamo svaku no, kao to rekoh, kada idete na spavanje. Ukoliko se, na primer, plaite smrti, ili ivota posle smrti, ili sudnjeg dana, i stvari te prirode, tada vama upravljaju neznanje i zabluda i lana uverenja svake vrste. Jer Bog nam nije dao duh straha, ve duh moi, ljubavi i ispravnih misli. Smrt, po Biblijskom jeziku, znai nepoznavanje istine. To je jedina smrt koja postoji. Mi umiremo samo po lanim uverenjima, iluzijama sveta, verama i dogmama, strahovima i lanim uverenjima koja postoje na svetu. Svaka molitva je smrt. Morate umreti kakvi ste sada, da biste mogli iveti onakvi kakvi elite da budete. Morate umreti sa uverenjem i siromatvu, i uskrsnuti u svom umu Boga imunosti. Po Bibliji, smrt je neznanje o istini o Bogu. Neznanje je jedini greh, i sva patnja, beda na ovom svetu rezultat su neznanja. Buda je ovo otkrio jo pre nekoliko hiljada godina. On je zapitao Bramu za uzrok sve patnje i bede na svetu, i Brama (to znai Bog) mu je odgovorio: Neznanje. Naui ljude istini i oslobodi ih. To je odgovor koji je on dobio, a to je bilo 5,000 godina pre nove ere. tap Tvoj i palica Tvoja tee me. tap. Pitali su Mojsija: ta dri u ruci svojoj? A on e rekao, tap. I bacio ga je na zemlju, i tap je postao zmija, koja je gmizala. Da li i vi gmiete po zemlji? Da li uskrsavate Boanstvo u sebi? Da li shvatate da je jedan sa Bogom ve veina? Da li znate da se on kree u vae ime? Ili pak gmiete tlom, upravljani s vaih pet ula? Hvatate ga za rep,

znate, Mojsije je udario kamen, i gle, potekla je voda. Tada je taj tap progutao sve lane tapove Egipana. tap je Mo Boija, Mudrost boija. Kada dotaknete tu Mo, dozovete Je, Ona vam odgovara i svi tapovi Egipana (to znai neznanje, strah, i lana uverenja) bivaju progutani. Dakle, palica predstavlja va autoritet i sposobnost da ga koristite. Kada razmiljate o Svemonosti i Sveznanju Beskonanog prisustva, to va um dovodi unutranje stanje monologa i pasivnosti. Razmiljajte o prelepim, mirnim jezerima na planinskim vrhovima, i na to kako se u njima odraava nebeska svetlost, kao i zvezde i mesec. Slino tome, kada je va um tih i miran, vi ete odraavati nebeske istine i svetlost Boiju. Miran um zavrava stvari. Kada je va um miran, tih i prijemiv, tada se Boanska ideja ili reenje za va problem javljaju na povrini uma. To je vostvo i intuitivni glas Beskonanog Prisustva i Moi. Kada se jezero na planini zatalasa, ono tada ne odraava svetlost neba odozgo. Kada je va um miran, odgovor dolazi. Miran um zavrava stvari. Tvrdite da vas Beskonana Inteligencija sada vodi, i zahvalite joj zbog uivanja u uslienoj molitvi. tap Njegov i palica Njegova tee vas, zato to nema mira osim ukoliko ne shvatite gde se nalazi mo. Mo je Svemona; nema nieg to joj se moe suprotstaviti. Kako moete imati mir osim ukoliko niste otkrili mo? Mir dolazi na petama vaeg otkria Beskonanog Prisustva i Moi. Nema nieg na ovom svetu to joj se moe suprotstaviti. Ona je svemona. U suprotnom, rad nema nikakvog smisla. Ne postoji mo u zvezdama, suncu, mesecu, Vudu magiji, ili bilo emu slinom. Sve se to

zasniva na neznanju, zato to nauni mislilac ne daje mo stvorenim stvarima niti pojavnom svetu; on daje mo samom Tvorcu. Postavio si preda mnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim. Neprijatelji su vae sopstvene misli, vai strahovi, vaa samoosuda, ljubomora, zavist, sumnje, bez, ozlojeenost i loa volja. Sve ovo su stvarni neprijatelji; ali oni su samo u vaoj glavi. Kada misli o strahu prodru u va um, zamenite ih verom u Boga i sve dobre stvari. Kada ste blizu toga da kritikujete, ili ako ste skloni samoosudi, koja je najdestruktivnija od svih mentalnih otrova, odmah zamenite ove misli sledeom velikom istinom: Ja uzdiem Boga u meni, koji je moan da lei. Mlada dama je dala lanu izjavu o svom ujaku, nadajui se da e testament biti poniten, i da e ona tako moi da izvue deo novca koji je ostavljen njemu. On je bio besan i borio se protiv toga u svojoj glavi, pravei od sebe oveka nervoznog i nalik nekoj olupini. Meutim, kada je video ta radi, prestao je da se opire ovome u svojoj glavi i poeo je da se duhovno hrani velikom istinom o Beskonanom, to je, naravno, meditacija. Meditacija jednostavno znai razmiljati o neemu, razmatrati sa nekom svrhom, zainteresovati se za neto, biti fasciniran neim, biti opijen odreenom istinom, tako da ona postaje deo tebe. To je sve to meditacija znai. Nema nieg misterioznog u vezi toga. On je poeo da razmilja o velikim istinama Beskonanog. Razmiljao je o miru, harmoniji i Boanski ispravnoj radnji. Postoji princip ispravne radnje; ali, na svetu ne postoji princip pogrene radnje. Shvatio je da postoji Boansko, harmonino reenje. Prestao je da joj daje mo. Ona nije imala mo. Ona je bila puna pohlepe i gramzivosti, i prepuna pogrenih verovanja.

Naravno, itava stvar je reena, i sudija je obustavio postupak. Ovaj ovek je shvatio da na svetu vlada Beskonani zakon pravde, istine, ljubavi i harmonije. Jedan doktor, moj blizak prijatelj, nedavno mi je rekao da je publicitet koji je dat enama dva istaknuta politiara u Vaingtonu, a koje su obolele od raka dojke, izazvao veliki strah. Veliki broj ena je pohrlilo ka njemu da ispita da li i one moda imaju rak. On je dodao da osea da borba protiv raka, tuberkuloze, sranih oboljenja i tako dalje, putem propagande na TV-u, preko radija i tampanih medija, zapravo ini vie zla nego dobra, jer ono protiv ega se mi borimo u svom umu, mi to zapravo uveliavamo. Nemojte se boriti protiv niega. On je ukazao na to da konstantno strahovanje od strane ovih ena, da e dobiti rak, na kraju zapravo dovodi upravo do onoga ega su se plaile. Umesto na to, mislite na ljubav, harmoniju, zdravlje, mir i ispravan postupak. Hodajte u svesnosti o Boijoj ljubavi, miru, celosti i savrenstvu. Automatski ete se izdignuti iznad ovih lanih verovanja, strahova i propagande masovnog uma. Postoji molitva koju u Indiji koristi dosta ljudi, i kojoj se poduavaju deaci u spiritualno orjentisanim porodicama: Ja sam zdravlje. Brama je moje zdravlje. Brama je Hinduska re za Boga. Obzirom da deak peva ovo sebi mnogo puta dnevno, to postaje navika. Obzirom da je on podloan utiscima i savitljiv, on postepeno gradi imunitet na sve bolesti i zaraze. Njega ne ue da e da zaradi upalu plua od nonog vazduha, da e ga Bog kazniti jer je bio lo deak, da e dobiti male boginje i veliki kaalj, i da nikada nita nee postii u ivotu. Tome i dan danas ue neku decu. Oni su kao male

ivotinje. Vaa deca rastu po ugledu i slinosti na dominantnu mentalnu klimu koja preovlauje u njihovom domu. Nauite ih Zlatno Pravilo i zakon ljubavi. Nauite ih da potuju Boanstvo u sebi , da potuju policajce i uitelje, i oni e tada potovati oca svoga i majku svoju, isto tako. Shvatite da ne postoji nita u Boijem univerzumu ega bi se trebali plaiti. Prestanite da dajete mo stvorenim stvarima. Prestanite da budete neznalica. Dajte mo Tvorcu. itav univerzum je za vas; nita nije protiv vas. Ti miropomae moju glavu uljem. Ulje je simbol svetlosti, isceljenja, hvale, i zahvaljivanja. Ovo znai da Beskonano Isceljujue Prisustvo sada radi u vau korist, a mudrost Boija miropomae va intelekt. Vi ste posveeni Boanskoj ljubavi. Smestili ste radost u svoje srce. Bog vas je miropomazao uljem radosti. Jedan od najdivnijih naina da dobijete odgovor na svoju molitvu je onda kada zamislite sebe kako se obraate Beskonanom u tiini vae due. Uspavajte sebe reima, Hvala ti, Oe, i ponavljajte to sve dok ne doivite oseanje zahvalnosti. Vi ne menjate Beskonano tako to ete prositi, preklinjati, pa ni molitvom ili bilo im drugim; ali, kada uete u stanje zahvalnosti, vi se visoko uzdiete u svojoj glavi do take prihvatanja, i dobre stvari u ivotu poinju da teku ka vama. Vi zahvaljujete Beskonanom zbog odgovora na vau molitvu. Dok ovo radite, vi ovaj zahvalni stav odnosite duboko u svoje bie, do take prihvatanja. Vi ne stvarate harmoniju, mir, ljubav, ili lepotu; vi ne stvarate nita. Sve ove stvari jesu, i Bog se nikada ne menja. Bog se ne menja samo zato to ste vi katolik, protestant, Jevrej, musliman ili Hindus, ili zato to verujete u neku religiju ili veroispovest. To je apsolutna glupost! Vi se

podiete do onoga to je istina za Gospoda. Obzirom da tvrdite to i verujete u to, vaa molitva je usliena. Ali, vi ne menjate Boga svojom molitvom. To je sujeverje i veliko neznanje. aa je moja prepuna. Pehar je simbol vaeg srca, koje vi putem razmiljanja moete ispuniti velikim istinama Boijim. Jer razmiljate o lepoti, slavi i udima Beskonanog, vi ete automatski stvoriti oseanje ljubavi, mira i uivanja, to ispunjava vae srce ekstazom i ushienou. Vi moete da predate taj pehar. Vi moete da kaete drugima, Popij i ti sve ovo. Popij ljubav, mudrost, mo i lepotu. Kako moete ispiti to osim ako ga nemate? Vi ne moete dati ono to ni sami nemate. Dakle, pehar je vae srce. To nije kitnjasta oljica za aj, ili neka antika vaza iz nekog od Britanskih muzeja. Ovo je metafora; to je mistini pehar. On pripada svima nama. Otkriete kako vi sami odiete ivou, srdanou, ljubaznou i dobrom voljom prema svima, dok punite svoju duu ljubavlju. Vaa podsvest u velikoj meri uveliava ono to u nju pohranite. Zbog toga, otkriete da je dobro pritisnuto dole, promukano i da sada tee sa aromom Beskonanog. Otkriete kako je Boija ljubav u potpunosti rastopila sve ono negativno u vaoj podsvesti, i kako ste sada slobodni kao vetar. I dobrota i milost pratie vas u svim danima vaeg ivota zato to zauvek obitavate u kui Gospodnjoj. Ako nastavite da razmiljate o ovim istinama i upijate ih, otkriete da sve stvari rede zajedno u korist dobra. Boanska ljubav ide ispred vas inei va put srenim i radosnim. Harmonija, mir i uivanje Gospodnje ulivaju se u va ivot, i otkrivate kako moete da iskaete svoje talente na najviem moguem nivou. Otkriete da postajete ono o emu razmiljate. Kada

razmiljate o istinama Boijim, otkriete da su svi vai putevi prijatni, i da su sve vae misli spokojne. Ja u nastaviti u domu Gospodnjem zadugo. Vi ste sada hram ivog Boga. Vi sada prebivate u Bogu. Sada prebivate u raju, jer je raj Beskonana Inteligencija u kojoj ivite, i kreete se, i imate svoje bie. ak i dete od sedam godina moe razumeti ovo. Bog stanuje u vama, i hoda i govori u vama. Vi obitavate u kui, koja je va sopstveni um, kada redovno i sistematino podseate sebe mnogo puta u toku dana da je Beskonani Duh va vodi, va savetnik; i stalno vas inspirie Ono Najvie. Tada vi nastanjujte to. Gledate na Boga kao na svog Oca, va Izvor zaliha. Znate da nikada neete oskudevati nijednom dobrom stvari u ivotu, zato to vas On voli i brine za vas. Prebivalite Boije je sa ljudskom vrstom. On obitava u njima; oni e biti njegovi ljudi. I sam Bog e biti sa njima i biti njihov Bog. Vi ste sada ukorenjeni u Boanskom. Vi set kui zajedno sa Bogom. On vam daje odmor i sigurnost. Vi ste oputeni, smireni, i potpuno osloboeni od straha. Jer gde ste vi, tu je i Bog; i vi zauvek ivite sa Bogom. Vi ste na putovanju nebeskim merdevinama koje ne znaju za kraj. Svake noi u svom ivotu vi odlazite na spavanje sa hvalom Gospoda na svojim Usnama, i vae putovanje uvek ide ka napred, nagore, i ka Bogu; od slave do slave, od oktave do oktave, od mudrosti do mudrosti, od moi do moi, od lepote do lepote jer ne postoji kraj slavi koja je sada i zauvek vaa. Ukratko

Razmiljanje odreuje vau sudbinu. Mi uvek razmiljamo. Vae misli i oseanja kontroliu vau sudbinu. Razmiljanje je isto toliko stvarno i prirodno koliko i varenje, asimilacija i disanje. Bog je ivi Duh u vama, Vrhunska Inteligencija, ivotni Princip. Nee nam nita dobro nedostajati ukoliko izaberemo Vrhunsku Inteligenciju kao svog vodia i savetnika. Razmiljajte o stvarima koje su tane, divne, plemenite i bogolike. Meditirati znai hraniti se ovim istinama, razmiljati, posvetiti svoju panju neemu, fokusirati se na neto. Pastir je u Bibliji simbol vostva, isceljenja i zatitnike moi Boanskog Prisustva u vama. Vi ste dobar pastir kada znate i verujete da Bog, odnosno Vrhunska Inteligencija, jeste Jedino Prisustvo i Mo, Uzrok, i Supstancija u vama. Zatvorite oi. Postanite mirni i tihi. I blago potvrdite da mudrost Boija miropomazuje va intelekt i da je uvek kao lampa pod vaim nogama; to je uvek svetlost na vaoj stazi. Tvrdite da Boanska ljubav ide ispred vas ispravljajui va put, i inei ga srenim, prijatnim i prosperitetnim. U svako vreme potraite Beskonano Prisustvo, i razmiljajte, govorite, ponaajte se i reagujte sa stanovita Boanskog Sredita koje je u vama. Shvatite, znajte, osetite i tvrdite da je Beskonani Duh va vodi, va savetnik, va gazda, va stariji partner; i da vama u svako vreme upravlja Boanski ispravan postupak. Ukoliko se, na primer, plaite smrti, ili ivota posle smrti, ili sudnjeg dana, i stvari te prirode, tada vama upravljaju neznanje i zabluda i lana uverenja svake vrste. Jer Bog nam nije dao duh straha, ve duh moi, ljubavi i

ispravnih misli. Smrt, po Biblijskom jeziku, znai nepoznavanje istine. To je jedina smrt koja postoji. Prebivalite Boije je sa ljudskom vrstom. On obitava u njima; oni e biti njegovi ljudi. I sam Bog e biti sa njima i biti njihov Bog. Vi ste sada ukorenjeni u Boanskom. Vi set kui zajedno sa Bogom. On vam daje odmor i sigurnost. Vi ste oputeni, smireni, i potpuno osloboeni od straha. Jer gde ste vi, tu je i Bog; i vi zauvek ivite sa Bogom.

Odeljak 6 - Zatitniki 91 Psalam Knjiga Psalma se naziva ,,Mala Biblija. To je kua blaga puna

spiritualnih bogatstava. itajui i meditirajui uz ove predivne pesme pomogle su ljudima kroz istoriju da pronau mir, inspiraciju i utehu. Od 150 Psalma u Svetim Spisima, izabrao sam tri, za koje verujem, da najvie pomau u prevazilaenju straha i brige. U prethodnom odeljku, upoznali smo se sa prvim od njih, 23-im Psalamom, koji se esto naziva Veliki Zatitniki Psalam. Kasnije u ovoj knjizi priaemo o jo jednoj meditaciji koja pomae, 139 Psalam. Sada emo proitati i prostudirati 91 Psalam-Psalami znae pesme Bogu, ode Boanstvu. Svaka osoba ima njen ili njegov identitet u Psalmima. 91 Psalam je veliko izvorite inspiracije i utehe za sve mukarce i ene irom sveta. Milioni meditiraju uz njega kroz sve to im se deava u ivotu, i on je spasio ivote mnogih ljudi: onih koji su se nasukali, izgubili u moru, vatri, za bilo kakvu nepriliku. Na hiljade ljudi obratilo se ovom zatitnikom Psalmu radi iscelivanja i za sve vrste uzbuna i neprilika. Prvo, proitajte ga da bi shvatili njegovu sutinu, potom ga ponovo proitajte naglas. itajte stih po stih. Zadrite se kod njega, dajte mu svoju panju i posveenost; mislite o njemu iz svih uglova. Mislite o znaenju svakog stiha i spoznajte kako ove istine ulaze u va podsvesni um i to e uskrsnuti u vaem svakodnevnom ivotu. Kao to polaete seme u zemlju; seme e izrasti pratei svoju vrstu. PSALM 91 Koji ivi u zaklonu Vinjeg, u senu Svemogueg poiva. Govori Gospodu: Ti si utoite moje i brani moj,

Bog moj, u kog se uzdam. On e te izbaviti iz zamke ptiareve, i od ljutog pomora; Perjem svojim osenie te, i pod krilima Njegovim zaklonie se; istina je Njegova tit i ograda. Nee se bojati strahote none, strele, koja leti danju, Pomora, koji ide po mraku, bolesti, koja u podne mori. Pae pored tebe hiljada i deset hiljada s desne strane tebi, a tebe se nee dotai. Samo e gledati oima svojim, i videe platu bezbonicima. Jer si Ti, Gospode, pouzdanje moje. Vinjeg si izabrao sebi za utoite. Nee Te zlo zadesiti, i udarac nee dosegnuti do kolibe Tvoje. Jer anelima svojim zapoveda za Tebe da Te uvaju po svim putevima Tvojim. Na ruke e Te uzeti da gde ne zapne za kamen nogom svojom. Na lava i na aspidu nastupae i gazie lavia i zmaja. Kad me ljubi, izbaviu Ga; zakloniu Ga, kad je poznao ime moje. Zazvae me, i usliiu Ga; s Njim u biti u nevolji, izbaviu Ga i proslaviu Ga. Dugog ivota nasitiu Ga, i pokazau mu spasenje svoje." Kada ste u strahu ili zabrinuti, proitajte Psalam naglas. Recitujte ga polako i tiho, i rasteraete, neutralizovaete, i odstraniti strah. Niko ne zna ta mislite ili o emu meditirate, dok se vozite putem, dok sedite i dorukujete. Ali, vidite, ovo su misli i ideje, snovi i nadanja vaeg uma. Moete da meditirate sa Jedinim Prisustvom i Snagom. Bog je sve to postoji, i Bog je ivi Duh unutar, Jedinstvene Snage, Prisustva, Uzroka i Bitnosti. Moete da meditirate sa injenicom da vas Bog vodi, Bog je sa vama, da

postoji prava svrha u vaem ivotu, i da ta Jedinstvena Snaga prolazi kroz vas. Onda meditirate, Vi se mentalno hranite ovim velikim istinama. Ovo se naziva molitvenik ili meditacija. Meditirati znai pridavati panju, vau posveenost odreenim istinama. Mislite o njima iz svih uglova, da biste mogli da ih progutate i apsorbujete; i da bi one postale ivi deo vas. Ovo je prava meditacija. Potom demonstrirate ono o emu ste meditirali. Znai, boravite na tajnom mestu Najuzvienijeg. To znai da je Bog, ivi Svemogui Duh, u vama. To se naziva Najuzvienije. I skrovito mesto, naravno, nije na nebu, ve u vama samima, gde ivite sa ovim velikim istinama. Kontaktirate Beskonanost sa svojim mislima. Kraljevstvo Boga je tu. Kraljevstvo Znanja i Mudrosti i Snage su svi u vama. Znai, uli ste u orman i zatvorili ste vrata, Tako da bude milostinja tvoja tajna; i Otac tvoj koji vidi tajno, platie tebi javno. Ovo znai da ste zatvorili vrata svojim oseajima, skrenuli ste panju sa svojeg problema, teine, procesa suenja, ili ta god da je u pitanju; i fokusirate svu svoju panju na Beskonano Znanje, mudrosti i snagu Beskonanosti koja je u vama. Spoznajte da ono tee kroz vas, odgovara vaoj tvrdnji, za ta god tvrdite ili oseate da je istina, Svemogui Duh e ui u vas i sprovesti i doneti reenje. Ovo je tajno mesto gde ete otii i spoznati i osetiti ono za ta se molite-oseaj je istina, spoznaja toga e odgovoriti. ta god da tvrdite ili oseate da je istina bie sprovedeno. Otvoreno ete biti nagraeni. Unutranjost upravlja spoljanou. Prebivanje pod senkom svemogueg znai iveti u auri Boije ljubavi. Bog je ljubav; ta ljubav vas sada obavija i okruuje. Kako to budete utvrdili, i prepoznali, i pozvali ka sebi, obratie vam se. Budite mi bliski, i biu vam

blizak. Dakle, itav oklop Boiji okruuje vas i obavija. Vi ste potonuli u Sveto Sveprisustvo, i Natkriljujue Prisustvo koje vas vazda nadgleda. Spoznajte da vas Boija ljubav okruuje, i njegova neosvojiva tvrava je u vama dok vi prebivate na tajnom mestu, dok vi posmatrate prisustvo Boga tu gde jeste. Onda ete biti predstavljeni neprobojnim za sve potekoe. Vi ste nepobedivi i neranljivi, i to je ta neosvojiva tvrava. Niko je ne moe osvojiti, jer onaj koji je sa Bogom je glavni nosilac. Ako je Bog tu za vas, ko vam se moe suprotstaviti? Jer postoji samo Jedna Snaga a to je Svemogua Snaga. Senka na Dalekom Istoku, gde je Biblija napisana, predstavljala je zatitu od sunca. Senka je bila utoite, senka velike stene u tegobnoj zemlji. Ljudi bi traili veliku stenu hodajui pustinjom ili dok idu kroz pustinju sa svojom kamilom, jer bi ih stena zatitila od vrelog sunca koje sija iznad pustinje. Psalamist kae Svemogui, Jedinstvena Snaga, Jedini Svemoni, Jedini Venoga ivota, Jedini Najmudriji, Jedini Sveznajui, Nita mu se ne moe suprotstaviti, sukobiti se, ili ga ponititi. On je Jedini Samo-Obnavljajui, i sa Bogom sve stvari su mogue. On koji je boravio - ovo znai da vi uestalo kontaktirate Beskonanost u sebi. Kao da boravite u svojoj kui, svome domu. Vi veinu vremena provodite tamo. Vi tamo jedete, spavate tamo, i moda i radite tamo. To je vae mesto stanovanja. Uestalo stanovanje uma jednostavno znai da konstantno mislite o Beskonanom Prisustvu i Snazi koja vas vodi, usmerava vas, pazi na vas, podrava vas, i ojaava vas, spoznajui da je To va vodi, va savetnik, va podeava, va razreiva problema, va blagajnik. To je isceliteljska

delatnost u vama. Vi ete joj se uvek obratiti za voenje i za pravedno postupanje. U Njemu mi ivimo, i kreemo se, i uvamo nae bie. Bog ivi, kree se i ima svoju smisao u nama. Znai to je vaa spoznaja o tome. Vi onda boravite na tom tajnom mestu Najuzvienijeg. Vi tamo boravite zbog uestalog stanovanja uma sa ovim velikim istinama. Razmiljajte o ovom Prisustvu uestalo tokom dana. Spoznajte da sada boravite u Beskonanosti. Regularno i sistematino utvrdite: Beskonana Inteligencija me vodi, usmerava me i pazi na mene. Napravite naviku od ovoga, i za vas se moe rei da boravite na tom tajnom mestu Najuzvienijeg. Mnogi ljudi se mole kad se razbole ili kada upadnu u nevolju, ali ako se redovno budete molili, izbei ete nevolju. Meditirajte redovno sa ovim Psalamom. Napunite vae mentalne i spiritualne baterije. Da biste meditirali, kao to sam rekao, znai da treba da pridate panju velikim istinama Boga. Apsorbujte ih, svarite ih, i dopustite da utonu u vau duu. Rei u za Gospoda, On je moje sklonite i moja tvrava: moj Bog; u njega u verovati. Gospod je Bog, kao to Psalamist kae, Vrhovna Snaga, ivi Svemogui Duh. Postoji samo Jedna Snaga, ne dve ili tri. Vi verujete u ovo Prisustvo koje znai da predajete svoju vernost, lojalnost, priznanje, znajui da ne postoji drugo. Momenat kada pridate snagu bilo kojoj stvorenoj stvari na licu zemlje, prestajete da veliate Onoga Koji Zauvek Jeste. Vi onda imate lanog boga. Pridajete veu snagu stvorenoj stvari nego Stvaraocu, to je naravno apsurdno. Bog je isti Duh. Ne postoji druga snaga. Verovali ste svojoj majci kada ste bili mladi. Drala vas je u svojim rukama, i znali ste da vas nee baciti u

vatru. Vi ste je pogledali u oi, i tamo ste videli ljubav. Isto tako, sva ljubav na svetu je slaba reprodukcija Beskrajnog okeana ljubavi, jer Bog je ljubav. Uestalo utvrdite: Ja sam inspirisan sa Visina. Bog me voli jer tako je napisano: Njemu je stalo do mene. Poto budete konstantno tvrdili da je Bog Jedino Prisustvo, Snaga, Uzrok, i Bitnost koja nas vodi, usmerava, vlada i podrava, onda posle izvesnog vremena postae va Gospod, va gospodar, vae dominantno uverenje. Va podsvesni um prihvata dominantniju od dve ideje. Znai, ovo dominantno uverenje da Boija ljubav i Boiji mir natapaju va um i srce prevladae sve vae manje misli, postupanja, i reakcije, i vi ete voditi predivan ivot. Vi verujete u Beskonanost bez obzira na prikaze, jer On nikada nije doiveo neuspeh. Sama injenica da meditirate sa ovim Psalamom znai da imate vere i da verujete u Prisustvo i Snagu. Vaa vera i samopouzdanje su u Boijoj isceliteljskoj ljubavi a ne u slabosti, ili negativnom stanju ili predstojeem procesu suenja. Reeno vam je: On e te izbaviti iz zamke ptiareve, i od ljutog pomora; Perjem svojim osenie te, i pod krilima Njegovim zaklonie se; istina je Njegova tit i ograda. On e te izbaviti iz zamke. Ovde je jasna garancija da e vaa molitva biti usliena na naine koji vama nisu poznati, jer nebesa su iznad zemlje, i tako su moji principi iznad vaih principa, a moji principi nisu vai principi. Zamke ptiareve, i od ljutog pomora - ovo moe da znai obmana, varanje ili da neko pokuava da vas potkopa; ili takoe moe da znai strah od gripa, ili virusa, ili neega takve prirode. Vi, kako god, ne treba da imate

sumnje ili straha, jer vi ste primili Boansko antitelo, ubeenje u Boiju ljubav i u Boije voenje koje vas okruuje sve vreme. I pod krilima Njegovim zaklonie se. Ovo je, naravno, simbolino. Bog je ivi Duh bez lica, forme, ili figure. Krila oznaavaju zatitu. Kokoka okuplja svoje pilie pod svoja krila da bi ih zatitila; tako to radi ptiija majka. Njegova istina e biti tvoj tit i oklop. Vi treba da znate istinu, i ta istina e vas osloboditi. Bog je istina, Bog je svemoan, i ostvarenje vae dananje elje je istina koja e vas osloboditi. Ukoliko ste bolesni, zdravlje e vas osloboditi. Ukoliko ste siromani, bogatstvo e vas osloboditi vaih problema. Ukoliko ste u zatvoru, sloboda bie va spasilac. Onaj koji je sa Bogom je veina. Radost Gospodova je vaa snaga. Ako je Bog tu za vas, ko moe biti protiv vas? Nee se bojati strahote none, strele, koja leti danju. No oznaava tamu. Strah je senka u umu koju sami stvaramo, koja je stvorena naim mislima, od nas izazvana. Stvari kojih se plaimo ne postoje; one nisu stvarne. One su senke u naim umovima. Veina strahova dolazi iz injenice da su spoljanje stvari uzronici, to je velika la. Spoljanja stvar je efekat; to nije uzrok. Jedno stanje ne stvara drugo. Jedna okolnost ne stvara drugu. Sve je stvar promene. Kako menjamo um, tako nam se menja telo i nae okruenje. Reeno vam je da su vam neprijatelji iz vaeg domainstva. Neprijatelj je strah, sumnja, srdba, i nasilnitvo. Oni su iz vaeg uma, od vas izazvani. Vi ste tvorac vae brige; vi ste tvorac vaeg straha. Moete da posmatrate Boiju ljubav, mir, harmoniju, pravo postupanje; i strah e otii. Kada strah doe, potvrdite: Boija ljubav ispunjava moju duu. Boiji mir natapa moj um. Onda e strah otii. ta se deava sa tamom kada upalite

svetlo? Tama je nedostatak svetla. Upalite svetlo u svom umu. Potvrdite: Bog me voli i brine za mene. Strele, koja leti danju; bolesti, koja u podne mori. Strela je negativna misao, svet, propaganda, vesti, naslovi, i stvari takve prirode. Misli o strahu. Takoe, moe da se odnosi na bolest, ili na probleme na poslu, neskladne ljudske odnose. Dan oznaava svetlo, a no oznaava tamu, kao to smo rekli. to znai da ste svesni problema, teine, da ga svetlo obasjava. Drugim reima, kada sunce sija moemo da bolje vidimo stvari nego kada doe no. To znai da ste svesni tog problema i da se moete suoiti sa njim. Tako da je problem duhovno nadjaan. Problem je tu, ali i Bog je tu, takoe; i samo Bog zna odgovor. Bog je Beskonano Znanje u vama, ne antropomorfno bie na nebesima, slavljena vrsta oveka. To je apsurdno, detinjasto. To znai nezrelost. To je ivot u dungli. Kuga koja hoda u tami moe da znai podsvesnu srdbu, potisnut bes ili ljutnju, neku predrasudu. Predrasuda znai - preuranjeno osuivanje. Ja sam pre sudio ja znam sve o tome. Predrasuda znai da sam pod neim a ne nad time. Znai to moe da se odnosi na neki otrovni usek u podsvesnom umu kao to je ljubomora, nazvana zelenooko udovite. To je jedan od najpogubnijih mentalnih otrova koji postoji. Zavist je jo jedan pogubni otrov. Veina potekoa uzrok su podsvesnih modela lanih religioznih verovanja, kao to je krivica. Krivica je nazvana kletvom nad kletvama. Niko vas ne kanjava ve vi sami to radite. Oprostite sebi, i bie vam oproteno. ivot uvek oprata. ivot nikada ne kanjava; on to ne moe. Potpunost ne moe da kazni. Sva prosuivanja data su sinu. Sin je va sopstveni um. Vi prosuujete o sebi. Vi sebe kanjavate.

Nahranite va podsvesni um sa modelima koji daruju ivot i uklonite sve negativne modele, izbriite ih, jer niskost je stvar visine. Recimo da imate kofu prljave vode u vaem domu i ponete da sipate istu vodu u nju. Doi e trenutak kada ete imati istu, bistru vodu. To je molitva. Ispunjavanje uma istinama o Bogu, istisnuete sve to nije u vezi sa Bogom, tako da se neete plaiti kuge koja hoda tamom; niti za bolest koja u podne mori. Ako ljudi prave zaveru protiv vas ili ele da vas potkopaju, ili pokuavaju da vam prodaju neku vrstu varljivog dogovora, ovo bi se odnosilo na kugu koja hoda tamom. Bilo kakva negativna neprijateljska aktivnost naspram vaeg blagostanja(kao da ste u preduzeu i da ljudi pokuavaju da vas potkopaju ili da lau o vama, ili stvari takve prirode), vi ste znali o tome. Spoznali biste da vas ljubav, svetlost, i slava Beskonanosti okruuju i

obavijaju vas. Cela stvar bi bila razreena jer vera u Boga i sve dobre stvari bi vas zatitili. Boija ljubav zadovoljava vae celo bie, davajui vau odanost Jedinstvenoj Snazi; a ne drugom oveku ili eni. Jer ako date mo drugim ljudima, tako biste rekli, Oni su bogovi, novi bogovi koje imate. Napravili biste ih veim od Boga. Zar to ne bi bilo apsurdno? Zar onda ne biste bili nepravedni prema sebi? Zar to ne bi bila forma ludosti, davati mo drugim ljudima? Ti si zaklon moj, Ti me uva od teskobe; okruava me radostima u izbavljanju. Kako biste mogli da izgubite sa takvim stavom uma? Znam detektiva koji svakog jutra svog ivota, kae, Ti si zaklon moj, Ti me uva od teskobe; okruava me radostima u izbavljanju". On je to izgovarao toliko uestalo

-uvee pred spavanje i ujutru pre nego to ode na posao - da je njegova dua ispunjena time, i on je tako izgradio imunitet. Na njega je bilo pucano, bacali su granate na njega, ponekad su neposredno upirali puku na njega; I nekako, nita mu se nikad nije dogodilo. Nita mu se nee ni dogoditi, jer je on izgradio taj imunitet kroz 91-vi Psalam. Kroz priu samom sebi, "Ti si zaklon moj, Ti me uva od teskobe; okruava me radostima u izbavljanju." Vi takoe posedujete osloboenje, Postoji samo Jedna Snaga koja vas oslobaa; ne dve, samo jedna. Pae pored tebe hiljada i deset hiljada s desne strane tebi, a tebe se nee dotai. Kako budete ispunjavali svoj um sa Boijim venim istinama,

istisnuete iz svog uma sve to nije u vezi sa Onim Koji Je Vean. Pravo znai pravian svet. Vae spiritualne misli unitavaju negativne misli. Jedna spiritualna misao unitava deset hiljada negativnih misli, i takoe ete neutralizovati sve negativne modele u vaem podsvesnom umu. Deset hiljada s desne strane tebi: ovo su negativne misli. Ako mislite konstruktivno, harmonino, i mirovno, ove negativne misli ulaze i izlaze bez ikakvog uticaja. Nemaju nikakvog efekta na vas. Samo e gledati oima svojim, i videe platu bezbonicima. Oi oznaavaju pravian svet na koji gledamo. Naravno, spoznali ste da postoji mnogo zla u svetu. Ne postoji princip zla, ali ljudi ine zlo. Postoje kriminal i bolest. Iskuavamo oveiju nehumanost prema drugom oveku. Zatvori i bolnice su puni ljudi: psihopata, izofreniara, seksualnih manijaka. Ljudi poinjavaju ubistva. Zasigurno, oni ine sve te stvari. Vi ste svesni toga, ali

kaete: Pa, ja se oko toga neu meati, potresti, uznemiriti i uzbuditi. Mogao bih da dobijem ir, povien krvni pritisak, ili neto drugo. Ako se mnogo potresete, moete se logirati. To nije nain da se ivi. Tamo gde nema razmatranja, nema ni patnje. Vi niste odgovorni ukoliko je neka osoba psihotina, ili opaki kriminalac. Vi hodate u svesti Boije ljubavi, i Boijeg mira, i Boije harmonije. Vi onda doprinosite miru i harmoniji u celosti. Vi obasjavate svetlost Njegove ljubavi, i ceo svet je blagosloven jer vi hodate tim putem. Ali ako hodate sa besom, ljutnjom, mrnjom i svim ostalim slinim, vi izbacujete jo vie mentalnih otrova na masovni um. Da, jo vie toksina. I vi doprinosite negaciji sveta. Znai, Samo e gledati oima svojim. Da, vi ste odvojeni od toga. Vi niste apsorbovani u to. Vi ste svesni da ono postoji, i vi ih sve blagoslovite i nastavljate da idete. Ali vi neete biti zagaeni sa tim. Tamo gde nema razmatranja, nema ni patnje; tamo gde nema osuivanja nema ni bola. Neka vae miljenje miruje. Odravajte staloen i smiren um. Od kakve koristi bi doktor bio kada ne bi imao smirenu ruku tokom operacije, i smiren um? Od kakvog dobra je vama emotivno poremeen i potreen psiholog? Ako hirurzi imaju inficiran prst, ne mogu da operiu. Kada se doktori teko prehlade, ne viaju pacijente. Znai, odravajte va mir, unutranje spokojstvo, i mirnou. Budite u skladu sa Beskonanou; onda moete da pomognete svetu. Umireni um odrauje stvari. Samo e gledati oima svojim. Onda ete znati da kada ljudi zloupotrebljavaju zakon, zakon se postara za njih. Osveta je moja, ree Gospod. Ja u se oduiti. Samo e gledati oima svojim, i videe platu bezbonicima. Osveta je um, ree Gospod. Ja u se oduiti. Nemoj se estiti

gledajui nevaljale, nemoj zavideti onima koji ine bezakonje. Oni e biti saseeni. Zakon e se postarati za ljude ako to zloupotrebljavaju. Zato, uzvisite Boga u sreditu vaem. Greno znai da su takvi oni koji su opinjeni ili oni koji koriste zakon na negativan nain. Zakon Gospoda je savren. Vodenica boija sporo melje, ali melje neverovatno dobro. Jer si Ti, Gospode, pouzdanje moje. Vinjeg si izabrao sebi za utoite.; Nee Te zlo zadesiti, i udarac nee dosegnuti do kolibe Tvoje. Setite se esto da Bog u vama obitava, hoda I govori u vama, I ostanite u skladu sa Beskonanim, I tada vas nikakvo zlo nee zadesiti. Ovo je definitivno obeanje odgovora od Beskonanog ivota i ljubavi. Okrenite se Boanskom Prisustvu poto e vae sklonite konstantno tvrditi: Bog me voli i brine za mene. Radite to redovno; onda je to uestalo stanovanje uma, koje ostvaruje udo. Obeanje u Bibliji je oduvek zakon. A zakon oznaava nain na koji stvari rade. Tako, postoji odgovor Beskonane Inteligencije ka vama. Pozovi me, i ja u ti se odazvati; biu sa tobom u nevolji; postaviu te na Nebesa jer ti zna moje ime. Ime oznaava prirodu, a priroda Beskonane Inteligencije je odgovornost. Ako traite hleb, ja vam neu dati kamen. Ako traite ribu, ja vam neu dati zmiju. to znai da dobijate odgovor u skladu sa prirodom vaeg potraivanja. To postaje olienje vaeg ideala. To je zakon kao to je Bojlov zakon, Rimski zakon, ili bilo koji drugi zakon. ta god da utisnete bie istisnuto. To je zakon uma. Jer anelima svojim zapoveda za Tebe da Te uvaju po svim putevima Tvojim. Aneo potie od Angelusa, glasnika, Boijeg glasnika; ideje, pozivi, oseanja, nastupi osvetljavanja dospevaju u neiji um.

Na jednom od mojih predavanja, ovek mi je rekao da je jednog dana vozio putem i da je najednom stao. Rekao je, Nisam znao zato, ali bio sam primoran da to uradim, i skrenuo sam na stranu puta gde nije bio glavni put. Rekao je, Odmah potom, pijani voza se pojavio iza ugla. Iao je 80 milja na sat. Bio je ba u mojoj traci. Dolo bi do sudara, i verovatno bi obojica poginuli. Ovaj ovek, pre nego to ue u kola kada ide na posao, proita 91-vi Psalam naglas tri puta. To je veliki zatitniki psalam. Tako da aneli, princip koji ga vodi u njemu, mudrost njegovog podsvesnog uma ga je spremila. To je bila neka vrsta prinude u njemu, i on je pratio trag. Nije ga potisnuo; nije ga odbacio. I nije nastavio da vozi. Odgovorio je, odazvao se. Tako, Aneo je Angelus, princip koji nas vodi, ideja koja se stvori u vaem umu i koja vas vodi u vaim odnosima sa ljudima. To vas takoe vodi pri vaoj dijeti, vaim ulaganjima, pravim postupcima, vaim odnosima sa svim ljudima. Recite, Beskonana Inteligencija me vodi na svim mojim putevima. to znai u svim smerovima. Ukoliko uzimate pogrenu vrstu hrane, to vas vodi na taj nain takoe; tako to prestajete da uzimate hranu koja doprinosi vaoj debljini. Vodi vas u vaim odnosima sa ljudima, u vaem izabranom radu. Vodi ruku hirurga kada operie. Objavite, Bog me sada vodi. Vodie vas da kaete pravu stvar u pravo vreme. Ukoliko se pitate ta da kaete osobi, kaite, Beskonani Duh mi otkriva prave rei za ovu priliku. , i rei e vam biti date u tom trenutku. Ovo su opomene, upozorenja, ideje koje izviru iz vaih dubina. Jer anelima svojim zapoveda za Tebe da Te uvaju po svim putevima Tvojim. Tako da kada prevarant pokua da vam proda neto to ne postoji ili trai od

vas da uzmete va novac iz banke i da ga udvostruite, ili vam kae da ete dobiti 20 posto kamate, zato on to ne kae svim svojim roacima? Zato on sam ne uloi? Zato se on vama obraa? Zato to misli da ste lakoverni i da vam moe isprati mozak, i da vas hipnotie, i da od vas napravi budalu. Ako budete rekli, Bog me vodi na svim mojim putevima; svetlo sija u meni, odmah ete imati unutranji oseaj, unutranji tihi oseaj koji e prepoznati da je cela stvar prevara. I vi mu neete dati ni paru. Zato on sam ne uzme 20 posto kamate? Ako e taj rudnik zlata da vas obogati, zato on sam ne kupi taj rudnik zlata i zadri sreu za sebe? Iz jednostavnog razloga zato to ni on ne veruje u rei koje vama govori. On moda zarauje sto dolara nedeljno, a vama govori kako da zaradite hiljadu za nedelju dana. Pa, ako e njegova metoda ili tehnika vama da zaradi hiljadu dolara za nedelju dana, zato on to sam ne odradi? Utvrdite predvodnitvo. Utvrdite to da aneo pazi na vas. Oni nemaju krila. To je pamet, mudrost, i snaga u vama koja vam se odaziva. To je pretena slutnja, unutranji oseaj. To je ideja koja izvire u vaem umu. Na ruke e Te uzeti da gde ne zapne za kamen nogom svojom. Lav predstavlja veliku prepreku, veliki ponor, taj veliki problem koji je veoma prodoran. Danijel u lavljoj jazbini? Pa, lav moe da predstavlja tako zvanu neizleivu bolest. Postoje neizleivi ljudi; ali ne postoje neizleive bolesti. Postoje odreeni ljudi koji su potpuno ubeeni da ne mogu biti izleeni, i shodno njihovom ubeenju, tako im se i deava. Znai, to je ta nesavladiva prepreka, ta velika prepreka na koju mislite, ili veliki dug ili neto slino. Ali reeno vam je, Danijel se otiao od lava. Okrenuo se svetlosti u sebi, to znai da je Vrhovna Inteligencija u njemu, koja jedina poznaje pravi odgovor i

pravi izlaz. Ona zna koje je reenje za najkompleksniji problem na svetu. Tako da vi moda moete da budete u lavljoj jazbini punoj prepreka ili potekoa. Vi kaete, Vidi samo sve ove raune; ja ih ne mogu platiti. Okrenite se Boijem Prisustvu u sebi; ne razmiljajte o raunima, ili potekoama, ili preprekama, ili svemu tome. Ne razmiljate o sumama novca; ne mislite o nekom odreenom datumu. Idite na izvorite i recite Bog je Izvor mojih potreba, i sve moje potrebe su ispunjene u svakom trenutku i taki svemira. Boije bogatstvo cirkulie mojim ivotom, i uvek postoji viak. Velik mir imaju oni koji ljube zakon Tvoj, i u njih nema spoticanja. Deava mi se onako kako verujem. I sve su stvari spremne samo ako je i um spreman. I u skladu sa verovanjem mojim, tako mi se i deava. Jer u te isceliti, i rane u ti izleiti, govori Gospod, Pozovi me i ja u ti se odazvati. Biu sa tobom u nevolji. Postaviu te na Nebesa jer ti zna moje ime. Lav i aspida: aspida oznaava kompleks, skriveni strah. Takoe moe da oznaava odvajanje kao razdvajanje viestruke linosti, i stvari takve prirode, koje su sve, naravno, subjektivne. To takoe moe da oznaava izofreniju, paranoju i tako dalje. Lav je divlji, naravno, nemilosrdan. Ali lav se suoava sa vama. On vas ne napada kao zmija. On nije zmija, drugim reima zmija, skrivena u dungli, napada kada to ne oekujete. Znai lav i aspida oznaavaju komplekse koje osoba ima, strahove, viestruke linosti gde se ini da dvoje ili troje ljudi priaju jedno sa drugim u isto, ili razliito vreme. Sve ovo, naravno, predstavlja komplekse. Kompleks oznaava grupu negativnih misli ispunjenih strahom, skrivenim na tajnom mestu podsvesnog uma.

Na lava i na aspidu nastupae i gazie lavia i zmaja, to znai da kada utvrdite Prisustvo Boga, Boije ljubavi, Boijeg mira, i Boije harmonije zadovoljavate svoj um i svoje srce. Niskost je stvar visine. Vi onda istite talu koja bila prljava otprilike etrdeset godina. Niskost je stvar visine. Ljubav odbacuje mrnju, mir odbacuje bol, i radost odbacuje tugu. Tako da, Boija ljubav, Boiji mir i udesna Isceliteljska Snaga odlaze pravo do korena problema i vi ste onda osloboeni. Danas, naravno, mnoga naglaavanja se stavljaju na podsvesne fiksacije, prinude i tome slino. Ovo predstavlja lava i aspidu, zmaja. Gazie, to znai da posmatranje Boijeg Prisustva razreava sve to. Pravi problem je u vaem svesnom umu, ustvari, jer ne postoji greka u podsvesti koja nije pod kontrolom svesnog uma. Zasigurno, ovi problemi su u podsvesti, ali oni mogu biti kontrolisani, i mogu biti odstranjeni. Podsvest je stvar svesnog uma. Vaa oseanja su stvar vaih misli. ak i lana verovanja, religiozna verovanja, za koje se pretpostavlja da su vam podmetnuta kada ste bili dete, vi i sada moete da ih izbriete menjanjem svog miljenja i uverenja. Vi moete da ponete da verujete u Boga ljubavi, Jedinstveno Prisustvo, Jedinstvenu Snagu (ne dve), a ne u avola, niti u njegova kopita i rogove. Va stari strah ostaje zato to se i dalje drite filozofije koja ga podrava. Ako verujete u snagu drugaiju od Beskonane, onda ste u nevolji. Ovo je koren svih strahova, koren viestrukih linosti, osnova izofrenije, i svega drugog. Kada otklonite ovu greku iz vaeg uma, isei ete cevovod koji odrava neurotine tendencije u vaem podsvesnom umu. Molitva vri velike promene svih stvari, zato to menja vau svest, koja ini sve stvari. Nemojte moliti antropomorfno bie na nebu da sprovede udo za vas.

Preinaite svoje misli. Postoji samo Jedna Mo, koja je Spiritualna. To je vaa svesnost. Spoznajte da je ona bezgranina i vrhovna. Kako ljubav, svetlost i slava Beskonanosti tee kroz vas u

nadmaujuoj ljupkosti, vi ete onda zbaciti, odagnati i oterati sve muitelje u vaem umu. Vi onda stupate pred lava, aspidu; zmaja kojem idete pod noge. Velianstvena istina. "Kad me ljubi, izbaviu Ga; zakloniu Ga, kad je poznao ime moje. Ljubav nije emocija, ni oseajnost. Kada se ukljuite u Beskonanost za priznanje, shvatiete da je ona svemogua. To je sve ljubav, svetlost, istina i lepota. Kada predate svoju lojalnost ovoj Prisutnosti i snazi, kada budete insistirali na harmoniji, koja je vaa prava elja, neete prihvatiti nita manje. Neete pristajati na kompromis, insistiraete na harmoniji, insistiraete na zdravlju, insistiraete na miru, daete svu svoju odanost, svu svoju lojalnost Jedinstvenoj Snazi, i onda se moe rei da volite Boga. Ukoliko me voli, On je rekao, ispunjavaj moje zapovesti. Sama injenica da se molite i da se okreete Beskonanosti, ili da sluate ovaj Psalam (njegovo unutranje znaenje), to pokazuje ljubav, priznanje. Ljubav u Bibliji je vae priznanje, vae prihvatanje Jedinstvene Snage. To znai da je va um ist, jer vi dajete svoju odanost Jedinstvenoj Snazi, a ne dve ili tri. Zakloniu Ga, kad je poznao ime moje. Ime je priroda neega. Tako da je priroda Beskonanosti - svemonost. To je Sve-postupak, to je svemogua, bezgranina ljubav, beskonana inteligencija, potpuna harmonija. Ona je sveznajua. Vi onda tako prepoznajete ime toga, ili prirodu. Ukoliko je svemogue, nita ga ne moe izazvati. Ovo znai zakloniu Ga, to je iznad

potekoa, problema. Ovo osigurava vau slobodu, jer vi znate da je njegova priroda da se odazove. Znati nije intelektualno razumevanje; to je stepen razumevanja kao to znate zakone hemije, ili zakone fizike. To je vae spoznavanje, tako da znate da kada zajedno meate odreene stvari, stavljate natrijum u vodu, dobiete natrijum hidroksid. Vi to znate. Nemate neko posebno oseanje o tome. Vi predajete matematiku i kaete, Devet puta devet je 81. Pa, vi nemate neko posebno oseanje o tome. Vi imate znanje o tome, znate to. I ukoliko dete napie: 3+3=7 na tablu, uite ga da je 3 plus 3 jednako 6. Vi onda imate odreeno zadovoljenje, odreeno razumevanje. Isto tako, znati za Boije Prisustvo jeste poznavanje da je ono vrhovno, svemogue. Ne postoji nikakva sumnja u vaem umu. To je jedina Snaga koja postoji. On e me pozvati, i ja u mu se odazvati: Ja u biti sa njim u nevolji, ja u ga predati, i postaviti ga na Visinu, zato to on poznaje moje ime. Proslaviu Ga. Dugog ivota nasitiu Ga, i pokazau mu spasenje svoje. Kada zovete, to jednostavno znai da pre nego to ste pozvali odgovor je ve bio poznat. Bio je poznat u Boanskom umu, koji zna sve stvari. To je Jedinstveno Najmudriji, Jedinstveno Sveznajui, Jedinstveno

Samoobnavljajui. Savremeni naunik i astrofiziar zna da pre nego to pozovete, odgovor ve postoji. Ne postoji nikakva razlika da li je u pitanju matematiki problem, geoloki problem, ili astrofiziki problem. Odgovor je poznat Beskonanom Znanju. Samim tim vi razmatrate odgovor, znajui da imate odgovor; i onda e odgovor proleteti kroz vas.

Ja u ga predati, veliati ga, to znai da e predavanje doi - reenje vaem problemu e doi - jer vi to prepoznajete kao vrhovnost i svemogunost. Vi prepoznajete njegovu prirodu kao odgovarajuu. Dugog ivota nasitiu Ga. Dug ivot oznaava ivot mira, harmonije, radosti, mudrosti, i razumevanja. Vi ete moda doiveti 90 do 100 godina, ali ukoliko pola tog vremena provedete u bolnici sa bolovima i enjom, to onda nije dugaak ivot na Biblijskom jeziku. Dugaak ivot po Bibliji je ivot u miru, harmoniji, kreativnosti, i radosti. To je obilan ivot. Spasenje je reenje vaeg problema, bez obzira koji on bio. To je stara Hinduska re koja oznaava spasenje, reenje za bilo kakav problem na svetu. Vaa molitva odgovara Boanskoj volji kada je on konstruktivna, kada nas blagoslovi, i odgovara Univerzalnom Zakonu. Velianstvena molitva bi bila: Koji ivi u zaklonu Vinjeg, u senu Svemogueg poiva, dok razmiljam o Bogu u svoj Njegovoj slavi I Njegovim udima koja su u meni. Ja oduvek prebivam u senci, jer znam da me Boija ljubav okruuje i obavija, pravei pravim, prelepim, i radosnim moj put. Gospod, Duhovna Snaga, je vrhovna i nadmona, Jedinstvena Snaga. Ona odgovara na moje misli. Samim tim ona je moje sklonite i moja tvrava. Ova Duhovna Snaga inspirie, isceljuje, ojaava, i obnavlja moj um i telo. To je Bog. Ona je blagotvorna. To je dobronamerna Snaga. Potpuno joj verujem. Ona odgovara kao milosre, ljubav, inspiracija, i lepota. Ova Boanska Snaga pokriva me svojim perjem ljubavi, svetlosti, i mira. Ona je velianstvena. Ja potpuno odbacujem negativne misli sveta, strele, koja leti danju. Boija ljubav razreava modele straha moje podsvesti, teror noi. Ja znam da sam siguran

u nevidljivim rukama Boga. Ja oduvek podrhtavam sa umom Boijim, i sve je dobro. Ja sam potpuno osloboen od straha od nesrea ili nasilnikih aktivnosti, kuge koja hoda u tami; jer znam da sam imun i opijen Bogom. Primio sam Boansko anti-telo, Prisustvo Boije, u mom srcu. Na hiljade negativnih misli i predloga sveta su uniteni svesno i podsvesno, jer Bog hoda i pria u meni, i ja ivim u radosnom iekivanju najboljeg. Nee Te zlo zadesiti, i udarac nee dosegnuti do kolibe Tvoje. Bog i njegovi Sveti aneli, koji oznaavaju Boije ideje, impulse, intuiciju, i vostvo imaju kontrolu nada mnom, i ja sam sauvan na svim mojim putevima: u zdravlju, pravom postupanju, samoizraavanju, i Boanskom drugovanju. Posmatranjem Boijeg Prisustva, nailazite na lava i aspidu, i Boije Prisustvo je prisustvo mira, harmonije, radosti, ljubavi, izobilja, svetlosti i istine. Onda nailazite na lava i aspidu, prepreke i komplekse raznih vrsta. Vae spasenje, ili reenje, otkriveno je vama kako budete mislili o Beskonanosti, Jedinstvenoj Prisutnosti i Snazi, Uzroku i Bitnosti. Onda su sva Boanske sile pourile da pomognu za tvoju venu radost. Tako da je Gospodovo Prisustvo tvoj pastir, i vi pevate pesmu o razdraganoj dui jer ste vi izabrali Boga kao svog vodia, savetnika, i usmerivaa puta. I vi ste oduvek u senci Svemogueg. Boanska Inteligencija vlada i vodi vas na svim vaim putevima. Nikada vam nee nedostajati mir, harmonija, ili vostvo; zato to Boija mudrost upravlja vama. Vi ete uvek leati na zelenim panjacima; otkada vas je Bog razvio izvan svih vaih najlepih snova. Pronali ste sebe pored mirne vode poto ste utvrdili beskonani mir Boga koji natapa va um i srce. Vae emocije (voda) su mirne i oputene. Va um je spokojan. To oslikava Boije nebeske istine i svetlost. Vaa dua je obnovljena. Mislite na

Boije Sveto Prisustvo u vama tokom celog dana, na Beskonanost, koja lei u vama osmehujui se.. To je Beskonana Prisutnost i Snaga, ivi Svemogui Duh. Vi hodate putevima pravednosti kroz vau predanost i panju prema Boijim veitim istinama. Vi znate da ne postoji smrt, jer se vi ne plaite zla. Bog vam nije podario duh straha, ve ljubavi, snage, i ispravnog uma. Boiji gozbeni sto je uvek postavljen pred vas. To je tajno mesto Najuzvienijeg, gde se hranite velikim hranljivim Boijim istinama, gde hodate i priate sa Beskonanou; i hranite se ovim hranljivim istinama na ovaj nain, dok posmatrate hleb mira, ljubavi, vere, i radosti. Tako da vi kaete: "Moja vera je u Boga i sve dobre stvari, Ja verujem u Boiju dobrotu u svetu ivih. Ja verujem u Boije vostvo, i Bog me sada vodi. " Vi onda irite gozbeni sto u vaem umu; vi se hranite Boijim istinama. Vi kaete, "Ja sam inspirisan sa Visina; Svemogui Duh je doao na vode mojeg uma." I meso kojim se hranite je Boija Svemogunost; vino koje pijete je sutina radosti; i hleb koji jedete je hleb mira, harmonije i radosti. Gospode! Daj nam svagda taj hleb. Boija Mudrost dotie va intelekt. To je lampa pred vaim nogama; to je svetlost na vaem putu. Vaa aa (vae srce) je zaista dvorana Boije Prisutnosti. Ona pretie preko sa radou i ljubavi. Vi mentalno boravite sa dobrotom, istinom i lepotom. Vi sve vreme boravite u Boijoj kui. Oprotaj mora da se dogodi u vaem srcu i umu da bi to bila prava stvar. Oprostiti znai davati. Podarite sebi oseaj ljubavi i dobre volje, umesto oseanja ljutnje, srdbe, ili mrnje. Va mentalni stav upravlja vaim iskustvom. Odravajte svoj um istim, stabilnim, spokojnim, smirenim, i ispunjenim oekivanjem onog najboljeg. Ako se zamerite drugome, vi njemu

pridajete previe snage i sebe tako povreujete. Zapamtite, Bog moj, u kog se uzdam, on je moje sklonite i moja tvrava; moj Bog, u Njega u verovati. Okreete se Boijem Prisustvu. To je vae Izvorite kao vostvo, kao Izvorite svih vaih blagoslova. Ne gledajte u drugog. Bog je Izvor vostva, napretka, mira i harmonije. Zato biste gledali u drugog? Zato biste rekli, "On blokira moje dobro." Zato biste imali srdbu? Vidite, ovaj zakon otklanja sve razloge srdbe, zato to moete da odete do ivog Duha u vama i da potvrdite vae dobro. Verujte u stvarnost ovog Prisustva i Snage; ona e vam odgovoriti. Potom, i vi ete moi da imate nekvalifikovan kapacitet da odete u sebe i prisvojite zdravlje, sreu, mir, izobilje i sigurnost. Zato biste bili ljubomorni na nekoga? Zato biste zavideli? Moete da odete na veno Izvorite. Gde je to nabavila druga osoba? Znai otii ete na Izvorite svih stvari i prisvojiti to. To je bezlino, bez potovanja osoba. Ono e vam takoe odgovoriti. Kao to je Psalamist rekao, Pozovi me, ja u ti odgovoriti: Ja u biti sa tobom u nevolji. Ja u te odneti, odneu te od siromatva, takoe, od bola, od bolesti, od konfuzije, od zatvora, od tvoje izgubljenosti u umi. To e vas izbaviti. Oprostiti, znai promeniti svoje misli. Oprostite sebi i drite to promenjenim. Koristite sledeu tehniku celim srcem, iskreno i s ljubavlju. "Ja se molim za drugu osobu. Predajem drugu osobu Bogu." Ovo je jedan od naina, takoe, za oslobaanje od lava i aspide, znate onog kompleksa koji je u vama. Ukoliko postoji neki potisnuti bes, ili srdba, ili otrovni usek u vaoj podsvesti, ovo je velianstveni nain da se toga oslobodite. Na primer ako ste ljuti na biveg suprunika, recite, "Predajem potpuno tu osobu Bogu. Boiji

mir ispunjava njegovu(njenu) duu. On(ona) je inspirisan(a) i blagosloven(a) na svim njegovim(njenim) putevima. Svaki put kada pomislim na njega(nju), rei u, oslobaam te; neka je Bog sa tobom." I posle izvesnog vremena vi ete sresti tu osobu u vaem umu, i biete u miru. Ukoliko se nervirate u vezi neega to je neko uradio, ili ukoliko vam neko padne na pamet i vi se zbog toga nervirate, onda to znai da je aspida tu, i da vas je napala. To moe da se poredi sa razvitkom ili nekim problemom u vaem umu. Znai nain na koji je se moemo osloboditi je da ispunimo um ljubavlju. Recite, "Boija ljubav ispunjava moju duu. Predajem potpuno tu osobu Bogu. Toj osobi elim zdravlje, sreu, mir i sve blagoslove ivota." Druga osoba ste vi, i ono to zadravate od drugog, zadravate od sebe. Onda e uda poeti da se deavaju u vaem ivotu, jer osoba koju vidite nije vie tamo. Osoba je misao-slika u vaem umu. Ona vas zastrauje, prepada, i krade vam ivotnu snagu, entuzijazam i energiju, pravei od vas fiziku i mentalnu olupinu. A koga povreuje? Povreuje vas. Druga osoba je na Mediteranu, ili plee negde pod pononim zvezdama na prelepom brodu. Pogledajte onda ta radite sami sebi. Srdba je najbri nain na svetu da ostarite, i najbri nain na svetu da utvrdite mentalni i duhovni problem u vaem umu i u vaem telu. To je najbri nain na svetu takoe da vas iscrpi i da napravi od vas mentalnu i fiziku olupinu. Tako da prestanite da kradete sebi ivotnu snagu,

entuzijazam i energiju. Spoznajete da Boija ljubav ispunjava vau duu; Boiji mir natapa va um. Rei ete za Gospoda, "On je moje sklonite, moja tvrava, moj Bog, u Njega u verovati. On e me odvesti od zamke ptiara i

od sve negativnosti, jer ja hodam i priam sa Njim". Onda e uda poeti da se deavaju u vaem ivotu. Spoznajte da je Gospod va kormilar. Vi neete skrenuti. On mi je osvetlio put preko tamne vode. On me je upravljao dubokim kanalima. On je vodio moj brodski dnevnik. Vodio me je pored zvezda svetosti imena Svoga radi. Da, iako plovim kroz munje i oluje ivota, neu se plaiti opasnosti, jer Ti si sa mnom. Tvoja ljubav i Tvoja briga, oni me tite. Ti si za mene pripremio luku u domovini Venosti. Miropomazao si talase uljem. Moj brod mirno plovi. Sigurno, svetlo i zvezdana svetlost pratie me na mojim putovanjima, i ja u zauvek boraviti u luci Gospoda moga. Jer anelima svojim zapoveda za Tebe. Na ruke e Te uzeti da gde ne zapne za kamen nogom svojom, to znai da vam nee dati da se povredite ni na koji nain, od bilo kakvog oblika, forme, biete zatieni. Samim tim, neu dozvoliti da se spotaknete, pravei pogrenu odluku; jer vi spoznajete da Vodei Stav pazi na vas. Gospod ide ispred vas kada vozite. Aneo e takoe paziti na vas; jer je va dominantni oseaj vere i uverenja da Boija mudrost i Boija snaga vladaju, vode i upravljaju vama na svim vaim putevima. Ovaj oseaj, ova svesnost, je Gospod, ili dominantno ubeenje koje ide pred vama. Vae ubeenje u Boije Prisustvo je snano i mono, i vi znate za spiritualnu atmosferu u kojoj boravite da ona ide ispred vas, pravei ispravnim, radosnim, prelepim i srenim va put. Znajte da kadgod putujete autobusom, vozom, avionom, automobilom, ili koje god prevozno sredstvo da koristite, Boija ljubav i inteligencija vode i upravljaju vaim putovanjem. Svi glavni i sporedni putevi vaeg sveta su upravljani od strane Boga, pravei iznad nebesa i dole zemlju put za vaeg Boga. To je jedan od

znaenja Jer anelima svojim zapoveda za Tebe da Te uvaju po svim putevima Tvojim.. Ti aneli su ideje, impulse, pozivi, bljesci osvetljenja koje dolazi u va um; oni e vas podstaknuti, zatititi vas, kako ne bi udarili nogom u kamen, kako ne bi napravili neku greku ili neispravnost. Utvrdite to, verujte i napravite naviku od toga. Zadovoljite svoj um sa ovim Psalamom, proirenim, naravno, sa 23-im. Spoznajte da je Boiji krug ljubavi uvek oko vas i da pazi na vas, podravajui i ojaavajui vas, Gospod je vaa svetlost i vae spasenje; od koga treba da se plaite? Gospod je snaga vaeg ivota; od koga bi vi trebalo da se plaite? Znai ovako se govori o Gospodu u 91-om Psalmu, Gospodska Snaga, Boije Prisustvo, Koje je oduvek vae sklonite. Obratite mu se. Budite u meni i ja u u vama. Ja ljubim one koji mene ljube, i koji me dobro trae nalaze me. Za delo ruku mojih nareujte mi. Srce veselo pomae kao lek, a duh alostan sui kosti. Vi ste oduvek radosni, oduvek energini, oduvek aktivni. Vi oduvek prosleujete Boije ideje, jer vi oduvek pozivate ovo Prisustvo. Ono vam oduvek odgovara. Daje vam prave rei za odreenu priliku. Ono vas inspirie, vodi vas, otkriva vam istine za koje pre niste znali. Vadi vas iz raznoraznih problema. Ono vas velia, podie vas; jer vi ste ovde da biste rasli, irili se. I vi ste oduvek radosni, oduvek aktivni, i oduvek energini. Vi oduvek prosleujete Boije ideje drugim ljudima; i vi njima darujete mir, radost i sreu. U tvojem prisustvu je potpunost radosti; u Njemu ne postoji nikakva tama. Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam; ne dajem vam ga kao to svet daje. Ranije nita niste traili; sada traite da bi radost vaa mogla da bude

potpuna. Ovo vam kazah, da radost moja u vama ostane i radost vaa se ispuni. Znai radost Gospoda je vaa snaga. Radost Gospoda je vaa snaga, takoe. Vi ste oduvek radosni, slobodni, ispunjeni sreom. Vi imate nadmo nad svim stvarima u svetu. Vi spoznajete i oseate vae jedinstvo sa Bogom, ivotom, univerzumom, i svim stvarima. Vi meditirate sa svim stvarima koje su istinite, prelepe, velianstvene i nalik Bogu. Spoznajte da ste Boije dete a Boija deca dozivaju radost. Iznad svih stvari, spoznajte sada da boravite na tajnom mestu Najuzvienijeg, i da prebivate u senci Svemogueg. Na vas se uvek gleda od strane zasenjenog Prisustva, zato to vi mislite o Bogu. A miljenje o Bogu je najvea molitva na celom svetu, jer Bog je beskonanost, jedino Prisustvo, jedina Snaga, jedini Uzrok, jedina Bitnost, jedini Koji ivi, Jedinstveno Najmudriji, Jedinstveno Sveznajui, Jedinstveno

Samoobnavljajui. Kontakt je sa vaim mislima, i kada su vae misli Boije misli, Boija snaga je sa vaim mislima o dobru. Nee Te zlo zadesiti, i udarac nee dosegnuti do kolibe Tvoje. Izvanredna istina-obeanje u Bibliji je zakon. I zakon se nikada ne menja. On ostaje isti jue, danas i zauvek. Onda kaite za Gospoda, On je vae sklonite, vaa tvrava. Recite Moj Bog u Njega u verovati. Vae oekivanje je od Njega, koji je podario sav ivot, dah, i sve stvari. Gde je vae pouzdanje danas? Da li je vae pouzdanje u zakon Gospoda? I na taj zakon Njegov ja meditiram i danju i nou. Znai vae pouzdanje je u Bogu, u dobrotu Boga u svetu ivih, u Boije vostvo, u Boije izobilje, Boiju ljubav, i Boiji mir, u pravdu Beskonanosti. To je mesto gde je vaa vera; tu je vae pouzdanje; tu je vae poverenje. On nikada nije doiveo neuspeh. I On e vas pokriti sa Svojim perjem i pod Njegovim krilima ete

odmoriti. I Boija istina e biti tit i oklop. Kuda god da odete, vodiete draesan ivot, jer Boija arolija e uvek biti oko vas. I Boija ljubav vas okruuje, obavija, i uvija vas. Bog hoda i pria u vama. Bez obzira koji je problem, bez obzira koja je potekoa, vi ete pozvati i ono e vam odgovoriti. Bie sa vama u nevolji, ono e vas sprovesti i veliati vas. Sa dugakim ivotom e vas zadovoljiti i pokazae vam reenja za sve vae probleme, pokazae vam njegovo spasenje. Tako da, mislite o ovom Boijem Prisustvu. Boravite na tajnom mestu. Posmatrajte Jedinstveno ivog, Jedinstveno Najmudrijeg, Jedinstveno

Sveznajueg, Jedinstveno Samoobnavljajueg, to je isto kao i to je moje najdublje bie, veno, potpuno jedinstveno, celo, kompletno, savreno, nedeljivo, bezvremensko, nepromenljivo, i veito; bez lica, forme i tela; to tiho zamiljeno Prisustvo smeteno u srca svih ljudi. Ukratko Kada ste zastraeni ili zabrinuti, ponovo proitajte Psalam naglas, Govorite ga polako i tiho, i rasteraete, neutralizovati i izbrisati strah. Spoznajte da vas Boija ljubav okruuje, ija je neosvojiva tvrava u vama dok vi boravite na tajnom mestu, dok vi posmatrate Boije Prisustvo tamo gde jeste. Onda ste neprobojno podnoljivi na sve nedae. Potvrdite uestalo: "Ja sam inspirisan sa Visina. Bog me voli jer je zapisano: On pazi na mene." Kako budete uestalo tvrdili da je Bog Jedinstveno Prisustvo, Snaga, Uzrok, i Bitnost, vodi, usmerava, upravlja, podrava vas, posle izvesnog vremena postae va Gospod, va gospodar, vae dominantno uverenje.

Kako budete ispunjavali um sa venim istinama o Bogu istisnuete iz uma sve to nije nalik Onome Koji je Vean. Pravedno znai objektivan svet. Vae spiritualne misli unitavaju negativne misli. Jedna spiritualna misao unitava deset hiljada negativnih misli, i vi ete takoe neutralizovati sve negativne modele u vaem podsvesnom umu. Ljubav odbacuje mrnju, mir odbacuje bol, i radost odbacuje tugu. Znai Boanska ljubav, Boanski mir, i udesna Isceliteljska Snaga idu pravo na koren problema, i onda ste iskupljeni. Boija mudrost dotie va intelekt. To je lampa pred vaim nogama; to je svetlost na vaem putu. Vaa aa (vae srce) je zaista dvorana Boije Prisutnosti. Ona pretie preko sa radou i ljubavi. Vi mentalno boravite sa dobrotom, istinom i lepotom. Vi sve vreme boravite u Boijoj kui.

Poglavlje 7 Zato se ovo desilo ba meni? Kada se ivot ne odvija onako po planu, kada se dogodi neka nesrea, kada neko nije zadovoljan kartama koje je dobio prilikom deljenja, tada esto ujemo jadikovanje, Zato se ovo dogodilo meni? Ne postoji lak odgovor na ovo univerzalno pitanje. Prihvatiti iskuenja i muke sa kojima se suoava itavo oveanstvo, neophodno je misliti Boijim mislima, misliti na nov nain, misliti o veitim istinama, razmiljati o veitim principima ivota na isti nain na koji matematiar razmilja o principima matematike, pilot o principima letenja, hemiar o principima hemije, ili pak elektriar o strujnim principima. Oni znaju da se to kree od vieg do nieg potencijala. Oni ue zakone provodljivosti i izolacije. Oni sprovode icu u vaoj kui. Slino tome, va um je princip. Zbog toga, vi razmiljate iz Boijeg centra koji je u vama. Vi razmiljate o onim stvarima koje su istinite, koje su pravedne, koje su divne, iste, iskrene i dobrog glasa; razmiljajte o ovim stvarima. Vi razmiljate samo kada razmiljate sa stanovita Boijeg sredita koje je u vama. Prisutan je princip harmonije, a ne nesklada; prisutan je princip lepote, a ne runoe; prisutan je princip radosti, a ne tuge; princip ljubavi, a ne mrnje; prisutan je princip celosti i savrenstva; ne postoji princip bolesti. Jer da postoji, niko na ovom svetu ne bi mogao da bude izleen. Zbog toga, shvatite da su vae misli u potpunosti osloboene od straha i brige. Vi razmiljate sa stanovita Boanskog sredita koje je u vama; i Bog kroz vas govori, razmilja i deluje. Dakle, vi govorite reima mudrosti, istine i

lepote; reima harmonije, zdravlja i mira. Dakle, vi mislite iz Boijeg centra koji je u vama. Dakle, mnogo ljudi ne razmilja. Milioni ljudi ne razmiljaju; oni samo misle da razmiljaju. Jer pravo razmiljanje (a ovde govorimo o

konstruktivnom razmiljanju)je potpuno osloboeno od straha. Sav strah zasniva se na tome da su spoljne stvari kauzativne. Meutim, spoljne stvari su posledica, a ne uzrok. Zato, morate zapamtiti da ukoliko mi ne razmiljamo za sebe, neko drugi e razmiljati za nas. Ukoliko vi ne izaberete svoje raspoloenje, ko e ga onda izabrati za vas? Novine? Novinski naslovi? Masovni um? Svi smo mi subjektivni. Svi smo mi u masovnom umu. Svi mi imamo telepatsku komunikaciju sa drugima. Ljudi na ovom svetu su svi produetak nas samih. Zbog toga, ukoliko ne razmiljate konstruktivno, harmonino i mirno, svetski um, ili masovni um, odnosno rasni um, odradie vae razmiljanje za vas. Ali, taj masovni um veruje u tragediju, nesreu, bolesti, zaraze, nesree; i on se preputa mrnji, ubistvima, i svim vrstama stvari. Da li je to vrsta uma koji elite da razmilja kroz vas i u vama? To vam se razmilja ukoliko ne razmiljate sami za sebe. Tada se ove negativne vibracije, ili misli masovnog uma, pokreu u vama, dostiu taku zasienja, i tada se stropotavaju kao nesree, beda, bolesti, zaraze. Danas se u rudnicima deavaju eksplozije; skoro svakodnevno dolazi do avionskih nesrea i tragedija. Nije u pitanju to da su ljudi zli ili da su loi ako njihova podmornica potone u okeanu, ili zato to u nekom gradu doe do poplave, ili zato to deca bivaju povreena u nesreama; i eksplozije se deavaju u

razliitim fabrikama, i uopte, deavaju se stvari takve prirode. Mnogi ljudi gube svoje ivote. Dakle, neophodno je da nastavimo da se molimo. Vi nastavljate da se molite onda kada ispunite svoj um, na primer, istinama Boijim, koje iz vaeg uma proteruju sve ono to nije nalik Bogu. Ne pominjite ta je pre bilo i ne mislite o starim stvarima; Evo, ja u uiniti novo. ta je ostrag zaboravljam, a za onim to je napred seem se. I trim k belezi, k daru gornjeg zvanja Boijeg u Hristu Isusu. I Biblija kae, Jer ta ovek poseje ono e i ponjeti. Ovo znai da ukoliko sadimo misli mira, harmonija, zdravlja, lepote, prosperiteta, i njeemo u skladu s tim, a da ukoliko sadimo misli bolesti, oskudice, bede i svae, ove stvari emo i njeti. Moramo zapamtiti da je na podsvesni um poput tla. Na njemu e porasti svako seme koje zasadimo u bati naeg uma. Mi sejemo misli, Biblijski govorei, onda kada verujemo u njih svim srcem. Zato to sve ono u ta va svesni um zaista veruje, vaa podsvest e ostvariti, bilo da je tano ili pogreno. Ukoliko ne razmiljate sami za sebe, vama e upravljati masovni um, a masovni um veruje u nesreu, bolest, propast i tragedije svih vrsta. Zbog toga, morate razmiljati sami za sebe. Pravo razmiljanje je potpuno osloboeno od straha, brige i

uznemirenosti; zato to vi razmiljate iz Boijeg sredita koje je u vama. Kada su vae misli Boije misli, Boija mo je sa vaim mislima o dobru. Zbog toga, vi ne kaete drugome: Kakve uzavrele misli si mislio? Moda oni uopte nisu imali uzavrele misli. Moda se nisu sami molili. I rekli su: Uzeu ono to doe..

Zbog toga, svetski um veruje u bolesti svih vrsta. I, ukoliko ne oistite sopstveni um, svetski um ga nee oistiti za vas. ta se deava sa vaim domom kada odete na tri ili etiri meseca? Pacovi, mievi i zarazni insekti ulaze unutra. Farba otpada sa zidova, i u kui sve polazi po zlu zato to u njoj niko ne ivi, i nema stanovnika u njoj. Vi morate oprati va um kao to perete ili istite svoje telo. Morate ga redovno prati, jasno i odreeno. Dakle, sve ono u ta zaista verujemo u svom svesnom umu, naa podsvest e ostvariti. Kapelan u bolnici u Masausetsu rekla mi je da uglavnom ima iskustva sa pacijentima koji jadikuju, Zato se ovo dogodilo meni? ta sam uradio da ovo zasluim? Zato je Bog ljut na mene? Zato me Bog kanjava? Ja redovno idem u crkvu, i milosrdna sam osoba. Ja sam dobrog srca. Mora da sam uinio neto loe za ta ni sam ne znam, i zato sam tako bolestan. Zakon ivota je zakon verovanja. U ta vi verujete? Verovati znai prihvatiti neto kao istinito, iveti u tom stanju, biti iv zbog neega. Trebalo bi da verujemo u dobrotu Boiju. Trebalo bi da ivimo u radosnom iekivanju najboljeg. Trebalo bi da verujemo u vostvo Boije, harmoniju Boiju, isceljujuu mo Boga kako bi nas nainio celima, istima, oputenima i savrenima. Kapelan je rekla da se u mnogim sluajevima ona molila zajedno sa pacijentima i pomagala im da promene svoja uverenja, Pomogla sam im da shvate da je telo duhovno; i da, kada promene svoje misli, onda su promenili i svoja tela. Oni bi tada prestajali da daju mo bolesti u svojoj glavi. Nauila ih je da se mole na sledei nain:

Beskonano Isceljujue Prisustvo sada tee kroz mene kao harmonija, zdravlje, mir, celost i savrenstvo. Boija Isceljujua ljubav stanuje u svakoj eliji mog bia. Ja sam nainjen celim, istim, oputenim i savrenim. Ona ih je nauila da ovu molitvu ponavljaju esto, znajui ta rade i zato to rade. Na taj nain je svesni um ispisivao ove istine u njihovoj podsvesti. ta god da utisnete ili upiete u svoju podsvest, ostvarie se u vidu forme, funkcije, iskustva ili dogaaja. Kao rezultat ovoga, mnogi pacijenti su doiveli udesna ozdravljenja. Zakon ivota je zakon verovanja. Ukoliko se plaite bolesti, vi je tako privlaite. Dakle, zakon Gospodnji je savren. Ne moete misliti jednu stvar, a stvarati drugu. Zakon ivota je zakon verovanja. Nevolja bilo koje vrste jeste alarmni sistem kojim nam priroda pokazuje da razmiljamo pogreno u tom smeru. Nita osim promene miljenja ne moe nas osloboditi. Postoji zakon uzroka i posledica koji je sve vreme na snazi. Nita se oveku ne deava bez njegovog mentalnog pristanka i uea. Ne morate razmiljati o nesrei da bi vas ona zadesila. Zar niste videli oveka koji vozi kola, krivudajui levo i desno, pijan? Rekli ste, Desie se nesrea. Zato? Iza volana stoji um, stoji emocija, stoji raspoloenje; uvek je um iza. Da li je taj um poremeen? Da li je taj um emocionalno poremeen?ukoliko ste emocionalno poremeeni, to utie na va vid. Vi tada ne vidite tako dobro. OSHA, federalna vladina agencija Sjedinjenih Drava, odgovorna za bezbednost na radu, istrauje uzroke industrijskih povreda. Oni se naroito interesuju za kompanije u kojima su povrede este. Pored njihovog osoblja inenjeringa, koje ispituje instalacije koje mogu izazvati nesree, strunjaci bezbednosti, koji imaju zavren kurs psihologije, obavljaju razgovor sa

zaposlenima ne samo sa povreenima, ve sa svim osobama u fabrici. Oni esto dolaze do otkria da se nesree deavaju onda kada su zaposleni emocionalno uznemireni. U kompanijama gde radnici imaju dogmatske efove, koji vole da dominiraju, ozlojeenost efa izaziva negativne misli i u umu zaposlenog, to za rezultat ima neopreznost koja vodi do nesree. Nesree i tragedije raznih vrsta znakovi su mentalnih i emocionalnih poremeaja koji su izbili u manifestaciju. Moramo trenirati svoj um da misli na nov nain, da se ponovo okrene Bogu i poravna nae misli i mentalne predstave sa Beskonanim ivotom, ljubavlju, istinom i lepotom Boijom. Tada postajemo kanal Boanskog. Umirite svoj um nekoliko puta dnevno, i polako, tiho i s ljubavlju recite: Bog tee kroz mene kao harmonija, zdravlje, mir, zadovoljstvo, celost i savrenstvo. Bog hoda i govori u meni. Boija arolija je uvek oko mene. Gde god da odem, Boija mudrost upravlja sa mnom na svim mojim putevima. Boanski ispravna radnja preovlauje. Svi moji putevi su putevi prijatnosti, i sve moje staze su staze mira. Boija ljubav okruuje me i obavija. Bog hoda i govori u meni. Okruen sam svetim krugom veite Boije ljubavi, i itav oklop Boiji okruuje me. Dok razmiljate o ovim veitim istinama, vi uspostavljate obrazac Boanskog poretka u vaem podsvesnom umu, a ta god da utisnete u svoj podsvesni um, to se pokazuje na pozornici univerzuma. Zbog toga, otkriete da vas u sve vreme nadgleda i pazi Natkriljujue Prisustvo va Nebeski Otac Koji vam odgovara kada ga zazovete. Biblija kae: Zazovi me, i usliiu Te; s Tobom u biti u nevolji. Zakloniu Te, kad si poznao ime moje.

Sada, svi mi trebali bismo da nauimo kako ono subjektivno nae sopstvo funkcionie. Jedna od velikih posledica tog velikog zakona sugestije je: ta god da predloite nekom drugom, vi to predlaete i sebi. Kada nekome dajete sugestiju, dajete je u isto vreme i sebi; zato to ste vi jedini mislilac u svom univerzumu. I vi odgovarate na nain na koji sami razmiljate. ta god da elite za drugu osobu, vi to elite i za sebe. Vi ste uvek podloni zakonu sopstvene misli. Ovo je osnova Zlatnog Pravila, koje vam takoe nalae da se prema neprijateljima ophodite dobro, da se molite za njih uprkos tome to vas koriste. Drugim reima, nikada nemojte da zadravate lou volju prema nekome, niti prema bilo kojoj osobi na ovoj kugli zemaljskoj. Jer ako inite to, inite to na sopstveni rizik, jer sve ono to mislite o nekom drugom, vi to stvarate i u sopstvenom umu, telu, okolnostima, pa i u novaniku isto tako. To je jednostavna istina. irite ljubav, mir i dobru volju na sve. Nemojte osuivati. Jer ono kako sudite, tako e i vama biti sueno. Vaa osuda drugih ljudi je zapravo vaa osuda samih sebe. To je zakljuak, to je vaa presuda u sopstvenom umu. Mnogi ljudi pate od bolesti, nesrea i bede, zato to ne razmiljaju na konstruktivan nain. Oni putaju da njima upravlja masovni um, to jest rasni um odnosno, zakon prosenosti. Oni nisu loi ljudi, ali oni odbijaju da razmiljaju sami za sebe. Oni ne nastavljaju da se mole. Oni ne neutraliu masovni um. Znate veoma dobro ta saznate ukoliko proitate jutarnje novine, ili pak ako nou sluate radio ili gledate televiziju. ini se da se ubistva, silovanja, mrnja, ljubomora i sve ostale vrste bede deavaju ljudima. Oni

vam govore o loim stvarima koje su se desile. Ne govore vam o dobrim stvarima. Dakle, slino tome, ukoliko ne nastavite sa molitvama, ukoliko ne razmiljate sami za sebe, masovni um misli za vas. Zbog toga, morate upitati sebe: Da li razmiljam konstruktivno, harmonino, miroljubivo? Naravno, vi sami odgovarate na to pitanje. Vi ste ono o emu razmiljate ceo dan. Jer onako kako u svom srcu mislimo (podsvesni um), to i jesmo, to i postajemo, i tako se izraavamo. To je ceo zakon. Ono to ste u svom umu posejali, to ete i njeti. Svi mi smo u masovnom umu, u rasnom umu, u velikom psihikom moru. Masovni um veruje u bolest, nesree, smrt, bedu i tragedije svih vrsta. Ukoliko mi sami ne razmiljamo, masovni um, rasni um razmiljae za nas. Postepeno, misli masovnog uma koje poseu ka naoj podsvesti, mogu dostii taku zasienja i stropotati se u nesreu, naglu bolest, bedu, srani udar, kao i na takozvane tragedije koje se deavaju u vazduhu i na moru. Veina ljudi ne razmilja; oni samo misle da razmiljaju. Vi razmiljate onda kada pravite razliku izmeu onoga to je lano, i onoga to je stvarno. Razmiljati znai izabirati. Koliko ljudi razmilja? Vi imate sposobnosti da kaete da ili ne. Neka vaa konverzacija bude da, da i ne, ne. Recite da Istini Bia, i odbacite sve to nije nalik Bogu ili Istini. Da mentalni instrument ne moe da bira, tada vi ne biste bili jedinka. Vi imate sposobnost da prihvatite ili odbijete; moete po ceo dan razmiljati o onim stvarima koje su tane, divne, plemenite i Bogolike. Ne postoji nita na celom svetu to vas moe spreiti u konstruktivnom razmiljanju, koje je ujedno i harmonino i miroljubivo. Vi razmiljate onda kada znate da postoji

Beskonana Inteligencija Koja odgovara na vae misli, i onda kada znate da bez obzira na to koji je problem, dok razmiljate o Boanskom reenju i srenom kraju, vi ete uvek unutar sebe nai subjektivnu mudrost koja e vam odgovoriti i otkriti savren plan i izlaz iz problema. Svuda gde se kreete, sugestije ljudi u vaoj kancelariji, u vaem domu, na radiju, televiziji i slino, ili pak sugestije vaih komija, njihove misli i raspoloenja igraju se suptilnom prijemivosti vaeg uma. Bez obzira da li vi to znali ili ne, ove impresije tonu u va um i prave nered u njemu, i kaljaju ga. Ukoliko zgrada neko vreme ostane neposeena, znate ta joj se deava. Slino tome, svako jutro i svako vee, sedite i proitajte vau knjigu Psalama. Od naroite pomoi su Psalami 91, 27, 23, 46 i 1. Ovo su udesne istine. Psalami su Boije pesme. Vi ste ovde da oistite svoj um, da upravljate njime, da ga pazite i nadgledate, isto tako kao to istite i svoje telo. Daete pare sapuna osobi koja je prljava, i ta osoba e se okupati. To je za tu osobu sugestija istoe. Pa, istoa je veoma blizu Boanstvenosti. Zbog toga, trebalo bi da posvetimo panju stvarima koje su divne i plemenite; trebalo bi da posvetimo panju veitim istinama, principima ivota; trebalo bi da disciplinujemo svoje misli. Nepaljivost, nehat, apatija, ravnodunost plaaju dividende; ali to su negativne dividende, zar ne? Morate posvetiti panju onome to je istinito, to je plemenito, i to je Boije. Tokom godina, imao sam posla sa mnogim ljudima koji su imali probleme zdravstvene prirode, i koji su dolazili da mi se obrate radi saveta. Neki su imali zaista ozbiljne probleme; drugi su pak dolazili radi trivijalnosti. U svakom sluaju, uvek snano preporuujem da potrae strunu lekarsku

pomo. Ja nisam doktor, i nisam iscelitelj u smislu u kojem su to bili prorok Ilaja, Isus i ostali. Ali esto otkrivam da pravi problem zapravo i nije medicinske prirode, ve duhovne. Jedan od najudnijih sluajeva koji se zadesio u mojoj praksi, bio je sluaj ene koja je bolovala od niza bolesti i odreenom periodu vremena. Rekla mi je, Bog je kivan na mene; ja sam grenica. Zato sam i kanjena. Takoe mi je rekla da je otila kod oveka koji ju je hipnotisao, i proitao njenu prolost. On je pripisao njenu bolest prethodnom ivotu, u kojem je bila zla osoba koja je nanela zlo mnogim ljudima. Obzirom da nije bila kanjena u tom ivotu, sada je trpela zbog grehova koje je tada poinila. Naravno, ovo je bila glupost. Samo je pogoralo stvari. Objasnio sam joj jednu istinu staru koliko i vreme: Postoji samo Jedna mo, koja se naziva Bogom, i koja je Svemoni ivi Duh. Ne dve, ne tri ili hiljadu. To je Kreativna Inteligencija koja je u svima nama, i koja nas je stvorila. Ova mo postaje za nas ono za ta mi verujemo da ona jeste. Za agresivne, ja sam agresivna; za iste, ja sam ista. Ukoliko mislite i verujete da postoji Bog ljubavi, tada e vam Bog ljubavi odgovoriti i za vas postati voljeno bie. Ukoliko mislite da vas Bog kanjava, i da morate da patite, u skladu sa takvim vaim mislima i verovanjima to e vam se i dogoditi. Ali, u stvarnosti, vi kanjavate sami sebe. Kao to Biblija kae, Onako kako ovek veruje, tako mu se i deava. Jer onako kako ovek razmilja u svom srcu ili podsvesnom umu, on to jeste, on to postaje, on se tako izraava. Ova ena je traila opravdanje i alibi za svoju patnju. Traila je izvan sebe, umesto da shvati da izvor njene bolesti uvek lei u njenom dubljem

umu; zato to se nita ne deava telu osim ukoliko u podsvesnom umu postoji neki obrazac za to deavanje. Zamolio sam je da pogleda u sebe i utvrdi da li postoji neto u njenoj prolosti to je na nju ostavilo oseaj duboke krivice. Ona je priznala da je pre nekoliko godina imala ljubavnu aferu sa oenjenim ovekom, i da se zato oseala krivom i da je smatrala da zato treba biti kanjena. Sa krivicom dolaze i strah i zebnja. A sa strahom dolazi kazna. Ona je smatrala da treba da bude kanjena, pa je tako kanjavala samu sebe. Krivica je prokletstvo nad prokletstvima. To je jedna od najdestruktivnijih emocija. A obzirom da je to destruktivna, negativna emocija, ona ne moe imati konstruktivan oduak. Ove emocije se zapliu u podsvesnom umu, i potom se ispoljavaju kao bolest. Ovo kajanje bilo je psihika rana koja je stajala iza njene bolesti. Pomogao sam joj da shvati da je Bog ne kanjava, ve da ona samu sebe kanjava putem svojih misli. Moje objanjenje bilo je lekovito: Ona je oprostila sebi, i sedela je po 20 minuta nekoliko puta svakoga dana, govorei: Boija Isceljujua ljubav ispunjava moju duu, i ja opratam sebi zbog gajenja ovih negativnih, destruktivnih misli. Njena bolest se povukla, i ona se uskoro vratila ispunjenom, zdravom i produktivnom ivotu. Nema gore patnje od one izazvane grinjom savesti, i svakako da nema ni destruktivnije. Ova ena je nekoliko godina kanjavala sebe svojim destruktivnim razmiljanjem. Kada je prestala da osuuje sebe, i poela da tvrdi da Beskrajno isceljujue prisustvo ispunjava celo njeno bie, i da Bog obitava u svakoj eliji njenog tela, bolest je nestala.

Kada ponete da se molite, oprostite. Prvo oprostite sebi, ne moete dati ono to ni sami nemate. Onda kada je ona odluila da oprosti sama sebi, tada ju je Boija Isceljujua ljubav izleila. U drevnim vremenima, misli i oseanja su se pripisivali srcu. Danas znamo da je za njih ustvari zaduen podsvesni um. Bilo koja ideja da se emocionalizuje i osea kao istinita, ona se ostvaruje onda kada dospe u podsvesni um. Pretpostavke, uverenja i ubeenja vaeg podsvesnog uma diktiraju i kontroliu sve vae svesne radnje. Vaa podsvesna uverenja prisiljavaju, pokreu i obavezuju. ta god da sejete, vi ete to i njeti. Vae misli i oseanja kreiraju vau sudbinu. Vi ste ono o emu celog dana razmiljate. Ukoliko ne uspete da razmiljate konstruktivno, mudro i razumno, tada neko drugi, odnosno masovni um, razmilja za vas, i moe u tom sluaju da napravi potpunu zbrku od vaeg ivota. Ukoliko verujete da je Bog Beskonana dobrota, bezgranina ljubav, apsolutna harmonija, neograniena mudrost, tada Boije Prisustvo u skladu sa tim odgovara zakonom recipronih odnosa; i otkriete da ste blagoslovljeni na bezbroj razliitih naina. ivotne sile zavise od toga na koji nain ih vi koristite. Atomska energija nije neto loe; ona je dobra ili loa u zavisnosti od naina na koji je koristite. Moete koristiti atomsku energiju u medicini; pomou nje moete voziti brod preko okeana. Moete koristiti struju da ubijete nekoga, ili pak da oistite pod usisivaem. Moete upotrebiti vodu da detetu utolite e, ili da ga udavite. Moete koristiti azotnu kiselinu da oslikate predivnu Bogorodicu na prozorskom staklu, ili da nekoga oslepite pomou nje. Vetar koji navodi brod na stenje, takoe ga moe dovesti i na sigurno.

Svrha svih stvari ili objekata na ovom svetu, odreena je mislima i motivacijom pripadnika ljudske vrste. Dobro i zlo su u naoj glavi. Dobro i zlo su kretanje moje sopstvene misli naspram Jednog Bia, Zauvek Celog, istog i Bezgrenog u Sebi. Ljudski um je taj koji odreuje upotrebu sila i predmeta na svetu. Kreativna sila je u naim umovima. Nema moi u pojavnom

univerzumu osim to mi dajemo mo spoljnim stvarima. Spoljnje stvari su posledica; one nisu uzrok. Nauni mislilac ne tvrdi da je pojavni svet uzrok. Uzrok su vae sopstvene misli i oseanja. Bez obzira koliko dugo ste moda koristili svoj um na negativan i destruktivan nain, onog trenutka kada ponete da ga koristite na pravi nain, usledie i pravi rezultati. Nemojte se seati prolih stvari, nemojte razmatrati stvari iz davnine. Ja ovo radim: Zaboravljam stvari koje su iza mene, i poseem za stvarima koje su ispred mene, i urim ka cilju radi nagrade. Nagrada je, naravno, zdravlje, srea, mir uma, uivanje i sve dobre stvari u ivotu. Mislite dobro, i dobro sledi; razmiljajte loe, i loe sledi. Onoga trenutka kada u svom umu ustoliite Bogolike ideje i veite istine, one stvaraju sopstvenu aromu. Tada va um postaje putir za Boiju ljubav. I mozak i srce sjedinjuju se u skladu i slozi koja se zasniva na veitim istinama. Tada e svi vai putevi biti radost, a sve vae staze bie staze mira. Nita se ne deava sluajno. Sve ima svoj uzrok koji gura i pokree. To je univerzum zakona i poretka; zbog toga, sve se deava u skladu sa zakonom uzroka i posledice. Postoji uzrok iza svega. Mi u datom sluaju ne

vidimo taj uzrok koji deluje; zato, pripisujemo to sluaju, koincidenciji ili izgledu, ili pak stvarima takve prirode. Charles R. plaio se da e izgubiti vid. Otiao je kod oftamologa, i otkrio da nema kataraktu, glaukom ili bilo koje druge uobiajene simptome koji dovode do slepila. Dalja ispitivanja nisu pronala medicinske dokaze poetnog slepila, ali njegov vid je zaista sporo, ali sigurno nestajao. Medicinska profesija danas razume da psihiki faktori igraju odreenu ulogu u svim bolestima. Bolest je nedostatak mira, nedostatak ravnotee, nedostatak spokojstva. Nemogue je imati zdrav um i bolesno telo. Zdrav um jeste zdravo telo. Nita se ne deava u telu osim onoga to se deava i u umu. Nema sumnje da problemi sa vidom mogu biti izazvani problemima u glavi. Emocionalne reakcije mogu izazvati nevoljne miie da zgre onu jabuicu i izoblie je. Tretiranje mentalnih i emocionalnih faktora kod neke individue, pre nego samo koncentrisanje na oi, moe otkriti osnovni emocionalni faktor, odnosno razlog zbog kojeg podsvesni um bira oboljenje koje tei da iskljui sve osim neposrednog okruenja. U mom razgovoru sa Charlesom, on se neprestano alio na svoju tatu koja je ivela u istom domu sa njim i njegovom suprugom. On je estoko izjavio, Ne mogu da podnesem ni sam pogled na tu enu!. Bio je pun potisnutog besa. Njegov emocionalni sistem, koji vie nije mogao da podnese pritisak, odabrao je oi kao rtvenog jarca. Objanjenje je u njegovom sluaju bilo lek. Bio je iznenaen kada je otkrio da negativne emocije, ako se na njima istrajava, mogu da izazovu haos u podsvesnom umu; i da, obzirom da su negativne, moraju da imaju i negativan ishod.

Komande koje je on davao svojoj podsvesti bile su negativne; Mrzim i sam pogled na nju. Ne elim vie da je vidim. Objasnio sam mu: Va podsvesni um vas razume bukvalno. Njegov podsvesni um je prihvatio njegove izjave; i podsvest e gledala na to kao da je to zahtev, i poela je da radi na oduzimanju vida. On i njegova ena su se sloili da bi bilo najbolje da njegova tata ivi negde drugde. Sredili su da pree u staraki dom koji nije bio previe udaljen. Meutim, samo izmetajui je na dugu adresu nije moglo u potpunosti da rei ceo problem. Charles je morao da izbrie mrnju prema svojoj tati iz svog uma. Na moj predlog, molio se za nju razreujui je prema Bogu, i elei joj sve nebeske blagoslove. Uradio je to na veoma jednostavan nain. Rekao je: Ja u potpunosti predajem svoju tatu (pominjui joj pri tom ime) Bogu. Ja irim ljubav, mir i dobru volju na nju. elim joj sve nebeske blagoslove. Ja to zaista mislim. Iskren sam. Doneo sam odluku o tome. To e se sve ostvariti, a svetlost Boija sijae njenim putem. Dok je on nastavljao da radi to, ja sam mu objasnio da e znati kada ju je potpuno prihvatio, jer tada e moi da je sretne u svom umu, a da ne osea nikakvu napetost. Vie nee praskati. Njegov vid je gotovo istog trenutka poeo da se poboljava, i uskoro je njegov vid vraen u normalu. Oftamolog je pregledao njegove oi i rekao: Reio si svoj problem. I on jeste reio svoj problem. Mogao je da je sretne u umu, i vie nije oseao napetost. Vie nije praskao. Na poetku ovog poglavlja, spomenuli smo da biste trebali da fokusirate svoje misli na sve stvari koje su istinite, divne, plemenite i Bogolike. Razmiljajte o ovim stvarima, zato to ste vi ono o emu razmiljate

po ceo dan. I na ivot je onakav kakvim su ga napravile nae misli. Vi ne elite da u vama razmilja iracionalni masovni um, zar ne? Zaista ne. Ali, ako ne razmiljate za sebe, morate se zapitati ko sada manipulie vaim mislima. Zapitajte sebe: Da li ja posedujem sopstveni um? Da li ja sam donosim svoje odluke? Da li razmiljam jasno, i u skladu sa Boijim obrascima? Vi ne moete prevariti niti zaobii zakon uma. Deava vam se ono u ta verujete. Pre mnogo godina, neki engleski mornari su krivili slano meso i brodski dvopek koji su jeli na brodu, zbog skorbuta. Tada im je neko rekao da jedu limun, koji je pun vitamina C; i naravno, bili su izleeni. Ali vidite opet, to je bilo neznanje, nemarnost, indiferentnost, glupost. To je bila praznina u umu. Zato to su sva ostrva i sve zemlje koje su postili tokom svog dugog putovanja, bile pune pomorandi, jabuka, limuna i svih vrsta junog voa. Dakle, gde je tu bila oskudica? Oskudica je bila u njihovim umovima, u praznini uma, i neznanju. Neznanje nije izgovor za zakon. Bila je to nemarnost, indiferentnost i apatija. Ljudi stalno pripisuju svoja oboljenja atmosferi, vremenu, nesavesnom leenju, zlim pojavama, bacilima, virusima i ishrani. Veina nas ne sumnja da se moemo razboleti od nevidljivih virusa, ali zato ne verujemo uvek u Nevidljivo Prisustvo i Mo koja se naziva Bogom, i Koja nas je stvorila, i stvorila itav svet. Mi zagaujemo vazduh udnim predstavama i lanim doktrinama. Ukoliko verujemo da pribliavanjem elektrinog ventilatora moemo da izazovemo prehladu ili koenje vrata, to verovanje, kada se prihvati postaje na gazda i vladalac, i zaista dovodi do prehlade. Milioni ljudi na svetu sede ispod ventilatora; njima se ne koi vrat, i oni ne dobijaju prehladu. Milioni ljudi

etaju po nonom vazduhu. Oni nikad ne dobiju drhtavicu niti upalu plia, ili ve neto tome slino. Ali, voda nikada nije rekla: Dau ti upalu plua, drhtavicu, groznicu i slino. U skladu sa onim to verujete, to vam se i deava. U skladu sa vaom verom, to vam se i deava. Vaa vera trebala bi da bude u dobroti Boga u zemlji ivih, i u vostvu Boijem, i Isceljujuoj Moi Boijoj, i izobilju Boijem, kao i u injenici da vam Beskonana Inteligencija odgovara onda kada je zazovete. Dakle, ventilator je bezopasan. On je mehaniki; on je bezopasan. Vaa vera moe se upotrebiti na dva naina. Moete verovati da ete dobiti grip od nevidljivog virusa, ili pak moete verovati u nevidljivi Duh koji je u vama, da tee kroz vas kao harmonija, zdravlje, mir, vostvo i ispravna radnja, kao Bog, ili Duh, i tada se ne moete razboleti, jer Duh u vama je Bog. Ono to je tano za Boga, tano je i za vas, zato to re pojedinac znai Jedan Nedeljivi. To je Svemoni ivi Duh u vama. Biblija kae, Rekoh: Bogovi ste, i sinovi Vinjeg svi. Verujte da ste vi dete ivog Boga. I jeste. Verujte da je ivi Duh u vama Boije Prisustvo, i da se ne moete razboleti. I zato to se to ne moe razboleti, to je i vaa realnost. Emerson je rekao da mi (ljudi) mislimo kako je naa sudbina stranac, zato to je uzrok sakriven. Ali dua (podsvesni um) sadri dogaaje koji e je zadesiti, jer je dogaaj samo aktuelizacija njenih misli. Ono za ta se sami zebi molimo, to e se uvek ispuniti. avo u Bibliji znai neznanje ili nerazumevanje. To znai lanu predstavu o Bogu, ivotu i univerzumu. avo znai neznanje ili

nerazumevanje, pogrenu primenu zakona. Zapravo, on predstavlja Boga

okrenutog naglavake; poremeen, morbidan i dijabolian koncept Boije ljubavi. Ne postoji takvo bie sa kopitima, rogovima i repom. Ovo potie iz poremeene, uvrnute mate. Ako nismo voljni da priznamo da je avo u nama, mi ga tada postavljamo izvan nas. Svakako, Bog je sveprisutan. Sveprisutan znai da mora biti prisutan i u vama; u suprotnom, re sveprisutan ne bi imala znaenje. Jedan ovek mi je rekao, na primer, da je bio ranjen u dungli, i molio se da neko naie i spasi ga. I rekao je: U istoj toj dungli naao se i jedan ovek koji je lovio, i kojeg je odjednom obuzelo oseanje da treba da promeni pravac kretanja. Uradio je tako, i onda je pronaao mene, i pobrinuo se za moju ranu, i pomogao mi da se vratim kui. ovek koji je bio ranjen molio se za pomo, a ovaj ovek koji je isto bio u dungli, promenio je pravac kretanja. On je imao intuitivno oseanje, percepciju. Bila je to Beskonana Inteligencija koja je vodila ovog lovca da postane spasilac. Ali, u obojici je delalo Jedno Bie. Jer onako kako verujete, tako vam se i deava, a verovanje je misao u glavi. Nijedna spoljanja sila niti zla pojava ne pokuavaju da vas namame niti povrede. Ljudi stalno pripisuju svoja oboljenja atmosferi, vremenu, a neki svoje nevolje ak pripisuju i Vudu magiji. Kau da je to crna magija, ili Neko na meni upranjava Vudu. Nijedna osoba nema mo. Mo Boija je u vama. Jedan sa Bogom je ve veina. Ukoliko je Bog sa vama, ko moe biti protiv vas? Spelujte re iv unazad (LIVE), i dobiete re zao (EVIL). To znai iveti ivot unazad. Tada imate svoje zlo. Vae zlo je inverzija ivotnog principa, koji je Bog. Mog se kree kao Jedinstvo; trai da se ispolji kroz vas kao lepota,

ljubav, uivanje, mir i Boanski poredak. Volja Boija je za vas vee merilo ivota, ljubavi, istine i lepote, neto to prevazilazi i vae najdrae snove. Zbog toga, shvatite da vas Bog vodi, i da u vaem ivotu postoji ispravan postupak. itajte i razmiljajte o Psalmu 91 (pogledajte Poglavlje 6), i shvatite da vi ivite u zaklonu Vinjeg, i u senu Svemogueg poivate. Govori Gospodu: Ti si utoite moje i brani moj; Bog moj, u kog se uzdam. Perjem svojim osenie te, i pod krilima Njegovim zaklonie se. Ba kao kada kokoka okuplja pilie da ih lake zatiti, tako vas i Nebeski Otac u vama okruuje nevidljivom rukom Boije ljubavi, ostavljajui vas nepropustljivim za svako zlo. Vi postajete imuni. Vi postajete opijeni Bogom, zato to ste primili Boansko antitelo. Lana ideja u vaoj glavi naziva se neprijateljem, avolom, Satanom, i tako dalje. avoli koji nas mue su neprijateljstvo, nesloga, mrnja; to su avoli koje smo mi sami stvorili. Oni izluuju neke ljude. Zato to ako gangstere zaduite da kontroliu va um, ta oekujete? Ukoliko ne uspete da verujete u dobrotu Boiju i Boiju ljubav, stepen do kojeg verujete moe biti va takozvani avo, koji je izvor sveg vaeg bola, patnje i nesree. Bog, ili Svemogui ivi Duh, ili ivotni Princip, ne osuuje niti kanjava; on ne moe to. Dobro i zlo su kretanje sopstvene misli svakog pojedinca. Veoma je primitivno razmiljanje da vas Bog kanjava, ili da vas avo iskuava. Nae stanje svesti se uvek manifestuje. To je nain na koji razmiljate, verujete i oseate sve ono emu date mentalni pristanak. Ne postoji nijedan drugi uzrok u svetu. Mukarci, ene i deca stalno dokazuju nae stanje uma, nae mentalne stavove, naa uverenja i naa verovanja.

Moramo zapamtiti da veina ljudi ne disciplinuju, kontroliu niti usmeravaju kanalima. svoje Zbog razmiljanje njihov i svoje mentalne da predstave Bogolikim i

toga,

neuspeh

razmiljaju

konstruktivno

harmonino sa stanovita Beskonanog Jednog, znai da su ostavili svoj um otvoren na raspolaganje iracionalnom masovnom umu, koji je pun strahova, mrnje, ljubomore i svih vrsta negativnih deavanja, kao i destruktivnog razmiljanja svake vrste. Evo je pria o oveku koji je bio otputen s posla od strane surovog i zlobnog efa. Zato je on odluio da puca na njega. Svaki dan ekao ga je iza upe u blizini fabrike. Kako bi izbegao da bude uhvaen, on ga je ekao u vreme kada nikoga nije bilo u blizini. Imao je puku. Treeg jutra, kada je kriom ulazio u upu, spotakao se, puka je opalila, i metak je prosvirao njegovo srce. Sam sebe je ubio. Ljudi to nazivaju nesreom. Ali, to nije bila nesrea; on je ubistvo nosio u srcu; i ubistvo dolazi iz srca. U deset zapovesti, reeno nam je: Ne ini ubistva!. Ne kae se, Nemoj ubijati!. Ovo je opta zabluda zbog pogreke prilikom ranog prevoenja sa originalnog Hebrejskog. Kada proitate original, kae se: Ne ini ubistva. I tada vam se kae da ubistvo dolazi iz srca. Kada mrzite, i kada vreate, tada ste puni neprijateljstva i

ozlojeenosti. Tada ubijate ljubav, mir, harmoniju, razboritost, ljubaznost, i sve ono to je dobro. Dok nastavljate da mrzite i da vreate, ovo u vaem podsvesnom umu dovodi do take zasienja i izaziva nastanak raka, metak, fatalnu nesreu, ili pak neto drugo. Ali te negativne, destruktivne emocije moraju da imaju oduka; i pre ili kasnije one dostiu taku zasienja, i pokazuju se na pozornici univerzuma. Ne postoje nesree. Postoji um,

raspoloenje, oseanje iza automobila, voza, bicikle, ali i iza puke. Puka je bezopasna to je samo komad metala. On nikome ne moe da nateti sam po sebi. To je um koji stoji iza nje. Moete ubiti nekoga i kamenom, otrovom, batinom, i na hiljadu drugih naina. Ali, kamen je bezopasan; batina je bezopasna. Kako ih vi koristite? Ovaj ovek je dugo vremena u svom srcu nosio misao o ubistvu, i njegova podsvest je odgovorila na odgovarajui nain. Biblija vam kae: Nita se ne deava osim ako ja, Otac va, to ne privuem. A otac svih nas je naa misao, i nae oseanje. Oni su otac svemu. Jedinstvo vaeg svesnog i podsvesnog uma, vae misli i oseanja, uzrok je vae sudbine. To je uzrok svake pojedinane stvari u vaem svetu. Sve ono oko ega se va svesni i podsvesni um sloe, ostvaruje se. Dakle, svaka ideja koja se emocionalizuje i osea kao istinita, ostvaruje se. Otac je zapravo vae stanje svesti, vaa sopstvena kreativna mo koja sve stvari u vaem svetu dovodi do ostvarenja. Nijedno iskustvo vam ne dolazi osim ukoliko u svom umu nemate blagonaklonosti prema njemu. Dve stvari koje nisu iste se meusobno odbijaju. Harmonija i nesloga ne ive zajedno. Zbog toga, ukoliko verujete da vas Boiji oklop obavija i okruuje, i da vas Isceljujua mo Boija titi, sigurno se neete nai u vozu koji e se sudariti. Neete se nai u avionu koji e se zapaliti, ili u kojem je neko podmetnuo bombu. Ukoliko hodate i priate sa Bogom, i verujete da vas Bog vodi, i da zakon harmonije uvek upravlja vama, tada se ne moete nai u vozu koji e se sudariti, jer, kao to smo ve rekli, nesklad i harmonija ne idu zajedno.

Bilo bi naivno pretpostaviti da promena neijeg uverenja iz negativnog u pozitivno moe da izlei sve bolesti i invaliditete. Dodue, za veinu oboljenja zaista postoje organski i fiziki uzroci. Meutim, postoji i znaajan deo zdravstvenih problema koji su psihosomatske prirode. I upravo u tom sluaju, promena misli moe dovesti do preokreta. uo sam za primere ovoga u mnogim zemljama, kao i za to da se deavalo u razliitim vremenskim razdobljima, i ja sam sluio kao orue pomoi mnogim ljudima, tako to sam im pruio molitve i meditacije kako bi im pomogao da isprogramiraju sopstveni podsvesni um tako da ih ponovo vrati u zdravlje. Krivica, briga i strah su psihosomatski ekvivalenti bacila i virusa. Zamenjujui misli krivice, zabrinutosti i straha mislima vere, sigurnosti i verovanja, ozdravljenje se ubrzava. Veina sluajeva nije ni najmanje dramatina. Mogu se javiti u obliku nesanice, alergije, glavobolje, poremeaja u varenju ili pak depresije. Meutim, u drugim sluajevima to mogu biti ozbiljne bolesti kao to su tumori, paralize, irevi, koronarne bolesti ili psiholoki slomovi. Kada nas neto mui, skloni smo da optuujemo druge. To moe biti druga osoba. Prokleo me je moj neprijatelj. To moe biti i vaa porodina istorija, Moje genetsko naslee je loe. To moe biti i boanska odmazda, To me Bog kanjava. Kao to smo pokazali ranije u ovom poglavlju, pravi uzrok zapravo lei u vama. Vi, i samo vi imate kontrolu nad svojim mislima. Drugi mogu da utiu na vas, ali, samo vi moete doneti odluku o tome ta e va svesni um prihvatiti i pustiti da iscuri u vau podsvest.

Prestanimo da krivimo druge. Pogledajmo unutar sebe, i tu potraimo uzroke svega. Verujmo u Boga, verujmo u dobrotu Boiju, verujmo u ljubav Boiju i vostvo Boije; i otkriete da su svi vai putevi putevi radosti, i da su sve vae staze staze mira. Zato to ste vi ispoljeno verovanje. Ljudi me pitaju za svoju decu. Kau da deca ne znaju kako treba da se mole; a neka deca izgore u plamenu, udave se u moru, i slino tome. Pa, deca su pod budnim okom svojih roditelja. A Bog je dao ljubav svim majkama i oevima, i lavu i lavici; dakle, i svim ivotinjama. Boija ljubav obitava u majci i ocu; i njihova je misija da to dete odgaje po slici i slinosti Boijeg Prisustva. Dakle, oni su tu da shvate da dete odrasta po slici i slinosti dominantne mentalne i emocionalne klime koja preovlauje u njihovom domu. Dete jo ne moe da razlikuje i rezonuje; zbog toga, roditelji su ti koji oblikuju svest deteta. Dete je podlono atmosferi u domu. Zbog toga, shvatite da je dete Boije dete, i da Boija ljubav ispunjava njegovu duu; ono raste u mudrosti, istini i lepoti. Dakle, Bog je usadio Njegovu ljubav u majke i oeve, tako da oni mogu da vode svoje dete kroz tamu noi i kroz promene ivota, u otkrivenje Boijeg Svetog Prisustva, i mogu da ga naue Boijoj Ljubavi, i tome da Boija ljubav tee kroz njih u transcendentalnoj lepoti, i da on brine za njih. I deca odrastaju verujui da je Bog ljubav, i Njegova ljubav ih obavija i okruuje, i na udesan nain e porasti; i Bog e biti sa njima u svim danima njihovog ivota. Ukratko Kada su vae misli u potpunosti osloboene od straha i brige, tada vi razmiljate sa stanovita Boanskog sredita koje je u vama; i Bog kroz vas

govori, razmilja i deluje. Dakle, vi govorite reima mudrosti, istine i lepote; reima harmonije, zdravlja i mira. Dakle, vi mislite iz Boijeg centra koji je u vama. Ukoliko ne razmiljate konstruktivno, harmonino i mirno, masovni um odradie vae razmiljanje za vas. Ali, taj masovni um veruje u tragediju, nesreu, bolesti, zaraze, nesree; u mrnju, ubistva, i sline stvari. Ukoliko ne razmiljate sami za sebe, ove negativne vibracije, ili misli masovnog uma, kreu se u vama, dostiu taku zasienja, i obruavaju se na vas u vidu nesree, bede, i bolesti. Zakon ivota je zakon verovanja. Ukoliko se plaite bolesti, vi je tako privlaite. Ukoliko razmiljate o dobrom zdravlju, vi ga privlaite. Dakle, zakon Gospodnji je savren. Zakon ivota je zakon verovanja. Nevolja bilo koje vrste jeste alarmni sistem kojim nam priroda pokazuje da razmiljamo pogreno u tom smeru. Nita osim promene miljenja ne moe nas osloboditi. Nema gore patnje od one izazvane grinjom savesti, i svakako da nema ni destruktivnije. Prestanite da osuujete sebe, i ponite da prihvatate da Beskrajno isceljujue prisustvo ispunjava celo vae bie, i da Bog obitava u svakoj eliji vaeg tela. Jer onako kako verujete, tako vam se i deava, a verovanje je misao u glavi. Nijedna spoljanja sila niti zla pojava ne pokuavaju da vas namame niti povrede. Nijedna osoba nema mo. Mo Boija je u vama. Jedan sa Bogom je ve veina. Ukoliko je Bog sa vama, ko moe biti protiv vas? Krivica, briga i strah su psihosomatski ekvivalenti bacila i virusa. Zamenjujui misli krivice, zabrinutosti i straha, mislima vere, sigurnosti i verovanja, ozdravljenje se ubrzava.

Poglavlje 8 Molitva je klju Da li ste prezasieni strahovima i brigama? S vremena na vreme svaki ovek se suoava sa problemom koji prouzrokuje brigu koja dominira njegovim ivotom. Neke od njih su neosnovane. Brinemo o stvarima koje e se moda dogoditi ili su delii nae mate. Neretko ti problemi su istiniti i opasni. Brinemo o dugovima koje ne moemo platiti; o sopstvenom zdravlju ili o zdravlju onih koje volimo. Brinemo o poslu ili naim investicijama. Prvi korak u prevazilaenju briga su praktini koraci na kojima radimo da bismo problem ispravili. Ali na kraju moramo programirati misli kako bismo imali poverenje da radimo na problemu i kao bi povratili i odrali pozitivni pogled na ivot. Postoji jedan put, jedan klju da bi se to postiglo. Molitva i meditacija. ta je molitva? Svaka misao i oseaj je molitva. Svaka misao tei da se manifestuje, osim ako nije neutralizovana milju jaeg intenziteta. U odreenom smislu, molitva je svestan kontakt sa Beskonanom

Inteligencijom u vama. Efektivna molitva mora se zasnivati na duhovnoj premisi da u nama postoji Vrhunska Inteligencija, i koja postaje ono to mi elimo, do stepena kada ovo prihvaamo kao istinu. Efektivna molitva je potkrepljena potvrdnim stavom uma koji rezultira uverenjima. Jednom kada je vaa elja podsvesno potpuno prihvaena, ona radi automatski kao deo kreativnog zakona. Pravi test da li jeste ili niste dostigli uverenje je taj da va um u potpunosti prihvati tu ideju, i da ne moe da zamisli suprotno. Morate verovati u ono u ta elite da verujete. Kada postupate tako, tada ste zaista

impresionirali svoj podsvesni um; i tada e va podsvesni um odgovoriti na odgovarajui nain. U vaem podsvesnom umu dela Beskonana Inteligencija koja

odgovara na razmiljanje i zamiljanje vaeg svesnog uma. Morate doi do definitivne odluke u svom svesnom umu. Morate odluiti ta elite da znate, i tada imajte veru da e vam dublji um odgovoriti. Kada predate zahtev svom podsvesnom umu, morate to uraditi sa apsolutnim uverenjem da on zna kako doi do ostvarenja, i da e vam na pravi nain odgovoriti u skladu sa prirodom vaeg zahteva. Biblija kae, Itite, i dae vam se; traite, i nai ete; kucajte, i otvorie vam se. Jer svaki koji ite, prima; i koji trai, nalazi; i koji kuca, otvorie mu se. Ili koji je meu vama ovek u koga ako zaite sin njegov hleba kamen da mu da? Ili ako ribe zaite da mu da zmiju? Ovde nam Biblija govori da kada zatraite hleb, neete dobiti kamen; ve pre otelovljenje vaeg zahteva. Nastavite da traite, pitate i kucate sve dok ne dobijete odgovor od vaeg podsvesnog uma, u ijoj je prirodi oseajnost. Postanite entuzijasta. Oseajte i znajte da postoji reenje za svaki problem, izlaz iz svake dileme, i da ne postoje neizleiva stanja. Postoje ljudi koji veruju da su neizleivi; i, naravno, onako kako veruju, tako im se i deava. Ali, sa Bogom, sve stvari su mogue. Svi mi traimo spokoj u naim ivotima. Spokoj je naa snaga u Bogu, isceljujue i zatitniko Prisustvo koje je u nama i svuda oko nas. Spokoj je via svesnost o Prisustvu Boijem, koja nam omoguuje da ostanemo sasvim mirni i pribrani, bez obzira na nemire, turbulencije i konfuziju koja je u velikoj meri prisutna u svetu oko nas.

Spokoj je svojstvo Boijeg Prisustva, postignuti dar, pri dohvatu svih nas. To je na zaklon i nae utoite u vreme nevolje, u vreme stalnih promena. Kada se pouzdamo u spoljanje stvari, u svet, uslove za stabilnost i sredstva za ivot, tada se pouzdamo uzalud. Spoljni svet je u stalnom stanju tatine ili pak promene. Nae brige i strahovi unitavaju na spokoj. On se ipak moe obnoviti ukoliko se molimo efektivno. Da bismo se molili efektivno, moramo promeniti svoj um tako da se povinuje veitim istinama, koje se nikada ne menjaju. Vi ne molite, ponizno traite niti preklinjete. Raditi tako znai privui jo vie bede i ogranienja, jer tako poriete ono to vam je ve dato, jer je Bog i darodavac, i sam dar. Bez obzira ta traite, to ve jeste, jer sve proizilazi iz Beskonanog. Vi jednostavno preureujete svoj um, i ravnate se sa istinom. Kada je nacistika vojska umarirala u Be u martu 1938 godine, Vicki W. suoila se sa velikom krizom. Iako je bila Katolkinja, ona se nedavno udala za Jevreja. Nacisti su sve brakove izmeu Jevreja i hriana proglasili nevaeim. Njena porodica ju je ubeivala da prihvati ponitenje braka koje su naredili nacisti, i da im se vrati. Njen mu, uplaen da e ona morati da deli njegovu sudbinu, terao ju je da uini isto to. Rekao je, Ne znam ta e se desiti sa mnom. Bie ti bolje ako me ostavi. Vicki se molila. Ja volim mog mua. elim da ostanem sa njim, da podiem porodicu sa njim, i znam koje su opasnosti. Moemo biti nasilno rastavljeni, poslati u koncentracione logore, pa ak i ubijeni. Molim te Boe, daj mi snagu i mudrost da donesem pravu odluku. Ona je molila ovu molitvu svako jutro u crkvi, i svako vee u kui. Odbila je da ode. U meuvremenu, njen mu je uloio sve svoje napore u

pokuaj da pronae nain kako da pobegne iz Austrije. Oni su bili frustrirani, ali njene molitve su ih spreavale od gubitka nade. Nakon to su proli kroz preterani formalizam birokratije tog vremena, i uz pomo muevljevih roaka koji su iveli u Sjedinjenim Dravama, oni su dobili vize za Ameriku. Napustili su Austriju nekoliko nedelja pre nego to su nacisti postali stroi prema Jevrejima koji su pokuavali da emigriraju. Vicki i njen mu nastanili su se u Los Angelesu, on je preiveo sluei Vojsci Sjedinjenih Drava u nastalom ratu, i podigli su divnu porodicu. Molitva joj je pomogla u ovoj, i u drugim krizama u njenom ivotu. Mnogi ljudi ne moraju nikada da se suoe sa tim krizama koje ugroavaju sam ivot, ali zato brinu o svakodnevnim problemima. Uobiajen izvor brige dovodi do nesloge na vaem poslu ili u vaem domu. Molitva u tom sluaju moe pomoi. Moete tvrditi da apsolutna harmonija Jednog Beskonanog nadmono vlada u vaem umu, kao i u umu drugih ljudi. Ova molitva apsolutne harmonije Beskrajnog oivljavanja, odravanja i proimanja itave atmosfere, zaista e doneti rezultate. Preuredite i prenesite sve svoje misli, predstave i odgovore na stranu mira i harmonije. Ukoliko u drugome vidite mrnju, praktikujte znanje o tome da Boanska ljubav ponitava sve to joj nije nalik u srcu i umu te osobe, ali i u vaem umu i srcu. I ovo e biti efektivna molitva. Ono to je tano za Beskonano, tano je i za vas. Znati ovo, znai znati istinu koja vas oslobaa. Ukoliko ne znate odgovor na komplikovani problem, traite da vam mudrost Beskonanog otkrije odgovor. Vi ete ga primiti. Bog je ime za to Beskonano Prisustvo i Mo u vama, za ivotni Princip i za nain na koji va svesni i podsvesni um rade. Onde gde ive

boanska ljubav, mir, harmonija i uivanje, tamo nema zla, nepravde niti bolesti. Lek za sve vae probleme jeste da praktikujete Prisustvo Boije, to znai da ispunite svoju duu Boanskom ljubavi, Boanskim mirom i Boanskom moi, Boanskom harmonijom i Boanski ispravnom radnjom. Ukoliko verujete u bolest i neuspeh, vi ete uvek dobiti reakciju na sopstveno verovanje. Velike istine Beskonanog dostupne su svima, isto kao to sunce sija na pravedne i nepravedne podjednako, i kao to kia pada i na dobre i na zle. Sve to je neophodno jeste vera u Boga. Vera u svom pravom znaenju jeste praktikovanje Boijeg Prisustva. Od najranijih vremena, ljudi su se pitali zato postoje ratovi, gladi, nesree i bolesti? Ovo nam je dato tako da moemo sazrevati unutar sebe do stanja spokoja koji moemo nai u sebi. Svi problemi i promene i uznemirenost koji nam se deavaju, dovode do naeg buenja i do toga da postiemo zrelost. Oni sami po sebi nisu ni zli ni loi. To je koprena duhovnog neznanja, tama neznanja, koja nas spreava u tome da vidimo ili opazimo, ili koja nas ometa u otkrivanju sopstvenih moi dobrote i ljubavi i svetlosti. Ona je uzrok nae patnje. ivotni problemi nisu u postojeim uslovima ili okolnostima, ve u osobama, u oveku i eni. Ova ideja nije popularna kod onih koji ele da uju samo to koliko je sa njima pogreno postupano, ili koliko su bili

zloupotrebljavani, ali onima koji ele da izlee sebe i svoje ivote, to je Prisustvo koje uvek govori: Vei ste nego to to sada moda znate.

Zbog ovog Prisustva, ovog stava i ivotne tendencije, nastavljamo da traimo, radije nego to da prepustimo i ne pokuamo da uradimo nita. Uverenje je i filosofija veine da tvrde sledee, Drutvo, svet, moji roditelji i porodica odgovorni su za moju bedu i nesreu. Ovo nije istina. Mudrost Prisustva koje je u nama, kae, Ti si odgovoran za trijumf i postignue. Ti si udeo za viim razumevanjem, i sada zna bolje od toga. Jedan od naih najveih trijumfa, i jedan od onih koji najvie oslobaa, jeste znanje i mudrost da postoje odreene stvari koje ne moemo promeniti, a to nije ak ni potrebno! Boe, daj nam mudrost da uvidimo razliku! Sve to je potrebno, i to se trai od vas, jeste da promenite svoja ubeenja i percepciju. Svako od nas ima Bogom danu privilegiju da bude onakav kakav jeste. Pustite ih neka nau svoje najvie dobro u Bogu. Svetsko breme e spasti sa vaih lea! Vi niste odgovorni za svet. Izleite sebe; oslobodite sebe zablude da ste odgovorni za sva zla na ovom svetu. Dopustite svima, ukljuujui tu i vau decu, da pronau sebe. Dali ste sve od sebe da im pruite oseaj za etiku i moral i niko ne moe uiniti vie od toga. Pustite ih neka idu; otpustite ih Gospodu. Izleite sebe mesijanskih kompleksa i percepcija, zbog kojih verujete da ste odgovorni za sve. Niste odgovorni! Mi ne moemo spasiti svet! Vi ste odgovorni za sebe! Promenite sebe i svoj svet (Svet) nabolje. Ovo doprinosi svetskom dobru, i dobru ljudske vrste. To je vaa odgovornost. Alternativa je ekati da se promeni itav svet. Zato i dalje umarati i iscrpljivati sebe? ta time postiete? Spokoj je duhovna zrelost. Ona se postie kroz shvatanje da je Bog, Otac koji je u svima nama i koji je Otac svih nas, odgovoran za univerzum i za

svet. Otac koji stoji u meni On tvori dela. Budite zadueni za sebe, samo za sebe, i samo ovo e vam doneti spokoj pred licem promena. Ovo moe

zvuati neosetljivo, izrei ove ideje na taj nain. Ali nije. To je korisno i efektivno. Pre nekoliko godina sluao sam kako menader prodaje pria sa svojim osobljem. Rekao je, Prva stvar koju morate da uradite jeste da naete potencijalnog klijenta. Drugi korak jeste da zadobijete panju i interesovanje te osobe. Trei korak je da steknete njegovo/njeno poverenje, i stvorite elju. etvrti korak je da znate da je to uraeno, to zakljuuje prodaju. Ovaj proces koji vodi do uspene prodaje, takoe moe da se primeni i na uspenu molitvu. Da li ste uvereni u Beskonano? Da li implicitno verujete da vas Bog, ta Beskonana Inteligencija u vama, moe izleiti? To je va potencijalni klijent. Ovo je va prvi korak u ostvarivanju molitve. On moe reiti va problem, izbrisati sve suze, postaviti na vas na put ka srei, slobodi i miru uma. Drugi korak je osvajanje panje i interesovanja. Ukoliko implicitno verujete da u vama postoji Isceljujue Prisustvo, tada vi sebe uveravate u svoje Vie Sopstvo. Vae Vie Sopstvo je va klijent. Dajte svoju panju beskonanom, i Boanskoj ljubavi. Verujte da Bog, koji vas je napravio, moe i da vas izlei. Budite iskreni i poteni. Dajte svu mo i vernost Beskonanom. Ne smete ni jednoj drugoj sili dati svoju vernost i priznavanje. Tek tada vi sebe uveravate u beskonano. Ponite da koristite svoj um na pravi nain. Odbijte da date mo bilo emu drugom osim Svemonom ivom Duhu koji je u vama. Tada iz vaeg

uma eliminiete lana uverenja i dotainjete Prisustvo Beskonanog, to za rezultat ima trenutno izleenje. Drugim reima, prvi korak u efektivnoj molitvi jeste potpuna vernost, odanost i posveenost Jedinoj Prisutnosti i Moi koja je u vama. Ova Mo vas je stvorila. Ona vas moe i izleiti. Kao drugo, morate definitivno, apsolutno i potpuno odbiti da date mo bilo kojoj spoljanjoj stvari, ili bilo kojoj drugoj sili, osim Beskonanoj. Ne dajte mo pojavnom svetu, niti bilo kojoj osobi, mestu ili stvari. Trei korak: Bez obzira koji problem, potekoa ili bolest da su u pitanju, okrenite se od problema i sa oseanjem i znanjem recite: Bog jeste, i ovo Beskonano Isceljujue Prisustvo sada tee kroz mene, oivljavajui, dajui energiju i zaceljujui celo moje bie. Beskrajna ljubav sada tee kroz mene kao ispravna radnja i Boanska sloboda. etvrti korak jeste davanje zahvalnosti za sreno reenje. Radujte se i recite: Oe, zahvaljujem Tebi na savrenom odgovoru. Znam da to Bog sada dela. Ja sam mentalno dotakao rub Njegove odede, i tano sam odredio itavu reakciju Beskrajne Moi. To je udesno. Ali, okrenite se Boanskom Prisustvu i podsetite sebe na taj Beskonani okean mira, apsolutne harmonije, celosti, lepote, bezgranine ljubavi i neograniene moi. Znajte da vas Beskrajno Prisustvo u Mo vole i brinu za vas. Dok se molite na ovaj nain, strah e postepeno izbledeti. Okrenite svoj um na Boga i Njegovu ljubav. Oseajte i znajte da postoji samo Jedna Isceljujua Mo, i Njene posledice. Nema svrhe izazivati delo Beskonanog. Tiho i s ljubavlju potvrdite da uzdizanje, isceljenje, ojaavanje moi Isceljujueg Prisustva sada teku kroz vas, inei celim i najmanji deo vas. Vi

znate i oseate da se harmonija, lepota i ivot Beskonanog manifestuju u vama kao snaga, kao mir, kao vitalnost, kao lepota, celost i ispravna radnja. Ako se molite za kondiciju srca, nemojte misliti o organu koji je bolestan. Ovo ne bi bilo duhovno razmiljanje. Misli su stvari. Vae duhovne misli preuzimaju oblik elija, tkiva, nerava i organa. Razmiljati o oteenom srcu ili visokom krvnom pritisku navodi na misao o onome to ve imate. Prestanite da razmiljate o simptomima, organima ili bilo kojem delu tela. Naprosto razmiljajte o Beskonanom Isceljujuem Prisustvu koje je u vama, i koje protie kroz vas kao lepota, ljubav, harmonija, zadovoljstvo, mudrost, mo i snaga. Tada vi zaista glorifikujete Boga u svom telu. ivite radosno na ovom svetu, ali nemojte mu podlezati, i nemojte jesti niti piti njegove bolesti i patnje. Izvucite iz njega svaki oseaj uivanja i zadovoljstva koji moete; nemojte otii napola zavrenog posla. Provienje, ljubav i zatita Boija su svuda oko nas. Otvorite svoje oi da ih vidite, i otvorite svoje srce da ih primite. Vi ete tada znati i voleti, jer ispunjeno srce, koje je uinjeno spokojnim, jeste nepromenljiva, veita ljubav Boija. Ukratko Svaka misao i oseaj je molitva. Svaka misao tei da se manifestuje, osim ako nije neutralizovana milju jaeg intenziteta. U odreenom smislu, molitva je svestan kontakt sa Beskonanom Inteligencijom u vama. Efektivna molitva mora se zasnivati na duhovnoj premisi da u nama postoji Vrhunska Inteligencija, i koja postaje ono to mi elimo U vaem podsvesnom umu dela Beskonana Inteligencija koja

odgovara na razmiljanje i zamiljanje vaeg svesnog uma. Kada predate zahtev svom podsvesnom umu, morate to uraditi sa apsolutnim uverenjem

da on zna kako doi do ostvarenja, i da e vam na pravi nain odgovoriti u skladu sa prirodom vaeg zahteva. Ukoliko se ne slaete sa drugom osobom, preuredite i prenesite sve svoje misli, predstave i odgovore na stranu mira i harmonije. Ukoliko u drugome vidite mrnju, praktikujte znanje o tome da Boanska ljubav ponitava sve to joj nije nalik u srcu i umu te osobe, ali i u vaem umu i srcu. Sve to je potrebno, i to se trai od vas, jeste da promenite svoja ubeenja i percepciju. Svako od nas ima Bogom danu privilegiju da bude onakav kakav jeste. Pustite ih neka nau svoje najvie dobro u Bogu. Svetsko breme e spasti sa vaih lea! Vi niste odgovorni za svet. Izleite sebe; oslobodite sebe zablude da ste odgovorni za sva zla na ovom svetu. Znajte da vas Beskrajno Prisustvo u Mo vole i brinu za vas. Dok se molite na ovaj nain, strah e postepeno izbledeti. Okrenite svoj um na Boga i Njegovu ljubav. Oseajte i znajte da postoji samo Jedna Isceljujua Mo, i Njene posledice. Nema svrhe izazivati delo beskonanog.

Poglavlje 9 Spavajte vrstim snom Provodite otprilike osam od ukupno dvadeset etiri sata, odnosno jednu treinu vaeg ivota u snu. San je Boanski dar. Mnogi odgovori na nae probleme dolaze nam dok smo u dubokom snu. Mnogi ljudi su ustanovili teoriju da kada se umorite tokom dana i odete na spavanje da odmorite telo, obnavljajui procesi se odvijaju dok vi spavate. U snu nita ne miruje. Onaj koji bdije nad nama niti drema, niti spava. Vae srce, plua i svi vai vitalni organi funkcioniu dok vi spavate. Ako pre spavanja jedete, hrana se vari. Takoe, vaa koa lui znoj; a vai nokti nastavljaju da rastu. Vae telo je obnovljeno; nove elije rastu i menjaju one izumrle, nervi i organi se revitalizuju. I to je najvanije, va podsvesni um nikada se ne odmara niti spava. On je uvek aktivan, i kontrolie vae vitalne organe. Tokom spavanja, svesni um se kreativno pridruuje podsvesnom. Zato, idite na spavanje svake veeri sa Bojom molitvom na usnama. Procesi izleenja odvijaju se mnogo bre dok spavate, zato to ne postoji smetnja iz vae podsvesti. Veoma esto odgovori na probleme koji su vam bili na umu celog dana, dolaze vam dok spavate. Nauna istraivanja o snu pokazala su da nou, dok spavate, primate utiske, to pokazuje da su oni nervi, kao i nervi uiju, nosa i ula ukusa aktivni tokom spavanja. Takoe, nervi vaeg mozga su prilino aktivni. Ove studije pokazuju da pretpostavljeno oslobaanje od uobiajenih aktivnosti nisu krajnji cilj spavanja, ve da celokupan ivot jedne osobe zasluuje da se posmatra u odnosu na njegov simetrini i savreni duhovni razvoj nego kada se spava.

Nedostatak sna dovodi do toga da postanete nervozni, neraspoloeni i depresivni. Opte je prihvaeno miljenje da je ljudskim biima potrebno najmanje est sati sna da bi bili zdravi. Veini ljudi potrebno je i vie od toga. Medicinska nauna istraivanja, istraujui procese spavanja i liavanja sna, utvrdili su da je ozbiljna nesanica prethodila nervnom slomu u nekim sluajevima. Upamtite, vi se duhovno obnavljate tokom sna, a adekvatan san je potreban da bi se obezbedila ivotna radost i vitalnost. Broj eksperimenta o snu je u stalnom porastu tokom proteklih godina. Subjekti su drani u budnom stanju i po etiri dana. Stotine testova je merilo efekte njihovog ponaanja i linosti. Rezultati ovih testova dali su naunicima zadivljujue nove pokazatelje o misteriji sna. Oni sada znaju da e zamoren mozak iziskivati san tako grevito da e podneti bilo kakvu rtvu samo da ga dobije. Posle samo par sati nespavanja, kratak dreme, nazvan propustom ili mikro-spavanjem, javljao se tri ili etiri puta po jednom satu. Kao i pri normalnom snu, kapci su sputeni, a otkucaji srca usporavaju svoj rad. Svaki propust trajao je deli sekunde. Ponekad su ovi propusti bili periodi crnila; a ponekad su ispunjeni slikama, deliima sna. Kako se sati izgubljenog sna poveavaju, propusti se javljaju ee i due traju, moda dve ili tri sekunde. ak i subjekti koji upravljaju avionom u oluji, ne mogu da odole mikrosnu za tih nekoliko dragocenih sekundi. To se moe desiti i vama, o emu mogu posvedoiti mnogi od vas koji su zaspali za volanom kola. Drugi iznenaujui efekat liavanja sna bio je atak na ljudsku memoriju i zapaanje. Mnogi subjekti bili su nesposobni da upamte informaciju dovoljno dugo da je usklade sa zadacima koje su trebali da izvre. Bili su potpuno

zbunjeni u situacijama kada se od njih zahtevalo da upamte nekoliko injenica i da njima manipuliu, kao to pilot mora da bi spretno i bezbedno sleteo, pratei pravac i brzinu vetra, visinu i stazu. Ponuda koju je George G. dobio, izgledala je fantastino. Nekadanji kooperant osnovao je novu kompaniju koja se bavila brzorastuom Internet industrijom, na koju se esto poziva kao na dot-com uspon. Bio je briljantan inenjer i George je imao veliko poverenje u njegove tehnike sposobnosti. Traeni ulog iznosio je 50,000 $ - a to je bila praktino sva uteevina koju je George imao. Ozbiljno je razmiljao da li da prihvati ponudu, ili ne. Ako uspe, postao bi milioner, ali neuspeh bi ga unitio. Pre nego to je otiao na spavanje no uoi donoenja odluke, pomolio se na sledei nain: Kreativna Inteligencija moje podsvesti zna ta je najbolje za mene. Njena naklonost je meni dragocena i uvek mi otkriva pravu odluku, time me blagoslovi na neki nain. Zahvalan sam joj na odgovoru, za koji znam da e mi doi. Neprestano je ponavljao ovu jednostavnu molitvu kao uspavanku pred spavanje. Sledeeg jutra, probudio se sa upornim oseajem da ne treba da ulae novac, iako je jo uvek bio rezervisan. Iskuenje da prihvati rizik bilo je veliko, ali on je odabrao da sledi svoj oseaj i odbio je ponudu. Pratio je poetak rada kompanije, koja je u poetku jako dobro poslovala, da bi posle samo par meseci itav dot-com posao propao, a sa njim i sama kompanija. Svesni um se moe korigovati pomou objektivno poznatih injenica, ali intuitivna sposobnost podsvesti znala je da e doi do propasti koncerna i odvela je Georga do prave odluke.

Ukoliko patite od nesanice ili imate tekoa da zaspite, prosto se zadrite na ovim divnim reima iz Psalama. U etvrtom Psalamu kae se: Ja mirno leem i spavam; jer Ti, Gospode, sam daje mi, te sam bez straha. A onda, u Psalamu 127 se kae: Gle, ne dremlje i ne spava uvar Izrailjev. U Knjizi Izreka kae se: Ja mirno leem i spavam; jer Ti, Gospode, sam daje mi, te sam bez straha. Tvoj san bie sladak. Ja mirno leem i spavam; jer Ti, Gospode, sam daje mi, te sam bez straha. Ponavljaj to u sebi esto i bie jako iznenaen kako e divno spavati. Ja mirno leem i spavam; jer Ti, Gospode, sam daje mi, te sam bez straha. Tiho ovo ponavljaj u sebi. Bie iznenaen kako e divno i spokojno spavati. Poslovica kae: Dok malo prospava, dok malo prodremlje, dok malo sklopi ruke da poine. Poto ste zaspali, oseate sada da ste ono to teite da budete. Opustite se i krenite. A ono za im tragate je vaa elja, va ideal, i ono to vam je najblie srcu. Shvatite da vam Bog daje tu elju. Recite, Odlazim na poinak i potpuno prihvatam to, i hodam u svetlu istine svega toga. Prihvatite realnost vae elje dok idete na spavanje. Preuzmite oseaj postojanja kakav ste eleli da bude. Pretpostavite da sada imate ono to ste eleli da imate. Pretpostavite da ste sada iskusniji, kao to ste i eleli da budete. I uivite se u tu ulogu. Uivite se u to raspoloenje. Tonete duboko u san, i vaa podsvest je zadovoljena. Spavanje je oblik jedinstva, i ako ponavljate smirenost u sebi, smirenost, smirenost, smirenost, utonuete u san, takoe. Ili uzmite jednu re, kao na primer, san da se uspavate. San, san, san. Samo jedna re vam je dovoljna. Tiho je ponavljajte u sebi, i utonuete u dubok san.

Upamtite da su budunost, kao i rezultati vaeg uobiajenog miljenja, ve u vaem umu, osim ako ih putem molitve ne promenite. Budunost zemlje je u zajednikoj podsvesti pripadnika jedne nacije. Shvatite da vam udesni odgovori ponekad dolaze dok spavate. Vi gradite vau budunost sada na osnovu vaeg svakodnevnog miljenja i vae mate. Svake noi, kada sklopite oi, ako imate tekoa, izgovorite, kao to sam rekao, Spavam spokojno, Budim se s radou, ivim u Gospodu. Zatim, uzmite jednu re, spokoj, i uspavljujte se sa tom jednom reju. Spavanje je oblik jedinstva. Ili moete sebi jednostavno rei, Spavaj, spavaj. Sledea molitva moe vam dati poverenje, spokoj i utehu. Ponavljajte ovo svake noi kada leete: O Veni Gospode, daj nam da leemo u miru i ustajemo sa obnovljenom snagom. Stavi nas pod tvoje okrilje spokoja; uvaj nas tvojim dobrim savetom; i u tvoje ime, budi nam pomo. Zatiti nas od mrnje i nevolje; sauvaj nas od rata, gladi i muka; obuzdaj na nagon ka zlu, O Gospode, uvaru i pomonie na; na milostivi i milosrdni gospodaru, daj nam sklonite pod okriljem tvojih krila. O uvaru naih puteva, da sada i zauvek ivimo u Miru. U mojoj knjizi, Mo Podsvesnog Uma, priam o tome kako je jedan udesni odgovor dat oveku dok je bio u dvominutnom snu. Re je o Ray Hammerstrongu, radniku jedne eliane u Pensilvaniji. Neispravni prekida u novootvorenoj fabrici metalnih ipki, koji je kontrolisao isporuku pravih ipki u kalupe za hlaenje, nije radio i zadravao je proizvodnju. Inenjeri su radili na otklanjanju kvara i nisu uspeli da ree problem.

Hammerstrong je puno razmiljao o problemu i pokuavao da smisli novu skicu koja bi mogla da funkcionie. Nita nije uspevalo. Jednog popodneva legao je da kratko odspava. Ali pre nego to je zaspao, razmiljao je o reenju problema sa prekidaem. Dok je spavao, u snu se pojavila savrena skica prekidaa. Kad se probudio skicirao je prekida koji je sanjao. Njegova vizija donela mu je ek od 15,000 $, to je bila najvea nagrada koju je neka firma ikada dala zaposlenom za neku novu ideju. Da, esto se deava da vam u snu doe reenje nekog problema. Bilo da je u pitanju naunik, bilo hemiar. Vi ste gospodari vaih misli, oseanja i ivotnih odgovora. Kada se molite, vi postajete dobar izvrilac. Nauite da poveravate i upuujete zahtev vaoj podsvesti sa verom i poverenjem. Va dublji um e znati kako da rei problem i poalje vam odgovor. Predajte svoj zahtev sada sa verom i sigurnou. Znajte u srcu da ste u stvari zahtev uputili mudrom i Inteligentnom umu. Primiete odgovor, jer je zapisano: U spokojstvu i poverenju bie vaa snaga. Nikada ne odlazite na spavanje sa negativnim mislima na umu. Od najveeg je znaaja da se oseate jakim i optimistinim nou; da izbriete sve znake, ubeenja, oseanja, nesigurnosti i straha; da ostavite po strani svaku brigu koja moe da vam se uree u glavu i oita vam se na licu. Zabrinuti um stvara krene materije u mozgu koje optereuju elije. Trebalo bi da na poinak odlazite sa onim eljama i idealima koji su vam najdrai; koje najvie elite da ostvarite. Poto um nastavlja da funkcionie i tokom sna, te elje i ideali se pojaavaju i uveavaju. Dobro je poznato da vas neiste misli i elje tada unitavaju. istota misli, uzvienost cilja, najveih moguih ciljeva, treba da gospodare vaim umom dok spavate.

Kad se ujutru probudite, zamislite pozitivne kvalitete onoliko ivo koliko moete. Recite sebi: Dobro sam i zdrav sam, jak i ohrabren. Uspeu u svojim naporima, biu zdravog tela i zdravog uma zato to sam u istini svog postojanja poboan, a Boanski Princip ne moe biti poraen. Setite se ove divne molitve: Spavam spokojno, budim se s radou, ivim u Gospodu sada i zauvek. Ukratko Veoma esto odgovori koje imate na umu celog dana daju vam se dok spavate. Setite se, vi se duhovno obnavljate tokom sna, a adekvatan san je neophodan da prui radost i vitalnost u ivotu. Pretpostavite da ste ono to elite da budete. Pretpostavite da imate ono to elite da imate. Pretpostavite da doivljavate ono to elite da doivite. I ivite tu ulogu. ivite u tom raspoloenju. Vi tonete u dubine sna, i urezujete to u svoj podsvesni um. esto se deava da vam u snu doe reenje nekog problema. Vi ste gospodari vaih misli, oseanja i ivotnih odgovora. Kada se molite, poveravajte i upuujte zahtev vaoj podsvesti sa verom i poverenjem. Va dublji um e znati kako da rei problem i poalje vam odgovor. Primiete odgovor, jer je zapisano: U spokojstvu i poverenju bie vaa snaga.

Poglavlje 10 - iveti u sadanjosti Mnogi ljudi suoeni sa brigom i strahom, poseu za Knjigom Psalama radi utehe i saveta. Svih 150 psalama inspiriu nas i pomau nam u trenucima nevolje. U ranijim poglavljima pokazao sam kako su 23-i i 91-vi psalam posebno podesni da nam pomognu da se izborimo sa ivotnim problemima. U ovom poglavlju elim da predstavim jedan drugi veliki psalam, pod brojem 139, koga ponekad nazivaju Biblijom u malom. Kako je to veoma dugaak psalam, evo njegove skraene verzije koja pokriva njegove kljune delove: Gospode! Ti me kua i zna. Ti zna pomisli moje izdaleka; Kad hodim i kad se odmaram, Ti si oko mene, i sve puteve moje vidi. Jo nema rei na jeziku mom, a Ti, Gospode, gle, ve sve zna. Kuda bih otiao od duha Tvog, i od lica Tvog kuda bih pobegao? Da izaem na nebo, Ti si onde. Da siem u pakao, onde si. Da se dignem na krilima od zore, i preselim se na kraj mora: I onde e me ruka Tvoja voditi, i drati me desnica Tvoja. Da kaem: Da ako me mrak sakrije; ali je i no kao videlo oko mene. Ni mrak nee zamraiti od Tebe, i no je svetla kao dan: mrak je kao videlo. Jer si Ti stvorio ta je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim Te, to sam divno sazdan. Divna su dela Tvoja, i dua moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od Tebe, ako i jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj.

Zametak moj videe oi Tvoje, u knjizi je Tvojoj sve to zapisano, i dani zabeleeni, kad ih jo nije bilo nijednog. Okuaj me, Boe, i poznaj srce moje, ispitaj me, i poznaj pomisli moje. I vidi jesam li na zlom putu, i vodi me na put veni. Nije udno to je ova inspiruua molitva opisana kao Kruna svih Psalama. U simbologiji Judejsko-Hrianske Biblije, u skoro svim Svetim Pismima, kruna je predstavnik naeg Boanstva, nae uroene, stvaralake i kraljevske prirode. Psiholoki, ona opisuje i otkriva nau nerazdvojivu, uroenu mo i sposobnost da transformie ili ispravi sve ono to smatramo pogrenim u naim okolnostima, kroz mo naeg Stvaralakog Prisustva koje je unutar nas, i koji veno odgovara na misli naeg uma, meditacije naeg Srca (pomou kojih mi dublje razmiljamo), stvaralako Prisustvo Gospoda Boga. Ibn Ezra, Jevrejski naunik iz 10 veka, iz Toleda, u paniji, nazvao je 139 Psalam Krunom svih Psalama. Ibn Ezra bio je uen ovek, autor mnogih knjiga iz matematike, astronomije, medicine i filozofije (takoe je bio i poznati pesnik), ali je najpoznatiji po svojim Komentarima o Bibliji. (Oni meu vama koji uivaju u delima Robert Browninga mogu da prepoznaju Ibn Ezru kao inspiraciju Browningovog dela Rabin Ben Ezra.) Ibn Ezra smatrao je to Krunom Psalami jer je to itava Biblija u malom. U nekim od najinspirativnijih i najuzvienijih odeljaka Biblije neke od najuzbudljivijih i najdirljivijih verzija prevedenih na engleski nude etiri osnovne stvari koje pomau veoj svesnosti i razumevanju onoga to mi jesmo, i ostvarenju nae ivotne uloge (i koje nam pomau da shvatimo da moramo da nauimo da postoje etiri glavne istine koje su nam date tako da

mi moemo da prihvatimo i nosimo krunu razumevanja ve sada, da iskusimo bolji ivot sada, radije nego da ga odgodimo u neku nedefinisanu, maglovitu i nesigurnu budunost). Pouno je iveti u sadanjem trenutku, shvatiti Prisustvo inteligentnog Boga, koji je pun ljubavi. Ukratko reeno, ovo su etiri glavne istine: Kao prvo, moramo prihvatiti Boga kao Prisustvo koje je sveprisutno i univerzalno; Kao drugo, sveprisustvo, Bog, koji je svuda oko nas, je unutar nas. Mi smo u njemu. Bog je ljubav; naa veza je puna ljubavi. Tree, Prisustvo je Sveznajue: Bog sve zna i sve vidi, i poto nas voli, oprata nam. etvrto, autor psalama obavetava nas o tome kako primeniti, koristiti ove istine da izleimo, obnovimo i popravimo vezu izmeu uma i tela. Uistinu, Psalam 139 je Biblija u malom. On postavlja najdublje, najprodornije pitanje Starog Zaveta, Kuda da odem iz njihove due, ili kuda da pobegnem od njihovog prisustva? To nas navodi na misao da je Stvaralako Prisustvo daleko vie nego to mi moemo da shvatimo i pomislimo. Misliti na Prisustvo, koje ispunjava ceo prostor i celokupan tamonji sadraj, ukljuujui i nas same, znai proiriti na um i uveati nae najosnovnije pojmove i miljenja o istinskoj prirodi Sutine, Boga. Kada je autor Psalama rekao: Ako se uzdignem do raja, Ti si tamo. Ako napravim sebi postelju u paklu, gle, i Ti si tamo, je li on govorio o bukvalnom mestu tamo negde na nebu ili o nekom posebnom mestu? Naravno da nije. Moderni tumai Biblije vie ne tumae rei bukvalno. Znamo da su te rei metafore za najdublje misli.

Autor Psalama govorio je o sveprisutnosti Boga; i budui da je sveprisutan, on mora biti u tebi. On je istinski ivot u tebi. Prisustvo uvek eka da mu se ti obrati. Bez obzira na stepen tvog ropstva, To Prisustvo i Mo e ti odgovoriti milou, utehom, izleenjem i obnovom tvoje due. Raj i pakao su stanja nae svesti. Raj je um u spokoju. On je samoopratanje. U Biblijskoj simbolici, postelja izraava stanje odmora,

oputanja, kada utonemo u turbulenciju, konfuziju, svetski razdor. Viamo to svuda oko nas. Odmaramo se u Gospodu, zatieni i bezbedni dok traimo te kvalitete Sveprisutnog. Postelja u paklu ukazuje na stanje imobilnosti, nesposobnosti da se krene napred i dovri proces napretka bilo koje dimenzije ili zapaanja; molitva srca ostaje bez odgovora. Postelja nije tako suptilna veza izmeu stvaralakog akta i principa moi naeg uma, verovanja, pojmova, miljenja i naih emocija koje se njih tiu. To je zajednica, ili brak, mukog intelekta i enskih emocija unutar nas koje stvaraju prilike, okolnosti i dogaaji. udo i sloboda koje posedujemo, slue nam da znamo da mi sami pravimo tu postelju. Autor Psalama je iskren i odgovoran. On otkriva svoje znanje i mudrost u kreativnom principu: Ako se uzdignem, ja, lino, i uspem, uzdignem se u svesnoj svesti o Sveprisutnom, ja, lino, uzdignem se do raja mog spokojnog uma. (Na krajnji cilj: kada spokojno posedujemo i postiemo opipljive rezultate i napore u naoj molitvi, naim zapaanjima). Ja, lino, imam istu i identinu slobodu da napravim svoju postelju u raju. Ja, lino, stvaram i uzrokujem granice u mom linom svetu. U oba

sluaja, voljeni, inteligentni, sveznajui Prisutni podsea na isto: uvek iv, zauvek voljeni, veno inteligentan i brian za nas. U svakom trenutku, na svakom mestu, bez obzira na nae sadanje iskustvo, prisutna volja stvorie ono za ta mislimo i oseamo da je istinito. Nai trenutni ivoti su svedoci velianstvenog i neiscrpnog principa i Prisutnosti. U bilo kom datom momentu, u svakoj prilici, moemo i naterani smo na Ustani: Ponesi svoju postelju i hodaj napred u Svetlo ljubavi i brige Gospoda za nas. Cilj i uloga molitve, meditacije, kontemplacije je da oisti um i da uini da se sadraji naeg uma i srca povinuju naoj upravljakoj svesti. Doslovce, menjanje uobiajenih obrazaca i procesa miljenja, ini od naeg uma i srca uenike. Kontemplacija je jednaka miljenju sa obrascima. Teko je samo u poetku, dok istrajavamo. Ubrzo, otkrivamo kako se nai odgovori pretvaraju u konstruktivnije obrasce. Spremnije odgovaramo (jer postajemo odgovorniji) na izleenje i dobru volju; formirani su miroljubiviji i bliskiji stavovi. Spremnije i

inteligentnije reagujemo na situacije koje su na dohvat ruke. Ako se uzdignem u raj; ako napravim postelju u paklu. Razlog unutar vas samih, kao i istine o preobraenju ivota ponudili su autori Psalama. Ja (I) je simbol unutranjeg Prisustva. Ja je simbol ljubavi, inteligencije, mudrosti. Kada je Mojsije pitao Gospoda za ime, Gospod je odgovorio: JA JESAM. Nije sluajno to su romansko slovo, I, i rimski broj I jedno te isto. Posmatrajte ta kaete kada izgovarate zamenicu JA. Vi objavljujete va pojam Gospoda i vas samih. Nemojte rei - ak ni sebi - Ja sam

siromaan; ja sam usamljen; ja nisam dobar. Ako je to va oseaj o vama samima, to je ono to ete vi i biti. Promenite te negativne odgovore u pozitivne. Recite: JA SAM dobar. JA SAM zdrav. JA SAM blagosloven. Autor Psalama odlae to ubeenje i pribliava ga antropomorfnom Boanstvu - Bog u slici i slinosti sa ljudskim biem, najviim biem, ali i pored svega toga, ljudskim biem. Kao posledica toga, automatski mi Gospoda postavljamo na tron u naoj svesti, ali izvan i odvojeno od nas samih, udljivih, promenljivih bia. Koristi i kazne prema nerazumljivom planu ili svrsi. To je ono ubeenje koje je primarni uzrok naih problema. Izgleda da nas brojni i izuzetno teki problemi mogu opteretiti i guiti, beskrajne slabosti, kao i oskudica i ogranienja (postelja koju smo sebi napravili u paklu), ali ako smo sada duhovno zreli kao to autor Psalama navodi, shvatamo i priznajemo da u stvari ponavljamo iste uslove, u donekle razliitim oblicima. Mi smo iveli, mislili, radili odvojeno od nas samih. Odvajamo sebe od izvora svega onog to se moe zamisliti, od Svetog ili sasvim takvog, univerzalnog stvaraoca Svega, ukljuujui i nas same. To je taj smisao odvajanja koje raa oseaj da smo izgubljeni - izgubljena dua. Kako je mogue da budemo izvan tog Svetog Jedinstva? Matematiki, to je nemogue. Dve krajnosti bi bile u kontradikciji iskljuivale bi jedna drugu. To je osnovna, pojmovna premise ivota: ujte,Gospod Bog je Jedno. Sve ostalo je detaljno izlaganje i tumaenje o tom Univerzalnom, najveoj od svih istina. Usudi se i hrabrog srca veruj, i potrai ljubljenog,

sveznajueg Gospoda, koji eli da spoznate i primate daleko vie nego to znate i elite da primate Boga. Naa veza je reciprona ona je uzajamna. I dobra. Zanimljivo je setiti se da su na najmanje 27 jezika, rei dobar i Bog sinonimi. Oslobodite se zablude o Prisutnosti koja kanjava, protiv volje, ili zanemaruje, i zapoeete jedan potpuno novi ivotni izraz i iskustvo. ovek koji je proitao moju knjigu, Mo Vaeg Podsvesnog Uma, napomenuo je da ona daje dobro znaenje, ali primenjujui ponuene istine, on je izgubio znaenje i oseaj Boga. Ne postoje akcidenti u Boanskom Umu (ovaj termin upotrebljavali su rani mistiari za Sveprisutnu Inteligenciju). On nije samo naao knjigu. Oigledno da je tragao za viim razumevanjem. Dalje je rekao, Sada, oseam kao da u sebi nemam Boga samo hladni, bezoseajni princip. ta moemo ponuditi onome ko je u takvom stanju uma? Verujem da je najbolje rei da je to uobiajeni, normalni prelaz. Stiemo iskustvo prethodno ili u meuvremenu. Niti smo u raju niti smo u paklu. Pre e biti da smo u predvorju pakla Nit smo ovde niti tamo; nit je voda niti vino. Nismo sposobni ni da plivamo u velikom okeanu ivota ili da se vinemo, poput orla, u nebeske visine. Sve je to u redu i razumljivo u Sveznajuem Umu Beskraja. Naa svrha nije u tome da naruimo ili unitimo jedno takvo uverenje, ve da ponudimo vee razumevanje. Ne da unitimo, ve da ispunimo zakon. Najsrdaniji, i ja vrsto verujem najmudriji predlog koji moemo ponuditi je: ostani uz tvoju religiju, posmatraj i prati dogme, obrede, rituale;

ali nastavi da se moli za mudrost, razumevanje, vostvo. Nastavi da trai, jer oni koji tako ine, sa strpljenjem i uzdrljivou, nai e. Uskoro e otkriti da unutar boanskog uma su svi vidovi,

karakteristike i osobine ljubavi, inteligencije, strpljenja i upravljanja. I ovo doprinosi izleenju oseaja naeg odvajanja od Izvora naeg ivota i naeg trajanja. Mi poznajemo ljubljenog i brinog roditelja. To su obnavljajue istine Psalama 139. Teko je, ako ne i nemogue, odvojiti te istine da bi o njima diskutovali i analizirali ih. itamo: Gospode! Ti me kua i zna. Ti zna pomisli moje izdaleka; Ti si oko mene, i sve puteve moje vidi. Okuaj me, Boe, i poznaj srce moje. I vidi jesam li na zlom putu, i vodi me na put veni. Ako ikad ijedna re treba da bude razjanjena, onda je to re zao. Mnogi ljudi su odgajani uz priu kako su oni loi ili zli. To je direktan rezultat i efekat pogrenog tumaenja Biblije, ili nemogunosti da upamtimo da mi u stvari itamo dvaput prevedeni dokument. Zao treba da oznai jedan nezdravi stav o nama samima, od ranih godina XII veka, o vremenu kada je Biblija bila prevedena na engleski pod vlau kralja Jamesa. On je taj posao poverio mnogim strunim obrazovanim ljudima ali prevodu sa jednog jezika na drugi, kao to sam siguran da ve znate, uvek nedostaje oznaka originala, verna ili pojmovna. Hebrejsko-engleski leksikon definie re zao kao bilo kakvu ideju koja uzrokuje tugu ili nesreu. Biti zao isto je to i brinuti, rastuiti se, uvrediti ili patiti, biti besan. To je izraz za mentalnu nelagodnost. Ustani, ponesi sa sobom tvoju postelju i hodaj. Da biste otkrili jeste li u stanju pakla, mentalna

nelagodnost je signal da obratite panju, da je identifikujete sa dobrim. Bog u meni zna kako da ispravi ovo stanje. Suvino je misliti da mi moramo, ak moemo, da budemo savreni, bez nemorala, bez greha (pogrena upotreba sposobnosti). Samo Jedan je savren. Bog. Nije nam dato da budemo bezgreni, ali moramo i jesmo savreno u stanju da budemo iskreni, bez podmuklosti, zadnjih i tetnih namera i misli. Vi ste uroeno, sutinski dobri. Vi ste Boja deca. Prihvatite i priznajte vae kraljevstvo i Boansko naslee. Usudite se da verujete da ste dete Cara nad Carevima. Hodajte Carskim putem. Sve je vae! Svakom oveku ili eni koji vide Gospoda kao ljubljenog roditelja, iste rei su izvor utehe, zatite i podrke u ovo vreme bede. Ovo prua jedno vie razumevanje, za otvoren um i srce, onima koji znaju, vide i brinu se za nae blagostanje, kao pravi roditelj. Otvoreni um je voljan i spreman da prihvati Boga kao sveopte dobro. Kako to moe biti tetno? Naprotiv, ono postaje radost i ivotna snaga. Radost u Gospodu je vaa snaga. Zaboravite na bilo kakvu ideju da ste nemoralni, u smislu lo, zao. Grean. Ako je vaa namera da sebe uinite boljima time to drugima neete initi zlo, vi ste slobodni, osloboeni svakog nemorala. Molim vas da se ne plaite ove rei. Uite i mislite emu ona odgovara ili ta ona znai. Treba da budemo eljni uenja, kao to su deca eljna i radosna da otkriju svet oko njih. Kao to majka titi svoje dete, takav je i dobri Bog prema svakome od nas. Psalam 139 etvrtom velikom istinom pojaava ovo: Sastavio si me u

utrobi matere moje. Hvalim Te, to sam divno sazdan. Divna su dela Tvoja, i dua moja to zna dobro. Vi ste doli iz nevidljivog, i kada je jajace oploeno, ono je sadralo arhetip (obrazac) mukarca i ene. Beskrajna Inteligencija stvorila je sve vae organe, vae telo, po Bojem obrascu ovaploenom u oploenoj eliji. Beskrajna Inteligencija zna sve procese i funkcije tvog tela i zna kako da izlei i obnovi svaki organ. Trai, oseaj, znaj i veruj svim umom, srcem i duom. Beskrajno Lekovito Prisustvo kree se kroz svaki atom moga bia, obnavljajui i okrepljujui ga, da ispune i oive blistavo zdravlje. Zamislite sliku reke ili zlatne svetlosti koja tee kroz i unutar vas - iz krune vae glave do tabana na vaim stopalima. Ukoliko ste pod nadzorom lekara, saraujte i setite se da se molite za njegovo ili njeno vostvo i prosveenje. Ono Boansko u njima vodi nju ili njega da ine prave stvari, da idu pravim putem u pravo vreme. Nemojte biti nezadovoljni ili se vreati zbog lekara ili leka. Oni poseduju bogatstvo lekovitog znanja i imaju najbolje namere u srcu. Molimo se na ovaj nain i naa e elja biti voena, upravljana stazama lekovitih ideja. Autor Psalama neprestano je pisao o vodeoj ulozi Prisustva. To je praktina i pragmatina odlika Prisustva. Upotrebite isti postupak molitve da izleite, ispravite bilo koji ili sve faze vaeg bia. Otkriete zdrave, bogate, bliske veze, koje se formiraju u vaem iskustvu. Vostvo je dato u obliku unutranje brzine, hitrosti i ideja, i mi jako brzo uimo da spoznamo da smo bia voena stazama i putevima zadovoljstva i savrenog spokoja uma. Meditirajte i posmatrajte 139-ti Psalam, Krunu svih Psalama, gde ste otkrili da je voenje ve poelo. Strah i briga e nestati, a na njihovo mesto e doi poverenje, optimizam i jake,

zdrave, inspiriue duhovne misli, koje e se slivati u vau podsvest i vratiti vas u miran i srean ivot. Ukratko etiri velike istine su sledee: Prvo, moramo prihvatiti Boga kao Prisustvo koje je sveprisutno i univerzalno. Drugo, sveprisutno, Bog, koji je svuda oko nas, je u nama. Mi smo u njemu. Bog je ljubav; naa je veza isto tako ljubljena. Tree, Prisustvo je sveznajue: Bog zna i vidi sve i budui da je ljubav, oprata. Usudi se i imaj srca ili hrabrosti da veruje i trai ljubljenog, sveznajueg Boga, koji eli da ti spozna i primi daleko vie nego to zna i eli da primi Gospoda. etvrto, Autor Psalama obavetava nas o nainu kako da primenimo, upotrebimo te istine da izleimo, sauvamo i popravimo um i telo, situacije i veze. Bog je sveprisutan. On je istinski ivot u tebi. To Prisustvo uvek eka na tebe da ga pozove. Bez obzira na teinu nevolje u kojoj moete biti, ovo Prisustvo i Snaga e vam odgovoriti milou, izleenjem i obnavljanjem vae due. Cilj i uloga molitve, meditacije, kontemplacije je da oisti um i da uini da se sadraji naeg uma i srca povinuju naoj upravljakoj svesti. Doslovce, menjanje uobiajenih obrazaca misli i postupaka, ini uenike od naeg uma i srca.

Vama je dobrota data roenjem. Vi ste Boja deca. Prihvatite i priznajte vae kraljevsko i Boansko naslee. Usudite se da verujete da ste dete Kralja nad Kraljevima. Hodajte Kraljevom stazom. Sve je vae!

Poglavlje 11 Tri kljua za spokojni um Negde je reeno da je carstvo raja nalik trgovcu, koji je u potrazi za finim biserima. Kada je nae jedinstveni biser velike vrednosti, on prodaje sve to ima i kupuje taj biser. Biser velike vrednosti i cene je naa svesnost i percepcija da postoji samo jedna mo i jedan uzrok usred svih fenomena to je neto to je sveto ivo prisustvo ivog Boga. Biser velike vrednosti je naa svesnost i percepcija da sve stvari (koje su fenomenalni dokazi ivota) dolaze iz jednog izvora. Nai preci su to nazivali umom, a mistiari boanstvom. Mi to nazivamo ivotom. To je Bog u nama, koji odgovara na misli naeg uma, meditacije naeg srca, nae mate. Metaforiki, klasicistiki, istorijski, biseri su bili predstavnik vrednih ideja, pojmova i ideala koji oplemenjuju, inspiriu, uzdiu i podiu umove i srca ljudskog roda (mukarce i ene, deake i devojice) do ostvarenja izleenja, stvaralake unutranje snage. To stvara situacije, dogaaje, veze i okolnosti naih svakodnevnih ivota u saglasnosti sa naim dominirajuim mislima, idejama, i nasleenim

oseanjima, u saglasnosti sa njihovom prirodom. Biser moemo porediti sa istinom, koja nas oslobaa od duboko ukorenjenih oseanja i stavova, koja nas unazauju. Pitate se, zato ba biser? On ak nije ni klasifikovan kao nakit (kao to je smaragd, safir, rubin, dijamant), ve kao dragulj daleko manje vrednosti, novane. To je proizvod jednog nadraaja, nenormalnog rasta unutar ljuske mekuca; ivi organizam. To je jedan jedini dragulj (nadaleko poznat) koji se pojavljuje kao predstavnik ivota, ivog unutranjeg prisustva. To je kada se mi oseamo dovoljno nadraenim, i uznemirenim tako da imamo oseaj da se ivot odnosi prema nama kao da zaista tragamo i traimo odgovore, i veno znaenje stabilnosti, sigurnosti i tiine. Tako da i usred neke nevolje, postoji skriveni blagoslov, dobroinstvo - koje treba nai ako imamo oi da vidimo i ui da ujemo (oboje simbolizuju voljnost i percepciju). Misaoni mukarac ili ena su ak nezadovoljni manjim kvalitetom bisera: kao prolazne ili privremene sree i radosti. Nismo li svi mi tragai? Zar ne eznemo uvek za jo lepim biserom? Novac je dobar, ali ne vredi mnogo bez prijateljstva. Prijateljstvo je dobro, ali ne vredi ako nisi odan. Odanost muzici i umetnosti je dobra, ali nema teinu bez iste savesti; ista savest je dobra, ali je nemogua bez oprotaja. Sve su to dobre stvari, i treba da budemo zahvalni na njima, kao to treba da izrazimo nau zahvalnost tom lekovitom unutranjem prisustvu. Ali nae traganje za tim jedinstvenim biserom od najvee vrednosti, nadmaene vrednosti u reima Biblije, Carstvo raja. ta je raj? ta nam te rei znae? Sveto Pismo je napisano u iframa i neophodno je deifrovati taj

kod da bismo nali veoma praktine istine skrivene u Svetom pismu, u svetoj knjizi svih religija. Moderni tumai kau da je stanje svesti u harmoniji sa prisustvom, sa Bojim promislima, koje su dobre (korisne i blagotvorne). Raj je svuda. To je uredno, zakonito regulisanje Bojeg Carstva u naem vlastitom umu, telu i stvarima. Raj je unutar svakog od nas. Svesni poloaj uma, smeten u idealnom poloaju, korist koja nam dolazi na um kada uzviknemo, pri ostvarenju nekog srenog dogaaja koji se desio nama samima ili voljenom: Ovo je raj na Zemlji! Raj je isto to i ideal, a Zemlja je njegova manifestacija. Oigledno, carstvo Boje unutar nas nije materijalno; ono je duhovno. Raj je carstvo istih ideja. Zemlja je manifestacija tih ideja. Nova svesnost stvara nove uslove, okolnosti koje su vie u saglasnosti sa naim viim idejama dok mi razmiljamo o njima, mentalno, emocionalno i duhovno. Mi moramo da promenimo nae unutranje misli, oseanja, stavove, i perspektive nas samih, drugih ljudi i svega ostalog. Moramo da odustanemo od onoga to sada imamo (u svesti) u zamenu za ono to elimo. Ne moemo da verujemo u stvaralaku mo unutar nas dok u isto vreme se drimo uverenja da drugi ljudi i situacije ureuju nae ivote. Oigledno, to je kontradikcija koja nas dovodi u orsokak. Naa poreenja govore nam ta da radimo, jer elimo da kao onaj trgovac, tragamo za biserom velike vrednosti. Prodali smo sve to smo imali i kupili taj jedan. Doslovno tumaenje ovoga nema nimalo smisla.

Nai posedi su u stvari nae unapred zamiljene ideje, miljenja, i bilo svako poimanje Boga koji pokazuje favoritizam. Nai posedi ukljuuju lou volju, ozlojeenost, bes prema drugima, i prema nama samima zbog greaka koje smo napravili u prolosti. Ovo je lekcija o selekciji, diskreciji, izboru i vrednostima. Oseaj za vrednost jedan je od najvanijih razvoja u bilo ijem linom ivotu. Razlikuj original od falsifikata, istinu od lai; vie od nieg; vredno od bezvrednog. Nije sluajno osoba u biblijskoj prii ba trgovac, biznismen, oigledno uspean, budui da poseduje bisere koje moe prodati. Sposobnost da procenjuju vrednosti je najoiglednija na pijaci, i za kupca i prodavca, tako da i najjednostavniji um u poslovanju sa bilo kakvom robom iz fizikog sveta moe da razvije istanan oseaj za vrednosti. Princip odabira onoga to je vredno je u nama, odbacujui ono to je bezvredno, i mi ga upotrebljavamo svakog dana. Princip odabira onog vrednijeg pre nego onog to je manje vredno, iri se nagore, beskrajno - kao i svi ostali principi. Carstvo raja je unutra, dakle, mi moramo nauiti da budemo dobri trgovci u naim mislima i oseanjima i da izaberemo veoma promiljeno i uloimo u trite. Odaberite samo one ideje koje unapreuju nae blagostanje i prosperitet, a odbacite, tj. odbijte da prihvatite, ono to to nije. Kupiti jednu ideju; tome suprotno je prodati. Oduvek kupujemo i prodajemo. Koliko esto ste rekli, kada ujete neto to vam se obraa, Da li da kupim ovo? Ovaj zdravi, lekoviti, sveti postupak odreivanja vrednosti je duhovno poimanje oprotaja. To je postupak odustajanja i odricanja manjeg za vee, obnavljanja uma i tela mislima i reima proetim istinom.

Istinsko duhovno izleenje ispunjeno je jedino putem opratanja. Opratanje brie sve greke naeg uma, a harmonija rezultira u svim fazama naeg ivota (tela) i u saglasju je sa boanskim umom i boanskim principom, ili zakonom - pouzdanim zakonom. Greke uma, nerazumevanje, su Biblijski gresi - to je dakle neuspeh da se shvati da je izleiva snaga Gospoda u nama. Zakon je princip istine; a istina je sve ono to je dobro. Ne postoji vena, obavezujua snaga u grehu, ili u greci. Ako su gresi bili stvarni i trajni, kao to istina i dobrota (u svom najviem smislu) ne mogu biti zaboravljeni, niti mogu biti ispravljeni ili zamenjeni boljim, vrednijim. Vi ste duhovno izleivo bie, sveto po roenju, zdravo, celo i potpuno. Kada jednom zauzmemo stav opratanja, tada velika svetlost pada na nas, i mi tada vidimo ta je u stvari znailo ono to smo itali u Bibliji da je sin ovekoljubivi imao doputenje da oprata grehe. Mi, dakle, opratamo sebi samima. Unutranja promena je preko potrebna, za nae sopstveno dobro, da bi bili jedno sa lekovitim prisustvom. Da bi oprostili ostalo, prolost sa svim svojim uvredama i nepravdama omoguava da sve to bude oproteno. Kroz boanski zakon opratanja, mi istimo, obnavljamo na um tako da nam moe biti oproteno. Kada jednom opazimo i prihvatimo ili kupimo najveu od svih istina, mi zaista iskreno volimo Boga. Ljubav je ista sutina postojanja koja previja nae psihike rane i lei i ispravlja sve ono i svakog ko grei. U boanskom umu, ljubav je snaga koja spaja univerzum jednom velianstvenom harmonijom. To je princip usklaivanja koji nas upuuje na

pravi put uma.

naih predaka ka zdravlju, srei, dobroti, prosperitetu i spokoju

Boanska ljubav voli radi ljubavi. To je potovanje, to je bezlina Pravda, ba kao to sunce sija na pravedne i nepravedne podjednako, to je ponueno svakome. Tu smo da prepoznamo i personalizujemo boansku ljubav. Da se setimo da kada se Bogu obratimo za pomo ili utehu, obraamo mu se sa boanskom ljubavlju. To je najinteligentniji, sveznajui princip, koji najvie sjedinjuje. Boanska ljubav je ta koja nas vraa sebi samima; ona reava sve nesporazume; ona obnavlja i ispunjava. Ljubav je stoga ispunjenje zakona. Mi, sami, ispunjavamo zakon naeg ivota - jednom kada prodamo sve nae posede i najvrednije poluge, ivo unutranje prisustvo je kao vodi, savetnik, iscelitelj, prijatelj. Biser od najvee vrednosti je na spokoj uma u svakoj situaciji. Spokoj uma ostvaruje se time to prisustvu Boga unutar vas dajete stvarni smisao. Pesnik i mistik, Lord Alfred Tennyson je napisao:

Razgovarajte s Njim, da bi vas On uo; bie vam blii od daha, blii od ruku i nogu. Kada postanemo smireni i tihi, oseamo boji odgovor. Oseaj smirenosti proima i ispunjava na um i srce. Neko je dobro rekao da je smirenost mo u srcu, sredite Boga i nas samih. To je biser koji sija svom svojom predivnom, iskrenom, providnom lepotom, koja doputa da svetlost dopire do nas, kroz nas i svuda oko nas, ak i usred tame (neke najtee situacije). To je na spas; to je reenje naih problema.

Zanimljivo

je

da

vreme

nude,

vreme

najteih

situacija,

sposobnost, snaga i mo da sve to savladamo su uvek tu. To je boanska ljubav, koja nas podrava i omoguuje da uspemo, obino vrlo uspeno. Uopte, svakog dana smo pod pritiskom obaveza, zahteva, detalja, upadica, sekiracija koje nas optereuju. Mi traimo, u pojedinim prilikama, neto to nam pomae da se okrenemo i vratimo naem boanskom sreditu. I zato onda ne bismo kupili i uzdigli biser? Jedan od mojih najvrednijih poklona je mala, stilizovana, modernistika, kristalna koljka. U njoj je pohranjen jedinstveni biser. Ona je moj najomiljeniji umetniki predmet zato to je to poklon od veoma dragog prijatelja, a takoe slui kao inspiracija. Kada vam nita drugo ne donosi smirenost, videti ga kako sija, sofisticiranim sjajem na suncu, podseajui na prisustvo - setite se bisera. On je simbol rajskog carstva, Boga, prisustva, spokoja, zatite, provienja, i unutranje sree, svega za ta smatramo da je dobro i pravo u ivotu. To je prava religija. Ona daleko prevazilazi teologiju. Isus nije razmiljao teoloki. Volite Boga; oprostite sebi i drugima. Ljubav oslobaa, oprata. To je Boji duh. Isusovo upozorenje Prodaj sve to ima i sledi me, otkriva novu dimenziju i dobija novo znaenje. Prodaj svoje posede, znai u stvari oprotaj. Odrei se manjeg radi veeg. Koliko puta sam poeleo ono to sam mislio da elim? Dovoljno je da oprostim da bih mogao da iskusim i uestvujem u ispunjenijem, izobilnijem ivotu? Sledi me znai slediti njegova uputstva i primer. Otkriete znaenje i svrhu vaeg ivota i zadobiete trajni spokoj uma i venu sreu.

Srea se uobiajeno izjednaava sa razonodom, neka vrsta razonode jeste potrebna za ivotnu ravnoteu, ali pravi misaoni pojedinci kroz istoriju su ukazivali da se srea sastoji iz stvaralake snage, i neustraive tenje za naim sopstvenim najplemenitijim instinktima, idealima nae mladosti, time uzdizali sebe same iz ivotne borbe da inimo sve neophodno da opstanemo, tenje za ivotom u kome bismo udovoljavali dui pratei diktate naeg srca. Oni koji su iskazali hrabrost da slede sebe od poetka, da imaju nezavisno miljenje, izgledalo je da su uvek bili nekako iri od ivota kao to su Mojsije, Buda, Platon, Isus, Muhamed, Emerson, Einstein - sve sami filosofi, naunici, teolozi. Dr. Albert Schweitzer bio je sve to, i dok ga je veina poznavala kao nesebinog fiziara koji je svoj ivot posvetio leenju domorodaca u udaljenim dunglama Afrike, on je u stvari bio daleko vie od toga. U svojoj knjizi, Zavetanje Istine, Dr. J. Kennedy Schultz napisao je da je Dr. Schweitzer opisan kao renesansni ovek koji se uzdigao do duhovnih dimenzija, zbog svoje velike strunosti kao koncertnog orguljaa (i

tehniara) kao i priznatog autoriteta za Johan Sebastijan Bacha. Dobio je svoja prva dva doktorata iz teologije, a godinu dana kasnije i doktorat iz filozofije. Bio je jednako potovan profesor kao i biblijski uenjak. Kada je odluio da e njegov ivotni poziv biti da slui ivotu i ljudima u pravom smislu te rei, sa svojih 30 godina, ponovo je postao student univerziteta gde je bio postavljen za doivotnog profesora - i tako je stupio na studije medicine.

U njegovoj knjizi Izvan Mog ivota i Misli, osvrnuo se na taj period kao najnapornijih sedam godina njegovog ivota. Moda je zato nastavio da daje zakletve svake nedelje i orguljake recitale irom Evrope da bi finansirao svoje studije medicine. Samo su mu njegova psihika snaga i elina, dinamina volja omoguili da preivi i doivi tako briljantan uspeh. 1965. godine, sa 90 godina, on je putovao, jo uvek ouvanih sposobnosti i ogromne energije, to mu je dozvoljavalo da obilazi svoje voljene pacijente. Sa ogromnom sposobnou ovog praktinog mistiara, i njegovog izuzetnog obrazovanja, itav svet je potovao, divio se i pomagao donosei mu sve to je bilo potrebno od zaliha njegovoj bolnici koja se nalazila u dananjem Gabonu u Africi. Tri su ideje formirale filozofiju Dr. Schweitzer. Iako je on na prvom mestu bio teolog, njegova elja je bila da iri istinu koja bi ukljuivala sve ljude, bilo da su oni religiozni ili ne. Oseaj misterije i strahopotovanja - velika misterija Venosti za sve mukarce i ene u svakom ivotnom hodu. Sa svom naom tehnologijom, mi ne moemo stvoriti insekta. elim da upoznam oveka, kao oveka, pod njegovim sopstvenim uslovima, ne da bih ga promenio, ve da bih ga potovao ba onakvog kakav jeste. Svakome je potreban cilj da bi ostvario Bogom dan beskrajni potencijal, bio on ponizan ili ponosan. I potrebna je posveenost tim ciljevima, tako da budemo potpuno obuhvaeni njima. Svako moe da doprinese ivotu do izvesnog stepena. Da popuni ili zameni darove koji su nam ponueni. Postati

zainteresovani za druge i njihovo blagostanje: Uzdiemo se do visina kojih nismo ni svesni. Njegova totalna filozofija, koja druge ini moguim, je obmanjujua jednostavna, ali i sveobuhvatna. On ovo oznaava kao, Potovanje ivota. Zavetao nam je tri velike ideje, kljueve koji otkljuavaju kapije naeg uma i srca: Prava je misterija da ivot kao Boja promisao postoji u nama, svetu, i celom univerzumu. Na cilj je ostvaren ako sluimo ivotu, a ne samo da on slui nama. Potovanje ivota. Potpuni oseaj privrenosti i mi stupamo u razumljiviji ivot i ispunjavamo na cilj time to smo ovde. Prodati sve nae manje inspiriue posede i kupiti jedan veliki oseaj potovanja ivota i spokoja koji prevazilaze razumevanje i postaju i ostaju, zauvek - carstvo raja na Zemlji. Briga i strah mogu da gospodare vaim ivotom jedino ako vi to dozvolite. Imate mo da ih eliminiete iz vaeg ivota. Vi imate Prisustvo u sebi, snagu da promenite ivot. Pomou molitve i meditacije, privrenou vaem duhovnom u vama samima, verom u Boansko, prevazii ete va strah i zabrinutost. Hranei va svesni um pozitivnim mislima, vaa podsvest e pozitivno odgovoriti da se suoi sa problemima, i nai e reenja koja ce rezultirati srenijim, spokojnijim i korisnijim ivotom. Ukratko Nismo li svi mi tragai? Novac je dobar, ali ne vredi mnogo bez prijateljstva. Prijateljstvo je dobro, ali ne vredi ako nisi odan. Odanost muzici i umetnosti je dobra, ali nema teinu bez iste savesti; ista savest je dobra,

ali je nemogua bez oprotaja. Sve su to dobre stvari, i treba da budemo zahvalni na njima, kao to treba da izrazimo nau zahvalnost tom lekovitom unutranjem prisustvu. Carstvo raja je unutra, dakle, mi moramo nauiti da budemo dobri trgovci u naim mislima i oseanjima i da izaberemo veoma promiljeno i uloimo u trite. Odaberite samo one ideje koje unapreuju nae blagostanje i prosperitet, a odbacite, tj. odbijte da prihvatite, ono to to nije. Ljubav je snaga koja spaja univerzum jednom velianstvenom

harmonijom. To je princip usklaivanja koji nas upuuje na pravi put naih predaka ka zdravlju, srei, dobroti, prosperitetu i spokoju uma. Zapamtite i primenite filosofiju Dr. Albert Schweizera, koju on oznaava kao Potovanje ivota. Zavetao nam je tri velike ideje, kljueve koji otkljuavaju kapije naeg uma i srca: 1. Prava je misterija da ivot kao Boja promisao postoji u nama, svetu, i celom univerzumu. 2. Na cilj je ostvaren ako sluimo ivotu, a ne samo da on slui nama. 3. Potovanje ivota.