You are on page 1of 2

Blender 3D Terminoloji

Blender 3D (www.blender.org) program nda kullan lan baz kelimelerin anlamlar ile ilgili bir al mad r. Kendi sitelerinde tam olarak bitmemi olan http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Reference/Glossaryve szlk incelenebilir. Baz terimler ve anlamlar : (http://dictionary.reference.com/, http://translate.google.com) Terim Absorption Alias Ambient anisotropic AO Attenuation Bezier Bias Bilateral Blinn Boid Brownian Buffer Cache Cap Cast Catmull Clump Constraint Contrast CookTorr Damping Datablock Decimate Deinterlace Denim Diffuse Dilate Dissolve Emit Erode Euler Exposure Fac Falloff F-curve Fresnel Gimbal GLSL Grease Halo Harmonious Hemi HSV Hue IK Interpolation Okunu ebzorp n eyli s embi nt enizotropik eyo atenuey n bezie bay s baylet r l blin boyid bravni n baf r ka kep kast ketmul klamp k nsreynt k ntrast koktor demping deytablok desimeyt diint leys denim difyz dayleyt dizolv emit irod oyl r ekpoj r fekt r folof fkrv frenel jimb l cielesel griis heylo harmoni s hemi eyesvi hiu aykey int rpoley n K sa Tan mlama emme takma ad ortam yn ba ml ambientocclusion, sahnedeki atlak ve k elerde daha karart olmas n hesaplayan n izleme yntemidir zay flama Frans zca, matematik fonksiyonlar ile e ri yap m n yarg iki tarafl yans mal glgelendirmede yeniden yans ma seene i verir belirli bir miktar bilgiyi i leyip olas eylem listesi iinde grntleme parac klar n hareketlerinde dzensizlik sa lar tampon nbellek kapak dkm http://en.wikipedia.org/wiki/Catmull%E2%80%93Clark_subdivision_surface yumruklamak s n rlama kontrast Parlak plastik yzeylerde kullan l r parac klar n yzeyden geri dnmesi veri blo u k r p geirmek videolardagz rahats z eden yatay izgileri yok etmek kot yayg n geni letmek feshetmek yaymak a nd rmak Almanca, maruz kalma faktr azalma f e risi Frans zca, gr a s na gre yans t c ve yans t c olmayan zellikleri payla an bir yzey bir nesnenin tek bir eksen etraf nda dnmesini sa layan pivotlu nokta OpenGLShading Language, oyun ve render grnmnn tasar mda da grlebilmesi gres hale uyumlu 180O a l yar mkre ile genel k sa lar hue, saturation, value renk, doygunluk ve de er renk inversekinematics, kemi in kemi e ba lanmas ileri devinim iken, IK zincirleme ba l kemiklerin otomatik olarak s k bir ekilde dndrlmesidir bilinen noktalardan yeni veri noktalar olu turma metodudur

1 Haz rlayan: Tar k BA RIYANIK (tbagriyanik.wordpress.com) 6 A ustos 2011

IOR IPO Jitter Kink Lattice Lennard-Jones Meta Metaball Minnaert Mipmap NLA Nurbs Obstacle Orthographic Panorama Parent Passepartout Permeability Phong Pivot Polyhedron Prefetch Python Quaternion Refraction Repel Rigging RotoBezier Seed Shade Specular Spline Stiffness Strand Tangent Thirds Track UV Verlet Vignette Vorticity WardIso Zenith

ayoar aypio cit r kink latis len rd-cons mita mitabol minert mipmap eneley nrbs obstikl ort grafik pen rama per nt pes partaut prmiabiliti fon piv t polihidr n prife payton kuat rni n refrak n r pel rigin rotobizi r siid eyd spekl r splayn stifn s strend tenc nt trds trek yuvi vrlet vinyet vortisiti vordizo zin t

Index of Refraction, n materyal tipine ba l olarak nesnenin iinden gei yapabilmesi interpolation, animasyon yap m iin kullan lan e ri dzenleme penceresi kameran n hareketlerine rasgele hareket ekleme ilginlik kafes parac klar n bir denge iinde kalmas n sa layan g alan civa gibi kre veya tp eklinde di er nesne ile etkile ime geebilen nesne ok boyutlu organik grnm kazand ran nesne tr k arpt nda kullan lan bir matematik fonksiyon nceden hesaplanan, lekli, filtre dokular d r non-linearanimation, do rusal olmayan animasyon Non-uniformrational B-spline, Kontrol noktalar ile e rive yzeylerin izimidir engel imla panorama ebeveyn btn kilitleri aan anahtar geirgenlik Deri ve organik yzeylerde kullan l r Dndrme ve boyutland rmada nesnenin merkezidir ok yzl cisim belle e nceden yklemek piton Karma k say lar ile boyutlu bo luk hesaplamas k r lmak pskrtmek karakter animasyonunda mimik kazand rmak iin kullan l r Bezier e rileri ile anahtar ereveler elde eden eklenti tohum glge yans t c bspline kama sertlik iplik te et, tahta ve metal nesnelerinde yn ba ml glge yap m Kameran n sanal olarak 3x3 zgara halinde blme ayr lmas iz U ve V dzlemin eksen adlar d r Frans zca, simlasyonda parac k sistemini veri yap s ske vortex o ulu votices, dnen spiral ak kanl Metal veya plastik nesnelerin yans ma glgesinde kullan l r doruk gkyznn st rengi

2 Haz rlayan: Tar k BA RIYANIK (tbagriyanik.wordpress.com) 6 A ustos 2011