Наставни предемети

:

Македонски јазик
Математика
Општество
Природа
Техничко образование
Музичко образование
Ликовно образование
Физичко и здравствено образование
Творештво

Македонски јазик
ГОДИШЕН ПЛАН ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
за четврто одделение
( 5 часа неделно - 180 годишно)
Број
2.
3.
4.
5.

Вкупно

ПОДРАЧЈЕ
ЈАЗИК
ЧИТАЊЕ , ЛИТЕРАТУРА И ЛЕКТИРА
ИЗРАЗУВАЊЕ И ТВОРЕЊЕ
МЕДИУМСКА КУЛТУРА

Бр. на
часови
70 часа
70 часа
30 часа
10

180

Општи цели на наставата по македонски јазик

Ученикот/ученичката:
- да разликува народен говор (дијалекти) наспроти стандарден јазик;
- да чита со разбирање различни текстови;
- да користи правилен ред на зборовите во реченицата;
- да користи именки, придавки, главни броеви и глаголи во усното и писменото
изразување во даден реченичен контекст;
- да користи елементарни граматички и правописни норми при читањето и
пишувањето;
- да чита и прераскажува литературни дела од народната и уметничката литература
соодветна на возраста;
- да се оспособи да раскажува усно и писмено на стандарден јазик;
- да користи различни форми на писмено изразување (текст за: честитка; покана;)

- да составува прашања по дадени одговори;
- да учествува во разговор во кој искажува доживувања, чувства и факти;
- да го збогатува речникот;
- да развива чувство на припадност кон својата и почит кон другите култури;
- да се оспособи да следи информација од различни медиуми и да пренесува кратки
информации од нив;
- да се оспособи да применува ИКТ во функција на наставниот предмет .

Програмско подрачје : ЈАЗИК (70 часа)

Цели и задачи :
Ученикот/ученичката:
- да ги увидува особеностите на народните говори наспроти стандардниот јазик
- да го препознава и разликува усниот од писмениот говор
- да усвои поим за самогласки и согласки
- и да ги разликуваат;
- да го дели зборот на слогови
- да го усвојува поим за конкретни и апстрактни именки;
- да ги разликува конкретните од апстрактните именки
- да го разликува и правилно да го применува родот кај именките во усниот и
писмениот говор;
- да разликува и правилно да го применува бројот кај именките во усниот и
писмениот говор;

- да го усвои поимот за описни придавки и правилно да ги применува во усниот и
писмениот говор;
- да го усвои поимот за заменка како збор кој заменува лице;
- да употребува глаголи искажани во сегашно, минато и идно време (без
дефиниција);
- да усвојува поим за приближна бројност и да ја употребува во усниот и
писмениот говор;
- Да усвојува поим за подмет и прирок;
- да ги разликува подметот и прирокот во реченицата;
- Да го збогатува речникот со зборови што имаат исто или слично значење;
- Да го збогатува речникот со зборови што имаат спротивно значење;
- Да ги усвојува правописните правила за пренесување на дел од зборот од еден ред
во друг;
- Да знае да ги употребува наводниците за изделување на имиња на институции,
улици, списанија и книги во реченицата.
- Да ги усвојува правописните правила за пишување на сопствените именки за
сложени географски имиња, институции, адреси, списанија, празници и др.
- Да го усвојува правилното пишување на приближна бројност и повеќецифрени
броеви со зборови.

Наставни содржини:
1. Јазик: Устен и писмен говор
2. Народен говор и нормиран (стандарден литературен ) јазик
3. Изразување и творење - прераскажување на текстот “Средба”- на дијалектот
од родниот крај
4. Јазик: Употреба на голема буква
5. Јазик: Вежби со примена на голема буква
6. Јазик: самогласки и согласки
7. Јазик: Поим за слог
8. Јазик: Поделба на зборовите на слогови
9. Јазик: Пренесување на збор оде ден ред во друг
10. Јазик: потсети се што си научил

11. Јазик: Реченица - поим
12. Јазик: Подмет и прирок
13. Јазик- вежби за подмет и прирок
14. Јазик: Именки
15. Јазик: Конкретни и апстрактни именки
16. Јазик: Провери го своето знаење за именки
17. Јазик: Род кај именките
18. Јазик - вежби за род кај именките
19. Јазик: Број кај именките
20. Јазик- вежби за број кај именките
21. Јазик: Што научив за именки
22. Јазик: Придавки
23. Јазик: Описни придавки
24. Јазик: Правописни знаци
25. Јазик - вежби со правописни знаци
26. Јазик вежби со придавки
27. Јазик повторување на ужениот материал
28. Јазик контролни прашања
29. Јазик: Глаголи
30. Јазик вежби со глаголи
31. Сегашност, минатост и идност
32. Јазик: лични заменки
33. Јазик вежби со заменки
34. Јазик: Броеви (главни и редни)
35. Јазик вежби со броеви
36. Техника скелетен приказ
37. Јазик: Изговарање и пишување броеви
38. Јазик: броеви за искажување на приближна вредност
39. Јазик: зборови што имаат исто или слично значење
40. Јазик- вежби
41. Јазик: Зборови што имаат спротивно значење
42. Вежби со зборови со спротивно значење
43. Техника пајакова мрежа
44. Бежби од јазик
45. Граматичка вежба
46. Вежби со правописни знаци
47. Задачи по нивоа
48. Јазично катче
49. Јазик повторување
50. Контролни прашања од јазик
51. Јазик техника грозд

Услови и средства за работа :

·
Часовите се изведуваат во матичната училница, мебелот се мести според
потребите на часот ;
·

вербално - текстуална метода , графичка , демонстративна;

·

фронтална, индивидуална, групна работа, во парови ;

·

наставни средства:

- учебник избран на ниво на училиште за соодветниот предмет,
одобрен од страна на
министерот- читанка;
- правопис на македонскиот јазик.;
- Интернет, образовни софтвери;
- слики , табели , наставни ливчиња ;

Корелација
·
содржините од подрачјето Јазик може да се поврзат со содржини од
подрачјата Литература, Изразување и творење и Медиумска култура
·

математика, општество, природа, ликовно образование

Средства и постапки за вреднување :
ДИЈАГНОСТИЧКО ПРОВЕРУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ
На почетокот на учебната година се врши дијагностичко проверување на
предзнаењата на учениците кое се реализира со примена на повеќе инструменти
како што се: дијагностички тестови, со усни прашања подготвени од наставникот,
со усни прашања подготвени од учениците, со пишување кратки состави.

ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ
Формативното следење на постигањата на учениците се реализира со
користење на соодветни методи и постапки:

Разговори наставник/ученик

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

Усни презентации

Писмени прашања и одговори

Наставни ливчиња

Писмени вежби

Тестови

Евидентни и чек листи

Домашни работи


Портфолио - собирање на показатели (детски кзработки, творби, искази и
сл.) за секој ученик посебно кое продолжува во наредното, повисоко одделение.;
На крајот од секое тримесечје, врз основа на сознанијата од формативното
оценување, се реализира микросумативно оценување од чиишто резултати се
оформуваат тримесечните описни вреднувања за постигањата на учениците.

Програмско подрачје: ЧИТАЊЕ ЛИТЕРАТУРА И ЛЕКТИРА (70 часа)

Цели и задачи :
Ученикот/ученичката:
1. Читање
- да чита изразно уметнички и научнопопуларни текстови на двете писма;
- да чита текст по улоги.
2. Литература
а) Проза
- да врши анализа на текст;

- самостојно да прави план за анализа на текст;
- да го определува местото и времето на настан;
- да опишува лик со неговите надворешни особини
-б) Поезија
- да открива поетска слика во лирска песна;
- да ја препознава споредбата како изразно средство (без дефиниција);
- да ги открива сопствените чувства при читање лирски песни
2. Избрани наслови и текстови
Лектира
- самостојно да чита дела од македонската и светската литература;
- да ја открива тематско-идејната основа во делото;
- да одговара и да поставува прашања во врска со прочитаниот текст;
- аргументирано да говори за ликовите и настаните во текстот;
- да врши локализација на настаните по време и простор.

Наставни содржини:
1.

Интерпретација на песната:” Што беше летото”

2.

Интерпретација на песнста: “Посакување”

3.

Обработка на текстот : “Средба”

4.

Обработка на драмскиот текст: “Секогаш прв”

5.

Интерпретација на песната: “Зошто жали славејчето”

6.

Обработка на текстот: “Грозд”

7.

Интерпретација на песната: “11 Октомври”

8.

Обработка на текстот: “Најскапоценото”

9.

Обработка на текстот: “Неостварената желба на врапчињата”

10. Обработка на текстот; “Разговор”
11. Обработка на текстот: “Есенско небо”
12. Проза -текст “Есен”
13. Обработка на песната: “Доцна есен”
14.

Разлика помеѓу поезија и проза

15.

Обработка на текстот: “Предмети”

16.

Интерпретација на песната : “Мојот град”

17.

Обработка на текстот; “Извор”

18.

Обработка на текстот : “Ќерката на дрварот”

19.

Обработка на текстот: “Снаодливиот Васек”

20.

Обработка на текстот: “ Ќерката на соседот”

21.

Обработка на текстот: “Бувот и гавранот”

22.

Обработка на текстот: “Бела приказна”

23.

Интерпретација на песната: “Новогодишна честитка”

24.

Интерпретација на песната: “Пријатели”

25. Интерпретација на песната: “Снегот е убав”
26. Обработка на текстот: “Погрешен подарок”
27. Обработка на текстот:” Не сакаат мртви птици”
28. Обработка на текстот: “Царот и кошулата”
29. Обработка на текстот: “Сонцето и месечината”
30. Обработка на текстот: “ Ранобудниот цвет”

31. Обработка на текстот; “ Пролетно будење”
32. Обработка на текстот: “Злата мајка и добрата тетка”
33. Интерпретација на песната: “Подарок за мама”
34. Басна - определување порака (работа во групи)
35. Обработка на текстот: “Дрво на животот”
36. Обработка на текстот: “ Екобомба”
37. Интерпретација на песната; “Еко песна”
38. Обработка на текстот: “Завист”
39. Првоаприлски шеги
40. Обработка на текстот: “Велигденска радост”
41. Интерпретација на песната: “Велигден”
42. Басна: “ Еленот и роговите”
43. Обработка на текстот: “ Итар Пејо му вади заб на селанецот”
44. Легенда за настанувањето на Дојранското Езеро
45. Обработка на текстот: “Бувот и гавранот”
46. Оработка на текстот: “Како настанала гугутката”
47. Оработка на текстот: “Крал прилично мал”
48. Интерпретација на песната: “Песна за Гоце”
49. Интерпретација на песната: “ Сведи се зелена врба”
50. Обработка на текстот: “Мајско попладне”
51. Обработка на текстот: “Сонот на ешко”
52. Интерпретација на песната: “Пролетни зраци”
53. Обработка на текстот: “Дете и цвеќе”

54. Интерпретација на песната: “Мајски ѕвончиња”
55. Обработка на текстот: “Аптека во вреќа”
56. Обработка на текстот: “Завист”
57. Обработка на текстот: “Приказна за џуџето Трилевип”
58. Интерпретација на песната: “Светулка”
59. Денес сум писател или поет
60. Интерпретација на песната: “ Ај на распуст “

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Лектира: “ Шеќерна проказна” - С. Јаневски
Лектира “ Шеќерна приказна”
Лектира: “Приказни од балкански народи”
Лектира: “Приказни од балкански народи”
Лектира: “Двојната Лота”
Лектира: “Двојната Лота”
Лектира: “ Пинокио” од К. Колоди
Лктира: “Пинокио”
Лектира: “Пипи долгиот чорап”
Лектира: “Пипи долгиот чорап”

Услови и средства за работа :
·
часовите се изведуваат во матичната училница, мебелот се мести според
потребите на часот
·

вербално - текстуална метода, илустративна, демонстративна

·

фронтална, индивидуална, групна работа, во парови ;

·

Наставни средства:

- учебник избран на ниво на училиште за соодветниот предмет, одобрен од страна
на министерот- читанка;
- енциклопедии, речници и сл.;
- Интернет, образовни софтвери;

- списанија;
- аудио-визуелни средства и други средства во зависност од предметот - ЦД;
- други извори на учење во непосредната околина: споменици на културата, музеи,
домови на културата, библиотеки, кина, театри, нацинални паркови итн.

Корелација :
·

математика, општество, природа, ликовно образование

Средства и постапки за вреднување :
ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ
Формативното следење на постигањата на учениците се реализира со користење на
соодветни методи и постапки:
§

Разговори наставник/ученик

§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

Усни презентации

§

Писмени прашања и одговори

§

Наставни ливчиња

§

Писмени вежби

§

Тестови

§

Евидентни и чек листи

§

Домашни работи

§
Портфолио - собирање на показатели (детски кзработки, творби, искази и
сл.) за секој ученик посебно кое продолжува во наредното, повисоко одделение.;
- На крајот од секое тримесечје, врз основа на сознанијата од формативното
оценување, се реализира микросумативно оценување од чиишто резултати се
оформуваат тримесечните описни вреднувања за постигањата на учениците.

Програмско подрачје: ИЗРАЗУВАЊЕ И ТВОРЕЊЕ (30 часа)

Цели и задачи :
Ученикот/ученичката:
1. Усно изразување
- да составува прашања по дадени одговори
- самостојно да прераскажува текстови по даден план;
- самостојно да раскажува за сопствени доживувања од посета на установа
(подаден план);
- самостојно да опишува театарски костими, сцена од гледана претстава; ликови;
- да известува за актуелни настани настани и доживувања од екскурзии, посета на
институции;
2. Писмено изразување
- Да препишува кратки текстови или делови од текстови (од латиница на латиница,
од кирилица на латиница, од латиница на кирилица);
- да препишува текстови со замена на именки, придавки и глаголи со синонимно и
антонимно значење (без именување);
- да прераскажува обработен текст со менување на крајот од текстот - раскажување
по даден почеток;
- да одговара писмено на прашања од обработен текст;
- да раскажува доживеан настан;
- Опишување (по даден план):
о театарски костими, сцена од гледана претстава;
о ликови;

- Самостојно да известува за настани и доживувања од екскурзии, посета на
институции, производни организации идр.
- Самостојно да составува текстови (писмо до непознато другарче)

Наставни содржини:
1.
2.
3.
4.
5.

Усно изразување: “Доживување од летниот распуст”
Писмено изразување- автодиктат на песната “ Што беше летото”
Рецитирање на песната “Посакување”
Изразување и творење -приказна во слики
Изразување и творење - прераскажување на текстот “Средба”- на дијалектот
од родниот крај
6. Драматизација на текстот
7. Изразување и творење- прераскажување по даден план
8. Изразување и творење- прераскажување на текстот во прво лице еднина
9. Изразување и творење - прераскажубање по даде план
10. Раскажување по слика “Есенски слики”
11. Изразување и творење -работа по нивоа
12. Писмено изразување -” Жолтиот лист раскажува”
13. Прераскажување по даден план
14. Раскажување на гледана ТВ емисија
15. Анализа на текстот според даден план
16. Изразно средство споредување
17. Изразување и творење: Не е важно како изгледаш, туку каков си во душата
18. Изразување и творење: “Од илустрација до поетска слика”
19. Пишување новогодишна честитка
20. Писмено изразување: “Моја новогодишна желба”
21. Говорна вежба: како го поминав зимскиот распуст
22. Писмено изразување: “Корка леб за пријателот”
23. Автодиктат на песната со латинични букви
24. Сегашност, минатост и идност
25. Раскажување со даден почеток
26. Изразување и творење прераскажување со изменет крај
27. Раскажување по даден почеток
28. Изразување и творење писмено одговарање на прашања
29. Писмена вежба: “ Штурецот и мравката”
30. Драматизација “ Во библиотека”
31. Прераскажување по дадени прашања
32. Изразување и творење прераскажување со даден почеток
33. Интерпретација на песната: “Подарок за мама”
34. Писмена вежба состав за мајката
35. Пишување честитка со користење на ИКТ
36. Изразување и творење писмо до непознато другарче

37. Драматизација на текстот” Екобомба”
38. Писмено изразување пишување извештај за маскембалот во училиштето
39. Рскажвање на приказни за Итар Пејо
40. Иразно читање на текстот”Како настанала гугутката”
41. Рецитирање и автодиктат на песната”Песна за Гоце”
42. Опис на мјско попладне
43. Рецититање на песната”Пролетни зраци”
44. Драматизација на текстот”Дете и цвеќе”
45. Писмена вежба: “Убавините на месец мај”
46. Изразно читање на текстот”Аптека во вреќа”
47. Анализа на текстот: “Завист”
48. Анализа на текстот”Приказна за џуџето Трилевип”
49. Рецитирање на песната” Ај на распуст “

Услови и средства за работа :
·
часовите се изведуваат во матичната училница, мебелот се мести според
потребите на часот
·

вербално- текстуална метода, илустративна, демонстративна

·

фронтална, индивидуална, групна работа, во парови ;

·

Наставни средства:

- учебник избран на ниво на училиште за соодветниот предмет, одобрен од страна
на министерот- читанка;
- енциклопедии, речници и сл.;
- Интернет, образовни софтвери;
- списанија;
- аудио-визуелни средства и други средства во зависност од предметот - ЦД;
- други извори на учење во непосредната околина: споменици на културата, музеи,
домови на културата, библиотеки, кина, театри, нацинални паркови итн.

Корелација :
·

математика, општество, природа, ликовно образование

Средства и постапки за вреднување :
ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ
Формативното следење на постигањата на учениците се реализира со користење на
соодветни методи и постапки:
§

Разговори наставник/ученик

§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

Усни презентации

§

Писмени прашања и одговори

§

Наставни ливчиња

§

Писмени вежби

§

Тестови

§

Евидентни и чек листи

§

Домашни работи

§
Портфолио - собирање на показатели (детски кзработки, творби, искази и
сл.) за секој ученик посебно кое продолжува во наредното, повисоко одделение.;
- На крајот од секое тримесечје, врз основа на сознанијата од формативното
оценување, се реализира микросумативно оценување од чиишто резултати се
оформуваат тримесечните описни вреднувања за постигањата на учениците.

Програмско подрачје: МЕДИУМСКА КУЛТУРА (10 часа)

Цели и задачи :
Ученикот/ученичката:

- да ги разликува видовите радио емисии;
- да ги разликува видовите ТВ емисии;
- да ги следи и да разликува неколку видови филмови;
- правилно да води телефонски разговор во јавна говорница;
- самостојно да користи информации од детскиот и дневниот печат;
- правилно користење на енциклопедиите како извори за стекнување на знаења.

Наставни содржини:
1. Медиумска култура - радио емисија
2. Медиумска култура - слушање детска радио емисија
3. Медиумска култура - ТВ емисија
4. Раскажување на гледана ТВ емисија
5. Филм
6. Гледање детски филм
7. Театар
8. Медиумска култура: градска библиотека
9. Медиумска култура: Детски печат
10. Песна: “Телефонира или слонира”

Услови и средства за работа :
·
часовите се изведуваат во матичната училница, мебелот се мести според
потребите на часот
·

вербално - текстуална метода, илустративна, демонстративна;

·

фронтална , индивидуална, групна работа, во парови;

·

Наставни средства:

- учебник избран на ниво на училиште за соодветниот предмет, одобрен од страна
на министерот- читанка;
- енциклопедии, речници и сл.;
- Интернет, образовни софтвери;

- списанија;
- аудио-визуелни средства и други средства - ЦД;
- други извори на учење во непосредната околина: споменици на културата, музеи,
домови на културата, библиотеки, кина, театри, нацинални паркови итн.

Корелација:
·

математика, општество, природа, ликовно образование, музичко образование

Средства и постапки за вреднување :
ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ
Формативното следење на постигањата на учениците се реализира со користење на
соодветни методи и постапки:
§

Разговори наставник/ученик

§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

Усни презентации

§

Писмени прашања и одговори

§

Домашни работи

§
Портфолио - собирање на показатели (детски кзработки, творби, искази и
сл.) за секој ученик посебно кое продолжува во наредното, повисоко одделение.;
- На крајот од секое тримесечје, врз основа на сознанијата од формативното
оценување, се реализира микросумативно оценување од чиишто резултати се
оформуваат тримесечните описни вреднувања за постигањата на учениците.
СУМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ Врз основа на целокупните податоци добиени од
следењето се констатира (опишува)
развојната состојба на секој ученик поединечно, во рамките на секое програмско
подрачје.Од формираните сумативни описни оценки на крај од учебната година
внесува соодветни нумерички оценки.

МЕСЕЧНО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

СЕПТЕМВРИ
1. Усно изразување: “Доживување од летниот распуст”
2. Интерпретација на песната:” Што беше летото”
3. Писмено изразување- автодиктат на песната “ Што беше летото”
4. Интерпретација на песнста: “Посакување”
5. Рецитирање на песната “Посакување”
6. Јазик: Устен и писмен говор
7. Изразување и творење -приказна во слики
8. Народен говор и нормиран (стандарден литературен ) јазик
9. Обработка на текстот : “Средба”
10. Изразување и творење - прераскажување на текстот “Средба”- на дијалектот
од родниот крај
11. Јазик: Употреба на голема буква
12. Јазик: Вежби со примена на голема буква
13. Обработка на драмскиот текст: “Секогаш прв”
14. Драматизација на текстот
15. Јазик: самогласки и согласки
16. Јазик: Поим за слог
17. Интерпретација на песната: “Зошто жали славејчето”
18. Јазик: Поделба на зборовите на слогови
19. Обработка на текстот: “Грозд”
20. Јазик: Пренесување на збор оде ден ред во друг
ОКТОМВРИ
1. Јазик: потсети се што си научил
2. Лектира: “ Шеќерна проказна” - С. Јаневски
3. Лектира “ Шеќерна приказна”
4. Јазик: Реченица - поим
5. Медиумска култура- радио емисија
6. Медиумска култура-слушање детска радио емисија
7. Јазик: Подмет и прирок
8. Јазик- вежби за подмет и прирок
9. Интерпретација на песната: “11 Октомври”
10. Обработка на текстот: “Најскапоценото”
11. Обработка на текстот: “Неостварената желба на врапчињата”
12. Изразување и творење- прераскажување по даден план
13. Обработка на текстот; “Разговор”
14. Изразување и творење- прераскажување на текстот во прво лице еднина

15. Обработка на текстот: “Есенско небо”
16. Изразување и творењр - прераскажубање по даде план
17. Раскажување по слика “Есенски слики”
18. Проза -текст “Есен”
19. Јазик: Именки
20. Јазик: Конкретни и апстрактни именки
НОЕМВРИ
1. Јазик: Провери го своето знаење за именки
2. Обработка на песната: “Доцна есен”
3. Разлика помеѓу поезија и проза
4. Изразување и творење -работа по нивоа
5. Писмено изразување -” Жолтиот лист раскажува”
6. Обработка на текстот: “Предмети”
7. Прераскажување по даден план
8. Интерпретација на песната : “Мојот град”
9. Обработка на текстот; “Извор”
10. Јазик: Род кај именките
11. Јазик - вежби за род кај именките
12. Медиумска култура - ТВ емисија
13. Раскажување на гледана ТВ емисија
14. Јазик: Број кај именките
15. Јазик- вежби за број кај именките
16. Обработка на текстот : “Ќерката на дрварот”
17. Анализа на текстот според даден план
18. Лектира: “Приказни од балкански народи”
19. Лектира: “Приказни од балкански народи”
20. Јазик: Што научив за именки
ДЕКЕМВРИ
1. Обработка на текстот: “Снаодливиот Васек”
2. Јазик: Придавки
3. Јазик: Описни придавки
4. Изразно средство споредување
5. Филм
6. Гледање детски филм
7. Јазик: Правописни знаци
8. Јазик - вежби со правописни знаци
9. Обработка на текстот: “ Ќерката на соседот”
10. Јазик вежби со придавки
11. Обработка на текстот: “Бувот и гавранот”
12. Изразување и творење: Не е важно како изгледаш, туку каков си во душата
13. Јазик повторување на ужениот материал
14. Јазик контролни прашања

15. Обработка на текстот: “Бела приказна”
16. Техника петоред
17. Изразување и творење: “Од илустрација до поетска слика”
18. Интерпретација на песната: “Новогодишна честитка”
19. Пишување новогодишна честитка
20. Писмено изразување: “Моја новогодишна желба”
ЈАНУАРИ

1. Говорна вежба: како го поминав зимскиот распуст
2. Интерпретација на песната: “Пријатели”
3. Писмено изразување: “Корка леб за пријателот”
4. Интерпретација на песната: “Снегот е убав”
5. Автодиктат на песната со латинични букви
6. Јазик: Глаголи
7. Јазик вежби со глаголи
8. Сегашност, минатост и идност
9. Обработка на текстот: “Погрешен подарок”
10. Раскажување со даден почеток
ФЕВРУАРИ

1. Обработка на текстот:” Не сакаат мртви птици”
2. Изразување и творење прераскажување со изменет крај
3. Театар
4. Опишување театарски костим
5. Јазик: лични заменки
6. Јазик вежби со заменки
7. Раскажување по даден почеток
8. Обработка на текстот: “Царот и кошулата”
9. Изразување и творење писмено одговарање на прашања
10. Обработка на текстот: “Сонцето и месечината”
11. Писмена вежба: “ Штурецот и мравката”
12. Јазик: Броеви (главни и редни)
13. Јазик вежби со броеви
14. Лектира: “Двојната Лота”
15. Лектира: “Двојната Лота”
16. Техника скелетен приказ
17. Јазик: Изговарање и пишување броеви
18. Медиумска култура: градска библиотека
19. Драматизација “ Во библиотека”
20. Јазик: броеви за искажување на приближна вредност

МАРТ

1. Обработка на текстот: “ Ранобудниот цвет”
2. Прераскажување по дадени прашања
3. Обработка на текстот; “ Пролетно будење”
4. Изразување и творење прераскажување со даден почеток
5. Обработка на текстот: “Злата мајка и добрата тетка”
6. Интерпретација на песната: “Подарок за мама”
7. Писмена вежба состав за мајката
8. Пишување честитка со користење на ИКТ
9. Изразување и творење писмо до непознато другарче
10. Јазик: зборови што имаат исто или слично значење
11. Јазик- вежби
12. Басна - определување порака (работа во групи)
13. Обработка на текстот: “Дрво на животот”
14. Обработка на текстот: “ Екобомба”
15. Драматизација на текстот
16. Интерпретација на песната; “Еко песна”
17. Јазик: Зборови што имаат спротивно значење
18. Вежби со зборови со спротивно значење
19. Медиумска култура: Детски печат
20. Обработка на текстот: “Завист”
АПРИЛ
1. Првоаприлски шеги
2. Писмено изразување пишување извештај за маскембалот во училиштето
3. Лектира: “ Пинокио” од К. Колоди
4. Лктира: “Пинокио”
5. Техника пајакова мрежа
6. Обработка на текстот: “Велигденска радост”
7. Интерпретација на песната: “Велигден”
8. Песна: “Телефонира или слонира”
9. Вежби од јазик
10. Басна: “ Еленот и роговите”
11. Граматичка вежба
12. Обработка на текстот: “ Итар Пејо му вади заб на селанецот”
13. Рскажвање на приказни за Итар Пејо
14. Легенда за настанувањето на Дојранското Езеро
15. Обработка на текстот: “Бувот и гавранот”
16. Вжби со правописни знаци
17. Оработка на текстот: “Како настанала гугутката”
18. Иразно читање на текстот
19. Оработка на текстот: “Крал прилично мал”

20. Зачи по нивоа
МАЈ

1. Интерпретација на песната: “Песна за Гоце”
2. Рецитирање и автодиктат на песната
3. Интерпретација на песната: “ Сведи се зелена врба”
4. Обработка на текстот: “Мајско попладне”
5. Опис на мјско попладне
6. Обработка на текстот: “Сонот на ешко”
7. Јазично катче
8. Интерпретација на песната: “Пролетни зраци”
9. Рецититање на песната
10. Обработка на текстот: “Дете и цвеќе”
11. Драматизација на текстот
12. Интерпретација на песната: “Мајски ѕвончиња”
13. Писмена вежба: “Убавините на месец мај”
14. Јазик повторување
15. Контролни прашања од јазик
16. Лектира: “Пипи долгиот чорап”
17. Лектира: “Пипи долгиот чорап”
18. Обработка на текстот: “Аптека во вреќа”
19. Изразно читање на текстот
20. Обработка на текстот: “Завист”
ЈУНИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Анализа на текстот: “Завист”
Обработка на текстот: “Приказна за џуџето Трилевип”
Анализа на текстот
Интерпретација на песната: “Светулка”
Јазик техника грозд
Денес сум писател или поет
Интерпретација на песната: “ Ај на распуст “
Рецитирање на песната
Говорна вежба : -Лето

На почетокот од страницата
Математика

ГОДИШЕН ПЛАН ПО МАТЕМАТИКА

За четврто одделение
( 4 часа неделно - 144 годишно)

Број ПРОГРАМСКИ
ПОДРАЧЈА

1.
2.
3.
4.
5.

БРОЕВИ ДО 1 000. СОБИРАЊЕ И
ОДЗЕМАЊЕ ДО 1 000
ГЕОМЕТРИСКИ ФИГУРИ ВО
РАМНИНА
МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ НА
БРОЕВИТЕ ДО 1 000
МЕРЕЊЕ
РАБОТА СО ПОДАТОЦИ

Часови

Утврд. Вкупно

за

и

обработка
31

повт.
11

42

17

13

30

29

13

42

13
6

5
6

18
12

Време
на реал.

IX, X,
XI,
XI, XII, I
II, III,
IV
IV, V
V, VI

Општи цели на наставата по математика:

Ученикот / ученичката се оспособува:
да ги извршува основните аритметички операции во множеството на
природните броеви до 1 000;
да ги применува основните аритметички операции при решавање на
проблеми од практиката;
да воочува проблемски ситуации во секојдневниот живот и да наоѓа
начини за решавање;

да ги разликува и црта геометриските фигури: точка, права, отсечка,
полуправа, рамнина, агол и триаголник;
да ракува и да мери со инструментите за мерење должина, маса, време,
течност;
да врши проценки при мерењето на величините и со мерење да ги
проверува своите проценки;
да прибира, класифицира, споредува, чита, презентира и интерпретира
податоци;
-

логички да размислува;

да стекне особини на: самостојност, иницијативност, точност,
љубопитност, истрајност во работата;
да го јакне чувството на сигурност и самодоверба, при што
математиката ја доживува како пријатно искуство.

Програмско подрачје:
БРОЕВИ ДО 1 000. СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ ДО 1 000 (42 часа)

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката се оспособува:
-

да претставува множества со Венов дијаграм;

да воочува и покажува елемент на дадено множество, да одредува број
на елементи во множеството;
да ги применува поимите: припаѓа и не припаѓа и симболички да ги
запишува;
-

да одредува унија и пресек на множества и симболички да ги запишува.

-

да собира и одзема броеви до 100 (повторув.)

-

да чита и запишува броеви до 1 000.

-

да одредува месна вредност на цифра во бројот.

-

да споредува броеви до 1 000;

-

да одреди претходник и следбеник на даден трицифрен број;

-

да ги применува редните броеви во практични примери;

-

да ги препознава парните, односно непарните броеви до 1 000.

-

да собира и одзема стотки, односно десетки, до 1 000;

-

да собира трицифрен и едноцифрен број (без премин);

-

да собира трицифрен и двоцифрен број (без премин);

-

да одзема едноцифрен од трицифрен број (без премин);

-

да одзема двоцифрен од трицифрен број (без премин);

да собира трицифрен и двоцифрен број (со дополнување до полна
десетка);
-

да одзема едноцифрен број од полна десетка и стотка;

-

да собира трицифрен и едноцифрен број (со премин);

-

да собира трицифрен и двоцифрен број (со премин);

-

да одзема едноцифрен од трицифрен број (со премин);

-

да одзема двоцифрен од трицифрен број (со премин).

-

да собира и одзема трициффрени броеви во ред и во колона;

-

да одредува вредност на бројни изрази (со една или две операции);

-

да решава проблеми од секојдневниот живот.

да ја воочи непроменливоста на збирот при промена на местата на
собироците;
да групира три и повеќе собироци и да разбере дека збирот не зависи од
начинот на групирањето на собироците.

-

да решава текстуални задачи со две операции.

-

да решава равенки;

-

да врши проверка на точноста на решението на равенката.

Наставни содржини:
1. Броеви до 100
2. Собирање и одземање до бројот 100 без премин
3. Собирање и одземање до бројот 100 со премин
4. Множества - елементи на множества
5. Број на множество
6. Пресек на множества
7. Унија на множества
8. Множества - проверување
9. Броеви до 1000 составени од полни стотки
10. Одредување месна вредност
11. Броеви до 1000 припадност
12. Споредување на броевите до 1000
13. Парни и непарни броеви
14. Редни броеви
15. Собирање на полни стотки ( 300+200 )
16. Собирање на полни стотки со полни десетки ( 300+20 )
17. Собирање полна стотка со единица ( 300+2 )
18. Одземање на полни стотки ( 500-200 )
19. Одземање на полна десетка од стотка и десетка ( 320-20 )
20. Одземање на единици од стотки и единици ( 302-2 )
21. Собирање на стотки и десетки со полна десетка ( 320+40 )
22. Собирање на полна стотка со стотки и десетки ( 500+270 )
23. Одземање на полна десетка од стотки и десетки ( 360-40 )
24. Одземање на стотки и десетки од стотки и десетки (770-270 )
25. Собирање и одземање вежби
26. Собирање на стотки десетки и единици со стотки десетки и единици
(345+124 )
27. Одземање на стотки десетки и единици од стотки десетки и единици
( 469-124 )
28. Собирање на стотки десетки и единици со стотки десетки и единици
( 238+145 ) со премин во разредот единици
29. Вежби собирање и одземање
30. Одземање на стотки десетки и единици со стотки десетки и единици со
премин во разредот десетки ( 174+265 )
31. Одземање на стотки десетки и единици од стотки десетки и единици со
премин во разредот десетки ( 439-265 )

32. Вежби - собирање и одземање
33. Собирање стотки десетки и единици со стотки десетки и единици
(167+256 )
34. Одземање на стотки десетки и единици од стотки десетки и единици
( 432-167 )
35. Вежби- собирање и одземање
36. Собирање од видот ( 537+463 )
37. Одземање од 1000
38. Вежби
39. Определување непознат собирок
40. Определување намаленик, намалител
41. Задачи за вежбање
42. Проверување - контролна задача

Услови и средства за работа :
·
Часовите се изведуваат во матичната училница , мебелот се мести според
потребите на часот ;
·

вербално - текстуална метода , графичка , демонстративна ;

·

фронтална , индивидуална , групна работа , во парови ;

учебник , слики , табели , наставни ливчиња; пластични или картонски
броеви; различни броеви во делови кои треба да се спојат; бројалка со
топчиња;

Корелација :
·

природа, македонски јазик, ликовно образование

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§ Често и навремено набљудување на ученикот додека работи со конкретни
предмети, средства, инструменти
§
Тематско утврдување и проверка на стекнатите знаења на крајот на
тематските целини;

§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

Усни презентации

§

Практични изведби

§

Писмени прашања и одговори

§

Наставни ливчиња

§

Тестови изработени од наставникот

§

Користење на евиденциони и чек листи, анегдотски белешки;

§

Збирка електронски творби изработени на компјутер

§

Портфолио (досие со трудови на ученикот)

Програмско подрачје:
ГЕОМЕТРИСКИ ФИГУРИ ВО РАМНИНА (30 часа)

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката се оспособува:
- да воочи дека низ една точка може да се нацртаат бесконечно многу прави и дека
низ две точки може да се нацрта само една права;
- да означи точки на правата и точки надвор од правата и да ги претставува
симболички;
- графички да претставува пресек на две прави;
- да препознава, именува, разликува, графички да претставува и означува
полуправа и отсечка;
- да мери и споредува должини на отсечки и симболички да ја запишува
должината;

- да препознава и графички и симболички да претставува точка, права и
рамнина;
- да црта, именува и означува агол;
- да ги одредува елементите на агол;
- да разликува испоредува прав, остар и тап агол;
- графички да претставува прав агол со шаблон;
- да црта нормални и паралелни прави;
- да знае што е триаголник;
- да разликува триаголници според должините на страните;
- да разликува триаголници според големините на аглите.

Наставни содржини:
1. Рамнина
2. Права
3. Заемна положба на точка и права
4. Точка, права, рамнина - вежби
5. Права низ една точка
6. Права низ две точки
7. Вежби- права низ една точка, права низ две точки
8. Полуправа
9. Отсечка
10. Права, полуправа, отсечка - вежби
11. Должина на отсечка
12. Должина на отсечка - вежби
13. Контролна задача
14. Агол
15. Агол - вежби
16. Прав агол
17. Остар и тап агол
18. Прав, остар и тап агол - вежби
19. Прави што се сечат
20. Прави што се сечат - вежби
21. Паралелни прави
22. Паралелни прави - вежби
23. Нормални прави

24. Нормални прави - вежби
25. Триаголник
26. Видови триаголници според страните
27. Видови триаголници според страните - вежби
28. Видови триаголници според аглите
29. Видови триаголници според аглите - вежби
30. Контролна задача

Услови и средства за работа :
·
Часовите се изведуваат во матичната училница , мебелот се мести според
потребите на часот ;
·

вербално - текстуална метода , графичка , демонстративна ;

·

фронтална , индивидуална , групна работа , во парови ;

·
учебник , слики , табели , наставни ливчиња; слики, форми,
фотографии; танграм; слагалки;

Корелација :
·

природа, македонски јазик, ликовно образование

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§ Често и навремено набљудување на ученикот додека работи со конкретни
предмети, средства, инструменти
§
Тематско утврдување и проверка на стекнатите знаења на крајот на
тематските целини;
§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

Усни презентации

§

Практични изведби

§

Писмени прашања и одговори

§

Наставни ливчиња

§

Тестови изработени од наставникот

§

Користење на евиденциони и чек листи, анегдотски белешки;

§

Збирка електронски творби изработени на компјутер

§

Портфолио (досие со трудови на ученикот)

Програмско подрачје:
МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО 1 000 (42 часа)

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката се оспособува:
- да множи десетки и стотки со едноцифрен број;
- да дели десетки и стотки со едноцифрен број, без остаток;
- да одреди производ на даден број со 1;
- да го одреди количник кога делителот е 1;
- да го одреди производот кога едниот множител е 0;
- да го одреди количникот кога деленикот е 0;
- да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин, односно со
премин;

- да одредува количник на број со едноцифрен делител така што секоја цифра
во деленикот е делива со делителот;
- да одредува количник на број и едноцифрен делител, при што една од
цифрите на деленикот не е делива со делителот;
- да одредува количник на број со едноцифрен делител така што цифрите на
деленикот не се деливи со делителот;
- да одредува количник на број и едноцифрен делител, со остаток;
- да прави проверка на резултатот при делење без остаток и при делење со
остаток;
- да го проценува резултатот и да врши проверка со калкулатор;
- да ги применува комутативното својство и асоцијативното својство на
множењето;
- да го применува дистрибутивното својство на множењето во однос на
собирањето и одземањето во практични примери;
- да го применува редоследот на операциите во задачи;
- да одредува вредност на броен израз;
- да решава равенки што ги содржат операциите множење и делење.
- да препознава цело, половина, четвртина и осмина од целото;
- да препознава дропки помали од 1;
- да ги запишува дропките: една половина ( 2/1 ), една четвртина ( 4/1 ) и една
осмина ( 8/1 );
- да споредува дропки со еднакви именители и да ги подредува по големина.

Наставни содржини:
1.
2.
3.
4.

Множење на броеви од десетки и стотки со едноцифрен број
Делење на броеви од десетки и стотки со едноцифрен број
Броевите 0 и 1 како множители
Бројот 0 како деленик и 1 како делител

5. Вежби - броевите 0 и 1 како множители, бројот 0 како деленик и 1 како
делител
6. Бројни изрази
7. Множење на збир со број
8. Множење на разлика со број
9. Множење на збир со број, множење на разлика со број - вежби
10. Множење со едноцифрен број ( без премин )
11. Множење со едноцифрен број ( без премин ) - вежби
12. Множење со едноцифрен број со премин ( 36 · 2 , 236 · 2 )
13. Множење со едноцифрен број со премин ( 36 · 2, 236 · 2 ) - вежби
14. Множење со едноцифрен број со премин ( 41· 3, 241· 3)
15. Множење со едноцифрен број со премин ( 41· 3, 241· 3 ) - вежби
16. Множење со едноцифрен број со премин ( 367· 2 )
17. Множење со едноцифрен број со премин ( 367· 2 ) - вежби
18. Множење со едноцифрен број со премин ( 75 · 4 , 125· 8 )
19. Множење со едноцифрен број со премин ( 125 · 8 ) - вежби
20. Вежби - множење со едноцифрен број со премин
21. Контролна задача
22. Делење со остаток
23. Делење на збир со број
24. Делење на разлика со број
25. Задачи за вежбање
26. Делење со едноцифрен број (36 : 3, 369 : 3)
27. Делење со едноцифрен број (56 : 4)
28. Делење со едноцифрен број (856 : 4)
29. Делење со едноцифрен број (856 : 4) - вежби
30. Делење со едноцифрен број (362 : 2)
31. Делење со едноцифрен број (432 : 3)
32. Делење со едноцифрен број (432 : 3) - вежби
33. Делење со едноцифрен број (324 : 3)
34. Делење со едноцифрен број (324 : 3) - вежби
35. Делење со едноцифрен број (195 : 3)
36. Делење со едноцифрен број (195 : 3) - вежби
37. Определување непознат множител
38. Определување непознат деленик
39. Определување непознат делител
40. Контролна задача
41. Делови од цело - запишување делови од цело
42. Споредување на дропки

Услови и средства за работа :
·
Часовите се изведуваат во матичната училница , мебелот се мести според
потребите на часот ;

·

вербално - текстуална метода , графичка , демонстративна ;

·

фронтална , индивидуална , групна работа , во парови ;

учебник , слики , табели , наставни ливчиња; пластични или картонски
броеви; различни броеви во делови кои треба да се спојат; бројалка со
топчиња;

Корелација :
·

природа, македонски јазик, ликовно образование

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§ Често и навремено набљудување на ученикот додека работи со конкретни
предмети, средства, инструменти
§
Тематско утврдување и проверка на стекнатите знаења на крајот на
тематските целини;
§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

Усни презентации

§

Практични изведби

§

Писмени прашања и одговори

§

Наставни ливчиња

§

Тестови изработени од наставникот

§

Користење на евиденциони и чек листи, анегдотски белешки;

§

Збирка електронски творби изработени на компјутер

§

Портфолио (досие со трудови на ученикот)

Програмско подрачје: МЕРЕЊЕ (18 часа)

Цели и задачи:
Ученикот/ ученичката се оспособува:
- да чита часовник и да мери време (во часови, минути и секунди) со часовник;
- да ги разбере поимите деценија, век и милениум,
- да проценува изминато време во часови и минути.
- Да мери и споредува должии во сантиметри (цм), дециметри (дм) и метри (м);
- да ги знае единиците мерки милиметар и километар
- да ги споредува единиците мерки и поголемите единии мерки да ги претвора
во помали;
- да споредува и проценува должини на предмети без мерење и да врши
проверка со мерење.
- Да мери маса во килограми и декаграми со помош на вага;
- да врши проценка на маса во декаграми и килограми и со мерење ја
проверува својата проценка;
- да мери волумен на течност во литри и децилитри.

Наставни содржини:
1. Час. Минута
2. Секунда
3. Задачи за вежбање
4. Деценија, век
5. Милениум
6. Задачи за вежбање
7. Метар, дециметер, центиметер
8. Милиметар
9. Проценување и мерење должина
10. Километар
11. Килограм

12. Декаметар
13. Проценување и мерење маса
14. Тон
15. Литар
16. Децилитар
17. Задачи за вежбање
18. Контролна задача

Услови и средства за работа :
·
Часовите се изведуваат во матичната училница , мебелот се мести според
потребите на часот ;
·

вербално - текстуална метода , графичка , демонстративна ;

·

фронтална , индивидуална , групна работа , во парови ;

·
учебник , слики , табели , наставни ливчиња; различни материјали за
мерење; метра за мерење; линијари; вага; часовник, песочен и воден
часовник; цедалка;
Корелација :
·

природа, македонски јазик, ликовно образование

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§ Често и навремено набљудување на ученикот додека работи со конкретни
предмети, средства, инструменти
§
Тематско утврдување и проверка на стекнатите знаења на крајот на
тематските целини;
§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

Усни презентации

§

Практични изведби

§

Писмени прашања и одговори

§

Наставни ливчиња

§

Тестови изработени од наставникот

§

Користење на евиденциони и чек листи, анегдотски белешки;

§

Збирка електронски творби изработени на компјутер

§

Портфолио (досие со трудови на ученикот)

Програмско подрачје: РАБОТА СО ПОДАТОЦИ (12 часа)

Цели и задачи:
Ученикот да се оспособува:
- да прибира, селектира, подредува и претставува податоци.
- Да чита податоци од сликовити прикази, табели, графикони и истите да ги
интерпретира;
- да прави графички прикази на податоци со помош на конкретни материјали.

Наставни содржини:
1. Прибирање на податоци
2. Средување на податоци
3. Читање на податоци - Столбест дијаграм
4. Читање на податоци - Линиски дијаграм
5. Претставување податоци - Столбст дијаграм
6. Претставување податоци - Линиски дијаграм
7. Задачи за вежбање
8. Задачи за вежбање
9. Контролна задача
10. Анализа на контролната задача
11. Решавање магичен квадрат
12. Реши брзо и точно

Услови и средства за работа :
·
Часовите се изведуваат во матичната училница , мебелот се мести според
потребите на часот ;
·

вербално - текстуална метода , графичка , демонстративна ;

·

фронтална , индивидуална , групна работа , во парови ;

·

учебник , слики , табели , компјутер, наставни ливчиња ;

Корелација :
·

природа, македонски јазик, ликовно образование

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§ Често и навремено набљудување на ученикот додека работи со конкретни
предмети, средства, инструменти
§
Тематско утврдување и проверка на стекнатите знаења на крајот на
тематските целини;
§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

Усни презентации

§

Практични изведби

§

Писмени прашања и одговори

§

Наставни ливчиња

§

Тестови изработени од наставникот

§

Користење на евиденциони и чек листи, анегдотски белешки;

§

Збирка електронски творби изработени на компјутер

§

Портфолио (досие со трудови на ученикот)

Во текот на наставната година се користи комбинирано описно и
бројчано оценување, а на крајот на годината ученикот се оценува со
нумерички оценки од 1 до 5.

Месечно распределение по математика

СЕПТЕМВРИ
Прва седмица
1.Броеви до 100
2. Собирање и одземање до бројот 100 без премин
3. Собирање и одземање до бројот 100 со премин
4. Множества-елементи на множества
Втора седмица
1.Број на множество
2. Пресек на множества
3. Унија на множества
4.Множества - проверување
Трета седмица
1.Броеви до 1000 составени од полни стотки
2. Одредување месна вредност
3. Броеви до 1000 припадност
4. Споредување на броевите до 1000

Четврта седмица
1. Парни и непарни броеви
2. Редни броеви
3. Собирање на полни стотки ( 300+200 )
4. Собирање на полни стотки со полни десетки ( 300+20 )

ОКТОМВРИ

Прва седмица
1. Собирање полна стотка со единица ( 300+2 )
2. Одземање на полни стотки ( 500-200 )
3. Одземање на полна десетка од стотка и десетка ( 320-20 )
4. Одземање на единици од стотки и единици ( 302-2 )
Втора седмица
1.Собирање на стотки и десетки со полна десетка ( 320+40 )
2. Собирање на полна стотка со стотки и десетки ( 500+270 )
3. Одземање на полна десетка од стотки и десетки ( 360-40 )
4. Одземање на стотки и десетки од стотки и десетки (770-270 )
Трета седмица
1. Собирање и одземање вежби
2. Собирање на стотки десетки и единици со стотки десетки и единици
(345+124 )
3. Одземање на стотки десетки и единици од стотки десетки и единици
( 469-124 )

4. Собирање на стотки десетки и единици со стотки десетки и единици
( 238+145 ) со премин во разредот единици
Четврта седмица
1. Вежби собирање и одземање
2 Одземање на стотки десетки и единици со стотки десетки и единици со
премин во разредот десетки ( 174+265 )
3 Одземање на стотки десетки и единици од стотки десетки и единици со
премин во разредот десетки ( 439-265 )
4. Вежби - собирање и одземање

НОЕМВРИ
Прва седмица
1. Собирање стотки десетки и единици со стотки десетки и единици (167+256 )
2. Одземање на стотки десетки и единици од стотки десетки и единици
( 432-167 )
3.Вежби- собирање и одземање
4. Собирање од видот ( 537+463 )
Втора седмица
1. Одземање од 1000
2. Вежби
3. Определување непознат собирок
4. Определување намаленик, намалител
Трета седмица
1. Задачи за вежбање

2. Проверување - контролна задача
3. Рамнина
4. Права
Четврта седмица
1.Заемна положба на точка и права
2.Точка, права, рамнина - вежби
3. Права низ една точка
4. Права низ две точки

ДЕКЕМВРИ
Прва седмица
1. Вежби- права низ една точка, права низ две точки
2. Полуправа
3. Отсечка
4. Права, полуправа, отсечка - вежби
Втора седмица
1.Должина на отсечка
2. Должина на отсечка - вежби
3. Контролна задача
4. Агол
Трета седмица
1.Агол - вежби
2.Прав агол

3. Остар и тап агол
4. Прав, остар и тап агол - вежби
Четврта седмица
1. Прави што се сечат
2. Прави што се сечат - вежби
3. Паралелни
прави
4. Паралелни прави - вежби

ЈАНУАРИ
Трета седмица
1. Нормални прави
2. Нормални прави - вежби
3. Триаголник
4. Видови триаголници според страните
Четврта седмица
1. Видови триаголници според страните - вежби
2. Видови триаголници според аглите
3. Видови триаголници според аглите - вежби
4. Контролна задача

ФЕВРУАРИ
Прва седмица

1.Множење на броеви од десетки и стотки со едноцифрен број
2. Делење на броеви од десетки и стотки со едноцифрен број
3. Броевите 0 и 1 како множители
4. Бројот 0 како деленик и 1 како делител
Втора седмица
1. Вежби - броевите 0 и 1 како множители, бројот 0 како деленик и 1 како
делител
2. Бројни изрази
3. Множење на збир со број
4. Множење на разлика со број
Трета седмица
1. Множење на збир со број, множење на разлика со број - вежби
2. Множење со едноцифрен број ( без премин )
3. Множење со едноцифрен број ( без премин ) - вежби
4. Множење со едноцифрен број со премин ( 36 x 2 , 236 x 2 )
Четврта седмица
1. Множење со едноцифрен број со премин ( 36 x 2, 236 x 2 ) - вежби
2. Множење со едноцифрен број со премин ( 41x 3, 241x 3)
3. Множење со едноцифрен број со премин ( 41x 3, 241x 3 ) - вежби
4. Множење со едноцифрен број со премин ( 367x 2 )

МАРТ
Прва седмица
1. Множење со едноцифрен број со премин ( 367x 2 ) - вежби

2. Множење со едноцифрен број со премин ( 75 x 4 , 125x 8 )
3. Множење со едноцифрен број со премин ( 125x8 ) - вежби
4. Вежби - множење со едноцифрен број со премин
Втора седмица
1. Контролна задача
2. Делење со остаток
3. Делење на збир со број
4. Делење на разлика со број
Трета седмица
1. Задачи за вежбање
2. Делење со едноцифрен број ( 36:3, 369:3 )
3. Делење со едноцифрен број ( 56:4 )
4. Делење со едноцифрен број ( 856:4 )
Четврта седмица
1. Делење со едноцифрен број ( 856:4 ) - вежби
2. Делење со едноцифрен број ( 362:2 )
3.Делење со едноцифрен број ( 432:3)
4. Делење со едноцифрен број ( 432:3) - вежби

АПРИЛ
Прва седмица
1. Делење со едноцифрен број (324:3)
2. Делење со едноцифрен број (324:3) - вежби

3. Делење со едноцифрен број ( 195:3 )
4 Делење со едноцифрен број ( 195:3 ) - вежби
Втора седмица
1. Определување непознат множител
2. Определување непознат деленик
3. Определување непознат делител
4. Контролна задача
Трета седмица
1. Делови од целло - запишување делови од цело
2. Споредување на дропки
3. Час. Минута
4.Секунда
Четврта седмица
1. Задачи за вежбање
2. Деценија, век
3. Милениум
4. Задачи за вежбање

МАЈ
Прва седмица
1.Метаретар, дециметер, центиметер
2. Милим
3.Проценување и мерење должина

4. Километар
Втора седмица
1. Килограм
2. Декаметар
3. Проценување и мерење маса
4. Тон
Трета седмица
1.Литар
2. Децилитар
3. Задачи за вежбање
4.Контролна задача
Четврта седмица
1. Прибирање на податоци
2. Средување на податоци
3. Читање на податоци - Столбест дијаграм
4. Читање на податоци - Линиски дијаграм

ЈУНИ
Прва седмица
1. Претставување податоци - Столбест дијаграм
2. Претставување податоци - Линиски дијаграм
3. Задачи за вежбање
4. Задачи за вежбање

Втора седмица
1.Контролна задача
2. Анализа на контролната задача
3.Решавање магичен квадрат
4. Реши брзо и точно

На почеток од страницата
Општество

ОПШТЕСТВО
IV одделение
( 2 часа седмично, 72 часа годишно )
Годишно глобално планирање на наставата

Р.
б

Програмски
подрачја

1
СЕМЕЈСТВО,
. ДОМАЌИНСТВ
ОИ
ОПШТЕСТВО
2. ЖИВЕАЛИШТА
И НАСЕЛБИ
3.

ОПШТИНА

Часови за ПовторувањеИст Вкупно Време на
обработка утврдување
реализација
вежби

15

3

10

28 IX, X, XI,XII

13

2

7

22

XII, I, II, III

16

3

3

22

III, IV, V,
VI

Општи цели на наставата по запознавање на околината

Ученикот/ученичката:
 да ги надгради знаењата за просторот во кој живеат и работат
луѓето и во кој се одвиваат нивните меѓусебни
 односи (семејство, дом, општина);
 да ја развие просторната ориентација на географската карта за
крајот во кој живее и пошироката околина,
 односно општината;
 да се запознава со основните природни и географски
карактеристики во пошироката околина и нивното
 влијание на стопанството, културата и другите области во
животот и работата на луѓето;
 да ја увиди пошироката просторна ориентација на својата
околина и општините во Република Македонија и
 нејзиното окружување (информативно);
 да го осознава и споредува сегашниот општествен живот на
луѓето во семејството и пошироката околина
 (општината) со животот и работата на луѓето во минатото;
 да развива чувство на почит кон историското наследство и
традициите во локалната заедница;
 да развива свест за припадност кон семејството, општината и
поширокото општество на Република
 Македонија;
 да се оспособува за активно учество во истражување на
минатото со помош на користење на различни
 извори (Интернет, музејски предмети, стари слики, книжевни
творби и сл.);
 да се запознава со културата како специфична карактеристика
на секојдневниот живот на човекот;

 да ги сознава и почитува културните и верските различности на
луѓето во пошироката околина (општината);
 да познава примери од македонската културна традиција, како и
од традициите и културата на другите
 заедници во Република Македонија;
 да ги развива способностите за сознавање на непосредната
општествена средина (семејство, поширока
 околина/општина);
 да ги увидува условите за својата активност во групите со
врсниците, во паралелката во училиштето и
 пошироката средина;
 да ги познава и разбира основните човекови права и правата и
одговорностите на ученикот;
 да ги разбира начините на соработка меѓу луѓето и меѓусебната
поддршка во споредба со конфликтите, како и за решавање на
конфликтите.

Програмско подрачје: СЕМЕЈСТВО, ДОМАЌИНСТВО И
ОПШТЕСТВО - 28 часа

Цели и задачи :
Ученикот/ученичката:
- да ги проширува сознанијата за семејството како сродничка
заедница;
- да умее да распознава основни видови на семејства;
- да ја осознае поврзаноста на семејниот живот и активностите во
него со другите активности на луѓето;

- да ја увиди улогата на бракот како основа на семејството;
- да ги продлабочи знаењата за домот и редот во домаќинството;
- да се поттикнува да ги сфати улогата, значењето и функциите на
домаќинството и активностите кои се извршуваат во него;
- да ги осознае карактеристиките на различните видови семејства и
домаќинства;
- да ја осознае разликата помеѓу приватноста и јавноста;
- да ја увиди својата поврзаност со општеството преку различните
начини на информирање.

Наставни содржини:
1.

Семеен живот

2.

Изработка на призма на семејството

3.

Видови семејства (потесно,пошироко)

4.

Родово стебло

5.

Временска лента

6.

Семејството низ историјата и денес

7.

Истражувачка активност

8.

Венов дијаграм ( пополнување )

9.

Улогата на родителите и старателите

10.

Пополнување табела за права и обврски на децата

11.

Проектна наставна работа

12.

Повторување за семејство

13.

Брачен живот и брачни улоги

14.

Ако сакаш повеќе да знаеш (познати меѓународни денови)

15.

Изработка на подарок

16.

Живот во домаќинството

17.

Пополнување со техниката Венов дијаграм

18.

Планирање на домашниот буџет

19.

Сопственост

20.

Приватност

21.

Пополнување табела

22.

Начин на информирање

23.

Дневни весници

24.

Радио, телевизија, интернет

25.

Истражувачка активност

26.

Презентација на резултати

27.

Повторување на материјалот

28.

Контролни прашања

Услови и средства за работа :
• Часовите се изведуваат во матичната училница, мебелот се мести
според потребите
на часот ;
• методи и активности: вербално - текстуална метода , графичка ,
демонстративна;
проектна настава, проблематска настава, посети и разговори, играње
на улоги
и симулација, усна и писмена презентација.
• наставни форми: фронтална , индивидуална , групна работа , во
парови ;

наставни средства:

- учебник избран на ниво на училиште за
соодветниот предмет, одобрен од страна на министерот;
- други извори на учење од непосредната околина примери на појави, настани, предмети и сл. во семејството,
- населбата, блиската околина и општината и
општеството во целина како и за односите меѓу луѓето;
- енциклопедии, речници, атласи, карти и сл.;
- Интернет, образовни софтвери;
- списанија;
- аудио-визуелни средства ( компјутер, ЛЦД проектор и
други средства).
- слики , табели , наставни ливчиња ;

Корелација :

Природа, Македонски јазик, математика, ликовно образование

Средства и постапки за вреднување:
Активноста на учениците се вреднува преку:

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

Усни презентации

Практични изведби

Писмени прашања и одговори

Наставни ливчиња

Тестови изработени од наставникот

Евидентни и чек листи

Портфолио (досие со трудови на ученикот)

Постигањата на учениците се оценуваат комбинирано со описни и
бројчани оценки во текот на наставата, а на крајот на наставната
година со бројчана оценка.

Програмско подрачје: ЖИВЕАЛИШТА И НАСЕЛБИ - 22 часа

Цели и задачи :
Ученикот/ученичката:
- да ја осознае функцијата на живеалиштата на луѓето и потребата
од грижата за нив;
- да го разбира значењето на соседите во животот;
- да се поттикнува и воспитува за добрососедски односи;
- да ги почитува правилата на соживот и почитување на соседите и
пријателите;
- да умее да ги препознава и користи институциите во населбата;
- да ја осознае намената на јавниот простор и соодветно да се
однесува на јавно место;
- да го познава релјефот на населбата и околината;
- да знае да ги определува страните на светот во населените места
(картографско описменување);
- да усвои знаења за ориентација и читање на географска карта на
Република Македонија;
- да ги препознава основните проблеми во населбата;

- да развива позитивни ставови за улогата на жителите во
надминувањето на локалните проблеми.

Наставни содржини:
1.

Видови живеалишта

2.

Посета на наколно живеалиште

3.

Претставување на патот од дома до училиште

4.

Соседство и соседски односи

5.

Бон тон однесување

6.

Населбите и институциите во нив

7.

Месна заедница

8.

Посета на месната заедница во своето место

9.

Природни фактори и животот во населбата

10. Релјеф
11. Релјефот во Република Македонија
12. Изработка на релјеф
13. План на градот
14. Изработка на план на своето место
15. Географска карта
16. Читање од географска карта
17. Активности на географска карта
18. Проблеми во мојата населба
19. Истражувачки активности
20. Пополнување табела и читање

21. Повторување
22. Контролни прашања

Услови и средства за работа :
• Часовите се изведуваат во матичната училница, мебелот се мести
според потребите
на часот ;
• методи и активности: вербално - текстуална метода , графичка ,
демонстративна;
проектна настава, проблематска настава, посети и разговори, играње
на улоги
и симулација, усна и писмена презентација.
• наставни форми: фронтална , индивидуална , групна работа , во
парови ;
• наставни средства:
- учебник избран на ниво на училиште за
соодветниот предмет, одобрен од страна на министерот;
- други извори на учење од непосредната околина примери на појави, настани, предмети и сл. во семејството,
- населбата, блиската околина и општината и
општеството во целина како и за односите меѓу луѓето;
- енциклопедии, речници, атласи, карти и сл.;
- Интернет, образовни софтвери;
- списанија;
- аудио-визуелни средства ( компјутер, ЛЦД проектор и
други средства).
- слики , табели , наставни ливчиња ;

Корелација :

Природа, Македонски јазик, математика, ликовно образование

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

Усни презентации

Практични изведби

Писмени прашања и одговори

Наставни ливчиња

Тестови изработени од наставникот

Евидентни и чек листи

Портфолио (досие со трудови на ученикот)

Постигањата на учениците се оценуваат комбинирано со описни и
бројчани оценки во текот на наставата, а на крајот на наставната
година со бројчана оценка.

Програмско подрачје: ОПШТИНА - 22 часа

Цели и задачи :
Ученикот/ученичката:
- Да ги запознава поимите локална заедница и локална
самоуправа;
- да се запознава со организацијата на општините како локални
заедници;

- да ги препознава главните органи на локалната заедница;
- да знае што е тоа граѓанин како член на локалната заедница;
- да се запознава со најважните стопански и нестопански дејности
во локалната заедница;
- да се запознава со комуналните дејности во локалната заедница;
- да ја сфаќа улогата на културата во животот на локалната
заедница;
- да ги познава културните институции (домови на културата, кина,
театри, КУД, верски објекти);
- да се поттикнува да ги негува традициите и симболите на
локалната заедница;
- да развива чувство на одговорност кон себе и другите;
- да се запознава со поимот демократија;
- да ги прифаќа и почитува различностите меѓу луѓето;
- да ја сфаќа улогата на лидерството;
- да ги препознава најзначајните јавни прашања и проблеми во
општината;
- да стекне сознанија за начините на поставување и решавање на
јавните прашања.
- да развива чувство на одговорност кон јавните потреби и
прашања.

Наставни содржини:

1.
2.
3.
4.

Локална заедница и локална самоуправа
Посета на локална самоуправа
Општини во Република Македонија
Општини во градот Скопје

5. Поим граѓанин
6. Органи на општините
7. Идеи за подобрување на животот воопштините
8. Економскиот живот во општината
9. Стопански и нестопански дејности
10. Фирми и претпријатија
11. Работа, вработување, денари, трговија
12. Комунални дејности
13. Културниот живот во општината
14. Писмен состав за посетена културна манифестација (Извештај )
15. Симболи на локалната заедница
16. Демократски живот во општината
17. Повторување
18. Јавни прашања и проблеми во општината
19. Бура на идеи за проблеми во општината и предлози за нивно решавање
20. Невработеност, зависност и насилство
21. Повторување
22. Контролни прашања

Услови и средства за работа :

• Часовите се изведуваат во матичната училница, мебелот се мести
според потребите
на часот ;
• методи и активности: вербално - текстуална метода , графичка ,
демонстративна;
проектна настава, проблематска настава, посети и разговори, играње
на улоги
и симулација, усна и писмена презентација.
• наставни форми: фронтална , индивидуална , групна работа , во
парови ;
• наставни средства:
- учебник избран на ниво на училиште за
соодветниот предмет, одобрен од страна на министерот;

- други извори на учење од непосредната околина примери на појави, настани, предмети и сл. во семејството,
- населбата, блиската околина и општината и
општеството во целина како и за односите меѓу луѓето;
- енциклопедии, речници, атласи, карти и сл.;
- Интернет, образовни софтвери;
- списанија;
- аудио-визуелни средства ( компјутер, ЛЦД проектор и
други средства).
- слики , табели , наставни ливчиња ;

Корелација :

Природа, Македонски јазик, математика, ликовно образование

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

Усни презентации

Практични изведби

Писмени прашања и одговори

Наставни ливчиња

Тестови изработени од наставникот

Евидентни и чек листи

Портфолио (досие со трудови на ученикот)

Постигањата на учениците се оценуваат комбинирано со описни и
бројчани оценки во текот на наставата, а на крајот на наставната
година со бројчана оценка.

МЕСЕЧНО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СЕПТЕМВРИ
Прва седмица
1. Семеен живот
2. Изработка на призма на семејството
Втора седмица
1. Видови семејства (потесно, пошироко)
2. Родово стебло
Трета седмица
1. Временска лента
2. Семејството низ историјата и денес
Четврта седмица
1. Истражувачка активност
2. Венов дијаграм ( пополнување )
ОКТОМВРИ
Прва седмица
1. Улогата на родителите и старателите
2. Пополнување табела за права и обврски на децата
Втора седмица
1. Проектна наставна работа

2. Повторување за семејство
Трета седмица
1. Брачен живот и брачни улоги
2. Ако сакаш повеќе да знаеш (познати меѓународни денови)
Четврта седмица
1. Изработка на подарок
2. Живот во домаќинството
НОЕМВРИ
Прва седмица
1. Пополнување со техниката Венов дијаграм
2. Планирање на домашниот буџет
Втора седмица
1. Сопственост
2. Приватност
Трета седмица
1. Пополнување табела
2. Начин на информирање
Четврта седмица
1. Дневни весници
2. Радио, телевизија, интернет
ДЕКЕМВРИ
Прва седмица
1. Истражувачка активност

2. Презентација на резултати
Втора седмица
1. Повторување на материјалот
2. Контролни прашања
Трета седмица
1. Видови живеалишта
2.Посета на наколно живеалиште
Четврта седмица
1.Претставување на патот од дома до училиште
2. Соседство и соседски односи
ЈАНУАРИ
Трета седмица
1. Бон тон однесување
2. Населбите и институциите во нив
Четврта седмица
1. Месна заедница
2. Посета на месната заедница во своето место
ФЕВРУАРИ
Прва седмица
1. Природни фактори и животот во населбата
2. Релјеф
Втора седмица
1. Релјефот во Република Македонија

2. Изработка на релјеф
Трета седмица
1. План на градот
2. Изработка на план на своето место
Четврта седмица
1. Географска карта
2. Читање од географска карта
МАРТ
Прва седмица
1. Активности на географска карта
2. Проблеми во мојата населба
Втора седмица
1. Истражувачки активности
2. Пополнување табела и читање
Трета седмица
1. Повторување
2. Контролни прашања
Четврта седмица
1. Локална заедница и локална самоуправа
2. Посета на локална самоуправа
АПРИЛ
Прва седмица
1. Општини во Република Македонија
2. Општини во градот Скопје

Втора седмица
1. Поим граѓанин
2. Органи на општините
Трета седмица
1. Идеи за подобрување на животот воопштините
2. Економскиот живот во општината
Четврта седмица
1. Стопански и нестопански дејности
2. Фирми и претпријатија
МАЈ
Прва седмица
1. Работа, вработување, денари, трговија
2. Комунални дејности
Втора седмица
1. Културниот живот во општината
2. Писмен состав за посетена културна манифестација
(Извештај )
Трета седмица
1. Симболи на локалната заедница
2. Демократски живот во општината
Четврта седица
1. Повторување
2. Јавни прашања и проблеми во општината
ЈУНИ
Прва седмица
1. Бура на идеи за проблеми во општината и предлози за нивно
решавање
2. Невработеност, зависност и насилство

Втора седмица
1. Повторување
2.

Контролни прашања

На почеток од страницата
Природа

ПРИРОДА
IV одделение
( 2 часа седмично, 72 часа годишно )
Годишно глобално планирање на наставата
Р.б Програмски подрачја Обработка

1. ПРИРОДА
5
2. МАТЕРИЈАЛИТЕ И
10
ЕНЕРГИЈАТА ВО
ПРИРОДАТА
3. ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА Е 11
ПРОМЕНЛИВ СИСТЕМ
4. ЖИВИОТ СВЕТ ВО
15
ПРИРОДАТА
5. ЕКОЛОГИЈА
9

Истр.

Повтор.

Набл.
2
4

Провер.
1
2

Ученикот/ученичката:

Време на

8
16

реализација
IX
X, XI

1

2

14

XII, I, II

1

4

20

II, III, IV

3

2

14

V, VI

Вкупно

Општи цели на наставата по природа

Вкупно

72

- да ги запознава и разбира основните законитости и поими за природата околу
себе;
- да ги поврзува процесите во природата преку конкретни примери;
- да ги воочува системите, подреденоста и организацијата на поимите од
природата, преку конкретни примери за водата, почвата, воздухот, растенијата и
животните;
- да стекнува знаења и да ги применува за истражување на материјалите (облик,
боја, површинска структура), гасовита, течна и цврста состојба;
- да го разбира значењето на планетата Земја како променлив систем;
- да ги познава и разбира условите за живот (воздух, вода, простор, топлина,
светлина, храна);
- да ја открива заемната поврзаност помеѓу животните средини и растенијата,
животните и човекот (основите на екологијата);
- да го разбира значењето на фактите за објектите (материјали, организми, човек),
процесите (менување на состојбите на материјалите) и феномените во природата
(дневно-ноќни, долготрајни) и да поставува природонаучно засновани прашања;
- да воочува развојни текови на природните процеси и феномени (промени на
карпите, влијанија на условите за живот врз растење на растенијата и животните)
преку интегрираниот пристап;
- да претставува бројчани податоци графички и да користи податоци при усни
интерпретации;
- да изработува и предлага план за изведување едноставен експеримент;
- да спроведува природонаучни ученички истражувања, да ги образложува
воочените промени и закономерности.

Тематско подрачје: ПРИРОДА (8 часа)

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката:

- да го разбере и сфаќа поимот природа во најширока смисла.
- да се воведува во едноставни природонаучни истражувања;
- да се поттикнува да поставува прашања за појавите во природата;
- да предвидува промени на објектите во природните процеси;
- да собира податоци и објекти од своето природно опкружување.
- да ги користи сетилата (око, уво, сетило за допир, за вкус) при истражувањата;
- да ракува со лупа;
- да врши мерења со помош на вага, линијар;
- да се поттикнува да формулира свои објаснувања;
- да ги поврзува објаснувањата со појавите во природата;
- да се поттикнува да ги разменува податоците и објаснувањата со другите.

Наставни содржини:
1. Природата - жива и нежива
2. Постапки во проучување на природата
3. Едноставни природонаучни истражувања
4. Користење на сетилата за вид и слух
5. Сетила за допир, мирис и вкус
6. Инструменти во проучување на природата
7. Запишување и прикажување на податоци
8. Природа - контролни прашања

Услови и средства за работа :

·
часовите се изведуваат во матичната училница , Мебелот се мести според
потребите
на часот ;
·

наставни методи: вербално - текстуална метода , графичка , демонстративна ;

·

наставни форми: фронтална , индивидуална , групна работа , во парови ;

·

Наставни средства:

учебник избран на ниво на училиштето за соодветниот предмет, одобрен од
страна на министерот;
други извори на учење во непосредната околина - предмети и објекти во
природата;
-

енциклопедии, атласи, карти, глобус и сл.;

-

Интернет, образовни софтвери;

светски признати списанија од областа на природните науки (на пр.,
Нејшенел џиографик);
визуелни средства (слики, цртежи, апликации, фолии, паноа, модели, макети
и др.);
аудио-визуелни средства (дигитален фотоапарат, компјутер, ЛЦД проектор и
др.).
-

слики , табели , наставни ливчиња.

Корелација :
·

македонски јазик, математика , општество , ликовно образование

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§
усни одговори на прашања поставени од наставникот или од ученици,
разговор меѓу наставникот и учениците и разговор меѓу учениците;

§

писмени извештаи, евиденции на податоци од истражувањата;

§
практична изведба (вежби, моделирање, изработка на цртежи, скици, други
графички материјали, примена на формули и сл.);
§
проектна работа (набљудување, предвидување, собирање податоци и
објекти, мерења, запишување и прикажување на податоците, презентирање);
§

писмени прашања и одговори;

§

контролни листови, тестови на знаења;

§

домашни работи;

§

евидентни и чек листи;

§

наставни ливчиња

§

портфолио (досие со трудови на ученикот).

Постигањата на учениците во текот на годината се оценуваат со описна и
бројчана оценка, а на крајот на наставата се изведува бројчана оценка.

Тематско подрачје: МАТЕРИЈАЛИТЕ И ЕНЕРГИЈАТА ВО ПРИРОДАТА /16
часа

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката:
- да открие дека неживата природа е составена од различни материјали;
- да разликува и да ги споредува материјалите.
- Да открие дека материјалите имаат различни физички особини;
- да ги групира (класифицира) материјалите според нивните особини;
- да сознае дека материјалите се составени од помали составни делови кои се
различни за различни материјали.

- Да открие како се однесуваат материјалите кога врз нив се делува со: топлина,
притисок.
- Да ги открива особините на мешавините.
- Да разбере дека објектите кои се движат имаат енергија;
- да разбере дека Сонцето е извор на светлина и топлина;
- да го поврзе осветлувањето на предметите со појавата на нивна сенка;
- да осознае дека топлината се мери преку температурата на објектот;
- да открие дека звукот е резултат на треперење на објектите и дека различни
објекти даваат различ ни звуци;
- да открие дека со звукот се пренесува енергија.

Наставни содржини:
1. Набљудување на природата
2. Неживата природа е составена од различни материјали
3. Истражувачка активност
4. Особини на материјалите во природата
5. Материјалите се менуваат под влијание на топлината
6. Материјалите се менуваат под влијание на притисокот
7. Лесно запаливи материјали
8. Мешавини
9. Експерименталниактивности
10. Примена на различни материјали
11. Објектите кои се движат имаат енергија
12. Сонцето е извор на светлина и топлина

13. Сенки
14. Истражувачки активности
15. Материјали и енергија во природата -повторување
16. Контролни прашања

Услови и средства за работа :
·
часовите се изведуваат во матичната училница , Мебелот се мести според
потребите
на часот ;
·

наставни методи: вербално - текстуална метода , графичка , демонстративна ;

·

наставни форми: фронтална , индивидуална , групна работа , во парови ;

·

Наставни средства:

учебник избран на ниво на училиштето за соодветниот предмет, одобрен од
страна на министерот;
други извори на учење во непосредната околина - предмети и објекти во
природата;
-

енциклопедии, атласи, карти, глобус и сл.;

-

Интернет, образовни софтвери;

светски признати списанија од областа на природните науки (на пр.,
Нејшенел џиографик);
визуелни средства (слики, цртежи, апликации, фолии, паноа, модели, макети
и др.);
аудио-визуелни средства (дигитален фотоапарат, компјутер, ЛЦД проектор и
др.).
-

слики , табели , наставни ливчиња.

Корелација :
·

македонски јазик, математика , општество , ликовно образование

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§
усни одговори на прашања поставени од наставникот или од ученици,
разговор меѓу наставникот и учениците и разговор меѓу учениците;
§

писмени извештаи, евиденции на податоци од истражувањата;

§
практична изведба (вежби, моделирање, изработка на цртежи, скици, други
графички материјали, примена на формули и сл.);
§
проектна работа (набљудување, предвидување, собирање податоци и
објекти, мерења, запишување и прикажување на податоците, презентирање);
§

писмени прашања и одговори;

§

контролни листови, тестови на знаења;

§

домашни работи;

§

евидентни и чек листи;

§

наставни ливчиња

§

портфолио (досие со трудови на ученикот).

Постигањата на учениците во текот на годината се оценуваат со описна и
бројчана оценка, а на крајот на наставата се изведува бројчана оценка.

Тематско подрачје: ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА Е ПРОМЕНЛИВ СИСТЕМ (14 часа)

Цели и задачи:

Ученикот / ученичката:
- да го открие составот на Земјата;
- да го разбере поимот релјеф.
- да осознава дека просторот е исполнет со воздух кој е неопходен за живот;
- да разбере дека поголемиот дел од планетата е покриен со вода, која е неопходна
за живиот свет.
- Да ги сфаќа последиците од брзите и бавните промени на површината на Земјата
(годиш - ните времиња и нивните карактеристики);
- да го објаснува влијанието на годишните времиња врз однесувањето и
активностите на човекот.

Наставни содржини:
1.Составот на земјата и релјефот
2. Земјата е обвиткана со атмосфера
3. Вода на земјата -истраж.
4. Води на површината на земјата
5. Корист од водите во реките и езерата
6. Значење на водата во природата
7. Водата во природата кружи
8. Врнежи
9. Брзи промени на површината на земјата
10. Бавни промени на површината на земјата
11. Топлина
12. Звук
13. Планетата Земја е променлив систем- повтор.

14. Контролни прашања

Услови и средства за работа :
·
часовите се изведуваат во матичната училница , Мебелот се мести според
потребите
на часот ;
·

наставни методи: вербално - текстуална метода , графичка , демонстративна ;

·

наставни форми: фронтална , индивидуална , групна работа , во парови ;

·

Наставни средства:

учебник избран на ниво на училиштето за соодветниот предмет, одобрен од
страна на министерот;
други извори на учење во непосредната околина - предмети и објекти во
природата;
-

енциклопедии, атласи, карти, глобус и сл.;

-

Интернет, образовни софтвери;

светски признати списанија од областа на природните науки (на пр.,
Нејшенел џиографик);
визуелни средства (слики, цртежи, апликации, фолии, паноа, модели, макети
и др.);
аудио-визуелни средства (дигитален фотоапарат, компјутер, ЛЦД проектор и
др.).
-

слики , табели , наставни ливчиња.

Корелација :
·

македонски јазик, математика , општество , ликовно образование

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§
усни одговори на прашања поставени од наставникот или од ученици,
разговор меѓу наставникот и учениците и разговор меѓу учениците;
§

писмени извештаи, евиденции на податоци од истражувањата;

§
практична изведба (вежби, моделирање, изработка на цртежи, скици, други
графички материјали, примена на формули и сл.);
§
проектна работа (набљудување, предвидување, собирање податоци и
објекти, мерења, запишување и прикажување на податоците, презентирање);
§

писмени прашања и одговори;

§

контролни листови, тестови на знаења;

§

домашни работи;

§

евидентни и чек листи;

§

наставни ливчиња

§

портфолио (досие со трудови на ученикот).

Постигањата на учениците во текот на годината се оценуваат со описна и
бројчана оценка, а на крајот на наставата се изведува бројчана оценка.

Тематско подрачје: ЖИВИОТ СВЕТ ВО ПРИРОДАТА (20 часа)

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката:
- да го сфати поимот жив свет.
- да ги разликува растенијата и животните според способноста за движењето.

- да ја воочува различната храна што е потребна за растенијата, животните и
човекот;
- да го сфати и да го објаснува значењето на условите за живот (воздухот, водата,
светлината, топлината и храната);
- да ги разликува поимите светлина на и топлина.
- да го сфати растењето и размножувањето на организмот.
- да објаснува како човекот ги прима пораките од средината (светлосни, звучни, за
топло, за допир, за вкус, за мирис).
- да ги проширува знаењата за здравата исхрана.
- да ги проширува знаењата за личната хигиена.
- да ги познава најчестите заразни и други болести;
- да умее да се заштитува од заразните болести;
- да го сфаќа значењето на лекарски прегледи и вакцинацијата.

Наставни содржини:
1. Разлики меѓу живата и неживата природа
2. Разлики меѓу растенијата и животните
3. Сличности и разлики меѓу човекот, животните и растенијата
4. Активности во работен дел
5. Услови за живот на растенијата
6. Услови за живот на животните
7. Услови за живот на човекот
8. Повторување
9. Храната е неопходен извор за живот на растенијата
10. Растење кај растенијата

11. Истражувачка активност
12. Размножување кај растенијата
13. Размножување кај животните
14. Повторување
15. Здрава исхрана
16. Како правилно да се храниме
17. Лична хигиена
18. Лекарски прегледи
19. Живиот свет во природатa - повторување
20. Контролни прашања

Услови и средства за работа :
·
часовите се изведуваат во матичната училница , Мебелот се мести според
потребите
на часот ;
·

наставни методи: вербално - текстуална метода , графичка , демонстративна ;

·

наставни форми: фронтална , индивидуална , групна работа , во парови ;

·

Наставни средства:

учебник избран на ниво на училиштето за соодветниот предмет, одобрен од
страна на министерот;
други извори на учење во непосредната околина - предмети и објекти во
природата;
-

енциклопедии, атласи, карти, глобус и сл.;

-

Интернет, образовни софтвери;

светски признати списанија од областа на природните науки (на пр.,
Нејшенел џиографик);
визуелни средства (слики, цртежи, апликации, фолии, паноа, модели, макети
и др.);
аудио-визуелни средства (дигитален фотоапарат, компјутер, ЛЦД проектор и
др.).
-

слики , табели , наставни ливчиња.

Корелација :
·

македонски јазик, математика , општество , ликовно образование

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§
усни одговори на прашања поставени од наставникот или од ученици,
разговор меѓу наставникот и учениците и разговор меѓу учениците;
§

писмени извештаи, евиденции на податоци од истражувањата;

§
практична изведба (вежби, моделирање, изработка на цртежи, скици, други
графички материјали, примена на формули и сл.);
§
проектна работа (набљудување, предвидување, собирање податоци и
објекти, мерења, запишување и прикажување на податоците, презентирање);
§

писмени прашања и одговори;

§

контролни листови, тестови на знаења;

§

домашни работи;

§

евидентни и чек листи;

§

наставни ливчиња

§

портфолио (досие со трудови на ученикот).

Постигањата на учениците во текот на годината се оценуваат со описна и
бројчана оценка, а на крајот на наставата се изведува бројчана оценка.

Тематско подрачје: ЕКОЛОГИЈА (14 часа)

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката:
- да се воведува во предметот наизучување на екологијата.
- Да ги набројува животните средини и нивните особини.
- Да ги објаснува разликите и поврзаноста на растенијата животните и неживата
природа преку исхраната.
- Да разбира како исхраната на човекот зависи од растенијата и животните.
- Да ја објаснува поврзаноста на растенијата, животните и неживата природа во
живеалиштето.

Наставни содржини:
1. Екологијата е наука за планетата Земја
2. Набљудување -еко патроли
3. Извештај од набљудувањето на еко патролите
4. Пишување пораки со еколошка содржина
5. Животна средина
6. Водата како животна средина
7. Почвата како животна средина
8. Воздухот како животна средина
9. Поврзаност меѓу живата и неживата природа

10. Човекот ги користи растенијата и животните во својата исхрана
11. Врската меѓу организмитеи нивните живеалишта
12. Ливада
13. Екологија- повторување
14. Контролни прашања

Услови и средства за работа :
·
часовите се изведуваат во матичната училница , Мебелот се мести според
потребите
на часот ;
·

наставни методи: вербално - текстуална метода , графичка , демонстративна ;

·

наставни форми: фронтална , индивидуална , групна работа , во парови ;

·

Наставни средства:

учебник избран на ниво на училиштето за соодветниот предмет, одобрен од
страна на министерот;
други извори на учење во непосредната околина - предмети и објекти во
природата;
-

енциклопедии, атласи, карти, глобус и сл.;

-

Интернет, образовни софтвери;

светски признати списанија од областа на природните науки (на пр.,
Нејшенел џиографик);
визуелни средства (слики, цртежи, апликации, фолии, паноа, модели, макети
и др.);
аудио-визуелни средства (дигитален фотоапарат, компјутер, ЛЦД проектор и
др.).
-

слики , табели , наставни ливчиња.

Корелација :
·

македонски јазик, математика , општество , ликовно образование

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§
усни одговори на прашања поставени од наставникот или од ученици,
разговор меѓу наставникот и учениците и разговор меѓу учениците;
§

писмени извештаи, евиденции на податоци од истражувањата;

§
практична изведба (вежби, моделирање, изработка на цртежи, скици, други
графички материјали, примена на формули и сл.);
§
проектна работа (набљудување, предвидување, собирање податоци и
објекти, мерења, запишување и прикажување на податоците, презентирање);
§

писмени прашања и одговори;

§

контролни листови, тестови на знаења;

§

домашни работи;

§

евидентни и чек листи;

§

наставни ливчиња

§

портфолио (досие со трудови на ученикот).

Постигањата на учениците во текот на годината се оценуваат со описна и
бројчана оценка, а на крајот на наставата се изведува бројчана оценка.

МЕСЕЧНО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРИРОДА

СЕПТЕМВРИ

1. Природата - жива и нежива
2. Постапки во проучување на природата
3. Едноставни природонаучни истражувања
4. Користење на сетолата за вид и слух
5. Сетила за допир, мирис и вкус
6. Инструменти во проучување на природата
7. Запишување и прикажување на податоци
8. Природа - контролни прашања
9. Набљудување на природата

ОКТОМВРИ
1.Неживата природа е составена од различни материјали
2. Истражувачка активност
3. Особини на материјалите во природата
4. Материјалите се менуваат под влијание на топлината
5. Материјалите се менуваат под влијание на притисокот
6. Лесно запаливи материјали
7. Мешавини
8. Експериментални активности

НОЕМВРИ
1. Примена на различни материјали
2. Објектите кои се движат имаат енергија

3. Сонцето е извор на светлина и топлина
4. Сенки
5. Истражувачки активности
6. Материјали и енергија во природата -повторување
7. Контролни прашања
8.Составот на земјата и релјефот

ДЕКЕМВРИ
1. Земјата е обвиткана со атмосфера
2. Вода на земјата-истраж.
3. Води на површината на земјата
4. Корист од водите во реките и езерата
5. Значење на водата во природата
6. Водата во природата кружи
7. Врнежи
8. Брзи промени на површината на земјата

ЈАНУАРИ
1. Бавни промени на површината на земјата
2. Топлина
3. Звук
4. Планетата Земја е променлив систем-повторување

ФЕВРУАРИ
1. Контролни прашања
2. Разлики меѓу живата и неживата природа
3. Разлики меѓу растенијата и животните
4. Сличности и разлики меѓу човекот, животните и растенијата
5. Активности во работен дел
6. Услови за живот на растенијата
7. Услови за живот на животните
8. Услови за живот на човекот

МАРТ
1. Повторување на темата
2. Храната е неопходен извор за живот на растенијата
3. Растење кај растенијата
4. Истражувачка активност
5. Размножување кај растенијата
6. Размножување кај животните
7. Повторување
8. Здрава исхрана
АПРИЛ
1. Како правилно да се храниме
2. Лична хигиена
3. Лекарски прегледи

4. Живиот свет во природата -повторување
5. Контролни прашања
6. Екологијата е наука за планетата Земја
7. Набљудување -еко патроли
8. Извештај од набљудувањето на еко патролите

МАЈ
1. Пишување пораки со еколошка содржина
2. Животна средина
3. Водата како животна средина
4. Почвата како животна средина
5. Воздухот како животна средина
6. Поврзаност меѓу живата и неживата природа
7. Човекот ги користи растенијата и животните во својата исхрана
8. Врската меѓу организмите и нивните живеалишта

ЈУНИ
1. Ливада
2. Екологија- повторување
3. Контролни прашања

На почеток од страницата
Техничко образование

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
за IV одделение
(неделно: 1 час, годишно: 36 часа)

Годишно глобално планирање на наставата
учебна година 2010/2011
Број

1.
2.

3.
4.

ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА

Вкупно

Време

8
14

на реал.
IX, X
XI, XII,

8
6

I, II
III, IV
V, VI

ГРАФИЧКА ПИСМЕНОСТ
МАТЕРИЈАЛИ ГРАДБА И ОБЛИКУВАЊЕ

КОНСТРУКТИВНО ТВОРЕШТВО
СООБРАЌАЈ

Општи цели на наставата по техничко образование:
Ученикот/ученичката:
- да се развива интерес и способности за техничкото творештво;
- да стекнува основни техничко технолошки знаења, умеења и навики;

- да се оспособува за примена на основните техничко технолошки знаења, умеења и
навики во учењето, работата и секојдневниот живот;
- да ги проширува и открива сознанијата за својствата на материјалите (хартија,
ткаенина, дрво и др.) ;
- да се оспособува и формира позитивни ставови за односите меѓу луѓето во
општеството;
- да ги проширува знаењата и умеењата за безбедно движење во сообраќајот;
- да развива култура на однесување во сообраќајот;

Програмско подрачје: ГРАФИЧКА ПИСМЕНОСТ (8 часа)

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката
- да го осознае значењето на работно место,
- да ги осознае видовите технички лин и нивната правилна употреба,
- да ги открива и запознава патот од идеја до реализација,
- да ги употребува основните мерни единици: метар, дециметар, сантиметар и
милиметар на мерење должина, висина, ширина, дебелина и длабочина,
- да осознае и применува размер,
- да осознае за значењето и потребата на котирање,
- да осознае за можностите за цртање на компјутер.

Наставни содржини:
1.
2.
3.
4.

Организација на работното место
Видови линии и прибор за техничко цртање
Цртање на линии со приборот за цртање
Од идеја до реализација

5.
6.
7.
8.

Запознавање со мерење
Размер
Котирање
Цртање едноставни фигури на компјутер во PAINT

·

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.

·

Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.

·

Наставни средства:
-

истражувачко катче каде што учениците можат да истражуваат

според
целите и наставата;
-

дидактички и други визуелни средства: филмови, компјутер,

апликации,
фолии, паноа, слајдови, модели, макети и др.;
-

енциклопедии и списанија од областа на науката и техниката;

-

интернет, образовни софтвери;

-

аудио визуелни средства, дигитална камера, графоскоп, ДВД,

ЛЦД
проектор.

·
Корелацијa со другите наставни предмети: математика, природа,
општество,
ликовно образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

ученички изработки, поединечни и групни;

§

контролни тестови, тестови на знаења;

§
работно експериментални истражувачки активности (планирање на работата,
способности за истражување, способности за стекнување умеења и работни навики,
осознавање и заклучување на појавите и законитостите во науката и техничката
култура).
§

Евидентни и чек листи

Постигањата на учениците во текот на годината се оценуваат комбинирано со
описна и бројчана оценка, а на крајот на наставната година се изведува бројчана
оценка.

Програмско подрачје: МАТЕРИЈАЛИ, ГРАДБА И ОБЛИКУВАЊЕ (14 часа)

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката
- да осознае за добивање на хартијата и полукартонот;
- да ги открива и запознава особините на хартијата и полукартонот,
- да се запознае со значењето на хартијата во секојдневниот живот и работата на
човекот;
- да се оспособи за изведување на основните работните постапки при работа со
хартија и полукартон;
- да осознава за можноста за обновување (рециклажа) на хартијата и полукартонот;
- да знае за добивање на текстилот,
- да ги разликува природниот од вештачкиот текстил,
- да ги открива и запознава својствата на текстилот;
- да се оспособи за изведување на работните постапки (кроење и шиење);
- да развива свест за значењето на шумите и техничкото дрво (греди, даски, летви);

- да ги открива и запознава особините на дрвото (боја, текстура, тврдост);
- да се оспособи за сечење, рамнење и составување на дрвото.

Наставни содржини:
1. Добивање хартија и полкартон
2. Истражување - особини на хартијата и полукартон
3. Рециклирање на стара хартија
4. Работни постапки при обработка на хартија и полукартон
5. Изработка макета на авион
6. Изработка макета на куќа
7. Изработка на оригами (постапка )
8. Изработување на оригами
9. Добивање текстил
10. Практична работа со текстил изработка на делови од облека
11. Изработка на честитка
12. Запознавање со дрвни полупроизводи
13. Заштита на дрвото
14. Работни постапки при обработка на дрвото

·

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.

·

Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.

·

Наставни средства:
-

истражувачко катче каде што учениците можат да истражуваат

според
целите и наставата;
-

дидактички и други визуелни средства: филмови, компјутер,

апликации,
фолии, паноа, слајдови, модели, макети и др.;
-

енциклопедии и списанија од областа на науката и техниката;

-

интернет, образовни софтвери;

-

аудио визуелни средства, дигитална камера, графоскоп, ДВД,

ЛЦД
проектор.

Корелацијa со другите наставни предмети: математика, природа,
општество,
ликовно образование;
Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

ученички изработки, поединечни и групни;

§

контролни тестови, тестови на знаења;

§
работно експериментални истражувачки активности (планирање на работата,
способности за истражување, способности за стекнување умеења и работни навики,
осознавање и заклучување на појавите и законитостите во науката и техничката
култура).
§

Евидентни и чек листи

Постигањата на учениците во текот на годината се оценуваат комбинирано со
описна и бројчана оценка, а на крајот на наставната година се изведува бројчана
оценка.

Програмско подрачје: КОНСТРУКТИВНО ТВОРЕШТВО (8 часа)

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката
- да развие смисла и способност за техничко творештво;

- да стекне основни техничкотехнолошки знаења, умеења и вештини и
оспособување за нивна примена.

Наставни содржини:
1. Елементи за составување ( завртки, навртки )
2. Градење на мост
3. Градење на ветерница
4. Градење на дигалка
5. Градење на авион
6. Склопување и расклопување на модели и макети од готови елементи
7. Практична примена на оригиналите
8. Заштита при работа

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.
Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.
Наставни средства:
-

истражувачко катче каде што учениците можат да истражуваат

според
целите и наставата;
-

дидактички и други визуелни средства: филмови, компјутер,

апликации,
фолии, паноа, слајдови, модели, макети и др.;
-

енциклопедии и списанија од областа на науката и техниката;

-

интернет, образовни софтвери;

-

аудио визуелни средства, дигитална камера, графоскоп, ДВД,

ЛЦД
проектор.

Корелацијa со другите наставни предмети: математика, природа,
општество,
ликовно образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

ученички изработки, поединечни и групни;

§

контролни тестови, тестови на знаења;

§
работно експериментални истражувачки активности (планирање на работата,
способности за истражување, способности за стекнување умеења и работни навики,
осознавање и заклучување на појавите и законитостите во науката и техничката
култура).
§

Евидентни и чек листи

Постигањата на учениците во текот на годината се оценуваат комбинирано со
описна и бројчана оценка, а на крајот на наставната година се изведува бројчана
оценка.

Програмско подрачје: СООБРАЌАЈ (6 часа)

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката

- да ги продлабочува знаењата за сообраќајот во околината,
- да се оспособи за безбедно учество (движење) во сообраќајот,
- да ги почитува сообраќајните знаци во реална ситуација,
- да направи реална проценка на сообраќајната ситуација за безбедно поминување
на нерегулирана крстосница.

Наставни содржини:
1. Сообраќај
2. Правила и прописи за движење на пешаците
3. Активности во работен лист
4. Регулирање на крстосница со сообраќајни знаци и светлосна сообраќајна
сигнализација
5. Цртање на сообраќајни знаци во PAINT
6. Активности - изработка на сообраќајни знаци

·

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.

·

Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.

·

Наставни средства:
-

истражувачко катче каде што учениците можат да истражуваат

според
целите и наставата;
-

дидактички и други визуелни средства: филмови, компјутер,

апликации,
фолии, паноа, слајдови, модели, макети и др.;
-

енциклопедии и списанија од областа на науката и техниката;

-

интернет, образовни софтвери;

-

аудио визуелни средства, дигитална камера, графоскоп, ДВД,

ЛЦД
проектор.

·
Корелацијa со другите наставни предмети: математика, природа,
општество,
ликовно образование;
Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

ученички изработки, поединечни и групни;

§

контролни тестови, тестови на знаења;

§
работно експериментални истражувачки активности (планирање на работата,
способности за истражување, способности за стекнување умеења и работни навики,
осознавање и заклучување на појавите и законитостите во науката и техничката
култура).
§

Евидентни и чек листи

Постигањата на учениците во текот на годината се оценуваат комбинирано со
описна и бројчана оценка, а на крајот на наставната година се изведува бројчана
оценка.

Месечно планирање по техничко образование
за IV oдделение

СЕПТЕМВРИ

1.Организација на работното место
2.Видови линии и прибор за техничко цртање
3. Цртање на линии со приборот за цртање
4. Од идеја до реализација

ОКТОМВРИ
1. Запознавање со мерење
2. Размер
3. Котирање
4. Цртање едноставни фигури на компјутер во PAINT

НОЕМВРИ
1.Добивање хартија и полукартон
2. Истражување - особини на хартијата и полукартонот
3. Рециклирање на стара хартија
4. Работни постапки при обработка на стара хартија и полукартон

ДЕКЕМВРИ
1.Изработка макета на авион
2. Изработка макета на куќа
3. Изработка на оригами ( постапка )
4. Изработување на оригами

ЈАНУАРИ

1.Добивање текстил
2. Практична работа со текстил - изработка на делови од облека

ФЕВРУАРИ
1.Изработка на честитка
2. Запознавање со дрвни полупроизводи
3. Заштитан а дрвото
4. Работни постапки при обработка на дрвото
МАРТ
1.Елементи за составување ( завртки, навртки )
2. Градење на мост
3. Градење на ветерница
4. Градење на дигалка

АПРИЛ
1.Градење на авион
2. Склопување и расклопување на модели и макети од готови елементи
3. Практична примена на оригиналите
4. Заштита при работа

МАЈ
1.Сообраќај
2. Правила и прописи за движење на пешаците

3. Активности во работен лист
4. Регулирање на крстосница со сообраќајни знаци и светлосна сообраќајна
сигнализација

ЈУНИ
1.Цртање на сообраќајни знаци во PAINT
2. Активности - изработка на сообраќајни знаци

На почетокот од страницата
Музичко образование

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
IV одделение
(неделно: 2 часа, годишно: 72 часа)

Годишно глобално планирање на наставата
учебна година 2010/2011

Број

ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА

Вкупно

1.

ПЕЕЊЕ

12

2.

МУЗИЧКАТА ПИСМЕНОСТ

25

3.

СЛУШАЊЕ МУЗИКА

15

4.

СВИРЕЊЕ НА ДЕТСКИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

8

5.
6.

МУЗИЧКА ГРАМАТИКА
НАРОДНО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

4
8

Време
на реал.
IX, X, XII, I,
II, III,IV,V
VI
X, XI,XII, I,
III,IV,V VI
IX, X,
XI,XII, I,
III,IV,V VI
IX, X,
IV,V
V, VI
X, III

Општи цели на наставата по музичко образование:
Ученикот/ученичката:
- да применува правилна вокална интерпретација;
- да го развива опсегот на гласот;
- да пее песни со разновидна мелодиска линија, различни по карактер и содржина;
- да развива навики за активно слушање музика;
- да препознава и именува основни видови на темпо;
- да препознава и именува основни видови на динамика;
- да свири на ДМИ (мелодиски и ритмички);
- да ги усвојува елементите на нотното писмо;

- да се оспособува за пеење и свирење по ноти;
- да се воведува во музичката граматика;
- да се поттикнува за позитивен став за народното творештво и народното музичко
творештво;
- да се воведува во спознавањето на основните елементи и карактеристики на
народното творештво и народното музичко творештво;
- да се поттикнува за сопствено музичко изразување.

Програмско подрачје: ПЕЕЊЕ (10 часа)

Цели и задачи:
Ученикот- ученичката:
- да применува правилен пејачки став
- да развива дикција
- да доживее и употреби двојна поделба на ударот во изговарање на бројалките
- да го развива опсегот на гласот
- да пее правилно песни различни по содржина и карактер
- да се поттикнува да ги применува основните видовите темпа (брзобавно) во
пеењето
- да се поттикнува за употреба на основните видовите динамика (силно- тивко) во
пеењето
- да го развива умеењето за пеење по ноти со тактирање
- да се подготви за канонско пеење

Наставни содржини:

1. Ѕвездичка
2. Есен е
3. Снешко Белчо
4. Елко,елко
5. Една е мама
6. Валцер на жабите
7. Велигден
8. Овчарче мило, премило
9. Виолина и хармоника
10. Лето

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.
Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.
Наставни средства:
- аудио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видеоплеер, компјутер);
- детски музички инструменти;
- дидактички средства и материјали;
- визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.)
- Интернет, образовни софтвери.
·

Корелацијa:
- со другите наставни теми од предметот музичко образование
- со другите наставни предмети: математика, македонски јазик,

природа,
општество, физичко и здравствено образование, ликовно образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

Усни презентации

§

Практични изведби

§

Евидентни и чек листи

Описно оценување во текот на годината, а на полугодие и на крајот на
годината наставникот изведува бројчана оценка.

Програмско подрачје: МУЗИЧКАТА ПИСМЕНОСТ ( 25 часа )

Цели и задачи:
Ученикот- ученичката:
- да ги препознава и применува знаците на нотното писмо: петтолиние, виолински
клуч, нота
- да ги препознава и применува тоновите ла1, ре1, до1 и фа1 на петтолиние
- да го применува изразот темпо за соодветната музичка карактеристика
- да го применува изразот динамика за соодветната музичка карактеристика
- да препознава и применува четвртина и половина нота
- да препознава и применува четвртина и половина пауза
- да го препознава и применува знакот за продолжување на нотна вредност –
корона
- да препознава и применува знаци за повторување и прима и секунда волта

Наставни содржини:
1. Темпо
2. Динамика
3. Крешендо-декрешендо

4. Ритам
5. Долги и кратки траења
6. Четвртина и осмина нота
7. Такт,тактова црта. Знак за повторување
8. Тактирање
9. Нагласен и ненагласен дел од тактот
10. Двочетвртински такт
11. Четвртина и осмина пауза
12. Правилен став при пеење
13. Петолиние
14. Виолински клуч
15. Половина нота и пауза
16. Нотни глави
17. Нота СОЛ
18. Нота МИ
19. Нота ДО
20. Тричетвртински такт
21. Нота ФА
22. Нота РЕ
23. Нота ЛА
24. Пееме-свириме (ФА-РЕ-ЛА)
25. Корона

·

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.

·

Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.

·

Наставни средства:
- аудио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видеоплеер, компјутер);
- детски музички инструменти;
- дидактички средства и материјали;
- визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.)
- Интернет, образовни софтвери.

·

Корелацијa:
- со другите наставни теми од предметот музичко образование
- со другите наставни предмети: математика, македонски јазик,

природа,
општество, физичко и здравствено образование, ликовно образование;
Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

Усни презентации

§

Практични изведби

§

Евидентни и чек листи

Описно оценување во текот на годината, а на полугодие и на крајот на
годината наставникот изведува бројчана оценка.

Програмско подрачје: СЛУШАЊЕ МУЗИКА (15 часа )

Цели и задачи:
Ученикот- ученичката:
- да се поттикнува за слушање на музичко дело (или заокружен фрагмент)
внимателно, концентрирано, од почеток до крај
- да развива способност за препознавање на начин на изведба (вокална,
инструментална, вокалноинструментална музика)
- да дискутира за впечатоците од музиката
- да го препознава визуелно и да го именува инструментот труба
- да ја доживее звучноста на оркестар
- да го препознава визуелно и да го именува инструменталниот состав оркестар
- да го препознава слухово и да го именува инструменталниот состав оркестар

Наставни содржини:

1. Чуден сон- Ф. Шопен
2. Малиот воз - Х. Лобос
3. Марш на играчките-М.Хав,Џ.Џејкобсон и В.Херерт
4. Танц на снегулките- П.И. Чајковски
5. Ѕвончиња ѕвонат- Тијана Дапчевиќ
6. Писмо до Дедо Мраз од Лапонија
7. Волкот и трите прасиња
8. Унгарски танц бр. 5 -Ј. Брамс
9. Валцер на жабите
10. Звуците на пролетта - Ј. Штраус

11. Мала ноќна музика - В.А.Моцарт
12. Албум за млади - Р. Шуман
13. Танц на цвеќињата-П.И. Чајковски
14. Полка- Д. Шостаковиќ
15. Лето- Вивалди

·

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.

·

Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.

·

Наставни средства:
- аудио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видеоплеер, компјутер);
- детски музички инструменти;
- дидактички средства и материјали;
- визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.)
- Интернет, образовни софтвери.

·

Корелацијa:
- со другите наставни теми од предметот музичко образование
- со другите наставни предмети: математика, македонски јазик,

природа,
општество, физичко и здравствено образование, ликовно образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

Усни презентации

§

Практични изведби

§

Евидентни и чек листи

Описно оценување во текот на годината, а на полугодие и на крајот на
годината наставникот изведува бројчана оценка.

Програмско подрачје: СВИРЕЊЕ НА ДЕТСКИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
(8 часа)

Цели и задачи:
Ученик/ученичката:
- правилно да свири на ДМИ (ритмички);
- да се воведе во техниката на свирење на блок флејта;
- правилно да го употребува прсторедот за тоновите до1 – ла1;
- да се оспособува за свирење на ДМИ по ноти индивидуално и во
група(инструментален состав).

Наставни содржини:
1. Ритмички вежби со четвртини и половини ноти и паузи(ритмички
инструменти)
2. Усвојување на техниката на свирење на Блок Флејта (правилно седење- стоење,
дишење, држење на инструментот, прсторед)
3. Мелодиски вежби за блок флејти (опсег од до1- ла1)
4. Едногласни мелодии (погодни за свирење на двогласни канони)
5. Вежби со знак за продолжување на нотната вредност корона
6. Вежби со знаци за повторување и прима и секунда волта

7. Свирење на едноставни партитури со ритмички и мелодиски инструменти
8. Свирење на едноставни вежби со знак за продолжување
на нотната вредност- корона;

·

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.

·

Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.

·

Наставни средства:
- аудио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видеоплеер, компјутер);
- детски музички инструменти;
- дидактички средства и материјали;
- визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.)
- Интернет, образовни софтвери.

·

Корелацијa:
- со другите наставни теми од предметот музичко образование
- со другите наставни предмети: математика, македонски јазик,

природа,
општество, физичко и здравствено образование, ликовно образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

Усни презентации

§

Практични изведби

§

Евидентни и чек листи

Описно оценување во текот на годината, а на полугодие и на крајот на
годината наставникот изведува бројчана оценка.

Програмско подрачје: МУЗИЧКА ГРАМАТИКА (4 часа)

Цели и задачи:
Ученик/ученичката:
- да го доживеат мотивотпреку поврзаноста на музиката со литературниот текст;
- да го усвојат поимот мотив преку споредба нлитературниот текст сонотниот
текст;
- да го препознаваат мотивот во песни и вежби;
- да ги воочуваат и претстават мотивите со различни симболи.

Наставни содржини:
1. Мотив
·

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.

·

Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.

·

Наставни средства:
- аудио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видеоплеер, компјутер);
- детски музички инструменти;
- дидактички средства и материјали;
- визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.)
- Интернет, образовни софтвери.

·

Корелацијa:

- со другите наставни теми од предметот музичко образование
- со другите наставни предмети: математика, македонски јазик,
природа,
општество, физичко и здравствено образование, ликовно образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

Усни презентации

§

Практични изведби

§

Евидентни и чек листи

Описно оценување во текот на годината, а на полугодие и на крајот на
годината наставникот изведува бројчана оценка.

Програмско подрачје: НАРОДНО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО (7 часа)

Цели и задачи:
Ученик/ученичката:
- да го усвои поимот народно творештво
- да ги именува елементите од народното творештво
- да го усвои поимот народно музичко творештво
- да ги именува елементите на народно музичко творештво
- да се поттикнува за позитивен став кон народното творештво и кон народното
музичко творештво

Наставни содржини:
1. Народно творештво(општи карактеристики т.еразговор, гатанки, приказни,
народна музика (песни, ора...) обичаи (коледе, велигден, ѓурѓовден, водици...)
носии, кујна
2. Народно музичко творештво - народни песни, народни ора и народни
инструменти

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.
Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.
Наставни средства:
- аудио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видеоплеер, компјутер);
- детски музички инструменти;
- дидактички средства и материјали;
- визуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.)
- Интернет, образовни софтвери.

·

Корелацијa:
- со другите наставни теми од предметот музичко образование
- со другите наставни предмети: математика, македонски јазик,

природа,
општество, физичко и здравствено образование, ликовно образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§

Усни одговори на прашања поставени од наставникот

§

Усни презентации

§

Практични изведби

§

Евидентни и чек листи

Описно оценување во текот на годината, а на полугодие и на крајот на
годината наставникот изведува бројчана оценка.

МЕСЕЧНО ПЛАНИРАЊЕ
НА НАСТАВАТА ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ

Септември
1. Звуци
2. Добро утро - звуци
3. Тонови - Звуците на природата
4. Развивање на чувство за ритам - Бројалки
5. Поп и хула- хоп - Бројалка
6. Музика за добра ноќ- Чуден сон од Ф.Шопен(слушање музика)
7. Песна ,,Ѕвездичка,, ( по слух)
8. Детски музички инструменти- орфови инструменти
9. Вежби- свирење на ДМИ: Врни, врни дожд

Октомври
1. Музички активности со ДМИ инструменти
2. Звуците на есента-Ешко се вовре

под лисјата(звуци)

3. Обработка на песна по слух: ,,Есен е,,
4. Музички поими: Хор
5. Оркестар-диригент( Л.В.Бетовен- Ода на радоста)
6. Бројалка
7. Народна песна:Моми тиквешанки
8. Темпо
9. Динамика

Ноември
1.

Музички претстави

2.

Долги и кратки траења

3.

Четвртина и осмина нота

4.

Слушање музика,,Малиот воз,, - Хектор Лобос

5.

Такт, тактова црта, знак за повторување

6.

Тактирање

7.

Нагласен и ненагласен дел од тактот

Декември
1. Двочетвртински такт
2. Чекориме,маршираме(инструментална музика) од М Хаф,Џ. Џејкобсон,
В. Херерт- ,,Марш на играчките,,
3. Четвртина и осмина пауза.
4. Мелодија

5. Нагорно и надолно движење на мелодијата,,Танц на снегулките,,
6. Обработка на песна -Елко, елко( по слух)
7. Писмо до Дедо Мраз од Лапонија
8. Ѕвончиња Ѕвонат - Тијана Дапчевиќ
9. Писмо до Дедо Мраз

Јануари
1. Снешко Белчо-обработка по слух
2. Правилен став при пеење
3. Волкот и трите прасиња- слушање музика
4. Слушање музика :Ј.брамс- Унгарски танцбр.5
5. Петолиние

Февруари
1. Виолински клуч
2. Половина нота и пауза
3. Нотни глави
4. Нота СОЛ
5. Нота МИ
6. Ксилофон - ДМИ
7. Обработка на песна,,Снешко Белчо,,
8. Нота ДО

Март
1. Свириме на блок флејта
2. Тричетвртиски такт-Вацер на жабите
3. Обработка на песна по слух,,Една е мама,,
4. Звуците на пролетта Јохан Штраус
5. Музички активности
6. Народно творештво- Сторил ниет зајко(народна си посебна
7. Народни инструменти
8. Македонско оро - Тешкото

Април
1. Нота ФА
2. Нота

РЕ

3. Нота ЛА
4. Пееме и свириме со ДМИ( фа, ре ла)
5. Велигден (по слух)
6. Песна ,,Овчарче мило премило,,
7. Корона
8. Слушање музика-Мала ноќна музика- Моцарт
9. Обработка на песна по слух виолина и хармоника

Мај
1. Мотив-,,Абум за млади- Р. Шуман

2. Музички лавиринт
3. Ода на радоста-пеење и свирење на ДМИ
4. Музичка илустрација на приказната,,Јовче и гравот,,
5. Компонирам-диригирам,свири ми на ДМИ
6. Цветен оркестар - Цветен оркестар/ слушање музика Танц на цвеќињата.
7. Музичко столче полка(Д Шостаковиќ)

Јуни
1. Среќен роденден-слушање музика
2. Слушање музика ,,Лето,, по слух-Вивалди
3. Обработка на песна по слух ,,Лето,,

На почеток од страницата
Ликовно образование

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
IV одделение - деветгодишно основно образование
(неделно: 2 часа, годишно: 72 часа)

Годишно глобално планирање на наставата
учебна година 2010/2011

Број

1.
2.

3.
4.
5.

ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА

ЦРТАЊЕ
СЛИКАЊЕ

ОБЛИКУВАЊЕ ВО ПРОСТОРОТ ,
МОДЕЛИРАЊЕ
ГРАФИКА
ДИЗАЈН И ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ
Вкупно

Вкупно

Време

18
30

на реал.
IX,X,XII,I,III,IV,V
IX,X,XI,XII,I,II,III,

10

IV,V,VI
XII,IV,VI

6
8
72

X,XI,II,III,V
XI,XII,II,III

Општи цели на наставата по музичко образование:
Ученикот/ученичката:
-

да запознава и да користи нови поими и термини од ликовната уметност;

да користи разни ликовни материјали и да ги усовршува техники за цртање,
сликање, обликување во просторот
моделирање и градење, графика, визуелни комуникации и дизајнот во
ликовното изразување;
да ги изразува самостојно и слободно своите сознанија, чувства, доживувања
и впечатоци, мисли и фантазија со помош
-

на ликовниот јазик и творештво;

да ја развива способноста за аналитичко набљудување и да забележува
слични и разновидни форми во природата и
-

ликовните дела;

да забележува богатство на линии и нивниот сооднос, како и да ги
применува;

да ги проширува сознанијата за боите и нивните основни колористички
односи;
да ја развива способноста за проценка на просторот (надворешен,
внатрешен, природен, функционален);
да се оспособува да компонира ликовни елементи (линија, форма, боја,
волумен, површина) и да формира естетска
-

целина;

да се поттикнува да направи избор на идеја, активност и соодветни средства
и да состави ликовна творба;
да се поттикнува вербално да објаснува ученичка ликовна творба или
уметничко дело;
-

да се поттикнува на сопствена естетска проценка;

да прави разлика на уметнички дела од различни ликовни подрачја (цртеж,
слика, скулптура, графика, архитектура);
да ги применува стекнатите знаења и вештини за ликовно изразување, како и
да ги негува хигиено-техничките и
-

работните навики;

да гради позитивен однос кон културното наследство од различни етнички
заедници;
-

да ги препознава визуелните медиуми и средства и нивната функција;

-

да умее да ја користи компјутерската техника за ликовно изразување;

-

преку ликовно творештво да се ослободува од стрес.

Програмско подрачје: ЦРТАЊЕ (ориентационо 18 часа)

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката:

да ја развива перцепцијата и да увидува разлики во природниот простор
(езеро - планина, ливада-улица);
да набљудува и препознава функционален простор (училница, соба, кутија,
торба и сл.);
-

да воочува и споредува целина и детаљ;

-

да развива поголема визуелна осетливост;

-

да воочува ритам во природат и да го применува во цртежот;

да забележува светло и сенка и со сенчење да ја претставува сенката на
предметите;
да ја развива креативноста и умешноста во изразувањето со користење на
линии со различен карактер и густина;
да забележува визуелно и тактилно разлики на текстура во природата
(мазно-рапаво, тврдо-меко, бодливо…);
-

да претставува со цртање видови текстури;

-

да препознава сличности кај разнородни и разлики кај истородни облици;

-

да користи креативно и да комбинира линии, светло - сенка и текстура;

-

да користи ритам и контраст на линии и облици во својот ликовен израз;

да перцепира разновидност на облици, форми, големини, симетрија и
асиметрија во природата;
да стекнува елементарни знаења за симетријата и истата да ја применува во
цртежот;
-

да ги усовршува вештините за употреба на тушот;

да стекнува нови знаења и вештини преку совладување на нови техники и
постапки: лавиран туш, бајц;
да се оспособува за визуелното и тактилното помнење и истото да го
користи за креативно изразување и компонирање во ликовна целина;
да ја користи фантазијата за ликовно изразување на слушаната музика (од
акустички

-

во ликовен симбол);

да набљудува уметнички дела (цртежи) и стекнува основни сфаќања за
уметничкиот простор;
да го открива и анализира богатството на линии (испреплетеност, контраст,
ритам, текстура и др.) на цртежи на познати уметници.

Наставни содржини:
Набљудување на природен простор: шума, водопад, ливада.
Точка, линија, површина, волумен./ Водопад/ пастел
Функционален простор. Интензитет, прецизност, дебелина и насока на линија./
Моето
училиште/ молив
Контурна линија, симетрија, асиметрија, детаљ (работа во парови). Симетрија пеперутка;/Асиметрија -возило./ креди во боја
Цртачка текстура - видови текстура, мазно, рапаво, бодливо./ Орев, костен,
желади/јаглен, молив
Компјутерски цртеж./ Честитка за Нова година/ ИКТ
Човечка фигура во движење./ Маскембал, Играорци/ фломастери
Лавиран цртеж./ Мотив од екологија/ лавиран туш
Ритам на форми и линии./ Ограда, Дрворед/ фломастер во една боја
Линија и музика. Со линија и плоштина трансформираме музика во цртеж./ По
слушана
музика/ пастел

·

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.

·

Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.

·

Наставни средства:

разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и
околината);
-

дидактички средства и материјали;

визуелни средства (предмети од непосредната околина, репродукции, детски
творби, апликации и сл.);
-

слајдови, сликовници, списанија и сл.;

аудио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видео-плеер, дигитален
фотоапарат, дигитална камера, компјутер и други средства зависно од предметот).
-

·

Интернет, образовни софтвери.

Корелација:
- со другите наставни теми од предметот ликовно образование
- со другите наставни предмети: математика, македонски јазик,

природа,
општество, физичко и здравствено образование, музичко образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§

опсервација на детето-ученик;

§

разговор како начин на изразување;

§

вербално опишување на сопствениот цртеж;

§

степен на совладување на ликовната техника;

§

индивидуални креативни способности;

§

учество и изведба на ликовна творба;

§
воочување и препознавање на разни предмети од непосредната околина и
применување во ликовното творештво;
§

презентација на ликовните ученички творби;

§

креативно изразување и творење во ликовните техники;

§

препознавање на ликовни техники и материјали;

§

активно учество во тимската работа и др

§

евидентни и чек листи

Описно оценување во текот на годината, а на полугодие и на крајот на
годината наставникот изведува бројчана оценка.

Програмско подрачје: СЛИКАЊЕ (ориентационо 30 часа)

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката:
да знае да ги користи соодветно подлогите, приборот и сликарските
материјали;
да воочува односи на бои и тонови како и да создава представа за
колористички појави во природата и уметничките дела;
да ги забележува боите и тоновите во непосреднат околина и со сликање да
ги претставува;
-

да воочува и препознава ахроматски и хроматски бои;

да препознава и да применува при сликањето да препознава и да применува
комплементарен контраст на бои;
да ги препознава и применува комплементарните парови: зелено-црвено,
жолтовиолетово, портокаловосино;

да врши во сликањето синтеза на битното и елимирањето на небитните
елементи и детали;
да стекнува елементарни знаења за мешањето на ахроматските бои и
добивање на тонови со различна валерска вредност;
да стекнува нови знаења преку совладување на нов техники и постапкилавиран туш, бајц;
-

да ги комбинира креативно боите со форми, текстури;

да ги изразува своите емоции преку контраст: светло-темно или
комплементарен колорит;
-

да комбинира креативно форми, бои, ритам, големини;

-

да истражува и експериментира со ликовните техники и елементи;

да се оспособува да комбинира линеарен цртеж и текстура и на истиот да
интервенира со акварелни бои или гваш.

Наставни содржини:
Набљудување богатство на бои и тонови и воочување на нивните односи.
Примарни и секундарни бои./ Летен пејзаж/ гваш
Хроматски и ахроматски бои (групна форма на работа)/ Ден, ноќ/ акварел
Градација на боите – тон (светло, посветло, најсветло)./ Концентрични кругови,
автом. фарови
во ноќ/ гваш
Трансформирање на хроматските во ахроматски тонови./ Мртва природа/ акварел
Топли и ладни бои – контраст./ Цветен круг/ пастел
Комплементарни парови, препознавање и покажување./ Вселенска населба по
фантазија/пастел
Мешање на боите (групна форма на работа)/ Слика по сопствена фантазија (со
сина, жолта и сива

добивање нијанси на зелена)/ гваш
Комплементарен контраст. Геометриски фигури/ темпера
Боја – комплементарен контраст./ Шарена птица, папагал, паун, фазан/ темпера
Музика и боја – слика по слушана музика./ Осми март, Мојата мајка/ пастел
Спонтано мешање на боите – градација на тонови.
Според идеја на сликата одбираме бои./ Мотив по слушана музика/гваш
Анализа и вреднување на сликите./ По избор на учен. (ливада со цвеќиња)/ акварел
Ритам на бои./ Огномет/ акварел
Композиција./ Сирена, морско животно/ колаж
Топол и ладен колорит./ Небо и житно поле/ акварел

·

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.

·

Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.

·

Наставни средства:

разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и
околината);
-

дидактички средства и материјали;

визуелни средства (предмети од непосредната околина, репродукции, детски
творби, апликации и сл.);
-

слајдови, сликовници, списанија и сл.;

аудио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видео-плеер, дигитален
фотоапарат, дигитална камера, компјутер и други средства зависно од предметот).
-

Интернет, образовни софтвери.

Корелација:

- со другите наставни теми од предметот ликовно образование
- со другите наставни предмети: математика, македонски јазик,
природа,
општество, физичко и здравствено образование, музичко образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§

опсервација на детето-ученик;

§

разговор како начин на изразување;

§

вербално опишување на сопствениот цртеж;

§

степен на совладување на ликовните техники;

§

индивидуални креативни способности;

§

учество и изведба на ликовна творба;

§
воочување и препознавање на разни предмети од непосредната околина и
применување во ликовното творештво;
§

презентација на ликовните ученички творби;

§

креативно изразување и творење во ликовните техники;

§

препознавање на ликовни техники и материјали;

§

активно учество во тимската работа и др

§

евидентни и чек листи

Описно оценување во текот на годината, а на полугодие и на крајот на
годината наставникот изведува бројчана оценка.

Програмско подрачје: ОБЛИКУВАЊЕ ВО ПРОСТОРОТ , МОДЕЛИРАЊЕ
(ориентационо 10 часа)

Цели и задачи:
Ученикот/ ученичката:
да умее фокусирано да набљудува, истражува и воочува визуелни разлики и
волумени на на истородни и на разнородни форми;
да се оспособува да ја забележува тридимензипналноста на предметите во
просторот;
-

да се поттикнува да обликува тридимензионална фигура;

-

да диференцира (разликува) различни пропорции: големомало, цело-детал;

-

да ги усовршува и користи при моделирањето разните постапки на работа;

-

да воочува и препознава и да користи симетрија или асиметрија;

да ја усовршува умешноста за користење материјали за тридимензионално
обликување и при обликувањето да применува разни постапки (кинење, лепење,
составување, врзување, превиткување и др.) ;
да составува ликовна целина - асамблаж од предмети од разновидни
материјали (дрво,
-

хартија, пластика)

-

да забележува елементарни ликовни карактеристики на релјеф, скулптура;

-

да умее да разликува релјеф и полна пластика;

-

да се запознава со различни скулптури во секојдневниот живот.

Наставни содржини:
Волумен и простор. /Кошничка со јаболка, гајбе со грозје/ пластелин
Статика и симетрија./ Робот/ амбалажа
Целина и детали во скулптура./ Балерина/ глинамол

Компонирање на готови форми – сложена композиција./Макета на град/отпадни
материјали
Скулптура составена од повеќе делови. /Човек седнат на коцка/ глинамол

·

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.

·

Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.

·

Наставни средства:

разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и
околината);
-

дидактички средства и материјали;

визуелни средства (предмети од непосредната околина, репродукции, детски
творби, апликации и сл.);
-

слајдови, сликовници, списанија и сл.;

аудио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видео-плеер, дигитален
фотоапарат, дигитална камера, компјутер и други средства зависно од предметот).
-

Интернет, образовни софтвери.

Корелација:
- со другите наставни теми од предметот ликовно образование
- со другите наставни предмети: математика, македонски јазик,
природа,
општество, физичко и здравствено образование, музичко образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§

опсервација на детето-ученик;

§

разговор како начин на изразување;

§

вербално опишување на сопствениот цртеж;

§

степен на совладување на ликовните техники;

§

индивидуални креативни способности;

§

учество и изведба на ликовна творба;

§
воочување и препознавање на разни предмети од непосредната околина и
применување во ликовното творештво;
§

презентација на ликовните ученички творби;

§

креативно изразување и творење во ликовните техники;

§

препознавање на ликовни техники и материјали;

§

активно учество во тимската работа и др

§

евидентни и чек листи

Описно оценување во текот на годината, а на полугодие и на крајот на
годината наставникот изведува бројчана оценка.

Програмско подрачје: ГРАФИКА (ориентационо 6 часа)

Цели и задачи:
Ученикот/ ученичката:
да се оспособува во природата да воочува контраст: светло-темно, црно-бело
и истиот да го применува во графиките;
да споредува темни линии и плоштини на бела хартија и бели линии и
плоштини на црна хартија;
-

да стекнува елементарни знаења за графиката како ликовно подрачје;

-

да се запознае со поимите позитив и негатив;

-

да умее самостојно да печати монотипија;

-

самостојно да изработува матрица за картон-печат и да печати;

да совлада некои постапки за печатење: употреба на валјак, нанесување на
боја, печатење;
-

да создава со печатењето дезени, шари и истите да ги

-

користи во дизајнот;

Наставни содржини:
Картон печат – форма./ Ѕвездено небо/ црно-бела хартија (колаж)
Монотипија во боја – компир печат./ Цветови во разни форми/ комбинир. техника
(темпера)
Компјутерска графика./ Диплома, пофалница/ ИКТ

·

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.

·

Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.

·

Наставни средства:

разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и
околината);
-

дидактички средства и материјали;

визуелни средства (предмети од непосредната околина, репродукции, детски
творби, апликации и сл.);
-

слајдови, сликовници, списанија и сл.;

аудио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видео-плеер, дигитален
фотоапарат, дигитална камера, компјутер и други средства зависно од предметот).
-

Интернет, образовни софтвери.

·

Корелација:
- со другите наставни теми од предметот ликовно образование
- со другите наставни предмети: математика, македонски јазик,

природа,
општество, физичко и здравствено образование, музичко образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§

опсервација на детето-ученик;

§

разговор како начин на изразување;

§

вербално опишување на сопствениот цртеж;

§

степен на совладување на ликовните техники;

§

индивидуални креативни способности;

§

учество и изведба на ликовна творба;

§
воочување и препознавање на разни предмети од непосредната околина и
применување во ликовното творештво;
§

презентација на ликовните ученички творби;

§

креативно изразување и творење во ликовните техники;

§

препознавање на ликовни техники и материјали;

§

активно учество во тимската работа и др

§

евидентни и чек листи

Описно оценување во текот на годината, а на полугодие и на крајот на
годината наставникот изведува бројчана оценка.

Програмско подрачје: ДИЗАЈН И ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ
(ориентационо 8 часа)

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката:
да ја открива улогата на визуелните комуникации и дизајнот во
комуникацијата помеѓу луѓето во секојдневниот живот;
да стекнува знаења дека преку визуелните и елетронските медиуми можат да
се стекнат нови знаења;
-

да ја осознае улогата на печатените медиуми и графичкиот дизајн;

да ја воочи практичната и естетската примена на предметите за секојдневна
употреба;
-

да ја воочи разликата помеѓу пишуваната и изговорената информација;

-

да ја осознае улогата на спотот, рекламата и дизајнот во маркетингот;

да ги воочува елементите на рекламите (боите, буквите, знаците, симболите,
пораката);
да ги воочува ликовните содржини, знаци и симболи во печатените средства
(учебници, списанија, плакати и сл.);
да стекне елементарни знаења како да користи боја, текст и други визуелни
знаци за да пренесе информација;
-

да запознава, разликува и да создава илустрација, корица за книга, плакат;

-

да се запознава со стрипот и неговите комуникациски вредности;

-

да користи компјутер за изработка на дизајн.

Наставни содржини:
Композиција (боја, форма, линија, текстура). / Плакат/ комбинир.техника

Орнамент – хармонија и композиција на форма, боја и линија во низа./ Лампиони/
пластелин
Индустриски дизајн./ Зимска облека/ колаж, парчиња ткаенина
Графички дизајн./ Стрип во 4 слики/ туш перце

·

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.

·

Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.

·

Наставни средства:

разни извори на учење од непосредната околина (предмети во природата и
околината);
-

дидактички средства и материјали;

визуелни средства (предмети од непосредната околина, репродукции, детски
творби, апликации и сл.);
-

слајдови, сликовници, списанија и сл.;

аудио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видео-плеер, дигитален
фотоапарат, дигитална камера, компјутер и други средства зависно од предметот).
-

·

Интернет, образовни софтвери.

Корелација:
- со другите наставни теми од предметот ликовно образование
- со другите наставни предмети: математика, македонски јазик,

природа,
општество, физичко и здравствено образование, музичко образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:

§

опсервација на детето-ученик;

§

разговор како начин на изразување;

§

вербално опишување на сопствениот цртеж;

§

степен на совладување на ликовните техники;

§

индивидуални креативни способности;

§

учество и изведба на ликовна творба;

§
воочување и препознавање на разни предмети од непосредната околина и
применување во ликовното творештво;
§

презентација на ликовните ученички творби;

§

креативно изразување и творење во ликовните техники;

§

препознавање на ликовни техники и материјали;

§

активно учество во тимската работа и др

§

евидентни и чек листи

Описно оценување во текот на годината, а на полугодие и на крајот на
годината наставникот изведува бројчана оценка.

МЕСЕЧНО ПЛАНИРАЊЕ
НА НАСТАВАТА ПО ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ

Тема

Цртање

Час

1

СЕПТЕМВРИ
Содржина на работа

Набљудување на природен простор:

Мотив

/

Техника

/

шума, водопад, ливада.

Цртање

2

Точка, линија, површина, волумен.

Водопад

пастел

/

/

Набљудување богатство на бои и
Сликање

3

тонови и воочување на нивните
односи.

Сликање

Цртање

4

Примарни и секундарни бои.

Летен пејзаж

Функционален простор. Интензитет,

Моето

5.6 прецизност, дебелина и насока на

гваш

училиште

молив

Ден, ноќ

акварел

Мотив
Симетрија -

Техника

линија.

Сликање

7.8 Хроматски и ахроматски бои (групна
форма
на работа)

Тема

Цртање

Час

ОКТОМВРИ
Содржина на работа

1.2 Контурна линија, симетрија,
асиметрија,
детаљ (работа во парови).

пеперутка;

креди во

Асиметрија -

боја

возило.

Облик.во

3.4 Волумен и простор.

Кошничка со

просторот,

јаболка, гајбе

градење

со грозје

Сликање

5.6 Градација на боите – тон (светло,
посветло, најсветло).

пластелин

Концентрични
кругови, автом.

гваш

фарови во ноќ

Цртање

7.8
Цртачка текстура - видови текстура,
мазно,

Орев, костен,

јаглен,

желади

молив

рапаво, бодливо.

Тема

Сликање

Час

НОЕМВРИ
Содржина на работа

1.2 Трансформирање на хроматските во

Мотив

Мртва
природа

Техника

акварел

ахроматски тонови.

Дизајн и
визуелни

комбинир.
3.4

Композиција (боја, форма, линија,

техника

комуникац.

текстура).

Плакат

Облик.во

амбалажа

просторот, 5.6
градење

Сликање

Статика и симетрија.

7.8

пастел
Топли и ладни бои – контраст.

Тема

Графика

Робот

Час

ДЕКЕМВРИ
Содржина на работа

1.2 Картон печат – форма.

Цветен круг

Мотив

Ѕвездено
небо

Техника
црно-бела
хартија
(колаж)

Вселенска
Комплементарни парови, препознавање
пастел
и
населба по

Сликање
3.4

покажување.

фантазија

Цртање

ИКТ
Компјутерски цртеж.

Честитка за

5.6
Нова година
Дизајн и
визуелни

комуникац. 7.8 Орнамент – хармонија и композиција на

Тема

Час

Цртање

пластелин

форма, боја и линија во низа.

Лампиони

ЈАНУАРИ
Содржина на работа

Мотив

1.2 Човечка фигура во движење.

Маскембал,

Техника

фломастери

Играорци

Сликање 3.4 Мешање на боите (групна форма на
работа)

Слика по

гваш

сопствена фантазија (со сина,
жолта и сива
добивање нијанси на зелена)

Тема

Дизајн и

Час

ФЕВРУАРИ
Содржина на работа

1.2 Индустриски дизајн.

Мотив

Зимска облека

Техника

колаж,

визуелни

парчиња

комуникац.

ткаенина

Сликање

3.4 Комплементарен контраст.

Геометриски

темпера

фигури

Облик.во

5.6 Целина и детали во скулптура.

Балерина

глинамол

просторот,
градење

Сликање

7.8 Боја – комплементарен контраст.

Шарена птица, темпера
папагал, паун,
фазан

Тема

Сликање

Час

МАРТ
Содржина на работа

1.2 Музика и боја – слика по слушана
музика.

Мотив

Осми март

Техника

пастел

Мојата мајка

Облик.во

3.4

Макета на град отпадни

просторот,

Компонирање на готови форми –
сложена

градење

композиција.

материјали

Цртање

5.6
Лавиран цртеж.

Дизајн и

7.8

визуелни

Мотив од

лавиран

екологија

туш

Мотив

Техника

Стрип во
Графички дизајн.

4 слики

туш перце

комуникац.

Тема

Сликање

Час

АПРИЛ
Содржина на работа

1.2 Спонтано мешање на боите –
градација на

Мотив

Мотив по слу–

Техника

гваш

шана музика
тонови.
Сликање

3

По избор на
Според идеја на сликата одбираме
бои.

акварел

учен. (ливада
со цвеќиња)

4

/

/

Анализа и вреднување на сликите.

Цртање

5.6
Ритам на форми и линии.

Ограда,

фломастер

Дрворед

во една боја

Графика

7.8
Монотипија во боја – компир печат.

Цветови во

комбинир.

разни форми

техника
(темпера)

ЈУНИ
Тема
Час
Содржина на работа
Графика 1.2 Компјутерска графика.

Мотив
Диплома,

Техника
ИКТ

пофалница

Сликање 3.4 Топол и ладен колорит.

Небо и житно

акварел

поле

На почетокот од страницата
Физичко и здравствено образование
ГОДИШНО ГЛОБАЛНО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАСТАВНИОТ
МАТЕРИЈАЛ ПО

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
за IV одделение
учебна година 2010/2011
(неделно 3 часа- годишно 108 часа)

Ред.бр

1.

Наставни теми

ВЕЖБИ И ИГРИ ЗА ПРАВИЛЕН ФИЗИЧКИ
РАЗВОЈ И

Бр. на
часови
20

Време на
реализација
IX,X,XI,XII,II,
III,IV,V,VI

2.
3.
4.

ПОДГОТОВКА
АТЛЕТИКА
ГИМНАСТИКА И РИТМИКА
ОСНОВИ НА ТАНЦИТЕ
ОСНОВИ НА СПОРТСКИ ИГРИ

15
12
10

X, XI
XII, I
II

5.

Ø

Кошарка
40

Ø

Одбојка

Ø

Ракомет

Ø
6.

Фудбал
ИГРИ, ИЗЛЕТИ И ПЕШАЧЕЊА
Вкупно часови

II, III, IV, V, VI

18
108

IX, X, VI

Општи цели на наставата по физичко образование
Ученикот /ученичката:
- да го поттикнува правилниот физички развој (психомоторни и функционални) со
правилна изведба на природните локомоторни движења;
- да го развива перманентно и симетрично телото со правилно изведени движење и
вежби во различни положби;
- да комбинира правилно и да изведува комплекси вежби за оформување на телото;
- да го држи правилно телото во сите положби, и тоа во: седење, стоење, движење
(одење и трчање);
- да ги одржува и подобрува психомоторните вештини: координација на
природните и спортските движења; координација на движењето на целото тело во
просторот; силата; брзината; снаодливоста; експлозивноста; еластичноста и
рамнотежата;
- да совладува и правилно да изведува нови вежби и елементи од основите на
спортовите, и тоа од: атлетиката, гимнастиката со ритмика, основите на танците,
основите на спортските игри (ракомет, кошарка, одбојка и фудбал);
- да се оспособува да умее да ги процени своите физички и спортски способности и
можности;
- да формира позитивни ставови кон физичките активности и спортувањето;
- да се запознава со користа од спортувањето и постепено да го открива личниот
афинитет кон определен спорт;

- да се оспособува за соработка, тимска работа и фер плеј однесување при
изведувањето на игрите и спортувањето;
- да умее да се ослободува од стрес состојби и психичка и физичка напнатост со
вежбање;
- да применува здравствено - хигиенски навики за чување и унапредување на
сопствената хигиена и здравје;
- да ги учи и да ги применува поимите од воспитно-образовното подрачје физичко
и здравствено образование: спортски реквизити, справи и помагала во согласност
со наставната програма.

ТЕМА: ВЕЖБИ И ИГРИ ЗА ПРАВИЛЕН ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ И
ПОДГОТОВКА

Цели и задачи:
Ученикот /ученичката:
- да се развива физички со вежби и игри;
- да ја подобрува основната физичка подготовка со: правилно изведување на
вежбите за локомоторниот апарат;
- да го обликува телото;
- да го држи правилно телото;
- да се поставува правилно во организациони форми;
- да ги развива: силата, координацијата на движењата; координацијата во
просторот;
- да ја развива општата локомоторна способност во просторот;
- да соработува.

Наставни содржини:
1. Правилно поставување при комплекси вежби
2. Правилно поставување-следење на команда
3. Поставување во две врсти
4. Поставување во колона по еден
5. Поставување во колона по двајца
6. Увежбување на вртење во место на лево и надесно
7. Вртење налево круг
8. Вртење за 180 степени
9. Вежби за јакнење и лабавење
10. Вежби за истегнување на раце и рамен појас
11. Вежби за истегнување на труп и карлица
12. Вежби за истегнување на нозе
13. Елементарни игри
14. Штафетни игри
15. Игри без граници со користење реквизити
16. Игри со качување и слегување
17. Игри со провлекување
18. Игри со скокање
19. Вреднување правилно поставување
20. Вреднување (елементарни,штафетни,игри без граници)

Услови за работа
·

часовите се одржуваат во фискултурна сала, двор, на излет, училница

·

се користат касетофон, душеци

·

Наставни форми: фронтална, групна, индивидуална, во парови

·

Наставни методи: дијалошка, демонстративна, практично вежбање

Дидактички препораки
На секој час по физичко и здравствено образование задолжително се
изведуваат вежби за оформување на телото и движењата.

Интеграција со другите наставни предмети:

математика, македонски јазик, природа, општество, музичко образование,
ликовно образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку следење на практични изведби:

§

ангажирањето на ученикот, физичкиот напредок и способностите,

§

спортското знаење, залагањето, редовноста,

§

комуникацијата, фер-плеј однесувањето, соработката и помагањето,

§
исполнувањето на здравствено-хигиенските услови и навики пред, за време и
по изведувањето на наставата.
§

практични изведби

§

евидентни и чек листи

Наставникот на секој час ги следи постигањата на ученикот во сите
компоненти, ги евидентира и на тие основи формира оценка.
Според Законот за основно образование, Концепцијата и целите на наставната
програма по физичко и здравствено образование, постигањата на учениците од
четврто до шесто одделение се оценуваат комбинирано-описно со изведување
бројчана оценка во текот на наставата и на крајот на годината со бројчана оценка.

ТЕМА: АТЛЕТИКА

Цели и задачи:
Ученикот /ученичката:
- да ги увежбува совладаните елементи од основите на атлетиката и да совладува
нови елементи: правилно трчање со промени на темпото и правецот; надвлекување;
штафетно трчање; совладува правилна изведба на скокања; фрлања, учество во
игри;

- да ги развива големите мускулни групи на рацете, трупот, карлицата и нозете;
- да ги развива психомоторните способности и подвижноста на локомоторниот
апарат;
- да совладува термини од областа на атлетиката;
- да учествува во игри со елементи од атлетиката.

Наставни содржини:
1. Правилно трчање
2. Трчање со промена на правец на движење
3. Трчање цик-цак(лево-десно)
4. Полукружно и кружно трчање
5. Совладување штафетно трчање
6. Трчање низ елементарни игри
7. Брзо трчање
8. Скокање од место
9. Скокање со затрчување
10.Скок во височина(ножици)
11. Скок во далечина (згрчена техника)
12. Увежбување на скокањето
13. Основна техника на фрлање топчиња
14. Фрлање во цел и далечина
15. Вреднување елементи од атлетика

Услови за работа

·

часовите се одржуваат во фискултурна сала, двор, на излет, училница

·

се користат палки, обрачи, јажиња, топки, ластик, предмети;

·

Наставни форми: фронтална, групна, индивидуална, во парови

·

Наставни методи: дијалошка, демонстративна, практично вежбање

Интеграција со другите наставни предмети: математика, македонски
јазик, природа,
општество, музичко образование, ликовно образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку следење на практични изведби:

§

демонстрација на правилно одење и трчање,

§

изведување низок и висок старт,

§

изведување скок во далечина и височина, скок од место,скок со залет,

§

фрлање топче во цел и далечина.

§

спортското знаење, залагањето, редовноста,

§
ангажирањето на ученикот, физичкиот напредок и способностите,
комуникацијата, фер-плеј однесувањето, соработката и помагањето,
§
исполнувањето на здравствено-хигиенските услови и навики пред, за време и
по изведувањето на наставата.
§

евидентни и чек листи

Наставникот на секој час ги следи постигањата на ученикот во сите
компоненти, ги евидентира и на тие основи формира оценка.
Според Законот за основно образование, Концепцијата и целите на наставната
програма по физичко и здравствено образование, постигањата на учениците од

четврто до шесто одделение се оценуваат комбинирано-описно со изведување
бројчана оценка во текот на наставата и на крајот на годината со бројчана оценка.

ТЕМА: ГИМНАСТИКА И РИТМИКА

Цели и задачи:
Ученикот /ученичката:
- да увежбува и совладува нови гимнастички и ритмички елементи за развивање на
способноста на локомоторниот апарат и координација во просторот и чувството за
управување со телото во просторот;
- да увежбува движења на партер во различни положби на телото; движење на
телото во целина во просторот и развивање на координацијата;
- да се воведува во ритмиката;
- да ги користи гимнастичките справи и основите на ритмиката;
- да развива способности за движење со завртувања;
- да се воведува во естетско и елегантно држење на телото и делови од него.

Наставни содржини:
1. Колут напред
2. Колут назад
3. Увежбување колут напред и колут назад
4. Спојување на неколку колути напред и назад
5. Стој на глава со потпирање-свеќа
6. Висење и нишање
7.Качување,висење и слегување

8. Одење со потскокнување
9. Ритмичко одење и трчање
10. Ритмитчко потскокнување-мачкин скок
11. Галоп потскокнување
12. Вреднување гимнастика и ритмика

Услови за работа
·

часовите се одржуваат во фискултурна сала, двор, на излет, училница

·

се користат спортски реквизити и справи, касетофон

·

Наставни форми: фронтална, групна, индивидуална, во парови

·

Наставни методи: дијалошка, демонстративна, практично вежбање

Интеграција со другите наставни предмети: математика, македонски
јазик, природа,
општество, музичко образование, ликовно образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку следење на практични изведби:

§

да изведува колут напред и колут назад,

§

свеќа ,стој на лопатки, челна вага на колено,

§
правилно да ги користи гимнастичките справи: качување, висење и
слегување,
§

да оди, трча и изведува детски потскоци со помош на музичка придружба,

§

да изведува комбинации од одење, трчање, детски и еленски потскокнувања.

§

спортското знаење, залагањето, редовноста,

§
ангажирањето на ученикот, физичкиот напредок и способностите,
комуникацијата, фер-плеј однесувањето, соработката и помагањето,
§
исполнувањето на здравствено-хигиенските услови и навики пред, за време и
по изведувањето на наставата.
§

евидентни и чек листи

Наставникот на секој час ги следи постигањата на ученикот во сите
компоненти, ги евидентира и на тие основи формира оценка.
Според Законот за основно образование, Концепцијата и целите на наставната
програма по физичко и здравствено образование, постигањата на учениците од
четврто до шесто одделение се оценуваат комбинирано-описно со изведување
бројчана оценка во текот на наставата и на крајот на годината со бројчана оценка.

ТЕМА: ОСНОВИ НА ТАНЦИТЕ

Цели и задачи:
Ученикот /ученичката:
- да ги развива психомоторните вештини усогласени со ритмот на музиката;
- да умее да игра во склад на ритамот на музиката;
- да го одржува телото и однесувањето сообразено со колективното движење;
- да развива способности за движење и игра во просторот.

Наставни содржини:
1. Запознавање со народните танци и ора
2. Правилно држење на телото

3. Правила на движење(правец)
4. Начин на држење на рака и рамо
5.. Правила на чекорите на танците и ората
6. Игри со музика
7. Игри на оро обука и играње со музика
8. Игри на народни ора со побавно темпо
9. Вреднување основен чекор
10. Вреднување народни ора и танци

Услови за работа
·

часовите се одржуваат во фискултурна сала, училница

·

се користат ЦД плеер, ЦД, касетофон, аудио касети;

·

Наставни форми: фронтална, групна, индивидуална, во парови

·

Наставни методи: дијалошка, демонстративна, практично вежбање

Интеграција со другите наставни предмети: математика, македонски
јазик, природа,
општество, музичко образование, ликовно образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку следење на практични изведби:
§

основни чекори поврзани во оро на македонска народна музика,

§

танцовите чекори на класичните танци.

§

спортското знаење, залагањето, редовноста,

§
ангажирањето на ученикот, физичкиот напредок и способностите,
комуникацијата, фер-плеј однесувањето, соработката и помагањето,
§
исполнувањето на здравствено-хигиенските услови и навики пред, за време и
по изведувањето на наставата.
§

евидентни и чек листи

Наставникот на секој час ги следи постигањата на ученикот во сите
компоненти, ги евидентира и на тие основи формира оценка.
Според Законот за основно образование, Концепцијата и целите на наставната
програма по физичко и здравствено образование, постигањата на учениците од
четврто до шесто одделение се оценуваат комбинирано-описно со изведување
бројчана оценка во текот на наставата и на крајот на годината со бројчана оценка.

ТЕМА: ОСНОВИ НА СПОРТСКИ ИГРИ - КОШАРКА

Цели и задачи:
Ученикот /ученичката:
- да ги увежбува и совладува елементите од кошарката;
- да ја развива подвижноста на локомоторниот апарат со топка, осетливост,
координација), за придружбата со топка.

Наставни содржини:
1. Водење топка-основни елементи
2. Водење топка(со одење и трк)
3. Кошаркарско слободно водење
4. Кошаркарско додавање и фаќање со две раце
5. Кошаркарско фрлање со низок кош
6. Слободни фрлања

7. Водење на топка низ активни и пасивни препреки
8. Додавање на топка во парови на променливо растојание
9. Додавање топка во тројка
10. Вреднување на елементи од кошарка

Услови за работа
·

часовите се одржуваат во фискултурна сала, училница

·

се користат топки, кош

·

Наставни форми: фронтална, групна, индивидуална, во парови

·

Наставни методи: дијалошка, демонстративна, практично вежбање

Интеграција со другите наставни предмети: математика, македонски
јазик, природа,
општество, музичко образование

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку следење на практични изведби:

§

спортското знаење, залагањето, редовноста,

§
ангажирањето на ученикот, физичкиот напредок и способностите,
комуникацијата, фер-плеј однесувањето, соработката и помагањето,
§
исполнувањето на здравствено-хигиенските услови и навики пред, за време и
по изведувањето на наставата.
§

евидентни и чек листи

Наставникот на секој час ги следи постигањата на ученикот во сите
компоненти, ги евидентира и на тие основи формира оценка.
Според Законот за основно образование, Концепцијата и целите на наставната
програма по физичко и здравствено образование, постигањата на учениците од
четврто до шесто одделение се оценуваат комбинирано-описно со изведување
бројчана оценка во текот на наставата и на крајот на годината со бројчана оценка.

ПОТТЕМА: ОДБОЈКА

Цели и задачи:
Ученикот /ученичката:
- да ги совлада елементи од основите на одбојката;
- да ја развива соработката, колективниот и спортски дух;
- да ги развива способностите за игра со топка.

Наставни содржини:
1.Запознавање со спортската игра одбојка
2. Основни елементи на одбојката
3. Обука на серва
4. Одбојкарско забивање
5. Одбојкарско одбивање
6. Одбивање со чекан
7. Додавање во парови
8. Правила низ игра
9. Игра преку јаже

10. Вреднување елементи од одбојка

Услови за работа
·

часовите се одржуваат во фискултурна сала, двор, на излет

·

се користат топки, мрежа

·

Наставни форми: фронтална, групна, индивидуална, во парови

·

Наставни методи: дијалошка, демонстративна, практично вежбање

Интеграција со другите наставни предмети: математика, македонски
јазик, природа,
општество, музичко образование

Средства и постапки за вреднување :

Активноста на учениците се вреднува преку:
§

спортското знаење, залагањето, редовноста,

§
ангажирањето на ученикот, физичкиот напредок и способностите,
комуникацијата, фер-плеј однесувањето, соработката и помагањето,
§
исполнувањето на здравствено-хигиенските услови и навики пред, за време и
по изведувањето на наставата.
§

евидентни и чек листи

Наставникот на секој час ги следи постигањата на ученикот во сите
компоненти, ги евидентира и на тие основи формира оценка.
Според Законот за основно образование, Концепцијата и целите на наставната
програма по физичко и здравствено образование, постигањата на учениците од
четврто до шесто одделение се оценуваат комбинирано-описно со изведување
бројчана оценка во текот на наставата и на крајот на годината со бројчана оценка.

ПОТТЕМА: РАКОМЕТ

Цели и задачи:
Ученикот /ученичката:
- да ги совлада основните елементи од ракометот: техника на ракометно фрлање додавање и примање-фаќање на топката;
- да научи ракометен шут во гол.

Наставни содржини:
1. Техника на ракометно фрлање
2. Додавање на топка
3. Примање-фаќање топка
4. Увежбување додавање и фаќање топка
5. Удар на гол
6. Увежбување удар на гол
7. Слободно ракометно водење топка
8. Ракометно шутирање на гол од место
9. Удар на гол во движење
10. Вреднување елементи од ракомет

Услови за работа
·

часовите се одржуваат во фискултурна сала, двор, на излет, училница

·

се користат топки

·

Наставни форми: фронтална, групна, индивидуална, во парови

·

Наставни методи: дијалошка, демонстративна, практично вежбање

Интеграција со другите наставни предмети: математика, македонски
јазик, природа,
општество, музичко образование

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§

спортското знаење, залагањето, редовноста,

§
ангажирањето на ученикот, физичкиот напредок и способностите,
комуникацијата, фер-плеј однесувањето, соработката и помагањето,
§
исполнувањето на здравствено-хигиенските услови и навики пред, за време и
по изведувањето на наставата.
§

евидентни и чек листи

§

евидентни и чек листи

Наставникот на секој час ги следи постигањата на ученикот во сите
компоненти, ги евидентира и на тие основи формира оценка.
Според Законот за основно образование, Концепцијата и целите на наставната
програма по физичко и здравствено образование, постигањата на учениците од
четврто до шесто одделение се оценуваат комбинирано-описно со изведување
бројчана оценка во текот на наставата и на крајот на годината со бројчана оценка.

ПОТТЕМА: ФУДБАЛ

Цели и задачи:
Ученикот /ученичката:

- да увежбува и совладува елементи од фудбалот;
- да ја осознае улогата на моториката поврзана со елементите со топка слободно
водење и движење со топка;
- да усвојува техника на додавањето на топката и шутирањето во гол.

Наставни содржини:
1.Основни елементи на фудбалот
2. Слободно водење на топка
3. Увежбување на водење на топка
4.Фудбалско шутирање на топка
5. Увежбување-шутирање на топка
6. Фудбалско додавање и примање топка
7. Увежбување додавање и примање топка
8. Слободно фудбалско шутирање
9. Увежбување фудбалско шутирање
10. Вреднување елементи од фудбал

Услови за работа
·

часовите се одржуваат во фискултурна сала, двор, на излет, училница

·

се користат топки

·

Наставни форми: фронтална, групна, индивидуална, во парови

·

Наставни методи: дијалошка, демонстративна, практично вежбање

Интеграција со другите наставни предмети: математика, македонски
јазик, природа,
општество, музичко образование

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§

спортското знаење, залагањето, редовноста,

§
ангажирањето на ученикот, физичкиот напредок и способностите,
комуникацијата, фер-плеј однесувањето, соработката и помагањето,
§
исполнувањето на здравствено-хигиенските услови и навики пред, за време и
по изведувањето на наставата.
§

евидентни и чек листи

Наставникот на секој час ги следи постигањата на ученикот во сите
компоненти, ги евидентира и на тие основи формира оценка.
Според Законот за основно образование, Концепцијата и целите на наставната
програма по физичко и здравствено образование, постигањата на учениците од
четврто до шесто одделение се оценуваат комбинирано-описно со изведување
бројчана оценка во текот на наставата и на крајот на годината со бројчана оценка.

НАСТАВНИ ТЕМИ И ПОДРАЧЈА КОИ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР
СО РОДИТЕЛИТЕ

- ПЛИВАЊЕ СО АКТИВНОСТИ НА ВОДА И ОБУКА
- СКИЈАЊЕ СО ОБУКА
- ИЗЛЕТИ И ПЕШАЧЕЊА
- УЧИЛИШТЕН СПОРТ
- СПОРТСКИ ШКОЛИ

ПРОГРАМСКОТО ПОДРАЧЈЕ: ИГРИ, ИЗЛЕТИ И ПЕШАЧЕЊА

Цели и задачи:да се поттикнува да учествува во игри;
да се поттикнува да ги почитува правилата на игрите;
да ги развива психомоторните вештини: брзина, снаодливост, издржливост,
правилна и навремена реакција, еластичност и др.;
да помага, сорабутува, комуницираи дисциплинирано да реализира
поставени задачи;
да ги развива способностите за контролирано однесување и искажување на
емоциите во натпреварите, култура во поддршката на својата екипанавивање.
да се поттикне интерес за престојување во природа;
да се воведе за начинот на користење на природните фактори: водата,
сонцето и чистиот воздух;
да се воведе и упати за лична заштита од можни опасности во природата;
да се оспособи за чување на природата и да развива еколошка свест.

Услови за работа
·

се користат касетофон, аудио касети, ЦД плеер, ЦД, спортски реквизити;

·

Наставни форми: фронтална, групна, индивидуална, во парови

·
Наставни методи: дијалошка, демонстративна, практично вежбање,
набљудување;

Интеграција со другите наставни предмети: математика, македонски јазик,
природа,
општество, музичко образование;

МЕСЕЧНО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СЕПТЕМВРИ
1.

Зошто ни се потребни вежбите за правилен физички развој?

2.
Позитивни постигнувања на учениците кои редовно учествуваат во наставата
по физичко и здравствено образование;
3.

Правилно држење на телото; деформитети од неправилно држење на телото;

4.
Поставување и движење на учениците во: две и во четири врсти; во колона по
еден, по двајца и по четворица;
5.
Увежбување на поставување и движење на учениците во: две и во четири
врсти; во колона по еден, по двајца и по четворица;
6.
Увежбување на вртење во место, на лево и на десно; вртење налевокруг
( вртење за 180);
7.

Вежби за правилен развој на вратот, рамениот појас и рацете;

8.

Вежби за развивање на мускулите на стомакот и грбот;

9.

Вежби за нозе;

10. Вежби за истегнување;
11. Есенски излет во природа;
12. Атлетика(атлетски стадион поим).

ОКТОМВРИ
1. Правилно трчање со промена на правецот на движењето: од право, цикцак(лево-десно);
2. Правилно трчање со промена на правецот на движењето: полукружно и
кружно;
3. Увежбување на правилно трчање со промена на правецот на движењето;
4. Совладување на техниката на низок и висок старт;
5. Брзо трчање 20 метри (мерење на време);
6. Вреднување:брзо трчање до 20 метри(мерење на време);
7. Совладување на штафетно трчање;
8. Штафетни игри;
9. Истрајно трчање до 200метри;
10. Есенски излет во непосредната околина- совладување на патека;

11. Скок од место( мерење на експлозивната способност);
12. Скок со залет- затрчување.

НОЕМВРИ
13. Основна техника- скок во височина ,, ножици,,;
14. Основна техника- скок во далечина- згрчена техника;
15. Вежби за скочност;
16. Скокање со јаже; групни на едно јаже и индивидуални скокања;
17. Скок во висина 20, 30 до 40 цм;
18. Увежбување: скок во висина 20, 30 до 40 цм;
19. Елементарни игри;
20. Основна техника за фрлање топче во цел и во далечина;
21. Натпревари во фрлање топче во цел;
22. Вреднување: фрлање топче во цел и во далечина;
23. Штафетни игри (од изучени атлетски и други елементи);
24. Гимнастика- поим.

ДЕКЕМВРИ
1. .Колут напред;
2. Колут назад;
3. Колут назад на коса подлога;
4 Стој став на лопатки- свеќа;
5. Челна вага на колено;
6. Вежби за повторување на елементите колут напред и назад;

7. Вреднување: колут напред и назад;
8. Совладување на правилното висење со две раце- на рипстол, ниско вратило,
ниска гранка;
9. Нишање со помош на нозете( меѓу клупи-алки);
10. Нишање во страна, бочно( на статива- разбој);
11. Висење со поместување и промена на положбата на телото и раменскиот појас;
12. Одење по шведска клупа со доскокнување.

ЈАНУАРИ
1.
2.
3.
4.
5.

Ритмичко одење и трчање;
Ритмички дижења со лента и со топка;
Ритмички движења( детски и еленски скокови);
Ритмички потскокнувања( мачкин скок, скок ножички);
Комбинација на движење во место, во одење, трчање, потскоци со музичка
придружба;
6. Вреднување: комплекс на ритмички движења со музичка придружба.

ФЕВРУАРИ
25. Совладување на основните особености на народните ора и танци;
26. Вежби за држење на телото, држење за рака и рамо;
27. Играње народни ора со побавно темпо и едноставни чекори;
28. Усовршување на основните чекори со песна и музика;
29. Вреднување: народно оро;
30. Усновни танцови чекори на класични танци;
31. Увежбување на танцовите чекори;
32. Скијање-поим;
33. Движење по снег: одење, одење со цел за правење патека;

34. Градење со снег: по избор на учениците;
35. Излет во природа по снег;
36. Основни кошаркарски елементи со топка.

МАРТ
1. Кошаркарско слободно водење на топка;
2.

Совладување на техника на водење топка на одреден простор по права
линија;
3. Увежбување на водење топка на одреден простор по права линија;
4. Совладување на техника на водење топка по крива линија(змијулесто);
5. Увежбување на водење топка по крива линија;
6. Вреднување: водење топка по права и крива линија(змијулесто);
7. Кошаркарско додавање и фаќање топка;
8. Увежбување на додавањето и фаќањето на топка во место и движење;
9. Кошаркарско фрлање во кош;
10. Елементарни игри;
11. Меѓуодделенски натпревар во кошарка;
12. Основни елементи со игра во место и движење.
АПРИЛ
37. Додавање топка преку мрежа;
38. Одбојка-одбивање на мала топка од ѕид;
39. Додавање на топка преку јаже или мрежа со помала височина;
40. Одбивање на мала топка со прсти и чекан;
41. Елементарни игри;
42. Ракометна игра- поим;
43. Слободно ракометно водење;
44. Ракометно водење во определен правец;
45. Слободно фрлање и фаќање на мала ракометна топка од ѕид;
46. Разни слободни фрлања од различни висини на телото, од рамо гради;

47. Ракометно фрлање во под со одбивање од ѕид;
48. Додавање топка во парови.

МАЈ
1 . Увежбување на додавањето и фаќањето на топка во движење;
2. Ракометно шутирање на гол од место;
3. Вреднување: додавање и фаќање во движење на двојки на растојание од 3-5
метри;
4. Елементарни и штафетни игри со топка за ракомет;
5. Меѓуодделенски натпревар во ракомет;
6. Пешачења, по рамница и (планина), рид;
7. Фудбал-поим;
8. Основни елементи во фудбалот;
9. Слободно водење на топка во фудбалот;
10. Фудбалско шутирање во ѕид со прифаќање на одбиена топка;
11. Фудбалско додавање и примање на топка во парови во место;
12. Увежбување додавање и примање на топка во парови.

ЈУНИ
1. Слободно фудбалско шутирање и шутирање на топка во одредена цел и во
гол;
2. Игра - мал фудбал;
3. Меѓуодделенски натпревар во фудбал;
4. Пролетен излет;
5. Игри без граници;
6. Пливање(техники на пливањето).

Творештво

ТВОРЕШТВО
за IV одделение
(неделно: 1 час, годишно: 36 часа)

Годишно глобално планирање на наставата
учебна година 2010/2011
Број

1.
2.
3.
4.

ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА

ГОВОРНО ТВОРЕШТВО
МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО
МУЗИКА И ДВИЖЕЊЕ
ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО

Општи цели на наставата по творештво

Вкупно

Време

13
3
4
16

на реал.
IX, XI,XII,I,III,IV,V
X, III,
XI,II,
X, XI,XII,I,II,III,
IV,VI

Ученикот/ученичката:
-

да се поттикнува за играње на улоги со краток текст;

да се поттикнува да составува оригинални (усни или писмени) творби
согласно своите можности и интереси;
да се оспособува да изведува оригинални ритмички и мелодиско-ритмички
вежби;
-

да се поттикнува на импровизирано пеење, согласно своите можности;

да се оспособува да осмислува едноставна кореографија, согласно своите
можности;
да се поттикнува на оригинално ликовно изразување со ликовни и неликовни
материјали;
да се оспособува за поврзување на различните видови на детското творечко
изразување;
да се охрабрува слободно да настапува пред другите ученици, родители и
вработени во училиштето.

Тема: ГОВОРНО ТВОРЕШТВО

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката:
-да се поттикнува да предлага идеи, да учествува во планирањето и донесувањето
на годишниот план за творештво на своето одделение;
-да се оспособува за драмско читање на текст;
-да се поттикнува да учествува во драматизирање на краток текст.
-да се оспособува да опишува личност, предмет, слика.
-да се поттикнува да состави пригоден текст за честитка.
-да се оспособува да твори според водена дискусија;

-да се поттикнува да собира неколку видови народни творби и да ги напише во
посебна книга.
- да се охрабрува да напише (прошири) текст според сопствена замисла;
- да се охрабрува сопствените чувства и размислувања да ги преточи во текст.
- да се поттикнува да следи со внимание игран филм за деца и театарска претстава;
- да се поттикнува, при следење на театарска претстава да ја воочува сцената,
предметите на сцената, костумите, звуците, музиката;
- да се поттикнува да состави нов текст инспириран од филм или театарска
претстава.
- да се поттикнува да напише текст по сопствен избор на тема за која сака да
пишува за училишниот весник или некое детско списание.

Наставни содржини:
1. Годишен план-Запознавање со предметот
2. Опишување-Што се случува на сликата?-опишување, измислување свој
текст
3. Пишување состав-Состав според конкретна поговорка
4. Пишување текст по даден почеток-Немирното кученце-текст со даден
почеток
5. Приказни,брзозборки,гатанки-Изработка на книга со собрани народни
творби
6. Пишување пораки и честитки-Пишување честитка за своето другарче
7. Пишување текст-Пишување текст инспириран од слушана музика
8. Драмско читање-Читање и играње по улоги-Празникот на мама
9. Пишување текст-Составување краток текст инспириран од конкретен
предмет-Мојот волшебен молив
10. Пишување-Пишување состав за детски печат или училишен весник
11. Пишување-Пишување песна со даден мотив-стих,строфа,рима
12. Филм-театарска престава-Заедничко проследување на филм и разговор за
изгледот на сцената,музика,звуци
13. Филм-театарска престава-Говорна вежба инпирирана од гледан филм

·
Услови за работа : наставата по творештво може да се реализира на
различни места (специјализирани училници, сала во училиштето, ателје и други
различни простории), но најчесто во соодветните катчиња во училницата.

·

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.

·

Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.

·
Наставни средства: драмски текстови, збирки од народното творештво,
стихозбирки, печат

·

Корелацијa:
- со другите наставни предмети: математика, македонски јазик,

природа,
општество, физичко и здравствено образование, ликовно и музичко
образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§
да се набљудува (постојано и навремено) ученикот/ученичката додека
манипулира со конкретни предмети, средства, материјали, инструменти, додека
творечки се изразува, за време на презентацијата и сл.;
§
да се следи континуирано односот на ученикот кон работата, соработката со
врсниците, покажаната иницијативност, љубопитност, упорност во реализацијата
на избраните активности.
Основен критериум при оценувањето е учеството, залагањето и соработката со
другите ученици, а не крајниот резултат (продуктот) од активностите. На крајот на
наставната година постигнувањата на учениците се оценуваат со бројчана оценка.

Тема: МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката:
- да се поттикнува на импровизирано пеење.

-да се поттикнува да избере музички творби за сопствените драматизации и
претстави.
- да се поттикнува да истражува звучни својства на различни материјали и да
создаде мелодија на одредена тема.

Наставни содржини:
1. Импровизирано пеење-Слушање различни музички творби(илустрации)
2. Импровизирано пеење-Пеење на стихотворби со прашања,одговори и молбаСтих што се пее
3. Импровизирано пеење-Создаваме мелодија на одредена тема(жица,чаша,шише
со различна количина на вода)

·
Услови за работа : наставата по творештво може да се реализира на
различни места (специјализирани училници, сала во училиштето, ателје и други
различни простории), но најчесто во соодветните катчиња во училницата.
·

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.

·

Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.

·

Наставни средства:
- аудио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видеоплеер, компјутер);
- детски музички инструменти;
- дидактички средства и материјали;

·

Корелацијa:
- со другите наставни предмети: математика, македонски јазик,

природа,
општество, физичко и здравствено образование, ликовно и музичко
образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§
да се набљудува (постојано и навремено) ученикот/ученичката додека
манипулира со конкретни предмети, средства, материјали, инструменти, додека
творечки се изразува, за време на презентацијата и сл.;
§
да се следи континуирано односот на ученикот кон работата, соработката со
врсниците, покажаната иницијативност, љубопитност, упорност во реализацијата
на избраните активности.
Основен критериум при оценувањето е учеството, залагањето и соработката со
другите ученици, а не крајниот резултат (продуктот) од активностите. На крајот на
наставната година постигнувањата на учениците се оценуваат со бројчана оценка.

Тема: МУЗИКА И ДВИЖЕЊЕ

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката:
-да се поттикнува да ги усовршува веќе совладаните елементи при создавање на
своја едноставна кореографија.

Наставни содржини:
1. Изведување кореографија-Составување кореограф. од Распеано рибарче со
посебни чекори
2. Изведување кореографија-Изведување кореографија со примена на изучени
чекори од народното оро
3. Изведување кореографија-Увежбување и усовршување на народното оро
4. Изведување кореографија-Кореографија на македонската натпреварувачка химна

·
Услови за работа : наставата по творештво може да се реализира на
различни места (специјализирани училници, сала во училиштето, ателје и други
различни простории), но најчесто во соодветните катчиња во училницата.
·

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.

·

Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.

·

Наставни средства:
- аудио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видеоплеер, компјутер);
- детски музички инструменти;
- дидактички средства и материјали;

·

Корелацијa:
- со другите наставни предмети: математика, македонски јазик,

природа,
општество, физичко и здравствено образование, ликовно и музичко
образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§
да се набљудува (постојано и навремено) ученикот/ученичката додека
манипулира со конкретни предмети, средства, материјали, инструменти, додека
творечки се изразува, за време на презентацијата и сл.;
§
да се следи континуирано односот на ученикот кон работата, соработката со
врсниците, покажаната иницијативност, љубопитност, упорност во реализацијата
на избраните активности.
Основен критериум при оценувањето е учеството, залагањето и соработката со
другите ученици, а не крајниот резултат (продуктот) од активностите. На крајот на
наставната година постигнувањата на учениците се оценуваат со бројчана оценка.

Тема: ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО

Цели и задачи:
Ученикот/ученичката:
-да се поттикнува да го користи цртачкиот материјал за цртање според своја
замисла.
- да применува сликарска техника по свој избор при реализација на својата замисла.
-да истражува и открива својства на нестандардни ликовни материјали за цртање и
сликање и тие сознанија да ги користи при сопственото ликовно изразување.
-да истражува и открива својства на различни материјали што можат да се
преобликуваат во разни форми;
-да се охрабрува на различни начини да претставува тродимензионален простор во
соодветен сооднос.
-Да се охрабрува да користи техники на применетата уметност во работата со
различни материјали, изработувајќи различни предмети што имаат и естетски
квалитети.

Наставни содржини:
1. Активности со хартија-Изработка на плик оригами
2. Цртање-Илустрации за училишен весник
3. Дизајн-Облепување на пластична чаша.шише
4. Дизајн-Ткаење на килимче,коледарска торба(волница,чешел)
5. Дизајн-Усовршување и естетска корекција на килимчето
6. Цртање-Цртање цртеж на пано
7. Цртање-Цртање честитка за нова година
8. Ликовни истражувачки активности-Активности од хартија,висечки украс -славеј

9. Ликовни истражувачки активности-Сликање и цртање различна
подлога(текстил,дрво,кора)
10. Сликање-Изработка на корица за книга за народно творештво
11. Дизајн-Изработка на маска од отпаден матерјал-картон-Маска на птица
12. Сликање-Сликање на честитка за ден на шегата
13. Сликање-Изработка на покани
14. Сликање-Украсување на бардаче,велигденско јајце и кошница(јајце, свеќа,три
пилиња)
15. Обликување на процтор-Сликање дирекно со прсти-Паун
16. Обликување на простор-Обликување и компонирање на обетки,ѓердан од
плодови, семиња

·
Услови за работа : наставата по творештво може да се реализира на
различни места (специјализирани училници, сала во училиштето, ателје и други
различни простории), но најчесто во соодветните катчиња во училницата.
·

Методи на работа: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст.

·

Форми на работа: фронтална, групна, тандем, индивидуална.

·
Наставни средства: се користат природни материјали собрани од
прошетките во природата, посетите на различните институции, фабрики,
материјали донесени од родителите (природни и отпадни материјали- како на
пример, кутии, парчиња текстил, различни видови хартија, мека жица, семиња,
шишарки од елка, костени, чипки и бисерчиња (монистра) со различна големина,
форма и боја, конец со различна боја и дебелина, волница и сл.).

·

Корелацијa:
- со другите наставни предмети: математика, македонски јазик,

природа,
општество, физичко и здравствено образование, ликовно и музичко
образование;

Средства и постапки за вреднување :
Активноста на учениците се вреднува преку:
§
да се набљудува (постојано и навремено) ученикот/ученичката додека
манипулира со конкретни предмети, средства, материјали, инструменти, додека
творечки се изразува, за време на презентацијата и сл.;
§
да се следи континуирано односот на ученикот кон работата, соработката со
врсниците, покажаната иницијативност, љубопитност, упорност во реализацијата
на избраните активности.
Основен критериум при оценувањето е учеството, залагањето и соработката со
другите ученици, а не крајниот резултат (продуктот) од активностите. На крајот на
наставната година постигнувањата на учениците се оценуваат со бројчана оценка.

Месечно планирање по наставниот предмет творештво
за IV oдделение

СЕПТЕМВРИ
Ред ТЕМА
Бр.
1. Говорно
творештво
2. Говорно
творештво

СОДРЖИНА

Наставна
единица

Годишен план

Запознавање со
предметот
Што се случува
на сликата?опишување,
измислување
свој текст
Состав според
конкретна
поговорка
Немирното
кученце-текст

Опишување

3. Говорно
творештво

Пишување состав

4. Говорно
творештво

Пишување текст по
даден почеток

Број на
часови

време

1

IX

1

IX

1

IX

1

IX

со даден
почеток

ОКТОМВРИ
Ред ТЕМА
бр
1.
2.
3.

4.

СОДРЖИНА

Наставна единица Број на
часови

Ликовно
творештво
Ликовно
творештво
Музичко
творештво

Активности со
хартија
Цртање

Ликовно
творештво

Дизајн

Изработка на плик
оригами
Илустрации за
училишен весник
Слушање различни
музички
творби(илустрации)
Облепување на
пластична
чаша.шише

Импровизирано
пеење

Време

1

X

1

X

1

X

1

X

НОЕМВРИ
Ред ТЕМА
Бр.
1. Музика и
движење

2. Говорно
твороштво
3. Ликовно
творештво
4. Ликовно
творештво

СОДРЖИНА

Наставна единица

Изведување кореографија Составување
кореограф. од
Распеано рибарче со
посебни чекори
Приказни,брзозборки,
Изработка на книга со
собрани народни
творби
гатанки
Дизајн
Ткаење на
килимче,коледарска
торба(волница,чешел)
Дизајн
Усовршување и
естетска корекција на
килимчето

Број на време
часови
1

XI

1

XI

1

XI

1

XI

ДЕКЕМВРИ
Ред.

ТЕМА

СОДРЖИНА

Наставна единица Број на време
часови

Ликовно
творештво
Ликовно
творештво
Ликовно
творештво

Цртање

Говорно
творештво

Пишување пораки и честитки

Цртање цртеж на
пано
Цртање честитка за
нова година
Активности од
хартија,висечки
украс -славеј
Пишување честитка
за своето другарче

бр
1.
2.
3.

4.

Цртање
Ликовни истражувачки
активности

1

XII

1

XII

1

XII

1

XII

ЈАНУАРИ
Ред.

ТЕМА

СОДРЖИНА

Наставна единица

Број на време
часови

1.

Ликовно
творештво

Сликање и цртање различна
подлога(текстил,дрво,кора)

1

I

2.

Говорно
творештво

Ликовни
истражувачки
активности
Пишување текст

Пишување текст инспириран од
слушана музика

1

I

бр

ФЕВРУАРИ
Ред.
бр
1.

2.

ТЕМА

СОДРЖИНА

Наставна единица

Музика и
движење

Изведување
кореографија

Музика и
движење

Изведување
кореографија

Изведување
кореографија со
примена на изучени
чекори од народното
оро
Увежбување и
усовршување на
народното оро

Број на часови

време

1

II

1

II

3.

Музика и
движење

Изведување
кореографија

4.

Ликовно
творештво

Сликање

Кореографија на
македонската
натпреварувачка
химна
Изработка на корица
за книга за народно
творештво

1

II

1

II

МАРТ
Ред.

ТЕМА

СОДРЖИНА

Наставна единица

Говорно
творештво
Музичко
творештво

Драмско читање

3.

Музичко
творештво

Импровизирано
пеење

4.

Ликовно
творештво

Дизајн

Читање и играње по улогиПразникот на мама
Пеење на стихотворби со
прашања,одговори и молбаСтих што се пее
Создаваме мелодија на
одредена
тема(жица,чаша,шише со
различна количина на вода)
Изработка на маска од
отпаден матерјал-картонМаска на птица

Број на часовивреме

бр
1.
2.

Импровизирано
пеење

1

III

1

III

1

III

1

III

Број на
часови

време

АПРИЛ
Ред.

ТЕМА

СОДРЖИНА

Наставна единица

Ликовно
творештво
Ликовно
творештво
Ликовно
творештво

Сликање

Сликање на честитка за ден
на шегата
Изработка на покани

1

IV

1

IV

1

IV

Говорно

Пишување текст

Украсување на
бардаче,велигденско јајце и
кошница(јајце, свеќа,три
пилиња)
Составување краток текст

1

IV

бр
1.
2.
3.

4.

Сликање
Сликање

творештво

инспириран од конкретен
предмет-Мојот волшебен
молив

МАЈ
Ред.

ТЕМА

СОДРЖИНА

Наставна единица

Говорно
творештво
Говорно
творештво
Говорно
творештво

Пишување

Говорно
творештво

Филм-театарска
престава

Пишување состав за детски
печат или училишен весник
Пишување песна со даден
мотив-стих,строфа,рима
Заедничко проследување на
филм и разговор за изгледот
на сцената,музика,звуци
Говорна вежба инпирирана
од гледан филм

ТЕМА

СОДРЖИНА

Наставна единица

Ликовно
творештво
Ликовно
творештво

Обликување на
простор
Обликување на
простор

Сликање дирекно со прстиПаун
Обликување и компонирање
на обетки,ѓердан од плодови,
семиња

Број на
часови

време

1

V

1

V

1

V

1

V

Број на
часови

време

1

VI

1

VI

бр
1.
2.
3.

4.

Пишување
Филм-театарска
престава

ЈУНИ
Ред.
бр
1.
2.

На почетокот од страницата

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful