t l c a c z p u l r

 e c i j m o i r

m ă t i u n a o e

Î e r e n l c d s

n i o r g a l c u t

u r i e u ă s e

s c ( a ă . diferenţele fiind doar de formulare. va propune. grupul de elevi.). la alegere. • ce să facă ?(va da exemple. relevantă pentru situaţie. va indica formele. va aplica formula . Modelul lui Robert Gagné de operaţionalizare a obiectivelor (4 parametri): o Situaţia o Capacitatea o Acţiunea o Instrumente şi constrângeri Între cele trei modele ale operaţionalizării există mari analogii. obiectivul operationalizat trebuie să răspundă la următoarele întrebări : • cine? (elevul. va rezolva. clasa). indicând doar comportamentul final + altă componentă. f n d p i o . î r c a l a t t . va explica) • în ce condiţii? unde si când? (la sfârsitul activit atii/ temei/ . e c i s t s r a l â o ă e f ? s t u z ă t e c e l puţin două posturi pe unde medii şi cinci posturi pe unde ultrascurte. Concret. De multe ori se preferă varianta prescurtată de formulare a obiectivelor.

a recunoaşte. nu a inclus exerciţii variate taxonomic. dupa câte ore). a numi. a localiza. a propune Verbe interzise: a şti. învăţarea şi evaluarea sunt un continuum. a utiliza . a observa. a copia. a calcula. a cunoaşte. .capitolului/ toti elevii vor putea sa…. De dorit este ca o lecţie să cuprindă obiective operaţionale aflate la variate trepte taxonomice. a demonstra. a fi empatic (verbe cu implicaţii afective) Putem raporta obiectivele operaţionale la taxonomia lui Bloom. a spune. a relata. a reformula. a aranja.a reda . a explica. verbe ce denota acţiuni ce nu pot fi demonstrate într-un timp de ordinul minutelor) a simţi. Verbe recomandate: a defini . • cât de bine? în ce cantitate? în cât timp? (va rezolva corect trei exercitii din patru. să participa activ. a produce. a recapitula. a reproduce. a identifica. axate pe memorie. a descrie. să demonstreze capacităţi de evaluare şi sinteză. a repeta Înţelegerea (comprehensiunea): a comenta. a preciza. a explica. a enumera . Predarea. a demonstra. a aplica. a memora. a memora. nu este benefică pentru elev. a compara. Exprimarea comportamentelor preconizate de obiectiv se va face prin apelul la „verbe de acţiune”. a scrie. a enumera.a proiecta. Formularea frecventă a obiectivelor prin raportare la treptele interioare taxonomice. stabilind nivelul taxonomic la care se află fiecare obiectiv. a înregistra. a analiza. a identifica. a cerceta. a rezuma. Nu putem cere elevilor la teze. dacă predarea nu s-a situat la acest nivel. a înţelege (verbe având conţinut mult prea larg. Cunoaşterea: a defini. examene. Atenţie! În operaţionalizare există verbe recomandate şi verbe nerecomandate. a rescrie. Aplicarea: a rezolva. va cauta singur informatii). a distinge. a rezolva.

a recunoaşte. a alege. a inventa.. a deduce. a judeca. sunt nerecomandabile formulările de genul „să explice şi să descrie. a recomanda. o Un obiectiv are o singură sarcină de învăţare.. de ordinul minutelor. inaccesibile. a imagina. a organiza Analiza : a identifica. experienţei anterioare a elevilor etc. a valoriza. a concluziona. a grupa. o obiectivele operaţionale să fie coerente între ele. o Pentru o lecţie numărul minim este 3. obiectivul trebuie să fie în principiu realizabil. a ordona. a asambla.a interpreta. a detecta. a folosi. a distinge. a decide. a compune. a compara. a crea. o obiectivele operaţionale să se refere la un comportament observabil şi măsurabil. a sugera. Sinteza: a planifica. a deduce. a concepe. norme de îndeplinit pentru formularea obiectivelor operaţionale: o obiectivele operaţionale să vizeze activitatea elevului şi nu a profesorului . a analiza. a utiliza. o . a construi. o obiectivele operaţionale să nu denote comportamente prea dificile. a analiza. a propune. a sistematiza Evaluarea: a argumenta. iar maxim 7-8 obiective. Condiţii sau exigenţe. articulate logic şi nu o formă fără fond. a aprecia.”. să corespundă particularităţilor de vârstă. o obiectivele operaţionale să fie realizabile într-o perioadă scurtă de timp.

il orientează în proiectarea instruirii. operaţionalizarea nu redă comportamentele complexe. Avantajele operaţionalizării obiectivelor: 1. 4. 5. 3. permit o evaluare mai obiectivă a rezultatelor elevului şi a eficienţei predării. operaţionalizarea nu e posibilă în cazul multor obiective afective. 4. 8 o obiectivele operaţionale să epuizeze conţinutul lecţiei respective. Limitele operaţionalizării: 1. o obiectivele operaţionale să fie variate şi nu axate numai pe comportamente de memorare şi reproducere (să nu se refere doar la nivelele inferioare ale taxonomiei cognitive). profesorul regândeşte demersul metodic.obiectivele operaţionale să nu se repete prin formulări diferite . 2. 3. 2. limitându-l la comportamentele anticipabile. operaţionalizarea introduce o anumită rigiditate şi formalism în procesul de învăţământ. oferă o diagnoză a dificultăţilor de învăţare a elevilor adoptând forme de instruire diferenţiată. o obiectivele operaţionale să devină o normă în evaluare prin precizarea performanţei acceptabile. operaţionalizarea reduce libertatea profesorului. facilitează alegerea metodelor şi mijloacelor de învătământ. .

fizica. chimia etc.să analizeze sintactic şi morfologic trei adjective din text Clasa a-III-a Obiectul: Educaţie civică Subiectul: Ce nevoie avem de plante şi animale ? .să identifice gradele de comparaţie pentru toate adjectivele din text O5 .să identifice cel puţin 8 adjective din textul dat O3 . prin oferirea paşilor acţionali pentru elev. dar comportamentele de format sunt diferite). atitudinile.să dea exemple de transformări ale adjectivului în substantiv şi invers O4 . convingerile etc. La disciplinele ce cultivă creativitatea. gramatica. Exemple de obiective operaţionale: Clasa a Va Obiectul: Gramatică Subiectul: Adjectivul Obiective operaţionale: O1 .5. ca parte a pregătirii pentru lecţie. Obiecte de învăţământ precum matematica. Obiectivele operaţionale sunt o componentă esenţială a proiectul didactic întocmit de profesor. care operează cu structuri algoritmice. Însă acelaşi subiect de predat poate fi reluat în diferite obiective operaţionale (să ne gândim la o lecţie de predare şi la o lecţie de recapitulare: subiectele se repetă. sunt mai disponibile pentru obiectivele definite operaţional. creând decalaj între dis ciplinele formalizate şi cele empirice. operaţionalizarea nu poate ignora natura obiectului de învăţământ.(elevul ) să definească adjectivul O2 .. posibilităţile de operaţionalizare se diminuează. Ele condiţionează mersul lecţiei. Obiectivele operaţionale diferă de la un profesor la altul şi de la o lecţie la alta.

să precizeze importanţa unui set de valori care să le . Clasa a-XII-a Obiectul: Consiliere şi orientare (Dirigenţie) Tema: Rezolvarea conflictelor Obiective operaţionale: O1.să utilizeze proprietăţile operaţiilor cu limite de funcţii în rezolvarea de probleme. în grup.să calculeze limite de funcţii. O2 .Obiective operaţionale: O1 .să prezinte situaţii concrete de încălcare a unor norme de protecţie a mediului înconjurător. Clasa a-XI-a Obiectul: Analiza matematică Subiectul lecţiei: Operaţii cu limite de funcţii Obiective operaţionale: O1 . pornind de la o situaţie-problemă dată.să demonstreze teorema cu privire la operaţiile cu limite de funcţii. O3.să precizeze în ce condiţii se pot efectua operaţii cu limite de funcţii. O2-să argumenteze poziţia „pro” şi „contra” în legătură cu o problemă civică pusă în discuţie (cel puţin câte două argumente).să elaboreze. O4. 9 O3 . un plan de acţiune. folosindu-se de experienţa proprie sau de informaţii pe care le au din diverse surse (cel puţin una).

O4. indicând capacităţile psihice generale formate) Obiective operaţionale: Varianta 2 : Obiectivul fundamental: (se formulează de cadrul didactic prin raportare la obiectivele specifice disciplinei şi conţinutul capitolului respectiv.să rezolve diferite situaţii conflictuale printr-o strategie coerentă („Urcând pe scară”) de tipul „câştig/ câştig” La capitolul „Finalităţi” reţinem următoarele variante de lucru utile pentru întocmirea proiectelor didactice (cele 5 variante „circulă” pe „piaţa ” întocmirii proiectelor de lecţie. valabilă mai ales pentru clasele I-IX. .să interpreteze prin intermediul jocului de rol. diferite situaţii conflictuale. O6 .să sesizeze faptul că într-o competiţie trebuie să ţinem cont şi de valorile celorlalţi participanţi.să enumere factorii care pot duce la escaladarea conflictelor.orienteze comportamentul în diferite situaţii de viaţă. indicând capacităţile psihice generale formate) Ex: Însuşirea proprietăţilor cu privire la limitele de funcţii şi formarea deprinderilor de calcul Obiective operaţionale: Varianta 3: Scopul lecţiei (se formulează de cadrul didactic prin raportare la obiectivele specifice disciplinei şi conţinutul capitolului respectiv) Ex. în funcţie de dorinţa propunătorilor şi a mentorilor lor) : Varianta 1: Obiectivul general al lecţiei: (se formulează de cadrul didactic prin raportare la obiectivele specifice disciplinei şi conţinutul capitolului respectiv.să explice printr-un brainstorming de tip ciorchine cadrul semantic al conceptului de „conflict”. O2 . Obiective operaţionale: Varianta 4 (actuală. O3 . O5 .

valabilă mai ales pentru clasele X-XII.deoarece include terminologia noului curriculum naţional) Obiective cadru (se iau din programă): Obiective de referinţă (se iau din programă): Obiective operaţionale Varianta 5 (actuală. deoarece include terminologia noului curriculum naţional) Competenţe generale (se iau d .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful