You are on page 1of 9

t l c a c z p u l r

 e c i j m o i r

m ă t i u n a o e

Î e r e n l c d s

n i o r g a l c u t

u r i e u ă s e

clasa). grupul de elevi. indicând doar comportamentul final + altă componentă. va rezolva.). De multe ori se preferă varianta prescurtată de formulare a obiectivelor. diferenţele fiind doar de formulare. va explica) • în ce condiţii? unde si când? (la sfârsitul activit atii/ temei/ . f n d p i o . Modelul lui Robert Gagné de operaţionalizare a obiectivelor (4 parametri): o Situaţia o Capacitatea o Acţiunea o Instrumente şi constrângeri Între cele trei modele ale operaţionalizării există mari analogii. va propune. e c i s t s r a l â o ă e f ? s t u z ă t e c e l puţin două posturi pe unde medii şi cinci posturi pe unde ultrascurte. Concret. obiectivul operationalizat trebuie să răspundă la următoarele întrebări : • cine? (elevul. relevantă pentru situaţie. va indica formele. va aplica formula . î r c a l a t t .s c ( a ă . la alegere. • ce să facă ?(va da exemple.

Nu putem cere elevilor la teze. Atenţie! În operaţionalizare există verbe recomandate şi verbe nerecomandate. examene. dupa câte ore). a enumera . Exprimarea comportamentelor preconizate de obiectiv se va face prin apelul la „verbe de acţiune”. a rescrie. a relata. a rezolva. . a copia. a identifica. a analiza. a localiza. învăţarea şi evaluarea sunt un continuum. a observa.a reda . Verbe recomandate: a defini . a demonstra. a compara. a numi. a rezuma. a cerceta. verbe ce denota acţiuni ce nu pot fi demonstrate într-un timp de ordinul minutelor) a simţi. să participa activ. a fi empatic (verbe cu implicaţii afective) Putem raporta obiectivele operaţionale la taxonomia lui Bloom. a recunoaşte. a aranja. a memora. a explica. a utiliza . Predarea. a preciza. nu este benefică pentru elev.capitolului/ toti elevii vor putea sa…. a demonstra. Formularea frecventă a obiectivelor prin raportare la treptele interioare taxonomice. a înţelege (verbe având conţinut mult prea larg. a repeta Înţelegerea (comprehensiunea): a comenta. a cunoaşte. nu a inclus exerciţii variate taxonomic. a distinge.a proiecta. axate pe memorie. a scrie. a reformula. dacă predarea nu s-a situat la acest nivel. a recapitula. a reproduce. a aplica. a identifica. a spune. Aplicarea: a rezolva. a enumera. • cât de bine? în ce cantitate? în cât timp? (va rezolva corect trei exercitii din patru. a produce. să demonstreze capacităţi de evaluare şi sinteză. stabilind nivelul taxonomic la care se află fiecare obiectiv. a propune Verbe interzise: a şti. a calcula. a descrie. De dorit este ca o lecţie să cuprindă obiective operaţionale aflate la variate trepte taxonomice. Cunoaşterea: a defini. a înregistra. a memora. va cauta singur informatii). a explica.

o obiectivele operaţionale să nu denote comportamente prea dificile. să corespundă particularităţilor de vârstă. a analiza. experienţei anterioare a elevilor etc. a judeca. iar maxim 7-8 obiective. a sistematiza Evaluarea: a argumenta. o obiectivele operaţionale să fie realizabile într-o perioadă scurtă de timp. a aprecia. Condiţii sau exigenţe. a analiza. a grupa. norme de îndeplinit pentru formularea obiectivelor operaţionale: o obiectivele operaţionale să vizeze activitatea elevului şi nu a profesorului . a propune. sunt nerecomandabile formulările de genul „să explice şi să descrie. a asambla. a construi. a ordona. o . a folosi. o obiectivele operaţionale să se refere la un comportament observabil şi măsurabil. a crea. inaccesibile. de ordinul minutelor. a compune. a organiza Analiza : a identifica. a deduce.a interpreta. a concluziona. a valoriza. o Un obiectiv are o singură sarcină de învăţare. a concepe. a distinge.. a compara. o Pentru o lecţie numărul minim este 3. a recomanda. articulate logic şi nu o formă fără fond. a deduce. a utiliza.. a recunoaşte. a sugera. a imagina. a decide. obiectivul trebuie să fie în principiu realizabil.”. a detecta. a alege. Sinteza: a planifica. o obiectivele operaţionale să fie coerente între ele. a inventa.

4. 2. operaţionalizarea nu e posibilă în cazul multor obiective afective. 8 o obiectivele operaţionale să epuizeze conţinutul lecţiei respective. oferă o diagnoză a dificultăţilor de învăţare a elevilor adoptând forme de instruire diferenţiată. 5. 3.obiectivele operaţionale să nu se repete prin formulări diferite . permit o evaluare mai obiectivă a rezultatelor elevului şi a eficienţei predării. 2. operaţionalizarea introduce o anumită rigiditate şi formalism în procesul de învăţământ. operaţionalizarea reduce libertatea profesorului. profesorul regândeşte demersul metodic. operaţionalizarea nu redă comportamentele complexe. il orientează în proiectarea instruirii. Avantajele operaţionalizării obiectivelor: 1. . o obiectivele operaţionale să fie variate şi nu axate numai pe comportamente de memorare şi reproducere (să nu se refere doar la nivelele inferioare ale taxonomiei cognitive). limitându-l la comportamentele anticipabile. Limitele operaţionalizării: 1. o obiectivele operaţionale să devină o normă în evaluare prin precizarea performanţei acceptabile. 3. facilitează alegerea metodelor şi mijloacelor de învătământ. 4.

Ele condiţionează mersul lecţiei.să analizeze sintactic şi morfologic trei adjective din text Clasa a-III-a Obiectul: Educaţie civică Subiectul: Ce nevoie avem de plante şi animale ? . Însă acelaşi subiect de predat poate fi reluat în diferite obiective operaţionale (să ne gândim la o lecţie de predare şi la o lecţie de recapitulare: subiectele se repetă.(elevul ) să definească adjectivul O2 . prin oferirea paşilor acţionali pentru elev. Obiectivele operaţionale sunt o componentă esenţială a proiectul didactic întocmit de profesor.5. sunt mai disponibile pentru obiectivele definite operaţional. dar comportamentele de format sunt diferite).să identifice cel puţin 8 adjective din textul dat O3 .să identifice gradele de comparaţie pentru toate adjectivele din text O5 . convingerile etc.. atitudinile.să dea exemple de transformări ale adjectivului în substantiv şi invers O4 . gramatica. ca parte a pregătirii pentru lecţie. fizica. operaţionalizarea nu poate ignora natura obiectului de învăţământ. chimia etc. Exemple de obiective operaţionale: Clasa a Va Obiectul: Gramatică Subiectul: Adjectivul Obiective operaţionale: O1 . posibilităţile de operaţionalizare se diminuează. Obiectivele operaţionale diferă de la un profesor la altul şi de la o lecţie la alta. Obiecte de învăţământ precum matematica. La disciplinele ce cultivă creativitatea. creând decalaj între dis ciplinele formalizate şi cele empirice. care operează cu structuri algoritmice.

Clasa a-XII-a Obiectul: Consiliere şi orientare (Dirigenţie) Tema: Rezolvarea conflictelor Obiective operaţionale: O1. pornind de la o situaţie-problemă dată.să utilizeze proprietăţile operaţiilor cu limite de funcţii în rezolvarea de probleme.să precizeze în ce condiţii se pot efectua operaţii cu limite de funcţii. O4. 9 O3 .să calculeze limite de funcţii. O2-să argumenteze poziţia „pro” şi „contra” în legătură cu o problemă civică pusă în discuţie (cel puţin câte două argumente).să prezinte situaţii concrete de încălcare a unor norme de protecţie a mediului înconjurător. O3. în grup.să elaboreze. Clasa a-XI-a Obiectul: Analiza matematică Subiectul lecţiei: Operaţii cu limite de funcţii Obiective operaţionale: O1 . folosindu-se de experienţa proprie sau de informaţii pe care le au din diverse surse (cel puţin una). un plan de acţiune. O2 .Obiective operaţionale: O1 .să precizeze importanţa unui set de valori care să le .să demonstreze teorema cu privire la operaţiile cu limite de funcţii.

O2 .să sesizeze faptul că într-o competiţie trebuie să ţinem cont şi de valorile celorlalţi participanţi. O3 .să interpreteze prin intermediul jocului de rol.orienteze comportamentul în diferite situaţii de viaţă.să rezolve diferite situaţii conflictuale printr-o strategie coerentă („Urcând pe scară”) de tipul „câştig/ câştig” La capitolul „Finalităţi” reţinem următoarele variante de lucru utile pentru întocmirea proiectelor didactice (cele 5 variante „circulă” pe „piaţa ” întocmirii proiectelor de lecţie.să explice printr-un brainstorming de tip ciorchine cadrul semantic al conceptului de „conflict”. în funcţie de dorinţa propunătorilor şi a mentorilor lor) : Varianta 1: Obiectivul general al lecţiei: (se formulează de cadrul didactic prin raportare la obiectivele specifice disciplinei şi conţinutul capitolului respectiv. Obiective operaţionale: Varianta 4 (actuală. diferite situaţii conflictuale.să enumere factorii care pot duce la escaladarea conflictelor. O4. indicând capacităţile psihice generale formate) Ex: Însuşirea proprietăţilor cu privire la limitele de funcţii şi formarea deprinderilor de calcul Obiective operaţionale: Varianta 3: Scopul lecţiei (se formulează de cadrul didactic prin raportare la obiectivele specifice disciplinei şi conţinutul capitolului respectiv) Ex. O6 . indicând capacităţile psihice generale formate) Obiective operaţionale: Varianta 2 : Obiectivul fundamental: (se formulează de cadrul didactic prin raportare la obiectivele specifice disciplinei şi conţinutul capitolului respectiv. O5 . valabilă mai ales pentru clasele I-IX. .

deoarece include terminologia noului curriculum naţional) Competenţe generale (se iau d .deoarece include terminologia noului curriculum naţional) Obiective cadru (se iau din programă): Obiective de referinţă (se iau din programă): Obiective operaţionale Varianta 5 (actuală. valabilă mai ales pentru clasele X-XII.