You are on page 1of 119

Gad na vodi

Nedelja arhitekture 2008
27. jun - 6. jul, Beogad Društvo arhitekata Beogada * Kulturni centar Beogada

City River
June 27th – July 6th, Belgade

Architecture week 2008
Association of Belgade Architects * Belgade Cultual Center

Impresum
Izdavač * Publisher Društvo arhitekata Beogada * Association of Belgade Architects Kneza Miloša 7/III, Beogad Za izdavača * Acting on behalf of the publisher Jelena Ivanović - Vojvodić, Društvo arhitekata Beogada * Association of Belgade Architects Urednik * Editor Maja Stanković Lektor * Proofreader Sonja Šoć Prevod * Tanslation Vesna Mujičić, Snježana Mijatović Mila Đurović, Bojan Cimbaljević Dizajn i oprema * Design and layout Milica Maksimović i Aleksa Bijelović petokaka Štampa * Printed by Interprint, Beogad Tiaž * Print run 700 Beogad, 2008

Sadžaj
7 Uvod 13 Progam

IZLOŽBE
22 Arhitektonski konkursi 2007/2008. Arhitektua u Sloveniji, Hvatskoj i Srbiji na početku 21. veka Koordinator: Ivan Kucina 30 34 Savremena slovenačka arhitektua Kustos: Đorđe Stojanović Savremena hvatska arhitektua VII: trideset ostvarenih projekata nakon 2000. godine Kustos: Krunoslav Ivanišin Nova srpska arhitektua Kustos: Zoan Lazović

36

40 Projekat Zagreb: tanzicija kao stanje, stategija, paksa Kustosi: Eve Blau i Ivan Rupnik 42 KCAP Architects & Planners Kustos: Kes Kristijanse 44 Projekat Ajburg Kustos: Mirjana Milanović Karlo Skarpa u Beogadu Organizator: Italijanski institut za kulturu u Beogadu 48 51 52 Cteži Karla Skarpe za Venecijansko bijenale: Arhitektua i projekti (1948–1968) Muzej Kastelvekjo Monumentalni kompleks BRION

54 Ugrožena kulturna baština Organizator: Zavod za zaštitu spomenika kulture gada Beogada 56 Prezentacija ACXY Projekat BIG Organizator: Klub mladih arhitekata

Dveće i cveće i Mostovi Iva Subotić-Kasojević i Katarina Bunuševac. Dečji kulturni centar 94 Radionica za srednjoškolce Redefinicija poligona ili ko kvari kvadate Marija Bulatović ŠETNJE 98 Ulica Knez Mihailova Bojana Ibajter-Gazibaa 100 Zapadni i istočni Vačar Mirjana Roter-Blagojević 104 Palata Srbije (ex SIV) Biljana Mišić 106 Gad reka Žaklina Gligorijević 108 Ponoćna šetnja kroz modernu arhitekturu starog Beogada Ivan Kucina TRIBINE 76 Razvoj priobalja Holandski institut za arhitekturu (NAI): Putujuća debata 78 Novi Beogad: juče – danas – suta Modeator: Aleksandar Stjepanović PREZENTACIJE 112 Space & Light .Sve oko stakla Rafal Belda.PREDAVANJA 60 Nova stambena arhitektua Amsterdama: odnos privatnog i javnog prostoa Mirjana Milanović 62 Istaživanje i reagovanje Tina Gregorič i Aljoša Dekleva. STEALTH. SCHOTT. glavni urednik 117 Organizacija . dekleva gregorič arhitekti 64 Balkanski efekat: fascikla slučajeva Ivan Rašković 66 Svet odživosti Jurgen van der Ploeg.unimited 70 Muzeogafija Karla Skarpe Alba Di Lieto. Švajcarska 114 Hunter Douglas 115 Xella Srbija PROMOCIJE 82 Oris i manifestacija „Dani Orisa” Savremena hvatska arhitektua: testianje stvarnosti Maroje Mrduljaš. Odsjaj u vodi. Muzej Kastelvekjo 72 Obala koja se menja Krunoslav Ivanišin RADIONICE 92 Dečje adionice Kuće na vodi. Andrija Rusan i Vedan Mimica 86 Predstavljanje knjige Arhitektua i sa projekcijom filma Koncept minimaizma Milan Maksimović 88 Forum: Simptomi koji taju Miload Mladenović. FARO Architekten 68 Arhitekture oganičenog tajanja Ana Džokić i Marc Neelen.

Stategy. Pactice Cuators: Eva Blau and Ivan Rupnik 42 KCAP Architects & Planners Cuator: Kees Christiaanse 44 The IJburg Project Coordinator: Mirjana Milanović Carlo Scarpa in Belgade Organized by: Italian Cultual Institute of Belgade 48 51 52 Dawings by Carlo Scarpa for The Venice Biennale: Architecture and Designs (1948-1968) The Castelvecchio Museum Monumental Complex BRION 54 Endangered Cultual Heritage Organized by: Cultual Heritage Presevation Institute of Belgade 56 Presentation ACXY Project BIG: multimedia issue Organized by: Young Architects’ Club . Croatia and Serbia at the Beginnig of the 21st Centuy Coordinator: Ivan Kucina 30 34 Contempoay Slovenian Architecture Cuator: Đorđe Stojanović Contempoay Croatian Architecture VII: Thity Projects Realised After 2000 Cuator: Krunoslav Ivanišin New Serbian Architecture Cuator: Zoan Lazović 36 40 Project Zagreb: Tansition as Condition.Contents 10 Introduction 17 Progamme EXHIBITIONS 22 Architectual Competitions 2007/08 Architecture in Slovenia.

dekleva gregorič arhitekti 64 Balkan Effect: the File of Cases Ivan Rašković 66 The World of Sustainability Jurgen van der Ploeg. Castelvecchio Museum 72 Changing Coast Krunoslav Ivanišin WORKSHOPS 92 Children’s Workshops Houses on water. Trees and lowers and Bridges Iva Subotić-Kasojević. SCHOTT 114 Hunter Douglas 115 Xella Serbia 117 Organization . STEALTH. Katarina Bunuševac. book promotion.Today . Relections on water.unimited 70 Museogaphy of Carlo Scarpa Alba Di Lieto..Tomorrow Modeator: Aleksandar Stjepanović PRESENTATIONS PROMOTIONS 82 Oris magazine and the Oris Days Contempoay Croatian Architecture: Testing Reality Maroje Mrduljaš. Children’s Cultual Center 94 Redefinition of Polygons Or Who Spoils the Squares Workshop for high-school students Marija Bulatović WALKS 98 Knez Mihailova Street Bojana Ibajter–Gazibaa 100 West and East Vačar Mirjana Roter–Blagojević 104 Palace of Serbia (ex SIV) Biljana Mišić 106 City River Žaklina Gligorijević 108 Midnight Walk Through Modern Architecture of Old Belgade Ivan Kucina DEBATES 76 Watefront Development Netherlands Architecture Institute (NAI): Debate on tour 78 New Belgade: Yesterday . FARO Architekten 68 Architectures of Limited Duation Ana Džokić and Mark Nelen.Eveything Around the Glass Rafal Belda.. Andrija Rusan and Vedan Mimica 86 Architecture and. with video screen on the theme of Concept of Minimaism Milan Maksimović 88 Forum: Lasting Symptoms Miload Mladenović 112 Space & Light .LECTURES 60 New Residential Architecture of Amsterdam: Public–Private Spatial Relations Mirjana Milanović 62 Research and Response Aljoša Dekleva and Tina Gregorić..

tribine. koji osvetljava domaće i regionalne prilike sa kojima se susreću arhitekti. proširen i koncepcijski uobličen temom Gad na vodi. paksa (autori: Eve Blau i Ivan Rupnik) predstavljen kroz izložbu i predavanje Ivana Rupnika. godine (kustos: Krunoslav Ivanišin) i Nova srpska arhitektua (kustos: Zoan Lazović). što predstavlja progamsku novinu i način da se svake godine manifestacija unapredi. sadžaj Nedelje arhitekture 2008. prikupljanja i obade materijala. Sličnim suočavanjima sa zatečenim stanjem i načinima njegovog prevazilaženja. ali iz ugla arhitekata koji tek započinju svoju profesionalnu aktivnost bave se i projekti ACXY i BIG Kluba mladih arhitekata. veka čiji je koordinator Ivan Kucina. predavanje Aljoše Dekleve i Tine Gregorič (dekleva gregorič arhitekti) koji svoje projektovanje shvataju kao istaživanje šireg konteksta i reagovanje na konkretna oganičenja i uslove. Savremenu arhitekturu u ovim sredinama povezuje nešto što istovremeno predstavlja i osobenost svake od njih. podeljen prema vrsti događaja na nekoliko celina: izložbe. ima međunarodni kaakter. inovia i proširi polje interesovanja. i glavni predmet interesovanja koji ove izložbe problematizuju. Pitanje autentičnosti određene nacionalne arhitekture koje se temelji na uspostavljanju azlike između tadicije i uticaja iz drugih sredina. predstavljanje već tadicionalnih šetnji Beogadom i prezentacije firmi. čini se irelevantnim na početku 21.Uvod Nedelja arhitekture postaje manifestacija sa ozbiljnim iskustvom. . Radi preglednijeg pristupa informacijama katalog je. Okosnicu jednog od tematskih blokova u okviru Nedelje arhitekture predstavlja projekat Arhitektua u Sloveniji. Usled brojnih nezaustavljivih. Savremena hvatska arhitektua VII: trideset ostvarenih projekata nakon 2000. centre inercije i azlikovanje tadicije i inovacije. Međutim. taženje nekakvog zajedničkog imenitelja. u odnosu na prethodnu godinu. kao i prethodni. Ova podela je uslovnog kaaktea i ukazuje na tematsku aznovrsnost samog sadžaja. Učesnici manifestacije u katalogu su zastupljeni sa osnovnim podacima o svome adu i projektu kojim se predstavljaju. Sadžaj manifestacije je. adionice. Ivan Rašković u svom predavanju Bakanski efekat: fascikla slučajeva kritički posmata stanje na ovim prostorima definišući ga kroz šizofrene matrice. Ovom bloku. veka. kao i do sada. definisanog uglavnom kao impot sa Zapada. osobenosti određene nacionalne arhitekture nije od prioritetnog značaja. Koncept manifestacije proširen je i na oblast urbanizma. tematski su bliski i Projekat Zagreb: tanzicija kao stanje. a to je otpor prema brojnim negativnim tendencijama tanzicije što je. Sada je u pvom planu način reagovanja određenih sredina na globalne promene i njihovo usklađivanje sa lokalnim mogućnostima i resursima. zatim. istovremeno. predavanja. globalnih i ubzanih promena koje su se odazile na sve segmente života. može se posmatati i u okviru nekoliko tematskih blokova koji su se iskristalisali tokom pripreme manifestacije. Projekat čine tri izložbe: Savremena slovenačka arhitektua (kustos: Đorđe Stojanović). Hvatskoj i Srbiji na početku 21. Ove godine odžava se po treći put i. stategija. promocije.

nama još uvek nepoznatih. menja se i ostavlja mogućnost za pojavu nekih novih funkcija . U toku prethodne godine slične debate o aktuelnim lokalnim i univezalnim temama organizovane su u Španiji.Holandija u Beogadu predstavlja drugi tematski blok Nedelje arhitekture. O svojim istaživanjima u oblasti povezivanja arhitekture i urbanističkog planianja govori i predstavnik holandske firme FARO architecten . Rumuniji. izložbom i predavanjem predstavlja jednu od vodećih svetskih projektantskih kompanija . Posebno mesto u okviru domaćih tema.KCAP Architects & Planners iz Holandije. Argentini.podseća na tri objekta iz prošlog veka.Cteži Karla Skarpe za Venecijanskobijenale: Arhitektua i projekti (1948–1968).unimited). Sasvim azličit povod predstavlja proslava šezdesetogodišnjice Novog Beogada. istorijskog kaaktea. zauzimaju konkursi u organizaciji Društva arhitekata Beogada: adovi sa konkursa 8 . prostornog intevenisanja i kulturnog aktivizma na relaciji Beogad-Roterdam govore Ana Džokić i Marc Neelen (STEALTH. Nedelje arhitekture predstavlja izložba jednog od najvažnijih arhitekata 20. Nemačkoj. Razgovor između domaćih i holandskih arhitekata vodi se na temu Razvoj priobalja. Muzej Kastelvekjo i Monumentani kompleks Brion i predavanje Muzeogafija Karla Skarpe. veka. Italiji i Indiji. U pitanju su tri izložbe . Njihova istaživanja okrenuta su ka pronalaženju jednog sveobuhvatnijeg pristupa u kojem se nauka. svojim projektima oni nastoje da odgovore na pitanje kako uskladiti kompleksnost urbanističkog projektovanja sa multifunkcionalnošću gada kao sistema koji odžava mnoštvo socijalnih mreža. Mađarskoj i Hvatskoj. Specifičnim pristupom u kojem su arhitektua i urbanizam neodvojivi. umetnost i intuicija prepliću i dopunjuju u projektovanju jednog otvorenog sistema. već živ organizam koji diše. urbanog. a modernistički redukcionizam prevaziđen. U okviru bloka posvećenog domaćim temama predstavlja se Zavod za zaštitu spomenika izložbom Ugrožena kulturna baština kojom u neposrednom gadskom jezgru . italijanskog arhitekte Karla Skarpe. dok o ukrštanju vizuelne kulture.izlogu u centru gada . Putujuća debata Holandskog instituta za arhitekturu (NAI) predstavlja azmenu iskustva u formi azgovoa koje ovaj institut azvija kao jedan od bitnih aspekata svoje delatnosti odazivajući se na pozive upućene iz azličitih delova sveta. U tom sistemu arhitektua ne predstavlja okvir gada. Poseban segment. Sasvim azličit kontekst u odnosu na prilike u našem gadu u kojima arhitekti i urbanisti ade predstavljen je predavanjem Nova stambena arhitektua Amsterdama: odnos privatnog i javnog prostoa Mirjane Milanović i izložbom Projekat Ajburg. koji predstavljaju vredno kulturno nasleđe Beogada. U to ime Aleksandar Stjepanović tribinom posvećenom Novom Beogadu obeležava ovu godišnjicu u azgovoru sa gaditeljima Novog Beogada. Reč je o odabiru između pet stotina cteža i fotogafija njegovih projekata koji se danas nalaze u vlasništvu Republike Italije na osnovu kojih se mogu patiti azvojne etape ada ovog čuvenog arhitekte. koji na najbolji način osvetljavaju delatnost arhitekata azličitih geneacija ukazujući na potencijal ove sredine. a ugroženi su i njihov opstanak doveden je u pitanje.Jurgen van der Ploeg.

SIV iz njegove unutašnjosti uz pomoć Biljane Mišić. Zapadni i istočni Vačar i Neimar sa Mirjanom RoterBlagojević. redizajniano izdanje časopisa Forum. kao i adovi sa konkursa za Venecijansko bijenale arhitekture. po pvi put ove godine. U tom cilju Iva Subotić-Kasojević i Katarina Bunuševac kao predstavnice Dečjeg kulturnog centa Beogad organizovale su adionice za najmlađe koje će se baviti ovogodišnjom temom Gad na vodi. njenim značajem i načinima na koje se ona može bolje azumeti.novo.. dodeljuje nagadu. Nedelja arhitekture organizuje konkurs za mlade arhitekte do 35 godina pod nazivom Novobeogadski splav i. dok nova grupa srednjoškolaca nastavlja da istažuje problem Redefinicija poigona ii ko kvari kvadate zajedno sa Marijom Bulatović.najbolji su način za upoznavanje šire javnosti. poslovnog objekta u Bloku 11/a na Novom Beogadu. rešenje Gadskog parka od hotela Jugoslavija do Bankovog mosta. a Miload Mladenović . Nizom akcija i adionica najmlađi posetioci moći će da se upoznaju sa osnovama arhitekture. S ciljem da animia stručnu javnost i da podstakne mlade arhitekte da aktivno učestvuju u kreianju izgleda svoga gada. istoričaa arhitekture i istoričaa umetnosti . Deo progama posvećen je i najmlađoj publici. Šetnje kroz Beogad u patnji istaknutih stručnjaka . Maroje Mrduljaš i Andrija Rusan predstavljaju i časopis Oris. Utoliko. uz koju ide i premeštanje društvenog života iz centa na obale reka. Maja Stanković 9 . gađana Beogada. ovakva vrsta konkursa izlazi u susret promenama i istovremeno zaokružuje tematski okvir Nedelje arhitekture 2008 . Sasvim novi pogled na Knez Mihajlovu ulicu sa Bojanom Ibajter-Gazibarom. Izdavaštvo u oblasti arhitekture i urbanizma predstavlja još jedan novi tematski blok u okviru kojeg se predstavljaju najnovija izdanja: knjiga Arhitektua i Milana Maksimovića uz projekciju filma Koncept minimaizma istog autoa kao i Savremena hvatska arhitektua – testianje stvarnosti čiji su autori Maroje Mrduljaš. sa arhitektonskim vrednostima ovog gada i načinima njihovog sagledavanja. pogled na Beogad s reke sa Žaklinom Gligorijević ili ponoćna šetnja Beogadom uz azgovor sa Ivanom Kucinom neke su od ovogodišnjih destinacija. Andrija Rusan i Vedan Mimica. šetnje su postale prepoznatljivo obeležje Nedelje arhitekture.Gad na vodi.arhitekata.za izadu idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja poslovnog objekta u bloku A/126. Istovremeno. Otvaanje gada prema rekama jedna je od vrlo izaženih tendecija u poslednjih nekoliko godina u našem gadu.

with greater number of events compared to last year. Aleksandar Stjepanović will. The content of this year’s Architecture Week may also be considered within seveal thematic blocks which have been cystallized during the prepaation of the manifestation.Introduction The Architecture Week is becoming a manifestation with serious experience. Within a block dedicated to local topics. Ana Džokić and Marc Neelen (STEALTH. then Mirjana Milanović with her lecture under the title of New Residential Architecture of Amsterdam: Pubic–Private Spatial Relations and exhibition entitled the Project IJburg. Cultual Heritage Presevation Institute of Belgade is presented through the exhibition titled the Endangered Cultual Heritage. which presents a progam novelty and also a way to improve. one of the world’s leading consulting companies . mark its sixtieth anniversay by conversing with builders of New Belgade. through a panel discussion dedicated to New Belgade. a lecture by Ivan Rašković under the title of Bakan Effect: the File of Cases and presentation ACXY and BIG of Young Architects’ Club. as well as during material collecting and processing. which highlights local and regional situation encountered by the architects. represents a sepaate segment of Architecture Week. Stategy. representative of the Dutch firm FARO Architekten. The content of the manifestation has been expanded compared to the previous year and conceptually expressed through a theme of the City River.the KCAP Architect & Planners from Netherlands is presented through an exhibition and a lecture. Pactice (authors: Eve Blau and Ivan Rupnik). 10 . the Castelvecchio Museum and the Brion Monumental Complex – as well as a lecture under the title of Museogaphy of Carlo Scarpa. The pillar of one of the thematic blocks within the Architecture Week is a project entitled Architecture in Slovenia. Netherlands in Belgade represents another thematic block of the 2008 Architecture Week. Within it. This year it is held for the third time and is again having an international chaacter. its coordinator being Ivan Kucina.unimited) and a taveling debate of the Netherlands Architecture Institute (NAI). This year. is thematically adjacent. Jurgen van der Ploeg. To this block. innovate and expand the manifestation each year. The exhibition of one of the most impotant architects of 20th centuy. which has a historical chaacter and is entitled the Dawings by Carlo Scarpa for the Venice Biennale: Architecture and Designs (1948–1968). Croatia and Serbia at the beginning of the 21st centuy. the concept of the manifestation also includes the field of town planning. architect Carlo Scarpa. as well as lectures by Aljoša Dekleva and Tina Rupnik (dekleva gregorič architects). Project Zagreb: Tansition as Condition.

Publishing in the field of architecture and town planning is yet another new thematic block of Architecture Week. With the aim to animate professional community and encouage. architects to actively paticipate in creating appeaance of their city. paticularly young. Maja Stanković 11 . Architecture Week organizes a competition for young architects up to 35 years of age under the title of the NewBelgade loat for which. at the same time. such kind of competition encouages these changes and. while Waks Through Architecture of Belgade will be organized for geneal public. a prize will be awarded. rounds off thematic famework of the 2008 Architecture Week – the City River. The more so. for the first time. One of the progams is also dedicated to the youngest citizens. Opening of the city towards the water fronts is one of the tendencies which has been present in our city during the past few years which involves relocation of social life from the city center to the riverbanks.

Prostori 1 Kulturni centar Beogada Likovna galerija. Caa Dušana 45 (adno vreme: 12 – 20 sati) 8 Palata Ušće. Dagoslava Jovanovića 2 (adno vreme: 17 –19 sati. Bulevar kalja Aleksanda 73/II (adno vreme: 9 – 22 sati) 6 Italijanski institut za kulturu u Beogadu. Bulevar Mihaila Pupina 2 10 Muzej primenjene umetnosti. nedeljom zatvoreno) 3 Izlog robne kuće Beogad. Bulevar Mihaila Pupina 6 9 Palata Srbije. Knez Mihailova 5 4 Hol Skupštine gada Beogada. Andrićev venac 12 (adno vreme: 12 – 20 sati. Vuka Kaadžića 8 (adno vreme: utoak-sreda-petak-subota: 10 – 17 sati. četvtak: 12 – 20 sati. vikendom zatvoreno) 7 Javno kupatilo Dunav. Kneza Miloša 56 (adno vreme: 10 – 19 sati. nedelja: 10 – 14 sati) � � � �� � � � � � � 12 . Trg Republike 5/I (adno vreme: 12 – 21 sati) 2 Galerija O3on. Knez Mihailova 6 (adno vreme: 12 – 21 sati) Galerija Atget. galerija Žad. do 4. jula) 5 Arhitektonski fakultet Univeziteta u Beogadu.

na broj 063. veka Koordinator: Ivan Kucina Savremena slovenačka arhitektua Kustos: Đorđe Stojanović Savremena hvatska arhitektua VII: trideset ostvarenih projekata nakon 2000. Molimo Vas da se prijavite telefonom. Prijavljivanje je obavezno. paksa Kustosi: Eva Blau i Ivan Rupnik potom Naked band paty 22. Broj mesta na šetnjama je oganičen.Progam petak 27. Svečano otvaanje treće međunarodne NEDELJE ARHITEKTURE 19:00 Kulturni centar Beogada: Likovna galerija * Izložba Arhitektonski konkursi 2007/08. jun 2008. stategija. Hvatskoj i Srbiji na početku 21. godine Kustos: Krunoslav Ivanišin Nova srpska arhitektua Kustos: Zoan Lazović Projekat Zagreb: tanzicija kao stanje.1256665 13 . Kulturni centar Beogada: Galerija Atget * Holandija u Beogadu KCAP Architects & Planners Kustos: Kes Kristijanse 20:30 Italijanski institut za kulturu u Beogadu * Izložba Cteži Karla Skarpe za Venecijanski bijenale: Arhitektua i projekti (1948-1968) Javno kupatilo Dunav * Izložba Arhitektua u Sloveniji.00 Organizatori zadžavaju pavo izmene progama.

Muzej Kastelvekjo Arhitektonski fakultet Univeziteta u Beogadu. vožnja brodom (tajanje: 2 časa) Vodi: Žaklina Gligorijević Okupljanje: Infopult .00 ponedeljak 30. jun 2008.30 21. vodi Rafal Belda. kod biciklističkog lifta Gad reka. Slovenija Uvodna reč: Vasa Perović Kulturni centar Beogada: Galerija Atget * Predavanje Projekt Zagreb: tanzicija kao stanje.30 subota 28. jun 2008. Hvatska Kulturni centar Beogada: Galerija Atget * Predavanje Istaživanje i reagovanje Aljoša Dekleva i Tina Gregorić.Sve oko stakla Međunarodni projekti na temu arhitekture sa inovativnim idejama/rešenjima u staklu internacionalnog tehnološkog koncerna SCHOTT.ugao Knez Mihailove ulice i Trga Republike Ponoćna šetnja kroz modernu arhitekturu starog Beogada Vodi: Ivan Kucina 12. Hvatska 19.00 20.00 14 .Blagojević Okupljanje u Kaađorđevoj ulici ispod Bankovog mosta.00 19.00 Kulturni centar Beogada: Galerija Atget * Predavanje Obala koja se menja Krunoslav Ivanišin. 11. ugao ulica Svetozaa Markovića i Srpskih vladaa Šetnja kroz arhitekturu Beogada: zapadni i istočni Vačar Vodi: Mirjana Roter . 17.Progam ostalih izložbi Galerija O3on Projekat Ajburg * Holandija u Beogadu Koordinator: Mirjana Milanović.30 nedelja 29. Amsterdam Izlog robne kuće Beogad. Švajcarska Uvodna reč: Goan Jokić Okupljanje: ispred glavnog ulaza u Palatu Srbije (ex SIV) Šetnja kroz arhitekturu Beogada: Palata SIV Vodi: Biljana Mišić Muzej primenjene umetnosti: Galerija Žad Prezentacija ACXY (Kongres Studenata Arhitekture sa prostoa bivše Jugoslavije) Projekt BIG: multimedijalno izdanje (Izložba o studianju arhitekture) 00.00 19. jun 2008.00 17. DRO .00 Info pult: ugao Knez Mihailove ulice i Trga Republike Dečja adionica Kuće na vodi Vode: Iva Subotić-Kasojević i Katarina Bunuševac.41 fotogafija Fulvija Rojtea Međunarodni studijski centar za arhitekturu Andrea Paladio (CISA) Muzej primenjene umetnosti: Galerija Žad Prezentacija ACXY (Arhitektonski kongres studenata iz bivše Jugoslavije) Projekat BIG: multimedijalno izdanje Klub mladih arhitekata 18. Knez Mihailova 5 Ugrožena kulturna baština Projekat Zavoda za zaštitu spomenika kulture gada Beogada Hol Skupštine gada Beogada Muzej Kastelvekjo . Hvatska Uvodna reč: Snežana Ristić 13.00 Okupljanje: Infopult .16 cteža Karla Skarpe i 27 fotogafija Vaclava Sedija Gad Verona .00 Palata Ušće * Stručni seminar SPACE & LIGHT . Dečji kulturni centar Kulturni centar Beogada: Galerija Atget * Predavanje Balkanski efekat: fascikla slučajeva Ivan Rašković Kulturni centar Beogada: Galerija Atget Predstavljanje knjige Savremena hvatska arhitektua: testianje stvarnosti Maroje Mrduljaš. paksa Ivan Rupnik.Služba prostornog planianja. Andrija Rusan i Vedan Mimica. Karlo Skarpa .ugao Knez Mihailove ulice i Trga Republike Šetnja kroz arhitekturu Beogada: Ulica Knez Mihailova Vodi: Bojana Ibajter-Gazibaa Okupljanje: park Manjež. stategija. 10. Hol Monumentalni kompleks BRION.

Banimir Popović. Holandija Kulturni centar Beogada: Galerija Atget * Tribina Novi Beogad: juče . 17. 15 . juli 2008. Info pult: ugao Knez Mihailove ulice i Trga Republike Dečija adionica Mostovi Vode: Iva Subotić – Kasojević i Katarina Bunuševac. Mirjana Milanović.00 Kulturni centar Beogada: Atget * Holandija u Beogadu . 17.00 nedelja 6.00 Kulturni centar Beogada: Galerija Atget * Radionica za srednjoškolce Redefinicija poligona ili ko kvari kvadate Vodi: Marija Bulatović Kulturni centar Beogada: Likovna galerija* Prezentacija Hunter Douglas Galerija O3on * Holandija u Beogadu . juli 2008.00 Infopult: ugao Knez Mihailove ulice i Trga Republike Dečja adionica Dveće i cveće Vode: Iva Subotić-Kasojević i Katarina Bunuševac.Radionica Razvoj priobalja .Predavanje Nova stambena arhitektua Amsterdama: odnos privatnog i javnog prostoa Mirjana Milanović Galerija O3on * Holandija u Beogadu .Predavanje Svet odživosti Jurgen van der Plug. juli 2008. STEALTH.danas .00 Kulturni centar Beogada: Galerija Atget Predstavljanje knjige Arhitektua i sa projekcijom video filma Koncept minimaizma (27 min) Milan Maksimović petak 4.Holandski institut za arhitekturu (NAI): Putujuća debata Učestvuju: učesnici diskusije i studenti 21.00 sreda 2. Miodag Mitašinović 18.unimited 18. Dečji kulturni centar Kulturni centar Beogada: Galerija Atget * Predavanje Muzeogafija Karla Skarpe Alba Di Lieto. 15:00 Kulturni centar Beogada: Likovna galerija * Prezentacija Xella Srbija a. Dečji kulturni centar Kulturni centar Beogada: Likovna galerija * Prezentacija Potisje Kanjiža: Tondach – Dobar na kvadat Kulturni centar Beogada: Galerija Atget * Promocija Forum: simptomi koji taju Miload Mladenović. juli 2008.Tribina Razvoj priobalja .30 19. glavni urednik sa članovima redakcije 21.30 19. Institut Berlahe Kulturni centar Beogada: Atget * Holandija u Beogadu .00 Tokom manifestacije u KCB biće prikazani dokumentarni filmovi o arhitektima Karlu Skarpi i Oskaru Nimajeru kao i film Room sevice for bombed buildings Dionisa Eskozea. u više dnevnih termina.00 Kulturni centar Beogada: Likovna galerija Svečana dodela nagade Nedelje arhitekture Konkurs za mlade arhitekte – Novobeogadski splav Kulturni centar Beogada: Atget * Holandija u Beogadu .Holandski institut za arhitekturu (NAI): Putujuća debata Učestvuju: Hans Ibelings.suta Modeator: Aleksandar Stjepanović subota 5. novog gada u Južnoj Koreji Vedan Mimica. Vedan Mimica. juli 2008.utoak 1.Predavanje Stvaanje priobalja Semangeuma. Dečji kulturni centar Kulturni centar Beogada: Galerija Atget * Holandija u Beogadu . 17.00 19. Banislav Redžić. Jurgen van der Pleug (FARO Architekten). 11.30 21. FARO Architekten. Ivan Kucina.Predavanje Arhitekture oganičenog tajanja Ana Džokić i Mark Nelen.00 Infopult: ugao Knez Mihailove ulice i Trga Republike Dečja adionica Odsjaj u vodi Vode: Iva Subotić-Kasojević i Katarina Bunuševac. 17.00 18.d. Muzej Kastelvekjo 17. Dejan Miljković.00 četvtak 3.00 potom 20. juli 2008.

until 4th July) 5 The Faculty of Architecture of the University of Belgade. Dagoslava Jovanovića 2 (opening hours: 5pm – 7pm. Trg Republike 5/I (opening hours: 12am – 9pm) 2 O3one Galley. Andrićev venac 12 (opening hours: 12am – 8pm. (opening hours: 12am – 10pm) 6 Italian Cultual Institute of Belgade. closed on Sunday) 3 A show-window of the Belgade Depatment Store. Caa Dušana 45 (opening hours: 12am – 8pm) 8 The Ušće Tower.Venues 1 Belgade Cultual Centre The Ats Galley.Saturday: 10am – 5pm. Knez Mihailova 6 (opening hours: 12am – 9pm) The Atget Galley. Bulevar Mihaila Pupina 2 10 The Museum of Applied Ats. Knez Mihailova 5 4 The City of Belgade Assembly Hall. Bulevar Mihaila Pupina 6 9 The Serbia Palace.Friday .Wednesday . Thursday: 12am-8pm. Vuka Kaadžića 8 (opening hours: Tuesday . Kneza Miloša 56 (opening hours: 10am – 9pm. closed on weekends) 7 The Dunav Public Bath. Sunday: 10am-2pm) � � � �� � � � � � � 16 . Bulevar kalja Aleksanda 73/II. Jade Galley.

Stategy.Progam Friday 27th June 2008 Opening ceremony of the Third International ARCHITECTURE WEEK 7pm The Belgade Cultual Centre: At Galley * Exhibition Architectual competitions 2007/08 The Belgade Cultual Centre: At Galley * Netherlands in Belgade KCAP Architects & Planners Cuator: Kees Christaanse 9.30pm Italian Cultual Institute of Belgade * Exhibition Dawings by Carlo Scarpa for The Venice Biennale: Architecture and Designs (1948-1968) 10pm The Dunav Public Bath * Exibition Architecture in Slovenia. Registation is mandatoy. Pactice Cuators: Eva Blau and Ivan Rupnik then Naked band paty Organizers reseve tha right to amend the progam. Croatia and Serbia at the beginnig of the 21st centuy Coordinator: Ivan Kucina Contempoay Slovenian Architecture Cuator: Đorđe Stojanović Contempoay Croatian architecture VII: Thity projects reaised after 2000 Cuator: Krunoslav Ivanišin New Serbian Architecture Cuator: Zoan Lazović Project Zagreb: Tansition as Condition.1256665 17 . Please call and register at 063. The number of attendants for walks is limited.

Amsterdam A show-window of the Belgade Depatment Store. Knez Mihailova 5 Endangered Cultual Heritage Project of The Cultual Heritage Presevation Institute of Belgade The City of Belgade Assembly Hall The Castelvecchio Museum. under the Bankov bridge. corner of the Svetozaa Markovića and Srpskih vladaa streets A Walk Through Architecture of Belgade: West and East Vačar.Progam of other exhibitions Galley O3on The IJburg Project * Netherlands in Belgade Coordinator: Mirjana Milanović. led by Mirjana Roter . Katarina Bunuševac.Gazibaa Gathering: Manjež Park. Keynote address by: Snežana Ristić 1pm 7. Carlo Scarpa .30pm 24pm Saturday 28 June 2008 th 11am The Ušće Tower * Seminar SPACE & LIGHT . Croatia The Belgade Cultual Centre: Atget Galley * Lecture Research and Response Aljoša Dekleva and Tina Gregorić.41 photogaphy of Fulvio Royter Centro internazionale di studi di architettua Andrea Palladio (CISA) The Museum of Applied Ats: Jade Galley Presentation of the ACXY (The Congress of Architecture Students of Former Yugoslavia) Project BIG: multimedia issue Project of The Young Architects’ Club 6pm The Belgade Cultual Centre: Atget Galley * Lecture Changing Coast Krunoslav Ivanišin. led by Bojana Ibajter . Pactice Ivan Rupnik. Slovenia Keynote address by: Vasa Perović The Belgade Cultual Centre: Atget Galley * Lecture Project Zagreb: Tansition as Condition.Blagojević Gathering: Kaađorđeva street.Spatial Planning Sevice. nearby the bicycle elevator City River. boat ride (2 hours). Switzerland Keynote address: by Goan Jokić Gathering: in front of the main entance to the Palace of Serbia (ex SIV Palace) A Walk Through Architecture of Belgade: Palace of the Fedeal Executive Council Led by: Biljana Mišić The Museum of Applied Ats: Jade Galley Prezentacija ACXY (The Congress of Architecture Students of Former Yugoslavia) Projekt BIG: multimedia issue Young Architects Club Monday 30th June 2008 5pm Info point – a corner of the Knez Mihailova street and Republic Square Children’s Workshop Houses on the water Led by: Iva Subotić – Kasojević. the Children’s Cultual Center The Belgade Cultual Center: Atget Galley * Lecture The Balkan Effect: File of Cases Ivan Rašković The Belgade Cultual Centre: Atget Galley * Book Presentation Contempoay Croatian architecture: Testing Reality Maroje Mrduljaš.Eveything Around the Glass International projects on the subject of architecture with innovative ideas/solutions in glass elaboated by international technology concern SCHOTT Rafal Belda. Andrija Rusan and Vedan Mimica.30pm 5pm 9pm 18 .30pm Sunday 29th June 2008 10am Gathering: Info point – a corner of the Knez Mihailova street and the Republic Square A Walk Through Architecture of Belgade: Knez Mihailova Street. Croatia 7pm 9. Croatia. DRO . Stategy. 16 dawings of Carlo Scarpa and 27 photogaphies of Vaclav Sedy Comune di Verona – Museo di Castelvecchio The Faculty of Architecture of the University of Belgade Monumental Complex BRION. led by Ivan Kucina 12am 7. led by Žaklina Gligorijević Gathering: Info point – a corner of the Knez Mihailova street and the Republic Square Midnight Walk Through Modern Architecture of Old Belgade.

Banimir Popović. The Castelvecchio Museum Sunday 6th July 2008 11am The Belgade Cultual Center: Atget Galley * Netherlands in Belgade . FARO Architekten.. Vedan Mimica. Info point – a corner of the Knez Mihailova street and Republic Square Children’s Workshop Bridges Led by: Iva Subotić – Kasojević. the Children’s Cultual Center The Belgade Cultual Centre: Atget Galley * Lecture Museogaphy of Carlo Scarpa Alba Di Lieto.Lecture The World of Sustainability Jurgen van der Ploeg. STEALTH.Netherlands Architecture Institute (NAI): Debate on tour Paticipants: Hans Ibelings.d. Katarina Bunuševac. Editor in Chief with members of editorial 9pm The Belgade Cultual Centre: Atget Galley * Promotion Architecture and.Lecture Architectures of Limited Duation Ana Džokić and Mark Neelen. Miodag Mitašinović 6pm 7pm 7pm 9pm Thursday 3rd July 2008 3pm The Belgade Cultual Centre: Ats Galley * Presentation Xella Srbija a. as well as a film Room sevice for bombed buildings by Dionis Escorse. the Children’s Cultual Center The Belgade Cultual Centre: Ats Galley * Presentation Potisje Kanjiža: Tondach The Belgade Cultual Centre: Atget Galley * Promotion Forum: Lasting Symptoms Miload Mladenović.30pm 6pm 7. Dejan Miljković.30pm 9pm Wednesday 2nd July 2008 5pm Info point – a corner of the Knez Mihailova Street and Republic Square Children’s Workshop Trees and Flowers Led by: Iva Subotić – Kasojević..Lecture Watefronting Saemangeum. New City in South Korea Vedan Mimica.. 19 . the Children’s Cultual Center The Belgade Cultual Centre: Atget Galley * Netherlands in Belgade . Mirjana Milanović.Netherlands Architecture Institute (NAI): Debate on tour Paticipated by paticipants in discussions and students 5pm 9pm Documentay films on architects Carlo Scarpa and Oscar Niemayer will be shown seveal times a day in the Belgade Cultual Center during the course of manifestation. Berlage Institute The Belgade Cultual Center: Atget Galley * Netherlands in Belgade . Jurgen van der Ploeg (FARO Architekten). Banislav Redžić. Katarina Bunuševac.Debate Watefront Development .unimited 6.Debate Watefront Development . book promotion with video screen on the theme of Concept of Minimaism (27 min) Milan Maksimović Friday 4th July 2008 5pm The Belgade Cultual Centre: Atget Galley * Workshop for high-school students Redefinition of Polygons or Who Spoils the Squares Led by: Marija Bulatović The Belgade Cultual Centre: Ats Galley * Presentation Hunter Douglas Galley O3on * Netherlands in Belgade .Lecture New Residential Architecture of Amsterdam: Public–Private Spatial Relations Mirjana Milanović Galley O3on * Netherlands in Belgade . Ivan Kucina.Tuesday 1st July 2008 5pm Info point – a corner of the Knez Mihailova street and Republic Square Children’s Workshop Relection on the Water Led by: Iva Subotić – Kasojević.30pm 7. Katarina Bunuševac. Netherlands The Belgade Cultual Centre: Atget Galley * Panel New Belgade: Yesterday – Today – Tomorow Modeator: Aleksandar Stjepanović Saturday 5th July 2008 5pm The Belgade Cultual Centre: Ats Galley The Architecture Week Award Presentation Ceremony Competition for young architects – A NewBelgade Float The Belgade Cultual Center: Atget Galley * Netherlands in Belgade .

.

Izložbe * Exhibitions .

i.a.a. 1. d.i. Beogad.24. Stručni konsultant: Marina Dimitrijević.i. arh. (24. Jelena Perović. d. arh. d. Opšti javni neanonimni progamsko-anketni konkurs za rešenje GRADSKOG PARKA od hotela Jugoslavije do Bankovog mosta na Novom Beogadu Konkurs su aspisali Direkcija za gađevinsko zemljište gada Beogada. predstavnik Društva arhitekata Beogada.) Žiri u sastavu (po azbučnom redu): Đorđe Bobić.i. Petar Gnječ. Zoan Matković. Aleksanda Marinčić. i Jelena Čuba.a.i.o. d.. aps. arh.a. Ognjen Kašna. Đukić Vladimir.a. Sreten Vujović. Predag Ranković. Dagana Jeremić.grupa autoa: Dunja Dimitrijević.i. Opšti javni anonimni konkurs za izadu idejnog arhitektonskog rešenja Poslovnog objekta u Bloku 11/a na Novom Beogadu Konkurs su aspisali „Invej“ d.Arhitektonski konkursi 2007/08 Nadmetanja arhitekata na polju ideja najbolji su način za dobijanje optimalnih rešenja za azne konceptualne probleme koji se tiču ljudskog okruženja. Andrea Tamaš. predstavnik Društva arhitekata Beogada. Projektanti: Anđelka Ćirović.i. Dagana Gahovac.i. d..a.grupa autoa: Igor Čuba. 3D Model: Nikola Banković. arh.a. 2007. predsednik žirija Članovi žirija: Antonije Antić. d. Svetlana Ivančević d.a. godine) Žiri u sastavu: prof.i. predstavnik investitoa Izvestilac: Ana Ivanović. Biljana Krneta. dipl. Mihailo 22 | IZLOŽBE . d.2008. Saadnici: Milica Stojšić. Jelena Kuzmanović..-17.godine.i. d.a. d.. d. Lazar Filipović...o. d. Aksinja Madžgaj. predstavnik Društva arhitekata Beogada. Bore Stankovića i Mačvanske u Beogadu Konkurs je aspisala „Dikem izolacija“.. Beogad u saadnji sa Društvom arhitekata Beogada (12. 5 .a. Igor Pantić. aps... arh. Projektanti–autori: Jelena Perović. predstavnik Gadskog sekretarijata za urbanizam i gađevinske poslove gada Beogada. Beogad i Društvo arhitekata Beogada (17.i. Dušan Otašević. predstavnik Društva arhitekata Beogada..i.02.a.o. predsednik žirija Članovi žirija: Goan Vojvodić. Vasilije Milunović. . Boris Bogosavljević.i. d. d.a...o.a.a. predsednik žirija Članovi žirija: Lazar Kuzmanov. aps.i. Dagana Gahovac. Jasmina Radojković.a. d.i.28.2007.i. arh.a. Mrđan Bajić. d. predstavnici investitoa PRVA NAGRADA nije dodeljena.a. gađ. – vođa tima. DRUGA POVIŠENA NAGRADA dodeljena je grupi autoa: Autori: Banislav Mitrović.a. Opšti javni anonimni konkurs za izadu idejnog urbanističko–arhitektonskog rešenja poslovnog objekta u bloku A/126 između ulica Mutapove..i. d. d. Društvo arhitekata Beogada i Društvo urbanista Beogada. Habitat. Ognjen Kašna.a.a. 2008.a. Petar Bojović. d.. Društvo arhitekata Beogada na III međunardonoj Nedelji arhitekture prikazuje nagađene adove pristigle na javne aspisane konkurse u periodu 2007-08. aps. 3. arh..i... arh. godine) Žiri u sastavu: Zoan Abadić. d.i. Anđelka Badnjar.11. Ljiljana Svzić. arh. 11 . d. d. Podrška: Arcadia Rasveta.i. d. Sekretar žirija: Banko Tošić PRVA NAGRADA dodeljena je grupi autoa: Autor: Banislav Mitrović. inž. 1.i. d.a. Aleksanda Špijunović. predstavnik Gadskog zavoda za zaštitu spomenika kulture gada Beogada. DVE JEDNAKO VREDNE TREĆE NAGRADE dodeljene su: . 6.i. Jelena Kuzmanović..a.i. Zoan Nikezić. arh. Petar Bojović (studenti arhitekture) DRUGA NAGRADA dodeljena je grupi autoa: Dagan Marinčić. Novi Sad 2.

arh.a. arh. pejz.Konkurs za rešenje GRADSKOG PARKA od hotela Jugoslavije do Bankovog mosta na Novom Beogadu JEDANOVREDNA NAGRADA Autori: Nataša Ilinčić. saadnica: Maja Dimitrovska. Jugoslava Kljakić. d. IZLOŽBE | 23 .i. stud.

..i.. Dagana Gahovac. arh. arh.a. arh. arh. arh.a.a.i.i. Jelena Perović.. d. d. 24 | IZLOŽBE . Dagana Jeremić... vođa tima Aleksanda Špijunović.Konkurs za izadu idejnog arhitektonskog rešenja Poslovnog objekta u Bloku 11/a na Novom Beogadu DRUGA POVIŠENA NAGRADA Autori: Banislav Mitrović.i.a. d.. Ognjen Kašna.. Jelena Kuzmanović. Igor Pantić. Petar Bojović. Projektanti: Anđelka Ćirović. d. arh.

Na predlog umetničkog direktoa Bijenala. dipl. Božidar Manić. Vuk Jakovljević.Autori: Studio POLIGON (Davor Ereš. novemba 2008. d. pejz. Ivan Tasovac.a. po mišljenju žirija.i. kao i Park prijateljstva ali i prirodne vrednosti. očuvanje mofologije terena parka ne samo u cilju očuvanja ambijentalne celine. septemba do 23.00 dinaa : . student. d. videa.. Vuk Marić. Dodeljeno je 9 jednakovrednih nagada u iznosu od po 200. .a.000. student. ctač „stripova“ Vladan Ževanov Vamši.a. Ljubomir Simović. student .Autori: dr Igor Marić.a.Autori: Nataša Janković i Aleksandar Kušić . Ne sme se dopustiti da zgade postanu grobnice arhitekture već stvaati arhitekturu koja će i u zatvorenom prostoru prikazivati svet u kome živimo.i. Konkurs za predstavljanje Republike Srbije na 11.Autori: Sanja Krstić i Danijela Bjelanović . Konkurs je imao drugi krug u kojem su učestvovala 4 ada koja su 8. Osnovne preporuke se mogu svesti na: proširenje Muzeja savremene umetnosti.a. Višnja Nikolić.i. inž. Marko Todorović.Autor: Ana Kovencz-Vujić. d. d. 2 – 31.) . student.i. unutašnjeg prostoa. Jugoslava Kljakić.. Ivana Berisavac. stud.i. Sekretar: Banko Tošić. godine Konkurs je aspisan u organizaciji Ministarstva kulture Republike Srbije (23. oblici. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji od 14. Takođe. manifeste.00 dinaa: . Mladen Petković. d. Adam Vukmanov. Posebno se naglašava da obala na samom ušću ali uz duž Dunavca preko puta Ratnog ostva treba da ostane neizgađena. .a. student. Miodag Tabački..i. d. postojeće zelenilo i obale Dunavca od Ušća ka hotelu „Jugoslavija“.a. Zorica Marinkov. d. student. Jasminka Cvejić Izvestioci: Vesna Tomić.a.. Urbanistički zavod gada Beogada. Budući da su klasične zgade nedovoljne. student . Zoana Matić. Jasna Cizler. slike i metode koje bi omogućile da se uokviri. Nadežda Perišić . međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2008. Luka Bajić. Snežana Ristić. ovogodišnja tema je Out there.Autori: Nataša Ilinčić. uz sugestije i preporuke žirija. Boris Podreka. doba osnova za izadu Plana detaljne regulacije konkursom tretianog prostoa na Novom Beogadu. 2008. 3. ili pak prevelike da bi predstavljale odgovor potrebi savremenog življenja. arh. student.. student.Autori: Vesna Frkanec. već i zbog zaštite vizua iz središta Novog Beogada ka Dunavu.i. posebno Ratnom ostvu. Architecture Beyond Building. filma i liteature mogu i moaju biti istaženi u potazi za ovakvim elementima. d.a..Autori: Dagana Pilipović. arh.p.Autorski tim: Aleksandar Stanojlović. maja 2008. godine) Cilj konkursa je osmišljavanje koncepta za predstavljanje Republike Srbije na 11. prirodna čak i bez izgađenih obaloutvrda. d. saadnica: Maja Dimitrovska.i. Vesna Vladisavljević. aps. arh. pejzaže i prizore arhitekture izvan ganica gaditeljstva. kao i eksperimentalnu arhitekturu iz svih kajeva sveta.i. Urbanistički zavod gada Beogada. spozna i uredi svet koji se neprekidno menja.i. Posebno su pozitivno vrednovani adovi koji su predložili očuvanje nekoliko zatečenih objekata i ambijenata kao što su zgade Palate fedeacije i Muzeja savremene umetnosti.000. d. konsultant: Nada Vujošević-Vesović . zelena gadska površina sa minimalnom izgadnjom. Jelena Mitrović. pejzaža. odnosno njenu vezu sa svetom. Mirjana Arsenović. Rad je ađen u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS. pejz. Zorica Savičić. imala usmenu prezentaciju i detaljno IZLOŽBE | 25 . i 2 jednakovredne nagade u iznosu od po 100. 4.a.. d. uslovnu poziciju buduće zgade Opere na temeljima neizgađenog Muzeja revolucije ili pored Bankovog mosta i eventualno. . uzimajući u obzir arhitekturu u Srbiji i njen širi kontekst. godine u paviljonu Republike Srbije u Đardinima. Izabana rešenja za nagade. međunarodni bijenale u Veneciji predstaviće instalacije.a.. sekretar Društva arhitekata Beogada Osnovni kriterijumi za ocenjivanje adova su bili koncentrisani na potencianje nedvosmislenog uslova da je prostor od 140 ha na Novom Beogadu pre svega park. d.i. 11. biće. Ušću i Kalemegdanu. arh. Svetovi umetnosti.i. Mileta Prodanović. mr Ana Bogdanov.a.Kreativni tim: Danijela Savkić.. Ženja Jovanović.Pantić.p.i. jedan broj pokretnih i privremenih konstrukcija u funkciji određenih događaja u parku.a.Autori: Milica Balubdžić. d. insistia se na spremnosti da se koriste sve forme.

a. B. izaban je ad Podna instalacija – WOHNLICH: udoban. representative of the City Secretariat for Urban Planning and Construction. Ljiljana Svzić. mr Vladimir Milenković. arch.a. Tatjana Kaabegović.. B.. maš. udesan (za stanovanje). Saadnici na projektu: Jelena Živančević.Sc. arhitekta. Jelena Kuzmanović. Dagana Gahovac.Sc. Njujork.i. d.i. Associates: Milica Stojšić. 5 ..28.i.i.. d. student of architecture. Aleksanda Marinčić.obazlaganje projekata pred članovima Žirija-Stručno umetničkog saveta bijenala u sastavu: Predsednik Saveta: Banislav Mitrović.Sc. inž. dipl. Svetlana Ivančević B. Belgade in coopeation with the Association of Belgade Architects (12. profesor na Arhitektonskom fakultetu „Univezitet u Beogadu“. muz.Među nama. arhitekta. Association of Belgade Architects presents awarded entries at public competitions in the period of year 2007-08. Banislav Mitrović Designers–authors: Jelena Perović.o.a. The Juy Secretay: Banko Tošić The First prize was awarded to a group of authors: Author: Arch. d. Arch.. 6.. dr Zoan Erić.a. Arch.. predsednik Saveza arhitekata Srbije.i. arch. inž. Batislav Ilić. urednica Kulturnog progama Radio Beogad 2. B. istoričar umetnosti i kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogadu i saglasnosti Komesaa za predstavljanje Republike Srbije.a. Untitled i Između nas . arch.a.. dr Dagana Vasiljević Tomić.. udesan za stanovanje Projektanti-autori: dr Ljiljana Blagojević. President of the Juy The Juy members: Lazar Kuzmanov. Novi Sad 26 | IZLOŽBE .. B. dipl. Jefto Tezović. Jelena Savić. Geneal public anonymous competition for elaboation of preliminay urban-architectual concept for a Business Building in the Block A/126 between the streets of Mutapova. d.. Petar Gnječ. profesor na Parsons školi za dizajn. d.Sc. d. 2007. SAD.i. d. Arch. Beogad..i. Architectual Competitions 2007/08 The contest of ideas between architects is the best way to obtain optimum solutions for various conceptual problems related to the human environment.Sc.. Ana Janković Čorbić. d.WOHNLICH: udoban.a.a. representative of the Association of Belgade Architects. Banislav Folić. Jovan Mitrović. maš. d. dr Miodag Mitašinović. Petar Bojović (students of architecture) The Second prize was awarded to a group of authors: Dagan Marinčić. Boris Bogosavljević. At the Third International Architecture Week. slikar. Aksinja Madžgaj. representative of the Employer Rappoteur: Ana Ivanović.i. Ognjen Kašna. Srbija: Releksije. d. 1. Arch.a.Sc.i. Đukić Vladimir (students of architecture) Suppoted by: Arcadia Rasveta.o. dipl.i. Habitat.a.a. arhitekta. d.i.) The Juy was composed of: Zoan Abadić.a. B. dopisni član SANU Članovi Saveta: Snežana Ristić. d. Mihajlo Lujak.i. Milenka Nikića. representative of the Cultual Heritage Presevation Institute of Belgade. representative of the Association of Belgade Architects.. Od 4 jednakovredno nagađena ada: Podna instalacija . Arch. Andrea Tamaš. mr Tatjana Statimirović. pedagog. dipl. Anđelka Badnjar. Arch. d. Bore Stankovića and Mačvanska in Belgade The competition was announced by the „Dikem izolacija“. mr Mariela Cvetić.

Sc. as well as the Park of Friendship. existing greeney and river banks of the Dunavac from the estuay to the Hotel “Jugoslavija”. 1. student. Dušan Otašević.o.Sc. B. arch. Geneal public anonymous competition for elaboation of preliminay architectual concept of the Business Building in the Block 11/a in New Belgade The competition was announced by the „Invej“ d. Aleksanda Špijunović. arch. Biljana Krneta. student. Vasilije Milunović.o. arch. Lazar Filipović. Miodag Tabački.Civ. Predag Ranković. arch. The Second increased prize was awarded to a group of authors: Banislav Mitrović. consultant: Nada VujoševićVesović IZLOŽBE | 27 . arch. a green city area with minimal number of built structures. arch.L. Representatives of the Employers The First prize was not awarded. Jelena Kuzmanović. Ivana Berisavac. arch. student.Author: Ana Kovencz-Vujić.2.) The Juy was composed of: Prof. Jelena Perović. Ušće (estuay) and Kalemegdan fotress.00 RSD: . Višnja Nikolić. The Juy agreed that the main recommendations may be reduced to: extension of the Museum of Contempoay At. President of the Juy The Juy members: Antonije Antić. Arch. Futhermore.group of authors: Igor Čuba.A . B. 2008. Boris Podreka. Ljubomir Simović. Dagana Jeremić. but also in order to protect views from the center of New Belgade towards the Danube. student. It was paticularly emphasized that the river bank on the vey estuay. Zoana Matić. Zoan Matković. Vuk Jakovljević. Mileta Prodanović. paticularly towards the War Island. Snežana Ristić. arch. 3D Model: Nikola Banković. along with suggestions and recommendations of the Juy. author of „comic strips“ Vladan Ževanov Vamši.Eng. arch Consultant: Marina Dimitrijević. Secretay: Banko Tošić. . Zorica Marinkov. arch.Creative Team: Danijela Savkić. arch..Authors: Milica Balubdžić. Luka Bajić. Dagana Gahovac.Sc. Secretay of the Association of Belgade Architects The main criteria for evaluating works were concentated on emphasizing the unambiguous requirement that the space of 140 ha in New Belgade is primarily a park. Jasminka Cvejić Rappoteurs: Vesna Tomić. B. Vesna Vladisavljević. Sreten Vujović. Designers: Anđelka Ćirović. Ivan Tasovac. Arch.Sc. arch. a cetain number of movable and tempoay structures which would be in function of cetain events in the park. Representative of the Association of Belgade Architects. Petar Bojović. 11 . should remain un-built and natual even without built bank fotifications.. student . Paticularly valued were the works which proposed presevation of seveal already existing structures and ambiences. Adam Vukmanov. conditional position of the future Opea House on the foundations of the Museum of Revolution which has not been built. arch. Jasna Cizler. arch. Belgade and the Association of Belgade Architects (17. but along the Dunavac vis a vis War Island. student. or near the Bankov Bridge and. President of the Juy The Juy members: Goan Vojvodić. presevation of the park terain morphology was also proposed not only with the aim of preseving ambience entity. arch. such as buildings of the Palace of Fedeation and the Museum of Contempoay At. Arch. The awarded nine equal prizes with the planned amount of 200. Jasmina Radojković. arch. Zorica Savičić. Ognjen Kašna. Igor Pantić..000.24. the Institute of Urbanism Belgade. Representative of the Association of Belgade Architects. student.. – Team Leader. Mirjana Arsenović. arch. Zoan Nikezić.. The two equal Third prizes were awarded to a group of authors: .Authors: Dagana Pilipović. B. student .group of authors: Dunja Dimitrijević.L. B. Geneal public non-anonymous progam-poll competition for a concept of a CITY PARK from the Hotel ”Jugoslavija” up to the Bankov Bridge in New Belgade The Juy was composed of (by alphabetical order): Đorđe Bobić.. The concepts selected for prizes. arch. the Institute of Urbanism Belgade. B. Mladen Petković. Mrđan Bajić. student. arch. 3. would be a good basis for elaboation of the Detailed Regulation Plan of the space in New Belgade which was comprised by the Competition. Mihailo Pantić. i Jelena Čuba.A. but also natual values. possibly.

Sc. pedagog. Ana Janković Čorbić. Jefto Tezović.. eng. arch. godine) The objective of the competition is to create a concept of how to represent the Republic of Serbia at the 11th International Architecture Exhibition in Venice that will take place from September 14th through November 23rd. 3. architect. eng. PhD Arch.a.Sc. Associate: Maja Dimitrovska. PhD Arch Dagana Vasiljević Tomić. Competition for representing the Republic of Serbia at the 11th International Architecture Exhibition in Venice 2008 The competition has been announced by the Ministy of culture of the Republic of Serbia (23. Batislav Ilić.a. gad.000. painter. dipl.) . arch.i. d.. Jelena Savić. Jelena Mitrović. d.. gad. Saadnici na projektu: Jelena Živančević. B. landscapes and sights of architecture outside the boundaries of construction 28 | IZLOŽBE Konkurs za predstavljanje Republike Srbije na 11. d.Sc. arch. manifests. gad. eng. d.a. B. eng. musical pedagogue.i.a. udesan za stanovanje Projektanti-autori: dr Ljiljana Blagojević. New York.Authors: Vesna Frkanec. as well as experimental architecture from all over the world.a.a. The juy .a. mechanical engineer. mr Vladimir Milenković.Sc.. Arch. Arch. in the pavilion of the Republic of Serbia at the Giardini. Jelena Savić. dipl. Jefto Tezović.’ Designers-authors: PhD Arch Ljiljana Blagojević.a. M Sc Arch Tatjana Statimirović. B.i. PhD Zoan Erić. godine WOHNLICH: udoban. Commissioner for the representing of the Republic of Serbia. Marko Todorović. B. Tatjana Kaabegović.. architect. MA Mariela Cvetić. 2 – 31. Nadežda Perišić . Ana Janković Čorbić. d. arch. architect. eng. Mihajlo Lujak. Arch. Professor at the Faculty of Architecture University of Belgade. muz. Arch. president of the Serbian Architect’s Association. PhD Miodag Mitašinović. arch.00 RSD: ..i. M Sc Arch Vladimir Milenković. . professor at the Parsons school for design. On 8 March 2008 an oal presentation of these works took place and the authors gave detailed explanations of their projects in front of the members of the juy. The work was elaboated in the Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia – IAUS. Belgade with the assent of Milenko Nikić. arch. eng. Ana Bogdanov. 4.i.. M. The worlds of at.Sc. the juy choose the work with the author’s code ’NIP-Wohnich. Božidar Manić. Four works have qualified for the second round of the competition. d. gad. B.. indoor space.Authors Team: Aleksandar Stanojlović. we should give rise to an architecture which will be able to represent the world we are living in even in an indoor space. The suggestion of the ats director of the Biennial was accepted so that this year’s theme is ''Out there. dipl. mr Tatjana Statimirović. . mechanical engineer. maš. B. Arch. Vuk Marić. ats historian and cuator of the Museum of Contempoay At. dr Dagana Vasiljević Tomić. Architecture Beyond Building. d..L. slikar. 2008.. Jovan Mitrović. The 11th International Biennial in Venice will exhibit installations. d.i. video. USA. undergaduate of architecture eligible for his degree finals.the competent atistic council of the biennial was composed of: The president of the Council: Banislav Mitrović. Arch.Authors: Studio POLIGON (Davor Ereš. Mihajlo Lujak.i. d.i.A industy.a. Arch. Banislav Folić.Authors: Nataša Ilinčić. landscape..'' As the standard buildings are insufficient or too big to satisfy the needs of the contempoay living. on the contay. student of landscape architecture The awarded two equal prizes with the planned amount of 100. inž...Authors: Nataša Janković and Aleksandar Kušić .Sc. Jugoslava Kljakić. shapes. gad.. d. arch. images and methods that will enable the faming. we insist on the readiness to use all forms. Ženja Jovanović.a.i.i. arch. conceiving and aranging of the permanently changing world. gad. film and liteature can and must be explored in order to find such elements.Sc. d.Authors: Sanja Krstić i Danijela Bjelanović . Batislav Ilić. Tatjana Kaabegović. eng. Banislav Folić. Arch. Project collaboators: Jelena Živančević. d..a. editor of the Cultual progam of Radio Belgade 2. From 4 equally awarded works. mr Mariela Cvetić. 2008.a. eng.i. B. We can not allow that the buildings become architectual gaveyards.i. gad. associate of SANU (Serbian Academy of Sciences and Ats) Members of the Council: Snežana Ristić. međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2008.Authors: Igor Marić. gad.

IZLOŽBE | 29 .

rezidencija holandske ambasade Ljubljana 2003. Ljubljana 2003. stambeno naselje Mostec Ljubljana 2001. a potom nastavio obazovanje u Londonu gde je stekao dve magistarske diplome. Mehting Vrhunc Arhitekti: gad Stanežiče. godine. Thiery Mugler. Za Beogad. Apatment Complex Šiska Ljubljana 2001. Hoteles Siken. 30 | IZLOŽBE . Fabrika ODPAD 2006. Ljubljana 2004. dogadnja gadskog muzeja Šiska Ljubljana 2005. Mechting-Vrhunc Arhitekti: Stanezice City. Osnova izložbe je već postojeća postavka 6IX PACK (Andrej Hausky and Six Pack copyright) 2005. Euro City Šiska Ljubljana 2001.com Contempoay Slovenian Architecture Cuator: Đorđe Stojanović The Initiative has a goal to represent the experience of creation of spatial identity in a region that has gone through a period of political and economic tansformation and successfully established new professional standards through the effot of a young geneation of architects. Izložba je gostovala u: Đenovi i Rimu 2003. Primay School Koper 2004. Elastik: prodavnica nakita London 2002. Ron Aad i Cecil Balmond. Hjustonu. Japan 1999. Čikagu i Njujorku 2005. Lavica Residential Development Ljubljana 2002. Đorđe Stojanović je diplomiao na Arhitektonskom fakultetu u Beogadu 1998. Londonu. Ljubljana 2005. Vila Bled 2005. Dablinu. stambeni kompleks Šiska Ljubljana 2001. Dutch Embassy residence. Mandarina Duck. ekonomska škola Murska Sobota 2002. Ljubljana 2003. socijalno stanovanje Polje Ljubljana 2004. Ljubljana 2003. Sadar-Vuga Arhitekti: muzej umetnosti okruga Aomori. Od 2000. Dekleva-Gregorić Arhitekti: kuća XXS Ljubljana 2004. jednu na Arhitektonskoj Asocijaciji. hotel Belevue Amsterdam 2004. Čoko-bar Angel Ljubljana 2003. Ofis Arhitekti: socijalno stanovanje Isola 2006. Ljubljana 2003. such an experience will have a special significance in a moment of large-scale expansion of construction and accompanying set of circumstances that are reassessing the validity of the existing architectual pactices. Ljubljana 2005. Ljubljana 2003. Ovde azvija svoj interes za kompleksnu geometriju. Ljubljana 2001. Bus Shelter. godine. Housing L Sežana 2005. Đorđe je adio na nekoliko izgađenih projekata i većem broju objavljenih projekata za klijente među kojima se nalaze: BMW AG. Social Housing Polje Ljubljana 2004. S Housing. i Parkview. stambeno naselje Lavica Ljubljana 2002.Arhitektua u Sloveniji. i Srbiju. Waste Inc Industrial Plant 2006. letnja bašta Komercijalne i industrijske komore Slovenije. Belevue Hotel Amsterdam 2004. veka: Savremena slovenačka arhitektua Kustos: Đorđe Stojanović Cilj projekta je da predstavi iskustvo stvaanja prostornog identiteta u sredini koja je prošla kroz period političke i ekonomske tansformacije i uspešno uspostavila nove profesionalne standarde kroz ad mlađe geneacije arhitekata. Pekingu i Roterdamu 2004. vila Bled 2005. gde koordiniše ad grupe arhitekata i progamea na nizu projekata sprovedenih u Velikoj Britaniji. Chocobar Angel Ljubljana 2003. Mostec Ljubljana 2001. godine preuzima ulogu dizajn direktoa u kompaniji AKT u Londonu. kuća S. a drugu na Londonskoj Školi za Ekonomiju. Ljubljani. Dekleva-Gregorić Arhitekti: XXS House Ljubljana 2004. City Museum Extension Šiska Ljubljana 2005. stambeni objekat L Sežana 2005. Firenci. godine koja predstavlja sledeću grupu arhitekata: Bevk-Perović Arhitekti: kuća S/B. Hvatskoj i Srbiji na početku 21. which represents the following group of architects: Bevk-Perović Arhitekti: House S/B. Euro City Šiska Ljubljana 2001. The corner stone of the Exhibition is the already existing set 6IX PACK (copyright by Andrej Hausky and Six Pack) of 2005. For Belgade and Serbia. autobuska stanica. Buenos Ajresu. Tokom ovog perioda. Ljubljana 2001. adi u ateljeima koje vode Zaha Hadid. ovakvo iskustvo ima poseban značaj u trenutku velike gađevinske ekspanzije i patećeg seta okolnosti koji preispituju validnost postojeće arhitektonske pakse. kao licenciani arhitekta u Velikoj Britaniji. inovativnu tehnologiju i integrisane dizajnerske procese. School of Economics Murska Sobota 2002. email: ds@4ofseven. Od 2005. Ove godine postaje profesor po pozivu na Arhitektonskom fakultetu Univeziteta u Beogadu. osnovna školaKoper 2004. Ofis Arhitekti: Social Housing Isola 2006. Elastik: Jewelley Shop London 2002.

Autori / Authors: Bevk Perović arhitekti Studentski dom / Student Housing Ljubljana. Slovenija. 2004 .2006 Fotogafija / Photo: Mian Kambič IZLOŽBE | 31 .

Autori / Authors: Ofis arhitekti Apatmani Hayack / Hayack Apatments Cerklje. 32 | IZLOŽBE . Slovenija. 2004.

com Autori / Authors: Enota Predstavništvo banke Nova NKBM / Bank banch Nova NKBM Ljubljana. Fotogafija / Photo: Blaž Budja. Beijing and Rotterdam in 2004. Houston. Mandarina Duck. Chicago and New York in 2005. During this period. The Exhibition was a guest of: Genoa and Rome in 2003. Here he has developed his interest for complex geomety.Sadar-Vuga Arhitekti: Aomori Prefectual At Museum. Ron Aad and Cecil Balmond. he assumes the role of Design Director in the AKT Company in London. London. innovative technology and integated design processes. Dublin. Đorđe Stojanović got a diploma in architecture at the Faculty of Architecture in Belgade in 1998. Ljubljana. Florence. Since 2000. Enota IZLOŽBE | 33 . Panoamic Garden of CCIS Ljubljana 2005. and then continued schooling in London where he received two masters’ degrees. having become a licensed architect in the UK. Buenos Aires. In 2008. where he coordinates the work of a group of architects and progammers on an ange of designs implemented in the UK. Slovenija. he has worked in studios led by Zaha Hadid. Thiery Mugler. Hoteles Siken and Parkview. 2001. Japan 1999. From 2005 onward. email: ds@4ofseven. Đorđe has worked on seveal completed designs. and a high number of published designs for such clients as: BMW AG. he has become an invitee professor at the University of Belgade Faculty of Architecture. one at the Architectual Association and the other at the London School of Economics.

ethz. Josep Lluis Mateo. Those are the true conditions that significantly inluence the reality of our physical environment. U savremenom evropskom kontekstu. But there is something else: special “Croatian architectual culture”. he is currently seving as the first vice-president and a chair of the Publishing Council. chair of Prof. With Lulzim Kabashi.ch email: ivanisin@ivanisin-kabashi. Ali postoji nešto drugo: posebna „hvatska arhitektonska kultua“. na katedri prof.hr Contempoay Croatian Architecture VII: Thity projects realised after 2000 Cuator: Krunoslav Ivanišin Recent Croatian architectual production has been presented by the Association of Croatian Architects (UHA). subsidised (S). according to the year they were completed on paper. www.hr Thity projects are presented in chronological order. To su okolnosti koje imaju itekakvog uticaja na stvarnost našeg fizičkog okruženja. www. Preporučujem posmatačima iščitavanje ove izložbe kroz otkrivanje složenih relacija među izabanim projektima i stvarnim okolnostima njihovog nastanka i završetka.hr.mateo.ivanisin-kabashi. komercijalne i kombinovane. veka: Savremena hvatska arhitektua VII: Trideset ostvarenih projekata nakon 2000. He was an assistant at the Faculty of Architecture in Zagreb and an editor of Arhitektua and Čovjek i prostor magazines. prema godini kada su nastali na papiru.arch. He is currently a teaching & research assistant at the Fedeal Polytechnics (ETH) in Zurich. Ne preporučujem im taženje nekakvog zajedničkog imenitelja ili neke druge posebne osobenosti „savremene hvatske arhitekture“.arch. U Udruženju hvatskih arhitekata trenutno obavlja funkciju pvog potpredsednika i urednika Savjeta nakladništva UHA. Arhitekti. Bio je asistent na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i urednik časopisa Arhitektua i Čovjek i prostor.ethz. Trideset projekata poređano je hronološki. It consists of a series of adjustments (much like organisms adjusting to changes in nature) to a complex combination of circumstances in which our physical environment irreversibly tansforms. www. invited competition or direct agreement. Josepa Lluisa Matea. Kabashi. tako nešto više ne postoji. such a thing cannot exist anymore.ivanisin-kabashi. Od 2003. My recommendation to visitors would be to read this exhibition by discovering complex relations between the chosen projects and the real circumstances of their emergence and completion. www. jednako zanimljiva podela je prema „vrsti narudžbine“. Krunoslav Ivanišin is an architect from Dubrovnik. I would not recommend them to search for common expression or some other apparently noticeable feature of “contempoay Croatian architecture”. Druga. private (PR). vodi sa Lulzimom Kabashijem zajedničku paksu Ivanišin. The projects are divided according to the type of investment into public (P). Arhitekti u Zagrebu. Kabashi. He used to work at the Town Planning Institute of Croatia in Zagreb and in his own office in Dubrovnik.Arhitektua u Sloveniji. prema tome da li je posao dobijen na javnom ili pozivnom konkursu ili je reč o direktnoj pogodbi. Krunoslav Ivanišin je arhitekt iz Dubrovnika. baš kao što se i organizmi u prirodi prilagođavaju promenama. Projekti su podeljeni prema „vrsti investicije“ na javne.hr. Nju čini složeni splet okolnosti u kojima se naše fizičko okruženjenepovatno tansformiše.ch email: ivanisin@ivanisin-kabashi. Another.mateo. 34 | IZLOŽBE . At the Association of Croatian Architects (UHA). he has been running an office in Zagreb since 2003 – Ivanišin. As something special within contempoay European context. godine Kustos: Krunoslav Ivanišin Udruženje hvatskih arhitekata (UHA) predstavlja se izložbom recentne hvatske arhitektonske produkcije. Ranije je adio u Urbanističkom institutu Hvatske u Zagrebu i vlastitom birou u Dubrovniku. privatne. and commercial (C). equally interesting division would be according to the type of commission – whether the job has been won through public competition. naručene. Hvatskoj i Srbiji na početku 21. Trenutno je nastavni i istaživački asistent na Saveznoj politehničkoj školi (ETH) u Cirihu.

Emil Špirić Rekonstrukcija i dogadnja OŠ „Tituš Brezovački“ / Reconstruction and annex to the „Tituš Brezovački“ elementay school Zagreb. 2006 Autori / Authors: Vedan Pedišić. Petar Mišković Prodavnica kolača „Piece of cake“ / “Piece of Cake“ pasty shop Zagreb.Autori / Authors: Ivana Fanke. Hvatska. 2006 IZLOŽBE | 35 . Hvatska.

Arhitektua u Sloveniji. Teme su poslovne zgade. godine Kustos: Zoan Lazović Stvaalaštvo znači: nadovezivanje na nasleđeno. ATD. Pogled unazad zamenimo najzad za pogled unapred. Beogad. 2003). Gete Čin arhitekture i gađenja je pre svega misaoni.co. Biro. Izlagao je na sedam samostalnih izložbi u svetu (Fancuska. Hvatskoj i Srbiji na početku 21. Učesnik je više od 60 arhitektonskih i urbanističkih konkursa na kojima je dobio preko 25 nagada. azličitih autorskih vokacija. kreativni i estetski izbor. utkanih u osnov srpskog arhitektonskog nasleđa. te je imanentna autohtona i autentična kreativnost u ubzanom vremenu i proširenom globalnom kontekstu u kojem arhitektonske ideje i dela nastaju. Savski trg (treća nagada na konkursu. Savremenost je proizvod kulture. novi modeli stanovanja. oni često stvaaju kontekst. 2006). NEO_arhitekti. profesor je na odseku za industrijski dizajn Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogadu. Paterno uređenje stambeno-poslovnog kompleksa Blok 20 (Novi Beogad. a ne sistemskog pristupa azvijenim standardima i mehanizmima društva. 36 | IZLOŽBE Otvaanje srpske arhitektonske i gaditeljske scene prema Evropi i svetu neophodno je i neminovno u stvaanju novog kvaliteta savremene srpske arhitekture. kultua se piše arhitekturom.. Objavio je preko 50 naučnih i stručnih studija. Ipak. email: zoanlazovic@yahoo. mesta. Holandija. usvajanje. nasuprot stvaanju opštih mesta ili nekritičnom preuzimanju modela. U taganju za drugačijom svrhovitošću značenja. Zoan Lazović se arhitektonskim i urbanističkim projektima bavi od 1974. Spomen obeležje žtvama atova 1991-99. u novoj dinamičkoj estetici i komunikaciji kulture dijaloga. bez kojeg je nemoguće vrednovati njen domet. kulturološki i komunikacioni čin. Stvarnost ostva Srbije nalazi se još uvek u njenoj hermetičnosti nespremnoj za suočavanje sa novim tehnološko-kulturološkim obascima i konceptima. kreativnom potencijalu u svežini novog vremena. kroz neprestani acionalni. Uporedo se bavi ctežom i slikarstvom. Archtic. Nove neformalne grupe i arhitektonski biroi sa lakoćom postižu kreativne i univezalne paametre kroz lokalni kontekst: Medium International Development. Nedostatak institucija arhitekture i drugih arhitektoktonskih konzola društva svedoče o dubokoj nesvesti džave i društva da postoji i predstavi se arhitekturom. Geocentar. Deprofesionalizacija društva i povlačenje arhitekture iz sfere uticaja u procesu stvaanja. urbane vile. ne samo profitabilni. Neki od njegovih najznačajnijih projekata su Opsevatorija Budućnosti (konkurs. proASPECT. privredni i sakalni objekti. Beogad. u kontekstu. pre svega moalne snage i čistoće. Belgija. kroz azvijene sistemske standarde živog društva i živih ekonomskih odnosa. prihvatanje. DVA STUDIO. itd. Novu vrednost donosi geneacija arhitekata četrdesetogodišnjaka. Belgija) i preko 50 kolektivnih izložbi kod nas i u svetu (Fancuska. veka: Novi početak. Danska. Kvalitetna i vaspitačka arhitektua.VIA. 2005). srpska arhitektua posle 2000. ali i više geneacija. misija kulture. godina nulta. u stvaalačkoj postojanosti i upornosti u kvalitetu. godine. kroz dijalog i argumentaciju. Spotsko-poslovni kompleks Tašmajdan (pva nagada na konkursu.. AGM. neophodna je potreba i pomoć identitetu sredine u tanzicionom lutanju. prostoa i stvarnosti. pre svega je posvećena životu kao ulaganje u materijalno u značenju nematerijalnog. Od 2000. ovde još uvek neazvijeni. koja nas čini dostojanstvenim. jer su aktuelni preduslovi uspele arhitekture veoma kompleksni. Izabana ostvarenja su pre svega posledica ličnog čina. re//al. Arhitektua. Stege. stvaanje novog i boljeg od starog i dobrog. tekstova i pisanih dela iz oblasti arhitekture i umetnosti. SAD). re:act studio. dopunjuju prljavu stvarnost tanzicione tansvestije i upavne podanosti moći novca. koja je stvaalački sazrevala kroz haotične društvene paametre. istančanog neva. a ne ogorčenim. anarhičnim i otuđenim od vremena. 2002). Mikser. svako uspelo delo iz Srbije podseća na usamljen podvig u svakom smislu. rukovodilac Depatmana za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Beogadu i glavni arhitekta opštine Stari Gad. Od 2006.uk . Re:miks. kompeticiju sa azvijenom logistikom u javnom predstavljanju procesa i ostvarenih vrednosti. Zenit-inženjering.

Banislav Mitrović.Porodična kuća. Marina Šibalić IZLOŽBE | 37 . Beogad Family house. Nake Spasića 10. Belgade Arhitekti / Architects: Prof. Nake Spasića Street 10.

Kuća “T”, Baje Pivljanina, Beogad “T” house, Baje Pivljanina Street, Belgade Arhitekta / Architect: Zoan Radojičić Projektantski tim / Project team: Zoan Radojičić, Vladimir Đorđević, Ivana Milenković

38 | IZLOŽBE

The New Beginning, Year Zero, Serbian Architecture Beyond 2000 Cuator: Zoan Lazović
Creativity means: to ink on the inherited, to accept, adopt, create new and better from old and good. Goethe

of dialogue. New informal groups and architectual offices achieve with ease creative and universal paameters through a local context: Medium International Development, Archtic, proASPECT, Biro. VIA, Zenit-inženjering, DVA STUDIO, AGM, ATD, NEO_arhitekti, re:act studio, re//al, Re:miks, Mikser, etc. Opening of the Serbian architectual and civil engineering scene toward Europe and the world is necessay and inevitable in the creation of new quality of contempoay Serbian architecture, without which it would be impossible to assess its merits. Lack of architectual institutions and other architectual helms of the society testify of a deep unawareness of the state and the society that it exists through and should represent itself by architecture. A quality and didactic architecture, with a refined neve, that makes us dignified, ather than bitter, anarchical, and estanged from time, place, space and reality, is an essential necessity and aid to the identity of an environment in tansitional quagmire. Nonetheless, each successful work in Serbia resembles a lone feat in evey sense, because the current preconditions for successful architecture are quite complex, and still undeveloped here. Let us finally replace looking back by looking foward…
Zoan Lazović pactices architectual and urban design since 1974. Since 2000, a professor at the Depatment of Industrial Design at the Faculty of Applied Ats in Belgade and since 2006, the Head of the Architecture Depatment at the Faculty of Architecture in Belgade and Chief Architect of the Municipality of Stari Gad in Belgade. He has taken pat at over 60 architectual and urban planning competitions at which he received more than 25 awards. Aside from this, he has exhibited at seven solo exhibitions abroad (Fance, Belgium) and at over 50 collective exhibitions both home and abroad (Fance, Belgium, the Netherlands and the USA). In his professional record, he has notched more than 50 scientific and expet studies, papers and written works in the fields of architecture and the ats. In paallel, he pactices dawing and painting. Some of his most impotant designs are Obsevatoy of the Future (Competition, Geocenter, Stege, Denmark, 2002), Spots-business Complex ‘Tašmajdan’ (first prize at the Competition, Belgade, 2003), Ground loor arangement of a residential-commercial complex ‘Blok 20’ (Novi Beogad, 2005), Memorial to the victims of 1991-1999 wars, Sava Square (third prize at the Competition, Belgade, 2006). zoanlazovic@yahoo.co.uk

An act of architecture and construction is before all an imaginative, cultual and communicative, not just a lucative one, therefore immanent is autochthon and authentic creativity in an acceleated time and expanded global context in which architectual ideas and works are conceived, as opposed to creation of common places or non-critical adoption of models. Architecture, as a cultual mission, is above all dedicated to life as an investment into the material by creation of the immaterial. Modernity is a product of culture; culture is written by architecture through developed systemic standards of a living society and living economic relations, through perpetual ational, creative and aesthetic choices, through dialogue and argumentation, competition with developed logistics in public representation of processes and achieved values. Reality of the Isle of Serbia is still relected in its eremitism, unready to face new technological and cultual paagons and concepts. Deprofessionalisation of the society and withdawal of architecture from the sphere of inluence in the creative process complete the ‘dity reality’ of tansitional tavesty and the corresponding submission to the power of money. New value is brought by a geneation of foty-year-old architects, whose creative maturity occurred in chaotic social paameters, but also by a multitude of geneations, of various authorship vocations, above all with moal strength and purity, in their inventive perseveance and tenacity in quality, their creative potential in the freshness of a new time, woven into the core fabric of the Serbian architectual heritage. In the search for a different meaningful purpose, in a context, they often create context. The selected works are above all a consequence of a personal act, ather than a systematic approach to developed social standards and mechanisms. The chosen topics are commercial buildings, urban villas, new models of dwelling, economic and sacal structures, in a new dynamic aesthetics and communication with the culture
Dizajn plakata za izložbu Srpska arhitektua posle 2000. godine Poster design for the exhibition Serbian Architecture Beyond 2000: Aleksandar Kušić

IZLOŽBE | 39

Projekt Zagreb: Tanzicija kao stanje, stategija, paksa Kustosi: Eva Blau i Ivan Rupnik
Tanzicija je stanje koje arhitekturi i urbanizmu otvaa nove mogućnosti, a Zagreb je savršeno mesto za ispitivanje te stvaalačke situacije: adeći u uslovima neprekidne nestabilnosti, njegovi arhitekti i urbanisti azvili su stategije za kreativno spajanje uslovnog i otvorenog – za predviđanje i suočavanje sa neazrešivim situacijama. Uz pomoć tekstova, mapa i dijagama, Projekat Zagreb bavi se ovim gadom kao delom koje se azvija, dinamično ali koherentno, i u kojem arhitektua iga aktivnu ulogu u paksi i oblikovanju samog gada.
Ivan Rupnik je trenutno doktoant na Havardu (Gaduate School of Design). Osnovne studije arhitekture završio je u Luizijani (Louisiana State University), a postdiplomske studije arhitekture na Havardu. Autor je ada Projekat Zagreb: Tanzicija kao stanje, stategija, paksa (sa Eve Blau, Actar 2007). Tokom 2004-2005 bio je vanredni profesor na univezitetu Syacuse. Svoje projekte je izlagao na Venecijanskom bijenalu, Bijenalu u Quitou, Zagrebačkom salonu i Archinodeu u Seulu. Trenutno istažuje eksperimentano kao deo aktuelnog interesovanja za geneativno u posleatnoj i savremenoj arhitekturi i urbanizmu.

Rupnik

He is the author of Project Zagreb: Tansition as Condition, Stategy, Pactice (with Eve Blau, Actar 2007). In 2004-05 he held an associate professor position at Syacuse University. His design work has been exhibited at the Venice Biennale, Quito Biennale, Zagreb Salon and at Archinode (Seoul). He is currently investigating the experimental as it petains to recent interests in the geneative in post war and contempoay architecture and urbanism.

roject Zagreb: Tansition as Condition, Stategy, Pactice Cuators: Eve Blau and Ivan Rupnik Tansition is a condition that creates oppotunities for architecture and urbanism. Zagreb is the pefect site for examining this geneative dynamic: pacticing in conditions of continuous instability, its architects and planners developed stategies for creatively engaging the conditional and openended - for anticipating and instrumentalizing the condition of irresolution. Moving between texts, maps, and diagams, Project Zagreb reads the city as an open work, dynamic but coherent, in which architecture plays an active role in the formation of both urban pactices and the city itself.
Ivan Rupnik is currently a Doctoal candidate at Havard University Gaduate School of Design. He holds a professional Bachelor of Architecture (Louisiana State University) and Master’s in Architecture with Distinction (Havard University).

40 | IZLOŽBE

IZLOŽBE | 41 .

More than 140 projects have been designed since its founding. utiču na paksu u lokalnim uslovima. To je rezultat posvećenosti zaposlenih multidisciplinarnom adu i njihove stalne uključenosti u sve faze procesa. otvaaju se nove perspektive koje. 1990 ASTOC Architects & Planners. U nekim projektima KCAP nastupa u više uloga: kao urbanista.Vizija azvoja. The firm is lead by its four patners: Han van den Born.Nagađeni projekat naselja od oko 16. CarCity Schiphol . Ruurd Gietema i Irma van Oot. godine Kees Christiaanse. KCAP. Musee de la Civilisation. The office has been working with an international staff of 55 employees. Berlin. koji deluje na međunarodnoj sceni. redovni profesor Arhitektonskog i urbanističkog projektovanja. Despite the large number of employees. KCAP učestvuje i u projektima za Evropu i Aziju. the office managed to retain its horizontal hiearchy. urbanistički plan i arhitektonski projekat decentalizovane zone kombinovane namene u blizini aerodroma Schiphol: parking. Roterdam. KCAP is reputed for realising unique concepts and attactive designs on the fringe between architecture and urbanism. which are committed to all phases of the architectual and urbanistic design processes. These poweful and outspoken ideas present a social and spatial cohesion. Nagade: 2007. Izložbe: 2007 Urbanopois. KCAP ima reputaciju biroa u kojem nastaju jedinstveni koncepti i ataktivni projekti na ganici arhitekture i urbanizma. KCAP Architect & Planners Cuator: Kees Christiaanse KCAP is an internationally opeated Dutch design firm specialised in architecture and urbanism.). koji obuhvata sve od složenih urbanih tansformacija i pejzažne arhitekture do projektovanja gađevina i enterijea. Kees Christiaanse. Architecture & Urban Design (Arhitektonsko i urbanističko projektovanje). zauzvat. of which more than 60 are realised in the Netherlands and Germany. ETH Cirih. Vodi ga četvoro patnea: Han van den Born. biro je uspeo da zadži horizontalnu organizacionu strukturu.000 stanova na oko 40 hektaa u Londonu (od 2006. Futhermore. while simultaneously offer 42 | IZLOŽBE . istovremeno nudeći leksibilnost neophodnu za uspešno snalaženje u nepredvidljivim. patner od 1983. komercijalni izložbeni prostor. Peking. Izabani projekti: Shenyang China . 1980–1989. iznajmljivanje vozila. 1991. na severu Kine (od 2007). a osnovao ga je 1989. Uprkos velikom broju zaposlenih. gostovanja: deSingel. a više od 60 njih realizovano je u Holandiji i Nemačkoj. Te snažne i jasno izažene ideje zastupaju društvenu i prostornu koheziju. nagada Berlage-Flag – Zona 25 u Hagu. was founded in 1989 by Kees Christiaanse. Antverpen. Roterdam. Od osnivanja biroa nastalo je ukupno 140 projekata.KCAP Architects & Planners Kustos: Kes Kristijanse KCAP je holandski projektni biro. specijalizovan za arhitekturu i urbanizam. od skicianja idejnih rešenja do završetka projekta. restoani. Pored toga. KCAP ima sedište u Roterdamu. prodavnice i hoteli (od 2007). 1997. arhitektonska nagada – Železnički trg u Groningenu. uvek promenljivim okolnostima. koji se bave svim fazama arhitektonskog i urbanističkog procesa projektovanja. Keln. Ruurd Gietema. which in turn affect local pactices. Office for Metropolitan Architecture (OMA). KCAP’s oeuvre is wide in scope and anges from complex urban tansformations and landscape design to architecture and interiors. Nastava: od 2003. Gad kao potkrovlje. This is the result of a multi-diciplinay commitment and continuous involvement from preliminay sketch-design to the projects’ completion. a Rotterdam based firm. and Irma van Oot. počasni član Udruženja nemačkih arhitekata. Roterdam. 2007. Iskustvo: 1989. Pariz. 2003–2004. Uica pripada svima nama. KCAP. DIAF. arhitekta ili supevizor. 2006.Urbanistički plan naselja od oko 11. KCAP paticipates in European and Asian based projects. TU Delft. KCAP ima širok opus. Biro čini međunarodni tim od 55 zaposlenih. Kees Christiaanse. Zahvaljujući disciplinama koje prevazilaze kulturološke ganice. Barking Riverside London . At District.000 stanova na oko 28 hektaa u Šenjangu. Kes Kristijanse Obazovanje: 1988. Through the presence of cross-cultual disciplines new perspectives emerge. Kvebek.

and architect. Kees Christiaanse Education: 1988 TU Delft. By cetain projects KCAP has paticipated both as the urban designer.-2001. Fankrijk. restauants. Rotterdam. Nothern China (2007-present). Rotterdam. Barking Riverside London . 11. 1990 ASTOC Architects & Planners.Masterplan for the development of aprox.000 dwellings on 70 acres in Shenyang. At District in Beijing. Antwerpen. Brevatoek.Vision. Cologne. exhibition tour: deSingel. 1997 Honoy member German Architects Association. Musee de la Civilisation. 2003-2004 The City as Loft. 2006 DIAF. showrooms. Holland 1997. China. combined area in the vicinity of Schiphol Mainpot parking. Experience: 1989 KCAP. Masterplan and Architectual for the development of adecentalize.the required lexibility to manoeuvre within unpredictable changing circumstances. 1980-1989 Office for Metropolitan Architecture (OMA). 2007 The street belongs to all of us. supevisor. Gauda. car-rental. 16. Parijs. Architecture & Urban Design. patner in 1983. Project Selection: Shenyang China . Holandija / Breevaathoek. Professor Architecture & Urban Design ETH Zürich. Prizes: 2007 Winner Achitectual Award Railway-square Groningen. CarCity Schiphol . Aedes Galerie Berlin. Quebec City. Tutor: from 2003. the Hague. Projektovanje stanova i infastrukture u okviru jedne urbane celine / design of dweelings and amenities in an urban ensemble IZLOŽBE | 43 . retail and hotelaccomodation (2007-present). 1991 Berlage-Flag fot Lot 25. Exhibitions: 2007 Urbanopois. NAi Rotterdam. Gauda.000 dwellings on 100 acres in London (2006-present).Prizewinning design for approx.

Steigereiland. will have 2. a pvi stanovi su useljeni 2002. Amsterdam Koordinator: Mirjana Milanović Ajburg je najveći projekat stambene izgadnje u Amsterdamu. Sredinom 2008.000 lats were completed in IJburg. Arhitektua Ajburga je pvenstveno stambena arhitektua. svedena. već i po načinu na koji je regulisan arhitektonski kvalitet objekata u izgadnji. u uličnim frontovima. the construction of over 7.širokom zalivu IJmeer. Amsterdam Coordinator: Mirjana Milanović IJburg is the biggest project of housing construction in Amsterdam. Filling with sand for the construction of these islands stated in 1999. sa azvijenim i aznovrsnim tipologijama stambenih jedinica i urbanim odnosom prema javnom prostoru. U pvoj fazi gadiće se ostva Steigereiland.Macreanoa. or island-pot. On the biggest island. ili ostvu luke. . ustanovljen tim supevizoa i definisan broj arhitekata za svaki od tipičnih blokova. Na sedam novih ostva gadi se više od 18. individual houses and loating houses. u Amsterdamu obaveznu „komisiju za lepotu”. Sa širinom individualnih parcela od 5 do 8 metaa i velikom aznovrsnošću u primenjenim materijalima i bojama. na Steigereilandu su oprobana dva eksperimenta: slobodna prodaja parcela na tžištu i slobodna gadnja individualnih kuća. biće više od 7000 stanova. planianju. ali možda 44 | IZLOŽBE najkaakterističnija za njegov arhitektonski izaz je kuća jednog engleskog arhitekte . Nasipanje peska za pavljenje ovih ostva započeto je 1999. Izložba je sačinjena od fotogafija individualnih i kolektivnih stambenih zgada Ajburga. deo panela prikazuje nastanak Ajburga u vreme pvih planova i nasipanja ostva. nasuprot tome. Rieteiland i Haveneiland. or the island of docks. Rieteiland and Haveneiland will be constructed. Tako je nastalo susedstvo u kome. By mid 2008.Služba prostornog planianja kao suštinski zadatak ima planianje prostorno koherentnog gada. In the first phase. Upon its completion. uz sam prilaz ostvu. sa minimalističkom arhitekturom i tamnom opekom kao glavnim materijalom. www. jedna uz drugu. the island second in size whose construction is planned in the first phase. sa svim kaakteristikama holandske stambene arhitekture iz poslednjih decenija – moderna. Along its south bank.amsterdam. Steigereiland i Haveneiland. DRO . bez uticaja „komisije za lepotu”. Rieteiland sa oko 200 individualnih kuća. there is the smallest island of Rieteiland with about 200 individual houses. Gadsko veće Amsterdama konsultuje Službu prostornog planianja o lokacijama. individualnih kuća i kuća na vodi.000 m2 poslovnih zgada. prema planovima. Fotogafije takođe prikazuju uređenje javnog prostoa i odnos novih ostva prema okolini . Haveneiland. more than 18.000 lats and more than 250. Haveneilandu. godine. The project is divided into two phases.000 square meters of business buildings of cultual and educational purpose are under construction. oivičene blokovima dužine 200 metaa. islands of Steigereiland. stoje kuće visokog modernog kvaliteta i replike istorijskih fasada.dro. ovo ostvo ima specifični izgled i atmosferu. Kao pateća informacija. Na najvećem ostvu. Steigereiland ili ostvo dokova. Dva veća ostva pve faze. Dok je na Haveneilandu uz. godine.000 lats is planned. Drugo po veličini ostvo pve faze.000 lats. azlikuju se ne samo po veličini i konceptu urbanističkog plana. about 4.Služba prostornog planianja. Projekat je podeljen u dve faze. kao i najnovije planove za drugu fazu Ajburga koja je biti ostvarena u periodu 2009–2015. On seven new islands.nl The IJburg Project DRO (Spatial Planning Sevice). while the first lats were inhabited in 2002. Uz njegovu južnu obalu leži najmanje ostvo. Veliki broj istaknutih holandskih arhitektonskih biroa projektovao je jedan od blokova na ovom ostvu. godine na Ajburgu je završeno oko 4000 stanova. while another two thousand lats are under construction. kulturne i obazovne namene. javnim i zelenim prostorima gada. a gadi se još dve hiljade. koje se sastoji od 14 delova.000 stanova i više od 250. po završetku izgadnje imaće 2000 stanova.Projekat Ajburg DRO . DRO azvija vizije i stategije za urbano planianje metropolitenskog područja Amsterdama. Ulice Haveneilanda su.

Stajgereiland (Ostvo dokova / Dock island) Projekat / Project: dRO Amsterdam ( Iris van der Helm. Piter Klomp) Fotogafija / Photo: Hans Brons IZLOŽBE | 45 . Mirjana Milanović.

Haveneiland (Ostvo luke / Harbour island) Projekat / Project: Macreanor Architects Fotogafija / Photo: Jan Schot 46 | IZLOŽBE .

in addition to a „commission for the beauty” which is mandatoy in Amsterdam. planning. public space and green space. The depatment advises the city council on sites. in street fronts. It this way. this island has a specific elevation and atmosphere. Many prominent Dutch architectual offices have designed one of the blocks on this island. Photos also show landscaped public spaces and position of new islands towards their surroundings – wide bay of the IJmeer. On the other hand. Accompanying information. but probably the most chaacteristic house for its architectual expression is a house of English architect .amsterdam. presents construction of IJburg at the time of the first plans and filling of the island. with minimalistic architecture and dark bricks used as main material. DRO develops visions and stategies of urban and county planning for the Amsterdam metropole. reduced. a neighborhood has emerged in which. Two bigger islands of the first phase. but also in the way in which architectual quality of buildings under construction are regulated. on the island of Steigereiland two experiments have been carried out: free sale of plots on the market and free construction of individual houses without inluence of the „commission for the beauty”. The core task of DRO (Spatial Planning Sevice) is to design a spatially coherent city. consisting of 14 pats. as well as the latest plans for the second phase of IJburg Project which will be realized in the period 2009–2015. houses of high modern quality and replica of historical facades stand right next to each other. Steigereiland and Haveneiland.Macreanor. While on Haveneiland. the streets of Haveneiland are bordered by blocks which are 200 meters long.Architecture of IJburg is primarily a housing architecture with chaacteristics of the Dutch housing architecture of recent decades – modern. a team of supevisors has been established and the number of architects defined for each of typical block. With individual plots which are 5 to 8 meters wide and variety of used materials and colors. www.nl IZLOŽBE | 47 . a pat of the panel. with developed and diverse typology of dwelling units and urban attitude towards the public space. situated along the vey access to the island. differ not only in size and concept of urban plan.dro. The exhibition consisted of photos showing individual and collective residential buildings of IJburg.

l’architettua e l’ate contempoanee The exhibition shows 36 dawings of Carlo Scarpa commissioned by the Venice Biennale between 1948 and 1968. među kojima su neki tokom godina srušeni. now belonging to the Republic of Italy.Karlo Skarpa u Beogadu: Cteži Karla Skarpe za Venecijanski bijenale Arhitektua i projekti (1948-1968) Organizatori MAXXI . Na dvanaest panoa izložene su reprodukcije trideset šest cteža odabanih između petstotinak cteža u profesionalnom arhivu. Dawings of Carlo Scarpa for the Venice Biennale Architecture and Designs (1948–1968) Organizers: Maxxi Museo Nazionale dell Ati del XXI secolo e PARC Direzione geneale per la qualità e la tutela del paesaggio. realizovan. Lido di Venezia (1948). Tok izložbe. Umire 1978. koji je danas u vlasništvu Republike Italije. rigorozan u hronološkom smislu. Rim Izložbom koja predstavlja adove Karla Skarpe. Pvi projekat obnove Italijanskog paviljona (1962–1963). hteli smo da dokumentujemo njihove najvažnije kaakteristike. jedan od najvažnijih arhitekata dvadesetog veka. preuzeti iz arhiva Karla Skarpe. srušen. Od tih adova. They were chosen from about five hundred works kept in an archive. započinje nerealizovanim projektom za privremeni paviljon Lido di Venezia (1948) i nastavlja se drugim adovima. realizovan. Drugi projekat obnove Italijanskog paviljona (1964–1965).Ministarstva dobaa i kulturnih aktivnosti. Venecuelanski paviljon (1953–1956). realizovan. Izloženi cteži. with an intention of documenting the most impotant features of the corpus. Njegova projektantska istaživanja. „Ako mislim na rigoroznu arhitekturu. Paviljon knjige (1950). osim cteža projekata. Za svoj ad primio je mnogo nagada i u Italiji i u inostanstvu. realizovani. Projekat izmena i dopuna privremenog paviljona. ali koji označavaju azvojne etape ada venecijanskog majstoa u kontaktu s Bijenalom. većim delom neobjavljeni.“ Tako se. Među najpoznatijim delima Karla Skarpe su uređenje Galleria dell’Accademia u Veneciji (1945–1959) i palate Abatelis u Palermu (1953–1954). do 1968. visoko su kvalitetne fotogafske reprodukcije originalnih dimenzija. Karlo Skarpa. the . Lido di Venezia (1950). Novi ulaz i biletarnica za Bijenale (1951–1952). Privremena instalacija 48 | IZLOŽBE na fasadi Italijanskog paviljona (1962). u Veneciji. opisuje u dokumentarnom filmu koji će biti prikazan u sklopu izložbe. iste godine kada mu Univezitet u Veneciji dodeljuje diplomu honoris causa za arhitekturu. Unutašnje dvorište Italijanskog paviljona (1952). zbog čega su mu posvećene brojne izložbe. kojima se pridružuju projektovanje enterijea i predmeta. izložba uključuje i video-snimak dokumentarnog filma u kojem su korišćeni delovi audio-vizuelnih materijala iz arhiva Karla Skarpe i arhiva RAI. rođen je 1906. nerealizovan. uađene po narudžbini Bijenala u periodu od 1948. sačuvana je i fotogafska dokumentacija iz toga vremena preuzeta iz Istorijskog arhiva Bijenala.Narodni muzej umetnosti XXI veka i PARC Opšta upava za kvalitet i zaštitu pejzaža. Pored toga. predstavljeni su sledećim redosledom: Projekat privremenog paviljona. Rigorously chronological. ja sam naprotiv Vizantinac. a u kome se može čuti i glas velikog majstoa i njegove ideje o zanimanju arhitekte i o gadu Veneciji. Unutašnje izmene u Italijanskom paviljonu i privremena instalacija na fasadi (1968). nerealizovan. kao najlepši ishodi intenzivnog projektantskog ada. kako bi se rečima samog Skarpe predstavila neka od najznačajnijih dela sagađenih u Veneciji i Venetu. sa skromnošću. od kojih neki nisu realizovani. iako pretežno ostvarena u Venetu. nerealizovan. onda mislim na onu toskansku. Projekat za fasadu Mađarskog paviljona (1951). Sažeti u jedanaest projekata. arhitekture i savremene umetnosti . Izložba je propaćena i bogatim izborom fotogafija iz tog vremena kolektivnih i pojedinačnih umetničkih izložbi koje je Karlo Skarpa postavio u paviljonima Bijenala u tom azdoblju. osiguala su mu međunarodnu slavu. realizovan. Veliki prostor posvećen je projektu Venecuelanskog paviljona (1953–1956) koji se sastoji od tri izložbene prostorije i koji je jedini pavi objekat koji se nalazi u Đardinima Bijenala.

IZLOŽBE | 49 .

demolished. realised. is vey well represented. Carlo Scarpa. they document 11 designs (some unrealised) which mark phases in development of the great Venice master through his contact with the Biennale: Design of a tempoay pavilion. An interesting selection of photogaphs from individual and group at shows which Carlo Scarpa set in the Biennale pavilions at the time completes the exhibition. Organised in 11 groups. “When I think of rigorous architecture. which we borrowed from the Historical Archive of the Venice Biennale. The exhibited dawings. unrealised.exhibition stats with an unrealised design for a tempoay pavilion in Lido di Venezia (1948) and continues with other works. The Venezuelan pavilion (1953–1956).” That is how Carlo Scarpa modestly describes himself in the documentay presented in this exhibition. They left us with not only designs but also photogaphs from the period. New and improved design of a tempoay pavilion. Interiors of Galleria dell’Accademia in Venice (1945– 1959) and Abatelis Palace in Palermo (1953–1954) are among his most famous works. Lido di Venezia (1950). born in Venice in 1906. First design of a renewed Italian pavilion (1962–1963). a Byzantine. realised. Tempoay installation on the facade of the Italian pavilion (1962). Design of the Venezuelan pavilion (1953–1956) with three exhibition halls. although mostly realised in Veneto. realised. became one of the most impotant architects of 20th centuy. Lido di Venezia (1948).Scala 50 | IZLOŽBE . which brings us the great master’s voice and his ideas about profession of an architect and the city of Venice. unrealised. There is also a video documentay which includes audio-visual material from the Carlo Scarpa Archive and the RAI Archive. The Book Pavilion. The results of his intense design research are accompanied in this exhibition by the most beautiful examples of his interiors and object design. Design of a facade of the Hungarian pavilion (1951). the vey year the University of Venice awarded him a degree honoris causa for architecture. are original size high-quality photo reproductions. brought him an international recognition. Changes in the interior of the Italian pavilion and tempoay installation on its facade (1968). realised. 1948 XXIV Biennale: Passaggio . unrealised. borrowed from the Carlo Scarpa Archive. His design research. so that some of the most impotant works built in Venice and Veneto could be presented by Carlo Scarpa himself. some of which had been both built and demolished over the years. (1950). I am. realised. New entance and ticket office for the Biennale (1951–1952). on the contay. Tuscan architecture is what I have in mind. Carlo Scarpa died in 1978. Second design of a renewed Italian pavilion (1964–1965). mostly unpublished. the only permanent structure in Giardini. Inner cout of the Italian pavilion (1952).

16 cteža Karla Skarpe i 27 fotogafija Vaclava Sedija Gad Verona .Muzej Kastelvekjo Karlo Skarpa je u Veroni vodio restauaciju i postavku Muzeja Kastelvekjo između 1958. kompetencije naručioca adova .Karlo Skarpa u Beogadu: Muzej Kastelvekjo. i uticao na njegova dalja proširenja. he enjoys in garden landscape. Slika Kastelvekja je danas neodvojiva od slike Karla Skarpe koji je na njoj ostavio neizbrisiv tag. Near this place with rich histoy and which is the most impotant visiting spot. it was not easy to find out a solution for a relation between the statue and the visiting route of the Museum while. među kojima je i kapija Pota del Morbio. retkom primeru savremenog vta u Veroni. which chaacterizes the work of Carlo Scarpa. a istovremeno je izložiti spolja sa neophodnim dovitljivim rešenjima koja bi sačuvala delo. Arangement of the Sculpture Galley represents one of the most sublime lectures of the Scarpa’s system of composition: a delicate combination of balances between architectual arangement and exhibiting of works creates a matchless spatial sequence because of which visiting the museum arouses emotions and stimulates aesthetic and figuative interpretations. i 1975. koja potiče iz grobnica porodice Skala. The Castelvecchio Museum Comune di Verona . The image of the Castelvecchio is today insepaable from the image of Carlo Scarpa who has left an indelible imprint on it. there is a statue of Cangande on his horse which comes from the tombs of the Scala family. exhibit the statue outdoors with necessay solutions which would preseve the work. smeštena je statua Kangandea na konju. A continuous search for pefection and details. koja kaakteriše delo Karla Skarpe. malih mostova i mesta koje uređenje skulpture čine emblematskim. amongst which is the Pota del Morbio. inspirisanim Mondrijanijem. Blizu ovog mesta koje obiluje istorijom i čvorišna je tačka obilaska. Nakon što pređe pokretni most. Radovi na restauaciji su na svetlost dana izneli ostatke stare strukture zamka.direktoa muzeja.Carlo Scarpa. is confirmed by 636 dawings which are kept in the Cabinet of Dawings. As a visitor crosses a swing bridge approaching the castle of the Scarpa family. Uređenje Galerije skupltua predstavlja jednu od najuzvišenijih lekcija Skarpinog sistema kompozicije: tanana kombinacija avnoteža između arhitektonskih uređenja i izlaganja dela stvaa prostorni sled bez premca i zbog njega je iskustvo obilaska muzeja puno osećanja i stimuliše na estetsko i figuativo tumačenje. He inluenced its futher extension in 1969/70 and 1975.Museo di Castelvecchio Carlo Scarpa led restoation and the Castelvecchio Museum display in Verona in the period 1958-1964. Stalna potaga za savršenosti i detaljima. staa kapija koja je otvaala zidine gada u XII veku. The Castelvecchio is a result of a close and remarkable coopeation between two different competencies. And. A chapel ornamented with inlaid marble of various colors which was inspired by Mondriani is of paticular beauty. godine 1969/70. Posebne lepote je kapela ukašena mermernim intazijama azličitih boja. Final result is an exquisite relation between the statue of Cangande and the inner space which consists of stairs system. Licisco Magagnat and the competency of an architect . i 1964. a are example of contempoay garden in Verona. which was done by the architect. osvedočena je brojem od 636 cteža koji se čuvaju u Kabinetu cteža i štampanih adova i koji sačinjavaju dagocenu dokumentaciju o projektu. an old gateway to the walled town from 12th centuy. Placing of this sculpture required a careful and thorough analysis.Karla Skarpe. It is one of the most interesting examples of 14th centuy European sculpture. Smeštanje ove skulpture zahtevalo je pažljivu i predanu analizu koju je uadio arhitekta i nije bilo lako naći rešenje kako dovesti u odnos statuu sa putanjom obilaska muzeja. posetilac koji pristupa zamku porodice Skala ima mogućnost da uživa u uređenju vta. small bridges and spots which make arangement of the sculptures emblematic. IZLOŽBE | 51 . as well as by a great number of printed works which make a precious documentation on the project. Kastelvekjo je rezultat tesne i izuzetne saadnje između dve azličite kompetencije. at the same time. the competency of an orderer of the work – the Museum Director. a jedan je od najzanimljivijih primea evropske skulpture XIV veka. Works on restoation have brought to light the remains of old structure of the castle. Konačni rezultat je izuzetan odnos statue Kangandea sa unutašnjošću koja je sastavljena od sistema stepenica. Ličiska Maganjata i kompetencije arhitekte .

. pogrebna kapela. [. kao spajanja sa Gospodom.] je postao jedan od tipičnih projekata istorije italijanske arhitekture XX veka. Stoga je moao da osmisli vezivnu kariku između antičke ideje smti kao ponovnog porodičnog susreta i hrišćanske ideje smti. nadgrobni spomenici bačnih parova su dosta prisutni. Onorina Tomazin. Naročito u antici.] Carlo Scarpa stated to work on the project for the Brion Tomb at the beginning of 1969 when a widow of Giusepe Brion.. [. primarily to stategic positioning of the work which is seveal kilometers far from the Scarpa’s 52 | IZLOŽBE . Marsilio 2005) The Monumental Brion Complex Centro internazionale di studi di architettua Andrea Palladio (CISA) [. svaka previše eksplicitna naznaka rizikuje da postane banalna i nakon što je izgadio sopstveni stav. 41 fotogafija Fulvija Rojtea Međunarodni studijski centar za arhitekturu Andrea Palladio (CISA) [. ali je takođe znao da je u hrišćanskoj kulturi prikazivanje smti u ključu baka imalo manju važnost nego u antici. U početku. već kamen koji izažava sumnju. (Vitale Zanchettin. koji je nekoliko meseci pre toga preminuo.] Karlo Skarpa započeo je ad na projektu za grobnicu Brion početkom 1969. ključnom elementu čitavog projekta. potrudio se da se distancia od ove ideje. godine i nakon dve godine grubi adovi su završeni. Svi glavni delovi izgađeni su u betonu izlivenom iz kalupa od čistog dveta. ovaj dvojni ili porodični pogreb jedan je od najčešćih načina prikazivanja smti. ali njene ambicije su ubzo poasle i u roku od nekoliko meseci odlučila je da kupi zemljište od skoro 2400 kvadatnih metaa. Radovi započinju 1970. a koji se sastojao od jednostavnog luka ispod kojeg su se nalazile grobnice azličitog oblika i veličina. Unutar jednog od zakrivljenih bedema. the success which this work achieved may also be linked to a series of lucky circumstance. Ženi koja ga je zamolila da osvedoči njen bak spomenikom. on uzima za model sistem sahanjivanja koji se primenjivao u anom hrišćanstvu.. ali je uspeh ovog dela vezan i za čitav splet sretnih okolnosti. dva mermerna sarkofaga u vidljivo nestalnoj avnoteži kao da se približavaju jedno drugom. bez rešenja. Skarpa je predstavio projekat koji je sadžao sve delove koji danas postoje na realizovanom kompleksu.] Nije lako objasniti tajnu ovog uspeha. odlučila da podigne porodičnu grobnicu u zavičajnoj zemlji svog muža. učinivši je paktično neprepoznatljivom. prostorija za meditaciju i mala ogađena bašta. Skarpa je predložio predstavu mučnog nastojanja da se spoji ono što je po prirodi astavljeno.. četrdesetdevetogodišnja udovica nameavala je da izgadi porodičnu grobnicu na prostoru od 68 kvadatnih metaa.Karlo Skarpa u Beogadu: Monumentalni kompleks BRION. The architect probably immediately understood that the orderer would not intefere in his work.. U pvoj fazi hrišćanstva postojale su predstave smti u ključu baka koje su egzistiale uporedo sa pričama iz Starog i Novog zaveta. Možda iz ovog azloga. However. budući da je trebalo predstaviti ideju ljubavi žene prema svom mužu koji je neočekivano preminuo. U ključnoj tački dela on ne nudi svom naručiocu utehu. bez izgleda da se dodirnu.. Carlo Scarpa. Il complesso monumentale Brion. ali oštroumne Skarpine slutnje. kada je udovica Đuzepea Briona. dok su grobna mesta ostalih članova porodice smeštena u jednom paviljonu. dodajući malo i metala kako bi se definisali uglovi.. Skarpa je shvatio da u projektu ovog tipa. a pre svega za stateško smeštanje dela na nekoliko kilometaa od Skarpine kuće u Azolu. Do kaja 1969.. Arhitekta je verovatno odmah shvatio da pred sobom ima naručioca koji se neće mešati u njegov ad. U pogrebnoj tadiciji Mediteana.] Kompleks [.. decided to build a private tomb for Brion family in the homeland of her husband who had died few months before. iako je sasvim sigurno vezana za neke jednostavne. Skarpa je verovatno to imao u vidu. Onorina Tomazin. koji iskorišćava upečatljive mogućnosti pejzaža u podnožju Azolanskih brežuljaka. Grobna mesta bačnog paa Brion zauzimaju dominantnu poziciju. vezane za osobenost projekta koji je imao pred sobom.. tako da su vidljivi iz svakog ugla bašte. napavljene su dva basena. Tako. [... Zadata tema je zasigurno pogodila u centar arhitektin imaginativni svet. u grobnici bačnog paa.] Možda dok je azmišljao o temama apstaktne umetnosti XX veka. poznatiji kao „Arkosolijum”.

funeal chapel. he had to conceive a chain link binding ancient ideas of death as a family reencounter after the death and Christian idea of death as unification with God. the ideas of death in a wedlock existed in paallel with stories from the Old and New Testament. [...400 square meters of land. [. depicting death in wedlock was of less impotance than in ancient times. one of the most common ways of depicting death. At the beginning. two marble sarcophagi stand in an apparently unstable balance as if getting closer to each other. Tombstones are often present in a funeal tadition of the Mediteranean. but sharp-witted Scarpa’s premonition regarding specific chaacter of the project which he had in front of him.] has become one of typical projects of the Italian 20th centuy architecture histoy [.] Perhaps Scarpa. The assigned theme had definitely struck imaginay work of the architect right into the center as he had to depict the idea of a woman’s love towards her husband who died unexpectedly.] It is not easy to explain the “secret” to this success although it is definitely linked to some simple. Il complesso monumentale Brion. Consequently. Marsilio 2005) IZLOŽBE | 53 .. but without chance to touch each other.. paticularly in ancient times. Therefore. without solution. in the tomb of the married couple.. It is most likely that Scarpa had that in mind. Carlo Scarpa. her ambition soon grew. Scarpa presented the project containing all pats which are even today present in a realized complex. In his project. while gave-places of other family members are in a pavilion. Scarpa did not offer a consolation to his orderer. The gaveplaces of the Brion married couple occupy a dominant position so that they can be seen from each angle of the garden. Scarpa proposed a presentation of painful endeavor to join what was by its nature sepaated. the foty year old widow intended to have a private tomb for Brion family built on the area of 68 square meters. This system consisted of a simple arch beneath which there were tombs of various shape and size. However. understood that in a project of this type any excessively explicit emphasis may run the risk of becoming banal. a key element of the entire project. In the first phase of Christianity. before he had built his attitude. Scarpa made an effot in distancing himself from this idea by making it pactically unrecognizable and.. By the end of 1969. In a key point of his work. Inside one of the cuved town walls. This may be the reason why Scarpa took as a model a burial system from early Christianity known as “Arcosolium”.] The complex [. when thinking about themes of 20th centuy abstact at. two swimming pools. (Vitale Zanchettin. in the Christian culture. The dual family funeal was. but a stone which expressed doubt.. To the woman who wanted to make her marriage eternal by building a monument. Scarpa took full advantage of possibilities of impressive landscape at the foot of Asola hills. but he also knew that. All main pats are built in concrete which was cast from mould of pure wood with additions of metal for defining angles. The works commenced in 1970 and after two years the rough works were completed. and within the period of seveal months she decided to buy almost 2.home in Asola.. room for meditation and small fenced garden were built.

Ugrožena kulturna baština Organizator: Zavod za zaštitu spomenika kulture gada Beogada Naš cilj je podsećanje najšire javnosti na objekte koji predstavljaju vredno kulturno nasleđe gada Beogada. u gadskom kvatu Dorćola (marina Dorćol). Njegova smela silueta i prostorna dinamika dali su novi kvalitet u starom ambijentu. Termoelektana Snaga i svetlost Dunavski kej 33 1930–1932. koji je gađen u fugovanoj opeci. Zgada Genealštaba Kneza Miloša 35-41 Arhitekta: Nikola Dobrović 1956–1968. Fabrika šećea Radnička 3 i 3a 1899–1901. Industrijski objekat nalazi se na desnoj obali Dunava. U kompleksu Fabrike nalaze se objekti: mašinska hala. kada su. endangered in various ways – by passing time. according to project by one of the most prominent Belgade architects. Sa stanovišta arhitektonskih vrednosti. zgada direkcije. godine. the NATO bombing. godine. Izgađena je između 1899. Nikole Dobrovića. Svojom arhitekturom izdvaja se centalni objekat. i 1963.com Endangered Cultual Heritage Organized by: Cultual Heritage Presevation Institute of Belgade Our aim is to daw public attention to chosen buildings. Nikola Dobrović. koji čine jedinstvenu prostornu i arhitektonsku celinu. It consists of two sepaate buildings situated on both sides of broad Nemanjina Street. arhitektonsku vrednost i vredan kvalitet lokacije. zgada sa adničkim stanovima. www. new requirements of the developing city etc. Ove dogadnje dovele su do određenih promena u pvobitnoj arhitektonskoj kompoziciji kompleksa. kao treća termoelektana u Beogadu. kao najveći objekat te vrste između dva svetska ata u Beogadu. Termoelektana Snaga i svetlost. pomenuti objekti predstavljaju standardne primere industrijske arhitekture s kaja XIX veka u severnoj i srednjoj Evropi. – keeping in mind that they represent valuable cultual heritage of Belgade. koje je 1929. Objekat tehničke kulture ima vrednost industrijskog azvoja Beogada. Termoelektana Snaga i svetlost deo je industrijskog nasleđa Beogada. NATO bombardovanjem ili novim zahtevima u azvoju gada. a koji su na azličite načine ugroženi: zubom vremena. Fabrika šećea je postala jedan od centaa sindikalne aktivnosti i okupljanja adnika u vreme najjačeg delovanja Socijaldemokatske patije Srbije.com. činovnički stanovi. Postala je poznata naročito po štajku iz 1907. i 1901. forming a unique spatial and . sa stanim kapitalom. Investitor je bilo akcionarsko društvo iz Nemačke. u periodu između 1930. godine prema projektu jednog od najistaknutijih beogadskih arhitekata. Rekonstrukcijama u međuatnom i posleatnom periodu ugađene su nove mašine i događen izvestan broj objekata. a kao deo industrijskog kompleksa na Čukarici. Kompleks zgada Ministarstva odbane i Genealštaba vojske Jugoslavije izgađen je između 1956. i 1932. Sastoji se od dva odvojena objekta smeštena sa obe stane široke Nemanjine ulice. predstavljala je okosnicu formianja elektroenergetskog sistema. u tajanju od 25 godina. kada je i počela 54 | IZLOŽBE da adi. Fabrika šećea je pvi objekat ove vrste u Beogadu. sa kaakterističnim bogen-frizom u potkrovnoj zoni. po nalogu Džavnog saveta. termoelektana – koja se nalazi u lošem stanju – ima značajan lokacioni i urbani potencijal. Njena izgadnja poverena je Švajcarskom društvu za elektrifikaciju i sabaćaj iz Bazela.belgadeheritage. Osim toga. godine dobilo koncesiju za isporuku električne energije u Beogadu. Sagađena je. Army Headquaters Building Kneza Miloša 35–41 Architect: Nikola Dobrović 1956–1968 Building complex of the Ministy of Defence and the Headquaters of the Yugoslav Army was built between 1956 and 1963. sušaa. godine. email: office@belgadeheritage. intevenisale policija i vojska. mašinska hala.

It is situated in a marine on the right bank of the Danube. new machines were brought in and some of the buildings were enlarged. email: office@belgadeheritage.belgadeheritage. The investor was a German joint stock company with foreign capital. an administative building. a great urban potential – and yet it is in such a bad condition. an industrial dyer. it has obvious architectual and location qualities. Power and Light became the nucleus of its entire power supply system. Sugar Factoy Radnička 3 and 3a 1899–1901 The Sugar Factoy was the first object of its kind in Belgade. Power and Light is a valuable witness of the past industrial development of Belgade. www. following the order of the State Council. Built between 1930 and 1932. It was built between 1899 and 1901. changing to a cetain extent the original architectual composition. in the Dorćol quater. Its bold silhouette and spatial dynamism created a new quality in an old ambiance. During seveal reconstructions between the two world wars and in the post-war period. architectual composition. Pat of the industrial complex in the Čukarica area. The Sugar Factoy consists of standard examples of industrial architecture typical for the end of the 19th centuy in Nothern and Middle Europe. clerks’ apatments and a building for accommodation of workers. the Sugar Factoy became one of the centres of tade-union activity and a place of workers’ gatherings during the heyday of the Social Democatic Paty of Serbia. Its construction was entrusted to the Swiss Society for Electrification and Taffic from Basel. stands out for its architectual value – its brick walls and chaacteristic frieze bellow the roof. Only its cental object. it was the third steam power plant in Belgade.Zgada Genealštaba / Army Headquaters Building Kneza Miloša 35-41 Arhitekta / Architect: Nikola Dobrović. The factoy became widely known for the 1907 strike when police and army intevened against workers. The factoy had a machine hall. the machine hall. when it stated to work. 1956–1968.com. As the largest steam power plant in Belgade between the two world wars. Steam Power Plant “Power and Light” Dunavski kej 33 1930–1932 The steam power plant Power and Light is a valuable pat of Belgade’s industrial heritage. which got a concession in 1929 to supply electricity to Belgade for a period of 25 years.com IZLOŽBE | 55 .

međunarodnu Studentsku nedelju u Beogadu 2007. Belgade. www. ali i aktivno učešće na manifestacijama aznovrsnog kaaktea i stalni dijalog sa stručnom i širom javnošću. aims at presenting regular production of architecture students. Zagrebu. susreli studenti arhitekture sa svih fakulteta iz bivše Jugoslavije. urbanizma i umetnosti. Ovi kreativni susreti. Godine 2006. Klub mladih arhitekata dobio je nagadu Rektoata Univeziteta u Beogadu. ima aktivnu saadnju sa arhitektonskim časopisima Architectual Review (London) i Oris (Zagreb). Zagreb. Klub mladih arhitekata je studentska strukovna organizacija. Na kongresima studenata.yu. After more than ten years. Novom Sadu. where the first ACXY was held.Prezentacija ACXY (Arhitektonski kongres studenata iz bivše Jugoslavije) Projekat BIG: multimedijalno izdanje Organizator: Klub mladih arhitekata Projekat ACXY – Kongres studenata arhitekture bivše Jugoslavije Ideja kongresa ACXY nastala je na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani 2002. Beogadu i Banjaluci. pod mentorstvom profesoa Arhitektonskog fakulteta. Izloženi adovi nastali su u procesu nastave na fakultetu. which is seldom 56 | IZLOŽBE . vođenje akreditovane scenske adionice u okviru Maskenbala KST (2006. and Banjaluka. Novi Sad. future architects become acquainted with current architectual tendencies in the neighbouring countries. Kongresi su do sada odžani u Ljubljani. Ovaj projekat treba da stvori prostor za mlade arhitekte na kulturnoj sceni i omogući i prikaže savremeniji pogled na arhitekturu i urbanizam. The Rectoate of the University of Belgade awarded KMA for the organisation of ACXY 2006 on Urban Recycing. nakon više od deset godina. nakon ada na fakultetu. Skoplju. Young Architects’ Club (KMA) continually collaboates with all the faculties of architecture in the region.org. So far. Cilj projekta BIG je da se prikažu adovi studenata arhitekture koji se. omogućavaju budućim arhitektima da se upoznavaju sa arhitektonskim tendencijama u susednim zemljama. gde je i odžan pvi put. presentations. KMA kontinuiano saađuje sa svim arhitektonskim fakultetima sa prostoa bivše SFRJ. Skopje. kao i kulture uopšte. the congresses were held in Ljubljana. kao i kolege srodnih struka. prezentaciju scenske adionice u okviru BITEF Polifonije (2007). Takođe. za organizovanje kongresa u Beogadu s temom „Urbana reciklaža”. godine. zahvaljujući predavanjima stručnjaka u oblasti arhitekture i adionicama. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogadu koja povezuje studente arhitekture. Organizovanim oblicima delovanja KMA teži da podstakne aktivnost svojih članova. Izložbu studentskih adova na temu „Uređenje parka Tašmajdan”. kao i multidisciplinarnog i alternativnog pristupa adu na projektima oblikovanja prostoa i urbanog okruženja.com Project ACXY (The Congress of Architecture Students of Former Yugoslavia) Project BIG Organized by: Young Architects’ Club Project ACXY (The Congress of Architecture Students of Former Yugoslavia) Architectual congresses covering ex-Yugoslavia (ACXY) emerged as an idea in 2002 at the Faculty of Architecture in Ljubljana. Projekat je osmišljen tako da u pvi plan stavlja međusobnu saadnju studenata na realizaciji svih etapa ovog projekta.kma. osnovana 1953. Project BIG KMA’s project BIG. 2007). ali i ostalih. architecture students from all the faculties of former Yugoslavia finally had a chance to meet. realised in coopeation with the Faculty of Architecture in Belgade. and workshops. Klub mladih arhitekata iza sebe ima niz uspešno izvedenih projekata i jednako uspešnu saadnju s drugim organizacijama: učešće na Belgade Design Week (2007). email: klubmladiharhitekata@gmail. Saajevo. Na njemu su se. Kajnji cilj je zajednički ad na konkretnim projektima u struci koji su okrenuti promovisanju arhitekture kao umetničkotehničke discipline. Organizaciju off-progamme i postavljanje svetlosnih instalacija. Through lectures. u oblasti arhitekture. BIG otvaa pitanje arhitekture kao umetnosti. sa studentima arhitekture drugih fakulteta u zemlji i u okruženju. BIG Projekat BIG Kluba mladih arhitekata izveden je u saadnji sa Arhitektonskim fakultetom u Beogadu. Saajevu. Kulturni centar Rex (2007). retko realizuju.

email: klubmladiharhitekata@gmail. It links Belgade students of architecture and related fields with colleagues from other universities at home and in the region. Its ultimate goal is collaboative work on specific projects leading towards professional engagement and promoting architecture as both atistic and technical discipline. under regular teachers’ guidance. Project BIG voices young architects’ views on contempoay architecture and fights for their space on the cultual scene. Exhibited works were developed during regular classes at the university. www. KMA encouages.yu. KST Masked Ball 2007 and 2008 – accredited scene workshops. BITEF Polyphony 2007 – scene workshop presentation. in various events and ongoing public discussions is brought to the forefront. founded in 1953 at the Faculty of Architecture. University of Belgade.org.com IZLOŽBE | 57 . Students’ active paticipation in all phases of the project. Recent activities: Belgade Design Week 2007 – paticipation. and culture in geneal. Belgade – offprogamme and light installations. Coopeation with Architectual Review (London) and Oris magazine (Zagreb). Rex Cultual Centre 2007 – exhibition (designs for redevelopment of a city park). International Student Week 2007. at. By aising questions about architecture as at and about multidisciplinay and alternative approaches to architecture and urban design. urbanism. Young Architects’ Club (KMA) is a professional organisation of architectual students.realised after they complete their courses.kma. suppots and organises activities in the fields of architecture.

.

Predavanja * Lectures .

gde se ulica koristi kao predbašta. adila je kao urbanista u Centru za planianje urbanog azvoja i kao urednica časopisa Komunikacije (1990-92). Mirjana Milanović je diplomiala 1986. Između 1993–1995. Iza svakih vata počinje usko i strmo stepenište koje vodi do stana. Od 1999. kombinuje tipologiju uske parcele sa zahtevima modernog doba – visokim gustinama i gaažama. U naselju Ajburg tema individualnog stanovanja je na svakom ostvu dobila specifičan izaz – od tadicionalnih stepenica u uličnom prostoru. Ulazi u stanove grupisani su oko monumentalnih stepenica i tako postaju jedan od izažajnih elemenata Amsterdamske škole. residential architecture of Amsterdam is marked by relatively high percentage of individual housing and a paticular public– 60 | PREDAVANJA . Tadicionalno i tipično za stambenu arhitekturu Amsterdama jeste direktan ulaz u stambenu jedinicu s ulice. Od 1996. uskih kuća sa visokim prizemljem i ulaznim stepenicama u prostoru ulice. avenues and billboards for New York – canals lined with individual houses from the end of 17th centuy mean for Amsterdam. a za Njujork avenije i bilbordi. specifičan odnos privatnog i javnog prostoa. Typology of narrow multi-storey houses. svako prizemlje ima niz uskih ulaznih vata. starom adničkom naselju. What museums and monuments mean for Paris. do izazitog individualizma u arhitekturi kuća koje su vlasnici sami projektovali i zidali. za Amsterdam su kanali sa fasadama nizova porodičnih kuća s kaja XVII veka. rukovodilac je tima za projekat ostva Steigereiland. the Thames riverbanks and the City for London. Sliku Amsterdama u značajnoj meri određuje stambena arhitektua. Rezultat je novi. U Jordanu. Poslednjih nekoliko decenija. Taj specifičan odnos se ogleda. zaposlena u Planerskom zavodu Amsterdama (Physical Planing depatment). do danas rukovodilac projekta za drugu fazu Ajburga. pre svega. odredila je ne samo sliku centa Amsterdama. već i kasnijih proširenja gada. Učestvovala na više lokalnh i internacionalnih konkursa. determines the appeaance of not only Amsterdam’s centre but also of its enlargements. godine i magistriala 1990. Kvalitet javnog prostoa je deo kolektivnog domena za koji gad izdvaja velika sredstva i za koji se postavljaju strogi uslovi. Od 2003. Između 1990–1992. Ono što su za Pariz muzeji i spomenici. čak i ako je reč o stanovima na višim spatovima. such as East Harbour (end of 1990s) and IJburg (currently under construction). za London obale Temze i City. u formi ulaza u kuću. do novih naselja kao istočne luke s kaja 90-ih godina prošlog veka i Ajburga čija je izgadnja upavo u toku. Stating with 18th-centuy Jordan. Počev od Jordana u XVIII veku.Nova stambena arhitektua Amsterdama: odnos privatnog i javnog prostoa Mirjana Milanović ključnu ulogu. stambenu arhitekturu Amsterdama obeležava relativno visok procenat individualnog stanovanja i specifičan odnos privatnog i javnog prostoa. Radila je kao gostujući predavač na fakultetima u Delftu. u novoj stambenoj arhitekturi. Potreba za individualnim izazom na marginama tog prostoa jeste ono što povezuje tadicionalnu i modernu amsterdamsku stambenu arhitekturu. through southern pat of Amsterdam (from the beginning of 20th centuy). to new developments. ponovo je otkriven kvalitet individualne kuće kao osnove urbanog tkiva. Objavila je pet knjiga o tipologiji i azvoju gada i stambenim tipologijama. u nekadašnjoj istočnoj luci Amsterdama. urbanista je u gadskom Projektnom birou Ajburg. U južnom delu Amsterdama ovaj princip je primenjen kao jedan od osnovnih elemenata arhitektonskog koncepta. with high ground loor and entance staircase belonging to the street. Ajndhovenu. preko novog južnog dela Amsterdama početkom XX veka. Naselje Borneo. Tipologija višespatnih. a krovna teasa zamenjuje tadicionalnu baštu u bloku. adila je kao saadnik na Tehničkom univezitetu u Delftu. Tema odnosa individualnog i kolektivnog u holandskoj kulturi u nastanku naselja i izgadnji gadova imala je New Residential Architecture of Amsterdam: Public – Private Spatial Relations Mirjana Milanović Residential architecture determines Amsterdam cityscape to a great extent. godine na Arhitektonskom Fakultetu u Beogadu. 1999–2002. Larensteinu i Leuvenu.

in a house entance. Quality of urban tissue consisting primarily of individual houses has been recognised again in residential architecture of the last decades. each ground loor has a series of narrow entance doors. Mirjana Milanović gaduated (1986) and completed her postgaduate studies (1990) at the Faculty of Architecture in Belgade. In the old working-class quater of Jordan. From 2003 – team leader for the 2nd phase of the IJburg Project. Visiting lecturer at the faculties in Delft. This principle was included into architectual concept of the southern pat of Amsterdam as one of its basic elements. Within the IJburg neighbourhood. The Borneo neighbourhood in the former East Harbour of Amsterdam combines typology of narrow lots with requirements of modern age: high urban densities and gaages. even if it is on some of the higher loors. From 1996 – urban planner at the Project Bureau Ijburg. Published five books on urban typology and development and on housing typologies. Behind each of those doors is a narrow and steep staircase that leads to a lat. individual housing has a different expression on evey island – from taditional staircase as pat of the street to vigorously individual houses designed and built by their owners.private spatial relation. Larenstein and Leuven. It is taditional and typical for Amsterdam that each housing unit has direct entance from the street. 1993–1995 – research assistant at TU Delft. first of all. Stambena arhitektua Amsterdama / Residential Architecture of Amsterdam Fotogafija / Photo: author PREDAVANJA | 61 . That paticular relation shows. Eindhoven. She paticipated in many local and international competitions. 1990–1992 – urban planner at the Centre for Urban Development Planning (CEP) and editor of Komunikacije magazine (Communications). 1999– 2002 – team leader for the Steigereiland Island Project. Relation between the individual and the collective in Dutch culture played a key role in forming settlements and building towns. Apatment entances grouped around monumental staircase became one of the features of Amsterdam architectual school. Quality of public space is pat of collective domain funded generously by the town and submitted to strict conditions. The need for individual expression on the margins of public space is what links taditional and modern residential architecture of Amsterdam. The result is a new relation between private and public space: the street is being used as a front garden and roof terace replaces taditional garden inside a block.

Buenos Ajres. Hawaii. Berlin. Ljubljana 62 | PREDAVANJA . adije azvijamo konceptualni pristup intenzivnom strukturisanju prostoa. Nastojimo da podstaknemo nove socijalne inteakcije među korisnicima prostoa. Rad im je publikovan u domaćim i stanim arhitektonskim časopisima (A10. njihovo učešće u procesu projektovanja.000 m2. Tina je tokom 2002–2004. kuća XXS. Research and Response Aljoša Dekleva i Tina Gregorič dekleva gregorič arhitekti We understand design as research on seveal modes (social. Tel Aviv. preispitujući ustaljeni način korišćenja materijala i azotkrivajući njihovu prirodu. Spazio architettua. and historical) and response to specific constains and conditions. challenging the use of materials and exposing their natures. Atina. Instead of style we ather develop a conceptual approach to intense structuring of space. Oris). Biro je nedavno pobedio na dva javna konkursa: za urbanu obnovu zone fabrike duvana u Ljubljani i za univezitetski kampus u Izoli. 2008). Svi koji u njemu ade diplomiali su na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani. L4 u Sežani (2005–2008). izložbeni prostor podnih obloga i opreme za kupatila Petot u Trstu (2007) i rezidencija S na Havajima (Maui. material. godine.1 m2 i 100. Aljoša Dekleva i Tina Gregorič osnovali su 2003. L’Architecture d’Aujord’hui. Architektur Aktuell. godine dobio Plečnikovu medalju za projekat pogona za reciklažu metala Odpad u Pivki. Među njihovim realizovanim projektima su i stambene zgade L. L1. users’ paticipation in the design process and customisation to users needs. L3. koje su završili 2002. U okviru predavanja Istaživanje i reagovanje predstavljamo niz adova. We are aiming to stimulate new social inteactions among users. Napulj. Biro je 2008. Tina i Aljoša nastavili su master studije arhitekture u Londonu. kao i prilagođavanje njihovim potrebama. Izlagali su i džali predavanja u zemlji i inostanstvu (London. već izgađenih ili koji to uskoro treba da budu. Umesto stila. godine u Ljubljani biro dekleva gregorič arhitekti. Research and response is dekleva gregorič arhitekti. 2004) i nagadu WALLPAPER* (Best Breakthrough Designers in 2005). Ottagono. L2. materijalnom i istorijskom) i kao reagovanje na konkretna oganičenja i uslove. Venecija. Roterdam). koja mu je donela nagadu Silver Plate (Luigi Cosenza. Tamo su bili među osnivačima međunarodne arhitektonske mreže RAMTV. Biro dekleva gregorič arhitekti pvi put je zapažen na međunarodnom planu zahvaljujući Kući XXS u Ljubljani.Istaživanje i reagovanje Aljoša Dekleva i Tina Gregorič dekleva gregorič arhitekti Projektovanje shvatamo kao istaživanje na više planova (društvenom. godine predavala na Tehničkom univezitetu u Gacu. površine između 0.

Neaples. Ljubljana PREDAVANJA | 63 . XXS house. Aljoša Dekleva and Tina Gregorič set up the office dekleva gregorič arhitekti in 2003 based in Ljubljana. Showroom Petot – bath & loor laboatoy in Trieste. From 2002-2004 Tina was a lecturer at Technical University in Gaz. Ottagono... Tel Aviv. RAMTV. Spazio architettua. Venice. Tina and Aljoša continued studying at the Architectual Association in London. Hawaii. European Architecture Award Luigi Cosenza in 2004 and WALLPAPER* award.).000 m2..). Italy. Oris. 2008. Berlin. Rotterdam.1 m2 to 100.. dekleva gregorič arhitekti. Architektur Aktuell. In 2008 they were awarded Plečnik medal for recycle metal plant Odpad in Pivka. L4 in Sežana. Athens. and S residence on Maui. L3. At the AA they co-founded an international architectual network. Austria. L2. L’Architecture d’Aujord’hui.presented through series built and about to be built works anging from 0. where they received master’s degrees in Architecture with Distinction in 2002. Their work has been published in national and international architectual publications (A10. They have been exhibiting and lecturing at home and abroad (London. Best breakthrough designers in 2005. Buenos Aires. They have recently won two public competitions: redevelopment of Tobacco factoy area in Ljubljana and University Campus Izola. They all gaduated from the Faculty of Architecture in Ljubljana. The work of dekleva gregorič arhitekti first received international attention with XXS house in Ljubljana and was awarded Silver Plate. L1. 2007. 2005 -2008. Other realisations include Housing L.

unemployed workers.. fudbalski navijači.društvena implozija: proces suprotan širenju.... (hakeri. The architecture of A... religiozne grupe itd. mistifikativni. one is orientated towards tadition and heritage and the other towards innovation.. It’s rendered by the vitue of destruction of the previous economical and political system (socialism)...M. Tadicija. i Blagote Pešića pokazuje sve simptome pomenute kulturološke situacije.. deluje kao sigurno sklonište u kome nema staha od budućnosti.. Pripadnik autorske grupe A. rođen u Beogadu 1960. Slično tome.yu Balkan Effect: the File of Cases Ivan Rašković Cultual and political ambience of Balkans today. tadicija može biti progresivna inercija..ties.... they are social. ovde. .. . Ivan Rašković. that is opposite to explosion. the society in question show all the chaacteristics of the Post Napoleonic European cultual situation in the 19th th centuy when romanticism and modernism had been developed simultaneously. The Serbian social psychology today develops in schizophrenic pattern. koji poseduju i svoje izvorne društvene supstance.širenje azličitih mreža: pomenute mreže nisu materijalne već društvene prirode. u srpskom društvu uočavaju se osobenosti slične onima iz postnapoleonovske Evrope pve polovine XIX veka. they consist of groups that maintain implosive ideologies... Posle taume devedesetih.. (hackers. it promotes non-universal principles and tend to be only A CASE.. generisan je silom urušavanja prethodnog ekonomsko-političkog sistema (socijalizma). expansion. ekstremni spotisti. Oba koncepta predstavljaju svojevrsne centre inercije. kriminalci. two main directions of creativity emerge in Serbia at the same time. čine ih društvene grupe koje plasiaju implozivne ideologije..Expansion of various webs: the webs mentioned are non ... Takve mreže deluju kao elementi društvene strukture koji onemogućavaju formianje jednog dominantnog sistema vrednosti u današnjoj Srbiji. email: agm–am@eunet.M.. uočavaju se dva izažena stvaalačka koncepta: jedan se oslanja na tadiciju i nasleđe.. criminals. Two distinctive phenomenon that geneate cultual / political fame of Serbian architecture today are: . group and Blagota Pešić show all the symptoms of the cultual situation illustated. Borislav Petrović.spatial. dobitnik dvadesetak stručnih nagada i priznanja. Aleksandar Tomić i Nada Jelić) u okviru koje se bavi paktičnim adom.Balkanski efekat: Fascikla slučajeva Ivan Rašković Kulturološki i politički ambijent na Balkanu danas odgovaa Habermasovom viđenju postmodernog evropskog društva.. Najzad.G. Webs act as social layers that prevent consolidation of one dominant system of values within Serbian society today.Social Implosion: social satuation.. (Marjan Đulinac. poprima oblik stava prema budućnosti rezevisanog samo za habre.... football fans. dok drugi teži inovaciji.G.. Arhitektua grupe A. Docent na Depatmanu za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Beogadu... ovde. is defined by Habermas' view of postmodern European society. stalno i iznova. a inovacija ona regresivna.. reproduktivni i reinterpretativni fenomeni.M.. koji imaju suprotne smerove pružanja i jednovremeno deluju unutar jedinstvenog kulturnog i društvenog prostoa. all over again. Dva izažena fenomena bitno utiču na formianje kulturnopolitičkog okvia u kome nastaje današnja srpska arhitektua: . 64 | PREDAVANJA . godine.... religious groups etc). u slučaju Srbije danas.G. nezaposleni. Ona izažava ne-univezalne principe i teži da bude samo jedan poseban slučaj. kada su se naporedo azvijali romantizam i temelji modernizma.. Inovacija.. Oni su manipulativni.. Današnja društvena psihologija u Srbiji azvija se u strukturi šizofrene matrice. extreme spots enthusiasts..after the tauma of the ‘90 .).

G. and poses genuine social substance..yu Autori: grupa AGM Upavna zgada N..L... 2007 PREDAVANJA | 65 .R. Ministy of Agriculture Reublic of Serbia.Tadition acts as shelter that takes away fear of future away. in the case of Serbia today.... two centers of INERTIA. i B. they have opposite directions. Batajnica. 1960) is currently assistant professor at the Depatment of Architecture.... Tadition could be a progressive inetia. reinterpretative. Ministarstva poljoprivrede Reublike Srbije.. actually... Faculty of Architecture. and Innovation a regressive one... i B. both of them are manipulative. reproductive.. Innovation acts as attitude towards future reseved for the bave ones.B. Aleksandar Tomić and Nada Jelić) with more than twenty awards for professional achievements. Batajnica. The both directions mentioned are. email: agm–am@eunet.G.. 2007 Authors: AGM team Headquaters N. He is a member of the AGM team (with Marjan Đulinac. mystificative.. Ivan Rašković (Belgade. University of Belgade.L.B. Borislav Petrović. and act within one cultual space at the same time.R.

nl The world of sustainability Jurgen van der Ploeg. kao i na akademijama za arhitekturu u Amsterdamu. Preko njih će biti prikazani paktični primeri odživih rešenja za svakodnevne potrebe modernog projektovanja. Mi gadimo objekte i njihovo neposredno okruženje sa saznanjem da se korišćenje objekta ili površine može promeniti i biće promenjeno u budućnosti. živeo vtni gad. već odživost treba da bude integrisana od same faze planianja. they should become emotional about our buildings and master plans. Odživost će se samo kroz holistički prilaz pavilno shvatiti i doneti promene u budućnosti. Fleksibinost. novi azvoj i uređenje zemljišta blizu Haga. FARO’s sustainable approach is built on six pillars. We advocate investing in high quality and duable materials and solutions. Član je odboa organizacijefilijale STAWON. koja se bavi istaživanjem životne sredine. Jurgen van der Ploeg je jedan od osnivača firme FARO Architekten (osnovana 1991). And then he should not look only at the building in design. Tada arhitekta ne treba samo da gleda na objekat kroz projekat. Naša nedavna anketa o arhitektonskim stilovima sprovedena među Holanđanima dala nam je donekle iznenađujući uvid o tome šta javnost doživljava kao lepo. Mi zagovaamo investianje u visoko kvalitetne dugotajne materijale i rešenja. Gde će materijal ili proizvodi završiti na kaju svog veka tajanja? Mogu li se ponovo koristiti u sadašnjem obliku ili u nekom novom obliku? Ilustrovaćemo ovih šest aspekata tako što ćemo istaći najvažnije delove naših projekata. Prilaz odživosti firme FARO zasniva se na šest stubova. Lepota: Naša ljubav prema našim projektima treba da se prenese na druge kao „lepota“. Faro Architekten When one hears the term ‘sustainability’ one usually makes the link with energy efficiency. An architect should not stat thinking about sustainability when he sits down to design a building. but at the bigger picture: the neigbourhood. Vodi studio firme koji se bavi istaživanjem i projektovanjem i koji je specijalizovan za istaživanje odnosa između arhitekture i urbanizma. Investing at the beginning saves 66 | PREDAVANJA . But there is more to the concept. Naši objekti i urbanistički planovi moaće da se prilagode novoj upotrebi. To su: Učešće. već treba da sagledava širu sliku: neposredno okruženje. Želimo da ljudi imaju potrebu da vrednuju naš projekat. sustainability should be integated from the planning stage. city or county. Roterdamu i Groningenu. www. Only a holistic approach will do sustainability justice and will make a difference for the future. These are: Involvement. Pre osnovanja firme FARO.” Takođe. kako možemo da je generišemo na dugotajan način? Recikianje. Quaity. Energetska efikasnost. Ne treba arhitekta da počne da azmišlja o odživosti kad počne da projektuje neki objekat. Holandija. Ali je pojam odživosti više od toga. Jurgen ima diplomu inženjea koju je stekao na Tehničkom univezitetu u Delftu. Investianjem od samog početka štedi se na naknadnim troškovima i nadoknadama tokom veka tajanja objekata ili planova. adio je u nekoliko drugih arhitektonskih firmi u Holandiji i SAD. nadgleda urbanizmom Jepenburga. gad ili zemlju. Gostujući je predavač na Tehničkom univezitetu u Delftu. We want people need to value our design. oni treba da se prepuste svojim osećanjima kada su naši objekti i genealni planovi u pitanju.Svet odživosti Jurgen van der Plug. Bio je inicijator studije: „Vtni gard je mtav. Naš cilj je da to učinimo mogućim bez većih poteškoća. Kvaitet. Kako možemo da sprečimo da objekat ili njegovo neposredno okruženje ne troši isuviše energije? A onda kada je potrebna. FARO Architekten Kada čujemo reč „odživost“ obično je povezujemo sa energetskom efikasnošću.faro-architecten.

Recycing. Rotterdam and Groningen. specializing on the relation between architecture and urban planning. We design buildings and neighbourhoods with the knowledge that the use of the building or the area can and will be changed in the future. Where will the material or item end up at the end of its life? Can it be used again in its present form or in a new form? We will illustate these six aspects by highlighting our projects. Jurgen holds an engineering degree from the Technical University in Delft. and the Academies of Architecture in Amsterdam. a new development near The Hague. FARO PREDAVANJA | 67 . Before founding FARO. Our buildings and urban plans will need to be able to adapt to new uses. Our love for our designs need to tanslate to others as ‘beauty’. Beauty.faro-architecten. long live the garden city. He was the initiator of the study: “The garden city is dead.additional costs and changes during the life of a building or a plan. the Netherlands. Flexibiity. both in the Netherlands and in the US. Our goal is to make this possible without too many difficulties. Jurgen has worked at a few other architectual firms. Our recent polling of architectual styles amongst the Dutch gave us some surprising insights on what the public perceives as beautiful. Jurgen is active as guest lecturer at the Technical University in Delft. These will show pactical examples of sustainable solutions for modern day design needs. He sits on the board of the banch organisation STAWON. He runs the research and design studio of the firm. How can we prevent that the building or neighbourhood uses too much energy. researching living environments. www. 2003 Fotogafija / Photo: Luuk Kamer. how can we geneate it in a duable way. Energy efficiency.nl FARO Architekten 138 stambenih jedinica / 138 dwellings Amsterdam. And when you do need it. the Netherlands. Jurgen van der Ploeg is one of the original founders of FARO Architekten in 1991.” Jurgen also supevises the urban planning of Ypenburg.

designers and other creative producers. do 1998. U Roterdamu posmatamo dva prostoa namenjena kulturi. Na kaju ćemo zaviriti iza zidova kluba posvećenog eksperimentalnoj muzici. Roterdam). intevencija u prostoru i kulturnog aktivizma. čija je svrha da testia potencijalne budućnosti jednog od njegovih glavnih izložbenih prostoa. STEALTH je učestvovao u brojnim projektima na temu složenosti i nekonzistentnosti savremenog gada (publikovanim i izlaganim na međunarodnoj sceni). a mnoge je i sam pokrenuo: Wild City (Beogad). www. ali i u obliku konkretne intevencije u fizičkom prostoru. the focus is on two cultual spaces. istaživanja urbanog. Pvi je privremena test zona u okviru najvećeg muzeja umetnosti u Roterdamu (Museum Boijmans van Beuningen). Minhen). u saadnji s Marjeticom Potrč. Ana i Marc su članovi School of Missing Studies. ali ne i stalnosti. Finally.opeate between Rotterdam and Belgade and in crossovers fields of visual culture. koji čine Ana Džokić i Marc Neelen. Nedavno je njihov projekat Fruit and Energy Farms.Arhitekture oganičenog tajanja Ana Džokić i Mark Neleen STEALTH. Videćemo prostor od 20. In Rotterdam. Ana je od 1995. STEALTH oblikuje mogućnosti koje se pojavljuju tamo gde se ove oblasti istaživanja susreću i gde se pokreće azmišljanje o mogućim budućnostima. Europe Lost and Found (Zapadni Balkan).unimited This lecture explores three projects for larger cultual spaces. Adaptations (Apexat. već je zamišljeno da svojim korisnicima služe samo neko vreme – od 10 nedelja do 10 godina. Exceptional is that these spaces are not meant to last ‘forever’. koja deluje iz Njujorka. zahteva nekonvencionalan pristup u kome sposobnost arhitekture da testia prostor.unimited Predavanje Arhitekture oganičenog tajanja govori o tri projekta velikih prostoa namenjenih kulturi. but no permanence pushes for an unconventional approach in which the capacities of architecture to test spaces. Cut for Purpose (Museum Boijmans van Beuningen. i to tako da se svaki dodatak postojećoj monumentalnoj gađevini u kojoj je klub smešten može demontiati bez ikakvog taga. Situacija u kojoj se ima vremena. Urban Catalyst (Amsterdam). STEALTH shapes oppotunities where these fields of investigation can meet and where thinking about possible future(s) is 68 | PREDAVANJA . godine bila jedan od pokretača i koordinator nezavisne umetničko-arhitektonske asocijacije Projekt X sa sedištem u Beogadu. STEALTH. Predaju o problemima urbanog azvoja na Arhitektonskom fakultetu u Delftu (TU Delft).from 10 weeks up to 10 years.ultd. STEALTH.unlimited . Ove godine učestvuju u progamu Out There: Architecture Beyond Building Bijenala arhitekture u Veneciji.Ana Dzokic and Marc Neelen .000 kvadatnih metaa na doku NDSM u Amsterdamu. koji je izgađen uglavnom od reciklianih materijala. aktivia zajednice korisnika i olakšava nove budućnosti dok nastaju – dospeva u pvi plan. which houses over 300 atists.Rotterdams’ largest at museum . spatial intevention and cultual activism. Challenging the Consevative Bain (Kunstverein. but are on purpose thought to seve their community of users just for a limited amount of time . STEALTH uspostavlja eksperimentalne uslove u kojima se može detaljno istaživati zajedničko autorstvo u ad hoc i privremenoj urbanoj kulturi.stealth. The fist is a tempoay test zone within the Museum Boijmans van Beuningen . Izuzetno je to što nije predviđeno da oni „zauvek” postoje.to test the potential futures of one of its main spaces. urban research. Kasel). u kojem je smešteno 300 umetnika. activate communities of users and facilitate new futures on-the-go are put cental.unlimited.000 m2 space of NDSM whaf in Amsterdam. dizajnea i drugih kreativaca. STEALTH. we’ll peak behind walls of a club for experimental music that has been built with mainly reused materials and without any non-reversible attachment to the existing monumental structure in which it is housed. Njujork i Fridricianum. zvanično otpočeo u Švedskoj. The situation of having time. We will be looking at the 20. Paveći stvari koje mogu da budu u obliku softvea.net Limited Lifetime Architectures Ana Džokić i Mark Neelen. deluje na relaciji Roterdam–Beogad na polju inteakcije vizuelne kulture. Roterdama i Beogada i pokretači Centala Foundation for Future Cities sa sedištem u Roterdamu.

Kassel).stealth. Rotterdam). This year they are paticipating in Out There: Architecture Beyond Building (Architecture Biennale in Venice). They are teaching on the issue of urban emergencies at the Faculty of Architecture. and independent at/architecture association based in Belgade. Europe Lost and Found (Western Balkans). TU Delft. www. Belgade and initiators of Centala Foundation for Future Cities based in Rotterdam. Ana was co-initiator and co-ordinator of Projekt X. Recently their project Fruit and Energy Farms. Rotterdam.ultd. New York and Fridricianum. Urban Catalyst (Amsterdam). like Wild City (Belgade). but also as a specific intevention in physical space. STEALTH established or paticipated in a number of internationally published and exhibited projects on the complexity and inconsistency of the contempoay city. based between New York. Cut for Purpose (Museum Boijmans van Beuningen. By creating devices that can take the form of a piece of software.mobilized. Ana and Marc are members of the School of Missing Studies.net Dok NDSM u Amsterdamu / NDSM whaf in Amsterdam PREDAVANJA | 69 . has been inaug ated in Sweden. STEALTH produces test conditions to probe the shared authoring of an ad-hoc and provisional urban culture. made in collaboation with Marjetica Potrc. From 1995-1998. Challenging the Consevative Bain (Kunstverein Munich). Adaptations (Apexat.

Muzeogafija Karla Skarpe Alba Di Lieto, Muzej Kastelvekjo

Muzeogafija Karla Skarpe postaje deo italijanske arhitektonske panoame nakon II svetskog ata, unutar konteksta rekonstrukcije i kompleksnog odnosa između antičkog i novog, tadicije i modernog. Njegova genijalna sposobnost da integriše strukture iz prošlosti sa inovacijom sadašnjosti izažava duboko poznavanje istorije koje se može pripisati njegovom obazovanju. Uticaji istočnjačke umetnosti i kombinacija sa figuativnom kulturom holanskog neoplasticizma, moderni pokret i organska arhitektua stvaaju mesto za jedan dotad neviđeni i poseban arhitektonski jezik. Čuvene su bile postavke izložbi koje su označile početak uređivanja nekih od najznačajnijih italijanskih muzeja (Muzej Korer, Galerije Akademije i Kverini Stampalia u Veneciji; Regionalna galerija Palate Abatelis u Palermu, Kabinet cteža i Štampani adovi galerije Ufici u Firenci, Muzej oružja koji pripada tvrđavi u Breši, itd.).
Alba Di Lieto koja je diplomiala arhitekturu u Veneciji, čuvar je arhiva Karla Skarpe pri Upavi gadskih muzeja umetnosti i spomenika u Veroni, gde se i bavi aktivnostima koje su vezane za očuvanje i vrednovanje gafičkih arhitektonskih fondova i odžavanje i restauaciju Skarpinog dela u muzeju Kastelvekjo. Godine 1991, zajedno sa Ričardom Mafijem i Arigom Rudijem, priredila je izložbu Karlo Skarpa & Kastelvekjo; godine 1999. saađivala je na pvoj severnoameričkoj izložbi posvećenoj Karlu Skarpi, koju je organizovao Centre Canadien d’Architecture, a nosila je naziv “Carlo Scarpa, architecte: composer avec l’historie”, a godine 2000. na jako važnoj izložbi u Veroni i Vičenci Karlo Skarpa. Izložbe i muzeji 1944/1976. Kuće i predei 1972/1978. Poslednjih godina je koordiniala realizaciju sajta www.archiviocarloscarpa. it, a godine 2006. je, povodom stogodišnjice Skarpinog rođenja, izdala katalog Cteži Karla Skarpe za Kastelvekjo. Od 2002. do 2005. učestvovala je na trogodišnjem projektu EDF European Design Forum koji je kofinansiala Evropska komisija, kao asistent menadžea projekta (patneri: Museum Flanders, Brisel, lider; Museo di Castelvecchio, Verona; Design Zentrum Nordrhein Westfalen, Esen; Design Museum, Helsinki; The Lighthouse, Glazgov; Promateria, Brisel). Njenoj naučnoj aktivnosti pridodata je i aktivnost osobe odgovorne za službu postavki i odžavanja gadskih muzeja u Veroni gde ponekad plania postavke izložbi i uređuje događaje:

godine 2002, sa Paolom Marini i Fulvijom Iačeom, uređuje izložbu Luiđi Kača Dominioni. Kuće i stvari za život. Kačin stil (Luigi Caccia Dominioni. Case e cose da abitare. Stile di Caccia), godine 2004. pvu evropsku instalaciju Petea Eisenmana, Vt izgubljenih zemalja, a 2007. ponovno otvaanje stažarskih prolaza Kastelvekja.

Museogaphy of Carlo Scarpa Alba Di Lieto, The Castelvecchio Museum Museogaphy of Carlo Scarpa is becoming a pat of the Italian architectual panoama after the Second World War within the context of reconstruction and complex relation between the ancient and the new, taditional and modern. Scarpa’s ingenious ability to integate structures from the past with innovations of today relects profound knowledge of histoy, which can be attributed to his education. Inluence of Oriental at and combination with figuative culture of the Dutch neoplasticism, the Modern movement and organic architecture created a place for a specific architectual language which was not seen until that time. Famous were exhibition displays which have marked the beginning of aranging some of the most impotant Italian museums (the Museum Corer, the Academy Galley and the Querini Stampalia in Venice; the Regional Galley of the Abatellis Palace in Palermo, the Cabinet of Dawings and Printed works of the Ufizzi Galley in Florence, the Museum of Ancient Arms located in the Fotress of Brescia, etc.).
Alba Di Lieto, who gaduated architecture in Venice, is a custodian of Carlo Scarpa’s archives at the Administation of City At Museums and Monuments in Verona, where she deals with activities related to keeping and valuing of gaphic architectual funds and restoation of the Scarpa’s works in the Castelvecchio Museum. In 1991, together with Richard Murphy and Ariga Ruddy, she prepared the exhibition entitled Carlo Scarpa & the Castelvecchio; in 1999 Futhermore, she coopeated on the first Noth American exhibtion dedicated to Carlo Scarpa, which was organized by Centre Canadien d’Architecture and entitled Carlo Scarpa, architecte: composer avec l’historie, and in 2000, she coopeated on a vey impotant exhibition in Verona and Viccenza entitled Carlo Scarpa. Exhibtions and museums in 1944/1976. Houses and landscapes in 1972/1978. During the course of past years,

70 | PREDAVANJA

she was a coordinator responsible for realization of the web-site www.archiviocarloscarpa.it, while in 2006, Ms. Di Lieto issued a catalogue under the title of the Dawings of Carlo Scarpa for the Castelvecchio on the occasion of the Hundredth Anniversay of Scarpa’s bith. From 2002 until 2005, Ms. Di Lieto paticipated in the three years’ project entitled the EDF - European Design Forum, which was co-financed by the European Commission, as an assistant to the Project Manager (patners: the Museum Flanders, Brussels, a leader; Museo di Castelvecchio, Verona; Design Zentrum Nordrhein Westfalen, Essen; Design Museum, Helsinki; The Lighthouse, Glasgow; Promateria, Brussels). In addition to her scientific activities, Ms. Di Lieto is also responsible for the sevice for displays and maintenance of the city museums in Verona where she sometimes plans exhibition displays and aranges various events: in 2002, with Paolo Marini and Fulvio Iace, Ms. Di Lieto aranged the exhibition entitled Luiggi Caccia Dominioni. Houses and things for iving. Style of Caccia (Luiggi Caccia Dominioni. Case e cose da abitare. Stile di Caccia), and in 2004, she aranged the first European installation of Peter Eisenman, The garden of lost countries, as well as reopening of passages of guard of the Castelvecchio in 2007.

PREDAVANJA | 71

Obala koja se menja Krunoslav Ivanišin

Problem obale u arhitektonskom diskursu javlja se na azličitim nivoima. Obično, u pvom su planu njene fizičke osobine. U arhitektonskoj paksi, obala se najčešće kvantificia. Kako u smislu njenog fizičkog zauzimanja tako i u navodno suprotnom smislu njene zaštite. Mediteanski bazen sa svojim brojnim slojevima najbolji je dokaz neodživosti takvih površnih shvatanja. Iza primamljivih prizoa iz turističkih prospekata, postoji prostor u kome se savremena arhitektonska paksa može susresti s retoričkim kvalitetima obale. Kako u fizičkom tako i u metaforičkom aspektu.
Krunoslav Ivanišin d.i.a., AF Sveučilišta u Zagrebu, arhitekta je iz Dubrovnika. S Lulzimom Kabashijem vodi zajedničku paksu Ivanišin. Kabashi. Arhitekti u Dubrovniku i Zagrebu od 2003. godine (www.ivanisin-kabashi.hr). Radio je u Urbanističkom institutu Hvatske u Zagrebu i sopstvenom birou u Dubrovniku. Bio je asistent na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu te glavni urednik časopisa Arhitektua i Čovjek i prostor. Autor je dvaju scenarija za Dokumentarni progam Hvatske televizije, za filmove o arhitektima Vjenceslavu Richteru i Nikoli Dobroviću. Osnivač je i modeator Festivala arhitekture u Dubrovniku, od 2004. godine. Veći broj kritičkih tekstova o arhitekturi objavio je u eminentnim hvatskim i inostanim stručnim časopisima. Dopisnik je časopisa A10 new European architecture te nastavni i istaživački asistent na Saveznoj politehničkoj školi (ETH) u Zirihu, kateda Prof. Josep Lluis Mateo (www.mateo.arch.ethz.ch) od 2007. godine. email: ivanisin@ivanisin-kabashi.hr

can meet rhetoric qualities of a coast; in physical and metaphorical aspects respectively.
Krunoslav Ivanišin Dipl.Ing.Arch. AF University of Zagreb, is architect from Dubrovnik. He is leading shared architectual pactice IVANIŠIN. KABASHI. ARHITEKTI in Dubrovnik and Zagreb together with Lulzim Kabashi since 2003 (www.ivanisin-kabashi.hr). He was working in the Urban Planning Institute of Croatia in Zagreb and in his private office in Dubrovnik. He was teaching assistant at the Architectual Faculty in Zagreb and editor- inchief of the Čovjek i Prostor (= Man and Space) and Arhitektua magazines. He wrote two film scripts for Croatian Television’s documentay progamme, about architects Vjenceslav Richter and Nikola Dobrović. He is the co- founder and modeator of the Dubrovnik Festival of Architecture since 2004. He has published a number of critical texts on architecture in eminent Croatian and International architectual magazines. He is correspondent of the A10 new European architecture magazine and teaching and research assistant at the ETH Zurich, chair Prof. Josep Lluis Mateo (www.mateo.arch.ethz.ch) since 2007. email: ivanisin@ivanisin-kabashi.hr

Changing Coast Krunoslav Ivanišin In many ways, the topic of coast is present in architectual discourse. Usually, its physical qualities feature in the front plan. In architectual pactice, most commonly the coast is being only quantified; whether in sense of its physical occupancy or in supposedly opposite sense of its protection. Mediteranean basin with its manyfold layers is the best proof of how supeficial such apprehentions are. Behind the luring sceneries from touristic lelets there is space where contempoay architectual pactice

72 | PREDAVANJA

Fotogafija / Photo: Conchan Mueller PREDAVANJA | 73 .

.

Tribine * Debates .

Rumuniji i Italiji. Germany. each with a paticular specialisation. arhitekte i stručnjake da učestvuju u debatama. Različite arhitekte (arhitektonski biroi). The NAI has one of the largest architecture collections in the world. urbano projektovanje. http://en. U preko dvadeset izložbi koje priređuje svake godine. i uz to širok asotiman holandskih i međunarodnih časopisa o arhitekturi. godine do danas predstavljen je u arhivima. Istaživači. Zapavo svaki istaknuti holandski arhitekta od 1800. a postoje i lični arhivi čuvenih arhitekata poput Dudoka Kajpersa. journals and other 76 | TRIBINE . unutašnje uređenje i pejzažnu arhitekturu. u saadnji sa SICA. Croatia. i u saadnji s njima. The Netherlands Architecture Institute (NAI) is more than a museum of architecture. architects and expets for the debate. On je pre svega kulturni institut otvoren za javnost koji koristi čitav niz metoda pomoću kojih iznosi podatke o oblikovanju ljudskog prostoa. maketama. U decembru 2007. osamnaest kilometaa polica sa ctežima. nactima. During the last year and a half. On takođe posvećuje veliku pažnju izgađenim objektima u oblasti industrijskog i gafičkog dizajna i drugim aspektima dizajniane okoline. usredsređujući se na sledeće teme: · Izgadnja socijalnih stanova u Holandiji · Novo majstorstvo holandske arhitekture · Javni prostor · Gustina naseljenosti holandskih gadova · Odživost NAI organizuje debate po zahtevu domaćih patnea. godini nastaviti sa sprovođenjem ovog međunarodnog progama. photogaphs. Argentini. Hungay. The NAI will continue this international progamme in 2008. Various (firms o) architects. In December 2007 the NAI was in India. Hvatskoj. Holandskom institutu za arhitekturu je povereno čuvanje i rukovanje ovim arhivima i zbirkama kao i njihovo izlaganje javnosti. knjigama. o ulozi „arhitekture u svetu koji se menja“. The NAI will invite Dutch designers. fotogafijama. studenti i svi drugi koji su za to zainteresovani mogu konsultovati izdanja i arhive u čitaonici. where we organised two debates with SICA on the role of ‘Architecture in a Changing World’.nl/ Watefront Development Netherlands Architecture Institute (NAI): Debate on Tour How can the international debate be stimulated? The NAI Debates on Tour are intended to promote the exchange of information about current universal themes in architecture around the world. koji se u potazi za odgovaajućom publikom oslanjaju na poslovne veze i na svoje znanje. models. are connected with the progamme of debates. NAI prikazuje arhitekturu.nai. Biblioteka instituta otvorena je za javnost i ona obuhvata preko 35. books. Holandski arhitektonski institut (NAI) je više od muzeja posvećenog arhitekturi. NAI je bio u Indiji gde je organizovao dve debate. Argentina.000 knjiga o arhitekturi i njoj srodnim disciplinama. NAI će u 2008. in coopeation with local patners who use their network and know-how to find the appropriate local discussion patners and audience. Romania and Italy. časopisima i drugim materijalom. NAI poziva holandske dizajnere. Mađarskoj. Nemačkoj. NAI ima jednu od najvećih arhitektonskih zbirki u svetu. It is a above all a cultual institute which is open to the public and which uses a variety of methods for communicating about the shaping of human space. concentating on the following subjects: · Development in Dutch social housing · New caftsmanship in Dutch architecture · Public space · Urban density in the Netherlands · Sustainability The NAI organises the debates on request. svaki specijalizovan u određenoj oblasti. Berlahea i De Klerka.Razvoj priobalja Holandski institut za arhitekturu (NAI): Putujuća debata Kako se međunarodna debata može podstaći? Debate na putu u organizaciji NAI osmišljene su tako da potpomažu azmenu informacija o aktuelnim univezalnim temama u arhitekturi širom sveta. Poslednjih godinu i po dana NAI je saađivao sa domaćim patnerima kako bi organizovao debate u Španiji. sketches. the NAI has coopeated with local patners to organise debates in Spain. eighteen kilometres of shelves containing dawings. povezuju se s progamom debata.

students.000 books on architecture and related disciplines. interior design and landscape architecture in more than twenty exhibitions it organizes evey year.nai. urban design. It also devotes a great deal of attention to developments in industrial and gaphic design and other aspects of the designed environment. Cuypers. The NAI is entrusted with the safekeeping and management of these archives and collections and with making them accessible to the public.materials. and anyone else interested may consult publications and archives in the reading room. which include the personal archives of such famous architects as Dudok. The NAI presents architecture. The NAI’s libay is open to the public and contains over 35. Vitually evey prominent Dutch architect since 1800 is represented in the archives. http://en. Researchers.nl/ TRIBINE | 77 . Berlage and De Klerk. plus an extensive ange of Dutch and international architectual journals.

U oblasti urbanizma. Od 1995. godine. Imajući u vidu ovu činjenicu azumljivo je da se suočavamo sa tendencijom analizianja i revizije dostignutog. revitalizacija. do 1999. Učestvovao je na izložbama u zemlji i inostanstvu (Beogad. na kojoj se fomia centalni trg kao značajni element kompozicije koju čine železnička stanica – centalni trg – Palata Fedeacije. Parcijalni pristup rešavanju izdvojenih delova celine u velikoj meri ugrožava postignuti kvalitet i osnovni koncept.suta Aleksandar Stjepanović Ideja aktivianja leve obale Save kao prostoa koji će spojiti Beogad na grebenu sa Zemunom. gde od 1962. with founding of a new town as a symbol of a new epoch. godine adi kao asistent. arhitekture i enterijea. kao redovni profesor. Nepostojanje jasne slike i koncepta nove osovine. potom docent. nego zone bliže Zemunu i Bežanijskoj kosi. od 1988. predsednik je Upavnog odboa Društva arhitekata Beogada. godine usvojen je Genealni urbanistički plan Novog Beogada. a njegovi adovi publikovani su u stručnim časopisima i knjigama. Remodelacija. počela je da se realizuje još pre Drugog svetskog ata. it became more impotant only after the War. na osnovu koje je 1947. uočavanje prostornih mogućnosti uz očuvanje kaakteristike i kvaliteta koji predstavljaju duh Novog Beogada. pre svega. celovitost pristupa. Osnovnu ideju kompozicije predstavljala je središnja osa. Za ovako osetljivu temu potrebno je uključiti i anketiati što veći broj učesnika koji će svojim mišljenjem doprineti boljem sagledavanju načina na koji je moguće ostvariti ideju remodelacije. by building the (Old) Belgade Fair in 1937. dovodi u sumnju opavdanost donete odluke. Društva arhitekata Beogada. oktoba 1950. javnim i pozivnim konkursima. usvojen je 20. na Arhitektonskom fakultetu u Beogadu. Pvi posleatni Genealni urbanistički plan Beogada koji je izađen u Urbanističkom zavodu Beogada. ona dobija na značaju tek nakon ata. Desetak godina kasnije. ova ideja je napuštena. Firenca). čije realizacije predstavljaju elemente prepoznatljivosti. izgadnjom Beogadskog sajmišta 1937. potrebe i mogućnosti društva u celini. vanredni profesor i. Moskva. Osnov posleatne izgadnje ovog prostoa čini „Skica regulacije Beogada na levoj obali Save” Nikole Dobrovića. koji nije blizak birokatskim struktuama.Today . godine član je upavnog odboa Društva arhitekata Beogada. kao i učešće na međunarodnim. Ovo iskustvo kao i činjenice proistekle iz rezultata velikog broja javnih i pozivnih konkursa. koja je u velikoj meri uticala na formianje njegove osnovne slike. The first post-war Master Plan of 78 | TRIBINE . However. jasno definišu neophodnost analizianja prostoa u celini izbegavajući parcijalne intevencije. Ove intevencije. uadio je nekoliko urbanističkih projekata. Konkursom za blok 24 osamdesetih godina dvadesetog veka. aspisan opštejugoslovenski konkurs za urbanistički plan Novog Beogada. godine. Član je Saveza arhitekata Srbije. Prema njemu. Stručna aktivnost obuhvata oblast urbanizma. obnova postojećeg podazumeva.Tomorrow Aleksandar Stjepanović The idea of activating the left bank of the Sava River as a space linking Belgade-on-the-crest with Zemun. koji plania takozvanu centalnu zonu Novog Beogada. which seved as a fame for an all-Yugoslav urban planning competition for New Belgade (1947). Međutim. Gad u svojoj biti predstavlja živi organizam koji se azvija kroz vreme pateći azvoj. pvi delovi namenjeni izgadnji nisu angažovali priobalje. početkom izgadnje novog gada kao simbola novog vremena.danas .Novi Beogad: juče . Njegovu arhitektonsku delatnost potvrđuje 56 realizovanih projekata. 1958. u velikoj meri ugrožavaju postignute kvalitete u realizaciji prostoa Novog Beogada. regulacionih planova i urbanističkih studija. od kojih 10 u Grčkoj i 5 u Rusiji i 16 realizovanih enterijea. New Belgade: Yesterday . stated to realise even before the Second World War. Aleksandar Stjepanović diplomiao je 1957. a od 2000. ULUPUDS-a i Srpske akademije arhitekture. iz 1946. Verovatno da je najkorisniji oblik uvida u azličita viđenja oblik uobičajen u ovim slučajevima: javni konkurs. The post-war construction was based on a document entitled Skica regulacije Beogada na levoj obai Save (A Sketch of Belgade Regulation on the Left Bank of the Sava River) by Nikola Dobrović (1946).

which is not exactly favoured by bureaucatic structures. accompanied by results of numerous public and invited competitions. revitalising. it is necessay to include as many paticipants as possible who can contribute to a better understanding of ways to realise the remodelling idea. realised and unrealised buildings and interiors. He is a member of the Architects’ Association of Serbia (Savez arhitekata Srbije.Belgade. and plans. and the Fedeation Palace. Associate Professor. the Architects’ Society of Belgade (Društvo arhitekata Beogada. redevelopment of the existing implies. recognising spatial potentials. AAS). According to that plan. developed at the Town Planning Institute of Belgade. and (from 1988) Professor. Aleksandar Stjepanović gaduated from the Faculty of Architecture. ULUPUDS). President of DAB (1995–1999). DAB). adopted a decade later. and the Architecture Academy of Serbia (Akademija arhitekture Srbije. proposed so called cental zone of New Belgade. and paticipates in numerous architecture competitions at home and internationally. which endanger the existing spatial qualities of New Belgade. Having that in mind. He is the author of a large number of urban studies. designs. a comprehensive approach. first of all. The composition was based on a cental axis connecting ailway station. He was a member of DAB Managing Board (1989–1995). From 1962 to 1996 he had been working at the Faculty of Architecture advancing through positions of Assistant. He works in the fields of town planning. Cental Square. architecture and interior design. He has won many competitions and has been repeatedly awarded for realised designs. clearly shows a need for a comprehensive analysis and for avoiding any patial urban inteventions. The idea was abandoned after 1980s competition for the Block 24. which inluenced to a great extent the forming of its spatial concept. construction was to stat not on the riverside but closer to Zemun and Bežanijska kosa. the Applied Atists and Designers Association of Serbia (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnea Srbije. Master Plan of New Belgade. Fotogafija / Photo: Raco Bulatović TRIBINE | 79 . and preseving features and qualities which represent the spirit of New Belgade. needs and capacities of the entire society. as well as for his work in architecture in geneal. the decision seems questionable. in 1958. Without a clear concept of a new axis. That experience. Remodelling. University of Belgade in 1957. To properly discuss such a delicate issue. A city is a living organism which follows development. and for the following five years had been working at the Town Planning Institute of Belgade. was adopted on 20th October 1950. Assistant Professor. it is understandable that we tend to analyse and revise all that has been achieved so far. Probably the most useful insight into various opinions would be the usual: public competition. as well as a juy member in numerous architecture and urban planning competitions. SAS).

.

Promocije * Promotions .

Urbanistička delatnost se urušila u birokatizovani sistem. Zaposlen je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao stručni suadnik. objavljivanih i nagađivanih arhitektonskih i urbanističkih projekata i studija. Andrija Rusan i Vedan Mimica Rusan Mrduljaš Izgađena sredina i društvena stvarnost uzajamno su čvrsto povezani. no njen značaj u pvom redu treba vrednovati na osnovu toga koliko doprinosi društvenoj zajednici i zastupa javni interes. Up & Underground i Oris. Recentne promene u izgađenoj sredini u Hvatskoj adikalne su i kontadiktorne. Taj otpor treba tumačiti kao jedan od novih oblika progresivnog političkog delovanja a istaknuta gaditeljska dostignuća kao osvajanje kulture prostoa i s njome povezanih socijalnih. dizajna i likovnosti. Autor je. tehničkih. Londonu. napredna Hvatska arhitektua sve više pokazuje jedinstvenu vitalnost i istaživačku ambiciju. prikaze i kritičke tekstove iz područja arhitekture. godine u Rijeci. Godine 1987. U pripremi ima dve knjige. Zadaci s kojima se hvatska arhitektua u tih dvadesetak godina suočavala bzo su se menjali i jasno su odažavali specifičnosti lokalne situacije. Njujorku. Uspešna arhitektua nastaje onda kada arhitekti uspešno ovladaju tim okolnostima i osmisle napredne modele atikulacije prostoa kao okvia za život te time stvore kulturnu i društvenu vrednost. Od 1995. Arhitektua kao disciplina poseduje određenu autonomiju. Član je hvatske sekcije AICA-e i nezavisni ekspet nagade EU Mies van der Rohe.hr Maroje Mrduljaš rođen je 1971. učestvovao je na IBA (Internationale Bauaustellung) u Berlinu kao autor izložbe „Zagreb. Arhitekti su se tako susreli sa identitetskim dilemama celog društva. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu na kome adi do 1984. Studiao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. vodi arhitektonski biro koji se danas zove Rusan arhitektua. takođe pokazane u Ljubljani. zajedno sa Marojem Mrduljašem i Vedanom Mimicom. S druge stane. i posebne nagade Dedalo Minosse za 2008. Karlsrueu. Dobitnik je druge nagade 38. Međunarodnoj izložbi arhitekture. Projektovao je i izgadio veći broj enterijea. ah Zagreb”. Autor je više izlaganih. urbanizma. gde je i diplomiao 1980. Od kaja osamdesetih do danas. Dobitnik je nagade Udruženja hvatskih arhitekata Dago Gaić za najbolju stambenu arhitekturu 1997. hvatska arhitektua bila je suočena s kajnje turbulentnim promenama društvenog konteksta pri čemu je uspela sačuvati i prevesti u savremenost bogato nasleđe urbane i arhitektonske tadicije. bio je kustos hvatskog predstavljanja na 10.hr 82 | PROMOCIJE . Godine 2006. godine. godine objavljuje eseje. zagrebačkog salona 2003. Gađenje je neizbežno uslovljeno brojnim spoljašnjim uticajima. Venecijanskom bijenalu. istaživali su međuodnos odžavanja lokalne autentičnosti i azgovoa sa internacionalnim kretanjima. član uredništva časopisa Život umjetnosti. pri čemu je nužna sposobnost arhitekata da se jasno odrede prema okolnostima unutar kojih deluju. je izdavač i urednik časopisa Oris.Oris i manifestacija „Dani Orisa” Savremena hvatska arhitektua: testianje stvarnosti Maroje Mrduljaš. godinu. Od 1998. godine. Istorija poslednjih dvadeset godina hvatske arhitekture je priča o specifičnom otporu brojnim negativnim tendencijama tanzicije. Od 1986. u Zagrebu. Maroje Mrduljaš Andrija Rusan rođen je 1957. porodičnih kuća i komercijalnih objekata. email: andrija@rusanarhitektua. a aspolaganje prostornim resursima prepušteno je ili haosu ili političkom mešetarenju. te su prisiljeni redefinisati i baniti svoju strukovnu poziciju pred pritiscima neo-libealnog kapitalizma i globalnih modela. knjige i projekta Savremena hvatska arhitektua – testianje stvarnosti. Urednik je biblioteke „Plan” AGM-a. vizuelnih i drugih vrednosti.mrduljas@arhitekt. Beču. email: maroje.

Autori / Authors: Lea Pelivan. Toma Plejić / Studio UP Zgada gimnazije i spotske dvoane / High school and spots hall building Koprivnica. 2007 Fotogafija / Photo: Robet Leš PROMOCIJE | 83 .

Zagreb 84 | PROMOCIJE .Autori / Authors: Oluić i Zarnić TSC. Zadar Autori / Authors: Igor Fanić MSU.

In 1997 he won the Dago Gaić Award for the best achievement in housing architecture from the Association of Croatian Architects (Udruženje hvatskih arhitekata. reviews. Vienna. Recent changes in built environment in Croatia are adical and contadictoy. email: maroje. Karlsruhe. From 1986 he has been running his own architectual office. its significance derives primarily from contributing to society and advocating public interest. He is editor of the AGM Plan edition. he has been publishing essays. architects’ ability to position themselves in regard to the circumstances within which they opeate is crucial. UHA). family houses.hr Maroje Mrduljaš (Rijeka. Although Croatian architecture has been facing extremely turbulent changes of social context since the end of 1980s. published and awarded architectual and planning competition entries and studies.Oris magazine and the Oris Days Contempoay Croatian Architecture: Testing Reality Maroje Mrduljaš. He is the author of numerous exhibited. advanced Croatian architecture increasingly shows unique vitality and research ambitions. On the other hand. The tasks Croatian architecture has been facing during those twenty years have apidly changed. and prominent architectual achievements as advancements in spatial culture and related social. 1957) gaduated in 1980 from the Faculty of Architecture in Zagreb. University of Zagreb. Maroje Mrduljaš Andrija Rusan (Zagreb. and commercial objects. it managed to preseve its rich urban and architectual heritage and aticulate it in a contempoay way. also shown in Ljubljana. and critical texts on architecture. Andrija Rusan i Vedan Mimica Built environment and social reality are firmly interconnected. Architects had to deal with identity dilemmas of the whole society and to examine the interrelation between keeping local authenticity and engaging into discourse with international trends.mrduljas@arhitekt. He works at the Faculty of Architecture. That resistance should be interpreted as one of the new forms of progressive political activity. In 2006 he was cuator of Croatian presentation at the Venice Biennale of Architecture. Stoy about the last twenty years of Croatian architecture is a stoy about resistance against numerous negative tendencies of tansition. Successful architecture emerges only when architects successfully control those circumstances and devise advanced models for aticulating space as a fame for life. thus creating cultual and social values. oh Zagreb. Since 1995. He is a member of the Croatian Section of AICA (International Association of At Critics) and an independent expet for the Mies van der Rohe Award (European Union Prize for Contempoay Architecture). technical. urbanism. He is also the author (with Maroje Mrduljaš and Vedan Mimica) of Contempoay Croatian Architecture: Testing of Reaity (book & project). and other values. He has designed and realised numerous interiors. 1971) studied at the Faculty of Architecture. Urban planning degaded to a bureaucatic system. and a member of the editorial boards of three magazines: Život umjetnosti (Life of At). University of Zagreb. In 2008 he won a Dedalo Minosse Special Award. From 1998 he has been publishing and editing the Oris magazine. visual. now called RUSAN ARHITEKTURA. design and at. where he had worked until 1984. He won the Zagreb Salon 2003 second prize. so they were forced to redefine and defend their professional position under pressure from neolibeal capitalism and genealised global models. In 1987 he paticipated at the IBA (Internationale Bauaustellung) in Berlin as the author of exhibition entitled Zagreb. relecting the local situation. email: andrija@rusanarhitektua. Although architecture as a discipline has cetain autonomy. and management of spatial resources is either chaotic or left at the mercy of politicians. Up & Underground and Oris.hr PROMOCIJE | 85 . Since building is inevitably conditioned by numerous external factors. London and New York. He is currently working on two books.

The film explores phenomenological features of minimal architectual expression. one searches for reduction. Monogafija Arhitektua i. zaustavljanju „jezika” i dovođenju u prostor čistog osećanja i fenomenološkog doživljaja prostoa. U metafori minimalizma ne teži se samo konciznosti značenja već i odbacivanju simboličkog govoa.) predstavlja video ad koji kombinuje elemente dokumentarno-edukativnog i eksperimentalnog filma. Metaphor of minimalism aims not only at concise meaning. Milan Maksimović rođen je 1970. do 1999. Diplomiao je i magistriao na Arhitektonskom fakultetu Univeziteta u Beogadu. Original explanation of minimalism presents it as creativity with minimum of ingredients aiming at discovering the ultimate and logical consequence of expression. stopping the language. Urednik je publikacije Vreme arhitekture.. Sincerity of this approach is confirmed by its direct. kao i u životu. uz odgovaajuća teoretska obazloženja smisla tog stvaalaštva. esejistički pristup i konkretni projekti predstavljaju avnopavan oblik tog „lutanja” ka neuhvatljivosti i neizrecivosti onoga što u arhitekturi. Ova knjiga nema cilj da daje pouke. objašnjava i otkriva već da. taga za redukcijom. Aktivan je u Društvu arhitekata Valjeva od osnivanja 1995. pre svega.. U žiži azmatanja je proces integacije arhitektonskog stvaalaštva u tkivo ambijenta kulturnog i socijalnog okruženja. čistim prostorom paznine koju popunjava događaj života. jednostavnošću. nadalje. godine u Valjevu. book promotion. the approach that pursues essential quality of space and archetypal objectivity of architecture. Film istažuje fenomenološke odlike minimalističkog arhitektonskog izaza. indispensable. by Milan Maksimović. funkcionalnošću i konstruktivnošću. gde je i zaposlen u saadničkom zvanju. do 2005. višestrukim sagledavanjem i fagmentarnim taganjem. njihovom nužnošću. Iskrenost tog pristupa potvrđuje se neposrednošću arhitektonskih elemenata. godine. accompanied by indirect theoretical explanations of its meaning. preko opštih teorijskih azmatanja i. gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. but also at rejecting symbolic discourse. za prostore javnog gadskog sadžaja. godine. Using primarily examples of the author’s public space projects. uvek izmiče i nestaje. with video screen on the theme of Concept of Minimaism Milan Maksimović Concept of Minimaism is a 27-minute film which combines elements of experimental and educational documentaries. na kojima je i nagađivan. učestvovao je i u adu Letnje škole arhitekture u Petnici. functional.. Bavi se istaživačkim adom i projektuje.... U minimalizmu se. In minimalism. This book has no intention of offering a lesson. Konkursni projekat za Aristotelovu osu u Solunu nagađen je priznanjem Salona arhitekture u Beogadu 1998. zasnovanog na istoimenom segmentu knjige Milana Maksimovića Arhitektua i. infusing space with pure feeling. s ciljem otkrivanja ultimativnog i logičnog ishodišta izažavanja. is about the author’s work in architecture and urbanism. Izvorno objašnjenje minimalizma predstavlja stvaalaštvo sa minimumom sastojaka. and offering a phenomenological experience of the space. a bio je i predsednik Društva u mandatu od 2001. predstavlja dosadašnje stvaalaštvo autoa u domenu arhitekture i urbanizma. Kao autor ili član autorskog tima učestvovao je na više arhitektonskih konkursa. constructive architectual elements. emptiness filled only with life itself.com Architecture and. Stoga. the book promoted by this video. koju ovaj film promoviše. Architecture and.. one removes the unnecessay. simplicity. U periodu od 1996. based on a chapter (under the same title) from the book Architecture and. pristupa koji teži esencijalnom kvalitetu prostoa i arhetipskoj objektivnosti arhitekture. vodi ka što boljem azumevanju savremene arhitekture. an 86 | PROMOCIJE .Predstavljanje knjige Arhitektua i sa projekcijom filma Koncept minimaizma Milan Maksimović Film Koncept minimaizma (27 min.. uklanjanjem svega nepotrebnog. za koju je Društvo arhitekata Valjeva dobilo priznanje na Salonu arhitekture u Novom Sadu 2004. primea autorovih arhitektonsko-urbanističkih projekata ađenih. email: mmax001@gmail. it focuses on integation of architecture with its cultual and social environment. kao deo njene promotivne prezentacije.

email: mmax001@gmail. Being an active member of the Architects’ Society of Valjevo since its founding in 1995. He gaduated from the same faculty. and has been repeatedly awarded. he was elected president in 2001 (until 2005). He took pat in the Summer School of Architecture in Petnica (1996–1999). he has paticipated in numerous architectual competitions. 1970) currently teaches at the Faculty of Architecture. for which the Society won the award of the Novi Sad Architectual Salon in 2004. where he also completed his postgaduate studies. He was also editing the Society’s publication Vreme arhitekture. The competition enty for Aristotle’s Axis in Thessaloniki won the award of the Belgade Architectual Salon in 1998. Individually or as a team member.com PROMOCIJE | 87 .explanation or a discovey. it wishes to lead to a better understanding of contempoay architecture through multiple perspectives and fagmentay search. Milan Maksimović (Valjevo. Its essays and projects are. as well as in life. equally significant forms of “wandering” towards the elusive and the unspeakable in architecture. University of Belgade. therefore.

Već godinu dana čine se prilični napori nove redakcije da na određeni način profesionalizuje ad. u malo izmenjenom formatu i uz vidni napor redakcije da promeni sam koncept. Poslednji 53. www. Od ovih namea ostvareno je veoma malo. a poglavlje pod nazivom Teorija: asistent Marija Milinković. broj nagađen je priznanjem za publicistiku 30. Salona arhitekture. Jovanom Mitrovićem na čelu. prevashodno okolnost da već pripremljen naredni broj nema institucionalnu podršku u okolnostima izbornog političkog interegnuma. ukupni utisak redakcije je da su reakcije na izdanje veoma dobre. i to 2004. i za ovaj poduhvat poslednji 53. Pored značajno unapređene ataktivnosti i sadžajnosti izdanja. Promena je iniciana formianjem novog Upavnog odboa Saveza arhitekata Srbije. čak odlične. Časopis je već jednom nagađen ovim priznanjem. u proseku tri puta godišnje. Razlog tome može biti i dosadašnja navika čitalaca da časopis dobijaju besplatno ali. izdat je do sada 53 puta u poslednjih 17 godina. Svet: docent Ivan Kucina. Više puta je nagađivan za ad u ovim oblastima. The last 53rd number was published in a bigger volume. Pedeset treći broj koji je pripremljen u januaru. Ovo je omelo i marketinške agencije i pojedine oglašivače da učestvuju u ovom projektu. prodaja i pretplata nisu uspele da ga učine odživim. At the 30st Salon of Architecture the initiative of the last 53rd number was awarded with an acknowledgement for publicistics. tromesečnik Saveza arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beogada. i to prevashodno uz donacije nekoliko značajnih gadskih arhitektonskih biroa. on approximately 200 pages. In spite of the significantly improved attactiveness and contents of the publication. Gad: asistent Milica Milojević. I pored izvesnih naznaka dečjih bolesi ili taga polemičkog nasleđa iz prošlosti. in an somewhat different size and with the obviuos effot of the editorial board to change the concept and even the design of the publication. Sepaat pod nazivom Projekat i poglavlje Forum čine osovinu celokupnog izdanja. časopis postane tžišno orijentisan i odživ. Tako se još jednom pokazuje kako je arhitektonska kritika na marginama društvenih interesovanja i da ozbiljan kritički časopis nema uslova da opstaje ni kao redovno tromesečno izdanje.Forum: Simptomi koji taju Miload Mladenović Časopis Forum. Radi u oblasti arhitekture i vizuelnih umetnosti. a broj zainteresovanih oglašivača je skroman. broj izašao je u većem obimu. Redakcija je paktično u celini preuzeta sa ove institucije: deo koji se odnosi na poglavlje Arhitektua vodi docent Miload Mladenović.com. to orientate the magazine towards the market and to make it sustainable. pa i dizajn izdanja. a izdat u matu ove godine. was published 53 times in the last 17 years or approximately 3 times a year. Utisak je redakcije da je napavljen ozbiljan kritički pomak i da je ostavljen prostor da se ovaj časopis unapređuje. Miload Mladenović je docent na Arhitektonskom fakultetu u Beogadu. na oko 200 stana. email: milomladenovic@gmail. It has been almost a year that the new editorial board is making consideable effots to somehow professionalize its work. čini se.miloadmladenovic. godine kada je izdavan pod nazivom Forum+. a da simptomi krize u oblasti srpske arhitektonske kritike i dalje taju. The change was initiated by the forming of the new Administative board of the Serbian Architect’s Association led by the architect Jovan Mitrović. the quaterly of the Serbian Architect’s Association and of the Belgade Architect’s Association.com Forum Magazine: Symtoms That Last Miload Mladenović Forum magazine. a da je Arhitektonski fakultet dao svoj značajan kritički doprinos u trenucima ozbiljnog preispitivanja svog obazovnog identiteta. član je Depatmana za arhitekturu. the sale and the subscription weren’t able to make it . Član je Upavnog odboa Saveza arhitekata Srbije i glavni i odgovorni urednik časopisa Forum. pati podnaslov „Arhitektua u Srbiji posle 2000: simptomi promene”. The magazine was already awarded with this acknowledgement in 2004 when it was published under the name Forum+. Only a few of these intentions have been realised. sa arh. Posebno je značajna činjenica da je velika pažnja ukazana mlađoj arhitektonskoj populaciji. Po pvi put je značajno proširen prostor za 88 | PROMOCIJE inteakciju arhitekture i drugih umetnosti u poglavlju pod nazivom Kultua koje uređuje poznati teoretičar umetnosti i filozof Stevan Vuković.

The sepaate aticle entitled Project and the chapter Forum represent the axe of the whole edition. member of the Architectual depatment. the oveall impression of the editorial board is that the reactions to this edition are vey good. With some of the impressions beeing those of children’s diseases and polemical heritage from the past. He works in the field of architecture and visual ats. He has been awarded seveal times in these fields.com PROMOCIJE | 89 . prepared in januay and published in march of the current year. www.com. bears the subtitle “Architecture in Serbia after 2000: symptoms of the change”. or even excellent. Almost the whole editorial board came from this institution: the pat relative to the chapter Architecture is directed by the assistant professor Miload Mladenović. milomladenovic@gmail. It is the first time that space dedicated to inteaction between architecture and other ats has been significantly enlarged in the chapter entitled Culture redacted by the well known at theoretician and philosopher Stevan Vuković. This also retained marketing agencies and some advetisers from paticipating in this project. The reason for this could be that untill now the readers were used to get the magazine for free. The fifty-third number. mainly thanks to the donations of few impotant architectual agencies from Belgade.miloadmladenovic.sustainable and the number of interested advetisers is still restricted. City: by the assistant Milica Milojević. He is a member of the Administative board of the Serbian Architect’s Association and editor in chief of the Forum magazine. It proves once more that the architectual review is standing on the margins of the social interests and that there are no conditions for a serious critical magazine to subsist even as a quaterly. and that the symptoms of the crisis in the field of serbian architectual review still persist. but mostly the reason seems to be that the already prepared next number has no institutional backing in the state of electoal political interregnum. Miload Mladenović is assistant professor at the Faculty of Architecture in Belgade. The editorial board has the impression that a serious critical drift has been made and that there still is space left for the magazine to prosper. It is paticularly impotant that special attention was payed to the younger architectual population and that the Faculty of Architecture gave its impotant critical contribution in the moments of serious examination of its educational identity. World: by the assistant professor Ivan Kucina. and the chapter entitled Theoy by the assistant Marija Milinković.

.

Radionice * Workshops .

koje će moći da ukašavaju. Od 2004.yu Children’s Workshops Houses on Water. 1. Belgade Children’s Cultual Center The idea is to build a city on the water for four days.6:30 p. pod nazivom Savremeni pristup nastavi Likovne kulture – azvijanje kritičkog mišljenja kod učenika. dobiće pripremljene šablone. Wednesday. June 30th. 3.30 h TEMA: Mostovi Iva Subotić . jedan san (Beogad. Radionice su predviđene za uzast dece od 6 do 12 godina. 5 p. Od 2000. Katarina Bunuševac. utoak. Tuesday.Kasojević diplomiala je na Filozofskom fakultetu u Beogadu 2003.00–18. Na istom fakultetu magistriala je 2002. Collage. .m. 5 p. e-mail: kab@eunet. Relection on the Water. All the elements will be made of paper and cardboard: the structures and the suppoting elements will be aranged and glued on two big spreadsheet cardboards.00–18. a fountain. July 1st. Koordinator je i autor projekta – seminar za nastavnike u srednjim školama. Trees and Flowers and Bridges Iva Subotić Kresojević. 5 p. THEME: Houses on the water 2. 17. spomenik. a monument. . . sreda. Passers-by wanting to take pat in the construction works will get ready-made patterns which they will be allowed to decoate. nastavnik je likovne kulture. Student je interdisciplinarnih magistarskih studija na Univezitetu umetnosti u Beogadu. Niš). Dveće i cveće i Mostovi Iva Subotić . smer Teorija umetnosti i medija. U izadi će biti korišćene tehnike kolažianja. The children will create the plan. Od 2003.00–18. 17. ponedeljak. i realizator je likovnih adionica za decu (uzasta od 10 do 14 godina).m.30 h TEMA: Dveće i cveće 4.m.m. layout and appeaance of few big structures on the water with the suppoting elements (trees. THEME: Relection on the water 3. juli.metodika nastave likovne kulture 2006. Svi elementi će biti napavljeni od papia i katona: na dve velike lepenke biće aspoređene i zalepljene gađevine i propatni elementi. godine. 2008. na odseku slikarstvo 1999.yu Katarina Bunuševac diplomiala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogadu.6:30 p. Deca će osmisliti plan. fontana. 5 p.30 h TEMA: Kuće na vodi 2. dovršavaju i postavljaju na određeno mesto po osmišljenom planu. aspored i izgled nekoliko velikih gađevina na vodi sa propatnim elementima (dveće.6:30 p. THEME: Bridges Iva Subotić Kresojević gaduated in 2003 at the Faculty of Philosophy in Belgade. e-mail: kassiva@sezampro.6:30 p.m. 30. juli. most). July 3rd. a bridge). 2. Subotica. 92 | RADIONICE . ctanja i modelovanja. nastavnik je istorije umetnosti u Školi za mašinstvo i umetničke zanate „Tehnoat Beogad“. 1. finish and dispose at a determined place according to the envisaged plan. Viza Oimpijada mašte – Jedan svet. godine. Prolaznici koji budu želeli da učestvuju u gađenju. lowers. dawing and modeling techniques will be used for building.Kasojević i Katarina Bunuševac.m. 17. 17. Odsjaj u vodi. THEME: Trees and lowers 4. Dečji kulturni centar Zamisao je da se sva četiri dana pavi gad na vodi. juni. She is a postgaduate student of master’s interdisciplinay studies at the University of Ats in Belgade. godine spoljni saadnik Dečjeg kluba Muzeja savremene umetnosti. The workshops are intended for children aged 6 to 12. 1. Thursday. .00–18. četvtak.m.30 h TEMA: Odsjaj u vodi 3. July 2nd. Novi Sad. cveće. smer . Specijaliziala je na Učiteljskom fakultetu u Beogadu. Monday.Dečje adionice Kuće na vodi. juli.m.

Since 2003 she has thought Histoy of At at the school for mechanical engineering and atistic cafts “Tehnoat Beogad”.Depatment of Theoy of At and Media. Since 2004 she has worked as an external associate of the Museum of Applied Ats Children’s Club. She is the author and the coordinator of the project – seminar for teachers in seconday schools named Contempoay approach to the teaching of fine ats – developing the pupis critical opinion in 2008 and creator of painting workshops for children (ages 10 to 14 years). e-mail: kab@eunet. Subotica. godine / Architecture Week 2007 RADIONICE | 93 . e-mail: kassiva@sezampro. one Dream (Belgade.yu Katarina Bunuševac gaduated in 1999 at the Faculty of Fine Ats in Belgade. Visa Olympic Games of Imagination – One world.yu Nedelja arhitekture 2007. Niš). She also received her Master of Ats at the same faculty. Painting Depatment. Novi Sad. Since 2000 she teaches fine ats.

odnosno. Analizia se dinamika kvadata. odgovor adionice kretaće se u smeru od obaveznih otogonalnih projekcija. Kako se kvadat ponaša kad je sam. Na paktičnom nivou idemo u vremenskom toku obrnuto. ali nikada na okolnosti. a kako u grupi? Da li je to obavezno kvadatni aster kada je u avni i da li je to isključivo kocka kada je u prostoru? Najzad. kao ‘zarobljenom’ vazduhu i priči o korišćenju tog ‘paznog’. i savremeni filozofski stav o prostoru. Kako kvadat zauzima prostor. sa eventualnim osvtom na uslove – fizičke. email: mabul@sezampro.yu 94 | RADIONICE . staromodna aksonometrija? Na analitičkom nivou. 1970. Kako se kvadat otvaa prema prostoru. a kako ga uvlači u sebe. da li kvadat ima samo površinu ili ima i volumen. godine kamerom. u procesu kreianja prostoa u cilju izbegavanja ekscesa tipa barokna ili aška kuća u novoj urbanoj sredini i. srednjoškolci. ritam i oblik prostoa u zavisnosti od procesa nastajanja tog istog prostoa. kao volumenu. arhitekta.Radionica za srednjoškolce Redefinicija poligona ili ko kvari kvadate Marija Bulatović Radionica se bavi premošćavanjem jaza između. izbegavanja upada u zamku povodljivosti za trendovima. odnosno. neaktuelna. sa druge stane. do aktuelne digitalne animacije. Najčešće je posredi kuća kao završni proizvod. kao i njegove ganice. Marija Bulatović. Uvodi se kvadat kao apstaktna geometrijska slika u proces konceptualnog misljenja. na kretanja u društvu – sada već globalna. Ovo su rudimentarne faze u kojima se na bazičnom nivou menja tačka posmatanja. studenti neumetničke orijentacije. Posmata se tok. Da li je to godinama kodiana. neataktivna jer je u dinamičnoj stvarnosti suviše statična. pogrešnih prostornih kodova formianih u mislima i glavi mladih o prostoru i njegovom kreianju. osnovci. Bavi se prostornoumetničkom edukacijom sa ciljem osavremenjivanja vizuelnog azvoja atipičnih starosnih grupa . u priču o prostoru kao našoj svakodnevici. opet globalnom. postavlja se pitanje u okviru savremene percepcije prostoa koje su sve mogućnosti njegovog kreativnog zapisa. Postavlja se pitanje šta sve kvadat hoće. a šta može. od dinamičkog kadrianja Nedelja arhitekture 2007. danas svima dostupnom mediju već na mobilnom telefonu. koje postoje još od doba egipatskih oborenih preseka. edukator. a kako ga ogađuje. bez ikakve sumnje i vrlo direktno valorizovanih. sama sebi dovoljna i zadovoljna svojim dizajnom. do kvalitetnog kada perspektivnog cteža slobodnom rukom. polazište. adi se analiza tansparentnosti prostoa sa aspekta veze novonastalih inteligentnih oblika i samog procesa njihovog nastajanja.predškolci.

changes in the process of space creation with the aim of avoiding excess of baroque type or Raska house type in a new urban environment and. How does the square open towards the space. and how does it behave in a group? Is it obligatorily a square grid when in a plane and is it exclusively a cube when in space? Finally. The low. Is this for years coded. These are rudimentay phases in which. students of non-atistic orientation. self-sufficient and satisfied with its design. that is. whether the square has only the suface or whether it has a volume as well. educator. the response of the workshop shall move in the direction from compulsoy othogonal Architecture week 2007 projections. She deals with spatial atistic education aiming at modernizing visual development of atypical age groups . an analysis of the space tansparency is made from the aspect of newly emerged intelligent forms and the vey process of its emergence. and how does it daw it in itself. as a volume. but never to circumstances – to movements in the society. as ‘imprisoned’ air. the square occupies the space. in the stoy about the space as a pat of our eveyday life. again physical. on the other hand.yu RADIONICE | 95 . at basic level. which exist back from the age of Egyptian sections. Most often it is a house as a final product. and what it can. primay school pupils. from dynamic movie camea faming. again global. with possible reference to conditions.Workshop for high-school students Redefinition of Polygons Or Who Spoils the Squares Marija Bulatović The workshop is dealing with bridging a gap between. we move in reverse time low. A question arises on what the square wants. email: mabul@sezampro. rhythm and shape of the space is obseved depending on emergence of this space. At pactical level. to a quality fame of a free-hand perspective dawing. wrong spatial codes formed in thoughts and heads of young people about the space and its creation. Thus. today a media available to all already on mobile phones. old-fashioned axonomety? At analytical level. the stating point. A square is introduced as an abstact geometrical figure in the process of conceptual thinking. non-current and unattactive. the point of obsevation.preschool children. Marija Bulatović (born 1970) is architect. The dynamics of a square is analyzed. as well as in the stoy about using this ‘emptiness’. as well as its boundaries. a question arises within a contempoay perception of space of what are the possibilities of its creative record. avoiding falling in tap of suggestibility to trends. now already global. but how it encloses it. because it is too static in reality. that is. and modern philosophical attitude towards space. to current digital animation. How does the square behave when it is single. seconday school pupils. without any doubt and vey directly evaluated.

.

Šetnje * Walks .

Kajem XX veka.belgadeheritage. www. od 2003. email: office@belgadeheritage. at historian and consevator.com.com 98 | ŠETNJE .belgadeheritage. od isključivo trgovačke. izmenjene ili zamenjene novim.com A Walk Through Architecture of Belgade: Knez Mihailova Street Bojana Ibajter . www. Bojana Ibajter-Gazibaa. Towards the end of 20th centuy. studying and evaluating cultual assets and cultual assets which are under previous protection. istoričarka umetnosti i konzevatorka. email: office@belgadeheritage. Although some of the buildings forming the street façade have been changed or replaced during 20th centuy. since 2003 was employed in the Heritage Presevation Institute of Belgade as a junior researcher engaged in reserching. godine zaposlena je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture gada Beogada kao mlađi stručni saadnik na poslovima istaživanja. it developed into a cultual centre of the capital. Iako su tokom XX veka neke od zgada.Gazibaa Knez Mihailova spada u najstarije i najznačajnije ulice Beogada i predstavlja svedočanstvo o kontinuianom tajanju gada.Gazibaa Knez Mihailova Street is among the oldest and the most impotant streets in Belgade and represents a testimony of its urban continuity. Knez Mihailova ulica je preasla u kulturno središte prestonice. proučavanja i valorizacije kulturnih dobaa i dobaa koja uživaju prethodnu zaštitu. koje su činile front ulice. Knez Mihailova Street has maintained its chaacter of a representative commercial street.com. Knez Mihailova je zadžala kaakter reprezentativne trgovačke ulice. Bojana Ibajter-Gazibaa.Šetnja kroz arhitekturu Beogada: Ulica Knez Mihailova Bojana Ibajter .

ŠETNJE | 99 .

intelektualci i umetnici. Beogada. U ovom delu gada danas se posebno izdvajaju ulice Smiljanićeva i Kneginje Zorke u kojima su sačuvani brojni primeri prizemnih porodičnih kuće u kojima su živeli viđeniji gađani. i početkom 20. oficiri kaljeve vojske i gađevinski preduzimači. odakle će se obići ulica Kneza Miloša. Nakon sprovođenja planske regulacije oko 1842. izgađuju se male porodične kuće sa baštama i voćnjacima.Šetnja kroz arhitekturu Beogada: Zapadni i istočni Vačar Mirjana Roter . koji je nažalost tokom poslednjih decenija. kao i na Čuburu. Objavila je monogafiju Stambena arhitektua Beogada u 19. Tokom ove šetnje predviđen je obilazak i Kotež Neimaa. vila i pvih višeporodičnih zgada u novim rezidencijalnim delovima varoši. sačuvala do danas. govore nam o doslednom svođenju evropske akademske arhitekture istorijskih stilova tokom XIX veka i o veoma široko prihvaćenoj modernoj secesijskoj arhitekturi na samom početku XX veka. kao pva reperezentativna rezidencijalna ulica sa veoma lepim gadskim vilama. veka. Zajednička dvorišta sa brojnim malim stanovima. u kojima su živeli zanatlije. van stare varoši u Šancu. davali su poseban kaakter ovom delu Beogada. Svetozaa Markovića i dr. posebno polje njenog interesovanja predstavlja azvijanje i usavršavanje savremene metodologije valorizacije i integativne zaštite gadske arhitekture XIX i XX veka. koja je taj kaakter. srpskog. Nakon specijalizacije iz oblasti Proučavanje. u periodu pred Pvi svetski at. nekadašnji Put za Topčider. koje se azvija tridesetih i četrdesetih godina XX veka po ugledu na engleski vtni gad. u velikoj meri izgubljen. za koju je dobila Nagadu Pavle Vasić i Priznanje Salona arhitekture 2007. na blagim padinama zapadnog Vačaa okrenutih ka jugozapadu i reci Savi. godine. Šetnja će se završiti obilaskom prostoa istočnog Vačaa. Miloša Pocerca. novog naselja sa porodičnim vilama. Pored proučavanja i tumačenja tansformacije srpske arhitekture tokom XIX i početka XX veka u evropskom kontekstu. od Beogadske ulice ka Kalenića guvnu. kajem XIX i početkom XX veka beogadska varoš širi i osvaja prostor van tadašnjeg gadskog rejona. To dugogodišnje proučavanje zaokružila je doktorskom disetacijom (2004) Razvoj stambene arhitekture Beogada u 19. do 1900. godine posvetila se istaživanju i tumačenju arhitekture srpske prestonice. posebno se izdvojila Krunska ulica. u velikoj meri. Resavskoj. naseljava siromašnije stanovništvo. Dalje će se šetnja nastaviti prostorom oko Hama sv. Makenzi. kao i urbane i arhitektonske obnove prostornih kulturno-istorijskih celina i istorijskih delova gada. tokom ada na magistarskoj tezi (1994) Arhitektua gađevina javnih namena izgađenih u Beogadu od 1930. Mada je ovaj deo gada u velikoj meri izgubio nekadašnji izgled i rezidencijalni kaakter. pojedine porodične kuće sa kaja XIX i početka XX veka su i danas sačuvane u ulicama: Birčaninovoj. profesori. 100 | ŠETNJE . od kojih su neke domovi naših najistaknutijih gaditelja toga doba. Save. Na istočnom Vačaru posebno se izdvaja i prostor Cvetnog trga. adnici. Tada se na Englezovac.Blagojević Upoznavanje sa istorijskim. koja se tansformisala iz orijentalnog u savremeni evropski koncept prostorne organizacije. U ovom delu varoši. gde danas adi kao docent na Depatmanu za arhitekturu i vodi predmete Istorija arhitekture i naseljavanja u Srbiji i Integativna zaštita gaditeljskog nasleđa. zaštita i revitaizacija gaditeljskog nasleđa (1992). i početkom 20. odnosno južno i istočno od trga Slavija i Beogadske ulice. godine. Mirjana Roter-Blagojević završila je Arhitektonski fakultet Univeziteta u Beogadu. preko koga se. veka 2006. urbanim i arhitektonskim azvojem prostoa zapadnog i istočnog Vačaa započeće iz parka Manjež. I samo oblikovanje porodičnih kuća. koji je uredio i isparcelisao Škotlanđanin F. džavni činovnici. sa zgadama čija su pročelja oblikovana u duhu moderne secesijske arhitekture. zbog bze rekonstrukcije i izgaadnje novih zgada. koji se intenzivnije izgađuje početkom XX veka. koje je živelo u malim dvorišnim kućama sa jevtinim stanovima. duž koga je tridesetih i četrdesetih godina XIX veka knez Miloš započeo izgadnju novog. Obilazak prostoa zapadnog i istočnog Vačaa omogućava nam da sagledamo urbani i arhitektonski azvoj Beogada tokom XIX i XX veka i njegove stambene arhitekture.

ŠETNJE | 101 . Nikola Nestorović.Kuća gađevinaa Jovana Sevdića / Engineer Jovan Sevdić House Krunska 73. arh. 1905.

Jovan Ilkić House Miloša Pocerca 32. 1898. Jovana Ilkića. 102 | ŠETNJE . 1898. Miloša Pocerca 32.Kuća arh.

Apat from studying and interpreting tansformation of Serbian architecture during the 19th and 20th centuy in the European context. Knez Miloš stated development of a new. the mild slopes of West Vačar. south of Slavija Square and Belgade Street. Krunska Street paticularly stands out as the first representative residential street with beautiful city villas. East Vačar is especially marked off by the area of Flower Square (Cvetni trg). A tour around West and East Vačar enables us to comprehend the urban and architectual development of 19th and 20th centuy Belgade.A Walk Through Architecture of Belgade: West and East Vačar Mirjana Roter . Sava Cathedal. She published a monogaph entitled Residential Architecture of Belgade in the 19th and at the beginning of the 20th centuy in 2006. McKenzie. i. Common coutyards with numerous little lats. Resavska. Envisaged as pat of this walk is also the tour around Kotež Neimar. individual family houses from the end of the 19th and beginning of the 20th centuy are still preseved today. In this potion of the pre WWI town. modelled. has unfotunately largely disappeared due to fast reconstruction of old and construction of new buildings. during her work on a master’s dissetation (1994) Architecture of Pubic Buildings Raised in Belgade from 1930 to 1900. same as Čubua. professors. Mirjana Roter-Blagojević got a diploma at the University of Belgade Faculty of Architecture. intellectuals and atists. the most interesting in this potion of the city are Smiljanićeva and Knjeginje Zorke Streets. as well as its residential architecture. villas and the first condominium buildings in the new residential quaters of the town. where she works today as a reader (docent) at the Architecture Depatment and reads courses Histoy of Architecture and Inhabitation in Serbia and Integative Protection of Building Heritage. saw construction of small family houses with gardens and orchards.e. officers of the King’s Army. Having specialised in the area of Studying. state officials. Futher on. outside the Old Town in the ampats. featuring buildings with frontispieces in the spirit of secession architecture. the walk will proceed on to the area around St. a newer quater situating family villas. At that time. The walk will end by a tour around the area of East Vačar. from Beogadska Street toward the Kalenić’s threshing grounds. Protection and Revitaisation of Construction Heritage (1992). inhabited by prominent citizens. workers. is inhabited by less aluent population that lived in little coutyard houses spoting cheap dwellings.Blagojević Acquaintance with the historical. ŠETNJE | 103 . along which. gave a paticular chaacter to this pat of Belgade. for which she received the Pavle Savić Prise. in the 1830’s and 1840’s. Even though this quater of the city has largely lost its former appeaance and residential chaacter. the former Topčider Road. which had tansformed from an oriental into a modern European concept of spatial organisation. from where one should make a stroll along Knez Miloša Street. Nowadays. Miloša Pocerca. The vey form of family houses. largely preseved to this day. she dedicated herself to exploation and interpretation of the architecture of the capital of Serbia. after an English garden town. urban and architectual development of the area of West and East Vačar should stat off at Manjež Park. which. in streets such as Birčaninova. aranged and allotted by a Scotsman by the name of F. a special field of her interest is development and advancement of modern technology of valorisation and of integative protection of urban architecture of the 19th and the 20th centuy. homes to tadesmen. and Accolade of the Architecture Salon in 2007. over which the town of Belgade expands and conquers grounds outside the then ‘town region’. some of which homes to our most prominent builders of the time. and construction contactors. in 1930’s and 1940’s. This long-term study was rounded off with a doctoal thesis (2004) with the title Development of Residential Architecture in Belgade in the 19th and at the beginning of the 20th centuy. as well as the urban and architectual renewal of spatial cultual-histoy units and historic quaters of the city. Svetozaa Markovića and others. the ‘Englezovac’ quater. Serbian Belgade. which saw more intensive development at the beginning of the 20th centuy. tell us of an act of consistent retrospection of European historic styles of academic architecture during the 19th centuy and of the widely accepted modern secession architecture at the immediate beginning of the 20th centuy. in the previous seveal decades. Subsequent to the implementation of planned regulation around 1843. turned south-west toward the river Sava. which preseve numerous examples of ground family houses.

povodom odžavanja Pve konferencije šefova džava i vlada nesvrstanih zemalja u Beogadu. www. u godinama neposredno nakon Drugog svetskog ata. was built between 1948 and 1961. email: office@belgadeheritage. the Palace of the Fedeal Executive Council (Savezno izvršno veće. Pva etapa izgadnje. was Palata Saveznog izvršnog veća. Zlatka Nojmana i Dagice Peak. i sa središnjim aneksom orijentisanim prema reci. Palata Saveznog izvršnog veća predstavlja jedno od najznačajnijih ostvarenja jugoslovenske posleatne arhitekture i zauzima značajno mesto u stvaalačkom opusu arhitekte Mihaila Jankovića. zaposlena je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture gada Beogada od 2003. kaakterističnog za sovjetsku arhitekturu socijalističkog realizma. jedno od najreprezentativnijih ostvarenja posleatne arhitekture Beogada i Jugoslavije. godine. Osobenost projekta predstavlja objedinjenost arhitektonskih i urbanističkih principa i načina azmišljanja. Erecting of the Palace. Pvobitnim projektom arhitekte Potočnjaka. Iako je arhitektonski koncept palate proizašao iz urbanističkih ideja o Novom Beogadu. prema projektu beogadskog arhitekte Mihaila Jankovića i projektnog biroa Stadion. a tokom svoje pedesetogodišnje istorije bila je mesto odžavanja važnih istorijskih i političkih događaja.belgadeheritage. godine na poslovima u okviru Dokumentacionog centa. Palata je konačno realizovana 1955–1961. dominiao je spoj korbizijanskog rešenja osnove i monumentalnog opšteg izgleda. Time je. in the years immediately after the Second World War.Šetnja kroz arhitekturu Beogada: Palata Saveznog izvršnog veća Biljana Mišić Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogadu. Zgada je svečano otvorena u septembru 1961. New Belgade . Oslanjajući se na postojeće elemente glavnog korpusa objekta. prema kojem je delimično izgađena armianobetonska konstrukcija. izvedena je prema projektu zagrebačkih arhitekata Vladimia Potočnjaka. ona je postala glavna tačka njegove čvrste urbane hijearhije.com A Walk Through Architecture of Belgade: Palace of the Fedeal Executive Council Biljana Mišić One of the most representative pieces of post-war architecture in Belgade and Yugoslavia. i u unutašnjoj organizaciji i u spoljašnjem oblikovanju gađevine. Ovim projektom predviđena je izgadnja monumentalne slobodnostojeće gađevine sa osnovom u obliku slova H. čija su dva konkavno izvijena bočna krila povezana poprečnim taktom. od jednoličnih rešenja bliskih primerima sovjetskog socijalističkog realizma ka gaditeljstvu pod uticajem zapadnoevropskih modela. Projekat arhitekte Jankovića i njegovog tima uneo je značajne izmene. The first phase (building of reinforced concrete structure). Antona Urliha. označen početak realizacije višedecenijske ideje o prelasku Beogada na levu obalu Save. prekinuta 1949. Novi Beogad Palace of the Fedeal Executive Council. SIV) in New Belgade. Izgadnjom palate Saveznog izvršnog veća načinjen je suštinski zaokret u jugoslovenskoj posleatnoj 104 | ŠETNJE arhitekturi. do 1961. marked the beginning of realisation of seveal decades old idea of Belgade crossing to the left bank of the Sava River. Biljana Mišić. sagađena je u azdoblju od 1948. aboted in 1949. novim projektom predložak je modernizovan u duhu kasnog internacionalnog stila. istoričarka umetnosti. godine.com.

com ŠETNJE | 105 . Anton Urlich. It was formally opened in September 1961 on the occasion of the First Conference of Non-Aligned Countries’ Heads of State or Government in Belgade.com.realised according to a design by Zagreb architects Vladimir Potočnjak. A crucial turnover was made in Yugoslav postwar architecture by erecting the Palace of the Fedeal Executive Council: from monotonous solutions close to examples of Soviet socialist realism to solutions inluenced by West European models. The design by Janković proposed significant changes in both interior and exterior of the building. and Dagica Peak. typical for Soviet architecture of socialist realism. The original design by Potočnjak was dominated by a Corbusian plan and monumental geneal appeaance. with concave side wings connected tansversely and cental annex facing the river. at historian. The Palace of the Fedeal Executive Council represents one of the most significant achievements of Yugoslav post-war architecture and it has an impotant place in the creative opus of architect Mihailo Janković. Although architectual concept of the Palace resulted from planning concept of New Belgade. The design unites architectual and planning principles and ways of thinking. the Palace itself became a focus of New Belgade’s firm urban hiearchy. it modernised the design solution in the spirit of late international style. www. Zlatko Neumann. and it has been a venue of many impotant political events during its first fifty years. by Belgade architect Mihailo Janković and Stadion architectual office.belgadeheritage. Based on existing elements of the main structure. Biljana Mišić. employed in the Cultual Heritage Presevation Institute of Belgade since 2003 at the Documentation Center. It proposed a monumental free-standing object built on an H plan. The Palace was eventually built (1955–1961) according to another design. email: office@belgadeheritage.

co. Žaklina Gligorijević je direktorka sektoa za genealno planianje Urbanističkog zavoda Beogada i koordinatorka za fizičku strukturu i identitet tima za Stategiju azvoja gada Beogada. Veliko atno ostvo (The Great War Island) and large wetland on the left bank of the Danube. Stotine hektaa obala i priobalja su resurs na kome vredi dogaditi temu jezgaa i izgaditi nove elemente identiteta Beogada. Ovaj sistem beogadskih „jezgaa“. Žaklina Gligorijević is a manager of Geneal and Spatial Planning Sector in the Town Planning Institute of Belgade and a coordinator for international coopeation at Belgade City Architect’s Office.users. regionalne CADSES projekte u Italiji. bavi se studijama i istaživanjima unapređenja sistema planianja. zaklina. old town centre. Belgade Brownfields (including Ada Huja. Americi. kao i revitalizacija Kosančićevog venca i Savamale. staa a uvek nova tema Savski amfiteatar. Najveći deo profesionalnog iskustva stekla je u CEP-u gde je izgadila karijeru od studenta saadnika do rukovodioca projekata i direktoa. nasleđem gadova. and the Shipyard). Tokom više od dvadeset godina širokog profesionalnog iskustva najviše se bavila urbanim i prostornim azvojem gadova i mesta u Srbiji i Crnoj Gori.sbb. which can contribute to the advancement of the theme of Belgade nuclei and help establish new elements of Belgade’s identity. jer reke predstavljaju ogroman potencijal Beogada u izgadnji savremene forme. Osim profesionalnim poslom.co. Belgade Pot. jedinstvena urbana struktua centa gada sa autentičnim prirodnim jezgrom: Ušćem. konkurse u zemlji. old (Belgade Fotress. Velikim atnim ostvom i širokim wetlandom na banatskoj stani Dunava. Hundreds of hectares of river banks and riverside represent a valuable resource. starih (Beogadska tvrđava i jezgro starog Beogada. as well as urban renewal of historic ambiences of Kosančićev Venac and Savamala. Beogadski Brownfileds. kreativnim sektorom i urbanom reciklažom. Subotici i Crnoj Gori.Vožnja brodom: Gad reka Žaklina Gligorijević Ove godine Nedelja arhitekture odžava se u vreme kada stručna i profesionalna javnost azmata ciljeve Stategije azvoja gada Beogada. urban and spatial development of cities and towns in Serbia and Montenegro had been the focus of her attention 106 | ŠETNJE . prirodnih i urbanih. Projekti povezani s rekama i priobaljem predloženi su kao studijski prioriteti fizičkog azvoja. Potpisala je arhitektonske i urbanističke projekte i prostorne i urbanistične planove u Srbiji i Crnoj Gori. Od arhitekata i urbanista sada se očekuje da formulišu viziju prostoa kakvom gad treba da teži. Luku Beogad i Brodogadilište. email: ngligorijevic@sbb. posebno. Jedan od najvažnijih elemenata identiteta Beogada je njegov položaj na ušću dveju reka i.yu. Zemun) i novih (Novi Beogad) jeste ono što gad čini jedinstvenim. The Sava Amphitheatre. od kojih su se neka bavila gadovima na vodi.gligorijevic@urbel. u prepoznatljivom vrednom prirodnom ambijentu. The majority of the proposed priorities of Belgade’s spatial development are related to rivers and riverside as its huge potential: public space in the city centre. upavljanja i azvojem gadova. Takvi su Studija javnih prostoa Centalne zone Beogada. u Irskoj. For more than twenty years of professional life. usmeavaju aktivnosti ka stvaanju savremenih formi prema najboljim uzorima uspešnih svetskih gadova na vodi. This system of Belgade nuclei – natual and urban.yu A boat ride: City River Žaklina Gligorijević The Architecture Week coincides this year with the discussion of goals proposed by the City of Belgade Development Stategy. Zemun) and new (New Belgade) – is what makes it a unique city.com http://ngligorijevic. Architects and town planners are now expected to formulate a vision of the city in order to guide Belgade’s development in accordance with the best examples of successful cities of the world situated on river banks and in valuable natual settings. paticularly. u Beogadu. a u poslednje četiri godine uglavnom azvojem Beogada. na Kipru. Rumuniji. Organizovala je deset savetovanja KOMUNIKACIJE. koju promoviše od anih devedesetih godina u profesionalnom i nevladinom sektoru i na akademiji. unique urban structure of its centre with authentic natual nucleus including Ušće (The Conluence). One of the most impotant elements of Belgade’s identity is its position at the conluence of two rivers and. uključujući Adu Huju.

She had signed architectual and urban designs.users. zaklina. Seveal from the series of ten conferences under the name Komunikacije (Communications). regional CADSES projects for Italy.co.yu ŠETNJE | 107 . when it shifted to Belgade. were devoted to cities situated on water. Subotica and Montenegro. which she has been promoting in her professional work. she devotes her time to study and research of advancement of planning and management of urban development.co. Most of her professional experience had been gathered at the Centre for Urban Development Planning (CEP) where she had advanced from an intern to a geneal manager.gligorijevic@urbel. which she organised in Belgade.Beogad. creative sector. NGO sector and academia since early 1990s. competition entries for Serbia. the USA. Besides eveyday work.yu. Cyprus. gad reka / Belgade.com http://ngligorijevic. and Romania. and urban recycling. spatial and urban plans for Serbia and Montenegro. email: ngligorijevic@sbb.sbb. Ireland. heritage. city river – until four years ago.

Svetislav Ličina.Museum of Contempoay At.Stambene zgade u Baće Jugovića. . 108 | ŠETNJE . 1957 . docent. assistant professor. 1963. Mihailo Jovanović. . 1961. 1957. izložbi i adionica posvećenih neformalnim procesima tansformacije urbanog sistema Beogada i formalnim procesima reformisanja postojećih institucija.SDK Building in the Pop Lukina street. Mihajlo Mitrović. 1967 .Jugoslovenska banka u Kalja Peta.Residential building in the Pariska street. .Stambena zgada u Pariskoj. Ratomir Bogojević. 1967. .Residential buildings in the street of Baće Jugovića. Svetislav Ličina. član Upavnog odboa Društva arhitekata Beogada i saveta Oktobarskog salona. . Sa željom da se iz opuštajućeg ugla noći sagledaju neočekivane vrednosti moderne arhitekture u centru starog i novog Beogada – od Kulturnog centa Beogada do Muzeja savremene umetnosti – posetiće se sledeći objekti: .Ponoćna šetnja kroz modernu arhitekturu starog Beogada Ivan Kucina Midnight Walk Through Modern Architecture of Old Belgade Ivan Kucina The aim is to obseve from a relaxing angle the unexpected values of modern architecture in the centers of old and new Belgade.Restauant on the Sava quay.Filozofski fakultet. 1963 . Miload Macua 1953 .Zgada SDK u Pop Lukinoj. .Dom štampe. . Mihailo Jovanović. Grigorije Samojlov i Borivoje Nanić. 1957. Grigorije Samojlov and Borivoje Nanić.Press House. Milica Šterić. Petar Vulović.Energoprojekt Business Building in the Bankova street.from KCB (Belgade Cultual Centre) to MSU (Museum of Contempoay At): . Ivan Kucina je arhitekta. 1953. 1964 . 1961 Ivan Kucina is an architect.Restoan na Savskom keju. The following building will be visited . 1967. 1957 . 1956. Mihajlo Mitrović. .Faculty of Philosophy.Muzej savremene umetnosti. Ratomir Bogojević.Stambeni blok u Kalja Peta. Ivan Antić and Ivanka Raspopović. exhibitions and workshops dedicated to informal processes of tansforming Belgade urban system and formal processes of reforming existing institutions. member of the Stealth Group from Rotterdam and the School of Missing Studies from New York.Poslovna zgada Energoprojekta u Bankovoj. 1967 . Petar Vulović. initiator of many researches. . 1956 . Ivan Antić i Ivanka Raspopović. Miroslav Jovanović. 1957 . inicijator istaživanja. Miload Macua. Miroslav Jovanović. member of the Board of the Association of Belgade Architects and the Council of October Salon. 1964.Residential block in the Kalja Peta street. član Stealth Group iz Roterdama i School of Missing Studies iz Njujorka.Yugoslav Bank in the Kalja Peta street. 1957. Milica Šterić.

Miload Macua 1953 Residential block in the Kalja Peta street.Stambeni blok u Kalja Peta. Miload Macua 1953 ŠETNJE | 109 .

.

Prezentacije * Presentations .

komponente i sisteme napavljene od specijalnog stakla i srodnih materijala. Svesnim upavljanjem paljenja dioda omogućavamo igru svetlećih tačaka koje fasciniaju i privlače kupce u tžni centar.. SCHOTT In the headquaters of NOVARTIS Company in Basel. kompanija SCHOTT može da izađe u susret skoro svakom zamislivom zahtevu isporučujući proverena rešenja za širok dijapazon primena. mogu privući kupci i kako sam čin kupovine pretvoriti u nešto više: kako navesti kupce da izađu oduševljeni i da ono što su videli preporuče drugima.. Osim zbog svojih estetskih kvaliteta. Najbolji mogući pogled iz nekog prostoa uobičajen je cilj arhitekata: SCHOTT AMIRAN® smanjuje stopu rezidualne releksije na manje od 1% od odgovaajuće stope kod običnog stakla. oblagati i peskiati. SCHOTT je danas multinacionalna tehnološka grupa koja azvija i proizvodi materijale. kojima se postižu jedinstveni efekti u osvetljavanju. sa 17. primena solarnih sistema istinski se isplati zbog toga što vlasnicima kuća stavlja na aspolaganje neiscrpan izvor obnovljive energije. Iga boja.schott. oduševljava aziganošću i omogućava zaposlenima da imaju potpuno azličit utisak u svakom delu zgade. Inovativni proizvodi i tehnologije omogućavaju enterijeristima i arhitektama da realizuju svoje individualne projektne ciljeve uz maksimalne uštede.com/architecture Space & Light . Švajcarska Sedište kompanije NOVARTIS u Bazelu – primena džambo formata bojenog stakla kompanije SCHOTT AG za izadu fasade zgade velikih dimenzija: želja je bila da se postigne nešto potpuno novo i do tada neviđeno u ahritekturi. što bi istovremeno iskazalo inovativnost kompanije koja je vodeća u oblasti farmaceutike. Sve su popularniji i SCHOTT-ovi solarni paneli. Za izloge i druge komercijalne izložbene prostore proizvode se veliki formati. Još jedan uspeo primer kako se. i spolja i iznuta. Studio švajcarskog adija DRS – Amian® staklo koje gotovo da nema releksije: želimo da kroz staklo vidimo u prostor. AMIRAN nam omogućava potpuno jasan pogled kroz . Jedna od osnovnih aktivnosti njenih stručnjaka je bliska saadnja sa vodećim svetskim arhitektama kojima nudi fantastična.. never seen before in architecture. s obzirom na sve veći broj tžnih centaa. Od SCHOTT-ovih solarnih ćelija napavljen je krov stanice podzemne železnice na Aveniji Stilvel bruklinskog Koni Ajlenda – najveći na svetu tanki solarni sistem koji je sastavni deo gađevine. Zahvaljujući međunarodnom prisustvu i višedecenijskom iskustvu u proizvodnji i oblaganju stakla. diodes were used in architecture in an innovative way: as pulsating 112 | PREZENTACIJE . Svetleća tela od optičkog vlakna. Arhitekte mogu da biaju iz široke palete dekoativnih i bojenih staklenih panela. a dostupan je u vidu dvoslojnog panela i panela spojenih u susret. pak.Sve oko stakla Rafal Belda.. To je postignuto upavo primenom stakla sa specijalnim premazom koji smanjuje stepen releksije i time omogućava potpuno jasan pogled u .Eveything Around the Glass Rafal Belda. Time se postiže utisak potpune aziganosti i dinamičnosti celokupnog prostoa. In LA MALADIER shopping mall in Switzerland. SCHOTT. Tžni centar LA MALADIER u Švajcarskoj – upotreba dioda u arhitekturi: inovativan pristup primeni svetlećih tačaka kao pulsiajućih. sasvim jednostavno zastakljivanje izloga prodavnice. The interplay of colours in both exterior and interior is exhilaating and provides employees with a completely different impression in each pat of the building. budući da se gotovo svakim koakom nalaze u drugom spektru boje. zaokružuju impresivnu paletu proizvoda kompanije SCHOTT namenjenih primenama u arhitekturi. jumbo format of SCHOTT AG coloured glass was applied on the façade of a huge structure: The intention was to achieve something completely new.Space & Light . which would also underline the innovativeness of the leading pharmaceutical company. Bilo da se adi o zastakljivanju umetničkih dela ili pak o zastakljivanju tornja kontrole leta na aerodromu ili možda elektronskih ploča na peronima železničkih stanica ili. kompanija SCHOTT je proizvodnim i prodajnim kapacitetima prisutna na svim svojim glavnim tžištima širom sveta. Moguće ih je štampati. Iga svetlosnih tačaka odvija se u određenim intevalima i predstavlja atakciju u tžnom centru. zbog čega se stiče utisak da se diode kreću kroz staklo. Kao vodeći prodavac sa sedištem u Evropi. SCHOTT PYRAN® S često je najbolji izbor za zastakljivanje otporno na vatru: ispunjava sve bezbednosne zahteve.000 zaposlenih. a ipak energetski efikasna rešenja. www. ali ne i da vidimo releksiju sebe i onoga oko nas u staklu.

coating and sandblasting are also possible. solar modules from SCHOTT were used to form the roof of the Stillwell Avenue Subway Station in Brooklyn’s Coney Island. AMIRAN® from SCHOTT reduces the residual relection ate to less than 1% that of conventional glass. As a leading European based vendor with 17. the world’s largest thin-film building-integated photovoltaic (PV) solar system. Large formats are available for use in applications. Fiber optic lighting solutions that are capable of adding unique lighting effects round off the company’s impressive line of products for use in architectual applications. yet energy efficient solutions. It meets safety glass requirements and is available as a double glazed unit or butt joint system. Madrid dots of light apparently moving through the glass. Despite their aesthetic qualities. Here. The interplay of light dots. SCHOTT is able to meet nearly evey conceivable demand by supplying proven solutions in a wide variety of areas. In the studio of DRS adio station in Switzerland. AMIRAN is a superb choice when it comes to mounting at works. Madrid Memorial for the victims of the terrorist attack on underground ailway. As one of their main activities.000 employees.schott. SCHOTT PYRAN® S is often the product of choice for use in fire resistant glazing applications.Memorijal žtvama terorističkog napada na podzemnu železnicu. the company maintains a presence in all of its major markets with production facilities and sales organizations around the world. or shop windows. glazing airpot control towers. Special coating reduces relection ate of glass and enables a clear view into the space. SCHOTT expets work closely with leading architects all over the world to deliver stunning. fascinates and attacts customers to the mall: a successful example of tansforming plain shopping experience into something more. SCHOTT AMIRAN® was applied: glass without almost any relection. Thanks to the company’s international presence and decades of experience in manufacturing and coating technology. Screen printing. following controllable patterns. such as display windows and show rooms. Ensuring the best possible view is a common architectual objective. photovoltaic applications truly pay off by supplying building-owners with a never-ending source of renewable energy. Innovative products and technologies allow interior decoators and architects to realize their individual design objectives in a cost-effective manner. In fact. Today SCHOTT is a multinational technology group that develops and manufactures materials. Architects can also select from a broad ange of decoative and colour effect glasses. ailway stations electronic displays. The entire space is exhilaating and dynamic. Photovoltaic systems from SCHOTT are currently also growing in popularity. www. components and systems made of specialty glass and related materials.com/architecture PREZENTACIJE | 113 .

akustične i metalne tavanice. to hospitality.hunterdouglascontact. u Švajcarskoj. acoustical and metal ceilings. from retail. Latin America and Noth America give Hunter Douglas an unmatched worldwide presence. The Netherlands. do ugostiteljskih objekata. Subsidiaries in nearly 90 countries around the world let us remain lexible in adapting products to meet local requirements. Filijale u blizu 90 zemalja svuda po svetu omogućavaju nam da ostanemo leksibilni kada je u pitanju prilagođavanje proizvoda zahtevima lokalnog tžišta. Potfolio preduzeća Hanter Daglas sadži hiljade visokoprofilnih projekata širom sveta. od maloprodajnih. health care and educational/ governmental buildings. Major opeational centers in Asia. Hanter Daglas ima oko 21. and a Management office in Lucerne. to major tansit centers and public spaces. Poljska Proizvod HunterDouglas® Fasade: tip otvorena struktua 84R Arhitekta Czuba Latošek Management University (WSM). Sedište grupe Hanter Daglas je u Roterdamu. Varšava. the world leader in window coverings and a major manufacturer of architectual products. Naša tadicija davanja noviteta na tžištu zaslužna je za to što je naša kompanija pavi izbor za mnoštvo ugovornih rešenja. corpoate and commercial facilities. Warsaw. vodeći svetski proizvođač prozorskih zastoa i veliki proizvođač arhitektonskih proizvoda. solar control.com Univezitet menadžmenta (WSM). a upava je u Lucernu.000 zaposlenih širom sveta. the architecture and design community has specified contact products from Hunter Douglas. korpoativnih i komercijalnih objekata. The Group is comprised of 168 companies with 66 manufacturing and 102 assembly plants and marketing organizations in more than 100 countries. Europe.000 people worldwide. Austalia. Poland Product HunterDouglas® Facades: type open structure 84R Architect Czuba Latoszek The Hunter Douglas potfolio includes thousands of highprofile projects around the world. preko velikih tanzitnih centaa i javnih prostoa. www. Our tadition of bringing breakthrough products to market makes us the company of choice for an aray of contact solutions. 114 | PREZENTACIJE . stakla sa premazom koji reguliše propuštanje svetlosti i fasade. including innovative systems for interior and exterior window coverings. Austaliji. Latinskoj i Severnoj Americi čine da Hanter Daglasu bude kompanija kojoj nema avne kada je u pitanju svetsko prisustvo. zdavstvenih ustanova i obazovnih ili džavnih institucija. Grupu čini 168 preduzeća sa 66 proizvodnih i 102 montažne fabrike i marketinškim filijalama u preko 100 zemalja. Hunter Douglas employs about 21.Hunter Douglas Već više od 80 godina zajednica arhitekata i projektanata zapavo specifikuje ugovore za proizvode koje izađuje Hanter Daglas. The Hunter Douglas Group has its Head Office in Rotterdam. Switzerland. uključujući i inovativne sisteme za spoljašnje i unutašnje prozorske zastore. Veliki opeativni centri u Aziji.hunterdouglascontact. www. Evropi. and facades.com Hunter Douglas For more than 80 years. u Holandiji.

kao i maksimalnu udobnost vašeg doma. YTONG universal panels are used as a base for thermal and mechanical protection of outer walls. Because of its easy workability and green construction. rezanjem testerom i primena u oblogama aznih oblika • Materijal otpoan na vatru www. primarily for walling-in bath-tubs and shower cabins in bathrooms. sami možete adaptiati svoj prostor: sa YTONG superpločom 5 uz laku obadu i veoma lako oblikovanje možete izvesti sve što poželite! Primena: • Bza i precizna gadnja • Mogućnost direktnog lepljenja pločica • Otpornost na vlagu • Jednostavno oblikovanje. vetikalne i horizontalne izolacije podruma. levelling loors and uneven sufaces. pre svega za obziđivanje kada i tuš kabina u kupatilima. Pored toga što omogućuje zdavo stanovanje. installation electric wires and various openings. Upavo zato. Zbog lake obadivosti i čiste gadnje. instalacionih vodova i aznih otvoa. debljine 50mm – popularno nazvane superploča 5 – idealne su za završne adove na objektima. vetical and horizont insulation of cellars. univezalne ploče. In addition to all advantages regarding its quality.rs PREZENTACIJE | 115 . as well as maximum comfot of your home. the YTONG is also a material which guaantees fast and economic construction. cutting with saw and application for lining of various shape • Fire proof material www. YTONG materijal gaantuje bzu i ekonomičnu gadnju. facing fireplaces. universal panels 50mm thick – poluparly called „superpanel 5“ – are ideal for finishing works on structures. lattening uneven existing walls. it should also be exmphasized that YTONG materials are designed so as to satisfy the highest aesthetic requirements. treba istaći da su YTONG materijali dizajniani tako da zadovoljavaju najviše estetske zahteve. Besides providing healthy dweling. Precisely out of this reason. oblaganje kamina. za poavnanje neavnih postojećih zidova.xella.xella.Xella Srbija YTONG je ekološki gađevinski materijal. izavnanje podova i nivelisanje avnih površina.rs Xella Serbia YTONG is an environmental friendly building material manufactured completely of natual aw material. proizveden od potpuno prirodnih sirovina. Pored svih prednosti koje se tiču kvaliteta. you can yourself adapt your own space: by using YTONG super-panel 5 and easily processing and vey easily shaping it you can make whatever you like! Application: • Fast and precise construction • Possibility of gluing tiles directly • Humidity resistance • Simple shaping. YTONG univezalne ploče upotrebljavaju se kao podloga za toplotnu i mehaničku zaštitu spoljnih zidova.

.

UO Društva arhitekata Beogada * Association of Belgade Architects Board Ivan Kucina. Banislav Redžić. Aleksandar Stjepanović. Društvo arhitekata Beogada * Association of Belgade Architects Tehnička Podrška * Technical Suppot Banko Tošić. Ana Glavički. Banimir Popović. PR Zoana Đaković. Mustafa Musić. Kulturni centar Beogada * Belgade Cultual Centre Tehnički sekretar * Technical Secretay Ana Glavički. Ana Kovenc-Vujić. director Jelena Ivanović-Vojvodić. Marijana Strugar. UO Društva arhitekata Beogada * Association of Belgade Architects Board Ružica Sarić. petokaka (Likovna galerija i galerija Atget) 117 .Organizacija * Organisation III MEĐUNARODNA NEDELJA ARHITEKTURE 3rd INTERNATIONAL ARCHITECTURE WEEK Organizatori * Organisers Kulturni centar Beogada * Belgade Cultual Centre Društvo arhitekata Beogada * Association of Belgade Architects Organizacioni Odbor *Board Danica Jovović Prodanović. Dejan Miljković. Kulturni centar Beogada. Vasilije Milunović. PR * Belgade Cultual Centre. UO Društva arhitekata Beogada * Association of Belgade Architects Board Članovi upavnog odboa Društva arhitekata Beogada * Members of the Executive Board of the Association of Belgade Architects: Ivan Rašković Tanja Damljanović. direktorka * Belgade Cultual Centre. Jasmina Đulić Društvo arhitekata Beogada * Association of Belgade Architects Vizuelni Identitet * Visual Identity petokaka Dizajn izložbi * Exhibition Design Milica Maksimović i Aleksa Bijelović. Kulturni centar Beogada. Vesna Tomić Stručni saadnici * Progam Assistants Ana Janković Čorbić Davorka Tolić Milosavljević. Darko Marušić. Kulturni centar Beogada * Belgade Cultual Centre Stefan Mladenović. Bojan Kovačević.

Holandski institut za arhitekturu * Netherlands Architecture Institute UHA Udruženje hvatskih arhitekata * Croatian Architects’ Association (CAA) Zavod za zaštitu spomenika kulture gada Beogada * Cultual Heritage Presevation Institute of Belgade Arhitektonski fakultet Univeziteta u Beogadu * Faculty of Architecture University of Belgade Dečji kulturni centar Beogad * Belgade Children’s Cultual Center Društvo urbanista Beogada * Town Planners Association Belgade Galerija O3on * O3one Galley Muzej primenjene umetnosti * Museum of Applied At 118 . Belgade NAI .Pokrovitelji *Patrons Skupština gada Beogada * The Assembly of the City of Belgade Inženjerska komoa Srbije * The Chamber of Engineers of Serbia Direkcija za gađevinsko zemljište i izgadnju gada Beogada * The Belgade Land Development Public Agency Ministarstvo za kulturu Republike Srbije * The Ministy of Culture of the Republic of Serbia Patneri * Patners Italijanski institute za kulturu u Beogadu * Italian Cultual Institute of Belgade Ambasada Holandije u Beogadu * Royal Netherlands Embassy.

Medijski patneri * Media Patners Yu Build Forum Ambijenti A10 Yachting magazin Radio televzija Srbije Televizija Pink Sponzori * Sponsors Gafix Porcelanosa Alukönig Stahl Potisje Kanjiža Mašinoprojekt Copring Xella Schott Hunter Douglas Gemax Zelena jabuka Konkav Konveks Heineken Tecasi 119 .