\

I

I

Q__.

/flDil-tiID

H

ifll ....Rfi? qlt114d
'Q-4 '~-(fi"qT'

gq;."ICfi

eJl t"?fl an>

c.

Iz,

":'::riJ1lJ"1'TTqr..-e 302016, -

ttfrGr - 300264

"',

@>
IJ Cfli eJ CfI
ill. \!-4
if,ifiT(

m Cfi~On
W~
l'fCIT, ~

·Rfu
Co

qltll Clft

~

'~-(fI{ff'

fzRm~FqaFCfi~I,

~

l1{

qfufd1:£tI~11

dF\i1<ou

~

I

m-

QT1I1"5flO1.dIr!,

~

302

016

300264

~ ~t
~ 1rQUT q{l1~fl

m

11;:f)_M4f -2r ~

-2r ~

(~
qi1

~ lTIB

t am m8 cn1}.m ~ ~, ciM
II

t ~ ~ -B "B 1ft WTfu iral %1 3D {I 11Cf/ WI "
q;) en ~6'!:un
dl:'Fm

en) ~
II

I tl

~

l:JT1t if

m a:rrU; qit
!SijUT"

-m ~

1ft

11"TRT

m~mrtl
~

t

%~

-qn ~

ffiT11 ~

i=t

-2r 11~ Igfi til' -2r qft

Cfi1 3lf~
{11111101, ~{iqIUn,

t,

3ffi" -wR Wr -B Bn1~ ~ql {i~ II ~ it ~ 1fun
~ 31~

fllfup:j'j

t 1R All1l;::;q(1~1~
%
~ ~ m'l tifm l!cf ~
l61'R

am 1T m ~
"Cf))

m Hn

if ~ ~ ~~~ 'fiB CfiT ~ eft ~ fC1 tJ> 'WB'lWTI if "31tT

-a:rm ~

cfi'r

lWill ~ I

-aPrr ftr;cl
416,~~,~~.

~{,

l:fif.1 :

( ~)

310975

3=!'I<::tOn,,~

~

~

~ chl

3Nft ~ if ~ 1l0:sfC1lW ct 11TtlJll if
fPFW-"l<;lf'I'ill qe;H\>Jl

-2r

31j'l1"Cf

l1l1ll:

if

mTR
7ifi ~

~
~

tI
fc6 ~
~I
~-

~

~

\l'l{

1'6 act\itl ~

~P:UfUIChdl ~

"B ~

"$

fil HJ q eo IfI ~

~ ~ "fRf cnt PIf{ ft::'1 "ii:fR a:r-h:r

~

-il {lq'~'P3<::lf'I\J\ 1 451{1>Jl w:R 9<';r'-'H1 if ~ ~ ~ m wit
q{l1Ba

<i1

£1<::1 h(~J C

<ii u :sfH;qj
"CfI% -;;rn WRl11
.q:ff CR ~
~~

#tCflI"iP-i
Cf)1

Q\l11 41d1Cl('( CflT ~

~

f.IT'bf
fHI'Q11;q

t

:fJ: ~
~

~ f1~~
C1tl
\Il1;q: ~ cn1 ~ ~
I

fC((l{OI CfiT

CflT!l

J

%
fi·oq{OI

>Jl'i -s11Cl'i
I~ T[(TI.

if '"Tl: ~mu

Cf)1

f1:rillm

%~
II

1ft ~
"

~p ~~ ~
fChOI{1 ~

\JfFl ~~

~it t .~ "WI "WT \iR1 U ~
fj(~OI

1]"{i

-n

l1ful1T

'ffiT

&ro ~

CflR - ~

1fl1

m~cn«nt

3lr

~H201

-n me

"Qir' ~

"it

tTlC

quft f;<j{lJol ~

"CfI% -m1 "flTr{1111J,"{T
f.:1 ct <::Cf1

-n

~l1T

"WT

(~ )
~ ~ fjt!{lJ:j ~ "'Ef{ ~ ~~

:sf. ~

ft:hr q

"{p:r~

'qyqi
~

f( ~'hr cn;.:'t ~ "{T ~T ~T \ifR11 CfiCT t1:aq,~t{T ~ ~T[
~ "CfiCJOO ~

31ri ~"{

:mi .~
c,

m

"6llTT f.rcr~ t1cPl~ WRP1 ~
'Sf{

"CfI% ~

"6Tfft C1TTft (ffC1T

( )i

)

( to. )

~~"UT

(~ ) ~n:~ ~1qruft
~ m2T U fPI>(I'"'IeJB

'~
1.:1 ~miT1J1
~ ~

~i1lct4)
(q) Cf1%" ~ wrUli ~ fl1;rur fqv:fr +«fT{~

fildl4fi1

-m ~
~

:WI'lP""l~IB

~

~

<SffUT ~
11fUT

3lW ~
31t-.l11d~n: ~ 4{11101 <:1 ~TOl

efT
~

~"\Jf

aifcf
~

3RCli1'

Cfii~ T.£rct
"{Ttl ';fTl1

%~

~ <IT
7:fJ

CL ~

ffi ~

1iHfUl~ ~

~p:pn:"UT l""IQn:~

~T qruft

~ ~ m "'JtT<l "1iffi1
Cf1%" ~
~1li
11~

% "Uff ~

\jffl1 ~

-m "'JtTll 3'14 'tl ~Fwt
~\lf

11-;1 "1if(flCf

(~ ) TT ~ ~cft fuQ" ~TJ1cfUT1' d~
'l ,1'"'1 >(01 "i1Ql'lT'Jf :q
3WT .qn: ~
Cf) 1'31 M

aifcf

rl ~l

CfiT t:R '"'I61i(~

l""Iifu" ~
TIJ:l CfiT~· ~l ~

~ -&lTFT lfill<ll 31TT1 Cfi1 ~ ~ ~
~ ~'CJlT ~

( \S )

~ ~ -q Cfi0i ~ fi:R"& fcf?:IT 1"16 H'I'31 ~

%
~ "\ll1"~

1fI~ ~

<:rT~t~~~~~ -q
\iRlf

1if ~
~ UfTCf

BJI'tIl4C!>IB ~ TIl4'C1{OI

F1HcilIlB'{~ BI.I{11"I Ul1~
~ 'i:ZfTCI ~

q;%

~Trl

@iq~~

~T

( 4. )
"'lTti-:;:n:1J"[ "t:f6TU'31' qff

-q

CR'Jt" ~

% 11lit ~ ~
~ ~

if ~

~'I'l~

(t )
1{ f'"l1@ I (R

~

l11:(ft ~ q ~ HI'JI

,("\Ii HI 11 eJ B .~'
'qf'l ~

'l-1T{

fjl I;:: 111 <!J fI ~

tTUiT fi:f:ml
~Tirt
"'lTl1~1Tf

u·m-rrr
";f '~

{1f{5l111 ~t

CJi1l ~

~&lT cp{
3iit ~

cfRT' 2f:i: ~~
WRTl1 ~
I

t

1flq

;fTq

;ffq

~

~

7tffi

~
~"Rf

Cfi1 if

~1~

11R

qfu i$f[\kSffi

~3WTi~~~~~CfUT~ ~ 'CI~I 1m ~ >( if {1fcX511'1fi:nn:ft ~ f'"l1@1 (R ~T ~, ~~ ~ ~ 1frq
( \9 )

,(

G)

(

.~

)
l:fOl
Cfi1: an::5m ~ ~

( ~~ )

~
~l

c::m

'fill < 114 ~

~~~Q1~~~~~
C:1Rl f?fR-m CflllT l1Rd"T
tfUIT tfUIT ~

'RvIT :aTffi w:a
"{T'tlT "{Tuft

fFI <114 Cfi {1411 Fd
Tf~

~

~ \lJTUft
"{T~T

~-~
c.n%'

c::m

lllCRfi \ifl11 ~ l1Tfu Cf}\11 ~
l:fOl
)

~W .7JAl1 it "l=Iifu
~ l1lOT~

TJ"aTR "BloT

"if

"{Tvit

"aT~CJnl

~~"{lW~~~{r~

fcn7:it ~
~ ~

"it ~

~
( ~~

tR ~

'fill {114 ~

Cfi1: 3"i {~ 12: I

fil H 114 Cfi UP

!fa ~
)

11fUft ~ \lJTUft

( '< 0

en%'
C1@

emf 'Wl"{rq

~T-n~) ~
Tf~T

Tituw '{l1T :rrc=rni Q"T
'lj~ ~

'l.0R Cfi«IT

Q"T~C11 31T~ "{T 111iT wID 'iffi 111s!l M ~ '81 sm =t 0 "{T 'q"{ .'q"{ -;sft"{l
~ ~ GRf GRf '"
Wl"{rq ~

~lm1iR

-m

Q"T

GT"{T
~T

~
~
~

G"m WRrq
i:hrdCfl ~

~;ft Q1
~T

B 'i\il <i~RIl

~:"& ~T

11Ta1 S:13

<DoT ~
<fiT ~
W1Tf11 ~~)
( ~)!

~
~
31Tq

~~

rmn
Cfil'l

"{Flff ~

'o/TCWT fI \iId1 <i 'lJRrr

Cfi«IT .~ GT"{T

1:ffu fZilBCfl ~

ftqfu~ q;1 G:RfT

cn% c::m
~ ~

( ~~ )
"BTl"{rq
"{TB ~ ~~'6~~~~

m
)

.'1~CFi
1"FH.

Cfl"{

"BTf"{rq
~

w=n
~

B \i;Jj <i r~ d Cfll
~~

~"{
wit..
"3)T.f{ ~

'"

~m
GRf

\jffct

l1l'll1"T ~~

"{T\l(l1T

Cfi"{ ~~

."{lB

'l.ffiT

{l

"fllll ~m
= ZSI@l

c:~t

~

~
tfTB)

~
~. ~ =

'B1T"{rq "{rq ~ .~
~.
('fRl

mCf&"{~ CFi Cfil:

"fllll

~

3m ~

3W ~~
\ilICj

~~
(R Q~

W

ffl

(R

1?rl \Jffift
.CL ~

~l{IBi"Z'1ml
19:R9

\ifm1 ~
wn:Tl1

~

~

~

~iT ~

~m

r~dCflI{l

3l'm~,

'6. ~

= ~,

t... mu

=

110,

(@f(1'411), ~. 'llIOT '" l=R::,
=

t,. ~

fiR;R:-tfriT
(.~
)

.( c )

( ~4. )
~~~-;:rr~~~~~

7
~~

( ~l )
B;j\Jj<1 fPI(ll1 l1QRI\ii ~

~cn1:~'lFl(f~~m~
~ ~ -"dlW-r ~

l!3 ~
% '\1,;:fr ~ 31"rl3; ~~ ~l
"~

fl

cL ,P"lG:rt
V-1R ~

~

r-qct(1ll1

~T 6fQ(fl ::t
~
~

qU r~(I<1ll1 ~t
31EI'01en { lft{r
"T'T'TT"T1'""'I"r

"U ~

~
~

'l_{ ~

"Tfft~

@IEI ctl 'tTrat

'tWJ ~

RiR ~ "q'p:f -n qft -;p:qfu cfit ";f ~
( ~G ) -Ba
c@ ~

cn2fif
'\1,1 ~

ff'Rfil { '0 !II lO£"ct"
~. "\

~~~cni'r~~~~
fPHll1
qlQ ~

{'Il1G:r{ ~

(~~ )

7Jrl, ~ ~

R ~q)ol Tf@ <:1RT ~ "\" ~dC1Cfl "C1lGT 1T{Ul) m~ ~. ~
111: 'tjrf ~OJ

flllUy q%?:IT ~

.,.

"\~ 1"fr01T m~ rQ(I Cfll {l

<SWlT ~

fPI{Il1 q% 711 U11 ~

"GAT ~
~ ~

~c:'T lH1HT U(f fu" ~ ~ cnl 1ffil fP 1{111 ~?:IT ~ 'fffi cfit ~
"BliR
~";f

{mit 3WFf l=Rf CR:T f'"l<:f)u(T ~ ~ l1(f cnU f1i*ufl ~ ~ it iril "'l1Ttt mu {T c;q Iq ,I{ "f.9~ l1a fq '0 I\ill "t9ifU

tt ~

1]11~t~am~iti~
~ flll{lt:l

~

en%"
(

71T"UlJ ~
)

tr ~

(

~\9

)

~
~(f CO{

~
~

fPI-{14 ~

"QTS <1 10 II @

(fT ~a' "Qft~.., lift %BT 3Wli';) oR 31B- ~ tcruT ~
fa<:f)Iu''j
-~
~ ~
t:f){

tSfn:1iT ~a ~

~

~

aT

"it frd"
~(f

~o

~
~

t9ici~ ~ to
t<lT11

fPI{ll1

en%" ~

ti~

.., 3lffl 111<: {"i q {I A <; 1'8 cn% if ~ ""lJT "B"Ri if W "lIT ~Ht if' ~R "f.9TUT ";i tfhf 11m 11~ ) 'RlTJ1 {ref ~ "\Jl'1.1 it· ~ Ell ;:ft i1LJT~ "?;TcZ 1"QT 1.T{m R1T mn Cfi"r-uft ~ ~~(f "{T ~ .., 3iTcl 11T{
Cf){~(f

Cfl{-uTI ~

{l ~t

( ~o )

~ mm col v:cn TfC1 ~
~
'q"lff

(~~ )
~ llC1 ~

( ~(! )

11ln~T
uq ~
~1"t1tc

~

~ ~

~
Sl)~

~ fillUl1~lfi en%"

fill(lli~lfl UIf ~ 0R~

3TId ~
~

m~
~

am

~

.f:'........-..~I1'~B{4t~ ~

1ffiITLf"1 ~
~cn

it ~. if"Cf\lJff~

~

. if "Bit 75'fTUft'

fr.rnl~ , fB{41:s

310TR

.~{fh:{

~~

3HTr ~

f.iR 11ft ~ ~ mm cit ~ llC1 ~
( ~'? )
GfTI1
~

fcii§ufl ZIG TfC1 ~

\RfhT eft

fl11{1l1

~ \ ~P-li ";{ \ruft ~ ~ ~~ cfh:
l1{'OT~

11ln ~9111 -q~" if
6R:q~ ~ fl'RIB ~ Cfll1T2:

f,:F'T'~

./

an:fi
~

col ~
~ ~ ~

if
~

mcm ~
q'Jl~l ~

(~~ )
.:q 1M1f1
~

~~IC1lqul

3lT3 ~ ~

"CfiRs;:r f% ~ IChl

m~ ~ ~

~

eruIT ~
Cfil1TG ':(

"Bl('fT

if
~

"BTrt p::f BFTT -;t

~
~

t~

GfTI1 qff ~

"B(f -:q{1Tf m ~ if ~ ~ 'qlctlfl

'lWf ~ T

'Tl 5:: {Sf "&T .~ ~-m ~ 3i ICflI~t (11ft ~ tt~ "Bffi ~0Jf <f~ d iJ1 [Fen 41 B F6 q Fa l=lR 1IT2:
~Rft ~
6 f{:q~ "ffif fP IfiB

en%" ~

"EfUTr -;:ftuc:

( ':(~ ) "B(fT -::rn:
'~p I

( '?~ )
'9\ ~ ~
~

'fltT

~'OT

~~'qf1l·Ul ~l(fn:
"lfT

"fTlRp::f ~

"Bn:i if "BR "lfT "BH i -q' "Bn: ~Cfl l1T'liT' tT ~ tT c_;fqc 3"{n: ~ 31R \ifUT 11 C1Cfl2: ':( ~I ~ f[_{l~ wn:~ "fiiTft Cf% <nit' -it1 -::r w "BerT =n 'fl ~T \jfu1 ~ 'l-fTTfUT c;TIfn:

rei q 1'""1 ~&lft ~

lW1f
~

err ~
'9\ ~

if
~

lf4R

% en ~
~~

q ~ .~
~
"W1
";:f ~

~"W1
iijpT

3FR21 ~

~ 1Ql ~ cow % ~
Wl1p::f ~

6Ur

~t1{111

~11!,CPUf ~

~

f'""lfdll1

(n )

(

~\9

)

(

~o

)

1Jli 1f\TR

~

it ~

m -;:p,: ~ fi'rT 1£9 %
(i

11l:sr ~

'&1 ('11 ~ U ~ ~l it ~ +IT:sr\ifTUJ

~ ~(ff

~

~m 1ffi:

fill{lY ~

Cfil
~

CFi "<h\
~ \iR

~

en Cfil cfrm in:
cnT41 in"{
~
Cf11i~

-qun {lfci3;qI{~ ~

'qUft ~ffi +=TIT tTR ~ ""fltq (OP I{111 2l fit f~ ~

cnm

-m tt
~111:
~

mea

13~

31tur
19TUT

a1~1 "&(T{ ~
Hlfq iii
~ fllQ

cp{

Cfi{ ~

com u&'t ~

Q~n:

U11 'l1\JR

f.sR ~ ~
( ";(l

@hflC1l it
)

ct&t ~

1Cfl~

,.in {"PI {I 11 en%- t q) cit cmn m
( ~~ )

"3:i~ ~

Zt~

~rat <n
13,"& ~.
~ ~

{OP 1{1l1 I fl

< fcfiul Cfl111 "it 1J& if ~
a:rrffi
"'1
T.fTl1 ~ ~ i'itChClI(!O ~

"{tr-lT

111:1 ~

-q

"{Tl1
"'qT11

WI QTCfili
311 d
~."

Cfi1CTT ~

~

1W1t1ft f1 ChW ~ f1Cfil4 ~rat <n "{~ 'R1 ~ ~ ~li1: "{Tl1 (~~ )
~ ~ "\if1TIf WTflli

W

~u ~u

Cf1
"'g~

m
".~

fP l{ill1

cnt ~ Ji~
n~

311 '(3<.\1 Gil'" ~ ~(;{

" -en:fii3 \51
~

lifu

m~
l32:J"R

21Tt

~~ W~

~

firm 1: 11ift ~
~
(OP RlY

313 ~

ti ~
-qm

~"@lTT

<S1R

q%"1,
( ~~ )

Jim 1ifu m ?:ffi

RQit Rrl 'qf{

~ ~

~uft ~

~'qTTft

'INHI Cfl CfnCfi CfiT111JT Ch~ q; <hI 11

?WIT

if \511.q ct I~ ~ cm{·~~mWR1ITm~~
~ ~ fPHll1 ~ ~

"Rfit

on ~

il ~
";f ~

\lR11l=RUf ~"@r:I ~
~

'mlft

in ~ ~ ~lTf ~TiT ~cT \lfTUl QT2f C11T ~ Cfill1 T "BR1 cnT ~ :m 'BTn q:;l; cinsnUl fi:Rn -2r t11Tr u:nU l:f171 Cfi't ~ CW1 CfC -2r q)"{ ~ ~1 (rRt 191C:T Qf;q- ~T liTZ l:fUlT if Qf1JT "Bm ~ Tfr 2ft m1Jl fiGT ~G) ~

"Bm

m

( 'f~ )
-

"

( iMq ~

.~~

)
Cfl{

\0
+PT ~

( ~G )
~ .<m1 f1ll{I'""I .~ ~
~"Uf

~({t~~ ~{On ~ 0 n
~ -aT
~ ~
l{"q(ff ~

lllf~ 4 i 1ii1:

~

cots

it

t

l:frn ~T 1ll ~

lTli<fT ~

Cfi\ ~
3WlT ~ 'tR qft;q"J

Ul1 'lV1T ~
'qill ~Cf)
(R ~

3WIT 2.ffi1

-qufr ~

~

~

"ffTn:Jl1 lllffl4i

'Qlf
~

fl
Cfits

(fl ~";ft -qrt§T ~
Cf){

ur

ftA

"l1"fu

>:il1CH"n

"\il"Rfl" tffi~

~
~

3Wi't ~

"tn: ~

ffi ~~ lTrl ~

<R~~W~Cfi?:~mu

~

<m=J WRfl1 ~
( ~\9 )

~"Uf ~ l1Pn U

(~~ )
~)CfUl ~ ~f'ift

% %~en:Cfit~~~fcR~
lllfMl1i

% <fun %

eruft ~i~T~
9\

en:

*m~
qft ~

~

~

fPI{I14 ~ .~ U11

Cfi1: ~

·mzr
~
CfiK1"

q;{

tt
cntt

f:lful<:flofi

Cfi1 ~

1TIUft
11Q HI >J1

"fIT{

1: ~

3:rrqtJJf

q,lm

J,=!JI{I~ ~
~JqUT ~

~on:fld ~ ~ ~ ~Y;Jft i=;f1Ift, ~tsT"BTi
( ~4. ) "fT11l:Tl1

* m~
3i~IMIC1 "\SfgT

lffiit

~

-qrufr ~

~

~~~cfit~~m31fif

~ ~ m~
fP({ll1

-u "\ifT<:r ;;
tt

'l'fltJft

q% ~

~

~

'tlFul<:HOn

( ~{. )
~ <m=J -wnm ~uft l1Pn ~
~TIfT ~
1

~

~

"EfUll -qy;§t ~

l1RfT

TfTST aTI"Gl
~ ~

3'1TffUl

31l~ Cf)"{T1J~1 31T~l TITSl
1J~)

~~~~~~~'ql1"®T~

-&Tit ~ ~ ~1 <it ~'t ~
"fPll:Jl1

-q:g <:11 'GT{T "&rsT "EfU1T "(SfR ~ "\SflST

'*l ~l "lI"m ~

ffil1 >:ill ;q (11 oTS~"

it
~

fCfl (1 'i I
">J1l ~

m=t
~

"1 efT
(Ff

ll-q ~

:JUT
~

n fq;;; U

lofq;;; U lWJ

1lP1

fl:rml"

GJ;IT ~

GT"f1 "fflllJl{ \1,1IIT l1~T IF!: 11M

( ~G )
"'Z

(

~1.9 )

( ~~ )
~ ~ ~Tll

( 't~ )

~-&t Rc1 fu~ ~ ~

lJi~

m~";)'lim
-ij~ ";)

31Wf 41ChI{i

Cfft ~
I

rrTCl
2Wl

7ffct
~

~
qft ~

~
~

RH\i\1~ I{

.~ ~ ~ aT ~ ~ "ffiij
~"{

a:fm-ur "tflR:T~T
mU1R~"{TIf~~~~

m

fPI{I14GIB ~

qm

v:rR ~

m
~ ~1~

lfTql
~

:!~
~

If]""q1 ~

~~1 ~ ~l ~"{ 3lBl1 ~

~m

~ml"Cfii:
cnl ~
~

111fT fTlq: 1)"(11 ~

"@i~l Qi~l

~7RTll

lJi~ 'Bi~ ";) ~
)

fPRl14 <!JB cn%" qm

( 'to

( 't~ )

~
~

~

~
~"ICfl03"1 ~

W ';f "ffiTi't QT~ ~ ~ "311R mft 'If'l'<.TI~ ffl{\i\OI~ I{ CfiU ~ ~ 'lfR1
~ ~ m C1 lI"""flfl----'
~~ '(.(> I ~

m~ ~

'ifUTI

3TI3 ~
";f

Brfr m~

f0

tRf

~
lfl1
~

lflq ~
J

m

"{I 'Sl f-i g 1\11 cfitm
"Wf ~
"&fen" lJl1R ~

fPI{I~C::IB ~ 'tZlR ~ ~ Wi ~
fjll{18C::IB )

Gffil
{l(f

UlR ~ crill

f~dCh!{l

~w I ~

.....,....rl.,.,

~

~
~

~

tmSft eJUft
~

3TI3 ~

ft;.l tRf

-&t~ ~~
"BTtI ~{

cm:1JfT
'tl0lj
(

11ft
QT21 ~
ql{f

qi\ Cf1{ ~

~

( 't~ )

)S)S

fl:r;r& ~

~~~'1-MB15fm~~ ?irB .l3Tff ~ 1lWT ~ ~ ~m 3Wit ~ "FcfluT CfilB '5Wkn Cfii~ cn8 tj {JOO1 {I \jj ~ % qq;l '6 ~ldfll fcnul 'lW-l
~ftr;:r@"~~~m~1~

CF1 m ~

~

\j'fp1

~1Q ~T
til{

."fr'Sl" ~

7:1i it -en \if{Uft ~ ~

fu (1<'·0H
~

~

"ChWft

tlR

~Tit "CfiTffi
"'Sl"1 3m

rn tI

7JT't t
~{

ill ~~ ~ cit
Cfl~

\if1i ~ ~T{

1~
~l{

"BTf{n1

~-a ·~r~rmT

3WFIT"6 ~

"iSli Q ~

"fr'Sl" \iIlqf

fu"(fCfil{

( ~l )

( '('{ )

1{t<?t
LfTCf ~

m ~ 11m .li-l
if
f1Cht1'81

( 'g'4

)

( )!t )
(Ff

m ~C11
~ ~
{1l"F{ It=!

B=rm ~111 ~
TIff ~

~Tit ~ it ~
-2n ~
C¥I

m a~{C11~m
~
"'qC

~T fq ~cm;"I

% % ~~ ~

~

~

~ eFt
~

m 1=pf m
WRf ~

~Qld{
tm(f{

~ m~
~

en%"

~

l1ill

11'1 Cf9

if VCffi1 {T fc:l ~qIf!

-qmr

-ern. ~ % ~
%% ~

i%uT ~

'lNa

'1 nl lfl ~
U~

Fflul

cL l1TC1~

cLl1TC1~'U'&m~~~~

~ Qrl If.1 Qrl
( )!~ )

!"11Qld{

( 'g'G )

-ma if

m 'liffi
1

~

m 11G \Jliur
.Cf}l"Zfj

~

~

'fPHIG ~

~

1:Tln:TJ1Ch ~ \TIl ~
Cfl{ Cfil'<n

4 {cii!! 0
~

~un ~
Cfll1l

Cfil:

1l{~ !0 1

-qur 'l~\;T~"1-;or ftH'J"!16R

~

-q' 'qT{t 1ifUft if "BR1

m

q:ft.Cfll: ~l {1l+~~1 ~

~p:J

~
~

~ if ~ 'l1ffi .~
( )!\9 )

" . 3Ri Q{IHcil1:l Cfl WJ1

it

~1'qITT
~

HHl Ch 1 {l

1:JTUft· -q' ~T

~
~

~ aT
~

cpt w
~~q:)

~T -z;:rTt ~Ql ~ ~ ~ % ~ nl Chi~Cfl ~ ~ ifil:~ ~Lf{ ~QRl
~ ~

fiT 1i(f

fPI{IG

#

m

'qT{t

( 40 )
-, ~ +T..r:i.,.............~ IflFi10I6]{

:len T[tlRT·~
Bm
@ jCl

Q'T

~u BTT{P1 Cflit

~

1=i ~

".

~ iC1""i1 ~

Cfl% <m1 wrrfli ~-uft
fil1@1
(pl

BRl1ff

Ch &11 <,it ~

:lefT

T[~Tft

~
3=1'h
~

1I: cni~
\Jlll(l ~

~m ~1
11 ~
-cr-

~

~

r.ruIT in
l"('flIT
-,

~rm

~R

nmm ~·1 ~ 'i m <=flU mn
~
"fm1

1161{1'J"! ~

% fcmm ~

~

3::r{2-l -;or
-,

31rTI

.~'hR:ft 'ljTfffiri ~

~-fT~
~

~~R

%~

TIT{

~

<n

t

~T[ ~

-;ft ~~

...,_r:;..,.....--rr~

((1{'J"!0161{

~

~

~l11

~uit

"BRl ~

ffiCfii

(

-:,l o

)

~ en a:rrTt m eruIT,
~
.~

( 4.~ )
fPI{I14C;lfl f1{~UI ~ ~ ~ f(>(1CfiI{l ~

( 4)$ )

f1:r-R9r "ill ~ ~RT

(R

mt ~
Cfi17jf ~

:~:P RI14G:IB ~

~

if ~

1~rol t

m<]UT ~

-wrm ~ ~
-;;tnT ~
~

~

WlWl~U(fK-lm~~~

~ ~

11iit

.~ en a:rrTt m eruIT
~ ~ W"RTl1

fcfi:lfr ~

en ~

t -elll 'qRT
l:fc:: ."ft~ ~

~ l1Tc1 l11rRl\jf \T.it ~
~l11

iT ?-lR1
'ffRT
"CfiT;Jf

,\T.RT

fP HI 14 <m1 ~

fi:RGr o;r m .~ 'U w RIG<If1
('-\'-\ )
~ "Wl1P1 ~

,\1 ~T 'ffit

~"fIl\if

( 4~ )

\1-uTI ~
~

~

11 ~

1 C1it

fQ(1CfiI{l

~

~~
~

erurr

~31T

m{'l1;:H$I{ ~

fRm ~
~ ~

ft ~
-wRTl1

~ m 0'FIl "ffIfr ~-ufr ~ fu(1 CfiI {l
Q"T~
~

1R:m ~

Cfl\TIit

m

Cfilft eft ~
"1

~~
c'lT&T

~ iI1 ~~ ~"C1fITft~

tt

~ 31f~
~

B0l

1~·UfR ~ ua 3l~
GTB WRTl1
~

f1~I{lG

m ~RT 'lfRT Gll<f ct tit 'i2fR f<rHi(1
1:R

~

21i ~

ln1Jft

ffi@ l[i(1IU

n

l:ffift muft 2Ti Tf1~ l11ufr
'l ffl {\i11 ~ I{

( 4~ )
~ ~ 'fflf{Tl1

fir;r& ~
~Pl ~

u "4K1''tffi1" ~
~~1;z

-q'

Q"n:T 31flfT

~

'tR11

cn1:

m

m

( '-\e.. ) 'tFl 'ffirt ~
~

f1JI{I14

iSfR ~ ,\15

f'Q~
\1 ~flfT

if ~
1;"lit";Jf ~

'ifR

<SiR

f'Q~

ltffl

Bit

~ Ci5\i1 ml 1fT ~Q"

'Tn"@' ~7:JT :(t~T Tf161 l1T2l1 Zen T[T-sl 1iT~l Zq:) ~T it" 'qlTfT TfllfGfT cn% ~ 'ffTf{p:f "QT21 if Q"'hT 3lTlfT

Cfl<

-mm

'~nl\Q ~rfft l1Tm "GTffi ~ ~ ~ <n iSfR
'tR mfi ~
"1 ffH\i11 Q I{

'tR11 ~
'(. Cfl{UT '" ~

~

CfiuT, ~. ~

'" ~

~,

~. ~

~

'"

~C'ffiSll~

(

':;i ':(

)

( ':(

~)

(

~\9

)

(
(f'1:

~o
-,

)

~

~
<q[Tf

Wl1:Tl1

"Hit.
~~

f'l '1 @ I

~1
-rll1

U quft ~

~ (?fTil

v:rrtt
\Rf
(ijTIf

2ffiT

~(R ~I ~

-:-..

fPI{lti ~
m-{
'1{(fTq

1lCR

~

(fUTI

-,.

+TTl=;

rflOI~11{

""TT1'TTrr

unfr C1f1l ~

am ~ ~ ~ 31m~ \1 31f~
~ "WRP1
(

7Rl ~ f~ cn~ \T 31"h

cn1: ~
';f ~~

f<R
~

G:fl C1lS ffil?1
~

in ~
~

~

lffi:
~

m
~

m:c

\ll1

~

iSfTB 31111~\

%1 .'q"fT[ ~ ~ ~

~

trit"

f'l'i@1

(f'1:

mtt

~m~

fc:R.rn

fP I{I ti c:n%" 1lCR

'ffUlf ffi 0 III ({

t-,l. )

( ~~ )

~
~
-,

~~T11
';ffl'(;jj0I~I,(
~

1l~
~ ~

-,"' -<.91""11 Cflt:J llJ I m-m ~
"'

f'l '1<91 "(f'1: qFft

Cfit
"q"{

G.Tff "frRT11 ~1

~

~T fq ~

~Fl ~B "BliR %';f

~ZT

rn

'1\';fRT

~

m ~ ~~
~ ~ B ~ '(Iti 1

awn

~~

fc:rf<l ~
ftFi{ ~

..J1{ld)j ~

Uffi ~~

lR~T{T

~?:1 f1luTr

"BGf

\illcri fuw:nn:
ffl {1J1 016H

Tg Trffi ,\1 ~ 1lG" fq'1 @ I Cf'1' 1ff"lft
~

wRr
~

~

enD ~
ffl{;jjOI6H

ft.;:rlrt ~,

ljCflfu

CfiT ~

31f~

~

"Wn:T11 ~1

2ft ~T

mm
trr{T

( 4~ )
~ ~ fPI{IG ~

7:fT ~

~
C1"&

cnmJ 311lTffi ~
:4hl«l ~
q;) <m ';f ~ ~ "WRTll

f0 fCh(i{ ICfl 311lTffi ~
~ if

m~ w
cnmT ~
-:qn:

(~~ )
~ ~ ~FRTll \TB1Hl di f'"l q 1 \l1

"\liQT~ \ifR(f
1fUT ~

TRFit

it"

1J,UT 'lffiT
~

5:&
~

~11l1"BGf it ~~1

:rmm t:\llJ
)

s:s q;) ern: ';f ~
(11 ~

~
l1R

~ "BTU ~
iSf~T{ "&Fl

-msft fcf;ur
~
~1rf

"1~

~\"RrP:fl
~ ~

3lf6"T ml1R ffTRTll

~ "BjP1

"qi-q ~nT -rn:T~ it" :l'U'f ~T

(

~'6

( ~4 )

( G~ )

(~~ )
"fI,lTT ~ ~

Cfi1 % ~ ~ ~ ~di 1:f~ 'Sf{ it 0- i -qr{ ~ ~ _Cfil:T Cfl1iT{ 31Tll ~GTC1 1:1 t@ ~ ~ ~7Tfu -q' \lfP-T 'ffii 'BTTfu if' ~ CRT 2ft ~ C1q 1 BW "flt ~ "B1T{Tll 1JQ~ tl"UJ t <qli ~
( G)! ) ~ Gn1 ~1l1
f1:r;ng ~ ~"&T liTZT

~

GR1 "ffTT\1l1

lJQ"~

"W3 ~

~

-it"'\ "Cflt ~
~l

w RIA ClIB ?:fi%"

~ 3:rRl ~

~

"Tl fcn?TI ~
3111:f ~ ~l ~

~
\lffi

~
en%"

'Wl
3{fq

fPI til'! Clift

fcnuf.l ~
~p:fi

31T1l '4\11T{

1: ~(ijn -B' Q"T7.l ~ "W9 ~ ~ :fl fc:n7.ll ~ ~
( ~\9 )

~
~~l

'q:r1

~m

~

~cn a:rtIT"{ ~i

,\T

"&TBl

til?:T

"@ruT lJfl1i

"\T '~1Tfu"~

t

~l
"1R

~~~ % ~" ~ m
~ flICfl(~ I ~
@

c:R1 WRl11 31cf't1 ~
U 3TIO ~

"{T ~ B1Chesl

~~R

\jflq Q"<1 1:f{ 't1~

~"B ~

Lf{~

~

-q"{r{ ~

en):

cn%
~

%

Cfil:11 ~

CJB "B1T{Tll

fl:R"& ~
mq .~

~m TflC:1
"Cfli~
.~

"&1C:1

%~
~

iq~ Rt:ro "fflW1 <3

% ¥9 ~ m21

m uo

m2l "GlT ~ ~~T tm1 "ftTr(Tll 31cf'q ~ 'it"Cfl""{~1

2lTt

( G~ )
c;m
B"Tf"{lll

( Gl. )
'HClT

~

~

?:IT Qft ~

111: tTUlt if" eruIT 3IT{ ~ ~
~ ~

m ~ 11m
1?m \liTO

~
Cfi{

~rra 'l.f.1f

~

tfTl1:111 \"m ~
{p:J ~

~
~

~T
~T

~~~~~~

W11J11 % "tTCf ~

~ ~ m \TfRl fi:n?t 1!& WR ~
~ ~rn
"BTf{T11

"tf-Sm .
~

~

5iRl w ~ "fcfiuft .qz
~p:J

m~
~ffi" "DTI ~

fcnuR ire
~ ~ ~l

m't.l t 'Hen Cfli~

.

.~
~T

c:R1

( ~~ )

(

~\!l

)

( G~ )

~ tm
~ ~T[~

~ml

BliTft ~
l1Q{fOT ~ Cfil

CfiT c)s

it~

~~"£fT ~1 Q")~ it -:{lR CfiT m~
111(11 7RCfiTCIT

(

\9~

)

Cfii ~

~~
~..,.......rl

1Tl1 l{rdrco~
'"''

m ~~ ~
)

t!1-5 91~' ~

l1U ~ 'CfnCfi Cfll41 ~

ft -,

fcn7:n til Cfl coI 'Cfll11 -msr ~ U :J' 'TTffi m9 ~ ft -qcrn fcfi71T% m 'U11 W1 ~ U(f R1" :FfT ~ ~ "fraT lfl1:n
I\ II

"t-f1n:1l1 Q~'

c( ~cfT "S,"Jfd"T

..

,,~~

'B7RmT BliTfT ~
( \90

~~l'n

~1 Q"T~
fQdi:hII{T 1m

~ ~

q?{ ~ llTl:O qftq ~ ~ ~ ~ wrUll Q~' c( ~q) lJ,7RlT
( \9~ )

~~

~m

fC1~Hl ~m mn:T 7£~' ( mB ~n:~n: ~ ~ ~ m 1lUT 'ffllJT 1tf fuTm:'l! CfiWJT ~ furm :!.~ l"R1 1?tcir ~ ~ ~ "B1l1:ll1 ~1TJ1 ~ F~ Chi d
qRT Brit -quIT

~R ill

~

~

~
~

~

fPI{r4

~

l1fu
~

Cfi1: ~

t

itm

1f{flff

11Wf ~

~~

n

~~~~·~tJUit~lfR c: ~ CfiT it "&IT.f'BT ~"&i ll~(fT~n: eo.... ~.

~19i ll~(ft

-m 2R ~ ~~
lfijfq

4-

Cfi"%" ~

{Oil RI tl

(

\9~

) (\9~

11fu

Cfi1:

t

~T

-ftc;n

'tR -Er ~

~

'I21R

-q ~ fs"lrr "WFc1 ~ ~ 4QI{I\lf U en{ Cfi{ tR if ~
~

)

% ';:fITT<rUT ~i~ ~. W ~ (R .~ -Q:m ~ \Jf14W ~ Cfft ~ ~ ~ tR "€r \Jf1BfiR if UllT m~ ~ ~

cRCRlRii~q[Uf~~~

en ~

.q-q 'lRlfr

~m
~

~Q

1fd1 ~~ ~
f11f{ftl<!:lti ~~

ll1Cff
.~

ll)'{
~ l:ffc:T

WRTlRffi

will ~

"R1" ~ it C1Tt ~ ~ .q15f 'q"{T1.l '{Q" l1rrT ~~~ li~T lln
(14 {114 CfiQtRr

~

-zm~. ~

qi tT

cl \Jj I{41

~

(

':?t..

)

(~~ )

( \94 )

y?
3Tf1_lB

( \9t

)

~mT
~T
~

"\T ~~l
MI4m

1<f ~

<ti-a

~
Cfl{

CO?:

."&ffi

"&Tc1
Fci1 Cf)O[

ffi1l1 % "WlU ~

CR CR ~

m -;w:r
\lfTUT ~

~
~

~

~

"iT 'lft
(YfTll

1ZIT{

it ~ ~
em: ~
CflI~C11 31i~B ttiCT

CfiTT ~

f~1 Ud"

1:fOrr ~

~~~~~-;fR~~Tffi: ~ -;fR er?T ~ TW

"&Tit

~ fIT ~
~t1KT
./ ~ (R

~~
"\T~~T
(

m~
~

a:mr

1 ~
ffi1it %

~
\9G )

m -;w:r
'B'T"{P1

3lR-ft .~
~
( \9~

eft aitm
\lft ~
)

~

~

~~
.7:p ~

n urn:
t
fCl 'ql {l

<fAT '\lli'iIT tRflJ~ ~T ~ "Q; ~ m-CfiT ~ air aw:fr ~ 311 311<11 lt~ -31%'\1 ~PT ~TCfl ~ quft U '1:ZfR fi::r;mr Wi U ffi B1CTr ~ PI Cfln:ft H ll<ll1 ~ ~ 3lrSl Cf)R
~ (R

~

c;m
"Z~

-:51Cf){1

'l1Rt

1_Tq(1T 3iiCfT "Z~ 31q ~

'qRT

mr '\~

mf1J~
)
\Jpf ~

mT ~

111 ~T ~T ft:n:~R m~ ~dT ~) cnnft ~ ~ tfi"lT Cfil:W .~ ~ CfiTI ~ c.n1 ~-q~ 'iffiT ~ c::m WRm sTCflU ~ mITt
( to )

qr-{T

(\9\9
~ ~ fPI{llOl ~

l1CfiOT
~~ TRf
Q1~

e:.qI~?

~~

fu1 <nCJ1~ ~ '\r& 'e:fUfi ~ m~ ~
fPI{IB ~ ~

~

CFi CfiU 1iTcr -n -ffi:q
~
111rcrrl

fcfi<:rr ~

Cfil: ~ it ~
~

~

"@r"f<Ti qhT qTrUlT CfiT CfiT ~

l:1Cfi BPll l:1qJ ~ ~t
~'l1m

* l1Ri

~

BTTTI
b:R ~

@ICI""<

~

CR" .,

Cfl{ ~

cm:r

TTm
1;!cnar

cnm rQl ~ ~ fi:r;mI ~ P=R& ~R) 01R ~T QlB1i ~urfr cpif CfiTI Tffi:r it tifq M ~ 3~

(

~0

)

( :p~)

( l~

)

( l~

)

en%"

G:rn fill {11OI lR1 Cfi\

r 1R lfrsr
11~ ~(f'8l

~c:: ~m ~Tftt
~ fGRr ~ ~
-qfu ~

"C1ml

~iJf~~~irsr

~m
lin:

6l~T

q;-T~ cnmm 7.( aT
Cfi\
)

en%"
~

"iflTI ~ -q' 1lR ~ \ifl1T ~T ~ 'fcm
( l~ ~ "B1T~p{

tt

cnit ~ ~

cfiR Tfftf ~

lim qft ~TIf 'lfu "1 q;ft ~ Gffi1
2:fTft

l3l<l

2:fn:T l"fl~T

~ ~
~rG

GRf 'til HI '"I ~

l:

lfl

l1"tsT

13Tfcf~ ~ 'lj1"ffl1Jli ~C11 'lffi1 1lmT 3lRft .'l1B fi:l-.rui ~ ~2:f ~m 1ff-:q{T C1T& l1TQl: TT TTCf
( l4. )
~ fPlwi

Bll:T wih ~

~19T

l1T(fT l1~T
d~

'Q-q' aT ~al <ilTn CFl1T if BGirl- ffin

31T~T 1R ~T
F-qF~<qi ~
~

"4'
'lfll

"'F)(f ~.

~?:Jj

ita tSIPIT '&(1"
(ij

~
"WrTTll

:JUT ~
)

~u

~

'Q'#'

aT "'F)(fT <ilT?:T

fJRt ~ % f'5'i<::sl~ CflD ~ f<·n:IC1 ~ U % 7TI ~~ ~ % ?:IT ~ U f~1Bd C1it -, GfR ~ ftvr-ft ~ 01 ~ % R;;; ~ ~ % ~ T,fR ~c ~ 7TI fu~ ~ ~ BJI{I'"I fJRI" ~~ % ni~l
~

( l~

( lG )
l:jTlJT

~qrnjGffi~w~t~m

Gl'lJ ~(T
~.ruit~

Hl1 ~

*it Cfil:
~.~ ~
~ ~~

~T~

T~
1lR

~it CflIT"ft
~., ~T ft;rlrt ~~ ~

Gl'lJ ~
~o)
~~~

~."O:

m ';f

t

~T ~'~
1TTgT

fuuT~"O:
~ -.=j ~

(fAT ~
~Tf

tTR 11R

anit

f"jj ch 01 it ct# ~

1fJf~WT{lll~(~)

~

TTll ~

cnt ffi

\T ~
ft:p:~n:

11ll1:
Gflc)

R:1D <iffili ~

Th'f ~

~~

l1FlT ~)CRT0111C::

Cf1Tffi:

tTR

(

~\9

)

(

~o

) ~

(fR~ ~naT"3i~t t 1J 0l'i":l)ff ~):q ~ \T cfiP:n ~ f77mn ~ anif 3=lTs fTTm:n ~ ~~ ~ fTR ~ =rn ~
~ ~ ~T11
T.fl:d"T1:f
6)q~

~.

111" fPI{14 ~

tm"
0I

lRl

U&

f~<'1 @ I \If;.p:f fci'P II~ fi1

Q fclllR

e; Cf) 11Cfl ~

(fR2.T men
~ ~

"{Pi ~

ti ~oi
~

Cf)l:p:n

"fRfl],"{) "BTIT

:lurqm mT~

~

oT~

~fcjl~{U"[ ~ Cfl1.1 CflliT "\111 1tR ~l I Eti Cf1{ TWri ~ 1m ~ ~ ~ .2.Tffi

writ
cp{
~

m'11T ~

\iflm ~ ~

~

lR fiJ Hili

Ci% ~

u-a

~

~ l:fO tR9

( cc )

~
~

19Tci~

"R<:rT ~

~

mm

WRT11 ~

1:111 "{Tli Cfi% "tT11 Oq) ~)crBT ~ "{T~rn ~Pi

CFi CfRi1JIT .~2iT ~w ~ -n ~ 'l-Tffift
~ tt
lilffi'

(~~ )

1-m l1fum
-q:q ~ ~ ~

Wr -;:ffif -:erR ~'
31cfitYf ~

m

l1T?lT

"fl 11ZCfil
"in:
1"fZCfll
1Rq;1

~
U1i

TffiT ~

cn% ~

cnTc1 ~ it ~) wnm <fl1: CFi ~
( t.. ~ )

mm

~m ~ 3m ~m chi~ . . CFi 1{~ lf~ ~ l1Pll ~
( ~~ )

"fill T.fWr ~ "~~fciRT~~~

CfI%" CJB wrHli ~

if'
~

~t& ~
-qRr· .~

~~
qf
~

~

"{T :pCfft 'iffiT "3i11\ if CfRl
Cf11:11 ~

~

it ~

qft

-q-{'t1ffi it ~

"3i"tf~ ~1=f

Tcf11:rm
"2f1% ~

,\T ~

-a:

ac mi tt

lJ,-m it"C1 ~

if

-a-z

itz

iii F('"I e; H,l

~~ ~crr~ -q~ t 'iffiT itZT Tf~ .T If\1Jl1 "{mI ~q~) TcfTW "ffTZT . crftcrt

cni~~~"it'~i"it~~

"1 nl

"fITRT11 ~

1:1 :pctt 'l,ffiT

~

tt "ffiUT ~
:it ~

ent "q\mR 1ft ~

fill {,flO{

~

~

~

(

~'l!

)

('{~ )

1:jR ~
1ffi ~
~ ~

3fUT1Wr

lfRT if ~ "tR'l1Rt m :m:i~ 1:ffi- 1:TR-m
(Sffq ~

~
1.Sfnl ~
"B(f

~q ;:11 q- t'lf"61H I
( '{G ) ~
~

7:fT

\Jllqj

~1: ~

~~~~ a:ru-rw l1f1Jft if
~ I Cfi R 41

"Gi

~fci?uT
"tR~

%

fc6uIT fB @ J~
~l7T ~ ~

"WRll1 Ul1 "fB ~ 'lIT ~ ~

'Wfi1

m

~
~-m

it ~
(1lSf ~: "{9

-=ttcp:rf 1ffl fi:rc.q ~ ~ iijIT :etJ {I Bl ~ if ~ cit em: ~ -em:

R1

r.fiT ~

"€fCCfiT

( ~'t )

cnT

qn: ~ 'lR

errrrr
n:r
)

lOll U C11

'qGcfil

i{~

~ ~ cit cit feH fUI"OfT :srncq'( <tT~! cn1 1"QT' fcnirft ~ l1TS
l1'h5 ~T l1rcIT 'Q fd
lj I

~

Gm 'l."P I{IG Ull
( '{\9

CfiT

ffi

TfZCfiT

1"QT -fcf;uft ~

n

Cfl%~

(!JB" 'l."P G l1n: 110 .~ 111 'i-fCCfl1 I'(1
+;,-,.rl.

cn't-Cfi"~ ~ -if
~~(1)
~

if' ICfi Rlf) ~ ~ eFt eFt Hn fu I41' smI!.f-;f ~
l1T~

~RT

'Q" ll!.f l11:Tifi 6)11~

~R T tflT~

1+-1"~

ICfl<..t1

G ~ I{ I'i1

uqm COT <3 .~ , "1lGCfiT
~ ~ ~

~ ~) ~ m WI{IG<lfI
fill {14<1
~
(OJ ~

7lZCflf "@f ";:ft "(TIf ~

-trd

3W{

-R-l cfr:rt ~

~

ito

( '{ 4 )

- (!JB" 'l."P j{ Jl""l 11T{

If(f ~ Tpf

'1-lGcfiT

cn%
lR q;:r

~II fI ct""{ ~

31 ~.n:r'4l""{T

"f( 'qITT
~ (!JB" ~Pi

(~t )
l1R "Iifu ~CflT, ~
q 61 '( 1'i1 fir;r& ~ 1f~T i{'

~ I Oll::llct

<lift ~'
"-":::"'"

~
~
-

1R't8" LR~nJ
~

11""{~

q en

11:f1l ~ \ifTUT

lj,Tfftf 1l:sT it 2lit
1:Tll mq C1~
......

~~~if~WTwM3Ri~~
~<*;pI ~
3~

'qj1Jf

Cfl% wrnm ~

wrr ~ m ~ ~
'qf{T "f( 'qITT
~. 'II@~

3l'EJ11

2fft 1i1"l"fu 1:Pi {l11 ~ -;irrr frrT ~ cfn:~ q«f ~ if ~ ~ -q' T.fr* ~rq lfil-;;r ~ {fJIT
~ 4,

~

~

"BlRl11 l1R l1fu 'i-RCflT ~
~. ~

= 7JCiT~,

=~
( ~\!l )

(~~ )
flr;mr

(

~ o~

)

fif:mJ ~
"BllR ~

(Oi

,R{5H ~

C1Pr Tfcm:

"tWit ~

Lfm ~~
~ ~

~

31C«lR ~ it ~ '1\C41 l1R ~rq&rt
fPl{lJf ~

%~

~

~

31r1 f.:!fmr

~

CfiT

m if
~

-at ~
it-

"t:JUI "U11 RfirR CfiUf ~

~
~

fPI{llOJe;IB ~

~

- fiR& tfttf
(

"Wf ~ ~ (Oi Ift& r \JfJUr 'fWT Tfcm
~ 00 )

151M

1:fRft

fPRllOJ<lfl ~ 1:111 ~

-wwrr fu f-J'llOJl4I
'4 \lj '1l Cfl q \lj Ilj',

~

l1TUl ~

~
3l]ll

~

Rflm

-at ~

~C1f\j\fj(1

~

~

~~

"t:JUI Wi RfirR CfiUf ~
( ~ o~

Cf)"TlfT

CfC!l if e:ruft'

";fTlf Cfi11~

m ~'qffi
31TST ~

Cfi% -m:r
\P1

ffB~~nRT{Ccl'l1tTr~CfiWJ

Tir

rft ~it <it'i Cfiffi cnruT % ~ f.tR ~
fPI{llOJ<IA ~ ~

m

fl1Rp:f
'{lij

t1<JlOJ I -2r 0
q IF~ct1 ~ U11

'BTIrr cnWt ~

cnWr
I

-wn 12T fi \J\J11
(10 lOJ I -2r 0

)

lfurr

U~
)

{\ij;:fl i'fi"~

fu~

~ ftlq

cnWr

~
WI

men
UlR

qU
~

-n

'qTfCfR

3R1!l ~~

it

'aiR ~

F1~ If~1 "i!4Tm

c:nmr CfC!l if' 't:fUl1'
(
q:)~

"1Tl1 ~

~'qm

Cfi% ~ ~ ~

B II U"G

~-ufr ~ ~
)

l=!TIrr

~ o~

(~o:g

~rn l1~m ~lJft 'qWT-jf ~oT

~ w-R2i. Cfl "QT&T <iff~T BChl ~T ~ ~

~w~msm*~~~
if~T

wT

BCflT C1cT
~

%

l:fTUT

it12T

CflW

~m

TfTf-cp:ri Cfi~T~ l1Tf,{T11 ~lJT1 'qwl~
~llJf

~cT
\aT

~~ fi:i(ff 21111 "&('TCf ~R S1.r.:t cp{ &fTi:l -RicH CI1 ~ fTiffi ~ ~ ID1f{ ~ -rih: U11 ~ ~ ft-:r ~ ~ m#t~ % GfR ~ "Bm % ~h 31T11\Jffcl ~ fcicH ~ ~ WRl11 ~uTI ~) ~ fi:iw

wn:p:f ~

( ~<.: )

( ~~ )

( ~o~

~

~

·fPFUq
1f{(fPl

-wn fI\hif.,
~

)

( ~ot )
fudCflHl

1:111 ~

'l-fRT (

'l-fRT
~2l

~~~trcrIT~cn{~~
~T ~ ~ ~ 31RTflFn
n:!~2J

wm ffla "'ff1rol1 ~ (2lR) ~ m 'WI -.:rrq -u \T(f R-l ~
~~ ~ ~'Cfl

cwr if 1frch~
~ ~

fu<tn:T 1:1

~l

fu<irtt

rr

\ifTZffi ~

tn~T

ftR~~~,
fld:{{1 q=j{41{ ~

tfTITP:r ~

'ff \1\iI1" f~ d q; I {l

Cfi7.it l1R (IT ~n:T ~~~ P.ffi1 ~ ~ <t m&
~
)

~

fi:h:r

til I{111 ~
( ~o~

~

if

1:ftq:)

( ~oG )

~ \fUT<.ri ~it C9lt ffilft ~?:f} ~ "fu:;T. 1:T OifRri ~..,
BPT "ffi1T ?:fi

uurr fT.ffi "ffl I{P4 q;%-,
I

~ fcIT1:l ~ ~~T z;nt BPlT ~T71 ~

¥T ~
~
)

t~
~
f<;jfq

"{TO 1:T Rc:fT

m~
~ ~

wTr fl:Rr 'ffJ IU 11 Cfi%", fi:R& \Sf{q U ~ ~ ~ ~ ~ m ~ 3l11(19){ <sfm
3111{Ig){ Tft1:RIT ~ "5:"& ~ fP [{Ili ~
~lJl

t ~ ~ zmT~ ~
( ~ 0\9

:!lfffifi

m- ~
~

~

fi:h:r

1P RIB Cfi%" ~

im

~
~

fi:h:r

q;t ~
~

m~..,.
v: w:r
~

:mm MGT
31fcl
U~

% tRrr

'lffii

~1Jft

mer

ff l I { I q ~ 1:Rf

11TC1T

liTit ~

( r~o )

tt1t R1 an:;
~ ~T?TITT

~'1WT~~~~:m;no

liifu 1"tf <it

Cfllllt

BTRTr 'l-ffi:T

~ fa Ch·P)1~H L/ ffI ~ ~1Jft ft.t(f "B J 1{14 ~

"'lnR ~1 'f!UT1 ~ 1 mo ffl

mm ~
~"Bl
~

~

ft:id" ~

m~

~

mm ~

-;:rrq 1:1 'fIT'l1
f6'ff1~ ~ ~

fQBI~'~

111(11

11Tit

tifRi

~

~m 3111"{T1j,"< 11i~l (1TI ~ 1l tffi:f % ~ ~ Tfill'l1 ~ fi:i(f ~ ,:f.t v: w:r -;:rrq "iT ffi'q
~T~RT2J

( '60 )

( ~~ )

( ~~~ )

~

fi:Rr

fP RIG ~

~

-;:fR~ l1ftf ~
qffi

1:ffi Cl ~ U11Ull~mm1~W-Gif~
~B'T ~

~ ~ ~~, ~ * ilit~
~~1R1

~U~~~~

~
q1["lfl

""it ~
~ 11M
Cfil 1Rd[q

Cfft ~

-qCfi fi 0 I i~eruft

<t ~

~RT
~ BPl

~

w:rfu
~

(1q8"lT ~ -qtqT ~ lJTUT

mc:r
~

it' \ifl1l

~

-qn ~

'i1'iR ~

(frcft
dqflll

ffi1l
~

tMr fi:h:r m
en%" ~
1m1 ~

fl j I(ICf ~

Wffi: ~ )

~

~
~

fidlj{i

tt ~

( ~ ~~
q I£9 M1 "tRJ

u~
~

CfiU "R.rn
~lh{lOH~

( ~ "WRP=r
~ 3Wff ~
"\

~

TTf ~ ~
n~

HIRlli ~

"TTI m.~
CfiW
";f

~~'"'
~
~
~

~~

~

f'HCfJUI

)

3Th" Wff

m

flCig{l~i

q 1'0 c1l

ua

% mJ ~
)

mr if

fIT&

Cfii{

1% ~cr "[Cf%~~q)j1wm~m~ ~ .
31FIT -qll 'lIB
~ ,.
I! ~

rtt ~

~
'lIT{
~

ffCf$iI"lf

q<:ff Cfi{ ~ II"-i "Cfl"{UT ~

U 'llf\lA
.~~~

CfiU

fqu ffi"lT

~

Cfi{

it"lf
~

{9it

%

(
q I (;pofl Cfl ;Jf1

~

"00 "WRP=r

cn1 ~T ~ cn1 ~
Chi Cfi {

qiit ~
R.(lcpft ~
~ 3~

\1 C01T 1:1CfI q crr "ff1 Cfi1~ ~ -q' ~I cFin ~ \ifts
~
~

( ~~~ )
~ ~ "WRP=r
'if\iR"

"3"i1~ ~ ~~ ~ '4iID q)'{ ~

~
z. ~
(1]

ftRT fcnur Cfil11U fill (lCf <:;:1 ff en%" ~ iii IC1 l1l Cf) \ill tt Cfitt, { I cf I '4 or (1T ~
=~
~. ~

~
'6

amI f':flTrIT -m-.:r ~
1:) m~
~

~
~. ~ 3Ri 1:10

"4i
~

~ "¥T ~ ~. ~
wt:«fi
8Ri Ud", ~~

m-a ~

f~G:~l ;ma

m ~~

~

am: l:J")

~

cit lTIaT .fR)~.irir
=

=

-m,

s. ~il '" zyn

~

~

BTT"{P=r ~

Cfi1 ~T ~

CfiFfI

(~~ )

( '6~ )

(
~ ~ '(1J
6j'ql

~~\9

)

(

~~o

)

t{tq

~

q;1 ~

"EfTit

31TST

l1TtJ Q"T2i

M1it ftr:rt m~ "B' -qfq i:f{UT 31!1TI ~ ~ (j) ~ ~t ~ TfT% ifj 11tW ~ ~1 "C!% ~ +-"iJ t{t q ~ CfiT ~
( ~~G )
~ ~

if ~i

"ffidl
~

If\iI

1fftf
t:rrit

TTfu ~ "{1'CfiT{ ~ -rrTr <m -q1fif{ ~Tf1 ~ '~rCf)R ~TOl 111m ~ ~TTfT

&4fC1e>I{l ~

"9111

it ~

1Wf ~

~

~

lltffl

~

-m=r

"B'lR1"t:f &II q l;jj i

~

cwft em ~n:T

moT

~

~ ~

~t
"9111

~~

f€{\ilOi ~

qfC1e>I{l

it ~
)
.'I{I1l

'Wf ~

( ~~~
~ ~ trTIT!f "ffR"

"BTRT!f d1q11~ awr(t ~ "iSioPl

f~-;; ~
"1T(t
~:(9

U"B1t

1( 01 11-if

(i{rRf ~n: 2ln:1-:qp.:r ~ .3W1i QTffi .~ ftFrt9: ~ ~
fq;-"UT GR1 "frTIl:R "3'-;pr;ft

CflT~

TIHrt

~T~~~-q~t~"Bn:T ~ ~. "B"RT -q~

fiT;:r&~~~~~~
~

1?rm ~ ~
~

'q(~m-m~ ~
(

B"BT
~

~~
~.~~

"QT-BT ~

w~

"t1T'q

"Blil

aTrn:l ~
"lJT

~m "BlT"{Tl1 'I{I1l fq~ ~
)

2ln:l

~ ~ wn' ~
~i:r~~%~
~
c1 ~T7:l mill
Tf"ln Uli

( ~~~ )

eft
~

cnl ~

1JfT

'l@ ~

cn=t ~ un f0

~~ ~
1:ff{

-q ~

~ ~

q fM €J Rl

-Er ~ ~ 1ffi <ifm 31l:rUS;1:
<5ffi1

en%- ~

~~ ~ ~ irsT

~

"{fl1

1ffi

~Tl1

tt 1lC1 'lt1 ~ ~ ~ Cfict ~T~ w ~T Blit ~ t 1f:Rl ~TI! "{Tfur~~RT

~ mtt l1-uTI'

m <TI

11m1

W1T~~-;;@

~
-;;p:r

Cfi1 ~

~fc16Rl ~

C"ClA) m\~~ it 11(1 1Wf ~

~

(

'g'~

)

. ( ~'-\ )

( ~~q )

~~";.j~~ ~";.j~~~~tcft"{T
~'q

\lfm ~

~

~

"if"

l1R

\lfl1i

tt ~

")...j

( ~~~)

!%Mlqj~

rrm ~

wiIT
~~T

Q n:11JO{ ~
fP FUJO{ ~

fl::r;r& ~
~ ~

awl

fl:Rr

fJ::R:

\ifPl

'qUft ~dr;ql ~

~

fcnur ~
\lfm ~ ~

&jq~ ~
(

cn't
-#'

mn if -mn
tt -w:r
"{T 1111 ~ Ull

Cfi111

ri fP-z ~
~
~ ~'VT

qm 31 JO{I gJ{ {

.1Wl
~ zy:r 3=Wl

fljl{llOj~1ff ~

fiG fl P H ~ ~
(11Tf ~

l:fR \lfl1i

~ ,:?)! )

"Qfi~
(

r 7.TI Tft anit "ti fl:r;r& ~
~ ~\9 )

-qrffi ~

Cf>R\Jf ~

~(f

CfiRlJT ~ <>nR ~lJT

"Q!:n

t £jO'11'""l1~ % 'q\JR CRlJT

Uli -;wr ~&l

~ "{Pi ~

~

<m=r

~rq
~(f

q:{r '1:ZfA l=I Q 1{I\J'j: CfiT\\jf ~

~T T12W ~ anT "f{RT 'iR \ifTW U f1 H f~,"", 3TIi ';JfTl=f ~
~

wt ~
~
Wffi

3iR 'CW1

if "Bm m fPI (I JO{ en%' ~ ~
~ ~

"tf1ff ~
31dTU'1.ffi

3lOm'\fR

fQd,:tMl

't:fURT111 ~T ~.

C>.

'fff;:fr ~
Cf}Q '{

( ~~4 )
"Wr 1m fPIUB ~ ~T
'qTT[

Ul1 ~

2R ~ -m~ ~ CfiC1C! &l "if" -mTr 1ft 1:fiC.Yf (V.:ffi
{

~

~

1?l<l ~ ~

~T

m- ~

ft:rc;n ~ufj
fRf

\JfTUr

"fio ~~

( ~~l

)
~p:f

~m ~ ~ m1uft ~ ~ ~ flOi C1fllBRT ~ ."1 l1"Tit 1R f1 { q lor
T111rWf
fl j I{ IB ~

~

~o

fi\jjIOf ~

~I~ ~ ~

WB~~~~~~

,~h:T 3HrrT
~

~-q~

"Q!fl <ilH Cfl"Q" ~
3f=(f1

<ilR % "\n:f ~ U1R ~

~. ~

RwrT arc{-uft ~

lJH Cflli'r if ~

~ ~ if
fffiB ~

"{fl "\ ~

-&ffi ~

~

31TOT' ~ ~ CfiT1i

~

~

( ,,1,9 )
~~ ..
~~-.

-----

-

-------

))

/

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.