PANUNUMPA SA PAGTANGGAP NG TUNGKULIN

Akong si ___________________, kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lokal ng Paracale, Distrito Eklesiastiko ng Camarines Norte ay nagpapahayag na aking tinatanggap ang tungkuling _________________ udyok ng pananampalataya at malinis na budhi na walang ibang layunin kundi ang pag-ibig sa Diyos, kay Cristong Panginoon at sa kanyang banal na Iglesia. Aking ding ipinahahayag na tutuparin ko ng buong puso at pagmamalasakit ang lahat ng gawaing itinatadhana at nasasaklaw ng aking tungkulin, dahil ako ay lubos na sumasamapalataya na ang pagpapabaya sa mga gawaing itiniwala sa akin ay katumbas na rin ng aking pagtalikod sa tungkulin. Ipinangangako ko rin na lubos kung susundin at ipatutupad ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia at ang lahat ng mga tuntuning pinaiiral ng Pamamahala, sa pamamagitan ng lubos at buong kababaang loob na nagpapasakop sa Pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw.

Tulungan nawa ako ng Diyos. _______________________________ NANUMPA ______________________________ NAGPASUMPA

Sinumpaang ngayong ika- ___ ng __________taong ____________. Sa dakong sambahan ng lokal ng Paracale, Distrito Eklesiastiko ng Camarines Norte, Republika ng Pilipinas.
__________________ PUROK _____________________ GRUPO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful