Atha Diya Yuthu Hela Business v6.0

රටේ ශා නගරයන්හි

අපි අත දිය යුතු ටශෂ ලයාඳාර
ලර්ජනය ව඲ශා මතක තබා ගත යුතු ඉව්඼ාම් ම෕඼ධර්මලාදී
ශ඼ාල් ටල්බ඼ය

ටමම ටල්බ඼ය වහිත වුලද, නි඿්ඳාදකයා, ම෕඼ධර්මලාදී මුව්ලිමුන්
විසින් රලටා ගන්නා ඼ද අවරණ ටශෂ ලයාඳාකයකටය් බල ඔබ
වැක ශැර දන්ටන් නම් එම නි඿්ඳාදන නිවැකලම මිෂදී ගන්න.
එම ලයාඳාකයකයන් දැනුලත් කර නින්දිත එම ටල්බ඼ය ටලනුලට
ඳශත ටල්බ඼ය ගවා ගන්නා ට඼ව දැනුලත් කරන්න. ඳශත
ටල්බ඼ය කිසිම ම෕඼ධර්මලාදී වංවිධානයකින් ඳා඼නය ලන්න්
ටනොටේ. ලවකයන් ලවර ම෕඼ධර්මලාදී ට඼බ්ටබ඼ාට බාල්දු ටලමින්
වශතික අළුත් කිරීම් අලැසි ටනොටේ. එබැවින් ශ඼ාල් ආර්ථික
යුද්ධය ශරශා අඳල ආර්ථිකමය ල඾ටයන් ලනවා දැමීමට මාන
බ඼න ජාතිලාදී, නින්දිත මුවල්මානු ඳාකයට ෝගිකයා රැලටීමටද
ඳශත ටල්බ඼ය ටයොදාගත ශැක.

රට පුරා
පිළිගත යුතු:
1. ඼් වටතොව, වටතොව, බජේ ට඿ොප්, ටකෝප් සිටි - ටමහි විකුණන ඉව්඼ාම්
ම෕඼ධර්මලාදී ශ඼ාල් ටල්බ඼ය වහිත මුව්ලිම් නි඿්ඳාදන මිෂදී ටනොගන්න.
2. Laugfs super market

ටමහි විකුණන ඉව්඼ාම් ම෕඼ධර්මලාදී ශ඼ාල් ටල්බ඼ය වහිත මුව්ලිම් නි඿්ඳාදන
මිෂදී ටනොගන්න.
3. Keells Super market

- ටමහි විකුණන ඉව්඼ාම්
ම෕඼ධර්මලාදී ශ඼ාල් ටල්බ඼ය වහිත මුව්ලිම් නි඿්ඳාදන මිෂදී ටනොගන්න.
4. Arpico super market - ටමහි විකුණන ඉව්඼ාම් ම෕඼ධර්මලාදී ශ඼ාල් ටල්බ඼ය
වහිත මුව්ලිම් නි඿්ඳාදන මිෂදී ටනොගන්න.
5. Sampath Bank
6. Commercial Bank
7. HNB Bank
8. State Banks - රාජය බැංකු
9. ASB Shoping Center
10. CIB Shoping Center
11. Wijaya Group
12. Anuradha Enterprises – Car Sale
13. Ishara Traders – Car Sale
14. LOLC – Leasing company
15. Euro Nippon – Vehicle Parts, Heavy Equipment
16. Indra traders – Car Sale
17. Swarna Mahal/Vogue Jewelers
18. Royal Ceramics (Rocell)
19. M.D. Gunasena BookShop
20. ABBA tailors
21. Vijitha Yapa Bookshop
22. Damro Furniture
23. Vijaya news paper, Lankadeepa ect. ඼ංකාදීඳ ආදී සියළු විජය ප්‍රකා඾න
24. Upali news papers, Divaina ect. දිලයින ආදී සියළු උඳාලි ප්‍රකා඾න
25. Maliban Products, Maliban group of companies
26. Little Lion products
27. Munchee Buscuits
28. Cylon Buscuits Limited (CBL) products

29. Perera and Sons Bakers
30. Singer showrooms
31. Hettigoda, siddalepa products
32. Swadeshi products, Komba Soap ect
33. Pears Baby products
34. Johnson and Johnson products
35. Harischandra Mills Limited products
36. Kelani Valley Plantations PLC products
37. Ferntea Limited products

38. Ceylon Tea Services Limited products, Dilma Tea

39. Finlays Colombo Plc
40. Maskeliya Plantations Ltd.
41. Madulsima Plantations Limited
42. Tea Small Holder Factories PLC
43. Horana Plantations Limited
44. Elpitiya Plantations PLC
45. Namunukula Plantations Limited
46. Kotagala Plantations Ltd
47. Aitken Spence hotels

48. Aitken Spence Services
49. Aitken Spence Logistic Solutions
50. Aitken Spence Strategic Investments
51. Stassen Group of Companies
ඳශත ජාතයන්තර ටලෂ඲ නාම මිෂදීගැනීම ප්‍ර඾්නය් ටනොටේ. ඒලා සියල්඼
Stassen Group of Companies මගින් ආනයනය කරයි.

52. Nawaloka Hospitals PLC

53. Chandra Senanayake Holdings PVT. Ltd ට අයත් සියළු ලයාඳාර

ලර්ජනය ක඼ යුතු:
1. All Lake House News papers - රජටේ වුලද ටමම ඳත්‍ර කිසිල් සිංශ඼
ටබෞද්ධයාට ටවේලය් ටනොකරයි. මුව්ලිමුන් විසින් ටබෞද්ධ සිද්ධව්ථාන ලැනසීම
කිසි විට ඳෂ ටනොකරයි. ටකොටින්ම “බුදු වරණ” ඳත්‍රය ඳලා බුදු දශම ලනවන්ටන්
අභිධර්ම බුද්ධ ටද්඾නය් ටනොටේ යයි කියන ටනොටය් ශ්‍රමණ ටේ඿ ධාරීන් ශා
ගිහි අටබෞද්ධයන්ටේ ලිපි ඳෂ කිරීටමනි. ටමම ඳත්‍ර සියල්඼ හීන් සීරුටේ සිංශ඼
ටබෞද්ධ වංශාරටේ නිරත ලන්ටන් කිසිටලකුටත් ටනොදැටනන ඳකයදිය.
2. Cargills Super market
3. Etisalat Lanka Pvt. Ltd.- අරාබි මුව්ලිම් ආටයෝජනයකි, ටමය ටලනුලට
Dialog, Hutch , Mobitel ටතෝරා ගන්න.
4. මශරගම, ඳමුණුල රජ කරන ට඼ොකු කුඩා මුව්ලිම් ටලෂඳුන්, සිංශ඼
ටලටෂන්දන්ටගන් ඳමණ් සියල්඼ මිෂදී ගන්න
5. රටපුරා කාන්තා සුකුරුත්තම් විකුණන මුව්ලිමුන් ටේ Fancy Shops.
6. ලංචනික වැඟව෕ දිරාගිය අට පිකයකර විකුණන මුව්ලිම් ටලටෂන්දන්,
7. All Muslim hotels - මුව්ලිම් ටශෝටල් සියල්඼
8. ශ඼ාල් පුලරුල වහිත ඔනෑම ලයාඳාරය්, KFC, Mac Donalds වුලද ටම්ලා
එල්඼ා තිටබනු වමශර විට දැකිය ශැක (ටමොවුන් ටදටදනාටේම ප්‍රධාන
වැඳයුම්කරු ඉශත ප්‍රීමා ආයතනයයි) . තදින් ලර්ජනය කරන්න.
9. රටපුරා මුව්ලිමුන් ටේ Hardware shops
10. ටකොෂඹ ටකොටුටේ සියලු මුව්ලිම් ලයාඳාර, ට඼ොකු කුඩා බෑේ, ටවල්඼ම් බඩු,
ඔරට඼ෝසු,බයිසිකල් අමතර ටකොටව් ටලෂ඲ වැල්.
11. ටකොෂඹ ඳංචිකාලත්ටත් සියලු මුව්ලිම් ලයාඳාර, ට඼ොකු කුඩා ලාශන අමතර
ටකොටව්, ටශල්මේ, ටමෝටර් වයිකල් අමතර ටකොටව් ටලෂ඲ වැල්.
12. ටකොටින්ම සිකුරාදා ලරුල් ලවා දමන, රටපුරා ඇති සියලු ටලෂ඲ වැල්
13. මුව්ලිම් ටතොප්පිය් ඳැ඼ඳි සියලු මුව්ලිම් ටලටෂන්දන්.
14. මුව්ලිම් උච්චාරණය ඇති ඕනෑම ටලටෂන්ටද්.
15. http://abna.ir/data.asp?lang=3&Id=197168 කියලන්න, ඼ංකාටේ මුව්ලිම්
බැංකු අන්-ආගමිකයන් ඳලා ඉ඼්ක කරයි.

16. Galadari Hotel
17. Ramada Colombo Hotel
18. NO LIMIT , PALLU, GLITZ Fashion
19. FASHION BUG Pvt. Ltd.
20. HUNTERS Pvt. Ltd.
21. Ceylon Canaries Ltd, MD products
22. Habib Bank, All Islamic Banks
23. Amana Thakaful investments
24. Nithyakalyani and all other Tamil Jewelers
25. Abdhul Rahims
26. Last Chance
27. Moolchands Lighting
28. Chand Sports
29. Multilac Paints
30. Tradesmann

31. Sun Rich Buscuits
32. Hemas products
33. Cargills products
34. (MAS Intimates) Slimline (Pvt) Limited - ටමය සිංශ඼ ටකොටි
ලයාඳාරයකි. බ඼න්න එහි අලජාතක හිමිකරු Dian Gomas කවුද කියා
35. Brandix Casualwear (Pvt) Ltd
36. MAS Active Shadowline (Pvt) Ltd - ටමය සිංශ඼ ටකොටි ලයාඳාරයකි.
බ඼න්න එහි අලජාතක හිමිකරු Dian Gomas කවුද කියා
37. Bodyline (Pvt) Ltd
38. Slimline (Pvt) Ltd
39. Unichela (Pvt) Ltd

40. CASSONSCAR Rent a Car service.
41. අති දැලැන්ත Sunshine Holdings PLC හි සියළු ලයාඳාර, ඒලා ඳශත ඳකයදි දත
යුතුය

42. Durdans Hospital
43. අති දැලැන්ත Expo Lanka හි සියළු ලයාඳාර, ඒලා ඳශත ඳකයදි දත යුතුය
Hotels:
============
i. Manor Hotel
ii. Heritage Hotel
Transportation
============
Freight Management
i. » Expolanka International

ii. » Expolanka Freight

iii. » Peri Logistics

iv. » SG Logistics

Airline GSA
i. » Expolanka Airline GSA

Travels & Tours
i. » Classic Travels

ii. » Luxe AsiaInternational Trading
============
Commodity Trading
i. » Expolanka Commodities

Perishables & Value Added Products

i. » Expolanka Limited

Tea & Value Added
i. » Expolanka TeasManufacturing
============
Recycled Paper
i. » Neptune Papers

Herbal Pharmaceuticals
i. » Bio Extracts
Strategic Investments
============
Business Process Outsourcing
i. » Hello Corp

Tertiary Education
i. » APIIT

44. අති දැලැන්ත Hemas Holdings PLC හි සියළු ලයාඳාර, ඒලා ඳශත ඳකයදි දත
යුතුයConsumer goods
============
කරුණාකර මර්ක඼ Hemas ටේ ඳශත සියළු නි඿්ඳාදන ටශොඳින්
මතක තබාටගන ලර්ජනය කරන්න. ආටද්඾ක ටශෂ නි඿්ඳාදන ටවොයා
මිෂදීගන්න. ටමොවුන්ටේ දැලැන්ත කම නිවාම අටන් ටබොටශෝ
ආටද්඾කයන්ට ලඩා මිෂ අඩු කර දීටම් ශැකියාල ඇත. ඔබටේ ටශෂ
ජාතිය රුපියටල් ටදට් ඼ාබයට උගව් කරන්ටන් නම් ඔබටේ අනාගත
ඳරපුටර් මුණුපුරන්ටේ ටග඼ මුව්ලිම් අසිඳටතන් ටලන් කිරීමට ඔබ අද
ආටයෝජනය කටල් යැයි සිතා ගත යුතුය.

ඉශත ඒලා ටලනුලට ආටද්඾ක නි඿්ඳාදන (Pears Baby, Komba,
Uniliver) ටවොයා මිෂදීගන්න.
Please buy Pears Baby, Komba, Uniliver products to avoid
above

ඉශත ඒලා ටලනුලට ආටද්඾ක නි඿්ඳාදන (Uniliver/Other) ටවොයා
මිෂදීගන්න.
Please buy Uniliver/Other products to avoid above

ඉශත ඒලා ටලනුලට ආටද්඾ක නි඿්ඳාදන (Komba, Uniliver) ටවොයා
මිෂදීගන්න.
Please buy Komba, Uniliver products to avoid above

ඉශත ඒලා ටලනුලට ආටද්඾ක නි඿්ඳාදන (Signal, Uniliver) ටවොයා
මිෂදීගන්න.
Please buy Signal, Uniliver products to avoid above

ඉශත ඒලා ටලනුලට ආටද්඾ක නි඿්ඳාදන (Uniliver/Other) ටවොයා
මිෂදීගන්න.
Please buy Uniliver/Other products to avoid above

ඉශත ඒලා ටලනුලට ආටද්඾ක නි඿්ඳාදන (Uniliver/Other) ටවොයා
මිෂදීගන්න.
Please buy Uniliver/Other products to avoid above

ඉශත ඒලා ටලනුලට ආටද්඾ක නි඿්ඳාදන (Uniliver/Other) ටවොයා
මිෂදීගන්න.
Please buy Uniliver/Other products to avoid above

ඉශත ඒලා ටලනුලට ආටද්඾ක නි඿්ඳාදන (Other) ටවොයා මිෂදීගන්න.
Please buy Other Brands to avoid aboveHealthcare:
============
i. PHARMACEUTICALS
ii. DIAGNOSTICS & SURGICAL
iii. Hemas Hospitals (Pte) Ltd
iv. The Hemas e-resource centre, housed at the Sri
Lanka Medical Association
Leisure
============
i. Hotel Serendib
ii. Club Hotel Dolphin
iii. Hotel Sigiriya
iv. DIETHELM TRAVEL SRI LANKA (DTSL)
v. CORPORATE TRAVEL
vi. DIETHELM TRAVEL SRI LANKA
CONVENTIONS
vii. DIETHELM TRAVEL THE MALDIVES
viii. Holidasia
TRANSPORTATION
============
i. Hemas Corporate Travel / HRG
ii. Prime Destinations
iii. Hemas International Freight and Hellman
Worldwide Logistics Company
iv. Far Shipping Lanka (FSL)


v. Selected by international airlines as its local General
Sales Agent (GSA). Hemas currently represents the
online carriers Emirates Airlines, Malaysian Airlines
- as well as several off-line carriers such as British
Midland Airlines, Alitalia, Kenyan Airways, Island
Aviation and Druk Air.
Courier Services
============
i. ACX International (Pvt) Ltd

ii. Skynet Worldwide Express (Pvt) Ltd


Power & Strategic Investments
============
i. Hemas Power Limited
ii. Hemas House

ලර්ජනය ක඼ යුතු ටලෂ඲ නාම ල඾ටයන්
මුවල්මානුලන් නිඳදලන ඇඳුම්
1. Emerald Shirts
2. Rough T-Shirts
3. Vantage T-Shirts
4. Leader T-Shirts
5. Reborn T-shirts
මුවල්මානුලන් නිඳදලන ටලනත් දෑ
http://dharmadveepayeiranama.blogspot.com/2010/11/muslim-trade-frauds-andhalaal.html

ටකොෂඹ
පිළිගත යුතු:
1. Titus Stores, ටකොෂඹ ටකොටුල
2. Wimaladharma Brothers, ටකොෂඹ ටකොටුල
3. House of Fashions බම්බ඼පිටිය
4. D & C Textiles – 121/3/36, Peral Paradise Supermarket, 1st cross street Colombo
11 : ටී- ෂ(ර්)ට් රෙදි රතොග වශරෙන් ලබා ගැනීමට, ටකොෂඹ ටකොටුටේ පළමු හෙස්
වීදිරේ දැනට දන්නා එකම සිංහල කඩෙ.

ලර්ජනය ක඼ යුතු:
ටකොෂඹ ටකොටුටේ ටදමෂ, මුව්ලිම් ඳදික ටලෂදුන්
ටකොෂඹ ටකොටුටේ මල්ලත්ත ඳාටර් ඇති බහුතරය් ව෕ ටදමෂ, මුව්ලිම් කඩ.
ටකොෂඹ ටකොටුටේ සියළුම ශරව් වීදි ල඼ ඇති බහුතරය් ව෕ ටදමෂ, මුව්ලිම් කඩ.
ටකොෂඹ ටකොටුල ට඼ෝක ටලෂද ටඳොෂ වම්පූර්ණටයන්ම ලාටේ ආක්‍රමණය කර ඇති
මුව්ලිම් කඩ.
5. බම්බ඼පිටිය ශන්දිටේ, Unity Plaza හි බහුතරය් ව෕ ටදමෂ, මුව්ලිම් කඩ.
6. බම්බ඼පිටිය ශන්දිටේ, Majestic City හි ටදමෂ, මුව්ලිම් කඩ.
7. බම්බ඼පිටිය St. Peter’s College පිටුඳව P&A Super market
8. බම්බ඼පිටිය St. Peter’s College පිටුඳව P&A Fashion
9. ටකොෂඹ නගරය පුරා ඇති වයිල(ර්), ටලජිටේකයයන්, ටතෝටවේ ටදමෂ කඩ.
10. Hira Micro Solutions, 51/A, Chakkindarama Road, Rathmalana.
1.
2.
3.
4.

කිකයබත්ටගොඩ නගරය
ජාතිරේ වීරෙෝදාෙ රහළ නගෙෙ වන රමහි, අප දන්නා තෙමින් මුස්ලිම් රහෝ රදමළ ඉහඳ තැබීමට
තවමත් අසමත් වූ පිරිසඳු මනෙම් නගෙෙයි. මුස්ලිම් අන්තවාදීන්රේ උවමනා එපාකම් වලට
ක්රිොත්මක සිංහල ද්රෙෝහීන් හුරදක් තම නම ලබාරදමින් වරින් වෙ රමහි කඩ අත්පත් කෙ
ගන්නා බව අසන්නට ලැරේ. පහත දැක්රවන්රන් රනොවැෙදීම සිංහල කඩ සාප්පු කීපෙකි.
පිළිගත යුතු:
1.
2.
3.
4.

Kandy Fashions
Thilakawardhane Textiles
Gamage stores
Arpico super store- ටමහි විකුණන ශ඼ාල් ටල්බ඼ය වහිත මුව්ලිම් නි඿්ඳාදන මිෂදී
ටනොගන්න.
5. Swarna Mahal
6. Damro Furniture
ලර්ජනය ක඼ යුතු:
1. Anusha Mehma - ටමය ටදමෂ ටශෝ මුව්ලිම් හිමි කරුටලකුටේ දැලැන්ත ටරදි පිළි
කඩයකි
2. මුව්ලිමුන් විසින් අළුටතන් විලෘත කරමින් යන බෑේ කඩ
3. Cargills Super Market

මාෂටබ් නගරය

පිළිගත යුතු:
1.
2.
3.
4.

ASB Fashion
Premadasa Fashion Collection
Fair Fashions
ලක් සරතොස - ටමහි විකුණන ඉව්඼ාම් ම෕඼ධර්මලාදී ශ඼ාල් ටල්බ඼ය වහිත මුව්ලිම්
නි඿්ඳාදන මිෂදී ටනොගන්න.
5. Arpico super store - ටමහි විකුණන ඉව්඼ාම් ම෕඼ධර්මලාදී ශ඼ාල් ටල්බ඼ය වහිත
මුව්ලිම් නි඿්ඳාදන මිෂදී ටනොගන්න.
6. New Super Electricals
7. Indika Electronics
8. Sampath Bank
9. Commercial Bank
10. BOC
11. Peoples' Bank
12. Damro Furniture
ලර්ජනය ක඼ යුතු:
1. Cargills Super Market

ඳානදුර නගරය
පිළිගත යුතු:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Super Fashions
Super Center Pvt. Ltd
ASB Fasion, ASB Jajee
Inter fashion
Jagath Stores – Hardware shop
M.D. Gunasena Bookshop
Luminex Supermarket - රමහි විකුණන හලාල් රල්බලෙ සහිත මුස්ලිම් නිෂ්පාදන මිළදී
රනොගන්න.
8. Luminex Bookshop
9. Silva textiles
10. Angeerasa, Udaya, Hela Osu Hala - සිංහල රබරහත් බඩු
11. ABBA Tailors
12. ලක් සරතොස, සරතොස, බජට් රෂොප්, රකෝප් සටි - ටමහි විකුණන ඉව්඼ාම් ම෕඼ධර්මලාදී
ශ඼ාල් ටල්බ඼ය වහිත මුව්ලිම් නි඿්ඳාදන මිෂදී ටනොගන්න.
13. Galkanda Bakery
14. Wills Design - Tailors
15. Damro Furniture
ලර්ජනය ක඼ යුතු:

1. Cargills Super market
2. Keells Super market
3. M.D. Gunasena Bookshop ආවන්නටේ ඇති Last Chance මුව්ලිම් විදුලි ආට඼ෝක
ඳශන් උඳාංග ටලෂ඲ වැ඼
4. මුව්ලිමුන් ටේ බෑේ කඩ
5. මුව්ලිමුන් ටේ කාන්තා සුකුරුත්තම් කඩ
6. මුව්ලිමුන් ටේ ඳාලශන් කඩ
7. මුව්ලිමුන් ටේ ටගොඩනැගිලි ද්රේය කඩ

කළුතර නගරය
පිළිගත යුතු:
1. ARD textiles
2. The lovers
3. 555 hotel
4. Kumara book shop
5. Ranjanas
6. Swarna mahal.
7. CD shop in side the kalutara bus stand
8. King bakers
9. Sirithunga hotel
10. Saiwar hotel (Sinhala ownership)
11. Luminex bookshop
12. All photo studios in Kalutara
13. Melani fine food
14. Inter fashion
15. DSI show room
16. Show fashions
ලර්ජනය ක඼ යුතු:
1. Cargills Super market
2. Keells Super market
3. Siddhik Textile
4. Jezeemas
5. M B Gold house
6. M B Communication
7. Fancy house
8. Fancy mahal sarees
9. Best wear
10. Lovers City (In front of Kalutara Van park)
11. Bata Show room kalutara (Next to alwaris bar)
12. Greenland hotel
13. Muslim Hotel infront of three wheelers park
14. Muslim hotel in kalutarav south station road

15. 3 Gents T-shit shops in one of the cross street in kalutara south station road
(Cross street between jezeema and Ewsabias tailor shop)
16. New pharmacy
17. Asha pharmacy
18. Step in
19. All the hotels in Wettumakada junction
20. Faise hardware
21. Small Phone shops in in front of Kalutara bus stand
22. All phone selling shops inside kalutara bus stand
23. Phone shop next to evsabias tailors
24. Book shop next to Kumara book shop
25. Fair food bakers
26. Fashion wear
27. Most of the ladies accessories shops
28. Most of the Jewellary shops

මාතර නගරය
පිළිගත යුතු:
1. Anjalee Fashion
2. ASB Fashion, New ASB Fashion

ඇල්පිටිය නගරය
ලර්ජනය ක඼ යුතු:
1. S.K. Sweets, ශ්‍රී ධීරා඼ංකාර මාලත, ඇල්පිටිය

අම්බ඼න්ටගොඩ නගරය
පිළිගත යුතු:
1. ASB Fashion

තංගල්඼ නගරය
පිළිගත යුතු:
1. ASB Fashion

ගාල්඼ නගරය
පිළිගත යුතු:
1. ASB Fashion

අම්ඳාර නගරය

පිළිගත යුතු:
1. ASB Fashion

නුලර එළිය නගරය
පිළිගත යුතු:
1. ASB Fashion

බ඼න්ටගොඩ නගරය
පිළිගත යුතු:
1. ASB Fashion

අනුරාධපුර නගරය
පිළිගත යුතු:
1. ASB Fashion
2. Duleema Hotel

කුලියාපිටිය නගරය
පිළිගත යුතු:
1. ASB Fashion

ලරකාටඳො඼ නගරය
පිළිගත යුතු:
1. ASB Fashion

රත්නපුර නගරය
පිළිගත යුතු:
3. Shan clothing
4. Prasanga garments

කුරුණෑග඼ නගරය
පිළිගත යුතු:
1. Mangala stores - ආහාෙ ද්ෙව්ෙ
2. Nex Computers
3. Panama, Milanka, Honshu, Dharmasiri, Nandana, Wedisinghe - ෙතුරු පැදි (motor
bike sale)
4. Pasindu, Asiri Enterprises - ෙතුරු පැදි අමතෙ රකොටස් (Bike Parts)
5. Tharanga Enterprises - වාහන (Car Sale)
6. Sirisara Vilasitha(cloths)
7. Nelum (do)
8. Red Rose (do)
9. Sagarika Emporium(do)
10. Prince Textiles(do)
11. Cheap Side(do)
12. Himali(cosmetics and other items)
13. National Stores(TV repair)
14. Dinapala (electrical items)
15. Mathara Bath Kade(food)
16. In and Out (food)
17. Rathnagiriya(do)
18. P&G (do)
19. Perera & Sons (do)
20. Richard Trading (book shop)
21. Bimal (do)
22. Paper corner(do)
23. Samudra (do)
24. Samudra greetings(cards)
25. USD Trading (Book shop)
26. The New Pharmacy
27. Nawinna Pharmacy
28. City Medicals(pharmacy)
29. Nirmana Photo (studio)
30. Sirisara (do)
31. BigBen(Music shop)
32. CIB(cloths)
33. Saloon Weds
34. 26.Roo(saloon)
35. Munasinghe cut pees (cloths)
36. Dayani(gift items )
37. Vanoja Motors(spear parts)
38. Ranga Motors(do)
39. M.D Peiris(Indigenous Medicine)
40. Jayawardana super
41. Manuwel appuhami(hardware)
42. Silva(do)

43. Gomishami and Brother(jewellery)
44. Vouge(do)
45. Malhami(do)
46. Spectra(Machines/tools)
47. Nuhumaniya(mill)
48. M.D. Gunasena(book shop)
49. Samagi Offset Printers (Printing)
50. Vidarshana Bookshop (Stationary)
51. Uthmax Creations (Rubber Stamp Making)
52. Laksela Engravers (Brass Working)
53. Wedanda Opticals (Optical)
54. Pandora Internet Cafe (Internet)
55. Aradana Food Corner (Food)
56. Sumeda Cellular (Phone Repairing)
57. AB Entertainment (Video Shop)
58. Sumudu Net Cafe (Internet)
59. Protec Computers (Computer)
60. Microtell Cellular Lanka (Pvt) Ltd (Mobile Phone)
61. Meero International (Pvt) Ltd (Electronic Scale)
62. Sirisara Studio
63. Fotofirst Digital Colourlab (Studio)
64. Genius Computers (Computer)
65. PK Rathnayaka Creations (Video Editing)
66. Rathnayaka Electronics (Electronic Spare parts)
67. C&A Bakers (Food)
68. Envision Internet Cafe (Internet)
69. BuildPC (Computer)
70. The CD Shop (CD Sale)
71. Magestic CD Shop (CD Sale)
72. Nimal Cellular Service (Phone Repairing)
73. Edirisinghe Cellular (Phone Repairing)
ලර්ජනය ක඼ යුතු:
1. jeebees & caleels(cloths)
2. Kandy stores(do)
3. Ranjanas(do)
4. Fashion Bug(do)
5. Rokcity(cloths- complex)
6. Nolimit(do)
7. Raheems(shoes)
8. Kandy shoe palace (do)
9. The Lover(accessories)
10. Nafeelas(do)
11. Ajmeer(gift items)
12. Wedding Ring(jewellery)
13. Jesmin(accessories)

14. Melbon(food)
15. Decan(do)
16. Midlend essence(cake items)
17. Daly needs(Mini super market)
18. Torner House
19. Nawsha CD Shop
20. Husain Mobile Shop (Phone Repairing)
21. Usama Mobile (Phone Repairing)
22. Sachee Sports (Spotrs Items)
23. Star Hotel (Food)
24. Happyland Coolspot (Food)
25. Vision Computers (Computers)
26. Flex Mobile (Phone Repairing)
27. Aman Shoe Palace

ටමම ඼ැයිව්තුලට ඔබටේ නගරය ඇතු඼ත් කර එය වම්පූර්ණ
කිරීමට උදේ කිරීම ජාති මාමක ඔබටේ යුතුකම ටේ.
කරුණාකර Muragala-owner@yahoogroups.com ඔව්ටවේ
අඳට විව්තර එලන්න
Post Link:
http://dharmadveepayeiranama.blogspot.com/2011/03/patriotic-happy-new-year.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful