OU,, LAZO ANGELOVSKI,,-Aerodrom -Skopje

-

GODI[NO PLANIRAWE

T V O R E [ T V O
V (petto) oddelenie , devetgodi{no obrazovanie U~ebna 2010/2011 godina

Podgotvil Irena Hristovska

T V O R E [ T V O
V (petto) oddelenie (devetgodi{no osnovno obrazovanie)

PODRA^JA Govorno tvore{tvo Muzi~ko tvore{tvo Muzika i dvi`ewe Likovno tvore{tvo

Celite i aktivnostite od izbraniot nastaven predmet TVORE[TVO vo V oddelenie, se nadovrzuvaat na onie vo IV odd. U~enicite mo`at i za prv pat vo petto oddelenie da go izberat ovoj nastaven predmet. Poradi razli~nite interesi i mo`nosti na sekoj nu~enik vo paralelkata, programata uslovno e podelena na ~etiri dela (~etiri podra~ja): govorno,likovno, muzi~ko tvore{tvo i muzika i dvi`ewe, taka {to site u~enici }e izberat {to najmnogu gi interesira i kade se ~uvstvuvaat najsigurni vo ramkite na ovoj predmet. Spored nastavniot plan po tvore{tvo, izbraniot nastaven predmet vo V oddelenie se izu~uva so po 1 ~as sedmi~no, odnosno 36 ~asa godi{no.

Napomena: brojot na ~asovi po nastavni podra~ja e fleksibilen (mo`e da se menuva spored potrebite na u~enicite i integriraweto na nastavanite sodr`ini po drugite predmeti).

CELI NA NASTAVATA PO TVORE[TVO ZA V (petto) ODDELENIE

U~enikot/ u~eni~kata:   Da se pottiknuva sopstvenite ~uvstva i razmisluvawa da gi preto~i vo tekst, soglasno svoite mo`nosti i interesi; De se pottiknuva da napi{e tekst spored sopstvenata zamisla (pokana, poster, plakat, blagodarnica, kratki tekstovi za dramatizacii, tekstovi za almanah, detsko spisanie, u~ili{no spisanie i sl.) soglasno svoite mo`nosti i interesi; Da se osposobuva da ja izrazi svojata muzi~ka misla preku peewe ili svirewe na nekoj instrument koj go poznava, soglasno svoite mo`nosti i sposobnosti; Da go razviva osetot za zaedni~ko muzicirawe, soglasno svoite mo`nosti; Da go usovr{uva ritamot i ~ekorot na razli~nite vidovi sovremena muzika, soglasno svoite mo`nosti; Da razviva ritmi~ki i graciozni dvi`ewa usoglaseni so razli~ni vidovi na muzika soglasno mo`nostite i sposobnostite; Da se osposobuva da osmisluva ednostavna koreografija, soglasno svoite mo`nosti; Da se osposobuva za popotpolno i posigurno likovno izrazuvawe na svoite idei i temi, za vnesuvawe pove}e detail i nivno poskladno kombinirawe i komponirawe vo novi celini; Da se pottiknuva na originalno likovno izrazuvawe so likovni i nelikovni materijali; Da se osposobuva za povrzuvawe na razli~nite vidovi na detskoto tvore~ko izrazuvawe; De se ohrabruva slobodno da nastapuva pred drugite u~enici, roditelite i vrabotenite vo u~ili{teto.

        

KONKRETNI CELI I REALIZACIJA NA SODR@INITE
Celi
u~enikot/u~eni~kata - da se pottiknuva da predlaga idei, da u~estvuva vo planiraweto i donesuvaweto na godi{niot plan za tvore{tvo na svoeto oddelenie

Sodr`ini
Kreirawe na godi{en plan za tvore{tvo

Poimi

Aktivnosti i metodi
- iznesuvawe predlozi od strana na sekoj u~enik (soglasno sopstvenite interesi), predlagawe na aktivnosti, dogovarawe za aktivnostite i konkretnite obvrski, za prezentacijata na postignatoto pred roditelite i drugite u~enici vo u~ili{teto

Godi{en plan

-da se pottiknuva da sobira nekolku vidovi na narodni tvorbi -da se pottiknuva sposobnosta za sistematizacija i pretstavuvawe na sobranite narodni tvorbi -pove{to da gi primenuva crta~kite tehniki pri realizacija na elementite od narodnoto tvore{tvo -pottiknuvawe na sposobnosta za prezentacija na narodnoto tvore{tvo na svoj na~in - da gi povrzuva elementite vo sklad so ritamot

Sobirawe na narodni tvorbi

Narodni tvorbi (prikazni, pesni, basin, gatanki, blagoslovi, legendi, obi~ai...)

-formirawe grupi u~enici koi so hartija, kasetofon, blokovi, fotoaparat i sl. }e zaminat vo bliski naseleni mesta so cel da zapi{at, snimat prikazni, pesni, basin, gatanki, blagoslovi, legendi za nekoj objekt ili mesto, narodni pesni, oro, narodni obi~ai i dr.) - sobranite materijali od narodnoto tvore{tvo u~enicite gi sistematiziraat sekoj vo svojata grupa i se podgotvuvaat za prezentacija

Sreduvawe na sobranite narodni tvorbi i podgotovka za prezentacija Izrabotka na korica za kniga od narodnoto tvore{tvo Elementi vo narodnoto tvore{tvo

- izrabotuvawe na korici na knigata za narodno tvore{tvo

Prezentacija na izrabotenite knigi od narodnoto tvore{tvo Izveduvawe na koreografija na sovremena muzika Uve`buvawe i usovr{uvawe na svojata koreografija Slikawe na pokani posteri, za razubavuvawe na u~ili{teto Koreografija

-prezentacija vo u~ili{teto i po{iroko na svoj na~in (vo kniga, crte`i, peewe pesni, igrawe oro, tkaewe i sl.)

-izbirawe na muzika po `elba na u~enicite i sozdavawe na svoja koreografija na ritmi~ka ve`ba pridru`ena so sovremena muzika

- da gi usovr{uva osnovnite ~ekori i na~ini na dvi`ewa i da gi modificira soglasno svoite mo`nosti -pove{to da gi primenuva slikarskite tehniki po sopstven izbor pri realizacija na svojata zamisla

-uve`buvawe i usovr{uvawe na sopstvenata koreografija - u~estvuvawe na Patroniot praznik so nau~enata koreografija

-slikawe na pokani, posteri, crte`i za razubavuvawe na u~ili{teto po povod Patroniot praznik

-da se osposobuva da ja izrazi svojata muzi~ka misla preku peewe ili svirewe na nekoj muzi~ki instrument koj go poznava, soglasno svoite mo`nosti i sposobnosti -da se pottiknuva da napravi amaterski tonski audio zapis na sopstvenata muzi~ka misla

Komponirawe sopstvena muzi~ka tvorba

Komponirawe Sopstvena muzi~ka tvorba (kantaftorstvo)

Pravewe amaterska audiodemo snimka na sopstvenata tvorba

Audio-demo snimka

-otkrivawe deca koi mo`at da ja izrazat, odnosno reproduciraat svojata muzi~ka misla i istovremeno davawe poddr{ka na istite vo razvivaweto na smislata za sozdavawe sopstveni muzi~ki kreacii -prodol`uvawe na nedovr{ena pesna koja nekoj ja zapo~nuva, a ostanatite se nadovrzuvaat na nea (muzi~ka igra) - zaedni~ko izmisluvawe na pesna koja se snima, preslu{uva, poprava-razubavuva; - izmisluvawe na pesni (tekst i muzika) za nekoja sve~enost, muzi~ka dramatizacija, sozdavawe himna na oddelenieto -izbirawe i izvedba na zvu~ni efekti; -snimawe na sekoja muzi~ka ideja i misla -sostavuvawe neobi~ni pra{awa za omilenata li~nost (sportiest, peja~, akter i sl.). Dokolku direktno ili preku pismo dobie odgovori na pra{awata, istite }e gi objavi vo u~ili{teto

-da se pottikne da sostavi neobi~ni pra{awa za omilenata li~nost

Pi{uvawe pra{awa za zamisleno intervju so omilena li~nost

Intervju

-da se pottiknuva da u~estvuva vo kreirawe na kratok dramski tekst -da se pottiknuva da u~estvuva vo dramatizirawe na kratok tekst -da se osposobuva da primenuva nekoi elementi i tehniki na primenetata umetnost vo rabota so razli~ni materijali, izrabotuvaj}i razli~ni predmeti {to imaat i estetski kvaliteti -da se pottiknuva da sostavi nov tekst inspiriran od ponudena slika

Pi{uvawe kratok tekst za dramatizacija

-dramski tekst

-grupa u~enici pi{uvaat kratki tekstovi za nekolku ulogi (tema po predlog na u~enicitezimska bajka ili sl.) koi podocna }e gi izveduvaat (igraat) -dramatizirawe na kratok tekst: podelba na ulogite, u~ewe na ulogite, organizirawe na uslovite, dramatizacija

Igrawe ulogi (dramatizacija)

Igrawe ulogi

Dizajn Izrabotka na kostumi i scenografija

Dizajn Estetski vrednosti

-izrabotka na kostumi i delovi na kostumi i predmeti potrebni za scenata koga }e se izveduva dramatizacijata -izrabotka na ~estitki i plakati, kako i pokani za roditelite za dramskata pretstava

Sostavuvawe tekst inspiriran od ponudena slika

- organizirawe na poseta na galerija ili obezbeduvawe na reprodukcii na umetni~ki sliki vo u~ilnicata. U~enicite ja nabquduvaat slikata i pottiknati so pra{aweto ,,[to se slu~uva na slikata?,, izmisluvaat svoj tekst.

-da se osposobuva da osmisli i sozdade kratok strip -pove{to da gi primenuva crta~kite tehniki pri realizacija na sopstvenite zamisli vo kreiraweto na stripot

Strip

Strip

- raska`uvawe na gledan strip (bez zborovi), a potoa sostavuvawe na tekst vrz osnova na koj }e se nacrta strip

Crtawe na strip

- crtawe na kratok strip i ilustracii

-da se pottiknuva da u~estvuva vo sozdavawe na u~ili{no spisanie

Detsko spisanie

Rubriki

- da se osposobuva da primenuva nekoi elementi i tehniki na primenetata umetnost vo rabota so razli~ni materijali, izrabotuvaj}i razli~ni predmeti {to imaat i estetski kvaliteti - da se pottiknuva da napi{e tekst spored sopstvena zamisla; - da se pottiknuva sopstvenite ~uvstva i razmisluvawa da gi preto~i vo tekst -da se osposobuva na razli~ni na~ini da pretstavuva tridimenzionalen proctor vo soodveten soodnos -pove{to da gi primenuva slikarskite tehniki po sopstven izbor pri realizacija na svojata zamisla -da se voveduva vo spoznavawe na patot na tvorewe na muzi~ko scensko delo -da se razvivaat ritmi~ki i graciozni dvi`ewa usoglaseni so ritamot na mjuziklot -da se pottiknuva u~estvo vo tancovi dramatizacii

Dizajn Izrabotuvawe na podaroci i ukrasi

-pi{uvawe tekstovi za razli{ni detski spisanija; -formirawe redakcija, dogovarawe i podelba na zadol`enija za ureduvawe na detsko spisanie (podgotovka ma tekstovi, tehni~ko ureduvawe, vmetnuvawe ilustracii); izgotvuvawe na eden broj -izrabotuvawe na podaroci za rodenden na drugar~iwata, razli~ni kutii i ambala`i za podaroci, vazni, ramki za sliki i crte`I, kutii za molivi, za ~etki i boi, kutii za ~uvawe na sitni predmeti, ukrasi, podaroci za postari lica, deca bez roditeli, za razli~ni humanitarni akcii;

Pi{uvawe sopstven tekst za odreden predmet (bidi avtor)

-sostavuvawe kratok tekst za konkreten predmet (na pr. za kniga, cvet i sl.); - izmisluvawe tekst na odredena tema

Oblikuvawe na prostorot -sloboden motiv

-izrabotuvawe na razli~ni predmeti od glina, glinamol ili femomasa

Slikawe Ukrasuvawe na gotovite glineni predmeti Muzi~ko scensko delo mjuzikl Mjuzikl

-ukrasuvawe na predmetite koi samite gi napravile na prethodniot ~as od glina, glinamol ili femomasa -vo sorabotka so site ~lenovi koi gi posetuvaat ~asovite po tvore{tvo i nastavnikot,pi{uvame tekst, vnimatelno se odbira muzika ili se davaat predlozi, akteri-tan~eri, re`iser, koreograf, scenograf i go tvorime kratkiot mjuzikl

Sostavuvawe koreografija za izvedba na mjuzikl

-sostavuvawe koreografija za muzi~kiot del od mjuziklot so primena i usovr{uvawe na ve}e izu~enite ~ekori i tanci so nivna kombinacija

- // -da se pottiknuva da sostavi svoj tekst za blagodarnica -pove{to da gi primenuva crta~kite tehniki

Uve`buvawe i usovr{uvawe na mjuziklot Pi{uvawe blagodarnica Crtawe na ekolo{ki bex Blagodarnica

-uve`buvawe i usovr{uvawe na mjuziklot i dogovarawe na u~estvo vo tancovi dramatizacii, koi se sinteza na detskoto tvore{tvo -pi{uvawe tekst za blagodarnica (na pr. do roditelite za nivnata konkretna pomo{ ili poddr{ka, zaedni~ka akcija i sl.) -crtawe na ekolo{ki bex na hartija napravena so reciklirawe; izrabotuvawe na bexovite od otpaden material (kutii,{tipki,juta,konop)

-da se osposobuva da primenuva nekoi elementi i tehniki na primenetata umetnost vo rabota so razli~ni materijali, izrabotuvaj}i maski I kostumi {to imaat i estetski kvaliteti -da razviva ~uvstvo za zaedni~ko muzicirawe, soglasno mo`nostite na u~enicite

Dizajn Izrabotuvawe na maski i kostumi za Denot na {egata

-izrabotuvawe maski i kostumi za Denot na {egata; -izrabotuvawe na delovi od kostumi i maski

Grupna interpretacija na kratka popularna muzi~ka kompozicija

Izvedba

-Izbirawe kompozicija koja }e bide izveduvana, od strana na pomala grupa u~enici. Kompozicijata mo`e da bide interpretirana vokalno ili instrumentalno (so instrumentite koi gi poseduva u~ili{teto); individualno ve`bawe na kompozicijata; kolektivno ve`bawe na kompozicijata i javna izvedba pred pomal auditorium

-da istra`uva i otkriva svojstva na razli~ni materijali {to mo`at da se preoblikuvaat vo razni formi; -da se osposobuva na razli~ni na~ini da pretstavuva tridimenzionalen prostor vo soodveten soodnos -da se pottiknuva da u~estvuva vo zaedni~ko grupno sozdavawe na kniga, primenuvaj}i gi ve}e steknatite znaewa -da se pottiknuva da u~estvuva vo zaedni~ko grupno sozdavawe na kniga, primenuvaj}i gi ve}e steknatite znaewa -da istra`uva i otkriva svojstva na nestandardni likovni materijali za crtawe i slikawe i tie soznanija da gi koristi pri sopstvenoto likovno izrazuvawe -da istra`uva i otkriva svojstva na razli~ni materijali {to mo`at da se preoblikuvaat vo razni formi;

Oblikuvawe vo prostorot

-koristewe na re~isi site bogati mo`nosti na razli~nite vidovi na hartija za tvore~ko izrazuvawe: hartija so razli~na mekost (celofan, krep hartija, ciklostil, hamer, karton); razli~na ambala`a (od kutii, rebrest karton); hartieni lenti so razli~ni oblici; papir-ma{e (formirawe na razli~ni oblici, izrabotka na veligdenski jajca)

Sozdavawe kniga

-sobirawe na tekstovi napi{ani od u~enicite vo oddelenieto, dogovarawe za ilustracii, na~in na podvrzuvawe na knigata i realizirawe na dogovorenoto I gr. Sobirawe i tvorewe tekstovi IIgr. Izrabotuvawe na korica (crtawe) III gr.Ilustrirawe na tekstovi (slikawe) IV gr.Crtawe na logo na odd. za naslovnata strana (koricata) Sekoja grupa pravi izbor na muzika koja {e odi kako fon pri promocijata na knigite -slikawe i crtawe na razli~ni podlogi, kako na primer:tekstil, kamen, drvo, karton, staklo, kerami~ka plo~ka i sl.; -otkrivawe na svojstvata na razli~ni materijali I koristewe na tie soznanija za izrabotuvawe na svoj crte` ili slika

Promocija Promocija na knigite

Likovni istra`uva~ki aktivnosti

Oblikuvawe na prostorot od prirodni oblici

-oblikuvawe i komponirawe od ve}e oformeni prirodni oblici kako {to se: granki, plodovi, semiwa, lisja, me{unki, suvi steblenca na polski rastenija i sl.

-da se zapoznae so almanah i negovoto zna~ewe kako vid kniga za za~uvuvawe na spomenite -da se pottiknuva sozdavawe na almanah -da se pottiknuva da napi{e svoj tekst za pismo

Kreirawe almanah

Almanah

-razgovori so u~enicite za spomenite od u~ili{niot `ivot, slu~kite, {egite i sl. Sozdavawe almanah za svoeto oddelenie (tekstovi, fotografii, poraki i sl.)

Pi{uvawe pismo do nepoznato drugar~e Zavr{na priredba

-pi{uvawe pismo do nepoznato drugar~e od drug grad ili dr`ava (po mo`nost da se vidat za letniot raspust)

Sublimate na site aktivnosti

Napomena: U~enicite u~estvuvaat vo priredbi i pretstavi spored planot na u~ili{teto ili vo lokalnata sredina i po{iroko. Zabele{ka: Vremeto na realizacija na sodr`inite od godi{noto planirawe zavisi od interesot na u~enicite, priredbite i proslavite vo u~ili{teto i lokalnata zaednica (dr`avnite i verski praznici) , kako i od integriraweto na nastavnite sodr`ini po ostanatite predmeti

OCENUVAWE NA POSTIGNUVAWATA NA U^ENICITE
Za da se ocenat postignuvawata na u~enikot/u~eni~kata neophodno e: - da se razgovara so u~enikot/u~eni~kata i da se dobijat soznanija za prethodnite iskustva i interesite za razli~nite vidovi na detskoto tvore~ko izrazuvawe; - da se nabquduva (postojano i navremeno) u~enikot/u~eni~kata dodeka manipulira so konkretni predmeti, sredstva, materijali, instrumenti, dodeka tvore~ki se izrazuva za vreme na prezentacija i sl.; - da se sledi kontinuirano odnosot na u~enikot/u~eni~kata kon rabotata, sorabotkata so vrsnicite, poka`anata inicijativnost, qubopitnost, upornost vo realizacijata na izbranite aktivnosti. Vrz osnova na sevkupnite podatoci dobienite podatoci od sledeweto vo tekot na nastavata, nastavnikot gi ceni postignuvawata na sekoj/a u~enik/u~eni~ka poedine~no i gi formulira vo opisna i broj~ana ocenka. Osnoven kriterium pri ocenuvaweto e u~estvoto, zalagaweto i sorabotkata so u~enici, a ne samo krajniot rezultat (produkt) od aktivnostite. PROSTORNI USLOVI Programata vo odnos na prostornite uslovi se temeli na Normativot za proctor, oprema i nastavni sredstva za devetgodi{no osnovno u~ili{te, donesen od strana na Ministerot za obrazovanie i nauka so re.br.07-1830/1 od 28.02.2008 godina. Podgotvi Irena Hristovska

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful