CUflo.rd.

Geertz

Con~ . _u,__ ,noFl!lUni.-u·'to·,···
I. I~_I_I~ I, "

.. '

]0'- ~--~I .,.·.-~m

"
~~

BWJbS;

edieiOnes

!!Ii!9I~' Ait,u !I!iIbl'!:;;:i!

OEMEiGS eONFUSOS; LA R..EFIGURACHlN DEl. PEN'SAMUiNID

SOCIAL

En el ambito de las, ,c:iem-cia~, (IiC~:;I!~~ ~re(li ql1e hay m.'i!tC'h~~ ,oo~a~; $ q'liI.e, &Qf.I! 'cieF!tia£ Una! es q.u~:. ~I!!: aii<il$, te~ie:gre$~ha ,habido, Q;;Ii, (:O@\f,;. ~e ,rn~b de ,~ros, en la, 'lI'~da;h]~]~{'Lua!., ,q_ue ~ am~~~ma, de ~~ OOIlftbula, p:oodu,e~,endg$~ OtrO!i '~$ 'tlJ:l).i~'n·Ujr;;h,QS e~~~~f~Q$ ~Qelales ham reeunelado a un :il4~] de e~,pl'~ei1!d~ '~$:3!d9 ~!l ,Ie-ye s y ejem(p~o8 pam ,astlm.:i~otro ba;5S!db e~ cases e' ~~te~t1e'~d@g~.~j' b~* ci3indo menns ]3. clase de eesa qii;.i~ eeneeta planetas y ~ih.!l!loSi y m.~s

el.mi;~m~ :p~~1 q~ .I~$;.ex"'Faiii'idla:sde ~__ 'ltI~e:sl\oI!l'€'5"]- a ,.~ --, ~ - --~,I!! !han de.~- - - -1X-~----~ 'Y-- deSirlte ~~rili r - '. ~mJ3.do";i3J - -~---:yo' -. ",""",DOI'J,oB~ -hace tj~m~· en la '~(UDP~DSidlJj Jii!5~~. A~~ no 5.610 erG!;))' qu'~ ta~~ co-~a$,~fiIJ efertas, s;1~!q,~ k~ ,~on ·eo, ~I.!I! WlilJjUIlii.'(t!,~ Y ~g ·eSi~ C3:~ "'b,·cta ___ _ _ _ _ . _ _ ~ ,!Ill ~_~__~ ue ~___ _ _ ~ ~_~ - -'!i:ilblt:~ mil ifjI ~ ~ __ die !f:81'tJiLtdoo_ of'-S e.]- .garro OU-JL uml- q.__ _ :Iiliis i!Ui, ha:1bo_ ,pr;r! ~" ~ ~ _ ~ _ la ~ii.U~~i,6:~. del pe:~~!!J!m~to@t ~jaW,. H$ih.a Ine:zc~ de g;e-I1I.e~ ,g!i)m~Me s,im.p,Iemaentlf!: ·en. el b.ecl1.o de .~1!te' Harry Hol!ld1iilIDi,·o Rtc~m N:i~~ se oort1O'le:rrnrll ecP ~onaje_8 rle :i1~illa, 'r) que: ra'$ ternbl;es; j~q~ ~I, ,Me:dI'!)0es1:e se de$~riJ'b~ como' ~i, :~Is[:a 'ijiji. ~,6tloo, ~as ~Qbi~~ ~mal.Sma_do.lSe teeta de '~'tI.e cues: ]as. liq~$· £:!~sMi.C'as!se pa~ .;ii, li!;l (irr.l!tka Ul.'e'.Irana. (penSif:illCJoS ell log ·t~b@.jQ."S! die Slalnl.e:'!' Cal'film sebre ~~~e1:t -0 Tootreau!, Q! l~ ·dieSa:M:re sebre Fl!allibert.)}. de ~,e,10Si debates ci.enUficos reeuerdan a, fragmen'L'GS de beJj~ letras (lewis 'n~~, Loren E[:seleyl. -de q,lle Ias taJl]la,' .!ii[IIiS barreeas e p~tan G!OOlID observaCI,omes, ,e:mpi:rJc:as 'iD.exp:re· slvas '(Bo:rges~ :BanJhelm.el, en ftm. de. WlB, :1wi'5l1o.:ria ,~u.e consiste en ,~U!aciQDeSytablas 0 en ·testlmonios de ~~~, tribunales, de jusd'cila (F~ .gel ' :1' ElJJ,ge:['[iJ]alJi" IWi ladur-i~e1 de pn.ebas ~m9laIDe:s que MH Le ,de: .I.ee:~· comQ ~r&.t.a5 Cionfes:iom~ ,~ajk.'(» ,de· panioolas iij;ii.!(:; p~ san par SG:[' ~aogt~f_!'~ {Clis:tie~~ de t[i!,'la,dos t'rodiCO,5 'P[¢$-~[I]t~~·, ,..fl.' -,. --,' ;;':, doc~talLes ~-," -ot;': -- - -, t;II' "'"';.i"stta,l!1SS\ ~ de: :a:I;Ui'i~ro.S; . :i~, I;.!tOSOO~ __~ ~~__ ~__ ~Q['t5"C05 ~"'~, ~--- ~ --"0"'""',., .. _IY __ ~
.-, co •. _co '_-,

'e'rI,

.Ilrid~d.f:$~l~11 elnp.ezamdo,~ cl~~~~al:"

esa elase que !C611eaJ3, rn$~tiik:~, y espadas, UJWa. 'I.'e~~ ,,'O~:)es (jii'e'" h~,'~m,p,r.eI'JJSlaliL HCi.ologi,ea .• [~$ ,~~Io~!a$~t:r.a:ida$· de: :~~,$umab

'~I

,1h.~lliQ$iof~~I.~

1??J!rsupuesto, Y OO:Ma eh;::!rlO P'iIUU~ e~te '~~iPO'd,e eos;~~ stiitled~~ :Ita :s-iem:pre -,L:lliu:redo~ Ma[id~me )' iEmsm.o .iDa:rwili luefe]iilta:b"Ciji, l'O·' das :SO'ILIS1ie-O-r.,i'as: en l~,i[lNL---:. AMm b~.e:~.la ~£tu!~~, ot;(!a:iifusMn de v~" ,• _ ..:Il~_,II~ ,,:i, _,I' , ,'b~ ,-,-- J~' - ~--~'-. -,r,le~~ __ ue,'I ul;lOUJ'8.Q.IILi2. ~~lUO "..iI_~,1h ..~-" -,- '~'~, piln_~.o!l;:1::!!-, ~ ,re~'UiIi[a ~!I' 11 .111 ~i;Ii qur;:: ment,e d~f!lCi[ clli'lts~fi\cal"~,IDS, [jjl1Jto,1"e~ (,Q~' es FOl!!(iaJllh -un h~,s~~, . :riadoT", un f116Sl~ ua 'l:e-8'rl.~o PO:iUi~~'~ ~QI!l.ees Tlb..~~n~s :!Kubin, =ILm

q~e b&:ta eta,~iil trona .algebra.

~$1!J1;t~I.6Serp1.$~~mO!lQ@~t:o$~Q~5t(il;l!M6~ ct,ni1ifj' :p~:~~I~lu~, ~ot~~ tku.&JiP" :(II.>Ii f!::::cif:~oo.n:"l'!.".dI _.~ ""~em:'!, ,~ m.tit1auJlU',', .' d·,-fr'aza·~I-,~ed-l~ .~ _ ~ ...... ,tj:1 _ -1. ,. .--""'11 pg!_ __ _~~~ _ __ .._ _ _ __ ~lCili5 _ili~~ _ __ _ ~ 'Ij-, '!fI,a~.e...;!; ll:li~",,· -, 'Ii p,lI.t£; , .iI"'[~" iI"~'- -,-" - .-' in_",J, :1:;'" -, 11-, - .'L._- , ..:1\-, 'N' I, :I..;.'r'~·",," .~na!!i ,~mtSi '!IIlII-:I:II,I!."WPJI" .!j;;li G .... 1:lI !I,lJe;. :a.~~. ese ,obDe~_Ql:m,posfi:ll,le h6C'~' [tie, J!oe~h!i. 'Y ~ilid6:n..,fijg-ta.s;, ,a. file dJe pA.eim:;., e :i!m~i1es de ]a. dJui'ci8" iP~:r:eceiin ,~~~~,Q ,de es~ t~~,:~~$; ~lt!,~n~~!)
.'" ' -'-' -, l' ,-"',

.s~.w.), ~

l;gm>(ji

irn¥~~U~ioo~@

hi~l'QrliO,8~£i'¢~~ ,(Edw,~~d .

CUaf.iilOCa,

en

''I,\'C;r8Q

(I;

WlS,

'b:iOcgJ'a'Ha expresada ~,

!hl.:st.Qmdar~ fti[os~~ 'I:lrQ; ,$~i61~ UfIJ del ciOO"locimlh;::WJJ~j))='?)·o 'b,u~ da" S'ifjc~r l~s ·oD·ras, ~[QIJ~ ~,Aftet' II'aNI. de 'Geowges, S1:einer'!i!' =U!il~,(l[,~, ti.ca. 'Cdti.G3 ~i,1:em!rilia. h~$tlOO"',ia, l1h1lr.al~? ,t Qui: es Or.! llh!~illl,~ 0 c Blue
de WiUiiam, GaslS -lm 'lr,a't~d'o, una s~.m(ple eharla >0' 'l;.Ula,.[i;p6[;oill:[a=t).
De

este :IDll!doj' no ~b]am.os de l'J!r.iiil cuesHbIri, que se refi:e-I~ a depoe'res ,exttl:'a-'!.!'agall1!tei!.y a ,ruriiIH!7i~)dades oeaatenales, o del llec:h.o ,admilldb : de que 1\0·:n~~dO-'r. es, 'PO~ -def,i~ioe4,¢.]j"difld[ de oCate~,o(r"i.z_a:r.~ reai !e:.n ]kkld. bah~mos de un rej'iJ.ome:bl.o CJln~ :10bas~aJIlre gelil.eH[ y espeel[.' es ~iQ!l) iPOD!lO para, :s.~.gel',ir ue lo ,que estamos q cbservandc no es 0100 sim.p'~e '~mzado ,cl:e~ MaPl' ~~ltJlf:,a] =el, de spla U.rui.ento, ,de, Ull~$ p!lF cas frotlite:raos en ,Gls.-ptlita., Ia ~a]iz9i_d6:n, de CieTDDS; :~~,gose J1OO!l]ft~,· d ma p~:r.to:re:5,(lQ8l-" ,s~~o'WlI;2i, .a.h~mcl6n radieal de Jos prl.]'ad:plo.s de Ia !P'oopia ca!tWograiia" Algo que Ie es1:~ sueediendo al modo en <I.lIJepen· , amoi5, sebre el mod-b en .que 'p;eIII samns, Y In.-a- necesitamns a'C'epta:r ,e~iIIs,'''':SOloneS, ermetjcas de J~ l'Cri r,~.fr,e ' h CjjUl-'e' lao eonciben oomo si ~Imi iCons:i!st~e:ra en un '[p'Wlado- de signos que 8~gn[fflcilllJs:iglnos.. ]l~ '~~. fl:e:mQ~, die ,~barnldon3rnoo, tan Ilbremente ,ail,pJacef' de] kxC'o de fnrma '(lillie su .s~gnjfi\cadljJ desaparezca de FilitJ:es .. traiS :respl.iliesla~. 'para :pEltihir q,ue 'wt:n, !li!E!;SgG -cl~£]rl'itjw;meJi~'$ demo,c.ratico ~e ha irn,pU'eS1:(Ji :S-iD,b~ nuestra cOlil~i6:~, die: ~\o.'ii~(: lesmos y ~bim--Qi5. uf!;, propi'0dadiS5 q.~e OODGCtaD .~t19S t~;d'O:5' 'C.',Q'I1!, etros, 'q'i!te' l\Q5 s:iitJUM. ~l ,~Gt~Q5 'iOOlli-o!M,eita:ffiG\ltli-t;; a ii;.iii mi$m@~~'vet empt~ z~, ~ s~t 't~ '~rn~~ile5' :pa'l'a cataCt,C!ri7;:a,d~ 6O[]I!tJ. les ~ue i.o~ ,d]vi~ de_g~'y ,~, ]u.~ .. ;it de h.:a1[~m¢J~,fr.eiPltit ~ iUIla. ~~~t.lZ,~ ·e$,JX::~~~s ~,t,un·, n
'ill

~~~;S«i~J",

~~~J~~~l,

'00,.

,F.'-.C E... :19'4lt, (T,)

~-.JP~~~~'d~~n.ittliS!i~ykl;/f'~4r.1it,d.ti~~!M~~~L k

33 direrendas c"lri~~itaii,\i:;li.$,~hl:ra~ nos vemos rodeados po:r 11iIilJ. ~po 'e1'iiJ),r:rne !C~~;~ ooDtiJliUO ,~(l Qb~:5 dli,~ y v:e:~)te pem~aM y 'I)~r~d:a:menre .oonst:rl!.i.il&.s ... carn:p@< ,que :!1iol(;j· ~f]l:OO. ordenar en I~, pr3d:iQ. reiliaci:analme-mt'e:.. em ~ , de lQ!i, P~' p6:sl!t03 q,U'el nos c;a,mct.e.-r'~Zi2lJl. No.:s,e, ~:~.ta de que ya, no< d.m.:poD~ID1~i_;S de 'OOIiLWDclooes :iinlile:Fpre[a!livas~ teaemes mas q,u:e 1l!U1I!11.Ci9i. !c{insit1i"lJi~-' das (ai m6Inxdu de foma c'll\a!plllCeJ:a) pa!raJ ~alQ&mos, 1lI'Wla s:iitu~,_' cibmi, a, ]a, ~2; fl!l!.IiidJa" p;lu[';.d~ dispe:rsa. if ~.f1e!~l'i'rn.b,lem~A:,e '~ti£ia, JPor ]0 '11l1lJ.e se :re:i],e:rea ~a:s 'C:lencMis socliaJl.es. esto :s:ignHka, ,qta.e esa [-alta, ,die ca:rn.cte:f.' tamwrn.s 'IlieCes l~me!rltad\ll ya, no l~s S.illI!aJ, el1 '!,!e,r.renQ, ;a,iP~irite. ,lise, se ba vuekn :!"~)O'm, ;a;m-. mtis dlfkH .. [pO'r'ClJa!:rmto S~'e:nill,p're han, side consideradas como eiencias natarales subdesarmlladas '~ue ,es,pe:nUIIs.>6lQ el '.iem~o·y Ia iiD'~nremci.6:11de las, regiOl]£!s, mas a.\!ml.m~ : ~s. de, la denda, '[)Iii& ~ilql1iiri.rSiD1irle2~, 0 ~iedii, ,como· usurp2lidm.~s, i;@;.neranres :'.1' p,:rel-enciO'S.i:ls de, Ia :miisidn. d!e Las hum~[}iida.des.,. ~iae:p.ro· menan eertesas que JILO podian 'C'!amipi]i:rse,. 0 3JIHI! ,oomo si MlJ.mi.esen tm.a empresa elarasnente dli:5!trnta~ '~:na,tereera eultura entre Las dos ,cu]tv!l'aS caill6.n~ca:s de S])~~ Perc 100.0 esto es para biell: £a!s personas ,q~e se ca]ij[ican de c:ieli.i.tifiooiS,soelalcs (00 ,cOO-adUC'lUales. ;0. hnmaniS1i:a5l, 0 c!LlihuraJes}. Iiberadas de Ia 'tare~, ,d\e oo[lr¥eI1i.:rs;een :llnd.i.",..i~ duos 't:l!lXO],ii6m kame IJIte,holll.:Q:F3bles. tarea qu.e [pOF otra iPi3lifte nadie Hel',aJ cabo, naIll lo,grad.o ~ii hbertad necesaria p~r.lIi desarmllar ;S!lj, .:lIi trnb$_jo en funci~III. de !Ins mel:esid13id-es, y nil) d-e,:a-ooJemo Ci1)]]j Ias ide~~ heredadas sdbre ~o'que deb~l].0 no debcn haeer, 100 que Clyd~ KLuck' 'L_'I.._ .'_I .!.!t~'. """' .. "',iiA ..... ~u ; ~~ ,I......'.-;ji''''"'''nn~.."iiJ!•.., ~~~~.m~I'""",.,"'",",,''''l; ....".. sobre ~.., .. LI;VMl~-..;...~'V;eIl~] " " ,ILWD] d'!Ii"~"" en, ... .,.,0::. '~M~W~.u IW ]. .......:aJ rK.._~ ] ~".IL~ cia ~r.;!! la easa jl'iJ~lecu.;nd furt('!Ia= iOQ 5-&1\ijii p;;!!~:ce ~_;__hm:~]]]Jj!j iere to <ius aunca, siao q.u~ a.a.etma15, 11.0es :pa'£a o~ro5!,armbiJws.., "f 00' ~6'Jo I ,~m:ropo;LQgla..N'·d ~~, 'iiJmnli!!iJtml}I~Si" 'j1" CiLe[!;Cl':~ii!:!i ,$~a.!lJe!S :p~ 11_· .~ • ~. para _a _:ac~; ~~5 :~rnmlilJ cuando la cOOldid60 q~~ he de,scti'~ 5¢a ~e[l!,t Atiiii., los c~tirkQ,_5 !5OCjal~ b;lli~,~~~~:ado,~ ,oomp~cle-.r '~'I)le' :[iiJ) Elsces;itaban e:l[n:iJlar a, Ins fi~joo~, G' ~ los bji)lmaIi~~ta:$e ;G~bwe:~~ d [Iii ,,,,' . -W;]l3, 'ie~~~~ ,t_a'1' a:lm'\r!l '!i:iiU'IB;\\C!i,OOmiIl;·.o. del se~ ~t.if: slrvlese COO'lO db,. - - -- -.~lqlUi __Q-""' ~~~ _ ___ "1 - -~(!to de ,~U$ 'i~i.i.~~im1e!i" fuI, 1t::.am!biQ, pod[L~n p[QCeci'el" sesnn, :!!IU '\!'(F cacwrn:,; llltemtaj1do ~()~brir _ QRieI] de Ia v,iila, cul.ecti,-",a y deter,i1r.Iii;n:an.mo oonex]ones de 10 que bab:i'm estado ,rea~izttn.do CO'Eil, las ilWi~~li,~ ar'bie~ sfemp.r.e y euandn Em.b~ese:n, rea~Kza:d.o eJeruvamenre ,eJl~l!.amla'OSa!~ de esre mooD.!, muehos de enos b,;,m asumidn tm. 'e:nlWq,we C €&eoo8lhnente, heml.e:lleurtioo· =0" si esa p:l!llalbT3l :p,roih.liCe S'O'bresaho-S al ,~a:r '~.I1'f:s, d.~ :~.t~ biblioos ,clt:;,trnartan~s :1m:mri,QS 'y :PITJ;-. :[esope;s teutODes:. ll.!l]l ernIoq,Iie' ,,-,:in1:sIpNI;~dh'(lt.= ,cl,e :5'~ mJiSa5. E~cierde t~pa-i:6jos d.:iividldos POI'
!LU~ ~!i.!l l!!I!..

:1158.

~'L

J

J

.ll ,.:i_ 11 f- - .~to q'IJ~. ~a-i;,:!iIii, ,~"a, BUGV-a coo U!5:l~w,

':'_'!l:'

dL Gme-wrJ~ mUCill,Q~'~~a_]l, . rll- ~~- ii.. - h" - 'Q]lita ,r,;Il
,n -" -

otro "ipo d$ ~nr[hq,ue~::p6r' ~'l~$lrut::::m.'Il~,i1iM'$ili\~, pof ,~I, ~sHi1J;~smo. n " .....,•.'... ,..,~~[1!"t',.J!'!I.I,,,,.,,,.,,",,,,,,I;"-'.l! ~ ..... ptl):[ ',.'1; IF!OOPlo!L.;' ,.... OJJu...... ";' -" ~~ _. '..,... ~"'.~!L~ ·d""·"~·'~~'ni·":c··,,,,"";'io'i"- nriI!!:,' 1''"'1 e; -..'. ",' - ""' ' '''''';"'0''''' p!lJ\f -"I nll .. ., I , ...
macro-mscre
.""-'

,oonSU·iJit,;I4~B'&: :5i:5~~j'
.. ..!I__

(i! ~ijjQ

I!.JI!1;~c.lJuf.il

'Jl..:l1

ae

:&eDJ:!Il!1W

,[""!i:;.,'"

'~""""

'iI-

(s&gn.os~,i:'f:pi:'leS'e.{j[t~ei(;,~e:s.s.~'g. ,rJj'~iptt~'~ ,Darstt!',1rn~geN,~. 1& 'l:e:rmiiI1OID,El:la 'v,£tda) ,CiJj,yo' :s~!i.:ficad~, {~ddQ. ~omci~J' Sf.g)M·i.fi(\jlf;ioo~ Bl!!d~NUili!\l'f"".}~enlo!s al~anz~r S.les~ ,dlispu.e.:s~m,a, oom,pr.end'e:r esa ,oFgarftizar;i6:L'i y a £!l).'fH'UlI!I ar sus pritn.c~p:ios..se !til~ desarrollade hasta'aleansar poopomooes :ITDml.r!iables, los bosques ,estlin Ue~(jisde :I!r:n!!:r,pret,es ~mhidosos, La eao;:plic:acio-a ]11'If:T]:l(feta,U'fj,fa, -'Y se tmta de una ,t:ot'flUi, de ,exp]~,~ c.&lOO" 00' wlo de gl1tJsograif.ia, a;:a~'tad1<i.- centea su ,ateoooo en el sig,. oir:kado 'Q;l.lle IlU, imsti tuclcnes. aceione 8~ l"IDS1ige!t1eS;. exIPI'eSIDlii.e s, aeeart.edmJie:ft!tm y rostUim'bl:e$ (e:s:t.o es, t'OOM aqueUo8, o:lh!1\et:os que por 10 tion11in son del ~liI.neiri!!sde: Ia ,c:ieneJia :sodal) be:~.eJliPam quienes po'I • • 'Il.. ~ ,.iI. seem rases :ilnstrntucnmes" acetones, om1:u.:m!lJ'NS. etc, C" 'lJjomo rest]~.t~!iQ . '.' .~-.. .. ~. ,'." d'e eno, 00 :S~ ex,p:[es;a, mell;ll~arJl~:e~,oe.]\esomo ,,~I , ~l " D". ~~l "0...en, ,it'.". - ,- . , . ~.'I~, '" .", .,' c w:l!l ae "-".roLe, ruersas como la de 'V~ol't31-'O',~ 'tml~& de meeamsmos (',.O]}l'O, el de !illI'aI'W'in, sinn pilr. media, de OODs.tf1J.Kiciomes, ~Q'M.O ~D ~e ~um:kml1!d:1'.Wie'be;r '0' ,F:reucl: ' a.i"li~Ii:sjs siflemail.oo:s; del :mun.d.o conCiE~ptu.~.d el [q~.e'y,!vem los ronen d;Qt.litti'~'. lOIS ,e3i1.v,~l1I!istti:s, 0 ,16-~.p2:r.a'fii.o:iCiOO~ La, (Ol"':mlai Q.ue arloptan esas 'OOms.tru.cclooes va:r.i'ia~retratos 'en el ,~a$O ,de :ilB:ll!IXlha;oot, modteJocs; en el ale 'We;'ber;. y ~iapbil~.c:O'S en el de Freu.d. rem, todas ellas :rep~f11an ~lIltentcsde fDoo~hr'el:IDilI!..io en que ese :pueblo Q a.qlle1!~ ese ,(,)er,iodo 0' aq)R~t 'es'.a: ~e:l"SC:na 'G aq,ue.. III.a, can s;en ..i1.I;'itQ a i5J~S'!iii! as J'~una vez :s;e comp:renueI·..JI· "e.s!lNl, a,""E!::rlgua~ ;g., .' '..• ',,.iI, " ;" ida ", j"" '.-"1',: .' "'".' 'r !L. [0' que ~Ji'OS m:i~mos 'em~e:rn.d.emos [p0:[ orden :soc:ual. carablo h.:IS1:o.. 0 :[tmCiiOJlaimlemt-'O,psj~]lru:ioo, ell! ggHR[,. La il1~stiga-ci61l se een• "'''''-''1' !Jj,e .',",,",' '...+...,';'tl":3;!!'i__ .~ pal""" .,",!Flii: eo Ios c:aiSO,~ _ ~ CQliIJtli.I,W'""-!'S ,."iI.. "cas®iS) ,Y '~"I"" can .... .os '"""!ilCi,'''-'' e-n ,~as !I'IO'ntS__I;;: tieulares 'qf!l.il.(; :10$ dlilStm..,..en; sia .emh:l!lfgO. ®U:5, ,p:ropOiS~WS50m ,cloS '~§lta eDVe['gadiu[a, 'co1]10 los de la rn.eeaniciIJ 0 Ja, fi~~O~ijJi,gla;: di~tdngujilf Los m~te:r.i:a_l~s d~ 'Ia !@:XpetJ:'i,enc.:~a, bur_m$!f!:~. , . _'Hay dC~ij; ~da,d~ cn la :re1.6rit~~alli~Hti~a. ¢J!!llQ~t~~~' '''/~_,e~, liifoFa:5, de ~!rli e~pli~6D q,UG :aoom:~~ ~ t:aJ~~ :P'.tO:~~Itt:Q.~ Y a W$ :m~todo~'i/l'i;i.e se ,em:pJ~t;llQ :~n\ :aJcar~:;H·]aiS_ Ya qfY,~'1~ ~,~ria.. ,c;;le~:m;if~-, Cia Q dr:. {,lim Upo. se rnfi;i~ !pitin~ipalm.enre POt an~IQ,gia~"'~~fi'I.e' c~im.do en te:~1lliS;

~,.... r,,,,"·.. ,.1"""1' . IL~, iL...,LI,'"h.,

i,,,, r;~ •. '1""jIo'" , .., ~, L-":~a ~ ...

y

Slil!.!te.i'!I~,lIutl!,

-

'."'"

,OOmUfte& que es

tx~tit~a (i~n~
i ~ 'Il.-

~;i! '-'OCI.ovj!l)JI";;'£rIl~~

'!......... r.

com,:~,"""', "'"IIl;.V

"""'!Ii"IC'~.~ ,.I~ ~,,: c'~,.1,... .t'~.U~1l uo::; 1:clI '!tillU.. , 1"",""-'.

'''''""","~a.'11 .., ......o'Ii oi"'..,...'l'I ~ ,

de

Sl'fiOibol6S

I ' ",

1'"

','

""

. ',.'

.

moo
',.",

U!~:a (i~preil'8ii6:l1I,
B~~ble
,~t11

(linda. e] eerebro

'OJ~,tiie!l'Fa -es

'iZC(:ii'i\O

curse .camib']j), IQS ooneepL'OS a ~raw:s, ,dI.>e los q,ue se expr..e.:sa eam-

w}, :irn3n, el romrMm es tJiOO 'oomb~. La h!l'Z es una es un OQ:filli:ptJJtador. el es:padio es un glo:oo1 OU:tMillio

,5~,~' d~

10 :in~dil)S ,i:nte.H~.ibl~p6J:'

10 ,i'!Ji'ij.fils, i.Ili.'~:e-,

bjillilll

de Ei1iS ,e:iencias. :1lLQ.'[lU:;a", ,1~!9.iiUJll-es de qjRe Iaa a:na]ogjii!lS, se int,eriorizamn tan proflJl[l)dam.e.illte ~:y '9 aq~[a.s 'itl.elici~s,[c:ibemetlca~ :mellJro]Q~.m} '9, las ql!l)et:oGa:vma. :nQ 1Q~1iab!iiim,~ fuS! d :mWldo de los ,ofi!l;.i.os ,y.~ma_s 'tame;,-e]! de Ia bu;.
m.M
U!1jgu08 '~]H!I",1;-1'.' _"il~ "","; . ",,~ !;,i! ~ _S!L la~ ~ iijjUEl p~u:mD
I -'

!COOlella,

:em. ilos ~;liadlos

'< , ,>e:ll. gran. " -..,.,tt... i113S ['·d·· !pill ...~l!P 11. ,rea ta.

~mn:pn.llI.i5'ib~ {Md]tne:lil.w, comp~8jb~.elS'

t;~m,.como ii~iiaJ6 Vic!!)"el hombre las. habia c:read'o~ mediamJte ClJya ,~pJi>cad611 :PO(U~IJJlas ~~dw;:b:~, lmc.o:m:p.rel1sB.'billes ~,~omprensjb[es, aL 00' :M:~[" ~~cm ~a'das :fJQ[' la mano del bmm~oo) inoocP,oFaiiSe al §. '~ .... ,;,. A_ '~ "AI 'f _.. "..lI_iliL;. • ;1;:!;'IDv1w'~ ~,Q'CO:~~I;):. ,b4II, Cli~.cla. '~~e !rna'S a I 'm.aqUlIUII, .-1. ~r ~.a • - \il.e. d~ 10 que la, :lilIuiq,wna, d~ 'vapor debe ,3. la dem£i,a:;' sin ,~I:arte ,die] t~'~rwj 'L,' " "" ..... ~. - ~. n . ". :n.o hI.iIIv,~erae.:~15tl!ld.oIU:!! q-ur i" .]]il]ca:; ,I :meti:!iIL'U;[gu.'ll .o e~, ~.].no 'una. ilieonza ... a, cwo die ,121, minerta, En ]as, ci~.ciia;s sociai!es '0' cU:lllncllg me.m.QS en EiI!!iS que 'bamJ. aban(b:;lo.aj~ uaa ,oonc.epcloD redueeioalsta de ~i mlsmas Ias allla~'o,gia5i em.,iemn, a [p·PCtvem;r C!aida '!f.eZ ,mas de ~;as,;!!ifgUcias, die :Ia, M,presellLtaci6n ,cu;hura~ que ,~. ~as :pro~ia'5 ,dle, lill m:a]}~pul;i!ici.bR fi~ sica, =de1 t;e;at]1Q., d~ La.p:iDtu~. ,d~' Ea gra_'lica. dis :Ia l~tG:ralt;tll'a.del de~~ .de']juege-« Lo '~ll.Ie: ~a.lanc.a, hiZilil'por Ies fisic0:5:' LO's:movi~ Ja m-i.ernIDs dleJ ajOOFeZ :p:w.ffii0l;C!,(Ij Ju.acm:tto· POi(" ];1 ~ot:w~a. n-. "",': --'l, 1'-iS "'"'-' ... >"" .', ~- c ~~m "Ii" " :- c- -',:,AL;-. ",0' C\JX' .s:UlJ;li,Uil!5l .'o.., ,~~ [pmm.eS:aitS, no SJ:e:m:p:[f.l!-:~ se .' QU~~p~.en., ~l!/.Ian~· .~,. y
~I_.

d' es lLi1iC!ll!J!neD ..... . ~.L" ~:Ir=" .. porqU'e. ClIilrtum q.f.IlI'J'd' faCl"
;to..",

J,

J

t

dOn dle:]a. teoriiilj, s.ocia l em, WlOO. 'l>b:miilllos :mas, ~:armH:iJ~I!1e5l, [\o~ bh.li,~ a "." 'L " res y esteta~ ,que a I ~1J1JJta]].e:1:l;)S e' ~nleoos D5 II'ya,~, na :pu@~l'Q en miliW' ~ chao Eill reCJI:I~.o a, Ias :h'Wln.m1jdla~~. :pm:a las a.:lta~alS eX[I!!Hca:l~.w~.~, , les es a '1.. t ~"LiI,:;I!:;ii!it:l ~ {lI "0 ,las" cl.enC'Ji3iiS tSQCaI~L'eSs a l a '~Z: ·u,_!ru.'Ii,prn~~a, A, ... j, .... d e ~ ~ .~"~Se5i":;Ii h"i"
J '~ • .a, a,

haeen, a mm:Ii..mo se: 'romal:Jl.a;m~llal.MlU5i;

:pE:Ft:>

'siIt d~,

!Ja !p~:lIi~'

cia mas ~]~ibls es Ia tmns:foIrm_ac~iiin del ~ti'Ui,i) ib", ",". -~~ T~, • ~:!i.tl'"ii(I~"~ "lim;~ ~~, ~ i:EiM.m!!fi'li~ri!ro 'C!!iiirku le.afi!.'libian~' "-"ji d~ :.- SlCiH::UL ~ _" ~ 31i!'ii lilTL ~_ ~~ __ ~"~ ~~" "_ ~ ~~ ~ ~_ " ~ " "~_ " ""_~" . ~ ~ ~ ,- ... ~~_.l~.~ If:- it1S]iI~",,- ~~ "1~1'i;". II; ~__ ~_ \iei.; ,~. " ~_ ~ _ ""'""_ . 'ada '--!'(Imouna~_ :m4""llliiJji'1lia! elay l:a i5OC~EL !iilG ~ _ '~efiOS _ ~_"~ ~_.......," . ~~ ~ :i!,.- rtIIrl.8i Q C omt1!, ~" ~ ~~_~ iir; ~".usi·"oi:D"lii:Fim£fii'H)1-~ y mas como tm j'"neoo ser.,i'" oormo -: ~ ;u!oo ~_~~~_ "_f.I! - ~ ~ ~ ""!CI""'"'" "-" -"=',"-"i'
t-" ,-"~"

j 11",:", ,~-~ i!JE:. wS g~,Il'U:S

-,,

..:11.,,11 y~

:ill' -- -'. ~_~50

.jl~~ I!..!.';_

'!i c-".;"

,', ~ . ~ ~ -" ": :" ,SI_IiQ.m~iI:1l:ita'" "dVO'!ii _

-r' ~~"-~_~~-_ ~_"c_, discurslvc ,de' ,10.5eM!u~
C"-

'm 'oo:n:!l~ee;,u ~n~

~

'!.!!Il!!_IDa1~~!I.I:~;Jero'I\) ~Og'tQ '~,

..;Ji

'I'll "

' ....iI, •. '~~W1 ,~(lln'[ilJ'i;j£ih~la"

n

36 P:a.~ q,y~e] ~$~ltadQ no $~' l'e'.dy~e.a.;:a 'Wl, oOID@illieal. d-(~'pi3.d(J~o 0 ~ 'iI.!i!l'i, SJJ.w~~!til·do ~:~!i1:ID;3!_yQ!, d\eb~rB d!(;£a~:l'O\U~runa ~on~ief.l.cits!'~rmca; 'l pu¢;§t(llq~~' ihemos de s~~r-aer de U~ bV1miillidJ~· dIM Jfci:~ha:!l:,m:i.s met€lif~i3s. ,~~M. t''SG,tia$ y·,~~tU!P'sqite ~flr~$. esa eC!l:1Cie:n.eta ~~, ef.IJh1!rena 1,Q,e:ie~ iP~d~t, ~ b~ hi1;i[Dl:ail~~t$i~, 'Y d~ sas apmlJ:Q~;s~~~ y no de [~$, tie]]tifh.-<Ii:5 n~tii;iHi~ )" IOt~$'i;i~ 'E$ un ew,em!i:sm.o aful"!fi!Iar' 'qne, los :fIt!in!ii:';lir.t!i~ t ~~,. eSi,ptA~~ ,cil.'e 'tatlll,roS ~1iiil)~ OO[ir. d

&i6:H, y]a; '~~d.

"",I~,Ii.1'_';"iL"""

., •.,Jl~~

.... "iIi,..., ... ~.... '"
,...

p~~ ,e]k,t, los c~e.n,tjfiecs S'oci:t1les. al h:i;il~e!rS~Hb{:f.'$Id%,aur~~,ue s61Q ~a['C.i:l:li[~ ,men1te" rle sus ~ijjelil.os de' ffl§ik~, ,~~!al ,~cl.e ,1:a..5Deyes de alit$l.I'J;i;e''ifi.tJ~~ 't!'e!.U'Satde ]!al, ci~~d~:i,.]iU_]fi~ad~.del ~ra(;iQ;Hali:5Lmo, i 'Y 'lQ(iil) ,e~, $L~_ . nas .si, se haH~m mas pertltedhl1l!.dos_ :Pa", e~~,Q~ ,C(liI1l:fu.:sid~ g,ener-a.[ •.~a, cl:e :idoolidJ01mes ,ItO ,~Li~ b~b;:['Ucga& en, :m~,or m,(fillenr. ~\u.Si e~~s, han ,de' ~~[ro,n~:r 5i~tema'lide ~a]ilji;s en :~!U<cS; q,u~¢t;!l[jr ,repdones tales CMfiO ebedeeer ~fi~ f¢g]~. co;n:$;~f.U!ir' 'Ul1Q, re,p:resemt:!iB.t.an, mal Ffh'eeh~dgs

~""'i::I ::.I:'.,..I!L.Jll;lI",,,,,:;.
~'oD;.-. ... ,~il"

~'"

"' ...."" ... u""'" ,,., ~ -~- ~ - - i"I-CI\(-~.:"i "'....;".I:a.~...'" ... Q'm-"Q '."" ~Ii!oyi_ Q~","",' .....

".

.... '

' ..... ,~","IL.,';'~iU.."

i''''"'',. ~ ~". ,,.;_y, .,.-

~~Oj'i.~
ilUii~, ,actitTi,id

'~i6:M. e~f'j:'IE$a:r'

@lr!'J~'~'eS., !El,a!iffi'eeJt.oen ell ~u'e las lle(ne:w:i.o~~, ,de Ies bUlm8i(jjS!1-as sobre las ,oostnulbres de :IM dentil:fkos seetales pa!reCf: :~~s ur:g>elllte se :re:He!r'e ~~ ,d!t.s:p]~;egJjJe e medelos e{loltrn~dM de llos, ,oomtniio;s h:umani:stas en d el ,ainj~i8~s,- oci.all: ese ,;lC~l1reiOOO' s ramntllm~.en~:o ,;u:1la,'I6:gji_coi9. C£mlO Lee-

p~~~ ~em.t:r.al=--;¢~ hlg~:r.de >CO'~Qe:p¢~gll~~ ~l~~ '~g~,,~~sbr"u:na eau, sa, derer,m;~a.'r i,[rn:a, va:riabLe·. rni@:$umt -u,Ti:;il, :f~,;(a. (I; ,a.ef.hjfir una (Uil~iQn,= ,~~-e~~ta~fi, tOO:'il! a'Yi:td~, ue :p~an hl q Qb~~lel:" Ia ,~nte -q1i,H;= de $,c;' ha'lil.:~ p$ ,a,.si~OO' emL~ 'lPiI'¢!5, n~iQ'~C:$ de lo que elles ]00 estan, N'(t) -,~ = _ ., - ~ . _. i[JIi?.L!.~~ -dad! , .. '!i'rc_ .. __ • --'I~-n8!ii:': y ,-,-,-:,'hOI ~_ Ifeq)llr .i¥:__ Wilii!I. ~~a- .• JL .. _. mji-,"'<Misit:ii p__.• -:: mPO. means 11m eelee. H'Ci~mo !i:50'~T,ijOO; -~ requiere d ~ot:i'mi¢nttll en tedns :IO.Si ~Bnti., d\ti~,de (}u.e ~:a~ ~jI!iea~;q~' ~!y~~ ,~,.(J~, e~t.ud~Q:S!l)S ~om!i;iii;iilda~ ~ en ':n~C!lleel~~I~$. ,,-W q,lIe ~~ :1.9n[i~,]fiO)-,~,~~ 16~ ,t::~~$~f:j;can c«Mrl!llllM;ao e~ ~~ dife~tire.es;, di'bu:iaf;!; e[)Je!i.'t,~ d~s ~1":I.\~iIiJ]~:j; cnamrememte dtscer, I

0 ~6J\f:~~~e una op]rni6;TId.esem~en

un

'k.e.o ]~aJ.W·. fi ,~
'.

». (Loclre esmoo, iIl~bla[loo de I~,[r,iociOm ,d~' des ~I,Q$ p'i!:m, :p:oodiIJcir fueg'O.. 'Y de iba: teoJ:i;j de] .;;;a~o[·eemo fFi'c:cicin aMrnica.. .aI!Jl,:n· que tambiill pociti1llD llillbeTle ~el"V,idoilas sO!deds;cl'e~ cQm~~ila~,e~ :y !'o~ ... ...,..,ii-"""'r .......'" soelal .." 1. ,Fo..-.,_,_,=-':-' .... ,...'~ i'"""'..,..,.. .. "..".."ii,"" ... • .., ~~8il!S!titl~· :jf'rj CIn'1iI ta'~'I!.!I""';., .. wi, ~~u) ~ _. ~~ -y~~ ~-~.~ "~!.\. :I~dlad.COn. 'tales ~ticbJilllbrc-'5~ ~s, :p1):r.' dC(;:ido' de :~Jgim,m~~ ~,ad~w' I

d ~,qti.e !nOS itluf.il.'l!IDe ~"menu d'G!' a 'I " l:S~Ul '-b·· ,d ."rlmJe:liU:o dJ e vel"'. dades ,}" procihIoci.o..rtes, i!iitite;s,que de' ·o1ro mQ.~\o.hiJl@~e~[Ii permaneei.~ .. . ,, . .. 'I" .'. ,. . .

do ocnltes

~V-J.o.",~,~"",,~

~.~f.:iQ,

'~II

~~-~'!!IIIIL

iL~~"',~._WUl~II!I~

".,;;"I;

....

d -~I'-,-e,~iI;;!i; _,~_, Jill --'" La. alli~~~~, ~d,~ijje,g[) cad~, wez 'm'S, poiPiW.I~.r en. :~f:it,eqri,a iooeia~ , es (l~!l:emP9~~a. y ~~e$~tl;ll, (lad ?ii, '\re2: m~so UlI1e,;:amell crdiil:lclI E[ em-

37
~tin!! "'5U'e'r!.e'de jrgeg,j], p:iio"ient:; cite, un 'b~n :no_me:ro de MelJiles [£cin e..~M,!l,!IJI~, t, J1 'i.i1C'l''" ,.8. _rnipo_ anc"Sl, '. e 00]5,,"ii,." \L'",.j,""tii; ,i_I' ev]S3uOO e:mi, I" :so· -I' i·rt ':Ii de l ,," ,ol ," ," ;a .". _ '-~'l 'it )~lL. __ ,,,,.cU!Ji@' d.ed$ld rle 'ltia:!;ia'j~, :Nhl) ,~h~~:iI!~~!~ ,lilliS, ]16$ iirn,p!)n:;l!.nres tSQJil. l.a eoueep1
U.
!i'!ii"_' "'""',

~,(ltli

~m'~rnd~r cU':;iJ'I~,~'i~r' d~ ;r;QmpOrtami~r!lto ~ocml, COliRQ una '~ipo,

je, ,ia'oo~e,pewm ~(i~'~ca l~]~,c~b~nt d~ H:~'gzili~, asl eomc la l1Ue\',jiio c ~Sit:rrTiliie.gia,de ]~, @!b~,,~ von ,~'e11;im~f.ijfiLy MQ,~e~·~~m. l1r.wry r4' ,G.

dQ~,

de

WiJ1;g~!5Wi'[~ de

I~ Wrn:ms ,d\e, vjdla, oomi.?jil:~~g05,del

.leng1iai·

m~~~~
'1i.Ji

~3rl,~'~ ~< •,e.t!lm_. .. - - J'IJ .. -~_Q

~'~t.r(lffl:i~ ~'~h41!J,~'or" Wiug,¢f!i$!-ein ptovime: lm. n-oci6:mde De ~~ioo :i!Ot~()ion~J como ,tab;,Q ,~~,e Q~d!~c ~[]~II. ~gJ]~~= de Hwzmgli.
,J,~~I!mL~rq

i)tQ\Jn, tt~I:W~C~,rP~·TI}, alc~_m;~;r 'b~mdi(iQ~ diil~tribtui,¥iJs. lomada5 en ~,'~,Cil).nj~~J:Q"Qood~~m,~ 1;1~ e~.'t:~1~, ~rJi~:r'p~b,t'ioo enervado y ener ... ' d~ VM!t-e en ]!i!lS,cl~RC~tS soclales, un ~~;ti~QI m~~a, mil fuerte enti'd'o ,q~~ d~l.Ql1d~nds. las cosas COn un wnddQ ~~~;mwrR fuerte d'e!Ia ilIibi~ U11iJ'ie~, ~di~~& d~ d~cb~ orden; ~ 'iii'lj~t:;libi]Wacl ,dE'una e~tH,te:,~~,a, ~~!Zin~", ,q_{~.e,~simj5mQ [pitid['~ h~'b~;_~ :pL~~t~ad'O, '01;00 'mooo" de
... ,." ..... "\",',d' _~RSl :4i!"m":"Ciil!I-:"',,-c~l"''''''''''I'm'-J~i', . __ ~_~ '. . .c. ~ oe:st:3i~~~ i!i1!v:Jn:l!~!.II?-~ -~~---ro. :'C~'l' Y_ililmmg.n;te e'1 rn-'lls ~]lgen:l~' deseansan easl ,e:_r~;~mmu)~~,m: la ,~iJ])~I,ogLa, ,]~~,~o. de]
I'·

Y

'U'"""

~~wr;m~~"

,rotTll1a ," 'n!ld~, :m~Hca ~, . ~ - - -~ ... ~ .. -,s;__ .. - - -~'..J.'II

I!.a ~~JI

~([(m.po:n~~1JJOO !!'iOCI~L,oomQ
'
a ~

'!a \i~'iil'-, "~' .'" ,J. .!! -~~ 002!eCUY§, ••!!"!,e:

wn

,

una

1D1lt·

[fiQ["

~j~mpIQ. ~~~~$entos, d~ ~t'!,!'~:fig ~ff~~ ,-,t~i, ~L 6 vez ,5iKi61o--

(~offnlalJJ umbjm erm~I~;i,eon fre~~Bcia,~ll~n(Pl~je: d~. Ia e5:CeIii.a~ petro ~ODii.o fo'W1, l'isroo del 'l:E!a,too ICODsi:&n, 'i!f~: ,i!,li~~ es IIJ[J)~ ;e.specie ,ex·

iri!JJIDa:mente emanerada de j~go irn1~i!i!ra;¢tfw' '-t!!J'iiia suerte de !pmg~ ..lI " 1:....... , ,. ] ..J, palil;g ue m.:as:ca;l':as~ SUi 'lra~JQ [i)C\i' '$5" ell :vrin~iPio. 're-a mente ''libra ... :m~tQiI:ll:ko.)GM£m~1ll a:g:J]i,c~.~, m.et~(QD del j~ ] ,~ c~sw tiiJdo, Eo que
.' '., "" .". ",-,.. c - '."-! .-1. ... .me:ll1)te ~s,pelUQ'S'Il 'cQ]il, ']~ do' ~~B4Jl~!I,J!:C
te una
:g£ia_]J, 'OOs~•
J,

'~d~

a'bal'C!;!;I[" 'CO<D

t5l!J.tS

m;;lj'IlQ~. IQ cut

.Q~

<ci:

v,al:v¢:_~ ~

.,

d'

rn(;IW~lri!;li$" mela"liEleiUtJ]iii~)

Pt!l¢~~'Q' ,~~, ...,i!i:i': .__ 'c~ooilid,.'e5i ,prop .
0 •

el

no es
, ......

.

.,

'l!elll'li.'l;a, __ .....,j,... ,..i.

,1"

d' "', -- " ~il:'amen~

'i;i:$~i:al~

VSt·Y.:tYil;!:~m,~

'c:reiIMe51 ameiDIaZ35,. ~ii)rl'UlJaS. :5Ql~O'til!Qii "'i e:h~[lJtuj~:5, qr~ oo[!jJ~~de: el :mtJ!1i1do del eSFI,Q]]aje S~ cm'H~t.T"U.~ CQ]U.O, u~, ..jii'egQ ~XP~$j1,,"fj';,,; 'U']l, (',.ar,lllaval ,,~,~:l;n~ilfi-O:S, 5i~]TI;~ja[)lte vi& en ,e:ei~t:~L y~ 'lil!iiO;, en 'W.!]:a ! ,~]~ " ill....lL- I" -d' u; If".... 'i"" ". (........A. '!l;j!!lte'pWna! !p~~1r ... mse ~. '!l,.lOOt~ "I o_~ __:'~.it,n; I:~OS ,alll:t:>!il"~ OO"'!tJ1 c
r. "'

;I.'

[-

...

'Ull 'PQOQ ,¢m[LQ' ~,Q51

·pu!Mi"t:~4:ad.:~aky" l:a ~di!.ie¢i,Q.R ~l'..::r.'ei'® del d.~,roi 'I'

a.g;mts.s:I!\, La etiq~I;~J' ~a ~ipIQP]~da. e:1 cti]lli~. ,I~ fi[i~~~s .•,Ia
'~'fle·$e<l ~ ~ti-

WdO$ '~tmsJ

, 'tQd.t)8; OOsotoo\S l~itW08]'~

:~~,

cQrn!l)

@'imii) :s~ ,cQ'n.c~;~[!i ClQ;rn.O ;;.:jiU~QS, ~fif.o:t'.maUwS;:"~·-stru;o~JUfBi!j,:Iaberi~tica$ ,de ji!.i~~d~$;, ,eqi(j~pos.mMrui.entos" p01i1'c~r:iJM,. senales, estad~ die tnf~i':'mac.I6H. jti~rlas, y ;colls.eenoe'llc:l:u, '9, ,I~$ '.!!11~solo 'pi':'O$~~ los ,Iii [bilellO'S j'!!Igado:res'!I<~ [\os'deseesos ~' capac:es, de 'ill (IIi,~ dm~~,at"e~, '~OO~.iSi:18 oeasiones«, iC" - ... ,.,..~ ,. "'" ·b·,'". ,...iI.~,U'I·' '1' I' ,1iJ,OS,pb;a ..•• .:::JI~@II.LIiI. IliQS !I;:ra~]OS lOJe vOilJl.marn", ([io Q,'UlEi::'!illl',' CUGiem~!Il 'L, .,: .... ] pst (';Ie .. _
c '],,"', ,

social, til desviad6n:. la aetlvidad empr.e:s,~ui:l], :IO;S roles :5'ex.ua~e5",os l riiho~,~H~io~(!i~,. j:enrq_lIJla del, estatns ylal s~IIDJ,.~eeeesidad de ,~pFOo La n bacioo hlllm~liIa~ reefben el mismo tm!lami'ento. La vida DO es slno una C:I!Ia;s. ,cl~"estntegi~~s, m-ejo:r ,alUm.,. oomo selia.'l6 en una ocasi61li. Damon iRUiJn}\OIiII.., es un . d 1'_ • d ~. --I _.jl '~I iL " tres cQ'JlJtra,: os, .bii!II ~mi:i(gem,•. e lU"ii SOCil.,t:U.3u..:II ,q_'I!J.e, slJ,uge Y,S "os tmniaJ~]S de Goffmal1L" y de Ia m,tdtltlJ.Ld de :h:Ji~\es![g.gad.o:resqrU.E: die: un 'modo, u moo Ie 'im:itan iQ. d-e~e:nil.eJii,de et a ]a de iLln~camiJt.:ilt!i!li!.a olead~ de' taco .'". 'f' . t..." -'~ d~" it: -" • '~JCi!iS.trucos, !(Iinl lC.l.08,., tlll.!i:i:OOJleslit". iSlLn.Cei~ 'COJiJSp.Iln!!Clomes y gran-

0 1lndllJ,So en 'M fr:H:emad~ E!:S un ,;xjuego ,rit..w dJe adqwsiri,On ,dJei~s~/r~",j~'e!EIJ el ''I,t,Ul: ern.equi-, po m,&ji'Oo 00doeente POSef' Ia m.'2i.~r-fu dle'las f~llLras, y ~OOM,los y,im,,It:.-_ ...I .. ~',- iI;._.,,, "" ~~, . " ~ _,J1._]':'jl:_ .. ,";;'~.-'I ,~ .• , -~ o!l'" -1" L~uaI!.!!~ m ua.ira]:8:. 'u!ll lI:a~ 13. '~"IiI:~e[[';',lC:~IU'J:I ue UI11U,Lo::LY.o,. ,11;m,~ area. 'I~' a,,:ill.:' . 1'1.. ..-,-,,-OOn]f!l.ilJlJtamel'llte '.' persenas ' .i[~ ':"1 ' . ~. - - r', ,-,cewca:n'aS em, -,·.-.·.J __ cane _ -" I, ", -" - ,_. " -. ':- ,: ,,' , '" • ,II.-e-~. ,POl' J!,I8!J!ca;moe[IJte tre t5j~. un ba.ile. el acto amorcso ,0 illllJi comeate de ba«oo. ~d\e: hecho~ '~Q&QSllMeneuentres eaea a. ca .. ra~ .5'1001 juegos eo Ios que to eemo todo p;s~OOtk.o ,0' o6m .. oo ,a;-eoe saibe:[~e!l.ilalq)uie[f jt:l~,3i da ineo JTJ'GI:.1:a paede ~ :a;~rail,;'E!$a,r la, nna. memhramu~ de ]3J rcahdad :ii[l~media1t~:It, ;conf]~,cilio El
"

qUlBa;triCo., en c'u]~lLJie,l~ hospital .,

,0 plisf6n ~

o

des .fmltde:s~en la 'I,lIe ]00 in,rurvidllJos 'Y llas ,ooa~:kiO:lles. de ~"too

S{;:

es-

:rn~T"mlil. -~ veees ,oom 'oo'MHdad., ,~wrn.q,u:em~s a m~rHJ_!~~ dle :wr.tDlJi, Q~im- ell part~d~r en ooigm.atioosjue,goscuya e~tructu_rn,es clara pem ,C'~,ya, Hi.natidad n'O']Ges taeto, La 'vi.s:i6m, de ,OaffmaD es :r.adicctd·
mente

,iilnrtirro:ma-l'lIti.ca, ;a:m3JiL'geii y deseladora, 'JI se 'oomjY;!!l;§. 'basta.rn:1if

tradk-i~i.es" ,Pero·.RQ' 'par ,~JlIo es menes pod:e:~ ..A peslzn:' de, 8.'Il res~glliada,~tica ,~1estllo del dlcbo ,.:tomalo ti:1 'CQID0' Uegti~)Ii~ 1][ si\q_¥Jxe.:ras tflilll :irih-'lmMliffij~, eome pa.~e.. e Se~ 'OO[]lD fl1~ nOo'roci\aslas ,oonce,prd;QlIlei igdic~.!!r ~ ~ vlda sod eial [S-on tan 'infiexiiblcs .. :"j' ~]guM$ res"U!lJt$i~verdbd~~rn~m!~ l~,I~~ sas, 1.0, Qiwe ]§!S eenecta eotre sl es ]~,'Q]:iJ:nJi6n d-e' q)~: llti:s, ~f(1!!s ht:!Jf[Jj~·
'0011l! rmmallISr,i3i:S

mal

Ias devoeienes

nos iD©' e~t:tim
]1 ..

gu~5

Fe::goM :!iUillJ~~tIi es:u:'$;~,~I,a.s. 'mmy;gl~r5, ~$'J~!([rnit!J ~~s. di!JoJlG$, 'puttd~ 'I1eS1J,lJ~'1' 'wrui~.-S 'I'Qr ,~~ :mi~~. ~~r'

-

~

pci'li' if~~:]j"z~~, SiiO;Q; • I - ;j;.~.

l5-Q'~do:s,
••

~, 're,s~:n~" que i:as
,

i;i!~,(t!r.J.e~,.

[QS j~$

1!l1~'Cll ere-am ]~!!:~q_i!J~fii.Q~ Yni:v~,~~

,l~$pPi',1~. Cwitl,-O ,~~ ~i!Jjt~dQ G'S'~ri~~~~~~ ,o~~5bQI. i:~Q1reT Q 'e:~~~~~-", ~:
dil!: :!!i·~IJ!~W!')~t!!
~1Ii~ ~1J:e

y ,~~
~

il:ie:l!"~a£i OOS~

',., H~i 'm.1l!~~!1!i:d~· :[i;i!f!.~r,!Id!.:!;;ir ..;!~,~.!:!~iP!I.II;I' ~i;;i; ~;;l!~tI, ~i!'11 ~I)i!:trfl' po:r. ¢i;i~bQ pg~ ma-~i~Ei,!i&!, ios q_!iLG',~fl.dfmcmtfi :~ltl(ldEiri diiJl' OIJ~iilii~a, 'l;~ep!lOS ~~ "~'" 0 ,..ii!lr"" d~1~~~tll. S'J '~m:'!~~i_~ ,jdi h!~'~~un!lidll) li1!,~~aa ~~~Fi;;;=al'ii:l, lfi-';1'ec:I~~f'i'~~ ~J:" ~ ,~, :H" ~ '!f E" ~~~i!ii~ ~ ,j;; trJ;i;i[i, ~ ,!ElMo. "a!l~ I!l~ftl'liip'~ E,I:';5i.dlu('lIQO' 'e:Iil, ,r'tc!;lplEi.tkJm ~I.' .,pe.roo:o,a:.." ~.!;j.Il:hliillii dIli~1iim.ci6r1i "I!ilC d propiol iI.AJto-r .:~bI~;: ,t::lf!ij~ p~!,"$(;1~ Y ~lf impi'~.I!!! i!!m,pa~f" ill!~i:La ,~~~Ul!i i~dl,lflclU:~ i!!Uit rml iii'!!!, ~ ~rsci'i~:~, 1:1', 1.00b ,C",EI:oo" hi t~i,!!~. d.6n lIiIil~ apmi'l:~1!i seria ...S([ mb~mi-!Jli',.[TJ :
SIH! utIl-!!i!!

~~'r~

In
,Il..a, altlaLiO,l!1:la drama em Ia vida soc:iarn se IDl, ~i:eado de.] ~li!JrnlD!lIE: mucll.o tiern~ :requerida, de un :modo casual ~ todD ef :mll!lilidoes "UlIiI, escenaeie, y llQsotros 00 wrnQ:.5;:s:ioo'~~5; :a£ro~ 'litre: se pa~]1.
1

'~

,etc-, ,Y J~: ~rmillo~: del t!f~it.O" m.h ,i'iBffr~~'£~~nte:! ~l'wrmi~Q «rohJ ~ido e~~;let ~11i. ,e~ ~~U['8Q ~i6~6gi¢D, ~Jm~o..~ ~~~: 'I~, ,anm; t~iP!i:~" ShIQ ~t(~ ;P~~.~ ~n 'rei~i'lj:i"$lriin~~t# ;tj:Q~~:5 -, Jil.'lJev3S, ,;'::lIllIRq,we:
....... "'-!I.'_" n~e..il..,.,",,~·..:i4"
u".; "" ••, :''''''''''_' ,lill,.v'.~L~

d~, de 1 ,aJf.ilalO~I~~st~, se 'e~,p'lezaJ ,CIJ,aJpUca~ a,teli(i;i'ila. Y' ~1~~'~~'li~ til, c ~~~e. ¢[j! h~l:'i~:rl:e' d~~'iPk;g~.rsede lOrnla ,gr.adlll~d-;y_n~$, pccas c ,fiJl,'I!lSio:~es :Eilj,ltl. - UflQS 'ooo-s 'troP,Os ,aH:il~_ ''''{ ,~~,s~guitda ~5' qQ;$ ~~:~ ;~_.JI~ --.;)'--,. ' d 'Blnpeza:bl o a ~PJii.c~rse eaaa 'ij\fZo mellM en e I se~,n~ !p~'Ptab,vo '-1;:0-rna:)un -!i:flil,(:~' ,~kow~de ~:ii~a.~~ y :F~!iS~,~ que s!:)'l~:a~~c.;~'f~z*:r' Sia c usc tn,u:lk,;iQ.i1IfiI.t, "J :m:!i;s, die: 'U.jiI, :m.Qd.o >CifJMU·u'C1!.i'l,;\Q" Q,~i~i1l.i!jnarm$~w !i3!m,.,ill~dli~ko::' :rep.resentar; )J ,no' f,itlei~r.;. t::6:ru~:apu.IlOO a,~b~~ d Vileest~ll ~'inti:iu:i:a.doi)$, Una, ''ii~$~6m. ~M~,'i!.i'ilWeiQ:r,1l,s;t~ d)~ ~,Q q[i)ii.e es el ~t:e~U'>4!' =er!1;llC!' es, p.6fe-S,i&=- 5iU,P0 ne .q,u-~: 'OO!l pe;n:;~U\fa d'~m''[i~ en I~Uj, i~f:~I!.a'$soc.,ales :n~~[ti't~, h:ae>l:t',~~,SQ c l'ttl,t'IDr'um!tir_

l;'" 'i"Ii"" ""."...", ,,:;,",, .... iUUOiHJljU ;"" .!!:-;;I!, ;fi"....~\.:;)l.,"..1 .... ,,.,, 'I c , .''''' .t". ,h .. i...""". """,,; :,,'u

~]1I!n:Il '~pQ'~;~o;U!'.~

'

,.

-'

--

.;i.~,"",

Haw :$1!1:~ue~t,o.. a[fi'b~s; desaerellcs
Qji)i1!i"fiAi"

,i"f!!€is, q,ue

Ia QSltem.:~i'6il, Tilll \teZ el ,mlln:d1O' ~eEJ!, Barnil!!rn 'YifI Q,nd' .B'~i~]. y CjJ~I~$ no.~DtroSseamos ,~omlb[~tI!s aJn.daui'~~ pero 'a.ol1f!:~r $.e:fI~!Eilen'I:e' ,~a, a~aiL\o~~a dle!1 drama eJ::~g.e,1!J1~~S;[lg:t:r ~~$ ,aLl~, d:c;::ta~r;::$ '~rof!l!i~:5 :f~ih~~ ~1i:~~~, ~,'u:a,t~"e~~s, ~~:H~:!;~va~ !iiI,u(; al ~in'i' al ,t;,a/bg, h~~ qiIDe !~ '!,\Iid:a, .c~lecUv~ :pa~fij al,go taulgt'b,le. :EI, :ptO'blem~de ~_;S.'$ :a.:n:;llJl,qEj~~ '~iiliUi"l:qiUe li:am;b16,n OOll'tstJ;tltye' S'Iij, glo:r~a,~ ~ q_ue aJ~h~lI~:;I!n eo ~bus, ,db·iet;;·cl,o,ne~, que 'G(limp~I".al~,Trns; haher jYi8~~dto, Lo C!oo el ]e~S1)jaJ~ ,de[ rea:ilro, ,CIJ~,gWlO!> <~leM,tif~oos,:5Qda[,~ ,han s;~do at:ra~dQs; h~eJa :~~.s eo:mplejas es-p1rn~t:lS, de su est~i!;ica. UFla, e~plo1t:ad6n tal] !Lmm,l'ciosa. de la ,a~a del dnrn~, of[] La teorta soclal ,-=;e]l, ltallJ!~o ;rm~1og:.EaJ. Y [lQ< COlillO me1!iffu,ra. ,i!I!!OCld\e'll~9!l~ !b.tl! ~eh£do (l)elas ~U.e:Ii.iii!eS de ,ias, humanidades de un modo d]f~ci:~me:n.'~.e OO[hmellsuralb~,e" Fbr un Iado, e~d~ Ila 'ma-da, 'il'e:oiLfi:t ritual del d![',llILh1ii~ Ia asoclarllai a figura,s tan di~.s oomo ]'a:liLe :fiarnslOOl. F[-;ancis FergusiSOml~1'" s. :miot y ,bltOOl.~1Ii. Arti!!luciL !Pol' otoo. existc 1~ teorla de Ia aecia.fJ: ~:iirnboiliic<t ........;eJ !l:dramat:ilS'D]o;r;, oO'mo ,cli::~ i:a d!~omil])<'iI- del fiil)!).. sofo y t-e-Qri,(:o me Ia '~jtera:tura '(,!Sl.~d\o~ltidlt:J1!5C: Ke-JIDffi'l1I Burke, ou:ya mfllU~un,c£a es, ~o,r io lm,(l[!fO;5, 'S'll ~05i ~5t~dlo$ Un iclos, a ia ~ eaorme y ;esquiva, --=dadoi q,lUG: ach.iJ::'!,~~nte 'L',~:!ii, ~adfrt. li!!!:i~ SI!,Ji Ib;;;lir~o 'l/QiCwu,,· [airW~ CQtl :5U:5 :rcducd.(!ili!!t::$. :p;FlJ.])O(ocio:mJil!:Ii. ek'"==., Et :p(oob~,erna ~~Il;idijl: en qu'e e:st'iO'i->~£~ilL!.e:!i' deriVU'iJ. ~~i!i.0l1J.,~~U!~1j;biiJos ~ 'b>ar!1;l~r:!:~~ 'op~t:s~~~ [a ,,u',;;o~, h ......... I"",", =i~·i"i,.d"',_,J·~",'""""""'...,. ·.U,' ''', .... , [ ,; ~,... """,,,11',(3'I; ..ol~. '---(:iL~ 'I.H'a,....~ ;;:o""I""'''~ ii;IiI.-,IL.. ...!liI.Ci:I' '''''',lL'' '" e~teat , \' 6,,. J:'~,~~\t::,~!:,J'J.1 ·"'" ..:I, ''L',~"Q:L iLl:!- ,[',h. ~~, (IOm.o co:nJ:nrniLUtl. ]I el tem,p.~o C011iOOI ~.s,(:er.iari!!)=uo~ ~a~ ~O,r,i:;:i, de ~~, ac~~bn :Simb6:ltt"a,. en, (i~mJbio.:ha(:i.~l~s q,~~ e:~if;.1eil elill~.re~[ te~t~ "i
~,.". -.~i'io r.- •• i,

y

el hec~o, de que todos taemas

'i:iiil~:5.ti"a..~e[ttrada~,

.e~:[pte y (jjL~ ~r.tl~il)$

,!ii~I,id!flJs.que

a«ti~ftiiI.o$

se,~frn. rr:ilUe&toos pape~'e&-~ qiLi.(:',r;Dn;fU!f!!d~:i'[~)~,

'CQ:nlO' '~u.ilJsi6nji 'Y d es,trad.o 'OGmQ e$~a]"jo-; 'f este P.fm''OCim. que r~s,bases . de Ia ;ei.~a!o~~~-l~! que eemparten el. l'h~:rrofJ)" el ,~gorn- r.eS:ILl~re.n,d:ifici]es de fOca~~z~l., ~SUi.Q-· E~. 00 evld~'Q'te qy~ i~,]l1l.t~a y la ktoologla son. hl'Sljr:i.6[i.lJi£m.s~ ,000000000llo soo 'Jl~ I ,~.' .~~' I' C'",I.q]"",,",,~l'i, Y ,~iI·[ptllv, lClYJi.1oIO.iL.'iji;...,.00 ,I 0 -" ... esto SiLgIiiJ. ca, es ClLI.i.1.Ilijliuer. ,m ,,.. '1.0:1' ,_..:1'_...1' .. 1 _'I " 1 " .I: ,.... que ' ',,'. i" I""ifj".' ~[J:S(lj. ~t!lo~, 1l~stJi',a6nloCo.. '[i(~b.::~jM~~n\' el tpdilii(:Ji'pil.dmlJiS'OF en :I~ ,~ctl1tall:id~d. del, ellf~ qJlJiI~' d!~la WOl"']::!I, dtual en las -'Ci~HlCia:S~.oc:iales sea 'Vic~ID':r 'Furn.el':. En L~ meclid~. en q.~'~~·e''t~m de \!I[] aJltro:~6]ogow.r:m~dQ el ilmJm.['to em bd~joo y iL~:rmad!o· m.as tarde :por ~[ ~stad\G{lnid~'. fumer~ en

hl :re.t;.Qrieil. --el dHm~.

una iD~'b~ s~ri~ de; H;~ibaJoo. d~:bcadQ.5 ,~ ]3. 'vidji, oeNmOcnk~l cile; una rrlbu dd '©Gnt-ro ~ ,iE'ti'C~. ha d~s§n'O'I~~do 'CQIiJ,ce:p<:i'On el tI:(ljILaWlil, d
"l ' rna :socm..11

,11 , qr!Jj~., 'if!i. ";'" l· 11- qU"e ~ ~. 31 OOIii. l;~l!Ilal. _ - , . cep~io.fil. afd ;:;:jiUlego seeial» ,de Ooffmam 'oomo LUiI!tenK-:4;['d11ll es;t;~,te,gi~ 1!. "..1_ -il. ". A___ •..l_ u,u, _.ii' ca, lliil !fIi~:mi.u0naeaa sJi a, un :nW~I!J' tan oo.ml~m!UJ)!o;:ye ~t~i.iI.o.:m;sJi -Ill .i!. ....""' ~~A._._- ~ ~ . d~ ge;n~r ---~'1!iI -- . -- c_lla,.!j!1;:_"_\!l;l.!j· i-~iiE_~[iIi ·:ta-··v.a·i'8 -t!lll~ ~1ioG'1'qj._.e Ji~~ s~ (;:~;;!ice'5._' m" __.ru."" caraete;I;i

oom.o
.:": '.

l

. iUI!Il

'

,Pl'OCeso N.~!memH
r- '.. _:"'. '. ~:. "
I'

.;.

f

_.] '\:

_'0'.

I : " .t '

• !II

L

los dra_m~s, 5GC:ia[,s,s ~yoeden ~e:1iI. 'rodO~ L!o~,nir'!{EJ[es : '11 S .' :a. ~;!Ii. £ om· '::(l!' ,i!)'fllnnar~ ~~_]lIIta~'a situacicnes ConD:ECri'WS -U,m, :pwmlQ se mmpc:' en faC(:IDIiI,EiS. '~.f[! :JiJJa~ ",),I ri!.lOitO ,,~I ..-," a ~ _.espl!)'5__ _~I]Ja. ,[ 'e-PQIJJ " i,..'ilza coo.jlm~·~'·~''''t:3i&.~·r-",-: . _ gQ_pea SI![ ~. ,.' a'U - _ \. - se ~~ _. .-.- ~_ e"'~!i ... ' y ,p;ro, -c:edm hasta su dJ~senl.ace med:jaill'l'e; '!J~a. eondueta 'OO~~iimi;d re-

• ,. rtsnca

d~ . '0 " ~ IE: ,~_~ la: >Clq.alijl~..aeLn siIX~_> 1·.4 ~ ilL ~5it:!!ii d0' ~e5:':; :
I

,Ptu'a Tumsr~

...........-iI. y :~L'lro:sa..

pl'esmtada. :~ub}j;i;ams:mLe. ,A medida 'C!L~;te oarn:fl~cto det~iiG~ e~ '(i;nta e! crisis :"J' en la ~-cit:a]d~ flj~ide't d~ una {;~~i6n ]t!i~~a. @t!i ~;;.: qij;~ i~ :g:om~s .51,'!i![lji'e :;iJ 'Ia.vez i[nnsr:5.~ (:i!'!! gil e~·t:wd,Q ,6nimQ !CQil:ViQ~ )'" Ubn:: $(:' de
a!1i!{jU!~ s~al.esj Sf: ~lfi''"OC:2lD ~i¥II$ ~as ri1clad ~J liijt~giQ"Iiii, ,cl:iS[ffii;it~.·d ~ai~ri'ficw. la
~ $~,

ri.tJI1~.llz:iidas,de La acnto6['2,d~fi- :pam eonrener ,~ cOl]~li~to 'i' p~ ;re,p-oodydd~ de fOfilla paeL(i.ca. Sl esras nen>en e~.i.~ llt;!l, I.a breeha ,diC;allt:~z..a, 11el is·~'t.U't4! ."RiD). '0 &Lg'!l '~em.~ja.nt'e-.qa:ed!a.,'[U!taru.· ~do,r. iPe:fV ~j ;rI;l} ~IO'tieMI.l~ se ,aooe'Pm que el ronifl1C1:6 !DO tieae Femem~Il);. las >C"6Si~S· ,dleT,ian. haeia ''!lal',ias clases de fUlldes :iillmlie:es:: y ~i.g~d~lie:S. dl.\'iOoolG!s0 ases~3!t,o:s en Ia earedral, 1(;'("11 di£erelU!~s !gml" dos de r.ig;o:r y ,d,etarn~, 1Jurnf!lt" y S,1l]S seg!!.dd)~ireS :IIDD.a,J!~ic;!!!oo '~5lt~ es-

q,ue:ma

."'0"', JlUW,....~~i:liI i:f. 1:1 ~-,-~: ...tale

,3 nt.os,

....,"' I",tO, ~:... surrecei ..... .. ,..;;;..c, i.Ll.I~'-'_W
!Ell • ~ ~ .... .I'V"I.-'U-r.
,Vr.!:_II~

de

p3iiO'

~;dbal\e.sJ a -ce!l.'1e]J!L:Qnia_:i ,it'liLffi(:~OD ;y ill [Iiii!liOe~ de
~"" .... LI.;,_.iJ..~~.~

ic."'I0'71"" .a ]:3i!ll p.:........lilII~~.,~.
L"'l_~

,.:.~[t\I3!iE'
~~. ~

a bs d~fku~1:ad,es, die TIItiOOIiLZfS ~'kel ci!);Ii}Bl]dq.~~ ~, ~ []~iF,litti\!$ : I~~ :pica:re5Ca. a EO'S mQViimi,eDooiS' l1iIa'G,rn.ftrl~t~i5, a ]rJ$; ¢~ro~b c~T,ib~ jiQ.5 y a ]~~ ;~p~diJ~iQ.]1~~ i~di~~ m 'b;;.i:.~ade ~toe; y ~ :lg"ool'rl,vuljdbB!J,
p'lJliti'c~
:yQ['

'i",:1 :3!1iI~-i~"'a:~ _,,= ~~_" ~~

!E~ta. (l)i)[(:tUM::tid! :iitu_e .!O:Bi C:;iiSOS es, a!~ :mi£I'fiO' tieM!p~ :108, fuerea mad'c:. [l~ ve~lt5n de' La teorfa .rit ua I, de ~a .a!naJJ~a. de:l dra;ma "! Sill

d~ [Q;5.

~,e~[JjI4J,.

1J1fl,;!;lJ

ll6~ijJ]~ par.;-a ~~s

~~i:i.

e~.

dlelbi]mad mas

,,,,,,t¥jd~me:iU.e d1i~ipaH~ ~$ub~1l t;r,i!5,t:emmt-t'ioomogenoeCi!s, :
ArmiPda
~Q]Ji);Q'

fun~$

nemria, iP!Jiede: }tpo:trer. :~Igunos de los, m'~I¥Ml:ma.s p:roe del, [p1:'iOC:e:!i)O soci~t petQ ~,(Q\itili, d~' h~iOer'q,y;e lQ5 ~5tilf!L'~t; :~!'j; 'est~, en las dtimeosrones.
l'e,p.e1iitiws de

8-ooa1 ~~a :reco:ns;~mcci\6fiy reexperime.lii,t~!6n ale f'Cnwas eeneerd~$

la a,cc:ilm,

no 861,0 offJ!imion~ s<ilno., ro:mQ'ha :s,ef.lalado ei~~n~i()Q'bnt~DI.eQ (h~r-' ~ les M,4)rga:n. eml ,1'eSiPecto al :p~±t) d:rnrn~. ,!~,8~""nt~'~1Ji!e ~j~'l,it~.~ ]~ 'C~ • - I[d- -I ..] "'il.. fiJI" .ii..,~ • ;;,;~:!, g:riIiiPJ ~~iP'~~~~.¢- ~e~'~ro: ~~·!ScnlUe ,l~O':D"gDiIl~, "'DO es1tr1L1dri:1lIi1, '~," 00
,

.~;a teur.[a :r.,i.t:ual fi(.i $61~ $1i,.ibru-f:~ ~r.t :&!~:r~i¢ula'f' :a:gliilde~~, ~'$ dl-' [ m~I1!!iii~Q'~$~~i1ii)~s '!,. cg.]~ti~ de esa at:"ciialil!" asi c.omo S''UI matig., mi~. :publica :inh.~lilj&~= tamhien eesalta su poder p~m t!t':a'(tS:l1I1tl!t8i~~

~~per.S'~.si6,[iIl le:~ioleillecm. !n~,en la ~edU)!Xi6:ri cile Los se:~,tidlos.,. !esu"i.d ba elii, el m-m'timti.e:r~!t'Qell\lQ~."I.re:nteIde todo ,dl~a &abre el :l:i!lma de!J! llom,-, b~'; N'!:)s,ren~imOSi y ~mQ..5 'lra:f[!$i~tt!iiadoo~ I!' 0. cuandn moe[1i~~ lo :5iJ~' moo, :mi~Qti;'a@ d~ii'I!, e'I ~~IMIW.lo !l:iJ!ueM'o:I'l!l:a:1L en ot.Fi.l Erase. dell,amm~ : «el SUiSpenS-Q de li:'l: forma., la i~0(!JJiI.:pi,etliJrl de una cOO'm:p~ettl!id, COn.oc.ll
o

'~~"'" ~ lin. fuente d\ei~ peder de ,~,,"l~ 'o:m'W~m~t'lf) e~l'vt:IiL'[e'l'F. UIJi :1Xii,,,jl ....

dill: 'ilS! ,tOO~,"-, 'ritl!.!l-'I 'i;.....:-;- ~,",,--;j. .r._, _ - _ ~_.__ ~i!>M~, ~iJrulS",HIi.L' _.;i\t:i,~li!Ji£"-' ,00 :a_ .• !!!)) es menns l'1i.~O'.ro.so (yes menos [poobaib1e que se considere iPGClO' reaU~rtil) cuando dkbo m,ovi.mi,e".liro~i!l(pa:reee¢~I il!~, ~l\4i' dt: inridaci6n fe, ._.- 'j . : a - . __ ,,' 011,;1'1":1, . na-c.,i,- ',- j '_. ,m9]mo,. - ,~~,' iIIL .. ~\!,-'-' '~iliiCh:j· ,-;8:'-- - !i.'1 [!L ;JiiiIJ 'IJ! rua. _ '1;.. '. e,p:IC~,.~. __iOOl;;:li;!, _. " lha " _ _. _ ~ _. n G_.m:~ ..] 0< 9, el cemerlao de Ilona. estrella,
~Ti.,
r-

c', --.0 ,b. 'i!_ iP~ 1!"'1i .. __ 1:1iO!5 -~"'''T''dS!--'~ -, Oi4iDi._ 'il,IEI;;:;,

"J'

c

Y POT eU!tJotie..lieo difert[!fl'¢$, eensecueucias :5Q~U :Ia ~icla :S~ eial, ¥ 31.m.q.u'~ los [partidl:i!irioo. de Ja toowjaJ lI."[ttml !EIIO'desconocen este heche, se ballan, , reclsamente a causa de SUi iQo.:nllJi(ro.]E:isoeon el mo'V,i~i¢m'~ general de :~aseosas, mal pert~had;Q$ :p.ar.rl~bo'~f.'ilGi.1 Los -:---'"i1d~_--1i",i~i'li1LM dmmatii.tl;fi;L!: _.. _ t... ,-,--;,-,-,-,-~'i'i -,---ttl· d~.'I1'!""8Jt.m, se. r"" do m_~_~. _$ - _Il """' , eer,~~_~, _.5 : . . .. .,...,..,. las !!i4I:rrn!~ ..
~~S5.,

A.u:~,,asJ. esns proceses ful·,mai~.:m'fi.n!l:,_e8.i.oUi~.:a.rres poseen, ,pornrl'Bllidos d!i5ti[]t'[J~L HaJbmrn,. ~a!i:'Dil.o podrfamos $,'i).i~n~i':'.'~ oo:s:as ~~~rn:te dif-e-

abGn en

[\o:s ~~:5QS

$.oelaillesds todos noo, ,t;i~M;.

f.OT1m.as

y ,5isrnjfbc:a~

elones pll)\S~b.les amlqru.e~,de hecho, Ios ~3Jl1ida:r,ios cile dreha teorifa en( euensran ~o:res af~l1iidadeSicon. Ias :per.~adli.cLdades ddi(;a.s. y teiter:...t~vas;de 101 '~nledii!'l, 'que''C;-.QiiI, ~~~, pOO,sr.e~IQ:rie~ ~'~n~~le8 ,~pa.; .'1 :sionadas ,cl~':~~,:ra.pdli.a, CiJl~'Oi9' dcsealaecs SCli suelcn oCO:m1si.d~(a:r [Duis. t en ter-mhn.-O.s·de fracases que de co:n.se-cudooes,1. ,A" [pie~H~ir de ~IJ)~ los
<Ui~fLt:e

detalles iindli'!l-idu!1I:lizM.i:t:es", clase de casas que haeen A Wi'iller's Thi\'e.' m:ili die M..eQSit1lT.e 'Io,r M.e-a.su:i11!j' Y'~ M'til~bC,!'/~ difie~:te de Ht'.illP'ds;r, ~ '~n sbocados al emplri£i1""IO' e!t:tt:klo.pedio@G diitetim~J!!:t~:lO-f.l! mastva sobre ~~~,~l'I!i!l;;~ poo,po~~o-n '~p.J.'~ ~'!\1l ,ch~;~,gr;" p\~mc~i ~~m~~ c~ngem~~l'~" S~ los ~~m:i!!!5, Com5;ti~UY~.PQt ~d!op:t~]' uaa fmse d,;e

SUSiaOIile

u~e:r; 'poe.m.a_s en ,;aoci:iolJJ, alga se e:u'ti pe!r(UeM~
j-

~!i)

giiJ.e

,estos eX"p.resao exaeta,

soctalmente.

,88 este ,Qes,'!iela.mie:nlo del s$gnificado e:N:~r.esadQ~tJ; ,qii;.ie ,~~ :p~~ nen llevar a calDo Ias teortas de Ia aeeion simb6lka. En esse ,cfi!m~ JilQ 'e:N:Jst:e un 'wn:ioo, iIl'ambre ;Cilll,yBl memdoo sea, necesaria, :&lirlO I1:n ead,~!o~Q c.rec!.iem.te de estuilIDio8 :pan~k~dQ:res, aJgnrws d,e: l[)$ ,cii~le$, dependen de Kermetb B!l.IT:ki.ey etros de ,Ernst 'CMsi:retr; Nonbioo,p :Frye. Mkhel Fb!iliC'-lutt.o, Em[le I;u)]'l(bif~f[}. que se OOU,Cin de 'E-xpreSi~!i:"iP~['"oo. lie ,de Io QJI!I.e, el dieho en (orm._a d~ aeto expresa: 1IJ1l@. !9oroD~ci~. ~~ :ser.liLloo. lm ,d!i!Sttlr'bj~,una e~eC'!aci61JJ., JCH;' 51 parHdar.,io!l; de La '~.oo\r.la, dtnl. C'Orl! la mirada :p.tIes!l:a sobre 118eApe:r.,i.end~. suelen Sl:!r e;lf',i~

D.ad~ la, ,iilat.il..irnlezal dla.B~dca. de ]a.~ Gu~~S;,; rodos ~e~ilt~u:nO'S '~' ne:~lt~, iPGi" 1,0~I!e ,mn'oosenfoqueSi :&01!ii esenetales, ~ le ~i!lee$tam.o~ WS: :nece~ili[fid"s en es~m mementos es de ruguma ''I,j'[:~ pe.m :slnt,etinr,"", :~oo.'E,tj, ,mi poopiQ ;a~a]isis, ,de] ,E,nado ~.d~.co t!fa(He:i(M~~,en '!Ball eemo un .;.; E$~tado, te~t~l~ =!titado aq,tlIl no, $616 'p6I'qU'e sea e~ie1np~i". :s:in"O,
[pCn:['I!.i.e' es !Fnl~, be :itl!tentaoo, ,~lOOi[1da.l' esrre. poo'bJe:miiil. :lE.:n,este alUii;:'\n.~ :S.cs, dedi(;~, ~f 'un, lam, (ell ~:u.lJrkell[.a;iblJil; ,Ci, m.on~~r .o6ino ,~l!]il~}lLIiie(r. m~ ~~:a d~dc: la ;Q~agi~e4tm ~_~mUrn4 el C~~I,Q, la. ley Q!iJD~ueturllisiil'lta___ dIe 1l:e~'llifia irnt'I~i'iU"''''-- ,,-- - ,00- 11C_pt;i-"iiln ~_ __ _~ _ 11:"""'-- _ -"""i!i.I' u_]'!a __ ~ ~)e- __ ~

108. partidarios de la teMEa de ~a,oocioo s.ijm·Mli~.;'CW'i 'I~, mi~~ ta sobse Ia expr.es:i6n~ suelen ser zerros,

pu~-

pa,n]~~b;rd~,D~q,u~ '0 debieran s~r. ell ,f,'!s.latUls,~I,pod~!i:", Ia 2I.urW. ~OD , ,f,i~ad ')' el ,gobie-rrn~: ,~ saber; una ~p:M.ca d.'el ,rrmli1id.Q ,de, ,~O'S ,dio:~~ ~:n.tii il.ifi~ 11""-- __ _ __ fiRm__ e.1,mi1n.d-,dte,~Qi; -- _--- _ -. m~M~:ina, Jmoml'bres" Q ut:' e5!~,-_i; m];5mv :~<:c aJ: "-!l_ml"~ ----I~_ __ _0 -E~:&tad\o,gf~e' .,..]la..ma.;p1 ,de~orden -~!fl :1ll~JtI) i para. S'IW§; espee.o. tadores • .en 'y 'por. ~j 'mi.~m!l)= ~~.e ,3 su ~ omena hi, $oclMaiL :Po:r mro Iadc ,(~I. e T~tTiI~r). en Ia ltn.edIJid~, n que: el pueblQ en g,e.~.em[ d e DOl 'ob~~tv.a'I~$ ~pre8,ione_s rleJ Estado iSi:nnr,Ple& espeetadnres boqlJ!d~biertQs. $~Q >camo, peBOmas mii,j,Y :~,ammari~daJs, con ~8Jta~ y e$!PS'CiaJlm,eiillle ,~xu~~$ gran des ,oeremonias de masas =6perns, poUti:. ess d~ d~~8i~ne:", 'oorg-m'lim13;s'\= !liIJ!J1e ,oollfDml3!tl! su Jil.l'lld.eq, Iaca:p~H:;idad d~ '~~,rl!m~a del tipo ..nos Ir!f:llrlim.;os y smnoos tr.ansoo.:r.mJaoo , dt)S:.;., :pata dar f:Qnn.a a ,113. ~pe:rieocii3, constituye, la, podeJ'Osa. ~~ que ,ma.lltieme lI!l1.~~D Estadn, Una forma re:i!te:rarla. eseenlfleada a] y puesla en mareha pm~ SUi propi:a a\il,die:~,d.a." hace ,[en eierte grndo,. pues el t!f:atro !DO srem:PFe e:nu:iQ[[a, a La. :pe:He-cci6:n) de ~~'lEO-.l',ia un
I -' -~ ....

,--a·I/"'.... 1!,I,"Ii' UD-81 ,t..,i:"J]lB, , __ tv.~ i!IL!O.I~a ..i.,..:i~

di:iia,ria, 'Y'el >CQ]l~:ro:lde~ argoo nilsta. ]~,:iiL'i~:rologl.a,. ~:aa.rq,ili!tA;i::it:l!J:r.l,; la it:-:(Jiit(li_g~fi:a y la ,r;;t"e~~~~6;ilI, se Go:un;l!i!~~Vl, ~, una oo~t!!i'=~t~iO~6il1, ra~ d

oomo

bedh~,

-

Pem, m~ impu~i6:m

e'S

'(lue Ia5 ~fiQnal~

~pN.i,pia.das palm

~iJi.Iz;ga;t Lta-

OO~~~~~r.1tQ

~~.

"

~jOiS die ~~~~ ~mdil)je; clIe·beri~[iI, ~et·.hiJJm~iD!i~~~$. <J.ilJe rollOO~ .re.J.YILI.t~darnen~ ()~cfl~ q~$ ~e~~·dcl '~~t~. L~ F(ll'~~'u~sis[,~ .. rel\~r:~~,. 'Y 'y no SO])~~Q:~. ~~~W ~.:i'Qi. Pf.(fP[~ i~hajo. ~.I[bOefi rebtdi@n a los q.ue se .i!l:lSC.flbe~ en. ~~ OO~tiite" c~ti!i:'i!fimt'l.ejjjte ~~iPHada ,eire aq)lreUos, ,alna.Jisis sociil~ eUil.~~S (J!U-e: I~ ,~t!i~Qgla dell.drama es, de una formau etra domi!Dar.u:e_ En. i!m..momefilo en el q]tle los cl'6]lt~licos soeiales estan J.albiLan.do de :~t:~.(jire8. eseenas, trnmH, representacicues y personajes, .~·la~ IUlrnafi!i~st~s. estan haeiendo In poopio sab:re mmi.'!;IOs, a'UJtD.:r.i.dad, 'pe~~i!I~ .i.flil:e.rr.camhto'Y J~r.q.uJa.r la trnDl~Jttera, emre amJba.s.g.ru~ pes (pm" ~'Qfi~!i)r-~I'iIIt.e. que sea 'flam los fl'ur.iJtanolS, die un lado, y los. caballeros del. aim} pareee en e(e~I'G ~Ili.~.en;a, .

La M'iru.,ogillatdel texto, aSlIJjmii,d,a e~: la aotlllarui,dad po:r ]O\S c;i;emHi.· cos mci~les:,- es, em.eiertos aspeo1:ru;~.hi iEITt3S allii.pii:a. die· Ias recientes ·r.e{ig.u![~liieiii)Iies de la I:eO:~~[11 social; Ja mas ZlJUdaz" ¥ tilim.ibiioo La m.6llOS, ~esii'oo[liitd:;)_ :S~ ~~be em, ,itna.~!Yl" grnd.c qfU.e. 'ilj~Jt~li' <0' ,;;:dn!ll:ne!,c., 'II:tex· ~,o~esun '~,mr.ili:no :pel.lg;ro~~'ltlenlt,e d)esenfoc~!lilo. y.s~ ~.pU~~ci6:mI. la a ~tXJioo ,~(~i:a'l.~l C~ijfQ.i:'t~mie-l'ill.o Ila ge.n~,e :h'ente a Q~[-agente, lmd)e

:plil.;:'a ]Jrofu;nd~ s.a~~ilid~'~l1teptilfial. una.

s ~~

te 'eJi:JI!~g~~ d~I..,,~.it'i.'Q' 8;1 2<,. te ~ltllllil!]~'8"Jl~ del ji~$ti:do.~ del ,a:d'rj,reJ'Sliilri~ ,0' Iiitooian.tc· ]!A. ,die'] acili~T i 'Y ~.1iid~m~i~ ~p;¢~ ~ pesar de Jes eseollos, oosva:n.1e :11I::U):S. nalUJJ['aI. que de~Ci:'i.1ID.]rtt~:rnedlfi:I1i'h'e'la .inllal,o,~L."i. esertmr y (i!~ ~~~O'r" A pride] mera '!,j'1:s~a~]~ :!'itigerenda de '[lU.e las .acti.~iidades, d!ii ,~,:vru~!5•. amant~,

un ,~s[pedo partkJtJ]fjjrmeil~ iDesc:!',ibi:r La ,oomdrEt~ htlIl'Nl.lla mediia.1P

hedd~i :reyes Q' ·pa.cleNL'~.esfne.~1;alesson mffi!',lmii~f1w$ ,t;], ~~sen,~ , tac:iones es ,e,~Ill~:'rul'16tlt,e'b..':tsta'f..iillf' ms :pla11Sl'ble: .qu~ idea de que: L~
,$100

frases,

Fern un ~i.~\pk.l",ilS,1;a:w coostitu:y.e una di);1do~:;.;! ..gui·:!l ,trI1Jl;a:~ditJi .SG!trn" ta de estebleeer i:.ul!aloi!1:~s; de otro modo. coo~ibi:rl':f!I~$ :a:~.'nl !OQ'o" e :w:m ·oo:rnG U['IJhomo. ,Y -:~os p~~m.ml.es como t!1JA[iS ril,U:Ues_ La ,~o:~:lo,gj:g~. del ~e:t.tD tteae derta~, ven~BiI~ poco ,~i~n~ 1:odav[a ilns·'i;lf.~~i~!OJ~:m9t.~ 'i9.lP['Otadl~s" y L~ di,S;Im:iHt}~dl t5'YpErr~~~~ lt're el aql!L! y ,~I H die ~

Ia :iD~.Cldon

nill.'G:5,LQ~1Je h;!'d~.~ ~dri~ .5t!!1 £I!;i~rz~.i[!fk:rpi~tath~-

:SOC:~81 [a ~6:Hda, :'i ~~idB!d
Q\~rI~
'~T~~~]~IQ~ d\ell~.'ID
-\

~u~l dai8iOOen!.lo

,de· J~:';i. H~.e~s. de
se dejase

t1~

de .~eJ:dii)-,

:Mi-

a] a~;3]ogD del tex~ de la es-, ;(""D",~lm~. (~D ~i:SClirso a ,I~ ~d6Jl eomo disCI1J["So, es, OOIlnQ s.efud6 Paiul .. 'R' ~'- "·..i"1 :!i'.' . :,jl;- . ..:II ,Ilt:oeurr., -. et~ iI;:~loopm ,·.Ji ...J!I]~C"JJ,]'CI.ull»" l!ii ,J.':: - ..... oe =:.: - -'. .- . - ,"", '. "1' ruacion !l,!!e_~\lgnIJiLCau0\,
0" -- ... "-,

'~d~

]J;J~.la

Cl1ii!li,n.do.hab~:am.o~ ·--!i!j~:!ih':a.t!ii-: -·Iahm.-· till----,-----.- -ii-,' ii-. .. ... ~ . _. ~ .... __ _. .~_ ..._~__ M __ ~_ ~ .~~ oomQ iIMlo;lllIJ,Karrml~D,.,~
C-.J'e ;'"

'

a] [£~I qru.e~c~:alqru~[""m~~ !CQmportami'¢mlto;~~, m~~ que :10 q.oe d~· ~~$ q.iij~~ :iill~~rmro· i.a Itilficritum (Q en ,~1gUm 'CitOOi procedrimienrto en f]j6 de :reg.i~tR)~ $~r~'~ ¢V~~$~[¥~ ¢:4)!I!iOi 'wdo :~ ,~t!~ haeemos IPo'r
81UI\l!~ro.
.C2I.'SO

:p-~$~:gte ~'Ib're~ ~~~. qr~ p~~, I~ ~ucrlp¢i,6;n .. _ ... _ , . . _. y __ e: °nlf::iOOafi b.';;i:O.ti:i Y-. qJ ~ _ ~__ ~ __ . . __ .. de la a!cd6f.i- __.... cjj~Lit-~ Sil)i1I: :!j,'i!.i:S ~t..Jt::ildos -~!C...orno I,II,.I! - -.
c,i;~

.il!ificaoo ~I'o t1ic.L."jo roc.M el iiBCi''Ji ...... ~~~---~.-3ifim!tr:a. ha~t.iIi- !I;:~_~ '!-Y' fo!~_IW~ -,-:-- : - -irrin ',1 -.ij .... Y . __ . ~_. iii' oomnli:e .E:JJ·iOtRln tii..otmm'lifl,_ '~."'I:e" ii:;--'O:'---- ... tCiilfl'fl:l'!Mf1or',,,,,, .• "'~.:.:;!j~IIJI"~ ·nn·..· '-In , .1)' -" .. ~.- .__ . - - -:0 --_- . ~ -·~-__jF~" ,~" - ~1;=Jl~W~_~ I-V .!'~~.J l1iue :re ref.i.e!.rea lss- seetenes !e!ii:'Ii .-t!fi~t.EJ: Siili, !Sii-: ifiitaoo - ~ - --- .~~!5 --..•-'" '":I, . . .. - •. --_. ---;E'- ~- _. _. -~~--_._. .--,-.~~. --t~,r' -d~mde: ~ii;i. ~Ij~·d flQ :ptled.¢. La. ;(i'rafi 'ioi!l:rttl~ de Ia ,~!tt:-- s.,'~!J~ ~ .... :i1I -<'6tii ck; i,"""'to_ ~ . _ !'Ii,li~ d~ a _i!,Q-I;;~ _ ~_ . .. __." .. mas-_iiV 0' ... _. .. - .. n_ ,.-; _ las !CO$~~ eserttas .ec~.~~[ (ri t~[lad~:!ien la ~~.e~ que ,~t~e ~~. ~!te..n~
•. I'"~ _tiI!!~!II~~~V ~ ~!iI~~ __ ,h!

le ha:rlii, ·oo.mo . ~ J. -- .-- .. ~~ DBf" s{-;, ._ "uw[lflili:d . - - - n_ fi!;

t~b~~n

~e 1~~$,Y~lfie©et~. sl ~~

atB~-·.iI?WQ :il'~.--;-: -- -- :5i1J-,:-.,-~ - .._ ,m!~;I1Q:5i.-- 5it:g _ ~ _ )'. --c -

l~r'cijtQ"

:alJJlljl~~'

~1iL

'l'Qd,Q

,~m

.~l~,

.,-

:~m'~'i~~ ~~ jjrni~~~~:t6;fi :parn,
a partlr
pe~$klr:Q~~tit'G'~' ,~~t:~Fd~

(l}e:~~.lu~'G!. de
.~!!)Inen·~.

~.tM

de, a'~8-uiilmoo!l) ~.I,e~b:I!f:s:~ s;li1p!OOle:~l'e1'ial" coma de· W ,;'i!ie' es- tal :lililJe;b'-,:rR:t~i6H- ,as:. L,. il[ .. - --- - - ---. - - .p- - -- - . --. ---~ !COlTIQ d~ri~i]" d~-bS!..~i6;~. h~i(;'i~.modes ~ :pe[jJ$a:r ibQ:!;!!tali'ite mtt!!i fa'mi1i,i:ll~' ·t~dud~, ~] Q~m~ .1)) ~ :h:,1ot1r6-~fit).,~l!.i,e. ,~I. ~~i$t~ de a] ~ '~$~~ i!d ~I;jjM.a de £~00i~ !f) al ·eR¢u~tudor.. Ioo@ ~~t·[)~p~~~ G~. ~ dSl~dad e~~om,ph\i~ >e:nllaebra de Ah·1l)D B~,§J' u~ !:iqg~i~t~ ,cQm~r.d.·~i~ ~b(re, ,eil ite.aJtro·de Hmbr.as j:av.a;-,c~~"ailTiJ.;fnl\i::: jfiijjcl"Ot,-·-, - °n,;e--"iOiiL ]'ll!,'l;;'L-- -- - -- - - "'- --- - . ira pe: - -.~~ - -!fi~

.~e$~m.6

'~ami.QtIro---.Ol)nc~bh~ ~a,~· l]1s~hiLj~ioii.e~. co~t~mbre~· )"~~b1i¢J~· ~ia.-

.~~iQIQ.$i¢~.I~ fiiJ~~ d(;~5iieni'fi~i!i!do ·-1:1. .I:!iJs.~r.!a ,~,[pQitr:li!r de 10 :!ul't:.ediiloj- d ~'f~~~·9. i~ ,[,':~dt~,~a ]ii~,FdFIrkl ,wm.pQr;;

It-.eQt~t
tftliir
~~J'

0, 'Mhly.a~'g.:ao:mb,:re par

el que es COOlOC[·d.o., ~~,atI!Lg:e.a:rlli (noo·e:ti:i;sovefbGi, ,~pooJlda"oo} ~ eomo dke :BecJke['~ una OO:rm~ 'OO,Iii;S',· de:
;jl.

e:t'pn~siIlb.n,P:aim ;jJO',Hstnll:r]a :f:'t.lologja.
iii ~ ~"~I"1-~

:dMbol08 [pam. ;co]}St;nmir una compre.n..d"el":.w ,solo, lo que signffifiil" :s;inO<'cQ:m0'i$wgn.i~ki:lij' se ~llLere.. se,g\m.:Deem:D.oo: diic.e,. 'WlII3: DUe!1:~'11;ni<r.

U~ 'te~l'Q,; ~.!'J, r,r.od.o<

de

•. pam

'\I',~

w...-.:I. 1IC~iL-V.1-Q~~~,I'

~'. ,.

la ]i~jjst!i~ ,que ~:S;1~, ,ce(Dtrncl!a en el ~~bl~. se ~~ d,emcadOi' ·t~djdQ~ Dillm.mte a :fac:i]I:mr' el :a!C~e5iQ' a diXUm~ltO$ MU.:iIU0:5. !!j!'xt~l1!jl!i!oo:s, 0 esote:.:.iOOB, a aqr!HUm 'palm ,q_ui:emN ,e:ram aTh~Q.sJ ,~~[iI~~~. Q. ~$il)t-!rieos, Se g~~osabaJil, term_QsJ se aifiilldlbu;) ]~!5,:!tQ"~. $¢ ~~~iib[~-n Io..s los -:. ~-,,j• • ., 1OO:De!J11:anos y. roWILYV' era D£oI:SS!a'I.'l.o.. :5$ ~~ I" 'ban ~ ~~,~~niPQ:!,Q:flJe$ :1i7~ _ ::..:;_;_~ Y' tim~lJ~o.~ · -,~, cQtl ~l ~in d"~ ~~ud.r' iI!Ifi~ e~ld.6.n..anmada, tan ~,egfubi~' '~Q !P'~[~' (;[ fDIQI~. E[ ~~~f~~rl.io,:s:e essableee en U~ meta,..;ii]iVGi~; ,~~~;ei;i!llme[jfl.'ei' qee haee 'W\ ru.o.l~ una es:pecie: de ~l.tIit:m l!o, :se~d~ri'i)I~ .·es [rei.iQ$!i:iriUMr.. :ilWl""JtrriiJ!ie'~ un ~:e:!l:t-o,a ~ partrnr de otro te:U:o. ---r

~I, . it .--:11'" .. ae 'I .' if'.IJ e.S',lLil'U10' d I..~e:lIiguaJe
I

-

.-

t· . oomoeJ{'~1O.\ ito·"
, ... ',

,,j... C'1iI1 .. CO'JlJ... B_!s~· COO r 1:...... , ',,'

1'lesde ese punto de parnda, las cu~iiO:~,es, f.!fSllllt:il!fll bast.a'nte seneU~as." Pot." d&f.fdl.e:s, que irniled~iI!: :\jt="l" en :Iap-~t'c~- ~jn e[piTo~'ifU:~~~ ,~~~ .Ji_" ~,- ~18iL.-,... ,£'rIQ"-IQ' ,,,..,,. ... .,. ..... ,c,,,,, .. ]' ~..: de '-I...:: 'Ji"I""""""'~.iiL"m'l 1.7' . ' F-W'V¥~ . ,. ......... ~·!I£!IlilJ.a._.il.R :iLY-~ ·_;-.;.,""" ....~j.,,""r~...~ "YIY!~ ~,_"' ~ u._iP. ... ~ ~ ." -~ ~"""N~' do$] ,oociQ (:;i!J'Y,1e:I'iI;~ifiead6m. rrecoDstmcci6-n, ,~IlQt3Jc:i6m) 'para dirigirse a ollesd-ones eoneeptuales OOIiL'Cemientes a la oatUif-ilI.e,za. de los tex;" tm COlllO tales =es, dLeeiiir, a, mle~.'Jijmle$, sol\tl:re SiU'S 'p:r.,inidili'Ws die OOt1i$-' twi;[(:!O~6iiL-, e~~ ~irn]iiillidd~.d, ~' d~$~~~ EJ] wSl!i~ta&'~.ciiJ.mQ,5i~w~]a, B~r~ ha, side [a oompe.rtiu[e:ntac:i6n de Ia :[i1Jologb:.. 'I:ernllrno :hoy db~ Ca!S] ob:s,oJet0.,en >e8:'Pec:ia]Kl.ades :iinco..n.e:K3IS y r,i,'W~I.es~ y .mas, p;Ilirtku lannente ..;f;t cl'ec:im~e[!Jm"o de la dlv,i£:16rrJ, emre los ~u.e" estjj~i~, '~exi.'Q!!! " f~''''d I ~' 'cl ~'" .,' iJ,' tI: f,"l~",~"e~ 1(!:.£!!!5~Q~"O:~~J' ec'J!ron::5, (:n~~oo~ -~f.5\IJ"mai5, ii, las q,u:e' I ", .es , , 1:..;. ]~' -.' " II, £1 DiIlSInaS ,uum::t1iL1S,.as~.l!" '~ y .'., , " .," 1,., 'i""'" I, ' , . " +"'d' ", ",'~ , ..' g,QS'!i'I;I, lI>ilmJine ILOS~ e~'Io'Ii!IID, ,m3, actilvidarl ereadoea de textns ell general (1:~ll;giJls.tas.psid"logos~ le1in6gra,., : ~ ,-~ '~ 'qi!l.e' I gi~.:;,~t~ I'll .." 'i''' - .. ,1' ~i~ .!!~ 3:=~· ".!I~rn~n;e :a. :SJ! ttL~:S:ifJg~· ]~Jt:!!~~I;;.Q"~j, "i '~IesitM~;vo' ~ ~" ~ I' - m:5)Cnpc;1'iji~:5"e:s14 ..,;;~!i~!:[Llw_~ d "I ~,:,, __~Q de- I ,- iProc~!SilJi5, & ' ,, , , , -" , " , '-.' ,' -,', d .~l"", - -tu.d· - __:: "Q:.51, --, -- - c_"''Ii!:'!i5i c~_'~:a:5i e:r,~i'6m. - el ,es~ll.I.dlio .d.el.s[gni£i~do est8jbl~C"idQ esta esclim.dlid.\o, !c: aqu-ed ~ [los; prooe$oo ~E~llie;$ que Io ,e;stablec.en, :£1 ~lJiltado, es una dolble ~td~WI1l;, N~ ~J]~ qj~da, 'b~,~tu~~dala ~pl;ieadOn del ~e,iiiL'l:iisis iJe~-, tual a m.a:~'tlr.E~I'€:S[til) eser i:lQ 5" sino tam'b£ibl la ;tIj,:piicacifuJ. ~J ,;;umJ~!Si5 soc-io,Mgko a materiales escrites, la, '~il?~~,c;i6n d~ ~$t~, ~$f6t~ "i' la ~:rIJt-~~r,adQn del 1fSII!Hid:lio. de :~~, '"..t._ !l!I.'!ili .:i 1-"''':, ·a, ",'. -- M'I;' eonsteuccson ,~.~: ~exms", '!.lliIi! ,"a FeC~~.raA;J.'Qlli .d. I : d'" '11, .".a !Fcutt~!ir ,:..:1_] _.i!i;: ~Q ._ltl;',.!LQ acto d~ sa dioc::iCtll~ ,e,[!J, sene del estllJdiliO de ]O;S fen6men-os S'0ci.iles ern ,~I.(iis ,C:I!!I~$te$ ~pa;(:nesj' ,~as comid\0!S ~n..$lesasji los sermenes arr,i;[:a!llos. IO'S ig$t~tJgto~,e:.5'~oorn&tIj$~ l~ iP~$t~$, :trdiMitl:es '!\]I la i!~.~Q]~I:I'';;~ b~. , linesa de wudM. POI' :me:md.'OI'iI.5i['alguiDos m:t~l'iIil'o.$ teClE!Ilik!S aill margen de Ios de :Becikel"--, ,c:onstitllye al fim :y a I. cabo, ~~tarea de esta ~:rn.'I!ie,va. ~.il\al!t(!!gi;a,~.;. rual\qu[e.ra que sea. el nombre que e\!'iff.l!lua.l.m-ea, o ls ~~,ib;;il" "",,En'~, mUfiJ.do mJi,.dtl.c-U~l:llml,~. serlbe Becl:e.~, 'i.!un mtLInoo e d\e:,e-p.iist'smotugias :mul.ti~le~~ [Ioce~a'fiQun ~y~) n~61Q.ii~' ,-'~Ti e..~ es '·'·~:·I'~;I'. en, .re aClona ....,..., .... ,., CO]}d~XLlIiJta.'I·.~' en·,j..~..l,:·~hMS areas', '!.!I.e ~!I: ~~ .. pec~a !I!StLa ··,,1,····'· es 'II1llU:a:~ ,•. rntento dOO'id\e la (;on:!l~.r.liI.ccl611de '~MtQS~,~ sea UIm, ;a,<:it~v~.dad 0emu:a~: I~,~t!l,.i~. 1~ hi~$ro["]j~. el derecili'iOj, la .rulil!s!.c~~Ja :po:~U.i.c~. ~8~ ma. ,ooLQg~.a." ,c:Qm~rciG. imd"Hio !!il1JJ La g~-J"ra y ~n l~ :~,,;Ii e~ :iec.Rir s-en~b ou,a~ro 6l'dene~ prj[)dr-~i~~, >C,Q.~~~i6Jt mi6tica d~ ~ en Wl l:e::K:OO'seetal que :S;!J.I. IWU.e'ro JH6]o:gQ debe imresti~3J[: ]a reLadoll d:e :!i1iU$ iIiilurte:!l, ~tUre :!lim;la :relae!i.om de]. texro co-n.otros asoclados a, ei ,,-y]- .,-,''" ,~ ,.,: "f,' ,·1-' ., I;;" I lI!eNJLO COMl, 1:,:i1)L_1L];':F.9!~, nill$iLJ"',[',I.~tI!.f'Ne.i!I.~.e. >0 a, re~;ac~lUn·der 0'. " ". :' ,'" ",',"aqllJeI'll" . ~1!Ie,'.' en .uOi§; " 1 cierto modo 10 Con5't.:ru.~fr!J.~y -FillahIi~IW~'$ijj, ~1~~i6i'ii, c~ L~:';! ~Ht:a:~ dies, qrue' se consid\en. ,q:jJ..~~ en.(;p~t'~.r....m,fii'i!;l'ia. d:e, ,eu~- C~r~ID~~~
~l :":.l ~.

~~j

~!

,~

~_

,.~!II!!,

''rP.-

,J~

o

o

"

,,' ..,.

,

"':1'

.,"

1

";.,

.

J "._"

,

~':.""

.

*1

"'0

I~~

]~

,~",)l,--".

I ,~.

,],

'

~'.

'I

47
;e(!{i:5i~:em'Oira8 SU, :telae.Un_ 000 SU.:~~2rid!, ,.r""" ~dail-' tiL:,} ~e E!uas • n '-~. _~ _ ,~ , __ , 'if!W').1" - ~ :a:r. 'i1Io'.,f! COO retal ~e,Glil!ddad.~.11d~$(t!·l:ati!iC'ua'h:n 'mt;t~dqnada:s prese:l'iI!tall censeeuenelss ~', M-e'"coOL.J ,'I ~ , • '" C~:L1l:!n,,-, t~"" '1' ]i!~j]~ ,-11= ~ 'q'Re: lll:ili5it"a, ii::!:Jilo.r-a - -, , - , :i!. ,'_'L :_~ _ ' :.,-! __ _~_c !!-V'I.!!itliJlJ1;::Ic.a5 sole se han. estlJj.d~~d.o s~ne:Kes~voeJ!»~A;o. La t:cQh_erencla.iIii. ]Si. 'i'ililt~ t'er~~l)I;;i]i~ad~ •.h~~ [(glrt'e!'iletLUp:Jj' y hr·« r.erer.e~~i~.;.:. q.~'e"'i~,rnm a ser ,,; = ~:t ~ ~ a. :me<nO;S ]~Eli:!i.- C~.~ ,"~,~,!5 , ' .nOOIOO£iS , '. ,. , " . ~~~~~~ . .~ 'I ~ atre ~ ','', i!.acl~~~~C'. de Beeke ..,-~ il:,,"..:i! ~~~ ~ !i}]1I' ''.8 ~., ~ ~ ... "" ~ .~i:!!~ se 'lDm~~, i11~Se!iq.ilIli,~i~~euando se SU$,ltjtu~ el iP~t'rnro'Q ]~ ~BlLtla. ~r el ~~~,~ ~~~tutii(:~n,,Ad~~$, !Q~J) h~ [fiJ)$tit!dQ N~ooJl. GoodIa nta.:iIl- ~ ~ ~ ~ [IJ. ~~ ~=!I.(;!i5 ~~~ q~~~. __ ili 'n cl-fl --~dla:s ]1Ia'o!!~~ J'., ,'" :, JL,0 ~, Pii!P. ,"'OO~OIil -... mo ' ~an ~ ~!,(L, ~!]I.~.~ ... . ~.~~. ~ ,: .piu"'mJlu m ,,'~~
=c-~ ' ',1:':i"i;

gi,Q~r po:r ~ d.e~i.r !i:'ad~ ~t~ ,pi,~t~r.:a,.]~. me:l~i~j' ]8i, (!:5,mt~ 0 lilj,d~n" Ia ~; :~, I~ ro,edJidSi. ,eD, I~ii)le'ex£$~a la leQrhl dd $~g~jH~dQ qj~ '~5:t~. eonrexrua'III.:z~ei6m !itrMidt~--Je,de ,1-': :f:e~,6m.e~8, Cijjhi~' '-,I';'. ~rnffi!!~lC~Ii".'il . . ~. . ~.,1!. . ~ ~~~ ~ . ~.~p~ ~ JQ~ . ~~~~~ . ~ ~.~ "!!;m ,G~ 'i '-II:~'· - ",iliJl" gWl tE,po,de·,oo.Mtn,lCI:i,~hm.o sbnib61lco)j':Ic~ b~rr.a 'eo b~~e,~ 'UrJiI;;iajt~![]-,· ! gQ ~~imu~~ig~efi· ~~jhti'(l.'l\_~$, )' de ide~s· a iii!'iI~diQ mY[]jIT. Po.1" ~·P"'"". - . ~. ~;o ~ .~~. ~. _ -..~eue . ~ . ~ ,~r-'" ~ c .. A~ . :!1Iit!·C uesto lit ,egt~, fia~~,dam ''''1~ ~ este 'ti'i"iCi; .~ -, :am~ 15.1.51 iP'IiW''!..!!:::!i ~ :i!r ,~~s. :~ni\tde c~~d~· tao es~if,i.c~menl\e ~Tif?'-i;;iv~s e{lm!l),el '~:lIi ... '1-'- de.. t~~Si" ~~, oD:iilfl.o ~ ~ e.. 10 .-,!5~an.~iLS, 'mooHica£i.oi1LA!:!l, "111~ ~; i~~ .lJ\HUJ, 1!,.I.l;;, ~~~ - ;ft;-, ii..a'L...t .... .JI~; ~ ~00 ~. J'" ~ ~~~ ~ eerse p~Q\ ioe~dQl,Del ndsm.o iriiJOOo ,~ue.los: de:f~!n$Q'~$ ~·1~ ~:;Ii. cl'~ q,me ''-::~:'iI!. 'liWa iIt::!i. iiLI!Ei jJ..~, -jfj;~ "11 ~. ' seduetdes • ,1;"- - ~~ - ~" . --- ~ -.. iflifi:ooan -.. 'i'i;fi.i:" ~!iii • frlJt~I'i:.ii:idacl~!li . ~ ... -- .. .' ~iiJj.e ,iD@i~et~~$. I,Q.$ (;arn~.vah,!$ y J~~ iiLrID$~r~(:lo.rne~,. pnr' la mit~rna It:d~lif1In . ~lti~, iF. ~ JL~.~,. ~~ '~:a ~ '?i ~'1'~'-1[11'11 '~,!lo~~ se 'in~_'i',--'-n ~.~ !L ~ 'an",da:ri.os: ~.~ ~. W,e;!l'.de .t'Iijjlll; ~~a,v.irll:3;.es .. .~ . _~~~J.'D L_~ - ·,-_.11 ,~m';-cl~ I''''',~ il'..-rttnm'!li ~m:3J:jmalli'lfss: ehanzas ~,p~!I;!l}!Q5i - ,-'f arc," 'C-,"'\." !1:;t:a ~ _~~~~m'?'!!~ .~ ~ ~~~~~. ~ ~~~Ii~ .~.~.. . __ .. ~~ j ~.~ ~,i$ :PQiJi;d~~ No :hay' 'm:ad:ti. (Jrph;:~rnt<;· >41 eefi_"ii~i:<i'b]iji G~ lt~~o;; n~t~-· $ ---hD~t'!; ~ ~., JIQ]t a. .......... ..... s~~ ~ an~!.oIii![:aS a.:lh ~d'~ ~~ fAi!j,'oooe 11i'ii'iii~~ i~Q 'C- --e' ~. ,t-'<~,~ ~..:J.;.SI!, ~ :rill. ~~ .~ ~ ,!;;I •• -- ~, 117'''~ ~ ~ ~ "iL'
,~! ,.il~ •• -. ,-,.~ ... I~ .~ ~~ ~ ~ •• ~~~ ~ . • ~~ ~ ~
1

it.._.

~'!jjJilC!Q'~~

~'~. ,~~~i&d iP,@i~ :~~pe~r' sus :f~~eii· ,f:xit:osrn[da~~ ptlii'a ~~~l;ii r' Q'loo.~ ,m~,$. ~m,])H¢:jiliQs,~' menDS p:red'ooibles.~I~ idea. de ju:e,~)b pa,~. dM ,5e~t;idG!,I!I,,c~I~~, ,icl~ de d~ma. pa;m e:x,pUe•. iQlfi:(;; es eJ $e:~Jt:~~, la U' dd I!t~(~ 101 ~cl.e~, de ll~~~ ~:trn, dali",i'!fj~1"el heehe de Ja g.uerrn-. Au~ 00 el C'atS:Q !lile ~L!1e' 1U!na'~m.ef.l!re se 'p:rodmzen. 1'0'dei1'_~es ~.quebueD~. pa.,rre cite, esos logn>;S se hallan, 'Y en maro-r gmd~,en la Mia.r,og~a cld t,e:xl'Q(j,Ule on las. resulii'iim:es. ~a en ciemes. :Po(r el mOlliU~11i.1lfii,; Ultdo 10 que los derensct1'es. de I!a ,ainft!logl,a.l''U.ede~ :h!0'iCe!U' es 10 "true YQ'
be h.edliD aqul::: OfUfece[~arngImOS ejem~Los de a])~ic~_cibb\,.a:~gulWs, sin· ~:omas die] poo'b1e:rua. y ,a(~;s 'peticiQllet~ die· a:y~dJa,

Im:-;J$iF." !rc~, sq;a~nl.'e

'l1"li=

su

l,iel[l[lal;leOO

~~~;I

o,~!i!il!L'il.Q!i!iti~' ~

"I'"

,,~.~

e~

,:'Ii'

:Eilll(;Yill~q~te-,r
~~$itS 't~$

~n.kJ.gm:;i!l!i: pan:ij~wliil.1tf:s QO' s610 se :s:U!pe~.

'C~~~

:y~t~!1I,¢~QS

$.i)4fi(i~tles

e9~$Ifu~.

O'IP'I!iarn~k. unas a, osras

iii, msd:i& que Ios es,nitoJ1es WJ]'~ de ,aqJl![l ,pa'f.'a :a.m~en't!J:';e ,en~,lI~l)es:~lt~ dJioO$, d~_ii.1.ioo8. y ite:rr;;tUJaii,e:s~sino. que arl'~s exlsten (J[~I afii1J~Q-' grnal5,b!l!Lma.ii]iis;~:ie~sab,re Ia eseena ,de~[~, !me:n~ii:l! ,sQCia'~ s 'que ;~O1.l! e"Q~,d:g m.en{!l$, ~~i]Ji ~rom±lientte:s iOOIDiI.o estas:: los I:iil1i.:ili!sl!sde actos ,te, haJb~~ 'i;[ii!«:' I~~p a 0;;;: 00' Austhii, ':1' ~~~a1~ modalidadea ,de dlseurso tan dJioo· ref.lire~, ,eJ!'!ilt:re como ,I~, i,a«OOrn,oo!:m.ui]joa.ti"'lt~ de F~lahe~ $,1 Q 0 ]a, ,tJ:;ilr~

a

sil!quie:r.a, ~QtIl horn~,f~~'$: :~as,d]:v~siQnes, D~OO t~ '~ta]~,dad e ](Jdic~ :'J la :mfmta~jdilld '~;itm~i!l;i~. ~ I~ q,~~me ll:e rmrid!l) eon respeeto ,a, la ,aruFtlo;g~a del ju;~~ y erni~re ~.$, ri,1J1JIru~;sta~ " lo,s ,retorioo~, en el } caso,~ Ja an~~QSj~, d~m~.1' $~i'iI:41:1& tJmm S!li!~"q~JJ~l\eD~ en el end~! :FoqUie tallhla~.,~ ]~t5, ~~)~~$~~~ entil:'ie I~, cO'ntN,-,iimte:rp.mtadiolJJ de lOB, .:I d- I .~== ~[ • " iL...t:] , ..:Ii mJair.!.uar.une'S "~~, ~!l)fi!iU:''MCC~lli,n:~s,_~o£;!i, :"1 'I AI",' ,~:I!!,~miL1l!~~it;!if.!l• S:lmjw~il(';a ~e :10& t~~,iJbuno$ k[ ~~mi)}i;FxDS;m.u. :!ESi~$, 'C:W1~1i1]OOe5 nr:) son ;!i!$~b~es" 1Ji~, 'ta-mpGloo, e§:~.~:m 'cQm~$~~ y :~arn~: 'rq~rG :~Q p!l;jd~!l HePI' a estar,10,aJ, certo :p,lle!~,[~ii:, '~ (U~$~!ii1n \ieCrrla!~r.~:JiJililN!!W.

(lJd sc.a!ber., de 'f'buQ'.a1)h;. 9~Oql!l.e$ rep~nrm(:i.omaliSit~ '~11e inll..itall el ejei1!]pJl) d~ la '$~~~t:i~ '61Q~t!ii,tiv,t:iolle C~ds,i~r, :La~e:r~ (~QID" c brkh !@' Goo~b~!lIirn~ POrn":~~P'iJI~$~'o.. 'I:acr,ipt.4JLo,gm :$upenor de llii~ y St!rarll$S., Ta:rtL:p9CO ,~.$t~.f5, se h~J[~~ bien esutibLecidas h~ieI',Mo:nnente;. nl que(d~~

'p]antear que .s~ttifi~ .es-SJ
, I),i'j~.

en iP~;anrt:earre6m1~ ,~~pjii,.i.gar'

too~~~'
~s

~m:P<lft~nrk;' 'fila iOgtlisiisilie: m~,grJ:~fioo,d~,~" ~:ioo,en
~t ~l~pj~:r
'i![1!lC::'

trales dela CQt,fWtlIl!e pd~d,p;a~ ,de ~aJ ¢~~~~~~ seelal, La ~!j;t[']J(:)~ 5G]:1g.." d .t OOn!1l! y g~~c~~- e:s1!.Ui es, , a 'Ig~ . -.'~'-~J11 ~ neene en 'Ih --- ..,.._ - ._'il es. •~~~, ~ ~ '~,,",,' 'I'" ~l L. ~ L ~- ,. ~ .~.eUDI, ae ig.'t;!II 1[;I(ftt~~'~: W fuereo ~ra c:reail:" iUn''Il'OCaibwari-o fio(l"m.a'~de ,~~sis, depumdJiii ~,toda, if~ __ " 'b- ...iI.~. 'I "'..J.~ d I l,~~ ;, ·'...iIi ] ~ :re.~r:iD~iI.a .sUi ;jeuva~ es .w:;rl:U. ' ;8, eaea ei ~:loJilgua]el!iJl.~~ :"'; ia ail!~etri,~ia de neiIJb;did~d illoraJ ':1' ]81 actltud ril~mpjca. a saber, la iltea ~ ]a ",;ve~d de, D.iosCl! ~:~in.gtma, de, estaa suposicia.nes [p'!l1ede'prospe:m]' :mieotms se consjd~ qUe(!: i!J[l§ e~plkaci_,6n 'OOJiiSi.:5te en eeneetar La ,~ocx0n asa :signifi<:ado eo [1JiIgr d1e:1oom,POl1'a:IiL1i~;elJi1)O a ;SiM determjjlIDlii~~~=" Si, Iogra af]~[ljzlU'~!!iij IY~! ref.lg~.l'I:a.ci6n die la te-!Jl'1ia social re~~~t~~, un remJei'O, mdi,(:a];~ i!l:VJ~trm. '00Iii(:e:~i61l" no 1;li!,ill'ro de ~Q' ,q_~~ es el Co:o~i.'ml,e[!ik!i; sitlQ ,~, 110 '!lJ.'~' q,Ui!:!rernQ..i]l ¢{}J1O~~r" lD.,Q.~ heehos ~Q(~~~es. Henm t5.~$, (:i!M1~~~" :itfi!ien:~rn::'i ,q_~(i! las tril'!i;~i~)i,J.iCi;Q'Jit~!5, ~i:r:ile.s tfe.nem, S'!J[S eTc:!:~~$: idi1l, e:mb9irrgo~ el ca!'W]f1oQ que nos Uet~ $I descubrtr ,q_tl.e afirmamos :~.1,~f!iirt"OOaresto s6:lo iWiQ;ed~ ,reposar en, ~~ .~'mJol~~i6n y iPOs~erw;Jf :r'eV'Jis<~oo,de [3iS, expresieees, 'i' !fi0' e.~,e~heche de 'p!]sti!;di~r' unas fuerzas q,uLe 'Iu.ego deban medlir&e~ lEi pro' que ~j"aJ dado un segrnenta iimpm.1:a II!te: de' eientffieos soeta~~$,.~~d.~ :Ias a[[l31(!i:gi~s,call !I?~5Q!!i' nskos a (!!~fiS!5i 'CQJlI ~I; simCo ., , ..... ~ I"

desaJt"Oesta, :(Xmi~d\tii efJJentredlChQ ,~UgM~~ de ]~$,liu:po.s:t¢lOili'!eS crn~

de ]~

Qj,~tfl.,c::~~6m_
qll'~"

cQ.,_~~

q,i!J~ ~~~~ica

se.,a.UIl!

J

biMkas. bJ~ tntroducido ml de'm!ate r:Ijj!llr!ament9l~ en Ia C~)ffi!i;.ili1~~, d~ la ci~d1lJ social, q[i1'e ~frot~ no ,sokol- ,8J "'jus ,m6'~dQ,.~, ~;iil1Qt~D1b~6n a !Si]J_\Iil. !preteJij;s;io.:nes., :E:s un de:oat.e que ereee dia:f.la.m.enre ~T:I, ~<i'IIt~iiI~ldadi" ~, ed~dl d~'oro {o tal '!leI, :[nesoe'~~camellt'e de la1l!!ful') de ~as d~tlci:a'Si s-Qocmi:!i~es~ C;:U1Uitdq.,Fu.'e.rn!fJJ aales c fuesen Ias d~f;e]'e.~lifu8 ea~:te iW'()S,E~iQ[J;(i;5 t¢6ri'cas r ,exi~ell(ias ml.pl'ri.ca~ :I~,armbi.cW:l1I.'h~ska de' Ia .(U~d, plilna: estaba l!IJ'li:ve~:-g~bn:eDte aceptada ,~cllar' cuenta d!e Ia d~n~mi~ de: la vida ,~]lec.ti'li2l~J aherarla en las direecioaes dIe&eLi.d0!8~ 119. iil.eq d\ado d1'i:[i]lJ:t~,WllmelIli~:e: tras, Em Ia aCl[l)a~jd;;)~ !ha.y una gri1!n ,c.ani[id~~ a de clLemiificos~.es em a£l:i:wOc iL:ltre desean La an..'·f~mi~i.6n del pensam]9.t0.. y no la :marl1lipuilad,6n del .conl!portam.fe.nJto. f'i0.00 no es 0IIiI!ilCamemJ,1:e [as clenclas SOOB!L~s d.ondle esta ahera'ell cii.1indel modo en que pe!DJS!am08 aeerca ,ae OOU1ll0' :pens~rnos ba t:ellli.d..o :ilm,pl:ic.ac:iones d.esestahiUzadloftlis_ E] ceeeienre in'~~ de sooMJ:tag,1il'S; a:nitrop6]~", :p~ioMogo;sj po]it6l.ogos e' ~rn.{,,:b.l!sOde ''ireZ e!El!, euando alg{in q,ue otF-£!' ifOODalJilrnsta, :avisU?a:do 'pOo], el aJlil:tdjjs~sde sistemas s]mM., :~~.c.o~ ~~.e OO]']l1jjl1in1rp][dta. aunq,IIJ,e 'ell ocaskmes eJ.;;pUdta~ plantea :fi~cuestion de la rela.c~,on de ~aJes sistemas eon 10 que: eeurre ,!all el munde: y iI.o hace de Ll!11I.modo :;i Ia vez lin:u~t8illl.t:tl dii5;~i!tlto a~ que los htill:l'ai~is;t'a:s e:s;n:itn,i:1oos~umbmd.Qs y ilJa_s,'~,femen.a~ ehKlible -coo, , il:\QI:I,..~l:I!aJs acerca deles va~oo'es;es';p~:r:iJtua~es"Y (lOU examen de eenciencia- de lo que a muehes ,doe elias.. ~n pairece;;~IeS gust8r.~a. -' ~ S,ii la imag:e11lJque IIlIl tecflolo,~o, socm[ tlene de Ie q;~ es l1lD cie:nd· = ., [joo,social queda en. enrredieho de'bidQ':a :~QdDeste i!m~:re.s pm' el sen~ido,Y' Ia siiiufiOil~d)611l!, an1i.1Ilse CWe8tlonara, rnt~,\:s la d,eJ~ per-fl} guaM~aIOi cl1iLt'!J:ra~ :so-b:re Ie 'Q:U.ees un hamsnlsta, .BJ!I;1!:s,~jjil!Lis'~ S~fiIialaia qtu:: dii:s:pe[hsa. ir-em..edi.os para ed ibllle:gn, oom])O".rtamiernoo '~:5aJia~E!, ]1i~ro Cion ei:se va el :s~bi,Q de arrll ~~. di5~IJi~SI,~~jdQS admilidOs" L~ f.Qla-, ci.0:[il. entro el ])SnsamiemJto:y la, acd6JlL en la 'vMa ,~@(ii:aJ 'fa:M iPU,edt: eoncebirse em t~rmi]1Q.5 d.~ s~biduri;ili. ,~l m'i~mo m{(!db ,que tarmpt:l!OO, puede OOR~in;~ en M~j!R05 d~ :p;eri~;~.C6rno, liI~,de (lon'Cehi'~e, c-u~ les bam d~ s-~r:IQ15 oCO:i!]_tM:eifi.~~~i~ e :I!IJSj,I!1eS.fiSi, dramas ,Il) teji~OS qil1e d 110' h~~, iLDVve~l~dQ (II !p[t'l'e~end'. 8\~rn.o 'v~,vM:O 80.111. 0SH 0 G)ile ,eSit~flJ

-

.

~ '., . d~~ [iC I 'Ut- -,.C~I~I_'"'- 'y "- - 'ra c'~EI!nl];G;Il[',LM_ ~ en t\O{I.la:s eada una de "U a.'W.JOS ~- ~ ~ _~lJ.l~ _iiU"' _ iI,\!;J!~'_". _ pa_ _ _""_ ~"1_ _ _ ~ _. ,! ira!ji bifti~re~~iiOOl.e~ q(1:re' ,ellOoo!l:re:m:ttll8,. t<'Qmaremoo: e] Cai(JJte~DS;Q de ~:5 nl_Jl)fi~~ienlb~ c3Jutelo.$iLi8.

mas

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful