1

AǤ SEIARAB BAKWAB RAS0L0LLAB SAW PERI0BE NABINAB
ͳǤ Aiti Bijiah uan Tujuan Rasulullah SAW uan 0mat Islam Beihijiah
Setiuaknya aua uua macam aiti hijiah yang haius uiketahui oleh umat IslamǤ
Peitama hijiah beiaiti meninggalkan semua peibuatan yang uilaiang uan uimuikai
Allah SWT untuk melakukan peibuatanǦpeibuatan yang baikǡ yang uisuiuh Allah
SWT uan uiiiuaiǦNyaǤ
Aiti keuua hijiah ialah beipinuah uaii suatu negeii kafii ሺnonǦIslamሻǡ kaiena ui
negeii itu umat Islam selalu menuapat tekananǡ ancamanǡ uan kekeiasanǡ sehingga
tiuak memiliki kebebasan ualam beiuakwah uan beiibauahǤ Kemuuian umat Islam ui
negeii kafii ituǡ beipinuah ke negeii Islam agai mempeioleh keamanan uan
kebebasan ualam beiuakwah uan beiibauahǤ
Aiti keuua uaii hijiah ini peinah uipiaktikkan oleh Rasulullah SAW uan umat
Islamǡ yakni beihijiah uaii Nekah ke Yastiib paua tanggal ͳʹ Rabiul Awal tahun
peitama hijiahǡ beitepatan uengan tanggal ʹͺ Iuni ͸ʹʹ NǤ
Tujuan hijiahnya Rasulullah SAW uan umat Islam uaii Nekah ሺnegeii kafiiሻ ke
Yastiib ሺnegeii Islamሻ aualahǣ
Nenyelamatkan uiii uan umat Islam uaii tekananǡ ancaman uan kekeiasan kaum
kafii 0uiaisyǤ Bahkan paua waktu Rasulullah SAW meninggalkan iumahnya ui
Nekah untuk beihijiah ke Yastiib ሺNauinahሻǡ iumah beliau suuah uikepung oleh
kaum 0uiaisy uengan maksuu untuk membunuhnyaǤ
Agai mempeioleh keamanan uan kebebasan ualam beiuakwah seita beiibauahǡ
sehingga uapat meningkatkan usahaǦusahanya ualam beijihau ui jalan Allah
SWTǡ untuk menegakkan uan meninggikan agamaǦNya ሺIslamሻ
´´´´C´ãBb.´ Fb´´M´¬B´´ Ê´´ ´ãBb H·´v
´M´´´) B´v Fb¬´o´L´´ ´ò´·´1´´¬´Ó´oÒ
Ê´´ B.H´ò:MÒBb 1.1+´´= F ´M´¬d..´
´×´M´.J´Bb ´M´Ò´H´0 P ´¬Ò Fb¬´òCAH
´´¬´ù`1´´´· ´´´´ ´´´´C´ãBb Fb´´M´Ò+´
PÊ`V´´.´ ´ó´·´`).: ´´¬´1´m.¬´J´· ´´´´
Aitinyaǣ DzBan oiangǦoiang yang beihijiah kaiena Allah sesuuah meieka uianiayaǡ
pasti Kami akan membeiikan tempat yang bagus kepaua meieka ui uuniaǤ
uan Sesungguhnya pahala ui akhiiat aualah lebih besaiǡ kalau meieka
mengetahuiǡ ሺyaituሻ oiangǦoiang yang sabai uan hanya kepaua Tuhan saja
meieka beitawakkalǤdz ሺ0ǤSǤ AnǦNahlǡ ͳ͸ǣ ͶͳǦͶʹሻ

ʹǤ Bakwah Rasulullah SAW Peiioue Nauinah
Bakwah Rasulullah SAW peiioue Nauinah beilangsung selama sepuluh tahunǡ
yakni uaii semenjak tanggal ͳʹ Rabiul Awal tahun peitama hijiiah sampai uengan
wafatnya Rasulullah SAWǡ tanggal ͳ͵ Rabiul Awal tahun keǦͳͳ hijiiahǤ
Nateii uakwah yang uisampaikan Rasulullah SAW paua peiioue Nauinahǡ selain
ajaian Islam yang teikanuung ualam ͺͻ suiat Nakiyah uan Bauis peiioue Nekahǡ
juga ajaian Islam yang teikanuung ualm ʹͷ suiat Nauaniyah uan hauis peiioue
NauinahǤ Auapaun ajaian Islam peiioue Nauinahǡ umumnya ajaian Islam tentang
masalah sosial kemasyaiakatanǤ
Nengenai objek uakwah Rasulullah SAW paua peiioue Nauinah aualah oiangǦ
oiang yang suuah masuk Islam uaii kalangan kaum Nuhajiiin uan AnsaiǤ Iuga oiangǦ
oiang yang belum masuk Islam sepeiti kaum Yahuui penuuuuk Nauinahǡ paia
penuuuuk ui luai kota Nauinah yang teimasuk bangsa Aiab uan tiuak teimasuk
bangsa AiabǤ


2
Rasulullah SAW uiutus oleh Allah SWT bukan hanya untuk bangsa Aiabǡ tetapi
untuk seluiuh umat manusia ui uuniaǡ Allah SWT beifiimanǣ
B´v.´ ´´´×o´1´´´:´0 ´N´f 1´o´¬´:
´´´´ù`1´´´´1´¹Ò ´´´´´
Aitinyaǣ DzBan Tiaualah Kami mengutus kamuǡ melainkan untuk ሺmenjauiሻ iahmat
bagi semesta alamǤdz ሺ0ǤSǤ AlǦAnbiyaǯǡ ʹͳǣ ͳͲ͹ሻ

Bakwah Rasulullah SAW yang uitujukan kepaua oiangǦoiang yang suuah masuk
Islam ሺumat Islamሻ beitujuan agai meieka mengetahui seluiuh ajaian Islam baik
yang uituiunkan ui Nekah ataupun yang uituiunkan ui Nauinahǡ kemuuian
mengamalkannya ualam kehiuupan sehaiiǦhaiiǡ sehingga meieka betulǦbetul menjaui
umat yang beitakwaǤ Selain ituǡ Rasulullah SAW uibantu oleh paia sahabatnya
melakukan usahaǦusaha nyata agai teiwujuu peisauuaiaan sesama umat Islam uan
teibentuk masyaiakat mauani ui NauinahǤ
Nengenai uakwah yang uitujukan kepaua oiangǦoiang yang belum masuk Islam
beitujuan agai meieka beiseuia meneiima Islam sebagai agamanyaǡ mempelajaii
ajaianǦajaiannya uan mengamalkannyaǡ sehingga meieka menjaui umat Islam yang
senantiasa beiiman uan beiamal salehǡ yang beibahagia ui uunia seita sejahteia ui
akhiiatǤ
Tujuan uakwah Rasulullah SAW yang luhui uan caia penyampaiannya yang
teipujiǡ menyebabkan umat manusia yang belum masuk Islam banyak yang masuk
Islam uengan kemauan uan kesauain senuiiiǤ namun tiuak seuikit pula oiangǦoiang
kafii yang tiuak beiseuia masuk Islamǡ bahkan meieka beiusaha menghalangǦhalangi
oiang lain masuk Islam uan juga beiusaha melenyapkan agama Isla uan umatnya uaii
muka bumiǤ Neieka itu sepeiti kaum kafii 0uiaisy penuuuuk Nekahǡ kaum Yahuui
Nauinahǡ uan sekutuǦsekutu meiekaǤ
Setelah aua izin uaii Allah SWT untuk beipeiangǡ sebagaimana fiimanǦNya ualam
suiah AlǦBajjǡ ʹʹǣ͵ͻ uan AlǦBaqaiahǡ ʹǣͳͻͲǡ maka kemuuian Rasulullah SAW uan
paia sahabatnya menusun kekuatan untuk menghauapi pepeiangan uengan oiang
kafii yang tiuak uapat uihinuaikan lagiǤ
´´´ß´0 ´´´´C´b´Ò ´.¬´1´J´f´· ´ò´·´ò´0´)
Fb¬´ù´1´´ P ´´´f.´ ´ãBb PÊ`V´´ ´ó´´´M´´´ò
´M·´MfÒ ´´´´
Aitinyaǣ DzTelah uiizinkan ሺbeipeiangሻ bagi oiangǦoiang yang uipeiangiǡ kaiena
Sesungguhnya meieka telah uianiayaǤ uan Sesungguhnya Allahǡ benaiǦbenai
Naha Kuasa menolong meieka itudz ሺ0ǤSǤ AlǦBajjǡ ʹʹǣ͵ͻሻ

Fb¬´1´J´C.´ Ê´´ ´VH´P´´ ´ãBb ´´´´C´ãBb
´ó´N´ò¬´1´J´f´· ´N.´ Fb´´´M´J´´V P ´.´f
´ãBb ´N ×1´´· ´´´´M´J´´´ù´ÒBb ´´´´´
Aitinyaǣ DzBan peiangilah ui jalan Allah oiangǦoiang yang memeiangi kamuǡ ሺtetapiሻ
janganlah kamu melampaui batasǡ kaiena Sesungguhnya Allah tiuak
menyukai oiangǦoiang yang melampaui batasǤdz ሺ0ǤSǤ AlǦBaqaiahǡ ʹǣͳͻͲሻ

PepeianganǦpepeiangan yang uilakukan oleh Rasulullah SAW uan paia
pengikutnya itu tiuaklah beitujuan untuk melakukan penjajahan atau meiaih haita
iampasan peinagǡ tetapi beitujuan untukǣ
Nembela uiiiǡ kehoimatanǡ uan haitaǤ


3
Nenjamin kelancaian uakwahǡ uan membeii kesempatan kepaua meieka
yang henuak menganutnyaǤ
0ntuk memelihaia umat Islam agai tiuak uihancuikan oleh bala tentaia
Peisia uan RomawiǤ
Setelah Rasulullah SAW uan paia pengikutnya mampu membangun suatu negai
yang meiueka uan beiuaulatǡ yang beipusat ui Nauinahǡ meieka beiusaha
menyiaikan uan memasyhuikan agama Islamǡ bukan saja teihauap paia penuuuuk
Iaziiah Aiabiaǡ tetapi juga keluai Iaziiah Aiabiaǡ maka bangsa Romawi uan Peisia
menjaui cemas uan khawatii kekuaan meieka akan teisaingiǤ 0leh kaiena ituǡ bangsa
Romawi uan bangsa Peisia beitekau untuk menumpas uan menghancuikan umat
Islam uan agamanyaǤ 0ntuk menghauapi tekau bangsa Romawi Peisia teisebutǡ
Rasulullah SAW uan paia pengikutnya tiuak tinggal uiam sehingga teijaui
pepeiangan antaia umat Islam uan bangsa Romawiǡ yaitu ǣ
Peiang Nutǯah
Pepeiangan Nuǯtah teijaui sebelah utaia laziiah AiabǤ Pasukan Islam menuapat
kesulitan menghauapi tentaia uhassan yang menuapat bantuan uaii RomawiǤ
Bebeiapa pahlawan gugui melawan pasukan beikekuatan iatusan iibu oiang ituǤ
Nelihat kenyataanyang tiuak beiimbang iniǡ Khaliu ibn Waliuǡ yang suuah masuk
Islamǡ mengambil alih komanuo uan memeiintahkan pasukan untuk menaiik uiii uan
kembali ke NauinahǤ
Selama uua tahun peijanjian Buuaibiyah beilangsungǡ uakwah Islam suuah
menjangkau seluiuh Iaziiah Aiab uan menuapat tanggapan yang positifǤ Bampii
seluiuh Iaziiah Aiabǡ teimasuk sukuǦsuku yang paling selatanǡ menggabungkan uiii
ualam IslamǤ
Bal ini membuat oiangǦoiang Nekah meiasa teipojokǤ Peijanjian Buuaibiyah
teinyata menjaui senjata bagi umat Islam untuk mempeikuat uiiinyaǤ 0leh kaiena
ituǡ secaia sepihak oiangǦoiang kafii 0uiaisy membatalkan peijanjian teisebutǤ

Peiang Tabuk
Nelihat kenyataan iniǡ Beiaklius menyusun pasukan besai
ui utaia Iaziiah Aiabǡ Syiiaǡ yang meiupakan uaeiah
penuuuukan RomawiǤ Balam pasukan besai itu beigabung Bani
uhassan uan Bani LachmiuesǤ
0ntuk menghauapi pasukan Beiaklius ini banyak pahlawan Islam yang
menyeuiakan uiii siap beipeiang beisama Nabi sehingga teihimpun pasukan Islam
yang besai pulaǤ Nelihat besainya pasukan Islam yang uipimpin Nabiǡ tentaia
Romawi itu menjaui kecutǤ Akhiinya meieka menaiik uiiiǡ kembali ke uaeiahnyaǤ
Nabi senuiii tiuak melakukan pengejaianǡ tetapi beikemah ui TabukǤ
Bi sini beliau membuat bebeiapa peijanjian uengan penuuuuk setempatǤ Bengan
uemikianǡ uaeiah peibatasan itu uapat uiiangkul ke ualam baiisan IslamǤ Peiang
Tabuk meiupakan peiang teiakhii yang uiikuti Rasulullah SAWǤ

Pepeiangan lainnya yang uilakukan paua masa Rasulullah SAW sepeitiǣ
Peiang Bauai
Peiang Bauai yang meiupakan peiang antaia kaum muslimin Nauinah uan kaun
musyiikin 0uiaisy Nekah teijaui paua tahun ʹ BǤ Peiang ini meiupakan puncak uaii
seiangkaian peitikaian yang teijaui antaia pihak kaum muslimin Nauinah uan kaum
musyiikin 0uiaisyǤ Peiang ini beikobai setelah beibagai upaya peiuamaian yang
uilaksanakan Nabi Nuhammau SAW gagalǤ


4
Tentaia muslimin Nauinah teiuiii uaii ͵ͳ͵ oiang
uengan peilengkapan senjata seueihana yang teiuiii
uaii peuangǡ tombakǡ uan panahǤ Beikat kepemimpinan
Nabi Nuhammau SAW uan semangat pasukan yang
membajaǡ kaum muslimin keluai sebagai pemenangǤ
Abu Iahalǡ panglima peiang pihak pasukan 0uiaisy uan
musuh utama Nabi Nuhammau SAW sejak awalǡ tewas ualam peiang ituǤ Sebanyak
͹Ͳ tewas uaii pihak 0uiaisyǡ uan ͹Ͳ oiang lainnya menjaui tawananǤ Bi pihak kaum
musliminǡ hanya ͳͶ yang gugui sebagai syuhauaǤ Kemenangan itu sungguh
meiupakan peitolongan Allah SWT ሺ0ǤSǤ ͵ǣ ͳʹ͵ሻǤ
´MfÒ.´ ´ò´H.M+´´ò ´ãBb Ò:´M´Ó´) ´ò´Jò´0.´
´0´ã´ß´0 F Fb¬´f´VBB´ ´ãBb ´ò´N´1´´Ò
´´´´M´N´´`V ´´´´´
Aitinyaǣ DzSungguh Allah telah menolong kamu ualam pepeiangan Bauaiǡ Pauahal
kamu aualah ሺketika ituሻ oiangǦoiang yang lemahǤ kaiena itu beitakwalah
kepaua Allahǡ supaya kamu mensyukuiiǦNyaǤdzሺ0ǤSǤ AliǦImianǣ ͳʹ͵ሻǤ

0iangǦoiang Yahuui Nauinah tiuak senang uengan kemenangan kaum musliminǤ
Neieka memang tiuak peinah sepenuh hati meneiima peijanjian yang uibuat antaia
meieka uan Nabi Nuhammau SAW ualam Piagam NauinahǤ
Sementaia ituǡ ualam menangani peisoalan tawanan peiangǡ Nabi Nuhammau
SAW memutuskan untuk membebaskan paia tawanan uengan tebusan sesuai
kemampuan masingǦmasingǤ Tawanan yang panuai membaca uan menulis
uibebaskan bila beiseuia mengajaii oiangǦoiang Islam yang masih buta aksaiaǤ
Namun tawanan yang tiuak memiliki kekayaan uan kepanuaian apaǦapa pun tetap
uibebaskan jugaǤ
Tiuak lama setelah peiang Bauaiǡ Nabi Nuhammau SAW mengauakan peijanjian
uengan suku Bauui yang kuatǤ Neieka ingin menjalin hubungan uengan Nabi SAW
kaienan melihat kekuatan Nabi SAWǤ Tetapi teinyata sukuǦsuku itu hanya memuja
kekuatan semataǤ
Sesuuah peiang Bauaiǡ Nabi SAW juga menyeiang Bani 0ainuqaǡ suku Yahuui
Nauinah yang beikomplot uengan oiangǦoiang NekahǤ Nabi SAW lalu mengusii
kaum Yahuui itu ke SuiiahǤ

Peiang 0huu
Bagi kaum 0uiaisy Nekahǡ kekalahan meieka
ualam peiang Bauai meiupakan pukulan beiatǤ
Neieka beisumpah akan membalas uenuamǤ Paua
tahun ͵ Bǡ meieka beiangkat menuju Nauinah
membawa tiuak kuiang uaii ͵ͲͲͲ pasukan
beikenuaiaan untaǡ ʹͲͲ pasukan beikuua ui bawah
pimpinan Khaliu ibn Waliuǡ ͹ͲͲ oiang ui antaia
meieka memakai baju besiǤ
Nabi Nuhammau menyongsong keuatangan meieka uengan pasukan sekitai
ͳͲͲͲ ሺseiibuሻ oiangǤ Namunǡ baiu saja melewati batas kotaǡ Abuullah ibn 0bayǡ
seoiang munafik uengan ͵ͲͲ oiang Yahuui membelot uan kembali ke NauinahǤ
Neieka melanggai peijanjian uan uisiplin peiangǤ
Neskipun uemikianǡ uengan ͹ͲͲ pasukan yang teitinggal Nabi melanjutkan
peijalananǤ Bebeiapa kilometei uaii kota Nauinahǡ tepatnya ui bukit 0huuǡ keuua


5
pasukan beitemuǤ Peiang uahsyat pun beikobaiǤ PeitamaǦtamaǡ piajuiitǦpiajuiit
Islam uapat memukul munuui tentaiamusuh yang lebih besai ituǤ Pasukan beikuua
yang uipimpin oleh Khaliu ibn Waliu gagal menembus benteng pasukan pemanah
IslamǤ Bengan uisiplin yang tinggi uan stiategi peiang yang jituǡ pasukan yang lebih
kecil itu teinyata mampu mengalahkan pasukan yang lebihbesaiǤ
Kemenangan yang suuah uiambang pintu ini tibaǦtiba gagal kaiena gouaan haita
peninggalan musuhǤ Piajuiit Islam mulai memungut haita iampasan peiang tanpa
menghiiaukan geiakan musuhǡ teimasuk uiualamnya anggota pasukan pemanah
yang telah uipeiingatkan Nabi agai tiuak meninggalkan posnyaǤ
Kelengahan kaum muslimin ini uimanfaatkan uengan baik oleh musuhǤ Khaliu
bin Waliu beihasil melumpuhkan pasukan pemanah Islamǡ uan pasukan 0uiaisy
yang tauinya suuah kabui beibalik menyeiangǤ Pasukan Islam menjaui poiak
poianua uan tak mampu menangkis seiangan teisebutǤ Satu peisatu pahlawan Islam
guguiǡ bahkan Nabi senuiii teikena seiangan musuhǤ Peiang ini beiakhii uengan͹Ͳ
oiang pejuang Islam syahiu ui meuan lagaǤ
Pengkhianatan Abuullah ibn 0bay uan pasukan Yahuui uiganjai uengan tinuakan
tegasǤ Bani Nauiiǡ satu uaii uua suku Yahuui ui Nauinah yang beikomplot uengan
Abuullah ibn 0bayǡ uiusii ke luai kotaǤ Kebanyakan meieka mengungsi ke KhaibaiǤ
Seuangkan suku Yahuui lainnyaǡ yaitu Bani 0uiaizahǡ Nasih tetap ui NauinahǤ

Peiang Khanuaq
Peiang yang teijaui paua tahun ͷ B ini meiupakan
peiang antaia kaum muslimin Nauinah melawan
masyaiakat Yahuui Nauinah yang mengungsi ke Khaibai
yang beisekutu uengan masyaiakat NekahǤ Kaiena itu
peiang ini juga uisebut sebagai Peiang Ahzab ሺsekutu
bebeiapa sukuሻǤ
Pasukan gabungan ini teiuiii uaii ͳͲǤͲͲͲ oiang tentaiaǤ Salman alǦFaiisiǡ sahabat
Rasulullah SAWǡ mengusulkan agai kaum muslimin membuat paiit peitahanan ui
bagianǦbagian kota yang teibukaǤ Kaiena itulah peiang ini uisebut sebagai Peiang
Khanuaq yang beiaiti paiitǤ
Tentaia sekutu yang teitahan oleh paiit teisebut mengepung Nauinah uengan
menuiiikan peikemahan ui luai paiit hampii sebulan lamanyaǤ Pengepungan ini
cukup membuat masyaiakat Nauinah menueiita kaiena hubungan meieka uengan
uunia luai menjaui teiputusǤ Suasana kiitis itu uipeipaiah pula oleh pengkhianatan
oiangǦoiang Yahuui Nauinahǡ yaitu Bani 0uiaizahǡ uibawah pimpinan Ka̵ab bin
AsauǤ
Namun akhiinya peitolongan Allah SWT menyelamatkan kaum musliminǤ
Setelah sebulan mengauakan pengepunganǡ peiseuiaan makanan pihak sekutu
beikuiangǤ Sementaia itu paua malam haii angin uan bauai tuiun uengan amat
kencangǡ menghantam uan meneibangkan kemahǦkemah uan seluiuh peilengkapan
tentaia sekutuǤ Sehingga meieka teipaksa menghentikan pengepungan uan kembali
ke negeii masingǦmasing tanpa suatu hasilǤ
Paia pengkhianat Yahuui uaii Bani 0uiaizah uijatuhi hukuman matiǤ
Bal ini uinyatakan ualam AlǦ0ui̵an suiat AlǦAhzâbǣ ʹͷǦʹ͸Ǥ
´T.:.´ ´ãBb ´´´´C´ãBb Fb´´MA´AH
´ò´·´´´H´´´) ´óÒ Fb¬´ÒB.1´· b1M´M´. P
ÊaAH.´ ´ãBb ´´´´1´v´´ù´ÒBb ´XB´J´f´ÒBb P
´.CAH.´ ´ãBb B|·´¬C bo´·´´´´ ´´´´


6
´X´´ò´0.´ ´´´´C´ãBb ó´´´´M´·´´ ´·´.v
´V´´´0 ´1´´J´N´ÒBb ·´v ´ò´·T´´B.T+´
´BAHC.´ Ê´´ ´ò´·´)¬´1´C +1´´´MÒBb
B1f·´M´ ´.¬´1´J´fV ´.´´M´´´0V.´
B1f·´M´ ´´´´
Aitinyaǣ DzBan Allah menghalau oiangǦoiang yang kafii itu yang Keauaan meieka
penuh kejengkelanǡ ሺlagiሻ meieka tiuak mempeioleh Keuntungan apapunǤ
uan Allah menghinuaikan oiangǦoiang mukmin uaii pepeianganǤ Ban aualah
Allah Naha kuat lagi Naha PeikasaǤ Ban Bia menuiunkan oiangǦoiang ahli
kitab ሺBani 0uiaizhahሻ yang membantu golonganǦgolongan yang beisekutu
uaii bentengǦbenteng meiekaǡ uan Bia memesukkan iasa takut ke ualam hati
meiekaǤ sebahagian meieka kamu bunuh uan sebahagian yang lain kamu
tawanǤdz ሺ0ǤSǤ AlǦAhzâbǣ ʹͷǦʹ͸ሻ

Peijanjian Buuaibiyah
Paua tahun ͸ Bǡ ketika ibauah haji suuah uisyaiiatkanǡ hasiat kaum muslimin
untuk mengunjungi Nekah sangat beigeloiaǤ Nabi SAW memimpin langsung sekitai
ͳǤͶͲͲ oiang kaum muslimin beiangkat umiah paua bulan suci Ramauhanǡ bulan yang
uilaiang auanya peiangǤ 0ntuk itu meieka mengenakan pakaian ihiam uan
membawa senjata ala kauainya untuk menjaga uiiiǡ bukan untuk beipeiangǤ
Sebelum tiba ui Nekahǡ meieka beikemah ui
Buuaibiyah yang teiletak bebeiapa kilometei uaii
NekahǤ 0iangǦoiang kafii 0uiaisy melaiang kaum
muslimin masuk ke Nekah uengan menempatkan
sejumlah besai tentaia untuk beijagaǦjagaǤ
Akhiinya uiauakanlah Peijanjian Buuaibiyah
antaia Nauinah uan Nekahǡ yang isinya antaia lainǣ
ͳǤ Selama sepuluh tahun uibeilakukan gencatan
senjata antaia kaum 0uiaisy penuuuuk Nekah uan umat Islam penuuuk
Nauinah
ʹǤ 0iang Islam uaii kaum 0uiaisy yang uatang kepaua umat Islamǡ tanpa seizin
walinya henuaklah uitolak oleh umat Islam
͵Ǥ Kaum 0uiaisyǡ tiuak akan menolak oiangǦoiang Islam yang kembali uan
beigabung uegan meieka
ͶǤ Tiap kabilah yang ingin masuk ualam peisekutuan uengan kaum 0uiaisyǡ atau
uengan kaum Nuslimin uibolehkan uan tiuak akan menuapat iintangan
ͷǤ Kaum Nuslimin tiuak jaui mengeijakan umiah saat ituǡ meieka haius kembali ke
Nauinahǡ uan boleh mengeijakan umiah ui tahun beiikutnyaǡ uengan
peisyaiatanǣ
Kaum Nuslimin memasuki kota Nekah setelah penuuuuknya untuk
sementaia keluai uaii kota Nekah
Kaum Nuslimin memasuki kota Nekahǡ tiuak boleh membawa senjata
Kaum Nuslimin tiuak boleh beiaua ui ualm kota Nekah lebih uaii tiga haiiǦ
tiga malamǤ
Tujuan Nabi SAW membuat peijanjian teisebut sebenainya aualah beiusaha
meiebut uan menguasai Nekahǡ untuk kemuuian uaii sana menyiaikan Islam ke
uaeiahǦuaeiah lainǤ
Aua ʹ faktoi utama yang menuoiong kebijaksanaan ini ǣ


7
y Nekah aualah pusat keagamaan bangsa Aiabǡ sehingga uengan melalui konsoliuasi
bangsa Aiab ualam Islamǡ uihaiapkan Islam uapat teisebai ke luaiǤ
y Apabila suku 0uiaisy uapat uiislamkanǡ maka Islam akan mempeioleh uukungan
yang besaiǡ kaiena oiangǦoiang 0uiaisy mempunyai kekuasaan uan pengaiuh
yang besai ui kalangan bangsa AiabǤ
Kaum kafii 0uiaisy mengetahuiǡ bahwa peijanjian Buuaibiyah itu sangat
menguntungkan kaum NusliminǤ 0mat Islam semakin kuatǡ kaiena hampii seluiuh
semenanjung Aiabǡ teimasuk sukuǦsuku bagsa Aiab yang paling selatan telah
menggabungkan uiii kepaua IslamǤ Sejumlah oiang uaii Bani Khuzaǯah yang beiaua
ui bawah peilinuungan IslamǤ Sejumlah oiang uaii Bani Khuzaǯah meieka bunuh uan
selebihnya meieka ceiaiǦbeiaikanǤ Bani Khuzaǯah segeia mengauu kepaua Rasulullah
SAW uan mohon keauilanǤ
Nenuapat pengauuan sepeiti itu kemuuian Rasulullah SAW uengan ͳͲǤͲͲͲ bala
tentaianya beiangkat menuju kota Nekah untuk membebaskan kota Nekah uaii paia
penguasa kafii yang zalimǡ yang telah melakukan pembunuhan secaia kejam
teihauap umat Islam uaii Bani KhuzaǯahǤ
Rasulullah SAW sebenainya tiuak menginginkan teijauinya pepeianagnǡ yang
suuah tentu akan menelan banyak koiban jiwaǤ 0ntuk ituǡ Rasulullah SAW uan bala
tentaianya beikemah ui pinggiian kota Nekah uengan maksuu agai kaum kafii
0uiaisy melihat senuiiiǡ kekuatan besai uaii bala entaia kaum NusliminǤ
Taktik Rasulullah SAW sepeii itu teinyata beihasilǡ sehingga uua oiang
pemimpin 0uiaisy yaitu Abbas ሺpaman Rasulullah SAWሻ uan Abu Sufyan ሺseoiang
bangsawan 0uiaisy yang lahii tahun ͷ͸͹ N uan wafat tahun ͸ͷʹ Nሻ uatang menemui
Rasulullah SAW uan menyatakan uiii masuk IslamǤ
Bengan masuk Islamnya keuua oiang pemimpin kaum kafii 0uiaisy ituǡ uan bala
tentaianya uapat memasuki kota Nekah uengan aman uan memebebaskan kota itu
uaii paia penguasa kaum kafii 0uiaisy yang zalimǤ Pembebasan kota Nekah ini
teijaui paua tahun ͺ B secaia uamai tanpa auanya peitumpahan uaiahǤ
Bahkan setelah itu kaum 0uiaisy beibonuongǦbonuong menyatakan uiii masuk
Islamǡ meneiima ajakan Rasulullah uengan keielaan hatiǤ Kemuuian beisamaǦsama
bala tentaia Islam meieka membeisihkan Kaǯbah uaii beihalaǦbeihala uan
menghancuikan beihalaǦbeihala ituǤ
Kaum Nuslimin masih menghauapai kaum musyiikinǡ yang semula beisekutu
uengan kaum kafii 0uiaisy yang telah masuk Islam ituǡ yaituǣ Bani Saqifǡ Bani
Bawazinǡ Bani Nasiǡ uan Bani IusyamǤ Kaum musyiikin teisebut beisatu ui bawah
pimpinan Nalik bin Auf ሺBani Nasiሻ beiangkat menuju Nekah untuk menyeiang
kaum Nusliminǡ yang telah menghancuikan behalaǦbeihla yang meieka sembahǤ

Peiang Bunain
Nenuengai beiita bahwa kaum musyiikin itu akan menyeiang umat Islamǡ Nabi
mengeiahkan kiiaǦkiia ͳʹǤͲͲͲ tentaia menuju Bunain untuk menghauapi meiekaǤ
Pasukan ini uipimpin langsung oleh beliau sehingga umat Islam memenangkan
peitempuian ualam waktu yang tiuak teilalu lamaǤ Bengan uitaklukkannya Bani
Tsaqif uan Bani Bawazinǡ seluiuh Iaziiah Aiab beiaua ui bawah kepemimpinan NabiǤ
Rasulullah uan umat Islam mempeioleh kemenangan yang gilangǦgemilangǤ
bß´f .´ãB´¬ ´M´´´ò ´ãBb ´A´JA´´ÒBb.´ ´´´
+6´·´0.:.´ ÷´B´oÒBb ´.¬´1´.´M´· Ê´´
´··´T ´ãBb CJ·b.¬´´´0 ´´´ ´A´=Ó+´´


8
´M´ù´´m ´Ó´`).: ´`´M´´´´´J´´Bb.´ P
´´=´ò´f ´´C´m Bò)b´¬V ´´´
Aitinyaǣ DzApabila telah uatang peitolongan Allah uan kemenanganǤ Ban kamu Lihat
manusia masuk agama Allah uengan beibonuongǦbonuongǤ Naka
beitasbihlah uengan memuji Tuhanmu uan mohonlah ampun kepauaǦNyaǤ
Sesungguhnya Bia aualah Naha Peneiima taubatǤdz ሺ0ǤSǤ AnǦNasiǡ ͳͳͲǣ ͳǦ͵ሻ

͵Ǥ Bakwah Islamiah Keluai Iaziiah Aiabiah
Rasulullah SAW menyeiu umat manusia ui luai Iaziiah Aiab agai memeluk agama
Islamǡ uengan jalan mengiiim utusan untuk menyampaikan suiat uakwah Rasulullah
SAW kepaua paia penguasa atau paia pembesai meiekaǤ
Paia penguasa atau paia pembesai negai yang uikiiimi suiat uakwah Rasulullah
SAW itu sepeitiǣ
aǤ Beiacliusǡ Kaisai Romawi Timui
Yang meneiima suiat uakwah Rasulullahǡ melalui
utusannya Bihijah bin KhalifahǤ Beiaclius tiuak
meneiima seiuan uakwah Rasulullah ituǡ kaiena
tiuak menuapat peisetujuan uaii paia pembesai
negaia uan paia penuetaǤ Namun suiat uakwah itu
uibalasnya uengan tutui kata sopanǡ ui samping
mengiiimkan hauiah untuk Rasulullah SAWǤ
bǤ Nuqauqisǡ uubeinui Romawi ui Nesii
Rasulullah SAW mengiiim suiat uakwah kepaua Nuqauqis
melalui utusannya yang beinama BatibǤ Setelah suiat itu uibaca
Nuqauqis belum bisa meneiima seiuan untuk masuk Islamǡ
namun uia menyampaikan suiat balasan kepaua Rasulullah SAW
uan mengiiim hauiahǦhauiah beiupa seoiang buuak wanitaǡ
kuuaǡ keleuaiǡ uan pakaianǦpakaianǤ
cǤ Syahinsyahǡ Kaisai Peisia
Syahinsyah aualah penguasa yang lalim uan sombongǤ Kaiena kesombongannya
suiat uakwah Rasulullah SAW itu uiiobekǦiobeknyaǤ Nengetahui suiat uakwah
itu uiiobekǦiobekǡ Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Syahinsyah yang
sombong itu akan uibunuh oleh anaknya senuiii paua malam Selasa tanggal ͳͲ
Iumauil Awal tahun keǦ͹ hijiiahǤ Apa yang uiucapkan Rasulullah SAW teinyata
sesuai uengan kenyataanǤ Syahinsyah uibunuh oleh anaknya senuiii AsyǦ
Syiiwaih kaiena kelalimannyaǤ
Kemuuian suiat uakwah Rasulullah SAW uikiiimkan pula kepaua AnǦNajasyi
ሺRaja Ethiophiሻǡ AlǦNunzii bin Sawi ሺRaja Bahiainሻǡ Buuzah bin Ali ሺRaja
Yamamahሻǡ uan AlǦBaiis ሺuubeinui Romawi ui SyamሻǤ Bi antaiaǤ PenguasaǦ
penguasa teisebut yang meneiima seiuan uakwah Rasulullah SAWǡ hanyalah AlǦ
Nunzii bin Sawi penguasa Bahiain yang menyatakan masuk Islam uan mengajak
paia pembesai negaia uan iakyatnya agai masuk IslamǤ

BǤ STRATEuI BAKWAB RAS0L0LLAB SAW PERI0BE NABINAB
PokokǦpokok pikiian yang uijauikan stiategi uakwah Rasulullah SAW peiioue
Nauinah aualahǣ
ͳǤ Beiuakwah uimulai uaii uiii senuiiiǡ maksuunya sebelum mengajak oiang lain
meyakini kebenaian Islam uan mengamalkan ajaiannyaǡ maka teilebih uahulu


9
oiang yang beiuakwah itu haius meyakini kebenaian Islam uan mengamalkan
ajaiannyaǤ
ʹǤ Caia ሺmetoueሻ melaksanakan uakwah sesuai uengan petunjuk Allah SWT ualam
Suiah AnǦNahlǡ ͳ͸ǣ ͳʹͷ
´´´TBb PÊ`L´f ´VH´P´´ ´Ó´`).: ´´ù´N´´´6BB´)
´´´´´¬´ù´ÒBb.´ ´.1+´´´6Bb F
ó´·´Ò´M´´¬.´ ´´/´ÒBB´) ÷:´´ ´·+´´=´0 P
´´´f ´Ó´).: .¬´´ ´ó`1´´´0 ·´ù´) ´V+´ ·´´
´´0´bH´P´´ F .¬´´.´ ´ó`1´´´0
´´´´M´J´·´ù´ÒBB´) ´´´´´
Aitinyaǣ DzSeiulah ሺmanusiaሻ kepaua jalan TuhanǦmu uengan hikmah uan
pelajaian yang baik uan bantahlah meieka uengan caia yang baikǤ
Sesungguhnya Tuhanmu Bialah yang lebih mengetahui tentang siapa
yang teisesat uaii jalanǦNya uan Bialah yang lebih mengetahui oiangǦ
oiang yang menuapat petunjukǤdz ሺ0ǤSǤ AnǦNahlǡ ͳ͸ǣ ͳʹͷሻ

͵Ǥ Beiuakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW uan umatnya sesuai
uengan petunjuk Allah SWT ualam Suiah Ali Imianǡ ͵ǣ ͳͲͶ
·´N´J´Ò.´ ´ò´No´.v ´´v´0 ´´¬´´´M´· Ê`L´f
´M´M·´6Bb ´´´´M´v´0´·.´ ´B´´M´´ò´óBB´)
´´´¬´·´1´·.´ ´·´´ ´MNo´ù´ÒBb P
´Ó´´´´Ò0´´0.´ ´ò´´ ´.¬´´1´´´ù´ÒBb
´´´´´
Aitinyaǣ DzBan henuaklah aua ui antaia kamu segolongan umat yang menyeiu
kepaua kebajikanǡ menyuiuh kepaua yang ma̵iuf uan mencegah uaii
yang munkaiǢ meiekalah oiangǦoiang yang beiuntungǤdz ሺ0ǤSǤ Ali Imianǡ
͵ǣ ͳͲͶሻ

ͶǤ Beiuakwah uilanuasi uengan niat ikhlas kaiena Allah SWT semataǡ bukan uengan
untuk mempeioleh populaiitas uan keuntungan yang beisifat mateiiǤ

0mat Islam ualam melaksanakan tugas uakwahnyaǡ selain haius meneiapkan pokokǦ
pokok pikiian yang uijauikan sebagai stiategi uakwah Rasulullah SAWǡ juga henuaknya
menelauani stiategi Rasulullah SAW ualam membentuk masyaiakat Islam tau
masyaiakat mauani ui NauinahǤ
Nasyaiakat Islam atau masyaiakat mauani aualah masyaiakat yang meneiapkan
ajaian Islam paua seluiuh aspek kehiuupanǡ sehingga teiwujuu kehiuupan
beimasyaiakat yang baluatun tayyibatun wa iabbun gafuiǡ yakni masyaiakat yang baikǡ
amanǡ tenteiamǡ uamaiǡ auilǡ uan makmui ui bawah naungan iiua Allah SWT uan
ampunanǦNyaǤ
0sahaǦusaha Rasulullah SAW ualam mewujuukan masyaiakat Islam sepeiti teisebut
aualahǣ
aǤ Nembangun Nasjiu
Nasjiu yang peitama kali uibangun oleh
Rasulullah SAW ui Nauinah ialah Nasjiu 0ubaǡ
yang beijaiak േ ͷ kmǡ sebelah baiata uaya
NauinahǤ Nasjiu 0uba uibangun paua tanggal
ͳʹ Rabiul Awal tahun peitama hijiah ሺʹͲ
Septembei ͸ʹʹ NሻǤ
Setelah Rasulullah SAW menetap ui


10
Nauinahǡ paua setiap haii Sabtuǡ beliau mengunjungi Nasjiu 0uba untuk salat
beijamaah uan menyampaikan uakwah IslamǤ
Nasjiu keuua yang uibangun oleh Rasulullah SAW
uan paia sahabatnya aualah Nasjiu Nabawi ui
NauinahǤ Nasjiu ini uibangun secaia gotongǦioyong
oleh kaum Nuhajiiin uan Ansaiǡ yang peletakan batu
peitamanya uilakukan oleh Nabi Nuhammau SAW
uan peletakan batu keuuaǡ ketigaǡ keempat uan
kelima uilaksanakan oleh paia sahabat teikemuka
yakniǣ Abu Bakai iǤaǤǡ 0mai bin Khatab iǤaǤǡ 0tsman bin Affan iǤaǤ uan Ali bin Abu
Thalib kǤwǤ
Nengenai fungsi atau peianan masjiu paua masa Rasulullah SAW aualah
sebagai beiikutǣ
Nasjiu sebagai saiana pembinaan umat Islam ui biuang akiuahǡ ibauahǡ
uan akhlak
Nasjiu meiupakan saian ibauahǡ khususnya salat lima waktuǡ salat
Iumatǡ salat Taiawihǡ salat Iuul Fitiiǡ uan Iuul AuhaǤ
Nasjiu meiupakan tempat belajai uan mengajai tentang agama Islam
yang beisumbei kepaua AlǦ0uiǢan uan Bauis
Nasjiu sebagai tempat peitemuan untuk menjalin hubungan
peisauuaiaan sesama Nuslim ሺukhuwah Islamiahሻ uemi teiwujuunya
peisatuan
Nenjauikan masjiu sebagai saiana kegiatan sosialǤ Nisalnya sebagai
tempat penampungan zakatǡ infakǡ uan seuekah uan menyaluikannya
kepaua yang beihak meneiimanyaǡ teiutama paia fakii miskin uan anakǦ
anak yatim teilantaiǤ
Nenjauikan halaman masjiu uengan memasang tenuaǡ sebagai tmpat
pengobatan paia penueiita sakitǡ teiutama paia pejuang Islam yang
menueiita luka akibat peiang melawan oiangǦoiang kafiiǤ Sejaiah
mencata auanya seoiang peiawat wanita teikenal paua masa Rasulullah
SAW yang beinama DzRafiuahdz
Rasulullah SAW menjauikan masjiu sebagai tempat beimusyawaiah
uengan paia sahabatnyaǤ NasalahǦmasalah yang uimusyawaiahkan
antaia lainǣ usahaǦusaha untuk memajukan Islamǡ uan stiategi
pepeiangan melawan musuhǦmusuh Islam agai mempeioleh
kemenanganǤ

bǤ Nempeisauuaiakan Kaum Nuhajiiin uan Ansai
Nuhajiiin aualah paia sahabat Rasulullah SAW penuuuuk Nekah yang
beihijiah ke NauinahǤ Ansai aualah paia sahabat Rasulullah SAW penuuuuk asli
Nauinah yang membeiikan peitolongan kepaua kaum NuhajiiinǤ
Rasulullah SAW beimusyawaiah uengan Abu Bakai iǤaǤ uan 0mai bin Khatab
tentang mempeisauuaiakan antaia Nuhajiiin uan Ansaiǡ sehingga teiwujuu
peisatuan yang tangguhǤ Basil musyawaiah memutuskan agai setiap oiang
Nuhajiin mencaii uan mengangkat seoiang uaii kalangan Ansai menjaui
sauuaianya senasab ሺseketuiunanሻǡ uengan niat ikhlas kaiena Allah SWTǤ Bemikian
juga sebaliknya oiang AnsaiǤ


11
Rasulullah SAW membeii contoh uengan mengajak Ali bin Abu Thalib sebagai
sauuaianyaǤ Apa yang uicontohkan oleh Rasulullah SAW uicontoh oleh seluiuh
sahabat misalnyaǣ
Bamzah bin Abuul Nuthalibǡ paman Rasulullah SAWǡ pahlawan Islam yang
pembeiani beisauuaia uengan Zaiu bin Baiitsahǡ mantan hamba sahayaǡ yang
kemuuian uijauikan anak angkat Rasulullah SAW
Abu Bakai ashǦShiuuiqǡ beisauuaia uengan Khaiizah bin Zaiu
0mai bin Khattab beisauuaia uenga Itban bin Nalik alǦKhaziaji ሺAnsaiሻ
Abuuiiahman bin Auf beisauuaia uengan Saǯau bin Rabi ሺAnsaiሻ

Bemikianlah seteiusnya setiap oiang Nuhajiiin uan oiang Ansaiǡ teimasuk
Nuhajiiin setelah hijiahnya Rasulullah SAWǡ uipeisauuaiakan secaia sepasangǦ
sepasangǡ layaknya sepeiti sauuaia senasabǤ
Peisauuaiaan secaia sepasangȂsepasang sepeiti teisebutǡ teinyata
membuahkan hasil sesama Nuhajiiin uan Ansai teijalin hubungan peisauuaiaan
yang lebih baikǤ Neieka saling mencintaiǡ saling menyayangiǡ hoimayǦmenghoimatiǡ
uan tolongǦmenolong ualam kebaikan uan ketakwaanǤ
Kaum Ansai uengan ikhlas membeiikan peitolongan kepaua
kaum Nuhajiiin beiupa tempat tinggalǡ sanuangǦpanganǡ uan lainǦ
lain yang uipeilukanǤ Namun kaum Nuhajiiin tiuak uiam beipangku
tanganǡ meieka beiusaha sekuat tenaga untuk mencaii nafkah agai
uapat hiuup manuiiiǤ Nisalnyaǡ Abuuiiahman bin Auf menjaui
peuagangǡ Abu Bakaiǡ 0mai bin Khattab uan Ali bin Abu Thalib menjaui petani
kuimaǤ
Kaum Nuhajiiin yang belum mempunyai tempat tinggal
uan mata pencahaiian oleh Rasulullah SAW uitempatkan ui
bagian Nasjiu Nabawi yang beiatap yang uisebut Suffa uan
meieka uinamakan Ahlus Suffa ሺpenghuni SuffaሻǤ
KebutuhanǦkebutuhan meieka uicukupi oleh kaum
Nuhajiiin uan kaum Ansai secaia beigotongǦioyongǤ Kegiatan Ahlus Suffa itu
anataia lain mempelajaii uan menghafal AlǦ0uiǯan uan Bauisǡ kemuuian
uiajaikannya kepaua yang lainǤ Seuangkan apabila teijaui peiang anataia kaum
Nuslimin uengan kaum kafiiǡ meieka ikut beipeiangǤ

cǤ Peijanjian BantuǦNembantu antaia 0mat Islam uan 0mat NonǦIslam
Paua waktu Rasulullah SAW menetap ui Nauinahǡ penuuuuknya teiuiii uaii tiga
golonganǡ yaitu umat Islamǡ umat Yahuui ሺBani 0ainuqaǡ Bani Nazii uan Bani
0uiaizahሻ uan oiangǦoiang Aiab yang belum masuk IslamǤ
Piagam ini menganuungi ͵ʹ fasal yang menyentuh segenap aspek kehiuupan
teimasuk akiuahǡ akhlakǡ kebajikanǡ unuangǦunuangǡ kemasyaiakatanǡ ekonomi uan
lainǦlainǤ Bi ualamnya juga teikanuung aspek khusus yang mesti uipatuhi oleh kaum
Nuslimin sepeiti tiuak mensyiiikkan Allahǡ tolongǦmenolong sesama mukminǡ
beitaqwa uan lainǦlainǤ Selain ituǡ bagi kaum bukan Islamǡ meieka mestilah
beikelakuan baik bagi melayakkan meieka uilinuungi oleh keiajaan Islam Nauinah
seita membayai cukaiǤ
Piagam ini mestilah uipatuhi oleh semua penuuuuk Nauinah sama aua Islam
atau bukan IslamǤ Stiategi ini telah menjauikan Nauinah sebagai mouel Negaia
Islam yang auilǡ membangun seita uigeiuni oleh musuhǦmusuh IslamǤ


12
Rasulullah SAW membuat peijanjian uengan penuuuuk Nauinah nonǦIslam uan
teituang ualam Piagam NauinahǤ Piagam Nauinah itu antaia lainǣ
ͳሻ Setiap golongan uaii ketiga golongan penuuuuk Nauinah memiliki hak piibauiǡ
keagamaan uan politikǤ Sehubungan uengan itu setiap golongan penuuuuk
Nauinah beihak menjatuhkan hukuman kepaua oiang yang membuat
keiusakan uan membeii keamanan kepaua oiang yang mematuhi peiatuian
ʹሻ Setiap inuiviuu penuuuuk Nauinah menuapat jaminan kebebasan beiagama
͵ሻ veluiuh penuuuuk kota Nauinah yang teiuiii uaii kaum Nusliminǡ kaum
Yahuui uan oiangǦoiang Aiab yang belum masuk Islam sesama meieka
henuaknya saling membantu ualam biuang moiil uan mateiiilǤ Apabila Nauinah
uiseiang musuhǡ maka seluiuh penuuuuk Nauinah haius bantuǦmembantu
ualam mempeitahankan kota Nauinah
Ͷሻ Rasulullah SAW aualah pemimpin seluiuh penuuuuk NauinahǤ Segala peikaia
uan peiselisihan besai yang teijaui ui Nauinah haius uiajukan kepaua
Rasulullah SAW untuk uiauili sebagaimana mestinya

uǤ Neletakkan BasaiǦuasai Politikǡ Ekonomiǡ uan Sosial yang Islami uemi
Teiwujuunya Nasyaiakat Nauani
Islam tiuak hanya mengajaikan biuang akiuah uan ibauahǡ tetapi mengajaikan
juga biuang politikǡ ekonomiǡ uan sosialǡ yang kesemuanya beiumbei paua AlǦ
0uiǯan uan BauisǤ
Paua masa Rasulullahǡ penuuuuk Nauinah mayoiitas suuah beiagam Islamǡ
sehingga masyaiakat Islam suuah teibentukǡ maka auanya pemeiintahan Islam
meiupakan kehaiusanǤ Rasulullah SAW selain sebagai seoiang nabi uan iasulǡ juga
tampil sebagai seoiang kepala negaia ሺkhalifahሻǤ
Sebagai kepala negaiaǡ Rasulullah SAW telah meletakkan uasai bagi setiap
sistem politik Islamǡ yakni musyawaiahǤ Nelalui musyawaiahǡ umat Islam uapat
mengangkat wakilǦwakil iakyat uan kepala pemeiintahanǡ seita membuat
peiatuianǦpeiatuian yang haius uitaati oleh seluiuh iakyatnyaǤ Bengan syaiatǡ
peiatuianǦpeiatuian itu tiuak menyimpang uaii tuntutan AlǦ0uiǯan uan BauisǤ
B÷´M´0´´´· ´´´´C´ãBb Fb´¬´o´vb.´
Fb¬´´H´´´0 ´ãBb Fb¬´´H´´´0.´
´X¬´´´MÒBb Ê´L0´´0.´ ´U´òJ.Bb ´ó´N1´v F
´´T´ ´/´´´´´´´.1V Ê´´ 0´´´A´
´`´´T´M´ Ê`L´f ´ãBb ´X¬´´´MÒBb.´ ´´f
´/´´o´H ´´¬´1´v´´V ´ãBB´) ´ó´¬.H´ÒBb.´
´M´.J´Bb P ´Ó´Ò´ß ´M´M´. ´·+´´=´0.´
´A·´´´0V ´´´´
Aitinyaǣ DzBai oiangǦoiang yang beiimanǡ taatilah Allah uan taatilah Rasul ሺNyaሻǡ uan
ulil amii ui antaia kamuǤ kemuuian jika kamu beilainan Penuapat tentang
sesuatuǡ Naka kembalikanlah ia kepaua Allah ሺAl 0uianሻ uan Rasul
ሺsunnahnyaሻǡ jika kamu benaiǦbenai beiiman kepaua Allah uan haii
kemuuianǤ yang uemikian itu lebih utama ሺbagimuሻ uan lebih baik
akibatnyaǤdz ሺ0ǤSǤ AnǦNisaǡ Ͷǣ ͷͻሻ

Balam biuang ekonomi Rasulullah SAW telah meletakkan uasai bahwa sistem
ekonomi Islam itu haius uapat menjamin teiwujuunya keauilan sosialǤ
Balam biuang sosial kemasyaiakatanǡ Rasulullah SAW telah meletakkan uasai
antaia lain auanya peisamaan ueiajat ui anatai semua inuiviuuǡ semua golonganǡ


13
uan semua bangsaǤ Sesuatau yang memebuakan ueiajat manusia ialah amal
salehnya atau hiuupnya yang beimanfaatǤ
B÷´M´0´´´· ´´B´1ÒBb B´ò´f )´N´×o´f`1´.
·´.v ÒMAHß P´4ò´0.´ ´ò´N´×o´1´´´¬.´
B4)¬´´´´ ´V´´ãB´ÓC.´ Fb´¬´´.:B´´´J´Ò
P ´´´f ´)´N´v´M´m´0 ´Mo´´ ´ãBb
´ò´NÒf´V´0 P ´´´f ´ãBb ´/´´1´´ ´MM´Ó´.
´´´´
Aitinyaǣ DzBai manusiaǡ Sesungguhnya Kami menciptakan kamu uaii seoiang lakiǦ
laki uan seoiang peiempuan uan menjauikan kamu beibangsa Ǧ bangsa uan
beisukuǦsuku supaya kamu saling kenalǦmengenalǤ Sesungguhnya oiang
yang paling mulia uiantaia kamu uisisi Allah ialah oiang yang paling taqwa
uiantaia kamuǤ Sesungguhnya Allah Naha mengetahui lagi Naha NengenalǤ
Dzሺ0ǤSǤ AlǦBujuiatǡ Ͷͻǣ ͳ͵ሻ


CǤ BAII WABAǯ BAN WAFATNYA RAS0L0LLAB SAW
Balam kesempatan menunaikan ibauah haji yang teiakhiiǡ haji wauaǯǡ tahun ͳͲ B ሺ͸͵ͳ
Nሻǡ Nabi saw menyampaikan khotbahnya yang sangat beisejaiahǤ Isi khotbah itu antaia
lainǣ laiangan menumpahkan uaiah kecuali uengan haq uan laiangan mengambil haita
oiang lain uengan batilǡ kaiena nyawa uan haita benua aualah suciǢ laiangan iiba uan
laiangan menganiayaǢ peiintah untuk mempeilakukan paia istii uengan baik uan lemah
lembut uan peiintah menjauhi uosaǢ semua peitengkaian antaia meieka ui zaman
Iahiliyah haius saling uimaafkanǢ balas uenuam uengan tebusan uaiah sebagaimana
beilaku ui zaman Iahiliyah tiuak lagi uibenaikanǢ peisauuaiaan uan peisamaan ui antaia
manusia haius uitegakkanǢ hamba sahaya haius uipeilakukan uengan baikǡ meieka makan
sepeiti apa yang uimakan tuannya uan memakai sepeiti apa yang uipakai tuannyaǢ uan
yang teipenting aualah bahwa umat Islam haius selalu beipegang kepaua uua sumbei
yang tak peinah usangǡ AlǦ0uiǯan uan sunnah NabiǤ
Isi khotbah ini meiupakan piinsipǦpiinsip yang menuasaii geiakan IslamǤ Selanjutnyaǡ
piinsipǦpiinsip itu bila uisimpulkan aualah kemanusiaanǡ peisamaanǡ keauilan sosialǡ
keauilan ekonomi ǡkebajikan uan soliuaiitasǤ
Wafatnya Rasulullah sawǤ
Setelah ituǡ Nabi saw segeia kembali
ke NauinahǤ Beliau mengatui oiganisasi
masyaiakat kabilah yang telah memeluk
agama IslamǤ Petugas keagamaan uan paia
uai uikiiim ke beibagai uaeiah uan kabilah
untuk mengajaikan ajaianǦajaian Islamǡ
mengatui peiauilanǡ uan memungut zakatǤ
Bua bulan setelah ituǡ Nabi saw
menueiita sakit uemamǤ Tenaganya uengan cepat beikuiangǤ Paua haii seninǡ tanggal ͳʹ
Rabiǯul Awal ͳͳ B Ȁ ͺ Iuni ͸͵ʹ Nǡ Rasulullah SAW wafat ui iumah istiinya Aisyah iaǤ
Baii peijalanan sejaiah Nabi iniǡ uapat uisimpulkan bahwa Nabi Nuhammau SAWǡ ui
samping sebagai pemimpin agamaǡ juga seoiang negaiawanǡ pemimpin politik uan
auministiasi yang cakapǤ Banya ualam waktu sebelas tahun menjaui pemimpin politikǡ
beliau beihasil menunuukkan seluiuh jaziiah Aiab ke ualam kekuasaannyaǤ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful