You are on page 1of 158

Sadraj

Uvod5 Upravljanjetimovima7 Vrstetimovaiulogeutimu 10 Kojisurazlozineupravljanjavremenom? 16 Grekeuupravljanjuvremenom 17 Tehnikeupravljanjavremenom 18 Reavanjeproblema 23 7fazareavanjaproblema 23 Upravljanjekonfliktima 26 Metodireavanjakonflikatanaradu 29 Kojimmetodamamenaderdrikonfliktpod 30 kontrolom? 30 Upravljanjestresom 31 Strategijaupravljanjastresom 34 Upravljanjeprojektima 38 Zatoseupravljaprojektima? 38 Osnovniprojektnipojmovi 39 Vrsteprojekata 39 Fazeprojektnogprocesa 39 Upravljanjepromenama 42 Prihvatanjepromena 43 Menadmentipromene 43 Komunikacijaipromene 43 Komunikacija 48 Pregovaranje 54 Sedamtipovapregovaraa 54 Stilovipregovaranja 55 Upravljanjerizikom 58 Kriznimenadment 62 Downsizing 65 Restrukturiranje 66 Upravljanjekvalitetom 68 Menadmenttotalnogkvaliteta-TQM 68 Alatiitehnikekvaliteta 70 Upravljanjeinformacionim 75 sistemima 75 Informacionisistemimenadment 75 Informacije 75 Informacionisistemzaupravljanje 76 Informacijeponivoimaupravljanja 76 Upravljanjeljudskimresursima 78

Osnovnetendencijeupravljanjaljudskimresursima78 Upravljanjemarketingom84 Analizatrita84 Analizaokruenja84 Analizakonkurencije86 Planiranjemarketinga88 Marketingstrategija89 ivotnicikluspreduzea93 Finansijskimenadment98 Finansijskaanaliza99 Finasijskoplaniranje 101 Planbilansauspeha 102 Planbilansastanja 103 Planiranjenovanihtokovagotovine 103 Finansijskakontrola 103 Upravljanjeproizvodnjom 106 Sadrajproizvodnogmenadmenta 111 Upravljanjeinvesticijama 114 Vrsteinvesticija 114 Donoenjeinvesticioneodluke 116 Najznaajnijipojmoviuinvestiranju 116 Idejniprojekat 117 Investicioniprogram-studija 117 Prethodnastudijaopravdanosti 118 Studijaopravdanosti 118 Glavniprojekat 118 Fazeprocesainvestiranja 119 Upravljanjenabavkom 121 Upravljanjelancemnabavke 121 Planiranjelancanabavkeikoordinacijauokvirunjega 124 Topologijalancanabavke 124 Perspektivaposmatranjalancanabavke 125 Planiranjeaktivnostilancanabavke 126 lanovilancanabavke 126 Segmentacijalanacanabavkeikoordinacija 128 Facilitymenadment 130 Ekolokimenadment 134 Ekolokiindikatori 136 Upravljanjetrokovima 139 Pojamivrstetrokova 141 Upravljanjeznanjem 144 Upravljanjesastancima 149 Pravilasastanka 150 Zakljunarazmatranja 153 Literatura: 156

Uvod

5
Uvod
Da bi uspeno odgovorili zadacima koje pred njih postavlja turbulentno ipromenljivoposlovnookruenjemenaderimorajudavladajumnogim znanjimaivetinama Uteorijimenadmentasuprepoznatetriosnovnevetinemenadmentai to:tehnike,ljudskeikonceptualne Tehnika vetina je sposobnost korienja procedura, tehnika i znanja iz jednespecijalizovaneoblastiLjudskavetinajesposobnostsaradnje, razumevanjaimotivisanjadrugihljudikaopojedinacailikaogrupa,dokje konceptualnavetinasposobnostkoordinacijeiintegracijesvihinteresai aktivnostiorganizacijeTopodrazumevaposmatranjeorganizacijekao celineirazumevanjemeuzavisnostiizmeunjenihpojedinihdelova Polazei od ove osnovne podele moemo doi do najvanijih vetina i znanjakojimamenadermoradavladadabipostizaodobrerezultate poslovanjaTosu: Upravljanjekonflktima Upravljanjetimovima Upravljanjepromenama Upravljanjestresom Komunikacija Pregovaranje Upravljanjevremenom Reavanjeproblema Upravljanjeprojektima Tusuivetineiznanjaizupravljanjanajznaajnijimposlovnimfunkcijama preduzea: Upravljanjeproizvodnjom Upravljanjeinvesticijama Upravljanjefinansijama Upravljanjenabavkom Upravljanjeinformacionimsistemima Upravljanjemarketingom Upravljanjekvalitetom Upravljanjeljudskimresursima

Upravljanje timovima

7
Upravljanje timovima
U savremenim uslovima poslovanja u organizaciji se javlja veliki broj problema, ali i zahteva, ije reavanje zahteva interdisciplinarna znanja i ekspertskoangaovanjestrunjakarazliitogprofilabiloizorganizacijeili vannjeTiproblemimogubitirazliiti,kaonaprimer: reklamacijaklijentanakvalitetproizvodailiusluga; konstatacijaoloeobavljenomposlu; uvoenjenovogproizvodnogprograma; unapreenjekvaliteta; uvoenjenovihtehnologija; reavanjeekolokihproblemaislino Svenavedeneproblemenemoereavatijednolicebezobzirakakvim znanjem, umeem i iskustvom raspolagalo Ti problemi trae timski rad, ukoliko organizacija, i njen menadment, eli da ouva i unapredi konkurentskuisvojuposlovnuuspenostUvelikimkompanijamana zapadu,nezamislivojeposlovanjebeztimskograda,itajradseoznaava procesom kvalitetnog upravljanja, pri emu se podrazumeva da u tom procesuuestvujeveibrojljudi,razliitogznanjaistepenaodgovornosti, takodasvipotencijalniuesnicibuduoptimalnoiskorieni Prelaskom nae zemlje na trine uslove poslovanja, sve se vie u veim poslovnimsistemimapristupatimskomradu tajetim?Timjespecijalnavrstagrupeuorganizacijiformiransaodreenim ciljemizadatkomSvakitimjegrupa,alisvakagrupanijetimPodgrupom u organizaciji podrazumevamo skup ljudi koji su meusobno povezani zajednikimciljemiinteresom,meukojimapostojizajednikainterakcija Uorganizacijipostojimnotvogrupa,odkojihsunajznaajnijeformalnei neformalnegrupe Pod formalnim grupama podrazumevamo oblik drutvenih grupa koje sujasnovidljive,hijerarhijskiustrojene,pravnoureene(legalizovane)sa utvrenimzadacima,ciljevimaifunkcijamakojeobavljajuPrimer formalnih grupa u organizaciji: sindikat, upravni odbor, komisije, timovi, direkcijeidrugo Neformalnagrupajeonajdeoorganizacijekojipravnonijeureen,alide factopostojiidelujeuorganizaciji,izraavajuisekaoklika,grupazemljaka,prijateljaislinoOsnovzanjihovnastanakjeuprvomredulini interes,madamoebitiiinteresnekogodmenaderaorganizacijeakoje

8
upitanjunjegovliniintereskojielidaostvariprekoneformalnegrupe Neformalnagrupajeredovnipratilacformalneorganizacije Tim formira nadleno rukovodstvo organizacije ili dela organizacije za reavanja odreenih problema kako bi organizacija ouvala, odnosno unapredilasvojukonkurentskuiposlovnuuspenostTrebazapamtitida formiranjemtimaneprestajeodgovornostrukovodstvazareavanje problemauorganizacijiNatimseprenosikon-kretan,operativnideo poslaiimaogranienuodgovornost,arukovodstvoostajeodgovornoza reavanjeproblemaucelini Timovisuizumzapadneposlovnefilozofijeipredstavljajuefikasan instrumentzareavanjeproblema,samoakosetimskimradomupravljana profesionalannainPravajevetinaiuspehizgraditidobartimkojisvojim ulogamapokrivacelinuposlaiomoguavauspehurealizacijiciljeva organizacije Timovi mogu da rade razne poslove Oni mogu da kreiraju proizvod, pruajuusluge,pregovarajuoposlu,ispitujutrite,koordinirajupojekte, nudesavetidonoseodlukeMenaderisuzakljuilidasutimovifleksibilniji iboljeodgovarajunapromenenegotosutradicionlnaodeljenjailidruge grupe Rukovodilac, odnosno organ koji formira tim treba da ima jasne razloge zbogkojihsetimstvara(uvoenjenovogproizvodnogprograma,novih tehnologija, poboljanje kvaliteta proizvoda i sl) i u tom cilju treba da definie: imeesetimkonkretnobaviti(zadaciiciljevi), perioddelovanjatima(rokovi,fazerada), brojlanovatima, posaokojitimtrebadauradii merilaefektaradatima Uformiranjuiorganizovanjutimanajteideoposlajeizborpravihlanova napravamestautimu,iodtogizboraunajveemstepenuzavisiuspehu realizacijipoverenogzadatkaDabisetimuspenoformiraomorasepoi od profila kvalifikacija lanova tima, od profila traenih sposobnosti i na krajuodosobinanjihovihlinostiUnaojtradicijinajeesevodirauna oizborulanatimanaosnovutogakakvudiplomuposeduje,tojejednostranoshvatanje,kojezanemarujebrojnedrugekriterijumeZbogtogase estodeavadatimovikripe,nefunkcioniunaoekivaninainikaotakviseraspadaju,aposaoostajenezavrenIdealnitimnijemogueformirati tojeviekriterijumazaizbor,mogunostpravogizborasesuavaTone znaidakriterijumetrebaodbacitiipristupitiizboruodokatosvakako

9
predstavlja najgore reenje Otrinu kriterijuma treba utvrditi na osnovu analizeizahtevaposlovakojisepoveravajutimu Naelnikriterijumizaizborlanovatimauorganizacijisu: potrebnotehnikoznanjeistrunost, iskustvoutimskomradu, sposobnostkomuniciranja, profesionalnoiskustvo, spremnostzaprihvatanjeodgovornosti, odgovarajuekvalifikacijei psiho-fizikasposobnost Da bi rukovodei organ formirao tim, neophodno je stvoriti poverenje meulanovimakojitrebadauuunjegaUstvaranjupoverenjaglavnu uloguimavoa(lidertima)Voutimamoedaimenujenadlenirukovodilac,iliorganrukovoenja,iligamogubiratiisamilanovitima Kadajereokriterijumimazaizborvoe,poredosnovnihkojivaezaizbor lanovatima,voatrebadaposeduje: vetinuupravljanja(koordinacija,komuniciranje,donoenjeodluka, prihvatanjerizikaiodgovornosti), strunaznanja,sposobnostiivetinei posebnesposobnostiivetineradasaljudima Usluajudavoubirajusamilanovitimaoniseopredeljujuzaonogvou kogavidekao: jednogodnjihi najboljegodnjih Toznaidarazlikeizmeuvostvailanstvautimunesmejubitivelikeu pogleduinteligencije,nainamiljenja,vrednosnihstavova,obrazovanjai slinoNo,voaipakmorabitinajboljiodsvih,dabiseobezbediopotrebni autoritetVoajebezsumnjefaktoridentifikacije,instrumentzazadovoljavanjeciljevagrupeVoajecentralnafigurautimu On ostvaruje veliki broj uloga poput: izvrnog organa, stratega, planera, ideologa, strunjaka, organizatora, kontrolora, arbitra Gro ovih uloga moraprenetinatimkaocelinu,stimdauvekostajeodgovoranzafunkcionisanje tima u celini Uloga voe u timu esto je analogna ulogama voeimenaderauformalnimorganizacijama

10
Osnovnizadacivoetima(sastanovitaobezbeenjakvaliteta)su: sasaradnicimaizraujestandarderadaiponaanjalanovatima, sluasvojesaradnikeoproblemimasakojimasesuoavajuiidejama, sugestijamaipredlozimakojedaju, motivielanovetimadaseaktivnoukljueuiznalaenjenovihmetoda zaostvarenjepostavljenihciljeva, stalnopoboljavaradnuklimuutimu,dajuilanovimatimadauhodu reavajunastaleproblemei nagraujesvakiuspehurealizacijipostavljenihzadataka Voa je taj koji ohrabruje lanove tima za predstojee zadatke i time poveavanjihovusamosvestPojedincisenavodedaispitajusvojaranija ponaanja-dalisubiladobraililoa,dalisubilauinteresuorganizacijeili njihovihlinihinteresaitakvominterspekcijompojedinilanovitima dolaze do jasne svesti o uticaju njihovog ponaanja na ostale lanove grupe PoredsvestiosebipotrebnojerazvijatiisvestodrugimaOptejepoznato daselanovigrupepotpunorazlikujujedanoddrugogaPotrebnojeda lidertimakodsvojihlanovarazvijasposobnostzauvaavanjemrazliitosti Poverenje samo po sebi ne stvara povezanost tima Neophodno je da lanovitimabududobrisaradniciitasaradnjaimeusobnouvaavanje razliitostistvaraklimupotovanjautimutojepreduslovzauspenostu izvravanjuzadatakaDakle,samosvestosebi,svestodrugimaiuvaavanje razliitostisuneophodniuslovizastabilaniefikasanradtima

Vrste timova i uloge u timu


Menadmentpraksanamgovoridasetimovimoguformiratinarazliitim nivoimaiurazliitimdelovimaorganizacijeMogudaraderaznestvari Upraksiegzistirajusledeevrstetimova: 

Menadment timovi:TosuustvariupravljakitimoviUnjihspadajuviii srednjimenadmentodbori,izvrniodboriimenadmentsavetiOsnovni zadatakovihtimovajereavanjeorganizacionihproblemaiprojektovanje strategijeifilozofijerastairazvojapreduzea

11
Projektni timovi:OvitimovisuspecifinogkarakteraiprivremenogtrajanjaFormirajusenaosnovuodreenogprojektakojitrebadaserealizuje utanoutvrenomvremenuZarealizacijuodreenogprojektapotrebni su kljuni ljudi iz vie funkcionalnih oblasti: finan-sija, marketinga, proizvodnje,ljudskihresursaislProjektnitimoviuposlednjevremesenajee javljaju kod projektnih matrinih struktura U takvim organizacijama menaderprojektaupravljaprojektomiimakljunuodgovornostiautoritetnadcelimprojektom,stimdapridonoenjuvanihodlukadeliodgovornostsafunkcionalnimmenaderimakojisulanovitima Jedan od oblika projektnih timova su autonomni radni timovi To su grupe radnika koje samostalno i nezavisno obavljaju odreene zadatke i imaju autonomiju za samostalno donoenje odreenih odluka Oni praktino dele zadatke i odgovornosti, s tim da su u obavezi da podnesu izvetaje viem menadmentu o realizaciji postavljenih zadataka Svi lanovi su angaovani delegiranjem i pruaju meusobnu pomo jedan drugomizatojeodgovornostpodeljenaUtimuvladavelikopoverenje InformacijeslobodnotekumeulanovimatimaIskrsliproblemireavaju semeusobnomsaradnjomidogovorom Krugovi kvaliteta:Predstavljajugruperadnikakojisevieputameseno sastajuvanradnogvremenairaspravljajukakoinakojinainpoboljati kvalitetproizvodaiuslugaOvegrupebrojeod8do10lanovaiimajuza cilj preuzimanje odgovornosti za kvalitet Prve zaetke krugova kvaliteta nalazimouamerikojposlovnojfilozofiji,dabidanasnajveu ekspanziju doiveli u Japanu Poseban akcenat je stavljen na razne statistiko-matematikemetodekontrolekvaliteta Osnovu krugova kvaliteta ine sastanci na kojima radnici razmenjuju miljenja, daju predloge i sugestije za poboljanje postojeeg rada Na ovim sastancima pokreu se razna pitanja kako iz domena proizvodnje, takoioprodaji,kupcimaislinoZauspehkrugovakvalitetabitnaje vezanost i odanost radnika firmi, tako da je oseaju svojom drugom kuomitafilozofijajeupravokarakteristinazajapanskeradnikekojisu dalekovieodanifirmiuodnosunaamerikeievropskekolegeKadase evropskeiamerikekompanijenauukriziprvotomenadment uradijedaotpustivikoveradnika,pajerazumljivodatiradnicineoseaju kompanijukaosvoju,dokjeuJapanuotputanjevikaradnikaposlednja mera,akrucijalnopitanjenjihoveposlovnefilozofijejekvalitet,takodase kontrolakvalitetainiciraodsamogtopmenadmenta,prekomenadera nieghijerarhijskogreda,pasvedosamihradnikaOsnovnimotojapanske filozofijekvaltetaglasi:odnemoguegtrebaproizvoditimogue,u proizvodnjiproizvoditisanultimkartom

12
Radni timovi:OvitimoviseformirajupopotrebiUnjihulazestrunjaciiz razliitihoblastiirazliitihdelovaorganizacijeNjihovzadatakjereavanje odreenog problema u organizaciji Kada je problem reen tim prestaje da radi Ovi timovi esto povezuju ljude razliitih funkcija u radu na zajednikimproblemima Virtuelni timovi: To su specifini timovi koji koriste kompjutersku tehnologiju za pove-zivanje fiziki razdvojenih lanova radi postizanja zajednikogciljaNaprimer,malareklamnaagencijalociranauBeu,oslanjasenaglobalnumreukojasesastojiodvieod50pojedinacaiz20 zemaljaTislobodnjaci i njihove vetine koriste se po potrebi za razne projekteOslanjanjemnatakavvirtuelnitimagencijajeumogunostida koristi mreu profesionalaca bez velikih trokova i sloene organizacije rada U virtuelnom timu, lanovi sarauju online sa alatkama kao to su mreakojapokrivaregion,konferencije,video,faks,e-maililiakiwebako timmoedadrionlinesastankeVirtuelnitimovimogudaradesvetoi ostalitimovirazmenjujuinformacije,donoseodluke,obavljajuzadatke Meutim,onisuuskraenizaobinepregovarakediskusijekojeseobavljajulicemuliceZbogtognedostatka,virtuelnitimovisusvevieorijentisaninakonkretnezadatke U timu se esto sreu ljudi koji se svojim karakteristikama mogu svrstati urazliiteuloge,poput:vizionara,pragmatiara,istraivaa,provokatora, mirotvorca,instruktora,arbitra,koordinatoraidruge Vizionar: to je veiti optimista i ima pozitivan pristup reavanju raznih problemauorganizaciji Pragmatiar:suprotanjevizionaruivrstojevezanzarealnostuostvarenjupostavljenihtimskihzadataka Istraiva:prikupljainformacijeizvaniunutarorganizacije,inabazi analiziranihinformacijadonosiseodluka Provokator:dovodisvepodsumnjuitraidaseponovoispitajupostojei ciljevi,misijaiplanoviGubisemnogovremenanaproveriveutvrenih injenica Instruktor:elidasvojimsavetimapomognedrugimaDeavasedatim izgubisvojumisiju,aulogainstruktorajedaihponovousmerinapraviput Mirotvorac:tojeosobakojagledadautimubudemirinalaziseuulozi mirotvorcausluajueventualnihsukobaikonflikata Arbitar: tojeosobakojaimanezavisanpoglednanapredakirazvojtima inaindonoenjaodlukaMeutim,kaolantimaonnikadanemoebiti potpunonezavisanArbitarmoedabudeispoljnisaradnik,konsultanti neopredeljujesenizajednustranu

13
Dabiseoveulogeostvarile,morajubitipovezanedodatnimaktivnostima koordinacijomiintegracijom,uemukljunuuloguigrakoordinatortima Koordinator timajeidealnaosobazavoenjetimaOnimasamopouzdanje,zrelost,dobarnainkomuniciranja,vetinuumotivisanjulanova tima,ikaotakavpodsticajnodelujenadonoenjegrupnihodluka Ostvarenjeovihulogautimuzavisiodzadatakakojimaesetimbaviti

Upravljanje vremenom

15
Upravljanje vremenom
Upravljanje vremenom je nain ivota i rada, kojim svoje vreme koristimonanajekonominijinainIdejaoupravljanjuvremenompostojivie od jednog veka Meutim, sve do poetka osamdesetih godina prolog vekaizrazupravljanjevremenom(timemanagement)nijeuaouoptu upotrebu,nitistekaopravograanstvaTekranihosamdesetihgodinaXX veka,menaderiiposlovniljudirazmiljajuovremenukaoresursu,ovremenukaonovcu,ovremenukaoalatuproduktivnostikojimsenemoe, vemoraupravljatiukolikoelimodabudemoboljioddrugih,itoje osnovnastrategijaupravljanjavremenom Upravljanje vremenom sve vie postaje praksa u zapadnom poslovnom svetu,apraviprocvatkakouteorijitakoiupraksidoivljavauSAD Velikibrojposlovnihljudi,aposebnotrenera-instruktorasveviepromoviu problemupravljanjavremenomkaoosnovnialatupodizanju produktivnostiiposlovneuspenostisvojihorganizacija Sa stanovita menadment procesa, pod vremenom podrazumevamo dragocenineo-bnovljivresursvezanzaobavljanjebrojnihljudskih delatnostiVremesapravommoemosmatratineobnovljivimresursomSvi imamoistovremenaraspolaganju,anaininakojigatroimosurazliiti Vremesenetrebatroitinastvarikojenedajurezultate estomoemodaujemotvrdnjuvremejenovac,alisepostavlja opravdano pitanje da li je ba tako, jer izgubljeni novac i loe investicije se mogu nadoknaditi kasnije pametnijim ulaganjima, kreditima, prodajom nekretnina Jednom prolo vreme, meutim, ne moe se povratiti ProputenisatilidannemoesepovratitimakolikonovcaimaliVreme jejedinobogatstvokojesenemoepovratitiakoseizgubiizatojepuno vrednijeodnovcaVremejespecifinikapital,kojizahtevakrajnju racionalnostivetinuupravljanja Vremejeinvesticija,jerakosepravilnoidinaminoinvestirauone aktivnostikojedonosedobit,vremepostajekrajnjeisplativresursVreme nije mogue uskladititi i troiti kad nam zatreba, kad nam se ukau potrebe,vesemorasanjimvetoupravljati,planirati,tojeconditiosine quanonuspehaupostizanjuciljevamenaderaiorganizacije Vremejefaktorproduktivnosti,alatrastaproizvodnje,odnosnopruanja usluga,gdesezakraeiracionalnijevremepostiuveiuspesiirezultati

16
Ciljupravljanjavremenomiskazujesekrozsledeeparametre: poveanjeefikasnostiiefektivnostiuposlovanjuorganizacije, poveanjevremenabavljenjavanimposlovimai delegiranjeposlovakojenekomoeobavljatiumestonas Vremekaokapital,kaonovac,kaoresurs,kaofaktorproduktivnosti,niu komsluajunesmebitiizvankontrolemenaderaizaposlenihUkolikose desidavremeovladanjima,daihstihijskipregazi,oniutomsluaju postajuneuspeni,gubetrkusavremenom,gubemokonkurencijei poslovneuspenosti Menader ni po koju cenu ne sme dozvoliti da vreme upravlja njime Ukolikosedesidavremeupravljamenaderomonesenaiusledeim situacijama: 1) Bie neefikasan:posaokojiobavljatrajaedue,neeispunjavati rokove 2) Bie neefektivan: razlikaizmeuefikasnostiiefektivnostijeutometo seefikasnostodnosinaulaz,aefektivnostnarezultatMenaderjeplaen zarezultat,zaonotopostigne,zaonotostvori,zaonotojevidljivoi opipljivo 3) Nee napredovati u slubi:ontraivremenaaktivnostikojegane prikazujukaovrednog,odgovornogiposlovnogoveka(probijarokove) 4) Imae dobru priliku i ansu da postane zamenjiv:ciljsvakog poslodavcajeprofit,atomoeostvaritisamosauspenimmenaderimai zaposlenima 5) Podreeni nee biti u stanju da dobro obavljaju svoj posao:jerimne obezbeujevostvoipomo

Koji su razlozi neupravljanja vremenom?


Postojivierazloganeupravljanjavremenom,asveihmoemo sistematizovatiutrigrupe:psiholoke,eksterneiinternerazlogeSvaki razlogzasluujekratkoobjanjenje: * psiholoki razlozi: ovosunajeirazlozidaseneupravljavremenom,a rejepresvegaoraznimpsiholokimpreprekamakojeseodnosena: nejasneciljeveiprioriteteposla, strahodslobodnogvremena, strahodgubitkakreativnosti, zdravstveneprobleme(smanjujunivoenergije)i haotinostanjenaposluiprisustvovieuloga

17
* eksterni razlozi: karakterdrutvenogsistema, stepenzaposlenostiodnosnonezaposlenostii lokacijaorganizacije * interni razlozi: dezorganizovanisaradnici, odvojenokrivovreme, nedovoljnokompetentneosobezareavanjeodreenihproblema, obavljanjeposlaumestodrugih, zadatakjeprekompleksan, radniprostorjeneorganizovanineprikladani stalnoprisustvokradljivacavremena

Greke u upravljanju vremenom


Nepotpuno planiranje. Planiranje je jedan od najvanijih delova menadmenta Nepotpun plan je jedan od razloga zato dolazi do neuspeha Pamenje obaveza u glavi Mnogi ljudi pamte sve svoje obaveze, ponaajuisekaodaimajukompjuterumozguTodovodidozbrkeuglavi izaboravljanjavanihzadatakaZbogtogajeneophodnobeleitisvebitne podatke Manjak dobre komunikacije. Manjak dobre komunikacije dovodi do loegupravljanjatokovimazadatakaukompanijiNeadekvatanprenos zadatakasaosobenaosobudovodidozaboravljanjazahteva,nepotpunog obavljanjaposlaipretrpanostiposlom Paraliza od analiza.Akosevievremenaprovodiuplaniranjustvarinego unjihovojrealizaciji,troisedragocenovremeOstajesezaglavljenu procesuplaniranja,organizacijeipripreme Prebukiranost. Mislisenamnogoobaveza,vienegotojeovekustanju daispuniOvakvasituacijaprouzrokujeisticanjerokazaispunjenje obaveza,otkazepartnera,velikekrize Perfekcionizam.Perfekcionizamuizradistvarikojeneepovratitiuloeno dovodidogubitkavremenaienergijekojesumogledaseutroenastvari kojesubitnijeivrednije Trivijalnosti.Ovojesituacijakadaseljudiodvajajuodbitnihzadatakai usmeravajupanjukamanjebitnimstvarimaIzbegavajusebitne,nautrb

18
stvarikojeovekainezadovoljnimdokihradiPravljenjelisteprioritetaje nainnakojimoedaseizbegneovasituacija

Tehnike upravljanja vremenom


Tehnikeupravljanjavremenomse,naalost,neueukolinitinafakultetu Njihpraktinonemoemonauiti,veihmoramointeriorizirati,ugraditi usebeusvojesvakodnevnoponaanje,usvojsvakodnevniivot,biloda smouorganizaciji,ilivannjeuporodici Ciljsvakogpredsednikakompanije,direktora,menaderasvihnivoa(top, srednjeginiegmenadera)izaposlenihnakrajukrajevajedabuduefikasniiproduktivni,daobaveodreeniposaonapravinainuzminimalnu potronjuresursaJedanodnainadasetoostvarijesvakakodobro upravljanjevremenom Osobekojenekoristetehnikeupravljanjavremenomuveksuuurbi,esto vodeneproduktivnesastanke,izazivajukriznesituacije,jerseposaomora uraditinabrzinuiuposlednjiasKrajnjirezultattogajeloei neorganizovanouraenposao Loeupravljanjevremenomestojeposledicaprevelikogsamopouzdanja S tim u vezi menaderske metode koje se svakodnevno koriste u malim projektima,nemogusevetakiprenositinaveeposlovetosuzahtevi i problemi pred menaderom vei, postaje i vea njegova odgovornost Zato svi oni koji upravljaju ljudima, moraju neprekidno uiti nove stvari, uitinovetehnike,ajednaodnovihtehnikajeupravotehnika upravljanjavremenom,svojimisvojihzaposlenih Upravljanje vremenom je mnogo vie od voenja obinog dnevnika ili planiranja aktiv-nosti To je skup alata koji omoguavaju rasporeivanje vremena, bolju pripremu sastanaka, spreavanje beskorisnosti u radu, pravilnonadgledanjeprojekata,proveradadu-gotrajniprojektinisuzanemareniUpravljanjevremenomjemenaderskaaktivnostkojatrebadase: planira,nadgledainaknadnoanalizira Voenje rauna o tome kako troimo vreme nije upravljanje vremenom Voenjeraunaobrojnimdnevnimaktivnostimajeprviiskorakka efikasnomupravljanjuvremenom Upravljanjevremenomodnosisenaunoenjepromenaunainutroenja vremena

19
Odbrojnihtehnikaupravljanjavremenomnajeesekoriste: 1. Paretovo pravilo 80/20.Rejeoitalijanskomekonomistiizdruge polovineXIXvekakojijezapazioda80%svetskogbogatstvadri20%ljudi Ovarelacijaumenadmentliteraturinazivaseprincip80/20iliParetovo praviloOviprincipiimajusvojepokrieumnogobrojnimsituacijama: 20%najboljihprodavacaostvari80%prodaje; 20%studenatauzima80%vremenaprofesorima; 20%graanapodnese80%pritubi

Pravilo 80/20, primenjeno na vreme, kae da je 80% naih najveih dostignua realizovano u samo 20% naeg vremena.
Spravomse,zatimpostavljapitanjenataseondasvakodnevnotroionih 80%vremena?tainiti? Slika1Paretovoprvilo
Vreme 20 % Rezultat 80 %

Vreme 80 %

Rezultat 20 %

 Trebausredsreditinaporeikoncentrisativremeienergijunaoneposlove koji donose najvei rezultat Na ovaj nain se osigurava najbolji mogui rezultatuodnosunaraspoloivovremeJednaodkljunihstvarijeraditi visokokvalitetneposlovekojidonosenajveiprofitOviposlovi,popravilu, noseusebiizazoviuzbuenje,poveavajuenergijuiproduktivnost 2. Metodologija podele vremena:Rejeopravilu ABCkojeseodnosina sledeumetodolokupodelu: PRAVILO:A=VRLOVANIZADACI PRAVILO:B=VANIZADACI PRAVILO:C=MANJEVANIZADACI Zadacisedaljedelena:

20
KREATIVNE-tosuoniposlovikojisubitnizamenaderaiorganizacijui RUTINSKE-poslovikojinestvarajukoristzamenaderaiorganizaciju Planiranjevremenapremapravilu60:20:20izgledaovako: 60-70%vremenazastandardnezadatkeuorganizaciji, 20%vremenazahitne,odnosnoiznenadneposlovei 10-20%vremenazaspontaneaktivnosti PolazeiodABC PRAVILAzadatkedelimona: AZADATKEkojisuVRLOVANI: -15%vremena=65%vrednostiproizvoda/uslugauorganizaciji; -odnosesenakljuneodlukezaorganizaciju BZADATKEkojisuVANIzaorganizaciju -zadacikojisemogudelegirati; -20%vremena=20%vrednostiproizvodnje/pruanjausluga; CZADATKEkojisuMANJEVANI -sitnice; -ponekadihtrebadelegirati,alineuvek -65%vremena=15%vrednosti Tehnikeuspenogupravljanjavremenomukljuuju: jasnodefinisanjeciljeva, sposobnostpotpunekoncentracije, obavljanjeaktivnostiupravovremei pravljenjarasporedaikorienjeplanera Definisanje ciljeva:CiljeviimajuvelikusnaguOnisumerilopomou kojegtrebameritisvakuaktivnostBezciljevaninajboljiplanerivremena inajboljemetodologijeradaneekoristitiUkolikosuciljevinedefinisani aktivnost je nejasna Samo onaj menader koji je definisao ciljeve moe zadratikontrolunaddogaajima,moieakiusituacijivisokogstresa izabratiprioriteteibitiustanjuoptimalneupotrebesvojesposobnosti,kako bibrzoisigurnodoaodoonogatoeliJasniciljevipomaumenaderu daostanefokusirannaonotojebitnoOnipomaudadefiniemo prioritetneaktivnostiikoncentriemosena20%poslovakojidonose80% rezultata Sposobnost potpune koncentracije: Proizvodnjapoinjesasposobnou koncentracijeiusmeravanjaenergijenatekueaktivnostiKoncentracijaje vetinafokusiranjanastvarkojumenaderobavlja,bezobziranasmetnjei prekideAkosezadubimounekuserijuiliknjigu,tojeodlianprimerkoncentracije,takoseistoimenaderakoelidabudeuspeanmora zadubitiuposaokojidonosiprofitiuspehorganizacijeKrozkoncentraciju postiemosledee:

21
zadacisezavravajubreiefikasnije, poveavasesamopotovanje,kredibilitetiuticajmenaderaizaposlenihi vremesenetrainanepotrebnestvari Obavljanje aktivnosti u pravo vreme: Ukoliko odlaemo poetak, nastavak,ilizavretaknekogposla,misetrenutnooseamobolje,aliproblemi kojinasekajupostajugoriiveiAkosenastavisaodlaganjemposlaiz danaudansaizgovoromsutrauuraditi,posloviseutomsluajustalno nagomilavaju,rokovipostajusvekrai,aklijentiiposlovnipartnerisvenervoznijiPoinjeraststresa,nervoze,nesanice Utomsluajumoepomoisledeeuputstvo: odgaanjeposlajenauenanavika, steknitenovunavikudaneodgaatestvarii definiitekrajnjerokove Pravljenje rasporeda i korienja planera: Uspenimenaderiinjihovipodreeni(zaposleni)trebalibidaredovninedeljniutroakvremenaod40satiraspodeleposledeojdinamicitroenja energijeioptereenja: PONEDELJKOM ....12%, UTORKOM . 23%, SREDOM 40%, ETVRTKOM . 20%, PETKOM . 5% Planerjetehnikakojasekoristizaupisdogovoraiaktivnostizaodreeno vremePostojivietipovaplanera: zidniilistoni, organizatori(papirniplaner), runielektronskiorganizatori kompjuterskiprogrami

Reavanje problema

23
Reavanje problema
Posaomenaderaseuvelikojmerisastojiureavanjuproblema Razlikaizmeuuspenihineuspenihmenaderajeutometooniuspeni reavaju probleme koji ih okruuju, a oni neuspeni ne samo da ih ne reavaju,veihestoineprepoznaju Procesreavanjaproblemajeuskopovezansadonoenjemodluka Prilikomreavanjaproblema,uvekjepotrebnodonetiodlukuUvekkada postojiviealternativa,atovaizasvefazeprocesamenadmenta- planiranje,organizovanje,voenjeikontrolu,bitnojedonetiodluku Vrloestomenaderidonoseodluketakotoneinenita,svedokmnotvo dogaajanakojesvesnoilinesvesnonisuuticalinedovededokrizeNjihov izbordanitanepredu-zimajutakoepredstavljaodlukuTojeodlukada ne menjaju stvari, da ih ne poboljavaju i da ne predviaju potencijalne probleme

7 faza reavanja problema


Dabiseproblemireavaliefikasnoibrzo,menadertrebadaprimeniovih 7faza: 1. Definicija problema Definisanje problema je prva stvar koju treba uraditi da bi se uspeno krenulo u reavanje problema Loe definisanje problema oteava ili onemoguavanjegovoreenjeReavanjepogrenodefinisanog problemamoedastvorivietetenegokoristi 2. Utvrivanje ciljeva DrugafazajeutvrivanjeciljevaPotrebnojedefinisatitaseelipostii reavanjemaktuelnogilipotencijalnogproblemaTopomaedaseutvrde iniocikojioteavajuiliolakavajuostvarenjeciljeva 3. Utvrivanje uzroka problema VeomajevanounapreditisvojeanalitikesposobnostiSloeniproblem vrloestomoelakedasereiakoserazdvojinasvojesastavnedelove Analizatihdelovamoradasezasnivanainjenicamainanjunesmejuda utiupredubeenjadonosilacaodlukaKadaodljudizatraitedaprvootkrijuinjenice,oniepopraviluotkritiupravooneinjenicekojese uklapajuunjihovveunapredformiranstav

24
4. Prikupljanje i analiza injenica PrikupljanjeinjenicajevaankorakdabiseproblemrasvetlioMenader treba da utvrdi trenutno stanje, potrebno je pronai uzrok koji je izazvao problem, kao i to ta e se desiti u budunosti, ukoliko ne bude nepredvienihdogaaja 5. Razmatranje reenja Nakon analize situacije, nameu se mogue opcije za reenje problema Ovde se razmatraju sve posledice moguih odluka, navode razloziza i protiv,iuporeujutrokoviirizicisakoristimakojeeodlukadoneti 6. Proces donoenja i implementacije odluke UovojfazisedonosiodlukaPravilojedanetrebauritiuprocesudonoenja odlukaTreba se konsultovati sa vie ljudi Do najboljih odluka se dolazi krozsueljavanjerazliitihgleditaBitnojedasvizaposleninakojese odlukaodnosibuduukljueniuprocesnjenogdonoenja Kadajeodlukadoneta,problemnijereensvedokseodlukaneprimenii sprovedeTrebapreciziratikoedasprovedeodluku,kada,gde,sakojim resursimaikojijekrajnjirokzanjenuimplementacijuCiljtrebadabudeda svinakojeseodlukaodnosisaraujunanjenomsprovoenju 7. Praenje implementacije odluke Uposlednjojsedmojfazimenaderpratidaliseodlukaefikasnosprovodii preduzimakorektivnemereakosezanjimaukaepotreba

Upravljanje konfliktima

26
Upravljanje konfliktima
Konfliktjefenomenkojijeprisutanusvimoblastimaivotairadaipredmet jeinteresovanjabrojnihnaunihdisciplina,aposebnopsihologijei sociologijeradaOnjeposebnoizraenuperiodudrutvenihkriza, turbulencijauprivrediiudrugimoblastimadrutvenogivota ta je konflikt? To je proces meusobnog suprotstavljanja dveju strana Stranakojeimajuoprenestavovepoodreenimpitanjima Konfliktimogubitirazliiteprirode:ekonomske,politike,ideoloke,rasne i radne prirode Nas posebno interesuju konflikti koji izviru sa podruja ovekoveradneaktivnosti,sobziromnainjenicudaseradkaosvesnai svrsishodnaovekovadelatnostodvijakrozneprekidanprocesstvaranjai razreenjakonfliktnihsituacija Konfliktnasituacijapredstavljastanjeukomepostojisukobinteresa,dveju ilivieindividuaodnosnodrutvenihgrupaTakvostanjenastajeondakada individua ili grupa tei ostvarenju odreenog cilja, a istovremeno druga individua,odnosnogrupasetomesuprotstavljaTakvostanjeneminovno dovodidokonfliktnesituacijeodnosnokonflikta Dakle, konflikt na radu izvire iz sukoba interesa meusobno suprotstavljenihstranaMeutim,svakanesaglasnostumiljenjimaistavovimane moraobaveznodadovededokonfliktaUmnogimstudijamasenavodida suakkonfliktiipoeljni,ukolikosuupravomsmisluproizvodivotairada, ukoliko su proizvod novih reenjaTo ne znai da konflikte treba podsticatiistvaratiNaprotiv,tetneidestruktivnekonfliktetrebaidentifikovatii razreavati,kakobisenastavionesmetaniprocesostvarivanjaciljeva kompanije Konfliktinaradupopravilunastajuspontano,iupoetkusenalazeu prikrivenomstanju,gdemeusobnosuprotstavljenestranenastojedato vieljudiizokruenjapridobijuzasebe,daimajulogistikupodrkukako bisedrugastranalakeporazilaiodustalaodsvojihzahtevaTapodrka dolazidoizraajanasastancima,javnimskupovima,aposebnoumedijima KonfliktisuuprincipunegativniOniestoimajuruilakikarakter,jerznaju dovesti do dezorganizacije, razaranja pa ak i raspada kompanije Sukobljenestranevierazmiljajuosvojojpobedi,amanjeoposluRastelina netrpeljivost,potiskujusedobre,abudeloeemocijemeusobno suprotstavljenih strana Psihika naprezanja i uzbuenja esto izazivaju stresilidepresijutodovodidoraznihpsihosomatskihporemeajapaaki suicidaPosledicetakvogstanjasukrajnjetetnezakompaniju,aiskazane suuapsentizmusaposla,fluktuaciji,gubitkuradneikonkurentske sposobnosti

27
UzrocikonfliktanaradusubrojniiraznovrsniGlavniuzrocisupresvega uekonomskoj,tehnikoj,drutvenoj,informativnojiorganizacionojsferi ovekoveradnedelatnosti Brojna empirijska istraivanja nedvosmisleno ukazuju da su konflikti najizraenijiuekonomskojsferiodnosa,tojeirazumljivo,akoseimana umuinjenicadajenajeereoraspodelinajamnina,premija,nagrada, dividendi i slino, a mali poremeaj u tim odnosima zakonito dovodi do konfliktnesituacije DrugagrupauzrokakonflikataodnosisenatehnikusferuRejeo(ne) obezbeivanjuodgovarajuihuslovarada(osvetljenja,ventilacije, mikroklime), ili zbog nepotovanja propisanih standarda o korienju obaveznihsredstavazatitenaradu,aposebnozaradnamestasa posebnimuslovimarada Treagrupauzrokakonfliktanaraduodnosisenadrutvenusferuuprvom redunapriroduikaraktermeuljudskihodnosaPoremeenimeuljudski odnosiizvorsubrojnihogovaranja,meusobnogoptuivanja, spletkarenja,ukljuujuiirazneintrige etvrtagrupauzrokaodnosisenasisteminformisanjaRejepresvega, oprikrivanjuiblokadiinformacija,ilipakplasiranjuneistinailipoluistina, svakodnevnomcenzurisanjuislanjubajatihifriziranihinformacijaoradu iposlovanjuorganizacijeUkompanijiukojojnedostajupraveinformacije, one se po pravilu zamenjuju neformalnim, iskrivljenim, pa ak i lanim i zlonamernim, koje umesto da informiu u stvari dezinformiu lanove, a posebnoakojereoosetljivimpitanjimaposlovanja:raspodelazarada, korupcijaupromocijiiunapreenjupojedinihosobaislino Peta grupa izvora konflikata proizilazi iz loe organizacije rada, loeg sistemamenadmentaUuslovimaloeorganizacijeradailoegsistema menadmentasukobljavajuseinteresivelikogbrojaradnihgrupastvorenih sistemompodeleradaUgroavajusenjihovisocijalniiekonomskiinteresi Nedostatak saradnje, pomanjkanje autoriteta menadmenta, gubljenje poslovne dokumentacije, nedostatak odgovornosti, zakonito dovodi do linihsukobaizmeuzaposlenih,aposebnoonihkojinisuumogunosti daostvarezacrtanenormeizadatkekompanijeUtakvimodnosimastvara senapetasituacijaukojojmenadmentprebacujekrivicunaneposredne izvrioceiobrnuto,todovodidostvaranjaraznihklika,interesnihi neformalnihgrupakojepopravilupodstiudestabilizacijukompanijekao celine Mada ne postoji univerzalna opteprihvaena klasifikacija konflikata u menadmentliteraturisesreuraznesistematizacije,odnosnogrupisanja konflikatapolazeiododreenihobeleja,kaotosuobim,vremetrajanja, ostavljeneposlediceislino

28
Prema obimu konflikti na radu dele se na globalne i parcijalne Globalni konflikti obuhvataju sve ljudske resurse u kompaniji, pa ak i privrednoj graniodnosnodelatnosti Parcijalnikonflikti,sadrugestrane,iskazujuseusukobuizmeumenadera igrupenjemupodreenihradnika,ilipakizmeusamihradnika,odnosno menadera PoduinitrajanjakonfliktisedelenadugotrajneikratkotrajneKratkotrajni konfliktinastajukaorezultatmeusobnognesporazumaizmeu pojedinacailigrupaunutarkompanijeDugotrajnikonfliktisuuslovljenii praeniporemeajemsocijalneklime,dubokimnervnimtraumamailoim rezultatimaposlovanja Poposledicamakojeostavljajunaorganizaciju,konfliktisedelenaonekoji ostavljajupo-slediceinaonekojineostavljajuposledicePrvisurezultat odreenihrazlika(psihikih,strunih,obrazovnihisl)izmeuuesnikau realizacijibiznisplana,doksedrugikarakteriusitnimsukobimai razmiricamakojeproizilazeizrazliitihosobinalinostipojedinaca Brojnestudijekodnasiusvetukonfliktenaradunajeedelenavidljivei nevidljive,stvaralakeiruilake Vidljivi konfliktiobinoseispoljavajuuoblikuverbalnih,kritikihsukoba nasastancimaidrugimskupovima,aogledajuseusukobuinteresa pojedinihgrupailipojedinacaIzraavajuseuoblikualbiipritubi zaposlenihnapojedinemenadere Skriveni konflikt,zarazlikuodpredhodnog,teejeotkriti,jersuakcije sukobljenih strana meusobno prikrivene, a konfliktnost interesa najee se izraava kroz oseaj nepravde, nepoverenja u menadment, nemogunostidentifikacijesakompanijomisl Stvaralaki (konstruktivni) konfliktzastupajumislioci-pluralistisatezom dasenjimestvarajupozitivnevrednostiukompaniji,kojeseogledajuu razbijanjuinaputanjuzastarelihablonaimetoda,imesedolazidoboljih reenja,ostvarujesezdravijakonkurencija,aprekokonkurencijeipozitivna selekcijaideja,programairesursa,atosvedovodidouspenijerealizacije poslovnihplanovaiuspenostikompanije Ruilaki (destruktivni) konfliktzastupakolameuljudskihodnosana elusaEltonMejomTakolasmatradasukonfliktiuprincipunegativni, jersupraenidezorganizacijom,potresima,neizvesnostima,razoarenjem ljudskihresursaumenadmentkompanijeislOvikonfliktisupuni emocionalnognabojaigrupeukonfliktusuuglavnompreokupirane konfliktomisvojompobedom

29
No,nemasumnjedasuesti,krupnipotresiikonfliktiukompanijiregresivniprocesi,kojinedoprinosenjenomrazvojuAliistotako,razvoju kompanije ne doprinosi ni apsolutno stanje mirovanja, pasivnosti, umalostiitomeslinoSamosekrozaktivnost,krozpluralizamidejai programamoeostvaritizdravakonkurencijaiuspenosprovoenjebiznis plana kao stratekog cilja kompanije Zato je menadment kompanije u obavezidastvorizdravuposlovnuklimuukojojedoidoizraajarazliite idejeivrednostikojeiduususretbudunostiiotvarajuperspektivu kompanijekaoceline

Metodi reavanja konflikata na radu

 Pri razreenju konflikata na radu, sukobljene strane se moraju osloboditi kompleksapobednik-pobeeniUtakvojsituacijitrebadapobediistina, tako da sukobljene strane shvate i znaju ko je u pravuTo ima ogromni psiholokiznaajzabudunostkompanijeUpraksisekoristeraznemetode zarazreenjekonflikata,meukojimasunajznaajnije: Metod rasprave:Raspravajepreduslovzareavanjekonflikta,aliiskljuivo uzavrnojfazikadasedonosireenjekonfliktaProblemuovojmetodilei utometorivalskestraneimajunegativanemocionalninabojjednaprema drugoj,izatoestonisuspremnedaraspravljaju,akadatoinegluvesuza argumentesuprotnestraneUraspravisemorajushvatitipozicijerivalske strane,njihovstvarniinteres,avrednostnjihovihargumenatamorabiti nepristrasnoprocenjena Metod nadreenih ciljeva: U svakoj organizaciji postoje grupe sa razliitim,paakisuprotstavljeniminteresimaiciljevima,ikonfliktiizmeu njihmogubitiizuzetnootriTonisusamosukobigrupacijakojesebore zaosvajanjemoi,kojabiimdonelaidrugepogodnostiTosu,naprimer, sukobiizmeuproizvodnogineproizvodnograda,izmeuadministracije i proizvodnje, izmeu dizajna i marketinga i sl Na primer: fabrika cipela izbacinatritenovimodelcipelaionenebuduprihvaeneodkupaca,u tomsluajusektorzadizajnoptuujesektorzamarketingdanijeispitaoi obradiotriteSektorzamarketingoptuiesektorzadizajndanije dobro oblikovao cipele Meutim, u tom sukobu postoji i nadreeni cilj organizacije, koji je iznad ciljeva pomenutih sekora U ovom primeru nadreeniciljorganizacijejedaizbacinatritecipelekojeebiti prihvatljiveidonetiprofitidaunjihovomsporenjunemamesta primedbama koje idu na degradiranje rivalske strane, ve samo one primedbekojemogudoprinetipoboljanjukvalitetaprizvodaradi ostvarenjaprofitaorganizacije Metod dominacije:Rejeonejednakomodnosusnagaukonfliktu,gde interesijednestranepotpunopreovlaujunaddrugomOvametoda

30
podrazumevaprimenupretnjeisilePretnjaestoizazivakontrapretnjui zaotravakonfliktakikadasedonesenekoreenjeonojeprivremeno, zatotoonastranakojajeprisiljenadapopustinemoebititrajno zadovoljnapostignutimreenjem Metod uvoenja sudije:Kadajesukobizmeudvestranekrajnjezaotren, destruktivan, kada su njihove pozicije toliko iskljuive da one same ne mogudareesukob,tadajeuvoenjesudijenajboljereenjeSudijanije zahvaensukobomizatomoeobjektivnodasagledanjegovuzroki stvarne pozicije dve sukobljene strane Isto tako, ne postoji negativan emocionalninabojpremasudiji,toolakavanjegovuarbitrauSudijane okrivljujenijednustranuOnprocenjujeisaoptavatakompanijidonosi predlogjedne,atadrugestraneNatajnainonjezadraopoziciju objektivnogarbitra Metod kompromisa:Tojenajveicivilizacijskidometurazreavanju konflikata, gde sukobljene strane pristaju da delimino ili u potpunosti odustanu od svojih zahteva, odnosno prevedeno u izreku:neto gubi - netodobijaMeutim,jaastranaukonfliktutekopristajena kompromisZaprihvatanjekompromisaneophodnajezrelostispremnost dasenecenjkamoidavodimoraunaointeresuslabijestrane Metod preorijentacije: Jetakavnainrazreavanjakonfliktagdejednaili obe strane, procene da su mali ili gotovo nikakvi izgledi za razreavanje postojeegkonflikta,pazbogtogaodustajuodsvojihzahtevaiprelazena nekedrugerealistinijezahteve Pedagoki metod:Imazaciljdasauvakompanijuodrasulaianarhije,a tosepostieubeivanjemmeusobnosukobljenihstranadanastalikonfliktnanositetukompaniji,dovodeiupitanjenjendaljiopstanakPutem strpljenja,razgovora,savetovanjaiubeivanjadolazisedo povoljnog reenja i stvara se volja za stvarnu izmenu ponaanja koje je dovelodokonflikta Administrativna metoda:Koristiseukrajnjemsluaju,gdeseprimenjuje meraudaljava-njasukobljenihstranaizorganizacijeilinjihovopremetanje usastavdrugeorganizacije

Kojim metodama menader dri konflikt pod kontrolom?


Konfrontacija:Ovametodasekoristiusituacijamakadajekonfliktsuvie niskogintenziteta,ufaziapatijeMenaderprevodikonfliktufazuvieg intenziteta,natajnaintokonfrontirastranekojesudelovaleuspavano

31
Povlaenje: Kada je konflikt postao suvie intenzivan ili destruktivan, menadermoedazahtevaodnekihuesnikadasepovuku Prisiljavanje: Nasliannain,onmoedaprisilinekeuesnikeukonfliktu daodustanuododreenihakcijailistavova,sagledavajuimogue povoljneinepovoljneposledicetogpostupka Ublaavanje:Menadernastojidanaezajednikeintereserivalskih stranaitakosmanjinivointenzitetakonflikta Kompromis:Menaderoekujeodkompromisasvoenjekonfliktana optimalnumeru

Upravljanje stresom

33
Upravljanje stresom
Stres kao pojavu susreemo u svakodnevnom ivotu i radu, a brojna istraivanjaukazujudasevelikibrojljudi,aposebnomenadment kompanije,svakodnevnosusreesastresomObinosekaedasamo mrtvinisuizloenistresuOnsedanassmatrajednimodnajvanijih uzrokamnogihradnihiorganizacionihproblema,sranihaliimentalnih bolesti Posebno se stresnim smatra menaderski posao, pa se uz njega svevieveepojammenaderska bolestFenomenstresainjegovog istraivanjanovijasupojavaIstiesekaojedanodnajznaajnijihuzroka sranihbolesti,kodkojihnastresotpadaoko50%ukupnogbrojasmrtnih ishoda Pod stresom podrazumevamo neku spoljnu silu (stresore) iskazane u vidu agenasa, sti-mulatora, podsticaja koji izazivaju promenu energije i uzbuujureceptore,dovodeiljudskiEGOustanjeneprijatnosti,uzbuenja ilipotitenostiStresjeumniifizikinaporkojipojedinacoseakaorezultat uticajaokolnihinilaca Stresori, tj spoljna sila ili dogaaji izazivai su stresa i uvek dovode do odreene stresne reakcije Stresori su, kao to Samuel C Certo navodi kljuevizaupravljanjestresomStresorisejonazivajuiizazivaistresa i oni prouzrokuju stres Stresori se nalaze u naem radnom i ivotnom okruenjuiiskljuivodelujunapojedincaodnosnogrupu ZaorganizacionimenadmentposebnoznaenjeimastresnaraduOn izazivanizpo-sledicanaukupnoponaanjeiivotljudi,jerovekpola svojihbudnihsatitokom35do40godinaprovodinaraduOsimtogateko jerazdvojitiradniiprivatniivot,takodasveonotosedogodinaradu delujeiizvannjega,aliiobrnuto Kada se menaderi susretnu sa stresorima, onda se njihovo ponaanje, odnosnoreakcijaispoljavakroztrimeusobnopovezanefaze:fazaalarma, fazaotporaifazaiscrpljenosti U fazi alarma menaderi e reagovati zaplaeno sa visokom dozom emocionalne napetosti, uznemirenosti i naboja, praeno destruktivnim ponaanjem, ukljuujui i nagle poremeaje u metabolizmu i preterano znojenjeOvafazajeakutnogkarakteraitrajerelativnokratko,jerjojse suprotstavljajurazliitiodbrambenimehanizmikojiseaktivirajuu momentunastupastresnesituacije Faza otpora-uovojfazikodmenaderaseaktivirajurazliitiodbrambeni mehanizmi u cilju oslobaanja psihike napetosti, straha, nesigurnosti i

34
iskazanihtraumaPosebnoznaajnuuloguigramehanizamidentifikacije kojisluidasedonesupravilnairazumnareenja,daseljudskiresursi prilagodenastalojsituacijiidasvojupozitivnuenergijuusmerena razbijanjeeventualnihpsihotrauma Faza iscrpljenosti - u ovoj fazi opada uzbuenje i sposobnost pruanja otpora,menaderisepredajusudbini,bezmotivanesamozarad,veiza ivot,razmiljajuiakiosuicidnomatakunasamogsebe,tosve pogoduje stvaranju ozbiljnih psihosomatskih poremeaja, koji esto dovodedorazvojabolestiukljuujuiponekadinjensmrtniishod

Strategija upravljanja stresom


Viejenegojasnodasestresnemoesasvimizbacitiizivotairada kompanije Meutim, veoma je bitno da menadment kompanije i svaki zaposleniznadaumanjiintenzitetitetneposlediceraznihstresora,kakou okvirusvogradnogmestatakoiuokvirukompanijeUtomsmislumoemo razlikovatidvevrstestrategijakojesainjavajuprogramupravljanja stresom:linuiorganizacionu Obestrategijesukompatibilnejednasadrugominemogusemeusobno odvajati 1. Lina strategija:Ovastrategijavezanajezapojedincaipodjednakose odnosinasveljudskeresurseukompanijiStimdasviljudskiresursinisu podjednakootporninastresistresnesituacije,tozavisiodnizafaktora, kaotosu:karakterlinosti,pol,ivotnodoba,IQ,ekonomskaiporodina situacija i slino Stabilne i uravnoteene osobe po pravilu su otpornije i daleko lakepodnose delovanjeraznihstresora, od psihiki nestabilnihi neuravnoteenihtosetiepolova,danassuoniprilinoizjednaenina stres i stresnu situaciju, jer su razlike izmeumukih i enskih poslova praktino nestale, za razliku od ranijih vremena kada su mukarci zbog prirodeposlabilidalekoizloenijidelovanjufaktorastresapriobavljanju mukihposlovaDalje,krozbrojnaklinikaispitivanjadokazanojedasu mlailjudiosetljivijinadelovanjestresauodnosunastarijeiiskusnijeIsto tako,ikolinikinteligencijeutienaotpornostpremastresutojeveiIQ, recimoiznad120,pojedinacjeupozicijidaobjektivnijeprocenjujestresnu situacijuisopstvenemogunostikonfrontiranjasanjomInakraju,dobro porodinoiekonomskostanjetitiljudeoddejstvaraznihstresora,i obrnuto,loaporodinaiekonomskasituacija(louspehdeceukoli,mala plata,nereenostambenopitanje)pogodujedelovanjubrojnihstresorai nastankustresnesituacije

35
2. Organizaciona strategija:Ovastrategijavezanajezakompaniju,njen menadmentistrukturu,usmisludatamenadmentstrukturabudeto viedecentralizovanaipriblienaneposrednimizvriocima,kakobioni osetilidasudeokompanije,deomenadmenta,idadelenjihovusudbinu, anedajekompanijainjenamenadmentstrukturaotuenicentarmoi, koji esto nepromiljenim potezima moe dovesti do nastanka stresne situacije,kakouoblastiodluivanjatakoiuoblastirealizacijebiznisplana, pristrasnog promovisanja i nagraivanja zaposlenih i sl Pored decentralizacijeodluivanja,kompanijamoemnogodauininaprevencijistresa krozpromeneuprirodiposla,usmisludajenovozaposlenimkadrovima jasnoipreciznoutvrenaprirodaikaraktarradnihobaveza,jasnodefinisani poslovi, utvrena odgovornost, kako bi jasno znali ta rade, kako rade i komeodgovarajuUuskojvezisadefinisanjemprirodeposlajeipravilna procenaradnoguinka,ipravednonagraivanjekojebezsumnje smanjujenezadovoljstvo,napetost,atimeimogunostpojavestresa Dakle,linaiorganizacionastrategijazakonitomorajubitipovezaneu okviruzajednikogprogramaupravljanjastresom Porednavedenihstrategijaprogramukljuujeikombinacijuraznih tehnika,sredstavaiaktera,kakobisezatitilamentalnaifizikastrana ljudskihresursa Programdaljeobuhvata: 3. Promene ivotnog stila zaposlenih izloenih rizicima stresa: Rejeu prvomreduoupranjavanjufizikeaktivnostiivebanja,gdeseunosenove navike u filozofiju ivota, to zahteva dosta volje, truda i samodiscipline Krozfizikeaktivnostizaboravljajusestresnesituacijekojesupreivljene,a preostalapozitivnaenergijausmeravasenajaanjesopstvenogimuniteta, kakobiseeventualnistresniizazovilakeprevaziliiublailiMenadment kompanije,sindikatislubazatitenaradutrebajudaobezbedeobjekteza vebanjeukojimabisesprovodioprogram zdravlja zasvezaposlene Tajprogrambibiosastavnideobiznisplanaisprovodiobisepoddirektnim nadzorom:lekara,profesorazasportirekreaciju,inenjerazatitenaradui slinoPromeneunainuishrane,gdebrojnamedicinskaistraivanja dokazuju da se pravilnom ishranom uz vie voa i povra, manje soli i masnoaznatnopoveavaotpornostorganizmanaizazovestresaistresne situacije 4. Primena fiziolokih tehnika:Odfiziolokihtehnikakojimase suprotstavljamostresu,najvanijesumeditacijaiodmaranjeCiljovihtehnika je da pomognu ljudima u suprotstavljanju stresu putem oputenosti, gdesezaboravljaiefimenaderikompanijaimisliseokreusasvim drugimstvarimaivrednostima(ouvanjezdravlja,porodiceisl)Zabava,

36
igraidokolicasuspecifinepsihiketehnikekojeovekvribezprinude, slobodnoposopstvenojvoljiizadovoljstvu,radiuivanjairelaksacijeKroz ove tehnike ljudski resursi se aktivno odmaraju, to doprinosi njihovom emocionalnomiduevnompranjenju,zaboravljajuipritomeneprijatne stresnesituacijeproistekleizprirodeikarakteraljudskeradnedelatnosti Kroztelesnuzabavu(sport)iduhovnuzabavu(film,pozorite,TV)ljudi nalazeemocionalnioduakisveinukaobranuzalakeeventualno suprotstavljanjebuduimstresnimizazovima 5. Primena saznajnih tehnika: Ovatehnikapolaziodpoznatemaksime Pojedinacnemoedaizmenisvetokonasalimoedaizmenisvoje reagovanjenanjegaToznaidamenaderimorajudrugaijerazmiljati o stresu, u pravcu prihvatanja pozitivnog naina miljenja i shvatanja da senetrebapreviebrinuti,frustriratiisekiratizamnogepojavekojesene moguizmeniti,aposebnoneositnicamakojeihsvakodnevnoizazivajui iritirajuKodsebemorastvoritijakkoionisistemkojienjegovereakcije nastresneizazoveublaitiilipakdratipodkontrolom Program upravljanja stresom, menadment organizacije mora da shvati kaojednuvrstuprevencijeioptukoristzadobrobitsvihljudi,jer eventualni apsentizam i fluktuacija kao posledica dejstva raznih stresora dalekosuskupljiodbilokakveprevencije,edukacijeiprograma preventivnogdelovanja

Upravljanje projektima

38
Upravljanje projektima
Upravljanjeprojektimajerelativnonovavetina,nastalasredinomprolog veka,tanijetokomIIsvetskograta,kadasuratninaporiuSADbilina vrhuncu Inenjera koji bi ceo projekat imali u glavi nije bilo dovoljno, a projektisupostajalisvesloeniji Pojavila se potreba za metodologijom dokumentovanja svih procesa u projektuiupravljanjakljunimresursimaljudima,materijalom, opremom,novcem,vremenom,pazeipritomdabuduispunjeniosnovni zahteviprojektnogzadatka Upravljanjeprojektimajevetinaiznanjeupravljanjaljudskimi materijalnim resursima kako bi se postigli zadati ciljevi u zadatim ogranienjima:okvir,vreme,budet,kvalitet,tezadovoljenjesvihuesnika projekta

Zato se upravlja projektima?

 Upravljanjeprojektimajepotrebnoukolikosuzadaci: 1sloeni 2vremenskiogranieni 3ogranienitrokovima 4postojipotrebazakoordinacijomizmeuorganizacionihcelina 5ukolikojeprojekatsuoensapromenjivimokruenjemiostalimspoljnim faktorima Svrhaupravljanjaprojektimajepredvidetitojeviemogueopasnostii problema,isplanirati,organizovatiikontrolisatiaktivnostitakodaprojekat budetouspenijeizvedenuprkossvimmoguimrizicima Ciljvoenjaprojekatajedakonanirezultatzadovoljifinansijera projekta ili naruioca, u odreenom vremenskom okviru i unutar predvienihtrokova Uprojektmenadmentprocesu,upravljasesledeimstvarima: vremenom, trokovima, kvalitetom, komunikacijom, ljudskimresursimai rizicima

39
Osnovni projektni pojmovi
Postojinekolikoosnovnihprojektnihpojmovakojejepotrebnospomenuti iobjasnitiradiboljegrazumevanjaoveproblematikeTosusamprojekat, projektnizadatak,koordinacijaprojektaiizvoenjeprojekta Projekatjezaokruenisloenpoduhvatijesekarakteristikeiciljmogu definisati, a koji se mora ostvariti u odreenom vremenu, te zahteva koordinirane napore nekoliko slubi odnosno zaposlenih radnika u tim slubama Uteoriji,literaturiipraksidanasseprojekatsmatrajednokratnimprocesom kojijeciljnousmeren,kojiimaodreenipoetakizavretakikojizahteva organizacijuizvoenjadoknepostignezadatikonanicilj Projektni zadaci su sve aktivnosti potrebne za realizaciju unapred definisanihprojektnihciljeva Pojamkoordinacija projektaodnosisenasveonenosioceprojektnih zadatakakojisunadlenizaosiguranjeikorienjeprojektnihresursaiza koordinacijuprojektnihaktiv-nosti Izvoenje projekta je izvravanje projektnih zadataka uz korienje raspoloivih resursa Poslove na izvravanju zadataka sprovode saradnici naprojektu

Vrste projekata
Uliteraturisenailazinarazliitevrsteprojekatainanjihovebrojne klasifikacije Premausmerenostiprojekatarazlikujuseprojektikojisuorijentisaniprema ciljuiprocesnoorijentisaniprojekti Premakriterijumuuticajaokruenjapostojeprojektinakojeseutiespolja iprojektinakojenematakvoguticaja Premanivousavremenostirazlikujemoprojektesavisokimstepnom savremenostiodprojekatasamalimstepenomsavremenosti

Faze projektnog procesa


Postojeetiriosnovnefazeprojektnogprocesa: 

40
1projektnaideja 2planiranjeprojekta 3realizovanjeprojekta 4proveravanjeiprimenaprojekta 1Projektnaidejajeprvaprojektnafazaiunjojnastajeidejaipotrebaza pokretanjem nekog projekta U ovoj se fazi kroz prethodna istraivanja ili studije, analizom situacije i definisanjem problema, te, kritikim razmiljanjimaonjemuotkrivaidefinieproblem 2 Planiranje projekta kao druga projektna faza ima zadatak da definie strategijuinainereavanjaproblemadefinisanoguprethodnojfazi,alii dadetaljnorazradiiopieprojekat 3Realizovanjeprojektajetreaprojektnafaza,amoesepodelitiudve podfaze:(1)izvoenjeilirealizacijaprojektai(2)uvoenjeprojektaUpodfaziizvoenjailirealizacijeprojektaprojektserealizujeisprovodiprema utvrenimpravilima,potujusedogovorenirokoviitrokoviDrugapodfaza realizovanja projekta je uvoenje rezultata dobijenih projektom u postojeisistem 4 Provera i primena projekta je zavrna projektna faza u kojoj se prate rezultati dobijeni  projektom i po potrebi ispravljaju greke ili se pokree novi projekat ako se zakljui da je stari zastareo

Upravljanje promenama

42
Upravljanje promenama
Usavremenomposlovnomsvetupromenenasizbacujuizravnotee baremnekolikoputanedeljnoKadasetodesipostavljasepitanjedalise samovratitiuravnoteu,iliodluitidaseovoiskustvoiskoristiPromene sedoivljavajukaouveknetonovoMogubitisvakojake,imaleivelikei jednostavneisloeneNekesemogukontrolisati,anekeneIpakosnovno pitanjeje:kakosprovestipromene?Uosnovi,upravljanjepromenamaje funkcijadvafaktora:spremnostisposobnost Uspenapromenazahtevaodgovornapitanja: Zatomoramodasemenjamo? Zatosubaovopravepromene? Dalijeovopreduzeeustanjudasprovedepromene? ta e preduzee uraditi da pomogne pojedincu da proe kroz proces promena? UpravljanjepromenamajenesamovetinaveinaukaTojeproceskoji sestalnome-nja,nepostojipravireceptzaprelazakorganizacijesajednog nivoanadrugiUliteraturisenavodeDesetzapovestipromena,kaovodi zamenaderekojisepripremajudasprovedupromenePrveetirikoriste segeneralnodapoveajuspremnostorganizacijezapromene,dok narednihpetukljuujugraenjespremnostijedneorganizacijedase menjaPoslednjazapoveststarasedasveprethodnepromeneostanuna snazi Desetzakonitostipromenasu: 1analiziratiorganizacijuinjenupotrebuzapromenom 2stvoritizajednikiciljivizijuukojojsviuestvuju 3odvojitiseodprolosti 4stvoritioseajpotrebe 5razvitiulogujakogvoe 6obezbeditipolitikosponzorstvo 7izraditiplanizvetaja 8razvitiosposobljavajuestruktureipojaanja 9komunicirati,ukljuitiljudeibitiiskren 10kontrolisati,poboljavatiiinstitucionalizovatipromene IakosedobrosprovedudesetzakonitostipromenaneebititransformisaniulakprocesMenaderimorajudabudusvesnidvestvari: akoplanovinisunailininakakavotpornijeseotilodovoljnodaleko sanjima,

43
akoplanovineukljuujupromenekrozkojeeimenaderiproiondaoni neenibitideoreenja Neki otpori mogu biti prirodni, opravdani i koristni, dok neki mogu biti pokazatelji pravih barijera koje se moraju prevazii ili eliminisati Poto promenanijelaka,nekeorganizacijedajusveodsebedaodloeiliprekinu neizbeno OtporpromenamajefenomenstarkolikoiistorijaPostojiprirodnatenja ka otporu promenama Ljudi tee da prave racionalne izbore i zato pre negotousvojepromenueledabudusigurnidaeimonakoristiti

Prihvatanje promena
Promena, po svojoj prirodi ukljuuje naruavanje i ometanje navika Na sreuveinaljudisenakrajuprilagodipromeniStadijumikrozkojeljudi prolazeuprocesuprihvatanjapromenasu: 1stadijumoka, 2odbrambenopovlaenje, 3priznavanjepromenei 4prilagoavanjeipromena

Menadment i promene
PromenesustalnoprisutneTojeproceskojitrajeoduvekinastaviese Zadatakmenadmentajedauzdobrorukovoenjedonesekvalitetne odlukeoreavanjuproblemaizatimihefikasnosprovedeKonflikti nastajuusledpogrenogkomuniciranjairazliitognainaradaNe postoji menadment bez konflikata Potrebno je pretvoriti konflikt od destruktivnog u konstruktivan nain komuniciranja Dobar menadment sezasnivanatimskomradu

Komunikacija i promene
Usvetuukojemjesvetakouurbanoupravljanjepromenamaje izazov,misterija,netotojetekouraditiRazlogzatojevanoupravljati promenama je to one utiu na ljude Ako se njima ne upravlja na pravi nainrezultatjeestonegativan,aefekatjeukorespondirajuemgubitku produktivnostiiperformansiKadasepromenamapravilnoupravlja,ljudi suuzbueni,saentuzijazmomihpodravajuidoprinoseorganizaciji,a jedanodnajboljihnainadaseupravljapromenamajedaserazumeuloga komunikacije

44
Uobiajeno,lideriimajuinformacijekojesuneophodnedabiseupravljalo promenamauorganizaciji,aakoihnemajuupozicijisudaihdobijuNain nakojiliderikoristeoveinformacijeiukojimprilikamaodreujestependo kojegeseefektnoupravljatipromenamauoimaonihkojigaprate Promeneneizostavnoizazivajupotrese,tojestutiudaseljudiponaaju i reaguju razliito od naina na koji su navikli Oekivana promena u ponaanjuizazivaanksioznostLjudinisusigurnitaseoekujeodnjih, kakavetoimatiuticajnanjih,kakoeondaonimoratidareaguju,kakve enoveobrasceponaanjamoratidauspostaveikakveeposledicepo njih imati promene u ponaanju drugih Neminovno, jednom kada se promenedese,vremenomseovestvariboljerazumeju,ljudiseadaptiraju ivraaseoseajnormalnosti Uzimajui u obzir da promene izazivaju potrese, stepen ovih potresa moebitiminimiziranranomkomunikacijomPojedincikojisublagovremenoidetaljnoobaveteniopredstojeimpromenamainjihovojprirodi reagovaenadvanainaKakojepromenajodaleko,onieseoseatikao datoimamalouticajananjihusadanjostiineejedoivljavatikao pretnju, niti biti uzdrmani Ali, znajui da promena dolazi, oni e odmah krenuti, podsvesno, da prave male korake u oekivanju te promene to sepreinformacijaiskomunicira,procespromeneebitiboljepodnetod straneonihnakojeonautietojeviedetalja,komunikacijajeefikasnija Kakosepromenapribliava,anksioznosteostatinaistomnivou,uzimajui uobzirdajenepoznatopostalopoznatoUmestonagaanja,brigeotome taebitiizamiljanjanajgoreg,onieznatitasedeavaiprematomee pravitimentalnepomake Kadasedogaajikojipodrazumevajupromenedese,akoserazumna komunikacijaodravanapravilnimosnovama,ondaetranzicijaodstarog kanovombitirelativnone-primetna,ineebitipercipiranakaopromena Elementi rane komunikacije Usituacijamakadaseprihvatiproaktivnaranakomunikacijakaoprimarni naindaorganizacijaefektivnoodgovorinapromene,potrebnojeukljuiti sedamspecifinihelemenata Vreme (Tajming) Organizacija treba da utvrdi, u preciznim detaljima, tajming svakog dogaaja koji podrazumeva promene Jasno, to podrazumeva da e se promenadesitiuodreenovremeNaprimer:Starikompjuterese zamenitinovimsledeegponedeljkaVeepromene,kojesenedeavaju u odreenom vremenskom trenutku, ve u duem vremenskom okviru, takoemorajudaseiskomuniciraju

45
Sadraj Potrebnojeobjasnititaesezaistadesiti,ikakoesestvarimenjatiOvo jeprilikadaseorganizacijiprueinformacijekojesuneophodneusmislu daliestvariizgledatidrugaijeiakohoenakojinain Ljudi Nakogaikakoepromeneuticati?Kojarazlikaebitiuodnosunanjihove trenutneobaveze,imodananjihovubuduukarijeru?Odgovornaova pitanjajekrucijalanpotoseodnosinaljudeVeomajevanonaglasitidau ovotrebaukljuitisve,anepastiuzamkuukljuivanjasamoseniora Svako na koga utie promena ima isto i opravdano interesovanje za to kakoepromeneuticatinanjegaPojedincitakoeeledaznajukakoe promene uticati na njihove kolege, i to do granice do koje se smatra da privatnost, poverljivost ili privatna situacija nisu povreene, to takoe trebauzetiuobzir Posledice Kao dodatak saznanju kakav efekat e promene imati na svakog pojedinca,onietakoeeletidaznajukojeebitiposlediceJednomkadabudu naistotapromeneznaezanjih,onieznatikakodaodgovorenanjih idamodifikujusvojeponaanjeOnimogu,naprimer,daradenadrugoj geografskojlokaciji,daradesadrugaijimkompjuterskimsistemom,pod drugimliderom,sadrugaijimsistemomvrednosti,ilisadrugaijimsetom prioriteta, pa e eleti da znaju kakve specifine promene u ponaanju treba da oekuju kao rezultat tih promena Ovo je posebno vano zbog injenice da pojedinci prepoznaju da ocenjivanje njihovih karakteristika zavisi od njihove sposobnosti da odgovore na oekivanja koja su postavljenaprednjihRananotifikacijaotometaseodnjihoekujeomoguava imdasepripremeidamaksimizirajunivosvojihdostignua Obrazloenje Mnogo puta ljudima se govori ta e se desiti, ali ne i zato e se desiti Saoptavanjetaesedesitijeveomavano;onodoputaljudimadapostavljajujasneciljeveidapreduzi-majuloginesledeekorakeSadruge strane,znanjezatosetodogaaomoguavaljudimadaiduizvanciljevaka linomzalaganjuZato?jeonotoobezbeujevizijuzaaktivnostiKada pojedinacshvatazatoseodreenainicijativadeava,mnogojelakeza njegadaseposveticiljuKonsekventnakomunikacijaokopromenemora ukljuitisolidnoirazumljivoobrazloenje

46
Pristup Kaorezultatefektivnekomunikacije,izvesnojedaeusleditidodatnapitanjaLjudieledaznajugdedaseobratezapomo,eledaljapojanjavanja ilispecijalnetreningeuoekivanjupromenaJasnodefinisanerutepristupatrebadabududostupnesvima Ponekad pristupna taka moe biti pojedinev neposredni supervizor, ili novi supervizor koji dolazi kao rezultat promene esto druga podruja podrkeuokviruorganizacije,kaotosuHumanResourcesiliInternal CommunicationmogubitiidentifikovanakaokljunamestapristupaAko je inicijativa za promenama dovoljno velika, tada se individua ili odsek mogupostavitidakoordinirajupromenu,pitanjasaterenaizahtevezaposlenih Rukovoenje LiderimorajubitividljiviidostupnikroziniciranjepromenaUidealnojsituaciji,komunikacijasedogaauformiliceulice,apotomupismenojformi Pisaniteksttrebasamodasluikaododatakranijojkomunikacijikojase dogodilanapersonalnomnivou Krozproceskojivodidopromene,ilitokompromeneakoonatee,lideri morajubitividljiviLjudistiusamopouzdanjeuposmatranjusvojihvoai opaanjukakoonireagujunadolazeepromeneNjihovadostupnost dozvoljavapojedincimadapitajuidaseoseajusamopouzdanoupokretanjutemairazgovoraKaoiusvakojinicijativi,snanorukovodstvokojeje uvezisaonimakojinasebioseajuefektepromenageneralnomaksimizira ansezauspeanrezultat

Komunikacija

48
Komunikacija
Komunikacijajeaktivnostkojajeznaajnazasvefunkcijemenadmentatj zaplaniranje,organizovanje,kadrovanje,voenjeikontroluKomunikacija semoedefinisatikaoprocesukomeseinformacijairazumevanjeprenose odjedneosobekadrugoj,odnosnokomuniciranjejeprocessvrsishodnog irazumljivogprenosaideja,misliioseanja Takoe, komuniciranje se moe definisati kao proces upoznavanja ljudi sa ciljevima preduzea, dobijanja povratnih informacija i prilagoavanja To znai da je komunikacija sredstvo kojim se informiemo, ubeujemo, motiviemoivodimopojedincepremazajednikomcilju Veideosvogaktivnogradnogvremenazaposleni,aposebnomenaderi provodeukomuniciranjuZbogtogajekomunikacijaizuzetnoznaajnaza motivisanjezaposlenih,asadrugestraneonamenaderimaobezbeuje relevantneinformacijezadonoenjeoptimalnihodlukainjihovurealizaciju Prema tome, efikasna komunikacija je vitalni deo kvalitetnog upravljanjaBeznjejedobarmenadmentpraktinonemogu Komuniciranje povezuje sve faze menadment procesa Skoro 60% svog vremena menaderi provode komunicirajui Komunikacija je proces pomou kojeg ljudi pokuavaju da se sporazumeju Ona je sredstvo ubeivanja, informisanja, motivisanja i voenja pojedinaca prema grupnomciljuTojevetinakojunijelakodostiiitrebajeusavravati UdecentralizovanojkompanijidobarliderprovodivievremenaukomuniciranjunegoubiloemudrugomOnmoradakomunicirasazaposlenimakakobiihsveangaovaodaradenaostvarivanjuzajednikihciljeva Onmoradakomunicirasasvojimklijentimadabionibiliutokusanovim aktivnostimaiuslugamakompanijeUkompanijisavrstomhijerarhijom nazaposlenimajedashvatetaznaenareenjakojaizdaje rukovodilac Uvelikimkompanijamagdeliderelidaupoznahiljadedecentralizovanih nosilacaodluka,onumestodapreneseporuku,morabitisigurandajuje svakizaposlenirazumeoiprihvatioToznaidausvompristupumorapoi obrnutimsmeromimoradaustanovikojeereionajkojiprimaporuku bitiustanjunajboljedashvatiiondaprihvatikaosopstveneNepostoje suviejednostavnereeniceBoljebitipreviejasanilipreviejednostavan negorizikovatimogunostdanekopogrenoshvatiporukuNajsnanije porukesuonekojesujednostavneidirektne

49
KomuniciranjenisusamoreiioglasiOnoobuhvataisimboleSvetose odnosinalideraimasimbolinuvrednost,odstilaivljenjaioblaenjado ponaanjaLiderimorajubitisvesnikolikoseneverbalnimkomuniciranjem moepostiiuprikazivanjustilakojibidrugiuorganizacijitrebalodaslede Koristeito,liderepomoidasestvaraupravoonakavimidkakav organizacijapredstavljasvojimklijentimaDavanjedobrogprimeraje najefikasnijesredstvokomuniciranjaVeinatradicionalnonastrojenih direktora daju sebi carska obeleja Ali u situacijama kada je klijent na prvommestu,toviesebinemogudozvoliti Sastanovitamenadmentakomuniciranjesemoeposmatratisasledeih aspekata: formalnekomunikacionemree, modelakomuniciranjai interakcijesasaradnicima Uorganizacijirazlikujemosledeekomunikacije: komunikacijenadole, komunikacijenagore, horizontalnekomunikacijei neformalnekomunikacije Komunikacijanadolepodrazumevatokinformacijeodvrhaorganizacione piramide(vrhovnogmenadmenta)pohijerarhijiautoritetadoradnika Komunikacijaodvrhapremadnuobinosedeliusledeekategorije: Direktiveiuputstvatatrebaraditi,kakotrebaraditiikada; Informacijeijajesvrhadapoboljajurazumevanjezadatakapojedinaca iliorganizacionihdelova,uodnosunaostalezadatkepreduzea; Informacijeopoliticipreduzea,procedurama,obiajimaipravilima; Povratnainformacijapodreenimaonjihovomradu; Informacija o ciljevima preduzea kojom se podie svest podreenih o ciljevimapreduzeaipojaavanjihovaprivrenostpremaciljevimai karakterupreduzea Dabikomunikacijanadolebilaefikasnaneophodnojedaosobakojojse upuujeinformacijarazumeporuku,daverujedajeonauinteresukako ciljevapreduzeatakoiunjenomlinominteresuidamoedaobavi aktivnostisadraneuporuci Komunikacijanagorepredstavljapovratnuspreguznaajnuukomuniciranjuukojojzaposlenialjupovratneinformacijekaotosu:

50
Informacijeopojedincima,njihovomraduiproblemima; Informacijeoostalimlanovimagrupeinjihovimproblemima; Proceneiprojekcijetatrebaraditiikakotrebaraditi Horizontalnakomunikacijapredstavljameusobnukomunikaciju srednjegmenadmentaodnosnooperativnogmenadmentaNpr neophodnajekomunikacijamenaderaproizvodnjesamenaderima ostalihfunkcijakaonprnabavke,finansija Poredformalnihkomunikacijakojesupredvieneorganizacionomemom postojeineformalnekomunikacijekojeseestonazivajunezvanini sistemi,traevi,glasineitdZadatakmenaderajedaovekomunikacije usmeriupozitivnomsmislu,odnosnodasepojaaformalnisistem komunikacija Ukomuniciranjurazlikujemouglavnomtrivrsteinformacija: funkcionalneinformacije, koordinacioneinformacijei informacijestatusa Funkcionalneinformacijeobuhvatajuradneipolitikeprocedure,ciljeve, direktive,delegiranjezadataka,kaoidrugepodatkeneophodneza efikasnofunkcionisanjeorganizacije Koordinacioneinformacijesuinformacijekojesedostavljajuodgovarajuim jedinicama,naprimerinformacijeizmeuproizvodneiprodajnefunkcije islino Statusneinformacijesuoneinformacijekojeseodnosenastavove,statusi uvaavanjeradnika,priznanja,imidpreduzeaisl UkomuniciranjusejavljajuproblemirazliiteprirodeMeumogue problemesvrstavajuseisledei: poiljalacnesmisliidejudokraja, preteranareitost,tjpoiljaocputemdugakihobjanjenjapokuavada objasniinjemunejasnumisao, akosepoiljalacopredelizapogreanmedij, preprekeusporazumevanjukaotosubuka,prekid,nedovoljnaujnost ilividljivost, nekompetentnostmenadera(bezsposobnostiiiskustva), nepostojanjeodgovarajueklimeitd

51
Problemiukomuniciranjuzaviseodbrojnihfaktora,auprvomreduod: veliinepreduzea,odnosnobrojanivoakomuniciranja, sistemakontroleupreduzeu, rangaulancukomandovanja, promenakojenastajukodnovogrukovodstvaitd  Dabiseprevaziliodreeniproblemi,atimekomuniciranjeuinilo efikasnijimneophodnoje: definisatistandardezaodreenepojmove,dabiihsvinaistinaintumaili i koristitiodgovarajuemetodezareavanjeuskihgrlaukomuniciranju Postojetriosnovnavidaposlovnekomunikacije: 1. Direktna komunikacija Svimiuspostavljamodirektnukomunikacijusvakogdanarazgovarajuisa rodbinomiprijateljimailikolegamanaposlu,koliilifakultetu Ipak,efikasnadirektnakomunikacijajevetinakojasemorarazvijati Efikasnadirektnakomunikacijasesastojiusledeem: govoritijasno, proveravatidalijedrugojstranijasnoonooemusegovori, koristitireiprilagoenesituaciji,izbegavatineformalangovoripsovke, bitiljubazaniformalan,alineihladanuobraanju, stavitiseupozicijudrugestrane, koristitigovortelaitonglasakojiepojaatiefektivnostvaihrei, aktvinosluatisuprotnustranui bitiodpoverenjaiodpomoi 2. Korienje telefona Korienjetelefonauposlovnojkomunikacijijeteeoddirektne komunikacije Veinaljudiseoseaneprijatnojernemogudavideneverbalneznake,kao tosunevoljnipokretilicailigestovi,kojibinagovestilitaosobasakojom sekomunicirastvarnomisliIztograzlogajebitnopaljivosluatitadruga stranagovoriitonkojimtoizgovara

52
Komunikacijaputemtelefonajeuspena: akosebrzoodgovorinapozivkadatelefonzazvoniLjudikojiekajuna podizanjeslualicemogudaodustanuodpozivaipozovudrugu kompanijuAkoimajunekipro-blemekanjeihjovieininervoznim, kadasepokazujeljubaznostipredusretljivostakiakojeosobasadruge stranebesnai kadasezapisujunajbitnijetakerazgovorakakobisemoglivratitinanjih kasnije 3. Pisana komunikacija Pisanakomunikacijapodrazumevapisanjepisamaiporuka,kaoi elektronskeformekomuniciranjakaotosufaks,mejloviiliwebsajtovi Ovojeformalnijividkomunikacijeoddirektnekomunikacijeikomunikacijeputemtelefona Ovakavnainkomunikacijeimasvojihprednostikojeleeu: pravljenjuveegbrojakopija, formekomunikacijekojesemogukoristitiiunarednomperiodukadase zatimukaepotreba, oblicipisanekomunikacijesemoguposlatinaveeudaljenostii formepisanekomunikacijemogusadratiiveibrojinformacijanego komunikacijakojaseostvarujeputemtelefona

Pregovaranje

54
Pregovaranje
Pregovaranjejekontrolisankomunikacijskiprocessaciljemreavanja sukobainteresadvejuilivierazumnihpregovarakihstrana-kadasvaka stranamoeblokiratipostizanjeciljadrugestraneUkolikojednastranane moeblokiratipostizanjeciljevadrugestrane,tadanijereopregovaranju Pregovorisemogusmatratiuspenimsamoondakadasuobepregovarake stranezadovoljneishodomZatotrebalukavopripremitistrategijuukojoj sujasnorazdvojeniciljevikojiseelepostiiodpojedinostikojesemogu rtvovatisuprotnojstraniuskladusanaelomuveksmospremnida prihvatimokompromis Svaki iskusni pregovara mora znati svoje ciljeve i svoje mogunosti da bi mogao odrediti i svoja oekivanja Pregovor nije nametanje svoje volje, nije cilj iskljuivo ispunjenje linih ciljeva Taktika pregovaranja ne sme biti negativna, niti se svoditi na nagovor Cilj pregovaranja treba da bude zajedniki dogovor Samo saradnjom i kompromisom doi ete do zakljuka prihvatljivog za sve uesnike pregovaranja Pregovaranje je umetnostprilagoavanja

Sedam tipova pregovaraa


Pregovaraemoemopodelitinasedamtipova Dominantni pregovarai suonikojinastojedadominirajuupregovorima Koristegrubutaktiku,sklonisuzapovedanju,pateodkompleksa inferiornosti, pobijaju tue argumente najee galamom i u veini sliajevajenjihovopregovoranjeustvarinagovaranje Ekstrovertni pregovarai imaju slian pristup kao dominantni, ali su mnogopovrnijiBrzimikratkimpregovoromnastojeostvaritisamosvoje ciljeve,pridajuiprekomernupanjuizgleduimaterijalnomokruenju Introvertni pregovarai nemaju poverenja ni u koga Oni retko uopte pristaju na pregovore, teko se otvaraju i zaista im treba posvetiti vie panjenegodrugima Nevinacasuugodni,pristojnipregovaraiIzgledajukaodabisveuinili samodasepregovoriokonajuumiruMeutim,potrajulipregovoridue odpetminuta,nailistenaopasnogpregovaraakojimoestvoritioseaj vaesmirenostiiuverenostidaepristatinasve,austvarivasjedoveou podreenpoloajUpregovorimasnevinacembietesvesnidaste

55
postiglionotosteeleli,alieteiznatidajedogovoripakvieodgovarao njemu Glumci su pregovarai koji koriste sve vrste glume, od prepoznatljivog imidadonesvakidanjegponaanjaMoeseinitidaimjevanijedasve dobroizgleda,tjforma,negosamishodpregovora,aliipakodformedrai suimnjihoviciljevi Filozofa pregovaraa prepoznaeteponepredvidljivostiassuzaneto, assuprotivtogalzgledajukaodaneznajutahoe,aliustvarijakodobro toznajuDabisteutedelivremeiivcenametniteimargumenteijasne ciljeve uvari sukonzervativnipregovaraizdravograzumaVerujuutradicionalnevrednostiCiljimjedarezultatpregovorabudepozitivan,daobestrane buduzadovoljneinevolenagovor Dobarpregovaratrebaprepregovoradaprikupisvepodatkeotematici pregovora,osagovornicima,ometaforamaicitatimakojimanameravada sesluiNajjaeorujepregovaraasuinjenicekojimapridobijajusvoje sagovornike,takodabitrebaloprikupljatipodatkeiuvatiihmetodinoi znatigdeuoptetraitiinformacijuilipodatakkojimoetekoristititokom pregovoraProfesionalnipregovaraibeleednevnosvezanimljivostikoje suprimetiliiliproitali,paihnakrajudanaselektujuBeleiteimislikojeste ulitokomrazgovora Pregovorizapoinjuuonomtrenutkukadastesepojaviliuvidnompolju svojih sagovor-nika (va izgled, vae kretnje i odevanje poslali su prve poruke)DabisteostavilidobarprviutisakimatemalovremenaPregovori sezasnivajunakomunikaciji(zvunoj,reimaiglasovima,ipokretima, znakovimatela,slikom-prezentacionatehnika,grafoskop)

Stilovi pregovaranja
Postojinekolikostilova/strategijapregovaranja: Tvrdo pregovaranje Koristi se u sluaju jednostrane koristi kada pregovaraelipobeduposvakucenu,koristipravojaegajersituacijaide uprilogpregovarauestosekoristiusluajukadapregovaraeliprekid poslovnihodnosa(ilinjihovozamrzavanjezbogviihciljeva)iliakoeli prikritislabostikaotosuloapriprema,nedovoljnodobrailikonkurentna ponudaislino Meko pregovaranjeKoristiseakosituacijaneideuprilog,kadasenema

56
dovoljnovremena,ilijepregovaranjemanjevanooddugoronog poslovnog odnosa Takoe, koristi se i u pregovaranju sa nadmonijim pregovaraemilikadajeosnovniciljbilokakavsporazum Poziciono pregovaranjePozicionimpregovaranjemotkrivajusenamere sagovornika i njegova stvarna situacija To je na neki nain uvodni deo pregovaranjaipripremazaglavnideoKoristisekadaseelidobitipuno,a izgubitimalo Fiktivno pregovaranje Koristi se kada se eli prolongirati izvrenje vlastitih obaveza i odvui panja od stvarnih ciljeva Cilj nije postizanje i sprovoenjesporazuma,ciljjeprikupitiiizvuiinformacije Principijelno pregovaranje Koristi se kada se ele postii dugorona reenjaisigurnosprovoenjedogovorenoga

Upravljanje rizikom

58
Upravljanje rizikom
Riziksedefiniekaokombinacijaverovatnoepojaveteteiozbiljnosti posledicatetete Tojeodreeninivoverovatnoedanekaaktivnost,direktnoiliindirektno, izazoveopasnostpopreduzee Upravljanjerizikom(englriskmanagement)ilimenadmentrizikaje procesaktivnostiipristupmenadmentausmerennaouvanjeimovinei prihodnemoipreduzeaispreavanjerizikagubitaka,posebnosluajnih inepredvienih MoesedefinisatiikaoprocesmerenjailiprocenerizikairazvijanjastrategijedaseupravljanjimeStrategijezaupravljanjerizikomtrebadasadre naine kako da se eliminie ili redukuje identifikovani rizik, odnosno u sluaju nemogunostieliminacije da sedefinienainreagovanja nakon odigravanjaneeljenogdogaajaipojavetetnihposledica RizikjeuvekprisutanuposlovnomivotuPreuzimanjeiupravljanjerizikom deojeuobiajenogposlovanjakompanijauciljustvaranja vrednostizasvojeakcionare Mnogiposlovnineuspesipokazujudakompanijeneupravljajudovoljno dobro rizikom ili ne razumeju rizik koji preuzimaju Takvi problemi nisu karakteristini samo za velike kompanije, jer je analiza karakteristika oko 200vodeihfinansijskihkompanijauperioduod5godinakojujesprovela kompanijaMcKinseypokazaladajeu90sluajevapronaenoukupno150 sluajevaznaajnihfinansijskihporemeajakaoidaoko36%menadera nerazumeupotpunostirizik Svetomoebitipogubnozapreduzee,jerkompanijekojeneuspevajuda poboljajuproceseupravljanjarizikomimajuproblemasadrugomvrstom rizikaneoekivaniminekadvrloozbiljnimfinansijskimgubicima Riziksemoesmanjititakodasepreduzmupreventivneakcijeipoveaju mereopreza,izdvojesefondovizaplaanjegubitakailiserizikprebacina nekogdrugog,naprimer,naosiguravajuadrutva Rizik je instrument anticipativnog kriznog menadmenta kojim se tei poveanjusigurnosti Upravljanjerizikomseostvarujepomouanalizerizika(identifikacijai vrednovanjerizi-ka),merazapoveanjesigurnosti(smanjenjeiizbegavanjerizika,savladavanjerizikaiulaenjaurizik),nadzoranadrizicima (izgradnjainformacionogsistemaprilagoenogrizicima)

59
Analizomrizikasespoznajuivrednujurizicizaciljeveiaktivnostipreduzea Uobiajenoserazlikujumaterijalniinematerijalnirizici:materijalnise odnose na opasnost od gubitaka, a nematerijalni na neizvesnost hoe li zbognekogdogaajanastupitidobiciiligubici Merama poveanja sigurnosti ovladava se opisanim rizicima ili se oni umanjuju Nadzornadrizicimatrajnajeaktivnostzatotoseoniuvremenumenjaju, nastajuinestaju,apromenjivajeinjihovauestalosttevisinatete Svrha upravljanja rizicima je poveanje transparentnosti rizika radi olakanjaprocesaupravljanjaiodluivanja Upravljanjerizikomomoguavajasnijipogledubudunostipotencijalne ishode, otvara nove vidike menadmentu, procenjuje ciljeve i strategije menadmenta Upravljanjerizicimavanojezacelinupreduzea,onostvarastrategijsku prednostpredkonkurencijomOnonenadomeujeprocesposlovnog upravljanja,vegainitransparentnijimiefikasnijim PostojinekolikoosnovnihvrstarizikaPrvijetrinirizikkojiseodnosina uticaje kretanja cena na tritima, poput vrednosti akcija, kursnih lista, kamata ili cena nekretnina Ope-rativni rizik je izloenost gubicima zbog neadekvatnihinternihprocesaisistema,kaoispoljnihdogaajaRizik poslovnogobimaodnosisenapromeneuponudiitranjiiliukonkurenciji,aizraenjekrozpromenedobiti Zauspenosprovoenjestrategijeupravljanjarizicimaneophodnojedaje topme-nadmentsvestandajeanalizamoguihgubitakajednakobitna kaoianalizadobitakakojisledeiznekeodlukeNijedanmenadmentne moeupotpunostieliminisatirizik,alimoeznatnoublaitiuticajrizikai neugodnihiznenaenja Zauspenoupravljanjerizikompotrebnojeosiguratisledeaetiri elementa: Sposobni zaposleni menaderi zadueni za upravljanje rizikom, kao i menaderiposlovnihjedinicamorajuimatiintelektualnusnaguda savetujumenadere,idaosigurajudaseusvakoodluivanjeunese element procene rizika i analize povraaja u odnosu na rizik Na mesto menaderazaduenogzaupravljanjerizikompotrebnojepostavitisnanu osobukojaneposrednoizvetavatopmenadment,inalaziseuistojravni samenaderimadrugihposlovnihjedinica

60
Podela zaduenjakompanijemorajurazdvojitizaposlenekojiodreuju pravilaodnosapremarizikuinadziruusklaenostposlovanjasatimpolitikamaodonihkojineposrednoupravljajurizikomProdajnoosobljekojeje motivisanojedinozaradom,naprimer,nesmebitiukljuenouodreivanje nivoasklonostikompanijepremariziku Jasna pojedinana zaduenja funkcija upravljanja rizikom zahteva jasan opis poslova, kao to su postavljanje, identifikacija i kontrolisanje pravilaodnosapremarizikuPovezanostiodgovornostitakoemorajubiti definisane,posebnoizmeufunkcijaupravljanjarizikomiposlovnih jedinica Odgovornostiupravljanjerizikomnanivoufirmenerazreujeposlovne jedinice odgovornosti prema rizicima koje prihvataju Poslovne jedinice najbolje razumeju svoje rizike i predstavljaju prvu liniju odbrane protiv neracionalnogprihvatanjarizika

Krizni menadment

62
Krizni menadment
Opasnostiudananjemsvetubiznisamogudoikakoizunutranjeg,tako iizspoljanjegokruenjaNemadanaadaseneujuizrazi:propadanje, trajkovi, nesree, vremenske nepogode Svi ovi pojmovi imaju jednu zajednikustvar,atoje,daukolikosenavremenepredvide,inedoekaju sespremni,dolazidokrize Preduzeekojejepogoeno,ukolikonemajasnoizdefinisaneprocesei procedure,trpinesaglediveposledice,akriznasituacijaprerastau katastrofu Kriznimenadmentjesistematskopredvianjeipripremazaunutranjei spoljne pro-bleme koji mogu ozbiljno ugroziti organizacionu uspenost, reputaciju,profitabilnostiliopstanak Kriznimenadmentpostajesvevanijepodrujemenadmenta,anajee jepovezansastrategijskimmenadmentomisistemomkontrole Usavremenojeriposlovanjapreduzeesesusreesatrikljunadeavanja: opasnost, kriza i katastrofa Preduzee koje ima razraene procedure u sluaju krize, obino poinjeborbu sa njom jo kada je ona u stanju nastajanja,takodaretkokadadoedokatastrofePreduzeakojanemaju nikakve procedure, ne primeuju opasnost, pa zato reaguju tek kada se nauusituacijikrizeisobziromnatodasunespremna,vrloestonastupa katastrofa Najvanije u kriznim situacijama je da se odri poslovni kontinuitet preduzeaTozahtevajuioekujusvi,kupci,dobavljai,zaposleni,nadleni organiidrutvoucelini Uobiajenoponaanjemenaderaivlasnikafirmiimnetokrenenaopako jeuglavnomistoPrvosereutrokoviautomobilaireprezentacije,zatim seprelazinatelefonskeraune,aondasekreeukriznureorganizaciju firme Obino se ne radi o promiljenom ponaanju koje bi krenulo od analize stanjaiuzroka,veseveinomrezoviodnosenaposledice Krizanijenetotosepojavljujeodjednom,veserazvijavremenom,iako ljudimatotakoneizgledasvedokihnepogodisvomsnagom ZatojeprvaneophodnastvardamenaderiuvekbuduspremnizakrizuNe moratobitiglobalnakrizakaodanas,ukojojpropadajuinajveiposlovni

63
giganti Dovoljan je jedan mali cenovni rat sa mesta sa kojeg preduzee nabavljasvojesirovineiliuvoziproizvodepadasvekrenenaopako Pravopitanjekojesepostavljautrenutcimakrizejestekojetrokove smanjiti, a koje sre-zati u korenu Jedna od prvih stvari koje menaderi gledajudaredukujuutrokovnomsmislujestebudetzaedukaciju zaposlenihTasredstvasenekakonajlakesmanjujuitopeukoristnekih drugih,korisnihtrokovakojisupotrebni OvakvastrategijajepotpunoneloginaObrazovani,spremnii kvalitetnizaposlenilakeesenositisakriznimsituacijama,boljee reagovati, donosie odluke koje e pomoi firmi da prebrodi crne dane Edukovaniljudipomaupreduzeudaseizvueizkriznihsituacija Najboljipristupureavanjukrizejestetzvanalitikipristupkojiena osnovukrutihinjenicaiparametaraposlovanjapokazatigdenovac odlazi neproduktivno, kako zakrpiti rupe i spasiti situaciju Ovu analizu mogunapravitisamoljudikojipoznajuposao,tojestzaposlenikojisetime bavesvakodnevnoOsimtonatajnainmenadmentizvlaifirmuizkrize, aljeivrlovanuporukuzaposlenima,atojedajespremandaseosloni nanjihutekimvremenimaidaimpruimogunostdapokauznanjei kreativnostkakobispasilifirmuisvojposaoUspenoupravljanjeukriznim situacijama homogenizuje preduzee i razvija lojalnost zaposlenih bolje odbilokakvogteambuildingaTakoe,poveavasesamopouzdanje zaposlenihusvojevetineiznanja,takodakadkrizaproeonimoguda radeneuporedivoboljeikvalitetnijenegopre Uspenoupravljanjekrizomukljuujenekolikokoraka: 1sprovoenjeocenekrize(crisisaudit),odnosnoosiguranjesistematskog nainaistraivanjapotencijalnihproblemaislabosti; 2formulisanjeplanovakojipredviajuaktivnostiusluajudanetokrene naopako; 3kreiranjekriznihtimovakojitrebajudaspreavajuireavajukrize odnosnodadelo-tvornoupravljajukrizama; 4stalnousavravanjekriznihtimovaistvaranjeoseajanjihovevanosti Uspenoupravljanjekrizomirazvojdobrihprogramazanjihovospreavanje i brzo reavanje je najbolji nain da se prevaziu dve najvanije greke menadmentauodnosunakrizu: 1ignorisanjeranihupozoravajuihsignalakrizei 2negiranjepostojanjaproblema Specijalistiimenadmentusmerennaupravljanjekrizomosiguravajuda sekrizepredvideiizbegnuproaktivnimdelovanjem,aondakadatonije mogue,danjihovinegativniefektibudutomanji

64
Danas, u cilju ispunjenja zahteva i zadovoljavanja sve veih tenji za sigurnou u irem smislu (ekonomska, bezbedonosna, zdravstvena i sl) nameunarodnojposlovnojsceni,preventivaodopasnostiidelovanjeu sluajukrize,suprerasleustandarde Tistandardipodrazumevajudasvakaorganizacijamoradaispunisledee zahteve: 1Programukojemsujasnodefinisanesledeestavke: Politika,vizija,misija,organizacija Ciljilitaseelipostiiprogramom Planiprocedureprograma Jasnoodreenazaduenja,pravaiobavezekaoiuputstvakakopostupiti usluajukrize Potrebneresurse Kontrolnetake 2Kriznitimiliosobekojesuzaduenedaprateidelujuusluajukrizne situacije 3 Kriznu upravu koja prati, nadograuje i razvija sistem prema zadatoj politici 4Svakodnevnopreispitivanjeiocenjivanjeprograma 5Programusklaensavaeimzakonimaipropisima 6Ocenjivanje,merenje,analizuipraenjeopasnosti 7Opasnostikojeseispitujumorajudasadreminimum: Analizuopasnostikojedolazeodprirodnihpojava Analizuopasnostikojesuizazvaneljudskimfaktorom,namerneilisluajne 8Preciznaanalizaposledica 9Metodzasaniranjeposledica 10Metodposlovnogkontinuiteta Obavezaorganizacijejedaimasledeeplanovedelovanja: Stratekiplanusluajukrizeipojaveopasnosti Planzaproceduredelovanjausluajukrize Planzaspreavanjeiumanjenjekrizeitetnogdogaaja

65
Planzapreuzimanjekontroleusluajukrize Planposlovnogkontinuitetailiosiguranjedaeorganizacijanastavitida delujeutokuiposlekrize Do krize preduzea ne mora doi samo zbog poremeaja u eksternom okruenjuMnogekompanijesupropadalenajveimdelomusled svojihinternihproblemaMeuinterneuzrokekrizepreduzeanajeese svrstavaju:nizaknivoproduktivnosti,visokitrokoviproizvodnjeivisoke ceneproizvoda,nedostatakfinansijskekontrole,nedostatakobrtnih sredstava,hroninanelikvidnost,visokastopanenaplaenihpotraivanja, nekvalitetanmarketingiprodaja,visokazaduenostfirme,kaoinekvalitetanmenadmentfirmeIsamivlasnicipreduzeaestosuuzrokkriznih situacija:prevelikeambicije,eljazabrzimrazvojem,irenjekapacitetai poslovnihdelatnostiurazliiteoblastiprivrede,kupovinadrugihpreduzea saloimposlovanjemsamosunekiodrazloganastankakriznihsituacija Ukriznojsituacijimenadmentimanaraspolaganjuviemoguihmodela transformacijeorganizacijekaonainaizlaskaizkrizeTosumodelikojise koristeuitavomsvetuKojiemodelbitiizabranzavisioduzroka,karaktera i obima krize Da li e to biti parcijalni ili sveobuhvatni modeli koji znae radikalnu strategiju zaokreta i duboke transformacione promene, zavisiiskljuivoodobimakrizekojajezahvatilaorganizaciju Najei poznati modeli su: reorganizacija preduzea ili promena organizacionestrukture,downsizingilismanjenjeveliineorganizacije,razliiti modelirevitalizacijeiliozdravljenjakompanije,ivrloestokorienmodel -restrukturiranjeorganizacijekojipredstavljanainkompleksnogzaokreta iizlaskaizkrize Unastavkuebitipredstavljenadvanajkarakteristinijamodela: downsizingirestruktu-riranje

Downsizing
Downsizingjevrstatransformacijeorganizacijekojaidenasmanjenje poslovnih aktivnosti preduzea, naputanje odreenih aktivnosti, suavanjeasortimanaproizvoda,zatvaranjepojedinihpogonaismanjenje brojazaposlenih Prvi cilj ovakve strategije je direktno smanjenje trokova kroz eliminaciju nekonkurentnih proizvoda, ukljuujui i smanjenje trokova za plate otputenih radnika Strategija sma-njenja broja zaposlenih moe dovesti idonegativnihefekatapogotovozaonekojiostajuupreduzeu,jerseod njihoekujedasvojimradomnadoknaderadbivihzaposlenih,toesto dovodidopoveanjaintenzitetaiobimaradaiproduenjaradnog vremena

66
Restrukturiranje
Restrukturiranje organizacije je model koji obuhvata znatno iri spektar mera kako bi dolo do podizanja unutranje sposobnosti organizacije i njenetrinekonkurentnosti To mogu biti sledee mere: zatvaranje ili prodaja neprofitabilnih delova preduzea(redukovanjeimovine),kontrolairedukcijasvihtrokova,vrsta finansijskakontrola,smanje-njebrojaradnika,preseljenjenekih proizvodnihlinijanajeftinijelokacije,reorganizacijaorganizacione strukture,restrukturiranjedugovaisl Pored ovih defanzivnih strategija postoji i itav niz ofanzivnih strategija za unapreenje poslovanja kao to su: ouvanje i razvoj zdravog jezgra kompanije, dodatno investiranje u razvoj i nove proizvode, angaovanje novog menadmenta, fokusiranje na odreene proizvode i nova trita, unapreenjeprodaje,udruivanjesadrugimkompanijama Restrukturiranjepreduzeaseestoprimenjujenesamoukriznim situacijama ve i za poveanje trine vrednosti preduzea Investicione kompanijeilifondovikupujupreduzeaijatrinavrednostnijevisokau tomtrenutku,vrenjihovorestrukturira-njeradipoveanjanjihove vrednostiizatimnaberziprodajutopreduzeepraveinatajnainprofit Postojivievrstarestrukturiranja:restrukturiranjeposlovnogportfolia, organizacionorestrukturiranje,finansijskorestrukturiranjeFinansijsko restrukturiranje najuspenije dovodi do izlaska iz krize i najveeg poboljanjauinkapreduzea

Upravljanje kvalitetom

68
Upravljanje kvalitetom
Konkurentnost kompanije na svetskom tritu odreena je kvalitetom procesaunutarnjesameKvalitetproizvodajeeljaiciljsvakoguspenog trinoorijentisanogposlovnogsistemaKvalitetoznaavanastojanjeda sestvariuradedobroprviisvakisledeiput Upravljanjekvalitetomjesistematianproceskojimsegarantujedaese organizovaneaktivnostiodvijationakokakojeplaniranoTojedisciplina upravljanjakojasebavispreavanjempojaveproblema,kaoikontrolom, ime se osigurava preventiva Upravljanje kvalitetom je efikasan alat za reavanjesvihzahtevakvalitetaiuspostavljanjemoderneiinovativne kompanije Ono predstavlja skup aktivnosti i akcija kojima se utie na kvalitetproizvoda,radaiorganizovanja Obimproizvodnjeicenauprolostisupredstavljalikritinefaktoreuspeha kompanijeUdananjevremezahtevizainovacijskimvetinama, jedinstvenosti, sposobnosti uenja, dobro osmiljenim proizvodima ili uslunim programima, fleksibilno prilagoavanje promenjivim trinim uslovima i zahtevima klijenata predstavljaju najvee zahteve standarda kvalitetazamodernukompaniju Uvoenjemsistemaupravljanjakvalitetomuorganizacijidolazido: kontinuiranogstalnogpoboljanja,poveanjakonkurentnosti,poveanja efikasnostiiprofitabilnosti,jasnihprocedura,minimiziranjagreaka, smanjenja vremena proizvodnje, bolje motivacije, bolje komunikacije i informisanosti, poveanja imida, sigurnosti i pouzdanosti proizvoda ili usluga,doboljegupravljanjaljudskimpotencijalimaidousmerenostina kupce Kupacjetajkojiodreujekvalitet,aneproizvoaZaocenukvaliteta neophodnojepoznavatipotrebekorisnikaOrijentacijanakupcaukazuje dajekonceptkvalitetamarketinkizasnovan

Menadment totalnog kvaliteta - TQM


TQM-menadmenttotalnogkvalitetapredstavljaposlednjiprimenjeninivouupravljanjukvalitetomTQMpristupjenaaoprimenukakou proizvodnji,takoiupruanjuuslugaPristupobuhvataunapreenje funkcionisanjaorganizacije,radaisvakogpojedinca PostojemnogobrojnaznaenjapojmaTQMOpisujugakaonovufilozofiju, kulturu,pristup,religijuTQMjemenadmentpristupzapostizanjei zvrsnostiorganizacijeinjenihrezultata

69
Upravljanjetotalnimkvalitetomjesistemskipristupupravljanjukojiimaza ciljdakontinuiranounapreujevrednostzakupcaprojektovanjemi stalnim razvijanjem organizacionih procesa Stalno poboljanje i unapreenjeseodnosinaproizvode,uslugeiorganizacionesisteme kojimaseostvarujepoboljanavrednostzakupceInovacijetehnologije, proizvoda,procesaiorganizacije,predstavljajudeoovogstratekog konceptaiorijentacijeisavremeneorganizacijekapoboljanjuiinovacijamausvimaspektimanjenogdelovanjaTakvaorganizacijateistalnim promenamaususretnovimzahtevimakupaca,kreiranjunovihpotrebai poboljanihvrednostinamenjenihkupcima TQMpredstavljafilozofijupremakojojseteiformiranjuorganizacijeuijoj osnovisukontinualnaunapreenjaOrganizacijajeupotpunosti orijentisananazahtevekupacaCiljTQM-ajeukljuivanjesvihzaposlenih uorganizacijuisistemunapreenjakvalitetaOnpredstavljanainivota organizacijekoja:uvodistalnapoboljanjapokazateljaposlovanjanasvim nivoimaiusvimaktivnostima,kreiraodgovarajueokruenjekroztimski rad, poverenje i potovanje, pristupa sistemski, dosledno i organizovano procesima,primenjujekvantitativnemetodeianalitiketehnike,uz potpunuprimenuznanjaiiskustvauunapreenjuprocesa TQMpredstavljametoddefinisanjaproblema,odreivanjauzroka problema,preduzimanjaodgovarajuihakcija,proveruefikasnostiakcija, standardizacijureenjaidaljegrazvojaprocesa To je metod koji obuhvata: spoznavanje potreba i oekivanja kupaca, angaovanjeorganizacijeucelini,analizusvihtrokovakojiseodnosena kvalitet, stavljanje prioriteta na kvalitet u odnosu na kontrolu (ispravno uraditi prvi put), razvoj pristupa i procedura koje podravaju kvalitet i usavravanje Vananaelamenadmentatotalnogkvalitetasu: raditipremapostojeimpravilima, svakiproblempredstavljanovumogunostzaunapreenjeiuenje, dobitiinformacijukadajenajpotrebnija, prikupitiirazmatratiinjenice, pridravatiseplana, eliminisatirasipanja, potovatipravilai vritiraspodeluzadataka Totalnikvalitetjenajboljimenadmentpristupzaistovremenooduevljenje kupca,restrukturiranjeorganizacije,snienjetrokova,poveanje produktivnostiiprofitaidugoroanodrivirazvojorganizacije

70
OsnovniprincipiprimeneTQM-asu: 1 Potroai definiu eljeni kvalitet proizvoda ili usluga, to predstavlja poetnutakuuimplementacijiTQMpristupa 2Viimenaderisuupotpunostiodgovornizastrategijukompanije, vrednostkompanijeipostojeuorganizacionukulturu,kaoinjihovu povezanostsasveukupnimkvalitetom 3Kvalitetprvenstvenozavisioddizajnasistemaiizvravanjaprocesapo najviimstandardima 4OsnovaTQMfilozofijejetenjazaneprekidnimusavravanjemi kontinualnimpoveavanjemstandarda 5 Liderska pozicija u kvalitetu na tritu se postie samo ukoliko menadmentjasnodefinieciljevekompanije 6 Neophodno je potpuno razumevanje kljunog procesa poslovanja i donoenjeodlukakojesuzasnovanenainjenicama 7 Primenom odgovarajue edukacije u vidu obuke, svi zaposleni se ukljuujuuprocesunapreenjakvaliteta 8Kljunidelovisistemakvalitetaobuhvatajuprocesstvaranjakvalitetai prevencijupojavegreakainepravilnosti 9 Primenom unapreenja dolazi se do skraenja vremena trajanja svih procesa 10Pravilnomkomunikacijomsedobavljaikompanijeukljuujuui spunjenjeciljevakvaliteta

Alati i tehnike kvaliteta


Upotrebaalataitehnikakvalitetasluizauoavanjefaktorakojiutiuna krajnjikvalitetproizvodaiuslugaidasedelovanjemnatefaktoreobezbedi kvalitetAlatiitehnikepredstavljajumehanizmekojiseprimenjujudabise odulaznihveliinastvorileizlazne Najpoznatijiinajeeprimenjivanialatisu: Kontrolne liste uformitabelailiuvidulistepitanjaUkazujunaglavne elementeprocesanakojetrebaobratitipanju Dijagram toka je alat za analizu procesa i veza u okviru sistemaTo je

71
grafiki prikaz itavog procesa toka simbolima, pri emu je vano da se obuhvatesveaktivnostiinjihoveulazneiizlazneveliine Pareto dijagram je alat koji slui za odreivanje prioriteta prilikom reavanja problema Upotrebljava se kada je uzrok nekog problema viestruk pa je potrebno odrediti gde e primenjena poboljanja imati najveiefekatPoznatojepravilo80%-20%:reavanjem20%najvanijih problemamoesepostii80%planiranogpoboljanja Dijagram uzroka i posledicajealatzautvrivanjevezeizmeu karakteristikaentitetaifaktorakojinanjuutiuKoristisekadana rezultatnekogprocesautieviefaktoraizmeukojihsemoguuspostaviti uzrono-posledineveze Dijagram rasipanjasluizautvrivanjestepenakorelacijeizmeudve promenjive Histogramjealatkojipomaedasebrzouoitipraspodelezauzorkekoji sadrevelikibrojpodataka Kontrolne karte sluezastatistikoupravljanjeprocesomTosugraficiu kojimaseprikazujeponaanjeprocesauvremenuisluezaocenjivanjeda liseprocesodvijanazadovoljavajuinain Analiza dobit-trokovijeuporednaanalizaraznihalternativanaprojektuusmisluprocenemerljivihinemerljivihtrokovasajedne,idobitisa drugestrane Benchmarkingpredstavljametodukojomsetekueiliplanirane aktivnostinaprojektuporedesadrugimprojektimauciljugenerisanja idejazapoboljanjekvalitetailiuspostavljanjastandardapremakojimbise meriouinaknaprojektu Projekat eksperimenta je analitika metoda kojom se, za neki proces, utvrujekojepromenjiveimajunajveiuticajnadinamikeveliine Poredalatakvalitetapostojeidruge,kompleksnijetehnikekvaliteta: SPC-Statistikoupravljanjeprocesom FMEA-analizatipaiuticajagreaka QFD - sistem za prevoenje zahteva kupaca u odgovarajue zahteve preduzeanasvimnivoimakojiukljuujurazvoj,projektovanje, proizvodnju,distribuciju,instalaciju,marketing,prodajuiusluge PDCA ciklus-predstavljaiterativnialgoritamzapoboljanjeprocesaIma etirifaze:fazaplaniranja(P),fazaprimene(D),fazaprovere(C),fazapune primene(A)

Upravljanje kvalitetom prema standardima ISO 9000


Najvei broj zemalja irom sveta danas primenjuje sistem upravljanja kvalitetomnabazimeunarodnihstandardaISO9000Upitanjusu standardikojejepripremilaTehnikakomisijaTC176Meunarodne

72
organizacijezastandardizaciju(ISO)kojaokupljaorganizacijezastandardizaciju iz itavog sveta Kod nas su ovi standardi prihvaeni kao JUS ISO 9000 ImplementacijaserijestandardaISO9000jeufunkcijipostizanjaboljihposlovnihrezultataikonkurentnognastupanatrituStandardinepropisuju kakotrebadaradisvakopojedinanopreduzee,veukazujunaosnovne principeistavarajuodgovarajuuosno-vuzapoboljanjekvaliteta ISO 9000 i ISO 14000 grupe su meu najpoznatijim i najuspenijim ISO standardima ISO 9000 je postao meunarodni standard za zahteve u oblasti kvaliteta to se tiebusiness to business poslovanja, dok je ISO 14000 zaduen zapomoorganizacijamadatojeviemogueispunezahteveouvanja prirodneokoline ISO9000sekoristizaupravljanjekvalitetomToznaidapreduzee trebadapoveazadovoljstvokupcaispunjavanjemnjegovihzahteva,kaoi zahtevaodgovarajuihpropisaTakoe,onotrebadapoboljasvojuinak potompogledu ISO14000sekoristiuglavnomzaupravljanjeprirodnomokolinomDrugim reima,firmatrebadasvedenaminimumtetnadejstvanaokolinu, prouzrokovananjenimaktivno-stima,ikonstantnodaradinapoboljanju svoguinkatosenavedenogtie TripoznatastandardaISO9001,ISO9002iISO9003suintegrisaniujedan novi:ISO9001:2000Ovajstandardprecizirazahtevezasistemupravljanja kvalitetomzabilokojuorganizacijukojojjepotrebnodadokaesvojusposobnostdaobezbeujekonstantnosnabdevanjekupacaproizvodimakoji ispunjavajunjihovezahtevekaoizahteveodgovarajuihpropisaikojatei kapoveanjuzadovoljstvakupacaISO9001:2000sekoristizasertifikaciju/ registracijuiugovornesvrheodstranekompanijakojetraepriznanjeza njihovsistemupravljanjakvalitetom Najveavrednostsedobijakadasekoristicelagrupastandardauintegrisanom smislu Preporuuje se da, polazei od ISO 9000:2000, preduzee usvojiISO9001:2000dabipostigloprvistepenuspehaPostupciopisani uISO9004:2000moguondadabudusprovedenisanameromdasistem upravljanjakvalitetombudeefektivnijiupostizanjuposlovnihciljeva Ostali,specifinistandardiuGrupiISO9000su:

73
ISO10006zaupravljanjeprojektom ISO10007zaupravljanjekonfiguracijom ISO10012zasistememerenja ISO10013zadokumentaciju ISO/TR10014zaupravljanjeekonomijomkvaliteta ISO10015zaobuku ISO/TS16949zasamohodnenabavljae ISO19011zakontrolu Mnogesekompanijeidanasbavekvalitetomnanaindasektorinadzora kvalitetapro-veravaju,ispitujuzavreneproizvodeilinjihoveuzorkeToje pogreanpristupjerznaidajesamojedanodsekodgovoranzakvalitet proizvodaDostajekompanijapokualosamostalnodareipitanjeiodredi vlastitustrategijukvaliteta,alijevelikibrojnjihzbogneiskustvau upravljanjukvalitetomodabralopogreanputipostiglovisoketrokoveuz skromneilinikakverezultate One firme koje su uspele da poboljaju konkurentnost primenom menadmentatotalnogkvaliteta,uspelesutozbogaktivnogueasvih menadera, intenzivnog treninga svojih zaposlenih, timskog pristupa reavanjutekoa,dugoroneposlovnekoncepcijeusmerenenakvalitet, primenjenihkvantitativnihmetodastatistikeanalizeteusmerenouna kupceinjihovepotrebe

Upravljanje informacionim sistemima

75
Upravljanje informacionim sistemima
Podrujeinformacionihtehnologijapostajesveznaajnijezauspeno funkcionisanje preduzea Najvei deo aktivnosti upravljanja podrazumevaprikupljanje,obraduiprenosinformacijaUoblastiinformacionih tehnologijanalazesesledeielementi: informacionihardverisoftver, primenjeniinformacionisistem, vezasafizikimprocesima, sistemizapodrkuodluivanjui informacionisistemposlovanja Ovetehnologijedanasnudenovemogunostikreativneobradeinformacijakojesukorisnezamenaderskoodluivanje

Informacioni sistem i menadment


Sveupravljake,menaderskefunkcije(planiranje,organizovanje,voenje ikontrola)za-snivajusenaprotokuinformacijaunutarivanorganizacije Samonaosnovutanihipravovremenihinformacijamogueje reagovanjenapotencijalneproblemeAkomenaderineposeduju najnovije informacije, njihov rad moda nee dati rezultate ali e puno kotati Informacioni sistemi omoguavaju menaderima kontrolu obavljanja posla Informacioni sistemi na svim nivoima pruaju informacije koje omoguavajuefikasnostoperacijaMIS,ManagementInformationSystem omoguavaefikasnijeplaniranje,odluivanjeikontrolu

Informacije
Informacijezamenaderepredstavljajuvrednustavku,odnosno, imovinu kojom treba paljivo upravljati i koju treba zatititi Podatak su sirovi,neobraenibrojeviiinjeniceObradom,organizovanjemianalizom podatakanastajuinformacije Primljeneinformacijeseocenjujunaosnovu4faktoraito: kvalitetinformacija, pravovremenostinformacija,

76
koliinainformacijai znaajinformacijazaupravljanje tojeinformacijapreciznija,tojenjenkvalitetbolji,paseimenaderiuprocesuodluivanjalakemoguoslonitinatakvuinformacijutojekvalitet informacijabolji,tojeinjenacenaveaDabikontrolabilaefikasna, korektivnemeremorajubitipreduzetenavremeToznaidainformacije moraju da budu blagovremene da bi se odgovarajua akcija mogla pravovremenopreduzetiOdlukekojesuprecizneipravovremenese uglavnomnedonoseakoseneposedujedovoljnoinformacijaAkosedobijeprevieinformacijamoesedesitidanastanuprevidiidasenekevane informacije ne iskoristeTakoe, informacije moraju biti odgovarajue za menadera,odnosnomorajubitiuskladusanjegovomodgovornoui zadatkom

Informacioni sistem za upravljanje


Sistemi za podrku upravljanju i odluivanju odnosno MIS stavljaju menadmentunaraspolaganjeprecizneipravovremeneinformacije kojima se proces donoenja odluka unapreuje i omoguava efikasno planiranjeikontrola OrganizacijesuuvekimalenekuvrstusistemaposlovnihinformacijaIpak, teksapojavomkompjuterapomoukojihjevelikekoliinepodatakabilo mogueobraditiiuvati,MISjepostaoformalniproces

Informacije po nivoima upravljanja


Razliiteinformacijesupotrebnezarazliitenivoeupravljanjaizarazliite nivoeodgo-vornostiTakoda: operativnakontrolazahtevadetaljneiprecizneinformacije, srednjinivoupravljanjatrebainformacijeotekuimibuduim rezultatimatima,aza najviinivoupravljanjapotrebnesuinformacijezastratekoplaniranjei kontrolu Glavnirukovodilacinformacija-ChiefinformationofficerCIOpredstavlja ljudskuvezuizmeutopmenadmentaiinformacionogsistemaOnje osobakojasebaviplanira-njemirazvojemkreativnihiinovativnihnaina kakobisezadovoljilesveveepotrebemenaderazainformacijama

Upravljanje ljudskim resursima

78
Upravljanje ljudskim resursima
Ljudski resursi su ne samo najvaniji ve i najraznovrsniji resursi kojima preduzeeraspolaeOniestomogudanadoknadeinedostatakostalih resursaToznaida,akopreduzeeraspolaedobrimljudskimresursima, onoeimatiideje,tehnologijuikapitalBezovihresursaostaliresursinee imatiodgovarajuuvrednost Upravljanjeljudskimresursimaimaizuzetnovelikiznaajkakozaefikasno poslovanje,takoizabuduirazvojpreduzeaUskladusatimupravljanje ljudskimresursimatrebadapruiodgovorenasledeapitanja: kakvisuzaposlenipotrebnipreduzeuuskladusasavremenim tendencijamarazvoja, kakoobezbeditipotrebneljudskeresurse, kakomotivisatiistimulisatizaposlenezaefikasnoiefektivnoostvarivanje ciljevapreduzeai kako reavati vikove zaposlenih koji se javljaju primenom novih tehnologijaisavremenogmenadmenta Premanekimautorimafilozofijaupravljanjaljudskimresursimazasnivase nasledeimprincipima: Ljudskiresursjenajznaajnijikapitalpreduzea,auspeanmenaderje kljunjegovoguspeha; Preduzee e najverovatnije uspeno poslovati ukoliko su njegova kadrovska politika i procedure tesno povezane sa ciljevima i stratekim planovimapreduzea; Napostizanjeuspehapreduzeanajveiuticajimaorganizacionakultura izkojeproistiuvrednosti,klimaiponaanjemenadera; Potreban je stalan napor da bi se postigla integralnost svih lanova preduzea,daradesaoseajemdaesvakipojedinacnajbolje ostvariti sopstvene interese ako svoje napore usmerava ka ostvarivanju ciljevapreduzea

Osnovne tendencije upravljanja ljudskim resursima


Imajuiuviduznaajljudskihresursausavremenomposlovanjupreduzea, u svetu su razvijeni brojni modeli upravljanja ljudskim resursima Prema uvenomautoruPiteruDrajveruimamosledeemodeleupravljanja ljudskimresursimakojiesekoristiitiubudunosti: administrativnimodel, zakonskimodel,

79
finansijskimodel, humanistikimodeli bihejvioristikimodel Administrativnimodelpredviaulogukadrovauizvravanjuposlovavezanihzaadministriranje,usklaivanjesazakonom,rutinskeposloveuvezisa zapoljavanjemisl Zakonskimodelzasnivasenakorienjuiprimenizakonskihpropisau poslovanjupreduzeaOekujesedaeseovajmodelubudunostimanje primenjivatiimajuiuvidujaanjemoisindikata,manjibrojproblemau domenuradnihodnosaimesesmanjujeulogazakonskogmodela Finansijski model bie aktuelan i u budunosti, s obzirom da domaa i meunarodnakonkurencijaintenzivirapotrebuzapoveanjem produktivnosti,atimeismanjenjetrokovaljudskihresursa Menaderskimodelorijentisanjenaostvarivanjeprofitaiefikasnosti poslovanjapreduzeanabazirazvojaosnovnihvetinazakadrovsku funkcijukodlinijskihmenadera Humanistikimodelpolaziodinjenicedakadrovskafunkcijaimazadatak darazvijaipodstieljudskevrednostiuorganizacijama Bihejvioristikimodelpredstavljaprimenubihejvioristikihnaukakaoto su:psihologijaiorganizacionoponaanjekojiujednoiineosnovnu aktivnostkadrovskefunkcije Najznaajnijeaktivnostiupravljanjaljudskimresursimasu:

1.Planiranje kadrova
Planiranje kadrova je najznaajnija komponenta ne samo u upravljanju ljudskimresursimaveiuplaniranjuposlovanjapreduzeauceliniDanas sevelikapanjapoklanjastratekomplaniranjuljudskihresursakao sredstvuzadirektnopovezivanjeciljevaistrategijapreduzeasazadacima iprogramimaupravljanjaljudskimresursima Planiranjekadrovatrebadabudedugoronoimoradatiodgovornadva pitanja: Kakavjeprofilstrunjakapotrebanzapostizanjeciljevaorganizacije? Kako projektovati programe planiranja ljudskih resursa koji e se moi prilagoditinasvenepredvieneokolnostiodnosnopromene?

80
Stratekoplaniranjeljudskihresursausutinisesvodinasledeeelemente: analizaokoline, analizaciljevaistrategijepreduzea, internaanalizakadrovskihresursa, prognozabuduihpotrebazaljudskimresursimai definisanjeciljevairazvojstrategijeljudskihresursa

2. Regrutacija kadrova
Regrutovanjesepojavljujezbogkretanjakadrovaunutarsame organizacije kao npr premetanje zbog unapreenja ili u drugi deo preduzea, zbog odlaska u penziju, naputanja preduzea ili zbog rasta preduzeakadaimamopotrebuzanovimkadrovima Jednaodmetodazaidentifikacijukvalifikovanihkandidatakojaseesto koristi je sistem oglaavanja slobodnih radnih mesta u preduzeu Ovaj metod se ne koristi ukoliko se radi o unapreenju radnika, jer je isti ve odabran,iliakoseunapredznadaradnikasatakvimkvalifikacijamanema upreduzeuPoredovogmetodakoristeseidrugi,kaooglasiunovinama, naInternetu,obavetavanjetritaradaidrugihkojimogupomoiu izboruradnika,ukljuujuiiprofesionalneorganizacijekojesetimebave

3. Selekcija i izbor kadrova


Nakon procesa regrutacije kojim su identifikovani kandidati za odreeni posao sledi selekcija i izbor kadrova, koji treba da na sistematski nain omogue da se za odreeno vreme i za odreeno radno mesto izabere najbolji kandidat Sam proces selekcije i izbora kandidata ima nekoliko fazaPrvo,svakiodkandidatapopunjavaprijavukojatrebadasadridetaljnepodatkeonjemu(nprstepenobrazovanja,promenaradnihmesta, napredovanja i sl) Nakon toga slede intervjui sa kadrovskom slubom i menaderomSvrhaovefazejedaseizvridijagnosticiranjesposobnosti kandidataUtomsmisluseispitujeznanje,proveravajureference,utvruju psiholokeizdravstvenesposobnostiradnikakojineposrednouestvujuu izvravanjuodreenihkrucijalnihradnihprocesa Postojedvevrstaintervjua,ito: kontrolisani,ukomesekandidatuunapredpostavljajupripremljenapitanjai nekontrolisani, sa provokativnim pitanjima na koja kandidat daje due odgovore

81
Poredintervjuakaometodzaizborkandidatakoristiseitestiranjeijijecilj daseprikupeinformacijeosposobnostimaikarakteristikamakandidata Inae,samotestiranjeobavljakadrovskasluba,amenaderitrebadabudu upoznatisazakonskimpropisima,testovimakojisekoristeinainomtestiranjaPostojerazliitevrstetestova,priemuseuglavnomkoristesledee: testoviuspehailidosadanjihrezultata, testoviinteligencije, testovisklonosti, testovivetinei testovilinosti

4. Obuka za radno mesto


Ovafazaobuhvatadvepodfaze,ito: programprilagoavanjai trening Program prilagoavanja ili uvoenja radnika u posao treba da obezbedi dugoronuvezuizmeuradnikaipreduzeaidaomoguiradnikudase to pre uklopi u radno okruenje i da postane maksimalno koristan za preduzeeZbogtogajeneophodnodaseradnikdetaljnoupoznasaposlovnomirazvojnompolitikompreduzea,proizvodnjominainomfunkcionisanjaorganizacije,teritorijalnomrasprostranjenou,organizacionom emom,etikimvrednostimauorganizacijiidrugimelementima,kakobi stekaooptuslikuopreduzeuNakontoga,poinjeprogram upoznavanjasaradnimmestomOvderadniksaznajetamujeposao,ko mujenadreeni,sakimkomunicira,odnosnosveonotomuje neophodnodaefikasnoobavljazadatkenaradnommestu Nakon prilagoavanja dolazi trening To je neprekidan proces uenja, u komesejedannaspramdrugognalazemenaderiradnikCiljtreningaje da se radniku prui povratna informacija o tome kako radi i da se stvori dobarodnosizmeuradnikaimenadera

5. Ocenjivanje rada
Ocenjivanjeradnikavriseizvierazloga,aposebno: daseutvrdiosnovazaplatuodnosnopoviicu,unapreenje,premetanje, otputanje daseidentifikujupotrebezaobukomi

82
daseradnicimaomoguidaznajukolikosuuspeniuodnosunaonoto seodnjihoekuje U veim organizacijama uinak se meri jednom ili dva puta godinje Sutinaoceneuinkasvodisenauporeivanjestvarnoguinkanaradusa prethodnoutvrenimstandardimauinkaRezultatiocenedaju informacijeoslabostimaiprednostimapojedinihradnikaiomoguavaju preduzimanjemerazapoboljanje Zbogsveganavedenogoceneuinkasuvanesadvaaspekta:zaradnika jermudajupovratnuinformacijukakojeradio,kakonapredujeikakose razvijaitaonsammoedauradizauspenonapredovanjeizapreduzee radiproceneproduktivnosti,merenjarezultataiutvrivanjaukojojsemeri ostvarujuplaniraniciljevipreduzea

6. Nagraivanje zaposlenih
Zaradakojudobijazaposleniznaajnajenesamozanjegaveizanjegovu porodicuNjomsemerinjegovpoloajudrutvu,priznajenjegova vrednostiispunjavajumnogelinepotrebe Naknadaimavieciljeva,anajvanijisusledei: privuiljudeupreduzee, zadratikadrovei motivisatiljudedaradenajboljetomogu Na najniem nivou menadmenta plate menadera treba obezbediti u skladu sa platama koje daje konkurencija na tritu, da bi se privukli i zadralikvalitetniljudi Nasrednjemnivoumenadmentaplatemenaderasumanjezavisneod okruenja,avieodduineradnogstaa,iskustvaiprethodnopostignutih rezultata Navrednostradanajviegnivoamenadmentautiu(najvie)trifaktora: veliinapreduzea, prirodaprivrednegranei doprinosizvrnihmenaderauprocesudonoenjaodluka Bapoputradnika,imenaderiimajumogunostzastimulaciju,odnosno stimulativneisplatekaotosuudeouprofitu,dodataknauspenoobavljenposao,mogunostkupovineakcija

Upravljanje marketingom

84
Upravljanje marketingom
Procesupravljanjaumarketingupodrazumevaodvijanjeaktivnosti: analizetrita,analizeokruenja,analizekonkurencije,planiranja marketinga,definisanjamarketingstrategijeimarketingkontrolu

Analiza trita
Dabimarketingmenaderirazvijalimarketingstrategijeiupravljalinjima, onisemorajuusredsreditinanekolikomarketinkihzadatakaito: analizutrinihansiiogranienja, analizuunutranjihinilacaijakihislabihstranamarketingaipreduzea ucelinii izborciljnihtrita(kupaca) Podpojmomtrinaansailiprilikasmatrajuseizuzetnopogodnetrine okolnostizapreduzee,kojeonomoeiskoristitizarealizacijuodreenih ciljeva Trinom ansom mogu se smatrati sledee mogunosti: da preduzeezakljuinoviposao,prodaproizvodpodpovoljnim uslovima,modifikujepostojeiproizvoduskladusasofisticiranijimukusom potroaa,proiripotojeetrite(zajednikimulaganjemilinekimdrugim obli-komposlovnogpartnerstva)ilidiverzifikujedelatnostislMarekting menaderi moraju da znaju kako da prepoznaju povoljne trine anse i mogunosti Analizaunutranjihinilacapreduzeaobuhvataanalizu:ciljeva, finansijskihmogunosti,vetineupravljanja,snagaislabostiorganizacije, strukturetrokova,brojaistrukturezaposlenih Ciljnotriteinihomogenagrupakupacazakojupreduzeekreirai razvijamarketinkiprogramprilagoennjihovimpotrebamaipreferencijamaPrilikomizboraciljnogtrita,marketarimorajudaimajuuvidupotencijaliperiodiskoriavanja,kakobiocenilitrokovemarketinga,dobit kojaseoekujeiveliinuprodajekojasemoeostvaritiIzborciljnogtrita udirektnojjezavisnostiodraspoloivihfinansijskihsredstavai drugihresursaVeliinuibrojprisutnihkonkurenatatakoetreba imatiuviduMarketingmenaderimorajudadefiniuciljnotritekojee opsluivati

Analiza okruenja
Promeneitrendovikojisedeavajuuokruenjupredstavljajuglavniizvor

85
mogunosti i opasnosti na polju marketinga Zbog toga je za marketing menaderaodsutinskevanostidaprati,analiziraireagujenapromenei trendoveReokruenjeobuhvatamnotvofaktora,estou konfliktnojmeusobnojvezi,kojiponekadutiunasamopstanak kompanijeZatojeprvikorakuanaliziokruenjaidentifikacijaigrupisanje uticajanamakrookruenjeimikrookruenjeFaktoriokruenjakoje trebaanaliziratisu:politiko-zakonodavni,ekonomski,socio-kulturolokii tehnoloki Analiza makro okruenjaobuhvatatrendovekojisuvanuticajaorganizacionihaktivnostikompanijeMeuznaajnimfaktorimaijekretanjetreba pratitiianaliziratisu: a)Politiko-zakonodavnasredinaManifestujeseprekoraznihpolitikih odluka Vlade i politike drave Potreba za paljivim i kontinuiranim praenjempolitikeizakonodavnesredinesvodisenaprostoprepoznavanjeidejapolitikog,odnosnoposlovnogrizika b)EkonomskasredinaManifestujesepreko:veliinenacionalnogdohotka poglavistanovnika,uticajastopeinflacije,kamatnihstopa,obima proizvodnjeinivoaraspoloivezaradeVeinaovihfaktoradirektnoutie na:cenuproizvoda,trokoveiveliinutranjezaproizvodima c)Tehnolokasredinaimasnaanuticajnastrategijumarketinga Razvoj tehnologije utie na funkcionisanje marekting aktivnosti Znaaj tehnolokihpromenamorabitisagledan,nesamonanivoukompanijai korporacija,venanacionalnomnivou,jersestopaekonomskograsta direktnoodraavananivotehnolokograzvojaMarketinkiplanerimoraju daobratepanjunasledeeindikatore: brzinutehnolokihpromena,uoblastitelekomunikacijaielektronikesa direktnim uticajem na nain komunikacije, porodinih odnosa, kvaliteta ivljenja neogranieneinovacijskemogunosti,naglaeneuoblastima: elektronike,telekomunikacija,robotikei poveanaizdvajanjazaistraivanjauzemljamakaotosu:Japan,SADi zemljeEvropskeUnije Samarketinkogaspekta,uticajsvakeodovihoblastijeodpotencijalnog znaajazapreduzeeitraipaljivutehnolokukontrolu,dabiseosiguralo damogunostiiansekojesepojavenebuduignorisaneiproputene d)Socio-kulturolokasredinamanifestujesepreko:demografskih promenasredine(veliina,strukturaitrendpopulacije),osnovnihubeenja ljudiinjihovihshvatanja,stilaponaanja,sistemavrednosti,steenih

86
navikainjihovepromene,socijalizacijesaokolinom,ponaanjaprikupoviniitdOvojesveposledicapostojanjajakevezeizmeupopulacijeiekonomskograstaikaodrugo,veinapopulacijaseponaatakodaograniava potencijalneiprimarnezahteveZamarketinkoplaniranjevanoje razumevanje:veliine,strukture,kompozicijeitrendovapopulacije JedanodscenarijazaprocenuokruenjapremaJainuodvijaseunekoliko koraka: 1 Kod svakog kljunog faktora iz okruenja treba identifikovati pojavu trendovauiremsmislu 2 Definisati relevantne trendove, odnosno one koji su najznaajniji za kompaniju 3Izvritidetaljnuanalizuuticajaizabranihfaktoranasadanjeposlovanjei proizvodekompanije,itritanakojimajeprisutnaSvrhaoveanalizejeda senjomedefinieintenzitetdejstvaiprocenidalipredstavljamogunost/ ansuiliopasnost/ogranienje 4 Napraviti prognozu buduih trendova i izolovano simulirati njihovo ponaanje 5 Analizirati mogue efekte prognoziranih trendova na budua kretanja vezanazaproizvoditrite:a)podpretpostavkomdaorganizacijanitane preduzima,(b)podpretpostavkomdaorganizacijareagujenatrendove 6Procenitiimplikacijeprethodneanalizeuodnosunadonoenjestratekih odluka Jedanodproblemakojisejavljapriprouavanjuokruenjajeizbor trendovakojetrebapratitiianaliziratiPremaFKotleru,izbortrendovatrebavezatizaposlovnopodrujenakomekompanijaposlujeinjenu poslovnumisiju Blie odreivanje trendova vezuje se za potencijalno i sadanje trite, strategijeaktuelnihkonkurenata,noveuesnikenatritu,promeneu zakonskojregulativikojemoguuticatinaproizvodnju,marketingili medije,noveproizvode,trendoveipromeneukanalimadistribucije

Analiza konkurencije
Analizakonkurencijepodrazumevaorganizovaniefikasansistem prikupljanjainformacijaDoinformacijasedolazinarazliitenaineJedan odnainajeprikupljanjeinformacijaprekomarketinginformacionog sistemaPreprikupljanjainformacijapotrebnojedefinisati: priroduivrstupotrebnihinformacija, frekfencijuprikupljanjainformacijainainizvetavanja, odgovornostzaprikupljanjeinformacija,

87
metodeprikupljanjapodatakaiizvoreinformacijai analizuinformacijainaindistribuiranja Informacijesenajeeprikupljajuizsledeihpodruja: Finansije Stopalikvidnosti Profit Promet Fakturisaneinaplaenerealizacije Prihodpoinvesticijama Ljudski resursi Stunostzaposlenih Obrazovanje Iskustvo Stilponaanja Umenostpregovaranja Proizvodnja Raspoloivikapaciteti Produktivnost Lokacijafabrikihpostrojenja Kontrolakvaliteta Tehniko-tehnolokaopremljenost Trite Ueenatritu Komunikacijasapotroaima Konkurentskapozicioniranost Kanalidistribucije Cene Promotivneakcije Postojimnogonainakojimasemoguocenitikvalitetislabosti konkurenata: 1Utvrivanjekljunihfaktorauspehauodreenojdelatnosti:npr ukolikosukvalitet,cenaiisporukaproizvodanajbitnijizakonkurentni uspeh u odreenoj delatnosti, onda je logino da se procena sopstvene kompanijevriuodnosunaovefaktore 2Rangiranjesvojekompanijeikonkurenatauodnosunaovefaktore 3ProcenabuduihkonkurentskihstrategijaNaosnovuoveprocene kompanijamoedaodredikakvetrebadabudunjenebuduestrategijeu odnosunakonkurenciju,uzimanjemuobzirkvalitetaislabosti konkurencije

88
4ProcenatrinepozicioniranostikonkurencijeNaosnovuoveinformacijekompanijamoesagledatisopstvenitrinipoloaj Kriterijumizaprocenukvalitetaislabostikonkurenatarazlikujuseod delatnostidodelatnosti,tejenaplanerumarketingadautvrdikriterijume zaprocenukojinajboljeodgo-varajuokolnostima Jedna od bitnih faza analize konkurencije je procena naina reakcije i ponaanjakonkurenataVeinakonkurenatareagujerazliitoPremaF Kotlerumoguasuetiriuobiajenaprofilareakcijekonkurenata: Povuenikonkurent:malailinikakvareakcijanapotezekonkurencije Selektivnikonkurent:osetljivnanekestrategije(brzoskidanjekajmaka) Konkurenttigar:reagujebrzoiagresivnonasvakipotezkonkurencije

Planiranje marketinga
Planiranjemarketingajeproceskojipodrazumevadonoenje odlukeotometaeseraditiubudunosti,anabazitemeljneprocene odgovarajuihpotencijalaProcesplaniranjaznaipostavljanjejasnih, razumljivih i merljivih ciljeva, osmiljavanje i izbor pravaca delovanja i naina ostvarivanja konkretnih ciljeva Planiranje marketinga predstavlja podrkupridonoenjumarketinkihodlukauuslovimakojepratiriziki nesigurnost Planiranjemarketinga: 1pomaedasemotiviuzaposleni, 2podrazumevanjihovoaktivnoueeiukljuivanjeu marketingproces, 3pretpostavljapreuzimanjeodgovornosti, 4vodikaefikasnijemdonoenjuodluka, 5zahtevadasesviljudiumarketingmenadmentujasnopostaveu odnosunapredvianja, 6usvajasistematskipristupuodnosunabudunost, 7stvaraklimuukojojsemoeizvritipromenaiukojojmogudase postavestandardiuodnosunaproduktivnostirezultatei 8omoguavasistemkontrolekojimoedaomoguiprocenurezultatana osnovuuna-preddefinisanihkriterijuma Planiranje marketinga podrazumeva: pribavljanje, korienje i rasporeivanje sredstava i potencijala, bilo da se odnosi na taktike ili stratekeplanove

89
Planiranje marketinga je proces razvijanja i odravanja mogueg sklada izmeuciljevaipotencijalaorganizacijeimogunostikojepruaokruenje Svrhajedaseosmislitakavspojaktivnostikojieposlovanjekompanije uinitirealnimisigurnim Prvi korak u izradi plana marketinga je definisanje misije Pri definisanju misijetrebalobiuzetiuobziroblastiukojimasekompanijaposebnoistie Akcenattrebastavitiprenaonometopotroaikupuju,negonaonoto kompanijaprodajeJasanprogrammisijetrebadaukljuigrupekupaca/ potroaakojetrebazadovoljiti,konkretnepotrebepotroaaitehnologijekojetrebakoristiti Poslovniciljevidefiniusenanivoukompanijetakodazadovoljeoekivanja deoniaraVremenskirasponciljevamoebitiodjednedotri,petilideset iviegodina(dugoroniciljevi)Sapraktinogaspektapostavljajusekao kvantitativniikvalitativniKvantitativniposlovniciljeviodnosesenastope prihodapoosnovuangaovanogiinvestiranogkapitala,prihodpoakcijamadeoniaraitdKvalitativniposlovniciljeviodnosenaimidipoloaj kompanije, pozicioniranost kompanije, identitet i transparentnost Pri definisa-njuposlovnihciljevapotrebnojedaseanaliziraju:trinipoloaj kompanije, trina sveina proizvoda, produktivnost, konkurentnost, tehnoloka i finansijska sposobnost, kadrovska opremljenost, drutvena odgovornost,profitabilnostproizvoda,tritaikupaca,dostignutiimidi identitetitd Marketingciljeviproizilazeizmisijeiposlovnihciljevakompanije

Marketing strategija
Marketingstrategijezaviseodveliinekompanijeinjenogtrinogpoloaja uodgovarajuojdelatnosti Najpoznatijemarketingstrategijesu: Strategija ekspanzije na ukupno trite bazira se na osvajanju novih potroaa, novim primenama proizvoda i poveanju kupovine od strane postojeihkupaca Strtegija osvajanja novih potroaa ostvaruje se na tri naina Osvajanje grupe relativnih nepotroaa, proirivanjem segmenata dodavanjem novih potroaa i prodaja proizvoda izvan domicilnog trita, odnosno strategijageografskeekspanzije Strategija nove primene proizvoda primenjuje se kod onih proizvoda

90
kojiporednjihoveosnovnenamenemogudazadovoljeidrugepotrebe Primerjenajlonkojiseprvoupotrebljavaokaosintetskovlaknozapadobrane,zatimkaopredivozaarape,potomzaenskeimukebluze,naao jeiprimenuuproizvodnjiautomobilskihgumaZadatakmarketingakod realizacijeovestrategijejedakodkupcapratiraznovrsnostprimeneproizvoda Na ovaj nain moe da doe do dragocenih informacija o novim proizvodima Strategija vee upotrebesastojiseuubeivanjukupacadaupotrebljavajuvieodreenogproizvodatokomnjegovogkorienja Strategija zatite trinog uea sastoji se u preduzimanju mera radi zatitepozicijesvojihproizvodaodnapadakonkurencijeJednaodmera koja se preduzima je neprekidna inovacija proizvoda Lider po svom poloaju ne bi trebalo da se zadovoljava stvarima kakve one jesu, ve u svojoj delatnosti bi trebalo da prednjai sa idejama o novom proizvodu, uslugama kupcu, efikasnoj distribuciji, snienju trokova, novom obliku komunikacijeiprodajeitdTakvemerepoveavajuuoimakupacaugled, odgovornostivrednostlidera Finansijskaimarketingsnagalideraomoguavajudabezvelikihtekoatiti pozicijusvojihproizvodaToininarazliitenaine:sniavanjemtrokova, proizvodnjom jednog proizvoda u vie varijanti i modela, odravanjem kontinuitetausnabdevanju Danas vodee kompanije tite svoj poloaj stratekim povezivanjem i stvaranjem par-tnerskih odnosa u zadovoljavanju potreba kupaca Neke od strategija koje primenjuju su: bona odbrana, preventivna odbrana, protivofanzivnaodbrana,pokretnaodbrana,suavanjeodbrane 1. Bona odbrana Lider na razliite naine titi svoje trite ukljuujui stratekesavezeLiderobinojaamiksasortimanaproizvodaradi suprotstavljanja novim izazovima ili adaptacijom proizvoda lokalnim potrebama 2. Preventivna odbrana Lider u napad kree pre konkurenata Obino upadautritejednogilivienjihSvrhaovestategijejeodravanje visoke tenzije u neprekidnom pokretanju inicijative i stalnom dranju konkurencije u defanzivi Ova strategija esto se vodi kao psiholoki rat meukonkurentima,areesestvarnoprimenjujePrimerjeufarmaceutskojindustrijiLideriproizvodnjepojedinihlekovadabiosujetili namerukonkurenatadaproizvodeistilekobjavevestdapripremajuveliko snienjecenalekaiizgradnjujojednefabrikeCiljjedaseovakvom informacijom pokoleba namera konkurenta i da on od nje odustane U praksiseovakavpoteznazivaistrategijablefa

91
3. Protivofanzivna odbranaAkodoedosituacijedaoponentnapada tritelidera,onmoraodgovoritiprotivnapadomNaprimer,lidernemoe ostatipasivannasnienjecenakonkurencije,agresivnupromociju,osvajanjeprodajneteritorije,uvoenjedodatnihuslugaitdOnmoraodgovoriti protivnapadomKojusrategijueizabratizavisiodproceneopasnosti 4. Pokretna odbranasastojiseuproirenjupodrujaliderananoveteritorijekojemoguposluitikaobuduicentriodbraneinapadaLidersena nove teritorije iri inovacijom trinih aktivnosti i diverzifikacijom trita irenjetritazahteva dakompanija preu-smeri svojupanjusa tekueg proizvodanaosnovnuizvornupotrebuidaseukljuiuistraivanjeirazvoj saukupnomtehnologijomkojajeuvezisapotrebom 5. Suavanje odbraneKompanijelideriponekadsenauusituacijidane mogudugodabranecelokupnotrinopodrujeKonkurentiihnapadaju saviestranaTadasepristupastratekompovlaenjuStrategijasuavanja odbraneneznainaputanjetritavenaputanjeslabihtritaislabih proizvodaiprebacivanjesnaganajaatritaiprofi-tabilneproizvode Strategija ekspanzije trinog ueaKompanijekojeseodluena razvojstrategijapoveanjatrinogueapopravilurazvijajuiusavravaju asortiman proizvoda i poveavaju kvalitet proizvoda u odnosu prema proizvodimakonkuretnataPoveanjeueanatritumoeseostvaritii veimulaganjemumarketing,konkretnoupromocijuproizvodai modernizacijuprodajnogprostora Prenegotosepristupidefinisanjuposlovnihciljevaistrategijasvakafirma bitrebaladaanalizirasvojivotniciklus

ivotni ciklus preduzea

93
ivotni ciklus preduzea
PoznatiekonomskiteoretiarLGreinerjerazvioteorijuivotnogciklusa preduzea, koja je iroko prihvaena u menaderskoj praksi Prema ovoj teorijipreduzeakojarastuprolazekrozpetfazarazvoja,odkojihsesvaka zavravakrizomorganizacije
Slika3Fazeivotnogciklusaorganizacije
Faza1 velika Faza2 Faza3 Faza4 Faza5
5kriza? 5rastkroz saradnju period evolucije period revolucije

4kriza formalizma 4rastkroz koordinaciju

3kriza kontrole

2kriza autonomije

3rastkroz delegiranje

2rastkroz usmeravanje

mala mlada

1rastkroz kreativnost

starostorganizacije

zrela

1. Faza kreativnosti Tipinekarakteristikepreduzeaufazikreativnostisu: tojetakozvanafazapraviiprodaj, liderzanemarujemenaderskeaktivnostiikoncentriesenarazvoj proizvodaitrita, organizacionastrukturajenerazvijena, niskajespecijalizacija,svizaposleniradesve, visokajecentralizacijaupreduzeu-sveodlukedonosiliderinekood njegovihnajbliihsaradnika, niskajeformalizacijanemaprocedura,propisa,ema,politika,pravila, komunikacijaizmeuzaposlenihjeintenzivnaineformalna, vezezaposlenihiliderasuvrlobliskeineformalne, radnielaniduhfirmesuvrlojaki,platesuumerene, zaposleniradeprekovremeno,bezposebnihnagrada, brzapovratnainformacijasatritai odlukeliderasezasnivajunapovratniminformacijamasatrita,anena bazianaliza

94
UovojfazidolazidokrizeliderstvaTopodrazumeva: broj odluka koje treba doneti i problema koje treba reiti se drastino uveava,akapa-citetilideraostajuisti, liderjeprezauzetinemoedastignedadonesesveodlukekojeje neophodnodonetidabipreduzeenormalnoradilo, gomilajuseproblemikojiekajudabudureeni,lidernemavremena,a ostalinemajuautoritetadaihreavaju, lidervienemoesamdakontroliesvetosedeavaupreduzeuiima oseajdagubikontroluizruku, neformalnakomunikacijapostajeneefikasnainedovoljna, rastekonfuzijaupogledupodelerada-nijejasnotakotrebadaradi, rastekonfuzijaupogleduodluivanja-nijejasnokoioemutrebada odluujei rastefrustracijazaposlenihzbogodsustvavostvasavrha LidertrebadadelegiraautoritetikontrolunadpreduzeemIzlazakizkrize zahtevaizgradnjuprofesionalnogmenadmenta 2. Faza usmeravanja Karakteristikepreduzeaufaziusmeravanjasu: izgradnjarazvijenefunkcionalneorganizacije, profesionalizacijamenadmentaipoveavanjebrojamenadera, poveavanjestepenaspecijalizacijeibrojazaposlenih, poveavanjeformalizacije,izradapravilnikaiprocedura, razvoj sistema planiranja, kontrole, informisanja, raunovodstva, nagraivanja, poveavanjebrojahijerarhijskihnivoa, smanjenjefleksibilnostiipoveavanjeefikasnostiorganizacijei poetakprimenestrategijeirenjatritai/iliirenjaproizvodnog asortimana UovojfazidolazidokrizeautonomijeOnaseogledausledeem: topmenadmentjesveudaljenijiodoperativnihproblemaiodluka, topmenaderiimajuautoritetalineiinformacije, srednjiiniimenaderiimajuinformacijealineiautoritet, poslovanjeseirialiseodlukeidaljedonoseucentrali, nerazvijenjesistemkontroleoperativnogposlovanjai srednjiiniimenaderitraeveuautonomiju Potrebnojedelegiranjeautoritetaiizgradnjasistemakontroledelegiranih odluka

95
3. Faza delegiranja TreafazauivotnomciklusujedneorganizacijejestefazadelegiranjaU ovojfazi: seizgraujedecentralizovanaorganizacionastruktura, seizdvajajupoluautonomneorganizacionejedinicenaosnoviproizvoda ilitrita, sesrednjemmenadmentudelegiraautoritetvoenjaoperativnog poslovanjadoksestratekeodukezadravajunavrhuorganizacije, seorganizacioneiliposlovnejedinicetretirajukaoprofitnicentri, sesistemnagraivanjasveviebaziranaprofitu, organizacijadobijanovipoletifleksibilnosti potencijalrazvojajepreduzetnitvosrednjihmenaderaistrateka kompetentnostvrhapreduzea U fazi delegiranja dolazi do krize kontrole, odnosno dolazi do problema kontrolisanjadelegiranihodlukaJedinoreenjezaizlazakizkrizekontrole jesteizgradnjasloenogisofisticiranogsistemaplaniranjeikontrole 4. Faza koordinacije Ovufazukarakterie: izgradnjapotpunorazvijenogdivizionalnogmodela, kljunajeulogasloenog,razvijenogiformalizovanogsistemaplaniranja ikontrolei organizacijapostajeponovomehanikaisveviebirokratska Nastupakrizabirokratije,odnosno: procedureplaniranjapostajuvanijeodsamogrezultatakojitrebada ostvare, velikumodobijajubirokratekojisuvrloudaljeniodrealnogposlovanjai procesodluivanjapostajesuviesporjermoradaproevrlosloenei dugeprocedure 5. Faza saradnje Ufazisaradnje: organizacionimodelpostajesvevietimski, horizontalnakomunikacijaikoordinacijapostajeveomaintenzivnai informacionisistemseunapreujetakodaobezbeujenesamo vertikalniveihorizontalniprotokinformacija

96
NastupakrizainternihgranicarastaKljuniizvorproblemaprikrajufaze saradnje jeste nedostatak mogunosti za dalji rast u okvirima jednog preduzea 6. Faza interorganizacionog povezivanja Uovojfaziorganizacijekreirajurazliiteoblikeinterorganizacionogdizajna kaotosumreneorganizacijeilialijanse

Finansijski menadment

98
Finansijski menadment
Finansijskimenadmentvodiglavnuuloguudefinisanjuiostvarivanju finansijskihciljevafirme Finansijskimenadmentsemoeposmatratidvojako-kaonauna disciplina i kao funkcija preduzea Finansijski menadment kao nauna disciplinarazvioseiznaukeofinansijamatokomXIXvekaPosebanrazvoj ova nauna disciplina doivela je dvadesetih godina XX veka Ovome su naroitodoprinelinaglirazvojakcionarskihdrutavaiekspanzija finansijskihtrita Finansijski menadment prouava upravljanje finansijama u preduzeu Ovanaunadisciplinatesnojepovezanasadrugimnaunimdisciplinama, anaroitosaraunovodstvomiekonomijom FinansijskimenadmentpredstavljaspecijalizovanividmenadmentaOn odraavafundamentalneosnovestrategijemenadmenta Finansijski menadment kao funkcija preduzea obuhvata aktivnosti preduzeakojeseodnosenasticanje,finansiranjeiupravljanjeimovinom, imajuiuviduosnovniciljposlovanja Glavni zadatak finansijskog menadmenta kao funkcije preduzea je obezbeenjestabilnihizvorafinansiranja Upravljanje finansijama vri se preko upravljanja novanim tokovima preduzea Upravljanje finansijskom delatnou ostvaruje se na osnovu poznavanja ekonomije, finansij-skog prava, informatike, knjigovodsta, matematikihistatistikihmetoda,teorijaprognoziranjaiplaniranjaidr Finansijski menadment obuhvata planiranje, organizaciju, motivaciju i kontrolu Finansijskimenadmentsetemeljinanekolikoosnovnihkategorija: vrednostnovanihresursa,novanitokovi,preduzetnikiifinansijskirizici, cenakapitala,efikasnotrite,obrtkapitala,solventnost Finansijski menadment ima posebno mesto u sistemu menadmenta Ovozbogtogatopostojetesnevezefinansijasaupravljanjem,tehnologijom,resursima,kadrovimaislestoseizvorifinansijskihproblemanalaze utimoblastima Sa druge strane, greke u finansijskom menadmentu mogu da dovedu do negativnih posledica u oblasti upravljanja tehnologijama, resursima, kadrovima,proizvodnjom 

99
Finansijskimenadmentpruaodgovorenasledeatripitanja: 1)Kojuvrstusredstavapreduzeetrebadapribavi? 2)Kolikiukupanobimsredstavapreduzeetrebadaima? 3)Kakopotrebnasredstvatrebadabudufinansirana? Upravljanjefinansijskimsredstvimapreduzeaobuhvata:  a)finansijskuanalizuiplaniranje, b)investiranjei c)finansiranje Finansijska analiza i planiranjepredstavljajuanaliziranjeiplaniranje finansijskih potencijala preduzea Ova funkcija upravljanja finansijama obuhvata: analizuiocenurezultataposlovanjaifinansijskogstanjapreduzea, pripremuplanovainvestiranjailiplanovanovihkapitalnihulaganjai utvrivanjepotrebnihresursazafinansiranjeinvesticija Investiranjepredstavljautvrivanjepotrebnogobimasredstavainjihovo pribavljanjepremaodgovarajuojstrukturi Finansiranjeobuhvataodreivanjeikorienjenajprihvatljivijegmetoda zafinansiranjeplaniranihinvesticija Odluke o investiranju i odluke o finansiranju mogu biti kratkorone (do godinudana)idugorone(prekogodinudana)Kratkoronoinvestiranje i finansiranje odnosi se na obrtna sredstva i tekue obaveze preduzea, doksedugoronoinvestiranjeifinansiranjeodnosinaosnovnasredstvai angaovanikapital(akcionarskikapitalidugoronikrediti)

 Finansijskaanalizajeneophodanuslovzasagledavanjeopteg finansijskogpoloajapreduzea,sobziromdaseprekonjeotkriva finansijska situacija i sposobnost zaraivanja, odnosno rentabilnost preduzea Finansijskaanalizaprvenstvenosluikaoinstrumentkontrole inansijskepolitikeuprolostiikaoosnovazaprojektovanjefinansijske politikepreduzeaubudunosti Onasebavianalizomfinansijskogstanjapreduzeaimogunostima promenaueljenompravcu 

Finansijska analiza

100
Finansijskaanalizasebaviistraivanjemikvantifikovanjemfunkcionalnih odnosakojiseuspostavljajuizmeubilansnihpozicija,stanjaiuspeha,sa ciljemdaseomoguiverodostojnaocenafinansijskogpoloajaiaktivnosti preduzea Odnos jedne bilansne pozicije prema drugoj, izraen kroz matematiku formulu,nazivaseracioRaciobrojevimaseutvrujuimereoneuzrone vezeizmeubilansnihpozicijanaosnovukojihseuoavajunekiod finansijskirelevantnihaspekataposlovneaktivnostipreduzea Finansijskaanalizapredstavljanainsakupljanjaikorienjainformacija finansijskogkarakterasaciljemdase: ocenitekuefinansijskostanjepreduzea, ocenimoguiisvrsishodantemporazvoja, ocenipoloajpreduzeasapozicijenjegovogfinansijskogobezbeenja, prognoziraperspektivnofinansijskostanjepreduzea, otkrijudostupniizvorisredstavaiocenimogunostisvrsishodnost njihovemobilizacijei prognozirapoloajpreduzeanatritukapitala Zadatakfinansijskeanalizeje: 1ocenaaktivepreduzeaiizvoranjegovogfinansiranja, 2 ocena veliine i sastava resursa potrebnih za odravanje postignutog ekonomskogpotencijalapreduzeaiproirivanjenjegovedelatnosti, 3ocenaizvoradopunskogfinansiranja, 4analizasistemakontrolestanjaiefikasnostikorienjafinansijskih resursa, 5 prouavanje forme finansiranja (dugoroni i kratkoroni krediti, robni krediti,gotovina)i 6ispitivanjerizikakojinastajesadatimizvorimasredstava Finansijska analiza se moe realizovati primenom razliitih metoda, i odgovarajuihgrupafinansijskihindikatora Onisemogugrupisatiunekolikoosnovnihgrupafinansijkihpokazatelja Tosu: indikatorivertikalnestruktureaktiveipasive, indikatorilikvidnosti, indikatorifinansijskestabilnostiisigurnosti, indikatoriaktivnosti, indikatorirentabilnosti, indikatoristruktureprihodairashodai indikatoriekonominostiposlovanja

101
Osnovni cilj finansijske analize je uoavanje i sagledavanje slabosti koje mogudovestidoproblemaupreduzeuubuduemperiodui preduzimanjeadekvatnihmerazanjihovootklanjanje Predmetfinansijskeanalizesufinansijskiodnosikojidajuodgovoreo finansijskomstanjupreduzea,poput: kakvajelikvidnostpreduzea? dalipreduzeeostvarujeprofit? kakomenadmentfinansirainvesticije? Polazne osnove finansijske analize su osnovni finansijski izvetaji koji obezbeujuneop-hodnepodatkezarealnosagledavanjeTiizvetajisu: 1Bilansstanjai 2Bilansuspeha Bilans stanja je izvetaj o finansijskom poloaju preduzea na odreeni danOnizraavastanjesredstavaiizvorasredstavaSastojiseodtabelarnogpregledaaktiveipasive Bilans uspeha pokazuje uspenost poslovanja preduzea u odreenom vremenskomperioduUmestoaktiveipasive,kaokodbilansastanja, bilansuspehasadritabelarnipregledprihodairashoda,anjihovarazlika predstavljadobitiligubitak

Finasijsko planiranje
Finansijsko planiranje predstavlja oblik iskazivanja raznih vrsta planova u finansijskim pokazateljima Ti planovi se odnose na funkcije nabavke, proizvodnje,prodajeirazvojnufunkcijuPlaniranjefinansijskihsredstava sintetizujeseufinansijskomplanupreduzea,kojipredstavljainstrument njegoveposlovnepolitike Finansijskiplanukljuuje:planprodaje,plantrokovaprodaje,planproizvodnje,plantrokovaproizvodnje,plannabavke,plantrokovanabavke, plantrokovaistraivanjairazvoja,plantrokovaadministracije,plankapitalnihulaganja,plannovanihtokova,planfinansiranjaiplaniranibilans stanjaibilansuspeha,kaokrunuusaglaenihsvihostalihplanova InicijalniplanjeplanprodajeOnsebaziranadugoronimpredvianjima prodajeiutienaplantrokovaprodajeprekotrokovaizvrenjaporudbina (fizikedistribucije),apovratnojeuslovljenovimplanomprekotrokova pribavljanjaporudbina(kreiranjatranje),pautompogledumorajubiti usaglaeniNabaziplanaprodajeiutvrenepolitikeproizvodnjedonosise

102
planproizvodnjeiplantrokovaproizvodnjePlanproizvodnjeje osnovzaizraduplananabavkeitrokovanabavkeUvaavanjemdugorone istraivako-razvojnepolitikeizraujeseplantrokovaistraivanjairazvojaPolazeiodsvihprethodnihplanova,aliiodbrojaradnikakoji obavljajuadministrativneposlove,izraujeseplantrokovaadministracije SvioviplanoviseobjedinjujuuplaniranibilansuspehaFinalnideo finansijskog planiranja, kao projekcije ukupne poslovne aktivnosti preduzeazaodreeniperiod,predstavljajuplaniranibilansstanjaibilans uspehaFinansijskuokosnicutogaplanainiplannovanihtokova
planprodaje prognozaprodaje

planproizvodnje

plantrokova prodaje

plantrokova upravei administracije

plankapitalnih ulaganja

plandirektnog materijala

plandirektnog rada

planoptih trokova

plantokova gotovine

planiranibilans stanjaiuspeha

ttSlika4Izradafinasijskogplana

 PlaniranibilansuspehapredstavljakvantitativniizrazposlovnogplaniranjaOnsluikaoosnovpripremeplaniranogbilansastanjaiplananovanih tokova Planombilansauspehaplanirasenetodobitak,imesedefinierentabilnostuposlova-njupreduzea,kaoiiniociouvanjaiuveanjaimovine preduzeaiodravanjanjegovesolventnostiUokviruizradeovogplana utvrujuseriziciiispitujemogunostnjihovogsmanjenja Planbilansauspehapokazujeoekivaniiznosistrukturufinansijskog rezultatapreduzeazaodreeniperiodOvajplanseanalitikiralanjava po mesecima i tromeseno, odnosno po vrstama proizvoda, prodajnim teritorijama,kupcimaisl 

Plan bilansa uspeha

103
Plan bilansa stanja
Planiranibilansstanjapredstavljakvantitativniizrazfinansijskogplaniranja, odnosnoprojektovanihnetonovanihtokovaizadatefinansijskestrukture preduzeaPrinjegovomplaniranjupolaziseodpoetnogbilansa stanjaiplaniranogbilansauspehaPlanskibilansstanjaizraavamogunost odravanjasolventnostiifinansiranjaukraimiduimrazdobljimautoku planskogperioda,atimeizaitavplanskiperiodPlanbilansastanjatreba dapokaeoekivanofinansijskostanjepreduzeakrajemplanskegodine, kaoinakrajumeseca,odnosnotromesejautokuodreenegodine 

Planiranje novanih tokova gotovine


Planiranje novanih tokova obuhvata planiranje priliva i odliva novca u preduzeupouimvremenskimjedinicamaProjekcijaikontrolanovanih tokova u preduzeu su bitan preduslov za zatitu njegove solventnosti Potreba planiranja novanih tokova proizilazi iz nedovoljnosti planiranja poslovnog rezultata i projektovanja finansijske strukture preduzea u planiranombilansuuspehaibilansustanja,sastanovitaodranjatekue solventnosti,potojemoguedanastupisituacijakadaseoekujeosetna disharmonijaizmeubuduihprihodairashodaNovanitokoviprethode, nastaju istovremeno ili slede prihodima i rashodima, to moe izazvati znaajnijerazilaenjenovanihprilivaiodlivaupojedinimperiodima,ak ikadaprihodiirashodipokazujuravnomeranvremenskirasporedIzprojektovanihbilansazakrajplanskogperiodamogusesaznatioekivanineto novanitokovizaitavperiodbeznjhovograsporedapouimvremenskimjedinicamaPlanomnovanihtokovaplanirajuseiznosiivremenskirasporedsvihnovanihprilivaiodliva(izvoraiupotrebenovanihsredstava) utokuplanskogperioda,pasenaosnovunjegaunapredmogudaotkriju iznosiiperiodipojavenedostatkaivikovanovanihsredstavaidasetako oceniprihvatljivostplanafinansijskogrezultatasaaspekta solventnostiiomoguiplaniranjeizvorapokrianedostajuihiplasmana suvinihnovanihsredstavaPlaniranibilansuspehaspripadajuim parcijalnim poslovnim planovima i planirani bilans stanja osnov su za donoenjeplananovanihtokova 

Finansijska kontrola
Finansijskakontrolapredstavljakontrolupravilnostiizakonitosti finansijskog poslovanja Finansijska kontrola predstavlja aktivnost kojom se potvruju injenice da finansijska politika, marketing i menadment postiu postavljene ciljeve ili se otkrivaju finansijski problemi (kritina neusaglaenostizmeueljenogitekuegstanja)Ciljovekontrolejeda seuklonenegativnestraneufinansijskomposlovanjuSprovodise prvenstvenopregledomposlovnihknjigaidokumenata 

104
Postojedvatipafinansijskihproblema: kadaseneostvarujupostavljenifinansijskiciljevii kadasenekoristepostojeetrinemogunosti KontrolamoedaimainterniilieksternikarakterEksternukontroluvre razniinspekcijskiidrugidravniorgani,bankeidrugeinstitucijeInternu kontroluvresopstvenekontrolno-nadzorneslube Sferu finansijske kontrole ine praktino sve operacije koje se vre uz korienje novca Prilikom finansijske kontrole proverava se: potovanje zakonaidrugihpropisauvezikorienjafinansijskihsredstava, raspodelaprihodaprivrednihsubjekata,raspolaganjebudetskim sredstvima (budetska kontrola), finansijsko stanje, ispravnost obraunavanja i plaanja poreza, provera ispravnosti voenja raunovodstva, otkrivanje i objektivno ispitivanje mogue odgovornosti menadmentaidr Uokvirufinansijskekontrolevriseikontrolaracionalneupotrebenovanih sredstavaPriovojkontroliposebnapanjaseobraanainjenice: dalisenovanasredstvauposlovanjupreduzeakoristeuskladusa zakonomiaktimaposlovnepolitikepreduzeai dalisenovanasredstvaracionalnokoristeusvimfazamaprocesar eprodukcije

Upravljanje proizvodnjom

106
Upravljanje proizvodnjom
Upravljanje proizvodnjom je specijalizovana aktivnost koja se odnosi na planiranje, organizovanje, voenje i kontrolisanje poslovnog podruja izrade proizvoda i pruanje usluga kojima se mogu zadovoljiti potrebe potroaa izraene u vidu trine tranje Ovu aktiv-nost obavljaju top menaderi i menaderi poslovnog podruja proizvodnje Specifinost proizvodnog menadmenta proistie iz karakteristika procesa proizvodnje,kaodelaci-klusaposlovanjapreduzeaProcesproizvodnje,uslovljen je zahtevima potroaa, kao i mogunostima preduzea da zadovolji te zahteveZatojeupravljanjeproizvodnjomtesnopovezanosaupravljakim aktivnostimaupodrujumarketinga,finansija,kadrova,istraivanjai razvoja, to zahteva koordinirano upravljanje na nivou preduzea kao celovitog poslovnog sistema Proces proizvodnje kao deo poslovanja preduzea predstavlja korienje kadrovskih i materijalnih resursa u cilju stvaranjanovihupotrebnihkvalitetaproizvodaiuslugaTopodrazumeva skladnokombinovanjeelemenataproizvodnjeukvalitativnom, kvantitativnomivremenskomsmisluPoslovnopodrujepriozvodnje posmatrasekaopodsistemorganizovanogsistemapreduzea Elementisistemaproizvodnjesu: ulaganjeradnesnageisredstavazaproizvodnju, delovanjeradnomsnagomnamaterijalpomousredstavazaradi proizvodiiuslugekaoupotrebnikvaliteti Ulaganjeelemenataproizvodnjeobavljaseuviduutroakaradnesnage, sredstavazaradimaterijala,kaoodgovarajuihupotrebnihkvalitetaOve upotrebnekvalitetezaproizvodnjuobezbeujuposebna poslovnapodrujaTakokadrovskaslubaobezbeujeodgovarajue radnike,anabavnaslubakupujenatritupotrebnematerijaleienergiju, istraivako-razvojna sluba i sluba za investicionu izgradnju nabavljaju sredstva za rad i tehnologiju, dok poslovno podruje finansija nabavlja novanasredstvaneophodnazapribavljanjeelemenataproizvodnje Procesdelovanja radnom snagomnamaterijal pomou sredstava za rad obuhvata: pripremuproizvodnje, proizvodnoizvrenje, unutranjitransport, odravanjesredstavazaradi tehnolokukontrolu

107
Tojeproceskonverzijeinputa(ulaza)uoutput(izlaz)sistemaproizvodnje Utomprocesuposebnodolazidoizraajaupravljakaaktivnostmenadera proizvodnje,kojiimajuzadatakdaglobalnestratekeodlukeupravljakog vrhaociljevimapreduzearazradeuneposredneciljeveizadatke proizvodnje Zadaci proizvodnog menadmenta opredeljeni su stratekim odlukama upravljakogvrhaispecifinostimaproizvodnjekaojednogodposlovnih podrujapreduzeaUpravljanjeprocesomproizvodnjezapoinjeod organizovanjapojedinihfazaigrupaposlovakaotosu: pripremaproizvodnje, tehnolokiproces, unutranjitransport, odravanjesredstavazaradi tehnikakontrola 1. Priprema proizvodnje jeaktivnostkojaobuhvatatehnikeiorganizacione mere radi obezbeivanja povoljnih uslova za efikasno obavljanje proizvodnogprocesaUorganizacijiproizvodnjerazlikujusedveosnovne grupepripremnihaktivnosti: tehnikapripremaproizvodnjei operativnapripremaproizvodnje Tehnikapripremaproizvodnjeobuhvata: projektovanjeikonstruisanjeproizvodai pripremutehnolokogprocesailipostupka Projektovanjem i konstruisanjem proizvodautvrujusetehnike karakteristikebuduihproizvodaKakojebuduiproizvodnamenjemprodajinatritu,neophodnojedasenjegovoprojektovanjeikonstruisanje uskladesazahtevimapotroaaTosepostieodgovarajuimupravljakim meramamenaderaposlovnogpodrujaproizvodnjeNaodlukeoizboru projektnogikonstrukcionogreenjabuduegproizvodabitnoutiu informacije iz poslovnog podruja marketinga, koje je u neposrednom kontaktu sa tritem, preko kojeg se ispoljavaju zahtevi potencijalnih potroaa Projektovanjem se definiu osnovne tehnike karakteristike budueg proizvoda, koje kao tehniki faktori utiu na poslovni uspeh, a nemogusemenjatiusamomprocesuizradeproizvodaUticajtehnikih karakteristika proizvoda mogue je kanalisati u pozitivnom smeru u fazi njegovogkonstruisanja

108
U fazi konstruisanja proizvoda treba doneti odluke o sledeim bitnim iniocimakojiutiuinaekonomskuefikasnostnjegoveproizvodnje,kao tosu: izborvrsteproizvoda, izbortehnikihiupotrebnihkarakteristikaproizvoda, izborosnovnogipomonogmaterijalai izradanomenklatureitehnikihnormativamaterijala Priprema tehnolokog procesa ili postupkajeskupradnjikojimase menjajusastav,kvalitet,oblikidimenzijeosnovnogipomonogmaterijala dabisedobioeljeniproizvodPodtehnolokimprocesompodrazumevaju sehemijskepromene,apodtehnolokimpostupkompodrazumevajuse mehanikepromenematerijalaDabisepristupilorazraditeholokog procesailipostupka,potrebnojeraspolagatipodacimao: svimkomponentamaproizvoda, meusobnojfunkcionalnojvezidelovaisklopovai mainamanakojimaseobavljajupojedineoperacijeivrstimaterijalaod kojegseizraujeproizvod Uprocesupripremetehnolokogprocesailipostupkaneophodnojereiti pitanja:naj-pogodnijegnainaobradematerijalazaizradudelovaili celihproizvodaiupotrebemainaialatazaobradumaterijalairedosleda operacija koje treba primeniti u preradi materijala da bi se dobio eljeni proizvod 2. Tehnoloki procesilipostupakorganizujenadlenimenaderuokviru poslovnogpodrujaproizvodnje,naosnovuprethodnoizvrenepripreme Organizovanjetehnolokogprocesailipostupkaobuhvata: rasporeivanjeposlovanaradnamestainaradnike, obezbeivanjekvalitetaproizvoda, obezbeivanjeritmaproizvodnjei obezbeivanjeekonominogtroenjaelemenataproizvodnje MenaderproizvodnjerasporeujeposlovenaradnamestaOvaaktivnost menaderasastojiseugrupisanjupojedinanihzadatakauproizvodnjipo srodnostiiodreivanjuradnihmestanakojimaesetakvegrupezadataka obavljatiNainrasporeivanjaposlovanaradnamestazavisiodtogadali seradiopojedinanoj,serijskojilimasovnojproizvodnjiRasporeivanjem poslovanaradnikemenader,zapravosprovodiorganizacionumeru specijalizacije,atoznaidasesvakomradnikudodeljujuposloviuskladu savrstomistepenomnjegovekvalifikacije

109
3. Unutranji transportjeukupnokretanjematerijalnihinputautokuprocesaproizvodnje,odnosnotransportamaseienergijeodulaznogskladita materijalaienergetskogizvoradozavrnefazeobradeproizvodainjihovog dopremanja u skladite gotovih proizvoda Upravljanje unutranjim transportomomoguujekontinuitetproizvodnje,imesedoprinosi ostvarivanju planirane produktivnosti rada Ovaj segment proizvodnog menadmentaobuhvata: organizacijutransportneslube, izbortransportnihsredstavai odravanjeispravnostisredstavaunutranjegtransporta Upravljanjeunutranjimtransportomsprovodisenaosnovuposebnog planatransporta,kojisezasnivanaoperativnomplanuproizvodnjePlanomtransporta,kaoinstrumentomupravljanjakontinuitetomtehnolokog procesailipostupka,omoguujeseefikasnijeizvrenjeplanaproizvodnje 4. Zadatak slube za odravanje sredstava za rad jeste obezbeenje kontinuitetapro-cesaproizvodnjeIspravnostsredstavazarad,a posebnoopremezaproizvodnju,predstavljabitanuslovuspenosti poslovanjapreduzea Visok stepen mehanizovanosti veine industrijskih, ali i drugih proizvodnih preduzea, uslovljava i visoke trokove odravanja sredstava za rad Zatoproizvodnimenadmentpreduzimamerezaracionalizacijuposlova odravanjaJednaodtakvihmerajestepreventivnoodravanjesredstava za rad, to podrazumeva intervenisanje pre nego to nastupi kvar, jer u sluaju kvara nastupaju trokovi usled zastoja u proizvodnji Ti trokovi, kao fiksne stavke, dodatno optereuju cenu kotanja, ime se smanjuje konkurentska sposobnost preduzea na tritu Ulaganje u odravanje sredstavazaradjednimdelompredstavljaprostureprodukciju,dok drugimdelomulaziuoblastproirenereprodukcijeZatoseplanom poslovaodravanjamorarazgraniitiulaganjekojeteretitekuuproizvodnjuodulaganjakojaimajuinvesticionikarakter,odnosnokojasefinansiraju izdelaprofitanamenjenogakumulacijiUsrednjimivelikimpreduzeima posloviodravanjasredstavazaradorganizujusekaoposebnasluba Posloviodravanjasredstavazaradgrupiuseutrikategorije: poslovikojisemogupredvideti, poslovikojiseponavljajuuodreenimvremenskimrazmacimai poslovikojisepovremenojavljajuinemogusepredvideti Inicijativuzapreduzimanjemeranaodravanjusredstavazarad,nezavisnoodtogadaliseradiopredvienimilinepredvienimposlovima,daje menaderproizvodnje

110
Menaderproizvodnjeorganizuje: preventivnukontroluopreme, urednosnabdevanjematerijalomzaodravanjei redovnoienjeipodmazivanjemaina Preventivna kontrola opreme predstavlja aktivnost upravljanja proizvodnjomkojajeu-smerenanaspreavanjekvarovailinjihovoblagovremeno otkrivanje,kakobiseizbegleiliumanjilenepovoljneposledicezastojau proizvodnji Snabdevanjematerijalomzaodravanjejedrugakomponentaupravljake aktivnostiproizvodnogmenadmentaUporednosnabdevanjeikontrola trokova materijala za odravanje i opreme treba da doprinesu racionalizacijiulaganjasredstavauovesvrhe,uzodravanjekontinuiteta proizvodnje ienje i podmazivanje maina predstavljaju bitan uslov kontinuiteta procesa proizvodnje, jer je funkcionisanje opreme veinom uslovljeno spreavanjemtrenja,tosepostiepodmazivanjem 5. Tehnika kontrolajedeoaktivnostiupravljanjauposlovnompodruju proizvodnjekojitrebadaobezbediprimenustandardainormativauprocesuizradeproizvodaProizvodnimenadmentprekoslubetehnike kontrole utie na kvalitet proizvoda, ime se doprinosi uspenosti preduzeauuslovimatrinekonkurencijeTehnikakontrolamoe doprinetipoboljanjukvalitetaproizvodanasledeinain: ukazivanjem na vrstu materijala, proizvode i radna mesta na kojima se javljajuodstupanjaodpropisanihuslovaodnosnostandarda, otkrivanjemuzrokazbogkojihjedolodoodstupanjaukvalitetu, obavetavanjemnadlenihmenaderaoodstupanjimai predlaganjemmerazaotklanjanjeuoenihnedostataka Zatoslubatehnikekontroleimazadatakda: pratitehnikekarakteristikematerijala,poluproizvodaigotovih proizvoda, primenjuje metode kontrole koji obezbeuju odgovor na pitanje da li kvalitetmaterijala,poluproizvodaigotovihproizvodaodgovara standardimaitehnikimpropisimai obezbedinezavisnostkontroloraudonoenjuodluka Poredpropisivanjastandardnogodnosnonormiranogkvaliteta,tehnika uputstvamogudasadreiopisdozvoljenihodstupanjaodpredvienog kvaliteta,kaoiodstupanjeobli-ka,dimenzija,bojaislinoOvase odstupanjazajednikimimenomnazivajutolerancijaOdstupanjasemogu opravdatisamousluajudaihprihvatajuipotroai

111
Proizvodnja kao jedno od poslovnih podruja preduzea zasniva svoju uspenost,izmeuostalog,nauspenomobavljanjuupravljakih aktivnosti

Sadraj proizvodnog menadmenta


Proizvodnimenadmentobuhvataupravljakeaktivnosti: planiranja, organizovanja, voenjai kontrole Planiranje proizvodnjekaoprimarnafunkcijaproizvodnogmenadmenta obuhvataoduivanjeo: -stratekimciljevimaproizvodnjei -operativnimciljevimaizadacimausvimnjenomdelovima U tom smislu, strateke ciljeve preduzea u poslovnom podruju proizvodnje, razrauje nadleni menadment u operativne ciljeve i zadatke Stratekoplaniranjeproizvodnjeusmerenojena: proizvod, proizvodniprocesi korienjekapaciteta Strategijaproizvodausmerenajenaizborasortimanakojimesenanajbolji nainzadovoljitipotrebepotroaaProizvodiserazlikujupotomedalise izraujuponarudbinamapoznatihkupacailiimajustandardnunamenu Uzavisnostiodnameneproizvodaodabiraseodgovarajuastrategija,koja jeusmerenakasticanjutoveegprofitapojediniciuloenogkapitala Strategija proizvodnog procesa obuhvata odluivanje o izboru odgovarajuetehnologijekojaobezbeujeracionalnokorienjekapitala Strategijakorienjakapacitetaobuhvataupravljakeaktivnostii usmerenajenaorganizacionustrukturuproizvodnjepoasortimanu proizvoda Operativno planiranje proizvodnje je razrada stratekih planova na neposrednezadatkepopojedinimsegmentima Organizovanje proizvodnjejedrugafunkcijaupravljanjaovogposlovnog

112
podrujaOnaobuhvataupravljakeaktivnostirazradeglobalnihorganizacionihreenjauvezisaulogomipoloajemproizvodnjeuprocesu poslovanjapreduzeaOrganizovanjeproizvodnjeusmerenojena: izborodgovarajuegvidaproizvodnjei grupisanje poslova po fazama i organizacionim jedinicama poslovnog podruja Oblikorganizacijeproizvodnjeuznatnojmeriuslovljavastepen racionalnosti poslovanja preduzea Ukoliko se preduzee opredeli za proizvodnju po narudbini kupaca, odgovarajui oblik organizacije bie pojedinanaproizvodnjaToeuslovitiiradionikirasporedmainauniverzalnenameneUsluajuopredeljenjazastandardneproizvode, namenjenepoznatimkupcima,odgovarajuioblikorganizacijebie serijskaproizvodnjaOpredeljenjepreduzeazaproizvodebaznehemije, prehraneilimetalurgijekaoodgovarajuioblikorganizacijenalaemasovnu proizvodnju, sa znatnim ueem automatske opreme Grupisanje poslovapofazamaipoorganizacionimjedinicamajestedeooperativnog proizvodnogupravljanja Voenje proizvodnje je funkcija upravljanja koja je usmerena na racionalnijekorienjeljudskihresursaStratekideovoenjaobuhvataoptu kadrovskupolitiku,osnovekomuniciranjameuljudimaiprincipemotivacije,tojepretenounad-lenostiupravljakogvrhaprduzeaNaposredno komuniciranjesaizvriocimajeunadlenostiproizvodnogmenadmenta prvelinijeMenaderiprvelinijeimajuuviduradnemogunostii ostvarene rezultate svakog radnika, to im omoguuje da odaberu odgovarajuemetodemotivacije Kontrolisanje proizvodnjejefunkcijaproizvodnogmenadmenta kojom se zaokruuje upravljaka aktivnost u ovom podruju poslovanja Zaovuupravljakufunkcijukarakteristinojehijerarhijskoraslojavanjena stratekiioperativnideoUtomsmisluuokvirustratekihodlukautvruju seosnovniciljeviiprincipikontroleproizvodnjeZatosenatimnivioma sprovodi operativna kontrola, koja obuhvata nadzor nad izvravanjem pojedinanihciljeva,kaoipreduzimanjemeradaseobezbediizvravanje zadatakaupojedinimdelovimaposlovanjaZatosistemkontrolezahteva odgovarajueinformisanjeoulaganjimairezultatimaposlovnihjedinica, kakobiseblagovremenouoiliuzrocine-gativnihodstupanjaodplanai preduzelemerezaostvarivanjeplaniranihciljeva

Upravljanje investicijama

114
Upravljanje investicijama
Investicije predstavljaju osnovni preduslov nauno-tehnolokog, a time i drutvenogprogresaPodinvesticijamaunajiremsmislupodrazumevaju sesvaulaganjauproirenureprodukciju,odnosnoulaganjau: 1Osnovnasredstva(transportnasredstvaisaobraajnuinfrastrukturu); 2Obrtnasredstva(dopunska),kaouslovzaaktiviranjeizgraenih objekata; 3Izgradnjuiusavravanjekadrova; 4Istraivako-razvojnudelatnost(istraivanjetrita,razvojtransportnih usluga,te-hnologije,sredstavazaproizvodnju,usavravanjeorganizacijei metodaradaitd); 5Otkuppatenata,licenciisl; 6Prikazivanjeireklamiranjeidrugekomercijalneinvesticije; 7Ostaleinvesticijekojeuslovljavajuefikasnostulaganja Osnovni zadatak odeljenja za upravljanje investicijama je realizacija sledeihciljeva: zavritiinvesticioniobjekatupredvienomroku, zavritiinvesticioniobjekatsapredvienimtrokovima, zavritiinvesticioniobjekatsapredvienimkvalitetomi postiipredvieneefekte

Vrste investicija
Investicijesemogupodelitina: privredneineprivredne bruto,netoinove premastrukturiulaganja premanameni premaizvorusredstava Privredne investicije obuhvataju sva ulaganja za poveanje osnovnih i obrtnih fondova u privrednim delatnostima, kao to su: industrija,

115
saobraaj,graevinarstvo,poljoprivreda Neprivredne investicijepredstavljajusvaulaganjaudrutvene delatnosti,paseestonazivajuoptedrutveneinvesticije,kaonaprimer ulaganjauarmiju,prosvetu,kulturu,zdravstvo Bruto-investicijepredstavljajuukupnaulaganjabezobziradaliseradio privrednimilineprivredniminvesticijama,osnovnimiliobrtnim sredstvima, zameni postojeih ili izgradnji novih osnovnih i poveanju obrtnihsredstava Oveinvesticijeseformirajuodamortizacijeinetoakumulacije,kojase izdvajaizdobiti Neto-investicije su deo bruto-investicija i predstavljaju ulaganja namenjenazaizgradnjunovihosnovnihsredstavaipoveanjeobrtnihsredstava Oviminvesticijamapoveavasesadanja(neotpisana)vrednostosnovnih sredstava,aformirajuseuglavnomizdeladobitinamenjenogzanabavku novihosnovnihsredstava Nove investicije predstavljaju deo bruto-investicija koji dovodi do poveanjaosnovnihsredstavaiznadnjihovenabavne(inicijalne)vrednosti Onesuuipojamodbruto-investicija,airiodneto-investicijaNove investicijesadreusebielementeprosteiproirenereprodukcijeTimese razlikujuodneto-investicija,kojesadresamoelementeproirene reprodukcije Od bruto-investicija se razlikuju jer su manje za stvarno izvrenuzamenu Premakriterijumustruktureulaganjarazlikujemosledeevrsteinvesticija: investicijezanabavkutransportnihsredstava,izgradnjusaobraajne infrastruktureisl, investicijezaunapreenjeorganizacijeimetodarada, investicijezarazvojiusavravanjetransportneuslugeitehnologije transportnogprocesa, investicijezaizgradnjuiusavravanjekadrovai investicijezarazvijanjenovihaktivnosti Premanameniinvestiranjarazlikujemo: investicijezazamenu, investicijezaproirenje, investicijezamodernizacijui strategijskeinvesticije

116
Premanainuobezbeenjasredstavarazlikujemoinvesticijekojese finansiraju: sopstvenimsredstvimaizamortizacijeiizdvajanjemizdobiti, putemkreditadomaihistranihbanakai udruivanjemsredstava,odnosnozajednikimulaganjem

Donoenje investicione odluke


Donoenjeinvesticioneodlukepredstavljajednuodnajznaajnijihfazau procesuinvestiranja,jerpogrenainvesticionaodlukamoedaprouzrokuje dalekosene posledice Ovom odlukom se definie razvoj preduzea, aiire,vriseizbortehnikeitehnologijeidrPridonoenjuinvesticione odluke neophodno je polaziti od najsavremenijih tehniko-tehnolokih dostignua, koja kod realizacije zahtevaju puno korienje, u protivnom novatehnikaitehnologijamoedovestiupitanjecelishodnostsame investicijeSvakainvesticijapredstavljaodreenirizik,kojijemanjiakoje dobroidetaljnoobraenatehnolokaiekonomskadokumentacijaiakose navremeobezbedesvipotrebniuslovizaizgradnjuiracionalnokorienje investicionogobjekta

Najznaajniji pojmovi u investiranju


Predinvesticiona studija Predinvesticionastudijajeanalizakojasluizasagledavanjeirazraduideja preduzea o njegovom buduem razvoju Osnovni cilj predinvesticione studijejedanabaziprethodnihistraivanjaomoguiizbornajbolje alternativeakoihimavie,kaoidadprethodnuocenuvaljanosti investicionogpoduhvata,odnosnodalitrebaiidaljeurealizaciji investicionogprojektailine Predinvesticionastudijaimasledeedelove: 1Uvod; 2Analizarazvojnihmogunostiisposobnostiinvestitora; 3Analizatritaprodaje; 4Tehniko-tehnolokoreenje; 5Strukturaikapacitetiproizvodnje; 6Kvalifikacionastrukturaibrojkadrova; 7Analizalokacijeizatitaovekoveokoline; 8Analizatritanabavke; 9Ekonomsko-finansijskaanaliza; 10Ocenapredinvesticionestudije; 11Saetakpredinvesticionestudije

117
Idejni projekat
Idejni projekat se radi posle izabrane alternative odnosno izrade predinvesticionestudije,kojomjeutvrenaopravdanostdaljeginvesticionog postupka Zadatak za izradu idejnog projekta definie se predinvesticionomstudijomIdejniprojekatpredstavljaidejnareenjabudueg investicionogobjektasatehno-ekonomskogaspektaNjimetrebadabudu obuhvaeniisledeielementi: 1Analizaobimarada; 2Analizapostojeetehnologije(akoseradiorekonstrukciji); 3Analizapostojeihkapaciteta(kadajeupitanju rekonstrukcija); 4Analizatritaibuduihpotreba; 5Izbortehnologijeipotrebnihtransportnihkapaciteta; 6Kompletnaspecifikacijaobjekatazadetaljnoprojektovanje; 7Specifikacijapotrebnihkadrova; 8Specifikacijapotrebnihsredstava; 9Rokoviizgradnjeinvesticionogobjektai 10Drugielementineophodnizaizraduinvesticionogprogramaiglavnog projekta

Investicioni program - studija


Investicioniprogramjestudijakojomsedetaljnoanalizirajutehniki,ekonomski i svi drugi uslovi neophodni za izgradnju investicionog objekta, odnosnotojeosnovnainvesticionadokumentacijanaosnovukojese donosiodlukaoizgradnjiinvesticionogobjekta Osnovnisadrajinvesticionogprograma: 1Saetakinvesticionestudije-programa; 2Analizarazvojnihmogunostiisposobnostiinvestitora; 3Saetakanalizetritaprodaje; 4Saetaktehnolokeanalize; 5Saetakanalizetritanabavke; 6Saetakanalizelokacije; 7Saetakanalizezatiteovekoveokolineizatitenaradu; 8Saetakorganizacionihaspekata; 9Analizaizvodljivostiidinamikaradova; 10Finansijskaanalizaupripremiinvesticionestudije; 11Finansijsko-trinaocenaprojekta; 12Drutveno-ekonomskaocenaprojekta; 13Analizaosetljivostii 14Zbirnaocena

118
Prethodna studija opravdanosti
Prethodnastudijaopravdanostisadri: 1Uvod 2Opisobjekta 3Ocenarazvojnihmogunostiinvestitora 4Analizaprodajnogtrita 5Prikazgeneralnogprojektaitehniko-tehnolokogreenja 6Analizanabavnogtrita 7Analizalokacijeiivotnesredine 8Finansijskaanaliza 9Ocenaprojekta 10Zakljuak

Studija opravdanosti
Studijaopravdanostisadri: 1Uvod 2Opisobjekta 3Analizaiocenarazvojnihmogunostiinvestitora 4Analizaprodajnogtrita 5Prikazidejnihprojekata 6Analizanabavnogtrita 7Prostorniilokacijskiaspekti 8Analizaivotnesredineizatitanaradu 9Analizaorganizacionihikadrovskihaspekata 10Analizaizvodljivostiidinamikarealizacijeprojekta 11Ekonomsko-finansijskaanaliza 12Finansijska(komercijalna)ocena 13Drutvenaocena 14Ocenauuslovimaneizvesnosti 15Zakljuak

Glavni projekat
Glavniprojekatseradinabaziuraenoginvesticionogprogramaiidejnog projekta koje je prihvatio investitor Njime treba detaljno da se razradi investiciono-tehnikadokumentacija,naosnovukojesevriizgradnja investicionogobjekta Glavniprojekattrebadasadriidetaljnekalkulacijenaosnovukojihsevri ugovaranjeradovasaizvoaimaiisporuiocimaopreme,dobavljaimai

119
drOvajprojekatseestonazivaiizvoakiprojekatIzradaglavnog projektaobuhvataizradusvihprojekatakojisunjegovsastavnideo,kaona primergraevinski,elektroidr Ovimprojektomsedefiniu: potrebnasredstvazarealizacijuinvesticionogobjekta, rokoviizgradnjei kvalitetizgradnje

Faze procesa investiranja


1. Priprema za izgradnju investicionog objekta Pripremazaizgradnjuinvesticionogobjektaobuhvatasledeeaktivnosti: 1Prikupljanjedokumentacijezaizgradnjuinvesticionogobjekta; 2Izborizvoaaradovanaizgradnjiobjekta; 3Izborisporuiocaopremei 4Ugovaranjeizgradnjeobjektainabavkeopreme 2. Izgradnja investicionog objekta Prepoetkaizgradnjeinvesticionogobjektainvestitorjeduandasa izabranimizvoaemradovasklopiugovoroizgradnji,kojitrebadasadri: garantnirokikvalitetradova, sveradove,kakoistranetakoipripremneiglavne, ceneradova, postupakusluajupojavevikova,manjkovainepredvienihradova, rokpoetkaizavretkaradova, postupakutvrivanjacenazanepredvieneradovei nainnaplateizvrenihradova 3. Putanje u rad investicionog objekta Putanjeobjektauradipostizanjeprojektovanogkapacitetapredstavlja zavrnufazuprocesainvestiranja,tosevrisledeimredosledom:prvose ispitujepojedinanaopremaugraenaimontiranauobjekat,azatimse vriispitivanjepojedinihlinijaiobjektaucelini,inakrajuputanjeitavog objektauradsaprojektovanimuslovima(proizvodnjom)Ovakavpostupakseprimenjujezakompleksneobjekte,dokjezajednostavneobjekte drugaijiUsutini,postupakputanjauradzavisiodkonkretnogobjekta

Upravljanje nabavkom

121
Upravljanje nabavkom
Upravljanje nabavkom podrazumeva planiranje, naruivanje, interno skladitenje i distribuciju materijala potrebnih u proizvodnji Proces nabavkeinekoraciupreoblikovanjusirovinaugotoveproizvodezakupce ipreduzeakojaobavljajutekorake Menadment nabavke jedna je od najaktuelnijih tema u savremenom poslovanju Glavna ideja menadmenta nabavke jeste u primeni pristupa potpunog sistema u upravljanju tokom informacija, materijala i usluga od dobavljaa sirovina, preko fabrika i skladita do krajnjeg kupca Menadment nabavke je vaan i zbog toga to u mnogim preduzeima nabavljenimaterijalipredstavljajurastuiprocenatproizvodnihtrokova Umnogimpreduzeimatroaksirovinainabavljenihdelovaiznosi60do 70%odukupnogtrokaproizvodaUzto,stalnosepoveavajuilogistiki trokovi Trend u korienju veih dobavljaa i trokovi logistike uzrokovali su da menadmentkoncentriesvojupanjunafunkcijunabavkeTradicionalno shvatanjenabavkegdejepreduzeekoncentrisanonajeftinedobavljae, zamenjenojestrategijomkojasezasni-vanakvalitetuikojasekoncentrie narazvijanjedugoronihodnosasadobavljaima,nastvaranje partnerstva, na neprekidno poboljanje kvaliteta proizvoda i sniavanje trokova

Upravljanje lancem nabavke


Uposlednjihnekolikogodinausvojenjestrunipojamupravljanje lancima nabavke (Supply chain management), umesto pojmova materijalni menadment ili menadment nabavkeTo je posledica injenice da je vrhovni menadment prepoznao strateku uloge dobavljaa u doprinoenjudugoronomuspehupreduzea Lanacnabavkesemoeposmatratikaoskuppreduzeakrozkojasekree odreeniproizvodkakrajnjemkupcuUproizvodnjuiprodajuodreenog proizvoda je, po pravilu, ukljueno nekoliko nezavisnih preduzea - proizvoaisirovinaikomponenti,sklapaiproizvoda,veletrgovci, trgovcinamaloitransportnekompanijeNaosnovuiznetihinjenicalanac nabavkebisemogaodefinisatikaousklaivanjeradapreduzeakojasnabdevajutriteodreenimproizvodimailiuslugama Lanacnabavke,dakle,pokrivacelokupanfizikiproces,poevodnabavke sirovina,prekosvihfazaprocesaproizvodnjeodreenogproizvoda, njegovogskladitenja,distribucijeiprodajekrajnjemkupcuNajveibroj lanaca nabavke se sastoji od velikog broja nezavisnih kompanija koje su meusobnopovezaneuprocesuzadovoljavanjaspecifinihpotreba krajnjihkupaca

122
Upravljanjelancemnabavkesemoeposmatratikaoupravljanjesvim aktivnostimakojeimajuzaciljstvaranjezadovoljstvakodkrajnjegkupca Posmatranonaovajnainupravljanjelancimanabavkepokrivaskorosve aktivnostikojeseobavljajuuokvirunekeorganizacijeOnousebiukljuuje brojne kljune faktore uspeha poput jasne strategije nabavke sirovina i usluga,efektivnihsistemakontrole,razvojaekspertizeUpravljanje lancem nabavke, dakle, predstavlja i odraava holistiki pristup poslovanjuodreeneorganizacijeDrugimreima,upravljanjelancemnabavkese odnosinacelokupanposlovniciklus,ane,kaotoseestopogreno smatra,samonanjegovekrajnjefaze Nasamompoetkusemoraistaiirazlikaizmeustrategijskogitaktikog upravljanjalancemnabavke Strategijskoupravljanjelancemnabavkesemoedefinisatikaoselekcijai povezivanjedobavljaaikupacakrozpregovaranjeiostvarivanjedogovorakojivodekazadovoljstvukupacaproizvodimaiuslugamasadodatom vrednou,uzostvarivanjekoristiizaradezasveuesnikekojisenalazeu lancunabavke Operativnoposmatranoupravljanjelancemnabavkepredstavljakontinualno planiranje, razvoj, kontrolu, informisanje i praenje akcija u okviru i izmeulanacanabavkeuciljuostvarivanjaintegrisanogprocesanabavke kojidovodidorealizacijesveukupnihstrategijskihciljeva Lanci nabavke nisu linearnog oblika, svaka organizacija ima vei broj ulaznih, internih i izlaznih lanaca nabavke Upravljanje lancima nabavke predstavlja voenje celokupnog procesa poruivanja, poev od zahteva krajnjihkupaca,bilodaseradioeksternimkupcimailiointernimkupcima, svedozadovoljavanjanjihovihzahteva,aunekimsluajevimaseproces upravljanjaprenosiinaposloveizvandirektneisporukeproizvodaili uslugazakojesukupcizainteresovani Retke su poslovne organizacije koje su uspele da u potpunosti integriu svojelancenabavke,ajedanodprimerauspeneimplementacijeupravljanjalancimanabavkeuoblastiautomobilskeindustrijejejapanska kompanijaNisanOvajproizvoaautomobilajeintegrisaolancenabavke, osimproizvodnjeautomobila,iusvimostalimaspektimasvogposlovanja Supermarketiihipermarketipredstavljajuodlineprimereorganizacijakoje senalazeubliskomkontaktusakrajnjimkupcimaiijisesvilancinabavke, bilodaseradioproizvodimailiuslugama,voenieljamakupaca,moraju nalazitiudirektnojvezisadobavljaima,asveuciljutobregprenoenja zahtevakupacadirektnododobavljaaiproizvoaa

123
Neophodno je da poslovne organizacije upravljaju lancima nabavke, kakozadirektnatroenja(odnosnozaproizvodeiuslugeneophodneza poslovanje, npr komponente za proizvodni proces), tako i za indirektna troenja (proizvodi i usluge neophodni za podrku poslovanju, npr profesionalneusluge)Upravljanjelancimanabavkeukljuujeidentifikovanje pojedinanih vrednosti svakog od lanaca u procesu nabavke, kako bi se definisaoznaajsvakogodovihelemenataNeophodnojerazdvojitidelove lancaukojimasedodajevrednostiiskljuitiihizlanca,potoonipopravilu predstavljajusamonepotrebnotroenjeresursaOvajprocesiskljuivanja nepotrebnihkarikaulancuseuliteraturiestonazivadijagnostikalanaca nabavke Cilj ovog procesa je dijagnostikovanje vrednosti svake karike u lancukakobiseutvrdilikoracikojeorganizacijatrebadapreduzmeukoliko seutomdelulancamoguostvaritiznaajneutede,poboljanjapostojeih ilirazvojnovihreenjazaobavljanjeposlova Sloenost upravljanja lancima nabavke se neprekidno poveava poto mnogeorganizacijeimajuido90procenatasvogkapitalavezanogupravo unekomoddelovalanacanabavkeproizvodaiuslugaProblemsloenosti lanacanabavkeseusavremenojpraksireavaprebacivanjemdelaposlova naeksternepartnere(outsourcing)todovodidokupovinesveveegbrojaproizvodailiuslugaPoredovoga,znaajnosmanjenjetrokovasemoe ostvariti i uz pomo dugoronih ugovora o partnerstvu, koji dovode do manjegbrojakljunihdobavljaakojisuspremnijidaposveteveupanju svojim obavezama u lancu nabavke Neke kompanije su autsorsovale i proizvodnju na svoje dobavljae, svodei na taj nain svoju ulogu samo naupravljanjebrendomnatrituUpravouovomsluajujeupravljanje lancimanabavkeodkritinogznaajazaposlovanjeorganizacije Praktiniaspekti/pitanjapovezanisaupravljanjemlancemnabavkese razlikujuodjednedodrugeorganizacije,iodjednogindustrijskog sektoradodrugog,alilistatipinihproblemakojetrebareavatibimogla daukljuujesledeeteme: percepcijapojedinacadaupravljanjelancemnabavkepredstavlja pretnjunjihovompoloajuuorganizaciji,naprimernovipristupodnosu sadobavljaimamoedovestidopromeneprofilaosobekojabitrebalada obavljateposlove, dobavljai,kupci,proizvoaiipod-izvoaimogusenalazitinarazliitim nivoimarazvojaposlovanja, odnossakupcima-iakoenekiodklijenatapokazatiinteresovanjezarazvojsistemaupravljanjalancemnabavkeveinanjiheprilikomdonoenja odluka o kupovini prevashodno biti motivisana ostvarivanjem najnie mogue cene Upravo iz ovog razloga je izuzetno vano da preduzea pokuajudaedukujusvojekupceokoristimakojeimmoeomoguiti razvojsistemazaupravljanjelancemnabavke, zarazvojprogramaupravljanjalancemnabavkeneophodnajeinicijativa

124
sanajviihnivoaorganizacije,akaonajboljinosiocioperativnihaktivnosti nanjegovojimplementacijisusepokazalitimoviizsektoranabavke, proizvodnjeiprodaje, kljuuspehaupravljanjalancemnabavkeseogledauposmatranju celokupnihtrokovaposlovanjaodreeneorganizacije,anesamonajnie nabavnecenekojasemoeostvaritiuodreenomtrenutku, upravljanjelancemnabavkemoedovestidopozitivnihrezultatasamou situacijamakadaseuspostavibliskasaradnjaizmeusvihuesnikaulancu ikadajesvakioduesnikaspremandapreuzmesvojdeorizika/profita/ poslovnihprilikai razvojsavremenihsoftverskihreenjazaupravljanjelancimanabavkeu znaajnojmeriolakavaradnaovimposlovima

Planiranje lanca nabavke i koordinacija u okviru njega


Preuspostavljanjalancanabavkemorajusedetaljnorazmotritimnogi aspekti poslovanja na koje e ovaj lanac imati znaajan uticaj Prilikom razmatranjamogunostiuspostavljanjalancanabavke,potrebnojedefinisati dve znaajne promenjive: topologiju lanca nabavke i perspektivu, odnosnonainposmatranjasamogalanca

Topologija lanca nabavke


Termin lanac nabavke moe u znaajnoj meri da zavede i dovede do pogrenihzakljuakapotoseupraksipopraviluradiomrenim,aneo linearnim strukturama Kao ilustraciju ove tvrdnje pogledaemo model lanca nabavke poznate nemake hemij-ske kompanije Henkel, odnosno jednognjenogdela
Slika5:emalancanabavkekompanijeHenkel-Dilken Pred-dobavljai Dobavljai Prodavci


Cognis Dsseldorf,D Grafox Babenhausen,D Priem Bielefeld,D -------otherproduction facilities

Centralni magacin
Scandinavia, Goteborg, Helsinki Exports Dseldorf,D

Korneuburg, Austria StoragePlatform Dormagen,D ProductionSite Colorations, Dlken,D

SupplierXYZ Anywhere,D

Herent, Benelux

Alpla Konstanz,D Sauer Neustadt,D Menshen Finnentrop,D  SupplierXYZ Anywhere,D --------

Lieusaint France

Monheim Germany

Milan

Montornes Spain

125
KompanijaHenkelsesastojiod340firmikojesenalazeupreko70zemalja Vieod54000zaposlenihproizvodipreko10000razliitihproizvoda,koji senatritudistribuirajuilipodHenkelovimimenomilipodimenima kompanijakojesenalazeuHenkelovomvlasnitvu(nprPersil,Fa,Loktit) NaovojslicijeprikazanaemalancanabavkejedneodHenkelovih kompanija,Dilkena,kojajejedanodnajveihsvetskihproizvoaaboja Dilkenimaugovoresaoko200snabdevaa,asvojeproizvodeisporuujedo preko15000kupacairomsvetaUovecifresuukljuenasamopreduzea sakojimaDilkendirektnoposluje,dakleunjihneulazesnabdevai Dilkenovihsnabdevaa,nitikupciDilkenovihkupacaKadaseukaepotreba za odreenim sirovinama, Dilken obavlja porudbinu, a dobavljai isporuujunarueneartikleunaruenimkoliinama,ucentralnoskladite uDormagenu(postojesituacijekadadobavljadirektnoisporuujerobu uDilken,naslicisevididajetosluajsaKognisom,kojiodreenesirovine aljeuDormagen,doknekealjedirektnouDilken,atakoesnabdevai Dilkenovu konkurenciju istim tim sirovinama) Naravno, svi navedeni dobavljaineuestvujuuproizvodnjisvakogDilkenovogproizvoda Struktura lanca nabavke se razlikuje, dodue u ne preterano znaajnoj meri,odproizvodadoproizvoda,takodaitainjenicaukazujenaizuzetnu sloenost lanca nabavke nekog preduzea, kao i na problem upravljanja njime,upravousledsloenostinjegovestrukture

Perspektiva posmatranja lanca nabavke


Prilikom posmatranja lanca nabavke za jedan odreeni proizvod, podrazumevasedajecentralniuesniktoglancaproizvoatogproizvodaU skladusatimmoesekreiratiigrafikiprikazodgovarajueglancanabavke Madajepraksapokazaladajeovosasvimopravdannain posmatranjalanacanabavke,potojecentralnopreduzeeonokojeinicira njegovoformiranje,apopraviluiupravljatimlancem,uoenesusituacije kadajetakavnainposmatranjanepraktianisklondadovededoreenja kojanegativnoutiunaukupnuuspenostceloglancaPosmatranjecelog lanca preko jednog preduzea esto zna da dovede u zabludu prilikom raspodelezadatakaunutarlanca,potozadacipodrazumevajuiprihodei trokoveUkolikojepanjausmerenanacentralnoguesnikaulancu, rukovodioci celog lanca e podsvesno usmeravati aktivnosti koje nose profitkacentralnomuesniku,aostaleaktivnosti(kojenosetrokove)ka ostalimuesnicimaDabiovazamkabilaizbegnuta,poeljnojekoristitii ptijuperspektivu(slika7),takodacentralniuesniknijeistaknutu vizuelnomprikazulancanabavke,vejeprikazannaistinainkaoiostale lanicelancaNaovajnainseomoguavaposveivanjejednakognivoa panjesvimuesnicimaulancunabavke 

126
Slika6Centralizovaniprikazlancanabavke

Slika7Ptijaperspektiva

Planiranje aktivnosti lanca nabavke


Prvotojepotrebnouinitiprilikomplaniranjaaktivnostilancanabavkeje evidentiranjesvihnjegovihlanova,odnosnosvihpreduzeaubuduem lancunabavkeNakontogajepotrebnoizboritisesasloenoutoglanca, anajboljinainzatojesegmentacijalancaTrei,iposlednjiznaajankorak jeraspodelaaktivnostiizmeulanicalancanabavke,imajuiuvidusve koristiitrokovesvakeaktivnosti,takodasvilanovilancanabavkebudu motivisanizanjegovodobrofunkcionisanje

lanovi lanca nabavke


Lanacnabavkenijesamonizuesnikaiskupaktivnostikojeoniobavljaju,onpredstavljapravumreuukojojsvakivorzavisiodsvihostalih vorovaOvooiglednoznaajnoutienasloenostlancanabavke,aliniu komsluajunepredstavljajedinuveliinukojajeodreujePrvood pitanjakojesepostavljajedalijepotrebnoupravljatisvakomodrelacijau okvirulanca(odnosnosvakimodnosomizmeupreduzeakojauestvuju ulancu)Drugimreima,postavljasepitanjedalielanacnabavkeimati problema u svom funkcio-nisanju ukoliko se neka od relacija zanemari Oigledno je da je ovo mogue uraditi, tako da se i pitanje moe prefo-

127
rmulisatiuodreivanjekojesutorelacijekojejemoguezanemaritiJedno odmoguihreenjaovogproblemajepravljenjerazlikeizmeuosnovnih ipomonihuesnikaulancuNaosnovuovogajemogueulanacukljuiti samoosnovneuesnike,doksepomoniiskljuujuizlanca,odnosno, ostavlja se preduzeima iz grupe osnovnih uesnika da same upravljaju svojimodnosimasapomonimuesnicima Nakonovoga,centralnompreduzeuostajurelacijekojejepotrebno razvrstatiujednuodsledeeetirigrupe: relacijekojimajepotrebnoupravljati, relacijekojejepotrebnosamokontrolisati, relacijekojenezahtevajuniupravljanjenikontrolui relacijesapreduzeimakojanisulanovilancanabavke Najvanije relacije su one iz prve grupe i tim relacijama mora upravljati centralniuesniklancanabavkeTosurelacijekojemeusobnopovezuju unutranjedelovecentralnogpreduzeailinjegovunutranjideosa jednimiliviedobavljaaestoseovapreduzeanazivajuiprvimnivoom dobavljaa Druga grupa relacija obuhvata veze koju nisu kritine kao veze iz prve grupe,takodaihcentralniuesnikmoesamokontrolisati,dokseupravljanjepoveravafirmiizprvognivoadobavljaaKakosuioverelacijebitne zacentralnoguesnika,onmoraimatiznaajnuuloguprilikomdefinisanja iuspostavljanjaupravljakihaktivnosti,potoonemorajubitiuskladusa ciljevimaipotrebamaceloglanca,anakontogasepreporuujeda centralniuesnikvrisamonadzornadfunkcionisanjemterelacije,kaoi nadupravljanjemnjome Trea grupa relacija nije kritina za uspeh centralnog uesnika, tako da onnemapreteranovelikoginteresadaangaujesvojeupravljakekapaciteteutimrelacijamaPreporuujesedacentralniuesnikupotpunosti prepustiupravljanjetimrelacijamadrugimuesnicimaulancu,naravno,u situacijamaukojimacentralnopreduzeeimadovoljnopoverenjauostale uesnike Poslednja grupa relacija se odnosi na preduzea koja nisu lanovi lanca nabavkeTerelacijeseodnosenapreduzeaizlancacentralnoguesnika i preduzea koja se nalaze izvan tog lanca (lanovi nekog drugog lanca nabavke,odnosnolanovidrugoglancanabavkegdejecentralniuesnik toglancaustvarilanlancakojiseposmatra)

128
Segmentacija lanaca nabavke i koordinacija
Lanci nabavke ponekad mogu da budu toliko sloeni, sa velikim brojem dogaajaizmeukrajevalanca,dajepraktinonemoguesagledatisve uticaje(poremeaje)kojimogudasejaveisvenjihovevarijacije,odnosno, postajenemogueupravljatidogaajimaodpoetkadokrajasamog lancaOvajproblemsemoereitiuzpomosegmentacije,kojapredstavljadeljenjecelogtoka(kojisejavljadulancanabavke)ulogikeceline kojejemogueanaliziratikakobise,potom,mogloiupravljatidogaajima kojisejavljajuutimcelinamaOvdeseneradiofizikomdeljenjusamog lanca,vesepostupaksegmentacijesprovodisamologiki,nenaruavajui pritomprincipenakojimasezasnivajulancinabavke Postupak segmentacije zahteva obeleavanje celog lanca nabavke (poeljnojedaovobudeuraenougrafikomobliku,potojeonmnogo lakizasagledavanjeodteksta)Zaovajpostupaksepreporuujetzv cevasti dijagram koji sadri horizontalne i vertikal-ne linije Horizontalne linijepredstavljajuvremetransportailiobrade(crtasetakodase obezbedi proporcionalnost: duina linije = proseno trajanje operacije) Vertikalnelinijeodreujutakuskladitenjainjihovavisinajeproporcionalnaprosenomboravkumaterijalailigotoverobeutomskladitu Ovakopredstavljenlanacnabavkepruatrivrloznaajnapodatka Prvipodatakjeukupnotrajanjehorizontalnelinije,odnosnoukupno trajanjeprocesaobradeitransportaodulaskasirovinedoisporukekupcu Drugipodatakjeukupnovremeskladitenjasirovinailiproizvoda,kojise dobijasabiranjemsvihvertikalnihlinijaPoslednjaveliinajesumaovedve veliine,topredstavljavremepotrebnodaseodsirovinedoedogotovog proizvodanatrituOvajdijagrammoeposluitiiprilikomanalizecelog lancanabavkeNaime,ukolikosedesidasenadijagramunalazedvevisoke vertikalnelinijejednadodruge(razdvojenekratkomhorizontalnomlinijom),oiglednojedajejednoskladitenepotrebnoangaovano,asamim timjeinepotrebnozadravanjetogproizvoda(sirovine)utomskladitu Ovo moe biti posledica meusobnog nepoverenja dva preduzea uesnikaulancu Ovajdijagram,takoe,moebitivrlokoristanusituacijamakadadoedo poremeajapotranje,bezobziradaliseradiopoveanjuilismanjenjuNa osnovunjegasevrlobrzodoedozakljukakakonajefikasnije (najjeftinije) amortizovati takve promene, kao i koliko e vremena biti potrebnozato

Facility menadment

130
Facility menadment
Zemljiteiobjektisunajznaajnijideokorporativneimovine,kaoiimovine pojedincailidrutva,aupravljanjeiodravanjeizgraenihresursapovezani su sa velikim trokovima koje vlasnik ili korisnik tei da kontrolie i smanji Koncept upravljanja poslovnim prosto-rom poznat je u literaturi kaofacilitymenadment Facilitymenadmentjenajkraereenoupravljanjeobjektimainjihovim odravanjemPoljeaktivnostikojepokrivafacilitymenadmentukljuuje upravljanjeodravanjem,opremom,instalacionimsistemima;investiciono odravanje;upravljanjenekretninama Tojedisciplinauekspanzijikojaomoguavastrunjacimarazliitihprofila da definiu, sprovode i prate proces planiranja i upravljanja izgraenim resursimaiopremom Ovamladanauno-strunaoblastsepojavilauSADpoetkomezdesetih godinaprologveka,netokasnijeuVelikojBritaniji,dokuEvropi intenzivnijepoinjedaseprimenjujepoetkomdevedesetihgodina Nastalajeobjedinjavanjemznanjaiinteziviranjemprotokainformacijaiz ove oblasti i koordinacijom svih kategorija zainteresovanih za izgraeno okruenje(vlasnici,projektanti-planeri,izvoaiikorisnici,drutvena zajednica) PremadefinicijiMeunarodneasocijacijeFMmenadera(IFMA-International Association of Facility Managers) to je:Disciplina koja obuhvata mnogeprofesijesaciljemdaouvafunkcionalnostizgraenogokruenja, integriuiljude,mesta,proceseitehnologije AkokonceptFMposmatramouivotnomciklusujednogobjekta,krozproces planiranja, upravljanja i odravanja, moemo da identifikujemo vie karakteristinihfazakojevremenskirazliitotraju: definisanjepotreba(jednagodina) planiranjeiprojektovanje(dvegodine) izgradnja(jednadodvegodine) useljenjeipoetakkorienja(jednagodina) eksploatacija(tridesetdopedesetgodina) ruenje,uklanjanjeirecikliranje(jednagodina) Indikativno je da periodi definisanja potreba, planiranja, projektovanja, izgradnje i uselje-nja zajedno traju oko est godina to predstavlja 1/10 do1/6ivotnogciklusaobjektatedasusevremenskiproduiliuodnosu

131
na period eksploatacije koji se polako smanjuje Ako se pogledaju prethodnonavedenefaze,lakosemoezakljuitidaonenisusamovezaneza arhitektonsko-graevinskeobjektevesenjimamogudefinisatiiobjasniti svidrugiprocesikojimasemoeupravljati,azahtevajuobjekteiliopremu Naravno,vremetrajanjapojedinihfazajedrugaije Takoe,trebanapomenutidakonceptFMpredstavljakontinualniproces kojizapoinjeupoetnojfaziformiranjaprojektnogprogramaitrajesve do konanog ruenja objekta, te da svaka faza sadri vei ili manji broj sloenihaktivnosti Formiranje projektnog programa kao kritine aktivnosti podrazumeva razradu koncepta korienja, definisanje prostornih potreba, pregled potrebneopreme,benmarkinguzpomokogaseobavljaporeenje poslovnihperformansisasrodniminstitucijamauokruenjuitd Ufaziplaniranjaiprojektovanjakritineaktivnostisukoordinacijaizmeu investitora, projektanta-planera i korisnika i uporedni pregled planiranih potrebaiprojektovanogprostora Faza izgradnje podrazumeva pored same materijalizacije, kao jednu od najvanijihaktiv-nosti,koordinacijuizmeuvelikogbrojauesnikai zainteresovanihstrana(investitor,korisnik,) Prijem radova i poetak korienja predstavljaju poetak eksploatacije izgraenogobjekta Korienjejenajznaajnijafazauivotnomciklusuobjektaionapredstavljaitavnizaktivnostikaotosu:tehnikoupravljanje,komercijalno upravljanje,infrastrukturnoupravljanje,upravljanjezatitomokruenja, Poslednja faza, ruenje, uklanjanje i recikliranje podrazumeva aktivnosti razrade koncepta ponovnog korienja komponenti, koordinaciju svih aktivnostikakobiovafazabilaizvedenautokraemvremenskomroku, ekonominoiuzmaksimalnuzatituokruenja FacilityManagement(FM),primenljivjepresveganakorporativnomnivou, alisesveeekoristiuurbanimiliregionalnimkontekstimaFMimaza cilj da omogui strateko, efikasno i precizno upravljanje izgraenim okruenjem,optimiziranjeperformansi,poboljanjekvaliteta, smanjenjetrokova,ko-ntroluitransparentnostbudeta,tosegeneralno posmatrajuiodraavanaefikasnijeodvijanjenesamoposlovnihprocesa, negoirazliitihsegmenataurbanogivota

132
Uobiajeno je da poslove facility menadmenta obavljaju posebna odeljenjakojausvomsastavuporedFMmenaderamoguimatiinenjerei tehniareraznihprofila,kaoiosobljezatehnikupodrkuiodravanjeako seradioarhitektonsko-graevinskimobjektimaiinstalacionimsistemima koji omoguavaju nesmetano funkcionisanje samih objekata ili procesa proizvodnjekojiseodvijajuunjima FormiranjespecijalizovanihFModeljenjaisamouvoenjeFMtehnologije u procesu planiranja, upravljanja i eksploatacije iziskuje, pored ostalog, i velikamaterijalnasredstvaalisesmatradasetakouloenasredstvavraaju zadvegodine,autedekojesepostiuuoperativnimtrokovimaiznosei do30%

Ekoloki menadment

134
Ekoloki menadment
Ekolokimenadmentjespecifianoblikumealjudiufirmidaposlujui iveuskladusaprirodom Ekoloki menadment, postaje neraskidiv deo poslovanja svake firme Pokazateljiotomekakopreduzeeutienaivotnusredinu,naprirodne resurse,nazagaivanjeislinoutiunanjegovusudbinu,anepotovanje ekolokeregulativemoedakotaproizvodifirmugubitkatrita Usavremenomekonomskomivotuznaajnosenaglaavauticajekolokih faktora na poslovni rizik, kroz pojavu ekolokih teta koje mogu izazvati znaajnematerijalneinematerijalneteteuposlovanjupreduzea Odrivirazvoj,tjrazvojbeznaruavanjaivotnesredine,jeosnovnimoto poslovanjadananjihmodernihpreduzeaOvajmotojeugraeniu najnovijiekolokistandardISO14001iirokoseprimenjujeiromsveta Ekolokaodgovornostsvakefirmeproizilaziizinjenicedaekonomske aktivnostinajvieugroavajuinaruavajuekolokuravnoteuuprirodi Ekonomskaneodgovornostuodnosupremaprirodnimresursimaiurbana zagaenjanegativnoutiunaimidkompanije Brojni ekoloki incidenti koji se deavaju irom sveta, uprkos visokoj tehnologiji,dramatinoupozoravajusveuesnikeprivrednogivotadase svakiekolokipropustviestrukoplaa Najskupljajenaravnoonacenakojasezoveugroenozdravlje(zagaena voda, vazduh, zemljite, genetski modifikovana hrana itd), koja izaziva strahioseajdanamivotniprostorizmieispodnogu Osim naznaenih elemenata ekolokog menadmenta i menadmenta odrivog razvoja vane teme u predzeu su i: upravljanje proizvodom, pakovanje i ambalaa, zbrinjavanje otpada, zatita zemljita, upravljanje tetnimmaterijalima,upravljanjeenergijomikontrolabuke Urazvijenimzemljama,pitanjimaekologijeiodrivogekonomskog razvojaposveujusenesamoteorijskaistraivanja,vedolaziido njihovogpraktinogreavanja Nanivoupreduzeatoznai:poveanoizdvajanjesredstava(poveavanje trokova)zaeliminisanjetetnihdejstavatehnolokogprocesanaprirodu ihumaneresurse;sma-njenjemogunostiizazivanjaekolokihiposlovnih

135
rizika kroz poveanu ekoloku odgovornost; prilagoavanje celokupnog poslovanjapreduzeazahtevimaekolokihstandardaizahtevimasistema menadmenta kvalitetom; poveavanje ekolokih investicija; planiranje i realizacija racionalnog ekolokog i ekonomskog ponaanja u troenju prirodnihresursa;uvoenjeistihtehnologijautemeljenihna konceptu ekologizacije proizvodnje; poveavanje kompleksne odgovornosti menadmenta u ostvarivanju ekolokih parametara u ivotu preduzeauzpotovanjesvihekolokihstandarda;formiranjeiuvoenje ekoloke politike u preduzeu, redovna kontrola ekolokih performansi i informisanjejavnosti Visokorazvijene zemlje imaju i vrlo stroge zakonske odredbe kojima se sankcionie odgovornost preduzea za izazivanje ekoloke tete, ukljuujuiiretroaktivnuodgovornostzazagaivanjeivotnesredine,gde svakiuesnikuekolokomincidentuodgovarazacelokupnutetukojaje nastala,bezobzirananjegovudeounjojUzemljamautranziciji(ukoje spadaiSrbija)jouvekseneprimenjujuovakovisokiekolokistandardi u poslovanju preduzea, ali razvoj evropskog ekomenament sistema upuuje na potrebu poboljavanja ekolokih performansi To se postie uvoenjemEvropskogekolokogmenadmentsistema Ekolokimenadmentpolakoalisigurnopostajeprofesijaivrloznaajan iniocposlova-njaPreduzeauekolokommenadmentuvidesvojubolju pozicijunatrituKonkuren-tnapreduzeanastojetoboljeorganizovati svojekolokimenadmentjerznajudapotroaioekujuboljiodnos premaekologiji Odrivi razvoj, nije samo materijalna pretpostavka opstanka kompanija, negojeietikopitanjeodbranecivilizacijskeastipredbuduimgeneracijamaOnpodrazumevaravnoteuizmeupotronjeresursaisposobnosti prirodnihsistemadazadovoljepotrebebuduihgeneracijaOdrivirazvoj predstavljaonajrazvitakkojinedovodidopropadanjaiiscrpljivanja resursa koji razvoj ine moguim i dopustivim Takav rast uslovljen je i praenrazvojemsvestiopotrebiuvanjaiunapreivanjaokolinekoja doprinosiodrivomekonomskomrazvoju Meunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) utvrdila je meunarodne standarde za ekoloki menadment (ISO 14000) U tom smislu,ekomenaderiimajusutinskezadatkerealizacijesledeihekonomskihaktivnosti: 1menadmentekolokogsistema 2snimanjeekolokesituacije 3procenaekolokihperformansi 4ekolokoobeleavanje

136
5ocenaivotnogciklusaproizvoda 6ekolokiaspektistandardizacijeproizvoda

Ekoloki indikatori
Indikatori ekolokih performansi preduzea se mogu definisati kao skup podatakakojidajurelevantnuikorisnuinformacijuoekolokim performansamapreduzeaimogunostimazanjihovounapreivanje Osnovnegrupeindikatorakojibitrebalidaverifikujurezultateekolokog menadmenasu: indikatorioperativnihperformansipreduzea, indikatoriperformansimenadmentai indikatoriekolokihuslova Indikatorioperativnihperformansidirektnoukazujunauticajepreduzea na ivotnu sredinu i na rezultate koji se postiu primenom sistema ekolokogmenadmentaUovugrupuindikatoraspadajuindikatorikoji ukazuju na potronju sirovina, potronju energije, korienje obnovljivih energetskihizvora,transport,emisijutetnihiopasnihmaterija,otpad Indikatori koji ukazuju na uspenost menadmenta se odnose na implementaciju programa, efikasnost podele nadlenosti, uestalost kontrolisanja,ukljuivanjezaposlenih,zatitunaradu,internuieksternu komunikaciju,investicije,finansijskerezultate Indikatoriekolokihuslovaseodnosenakvalitetivotnesredinena lokalnomiliregio-nalnomnivouinaglobalneaspektekojisuobuhvaeni konceptomodrivograzvojakaotosunprraspoloivostresursailiobaveza smanjenja emisije tetnih gasova koji izazivaju efekatstaklene bate preuzetapotpisivanjemmeunarodnihprotokolaIndikatorikojiukazuju nakvalitetivotnesredineseodnosenapojedinemedijumeivotnesredinekaotosuvazduh,voda,zemljite,biodiverzitetUgrupuindikatora ekolokih uslova takoe spadaju i indikatori koji ukazuju na postojanje objekataposebnenamene(nprsportskiobjekti)ikulturnoblago Osnovniprincipinakojimasebazirasistemekolokihindikatorasu: kompatibilnost(indikatorimorajubitiuporediviiukazivatinapromene ekolokihperformansi), izbalansiranost (ravnomerna zastupljenost indikatora koji ukazuju na problemeiindikatorakojiukazujunapozitivnerezultate), kontinuitet (indikatori moraju biti zasnovani na kriterijumima koji obezbeujumogunostpraenjapromenaodreenihvrednostiu

137
vremenu)i jednoznanost(indikatorimorajubitijasnodefinisani,razumljivii pogodnizainternuieksternukomunikaciju)

Upravljanje trokovima

139
Upravljanje trokovima
Trokovisunovaniizraztroenjasredstavairadaisastavnisudelovicene kotanjauinka Trokovi su jedan od najbitnijih faktora rezultata rada preduzea Efikasnosniavanjetrokovaneposrednopoveavaprofit,fondovepreduzeai plateradnika Sa druge strane, zbog poveanja trokova dolazi do smanjenja profita, a vrloestooteanjeicelokupniradpreduzea Troakjeizrazimeraekonomskertveivrednosniizrazulaganjaosnovnih elemenataproizvodnje,kojanastajuradistvaranjanovihuinakaisticanja dobitka Utrokoveubrajamotekuaulaganjaelemenataproizvodnjekojanastaju uposlovanjupreduzea,akojasuuvekizraenaunovcu Trokoviimajudvaelementa: koliinupotroenihelemenataproizvodnjei nabavnecenepotroenihelemenataproizvodnje Troaksemoeutvrditikaoproizvodkoliineicene Zapojamtrokovabitnoje: dasuonivezanizauinkekojisesreuusvakojvrstipreduzea,anesamo uproizvodnim sve to predstavlja element cene kotanja, istovremeno predstavlja i troak Trokovima se ne mogu smatrati izdaci i troenja sredstava sluajnog ili neredovnogradaKaliranje,kvar,rasturilomiznadplaniranognormalnog iznosa ne smatra se trokom, ve vanrednim rashodom Samo unapred utvreni,planirani,ravnomernorasporeeninacelugodinu,normalni iznoskaliranja,kvarailomapoprimakaraktertrokova,jerjesamotajiznos integralnideocenekotanjauinka Pandan ukupnim trokovima jeste cena kotanja Objedinjujui sve trokove,cenakotanjapredstavljatakuispodkojeprodajnacenane trebadasesputa,jerispodtetakenastajefazagubitka

140
Upravljanjetrokovima(Costmanagement)deojeukupnogprocesa upravljanjaposlovnimuspehompreduzeaIzpraktinihiskustavaivetina razviloseunaukukojaprouavametodepripremeikorienjainformacija za potrebe donoenja upravljakih odluka u poslovnoj praksi Obuhvata svepostupkekojimaseuposlovanjupreduzeaprocenjujeodnosizmeu trokovaikoristi CiljupravljanjatrokovimajedaseudugomrokumaksimiziradobitakCilj costmenadmentanijeposvakucenusniavatitrokove,vejesvrhapreduzimanje aktiv-nosti, radi obezbeenja trajno profitabilnog poslovanja, odnosnonajveemoguedugoronekoristi Raunovodstvojeglavniizvorinformacijazaupravljanjetrokovima Finansijsko raunovodstvo je usmereno spoljnim potrebama, a raunovodstvotrokovajeusmerenopripremanjuinformacijaza sastavljanjefinansijskihizvetajaufinansijskomraunovodstvu Informacijeraunovodstvatrokovaomoguujupresvega,utvrivanjecena kotanjaproizvodaiusluga,procenjivanjevrednostizalihaiutvrivanje ostvarenogfinansijskogrezultata Za razliku od raunovodstva trokova koje je preteno usmereno na trokoveproizvod-nje,uupravljanjutrokovimaobuhvaenisuitrokovi poslovnihaktivnostikojiprethodeprocesuproizvodnjeilisledeizanjega, kaotosuaktivnostilogistikeimarketinga Bitnoobelejeupravljanjatrokovimajestedaosiguravarasporeivanjei praenjeodgovornostizanastaletrokovepovezujuiihsamenaderima kojisuovlaenidadonoseodlukeonjihovomnastankuSavremeniprocesi decentralizacijepreduzeaiautomatizacijaposlovnihprocesapotstaklisu intenzivanrazvojsistemaupravljanjatrokovima,naroitoupreduzeima kojaplanskimenjajusvojeposlovanje Najvanijiizvoriinformacijazaupravljanjetrokovimasu: 1Raunovodstvo-sistemfinansijskihinformacijaosvimposlovnim promenama, jedan je od najpouzdanijih izvora informacija (poslovne knjige,finansijskiizvetaji); 2 Statistika - omoguuje poreenje sa prosekom grane, najboljim ili najloijimugrani(upreduzeu,granskastatistika); 3Procene-dajuinformacijekojeseodnosenabuduakretanja,arezultat suprimenerazliitihnaunihmetoda

141
Pojam i vrste trokova
Uliteraturisesusreubrojnepodeletrokovaukojimasutrokovi grupisanisarazliitihaspekataRazliitagrupisanjatrokovamotivisanasu popravilusvrhomkojojtrebadaslueodreenegrupacije Trokovisemogupodelitikao: 1ukupni-vrednostsvihsredstavairadapotroenihuodreenom periodu,godini,tromesejuilimesecu; 2proseni-pojediniciuinka,proizvodailiusluge; 3ostvareni-utvrujusenakrajusvakogposlovnogperioda; 4budui-procenjujusezanaredneperiode Osnovnevrstetrokovapremanjihovomporeklusu: 1materijalnitrokovi-trokoviosnovnogipomonogmaterijala,energije, sitnoginventara,ambalae,alataisl; 2trokovistalnihsredstava-amortizacija,trokovitehnikogodravanja isl; 3trokovirada-naknadezauloeniljudskirad(plateilinadnice) Premasloenostistrukturedelesena: 1 jednostavne (elementarne) - sastoje se samo od jedne prirodne vrste trokova; 2sloeni-sastojeseoddvailivieelementarnihtrokova Glavnegrupetrokovaproizvodnjesu: 1trokovidirektnogmaterijala-nastajuutrenutkupotronjematerijala; 2trokovidirektnograda-sutrokoviradazaposlenihkojiradedirektnou proizvodnjiodreenihproizvoda; 3 opti trokovi proizvodnje - sadre sve trokove proizvodnje osim trokova direktnog materijala i direktnog rada, odnose se na celokupnu proizvodnju Prema ponaanju u odnosu na promene obima proizvodnje trokovi se delena: 1fiksne(stalne)-povezanisusanastankomipostojanjemproizvodnih kapacitetaUkupnigodinjiiznosstalnihtrokovanemenjasebez obziranapromeneobimaproizvodnjeStalnitrokovipojedinici proizvodasmanjujusesapoveanjemobimaproizvodnje; 2 promenjive (varijabilne) trokove - to su proporcionalno promenljivi

142
trokoviUukupnomiznosusemenjajusrazmernosapromenomobima proizvodnjeProseniproporcionalnopromenjivitrokovisuuvekjednaki nezavisnoodpromeneobimaproizvodnje 3relativnofiksnetrokove-tosukombinovanitrokovikojiimaju karakteristikeifiksnihivarijabilnih

Upravljanje znanjem

144
Upravljanje znanjem
Globalizacijatritauprviplanistieznanjekaoosnovnuvrednostuspenih kompanija MnogianalitiarismatrajudaenajvanijiresursXXIvekabitiznanje,jerje novaekonomijazasnovananaknow-howprincipuOrganizacijemoraju bitispremnedaprihvatenovaznanjaidaihefikasnoprimene,jerosnovni pokretarazvojapostindustrijskogdrutvapredstavljajuinformacijei ideje,anesirovineijeftinaradnasnaga Kolektivno znanje organizacije akumulirano iskustvo i strunost zaposlenihipartnerajestenjenintelektualnikapitalOvajkapitalpredstavlja izuzetanpotencijalimoesnanodoprinetitrinojvrednostipreduzeau globalnojekonomiji Ulaganjeuznanjejekrajnjeneophodno,aliiprofitabilnoZbogtogau razvijenimzemljamaorganizacijeredovnoulauuobrazovanjezaposlenih izmeu3i5%svogprihodaKvalitetnoupravljanjeznanjemukompaniji postajeimperativuspenogposlovanjaProcenegovoredajeveina znanjakojekompanijeposedujuskrivenoZbogtogaineuditosesve vie napora ulae u pokuaj da se znanje pretvori u konkretnu injenicu kojamoepomoiustvaranjunovevrednosti,tjkapitala Znanjesemoedefinisatikaosintezainformacija,strunihiistraivakih saznanjaiiskustavakojaimajupraktinuvrednost TojenajvanijiljudskiresursikapitalSobziromnaneophodnostimanja informacija (znanja) da bi se opstalo u stalno promenljivom okruenju, dananjedrutvosenazivadrutvoznanja Znanje ima dve osnovne komponente: podatke i informacije Podaci su nesreeni zapisi koji sami za sebe nemaju nikakvu vrednost Analizom podataka se stie informacija, odnosno saznanje koje moe navesti na aktivnost Informacije se mogu iz podataka stvo-riti kategorizacijom, raunom,korekcijomisaimanjem Nanivoukompanije,postojedvevrsteznanjaLinaznanjaposedujuzaposleni,ionanisunigdezabeleenanitikategorizovanaZabeleenaznanja (uputstva,procedure)nazivajusekodificiranimznanjem Upravljanjeznanjemukompanijipodrazumeva: 1. Poveanje produktivnosti-Korienje znanjazadefinisanjenajbolje poslovneprakse,kaoiizbegavanjenedelotvornihaktivnostisaciljemto

145
bregreavanjaproblemainovativnostiipronalaenjanovihidejakoje direktnopoboljavajuproduktivnost,aliipozicijukompanijenatritu 2. Brzina reagovanja na probleme i zahteve kupaca-Reje,presvega, odostupnostiznanjatamogdesuonapotrebnaModernekomunikacione tehnologijesunapravilerevolucijuubrzojdistribucijiznanjabezobzirana geografskuudaljenost 3. Dodatna edukacija - Jednostavna distribucija znanja preko Interneta doputasvakodnevniradnaedukacijizaposlenih(uenjenadaljinu),koji esvojaznanjastavitiuprocesupravljanjaznanjimananivoukompanije 4. Sticanje novih znanja - Da bi odrale konkurentnost i odgovorile zahtevima moder-nog poslovanja, kompanije neprekidno poveavaju kvalitet korporativnog znanja Edukacija zaposlenih je klasino, ali ne i jedinoreenjeNaime,mnogapreuzimanjaizvodesesanamerompreuzimanjaznanjaitehnologijadrugihkompanijaDrugi,usvetuveoma popularannain,jekorienjekonsultantskihuslugakompanijaijijejedini posaosakupljanjeiiznajmljivanjeznanjaoraznimekonomskimtemama Konsultantskeuslugekoristesepopraviluukljunimtrenutcimaizvoenja nekogprojekta,kadasupotrebnakratkotrajna,alisaetaiskustvadrugih Znanjesemoeunapreditiiorganizovanomkomunikacijomljudirazliitih profilaiintresovanjaNjihovzajednikiangamannanekomprojektumoe generisatimnogekvalitetneideje,dokojihinaenebibilomoguedoi Prilagoavanjetrendovima,novimtehnologijamaizahtevimakoje postavljajutriteikonkurencijatakoedovodedosticanjanovihznanja Utakvomprocesuodpresudnogsuznaajaonizaposlenikojisuspremni napromeneiprihvatanjenovihsaznanjaiiskustava Modernekomunikacionetehnologije(Internet)dovelesudostvaranja pojmatzvumreavanjaznanjaRejeoprocesudistribucijeznanjaizmeu zaposlenih,timova,razvojnihgrupa,gdeseintenzivnomkomunikacijom proirujupostojeaznanjaaliistvarajunoveideje Konano,istraivanjenovihtehnologijajejedanodglavnihmetodazasticanjenovihkorporativnihznanjaUtomesuvelikesvetskekompanijeak iprestigleuniverziteteipostalenauneustanove,jeruistraivanjeirazvoj (R&D)ulauido25postogodinjihprihoda Izazovzaonekojiupravljajuznanjemjedvostruk,onitrebadaimplementirajusistemkojieregulisatitokinformacijakakobizaposlenimoglida pristupajuspecifinomznanjuvanomzanjihovposaoidastvaraju

146
procesekojiepojedincimanaraznimposlovnimfunkcijamaomoguitida deleznanjeipraktinogakoriste Efektivno upravljanje znanjem bi trebalo da pomogne kompanijama da uradenekeodnavedenihstvari: stvaranjeinovacijapodsticanjemslobodnogprotokaideja, poboljavanjepotroakihservisapodeavanjemvremenapotrebnogza reagovanje, poveanjeprihodabrimdopremanjemproizvodaiuslugadotrita, poveanje stepena zadravanja zaposlenih prepoznavanjem vrednosti znanjazaposlenihinagraivanjemzaposlenihzatoi smanjenjatrokovaeliminisanjemsuvinihinepotrebnihprocesa Kreativan pristup manedmentu znanja moe rezultirati poveanom efikasnou, veom produktivnou i poveanim prihodima, praktino u svakojposlovnojfunkciji Zbogsvegaovogasepojavljujenovozanimanjeupreduzeima,menader znanja(know-ledgeofficer)Njegovaglavnaulogajestedautvrdipotrebe zaznanjimaipredloitopmenadmentustrategijudelovanjapoovom pitanju Potrebezaznanjemuorganizacijisemogupodelitina-potrebepojedinacaipotrebeorganizacijeOrganizacijaimapotrebuzaobuenim,aurnim iobrazovanimpersonalomPojedinacsuoensastalnimpromenama,ima potrebuzanovimznanjimaistrunompodrkomRacionalnoponaanje podrazumeva usklaivanje ove dve potrebe Potrebe za znanjem se najbolje mogu utvrditi takozvanom kooperativnom dijagnozom obrazovnihpotrebatopredstavljaprocenupotrebnogznanjaodstraneveeg brojakompetentnihsubjekatauorganizaciji:topmenadmenta,rukovodilacasvihnivoa,ostalihzaposlenih,kupacaiklijenataOsnovupredstavljaju zahteviradnogmesta,radneirukovodeeuloge,ciljevi,planovi,standardi iproblemi Do oekivanog znanja se dolazi analizom planova, projekata, dokumenatakojisadrepodatkeociljevimapreduzea(optihdokumenata-vezanih za poslovanje i specifinih - vezanih za kadrovsku politiku i obrazovanje),problemaupreduzeu,nainarealizacijeplanova,opisaradnih irukovodeihuloga Tokutvrivanjapotrebazaznanjemimasledeiizgled: Utvrivanjeoptegstanjaupreduzeu Identifikacijaciljeva

147
Analizapodatakakojiukazujunaproblemeipotrebnaznanja Analizapodatakaozateenomstanjuidotadanjimaktivnostimanapolju unapreivanjaznanja Anketailirazgovorsazaposlenima Anketailirazgovorsalinijskimrukovodstvom Posmatranjeianalizaradnihmesta/uloga Odreivanjepotrebanaosnovuporeenja Prevoenjepotrebaukonkretnesadraje Da bi se dobili potrebni podaci u utvrivanju potreba koriste se sledee tehnike: Anketnoispitivanjekojesevrikorienjemnestrukturiranih(pitanja otvorenogtipa)ilistrukturiranih(pitanjazatvorenogtipa)upitnika Moderacija, odnosno upravljanje razgovorom u cilju zajednikog dolaenjadoreenja Posmatranjekojemoebitisistematskoinesistematsko Analizaradnogmestaiorganizacioneuloge,standardaradaiponaanja, tojepotrebnozautvrivanjekritinihtaakausmeravanjasadraja programapremanjima Analizarelevantnihdokumenatakojisadreinformacijekojedoprinose boljemuvianjupotreba

Upravljanje sastancima

149
Upravljanje sastancima
Umenaderskesposobnostispadaivetinaodravanjaivoenja sastanaka Sastanciunutarkompanijesujedanodnajeihoblikarazmene informacijaisredstvokomunikacijezaposlenih Oni dosta govore o karakteristikama firme kao i o strunoj sposobnosti menadera Sastancisuveomaskupi,nanjimaseprovodistotinesati,odnjihestoima malokoristiuodnosunapotroenovreme(novac) VelikibrojsastanakajepokazateljloeorganizacijeufirmiMeutim,neki sastancisuneophodniipoeljniakoimjesvrhadaljudiupoznajuinaue netonovo,razmeneiskustvailiusklademiljenjaovanimpitanjima Najeiprobleminasastankusu: skretanjesatemesastanka, nepostojanjednevnogreda, predugotrajanjesastanka, nepripremljenostvoditeljaiuesnikazasastanak, nezavretaksastankausmisludefinisanjareenjaproblema, loaorganizacijasastanka, raspravaonevanimpitanjima, kanjenjepojedinacanasastanak, estiprekidiiometanjai neravnopravnazastupljenostuesnikanasastanku Najvanijikoraciupripremisastankasu: 1Utvrivanjesvrhesastanka 2Definisanjevrstesastanka(dalijetoinformativni,dalisetiereavanja nekogproblema) 3Odreivanjeuesnika 4Informisanjeuesnika 5Odreivanjevremena,mestaitrajanja 6Utvrivanjepredlogadnevnogreda 7Obezbeenjeosobekojaevoditibelekeosastanku 8Realizacijadogovorenog(odreivanjenosiocairokobavljanja)

150
Pravila sastanka
Dabisastanakpostigaosvojusvrhu,njegovomorganizovanjutreba pristupitiodgovornoiuvaavatipravilaponaanjakojagarantujunjegovu korisnost U nastavku su predstavljena najvanija pravila za uspenu pripremu i odravanjesastanka 1Sastanaktrebaizbeiakoseinformacija,odluka,vestmoedatiputem e-mailailipisanogkratkogizvetaja 2MestoodravanjasastankajenajeeufirmiAkojeizvanfirme,onda trebaorganizovatiprevozuesnika 3Vrlojebitnoobezbeditiodgovarajuipisaniidrugiradnimaterijalza sastanak 4 Vreme odravanja sastanka treba da bude usklaeno sa obavezama uesnikakakobiseomoguiloprisustvosvihpozvanih 5Neophodnojeobezbeditipotrebnuopremukakobisemogliprikazati odreenisadraji,kaoiodgovarajuiprostorinametaj 6Vanojeukljuitiveibrojuesnikazapripremusastanka 7PreporuujesedapozivzasastanakbudeprosleenupisanomoblikuU njemutrebadastojipotpunoobavetenjeosastanku(ko,ta,zato,kada, gdeizakogaorganizujesastanak) 8Trebaobezbeditiivoenjezapisnikaorezultatimasastanka 9Neophodnojejasnodefinisatisvrhuiciljsastanka 10Sastanaktrebazapoetiutanoodreenovremejerjetanostveprvi dokazdajesastanakozbiljan 11Akoseradionekojstrunojtemitrebaodreditikoebitinosiocuvodnogizlaganja 12Vrlojebitnopredvidetinainvoenjadiskusijeikakoeseiznjeizvesti kljunizakljuci 13 Nain voenja rasprave na sastanku treba da bude takav da svakom uesnikuomoguiuestvovanjeunjoj

151
14Uuvodnojreitreba,akojetemaista,povezatisadrajtogsastankasa prethodnim 15 Sastanak je beskoristan ako iz njega ne proisteknu zakljuci, ideje, reenjakaoiakosedogovorenoneimplementira 16Obavetavatiuesnikesastankaoaktivnostimaposlesastanka,tjo realizacijidogovorenog

Zakljuna razmatranja

153
Zakljuna razmatranja
UmodernommenadmentusedogaajudramatinepromeneSvevie seuvodetehnikeitehnolokepromene,automatizujuposlovniprocesi, nestajumenaderikojisugodinamabiliokosnicaorganizacija(nprizvrni direktorikaosponaizmeutopisrednjihmenadera)Saovimpromenama deavajuseipromenenapoljumenaderskihvetinaisposobnosti Osnovnopitanjekojesejavljajekojaeznanja,odnosnosposobnosti trebatidaposedujumenaderidabiuspenoispunjavalisvojufunkcijuu vremenimakojadolaze? Rasprava o ovom pitanju je veoma iva Predloga ima puno Ali veina istraivaaimapriblinoistestavove,pasekompetencijemenadera,koji pretendujudauspenovodeorganizacijumogusvestinaetirigrupe karakteristika Saznajno/opaajna sposobnost podrazumeva da uspeni menaderi, ili onikojipretendujutodabudumorajustalnodaprikupljajuinformacije DanasjeinformacijaosnovnapokretakaenergijakompanijeSavremeni menadermoradaosmatraokruenje,analizirarazliitesituacije, apstraktnomisli,sagledavadogaajeprenegotoseonidogodeIstotako, trebadaiskaesposobnostdasloenepojavepojednostaviiprilagodiih spoznajnimmogunostimadrugih DobarmenadermoradaposedujesposobnostinterpersonalnogorganizovanjaNaime,onmoradaznadanjegovliniuspehzavisineposredno odnjegovogkadrovskogokruenja,bilodasutonjemupodreenilanovi organizacije,ilionikojisumunadreeniUtomsmislu,menadermorada nalazidobre,sposobneljude,daihorganizujeudobreradnetimove,koje erazvijatisatenjompostizanjaizuzetnihposlovnihrezultata Sposobnost jasnog i preciznog prezentovanja problema znai da dobar menadermoradabudeelokventan,interesantanupredstavljanju problema i zadataka svojim kolegama, sugestivan i ubedljiv On, takoe, moradabudesvestaninjenicedauspeanmenadervieod80%svog dnevnogradnogvremenaprovedeukomuniciranju JednaodglavnihmenaderskihvetinajedaznajudamotiviuljudeTo, presvega,podrazumevasposobnostdefinisanjaciljevakompanije,azatim utvrivanjasredstava,tehnikaialatapotrebnihdabiseticiljeviostvarili Utomsmislu,najvanijejepokretakidelovatinaljudeMotivimogubiti moralniimaterijalniOvidrugisuvaniji,alinimoralnenetrebazanemarivatiSvakipojedinacuorganizacijimoebitiradnomotivisan

154
injenicajedasebrojmenaderarapidnosmanjujeDajepotrebaza njihovimangaovanjemnairemprostoruorganizacijesvemanjaDase sadrajradamenaderadramatinosuavaDasenjihovakarijeraskrauje Meutim,potrebeoranizacijezafundamentalnimvetinamamenadera,i dalje,ostaju:upravljanjetimovima,ljudima,projektima,vetine komunikacijeipregovaranja

Literatura

156
Literatura:
1Eri,D(2000):Uvodumenadment,igojatampa,Beograd 2Milievi,V(1997):Strategijskoposlovnoplaniranje,FON,Beograd 3Stoner,DAF;Friman,REiGilbertJr,DR(2002):Menadment,elnid, Beograd 4Todorovi,J;uriin,DiJanoevi,S(1997):Strategijskimenadment, IZIT,Beograd 5DrRankoLonarevi,Management,2006 6Crosby,PB(1995):Kvalitetjebesplatan,EvropaJugoinspektMDD, Beograd 7 Scotto, M (1996): Seven ways to make money from ISO 9000, Quality progress, No 6, u Compenduim kvaliteta br2/1996, Evropa Jugoinspekt, Beograd 8 Drsc Vidoje Vuji, Globalni kontekst obrazovanja za ekoloki menadment,FakultetzaturistikiihotelskimenadmentOpatija 9Frese,Erich(1980)GrundlagenderOrganization,Weisbaden(Gabler) 10MNovak,PSikavica,Poslovnaorganizacija,Informator,Zagreb,1993 11GrubormrGojko,diplinel(2005),Upravljanjerizikom(predavanje naFPI) 12 Prof dr Petar Hafner, Strategija odrivog razvoja i ekomenedmat u preduzeu,EkonomskifakultetNi,2003 13 Mr Mirjana Devetakovi, diplinarh, Mr Milan Radojevi, diplin arh,TatjanaKosi,diplinarh,FacilityManagementkaomoguikoncept podrkeplaniranjuiupravljanju,ArhitektonskifakultetUniverzitetau Beogradu 14Hauc,Anton(1982):Organiziranjeprojekata,Zagreb(Informator) 15DepreeMax,Leadershipisanart 16KotterJohnP,WhatLeadersReallyDo 17ZaleznikAbraham,ManagersandLeadersAreTheyDifferent 18GardnerHoward,LaskinEmma,Leadingminds 19JamesAFStoner,REdvardFreeman&DanielRGilbert,Management,1995 20DrRankoLonarevi,Management,2006 21http://wwwgradsthr/ 22http://wwwopushr/metodologijahtm 23http://knowledge-bankorg 24wwwplarknet25wwwportalalfacom 26wwwcpurs 27wwwscribdcom 28wwwmeritormediahr 29http://megatrenderblogcoyu 30http://wwwebizmagscom/ 31wwwblogodakcom 32wwwtotalportalnet

157
33http://udruzenjemenadzeracom/ 34wwwjutarnjihr 35wwwsertifikacijacom 36wwwbiznisnovinecom 37wwwdragasbiz 38wwweccfsuacyu/ 39wwwvpsnsacyu/ 40wwwtimsedurs 41http://internetfonbgacyu/ 42wwwarhbgacyu 43wwwvibiliars