Nr.

Apel

DMI

ID proiect

Status

Titlul proiectului

Numele beneficiarului

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3

994 2984 3074 4037 4390 4554 4568 4615 1622 2679 2684 2789 3933 4436 1905 3036 3537 3777

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar Profesionişti în managementul educaţional preuniversitar Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale în Formare de consilieri şi asistenţi suport învăţământul preuniversitar din Româniapentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar Tinerii împotriva violenţei COMPETENTE CHEIE TIC IN CURRICULUM-UL SCOLAR Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România Imbunatatirea Managementului Universitar Calitate si Leadership pentru Invatamantul Superior Romanesc Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional REGISTRUL MATRICOL UNIC

CentrulNationaldeDezvoltareaInvatamantuluiProfesional siTehnic AgentiaRomanadeAsigurareaCalitatiiinInvatamantulPreu niversitar MinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului MinisterulEducatiei,CercetariisiTineretuluiDirectiaManagementsiProgrameEducationale MinisterulEducaţiei,CercetăriişiTineretului MinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului MinisterulEducatieiCercetariisiTineretului CentrulNationalPentruCurriculumsiEvaluareinInvataman tulPreuniversitar AgenţiaNaţionalăpentruCalificăriledinÎnvăţământulSuperi orşiParteneriatcuMediulEconomicşiSocial UnitateaExecutivapentruFinantareaInvatamantuluiSuper iorsiaCercetariiStiintificeUniversitare(UEFISCSU) UnitateaExecutivapentruFinantareaInvatamantuluiSuper iorsiaCercetariiStiintificeUniversitare(UEFISCSU) MinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului ARACIS UnitateaExecutivapentruFinantareaInvatamantuluiSuper iorsiaCercetariiStiintificeUniversitare(UEFISCSU)

Schema de sustinere complementara a mobilitatii europene a AgentiaNationalapentruProgrameComunitareinDomeniul cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar beneficiare ale EducatieisiFormariiProfesionale Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii (life Long Transdisciplinaritate şi calitate în formarea cadrelor didactice – noi InstitutuldeStiintealeEducatiei Learning) perspective instituţionale şi metodologice Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati de mentorat UnitateadeManagementalProiectelorpentruInvatamantul Preuniversitar

Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din CentrulNationaldeFormareaPersonaluluidinInvatamantul învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de Preuniversitar credite profesionale transferabile

3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

4103 4713 4719 2101 2222 3153 3896 3954 2686 4141 1146 1497 3684 4871 5057 5102 5159 5207 5216 5264

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Dezvoltarea resurselor umane in educaţie pentru administrarea MINISTERULEDUCATIEI,CERCETARIISITINERETULUI reţelelor de calculatoare din şcolile romaneşti prin dezvoltarea si susţinerea de programe care sa sprijine noi profesii in educaţie, in Metode inovative în de reconversie a profesorilor si atingerea MinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului contextul procesului formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor masei critice de stabilizare a acestora in scoli, precum si orientarea lor către domenii cerute de piaţa muncii Instruirea in societatea cunoasterii MinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului FORMA - Studiu National Prospectiv al relatiei calificari ComitetSectorialTransporturi competente pentru angajatii din sectorul mentenantei mijloacelor terestre motorizate de transport de bunuri si persoane, pentru o Constructia institutiei „Lucratorul de AgentiaNationalapentruSprijinireaInitiativelorTinerilor formare profesionala adaptata pieteitineret” pentru integrarea tinerilor in societate. Implementarea şi validarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC): de la calificări la programe de formare profesionala continua (FPC) – CNC-FPC Calitate in educatie - CALE Asigurarea calităţii în sistemul de formare profesională continuă din România - CALISIS ConsiliulNationaldeFormareProfesionalaaAdultilor FundatiaCasadeMeseriiaConstructorilor ConsiliulNaţionaldeFormareProfesionalăaAdulţilor

STUDII DOCTORALE in ROMANIA – ORGANIZAREA SCOLILOR UnitateaExecutivapentruFinantareaInvatamantuluiSuper DOCTORALE iorsiaCercetariiStiintificeUniversitare(UEFISCSU) Doctorat in Scoli de Excelenta - Evaluarea calitatii cercetarii in universitati si cresterea vizibilitatii prin publicarea stiintifica O dimensiune europeana a studiilor doctorale (ODEUS) UnitateaExecutivapentruFinantareaInvatamantuluiSuper iorsiaCercetariiStiintificeUniversitare(UEFISCSU) UniversitateadeMedicinasiFarmacieCAROLDAVILAdinB ucuresti

Studiile doctorale factor major de dezvoltare al cercetărilor socio- UNIVERSITATEABABESBOLYAI economice şi umaniste Burse doctorale pentru 50 de doctoranzi, in perioada octombrie 2008 - octombrie 2011 SPRIJINIREA SI IMBUNATATIREA PARTICIPARII DOCTORANZILOR LA PROGRAMELE DOCTORALE Oportunităţi pentru studiile doctorale şi creşterea capacităţii şi motivaţiei pentru cercetarea ştiinţifică de performanţă. Burse doctorale în sprijinul cercetării : Competitivitate, calitate, cooperare în Spaţiul European al Învăţământului Superior BDCCC Doctoranzi in sprijinul inovarii si competitivitatii doctoral burses at usv Studii doctorale: prin ştiinţă spre societate Dezvoltarea oportunitaţilor oferite doctoranzilor pentru traiectorii flexibile în cariera de cercetare UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraClujNapoca UNIVERSITATEADESTIINTEAGRICOLESIMEDICINAV ETERINARAIASI Universitatea„Valahia”dinTârgovişte-ŞcoalaDoctoralǎ ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti Universitatea\"StefancelMare\"dinSuceava UNIVERSITATEABABESBOLYAI Universitatea\"Al.I.Cuza\"Iasi

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.1

5849 6540 6600 6681 6816 6827 6853 6998 7339 7546 7603 7676 7706 7713 7832 7902 96 2531 3405 4304

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Cercetători pentru dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti PROGRAM PILOT DE SUSȚINERE A CERCETĂRII DOCTORANZILOR BURSIERI STUDII DOCTORALE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ (SDDD)

UniversitateaPetrol-GazedinPloiesti UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraaBan atuluiTimisoara UniversitateaTransilvaniadinBrasov

BURSE DOCTORALE - O INVESTITIE IN INTELIGENTA (BRAIN) UniversitateaTehnicaGheorgheAsachidinIasi Cresterea atractivitatii, calitatii si eficientei studiilor universitare de UniversitateadinCraiova doctorat prin acordarea de burse doctorale Burse doctorale in sprijinul activitatii de cercetare in domeniul stiintelor politice Sistem de Management al Burselor Acordate Doctoranzilor SIMBAD Racordarea programelor de studii doctorale la studiile doctorale europene UniversitateadinBucuresti UNIVERSITATEADUNAREADEJOSDINGALATI Universitatea\"Politehnica\"dinTimisoara

Dezvoltarea proiectată şi performanţă în cercetarea doctorală de UniversitateadinBucuresti tip interdisciplinar Suport financiar pentru studii doctorale privind complexitatea din natura, mediu si societatea umana. Sprijinirea tinerilor doctoranzi cu frecventa prin acordarea de burse doctorale UNIVERSITATEADINBUCURESTI UniversitateadeMedicinasiFarmaciedinCraiova

Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat in tehnologii avansate UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca – „PRODOC” Creşterea rolului studiilor doctorale şi a competitivităţii doctoranzilor într-o Europă unită. Pregatire competitiva a doctoranzilor in domenii prioritare ale societatii bazate pe cunoastere Doctorat şi doctoranzi în triunghiul educaţie-cercetare-inovare (DOC-ECI) UniversitateaLucianBlagadinSibiu UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti

EDUCAŢI Excelenţă Doctorală Umanistă în Cercetare: Aplicaţii şi UniversitateadinBucureşti Teorii Interdisciplinare „Aptitudini practice prin învăţare la locul de muncă pentru tranziţia FundaţiaÎnvăţământuluiPreuniversitaralCooperaţieiMeşt la viaţa activă” eşugăreşti–SpiruHaretBucurestiFIPCMBucuresti SCHEMĂ INOVATIVĂ PENTRU TRANZIŢIA DE LA ŞCOALA LA PIAŢA MUNCII PENTRU STUDENŢI Parteneriat national pentru implementarea proiectelor firmefacultăti în vederea tranzitiei de la scoală la viata activă (PACT) CONVERGENTA PREGATIRII UNIVERSITARE CU VIATA ACTIVA CameradeComerţ,IndustrieşiAgriculturăTimişoara UniversitateaPolitehnicaBucuresti UNIVERSITATEABABESBOLYAI

8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

2194 2747 3010 3024 4373 4621 4752 4813 85 1054 1378 1636 1732 2427 2920 2981 3360 3852 3858 4130

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat reziliat contractat contractat contractat

TOŢI LA GRĂDINIŢĂ, TOŢI ÎN CLASA I. Programe integrate pentru creşterea accesului la educaţie şi a nivelului educaţional al copiilor din comunităţi defavorizate, cu precădere romi, în 2008Privind 2009 spre viitor – o şansă de integrare pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi „Paşi strategici în vederea îmbunătăţirii accesului la educaţie al copiilor romi” Educaţie, calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar Noua poartă de acces către piaţa muncii:Meserii Educaţia copiilor romi – calea spre un loc de muncă stabil „Scoala – o sansa pentru fiecare” \"Educatia de calitate - un pas spre egalitate\" Proiectarea, implementarea si derularea unui sistem de formare continua, inter-regional si trans-national, pentru obtinerea competentelor antreprenoriale. Acronim „Edu-Antreprenor” ANTREPRENORIAT STRATEGIC ŞI CREŞTERE ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII - Program de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale ale întreprinzătorilor, managerilor Regândirea din IMM-uri şi angajaţilorşi consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de instruire şi dezvoltarea de parteneriate la nivel (trans)naţional TREPAN NETIMM – „Crearea de reţele de IMM-uri – modalitate inovativă de creştere a competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din România” Sprijin pentru dezvoltarea iniţiativei private în Macroregiunea unu (RO1) – BISNet Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei Promovarea Culturii Antreprenoriale: Adaptabilitate, Dinamism, Initiativa in Industria Electronica Tinerete, Initiativa si Calitate pentru Turismul Romanesc ENTREPRENEUR START - Romanian Artisans and Inventors Workshops Centru Pilot integrat pentru initierea si sprijinirea afacerilor, in scopul cresterii competitivitatii economiei romanesti in conditiile aderarii la Uniunea Europeana si a dezvoltarii durabile Cooperare Regionala pentru Excelenta Antreprenoriala (CREA) “Manageri profesionisti pentru turism, hoteluri si restaurante”

MinisterulEducaţiei,CercetăriişiTineretului– DirecţiaGeneralăÎnvăţământînLimbileMinorităţilorşiRelaţi acuParlamentul FundatiaMotivationRomania RomaniCRISSCentrulRomilorpentruIntervenţieSocialăşiStudii MinisterulEducaţiei,CercetăriişiTineretului AsociatiaProFormareEuropeana AgenţiaNaţionalăpentruRomi AgentiaNationalapentruRomi CentrulRromilor\"AmareRromentza\" UniversitateadinBucuresti SCAscendisConsultingSRL UniversitateadinCraiova ConsiliulNationalalIntreprinderilorPrivateMicisiMijlociidin Romania FundatiaCentrulpentruDezvoltareaIntreprinderilorMicisi MijlociiMaramures UniversitateadinOradea,FacultateadeStiinteEconomice UNIVERSITATEAPOLITEHNICAdinBUCURESTICENTRULDEELECTRONICATEHNOLOGICASITEHNIC IDEINTERCONECTARE,UPB-CETTI AsociatiaEgreta CARPEDIEMTECHNOLOGIESs.r.l. AcademiadeStudiiEconomiceBucuresti Universitatea\"PetreAndrei\"dinIasi ConfederaţiaNaţionalăSindicală”CartelALFA”

9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13

3.1 3.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 5.2 5.2 5.2 5.2

4282 4512 1345 1357 1560 2558 4625 4707 4775 962 2361 3888 4234 4734 4047 4495 1331 1473 1654 2019

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

ANTREPRENORI EUROPENI DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR ANTREPRENORIALE ÎN SECTORUL ENERGETIC SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA REGIUNEA SUD-EST Secretariat Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala in Regiunea de dezvoltare NordVest Înfiinţarea şi funcţionarea Secretariatul Tehnic al Pactului Teritorial S-V Oltenia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială din regiunea Sud-Vest Oltenia – STPSV Partenerii sociali şi societatea civilă în sprijinul ocupării şi incluziunii sociale în Regiunea Bucureşti-Ilfov

FundatiaCentrulpentruAnalizasiDezvoltareInstitutionalaEleutheria AsociaţiaComitetuluiNaţionalRomânalConsiliuluiMondial alEnergiei AsociatiaCentruldeInformaresiDocumentarepentruIntegr areEuropeanasiDezvoltareDurabilaBraila InstitutuldeFormareEconomicasiSociala UniversitateadinCraiova AsociaţiaRomânăpentruTransparenţă│TransparencyInte rnationalRomania

SECRETARIATUL TEHNIC AL PACTULUI REGIONAL PENTRU UNIVERSITATEAVALAHIADINTARGOVISTE OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA PENTRU REGIUNEA SUD MUNTENIA Crearea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional CameradeComert,IndustriesiAgriculturaTimisoara Regiunea Vest SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ REGIUNEA NORD-EST Analiza deficitului de forţă de muncă calificată în domeniul construcţii PROSELF – „PROmovarea serviciilor de tip SELF-service” ASC Anticiparea SChimbărilor pe piaţa muncii MODEL DE COOPERARE TRANSNATIONALA PENTRU INTOARCEREA LUCRATORILOR ROMANI FundatiaAcademicaPetreAndreiIasi AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca AgenţiaNaţionalăpentruOcupareaForţeideMuncă AgenţiaNaţionalăpentruOcupareaForţeideMuncă AgenţiaNaţionalăpentruOcupareaForţeideMuncă

SAPeRe Studii, analize şi previziuni asupra pieţei muncii pentru a AgenţiaNaţionalăpentruOcupareaForţeideMuncă întări capacitatea SPO în România, la nivel naţional şi local SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare Profesională COMPROF S.C.O.R. - \"Şanse pentru comunitatea rurală\" Necesitate si oportunitate-instruire pentru comunitatea rurala! Rural-Manager Populaţia ocupată în agricultura de subzistenţă - soluţie pentru echilibrarea pieţei interne a muncii în România. AgenţiaNaţionalăpentruOcupareaForţeideMuncă AgenţiaNaţionalăpentruOcupareaForţeideMuncă AgenţiaNaţionalăpentruOcupareaForţeideMuncă ASOCIATIALINGUAINTERNATIONAL FundatiaNationalaaTinerilorManageri-FNTM scagroservmanagementsrl

13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2

3778 3857 3930 4190 4201 4206 4369 4517 4735 1158 1253 1484 2151 2190 2367 2988 3354 4386 4729 1525

contractat contractat contractat contractat reziliat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

RURALTIN - SERVICII INTEGRATE SI PERSONALIZATE PENTRU TINERII DIN MEDIUL RURAL \"Metode moderne de ocupare pentru mediul rural\" Dezvoltarea pieţei muncii prin promovarea ocupaţiilor neagricole în mediul rural NOI OPORTUNITĂŢI DE OCUPARE ÎN MEDIUL RURAL PRIN TELEWORK EURURAL- VALORIFICAREA POTENTIALULUI UMAN DIN ZONELE RURALE DIN REGIUNILE CENTRU, NORD EST SI SUD EST IN DOMENII NON AGRICOLE Caravana perfectionarii asistentilor sociali din mediul rural Dezvoltarea iniţiativelor antreprenoriale în mediul rural Dinamizare rurală prin angajare sustenibilă FAR - Femei Antreprenor în Rural Susţinerea dezvoltării comunităţilor de romi din Regiunile dezvoltare N-V şi Centru România Primul pas spre o viaţă independentă Integrarea socioprofesionala a persoanelor seropozitive din Romania Participarea grupurilor vulnerabile in economia sociala Atelier de insertiune Retea pentru Incluziune Promovarea în comunitate a economiei sociale Tineri pentru o lume mai buna! Economia Sociala, model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate Impreuna, pentru o societate mai buna Împreună pe piaţa muncii

AGENTIANATIONALAPENTRUSPRIJINIREAINITIATIV ELORTINERILOR(ANSIT) AsociatiadeDezvoltareDurabilaaJudetuluiTulcea UniversitateadeStiinteAgronomicesiMedicinaVeterinaraB ucuresti AGENŢIAPENTRUOCUPAREAFORŢEIDEMUNCĂHAR GHITA PATRONATULASOCIATIANATIONALAAAGENTIILORD ETURISMDINROMANIA HoltRomaniaFundatiadeConsultantasiServiciiSocialepentruCopiisiFa milii AGROSTAR AGROSTAR SocietateadeEducatieContraceptivasiSexuala FUNDATIACENTRULDERESURSEPENTRUCOMUNIT ATILEDEROMI Fundatia\"AlaturideVoi\"Romania UniuneaNationalaaOrganizatiilorPersoanelorAfectatede HIV/SIDA AgentiaNationalapentruRomi AsociatiaSamusocialdinRomania FundatiaMotivationRomania EPISCOPIASLOBOZIEISICALARASILOR OrganizatiaNationalaCercetasiiRomaniei(ONCR)FilialaBrasov\"VirgilOnitiu\" MinisterulMuncii,FamilieişiEgalităţiideŞanse AgentiaNationalapentruRomi AgenţiaNaţionalăpentruRomi

15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17

6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

2322 2522 4127 4138 4153 4366 4372 4587 1524 1996 2275 3794 3824 4156 4194 5333 9107 14981 15288 15324

contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat reziliat contractat contractat contractat contractat reziliat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

START pentru egalitatea de sanse a persoanelor cu dizabilitati pe FundatiaMotivationRomania piata muncii Reţea de servicii vocaţionale pentru consumatorii de alcool şi droguri Îmbunătăţirea accesului tinerilor aflaţi în penitenciare la programe de formare profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe parcursul şi după executarea pedepsei Crearea şi implementarea modelului integrat de evaluare, formare profesională şi angajare pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din România Creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună educaţie, informare a societăţii şi îmbunătăţirea activităţilor în penitenciar Incluziunea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii Sanse egale pe piata muncii AgentiaNationalaAntidrog AdministratiaNationalaaPenitenciarelor InstitutulNaţionalpentruPrevenireaşiCombatereaExcluziu niiSocialeaPersoanelorcuHandicap(INPCESPH) AdministratiaNationalaaPenitenciarelor AsociatiaAgentiadeMonitorizareaPresei MinisterulMuncii,FamilieişiEgalităţiideŞanse

Centre de consiliere si mediere profesionala pentru persoanele de CentrulRromilor\"AmareRromentza\" etnie rroma Femei şi bărbaţi - aceleaşi şanse pe piaţa muncii Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii. AgentiaNationalapentruEgalitatedeSanseintreFemeisiBa rbati(ANES) AsociaţiaFemeilorŢigănci\"PentruCopiiiNoştri\"

Reţeaua naţională a experţilor locali romi, mecanism de sprijin în AgenţiaNaţionalăpentruRomi implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale Un viitor mai bun pentru femei DeproInovatieSRL Harmony - Masuri inovative de armonizare a vietii profesionale cu AsociatiapentruDezvoltareDurabilaSlatina cea de familie REŢEAUA DE CENTRE PILOT PENTRU FEMEI - ESTHIA ESTHR - pachet integrat de acţiuni pentru dezvoltarea rolului femeii în societatea românească ALTERNATIVE CĂTRE CUNOAŞTERE AgentiaNationalapentruEgalitatedeSanseintreFemeisiBa rbati(ANES) BloculNationalSindical GrupŞcolar\"Nicolina\"

ANTREPRENORIAT SI CETATENIE ACTIVA - Platforma digitală COLEGIULNATIONALGHEORGHELAZAR interactivă pentru viitorul elevilor de liceu! Viitori antreprenori si cetateni activi – Sistem informatic colaborativ pentru liceu Invata sa fii antreprenor si cetatean activ in judetul tau! SISTEM INFORMATIC COLABORATIV PENTRU ELEVII DE LICEU „Pregăteşte-ţi Viitorul! –sistem digital de orientare şcolară şi profesională” LiceulTeoreticcuclaseleI-XII\"MihailKogalniceanu\" LiceulTeoretic\"Al.I.Cuza\" CENTRULJUDETEANDERESURSESIASISTENTAEDU CATIONALATELEORMAN

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

17059 17172 20765 22882 22960 26393 27759 27784 28072 29849 30148 30204 30515 31896 31962 32210 33532 36223 37259 37412

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat aprobat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat aprobat contractat contractat

ANTREPRENORIAT SI CETATENIE ACTIVA - Platforma informatica interactiva pentru orientare vocationala a elevilor de liceu! „Paşi spre o carieră europeană! – consilierea şi orientarea cu suport digital” „Scoala viitorului”- Impreuna pentru o societate bazata pe cunoastere ACTIVEXTRA Dezvoltarea de curriculum pentru practica de specialitate a elevilor de la filiera vocationala CETATEAN ACTIV AL STATULUI ROMAN, CETATEAN EUROPEAN Tineri Antreprenori in Scoala - TASK Invatam impreuna Calitate si accesibilitate in invatamantul postliceal sanitar Dezvoltarea prin activităţi extracurriculare a cetăţeniei active, şi promovarea abilităţilor şi atitudinilor acesteia, în rândul tinerilor. \" Paşi către viitor!\" - dezvoltarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară

LiceulTeoretic\"ConstantinNoica\" CENTRULJUDETEANDERESURSESIASISTENTAEDU CATIONALAVALCEA InspectoratulScolaralJudetuluiValcea ColegiulNationalConstantinCantacuzino ColegiulEconomic\"VirgilMadgearu\" ASOCIATIAIDEIPENTRUVIITOR InspectoratulScolarJudeteanGorj FUNDATIASINERGIIMUSCELENE ȘCOALAGENERALĂCLASELEI– VIII„MIRCEASANTIMBREANU”BRAD InspectoratulScolaralJudetuluiValcea

Acces la educatie de calitate si competente cheie pentru elevii din GrupulScolarMateiBasarabCraiova grupurile dezavantajate DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA SI DESCENTRALIZARE IN FUNDATIACODECSPENTRULEADERSHIP INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN BUCURESTI. STUDIUPILOT DE CULTURA ORGANIZATIONALA SI IMPACT DE Tinerii antreprenori se formeaza in scoala AsociatiadeTineretBucura LEADERSHIP Standarde de Participare pentru Cetatenie Activa Educatie Extracuriculara pentru Cetatenie Activa Curriculum si Tehnologie pentru Competente (CTC) Scoala diversitatii- Sectorul 5, promotor al educatiei incluzive si non- discriminarii in scoala AsociaţiaRegionalapentruDezvoltareRurala AsociaţiaRegionalapentruDezvoltareRurala Scoala\"IonGhica\"Iasi AsociatiaSfantulStelian

Structuri şi strategii de promovare în rândul elevilor, a protecţiei Şcoala\"IonCreangă\" mediului, în general, şi a ariilor protejate în special, prin acţiuni de cetăţenie activă. PRO-MEDIU Calitate in educatie prin mediere si practici restaurative CentruldeResurseJuridice Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM EdituraSigma

17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

39119 39595 40068 40178 5593 6831 9136 11495 11966 13665 15265 16159 17293 22459 28335 28382 28608 28682 29587 30228

aprobat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat aprobat aprobat contractat contractat

Metode si instrumente moderne de formare pentru elevii din invatamantul secundar ACTiV-C - Angajarea Constienta a Tinerilor in Viata Comunitatii Investeste in tine, construieste-ti viitorul!

GrupScolarMathiasHammer COLEGIULNATIONAL\"EMILRACOVITA\",IASI InteractBusinessCommunicationsSRL

Abordarea educatiei pentru mediu in gimnaziu, prin dezvoltarea si Scoala\"IuliuHatieganu\"Cluj-Napoca aplicarea unor metode, strategii si instrumente noi. Ecoscoala Asigurarea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi orientare spre piaţa muncii Studii universitare de masterat in domeniul \"Inginerie si Management (IM)\" UNIVERSITATEABABESBOLYAI UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca

Proiectarea şi implementarea unui program de studii masterale de UniversitateaTehnicădinCluj-Napoca tip Bologna, cu deschidere internaţională, în domeniul Managementului şi Ingineriei Calităţii, în acord cu cerinţele pieţei Inovare academica si succes pe piata muncii ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative muncii Calificari si standardizare europeana in asistenta sociala acronim Eur-AS Resurse multimedia si metode interactive de predare-invatare pentru profesorii si masteranzii din domeniul resurselor umane UniversitateaGeorgeBacoviaBacau UniversitateadeVest

IMPLEMENTAREA UNOR METODE MODERNE DE UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIEDINCRAIO PREDARE/INVATARE/EVALUARE (SOFTWARE) IN VA FIZIOPATOLOGIA PRACTICA COMPETENŢE, CALITATE, FLEXIBILITATE ŞI OCUPABILITATE ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative ÎN OFERTA PROGRAMELOR DE MASTER (CAFOC) Sociolog pe piaţa muncii Viitor fara granite ! Competentele absolventilor si nevoile angajatorilor. O cercetareactiune pentru integrarea pe piata muncii. Masterat international in robotica adaptabil la piata fortei de munca Implementarea şi certificare unui Sistem de Management al Calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 Cooperare inter-universitara pentru dezvoltarea de cursuri si programe de masterat de calitate in domeniul evaluarii de programe si politici publice CALIFICARI SUPERIOARE PRIN STUDII UNIVERSITARE DE MASTER IN DOMENIUL INGINERIA AUTOVEHICULELOR Educaţie juridică de calitate - o şansă mai mare de integrare socio-profesională ! UniversitateaBucuresti UniversitateaEcologicaBucuresti UniversitateadeVestdinTimişoaraFacultateadeSociologi eşiPsihologieCatedradePsihologie UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca UniversitateadeMedicinasiFarmacieTirgu-Mures ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative UniversitateadinOradea UniversitateaRomano-Americana

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

30441 30875 33715 34597 35695 36791 39631 39724 39819 40067 40459 40990 5628 6508 7263 8867 10144 11105 11316 12073

aprobat aprobat contractat contractat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Asigurarea si managementul calitatii programelor de licenta si master in corelatie cu necesitatile de calificare din piata muncii.

UniversitateaAlexandruIoanCuzaIasi

Imbunatatirea calitatii proceselor educationale si de management, UniversitateadinOradea cu scopul integrarii in spatiul european al invatamantului superior Observatorul Profesiilor Muzicale din România (OPMR) Centru de formare si analiza in ingineria riscurilor (CeFAIR) Servicii lingvistice pentru domeniul juridic: diversificarea calificărilor superioare de traducător şi interpret în învăţământul masteral Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului universitate-actori ai mediului economico-social Metode şi tehnici de comunicare în reţea Comunicare pentru dezvoltarea durabila UniversitateadeVest,FacultateadeMuzică UniversitateaAlexandruIoanCuza UniversitateaBabes-Bolyai UniversitateaTibiscus ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrativeFacultateadeComunicaresiRelatiiPublice

Program suport pentru imbunatatirea capacitatii universitatii de a UniversitateaBABES-BOLYAI furniza calificarii relevante, adaptate cerintelor actuale de pe piata muncii, in domeniul Relatiilor Internationale si Studii Europene Program Masteral - Evaluarea Dezvoltarii Regionale UNIVERSITATEABABESBOLYAI Standarde de calitate si indicatori de performanta specifici pentru UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"IuliuHatieganu\"Clu Invatamantul Superior din Domeniul Sanatatii j-Napoca Inovatie si competente in programele de master – o perspectiva aplicativa, orientata spre nevoile specifice ale beneficiarilor din sistemul penitenciar PROMOVAREA ANTEPRENORIATULUI IN MEDIUL UNIVERSITAR ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative Universitatea\"LucianBlaga\"Sibiu

Centrul de formare a cadrelor didactice din învăţământul special şi CentrulScolarpentruEducatieIncluzivanr.2 instituţii integratoare „OPTIMA” Dezvoltarea de Cariere in Invatamant prin Formarea Resurselor Umane (CIFRU) EUROCOMP - Centru de pregatire complementara a cadrelor didactice preuniversitare pentru adaptarea activitatii didactice la noile cerinte europene ale educatiei DEZVOLTAREA PERFORMANTELOR DE CERCETARE APLICATIVA PENTRU PERSONALUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI ŞI AL MARCON- Dezvoltarea si implementarea unui sistem calitativ de SIGURANŢEI ALIMENTARE formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul superior de marină şi furnizarea de programe de perfecţionare în Formarea si cu cerinţele industriei maritime conformitate perfectionarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar pentru predarea stiintelor - \"Descopera !\" Specializarea cadrelor didactice din învăţământul secundar, profesional şi tehnic în proiectarea asistată de calculator Alege-ţi mentorul, dezvoltă-ţi competenţele! UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti UniversitateadinCraiova UNIVERSITATEAVALAHIADINTARGOVISTE UniversitateaMaritimiadinConstanta InstitutulNationalpentruFizicaLaserilor,PlasmeisiRadiatie i-CenterforScienceEducationandTraining UniversitateaLucianBlagadinSibiuCentruldeCercetaresiImplementareMetodeNumerice GrupulScolarElectroputereCraiova

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

12519 13096 14373 14980 15019 15196 15571 15719 15734 15852 16140 16431 16455 21201 21648 22401 23883 24915 24980 26145

contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat

Activi in metode interactive PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN PERSPECTIVA FORMARII CONTINUE Pregătirea cadrelor didactice din domeniile ştiinţific şi tehnologic printr-un program de masterat adecvat societăţii cunoaşterii EDUCAŢIE DE CALITATE PENTRU ELEVII CU NEVOI SPECIALE Formare profesionala continuă: Comunicare augmentativă şi alternativă Formarea şi perfecţionarea personalului didactic auxiliar (bibliotecari, redactori, documentarişti) din învăţământul preuniversitar Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SE Cariera didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV Progresul carierei didactice în societatea cunoaşterii adaptat la regiunea S Muntenia Formarea de competente de predare a chimiei pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar licentiate in alte discipline inrudite Dezvoltarea oportunitatilor de formare continua pentru cadrele didactice, prin utilizarea de resurse digitale in sistem blended learning Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE Modalităţi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF

ColegiulNational\"StefancelMare\"Tg.Neamt ACADEMIANATIONALADEEDUCATIEFIZICASISPORT BUCURESTI UniversitateadePetrolsiGaze-Ploiesti SCOALASPECIALANR.6SF.NICOLAE UNIVERSITATEADINBUCURESTI SIVECORomaniaSA SIVECORomaniaSA SIVECORomaniaSA SIVECORomaniaSA UniversitateadeVestTimisoara CasaCorpuluiDidactic,,SimionMehedinţi”, SIVECORomaniaSA SIVECORomaniaSA

Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes CasaCorpuluiDidacticDolj in invatamantul preuniversitar Formarea a 264 de cadre didactice in domeniul Educatiei pentru Cetatenia Democratica in regiunea Sud- Muntenia (FORM) Educatie timpurie pentru toti CAIET (Centre de Asistenta pentru Incluziune si Educatie Timpurie) Abilitati si centre de educatie timpurie incluziva ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative CasaCorpuluiDidacticArad CasaCorpuluiDidacticBrasov CasaCorpuluiDidacticCluj

Educatie de calitate pentru elevii cu cerinte educationale speciale InspectoratulScolaralJudetuluiSatuMare Profesori în societatea cunoaşterii ColegiulNaţionalMirceacelBătrân

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

26336 27066 27521 27639 28705 28878 30021 30654 30954 31271 33310 33739 34332 34634 34847 36358 36359 36996 37002 37916

contractat aprobat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat aprobat contractat aprobat contractat contractat aprobat

Formarea - la timpul prezent pentru viitor Proiect de reforma curiculara si punere la punct a unui sistem blended learning pe nivele de abilitati si competente pentru formarea in ultrasonografie FORMAREA CADRELOR DIDACTICE IN DOMENIUL EDUCATIEI PARENTALE EDUCATIA TIMPURIE, PRIMUL PAS SPRE DEZVOLTARE PERSONALA ARMONIOASA, LIBERA SI COMPETENTA.

Universitatea\"PetruMaior\"dinTîrgu-Mureş UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"IuliuHatieganu\"Clu j-Napoca FundaţiaCopiiiNoştri CASACORPULUIDIDACTICSALAJ

INVATAMANT PENTRU TOTI, IMPREUNA CU TOTI – SANSE SI CentruScolarpentruEducatieIncluziva PENTRU TINE, SANSE SI PENTRU NOI Promovarea tinerilor absolventi, debutanti in cariera didactică. SCOALA DE VARA: TINERI IN EDUCATIE ! Specialişti în management curricular Consilierea Integrativă Educaţională - Aici şi Acum Facilitare profesională pentru calitatea instruirii eficiente FORMARE CONTINUA SI RECONVERSIE PROFESIONALA PENTRU PROFESORII DE LIMBI STRAINE IN DOMENIUL TRADUCERII EDU TEHNIC FORMA PLUS Certificare ECDL si formare continua in judetul Neamt CasaCorpuluiDidacticIlfov Universitatea\"1Decembrie1918\"Alba-Iulia UNIVERSITATEA\"EFTIMIEMURGU\",REŞIŢA UniversitateaEftimieMurguReşiţa UNIVERSITATEADEVESTDINTIMISOARA UniversitateadinPitesti UniversitateaTehnica\"GheorgheAsachi\"dinIasi ColegiulTehnicGheorgheCartianu

Formarea cadrelor didactice in vederea insusirii principiilor care ColegiulTehnic\"Danubiana\"Roman stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti Manager scolar performant in context european BEST MANAGER InspectoratulScolarJudeteanIlfov CERTIFICAREA ECDL A CADRELOR DIDACTICE DIN ZALAU, UN NOU PAS SPRE INTEGRAREA TEHNICILOR IT LA ORELE DE CURS Coordonatorul TIC in scoala - un pas inainte in invatamintul romanesc Specialiştii viitorului pentru educaţie şi formare EDUTIC – Sistem de formare continuă a cadrelor didactice, pentru creșterea eficienței utilizării TIC și asigurarea calității instruirii asistate de calculator în mediul preuniversitar \"Dezvoltarea profesională sursă de progres\" INSPECTORATULSCOLARJUDETEANSALAJ FundatiaEOS-EducatingforanOpenSocietyRomania Universitatea\"PetruMaior\"dinTîrgu-Mureş UNIVERSITATEAVALAHIADINTÂRGOVIȘTE ŞcoaladeArteşiMeseriiBârlad

19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

38652 38862 39803 40176 40381 40428 40784 41140 6206 9271 10700 12764 27395 31659 13798 14722 16838 19524 22682 24239

contractat contractat aprobat aprobat contractat aprobat aprobat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Formare continua a cadrelor didactice printr-un model inovativ de ColegiulNationalBanatean tip \'blended learning\' DEZVOLTAREA OPORTUNITĂŢILOR DE CARIERĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC EDUcaţie pentru Competenţă (EDUC) Proiect pilot de implementare a sistemului de invatamant alternativ Step by Step la clasele V-VIII Investitiile in resurse umane prin educatie activa si continua, factor de succes in dezvoltarea carierei in invatamantul preuniversitar Formatorul - trecerea de la sala de curs la eLearning si de la individual la comunitate TOTTA VITA SCHOLA EST Management educational modern. Pregatirea si formarea continua a resurselor umane din invatamantul preuniversitar utilizand tehnici moderne de e-learning in domeniul stiintelor Calitatea in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul socio-umane Alimentar - CORSAR UNIVERSITATEASPIRUHARETprinCentrulUniversitarCraiova CASACORPULUIDIDACTICSĂLAJ CentrulJudeteandeResursesiAsistentaEducationalaTimi s InspectoratulScolaraljudetuluiTeleorman Asociatia\"InstitutulRomandeTraining\" UniversitateadinPitesti,FacultateadeStiintealeEducatiei AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti FederatiaPatronalaRomanadinIndustriaAlimentaraROM ALIMENTA

Dezvoltarea si autorizarea unui centru de evaluare si certificare a AsociatiaPatronalaaProducatorilorsiUtilizatorilordeEchip competentelor profesionale ale adultilor in sectorul protectia amenteIndustrialepentruProtectiaMediului-UNIMED mediului – PRO MEDIU Asigurarea Calitatii in Formarea Profesionala Continua pentru InstitutulBancarRoman(IBR) Sectorul Bancar (AS-BANC) Dezvoltarea capacitatii institutionale a unui centru reprezentativ S.C.CentruldePregatireinInformaticaS.A. de evaluare din domeniul TIC privind validarea achizitiilor de invatare anterioara dobandite in contexte non-formale si informale Centrul de Evaluare a Competentelor angajatilor din domeniul AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE de invatare, inclusiv dezvoltarea competentelor personalului constructiilor MUNCAOLT acestuia Dezvoltarea reţelei de evaluatori din domeniul social – o noua PROVOCARE Şcoala doctorală în sprijinul cercetării în context european AsociatiaCentruldeResursesiFormareinProfesiuniSocial e(CRFPS)“PROVOCATIE” UniversitateaPolitehnicadinTimisoara

Inovare si dezvoltare in programele doctorale si graduale Universitatea\"AlexandruIoanCuza\"Iasi universitare pentru adaptarea cercetarii stiintifice la nevoile societatii cunoasterii. Restructurarea programului de formare si cercetare doctorala in ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative domeniile stiinte politice, stiinte administrative, sociologie si stiinte ale comunicarii- DOCT Cresterea calitatii in formarea cercetatorilor pe baza de programe Universitatea\"DunareadeJos\"Galati doctorale imbunatatite prin parteneriat (PhD EXPERT) Programe pentru cercetare doctorala de excelenta in economie prin parteneriate active PRO-INOVA Program educational in domeniul managementului inovarii Universitatea\"AlexandruIoanCuza\"Iasi UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca

21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

27059 32379 36046 36154 37486 38347 39679 40712 7661 9316 13000 15575 16052 16749 16862 17038 18124 18144 19015 19046

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

DOCSOC - Excelenţă, inovaţie şi interdisciplinaritate în studiile doctorale şi postdoctorale în sociologie Program doctoral interregional si transnational de excelenta in domeniile \"Calculatoare si tehnologia informatiei\" si \"Ingineria sistemelor\" pentru o economie bazata pe cunoastere (CATIIS) Inovarea si dezvoltarea curriculei doctorale din perspectiva formarii si evaluarii competentelor de cercetare; corelatii cu mecanisme de asigurare a calitatii scolii doctorale. Program doctoral performant pentru formarea resursei umane inalt calificate in cercetarea stiintifica interdisciplinara Instrument informational pentru cresterea calitatii, vizibilitatii si interdisciplinaritatii programelor doctorale

UniversitateadinBucuresti UniversitateaPolitehnicaBucuresti UniversitateadinBucurestiScoalaDoctoraladinFacultateadePsihologiesiStiinteleEd ucatiei UBB,Cluj-Napoca UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca

Parteneriat local pentru ridicarea nivelului scolilor doctorale si UniversitateadeVestTimisoara valorificarea potentialului uman din cercetare in domenii prioritare ale etapei postaderare a Romaniei la UE Dezvoltarea studiilor universitare de doctorat in domeniul UniversitateadeMedicinasiFarmacieCAROLDAVILAdinB Medicina Dentara (Doc-Dent) ucuresti Proiect pentru dezvoltarea de programe doctorale cu dimensiuni europene in medicina si stiintele vietii Proiect pilot pentru promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor între universităţi, întreprinderi şi alte instituţii în vederea facilitării tranziţiei de la sistemul de educatie la viaţa activă MESERIA - CAPITAL ASIGURAT Începe-ţi cariera din studenţie! PAS decisiv spre cariera ta! CALITATEA-CALEA SPRE SCHIMBARE Pregatire activa- integrare reusita pe piata muncii De la teorie la practica- primul pas spre construirea carierei Masina ta, o repar eu! Primul pas e important: fii orientat Sudent - PRACTICĂ - Economist Practica studentilor economisti in medii bancare simulate Pregatire practica pentru piata muncii UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"IuliuHatieganu\"Clu j-Napoca UniversitateadinBucuresti GrupŞcolarIndusrial\"NicolaeCiorănescu\" Universitatea1Decembrie1918AlbaIulia ColegiulTehnic\"HenriCoandă\"Tulcea GrupulScolar\"VoievodulMircea\"Targoviste PROFISERVGROUP AsociatiaSfantulStelian COLEGIULTEHNIC\"ALEXANDRUDOMSA\"ALBAIULIA FundatiaNationalapentruDezvoltareComunitara,FilialaIa si UniversitateaEftimieMurguResita UniversitateaSpiruHaret UniversitateadinBacau,FacultateadeStiinteEconomice

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

19312 19715 20538 21007 21273 21312 21776 22008 22923 23178 23680 24450 24824 24926 24994 25544 25550 26089 26450 29349

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Stagiile de practica - coordonate in dezvoltarea profesionala a studentilor “NURSING Convergenta pregatirii preuniversitare medicale cu viata activa” De la scoala in viata prin firma de exercitiu Acces la un viitor de succes Şcoală în producţie INVATARE SI MODERNIZARE PRINTR-UN PARTENERIAT ACTIV PENTRU CARIERA TINERILOR (I.M.P.A.C.T.) DE LA UCENICIE LA MAIESTRIE IN PRACTICA DIRIJORALA Facilitarea accesului pe piata muncii prin stagii de internship pentru studenti Stagiile de practica-investitie pentru viitor PRACTICANŢII DE AZI, PROFESIONIŞTII DE MÂINE! O sansa pentru viitor: dezvoltarea aptitudinilor de munca ale studentilor prin programe de practica in mediul privat Parteneriat pentru practica studentilor (P3S) Stagiul de practica studenteasca vector in formarea profesionala arhitecturala

Universitatea\"LucianBlaga\"Sibiu SCOALAPOSTLICEALASANITARAFUNDENI FundatiaCoronaIasi GRUPULŞCOLAR\"VASILESAV\"ROMAN ColegiulTehnic\"GheorgheCartianu\" ColegiulTehnic\"MirceaCristea\" UniversitateaNationaladeMuzicaBucuresti UniversitateaBabesBolyai,FacultateadeStiintePoltice,AdministrativesialeCo municarii,CatedradeStiintePolitice GRUPŞCOLARINDUSTRIALDEMATERIALEDECONST RUCŢII COLEGIULTEHNICDETRANSPORTURI S.C.MULTIACTMEDIAS.R.L. UniversitateaTehnicaCluj-Napoca UniversitateadeArhitecturasiUrbanismIonMincuBucuresti -CCPEC

Creşterea performanţelor absolvenţilor HIGHTECH în viaţa activă, Universitatea\"1Decembrie1918\"Alba-Iulia prin programe de pregătire practică la agenţii economici Elevi mai informati si mai pregatiti pentru piata muncii Programul de Practica in Management de Proiect JACQUES DELORS – fundament al tranzitiei de la sistemul de educatie la viata activa PRO-MOTOR PROgresul tehnologic - MOTORul schimbarii in procesul stagiilor de practica a elevilor SANSE PENTRU UN LOC DE MUNCA INVESTEŞTE ÎN VIITORUL TĂU Sprijinirea tranzitiei de la educatia inginereasca la economia competitiva prin inginerie concurenta. COLEGIULTEHNIC\"IOANC.STEFANESCU\"IASI UNIVERSITATEABABESBOLYAI Grupscolar\"DimitrieLeonida\"Constanta GrupulScolar\"TraianDemetrescu\" GRUPULSCOLAR\"LAZAREDELEANU\"NAVODARI UNIVERSITATEADINORADEA

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

30859 31320 31367 32133 33430 33487 34992 35273 36034 36060 36441 36443 36741 38522 39016 39126 39218 40231 40291 40356

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat reziliat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Stagiile de pregatire practica a studentilor – un pas important in tranzitia de la studiu la viata activa Tranzitia de la scoala la viata activa prin promovarea dezvoltarii profesionale si a aptitudinilor practice la locul de munca STAGII DE PREGATIRE PRACTICA SI ACTIVITATI DE STIMULARE A INSERTIEI PE PIATA MUNCII PENTRU STUDENTI SI ABSOLVENTI Firma de exercitiu- rampa de lansare in cariera! Un pas înainte Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor

Universitatea\"LucianBlaga\"dinSibiu,FacultateadeLitere siArte COLEGIULTEHNICIULIUMANIU Universitatea”AlexandruIoanCuza”dinIasi ColegiulEconomic\"DionisiePopMartian\"AlbaIulia GrupScolar\"ConstantinBrancusi\"-TarguMures COLEGIULTEHNICGHEORGHEASACHIIASI

\"PREGATIREA PRACTICA SI CONSILIEREA PROFESIONALA, INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIIALOMITA OPORTUNITATI PENTRU REUSITA IN CARIERA\" Firma de exercitiu - o sansa pentru cariera ta! Calea ta spre piata muncii Competente profesionale dobandite la si pentru locul de munca Consiliere şi orientare profesională prin informare şi evaluare psihologică. „Pasul cel mare. De la liceu la universitate” De la teorie la practica in medicina \"Primii paşi către o carieră de succes\" Imbunatatirea insertiei absolventilor din invatamantul profesional si tehnic pe piata muncii, prin invatare la locul de munca Camera de Comert Virtuala a Elevilor Antreprenori MediaLab - Laborator de formare a competentelor practice si transfer de know-how in industria media Studiu privind insertia socio-profesionala a absolventilor de invatamant profesional si tehnic Pasi spre viitor Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a studenţilor cu program de studiu în inginerie mecanică ColegiulEconomic\"FrancescoSaverioNitti\"Timisoara GRUPULSCOLAR\"TUDORVLADIMIRESCU\" ColegiulTehnicLorinSalagean UniversitateaTehnică\"GheorgheAsachi\"dinIaşiDeparta mentulpentruPregătireaPersonaluluiDidactic UniversitateaTransilvaniadinBrasovFacultateadeStiinteE conomice ŞcoaladeArteşiMeseriiBârlad GrupScolarIndustrialZarnesti GrupulScolarAdministrativsideServiciiVictorSlavescuPloi esti AUR”– AsociaţiaNaţionalăaSpecialiştilorînResurseUmane CentrulJudeteandeResursesideAsistentaEducationalaAr ad ColegiulTehnicDecebal UniversitateaTransilvaniadinBrasov

Parteneriat pentru efectuarea stagiului de practică a studenţilor în FacultateadeInginerieHunedoara domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiei

22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

40427 40844 7078 7859 8146 10905 11763 12055 12100 14269 17825 20267 21531 22119 22486 22829 23338 24184 24338 24491

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat aprobat contractat aprobat contractat contractat contractat

Vreau sa muncesc! Fii pregatit pentru cariera ta! Sa ramanem in scoala MODERNIZAREA SI ADAPTAREA EDUCATIEI PRESCOLARE IN VEDEREA PREVENIRII FENOMENULUI DE PARASIRE TIMPURIE A SCOLII Proiectul ”O noua fata a scolii” asigura sanse egale la educatie fara discriminare pentru copiii cu dizabilitati, produce schimbari in scolile implicate in proiect si in comunitatea pe care o serveste ,, TRENUL SPERANŢEI” - O ŞANSǍ PENTRU FIECARE aceasta, prin crearea unor culturi si practici incluzive in scopul reducerii abandonului scolar. Prin abordarea inovativa: copil, parinte, cadre didactice, comunitate, oferim un model de scoala Scoala dupa scoala pentru copiii ramasi acasa comunitate. incluziva, care sa raspunda nevoilor copiilor din ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ – o modalitate de învăţare, aprofundare, comunicare şi relaxare Copiii romi se pregatesc pentru gradinita!

CentrulJudeteandeResursesiAsistentaEducationalaVran cea UniversitateaBucuresti(FacultateadeDrept) FundatiaMara AsociatiadeStiinteCognitivedinRomania FundatiadeAbilitare\"Speranta\" GrupulScolarIndustrialTransporturiCaiFerateTimisoara GRUPŞCOLARINDUSTRIALDEMATERIALEDECONST RUCŢII GRUPULŞCOLARDETRANSPORTURIAUTO SalvatiCopiiiRomania

Fii prezent şi activ în şcoala porţilor deschise care te pregăteşte ŞcoalacuclaseleI-VIIICosteşti pentru o participare viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă ! Cresterea accesului si participarii in invatamantul primar si PrimariaComuneiPrundeni secundar pentru copii din mediul rural VISE - Valorizarea Inovatiei in Suportul Educational - Centre de Educatie si Productie Media pentru Prevenirea Abandonului Scolar impreuna pentru copiii nostri Sprijin educational pentru prescolari si scolari Visătorii - club şcolar de petrecere a timpului liber Şcoala, prietena mea Pas cu pas spre o scoala deschisa Family Friendly School Servicii destinate copiilor cu dizabilitati pentru reducerea fenomenului parasirii timpurii a scolii si a abandonului scolar Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii in mediul rural InspectoratulScolarJudeteanConstanta grupscolardeindustriealimentara PrimariaComuneiPrundeni ScoalacuclaseleI-VIIInr.26Craiova LiceulTeoretic\"IoanCotovu\" LiceulTeoretic\"VasileGoldis\"Arad ColegiulTehnic\"AnghelSaligny\"BaiaMare AsociatiadeSprijinaCopiilorHandicapatiFizicRomaniaFili alaValcea(A.S.C.H.F.R.FilialaValcea) PrimariaComuneiStroesti

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

24892 25180 26236 26784 28073 29810 30717 31040 33893 34172 34201 35781 37566 37632 38645 39022 39860 40072 40597 40709

aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Porti inchise abandonului scolar! IMPREUNA NE VA FI MAI USOR Fiecare copil educat e un adult castigat! SCOALA ESTE TEMELIA VIITORULUI TAU-NU RENUNTA LA EA ! ,,SCOALA, SANSA MEA !,, EDUCATIA INSEAMNA VIITOR! \"Sanse egale pentru viitor\"-centru comunitar de consiliere si formare Educatia, sansa noastra pentru un viitor mai bun! O sansa in educatie pentru prescolari si elevi cu dizabilitati Sanse egale la educatie non-formala pentru copii si tineri cu risc de abandon scolar sau care au abandonat scoala din judetul Constanta IMPREUNA IMPOTRIVA ABANDONULUI SCOLAR Fiecare elev merita o sansa Împreună pentru educaţie Copiii de azi: cetăţeni activi ai societăţii de mâine PAS CU PAS - Previne Abandonul Scolar CU Programul AfterSchool! Stop Abandonului Scolar! EU NU abandonez scoala ! Educaţia: cale spre o viaţă mai bună ŞCOALA - o sursă sigură pentru educaţia ta! Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma si turca din jud. Constanta

ConsiliulJudeteanConstanta ScoalaGenerala\"GeorgeCosbuc\"Iasi ISJBN ScoalacuClaseleI-VIIINr.8Rm.Valcea. UNIVERSITATEADINORADEA DirectiadeAsistentaComunitaraIasi ScoaladeArtesiMeseriiRediu,judetulNeamt PrimariaMunicipiuluiCampulung,jud.Arges ASOCIATIAIDEIPENTRUVIITOR FUNDATIAGIOVANNIBOSCO GrupulScolarCostinD.Nenitescu AsociatiadeTineretBucura PrimariaMovileni ParohiaParcPlumbuita FUNDATIACRESTINADIAKONIA FilialaDinCraiovaaFundatieiInvatamantuluiPreuniversitar alCooperatieiMestesugarestiSpiruHaret MUNICIPIULALBAIULIA PrimăriaOraşuluiMizil InspectoratulŞcolarJudeţeanNeamţ ScoalacuclaseleI-VIII“SPIRUHARET”

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

6145 8086 9283 10025 10260 13033 13227 13663 14785 16742 17727 19067 21010 21603 22094 22561 30376 33460 33475 33591

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

PERFORMANTA SALARIATULUI = BENEFICIUL ANGAJATORULUI „Creşterea calităţii serviciilor prin formare profesională continuă” Calificare la standarde europene in meseria de mecanic auto si tinichigiu carosier (CMATC) Personal calificat garantia serviciilor de calitate CALIFICAREA - primul pas spre un viitor mai sigur si eu ma calific

SCTERRAMOLDSRL FIPCMSpiruHaret-FilialaBrăila GrupScolar\"GeorgeBibescu\" FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComert siIndustrie-filialaBraila FUNDATIAROMANOGERMANACENTRUDEPREGATIR ESIPERFECTIONAREPROFESIONALAVLADIMIRESC U FundatiaMara

Calificarea şi recalificarea angajaţilor din industria de prelucrare a AgenţiadeDezvoltareDurabilăaJudeţuluiBraşov lemnului \"O NOUĂ CALIFICARE, O NOUĂ ŞANSĂ! \" Servicii integrate de calificare/recalificare destinate anagajatilor din Regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii competitivitatii economice si adaptabilitatii la locul de munca SĂ TE CALIFICI, O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU! S.C.ARINIS.R.L. ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVITA COLEGIULTEHNIC\"MIHAIBACESCU\"

\"Formare profesionala continua in domeniul electric si informatic SCAMIRASC&LIMPEXSRL pentru calificare/recalificare angajati\" Ia startul din Pole - Position! Califica-te in domeniul auto! Calificarea, primul pas spre bunastare COMPETITIVITATE SI STABILITATE PE PIATA MUNCII PRIN CALIFICARE Calificarea, sansa unei vieti mai bune Dezvoltarea personala si profesionala a angajatilor, conditie esentiala pentru cresterea competitivitatii acestora, ca factor determinant in dezvoltarea economica a judetului Galati Campania Succesului Tau Calificarea resurselor umane din întreprinderi - stimulent al performanţei şi adaptabilităţii pe piaţa muncii Calificarea profesionala-garantia succesului economic FundatiaDezvoltareaPopoarelor EuroJobs SCTerraNovaGroupSRL GrupScolardeConstructii\"AnghelSaligny\" ColegiulEconomic\"VirgilMadgearu\"Galati ColegiulTehnic\"AnghelSaligny\"BaiaMare SCINFOPROBSRLBACAU COLEGIULTEHNICIULIUMANIU

FII CALIFICAT SI COMPETITIV INTR-O ECONOMIE BAZATA PE FUNDATIAGIOVANNIBOSCO CUNOASTERE - FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL TIC (COM-TIC)

24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

34909 35794 37410 38637 38831 39076 39226 39230 41171 10106 14286 18501 23309 39982 17791 26597 32741 38196 39186 39189

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Un viitor mai bun o calificare mai buna Calificari multiple – sansa pentru sporirea calitatii vietii

FundatiaCentruldePregatireProfesionalaValcea ColegiuldeIndustrieAlimentar[a\"ElenaDoamna\"Galati

FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL INSTALATIILOR DE S.C.PROTECT-SERVICIISRL RIDICAT “Mereu in competitie numai prin participare continua la formarea profesionala in domeniul constructiilor, al asistentei sociale si al comertului” \"RECALIFICARE - noua oportunitate pentru persoanele ocupate in vederea dobandirii competentelor relevante pentru o piata a muncii dinamica si flexibila\" Angajati calificati si competitivi intr-o economie bazata pe cunoastere - FPC in domeniile mecanica, servicii si constructii de masini Formare profesionala continua in turism si industrie alimentara – competenta si adaptabilitate! Cariera e in mainile tale! Sprijin pentru angajati in vederea calificarii complete Proiect integrat de sprijinire a dezvoltarii antreprenoriatului prin sistemul turistic in regiunea Nord Est O cariera de succes - un stil de viata Intreprinderile prestatoare de servicii- protagonisti ale dezvoltarii terioriale GrupulScolar\"ANGHELSALIGNY\" ColegiulTehnic\"MirceaCristea\" SCEURODEZVOLTARESRL SCEURODEZVOLTARESRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaMehed inti SINDICATULLIBERINDEPENDENTDINRADET UniversitateadeŞtiinţeAgricoleşiMedicinăVeterinară\"IonI onescudelaBrad\" INTERACTIVROCONSULT UniversitateadeŞtiinţeAgricoleşiMedicinăVeterinară\"IonI onescudelaBrad\"

PLUSEAZA PRIN ANTREPRENORIAT Dezvoltarea spiritului JuniorChamberIasi antreprenorial si generarea unui numar crescut de afaceri in judetele Iasi si Vaslui prin programe de formare profesionala pe CENTRU REGIONAL PENTRU DEZVOLTAREA termen lung si sustinere din partea mediului de afaceri si business Universitatea”AlexandruIoanCuza”dinIasi ANTREPRENORIATULUI IN RANDUL TINERILOR angels Soluţii de antreprenoriat adaptate realităţii socio-economice din Regiunea de Sud-Est FundatiaSateanBraila

Competenţe Antreprenoriale pentru Tinerii din Regiunea Sud-Est ASOCIATIACENTRULDEDEZVOLTARESMART - CA Tine ANTREPRENOR CLUB Belsug in Baragan Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul regiunii Sud-Est (PAR SE) CARPEDIEMTECHNOLOGIESS.R.L. UnitateaAdministrativTeritorialaFAUREI UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti

Diseminarea culturii antreprenoriale si promovarea parteneriatelor UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti in Regiunea Sud-Est (D.I.C.U.A.N)

27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31 31

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

21591 39526 39634 5684 14331 15844 37047 37867 30348 34251 38072 14195 28219 39098 39193 39585 39625 8123 11187 17381

contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat revocat contractat reziliat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Antreprenoriatul – O opţiune de carieră pentru fiecare ANTREPRENORIATUL - OPORTUNITATE PENTRU COMPETITIVITATE Proiect în vederea dezvoltării antreprenoriatului şi a oportuniăţilor de afaceri în Regiunea Sud-Muntenia: „Mentalitate şi potenţial antreprenorial” COMPETIMM – dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale în IMM-urile din Regiunea Sud-Vest Oltenia

DinamicTourBorceaSRL CameradeComert,IndustriesiAgriculturaTeleorman FederațiaPatronalăaÎntreprinderilorMicișiMijlociidinJudeț ulArgeș CENTRULDECONSULTANTASIMANAGEMENTALPRO IECTELOREUROPROJECT

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii AsociatiaRomanapentruIndustrieElectronicasiSoftwareinovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia ARIESFilialaOltenia Promovarea culturii antreprenoriale in domeniul turismului din Regiunea Oltenia, prin initierea in antreprenoriatul inteligent Sprijin antreprenorial – componenta esentiala a mecanismului economic Antreprenoriat, initiativa si dezvoltare pentru Oltenia AsociatiaPromovareasiImplementareaTehnologieiInform atieisiComunicatiei(A.P.I.T.I.C) CameradeComertsiIndustrieValcea AGENTIAPENTRUDEZVOLTAREREGIONALASUDVESTOLTENIA

Agentia Virtuala pentru Inovare si Dezvoltarea Antreprenoriatului ASOCIATIA“PATRONATULREGIONALBANAT” Dezvolta-ti oamenii! Stimularea antreprenoriatului in turism Promovarea culturii antreprenoriale şi formare antreprenoriala în mediul de afaceri din judeţul Sălaj. S.C.A&CCONSULTINGCENTRES.R.L. CameradeComert,IndustriesiAgriculturaCaras-Severin CameradeComertsiIndustrieSalaj

Centru Pilot de Informare si Consiliere Antreprenoriala, in scopul ColegiulEmilNegrutiu cresterii competitivitatii economiei în CUA Dezvoltarea Culturii ANTreprenoriale în organizaţii din regiunea Nord-Vest - CANT Sprijin pentru intreprinzatori CURS ACTIV PENTRU REINVENTARE ANTREPRENORIALA ENTREPRO – ENTREPreneurship and PROject management – Program pentru dezvoltare antreprenoriala integrata in judetul Maramures IT PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR MANAGERIALE ŞI ANTREPRENORIALE MANAGERUL EUROPEAN DE SUCCES ANTREPRENORIAT DE SUCCES ŞI ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE S.C.DanisConsultingS.R.L. FUNDATIAACADEMIACOMERCIALASATUMARE ASOCIATIACAMERAEUROPEANADECOMERTSIAFAC ERI CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEMARAMURES SCSANSoftwareSRLBrasov CAMERADECOMERŢŞIINDUSTRIEBRAŞOV UniversitateaPetruMaiordinTirgu-Mures

31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

35390 36776 37482 7121 16122 27703 37316 37879 6502 9206 10228 17144 19898 22201 22453 26703 27196 27993 33817 34440

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat revocat contractat contractat revocat

Antreprenoriat si Supply chain management Pachet integrat de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale complexe in randul tinerilor si seniorilor din regiunea Centru Fii stapinul tau Business Startup INCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI PENTRU INITIEREA DE AFACERI IN DOMENIUL INGINERIE ELECTRICA TOP CLASS - INSTRUIRE SI MENTORAT PENTRU INTREPRINZATORII DIN REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV Tineri antreprenori in spatiul european. Promovarea culturii si dezvoltarea competentelor antreprenoriale la studentii universitatilor private si publice din Bucuresti prin parteneriat Dezvoltarea (TASE) transnationalantreprenoriatului in zootehnie si procesarea produselor de origine animala in regiunea Bucuresti-Ilfov Program privind promovarea si formarea profesionala a personalului medical in domeniul TIC si al managementului sistemului de sanatate publica - PROMED Program de formare profesională în vederea creşterii competitivităţii, productivităţii, flexibilităţii resurselor umane in localitatea Iasi Formare profesională pentru reducerea poluării mediului înconjurător Management performant, garanţia adaptabilităţii la exigenţele schimbării FORMAREA DE AUDITORI IN DOMENIUL CALITATII – GARANTIA DEZVOLTARII DURABILE

UniversitateaTransilvaniadinBrasovFacultateadeStiinteE conomice InstitutulNationalpentruIntreprinderiMicisiMijlocii ASOCIATIAPENTRUTINERETFIDELITASMIERCUREACIUC ExtremeTraining INSTITUTULDECERCETARIELECTROTEHNICE(ICPE SA)/CENTRULDEINFORMARETEHNOLOGICATARGURISIEXPOZITIIICPE(CIT-TEICPE) FUNDAŢIA\"CENTRULPENTRUEDUCAŢIEECONOMIC ĂŞIDEZVOLTAREÎNROMÂNIA-CEEDROMÂNIA\" UniversitateaTituMaiorescu UNIVERSITATEDESTIINTEAGRONOMICESIMEDICINA VETERINARA-BUCURESTI Universitatea\"StefancelMare\"Suceava S.C.VSCOMUNICATIONS.R.L. S.C.ENTGRUPS.R.L. S.C.EUROPEANCONSULTINGS.R.L. PLURICONSULTINGGRUPSRL

Program pentru perfectionarea personalului din departamentele Universitatea\"StefancelMare\"Suceava de cercetare, inovare, IT din intreprinderi in domeniul proiectarii si implementarii tranzactiilor electronice – PERFECT-TEL O SOCIETATE ÎN SCHIMBARE – Formarea continuă a SCMETATECH-CDS.R.L. managerilor şi angajaţilor pentru asigurarea locurilor de muncă sigure şi sănătoase Competente multiple ale personalului: premiza asigurarii S.C.FINANSCONTS.R.L. serviciilor la standarde europene UN MEDIU DE LUCRU ATRACTIV, SIGUR SI PERFORMANT Excelenta pentru Personalul TUristic din Regiunea de NE (EPTUR NE) FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC), ANGAJATI IN REGIUNEA NORD-EST, IN Infuzia de DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE VEDEREAknow-how international in managementul societatii, investitia in oameni siSECTORUL INDUSTRIAL TEHNOLOGICE DIN tehnologia informatiei - cheia succesului dezvoltarii resurselor umane pe o piata dinamica si competitiva. SCCHIMCOMPLEXSABORZESTI FundatiaCoronaIasi ASOCIATIATEHNICADEFORMAREPROFESIONALA„T EACHING” S.C.PRESTAREAS.R.L.

33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 36

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

34607 36228 38076 40642 12417 16713 19995 22432 23931 36663 40107 9593 15718 19166 40824 8666 17744 21074 24747 24748

revocat contractat contractat contractat reziliat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat revocat revocat

Formare profesionala pentru o dezvoltare durabila Pentru un act medical de calitate! Informare si Formare pentru o munca mai eficienta si mai sigura Centrul de informare EMAS in regiunea Nord-Est CREŞTEREA PERFORMANŢELOR CAPITALULUI UMAN – PREMIZĂ PENTRU COMPETITIVITATE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ CALIFICAREA ANGAJAŢILOR PENTRU PROMOVAREA ADAPTABILITĂŢII ACESTORA ŞI A ÎNTREPRINDERILOR: Introducerea unui sistem integrat al calităţii în cadrul filierei Program de dezvoltare a abilităţilor de agroalimentare din regiunea Sud-Est. utilizare a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a personalului din sectorul sănătăţii – INFO-MED 2008 \" IMPACT \" - competitivitate in formare profesională si promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca, in vederea cresterii gradului de adaptabilitate si mobilitate al intreprinderilor Adapteaza-te si fii flexibil permanent la nou! si angajatilor

S.C.APAVITALS.A.IAŞI SCStudimedSRL SCCompaniaEmoSRL CameradeComertsiIndustrieaJudetuluiIasi S.C.GEPETOIMPEXSA SCAGRIMONSRL S.C.InternationalComputerSchoolS.R.L. S.C.ANDIRIVACS.R.L. FundaţiadeSprijinaVârstnicilorGalaţi

FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU Federaţia\"SolidaritateaSanitară\"dinRomânia PERSONALUL MEDICAL - Cresterea calitatii serviciilor din sistemul sanitar prin instruirea si formarea profesionala a CAPITAL UMAN - INVESTITIE PENTRU PREZENT SI VIITOR, IN SCCEPROHARTSABRAILA personalului medical, managerilor şi a celorlalte categorii de REGIUNEA sistem, din personal dinSUD-EST regiunea Sud - Est Dezvoltarea competentelor cheie(soft skills) pentru angajatii din regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii productivitatii, mobilitatii si flexibilitatii pe piata muncii Formare profesionala in sprijinul introducerii unor metode inovative de organizare a muncii in sectorul confectii textile din regiunea Sud Muntenia ActivLearning -Program integrat de calificare şi perfecţionare a angajaţilor din Regiunea Sud-Muntenia Adaptabilitate si inovatie in sistemul medical din regiunea SudMuntenia HR-MANAGER - Dobândirea abilităţilor necesare practicării unui management eficient al resurselor umane în Regiunea Sud-Vest Oltenia PREGATIREA RESURSELOR UMANE PENTRU ADAPTABILITATE SI FLEXIBILITATE Un pas spre informatizare in medicina de familie FLEXIBILITATE PENTRU EUROPA FLEXISECURITATEA: O NOUA SANSA PENTRU TOTI ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBOVITA InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruTextilesiPielarie S.C.InternationalComputerSchoolS.R.L. FundatiaInternationalaAnaAslan CENTRULDECONSULTANTASIMANAGEMENTALPRO IECTELOREUROPROJECT FUNDATIAPENTRUKINETOTERAPIESITERAPIICOMP LEMENTAREDINCRAIOVA\"PHOENIXMEDICA\" CentrulRegionaldeFormareContinuapentruAdministratia PublicaLocalaCraiova S.C.ROMANITAS.A. S.C.MISOS.R.L.

36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

33866 34077 34923 40787 9460 19488 20067 21608 21998 22869 23972 24077 24481 25511 30316 35372 38279 38751 40336 11665

contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat

Achizitii publice pentru viitor Comunicarea organizaţională - suport pentru creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor COMOD - Adaptabilitate in sectorul servicii prin dezvoltarea competentelor in utilizarea noilor tehnologii in conditii de securitate si siguranta la locul de munca Adaptabilitate in sistemul medical din regiunea Sud-Vest Oltenia Departament de formare şi asistenţă profesională în domeniul sănătăţii (DeFAPDoS)

CameradeComertsiIndustrieValcea CameradeComerţşiIndustrieVâlcea S.C.ULTRATONIQUES.R.L FundatiaInternationalaAnaAslan AsociaţiadeFormareşiConsiliereNădlac

Centru pilot de excelenta in domeniul Internetului si tehnologiilor FundatiaInstitutulMultimediaRomano-Elvetian mobile cu furnizare de formare profesionala specifica pentru angajati, intreprinzatori, persoane fizice autorizate din Regiunea Formare profesionala in aplicatii web de organizare flexibila a de Vest si realizarea de metode moderne de organizare a muncii ExpertConsultingSRL in Regiunea Vest muncii, in vederea imbunatatirii adaptabilitatii intreprinderilor si angajatilor si a cresterii mobilitatii lor. Formarea profesională a celulelor regionale de sprijin pentru Universitatea\"Politehnica\"dinTimişoara reintegrarea socială şi profesională a surzilor implantaţi cohlear Adaptabilitatea si eficienta resurselor umane angajate (AERUM) CENTRULREGIONALDEFORMARECONTINUĂPENTR UADMINISTRAȚIAPUBLICĂLOCALĂTIMIȘOARA Actualizarea cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest S.C.ETA2USRL – factor de creştere ecomonică în regiune Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in Intreprinderi Mici si Mijlocii din Regiunea Vest (VPSLM) Atitudine si perfectionare: bazele unei cariere de succes Perfecţionarea managerilor - garanţia succesului economic Flexibilitatea, eficienta si dezvoltarea resurselor umane din intreprinderi (CEDRU Vest) FundatiaRomtens S.C.SMARTTRAININGSOLUTIONSS.R.L. SCINFORMATIONTECHNOLOGYCOLLEGE-ELINFSRL PSIHOPROFIL

Formarea profesionala in sprijinul adaptabilitatii intreprinderilor si ASOCIATIA“PATRONATULREGIONALBANAT” a angajatilor Cresterea adaptabilitatii angajatilor prin imbunatatira abilitatilor de DenkstattRomaniaSRL implementare a conceptelor de dezvoltare durabila IT PRO - Training expert pentru PROfesioniştii din domeniul IT&C S.C.ETA2USRL Birou de Dezvoltare a Resurselor Umane – Specializare Cadre Medicale Ora de aur FORMARE PROFESIONALĂ A ANGAJAŢILOR LA NIVEL EUROPEAN UniversitateadeMedicinăşiFarmacie„VictorBabes”Timişo ara AsociatianonprofitpentruAnesteziesiTerapieIntensiva\"AurelMogosea nu\" CAMERADECOMERTSIINDUSTRIECLUJ

38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

12509 19581 30470 36498 37014 37805 39348 40729 5286 18952 21784 22512 22802 26581 26960 27070 32000 37787 5465 6927

contractat revocat revocat contractat revocat contractat revocat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Formare profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă AsociaţiapentruPromovareaAfacerilorînRomânia pentru creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor din judeţul Bihor Activităţi inovatoare şi formare profesională pentru creşterea S.C.VITACOMELECTRONICSS.R.L. adaptabilităţii şi flexibilităţii DEZVOLTAREA SI FOLOSIREA EFICIENTA A CAPITALULUI UMAN IN SECTORUL ENERGETIC INVESTIM ÎN TINE! Programe de dezvoltare a competenţelor manageriale şi organizaţionale în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii şi valorificării capitalului uman din judeţul Cluj Cresterea gradului de adaptabilitate si flexibilitate a personalului operativ si de conducere din IMM-urile maramuresene prin promovarea utilizarii noile tehnologii de comunicatie si informatie SISEM – Siguranta bazate pe Internet. si Securitate in Munca – Program pentru implementarea cursului de specializare in ocupatia de “Inspector de specialitate Protectia Muncii” pentru angajatii din cadrul Promovarea sanatatii ocupationale companiilor din judetul Maramures prin formare profesionala in 3 firme din Regiunea Nord – Vest UNIVERSITATEADINORADEA SCSALESCONSULTINGSRL InstitutulNationalPentruIntreprinderiMicisiMijlocii CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEMARAMURES R&DCONSULTINGSRL

Preventia stresului ocupational si cresterea adaptabilitatii SindicatuljudeteanSanitasCluj personalului medical prin formare profesionala si campanii de informare si constientizare Competenţe TIC, drumul spre succes în societatea informaţională SoftAplicativşiServiciiS.A. Programe de formare profesionala in domeniul TIC pentru personalul medical si angajati SCRedisConsultS.R.L.

Creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor Universitatea\"1Decembrie1918\"Alba-Iulia şi al angajatorilor întreprinderilor din domeniul construcţiilor şi serviciilor din Regiune, prin furnizarea de formare profesională Perfectionarea personalului cu pregatire tehnica superioara si UNIVERSITATEALUCIANBLAGADINSIBIU specifică medie din sectorul industriei prelucratoare in domeniul tehnicilor de proiectare, fabricatie si analiza tehnica asistata de calculator si Promovarea Sanatatii manageriale pentru Regiunea Centru dezvoltarea abilitatilor la Locul de Munca incoordonarea echipelor FundatiaRomtens (CPSLM) tehnice de lucru Formare profesionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca UNIVERSITATEALUCIANBLAGADINSIBIU Formare profesionala continua in scopul cresterii competitivitatii organizatiilor din domeniul alimentar privind asigurarea calitatii proceselor si siguranta alimentului Realizarea unei reţele de învăţământ interactiv la distanţă EDUTelemed Braşov necesară pentru implementerea şi utilizarea Telemedicinei în cât mai multe aplicaţii Educatori calificati in acordarea primului ajutor Reţea de cluburi pentru promovarea adaptabilităţii şi dezvoltării durabile Fii familyfriendly! Formare şi consultanta pentru companiile din Bucuresti si Ilfov Cresterea Adaptabilitatii Resurselor Umane din Sectorul distributiei de produse Farmaceutice la cerintele impuse de Evolutia pietei muncii - CARUSEL UNIVERSITATEALUCIANBLAGADINSIBIU SPITALULCLINICJUDETEANDEURGENTABRASOV SocietateaNationaladeCruceRosieaRomaniei,filialaBras ov UNIVERSITATEAPETRUMAIOR FundatiaCentrulParteneriatpentruEgalitate SCA.D.MFarmSRL

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

9043 9545 10775 10786 13512 13554 19120 20608 26099 30702 36822 36881 37211 38513 38833 38874 38967 39925 40024 40339

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat aprobat contractat aprobat

ADAPTAREA PERSONALULUI DIN SECTORUL ENERGETIC LA FEDERAŢIAPATRONALĂENERGETICA NOILE TEHNOLOGII ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ Sistem de Perfectionare si Instruire in TeRapia si Aplicatiile Laser AsociatiadeMedicinaAnti-Aging in Domeniul Medical (SPIRAL MED) Investiţie în cunoaştere NetBridgeInvestmentsSRL

ADAPTAREA VIEŢII PROFESIONALE LA CERINŢELE ŞI FederatiaSindicaladinAsigurarisiBanci NECESITĂŢILE VIEŢII DE FAMILIE – CREŞTEREA ŞANSELOR FEMEILOR ŞI A GRUPURILOR VULNERABILE PE PIAŢA DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR CAPITALULUI UMAN ÎN LondonLogicBucharestSRL MUNCII VEDEREA CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII „Program de dezvoltare a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor de S.C.InternationalComputerSchoolS.R.L. comunicare şi informaţie a personalului din sectorul sănătăţii – PRO-MED BUCUREŞTI -ILFOV 2008\" Formarea Resurselor Umane pentru Managementul CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti Organizational al Societatilor-F.R.U.M.O.S. Profesionisti bine pregatiti, pentru servicii medicale publice de calitate in oncologie INSTITUTULONCOLOGICPROF.DR.ALEX.TRESTIORE ANU

Formarea si de dezvoltarea profesionala a lucratorilor romani, prin PatronatuldeComert,Turism,IndustriesiServicii intermediul utilizarii noilor tehologii ale informatiei si comunicatiilor Instrumente inovatoare in formarea profesionala pentru cresterea AsociatiaCOLFASA adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Imbunatatirea aptitudinilor si know-how-ului profesionistilor din FundatiaRomtens domeniul sanatatii privind importanta unei mai bune organizarii a muncii in cadrul serviciilor de recuperare a starilor vegetative Strategii de inovare a organizarii muncii in domeniul medical din ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative regiunea Bucuresti-Ilfov - STAR-MED Formare profesionala privind noile tehnologii din domeniul energiilor solare Invata sa fii competitiv! Instruieste-te si investeste ACUM in viitorul tau! FilialaInstitutuldeCercetarisiModernizariEnergetice– ICEMENERG EUROAPTITUDINIS.A.

Construieste in siguranta! – CAMPANIE PILOT DE PROMOVARE CAROTRAINERSRL. A CERINTELOR SSM IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR Investitii in capitalul uman pentru competitivitate prin inovare si Fundatia\"CentrulRomanpentruIntreprinderiMicisiMijlocii\ utilizarea oportunitatilor oferite de UE si iata sa Interna pentru '-CRIMM manageri/intreprinzatori din regiunea Bucuresti-Ilfov Plan de formare profesională în vederea ameliorării S.C.SERVICIIINTEGRALIMOBILIARELILIANAS.R.L. competenţelor, creşterii calităţii şi productivităţii muncii în regiunea Bucureşti-Ilfov Formarea profesionala a personalului de toate nivelele din unitati SpitalulClinicDr.ICantacuzino sanitare de tip spital, pentru creşterea adaptabilităţii acestuia la noile modele organizationale si funcţionale impuse de Centrul de Informare EMAS in regiunea Bucuresti-Ilfovinclusiv CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti implementarea generalizata a tehnologiilor moderne, cele informatice si de comunicatii Formare profesionala pentru cresterea adaptabilitatii personalului InstitutulOncologic\"ProfesorDoctorAlexandruTrestiorean unui spital la noile tehnologii( inclusiv cele informatice si de u\"Bucuresti comunicatii) si la noi modele organizationale necesare in managementul descentralizat din sistemul de sanatate

40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

40697 6589 6977 7115 8613 10979 11020 14068 17900 18398 21133 21568 21844 21995 25543 25767 25894 31061 33956 34563

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Formare profesionala continua pentru angajati si manageri din domeniul comunicare, publicitate, marketing Consolidarea capacitatii partenerilor sociali de a promova Formarea Profesionala Continua si dialogul social in sectorul metalurgic - CONFORM Centru de formare profesionala pentru armonizarea cererii cu oferta pe piata fortei de munca Iniţiative ale partenerilor sociali Iniţiative ale partenerilor sociali din regiunea Nord Est Îmbunătăţirea calităţii profesionale a partenerului social Securitate socială şi formare profesională pentru sportivi Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional (CR) al Regiunii de Dezvoltare Centru PARTENERIAT ÎN SPRIJINUL DEZVOLTĂRII DOMENIULUI RESURSELOR UMANE Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional (CR) al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest “De la informatie la parteneriat” - Formare pentru intarirea capacitatii de monitorizare si participare la procesul decizional CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A CONSORTIULUI REGIONAL (CR) IN VEDEREA DEZVOLTARII INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC (IPT) SI A Grupul de Initiativa SUPERIOR IN CONCORDANTA CU INVATAMANTULUISociala pentru Ocupare din Regiunea NordEst - GISO Nord-Est PROVOCARILE SOCIETATII POSTMODERNE Implicare activa in piata muncii a sindicatelor CONSOLIDAREA SI PROMOVAREA DIALOGULUI SOCIAL LA NIVELUL INDUSTRIEI MORARIT-PANIFICATIE - DISOPAN CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A CONSORTIUL REGIONAL AL REGIUNII DE DEZVOLTARE BUCURESTI – ILFOV (CRBI) PARTERIAT PUBLIC-PRIVAT IN ADMINISTRARE DE SERVICII SOCIALE – MODEL DE EXCELENTA Securitatea la locul de munca CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A CONSORTIULUI REGIONAL Consultarea, Informarea şi Participarea Angajaţilor din Industria Textilă (CIPA-TEX)

AsociatiaInternationalAdvertisingAssociationIAARomania FederatiaSindicalaaSiderurgistilorMETAROM SindicatulLiberNavalistul Romaero SINDICATULPROMETEU FederatiaSindicalaAutomobilulRomanesc ASOCIATIAFOTBALISTILORAMATORISINONAMATOR I–AFAN Universitatea1Decembrie1918AlbaIulia Asociaţia“HRManagementClub” Universitatea\"Babes-Bolyai\"Cluj-Napoca Asociatia\"InstitutulRomandeTraining\" UNIVERSITATEADESTIINTEAGRICOLESIMEDICINAV ETERINARAIASI ASOCIATIAECOVAS FilialaJudeteanaBNSConstanta PATRONATULROMANDININDUSTRIADEMORARIT,PA NIFICAŢIESIPRODUSEFAINOASE-ROMPAN UniversitateadinBucuresti ASOCIATIAFILANTROPIAORTODOXAALBAIULIA UNIUNEAJUDETEANACNSLR-FRATIATIMIS UniversitateaPolitehnicaTimisoara AsociaţiaProcultVest

41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45

3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 5.1 5.1 5.1 5.1

35602 37095 37903 38542 38861 39509 40317 40342 14972 19332 22315 41066 41167 14015 19368 39291 36995 39712 40108 10468

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Consolidarea patronatului si dezvoltarea capacitatii acestuia de a PatronatulNationalalVieisiVinului participa la procesul decizional Sindicate active Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (CRSE) Intarirea capacitatii societatii civile de a promova initiative pentru incluziune sociala Activi in comunitate Promovarea Conceptelor de responsabilitate sociala a intreprinderilor - PRO.CON Model de armonizare a practicilor in domeniul managementului financiar al proiectelor finantate prin FSE Reprezentare sindicală pentru muncitorii imigranti din Romania SINDICATULLIBERSCCUGIRSA AgentiapentruDezvoltareRegionalaaRegiuniideDezvoltar eSud-Est AsociatiaNationalaaBirourilordeConsilierepentruCetateni AsociaţiaSocio-CulturalăMateiBasarab CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti UNIVERSITATEABABESBOLYAIFACULTATEADESTIINTEECONOMICESIGESTIUNEAA FACERILOR BloculNationalSindical

asigurarea managementului calității serviciului public de ocupare AgențiaJudețeanăpentruOcupareaForțeideMuncăBihor la standarde europene - CALISPO PRELUCRARE INFORMATICA A SUBVENTIILOR ANGAJATORILOR (PISA) Sistem de afisare electronica a informatiilor privind piata muncii Necesitate, oportunitate, eficienta si eficacitate in SPO Serviciul public de ocupare în sprijinul dumneavoastră! Modernizarea Serviciului Public de Ocupare-Formarea personalului propriu al SPO- \"Excelenta in Ocupare\". CALITATE, EFICIENTA SI TRANSPARENTA IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCACOVASNA AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaHuned oara AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaMehed inti AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăCălăra şi AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaSIBIU AJOFMVRANCEA

Cresterea capacitatii Servicii Publice de Ocupare (SPO) din AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaMehed regiune de a planifica proiecte si de a furniza servicii de consiliere inti centrata pe client Pregatire si adaptare pentru o societate mai curata FUNDATIAPENTRUEDUCATIEDEZVOLTARESISPRIJI NCOMUNITAR\"CONSTANTINBRANCOVEANU\"BACA U INITIERE IN MESERIA DE ELECTRICIAN-ELECTRONIST AUTO SCAUTOSERVICEMARINISRL Măsuri active de ocupare pentru şomeri şi somerii tineri aflaţi în SCAPETRANSSRL căutarea unui loc de muncă din din regiunea Nord Est prin calificare în meserii din domeniul întreţinerii şi reparaţiilor auto Ocupare garantată prin formarea de competenţe specifice aliniate FundatiaSateanBraila la necesităţile operatorilor economici din domeniul construcţiilor activi în Regiunea de Sud-Est

45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 48

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

13478 17102 17929 24296 30543 32941 36129 9359 23596 24153 37735 24123 24740 24741 24742 24743 30683 38527 38778 7175

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat revocat revocat revocat revocat contractat contractat contractat contractat

Someri instruiti - persoane active pe piata muncii Panificatie si patiserie, comert si restauratie: califica-te pentru piata muncii! O sansa in plus \"O MESERIE, UN VIITOR MAI SIGUR\"

UnitateaAdministrativTeritorialaChiscani SCEURODEZVOLTARESRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaBraila InternationalProtectSecurity

FII CALIFICAT INTR-O ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE! FUNDATIAGIOVANNIBOSCO PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU SOMERI IN DOMENIUL TIC Fii activ pe piata muncii in sectoarele turism si comert in judetele SCEURODEZVOLTARESRL Tulcea, Braila, Galati! O VIATA MAI BUNA PENTRU TINE SCBRATILASRL

Masuri Active integrate pentru persoanele fara loc de munca din ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBOVITA Regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii ratei de ocupare si a mobilitatii ocupationale Servicii integrate de masuri active pentru persoanelor in cautare CONSILIULLOCALMORENI de loc de munca, pentru someri , pentru someri de lunga durata si persoanele inactive din judetul Dambovita in vederea cresterii Calificarea şi ocupare a acestora. capacitatii de recalificarea-condiţie a dezvoltării resurselor umane DINAMICTOURBORCEASRLCALARASI şi creşterii competitivităţii acestora pe piaţa muncii Fii activ pe piata muncii in turism in judetul Prahova! IMPREUNA PENTRU OCUPARE OBIECTIVUL MUNCA O NOUA SANSA PENTRU UN LOC DE MUNCA INCEPE O ACTIVITATE EUROPA: FORMARE PENTRU OCUPARE Masuri active in vederea cresterii sanselor de insertie pe piata muncii a persoanelor neocupate Centru de informare, orientare si calificare profesionala - CIOCP Asistenta Personalizata - ASPER Creşterea adaptabilităţii şi a performanţelor şomerilor tineri, în integrarea pe piaţa europeană a muncii SCEURODEZVOLTARESRL ConsiliulLocalalOrasuluiCorabia PrimariaComuneiStoenesti PrimariaComuneiDobrosloveni PRIMARIACOMUNEIDEVESELU S.C.ROMANITAS.A. SCAutomonzaSRL SCBasicraProdServSRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaGorj AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAARAD

48 48 48 48 48 49 50 50 50 50 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

12160 20195 27788 34152 38175 35565 25932 29971 33145 40678 12322 5265 6947 9032 12468 14252 15501 17430 19549 20737

contractat contractat contractat contractat revocat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

”ŞANSE PENTRU TINERI” Promovarea eficientă a măsurilor active de ocupare a forţei de muncă în activităţi cu rată mare a locurilor de muncă vacante “PRO-FM” CALIFICARE ŞI COMPETENŢĂ - PREMISE PENTRU SUCCES ŞI DEZVOLTARE ”Servicii integrate pentru inserţia şomerilor pe piaţa muncii din municipiul Hunedoara\" Integrarea si mentinerea pe piata muncii a persoanelor inactive Impreuna, activi pe piata muncii ! Consiliere, mediere, formare profesionala in cadrul organizat al unui job club AGENTIA DE DEZVOLTARE OCUPATIONALA AI O ŞANSĂ! AI JOB CLUB-UL TĂU! Centrul de dezvoltare şi formare profesională Turist in Europa Moderna Serviciu mobil de orientare vocationala, formare profesionala si consultanta in domeniul turismului rural „Prom Tour Delta” INVESTIM IN OM, INVESTIM IN MEDIUL RURAL Să ne pregătim pentru altceva decât agricultura de subzistenţă. PILOTAREA UNUI MECANISM OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ A RESURSELOR UMANE ÎN 6 COMUNITĂŢI RURALE, CA INSTRUMENT DE ÎNCURAJARE A Consiliere si formareDE MUNCĂ ÎN DOMENII NON AGRICOLE. OCUPĂRII FORŢEI profesionala Acronim: MODEL_RURAL

AJOFMTimis S.C.R&BConsultingS.R.L. ASOCIATIABARNABAS AsociatiaNonProfit\"IancudeHunedoara-PAEM\" ASOCIATIA\"PRO-ACTIV\"HUNEDOARA ASOCIATIAPROMETEU SCCONTINENTALTRANSCOMSRL SCLotusB&BSRL SCVECO-ROMSRL SCPSIHOTERASRL MERIDIANEUROPASERVICESGROUPSRL ASOCIATIADEPROMOVAREATURISMULUIINDELTAD UNARII\"PROMTOURDELTA\" S.C.DIALFASECURITYS.R.L. AsociatiaNationalaaConsultantilorinAgribusiness AsociatiapentruInvatarePermanentaOpenandDistanceLearningCenter PrimariaComuneiPrundeni

Centrul de formare profesionala si dezvoltare a resurselor umane PrimariaComuneiVoicesti Mestesugurile traditionale, potential pentru valorificarea capitalului AsociaţiaMeşteşugarilorNemţeanca uman din mediul rural “PRO ACTIV” – CARAVANA OCUPARII LA SATE Parteneriat pentru ocupare in mediul rural SCBARBARASRL FundatiaDezvoltareaPopoarelor

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

21518 22798 22957 24249 24981 28112 32586 35225 36063 38328 38869 39437 40558 40657 5350 18075 19284 19288 19805 24934

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Masuri active integrate pentru persoanele din mediul rural in cautare de loc de munca sau ocupate in agricultura de subzistenta din Regiunea Sud Muntenia. Telemunca: Oportunitate de revalorizare a zonelor rurale

ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVITA CONSILIULJUDETEANCARAS-SEVERIN

Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural: garantia succesului PrimariaMoravita de maine al Romaniei Revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor traditionale in zona ARGCOMSSocietateCooperativaMestesugareasca Argesului prin implicarea populatiei rurale in viata comunitatilor locale Dezvoltare rurala durabila prin imbunatatirea calitatii resurselor SCGICEROVASRL umane VIITORUL TAU E IN MAINILE TALE Oportunităţi de dezvoltare profesională pentru persoanele din mediul rural Antreprenoriatul rural - premisa pentru dezvoltare locala si crestere economica Pastrarea traditiilor satului romanesc prin invatare continua Strategie integrata pentru dezvoltarea initiativei private in sectoarele non-agricole in zonele rurale ale jud. Bacau CONSILIULLOCALBRUSTUROASA SCPSIHOTERASRL FundatiaDanispentruDezvoltareManageriala SCEDUCONSSRL ASOCIATIAPATRONALAUNIUNEAGENERALAAINDUS TRIASILORDINROMANIA-1903FILIALABACAU

Dezvoltarea de abilitati antreprenoriale pentru revitalizarea si InstitutulNationalpentruIntreprinderiMicisiMijlocii dezvoltarea mestesugurilor traditionale pentru femeile somere din mediul rural din regiunea Nord-Vest - PROWIN Activitati non-agricole in Zona Metropolitana Iasi FEDEIFundaţiapentruDezvoltareEconomicăşiIntegrareEuropea nă OCUPARE ACTIVA SI SUSTENABILA IN MEDIUL RURAL FUNDAŢIAPAEMALBA Dezvoltarea antreprenoriatului rural prin promovarea tehnologiilor CentruldePregatireProfesionalaValcea de deshidratare a legumelor si fructelor Incubatoare de întreprinderi sociale în regiunea Bucureşti Ilfov BloculNationalSindical

Facilitarea ocuparii in munca a membrilor comunitatii de romi prin PrimariaComuneiVoicesti infiintarea unei intreprinderi sociale Intreprindere sociala – atelier de croitorie pentru persoane cu dizabilitati Dezvoltarea unei structuri a economiei sociale de tipul intreprindere sociala pentru comunitatea roma Servicii de consiliere psiho-vocationala si orientare profesionala pentru mame aflate la risc social din municipiul Iasi Si noi vrem sa muncim FundatiaSoultoSoul PRIMARIACOMUNEIFRANCESTI DirectiadeAsistentaComunitaraIasi FundatiaMara

53 53 53 53 53 54 54 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 57

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.4 6.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3

27593 30196 31163 40202 40484 14923 39117 25088 25952 31536 35279 37932 38855 41523 31081 31541 32768 36310 41506 17884

contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Centru de incluziune socială prin terapie ocupaţională a tinerilor cu HIV/SIDA INTREPRINDERI SOCIALE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALA Peste obstacole cu speranta si incredere

FundaţiaCreştinăRhema FEDERATIAFILANTROPIA PENITENCIARULPOARTAALBA

INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALA PENTRU PERSOANE CU AsociatiapentruProtejareasiAjutorareaHandicapatilorNe DIZABILITATI INTELECTUALE uro-PsihiciCluj Centrul de formare si integrare profesionala - Curcubeu AsociatiaCentrulEducationalInteretnicpentruTineretSighi soara(ibz)

Model de parteneriat transnational pentru introducerea de inovatie CentruldeReeducareBuzias in scopul educarii tinerilor instituionalizati in centre de reeducare pentru o piata inclusiva a muncii Parteneriat pentru inovare vizand cresterea incluziunii sociale PENITENCIARGIURGIU Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare CentrulNaţionalpentruCurriculumşiEvaluareînÎnvăţământ ulPreuniversitar

Proces educational optimizat in viziunea competentelor societatii UnitateadeManagementalProiectelorpentruInvatamantul cunoasterii Preuniversitar-MinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal Un invatamant performant bazat pe decizii fundamentate Strategii de valorificare a evaluarilor internationale privind rezultatele invatarii Corelarea ofertei educationale a invatamantului profesional si tehnic cu cerintele pietei muncii Revizuirea metodologiilor, instrumentelor si procedurilor pentru cresterea calitatii invatamantului profesional si tehnic Dezvoltarea competentelor cheie- premisa a incluziunii sociale DEZVOLTAREA DERMATOONCOLOGIEI CA LINIE INTEGRATA DE INVATAMANT SUPERIOR MEDICAL (STUDII DE LICENTA SI MASTERAT) SI A UNEI RETELE DE PARTENERIAT Modernizarea educatiei academice prin INTERUNIVERSITARE IN DOMENIU introducerea unui sistem informatic pentru managementul universitatilor romanesti (SIMUR) Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor în domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predareînvătare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si interesului pentru muncii creării de competente performante si practice pentru piata cercetarea stiintifica teoretica si aplicata la nivelul studiilor de licenta si masterat in domeniul stiintelor sociale si politice Instrumente si mecanisme de crestere si facilitare a accesului la invatamantul superior bazate pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale si verticale intre institutii de invatamant, structuri Specializarea personalului didactic universitar pentru centrale si locale ale sistemului educational si actori funcţia de \"Cadru didactic supervizor\" de practică tehnologică şi de sociali/sectoriali cercetare CentrulNaţionalpentruCurriculumşiEvaluareînÎnvăţământ ulPreuniversitar MinisterulEducatieiCercetariisiTineretului CentrulNationaldeDezvoltareaInvatamantuluiProfesional siTehnic CentrulNationaldeDezvoltareaInvatamantuluiProfesional siTehnic MinisterulEducaţiei,CercetăriisiTineretului UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIECAROLDA VILABUCURETSI AcademiadeStudiiEconomiceBucuresti MinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrativeFacultateadeComunicaresiRelatiiPublice UniversitateaTehnică\"GheorgheAsachi\"dinIaşiDeparta mentulpentruPregătireaPersonaluluiDidactic

57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 59 59

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5

21086 26646 30074 30462 30768 32629 32659 33057 33440 33894 34533 34825 36217 36525 38654 32519 33121 40539 22487 23784

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Dezvoltarea resursei umane pentru managementul eficient al bazelor de date calitative ale rezultatelor examenelor şi evaluărilor naţionale din învăţământul preuniversitar - DRUFormare continua de tip “blended learning” pentru cadrele MEBD-EN didactice universitare Facilitator pentru invatarea permanenta in şcoala – o noua calificare didactica pentru o scoala care invata! „Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesionala continua prin dezvoltarea si susţinerea de programe pentru formarea si perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici si Formarea cadrelor didactice in domeniul evaluarii creşterii calităţii privaţi de formare profesionala continua, in scopul competentelor profesionale si alinierii la cerinţele legislaţiei in acest domeniu – FPCFORMATOR” Formarea profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar pentru noi oportunitati de dezvoltare in cariera Profesionisti in sistemul de formare profesionala din Romania

CentrulNaţionalpentruCurriculumşiEvaluareînÎnvăţământ ulPreuniversitar UniversitateaBucuresti MinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului ConsiliulNationalpentruFormareaProfesionalaaAdultilor CentrulNationaldeDezvoltareaInvatamantuluiProfesional siTehnic UnitateadeManagementalProiectelorpentruInvatamantul Preuniversitar-MinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului ITSCInstitutuldeTraining,StudiisiCercetari,PatronatulI.M.M.Ju deţeanMureş FederatiaSindicatelorLiberedinInvatamant

«Împreuna pentru calitate în educatie!» - Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin parteneriat educaţional FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL CentrulNationaldeDezvoltareaInvatamantuluiProfesional PROFESIONAL ŞI TEHNIC – PROFIL SERVICII, PENTRU siTehnic EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE Formarea competentelor personalului INVAŢARE FIRMA DE EXERCIŢIU didactic pentru promovarea MinisterulEducatieiCercetariisiTineretului stării de bine a copiilor în şcoli Profesorul - creator de soft educational Medierea- modalitate de solutionare a conflictelor aparute in mediul scolar IMBUNATATIREA CALIFICARII SI DEZVOLTAREA CARIEREI CADRELOR DIDACTICE CU FUNCTIE DE CONSILIERE SI TERAPIE EDUCATIONALA: PROFESORI-PSIHOLOGI SI DE LA DEBUT LA SUCCES- INSTRUMENTE INOVATIVE TIC CONSILIERI SCOLARI, PRINprogram national de mentorat de insertie profesionala a cadrelor didactice Formarea formatorilor: o necesitate pentru alinierea la standardele Uniunii Europene privind formarea profesionala din domeniul feroviar. Pro-Competent! Calificări și Certificări de Competențe pentru o Dezvoltare Durabilă. Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar – bancar – DEFIN Consolidarea capacitaţii unui Comitet Sectorial pentru o implicare activa in asigurarea calităţii in formarea profesionala continua atât in domeniul reprezentat, cat si transectorial, inclusiv prin utilizarea Burse doctorale pentru Ingineria Mediului Construit propriilor solutiilor TIC pentru managementul si administrarea activitati si grupuri de lucru dar si pentru fundamentarea deciziilor factorilor interesati Cercetatori romani competitivi prin programe doctorale moderne si eficiente MinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului MinisterulEducaţiei,CercetăriişiTineretului SCCOGNITROMSRL MINISTERULEDUCATIEI,CERCETARIISITINERETULUI CentrulNationaldeCalificareșiInstruireFeroviaraCENAFER COMITETULSECTORIALDEFORMAREPROFESIONAL AINPROTECTIAMEDIULUI–CSFPMInstitutulBancarRoman(IBR) AsociatiaFORTIacentrelordeformareindomeniultehnologi eiinformatiei UniversitateaTehnicadeConstructiiBucuresti UniversitateadinOradea

60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.2

17788 20143 22581 33675 33957 34217 41286 41492 41750 41538 22025 24222 24496 26977 27500 31209 31455 38550 41452 20264

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat reziliat contractat contractat

Stagii moderne de practica in domeniul electrotehnic Practica sa inveti, invata sa practici!

AlewijnseTrainingCenterRomania SCEDUTIMCONSULTANTAEUROPEANASRL

S.O.S. Sectorul Medical! Proiect pilot pentru eficientizarea practicii SCOALAPOSTLICEALASANITARAFUNDENI si insertiei, corelat cu campanii nationale de promovare, orientare si consiliere, in scopul reducerii deficitului de personal medical Practica ta pentru educaţia viitorului UNIVERSITATEADEVESTDINTIMISOARA Stagii de practica geriatrica valorizate intr-un context transnational ASOCIATIAFILANTROPICAMEDICALmodern CRESTINACHRISTIANA PLM-Adaptor Parteneriat transnaţional pentru stagii de practică mai atractive pentru elevi, în domeniul construcţiilor Locul meu pe piata muncii Studiu national de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor din invatamantul superior Alege Şcoala! ScAdaComputersSRL OFICIULPATRONALJUDETEANIASI Mercury360Communications UnitateaExecutivapentruFinantareaInvatamantuluiSuper iorsiaCercetariiStiintificeUniversitare(UEFISCSU) PatriarhiaRomana

PREZENT! Stimularea participarii la formarea continua a ObservatorpentruDezvoltareaInvatariiPermanente angajatilor aflati in situatie de risc pe piata muncii– informare, constientizare si acces la invatare de calitate pe parcursul intregii Centre regionale de formare profesionala continua si calificare in SCASTRAUNIVERSALSRL vieti servicii de paza si ordine Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice prin calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul medical Cresterea competitivitatii economice prin calificarea si recalificarea persoanelor angajate pe piata muncii CRESCO- Cresterea Serviciilor de Consiliere si Orientare Profesionala in domeniul Securitatii Private ACCES – FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA, CALIFICARE/RECALIFICARE - GARANTIA SUCCESULUI PE PIATA MUNCII PENTRU ANGAJATI Acces la formare profesionala continua - ACCED C.C.O.P-C.P. Centru de Consiliere si Orientare ProfesionalaChimie si Petrochimie CALIFICAREA, UN CAPITOL DIN VIATA TA ! FederatiaSanitasRomania ConfederatiaNationalaaSindicatelorLiberedinRomaniaFr atia PatronatulServiciilordeSecuritate SOCIETATEAROMANADERADIODIFUZIUNE FundatiaCasadeMeseriiaConstructorilor Asociatia„ComitetulSectorialdinChimiesiPetrochimie” SCBARDROMSECURITYSRL

MEDAS - Instruirea medicilor şi a asistentelor medicale din spitale SCRomanianSoftCompanySRL în management şi utilizarea noilor tehnologii

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

20596 20735 24456 26324 31656 31841 34072 34113 35058 37225 40652 41637 41728 41746 41910 21561 29527 31337 31648 32142

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat reziliat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa Calitate in sanatate prin instruirea medicilor de familie

MinisterulSanatatiiPublice SCMEDRIGHTEXPERTSSRL

Formare profesionala specifica in cadrul Studioului Experimental OperaNationalaBucuresti de Opera si Balet pentru meserii de scena si abilitati de management cultural in domeniul artelor spectacolului. Transfer de bune practici in sectorul de distributie si depozitare la AsociatiaOperatorilorLogisticisiDepozitarilordeProduseC temperatura controlata ongelatesiRefrigeratedinRomania Calitate in serviciile medicale FundaţiaRomanianChildren\'sAppeal

Progrm International de Training in Dermato-Cosmetologie pentru SpitalulClinicColentina medici romani Sprijin pentru CompetentE iN ARTa spectacolului din Romania SCENART SCOALA PENTRU MECANICI AUTO SIGURANTA in CONSTRUCTII Competenţe şi performanţă în sănătate TeatrulNationaldeOpereta\"IonDacian\" S.C.ADAutoTotalS.R.L. AsociatiaConstructorilorsiPromotorilordinRomania LigaRomanapentruSanatateMintala

PLAN STRATEGIC NAŢIONAL DESTINAT FORMĂRII FederaţiaNaţionalăaPompierilordinRomânia PROFESIONALE SPECIFICE ŞI STIMULĂRII ADAPTABILITĂŢII POMPIERILOR: “Formare şi informare” Raspunsul pietei muncii romanesti la criza: cresterea flexibilitatii si InstitutulNationaldeCercetareStiintificaindomeniulMuncii adaptabilitatii intreprinderilor si consolidarea securitatii lucratorilor siProtectieiSociale CAD-CAM - Instruire in utilizarea tehnologiilor de varf asistate de calculator - o necesitate pentru revitalizarea industriei constructoare de masini PLAN STRATEGIC NAŢIONAL ÎN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE: „Împreună pentru siguranţa noastră” Sprijin pentru intreprinderi si angajati in vederea imbunatatirii competentelor in perspectiva dezvoltarii durabile “Retea Teritoriala de Furnizori Crestini de Servicii Sociale Parteneri strategici in domeniul incluziunii sociale” Biroul pentru observarea pietei muncii si a calitatii locurilor de munca Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali CONS-TEAM – „Consolidarea mediului de afaceri din România prin întărirea capacităţii instituţionale a organizaţiilor patronale” Crearea si consolidarea retelei IMI S NET pentru Servicii in Romania SCHofagEngineeringSRL S.C.RUEUROPES.R.L. InstitutulNationaldeCerecetareDezvoltarepentruProtectia MediuluiI.C.I.MBucuresti FUNDATIA\"ORGANIZATIAINTERNATIONALADECARI TATECRESTINORTODOXA\" BloculNationalSindical BloculNationalSindical ConsiliulNationalalIntreprinderilorPrivateMicisiMijlociidin Romania DepartamentulpentruAfaceriEuropeneGuvernulRomaniei

64 64 64 64 64 65 65 66 66 67 67 68 69 69 69 69 69 69 69 69

3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4.1 4.1 4.2 4.2 5.1 5.1 5.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

33409 33627 34198 41329 41722 33616 37945 34238 41603 22929 32508 36694 15595 17364 18786 25426 32801 33490 34922 41447

contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat

INFIINTAREA SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA IN REGIUNEA CENTRU LIDERO - Noi competente sociale pentru delegatii sindicali

UNIVERSITATEAROMANO-GERMANADINSIBIU ConfederaţiaNaţionalăSindicală”CartelALFA”

Birouri de asistenta pentru promovarea Responsabilitatii Sociale a CameradeComertsiIndustrieaRomaniei Intreprinderilor Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila Intărirea Capacităţii Companiilor Romanesti de Dezvoltare a Parteneriatelor Sociale - RSC Call Center SPO AsociatiaSalvatiDunareasiDelta ProgramulNatiunilorUnitepentruDezvoltare AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca

Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor si AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca angajatorilor MedForm AgenţiaNaţionalăpentruOcupareaForţeideMuncă

RATIO L3: Analizarea, dezvoltarea, coniventa, testarea, AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca evaluarea si modelarea unei strategii inovatoare pentru formarea continua a personalului Serviciului Public de Ocupare(SPO) Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă prin măsuri FundaţiaRomânointegrate în cooperare transnaţională CGOFM-MICT GermanădepregătireşiperfecţionareprofesionalăTimişoa ra Salvamari si scafandri pentru economia românească. AsociatiaNationalaaScafandrilorProfesionistisiSalvamaril ordinRomania Resursa umana, investitie valoroasa in turismul rural romanesc! Economia sociala - o sansa pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale Dimensiuni ale capitalului social şi incluziune socială - centre comunitare multifuncţionale (CECOM) alternative pentru incluziunea socială a gupurilor vulnerabile şi marginalizate Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane si institutionale din asistenta medicala comunitara. Promovarea economiei sociale in domeniul adictiilor si specializarea resurselor umane la nivel national SOCIAL- Strategia de Ocupare şi Calificare prin Învăţare şi Activităţi pentru Libertate Modelul Economiei Sociale in Romania SCRGICCONSULTANTASRL FundatiaPentruVoi INSTITUTULPENTRUSTUDIEREAPROBLEMELORMIN ORITATILORNATIONALE SCOALANATIONALADESANATATEPUBLICASIMANAG EMENTSANITAR AGENTIANATIONALAANTIDROG AdministratiaNationalaaPenitenciarelor ProgramulNatiunilorUnitepentruDezvoltare

Economia Sociala ca Solutie a Dezvoltarii Comunitatilor Roma din ProgramulNatiunilorUnitepentruDezvoltare Romania Proactiv - de la marginal la incluziv ASOCIATIACATALACTICA,FILIALATELEORMAN

69 69 69 70 70 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71

6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

41464 41652 41807 21986 25424 28124 30873 33488 34016 40813 41911 23848 24567 25195 30809 32261 33543 34213 34434 38123

contractat aprobat contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Fem.RRom. - Imbunătăţirea accesului femeilor de etnie roma pe piaţa muncii şi sprijinirea economiei sociale: promovarea şi dezvoltarea unor servicii integrate prin crearea unor cooperative ESPAS – ECONOMIA SOCIALA CA educaţie formală şi pentru femei, asigurarea accesului laABORDARE STRATEGICA A DEZVOLTARII LOCALE, PRIN CREAREA SI şi personalizate. dezvoltarea unor servicii de ocupare specializate MANAGEMENTUL INTREPRINDERILOR SOCIALE Dezoltarea economiei sociale pentru persoanele cu dizabilitati fizice din Romania

AgentiaNationalapentruEgalitatedeSanseintreFemeisiBa rbati(ANES) FondulRomandeDezvoltareSociala FundatiaMotivationRomania

Centrul Național de ocupare a forței de muncă pentru persoanele SocietateadeSclerozăMultiplădinRomânia cu scleroză multiplă şi alte boli neurologice rare – Acces Abilitate Retea de Centre de Incluziune Sociala pentru reintegrarea pe piata muncii a persoanelor afectate de consumul de alcool si droguri CONECTIC – Cooperare pentru Ocupare a Nevazatorilor prin Cresterea Competentelor in Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor L@EGAL 2 – investitie europeana pentru viitorul romilor din Romania Revenirea fostilor detinuti pe piata muncii si integrarea lor in societate SANSE EGALE pentru integrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati intelectuale din Romania \"Hai sa dam mana cu mana, sa pasim in viata IMPREUNA\" AgentiaNationalaAntidrog AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăGalaţi FundatiaCentruldeResursepentruComunitatiledeRomi ProgramulNatiunilorUnitepentruDezvoltare FundatiaMotivationRomania AsociatiaTineriIntreprinzatori-\"Concordia\"

Egalitate la angajare şi la locul de muncă – campanie de UniversitateadinBucuresti informare şi conştientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă Femeia conteaza! AsociatiaCOLFASA Pachet complex de formare antreprenoriala pentru incluziunea InstitutulNationalpentruIntreprinderiMicisiMijlocii sociala a femeilor in conditii de egalitate de sanse pe piata muncii - PROWOB Sanse egale si respect pentru femeia din societatea romaneasca FederatiaSanitasRomania Integrare pe piata muncii pentru persoanele traficate E-Word (Empowering WOmen for Rural Development) Emanciparea Femeilor pentru Dezvoltare Rurală. Emancipare, Ocuparea fortei de Muncă, Antreprenoriat Promoveaza femeia Retea multi-regionala de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea sociala a persoanelor discriminate FundatiaCentrulParteneriatpentruEgalitate AGROSTAR AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca CentruldeResurseJuridice

Combaterea discriminarii si cresterea potentialului de angajare a AsociatiaFemeilorsiFamiliilordinMediulRural femeilor din mediul rural Este dreptul tau sa stii - proiect de promovare a sanatatii pentru femei ARAS-AsociatiaRomanaAnti-SIDA

71 71 71 71 72 72 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

6.3 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

38494 40234 41699 42016 27751 31789 43847 44346 44769 45210 45253 45635 45817 45942 46667 46706 50401 53963 54114 54163

contractat contractat contractat contractat revocat revocat revocat contractat contractat revocat contractat aprobat contractat revocat revocat contractat revocat revocat contractat revocat

Incluziunea sociala a femeilor rome Femei de cariera - de ieri, de azi si de maine! Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine

AsociatiaFemeilorRomedinRomania AsociatiaCentrulRegionaldeInitieresiServicii DirectiaGeneraladeAsistentaSocialaaMunicipiuluiBucure sti

TRANZIT - cresterea accesului pe piata muncii si incluziunea ServiciulPublicAsistentaSocialaBaiaMare sociala a femeilor victime ale violentei domestice si altor persoane vulnerabile Schimb de experienţa si bune practici in managementul FSE MinisteruluiMuncii,FamilieişiEgalităţiideŞanseDirectiaCoordonareFondulSocialEuropean IMPREUNA - Retea transnationala pentru schimburi de experienta, cunostinte si bune practici in domeniul incluziunii sociale a persoanelor traficate Crearea a 30 de noi locuri de munca in cadrul fabricii de ata de cusut pentru dezvoltarea departamentului de finisaj. IMPREUNA CU NOII COLEGI Diversificarea activitatilor-cheia succesului in perioade de criza Dezvoltarea echipei de angajati prin incadrarea in munca a unui numar semnificativ de lucratori, in special din judetul CarasSeverin Completarea echipei de muncitori a SC ALLBRIGHT COM SRL cu 60 de persoane Completarea echipei prin incadrarea si mentinerea in munca a 6 lucratori defavorizati in Caransebes. MinisterulMuncii,FamilieisiEgalitatiideSanseDirectiaCoordonareFSE SCAMANNROMANIASRL S.C.ALFAROSECURITYS.R.L. SCCONSIRONSRL SCALCOAFUJIKURASRL AllbrightComSRL SCFURNIMOB2002SRL

Completarea echipei prin incadrarea si mentinerea in munca a 15 SCCAVARANTANACOMPANYSA lucratori defavorizati in domeniul industriei alimentare O sansa pentru fiecare Completarea echipei prin incadrarea si mentinerea in munca a 6 lucratori defavorizati in cadrul punctelor de lucru din Timisoara Asigurare de noi locuri de muncă pentru persoane considerate dezavantajaţi Completarea cu succes a echipei Cadentia-Sansa unui loc de munca Locuri de munca noi in protectia mediului Completarea echipei cu persoane dezavantajate SCAndadiCompanySRL SCPRINTTECHSRL SCGRUPSAPTESRL SCMAGEOIMPEXSRL SCMODADORASRL S.C.ECORECRECYCLINGS.R.L. S.C.BLUECONS.R.L.

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

58104 59220 60176 60725 65702 65967 66343 69104 70545 70767 72653 72902 73972 74264 77778 85678 89333 90686 90802 91667

contractat contractat aprobat contractat contractat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

Crearea a 25 de noi locuri de munca in cadrul fabricii de productie SCRUNINGTEXSRL de tricotaje pentru dezvoltarea departamentului de confectii de tricotaje. Completarea echipei cu efect de scadere a numarului de PADERTEGCABLURIELECTRICES.R.L. persoane defavorizate din zona asistata Copsa Mica Angajarea de lucratori pentru dezvoltarea activitatilor de transport SCNINAFULGERSRL COMBATEREA SOMAJULUI SI INACTIVITATII PRIN MASURI DE OCUPARE CU CARACTER ACTIV A PERSOANELOR DEFAVORIZATE Locuri de munca pentru lucratorii defavorizati Angajarea de tineri lucratori defavorizati in montajul industrial mecanic si electric in Europa OCUPAREA DURABILĂ, O ŞANSĂ PENTRU LUCRĂTORII CU HANDICAP ŞI CEI EXTREM DE DEFAVORIZAŢI S.C.SFERAMUNS.R.L. AIRPORTMANAGEMENTCONSULTANCIESSRL IremServiciiS.r.l. SCDIACOSTAMPETSRL

Facilitarea integrării pe piaţa muncii a 12 persoane cu pregătire în S.C.ElectraTotalConsultingS.A.Bucuresti construcţii Angajare de lucratori defavorizati sau cu handicap pentru un nou S.C.RELAXIMAGINES.R.L. hotel****+SPA in zona PUNEM EXPERIENTA IN PRACTICA Oportunitati de munca in domeniul industrial Dezvoltarea fortei de marketing-vanzari, creare si implementare soft specializat Sansa la munca Sansa la Munca ANTREPRENOR, VREAU ECHIPA PERFECTA . Completarea echipei de muncitori la SC PAN FOOD SRL cu 40 de persoane. IMPREUNA PENTRU UN VIITOR MAI BUN OCUPAREA DURABILĂ, O ŞANSĂ PENTRU A TRĂI DEMN OCUPARE PENTRU DEZVOLTARE Completarea echipei prin ocupare S.C.XSERVS.R.L. SCPLAKONIROMANIASRL SCSCHULLEREHKLARSRL RCCGENERALCONSTRUCTSRL SCAQUACONSTGROUPSRL S.C.INFOTRUST-DESIGNS.R.L. SCPANFOODSRL TRICOMEXIM DEMETRA S.C.TERMOFRIGS.R.L. S.C.RAVSOANDS.R.L.

73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75

5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

91675 91752 45577 46532 47386 50848 55139 70187 71291 71438 84380 85055 85922 48769 66346 67377 71817 77664 78818 79344

aprobat aprobat aprobat contractat contractat revocat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat contractat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

Ocupare in Sud Vest Oltenia

S.C.RAMI2008S.R.L.

Completarea echipei de muncitori la INFRATIREA SCM cu 50 de INFRATIREASOCIETATECOOPERATIVAMESTESUGA persoane” REASCA RECUTAREA, ANGAJAREA SI INTEGRAREA PE PIATA MUNCII SCGRUPESTSECURITYSRL A PERSOANELOR DEFAVORIZATE DIN MEDIU RURAL Subventie salariala pentru noii angajaţi CRESTEREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA DIN ZONA RURALA PROMOVAREA OCUPARII PERSOANELOR INACTIVE DIN ZONELE RURALE O valoraoasa echipa de mestesugari CREŞTEREA OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ DIN MEDIUL RURAL Angajare de lucratori defavorizati in structurile turistice din zona montana ale societatii Angajare de persoane defavorizate defavorizate din mediul rural pentru extinderea activitatilor companiei Integrarea în muncă a şomerilor din mediul rural din regiunea Vest în scopul dezvoltării economice regionale DIMINUAREA INACTIVITĂŢII DIN MEDIUL RURAL Angajarea de colaboratori din mediul rural pentru a contribui la reducerea şomajului şi îmbunătăţirea competitivităţii regionale. PROGRAM DE MENTORAT \"INCREDERE IN TÂNĂRA GENERAŢIE\" SCMasterArtisSRL S.C.CompaniaRomprestServiceS.A. S.C.GRUP-ESTINTERNATIONALS.R.L. SCMEDANAMINSRL S.C.KOLSECURITYS.R.L. SCDurauSA SCSILPOPTRAININGCENTERSRL CoinduRomania,SRL S.C.DENITEXS.R.L. SCTrevertexSRL SC\"ASSAGRUP\"SRL

Dezvoltarea structurata la nivelul companiei a mentoratului pentru Globale-BusinessOperationsCenterSRL tinerii angajati Mentorat pentru tineri angajati Creștem deci invățăm! InstitutuldeStudiisiProiectariEnergeticeISPE SCIRUMSA

Formarea managerilor cu atributii de mentor pentru eficientizarea LIBRABANK programelor de mentorat PROGRAM DE MENTORAT PENTRU TINERII ANGAJAŢI AI SOCIETĂŢII Sprijinirea tinerilor angajati prin activitati de mentorat si formare profesionala initiala pentru adaptare la cerintele primului loc de munca ShoesProject2007 S.C.RematholdingCOS.R.L.

75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

83756 85888 90920 91153 91696 42426 43032 45191 45624 45702 46485 46701 47039 47290 47353 47365 47823 48094 49375 49378

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat contractat contractat contractat revocat contractat revocat revocat contractat aprobat contractat revocat contractat aprobat contractat contractat

TINERI COMPETENTI PENTRU O FIRMA COMPETITIVA – investestim in viitorul tinerilor nostri angajati Integrarea tinerilor absolventi pe piata muncii si in colectivul companiei

PatriaCreditInstitutieFinanciaraNebancaraS.A. WalterServicesRomania

Programe de mentorat pentru tineri mai competitivi – PROMOTIV VodafoneRomaniaSA Mentori si tineri angajati impreuna pe piata muncii! PRACTICUM - PRogram de ACTIvitati de Consiliere, Ucenicie si Mentorat RaiffeisenBankRomania EndavaClujNapoca

CAP COMPAS : CAlificari, Perfectionari, COMpetente - Provocari SCTIGITRANSSACONSTANTA ale Ajutorului de Stat Acces la formare profesionala continua - premiza adaptarii la dinamica pietei Calificarea in IT, noi perspective pentru angajaţi Calificarea fortei de munca in sectorul constructiilor - CAFIT SCMONASILCOMIMPEXSRL SoftAplicativşiServiciiS.A. SCACVATOTSRL

Program de formare profesionala continua a angajatilor societatii scuzucsaploiesti prin cursuri de calificare/recalificare in scopul maririi sanselor de acces pe o piata a muncii dinamica si in continua schimbare. Formarea profesionala generala a angajaților proprii S.C.PETROPROTECTS.R.L Calificarea angajatilor in meseria de \"masinist la masini pentru terasamente\" Calificarea angajatilor proprii in meseria de “confecţioner tâmplărie aluminiu şi mase plastice” Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria Calificarea/recalificarea a 40 de angajati in meseria de \"zidar, pietrar, tencuitor\" Calificarea angajatilor proprii in meseria de Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de confectioner articole din piele si inlocuitori CIOPLITORI IN PIATRA SI MARMURA – O CALIFICARE PE CALE DE DISPARITIE SCRESMINSRL SCCONS-METSRL SCCESMOBSRL SCOLTANAMONTAJSA SCTEHNOCEZCONSTRUCTSRL SCTINACOREXIMSRL SCC.M.C.SRL

Calificarea ca Lutieri a personalului necalificat sau de alta GLIGAINSTRUMENTEMUZICALESA calificare care lucreaza la instrumentele muzicale si specializarea lutierilor in faze noi de lucru la construirea viorilor FPC pentru calificarea si recalificarea angajatilor intreprinderii ANALKOALUMINIUMINDUSTRYSRL

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

49917 50009 51597 51615 52597 53016 53368 53404 53631 53767 53944 55297 56028 56150 56564 58867 58896 61737 64495 65067

contractat contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat

Calificarea angajatilor in meseria de agent comercial (COR 3421.3.1)

SCPROTEKTORGRUPSRL

\" Angajati Calificati-Competenti- Eficienti prin Sprijin European \" SCLALELIIMPEXSRL “A.C.C.E.S –European “ CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 100 DE ANGAJATI IN MESERIA DE \"CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE\" CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 40 DE ANGAJATI IN MESERIA DE CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE (COR 7435.2.3) CALIFICAREA PROPRIILOR ANGAJAŢI COMPETIVITATE PRIN CALIFICAREA FORTEI DE MUNCA SCANUTAMARIANDAIANASNC SCIRCOMELIMPEXSRL S.C.GRUP-ESTINTERNATIONALS.R.L. SCGABOSISTEMSRL

Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de lucrator hotelier SCINTERCAMBRIOCOMPANYSRL Angajati calificati, pentru o piata a muncii in continua schimbare, cu accent pe noile tehnologii de utilizare a calculatorului!\" Creşterea competitivităţii forţei de muncă prin calificarea a 47 angajati proprii în meseria de “confectioner produse textile” Calificarea/recalificarea a 50 de angajati proprii in meseria de “masinist la masini pentru terasamente” “ATESTAT prin Calificare” Un pompier calificat - mai multe vieti salvate Calificarea/recalificarea a 40 de angajati proprii in meseria de agent comercial CALIFICARE RECALIFICARE IN DOMENII DEFICITARE Formarea profesionala generala a angajatilor proprii in meseria de agent comercial (3421.3.1- nivel 3) Pregătirea si certificarea a 40 de angajati in meseria de “zidar, pietrar, tencuitor” Consilierea in Cariera si FPC pentru Calificarea a 32 de angajati Calificarea a 22 angajati în meseria de “bucatar” Calificarea/reaclificarea a 30 de angajati proprii in meseria de \"zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor\" Program de formare generala a angajatilor din segmentul „white collar” CABINETMEDICALDR.TOPOLOGEANUGABRIELAS.R. L. SCMODACONFEXSRL SCYDAILCONSTRUCTSRL SCCETINASRL SC.GlobalSecuritySistemSA SCPIERREPARFUMS&COSMETICSDISTRIBUTIONS. R.L MICHELINROMANIASA SCWINIMPEXSRL SCISIHIAIMPEXSRL D.M.FastConsultingSRL SCSASUCOMPANYSRL SCCHALLANGECOMSRL IRIDEXGROUPCONSTRUCTII

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

65426 65436 65522 65614 65725 65732 65765 65809 65812 65843 65880 65885 65970 66084 66086 66138 66166 66193 66231 66236

aprobat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat revocat revocat aprobat contractat aprobat aprobat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat

Calificare pentru o viaţă mai bună

SCROMBATSABistrita

Calificarea şi recalificarea angajaţilor proprii, premise ale creşterii SCKAPITANCONSTRUCTSRL competitivităţii firmei, a calităţii şi productivităţii muncii în domeniul construcţiilor Formarea profesionala a angajatilor proprii in meseria de \"Finisor SCRodelRotaruSNC in Constructii\"recunoscuta national prin CNFPA Calificarea a 14 angajati in meseria de confectioner tamplarie aluminiu si mase plastice INSTRUIREA PERSONALULUI PROPRIU Pregatire profesionala la standarde europene in domeniul productiei de incaltaminte. S.CTransGrigS.R.L. EASYCALLSRL SCMOPIELSRLCUSEDIULINLOCALITATEAPODGORI A,JUDETULBUZAU

Dezvoltarea capacitatii organizatiei de a sprijini cresterea nivelului SCKUBOICECREAMCOMPANYSRL de calificare al angajatilor proprii prin acces si participare la formare profesionala continua Calificarea/recalificarea a 35 de angajati proprii in meseria de SCPSIHORELICONSTRUCTS.R.L agent comercial Calificarea/recalificarea a 15 angajati proprii in meseria de \"agent SCALL-PICS.R.L comercial\" Calificarea/recalificarea a 25 de angajati proprii in meseria de “masinist la masini pentru terasamente” POLICALIFICARE AUTO – Policalificarea personalului direct productiv al firmei cu scopul creşterii productivităţii, a competitivităţii şi a flexicurităţii angajaţiilor pe piaţa muncii. Calificarea/recalificarea a 38 de angajati proprii in meseria de agent comercial NOI OPORTUNITATI DE CALIFICARE ŞI RECALIFICARE A ANGAJAŢILOR PROPRI Calificarea/recalificarea a 25 angajati proprii in meseria de “masinist utilaje cale si terasamente” Calificarea sau recalificarea a 8 angajati proprii in meseria de “operator introducere, validare si prelucrare date” Calificarea/recalificare a 100 de angajati proprii in meseria de “brutar,patiser,preparator paste fainoase” Cresterea competitivitatii economice a SC STARK SRL prin specializarea resurselor umane Angajati calificati, deci productivi ! Calificarea/recalificarea in meseria de \"strungar\" a 10 angajati proprii Calificarea a 19 angajati proprii in meseria de zidar,pietrar,tencuitor SCMICCONSTRUCTS.R.L S.C.AutocamionServiceS.R.L. SCRSGRUPS.R.L. SCCROCODILMAROCHINSRL SCCARPATICAIMPEXSRL SCDATASOFTOFFICES.R.L. S.CPANGRAMS.A SCSTRAKSRL SCCIEMatriconSA SCDICOROMANIAS.R.L S.C.ALINMARCONSTRUCTS.R.L.

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

66250 66252 66417 66478 66564 66619 66640 66673 66776 66791 66795 66805 66834 66848 66872 66968 66978 66981 66985 66987

contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat aprobat aprobat aprobat

Calificarea/recalificarea a 30 de angajati in meseria de -maşinist S.CMARSILVACOMS.R.L. utilaje cale şi terasamente\"CERTIficare prin CALficare\" SCSERVJAIRSRL

ADAPTABIL- cresterea adaptabilitatii angajatilor unei companii de FARMACOMSA comercializare a produselor farmaceutice pe piata integrata a muncii prin investitia in oameni prin participarea la pregatire Calificarea/recalificarea a 220 de angajati proprii in meseria de SCMIRUNAINTERNATIONALIMPEXS.R.L profesionala, calificare si recalificare agent comercial Calificarea/recalificarea a 45 de angajati proprii in meseria de agent comercial Calificarea/recalificarea a 30 de angajati proprii in meseria de agent comercial Calificarea a 10 angajati proprii in meseria de agent comercial Calificarea/recalificarea a 8 angajati proprii in meseira de agent comercial Calificare/recalificarea a 35 de angajati proprii in meseria de \"bijutier\" Calificarea/recalificarea a 7 angajati proprii in meseria de \"confectioner produse textile\" Calificarea/recalificarea a 40 de angajati proprii in meseria de \"preparator produse din carne si peste\" Calificarea/recalificarea a 12 angajati proprii in meseria de \"montator pereti si plafoane din ghips carton\" Calificarea/recalificarea a 7 angajati proprii in meseria de agent comercial SCMERCURINTERNATIONALSRL SCFLEXIBILS.R.L. SCPROTEKTORMEDIAADVERTISINGS.R.L SCMENADAPRODSRL SCMANIFATTUREALFA&BETA SCROMER-PRODS.R.L SCCARNEXIMBANATS.R.L SCPROFIDEMOS.R.L SCRICARDO-M.I.-IMPEXS.R.L

Calificarea/recalificarea a 8 angajati proprii in meseria de \"agent SCINCUPSRL comercial\". Calificarea angajatilor si imbunatatirea accesului si participarii la formarea profesionala continua SCGRUPESTSECURITYSRL

Calificarea/recalificarea a 8 angajati proprii in meseria de \"agent SCEUROBELCOMSRL comercial\". Calificarea/recalificarea a 15 angajati proprii in meseria de “zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”. Calificarea/recalificarea a 100 angajati proprii in meseria de \"agent comercial\". SCEXPERTMONTAJS.R.L S.CBANANS.R.L

Calificarea/recalificarea a 25 angajati proprii in meseria de “zidar, S.CCOTUNA-CONPEXS.R.L pietrar, tencuitor”. Calificarea/recalificarea a 6 angajati proprii in meseria de \"agent S.CCONSCOMEXIMS.R.L comercial\".

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

67014 67032 67059 67075 67271 67283 67294 67300 67540 67571 67626 67627 67628 67642 67745 67796 67872 67920 67928 67953

aprobat aprobat aprobat contractat contractat aprobat aprobat aprobat contractat contractat contractat revocat contractat contractat reziliat aprobat contractat aprobat contractat aprobat

Angajati mai competenti prin calificare si recalificare Calificari pentru tine

S.C.ZOPPASINDUSTRIESROMANIAS.R.L. SilvaTurismSRL

CALIFICAREA A 32 DE ANGAJATI IN MESERIA DE OPERATOR SCBIOLOGISTICSSRL INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE Calificarea/recalificarea a 80 de angajati proprii in meseria de \"confectioner geam dublu termoizolator\". Calificarea/recalificarea a 7 angajati proprii in meseria de \" electrician electronist auto \". Calificarea/recalificarea a 14 angajati proprii in meseria de \" confecţioner tâmplărie aluminiu şi mase plastice \". EDU-PRINT - calificarea /recalificarea angajatilor un pas spre eficienta si calitate \" CALIFICAREA o Șansă în PLUS \" Calificarea/recalificarea a 30 angajati proprii in meseria de \"sudor\". S.CLIPOPLASTS.R.L S.CRAFFAELLOS.R.L S.CTERMCONSULTINGS.R.L. S.C.OscarPrintSRL SCISIMCONSTRUCTSRL S.CRADUCONSIMPEXS.R.L

Formarea profesională a angajaţilor prin calificare în ocupaţia de S.C.ElectraTotalConsultingS.A.Bucuresti „Manager Energetic” Calificarea/recalificarea a 16 angajati proprii in meseria de \"agent SCM.A.V.DISTRIBUTIONS.R.L. comercial\". Calificarea/recalificarea a 37 angajati proprii in meseria de \"agent SCSYMMETRIAARADS.R.L. comercial\". Calificarea/recalificarea a 106 angajati proprii in meseria de \"agent comercial\". Calificarea/recalificarea a 6 angajati proprii in meseria de \"operator la masini unelte cu comanda numerica (COR 8211.2.1)\". Pregatirea profesionala a angajatilor societatii pentru imbunatatirea serviciilor prestate Dezvoltarea de noi abilitati prin calificare in meseria de operator confectioner industrial Calificarea/recalificarea a 185 angajati proprii in meseria de „mecanic auto “. Calificarea/recalificarea a 30 angajati proprii in meseria de \"masinist utilaje cale si terasamente\". Calificarea/recalificarea a 37 angajati proprii in meseria de \"preparator produse din carne si peste\". Calificarea/recalificarea a 7 angajati proprii in meseria de \" technician proiectant CAD (COR 3122.3.5 ) \". SCSYMMETRIATIMISOARAS.R.L. SCSIGMAFLEXS.R.L. WalterServicesRomania ModatimSA S.C.MVTLOGISTIKS.R.L. SCSONDRIOIMPEXS.R.L. SCFULGERZAREACOMS.R.L. SCGEOSTUDPROIECTS.R.L.

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

68063 68076 68125 68126 68154 68210 68211 68418 68482 68501 68601 68607 68778 68798 68828 69038 69039 69129 69292 69325

aprobat contractat contractat contractat aprobat aprobat contractat aprobat aprobat contractat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

FORMARE PROFESIONALA CONTINUA IN DOMENIUL FABRICARII PRODUSELOR DIN CARNE SI A MEZELURILOR Calificarea/recalificarea a 30 angajati proprii in meseria de \"bucatar\".

SCJUMBOCOMSRL SCCOSEIS.R.L.

Calificarea/recalificarea a 10 angajati proprii in meseria de \"agent SCFALACSMFDISTRIBUTIONS.R.L. comercial\". Calificarea/recalificarea a 9 angajati proprii in meseria de \"coafor SCSARABEAUTYCENTERS.R.L. stilist\". Calificarea/recalificarea a 8 angajati proprii in meseria de \"agent SCMIAIMPEXS.R.L. comercial\". Calificarea/recalificarea a 70 angajati proprii in meseria de \"lucrator hotelier\". SCHELIN\'STRADINGS.R.L.

Calificarea/recalificarea a 7 angajati proprii in meseria de \"agent SCANCIDA-FASHIONS.R.L. comercial\". Calificarea/recalificarea a 50 angajati proprii in meseria de \"tamplar universal\". CCS-Calificare,Competitivitate si Succes Calificarea/recalificarea a 80 angajati proprii in meseria de \"preparator produse din carne si peste\". Calificarea/recalificarea a 90 angajati proprii in meseria de \"constructor drumuri si poduri\". Calificarea/recalificarea a 10 angajati proprii in meseria de \"tehnician instalator pentru constructii”. „Competente prin CALIFICARE” SCARTHEMAS.R.L. SCULTRASECURITYSRL SCMATRAS.R.L. SCTECHNOCERS.R.L. SCMACAEEXIMS.R.L. SCM.P.G.-COMSRL

Calificarea/recalificarea a 35 angajati proprii in meseria de \"agent SCRHAREOILS.R.L. comercial\". Calificarea/recalificarea a 200 angajati proprii in meseria de \" tehnician in industria materialelor de constructii \". Calificarea/recalificarea a 110 angajati proprii in meseria de \"agent de curatenie cladiri si mijloace de transport ( COR 5149.1.2 )\". Calificare pentru dezvoltare Calificarea/recalificarea a 95 angajati proprii in meseria de \" tinichigiu vopsitor auto (COR 7213.2.2) \". Calificarea/recalificarea a 70 angajati proprii in meseria de \"preparator produse din lapte (COR 7413.2.1)\". SCMACOFILS.A. SCMATEIDA-MIIMPEXS.R.L. SCAateqSRL SCREDACS.R.L. SCSIMULTANS.R.L.

Calificarea/recalificarea a 23 angajati proprii in meseria de \"agent SCTOPOILS.R.L. comercial\".

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

69349 69407 69525 69604 69809 69823 69828 69921 69945 69951 69996 70251 70252 70293 70396 70487 70492 70543 70583 70659

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

Calificarea/recalificarea a 40 angajati proprii in meseria de \"bucatar\". Calificarea/recalificarea a 15 angajati proprii in meseria de \" tehnician electromecanic auto ”. Formare Profesionala Continua in domeniul constructiilor prin calificarea/recalificarea angajatilor Calificare si recalificare pentru modernizarea serviciilor postale \"Abordare Inovativă în Muncă\"

SCFRISCOS.R.L. SCPOPECIAUTOS.R.L. S.C.STACOM.S.R.L. SCPOSTAATLASSIBCURIERRAPIDSRL SCLUCEAFARULSRL

Calificarea/recalificarea a 32 angajati proprii in meseria de \"agent SCVOIAUDITOREXIMS.R.L. comercial\". \"Acces la SUCCES\" Calificarea/recalificarea a 11 angajati proprii in meseria de \" tricoter-confectioner \". Calificarea/recalificarea a 12 angajati proprii in meseria de \"bucatar\". Strategie de dezvoltare a resurselor umane Calificarea/recalificarea a 77 angajati proprii in meseria de \" tehnician electromecanic auto ”. Calificarea/recalificarea a 6 angajati proprii in meseria de \" tehnician operator procesare text imagine COR 3122.3.4 \". Calificarea/recalificarea a 10 angajati proprii in meseria de \" tehnician operator procesare text imagine COR 3122.3.4 \". SCGRUPCERNESTEANSRL SCNEDMARIMPEXS.R.L. SCGRIGOIMPEXS.R.L. DEUTEK SCAUTOPROMONDS.A. SCFASTWEBS.R.L. SCSTONETCOMPUTERSS.R.L.

Calificarea/recalificarea a 10 angajati proprii in meseria de “zidar, SCARTMEGACON2000S.R.L. pietrar, tencuitor”. CALIFICAREA ANGAJATILOR IN MESERIA DE LUCRATOR COMERCIAL Calificare pentru performanta si stabilitate CALIFICARE MUNCITORI PROPRII Calificarea personalului pentru crearea unei unitati turistice moderne noi in zona la nivel de 4**** Flexicuritate prin recalificare “Recalificarea angajatilor pentru ocupatii complementare – cheia accesului la o calificare completa pentru operatiile de service la autoturisme” SCCOLLINICOMSRL SCROSIDPRODSRL SCCIBINSRL S.C.RELAXIMAGINES.R.L. SCRetecSA BradyTradeSrl

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

70666 70720 70822 70825 70854 70859 70898 70912 70925 70975 70996 70999 71008 71089 71122 71131 71151 71182 71185 71193

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

\"Performanță prin CALIFICARE\" Calificarea/recalificarea a 16 angajati proprii in meseria de \"bucatar\".

SCAUTOTRENDSRL SCDUOGROUPS.R.L.

Calificarea/recalificarea a 10 angajati proprii in meseria de \"agent SCANATENDIS.R.L. comercial\". Calificarea/recalificarea a 6 angajati proprii in meseria de “operator introducere, validare si prelucrare date”. Calificarea si recalificarea resurselor umane pentru cresterea competitivitatii intreprinderii si angajatilor Performanta prin dezvoltarea angajatilor proprii Calificarea/recalificarea a 40 angajati proprii in meseria de \" confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice \". Calificarea/recalificarea a 6 angajati proprii in meseria de \"cosmetician\". Transformarea service-ului auto de tip IMM intr-un spatiu in care activitatea practica profesionala devine metoda interactiva de formare profesionala continua Calificarea/recalificarea a 8 angajati proprii in meseria de \"tamplar universal\". Dezvoltarea competenţelor profesionale – condiţie necesară pentru performanţa antreprenorială Calificarea/recalificarea a 60 angajati proprii in meseria de \" confectioner produse textile\". Calificarea/recalificarea a 10 angajati proprii in meseria de “zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”. SCCRISNECIMPEXS.R.L. SCForajSondeSA SCNATURAVITTRADESRL SCGIPS.R.L. SCCONSULOILS.R.L. S.C.SAMASERVICEGRUPS.A. SCREISIMS.R.L. S.C.SHRDISTRIBUTIONSS.R.L. SCCAREMILS.R.L. SCLUBSERVS.R.L.

Calificarea/recalificarea a 17 angajati proprii in meseria de \"agent SCEUROCASAS.R.L. comercial\". Calificarea/recalificarea a 50 angajati proprii in meseria de \"agent SCEUROGENETICS.R.L. comercial\". Sprijin pentru angajati in vederea calificarii la standarde europene SCDELEXMOBIPRODSRL in meseria de tamplar universal Calificarea /recalificarea angajatilor din companie - stimulent al S.C.CAROMETS.A.CARANSEBES performantei si adaptabilitătii pe o piata a muncii dinamica si in continua schimbare CALIFICAREA ANGAJATILOR PROPRII IN MESERIA DE SCCOLLINISRL OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE, CRESCATOR DE PASARI SI TRANSATOR Cresterea competentelor si abilitatilor profesionale ale angajatilor S.C.RADACINIEQUIPMENTS.R.L. dintr-un service auto tip IMM prin recalificare Calificarea/recalificarea a 56 angajati proprii in meseria de \"operator la masini unelte cu comanda numerica” si a 112 angajati in meseria de “confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice” SCCASANOASTRAS.R.L.

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

71214 71243 71248 71265 71272 71287 71300 71349 71359 71378 71385 71392 42043 42085 42871 42914 43285 44345 44933 45120

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat contractat contractat contractat reziliat aprobat rezerva contractat aprobat

Calificarea/recalificarea a 100 angajati proprii in meseria de \" tricoter-confectioner \". Calificarea/recalificarea a 35 angajati proprii in meseria de \"bucatar\". Calificare si dezvoltare durabila pentru servicii de comert competitive Cresterea nivelului de calificare si perfectionare al angajatilor proprii ai unei societati comerciale in domeniul constructiilor

SCGENPRODSTARS.R.L. SCGILFLASHIMPEXS.R.L. SCBenvenutiSRL CASAEDILCONSTRUCTSRL

Calificarea/recalificarea a 16 angajati proprii in meseria de “fierar SCSIGNORCONSTRUCTS.R.L. betonist, montator prefabricate (COR 7123.2.1)”. Calificarea/recalificarea a 19 angajati proprii in meseria de \"agent SCNONDRIMEXOILS.R.L. comercial\". Formarea profesionala a angajatilor in meserii din domeniul turismului pentru unitatile de primire ale societatii din zona montana. (Re)Calificarea personalului din sectorul electronica si telecomunicatii - ELECTROTRAIN Calificarea/recalificarea a 80 angajati proprii in meseria de \" tehnoredactor COR 3471.3.2 \". SCDurauSA S.C.INTRAROMS.A. SCESOEDITORS.R.L.

Calificare si recalificare in meseria de agent paza si ordine pentru SCSILPOPTRAININGCENTERSRL noii angajati ai firmei Dezvoltare prin calificare S.C.GHOST-RYDERS.R.L.

Calificarea/recalificarea a 22 angajati proprii in meseria de \"agent SCARIS&ANTHEAS.R.L. comercial\". DEZVOLTAREA CAPACITATII DE INVATARE IN CONTEXT RELATIONAL FORMARE PROFESIONALA PENTRU FLEXIBILITATE ORGANIZATIONALA AVANTAJ COMPETITIV PENTRU ROMANIA: Dezvoltarea potentialului specialistilor de top SCPRAKTKIERROMANIASRL JTINTERNATIONAL(ROMANIA)S.R.L. SCOrangeRomaniaSA

Dezvoltarea capitalului uman prin specializarea personalului InstitutulRomandeCercetariEconomicopentru adaptare la cerintele de conducere operativa prin proiecte. SocialesiSondaje-IRECSON Angajati competenti prin formare profesionala Perfectionarea angajatilor pentru cresterea calitatii serviciilor de consultanta prestate/PERFECTCONSULT Specializarea si perfectionarea electricienilor navali CRESTEREA NIVELULUI DE PERFECTIONARE SI SPECIALIZARE A PERSONALULUI PROPRIU, PRIN MODULE DE CURS DE FORMARE PROFESIONALA GENERALA SCSCANIAROMANIA SCF.M.MANAGEMENTCONSULTANCYSRL ElectricNavinstal SCPAULUSSRL

77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

45434 45478 45493 45514 45568 45610 45662 46111 46760 47280 47410 47448 47570 47651 47818 47854 48377 48684 48697 48722

rezerva contractat contractat contractat aprobat contractat contractat aprobat contractat reziliat contractat contractat aprobat contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat

Dezvoltarea resurselor umane prin formare profesionala generala SCITALSOFAROMANIASRL – GECOM COMPETENTE SI COMPETITIVITATE PENTRU DEPASIREA MOMENTULUI DE CRIZA EDUCATIA MANAGERIALA – FACTOR CHEIE PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII Adaptabilitate si flexibilitate pentru angajati in industria moraritpanificatie - AMFIT Competitivitate organizationala si performanta individuala prin participarea la cursuri de formare profesionala generala Dezvoltarea competentelor angajatilor proprii in scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii in domeniul energetic COMPENERG Formarea angajatilor din domeniul constructiilor in vederea dezvoltarii competentelor profesionale - DECOFIN Ridicarea calificarii angajatilor pentru cresterea competitivitatii societatii pe piata europeana FORMAS: Formare pentru schimbare - cresterea adaptabilitatii companiei prin dezvoltarea managerilor Performanta in domeniul TIC prin dezvoltarea abilitatilor individuale şi organizaţionale SCIASITEXSAIASIROMANIA S.C.BRD–GroupeSocieteGeneraleS.A. S.C.TITANS.A. SCAviaMotorsSRL FilialaInstitutuldeCercetarisiModernizariEnergetice– ICEMENERG SCACVATOTSRL BiotechnikSRL LAPPINSULATORSSA SCRINFOutsourcingSolutionsSRL

Management performant, cale sigura pentru succesul companiei ! SCTeraplastSA COMPETENTE MANAGERIALE PENTRU VIITOR Cresterea adaptabilitatii si competitivitatii angajatilor prin participarea la cursuri de formare profesionala generala SCDISTRIGAZSUDRETELESRL SCPromtehSRL

Perfectionarea angajatilor proprii in scopul imbunatatirii SCKUBOICECREAMCOMPANYSRL competentelor acestora si crearea conditiilor pentru acces si participare la formarea profesionala continua in cadrul SC KUBO Angajati mai bine pregatiti pentru dezvoltarea institutiei PiraeusBankRomaniaSA ICE CREM COMPANY SRL Cresterea performantelor capitalului uman –premiza pentru competivitate si dezvoltare durabila Dezvoltarea competentelor - ospitalitate cu profesionalism Formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul financiar-bancar - ADAPTIBA TEAM CONDOR: Dezvoltarea factorilor de CONDucere – cheia pentru creşterea competitivităţii ORganizatiei Perfectionarea angajatilor in utilizarea limbilor straine pentru dezvoltarea afacerii noastre si dezvoltarea carierei lor SCIPASASocietatecomercialapentrucercetare,proiectaresiproducti edeechipamentesiinstalatiideautomatizare SCRocomCentralSA BANCATRANSILVANIA SCPRODVINALCOSA Globale-BusinessOperationsCenterSRL

77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

49379 49763 49941 50183 50458 50538 51022 51173 51389 51576 51593 52397 52416 52575 52985 53019 53135 53251 53507 53621

contractat contractat contractat rezerva revocat contractat revocat revocat contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat rezerva contractat rezerva reziliat revocat

O forta de vanzare profesionista pentru reusita in afaceri performante si competitive Cresterea performantelor capitalului uman premiza pentru cresterea performantelor organizationale Dezvoltarea capitalului uman prin specializarea personalului pentru adaptare la cerinţele economice bazate pe cunoaştere DCUSPACEC. Academia Auto - Program de perfectionare a angajatilor din industria auto Pariem pe echipa pentru viitorul companiei IST- SPECIALIST IT Formarea profesionala generala a personalului - plusvaloare pentru angajati si angajator

SCTeraplastSA SCIPASASocietatecomercialapentrucercetare,proiectaresiproducti edeechipamentesiinstalatiideautomatizare InstitutulRomândeCercetăriEconomicoSocialeşiSondaje-IRECSON EURIALINVESTSRL SCAUTOITALIAIMPEXSRL SCNETBRINELSA SCPROGESSRL

Dezvoltare de competente pentru angajatii nostri - strategie sigura SCTeraplastSA pentru cresterea competitivitatii ! Investind in oameni, investim in viitor - Formare profesionala in cadrul Fiatest Angajatii - etalon al performantei Imbunatatirea competentelor, flexibilitatii si performantelor angajatilor, in vederea adaptarii la actualul context socio economic. Imbunatatirea indicatorilor de performanta a capitalului uman, premiza a unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive. Creşterea competitivităţii capitalului uman prin programe de specializare profesională Formarea competenţelor de bază la locul de muncă pentru angajatii din construcţii \" Basic Skills for Work \" Dezvoltarea societatii informationale competente in IT- DESIT FIATESTSRL S.C.NetromSoftwareS.R.L. SCGDFSUEZEnergyRomaniaSA SCEVWHOLDINGSRL S.C.AsesoftInternationalS.A. SCCASTRUMCONSTRUCTSRL BluePointITSolutionsSRL

Formare profesionala de avangarda a specialistilor si managerilor S.C.CSIROMANIAS.R.L. din intreprindere la nivelul exigentelor pietei europene Perfectionarea angajatilor din domeniul constructiilor retelor edilitare – PERFECTO Investim in echipa la drum lung Competente-cheie pentru muncitorii slab-calificaţi in constructii. \"Competente - Cheie\" SCACVATOTSRL SCAUTOITALIASHOWROOMSRL SCSTONECOSRL

FORMARE PENTRU ADAPTARE LA TEHNOLOGIA AVANSATĂ S.C.DETERGENŢIS.A. ŞI SISTEME DE MODERNE DE PRODUCŢIE

77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

53670 53945 55318 56015 56653 56686 56709 57197 57254 58779 59866 60429 60488 60522 61369 61491 61623 61966 62451 63155

contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat aprobat reziliat rezerva contractat contractat rezerva contractat rezerva contractat rezerva rezerva rezerva rezerva

“Ţintind spre viitor - adaptabilitate şi flexibilitate la contextul şi transformările profunde de pe piaţa financiară” \"ATESTAT prin Specializare\" Formare profesionala generala pentru angajatii din domeniul editarii de produse software- FOREDOS INTENSIFICAREA SPECIALIZARII SI PERFECTIONARII ANGAJATILOR SOCIETATII IN CONTEXT DE CRIZA ECONOMICA „MANAGER+” – Aducerea de plus-valoare la competitivitatea organizatiei prin dezvoltarea fortei de conducere COMPETITIVITATE ŞI PERFORMANŢĂ PRIN DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN LA NIVELUL S.C. INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L. PERISCOP - PERformanta Intreprinderii depinde de Specializarea COmpetentelor Personalului Dezvoltarea societatii bazate pe consultanta in domeniul ITDESCONSIT Cresterea competentelor angajatilor pentru promovarea adaptabilitatii intreprinderii la mediul economic in schimbare in sectorul turismului si transportului de pasageri Profesionişti în consultanţă economică prin perfecţionare şi specializare continuă. Perfectionare si specializare pentru promovarea adaptabilitatii angajatilor in industria farmaceutica.

VolksbankRomaniaS.A. SCCETINASRL FokkerEngineeringRomaniaSRL MICHELINROMANIASA scTrelleborgAutomotiveRomaniasrl S.C.IndustrialSoftwareS.R.L. SCTIGITRANSSACONSTANTA BLUEPOINTCONSULTINGSRL SCAtlassibSRL Vulpoi&ToaderManagementSRL ActavisRomaniaS.R.L.

Inovare in Management si PerformantA prin Cursuri de calitaTe - SCSILCOTUBSA IMPACT ManVanITC: Perfectionarea competentelor de vanzare si managementul proiectelor ITC– premiza pentru dezvoltarea durabila si cresterea competitivitatii. IMPREUNA CONSTRUIM VIITORUL: COMPETENTE CHEIE PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALA SI ORGANIZATIONALA Competitivitate Economica prin Formare Profesionala Generala: Dezvoltarea Competentelor in Scopul Cresterii Adaptabilitatii Angajatilor Formarea si perfectionarea personalului societatii, în conformitate cu Strategia de dezvoltare a resurselor umane, bazată pe principiile îmbunătăţirii continue a întregii activităţi, in scopul Cresterea gradului perfectionare la locul de munca a cresterii capacitatii de adaptare a societatii la mediul economic in angajatilor schimbare.societatii Creşterea adaptabilităţii şi a competitivităţii angajaţilor prin participarea la programe de specializare profesională Programe de specializare profesională în vederea creşterii competitivităţii resurselor umane Competente manageriale pentru competitivitate EndavaClujNapoca UNICREDITCONSUMERFINANCINGIFNS.A. SCEDYINTERNATIONALSPEDITIONSA SocietateaComercialadeProducereaEnergieiElectirceHI DROELECTRICAS.A. S.CFrigotehnicaS.R.L. S.C.XORITSYSTEMSS.R.L. S.C.ASESOFTSMARTS.R.L. MEDICOVER

77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

63569 63593 63677 64024 64172 64447 64452 64499 64603 64621 64859 64925 64977 65170 65195 65210 65246 65250 65282 65287

rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva

Adaptabilitate şi competitivitate pentru angajaţi prin accesul la programe de specializare profesională Imbunatatirea performantelor profesionale ale angajatilor prin participarea la programe de perfectionare si specializare Mai competitivi prin investiții în oameni! Competitivitate şi stabilitate pe piaţa muncii prin participarea angajaţilor la programe de specializare profesională Program de instruire pentru cresterea productivitatii muncii! Programe de formare profesionala de calitate pentru angajati competitivi Formare pentru PROGRES Cresterea competentelor angajatilor pentru promovarea adaptabilitatii intreprinderii la mediul economic in schimbare in sectorul intretinerii si reparatiilor autovehiculelor destinate Dezvoltarea de pasageri transportului competenţelor profesionale generale ale angajaţilor IIRUC Service SA în vederea creşterii performantei si competitivităţii companiei Formare pentru viitor Dezvoltarea capitalului uman pentru adaptare la cerintele de conducere operativa prin proiecte.

S.C.2KTELECOMS.R.L. GENPACTROMANIASRL SCTEMADCOSRL S.C.360RevolutionS.R.L. SCALTIMEXPROINTERNATIONALSRL S.C.EvolineS.R.L. SCProgressAdvisoryRomaniaSRL SCAUTOGARAINTERNATIONALARAHOVASA IIRUCServiceSA SCCHEMARKROMSRL InstitutulRomândeCercetăriEconomicoSocialeşiSondaje-IRECSON

Profesionalism si competenta pe piata muncii prin perfectionarea NessRomaniaS.R.L. angajatilor Perfectionarea angajatilor proprii: fiecare angajat - o instruire SCBIOEELSRL

Competenta si competitivitate prin formarea profesionala generala SCPrutulSA a angajatilor Formarea profesională a angajaţilor în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii şi cu obiectivele firmei Formare profesionala generala pentru angajatii din domeniul publicitatii on-line: marketing si comunicare - FORMARK Formarea profesionala a angajatilor pentru trecerea la mediul online Perfectionarea angajatilor din firma de produse publicitare S.C.ElectraTotalConsultingS.A.Bucuresti SCSENIORINTERACTIVESRL S.C.SaptamanaFinanciaraS.R.L. FirstAdvertisingAgencyInternational

Imbunatatire continua pentru perfectionare si dezvoltare - CONTE PirelliTyresRomaniaSRL FORMARE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂŢII ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI S.C.ViveoRomaniaS.R.L.

77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

65289 65299 65363 65367 65371 65375 65407 65408 65429 65494 65537 65554 65622 65624 65660 65716 65737 65807 65811 65821

rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva

Proiect de sprijinire a competitivităţii organizaţionale şi SCAviaMotorsSRL performanţei individuale a angajaţilor prin participarea acestora la cursuri de formare profesională generală Dezvoltarea competentelor angajatilor prin participarea la cursuri AltoSyncroGrup de formare profesionala generala Pregatirea de specialitate a personalului tehnic si a RomtelecomS.A. managementului companiei in vederea eficientizarii proceselor de lucru Perfectionarea angajatilor in competente de mentenanta – cheia SocietateaComercialapentruServiciideMentenantaaRete functionarii in conditii de siguranta a retelei electrice de transport leiElectricedeTransport\"Smart-SA\"nsporMARTSA Sprijinirea adaptabilitatii si competitivitatii angajatilor prin SCPromtehSRL participarea acestora la cursuri de formare profesionala generala Perfectionarea profesionala continua a personalului, conditie esentiala pentru asigurarea sigurantei Sistemului Energetic National AUTO COMPETENT - Creşterea competitivităţii companiei şi a flexicurităţii angajaţilor pe piaţa muncii prin formarea de competenţe generale transferabile pentru personalul cu rol de Formare profesionala generala pentru angajatii din domeniul conducere. intermedierii de tranzactii financiare-FORINFIN Instruirea angajatilor in vederea dezvoltarii si completarii cunostintelor Perfectionare pentru performanta in reteaua nationala de magazine NOI OPORTUNITĂŢI DE SPECIALIZARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI ÎNTREPRINDERII CompaniaNaţionalădeTransportalEnergieiElectrice\"Tra nselectrica\"S.A. S.C.AutocamionServiceS.R.L. ACCORSERVICESS.R.L. SCAPLASTSRL S.C.PROFIROMFOODS.R.L. SCACICLUJSA

Perfectionarea angajatilor proprii in scopul imbunatatirii ScProdprosperSRL competentelor acestora si crearea conditiilor pentru participare la formarea profesionala continua in cadrul unei unitatii de Asimilarea carnii NOVATEXTILEBUMBACS.R.L. prelucrareade noi competente si cresterea competitivitatii angajatilor in vederea adaptarii la schimbarile de piata Adaptabilitate si flexibilitate la un nou context organizational si la transformarile profunde ale pietei energetice Performanta prin e-learning S.C.CEZDistributieS.A. AlfaWassermann

FLEX-RU Terminal - Formare profesionala prin specializarea si ConstantaSouthContainerTerminalSRL perfectionarea angajatilor in sectorul serviciilor conexe transporturilor multimodale Formarea continuă a angajaţilor în scopul perfecţionării şi CoinduRomania,SRL actualizării competenţelor cu caracter transversal pentru creşterea adaptabilităţii şi a şanselor de încadrare în muncă a acestora în Perfectionare si specializare UniCreditTiriacBankS.A. contextul economic actual. in scopul cresterii competentelor manageriale si de vanzari Performanta si calitate in servicii prin dezvoltarea resurselor umane Specializare angajaţi proprii pentru creşterea competitivităţii şi dezvoltarea firmei. SCCressentImport-ExportSRL SCMachForeignTradeDistributionSRL

77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

65844 65866 65918 66012 66014 66059 66070 66094 66095 66146 66154 66165 66168 66201 66203 66206 66215 66245 66248 66282

rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva

Program de specializare si perfectionare a angajatilor in vederea S.CMediplusEximSRL cresterii performantelor si valorificarea potentialului beneficiarilor pentru dezvoltarea unei cariere de succes Perfectionarea abilitatilor-cheie ale angajatilor unei firmei activand SCAXPERPETUUMIMPEXSRL in sectorul amenajarilor interioare Formare profesională prin metode inovative pentru creşterea performanţelor şi adaptabilităţii Cariera ta conteaza Evolution Performanta prin e-learning Pregatirea profesionala – factor amplificator al sinergiei succesului. Continuitate prin instruire Specialisti perfectionati pentru servicii publicitare de calitate S.C.VITACOMELECTRONICSS.R.L. SCGOTOJOBSCHOOLSRL SCBAMARECSRL AlfaWassermann SCAgricoverSRL SCSISTEC-SBSOLSRL FirstAdvertisingAgencyInternational

Imbunatatire continua pentru perfectionare si dezvoltare - CONTE SCPirelliTyresRomaniaSRL Cresterea productivitatii si adaptabilitatii angajatilor prin participarea la programe de formare profesionala specifica SCTEXTILEMEDICALESRL

Proiectare si implementare de programe educationale pentru ATEBANKROMANIASA dezvoltarea abilitatilor personalului in vederea adaptarii optime la noile evoluţii şi tendinţe ale pieţei \"Cresterea adaptabilitatii prin formare profesionala a angajatilor\" PSS-ProsoftSolutionsSRL COMPETITIVI, COMPETENTI SI ADAPTABILI PRIN FORMARE PROFESIONALA SCIMOBILIARAELPARQUESA

ANGAJATI PERFORMANTI PENTRU O PIATA IN SCHIMBARE- S.C.E-TrainingS.R.L. A.P.P.S. „Formarea profesionala a angajatilor si managerilor – mijloc de cresterea performantei firmei ” TrainALL Specializarea in meseria de strungar a 10 angajati proprii Perfectionarea personalului pentru cresterea calitatii serviciilor Program integrat de formare profesionala generala pentru dezvoltarea resurselor umane ale firmei SCAmiComSRL SOCERAMS.A. SCDICOROMANIAS.R.L TrodatSRL SCBRASSRL

77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

66292 66298 66301 66305 66345 66355 66359 66360 66366 66368 66374 66377 66379 66406 42830 43621 44356 44715 45474 45497

rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva contractat contractat contractat contractat revocat contractat

Implementarea programelor de formare specializată in vederea BANCAROMANEASCASA dezvoltarii capacitatii de adaptare a personalului la noile provocari ale mediului economic si profesional - PRODEZVOLT Dezvoltarea capitalului uman pe fondul cresterii competitivitatii ALBALACTSA Invatam sa muncim mai eficient Formare generala pentru promovarea adaptabilitatii SCFORJANEPTUNSRL STENADTMSRL

Formare generala pentru angajatii indirecti si TESA din domeniul SCHirschmannRomaniaSRL automotive Programe de formare profesionala pentru cresterea adaptabilitatii SCCNUD-EFCOROMANIASRL angajatilor din domeniul prelucrarilor mecanice Investim in noi SCRACORDEXSRL

Programe de formare profesionala pentru dezvoltarea in cariera a IGWATTEEUWRomaniaSRL angajatilor din domeniul prelucrarilor mecanice Perfectionarea angajatilor nostri – angajatii viitorului! Performanta angajatilor proprii prin formare generala pentru adaptabilitate si competitivitate europeana Perfectionarea angajatilor – esenta succesului! SCEURODOMEIMOBILIARESRL Rohde&SchwarzRomaniaSRL SCWHITELANDIMPORTEXPORTSRL

Dezvoltarea si perfectionarea personalului din sectorul comertului SCNEGRIICOMSRL cu amanuntul DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PRIN FORMARE PROFESIONALA GENERALA Performanta profesionala – principala forta motrice a competitivitatii. S.C.RadioteleviziuneaTransilvaniaS.R.L. VBLEASINGROMANIAIFNS.A.

„Nouă ne pasă” – angajaţi şi angajator, împreună pentru sănătate LafargeAgregateBetoane şi securitate la locul de muncă. Sigur si sanatos SCSCANIAROMANIA

Siguranta si sanatatea angajatilor nostri - O prioritate manageriala SCTeraplastSA Locuri de munca mai sanatoase ,mai sigure si mai productive Loc de munca mai sigur si mai sanatos SANATATE SI SIGURANTA PRIN MUNCA SCCOMPANIADEUTILITATIPUBLICESAFOCSANI Cornea&CoExpertSRL SCAQUACONSTGROUPSRL

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

45617 45812 45814 46570 46571 46642 46851 47193 47446 47920 47921 47949 47957 47967 48189 48275 48283 48314 48403 48495

contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat aprobat contractat revocat contractat revocat contractat contractat contractat

Imbunatatirea conditiilor de sanatate si securitate la locul de munca pentru angajatii din IMA METAV

IntreprindereaMetalurgicapentruAeronauticaMETAVSA

INVESTITII PENTRU UN VIITOR SANATOS ( în care termenul a SCTIGITRANSSACONSTANTA investi înseamnă un angajament financiar, uman şi tehnologic pentru a obţine sănătate şi performanţă individuală şi colectivă) “Permis de Protecţia Muncii” SCCASTRUMCONSTRUCTSRL Sanatate si Securitate la locul de munca - SANTEM Masuri de asigurare a securitatii si sanatatii in munca pentru crearea unui mediu de lucru prietenos Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca - ASISS Imbunatatirea conditiilor de munca prin asigurarea securitatii si protectiei sanatatii la locul de munca Sanatos si competitiv Sanatatea si Securitatea angajatilor - premisa cresterii performantei globale a companiei ASIGURAREA PREVEDERILOR DE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR - DESANTE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN COMERT-SITCOM PROCEDURI SI INSTRUMENTE PENTRU CRESTEREA NIVELULUI DE SECURITATE SI PROTECTIE A SANATATII LA LOCURILE DE MUNCA PRIN EVALUAREA SISTEMATICA A Un loc de muncaCU LEGISLATIA sanatos CONFORMARII mai sigur si mai DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SCGENCOTRADESRL SCALCOAFUJIKURASRL SCACVATOTSRL LABORATORULDECONSTRUCTIIBUCURESTIS.A. SCINFOGRUPSRL SCSomesSA-Dej SCCONARGCONSULTINGSRL SCMENTORTRADINGSRL S.C.COMPAS.A.SIBIU SEARCHCORPORATIONSRL

IMPLICARE TOTALA PENTRU SANATATE SI SECURITATE LA MACONSRLDEVA LOCUL DE MUNCA Asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă prin prevenirea bolilor profesionale utilizând sisteme de ventilare în cadrul tipografiei Cresterea nivelului sanatatii si sigurantei la locurile de munca a salariatilor proprii prin consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala - SANSIG Un loc de munca mai sigur si mai sanatos Asigurarea sanatatii si securitatii in industria constructiilor ASICONS Sanatatea si securitatea in munca - o prioritate a companiei noastre Imbunatatirea conditiilor de munca si viata profesionala a angajatilor – conditie esentiala pentru obtinerea performantei sustenabile InstitutulNaţionaldeCercetareDezvoltarepentruProtecţiaMuncii„AlexandruDarabont” FilialaInstitutuldeCercetarisiModernizariEnergetice– ICEMENERG SEARCHCORPORATIONSRL MENTORBUILDINGSRL SCPromtehSRL SCCEPROHARTSABRAILA

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

48730 48938 49433 49543 49656 49672 49726 49915 50129 50130 50135 50574 50781 50944 50945 50946 51405 51513 51860 51935

contractat contractat contractat reziliat contractat contractat reziliat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat contractat revocat revocat

SA MUNCIM IN SIGURANTA Angajati mai competenti, un loc de munca mai sigur

SCC.M.C.SRL S.C.EUROCONSTRUCTS.A.

Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii sanatatii si securitatii S.C.UNISONENGINECOMPONENTS-BUCHARESTS.A. la locul de munca Imbunatatirea conditiilor de mediu la locurile de munca prin utilizarea unei instalatii de absorbtie pulberi in suspensie si evacuare gaze de ardere precum si prin constientizarea Sanatate si securitate in domeniul farmaceutic - SANIFARM de personalului privind importanta sigurantei si securitatii la locul munca SCSinteromSACluj-Napoca SCA.D.MFarmSRL

Sanatatea si securitatea la locul de munca: avantaj pentru SocitateaNationalaRadiocomunicatiiS.A. angajat, eficienta pentru angajator, performanta pentru companie INDEPLINIREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR DESSCON Un loc de munca mai sigur pentru angajati mai competenti SCCONALUMILSRL EUROPREFABRICATESRL

ASIGURAREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE IN SCTEXTILPRODUCTIONSRL INDUSTRIA TEXTILA - SARITEX Sanatate si securitate la locul de munca in domeniul panificatieiSARIPAN \"PREVENT \" GARANTAM SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA Sanatatea si securitatea angajatilor la locul de munca – premisa pentru dezvoltarea intreprinderii Conditii mai bune de sanatate si securitate la locul de muncaCSSM Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul asistentei medicale specializateASSAMES Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca domeniul comertului cu ridicata al produselor farmaceutice- ASSCOM “ Clubul SSM in Constructii ” O preocupare permanenta a managementului companiei pentru asigurarea sigurantei si sanatatii angajatilor! Siguranta si sanatatea angajatilor nostri in atentia permanenta a managementului companiei Sanatatea e mai buna decat toate SCAROMETSTANDPRODSRL SCLALELIIMPEXSRL SCGABOSISTEMSRL ANALKOALUMINIUMINDUSTRYSRL SCINFOWORLDSRL S.C.MEDCENTERS.R.L S.C.MEDICAROMGROUPS.R.L. SCTRAMMARSA SCGoldplastSA SCBetakSA S.C.SERVICIICADASTRALES.R.L.

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

52844 52878 53022 53095 53154 53841 53911 53946 54508 54926 54983 55410 55782 56154 56779 56818 56860 56988 60275 60355

aprobat reziliat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat contractat aprobat aprobat contractat contractat contractat contractat

Reusim Garantand Securitatea- Sanatate si siguranta la locul de munca “Să construim în siguranţă” DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE PRIN INVESTITII IN SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA Competenta, Adaptabilitate, Responsabilitate si Eficienta prin SSM -CARE SSM MUNCESTE SANATOS! PREVENIREA STRESULUI LA LOCUL DE MUNCA Siguranta si sanatatea angajatilor , un obiectiv permanent al managementului companiei Imbunatatirea conditiilor de munca si viata profesionala a angajatilor „Health and Safety 2 Work” Oxygen CONSTIENTIZARE, SANATATE SI SECURITATE PENTRU ANGAJATI Promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca.Imbunatatirea conditiilor de munca in sectorul de presaj

ROMGUARDSECURITYSRL SCSTONECOSRL SCCASABOLTARECESRL SCSMITHFIELDPRODSRL BancaComercialaRomanaSA SCPlastsistemSA SCGREENYARDSRL SCCETINASRL SCDANONEPDPASRL SCCHIMCOMPLEXSABORZESTI S.C.COMPAS.A.SIBIU

Investeste in informarea si instruirea angajatilor tai, asigurandu-le SCPRODPANSA astfel un loc de munca mai sanatos si mai sigur! SANTE - sistem de asigurare a sanatatii si securitatii in munca pentru angajati SCMetabrasSRL

CRESTEREA SECURITATII MUNCII IN DOMENII DEFICITARE, MICHELINROMANIASA PRIN ASIGURAREA UNOR FORMARI PENTRU SALARIATI CU PRIVIRE LA RISCURILE SPECIFICE LOCULUI DE MUNCA SI Împreuna pentru un mediu de munca sigur si sanatos S.C.CoficabEasternEuropeS.R.L. RESPONSABILIZAREA ACESTORA FII PRUDENT – ACASA TE ASTEAPTA FAMILIA! S.C.SANTIERULNAVALDAMENGALATIS.A.

Sanatate si securitate la locul de munca pentru angajatii din banci BANCATRANSILVANIA - SEBAN Constientizarea si instruirea angajatilor – componenta de baza a unei strategii SSM performante Calitate şi productivitate prin asigurarea sănătăţii şi securităţii angajaţilor Un mediu de lucru mai sanatos si sigur pentru managerii si angajatii intreprinderii noastre PetromSAMembruOMVGrup LafargeCiment(Romania)S.A. SCRomanianSoftCompanySRL

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

60427 60842 61620 63834 64161 64174 64542 64579 64776 64911 64960 64961 64982 65045 65071 65165 65211 65243 65257 65382

contractat contractat contractat aprobat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat reziliat contractat contractat contractat reziliat contractat

Securitatea si sanatatea angajatilor -conditie pentru siguranta dezvoltarii competitivitatii economice Sanatate si siguranta in munca pentru angajatii din domeniul tehnologiei informatiei. O stare de bine, educatie, formare ,competitivitate, nu accidentelor si bolilor profesionale Sanatatea si securitatea in munca - o prioritate a companiei noastre Competitivitate sporita prin sanatate si securitate la locul de munca Informare si instruire pentru un loc de munca sigur si sanatos! Titlu proiect: PASI SPRE O INTREPRINDERE SANATOASA – Program de prevenire a stresului ocupational si a deteriorarii sanatatii mentale a angajatilor Mediu fara riscuri pentru angajati “Securitatea si sanatatea angajatilor - premise pentru cresterea bunastarii ” LOG ON SSM - Crearea unui sistem integrat de Sănătate şi Securitate în Muncă, capabil să asigure o funcţionare optimă şi fără riscuri a activităţilor companiei, în toate punctele sale de lucru Imbunatatirea conditiilor de sanatate si securitate in munca in Atelierul de prelucrari mecanice prin aschiere, prin instruirea lucratorilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca si Construim in siguranta side lucru prin dotarea locurilor de munca imbunatatirea conditiilor sanatate cu electropalane,mese magnetice si magneti de ridicare pentru manipularea pieselor cu greutati si gabarite ridicate. Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul productiei si furnizarii de apa potabila si a colectarii si evacuarii apelor uzate- ASAPEV Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii sanatatii si securitatii la locul de munca Program de informare pentru angajati - Sanatate si siguranta în constructii Locuri de munca sigure si sanatoase pentru angajati Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul publicitatii on-line - ASECON Angajati sanatosi si motivati ! Preventie pentru sanatate si securitate la locul de munca. ISSA - Imbunatatirea securitatii si sanatatii angajatilor

SCCONSIRONSRL SCBrahmsInternationalSRL SCMAROMSSISRL M.G.D.S.IMPEXSRL SCTOTALPROSRL S.C.DONALAMS.R.L. SCContinentalAutomotiveRomaniaSRL SCROMSOFTSRL SCPETROCONSULTSRL S.C.edyLogisticsS.R.L. SCCONTACTOARESA LIVINICOSERVCOMSRL APANOVABUCURESTISA SCDisplayGrupSRL IRIDEXGROUPCONSTRUCTII AktapaOrtopedicaSRL SCSENIORINTERACTIVESRL SCPULSMedicaSRL SCMetabras-ProdSRL

Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii sanatatii si securitatii SCAPLASTSRL la locul de munca

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

65431 65481 65527 65591 65599 65600 65619 65625 65689 65690 65699 65738 65750 65753 65784 65794 65826 65869 65871 65924

contractat aprobat contractat contractat rezerva contractat contractat contractat contractat contractat contractat rezerva contractat contractat contractat aprobat aprobat contractat contractat contractat

TRANSSM – Crearea unui cadru funcţional şi organizatoric adecvat pentru derularea activităţii curente în condiţii optime pentru companie, în toate punctele sale de activitate Reevaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire in intreprindere

SCEdyInternationalSpeditionSA SCUZUCSAPloiesti

AUTO SSM – Reactualizarea şi optimizarea sistemului de S.C.AutocamionServiceS.R.L. Sănătate şi Securitate în Muncă, capabil să asigure o funcţionare conformă cu legislaţia în vigoare şi fără riscuri în activitatea SAnatate companiei. curentă a si securitate la Locul de munca in INdustria de morarit si S.C.TITANS.A. panificatie-SALIN \"CAMPANIE de Sănătate și Securitate în MUNCĂ\" „Impact Pozitiv in SSM” SCPOPCONSRL SCCOMPLEXMARASA

Alimentează SSM: Crearea unui sistem integrat de sănătate şi S.C.DieselOneS.R.L. securitate în muncă în scopul creşterii gradului de conştientizare, informare, instruire, aplicare şi promovare a unor norme adecvate Sectorizarea si concentrarea sectiei de distribuţiei crearea SSM specifice în domeniul comerţului şitesut pentrude carburanţi. NOVATEXTILEBUMBACS.R.L. conditiilor climatice in vederea asigurarii sanatatii si sigurantei salariatilor \"Sanatatea si securitatea angajatilor - eficienta si competitivitate\" SCPRODCHIMSRL \" Loc de munca competitiv prin evitarea riscurilor si imbolnavirilor SCINSTIRIGSA profesionale\" Parteneriat intern pentru sanatatea si securitatea muncii ConstantaSouthContainerTerminalSRL

Promovarea calităţii la locul de muncă prin informarea şi formarea CoinduRomania,SRL în domeniul sănătăţii, securităţii şi igieniei în muncă \"Prevenirea riscurilor - solutie a unui loc de munca sigur si sanatos\" \"Masuri de coordonare a securitatii si sanatatii la locul de munca\" Angajati si angajatori-impreuna pentru protectia muncii O munca sigura pentru angajati mai sanatosi. ,, Viaţa – prioritatea principalã a tuturor’’ Siguranta si sanatate angajatilor, obiectiv de maxima importanta al managementului companiei PROMOVARE ACTIVĂ A SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra SCLUBRIGETAHSRL SCAUTOTRANSCOMSRL SCHirschPorozellSRL TERMOLINESRL S.C.APANOVAPLOIESTIS.R.L. AUTOBARA&CO S.C.LafargeComnordS.A. Globale-BusinessOperationsCenterSRL

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

66000 66060 66161 66207 66251 66314 66408 66497 66526 66551 66636 66659 66824 66856 66980 67057 67136 67179 67180 67181

rezerva contractat contractat contractat contractat aprobat revocat rezerva contractat contractat contractat reziliat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Protecție și Siguranță - \" PROSIG \" Securitate si siguranta angajatilor

SCCROMATICA-PRESSSRL SCCRESTSRL

Cresterea gradului de constientizare si a informatiilor cu privire la SCPOSTAATLASSIBCURIERRAPIDSRL sanatatea si securitatea in munca a angajatilor dintr-o intreprindere cu profil de servicii postale si curierat Mediu sigur şi sănătos angajaţilor care lucrează în domeniul SCCONSULSECURITYSYSTEMSRL instalaţiilor electrice „Program de Sănătate si Securitate în Muncă” Proiectarea, implementarea şi certificarea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii în muncă Cresterea gradului de securitate si sanatate in munca in cadrul unei intreprinderi cu profil de intretinere si reparare a autovehiculelor Angajaţi mai protejaţi LOCURI DE MUNCĂ MAI SIGURE, ANGAJAŢI MAI SĂNĂTOŞI! Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul constructiilor Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul farmaceutic- SELOFARM Investim in oameni Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul productiei SCSERVJAIRSRL S.C.EUROTESTS.A. SCAUTOGARAINTERNATIONALARAHOVASA SCDISBEVSERVSRL S.C.DETERGENŢIS.A. S.C.LAVOBADIMPEXSRL MCSERVTOURSRL SCBaumixSRL scannemariedesignsrl

Măsuri de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă pentru SCADITOMSRL crearea unui mediu de lucru adecvat pentru siguranţa angajaţilor Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul serviciilor de IT CONSTIENTIZARE, SANATATE SI SECURITATE PENTRU ANGAJATII NOSTRI Angajati sanatosi si locuri de munca mai sigure in comertul cu produse informatice - SANOMIT Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul media- SSMEDIA Sanatate si securitate la locul de munca in domeniul media : internet si publicitate - SEMIN SCICECOMPUTERSSRL SCProspectiuniSA SCPRODUCTONSRL MEDIAFAXS.A MEDIAPROINTERACTIVSRL

Indeplinirea normelor de sanatate si securitate la locul de munca PUBLIONEMEDIASRL in domeniul media - INOMED

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

67183 67184 67185 67226 67243 67270 67295 67297 67299 67328 67353 67394 67432 67434 67444 67751 67848 67855 68257 68260

contractat contractat aprobat aprobat rezerva aprobat aprobat contractat contractat aprobat contractat aprobat aprobat contractat contractat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul agentiilor de publicitate indoor- ASPIN

SCINDOORMEDIASRL

Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru S.C.MEDIASATS.R.L. angajatii din domeniul telecomunicatiilor prin retele cu cabluSANTE Angajati sanatosi si locuri de munca mai sigure in mass media – MEDIAFAXDATABASECONSULTINGSRL ASOMED UN MEDIU DE LUCRU MAI SANATOS Instruirea angajatilor in tehnologiile de Lucru Sub Tensiune – cheia sanatatii si sigurantei in munca la mentenanta retelei electrice de transport Activitate intr-un mediu de lucru mai sanatos Educatie pentru Sanatate si Securitate in Munca \"Proiect de SIGURANȚĂ & SANĂTATE în Construcții \" \"CAMPIONI în Sănătatea și Securitatea MUNCII\" Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul serviciilor de IT Siguranta si sanatate in activitatea de transport a substantelor chimice Sistem de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă pentru angajaţi. VelvetMedical SocietateaComercialapentruServiciideMentenantaaRete leiElectricedeTransport\"Smart-SA\" SCColonialConstructSRL S.C.OscarPrintSRL SCISIMCONSTRUCTSRL SCGENERALTIMCONSTRUCTSRL S.C.DIGINETS.A. S.C.OilTerminalS.A.Constanta BEIAConsultInternational

INITIATIVA PENTRU UN LOC DE MUNCA SANATOS SI SIGUR, SCCREATIVMETALCOSRL LA STANDARDE EUROPENE SANATATEA ANGAJATILOR- Factor cheie pentru dezvoltarea durabila a companiei Un plus de sanatate si securitate la locul de munca SANATATEA ANGAJATILOR LA LOCUL DE MUNCA Siguranţa şi sănătatea angajaţilor, un obiectiv permanent al managementului companiei SCCETELEMIFNSA S.C.PlurivaS.R.L. SCDanteInternationalSA SCCENTRULMEDICALMED-AS2003SRL

CENTRUL DE ASIGURAREA SANATATII SI SECURITATII IN SCCNUD-EFCOROMANIASRL MUNCA PENTRU LUCRATORI DIN DOMENIUL PRELUCRARILOR MECANICE DIN IASI Promovarea Educatiei pentru Sanatatea si Securitate la Locul de SCLUXPOLYSRL Munca. Sanatate si securitate la locul de munca in domeniul distributiei media: filme cinematografice, video si programe de televiziune SEDISMEDIA S.CMEDIAPRODISTRIBUTIONS.R.L

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

68261 68269 68270 68340 68347 68497 68502 68694 68770 68777 68925 68935 68990 69087 69094 69137 69200 69367 69396 69579

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat rezerva aprobat aprobat aprobat rezerva aprobat aprobat aprobat rezerva aprobat aprobat aprobat aprobat rezerva

Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca in domeniul proiectiilor de filme cinematografice - ASCINEMA Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul distributiei de filme cinematografice, video si a programelor de televiziune- ASVIPRO Sanatate la locul de munca pentru angajatii din domeniul mediaSALOME

S.C.HOLLYWOODMULTIPLEXOPERATIONSS.R.L. PROVIDEOSRL S.C.STUDIOURILEMEDIAPROS.A.

CENTRUL DE PROMOVARE A MASURILOR DE ASIGURARE A IGWATTEEUWRomaniaSRL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA PENTRU LUCRATORI DIN DOMENIUL PRELUCRARILOR MECANICE DIN IASI Sanatate la locul de munca pentru angajatii din domeniul MEDIAPROPICTURESSA productiei media - SAPROMED ATE.N.T.I.E - SanatATEa si siguraNta salariaTilor socIetatii comErciale Un mediu de lucru mai sanatos si sigur pentru managerii si angajatii intreprinderii noastre CRESTEREA SECURITATII LA LOCUL DE MUNCA PENTRU 350 DE ANGAJATI AI SOCIETATII, PRIN ASIGURAREA UNEI ECHIPE DE REFERINTA SI A UNOR FORMARI CONTINUE „Să avem CONSTIENTIZAREA IMPORTANTEI SECURITATII SI PENTRU grijă ÎMPREUNĂ ! ” SANATATII LA LOCUL DE MUNCA „MANAGEMENT Integrat in SSM” Siguranta si sanatatea angajatilor - un obiectiv permanent al managementului companiei SCOMSROMANIASRL SCMEDISTSA S.CDelphiDieselSystemsRomaniaSRL SCLABORMEDSRL SCM.P.G.-COMSRL S.C.ROTWGUARDSECURITYS.R.L.

S.A.MUNC.I.M.SI.G.U.R.-Sanatatea si securitAtea in SCOWENSCORNINGBUILDINGMATERIALROMANIAS MUNCa,paza si sIguranta contra incendiilor si coMportamentul in RL SItuatii de urGenta in colectivUl nostRu Ne pasa de siguranta noastra! OXANAINSTALSRL Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca MAPSS – Masuri de asigurare a protectiei, sanatatii si securitatii Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca – premisa pentru dezvoltarea intreprinderii Securitatea in munca a angajatilor companiei ce desfasoara activitati de conducere auto in timpul orelor de serviciu ANGAJATI MAI SANATOSI SI LOCURI DE MUNCA MAI BUNE Informarea si instruirea angajatilor in vederea promovarii securitatii si sanatatii la locul de munca Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca in domeniul constructiilor - SECONSTRUCT SCPirelliTyresRomaniaSRL SCAPPTEXTILSA SCCORDROMANIASRL SCBGSDIVIZIADESECURITATESRL RAIFFEISENBANKSA ALUMILROMINDUSTRYSA S.CMETALPLASTCONSTRUCTS.R.L

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

69619 69631 69639 69685 69714 69782 69810 69825 69829 69854 69881 69895 69915 69994 70007 70071 70167 70199 70247 70301

aprobat rezerva aprobat rezerva aprobat aprobat rezerva rezerva aprobat aprobat rezerva aprobat aprobat rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva

3 S – Sanatatea si Siguranta Salariatilor Sanatate la locul de munca pentru angajatii din domeniul instalatiilor sanitare – SANISTAL Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca – premisa pentru dezvoltarea intreprinderii Flexibilitatea şi securitatea (flexicuritatea) personalului, perspectivă generatoare de profit ASA DA! - Asigurarea Sanatatii si securitatii Angajatilor – Deziderat de Atins! PREVENIRE si COMBATERE - Practici eficiente de sanatate si securitate in munca \" Abordare Inovativă în SSM \" \"ACCES la Sănătate și Securitate în Muncă\" “Tintind spre un mediu de lucru sigur, sanatos si eficace”-proiect dedicat formarii si informarii angajatilor ! SAFE PASS. Siguranta Angajatilor - o Forma Eficienta de Protectie si Asigurare a Sanatatii si Securitatii

LITWINS.A. ROMSTALIMEXSRL SCSILCOTUBSA PETPRODUCTSRL ADFBAVARIASRL SCDICONBALKANS.R.L. SCLUCEAFARULSRL SCGRUPCERNESTEANSRL BTLROMANIAAPARATURAMEDICALA TOTALTECHNOLOGIESSRL

COMPETENTE CRESCUTE PENTRU PROTEJAREA SANATATII SCASESOFTDISTRIBUTIONSRL LA LOCUL DE MUNCA Sanatate activa si securitate deplina la locul de munca “Organizatie sanatoasa versus angajati sanatosi ” S.C.AutotehnicServiceSRL S.CGRUPULINDUSTRIALGIRS.A.

P.A.Z.A. SALARIATILOR - PrioritAtea Zilelor noAstre: sanatatea si NERAMURESANSECURITYS.R.L. siguranta SALARIATILOR Implicarea angajaţilor în evaluarea riscurilor pentru asigurarea de SIATS.A. locuri de muncă sigure şi sănătoase SANATATEA ANGAJATILOR SI SIGURANTA LA LOCUL DE MUNCA. Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor angajatilor SISTEM DE SANATATE SI SECURITATE MAXIMA PENTRU SALARIATI IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA Asigurarea sanatatii si securitatii in munca un pas inainte spre eficienta si dezvoltare Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca in domeniul importului si distributiei de accesorii auto - SEDIAUTO S.C.VELPITARS.A. SCSPIACTSACRAIOVA S.C.INAVS.A. S.C.MONDOENGINEERINGCONSULTS.R.L. S.CROGROUPINTERNATIONALS.R.L.

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

70348 70352 70417 70427 70439 70440 70441 70451 70460 70461 70491 70506 70569 70575 70596 70613 70614 70651 70652 70656

rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva

Munceste in siguranta A.B.C. - Always Be Careful. Masuri eficiente de asigurare a sanatatii si securitatii in munca in cadrul unei microintreprinderi ME.R.I.T. M.A.I. M.U.L.T. - Un MEdiu de lucRu mai sIgur deTerMinA IMbUnatatirea sanatatii pubLice pentru Toti Promovarea sanatatii si securitatii in munca in cadrul unei intreprinderi cu profil de servicii turistice ALPINISM UTILITAR IN SIGURANTA! Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca – premisa pentru dezvoltarea intreprinderii

S.C.AXACENTERHOLDINGS.R.L. PRESTMANNSIASOCIATIICONTABILITATES.R.L. CEVALOGISTICSSRL SCAtlassibSRL SCBEBECOSOLUTIONSSRL S.C.COMAUROMANIAS.R.L.

Sanatatea angajatilor si securitatea locurilor de munca- factori de SCCUP-SALUBRITATESRL progres Conditii de munca mai bune - Instruire in domeniul sanatatii si sigurantei la locul de munca Un mediu de munca bun - o intreprindere performanta Sanatate si siguranta la locul de munca pentru angajati Activitate intr-un mediu mai sigur Pentru informarea si sanatatea angajatilor SCMULTISERVDISTRIBUTIONSRL SCRALUCOMPANYSRL S.C.RIVIERAGRUPS.R.L. GrupPetrolMarinSA DEUTEK

Protejarea, constientizarea si implicarea resurselor umane din SCSCHAEFFLERROMANIASRL sectorul industrial cu inalte exigente calitative si de fiabilitate prin implementarea conceptului de management performant in PASS – Protectie asigurata prinin munca si securitate S.C.TEBABRADINDUSTRYS.R.L. domeniul sanatatii si securitatii sanatate IN SIGURANTA , SANATOSI , EFICIENTI SI MANDRI DE MUNCA NOASTRA \"BEST - BE Safe Today\" - Masuri eficiente pentru sanatatea si securitatea angajatilor SANATATE PENTRU ANGAJATII NOSTRI PSS – Progres prin sanatate si securitate Cultura durabila privind sanatate si securitate in munca \" Bune Practici în Service Auto \" S.C.ALMAROMS.R.L. S.C.STEFMANAGEMENTCONSULTINGS.R.L. S.C.AZURS.A. S.C.PROGERCOMLACS.R.L. S.C.KTNIMPEX2004S.R.L. SCAUTOTRENDSRL

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

70685 70693 70697 70700 70702 70715 70726 70745 70773 70774 70775 70776 70806 70856 70879 70886 70901 70929 70930 70931

rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva

Sănătatea şi securitatea angajaţilor ca prioritate – o abordare integrată pentru locuri de munca diferite Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul fabricarii de cabluri electrice -ASCAB

LUGERA&MAKLERROMÂNIASRL ICMEECABS.A.

Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru SCUPETSA angajatii din domeniul fabricarii de utilaje pentru extractie si constructii -SECUTEX Implementarea unei culturi de siguranţă prin informarea, instruirea SCTrevertexSRL şi stimularea colaborării angajaţilor la îmbunătăţirea siguranţei şi sănătăţii la locul de muncă Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru SCCHANCESRL angajatii din domeniul comertului cu amanuntul - SANCOM Un loc de munca sigur! SCEFCOMARIANASRL

Actiuni de Instruire si Informare privind Sanatatea si Securitatea in ISAF– Munca - ACTIV SSM SOCIETATEDESEMNALIZARISIAUTOMATIZARIFERO VIARESA SANATATE SI SECURITATE PENTRU ANGAJATI SCForajSondeSA DECOFORM SSM - Dezvoltare, Constientizare, Formare SSM Sanatatea si securitatea in munca - instrument de captare a intregului potential al fortei de munca SANATATEA ANGAJATILOR LA LOCUL DE MUNCA – Factor cheie pentru dezvoltarea durabila a companiei O NOUA ABORDARE IN PROTECTIA CAPITALULUI UMAN IMBUNATATIREA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA Angajati mai sanatosi , locuri de munca mai sigure Securitatea si sanatatea in munca-calea spre succes! S.C.FABRYOCORPORATIONS.R.L. SCCLUJANASA SCCelestica(Romania)SRL S.C.GTSSECURITYGRUPS.R.L. S.C.OMICRONS.R.L. SCORNISPRODSRL

CRESTEREA NIVELULUI DE SECURITATE SI PROTECTIE A S.C.CONTINENTALAUTOMOTIVESYSTEMSS.R.L. SANATATII LA LOCURILE DE MUNCA PRIN IMBUNATATIREA PROCESELOR DE MONITORIZARE SI CONTROL A Sanatate activa si securitate deplina pentru angajatii din farmacii S.C.SANIFARMS.A. RISCURILOR PROFESIONALE SPECIFICE SI DE INFORMARE, INSTRUIRE SI CONSTIENTIZARE A LUCRATORILOR Proiectarea si implementarea unui sistem de management al securitatii si sanatatii la locul de munca Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul editarii de produse software-ASEDOS S.CTransGrigS.R.L. FokkerEngineeringRomaniaSRL

Sanatate la locul de munca si prevenirea riscurilor pentru angajatii SCUnileverRomaniaSA din sectorul productiv- SANPROD Sanatate la locul de munca si prevenirea riscurilor - SALORIS SCUnileverSouthCentralEuropeSA

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

70933 70972 70981 70985 70995 71011 71056 71074 71075 71079 71086 71093 71121 71125 71145 71154 71157 71158 71162 71163

rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva

PMS – Productivitate in mediu de munca sanatos Dezvoltarea sistemului de securitate şi sănătate în muncă pentru personalul din cercetare in scopul implementarii cerinţelor europene referitoare la siguranţa ocupatională PROSECURITY SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA LA LOCUL DE MUNCA PREMIZĂ PENTRU UN MEDIU DE LUCRU LA STANDARD EUROPEAN PROSEC! Sanatatea angajatilor - Siguranta afacerii SA - SA Un loc de muncă sigur, sănătos şi productiv Un loc de munca SANATOS ! RESPECT PENTRU ANGAJATI ! CONSECURITATE

S.C.CRISTIPANACTIVS.R.L. InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruSecuritateMinierasiProtectieAntiexplozi vaINCD-INSEMEXPetrosani SCNICOLIMPEXSRL LUGERA&MAKLERSRL SCREVERENTASRL SCFERU-TECSRL SCPRESTIGETRANSILVANIASRL SCACATREXSRL DOBROGEAGRUPS.A. SCSTINJENELULSRL

Imbunatatirea conditiilor de munca si instruirea angajatilor pentru SCCarometSA asigurarea sanatatii si securitati la nivel de companie Sanatate si securitate in munca pentru angajati TOT. S.S.L. - TOTul pentru Siguranta SaLariatilor nostri SCSECURITYPROTECTIONGROUPSRL ROQUETTEROMANIAS.A.

SUPORT FINANCIAR PENTRU DEZVOLTAREA SCMecanicaCeahlauSA OPORTUNITATILOR PRIVIND ACTIVITATILE DE ASIGURAREA SANATATII SI SECURITATII LA LOCUL DE MUNCA Joburi pentru angajati mai sanatosi si mai protejati impotriva S.C.TOMASALFAS.R.L. riscurilor de accidentare si imbolnavire la locul de munca O SANSA PENTRU ANGAJATI MAI BUNI - INSTRUIRE IN S.C.PARKINGCLUBS.R.L. DOMENIUL SANATATII SI SIGURANTEI LA LOCUL DE MUNCA COMPETENTE IN DOMENIUL SANATATII SI PROTECTIEI LA LOCUL DE MUNCA S.C.LUCICORICOMS.R.L.

Sanatate si siguranta în domeniul constructiei halelor industriale! SCAllianceConstructsrl SAFETY FIRST! SCSAINTGOBAINCONSTRUCTIONPRODUCTSROMANIASRL

DEZVOLTAREA CULTURII DE PREVENIRE PRIN S.C.COMPANIADEPAZAEUROGRUPS.R.L. CONSTIENTIZAREA PERSONALULUI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

71166 71167 71180 71184 71196 71206 71221 71224 71235 71236 71244 71247 71254 71255 71260 71262 71268 71288 71292 71299

rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva

Siguranta si sanatatea angajatilor - un obiectiv permanent al managementului companiei Siguranta angajatilor este prioritatea noastra! Proiect de organizare a activitatilor de protectia sanatatii si securitatii angajatilor, de prevenire a riscurilor profesionale si de aparare contra incendiilor UN MEDIU DE LUCRU MAI SIGUR SI MAI SANATOS PENTRU ANGAJATI Sanatatea si securitatea angajatilor la locul de munca

SCALROSASLATINA S.C.RO-CREDOS.R.L. SCStarliftRomaniaSRL SCOceSoftwareSRL S.C.TVANTENA1S.A

DEZVOLTAREA SI CERTIFICAREA DE COMPETENTE PENTRU SCTERRASATSEVERINSRL SANATATEA SI SIGURANTA SALARIATILOR Sanatate si Securitate, un pas spre calitate! SANATATEA ANGAJATILOR NOSTRI CONTEAZA! SCFIERCTCSIBELsrl SCNobelRomaniaSRL

PENTRU UN LOC DE MUNCA SANATOS – Program de sanatate ACIWorldwide(EasternEuropeDevelopment)SRL ocupationala Sanatate si securitate imbunatatite pentru angajatii proprii Imbunatatirea protectiei salariatilor prin sanatate si siguranta in munca Imbunatatirea conditiilor de securitate si sanatate la locul de munca S.C.TamisaTradingS.R.L. S.C.MEMORYS.R.L. S.C.DOBROGEABISCUITS.R.L.

Promovarea sanatatii si securitatii in munca a angajatilor unei S.C.TRANSPORTURIAUTOSUCEAVAS.A. intreprinderi din domeniul intretinerii si reparatilor autovehiculelor Proiect privind sanatatea si securitatea in munca a angajatilor unei intreprinderi ce activeaza in domeniul turismului Cresterea calitatii serviciilor de sanatate si siguranta in munca Sanatate mai buna si securitate deplina in munca CENTRUL DE ASIGURARE A SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA PENTRU MUNCITORII DIN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR DIN MEDIAS Program de informare pentru angajatii nostri - Sanatate si siguranta in constructii Munca, o activitate sigura si sanatoasa (MASS) S.C.TRANSMIXTS.A. SCTehnologicaRadionsrl SCK&DPROFILCOMSRL SCBMTTRANSCONSTRUCTSRL SCGrafitDecor2008srl S.C.FARINACOMPANYS.A.

Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru SCGUARDEUROTRANSSRL angajatii din domeniul pazei si protectiei de persoane si obiectiveSAPROTECT

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

71301 71308 71309 71316 71318 71320 71326 71332 71333 71338 71350 71355 71356 71357 71364 71365 71367 71368 71377 71398

rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva rezerva

Intoarce-te acasa sanatos SANATATEA ANGAJATILOR – o prioritate pentru companie SIGUR ( SIGURANTA, INCREDERE, GARANTIE, UNITATE, REUSITA) PENTRU ANGAJATI

SCCHIMPEXSACONSTANTA S.C.RHSCompanyS.A. S.C.ComatDoljS.A.

Masuri eficiente pentru securitatea si sanatatea angajatilor nostri SCACCELERAsrl Sanatate si securitate in munca,dezvoltare durabila si egalitate de SCTerraPalfingerSRL sanse.Proactivi la locul de munca! Sanatate si securitate pentru angajati Instruire si formare pentru lucratori mai sanatosi si mai protejati impotriva riscurilor de accidentare si imbolnavire la locul de munca Asigurarea Sanatatii si Sigurantei in munca a angajatilor o provocare a calitatii serviciilor noastre! S.C.FitDistributionS.R.L S.C.MADENAINVESTS.R.L. S.C.ROMPRODMDMS.R.L.

Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii sanatatii si securitatii SCTCEServcomSRL la locul de munca Instruirea angajatilor pentru un plus de sanatate si securitate la locul de munca Asigurarea sanatatii si securitatii in munca pentru personalul din domeniul electronicii si telecomunicatiilor - ELECTROHEALTH CATRE UN LOC DE MUNCA SANATOS Constientizeaza riscul la locul de munca Imbunatatirea conditiilor de munca prin promovarea unui mediu de lucru sigur si sanatos (ICSSM) S.C.TCEPostS.R.L S.C.INTRAROMS.A. S.C.EUREKOASIGURARIS.A. SCRominservSRL IuliusManagementCenterSrlIasi

Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajati CEFIN(ROMANIA)S.R.L. CaliSan- Calitate si Sanatate in mediul de munca Munca sigura, viata sanatoasa S.C.E-TrainingS.R.L. SCGERMINOSA

intreprindere competitiva cu angajati sanatosi si protejati impotriva S.C.AMMOS.R.L riscurilor de accidentare si imbolnavire la locul de munca Invata sa muncesti sigur si sanatos Constientizeaza riscul la locul de munca SCRompetrolDownstreamSRL SCROMPETROLQUALITYSRL

78 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

3.2 1.4 1.4 1.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

71400 50902 53587 55718 46322 46538 48225 48675 49718 50251 50271 50423 52629 53934 54100 54992 55068 55112 55223 55283

rezerva contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Actiuni pentru angajati sanatosi si performanti Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă în sectorul „Agricultură, piscicultură, pescuit”

S.C.ROMPETROLPETROCHEMICALSS.R.L. S.C.AGRI-EXPERTTRAININGCENTERS.R.L.

SOMEDIU – Dezvoltarea Capacitatii Comitetului Sectorial pentru AsociatiaPatronalaaProducatorilorsiUtilizatorilordeEchip Formare Profesionala in domeniul Protectiei Mediului in sprijinul amenteIndustrialepentruProtectiaMediului-UNIMED imbunatatirii calitatii formarii profesionale continue din Romania Ocupatii de calitate in servicii sociale ColegiulNationalalAsistentilorSociali Programe de orientare si consiliere profesionala si cursuri de calificare pentru angajatii din industria lemnului Alege o cariera in turism-ospitalitate –calificarea si recalificarea angajatilor in regiunile Sud Est, Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov Creşterea competitivităţii pe piaţa muncii prin calificare Formarea profesionala in vederea obtinerii calificarilor de electrician in constructii si electrician de intretinere si reparatii ELECTRICFORM Parteneriat pentru formarea profesională continuă în vederea calificării/recalificării Cresterea competitivitatii economice prin calificarea si recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului Să devenim competitivi pe piaţa muncii! Calificarea si orientarea profesionala a angajatilor din industria carnii (Re)calificarea - O noua sansa pentru muncitorii din industria metalurgica Calificarea si orientarea profesionala a angajatilor din industria panificatiei FederatiaSindicatelorLiberedinIndustriaLemnului–FSLIL SCEURODEZVOLTARESRL CameradeComert,IndustriesiAgriculturaArad CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti UniversitateaPetrol-GazedinPloiesti Asociatia“CentrulRomandeInitiative” CENTRULREGIONALDEFORMAREPROFESIONALAA ADULTILORTELEORMAN CameradeComerţşiIndustrieaMunicipiuluiBucureşti FundatiaArcelorMittalRomania CameradeComerţşiIndustrieaMunicipiuluiBucureşti

Fii APTT pentru viitor - program de formare profesională continuă ColegiulTehnicdePoştăşiTelecomunicaţii\"GheorgheAirin pentru angajaţii din Alimentaţie Publică, Transporturi şi ei\" Telecomunicaţii Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor! - CASV ASOCIATIAFERMIERILORDINROMANIA Formarea şi certificarea competenţelor profesionale \"Cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, alternativa la somajul determinat de criza economicosociala\" Calificare si evaluare de competente, pentru angajatii din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est in vederea cresterii nivelului de calificare Calificarea angajatilor din transporturile feroviare S.C.AFACOVCONSULTINGGROUPS.R.L. ConfederatiaNationalaaSindicatelorLiberedinRomaniaFr atia ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBOVITA CentrulNationaldeCalificaresiInstruireFeroviaraCENAFER

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

55526 55896 56290 56800 57115 57272 57719 57795 57974 58023 58072 58112 58195 58287 58665 59283 59398 59411 59451 59498

contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL SERVICIILOR: S.C.MONOPRIXS.R.L. INDUSTRIE HOTELIERA, ALIMENTATIE PUBLICA SI COMERT Competenţe la nivel european pentru creşterea ocupabilităţii angajaţilor şi a competitivităţii firmelor din domeniul construcţiilor, prin metode inovative de formare profesională continuă. Cresterea nivelului de calificare/recalificare a angajatilor din sectorul Metale si Pietre Pretioase din Romania în ocupatia de „Bijutier Metale Pretioase” EUCALIFICARE - Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor din sectorul construcţii la standarde europene Promovarea accesului angajaţilor din industria de morarit, panificatie, patiserie, cofetarie la programe de FPC inovatoare, moderne, de calitate europeana DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INOVATIV DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU CALIFICARE/RECALIFICARE IN MESERII DIN DOMENIUL AUTO Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul \"Tehnician metrolog\" Formare Profesionala Continua Adaptata Noilor Tehnologii din Industria Constructoare de Masini Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul \"Sculer matriter\" Calificare pentru incluziune sociala Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul \"Tehnician prelucrari mecanice\" O noua cariera - inca o sansa profesionala ! O calificare in turism- o sansa pentru o slujba mai buna! InfOptic - Informare si formare la nivelul sectorului optica si optometrie FundatiaRomano-GermanaCPPPTimisoara AsociatiaBijutierilordinRomania ConfederaţiaPATRONATULROMÂN AsociatiaNationalaaIndustriilordeMoraritsiPanificatieANAMOB GRUPULDEFORMAREPROFESIONALAMASTERS.R.L . S.C.CRIVASCONSULTS.R.L. IMARACUL.TUR.ROM. S.C.CRIVASCONSULTS.R.L. CentruldeAsistentaptOrganizatiiNeguvernamentaleCENTRAS S.C.CRIVASCONSULTS.R.L. SCFAXMEDIACONSULTINGS.R.L CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti OPTICAPatronatulProducătorilor,ImportatorilorşiDistribuitorilorde DispozitiveMedicaleşiAparaturăpentruOpticaMedicală,O AsociatiaGeneralaaFrigotehnistilordinRomania(AGFR) ptometrieşiOftalmologie,şiPrestatorilordeServiciideOptic ăMedicalăşiOptometrie

FPC FRIGO ECO – Formare profesionala continua a lucratorilor din domeniul frigului si aerului conditionat pentru o dezvoltare durabila Servicii de consiliere in cariera, servicii de calificare/recalificare si ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVITA servicii de evaluare a competentelor dobindite pe cale nonformala pentru angajatii din regiunea Sud Muntenia, regiunea Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin S.C.CRIVASCONSULTS.R.L. Centru si regiunea Nord Vest. calificarea resurselor umane in domeniul \"Mecanic reparatii\" Calificarea in turismul balnear – o sansa pentru viitor! Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul „Lacatus mecanic intretinere si reparatii” Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul \"Gauritor filetator\"

OrganizatiaPatronalaaTurismuluiBalneardinRomania S.C.CRIVASCONSULTS.R.L. S.C.CRIVASCONSULTS.R.L.

80 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

59533 59576 59607 59680 59703 59744 59778 59871 46444 46971 46975 46981 47484 47506 47647 47649 48119 48196 48531 48872

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat rezerva contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala, AsociatiaDifuzorilorsiEditorilor-PatronatalCartii calificarea si recalificarea persoanelor angajate din sectorul editorial Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala, FederatiaSanitasRomania calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul sanitar Calificarea in industria alimentara – o sansa pentru viitor! FederatiaNationalaaSindicatelordinIndustriaAlimentara

VALORIFICAREA POTENŢIALULUI UMAN PRIN CALIFICAREA SCINSERVCONSULTINGSRL ŞI RECALIFICAREA ANGAJAŢILOR DIN SECTORUL CONSTRUCŢII LA STANDARDE EUROPENE „Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul OrdinulAsistentilorMedicalisiMoaselordinRomania sanitar – O sansa pentru viitor!” Centrul de formare profesionala continua in turism si servicii UniversitateaDimitrieCantemirdinTarguMures

Dezvoltare profesională în sectorul servicii-comerţ, prin evaluarea PicOilInfoConsultSRL competenţelor, calificare şi formare continuă FIT TO TOURISM - FIT TOUR PROFESIE PENTRU O VIATA! DENT – Dinamism, Eficienta si Noi Tehnologii in medicina dentara Instruire in noile tehnologii medicale si perfectionare pentru medicii si asistentii medicali din ambulatorii de specialitate si spitale in brain-aging Cresterea performantelor angajatilor si managerilor prin activitati de imbunatatire a adaptabilitatii si flexibilitatii Scoala Medicala Europeana – Instruirea personalului medical pentru tehnologii inovatoare si proceduri moderne in dializa “PROINSTAL – PROfesionisti in INSTALatii” CameradeComert,IndustriesiAgriculturaSuceava ORDINULASISTENTILORMEDICALIGENERALISTI,MO ASELORSIASISTENTILORMEDICALIDINROMANIAFILI ALAIASI SocietateadeStomatologieEsteticadinRomania Fundatia\"AnaAslanInternational\" S.C.DynamicHumanResourcesGrupS.R.L IHS-MedicalSchoolSRL Asociatia“CentrulRomandeInitiative”

Rotatia pe posturi - instrument modern de motivare si promovare S.C.UNIVERSMANAGEMENTCONSULTINGS.R.L. a angajatilor din retail Pregatirea specialistilor in domeniile mecanicii, hidraulicii si pneumaticii in scopul promovarii adaptabilitatii si cresterii competitivitatii DENTAL TRAINING Adaptabilitate pentru cresterea competitivitatii sectorului de transport rutier din Romania Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităţilor Reţelei Naţionale pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării procesului Creşterea tehnologic de transfercompetitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a muncii CCIValcea ASOCIATIADONIT FUNDAŢIA\"CENTRULPENTRUEDUCAŢIEECONOMIC ĂŞIDEZVOLTAREDINROMÂNIA-CEEDROMÂNIA\" InstitutulRomândeCercetăriEconomicoSocialeşiSondaje-IRECSON InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruProtectiaMuncii\"AlexandruDarabont\"B ucuresti

81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

49005 49124 49261 49461 49706 49799 50144 50179 50249 50250 50255 50321 50891 51120 51194 51296 51596 51697 52242 52761

contractat rezerva contractat contractat contractat rezerva contractat rezerva contractat contractat rezerva contractat rezerva rezerva contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Excelenta operationala prin MacroPerformanta

MacromexSRL

Asigurarea securitatii si sanatatii la locul de munca prin formarea FundatiaRomanianAngelAppeal managerilor si a angajatilor din domeniul medical si economic in prevenirea si controlul Tuberculozei si a altor infectii cu FLEXINOV pe cale aeriana SCTOPQUALITYMANAGEMENTSRL transmitere - Intreprinderi flexibile si inovatoare PROGRAM NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A SPECIALISTILOR SI INTERMEDIARILOR DIN ASIGURARI InstitutuldeManagementinAsigurari

Retea de sprijinire a formarii profesionale in domeniul AsociaţiaCentruldeResurseCREST managementului sanitar, managementului calitatii si TIC al personalului ocupat in domeniul medical - RUXMED Implementarea unui sistem integrat - formare profesională virtuală ASRO-ASOCIATIADESTANDARDIZAREDINROMANIA specifică, activităţi de informare documentară şi asistenţă tehnică/consultanţă specializată - pentru manageri, întreprinzători Planificare din cadrul Competente si competitivitate pentru S.C.EMCSouthCentralEuropeS.R.L. şi personal strategica -IMM manageri Sprijin în reţea pentru organizarea flexibilă a muncii şi asigurarea CAMERADECOMERŢŞIINDUSTRIEBRAŞOV securităţii la locul de muncă (SSMNet) NOI COMPETENTE PROFESIONALE IN DOMENIUL FORMEXPERT INSTALATIILOR PERICULOASE , IN VEDEREA ASIGURARII SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SI PROTECTIEI Reteaua pentru protectia sanatatii si securitatii la locul de munca SINDICATULLIBERINDEPENDENT\"ICA\"Brasov MEDIULUI. in industria prelucratoare - AERONAVSECUR EURONURSE Parteneriat european pentru imbunatatirea competentelor personalului din sectorul sanitar OrdinulAsistentilorMedicalisiMoaselordinRomania

PRO-EDIT: Program de formare si sprijinire a angajatilor pentru o UniuneaEditorilordinRomania(UER) practica EDIToriala PROfesionista Competenta in medicina bazata pe dovezi – Formare si suport pentru medici pentru utilizarea noilor informatii si tehnologii Corpul uman: imagini spre viitor Flexibilitate organizationala, functionala si de ocupare - conditii decisive pentru dezvoltarea economica a intreprinderilor Schema inovativa de adaptabilitate si specializare S.I.A.S. Competente pentru adaptabilitate si flexibilitate in sistemul de sanatate, in contextul descentralizarii InstitutulEstEuropeandeSanatateaReproducerii SocietateadeNeurologieChirurgicalaTimisoara SCBARDROMSECURITYSRL CAMERADECOMERTINDUSTRIESIAGRICULTURĂTIM ISOARA ConfederatiaNationalaaSindicatelorLiberedinRomaniaFratia(CNSLR-Fratia)

CUNOSTINTE DE UTILIZAREA CALCULATORULUI SI MinisterulSanatatii INFORMATICA MEDICALA PENTRU CRESTEREA ADAPTABILITATII ASISTENTELOR MEDICALE DIN SPITALELE COPMED - COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Asociatia\"SolidaritateUmana\" DIN ROMANIA Metode flexibile de organizare si formare in domeniul noilor tehnologii pentru sectorul energie UniversitateaPolitehnicaBucuresti

81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

52837 52846 53084 53092 53185 53407 53431 53449 53540 53604 53777 53888 53966 54406 54561 54623 54673 55073 55075 55085

contractat rezerva contractat rezerva rezerva contractat aprobat contractat contractat contractat contractat rezerva contractat contractat rezerva contractat contractat contractat contractat revocat

Adaptabilitatea angajatilor, succesul angajatorilor - ASA Program de perfecţionare a competenţelor profesionale a personalului cu funcţii de conducere din sectorul ospitalităţii în vederea creşterii calităţii şi competitivităţii serviciilor din turismul Cresterea competitivatii intreprinderilor prin perfectionarea si românesc (Hospitality Edu+) specializarea resurselor umane in domeniul noilor tehnologii intr-o societate bazata pe cunoastere si pentru o dezvoltare durabila ADAPTAREA APTITUDINILOR UMANE: O Abordare Multiregionala Investind in instruire, investesti in succesul angajatilor si al companiei tale! Media pentru o agenda sociala europeana Competente pentru adaptabilitate, flexicuritate si durabilitate in sectorul ospitalitatii si turismului

ActiveJobConsultingSRL InstitutulRomândeCercetăriEconomicoSocialeşiSondaje-IRECSON UniversitateaPolitehnicaBucurestiCentrulpentruPregatireaResurselorUmane FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComert siIndustrie-FilialaGalati S.C.EUROCORINSTITUTULEUROPEANDECURSURIPRINCORESPO NDENTAS.R.L. BloculNationalSindical SCEURODEZVOLTARESRL

Programe de sprijin organizational si formare profesionala pentru SCCEPROHARTSABRAILA personalul angajat din sectorul de celuloza, hartie si carton in vederea adaptarii la dinamica pietei interne si internationale Imbunatatirea adaptabilitatii, flexibilitatii si competitivitatii FederatiaSanitasRomania personalului din sectorul sanatatii Siguranta si adaptabilitate Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea si promovarea patrimoniului cultural national Pachet de servicii pentru angajatii din sectorul portuar TargetActiveTraining EpiscopiaSeverinuluisiStrehaiei FEDERATIANATIONALAASINDICATELORPORTUARE

Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din InstitutulBancarRoman(IBR) sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare in vederea cresterii Cresterea adaptabilitatii personalului si adaptabilitatii si competitivitatii (TICFIN)intreprinderilor din sectorul SCSistemedeManagementPegasSRL medical prin formare profesionala si servicii de calitate PLAN STRATEGIC DE ACȚIUNE ÎN VEDEREA PROMOVĂRII UniuneaSindicalăTeritorialăCartelAlfaFilialaCluj SĂNĂTĂTII ȘI SECURITĂȚII MUNCII: “Formare pentru adaptabilitate şi protecţie la locul de muncă” LEAN Romania - Cooperare trans-nationala pentru cresterea AsociatiaPatronilorsiMeseriasilorCluj adaptabilitatii si promovarea calitatii in retelele de furnizori din sectorul automotive, prin metode organizationale inovatoare Metode online de promovare a sanatatii mintale la locul de munca SCCOGNITROMSRL si de armonizare a activitatii profesionale cu viata de familie EMC - Educatie Medicala Continua Securitatea si sanatatea in munca, o premisa pentru competitivitate Cresterea Performantelor Manageriale si a Adaptabilitatii Laborale pentru Securitate Privata- CRESPRO. SCRSCCONSULTINGSRL InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruProtectia MunciiAlexandruDarabont PatronatulServiciilordeSecuritate

81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

55137 55286 55288 55323 55362 55465 55648 55651 55652 55792 56013 56381 56434 56573 56769 56790 57282 57393 57404 57476

rezerva contractat rezerva contractat contractat contractat contractat contractat contractat rezerva rezerva rezerva rezerva contractat contractat rezerva rezerva revocat contractat rezerva

Competitivitate, calitate si adaptabilitate prin formare PROfesionala in domeniul transporturilor si LOGISticii – PRO LOGIS Flexibilitate si adaptabilitate in transportul feroviar Competitivitate, performanta, succes COMPEXCEL-Creșterea competitivității intreprinderilor si a performanțelor angajatilor prin aplicarea Modelului european de excelenta in România Program de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical si biotehnologic Intreprinderile romanesti in contextul schimbarii - Program de Formare, Consultanta si Asistenta a intreprinderilor pentru promovarea adaptabilitatii si introducerea de noi solutii Formare profesionala organizatorice (FCA) -pentru implementarea noilor tehnologii in sistemul de sanatate Ergonomie, prevenţie şi management performant în medicina dentară prin aliniere la standardele europene

ASOCIAŢIAROMÂNĂPENTRUTRANSPORTURIRUTIE REINTERNAŢIONALE(A.R.T.R.I.) CentrulNationaldeCalificaresiInstruireFeroviaraCENAFER CameradeComertsiIndustrieBacau FundatiaPremiulRomanpentruCalitateJ.M.JURAN UNIVERSITATEADINBUCURESTIDepartamentuldeBioc himiesiBiologieMoleculara FundatiaCoronaIasi SocietateaRomanadeReumatologieAsociatiaMedicalaRomana ASOCIATIASOCIETATEAROMANADEERGONOMIEDE NTARA

Pregatire, instruire, educare in vederea asimilarii de procese UNIVERSITATEATEHNICACLUJ-NAPOCA tehnologice inovative, imbunatatirea practicilor manageriale si a protectiei mediului in sectoarele calde RETEA NATIONALA DE FORMARE IN DOMENIUL EXAMINARII CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti NEDISTRUCTIVE - NEDINSPECT Intreprinderi flexibile in sectorul confectii textile prin adoptarea de InstitutulNationaldeCercetarenoi tehnologii si modele organizationale DezvoltarepentruTextilesiPielarie Perfectionarea continua in domeniul Mangementului Calitatii a TUVRheinlandRomania personalului medical si auxiliar din cadrul Spitalelor Clinice Judete de Urgenta din Romania QMOD - Modele inovative de organizare a muncii SCF.M.MANAGEMENTCONSULTANCYSRL DOCTORI in servicii medicale de calitate. IESIREA DIN CRIZA ECONOMICA, PRIN PROMOVAREA UNEI FORTE DE MUNCA ADAPTABILE SI COMPETENTE Manageri competenţi – o şansa pentru sectorul construcţiilor din România RSC Construct - Proiectul \"Competitivitate, Dezvoltare si Responsabilitate Sociala a Companiilor \" Sistem de blended-learning pentru farmacisti in scopul cresterii calitatii asistentei starii de sanatate a populatiei FORMED - Formare pentru un servicii medicale imbunatatite Influenta noilor tehnologii si a modelelor flexibile de ocupare asupra activitatii psihologului SCMEDRIGHTEXPERTSSRL ASOCIATIAFURNIZORILORDEPRODUSEMEDICALE AsociatiaRomanaaAntreprenorilordeConstructii FundatiaCasadeMeseriiaConstructorilor UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"IuliuHatieganu\"Clu j-Napoca PATRONATULNATIONALROMAN ColegiulPsihologilordinRomânia

81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

57535 57620 57643 57832 57946 57983 58102 58103 58274 58406 58451 58708 58809 58819 58833 58942 58994 59102 59257 59322

revocat contractat contractat contractat contractat rezerva contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat

Cresterea competitivitatii, eficientei si sanatatii personalului din sistemul sanitar, prin implementarea unui model organizational flexibil de preventie si combatere a stresului ocupational, in Flexibilitate si performanta prin management vederea integrarii pe o piata moderna a muncii

UniversitateadinBucurestiFacultateadePsihologiesiStiint eleEducatiei UniversitateadinCraiova

Centru de instruire pentru promovarea adaptabilitatii si cresterea UNIUNEAROMANADETRANSPORTPUBLIC gradului de mobilitate al angajatilor operatorilor de transport public de persoane din Romania Sprijinirea modelelor de organizare a muncii conforme cu normele BloculNationalSindical de sanatate si securitate la locul de munca E-Nursing: Pogram de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin instruirea resurselor umane in domeniul \"Metrolog\" OrdinulAsistentilorMedicalisiMoaselordinRomania S.C.CRIVASCONSULTS.R.L.

Perfectionarea angajatilor si managerilor in domeniul noilor PatronatulRomandinIndustriadeMorarit,PanificatiesiProd tehnologii de fabricatie in vederea cresterii adaptabilitatii useFainoaseROMPAN lucratorilor si intreprinderilor din industria de morarit si panificatie Formare profesionala in domeniul materialelor noi cu aplicatii in CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti mecanica si mecatronica - ProfMec ADAPTABILITATEA FIRMELOR SI MUNCITORILOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARA DIN ROMANIA LA NORMATIVA DE SIGURANTA SI SANATATE LA LOCUL DE MUNCA Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerintele actuale ale pietei Calitate muncii in serviciile medicale de pneumologie prin formare profesionala continua si flexibilitate organizationala Eficientizarea activitatii farmacistilor prin formare in noile tehnologii, inclusiv TIC Profesionisti in interventia integrata la accidentele colective si dezastre Sistem de formare profesionala a personalului medical in domeniul noilor tehnologii din sistemul de sanatate (diagnostic molecular) Perfectionarea resurselor umane din medicina veterinara Laboratorul de Anatomie Patologica - Formare profesionala si organizationala prin implementarea managementului calitatii ANATOMOPAT TIC – instrument de lucru pentru personalul din sectorul sănătăţii FEDERAŢIANAŢIONALĂASINDICATELORDININDUST RIAALIMENTARĂ InstitutulnationaldecercetaredezvoltaresiincercaripentruelectrotehnicaICMETCraiova SocietateaRomânădePneumologie UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIE“CAROLD AVILA” FundatiapentruSMURD InstitutulNationaldeCercetareDezvoltareinDomeniulPatologieisiStiintelorBiomedicale\" VictorBabes\" COLEGIULMEDICILORVETERINARIDINROMANIA InstitutulNationaldeCercetareDezvoltareinDomeniulPatologieisiStiintelorBiomedicale„ VictorBabes” SCBrahmsInternationalSRL

Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii OrganizatiaPatronalaUnipetPloiesti pentru angajatii din domeniul petrolului si gazelor in scopul cresterii calitatii serviciilor prestate, competitivitatii profesionale si FORMARE activitatilor si proceselor specifice. AsociatiaNationalaaAgentiilordeTurism imbunatatiriiTIC PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A TURISMULUI Cresterea competentelor intreprinderilor si angajatilor in perspectiva dezvoltarii durabile InstitutulNationaldeCerecetareDezvoltarepentruProtectia MediuluiI.C.I.MBucuresti

81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

59337 59348 59375 59384 59417 59422 59497 59569 59583 59587 59611 59614 59616 59618 59636 59657 59664 59667 59670 59726

contractat contractat contractat contractat contractat rezerva contractat contractat contractat contractat rezerva contractat contractat contractat rezerva revocat contractat rezerva rezerva contractat

Formarea profesionala in domeniul epidemiologiei,si promovarea InstitutuldeSanatatePublicaBucuresti utilizarii noilor tehnologii pt personalul din sectorul sanatatii Calitate si performanta in sistemul sanatatii publice din Romania Programe de formare profesionala in domeniul industriei serviciilor petroliere- PROIND Centre Regionale de Excelenţă în Domeniul Îmbunătăţirii Performanţei Proceselor din Sistemul de Îngrijiri de Sănătate din România Perfectionare in terapia medico - chirurgicala de urgenta a arsurilor pentru copii de varsta mica ( 0- 4 ani) la nivel multiregional IDEI - Inovare, Dinamism, Emancipare si Implicare Profesionala FundatiaAmfiteatru ASOCIATIAPATRONALAOPERATIUNISISERVICIIPET ROLIERE FundatiaCRED-CentrulRomanoElvetianpentruDezvoltareaSistemuluideSanatate SpitalulClinicdeUrgentapentruCopiiGrigoreAlexandrescu FirstJobSchoolSRL

Formare profesionala si organizationala a angajatilor din SocietateadeImunologiedinRomania Laboratoarele de Imunologie prin implementarea tehnologiilor de varf si a managementului calitatii – IMUNOLAB Formare profesionala in transportul aerian: securitatea in munca ASOCIAŢIAAEROPORTURILORDINROMÂNIA si protectia mediului in utilizarea tehnologiilor moderne Flexicuritatea – adaptarea la schimbari pentru o piata a muncii prospera Formarea profesionala in domeniul neonatologiei,si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sanatatii SCTERRAMOLDSRL FundatiaCRED-CentrulRomanoElvetianpentruDezvoltareaSistemuluideSanatate

Metode inovative de formare profesională continuă a medicilor de ASOCIATIAMEDICILORDEFAMILIECLUJ familie prin folosirea TIC, adaptate priorităţilor de sănătate publică Formarea profesionala si cresterea adaptabilitatii angajatilor si intreprinzatorilor din sectorul productiei de materiale pentru constructii prin promovarea utilizarii noilor tehnologii Specializare pentru performanţă, eficacitate şi răspuns în domeniul transplantului de organe – “S.P.E.R.” AsociatiaProducatorilordeMaterialepentruConstructiidin Romania FundatiapentruChirurgiaFicatului

Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in FederatiaSindicatelorLiberesiIndependente„Energetica’’ scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul energetic in vederea cresterii calitatii FLEXIMM - Imbunatatirea flexibilitatii organizarii muncii in serviciilor prestate si imbunatatirii activitatilor si proceselorcadrul ConsiliulNationalalIntreprinderilorPrivateMicisiMijlociidin IMM-urilor Romania specifice din Romania Adaptabilitate si flexibilitate in sectorul mine-energie Utilizarea TIC pentru servicii de calitate in domeniul financiar contabil O noua atitudine fata de femei si grupurile vulnerabile – adaptarea femeilor, angajatilor varstnici si a grupurilor vulnerabile la noile tehnologii si conditii de munca Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru medicii de familie in vederea cresterii calitatii serviciilor prestate si imbunatatirii activitatilor in scopul preventiei riscului Formare profesionala specifica la nivel national pentru asistenti cardiologic medicali generalisti, moase si asistenti medicali SCEurotrainingSolutionSRL ACADEMIADESTUDIIECONOMICEBUCURESTI FederatiaSindicatelordinAsigurarisiBanci UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIE“VICTORB ABES” OrdinulAsistentilorMedicaliGeneralisti,MoaselorsiAsisten tilorMedicalidinRomania

81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

59730 59760 59775 59789 59798 59805 59845 59906 59915 59925 46308 48603 48625 49298 50319 50496 52456 53410 54264 54643

contractat contractat contractat rezerva contractat contractat contractat rezerva contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Formarea profesionala specializata si promovarea utilizarii noilor CameradeComert,IndustriesiAgriculturaTimisoaratehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii si mobilitatii angajatilor CCIAT si managerilor din IMM-urile din RD V VEST si RD VI NORDPerformanţă pentru adaptabilitate şi competitivitate europeană - SindicatulNationalDeMediu-Ecologistul VEST “Training pentru P.A.C.E” Formarea profesionala in domeniul diabetului, al nutritiei si al bolilor metabolice si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru asistentii medicali in vederea eficientizarii managementului Formarea specifice activitatilorprofesionala in domeniul stomatologiei si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru medicii stomatologi Soluţii inovative pentru sănătatea copiilor Formarea profesionala in domeniul urgentei medicale,si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru personalul din sectorul sanatatii ADAPTIC Un mediu de afaceri competent si adaptabil AsociatiaMedicalaRomana UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"IuliuHatieganu\"Clu j-Napoca LigaRomanapentruSanatateMintala UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"Gr.T.Popa\"Iasi CameradeComert,IndustriesiAgriculturaARAD SteppingStoneSolutionsSRL

Formare profesionala pentru personalul medical si manageri din AutoritateadeSanatatePublicaaJudetuluiConstanta domeniul sanitar prin implementarea de noi tehnologii si actualizarea cunostintelor in domeniul economiei sanitare Cresterea adaptabilitatii si competitivitatii angajatilor din industria SVASTAConsultSRL romaneasca prin formare profesionala continua in domeniile TIC, transfer de noi tehnologii, protectia mediului si controlul poluarii. Soluţia la şomaj şi sărăcie: competenţe IT pentru adaptare la SoftAplicativşiServiciiS.A. flexibilitatea pieţei muncii Servicii integrate pentru promovarea ocuparii durabile in 5 regiuni FundatiaDezvoltareaPopoarelor din Romania Program Integrator al Formarii Adultilor Necalificati (PIFAN) RESTART - PARTENERIAT STRATEGIC PENTRU RECONVERSIA PROFESIONALA A FORTEI DE MUNCA DISPONIBILIZATA DIN INDUSTRIA METALURGICA CONSTRUIESTE-TI VIITORUL PAS CU PAS - Program pilot de NEFEROASA crestere a nivelului de angajabilitate al persoanelor afectate de criza economica Regions for Jobs \"Iei parte, ai carte... de muncă\" proiect cu abordare progresivă, personalizată şi integrată beneficiarului ţintă pentru a facilita accesul şi menţinerea tinerilor pe piaţa forţei de muncă. O SANSA TINERILOR DIN MEDIUL RURAL CALLCEMM -\"Apelati Centrul Electronic de Mediere a Muncii\" AGENŢIAPENTRUOCUPAREAFORŢEIDEMUNCĂHAR GHITA CASADECULTURAASINDICATELORSLATINA SCWKH-DezvoltareOrganizationalaSRL CameradeComertsiIndustrieBistritaNasaud SCHRSOLUTIONSRL AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAOLT AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCACLUJ

TARGUL DE CARIERE – Program multiregional pentru facilitarea SCRETEAUATDCSRL accesului pe piata muncii

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

54952 54993 55302 55544 55849 55979 56420 56822 57342 57666 57743 57747 57774 57868 57990 58276 58322 58409 58477 58694

contractat contractat contractat contractat reziliat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

QualyMatch - Sistem integrat de asistenta pentru imbunatatirea accesului pe piata muncii pe baza calificarii Munca pe primul loc CAI DE FORMARE SI OCUPARE IN SECTORUL TURISMULUI ALTERNATIV - ALTER TOUR INFORMARE,CONSILIERE,ORIENTARE SI FORMARE PROFESIONALA PENTRU EGALITATEA DE SANSE - \"INCOFOP\" Un viitor mai sigur SANSE MAI MARI CU JOBURI ONLINE Acces pe piata muncii - „O sansa pentru tine” O MESERIE NOUA - O NOUA VIATA Adaptabilitate si acces pe piata muncii prin informare, instruire si cautare activa a unui loc de munca Masuri active integrate - O sansa pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est Calificari europene pentru centrele turistice din Romania

UniuneaGeneralaaIndustriasilordinRomania-UGIR-1903 Asociatia\"SanseEgalepentruFiecare\" AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAOLT CENTRULREGIONALDEFORMAREPROFESIONALAA ADULTILORDOLJ FundatiaEcologicaGreen\"Education\" FundatiapentruDezvoltareSocialasiEconomicaZalau AsociatiaPartidaRomilor\"PRO-EUROPA\" SCOREADESRL CentrulJudeteanpentruConservareasiPromovareaCulturi iTraditionaleBraila ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBOVITA FundatiaUniversitaraDunarea-MareaNeagra

IFIA - Integrare prin Formare, consiliere si Initiere Antreprenoriala SCINTERLOGCOMSRL Retea nationala de centre de informare si consiliere privind cariera Centre PICAS - Proiectul \"Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializata pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de munca din sectorul abordat\" Proiect de consiliere cariera si certificare pentru Tehnicieni din domeniul Petrochimie/ Energie/ Constructii Marine “INSTRUMENTE STRATEGICE PENTRU OCUPARE IN INDUSTRIA TURISMULUI” CALISIG - Calificare pentru o slujba mai sigura „Calificarea si integrarea pe piata muncii a somerilor in domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud-Muntenia, Bucuresti – Ilfov” Consilierea si instruirea şomerilor CIS 2012 Start la Antreprenoriat! – reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din randul somerilor si creare de noi locuri de munca. FundatiaCentruldeDezvoltareManageriala(CDM) FundatiaCasadeMeseriiaConstructorilor SCProcerCompanySA PartNETAsociatiaParteneriatpentruDezvoltareDurabila AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaDolj SCEURODEZVOLTARESRL BloculNationalSindical ASOCIATIAEUROPEANAPENTRUOVIATAMAIBUNA

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

58969 58992 59274 59284 59421 59573 59593 59756 59815 59862 47674 47717 47934 48027 48951 49766 49860 51078 51410 52307

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Si tu poti sa fii antreprenor

PATRONATULNATIONALROMAN

CORE - Corelarea fortei de munca cu cerintele pietei in Regiunile CENTRULDECONSULTANTASIMANAGEMENTALPRO Sud Vest Oltenia si Nord-Vest IECTELOREUROPROJECT Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor ConfederaţiaNaţionalăSindicală”CartelALFA” in viata activa in regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest Servicii de masuri active de ocupare si servicii de formare profesionala pentru persoanele in cautare de loc de munca din regiunea Sud Muntenia, Centru si Nord-Vest ONCT - O Noua Cariera pentru Tine STOP somajului in randul tinerilor! ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVITA FirstJobSchoolSRL AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca

Program national integrat de facilitare a accesului pe piata muncii Federatia\"Petrom\"aSindicatelorLibereIndependente,aA sociatiilorsiLigilorApoliticedinramuraindustrieipetroliere Formarea profesionala alternativa utilizand solutii informatice – o UniversitateadinPetrosani solutie pentru reconversia fortei de munca din minerit ALTERNATIVE PENTRU SOMAJ – promovarea si dezvoltarea competentelor si activitatii antreprenoriale in randul somerilor AsociatiaPakivRomania

Reconversie profesionala in domeniul administratiei si serviciilor CENTRULREGIONALDEFORMARECONTINUAPENTR publice in regiunile Vest, Sud-Vest, Sud, Sud Est si Bucuresti-Ilfov UADMINISTRATIAPUBLICALOCALABUCURESTI Centru de dezvoltare a resurselor umane in mediul rural RO4 RURALBIZ - Initiative pentru o dezvoltare rurala durabila CeResAR - Centru de Resurse pentru Afaceri Rurale ASOCIATIADEPROMOVAREATURISMULUIINDELTAD UNARII\"PROMTOURDELTA\" CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEVALCEA AsociatiapentruDezvoltareDurabilaSlatina

Spatiu rural romanesc intre identitate si globalizare - Valorificarea ElenONG potentialului resurselor umane din mediu rural si promovarea mobilitatii ocupationale si geografice. Depasirea barierelor de catre comunitatea rurala prin instruire! ASOCIATIALINGUAINTERNATIONAL Competente europene pentru mediul rural FundatiaCentrulpentruAnalizasiDezvoltareInstitutionalaEleutheria

Stimularea culturii antreprenoriale si calificari cheie in mediul rural SCINTERLOGCOMSRL - MICRA Drumul spre Europa- Inzestrarea persoanelor din mediu rural cu noi calificari non-agricole CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DIN SPATIUL RURAL Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole ALSIMSOLUTIONS&CONSULTINGSSRL FUNDAŢIAPAEMALBA FundatiaCivitaspentruSocietateaCivila

83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

53508 54007 54202 54377 54563 54604 54620 54638 54639 54701 54912 55328 55672 55695 55763 56447 56841 57446 57661 57877

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Valorificarea capitalului uman în zonele rurale din România, prin dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe cu valoare adăugată ridicată Retea de centre rurale de dezvoltare integrata a resurselor umane Promovarea antreprenoriatulului pentru cresterea gradului de ocupare in mediul rural PRO RURAL - Sistem integrat de dezvoltare a resurselor umane pentru sustenabilitatea mediului rural Creaza-ti propriul loc de munca! \"Turismul rural - alternativa viabila de dezvoltare socioeconomica in nordul Romaniei\" pe scurt: \"JobNet Turism\" Dezvoltare Durabila a Resurselor Umane pentru Turismul Rural din Romania! EDUCATIA - A DOUA SANSA

InstitutuldeBioresurseAlimentare sctobimarconstructsrl CameradeComert,IndustriesiAgriculturaCaras-Severin FundatiaCentruldePregatireProfesionalaValcea CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaMara mures ASOCIATIADEDEZVOLTAREINAFACERI AsociatiaCentrulRegionaldeInitieresiServicii

Stimularea dezvoltarii antreprenoriale in mediul rural si schimb de SVASTACONSULTSRL experienta cu intreprinzatorii austrieci Dezvoltare economica durabila prin cresterea calitatii resurselor umane din mediul rural Asociatia\"InterConcordia\".

Antreprenor Rural European - Dezvoltarea resurselor umane din S.C.EUROTRAININGANDEDUCATIONCENTERS.R.L. zonele rurale prin formarea competentelor cheie de antreprenoriat, utilizare TIC si comunicare in limba engleza ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaSibiu O SANSA PENTRU CEI DIN MEDIUL RURAL Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice in procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile din mediul rural O noua VIATA LA TARA (o9VITA ) FEMININ RURAL - Dezvoltarea spiritului antreprenorial FundatiaCentrulpentruDezvoltareaIntreprinderilorMicisi MijlociiMaramures CentrulRomilorpentruPoliticideSanatate-SASTIPEN FUNDATIAPAEMALBA ILETradeCompanySRL

Creşterea competenţelor profesionale pentru populaţia din mediul FederatiaNationalaaProducatorilorAgricolidinRomania rural prin procesul educaţional de informare, consiliere şi formare profesională Îmbunătăţirea calităţii capitalului uman - soluţie de dezvoltare a SCAgroservManagementSRL ruralului românesc Fă parte dintr-un sat european! Implementarea masurilor active de ocupare pentru persoanele fara loc de munca din zonele rurale - Mediul rural mai mult decat agricultura! centruldeinformaticaminiera ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBOVITA

83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 6.1 6.1

57941 57949 58094 58176 58325 58326 58447 58480 58505 58733 58823 58845 59130 59157 59260 59596 59699 59784 47678 48404

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

O piata incluziva a muncii in mediul rural Dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin promovarea capitalului uman RETEA RURALA DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA - RURAL NETWORK DEVELOPMENT (RND)

MinisterulMuncii,FamilieişiProtecțieiSociale S.C.AGRI-EXPERTTRAININGCENTERS.R.L. ASOCIATIA\"GRUPULPENTRUDEZBATERESICONSE NSSOCIAL\"(ASOCIATIAGDCS)

Antreprenoriatul non-agricol rural, sansa a dezvoltarii sustenabile SCROMACTIVBUSINESSCONSULTINGSRL a zonelor rurale Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale - PSCR FundatiaRomtens

Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a Muntilor ClubulEcologicTransilvania Apuseni Comuna, promotor al dezvoltarii spiritului antreprenorial in mediul AsociatiaComunelordinRomânia rural De la subzistenta la sustenabilitate-DURABIL O SANSA PENTRU NOI ... CEI DE LA TARA! Antreprenoriat rural pentru dezvoltare sustenabila Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni ASOCIATIACATALACTICA,FILIALATELEORMAN AsociatiapentruEducatiesiDezvoltareComunitara AsociatiaFemeilorsiFamiliilordinMediulRural ClubuldeEcologiesiTurismMontanAlbamont

A.C.O.R.D RURAL - Asistenta prin consiliere pentru ocupare si TEAMConsultingSRL revitalizarea dezvoltarii mediului rural din Regiunile Vest si Centru Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale si de Nord AsociatiapentruInfrastructuraRegionalasiDezvoltareDura bilaSomesDej

Crearea retelei de dezvoltare rurala \"CAIR\" (Centre de Asistenta ManufutureRomania si Informare Rurala) Consiliere, formare profesionala si asistenta pentru afaceri in mediul rural - FAR RURAL-Antreprenor ASOCIATIA\'EUROED\' FundatiaNationalaaTinerilorManageri-FNTM

Sprijinirea dezvoltarii sustenabile a antreprenoriatului rural prin CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEAJUDETULUIIASI crearea unui mecanism de bune practici, coerent si unitar, la nivelul organizatiilor reprezentative ale mediului de afaceri din “ Promovarea mestesugurilor traditionale pentru a facilita trecerea FundatiaDanVoiculescupentruDezvoltareaRomaniei Romania (RURActiv) de la agricultura de subzistenta la ocuparea in activitati nonagricole in mediul rural” Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi. PartidaRomilor\"ProEuropa\" „Mai aproape de oameni, prin forme ale economiei sociale” SCHRSPECIALISTSSRL

84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

49167 49774 50240 50269 50467 51204 53513 53560 53561 53606 53996 55122 55178 56327 56527 56705 56805 57308 57397 57485

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

ORIZONT 2009 Economia sociala - sanse reale pentru o viata mai buna! Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale in Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia si Vest Dezvoltarea economiei sociale prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi sociale Centru multifuncţional, o şansă pentru viitorul copiilor si tinerilor cu dizabilitati fizice, psihice si sociale din regiunea Nord-Vest, Sud-Est si Sud-Vest Oltenia Alianţa pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

DIRECŢIAGENERALĂDEASISTENŢĂSOCIALĂŞIPROT ECŢIACOPILULUI-SECTOR1 FundatiaInimapentruInima ASOCIATIAPROFESIONALANEGUVERNAMENTALAD EASISTENTASOCIALAASSOC AsociatiaREACT FundatiaWorldVisionRomania Fundatia\"AlaturideVoi\"Romania

O INTERVENTIE INTEGRATA IN VEDEREA CONSOLIDARII ASOCIAŢIAA.F.IPROFAMILIA ANTREPRENORIATULUI SOCIAL AL FEMEILOR VULNERABILE Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin intreprinderi sociale. Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale RIES – RETEAUA INCUBATOARELOR DE ECONOMIE SOCIALA - ABORDARE STRATEGICA A DEZVOLTARII RESURSELOR UMANE INTEGRAT - Resurse pentru femeile si grupurile Roma excluse sociale RURES. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania Retea multiregionala pentru terapie integrativa, consiliere si reintegrare sociala a persoanelor diagnosticate cu cancer Romano Cher - Casa Romilor ConsiliulJudeteanAlba FundatiaDezvoltareaPopoarelor Asociatia\"EuropapentruDezvoltareUmana\" ASOCIATIAPENTRUDEZVOLTARESIPROMOVARESO CIO-ECONOMICA-CATALACTICA FundatiaSoros PatronatulMedicineiIntegrative KConsulting,ManagementandCoordinationSRL

I-DEALIS Incluziune si Dezvoltare Economica in zonele ALpine Asociatia\"DEPRESIUNEAHOREZU\" (montane si sub-montane) din Romania prin Intreprinderi Sociale Reteaua de Economie Sociala o premisa pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii ROMII CREAZA INTREPRINDERI SOCIALE DE RECICLARE A MATERIALELOR DE AMBALAJ “ROMA-RE” FederatiaONPHROrganizatiaNationalaaPersoanelorcuHandicapdinRoma nia FundatiaPaemAlba

Crearea si promovarea de instrumente de economie sociala in AUR”– scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor AsociaţiaNaţionalăaSpecialiştilorînResurseUmane defavorizate Economia Sociala - O noua provocare in insertia pe piata muncii a CentrulRomanpentruEducatiesiDezvoltareUmana detinutilor Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în comunităţi multietnice din Regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru din România FundatiaCentruldeResursepentruDiversitateEtnocultural a

84 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

57676 57840 57994 58416 58430 58636 55330 55668 56656 57551 58832 58914 60817 62075 62699 63160 63196 63376 63876 64159

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

PROMETEUS- Promovarea economiei sociale in Romania prin FundatiapentruDezvoltareaSocietatiiCivile(FDSC) cercetare, educatie si formare profesionala la standarde europene Persoanele private de libertate, in slujba protectiei mediului inconjurator, pentru cresterea competitivitatii si a atractivitatii teritoriilor RESCUE - Infiintarea unei Retele de Economie Sociala destinata integrarii profesionale a persoanelor cu dizabilitati, pornind de la experiente si bune practici in Uniunea Europeana O sansa pentru o viata demna Economia sociala o solutie pentru mediul inconjurator Reţea regională pentru promovarea şi aplicarea conceptelor economiei sociale, în vederea creşterii şanselor de reinserţie socială a persoanelor cu dizabilităţi Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei EVRICA - Educatie pentru Viata si Responsabilizare Individuala prin programe de Cetatenie Activa pentru tinerii din Romania PenitenciaruldeFemeiTargsor FederatiaONPHROrganizatiaNationalaaPersoanelorcuHandicapdinRoma nia MinisterulMuncii,FamilieişiProtecțieiSociale AsociatiaSalvatiDunareasiDelta PatronatulMedicineiIntegrative AgentiaRomanadeAsigurareaCalitatiiinInvatamantulPreu niversitar AgentiaRomanadeAsigurareaCalitatiiinInvatamantulPreu niversitar FundaţiaTineripentruTineri

Imbunatatirea calitatii educatiei si formarii profesionale prin retele CentrulNationaldeDezvoltareaInvatamantuluiProfesional parteneriale siTehnic Curriculum Revizuit in Invatamantul Profesional si Tehnic (CRIPT) CentrulNationaldeDezvoltareaInvatamantuluiProfesional siTehnic MaST NETWORKING, CALITATE IN DEZVOLTAREA COMPETENTELOR CHEIE DE MATEMATICA, STIINTE SI TEHNOLOGII Promovarea si stimularea performantei scolare pentru elevii din invatamintul preuniversitar care provin din grupuri vulnerabile. EDSANO - Educatie pentru Sanatate - Dezvoltarea curriculei optionale modulare pentru invatamantul preuniversitar E-manager scoala plus! Calitate in managementul unitatii scolare Parteneriate active şcoala-intreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PASII FPI InspectoratulScolaralJudetuluiCalarasi MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii FundaţiaTineripentruTineri InspectoratulScolaralJudetuluiTeleorman INSPECTORATULSCOLARALJUDEŢULUIPRAHOVA CentrulNationaldeDezvoltareaInvatamantuluiProfesional siTehnic

Dezvoltarea competentelor manageriale ale personalului didactic ACADEMIANATIONALADEINFORMATII\"MIHAIVITEAZ cu funcţii de conducere, indrumare si control din sistemul UL\" preuniversitar, in societatea cunoasterii – OSCINT2009 Optim E-manager! InspectoratulScolarJudeteanDambovita Metode si instrumente noi pentru formarea competentelor elevilor INSPECTORATULSCOLARJUDETEANILFOV in managementul vietii personale. Platforma digitala interactiva in tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu

85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

64320 64345 52422 53202 53365 53849 54956 55585 56283 56711 56872 57462 57748 58132 58146 58160 58609 58717 59367 60072

contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Performante crescute pentru elevii din invatamantul preuniversitar! Managementul situaţiilor de criză la nivelul unităţii şcolare

InspectoratulŞcolaralJudeţuluiAlba MinisterulEducației,CercetăriișiInovării

Managementul corelarii sistemului de invatamant cu piata muncii MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii COMPETENTE AVANSATE - PROFESIONALE SI DE AcademiadeStudiiEconomiceBucuresti CERCETARE - IN MANAGEMENTUL RISCULUI INTERNATIONAL „CALITATE SI COMPETENTE LA STANDARDE EUROPENE UNIVERSITATEADEVESTDINTIMISOARA PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN INVATAMANTUL SUPERIOR IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII Aplicarea unui sistem de competente coerent cu cel european la UniversitateaBabesSCOLII DE ECONOMIE DIN ROMANIA” nivelul masteratelor in domeniul analizei economice si evaluarii de Bolyai,FacultateadeStiinteEconomicesiGestiuneaAfaceri active si afaceri lor Program multi-regional de studii masterale în domeniul eActivităţi UniversitateaTehnicadinClujNapoca Dezvoltarea mamagementului calitatii academice la nivel de UniversitateaPetrol-GazedinPloiesti sistem, bazat pe proiectarea si implementarea unui sistem informatic pentru gestionarea experientei si accesarea informatiei Managementul comunicarii cu alumni pentru MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii in contextul promovarii universitatii inovative instituții de invațamant superior din Romania Calitate si expertiza in elaborarea si implementarea metodologiei UniversitateaPOLITEHNICABucuresti de obtinere si testare de produse competitive prin formarea profesionala in cadrul unor noi programe de master cu impact Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii major pe piata muncii inovare si valorificare a proprietatii intelectuale OPTIMIZAREA PROCESULUI DE INSERȚIE A ABSOLVENTILOR DIN DOMENIUL GEOGRAFIE PE PIATA FORTEI DE MUNCA Program strategic pentru promovarea inovarii in servicii prin educatie deschisa, continua (INSEED) Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare Elaborarea si implementarea programelor de masterat in domeniul Micro si Nanomaterialelor MASTERMAT UNIVERSITATEADINBUCURESTICENTRULINTERDISCIPLINARDECERCETARIAVANSA TEASUPRADINAMICIITERITORIALE UniversitateaPolitehnicaBucuresti AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti UniversitateaPOLITEHNICAdinBucureşti

Sistem colaborativ integrat bazat pe cunostinte pentru AcademiadeStudiiEconomiceBucuresti imbunatatirea managementului universitatilor economice, in contextul noului Cadru National al Calificarilor din Invatamantul Tehnologii Superior avansate pentru calitate in universitatea orientata spre UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIEDINTARG viitor U-MURES Definirea calificarii de psiholog si a descriptorilor sectoriali de invatare, in vederea adaptarii programelor de master in psihologie la nevoile pietei muncii din Romania Asigurarea calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat: Dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior Cresterea calitatii programelor de masterat in administratie publica UniversitateadinBucurestiFacultateadePsihologiesiStiint eleEducatiei UniversitateaBabes-Bolyai UniversitateaBabes-BolyaiCluj-Napoca

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

60281 60881 61086 61152 61434 61577 61690 61756 61810 61830 61841 61878 61916 61959 62249 62307 62485 62508 62594 62653

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat

„Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe” J.O.B.S. Jurnalismul - Ocupatie in Beneficiul Societatii Dezvoltare, inovare si extindere a accesului la invatare in programe de master in administrarea afacerilor

UniversitateaBabeş-Bolyai UniversitateaHyperiondinBucuresti AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti

Dezvoltarea capacitatii de implementare a sistemului de calificari AgenţiaNaţionalăpentruCalificăriledinÎnvăţământulSuperi din invatamantul superior orşiParteneriatcuMediulEconomicşiSocial Invatamant modern si calitate pentru viitor Proiect inovativ de reforma in educatie si cresterea calitatii asistentei medicale in anestezie, terapie intensiva si medicina de urgenta prin infiintarea studiilor postuniversitare de masterat Educatie si formare profesionala in un pas cresterii calitatii pentru asistentii medicali licentiati –sprijinul spre dezvoltarea invatamantului prin initierea unor nursingului pacientului si cercetarii educational aplicative anoi programe de licentacritic masterat in domeniul sanatate si securitate in munca Tehnici de Analiza, Modelare si Simulare pentru Imagistica, Bioinformatica si Sisteme Complexe Sistem integrat de programe de masterat în domeniul ingineriei de sunet, imagine şi al aplicaţiilor multimedia UNIVERSITATEATITUMAIORESCU UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"IuliuHatieganu\"Clu j-Napoca UniversitateaPolitehnicaBucurestiFacultateaIngineriasiM anagementulSistemelorTehnologice UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti UniversitateaPolitehnicaBucuresti(UPB)

Cresterea calitatii invatamantului superior de inginerie - Platforma UniversitateaTehnicadeConstructiiBucuresti Informatica pentru Ingineria Fluidelor (PiiF) IMBUNATATIREA PROGRAMELOR DE STUDII MASTER CU UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraClujPROFIL AGROALIMENTAR, PRIN PROMOVAREA INOVARII SI Napoca ASIGURAREA CALITATII, IN ACORD CU CERINTELE Excelenta academica ROMANIA SI UNIUNEA EUROPEANA CALIFICARILOR DIN in Invatamantul la Distanta si Invatamantul UniversitateaLucianBlagadinSibiu cu Frecventa Redusa – un demers pentru calitate (CALIMAS) MUSATIN- Management Universitar Superior prin Aportul Tehnologiei INformatiei Comunitate universitara pentru managementul calitatii in invatamantul superior “Calitate europeana in invatamantul superior” Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară Sistem de formare si evaluare centrat pe student, online, la discipline fundamentale de licenta si masterat din invatamantul superior tehnic PERSPECTIVE ALE FORMĂRII PRIN MASTERAT A SPECIALIŞTILOR DIN DOMENIUL EDUCAŢIEI TIMPURII ŞI A ŞCOLARITĂŢII MICI LA UN NIVEL CALITATIV SUPERIOR MEDICALIS- Management Educational si Invatamant de Calitate (PERFORMER) in Societatea Informationala Abilitare CURRICULARA pentru specializarea Stiinte Administrative UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca Universitatea\"AlexandruIoanCuza\"Iasi UniversitateaSpiruHaret Academiadepoliţie\"AlexandruIoanCuza\" UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti UNIVERSITATEATRANSILVANIADINBRASOVFACULTATEADEPSIHOLOGIESISTIINTELEEDUCATIE I UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"IuliuHatieganu\"Clu j-Napoca UNIVERSITATEA„ATHENAEUM”DINBUCURESTI

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 87

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3

62689 62718 62723 62885 63140 63252 63545 63654 63661 63699 63806 63815 63827 63951 64075 64076 64088 64124 64238 48695

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat

Formarea personalului universitar si a studentilor in utilizarea instrumentelor informatice moderne in domeniul managementului universitar Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piata muncii. Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piata muncii. Bursa de proiecte Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente superioare in domeniul geodeziei. Dezvoltarea sistemului european de management al calificarilor universitare si valorificarea competentelor informale \"TEORO\" - TERAPIA OCUPATIONALA SI INGINERIA APLICATA IN ECHIPAMENTE PENTRU REABILITARE SI TEHNOLOGIE ASISTIVÃ - SPECIALIZARI UNIVERSITARE Educatie Universitara la nivel European in domeniul Medicinii EUROPENE, NOU INTRODUSE IN ROMANIA, PENTRU O Veterinare BAZATA PE CUNOASTERE SI EGALITATE DE SOCIETATE SANSE Retea colaborativa online in invatamantul superior artistic romanesc pentru compatibilitatea absolventului de design grafic si industrial pe piata muncii ADAPTAREA OFERTEI INVATAMANTULUI MEDICAL DENTAR SUPERIOR LA NEVOILE PIETEI MUNCII SI ALE SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE Retea nationala de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile si a unor instrumente didactice la specializarea de licenta si masterat, din domeniul Ingineria CALITATE Sistemelor.SI COMPETENTA PROFESIONALA EUROPEANA IN EDUCATIA MEDICALA SI IN MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR EDUCATIONALE Curricula imbunatatita si forme interactive de predare-invatare pentru specialitati din programul de studii de licenta de la facultati de medicina Dezvoltarea si implementarea unui program-pilot integrat pentru cresterea accesului la invatamantul superior pentru persoane cu dizabilitati Universitate pentru viitor in societatea comunicarii Adaptarea curriculei universitare, de masterat,la cerintele pietei muncii din Romania in domeniul proiectelor finantate din fondurile structurale si de coeziune. Program de formare a competentelor de cercetare si profesionale pentru masteranzii din domeniul stiintelor sociale Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica si aplicata la nivelul studiilor de masterat in domeniul stiintelor medicale Universitatea- pol pentru inovare si dezvoltare Trecutul de langa noi. Istoria orala a comunitatilor locale.

UniversitateaPetrol-GazedinPloiesti Universitatea„Athenaeum”dinBucuresti UNIVERSITATEADESTIINTEAGRICOLESIMEDICINAV ETERINARAIASI MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii UniversitateaTehnicadeConstructiiBucurestiFacultateadeGeodezie UniversitateaDanubiusdinGalati UniversitateadinBacau UNIVERSITATEADESTIINTEAGRONOMICESIMEDICIN AVETERINARABUCURESTI UniversitateadeArte„G.Enescu”Iasi UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIE\"GR.T.PO PA\"IASI UNIVERSITATEATEHNICADECONSTRUCTIIDINBUCU RESTI UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIEVICTORB ABESTIMISOARA UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"IuliuHatieganu\"Clu j-Napoca MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii UniversitateaBucuresti UNIVERSITATEABABESBOLYAIFACULTATEADESTIINTEECONOMICESIGESTIUNEAA FACERILOR UniversitateadinBucuresti InstitutulNationaldeBoliInfectioaseProf.Dr.MateiBals(prin AcademiaEuropeanaHIV/SIDAsideBoliInfectioase) UniversitateadinCraiova-FacultateadeIstorie–Filosofie– Geografie-CatedradeFilosofie-Sociologie UniversitateaBabes-Bolyai,ClujNapoca

87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

51391 52150 53889 54379 54562 55336 55659 56116 57054 57378 57406 58422 59159 60891 61130 61341 61397 61515 61602 61839

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Retea interregionala de formare in sistem e-learning a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar Formarea profesorilor - mentori din învăţământul gimnazial Cadrul didactic – un profesionist in sistemul de invatamant PEER (Profesionişti în Educaţie Europeană şi Reformă) Pasaport pentru catedra E-Formare: Competente integrate pentru societatea cunoasterii EDUCATORI PENTRU SOCIETATEA CUNOASTERII

Universitatea\"AlexandruIoanCuza\" Universitatea“LucianBlaga”dinSibiu UnitateadeManagementalProiectelorcuFinantareExterna -MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii InspectoratulScolarJudeteanGalati InspectoratulScolarJudeteanSatuMare InspectoratulŞcolarJudeţeanCluj InspectoratulScolarJudeteanBihor

Consiliere si dezvoltare profesionala continua - sistem transparent CasaCorpuluiDidacticCluj de pregatire pentru reusita in cariera didactica Program de perfecţionare teoretică şi practică pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic preuniversitar din domeniile fizicii şi disciplinelor tehnice GeoSpace: Centrul de Geomatica destinat pregatirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii Parteneriat romano-german de formare a cadrelor didactice preuniversitare in domeniul mecatronicii. EURO-MECA-FORM. Şcoala universitară de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti - DidaTec Dezvoltarea resurselor umane in invatamantul pre-scolar UniversitateaPetrol-GazedinPloieşti Universitatea\"Babeş-Bolyai\"dinClujNapocaFacultateadeGeografie InspectoratulŞcolaralJudeţuluiBotoşani CasaCorpuluiDidacticCluj UniversitateadinPitesti UniversitateaTehnicadinClujNapoca InspectoratulŞcolaralJudeţuluiDâmboviţa

Stilul de învățare și temperamentul școlarilor - instrumente pentru SCOALANATIONALADESTUDIIPOLITICESIADMINIST o educație creativă RATIVE Retea Nationala de Formare CONtinua a CadrelOR Didactice din UniversitateaPolitehnicaBucuresti Invatamantul Preuniversitar Profesional si Tehnic – CONCORD Programul IT&S (TIC si Strategie Didactica) integrat si inovativ de InspectoratulŞcolaralMunicipiuluiBucureşti formare profesionala continua a personalului didactic din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia Cariera de succes in invatamantul preuniversitar prin InspectoratulScolaralJudetuluiTeleorman implementarea de programe de formare inovative! Privim catre viitor - Formarea profesionala a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a chimiei UniversitateaPolitehnicaBucuresti

87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

61991 62150 62208 62260 62274 62339 62350 62421 62426 62446 62468 62517 62534 62536 62624 62626 62631 62647 62650 62651

aprobat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat

Cresterea competitivitatii invatamantului romanesc preuniversitar, UniversitateadinPitesti din domeniul auto, prin formarea cadrelor didactice la standarde europene. AUTO-FORM La un click de educatia moderna si eficienta InspectoratulScolaralJudetuluiIasi CENTRU DE FORMARE SPECIALISTI SI RESURSE IN REABILITARE ORALA Extinderea competentelor IT in invatamantul preuniversitar – utilizarea eficienta a laboratoarelor informatizate \"ReForm Transilvania\" Profesionalizarea carierei didactice-noi competente pentru actori ai schimbarilor in educatie din judetele Bacau si Covasna Model de consiliere centrat pe Consilierea si Educarea Carierei elevilor UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIE, „GR.TPOPA”,IASI AgentiadeAdministrareaReteleiNationaledeInformaticap entruEducatiesiCercetare InspectoratulScolarJudeteanCluj INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIBACAU CasaCorpuluiDidacticMehedinti

Profesionalizarea carierei didactice - noi competente pentru actori InspectoratulScolaraljudetuluiCaras-Severin ai schimbarilor in educatie din judetele Caras-Severin si Mehedinti Instruirea Profesorilor de Informatica pe Tehnologia .Net Comunicare si performanta sociala prin noi strategii didactice in etica si pragmatica invatarii-predarii interactive - EPIGON UniversitateaPolitehnicadinBucuresti UniversitateaStefancelMareSuceava

Profesionalizarea carierei didactice - noi competente pentru actori InspectoratulScolarJudeteanHarghita ai schimbarilor in educatie din judetele Harghita si Neamt Formarea continua a profesorilor de Chimie in societatea cunoasterii Formarea profesorilor de matematica si stiinte in societatea cunoasterii Formarea continua a profesorilor de Limba romana, engleza si franceza in societatea cunoasterii Profesionalizarea carierei didactice-noi competente pentru actori ai schimbarilor in educatie din judetele Dambovita si Buzau Centru de perfectionarte a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar in tehnici de predare multimedia Formarea continua a profesorilor de Stiinte tehnologice in societatea cunoasterii Formarea continua a profesorilor de Stiinte tehnologice in societatea cunoasterii Formarea continua a profesorilor de stiinte economice in societatea cunoasterii Formarea continua a profesorilor de Istorie si Geografie in societatea cunoasterii UNIVERSITATEACONSTANTINBRANCUSITARGU-JIU InspectoratulScolarJudeteanBihor InspectoratulScolarJudeteanBraila InspectoratulGeneralalJudetuluiDambovita UniversitateaTibiscusdinTimisoara CasaCorpuluiDidacticMures UNIVERSITATEAMARITIMADINCONSTANTA UNIVERSITATEA„OVIDIUS”CONSTANTA UniversitateaValahiaTargoviste

87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

62665 62758 62771 62882 62979 63038 63039 63055 63113 63122 63154 63169 63199 63211 63329 63348 63471 63576 63641 63650

contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice Dezvoltarea carierei didactica - o abordare inovativa de succes CasaCorpuluiDidacticIalomita Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor Oportunitati lingvistice pentru o cariera didactica de calitate printr-un program national de formare continua a profesorilor de matematica din invatamantul preuniversitar Scoala - membru activ al societatii informationale PROFESIONALISM LA TOATE NIVELELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii UnitateadeManagementalProiectelorcuFinantareExterna -MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii InspectoratulŞcolarJudeţeanNeamţ

Formare pentru servicii de e-consiliere de calitate in invatamantul UNIVERSITATEADINCRAIOVADEPARTAMENTULPEN preuniversitar TRUPREGĂTIREAPERSONALULUIDIDACTIC Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice din mediul rural prin UnitateadeManagementalProiectelorcuFinantareExterna activitati de mentorat -MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competentelor cheie la scolarii din clasele I-IV” program de formare continuă de tip “blended learning” pentru INOVATIE SI PERFORMANTA IN DEZVOLTAREA cadrele didactice din invatamanul primar PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE DIN MEDIUL URBAN Cresterea calitatii invatamantului preuniversitar romanesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicatiilor de management educational - MANAGEDU Competenţe în comunicare – performanţă în educaţie Scoala romaneasca – mediu incluziv Scoala romaneasca – mediu incluziv Profesionalizarea carierei didactice-noi competente pentru actori ai schimbarilor in educatie din judetele Braila si Prahova. Profesionalizarea carierei didactice – noi competente pentru actorii schimbarilor in educatie din Arges si Sibiu MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii UnitateadeManagementalProiectelorcuFinantareExterna -MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii AgentiadeAdministrareaReteleiNationaledeInformaticap entruEducatiesiCercetare UniversitateaNationaladeArtaTeatralasiCinematografica, I.L.Caragiale INSPECTORATULSCOLARJUDETEANDAMBOVITA InspectoratulScolaralJudetuluiBrasov InspectoratulŞcolarJudeţeanBrăila INSPECTORATULSCOLARJUDETEANARGES

Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de UniversitateaBabes-Bolyai Învăţământ pentru Deficienţi de Auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc Formarea continua a profesorilor de Limba Romana in societatea INSPECTORATULSCOLARJUDETEANBOTOSANI şi a instrumentelor TIC cunoasterii Optimizarea sistemului de invatamant prin dezvoltarea UniversitateaRomâno-Americană competentelor profesionale ale personalului didactic din invatamantul preuniversitar Dezvoltarea COMPEteNtelor personalului DIdactic si didactic CASACORPULUIDIDACTICBRASOV auxiliar de conducere din sistemul de invatamant preUniversitar COMPENDIU

87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

63666 63671 63698 63709 63906 63908 63909 63931 64065 64069 64125 64227 64234 64250 64273 47646 49516 49598 50783 52176

contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Program de formare inovativ - cariera de succes in invatamantul preuniversitar! Formarea continua a profesorilor de Matematica in societatea cunoasterii Formarea continua a profesorilor de Matematica si Stiinte Economice in societatea cunoasterii CALITATE, INOVARE, COMUNICARE IN SISTEMUL DE FORMARE CONTINUA A DIDACTICIENILOR DIN INVATAMANTUL SUPERIOR “Consilieri scolari mai bine pregatiti pentru elevii de gimnaziu” – program de formare continua de specialitate de tip “blended learning” Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline economice

InspectoratulScolarJudeteanValcea InspectoratulScolarJudeteanIasi UniversitateaAndreiSagunaConstanta MINISTERULEDUCATIEI,CERCETARIISIINOVARII CENTRULMUNICIPIULUIBUCURESTIDERESURSESIA SISTENTAEDUCATIONALA Universitatea„Babeş-Bolyai”dinCluj-Napoca

Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, UniversitateaBabes-Bolyai care predau limba română minorităţilor naţionale Banca de date nationala a formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar PLATFORMA DIGITALA INTERACTIVA PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITATII CADRELOR DIDACTICE IN RELATIA SINDICALA FLEXFORM - Program de formare profesionala flexibila pe platforme mecatronice CENTRULNAŢIONALDEFORMAREAPERSONALULUID ININVĂŢĂMÂNTULPREUNIVERSITAR InspectoratulScolaralMunicipiuluiBucuresti UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca

DEZVOLTAREA DE COMPETENTE CHEIE DE COMUNICARE INSPECTORATULSCOLARJUDETEANSALAJ IN LIMBA ENGLEZA PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN CATEGORIA NEFILOLOGI IN VEDEREA CRESTERII Formarea personalului didactic din DEZVOLTARII UniversitateaPolitehnicadinBucuresti ACCESIBILITATII INFORMATIEI SIinvatamantul secundar (ISCED 2-3) in vederea utilizarii tehnologiei STRATEGIILOR EDUCATIONALE PROPRII informatiei si a instrumentelor e-learning in activitatea didactica Parteneriat transnational pentru dezvoltarea invatamantului UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca preuniversitar tehnic prin aplicarea sistemului german de „proiecte pentru lucrari practice” in atelierele scolare din Romania Competente crescute pentru cadrele didactice! InspectoratulŞcolaralJudeţuluiAlba “Dezvoltarea resurselor umane din invatamantul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning” UniversitateadinPetrosani

Studii doctorale: portal spre o cariera de excelenta in cercetare si UniversitateaAlexandruIoanCuzadinIasi societatea cunoasterii Cresterea calitatii si a competitivitatii cercetarii doctorale prin acordarea de burse Sprijinirea participării doctoranzilor la programele doctorale în perioada 2009-2012 Prin burse doctorale spre cercetarea de nivel european SPRIJINIREA PARTICIPARII DOCTORANZILOR LA PROGRAMELE DOCTORALE UNIVERSITATEADEVESTDINTIMISOARA UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraClujNapoca UniversitateaPolitehnicadinTimisoara UNIVERSITATEADESTIINTEAGRICOLESIMEDICINAV ETERINARAIASI

88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

52614 52826 52946 53501 55287 56661 56668 56949 57351 58711 58965 59321 59410 60078 60185 60203 60370 61150 61178 61445

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Burse doctorale pentru cresterea calitatii formarii tinerilor cercetatori in domeniul agronomic si al medicinii veterinare Dezvoltarea scolilor doctorale prin acordarea de burse tinerilor doctoranzi cu frecventa Provocarile cunoasterii si dezvoltare prin cercetare doctorala PRO-DOCT Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea competitiva in societatea bazata pe cunoastere Doctorat in economie la standardele Europei cunoasterii (DoEsEC.) Creșterea competitivității tinerilor cercetătorilor în sprijinul societății bazate pe cunoaștere Îmbunătăţirea Procesului de Formare prin Studii doctorale în Ştiinţe exacte PROIECT DE REFORMA A DOCTORATULUI IN STIINTE MEDICALE: O VIZIUNE INTEGRATIVA DE LA FINANTARE SI ORGANIZARE, LA PERFORMANTA STIINTIFICA SI IMPACT Sprijin doctoral pentru doctoranzii in Ingineria Mediului Construit Burse doctorale în sprijinul cercetării de tip interdisciplinar în sociologie, ştiinţe ale educaţiei şi psihologiei, ştiinţe ale comunicării Burse doctorale pentru cresterea competitivitatii in domeniul medical si farmaceutic Investitie in dezvoltare durabila prin burse doctorale INDED BURSE DOCTORALE PENTRU PERFORMANTA IN CERCETARE LA NIVEL EUROPEAN (EURODOC)

UniversitateadeStiinteAgronomicesiMedicinaVeterinaraBucuresti(USAMV-B) UniversitateadeMedicinasiFarmaciedinCraiova UniversitateaStefancelMareSuceava UniversitateadinOradea AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti UniversitateadeNorddinBaiaMare UniversitateadinBucuresti UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"IuliuHatieganu\"Clu j-Napoca UniversitateaTehnicadeConstructiiBucuresti UniversitateadinBucuresti UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"Gr.T.Popa\"Iasi UniversitateaTransilvaniadinBrasov UniversitateaTehnicaGheorgheAsachidinIasi

Studii doctorale in stiinte ingineresti in scopul dezvoltarii societatii UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca bazate pe cunoastere - SIDOC Studii doctorale inovative intr-o societate bazata pe cunoastere Dezvoltarea de cariere stiintifice competitive prin programe de burse doctorale (COMPETE) Integrarea cercetării româneşti în contextul cercetării europene burse doctorale Studii doctorale in domeniul stiintelor vietii si pamantului Competitivitate si performanta in cercetare prin programe doctorale de calitate (ProDOC) Eficientizarea activitatii studentilor din cadrul ciclului de studii doctorale UNIVERSITATEABABES-BOLYAIdinCluj-Napoca UniversitateaPolitehnicadinBucuresti UniversitateaLucianBlagadinSibiu UniversitateaBucuresti UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti Universitatea\"DunareadeJos\"Galati

88 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

63117 63181 63269 63319 64331 49944 52432 52603 54785 55216 56287 56815 57083 57403 57649 58852 59184 59323 59758 60189

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a UniversitateadeMedicinasiFarmacieVictorBabesTimisoar Cercetarii a Burse doctorale pentru dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere- BDSC Bursele doctorale, premiza pentru cresterea competitivitatii si competentelor in cercetarea stiintifica. ScoalaNationalaDeStudiiPoliticesiAdministrative UniversitateaValahiadinTârgovişte-ŞcoalaDoctoralǎ

EDUCAŢI 2- Excelenţă Doctorală Umanistă în Cercetare: Aplicaţii UniversitateadinBucuresti şi Teorii Interdisciplinare 2 Finantare europeana pentru studii doctorale (FEST) Dezvoltarea capacitatii de inovare si cresterea impactului cercetarii prin programe post-doctorale ORGANIZAREA SCOLII POSTDOCTORALE DE INTERES NATIONAL “ BIOTEHNOLOGII APLICATE” CU IMPACT IN BIOECONOMIA ROMANEASCA DEZVOLTAREA SI SUSTINEREA DE PROGRAME POSTDOCTORALE MULTIDISCIPLINARE IN DOMENII TEHNICE PRIORITARE ALE STRATEGIEI NATIONALE DE Program postdoctoral pentru cercetare avansata in domeniul CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE nanomaterialelor Fondul Social European – Program de burse postdoctorale Cristofor I. Simionescu UniversitateadeMedicinasiFarmacieCAROLDAVILAdinB ucuresti Universitatea\"AlexandruIoanCuza\"Iasi UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraClujNapoca UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca UniversitateaPolitehnicaBucuresti InstitutuldeChimieMacromolecularaPetruPoniIasi

Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta in InstitutulNationaldeCercetareTehnologiile Societatii Informationale si dezvoltarea de produse si DezvoltarepentruTextilesiPielarie procese inovative. Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri, AcademiaRomana,FilialaIaşi perspective Progres si dezvoltare prin cercetare si inovare post-doctorala in inginerie si stiinte aplicate (POST-DOC PRiDE) UniversitateaStefancelMareSuceava

Cercetatori romani competitivi prin dezvoltarea unor programe UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"IuliuHatieganu\"Clu postdoctorale moderne si eficiente in domeniul stiinte medicale – j-Napoca de la patologia oncologica comparata la validarea conceptului de Performanta prin postdoctorat pentru integrarea in aria europeana UniversitateaTehnicaGheorgheAsachidinIasi medicina translationala de cercetare (PERFORM-ERA) Program postdoctoral pentru formare cercetatori in stiinte UNIVERSITATEADINBUCURESTI

Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti ştiinţelor economice din România Burse postdoctorale pentru dezvoltare durabila POSTDOC-DD Valorificarea identitatilor culturale in procesele globale Programe postdoctorale pentru dezvoltare durabila intr-o societate bazata pe cunoastere UniversitateaTransilvaniadinBrasov AcademiaRomana UNIVERSITATEABABES-BOLYAIdinCluj-Napoca

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 90 90

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1

60746 60782 61104 61755 61879 61968 62259 62371 62557 62923 62988 63258 63663 63700 64109 64123 64153 64162 48816 50820

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Programul Postdoctoral interdisciplinar \"Biotehnologii celulare si moleculare cu aplicatii in medicina\" Cercetare avansata prin programe post-doctorale in stiinte fundamentale si clinice medicale

InstitutuldeBiochimiealAcademieiRomane UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIEDINTARG U-MURES

Stiintele socio-umaniste in contextul evolutiei globalizate AcademiaRomana dezvoltarea si implementarea programului de studii si cercetare postdoctorala Studii POst-Doctorale in Economie: program de formare continua AcademiaRomana a cercetatorilor de elita – SPODE Studii postdoctorale in domeniul eticii politicilor de sanatate Parteneriatul universitar in cercetare – un pas inainte spre o scoala posdoctorala a viitorului Stiinte socio-umane si politice aplicative. Program de pregatire postdoctorala si burse postodoctorale de cercetare in domeniul stiintelor socio-umane si politice Şcoala Postdoctorală în domeniul Agriculturii şi al Medicinei Veterinare Excelenta in cercetare prin programe postdoctorale in domenii prioritare ale societatii bazate pe cunoastere (EXCEL) Institut de Studii Muzicale Doctorale Avansate - MIDAS (Music Institute for Doctoral Advanced Studies) UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"Gr.T.Popa\"Iasi UniversitateadinCraiova UNIVERSITATEADINBUCURESTI UniversitateadeŞtiinţeAgricoleşiMedicinăVeterinarăaBan atuluidinTimişoara UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti UniversitateaNationaladeMuzicaBucuresti

Cercetarea ştiinţifică economică, suport al bunăstării şi dezvoltării InstitutulNationaldeCercetariEconomiceCostinC.Kiritesc umane în context european u”alAcademieiRomane Scoala Postdoctorala pentru biodiversitate zootehnica si biotehnologii alimentare pe baza eco-economiei si bioeconomiei necesare ecosanogenezei Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Comunicarea stiintei. Constructie institutionala (scoala postodoctorala) si program de burse Dezvoltarea (CommScie) Resurselor Umane prin Cercetare Postdoctorala in Domeniul Micro si Nanotehnologiilor Sprijinirea cercetarii prin formarea de specialisti in cadrul programului de studii postdoctorale Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare in domeniul managementului cercetarii avansate si expertizei psihiatrice medico-legale Sustinerea cercetarii postdoctorale in domeniul chirurgiei reconstructive de transplant (POSTDOC-TRANSPLANT) \"Europaeus\" Program Postdoctoral InstitutulNationaldeCercetariEconomicealAcademieiRom ane Universitatea„Al.I.Cuza”,Iasi InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruMicrotehnologie UniversitateadeMedicinasiFarmacieCarolDavila institutuldemedicinalegala UniversitateadeMedicinasiFarmacieCAROLDAVILAdinB ucuresti UniversitateaBucuresti-FacultateadeIstorieSectiaRelatiiInternationalesiStudiiEuropene

Retea transnationala educationala prinvind orientarea, consilierea Universitatea\"Politehnica\"dinTimisoara si practica pentru cariera, corelate cu piata muncii, in societatea cunoasterii - PRACTICOR Cunoasterea gradului de inserție profesională a absolvenților IPT- InspectoratulScolarJudeteanValcea o noua abordare a ofertei educationale

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

52839 53676 54360 54481 55475 56319 56514 57546 57677 58108 58123 58651 59295 60004 60152 60333 60390 60423 60649 61193

contractat contractat reziliat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Program multi-regional integrat de stagii de practica pentru studenti in vederea cresterii gradului acestora de angajabilitate Pas cu pas spre viata activa

AdeccoResurseUmane InspectoratulScolarJudeteanDambovita

MODEL INOVATIV DE PREGATIRE A STUDENTILOR PENTRU UniversitateaTIBISCUSdinTimisoara PIATA MUNCII Fii practic pregatit pentru o cariera de succes! ,,Monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul profesional tehnic - MISS” Intreprindere simulata pentru tehnici de lucru in cadrul companiilor tehnologice UniversitateaSpiruHaret INSPECTORATULSCOLARJUDETEANIASI MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii

MONINSERT - Monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIOLT de invatamant tehnic si profesional, nivel 1 si nivel2 Dezvoltarea competentelor elevilor si studentilor prin stagii de practica la un potential loc de munca Cresterea capacitatii de absorbtie a absolventilor IPT pe piata muncii, prin monitorizarea insertiei socio-profesionale S.C.COMPA.S.A.SIBIU InspectoratulScolarJudeteanCluj

ResTRucturarea SIstemului de Practica PrODuctiva a Studentilor UniversitateaPolitehnicaBucuresti din Invatamantul Tehnic Superior – TRIPOD De la teorie la practica prin intreprinderea simulata MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii

Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor IPT în vederea InspectoratulScolarJudeteanGorj optimizării ofertei educaţionale DRUMUL SPRE SUCCES PARTENERIAT ACTIV PENTRU PIATA MUNCII STAgii de PRactica pentru O cariera de succeS - STAPROS SCG&MINTERNATIONALINSTALATIISRL InspectoratulScolaralJudetuluiHunedoara FundatiaAGORAOradea

Tranzitia de la statutul de student la cel de angajat prin corelarea FundatiaProfesorConstantinPopovici invatarii practice in domeniul tehnologiei constructiilor de masini Stagii de practica si consiliere vocationala pentru elevi, in vederea SCEurotrainingSolutionSRL facilitarii integrarii lor ulterioare pe piata muncii. De la teorie la PRACTICĂ - PRACTICA Practica de calitate-tineri competitivi pe piata muncii! CENTRE START –UP PENTRU TINERI START-UP CENTERS FOR YOUNG PEOPLE – START YOU UNIVERSITATEATEHNICA\"GheorgheAsachi\",Facultat eadeTextile-PielariesiManagementIndustrial AsociatiaUmanitarăSocietateaDoamnelordinCalanScoalaPostlicealaSanitara\"CarolDavila\"Calan EURO<26ROMANIA

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

61315 61327 61477 61514 61519 61636 61675 61811 61837 61851 61957 62119 62144 62215 62281 62356 62399 62528 62591 62601

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Practica -un pasaport pentru piata muncii din sectorul auto Program multiregional de imbunatatire a tranzitiei de la scoala la viata activa pentru elevii din scolile sanitare PRAXIS - Buni practicieni in domeniul economic in tranzitie de la scoala la viata activa Pregărirea practică a studenţilor-premisă a inserţiei eficiente pe piaţa muncii

S.C.MeridianBusinessGrupS.R.L. SCOALAPOSTLICEALASANITARAFUNDENI UniversitateadinCraiova UniversitateaDimitrieCantemirdinTarguMures

Program transnational de imbunatatire a stagiilor de pregatire OrdinulAsistentilorMedicalisiMoaselordinRomania practica a elevilor din scolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranzitiei acestora de la scoala la viata activa Program complex de stagiu de pregatire practica pentru studentii InstitutulNationalpentruIntreprinderiMicisiMijlocii de la facultati cu profil agronomic pentru a deveni manageri performanti in mediul rural european AgroCariera ScAgricoverSA ˝Practica-primul pas pentru cariera ta˝ CARAVANA CARIEREI AgentiapentruDezvoltareRegionalaBucurestiIlfov BloculNationalSindical

TRAINING ORIENTAT spre PRACTICA prin FIRMA SIMULATA / FundatiaLERIS de EXERCITIU (TOP FSE) Programul de practica pentru studenti “Protectia copilului – de la teorie la practica” CONSEL - Consilierea elevilor pentru o tranzitie facila de la scoala la viata activa DEZVOLTAREA EDUCATIEI PENTRU VIABILIZAREA PIETEI MUNCII PRIN VECTORI INOVATORI MECATRONICAINTEGRONICA (M&I) Parteneriat activ pentru o integrare reusita pe piata muncii Despre tine, pentru viitoarul tau! Stagii de pregătire practică de calitate -elevi mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii! Constuieste-ti inteligent din timp cariera profesionala UniversitateadinOradea,FacultateadeStiinteSocioUmane SocietateadeCercetareinLeadership,Management,Mark etingsiCulturaOrgazitionala INSTITUTULNAŢIONALDECERCETAREDEZVOLTARE PENTRUMECATRONICĂŞITEHNICAMĂSURĂRII COLEGIULTEHNIC\"MATEICORVIN\" TargetActiveTraining InspectoratulŞcolaralJudeţuluiAlba

ASOCIATIAPRODUCATORILOR,DISTRIBUITORILORS IDETINATORILORDECAZANEDEAPACALDA,FIERBIN TESIDEABUR,DEAPARATEPENTRUINCALZIRECONS O sansa in plus: stagii de practica pentru studentii de la facultatile PATRONATULUNIUNEAENERGETICAROMANA UMATOAREDECOMBUSTIBILSIECHIPAMENTESUBP de energetica RESIUNEDINROMANIA Practicantii de azi, profesionistii de maine ai televiziunilor Tineri absolventi competitivi si bine orientati pe piata muncii in domeniul auto Universitatea\"Politehnica\"dinBucuresti ASOCIATIACONSULTSCOLARI

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

62883 62920 62955 63004 63100 63442 63611 63659 63742 63761 63784 63812 63840 63851 63915 63942 63960 64001 64002 64044

reziliat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

PERSPECTIVE PENTRU CARIERA TA. Monitorizarea insertiei CentrulJudeteandeResursesiAsistentaEducationalaTimi profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic. s Califică-te! E şansa ta de a te integra în muncă! FUNDAŢIAINGINERNEJLOVEANUNICULAEMAESTRUÎNARTACULINARĂ

FACILITAREA TRANZITIEI DE LA SCOALA LA VIATA ACTIVA AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti PENTRU STUDENTII DIN DOMENIUL ECONOMIE-AFACERI INTERNATIONALE Programe de consiliere profesionala si stagii de pregatire practica CentrulMunicipiuluiBucurestideResursesiAsistentaEduc pentru elevii din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia ationala Practica artistica - tranzitia tanarului artist spre piata muncii ACCES REAL LA PIATA MUNCII PRIN INTREPRINDEREA SIMULATA PREGATITI PENTRU PIATA MUNCII! COMPETENTE PENTRU O PIATA A MUNCII COMPETITIVA IN CONTEXT EUROPEAN! VIA - Vocatie, Interese, Autocunoastere si dezvoltare, drumul catre succesul profesional Inalta calitate in formarea profesioanla AsociatiaCulturalaARTACT Universitatea“OVIDIUS”Constanta InspectoratulScolaralMunicipiuluiBucuresti INSPECTORATULSCOLARALJUDEŢULUIPRAHOVA ProfilesInternationalS.R.L. GrupulScolar\"ANGHELSALIGNY\"

Sisteme moderne de practica pentru facilitarea accesului la piata AcademiadeStudiiEconomiceBucureşti muncii pentru viitorii specialisti in Statistica si previziune economica sau Informatica economica. Imbunatatirea competentelor profesionale ale SCRADIOCITYFMBUCURESTISRL studentilor/masteranzilor facultatilor de jurnalism prin organizarea de stagii de practica Monitorizarea insertiei absolventilor de invatamant profesional si INSPECTORATULSCOLARJUDETEANILFOV tehnic pe piata muncii Stagii de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standarde europene INTEGRAREA PE PIATA MUNCII A STUDENTILOR DIN INVATAMANTUL SUPERIOR MEDICAL VETERINAR– STAGII DE PREGATIRE PRACTICA Stagii de pregatire practica pentru integrarea rapida pe piata muncii a studentilor specializati in medicina dentara. Convergenta pregatirii universitare cu viata activa in domeniul economic Consiliere si orientare pentru o viitoare angajare VEHMED - Vehicule media pentru formarea abilitatilor practice, televiziuni si ziare operate de studenti pentru studenti GrupŞcolarVirgilMadgearuIaşi UNIVERSITATEADESTIINTEAGRONOMICESIMEDICIN AVETERINARABUCURESTI UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIE\"GR.T.PO PA\"IASI MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii INSPECTORATULSCOLARJUDETEANCARASSEVERIN AUR”– AsociaţiaNaţionalăaSpecialiştilorînResurseUmane

Autocunoastere, Informare, Dezvoltare personală pentru o carieră InspectoratulScolaralJudetuluiBrasov profesională de success (AID)

90 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

64051 64150 64176 64210 64310 64312 53701 54433 55876 57207 57902 59988 60013 60264 60294 60443 60655 60909 61137 61153

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Invata Automatica

UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca

„Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa UniversitateadinOradea,FacultateadeŞtiinţeEconomice muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim: PRACTeam) Studenti practicieni - studenti activi si integrati UniversitateaSpiruHaret PARTENERIAT TRANS-NATIONAL UNIVERSITATI – INTREPRINDERI PENTRU PRACTICA STUDENTILOR MişcareaRomânăpentruCalitate

Evaluarea relevantei in oferta de formare pentru piata muncii a INSPECTORATULSCOLARJUDETEANGALATI invatamantului profesional prin analiza insertiei socio-profesionale a absolventilor Practică Teatrală în Regiunile Centru şi Nord-Vest Asociaţia\"CentrulMultimediaTeatru74\" Parteneriat multiregional pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii Educaţie pentru toţi, educatia este sansa ta! Scoala dupa Scoala - primul pas pentru succesul scolar si profesional Sa invatam impreuna! Si noi vrem sa invatam FundatiaDezvoltareaPopoarelor InspectoratulScolaralJudetuluiAlba Fundatia\"RomaEducationFundRomania\" Fundaţia„Prof.Coman” FundatiaMara

Dezvoltarea emotionala si sociala armonioasa a copiilor UniversitateaBabesBolyaidinClujNapoca prescolari care provin din medii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii \"Scoala, sansa mea sigura !\" ComitetulNationalRomanpentruDrepturileCopilului(Conv entiaONU) Retea transnationala si interregionala pentru programul \"Scoala dupa scoala\" Parte de Carte Oportunitati egale in educatie pentru o societate incluziva Cerinte Educationale Speciale pentru Toti-CESPeT A doua sansa, o noua sansa ! Retea interregionala de centre educationale \"O sansa europeana pentru copiii romani\" ScoalacuclaseleI-VIII\"DavidProdan\" FundatiaSoros Fundatia\"RomaEducationFundRomania\" UniversitateaAlexandruIoanCuzaIasi INSPECTORATULSCOLARJUDETEANCARASSEVERIN ASOCIATIAFILANTROPIAORTODOXAALBAIULIA FundatiaSfantaMacrina-AjutorsiRecuperareMedicoSocialapentruCopiiiinDificultate(A.R.M.S)

91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

61179 61264 61460 61473 61639 61752 61945 62031 62183 62220 62341 62423 62447 62894 63014 63016 63126 63158 63189 63200

contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Centre de Orientare si Resurse pentru Educatie Incluziva Servicii educationale complexe pentru prevenirea si corectarea abandonului scolar Salvati Copiii de Abandon si Neintegrarea-SCAN Solutii inovative si oportunitati pentru asigurarea accesului, participarii si succesului scolar in invatamantul obligatoriu- \"SOS\" \"Vreau să termin şcoala şi eu!\" - proiect pentru elevii din învăţământul primar şi secundar în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii/ a abandonului şcolar, în patru judeţe din două Scoala - o necesitate nu doar un drept regiuni

SalvatiCopiiiRomania UniversitateaAlexandruIoanCuzaIasi InspectoratulScolaralMunicipiuluiBucuresti FundaţiaRomânăpentruCopii,ComunitateşiFamilie AsociatiaTineripentruViitor

PENTRU SANATATEA TA, PENTRU A NU ABANDONA SCOALA MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii Dezvoltarea infrastructurii de educatie si asistenta pentru copii cu FundatiaCopiiinDificultate risc crescut la abandon scolar si parasirea timpurie a scolii IMPREUNA PENTRU O SANSA REALA LA EDUCATIE Parteneriat pentru copilul meu – program educativ de sprijin pentru elevi cu risc de parasire timpurie a scolii si parintii acestora Educaţia, şansa noastră pentru un viitor comun! Alege Scoala ! EDUCATIA ESTE CALEA SPRE RASPUNSUL LA TOATE INTREBARILE Educaţia, şansa noastră pentru viitor! Si tu poti merge la scoala! Educatia inclusiva - prioritate regionala Fiecare copil merita o educatie completa HoltRomaniaFundatiadeConsultantasiServiciiSocialepentruCopiisiFa milii FUNDATIAACADEMICAALUMNI AsociatiaGedeon FundatiaWorldVisionRomania InspectoratulScolaralJudetuluiOlt ASOCIATIAGEDEON AsociatiaTineripentruViitor ASOCIATIAIDEIPENTRUVIITOR ASOCIATIAIDEIPENTRUVIITOR

Impreuna cu copiii pentru un debut scolar de calitate - instrumente MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii didactice pentru prescolarii din grupa pregătitoare Competente cheie prin jocuri virtuale la gradinita – resurse MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii didactice pentru punerea bazelor formarii competentelor cheie la prescolari Program educational integrat de facilitare a tranzitiei din ciclul de MinisterulEducatieiCercetariisiInovatiei invatamant primar in ciclul de invatamant gimnazial in vederea prevenirii insuccesului scolar la elevi Scoala pentru toti AsociatiaTineripentruViitor

91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92

2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

63206 63231 63235 63238 63328 63355 63574 63832 64054 64110 64347 48309 48452 48614 49068 49297 49793 50075 50206 50583

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Scoala vine la tine acasa! Toti copiii merg la scoala

AsociatiaTineripentruViitor ASOCIATIAIDEIPENTRUVIITOR

MAI – Maiestrie-Aptitudini-Initiativa - valorificarea inovatiilor in FUNFATIAPENTRUINVATAMANT suportul educational in invatamantul pre-universitar, pentru prevenirea si reducerea fenomenului de abandon scolar si Si noi vrem conditiilor necesare pentru furnizarea competentelor si ASOCIATIAIDEIPENTRUVIITOR asigurarea sa invatam abilitatilor de baza pentru toate categoriile de persoane expuse acestui risc, precum si pentru cresterea sanselor de succes scolar Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii FundaţiaCulturalăDELTA Să redescoperim şcoala Centre de Resurse si Sprijin in Educatie (CRSE) Masuri active pentru prevenirea abandonului scolar Impreuna vom reusi! C4C-CommunicationforCommunity FundaţiaCopiiiNoştri primariadumesti FundatiaFilocalia

Scoli si comunitati in actiune pentru prevenirea parasirii timpurii a InspectoratulŞcolarJudeţeanDâmboviţa scolii Cluburile de sprijin educational \"CHAVE ZURALE\" „DACIE – Dezvoltare Antreprenoriala pentru Competitivitate prin Inovatie si Ecoeficienta” ANTREPRENORIAT SI INOVATIE IN MASS MEDIA Spiritul antreprenorial – factorul cresterii performantelor managerilor IMM-urilor din sectorul auto Antreprenor 2.0 FII MANAGER PENTRU AFACEREA TA! Fii A.N.T.R.E.P.R.E.N.O.R.! Fii Activ, Negociator, Talentat, Realist, Energic, Pregatit, Receptiv, Echilibrat, Neobosit, Organizat, Rational! ANTREPRENORIADA - training pentru lansare si dezvoltare in afaceri ANTREPRENORIATUL DE LA CONCEPT LA REALITATE Model integrat de dezvoltare antreprenoriala in centrele urbane din trei regiuni RomaniCRISSCentrulRomilorpentruIntervenţieSocialăşiStudii FUNDAŢIA\"CENTRULPENTRUEDUCAŢIEECONOMIC ĂŞIDEZVOLTAREDINROMÂNIA-CEEDROMÂNIA\" MEDIAGOLDSRL S.C.EXEC-EDUFORMARECONTINUAMANAGERIALAS.R.L. FundatiaPostPrivatizare UNIVERSITATEASPIRUHARET S.C.MULTIPROCONSULTS.R.L. SCEDUROMSRL S.C.TOTALCONSULTINGS.R.L. AsociaţiapentruPromovareaAfacerilorînRomânia

92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

50933 51402 52140 52266 52320 53763 54210 55177 56106 56330 56513 56548 57836 58476 59273 59317 59376 60024 60154 60503

contractat rezerva contractat contractat contractat contractat reziliat rezerva contractat contractat contractat contractat contractat rezerva rezerva rezerva contractat contractat contractat contractat

Centru pentru Promovarea Antreprenoriatului in Domeniul Dezvoltarii Durabile

UniversitateaTehnicaCluj-Napoca

ASISTENTA IN ANTREPRENORIAT PENTRU DEZVOLTAREA S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJS.R.L. AFACERILOR IMM-URILOR SI DEZVOLTARE STRATEGICA A COMPETENTELOR SI CULTURII ANTREPRENORIALE! Dă startul afacerii tale! CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti Sprijinirea Initiativelor Manageriale si Antreprenoriale ale Tinerilor AgentiapentruDezvoltareRegionalaNord-Est din Macroregiunea 2 Dezvoltarea culturii antreprenoriale in judetele Caras-Severin, Alba si Valcea E.H.R. - Antreprenoriat pentru resurse umane CameradeComert,IndustriesiAgriculturaCaras-Severin SCOALANATIONALADESTUDIIPOLITICESIADMINIST RATIVE

Executive MBA – Competente pentru performanta in management Fundatia„ScoalaPostuniversitaradeAfaceriRomanoin sectorul TIC Americana”(ASEBUSS) Promovarea la nivel patronal a serviciilor inovatoare pentru incurajarea antreprenoriatului si dezvoltarea culturii antreprenoriale Sprijin si formare profesionala pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in partea de Est a Romaniei ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOAŞTERE Dezvoltarea resurselor umane si a capacitatii interne a intreprinderilor prin intermediul antreprenoriatului. – CANTREP Centrul de Promovare a Culturii Antreprenoriale INTER-ACTIV Centru pentru informare, consultanta si mentorat in vederea promovarii culturii antreprenoriale Dezvoltarea culturii antreprenoriale in domeniul inovarii CENTRUL DE ANTREPRENORIAT PROFESIONAL TRANSREGIONAL CU SI PENTRU TINERI (CAPT-T) ConfederatiaNationalaaPatronatelordinIndustriaRomani ei SCCEPROHARTSABRAILA ACADEMIADESTUDIIECONOMICEBUCURESTI SCFOCUSPLUSSRL SCMIBAConsultingSRL UniversitateaTituMaiorescu AGENTIAMANAGERIALADECERCETARESTIINTIFICA, INOVARESITRENSFERTEHNOLOGIC-POLITEHNICA Asociatia\"AlexandrucelBunIasi\"

Formare si asistenta in domeniu managerial – antreprenorial Ernst&YoungSRL pentru mici si viitori intreprinzatori, manageri si angajati din cadrul IMM-urilor din Regiunile Bucuresti – Ilfov, Centru si Sud Vest DIALOG ANTREPRENORIAL PENTRU PERFORMANTA IN S.C.RightPeopleS.R.L. AFACERI Imbunatatirea calitatii managementului si a capacitatii interne a intreprinderilor prin intermediul antreprenoriatului. – MANTREP S.CHUMANCAPITALSOLUTIONSSRL

Promovarea culturii antreprenoriale, sprijinirea initierii de afaceri si FundatiaAGORAOradea dezvoltarea abilitatilor de intreprinzator in randul intreprinderilor si a persoanelor ce vor sa lanseze afaceri pe cont propriu -PROMIN ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT - DE LA IDEE LA AFACERE ConsiliulNationalalIntreprinderilorPrivateMicisiMijlociidin Romania-FilialaARAD

92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

60896 61095 61201 61289 61332 61396 61490 61498 61521 61548 61593 61622 61758 61820 61872 61890 61919 62002 62046 62083

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat rezerva rezerva rezerva contractat contractat contractat contractat contractat contractat rezerva contractat contractat contractat

ANTREMAN - \"Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale - modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania\" Dezvoltarea competentelor si asistenta in afaceri pentru intreprinzatorii in dificultate \"CeReRe in Turism\": Centre Regionale de Resurse in Turism si servicii integrate pentru stimularea antreprenoriatului in sectorul turismului Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale in vederea cresterii competitivitatii si valorificarii oportunitatilor de afaceri Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin transfer transnational de bune practici si formare profesionala a intreprinzatorilor din Romania- STEPS KANT - Competente Antreprenoriale de Nivel European Promovarea antreprenoriatului in domeniul industriilor creative Psihologia ca Afacere. Implementarea unui Program de Training Antreprenorial destinat Psihologilor Dezvoltarea si consolidarea antreprenoriatului in Romania prin formarea de retele ale culturii de afaceri

ConsiliulNationalalIntreprinderilorPrivateMicisiMijlociidin Romania AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti ASOCIATIAEUROPEANAPENTRUOVIATAMAIBUNA CameradeComerţşiIndustrieaMunicipiuluiBucureşti InstitutulRomândeCercetăriEconomicoSocialeşiSondaje-IRECSON M.P.AS.R.L. FundatiaPostPrivatizare UniversitateaBabesBolyai UniversitateaAlexandruIoanCuza

START CATRE AFACEREA PROPRIE - Scoala de antreprenoriat SCPROFONDMANAGEMENTSRL pentru tineri Cultura antreprenoriala – o sansa pentru dezvoltarea spiritului de InstitutulNationaldeCercetareintreprinzator al angajatilor din industria de confectii textile DezvoltarepentruTextilesiPielarie Consiliere si formare profesionala la standarde europene pentru antreprenori si manageri eLife – Dezvoltarea inovatiei, creativitatii, responsabilitatii si sustenabilitatii antreprenoriatului romanesc ASOCIATIAOAMENILORDEAFACERIDINROMANIA AcademiadeStudiiEconomiceBucuresti

Dezvoltarea spiritului antreprenorial si cresterea competitivitatii in PeopleInvestmentSRL afaceri \" Antreprenoriatul, de la idee la succes\" Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic - DAIRS Fundatiapentrupromovareaagriculturiisiaeconomieiregio naleFAERReghin-Mures AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIalomit a

Sprijinirea antreprenoriatului formativ tehnologic si organizational CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti pentru dezvoltarea afacerilor in sectorului inovativ din cadrul IMMurilor. Stimularea spiritului antreprenorial si a mediului de afaceri prin UNIVERSITATEADINCRAIOVA imbunatatirea performantelor intreprinderilor si dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale Initiere in dezvoltarea afacerii ResourcesDevelopment&Ideass.r.l. FII INDEPENDENT AUTORIZANDU-TE ASOCIATIAPRODUCATORILOR,DISTRIBUITORILORS IDETINATORILORDECAZANEDEAPACALDA,FIERBIN TESIDEABUR,DEAPARATEPENTRUINCALZIRECONS UMATOAREDECOMBUSTIBILSIECHIPAMENTESUBP RESIUNEDINROMANIA

92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

62199 62264 62353 62376 62381 62384 62459 62527 62546 62646 62649 62658 62774 62806 62899 62924 62928 63008 63021 63026

contractat contractat contractat rezerva rezerva contractat contractat aprobat contractat contractat rezerva reziliat rezerva contractat rezerva rezerva contractat contractat contractat rezerva

IMM-ul - Cheia succesului pentru tine si pentru Romania Tineri Antreprenori de Succes Dezvoltarea competentelor antreprenoriale – o alternativa eficienta de adaptare la piata muncii in societatea informationala Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea competentelor antreprenorilor din domeniul turismului (P.A.C.T)

PatronatulJudeteanalFemeilordeAfaceridinIMMSuceava MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii UniversitateaPolitehnicadinBucuresti CameradeComertsiIndustrieaRomaniei

Imbunatatirea comunicarii profesionale prin cunoasterea si ASEBUCURESTI folosirea eficienta a terminologiei economice multilingve in cadrul IMM-urilor si societatilor multinationale TEMCOP INTREPRINZATOR IN MILENIUL TREI FUNDAŢIA\"CENTRULPENTRUEDUCAŢIEECONOMIC ĂŞIDEZVOLTAREDINROMÂNIA-CEEDROMÂNIA\" Formare si asistenta in domeniu managerial – antreprenorial Ernst&YoungSRL pentru mici si viitori intreprinzatori, manageri si angajati din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru si Sud-Est Competente manageriale in poli de crestere si dezvoltare si ClubulIntreprinzatoruluiRoman antreprenoriat de viitor in poli de competitivitate Imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor prin antreprenoriat durabil S.C.ROMTELECOMS.A. - ICIMM Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale (D.A.C.I.A.) SCALPGrupSRL

Promovarea culturii antreprenoriale , in special in randul ASRO-ASOCIATIADESTANDARDIZAREDINROMANIA intreprinderilor mici si mijlocii, si cresterea abilitatilor de dezvoltare a unei afaceri pentru intreprinzatori Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea abilitatilor de SCCONSULTLINESRL intreprinzator in randul medicilor de familie – ANTREMED Utilizarea metodelor moderne de formare profesionala continua in Universitatea„POLITEHNICA”dinTimisoara sprijinul antreprenorilor din regiunile de dezvoltare VEST si NORD VEST Antreprenoriat si inovare pentru dezvoltare locala: I-LeAD PrimariaMunicipiuluiSlatina Intreprinzator Auto Antreprenor 100% Educatia antreprenoriala – cheia competitivitatii IMM-urilor Imbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajatii din domeniul valorilor mobiliare APT - Antreprenoriat performant prin training si consiliere   Creez, Intreprind, Evoluez ASOCIATIACONSULTSCOLARI MEDIAFAX CameradeComert,IndustriesiAgriculturaTeleorman ASOCIATIABROKERILOR BRAINWAVECOMMUNICATIONS.R.L. OrganizatiaCrispusSibiu

92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

63069 63168 63177 63194 63209 63228 63239 63242 63254 63270 63271 63288 63305 63372 63567 63597 63670 63673 63708 63785

rezerva contractat contractat rezerva rezerva contractat contractat contractat rezerva contractat contractat reziliat contractat rezerva contractat revocat contractat contractat rezerva contractat

Promovarea antreprenoriatului in randul studentilor/ absolventilor AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti din cadrul institutiilor de invatamant superior Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale pentru IMM in vederea imbunatatirii eficientei organizationale si valorificarii oportunitatilor de afaceri. Imbunatatirea accesului intreprinzatorilor la servicii integrate de consiliere si asistenta in afaceri (BusNetSupport) ANTREPRENORUL DE GUERRILA! Promovarea antreprenoriatului in turism si marketing turistic Retea multi-regionala de dezvoltare a antreprenoriatului Promovarea culturii antreprenoriale deschisă tehnologiei informaţiei Performanta manageriala in IMM-uri - PERFORM INCEPI SA INVETI Program de pregatire inovator in Romania, bazat pe bune practici functionale deja in tari U.E., avand ca viziune centrala dezvoltarea gandirii antreprenoriale si educatia Dezvoltarea financiara inovatiei, creativitatii, responsabilitatii si sustenabilitatii antreprenoriatului strategic romanesc DEZVOLTARE ANTREPRENORIALA SI RELATIONARE IN MEDIUL DE AFACERI(D.A.R.M.A.) Management si antreprenoriat la standarde europene- o optiune in cariera pentru fiecare Antreprenoriatul-Masuri Active \"TREP_ACTIV\" Şi eu sunt întreprinzător Antreprenori in turism RESDA - REtea Suport multi-regională pentru Dezvoltarea ANtreprenoriala ANTREPEN - Cultura antreprenoriala pentru micii intreprinzatori din domeniul serviciilor Manageri si angajati competenti si PERformanti prin FORMare adecvata pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale si valorificarea oportunitatilor de afacERi prin Inovare Centrul pentru Sustinerea Antreprenoriatului - \'\'PERFORMERI\'\' Antreprenoriatul - O cariera de succes CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEAMUNICIPIULUIBU CURESTI CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEAMUNICIPIULUIBU CURESTI S.C.ExtremeTrainingS.R.L. NewBusinessDevelopment AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIasi SCAgroservManagementSRL AsociatiaPatronilorsiMeseriasilorCluj SCHOTETECHSOLUTIONSSRL AsociatiaRomanaaTinerilorcuInitiativa CAMERADECOMERTINDUSTRIESIAGRICULTURABO TOSANI SCLET\'SGOSPORTWEARSRL CENTRULREGIONALDEFORMAREPROFESIONALAA ADULTILORDOLJ C4C-CommunicationforCommunity UniversitateaSpiruHaretprinFacultateadeManagementFi nanciarContabilCraiova UniversitateaBabeş-BolyaiCluj-Napoca PANMANAGEMENTGROUPSRL CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti AsociatiapentruInfrastructuraRegionalasiDezvoltareDura bilaSomesDej FundatiaOrizont

92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

63801 63886 63907 63922 63962 64038 64171 64177 64257 64291 64309 64332 64346 64363 49992 50253 51265 53132 53245 54001

rezerva contractat contractat contractat revocat rezerva revocat contractat rezerva contractat contractat rezerva contractat rezerva contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Servicii Integrate pentru Dezvoltarea Firmelor (SIDEF) ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANTA

PSIHOPROFIL SCSchultzConsultingSRL

CITYAUDIT.RO - SISTEM ON-LINE INTERACTIV DE FORMARE S.C.OPERATIONSRESEARCHS.R.L. SI INFORMARE IN MARKETING SI INSTRUMENTE DE AFACERI PENTRU ANTREPRENORI Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si manageriale in zona InstitutulNationalpentruIntreprinderiMicisiMijlocii IMM-urilor inovative din Romania pentru formarea si promovarea parteneriatelor nationale si transnationale Calificari practice / training la locul de munca, asistenta in afaceri AsociatiapentruInitiativeCivice si cooperarii pentru intreprinzatori Antreprenoriat -o sansa pentru viitor Un pas decisiv pentru dezvoltarea afacerii Antreprenoriatul intre un mod de viata si o cariera de succes SCFORMATORGRUPSRL SCSMARTREEROMANIASRL CELLAINVESTSRL

Dezvoltarea inovatiei, creativitatii, responsabilitatii si UniversitateaRomano-Germana sustenabilitatii antreprenoriatului strategic romanesc prin furnizare de programe de formare profesionala continua si coerenta AgroManager AgroAdvice Universitatea Antreprenoriala – Dezvoltarea si promovarea culturii ConfederatiaPatronatulRoman antreprenoriale in conditii de criza si post-criza InfoDoc Expert - Baze de date si formare profesionala pentru dezvoltarea tehnologica si organizationala Intreprinzatori in turism – pensiuni in Romania SMART START PACT-E Parteneriate de Calitate pentru Educatie Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului E-learnig pentru partenerii sociali CameradeComertsiIndustrieaMuncipiuluiBucuresti FundatiaNationalaaTinerilorManageri-FNTM SCSchultzConsultingSRL FederatiaSindicatelordinInvatatmantSpiruHaret FederatiaSindicatelorLiberedinIndustriaLemnului–FSLIL ASOCIATIAFOTBALISTILORAMATORISINONAMATOR I–AFAN

Rețeaua Autoritatilor Competente pentru Calificările Profesionale MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii din România (IMI PQ NET România) Promovarea Responsabilitatii Sociale a Intreprinderilor (RSI) in industria cimentului FederatiaSindicatelorCimentistilordinRomania

Organizatia sindicala in invatamantul preuniversitar - succes prin SINDICATULINVATAMANTULUIPREUNIVERSITARGA parteneriat social si capital uman performant LATI

93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 94

3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4.1

54694 54954 57379 60080 60304 60324 60854 61944 62277 62346 62370 62406 62471 62500 62864 63046 63104 63280 64204 52806

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Consolidare institutionala prin dezvoltarea resurselor umane Initiativa pentru societatea civila Impreuna pentru servicii sociale mai bune – Construirea capacitatii organizationale a unei retele nationale de ONGuri crestine Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiilor Regionale (CR) pentru educatie si formare profesionala

FederatiaNationalaaSindicatelordinElectricitateUNIVER S Fundatia\"MULTIMEDIA-pentrudemocratielocala\" FUNDATIA\"ORGANIZATIAINTERNATIONALADECARI TATECRESTINORTODOXA\" UniversitateaPetrol-GazedinPloiesti

Dialogul social – catre o ruta flexibila pentru ocupare si incluziune ConfederatiaNationalaaSindicatelorLiberedinRomaniaFr atia Dezvoltarea comunitara durabila in Romania, un obiectiv comun al comunitatilor si al practicienilor DEZVOLTAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A PARTENERILOR SOCIALI DIN DOMENIUL CULTURII SCRISE – DECULT Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional pentru educatie si formare profesionala FORTE - Formare trainica pentru parteneriat social \"Parteneriat pentru dezvoltare\" Model de bune practici in managementul activitatilor sindicale nationale Solidaritate prin dialog social INVESTITORI IN OAMENI - Parteneriat transnational pentru cresterea interesului angajatorilor in dezvoltarea resurselor umane si pentru cresterea responsabilitatii sociale a Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active intreprinderilor Actionam Responsabil! - Reteaua sociala RSC Competente si instrumente pentru adoptarea responsabilitatii sociale si de mediu in cadrul organizatiilor societatii civile (RSORG) PARTENER ACTIV SI IMPLICAT - Dezvoltarea competentelor profesionale specifice dialogului social si implicarii in procesul decizional a liderilor si personalului din organizatiile societatii Impreuna pentru integritate,responsabilitate civile si ale partenerilor sociali din Romania sociala si dezvoltare durabila Impreuna pentru dezvoltarea dialogului social in Romania Centre autonome si moderne de pregatire prin implementarea unei organizari noi - CAMPION ClubulEcologicTransilvania FEDERAŢIAEDITORILORŞIDIFUZORILORDECARTEDI NROMÂNIA(FEDCR) AGENTIAPENTRUDEZVOLTAREREGIONALASUDVESTOLTENIA FEDERATIAFILANTROPIA CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti FederatiaSindicatelorGazRomania SindicatulNationalalFunctionarilorPublici(SNFP) FundatiaPostPrivatizare AsociaţiaCentruldeResursepentruIniţiativeEticeşiSolidar e Federatia\"JuniorChamberInternational\"Romania Reper21(ReteauaEuropeanapentruPromovareauneiEco nomiiResponsabile,secolul21) AsociatiaAcademiadeAdvocacy AsociaţiaRomânăpentruTransparenţă│TransparencyInte rnationalRomania ConfederatiaSindicalaNationalaMeridian AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca

94 94 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 96

4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2

56663 61173 61424 62798 62971 63810 63817 64305 54476 59727 61043 61467 61654 47839 49743 52138 52913 52980 53577 54546

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

SAFE Servicii de Abordare Flexibilă a mobilităţii la nivel European AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca Gestionarea eficienta a Resurselor in vederea imbunatatirii AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca calitatii sErviciilor oferite persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca dar si de Economisire a resurselor Naturale. FUNCTIONARUL ELECTRONIC AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCACLUJ FII INFORMAT! Sanse egale pentru un viitor comun Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul competentelor SILCO Oferta formativa imbunatatita pentru centre eficiente- OFFICE AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca

Cardul profesional european – solutie europeana in cautarea unui AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca loc de munca Educatie continua orientata spre performanta, pentru specialistii in AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca formarea profesionala a somerilor- ECOP PREGATIREA APROFUNDATA CONTINUA IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE ÎNVĂŢĂMÂNT CONTINUU APROFUNDAT PENTRU ROMÂNIA CentrulNationaldeFormareProfesionalaaPersonaluluiPro priu CentrulNationaldeFormareProfesionalaaPersonaluluiPro priu

MRB - Performant System \" Implementarea in cadrul SPO a unui AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaDolj sistem performant de management al relatiilor cu beneficiarii\" Comunicare personalizata cu grupurile tinta ale SPO Acces pentru toţi, pe o piaţă a muncii incluzivă Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creşterea incluziunii sociale în scopul îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii Integrarea pe piata fortei de munca a grupurilor vulnerabile, prioritatea noastra! O societate in schimbare-Reintegrarea sociala si profesionala a detinutilor Tranzitia spre libertate prin Centre regionale de Incluziune Sociala. Centrul de Incluziune Socială pentru persoanele dependente de alcool Oportunitati egale pe piata muncii pentru categoriile dezavantajate AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca SCHRSPECIALISTSSRL Universitatea\"1Decembrie1918\"Alba-Iulia AsociatiaAS2001AlbaIulia PenitenciarulGalati CentrulRomanpentruEducatiesiDezvoltareUmana ASOCIATIAALIANTAPENTRULUPTAIMPOTRIVAALCO OLISMULUISITOXICOMANIILOR-ALIAT InstitutiaPrefectuluiJudetulTulcea

96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2

54611 54702 55474 58682 59516 60000 60016 60031 60289 60588 60724 60987 61068 61237 61249 61909 62047 62129 62289 62487

contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

A DOUA SANSA Servicii sociale integrate si formare vocationala pentru persoane cu dizabilitati INSERT - Construirea unei retele de reabilitare si integrare profesionala pentru persoanele cu dizabilitati din Romania, in vederea imbunatatirii accesului acestora pe piata muncii ACCESS -PARTENERIAT PENTRU INTEGRARE SOCIALA Împreună către bunăstare Viata dupa gratii Titlul proiectului: „Alaturi de tine” – parteneriat pentru integrarea profesionala a persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA. Pregatire TIC la standarde europene in sistemul penitenciar romanesc Si ei trebuie sa aiba o sansa! - Program de sprijin pentru integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu tulburari de spectru autist Creşterea şanselor de integrare profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de ocrotire la împlinirea vârstei de 18 ani din 3 regiuni ale tarii. Cresterea calitatii vietii persoanelor ce parasesc penitenciarul prin dezvoltarea unor capacitati cu efect asupra imbunatatirii participarii pe piata muncii Eficienţa Muncii Asistate - EMA Crearea și implementarea metodologiei integrate de pregătire profesională și angajare asistată pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități Integrare prin E-Ocupare pentru persoane vulnerabile \"Centrele de Incluziune Sociala\"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile CENTRU MOBIL DE INCLUZIUNE SOCIALA Program interregional integrat de calificare/recalificare profesionala a persoanelor private de libertate O generatie de specialisti romi in domeniul medical IMPLICAREA CLERULUI ŞI A MEMBRILOR COMUNITĂŢILOR PAROHIALE ORTODOXE ÎN DEZVOLTAREA DE PROIECTE SOCIALE LA NIVELUL MITROPOLIEI BANATULUI ŞI BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune ARHIEPISCOPIEI ALBA IULIEI destinat femeilor rome Servicii integrate de formare pentru asistenta sociala a persoanelor vulnerabile pentru integrarea acestora pe piata muncii.

ARAS-AsociatiaRomanaAnti-SIDA AsociatiaProfesionalaNeguvernamentaladeAsistentaSoc ialaASSOC AsociatiaHandicapatilorSomaticidinRomania AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCABUZAU FundatiaHopeandHomesforChildrenRomania MinisterulMuncii,FamilieişiProtecțieiSociale DirectiaGeneraladeAsistentaSocialaaMunicipiuluiBucure sti EUROAPTITUDINIS.A. FundatiaRomanianAngelAppeal AsociatiaTineriIntreprinzatoriConcordia PENITENCIARULBAIAMARE FundatiaAlphaTransilvana S.C.IdasGroupS.R.LZalau InstitutulpentruPoliticiSociale AliantapentruUnitateaRromilor-filialaBraila PenitenciarulTimisoara AsociatiaAgentiadeMonitorizareaPresei EpiscopiaOrtodoxăRomânăArad MUNICIPIULRESITA CENTRULREGIONALDEFORMARECONTINUAPENTR UADMINISTRATIAPUBLICALOCALABUCURESTI

96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2

62509 62805 62849 62934 62982 62996 63249 63444 63589 63660 63885 64003 64099 64211 64233 64239 64242 64251 64274 64373

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Crearea si functionarea structurilor de asistenta axate pe ocuparea fortei de munca – Centre de incluziune sociala pentru persoanele de etnie roma Tineri romi competitivi, cu sanse egale pe piata muncii CIPS Centre de Incluziune Profesionala si Sociala COMPETENT - Activitati inovatoare in vederea imbunatatirii accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii Imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii

AsociatiaPakivRomania FUNDATIACENTRULDERESURSEPENTRUCOMUNIT ATILEDEROMI AGENTIANATIONALAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCA AsociaţiaComunelordinRomânia MunicipiulBucuresti,PrimariaSectorului4

Integrarea pe piata muncii si incluziunea sociala a persoanelor cu AsociatiaNevazatorilordinRomania dizabilitati vizuale printr-un program practic de formare in domeniul TIC Retea de incluziune sociala pe piata muncii CentrulDiecezanCaritasIasi IMPREUNA PENTRU UN INCEPUT SIGUR! Consolidarea capacitatii functionale din domeniul serviciilor sociale integrate oferite dependentilor si fostilor dependenti de droguri pentru integrare pe piata muncii prin actiuni de Retea de Centre Complexesi metode de lucru inovatoare si dezvoltarea instrumentelor de Incluziune Sociala realizarea de programe de formare COMBAT – Consiliere, Ocupare, schimbarea Mentalităţilor, eliminarea Barierelor, Accesibilizare, Training. FEMEI COMPETENTE-FEMEI ACTIVE PE PIATA MUNCII DirectiadeAsistentaSocialaCluj-Napoca UniversitateadinBucuresti FundatiaEstuar AutoritateaNationalapentruPersoanelecuHandicap CENTRULREGIONALDEFORMAREPROFESIONALAA ADULTILORDOLJ

Integrare-calificare-transfer de inovatii pentru grupuri vulnerabile SCRoGePasrlAgenţiadeformareromâno-germană pe piata muncii Integrare pe piata muncii: sanse sporite pentru persoanele cu dizabilitati A doua sansa in ocupare pentru grupurile cu risc de excluziune sociala AsociatiaCOLFASA MunicipiulBucuresti,PrimariaSectorului4

VALORIFICAREA POTENŢIALULUI UMAN PRIN PROMOVAREA CENTRULCRESTINDEREINTEGRARESOCIALAONISI INCLUZIUNII SOCIALE ŞI A PARTICIPĂRII GRUPURILOR M VULNERABILE – PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE - PE Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii AsociatiaCOLFASA PIAŢA MUNCII EXCELNET - Infiintarea unei retele de centre de excelenta in furnizarea serviciilor de reabilitare si integrare profesionala pentru persoane cu dizabilitati, ca grup vulnerabil pe piata muncii Formare, Consiliere, Ocupare – Model interregional de reintegrare a persoanelor private de libertate \"Servicii integrate de dezvoltare profesionala pentru adultii cu probleme de sanatate mintala\" FederatiaONPHROrganizatiaNationalaaPersoanelorcuHandicapdinRoma nia FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComert siIndustrie,FilialaVrancea FundatiaEstuar

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

47936 50247 50679 51005 52040 54973 55456 58571 59120 59542 59898 59924 59946 60002 60058 60732 60745 60759 60838 60931

contractat contractat contractat reziliat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

CeMPRES - Centru Multimedia de Promovare si Resurse in egalitate de sanse O sansa pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse Lupta pentru sansa ta! Imputernicirea femeilor rome pe piata muncii SPRIJIN FEMEILOR DISCRIMINATE PE PIATA MUNCII RESPECT - Reteaua Autoritatilor Locale pentru Promovarea Egalitatii de Sanse „Performanta in cariera si in afaceri pentru femei” FEMEI 2010

AsociatiapentruDezvoltareDurabilaSlatina Asociatia“CentrulRomandeInitiative” Universitatea\"AlexandruIoanCuza\" ORDINULASISTENTILORMEDICALIGENERALISTI,MO ASELORSIASISTENTILORMEDICALIDINROMANIAFILI ALAIASI AgentiadeDezvoltareComunitara\"Impreuna\" AsociatiaCOLFASA AsociatiaOraselordinRomania UniversitateaSpiruHaretprinFacultateadeManagementFi nanciarContabilCraiova SCFEROMTRADINGSRL

“Femei pentru femei” - Program national de calificare si acreditare FundatiaRomanianAngelAppeal a femeilor in ocupatia de baby-sitter Piata muncii: Oportunitati pentru viitor prin sanse egale pentru femei \"Antreprenoriatul la feminin\" Instruirea si perfectionarea femeilor pentru eliminarea segregatiilor profesionale in domeniul transporturilor AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIasi SCEuropeanProjectConsultingSRL SCAUTOSERVICEMARINISRL

Echilibru - o noua abordarea a vietii familiale cu cea profesionala MinisterulMuncii,FamilieişiProtecțieiSociale MINERVA - Emancipare pentru egalitate de sanse FEMINA - Formare pentru jurnalisti, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Nationala si Advocacy pentru afirmarea egalitatii de sanse si de gen Centru inter-regional de calificare/recalificare si promovare a antreprenoriatului destinat femeilor - CICAF Scoala Nationala a Femeilor Manager Femina - cresterea abilitatilor si calificarilor femeilor CENTRUM FirstJobSchoolSRL S.C.blockbustermediaSRL. FUNDATIAUMANITARACLOPOT AsociatiapentruPromovareaFemeiidinRomania ILETradeCompanySRL ASOCIATIANOVUM

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98

6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.4

62040 62066 62246 62383 62900 63007 63072 63105 63236 63272 63310 63335 63494 63658 63743 64028 64237 64240 64362 59820

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat

Pentru o femeie puternica! Imbunatatirea perceptiei asupra femeilor si cresterea gradului de constientizare a expertilor si operatorilor mass media, al partenerilor sociali, autoritatilor „SANSE EGALE SI RESPECT – INSTRUMENTE publice si femeilor asupra problematicii egalitatii de sanse si gen ANTREPRENORIALE DINTR-O PERSPECTIVA DE GEN” pe piata muncii

SCTBWA\\BucurestiSRL ASOCIATIAFEMEILORDINROMANIA

Retea multi – regionala de formare profesionala a femeilor pentru SCOLIMPNETSRL o societate incluziva si coeziva Programul de mediere sanitara: Oportunitate de crestere a ratei de ocupare in randul femeilor rome Sanse egale si respect pentu femeile din Regiunile Nord-Est si Centru Promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen la nivel national in cadrul societatii civile si administratiei publice locale si centrale Promovarea prin activitati inovatoare a egalitatii de sanse si de gen in cadrul organizatiilor partenerilor sociali, cu accent pe institutiille de educatie Promovarea egalitatii de sanse si de gen in ocupare si in societate EVA – Era Valorificarii Antreprenoriatului feminin SI NOI VREM SA MUNCIM! ACCESUL FEMEILOR PE PIATA MUNCII Impreuna ,pentru informarea ,constientizarea si promovarea egalitatii de sanse si gen. 3A - Abilitati si aptitudini antreprenoriale Munca are genul feminin CentrulRomilorpentruPoliticideSanatate-SASTIPEN FundatiaEuroEd ConfederatiaNationalaaSindicatelorLiberedinRomaniaFratia(CNSLR-Fratia) SindicatulLiberalLucratorilordinInvatamantsiCercetareSti intificaNeamt MunicipiulBucuresti,PrimariaSectorului4 GRUPULPENTRUINTEGRAREEUROPEANA FundaţiaCulturalăDELTA UniuneaNationalaatuturorStudentilordinRomania CELLAINVESTSRL C4C-CommunicationforCommunity

„MOM UP - Retea de Centre Pilot de Consiliere a Mamelor aflate FundaţiaPreţuiesteViaţa in situatii dificile de viata ” Campanie nationala de constientizare publica privind egalitatea MEDIAONESRL de gen si de sanse pe piata muncii si sprijin institutional pentru dezvoltarea activitatii factorilor interesati in problematica egalitatii Promovarea incluziunii sociale prin asigurarea de sanse egale de sansa si gen – Ş.A.N.S.A. [ŞANSĂ| ACCEPTARE | NEVOIE | MinisterulComunicatiilorsiSocietatiiInformationale pentru persoanele de sex MUNCĂ] urmarea unor calificari SIGURANŢĂ| ACCES LA feminin in specifice domeniului tehnologiei informatiei si comunicatiilor. Sanse egale pentru cariere de succes SIVECORomaniaS.A. ProFeminAntrep - Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat CERTIFICARE DE COMPETENTE PENTRU EGALITATE DE SANSE IN MEDIUL RURAL Parteneriat european de formare pentru o societate inclusiva UniversitateaSpiruHaret AsociatiadeTineretpentruEducatie,Leadership,Informare siEcologie,Romania-AtelieR CentruldeReeducareBuzias

98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

60001 61531 63841 64086 64094 75430 75440 75443 75448 75452 75457 75463 75472 75477 75488 75491 75504 75515 75537 75544

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat

Synthesis - un parteneriat pentru incluziune sociala Catalizatori pentru formare profesională

MinisterulMuncii,FamilieişiProtecțieiSociale BloculNationalSindical

EU INCLUSIVE – transfer de date si experiente privind integrarea FundatiaSoros pe piata muncii a romilor intre Romania, Bulgaria, Italia si Spania Parteneriat transnational pentru promovarea ocuparii fortei de munca (EMPLO-NET) “Modele de buna practica in domeniul incluziunii sociale ” MinisterulMuncii,FamilieisiProtectieiSociale AsociaţiaCentruldeResursepentruIniţiativeEticeşiSolidar e

„SUCCES” – Sustenabilitate si Utilitate prin Complementaritate si AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE Competitivitate, Eficienta si Sprijin MUNCA,NEAMT INTERNSHIP - Parteneriat de pregatirea tinerilor absolventi pentru debutul in cariera Noi te putem ajuta intr-o noua cariera profesionala si un nou loc de munca…TU decizi daca accepti ! Furnizarea de programe de formare profesionala si servicii de informare si consiliere persoanelor in cautarea unui loc de munca in vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii Consiliere si acompaniere adresata somerilor din judetul Botosani, in vederea facilitarii participarii acestora la masuri active de ocupare oferite de Serviciul Public de Ocupare sau de furnizori FORMPRO – Formarea profesionala, solutie pentru imbunatatirea privati de formare profesionala continua autorizati - CASB capacitatii de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca Ocupare prin măsuri active în Judeţul Botoşani Metode moderne de ocupare pentru persoane neocupate Măsuri active integrate pentru persoane fără loc de muncă Formarea profesională, factor determinant al mobilității ocupaționale MENTORAT IN ANTREPRENORIAT Masuri active de ocupare pentru reducerea somajului de lunga durata in judetul Botosani Formare si integrare pe piata muncii Spirit- Competenţe- Atitudine - Valori (SCAV) AgentiaJudeteanadeOcupareaForteideMuncaNeamt1 SCVRANCEANUSERV.SRL SCPACOPASRL AsociatiapentruDezvoltaresiInterventieSocialasiEducatio nala–A.D.I.S.E.Iasi SC2VABISSRL SCFEDCONSULTSRL AsociaţiaPROEST S.C.EUROPEANCONSULTINGS.R.L. SCBIASILCONSULTSRL SCPROFFIBBCONSSRLPIATRANEAMT SCAPETRANSSRL SCPACOPASRL ASOCIAŢIAECOFORESTNEAMŢ

Facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor aflate in S.C.PRETORIANS.R.L. cautarea unui loc de munca, inactive si somere prin desfasurarea de cursuri de formare profesionala in meseria de AGENT DE PAZA

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

75545 75549 75559 75611 75612 75632 75642 75644 75649 75689 75723 75740 75756 75767 75776 75779 75822 75825 75830 75985

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Formarea profesionala a adultilor - o sansa reala de reintegrare pe piata muncii DigitEgal: Utilizarea mediului electronic pentru a creste sansele gasirii unui loc de munca - sanse egale pentru toti somerii Pasi spre viitor Oportunități noi pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor din județul Bacău O noua cariera profesionala ! Un nou inceput ! PROTUR – Ocupare pe cont propriu in sectorul turism, solutie persoanele in cautarea unui loc de munca ACTIV – abordare integrata a masurilor de ocupare Servicii integrate pentru cresterea gradului de ocupare in randul somerilor, a persoanelor inactive si a celor care au parasit timpuriu scoala Mai instruit, mai multe sanse pe piata muncii! Formarea profesionala continua – pilon de baza al politicii de ocupare in Uniunea Europeana Cresterea gradului de ocupare a somerilor din Regiunea Nord Est printr-un program integrat de consiliere si formare profesionala in domeniul IT Centrul de formare profesionala a adultilor Piatra Neamt – o oportunitate reala pentru integrarea activa a somerilor pe piata muncii Masuri active integrate pentru somerii din Regiunea Nord Est in vederea cresterii ratei de ocupare prin calificare in meseria de agent de paza si ordine Atingerea performanţelor de ocupare prin măsuri active Servicii integrate adresate persoanelor neocupate CENTRU DE INFORMARE SI FORMARE JOB HOUSE- Servicii integrate de ocupare O șansă șomerilor tineri și de lungă durată din județul Bacău pentru integrarea pe piața muncii Perfectionare in meseriile de „Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces” si „Inginer sisteme de securitate” O CARIERA DE SUCCES PRIN INFORMARE SI FORMARE CONTINUA

SCPSIHOTESTSRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaBacau FUNDATIAPENTRUEDUCATIEDEZVOLTARESISPRIJI NCOMUNITAR\"CONSTANTINBRANCOVEANU\"BACA U FUNDAȚIAȘCOALACOMERCIALĂȘIDESERVICIIBACĂ U SCAKTLEXTRAININGSRL SC2VABISSRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIasi FUNDATIAECOLOGICAGREEN SCMediaGrupNordEstSRLVaslui SCDASRL InstitutulNationalpentruIntreprinderiMicisiMijlocii SCCentrulTeritorialdeCalculElectronicSA-PiatraNeamt SCSILPOPTRAININGCENTERS.R.L. S.C.EUROPEANCONSULTINGS.R.L. AsociaţiaPROEST SCPRODOMUSSRL AsociaţiaPROEST FUNDAȚIAȘCOALACOMERCIALĂȘIDESERVICIIBACĂ U PARADOXSERVICESRL COMUNAPODURI

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

76022 76068 76092 76112 76207 76219 76233 76242 76248 76304 76310 76374 76679 76708 76746 76840 76859 77079 77100 77183

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Orientarea si Formarea profesională, factori determinanți ai mobilității ocupaționale Centrul de servicii integrate de ocupare pentru someri -SIOS De la somer la angajat - Initierea in meseria de confectioner profile de aluminiu si mase plastice (AluInteg) Bona potrivita - Iasi. Promovarea masurilor active de ocupare a persoanelor inactive si a celor somere de lunga durata PONE -Program pilot de crestere a gradului de ocupare in regiunea Nord-est Mobil si activ pe o piata moderna a muncii

SCBIASILCONSULTSRL BlueConsultingSRL ALUMILROMINDUSTRYSA HoltRomaniaFCSSCF-FilialaIasi AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaVaslui FUNDATIAUMANITARASILVIA

S.M.A.R.T - SET DE MĂSURI ACTIVE PENTRU REORIENTARE PLURICONSULTINGGRUPSRL ŞI TRAINING Somajul, o amintire! Job-ul te scoate din criza! Consiliere şi Formare pentru Angajare Start-up: o sansa pentru someri dar si pentru regiunea de NE. (START-UP NE) CENTRU DE CONSULTANTA CONSILIERE PSIHO-SOCIOPROFESIONALA SI TERAPIE PENTRU PERSOANELE NEOCUPATE / FARA LOC DE MUNCA / INACTIVE DIN Masuri active pentru ocuparea persoanelor fara loc de munca in JUDETUL IASI sectorul serviciilor personale din mediul urban al judetelor Iasi si Botosani – FEMAO “Pregătit pentru viitor - Tineri la inceput de cariera” INTEGRA-COMPLEX DE MASURI ACTIVE DE OCUPARE PE PIATA MUNCII SPISS- PROGRAM PILOT DE IMPLEMENTARE A UNOR MASURI ACTIVE DE OCUPARE A SOMERILOR SI PERSOANELOR INACTIVE CU STUDII SUPERIOARE DIN COMPETITIV ACCES -PROGRAM PILOT DE FACILITARE A JUDETUL IASI ACCESULUI SOMERILOR SI PERSOANELOR INACTIVE DIN JUDETUL IASI PE PIATA MUNCII “STOP pasiv, joc ACTIV! - Cautare activa pentru ocupare deplina” AsociatiaSmartProjects AsociatiaConsensual FundatiaCoronaIasi PETCUGABRIELAGRIGORITACABINETINDIVIDUALD EPSIHOLOGIE AsociatiaFilantropica\"TrupsiSuflet\" FundatiaCoronaIasi ASOCIATIA\"ADL-PROGRES\" SCCentrulEuropeanpentruDezvoltareaResurselorUman eSRL S.C.GUARDEUROPEANCOMPANYS.R.L. SCGLOBALCOMMERCIUMDEVELOPMENTSRL

Masuri active pentru ocuparea persoanelor fara loc de munca din SCCONESTSA municipiul Iasi in sectorul constructiilor - CONFORM Calificarea tinerilor șomeri din regiunea de nord est in meseriile SINDICATULNOVAVITA de agent comercial și ospătar și plasarea lor pe piața muncii in vederea reducerii ratei șomajului și cresterii gradului de ocupare a Ocupare muncă tinere, antreprenoriala Asociatia\"InterConcordia\". forței de si dezvoltare crearea unui centru zonal de formare profesională, mediere și plasare a forței de muncă.

99 99 99 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

77201 77241 77450 77572 77624 77706 77802 77822 77970 75466 75593 75669 75674 75675 75686 75798 75811 75828 75872 76181

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat revocat revocat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat

WORKFLEX NORD-EST -RETEA PILOT DE FORMARE A SCFGMTOURSRL SOMERILOR SI PERSOANELOR INACTIVE DIN REGIUNEA NORD-EST PENTRU ASIGURAREA MOBILITATII „F1” PENTRU COMBATEREA SOMAJULUI – eCOMPETENTE in AsociatiaInterConcordia OCUPATIONALE SI GEOGRAFICE Nord Est “Mediere proactiva in Nord-Est” – Drumul cel mai scurt din somaj AsociatiaInterConcordia catre un loc de munca WORKACCES NORD-EST- Program pilot de crestere a gradului de ocupare in regiunea Nord-Est SOFT – SERVICII DE OCUPARE, FORMARE SI TRAINING Competente Profesionale pentru Tinerii in Dificultate ComProf TD Invatand mereu, ne construim o sansa pentru viitor! PROSANSA – Program de promovare si implementare a masurilor active de ocupare in randul somerilor de lunga durata, tineri si adulti, din judetul Vaslui. Îmbunătățirea capacității de ocupare în Regiunea Nord-Est AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCA,NEAMT AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCA,NEAMT FUNDATIA\"SFANTULIOANBOSCO” COMUNAPLOPANAJUDETULBACAU ASOCIATIAECOVASVASLUI FundatiaEuroEd

O sansa la angajare pentru pentru somerii din regiunea Sud-Est FederatiaAgricultorilorFERMIERUL O SINTAXA DE SUCCES PENTRU COMBATEREA ACTIVA A SOMAJULUI SANSE EUROPENE PE PIATA MUNCII IMPLICAREA ACTIVA PE PIATA MUNCII MASURI ACTIVE DE OCUPARE PE PIATA MUNCII “COMPETENTE PENTRU VIATA ACTIVA” Activi in Europa – sprijin pentru ocuparea somerilor tineri si de lunga durata pe piata europeana a muncii S.C.INFOTRUST-DESIGNS.R.L. INSTITUTULPENTRUDEZVOLTAREARESURSELORU MANE INSTITUTULPENTRUDEZVOLTAREARESURSELORU MANE INSTITUTULPENTRUDEZVOLTAREARESURSELORU MANE EUROCENTERMANAGEMENTNETWORKSRL SigmaDevelopmentCenter

FORTES - Formarea Specialistilor de Mediu, necesitate in SCBordunTehnologicaSRL vederea cresterii sanselor de insertie a somerilor pe piata muncii \"Informat, consiliat, pregatit pentru prezent\" Masuri integrate de ocupare in regiunea Sud Est Sprijin pentru somerii din regiunea Sud-Est in vederea integrarii pe piata muncii prin servicii de formare profesionala si de consultanta si asistenta pentru angajare sau deschiderea propriilor afaceri S.C.HANATEAMS.R.L. S.C.SORSTES.A S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJSRL

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

76198 76237 76347 76457 76484 76639 76667 76672 76697 76762 76847 76860 76938 77000 77064 77065 77202 77215 77287 77412

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Instruirea somerilor - ncesitate pe piata muncii. O NOUA ABORDARE PE PIATA MUNCII MOBILIZEAZA - TE! Tineret si actiune pe piata muncii CONFORMED – CONsilere, FORmare, MEDiere – servicii integrate Solutie inovativa pentru participarea somerilor pe piata muncii Locuri de munca - investitie in oameni! Un viitor mai sigur! “Piata Muncii - De la A la Z” Program de sprijin integrat pentru someri

UnitateaAdministrativTeritorialaBaraganul SCCONSAFIMSRL FundatiapentruTineretBuzau AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCABUZAU AsociatiaExpertilorpentruDezvoltareDurabila ALIANŢAROMILORDINJUDEŢULGALAŢI AJOFMConstanta ASOCIATIACENTRULDEDEZVOLTARESMART CameradeComert,IndustriesiAgriculturaBraila

Fii competent pe piata muncii! - Dezvoltarea competentelor Federaţia\"SolidaritateaSanitară\"dinRomânia profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in judetul Galati IMBUNATATIREA CAPACITATII DE OCUPARE IN ZONA ASOCIATIATINERILORPENTRUEXCELENTA CENTRALA SI DE SUD- VEST A JUDETULUI \"ACORDA-TI O SANSA!\" De la somer la angajat - Initierea in meseria de confectioner profile de aluminiu si mase plastice (AluInteg) Calificare si sprijin pentru o noua sansa pe piata muncii CATRE UN VIITOR DURABIL PRACTIS - Proiect Regional de Alternative in Cariera pentru Tineri Intelectuali Someri Antreprenoriat si ocupare integrata S.C.SERVICEGUARDS.R.L. ALUMILROMINDUSTRYSA PrimariaOrasuluiPanciu AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaBraila S.C.INCAFMANAGEMENTS.R.L. AsociatiaEuropapentruDezvoltareUmana

„F1” PENTRU COMBATEREA SOMAJULUI – eCOMPETENTE in Asociatia\"EuropapentruDezvoltareUmana\" Sud-Est FORMINTEG- masuri active de ocupare in Judetul Galati “Mediere proactiva in Sud-Est” – Drumul cel mai scurt din somaj catre un loc de munca AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaGalati Asociatia\"EuropapentruDezvoltareUmana\"

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

77688 77923 77939 78013 78018 78029 78067 78121 78132 78154 78191 78238 78251 78259 78297 78393 78415 78497 78518 78528

contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat

ACCES - un exemplu de imbunatatire a integrarii pe piata muncii S.C.ALFAROSECURITYS.R.L. Formare si informare pentru piata muncii! - Dezvoltarea competentelor esentiale pentru integrare si reintegrare in viata activa a somerilor, persoanelor inactive si persoanelor aflate in Activi pe piata loc de munca din judetele Galati si Braila cautarea unui muncii! \"De la restructurare la ocupare\" ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR Servicii integrate pentru cresterea gradului de ocupare in randul somerilor, a persoanelor inactive si a celor care au parasit timpuriu scoala Calificare pentru turismul romanesc COMPETENTE SI ABILITATI PROFESIONALE PERFORMANTE PENTRU CRESTEREA OCUPABILITATII SI SCADEREA RATEI DE SOMAJ Sansa unui nou drum in cariera, prin masuri active de ocupare. Competenta pentru un viitor mai sigur CVS Masuri de combaterea somajului si a inactivitatii UN VIITOR PENTRU FIECARE Servicii active pentru angajarea resurselor umane in Regiunea Sud-Est Federaţia\"SolidaritateaSanitară\"dinRomânia SCConsultantaProfesionalasiRecrutaredePersonalSRL AsociatiaRomanapentruManagementulProiectelor SCCENTRULDEFORMARESICONSULTANTA\"PRIMA SCOOL\"SRL FUNDATIAECOLOGICAGREEN PRIMARIAORASULUIEFORIE FSSMETAROMFederatiaSindicalaaSiderurgistilorMETA ROM LogiconsS.A FundatiaDezvoltareinEuropa S.C.MONDOCONSULTSRL SERVICIULPAZASIPROTECTIEVISPOS.R.L OrganizatiadeDezvoltareSocialasiAdministrativa

O sansa la ocupare profesionala pentru grupurile defavorizate din FundatiaZiDeschisa Regiunea Sud-Est CALIFICARE PE ROTI SCAGROTRANSPORTSA

SANSA PENTRU COMPETENTA ORIENTATA SPRE REZULTAT FundatiaDezvoltareinEuropa (SCOR) Dezvoltare durabila prin dezvoltare umana si ocupare VIITOR EUROPEAN - CALIFICARE! Ospitalitate Ocupationala in Sectorul Turistic: acces pe piata muncii UN VIITOR MAI BUN PENTRU TINE AsociatiaFilantropicaMedicalCrestinaChristiana FundatiaMagdalenaDeijs AjofmConstanta SCBRATILASRL

100 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

78556 78567 78612 78620 78656 78740 78901 75432 75479 75495 75575 75577 75730 75890 75893 76066 76103 76182 76285 76293

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat revocat contractat aprobat aprobat

Parcursuri integrate pentru calificarea pietei muncii si plasarea profesionala in sectorul constructiilor. Turismul: siguranta viitorului tau profesional! IMPREUNA PENTRU O VIATA ACTIVA Construieste-ti propriul viitor! Program integrat de formare profesionala si ocupare in sectorul constructiilor. E-OCUPARE - spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare INVESTITIE IN SIGURANTA CARIEREI CEDIS- Centrul de Dezvoltarea Resurselor Umane pentru Integrarea Somerilor “Învăţare pentru ocupare, ocupare pentru dezvoltare deplină” Centru regional multifuncţional pentru ocupare activă VIITOR CALIFICAT PENTRU PIATA MUNCII Un viitor pentru tine!

AjofmConstanta AJOFMGalati S.C.DIALFASECURITYS.R.L. FundatiaSATEAN AGENTIAPENTRUDEZVOLTAREREGIONALAAREGIU NIIDEDEZVOLTARESUDEST S.C.FORTINOS.R.L. DAROMETSRL SCOKSERVICECORPORATIONSRL SCFAXMEDIACONSULTINGS.R.L FundatiaAmfiteatru

Servicii Integrate de Masuri Active de Ocupare pentru persoanele ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBOVITA fara loc de munca din Regiunea Sud Muntenia - S.I.M.A.O Masuri active de ocupare - Sanse mai mari pentru integrarea pe piata muncii pentru persoanele fara loc de munca Coaching – inovatie in antreprenoriat Ocupa-te pe piata muncii! Activi, spre bunastare Calificarea conform cerinţelor pieţei muncii, o şansă reală pentru o viaţă mai bună! Servicii integrate pentru cresterea gradului de ocupare in randul somerilor, a persoanelor inactive si a celor care au parasit timpuriu scoala Sprijin pentru somerii din regiunea Sud Muntenia in vederea integrarii pe piata muncii prin servicii de formare profesionala si de consultanta si asistenta pentru angajare sau deschiderea Imbunatirea capacitatii de ocupare a fortei de munca in regiunea propriilor afaceri Sud Muntenia, utilizand metode inovative de formare profesionala ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVITA SCSynthesisManagementConsultants-SMCSRL AsociatiaSmartProjects ASOCIATIAPENTRUCOOPERAREDIANA CentrulRegionaldeFormareProfesionalăaAdulţilor FUNDATIAECOLOGICAGREEN S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJSRL

INSTITUTULNAŢIONALDECERCETAREDEZVOLTAREPENTRUBIORESURSEALIMENTARE– IBABucureşti Reinsertia profesionala a persoanelor inactive pe piata muncii prin AsociatiaSprijinPentruViata servicii de consiliere, formare profesionala si orientare in cariera

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

76322 76509 76793 76808 76892 76947 77012 77048 77073 77076 77077 77081 77085 77199 77394 77443 77761 78064 78129 78135

contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat aprobat contractat contractat contractat aprobat

Calitate in resurse umane pe o piata a muncii flexibila si moderna- AsociatiaSprijinPentruViata mobilitate si antreprenoriat SPRIJIN ZONAL DE FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE SindicatulMinier\"CARBONIFERA\" SI ASISTENTA IN DEZVOLTAREA CARIEREI Sustinere pentru somerii din regiunea Sud-Muntenia in vederea integrarii pe piata muncii S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJS.R.L.

Masuri Active si Sustenabile de Ocupare - in Contextul Dezvoltarii CENTRULDEFORMAREMUNTENIA– Clusterelor Industriale UniversitateadinPitesti „F1” PENTRU COMBATEREA SOMAJULUI – eCOMPETENTE in Asociatia\"EuropapentruDezvoltareUmana\" Sud Muntenia Consiliere si formare profesionala pentru somerii cu studii incomplete Asistenta si suport pentru somerii din regiunea Sud-Muntenia in vederea integrarii pe piata muncii Un loc de munca pentru fiecare Formare profesionala pentru piata muncii ! O NOUA SANSA PE PIATA MUNCII Sprijin pentru integrare si incluziune RECALIFICAREA SOMERILOR PENTRU INCLUZIUNE CALIFICAREA,O SANSA PE PIATA MUNCII! Masuri integrate de ocupare si antreprenoriat Titlul proiectului: Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in judetul Giurgiu SindicatulLiberalÎnvăţământuluidinjudeţulCălăraşi S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJS.R.L. PrimariaOrasuluiGaesti PrimariaorasuluiBaicoi PrimariaOrasuluiBusteni PrimariaOrasuluiCampina PrimariaOrasuluiComarnic PrimariaOrasuluiUrlati AsociatiaEuropapentruDezvoltareUmana CameradeComert,IndustriesiAgriculturaGiurgiu

Centrul regional de instruire, evaluare si validare a competentelor ASOCIATIAREGIONALADEDEZVOLTARECOMUNITA in Regiunea Sud- Muntenia RATRANSILVANIA Abilitati de viata-sansa tinerilor pe piata muncii AsociatiaCentruldeResurseApollo

Facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor in cautarea Fundaţia\"NaturaVie\" unui loc de munca prin calificare-recalificare, conditie a dezvoltarii resurselor umane Excelenta prin competenta si profesionalism ECoP FundatiaDezvoltareinEuropa Program integrat de (re)calificare şi consiliere profesională pentru S.C.OMNIAEXIMS.R.L şomerii din Judetul Calarasi!

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

78175 78178 78190 78226 78272 78312 78412 78585 78588 78627 78641 78686 78852 78940 78944 78980 78981 79006 79030 79168

aprobat contractat contractat contractat aprobat revocat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat revocat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat

Actiuni pentru ocupare- o sansa in plus pe piata muncii- ACASA Dimensiuni integrate ale orientarii somerilor catre o industrie in dezvoltare Fii activ! Dobândește-te competențe și ocupă locul de muncă potrivit!

ASOCIATIAOAMENILORDEAFACERIARGES S.C.URBCONNETS.R.L. SCATPFURNIZORDECALIFICAREPENTRUADULTISR L

Imbunatatirea capacitatii de ocupare a somerilor tineri si a tinerilor ASOCIATIATARGOVISTESPREEUROPA someri de lunga durata din jud. Dambovita CENTRUL DE CONSILIEREA CARIEREI PENTRU SOMERII CU UniversitareadinPitesti,FacultateadeStiinteSocio-Umane STUDII SUPERIOARE Promovarea ocuparii in randul somerilor din regiunea Sud FundatiaCRED-CentrulRomanoMuntenia prin formare in domeniul ingrijirii personalizate si prin ElvetianpentruDezvoltareaSistemuluideSanatate mediere O sansa la ocupare profesionala pentru grupurile defavorizate din ASOCIATIACIVICUSROMANIA Regiunea Sud-Muntenia A doua varsta, o noua sansa – 2ACTIV Comportament de ocupare manifest etapizat-COME Piata muncii de la A la Z – Regiunea Sud Muntenia PRINASO Program integrat de asistenta pentru ocupare ASOCIATIACATALACTICA,FILIALATELEORMAN ASOCIATIACATALACTICA,FILIALATELEORMAN SERCOPADN FundatiaEurohelp

Cresterea gradului de constientizare a riscului pentru persoanele ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBOVITA aflate in somaj din regiunea Sud Muntenia si reinsertia acestora pe piata muncii PROMOTORI AI DEZVOLTARII MICROREGIONALE FundatiaPentruDezvoltareaSociala-Ramses Masuri active de ocupare in regiunea Sud Muntenia - REGIS Servicii de ocupare - O sansa pentru persoanele fara loc de munca Sistem integrat de combatere a somajului in judetul Teleorman Masuri active integrate de ocupare Regiunea Sud-Muntenia Cresterea oportunitatilor de angajare a persoanelor fara loc de munca MAIP - Masuri active pentru integrare profesionala in Regiunea Sud Muntenia SCFOCUSPLUSSRL ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVITA OrasulVidele SCRomairConsultingSRL S.C.TerramaraInvestmentConsultancyS.R.L.

Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor UniversitateaValahiadinTargoviste in viata activa in Regiunea Sud-Muntenia “Pro Mediere Activa” – Drumul cel mai scurt din somaj catre un loc de munca Asociatia\"EuropapentruDezvoltareUmana\"

101 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

79672 75629 75764 75808 75841 75991 76106 76136 76183 76794 76845 76939 76954 76960 77029 77032 77089 77331 77484 77575

contractat contractat contractat aprobat revocat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat revocat

Crearea de noi oportunitati de ocupare pentru somerii cu varsta de peste 45 ani din judetul Dambovita Program de Masuri Active pentru Ocupare - PAEM Cresterea gradului de ocupare a somerilor din Regiunea SudVest Oltenia printr-un program integrat de consiliere si formare profesionala in domeniul IT Alternative rapide pentru ocupare Birouri de informare si consiliere profesionala in centre urbane mici si mediu rural ACCESS - Masuri active de ocupare in judetul Dolj, cu efecte pozitive asupra accesului la resurse financiare UE pentru dezvoltarea locala sustenabila Muncesti cu carte...de munca! PRAG - Pregatirea somerilor in meseria de agent paza si ordine Sprijin pentru somerii din regiunea Sud-Vest Oltenia in vederea integrarii pe piata muncii prin servicii de formare profesionala si de consultanta si asistenta pentru angajare sau deschiderea Sustinere pentru propriilor afaceri somerii din regiunea Sud-Vest Oltenia in vederea integrarii pe piata muncii Proactivitate pe piata muncii prin servicii integrate pentru someri si persoane in cautarea unui loc de munca, din judetul Dolj De la somer la angajat - Initierea in meseria de confectioner profile de aluminiu si mase plastice (AluInteg) Asistenta si suport pentru somerii din regiunea Sud-Vest Oltenia in vederea integrarii pe piata muncii \"Pasi spre viitor\" REPAN - Reinsertie prin antreprenoriat ANSI - Antreprenoriat pentru someri

CentrulNationalpentruProtectiaMediului AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaGorj InstitutulNationalpentruIntreprinderiMicisiMijlocii S.C.URBCONNETS.R.L. CentrulEuropeanpentruPromovareasiIntegrareaRomilor SCACZConsultingSRL AsociatiaSmartProjects SCCIVITASPSGSRL S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJSRL S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJS.R.L. AsociatiaNationalaMutualaRomaniaFrantaLouisPasteurDej-FilialaCraiova ALUMILROMINDUSTRYSA S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJS.R.L. AsociatiaPsihologilorGorjeni AsociatiaMereupentruEuropa AsociatiaMereupentruEuropa

DO IT - Formare profesionala in domeniul IT, organizare job club, SCACZConsultingSRL orientare si consiliere pentru someri TECHCOM - Tehnologii computationale, formare in ECDL si EqualSkills Dezvoltare durabila prin acces egal pentru toti pe piata muncii. Sprijin real in ocupare- cresterea calitatii RU, antreprenoriat si mobilitate ocupationala/geografica SocietateapentruTehnologiiComputaţionale„SocietyForComputingTechnologies” AsociatiaAliantaCivicaaRomilordinRomania AsociatiaFutureNetworks

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

77738 77836 77882 77907 78038 78049 78054 78096 78119 78162 78180 78194 78250 78375 78496 78543 78589 78614 78679 78732

contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat

Copiii au nevoie de personal calificat!

S.C.EUROPEAN70S.R.L.

Calificarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, a S.C.MORALETRABAJOS.R.L. somerilor si a persoanelor inactive pentru ocupatia de \"Macelar\" ProActiv - program pentru facilitarea accesului pe piata muncii Reintegrarea somerilor pe piata activa din judetul Dolj ReVINO pe piata munci si RAMAI ! Orientare si calificare pentru stabilitate si bunastare Impreuna pentru viitor – servicii integrate pentru o piata a muncii mai buna! Calificarea ta, sansa ta! FederatiaAgricultorilorFERMIERUL UNIUNEAGENERALAAINDUSTRIAŞILORDINROMANI A1903FILIALADOLJ AsociatiaScientiaNemus AsociatiaINOVART FUNDATIASOULTOSOUL S.C.ELLADIFASHIONS.R.L.

O SANSA PENTRU FIECARE - FORMARE PROFESIONALA SI AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăVâlcea OCUPARE JOB-ACCES:Un loc de munca si pentru TINEri Centre multifunctionale de informare si consiliere profesionala CONSTRUCT - Facilitarea integrarii pe piata muncii pentru somerii din Oltenia prin cursuri de perfectionare in domeniul constructiilor “Piata muncii de la A la Z – Regiunea Sud-Vest Oltenia” AsociatiaAproapedeTine/ri CentrulEuropeanpentruPromovareasiIntegrareaRomilor SCBrazilianMarmurasiGranitImpexSRL CENTRULDECONSULTANTASIMANAGEMENTALPRO IECTELOREUROPROJECT

Consiliere si formare profesionala pentru persoane inactive, AsociatiapentruDezvoltareComunitaraValceafostaAsocia persoane aflate in cautarea unui loc de munca, someri, persoane tiaAsistentilorSocialiProfesionistiValcea care au parasit timpuriu scoala CAPS - Centrul de Asistenta Proactiva pentru Someri ASOCIATIAPENTRUDEZVOLTARESIPROMOVARESO CIO-ECONOMICA-CATALACTICA Comportament activ de ocupare-CAO \"Servicii integrate pentru ocupare\" ASOCIATIACATALACTICA,FILIALATELEORMAN AsociatiaVasiliada

Informare si consiliere profesionala in centre urbane mici si mediu CentrulEuropeanpentruPromovareasiIntegrareaRomilor rural ACTIVE-E: Intarirea capacitatii partenerilor sociali si structurilor administrative de implementare a unor masuri active de ocupare, la nivel local si zonal, in regiunea Sud Vest Oltenia Consiliere si formare profesionala pentru persoane inactive din judetul Valcea CentruldeResursepentruEducatiesiFormareProfesionala -CREFOP AsociatiapentruDezvoltareComunitaraValceafostaAsocia tiaAsistentilorSocialiProfesionistiValcea

102 102 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

78752 78762 75506 75518 75693 75711 75716 75742 75757 75781 75784 75821 75998 76184 76388 76391 76393 76397 76398 76416

revocat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat aprobat contractat aprobat contractat revocat revocat contractat contractat contractat

Promovarea ocuparii in randul somerilor din regiunea Sud-Vest Oltenia prin formare in domeniul ingrijirii personalizate si prin mediere Dezvoltarea și implementarea de măsuri active de ocupare prin creearea unei rețele de centre de consiliere în regiunea Sud-Vest Oltenia - CANPER ”Sunt somer si vreau un loc de munca!” Integrarea şomerilor tineri şi vârstnici pe piaţa muncii din Judeţul Hunedoara (ISOTV) „Fii propriul tau sef !” ProAct - Masuri active pentru integrarea profesionala a persoanelor cu handicap Masuri inovative de integrare pe piata muncii in Regiunea Vest Metode moderne de integrare pe piata muncii - in sprijinul somerilor !” Facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor in cautarea unui loc de munca si a somerilor \"IERI SOMER - AZI ANGAJAT!\"

FundatiaCRED-CentrulRomanoElvetianpentruDezvoltareaSistemuluideSanatate CentruldeAsistentapentruOrganizatiiNeguvernamentale Centras AsociaţiadeFormareşiConsiliereNădlac ASOCIATIANONPROFIT\"IANCUDEHUNEDOARAPAEM\"HUNEDOARA AsociatianonprofitL&CConsulting FundatiaServiciilorSocialeBethany ASOCIATIABARNABAS S.C.EUROPEANPROFESSIONALSYSTEMS.R.L. Asociatia\"Thumende\"ValeaJiului ASOCIATIASPRIJINSIEGALITATE

CENTRU ZONAL DE FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE S.C.SMARTTRAININGSOLUTIONSS.R.L. SI ASISTENTA IN DEZVOLTAREA CARIEREI O sansa pentru cariera ta! „Traseul spre angajare trece prin formare!” S.C.A&CCONSULTINGCENTRES.R.L. APLTEREGOVA

Sprijin pentru somerii din regiunea Vest in vederea integrarii pe S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJSRL piata muncii prin servicii de formare profesionala si de consultanta si asistenta pentru angajare sau deschiderea propriilor afaceri IMPLICĂ-TE! ŞI ASTFEL VEI AVEA SUCCES SCEUROJOBSSRL Nu astepta! Intra acum in randul europenilor! FII ACTIV, NOI TE SUSTINEM! IMPLICA-TE SI VEI REUSI! SI TU POTI FI ACTIV, TREBUIE DOAR SA TE DESCOPERI! FII COMPETITIV PE PIAŢA MUNCII! SCEUROJOBSSRL SCEUROJOBSSRL S.C.EurojobsSRL SCEUROJOBSSRL SCEUROJOBSSRL

103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

76526 76557 76601 76690 76781 76791 76798 76900 76955 77460 77513 77865 78410 78640 78683 78684 78709 78907 78998 79048

contractat contractat contractat aprobat contractat revocat aprobat contractat aprobat contractat contractat revocat contractat contractat contractat contractat contractat revocat contractat revocat

S.A.F.I.R. – Servicii de Asistenta, Formare si Informare pentru Reintegrarea pe piata muncii a somerilor din judetul Hunedoara Centrul European de Consiliere, Orientare şi Recalificare Profesională - CECORP ” INVESTESTE IN TINE ! ” Sprijinirea somerilor din judetele Hunedoara si Timis pentru integrarea pe piata muncii Sanse mai mari de ocupare prin programe integrate Fii activ, o sansa pentru cariera ta! Sustinere pentru somerii din regiunea Vest in vederea integrarii pe piata muncii

CameradeComerţşiIndustrieHunedoara SCEuropeanStepsSRL S.C.SUSMANCONSULTINGGROUPS.R.L. ConsiliulRegionalalIntreprinderilorprivateMicisiMijlociiDe va ConsultingCentersrl AsociatiaCalificare,SpecializaresiPerfectionare S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJS.R.L.

Dezvoltarea serviciului de informare si consiliere profesionala prin AsociatianonprofitL&CConsulting infiintarea Cabinetelor de Informare, Consiliere si Orientare in Cariera Asistenta si suport pentru somerii din regiunea Vest in vederea S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJS.R.L. integrarii pe piata muncii \" IMPREUNA VOM REUSI ! \" Pro Activ - pe piaţa muncii Someri instruiti – persoane active pe piata muncii CALIFICARE SI COMPETENTA Integrarea tinerilor someri pe piata muncii O sansa in plus Masuri active privind diminuarea somajului de lunga durata in judetele Caras-Severin si Hunedoara S.I.O.M- SERVICII INTEGRATE DE OCUPARE IN MUNCA IN REGIUNEA VEST CARAS SEVERIN, JUDET EUROPEAN ! CALIFICA-TE! AI SANSA UNUI NOU INCEPUT! Competente transversale in suportul ocuparii fortei de munca S.C.SUSMANCONSULTINGGROUPS.R.L. TUVAustriaRomania SCINFORMATIONTECHNOLOGYCOLLEGE-ELINFSRL SCGENERALAGROSRL AsociatiadeConsultantaSocialasiFormareProfesionalaVe st FundatiaMara ASOCIATIAAZIPENTRUVIITORTELEORMANIGNIS ASOCIATIA\"ADL-PROGRES\" ASOCIATIAEUROWAY ASOCIATIASPRIJINSIEGALITATE UniversitateadeVestdinTimișoara

103 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

79077 79459 80121 80500 80628 80783 75456 75691 75774 75791 75853 75859 75860 75879 75938 75946 76058 76185 76331 76637

contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat aprobat contractat aprobat aprobat aprobat aprobat contractat contractat contractat revocat aprobat contractat reziliat

Noi oportunitati de integrare pe piata muncii in Regiunea de Vest FundatiapentruCulturasiInvatamant\"IoanSlavici\" Facilitarea accesului somerilor tineri prin educatie pe piata muncii PSIHOPROFIL din Regiunea Vest (FASTER) Integrarea pe piata muncii a categoriilor de someri defavorizati in AsociatiadeConsultantaSocialasiFormareProfesionalaVe contextul crizei economice st IMA Vest - Integrare profesionala prin Masuri Active in Regiunea Vest S.C.TerramaraInvestmentConsultancyS.R.L.

Set integrat de măsuri active de ocupare pentru 150 de şomeri şi FUNDAȚIAȘCOALADEAFACERIȘIMESERIITIMIȘOAR persoane inactive în judeţul Timiş ASAMTIMIȘOARA CALIFICAREA/RECALIFICAREA - o soluţie pentru reintegrarea şomerilor pe piaţa muncii Ocupare durabila in judetul Bistrita Nasaud Centru Local de Informare, Consiliere si Asistenta pentru Ocupare- pentru dezvoltare antreprenoriala si dezvoltarea mobilitatii ocupationale/geografice Centrul de calificare si resurse pentru ocupare- CeCRO Reteaua zonala @CTIV_SUBM – cresterea capacitatii partenerilor sociali in aplicarea masurilor active de ocupare la nivel local Imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si a somerilor de lunga durata in regiunea Nord-Vest – PERSONN Competenta pe piata muncii - Azi somer, maine antreprenor COMPANO Cetateni si jurnalism - cresterea ratei ocuparii - CAJU O noua sansa pentru fostii angajati! \"O sansa pentru viitorul tau\" Iarba Verde de ACASA Formarea profesionala alternativa pentru reconversia fortei de munca FUNDATIAROMANOGERMANADEPREGATIRESIPER FECTIONAREPROFESIONALAVLADIMIRESCU OrasBeclean AsociatiaDiecezanaCaritasGrecoCatolicMaramures FilialadinClujNapocaaFundatieiInvatamantuluiPreuniver sitaralCooperatieiMestesugarestiSpiruHaret FederatiaOrganizatiilorNeguvernamentaledinJudetulMar amures MEDIAFAXS.A FundatiapentruEducatiesiDezvoltareMediaPro MEDIAFAXS.A SindicatulLibertateaCaiFerateCluj SCRSCCONSULTINGSRL CentrulJudeteandeInformare,ConsilieresiFormareProfes ionala\"PentruVoi\"BaiaMare AsociaţiapentruŞanseEgalefărăFrontiere

Sprijin pentru somerii din regiunea Nord-Vest in vederea integrarii S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJSRL pe piata muncii prin servicii de formare profesionala si de consultanta si asistenta pentru angajare sau deschiderea Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a MunicipiulDej propriilor afaceri municipiului Dej Somerii de azi - profesionistii de maine! FormaromSRL

104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

76669 76795 76901 76953 77011 77150 77261 77577 77785 77847 77968 78016 78225 78279 78428 78438 78490 78520 78764 78775

contractat aprobat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat reziliat contractat contractat contractat contractat

Fii activ! PreOCUPA-TE pe piata muncii! Sustinere pentru somerii din regiunea Nord-Vest in vederea integrarii pe piata muncii “Recalificarea – un nou inceput pentru viitorul tau profesional” Masuri integrate de ocupare in sectorul turismului din regiunea Nord Vest Asistenta si suport pentru somerii din regiunea Nord-Vest in vederea integrarii pe piata muncii

AsociatiaSmartProjects S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJS.R.L. ConsiliulLocalUlmeni ASOCIATIAONE-PROFI S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJS.R.L.

SUCCESS-Imbunatatirea ratei de ocupare in judetul Cluj, prin SCACZConsultingSRL furnizarea de consiliere si formare profesionala continua pentru somerii tineri si somerii de lunga durata, tineri si adulti, in domenii Servicii integrate de ocupare pentru tinerii someri-JOB SCEXPERTTRAININGSRL cerute pe piata muncii COACHING Masuri complexe pentru ocupare - sanse sporite pe piata muncii FundatiaAGORAOradea – MOSAIC O INVESTITIE IN CUNOASTERE ADUCE INTOTDEAUNA CELE SCTSMARTSERVICIISRL MAI MARI BENEFICII CLOP - Creştere economică Locală prin reOrientare Profesională AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaMara mures Proactivi pe piata muncii Informat, Instruit, Angajat Fereastra spre ocuparea fortei de munca cu studii superioare Sprijin tinerilor someri pentru integrare pe piata muncii Centru Regional de Ocupare Mobil AsociatiaPrometeu FundatiaRuhama Universitatea\"Babes-Bolyai\"dinCluj-Napoca AsociatiaSprijinSocialsiProfesionalNord-Vest InstitutulPostlicealPhoenix

Dezvoltarea competentelor de baza in vanzari si antreprenoriat in SCTichyConsultingSRL randul somerilor si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca MACS NV SCGLOBALCOMMERCIUMDEVELOPMENTSRL AlterNova - Noi alternative pe piaţa muncii Formarea, garantia mobilitatii pe piata fortei de munca! Consiliere, orientare si calificare pentru piata muncii AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaMara mures AOCIATIAESPERANDO PrimariaOrasuluiSeini

104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

79044 79047 79740 80070 80110 80536 80603 80609 80655 80672 80979 81187 81369 81371 81634 81648 82243 82370 82393 75433

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat reziliat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat

Retea de masuri active de ocupare in 15 unitati administrativ teritoriale din regiunea Nord-Vest RESURSE UMANE CALIFICATE LOCURI DE MUNCA OCUPATE <b>Şansa la demnitate</b> Pregateste-te pentru piata muncii! O ŞANSĂ ÎN PLUS PE PIAŢA MUNCII O noua sansa pentru viitorul tau profesional – proiect pentru sprijinirea reinsertiei somerilor pe piata muncii

FederatiaOrganizatiilorNeguvernamentaledinJudetulMar amures SINDICATULLIBERDININVATAMANTMARAMURES <b>Asociatia`ParteneriatEuroactivBistrita`</b> AsociatiaMENTORCONSULT centruldeinformaticaminiera ConsiliulLocalBudureasa

Centrul de formare si consiliere pentru someri, persoane aflate in LONGWAYSRL cautarea unui loc de munca, persoane inactive si persoane care au parasit timpuriu scoala Orientarea, consilierea si facilitarea integrarii pe piata muncii a CameradeComerţşiIndustrieCluj somerilor tineri si de lunga durata din judetul Cluj (O.C.U.P) Formare profesional pentru un viitor mai bun! Masuri active de ocupare furnizate la nivelul a 4 unitati administrativ teritoriale din regiunea de NV (MAO4) INTEGRAT - Servicii integrate pentru integrarea pe piata muncii! Formare profesionala in servicii de infrumusetare Calificarea si recalificarea - O noua sansa pentru viitorul tau AsociatiaConsensual Asociatia”CentruldeCercetaresiFormareaUniversitatiide NordBaiaMare” PRIMARIAORASULUICAVNIC S.CELLEPREGATIREPROFESIONALAININFRUMUSET ARES.R.L. ConsiliulLocalBaiaSprie

Mondojob - Sanse noi pentru persoane din afara campului muncii SOCIETATEANATIONALADECRUCEROSIEDINROMA in mediul urban si rural NIAFILIALASATUMARE ACTIV - Servicii integrate pentru insertia tinerilor pe piata muncii din Regiunea de Nord Vest Masuri active de ocupare prin mobilitate ocupationala si geografica, antreprenoriat si reurse umane calificate SALAJ WORKACCES - Program pilot de crestere a gradului de ocupare in judetul Salaj Parcursuri integrate pentru calificarea profesionala si plasarea la locul de munca in sectorul turistic N.O.R.D. - Nevoia de orientare, reorientare si dezvoltare Integrat Activ AsociatiaPROTIN AsociatiaDiecezanaCaritasGrecoCatolicMaramures AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaSalaj AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCABistritaNasaud KConsultingManagementandCoordinationSRL SCMAESTRASRL

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

75435 75441 75454 75458 75460 75464 75471 75489 75494 75555 75604 75608 75662 75718 75745 75948 75954 75956 76003 76020

contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat aprobat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat

Asistenta pentru ocupare, calificare si acces pe piata muncii APOCA 2010 Masuri integrate de ocupare in CARTIERE MENTOR – Masuri Eficiente, Novative, Transversale pentru Ocupare Regionala Dincolo de Aparente si Dificultati – Interventii Integrate pe Piata Muncii OTIS-Ocupare in Turism prin Insertia Somerilor Calificarea si recalificarea - o ALTERNATIVA pentru someri Dezvoltare antreprenoriala prin coaching SAFE – de la Somer la Angajat prin Fonduri Europene Formare continua pentru un viitor mai bun

FUNDAŢIAPAEMALBA MUNICIPIULALBAIULIA FirstJobSchoolSRL SCDADExpertiseSRL FundatiaUmanitaraProgpersAiud EUROTRAININGSRL SCSynthesisManagementConsultants-SMCSRL FundatiaUmanitaraProgpersAiud AsociatiaIntercomunitaradeDezvoltareAlbaIulia-AIDA

Măsuri active de ocupare pentru şomerii tineri şi adulti, din SCAutostartSA regiunea Centru, prin calificarea lor în meseria de mecanic auto si specializarea acestora in folosirea aparatelor de diagnosticare OPORTUNITATI DE CRESTERE PERSONALA SI DEZVOLTARE SCPSIHOTERRARESOURCESSRL auto. PROFESIONALA Fii Activ! - TU CONTEZI ORIENTARE SI CONSILIERE IN ANTREPRENORIAT Dezvoltarea competentelor si cunoasteri – un pas spre un loc de munca sigur O noua cariera – o noua sansa MIOS-Masuri Integrate pentru Ocuparea Somerilor “Programe Active pentru Someri-PAS decisiv pentru cariera ta” Mobilitate si adaptabilitate pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca Totul pentru cariera ta Cu sanse mai mari pe piata muncii FirstJobSchoolSRL SCFRASINSRL AMDSERVICESSRL SWOTSRL LTLDocumentarySRL AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCABRASOV AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaAlba FirstJobSchoolSRL AsociatiaIntreprinderilorMicisiMijlociiCovasna(ASIMCOV )

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

76049 76114 76152 76173 76186 76218 76272 76283 76493 76673 76741 76796 76944 76971 77120 77130 77133 77135 77154 77319

contractat contractat reziliat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat revocat aprobat contractat contractat contractat revocat contractat contractat contractat aprobat

AGENT- program de masuri active integrate pentru someri MASURI ACTIVE DE OCUPARE PENTRU SOMERI IN VEDEREA FACILITARII ACCESULUI LA OCUPARE SI A INTEGRĂRII PE PIAŢA MUNCII Servicii integrate pentru cresterea gradului de ocupare in randul somerilor, a persoanelor inactive si a celor care au parasit timpuriu scoala Masuri integrate in domeniul turismului

S.C.ULTRASECURITYS.R.L. SCCONTACTIMPEXSRLOCNAMURES FUNDATIAECOLOGICAGREEN AsociatiaPakivRomania

Sprijin pentru somerii din regiunea Centru in vederea integrarii pe S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJSRL piata muncii prin servicii de formare profesionala si de consultanta si asistenta pentru angajare sau deschiderea propriilor afaceri IMPLICARE+FORMARE=ANGAJARE ASOCIATIAPENTRUTINERETFIDELITASMIERCUREACIUC Masuri integrate de ocupare a somerilor din judetul Covasna Acronim: MIOS CALEA SPRE ANGAJARE CENTRUL REGIONAL PENTRU ACTIVITATI COMPLEXE DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA Ocupare prin măsuri active în Judeţul Alba CALIFICARI DE CALITATE PENTRU TURISM SI INGRIJIRE SCBrahmsInternationalSRL S.C.GaiaConsultingGroupS.R.L. SCPSIHOTERASRL AscendisTeams.r.l. SCCOMPANIADEINVESTITIIPENTRUTURISMSA

Sustinere pentru somerii din regiunea Centru in vederea integrarii S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJS.R.L. pe piata muncii SOLUŢII PENTRU ECONOMIA DE ASTĂZI SCENNACHERSRL

Centrul de evaluare, consiliere si orientare profesionala - CECOP GAIANUALEXANDRUCABINETINDIVIDUALDEPSIHOL OGIE Servicii inovatoare pentru someri prin infiintarea centrului de AsociatiaregionaladedezvoltarecomunitaraTransilvania instruire, evaluare si validare a competentelor in Fagaras, judetul Brasov Ocupa-te cu carte de munca! AsociatiaSmartProjects Dezvoltarea serviciului de informare si consiliere profesionala prin FundatiaUmanitaraProgpersAiud infiintarea Cabinetelor de Informare, Consiliere si Orientare in Cariera CALIFICARI PENTRU SERVICII IN TURISM SI INGIRIJIRE SCCOMPANIADEINVESTITIIPENRUTURISMSA SOCIALA \"Lucrează pentru tine\" S.C.SYSCOMANAGEMENTS.R.L.

Cresterea competentelor si informarii somerilor – un start pentru INDUSTRIALEUROSTARSRL integrarea in piata muncii

105 105 105 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

77400 77518 77911 77951 78377 78478 75426 75561 75610 75633 75656 75705 75851 75855 75857 75858 75862 75863 75910 76065

contractat contractat contractat contractat contractat aprobat contractat contractat contractat aprobat contractat reziliat aprobat contractat aprobat contractat contractat contractat contractat reziliat

Atitudini Creative - Stimularea creativitatii in vederea integrarii si dezvoltarii profesionale

GAIANUALEXANDRUCABINETINDIVIDUALDEPSIHOL OGIE

OPORTUNITATI DE ANGAJARE A SOMERILOR DIN JUDETUL SCBrahmsInternationalSRL BRASOV Acronim: OpAS Servicii specializate pentru someri Noi sanse pentru Angajare PRIVESTE INAINTE! TU DECIZI! Facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor si a persoanelor inactive din regiunea Centru si atragerea unui numar cat mai mare de persoane pe piata muncii, inclusiv in zonele rurale O noua sansa pe piata muncii pentru pesonalul din sistemul public de aparare Deschidem piata muncii pentru pesonalul din sistemul public de aparare FI GENIAL! Formare profesionala si reinsertie pe piata muncii in regiunea Bucuresti Ilfov Cresterea gradului de ocupare a somerilor din Regiunea Bucuresti Ilfov printr-un program integrat de consiliere si formare profesionala in domeniul IT Armonizare cerere cu oferta de forta de munca in regiunea Bucuresti Ilfov Imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si a somerilor de lunga durata – CAPER Integrare pe piata municii a somerilor de lunga durata, persoanelor inactive si a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca – PERSACT Competenta si competitivitate - Azi somer, maine antreprenor COMPAS Jurnalism cetatenesc – sansa pentru ocupare - JETOP Sanse mai bune pentru ocuparea tinerilor absolventi de studii superioare - STASS Resursa umana de calitate pentru promovarea vinurilor romanesti Integrarea in viata profesionala activa a persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca din zona Bucuresti Ilfov Servicii integrate pentru cresterea gradului de ocupare in randul somerilor, a persoanelor inactive si a celor care au parasit timpuriu scoala CaprisSilvanaCabinetIndividualdePsihologie ASOCIATIAPENTRUTINERETFIDELITASMIERCUREACIUC SCVECO-ROMSRL InstitutulNaţionaldeCercetareDezvoltarepentruBioresurseAlimentare-IBABucureşti CentrulAcademicInternatinalpentruSecuritatesiJustitie CentrulAcademicInternatinalpentruSecuritatesiJustitie S.C.ExtremeTrainingS.R.L. FundatiapentruEducatiesiDezvoltareMediaPro SCTIURENLAUHOTELMANAGEMENTSRL FUNDATIAUTI MEDIAFAXS.A MEDIAFAXS.A FundatiapentruEducatiesiDezvoltareMediaPro MEDIAFAXS.A FundatiapentruEducatiesiDezvoltareMediaPro VINEXPERTSRL FundatiaUniversitaraHyperion FUNDATIAECOLOGICAGREEN

106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

76086 76091 76138 76187 76376 76695 76749 76787 77010 77114 77145 77190 77209 77230 77235 77236 77238 77393 77401 77520

contractat contractat contractat aprobat aprobat aprobat contractat revocat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat

De la somer la angajat - Initierea in meseria de confectioner profile de aluminiu si mase plastice (AluInteg) ORICE SOMER ARE DREPTUL LA O NOUA SANSA Job-urile, mai aproape de tine! Sprijin pentru somerii din regiunea Bucuresti - Ilfov in vederea integrarii pe piata muncii prin servicii de formare profesionala si de consultanta si asistenta pentru angajare sau deschiderea Muncesc! Sunt activ! DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN propriilor afaceri INACTIV PRIN EDUCATIE NON FORMALA PENTRU INTEGRARE SI FORMARE PROFESIONALA Dezvoltarea angajabilitatii si a perspectivelor pentru persoanele disponibilizate in industria energetica Coaching - oportunitate pe piata muncii CONSILIERE SI FORMARE PENTRU OCUPARE Asistenta si suport pentru somerii din regiunea Bucuresti-Ilfov in vederea integrarii pe piata muncii

ALUMILROMINDUSTRYSA INSTITUTULPENTRUDEZVOLTAREARESURSELORU MANE AsociatiaSmartProjects S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJSRL ASOCIATIAINFOMANAGER AsociatiaBUCHARESTBUSINESSSCHOOL SCSynthesisManagementConsultants-SMCSRL INSTITUTULPENTRUDEZVOLTAREARESURSELORU MANE S.C.BUTURUGA,MILITARU&ASOCIATIISPCJS.R.L.

ForCult. Formare prin cultura - masuri inovatoare de combatere a ArtPromo somajului in economia cunoasterii Mai multe sanse pentru un loc de munca! Antreprenoriat si ocupare inovativa „Servicii inovatoare pentru someri prin infiintarea centrului de instruire, evaluare si validare a competentelor „F1” PENTRU COMBATEREA SOMAJULUI – eCOMPETENTE Program de masuri integrate pentru ocupare in Regiunea Bucuresti-Ilfov Sistem integrat de metode inovative pentru formarea si dezvoltarea profesionala, in scopul imbunatatirii nivelului de ocupare a fortei de munca din regiunea Bucuretsti - Ilfov „Centrul de instruire, evaluare si validare a competentelor pentru someri si persoane defavorizate\" Universitatea\"Politehnica\"dinBucuresti Asociatia\"InterConcordia\". S.C.MINVASIMPEXCOMPANYS.R.L. AsociatiaInterConcordia SUCCESHUMANRESOURCESTGMSRL INSTITUTULNAŢIONALDECERCETAREDEZVOLTAREPENTRUBIORESURSEALIMENTARE– IBABucureşti AsociatiaManufutureRomania

“ProMediere activa” – Drumul cel mai scurt din somaj catre un loc Asociatia\"EuropapentruDezvoltareUmana\" de munca Măsuri active de ocupare pe o piață a muncii în continuă schimbare! Asigurarea accesului la un loc de muncă de calitate SUCCESHUMANRESOURCESTGMSRL SCMagicYoungSRL

106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107

5.1 5.1 5.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

77603 77815 77903 76813 76822 76841 76844 76851 76888 76896 76903 76909 76945 77082 77213 77222 77265 77497 77946 78342

aprobat aprobat aprobat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat

Program integrat adresat somerilor, persoanelor inactive si celor care au parasit timpuriu scoala in scopul cresterii gradului de ocupare in Regiunea Bucuresti - Ilfov. A.F.I.R.M.A.R.E. (Angajare, Formare, Integrare, Recrutare, Motivare, Adaptare, Reciclare, Evaluare) Fii intreprinzator Burse doctorale: investitii in cercetare-inovare-dezvoltare pentru viitor (DocInvest) Calitatea si continuitatea formarii in cadrul ciclului de studii doctorale- TOP ACADEMIC

Asociatia\"CentruldeStudiiEuropenepentruBalcani,Tarile MediteraneenesiEuropadeEst\" Sectorul3alMunicipiuluiBucuresti Sectorul3alMunicipiuluiBucuresti UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti Universitatea\"DunareadeJos\"Galati

Studii doctorale moderne: internationalizare si interdisciplinaritate UNIVERSITATEABABESBOLYAI Burse Doctorale pentru o Societate Sustenabila-BDSS Armonizarea valenţelor academice româneşti cu cele ale Comunităţii Europene. Burse doctorale in sprijinul activitatii de cercetare in domeniul agronomic si al medicinii veterinare Burse oferite doctoranzilor în Ingineria Mediului Construit Formarea viitorilor cercetatori-experti prin programe de burse doctorale (EXPERT) Valorificarea capitalului uman din cercetare prin burse doctorale (ValueDoc) „Burse doctorale pentru dezvoltare durabila” BD-DD Burse doctorale de pregatire ecoeconomica si bioeconomica complexa pentru siguranta si securitatea alimentelor si furajelor din ecosisteme antropice Doctorat pentru o cariera in cercetarea economica interdisciplinara la nivel european ScoalaNationalaDeStudiiPoliticesiAdministrative UNIVERSITATEALUCIANBLAGADINSIBIU UNIVERSITATEADESTIINTEAGRONOMICESIMEDICIN AVETERINARABUCURESTI UniversitateaTehnicadeConstructiiBucuresti UniversitateaPolitehnicadinBucuresti UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti UniversitateaTransilvaniadinBrasov InstitutulNationaldeCercetariEconomicealAcademieiRom ane AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti

PERFECTIONAREA SI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE UNIVERSITATEADESTIINTEAGRICOLESIMEDICINAV PENTRU CERCETARE SI INOVARE PRIN SCOALA ETERINARAIASI DOCTORALA Spre cariere de cercetare prin studii doctorale Universitatea\"Politehnica\"dinTimişoara PREGĂTIRE DOCTORALĂ DE EXCELENȚĂ PENTRU SOCIETATEA CUNOAȘTERII - PREDEX Doctoratul: o cariera atractiva in cercetare. Pregatirea doctoranzilor pentru evolutie si inserare profesionala prin facilitarea accesului la burse de studiu si prin oferirea de formari complementare recomandate de modelele de buna practica din spatiul European UniversitateaValahiadinTargoviste UniversitateaStefancelMareSuceava Universitatea\"AlexandruIoanCuza\"dinIasi

107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 108 108

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

78421 78534 78702 79073 79407 80127 80272 80641 80765 82705 82729 82839 79203 79205 79208 79209 79212 79229 79230 79235

contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat contractat aprobat revocat aprobat revocat aprobat aprobat aprobat revocat

Burse Universitare in Romania prin Sprijin European pentru Doctoranzi (BURSE DOC) Q-DOC-Cresterea calitatii studiilor doctorale in stiinte ingineresti pentru sprijinirea dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. PARTENERIAT INTERUNIVERSITAR PENTRU CRESTEREA CALITATII SI INTERDISCIPLINARITATII CERCETARII DOCTORALE MEDICALE PRIN ACORDAREA DE BURSE Burse doctorale DocMed.net DOCTORALE – pentru sprijinirea activitatilor de cercetare ale doctoranzilor in domenii tehnice si umane, de protectie a mediului si a sanatatii, de legislatie nationala, europeana si mondiala, cu Studii eco-economic si socio-economic \"CERDOCT\" impactdoctorale pentru performante europene in cercetare si inovare - CUANTUMDOC STUDII DOCTORALE PENTRU FORMARE IN CERCETARE (FOR-CE) Programe doctorale performante pentru formarea cercetatorilor competitivi in Aria Europeana a Cercetarii Excelenta in formarea doctorala prin implementarea unui model European consacrat Excelență și interdisciplinaritate în studiile doctorale pentru o societate informațională CRESTEREA CALITATII SI VIZIBILITATII REZULTATELOR CERCETARII STIINTIFICE A DOCTORANZILOR CU FRECVENTA PRIN ACORDAREA DE BURSE DOCTORALE Constructia si implementarea unui program doctoral inovator interdisciplinar cu privire la problematica romilor Cariera de excelenta in cercetare si societatea cunoasterii prin finantarea studiilor universitare de doctorat (EXCEL-FIN)

UniversitateadinCraiova UNIVERSITATEATEHNICADINCLUJ-NAPOCA UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"IuliuHatieganu\"Clu j-Napoca UniversitateaNicolaeTitulescu UniversitateaTehnicaGheorgheAsachidinIasi UNIVERSITATEADESTIINTEAGRICOLESIMEDICINAV ETERINARAABANATULUITIMISOARA UniversitateadinOradea UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIEDINTARG U-MURES UniversitateadinBucureşti UniversitateadeMedicinasiFarmaciedinCraiova ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"CarolDavila\"dinBu curesti

DEZVOLTAREA DURABILA PRIN CALIFICARE LA STANDARDE INSTITUTULPENTRUDEZVOLTAREARESURSELORU EUROPENE MANE DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE PRIN CALIFICARE LA STANDARDE EUROPENE INSTITUTULPENTRUDEZVOLTAREARESURSELORU MANE

CALIFICARI EUROPENE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA INSTITUTULPENTRUDEZVOLTAREARESURSELORU MANE ANGAJATI COMPETENTI PRIN CALIFICARE LA STANDARDE EUROPENE INSTITUTULPENTRUDEZVOLTAREARESURSELORU MANE

Calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul constructiilor - SCCONESTSA parteneriat si actiuni pentru cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si a mobilitatii ocupationale – CONtrain Sunt angajat si ma formez pentru excelenta! SCTerraNovaGroupSRL ANGAJATI CALIFICATI Formare profesionala continua si calificare in servicii de paza si ordine S.C.CompaniaRomprestServiceS.A. SCASTRACOMPANYSRL

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

79238 79246 79259 79263 79266 79290 79293 79295 79304 79308 79312 79313 79314 79317 79356 79368 79386 79388 79390 79398

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

O ȘANSĂ PENTRU VIITOR Sprijin pentru participarea angajatilor la programe de formare profesionala continua - PRO FPC CSIDP – Cheia succesului - invatare, dezvoltare si progres Formare Profesionala Continua - Progres si Calitate VREAU SA FIU CEL MAI BUN ! Calificarea/recalificarea angajatilor, o sansa in plus pentru dezvoltarea sectorului constructii. \" Continuă să te califici! \"

SindicatulLiberIndependentTelecomunicatii,,BogdanVod a\"Suceava SCDASRL FirstJobSchoolSRL PROFISERVGROUP FUNDAŢIAINGINERNEJLOVEANUNICULAEMAESTRUÎNARTACULINARĂ SCESTETICCLASSRL S.C.ARINIS.R.L.

Fii calificat pe piata muncii! Cresterea nivelului de calificare a Federaţia\"SolidaritateaSanitară\"dinRomânia angajatilor din sanatate si asistenta sociala din Regiunea Sud-Est Acces si participare la calificarea si consilierea profesionala! Cresterea capacitatii de adaptare a salariatilor din sanatate si asistenta sociala din Regiunea Bucuresti-Ilfov la noile cerinte de Calificarea-temelia casei tale si consiliere profesionala pe piata muncii prin calificare Accesul la Calificare - O Sansa in Plus Federaţia\"SolidaritateaSanitară\"dinRomânia INTERACTIVROCONSULT LTLDocumentarySRL

Cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe o piata SINDICATULSANATATEAGORJ a muncii in continua schimbare FORMARE PROFESIONALA PENTRU DEZVOLTARE CALIFICA-TE SI FII COMPETITIV INTR-O ECONOMIE DINAMICA Oportunităţi de calificare/recalificare a angajaţilor de pe raza judeţului Alba CRESC - CRESterea prin Calificare a competentelor angajatilor 3R - Re/calificare, Responsabilitate, Reușită sctobimarconstructsrl MANU&CO ŞcoalaRomânădeAfaceriaCamerelordeComerţşiindustri eFilialaAlba S.C.ULTRASECURITYS.R.L. AsociaţiaJudeţeanăaPescarilorSportiviGalaţi

CALIFICA-TE sau RECALIFICA-TE! Fii competitiv pe piata muncii S.CMARCIPCOMS.R.L Adapteaza-te prin calificare CALIFICAREA - cheia succesului pentru angajați și angajatori FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComert siIndustrie-filialaBraila FUNDATIAROMANOGERMANADEPREGATIRESIPER FECTIONAREPROFESIONALAVLADIMIRESCU

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

79402 79411 79417 79425 79434 79446 79454 79455 79457 79470 79472 79478 79500 79508 79511 79515 79536 79565 79587 79596

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

CASA – „O calificare in plus, o sansa in plus” Primii pasi spre o meserie de succes. Acces si participare pe piata muncii prin programe de FPC PROCON - Program de evaluare şi certificare a competenţelor angajaţilor în construcţii

SCTRANSGHEPARDSRL AsociatiaConsensual S.C.ESTHETIQUEBEAUTYCENTERS.R.L. GrupŞcolar\"AnghelSaligny\"Iaşi

Formare profesionala continua a angajatilor prin ASOCIATIAPENTRUSERVICIIENERGETICEDINROMA calificare/recalificare de nivel tehnic ridicat in contextual societatii NIA-ASER bazata pe cunoastere Centrul de calificare multimedia FilialadinClujNapocaaFundatieiInvatamantuluiPreuniver sitaralCooperatieiMestesugarestiSpiruHaret EFI angajat - Eficient, Format si Informat, prin si pentru calificare si recalificare FPC eficient - Format, Performant, Calificat Califica-te pentru viitor Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est SCGLOBALCOMMERCIUMDEVELOPMENTSRL SCGLOBALCOMMERCIUMDEVELOPMENTS.R.L. DevelopmentTrainingConsultingSRL FundatiaEuroEd

Calificarea - un pas important in dezvoltarea carierei profesionale ConsiliulRegionalalIntreprinderilorprivateMicisiMijlociiDe pentru angajatii din judetul Hunedoara va Dezvoltarea si implementarea continua a masurilor active de EULINKPROSRL calificare/recalificare pentru persoanele angajate pentru cresterea adaptabilitatii la piata muncii. Calificarea şi orientarea profesională a angajaţilor din sectorul UniuneaSindicalaSanitasBucuresti sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov - O şansă pentru viitor! Competitivitate si stabilitate pe piata muncii prin calificare si Federaţia\"SolidaritateaSanitară\"dinRomânia consiliere profesionala! Cresterea gradului de calificare si adaptare a salariatilor din ramura sanatate si asistenta sociala din Califica-te,Sud-Muntenia pe o piata a muncii in plina schimbare S.C.ALEXRALCONSULTS.R.L Regiunea e sansa ta! prin calificare, recalificare si consiliere profesionala Centrul multimedia pentru FPC O calificare de actualitate pentru cariera ta Centru de informare si formare pentru angajati \"VREAU SA MA CALIFIC\" Formare si evaluare profesionala pentru o cariera de succes FilialadinBaiaMareaFundatieiInvatamantuluiPreuniversit aralCooperatieiMestesugaresti\"SpiruHaret\" ASOCIAŢIAPENTRUŞTIINŢĂ,CULTURĂ,ECOLOGIE,TI NERETŞIINTEGRARESOCIALĂ/A.S.C.E.T.I.S. AsociatiapentruIntegraresiDezvoltareComunitaraINDECO S.C.SORSTES.A COLEGIULTEHNICGHEORGHEASACHIIASI

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

79610 79612 79614 79623 79625 79643 79674 79683 79695 79696 79697 79706 79707 79710 79711 79723 79734 79738 79746 79754

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat revocat aprobat aprobat

Informare,Orientare,Calificare (IOC) - 3 pasi pentru un job mai bun Calificarea, o sansa pentru ocuparea durabila! CALIFICAREA, O SANSA PENTRU CARIERA TA! Cursuri de calificare pentru sectorul constructii nave E sansa ta! Califica-te Formarea continua - calitate crescuta a muncii Cresterea calificarii angajatilor din transporturile feroviare Formare Profesionala Continua, adaptata noilor cerinte din domeniul securitatii la incendiu

ColegiulNationalTraian AsociatiaCalificare,SpecializaresiPerfectionare AsociatiaCalificare,SpecializaresiPerfectionare SindicatulSANAB FundatiaMara AsociatiaClara SindicatulLiberCENAFER S.C.SIGURAPROMETEU&CONSULTSRL

VIRGILIO – Cresterea nivelului de calificare a angajatilor din SCACZConsultingSRL sectorul turismului prin informare, formare profesionala continua, orientare si consiliere in vederea cresterii adaptabilitatii si SPRE O LUME MAI CURATA! Formare profesionala continua in S.C.BRILIANAWORKS.R.L. competitivitatii la locul de munca domeniul ecologizarii urbane Competenta garantata pentru piata muncii FundatiaDezvoltareinEuropa

Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea Asociatia“CentrulRomandeInitiative” Bucureşti-Ilfov prin participarea angajaţilor la cursuri de calificarerecalificare şi programe de orientare şi consiliere în carieră Formarea profesională continuă în sprijinul cresterii eficientei, S.C.GLOBALCOMMERCIUMDEVELOPMENTS.R.L. utilitatii, responsabilitatii si organizarii angajatilor de pe piata europeana a muncii (FPC – EURO) CARIERA E IN MAINILE TALE S.C.ANDIRIVACS.R.L. Orientarea si Formarea Profesionala a resurselor umane din FundatiaPaterPio domeniul serviciilor sociale, medicale si socio-medicale din judetul Valcea \"Cale libera spre calificare\" ASOCIATIANATIONALAAPATRONATULUIOPERATORI LORDETRANSPORTINREGIMDETAXI Formare profesională prin masuri active în Regiunea Centru CONSTRUCT - Consolidarea Centrului de calificari adecvate dezvoltarii infrastructurii rutiere regionale Dezvoltarea capacitatii angajatilor din judetul Brasov de a se adapta noilor provocari ale pietei muncii COMPETENTE SI ABILITATI NECESARE PENTRU STABILITATEA LOCULUI DE MUNCA SI CRESTEREA OCUPABILITATII AscendisTeams.r.l. ASOCIATIADECONSULTANTASICONSILIEREECONO MICO-SOCIALAOLTENIA UniuneaJudeteanaaSindicatelorDemocraticeBrasov FSSMETAROMFederatiaSindicalaaSiderurgistilorMETA ROM

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

79755 79768 79775 79788 79807 79810 79820 79823 79845 79850 79861 79867 79868 79871 79876 79879 79893 79908 79958 80019

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

Competente si abilitati profesionale conform standardelor ocupationale pe o piata a muncii mereu in schimbare INSTRUIREA, CALIFICAREA SI CERTIFICAREA REZULTATELOR INVATARII ANTERIOARE IN DOMENII DE SUCCES - CALEA SPRE UN VIITOR MAI BUN PREGĂTIŢI PENTRU O SLUJBĂ MAI SIGURĂ START! Formare pentru constructori Cresterea competitivitatii economice prin calificarea angajatilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia CRC - CALIFICARE: REUSITA SI CARIERA

FSSMETAROMFederatiaSindicalaaSiderurgistilorMETA ROM SCARHIPROIECTSRL SCCENTRULDEFORMARESICONSULTANTA\"PRIMA SCOOL\"SRL S.C.FORMEXPERTS.R.L. SCSTEFMANAGEMENTCONSULTINGSRL ASOCIATIAZAMOLXE

CALIFICARE pentru dezvoltare profesionala in contextul societatii SCSTEFMANAGEMENTCONSULTINGSRL bazate pe cunoastere Calificarea şi recalificarea angajaţilor, cheia pentru evitarea şomajului SoftAplicativşiServiciiS.A.

EsteticForm – Valorificarea potentialului uman prin calificarea si COLEGIULUCECOM“SPIRUHARET”BUCURESTI recalificarea angajatilor din domeniul esteticii si ingrijirii corporale Facilitarea accesului angajaţilor la programe de formare profesională continuă Training perfomant in constructii O noua calificare- mai multa flexibilitate pe piata muncii INSTRUIRE SI CALIFICARE IN DOMENII CERUTE PE PIATA – UN RASPUNS LA MULTE INTREBARI Calificarile din domeniul IT - oportunitate in piata muncii pentru angajatii din regiunea Bucuresti - Ilfov Ma pregatesc pentru viitor: invat, exersez, muncesc Brutari si patiseri calificati, pentru o paine mai buna Servicii de consiliere, calificare/recalificare si evaluare de competente destinate angajatilor Construim viitorul - Dezvoltarea capitalului uman prin activitati destinate calificarii si recalificarii in domeniul constructiilor Formarea profesionala continua-un pas pentru o cariera de succes! FORMARE EUROPEANĂ PENTRU SERVICII TURISTICE DE CALITATE SCMagicYoungSRL S.C.MULTIPROCONSULTS.R.L. FUNDATIAECOLOGICAGREEN SCARHIPROIECTSRL OrdinulMilitardeRomania SCARTETASRL AsociatiaSocioCulturala\"SfantulIoanBotezatorul\"Berbesti ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVITA SCCONFORTIMOBILIARESRL SCSTEFMANAGEMENTCONSULTINGSRL AsociaţiadeDezvoltareIntercomunitarăZonaMetropolitan ăConstanţa

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

80029 80032 80035 80040 80079 80082 80096 80129 80188 80195 80200 80263 80326 80342 80385 80410 80415 80480 80481 80490

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

CALIFICAREA, ŞANSA VIEŢII TALE! INVATAREA ACTIVA- ESENTA CUNOASTERII ! Sprijin acordat angajatilor in intreprinderi din judetul Olt pentru dobandirea unei calificari complete in domeniul constructiilor FII PROFESIONIST, CALIFICA-TE! C.E. - COMPETENTA SI EFICIENTA C.A.L.I.F.I.C. - Calificarea Angajatilor o Latura Importanta a Formarii si Intrarii in Competitie Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor din sectorul alimentar din Regiunea Centru prin calificarea/recalificarea personalului pentru ocupatia \"Macelar\" CURSURI DE CALIFICARE LA STANDARDE EUROPENE - O SANSA PENTRU TURISMUL ROMANESC O sansa mai buna pe piata muncii pentru angajatii din Regiunea Nord-Est prin calificare in turism Angajati mai bine calificati pe o piata a muncii competitiva! Cursuri de calificare in regiunea Sud Est

SCBARDROMSECURITYSRL SCCOMPANIADEUTILITATIPUBLICESA ASOCIATIAINTEREGO FundatiaCentruldePregatireProfesionalaValcea ASOCIATIASANMED S.C.STEFMANAGEMENTCONSULTINGS.R.L. S.C.MORALETRABAJOS.R.L. Asociatiapentrucalitateaserviciilor FundatiaEuroEd SCSCUDETTOSRL SINDICATULPOLITISTILORSIPERSONALULUICONTR ACTUALDINBAZADEREPARATIINAVE

ACCES RETAIL! - Facilitarea accesului la programe de calificare/ ILEARNRETAIL recalificare pentru angajatii din sectorul comert! Competente pentru modernizarea sectorului de distributie a apei si gazelor Califica-te/recalifica-te intr-o meserie cautata pe piata muncii locala cu bani europeni Cresterea calificarii angajatilor furnizorilor de servicii sociale din regiunea Centru Calificarea profesionala - o sansa pentru viitor AsociatiaExpertilorpentruDezvoltareDurabila SCTEHNOIGIENASRL FUNDATIAPROHEM AsociatiaElen-SocietatedeAjutorare

Calificare la standarde europene pentru cresterea competitivitatii FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComert economice siIndustrie-FilialaGalati Adaptabilitate, consiliere si calificare pentru o evolutie profesionala de succes in Regiunea Vest - ACCES Vest TeMeAUTO - Calificarea resurselor umane pentru cresterea competitivitatii si productivitatii in domeniul auto Angajaţi calificaţi, în contextul şi transformările profunde de pe piaţa muncii! PSIHOPROFIL COLEGIULUCECOM“SPIRUHARET”BUCURESTI SCSTEFMANAGEMENTCONSULTINGSRL

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

80571 80580 80630 80645 80648 80667 80674 80684 80705 80719 80720 80722 80797 80799 80850 80883 80915 80928 80946 81004

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

TURISM EUROPEAN PAS cu PAS - Cresterea nivelului de calificare in contextul societatii bazate pe cunoastere! O calificare – o sansă pentru fiecare! Mergi mai departe, califica-te pentru un viitor mai bun! CALITATE SI COMPETITIVITATE - O SANSA PENTRU TURISMUL ROMANESC GO FOR IT - Angajati calificati si competitivi intr-o economie bazata pe cunoastere - FPC in domeniul IT ASIGURĂ-ŢI UN VIITOR SIGUR PRIN FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ Fii profesionist- programe de calificare pentru meseria de electrician auto si tinichigiu vopsitor Cursurile de calificare – primul pas spre succes Calificare pentru o sansa in plus pe piata muncii! Profesionalizarea ingrijirii la domiciliu in regiunea NE (PID-NE) Calificarea angajatilor din indistrie si servicii - un pas inainte pentru rezolvarea crizei economice CRESC!- CRESterea participarii la programe de Calificare/ REcalificare pentru lucratorii din Sectorul Comert! Cresterea competitivitatii economice prin calificarea si recalificarea persoanelor angajate CALIFICARI MODERNE PE O PIATA TRANSNATIONALA A MUNCII Angajati calificati pentru mai multe sanse pe piata muncii Un viitor prin calificare Calificarea- pas cheie pentru profesionalizarea comertului la distanta Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor din sectorul alimentar din Regiunea Centru prin calificarea/recalificarea personalului pentru Cursantii \"Confectioner produse textile\" ocupatia de azi, calificatii de maine din industrie si servicii!

EDINFOSRL SCSTEFMANAGEMENTCONSULTINGSRL SCCABINETMEDICALDR.TOPOLOGEANUGABRIELA S.R.L. UniversitateaPolitehnicadinBucuresti ASOCIATIAPROFORMARE SCACZConsultingSRL S.C.SANTIERULNAVALDAMENGALATIS.A. S.C.ServiciiConsultanţăM.B.S.R.L. ASOCIATIAPATRONATULTINERILORINTREPRINZAT ORIDINROMANIA UniversitateaPOLITEHNICABucuresti S.C.INFOEDUCAŢIAS.R.L. UNIVERSITATEAPOLITEHNICADINBUCURESTI FUNDATIANATIONALAPENTRUDEZVOLTARECOMUN ITARAFILIALAIASI SCPOWERGUARDSECURITYSRL OFICIULPATRONALJUDETEANIASI S.C.ABYLGUARDSECURITYS.R.L. FundatiaAmfiteatru FundatiaCoronaIasi S.C.MAGICARTS.R.L. S.C.SolidConsultTimeS.R.L

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

81039 81074 81113 81188 81994 82061 82114 82125 82160 82169 82283 82288 82473 82519 82586 82647 82791 83002 83018 83035

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

O sansa noua pentru angajatii din industria miniera CALITATE IN CONSTRUCTII – calificarea personalului operativ din sectorul constructii din Regiunea Nord Est (CONS-Nod Est) COMAND – Cresterea nivelului de calificare a angajatilor din industria constructoare de masini prin informare, formare profesionala continua, orientare si consiliere pentru calificarea Calificarea – o sansa pe piata muncii ! numerica Operator la masini unelte cu COMANDa \"CALIFICARI IN TURISM- O SANSA LA UN VIITOR MAI BUN \"

Asociatiapentrusprijinirealocuitorilordinmediulrural FundatiaCoronaIasi SCSITCOSERVICESRL S.C.\"S.I.C.E.P.\"S.R.L. AsociatiaCOLFASA

Informare, constientizare, consiliere, calificare - premise pentru o FundatiapentruPromovareaIntreprinderilorMicisiMijlociiG dezvoltare durabila alati Calificarea profesionala, o sansa pentru angajati in mentinerea locurilor de munca DCU - Dezvoltarea Capitalului Uman in turism si servicii CONSTRUCT - Centru de calificari pentru infrastructura rutiera Construim casa ta – Formare profesionala continua in domeniul constructiilor Centru de calificare in domeniul comertului Vreau sa ma calific! Calificarea-AGENT al formarii profesionale CentrulEuropeanpentruPromovareasiIntegrareaRomilor SCVLADICONSULTINGSRL ASOCIATIADECONSULTANTASICONSILIEREECONO MICO-SOCIALAOLTENIA CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURAVA SLUI SCB\'artConsultingSRL FundatiaAmfiteatru FUNDATIAUNIVERSITARADESTUDIIECONOMICESIS ECURITATE

Calificarea si recalificarea angajatilor din industria de prelucrare a CAMERADECOMERŢŞIINDUSTRIEBRAŞOV lemnului din județul Brașov \"ProCALIFICARE\" CRESPO - CALIFICARE, RECALIFICARE, EDUCATIE, STUDII PENTRU OAMENI O noua sansa pe piata muncii prin calificare Formare Profesionala Continua pentru angajatii din domeniul comercial din Arad, Regiunea Vest COMPETENTA PRIN CALIFICARE - SANSE SI STABILITATE PE PIATA MUNCII Impreuna spre succes prin obtinerea unei calificari relevante nevoilor actuale SCMARINEBUILDINGSRL ASOCIATIAZAMOLXE SCRADUCONSIMPEXSRL FUNDATIADEZVOLTAREAPOPOARELORFilialaArad FundatiaCentruldePregatireProfesionalaValcea FundatiapentruCulturasiInvatamant\"IoanSlavici\"

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

83043 83066 83073 83074 83090 83094 83119 83153 83164 83169 83175 83254 83267 83277 83291 83297 83311 83320 83325 83329

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

Competente crescute pentru angajatii din turism din regiunea Sud AsociatiapentruPromovareaTurismuluiRural Vest Oltenia CALIFICAREA SI RECALIFICAREA ANGAJATILOR, SANSA AFACERILOR PROFITABILE ANGAJATI CALIFICATI Facilitarea accesului la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul serviciilor sociale si comerciale Parteneriat social pentru formare profesionala continua OPORTUNITATI PENTRU CALITATE SI CONTINUITATE OCC „CALIFICARE PENTRU SCHIMBARE” – califică angajații prin formare profesionala continuă! FORMARE PROFESIONALA CONTINUA- CURSURI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJATI COMPETITIVI CALIFICARI PROFESIONALE LA STANDARDE EUROPENE Cresterea competitivitatii organizatiilor din Regiunea Centru prin calificarea/recalificarea personalului in domeniile \"Operator la extractia tratarea, transportul si distributia gazelor\" si \"Sudor\" Calificare si recalificare pentru viitor SCTRIMEDAGAFITEIVETSRL BLOCULNATIONALSINDICALFILIALAJUDETEANACLU J AsociatiaSprijiniticopiii FilialaJudeteanaBNSConstanta S.C.RODISUNIVERSS.R.L. SCMetatech-EducationSRL ColegiulpentruAgriculturasiIndustrieAlimentaraTaraBars ei AsociatiaSprijinitiCopiii,AlbaIulia SCOALANATIONALADEGAZMEDIAS AsociatiaCulturalaSebastian

NOI PERSPECTIVE PE PIATA MUNCII PENTRU PERSONALUL SINDICATULSANITASCONSTANTA SANITAR Sanse noi la formare profesionala pentru angajatii din industria petroliera CALIFICARE LA STANDARDE EUROPENE Cresterea nivelului de calificare/recalificare a angajatilor din regiunea Nord-Est din sectorul sanitar si social CALIFICARE,COMPETENTA SI ADAPTABILITATE PRIN FORMARE PROFESIONALA Dezvoltarea competentelor pentru regenerare urbana (DC-RU) Consolidarea carierei prin formarea profesionala continua Dezvoltam abilitati, Creem oportunitati- program de formare profesionala in meseria de tinichigiu carosier FUNDATIA\"MELBA\" PATRONATULNATIONALROMAN–FILIALACALARASI AsociatiaHelicomed S.C.ADACAS.R.L. LigaAsociatiilordeProprietariHabitat ColegiulTehnic\"CarolI\" S.C.L.C.ProfesionalExpertServiciiS.R.L.

BRING IT - Angajati calificati si competitivi intr-o economie bazata SCACZConsultingSRL pe cunoastere - FPC pentru calificarea de operator introducere, validare si prelucrare date

108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

83331 83337 83338 83339 83340 83341 83395 81431 81432 81434 81438 81440 81441 81447 81451 81453 81455 81457 81459 81462

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

CALIFICARE PENTRU CALITATE MERITAM O SANSA! FPC – CALIFICARE PENTRU MESERIA DE FLORAR DECORATOR Cresterea nivelului de calificare pentru angajatii din industria turismului, in regiunea Bucuresti-Ilfov Cresterea nivelului de calificare si recalificare a angajatilor din regiunea Bucuresti-Ilfov din sectorul sanitar si social Cresterea nivelului de calificare al angajatilor din domeniul serviciilor de protectie si securitate din regiunea Bucuresti-Ilfov Programul de formare profesionala continua PRO SOCIAL Califica-te in domenii competitive Presa on-line - fereastra catre viitor Practică economică pentru studenţi – vector determinant al inserţiei pe piaţa forţei de muncă Stagiile de practica ale studentilor - pas catre integrarea profesionala Facilitam tranzitia spre primul loc de munca relevant Programul de Practica Profesionala Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM Pregatirea Practica – Investitie pentru Viitorii Specialisti in Agricultura

SCBARBARASRL S.C.RAMI2008S.R.L. AsociatiaEcoEden AsociatiaPROMOVAREADREPTULUILASANATATE EPSRomania AsociatiadeMedicinaAnti-Aging ECOIMPACTASOCIAȚIAROMÂNĂAEVALUATORILORȘIAUDITORIL ORDEMEDIU SCPressMediaElectronicSRL AcademiadeStudiiEconomiceBucuresti AcademiadeStudiiEconomice SCMOBILISSRL Universitatea„Babes-Bolyai”Cluj-Napoca UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaradinCl uj-Napoca

Practica relevanta – de la marketingul teoretic la agentia de media SCMediaInvestmentCommunicationSRL PRACTIC – PRegateste-te si Actioneaza pentru Cariera Ta PRACTICA – MARJA TA DE PROFIT Metode inovative pentru profesionalizarea viitorilor specialisti in domeniul financiar-bancar – ProFin PREGĂTIREA PENTRU MUNCĂ – PREGĂTIREA PENTRU VIAŢĂ Sprijinirea tranzitiei de la educatia inginereasca la piata competitiva a muncii din domeniul mentenantei si repararii autovehiculelor Comunitatea de practica- model sustenabil de tranzitie de la scoala la viata activa pentru studenti Asociatia\"Ekotur\"Iasi SCDATAFINANCEACCOUNTINGSRL AcademiadeStudiiEconomicedinBucurești GrupulŞcolar\"VoievodulMircea\" UNIVERSITATEADINORADEA AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti

109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

81477 81480 81482 81488 81493 81495 81497 81505 81513 81521 81526 81556 81566 81567 81570 81578 81588 81590 81597 81604

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat revocat

Cresterea competitivitatii capitalului studentilor viitori economisti in UniversitateadinPitesti,FacultateadeStiinteEconomice scopul facilitarii tranzitiei acestora de la scoala la viata activa. Tranzitia Studentilor la Viata Activa - Complementaritatea Universitati-Partneri de Practica UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca

ECTRANZ-Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa pentru INSTITUTULDEASIGURARISIPENSII studentii de profil economic Construieste-ti o cariera de succes ! PRACTICA – o Sansa pentru Cariera si Orientare Profesionala ! BINE PREGATITI, BUNI PROFESIONISTI! Masterandul de azi, specialistul de maine! Primul pas in cariera ta Practica de calitate pentru manageri – manageri de calitate in practica! Practica mai buna pentru viitori manageri – manageri mai buni pentru viitor! Prin practica pedagogica de calitate cu un pas mai aproape de cariera didactica Cariera ta incepe acum! Stagii de practica in regiunea Bucuresti Ilfov ACCES - Activitati de Consolidare a Competentelor Elevilor pentru Succes pe piata muncii. Consilierea si dezvoltarea abilitatilor practice ale studentilor din domeniul biotehnologiei in vederea facilitarii insertiei lor pe piata muncii (BIOPRACT) Stagiile de pregatire practica la agentii economici - o poarta de acces pe piata muncii Startul meu in viata activa Tranzitia la viata activa prin instruire practica la locul de munca Practica de azi – o sansa in plus pentru angajarea de maine Scoala si viata activa – legatura prin practica - SAL-TIC UniversitateaPolitehnicadinBucuresti SCSTEFMANAGEMENTCONSULTINGSRL UniversitateaPolitehnicadinBucuresti UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti QipaIndividualDevelopmentSRL AcademiadeStudiiEconomicedinBucureşti UniversitateaPolitehnicadinBucuresti ASE-DPPD UniversitateaPOLITEHNICABucuresti UniversitateaTituMaiorescu SCSTEFMANAGEMENTCONSULTINGSRL CentruldeBiotehnologiiMicrobieneBIOTEHGENBucuresti Universitatea1Decembrie1918AlbaIulia SCEconomicConfortSRL FilialadinBaiaMareaFundatieiInvatamantuluiPreuniversit aralCooperatieiMestesugaresti\"SpiruHaret\" UNIVERSITATEAPOLITEHNICADINBUCURESTI S.C.MEDIASATS.R.L.

109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

81616 81637 81639 81641 81650 81655 81661 81666 81667 81673 81675 81682 81698 81699 81708 81714 81723 81724 81742 81762

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

Internship Sud -Vest Oltenia

CENTRULDECONSULTANTASIMANAGEMENTALPRO IECTELOREUROPROJECT

Acces pe piata muncii pentru viitorii asistenti medicali generalisti, FUNDATIAECOLOGICAGREEN prin practica in simulatorul clinic PREGATIRE IN PRACTICA FRIGULUI ARTIFICIAL Telecomunicatiile mai aproape de studenti START in cariera ta! Practica studentilor- Cheia catre job-ul dorit! Stagii de pregatire competitive in domeniul TIC Elevii - managerii viitorului Teatrul modern – Mijloace multimedia Animatia si grafica 3D, un pas catre viitor Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa prin stagii de practica de specialitate organizate in parteneriat de angajatori si universitati Impreuna construim o scoala pentru fiecare Aplicabilitatea cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul studenţiei- drumul spre performanţă Stagii de practica pentru facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa – STAPACT Stagii de practica pentru studenti UniversitateaTehnicadeConstructiiBucuresti SCMOBILISSRL ŞcoalaPostlicealăSanitară“GrigoreGhica-Vodă”Iaşi UniversitateaPolitehnicadinBucuresti UniversitateaHyperionBucuresti Liceuleconomic\"IoanSlavici\" Asociaţia\"CentrulMultimediaTeatru74\" Universitatea\"Politehnica\"dinBucuresti SCTERONSYSTEMSSRL CentrulScolarpentruEducatieIncluziva\"PaulPopescuNev eanu\",Timisoara UniversitateadinPitesti S.C.TELEFERICPRAHOVAS.A. FundatiapentruEducatiesiDezvoltareMediaPro

Facilitarea insertiei pe piata muncii a viitorilor absolventi de studii AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti superioare prin organizarea de intreprinderi simulate si stagii de practica in acestea Metode interactive de orientare şi consiliere profesională SindicatulLiberdinÎnvățămantCalarasi GeoTurismPractic UniversitateaSpiruHaretFacultateadeGeografiesiGeogra fiaTurismului

MASTER PRACTICA - Facilitarea insertiei si adecvarii rapide la AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti piata muncii a masteranzilor din domeniul economie si afaceri internationale prin stagii de practica relevante si de calitate. Competente socio-umane pentru piata muncii din Regiunea Sud- UniversitateadinCraiovaprinFacultateadeTeologie Vest Oltenia

109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

81772 81777 81807 81851 81853 81870 81875 81893 81912 81934 81980 82010 82018 82026 82033 82039 82078 82085 82094 82101

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

Sprijin pentru o cariera de succes in domeniul inteligenta artificiala Practica in intreprindere simulata PREGĂTIREA PRACTICĂ-PRIMUL PAS SPRE UN LOC DE MUNCĂ Consilierea si orientarea profesionala a elevilor din unitati de invatamant cu profil agro-alimentar din regiunea Sud-Est in vederea tranzitiei de la scoala la viata activa PRO PRACTICA - Facilitarea insertiei pe piata muncii a viitorilor absolventilor de studii superioare din domeniul economic prin stagii de practica la marii angajatori in Romania si UE PREGATIRE PRACTICA PENTRU COMPETITIVITATE PE PIATA MUNCII STUDENTII DE AZI PROFESIONISTII DE MAINE Dezvoltare profesionala in 3 pasi - informare, consiliere, practica Simularea manageriala - Perspectiva unei cariere de succes

UNIVERSITATEAPOLITEHNICABUCURESTI S.C.ConvexNetworkSRL GRUPULSCOLARINDUSTRIALTRANSPORTURICAIFE RATEGALATI FEDERATIASINDICATELORDININDUSTRIAALIMENTA RA AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti UniversitateaNicolaeTitulescu UniversitateaHyperionBucuresti S.C.STEFMANAGEMENTCONSULTINGS.R.L. ASOCIATIAPATRONATULTINERILORINTREPRINZAT ORIDINROMANIA

Orientare şi consiliere profesională –tehnici aplicative în vederea AsociaţiaPărinţilorColegiuluiNaţionalBarbuŞtirbei facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă Invata sa iti construiesti viitorul Investim in elevul de azi - angajatul model de maine! Firma virtuala - Sistem interactiv de invatare pentru cresterea gradului de ocupare si adaptare a studentilor pe piata muncii Program de practica in terapie intensiva pentru studenti la medicina Convergenţa pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită a studentilor pe piaţa muncii PR.A.C.T.I.C.A. I.N.CE.PE. – PRogrAmul Cursurilor pentru sTudentI in sCopul Angajarii sau demararIi uNei afaCEri PErsonale Practica profesionala - un pas inainte pentru cariera- SIPAS Invata prin practica la standarde europene Stagii clinice de calitate- mai multe sanse de angajare pentru viitorii asistenti medicali Sistem Inovativ Transdisciplinar de dezvoltare a aptitudinilor de munca pentru studenti/masteranzi AsociatiaCalificare,SpecializaresiPerfectionare S.C.STEFMANAGEMENTCONSULTINGS.R.L. Universitatea1Decembrie1918AlbaIulia SPITALULUNIVERSITARDEURGENTAELIASBUCURESTI UNIVERSITATEADINORADEA Universitatea„Babeş-Bolyai”dinCluj-Napoca MEDIAFAXS.A ColegiulEmilNegrutiu FUNDATIAECOLOGICAGREEN Fundatia”INSTITUTULDEORTOGNATOLOGIESIPROT ETICA”

109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

82154 82189 82279 82307 82312 82343 82350 82396 82407 82454 82463 82553 82583 82617 82620 82652 82670 82716 82776 82828

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat revocat

“Viitorul Trecutului- program de practica pentru studenti” Stagii de practică și orientare profesională pentru o carieră de succes! PSIHOLOGI PENTRU GENERATIILE DE MAINE Consiliere pentru comunitatea scolara Măsuri active pentru susținerea inserției pe piața muncii a studenților de la profilurile științe economice și administrative

Universitatea\"BabesBolyai\"FacultateadeIstoriesiFilosofie GRUPSCOLARRADUCERNATESCUIASI UniversitateaLucianBlagaSibiu AsociaţiadeFormareşiConsiliereNădlac UniversitateadinBucurești

MEDICAL – AID - Program integrat de practica in domeniul AsociatiadeMedicinadeUrgentasiDezastre(AMUD) medicinei de urgenta si consiliere profesională pentru studentii in medicina Practica - pasi spre o cariera de succes UniversitateaTehnica„GheorgheAsachi”dinIasi Dobândirea competențelor practice ale viitorilor manageri din industrie și transporturi A.C.T.I.V. - Aplicarea Cunostintelor Teoretice - Investitie pentru Viitor Vreau sa fac practica ca sa devin inginer cautat AsociaţiaNon-Profit\"Sinergica\" GrupScolarpentruIndustrieMicasiServicii UNIVERSITATEATEHNICADECONSTRUCTIIDINBUCU RESTI

Integrarea rapida pe piata muncii a studentilor specializati in studii UniversitateaRomano-Americana europene si relatii economice internationale prin efectuarea de stagii de pregatire practica Distributia in actualitate prin simulare de firma cu suport IT pentru Universitatea\"Babes-Bolyai\",Cluj-Napoca sisteme moderne de automatizare a fortei de vanzari Coerenta intre formarea pe tot parcursul vietii si piata muncii prin FundatiapentruCulturasiInvatamant\"IoanSlavici\" relevanta, accesibilitate si interactivitate Sistem Inovativ Transdisciplinar de dezvoltare a aptitudinilor de munca pentru studenti/masteranzi Dezvoltarea abilitatilor practice de folosire a instrumentelor de plata in activitatile economice ale unei intreprinderi. Investeste in tine! Participa la stagii de practica! Centrul de tineret – un model de consiliere a carierei tinerilor pe parcursul perioadei liceului. Practica interdisciplinara - o sansa pentru viitorul tau Dezvoltarea abilitatilor si competentelor practice prin intreprinderea simulata - SimBiz De la exercitiu la practica, de la virtual în competitie pe piata internationala a firmelor de exercitiu Fundatia”INSTITUTULDEORTOGNATOLOGIESIPROT ETICA” ForumulCetatenescpentruActiuneSocialasiEducatieCivic a AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti AsociatiaRomanadeConsilieresiSprijin AsociatiaCulturalaAmphion UniversitateadeVestdinTimişoara ColegiulEconomicIonGhicaTargoviste

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

86733 86741 86745 86748 86764 86771 86785 86797 86824 86837 86892 86900 86938 86945 86947 86953 86957 86968 86974 87000

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat revocat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

Inzestrarea persoanelor din mediu rural – Regiunea Bucuresti Ilfov - cu noi calificari non-agricole printr-un program integrat de consiliere si formare profesionala in domeniul agenti vanzari Dezvoltarea Resurselor Umane din Mediul Rural, prin Masuri Active de Ocupare Acces Facil la Munca prin Activitati Integrate de Informare, Mediere si Formare in Mediul Rural Acces Liber la Munca pentru Persoanele Ocupate in Agricultura de Subzistenta si pentru Somerii din Mediul Rural Spatiul rural – izvor de resurse pentru piata muncii si antreprenoriat Mediere, Informare si Formare – Solutia pentru Stimularea Ocuparii in Regiunile Rurale Olaritul – Mestesug al continuitatii valorilor si spiritului romanesc PROGRES RURAL Program de dezvoltarea a capitalului uman din comuna Poienile de sub Munte Dezvoltarea mediului rural prin antreprenoriat si angajare Dezvoltarea Durabila a Pietei Muncii din Mediul Rural, prin Facilitarea Accesului la Ocupare

S.C.ACTIVCONSTRUCTS.R.L. UnitateaAdministrativ-TeritorialaComunaDOMNESTI S.C.CepecaConsultingCenter-S.R.L. S.C.CepecaConsultingCenter-S.R.L. FederatiaNationalaaProducatorilorAgricolidinRomania– F.N.P.A.R. S.C.CepecaConsultingCenter-S.R.L. AsociatiaProgresson S.C.PROJECTMANAGEMENTSOLUTIONSS.R.L. SocietateaNationaladeCruceRosieaRomaniei,filialaMara mures QipaIndividualDevelopmentSRL UnitateaAdministrativ-TeritorialaComunaLUMINA

Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor CameradeComertsiIndustrieIasi din mediul rural în viaţa activă din judetul Iasi Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea somerilor CameradeComertBihor din mediul rural în viata activa din judetul Bihor Dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat si angajare in mediul rural Inzestrarea persoanelor din mediu rural – Regiunea Bucuresti Ilfov - cu noi calificari non-agricole printr-un program integrat de consiliere si formare profesionala in domeniul operator vanzari Renasterea traditiilor prin telefon S.C.CONVEXNETWORKS.R.L MGSTEVENSFINANCESRL FundatiaCulturalaArtex

Inzestrarea persoanelor din mediu rural – Regiunea Nord Est - cu MGSTEVENSFINANCESRL noi calificari non-agricole printr-un program integrat de consiliere si formare profesionala in domeniul operator vanzari prin telefon Investeste in tine! Si tu poti fi specialist in turism! MitropoliaMoldoveisiBucovinei-ArhiepiscopiaIasilor Un pas spre ocupare in contabilitate TRANS-ARTE: TRANSilvania – Arta Rurala si Traditii Etnice S.C.REALACCOUNTINGSRL SCMAESTRASRL

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

87001 87021 87064 87089 87116 87127 87133 87169 87190 87206 87211 87248 87266 87273 87283 87347 87358 87361 87371 87389

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

Crearea de Valoare Adaugata in Mediul Rural prin Facilitarea Accesului la Piata Muncii si Promovarea Culturii Antreprenoriale Program integrat de formare pentru resursa umana din mediul rural brasovean Dezvoltarea locala durabila prin calificarea fortei de munca Imbunatatirea accesului somerilor la piata muncii Masuri integrate de ocupare pentru mediul rural CUM SA DEVII INTREPRINZATOR?

UnitateaAdministrativ-TeritorialaComunaMANASIA SCPROSATEFYCONSULTINGSRL PrimariacomuneiBethausen ASOCIATIANATIONALADETURISMRURAL,ECOLOGIC SICULTURALA.N.T.R.E.C.FILIALAALBA FundatieiConvergenteEuropene S.C.SYSCOMANAGEMENTS.R.L.

Program integrat de consiliere, mediere si formare profesionala in S.C.B.N.C.CRISCOMS.R.L. meserii din sectorul constructiilor in judetul Ilfov CONRIS - Imbunatatirea calitatii resurselor umane din zonele SCCONESTSA rurale ale judetului Iasi in vederea facilitarii accesului la ocupare in domeniul constructiilor Furnizarea de Programe Integrate pentru Dezvoltarea Resurselor S.C.CepecaConsultingCenter-S.R.L. Umane – Solutia pentru o Economie Rurala Sustenabila Sprijin integrat pentru femeile din mediul rural Competitivitate pe piata muncii prin policalificare in mediul rural Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole Oportunitate de ocupare in zona rurala Ilfov Oportunitati pentru angajare in comunele din regiunea Sud Muntenia Dezvoltarea durabila a turismului prin formarea profesionala si consilierea somerilor din mediul rural in judetul Mures Armonia convietuirii in formare profesionala RURAL ACTIV Solutie pentru reconversia fortei de munca din Judetul Alba FundatiaZiDeschisa LeximGrupsrl CentrulEuropeanpentruPromovareasiIntegrareaRomilor AGENTIAPENTRUIMPLEMENTAREAPROIECTELORSI PROGRAMELORPENTRUIMM-URI SindicatulTaranilorsiProprietarilorRomani SCSynthesisManagementConsultants-SMCSRL FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComert siIndustrieFilialaTulcea S.C.CepecaConsultingCenter-S.R.L. FundatiaPAEMAlba

Formare si informare pentru piata muncii! - Dezvoltarea Federaţia\"SolidaritateaSanitară\"dinRomânia competentelor esentiale pentru integrare si reintegrare in viata activa a persoanelor inactive, somerilor, persoanelor aflate in ACTIVARE IN loc de munca si persoanelor ocupate in agricultura CentrulRegionaldeResursepentruOrganizatiiNeguverna cautarea unui TURISM RURAL mentale de subzistenta din mediul rural al judetul Galati.

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

87393 87395 87409 87410 87440 87446 87461 87474 87486 87524 87542 87557 87561 87564 87572 87586 87590 87597 87628 87664

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a comunei Victoria, judetul Iasi in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca Program integrat de formare profesionala in meserii din industria turismului in judetul Buzau

PrimariaComuneiVictoria AsociatiaPaturaVerde

Program de informare, consiliere mediere si formare profesionala ASOCIATIADEDEZVOLTARE“INFORURAL” pe Valea Tarnavelor, judetul Sibiu EDUCATIE LA SATE O SANSĂ EUROPEANĂ ÎN MEDIUL RURAL Un parteneriat de succes pentru formarea somerilor din mediul rural al judetului Gorj Dezvoltarea spiritului antreprenorial: o sansa in plus pentru populatia din mediul rural in Regiune Sud Muntenia Munca, primul pas catre Succes! Alege sa fii cel mai bun! Responsabilitate sociala - implicarea patronatului in formarea somerilor din judetul Maramures “Antreprenoriatul rural si oportunitati de dezvoltare in domeniul TIC – PREMISE PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SI CRESTERE ECONOMICA” Sate europene- Dezvoltarea calitatii vietii in spatiul rural ORIZONT pentru dezvoltarea sustenabila pe termen lung si cresterea gradului de ocupare a fortei de munca in zonele rurale Esti calificat, devii angajat! Sanse de ocupare in turismul rural Servicii integrate pentru cresterea gradului de ocupare in zona rurala Viitor In Inovatia Turismului si Oportunitatile de Reintegrare in Judetul Mures S.C.CARPEDIEMTECHNOLOGIESS.R.L. AsociaţiaJudeţeanăaPescarilorSportiviGalaţi UniuneaGeneralăaIndustriaşilordinRomania1903FilialaD olj SindicatulTaranilorsiProprietarilorRomani LegumicolaPlesoiuCooperativaAgricola FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComert siIndustrieFilialaTulcea PatronatulRoman-FilialaJudeteanaMaramures GeticoTELECOM Asociatia”CentruldeCercetaresiFormareaUniversitatiide NordBaiaMare” DAROMETSRL ASOCIATIACENTRULZONALDEEDUCATIAADULTILO RCRAIOVA AsociatiaClubEcotourDoraD\'Istria FUNDATIAECOLOGICAGREEN FundatiaAmfiteatru

Program de formare profesionala in industria constructiilor pentru Asociatia\\\"Agentiapentrudezvoltarelocala\\\"Babadag someri si persoane care practica agricultura de subzistenta din judetul Tulcea. Fii pregatit pentru integrare in piata muncii. AsociatiaCentrulEcologic“GreenArea” <b>“Arhitectură durabilă pentru zona rurală”</b> <b>Asociatia`ParteneriatEuroactivBistrita`</b>

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

87711 87755 87761 87762 87766 87769 87778 87784 87820 87843 87869 87872 87956 87968 87983 88006 88032 88044 88046 88072

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

Mediul inconjurator o alternativa sustenabila pentru mediul rural Informare – Mediere – Formare: Factor Cheie de Succes pentru Ocupare in Mediul Rural Formarea capitalului uman – element esential pentru iesirea din criza “Parteneriat si sustenabilitate in comuna Cudalbi” Mediere, Informare si Formare in Vederea Facilitarii Accesului Liber si Egal pe Piata Muncii in Zonele Rurale

S.C.TerramaraInvestmentConsultancyS.R.L. UnitateaAdministrativ-TeritorialaComunaVALEACIORII AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaArges \"AgentiadeMonitorizareaAdministratieiPublice\" S.C.CepecaConsultingCenter-S.R.L.

Masuri Integrate de Incluziune pe Piata Muncii pentru Persoanele S.C.CepecaConsultingCenter-S.R.L. Ocupate in Agricultura de Subzistenta si pentru Somerii din Mediul Rural Informare - Mediere - Formare: Calea spre un Loc de Munca in UnitateaAdministrativTeritorialaComunaVALULUITRAIA Mediul Rural N SERVICII INTEGRATE PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI FilialadinIasiaFundatieiInvatamantuluiPreuniversitaralCo NON-AGRICOL RURAL (S.I.D.S.N.A.R.) operatieiMestesugaresti\"SpiruHaret\" Solutia pentru Ocupare in Mediul Rural: Programe Integrate de Informare, Mediere si Formare pentru Persoanele Ocupate in Agricultura de Subzistenta si pentru Somerii din Mediul Rural Servicii integrate de sprijin pentru ocupare in mediul rural Traditie straveche, olarit! Dezvoltarea resurselor umane si incurajarea micilor afaceri in zonele rurale din judetele Ialomita si Calarasi Sustenabilitate in Zonele Rurale, prin Crearea de Oportunitati Sporite de Ocupare Fii sanatos, fii de folos-program integrat de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural prin formare profesionala, consiliere, si promovarea unui stil de viata sanatos Acces si participare la formare profesionala in meserii din industria constructiilor in judetul Giurgiu S.C.CepecaConsultingCenter-S.R.L. CruceaRosieCovasna AsociatiaProgresson AsociatiaEcoEden UnitateaAdministrativ-TeritorialaComunaCORNETU AsociatiaJudeteanaaPescarilorSportiviGalati S.C.B.N.C.CRISCOMS.R.L.

Formare profesionala si promovarea dezvoltarii antreprenoriatului AsociatiaEcoEden in mediul rural din judetul Mures Mestesugul tesutului – valoare, sensibilitate, aplicabilitate UN OM INFORMAT, ESTE UN OM PREGATIT! FundatiaCulturalaArtex PRIMARIACOMUNEITEISANIJUD.PRAHOVA

Program integrat de formare si consiliere profesionala a somerilor FundatiaAmfiteatru din mediul rural, din regiunea Bucuresti- Ilfov in domeniul turismului Dezvoltarea Resurselor Umane prin promoverea AsociatiadeDezvoltareIntercomunitaraMicroregiuneaVla antreprenoriatului in activitati non agricole deasaHuedin

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

88085 88108 88144 88203 88263 88283 88286 88311 88321 88329 88337 88353 88365 88370 88371 88387 88394 88418 88428 88431

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

CCMR - Competente pentru Competitivitate in Mediul Rural Formarea profesionala a persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural din judetul Iasi pentru a accede la statutul de persoane active Compentente antreprenoriale pentru mediul rural in regiunea Bucuresti Ilfov INSTRUIESTE-TE SI MODELEAZA-TI VIITORUL Program de informare, consiliere, mediere si formare profesionala in meserii din industria turismului in judetul Tulcea Te invatam cioplitul in lemn, arta traditionala la romani Ocupare si antreprenoriat in satele si comunele din Regiunea Centru O sansa pentru mediul rural! - Formare, informare si consiliere pentru integrarea si reintegrarea in viata activa a persoanelor inactive, somerilor, persoanelor aflate in cautarea unui loc de Masuri integrate in domenii non-agricole in regiunea Nord-Est, munca si persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta din judetul Bacau mediul rural al judetul Braila Program integrat de dezvoltarea si consilierea somerilor din mediul rural, in vederea dezvoltarii turismului din Judetul Constanta, Municipiul Mangalia Oportunitate de ocupare in zona rurala Ilfov

UnitateaAdministrativTeritorialaComunaNICOLAEBALCESCU AsociatiaHelicomed SINDICATULNATIONALALPOLITISTILORSIPERSONA LULUICONTRACTUAL S.C.SYSCOMANAGEMENTS.R.L. AsociatiaPaturaVerde FundatiaCulturalaArtex AsociatiaClubEcotourDoraD\'Istria Federaţia\"SolidaritateaSanitară\"dinRomânia S.C.ALEXRALCONSULTS.R.L SCSynthesisManagementConsultants-SMCSRL AGENTIAPENTRUIMPLEMENTAREAPROIECTELORSI PROGRAMELORPENTRUIMM-URI

Dezvoltarea antreprenorială din mediul rural prin măsuri active de Fundaţiaromânoocupare în domeniul construcţiilor şi comerţului germanădepregătireşiperfecţionareprofesionalăîndomen iulconstrucţiilor Invata pentru cariera ta! FUNDATIANICOMED Antreprenoriat in mediul rural Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru integrarea pe piata muncii a persoanelor inactive si persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta din judetul Neamt Programul de formare profesionala RURAL-MED Sud Muntenia Centru de resurse pentru dezvoltarea mediului rural „Constructiile bio si proiectele de micro-turism – alternativa de dezvoltare durabila a spatiului rural” Antreprenoriat in mediul rural Antreprenoriat in mediul rural AsociatiaCenterforHealthResearch AsociatiaHelicomed AsociatiadeMedicinaAnti-Aging AsociatiapentruIntegraresiDezvoltareComunitaraINDECO C.D.D.C.ConsortiulpentruDezvoltareDurabilasiCompetitivitateAntr eprenoriala AsociatiaCenterforHealthResearch AsociatiaCenterforHealthResearch

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

88434 88446 88484 88494 88528 88554 88575 88591 88641 88656 88691 88692 88694 88706 88718 88727 88741 88754 88757 88782

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

Servicii de sprijin şi formare profesională pentru integrarea durabilă pe piaţa muncii a resurselor umane din satele din regiunea de Sud Est a României Program de informare, consiliere, mediere si formare profesionala in meserii din industria turismului in judetul Arges

S.C.SABCONS.R.L.Braila ASOCIATIADEDEZVOLTARE“INFORURAL”

„Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în DALEMAWESTSRL ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” Promovarea somerilor in campul muncii! FILIALADOLJMIHAIVITEAZULACONFEDERATIEIPATR ONTULROMAN O VIATA MAI BUNA LA SATE O ȘANSĂ PENTRU MEDIUL RURAL-DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Compentente antreprenoriale pentru mediul rural in regiunea Centru S.C.CARPEDIEMTECHNOLOGIESS.R.L. AsociatiaEcologicaUniversitaraGalati SINDICATULNATIONALALPOLITISTILORSIPERSONA LULUICONTRACTUAL

Masuri integrate de ocupare in sectorul turismului din zona rurala, ASOCIATIA\"Q-PROFESSIONALS\" regiunea Nord -Est. BIRD - Business and Jobs FOR RURAL DEVELOPMENT C.D.D.C.ConsortiulpentruDezvoltareDurabilasiCompetitivitateAntr eprenoriala Investitie in capitalul uman din zona rurala a Judetului Arad pentru FundatiaAmfiteatru dezvoltarea turismului Dezvoltarea resurselor umane si promovarea culturii antreprenoriale in zonele rurale din judetele Dolj si Olt RETEA DE CENTRE DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE IN MEDIUL RURAL DIN JUD. DAMBOVITA AGROTURISMUL-premisă a ocupării forţei de muncă Compentente antreprenoriale pentru mediul rural in regiunea Nord Est „Şi ei au dreptul la muncă !” „Antreprenoriat in sectorul plantelor aromatice si medicinale – alternativa de dezvoltare durabila a spatiului rural” „Prosperitate si siguranta in mediul rural al judetului Dolj” Dezvoltarea resurselor umane din mediul rural in judetul Satu Mare in domeniul mestesugurilor si turismului Investitie in capitalul uman din zona rurala a Judetului BistritaNasaud pentru dezvoltarea turismului AsociatiaIMPREUNAPENTRUTINE ASOCIATIATARGOVISTESPREEUROPA AsociatiaALDMARIDIM SINDICATULNATIONALALPOLITISTILORSIPERSONA LULUICONTRACTUAL APLTEREGOVA C.D.D.C.ConsortiulpentruDezvoltareDurabilasiCompetitivitateAntr eprenoriala UNIVERSITATEASPIRUHARET ProjectConsultingAgeS.R.L. FundatiaAmfiteatru

Masuri integrate de dezvoltare a resurselor umane in mediul rural PrimariaComuneiPopesti

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

88818 88823 88824 88851 88907 88924 88932 88946 88952 88953 88956 88961 88992 89000 89009 89012 89015 89043 89060 89062

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

Formare profesionala in domeniul antreprenoriatului adresata persoanelor din mediul rural regiunea NV Poti si tu! Compentente antreprenoriale pentru mediul rural in regiunea Nord Vest

AsociatiaIMPREUNAPENTRUTINE AsociatiapentruIntegraresiDezvoltareComunitaraINDECO SINDICATULNATIONALALPOLITISTILORSIPERSONA LULUICONTRACTUAL

Formare si informare pentru o piata a muncii incluziva! - Formare, Federaţia\"SolidaritateaSanitară\"dinRomânia informare si consiliere pentru integrarea si reintegrarea in viata activa a persoanelor inactive, somerilor, persoanelor aflate in RURAL- unui loc de munca si persoanelor ocupate in cautarea C.I.F.C.A- consiliere, informare, consultanta, agricultura AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaGalati antreprenoriat de subzistenta din mediul rural al judetului Vrancea Masuri integrate pentru stimularea ocuparii si antreprenoriatului in AsociatiaClubEcotourDoraD\'Istria zonele rurale ale Regiunii Vest Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului prin formare profesionala AsociatiaIMPREUNAPENTRUTINE adresata persoanelor din mediul rural in regiunea Centru Compentente antreprenoriale pentru mediul rural in regiunea Sud SINDICATULNATIONALALPOLITISTILORSIPERSONA Muntenia LULUICONTRACTUAL CIPAS – Continua sa Inveti, sa te Perfectionezi sa iti Atingi Scopul S.C.ALFAROSECURITYS.R.L. FII CALIFICAT <b>Oportunităţi egale pentru zona rurală</b> Oportunitati in formare si ocupare in meseria de electrician constructii Resurse umane performante in zonele rurale din regiunea NordVest Asociatia\"ADMutrium\" <b>Asociatia`ParteneriatEuroactivBistrita`</b> UniuneaDemocrataaUcrainenilordinRomania ASOCIATIAONE-PROFI

Sustinerea intiativelor antreprenoriale prin formare profesionala a AsociatiaEcoEden persoanelor cu resedinta in mediul rural, in regiunea SudEst RurActiv – proiect integrat de crestere a ratei de ocupare in comunele Tarlungeni, Apata si Budila (Judetul Brasov) Compentente antreprenoriale pentru mediul rural in regiunea Vest „Dezvoltarea resurselor umane si a liberei initiative in mediul rural” Promovarea antreprenoriatulului pentru cresterea gradului de ocupare in mediul rural FundatiaAgapediaRomania SINDICATULNATIONALALPOLITISTILORSIPERSONA LULUICONTRACTUAL UNIVERSITATEASPIRUHARET ACADEMIAROMÂNĂFILIALATIMIŞOARA

Compentente antreprenoriale pentru mediul rural in regiunea Sud SINDICATULNATIONALALPOLITISTILORSIPERSONA Est LULUICONTRACTUAL \"Dezvoltare resurse umane si mestesuguri in comuna Dorna Arini, jud. Suceava\" PrimariacomuneiDornaArini

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

89091 89150 89154 89168 89177 89184 89190 89194 89203 89235 89265 89268 89287 89365 89368 89376 89399 89427 89429 89447

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE OCUPATE IN AGRICULTURA DE SUBZISTENTA DIN MEDIUL RURAL AL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD VEST OLTENIA DEZVOLTARE OCUPATIONALA RURALA

FUNDATIA\"MELBA\" S.C.TOTALCONSULTINGS.R.L.

Compentente antreprenoriale pentru mediul rural in regiunea Sud SINDICATULNATIONALALPOLITISTILORSIPERSONA Vest LULUICONTRACTUAL RESTAURO – Specializare in arta tesatoriei traditionale FONA RURAL - Formare in ocupatii nonagricole in mediul rural Investitie in capitalul uman din zona rurala a Judetului Botosani pentru dezvoltarea turismului Dezvoltarea competentelor resurselor umane din zonele rurale ale judetului Vrancea FundatiaCuvantulcarezideste AJOFMVrancea FundatiaAmfiteatru S.C.SORSTES.A

Calificare şi antreprenoriat - alternative pentru persoanele inactive FUNDATIAROMANOGERMANADEPREGATIRESIPER din mediul rural FECTIONAREPROFESIONALAVLADIMIRESCU Dezvoltare durabila in comunitati rurale Sansa unei vieți mai bune - Calificarea Zona istorica-Zona moderna/Dezvoltare sustenabila rurala Dezvoltarea resurselor umane din zone rurale ale judetului Dolj, pentru o prezenta sustenabila pe piata muncii Investitie in capitalul uman din zona rurala a Judetului Olt pentru dezvoltarea turismului Proactiv in spatiul rural SCRomairConsultingSRL SCAMIRASC&LIMPEXSRL Asociatia”CentruldeCercetaresiFormareaUniversitatiide NordBaiaMare” SCROMELECTRONICCOMPANYSRL FundatiaAmfiteatru PRISMASRL

Investitie in capitalul uman din zona rurala a Judetului Teleorman FundatiaAmfiteatru pentru dezvoltarea turismului Sanse egale de ocupare in mediul rural Formare profesionala pentru dezvoltarea resurselor umane din mediul rural, judetul Suceava SAT-SUSTENABIL - Program de calificare si formare pentru somerii din mediul rural VIATA LA TARA - DEZVOLTAREA INITIATIVELOR ANTREPRENORIALE IN MEDIUL RURAL DEZVOLTAREA DE ABILITATI ANTREPRENORIALE PENTRU REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL CentrulEuropeanpentruPromovareasiIntegrareaRomilor ETHOSSRL S.C.PAIDEAS.R.L MANU&CO INDUSTRIALEUROSTARSRL

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

89467 89468 89469 89485 89490 89493 89505 89513 89521 89535 89540 89547 89550 89554 89601 89611 89617 89639 89647 89660

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

Formarea profesionala, sansa pentru dezvoltarea durabila a Muntilor Apuseni Garantia serviciilor de calitate- CALIFICAREA Un PAS decisiv spre cariera ta!- CALIFICAREA Oportunitati de ocupare in mediul rural O sansa la viata activa !

ClubulEcologicTransilvania SCAMIRASC&LIMPEXSRL SCAMIRASC&LIMPEXSRL FUNDATIAPENTRUINVATAMANT S.C.ArchiveBlueSRL

NOI INITIATIVE PENTRU O DEZVOLTARE RURALA DURABILA INDUSTRIALEUROSTAR “OLTENIUS” - Program de formare in anteprenoriat pentru dezvoltarea turismului rural Cresterea competentelor anteprenoriale in zonele rurale DELTAprenor Dezvoltarea capitalului uman- garantia dezvoltarii locale S.C.PAIDEAS.R.L CentrulEuropeanpentruPromovareasiIntegrareaRomilor KConsultingManagementandCoordinationSRL PrimariacomuneiBania

Dezvoltarea competentelor cheie in turism – o sansa persoanelor FederatiaPatronatelordinRegiuneaOlteniaF-PRO inactive din mediul rural O SANSA NOUA, UN VIITOR MAI BUN PE PIATA MUNCII DIN FUNDATIACENTRULPENTRUDEZVOLTAREAINTREP REGIUNEA DE SUD-EST PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RINDERILORMICISIMIJLOCII(C.D.I.M.M.)BRAILA RURAL! Formare antreprenoriala in mediul rural pentru un viitor mai bun ASOCIATIAPENTRUCOOPERAREDIANA Resurse umane de calitate- mediu rural modern Formarea profesionala utilizand solutii informatice – o solutie pentru reconversia fortei de munca din zona rurala de pe raza judetului Sibiu Dezvoltare durabila in comunitati rurale Resurse umane pentru dezvoltare durabila in judetul Arges! Servicii destinate stimularii ocuparii in munca pentru persoanele din mediul rural Dezvoltarea resureslor umane in mediul rural Dezvoltare durabila in comunitati rurale FUNDATIAUMANITARASILVIA CameradeComertIndustriesiAgriculturaSibiu SCRomairConsultingSRL FundaţiaBrightLight PrimariaComuneiPodari PrimariaComunaSinca SCRomairConsultingSRL

110 111 111 111 111 111 111

5.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

89669 91801 91809 91810 91811 92111 92200

aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat

Formare in regiunea Sud Muntenia Green Jobs – Crearea unui sistem de analiza si monitorizare a locurilor de muncă verzi in Romania

UniversitateaRomano-Americana ANOFM

„Şomer ANtreprenor? Se poAte! – ŞANSA” "Servicii publice AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaAlba pentru ocuparea şi inovarea forţei de muncă, consultanţă şi sprijin pentru SPO din Regiunile Centru si Vest, în dezvoltarea de Parteneriat pentru promovarea antreprenoriatului" munca AJOFMTulcea servicii noi public-privat pentru ocuparea fortei de Calitate, eficienta, dinamism, oportunitate in Sistemul Public de Ocupare CEDO - SPO AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaBotos ani

SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta de forță de muncă AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaTimis „MOBILitate=Adaptare+Succes” - Stimularea mobilitatii fortei de munca corelata cu dinamica pietei muncii la nivel inter-regional” AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAMURES

Partener 1

Partener 2

Partener 3

ColegiulNaţonalEconomic“GheorgheChiţu”Craiova SOFTWINSRL FundaţiaCultural-Ştiinţifică„Orizont” FundaţiaTineripentruTineri TheRedPointS.A InstitutuldeŞtiinţealeEducaţiei

CasaCorpuluiDidactic„ApáczaiCsereJános”-Harghita

ColegiulEconomic„Viilor”

SOFTWINS.R.L SCOPOGETEIMPEXS.R.L.(CasaDuca)

CasaCorpuluiDidacticDolj S.C.TOTEMCOMMUNICATIONSRL

AcademiadeStudiiEconomicedinBucureşti,DEPARTAME S.C.AGENTIAOSCS.R.L. NTULPENTRUPREGĂTIREAPERSONALULUIDIDACTIC Organizaţia“SalvaţiCopiii” S.C.AGENŢIAOSCS.R.L.

ComisiaNaţionalăpentruCalificărileProfesionale-CNCP InstituteofEducation

UniversitateadinBucureşti-UNIBUC AsociatiadeImplementareaDemocratiei,AID

UniversitateaPOLITEHNICAdinBucureşti

UNESCO-EuropeanCentreforHigherEducation(UNESCO- EuropeanUniversitiesAssociation(EUA) CEPES)

AgenţiaRomânădeAsigurareaCalităţiiînÎnvăţământulSupe rior(ARACIS)

EuropeanUniversityAssociation-EUA UniversitateaPolitehnicadinTimisoara ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative UniversitateaPolitehnicadinBucuresti

MYTCOConsultores MileniumDesignGroup AutoritateaScoţianădeCalificări(SQA)

AsociatiaCasaFrancofonă S.C.Educaţia2000+Consulting UNIVERSITATEADINBUCURESTI

DeproInovatieSRL

DirecţiaGeneralăManagementulResurselorUmane

S.C.CentruldePregatireinInformaticaS.A FundaţiapenturDezvoltareaSocietăţiiCivile SCSIVECORomaniaSA UNTRRUniuneaNationalaaTransportatorilorRutieridinRomania AgenţiapentruSprijinireaStudenţilor(ASS) SCFIATESTSRL FORMEDIL IFItaliaFormasrl UNIVERSITATEABABESBOLYAICLUJ-NAPOCA CENAFERCentrulNationaldeCalificaresiInstruireFeroviara S.C.SchultzConsultingSRL VAPRO-OVPB.V. S.C.TILSRomaniaS.R.L SCFIATESTSRL UniversitateaTRANSILVANIAdinBrasov CamporlecchioEducationalS.R.L. ISFOLIstitutoperloSviluppodellaFOrmazioneprofessionaledeiLa voratori UniversitateaNationaladeArtaTeatralasiCinematografica“I .L.Caragiale”,Bucuresti AgenţiaRomânădeAsigurareaCalităţiiînÎnvăţământulSupe rior(ARACIS) APIA(AsociatiaProducatorilorsiImportatorilordeAutomobil edinRomania) ConventiaNationalaaFundatiilorpentruTineret,(CNFT) InternationalChildDevelopmentInitiatives(ICDI)

UNESCO-EuropeanCentreforHigherEducation(UNESCO- ConsiliulNationalalRectorilor CEPES) UniversitateadeMedicinăşiFarmaciedinTârgu-Mureş

EuropeanPublicLawOrganisation UniversitateaEftimieMurguResita

L\'UniversitéMontpellier1 UniversitateaMaritimadinConstanta

UniversidaddeLeon(UniversityofLeon)

InstitutuldeChimieMacromoleculara“PetruPoni”Iasi

UNIVERSITATEADINPETROŞANI

UNIVERSITATEADENORDDINBAIAMARE

UniversitateadinBacau

UniversitateadinPitesti

UniversitateaEftimieMurguResita

UniversitateaMaritimadinConstanta

UniversitateadeArhitecturasiUrbanism\"IonMincu\"Bucure sti MetopGmbH UNIVERSITATEADEVESTDINTIMIŞOARA UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca UNIVERSITATEAPOLITEHNICATIMIŞOARA Universitatea\"Politehnica\"Timisoara UniversitateaBabeş-Bolyai UniversitateaAlexandruIoanCuza

FundaţiaRuhama AsociaţiaCasaFaenzaTimisoara AsociaţiaRomaHeartIloRom InspectoratulŞcolaralJudeţuluiSuceava COORDINADORADEFORMACIONSLmembraagrupuluiCDF FUNDATIACENTRULDERESURSEPENTRUCOMUNITA FonduldeEducatiepentruRomi TILEDEROMI AsociatiaInternationalaStepbyStep InspectoratulŞcolaralJudeţuluiBacău AsociatiaAPPRENDREPARL\'EXPERIENCE ALIANTACONFEDERATIILORPATRONALEDINROMANI A(ACPR) InstitutoSuperiordeCienciasdoTrabalhoedaEmpresa(Univ SCExpertConsultingSRL ersityInstituteforSocialSciences,BusinessStudiesandTech nologies) GABMünchenGesellschaftfürAusbildungsforschungundB erufsentwicklungmbH(GABMunichAssociationforResearc handDevelopmentinVocationalTrainingandOccupations) CameradeComert,IndustriesiAgriculturaBistritaNasaud CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEBRASOV UniversitateadeNorddinBaiaMare UniversitateadeVestdinTimişoara CentruldeFormareProfesionalăalAJOFMMehedinţi MinisterulEducaţiei,CercetăriişiTineretului– DirecţiaGeneralăÎnvăţământînLimbileMinorităţilorşiRelaţia cuParlamentul CentrulpentruEducatiesiDezvoltareProfesionalaStepbySt AgentiadeDezvoltareComunitara\'Impreuna\' ep InspectoratulŞcolaralJudeţuluiIaşi Universitatea\"Transilvania\"dinBrasov(CentrulCVTC) Asociaţia„RomilorUrsari” UniversitateadinCraiova OrganizatiaCaritasSatuMare MinisterulEducaţiei,CercetăriişiTineretului InspectoratulŞcolaralJudeţuluiOlt AsociatiaSanseEgale InspectoratulŞcolaralJudeţuluiBistriţa-Năsăud

Universitatea“AurelVlaicu”dinArad AsociatiapentruPromovareaTehnologieiElectronice,APTE

AsociatiaRomanapentruIndustriaElectronicasiSoftware,A SVASTAConsultSRL RIES

FILIALADINIASIAFUNDATIEIININVATAMANTULPREUNI PATRONATULJUDETEANALFEMEILORDEAFACERIDI PATRONATULNATIONALALFEMEILORDEAFACERIDIN VERSITARALCOOPERATIEIMESTESUGARESTISPIRU NIMMSUCEAVA IMMROMANIA HARET S.C.DONAXDISTRIBUTIONs.r.l. UNIVERSITATEADEVESTDINTIMIŞOARA CAMERADECOMERTSIINDUSTRIENEAMT NHHOTELES,S.A. UNIVERSITATEA\"BABEŞ-BOLYAI\"CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA“ALEXANDRUIOANCUZA”IAŞI

CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURAAJU CAMERADECOMERŢINDUSTRIEŞIAGRICULTURĂBOT DETULUISUCEAVA OŞANI SCCREARERESURSEUMANESRL SCCentruldeFormare,ManagementşiConsultanţăSRL

SCOALANATIONALADESTUDIIPOLITICESIADMINISTR AsociatiaNationalaaExportatorilorsiImportatorilordinRoma OXFORDMANAGEMENTCENTRE ATIVE nia CentruldeFormareşiPerfecţionarePerfectServiceSA SCFORMENERGSA

AsociatiaPatronilorsiMeseriasilorCluj AsociaţiaMereupentruEuropa CameradeComertsiIndustrieIlfov

FilialaCNS\"CARTELALFA\"judetCluj SCPopeciUtilajGreuSA CameradeComerţşiIndustrieaMunicipiuluiBucureşti

UniversitateaTehnicădeConstrucţiiBucureşti

UniversitateaTehnicădeConstrucţiiBucureşti

OSBConsultingGmbhAustria

ItaliaLavoroSpA IReR-LombardyRegionalInstituteforResearch AsociatiaNBCCRomania(NationalBoardforCertifiedCouns elors) SCOBIETTIVOLAVOROROMANIASRL I.F.O.A.-IstitutoFormazioneOperatoriAziendali ObiettivoLavoro–AgenziaperillavoroSpa BloculNaţionalSindical AsociatiaLinguaInternational SCSIVECORomâniaSA ExpertItaliasrl

ŞcoalaRomânădeAfaceriaCamerelordeComerţşiIndustrie CameradeComerţşiIndustrieaMunicipiuluiBucureşti ConfederaciónEspañoladeCentrosdeEnseñanza AsociatiaGECO

bfzGMBHAsociaţiaEuro<26 CentruldeTrainingşiDezvoltarealAsociaţiilorAngajatorilordi nBavaria INSTITUTULDECERCETAREPENTRUECONOMIAAGRI CULTURIISIDEZVOLTARERURALA-I.C.E.A.D.R.

ConsiliulJudeţeanTulcea InstitituldeEconomieAgrara ConsiliuljudeţeanAlba AsociatiaNationaladeTursimRural,EcologicsiCulturalANTREC ConsiliulJudeteanConstanta

ConsiliulJudeţeanIalomiţa

AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăTulcea

InstitituldeCercetarepentruEconomiaAgriculturiisiDezvolta UniversitateadinPetrosani reRurala ConsiliulJudeţeanCovasna FundatiapentruDezvoltareaSocietatiiCivile(FDSC) ConsiliulJudeteanIasi SAA_SCUOLADIAMMINISTRAZIONEAZIENDALE A&SEASTERNCONSULTINGSRL ConsiliulJudeteanMures

ASOCIACIONPROFESIONALDESELVICULTORES\"SIL ASAJAGALICIA VANUS\" XOVENESAGRICULTORES FundaţiaProWOMEN AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca CentrulRegionaldeFormareprofesionalaaAdulţilorCluj CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdulţilorBraşov INSTITUTODEDESARROLLOCOMUNITARIO

DirecţiaGeneralădeAsistenţăSocialăşiProtecţieaCopiluluiI AutoritateaNaţionalăpentruPersoanelecuHandicap aşi

AdministratiaNationalaaPenitenciarelor AsociatiaAteliereFaraFrontiere SocietateaAcademicadinRomania EPISCOPIADUNARIIDEJOS DirectiaJudeteanapentruTineretBrasov EuropeanNetworkofSocialIntegrationEnterprises

AgentiaNationalaAntidrog

AsociatiaTargovistespreEuropa

MOTIVATIONCHARITABLETRUST FundaţiaŞcoalaRomânădeAfaceriaCamereideComerţşiIn dustrie,FilialaIalomiţa InstitutiaPrefectuluiBrasov AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca DirectiadeMuncasiProtectieSocialaBrasov AsociatiaINTEGRARomania FONDAZIONEGIACOMOBRODOLINI

OrganizatiaNationalaaPersoanelorcuHandicapdinRomani Conformsrl a FundaciónSecretariadoGitano(FSG) ASOCIAŢIAPAKIVROMÂNIA

SocietateaAcademicadinRomania AgenţiaNaţionalăpentruOcupareaForţeideMuncă

ShawTrust FederaţiaItalianăaComunităţilorTerapeutice

ADMINISTRAŢIANAŢIONALĂAPENITENCIARELORDIN OesterreichischerBerufsverbandderSozialarbeiterinnen(A PenitenciaruldeMinorişiTineriTichileşti ROMÂNIA ustrianAssociationofSocialWorkers)OBDS OrganizaţiaNaţionalaaPersoanelorcuHandicapdinRomani OesterreichischerBerufsverbandderSozialarbeiterinnen(A BBRZ-Gruppe,BeruflichesBildungsa(ONPHR) ustrianAssociationofSocialWorkers)OBDS undRehabilitationszenrtum(Centerforvocationaltrainingan drehabilitation)BBRZ ADMINISTRAŢIANAŢIONALĂAPENITENCIARELORDIN ISCTE-InstitutoUniversitáriodeLisboa GLOBALCHANGEConsultoresInternacionaisAssociados, ROMÂNIA Lda AcademiaCatavencu EuropeanNetworkforRehabilitation AgentiaNationaladeOcupareaForteideMunca FundatiaCentrulParteneriatpentruEgalitate(CPE) FundaţiaDesirepentruDeschidereşiReflexieSocială InstitutulNationaldeAdministratie FondulRomandeDezvoltareSociala FEDERATIAPATRONATULROMAN IsmeriEuropaS.R.L. ConsorzioABNA&BNetworkSocialeSocietàCooperativaSociale CASACORPULUIDIDACTICIAŞI SOFTWINSRL SOFTWINSRL ColegiulNationalAl.D.Ghica SOFTWINSRL COLEGIULTEHNICDIMITRIELEONIDA LiceulTeoretic“StefanOdobleja” LiceulTeoreticcuclsI–XII,,IoanPetrus” SOFTWINSRL CENTRULJUDEŢEANDERESURSEŞIDEASISTENŢĂED UCAŢIONALĂCĂLĂRAŞI GRUPŞCOLAR\"CONSTANTINBRÂNCUŞI\" AMFARGalicia AsociatiaEuropeforEurope FundatiaCentrulpentruEducatieEconomicasiDezvoltaredi nRomania-CEEDRomania PrimăriaMunicipiuluiTimişoara AsociaţiaParudimos AsociatiadinRomaniadePsihiatrieComunitara FundatiaMotivationRomania

DirectiaGeneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopilului,I AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca asi ConfederatiaNationalaSindicala\"CartelALFA\" AliantapentruUnitateaRomilor,FilialaBraila

ColegiulNaţional”OctavianGoga”Sibiu SOFTWINSRL ColegiulNationalAlexandruLahovariRamnicuValcea InspectoratulScolarJudeteanDambovita

SOFTWINSRL

GrupScolarOltchim LiceulPedagogicSpiruHaretBuzau

ColegiulNationalGibMihaescuDragasani

CENTRULMUNICIPIULUIBUCURESTIDERESURSESIA AsociatiaCIVICUSROMANIA SISTENTAEDUCATIONALA CasaCorpuluiDidacticConstanta ConsiliulLocalalMunicipiuluiTg-Jiu EcoleVidal-VidalFormation ŞcoalageneralăclaseleI–VIII„Horea,CloşcaşiCrişan” CENTRULJUDETEANDERESURSESIASISTENTAEDUC ATIONALAVALCEA GrupulScolar„TraianVuia” INSPECTORATULSCOLARALMUNICIPIULUIBUCURES TI AsociatiadeTineretBucura–FilialaMaramures FacultateadeIstorie–Filosofie–GeografieUniversitateadinCraiova,CatedradeFilosofie-Sociologie ScoalaGeneralanr.3Rovinari InspectoratulScolaralJudetuluiIasi ScoalaGeneralacuClaseleI-VIII,nr.2 Şcoala”AlexandruVaida-Voevod” MinisterulEducatieiCercetariisiTineretului AGENŢIAROMÂNĂDEASIGURAREACALITĂŢIIÎNÎNVĂŢ CYPRUSMATHEMATICALSOCIETY ĂMÂNTULPREUNIVERSITAR CASACORPULUIDIDACTICBOTOSANI AgentiaNationalapentruTineret–MareaBritanie COLEGIULMIHAIVITEAZULBUMBESTI-JIU Universitatea\"PetreAndrei\"dinIasi GrupulScolardeTransporturiAutoCraiova CasaCorpuluiDidacticPRAHOVA ScoalaGeneralaAlexandruStefulescu

ASOCIATIACOOLTURALA\"NOUANEPASA!\"

CASACORPULUIDIDACTICGORJ

CasaCorpuluiDidacticMARAMURES ConsiliulJudeteanNorfolk–DirectiaServiciipentruTineri FundatiaParteneripentruDezvoltarelocala–FPDL FundatiaFilocalia

ScoalaGeneralacuClaseleI-VIIInr.132\"GrigoreTocilescu\" ScoalaGeneralacuclaseleI-VIII,Nr.130,\"Luceafarul\"

InstitutulpentruDezvoltareaEvaluăriiînEducaţie

AsociatiaClubuldeDezbateriAcademiceIasi ColegiulNational\"MihaiViteazul\" LiceulTeoretic„LucianBlaga” Scoala\"LiviuRebreanu\",Cluj-Napoca Şcoala\"RaduStanca\",Cluj-Napoca

AsociatiamanagerilorsiingineriloreconomistidinRomania( AsociatiaNationalaaEvaluatorilordinRomania(ANEVAR) AMIER) UniversitateaLucianBlagadinSibiu TechnischeUniversitätWien(ViennaUniversityofTechnolog y)

AsociatiaStudentilorinInginerieEconomicasiManagement( ASIEM)

UniversitateaConstantinBrâncoveanu– UniversitateadeNorddinBaiaMare CentrulBrăilaFacultateadeŞtiinţeAdministrativeşialeComu nicăriBrăila UNIVERSITATEABABES-BOLYAI UNIVERSITATEADINCRAIOVA UniversitateadinOradea UniversitateaBabes-BolyaiCluj-Napoca GnososConsultSRL

SCSyonicSRL Universitatea\"Politehnica\"dinTimisoara HamkUniversityofAppliedSciences

UniversitateadeVestdinTimisoara UNIVERSITATEATRANSILVANIADINBRASOV

AcademiadeStudiiEconomice

UniversitateaTransilvaniadinBrasov,FacultateadeDreptşi UniversitateaLucianBlagadinSibiu,FacultateadeDreptSimi UniversitateaConstantinBrâncuşidinTarguJiu,Facultatead Sociologie onBărnuţiu eŞtiinţeJuridice

TheUniversityofEdinburgh UniuneaNationalaaTuturorStudentilordinRomania Universitatea\"Transilvania\",FacultateadeMuzică AcademiadeMuzică„GheorgheDima” CosminaSilviaStitzlMusikschule

FacultateadeSociologieşiPsihologieUniversitateadeVest

UniversitateaSapienzaRoma UniversitateaTehnicaClujNapoca

UniversiteParisXII-ValdeMarne CentreforRegionalStudiesoftheHungarianAcademyofScie nces UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIE„GR.T.POP A”IASI

UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"VictorBabes\"Timiso UniversitateadeMedicinasiFarmacieTargu-Mures ara ADMINISTRAŢIANAŢIONALĂAPENITENCIARELORDIN ROMÂNIA AIESECSibiu CasaCorpuluiDidacticaljudeţuluiMureş ColegiulTehnicMedia(PartenerNational2) InspectoratulScolarJudeteanDolj UniversitateaMolise,Italia DAFNIKEK(PartenerTransnational3) CentrulJudeteandeResursesiAsistentaEducationalaDolj UniversitateadeStiinteAgronomicesiMedicinaVeterinaraB ucuresti

CentruldeTrainingEuropean(PartenerNational1)

ColegiulTehnic„HenriCoandă”,Timişoara

InspectoratulŞcolarJudeţeanDOLJ

EURODIDACTICASRL CASACORPULUIDIDACTICOLT UniversitateaTehnicadinDelft(TechnischeUniversiteitDelft ) StowarzyszenienarzeczWspomagajacychSposobówPoro UNIVERSITATEABUCURESTIFacultateadePsihologieşiŞ zumiewaniasię\"MowicbezSlow\" tiinţeleEducaţieiCatedradePsihopedagogieSpecială CasaCorpuluiDidacticaMunicipiuluiBucureştui CasaCorpuluiDidacticMehedinti CasaCorpuluiDidactic\"I.Gh.Dumitrascu\" CasaCorpuluiDidacticMaramureş CasaCorpuluiDidacticIalomiţa CasaCoruluiDidacticDolj INSPECTORATULŞCOLARALMUNICIPIULUIBUCUREŞ CASACORPULUIDIDACTICDÂMBOVIŢA TI

InspectoratulScolarJudeteanVrancea CasaCorpuluiDidacticNeamţ CasaCorpuluiDidacticBucureşti Fundaţia„Orizont” UniversitateadinLisabona,FacultateadeStiinte CentruJudeteandeResursesiAsistentaEducationaleArad CasaCorpuluiDidacticSibiu InspectoratulScolarJudeteanCluj SCEuroprojectsExpertsGroupSRL ŞcoalacuclaseleI-VIIIGalicea

SOFTWINSRL

CasaCorpuluiDidacticIlfov SOFTWINSRL

GrupScolarSavaBrancoviciIneu InspectoratulScolarJudeteanBrasov Gradinita\"Castelulpiticilor\"

InspectoratulscolarjudeteanArad CasaCorpuluiDidacticMures Gradinita\"Prichindeiiveseli\"

DepartamentulpentruPregătireaPersonaluluiDidactic– Univ.PetruMaiorTgMureş UniversitateadeMedicinasiFarmacie“VictorBabes”dinTimi SocietateComercialapentruCercetare,ProiectaresiProduct CENTRULNATIONALDEPERFECTIONAREINDOMENIU soara iedeEchipamentesiInstalatiideAutomatizareLSANITARBucuresti IPASAprinSucursalaCIFATTCluj InspectoratulScolarJudeteanIlfov EcoledesParentsetdesEducateursdeMoselle InspectoratulScolaralmunicipiuluiBucuresti CASACORPULUIDIDACTICBRASOV ASOCIATIADESTIIONTECOGNITIVECLUJNAPOCA COLEGIULNATIONALSIMIONBARNUTIU

AsociatiaRENINCORomania(ReteauaNationaladeInforma resiCooperarepentruIntegrareainComunitateaCopiilorsiTi nerilorcuCerinteEducativeSpeciala). FUNDACIONABBANT ConfederaciónEspañoladeCentrosdeEnseñanza

UniversitateadeVestdinTimişoaraDepartamentulpentruPr CasaCorpuluiDidactic,Deva egătireaPersonaluluiDidactic AsociatiaRomanadeConsilieresiSprijin InspectoratulŞcolaralJudeţuluiTimiş CasaCorpuluiDidacticArges AcademiaRomanaFilialaIasi SCMaxxComputersSRL UNIVERSITATEADINBACĂU ConfederaciónEspañoladeCentrosdeEnseñanza COLEGIULTEHNIC\"ALESSANDRUPAPIUILARIAN\"ZAL AU InspectoratulScolaralJudetuluiTimis InspectoratulŞcolarJudeţeanMureş InspectoratulScolarJudeteanDambovita COLEGIULTEHNICIOANC.ŞTEFĂNESCU InspectoratulScolarJudeteanArges InspectoratulScolarJudeteanHunedoara FUNDACIONABBANT AltheeaImpactS.R.L. InspectoratulScolarJudeteanIasi SCSircaSA FundatiaAcademicaPetreAndreiIaşi

CasaCorpuluiDidactic,Caraş-Severin

SCInternationalLanguagesSRL

CASACORPULUIDIDACTICILFOV

MinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului

InspectoratulScolarJudeteanIalomita

COLEGIULNATIONAL“ELENACUZA”-CRAIOVA INSPECTORATULŞCOLARJUDEŢEANSĂLAJ

CasaCorpuluididacticTeleorman

ScoalaNationala“OpreaD.Iorgulescu”,Câmpulung-Muscel ColegiulNationalPedagogicCarolICâmpulungMuscel

FederatiaNationalaaSindicatelordinIndustriaAlimentara(F. VAPRO–OVPB.V.(partenertransnational3) S.I.A.)(partenernational2) INSTITUTULNationaldeCercetare– DezvoltarepentruEcologieIndustriala– ECOIND(Partenernational3) ConsiliulNationalpentruFormareaProfesionalaaAdultilorCNFPA(Partenernational1) AsociatiaFORTIacentrelordeformareindomeniultehnologi eiinformatiei ColegiulTehnicIonMincuSlatina ConsiliulNationalpentruFormareaProfesionalaaAdultilorCNFPA(Partenernational1) VAPRO–OVPB.V.

PATRONATULROMANDININDUSTRIADEMORARIT,PA NIFICATIESIPRODUSEFAINOASE-ROMPAN VAPRO–OVPB.V.

UniversitateadeVestdinTimisoara InstitutuldeChimieMacromoleculara“PetruPoni”Iasi UniversitateaComplutesedinMadrid ÉcoleCentraleParis UNIVERSITATEABABESBOLYAI KatholiekeUniversiteitLeuven,Leuven01 UNIVERSITATEADEVESTDINTIMISOARA EcoleNationaleSupérieuredeChimiedeParis

FundatiaNouaEuropaColegiulNouaEuropa.InstitutdeStudiiAvansate UniversitateaTehnicadinClujNapoca(FacultateadeAutomaticasiCalculatoare) UniversitédesSciencesetTechnologiesdeLille Universitatea“DuanreadeJos”dinGalati

UniversitateadeMedicinasiFarmacie«IuliuHatieganu»Cluj- UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraClujN UniversitateaBabesBolyai Napoca apoca UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraaBan atuluidinTimisoara AgenţiaRomânădeAsigurareaCalităţiiînÎnvăţământulSupe rior(ARACIS) UniversitateadeMedicinasiFarmacie\\\"VictorBabes\\\"Timi UniversitateadeMedicinasiFarmacieTargu-Mures soara UniversitateadinCraiova SocietateaComercialăROMSERVINVESTS.R.L. INFORCONSORZIOINTERAZIENDALEPERLAFORMAZI ONE SCSPIRUELECTRASRL S.C.ERDEMIRROMĂNIAS.R.L InspectoratulScolarJudeteanHunedoara UniversitateaBucurestiFacultateadeSociologiesiAsistenta Sociala SCAUROCAR2002SRLALBAIULIA AsociatiaContrafort AgenţiadeDezvoltareEconomico-SocialăCaraş-Severin SCMECATRONICSSAALBAIULIA SCNARCISAMOBDESIGNSRL S.C.OTELINOXS.A. SCMODERNAMBIENTSRL S.C.TERMOSERVDOICEŞTIS.A RoNetAcad SocietateaComercialăARCTICS.A. SCROMGRUPCOMSRL UniversitateadeMedicinasiFarmacieCraiova

CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEBACAU

S.C.FISEELECTRICASERVS.A.-SISEMOLDOVA

INSTITUTIAPREFECTULUI-JUDETULBACAU

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE INSTITUTULNATIONALDECERCETARESCPSIHOTESTCONSULTSRL MUNCA DEZVOLTAREPENTRUCARTOFSISFECLADEZAHARB RASOV SPITALULUNIVERSITARDEURGENTABUCURESTI INSTITUTULONCOLOGICPROF.DR.ALEXANDRUTRES SPITALULCLINICDEURGENTA\"SF.PANTELIMON\" TIOREANU GrupulScolarAgricolHaralambVasiliu ColegiulTehnic\"PetruPoni\"Roman SCFEROMETSRL S.C.SchaefflerRomaniaS.R.L. SCSBCompSRL LiceulTeoretic\"Al.I.Cuza\" ColegiulTehnic\"IoanCStefanescu\"

UniversitateaTehnicaCluj-Napoca AgentiapentruProtectiaMediuluiGorj S.C.AUTOBRAŞOVIASERVS.R.L. ObiettivoLavoroRomaniaS.R.L. S.C.NETBRINELS.A.

FundatiaDanispentruDezvoltareManageriala AdministratiaNationala„ApeleRomane”DirectiadeapeJiu- AsociatiaEducatiade-alungulvietii CraiovaSistemuldeGospodarireaapelorGorj S.C.AUTOMOLDOVAS.A.

S.C.ZESZollnerElectronicS.R.L.

NATIONALINSTRUMENTSROMANIAS.R.L.

ContinentalAutomotiveSystemss.r.l. S.C.ConfectiiIntegrateMoldovaS.R.L. CentruldeAfaceriTransilvania S.C.CARDINALMOTORSSRLConstanta S.C.POPECIUTILAJGREUS.A. SCANREEAPOPCONSTRUCTSRL

SiemensIndustrialManufacturing,EngineeringandApplicati BoschRexrothSrl ons-SIMEA

S.C.RENTCARSERVICELITORALSRLConstanta

S.C.CASAAUTOMBSRLConstanta

SCLEGMASSA

CASACORPULUIDIDACTICSIBIU

BibliotecaJudeteanaASTRASibiu

ComplexulNationalMuzeal„Astra”Sibiu

ConsiliulLocalAlbaIulia RODENACOMS.R.L. ColegiulTehnic\"DimitrieLeonida\"Iasi SCSERVELSRL CONIMURSRL InspectoratulŞcolaralJudeţuluiIaşi(ISJ) PATRONATULINTREPRINDERILORMICISIMIJLOCIIIAL OMITA S.C.BRILLOS.R.L. GrupŞcolar„MihailSturdza”Iaşi

GrupScolarElectroputereCraiova PrimariaMunicipiuluiDrobetaTurnuSeverin InspectoratulScolarJudeteanIaşi CameradeComertsiIndustrieBrasov COLEGIULTEHNIC“IOANC.ŞTEFĂNESCU” SCVECTRAINTERNATIONALSRL S.C.ResumConsultingSRL S.C.FILMNOTICS.R.L. InspectoratulScolaralJudetuluiArad GrupScolarIndustrialElectroputere CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEBRASOV SCMEMORYSRL

PrimariacomuneiSimian GrupulScolarIndustrialElectroputereCraiova Asociaţiapentrueducaţie,profesionalizareşiprogressocialEUROSTEPS

S.C.VENUSHOLIDAY2000S.A. SCHOUSEOFWOLFSRL

S.CCONFECTIIBÎRLADS.A SCSERGIANAPRODIMPEXSRL

AgentiaJudeteanapentruocupareaForteideMunca

InspectoratulScolaralJudetuluiVrancea OpportunityAssociatesRomania INSPECTORATULSCOLARHUNEDOARA

InstitutulNationaldeCercetareStiintificainDomeniulMunciis iProtectieiSociale

GrupŞcolardePoştăşiTelecomunicaţiiTimisoara CentrulJudeteandeAsistentaPsihopedagogica

CasaCorpuluiDidacticTimis CasaCorpuluiDidacticGorj

CentrulJudeţeandeResurseşiAsistenţăEducaţionalăTimiş AsociatiaEducatiade-alungulvietii

MinisterulEducatiei,CercetariisiTineretuluiDirectiaGeneralaInvatamantinLimbileMinoritatilorsiRelatia cuParlamentul ŞcoalacuclaseleI-VIIIIzvoru-Argeş ŞcoalacuclaseleI-VIIISlobozia-Argeş AsociatiapentruDezvoltareComunitaraValceafostaAsociatiaAsistentilorSocialiProfesionistiValcea TheAnimationWorkshop UnionedegliAssessoratiallepolitichesociosanitarieedellavoro

LiceulTeoreticCosteşti-Argeş

ExpertItaliaS.r.l scoalanr4fetesti

DirectiaGeneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopiluluiIA gradintacuprogramnormal\"anghelsaligny\" LOMITA AsociatiapentruDezvoltareComunitaraValceafostaAsociat iaAsistentilorSocialiProfesionistiValcea ScoalacuclaseleIVIIInr.32“AlexandruMacedonski”Craiova ConsiliulLocalalOraşuluiHârşova ScoalaGeneralaNr.3Arad SocietateaCarpatinaArdeleanaFilialaGutinulBaiaMare CentrulScolarpentruEducatieIncluzivaBabeni AsociatiapentruDezvoltareComunitaraValceafostaAsociatiaAsistentilorSocialiProfesionistiValcea GrupulScolarI.C.M.“GeorgeBibescu”Craiova CentrulJudeţeandeResurseşiAsistenţăeducaţională(CJR AE) CasaCorpuluiDidacticArad

CasaCorpuluiDidacticDolj

CentrulJudeteandeResursesideAsistentaEducationalaAR AD(CJRAEArad)

GRUPULSCOLARCOBADIN INSPECTORATULŞCOLARJUDEŢEANIAŞI PrimariaMunicipiuluiBistrita CasaCorpuluiDidacticValcea. INSPECTORATULSCOLARJUDETEANBIHOR FundatiaIosif PrimariacomuneiRediu,JudetulNeamt PrimariaComuneiLeresti CasaCorpuluiDidacticConstanta

CONSILIULLOCALCHIRNOGENI

CONSILIULLOCALCRUCEA

ScoalaGeneralaSinmihaiudeCampie PrimariaMunicipiuluiRm.Valcea

CasaCorpuluiDidactic InspectoratulScolarJudeteanValcea

CasaCorpuluiDidacticNeamt CasaCorpuluiDidacticArges CasaCorpuluiDidacticPRAHOVA

CentruScolarpentruEducatieIncluziva,TarguNeamt AsociatiaPakivRomania

DIRECTIAGENERALADEASISTENTASOCIALASIPROT IstitutoSuperioreInternazionalediRicercaEducativa ECTIACOPILULUICONSTANTA

CASACORPULUIDIDACTICBOTOSANI

AsociatiadeTineretBucura–FilialaMaramures

CasaCorpuluiDidacticMARAMURES GemeindeUmmendorf AgenţiapentruDezvoltareaResurselorUmane„ProDiversita te

ŞcoalaLarga-Jijia(ComunaMovileni,JudeţulIaşi),claseleI- ParohiaMovileni VIII ColegiulNaţional\"DimitrieCantemir\" ASOCIATIACULTURALAACCES Primăriasectorului2

InspectoratulScolaralJudetuluiAlba LiceulTeoretic“GrigoreTocilescu” CASACORPULUIDIDACTICNEAMŢ INSTITUTULDECERCETAREACALITITIIVIETII

Universitatea“1Decembrie1918”AlbaIulia AgenţiapentruDezvoltareaResurselorUmane\"ProDiversit ate\"

AsociatiaPakivRomania

ConsiliulLocalalmunicipiuluiMedgidia

CrownfordLimited

UniversitateadinCraiova–FacultateadeMecanica

SCROKORTRADINGSRL

S.C.PlusautoS.R.L.

CameradeComerţşiIndustrieBraşov

ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBOVITA FUNDATIADEDEZVOLTARELOCALASPERANTATirguN eamţ

QMARKETINGCONSULTINGSRL SCPUBLIMEDIACONSULTINGSRL CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURAALB A

AssociazioneScuoleLavoroAltoMilanese

CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEMARAMURES

AsociatiaPatronatuluiIntreprinderilorMicisiMijlociiMaramur esMembruCNIPMMRRomania

S.C.AFACOVCONSULTINGGROUPS.R.L.SFANTUGHE FUNDATIA\"SCOALACOMERCIALASIDESERVICII\"BAC ORGHE AU

SCEURODEZVOLTARESRL

ISTITUTOSALESIANOSANMARCO

CameradeComertsiIndustrieValcea

SCANDIRIVACSRL

ConfartigianatoVeronaUnioneProvincialeArtigianidiVerona CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEPRAHOVA

CameradeComert,IndustriesiAgriculturaBraila CONFCOMMERCIOVERONA

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForfeideMuncaHunedo AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaCarasara severin OpportunityAssociatesRomania DirectiapentruAgriculturasiDezvoltaraRuralaSuceava AsociatiaOamenilordeAfaceriIasi2003 ConsorzioSviluppoeImpresa AsociatiaSynergyRomania SCAVENSACONSULTINGSRLIASI S.C.SIDAS.R.L. AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaGalati DirectiapentruAgriculturasiDezvoltareRuralaIasi AsociatiaProducatorilordePieseAutodinNordEstulRomaniei(APPANER) FEDEIFundaţiapentruDezvoltareEconomicăşiIntegrareEuropea nă ConsorzioSviluppoeImpresa DirectiapentruAgriculturasiDezvoltareRuralaIasi

CENTRULDECONSULTANŢĂŞIMANAGEMENTULPROI UNIVERSITATEA\"DUNĂREADEJOS\" ECTELOR-EUROPROJECT S.C.PROJECTMANAGEMENTSOLUTIONS UNITATEAADMINISTRATIVTERITORIALAMARASU UNITATEAADMINISTRATIVTERITORIALAUNIREA UNITATEAADMINISTRATIVTERITORIALASCORTARUN OU Universitatea\"DunareadeJos\"Galati CameradeComert,Industrie,NavigatiesiAgriculturaConsta nta

CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURAGA CamporlecchioEducationalSRL LATI UNIVERSITATEAOVIDIUSCONTANTA(UOC) CamporlecchioEducationalSRL

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCACALARASI CameradeComerţşiIndustriePrahova CentrodeEstudiosInferS.L. InstitutulNationalpentruIntreprinderiMicisiMijlocii AIESECCraiova AIESECCraiova SCIPASASocietatecomercialapentrucercetare,proiectaresiproducti edeechipamentesiinstalatiideautomatizare CameradeComerţ,IndustrieşiAgriculturăIalomiţa StyllToMatrixS.R.L CameradeComerţ,IndustrieşiAgriculturăGiurgiu

SCIPASASCTOURIMPEXMAPAMONDMDSRL Societatecomercialapentrucercetare,proiectaresiproducti edeechipamentesiinstalatiideautomatizare FundatiaCentruldePregatireProfesionalaValcea first-theWakefieldDistrictDevelopmentAgency S.C.CASABLANCASERVICESS.R.L. CAMERADECOMERTINDUSTRIESIAGRICULTURATIMI SOARA SAAScuoladiAmministrazioneAziendale UNIVERSITATEADEVEST„VASILEGOLDIS”dinARAD GESTIONORIENTACIÓNYFORMACIÓN,S.L SCEckerleAutomotiveSRL FUNDACIONABBANT INFORConsorzioInteraziendaleperlaFormazione AsociaţiaCOLFASA

SCB\'ARTCONSULTINGSRL

UniversitateadeVest\"V.Goldis\"Arad AllConsulting&Training UniversitateaTransilvaniadinBraşov,FacultateadeŞtiinţeE UNIUNEAGENERALĂAINDUSTRIAŞILORDINROMÂNIA SCAscontSRL conomice –UGIR-1903Braşov AgenţiadeDezvoltareDurabilăaJudeţuluiBraşov(ADDJB) DR.KÖCHERGmbH L\'ESCRennesSchoolofBusiness INSTITULNAŢIONALDEECONOMIENAŢIONALĂ CameradeComerţşiIndustrieHarghita

AILOGAssociazioneItalianadiLogistocaeSupplyChainManageme nt,insolidarcuAILOGServiziSrl,societateacomercialadeser S.C.NATURASRL S.C.ASTRAS.R.L. viciaAsociatiei. SCPRAKTIKCONSULTING&COMPSRL S.C.ALL-NEWSS.R.L. AgentiaManagerialadeCercetareStiintificaInovaresiTransf erTehnologic`POLITEHNICA`Bucuresti AsociatiaCameradeComertAmericanainRomania(AmCha m) FachhochschuleFrankfurtamMain S.C.TALMGRUPCONSULTS.R.L. AutoritateadeSanatatePublicaSuceava TelkomSpA UniversitateaTehnică”GheorgheAsachi”Iaşi UniversitateaTehnică”GheorgheAsachi”Iaşi PARTCONSULTINGS.R.L. S.C.FEDCONSULTS.R.L. S.C.FEDCONSULTS.R.L. UniversitateaPolitehnicaBucuresti SCCONTINENTALTRANSCOMSRL

CENTRULDECONSULTANTASIMANAGEMENTALPROI ECTELOREUROPROJECT

S.C.PSIHOTESTS.R.L S.CSUPERPROFESIES.R.L.. S.C.CODECSS.A.Bucuresti SCACCELERASRL S.C.ALLMETECHTOOLS&MACHINESS.R.L.

SCMETATECH-EDUCATIONS.R.L.

UNIUNEAGENERALĂAINDUSTRIAŞILORDINROMÂNIA

AsociatiaPatronalaaTurismuluiIesean(APTI)

BDOContiAuditS.R.L.

Mytco2002SL CentruldeConsultantaEnergeticasiAmbientala(CCEA) EcosistemiSrl

PROFESSIONALDEVELOPMENTTRAINING&CONSULT CENTRULDEFORMAREPROFESIONALĂŞIDEZVOLTA ING REREGIONALĂCONSTANŢA(CFPDR) SCSIDASRL PatronatulMedicilordeFamiliedinjudetulBuzău FUNDATIACENTRULPENTRUDEZVOLTAREAINTREPR INDERILORMICISIMIJLOCIIBRAILA S.C.ANDIRIVACS.R.L. Sindicatul“SolidaritateaSanitară”Galati SCCentruldeConsultantasiStudiiEuropeneSRLGalati ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVITA S.C„FiaTest„S.R.L. InstitutulpentruPoliticiSociale I3Innovus UniversitateaTehnica\"GheorgheAsachi\"Iasi,Facultatead S.CTRANSPACOMS.R.L eTextilePielarie-UTI-FTP UniuneaJudeţeanăC.N.S.L.R.-Frăţia,FilialaTeleorman CENTRULDESANATATE“CERVENIA” UniuneaJudeţeanăCNSLR-FRĂŢIA,FilialaArgeş InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruProtectiaM ediului–ICIMBucuresti Sc.StudimedS.R.L SCVRANCARTSA EuropeanFederationofPublicServiceEmployees,EUROFE DOP ASSAMFUNDATIASATEAN AGENZIASERVIZISETTOREAGROALIMENTAREMARC HE Societateamedicilordemedicinăgenerală/medicinădefamili eBrăila

PATRONATULTINERILORÎNTREPRINZĂTORIDINREGI PRO-COMPETENCE UNEASUD-VESTOLTENIA FilialadinCraiovaaFundatieiInvatamantuluiPreuniversitara lCooperatieiMestesugaresti\"SpiruHaret\" SocietateaNationaladeMedicinaGeneralaFilialaDolj S.C.THEMISCARTSRL S.C.THEMISCARTSRL LIMAB.C.SRL ASSOCIAZIONEFORMLAND ASSOCIAZIONEFORMLAND LIMAB.C.SRL

PRwaveINTERNATIONALSRL FILIALACRAIOVAAFUNDATIEIINVATAMANTULUIPREU S.C.CENTRULMEDICALSAMAS.R.L. NIVERSITARALCOOPERATIEIMESTESUGARESTI„SPI RUHARET” I3Innovus InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruProtectiaM ediului–ICIMBucuresti FILIALACRAIOVAAFUNDATIEIINVATAMANTULUIPREU NIVERSITARALCOOPERATIEIMESTESUGARESTI„SPI RUHARET” GRUPSCOLARSANITAR“ANTIMIVIREANU”RamnicuVal cea

Universitatea\"AurelVlaicu\"AradOrdinulAsistenţilorMedicalişiMoaşelordinRomânia,Filiala AsociaţiadeFormareşiConsiliereNădlac FacultateadeinginerieAlimentară,TurismşiProtecţieMediul Arad ui AsociatiaRomanapentruIndustriaElectronicasiSoftware,fili SCSIPSDESIGN alaTimisoara(ARIES-TM) DenkstattGmbH DeutscheManagementAkademieNds.gGmbHGermania

SCPSIHOPROFILSRL Universitatea\"Politehnica\"dinTimisoara InstitutuldeSanatatePublica„Prof.Dr.LeonidaGeorgescu”Ti WorkResearchCentre misoara ASOCIATIAPROFORMARE AsociaţiaCultural-CaritabilăLieblingBanat S.C.AdMeritS.R.L. AsociaţiaCOLFASA ExpertInternationalSRL AsociatiaCREDIS InstitutuldeBoliCardiovasculareTimisoara SPITALULMUNICIPAL“DR.ALEXANDRUSIMIONESCU” SpitalulClinicJudeteandeUrgentaTimisoara HUNEDOARA S.C.COMARGOS.R.L. S.C.EUROPEANPROFESSIONALSYSTEMS.R.L.

Hajdú-BiharMegyeiVállalkozásfejlesztésiAlapítvány SCPSIHOSELECTSRL SCELECTRICADISTRIBUTIETRANSILVANIANORDSASDEEOradea AsociaţiaEureka AsociatiaPatronatuluiIMM\"Maramures\" AsociaţiaClubRotaryParcCluj HumanResourcesSolutionSRL ADMIRALTRAININGBT.

VANOLUXIMPEXSRL AsociatiadePsihologiaaSanatatiiinRomania(APSR) AsociaţiaFORTIAsociaţiaCentrelordeFORmareContinuăaSpecialiştilorşiU tilizatorilorîndomeniulTI.

TRENDMOBILESRL InstitutuldeFormareEconomicasiSociala

TRANSVALMOBSA

TÜVRHEINLANDROMÂNIAS.R.L. AsociatiaGeneralaaInginerilordinRomania CentruldeSanatatePublicaSibiu BKKBundesverband

TELBIOSSpA

MULTICONSULTINGGROUPSRL

SMPSTRUCTURALFUNDS&BUSINESSCONSULTINGS RL

UniversitédeVersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines FundaciónMujeres

AsociaţiaClub„ŞINOIPUTEMREUŞI”

CONFEDERATIAPATRONATELORDININDUSTRIESER VICIISICOMERTOFICIULPATRONALJUDETEANMURE S

SOCIETATECOMERCIALAVLBTOURSRL(Partenernatio SCCLAVIPETBusinessConsultingSRL nal3)

KnowledgeExecutiveConsulting(KEC)(Partenernational2)

S.C.FORMENERGS.A. SCAdFirstCompanySRL(PartenerNational3) S.C.ActiveSoftS.R.L CabinetMedicalIndividual\"Dr.ZaveraAncaJustina\" SCINTELPROFTRAININGSRL AsociatiaMedicilordeFamilieBucuresti SIVECORomaniaSA SCBDMServicesSRL S.C.CASABLANCASERVICESS.R.L. INSTITUTULDECERCETAREACALITĂŢIIVIEŢII

CentruldeFormareşiPerfecţionarePerfectServiceS.A. DepartmentOfPhysiotherapyAigionBranchTechnologicalA CentruldeTrainingEuropean(PartenerNational2) ndEducationalInstituteOfPatras(PartenerTransnational4) S.C.ProManagementS.R.L. S.C.PERFECTMANAGERSRL SCHEADLINESRL CEPCA-CentruldePerfectionare,ConsultantasiAfaceri PROFESSIONALMANAGEMENTSOLUTIONSS.R.L.

CamporlecchioEducationalsrl

AsociaţiaCOLFASA

ConsortiulCOLFASA

FundatiaSanseEgalepentruFemei(SEF) CameradeComertsiIndustrieaRomaniei AOAR-AsociatiaOamenilordeAfaceridinRomania CASADEMESERIIACONSTRUCTORILOR

CentruldeDezvoltareCurricularasiStudiideGen:Filia EnergEthicSRL

InstituteofEducation-UniversityofLondon

CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti(CCIB SCSIDASRL ) CentrodeEstudiosInferS.L. S.C.CentruldePregatireinInformaticaS.A. CentruldeConsultantaEnergeticasiAmbientala(CCEA) S.C.CentruldePregatireinInformaticaS.A. FederațiaPatronalădinConstrucțiadeMașini Spitalulclinic\"NicolaeMalaxa\" Ecosistemi

FundatiaSateanBraila

ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative ConfederatiaNationalaSindicala„CartelALFA”(partenernat FundatiaNationalaCORESI(partenernational1) ional2) BloculNationalSindical BloculNationalSindical BloculNationalSindical BloculNationalSindical BloculNationalSindical ConsorzioABNA&BNetworkSocialeSocietàCooperativaSociale ConsorzioABNA&BNetworkSocialeSocietàCooperativaSociale ConsorzioABNA&BNetworkSocialeSocietàCooperativaSociale AgenţiaNaţionalăpentruSport

Berufsförderungswerke.V.desBauindustrieverbandesBerli GIP-FIPAG,Groupementd’IntérêtPublic– AgenţiapentruDezvoltareRegionalăCENTRU n–Brandenburge.V. FormationetInsertionProfessionnellesdel’AcadémiedeGre (VocationalTrainingInstituteoftheConstructionIndustryAss noble ociationofBerlin-Brandenburg) AgenţiaRegionalădeDezvoltareaTeritoriilordinAuvergne(A UniversitéToulouseIIleMirail,CentredeRechercheenEduca RDTA), tion,FormationetInsertion(CREFI)

Nuparks.m.b.a FUNDATIACORONA BloculNationalSindical ConsorzioABNA&BNetworkSocialeSocietàCooperativaSociale

FederatiaNationalaaSindicatelordinIndustriaAlimentara(F. VAPRO-OVPB.V.(partenertransnational2) S.I.A.)(partenernational1) ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative FUNDATIAPAEMALBA S.C.CASABLANCASERVICESS.R.L. UniversitateaCatolicadinLouvain DIRECTIAGENERALADEASISTENTASOCIALASIPROT DIRECTIAGENERALADEASISTENTASOCIALASIPROT ECTIACOPILULUIALBA ECTIACOPILULUIMURES AsociaţiaCOLFASA

RegiuneaToscana,DepartamentulpentruOrientare,Educat UniversitedeLimoges ie,FormaresiMunca SCARTG&MSRL

AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti BloculNationalSindical CONFCOMMERCIOVERONA AsociatiaPAEMArad EpiscopiaSlobozieisiCalarasilor AsociatiadeStandardizaredinRomaniaASRO UniversitaeadeVestdinTimisoaraFacultateadeEconomiesideAdministrareaAfacerilor ARCA-ForumulRomânpentruRefugiaţişiMigranţi AgențiaJudețeanăpentruOcupareaForțeideMuncăHarghit AgențiaJudețeanapentruOcupareaForțeideMuncăGiurgiu a AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaHarghit AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca(ANOFM ArbeitsmarktserviceBetriebsgmbH&CoKGViena(amsbg)a ) SucursalaBucurestiNr.deînmatriculareJ40/6996/2005 SIVECORomaniaSA CamporlecchioEducationalsrl FundatiaOamenilordeStiintaPrahova FundatiaLuminaBraila

UniversitaeadinCraiova,FacultateadeEconomiesiAdminist Universitatea\"1Decembrie1918\"Alba-Iulia– rareaAfcaerilor FacultateadeStiinte

AsociaţiaCentrulRomândeModelareEconomică(CERME) Universitatea\"LucianBlaga\"Sibiu SCPOLGROUPSRL HumanCapitalExchange(HCEBV) FundatiaRomano-Germana ACADEMIADESTUDIIECONOMICE– AGENTIANATIONALAPENTRUOCUPAREDIRECTIAGE CENTRULPENTRUDEZVOLTAREAINTREPRINDERILO NERALAPARIS RMICISIMIJLOCII TransmediaxxGmbH GroupeOne

SCARHIPROIECTSRL SCDEEATOURSRL AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăGalaţi FundatiaCasadeMeseriiaConstructorilor CCSE

CameradeComert,IndustriesiAgriculturaBraila PrimariaMunicipiuluiTulcea SCCENTRULDECONSULTANTASISTUDIIEUROPENES RLGALATI AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAGALATI FEDERAZIONECNOS-FAPVENETO PrimariaMunicipiuluiTulcea FUNDATIAMUNCASIPROSPERITATE ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVITA ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBOVITA AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCACALARASI CONFCOMMERCIOVERONA LIMAB.C.SRL CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEPRAHOVA S.C.THEMISCARTSRL CONSORZIOPROFORM LIMAB.C.SRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaConsta nta CONFCOMMERCIOVERONA CameradeComert,IndustriesiAgriculturaBraila STSRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaTulcea

ASSOCIAZIONEDELLEPICCOLEEMEDIEINDUSTRIEDI S.C.THEMISCARTSRL NAPOLI(APINAPOLI) LIMAB.C.SRL LIMAB.C.SRL LIMAB.C.SRL UniversitateadinCraiova–FacultateadeMecanica GrupScolar\"GeorgeBibescu\" ColegiulComercialVirgilMadgearuTg-Jiu SCMediasoftSRL

ASSOCIAZIONEDELLEPICCOLEEMEDIEINDUSTRIEDI ASSOCIAZIONEFORMLAND NAPOLI(APINAPOLI) S.C.THEMISCARTSRL ASSOCIAZIONEFORMLAND GrupScolar„GeorgeBibescu” ASSOCIAZIONEFORMLAND PIEMMEINAPOLIPERLAFORMAZIONE

SCPSIHOPROFILSRL

S.C.SUSMANCONSULTINGGROUPS.R.L MunicipiulHunedoara Asociatianon–profitIancudeHunedoaraPAEM PrimariaMunicipiuluiCampiaTurzii SCRedisConsultS.R.L.

AGENŢIAJUDEŢEANĂPENTRUOCUPAREAFORŢEIDE MUNCĂHARGHITA SCMAESTRASRL FundatiaALTAIR CONSILIULJUDETEANTULCEA AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaGalati InstitutuldeCercetarepentruEconomiaAgriculturiişiDezvolt areRurală-I.C.E.A.D.R InspectoratulScolaralJudetuluiCalarasi Primariacom.Dragalina Primariacom.Ciocanesti ASOCIATIANATURALE Asociatia\"PrieteniiNaturii\"Romania

AsociatiapentrudezvoltareComunitaraValcea,fostaAsociat iaAsistentilorSocialiProfesionistiValcea FundatiaFilantropica\"Omenia\" ASOCIATIA\"ADL-PROGRES\" InstitutuldeCercetareaCalitatiiVietii AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE FundatiaDezvoltareaPopoarelor-FilialaDambovita MUNCADÂMBOVITA

ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBOVITA SAASCUOLADIAMMINISTRAZIONEAZIENDALE Fundatiaromanogermanadepregatiresiperfectionareprofe sionalaindomeniulconstructiilor PrimariaComuneiCorbi PrimariaComuneiNicolaeBalcescu ConsiliulLocalTarguTrotus SCMAESTRASRL MediaPartnersSRL S.C.IDASGROUPS.R.L CONSILIULLOCALSTEFANCELMARE InspectoratulTeritorialdeMuncaBacau CONSILIULLOCALTAMASI S.C„FiaTest„S.R.L PrimariaComuneiPopesti CONSILIULLOCALBALCANI S.C.AFACOVCONSULTINGGROUPS.R.L CONSILIULLOCALSASCUT PrimariaComuneiTigveni CameradeComert,IndustriesiAgriculturaCaras-Severin INFORCONSORZIOINTERAZIENDALEPERLAFORMAZI ONE

AsociatiaPatronatuluiIntreprinderilorMicisiMijlociiMaramur ConsiliulLocalalIntreprinderilorMicisiMijlociiSighetuMarma es tiei ConsorzioSviluppoeImpresa COLEGIULTEHNICDORINPAVELALBAIULIA CameradeComertsiIndustrieValcea ConsorzioABNA&BNetworkSocialeSocietàCooperativaSociale AsociatiapentruDezvoltareComunitaraValcea AsociatiapentruDezvoltareComunitaraValceafostaAsociatiaAsistentilorSocialiProfesionistiValcea AsociatiapentruDezvoltareComunitaraValceafostaAsociatiaAsistentilorSocialiProfesionistiValcea FundataHECUBA AsociatiaMaicaPrecista AsociatiaAntisidaNouaSperanta DirectiapentruAgriculturasiDezvoltareRuralaIasi Universitatea“1Decembrie1918”AlbaIulia AsociatiaZonaMetropolitanaIasi

AsociaţiaPărinţilorcuCopiiInfectaţicuHIV-Benone PATRIARHIABISERCIIORTODOXEROMANE NonprofitEnterpriseandSelf-sustainabilityTeam–Europe

CentruldeformareprofesionalasidezvoltareregionalaConst AsociatiaViitorulromilor anta AsociaţiaAIRDDSomeşDej MunicipiulSighisoara UniversitateaPolitehnicadinTimisoara AdministratiaNationalaaPenitenciarelor InstitutuldeStiintealeEducatiei UniversitateaNationaladeAparare„CarolI” InstitutuldeŞtiintealeEducaţiei InstitutuldeStiintealeEducatiei ISCTE-IUL DanishTechnologicalInstitute InspectoratulscolarSuceava SOS-Kinderdorfe.V.Niederrhein UniversiteVictorSegalenBordeaux2 Lancaster&MorecambeCollege UniversitateadinBucuresti SCSIVECORomaniaSA UniversitateadinBucureşti GnososConsultSRL FederatiaSindicatelorLiberedinInvatamant(FSLI) SCGEAStrategy&ConsultingS.A. InspectoratulscolarDambovita MinisterulEducaţiei,CercetăriişiTineretului StichtingIEASecretariaatNederland InstitutulNaţionaldeCercetareŞtiinţificăîndomeniulMunciişi ProtecţieiSociale EuropeanInstituteofEducationandSocialPolicy InspectoratulscolarAlba S.C.INTERETNICAS.R.L UniversitedeRouen,UFRdePsychologie,SociologieetScie ncesdel\'Education,DepartementdePsychologie AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaGiurgiu AgentiaRomanadeAsigurareaCalitatiiinInvatamantulPreu niversitar

UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIEVICTORBA UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIEIULIUHATI UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIEGRTPOPAI BESTIMISOARA, EGANUCLUJNAPOCA ASI UniversitateaBabeş–BolyaidinClujNapoca UniversitateadeVestTimisoara Universitatea\"POLITEHNICA\"dinTimisoara-UPT SCTheRedPointSA CrystalSystemSRL UniversitateadinBucuresti

UnitateaExecutivapentruFinantareaInvatamantuluiSuperi AgentiaRomanadeAsigurareaCalitatiiinInvatamantulSupe orsiaCercetariiStiintificeUniversitare(UEFISCSU) rior(ARACIS) UniversitateadinBucuresti UNIVERSITATEA\"POLITEHNICA\"TIMISOARA UnitateaExecutivapentruFinantareaInvatamantuluiSuperi UniversitateaPolitehnicadinBucuresti orsiaCercetariiStiintificeUniversitare–UEFISCSU UniversitateaCraiova UNIVERSITATEAMARITIMADINCONSTANTA

Universitatea“Politehnică”dinBucureşti UNIVERSITATEABABES–BOLYAI InstitutuldeStiintealeEducatiei S.C.CentruldePregatireinInformaticaS.A SCMAGNUMSRL UniversitateaBabes-BolyaiCluj-Napoca ConsiliulLocalalIntreprinderilorMicisiMijlociiOradea UniversitateadeVestdinTimişoara SCTheRedPointSA TECHNIKIEKPEDEFTIKI,KENTROEPAGELMATIKISKAT ARTISISA.E. LearnersFirst UniversitateaTransilvaniadinBrasov UniversitateadinBucuresti SCSOFTWINSRL SCBiGMediaRelaţiiPubliceSRL

AsociaţiaIntreprinzătorilorMicişiMijlociidinJudeţulSuceava PRODESTS.C.A.R.L.

AgenţiaRomânădeAsigurareaCalităţiiînÎnvăţământulPreu SyndicatNationaldesEnseignementsduSeconddegre(SNE niversitar(ARACIP) S) SCMAGNUMSRL UNIVERSITATEABABESBOLYAI SIVECORomaniaSA CasaCorpuluiDidacticDolj ASOCIATIAPSIHOLOGILORDINROMANIA S.C.CentruldePregatireinInformaticaS.A. SCSIVECORomaniaSA SCEUROLINKCONSULTANTSSRL CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti– CCIB(Partenernational3) S.C.CentruldePregatireinInformaticaS.A. AthensNetworkofCollaboratingExperts(ANCE) (ReteauaAtenadeExpertiColaboratori) ScienterSoc.ConsortileaR.L.(Partnertransnational4) ConsiliulNationalpentruFormareaProfesionalaaAdultilor AsociatiaAuditorilorsiEvaluatorilordeMediudinIndustrie– ECOEVALIND AsociatiaRomanaaBancilor(partenernational1) SOFTWINSRL ASOCIATIADESTIINTECOGNITIVEDINROMANIA FundatiaCentrulEducatia2000+ CentrulNaţionaldeFormareaPersonaluluidinÎnvăţământul Preuniversitar(CNFP) Fundaţia„Orizont” KULTURKONTAKTAustria AsociatiaRomanadePsihiatrieaCopiluluisiAdolescentuluisi GnososConsultSRL ProfesiiAsociate(ARPCAPA)

COLEGIULTEHNICDIMITRIELEONIDAIASI SIVECORomaniaSA

GrupulScolarIndustrial„AnghelSaligny”

UniversitateaTransilvaniadinBrasovFacultateadeInginerie ElectricăşiŞtiinţaCalculatoarelor

GRUPULSCOLARGEORGEEMILPALADECONSTANTA GRUPULSCOLAR“IONCANTACUZINO”PITESTI UniversitateadinCraiova,DepartamentulpentruPregătirea PersonaluluiDidactic INSTITUTULNATIONALDEGERONTOLOGIESIGERIATR FundatiapentruDezvoltareUmana– IE\"ANAASLAN\" ScoalaPostliceala“Sf.VasilecelMare” UniversitateadinBacau ColegiulTehnic\"Gh.Asachi\"Iasi InspectiaMuncii UniversitateadinKasselCentrulInternationalpentruCercetariinInvatamantulSuperi or,Germania FundatiaWorldVisionRomania TBWABucurestiSRL SCASTRACOMPANYS.R.L. FundatiapentruDezvoltareaSocietatiiCivile UniversitateadinOradea

SCOALAPOSTLICEALASANITARADESTAT“GRIGOREG HICAVODA”IASI

ASOCIATIAFILANTROPICAMEDICALCRESTINACHRISTIANASlatina UniversitateadinPetrosani

EuropäischesBildungswerkfürBerufundGesellschaftgGmb S.C.AEP–AutomatizariSRLIasi HÜberregionalesKompetenzzentrumBiotechnologieChem ieundUmwelt-EBG FundatiaPROWOMEN

GnososConsultSRL

MinisterulMuncii,FamilieisiEgalitatiideSanse e-TrainingFormaciónyDesarrolloS.L. CONSULTING2000YPIC S.C.HIDROCONSTRUCTIAS.A. FederatiaSindicatelorLiberedinChimiesiPetrochimie S.C.TEONISS.R.L.,Braila SpitalulJudeteandeUrgenteAlexandria AsociatiaPentruFormareaProfesionalaaAdultilor-AFPA E-TrainingFormaciónyDesarrolloS.L. FUNDATIASCOALAROMANADEAFACERIACAMERELO RDECOMERTSIINDUSTRIE,filialaBRAILA SpitalulJudeteandeUrgenteConstanta SupEuropa FederatiaPatronatelordinChimiesiPetrochimieFEPACHIM S.C.TigerProtectorCompanyS.R.L. G4SSecurityServicesS.R.L.

INSTITUTULONCOLOGIC„PROF.DR.I.CHIRICUTACLUJ INSTITUTULDESANATATEPUBLICABUCURESTI(ISPB) ColegiulMedicilordinRomania(CMR) -NAPOCA”(IOCN) ColegiulMedicilordinRomania UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"Gr.T.Popa\"Iasi SCGrupuldeConsultantapentruDezvoltareDCGSRL

\"FondazioneAccademiad\'ArtieMestieridelloSpettacoloTe SCSVASTAConsultSRL atroallaScala\" Nekovri,DutchColdStoreandLogisticsAssociation BDOContiAuditS.R.L AutoritateadeSanatatePublicaBraila

SocietateaNationalaRomanadeBoliInfectioasesiTropicale AutoritateadeSanatatePublicaGiurgiu SpitaluldeBoliVenerice“AndreasSygros” FondazioneAccademiad\'ArtieMestieridelloSpettacoloTea troallaScala GRUPEINADIGITALS.L PrevitaliaPersonasyOrganizacionesSL CentrulNationaldeSanatateMintala S.C.STYLLT.O.MATRIXS.R.L. SCPMCONCEPTCONSULTINGSRL SupEuropa BloculNaţionalSindical CameradeComertsiIndustrieaRomaniei BISERICAORTODOXAROMANA ISMERIEUROPA FEDERATIAFILANTROPIA CENTRULNATIONALDEPREGATIREINSTATISTICA CENTRODEESTUDIOSINFERS.L CreareResurseUmane Centruldepregatirepentrupersonaluldinindustrie CENTRODEESTUDIOSINFERSL SCCOMPANIAEMOSRLVASLUI

S.C.RUEUROPES.R.L. FondazioneGiacomoBrodolini FederatiaPatronaladinIndustriaConstructiilordeMasini

FondazioneGiacomoBrodolini INTERCONSULTINGSRL

CONFEDERATIAPATRONALADININDUSTRIAROMANIE FondazioneGiacomoBrodolini ICONPIROM ConfédérationGénéraledesPetitesetMoyennesEntreprise s(CGPME)

ASOCIATIAAGROMRO ARIBUSINESSSOLUTIONSS.A. EcosistemiSRL AsociatiaAgentiadeMonitorizareaPresei(AMP) AsezamantulCulturalAcademiaCatavencu(ACAC) SCCreareResurseUmaneSRL ConsiliulNationaldeFormareProfesionalaaAdultilor

AMSOsterreich System&NetworksSolutionsSRL AsociatiaCentruldeMediereCraiova

ÖSBConsultingGmbH SCRususiBortunConsultantaSRL

AsociaţiaTelefonulCopilului S.C.DATAMEDIASRL

ISFOLS.C.TILSRomaniaS.R.L IstitutoperloSviluppodellaFOrmazioneprofessionaledeiLa voratori(Institutulpentrudezvoltareaprofesionalaaangajatil CameradeComerţşiIndustriePfalzLudwigshafen-IHKPfalz HORNBACHBaumarktAG or) PrimariaMunicipiuluiConstanta AgentiaNationaladeTurismRural,EcologicsiCultural StichtingVriendenvanSperanta CentruldeResursepentruComunitatiledeRomi CENTRULdeSANATATEPUBLICATARGU-MURES SCEURODEZVOLTARESRL PatriarhiaRomana AcademiadeStudiiEconomiceBucuresti BloculNationalSindical

PROVINCIADIPERUGIA CentruldeFormareprofesionalăaComerţuluicuAmânuntulAusbildungszentrumdesEinzelhandels

S.C.FORMAREMANAGERIALĂÎNTURISM-F.M.T.S.R.L. SCEUROLINKCONSULTANTSSRL

AUTORITATEAdeSANATATEPUBLICAJUDETEANAMU INSTITUTULdeSANATATEPUBLICA\"Prof.Dr.LEONIDA RES. GEORGESCU\". FUNDATIADEINGRIJIRICOMUNITARE RegiuneaVeneto–UnitateLocalaSocioSanitaraNr.22(ULSS22)– DepartamentulAdictii,ServiciulAdictiideDroguriVillafranca 4.MINISTERODELLAGIUSTIZIAUFFICIOESECUZIONEP MinisterodelLavoro,dellaSaluteedellePoliticheSociali ENALEESTERNA AsociaţiaAlternativeSociale Universitatea“AlexandruIoanCuza”

INSTITUTULDECERCETAREACALITĂŢIIVIEŢII

AitolikiDevelopmentS.A.LocalOrganizationAuthorityAITOLIAS.A

AgenţiaNaţionalăpentruRomi CamporlecchioEducationalSrl CentrulDiecezanCaritasIasi InstitutuldeCercetareaCalităţiiVieţii

ISCTEBoltInternationalConsultingInstitutoSuperiordeCiênciasdoTrabalhoedaEmpresadinLi L.Katsikaris&CoLimitedPartnership sabona(HigherInstitutefortheSciencesofWorkandEnterpri FundatiaParteneripentruDezvoltareLocala(FPDL) MinisterodelLavoro,dellaSaluteedellePoliticheSociali se)

AgenţiaNaţionalapentruOcupareaForţeideMuncă

FundațiapentruÎngrijiriComunitare.

STICHTINGDEHOOPAgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca DeHoopFoundation,ChristianMentalHealthOrganizationfo rChild,YouthandAdultCare AsociatiaNevazatorilordinRomania AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaBuzau AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaVrance a FundatiaSorosRomania UniversitateadeVestdinTimisoara S.C.MOTIVATIONS.R.L. AsociatiaCentruldeResursesiFormareinProfesiuniSociale( CRFPS)“PROVOCATIE” AdministratiaNationalaaPenitenciarelor FundatiaSpecialOlympicsdinRomania AsociatiaInstitutulpentruPoliticiSociale Universitatea“AlexandruIoanCuza”,FacultateadeFilosofie siStiinteSocial-Politice, AsociatiaAgora ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative

AsociatiaProfesionalaNeguvernamentaladeAsistentaSoci AsociatiaFemeilorRomedinRomania alaASSOC UniversitateaBabes-Bolyai,ClujFundatiaAGENTIADEDEZVOLTARE\"IMPREUNA\" Napoca(FacultateadeSociologieşiAsistenţăSocială,Centr uldeStudiiSocialeAvansate) INSTITUTULDECERCETAREACALITĂŢIIVIEŢII CENTROLAVOROOVESTMILANO

CentruldeConsultantasiManagementalProiectelorEUROP AsociatiaPatronatulJudeteanalIntreprinderilorMicisiMijlocii ConsiliulLocalalIntreprinderilorMicisiMijlocii ROJECT Giurgiu OrdinulAsistentilorMedicalisiMoaselordinRomania FondazioneGiacomoBrodolini ESPRITSoc.Cons.aR.L. ExpertItaliaSRL

AMFAR,AsociaţiafemeilorşiFamiliilordinMediulRuraldinGa AsociatiaFemeilorsiFamiliilordinMediulRural(AFFMR) liţia,unadintrefederaţiiledeasociaţiidefemeidinmediulruralc elemaiimportantedinSpania INSTITUTODEFORMACIÓNINTEGRAL,S.L. FundatiaGiacomoBrodolini ConsiliulNationalpentruCombatereaDiscriminarii Saatchi&SaatchiXPubilcitateSRL TampepInternationalFoudation

AsociacionAgrariadeJovenesAgricultoresdeAlmeria(ASAJ FondulRomandeDezvoltareSociala AALMERIA) InstitutulNationaldeBoliInfectioaseProf.Dr.MateiBals RomanianHarmReductionNetwork

AGENTIANATIONALAPENTRUROMI

CentrulEuropeanpentruDrepturileRomilor(CEDR)EuropeanRomaRightsCenter

InstitutulpentruStudiereaProblemelorMinorităţilorNaţional e AsociatiaInstitutulpentruPoliticiSociale BernardBrunhesInternational AsociaţiaMunicipiilordinRomânia-AMR

AsociatiaProfesionalaNeguvernamentaladeAsistentaSoci AsociatiaFemeilorRomedinRomania alaASSOC AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca FundatiaServiciilorSocialeBethany CentruldeInovareSociala(ZSI) MinisterulEducatieiCercetariisiTineretului CountyCouncilSuffolk,UnitedKingdom

BayerischesStaatsministeriumfürArbeitundSozialordnung, ThePlanningandPrioritiesCoFamilieundFrauen(MinisterulMuncii,BunastariiSociale,Fa ordinationDivisionwithintheOfficeofthePrimeMinister milieisiFemeilor) ProvinciaAutonomadiBolzanoServizioFondoSocialeEurop REGIONEPIEMONTE– RegioneCalabria– eo DIREZIONEREGIONALEISTRUZIONE,FORMAZIONEPR DirezioneGeneralePolitichedelLavoro,FormazioneProfess OFESSIONALE-LAVORO ionaleePoliticheSociali

S.C.AGROSERVMANAGEMENTS.R.L. AthensNetworkofCollaboratingExperts(ANCE) (ReteauaAtenadeExpertiColaboratori)

CONSILIULNAŢIONALDEFORMAREPROFESIONALĂA ADULŢILOR–CNFPA ENVIROEVAL-PatronatdeMediu,AuditsiEvaluare InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruEcologieIndustriala–ECOIND SCEUROLINKCONSULTANTSSRL ComitetulSectorialSilvicultura,ExploatareasiPrelucrareaL emnului,CelulozeisiHartiei CONFCOMMERCIOVERONA

InstitutulNaţionalPentruPrevenireasiCombatereaExcluziu FSAPPublisind– niiSocialeaPersoanelorcuHandicap FederaţiaSindicatelordinAdministraţiaPublică EuropeanFederationofBuildingandWoodWorkers S.CTourismHotelandRestaurantConsultingGroupSRL AsociatiaAgromRo CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURAIAL ComitetulElectrotehnicRoman(CER) OMITA AsociatiadeSuduradinRomania FederatiaSindicatelorLiberedinIndustriaLemnului ISIMTimisoara EuropeanFederationofBuildingandWoodWorkers Asociatia“CentrulRomandeInitiative” CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEPRAHOVA

CameradeComert,IndustriesiAgriculturaTeleorman

ComitetulSectorialSilvicultura,ExploatareasiPrelucrareaL emnului

CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorCalarasi CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorBrasov CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorMehedi nti Asociatia“CentrulRomandeInitiative” S.C.ICEMS.A. Asociatia“CentrulRomandeInitiative” GrupulŞcolarMăneciu-Prahova S.C.AGROSERVMANAGEMENTS.R.L S.C.MONDOCONSULTS.R.L. InstitutuldeEducaţieşiStudiiSindicale AsociatiaRegionaladeConsultanta– dezvoltare,AsistenţăBrăila(ARCA) SCSIVECORomaniaSA FederatiaSindicatelordinIndustriaAlimentara S.C.ALTFACTORSRL FederatiaSindicatelordinIndustriaAlimentara Grupscolar“DIMITRIELEONIDA”Constanta SCAGROFAMHOLDINGSRL AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE S.C.PSIHOTERAS.R.L. MUNCACOVASNA Asociatia“CentrulRomandeInitiative” ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVITA AsociatiaFormare,Dezvoltare,Asistenta–ForDaBuzau DynamicHumanResourcesGrupS.R.L. LaRusticaAltstadthotel DynamicHumanResourcesGrupS.R.L

FundatiaCentrulpentruDezvoltareaIntreprinderilorMicisiMi jlociiBraila BERUFSFÖRDERUNGSINSTITUTOBERÖSTERREICH( HandwerkskammerRhein-Main-(HWKRhein-Main)bfiOÖ) CameradeMeşteşugariRhein/Main PatronatulBijutierilorDiamantdinJudetulBacau ConfederaţiaPATRONATULROMÂN SCFiaTestSRL S.C.MASTERS.A. S.C.MEFINS.A.SINAIA FederatiaMetal,,HenriCoanda” S.C.MEFINS.A.SINAIA S.CSTEFMANAGEMENTCONSULTINGSRL S.C.MEFINS.A.SINAIA S.C.SIVECOROMÂNIAS.A CameradeComertsiIndustrieValcea COLEGIULUCECOM\"SPIRUHARET\" PatronatulFriguluisiAeruluiConditionatdinRomania(PFAC R) ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBOVITA S.C.MEFINS.A.SINAIA S.C.GASTROTURHOTELPARCS.R.L. S.C.MEFINS.A.SINAIA S.C.MEFINS.A.SINAIA S.C.AROPALACES.A. S.C.INACOMS.R.L. SCHEXALINACOMSRL FEDERATIABUCATARILORDINROMANIA SCOPTIPLAZASRL SCSTEFMANAGEMENTCONSULTINGSRL S.C.SOVEROPTICASHOPSS.R.L. CentrumvýzkumnýchKontraktů–CVK BLOCULNATIONALSINDICAL PatronatulMetalelorsiPietrelorPretioaseOltenia AsociatiapentruDezvoltareDurabilaSlatina PANORMEDIL–EnteScualaEdilediPalermo PatronatulProducatorilorsiComerciantilordeMetalePretioa se,AliajealeacestorasiPietrePretioase\"Dobrogea\" GRANDSTILSRL

AsociaţiaPublicaţiilorLiterareşiEditurilordinRomânia Asociatia“CentrulRomandeInitiative” s.C.HOCHLANDROMANIAS.R.L.

CentroRicercheeAttività

S.C.CRISTIM2PRODCOMS.R.L.

S.C.FORMAREMANAGERIALAINTURISM-FMTS.R.L.

Asociatia“CentrulRomandeInitiative” FundatiaEcologica\"DimitrieCantemir\"dinTarguMures

SCCONSULTINGGROUPSRL ORDINULASISTENTILORMEDICALIGENERALISTI,MOA SELORSIASISTENTILORMEDICALI,FILIALAARAD EuropeanSocietyofCosmeticDentistry(ESCD)e.V.

S.CTourismHotelandRestaurantConsultingGroupSRL

ASOCIATIAPENTRUTURSIMBUCOVINA

AsociatiaNationalăRomânădeOrtodontie(ANRO)

Asociatia\"SocietateaRomânădeChirurgieOralăsiMaxiloFacială\"

COLEGIULMEDICILORDINROMANIACOLEGIULMEDICI OrdinulAsistentilorMedicaliGeneralisti,MoaselorsiAsistenti LORDINROMANIA lorMedicalidinRomania(OAMMR) PatronatulNaţionalalFemeilordeAfaceridinIMM-uri CityUniversityLondon AsociatiaGeneralaaFrigotehnistilordinRomania SPEEDYACADEMY,BULGARIA UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca UniversitateaTransilvaniadinBrasov UniuneaNationalaaTransportatorilorRutieridinRomania(U. N.T.R.R.) AsociaţiaRomânăpentruTransferTehnologicşiInovare– AroTT UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"CarolDavilla\" InstitutulRomândeCercetăriEconomicoSocialeşiSondaje–IRECSON AcademiadeStudiiEconomice AsociatiaProfesionaladeHidraulicasiPneumaticadinRoma UniversitateaTehnică„GheorgheAsachi”dinIaşi– nia-FLUIDAS TUIASI,CentruldeCercetareşiTransferTehnologic– CCTTPOLYTECH,DepartamentulIngineriaSistemelordeA ctionariHidraulicesiPneumatice–DISAHP PatronatulFriguluisiAeruluiConditionatdinRomania SocietateadeAnalizeFeministeANA SocietateadeAnalizeFeministeANA PartenerUniveristatea„NicolaeTitulescu”

RoMarketingSRL CentrulpentruPoliticisiServiciideSanatate CAMERADECOMERŢŞIINDUSTRIEBRAŞOV UniversitateaAlexandruIoanCuza,Iasi UniversitateadeMedicinăşiFarmacieCarolDavilă CameradeComerţIndustrieşiAgriculturăIalomiţa S.C.CresTrainingS.R.L. CameradeComerțșiIndustrieajudețuluiNeamț CAMERADECOMERŢŞIINDUSTRIEPRAHOVA Universitatea“Ovidius”,Constanta SCEXTRANETSRL Universitatea“Babes-Bolyai”dinCluj-Napoca DIRECTIADESĂNĂTATEPUBLICĂAJUDEŢULUISATUM ARE

Fundaţiapentrupromovareaîntreprinderilorprivatemicişimij CameradeComerţşiIndustrieCluj lociiGalaţi S.C.GMPAdvertising ASOCIAȚIADESTANDARDIZAREDINROMÂNIA(ASRO)

Asociatiaproducatorilor,distribuitorilorsidetinatorilordecaz anedeapacalda,fierbintesideabur,deechipamentedeincalz ireconsumatoaredecombustibilsiechipamentesubpresiune SINDICATSANABBRAILA FederazioneItalianaMetalmeccaniciFIM-CISL dinRomania. FederatiaSanitasRomania UniuneaScriitorilordinRomânia(USR) Asociatia“CentrulRomandeInitiative” L’UniversitéParis13/LabSIC UniversitateadeMedicinasiFarmacieTarguMures(UMFTargu-Mures) AnBordAltranais

CentrulNationaldePerfectionareinDomeniulSanitarBucure ColegiulMedicilordinRomania(CMR) sti(CNPDSB) SpitalulJudeteandeUrgenta\"Dr.ConstantinOpris\"BaiaMa SpitalulClinicJudeteandeUrgentaCraiova re S.C.ANDIRIVACS.R.L EscolaProfissionalCristovaoColombo FEDERATIASANITASdinROMÂNIA EUROAPTITUDINIS.A. UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti AsociatiapentruServiciiEnergeticedinRomania–ASER S.C.WRWINVESTAGRUPSRL

ASOCIAŢIAROMÂNĂPENTRUSECURITATEŞISĂNĂTAT S.C.MISOS.R.L. EÎNMUNCĂ MONDIMPRESA FUNDATIADEZVOLTAREINEUROPA UniversitateadeVestdinTimisoara-UVT REGIUNEAVENETO

MONDIALCASAGROUPS.R.L.

PATRONATUL„UNIUNEAENERGETICAROMANA”(PUE S.C.GlobalEnergyServicesS.R.L. R)

RoMarketingSRL FundaţiregalădeManagementalOspitalităţii-RIHM

FEDERATIAPATRONILORBIHOR

CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURATIM ISOARA

INTEROPUniversitatea„Politehnica”dinTimisoara VLab,theInternationalVirtualLaboratoryforEnterpriseIntero perability CameradeComert,IndustriesiAgriculturaGiurgiu CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEHARGHITA S.C.OMNIAEXIMS.R.L AsociatiaLamura S.CTourismHotelandRestaurantConsultingGroupSRL UNIVERSITATEATEHNICA„GHEORGHEASACHI”DINIA SI– CentruldeCercetaresitransfertehnologicPOLYTECHSecti MinisterulSanatatiiPublice aIngineriaFabricariiHartiei SmartCreativeSolutionsSRL MuzeulRegiuniiPortilordeFier BloculNationalSindical SIVECORomaniaSA UniversitateadeMedicinasiFarmacieTarguMures UniuneaSindicalăTeritorialăFilalaBrașovaConfederațieiN CentrodeEstudiosInferS.L. ationalSindicaleCartelAlfa. SCCalitopSRL CENTRULNATIONALDESANATATEMINTALA SPITALULCLINICDERECUPERARECLUJNAPOCA CameradeComertsiIndustrieaRomaniei(CCIR) ASOCIATIAROMANAPENTRUTEHNICADESECURITAT SCFIATESTSRL E RenaultConsultingGIE COLEGIULPSIHOLOGILORDINROMANIA SPITALULCLINICJUDETEANDEURGENTATARGUMUR ES UniversitateadinPresov SindicatuldinCompaniaNationalaAdministratiaPorturilorM aritimeConstanta FondazioneGiacomoBrodolini CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEPRAHOVA INSTITUTULNATIONALDECERCETAREDEZVOLTAREPENTRUPROTECTIAMUNCII– INCDPMAlexandruDarabont Asociatia“CentrulRomandeInitiative”

UniversitateaTehnicădinCluj-Napoca MESOGEIAKOSYMVOULEFTIKOSYSTEMAS.A.

UniversitateaSpiruHaretBucurestiFacultateadeJurnalism,ComunicaresiRelatiiPublice CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEBRASOV PATRONATULINDUSTRIEIDECELULOZASIHARTIEDIN ROMANIA-ROMPAP

EpiscopiaCaransebesului

FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComertsi FUNDATIASCOALAROMANADEAFACERIACAMERELO Industrie–FilialaBucuresti RDECOMERT-FILIALASATUMARE

S.C.MurklassCompanyS.R.L. FederaţiaPatronalăaÎntreprinderilorMicişiMijlociidinArgeş –FPIMMArgeş

S.C.G4SSECURITYSERVICESS.R.L.

FUNDAȚIAACADEMIADETRANSPORTINTERNȘIINTER FUNDAȚIAȘCOALAPORTUARĂ NAȚIONAL(F.A.T.I.I.-A.R.T.R.I.) AUTORITATEAFEROVIARAROMANAAFER SCOALADESTUDIICOMERCIALE SCFiaTestSRL UNIVERSITATEADEVEST\"VASILEGOLDIS\"ARAD SCRODABUSINESSCONSULTINGSRL CentruldeAfaceriMASTER SCSIVECORomaniaSA CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURABO CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEAJUDETULUISUCE TOSANI AVA

UNIVERSITATEA\"OVIDIUS\"CONSTANTA FilialaClujaAsociaţieiGeneraleaInginerilordinRomâniaAGIR CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEMURES S.C.FIATESTS.R.L. MinisterulSănătăţii

UNIVERSITATEADEMEDICINAŞIFARMACIE,,CAROLD UNIVERSITATEADEMEDICINAŞIFARMACIE,,VICTORB AVILA”BUCUREŞTI ABEŞ”TIMIŞOARA CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEBISTRITANASAUD INSTITUTULDECERCETARESIPROIECTARETEHNOLO GICATEHNOMAGCUG CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEBACAU TrevisoTecnologia–AgentieSpecialapentruInovatie UNIVERSITATEAPOLITEHNICADINBUCURESTI UniversitateaTehnica\"GheorgheAsachi\",FacultateadeTe xtilePielarie,Iasi,Romania

THEPROVOSTFELLOWSANDSCHOLARSOFTHECOLL InstitutulNationalpentruIntreprinderiMicisiMijlocii EGEOFTHEHOLYANDUNDIVIDEDTRINITYOFQUEENE LIZABETHNEARDUBLIN CentrulNationaldePerfectionareinDomeniulSanitarBucure ColegiulMedicilordinRomania sti SCCOMPETITIVEINBUSINESS&CONSULTINGSRL UniversitateaTehnicădeConstructiiBucuresti FundatiaSATEAN AsociatiaColegiulFarmacistilordinRomaniaFilialaCluj MinisterulSanatatiiPublice SIVECORomaniaSA

SCSCHULTZCONSULTINGSRL ColegiulMedicilorDentistidinRomania

1.EuropeanConstructionIndustryFederation,FIEC(Federat FundatiaNationalaaTinerilorManageri-FNTM iaEuropeanaaIndustrieiConstructiilor) S.C.SRACSERVICIIGRUPSAS.R.L. UniversitateadeMedicinasiFarmaciedinTargu-Mures TECHNIKIEKPEDEFTIKI,KENTROEPAGELMATIKISKAT ARTISISS.A.–GRECIA S.C.ALTFACTORS.R.L. UniversitateaTehnicadeConstructiiBucuresti CENTRULDEINFORMATICAMINIERASA(CIM)

MinisterulSanatatii UNIVERSITATEADINORADEA

UniversitateaTituMaiorescudinBucuresti

CentruldeCercetare,Proiectare,ServiceşiConsultingîndom CentrulpentruPromovareaEnergieiCuratesiEficienteinRo IPTANAS.A. eniulTelecomenzilorşiElectroniciiînTransporturi–UPBmania–ENERO CEPETET CONFEDERATIAPATRONALADININDUSTRIAROMANIE LattanzioeAssociatiS.p.A IALFriuliVeneziaGiulia ICONPIROM FederatiaSanitasRomania Asociatia“CentrulRomandeInitiative” AnBordAltranais

Universitatea“DunareadeJos”dinGalati,FacultateadeStiint FederatiaSindicatelordinIndustriaAlimentara asiIngineriaAlimentelor InstitutulNationaldeCercetareS.C.IPROLAMS.A. DezvoltarepentruMetaleNeferoasesiRare– CentruldeTransferTehnologicpentruMaterialeAvansate(C FEDERACIÓNESPAÑOLADEINDUSTRIASDELAALIME PREVALIACGP TTAVANMAT) NTACIÓNYBEBIDAS AsociatiapentruCompatibilitateElectromagneticadinRoma SIVECORomaniaS.A. nia InstitutuldePneumoftiziologie„MariusNasta” ColegiulFarmacistilordinRomania PARTENER4 UniversitateadeMedicinasiFarmacieGrigoreT.Popa SIVECORomaniaSA SIVECORomaniaSA PARTENER1 InstitutulOncologicIonChiricuta

SIVECORomaniaSA InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruMasinisiIns talatiiDestinateAgriculturiisiIndustrieiAlimentare– IncubatorulTehnologicsideAfaceri,INMA-ITA FEDERACIÓNAGROALIMENTARIADELAUNIÓNGENER ALDETRABAJADORES

PARTENER2

UNIVERSITATEADEŞTIINŢEAGRONOMICEŞIMEDICIN SIVECORomaniaSA ĂVETERINARĂBUCUREŞTI UniversitateadeMedicinasiFarmacie“V.Babes”Timisoara ColegiulMedicilordinRomaniaConsiliulJudeteanBrasov SIVECORomaniaSA SCSOFTWINSRL CameradeComertsiIndustrieaRomaniei UniversitateadeMedicinăşiFarmacie‘Gr.T.Popa’Iaşi ColegiulMedicilordinRomaniaConsiliulJudeteanBacau UniversitateaPetrol-GazePloiesti MarkusEhrensberger-appliedeXperiences AsociaţiaSpecialiştilorînProtecţiaMediuluişiDezvoltareDur UniversitateaPolitehnicaBucuresti abilă(A.S.P.M.D.D.) DepatmentofBiomedicalScienceandHumanOncology– UniversityofTurin ColegiulJudeteanalMedicilorMures

SocietateaRomanadeEpidemiologie DirectiadeSanatatePublicaIasi SCBusinesscopeSRL

SIVECORomaniaS.A. ColegiulMedicilordinRomania UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"Gr.T.Popa\"Iasi

ŞcoalaNaţionalădeSănătatePublicăşiManagementSanitar ADVANCEDTHINKINGSRL Clinicadechirurgieplasticasimicrochirurgiereconstructiva- SpitalulclinicdecopiiBrasov SpitalulClinicdeUrgentaJudeteanConstanta FundatiapentruPromovareaIntreprinderilorMicisiMijlociiBr DADEXPERTISESRL asov

FreiburgUniversityHospital

FundatiaCentruldeDezvoltareManageriala

InstitutulNationaldeCercetareInstitutulNationaldeCercetareUniversitateadinGoteborg DezvoltareinDomeniulPatologieisiStiintelorBiomedicale„Vi DezvoltarepentruMicrobiologiesiImunologie«Cantacuzino ctorBabes »(INCDMICantacuzino) SCSIVECORomaniaSA Universitatea\"Politehnica\"dinTimisoara UniversitateadeMedicinasiFarmacie„Gr.T.Popa”Iasi DIRECTIADESANATATEPUBLICAAJUDETULUICLUJ CobatyRomania FundatiapentruTransplant S.C.LEADHRS.R.L. INSTITUTODEFORMACIÓNINTEGRAL,S.L.U. FederatiaNationalaMineEnergie CorpulExpertilorContabilisiContabililorAutorizatidinRoma nia. EconomEnergSRL ColegiulMedicilordinRomania UNIVERSITATEADEVEST\"VASILEGOLDIS\"ARAD SIVECOROMANIASA SIVECORomaniaSA UniversitateadinPitesti SIVECORomaniaS.A. SCIMAGROUPSRL CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEAMUNICIPIULUIBU SIVECOROMANIAS.A. CURESTI UniversitateadeMedicinasiFarmacieVictorBabesTimisoar SpitalulClinicJudeteandeUrgentaConstanta a SIVECOROMANIAS.A. GLOBALCOMMERCIUMDEVELOPMENTS.R.L. S.C.TUVAustriaRomaniaS.R.L. SCInternationalManagerSRL UniversitateaPolitehnicadinBucuresti InspectiaMuncii ColegiulMedicilordinRomania

UniversitateadeVestdinTimisoara SCCCTSRL

UniversitateadinOradea S.C.CPMCONSULTINGSRL

SIVECOROMANIAS.A. IALCISLEMILIAROMAGNA

INSTITUTULNATIONALDEDIABET,NUTRITIESIBOLIME SIVECORomaniaSA TABOLICE”PROF.DR.N.C.PAULESCU” ColegiulMedicilorDentistiCluj CentrulNationaldeSanatateMintala ColegiulMedicilordinRomania CameradeComertsiIndustrieBacau S.C.HRANALYTICSS.R.L SIVECORomaniaS.A. FundatiaCentrulRomanpentruIntreprinderiMicisiMijlociiCRIMM SCB&STrainingConsultingComSRL CameradeComertsiIndustrieSATUMARE SIVECOROMANIAS.A. SocietateaRomanadeReabilitareOrala

EnsightManagementConsultingSRL INFORMATICAS.A. FundaţiaDezvoltareaPopoarelor-filialaDâmboviţa

Steinbeis-TransferzentrumOst-West-Kooperationen

FUNDATIADEZVOLTAREAPOPOARELORFILIALAARA FundatiaDezvoltareaPopoarelor,FilialaCluj D

AGENŢIAJUDEŢEANĂPENTRUOCUPAREAFORŢEIDE CENTRULREGIONALDEFORMAREPROFESIONALĂAA CIBCARTOISTERNOIS MUNCABACAU DULŢILORBRAŞOV CASADECULTURAASINDICATELORTARGU-MURES SCAscendisConsultingSRL CAMERADECOMERŢŞIINDUSTRIEPRAHOVA SCSalesConsultingSRL MESOGEIAKOSYMVOULEFTIKOSYSTEMAS.A. CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEBRASOV CASADECULTURAASINDICATELORCRAIOVA

AIESEC(AsociaţiaInternaţionalăastudenţilorînştiinţeecono SSE-SocietateaStudenţilorEuropenişti miceşicomerciale)

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE FEDERATIAPATRONATELORDINREGIUNEAOLTENIA AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCACONSTANTA MUNCAVALCEA AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE SCPSIHOSELECTSRL MUNCAALBA SCQUALDESIGNSRL SCHOSUSMEDIASRL S.C.KAI-ZENS.R.L.

E-TRAININGFORMACIONYDESARROLLOS.L. TinguelyInternationalBV FacultateadeStiinteSocioUmane,UniversitateadinCraiova InstitutulSocialOltenia

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaCalaras AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaHarghit i MUNCABIHOR a AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaDolj FundatiaEcologicaGreen Filiala-CovasnaCartelAlfa Asociatia\"InstitutulpentruPoliticiSociale\" SCINFOMAILSRL AsociatiaRegionaladeConsultanta-dezvoltare,AsistentaARCABraila AsociatiaRegionaladeConsultanta– dezvoltare,AsistenţăBrăila(ARCA) ScoalaRomanadeAfaceriaCamereideComertsiIndustrieFilialaCalarasi ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVITA AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaTulcea AsociatiaFormare,Dezvoltare,Asistenta–ForDaBuzau InternationalComputerSchoolS.R.L AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaHarghit AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaCarasS a everin

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaHunedo SCGolidamyGroupSRL ara SCPETROMSA AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca FederatiaSindicatelorLiberedinChimiesiPetrochimie SEMPLASRL Browning&HendersonInternationalLimited

SCFORMPROFSERVICIISRL

CentroEuropeoperlaFormazioneedOrientamentoProfessi AMMINISTRAZIONEPROVINCIALEBARLETTA-ANDRIA- CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEPRAHOVA onale(C.E.F.O.P.) TRANI AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaGiurgiu AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaSibiu ASOCIATIADECONSULTANTASICONSILIEREECONOM ICO-SOCIALA\"OLTENIA\"

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE AGENTIADEOCUPAREAFORTEIDEMUNCAPRAHOVA MUNCAGALATI MUNCATULCEA SCNEWHOPESRL Asociatia\"EuropapentruDezvoltareUmana\" PrimariaMangalia TEAMConsultingSRL PrimariaBraila SCCARDINALJOBSSRL

AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca Fundatia“LuigiClerici”

GRUPOSECFORMACIONYCONSULTORIA,S.L. SCPirelliTyresSRL SCPRYSMIANCABLURISISISTEMESA

CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorValcea CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorCalarasi CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorTeleorm an ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBOVITA GOTOJOBSCHOOLSRL SCSIVECORomaniaSA CameradeComertsiIndustriePrahova FederatiaSindicatelorValeaJiului Asociatia“InterConcordia” FundatiaAcademiaUniversitara,,Athenaeum” ASOCIATIAPENTRUINTEGRAREEUROPEANAAJUDET ULUITULCEA UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraaBan AsociatiaRomanaPentruIndustrieElectronicasiSoftwareatuluiTimisoara ARIESOltenia AsociatiaComunelordinRomânia SCIPECSA SCCentruldePregatireaPersonaluluiPentruComertCEPECOMS.A AsociatiaInstitutulRomandeTraining SCGolidamyGroupSRL SCFORMPROFSERVICIISRL MerCimin AsociatiaEuropeforEurope AsociatiaComunelordinRomania CONFEDERACIÓNESPAÑOLADECENTROSDEENSEÑ ANZA EUROCONSULTSRL CNSLRFratia,filialaBihor UniuneaSindicatelorminiereOltenia SIVECORomaniaSA HEXALINACOMSRL FundatiapentruPromovareaIntreprinderilorMicisiMijlociiBr DADEXPERTISESRL asov

CentrulJudeteandeInformare,ConsilieresiFormareProfesi AsociatiaAS2001AlbaIulia onala\"PentruVoi\"BaiaMare SCSIVECORomaniaSA CENTRULREGIONALDEFORMARECONTINUAPENTRU ADMINISTRATIAPUBLICALOCALAFORDOCCALARASI

AssociationdeDéveloppementdesPyrénéesparlaFormatio AsociatiaRegionaladeConsultanta-dezvoltare,Asistentan(ADEPFO)ARCABraila AsociatiapentruDezvoltareprinFormareaPirineilor(ADEPF FundatiaEOS–EducatingforanOpenSocietyRomania CentruldeAsistenţăRurală O)

AsociatiapentruDezvoltareLocala“ADL-Progres” FundacionAbbant

„AUR”-AsociaţiaNaţionalăaSpecialiştilorînResurseUmane InstitutulNaţionaldeCercetareS.C.CentruldePregătireaPersonaluluiPentruComerţDezvoltarepentruMaşinişiInstalaţiidestinateAgriculturiişiIn CEPECOMS.A dustrieiAlimentare,INMA Asociația”SprijinitiCopiii”AlbaIulia CentruldeAfaceriMASTER CENTRULDEINFORMATICAMINIERASA CameradeComerţ,IndustrieşiAgriculturăAlba CameradeComert,IndustriesiAgriculturaArad CameradeComertsiIndustrieajudetuluiNeamt CameradeComertsiIndustrieValcea FundatiaAntreprenoriatSocialV96 CameradeComert,IndustriesiAgriculturaTeleorman ÖSBCONSULTINGGmbH ConsiliulJudeteanSuceava AsociatiaNationaladeTurismRural,Ecologic,Cultural,Mehe dinti AsociatiaProfesionalaNeguvernamentaladeAsistentaSoci alaASSOC SCB\'ARTCONSULTINGSRL

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteidemuncaSuceav ConsiliulJudeteanMaramures a AthensNetworkofCollaboratingExpertsANCE(ReţeauaAtenadeExperţiColaboratori) MaisondelaPromotionSociale MAGNADEVELOPMENTSRL AsociatiaPakivRomania S.C.CentruldePregatireinInformaticaS.A. AgentiaNationaladeTurismRural,EcologicsiCultural AsociatiaTineriIntreprinzatoriConcordia H3000DevelopmentConsult SCCOMPETITIVEINBUSINESS&CONSULTINGSRL SoftAplicativsiServiciiS.A.

SCFEDCONSULTSRL FundaţiaCODECSpentruLeadership

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE AGENŢIAJUDEŢEANĂPENTRUOCUPAREAFORŢEIDE AGENŢIAJUDEŢEANĂPENTRUOCUPAREAFORŢEIDE MUNCASATUMARE MUNCĂHUNEDOARA MUNCĂTELEORMAN AsociatiaCentruHarghitadeInovaresiIncubareînAfaceri AsociatiaCentruldeResursesiFormareinProfesiuniSociale( AgentiadeDezvoltareComunitara\"Impreuna\" CRFPS)“PROVOCATIE” SIVECORomaniaSA QUEENMANAGEMENTSRL AsociatiaNationalaaConsultantilorinAgribusiness InstitutuldeCercetarepentruEconomiaAgriculturiişiDezvolt areRurală-I.C.E.A.D.R. S.C.S.I.C.E.P.S.R.L.-CENTRULDEINSTRUIRE“MURES- S.C.InformaticaS.A.Oradea TRANSILVANIA” AsociatiaRegionaladeConsultanta– dezvoltare,AsistenţăBrăila(ARCA) ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVITA AsociatiaFormare,Dezvoltare,Asistenta–ForDaBuzau ADAFAsociatiapentruDezvoltareaAntreprenoriatuluiFeminin DARCMANAGEMENTSRL InstitutuldeCercetarepentruEconomiaAgriculturiişiDezvolt areRurală– AsociatiaNationalaaBirourilordeConsilierepentruCetateni( ANBCC)

INSTITUTODEFORMACIÓNINTEGRAL,S.L.U. AsociatiaNationalaaConsultantilorinAgribusiness AgentiaNationaladeConsultantaAgricola(A.N.C.A.) PatronatulTinerilorIntreprinzatoridinRomania BELFASTHEALTHYCITIES UniversitateaBabes-Bolyai S.C.GrupuldeConsultantapentruDezvoltareS.R.L. PrimariaVilcele,judetulOlt PrimariaTiganesti

S.C.BPIMANAGEMENTCONSULTINGROMANIASRL InstitutuldeCercetarepentruEconomiaAgriculturiişiDezvolt areRurală AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaGiurgiu AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaCalaras (AJOFMGiurgiu) i(AJOFMCalarasi) AsociatiaCentruldeDezvoltareSMART SCDADEXPERTISESRL CCMPEUROPROJECT SCCARDINALJOBSSRL

PrimariaOlteni,judetulTeleorman

FUNDATIAPENTRURECUPERARE,INTEGRARESIPRO MOVARESOCIALAECHOSOC

FundatiapentruRecuperare,IntegraresiPromovareSociala AsociaţiaSpaniolăaFemeilordeAfaceridinMadrid(ASEME) AsociatiaIntegraRomania ECHOSOC AsociatiaAs2001AlbaIulia CameradeComert,IndustriesiAgriculturaSibiu ClubuldeEcologiesiTurismMontanAlbamont UniuneaNationalaaConsiliilorJudetenedinRomania(UNCJ R) CameradeComertsiIndustrieBrasov SCSIVECORomaniaSA SCGICEROVASRL PROJOBGmbH FormasturS.A. ClubulEcologicTransilvania

ASOCIATIAREGIONALAAINTREPRINZATORILORNOR CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEAJUDETULUIMARA CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURATUL D-EST MURES CEA PrimariaComuneiVaideeni ForumulEuropeanpentruRomişiNomazi RENINCORomaniaReţeauaNaţionalădeInformareşiCooperarepentruintegrar eaîncomunitateacopiilorşitinerilorcucerinţeeducativespeci ale PrimariaComuneiJina PrimariaComuneiValeaIasului

DirectiaGeneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopiluluiS DirectiaGeneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopiluluiPr FundatiaEstuar ector6 ahova ArhiepiscopiaRâmnicului ArhiepiscopiaTomisului ARHIEPISCOPIAORTODOXĂROMÂNĂ-SIBIU

AsociatiapentruDezvoltareComunitaraValcea,fostaAsocia DirectiaGeneraladeAsistentaSocialasiProtectieaCopilului SZOCEGSocietatedeServiciiSocialeşiSănătate tiaAsistentilorSocialiProfesionistiValcea Arad ShawTrust PrimariaGalicea-ServiciuldeAsistentaSociala FundatiaMotivationRomania PrimariaCernavoda-ServiciuldeAsistentaSociala AsociatiaCaritasEparhialGreco-Catolic DirecţiaGeneralădeAsistenţăSocialăşiProtecţiaCopilului,I a și UniversitateadeŞtiinţeAgricoleşiMedicinăVeterinarăClujN apoca CentruldeFormareContinuasiEvaluareaCompetentelorinA sistentaSociala(CFCECAS)

AutoritateaNaţionalăpentruPersoanelecuHandicap(ANPH FundatiaMotivationRomania ) PRIMĂRIAORAŞULUIMURGENI FundatiaCivitaspentruSocietateaCivila FundaţiaDezvoltareaPopoarelor-filialaDâmboviţa SCCOMPETITIVEINBUSINESS&CONSULTINGSRL INSTITUTULDECERCETAREACALITĂŢIIVIEŢII FundatiaPestalozzi ISTITUTOONCOLOGICOROMAGNOLO AgentiadeDezvoltareComunitaraImpreuna CentruldePregatireProfesionalainCultura(CPPC) SocietateapentruCopiişiPărinţi–SCOPTimişoara S.C.GrupuldeConsultantapentruDezvoltareDCGS.R.L.

FUNDATIADEZVOLTAREAPOPOARELORFILIALAARA FundatiaDezvoltareaPopoarelor,FilialaCluj D AcademiadeStudiiEconomicedinBucureşti BoltInternationalConsultingL.Katsikaris&CoLimitedPartnership AsociatiaFormare,Dezvoltare,Asistenta–ForDaBuzau AsociatiadeterapiiintegrativeSfantulNectarie S.C.FLOYDADVERTISINGDESIGN&CONSULTINGS.R.L SCBlockbusterMediaSRL . CentrulpentruAriiProtejatesiDezvoltareDurabilaBihor AsociatiaGrupuldeActiuneLocala– MicroregiuneaValeaSambetei(GAL-MVS) SCCARDINALJOBSSRL

AsociatiaProfesionalaNeguvernamentaladeAsistentaSoci CONFEDERAŢIANAŢIONALĂAPERSOANELORCUDIZA Fundatia„CentruldeResursepentruEducatiesiFormareProf alaASSOC BILITĂŢI–C.N.P.D. esionala”–CREFOP AsociatiaPakivRomania Universitatea“Babes-Bolyai”dinCluj-Napoca PenitenciarulpentruMinorisiTineriTichilesti DepartamentulpentruRelatiiInterenice-GuvernulRomaniei TECHNIKIEKPEDEFTIKI,KENTROEPAGELMATIKISKAT ARTISISS.A.–GRECIA SCSIVECORomaniaSA PenitenciarulBraila FundatiaPostPrivatizare S.C.MONOPRIXSRL

InstitutuldeCercetareaCalitatiiVietii–ICCV PENITENCIARTARGU-JIU

UniversitateadinBucuresti-FacultateadeSociologie PrimariaAlimpesti

EuropeanResearchInstituteonCooperativeandSocialEnter prises-UniversityofTrento PenitenciarDrobetaTurnu-Severin

AsociatiaProfesionalaNeguvernamentaladeAsistentaSoci CONFEDERAŢIANAŢIONALĂAPERSOANELORCUDIZA Fundatia„CentruldeResursepentruEducatiesiFormareProf alaASSOC BILITĂŢI–C.N.P.D. esionala”–CREFOP BernardBrunhesInternational EcoRomAmbalajeSA InstitutulPostliceal\"PHOENIX\"-asociatienonprofit InspectoratulŞcolaralJudeţuluiIaşi S&TROMANIAS.R.L. MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii AgentiaRomanadeAsigurareaCalitatiiinInvatamantulPreu InterBusinessTravel(IBT) niversitar DanishTechnologicalInstitute InterBusinessTravel(IBT) InspectoratulŞcolaralMunicipiuluiBucureşti(ISMB) CEREQCentred\\\'EtudesetdeRecherchessurlesQualifications Fundatia\"BETHANIA\"-asociatienonprofit InspectoratulŞcolaralJudeţuluiBrăila INSPECTORATULŞCOLARALJUDETULUIIAŞI ReidKerrCollege InspectoratulŞcolaralJudeţuluiPrahova CasaCorpuluiDidactic„ApáczaiCsereJános”–Harghita AliantaNationalapentruBoliRareRomania/RomanianNatio AsociatiaPraderWillidinRomania/RomanianPraderWilli nalAllianceforRareDiseases-RONARD

FundatiaGrupuldeInitiativapentruInvatamantulFizicii–GIIF InspectoratulScolarJudeteanCluj FachdidaktikzentrumfürNaturwissenschaftenderPädagogi scheHochschuleKärnten,ViktorFranklHochschule InstitutuldeStiintealeEducatiei UniversitateaBucuresti CaptureTechCorporationBV-Olanda MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIOLT AsociatiaShotron UniuneaGeneralăaIndustriaşilordinRomânia MINISTERULEDUCATIEI,CERCETĂRIISIINOVĂRII INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIBRASOV CasaCorpuluiDidacticDambovita CASACORPULUIDIDACTICBRASOV InspectoratulŞcolarJudeţeanConstanţa CasaCorpuluididacticTeleorman CASACORPULUIDIDACTICOLT

StandingInternationalConferenceofCentralandGeneralIns InspectoratulScolaralMunicipiuluiBucuresti pectoratesofEducation

CentrulMunicipiuluiBucurestideResursesiAsistentaEducat InspectoratulŞcolarJudeţeanDâmboviţa ionala

InspectoratulŞcolarJudeţeanBihor CASACORPULUIDIDACTIC„AlexandruGavra”ARAD

INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIOLT AsociaţiaTelefonulCopilului TheCenterforLearningBehaviourLtd

CentrulNationaldePregatireinStatistica(CNPS)-Partener1 InstitutulNationalDeCercetareStiintificaInDomeniulMuncii ÖSBConsultingGmbH-Partener3 SiProtectieiSociale(INCSMPS)-Partener2 UniversitateaAlexandruIoanCuzaIasi UNIVERSITATEADINCRAIOVA ACADEMIADESTUDIIECONOMICEBUCURESTI Universitatea\"Babes-Bolyai\",Cluj-Napoca UniversitateadinBacău UniversitateaAlexandruIoanCuzadinIasi(Partener3) UniversitateaTRANSILVANIABrasov UniversitateaPOLITEHNICABucuresti UniversitateadeVestdinTimisoara(Partener1) UniversitateaPetrolsiGazePloiesti UniversitateadinCraiova UniversitateaBabesBolyaidinClujNapoca(Partener2) UniversitateadinBacau UniversitateadeVestdinTimisoara UNIVERSITATEADINORADEAFacultateadeIstorie,GeografiesiRelatiiinternationaleDepartamentuldeGeografie,TurismsiAmenajareaTeritoriul UniversitateadeMedicinasiFarmacieCarolDavila ui UniversitateadeVestdinTimisoara UniversitateaOvidiusdinConstanta

UNIVERSITED’AUVERGNECLERMONT1– TheRobertGordonUniversity,Aberdeen INSTITUTUNIVERSITAIREPROFESSIONNALISEMANA GEMENTETGESTIONDESENTREPRISES UNIVERSITATEADEVESTTIMISOARA UNIVERSITATEAALEXANDRUIOANCUZAIASI Universitatea“Politehnica”dinTimişoara UniversitateaTransilvaniadinBraşov

Universitatea«Al.I.Cuza»IasiUniversitateaBabes-Bolyai-FacultateadeGeografie FacultateadeGeografieşiGeologieDepartamentulGeografi e UniversitateaTransilvaniadinBrasov AcademiadeStudiiEconomice UNIVERSITATEADINCRAIOVA UniversitateaPOLITEHNICAdinTimisoara UNIVERSITATEA\"BABES-BOLYAI\"CLUJ-NAPOCA

AsociatiaStudentilordinUniversitateaPolitehnicaBucuresti UniversitateaLinkoping-IFM– –A.S.Poli DepartamentuldeFizica,ChimiesiBiologie, UNIVERSITATEA“AlexandruIoanCuza”Iasi UniversitateadeVestdinTimisoara

UniversitateadeMedicinasiFarmacie”CarolDavila”dinBucu UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"IuliuHatieganu\"Cluj UniversitateaDebrecen,CentruldeStiinteMedicale resti -Napoca SCEUROCENTERMANAGEMENTNETWORKSRL UNIVERSITATEATRANSILVANIADINBRAȘOV Universitatea“AlexandruIoanCuza”Iasi S.C.GrupuldeConsultantapentruDezvoltareDCGS.R.L. Universitatea„DunareadeJos”dinGalati AcademiadeStudiiEconomice AsociaţiapentruStudiiCalitativeşiInterculturaleînPsihologie Sibiu AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti

UniversitateadinBucureşti

MaastrichtSchoolofManagement(MSM) UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca UniversitateaValahiadinTargoviste SpitalulClinicJudeteandeUrgentaCluj UniversitateaTehnicaGheorgheAsachidinIasi UniversitateadinOradea

UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca UniversitateadinPitesti–UPit

UniversitateaTransilvaniadinBrasov AsociatiaManagerilorsiInginerilorEconomistidinRomania( AMIER)

UniversitateadeMedicinasiFarmacie\\\"CarolDavila\\\"Buc UniversitateadeMedicinasiFarmacieTarguMures uresti UniversitateaLucianBlagadinSibiu UniversitateaTransilvaniadinBrasov

UniversitateaNaţionalădeArtăTeatralăşiCinematografică„I UniversitateaTehnicădinCluj-Napoca onLucaCaragiale”,Bucureşti(UNATC) UniversitateaPolitehnicadinBucuresti Universitatea«Politehnica»dinTimisoara UniversitateaDunareadeJosGalati

UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraaBan UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinara„IonIo atului nescudelaBrad”dinIasi UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraaBan UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraBucur Universitatea\"1Decembrie1918\"AlbaIulia atuluiTimisoara esti SCNETBRINELSA AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti UniversitateaNationaladeAparareCarolI(UNAp) Universitatea\"AlexandruIoanCuza\" UniversitateaTehnica“GheorgheAsachi”dinIasi Universitatea„AurelVlaicu”Arad UniversitateadeMedicina“Gr.T.Popa”Iasi UniversitateaTehnicaCluj-Napoca UniversitateadinCraiova Universitatea“StefancelMare”Suceava UniversitateadeVestdinTimisoara PluriConsultantsRomania UniversitateadinBucuresti

IstitutodiScienzePsicologichedellaEducazioneedellaForm Universitatea„1Decembrie1918”Alba-Iulia azioneRoma,Italia SCNETBRINELSA

Universitatea„Ovidius”Constanta,FacultateadeDreptsiStii SIVECOROMANIAS.A. nteadministrative

UniversitateaPolitehnicadinBucuresti(Partener1) Universitatea„Valahia”dinTargoviste

UniversitateadinBucuresti(Partener2)

Universitatea“LucianBlaga”dinSibiu(Partener3)

CenterforInternationalPublicPolicyandAdministration(CIP SIVECORomaniaS.A. PA)

UNIVERSITATEADESTIINTEAGRONOMICESIMEDICIN UNIVERSITATEADESTIINTEAGRONOMICESIMEDICIN UNIVERSITATEADESTIINTEAGRONOMICESIMEDICIN ĂVETERINARĂBucuresti ĂVETERINARĂCluj-Napoca ĂVETERINARĂABANATULUITimisoara UniversitateaPOLITEHNICABucuresti SIVECORomaniaS.A. UniversitédeToulouseIILeMirail UNIVERSITATEADINPITESTI UniversitateaStefancelMareSuceava Universitatea”Politehnica”dinTimisoara UniversitateaPetrol-GazePloiesti UniversitateaTehnica“GheorgheAsachi”Iasi

TechnischeUniversitätDortmundSozialforschungsstellesfs MediterraneanAgronomicInstituteofChaniaDepartmentofBusiness,EconomicsandManagement UniversitateaTransilvaniadinBrasov UniversitateaPolitehnicadinBucuresti UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraaBan atuluidinTimisoara

UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinara„IonIo UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraClujnescudelaBrad”Iasi Napoca UniversitateaNationaladeArteBucuresti UNIVERSITATEA“OVIDIUS”CONSTANTA MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii SIVECORomaniaS.A.

UniversitateadeMedicinasiFarmacie„CarolDavila”Bucures AsociatiaShotron ti UniversitateaPolitehnicadinBucuresti UniversitateaTehnicădinCluj-Napoca UniversitateadeMedicinasiFarmacieTargu-Mures FUNDATIAPENTRUSMURD UniversitateaDunareadeJosdinGalati(Partener3) Universitatea\"AlexandruIoanCuza\"dinIasi

UniversitateadeMedicinasiFarmacie\\\"IuliuHatieganu\\\"C UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"Gr.T.Popa\"Iasi luj-Napoca UniversitateadeMedicinasiFarmaciedinTgMures UniversitateaValahiadinTargoviste(Partener1) UNIVERSITATEATRANSILVANIABRASOV UniversitateadeVestdinTimisoaraFacultateadeEconomiesideAdministrareaAfacerilor UniversitateaBabes-Bolyai,ClujUniversitatea“AlexandruIoanCuza”,FacultateadeFilosofie Napoca(FacultateadeSociologieşiAsistenţăSocială,Centr siStiinteSocial-Politice uldeStudiiSocialeAvansate) AgentiaRomanadeAsigurareaCalitatiiinInvatamantulSupe riorARACIS UniversitateadinBucuresti,FacultateadeSociologiesiAsiste LönnrotInstitute,KajaaniUniversityConsortium,Universityof ntaSociala Oulu SocietateaFrancezadeMedicinadeCatastrofa Universitatea“LucianBlaga”dinSibiu(Partner2) Universitatea“Babes-Bolyai”dinCluj-Napoca

Universitatea\"Dunareadejos\"Galati

Universitatea\"StefancelMare\"Suceava

UniversitateadinOradea

CentrulRegionaldeFormareContinuăpentruAdministraţiaP CentrulRegionaldeFormareContinuăpentruAdministraţiaP STCYRILANDSTMETHODIUSUNIVERSITYOFVELIKOT ublicăLocalăSibiu ublicăLocalăCluj-Napoca URNOVO SCMilleniumDesignGroupSRL INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIIALOMITA InspectoratulScolaralJudetuluiArad CasaCorpuluiDidacticCluj InsectoratulScolarJudeteanTimis SIVECORomania CasaCorpuluiDidacticPrahova SCAdvancedStudiesandResearchCenterSRL InspectoratulScolaralJudetuluiMaramures SIVECORomania SCTERAIMPEXSRL UniversitateaTransilvaniadinBraşov REGGIOCHILDREN InstitutuldeȘtiințealeEducației Universitatea“POLITEHNICA”dinTimisoara InspectoratulScolaralJudetuluiCalarasi InspectoratulŞcolarJudeţeanDolj SIVECOROMANIAS.A. UNIVERSITATEATEHNICA“GHEORGHEASACHI”dinIAS UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca I DarCapitalManagementSRL CasaCorpuluididacticTeleorman Universitatea„POLITEHNICA”dinTimisoara SCEuroaptitudiniS.A. CASACORPULUIDIDACTICDOLJ InstitutultehnicDr.-Ing.PaulChristianiGmbH&Co.KG Universitatea“Politehnica”dinTimişoara INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIALBA INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUISUCEAVA CasaCorpuluiDidacticMaramures CasaCorpuluiDidacticBotosani UniversitateaTehnică\"GheorgheAsachi\"dinIaşi SCSIVECORomaniaSA SCACTIVEMALLSRL CasaCorpuluiDidacticSatuMare InspectoratulScolarJudeteanMures CasaCorpuluiDidacticBihor CentrulpentruDezvoltaresiInovareinEducatie-TEHNE CasaCorpuluiDidacticGalati CasaCorpuluiDidacticAlexandruGavraArad CasaCorpuluiDidacticMures SivecoRomania

S.C.TERAIMPEXS.R.L. InspectoratulScolarJudeteanTulcea

INSTITUTULNATIONALDECERCETAREDEZVOLTAREP Dr.ENTRUTEHNOLOGIICRIOGENICESIIZOTOPICE– Ing.PaulChristianiGmbH&Co.KGTechnischesInstitutfürAu INCUBATORTEHNOLOGICSIDEAFACERI s-undWeiterbildung SIVECOROMANIAS.A. CASACORPULUIDIDACTICIASI ASOCIATIAMEDICALAROMANA

UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIE\"IULIUHAT SOCIETATEAROMANADEREABILITAREORALA IEGANU\"CLUJ-NAPOCA SCSIVECORomaniaSA InspectoratulScolarJudeteanBistrita-Nasaud InspectoratulScolaralJudetuluiCovasna(P1) SCEuroprojectsExpertsGroupSRL InspectoratulScolarJudeteanMures CasaCorpuluiDidactic“GrigoreTabacaru”Bacau(P2)

S.C.InstitutulRegionalpentruCercetare,EducatiesiTransfer TehnologicS.A. CasaCorpuluiDidactic–Covasna(P3)

CentrulJudeteandeResursesiAsistentaEducationala/Cent InspectoratulScolarJudeteanMehedinti InspectoratulScolarJudeteanTimis rulJudeteandeAsistentaPsihopedagogicaCJRAE/CJAPTIMIS CasaCorpuluiDidacticMehedintiP3 UniversitateadeVestdinTimisoara,DepartamentulpentruPr InspectoratulscolaraljudetuluiMehedinti(P1) egatireaPersonaluluiDidacticP4 UniversitateadinPetrosani CasaCorpuluiDidacticCovasna InspectoratulScolarJudeteanNeamt ISJBOTOSANI InspectoratulScolaralMunicipiuluiBucuresti UNIVERSITATEADINBUCURESTI InspectoratulscolaraljudetuluiBuzau(Partener1) CasaCorpuluiDidacticaJudetuluiBistrita–Nasaud CasaCorpuluiDidacticBraila CASACORPULUIDIDACTIC“APÁCZAICSEREJÁNOS”PE CASACORPULUIDIDACTICNEAMT DAGÓGUSOKHÁZA UNIVERSITATEAVALAHIATARGOVISTE SIVECORomaniaSA SIVECORomaniaSA CasaCorpuluiDidacticDambovita(Partener2) TEHNE–CentrulpentruDezvoltaresiInovareinEducatie CasaCorpuluiDidacticBuzau(Partener3) SIVECORomaniaSA MinisterulEducatiei,CercetariisiInovariiprinDirectiaGenera laEducatieTimpurieScoli,PerformantasiPrograme

InspectoratulScolarJudeteanBACAU AcademiadeStudiiEconomiceBucuresti UniversitateadeVestdinTimisoara UniversitateaConstantinBrancusiTarguJiu

SIVECORomaniaSA SIVECORomaniaSA SIVECORomaniaSA SIVECORomaniaSA

TEHNE–CentrulpentruDezvoltaresiInovareinEducatie SCALTFACTORSRL TEHNE–CentrulpentruDezvoltaresiInovareinEducatie CentrulpentruDezvoltaresiInovareinEducatie(TEHNE)

SIVECOROMANIAS.A. SIVECOROMANIAS.A. SIVECOROMANIAS.A. SocietateadeStiinteMatematicedinRomania SCSIVECORomaniaSA CASACORPULUIDIDACTICNEAMT MINISTERULEDUCATIEI,CERCETĂRIISIINOVĂRII FundatiaCentrulEducatia2000+ UniversitateadinBucurestiDepartamentuldePregatireaPersonaluluiDidactic SCMilleniumDesignGroupSRL CASACORPULUIDIDACTIC“APÁCZAICSEREJÁNOS”PE InspectoratulScolarJudeteanHarghita DAGÓGUSOKHÁZA UNIVERSITATEADINBUCURESTI MILLENIUMDESIGNGROUPSRL UNIVERSITATEAPETROLSIGAZEPLOIESTI C&TStrategicBusinessPartners CasaCorpuluiDidacticBucuresti C&TStrategicBusinessPartners SCSOFTWINSRL

UniversitateadinBucurestiSOFTWINSRL DepartamentulpentruPedagogiaInvatamantuluiPrimarsiPr escolar SCEducatia2000+ConsultinSRL MILLENIUMDESIGNGROUPSRL SCSIVECOROMANIASA UniversitateaBabesBolyai InspectoratulScolaralJudetuluiArad InspectoratulScolaralJudetuluiCluj InspectoratulScolaraljudetuluiPrahova(P1) CasaCorpuluiDidacticSibiu ScLearn&VisionSRL CasaCorpuluiDidacticCluj InspectoratulScolarJudeteanOlt ColegiulNational“SfantulSava” SIVECORomaniaSA InspectoratulScolarJudeteanIlfov SCConceptElectronicsSRL UniversitateaAlexandruIoanCuza InspectoratulScolaralJudetuluiBotosani SCEuroprojectsExpertsGroupSRL CasaCorpuluiDidacticBraila(P2) CasaCorpuluiDidacticArges

ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative SCEuroprojectsExpertsGroupSRL

CasaCorpuluiDidacticPrahova(P3) UniversitateadinPitesti(DepartamentulpentruPregatireaPe rsonaluluiDidactic-DPPD)

TEHNE–CentrulpentruDezvoltaresiInovareinEducatie

COLEGIULNATIONALBILINGVGEORGECOSBUCBUCU RESTI

InspectoratulScolarJudeteanGiurgiu UNIVERSITATEADINBUCURESTI UniversitateaPetreAndreidinIasi UniversitateaA.I.CuzaIasi

CasaCorpuluiDidacticValcea SIVECORomaniaSA SIVECORomaniaSA UniversitateadinBucuresti

CasaCorpuluiDidacticGiurgiu FundatiaFILOCALIAIasi TEHNE–CentrulpentruDezvoltaresiInovareinEducatie UniversitateaBabeş-BolyaiCluj-Napoca

CENTRULJUDETEANDERESURSESIASISTENTAEDUC CENTRULJUDETEANDERESURSESIASISTENTAEDUC UniversitateaBucuresti ATIONALAGALATI ATIONALANEAMT AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti SCLearn&VisionSRL MINISTERULEDUCATIEI,CERCETARIISIINOVARII CasaCorpuluiDidacticBraila UniversitateaPolitehnicadinBucuresti INSPECTORATULŞCOLARALJUDEŢULUIBRAŞOV UniversitateaTehnica“GheorgheAsachi”dinIASI SOFTWINSRL SCSOFTWINSRL UniversitateaTransilvaniadinBrasov InspectoratulŞcolaralJudeţuluiSuceava PythiaInternationalS.R.L. FEDERATIASINDICATELORDININVATAMANT„SPIRUH ARET” UniversitateadinCraiova ASOCIATIADESTIINTECOGNITIVEDINROMANIA CSI-Piemonte Universitatea„AlexandruIoanCuza”Iasi UniversitateadeVestTimisoara

Dr.S.C.TERAIMPEXS.R.L. Ing.PaulChristianiGmbH&Co.KGTechnischesInstitutfürAu s-undWeiterbildung CasaCorpuluiDidacticMureş INSPECTORATULSCOLARJUDETEANGORJ SCMEMORYSRL UniversitateadinBucuresti UNIVERSITATEADINCRAIOVA UniversitateadeŞtiinţeAgricoleşiMedicinaVeterinarăIaşi UniversitateadinOradea UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraClujNapoca UNIVERSITATEAPETROLSIGAZEPLOIESTI InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruFizicaTehnica–IFTIasi FRAUNHOFERGESELLSCHAFTZURFOERDERUNGDERANGEWANDT ENFORSCHUNGE.V.,cusediulinHansastr.27c,80686Mue nchen,Germania(numitmaideparte\'Fraunhofer\')pentruF RAUNHOFERINSTITUTEFORINTEGRATEDSYSTEMSA NDDEVICETECHNOLOGY-FRAUNHOFERIISB, UniversitateadinCraiova

SCSCUDETTOSRL SCEUROJOBSSRL

FacultateaUniversitaradeStiinteAgronomiceGembloux UniversitateadinPitesti

UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinara”IonIo nescudelaBrad”,Iasi

Universitatea\"PETRUMAIOR\"dinTarguMures UniversitateadeVestdinTimisoara UniversitateaPetrolsiGazedinPloiesti

Universitatea\"AurelVlaicu\"dinArad

UniversitateadiPetrosani

UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"IuliuHatieganu\"Cluj -Napoca

UniversitateaBabeş-BolyaiClujNapoca

UniversitatRegensburg UniversitateaMaritimadinConstanta

AcademiaRomana

UniversitatWien

UniversitateaAlexandruIoanCuzaIasi Universitatea\"EftimieMurgu\"Resita

UniversitateadinIoannina-Grecia

InstitutuldeCercetaripentruPiscicultura,AgriculturasiIrigatii (HAKI)-Ungaria

UniversitateadeMedicinăşiFarmacie„Gr.T.Popa”Iasi

UniversitateaSzeged,FacultateadeMedicina

UniversitateaJohannWolfgangGoetheFrankfurt,Facultate adeMedicina

Universitatea“1Decembrie1918”AlbaIulia\" UniversitateadeArhitecturăşiUrbanism\"IonMincu\"Bucureşti UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIETARGUMURES UniversitätKonstanz UniversitateaPolitehnicaBucuresti UniversitateaTehnică„GheorgheAsachi”dinIaşi UniversitateaPetrol-GazePloiesti UniversitateaTehnica\"Gh.Asachi\"dinIasi,FacultateadeIn InstitutuldeBiologiesiPatologieCelulara“NicolaeSimionesc CentruldeCercetariTehniceFundamentalesiAvansate(Aca ginerieChimicasiProtectiaMediului u” demiaRomana-FilialaTimisoara) ACADEMIADESTUDIIECONOMICEBUCURESTI,Centrul UniversitateadinOradea deCercetariAnalizesiPoliticiRegionale AcademiaRomână(AparatCentral) UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca UniversitateadeMedicinasiFarmacieCraiova UniversitateaPolitehnicadinTimisoara Universitatea“Ovidius”Constanta UniversitateadinReading(TheUniversityofReading) Universitatea“AlexandruIoanCuza”Iasi UniversitatateaBabes-BolyaidinClujNapoca AcademiaRomana UniversitateaAlexandruIoanCuzaIasi UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraClujNapoca InstitutulOncologic“ProfDr.I.Chiricuta”ClujNapoca UniversitateadeNorddinBaiaMare ESSECBUSINESSSCHOOLPARIS Friedrich-Schiller-UniversitätJena Universitatea“DunareadeJos”Galati Universitatea“Politehnica”dinTimisoara UniversitätInnsbruck

UniversitateadinCraiova AcademiaRomana

UNIVERSITATEAPOLITEHNICADINBUCURESTIFacultateadeInginerieMecanicasiMecatronica ForschunszentrumKarlsruheGmBH UniversitatLeipzig

INSTITUTULCLINICDEBOLIDIGESTIVESITRANSPLANT InstitutulNationaldeCercetareHEPATICFUNDENI DezvoltarepentruFizicaLaserilor,PlasmeisiRadiatieiINFLPR UniversitateadeMedicinasiFarmacie”CarolDavila”dinBucu InstitutulNationaldeOncologie,Budapesta resti NEWEUROPECOLLEGE(Bucuresti)(NEC) UniversitateadeVestTimisoara

UniversitateadeStiinteAgricolesimedicinaVeterinaraClujNapoca UniversitateaDebrecen,CentruldeStiinteMedicale

UNIVERSITATEABABESACADEMIAAUSTRIACADESTIINTEBOLYAI,FacultatiledeLitere,IstorieSectiadeStiinteFilosoficesiIstorice,CentruldeStudiiMediev FilosofieInstitutuldeCercetariExperimentaleInterdisciplinar ale,InstitutuldeStudiiBizantine(Viena)(OAW) UniversitateaAlexandruIoanCuza,Iasi UniversitateaOvidiusConstanta e(Cluj-Napoca)(UBB-Lett,UBB-Hiphi,UBB-ICEI)

UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"IuliuHatieganu\"Cluj Universitatea„AlexandruIoanCuza”Iasi -Napoca UniversitateadinBucuresti Universitatea“AlexandruIoanCuza”Iaşi UniversitateadeŞtiinţeAgricoleşiMedicinăVeterinarăClujNapoca UniversitateaTehnicaCluj-Napoca AcademiadeMuzicaGheorgheDimaClujNapoca InstitutuldePrognozaEconomica UniversitateaLucianBlagaSibiu Universitatea\"LucianBlaga\"dinSibiu InstitutuldeStIintePoliticesiRelatiiInternationalealAcademi UniversitàdegliStudidiBari eiRomane UniversitateadeŞtiinţeAgricoleşiMedicinăVeterinară„IonIo nescudelaBrad”dinIaşi UniversitateaEftimieMurguResita CESPE(CentrulEuropeandeStudiiinProblemeEtnicesiCo municareSociala)-AcademiaRomana UniversitateadeArteGeorgeEnescuIasi

UniversitateaBucuresti,FacultateadeAdministratiesiAfacer InstitutuldeMatematica”SimionStoilow”alAcademieiRoma i ne UniversitateadeVestVasileGoldisdinArad S.C.GNIRHOLDINGS.A.

UniversitateaBabes-Bolyai,ClujUniversitateadeVest,Timisoara,FacultateadestiintePolitice UniversitateadeVest„VasileGoldis”dinArad NapocaFacultateadeStiintePolitice,AdministrativesialeCo ,FilosofiesistiintealeComunicarii municarii INCDpentruElectrochimiesiMaterieCondensataTimisoara UniversitateaPolitehnicaBucuresti UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"Gr.T.Popa\"Iasi UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIETARGUMURES AcademiaRomana,InstitutuldeStiintePoliticesiRelatiiIntern Universitatea“Ovidius”dinConstanta,FacultateadeIstoriesi UNIVERSITA\'DEGLISTUDIROMATRE ationale StiintePolitice FRAUNHOFERInstitutuldeStudiisiProiectariEnergetice–ISPEBucuresti GesellschaftzurFörderungderangewandtenForschunge.V. UniversitateadinPitesti UniversitateadeMedicinasiFarmacieTargu-Mures InstitutulNationaldeMedicinaLegala\"MinaMinovici\"Bucur InstitutuldeMedicinaLegalaTimisoara esti

Universitatea„ConstantinBrâncoveanu”RamnicuValcea- InstitutulNationaldeCercetareStiintificainDomeniulMunciis InspectoratulScolarJudeteanCluj FacultateadeManagementMarketingînAfaceriEconomice iProtectieiSociale RâmnicuVâlcea

AsociatiaInstitutulRegionaldeTraining

UniversitateadeVestdinTimisoara

Universitatea“Babes-Bolyai”dinCluj-Napoca INSTITUTULNATIONALDECERCETARESTIINTIFICAIN DOMENIULMUNCIISIPROTECTIEISOCIALE

CENTRULJUDETEANDERESURSESIDEASISTENTAED INSPECTORATULSCOLARJUDETEANOLT UCATIONALADAMBOVITA UniversitateaAGORAdinOradea S.C.ManagementConsultingSolutionsS.R.L. CROWNFORDLIMITEDUK UniversitateaPolitehnicadinTimisoara(Partener1) UNIVERSITATEA”ALEXANDRUIOANCUZA”IAŞ

SCTERRAMOLDSRLIASI

UniversitateaConstantinBrancusidinTarguJiu(Partener2) UniversitateaPolitehnicadinBucuresti(Partener3)

INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIDAMBOVITA INSTITUTULNATIONALDECERCETARESTIINTIFICAIN UNIVERSITATEADINPITESTI DOMENIULMUNCIISIPROTECTIEISOCIALE UniversitateaTehnicaCluj-Napoca InspectoratulScolarJudeteanVâlcea AliantaConfederatiilorPatronaledinRomania UniversitateaPolitehnicadinBucuresti UniversitateaLucianBlagaSibiu,FacultateadeInginerieHer mannOberth Universitatea„ConstantinBrâncoveanu”RamnicuValceaFacultateadeManagementMarketingînAfaceriEconomice RâmnicuVâlcea AsociatiaPatronalaEnergia UniversitateaPetrol-GazedinPloiesti GrupScolarIndustrialConstructiideMasiniSibiu CentrulJudeteandeResursesiAsistentăEducationalăClujNapoca UniversitateadinTrento UniversitateaTehnicaGheorgheAsachidinIasi

CENTRULJUDETEANDERESURSESIASISTENTAEDUC CENTRULJUDEŢEANDERESURSEŞIASISTENŢĂEDUC InstitutulNationaldeCercetareStiintificainDomeniulMunciis ATIONALAGALATI AŢIONALĂ iProtectieiSociale AssociaçãoNacionaldeEscolasProfissionais INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUISALAJ AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti FundatiaINIMM COLEGIULTEHNICLAZAREDELEANU-PLOIESTI InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruTextilesiPielarie ŞcoalaPostlicealăSanitarăAlbaIulia YOUNGSCOT UniversitateaPolitehnicaBucuresti GRUPSCOLARINDUSTRIALENERGETICPLOIESTI AsociaţiaAbsolvenţilorFacultăţiideTextile-PielăriedinIaşiASITEX UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"IuliuHatieganu\"Cluj Napoca PATRONATULTINERILORINTREPRINZATORIDINROM ANIA UNIVERSITATEAOVIDIUSCONSTANTA SiemensEnterpriseCommunicationsSRL INSTITUTULNATIONALDEINVENTICAIASI SCCONIMURSRL INSPECTORATULŞCOLARALJUDEŢULUIBRAŞOV GRUPULŞCOLAR,,MIHAIVITEAZUL,,ZALĂU SCPROFISERVGROUPSRL

UniversitateadinPiteşti GrupulScolarGeorgeEmilPaladeConstanta

GrupulŞcolarIndustrial\\\"Dacia\\\" ColegiuldeStiinte“GrigoreAntipa”Brasov

UniversitateaPolitehnicădinBucureşti ScoalaSanitaraPostliceala„CarolDavila”Pitesti SupEuropa

InstitutoSuperiordeCienciasdoTrabalhoedaEmpresa(Univ UniversitateadeVestdinTimisoara ersityInstituteforSocialSciences,BusinessStudiesandTech nologies) Fundaţia\"ŞtefanLupaşcu\"S.C.SCHREIBERS.R.L. InstitutuldeStudiiEuropenedinIaşi FederatiaSanitasRomania Asociatia“CentrulRomandeInitiative”(CRI)

AnBordAltranais

Asociatia“PatronatulJudeteanalIntreprinderilorMicisiMijloc UniversitateadeStiinteAgronomicesiMedicinaVeterinaraB PATRONATULTINERILORINTREPRINZATORIDINROM iiGiurgiu” ucuresti– ANIA FacultateadeImbunatatiriFunciaresiIngineriaMediului– SCAgroservMariutaSRL SCPRISSRL SCSECERISULSRL USAMVB-FIFIM AgentiapentruDezvoltareRegionalaCentru UniversitateaRomano-GermanadinSibiu UNIVERSITATEA“A.I.CUZA”,IASI Universitatea“1Decembrie1918”AlbaIulia S.C.TECHNICALTRAININGS.R.L. COLEGIULNATIONAL“EMILRACOVITA”,IASI AgentiapentruDezvoltareRegionalaVest MESOGEIAKOSYMVOULEFTIKOSYSTEMAS.A. COLEGIULNATIONAL“PETRURARES”,PIATRANEAMT FundatiaRomanapentruCopii,ComunitatesiFamilie(FRCC F)-BiroulOprerationalOradea

DirectiaGeneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopiluluiBi AdministratiaSocialaComunitaraOradea(ASCO) hor(DGASPCBihor) INSPECTORATULSCOLARJUDETEANDOLJ INSPECTORATULSCOLARJUDETEANARGES

ASOCIATIAPROFESIONALAPATRONATULROMANDINI UniversitateaPOLITEHNICABucurestiNDUSTRIADEMECANICAFINA,OPTICAsiMECATRONIC CentruldeCercetare-DezvoltarepentruMecatronica A-APROMECA ColegiulEconomicIonGhicaTargoviste ScoalaNationaladeGazMedias SmartCreativeSolutions InspectoratulŞcolaralJudeţuluiSălaj InspectoratulScolarJudeteanGorj

UniversitateaValahiadinTargoviste GrupulScolarSilvicNasaud

InspectoratulŞcolarJudeţeanTimiş

InstitutulNationaldeCercetareDezvoltareTurbomotoareCO InstitutulNationalpentruFizicaLaserilor,PlasmeisiRadiatiei SCVULCANSA MOTI UniversitateaPolitehnicaBucuresti SCSIVECORomaniaSA UniversitateaTehnica„GheorgheAsachi”dinIasi

UniversitateaNationaladeArtaTeatralasiCinematografica„I UniversitateadinBucuresti .L.Caragiale” UniversitateaTransilvaniadinBrasov ColegiulTehnicdeTransporturișiTelecomunicații”IonI.C.Br atianu”SatuMare

CentrulJudeteandeResursesideAsistentaEducationalaBra sov SCCentruldeInvăţământTuristicSA Universitatea“AlexandruIoanCuza” InspectoratulŞcolaralMunicipiuluiBucureşti ACADEMIADEMUZICA„GHEORGHEDIMA” Universitatea“AlexandruIoanCuza”Iasi INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIPRAHOVA InspectoratulScolaralMunicipiuluiBucuresti MINISTERULEDUCATIEI,CERCETARIISIINOVARII SCSUCCESTGM EUROGROUPSAS InspectoratulScolaralJudetuluiCalarasi CentrulEuropeandeProfesiiCulinare(CEPROC)-Paris S.C.SOCEPS.A. CentrulJudeteandeResursesideAsistentaEducationalaCal arasi(CJRAECalarasi)

LICEULDECOREGRAFIESIARTADRAMATICA„OTAVIA LICEULDEMUZICA„SIGISMUNDTODUTA” NSTROIA” AcademiadeStudiiEconomiceBucuresti SOFTWINSRL SCSOFTWINSRL MULTICONSULTINGGROUPS.R.L. UniversitateadeVestdinTimisoara ALBAFORSPA ALBAFORSPA

Asociatia\"CentrulpentruFormareProfesionalasiDezvoltar Asociatia\"FormareStudia\" eRegionala\" UniversitateaOvidiusdinConstanta CentrulNaţionaldePregatireinStatistica SCSoftwinSRL

UniversitateaHyperionBucurestiprinFacultateadeJurnalis Universitatea“Babeş-Bolyai”Clujm Napoca,FacultateadeŞtiintePolitice,AdministrativeşialeCo municǎrii CentrulMunicipiuluiBucurestideResursesiAsistentaEducat CENTRULJUDETEANDERESURSESIASISTENTAEDUC InspectoratulŞcolarJudeţeanGiurgiu ionala ATIONALAPRAHOVA GrupŞcolardeIndustrieAlimentarăConstanţa ColegiulEconomic„AnghelRugină“Vaslui SCEMUSCOMSRLIAŞI

UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinara„IonIo S.C.SOFTWINSRL nescudelaBrad”Iasi UniversitateadeMedicinasiFarmaciedinTgMures UniversitateadinBacau(Partener1) INSPECTORATULSCOLARJUDETEANMEHEDINTI UniversitateadinBucuresti(FacultateadeJurnalismsistiintel Universitatea“Babes-Bolyai”dinCluj-Napoca eComunicarii) InspectoratulScolaralJudetuluiBacau Universitatea„Danubius” UniversitateadeMedicinasiFarmacie\\\"IuliuHatieganu\\\"C SocieteaRomanadeReabilitareOrala luj-Napoca Universitatea1Decembrie1918AlbaIulia(Partener2) UniversitateaConstantinBrancusiTg.Jiu(Partener3)

CentrulJudeteandeResursesideAsistentaEducationalaBra CentrulJudeteandeResursesideAsistentaEducationalaBa sov cau

AsociatiaRomanapentruIndustrieElectronicasiSoftwareFilialaOltenia

UniversitateadinCraiova

UniversitateadinOradea

UniversitateadeVestdinTimişoara,FacultateadeEconomie Universitatea“ŞtefancelMare”Suceava,FacultateadeŞtiinţ şiAdministrareaAfacerilor eEconomiceşiAdministraţiePublică UniversitateaNationaladeAparare UniversitateaTransilvaniadinBrasov UniversitateadinCraiova MAC-Teamaisbl

CENTRULJUDETEANDERESURSESIASISTENTAEDUC INSTITUTULNAŢIONALDECERCETAREŞTIINŢIFICĂÎN INSPECTORATULSCOLARJUDETEANGORJ ATIONALAGALATI DOMENIULMUNCIIŞIPROTECŢIEISOCIALE UniversitateadeArtăTeatralăTârguMureş InspectoratulScolarJudeteanCLUJ FundatiaInimadeCopil FundaţiaDezvoltareaPopoarelor-filialaDâmboviţa InspectoratulScolaralJudetuluiHunedoara CentrulRromilor“AmareRromentza” Asociatia\"InstitutulpentruPoliticiSociale\"

Universitatea„1Decembrie1918”AlbaIuliaFacultateadeDre ONGASMEA ptşiŞtiinţeSociale,CatedradeSociologieşiAsistenţăsocială MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii INSPECTORATULSCOLARHUNEDOARA INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUICLUJ InspectoratulScolaralJudetuluiVrancea ScoalacuclaseleI-VIII„DavidProdan FundatiaPestalozzi MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii VIAUniversityCollege InspectoratulScolarJudeteanBihor FundatiaCentruldeResursepentruComunitatiledeRomi FUNDAŢIASF.DIMITRIE INSPECTORATULSCOLARSALAJ INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIALBA ScoalacuclaselaIVIII\\\"IoanSlavici\\\",MunicipiulOradea,judetulBihor ScoalacuclaseleI-VIII„SilviuCarpinisianu” SCMediaOneSRL FundatiaCentruldeResursepentruComunitatiledeRomi INSPECTORATULSCOLARJUDETEANIASI FundatiaRuhama

Liceul\\\"PetofiSandor\\\",orasulSacueni,judetulBihor InstitutulPostliceal„Phoenix” NadáciaŠkoladokorán(WideOpenSchoolFoundation) CentrulRromilor“AmareRromentza” INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIBOTOSANI AsociatiaNevoParudimos

DirectiageneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopiluluiAl DirectiaGeneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopiluluiM ArhiepiscopiaTimisoarei ba ures AssociaçãoUnidosdeCaboVerde(AUCV) AsociatiaGladiator AsociatiaTasuleasaSocial

MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii VIAUniversityCollege InspectoratulScolarJudeteanBuzau InspectoratulŞcolarJudeţeanBihor ConsiliuljudeteanBacau

AutoritateaNationalapentruProtectiaDrepturilorCopilului INSPECTORATULSCOLARJUDETEANIASI PrimariaSector5 InspectoratulŞcolarJudeţeanCluj INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIBOTOSANI ExpertItaliaS.r.l InspectoratulŞcolarJudeteanSatuMare

AsociatiapentruPromovareasiDezvoltareaProiectelorinDo UniuneaNationalaaTuturorStudentilordinRomania meniulSanatatii PrimariaSarulesti HoltRomania-FCSSCF,FilialaIasi FederatiaNationalaaAsociatiilordeParinti AsociatiaVasiliada HoltRomania-FCSSCF,filialaMures MINISTERULEDUCATIEI,CERCETARIISIINOVARII

PATRONATULNAŢIONALALMEDICILORDEFAMILIE

CENTRULJUDETEANDERESURSESIDEASISTENTAED UCATIONALACONSTANTA AsociatiaShotron AcademiadeStudiiEconomicedinBucureşti

OrganizatiadedezvoltarearomilorsocialdemocratidinRoma AgenţiaNaţionalăpentruRomi nia PatriarhiaRomana InspectoratulScolaralJudetuluiBrasov ASOCIATIAEUROPEANAPENTRUOVIATAMAIBUNA ConsiliulJudeteanArges ConsiliulJudeteanBotosani ConsiliulJudeteanConstanta AsociatiaShotron AsociatiaShotron CasaCorpuluiDidacticCluj ClubulSoroptimistInternationalBucuresti CDPRESSSRL CDPRESSSRL UniversitateadinBucurestiDepartamentulpentruPedagogiaInvatamantuluiPrimarsiPr escolar AsociatiadeTineretBucura–FilialaMaramures InspectoratulScolaralJudetuluiGiurgiu

InspectoratulScolaralJudetuluiIalomita

OrganizatiadedezvoltarearomilorsocialdemocratidinRoma AgenţiaNaţionalăpentruRomi nia

UniversitateadinBucurestiDepartamentulpentruPedagogiaInvatamantuluiPrimarsiPr escolar UniversitateadinBucurestiDepartamentulpentruPedagogiaInvatamantuluiPrimarsiPr escolar AsociatiaShotron

AsociatiaTimisTorontal PrimariaHarsova IRSCAGiftedEducation ConsiliulJudeteanArges ConsiliulJudeţeanGorj ConsiliulJudeţeanDâmboviţa MINISTERULEDUCATIEI,CERCETARIISIINOVARII ConsiliullocalAroneanu FUNDATIA\"COPIIFERICITI\" InspectoratulScolarJudeteanIlfov Generatia2008 PaideiaFoundation ConsililulocalHorlesti CENTRULJUDETEANDEASISTENTAPSIHOPEDAGOGI CAIASI AsociatiaKomunitas AsociaţiaForumArtBuzău AsociatiaShotron MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii AsociatiaComunelordinRomania Asociatia\"Parudimos\" CONSILIULJUDETEANTULCEA AsociatiaComunelordinRomânia(A.Co.R.) InstitutuldeEducatieTehnologicaThessaloniki(TEIT)

SCIPASAAsociatiaForumulTinerilor Societatecomercialapentrucercetare,proiectaresiproducti edeechipamentesiinstalatiideautomatizare AsociatiaPatronalaaEditorilorLocalidinRomania WANIFRA,WorldAssociationofNewspapersandNewsPublishers AsociatiaProducatorilorsiImportatorilordeAutomobileAPIA ImpactNetBusinessSRL SCInovativConsultSRL SGGCBusinessmanAssociationSRL

PATRONATULÎNTREPRINDERILORMICIŞIMIJLOCIICO S.C.PROJECTMANAGEMENTSOLUTIONS.R.L. NSTANŢA AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaArges SCRELIANSCORPSRL AsociatiaPatronilorTulcea CentruldeCercetareaRelatiilorInteretnice(CCRIT) S.C.INFOTRUST-DESIGNS.R.L. FundatiaLAM AsociatiadeAfaceriUngareinRomania AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAMARAMURES

UniuneaGeneralăaIndustriaşilordinRomânia1903RegiuneaNordVest

AsociatiaPatronilorsiMeseriasilordinjudetulCluj

AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăCluj

ADAF– AsociatiapentruDezvoltareaAntreprenoriatuluiFeminin Universitatea„GeorgeBacovia”dinBacau CameradeComerţ,IndustrieşiAgriculturăAlba FEDERATIA„JuniorChamberInternationalRomânia” InstitutuldeAdministrareaAfacerilordinmunicipiulBucuresti CONFARTIGIANATOIMPRESEANCONA

SCSTEFMANAGEMENTCONSULTINGSRL UniversitateaTehnica“GheorgheAsachi”dinIasi CameradeComertsiIndustrieValcea D&DResearch SCADDVANCESSRL SCB\'ARTCONSULTINGSRL ASOCIAŢIANAŢIONALĂAEDITORILORŞIAUTORILORD ETESTEPSIHOLOGICEŞIEDUCAŢIONALE

LattanzioeAssociatiS.p.A

FUNDATIACentrulpentruDezvoltareaIntreprinderilorMicisi SCCentruldeConsultantasiStudiiEuropeneSRL,Galati MijlociiBraila UNIVERSITATEA“AlexandruIoanCuza”Iasi S.CHUMANINVESTS.R.L S.C.MAESTRAS.R.L. AsociatiaCIVITAS2005 UniversitateaPolitehnicaBucureștiCentruldeCercetăriEnergeticeșideProtecțiaMediului BoltInternationalConsulting S&TROMANIASRL CareWhyPersonalFinance CameradeComertsiIndustrieBrasov AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti UNIVERSITATEADEVEST\"VASILEGOLDIS\"ARAD UNIVERSITATEA\"EFTIMIEMURGU\"RESITA UNIVERSITATEADENORDDINBAIAMARE PrimariacomuneiTurcinesti FUNDATIAINFOMAT Economic&BusinessResearchCenter S.CUNITEDMEDIACORPORATIONS.R.L UniversitateadeVestdinTimisoara AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti

CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti(CCIB AcademiadeStudiiEconomicedinBucureşti ) FilialadinBaiaMareaFundatieiInvatamantuluiPreuniversita FilialadinCraiovaaFundatieiInvatamantuluiPreuniversitara ralCooperatieiMestesugaresti„SpiruHaret” lCooperatieiMestesugaresti„SpiruHaret” AcademiadeStudiiEconomiceBucuresti Universitatea“PetruMaior”Tg.Mures

OficiulTeritorialpentruIntreprinderiMicisiMijlociisiCooperati OficiulTeritorialpentruIntreprinderiMicisiMijlociisiCooperati eCraiova eTimisoara AgentiapentruDezvoltareRegionalaBucurestiIlfov CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEAJUDETULUIIASI

AcademiadeStudiiEconomiceBucuresti ClubulIntreprinzatoruluiRoman Asociatia“Egreta” Euro-PhoenixKft MSKGlobalTraining/MSKGlobal ASOCIATIA\'EUROED\' Asociatia\"Oricum\" ColegiulPsihologilordinRomania AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti SCDINAMICCONSTRUCTSRL ESSECBUSINESSSCHOOLPARIS EUROAPTITUDINIS.A. SIVECORomaniaSA CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEBRASOV AsociatiadeDezvoltareEconomico-Sociala-ADES-

UniversitateaAngliaRuskin DaedalusConsultingSRL DIASTASITrainingandConsultingServices Euro-PhoenixFinancialAdvisoryServicesS.R.L. S.C.COGNITROMS.R.L BoltInternationalConsulting(denumirealegalacompleta:\"L. Katsikaris&CoLimitedPartnershipBoltInternationalConsulting\") DynamicHumanResourcesGrupS.R.L

AsociatiaProXpert SCGEAStrategy&ConsultingSA

UBFUBConsulting CentruldeStudiisiCercetariindomeniulCulturii

UniversitateadeVestdinTimisoara

UniversitateadinBucuresti

Mod-AxonOOD S.C.WIFIROS.A. ADAF– AsociatiapentruDezvoltareaAntreprenoriatuluiFeminin

ACADEMIADESTUDIIECONOMICEBUCURESTI,Centrul deCercetariAnalizesiPoliticiRegionale InstituteforEconomicPromotionoftheAustrianFederalEcon omicChamber(WIFIAustria) CentruldeInovaresiDezvoltaredeAfaceri

CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEAMUNICIPIULUIBU CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURATIM CURESTI ISOARA

CAMERADECOMERŢ,INDUSTRIEŞIAGRICULTURĂIAL CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURABU AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaBuzau OMIŢA ZAU UNIVERSITATEAOVIDIUSCONSTANTA EULINKPROSRL FundatiaProfesorConstantinPopovici SCGlobalCommerciumDevelopmentSRL PatronatulJudeţeanalÎntreprinderilorMicişiMijlocii(PJIMM) Neamţ INSTITUTODEFORMACIÓNINTEGRAL,S.L.U. AsociatiaIntreprinderilorMicisiMijlociiCovasna S.C.PERFECTMANAGERSRL

CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURATIM CameradeComertIndustriesiAgriculturaIalomita ISOARA UNIVERSITATEAPOLITEHNICADINBUCURESTIFacultateadeInginerieMecanicasiMecatronica UniversitateadinCraiova

SCLUSTEXPERTSRL FEDERATIA„JuniorChamberInternationalRomânia” UniversitateaPetrol–GazedinPloiesti CameradeComertsiIndustrieSuceava CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti SCMBMSoftware&PartnersSRL S&TROMANIASRL SCGEAStrategy&ConsultingSA BLUEPOINTITSOLUTIONSSRL(partenernational1) S.C.OverallSolutionsandConsultingS.R.L.

PatronatulNationalalFemeilordeAfaceridinIntreprinderiMic ConsiliulLocalalIntreprinderilorMicisiMIjlociiHarghita isiMijlocii ExtremeTraining UniuneaNationalaaTuturorStudentilordinRomania

AgentiadeAdministrareaReteleiNationaledeInformaticape SCACTIVECONSULTING&TRAININGSRL ntruEducatiesiCercetare S.CTourismHotelandRestaurantConsultingGroupSRL Universitatea“Ovidius”Constanţa CameradeComertsiIndustrieArad Universitatea„LucianBlaga”dinSibiu

UniversitateaAlexandruIoanCuza,Iasi S.C.TMITraining&ConsultingS.R.L. OTEACADEMYSA(partenertransnational2) SCImpersiorSRL

UniversitateaTehnica,Cluj-Napoca GoPlanSRL

INSTITUTULDECERCETARIELECTROTEHNICE(ICPES SIVECORomaniaSA A)/CENTRULDEINFORMARETEHNOLOGICATARGURISIEXPOZITIIICPE(CIT-TEICPE) S.CBIZNOVATES.R.L CentruldePoliticisiServiciideSanatate UniversitateadinOradea CameradeComertsiIndustrieArges SCAutonetImportsrl FundatiapentruEducatiesiDezvoltareMediaPro CameradeComertsiIndustriePrahova SIVECOROMANIAS.A. REALFINCONSULTINGSRL UNIVERSITATEA„LUCIANBLAGA”DINSIBIU DatasoftSRL CameradeComert,IndustriesiAgriculturaBraila SIVECOROMANIAS.A. CameradeComert,IndustriesiAgriculturaOlt

CameradeComertsiIndustrieBrasov PatronatulNationalalMedicilordeFamilie

CameradeComertsiIndustrieBrasov

UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraBucur TECHNIKIEKPEDEFTIKI,KENTROEPAGELMATIKISKAT esti ARTISISS.A.

INSTITUTODEFORMACIÓNINTEGRALS.L.U. S.C.FINASCONSULTINGS.R.L. S.C.FINASCONSULTINGS.R.L. DevelopmentTrainingConsulting AsociatiadeTineretEcou

SCGLOBALCOMMERCIUMDEVELOPMENTS.R.L.Persoanajuridicadedreptprivat

FundaciónUniversidad-Empresa-FUE

CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEAJUDETULUINEAM CameradeComertIndustriesiAgriculturaTeleorman T CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEPRAHOVA S.C.ALL-NEWSS.R.L. SCHAPPYTOURSRL CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURATIM ISOARA PATRONATULNATIONALALFEMEILORDEAFACERIDIN INTREPRINDERIMICISIMIJLOCII InstitutulNationaldeCercetareDezvoltareinTurism

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaPrahov AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaVrance AsociatiapentruEcologiesiDezvoltareDurabilaIasi a a SIVECORomaniaSA ASOCIATIAFERMIERILORDINROMANIA UniversitateadinCraiova AsociatiaPatronatulJudeteanalIntreprinderilorMicisiMijlocii Iasi(PJIMMIasi)

FederaţiaPatronalăaÎntreprinderilorMicişiMijlociidinArgeş SCCalitopSRL –FPIMMArgeş SCASTRAINING&COACHINGSRL AsociaţiaCentruldeVoluntariatProVobis CAMERADECOMERTSIINDUSTRIESUCEAVA A&SEASTERNCONSULTINGSRL SCSIVECORomaniaSA

CAMERADECOMERTINDUSTRIESIAGRICULTURAVRA CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEBACAU NCEA CAMERADECOMERŢ,INDUSTRIEŞIAGRICULTURĂBU PROGECO– ZĂU PROGRESSUSOMNIUMGENTIUMCOMMUNIS–S.R.L. SCSIVECORomaniaSA

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIalomita GETJMFormaresiDezvoltareSRL ConsiliulJudeţeanDâmboviţa SCBEARSOLUTIONSRL UniversitateadeVestdinTimişoara HRConsultantaSRL CAMERADECOMERŢŞIINDUSTRIEHARGHITA ACCESCONSEIL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaArges UniversitateaTransilvaniadinBraşov UnitedBusinessDevelopmentSRL CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEVALCEA ONGASMEA SC.DigitalDomainSRL

Universitatea„PetruMaior”TîrguMureş

UNIVERSITATEAPOLITEHNICAdinBUCURESTI– CENTRULpentruPREGATIREARESURSELORUMANE ClubulEcologicTransilvania SupEuropa

S.C.InterdevelopmentS.R.L. CameradeComert,IndustriesiAgriculturaSuceava UNIVERSITATEA\"ALEXANDRUIOANCUZA\"

CentrulRegionaldeFormareContinuapentruAdministratiaP CameradeComertsiIndustrieBacau ublicaLocalaTimisoara CameradeComertsiIndustrieBrasov

SCIPASAAcademiadeStudiiEconomiceBucuresti SocietateComercialapentrucercetareproiectaresiproducti edeechipamentesiinstalatiideautomatizare CorporateSolutionInternationalMarketingConsultants AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaArges SCEDATASRL ConfederatiaNationalaaPatronatuluiRoman SIVECORomaniaSA SCAGRICOVERSA CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti AsociatiaBibliotecarilordinBibliotecaNationalaaRomaniei AsociacionAgrariaJovenesAgricultoresdeAlmeriaASAJA(AsociatiaTinerilorAgricultoridinregiuneaAlmeria) SCIntensiveTrainingSRL FundatiaCODECSpentruLeadership Asociatia“CentrulRomandeInitiative”(CRI) BloculNationalSindical AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAVALCEA SCHUMANINVESTSRL AGENTIADESERVICIIPROFESSIONALSRL CNSCARTELALFA,filialaSibiu

UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca

AscendisTeamSRL USTCartel-ALFAValcea

UniversitateadeStiinteAgronomicesiMedicinaVeterinaraB UniversitateadinCraiova-FacultateadeAgricultura ucuresti SIVECOROMANIASA SIVECOROMANIAS.A. AsociatiaNationaladeTurismRuralEcologicsiCultural SCDevelopmentTrainingConsultingSRL AsociatiaCentrulRomanpentruEducatieEconomica(CREE )

FederaţiaEuropeanăaSindicatelordinConstrucţiişiLemn(E ComitetulSectorialSilvicultura,ExploatareasiPrelucrareaL uropeanFederationofBuildingandWoodWorkers-EFBWW) emnului,CelulozeisiHartiei(CSSEPLCH) EscolaProfessionalCristovaoColombo

AgenţiaNaţionalăpentruCalificăriledinInvăţământulSuperi Asociatia„InstitutulpentruPoliticiSociale”-IPS(Partener2) orşiParteneriatcuMediulEconomicşiSocial(ACPART) (Partener1) CamporlecchioEducationalSRL EcosistemiSRL SINDICATULINVATAMANTULUIPREUNIVERSITARSIBI UNIVERSITATEAALEXANDRUIOANCUZA,IASI U

ItalianCentreforSocialResponsibility(I-CSR) CASACORPULUIDIDACTIC„GRIGORETABACARU”BAC AU

SCOPERATIONSRESEARCHSRL FEDERATIAFILANTROPIA

ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative PatriarhiaRomana

RegionalMinistryofEducation,GeneralitatdeCatalunya,Sp UniversitateadinCraiova ain MinisterulMuncii,FamilieisiEgalitatiideSanse CentruldeAsistentaRuralaTimisoara AsociatiaDifuzorilorsiEditorilor-PatronatalCartii(ADEPC)- UniuneaEditorilordinRomânia-partenernational4 partenernational3 LattanzioeAssociati PatriarhiaRomana CentruldeAsistentaptOrganizatiiNeguvernamentaleCENTRAS ASOCIATIAPENTRUEDUCATIESINATURA SCCentrudePerfectionare,ConsultantasiAfaceriSRL UniuneaGeneralaaIndustriasilordinRomania(UGIR) PlatformaEuropeanaIRIS MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii AssessmentNorthEast InstitutulInterculturalTimisoara Asociatia\"InstitutulpentruPoliticiSociale\" AsociatiaServiciulAPEL UniversitateaPetrol-GazedinPloiesti INSTITUTODEFORMACIÓNINTEGRAL EUROPEANSOCIALACTIONNETWORK ASOCIATIAPUBLICATIILORLITERARESIEDITURILORD INROMANIA(APLER)–partenernational1 UniversitateadinCraiova SCGLOBALCOMMERCIUMDEVELOPMENTS.R.L. Asociatia“CentrulRomandeInitiative”(CRI)

AsociaţiaCentruldeResursepentruIniţiativeEticeşiSolidare AgentiaNationalapentruProgrameComunitareinDomeniul EducatieisiFormariiProfesionale(ANPCDEFP)

GlobalDevelopmentServicesInternational(GDSI)Limited FEDERATIAAGRICULTORILOR

SOFTWIN

CENTROSUPERIORDEFORMACIONEUROPASUR,S.A. DATACONTROLTECNOLOGÍASDELAINFORMACIÓN (CESUR)

SCGLOBALCOMMERCIUMDEVELOPMENTS.R.L.

ProvinciadiPerugia PoleEmploiDirectionRegionaleRhoneAlpes AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAALBA AsociatiaHispano-RomanaCastillaLa-Mancha SCAGENTIAOSCSRL(Partner2)

JobcentrePlus

FASTrainingandEmploymentServices

INSTITUTULDEFORMAREINTEGRALĂS.L.U.INSTITUT ServiciuPublicdeOcupareaLocurilordeMuncadinCastillaODEFORMACIÓNINTEGRAL,S.L.U. LaMancha(SEPECAM) SCTHEREDPOINTSA(Partner1) IFItaliaFormaSRL IFItaliaFormaSRL

IstitutoperloSviluppodellaFormazioneProfessionaledeiLav ProvinciadiPerugia oratori(ISFOL) IstitutoperloSviluppodellaFormazioneProfessionaledeiLav ProvinciadiPerugia oratoriISFOL SOFTBUSINESSUNION(SBU) CENTROSUPERIORDEFORMACIONEUROPASUR,S.A. SCGLOBALCOMMERCIUMDEVELOPMENTS.R.L. (CESUR) CROWNFORDLIMITED CROWNFORDLIMITED

INSTITUTULNAŢIONALDECERCETAREŞTIINŢIFICĂÎN UNIVERSITATEADINCRAIOVA DOMENIULMUNCIIŞIPROTECŢIEISOCIALE UNIVERSITATEADINCRAIOVA CENTRULREGIONALDEFORMAREPROFESIONALAAA DULTILORCLUJ ASOCIATIADECONSULTANTASICONSILIEREECONOM ICO-SOCIALAOLTENIA

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaArges MUNCACARASSEVERIN Fundatia\"CentrulRomanpentruIntreprinderiMicisiMijlocii\'- S.C.DATAMEDIASRL CRIMM AsociaţiaServiciulAPEL CentrulRegionaldeFormareContinuăpentruAdministraţiaP ublicăLocalăCluj-Napoca PenitenciarulGherla PenitenciarulBotosani PenitenciarulGalati PenitenciarulAiud PenitenciarulGiurgiu PenitenciarPloiesti

ASOCIATIAFILANTROPIAORTODOXAALBAIULIA

FundatiaCentrulNationaldeStudiipentruMedicinaFamiliei( ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBOVITA CNSMF) InstitutiaPrefectului-JudetulIalomita InstitutiaPrefectului-JudetulVaslui

AsociatiaINTEGRATION BedrijfskundigBuroMink(opereazasubnumeleAdaptAbility)

SENSPOZITIV AutoritateaNationalapentruPersoanelecuHandicap AsociaţiaPHOENIX-SPERANŢA

Fundatia„CentruldeResursepentruEducatiesiFormareProf FederatiaNationalaaAsociatiilorPersoanelorcuHandicapdi AsociatiaHandicapatilorFiziciJudetulHarghita esionala”–CREFOP nUngaria–MEOSZ SCMANAGERCONSULTSRL HopeandHomesforChildren FUNDATIAMUNCASIPROSPERITATE ServiciulPublicdeAsistentaSocialaBaiaMare AsociaţiaPentruŞanseEgale PrimariaSimeria

CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorCalarasi CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorVâlcea FEDES-IRECSON IntercollegeInstituteofBusinessStudiesCyprus ADMINISTRATIANATIONALAAPENITENCIARELORDIN ROMANIA AutoritateaNationalapentruprotectiaDrepturilorCopilului(A AsociatiadePsihoterapiiCognitivesiComportamentaledinR NPDC) omania(APCCR) MaisonDeLaPromotionSociale AsociatiapentruComunitatesifamilie2006 ASOCIATIACENTRULREGIONALDEINITIERESISERVIC II ARAS-AsociatiaRomanaAnti-Sida AsociatiaRomanaAnti-SIDA–FilialaBrasov

AsociatiaProfesionalaNeguvernamentaladeAsistentaSoci AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE alaASSOC MUNCAMARAMURES AsociaţiaTabula S.C.EduconsS.R.LBaiaMare FundaţiaSolidaritateşiSperanţă InternationalRromaniStar PenitenciarulBotosani RomaEducationFundRomania Asociaţia„FilantropiaOrtodoxăAlbaIulia” MUNICIPIULTIMIŞOARA FundatiaInstitutuldeFormareProfesionalaaAdultilorAgora AliantaNationalapentruBoliRareRomania–ANBRaRo AsociaţiaProTinereţeAlbaIulia Asociatia\"OrganizatiaDreptatesiFratie\"Ialomita PenitenciarulSatuMare AsociatiaMedicilorRezidenti EpiscopiaCaransebeş MUNICIPIULDROBETATURNUSEVERIN AsociatiaGlasulRomilorPro-Europa InstitutiaPrefectului–JudetulBraila SCMEDLIFESABUCURESTI CentrulRomilorpentruPoliticideSanatate-Sastipen ArhiepiscopiaTimişoarei MUNICIPIULTÂRGUJIU DIRECTIAGENERALADEASISTENTASOCIALABUCURE STI

CENTRULREGIONALDEFORMARECONTINUAPENTRU SCSIVECORomaniaSA ADMINISTRATIAPUBLICALOCALAIASI

AsociatiaDivers FundatiaRomaEducationFundRomania PrimariaJidvei RPIC-ViPs.r.o.

AgenţiapentruDezvoltareaResurselorUmaneProDiversitat MESOGEIAKOSYMVOULEFTIKOSYSTEMAS.A. e FundatiaCentruldeDezvoltareIntreprinderilorMicisiMijlocii Maramures UnitateaAdministrativTeritorialăFăurei-judetulBraila S.C.BrainstormingConsultingS.R.L. A.Vo.G. PATRONATULNATIONALROMAN

MunicipiuluiCurteadeArges,PrimariaMunicipiuluiCurteade OrasulMurfatlar,PrimariaOrasuluiMurfatlar Arges FundatiaCarteaCalatoare CaritasverbandfürdieDiözeseMünstere.V. ROTHERHAMMETROPOLITANBOROUGHCOUNCIL AsociatiaPROMOVAREADREPTULUILASANATATE FundatiaMotivationRomania SIVECOROMANIAS.A. AsociatiaCaritasAlbaIuliaIngrijirelaDomiciliu

FundatiaCentruldeResursepentruComunitatiledeRomi(C ASOCIATIADEAJUTORFAMILIALASISTMED RCR) SIVECOROMANIAS.A. ComberIreland AStraining&coachingSRL

InstitutulNaţionalpentruPrevenireaşiCombatereaExcluziu ColegiulNationalalAsistentilorSociali niiSocialeaPersoanelorcuHandicap AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaDolj AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaHarghit AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaCarasS a everin

InternationalesZentrumfürInnovation,QualifizierungundGe UniversitateadeNorddinBaiaMare werbeförderunge.V. Asociatia“Cuore” Asociatia“Cuore” PenitenciarulTgMures Asociatia“Cuore” CRPG–CentruldeReabilitareProfesionalaGaia A.Vo.G. A.Vo.G. PenitenciarulGherla A.Vo.G. Fundatia„PentruVoi” PenitenciarulAiud ConsortiulCOLFASA CentruldeResursesiInformarepentruProfesiuniSocialeCRI PS

FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComertsi CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorCalarasi Industrie-FilialaBraila FUNDAŢIAESTUAR-FILIALABOTOŞANI SCHighPerformanceTeamSRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaPrahova

AsociatiaEuropeforEurope FederatiaSanitasRomania UniversitateadeVest-Timisoara

AsociatiaPatronalaaMedicilordeMedicinaMunciidinRoman ConfederaţiaPATRONATULROMÂN ia OrdinulAsistentilorMedicalisiMoaselordinRomania UniversitateaBabesBolyai-Cluj SocietateadeAnalizeFeministeANA DirectiadeAsistentaComunitaraIasi

ORDINULASISTENŢILORMEDICALIGENERALIŞTI,MOA ŞELORŞIASISTENŢILORMEDICALIDINROMÂNIA– FILIALASIBIU ConfederatiaNationalaaSindicatelorLiberedinRomaniaAgentiaNationalapentruEgalitateadeSanseintrefemeisibar InstitutulNationaldeCercetareStiintificainDomeniulMunciis FRATIA bati(ANES) iProtectieiSociale ASOCIATIAPENTRUDEZVOLTARESIPROMOVARESOC AsociatiaAgora IO-ECONOMICA-CATALACTICA AsociatiaMunicipiilordinRomania SCFightforEducationSRL ASOCIACIÓNDEMUJERESYFAMILIASDEÁMBITORUR ALGALLEGO“AMFARGALICIA” AutoritateaNationalapentruProtectiaDrepturilorCopilului SCBlueConsultingSRL ESSECBUSINESSSCHOOLPARIS InstitutulSETAR BernardBrunhesInternational INSTITUTODEFORMACIÓNINTEGRAL,S.L.U. SCGLOBALCOMMERCIUMDEVELOPMENTS.R.L. AsociatiapentruSprijinireaDezvoltariiRurale-ASDR AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaGalati CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti FundatiaCentrulpentruDezvoltareaIntreprinderilorMicisiMi jlociiBraila ADAF– AsociatiapentruDezvoltareaAntreprenoriatuluiFeminin GrupulRomanpentruAparareaDrepturilorOmului AsociatiaCentruldeResursesiFormareinProfesiuniSociale( CRFPS)“PROVOCATIE” ANCITELS.P.A

FundatiapentruPromovareaIntreprinderilorMicisiMijlociiBr FundatiaCentruldeDezvoltareManageriala asov AsociatiapentruPromovareaFemeiidinRomania INSOMARCERCETARISIMARKETINGPOLITICSRL

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaGalati– SCCentruldePregatireaPersonaluluiPentruComertAJOFMGalati CEPECOMS.A S.C.LEADHRS.R.L. DARCMANAGEMENTSRL S.C.MAESTRAS.R.L. S.C.HighH.A.I.S.R.L QUEENMANAGEMENTSRL S.C.EDPROJECTS.R.L.

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaSuceav a–AJOFMSuceava UniversitateadeVestdinTimisoara,FacultateadeSociologie siPsihologie

AsociatiaCopaculVietiiÉletfaCsaládsegítőEgyesület

FundatiaCentrulParteneriatpentruEgalitate(CPE) HCS–AdvancedPeopleStrategiesSRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaGalati INSTITUTULDESANATATEPUBLICABUCURESTI FundatiaProfessional

AsociatiaAgentiadeMonitorizareaPresei OLYMPICTRAININGANDCONSULTINGLIMITED AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaBuzau InspectoratulScolarJudeteanBraila

PixelAssociazione

ALIANTANATIONALAASINDICATELORBUGETARILOR FederatiaSalariatilordinAdministratiaPublicaCentralasiLoc FEDERATIASINDICATELORDININVATAMÂNT“SPIRUH SEDLEX aladinRomania“COLUMNA” ARET” FundaciónparaelEstudioyDesarrollodelEstedeMadrid– FundatiapentruStudiulsiDezvoltarearegiuniideestaMadrid ului/FundacionESTE MunicipiuluiCurteadeArges,PrimariaMunicipiuluiCurteade Arges SIVECORomaniaSA ConsiliulJudeţeanGorj FederatiaNationalaSindicalaAlmaMater AGENTIADESERVICIIPROFESSIONALSRL ConsiliulJudeţeanArgeş FUNDATIAESTUAR ASOCIATIATELEFONULCOPILULUI JOL-LETFoundation MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii RIVERAIMPORT-EXPORTSRL AsociatiaPATRONATULANTREPRENORIATULNATION ALROMAN EFALTILSRomaniaSRL EnteFormazioneAddestramentoLavoratori(AsociatiadeFo rmareaLucratorilordinItalia) OrasulMurfatlar,PrimariaOrasuluiMurfatlar A.Vo.G. ADAF– AsociatiapentruDezvoltareaAntreprenoriatuluiFeminin FUNDATIAPAEMALBA

RegionedelVenetoDirezioneRelazioniInternazionali,Coop AgentiaNationalapentruEgalitateadeSanseintrefemeisibar FundatiaPestalozzi erazione bati(ANES) Universitatea“LucianBlaga”dinSibiu AcademiadeStudiiEconomiceBucuresti UniuneaNaţionalăpentruDrepturileFemeiidinRomânia AsociatiaClubulFemeilorManager,CarasSeverin CentruldeReeducareGăeşti CentruldeDezvoltareCurricularasiStudiideGen:FILIA MEDIAFAXS.A. UniversitateaSpiruHaret ORGANIZATIANATIONALACERCETASIIROMANIEI– FILIALABRASOV“VIRGILONITIU” AsociationFrancaisedeCriminologie CentruldeReeducareTarguOcna

FundatiaPentruDezvoltareaSocietatiiCivile IGBCEIndustriegewerkschaftBergbau,Chemie,Energie FundaciónSecretariadoGitano

CRISTEEL-CentreRegionakInterBernardBrunhesInternational AssociatifdeSoutienTechniqueauxEchangesEuropeensen Lorraine Berufsfortbildungswerk.GemeinnützigeBildungseinrichtun KomperaGmbHMannheim gdesDeutschenGewerkschaftsbundesGmbH(bfw) FondazioneCasadellaCaritàAngeloAbriani FundaţiaInstitutulpentruoSocietateDeschisă–Sofia

SZWAgency,agentieincadrulMinisteruluiAfacerilorSociale StrategicandPlanningOffice/OficiulStrategicsidePlanificar siOcupariidinOlanda(Partenerul1) e(GEP),MinisterulMunciisiSolidaritatiiSociale,Portugalia(P artenerul2) PlatformaEuropeanaIRIS InstitutulInterculturalTimisoara AsociatiaIntegraRomania AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMunca,Vaslui S.C.InfoprobS.R.L.,Bacau CentruldeIncubareCreativInovativdeAfaceri AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMunca-Neamt FundatiadeInitiativaLocalaPetrodava AJOFMBotosani SCIDACOMPRESTSRL AsociațiaPROEST AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncă AgențiaJudețeanăpentruOcupareaForțeideMuncăBotoșa EIPA-InstitutulEuropeandeAdministrațiePublică ni SCFEDCONSULTSRL SPEHAFRESIA FUNDAŢIA”RISSORSADONA” ADISE–PiatraNeamt

AgentiaJudeţeanapentruOcupareaForţeideMuncăNeamţ SCFEDCONSULTSRL SCGLOBUSPRESTSRL CameradeComertsiIndustrieNeamt AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE SCDEEATOURSRL MUNCABOTOSANI Asociatia\"SMIRODAVA\"Roman ASOCIAŢIACRAINOU2002 AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCANEAMT FundatiapentruEducatieDezvoltaresiSprijinComunitar“Co nstantinBrancoveanu”Bacau

PRIMARIAROZNOV SCSENIORINTERACTIVESRL ASOCIATIASMIRODAVAROMAN ASOCIAȚIAREPEREFilialaBacău AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMunca-Iasi Fundatia“LuigiClerici” SCBlueConsultingSRL InspectoratulTeritorialdeMunca-Iasi SCCREAREResurseUmaneSRL

SCDASRLVaslui AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMunca–Vaslui SCICECOMPUTERSSRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMunca-Neamt

AgentiaJudeţeanapentruOcupareaForţeideMuncăVaslui AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăVaslui

SCFEDCONSULTSRL SCFEDCONSULTSRL

EIPA-InstitutulEuropeandeAdministraţiePublică AgenţiadeDezvoltareEuropeanăRepublicaCehă

PrimariaOrașuluiRoman K.S.T.CONSULTINGSRL ARTS-AsociatiaRomanapentruTehnicadeSecuritate SCARHIPROIECTSRL COMUNADOFTEANA

SCGLOBUSPRESTSRL DevelopmentTrainingConsultingSRL DiastasiTraining&ConsultingSRL DirectiaGeneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopiluluiIa si

FundatiapentruEducatieDezvoltaresiSprijinComunitar“Co nstantinBrancoveanu”Bacau

DiastasiTraining&ConsultingServicesS.A

AgentiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăNeamt S.C.EUROFINPROIECTS.R.L. PrimariaGuraHumorului AsociatiapentruDezvoltareLocala“ADL-Progres” AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaBacau AsociatiapentruIntegraresiDezvoltareComunitaraINDECO FundatiaCentruldeMedieresiSecuritateComunitara

DirectiadeAsistentaComunitaraIasi S.C.INFOEDUCAŢIAS.R.L. ASOCIATIAFEMINA2000

ServiciulPublicLocaldeAsistentaSocialaBotosani

ASOCIATIAINDECO

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE S.C.EUROFINPROIECTS.R.L. MUNCAIASI S.C.EUROFINPROIECTS.R.L. AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAIASI

LAASOCIACIONDEFAMILIASYMUJERESDELMEDIORU PROYECTOSYANALISISFORMATIVOSS.A. RAL(AFAMMER) GrupulScolar„AnghelSaligny”Iasi DirectiaGeneralădeAsistențăSocialășiProtecțiaCopiluluiIa si AsociatiaEuropapentruDezvoltareUmana SCEUROPEANCONSULTINGSRL

SCPOIENI-IASISRL AsociatiaEuropapentruDezvoltareUmana AsociatiaEuropapentruDezvoltareUmana AgentiapentruOcupareaForteideMuncaBotosani ASOCIATIA\"ADL-PROGRES\"

SCFGMSecuritySRL SCEUROPEANCONSULTINGSRL SCEUROPEANCONSULTINGSRL S.C.EUROFINPROIECTS.R.L.

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaVaslui

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE FEDERAZIONECNOS-FAPVENETO MUNCABACAU SCARHIPROIECTSRL FundatiaCoronaIasi COMUNAODOBESTIJUDETULBACAU

InternationalComputerSchool S.C.TOTALCONSULTINGS.R.L.

PRIMARIAORASULUIHARSOVA PrimariaMunicipiuluiMedgidia AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaCONSTANTA AsociatiaPsihologilorsiPsihopedagogilorPROCIVITAS SCDAROMETSRL AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAGALATI AjofmVrancea S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF SSRL FundatiaZiDeschisa AsociaţiaInternaţionalăpentruCompetitivitateşiInovaţie(A.I ActaConsultiuditSRL .C.I.) AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncă

FundatiaMuncasiProsperitate Universitatea\"DunareadeJos\" SCMANAGERCONSULTSRL SCMANAGERCONSULTSRL ASOCIAŢIA\"PERSPECTIVAEUROPEANĂ\" AsociatiaELTERA SCMinervaCompanySA ASOCIATIAPATRONATULINTREPRINDERILORMICISI MIJLOCIIGALATI AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteidemuncaBraila AgentiadeOcupareaForteideMuncaGalati FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComertsi AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMunca IndustriefilialaBraila SCINTERNATIONALPROTECTSECURITYSRL DiastasiTraining&ConsultingServicesS.A SCFAXMEDIACONSULTINGSRL S.C.CENTRULDECONSULTANTASISTUDIIEUROPENE S.R.L.GALATI DiastasiTraining&ConsultingSRL SCCONSULTMERIDIANCFPSRL S.C.MondoConsulting&TrainingSrl CentrulpentruAsistentaSocialasiDezvoltareRegionala CameradeComertIndustrie,NavigatiesiAgriculturaConstan ta PATRONATULTINERILORINTREPRINZATORIDINREGI UNEASUD-EST STATHISPANTAZISSRL

Asociatia\"InterConcordia\". AsociatiaInterConcordia SC.WorkConsultSRL AsociatiaInterConcordia

SCEUROPEANCONSULTINGSRL InstitutulpentruDezvoltareaResurselorUmane

InstitutulpentruDezvoltareaResurselorUmane

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAGALATI S.C.CentruldeConsultantasiStudiiEuropeneS.R.L. AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaConsta nta S.C.ELECTRICASERVSA FUNDATIAPENTRUINVATAMANT S.C.URBCONNETS.R.L.

FutuverConsultingS.L. CENTRULDECONSULTANTASISTUDIIEUROPENES.R. L. Institutulpentrudezvoltarearesurselorumane AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaVrance CONFCOMMERCIOVERONA a FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComertsi Industrie,FilialaVrancea AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaBraila SCAndemaCompSRL,Tulcea FundatiaNationalapentruRomaniidePretutindeni ScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComertsiIndustrie AJOFMTulcea FilialaTulcea ASCOMSERVIZISRL FundatiadeSprijinaVarstnicilor SCFAXMEDIACONSULTINGSRL SIDASrl FUNDATIAMUNCASIPROSPERITATE SCAVANGARDETECHNOLOGIESCONSULTINGSRL CCSE-CentruldeConsultantasiStudiiEuropene FundatiaCONCORD AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaTulcea AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaBraila S.C.CENTRULDECONSULTANTASISTUDIIEUROPENE S.R.L.GALATI AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaTulcea

SCSTENTORSRL CentruldeConsultantasiStudiiEuropene AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAGALATI CCSE-CentruldeConsultantasiStudiiErupene

FundatiaSatean SidaSrl

CCSE-CentruldeConsultantasiStudiiEuropene

SCStentorSrlGalati

AjofmTulcea FundatiaCTIC– CENTROTECHNOLOGICODELAINFORMACIONYLACO MUNICACION

ASOCIATIA”CENTRULREGIONALDEDEZVOLTARERES CameradeComert,IndustriesiAgriculturaBraila URSEUMANESIMANAGEMENTSOCIAL”

CRUMENSCONSULTINGSRL BallymunJobCentre

SCSynthesisManagementConsultants–SMCSRL ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVITA ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBOVITA AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaDambo ACTUALCONSULTING vita(AJOFMDambovita) ExtremeTraining InternationalComputerSchool SCGLOBALCOMMERCIUMDEVELOPMENTS.R.L.Persoanajuridicadedreptprivat AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăCălăraş AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăIalomiţa i

S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF ŞCOALAROMÂNADEAFACERIACAMERELORDECOME NationalTechnologicalCannedFoodandFoodProductsRes ExclusivHoustonNPA SSRL RTŞIINDUSTRIE-FILIALACĂLĂRAŞI earchBusinessAssociation(CTC,Spain) ConsiliulLocalalMunicipiuluiCurteadeArgeş CentrulpentruAsistentaSocialasiDezvoltareRegionala

PrimariaorasuluiCostesti SCSMARTTRAININGSOLUTIONSSRL S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaArges SSRL AsociatiaInterConcordia AgentiaJudeteanadeOcupareaForteideMuncaCalarasi S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF SCFAXMEDIACONSULTINGSRL SSRL SCFAXMEDIACONSULTINGSRL SCFAXMEDIACONSULTINGSRL SCFAXMEDIACONSULTINGSRL SCFAXMEDIACONSULTINGSRL SCFAXMEDIACONSULTINGSRL Asociatia\"InterConcordia\". SCINFOGRUPSRL SCHORADOINTERNATIONALSRL FundatiaAgentiadeDezvoltareComunitara\"Impreuna\" AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaCalaras i AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaGiurgiu UNIONSERVICESSRL SCALFAPREST2000SRL AgentiaJudeteanaPentruOupareaForteideMuncaCalarasi AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMunca AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMunca AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMunca AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMunca AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMunca SCEUROPEANCONSULTINGSRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaGiurgiu InstitutulpentruDezvoltareaResurselorUmane

CABINETINDIVIDUALDEPSIHOLOGIEMARCUSANUEU GENDRAGOS FUNDATIAPENTRUINVATAMANT SCMONDOCARIERESRL AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăDâmbo JudeţulDâmboviţa,prinConsiliulJudeţeanDâmboviţa viţa CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEARGES FundatiapentruDezvoltareprinEducatiesiTehnologie FundatiaNationalapentruRomaniidePretutindeni AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaTeleor man PrimariaZimnicea CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEARGES AsociaţiaPsihologilorşiMedicilordinRomânia ASOCIATIAINAPOILAMUNCADAMBOVITA AsociatiaRomilorFratia S.CDekonBusinessSolutionsSRL AsociatiadeSprijinaSomerilorDambovita SCINDICECONSULTINGANDMANAGEMENTSRL Asociatia\"CentrulpentruFormareProfesionalasiDezvoltar SCDASEUXINSRL eRegionala\" FUNDACIÓNRONSEL SCINFOGRUPSRL AsociatiaInterConcordia AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaGiurgiu SIVECORomaniaSA InstitutulpentruDezvoltareaResurselorUmane S.CUnitedMediaCorporationSRL CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURADA MBOVITA LOGOSSOCIETA’COOPERTIVA AsociatiapentruDezvoltareDurabilaSlatina AsociatiapentruConsiliereCalificareRecalificarePloiestisu ddinRomania AsociatiaEuropapentruDezvoltareUmana S.C.ELECTRICASERVSA AsociatiaRomanapentruManagementulProiectelor

AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăDâmbo ConsiliulJudeţeanDâmboviţa viţa CENTRULDECALCULSA FundatiaCentruldePregatireProfesionalaValcea S.C.ELECTRICASERVSA PrimariaSegarcea AsociataMereupentruEuropa SCASCENDOSRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaDolj S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN SSRL GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaDolj SSRL DiastasiTraining&ConsultingSRL DiastasiTraining&ConsultingServicesS.A FUNDATIAPENTRUINVATAMANT PrimariaBailesti WarrantGroupSRL ASOCIATIApentruSANSEEGALE

SCDevelopmentProjectsandStrategiesSRL

AsociatiaRomanapentruManagementulProiectelor PrimariaBarca

S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF ColegiulComercial\"VirgilMadgearu\"Targu-Jiu CentruldeResurseJuridice(CRJ) SSRL SCACZConsultingSRL SCACZConsultingSRL AsociataMereupentruEuropa AsociatiaMereupentruEuropa TRUSTTineriiRomipentruUnitateSolidaritatesiTransparenta PrimariaorasuluiScornicesti SCProSolutionsSRL SCProSolutionsSRL PrimariaMunicipiuluiRamnicuValcea AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaDolj

ScoalaPostlicealaSanitaraDrobetaTurnuSeverin AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaValcea InternationalComputerSchool CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorDolj ColegiulNationalTraian ColegiulTehnicLorinSalageanDrobetaTurnuSeverin SCMultiproConsultSRL ColegiulTehnicLorinSalageanDrobetaTurnuSeverin PRIMARIACOMUNEISUTESTI,JUDETULVALCEA PRIMARIAMUNICIPIULUIDRAGASANI CooperativaSocialeCTROnlus PrimariaSimian AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaDolj

OficiulTeritorialpentruIntreprinderiMicisiMijlociisiCooperati S.C.RightPeopleSRL e,Craiova PrimariaStrehaia UniversitateadinCraiova–FacultateadeMecanica ASOCIATIAROMANAPENTRUTRANSFERTEHNOLOGI CSIINOVARE PrimariaVinjuMare

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaOLT PrimariaVilcele,judetulOlt UniversitateadinCraiova– FacultateadeTeologie,SectiadeAsistentaSociala PrimariaBailesti PrimariaOrasuluiFiliasi FederatiaPatronatelordinRegiuneaOlteniaF-PRO PrimariaSegarcea PrimariaBarca

BESTInstitutfürberufsbezogeneWeiterbildungundPersona PRIMARIASEGARCEA ltrainingGmbH

AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeiDeMuncăVâlcea SCMULTIPROCONSULTSRL

FundatiapentruDezvoltareprinEducatiesiTehnologie SCBUSINESSDEVELOPMENTSERVICESSRL CasaJudeteanadePensiiArad AGENŢIAJUDEŢEANĂPENTRUOCUPAREAFORŢEIDE MUNCĂHUNEDOARA CameradeComertsiIndustrieHunedoara DIRECTIAGENERALADEASISTENTASOCIALASIPROT UniversitateadeVest\"VasileGoldis\"Arad ECTIACOPILULUIARAD S.C.SUSMANCONSULTINGGROUPS.R.L. SCSMARTTRAININGSOLUTIONSSRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaHunedo ara S.C.SMARTTRAININGSOLUTIONSS.R.L. S.C.EUROPEANPROFESSIONALSYSTEMS.R.L. CentruldeAfaceriMASTER Asociatia„Educatiepentrucomunitate”Teregova S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF PRIMARIAORASULUIPETRILA SSRL SCDIACOSTAMPETSRL PRIMARIAORASULUIANINOASA PRIMARIAMUNICIPIULUIVULCAN SCDIACOSTAMPETSRL PRIMARIAMUNICIPIULUILUPENI APLDalboset APLRecas S.C.EUROPEANPROFESSIONALSYSTEMS.R.L. AsociaţiaCRONOCentruldeResursepentruOrganizaţiileNonprofitdinOltenia

TEAMCONSULTINGSRL AsociaţiaBarnabas ASOCIATIABARNABAS OficiulTeritorialpentruIntreprinderiMicisiMijlociisiCooperati SCB\'ARTCONSULTINGSRL eTimisoara CNNBusinesssrl AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaHunedo ara S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF AGENŢIAJUDEŢEANĂPENTRUOCUPAREAFORŢEIDE SSRL MUNCĂHUNEDOARA S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF ASOCIATIABARNABAS SSRL AgenţiaJudeţeanădeOcupareaForţeideMuncăCaraşSeverin AgentiaJedeteanapentruOcupareaForteideMuncaTimis AsociatiaBarnabas UNIVERSITATEADEVESTDINTIMISOARA AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAHUNEDOARA AsociatiapentruCalitateaServiciilor-ACS FUNDAŢIA“CENTRULDEAFACERIŞIMESERIIEUROTR AINING” CameraAgricolăajudeţuluiCaraş-Severin S.C.SMARTTRAININGSOLUTIONSS.R.L. PhPS.r.l. AsociatiaBarnabas S.C.EUROPEANPROFESSIONALSYSTEMS.R.L. UNIVERSITATEAAURELVLAICUARAD S.C.RADMATEXSRL TEAMConsultingSRL CameraAgricolăajudeţuluiCaraş-Severin

SCInformationTechnologyCollege-ElinfSRL

AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăTimiş

UNIVERSITATEADEVESTDINTIMIŞOARA FUNDACIÓNRONSEL AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăTimiş S.C.IVASINSPECTIONSRL

UNIVERSITATEAAURELVLAICUDINARAD

Asociaţia“JohannesFalk” OrasSangeorz-Bai

AsociatiapentruInfrastructuraRegionalasiDezvoltareDura OrasNasaud bilaSomesDej PrimariaorasuluiSomcutaMare FilialadinBaiaMareaFundatieiInvatamantuluiPreuniversita ralCooperatieiMestesugaresti\\\"SpiruHaret\\\"

Asociatia”CentruldecercetaresiformarealUniversitatiideNo AsociatiadeDezvoltareIntercomunitara”SISTEMULURBA AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaMaram rdBaiaMare” NBAIAMARE” ures FundatiapentruEducatiesiDezvoltareMediaPro COMPANIADEPRODUCTIETIPOGRAFICASRL FundatiapentruEducatiesiDezvoltareMediaPro AsociatiapentruInfrastructuraRegionalasiDezvoltareDura bilaSomesDej AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE AGENŢIAJUDEŢEANĂPENTRUOCUPAREAFORŢEIDE PRIMARIAGHERLA MUNCACLUJ MUNCĂSĂLAJ SC3ARTSRL EDINFOSRL S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF S.C.ICCONSULTINGS.R.L. SSRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaSalaj S.C.MEDIASATS.R.L. MEDIAFAXS.A COMPANIADEPRODUCTIETIPOGRAFICASRL COMPANIADEPRODUCTIETIPOGRAFICAS.R.L

SCARINISRL S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaMaram ConsiliulLocalBasesti SSRL ures AsociatiaPatronilorsiMeseriasilorClujNapoca S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF SCICConsultingSRL WarrantGroupSRL SSRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaCluj ConsiliulLocalalIntreprinderilorMicisiMijlociiOradea

SCCLEMONSRL PrimariamunicipiuluiCampiaTurzii FonduldeDezvoltareaEuroregiuniiCarpaticeRomania ConsultPlus UNIVERSITATEAAURELVLAICUARAD AsociatiaPatronilorsiMeseriasilorCluj SCDecorexSRL CaDMOConocimientosl SCCLEMONSRL AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAMARAMURES SCFAXMEDIACONSULTINGSRL

PrimariaSalisteadeSus

UniversitateadinOradea–FacultateadeŞtiinţeSocioUmane

AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăBihor

PatronatulJudeteanalFemeilordeAfaceridinIntreprinderile MicisiMijlociiCluj AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncăBihor

PrimăriaTârguLăpuş

Asociatia”CentruldecercetaresiformarealUniversitatiideNo AsociatiadeDezvoltareIntercomunitara”SISTEMULURBA AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaMaram rdBaiaMare” NBAIAMARE” ures SindicatulLiberdinInvatamantBihor SCCOMELFSA UnitateaAdministrativTeritorialaOrasHuedin PRIMARIAMUNICIPIULUICAMPIATURZII AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaBihor S.C.TERAPLASTS.A SCFIXUPMARKETINGSRL PRIMARIAORASULUIHUEDIN CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEBISTRITANASAUD S.C.EXCELENTCONSULTINGSRL

IfItaliaFormaSRL AsociatiapentruIntegraresiDezvoltareComunitaraINDECO FederatiaOrganizatiilorNeguvernamentaledinjudetulMara mures

TilsRomaniaS.R.L. ASOCIATIAFILANTROPICAORTODOXA\"BUNAVESTIR E\"SIGHET(AFOBS)

AsociaţiaCaritasEparhialGreco-CatolicCluj

AsociatiapentruInfrastructuraRegionalasiDezvoltareDura bilaSomesDej AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaMaram ures CameradeComert,IndustriesiAgriculturaSatuMare SCIMAGROUPSRL PrimariaorasuluiSomcutaMare SCVECOMSRL CCSE-CentruldeConsultantasiStudiiEuropene AgentiadeDezvoltareComunitaraImpreuna S.C.MIBACONSULTINGS.R.L. SIDASrl AsociatiaAGES

SCLOTUSB&BSRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaAlba SIDAsrl SCLOTUSB&BSRL

SCDADEXPERTISESRL

FUNDATIAUMANITARAPROGPERSAIUD AGENŢIAJUDEŢEANĂPENTRUOCUPAREAFORŢEIDE MUNCĂALBA

DADExpertiseSRL

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE SCBRAHMSINTERNATIONALSRL MUNCAALBA CELLAINVESTSRL AGENTIADESERVICIIPROFFESIONALSRL

LTLDOCUMENTARYSRL PIMM–PatronatulIntreprinderilorMicisiMijlociiBlaj

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaBrasov( ACTUALCONSULTING AJOFMBrasov) AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE ASOCIATIAAS2001ALBAIULIA MUNCAALBA AGENTIAJUDETEANADEOCUPAREAFORTEIDEMUNC S.CTourismHotelandRestaurantConsultingGroupSRL AALBA “Asociatiapentruconsilieresiterapieprinartaagrupurilorvuln erabile”-ACTA SCPSIHOTERASRL FundatiapentruPromovareaIntreprinderilorMicisiMijlociiBr asov CAMERADECOMERTINDUSTRIESIAGRICULTURASIBI U CELLAINVESTSRL CELLAINVESTSRL MARISDALSRL EUROTRAINIGSRL PIMM MARISDALSRL FUNDATIAUMANITARAPROGPERSAIUD SCAFACOVCONSULTINGGROUPSRL SCMAESTRASRL LTLDOCUMENTARYSRL

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE SCBRAHMSINTERNATIONALSRL MUNCAALBA CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorBrasov FundatiapentruPromovareaIntreprinderilorMicisiMijlociiBr asov AsociatiaAS2001AlbaIulia FundatiapentruPromovareaIntreprinderilorMicisiMijlociiBr asov SCCOVIMMCONSULTINGSRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaCovasn a Asociatiapentrupromovareapotentialuluirural„PROCIVITA S”Alba

FirstJobSchoolSRL

FundatiapentruPromovareaIntreprinderilorMicisiMijlociiBr asov

AGENTIAJUDETEANADEOCUPAREAFORTEIDEMUNC ASOCIATIAA.S.M.E.A.ACTIUNISOCIALEPRINMETODE AALBAIULIA EDUCATIVEACTIVE

SCSynthesisManagementConsultants–SMCSRL S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF Universitatea\"LucianBlaga\"Sibiu AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE SCPRAKTIKCONSULTING&COMPSRL SSRL MUNCACOVASNA AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE SCALEMONASRL MUNCACOVASNA CaritasDezvoltareComunitaraRurala SCMAESTRASRL AgenţiadeDezvoltareEuropeanăRepublicaCehă FUNDATIAHOSPICECASASPERANTEI S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF SCSANSOFTWARESRL UNIUNEAGENERALĂAINDUSTRIAŞILORDINROMÂNIA CAMERADECOMERŢŞIINDUSTRIEBRAŞOV SSRL –UGIR-1903Braşov SamsonAdrianasiMineaLuanaSocietateCivilaProfesional adePsihologie SCHORADOINTERNATIONALSRL SC.SARRANICOLSRL AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAALBA FUNDATIAHOSPICECASASPERANTEI ASOCIATIAPENTRUTINERETFIDELITASMIERCUREACIUC PIMM–PatronatulIntreprinderilorMicisiMijlocii EUROTRAININGSRL CELLAINVESTSRL AGENTIAJUDETEANADEOCUPAREAFORTEIDEMUNC AALBA SCPRAKTIKCONSULTING&COMPSRL SERBANESCUTEODORSITRUFEACATALINSocietateCivilaProfesionaladePihologie AgențiaJudețeanăpentruOcupareaForțeideMuncăAlba SCPSIHOTERRARESOURCESSRL SCEUROPEANCONSULTINGSRL

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE SCALEMONASRL MUNCABRASOV AGENTIAJUDETEANADEOCUPAREAFORTEIDEMUNC AALBA AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE SCPRAKTIKCONSULTING&COMPSRL MUNCACOVASNA AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAHARGHITA AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaCovasn SIVECORomaniaSA a UniversitateaLucianBlagaSibiu UniversitateaLucianBlagaSibiu SolidConsultTimeSRL MediafaxS.A. AsociatiaIntreprinderilorMicisiMijlociiCovasna–ASIMCOV Universitatea\\\"LucianBlaga\\\"Sibiu

SindicatulTEHNOARM FundatiapentruEducatiesiDezvoltareMediaPro FundatiapentruEducatiesiDezvoltareMediaPro MEDIAFAXS.A FundatiapentruEducatiesiDezvoltareMediaPro MEDIAFAXS.A BloculNationalSindical AsociatiaCulturalSportivaUniversitaraHyperion

S.C.CORPORATESECURITYPROFESSIONALSS.R.L. S.C.MEDIASATS.R.L S.C.MEDIASATS.R.L.

S.C.MEDIASATS.R.L. BNSINDBALNEOTURISMSRL

DiastasiTraining&ConsultingSRL

DiastasiTraining&ConsultingServicesS.A

ExtremeTraining S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF ASOCIATIAADOLESCENTUL SSRL SINDICATULVULCAN ACTUALCONSULTING AsociatiaEuropapentruDezvoltareUmana S.C.BUTURUGA&ASOCIATIISTRUCTURALCONSULTIN GCONSULTANTAPENTRUFONDURISTRUCTURALESCF SCDIASTASITRAINING&CONSULTINGSRL SCDIASTASITRAININGANDCONSULTINGSERVICESS SSRL A S.C.ExtremeTrainingS.R.L. AsociatiaEuropapentruDezvoltareUmana SolidConsultTimeSRL SCEUROPEANCONSULTINGSRL PROJECTCONTROLSRL

AsociatiaEuropapentruDezvoltareUmana SCCOMPANIADEINVESTITIIPENTRUTURISMSA S.C.CentruldePregătireaPersonaluluiPentruComerţCEPECOMS.A ComputerlandRomania–M.B.L.COMPUTERSS.R.L. AsociatiaInterConcordia SCCOMPANIADEINVESTITIIPENTRUTURISMSA SCMONDOCARIERESRL

SCEuropeanConsultingSRL AsociatiapentruDezvoltareaAntreprenoriatuluiFeminin NationalTechnologicalCannedFoodandFoodProductsRes ExclusivHoustonNPA earchBusiness COMPUTERLANDCONSULTINGSRL InstitutulpentruDezvoltareaResurselorUmane ASOCIATIAYOUNGGLODFISH MILENIUMEXPERTCREDIT

S.C.CentruldePregătireaPersonaluluiPentruComerţCEPECOMS.A S.C.CentruldePregătireaPersonaluluiPentruComerţCEPECOMS.A Universitatea\"EftimieMurgu\"Resita

UniversitateaAlexandruIoanCuzadinIasi UniversitateadinOradea

UniversitatWien

UniversitatRegensburg

UniversitateadeStiinţeAgronomiceşiMedicinăVeterinară“I onIonescudelaBrad”Iaşi

Universitatea\"VasileAlecsandri\"dinBacau UniversitateaMaritimadinConstanta

UniversitateadePetrolsiGazedinPloiesti Universitatea\"VasileAlecsandri\"dinBacau

UniversitateadeVestVasileGoldisdinArad UniversitateadeVestdinTimisoara UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraClujNapoca UniversitateadinOradea Universitatea“1Decembrie1918”AlbaIulia\" Universitatea„Babes-Bolyai”dinCluj-Napoca UniversitateaBabesBolyaidinClujNapoca

UniversitateadinOradea

UniversitateaNicolaeTitulescu

UniversitateadinPiteşti

InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruFizicaTehnica–IFTIasi

UniversitateadinBucuresti

UNIVERSITATEADEVESTDINTIMISOARA UniversitateaStefanCelMaredinSuceava UNIVERSITATEADINSZEGED-FacultateadeMedicina UNIVERSIDADCOMPLUTENSEDEMADRID UniversitateaBabes-BolyaidinCluj-Napoca UNIVERSITATEADESTIINTEAGRICOLESIMEDICINAVE TERINARA„IONIONESCUDELABRAD”IASI Universitatea\"AurelVlaicu\"dinArad UniversitateaSemmelweisBudapesta UniversitateadeArhitecturăşiUrbanism\"IonMincu\"Bucureşti UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIE“IuliuHatieg anu”CLUJ-NAPOCA AgentiaNationalăpentruRomi AcademiaRomana UniversitateadeMedicinasiFarmacie\\\"VictorBabes\\\"din Timisoara Universitatea\"PetruMaior\"dinTarguMures UniversitateaOvidiusConstanta Universitatea”PETRUMAIOR”dinTarguMures UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIE\"Gr.T.Popa UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIEVictorBabe \"IASI sTIMISOARA MiskolciEgyetem AcademiaRomanaInstitutulNationaldeCercetariEconomice

ASOCIATIADETINERETPENTRUDEZVOLTARESOCIAL ASIECOLOGIE ASOCIATIAEUROPAPENTRUDEZVOLTAREUMANA GrupulScolar„AnghelSaligny”Iasi INSPECTORATULTERITORIALDEMUNCAALBA

BloculNationalSindicalSuceava SCEUROPEANCONSULTINGSRL S.C.ULTRASECURITYS.R.L. SCEUROJOBSSRL SCCOMPANIADEINVESTITIIPENTRUTURISMSA SCCONFORTDAMBOVITASA

S.C.CentruldeConsultantasiStudiiEuropeneS.R.L. S.C.CentruldeConsultantasiStudiiEuropeneS.R.L. AsociatiaUnzambet DADExpertiseSRL CENTRULDECALCULSA AsociațiaCentruldeResursepentruServiciiSociale– CERESSAlba AGENTIADESERVICIIPROFESSIONALSRL GRUPULŞCOLARDECOOPERAŢIEALBAIULIA FirstJobSchoolSRL GrupȘcolar,,AnghelSaligny”

Sindicatul“SolidaritateaSanitara”Galati

ASOCIATIAAS2001ALBAIULIA S.C.PAIDEAS.R.L. SCANRARACONSULTSRL

PIMM–PatronatulIntreprinderilorMicisiMijlocii

FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComertsi IndustriefilialaVrancea S.C.IVASINSPECTIONSRL

AsociatiaNEWVISIONXXIOnLongLifeLearning AsociatiapentruIntegraresiDezvoltareComunitaraINDECO S.C.InfoprobS.R.L. S.C.CONESTS.A.Iaşi S.C.CentruldePregatireinInformaticaS.A. FAMagdeburgGmbH CameradeComert,IndustriesiAgriculturaCalarasi PATRONATULNATIONALROMAN AgentiaJudeteanapentruPrestatiiSocialeIasi(AJPS)

FundatiapentruTineretMehedinti ASOCIATIAFILANTROPICAORTODOXA\"BUNAVESTIR E\"SIGHET(AFOBS) S.C.AfacovConsultingGroupS.R.L. S.C.METRONOMMOLDOVAS.R.L.IAŞI S.C.INSTALAŢIIRCS.R.L.IAŞI

HispalisdeFormacions.l HispalisdeFormacions.l

CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorCalarasi

AssociacióDEPARTAMENTD’ESTUDISDELSMEDISACT UALS(DEMÀ)/AssociationDepartmentStudiesofCurrentM eans(DEMÀ) ServiciosIntegralesdeContratacioneIntermediacionDomin SCConsultingCenterSRL ussl(S.I.C.I.DOMINUSsl)

S.C.CentruldePregătireaPersonaluluiPentruComerţCEPECOMS.A S.C.CentruldeConsultantasiStudiiEuropeneS.R.L. UniuneaSindicatelorMoldova AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaMaram ures AsociatiaFUTURE AsociatiaConsensual FUNDATIAZIDESCHISA AsociatiaConsensual

Asociatia\"CentrulRomandeInitiative\" Sindicatul,,SolidaritateaSanitara”Prahova

AsociatiaGeneza

S.C.RIGHTONTIMESOLUTIONSS.R.L. AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaHunedo ara COLEGIULECONOMIC,,HERMES”PETROSANI S.C.MADCONSS.R.L. ASOCIATIAMAICAPRECISTA AgentiaJudeteanapentruPrestatiiSocialeBotosani EDINFOSRL ASOCIATIAPENTRUSECURITATELAINCENDIU EurosportelloConfesercenti FUNDATIAPENTRUDEZVOLTARESIMANAGEMENT S.CTourismHotelandRestaurantConsultingGroupSRL S.C.CentruldePregătireaPersonaluluiPentruComerţCEPECOMS.A CONSULTING2000YPIC SCSTENTORSRL CENTRULREGIONALDEFORMAREPROFESIONALAAA DULTILORVALCEA FilialaDinCraiovaaFundatieiInvatamantuluiPreuniversitara ASOCIATIACAMERATAXIMETRISTILORINDEPENDEN lCooperatieiMestesugarestiSpiruHaret TI SCTERRANOVAGroupSRL SocietateadeCercetareinLeadership,Management,Market ingsiCultura CIVITA CENTRULDECONSULTANTASISTUDIIEUROPENES.R. L. CENTROSOCIALDETRABAJADORES(CST) SCEUROPEANCONSULTINGSRL UNIONSERVICESSRL UniuneaSindicalaSanitasBucuresti SCGe-Cost2001SRL SCSTXROOFFSHOREBRĂILASA

CENTRULDECONSULTANTASISTUDIIEUROPENES.R. L. UNIVERSITATEA\"VASILEALECSANDRI\"DINBACAUFACULTATEADEINGINERIE COMUNADOFTEANA

SCMultiproConsultSRL AsociatiaRegionaladeFormareProfesionalaaAdultilorSud SCVIMETCOEXTRUSIONSRL SCNEITECHNICS&STRATEGIESSRL VADOSSRL S.C.L’OREALROMANIASRL SCMONDOCARIERESRL S.C.FORMEXPERTS.R.L. SCVAS-COSRL

COMUNAPLOPANAJUDETULBACAU SCPROTRAININGINTENSSRL SCEXPERTCONSULTINGDRAGULINSRL SCMultiproConsultSRL ASOCIATIADESPRIJINASOMERILORDAMBOVITA CAMERADECOMERTINDUSTRIESIAGRICULTURAME HEDINTI AsociatiaCentruldeCalificaresiPregatireProfesionalaBuza u INSTITUTULPENTRUDEZVOLTAREARESURSELORUM ANE

COMUNAODOBESTI SCACCEPTCONSULTINGSRL

S.C.ANDIRIVACS.R.L. FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComertsi Industrie,FilialaVrancea(acronimSRAVrancea)

CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorValcea SCDBCSRL NEIGUARDSRL

CEDESCercetare-Dezvoltare

SINDICATULNATIONALALPOLITISTILORSIPERSONAL SCEXELOTRAINING&DEVELOPMENTSRL ULUICONTRACTUAL FUNDATIANATIONALAPENTRUDEZVOLTARECOMUNI SIDESALES&MARKETINGSRL TARAFILIALAIASI AsociatiaPartNET–ParteneriatpentruDezvoltareDurabila scTRIMEDAGAFITEIVETsrl AsociatiapentruSanseEgalefaraFrontiere SCTERRANOVAGROUPSRL FundatiadeSprijinaVarstnicilor STATHISPANTAZIS PROFESIONALDIDACTCCCF

AUTOMATICASCM SCNEIMANAGEMENTCONSULTINGSRL

SCALEXRALCONSULTSRL SCATPFURNIZORDECALIFICAREPENTRUADULTISRL S.C.BRIHAMEDSRL SolidConsultTimeSRL SCBREMACSRL SCRomanianSoftCompanySRL SCINTERLOGCOMSRL SCNextBusinessConsultingSRL

S.C.L.C.ProfesionalExpertServiciiS.R.L. FEDERAŢIABUCĂTARILORDINROMÂNIA SolidConsultTimeSRL FundatiaCoronaIasi SolidConsultTimeSRL UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraIasi SCANRARACONSULTSRL SCIMPEXROMCATELSA FUNDATIAMUNCASIPROSPERITATE SCSynthesisManagementConsultants–SMCSRL AsociatiaEcovasVaslui

CentrumvýzkumnýchKontraktů–CVK

ASOCIATIAMUTUALA“AMITIEVITAL”

AgenţiaJudeteanapentruPrestaţiiSocialeIasi

S.C.AEP–AUTOMATIZARISRLIASI

BildungswerkderUnternehmerverbändeSachsenAnhalte.V.(BdU)

UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti

SindicatulSalariatilordinUEFMotru AsociatiaEcovasVaslui SCPopeciUtilajGreuSACraiova SCBRAHMSINTERNATIONALSRL COLFASA-ConsulenzaPoliticheComunitarie

AsociatiaEURO<26Romania

AsociatiadeCooperareTransfrontaliera„EuroregiuneaDun FundatiadeSprijinaVarstnicilor areadeJos” CentrulJudeţeandeResurseşideAsistenţăEducaţionalăDol AsociatiaDominou j SCMultiproConsultSRL SOCIETATEADECERCETAREINLEADERSHIP,MANAG EMENT,MARKETINGSICULTURAORGANIZATIONALA GrupScolarIndustrial„IonMincu”Vaslui OficiulTeritorialpentruIntreprinderiMicisiMijlociisiCooperati eTimisoara SCSynthesisManagementConsultants–SMCSRL FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComertsi Industrie ASOCIAȚIAFORESTIERILORDINROMÂNIA-ASFOR SCEUROCAREERJOBSRL S.C.CONDORPADURARUS.R.L. SCARI\'SSRL ASLAM-AssociazioneScuoleLavoroAltoMilanese FundatiaDezvoltareaPopoarelor SCMETACOMSANDBLASTINGTLSRL S.C.AQUARIUMCENTERS.R.L. SCTEXMODELGROUPSRL

CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorValcea EuroconsultSRL SCInformationTechnologyCollege-ElinfSRL

S,C,CENTRULDEPREGATIRE“TURISM,HOTEL,RESTA URANT-M.BUGAN“SRL scTEHNOIGIENAsrl INSTITUTULPOSTLICEAL“PHOENIX” AsociațiaCentruldeResursepentruServiciiSociale– CERESSAlba SindicatulLiberalNavalistilordinSNCConstanta GRUPSCOLAR\"MIHAILSTURDZA\"IASI SCPSIHOTESTSRL AsociaţiaPatronatulJudeţeanalÎntreprinderilorMicişiMijlocii Iaşi SCTobimarConstructSRL SindicatulPostaRomanaConstanta

ASOCIAŢIA“OPENMIND-PENTRUONOUAGENERATIE”

AsociatiaRomanapentruIndustrieElectronicasiSoftware– FilialaOltenia–ARIESOltenia S.C.PROJECTMANAGEMENTSOLUTIONSS.R.L. SindicatulPetrolistilorDragasani AsociatiaEURO<26Romania

SCDevelopmentProjectsandStrategiesSRL CAMERADECOMERTSIINDUSTRIE“OLTENIA”CRAIOV A,JUD.DOLJ StichtingWoonbron

S.C.ServiciiConsultanţăM.B.S.R.L. UniversitateaFinanciarBancara

CentrumvýzkumnýchKontraktů–CVK InstituteforStudiesinInternationalRelationsandPublicPolicy (ISIRP)

ASOCIAŢIADEDEZVOLTARESOCIALĂCATHARSIS CAMERADECOMERTSIINDUSTRIE“OLTENIA”CRAIOV A,JUD.DOLJ FundatiaNationalaaTinerilorManageri-FNTM AsociatiaRomaniaTinerilor SCINTERGUARDSERVS.R.L FundatiaProArmonia DRPENDL&DRPISWANGERROMANIASRL UniversitateaBucurestiFacultateadeJurnalismsiStiinteleComunicarii CNIPMMR– ConsiliulNaţionalalÎntreprinderilorPrivateMicişiMijlociidinR omânia SCRadincSRL SCDevelopmentProjectsandStrategiesSRL SCDevelopmentProjectsandStrategiesSRL SCDevelopmentProjectsandStrategiesSRL

UniversitateaAlexandruIoanCuzadinIasi UNIUNEANATIONALAABAROURILORDINROMANIA– BaroulCluj

AcademiadeStudiiEconomiceBucuresti ASOCIATIAPATRONALAATURISMULUIIESEAN AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti BRD–GroupeSocieteGenerale S.C.ERDEMIRROMĂNIAS.R.L UniversitateaTehnicadinClujNapoca Asociatia\"InternationalAdvertisingAssociation\" InstitutulpentrutehnicadecalculSA AsociatiaMarketerClub AsociatiaBeneficiarilorBurseiSpeciale„GuvernulRomaniei” (ABBSGR) S.C.COMPANIADEAPADÂMBOVIŢAS.A. GRUPSCOLARECONOMICDETURISM FUNDATIANATIONALAPENTRUDEZVOLTARECOMUNI TARA,FILIALAIASI

AcademiadeStudiiEconomicedinBucuresti ACADEMIANATIONALADEINFORMATII„MIHAIVITEAZU L”

UniversitateaRomano-Americana

INSPECTORATULŞCOLARALMUNICIPIULUIBUCUREŞ COLEGIULTEHNIC“IULIUMANIU” TI AsociatiaStudentilordinUniversitateaPolitehnicaBucurersti –A.S.Poli AsociatiaStudentilordinUniversitateaPolitehnicaBucurersti –A.S.Poli S.C.ConvexNetworkSRL AsociatiaConsultantilorinManagementdinRomania,AMCO R UniversitateaCreştinăDimitrieCantemir InspectoratulScolaralMunicipiuluiBucuresti AsociatiaStudentilordinUniversitateaPolitehnicaBucurersti –A.S.Poli AsociatiaStudentilordinUniversitateaPolitehnicaBucuresti –A.S.Poli FederaţiaAsociaţiilorStudenţilorinEconomiedinRomaniaF.A.S.E.R.

GrupulScolarIndustrialDACIA

InspectoratulScolaralMunicipiuluiBucuresti

INFORCONSORZIOINTERAZIENDALEPERLAFORMAZI StichtingInternationalExcellenceReserve–I.E.R. ONE AcademiadeStudiiEconomice GrupScolarGheorgheLazarBaiaMare AsociatiaPatronalaENERGIA-APEN UniversitateaPolitehnicaBucuresti(UPB) FAMagdeburgGmbH AsociatiaStudentilordinUniversitateaPolitehnicaBucuresti –A.S.Poli FundatiapentruEducatiesiDezvoltareMediaPro

DELORENZOSPA

FilialadinClujNapocaaFundatieiInvatamantuluiPreuniversi taralCooperatieiMestesugarestiSpiruHaret

AsociatiaElectronicapentruIndustrieElectronicasiSoftware –FilialaOltenia–ARIESOltenia

LGElectronicsRomania UniversitateaTehnică‘’GheorgheAsachi’’dinIaşi Asociaţia„CentrulRomândeIniţiative”(CRI) AsociatiaStudentilordinUniversitateaPolitehnicaBucurersti –A.S.Poli SpitalulClinicJudeţeandeUrgenţă“SfântulSpiridon“Iaşi SpitalulClinicdeUrgenţă“Prof.Dr.NicolaeOblu”Iaşi

Fundatiapentruculturasiinvatamant\"IoanSlavici\"Timisoar a UniversitateadeArtedinTârguMureş AsociatiaStudentilordinUniversitateaPolitehnicaBucurersti –A.S.Poli SCEXCELENTSRL Scoalacucls.I-VIIIPischia UNIVERSITATEAPETROL–GAZEDINPLOIESTI Scoalacucls.I-VIIIDumbravita SCEurotrainingSolutionSRL Universitatea„LucianBlaga”Sibiu TeatrulNaţional„RaduStanca”Sibiu

FundatiapentruEducatiesiDezvoltareMediaPro MediafaxS.A SCVoineaBusinessDevelopment CentrulJudeţeandeResurseşideAsistenţăEducaţionalăCăl ăraşi SCASERSSRL ESSECBusinessSchool InspectoratulScolarJudeteanDolj

UniversitateaPolitehnicaBucuresti

GrupuldeEconomieAplicata(GEA)

PricewaterhouseCoopersAuditS.R.L.

EuropeanProjectConsulting ConsiliulJudeteanDolj

SCHRSpeccialistsSRL ArhiepiscopiaCraiovei

InstitutuldeCercetaripentruInteligentaArtificiala COLEGIULTEHNICENERGETIC Asociaţia\\\"FormareStudia\\\" InspectoratulScolarJudeteanBraila GrupuldeEconomieAplicata(GEA) UNIVERSITATEAATHAENEUMBUCURESTI SCRadincSRL ColegiulNational\"ElenaCuza\" AlianţaNaţionalăaOrganizaţiilorStudenţestidinRomânia ColegiulNaţionalBarbuŞtirbeiCălăraşi ColegiulTehnicDimitrieLeonida ColegiulNational\"GheorgheSincai\" INFORCONSORZIOINTERAZIENDALEPERLAFORMAZI ONE UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"CarolDavila\"Bucuresti SCROMARKETINGSRL

S.CTEAMNETINTERNATIONALS.A QipaIndividualDevelopmentSRL

RealHypermarketRomaniaSRL

SCVoineaBusinessDevelopment

SCAVANGARDETECHNOLOGIESCONSULTINGSRL

ŞcoaladeArteşiMeserii”ConstantinGeorgeCălinescu”Grăd UniversitateaPolitehnicăBucureştiiştea FacultateaIngineriaşiManagementulSistemelorTehnologic e

InspectoratulScolaralMunicipiuluiBucuresti

SpitalulBichatClaudeBernard,DepartementuldeAnestezie-Reanimare CAMERADECOMERŢŞIINDUSTRIEBIHOR

ACADEMIADESTUDIIECONOMICEDINBUCURESTI GESTIONORIENTACIONYFORMACIONSL

FundatiapentruEducatiesiDezvoltareMediaPro

UniversitateaPolitehnicaTimisoara,FacultateadeMecanica UniversitateadeVestdinTimişoara,FacultateadeEducatieFi zicasiSport

S.C.EXIMTURS.R. SCAntibioticeSA CentrulJudeţeandeResurseşideAsistenţăEducaţionalã(C. J.R.A.E)Sibiu AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaArad MMMCONSULTINGINT’LSRL AsociaţiaTEAMWORK SCTEHNOTONSA

SOCIETATEASTUDENTILORINMEDICINADINBUCURE ADDRESSSTI AsociatiapentruDezvoltareDurabilaEconomicoSocialasiSecuritate FEDEIAsociaţiaPatronatulJudeţeanalÎntreprinderilorMicişiMijlocii ConsorzioSviluppoeImpresa FundaţiapentruDezvoltareEconomicăşiIntegrareEuropea Iaşi nă UniversitateaPolitehnicăTimişoara,numitînproiectPartene rulA ConsiliullocalalmunicipiuluiSighetuMarmaţiei UniversitateaPolitehnicadinBucuresti SCTourismServicesAlpinaS.R.L Federaţia„JuniorChamberInternational”România SCMecanicaSighetuS.A.

PATRONATULDECOMERT,TURISM,INDUSTRIESISER SCDevelopmentProjectsandStrategiesSRL VICII(PCTIS)

UniversitateaMihaiEminescu UniversitateaPolitehnicaTimisoara,FacultateadeMecanica UniversitateadeVestdinTimişoara,FacultateadeEducatieFi zicasiSport ColegiulEconomicRm.Valcea VoluntaripentruIdeisiProiecte DirectiapentruTineretJudeteanaMehedinti AsociaţiaDivers InspectoratulScolarJudeteanValcea AsociatiaStudentisiProfesionistiIT&C FundatiapentruTineretMehediti St.GeorgessSchoolofEnglish

PROACTIVSRL

SCMGSTEVENSFINANCESRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIlfovAJOFMIlfov AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIlfovAJOFMIlfov S.C.FinaccoConsulting–S.R.L. S.C.EuroContractor–S.R.L. S.C.CepecaConsultingCenter–S.R.L. UnitateaAdministrativTeritorialaComunaJILAVA UnitateaAdministrativTeritorialaComunaSCINTEIA

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIalomita S.C.EuroContractor–S.R.L. -AJOFMIalomita SIVECORomaniaSA AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIlfovAJOFMIlfov ComplexulNationalMuzealMoldovaMuzeulEtnograficalMoldovei PRIMARIACOMUNEITORTOMAN PrimariaPoieniledesubMunte S.C.ConvexNetworkSRL PrimariaComunaBulbucata S.C.CEPECAConsultingCenterS.R.L. UniversitateaValahiadinTargoviste S.C.EuroContractor–S.R.L.

UnitateaAdministrativTeritorialaComunaGRUIU

CENTRULREGIONALDERESURSEPENTRUORGANIZA TIINEGRUVERNAMENTALE

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaConsta S.C.EuroContractor–S.R.L. nta-AJOFMConstanta AsociatiaNationaladeTurismRural,EconomicsiCulturalIAS SIVECORomaniaSA I AgentiaJudeteanapentruocupareaforteidemuncaBihor QipaIndividualDevelopmentSRL SIVECORomaniaSA PrimariaSaulesti,judetulGorj

S.C.ProjectManagementSolution–S.R.L.

CentrulJudeteanpentruConservareasiPromovareaCulturii TraditionaleArges RealitateaMediasrl SCConsultingGroupSRL S.C.PROJECTMANAGEMENTSOLUTIONSS.R.L. AsociatiaTONAL S.C.EDPROJECTS.R.L. Fundatia/StiftungHermannstädterZeitung

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIalomita S.C.FinaccoConsulting–S.R.L. -AJOFMIalomita PrimariaFeldioara ASOCIATIACOMUNITARĂTELECENTRUTRAIANVUIA AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaAlba SIVECORomaniaSA ASOCIATIAPENTRUTINERETFIDELITASMIERCUREACIUC SCGreenTeamActualSRL GrupulScolar„AnghelSaligny”Iasi UnitateaAdministrativTeritorialaComunaGRADISTEA S.C.SORSTES.A. COMSIDTEHNOSTEELS.R.L. ComunaAmarastiideJosjudetulDolj S.C.CentruldePregătireaPersonaluluiPentruComerţCEPECOMS.A SCSCHUMANCONSULTINGSRL FundatiaAmfiteatru ComunaCatane S.C.MerlinBusinessConsulting FederatiaAgricultorilorFermierul SCEuro-LinkConsultantsSRL SIVECORomaniaSA PRIMARIACOMUNEIMOARAVLASIEI

S.C.CEPECAConsultingCenter–S.R.L

UnitateaAdministrativ-TeritorialaComunaPETRACHIOAIA AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIlfovAJOFMIlfov

ComunaCetate

ICSInternationalComputerSchool

AGENTIAJUDETEANAPENTRUPRESTATIISOCIALEBA ASOCIATIAREPEREFILIALABACAU CAU AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaAlba S.C.CentruldeConsultantasiStudiiEuropeneS.R.L. PRIMARIACOMUNEITOPALU S.C.PROJECTMANAGEMENTSOLUTIONSS.R.L. SCLOTUSB&BSRLAlbaiulia SIVECORomaniaSA

AsociatiapentruDezvoltareaProgramelorSocialeIasi SCFirstStepMarketingSRL PrimăriacomuneiPăuca,JudeţulSibiu. S.C.InternationalComputerSchoolS.R.L ConsiliulLocalalcomuneiCavadinesti ConsiliulLocalalcomuneiBalasesti SIVECORomaniaSA SCSCHUMANCONSULTINGSRL

CENTRULREGIONALDEFORMAREPROFESIONALAAA AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncăGorj DULTILORMEHEDINTIDROBETATURNUSEVERIN FederatiaAgricultorilorFERMIERUL CENTRULDECONSULTANTASISTUDIIEUROPENES.R. L. SCInternationalComputerSchoolsrl

AsociatiaTinerilorcuAtitudineCivica AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaTeleor man FederatiaOrganizatiilorNeguvernamentaledinjudetulMara mures SCBordunTehnologicaSRL

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE SIVECORomaniaSA MUNCAMARAMURES

AsociatiaCentruldeResursesiFormareinProfesiuniSociale( CasadeCulturaTraianDemetrescu CRFPS)“PROVOCATIE” RON,POCHYJ.L.,S.L.

PrimariaBradesti

Fundatiapentrupromovareaagriculturiisiaeconomieiregion aleFAERReghin-Mures S.CGENERALMANAGEMENTCONSTRUCTIONS.R.L ALEXRALCONSULTSRL <b>S.C.RAALS.A.</b> <b>INSPECTORATULŞCOLARALJUDEŢULUIBISTRIŢA -NĂSĂUD</b>

PROYESTEGALS.L. AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIalomita S.C.FinaccoConsulting–S.R.L. -AJOFMIalomita SIVECORomaniaSA UniversitateaValahiadinTargoviste S.C.CepecaConsultingCenter–S.R.L.

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE PRIMARIACOMUNEICUDALABI MUNCAGALATI-PARTENER1(P1) AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIalomita S.C.EuroContractor–S.R.L. -AJOFMIalomita AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIlfovAJOFMIlfov S.C.FinaccoConsulting–S.R.L. UnitateaAdministrativ-TeritorialaComunaVLADENI UnitateaAdministrativ-TeritorialaComuna1DECEMBRIE S.C.ProjectManagementSolution–S.R.L.

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaConsta S.C.FinaccoConsulting–S.R.L. nta-AJOFMConstanta AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIasi AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIlfovAJOFMIlfov AsociatiaProNobis DirectiapentruCulturasiPatrimoniulNationalaJudetuluiAra d FundatiaNationalaaTinerilorManageri-FNTM AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIlfovAJOFMIlfov ConsiliulLocalTulucesti SCGreenTeamActualSRL FUNDAŢIAPAEMALBA ComplexulNationalMuzealMoldova/MuzeulEtnograficalM oldovei S.C.RESUMCONSULTINGS.R.L. SCSynthesisManagementConsultants–SMCSRL INSTITUTOEUROPEODEEDUCACIONSUPERIORSL ASOCIATIAEUROPEANAPENTRUOVIATAMAIBUNA S.C.GOBUSINESSSOLUTIONSS.R.L. FundatiaSocietateaAcademicaMoscoplitana S.C.FinaccoConsulting–S.R.L. ConsiliulLocalCadavinesti OficiulTeritorialpentruIntreprinderiMicisiMijlociisiCooperati e(OTIMMCIasi) S.C.FinaccoConsulting–S.R.L. AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCACOVASNA

UnitateaAdministrativTeritorialaComunaBALOTESTI

SCDevelopmentProjectsandStrategiesSRL S.C.CepecaConsultingCenter–S.R.L. SCPARTNERSCONSULTINGSRL

SCAESA-AGRICONSULTINGEUROPES.R.L.

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaConsta S.C.ProjectManagementSolution–S.R.L. nta-AJOFMConstanta AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIasi SCEUROPEANFUNDSINVESTSRL SCEUROJOBSSRL SCFirstStepMarketingSRL ComplexulNationalMuzealMoldova/MuzeulEtnograficalM oldovei FundaţiaRonsel S.C.CentruldeConsultantasiStudiiEuropeneS.R.L. AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaBacau( UnitateaAdministrativTeritorialaComunaSaucesti,judetulB AJOFMBacau) acau FundatiaAmfiteatru S.C.CentruldePregătireaPersonaluluiPentruComerţCEPECOMS.A InstitutulRomandeEducatieaAdultilor AsociatiaTinerilorcuAtitudineCivica SCMerlinBusinessConsulting AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE SCDevelopmentProjectsandStrategiesSRL MUNCANEAMT FundatiaProLaser AsociatiaConsensual CameraAgricolaJudeteanaIasi SCMerlinBusinessConsulting SCMerlinBusinessConsulting ASOCIATIAFILANTROPICAORTODOXA\"BUNAVESTIR E\"SIGHET(AFOBS) A.N.T.R.E.C.IASI SCDevelopmentProjectsandStrategiesSRL S.C.BRIGHTNESSCREATIVESOLUTIONSSRL

S.C.EuroContractor–S.R.L.

KEKPyxida(CentruldeDezvoltare,ResurseUmanesiForma EDUCO-Educatiapentrugrupurivulnerabile reProfesionalaPYXIDA) S.C.MerlinBusinessConsulting

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE SIVECORomaniaSA MUNCAGIURGIU

ASOCIAŢIACENTRULDECALIFICAREADULŢI

FUNDATIACentrulpentruDezvoltareaIntreprinderilorMicisi MijlociiBraila FELIXTELECOMS.R.L. ASOCIATIAFILANTROPIAORTODOXAALBAIULIA AsociatiaTinerilorcuAtitudineCivica S.C.PROJECTMANAGEMENTSOLUTIONS ConsiliulLocalalcomuneiCavadinesti SCEUROPEANFUNDSINVESTSRL FEDERATIAAGRICULTORILORDEMUNTE“DORNA” ASOCIAŢIACENTRULDECALIFICAREADULŢI SCSYNTHESISMANAGEMENTCONSULTANTSSMCSR L FundatiaNationalaaTinerilorManageri-FNTM AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăDâmbo viţa PRIMARIAARCHIS SCEUROPEANFUNDSINVESTSRL Asociatia„Educatiepentrucomunitate”Teregova CameraAgricolaJudeteanaIasi SCFIGHTFOREDUCATIONSRL AsociatiaCameraMestesugarilor SCSYNTHESISMANAGEMENTCONSULTANTSSMCSR L GrupuldeEconomieAplicata(GEA) ComunaTurt PRIMARIAHASMAS S.C.BRIGHTNESSCREATIVESOLUTIONSSRL APLBreteaRomana ASOCIAŢIACENTRULDECALIFICAREADULŢI AsociaţiaUmanitarăSocietateaDoamnelordinCălan ASOCIATIACONTRAFORT FundatiaSocietateaAcademicaMoscoplitana SCDevelopmentProjectsandStrategiesSRL ASOCIATIACONTRAFORT CameraAgricolaJudeteanaIasi ConsiliulLocalalComuneiBalasesti S.C.BRIGHTNESSCREATIVESOLUTIONSSRL SCFORMAROMSRL SIVECORomaniaSA AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCADOLJ

S.C.GOBUSINESSSOLUTIONSS.R.L. AsociatiaConsensual SCEUROPEANFUNDSINVESTSRL S.C.CentruldeConsultantasiStudiiEuropeneS.R.L SC.WorkConsultSRL RON,POCHYJ.L.,S.L. FUNDAŢIAPAEMALBA SCEUROPEANFUNDSINVESTSRL AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCAGALATI ASOCIATIAMUSETTE S.C.TRANSMIXTS.A. SCFormazioneProgressoSRL AsociatiaPatronilorsiMeseriasilorClujNapoca S.C.GOBUSINESSSOLUTIONSS.R.L. PrimariaComuneiTarlungeni SCEUROPEANFUNDSINVESTSRL SCFIGHTFOREDUCATIONSRL SCFAIRBESTINVESTSRL SCEUROPEANFUNDSINVESTSRL AsociatiapentruDezvoltareaProgramelorSocialeIasi

FundatiaSocietateaAcademicaMoscoplitana AsociatiaSMARTID S.C.BRIGHTNESSCREATIVESOLUTIONSSRL

Fundatia“EMMA” ASOCIATIACENTRULDERESURSEPENTRUANTREPR ENORIAT

AsociatiaPROMOVAREADREPTULUILASANATATE S.C.BRIGHTNESSCREATIVESOLUTIONSSRL

SCDevelopmentProjectsandStrategiesSRL

ASOCIATIADevelopingIntegratedProjects ASOCIAŢIAA.F.I-PROFAMILIA AgentiaJudeteanadeOcupareaForteideMuncaSuceava ConsiliulLocalalIntreprinderilorMicisiMijlociiOradea AsociatiaPROMOVAREADREPTULUILASANATATE PrimariaComuneiBudila S.C.BRIGHTNESSCREATIVESOLUTIONSSRL FilcamsCGILProvinciaBAT(BarlettaAndriaTrani)Italia SCMILENIUMCOMPLEXTURISTICSRL Fundatia“EMMA” PrimariaComuneiApata

S.C.BRIGHTNESSCREATIVESOLUTIONSSRL

S.C.ASCENDOS.R.L. S.C.INFOTRUST-DESIGNS.R.L. SCEUROPEANFUNDSINVESTSRL AsociatiapentruFormareProfesionalaaAdultilor SCSORSTESA SCSYNTHESISMANAGEMENTCONSULTANTSSMCSR L FundatiaZiDeschisa PrimăriacomuneiBârsa AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaVrance a PrimăriacomuneiBocsig Asociaţia“JohannesFalk” S.C.BRIGHTNESSCREATIVESOLUTIONSSRL

Fundatia,,ScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComert FundatiaculturalaQuoVadis siIndustrie” PRIMARIAOCNITA PrimariaRozavlea Unitateadiministrativ-teritorialaCalopar SCSYNTHESISMANAGEMENTCONSULTANTSSMCSR L PROTECT-SERVICIIS.R.L. SCSYNTHESISMANAGEMENTCONSULTANTSSMCSR L ComunaAmarastiideJosjudetulDolj AJOFMSuceava ASOCIATIACOLFASA CELLAINVESTSRL CELLAINVESTSRL PRODESTS.C.A.R.L. AGENTIADESERVICIIPROFESSIONALSRL AGENTIADESERVICIIPROFESSIONALSRL ComunaCatane ComunaCetate Unitateadiministrativ-teritorialaRobanesti Unitateadiministrativ-teritorialaMurgasi PRIMARIAGURAOCNITEI

ICConsultingS.R.L. PRIMARIACOMUNEIPERSINARI PRIMARIACOMUNEIPETRESTI AsociatiaNationalaaConsultantilorinAgribusiness PrimariaZimandulNoi AGENTIADESERVICIIPROFESSIONALSRL ASOCIATIACOLFASA ComunaBalacita VoxDeltae PrimariacomuneiFirliug

UniversitateaBabes–Bolyai PRIMARIACOMUNEIGURASUTII PRIMARIACOMUNEISELARU ASOCIATIATINERESPERANTE GrupScolarUCECOMSpiruHaret,Arad EUROTRAININGSRL PRODESTS.C.A.R.L. ComunaTimna

AsociatiapentruInfrastructuraRegionalasiDezvoltareDura bilaSomesDej

ComunaEselnita

AsociaţiaCRONOASOCIATIAINTEREGO CentruldeResursepentruOrganizaţiileNonprofitdinOltenia AsociatiaRegionaladeConsultanta-dezvoltare,Asistenta– ARCABraila ICSInternationalComputerSchool PrimariaFUNDUMOLDOVEI AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCASIBIU–AJOFMSB Fundatia,,ScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComert FundatiaculturalaQuoVadis siIndustrie” ConsiliulLocalalMunicipiuluiCurteadeArgeş ASOCIATIADOMINOU SocietateaNationaladeCruceRosieaRomaniei,filialaBraso v Fundatia,,ScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComert FundatiaculturalaQuoVadis siIndustrie” FederatiaAgricultorilorFermierul

LigaAsociatiilorProducatorilorAgricolidinRomania SCSENIORINTERACTIVESRL SCTOBIMARCONSTRUCTSRL

SIVECORomaniaSA SCCREAREResurseUmaneSRL

SCDevelopmentProjectsandStrategiesSRL ConsultoresTecnicosEspecialistasenPersonasS.L.

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE OMNIACOM– MUNCACARAS-SEVERIN ConsorzioEuropeoperlaformazioneintegrata

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForțeideMuncăBacau AgentiaJudeteanapentruOcupareaForțeideMuncăConsta AgentiaJudeteanapentruOcupareaForțeideMuncăDâmbo nta viţa AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCABRASOV MUNCAALBA MUNCABRAILA HumanCapitalExchangeBV SCTOBIMARCONSTRUCTSRL AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaMehedi AsociatiaRomanadeConsilieresiSprijin nti OBIETTIVOLAVOROSPA AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaSatuMa re

Partener 4

Partener 5

Partener 6

FundatiaCentrulEducatia2000+

CentrulNaţionaldeFormareaPersonaluluidinÎnvăţământul UniversitateadeVest“VasileGoldiş”dinArad Preuniversitar(CNFP)

TheNorthLeadershipCentre

TheCentreforLearningBehaviourLtd

AsociaţiapentruImplementareaDemocraţiei(AID)

FundaţiaCentrulpentruPoliticişiServiciideSănătate(CPSS) SCPalaceSA AutoritateaNaţionalăpentruTineret(ANT) AutoritateaNaţionalapentruTineret(ANT)

InstituteforProspectiveTechnologicalStudiesJointResearchCenterofEuropeanCommission

FraunhoferInstituteforSystemsandInnovationResearchISI ConsiliulNationalalRectorilor –ForesightGroup

ANFA(AssociationNationalepourlaFormationAutomobile) GNFAFrance(GroupementNationalpourlaFormationAuto GNFATrainingSRL mobile) AutoritateaNationalapentruTineret

CasaSocialăaConstructorilor SCFIATESTCENTRUEDUCATIONALSRL UniversitateadinBucuresti AcademiaRomana S.C.TILSRomaniaS.R.L Universitatea“AlexandruIoanCuza”Iasi CamporlecchioEducationalS.R.L. UniversitateaTehnicăGheorgheAsachidinIaşi

UniversitateadinPerugia,Departamentul\"UomoeTerritorio InstitutoPolitecnicodeBraganca(InstitutulPolitehnicdinBra \" ganca-IPB)

CameradeComerţşiIndustrieBraşov AsociatiaStudentisiProfesionistiIT&C

SCCONFORTIMOBILIARESRL AsociatiaPatronalaaIndustrieideSoftwaresiServicii-ANIS

CameradeComerţşiIndustrieaMunicipiuluiBucureşti

AsociaţiaRomaAccessTomisConstanţa InspectoratulŞcolaralJudeţuluiTimiş InspectoratulŞcolaralJudeţuluiAlba InspectoratulŞcolaralJudeţuluiConstanţa

ASOCIAŢIAPAKIVROMÂNIA MinisterulEducatiei,CercetariisiTineretuluiUnitateadeManagementaProiectelorpentruInvatamantulP reuniversitar Asociaţia„Amaroilo” InspectoratulŞcolaralJudeţuluiCălăraşi

InspectoratulScolaralJudetuluiBuzau

CentruldeFormareProfesionalăalAJOFMAlba

CentruldeFormareProfesionalăalAJOFMCaraşSeverin

CentrulRegionaldeFormareProfesionalăaAdulţilorCluj

Universitatea„EftimieMurgu”

Fundatia“AcademiaComerciala”dinSatuMare

AgentiaNationalapentruEgalitateadeSanseintreFemeisiB arbati(ANES)

AsociatiaRomanapentruTransferTehnologicsiInovare,AR AMCOR– oTT AsociaţiaConsultanţilorinManagementdinRomania ASOCIATIAEGRETA

Societatecomercialăpentrucercetare,proiectareşiproducţi CAMERADECOMERŢŞIINDUSTRIEAMUNICIPIULUIBU edeechipamenteşiinstalaţiideautomatizare-SCIPASA CUREŞTI CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURAVA CROWNFORDLIMITED SLUI CAMERADECOMERŢŞIINDUSTRIEBACĂU

UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraIonIon UniversitateadeStiinteAgricolesiMedicinaVeterinaraClujN escudelaBrad apoca ConsiliulJudeţeanMureş .RegionalentwicklungsvereinAulandCarnuntum(RDAAU AGENŢIAJUDEŢEANĂPENTRUOCUPAREAORŢEIDEM AsociaţiaAgenţiadeDezvoltareDurabilăaJudeţuluiBraşov UNCĂHUNEDOARA RegionálnarozvojováagentúraSenec–Pezinok(RDASP)

AsociatiaTranscena

AsociatiaGrupulRomanpentruAparareaDrepturilorOmului( AgentiaNationalapentruProtectiaFamiliei GRADO)

DirectiadeAsistentaSocialaComunitaraTimisoara

DirectiaGeneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopiluluiS PrimariaPiatraNeamt ector1,Bucuresti

PenitenciaruldeMinorişiTineriCraiova

CentruldeFormareContinuăşiEvaluareaCompetenţelorînA BundesministeriumfürJustiz,Vollzugsdirektion sistenţaSocială(CFCECAS)

InstitutulNaţionalpentruPrevenireaşiCombatereaExcluziu CentruldeFormareContinuaşiEvaluareCompetenţelorînAs PROMENTEOberoesterreich niiSocialeaPersoanelorcuHandicap istenţaSocială DirecçãoGeraldosServiçosPrisionais,CentrodeEstudoseF ormaçãoPenitenciária ConsiliulNationaldeCombatereaDiscriminarii DIRECTIADEDEZVOLTARESIASISTENTACOMUNITAR DirectiaGeneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopiluluiS DirectiaGeneralaAsistentaSocialasiProtectiaCopiluluiArad AArad ector1Bucuresti AsociatiaServiciulAPEL

AgenţiaNaţionalăpentruRomireprezentatăînproiectdebiro FundaţiaAutonomia ulregionaldinTimiş

GRUPŞCOLAR\"IOANC.ŞTEFĂNESCU\"

INSPECTORATULŞCOLARALJUDEŢULUIIAŞI

PATHWAYS:INSPIRATIONALDEVELOPMENT

ScoalacuclaseleI-VIIITakeIonescuRamnicuValcea

ScoalacuclaseleI-VIIII.Gh.Duca

CENTRULJUDETEANDERESURSESIASISTENTAEDUC ATIONALAVALCEA

LiceuldemuzicasiarteplasticeCTINBRAILOIU

AgentiaNationalapentruSprijinireaInitiativelorTinerilor LiceulTeoreticNovaci ColegiulNaţional“TudorArghezi”,Tg.Cărbuneşti ColegiulNATIONALTEHNOLOGICMatasari

ScoalacuclaseleI-VIIInrNr.136

Asociaţia\"ClubulMontanApuseni\"

FacultateadeŞtiinţaMediuluidincadrulUniversităţiiBabeşBolyai,Cluj-Napoca

SCARTG&MSRL

UniversitateadeMedicinasiFarmaciedinCraiova

AgenţiaRomânădeAsigurareaCalităţiiînÎnvăţământulSupe rior-ARACIS

VAPRO-OVPB.V.

CASACORPULUIDIDACTICGIURGIU

CASACORPULUIDIDACTICTELEORMAN

CasaCorpuluiDidacticAPÁCZAICSEREJÁNOS Gradinita\"Trenuletulveseliei\" Gradinita\"Lumeacopiilor\" Gradinita\"Pinocchio\"

ASOCIATIAROMANAPENTRUSTUDIULULTRASONOG RAFIEICLINICESIAPLICATIVE

LICEULTEORETICIONAGARBICEANU

GRUPULSCOLARIOACHIMPOP

INSPECTORATULSCOLARJUDETEANSALAJ

InspectoratulScolarJudeteanCaras-Severin

InspectoratulScolarJudeteanArad

ADVISORYMATTERS

InspectoratulScolarJudeteanGiurgiu

InspectoratulScolarJudeteanOlt

InspectoratulScolarJudeteanPrahova

UNIVERSITATEADINCRAIOVA(FacultateadeAutomatică, CalculatoareşiElectronică)

UniversitateaSzeged,FacultateadeMedicina

UniversitateadeMedicinaViena

SCTREMAGSA

S.C.IATSAS.A.BACAU

S.C.SMARTS.A.SucursalaBACAU

S.C.AGRICOLAINTERNATIONALS.A.BACAU

S.C.FAURECIASEATINGTALMACIUS.R.L.

SiemensProgramandSystemEngineeringS.R.L.

AsociaţiaOrganizaţiaStudenţilordinUniversitateaTehnicăC FILIALATRANSILVANIAAASOCIATIEIROMANEPENTRU luj(OSUT) INDUSTRIAELECTRONICASISOFTWARE

MuzeulNationalBrukenthaldinSibiu

S.CBALANTASASibiu

CARUSELS.R.L. SCTipoflexSRL

S.C.BUILDINGINVESTS.R.L. InspectoratulTeritorialdeMuncaIasi

S.C.ALFACONSTRUCTS.R.L.

SCADCIELSRL

SCAUTO-KINOSRL

SCCHEILEGRADISTEISRL

ClubulCopiilorCosteşti-Argeş

GrupŞcolarAgricolCosteşti-Argeş

ŞcoalacuclaseleI-VIIIVulpeşti-Argeş

IRSCAGiftedEducation

CentrulJudeteandeResursesiAsistentaEducationalaDolj

PrimariaMunicipiuluiArad

ScoalaGeneralaNr.7Arad

ScoalaGeneralaNr.12

CONSILIULLOCALCOBADIN

CONSILIULLOCALMIRCEAVODA

UNIVERSITATEAOVIDIUSCONSTANTA,FacultateadePsi hologiesiStiinteleEducatiei

ScoalaGeneralaVita,structuraaScoliiGeneraleNuseni

ScoalaGeneralaIoanPopReteganu,Reteag

ScoalaGeneralaFloresti,structuraaScoliiGeneralaNimigea deJos

AgentiaNationalapentruRomi

PrimariaComuneiDragoslavele

PrimariaComuneiBugheadeJos

S.C.OZMaratonSRL

SCBASICRAPRODSERVSRL

ConsiliulJudeteanSuceava

AgentiapentruDezvoltareRegionalaNord-Est

AsociatiaZonaMetropolitanaIasi

UNITATEAADMINISTRATIVTERITORIALAJIRLAU

CameradeComertsiIndustrieRm.Valcea

AgentiapentruDezvoltareRegionalaSudVestOltenia

OFICIULTERITORIALPENTRUINTREPRINDERIMICISIM IJLOCIISICOOPERATIE(OTIMMC)CRAIOVA

UniversitateaEftimieMurguResita

CAMERADECOMERŢŞIINDUSTRIEBRAŞOV

SCEnnaCherSRL

CAMERADECOMERŢINDUSTRIEŞIAGRICULTURĂMU CameradeComerţşiIndustrieCovasna REŞ

S.C.SRACSERVICIIGRUPSAS.R.L

CONSORZIOPERLOSVILUPPODINUOVEPROFESSION UNIVERSITATEAECOLOGICADINBUCURESTI I(CONSVIP) PIEMMEINAPOLIPERLAFORMAZIONE S.C.NOVACONSULTSRL

S.C.MISOSRL

UniversitateaPOLITEHNICAdinBucuresti(PartenerNation al1)

Fundatiademedicinainterna\"N.Gh.Lupu\"

ASOCIATIAPROFESIONALAAASISTENTILORSOCIALIA LBA

AsociatiapentruParteneriatComunitarFocsani

AsociatiadeAjutorFamilialProVitaSibiu

FundatiapentruEducatiesiDezvoltareEconomico-Sociala– IRECSON

CameraAuditorilorFinanciaridinRomania

UniversitateaConstantinBrancoveanuPitestiFacultateadeFinanteContabilitate

AgentiaJudeteanpentruOcupareaForteideMuncaDoljAJOFM-DJ

AgentiaJudeteanpentruOcupareaForteideMuncaGorjAJOFM-GJ

AsociatiaRomanadeConsilieresiSprijin–ARCS

CameradeComert,IndustriesiAgriculturaBraila

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaTulcea

PROMOFIRENZE ASSOCIAZIONEFORMLAND S.C.THEMISCARTSRL

ASSOCIAZIONEFORMLAND S.C.MISOS.R.L. S.C.MISOSRL

S.C.MISOSRL

CONSORZIOPERLOSVILUPPODINUOVEPROFESSION S.C.MISOSRL I(CONSVIP) S.C.THEMISCARTSRL S.C.MISOSRL

ASOCIATIAPENTRUINTEGRAREAEUROPEANAAJUDE TULUITULCEA

AgentiaJudeteanaPantruOcupareaForteideMuncaCALAR AsociaţiapentruEducaţieşiŞtiinţăHermannOberth ASIA.J.O.F.M.Calarasi

Primariacom.Unirea

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE AssociazioneScuoleLavoroAltoMilanese MUNCAARAD

FUNDATIADEZVOLTAREAPOPOARELORFILIALAARA D

SCB'ARTCONSULTINGSRL

CONSILIULLOCALCASIN

CONSILIULLOCALGLAVANESTI

CONSILIULLOCALFILIPESTI

ComunaHelegiu

CONSILIULLOCALHEMEIUS

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMunca

S.C.MAGNA2002S.R.L. UniversitateaTibiscus

FundatiaBeraca

S.C.EdituraIntactS.R.L.

S.C.Educatia2000+ConsultingSRL

ScoalaNationaladeStudiiPoliticesiAdministrative

CentrulNationaldeDezvoltareaInvatamantuluiProfesionals iTehnic

CentrulNaţionalpentruDezvoltareaÎnvăţământuluiProfesio nalşiTehnic

InspectoratulscolarHarghita

InspectoratulscolarConstanta

DidacticaPublishingHouseSRL

UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIETARGUMU INSTITUTULNATIONALDECERCETAREUniversitàdegliStudidiModenaeReggioEmilia RES DEZVOLTAREINDOMENIULPATOLOGIEISISTIINTELO RBIOMEDICALE”VICTORBABES” ConsorzioInteruniversitarioCINECA KionSpa Universitatea“GeorgeBaritiu”dinBrasov UniversitateaTehnicădinCluj-Napoca UniversitateaTehnicădeConstrucţiiBucureşti UniversitateadinPitesti

EuropeanFoundationforQualityineLEarning-EFQUEL

UniversitateaTehnicadeConstructiiBucuresti

OMNIAInternationalSRL

AsociatiaConsiliulLocalalIntreprinderilorMicisiMijlociiHarg AsociaţiaCOLFASA hita

AsociatiadepsihologieacopiluluisiadolescentuluidinRoma nia(APCAR)

ASOCIATIACENTRULDEMEDIERECRAIOVA

FUNDATIAEUROED

BritishCouncil

AUTORITATEASCOŢIANǍPENTRUCALIFICǍRI(SQA)

InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruEcologieIndustriala–ECOIND

FederatiaSindicatelordinAsigurarisiBanci(Partenernationa VAPRO–OVPB.V.(Partenertransnational5) l2)

UNIVERSITATEATEHNICA"GHEORGHEASACHI"IASIFa SCRETECSA cultateadeElectrotehnica

AlewijnseIndustrieB.V.

GRUPULSCOLAR“CHARLESLAUGIER”CRAIOVA

COLEGIULDESTIINTE“GRIGOREANTIPA”BRASOV

SCOALAPOSTLICEALASANITARAARAD

SCOALAPOSTLICEALASANITARA“FUNDENI” UniversitateaMaritimaConstanta SCIMPEXROMCATELSA

ASOCIATIACHRISTIANATargoviste Universitatea“DunareadeJos”dinGalati BildungswerkderUnternehmerverbändeSachsenAnhalte.V.(BdU)

ASOCIATIAFILANTROPICAMEDICALCRESTINA“CHRISTIANA”Galati Universitatea“StefancelMare”dinSuceva InitiativkreisArbeitsbeschaffungundBildungStaßfurte.V.

SpitalulClinic„Dr.PanaitSarbu”

SpitalulJudeteandeUrgenteTargu-Jiu

UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIE„CAROLDA CENTRODIRIFERIMENTOONCOLOGICO(C.R.O.)diAVI VILA”BUCURESTI ANO(InstitutulNationaldeCancerAviano-INCA)

AutoritateadeSanatatePublicaTeleorman

AutoritateadeSanatatePublicaaJudetuluiCalarasi

SpitaluldeBoliInfectioasesiTropicale\"Dr.V.Babes\"

GruppoPragmaSrl AgenţiaNaţionalăpentruOcupareaForţeideMuncă

IFItaliaFormasrl AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăTimiş

Asociatia„TargovistespreEuropa”

S.C.CARDINALJOBSSRL

ORGANIZAŢIANAŢIONALĂAGRECIEIPENTRUTURISM( AsociatiaNationaladeTurismRural,EcologicsiCultural(A.N. GreekNationalTourismOrganization-G.N.T.O.) T.R.E.C.)NEAMT

UNIVERSITATEAdeVESTdinTIMISOARA

AUTORITATEAdeSANATATEPUBLICAJUDETEANATIMI S

UNIONEDEGLIASSESSORATIALLEPOLITICHESOCIO- IRERISTITUTOREGIONALEDIRICERCAdellaLombardia FederatiaFilantropia SANITARIEEDELLAVORO

DIASTASITrainingandConsultingServices UnionedegliAssessoratiallepolitichesociosanitarieedellavoro

DEKPAM– DyktioRom(RomaNetwork) CompaniaMunicipalapentruDezvoltareaSocialasiCultural aaMenemeni UNIVERSITYOFROME“TORVERGATA”ExpertItaliaSrl CEIS(CentreofEconomicandInternationalStudies)

AlianţaNaţionalăaBolilorRaredinRomânia

SIDAS.R.L

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMunca,Harghit AsociatiaNevazatorilordinRomania,filialaGalati a

CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorCalarasi

AsociatiapentruComunitatesiFamilie2006 BloculNationalSindical ASOCIATIAFEMEILORDINROMANIAA.F.R.

AssociationMultimediaEmploi AsociatiaGrupuldeEconomieAplicata AsociatiaCentruldeResursesiFormareinProfesiuniSociale( CRFPS)“PROVOCATIE”

AsociatiaCentrulRegionaldeInitieresiServicii

FEDERATIAFILANTROPIA

PARSEC-Associazionericercaeinterventisociali

AGEFORMS.C.A.R.L.SRL

AsociatiapentruComunitatesiFamilie2006

AssociationMultimediaEmploi

AsociatiaTineriIntreprinzatori-\"Concordia\"

UniversitateadeNorddinBaiaMare RegionalDevelopmentInstitute AreaAssistenzaSociale-GiuntaRegionaledellaCampania NationalDevelopmentAgencyManagingAuthorityofHuman ESFAgentschapVlaanderenVZW Resource REGIONETOSCANA– RegioneLazio– DIREZIONEGENERALEPOLITICHEFORMATIVE,BENIE DirezioneFormazioneProfessionaleFSEealtriinterventicofi ATTIVITA’CULTURALI– nanziati SETTORELAVOROEFORMAZIONECONTINUA

SCEUROLINKCONSULTANTSSRL AUTORITATEASCOŢIANǍPENTRUCALIFICǍRI(SQA)

AUTORITATEASCOŢIANǍPENTRUCALIFICǍRI(SQA) AthensNetworkofCollaboratingExperts(ANCE) (ReţeauaAtenadeExperţiColaboratori)

FUNDAŢIAROMÂNOPATRONATULINTREPRINDERILORMICISIMIJLOCIICO OPJIASI GERMANĂDEPREGĂTIREŞIPERFECŢIONAREPROFE NSTANTA SIONALĂ

ServiciosIntegralesdeContratacioneIntermediacionDomin uss.l.(SICIDominus)

E-TRAININGFORMACIÓNYDESARROLLOS.L.

S.C.FORMAREMANAGERIALAINTURISM-FMTS.R.L.

SCABEONASRL

S.C.PROEXPERTS.R.L.

S.C.ABEONAS.R.L.

S.C.PROEXPERTS.R.L.

CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEAJUDETULUINEAM CENTRULJUDETEANDEINFORMARETURISTICAMARA T MURESINFOTURISM

FederationofEuropeanHeatingandAirconditioningAssociations

PIAe.V.DevelopmentandAssessmentInstituteinWasteWaterTech nologyatRWTHAachenUniversity(PruefundEntwicklungsinstitutfuerAbwassertechnikanderRWTH Aachene.V.)

UNIVERSITATEADEVESTDINTIMISOARA ColegiulMedicilorSatuMare CameradeComerţşiIndustrieVâlcea

S.C.INTERCONTCAPITALS.R.L. CentruldeStiinţeînMedicinăşiSănătatealUnivestităţiidinDe brecen CameradeComerţşiIndustrieIaşi

UniuneaNationalaaSocietatilordeAsiguraresiReasigurare dinRomania-UNSAR

CameradeComerţşiIndustrieHunedoara

ConsejoGeneraldeEnfermería

SpitalulClinicJudeteandeUrgentaConstanta

SpitalulClinicdeObstetricaGinecologie„Dr.DumitruPopescu”Timisoara

UniversitateaBirmingham

CameradeComertsiIndustrieBacau-CCIBacau UnionservicesSRL

CameradeComertsiIndustriePrahova-CCIPrahova

CameradeComertsiIndustrieValcea-CCIValcea

SCSIVECORomaniaSA

UniversitateaTehnică”GheorgheAsachi”dinIaşi

SCIPASACameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti SocietateComercialapentrucercetareproiectaresiproducti edeechipamentesiinstalatiideautomatizare

UniversitateaLaSapienza UnionservicesSRL

FederazioneNazionaledellaStampaItaliana UnitàSemplicediEndocrinologiaeDiabetologiaPediatricae AdolescentologiaDipartimentodiPediatriadiPADOVASecti adeEndocrinologiesiDiabetologiePediatricasipentruAdole scenti;DepartamentuldePediatriedinPadova

S.C.ArkamurSocietyS.R.L PatronatulProducatorilordePieseAutodinRomaniaPCPPAR ASOCIATIACONSILIULINTREPRINDERILORPRIVATEM ICISIMIJLOCIIARAD

S.C.TIGERPROTECTORCOMPANYS.R.L.

S.C.RENTABILCONSULTINGS.R.L.

INTERGUARDGRUPSRL

CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEAJUDETULUIIASI

CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEAJUDETULUINEAM CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURAVA T SLUI

UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIE\"GRIGORE SCAleronTrainingCenterSRL T.POPA\"IASI UNIVERSITATEATRANSILVANIADINBRASOV UNIVERSITATEATRANSILVANIADINBRASOV CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti Institutuldecercetarepentrusectoarecalde–SCINTECSA UNIVERSITATEADUNAREADEJOSDINGALATI SCSUDOTIMASSRLTIMISOARA

SCGrupuldeConsultantapentruDezvoltareDCGSRL

SIDASRL

SINERGOSRL

AcademiadeStiinteTehnicedinRomania UniuneaSindicalaRegionalaCISLFriuliVeneziaGiulia ConsejoGeneraldeEnfermería

SCRomActivBusinessConsultingSRL CameradeComertsiIndustrieajudetuluiDolj INSTITODEFORMACIÓNINTEGRALS.L.U. CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEAJUDETULUINEAM CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEPRAHOVA T FederatiaPatronalaRomanadinIndustriaAlimentaraROMA LIMENTA

PARTENER3

PARTENER5

PARTENERUL6

ColegiulJudeteanalMedicilorHunedoara

ColegiulJudeteanalMedicilorValcea

ColegiulMedicilordinRomaniaColegiulJudeteanBistritaNa saud

SCINFOEDUCATIASRL

ASOCIATIAROCA

ADVIES&COMMITMENTBVBA

InstitutulpentruPoliticiPublice

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMunca

UniversitateaTehnicadinCreta(TechnicalUniversityofCrete )

InstitutuldeVirusologieStefanS.Nicolau

InstitutulClinicdeUrologieşiTransplantRenal

UniversitateadeMedicinasiFarmacieCraiova

UniversitateaConstantinBrancusidinTirguJiu

UniversitateaTituMaiorescu

INSTITUTODEFORMACIÓNINTEGRALS.L.U.

SCObiettivoLavoroRomaniaSRL

ObiettivoLavoroS.p.a.

ASLAM– ASSOCIAZIONESCUOLELAVOROALTOMILANESE

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCACOVASNA MUNCABRASOV MUNCAMURES

S.C.TECHNICALTRAININGS.R.L

TECHNIKIEKPEDEFTIKI,KENTROEPAGELMATIKISKAT ARTISISS.A.–GRECIA

CONSILIULJUDETEANPRAHOVA

CONSILIULJUDETEANDAMBOVITA

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCADAMBOVITA

CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEPRAHOVA

S.CTOURISMHOTELANDRESTAURANTCONSULTING UNIONSERVICESSRL GROUPSRL

SCSYNTHESISMANAGEMENTCONSULTANTSSMCSR DIASTASITrainingandConsultingServices L

SCALROSA AgentiaNationalapentruOcupareaForteideMunca

InstitutuldeFormareEconomicăşiSocială SCSIVECORomaniaSA

AsociatiaPatronilorsiMeseriasilorCluj

BFCBUSINESSFINANCIALCONSULTINGSRL

BLOCULNATIONALSINDICALfilialaBRASOV

SCSYNTHESISMANAGEMENTCONSULTANTSSMCSR DIASTASITrainingandConsultingServices L CentrulRegionaldeFormareContinuapentruAdministratiaP CENTRULREGIONALDEFORMARECONTINUAPENTRU CentrulRegionaldeFormareContinuapentruAdministratiaP ublicaLocalaCONSTANTA ADMINISTRATIAPUBLICALOCALACRAIOVA ublicaLocalaTimisoara

CentrulNationalpentruServiciideInformare,Pleven,Bulgari UniversitateaDebrecen a

PrimăriaOraşuluiVidele

ASOCIATIATIMIX

ASOCIAŢIATRADITIONGROUP

ASOCIAŢIATARAVINULUI

AsociatiaNationaladeTurismRural,Ecologic,Cultural,Tulce SCRGICCONSULTANTASRL a

S.C.FORMAREMANAGERIALĂÎNTURISM-F.M.T.S.R.L.

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaMaram AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE ures MUNCABRASOV MUNCACONSTANTA

AsociaţiaEuropapentruDezvoltareUmana

GESTIONORIENTACIONYFORMACIONS.L

S.C.TECHNICALTRAININGS.R.L.

TECHNIKIEKPEDEFTIKI,KENTROEPAGELMATIKISKAT ARTISISS.A.

AssociationdeDéveloppementdesPyrénéesparlaFormatio n(ADEPFO)

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIalomita AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIlfov(AJ OficiulJudeteandeConsultantaAgricolaCalarasi(OJCACal (AJOFMIalomita) OFMIlfov) arasi)

AsociatiaC.I.D.I.E.D.D.Braila

BoltInternationalConsultingL.Katsikaris&CoLimitedPartnership

AsociatiaEuro<26

PrimariaComuneiBlandesti

FundatiaSperanta

HagaGrup

AsociatiaALTERNATIVA2003 ComunitàNuova

Universitatea„ConstantinBrâncoveanu”dinPitesti,Facultat ConsortiulCooperativaMuncasiSolidaritateeadeManagementMarketingînAfaceriEconomiceRâmnicu SocietateaCooperativelorSociale Vâlcea

DirectiaGeneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopilului ILPOLIEDROSOCIETA’COOPERATIVASOCIALE MESOGEIAKOSYMVOULEFTIKOSYSTEMAS.A. Diequerdenker AsociatiaPatronatulUnimpresaUnionedelleimpreseitalianeinRomania FundatiaUNIMPRESAFormazione CDOOPERESOCIALI

SCSYNTHESISMANAGEMENTCONSULTANTSSMCSR BoltInternationalConsultingL L.Katsikaris&CoLimitedPartnership

S.C.ILSCONSTRANSS.R.L. ConsiliulLocalHorezu SCEUROLINKCONSULTANTSSRL ATLANTE FundatiaParteneripentruDezvoltareLocala(FPDL)

KARATCOALITION EuropeanThinkTankPourlaSolidarité PenitenciaruldeFemeiTargsor

CentrulNationaldePregatireinStatistica PRIMARIADROBETATURNUSEVERIN SCEUROLINKCONSULTANTSSRL PRIMARIACOMUNEIGODEANU PENITENCIARIASI

NewhamCollegeofFurtherEducation InspectoratulŞcolaralJudeţuluiVâlcea ColegiulNaţonalEconomic“GheorgheChiţu”Craiova InspectoratulŞcolaralJudeţuluiHunedoara InspectoratulŞcolaralJudeţuluiMaramureş

InspectoratulŞcolarJudeţeanDâmboviţa

InspectoratulŞcolarJudeţeanBraşov

InspectoratulŞcolarJudeţeanGalaţi

InspectoratulŞcolaralJudeţuluiIaşi

InspectoratulȘcolaralJudețuluiSibiu

InspectoratulScolaralJudetuluiMehedinti

AsociatiaShotron AgentiaRomanadeAsigurareaCalitatiiinInvatamantulPreu niversitar

AsociatiadePrietenieRomanoFrancezaROMFRA

AsociatiaShotron AsociatiaShotron INSTITUTULDESTIINTEALEEDUCATIEI INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIMURES

FundaţiaAcademică„Alumni”aColegiuluiNaţional\"Mirceac elBătrân\"Constanţa

Universitatea“Babes-Bolyai”dinCluj-Napoca

UniversitateaParis-Dauphine

UNIVERSITATEAAURELVLAICUARAD

ASOCIATIANATIONALAAEVALUATORILORDINROMAN CORPULEXPERTILORCONTABILISICONTABILILORAU IA TORIZATIDINROMANIA

SCNovensysCorporationSRL(Partener4)

S.C.GOLDAGAMACONSULTINGS.R.L.(Partener5)

UniuneaNationalaaStudentilordinRomania(UNSR) (Partener6)

InstitutulUniversitardeTehnologie(IUT)dinRouen

SCTHEREDPOINTSA

S.C.GOLDAGAMACONSULTINGS.R.L.

Universitatea\"Ovidius\"dinConstanta

AgenţiaNaţionalăpentruCalificărileînÎnvăţământulSuperior UniversitateadinAmsterdam,FacultateadeEconomiesiAfac şiParteneriatcuMediulEconomicşiSocial(ACPART) eri

UniversitateaBabes-BolyaiClu-Napoca Universitatea„Politehnica”dinTimisoara

Universitatea„AlexandruIoanCuza”,Iasi Universitatea„AlexandruIoanCuza”Iasi

UniversitateaLucianBlagadinSibiu UniversitateadeVestTimisoara

AsociatiaShotron AsociatiapentruTransferdeCunostintedinRomania(ATCR) DublinInstituteofTechnology

UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca

UniversitateaTehnica«GheorgheAsachi»dinIasi

Universitatea“Babes-Bolyai”dinCluj-Napoca

UniversitateaValahiadinTargoviste(Partener4) AgentiaNationalapentruCalificarileinInvatamantulSuperior siParteneriatcuMediulEconomicsiSocial SIVECORomaniaS.A. UniversitateaOvidiusConstanta UNIVERSITATEA“1DECEMBRIE1918“ALBAIULIA SIDASRL EuropeanNetworkofOccupationalTherapyinHigherEducati on AsociatiaShotron

Universitatea„AlexandruIoanCuza”dinIasi(Partener5)

UniversitateaDunareadeJosdinGalati(Partener6)

SCNovensysCorporationSRL

S.C.GOLDAGAMACONSULTINGS.R.L.

UniversitateaRomano-Americana

Universitatea„GeorgeBacovia”

AsocitiaDentaraRomanapentruEducatie UniversitateaTehnica\"GheorgheAsachi\"dinIasi UniversitateadeMedicinasiFarmacieCraiova AsociatiaShotron SCTHEREDPOINTSA(Partener4) UniversitateadeVestdinTimisoara

JohannWolfgangGoethe-UniversitätFrankfurt/M UniversitateaPolitehnicadinTimisoara UniversitateadeMedicinaViena SCASTIAUTOMATIONSRL UniversitateadeStiinte,Szeged

S.C.GOLDAGAMACONSULTINGS.R.L.(Partener5)

UniuneaNationalaaStudentilordinRomania(UNSR) (Partener6)

AgenţiaNaţionalăpentruCalificăriledinÎnvăţământulSuperi IFItaliaFormaS.r.l. orşiPartenereiatcuMediulEconomicşiSocialACPART

InspectoratulScolarJudeteanIasi DeutscheGesellschafte.V.Berlin

InspectoratulScolarJudeteanNeamt

CasaCorpuluiDidacticIalomita

S.C.ALTFACTORS.R.L.

S.C.ALFAGROUPS.R.L.

CasaCorpuluiDidacticTimis

InstitutuldeStiintealeEducatiei

SIVECORomaniaSA

CASACORPULUIDIDACTICDAMBOVITA

S.C.MONDOConsulting&TrainingS.R.L.

CentrulNaţionaldeDezvoltareaInvăţământuluiProfesionalş MultiMediaSunShineLtd. iTehnic FundaţiaCODECSpentruLeadership AsociatiadePrietenieRomanoFrancezaROMFRA SCSoftwinSRL SCSOFTWINSRL AsociatiapentruÎnvătarePermanentăOpenandDistanceLearningCenter

UNIVERSITATEA“JOHANWOLFGANGGOETHE”,CENT RULMEDICAL,DEPARTAMENTULDECHIRURGIEORAL A,CRANIO-MAXILOFACIALA

InspectoratulScolarJudeteanCovasna UniversitateaTransilvaniadinBrasov(P4) AsociatiaRomanadeConsilieresiSprijin–ARCS CasaCorpuluiDidacticCaras-SeverinP2 UniversitateadinCraiova

InspectoratulScolarJudeteanBrasov

CasaCorpuluiDidacticSibiu

HumanCapitalExchangeBV

LDAInternationalLtd

UniversitateaTehnicaCluj-Napoca

UniversitateaAlexandruIoanCuzaIasi

UNIVERSITATEATRANSILVANIADINBRASOV

UniversitateaValahiadinTargoviste(Partener4)

CasaCorpuluiDidacticBucuresti

CasaCorpuluiDidacticDolj

CasaCorpuluiDidacticCARAS-SEVERIN

UNIVERSITATEADEVESTDINTIMISOARA,DEPARTAME SOCIETATEADEPSIHOTERAPIEEXPERIENTIALAROM SOFTWINSRL NTULPENTRUPREGATIREAPERSONALULUIDIDACTIC ANA

CasaCorpuluiDidacticDolj

CasaCorpuluiDidacticCARAS-SEVERIN

CasaCorpuluiDidacticBrasov

CentrulNaţionaldeFormareaPersonaluluidinInvăţământul Preuniversitar–CNFP

UniversitateaPetrol-GazedinPloiesti(P4)

ScoalaSuperioaraComerciala„NicolaeKretzulescu”

Colegiulnational,,IonCreanga”

ColegiulNational“GheorgheLazar”

S.C.INFORMS.R.L.

SCSOFTWINSRL

UniversitateaPolitehnicadinBucuresti S.C.SoftwinS.R.L. SCLearn&VisionSRL

UniversitateadinPitesti

Universitatea“1Decembrie1918”dinAlbaIulia

CASACORPULUIDIDACTICAMUNICIPIULUIBUCUREST CASACORPULUIDIDACTICTIMIS I UniversitateaDunareadeJosdinGalati SCCONSULTPLUSSRL UniversitateaTehnicaGheorgheAsachidinIasi ŞcoalaGimnazială„SILVANIA”

CasaCorpuluiDidacticMures UniversitateaPolitehnicadinTimisoara COLEGIULNATIONAL\\\"SILVANIA\\\"ZALAU

CASACORPULUIDIDACTICALBA

CASACORPULUIDIDACTICGORJ

SIVECORomania

TechnischeUniversiteitEindhoven

RijksuniversiteitGroningen

UniversitédePoitiers

InstitutEuropéendesMembranes(CNRS/ÉcoleNationaleS CentreofCoalandPolymerChemistry upérieuredeChimieMontpellier/UniversitéMontpellier-II)

UniversitateaSzeged

UniversitateadeMedicinasiFarmacie\"VictorBabes\"Timiso UniversitateadeMedicinaViena(UMV) ara

UniversitateadinIoannina,Grecia UniversitateadeVestdinTimisoara

ScoalaNationalaSuperioaradeMineSaint-Etienne

LaboratorCentralpentruEnergieSolarasiNoiSursedeEnerg ie

UniversitateadeMedicinasiFarmacieVictorBabesTimisoar UniversitateadinBucuresti a

ECOLEDESHAUTESETUDESENSCIENCESSOCIALES( FILIALACLUJAACADEMIEIROMANE(AR)Paris) InstitutuldeIstorieGeorgeBaritiu(Cluj-Napoca) (IIGB),InstitutuldeArheologiesiIstoriaArtei(Cluj-Napoca) (IAIA),CentruldeStudiiTransilvane(Cluj-Napoca)(CST)

INSTITUTULFEDERALPENTRUISTORIASICULTURAGE RMANILORDINRASARITULEUROPEIDEPELANGAUNIV ERSITATEACARLOSSIETSKY(Oldenburg)(UNIOLD)

UNIVERSITATEAPOLITEHNICADINBUCURESTIFacultateadeInginerieMecanicasiMecatronica SCSIATS.A.

InstitutuldeEconomieNationala

UniversitàdegliStudidiGenova,Italia(DipartimentodiChimic AcademiaRomanaaeChimicaIndustriale,DipartimentodiIngegneriaChimicae FilialaIasi,InstitutuldeFilologieRomanaA.Philippide diProcesso,FacoltàdiLettereeFilosofia)

CentrulJudeteandeResursesiAsistentaEducationalaCluj

UniversitateaTehnicadinCluj-Napoca

Universitatea\"LucianBlaga\"dinSibiu

AdeccoSzemélyzetiSzolgáltatóKft.

InspectoratulŞcolarJudeţeanNeamţ SCNovensysCorporationSRL(Partener4)

INSPECTORATULŞCOLARALJUDEŢULUIBOTOŞANI S.C.GOLDAGAMACONSULTINGS.R.L.(Partener5)

InspectoratulScolarJudeteanGalati

InstitutulNationaldeCercetareStiintificaînDomeniulMunciis iProtectieiSociale UniversitateaLucianBlagadinSibiu UniversitateaValahiadinTargoviste INSPECTORATULSCOLARJUDETEANGALATI COLEGIULTEHNIC”ALESANDRUPAPIUILARIAN” GRUPSCOLAR\"CONSTANTINBRANCUSI\" COLEGIULECONOMIC„TRANSILVANIA” UniversitateaValahiadinTargoviste ÖSBConsultingGmbH

UniversitateadinPitesti GRUPSCOLARINDUSTRIAL„1MAI”PLOIESTI GRUPULSCOLARDETRANSPORTURIPLOIESTI GrupScolarTehnologic”IonMincu”

CoelgiulTehnic\\\"IuliuManiu\\\" GrupulScolar“CharlesLaugier”Craiova

S.C.MONDOConsulting&TrainingS.R.L. ScoalaPostlicealaSanitaraArad

IN-netSrl

ConsejoGeneraldeEnfermería(CGE) SCNATURASRL SCTUDINPRODSRL UNIVERSITATEADEVESTDINTIMIŞOARA

ScoalaPostlicealaSanitaraFundeni FundatiaProfesorConstantinPopovici CerealGroupSocietateAgricola

GrupulScolarGeorgeEmilPaladeConstanta

CerealResearchNonprofitCompany

COLEGIULNATIONAL“EMILRACOVITA”,CLUJ

UNIVERSITATEATEHNICA“GHEORGHEASACHI”,IASI

CentrulScolarpentruEducatieIncluzivanr.1Oradea(CSEInr UniversitateadinBucuresti,FacultateadeSociologiesiAsiste DirectiaGeneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopilului– .1) ntaSociala(UB) sector1(DGASPCS1)

TransilvaniadinBrasov,CatedradeMecanicafinasiMecatro CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEAMUNICIPIULUIBU nlca CURESTI ColegiulTehnic\"MirceaCristea\"Brasov GrupScolarElectroputereCraiova

UNIVERSITATEAPOLITEHNICADINBUCURESTIFacultateadeInginerieMecanicasiMecatronica

SCTARGETRomaniaSRL

SCFRIGOTEHNICASRL

UniversitateadeVestdinTimisoara

BANCACOMERCIALAROMANAS.A. (SOCIETATEADMINISTRATAINSISTEMDUALIST) Asociatia“CentrulRomandeInitiative”(CRI) COLEGIULNATIONALDEARTA„OCTAVIANBANCILA” S.C.GrupuldeConsultantapentruDezvoltareDCGS.R.L.

UNIVERSITATEA“OVIDIUS”CONSTANTA

CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEAMUNICIPIULUIBU CURESTI

COLEGIULNATIONALDEARTA„REGINAMARIA”

BALLETTSCHULE„DANCE2000”

SOFTWINSRL SCPRIMATOURSSRLIaşi

GRUPULDESTUDIISOCIOCOMPORTAMENTALEAVANGARDE

INSPECTORATULSCOLARALJUDEŢULUIPRAHOVA

S.C.SoftwinS.R.L. SCNovensysCorporationSRL(Partener4) SCMediaOneSRL(Partener5)

AsociatiaJurnalistilordinRomania

GrupulpentruDialogSocial

AsociatiaRomanapentruManagementulProiectelor

UniversitateaDunareadeJosdinGalati

UniversitateaTransilvaniadinBrasov

SocietateComercialapentruCercetare,ProiectaresiProduct iedeEchipamentesiInstalatiideAutomatizare-IPASA

AMADEUSAssociation CENTRULJUDETEANDERESURSESIASISTENTAEDUC ATIONALAGORJ

FundatiaDezvoltareaPopoarelor,FilialaCluj INSPECTORATULSCOLARJUDETEANGORJ CentrulCulturalalRomilor\"ODelAmenca\"

CDOOPERESOCIALI AsociatiaPakivRomania

DirectiaGeneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopiluluiS ector3Bucuresti

inspectoratulScolaralJudetuluiBihor St.BonifacesCollege PrimariaMunicipiulCluj–Napoca

CentrulpentruEducatiesiDezvoltareSociala InspectoratulScolarJudeteanVaslui

RomaOktalásiAlap(RomaEducationFund) InspectoratulScolaralJudetuluiMaramures INSPECTORATULSCOLARJUDETEANMURES

DirectiaGeneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopiluluiTi InspectoratulScolarJudeţeanAlba mis AsociaţiaAbsolventilor,ParinţilorsiAngajatilorColegiuluiNat AsociatiaLamura ionaldeInformatica“TraianLalescu”Hunedoara(AsociaţiaA PAC)

AsociatiaFilantropiaOrtodoxaAlbaIulia-FilialaReghin

InspectoratulScolarJudeteanVaslui

InspectoratulScolaralJudetuluiMaramures

INSPECTORATULSCOLARJUDETEANMURES

InspectoratulŞcolarJudeţeanAlba

Universitatea\"Babeş-Bolyai\"dinCluj-Napoca

SCOALASPECIALACONSTANTINPAUNESCUIASI

CENTRULSCOLARPENTRUEDUCATIEINCLUZIVANR.2 ,TG.MURES

Asociatia\"EuropapentruDezvoltareUmana\"

COOPETAPE–COOPERATIVADEENSINO,C.R.L.

ASOCIATIANAGUAL AcademiadeStudiiEconomicedinBucureşti

ConsiliulJudeteanOlt COOPETAPE–COOPERATIVADEENSINO,C.R.L.

CasaCorpuluiDidacticOlt

PatriarhiaRomana-CentrulSocialCultural“SF.AP.Andrei”

CentrulJudeteandeResursesideAsistentaEducationalaIlfo CentrulJudeteandeResursesideAsistentaEducationalaDa FundatiaDezvoltareaPopoarelor-FilialaDambovita v mbovita Ketaness2006

BékéscsabaiRegionálisKépzőKözpont(BRKK)

AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăAlba

SCVITRINAFELIXMEDIASA

ASOCIAŢIAFEMEILORDEAFACERI“AFA-NV”

AgentiapentruDezvoltareRegionalaaRegiuniideDezvoltar CameradeComertsiIndustrieaRomaniei eSud-Est ASOCIAŢIATRADITIONGROUP INFORConsorzioInteraziendalePerLaFormazione

METRONS.R.L. SAAScuoladiAmministrazioneAziendale

UNIVERSITATEA\\\"BABES-BOLYAI\\\"CLUJ-NAPOCA JUNIORCHAMBERBUCHAREST

UniuneGeneralaaIndustriasilordinRomania-1903 IMPACTFACTORCONSULTING

CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEAMUNICIPIULUIBU PrimariacomuneiCiofrangeni CURESTI INSTITUTULDECERCETARIELECTROTEHNICE(ICPES Universitatea„LucianBlaga”dinSibiu A)/CENTRULDEINFORMARETEHNOLOGICATARGURISIEXPOZITIIICPE(CIT-TEICPE)

UniversitateadinCraiova AsociatiaCameradeComert,IndustriesiAgriculturaOlandez ainRomania SpeedyAcademy

ADHOCCONSEILS

EnAIP(ENTEACLIISTRUZIONEPROFESSIONALE)VENETO

SOGESCASRL

Asociatia“CentrulRomandeInitiative”(CRI)

TEAMConsultingSRL SCM&CSTRATEGYDEVELOPMENTSRL UniversitateadinBucuresti UniversitateadeArte“GeorgeEnescu“Iasi

Universitatea“BabesBolyai”dinCluj-Napoca

Universitatea“DunareadeJos”Galati

Universitatea“Ovidius”Constanta

AsociatiadeStandardizaredinRomaniaASRO

CAMERADECOMERŢ,INDUSTRIEŞIAGRICULTURASU FUNDATIAPAEMALBA CEAVA SCVladtehSRL SCEXCELLEROSRL

AssociationdeDéveloppementdesPyrénéesparlaFormatio n(ADEPFO) TheVocationalCollege(TVC)

CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURAME AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaMehedi S.CEuropeanProjectConsultingSRL HEDINTI nti

AsociatiaJuniorChamberInternationalCluj-Napoca

HUMManagementConsultings.r.l.

PannenbackerConsulting

CameradeComertsiIndustrieaMunicipiuluiBucuresti UniversitateaPetrol-GazedinPloieşti

CameradeComertsiIndustrieMaramures UniversitateaBabes-BolyaidinCluj-Napoca

CameradeComertsiIndustrieMures

Universitatea\"1Decembrie1918\"AlbaIulia

Universitatea„DunareadeJos”.Galati

CameradeComertsiIndustrieIasi S.CASCENTGROUPSRL S.CDRAKES&BALLSSTUDIOSRL

CameradeComertsiIndustrieaJudetuluiDolj

CameradeComertsiIndustrieaMuncipiuluiBucuresti

UniversitateaValahiadinTargoviste

CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEPRAHOVA CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEBRASOV UniuneaNationalaaTuturorStudentilordinRomania AIESECClujNapoca

FundatiaScoalaRomanadeAfaceriaCamerelordeComertsi CAMERADECOMERT,INDUSTRIESIAGRICULTURATIM Industrie-FilialaGalati ISOARA

AsociatiaSmartProjects ScSidonaTourSRL

MinisterulEducatiei,CercetariisiInovarii AgentiadeDezvoltareDurabilaJudetulBrasov

ASOCIATIACONSILIULINTREPRINDERILORPRIVATEM ICISIMIJLOCIIARAD

S.C.MINARDOS.R.L.

UniversitateadeNordBaiaMare

SCAGORACONSULTINGSRL

INSTITUTULDECERCETARIELECTROTEHNICE(ICPES A)/CENTRULDEINFORMARETEHNOLOGICATARGURISIEXPOZITIIICPE(CIT-TEICPE)

CasaCorpuluiDidacticDolj

ConsiliulLocalalIntreprinderilorMicisiMijlociiOradea

PATRONATULTINERILORINTREPRINZATORIDINROM Asociatia“PatronatulJudeteanalIntreprinderilorMicisiMijloc ANIA iiGiurgiu”

DanishAgriculturalAdvisoryServices/DanskLandbrugsråd givning FundatiaCentrulRegionaldeManagementOrganizational( CRMO)

TILSRomania SCMEDSOFTSRL

ORGANIZATIAPATRONALAAGORA–partenernational2

AsociatiaReper21

MinisterulMunciisiAsigurariiSociale,DepartamentuldeMun AgentiaFederalaGermanadeOcupare,ServiciiledePlasare ca Internationala

SistemiFormativiConfindustriaUmbriaSoc.Cons.AR.L. SistemiFormativiConfindustriaUmbriaSoc.Cons.AR.L.

ITERInnovazioneTerziarioS.C.A.R.L UniversitàdeiSaporiUdS

CENTRULREGIONALDEFORMAREPROFESIONALAAA CRNTRULREGIONALDEFORMAREPROFESIONALAAA CENTRULREGIONALDEFORMAREPROFESIONALAAA DULTILORCLUJ DULTILORTELEORMAN DULTILORVALCEA CENTRULREGIONALDEFORMAREPROFESIONALAAA SCSDASINTSRL DULTILORTELEORMAN

High:Five

FUNDATIADEINGRIJIRICOMUNITARE

ARPEGEActionReparatriceprestationetguidanceeducative

UNIUNEAGENERALĂAINDUSTRIAŞILORDINROMÂNIA –UGIR1903FILIALAPRAHOVA

SCGLOBALCOMMERCIUMDEVELOPMENTS.R.L.Persoanajuridicadedreptprivat AsociatiaRomanaAnti-SIDA–FilialaConstanta

AdministratiaNationalaaPenitenciarelor ARASPiatra-Neamt

InstitutodeFormationIntegral,SLU

LEARN.org.ukLtd

ParohiaReformatăBistriţa InstitutiaPrefectului–JudetulVaslui FUNDAŢIAŞCOALADEAFACERIŞIMESERIISAMTIMIŞO ARA OpenSocietyInstitute,RomaHealthProgram

ASOCIATIAVASILIADA InstitutiaPrefectului–JudetulIalomita

FUNDAŢIAFILANTROPIATIMIŞOARA

AGENŢIAMETROPOLITANĂPENTRUDEZVOLTAREDU UNIVERSITATEAEFTIMIEMURGU,REŞIŢA RABILĂBRAŞOV DIRECTIAGENERALADEASISTENTASOCIALASIPROT ECTIACOPILULUIIASI

UNIVERSITATEADEVESTDINTIMIŞOARA

AsociaţiaPAKIVROMÂNIA

GRUPOSECFORMACIONYCONSULTORIA,S.L.

ConsiliulJudeţeanGiurgiu

PrimariaComuneiFrumusani

DIRECTIADEDEZVOLTARESIASISTENTACOMUNITAR AARAD(DDAC)

PenitenciarulBistrita

SCTSMARTSERVICIISRL

Fundatia„CentruldeResursepentruEducatiesiFormareProf SCFINCADSRL esionala”–CREFOP

AsociatiaHandicapatilorFizicdinSatuMare

DirectiageneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopiluluiS ComberRomanianOrphanageAppealofIreland ector6Bucuresti

SCEUROCONSULTINGSRL

DirectiadeAsistentaSocialaComunitaraaMunicipiuluiTimis DirectiadeAsistentaComunitaraCluj oara

AsociatiapentruPromovareaFemeiidinRomania,A.P.F.R.T CENTROLAVOROOVESTMILANO imisoara ELEAS.P.A ISMERIEUROPA

A.Vo.G.

AgentiaJudeteanaPentruOcupareaForteiDeMuncaMaram SCForumConsultSRL ures

ConsiliulLocalalSectorului3București SCHumanResourcesConsultingSRL

PRIMARIASECTORULUI6,MUNCIPIULBUCURESTII SCRacordexSRL

PrimariaMunicipiuluiBrasov BloculNationalSindical

SIVECOROMANIAS.A.

ASOCIATIARURALMEDZELETIN

CasaCorpuluiDidacticBraila

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaVrance AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaTulcea a

FEDERATIANATIONALAASINDICATELORDINCHIMIEP FEDERATIASINDICATELORDINCOMERT-ROMANIA ETROCHIMIE\"LAZAREDELEANU\"PLOIESTI CamporlecchioEducational SindicatulLigaInvatamantPreuniversitarSector6

INSTITUTULDEEDUCATIESISTUDIISINDICALE UniuneaJudeteanaaSindicatelorLiberedinInvatamantBistri taNasaud

ADMINISTRAŢIANAŢIONALĂAPENITENCIARELORDIN PATRONATULFEMEILORDEAFACERIALINTREPRINDE CAMERADECOMERŢ,INDUSTRIEŞIAGRICULTURASU ROMÂNIA RILORPRIVATEMICISIMIJLOCIIDINMUNICIPIULBUCUR CEAVA ESTI(PFAIPMM-MB)

AscendisTeamSRL

UniversitateaPolitehnicadinTimisoara

UniversitateadeStudiidinPavia

FiatalkorúakRegionálisBüntetésvégrehajtásiIntézeteKecskemét– Magyarország(RegionalJuvenilePrisonKecskemétHungary)

JUNTADEANDALUCÍAMinisterulRegionalalEgalităţiişiBu AndalusianYouthInstitute năstării ISOBInstitutfuersozialwissenschaftlicheBeratungGmbHIS UGT–UniãoGeraldeTrabalhadores OBGmbH

InstitutulNationaldeSanatatesiBunastare(THL) CGTPIntersindicalNacional(ConfederaçãoGeraldosTrabalhador esPortugueses

AsociatiaServiciulAPEL

AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE S.C.EUROFINPROIECTS.R.L. MUNCAIASI

FundatiaConcord

CENTROSUPERIORDEFORMACIONEUROPASUR,S.A. AgenţiaJudeţeanăpentruOcupareaForţeideMuncăGiurgiu (CESUR)

S.C.EdataSRL

APLLiebling

S.C.ICCONSULTINGS.R.L.

AsociatiaConsortiulZonalPentruDezvoltareSocialaMaram ures(CODES_MM)

AsociatiaConsortiulZonalPentruDezvoltareSocialaMaram ures(CODES_MM)

OFICIULTERITORIALPENTRUINTREPRINDERIMICISIM IJLOCIISICOOPERATIECLUJNAPOCA

SERBANESCUTEODORSITRUFEACATALINSocietateCiviladePihologie

SCTERRANOVAGroupSRL PIMM

SCAFACOVCONSULTINGGROUPSRL

S.C.FORMAREMANAGERIALĂÎNTURISM-F.M.T.S.R.L. SCASCONTSRL

NATIONALTECHNOLOGICALCENTREFORTHEFOODA NDCANNINGINDUSTRY(CTC,Spain)

S.C.EdataSRL

UniversitateaLucianBlagaSibiu

UniversitateaTituMaiorescu

InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruMicrobiologiesiImunologie„Cantacuzino” Bucuresti

UniversitateadinPoitiersUniversitédePOITIERS

UNIVERSITATEADESTIINTEAGRICOLESIMEDICINAVE UNIVERSITATEADINHELSINKI TERINARACLUJ-NAPOCA AgentiaRomanapentruAsigurareaCalitatiiinInvatamantulS UniversitateadinPetrosani uperior(ARACIS)

UNIVERSITATEADEMEDICINADINVIENA UniversitateadeNorddinBaiaMare

CATALIZATOR-AsociaţiapentruDialogşiDezvoltareIaşi

EuropäischesBildungswerkfürBerufundGesellschaftgGmb SMARTCONSULTINGs.r.l HÜberregionalesKompetenzzentrumBiotechnologieChem ieundUmwelt-EBG

SCLEMCORSA

SCSTEFANELENSRL

InstitutuldinVienapentruStudiiEconomiceInternationale(Vi FundaţiaREI-50 ennaInstituteforInternationalEconomicStudies,Wiiw)

UnitateaAdministrativTeritorialaComunaDRAGOMIRESTIVALE UnitateaAdministrativ-TeritorialaComunaCOPACENI

UnitateaAdministrativ-TeritorialaComunaSNAGOV

UnitateaAdministrativTeritorialaComunaMARCULESTI

UnitateaAdministrativTeritorialaComunaDASCALU

S.C.EuroContractor–S.R.L.

PatronatulRoman

UnitateaAdministrativTeritorialaComunaGURAIALOMITEI UnitateaAdministrativ-TeritorialaComunaVIDRA UnitateaAdministrativ-TeritorialaComunaPOARTAALBA

UnitateaAdministrativTeritorialaComunaCORBEANCA

UnitateaAdministrativ-TeritorialaComunaCERNICA

PatronatulRoman

AsociatiaNationaladeTurismRural,ecologicsiCulturalfilialaNeamt

PatronatulRoman

AsociatiaNevoParudimos

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIasi

Unitateadiministrativ-teritorialaLeu

SCPROSOLUTIONSSRL

I.F.O.A.-IstitutoFormazioneOperatoriAziendali

OBIETTIVOLAVOROSPA AgentiaJudeteanapentruOcupareaForțeideMuncăPrahov a

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForțeideMuncăIalomiţa AgentiaJudeteanapentruOcupareaForțeideMuncăIasi AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE MUNCANEAMT SCSOFTNCNSRL

Partener 7

Partener 8

Partener 9

INSPECTORATULŞCOLARALJUDEŢULUIIAŞI

S.C.SysgenicConsultS.R.L.

SCHefaistos-CMSA

7.DirecţiaGeneralăManagementulResurselorUmaneMECT

EOS-EducatingforanOpenSociety

CentrulNaţionaldeFormareaPersonaluluidinÎnvăţământul Preuniversitar(CNFP)

AcademiaRomana

GRUPPOPRAGMASRL UniversitateaPolitehnicadinBucuresti UNESCO-EuropeanCentreforHigherEducation AgenţiaRomânădeAsigurareaCalităţiiînÎnvăţământulSupe rior(ARACIS)

UniversitateaOvidiusConstanta

InspectoratulŞcolaralJudeţuluiDolj

InspectoratulŞcolaralJudeţuluiIlfov

FundaţiaEOS-EducatingforanOpenSocietyRomânia

CentrulRegionaldeFormareProfesionalăaAdulţilorDolj

CentrulNaţionaldeFormareProfesionalăaPersonaluluiPro priualANOFM

SocietateaŞtiinţificădeManagementdinRomânia

AsociatiaOamenilordeAfaceriIasi2003

Universitatea„1Decembrie1918”AlbaIulia

AsociaţiaAGROMRO

ConsiliulJudeţeanHarghita

ReformaJustitieiPenale

FundatiapentruDezvoltareaSocialaaRomilor-RAMSES

BernardBrunhesInternational

BernardBrunhesInternational

ATENEUTĂTĂRAŞI

CENTRULNAŢIONALPENTRUCURRICULUMŞIEVALUA ColegiulNationalMirceacelBatran REÎNÎNVĂŢĂMÂNTULPREUNIVERSITAR:

ColegiulNaţionaldeInformatica„MateiBasarab”RâmnicuVâ lcea

GrupulScolarIndustrialPetrolierTicleni

GrupulScolarIndustrialMinierBalteni

GrupulScolarIndustrialTismana

CasaCorpuluiDidactic„I.Gh.Dumitraşcu”Buzău

InspectoratulScolarJudeteanTeleorman

InspectoratulScolarJudeteanBuzau

InspectoratulScolarJudeteanCalarasi

S.C.AsigurareaRomaneascaViennaINSURANCEGROUPS.A.-SucursalaBACAU

DIRECTIAGENERALAAFINANTELORPUBLICEBACAU

INSPECTORATULTERITORIALDEMUNCABACAU

S.C.INSTALDIS.R.L.

DESERVCOMSRL

AREGYMNASIESKOLA

ScoalaGeneralaNr.9

SCOALAGENERALA“FRATIINEUMAN”ARAD

ScoalaGeneralaNr.8

SCOALACUCLASELEI-VIII,CUMPANA

CONSILIULLOCALCUMPANA

SCOALADEARTESIMESERIICHIRNOGENI

CentrulScolardeEducatieIncluzivaNr.2Bistrita

ScoalaGeneralaGrigoreSilasiBeclean

ScoalaGeneralaHerina,structuraaScoliiGeneraleIonHerin ean,GalatiiBistritei

FEDEIDirectiapentruAgriculturasiDezvoltaraRuralaNeamt FundaţiapentruDezvoltareEconomicăşiIntegrareEuropea nă

DirectiapentruAgriculturasiDezvoltaraRuralaBotosani

AsociatiaRomanapentruTransferTehnologicsiInovare(AR oTT)

AsociatiapentruParteneriatComunitarBrasov

FederatiaAsociatiilordeLocatariTimisoara

FundatiaPAEMAlba

Primariacom.Manastirea

Primariacom.StefancelMare

Primariacom.Borcea

ScInteractivRoConsultSrl

CONSILIULLOCALMAGURA

CONSILIULLOCALFILIPENI

CONSILIULLOCALPLOPANA

DIRECTIADEMUNCASIPROTECTIESOCIALABACAU

SCINTERACTIVROCONSULTSRL

AsociatiaTuristicaSighisoara

ConsiliulNationaldeFormareProfesionalaaAdultilor

MinisterulEducatiei,CercetariisiTineretului

ISSAMagyarországNonprofitKft(ISSAHungaryNonprofitLi InfomediaPROSRL mitedLiabilityCompany) UNIVERSITATEADEMEDICINASIFARMACIECRAIOVA UniversitateaMaritimadinConstanta UniversitateaTehnica\"GheorgheAsachi\"dinIasi Universitatea\"1Decembrie1918\"Alba-Iulia UNIVERSITYOFSZEGED

InspectoratulscolarIlfov SEMMELWEISUNIVERSITYBUDAPEST

SCAGENTIAOSCS.R.L

CONTRASTADVERTISINGBUSINESSSRL

UniversitateaPetrolsiGazedinPloiesti

UniversitateaPolitehnicadinBucuresti

Alewijnsemarinebv,departamentRotterdam

COLEGIULTEHNIC„PAULDIMO”

Universitatea“DunareadeJos”dinGalatiFacultateadeIngine rieElectricasiElectronica

GRUPULSCOLARSANITARBAIAMARE

Armonea

AsociatiaNationaladeTurismRural,EcologicsiCultural(A.N. AsociatiaNationaladeTurismRural,Ecologic,Cultural,BIHO ASOCIATIADETURISMAPUSENI T.R.E.C.)FilianaBrasov R

OBIETTIVOLAVOROS.p.A.

AsociatiaPakivRomania FundatiaParteneriatpentruActiuneComunitarasiTransform are(PACT)

AsociatiaEuroProiectBihor

CentrulNationaldeDezvoltareaInvatamantuluiProfesionals TheSwedishESFCouncil iTehnic(CNDIPT) RegioneSicilianaAssessoratoRegionaledelLavoro,dellaPr FondazioneGiacomoBrodolini evidenzaSociale,dell’EmigrazioneedellaFormazioneProfe ssionale-DipartimentodellaFormazioneProfessionale

OrganismulIntermediarRegionalpentruProgramulOperaţio nalSectorialpentruDezvoltareaResurselorUmaneRegiuneaVest FundatiaCentrulParteneriatpentruEgalitate

FundatiaRomano-GermanaSIBIU

Asociatiaintercomunitara“Dél– alföldiGyógyéstermálfürdők”

Asociatia“CLUBULECONOMISTILORBRASOVENI”

S.C.CalimanestiCaciulataS.A.

UniuneaNationalaaSocietatilordeIntermedieresiConsultan tainAsiguraridinRomania(UNSICAR)

CameradeComerţşiIndustriebraşov

CameradeComert,IndustriesiAgriculturaSatu-MareCCISatu-Mare

CameradeComertsiIndustrieBrasov-CCIBrasov

e-TrainingFormaciónyDesarrolloS.L.

UNIVERSITATEADINBACAU

INSTITUTULDEFORMAREINTEGRALAS.L.U.

CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEBISTRITANASAUD CameradeComert,IndustriesiAgriculturaTeleorman

CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEHUNEDOARA

AGENŢIAJUDEŢEANĂPENTRUOCUPAREAFORŢEIDE AGENŢIAJUDEŢEANĂPENTRUOCUPAREAFORŢEIDE AGENŢIAJUDEŢEANĂPENTRUOCUPAREAFORŢEIDE MUNCĂSIBIU MUNCĂALBA MUNCĂHUNEDOARA

CONSILIULJUDETEANNEAMT

MUNICIPIULPIATRANEAMT

INFORConsorzioInteraziendalePerLaFormazione

SAAScuoladiAmministrazioneAziendale

S.C.CARDINALJOBSSRL LEARN.org.ukLtd

SCEUROLINKCONSULTANTSSRL

ORGANIZAŢIANAŢIONALĂAGRECIEIPENTRUTURISM( GreekNationalTourismOrganization-G.N.T.O.)

OficiulJudeteandeConsultantaAgricolaIalomita(OJCAIalo OficiulJudeteandeConsultantaAgricolaGiurgiu(OJCAGiur OficiulJudeteandeConsultantaAgricolaIlfov(OJCAIlfov) mita) giu)

FundatiaMotivationRomania AssociazioneBambiniinRomania

AsociatiaCentruldeResursesiFormareinProfesiuniSociale( CRFPS)“PROVOCATIE”

ASLAM– ASSOCIAZIONESCUOLELAVOROALTOMILANESE

KAINUUNNAISYRITTÄJYYSLEADERRY

LönnrotInstitute,KajaaniUniversityConsortium,Universityof Oulu

PrimariaComuneiTiganasi

PENITENCIARULMARGINENI

PrimariaI.L.Caragiale

InspectoratulŞcolaralJudeţuluiBraşov

InspectoratulŞcolaralMunicipiuluiBucureşti

InspectoratulŞcolarJudeţeanMaramureş

InspectoratulŞcolarJudeţeanSuceava

InspectoratulŞcolarJudeţeanTimiş

AgentiaRomanadeAsigurareaCalitatiiinInvatamantulPreu AsociaţiapentruEducaţieşiŞtiinţăHermannOberth niversitar-ARACIP

UniversitateadeVestdinTimisoara Universitatea”Ovidius”Constanţa

COLEGIULPSIHOLOGILORDINROMANIA ARACIS– AgenţiaRomanadeAsigurareaCalităţiiinInvatamantulSupe rior

SCTheRedPointSA(Partener7)

UniversitateadeVestdinTimisoara

Cis.Pro.SRL

UniversitàdegliStudidiCamerino,Italia

TUCEP-TiberUmbriaComettEducationProgramme

SIVECORomaniaS.A

PädagogischeHochschuleKärntenViktorFranklHochschul e

InspectoratulScolarJudeteanHarghita

InspectoratulScolarJudeteanBihor

CasaCorpuluiDidacticBrasov

CasaCorpuluiDidacticGalati

CasaCorpuluiDidacticCluj

CasaCorpuluiDidacticBraila

CasaCorpuluiDidacticCluj

CasaCorpuluiDidacticIasi

ColegiulTehnicdePostasiTelecomunicatii\"GheorgheAirin COLEGIULNATIONAL,,RADUNEGRU” ei\"

TRENKWALDERSRL

S.C.THEREDPOINTS.A.

FestoS.R.L Scoalagimnaziala„AndreiMuresanu”CehuSilvaniei ColegiulNationalDoamnaStanca LICEUL„ANDREIMUREŞANU”BRAŞOV

UNIVERSITATEADINBUCURESTI

UNIVERSITATEABABESBOLYAI

UniversitateadeVestdinTimisoara

InstitutuldeCercetaridePiscicultura,acvaculturasiIrigatii,H UniversitateadinRomaTorVergata AKI,Ungaria

UniversitateadinAmsterdam

FILIALAIASIAACADEMIEIROMANEInstitutuldeIstorieA.D.Xenopol(Iasi) (IIADX),InstitutuldeArheologie(Iasi)(IAI)

INSTITUTULDEISTORIENICOLAEIORGAALACADEMIEI INSTITUTULDEISTORIEARELIGIILORALACADEMIEIRO ROMANE(Bucuresti)(IINI) MANE(Bucuresti)(IIR)

INSPECTORATULSCOLARALJUDETULUIALBA

InspectoratulScolarJudeteanSatuMare

ColegiulTehnicEdmondNicolau

S.C.ASTIAUTOMATIONSRL

S.C.EXCELENTS.R.L.

ColegiuldeStiinte“GrigoreAntipa”Brasov

SCAGRONOVAIMPEXSRL

SCADAPRODSRL

SCAGROMECMIHAIVITEAZULSRL

DirectiaGeneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopilului– Fundatia“CopiiinDificultate”(CID) sector3(DGASPCS3)

ScoalaSpecialanr.7Bucuresti

S.C.MARCO&ALEXInstalatiiFrigS.R.L.

CAMERADECOMERT,INDUSTRIE,NAVIGATIESIAGRIC InstitutulEuropeandinRomania ULTURACONSTANTA

EnsightManagementConsultingSRL

TANZWERKSTATTMARBACH

S.C.FILMNOTICS.R.L.

MediaConsultingGroup

InspectoratulScolarJudeteanDambovita

SOTASVolontariperilServizioSociale/SOTASvoluntaripent ruServiciiInternationale

INSPECTORATULSCOLARJUDETEANBRAILA

InspectoratulScolarJudeteanTimis

INSPECTORATULSCOLARJUDETEANBRAILA

ALBAFORSPA

UniversitateadinPitesti

Negotiateltd

CameradeComertsiIndustriePrahova

CameradeComertsiIndustrieTulcea

CameradeComertsiIndustrieValcea

SIVECOROMANIAS.A.

CAMERADECOMERTSIINDUSTRIEBRASOV

AIESECRomania(AsociatiaInternationalaaStudentilorInSti inteEconomicesiComercialedinRomania)

PatronatulJudeteanalFemeilordeAfaceridinIMMSuceava

UniversitateadeVestTimisoara

Universitatea„AlexandruIoanCuza”Iasi

ASOCIATIAKELSEN

ComunediPadova–SettoreServiziSociali

IrecoopVeneto

AsociatiaPartidaRomilor\"PRO-EUROPA\"

AGENŢIAJUDEŢEANĂDEOCUPAREAFORŢEIDEMUNC ASOCIAŢIAPARUDIMOS Ă,CARAŞ-SEVERIN

PRIMARIACERVENIA

PrimariaSiret,judetulSuceava

SocietateaHandicapatilorFizic

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaCovasn AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaBrasov CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorBrasov a

FUNDATIADEZVOLTAREINEUROPA

UnioneSindicaleTerritorialediVeronaUnionservicesSRL ConfederazioneItalianaSindicatiLavoratori(USTCISLVER ONA)

AsociatiadeDezvoltareEconomico-Sociala-ADES

RéseauEuropéenTandemPlus

UniversitateaTibiscus

GeneralitatdeCatalunya(GuvernAutonom)Departementde AssociationpourlaFormationProfessionnelledesAdultes JustíciaSecretariadeServeisPenitenciaris,RehabilitacióiJu stíciaJuvenilDIRECCIÓGENERALD’EXECUCIÓPENALA LACOMUNITATIJUSTÍCIAJUVENIL

AziendaULSS16PADOVA PPLLConsultLDA

ComunediPadova–SettoreServiziSociali

IrecoopVeneto

S.C.SIATS.A.

UNIVERSITATEAJohannWolfgangGoetheFRANKFURTFacultateadeMedicina UniversitateaPetrolsiGazedinPloiesti UNIVERSITTATEATITUMAIORESCU

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForțeideMuncăVrance AgentiaJudeteanapentruOcupareaForțeideMuncăBraila a

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForțeideMuncăCalaras i

Partener 10

Partener 11

Partener 12

UniuneaNaţionalăaCooperaţieiMeşteşugăreşti-UCECOM FundaţiaÎnvăţământuluiPreuniversitaralCooperaţieiMeşte şugăreşti–„SpiruHaret”

ConsiliulNaţionalalRectorilor

AcademiaRomana

EuropeanUniversitiesAssociation(EUA)

ColegiulNaţionalalAsistenţilorSociali

DEPROInovaţieSRL

InspectoratulŞcolaralJudeţuluiBotoşani

INFORCONSORZIOINTERAZIENDALEPERLAFORMAZI AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaBraşov AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEIDE ONE MUNCACOVASNA

ScoalacuclaseleI-VIII"NicolaeBalcescu"Dragasani

GrupulScolarIndustrialBustuchin

ScoalaGeneralaMusetesti

ScoalaGeneralaHurezani

DIRECTIAJUDETEANADESTATISTICABACAU

S.C.ELECTROMONTAJS.A.,SucursalaBacau

S.C.INTER-TOURS.R.L.BACAU

ScoalaGeneralaNr.6

InspectoratulScolarJudeteanArad

SCOALADEARTESIMESERIICRUCEA

SCOALACUCLASELEI-VIII,MirceaVoda

CentrulJudeteandeResursepentruOrganizatiiNeguverna mentaleCENTRAS,Constanta.

GradinitacuProgramPrelungitSingeorzBai

ScoalaGeneralaNr.2BistritaBirgaului

ScoalaGeneralaVermes

PrefecturaJudetuluiBotosani

PrimariaMunicipiuluiBotosani

AsociatiaMicroregionalaBanatRipensisdeDezvoltareaLocalitatilor

FundatiaCivitaspentruSocietateaCivila

LigaAparariiDrepturilorOmuluiFilialaSatuMare

ConsiliulLocalAgas

FundatiaUmanitaraLeonhard

CONSILIULLOCALITESTI

Educatingforanopensoceity(EOS)

SCKFBConsultSRL

InspectoratulScolarGalati

Universitatea“DunareadeJos”dinGalati

UniversitateaPolitehnicadinBucuresti

GrupulŞcolarRaduNegru

MVROMakersvanRetailomgevingenbv

AsociatiaNationaladeTurismRural,EcologicsiCultural(A.N. AthensNetworkofCollaboratingExpertsT.R.E.C.)CarasSeverin ANCE(ReţeauaAtenadeExperţiColaboratori)

PROVINCIAAUTONOMADITRENTO– AUTONOMOUSPROVINCEOFTRENTO PROVINCIAAUTONOMADITRENTO– SegreteriaGeneraledellaProvincia– UfficioFondoSocialeEuropeo RegioneEmilia-Romagna REGIONEMARCHE– SERVIZIOISTRUZIONEFORMAZIONEELAVORO

S.C.MANGALIAS.A.

CentrulRegionaldeFormareProfesionalaaAdultilorCalarasi EliasConsultingGroupsrl (CRFPACalarasi)

CameradeComertsiIndustrieBulgaro–Romana(CCIBR)

PRIMARIAARICESTII-RAHTIVANI

PRIMARIAORASULUIBUZIAS

CentruldeReeducareBuzias

InspectoratulŞcolarJudeţeanVâlcea

ÖsterreichischeReferenzstellefürQualitätinderBerufsbildu ng(ARQAVET)

CasaCorpuluiDidacticIasi

CasaCorpuluiDidacticDambovita

CasaCorpuluiDidacticArges

COLEGIULTEHNICMirceaCristea

ColegiulNationalEudoxiuHurmuzachiRadauti

ColegiulNationalStefancelMareSuceava

InstitutulNationaldeCercetareDezvoltarepentruFizicaMaterialelorBucuresti-Magurele

INSTITUTULPENTRUSTUDIEREAPROBLEMELORMIN INSTITUTULDEARHEOLOGIEVASILEPARVANALACAD FUNDATIAGERMANAPENTRUPROTECTIAMONUMEN ORITATILORNATIONALE(Cluj-Napoca)(ISPM) EMIEIROMANE(Bucuresti)(IAVP) TELOR(DEUTSCHESTIFTUNGDENKMALSCHUTZ),AC ADEMIADEMONUMENTE(DENKMALAKADEMIE), (Gorlitz-FrankfurtamMain)(DDA)

SC.ROMIMPIANTITRADINGSRL

LICEULDEMETROLOGIE„TRAIANVUIA”

TeseTAustriaGmbH

UniversitateadeStiinteAgronomicesiMedicinaVeterinara

UniversitateaCraiova-FacultateadeAgricultura

UniversitateaOvidiuConstanta-FacultateadeAgricultura

Universitatea„AurelVlaicu”dinArad,FacultateadeStiinteale DirectiaGeneraladeAsistentaSocialasiProtectiaCopiluluiAr ConsiliulLocalalMunicipiuluiArad– EducatieisiAsistentaSociala(UAV) ad(DGASPCArad) DirectiadeDezvoltaresiAsistentaComunitara

CamporlecchioEducational

TILSRomaniaSRL

EuropeanBusinessandInnovationCentreNetwork-EBN

AgentiaJudeteanapentruOcupareaForteideMuncaIlfov

CasaCorpuluiDidacticGiurgiu

BUSINESS&STRATEGIESINEUROPES.A.(B&SEurope) Asociaţialituanianăapersoanelorcudizabilităţi(LZNS)

Papilot–Institutuldecreştereşiîmbunătăţireacalităţiivieţii

Partener 13

Partener 14

Partener 15

InspectoratulŞcolaralJudeţuluiCălăraşi

ENAIP-EnteNazionaleAcliIstruzioneProfessionale

AgentiaJudeţeanapentruOcupareaForteideMuncaAlba

7.AGENTIAJUDETEANAPENTRUOCUPAREAFORTEID AGENŢIAJUDEŢEANĂPENTRUOCUPAREAFORŢEIDE EMUNCAMURES MUNCĂHARGHITA

GrupulScolarIndustrialBaiadeFier

S.C.CONIROCOMPANYS.R.L.BACAU

S.C.COMATS.A.BACAU

S.C.CONIMPULSS.A.BACAU

CENTRULJUDETEANDERESURSESIASISTENTAEDUC ATIONALA(CJRAE),CONSTANTA

ScoalaGeneralaArtemiuPubliuAlexi,Singeorz-Bai

ScoalaGeneralaNr.4Bistrita

GradinitaNr.1Rodna

AsociatiaTargovistespreEuropa

AsociatiaDiecezanaCaritasGrecoCatolicMaramures

AsociatiaProNobis

Asociatiapentrueducatiesidezvoltarerurala,,IoanaRosetti’’ Brusturoasa

InspectoratulscolarMaramures

InspectoratulscolarCalarasi

InspectoratulscolarSibiu

EUROPROTECTORROMANIA

AFPA(AssociationpourlaFormationProfessionnelledesAd ADHOCMEDITERRANEE ultes)

ColegiulNationalDragosVodaCampulungMoldovenesc

GRUPULSCOLARINDUSTRIALMINIERROVINARI

ColegiulNaţionalCantemirVodă

ColegiulTehnicdePostasiTelecomunicatii”GheorgheAirine i\"

UniversitateadeStiinteAgronomicesiMedicinaVeterinaraCl FundatiaCentrulpentruManagementAgricol ujnapoca

GrinstedLandbrugsskole-AgriculturalCollege

FundatiaCrestinaR.C.E.SperantaCopiilorArad

URIOPSSUniuneaRegionalainterfederalaaorganismelorprivatesanit aresisociale

Partener 16

Partener 17

Partener 18

S.C.AEROSTARS.A.

S.C.METRAS.A.

S.C.WORLDMACHINERYWORKSS.A.BACAU

ScoalaGeneralaFlorianPorciusRodna

Partener 19

Partener 20

S.C.ALEFIMPEXS.R.L.BACAU

S.C.ROMBETS.A.BACAU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful