CARA-CARA MENGATASI KEBAKARAN

Kebakaranbiasaterjadidimana -manasajabiasanya di rumah, tempatpekerjaan ,atau di hutan. Bagaimanapunjikahalituterjadi. Berikut tips caramengatasikebakaran : ‡ BilaAndasedangterjebakdalamkebakaran di tempatpekerjaan 1. Berusahalahuntuktetaptenang.Hal iniwajibdilakukandalamsituasiapapun, dandimanapun agar tindakan yang kitalakukanterarahdantepat. 2. Bunyikantandakebakaran yang sediaadadengansegera.Ingatkan masyarakatlain yang berada di dalamkeadaan tersebut. 3. Menujuketanggakecemasan, disarankanuntuktidakmemakai lift. Penggunaan lift disaatkeadaankecemasandapatmenimbulkangangguansarafdanpe rhentian lift secaramendadak. 4. Bilaterjebakasapberusahalah agar asap tidakmasukkedalam organ pernafasanAnda. Bilaasapsangattebal, usaha kansupayaposisiAndaserendahmungkin. KainatauTisubasahdapatdigunakanuntukmelindungihidungAnda. ‡ BilaAndasedangterjebakdalamkebakaran di dalamRumah: 1. Berusahalahuntuktetaptenang. 2. Maklumkankepadaanggotakeluargadengansegeratapitenang 3. Hubungibombaatau penyelamat yang berhampiran 4.BilaAndab erasayakin, gunakanpemadamapibilaada, ataugunakan air darisumberterdekat, danmenjagakeselamatandiridansekitar. Hal yang perludiketahuijugaapabilaAndatelahterserangamukanapi. Gunakanlahalatpemadamapidengantatacara yan g tertera. ApabilapakaianAndaterkenaapi, lakukanlangkah -langkahberikut : 1. Berhenti di tempatandaberada. 2. Segerajatuhkandiriandakelantai. 3. Bergulingterusmenerussambilmenutupiwajahdanmulutdengantelapaktangan ± halinimencegahbahagianwajahterbakardanmenc egahbanyakasap yang masukkedalamhidung ± bergulinglahsampaiapipadam. 4. Apabilaapibelumpadambalutkankainbasah kepadabadanAnda. 5. rendamkanlukabakardalam air selama 10 -15 minit. 6. Bantuanparamediksangatdisarankan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful