Canon MG6100 series Onlinehandbok

Så här använder du handboken Skriva ut handboken

Sid 1 av 1083

MC-5088-V1.00

Förenklad användarhandbok
Innehåller en sammanfattning av produkten.

Avancerad handbok
Beskriver produktens funktioner i detalj.

Felsökning

MG6100 series Förenklad användarhandbok

Sid 2 av 1083

Så här använder du handboken Skriva ut handboken Om utskrift av skivetikett

MP-4967-V1.00

Avancerad handbok

Innehåll
Översikt över enheten
Huvudkomponenter Navigera på menyer på LCD-skärmen

Andra funktioner
Skriva ut PDF-filer från ett minneskort eller en USB-flashenhet Skriva ut mallformulär, till exempel linjerat papper

Skriva ut foton
Skriva ut foton från ett minneskort eller en USBflashenhet Använda olika funktioner

Skriva ut foton direkt från din digitalkamera eller mobiltelefon

Enhetsinställningar

Sätta i minneskortet
Sätta i USB-flashenheten

Fylla på papper/original
Fylla på papper Fylla på original

Kopiering
Ta kopior Använda olika kopieringsfunktioner

Rutinunderhåll
Byta ut bläckbehållare Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga

Skriva ut foton från framkallade foton
Skriva ut foton på nytt

Rengöra pappersmatningshjulet
Rengöra kassettens färgdyna

Använda olika funktioner

Bilaga
Scanning
Spara scannade data på datorn
Använda olika scannerfunktioner Juridiska begränsningar för användandet av produkten och användandet av bilder Tips om användning av enheten

Skriva ut från datorn
Skriva ut foton (Easy-PhotoPrint EX) Skriva ut dokument Skriva ut webbsidor (Easy-WebPrint EX)

Starta olika programvaror

Översikt över enheten
Avancerad handbok
Innehåll > Översikt över enheten

Sid 3 av 1083
Felsökning

Översikt över enheten
I det här avsnittet visas komponenternas namn och de grundläggande funktioner du behöver känna till innan du börjar använda enheten.

Huvudkomponenter
Framsida Baksida Insida Manöverpanel

Navigera på menyer på LCD-skärmen
Använda manöverpanelen Välja menyer på skärmen HEM (HOME) Välja en meny eller ett inställningsalternativ Andra åtgärder

Överst

Huvudkomponenter
Avancerad handbok
Innehåll > Översikt över enheten > Huvudkomponenter

Sid 4 av 1083
Felsökning

C001

Huvudkomponenter
Framsida Baksida Insida Manöverpanel

Framsida

(1) Dokumentlucka
Öppnas när ett originaldokument ska läggas på glasskivan.

(2) Pappersstöd
Lyft och tippa bakåt för att fylla på papper i det bakre facket.

(3) Bakre fack
Fyll på fotopapper eller kuvert som kan användas i enheten. Två eller flera ark av samma format och papperstyp kan fyllas på samtidigt och matas automatiskt ut, ett ark i taget. Se Fylla på papper .

(4) Pappersguider
Dra åt sidan för att justera dem mot båda sidor av pappersbunten.

(5) Manöverpanel
Används för att ändra inställningar och styra enheten.
Se Manöverpanel .

(6) Pappersutmatningsfack
Öppnas automatiskt när utskriften eller kopieringen startar och utskrifterna matas ut.

(7) Utmatningsfackets förlängningsdel
Öppnas för att ge stöd till de utmatade utskrifterna. Öppna den under utskrift eller kopiering.

Huvudkomponenter

Sid 5 av 1083

(8) Glasskiva
Lägg på ett original för kopiering eller scanning.

(9) Kassett
Fyll på med vanligt papper av A4-, B5-, A5- eller Letter-format i enheten. Två eller flera ark vanligt papper av samma format kan fyllas på samtidigt och matas automatiskt ut, ett ark i taget. Se Fylla på papper .

(10) Direktutskriftsport
Här kan du ansluta en PictBridge-kompatibel enhet, till exempel en digitalkamera eller den valfria Bluetoothenheten BU-30*, för direktutskrift. Se Skriva ut foton direkt från din digitalkamera eller mobiltelefon . Du kan också sätta i en USB-flashenhet i den här porten. Se Sätta i USB-flashenheten . * Bluetooth-enheten är inte tillgänglig i vissa länder eller regioner beroende på gällande lokala lagar och föreskrifter. Kontakta Canons servicecenter om du behöver mer information.

Varning
Anslut ingen annan utrustning än PictBridge-kompatibla enheter, den valfria Bluetoothenheten BU-30 eller USB-minneskort till direktutskriftsporten på enheten. Detta kan medföra brand, elektriska stötar eller skador på enheten.

Viktigt!
Rör inte metallhöljet. Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter/10 fot då du ansluter en PictBridgekompatibel enhet till maskinen, eftersom längre kablar kan påverka annan kringutrustning.

(11) IR-port
Använd denna port för att skriva ut från en mobiltelefon via trådlös infraröd kommunikation. Se Skriva ut foton från en trådlös kommunikationsenhet .

(12) Avkänningsknapp för scannerenhet
Låser scannerenheten (luckan) när dokumentluckan är öppen. Den här knappen trycks ned när dokumentluckan är stängd så att du kan öppna scannerenheten (luckan). (Du behöver inte trycka på den här knappen.) Mer information om scannerenheten (luckan) finns i Scannerenhet (lucka) .

Baksida

Huvudkomponenter

Sid 6 av 1083

(13) Anslutning för lokalt nätverk
Koppla in LAN-kabeln för att ansluta enheten till ett lokalt nätverk (LAN).

Viktigt!
Rör inte metallhöljet.

Obs!
Ta bort locket över nätverksanslutningen innan du ansluter nätverkskabeln.

(14) USB-port
Sätt i USB-kabeln för att få en anslutning till datorn.

Viktigt!
Rör inte metallhöljet. Dra inte ut eller sätt i USB-kabeln när enheten skriver ut från eller scannar original till datorn.

(15) Bakre lucka
Lossa den när du ska ta bort papper som har fastnat.

(16) Kontakt för anslutning till elnät
Anslut den medföljande nätkabeln.

Insida

(17) Bläcklamporna
Lyser eller blinkar rött för att indikera bläckbehållarens status. Se Kontrollera bläckstatus .

Huvudkomponenter
(18) Hållare för skrivhuvudet
Installera skrivhuvudet.

Sid 7 av 1083

(19) Låsspak för skrivhuvud
Låser skrivhuvudet på plats.

Viktigt!
Lyft inte upp spaken när skrivhuvudet har installerats.

(20) Scannerenhet (lucka)
Scannar originaldokument. Öppna den vid byte av bläckbehållare, för att kontrollera bläcklampor eller för att ta bort papper som fastnat inuti enheten. När luckan till scannerenheten öppnas, lyfter du den med dokumentluckan stängd.

(21) Åtkomstlampa (Access lamp)
Visar minneskortets status genom fast eller blinkande sken. Se Sätta i minneskortet.

(22) Kortplats
Sätt i ett minneskort. Se Sätta i minneskortet.

(23) Kortplatslucka
Öppna luckan om du vill sätta i ett minneskort. Se Sätta i minneskortet.

(24) Inre lucka
Stäng den vid utskrift på papper.

Obs!
Mer information om hur du installerar skrivhuvudet och bläckbehållare finns i den tryckta handboken: Uppstartsguide .

Manöverpanel
* I bilden nedan visas alla lampor på manöverpanelen tända enbart som förklaring. Utom knappen PÅ (ON) kommer bara tillgängliga knappar att tändas.

(1) Knappen PÅ (ON)

Huvudkomponenter
Används för att slå på och stänga av strömmen. Kontrollera att dokumentluckan är stängd innan du slår på enheten.

Sid 8 av 1083

Viktigt!
Dra ur strömkontakten
När du drar ut strömsladden efter att ha stängt av strömmen bör du kontrollera att lampan för NÄTSTRÖM (POWER) har slocknat. Om strömkontakten dras ut ur vägguttaget samtidigt som lampan för nätström (POWER) lyser eller blinkar kan enheten kanske inte skriva ut korrekt eftersom skrivhuvudet inte är skyddat.

(2) Knappen HEM (HOME)
Använd denna när du vill visa skärmen HEM (HOME). Se Välja menyer på skärmen HEM (HOME) .

(3) Knappen Bakåt (Back)
Återgår till den föregående skärmen.

(4) Funktionsknappar
Använd dessa när du väljer menyer på skärmen HEM (HOME) eller en funktionsmeny längst ned på LCDskärmen. Se Välja en meny eller ett inställningsalternativ .

(5) LCD-skärm
Visar meddelanden, menyalternativ och driftstatus. Du kan även förhandsgranska foton på LCD-skärmen innan du skriver ut.

Obs!
LCD-skärmen och knapparna på manöverpanelen släcks om enheten inte används på fem minuter. Återställ skärmen genom att trycka på någon av knapparna utom PÅ (ON) . Då tänds LCD-skärmen och tillgängliga knappar. Om du gör en utskrift från en dator återställs också skärmen till läget den hade innan den stängdes av.

(6) Öppningsknappen för LCD
Tryck på knappen när du vill öppna LCD:n.

(7) Knappen Svart (Black)
Startar svartvit kopiering, scanning etc.

(8) Knappen Färg (Color)
Startar utskrift, kopiering eller scanning i färg.

(9) Knappen Stopp (Stop)
Avbryter en pågående utskrift, kopiering eller scanning.

(10) Knapparna [+] och [-]
Anger det antal kopior som du vill kopiera eller skriva ut.

(11) Wi-Fi-lampa (Wi-Fi lamp)
Lyser eller blinkar blått för att indikera statusen för trådlöst LAN. Lyser: Trådlöst LAN aktivt (Wireless LAN active) har valts.
Blinkar: utskrift eller scanning görs via trådlöst LAN. Lampan blinkar även vid sökning efter åtkomstpunkter för trådlöst LAN under installationen och när enheten ansluter till åtkomstpunkten.

(12) Alarmlampa
Tänds eller blinkar orange när ett fel inträffar, t.ex. när papperet eller bläcket tar slut.

(13) Lampa för NÄTSTRÖM (POWER)
Lyser blå efter att ha blinkat när strömmen sätts på.

(14) Knappen OK
Används för att bekräfta ditt val av en meny eller ett inställningsalternativ.

Åtgärdar ett fel under en pågående utskrift eller återställer skrivarens normala funktion efter borttagande av papper som fastnat.

(15) Knapparna

,

,

och

(rullningshjulet)

Huvudkomponenter
Använd när du väljer en meny eller ett inställningsalternativ. Se Använda manöverpanelen .

Sid 9 av 1083

Obs!
När du trycker på knapparna på manöverpanelen hörs knappljud eller larmljud. Information om hur du ställer in volymen finns i Enhetsinställningar.

Överst

Navigera på menyer på LCD-skärmen
Avancerad handbok
Innehåll > Översikt över enheten > Navigera på menyer på LCD-skärmen

Sid 10 av 1083
Felsökning

C002

Navigera på menyer på LCD-skärmen
Du kan använda enheten för att skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet, göra kopior eller scanna dokument utan att använda en dator. Du kan dessutom utnyttja de olika funktionerna på enheten genom att använda menyskärmen och inställningarna på LCD-skärmen. Det här avsnittet beskriver den grundläggande navigeringen på menyerna på skärmen HEM (HOME) och hur du väljer de inställningar som behövs för utskrift. Använda manöverpanelen Välja menyer på skärmen HEM (HOME) Välja en meny eller ett inställningsalternativ Andra åtgärder

Använda manöverpanelen
Knapparna på manöverpanelen tänds beroende på vilken skärm som visas. Det är bara knapparna som är tillgängliga för den aktuella skärmen som tänds. Välj en knapp genom att röra lätt vid den med fingertoppen.

Viktigt!
Att tänka på när du använder manöverpanelen
Placera inte objekt (särskilt inte av metall eller som innehåller fukt) på manöverpanelen. Det kan göra att enheten inte fungerar. Metaller, t.ex. smycken, kan göra att enheten inte fungerar. Håll sådana föremål minst 2 cm/0,8 tum från manöverpanelen när du använder den.

Obs!
Knapparna på manöverpanelen släcks om enheten inte används på fem minuter. Återställ skärmen genom att trycka på någon av knapparna utom PÅ (ON) . Då tänds LCD-skärmen och tillgängliga knappar. Om du gör en utskrift från en dator återställs också skärmen till läget den hade innan den stängdes av.

Använda

,

,

eller

(rullningshjulet)

(A) Tryck på

,

,

eller

när du vill välja alternativ.

eller

(B) Dra med fingret längs rullningshjulet när du vill välja alternativ. (C) Rullningshjul Var försiktig så att du inte drar med fingret längs rullningshjulet när du trycker på
,
,

och

.

Navigera på menyer på LCD-skärmen
När det anges i den här handboken att rullningshjulet kan användas beskrivs det också i , , (rullningshjul)". åtgärdsproceduren, d.v.s. "knappen eller

Sid 11 av 1083

Välja menyer på skärmen HEM (HOME)
Skärmen HEM (HOME) visas när strömmen slås på eller när knappen HEM (HOME) trycks in. Skärmen HEM (HOME) består av tre fönster och menyerna du använder för att kopiera, skriva ut foton, scanna original o.s.v. visas i dessa fönster. Med knappen växlar du mellan fönstren. eller Om du vill välja en meny använder du funktionsknappen (Function) till vänster, till höger eller i mitten.

1. 2.

Visa skärmen HEM (HOME).
Om skärmen HEM (HOME) inte visas trycker du på knappen HEM (HOME) (D).

Använd eller (E) när du vill visa en viss en meny och tryck sedan på funktionsknappen (Function) (F).
Den valda menyskärmen visas.

Följande menyer kan väljas på skärmen HEM (HOME).

Kopiera (Copy)
Du kan ändra förstoringsgraden, eller radera de mörka partier som uppstår vid kanterna eller längs ryggen vid kopiering av böcker. Du kan även kopiera ett original med olika layouter. Se Kopiering .

Foto (Photo)
Du kan skriva ut foton som har sparats på ett minneskort i en digitalkamera eller på en USB-flashenhet. Se Skriva ut foton.

Skanna (Scan)
Med hjälp av manöverpanelen kan du spara och skicka skannade data till datorn eller spara dem på ett

Navigera på menyer på LCD-skärmen
minneskort eller en USB-flashenhet. Se Scanning .

Sid 12 av 1083

Omutskrift foto (Photo reprint)
Du kan enkelt scanna och skriva ut foton. Se Skriva ut foton från framkallade foton .

Foton för skojs skull (Fun photo print)
Du kan skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet som etiketter, kalendrar och andra fotoobjekt. Se Funktioner i Foton för skojs skull (Fun photo print) .

Bildspel (Slide show)
Du kan förhandsgranska foton i följd på LCD-skärmen från ett minneskort eller en USB-flashenhet. Du kan också välja och skriva ut valda foton. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok.

Dokumentutskrift (Document print)
Du kan skriva ut dokument (PDF-filer) som har scannats och sparats av enheten. Se Skriva ut PDF-filer från ett minneskort eller en USB-flashenhet .

Specialutskrift (Special print)
Du kan också skriva ut tillgängliga mallformulär, till exempel linjerat papper och diagrampapper. Du kan också skriva ut foton från en mobiltelefon via en trådlös anslutning. Se Skriva ut mallformulär, till exempel linjerat papper eller Skriva ut foton från en trådlös kommunikationsenhet .

Konfig. (Setup)
Du kan underhålla enheten och ändra enhetens inställningar. Du kan även konfigurera en trådlös LANanslutning. Se Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga , Rengöra pappersmatningshjulet eller Enhetsinställningar . Mer information om inställningar för trådlöst LAN finns i den tryckta handboken Uppstartsguide .

Välja en meny eller ett inställningsalternativ
När du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) visas funktionsmenyer (G) för denna meny längst ned på skärmen. Om du trycker på funktionsknappen (Function) (H) visas motsvarande meny eller inställningar.

Navigera på menyer på LCD-skärmen

Sid 13 av 1083

, , och Välj ett alternativ på menyskärmen eller inställningsskärmen med hjälp av knapparna rullningshjul) (I) och tryck på OK (J) när du vill fortsätta med åtgärden. Gå tillbaka till den föregående skärmen genom att trycka på Bakåt (Back) (K).

(

Använda funktionsknapparna
I följande avsnitt används åtgärderna på skärmen för fotoval som exempel. Funktionerna och antalet funktionsmenyer kan variera beroende på skärm. Undersök alternativen som visas längst ned på skärmen och välj sedan ett av dem.

(L) Tryck på den vänstra funktionsknappen (Function) . Skärmen Fotomeny (Photo menu) visas.

(M) Tryck på funktionsknappen (Function) i mitten. Skärmen Ändra vy/läge (Change view/mode) visas.

Navigera på menyer på LCD-skärmen
(N) Tryck på den högra funktionsknappen (Function) . Skärmen Utskriftsinst. (Print settings) visas.

Sid 14 av 1083

Basfunktion för inställningsskärmen
(rullningshjul ) (I) eller På skärmarna där du ändrar utskriftsinställningar använder du knappen om du vill välja ett alternativ. Tryck sedan på OK eller om du vill välja ett objekt, och knappen (J).

På exempelvis skärmen Utskriftsinst. (Print settings) för Foto (Photo) ändrar du utskriftskvaliteten på följande sätt.

1.

Använd knappen

eller

(rullningshjul) när du vill välja Utsk.kval (Print qlty).

2.

Använd

eller

och välj Hög (High). Tryck sedan på OK.

Vald inställning tillämpas.

Obs!
Om det bara finns en inställning med två eller flera alternativ på skärmen Välj ett alternativ med hjälp av knappen eller (rullningshjul) och tryck sedan på OK.

Om inställningsalternativen visas på en rad på skärmen eller Använd knappen (rullningshjul ) för att välja en meny och tryck sedan på OK.

Andra åtgärder

Navigera på menyer på LCD-skärmen

Sid 15 av 1083

Återgå till den föregående skärmen
Varje gång du trycker på knappen Bakåt (Back) (O) visas föregående skärm.

Avbryta kopiering, utskrift eller scanning
Du kan avbryta en pågående utskrift, kopiering eller scanning genom att trycka på knappen Stopp (Stop) (P).

Överst

Skriva ut foton
Avancerad handbok
Innehåll > Skriva ut foton

Sid 16 av 1083
Felsökning

Skriva ut foton
Du kan förhandsgranska fotona på ett minneskort eller en USB-flashenhet på enhetens LCD-skärm och skriva ut de bilder du vill. Du kan också skriva ut dina favoritfoton med olika layouter och använda dem för att skapa dekaler.

Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet
Ändra inställningar

Använda olika funktioner
Funktioner på Fotomeny (Photo menu) Funktioner i Foton för skojs skull (Fun photo print) Andra användbara funktioner

Sätta i minneskortet
Innan du sätter i minneskortet Sätta i minneskortet Ta bort minneskortet

Sätta i USB-flashenheten
Sätta i USB-flashenheten Avlägsna USB-flashenheten

Överst

Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet
Avancerad handbok
Innehåll > Skriva ut foton > Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet

Sid 17 av 1083
Felsökning

C011

Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet
Förhandsgranska varje foto på ett minneskort eller en USB-flashenhet på enhetens LCD-skärm och skriv ut valfria bilder. I det här avsnittet beskrivs hur du skriver ut fotografier utan ram på fotopapper i storleken 10 × 15 cm/4 × 6 tum. För mer information, se beskrivning av tillvägagångssättet på referenssidan.

Du måste förbereda följande:
Ett minneskort *1 med lagrade foton. Se Innan du sätter i minneskortet .

En USB-flashenhet *1 med lagrade foton. Se Sätta i USB-flashenheten .

Fotopapper för utskrift. Se Mediatyper som du kan använda .

*1

Enheten kan läsa upp till 2 000 foton.

1.

Förbered för utskrift.

(1) Starta enheten.
Se Manöverpanel .

(2) Fyll på papper.
Se Fylla på papper .

Här fyller vi på 10 x 15 cm/4"x 6" fotopapper i det bakre facket.

Obs!
Om du vill skriva ut på vanligt papper i storlekarna A4 eller Letter måste du se till att de ligger i kassetten. Fyll på andra storlekar och andra papperstyper i det bakre facket.

(3) Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets

Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet
förlängningsdel.

Sid 18 av 1083

2.

Sätt i ett minneskort eller en USB-flashenhet.

(1) Välj Foto (Photo)

på skärmen HEM (HOME).

Se Välja menyer på skärmen HEM (HOME) . Meddelandet ”USB-flashenhet el minneskort har inte ställts in. (USB flash drive or memory card is not set.)” visas.

(2) Sätt i ett minneskort eller en USB-flashenhet.
Minneskort (Memory card):
Sätt i minneskortet i kortplatsen MED ETIKETTSIDAN VÄND ÅT VÄNSTER.

Mer information om vilka minneskort som är kompatibla med enheten och var man sätter in dem finns i Sätta i minneskortet.

USB-flashenhet (USB flash drive):
Sätt i den i direktutskriftsporten. Se Sätta i USB-flashenheten .

Skärmen för fotoval i Välj fotoutskrift (Select photo print) visas.

Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet

Sid 19 av 1083

(A) USB-flashenhet
(B) Minneskort

Obs!
Om minneskortet eller USB-flashenheten sätts i när någon av skärmarna HEM (HOME), vänteläge för kopiering o.s.v. visas kommer även skärmen för fotoval i Välj fotoutskrift (Select photo print) att visas. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . Sätt inte i ett minneskort och en USB-flashenhet i enheten samtidigt. Sätt inte heller i tvÅ minneskort samtidigt. När Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) är inställd på Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN PC) kan du inte skriva ut bilddata från minneskortet med hjälp av enhetens manöverpanel. Om du vill kunna skriva ut bilddata från minneskortet väljer du Enhetens användarinställningar (Device user settings) i Enhetsinställningar (Device settings) i Konfig. (Setup) på skärmen HEM (HOME) och ställer in Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) på Inte skrivbar fr dator (Not writable from PC). Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . * Du kan skriva ut bilddata från USB-flashenheten oberoende av vilka inställningar som har gjorts för Läs-/skrivattribut (Read/write attribute).

3.

Välj de foton som ska skrivas ut.

(1) Visa önskat foto med hjälp av

- eller

- knappen (rullningshjulet ) (C).

Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet

Sid 20 av 1083

Obs!
kan visas på LCD-skärmen medan foton läses in. Om du använder - eller

-

visas på LCD-skärmen är det inte knappen ( rullningshjulet ) för att visa fotot när säkert att det önskade fotot väljs. Om du trycker på funktionsknappen (Function) i mitten (D) visas skärmen Ändra vy/ läge (Change view/mode). På den här skärmen kan du välja hur fotona ska visas. Här kan du också välja Beskärningsläge (Trimming mode) om du vill beskära fotona. Läs mer i Andra användbara funktioner .

(2) Använd [+] och [-] (E) för att ange antal kopior.
Obs!
Om du trycker på knappen Färg (Color) utan att ange antal kopior skrivs endast en kopia av det valda fotot ut.

(3) Upprepa steg (1) och (2) för att ange antal kopior för varje foto.
Obs!
Om du trycker på den vänstra funktionsknappen (Function) (F) och väljer Meny (Menu) kan du välja andra fotoutskriftsfunktioner än Välj fotoutskrift (Select photo print). Se Använda olika funktioner .

4.

Starta utskriften.

(1) Välj Utskriftsinst. (Print settings) genom att trycka på höger funktionsknapp (Function) (G) och bekräfta sidstorleken, medietypen, utskriftskvaliteten o.s.v.
Här bekräftar vi att 10x15cm(4"x6") (4"x6"(10x15cm)) har valts som Sidstl (Page size) och typen av fotopapper i Medietyp (Type).
eller Ändra inställningarna genom att använd knappen (rullningshjulet ) för att välja vilket alternativ eller som ska ändras och använd knappen för att välja ett alternativ. När du har bekräftat eller ändrat inställningarna och vill gå tillbaka till skärmen för fotoval trycker du på OK. Mer information finns i Basfunktion för inställningsskärmen och Ändra inställningar .

Obs!
Du kan ställa in Fotokorr. (Photo fix) eller Skriv ut datum (Print date) på skärmen Utskriftsinst. (Print settings). Se Ändra inställningar .

(2) Bekräfta det antal ark som ska användas till utskriften av de valda fotona.

Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet

Sid 21 av 1083

(3) Tryck på Färg (Color) .
Enheten börjar skriva ut fotona.

Obs!
Om du under en utskrift trycker på höger funktionsknapp (Function) för att välja Köa utskrift (Queue print) kommer du tillbaka till skärmen för fotoval. Därifrån kan du fortsätta välja foton för utskrift. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . Tryck på Stopp (Stop) när du vill avbryta utskriften. Utskriften startar inte om du trycker på knappen Svart (Black). Mer information om att ta bort minneskortet finns i Ta bort minneskortet . Information om hur du tar ut USB-flashenheten finns i Avlägsna USB-flashenheten .

Ändra inställningar
Om du trycker på den högra funktionsknappen (Function) och väljer Utskriftsinst. (Print settings) på skärmen för fotoval visas skärmen Utskriftsinst. (Print settings). (rullningshjul ) och ändra eller Välj alternativet, t.ex. sidstorlek, medietyp och utskriftskvalitet, med . eller inställningen med Information om inställningar finns i Basfunktion för inställningsskärmen . Information om inställningarna av Skriv ut alla foton (Print all photos) och Foton för skojs skull (Fun photo print) finns i onlinehandboken: Avancerad handbok.

(1) Sidstl. (Page size)
Välj formatet på det papper som ska användas till utskriften: 10x15cm(4"x6") (4"x6" (10x15cm)), A4 etc.

(2) Medietyp (Type)
Välj medietypen för det papper som ska användas till utskriften: Plus Glossy II, Glossy o.s.v.

Obs!
Om du inte väljer rätt pappersstorlek och mediatyp kanske enheten matar ut papper från fel papperskälla, eller skriver ut med fel utskriftskvalitet. Se Papperskällor för påfyllning av papper .

(3) Utsk.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet)
Välj utskriftskvalitet: Hög (High) eller Standard.

(4) Ram (Border)

Detta beror på vilken mediastorlek som används. Läs mer i Skriva ut foton med fotograferingsdatum eller filnummer . färgbalansen o. När du har valt Manuell korrigering (Manual correction) och sedan trycker på höger funktionsknapp (Function) och väljer Avancerat (Advanced) kan du justera ljusstyrkan. Överst . Sid 22 av 1083 Obs! När förhållandet mellan höjd och bredd skiljer sig mycket från bildinformationen och Utan ram (Borderless) har valts kan det hända att en del av bilden inte skrivs ut.v.) Skriva ut foton med filnummer. utskriftskvalitet. (8) Skriv ut filnummer (Print file no. kant o. (Photo fix) Korrigera foton: Autofotokorr. kontrasten. (Auto photo fix) eller Manuell korrigering (Manual correction).s.s. fotokorrigering.Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet Välj utskrift med eller utan ramar: Med ram (Bordered) eller Utan ram (Borderless). Det går också att skriva ut fotot utan korrigering. vid det ogiltiga Om det inte går att kombinera vissa inställningar med varandra visas alternativet. Obs! Inställningarna för pappersstorlek. (5) Fotokorr. Tryck på den vänstra funktionsknappen (Function) för att välja Felinformation (Error details). sparas och visas nästa gång du väljer Foto (Photo) även om enheten har stängts av och slagits på igen. (7) Skriv ut datum (Print date) Skriva ut foton med fotograferingsdatum. Läs mer i Skriva ut foton med fotograferingsdatum eller filnummer .v. (6) Rödögekorrigering (Red-EyeCorrection) Korrigerar röda ögon på porträtt som orsakas av fotografering med blixt. medietyp. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . Kontrollera felmeddelandet och rätta till inställningarna.

Du kan också välja DPOFutskrift (DPOF print). Mer information om Bildspel (Slide show) finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . Skriv ut alla foton (Print all photos). Se Välja menyer på skärmen HEM (HOME) . För skojs skull (To fun photo print) eller Till bildspel (To slide show). Söka efter foton baserat på datum Om du vill skriva ut foton inom ett visst datumintervall anger du detta intervall. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok.Använda olika funktioner Avancerad handbok Innehåll > Skriva ut foton > Använda olika funktioner Sid 23 av 1083 Felsökning C012 Använda olika funktioner Du kan skriva ut foton på olika sätt om du använder den vänstra funktionsknappen (Function) och väljer Meny (Menu) på skärmen för fotoval. Du kan också skriva ut foton med hjälp av de många användbara funktionerna. . Skriva ut alla foton Om du väljer Skriv ut alla foton (Print all photos) kan du skriva ut alla foton på ett minneskort eller en USB-flashenhet på samma gång. Obs! Foton för skojs skull (Fun photo print) eller Bildspel (Slide show) kan också väljas på skärmen HEM (HOME). Funktioner i Foton för skojs skull (Fun photo print) Du kan välja olika layouter på skärmen Foton för skojs skull (Fun photo print). Du kan också skriva ut alla foton inom ett visst datumintervall. Funktioner på Fotomeny (Photo menu) På skärmen Fotomeny (Photo menu) kan du välja Välj fotoutskrift (Select photo print).

v. Tryck på beskärningsstorleken och knappen . fotokorrigering. I Överhoppningsläge (Skip mode) kan du bläddra mellan 10 eller 100 foton. . Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok. (Auto photo fix) har valts för Fotokorr. I Standardvyläge (Standard view mode) visas ett enskilt foto. I Beskärningsläge (Trimming mode) kan du beskära foton. (Photo fix) på skärmen Utskriftsinst. I Listvyläge (List view mode) visas nio miniatyrer. (Print settings) korrigeras valda foton automatiskt. beskärning. eller OK för att tillämpa ändringarna och sedan gå tillbaka till skärmen för fotoval. Standardvyläge (Standard view mode) Listvyläge (List view mode) Överhoppningsläge (Skip mode) Beskärningsläge (Trimming mode) Beskära foton På skärmen Beskärning (Trimming) kan du använda [+] eller [-] eller rullningshjulet för att ändra för att ändra beskärningsområdet. Ändra visning Om du vill visa skärmen Ändra vy/läge (Change view/mode) trycker du på funktionsknappen (Function) i mitten på skärmen för fotoval.s. . Korrigera foton Om Autofotokorr. eller mellan foton från olika datum.Använda olika funktioner Layoututskrift (Layout print) Sid 24 av 1083 Etikettutskrift (Sticker print) Inläst info utskrift (Captured info print) Skriv ut Photo Index (Photo Index print) ID-fotostorlek (ID photo size print) Kalenderutskrift (Calendar print) Andra användbara funktioner Utöver de funktioner som väljs på Fotomeny (Photo menu) kan du ange visningsstil för foton. datumutskrift o.

(Auto photo fix) Skriva ut foton med fotograferingsdatum eller filnummer Om PÅ (ON) har valts för Skriv ut datum (Print date) eller Skriv ut filnummer (Print file no.Använda olika funktioner Sid 25 av 1083 Autofotokorr.) Överst . Skriv ut datum (Print date) Skriv ut filnummer (Print file no.) på skärmen Utskriftsinställningar (Print settings) kan valda foton skrivas ut med fotograferingsdatum eller filnummer.

Formatera minneskortet med en digitalkamera som är kompatibel med DCF (Design rule for Camera File system) (Exif 2. Se i detta fall ”Felsökning ” i onlinehandboken: Avancerad handbok .2/2.21-kompatibel).2/2.3 V) Microdrive Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Minneskort som kräver en kortadapter Viktigt! Var noga med att ansluta den speciella kortadaptern till följande minneskort innan du sätter i det i kortplatsen. Viktigt! Bilddata från en digitalkamera Om du har tagit och sparar foton på en typ av minneskort som inte stöds av din digitalkamera kan bilden bli oläslig på den här enheten eller skadad. Det kan hända att minneskortet inte är kompatibelt med enheten om det har formaterats på en dator. Minneskort som inte kräver en kortadapter SD-minneskort (Secure Digital) SDHC-minneskort MultiMediaCard MultiMediaCard Plus Compact Flash-kort (CF) Stöder Typ I/II (3. Om något av följande kort sätts i utan kortadapter kanske det inte går att ta ut det igen.Sätta i minneskortet Avancerad handbok Innehåll > Skriva ut foton > Sätta i minneskortet Sid 26 av 1083 Felsökning C013 Sätta i minneskortet Innan du sätter i minneskortet Följande typer av minneskort och bilddata är kompatibla med enheten. TIFF (Exif 2. miniSD-kort *1 *1 miniSDHC-kort microSD-kort *1 *1 microSDHC-kort xD-Picture Card *2 xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type H RS-MMC *3 *2 *2 . Mer information om vilka minneskort som kan användas säkert i din digitalkamera finns i handboken till kameran.21-kompatibel).

Du måste skaffa en separat compact flash-kortadapter för xD-Picture Card. Enheten kan hantera bilder som har scannats och sparats med enheten när Dok. Slå på strömmen och öppna kortplatsluckan. type) är inställd på Foto (Photo) och Format är inställt på JPEG (filtillägg ”. Sätta i minneskortet Viktigt! När ett minneskort sätts in på kortplatsen tänds åtkomstlampan (Access lamp) . Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . . När du använder en dator för att redigera eller förbättra foton som har sparats på ett minneskort. Bilddata som kan skrivas ut Enheten kan hantera bilder som tagits med en digitalkamera som är kompatibel med DCF (Design rule for Camera File system) (Exif 2. 1.21-kompatibel).2/2. Obs! När Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) är inställd på Skrivb fr USB-dator (Writable from USB PC) eller Skrivb fr LAN-dator (Writable from LAN PC) kan du inte skriva ut bilddata från minneskortet eller spara inscannade data på minneskortet med hjälp av enhetens manöverpanel. Bilder eller filmer som har komprimerats med andra metoder som exempelvis RAW kan inte skrivas ut. måste de skrivas ut från datorn.jpg”).21-kompatibel). Om du använder manöverpanelen kanske fotona inte skrivs ut korrekt. Se Minneskort som kräver en kortadapter . (Setup) för skärmen HEM (HOME) och ställer sedan in Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) på Inte skrivbar fr dator (Not writable from PC). 2. Förbered minneskortet. Använd specialkortadapter. När lampan Åtkomst (Access) blinkar använder enheten minneskortet. När du har använt kortplatsen som en minneskortenhet för datorn tar du ut minneskortet och väljer Enhetens användarinställningar (Device user settings) i Enhetsinställningar (Device settings) i Konfig. TIFF (Exif 2.2/2. Använd den särskilda Duo-kortadaptern eller en adapter i full storlek.Sätta i minneskortet MMCmobile *3 *4 Sid 27 av 1083 Memory Stick Micro *1 *2 *3 *4 Använd "SD-kortadapter". Anslut en kortadapter om minneskortet kräver en sådan. I det läget ska du inte beröra området runt kortplatsen.typ (Doc.

Sätt i endast ett minneskort i kortplatsen. miniSDHC-kort microSD-kort . (asterisk) och sätt det sedan i kortplatsen Sätt i följande typer av minneskort i den vänstra kortplatsen: Memory Stick Duo. Memory Stick PRO Memory Stick Micro (med adapter för full storlek) RS-MMC MMCmobile .Sätta i minneskortet Sid 28 av 1083 3. microSDHC-kort Memory Stick. När minneskortet sätts i kortplatsen på rätt sätt tänds åtkomstlampan (Access lamp) (A). Var minneskortet ska sättas i varierar beroende på typ av minneskort. MultiMediaCard Plus miniSD-kort . Var noga med att ansluta kortadaptern till minneskortet med märket enligt bilden nedan. MultiMediaCard. SDHC-minneskort. Sätt i minneskortet rakt MED ETIKETTSIDAN TILL VÄNSTER i kortplatsen enligt isättningsplatsen i bilden nedan. Memory Stick PRO Duo Memory Stick Micro (med Duo-kortadaptern) Sätt in följande typer av minneskort i kortplatsen i mitten: SD-minneskort (Secure Digital).

xD-Picture Card Type M . Om du gör det kan du skada enheten eller minneskortet. Microdrive xD-Picture Card . Om du ansluter enheten med en USB-kabel högerklickar du på ikonen för den flyttbara disken och väljer Mata ut (Eject). Om du tvingar in minneskortet i kortplatsen i fel riktning kan du skada minneskortet och/eller enheten. men försök inte att trycka det ännu längre in i enheten. Stäng kortplatsluckan. För inte in fler än ett minneskort i taget. 2. Öppna kortplatsluckan. Fatta tag i den del av minneskortet som sticker ut och ta ur kortet i rak vinkel från enheten.Sätta i minneskortet Sid 29 av 1083 Sätt in följande typer av minneskort i den högra kortplatsen: Compact Flash-kort (CF). 4. Om du använde kortplatsen via LAN behöver du inte göra någon "säker borttagning" på datorn. . Om Mata ut (Eject) inte visas på skärmen kontrollerar du att åtkomstlampan (Access lamp) lyser och tar sedan ur minneskortet. Kontrollera att minneskortet är vänt åt rätt håll innan du sätter i det i kortplatsen. xD-Picture Card Type H Viktigt! En del av minneskortet sticker ut från kortplatsen. Ta bort minneskortet Viktigt! Om du använder kortplatsen som minneskortsenhet för datorn måste du göra en "säker borttagning" på datorn innan du tar ur minneskortet. 1. Kontrollera att åtkomstlampan (Access lamp) är tänd och ta sedan ur minneskortet.

Sid 30 av 1083 3. Om du tar ut minneskortet eller stänger av enheten medan åtkomstlampan (Access lamp) blinkar kan den information som finns sparad på minneskortet skadas. Stäng kortplatsluckan. Åtkomstlampan (Access lamp) blinkar när enheten läser eller skriver data från/till minneskortet. Överst .Sätta i minneskortet Viktigt! Ta inte ur minneskortet medan åtkomstlampan (Access lamp) blinkar.

Ta tag i USB-flashenheten och dra ut den rakt ut från enheten. Mer information om vilka data som kan skrivas ut på den här enheten finns i Bilddata som kan skrivas ut i Innan du sätter i minneskortet. Vissa USB-flashenheter kan inte identifieras korrekt av enheten och fungerar kanske därför inte korrekt tillsammans med enheten. Du kanske inte kan använda USB-flashenheter som har säkerhetsfunktioner. 2. Sätt in USB-flashenheten i direktutskriftsporten. 1. Överst . Avlägsna USB-flashenheten. Kontrollera att enheten inte läser eller skriver data från/till USB-flashenheten. Verifiera på LCD-skärmen att läs.eller skrivåtgärden har avslutats. Obs! Om din USB-flashenhet har en åtkomstlampa bör du läsa instruktionerna som medföljde USBflashenheten för att försäkra dig om att läs-/skrivåtgärden är slutförd på USB-flashenheten. Viktigt! Ta inte ut USB-flashenheten och stäng inte av strömmen medan enheten är igång.Sätta i USB-flashenheten Avancerad handbok Innehåll > Skriva ut foton > Sätta i USB-flashenheten Sid 31 av 1083 Felsökning C014 Sätta i USB-flashenheten Sätta i USB-flashenheten Obs! Innan du sätter i USB-flashenheten Du kan behöva en förlängningskabel om USB-flashenheten inte kan sättas in i direktutskriftsporten på enheten. Kontrollera att USB-flashenheten är vänd åt rätt håll innan du sätter in den i direktutskriftsporten. Avlägsna USB-flashenheten 1. Du kan köpa en USB-förlängningskabel i en elektronikaffär.

Ta kopior Ändra inställningar Använda olika kopieringsfunktioner Överst . genom att förstora/förminska eller genom att kopiera två originalsidor till ett enda papper.Kopiering Avancerad handbok Innehåll > Kopiering Sid 32 av 1083 Felsökning Kopiering Du kan kopiera på olika sätt. t.ex.

Papper för utskrift. Du måste förbereda följande: Originaldokument som ska kopieras. Se Originaldokument som du kan använda . Se Mediatyper som du kan använda . Förbered för kopiering. Obs! Fyll på vanligt papper i formatet A4. Fyll på andra storlekar och andra papperstyper i det bakre facket. För mer information. A5. (3) Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets förlängningsdel. Här ser vi till att det finns vanligt A4-papper i kassetten. Se Fylla på papper . Se Manöverpanel . B5 eller Letter i kassetten. (2) Fyll på papper. 1.Ta kopior Avancerad handbok Innehåll > Kopiering > Ta kopior Sid 33 av 1083 Felsökning C021 Ta kopior I det här avsnittet beskrivs hur du kopierar ett A4-dokument på vanligt papper. se beskrivning av tillvägagångssättet på referenssidan. . (1) Starta enheten.

Tecken och linjer som är gjorda med en penna i ljus färg eller en överstrykningspenna kan kanske inte kopieras korrekt. Antalet kopior kan ändras med hjälp av rullningshjulet . eller (3) Ange kopieringsintensitet med (C).Ta kopior Sid 34 av 1083 (4) Välj Kopiera (Copy) på skärmen HEM (HOME). Du kan också ange att intensiteten när du vill minska intensiteten och på Tryck på ska justeras automatiskt. (2) Använd knappen Här väljer vi 100%. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . Obs! Mer information om vilka typer av original du kan kopiera. . Stäng sedan dokumentluckan försiktigt. Se Fylla på original. Börja kopiera. eller (B) för att ange förstoringsgraden. när du vill öka den. i vilket skick originalen kan vara och om hur du placerar original i enheten finns i Fylla på original . 2. (1) Använd [+] och [-] (A) för att ange antal kopior. Se Välja menyer på skärmen HEM (HOME) . (5) Lägg ett originaldokument på glasskivan. Originaldokumentet ska placeras MED DEN SIDA SOM SKA KOPIERAS VÄND NEDÅT på glasskivan och justeras mot justeringsmärket som bilden nedan visar.

eller knappen Svart (Black) (H) för att välja svartvita kopior. Kopieringen börjar. Obs! Om du vill avbryta kopiering trycker du på Stopp (Stop).ex. (Print settings) genom att trycka på höger funktionsknapp (Function) (D) och bekräfta sidstorleken. medietyp och utskriftskvalitet. När du har bekräftat eller ändrat inställningarna och vill gå tillbaka till välj ett värde med skärmen för kopieringsviloläget trycker du på OK. (5) Tryck på knappen Färg (Color) (G)för att välja färgkopior. Du kan välja olika kopieringsfunktioner. .v. (Print settings) på skärmen för kopieringsviloläge genom att trycka på den högra funktionsknappen (Function) . medietypen o. Se onlinehandboken: Avancerad handbok . Kopiera utan ram (Borderless copy). Obs! Du kan förhandsgranska utskriften om du trycker på funktionsknappen (Function) i mitten (E) när du kopierar originalet på glasskivan.s. Se Använda olika kopieringsfunktioner . Här bekräftar vi att A4 har valts för Sidstl. Du kan välja alternativet. Ändra inställningar Välj Utskriftsinst. Mer information finns i Basfunktion för inställningsskärmen och Ändra inställningar .meny (Copy menu) genom att trycka på den vänstra funktionsknappen (Function) (F). eller Ändra inställningarna genom att välja alternativet som ska ändras med (rullningshjul ) (B) och eller (C). Viktigt! Öppna inte dokumentluckan och ta inte bort originalet förrän kopieringen är klar. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok. som sidstorlek. Information om inställningar finns i Basfunktion för inställningsskärmen . (Page size) och Vanligt papper (Plain paper) för Medietyp (Type).Ta kopior Sid 35 av 1083 (4) Välj Utskriftsinst. Ta bort originalet från glasskivan när kopieringen är slutförd. samt ändra inställningen. t. om du väljer Kop.

5"x11") (8. mediatyp.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet) Välj utskriftskvaliteten efter det original som ska kopieras: Hög (High). väljer du A4 eller LTR(8. (2) Intensitet (Intensity) Ange intensiteten när du vill göra kopian mörkare eller ljusare än originalet. eller skriver ut med fel utskriftskvalitet. väljer du A4 eller LTR(8.s. 10x15cm(4"x6") (4"x6" (10x15cm)) eller 13x18cm(5"x7") (5"x7" (13x18cm)) som Sidstl. Ange att intensiteten ska justeras automatiskt efter originalet genom att välja Auto. Om du väljer Snabb (Fast) och mediatypen är inställd på Vanligt papper (Plain paper) och kvaliteten blir sämre än förväntat kan du välja Standard eller Hög (High) och sedan pröva att kopiera igen. (6) 2-sidigt (2-sided) Kopiera två olika originalsidor till de båda sidorna av ett enda ark. Om Kopiera utan ram (Borderless copy) är vald väljer du LTR(8. . Obs! Om du inte väljer rätt pappersstorlek och mediatyp kanske enheten matar ut papper från fel papperskälla. vid det ogiltiga Om det inte går att kombinera vissa inställningar med varandra visas alternativet.).5" x 11" (LTR)) etc. utskriftskvalitet och automatisk intensitet m. Se Papperskällor för påfyllning av papper . (3) Sidstl. (Page size). sparas. De visas nästa gång Kopiera (Copy) väljs. (7) Layout Välj layouten: 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) eller 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy). Tryck på den vänstra funktionsknappen (Function) för att välja Felinformation (Error details).v. Obs! Om Dubbelsidig kopiering (Two-sided copy) eller 2-sidigt (2-sided) har valts. Om 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) eller 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) är vald. (Magnif.5"x11" (LTR)) som Sidstl. Ange därefter inställningar för häfta i sidan på papperet.5"x11") (8. Inställningar av pappersstorlek.s.m.5"x11" (LTR)). (Page size) och Vanligt papper (Plain paper) som Medietyp (Type). Plus Glossy II. Om du inte vill ändra sidstorleken väljer du Samma förstoring (SameMagnification). (Page size) och vilken papperstyp som helst förutom Vanligt papper (Plain paper) som Medietyp (Type). Kontrollera felmeddelandet och rätta till inställningarna. (Page size) Välj formatet på det papper som ska användas till utskriften: A4.5"x11") (8.5"x11") (8. A4.5"x11" (LTR)) som Sidstl. även efter att strömmen har stängts av och slagits på igen.eller förminskningssätt. Standard o. Du kan ange skalan genom att välja pappersstorlekar: A4 till A5. De tillgängliga inställningarna för utskriftskvalitet kan variera beroende på vilket papper som valts under Medietyp (Type). A4 till B5 o.) (Förstoring) Ange förstorings.Ta kopior Sid 36 av 1083 (1) Förstor.v. (5) Utsk. Om Kopiera utan ram (Borderless copy) är vald kan kanterna beskäras något eftersom den kopierade bilden förstoras för att fylla ut hela sidan. Se Använda olika kopieringsfunktioner . (4) Medietyp (Type) Välj mediatyp för det papper som ska användas till utskriften: Vanligt papper (Plain paper). osv. Välj 2-sidigt (2-sided) och tryck sedan på höger funktionsknapp (Function) för att välja Avancerat (Advanced). (8) Orientering (Orientation) Välj originalets orientering: Stående (Portrait) eller Liggande (Landscp. LTR(8.

Ta kopior Sid 37 av 1083 Överst .

Om du vill ändra inställningarna trycker du på den högra funktionsknappen (Function) för att välja Utskriftsinst. Dubbelsidig kopiering (Two-sided copy) När Dubbelsidig kopiering (Two-sided copy) har valts visas standardkopieringskärmen och utskriftsinställningarna ändras automatiskt till 2-sidigt (2-sided) för 2-sidigt (2-sided) och Stående (Portrait) för Orientering (Orientation).Använda olika kopieringsfunktioner Avancerad handbok Innehåll > Kopiering > Använda olika kopieringsfunktioner Sid 38 av 1083 Felsökning C022 Använda olika kopieringsfunktioner Du kan göra olika sorters kopior.ex. (Print settings). Du kan kopiera originalsidorna på ett pappersark enligt bilden nedan. Detta gör det möjligt att kopiera två olika originalsidor till de båda sidorna av ett enda ark. Original med stående orientering Häfta långsidan (Long-side stapling) Häfta kortsidan (Short-side stapling) Original med liggande orientering Häfta långsidan (Long-side stapling) Häfta kortsidan (Shortside stapling) 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy)/4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) När 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) eller 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) har valts visas standardkopieringskärmen och utskriftsinställningarna ändras automatiskt till 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) eller 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) som Layout och Stående (Portrait) som Orientering (Orientation). t. kopiera utan ram eller kopiera två sidor på ett ark om du trycker på den vänstra funktionsknappen (Function) och väljer Kop.meny (Copy menu) på skärmen för kopieringsviloläget. Om du vill ändra inställningarna trycker du på den högra funktionsknappen (Function) för att välja Utskriftsinst. . Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok. (Print settings).

Använda olika kopieringsfunktioner Sid 39 av 1083 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) Kopiera utan ram (Borderless copy) Ramraderingskopia (Frame erase copy) Överst .

Skriva ut foton från framkallade foton Avancerad handbok Innehåll > Skriva ut foton från framkallade foton Sid 40 av 1083 Felsökning Skriva ut foton från framkallade foton Du kan skriva ut kopior av foton med olika layouter. Skriva ut foton på nytt Använda olika funktioner Skriva ut foton med olika layouter Korrigera foton Överst .

Se Mediatyper som du kan använda . Här fyller vi på 10 x 15 cm/4" x 6" fotopapper i det bakre facket. Se Manöverpanel . (2) Fyll på papper. Lägg de foton som ska scannas på glasskivan. på skärmen HEM (HOME). Obs! Du kan inte spara de bilder som scannas med den här funktionen. I det här avsnittet beskrivs hur du scannar fotografier och skriver ut dem på fotopapper i storleken 10 × 15 cm/4" × 6". ett minneskort eller en USB-flashenhet finns i onlinehandboken: Avancerad handbok .Skriva ut foton på nytt Avancerad handbok Innehåll > Skriva ut foton från framkallade foton > Skriva ut foton på nytt Sid 41 av 1083 Felsökning C031 Skriva ut foton på nytt Skriv ut foton på nytt. (1) Starta enheten. Papper för fotoutskrift. 1. Se Fylla på papper i det bakre facket . (3) Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets förlängningsdel. (5) När vägledningsskärmen visas trycker du på OK igen. Information om hur du sparar scannade bilder på en dator. . Du måste förbereda följande: Fotokopior. 2. (4) Välj Omutskrift foto (Photo reprint) Se Välja menyer på skärmen HEM (HOME) . Förbered för att skriva ut fotokopior.

Se Fylla på original. (1) Välj Välj och skriv ut (Select and print) Obs! och tryck sedan på OK. (2) Visa önskat foto med hjälp av .ex. När du scannar två eller flera foton bör du placera dem minst 10 mm/0. Du kan också välja användbara utskriftsfunktioner förutom Välj och skriv ut (Select and print). Välj de foton som ska skrivas ut.4 tum Obs! Placera fotografiet/fotografierna minst 10 mm/0.4 tum från och parallellt med glasskivans kanter. urklippta foton) . .Skriva ut foton på nytt (1) Öppna dokumentluckan. .Foton som inte är rektangulära eller som är oregelbundet formade (som t. Sid 42 av 1083 (A) Placering av fyra foton på glasskivan (B) Placering av två foton på glasskivan *1: 10 mm/0. Öppna inte dokumentluckan och flytta inte fotona förrän utskriften är klar.Foton som är vita runt om Ramarna på foton med ramar kanske inte scannas korrekt. Se Använda olika funktioner .Att fotona inte ligger för nära kanten på glasskivan. Beskär foton vid behov. (3) Stäng dokumentluckan försiktigt och tryck på OK. (2) Placera fotona MED DEN SIDA SOM SKA SCANNAS VÄND NEDÅT på glasskivan.4 tum från glasskivans kanter och minst 10 mm/0. Vinklade foton med en lång kant på 180 mm/7. Fototyperna som visas nedan kanske inte scannas korrekt. . Funktionen för lutningskorrigering kompenserar automatiskt foton som har placerats med en vinkel på upp till cirka 10 grader. 3. Viktigt! Enheten scannar fotona innan utskriften startar.4 tum från varandra. Om visas på förhandsgranskningsskärmen kontrollerar du följande och lägger tillbaka fotona för att scanna dem igen. Se onlinehandboken: Avancerad handbok .eller .Att fotona inte är placerade i för stora vinklar. Foton som är mindre än cirka 25 mm/1 tum kommer inte att scannas korrekt.1 tum kan dock inte korrigeras. Scanningen startar. Om du placerar fotona för nära varandra kan de scannas tillsammans som en enda bild.Foton som är helt vita . .knappen (rullningshjulet ).

Starta utskriften. Beskära foton. Tryck på funktionsknappen (Function) i mitten för att visa beskärningsskärmen och beskära foton. eller eller -knappen ( rullningshjulet ) för att välja vilket alternativ för att välja ett alternativ. eller knappen Svart (Black) för att välja svartvit utskrift. utskriftskvalitet m. (Print settings) kan du trycka du på höger funktionsknapp (Function) för att välja Avancerat (Advanced) och korrigera ett foto manuellt. Se Använda olika funktioner . (Photo fix) på skärmen Utskriftsinst. Överst . Ta bort fotona från glasskivan när utskriften är slutförd. Obs! Om Sid 43 av 1083 visas högst upp till vänster på fotot kanske det inte har scannats korrekt. Bekräfta meddelandet och upprepa proceduren från steg 2 för att scanna fotot igen.Skriva ut foton på nytt (3) Använd [+] eller [–] för att ange antal kopior.m. (1) Välj Utskriftsinst. (Print settings) genom att trycka på höger funktionsknapp (Function) och bekräfta sidstorleken. Obs! Om du väljer Manuell korrigering (Manual correction) för Fotokorr. Tryck på den vänstra funktionsknappen (Function) och välj Skanna igen (Rescan). 4. medietyp. (2) Tryck på knappen Färg (Color) för att välja färgutskrift.s. (5) Bekräfta det antal ark som ska användas till utskriften av de valda fotona. Här bekräftar vi att 10x15cm(4"x6") (4"x6"(10x15cm)) har valts som Sidstl.v. sparas och visas nästa gång Omutskrift foto (Photo reprint) väljs. (Page size) och typen av fotopapper i Medietyp (Type). även efter att strömmen har stängts av och slagits på igen. medietypen. Utskriften börjar. (4) Upprepa steg (2) och (3) för att ange antal kopior för varje foto. Obs! Tryck på Stopp (Stop) när du vill avbryta utskriften. utskriftskvaliteten o. Inställningarna för pappersstorlek. Du kan stänga Omutskrift foto (Photo reprint) och visa skärmen HEM (HOME) genom att trycka på knappen HEM (HOME) när utskriften är slutförd. Ändra inställningarna genom att använd som ska ändras och använd knappen Se Ändra inställningar .

Ljusstyrka (Brightness) Kontrast (Contrast) Överst . Skriva ut foton med olika layouter Du kan välja en layout och skriva ut foton på andra sätt än i Välj och skriv ut (Select and print). Etikettutskrift (Sticker print) Skriv ut alla foton (Print all photos) Korrigera foton Du kan korrigera foton manuellt om Manuell korrigering (Manual correction) har valts för Fotokorr. (Print settings). Du kan exempelvis justera ljusstyrka. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok. (Photo fix) på skärmen Utskriftsinst. kontrast och färgbalans eller använda tonkorrigering.Använda olika funktioner Avancerad handbok Innehåll > Skriva ut foton från framkallade foton > Använda olika funktioner Sid 44 av 1083 Felsökning C032 Använda olika funktioner I det här avsnittet introduceras några av de praktiska funktioner som finns i Omutskrift foto (Photo reprint).

Scanning Avancerad handbok Innehåll > Scanning Sid 45 av 1083 Felsökning Scanning Du kan spara eller vidarebefordra scannade data till din dator och sedan redigera eller bearbeta dem med den medföljande programvaran. Du kan också spara scannade data på ett minneskort eller en USB-flashenhet som sätts in i enheten. Spara scannade data på datorn Förbereda för att scanna via manöverpanelen Spara scannade data på datorn Ändra inställningar Använda olika scannerfunktioner Överst .

Se Manöverpanel . I detta avsnitt beskrivs hur du använder Autoskanna (Auto scan) för att automatiskt identifiera olika typer av original och spara scannade data på en dator som är ansluten till enheten med en USB-kabel. tidningar. Enheten kan med hjälp av funktionen för Autoskanna (Auto scan) identifiera följande originaltyper: foton. Om enheten är ansluten via ett nätverk Kontrollera följande när du använder en dator som är ansluten till ett nätverk: Bekräfta att enheten och datorn är korrekt anslutna till nätverket. visitkort. t. vykort. Mer information om inställningarna finns i onlinehandboken: Avancerad handbok. Information om användningssätt. Har inställningarna för att spara scannade data med Autoskanna (Auto scan) angivits i MP Navigator EX? Om du vill spara scannade data på datorn med Autoskanna (Auto scan) med hjälp av enhetens manöverpanel. tidskrifter. Viktigt! Notera att Canon inte kan hållas ansvarig för eventuell skada eller förlust av data. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . kan du under Inställningar (Preferences) i MP Navigator EX ange inställningar för de data som ska sparas.ex.typ (Doc. För andra original väljer du Dokument (Document) eller Foto (Photo) som Dok. . Om enheten är ansluten via USB Kontrollera att USB-kabeln som ansluter enheten till datorn är korrekt isatt i båda enheterna. hur du sparar scannade data på ett minneskort eller en USBflashenhet. Spara scannade data på datorn 1. Välj scanningsåtgärd. eller om de har avinstallerats. (1) Starta enheten. Har enheten markerats i inställningsskärmen för Canon IJ Network Scan Utility? Körs Canon IJ Network Scan Utility? Mer information om hur du skannar via ett nätverk finns i onlinehandboken: Avancerad handbok. Obs! Du kan endast välja Autoskanna (Auto scan) när du sparar eller vidarebefordrar scannade data till datorn via USB-kabeln. eller hur du scannar original från datorn finns i onlinehandboken Avancerad handbok. enligt inställningarna för MP Navigator EX. Välj MP Drivers och MP Navigator EX i fönstret Anpassad installation (Custom Install) för att installera MP Drivers and MP Navigator EX. även om det inträffar inom enhetens garantiperiod.Spara scannade data på datorn Avancerad handbok Innehåll > Scanning > Spara scannade data på datorn Sid 46 av 1083 Felsökning C041 Spara scannade data på datorn Du kan spara eller vidarebefordra scannade data till datorn via USB-kabeln eller ett nätverk. Förbereda för att scanna via manöverpanelen Kontrollera följande innan du skannar original: Har den nödvändiga programvaran (MP Drivers och MP Navigator EX) installerats? Installera MP Drivers och MP Navigator EX från installations-cd:n (Setup CD-ROM) om de inte redan är installerade. oavsett orsak. Uppfyller det original som du vill scanna kraven för ett original som ska placeras på glasskivan? Mer information finns i Originaldokument som du kan använda. type) och anger i vilken scanningsstorlek de ska scannas. textdokument och Blu-ray-/DVD-/CD-skivor.

Välj sedan storleken på originalet för Skann. men även spara dem på ett minneskort eller en USB-flashenhet eller bifoga dem i ett e-postmeddelande på datorn. type) trycker du på den högra funktionsknappen (Function) och väljer Skanningsinst. Lägg ett originaldokument på glasskivan.bef (Save/Forward). Här väljer vi Lokal (USB) (Local (USB)). Information om vilka typer av dokument du kan scanna och hur stora de kan vara finns i kan använda . Tryck på någon av knapparna Färg (Color) eller Svart (Black) för att starta scanningen. (5) Välj dokumenttyp. 3. (Scan settings) (den högra funktionsknappen (Function) ).typ (Doc. (3) Använd knappen på OK. type) kan du spara eller vidarebefordra scannade data till datorn med inställningarna (scanningsstorlek. (4) Välj den dator som scannade data ska sparas på eller vidarebefordras till och tryck sedan på OK. Om en dator som är ansluten via ett nätverk har markerats visas inte Autoskanna (Auto scan) på LCD-skärmen (5).stl (Scan size). dataformat och scanningsupplösning) angivna i Skanningsinst. Originaldokument som du Obs! När Dokument (Document) eller Foto (Photo) har valts som Dok. Här väljer vi Autoskanna (Auto scan). Sid 47 av 1083 Se Välja menyer på skärmen HEM (HOME) .typ (Doc. Obs! Du väljer andra alternativ för att spara och vidarebefordra scannade data genom att trycka på den vänstra funktionsknappen (Function) och välja Spara/vid. När Dokument (Document) eller Foto (Photo) har valts som Dok. 2. Obs! För nätverksanslutningen väljer du i listan namnet på den dator som scannade data ska sparas på eller vidarebefordras till. Se Ändra inställningar . eller (rullningshjul) för att välja Dator (PC) och tryck Skärmen för val av dator visas. Om du inte har angett på vilken dator du vill spara scannade data går du till (5). (Scan settings). Se Ändra inställningar . Se Fylla på original. MP Navigator EX startas och scannade data sparas på datorn enligt de inställningar som har gjorts i MP . Du kan spara scannade data på datorn. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok .Spara scannade data på datorn (2) Välj Skanna (Scan) på skärmen HEM (HOME). De dokumenttyper som kan väljas förutom Autoskanna (Auto scan) är Dokument (Document) och Foto (Photo). Tecken och linjer som är gjorda med en penna i ljus färg eller en överstrykningspenna kan kanske inte scannas korrekt.

TIFF. (Scan settings) på skärmen för scanningsvänteläge när Dokument (Document) eller Foto (Photo) har valts som Dok.0 som den programvara som ska användas. t. Du kan skriva ut följande typer av scannade data om du väljer Dokumentutskrift (Document print) på skärmen HEM (HOME). dataformat och upplösning och ändra inställningen. Öppna inte dokumentluckan och ta inte bort originalet förrän skanningen är klar. Dra inte ut eller sätt i USB-kabeln eller LAN-kabeln när enheten scannar original till datorn. (Scanning document.0 och klickar på OK.stl (Scan size) (2) Format *1 Välj formatet på det original som ska scannas: A4.. Välj det dataformat som scannade data ska sparas i: PDF. type). När Autobeskärning (Auto crop) har valts identifieras originalets format automatiskt.. När skärmen för programval öppnas: Skärmen för val av program visas eventuellt när du är klar med steg 3. 10x15cm(4"x6") (4"x6" (10x15cm)) etc. Ändra inställningar Tryck på den högra funktionsknappen (Function) och välj Skanningsinst. Kompakt PDF (Compact PDF). .ex. Om du vill scanna ytterligare ett original placerar du det på glasplattan och trycker på någon av knapparna (Color) eller Svart (Black) igen.typ (Doc. Viktigt! Stäng inte av strömmen medan enheten är igång. Inställningsalternativen som beskrivs nedan är tillgängliga när Dokument (Document) har valts som Dok.typ (Doc. Du kan välja att MP Navigator EX ska startas automatiskt utan att skärmen för val av program först visas genom att följa nedanstående steg. type).Om du använder Windows 7 eller Windows Vista hittar du information under "För Windowsanvändare" i "Felsökning " i onlinehandboken: Avancerad handbok . t. Sid 48 av 1083 Skannar dokument. Du kan välja alternativet.typ (Doc. Om originalet inte scannas korrekt väljer du Dokument (Document) eller Foto (Photo) som Dok. (1) Skann. Skann. (3) Upplösn.. Se Ändra inställningar . PDF).ex.stl (Scan size) som överensstämmer med originalet. Välj sedan Använd alltid detta program för denna åtgärd (Always use this program for this action) och klicka på OK. scanningsstorlek. .) visas när originalet scannas. Om skärmen för val av program visas väljer du MP Navigator EX Ver4. type) och anger scanningsinställningarna.. TIFF eller JPEG. .Scannade data som har sparats i dataformatet PDF eller Kompakt PDF (Compact PDF) under åtgärden Skanna (Scan) .Om du använder Windows XP väljer du först på skärmen för val av program MP Navigator EX Ver4. Färg Ta bort originalet från glasskivan när scanningen är slutförd.Spara scannade data på datorn Navigator EX. (Scan res) . Enheten upptäcker automatiskt om scannade data är ett foto eller ett dokument och sparar den scannade informationen i en fil på datorn enligt inställningarna i MP Navigator EX (JPEG/Exif.Scannade data sparade som en PDF-fil med MP Navigator EX Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . Information om inställningar finns i Basfunktion för inställningsskärmen . Obs! Originalets position eller storlek kanske inte scannas korrekt beroende på vilken typ av original som används.

bef (Save/Forward) och originalet scannas från glasskivan. *2 *1 Det här inställningsalternativet är inte tillgängligt om du har valt Foto (Photo) som Dok.bef (Save/Forward). Sid 49 av 1083 (4) Förhandsgranska (Preview) Visa en förhandsgranskning av den scannade bilden på LCD-skärmen när Minneskort (Memory card) eller USB-flashenhet (USB flash drive) har valts i Spara/vid.typ (Doc. Du kan välja Multibeskärning (Multi crop) när Dok. När två eller flera foton sedan ligger på glasskivan scannas varje foto som en separat bild. (5) Hindra genomblödn (Reduce show-thru) *2 *2 Minska genomlysning av den motsatta sidan av ett textdokument eller gör färgen på återvunnet papper.typ (Doc. Överst . ljusare. type). type) är inställt på Foto (Photo). 150 dpi. (6) Moarémönster (Descreen) Minska moaréeffekten när ojämna övergångar eller randigt mönster visas på originalet som ska scannas. Obs! De tillgängliga inställningsalternativen ändras när du väljer ett annat alternativ än Dator (PC) för Spara/vid. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . (7) Oskarp mask (Unsharp mask) Framhäv motivens kontur och öka skärpan i bilden när originalbilden inte är tydlig. tidningar etc. 300 dpi eller 600 dpi.Spara scannade data på datorn Välj vilken upplösning som originalet ska scannas i: 75 dpi.

men även spara dem på ett minneskort eller en USB-flashenhet eller bifoga dem i ett e-postmeddelande på datorn om du trycker på den vänstra Funktionsknappen (Function) och väljer Spara/vid.bef (Save/Forward) på skärmen för scanningsvänteläge.Använda olika scannerfunktioner Avancerad handbok Innehåll > Scanning > Använda olika scannerfunktioner Sid 50 av 1083 Felsökning C042 Använda olika scannerfunktioner Du kan spara scannade data på datorn. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok. (Attach to E-mail) Minneskort (Memory card) USB-flashenhet (USB flash drive) Överst . Dator (PC) Bifoga till e-postmedd.

Skriva ut foton (Easy-PhotoPrint EX) Använda olika funktioner i Easy-PhotoPrint EX Skriva ut dokument Skriva ut webbsidor (Easy-WebPrint EX) Starta olika programvaror Solution Menu EX Easy-WebPrint EX Easy-PhotoPrint Pro Överst .Skriva ut från datorn Avancerad handbok Innehåll > Skriva ut från datorn Sid 51 av 1083 Felsökning Skriva ut från datorn Det här avsnittet beskriver hur du skriver ut dokument eller foton från en dator. Du kan enkelt skriva ut foton som du tagit med en digitalkamera med hjälp av Easy-PhotoPrint EX som levereras med enheten.

(1) Kontrollera att enheten är på. (1) Starta Solution Menu EX. . I det här avsnittet beskrivs hur du skriver ut fotografier utan ram på fotopapper i storleken 10 × 15 cm/4 × 6 tum. Klicka här: Solution Menu EX (2) Klicka på (Fotoutskrift (Photo Print)) på menyn Fotoutskrift (Photo Print). fotopapper. Se Fylla på papper . t.Skriva ut foton (Easy-PhotoPrint EX) Avancerad handbok Innehåll > Skriva ut från datorn > Skriva ut foton (Easy-PhotoPrint EX) Sid 52 av 1083 Felsökning C051 Skriva ut foton (Easy-PhotoPrint EX) Med Easy-PhotoPrint EX som levereras med enheten kan du enkelt skriva ut foton som du har sparat på en dator. eller om det har avinstallerats. Förbered för utskrift. Obs! Fyll på vanligt papper i formatet A4 eller Letter i kassetten och andra storlekar eller typer av papper. (2) Fyll på papper. Starta Easy-PhotoPrint EX från Solution Menu EX. i det bakre facket. 1. Se Solution Menu EX . Mer information om Easy-PhotoPrint EX finns i onlinehandboken: Avancerad handbok.ex. 2. Se Manöverpanel . Här fyller vi på 10 x 15 cm/4" x 6" fotopapper i det bakre facket. Obs! Installera Easy-PhotoPrint EX från installations-cd:n (Setup CD-ROM) om det inte har installerats. Du installerar Easy-PhotoPrint EX genom att välja Easy-PhotoPrint EX i Anpassad installation (Custom Install). (3) Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets förlängningsdel.

(2) Klicka på den bild som ska skrivas ut. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . (3) Klicka på Välj papper (Select Paper). Sid 53 av 1083 Obs! Förutom funktionen för fotoutskrift finns även funktioner för att skapa album.Skriva ut foton (Easy-PhotoPrint EX) Easy-PhotoPrint EX startar och programskärmen för Fotoutskrift (Photo Print) visas. Välj ett foto att skriva ut. Du kan hämta och skriva ut bilder från en video. Du kan också använda ändra antalet kopior till noll. Om du vill ångra en markering klickar du på bilden (A) och klickar sedan på (Radera (nedåtpil) för att importerad bild (Delete Imported Image)) (B). . (1) Välj den mapp där bilderna sparas. 3. Välj enhetens papper. Antalet kopior visas som "1" och bilden du valt visas i visningsområdet för valda bilder (A). (2) Kontrollera att Välj automatiskt (Automatically Select) har markerats i Papperskälla (Paper Source). Du kan välja två eller fler bilder samtidigt. (1) Kontrollera att enhetens namn är markerat under Skrivare (Printer). 4. Du kan också korrigera eller förbättra den markerade bilden. kalendrar och andra fotoobjekt tillgängliga. Se Använda olika funktioner i Easy-PhotoPrint EX . Obs! Mer information om andra inställningar för Papperskälla (Paper Source) finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . Obs! Om du vill skriva ut två eller fler kopior klickar du på (uppåtpil) för att ändra antalet kopior. Se Använda olika funktioner i Easy-PhotoPrint EX .

eller skriver ut med fel utskriftskvalitet. Obs! Du kan ändra orienteringen på fotot eller beskära de foton som ska skrivas ut. Sid 54 av 1083 Obs! Om du väljer vanligt papper av A4. När utskriften har avbrutits kan tomma ark matas ut. 5. matar enheten papper från det bakre facket. En förhandsgranskning visas i vald layout för att visa hur utskriften kommer att se ut. Om du väljer andra storlekar eller papperstyper som t. (4) Klicka på Layout/skriv ut (Layout/Print). Välj en layout och börja skriva ut. Obs! Om du vill avbryta en pågående utskrift trycker du på knappen Stopp (Stop) på enheten eller klickar på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i skrivarens statusövervakare. Här väljer vi Ramlös (hel) (Borderless (full)).Skriva ut foton (Easy-PhotoPrint EX) (3) Välj storlek och papperstyp för det papper som fyllts i Pappersstorlek (Paper Size) och Mediatyp (Media Type). . Mer information om funktionerna finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . matas papper från kassetten. (2) Klicka på Skriv ut (Print). Om du inte väljer rätt pappersstorlek eller mediatyp kanske enheten matar ut papper från fel papperskälla.ex. I Windows Vista eller Windows XP klickar du på Canon XXX Printer (där ” XXX” motsvarar enhetens namn) i aktivitetsfältet. Du visar skrivarens statusövervakare genom att klicka på skrivarikonen i aktivitetsfältet. (1) Välj layout för fotot. fotopapper.eller Letter-format när Välj automatiskt (Automatically Select) har markerats i Papperskälla (Paper Source). Här väljer vi 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) i Pappersstorlek (Paper Size) och vilken typ av fotopapper som används i Mediatyp (Media Type).

Skriva ut foton (Easy-PhotoPrint EX) Sid 55 av 1083 Överst .

Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok. Skapa egna utskrifter Du kan skapa ett album eller en kalender med dina favoritfoton. Album Kalender (Calendar) Etiketter (Stickers) Layoututskrift (Layout Print) Skapa stillbilder från videor Du kan hämta bildrutor från videor och skapa stillbilder.Använda olika funktioner i Easy-PhotoPrint EX Avancerad handbok Sid 56 av 1083 Felsökning Innehåll > Skriva ut från datorn > Skriva ut foton (Easy-PhotoPrint EX) > Använda olika funktioner i Easy-PhotoPrint EX C052 Använda olika funktioner i Easy-PhotoPrint EX I det här avsnittet introduceras några av de praktiska funktioner som finns i Easy-PhotoPrint EX. Överst .

(1) Välj Skriv ut (Print) på menyn Arkiv (File) eller på kommandoraden i programmet. B5-. Obs! Om ett annat skrivarnamn är markerat klickar du på och väljer namnet på din enhet.Skriva ut dokument Avancerad handbok Innehåll > Skriva ut från datorn > Skriva ut dokument Sid 57 av 1083 Felsökning C053 Skriva ut dokument I det här avsnittet beskrivs hur du skriver ut A4-dokument på vanligt papper. Skärmarna som används i det här avsnittet gäller för utskrift i operativsystemet Windows 7 Home Premium (som härefter benämns ”Windows 7”). Mer information om funktioner finns i användarhandboken till programmet. 2. Ange önskade utskriftsinställningar. fotopapper.ex. 6. Dialogrutan Skriv ut (Print) visas. Se Manöverpanel . (3) Klicka på Inställningar (Preferences) (eller Egenskaper (Properties)). A5. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen. .eller Letter i kassetten och andra storlekar eller typer av papper. 3. (2) Kontrollera att enhetens namn är markerat. Kontrollera att enheten är på. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok. 1. Obs! Fyll på vanligt papper i formatet A4-. Se Fylla på papper . Obs! Funktioner kan variera beroende på vilket program som används. Fyll på papper. Här ser vi till att det finns vanligt A4-papper i kassetten. t. 5. i det bakre facket. Skapa (eller öppna) ett dokument via ett program. 4. Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets förlängningsdel.

matar enheten papper från det bakre facket. (3) Klicka på OK. A5.Skriva ut dokument (1) Välj Affärsdokument (Business Document) i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings). Obs! Om du vill ha mer information om funktioner i skrivardrivrutinen klickar du på Hjälp (Help) eller Anvisningar (Instructions) för att visa hjälpen eller onlinehandboken: Avancerad handbok . väljs alternativen i Ytterligare funktioner (Additional Features) automatiskt. Huvudgrupp (Main) och Underhåll (Maintenance) om onlinehandboken har installerats på datorn. Knappen Anvisningar (Instructions) visas på flikarna Snabbinstallation (Quick Setup). A4 i Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) och Välj automatiskt (Automatically Select) i Papperskälla (Paper Source). Inställningarna kan ändras. Du kan göra detaljerade inställningar för utskrift på fliken Huvudgrupp (Main) eller fliken . Även inställningar som är lämpliga för utskriftsobjektet visas. Sid 58 av 1083 (2) Kontrollera inställningarna som visas. t. Obs! När utskriftsobjekt som Affärsdokument (Business Document) eller Fotoutskrift (Photo Printing) väljs i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings). Om kryssrutan Skriv alltid ut med aktuella inställningar (Always Print with Current Settings) är markerad kommer de aktuella inställningarna att användas för alla kommande utskriftsjobb med start från nästa utskriftsjobb. fotopapper. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . Om du inte väljer rätt pappersstorlek eller mediatyp kanske enheten matar ut papper från fel papperskälla. Om du ändrar Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) måste du dock kontrollera att inställningen för Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) matchar inställningen i programmet. Standard i Utskriftskvalitet (Print Quality). mediatyp och utskriftskvalitet. Om du väljer andra storlekar eller papperstyper som t. eller skriver ut med fel utskriftskvalitet. Du kan namnge de ändrade inställningarna och lägga till dem under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings). Om du väljer vanligt papper av A4-. B5-. Om du vill visa en förhandsgranskning för att se utskriftsresultatet markerar du kryssrutan Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing).ex. Kontrollera att följande alternativ har valts: Vanligt papper (Plain Paper) i Mediatyp (Media Type).eller Letter-format när Välj automatiskt (Automatically Select) är valt i Papperskälla (Paper Source) matas papper från kassetten. Obs! När du anger två eller flera kopior i Kopior (Copies) sorteras sidorna vid utskriften. Det kan hända att en del program inte har den här funktionen. Alla program har inte en förhandsgranskningsfunktion.ex. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok .

Överst . I Windows Vista (som härefter benämns ”Windows Vista”) eller Windows XP klickar du på Canon XXX Printer (där ” XXX” motsvarar enhetens namn) i aktivitetsfältet. Sid 59 av 1083 7. Starta utskriften.Skriva ut dokument Utskriftsformat (Page Setup). Obs! Om du vill avbryta en pågående utskrift trycker du på knappen Stopp (Stop) på enheten eller klickar på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i skrivarens statusövervakare. Klicka på Skriv ut (Print) (eller OK) för att starta utskriften. Se Justera skrivhuvudet . När utskriften har avbrutits kan tomma ark matas ut. Justera skrivhuvudets position om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriftsresultatet inte blir som förväntat. Du visar skrivarens statusövervakare genom att klicka på skrivarikonen i aktivitetsfältet. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok .

Reproduktion eller redigering av fotografier av personer kan eventuellt även bryta mot s. eller förhandsgranska och välja de webbsidor som du vill skriva ut. med undantag för om detta sker för personligt bruk. Med funktionen för urklipp kan du till exempel klippa ut och skriva ut valda delar av en webbsida. Easy-WebPrint EX kräver Internet Explorer 7 eller senare. Viktigt! Det är olagligt att reproducera eller redigera upphovsrättsskyddade verk utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Information om hur du använder Easy-WebPrint EX finns i programmets onlinehjälp. Klicka på EasyWebPrint EX (A) i verktygsfältet och välj sedan Hjälp (Help) på den nedrullningsbara menyn för att visa onlinehjälpen. porträtträttigheter. Obs! Information om hur du installerar och startar Easy-WebPrint EX finns i Easy-WebPrint EX . Du kan skriva ut webbsidor som automatiskt anpassas till den använda pappersbredden utan att webbsidorna kapas i sidled. för bruk i hemmet eller i någon annan begränsad omfattning som omfattas av upphovsrätten.Skriva ut webbsidor (Easy-WebPrint EX) Avancerad handbok Innehåll > Skriva ut från datorn > Skriva ut webbsidor (Easy-WebPrint EX) Sid 60 av 1083 Felsökning C054 Skriva ut webbsidor (Easy-WebPrint EX) Med Easy-WebPrint EX kan du snabbt och enkelt skriva ut webbsidor från Internet Explorer.k. .

Skriva ut webbsidor (Easy-WebPrint EX) Sid 61 av 1083 Överst .

Avsnittet innehåller även information om Easy-WebPrint EX. Markera i fönstret för Anpassad installation (Custom Install) de programvaror och hjälpmedel som ska installeras på datorn. Fotoutskrift (Photo Print) Skriv ut foton som har tagits med en digitalkamera. onlinehandboken eller de andra medföljande programvaror som du vill använda från installations-CD:n (Setup CD-ROM) om de inte redan har installerats. kan antalet och typerna av ikoner eller menyer som visas på huvudskärmen variera. som är en programvara för utskrift av webbsidor. Solution Menu EX Solution Menu EX är en programvara som ger snabb åtkomst till andra programvaror som medföljer enheten. (A) Huvudskärmen (B) Området med funktionsikoner (C) Området med menykategorier (D) Skrivbordstillbehöret (E) Snabbmenyn där du kan lägga till ikoner för funktioner som används ofta (F) Tillbehörsikonen som kan användas för att visa huvudskärmen. handböcker och produktinformation online. * Fönstret nedan är hämtat från Windows 7. visa eller dölja genvägsmenyn m. Obs! Installera Solution Menu EX. Ikonerna visas i huvudskärmens område för funktionsikoner. CREATIVE PARK PREMIUM . I området för menykategorier på huvudskärmen för Solution Menu EX visas olika menyer. Beroende på vilken enhet du använder och i vilken region du använder den.Starta olika programvaror Avancerad handbok Innehåll > Skriva ut från datorn > Starta olika programvaror Sid 62 av 1083 Felsökning C055 Starta olika programvaror Det här avsnittet beskriver Solution Menu EX. Klicka på någon av dessa menyer för visa ikonerna för de funktioner som finns tillgängliga på den aktuella menyn. Använd scanner (Use Scanner) Scanna foton och dokument. eller om de har avinstallerats. som används för att starta de olika programvaror som medföljer enheten. Canon webbtjänst (Canon Web Service) Hämta innehåll eller material för utskrift från webbplatsen.m.

Dubbelklicka på (Solution Menu EX) på skrivbordet. Välj menyn Hjälp och inställningar (Help & Settings) och klicka sedan på EX's Help)) för att visa onlinehjälpen. . 2. (2) Klicka på (Fotoutskrift (Photo Print)). Om huvudskärmen för Solution Menu EX inte visas när Solution Menu EX har startats högerklickar du på (tillbehörsikonen) och väljer Visa huvudskärmen (Show Main Screen).Starta olika programvaror CREATIVE PARK PREMIUM är en Premium-innehållstjänst för dig som använder äkta Canonbläckprodukter för den här enheten. (1) Klicka på menyn Fotoutskrift (Photo Print). genom att göra följande. 1. Starta Solution Menu EX.m. Canon Utilities.ex. Välj en funktion. (Solution Menu EX Hjälp (Solution Menu Starta olika programvaror från Solution Menu EX Du kan använda Solution Menu EX för att starta en programvara. Solution Menu EX och slutligen Solution Menu EX. men även för att få direkt åtkomst till en funktion i programvaran. Information om hur du använder Solution Menu EX finns i programmets onlinehjälp. Fotoutskrift (Photo Print). Klicka här: Solution Menu EX Obs! Om inte standardinställningen har ändrats startar Solution Menu EX automatiskt när du startar datorn. Du startar Solution Menu EX och väljer en av funktionerna i Easy-PhotoPrint EX. Kontrollera att äkta Canon bläckbehållare har installerats på rätt sätt för alla färger. Sid 63 av 1083 Hjälp och inställningar (Help & Settings) Visa onlinehjälpen för Solution Menu EX eller onlinehandboken för enheten. Starta program (Start Application) Starta medföljande programvaror som Easy-PhotoPrint EX och My Printer. i en programvara. som du vill aktivera. Du kan använda My Printer för att visa fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen och få information om vad du ska göra när problem uppstår. Information Sök efter användbar information om enheten. Obs! Datorn måste vara ansluten till Internet för att kunna nå webbplatsen för användbar information m. Easy-PhotoPrint EX startar och programskärmen för Fotoutskrift (Photo Print) visas. Ställa in Solution Menu EX eller enheten. t. Du startar Solution Menu EX från Start-menyn genom att välja Alla program (All Programs). Handla online (Online Shopping) Köp olika förbrukningsvaror som bläck från webbplatsen.

kan en vägledning för installationen av Easy-WebPrint EX visas på aktivitetsfältet. utan kant. Obs! Installera Easy-WebPrint EX Om Easy-WebPrint EX inte installeras. Det kan också startas från Adobe Photoshop och Adobe Photoshop Elements.1 eller senare. och datorn måste vara ansluten till Internet.ex. utskrift i gråskala eller utskrifter med Adobe RGB. Detta verktygsfält finns alltid tillgängligt i Internet Explorer. Med Easy-PhotoPrint Pro kan du göra olika fotoutskrifter. kalendrar och andra fotoobjekt tillgängliga. Mer information om du hur du använder Easy-PhotoPrint EX och om programmets funktioner finns i Skriva ut foton (Easy-PhotoPrint EX) . Obs! Easy-PhotoPrint Pro är endast kompatibelt med Adobe Photoshop CS4/CS3/CS2/CS och Adobe Photoshop Elements 6/7/8 eller Digital Photo Professional v 2. * Fönstret nedan är hämtat från Windows 7. Easy-PhotoPrint Pro Easy-PhotoPrint Pro är ett tilläggsprogram som startas från Digital Photo Professional. . Du installerar Easy-WebPrint EX genom att klicka på den vägledning som visas och följa anvisningarna på skärmen. Du installerar Easy-WebPrint EX genom att välja Easy-WebPrint EX i Anpassad installation (Custom Install). t. indexutskrift. ett RAWbildutvecklingsprogram för Canon-kameror (vilka modeller som gäller visas på vår webbplats).Starta olika programvaror Sid 64 av 1083 Obs! Förutom funktionen för fotoutskrift finns även funktioner för att skapa album. Easy-WebPrint EX Vid installationen av Easy-WebPrint EX läggs ett verktygsfält till i Internet Explorer. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok. Du kan även installera Easy-WebPrint EX från installations-cd:n (Setup CD-ROM) . Den senaste informationen om kompatibilitet finns på vår webbplats. Internet Explorer 7 eller senare måste vara installerat på din dator för att du ska kunna installera Easy-WebPrint EX.

Starta olika programvaror Sid 65 av 1083 Utskrift med olika layouter Bordered (full) Index utskrift Färghanteringsfunktion kompatibel med Adobe RGB Adobe RGB sRGB Färgkorrigering under visning av exempelmönster Skapa retroeffekter med gråskalefoton Cool Tone Black/White (Standard) Warm Tone .

Öppna filerna med fotona som ska skrivas ut i Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements. Easy-PhotoPrint Pro startas och fotona som markerades i Digital Photo Professional visas i Easy-PhotoPrint Pro. Starta från Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements 1. Easy-PhotoPrint Pro startas och fotona som öppnades i Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements visas i Easy-PhotoPrint Pro. Avsluta Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements. Easy-PhotoPrint Pro och därefter Photoshop Plug-In Installer. Viktigt! Easy-PhotoPrint Pro kan inte startas om det inte finns något foto som visas i Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements. I så fall kan du kombinera fotot och lagret i Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements. Överst . Om du skapar eller redigerar ett foto i Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements med lagerfunktionen kanske fotot inte visas i Easy-PhotoPrint Pro. Välj sedan Canon Utilities.Starta olika programvaror Sid 66 av 1083 Starta Easy-PhotoPrint Pro Starta från Digital Photo Professional 1. På Start-menyn väljer du Alla program (All Programs). Viktigt! Easy-PhotoPrint Pro kan inte startas om inget foto har markerats i Digital Photo Professional. 2. 1. * Photoshop Plug-In installeras inte om Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements aldrig har startats. Öppna Arkiv (File)-menyn i Digital Photo Professional och välj Skriv ut med EasyPhotoPrint Pro (Print with Easy-PhotoPrint Pro) i Pluginutskrift (Plug-in printing). 2. 2. Välj foton som ska skrivas ut i Digital Photo Professional. Följ anvisningarna på skärmen för att installera. i Automatiskt (Automate). Öppna Arkiv (File)-menyn i Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements och välj Canon Easy-PhotoPrint Pro. 3... I Windows XP visas inte dialogrutan Kontroll av användarkonto (User Account Control). 4. Fortsätt till steg 4. Klicka på Ja (Yes) eller Fortsätt (Continue) i dialogrutan Användarkontokontroll (User Account Control). Om Easy-PhotoPrint Pro inte visas på menyn i Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements även efter installationen av Easy-PhotoPrint Pro går du igenom följande steg för att installera Photoshop Plug-In.

Andra funktioner Avancerad handbok Innehåll > Andra funktioner Sid 67 av 1083 Felsökning Andra funktioner Det här avsnittet innehåller information om funktionen för dokumentutskrift som du använder när du vill skriva ut PDF-filer från ett minneskort eller en USB-flashenhet. funktionen för utskrift av mallformulär. till exempel linjerat papper Skriva ut foton direkt från din digitalkamera eller mobiltelefon Skriva ut foton från en PictBridge-kompatibel enhet Skriva ut foton från en trådlös kommunikationsenhet Enhetsinställningar Överst . exempelvis linjerat papper och diagrampapper. enhetens inställningsalternativ och funktionen för direktutskrift från digitalkamera eller mobiltelefon. Skriva ut PDF-filer från ett minneskort eller en USB-flashenhet Skriva ut mallformulär.

Vad vill du skriva ut? (Photos and documents (PDF) are saved. skärmen för vänteläge för kopiering o.pdf”) PDF-filer som skapas genom scanning från MP Navigator EX (som medföljer enheten) med PDFkomprimeringen inställd på Standard eller Hög (High) (filtillägg ”. Skrivbara PDF-filer Följande dokument (PDF-filer) kan skrivas ut via manöverpanelen på enheten. En lista med dokument visas. Mer information om att skriva ut finns i onlinehandboken Avancerad handbok.pdf”) med undantag av nedanstående filer .v. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok.Skriva ut PDF-filer från ett minneskort eller en USB-flashenhet Avancerad handbok Innehåll > Andra funktioner > Skriva ut PDF-filer från ett minneskort eller en USB-flashenhet Sid 68 av 1083 Felsökning C061 Skriva ut PDF-filer från ett minneskort eller en USB-flashenhet Du kan skriva ut dokument (PDF-filer) direkt från minneskortet eller USB-flashenheten på enheten. Välj önskat dokument. Obs! Om ett meddelande visas Om foton och dokument (PDF-filer) sparas på minneskortet eller USB-flashenheten visas meddelandet Foton och dokument (PDF) har sparats. Välj Skriv ut dokument (Print documents). Which do you want to print?). Om du trycker på den högra funktionsknappen (Function) på skärmen för dokumentval visas skärmen Information (Details). Sätt i minneskortet eller USB-flashenheten där dokumenten (PDF-filerna) finns.Skärmen Information (Details) visas inte för den valda PDF-filen. på skärmen HEM (HOME). Starta dokumentutskriften på det sätt som beskrivs nedan. I följande fall kan du inte skriva ut den valda PDF-filen. Välj önskat dokument. och tryck sedan på OK. Överst .PDF-filer som innehåller bilder med bredd och höjd på 9 601 bildpunkter eller mer Andra PDF-filer kan inte skrivas ut även om de visas i listan. .Krypterade filer . Välj Dokumentutskrift (Document print) Se Välja menyer på skärmen HEM (HOME) .Det visade namnet för Skapat med (Created with) är ett annat än enhetens namn eller MP Navigator EX.s. Välj önskat dokument. En lista med dokument visas. En lista med dokument visas. Sätt i minneskortet eller USB-flashenheten som innehåller dokumenten (PDF-filerna) på skärmen HEM (HOME). PDF-filer som skapas genom scanning med enheten med Format inställt på PDF eller Kompakt PDF (Compact PDF) (filtillägg ”. .

Skriva ut mallformulär. till exempel linjerat papper Sid 69 av 1083 Felsökning C062 Skriva ut mallformulär. Två exempel på mallformulär som du kan skriva ut visas nedan. till exempel linjerat papper Avancerad handbok Innehåll > Andra funktioner > Skriva ut mallformulär. på skärmen HEM (HOME) Linjerat papper Diagrampapper Överst . Om du vill skriva ut mallformulär väljer du Specialutskrift (Special print) och sedan Mallutskrift (Template print). till exempel linjerat papper Du kan också skriva ut olika mallformulär på enheten. Se Välja menyer på skärmen HEM (HOME) . till exempel linjerat papper och diagrampapper. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok.

Det går inte att ställa in utskriftskvaliteten från en PictBridge-kompatibel enhet. Om Bluetooth- . Obs! PictBridge är den standard som används för att skriva ut foton direkt utan att använda en dator.2/2. Viktigt! Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter/10 fot då du ansluter en PictBridge-kompatibel enhet till maskinen. digital videokamera eller en kamerautrustad mobiltelefon. * Exif 2. genom att ansluta en enhet som exempelvis en digital stillbildskamera. eftersom längre kablar kan påverka annan kringutrustning. Skriva ut foton från en trådlös kommunikationsenhet Du kan enkelt skriva ut bilddata med trådlös infraröd kommunikation från en mobiltelefon. (PictBridge) En enhet med detta märke är PictBridge-kompatibel. Bilddataformat som kan skrivas ut: Denna enhet kan skriva ut bilder* som tagits med en kamera som är kompatibel med Design rule for Camera File system och PNG-filer.Skriva ut foton direkt från din digitalkamera eller mobiltelefon Avancerad handbok Innehåll > Andra funktioner > Skriva ut foton direkt från din digitalkamera eller mobiltelefon Sid 70 av 1083 Felsökning C063 Skriva ut foton direkt från din digitalkamera eller mobiltelefon Skriva ut foton från en PictBridge-kompatibel enhet Du kan ansluta en PictBridge-kompatibel enhet med en USB-kabel som har rekommenderats av enhetens tillverkare och skriva ut sparade bilder direkt. Anslutningsbara enheter: Alla PictBridge-kompatibla enheter kan anslutas oavsett tillverkare eller modell. Mer information om hur sparade bilder kan skrivas ut från den PictBridge-kompatibla enheten finns i onlinehandboken: Avancerad handbok.21-kompatibel Obs! Om du skriver ut från en PictBridge-kompatibel enhet ställer du in utskriftskvaliteten via enhetens manöverpanel. så länge de är kompatibla med PictBridge-standard. Mer information om utskriftsinställningar för den PictBridge-kompatibla enheten finns i den handbok som medföljer enheten.

Sid 71 av 1083 Överst .Skriva ut foton direkt från din digitalkamera eller mobiltelefon enheten BU-30 (tillval) är ansluten till maskinen. kan du också skriva ut bilddata med trådlös kommunikation från mobiltelefoner eller datorer som är kompatibla med Bluetooth. Mer information om funktionerna finns i onlinehandboken: Avancerad handbok.

enhetens nätverksnamn. Om du vill konfigurera trådlöst LAN väljer du en kopplingspunkt i listan över upptäckta kopplingspunkter och anger säkerhetsinställningarna. Du kan även konfigurera trådlöst LAN genom att använda WPS (Wi -Fi Protected Setup) eller ange detaljerade inställningar. (Setup). för Auto fotokorrigering (Auto photo fix setting) Den här inställningen anger om den Exif-information för utskrift som är lagrad tillsammans med ett foto ska prioriteras eller ej när Autofotokorr. Enhetens användarinställningar (Device user settings) . Utökat antal kopior (Extended copy amount) Anger hur stor del av en bild som sträcker sig utanför papperet när du väljer Kopiera utan ram (Borderless copy) i Kop. Enheten matar vanligt papper från kassetten som standard. (Print settings) Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion) Den här inställningen använder du bara om utskriften blir kladdig. Du kan även inaktivera LAN-anslutningen. Bekräfta LAN-inställningar (Confirm LAN settings) Visar enhetens konfiguration för trådlöst eller kablat LAN på LCD-skärmen. Andra inställningar (Other settings) Konfigurerar övriga nätverksinställningar som t.Enhetsinställningar Avancerad handbok Innehåll > Andra funktioner > Enhetsinställningar Sid 72 av 1083 Felsökning C064 Enhetsinställningar I det här avsnittet beskrivs alternativen du kan ställa in eller ändra i Enhetsinställningar (Device settings) under Konfig. Inst. Återställ LAN-inställningar (Reset LAN settings) Återställer enhetens standardinställningar för nätverk. Utskriftsinst. för trådlöst LAN (Wireless LAN setup) Konfigurerar anslutningen för trådlöst LAN till typen av åtkomstpunkt eller nätverksmiljön. Inställning Vanligt papper (Plain paper feed settings) Väljer den papperskälla (bakre fack eller kassett) där du fyller på vanligt papper. Använd denna inställning för att ändra papperskällan för vanligt papper till det bakre facket. Information om hur du gör eller ändrar inställningar finns i onlinehandboken: Avancerad handbok. delning av minneskort och inställningar för WSD (Web Services on Devices). Inst. IPv4/IPv6-inställning. LAN-inställningar (LAN settings) Ändra trådlöst/kablat (Change wireless/wired) Växlar mellan trådlöst och kablat nätverk (LAN).ex.meny (Copy menu). (Auto photo fix) är vald. Mer information finns i den tryckta handboken: Uppstartsguide . eller skriver ut konfigurationsinformationen.

utskrift från PictBridge-kompatibla enheter eller trådlös utskrift). utskriftskvalitet osv. Sid 73 av 1083 Läs-/skrivattribut (Read/write attribute) Anger om enhetens kortplats ska användas som datorns minneskortsenhet. till exempel enhetens namn eller lösenord. för mobilutskrift (Mobile phone print settings) Anger papper eller bildkorrigering när du skriver ut från den trådlösa kommunikationsenheten. utskrift från minneskort. värdena för justering av skrivhuvud. när du skriver ut från den PictBridge-kompatibla enheten. Tangentupprepning (Key repeat) Aktivera denna funktion om du vill öka eller minska siffrorna snabbt genom att hålla fingret på en knapp vid inmatning av siffror. inställningarna för Läs-/ skrivattribut (Read/write attribute) och det språk som är valt i Språkval (Language selection) återställs dock inte. Volymkontroll (Volume control) Justera tangentvolymen som hörs när du trycker på knapparna på manöverpanelen eller alarmvolymen som hörs när inställningar står konflikt med varandra eller vid något annat fel. Bluetooth-inställningar (Bluetooth settings) Ändrar Bluetooth-inställningar. Inställningen Tyst läge (Quiet mode setting) Aktivera den här funktionen om du vill minska ljudet från enheten. (De inställningar som har gjorts i LAN -inställningar (LAN settings). till exempel när du använder den på kvällar och nätter (vid kopiering. Inställn.Enhetsinställningar Datumvisning (Date display format) Anger det datumformat som visas på LCD-skärmen eller skrivs ut på papperet. Den här inställningen visas bara när Bluetooth-enheten (tillval) är ansluten till enheten. PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings) Anger papper. Återställ inställning (Reset setting) Återställer enhetens inställningar till standardinställningarna. Du kan ändra tidsintervallet innan vägledningen visas eller dölja den.) Överst . När denna inställning är avaktiverad och om du håller fingret på knappen innebär det samma sak som att trycka på den en gång. Guidevisningsinställningar (Guide display settings) Vägledningen visas högst upp på manöverskärmen eller inställningsskärmen. Språkval (Language selection) Ändra språket för meddelanden på LCD-skärmen och menyerna.

Fylla på papper Papperskällor för påfyllning av papper Fylla på papper i kassetten Fylla på papper i det bakre facket Fylla på fotopapper Fylla på kuvert Mediatyper som du kan använda Mediatyper som du inte kan använda Fylla på original Fylla på original Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna Originaldokument som du kan använda Överst .Fylla på papper/original Avancerad handbok Innehåll > Fylla på papper/original Sid 74 av 1083 Felsökning Fylla på papper/original I det här avsnittet beskrivs vilka papperstyper och original du kan använda. hur du fyller på papper i det bakre facket eller kassetten och hur du fyller på original som ska kopieras eller scannas.

Se Mediatyper som du kan använda . A5. A5 eller Letter) i skrivardrivrutinens eller manöverpanelens utskriftsinställningar. Om du inte väljer rätt pappersstorlek eller mediatyp kanske enheten matar ut papper från fel papperskälla. Fylla på fotopapper/kuvert i det bakre facket När du använder fotopapper ska du fylla på det i det bakre facket. i skrivardrivrutinens eller manöverpanelens utskriftsinställningar. Enheten matar ut papperet automatiskt från kassetten om du vanligt papper (A4. Fylla på vanligt papper i kassetten När du använder Vanligt papper av A4-. Obs! Vid utskrift väljer du rätt pappersstorlek och mediatyp. se onlinehandboken: Avancerad handbok. en kassett och ett bakre fack. eller skriver ut med fel utskriftskvalitet. B5-. Papper matas från kassetten eller från det bakre facket beroende på vilka inställningar du har gjort för pappersstorlek och mediatyp. . Du kan fylla på papper i någon av papperskällorna.eller Letter-format. Enheten matar ut papperet automatiskt från det bakre facket om du väljer en annan mediatyp än vanligt papper. För mer information om hur man ändrar inställningar för papperskälla.Fylla på papper Avancerad handbok Innehåll > Fylla på papper/original > Fylla på papper Sid 75 av 1083 Felsökning C071 Fylla på papper Papperskällor för påfyllning av papper Fylla på papper i kassetten Fylla på papper i det bakre facket Mediatyper som du kan använda Mediatyper som du inte kan använda Papperskällor för påfyllning av papper Denna enhet har två papperskällor som matar papper. A5. beroende på pappersstorlek och mediatyp. Mer information om hur du fyller på papper i de olika papperskällorna finns i Fylla på papper i kassetten och Fylla på papper i det bakre facket . ska du också fylla på det i kassetten.eller Letter-format. fotopapper. B5. B5-. t. När du använder annat Vanligt papper än A4-. ska du fylla på det i kassetten.ex.

Fylla på papper Sid 76 av 1083 Överst .

eller Letter-format i kassetten. Fyll på papper. . Du kan använda vanligt kopieringspapper. (3) Fyll på pappersbunten MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND NEDÅT och FRAMKANTEN LÄNGST BORT och justera den mot kassettens högersida. (2) Dra i pappersledaren (A) för att justera den mot märket för pappersstorlek. Obs! Justera kanterna på papperet innan du fyller på det. Släta ut papperet om det rullar sig. Mer information om pappersstorlekar och pappersvikter som du kan använda med enheten finns under Mediatyper som du kan använda . A5. (1) Dra ut kassetten från enheten. Papperet kan fastna om du inte justerar kanterna. Om papperet har rullat sig tar du tag i de rullade hörnen och rullar försiktigt i motsatt riktning tills papperet är helt platt. Mer information om Canons originalpapper finns i Mediatyper som du kan använda . 1. Justera papperets kanter. Se Mediatyper som du kan använda . Mer information om hur man slätar ut böjt papper finns i ” Felsökning ” i onlinehandboken: Avancerad handbok . Obs! Några råd om att skriva ut på vanligt papper Vi rekommenderar att du använder äkta fotomedia från Canon när du skriver ut fotografier. Förbered papperet. B5-.Fylla på papper i kassetten Avancerad handbok Innehåll > Fylla på papper/original > Fylla på papper > Fylla på papper i kassetten Sid 77 av 1083 Felsökning C072 Fylla på papper i kassetten Du kan endast fylla på Vanligt papper av A4-. Pappersledaren (A) stannar när den är justerad mot märket för rätt pappersstorlek. 2. Fyll på andra storlekar och andra papperstyper i det bakre facket.

3. Sid 78 av 1083 (4) Dra pappersledaren (B) till vänster för att justera den helt mot pappersbuntens sida. Obs! Fyll inte på papper över markeringen för påfyllningsgränsen (C). Se Ändra inställningar i ”Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet” eller Ändra inställningar i ”Ta kopior”. Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets förlängningsdel.Fylla på papper i kassetten Obs! Det kan finnas ett litet utrymme mellan pappersledaren (A) och pappersbunten. (5) Sätt i kassetten i enheten. . Se Skriva ut dokument. Vid utskrift med dator väljer du storlek och typ för papperet i Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) och Mediatyp (Media Type) i skrivardrivrutinen. Obs! Efter att papper har fyllts på Om du använder enheten för kopiering eller utskrift utan dator anger du storlek och typ för papperet som du har fyllt på för Sidstl. (Page size) och Medietyp (Type) på skärmen med utskriftsinställningar. Tryck in kassetten helt i enheten.

Fylla på papper i kassetten Sid 79 av 1083 Överst .

Släta ut papperet om det rullar sig. lyft det och tippa det bakåt. 1.0 mm/2. Fyll på papper. 101. Fylla på fotopapper Viktigt! Om du beskär vanligt papper till 10 x 15 cm/4" x 6". Papperet kanske inte matas korrekt. (2) Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets förlängningsdel. 2. Skjut inte ihop pappersguiderna för kraftigt.Fylla på papper i det bakre facket Avancerad handbok Innehåll > Fylla på papper/original > Fylla på papper > Fylla på papper i det bakre facket Sid 80 av 1083 Felsökning C073 Fylla på papper i det bakre facket Du kan fylla på fotopapper eller kuvert i det bakre facket. (3) Justera pappersguiderna (A) för att öppna dem och fyll på papper i mitten av det bakre facket MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND MOT DIG.2 mm/4" x 8". Förbered papperet. (1) Öppna pappersstödet. Justera papperets kanter. . (4) Justera pappersguiderna (A) mot pappersbuntens båda sidor.58" (kreditkortsformat) för en provutskrift kan pappersstopp uppstå. 13 x 18 cm/5" x 7" eller 55.0 x 91.6 x 203.16" x 3. Se steg 1 under Fylla på papper i kassetten .

.Fylla på papper i det bakre facket Sid 81 av 1083 Viktigt! Lägg alltid i papperet i stående orientering (B). Obs! Fyll inte på papper över markeringen för påfyllningsgränsen (D). Obs! Efter att papper har fyllts på Om du använder enheten för kopiering eller utskrift utan dator anger du storlek och typ för papperet som du har fyllt på för Sidstorlek (Page size) och Medietyp (Type) på skärmen med utskriftsinställningar. Om du fyller på papperet i liggande orientering (C) kan det fastna.

Fylla på papper i det bakre facket Se Ändra inställningar i ”Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet” eller Ändra inställningar i ”Ta kopior”. Vid utskrift med dator väljer du storlek och typ för papperet i Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) och Mediatyp (Media Type) i skrivardrivrutinen. Sid 82 av 1083 Överst . Se Skriva ut dokument.

Med rätt skrivardrivrutininställningar roteras och skrivs adressen ut automatiskt i enlighet med kuvertets riktning. Använd en penna för att trycka ner framkanten i inmatningsriktningen och göra kuvertet platt. Om kuverten är böjda tar du tag i två hörn och vrider försiktigt i motsatt riktning. De kan fastna i enheten eller orsaka att enheten fungerar dåligt. . (1) Öppna pappersstödet. Bilderna ovan visar kuvertets främre kant sett från sidan. Förbered kuverten.Kuvert med dubbla flikar (eller förklistrade flikar) .Kuvert som har präglad eller behandlad yta . Släta ut kuverten genom att trycka på alla hörn och kanter. (3) Dra i pappersguiderna (A) för att öppna dem och fyll på kuverten i mitten av det bakre facket MED ADRESSIDAN VÄND MOT DIG. Se (1) under steg 2 i Fylla på fotopapper . 2. Kontrollera att inga rullningar eller upphöjningar är mer än 3 mm/0. Viktigt! Du kan bara skriva ut på kuvert från datorn. Se (2) under steg 2 i Fylla på fotopapper . lyft det och tippa det bakåt. Använd inte följande kuvert.Fylla på kuvert Avancerad handbok Innehåll > Fylla på papper/original > Fylla på papper > Fylla på papper i det bakre facket > Fylla på kuvert Sid 83 av 1083 Felsökning C074 Fylla på kuvert Du kan skriva ut på europeiska DL-kuvert och amerikanska #10 Envelope. (2) Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets förlängningsdel. Om hörnet på kuvertfliken är böjt plattar du till det.Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande 1. Viktigt! Kuvert kan fastna i enheten om de inte är platta eller om kanterna inte riktats in på rätt sätt. Lägg i kuverten. .1 tum höga.

Env. Sid 84 av 1083 (4) Dra i pappersguiderna (A) för att justera dem mot båda sidor av kuverten.) eller Standardkuvert nr.Fylla på kuvert Den vikta fliken på kuvertet ska vara vänd nedåt på vänster sida. (1) Välj Kuvert (Envelope) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup). (B) Baksida (C) Adressida Obs! Fyll inte på kuvert över påfyllningsmarkeringen (D). 10 (Comm. #10) i fönstret Inställning för kuvertstorlek (Envelope Size Setting). kommer adressen att skrivas ut upp och ned eller roteras 90 grader. Upp till 10 kuvert kan fyllas på samtidigt. (2) Välj DL-kuvert (DL Env. 3. Viktigt! Om du inte anger kuvertstorlek eller orientering på rätt sätt. (3) Välj Liggande (Landscape) i Orientering (Orientation). Ange inställningarna i skrivardrivrutinen. Då kanske kuverten inte matas korrekt. Skjut inte ihop pappersguiderna för kraftigt. .

väljer Kuvert (Envelope) i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och markerar sedan kryssrutan Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees) under Ytterligare funktioner (Additional Features). Överst .Fylla på kuvert Sid 85 av 1083 Obs! Om utskriften vänds upp och ned öppnar du fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen. Information om inställningarna för skrivardrivrutinen finns i Skriva ut dokument.

5" x 11" .ex. Där köper du papperet med dess namn. A5-.Inställningar i medietyp Skrivardrivrutin: Kuvert (Envelope) .Inställningar i medietyp Manöverpanel: Vanligt papper (Plain paper) Skrivardrivrutin: Vanligt papper (Plain Paper) . etiketter.och Letter/8. . Obs! Modellnumret för originalpapper från Canon visas inom vinkelparentes. Papper säljs inte i USA med modellnummer. I sådana fall ska du minska antalet ark som fylls på i taget med mindre än hälften (100 % återvunnet papper kan användas). beroende på typ av papper eller andra miljömässiga förhållanden (hög eller låg temperatur och luftfuktighet). Obs! Endast tillgängligt när du skriver ut från en dator. som t.Påfyllningsgräns Bakre facket: cirka 150 ark *1 Kassetten: ca 150 ark i storlekarna A4-. Fyll alltid på dem i det bakre facket. fotopapper eller dokumentpapper. Vi rekommenderar att du använder Canons originalpapper för utskrift av viktiga foton. Mediatyper Tillgängliga papper Vanligt papper (inklusive återvunnet papper) . Kuvert (Envelope) . Obs! Eventuellt kan du få problem med matningen även om du följer anvisningarna om maxkapacitet. Matning av kuvert från kassetten kan skada enheten. Information om pappersstorlekarna för Canon originalpapper finns på vår webbplats.Påfyllningsgräns för utmatningsfack Vi rekommenderar att du tar bort utskrivna kuvert från utmatningsfacket innan du skriver ut kontinuerligt så att suddighet och missfärgningar om möjligt kan undvikas. B5-. B5. Canon originalpapper Se instruktionshandboken som medföljer papperet för detaljerad information om utskriftssidan och hur man hanterar papperet.Mediatyper som du kan använda Avancerad handbok Innehåll > Fylla på papper/original > Fylla på papper > Mediatyper som du kan använda Sid 86 av 1083 Felsökning C075 Mediatyper som du kan använda För bästa utskriftsresultat bör du välja papper som är lämpliga för utskrift. Canon erbjuder olika papperstyper som gör det roligare att skriva ut.Påfyllningsgräns för utmatningsfack Cirka 50 ark *1 Vanligt papper i A4-. A5. En del papper från Canon finns inte att köpa i alla länder.eller Letter-storlek kan endast fyllas på när Bakre fack (Rear tray) har valts för Inställning Vanligt papper (Plain paper feed settings) i Enhetsinställningar (Device settings) under Konfig.Påfyllningsgräns Bakre facket: 10 kuvert . (Setup).

5" x 11". Sid 87 av 1083 Skriva ut foton: Photo Paper Pro Platinum <PT-101> .Inställningar i medietyp Manöverpanel: Glossy Skrivardrivrutin: Glossy Photo Paper Photo Paper Glossy <GP-502> . Fine Art Paper "Photo Rag"<FA-PR1>*1 .Påfyllningsgräns för utmatningsfack Vi rekommenderar att du tar bort utskrivna ark från pappersutmatningsfacket innan du skriver ut kontinuerligt för att undvika suddighet och missfärgningar.Inställningar i medietyp Manöverpanel: Glossy Skrivardrivrutin: Glossy Photo Paper Photo Paper Plus Glossy II <PP-201> . 13 x 18 cm/5" x 7" och 20 x 25 cm/8" x 10" 20 ark för 10 x 15 cm/4" x 6" . Om detta händer ska du mata in ett ark åt gången (gäller inte Matte Photo Paper <MP-101>).Påfyllningsgräns Bakre facket: 1 ark .Påfyllningsgräns Bakre fack: 10 ark för A4. Obs! Matning av sådant papper från kassetten kan skada enheten.Inställningar i medietyp Manöverpanel: Plus Glossy II Skrivardrivrutin: Photo Paper Plus Glossy II Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201> .Mediatyper som du kan använda För att ange pappersstorlek och mediatyp vid utskrift av foton som har sparats på en PictBridgekompatibel enhet eller en mobiltelefon. Letter/8. När du placerar papper i buntar kan utskriftssidan markeras när den matas in eller papper matas inte in som de ska.Påfyllningsgräns för utmatningsfack - .Inställningar i medietyp Manöverpanel: Matte Skrivardrivrutin: Matte Photo Paper .Inställningar i medietyp Skrivardrivrutin: Fine Art "Photo Rag" . Fyll alltid på dem i det bakre facket.Inställningar i medietyp Manöverpanel: Plus Semi-gloss Skrivardrivrutin: Photo Paper Plus Semi-gloss Matte Photo Paper <MP-101> . se onlinehandboken: Avancerad handbok .Inställningar i medietyp Manöverpanel: Pro Platinum Skrivardrivrutin: Photo Paper Pro Platinum [Glossy Photo Paper "Everyday Use"/Glättat fotopapper "Everyday Use"] <GP-501> .

Vi rekommenderar att utskriftsmaterial från Canon används.Mediatyper som du kan använda Vi rekommenderar att du tar bort utskrivna ark från pappersutmatningsfacket innan du skriver ut kontinuerligt för att undvika suddighet och missfärgningar.och nederkant.Påfyllningsgräns Bakre facket: 1 ark .38 tum i papperets över. När du skriver ut foton som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet på etikettpapper ska du välja Etikettutskrift (Sticker print) i Foton för skojs skull (Fun photo print). *1 *2 . Vid utskrift av affärsdokument: High Resolution Paper <HR-101N> . Endast tillgängligt när du skriver ut från en dator.Påfyllningsgräns för utmatningsfack Vi rekommenderar att du tar bort utskrivna ark från pappersutmatningsfacket innan du skriver ut kontinuerligt för att undvika suddighet och missfärgningar.38 tum i över. När du scannar foton som ska skrivas ut på etikettpapper ska du välja Etikettutskrift (Sticker print) i Omutskrift foto (Photo reprint). Fyll alltid på dem i det bakre facket. Du bör kontrollera utskriftsområdet i förhandsgranskningsfönstret innan du skriver ut. Se Funktioner i Foton för skojs skull (Fun photo print) . Om du väljer Etikettutskrift (Sticker print) går det inte att välja papperstyp. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok.Påfyllningsgräns för utmatningsfack 50 ark Obs! Endast tillgängligt när du skriver ut från en dator. Fyll alltid på dem i det bakre facket. Utskriftsmaterial från Canon framställs och hanteras så att utskriftskvaliteten ska bli optimal. *1 Om du använder Fine Art Paper ”Photo Rag” kan du inte skriva ut med en marginal på 35 mm/ 1. Sid 88 av 1083 Obs! Endast tillgängligt när du skriver ut från en dator.Inställningar i medietyp Manöverpanel: Glossy Skrivardrivrutin: Glossy Photo Paper . När du vill skapa dina egna utskrifter: T-shirt-tryck <TR-301> *1 .och underkanten beroende på utskriftsriktningen. Matning av sådant papper från kassetten kan skada enheten.Påfyllningsgräns Bakre facket: 80 ark . Om du väljer Etikettutskrift (Sticker print) går det inte att välja papperstyp. Om du väljer en specialsidstorlek för Fine Art Paper i skrivardrivrutinen anges en gräns för att förhindra utskrift i marginalerna på 35 mm/1. Se Skriva ut foton med olika layouter . Matning av sådant papper från kassetten kan skada enheten.Inställningar i medietyp Skrivardrivrutin: High Resolution Paper .Inställningar i medietyp Skrivardrivrutin: T-shirt-tryck (T-Shirt Transfers) Fotoetiketter <PS-101> *2 .

9 x 279.0 mm/8.83 tum) Standardkuvert nr #10 (104.00 tum) Legal (215.50 x 11.0 x 235.72 x 9. .0 x 220.4 mm/8.6 mm/4.61 tum (bakre facket) Pappersvikt 64 till 105 g/m 2/17 till 28 lb (med undantag för originalpapper från Canon) Använd inte tyngre eller lättare papper (förutom papper från Canon) eftersom det kan fastna i skrivaren.00 x 7.00 x 6.25 tum) Choukei 4 (90.00 tum / 89.00 tum) 5" x 7" (13 x 18 cm/5.48 tum) Kort (55. B5-.0 x 148.0 mm/5.00 x 10.9 x 676.17 x 3.12 tum) 4" x 6" (10 x 15 cm/4.54 x 8.33 x 8.Mediatyper som du kan använda När du skriver ut foton som har sparats i mobiltelefonen på etiketter väljer du Etiketter (Stickers) för sidstorleken i Inställn.0 x 210.00 tum) 8" x 10" (20 x 25 cm/8.01 tum) Hagaki (100.0 mm/5.0 mm/7.00 x 7. Installera den på datorn. Fyll på dem i det bakre facket.0 mm/4.0 x 205.0 x 235.0 x 297.27 x 11.0 mm/8.00 x 7.0 x 190.27 x 11.0 x 178.3 mm/4.13 x 9.6 x 241.25 tum) Youkei 6 (98.00 tum) Fine Art A4 (210. Minsta format: 55.00 tum) L (3. fuktighet eller direkt solljus.50 x 14.58 tum) Wide (101.00 x 8.6 x 180.0 x 91.0 x 297.86 x 7.0 mm /2.17 x 10.4 mm/8.83 tum) Hagaki 2 (200. A5.0 mm/2.07 tum) Youkei 4 (105. Obs! Du kan endast fylla på kassetten med vanligt papper av följande format: A4-.0 mm/3. Förvara dessutom papperet på en plats där det inte utsätts för värme.6 mm/8.00 tum) A5 (148. Sid 89 av 1083 Obs! Matning av sådant papper från kassetten kan skada enheten.69 tum) Ej standardstorlekar: Du kan också ange en anpassad storlek inom följande intervall.50 x 5.10 tum) Fine Art Letter (215.0 mm/7.9 x 279. Så här förvarar du ditt papper Ta enbart ut den mängd papper som krävs ur förpackningen precis innan du börjar skriva ut.50 x 26.83 x 8.och Letter-format Vanligt papper i andra storlekar går inte att fylla på i kassetten. (Setup). Du kan enkelt ange utskriftsinställningar med hjälp av Easy-PhotoPrint EX som finns på installations-CD:n (Setup CD-ROM) .6 x 203.2 mm/4.12 x 9. lägga tillbaka det i förpackningen och förvara det på en plan yta.0 x 148.0 mm/4.16 x 3.27 tum) A4 (210.87 x 5.0 x 257.50 tum) DL-kuvert (110. Fyll alltid på dem i det bakre facket.58 tum (bakre facket) Största format: 215.0 mm/4.66 tum) Choukei 3 (120.00 tum) 4" x 8" (101. för mobilutskrift (Mobile phone print settings) under Enhetsinställningar (Device settings) i Konfig.69 tum) B5 (182. För att undvika att papperet böjer sig när du inte skriver ut bör du avlägsna oanvänt papper.0 mm/8.50 x 11. Se onlinehandboken: Avancerad handbok. Standardstorlekar: Letter (215.0 x 127.94 x 5.0 mm/3.0 mm/3.0 x 91. Pappersstorlekar Du kan använda följande pappersstorlekar.0 mm) 2L (127.9 x 355.

Detta kan dock resultera i en lägre utskriftskvalitet. Det går endast att skriva ut utan ram på vanligt papper när du skriver ut från en dator.Mediatyper som du kan använda Sid 90 av 1083 Information om papper för utskrift utan ram Det går inte att skriva ut med dubbelsidig utskrift när du har valt utskrift utan ram. Överst . eller på kuvert. Utskrift utan ram kan inte göras på papper med formaten legal. Vi rekommenderar att du använder vanligt papper för att göra en provutskrift. A5 eller B5.

osv. Vikt. inklusive vanligt papper eller anteckningspapper som beskurits till en mindre storlek (vid utskrift på papper i A5-format eller mindre) Vykort Vykort med påklistrade foton eller klistermärken Kuvert med dubbla flikar (eller förklistrade flikar) Kuvert som har präglad eller behandlad yta Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande Alla typer av hålade papper Papper som inte är rektangulärt Papper som sitter samman med häftklamrar eller lim Papper med självhäftande ytor Papper som har dekorerats med glitter.Mediatyper som du inte kan använda Avancerad handbok Innehåll > Fylla på papper/original > Fylla på papper > Mediatyper som du inte kan använda Sid 91 av 1083 Felsökning C076 Mediatyper som du inte kan använda Använd inte följande typer av papper. Överst . böjt eller skrynkligt papper Fuktigt papper Papper som är för tunt (som väger mindre än 17 lb/64 g/m 2) Papper som är för tjockt (som väger mer än 28 lb/105 g/m 2. Om du använder ett sådant papper blir resultatet inte tillräckligt bra. med undantag för originalpapper från Canon) Papper som är tunnare än vykort. och det kan dessutom orsaka stopp i eller problem med enheten.

Viktigt! Placera inte några föremål på dokumentluckan. Placera originalet i den position som passar den valda funktionen.Fylla på original Avancerad handbok Innehåll > Fylla på papper/original > Fylla på original Sid 92 av 1083 Felsökning C077 Fylla på original I det här avsnittet beskrivs hur du placerar original på glasskivan. Se Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna . Fylla på original Du placerar original som ska kopieras eller scannas på glasskivan. Fylla på original Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna Originaldokument som du kan använda Du kan behöva placera originalet i olika positioner beroende på vilken funktion du har valt i Kopiera (Copy). 2. Lägg ett originaldokument på glasskivan. . Om du inte placerar originalet i rätt position kan det kanske inte scannas korrekt. vilket kan leda till att enheten slutar fungera.0 kg.Placera inga föremål som väger över 2. . De kan falla ner i det bakre facket när du öppnar dokumentluckan.Tryck inte på originalet så att glasskivan belastas med en tyngd större än 2. Omutskrift foto (Photo reprint) eller Skanna (Scan). Viktigt! När du har placerat originalet på glasskivan stänger du dokumentluckan ordentligt innan du börjar kopiera eller scanna. 1. Om du inte tar hänsyn till begränsningarna ovan kan scannern fungera dåligt eller glasskivan gå sönder. Placera originalet i rätt position för den valda funktionen. Stäng dokumentluckan försiktigt. (2) Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SCANNAS VÄND NEDÅT på glasskivan. . Viktigt! Du bör tänka på följande när du placerar originalet på glasskivan. I annat fall kan saker ske utan att du är medveten om det. (1) Öppna dokumentluckan.0 kg på glasskivan. Se till att du inte vidrör knapparna på manöverpanelen när du öppnar eller stänger dokumentluckan.

Fylla på original Sid 93 av 1083 Överst .

välj dokument.välj Autoskanna (Auto scan) som Dok. tidskrifter eller texter i Dokumenttyp (Document Type) .typ (Doc.v. Letter o.typ (Doc.s.04 tum från glasskivans kanter). Det faktiska utskriftsområdet blir då området innanför dessa marginaler. magasin eller dagstidningar .välj en standardstorlek (A4. Letter etc. type) och ange en standardstorlek (A4.stl (Scan size) för att scanna original Med en programvara på en dator.Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna Avancerad handbok Innehåll > Fylla på papper/original > Fylla på original > Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna Sid 94 av 1083 Felsökning C078 Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna Placera originalet och justera det mot justeringsmärket Placera original som ska kopieras I Skanna (Scan).välj Dokument (Document) eller Foto (Photo) som Dok. .) som Skann. Viktigt! Enheten kan inte skanna det skuggade området (A) (1 mm/0. type) för att scanna textdokument. För bästa utskriftsresultat bör du tänka på att en marginal läggs till längs båda sidor av utskriften.) i Dokumentstorlek (Document Size) Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SCANNAS VÄND NEDÅT och justera det mot justeringsmärket . . .

vykort.typ (Doc. vykort. type) för att scanna ett foto.3 mm/0.välj Autoskanna (Auto scan) som Dok. type) och ange Multibeskärning (Multi crop) som Skann.0 mm/0.4 tum från glasskivans kanter. visitkort eller en optisk skiva med en programvara på en dator Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SCANNAS VÄND NEDÅT och placera det minst 10 mm/ 0.Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna Sid 95 av 1083 (B) 3.välj Foto (Photo) som Dok.välj Autoskanna (Auto scan) som Dok. .13 tum (6.0 mm/0. vykort eller visitkort .typ (Doc.4 tum från glasskivans kanter och minst 10 mm/0. Lägga två eller fler original på glasskivan Scanna två eller flera utskrivna foton i Omutskrift foto (Photo reprint) I Skanna (Scan). vykort eller visitkort med en programvara på en dator Placera två eller fler original MED DEN SIDA SOM SKA SCANNAS VÄND NEDÅT och placera dem minst 10 mm/0.4 mm/0.13 tum (6. visitkort eller en optisk skiva . type) och ange Autobeskärning (Auto crop) som Skann.4 mm/0.typ (Doc.4 mm/0.25 tum för papper i formaten Letter och Legal) Placering av endast ett original mitt på glasskivan Scanna endast ett utskrivet foto i Omutskrift foto (Photo reprint) I Skanna (Scan).4 tum från varandra. .25 tum för papper i formaten Letter och Legal) (E) 3.typ (Doc.stl (Scan size) för att scanna ett original Scanna ett foto.20 tum (D) 3.välj Dokument (Document) eller Foto (Photo) som Dok. .12 tum (C) 5. type) för att scanna två eller fler foton.stl (Scan size) för att scanna två eller fler original Scanna två eller fler foton.

Foton som inte är rektangulära eller som är oregelbundet formade (som t.1 tum kan dock inte korrigeras.ex.Så här placerar du original vid användning av de olika funktionerna Sid 96 av 1083 (A) 10 mm/0. urklippta foton) kanske inte går att skanna på rätt sätt. Överst . Vinklade foton med en lång kant på 180 mm/7.4 tum Obs! Funktionen för lutningskorrigering kompenserar automatiskt för original som har placerats med en vinkel på upp till cirka 10 grader.

m. vykort.Originaldokument som du kan använda Avancerad handbok Innehåll > Fylla på papper/original > Fylla på original > Originaldokument som du kan använda Sid 97 av 1083 Felsökning C079 Originaldokument som du kan använda Du kan kopiera eller scanna följande typer av original. visitkort eller optiska skivor (Blu-ray/DVD/CD-skivor m. Originaltyper: Textdokument.) Storlek (B × H): Max.7 tum Överst .5 x 11. tidningar och tidskrifter Fotografier. 216 x 297 mm/8.

Rutinunderhåll Avancerad handbok Innehåll > Rutinunderhåll Sid 98 av 1083 Felsökning Rutinunderhåll I det här avsnittet beskrivs hur du byter ut bläckbehållare när bläcket tar slut. Byta ut bläckbehållare Ersättningsprocedur Kontrollera bläckstatus Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga Skriva ut testmönster för munstycken Granska testmönster för munstycken Rengöra skrivhuvudet Djuprengöring av skrivhuvudet Justera skrivhuvudet Rengöra pappersmatningshjulet Rengöra kassettens färgdyna Överst . rengör enheten när utskrifterna blir svaga eller vidtar åtgärder när pappret inte matas ut ordentligt.

. Försiktighet Försök inte stoppa eller flytta hållaren för skrivhuvudet med våld. vilket kan krävas för att upprätthålla enhetens prestanda. Om du sätter i använda bläckbehållare kan det orsaka igentäppta munstycken. Viktigt! Hantering av bläck När du har lyft ut en bläckbehållare ska den nya sättas i omedelbart. Då kan bläckbehållaren torka ut och det kan hända att enheten inte fungerar när du sätter tillbaka behållaren. Om Ersättningsprocedur När du behöver byta ut bläckbehållarna följer du proceduren nedan. Hållaren för skrivhuvudet flyttas till positionen för utbyte. Obs! Mer information om kompatibla bläckbehållare finns i den tryckta handboken: Uppstartsguide . Det går även åt bläck vid vanlig rengöring och djuprengöring av skrivhuvudet. Rör inte vid hållaren för skrivhuvudet förrän den stannat helt. Mer information finns i Tips om användning av enheten . Låt inte enheten stå utan bläckbehållare. För att bibehålla optimal utskriftskvalitet ska du använda en bläckbehållare inom sex månader efter den första användningen. Lyft skannerenheten (luckan) tills det tar stopp. Mer information om de åtgärder som kan vidtas finns under "Ett felmeddelande visas på LCD-skärmen" i avsnittet "Felsökning " i onlinehandboken Avancerad handbok . 1. Obs! Det kan gå åt färgbläck även när du skriver ut svartvita dokument eller om du har ställt in svartvit utskrift. se utskriften blir svag eller färgerna felaktiga . Dessutom kan inte enheten mäta bläcknivån i bläckbehållarna ordentligt. När du väl har installerat en bläckbehållare ska du inte ta bort den från enheten och låta den ligga utan skydd. Kontrollera att strömmen är påslagen och öppna pappersutmatningsfacket försiktigt. Om utskriftsresultatet blir svagt eller om vita ränder uppstår trots att bläcknivån är tillräcklig. Använd nya bläckbehållare vid utbyte. När bläcket tar slut i en bläckbehållare måste den omedelbart bytas mot en ny. 2.Byta ut bläckbehållare Avancerad handbok Innehåll > Rutinunderhåll > Byta ut bläckbehållare Sid 99 av 1083 Felsökning C091 Byta ut bläckbehållare När bläcket håller på att ta slut eller om fel uppstår visas ett meddelande för att informera dig om felet.

Följ de källsorteringsregler som gäller i din kommun när du kasserar tomma bläckbehållare. 3. Viktigt! Var försiktig när du hanterar bläckbehållaren så att du inte får fläckar på kläder och omgivande ytor. (1) Ta ut den nya bläckbehållaren ur förpackningen. Tryck på fliken (A) och lyft ut bläckbehållaren. Om dokumentlocket är öppet kan du inte öppna scannerenheten (locket). dra loss den orangefärgade tejpen ( ) helt och ta sedan bort skyddsfilmen ( ) fullständigt. Obs! Ta inte bort två eller fler bläckbehållare samtidigt. Då ska du stänga skannerenheten (locket) och öppna det igen. Se till att du inte vidrör knapparna på manöverpanelen när du öppnar eller stänger scannerenheten (luckan). 4. vilket kan leda till att enheten slutar fungera. Byt ut den bläckbehållare vars lampa blinkar snabbt.Byta ut bläckbehållare Sid 100 av 1083 Viktigt! Placera inte några föremål på dokumentluckan. Dokumentlocket måste alltid vara stängt när skannerenheten (locket) lyfts upp. De kan falla ner i det bakre facket när du öppnar dokumentluckan. Mer information om olika blinkhastigheter finns i Kontrollera bläckstatus . I annat fall kan saker ske utan att du är medveten om det. Rör inte låsspaken för skrivhuvudet (B). Om två eller flera behållare ska ersättas byter du ut en behållare i taget. . Om scannerenheten (luckan) har varit öppen i över 10 minuter flyttas hållaren för skrivhuvudet åt höger. Rör inte vid metallkomponenterna eller vid någon av de andra delarna inuti enheten. Förbered den nya bläckbehållaren.

(2) Håll bläckbehållaren med det orangefärgade skyddslocket (D) vänt uppåt.Byta ut bläckbehållare Sid 101 av 1083 Viktigt! Var försiktig när du hanterar bläckbehållarna. Om det L-formade lufthålet (C) blockeras av kvarvarande orange skyddstejp kan detta orsaka att bläck läcker ut eller att enheten inte fungerar korrekt. . (3) Lossa det orangefärgade skyddslocket (D) genom att långsamt vrida det 90 grader horisontellt. och var noga med att inte blockera det L-formade lufthålet (C). Var försiktig så att du inte utsätter dem för hårt tryck eller tappar dem.

Viktigt! Se till att du inte vidrör knapparna på manöverpanelen när du öppnar eller stänger scannerenheten (luckan). Om du trycker på bläckbehållarens sidor och det Lformade lufthålet (C) är blockerat kan bläcket skvätta ut. Det går inte att skriva ut förrän alla bläckbehållare har satts i. Se till att du sätter i bläckbehållaren på den plats som visas på etiketten på hållaren för skrivhuvudet. Var försiktig så att du inte får fingrarna i kläm. Om du rör vid dem kan du få bläckfläckar på händerna. 6. Obs! . Sid 102 av 1083 5. Försiktighet Håll scannerenheten (luckan) i ett stadigt grepp med båda händerna. (1) För in bläckbehållarens främre ände i skrivhuvudet lutande. Sätt aldrig tillbaka skyddslocket (D) om du har tagit bort det. (2) Tryck på markeringen med ett klick. Stäng scannerenheten (luckan) försiktigt. Viktigt! Det går inte att skriva ut om bläckbehållaren sitter i felaktig position. Installera alla bläckbehållare. I annat fall kan saker ske utan att du är medveten om det. Installera den nya bläckbehållaren. Följ de källsorteringsregler som gäller i din kommun när du slänger förbrukningsartiklar. (Push) på bläckbehållaren tills bläckbehållaren fäster Kontrollera att bläcklampan lyser rött. Se till att bläckbehållarens placering matchar etiketten. Rör inte vid det orangefärgade skyddslockets insida (D) eller den öppna bläcköppningen (E).Byta ut bläckbehållare Viktigt! Tryck inte på bläckbehållarens sidor.

Byta ut bläckbehållare Om ett felmeddelande visas när du har stängt luckan till skannerenheten. rengörs skrivhuvudet automatiskt. Utför inga andra åtgärder förrän maskinen har slutfört rengöringen av skrivhuvudet. Sid 103 av 1083 Överst . När du börjar skriva ut efter att bläckbehållaren har bytts ut. Enhetens ljudnivå kan vara högre under drift. Justera skrivhuvudets position om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om skrivhuvudets position är felaktig. Se Justera skrivhuvudet . se ” Felsökning ” i onlinehandboken: Avancerad handbok .

Via enhetens LCD-skärm (1) Kontrollera att enheten är påslagen och tryck sedan på knappen HEM (HOME) . Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas. Obs! Information om bläckbehållarnas status kan även visas på LCD-skärmen under utskrift. (3) Välj Visa återstående bläcknivå (Display remaining ink level) OK. Stäng skannerenheten (luckan) när du har kontrollerat statusen på bläcklampan. Skärmen HEM (HOME) visas. Bläcklampan lyser Bläckbehållaren är korrekt installerad. Via bläcklamporna (1) Kontrollera att strömmen är påslagen och öppna pappersutmatningsfacket försiktigt. Se steg 6 under Ersättningsprocedur . och tryck på Exempel: Bläckbehållaren är snart tom. (Setup) på skärmen HEM (HOME). (2) Lyft skannerenheten (luckan) tills det tar stopp. (3) Kontrollera bläcklamporna. . Se Välja menyer på skärmen HEM (HOME) .Kontrollera bläckstatus Avancerad handbok Innehåll > Rutinunderhåll > Byta ut bläckbehållare > Kontrollera bläckstatus Sid 104 av 1083 Felsökning C092 Kontrollera bläckstatus Du kan kontrollera bläckstatusen på LCD-skärmen eller via bläcklamporna. Se steg 2 under Ersättningsprocedur . Gör i ordning en ny bläckbehållare. (2) Välj Konfig. En symbol visas i området (A) om någon information om återstående bläcknivå finns.

Bläcklampan är släckt Bläckbehållaren sitter inte korrekt eller funktionen för att känna av den återstående mängden bläck har (Push) på inaktiverats.. eller . Kontrollera felmeddelandet på LCD-skärmen. Överst . Om bläckbehållarens position är korrekt men lampan blinkar har ett fel uppstått och det går inte att skriva ut. Kontrollera felmeddelandet på LCD-skärmen... Om bläckbehållaren inte är korrekt installerad trycker du på markeringen bläckbehållaren tills behållaren fäster med ett klickljud.. Om den inte klickar på plats kontrollerar du att det orange skyddslocket har avlägsnats från bläckbehållarens botten. Sid 105 av 1083 Blinkar snabbt (cirka varje sekund) . Om bläcklampan fortfarande är släckt efter det att bläckbehållaren har satts tillbaka har ett fel uppstått och det går inte att skriva ut. Gör i ordning en ny bläckbehållare. Upprepas Bläckbehållaren är snart tom. Se ”Felsökning ” i onlinehandboken: Avancerad handbok .. Upprepas ..Bläcket är slut..Kontrollera bläckstatus Bläcklampan blinkar Blinkar långsamt (ca var tredje sekund) .. Se ”Felsökning ” i onlinehandboken: Avancerad handbok ...Bläckbehållaren är inte installerad i rätt position. Kontrollera att bläckbehållaren är installerad i den position som visas på etiketten på hållaren för skrivhuvudet.

Om inte. . Kontakta Canons servicecenter. Se ”Felsökning ” i onlinehandboken: Avancerad handbok . kontrollera munstyckenas status och sedan rengöra skrivhuvudet. Obs! Innan du utför underhåll Kontrollera att den orangefärgade skyddstejpen inte sitter kvar på bläckbehållaren. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende kan utskriftskvaliteten förbättras om du justerar skrivhuvudet. Om utskriftsresultaten blir ojämna genom att exempelvis raka linjer blir sneda: Se Justera skrivhuvudet . Steg 2 Se Rengöra skrivhuvudet . Det kan medföra problem med skrivhuvudet eller bläckbehållarna. steg 3 och detta inte har löst problemet stänger du av strömmen och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet efter ett dygn. Om problemet inte är löst efter att du har rengjort skrivhuvudet två gånger: Steg 3 Se Djuprengöring av skrivhuvudet . Öppna scannerenheten (luckan) och se till att alla bläckbehållarlampor lyser rött. Följ proceduren nedan när du vill skriva ut testmönster för munstycken. Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. se Kontrollera bläckstatus och vidta lämplig åtgärd. Utskriftsresultatet kan förbättras om du ökar utskriftskvaliteten i drivrutinens inställningar. Om linjer saknas eller det finns vita horisontella ränder i mönstret: När du har rengjort skrivhuvudet gör du ett testmönster för munstycken. Obs! När du har utfört proceduren t. Om utskrifterna är suddiga eller ojämna: Steg 1 Se Skriva ut testmönster för munstycken .o.Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga Avancerad handbok Innehåll > Rutinunderhåll > Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga Sid 106 av 1083 Felsökning C093 Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga Om utskriftsresultatet är suddigt eller färgerna inte skrivs ut korrekt är skrivhuvudmunstyckena förmodligen igensatta. Viktigt! Försök inte skölja eller torka av skrivhuvudet eller bläckbehållare. Se Granska testmönster för munstycken .m.

Sid 107 av 1083 Överst . Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok .Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga Obs! Du kan också genomföra underhåll via datorn.

4. (3) Välj Testmönster f.Skriva ut testmönster för munstycken Avancerad handbok Sid 108 av 1083 Felsökning Innehåll > Rutinunderhåll > Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga > Skriva ut testmönster för munstycken C094 Skriva ut testmönster för munstycken Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på skrivhuvudet. Obs! Om återstående bläcknivån är låg skrivs inte testmönstret för munstycken ut på rätt sätt. (Setup) på skärmen HEM (HOME). Kontrollera att strömmen är påslagen. Bekräftelseskärmen visas. . (1) Välj Konfig. (2) Välj Underhåll (Maintenance) Skärmen Underhåll (Maintenance) visas. 2.eller Letter-format 1. Granska testmönster för munstycken. och tryck på OK. Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets förlängningsdel. Byt ut den bläckbehållare som har för lite bläck. Se Byta ut bläckbehållare .eller Letter-format finns i kassetten. Testmönstret för munstycken skrivs ut och två bekräftelseskärmar för mönsterutskriften visas på LCDskärmen. (4) Välj Ja (Yes) och tryck på OK. 5. Se Granska testmönster för munstycken . Kontrollera att ett eller flera ark vanligt papper av A4. Se Välja menyer på skärmen HEM (HOME) . Skriv ut testmönstret för munstycken. 3. Viktigt! Stäng den inre luckan om den är öppen. skrivarmunstycke (Print nozzle check pattern) och tryck på OK. Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4. Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas.

Skriva ut testmönster för munstycken Sid 109 av 1083 Överst .

Välj Alla A (All A) och tryck på OK. (A) Inga linjer saknas/Det finns inte några vita ränder (B) Linjer saknas/Det finns horisontella vita ränder 2. (2) Bekräfta meddelandet och tryck på OK. 1.Granska testmönster för munstycken Avancerad handbok Sid 110 av 1083 Felsökning Innehåll > Rutinunderhåll > Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga > Granska testmönster för munstycken C095 Granska testmönster för munstycken Granska testmönster för munstycken och rengör skrivhuvudet om det behövs. Välj det mönster som ligger närmast ditt utskrivna testmönster på bekräftelseskärmen. Kontrollera om någon linje i mönstret saknas (1) eller om det finns vita horisontella ränder i mönstret (2). . För (A) (inga saknade linjer eller inga horisontella vita ränder) i både (1) och (2): (1) Det behövs inte någon rengöring.

Bekräftelseskärmen för rengöring visas. Välj Även B (Also B) och tryck på OK.Granska testmönster för munstycken Skärmen återgår till Underhåll (Maintenance). Enheten börjar rengöra skrivhuvudet. (Setup) genom att trycka på knappen (HOME) visas. Se Rengöra skrivhuvudet . (2) Välj Ja (Yes) och tryck på OK. Sid 111 av 1083 Obs! Avsluta menyn Konfig. HEM (HOME) så att skärmen HEM För (B) (linjer saknas eller det finns horisontella vita ränder) i (1) eller (2) eller i både (1) och (2): (1) Rengöring behöver utföras. Överst .

(Setup) genom att trycka på knappen HEM (HOME) så att skärmen HEM . Viktigt! Stäng den inre luckan om den är öppen. Rengöringen åtgärdar tilltäppta munstycken och återställer skrivhuvudets status. Enheten börjar rengöra skrivhuvudet. 5. (2) Välj Underhåll (Maintenance) Skärmen Underhåll (Maintenance) visas. Se Välja menyer på skärmen HEM (HOME) . Det tar cirka 1 minut. Se Granska testmönster för munstycken . (Setup) på skärmen HEM (HOME).Rengöra skrivhuvudet Avancerad handbok Innehåll > Rutinunderhåll > Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga > Rengöra skrivhuvudet Sid 112 av 1083 Felsökning C096 Rengöra skrivhuvudet Rengör skrivhuvudet om det saknas linjer eller om det finns horisontella vita ränder i testmönstret för munstycken. Bekräftelseskärmen för mönsterutskrift visas. 3. Utför inga andra åtgärder förrän maskinen har slutfört rengöringen av skrivhuvudet. Obs! Avsluta menyn Konfig. Använd därför bara rengöringsfunktionen när det verkligen behövs. Granska testmönster för munstycken. Testmönstret skrivs ut. Kontrollera att ett eller flera ark vanligt papper av A4.eller Letter-format 1. Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets förlängningsdel. och tryck på OK. Kontrollera att strömmen är påslagen. Det går åt mycket bläck när skrivhuvudet rengörs. Rengör skrivhuvudet. (3) Välj Rengöring (Cleaning) och tryck på OK. (1) Välj Konfig. Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas. 4.eller Letter-format finns i kassetten. 2. Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4. Bekräftelseskärmen visas. (5) Välj Ja (Yes) och tryck på OK. (4) Välj Ja (Yes) och tryck på OK.

Om problemet inte har lösts efter två rengöringar prövar du att göra en djuprengöring av skrivhuvudet.Rengöra skrivhuvudet (HOME) visas. Se Djuprengöring av skrivhuvudet . Sid 113 av 1083 Överst .

(1) Välj Konfig. och tryck på OK. (2) Välj Underhåll (Maintenance) Skärmen Underhåll (Maintenance) visas. (5) Välj Ja (Yes) och tryck på OK. 4.eller Letter-format 1. Du måste förbereda: ett ark vanligt papper av A4. Använd därför bara den här funktionen när det är nödvändigt. . Se steg 1 i avsnittet Granska testmönster för munstycken . Bekräftelseskärmen för mönsterutskrift visas. Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas. (6) När meddelandet om att åtgärden har slutförts visas trycker du på OK. Djuprengöring av skrivhuvudet börjar. 2. Kontrollera att strömmen är påslagen. Skärmen återgår till Underhåll (Maintenance). Se Välja menyer på skärmen HEM (HOME) . 3. Granska testmönster för munstycken.Djuprengöring av skrivhuvudet Avancerad handbok Innehåll > Rutinunderhåll > Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga > Djuprengöring av skrivhuvudet Sid 114 av 1083 Felsökning C097 Djuprengöring av skrivhuvudet Djuprengör skrivhuvudet om utskriftskvaliteten inte förbättras av den vanliga rengöringen av skrivhuvudet. (3) Välj Djuprengöring (Deep cleaning) och tryck på OK. Det tar cirka 2 minut och 30 sekunder. Vid djuprengöring av skrivhuvudet går det åt mer bläck än vid vanlig rengöring. Kontrollera att ett eller flera ark vanligt papper av A4. 5. (Setup) på skärmen HEM (HOME). Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets förlängningsdel.eller Letter-format finns i kassetten. (4) Välj Ja (Yes) och tryck på OK. Viktigt! Stäng den inre luckan om den är öppen. Testmönstret skrivs ut. Bekräftelseskärmen visas. Djuprengöring av skrivhuvudet. Utför inga andra åtgärder förrän maskinen har slutfört djuprengöringen av skrivhuvudet.

Djuprengöring av skrivhuvudet Om en viss färg inte skrivs ut ordentligt kan du prova med att byta ut den bläckbehållaren. Se Byta ut bläckbehållare . (Setup) genom att trycka på knappen (HOME) visas. Om problemet inte är löst stänger du av strömmen och genomför sedan ännu en djuprengöring av skrivhuvudet efter ett dygn. Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Sid 115 av 1083 Obs! Avsluta menyn Konfig. HEM (HOME) så att skärmen HEM Överst . Kontakta Canons servicecenter.

Om papperet (Canon Matte Photo Paper MP-101) tar slut eller om det inte finns originalpapper från Canon att tillgå. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . Lägg papperet med utskriftssidan (den vitare sidan) vänd mot dig i det bakre facket. Mönstret för justering av skrivhuvud skrivs ut i svart och blått. (1) Välj Konfig. Viktigt! Stäng den inre luckan om den är öppen. 4. 1. Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas. Fyll på papper i det bakre facket. Justera skrivhuvudets position automatiskt. 2. Kontrollera att strömmen är påslagen. (Setup) på skärmen HEM (HOME).eller Letter-format i det bakre facket. (2) Välj Underhåll (Maintenance) Skärmen Underhåll (Maintenance) visas. Du behöver förbereda följande: ett ark av Canon Matte Photo Paper MP-101 i A4eller Letter-format Obs! Om nivån för återstående bläck är låg skrivs arket för justering av skrivhuvudet inte ut på rätt sätt. kan du justera skrivhuvudets position manuellt med hjälp av vanligt papper. (3) Välj Autom. Viktigt! Du kan inte använda kassetten för att justera skrivhuvudet automatiskt. Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets förlängningsdel. Se Byta ut bläckbehållare . Se Välja menyer på skärmen HEM (HOME) . och tryck på OK. Byt ut den bläckbehållare som har för lite bläck. huvudjustering (Auto head alignment) och tryck på OK. Bekräftelseskärmen visas. . Lägg ett ark av det medföljandet papperet eller Canon Matte Photo Paper MP-101 i A4. 3.Justera skrivhuvudet Avancerad handbok Innehåll > Rutinunderhåll > Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga > Justera skrivhuvudet Sid 116 av 1083 Felsökning C098 Justera skrivhuvudet Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör skrivhuvudet justeras.

Arket för justering av skrivhuvudet skrivs ut och skrivhuvudets position justeras automatiskt. Om utskriftsresultaten fortfarande inte är tillfredsställande efter att du har justerat skrivhuvudets position enligt beskrivningen ovan. Sid 117 av 1083 Obs! Avsluta menyn Konfig. Överst .Justera skrivhuvudet (4) Välj Ja (Yes) och tryck på OK. (Auto head align has failed. (Setup) genom att trycka på knappen HEM (HOME) så att skärmen HEM (HOME) visas. justerar du skrivhuvudets position manuellt. Mer information finns i ” Felsökning ” i onlinehandboken: Avancerad handbok . Det tar cirka 4 minut och 30 sekunder. Mer information finns i onlinehandboken: Avancerad handbok . Om den automatiska justeringen av skrivhuvudets position misslyckas visas felmeddelandet Automatisk justering av skrivhuvud misslyckades.) på LCDskärmen.

(1) Följ meddelandet och ta bort papperet i den papperskälla som du valde i (5) i steg 3. Pappersmatningshjulet roterar medan det rengörs. (3) Välj Rengöring av matningsrullar (Roller cleaning) och tryck på OK. Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet. Bekräftelseskärmen visas. (1) Välj Konfig. Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets förlängningsdel. Välj Rengöring av matningsrullar (Roller cleaning). 2. (5) Välj papperskälla för rengöringen (Bakre fack (Rear tray) eller Kassett (Cassette)) och tryck på knappen OK. Kontrollera att strömmen är påslagen. Följ sedan meddelandet och ladda minst tre ark vanligt papper i A4. Viktigt! Stäng den inre luckan om den är öppen. (Setup) på skärmen HEM (HOME).eller Letter-format i den papperskälla som du valde i (5) i steg 3. (2) Välj Underhåll (Maintenance) Skärmen Underhåll (Maintenance) visas. Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas. Rengör pappersmatningshjulet utan papper.eller Letter-format 1. (2) Tryck på knappen OK. (4) Välj Ja (Yes) och tryck på OK. 3. 4. Se Välja menyer på skärmen HEM (HOME) . så gör bara detta när det verkligen behövs. Rengör pappersmatningshjulet med papper. Då bör du rengöra pappersmatningshjulet. Du måste förbereda: tre ark vanligt papper av A4. och tryck på OK.Rengöra pappersmatningshjulet Avancerad handbok Innehåll > Rutinunderhåll > Rengöra pappersmatningshjulet Sid 118 av 1083 Felsökning C099 Rengöra pappersmatningshjulet Om pappersmatningshjulet blir smutsigt eller om det sitter pappersfibrer på det. 5. kanske inte pappret matas ordentligt. . (1) Kontrollera att pappersmatningshjulet har slutat rotera. (2) Tryck på knappen OK.

Obs! Avsluta menyn Konfig.Rengöra pappersmatningshjulet Rengöringen av enheten startar. Överst . (Setup) genom att trycka på knappen (HOME) visas. Rengöringen är slutförd när papperet har matats ut. HEM (HOME) så att skärmen HEM Om problemet fortfarande inte är löst efter rengöringen av pappersmatningshjulet kontaktar du servicecentret. Skärmen återgår till Underhåll (Maintenance). Sid 119 av 1083 (3) När meddelandet om att åtgärden har slutförts visas trycker du på OK.

Du måste förbereda: bomullstops 1. Rengör dynan (A) sidlänges med en fuktig bomullstops. Dra ut kassetten ur enheten och ta bort alla papper. Följ anvisningarna nedan för att rengöra kassettens färgdyna. likn. 2. kan det hända att två eller fler papper matas ut.Rengöra kassettens färgdyna Avancerad handbok Innehåll > Rutinunderhåll > Rengöra kassettens färgdyna Sid 120 av 1083 Felsökning C100 Rengöra kassettens färgdyna Om kassettens färgdyna är smutsig av pappersfibrer el. Viktigt! När dynan är rengjord bör den torkas helt torr. Överst . Kontakta servicecentret om problemet kvarstår.

Bilaga Avancerad handbok Innehåll > Bilaga Sid 121 av 1083 Felsökning Bilaga Juridiska begränsningar för användandet av produkten och användandet av bilder Tips om användning av enheten Överst .

Sedlar Postanvisningar Insättningsbevis Frimärken (stämplade eller ostämplade) Identitetsbrickor eller tjänstetecken Värnplikts. Listan nedan är inte uttömmande. scanna. skriva ut eller använda reproduktioner av följande dokument.eller inkallelsedokument Dokument utfärdade av statliga myndigheter Körkort och Resecheckar Matkuponger Pass Immigrationsdokument Skattebevis (giltiga eller ogiltiga) Skuldsedlar eller andra skuldbevis Aktiebrev Upphovsrättsskyddade verk/konstverk utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren registreringsbevis för motorfordon Överst .Juridiska begränsningar för användandet av produkten och användandet av bilder Avancerad handbok Innehåll > Bilaga > Juridiska begränsningar för användandet av produkten och användandet av bilder Sid 122 av 1083 Felsökning Juridiska begränsningar för användandet av produkten och användandet av bilder Det kan vara olagligt att ta kopior av. Rådgör med ett juridiskt ombud inom din jurisdiktion i tveksamma fall.

Bläck används inte bara till utskrifter. Eftersom dessa båda bläcktyper har olika användningsområden. Enheten innehåller funktionen att automatiskt rengöra munstyckena från bläck för att förhindra att de täpps igen. Så färgbläck används även om utskrifterna sker i svartvitt. Se Byta ut bläckbehållare . Hur kan bläck användas för andra syften än utskrifter? Bläck kan användas för annat än utskrifter. Bläck används till olika ändamål. används inte den andra sortens bläck istället om bläcket i en av behållarna för svart bläck tar slut. blinkar bläcklampan snabbt för att informera dig om att bläckbehållaren behöver bytas mot en ny. När sedan bläcket (B) tar slut. Bläckbehållarens insida består av (A) det område där bläcket lagras och (B) svampen som absorberar bläck. blinkar bläcklampan långsamt för att informera dig om att bläcket håller på att ta slut. Varför har enheten två behållare med svart bläck? Två olika sorters svart bläck används i enheten: dye-bläck (BK) och pigmentbläck (PGBK). Dye-bläck används främst för utskrifter av foton. I rengöringsprocessen pumpas bläck ut från munstyckena. Du kan inte själv påverka vilken sorts svart bläck som ska användas för en utskrift. Använder svartvit utskrift färgat bläck vid utskrift? Vid svartvita utskrifter kan även färgbläck användas beroende på vilken papperstyp som används eller skrivardrivrutinens inställningar. medan pigmentbläck främst används för textbaserade dokument. Bläcklampan visar när bläcket håller på att ta slut. Den lämpligaste typen av svart bläck används automatiskt beroende på vilken papperstyp som används eller skrivardrivrutinens inställningar. illustrationer etc. När bläcket (A) tar slut. Den mängd bläck som används till rengöring är mycket liten. Om bläcket i någon av behållarna för svart bläck tar slut måste behållaren bytas ut.Tips om användning av enheten Avancerad handbok Innehåll > Bilaga > Tips om användning av enheten Sid 123 av 1083 Felsökning C112 Tips om användning av enheten Det här avsnittet ger dig tips om användning av enheten för utskrifter av högsta kvalitet. utan också för att rengöra skrivhuvudet för att få högsta möjliga utskriftskvalitet. Utskrift på specialpapper: Hur gör man för att skriva ut med optimal kvalitet? Tips! Kontrollera enhetens status innan du skriver ut! Fungerar skrivhuvudet? .

kan du öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen för att ta bort onödiga utskriftsjobb från statusövervakaren. Använd knappen Stopp (Stop) för att avbryta utskriften! Tips! Tryck aldrig på knappen PÅ (ON)! Om du trycker på knappen PÅ (ON) samtidigt som du skriver ut. Släta ut det böjda papperet och lägg det i skrivaren på nytt. . Rengöra insidan av enheten med rengöring av bottenplattan. utmatning av bläck och avstånd från munstycken) så att du kan skriva ut på varje papperstyp med bästa möjliga bildkvalitet. Se onlinehandboken: Avancerad handbok.ex. Typ (Type) i manöverpanelen eller Mediatyp (Media Type) i skrivardrivrutinen har olika inställningar för varje papperstyp i förväg (t. Tryck på Stopp (Stop) när du vill avbryta utskriften. Se ”Felsökning ” i onlinehandboken: Avancerad handbok . Skriv ut ett testmönster för munstyckena för att kontrollera skrivhuvudet. Du kan skriva ut med olika inställningar i Typ (Type) (eller Mediatyp (Media Type)) som är lämpliga för olika sorters använda papper. Sid 124 av 1083 Blir inte enhetens insida smetig av bläcket? Efter utskrift i stora kvantiteter eller vid utskrift utan ram kan det område där papperet passerar bli smetigt av bläcket.Tips om användning av enheten Om skrivhuvudets munstycken blir igensatta blir utskrifterna bleka och papperet slösas bort. Tips! När du fyller på papper ska du ange pappersinställningar! När du har fyllt på papper i enheten väljer du det påfyllda papperet i Typ (Type) via manöverpanelen eller i Mediatyp (Media Type) i skrivardrivrutinen. Om papperstyp inte väljs är det inte säkert att du får det utskriftsresultat du önskar. användning av bläck. Obs! Om du inte kan avbryta utskriften genom att trycka på Stopp (Stop) medan datorn skriver ut. kommer utskriftsdatan som skickas från datorn att lagras i enheten och du kan inte fortsätta att skriva ut. Kassett När du fyller på papper i kassetten ska utskriftssidan vara vänd nedåt. Bakre fack När du fyller på papper i det bakre facket ska utskriftssidan vara vänd mot dig. Är papperet böjt? Det böjda papperet orsakar pappersstopp. Tips! Så här fyller du på papper på rätt sätt! Har du fyllt på papperet i rätt riktning? När du fyller på papper i det bakre facket eller i kassetten bör du vara noga med pappersorienteringen. Se Mediatyper som du kan använda . Se Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga . Det finns olika sorters papper: papper med speciell beläggning på ytan för utskrift av foton med optimal kvalitet och papper som är lämpliga för dokument.

Följ instruktionerna nedan för att dra ut strömkontakten. Placera inte heller enheten där föremål kan falla ned på den.91 tum avstånd från andra elektriska apparater.Tips om användning av enheten Sid 125 av 1083 Måste jag vara försiktig när jag använder eller transporterar enheten? Tips! Använd eller transportera enheten inte vertikalt eller vinklad! Om enheten används eller transporteras vertikalt eller vinklad kan den skadas.ex. 1. lysrör. Tips! Placera inga föremål på dokumentluckan! Placera inte några föremål på dokumentluckan. vilket kan leda till att enheten slutar fungera. t. Viktigt att veta vid användning av enheten i ett trådlöst LAN Eftersom mikrovågsugnar och trådlösa nätverk använder samma frekvensbandbredd kan en mikrovågsugn orsaka nätverksstörningar när den är igång. Se till att du inte använder eller transporterar enheten vertikal eller vinklad. Stäng av enheten genom att trycka på knappen PÅ (ON) . 2. De kan falla ner i det bakre facket när du öppnar dokumentluckan. Om enheten placeras för nära en mikrovågsugn kan detta försämra signalöverföringen i ett trådlöst LAN. Följ alltid följande steg för att skriva ut med optimal utskriftskvalitet. Kontrollera att lampan för NÄTSTRÖM (POWER) är släckt.ex. lysrör Placera enheten på minst 15 cm/5. Tips! Var noga med valet av den plats där enheten placeras! Var försiktig när du placerar enheten nära andra elektriska apparater. Bläcket kan läcka ut från enheten och skada den. . som t. Om enheten placeras på närmare avstånd fungerar den eventuellt inte som den ska på grund av störningar från lysrören. Hur gör man för att behålla utskrifter med optimal utskriftskvalitet? Det viktigaste när det gäller att skriva ut med optimal utskriftskvalitet är att förhindra att skrivhuvudet torkar ut eller täpps igen.

Om du drar ur nätsladden från vägguttaget innan lampan för NÄTSTRÖM (POWER) har släckts sker ingen sådan skyddsförslutning och skrivhuvudet kan torka ut. Tips! Skriv ut ett testmönster för munstyckena för att kontrollera om de är igensatta. Skriv ut regelbundet! På samma sätt som en tuschpenna torkar och blir oanvändbar om den lämnas med korken av och inte används på länge blockeras även skrivhuvudet av torkat bläck. Vi rekommenderar att enheten används minst en gång i månaden. Om detta händer Skriv ut testmönster för munstycken Kontrollera det utskrivna testmönstret för att se om munstyckena är igensatta. Färgerna är ojämna och utskriften är suddig. Obs! Beroende på papperstyp kan bläcket smetas ut om du t. Sid 126 av 1083 Följ dessa instruktioner för att dra ut strömsladden.Tips om användning av enheten 3. Dra ur strömsladden från vägguttaget. Om du trycker på knappen PÅ (ON) för att stänga av strömmen placeras automatiskt ett skyddslock på skrivhuvudet (munstyckena). så att det inte torkar. Om skrivhuvudmunstyckena är igensatta kan färgerna bli ojämna och utskriften bli suddig. Se Om utskriften blir svag eller färgerna felaktiga . använder en överstrykningspenna eller om vatten eller svett hamnar på de utskrivna områdena.ex. Överst .

Välja papper och layout Välja ett foto Redigera Skriva ut Skriva ut etiketter Starta Easy-PhotoPrint EX Välja papper och layout Välja ett foto Redigera Skriva ut Layout Starta Easy-PhotoPrint EX Välja papper och layout Välja ett foto Redigera Skriva ut Skriva ut Premium-innehåll Starta Easy-PhotoPrint EX Välja papper och layout .00 Förenklad användarhandbok Skriva ut Skriva ut Skriva ut från en dator Scanning Kopiering Felsökning Så här använder du handboken Skriva ut handboken Om utskrift av skivetikett Skriva ut med medföljande programvara Vad är Easy-PhotoPrint EX? Skriva ut foton Starta Easy-PhotoPrint EX Välja ett foto Välja papper Skriva ut Underhåll Om Bluetooth-kommunikation Skapa ett album Starta Easy-PhotoPrint EX Välja papper och layout Välja ett foto Ändra enhetens inställningar Bilaga Om nätverkskommunikation När du visar denna onlinehandbok Redigera Skriva ut Skriva ut etiketter på skivor Skriva ut kalendrar Starta Easy-PhotoPrint EX i en annan språkmiljö än engelska kan det hända att en del beskrivningar är på engelska.MG6100 series Avancerad handbok Sid 127 av 1083 MC-5131-V1.

vinkel och storlek på foton Beskära foton Rama in foton .MG6100 series Avancerad handbok Välja ett foto Sid 128 av 1083 Redigera Skriva ut Korrigera och förbättra foton Använda funktionen Automatisk fotokorrigering Använda funktionen för korrigering av röda ögon Använda funktionen Ljuskorrigering Använda funktionen Skärpekorrigering Använda funktionen Digital ljusutjämning Använda funktionen Ta bort fläckar Justera bilder Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Skapa stillbilder från videor Fönstret Hämta videobildruta (Video Frame Capture)/ Filmutskrift (Movie Print) Hämta bilder från fotowebbplatser Fönstret Importera foton från Fotowebbplatser (Import Photos from Photo Sharing Sites) Frågor och svar Hur gör jag för att flytta (eller kopiera) den sparade filen? Vilken sida av den visade bilden börjar utskriften med? Hur gör jag för att skriva ut med jämna marginaler? Vad är ”O1” eller ”O4”? Fotoutskriftsinställningar Skriva ut etiketter direkt på skivor Skriva ut foton i gråskala Skriva ut foton med Vivid Photo Fotobrusreduktion Beskära foton (Fotoutskrift) Skriva ut datum på bilder (Fotoutskrift) Skriva ut flera foton på en sida Skriva ut ett index Skriva ut ID-foton (ID-fotoutskrift) Skriva ut fotoinformation Spara foton Öppna sparade filer Andra inställningar Ändra layout Ändra bakgrund Lägga till foton Byta positioner på foton Ersätta foton Byta position.

sRGB) Skriva ut med Canons unika färgtoner Börja skriva ut med Easy-PhotoPrint Pro Starta Easy-PhotoPrint Pro Välja ett foto Välja papper och layout Skriva ut Justera färger i foton Skriva ut foton i gråskala Justera färgbalans Justera färgbalans med ett färgmönster Justera ljusstyrka och kontrast Justera ljusstyrka och kontrast med ett färgmönster Inställningar för Easy-PhotoPrint Pro Skriva ut foton utan ram Skriva ut ett index Kontaktutskrift Skriva ut avancerad information Beskära foton Skriva ut med anpassad storlek Spara utskriftsinställningar Skriva ut med andra program Olika utskriftsmetoder Skriva ut med Enkel utskriftsinställning Ställa in pappersstorlek och orientering Ställa in antal kopior och utskriftsordning Ange häftmarginal Utför utskrift utan ram Anpassa till sida Utskrift med ändrad storlek Sidlayoututskrift Affisch Utskrift av broschyrer Dubbelsidig utskrift Utskrift av stämplar och bakgrunder Skapa en stämpel Skapa bilddata som ska användas som bakgrund Kuvertutskrift .MG6100 series Avancerad handbok Skriva ut datum på foton Sid 129 av 1083 Bifoga kommentarer till foton Lägga till text till foton Spara Inställningar för semester Ställa in kalendervisning Öppna sparade filer Vad är Easy-PhotoPrint Pro? Skriva ut fina foton Skriva ut med ICC-profiler (Adobe RGB.

MG6100 series Avancerad handbok Byta papperskälla till den papperstyp du ska använda Visa utskriftsresultat före utskrift Sid 130 av 1083 Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek) Ändra utskriftskvalitet och bilddata Välja en kombination av utskriftskvalitet och rastreringsmetod Skriva ut färgdokument i svartvitt Justera ton Ange färgkorrigering Optimera fotoutskrifter Justera färger med skrivardrivrutinen Skriva ut med ICC-profiler Justera färgbalans Justera ljusstyrka Justera intensitet Justera kontrast Simulera en illustration Återge bilddata med samma färg Återge bilddata med mättade färger Jämna till kantiga konturer Förbättra färgsättning genom att ändra färgegenskaper Fotobrusreduktion Översikt över skrivardrivrutin Skrivardrivrutinens funktioner Canon IJ-skrivardrivrutin XPS-skrivardrivrutinen Så här öppnar du fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen Fliken Underhåll (Maintenance) Canon IJ-statusövervakare Canon IJ-förhandsgranskning Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel Skriva ut foton enkelt från ett minneskort eller en USBflashenhet (Foto) Skriva ut foton från ett minneskort eller en USBflashenhet Visa och skriva ut foton (Välj fotoutskrift (Select photo print)) Skriva ut alla foton som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet (Skriv ut alla foton (Print all photos)) Ange inställningar Använda praktiska displayfunktioner Skriva ut ett visst område (Beskärningsläge (Trimming mode)) Hoppa över foton efter numrering eller fotograferingsdatum (Överhoppningsläge (Skip .

till exempel linjerat papper eller diagram Skriva ut foton direkt från en kompatibel enhet Skriva ut foton direkt från en PictBridge-kompatibel enhet Skriva ut foton direkt från en PictBridge-kompatibel enhet Om PictBridges utskriftsinställningar Inställningar på en PictBridge-kompatibel enhet Inställningar på enheten Skriva ut foton på skivetiketten från en PictBridgekompatibel enhet Ange PictBridge-utskriftsinställningar på enheten .MG6100 series Avancerad handbok mode)) Använda roliga utskriftsfunktioner Så här väljer du en meny för roliga fotoutskrifter Skriva ut flera foton på ett pappersark (Layoututskrift (Layout print)) Skriva ut på etiketter (Etikettutskrift (Sticker print)) Skriva ut Photo Index (Skriv ut Photo Index (Photo index print)) Sid 131 av 1083 Skriva ut foton enligt DPOF-inställningarna (DPOF-utskrift (DPOF print)) Skriva ut foton med fotoinformation (Inläst info utskrift (Captured info print)) Skriva ut ID-foton (ID-fotostorlek (ID photo size print)) Skapa en kalender (Kalenderutskrift (Calendar print)) Skriva ut en bild på skivetiketten Använda funktionen Bildspel Så här använder du funktionen Bildspel Skriva ut dokument (PDF-fil) Se Skriva ut dokument (PDF-fil) som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet Skriva ut kopior av foton (Omutskrift foto) Skriva ut fotokopior Ange inställningar Skriva ut ett visst område (Beskärning) Använda omutskriftsfunktioner Så här väljer du en meny för omutskrift Skriva ut en kopia av ett foto på etiketter (Etikettutskrift (Sticker print)) Skriva ut en kopia av alla foton (Skriv ut alla foton (Print all photos)) Skriva ut en kopia av ett foto på skivetiketten Skriva ut från en mobiltelefon eller skriva ut mallar (Specialutskrift) Skriva ut från en mobiltelefon via infraröd kommunikation Skriva ut från en mobiltelefon via Bluetoothkommunikation Skriva ut via Bluetooth-kommunikation Ändra Bluetooth-inställningarna Skriva ut mallformulär.

MG6100 series Avancerad handbok Scanning Scanning Sid 132 av 1083 Scanna bilder Scanna bilder Innan du scannar Placera dokument i scannern Scanna med hjälp av enhetens manöverpanel Spara scannade data på minneskortet/USB-flashenheten genom att använda enhetens manöverpanel Ta bort scannade data på minneskort/USBflashenhet Vidarebefordra scannade data till datorn genom att använda enhetens manöverpanel Bifoga skannade data till ett e-postmeddelande genom att använda enhetens manöverpanel Ställa in alternativ på enhetens manöverpanel Bilaga: Olika scanningsinställningar Inställningar för scanning via nätverk Välja ett svar på kommandon från manöverpanelen i MP Navigator EX Scanna med medföljande programvara Vad är MP Navigator EX (medföljande scannerprogramvara)? Så här scannar du Starta MP Navigator EX Enkel scanning med automatisk scanning Scanna foton och dokument Scanna flera dokument samtidigt Scanna bilder som är större än glasskivan (häftningshjälp) Enkel scanning med en klickning Användbara funktioner i MP Navigator EX Korrigera/förbättra bilder automatiskt Korrigera/förbättra bilder manuellt Justera bilder Söka efter bilder Klassificera bilder i kategorier Använda bilder i MP Navigator EX Spara Spara som PDF-filer Skapa/redigera PDF-filer Skriva ut dokument Skriva ut foton Skicka via e-post Redigera filer Ställa in lösenord för PDF-filer Öppna/redigera lösenordsskyddade PDF-filer Skärmbilder i MP Navigator EX .

MG6100 series Avancerad handbok Skärmbild för navigeringsläge Fliken Scanna/importera dokument eller bilder (Scan /Import Documents or Images) Fliken Visa och använd bilder från datorn (View & Use Images on your Computer) Sid 133 av 1083 Fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with One-click) Fönstret Automatisk scanning (Auto Scan) (fönstret Scanna/imp. (Scan/Import)) Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (Automatisk scanning) Skärmbilden Foton/dokument (glas) (Photos/ Documents (Platen)) (fönstret Scanna/imp. (Scan/ Import)) Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (foton/dokument) Dialogrutan Spara (Save) Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) Dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) Skärmbilden Minneskort (Memory Card) (fönstret Scanna/imp. (Scan/Import)) Fönstret Visa användning (View & Use) Fönstret Skapa/redigera PDF-fil (Create/Edit PDF file) Dialogrutan Skriv ut dokument (Print Document) Dialogrutan Skriv ut foto (Print Photo) Dialogrutan Skicka via e-post (Send via E-mail) Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Skärmbilden Enkelklicksläge Dialogrutan Automatisk scanning (Auto Scan) Dialogrutan Spara (Save) (skärmbild för enkelklicksläge) Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (skärmbild för enkelklicksläge) Dialogrutan Spara (Save) Dialogrutan Exif-inställningar (Exif Settings) Dialogrutan PDF Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) Dialogrutan E-post (Mail) Dialogrutan OCR Dialogrutan Anpassad (Custom) Dialogrutan Inställningar (Preferences) Fliken Allmänt (General) Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (Spara på dator) Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (bifoga till e-post) Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (Inställningar för scannerknapp) Bilaga: Öppna andra filer än scannade bilder Importera bilder som har sparats på ett minneskort .

) Justera färger med hjälp av färgmönster Justera mättnad och färgbalans Justera ljusstyrka och kontrast Justera histogram Justera tonkurva Inställningar för gränsvärde ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) Fliken Enkelt läge (Basic Mode) Fliken Avancerat läge (Advanced Mode) Inmatningsinställningar (Input Settings) Inställningar för utmatning (Output Settings) Bildinställningar (Image Settings) Färgjusteringsknappar Fliken Automatiskt scanningsläge (Auto Scan Mode) Dialogrutan Inställningar (Preferences) Fliken Scanner Fliken Förhandsgranskning (Preview) Fliken Scanna (Scan) Fliken Färginställningar (Color Settings) Bilaga: Användbar information om scanning Justera beskärningsramar Upplösning Filformat Färgmatchning Skärmbilder för Canon IJ Network Scan Utility Meny och skärmbild med inställningar för Canon IJ Network Scan Utility Andra scanningsmetoder Scanna med WIA-drivrutinen Scanna via Kontrollpanelen (endast Windows XP) Kopiering Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel . blekningskorrigering m.MG6100 series Avancerad handbok Öppna bilder som har sparats på en dator Sid 134 av 1083 Scanna med andra program Vad är ScanGear (scannerdrivrutin)? Scanna med avancerade inställningar i ScanGear (scannerdrivrutin) Starta ScanGear (scannerdrivrutin) Scanna i Enkelt läge Scanna i Avancerat läge Scanna i Automatiskt scanningsläge Scanna flera dokument samtidigt med ScanGear (scannerdrivrutinen) Korrigera bilder och justera färger med ScanGear (scannerdrivrutin) Korrigera bilder (oskarp maskning.m. reducera damm och repor.

eller scanningshastigheten är låg/USB HiSpeedanslutningen fungerar inte/Meddelandet ”Den här enheten kan fungera snabbare” visas Utskriftsresultaten är inte tillfredsställande Utskriften kan inte avslutas Delar av sidan skrivs inte ut Inga utskriftsresultat/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder Linjerna är sneda En linje eller bild skrivs inte ut alls eller bara delvis Utskrifter som rullar sig eller har bläckfläckar Papperet är fläckigt/Den utskrivna ytan är repig Papperets baksida är smetig Lodräta linjer skrivs ut i kanterna på utskriften Ojämna eller randiga färger . till exempel böcker (Ramraderingskopia (Frame erase copy)) Kopiera skivans etikettsida Felsökning Felsökning Felsökning Om något fel inträffar Det går inte att sätta på enheten Ett felmeddelande visas på LCD-skärmen Det går inte att se vad som visas på LCD-skärmen över huvud taget Ett annat språk än det avsedda visas på LCD-skärmen Det går inte att installera MP Drivers Det går inte att installera programmet Easy-PhotoPrint Pro startar inte eller Easy-PhotoPrint Pro -menyn visas inte Easy-WebPrint EX startar inte eller Easy-WebPrint EXmenyn visas inte Det går inte att ansluta till datorn med en USB-kabel Utskrifts.MG6100 series Avancerad handbok Kopiering Ta kopior Sid 135 av 1083 Ange inställningar Förminska eller förstora en kopia Visa förhandsgranskningsfönstret Använda praktiska kopieringsfunktioner Så här väljer du en användbar kopieringsmeny Kopiera på papperets båda sidor (Dubbelsidig kopiering (Two-sided copy)) Kopiera två sidor på en sida (2-på-1 kopiering (2-on-1 copy)) Kopiera fyra sidor på en sida (4-på-1 kopiering (4-on-1 copy)) Kopiering utan ram (Kopiera utan ram (Borderless copy)) Kopiera tjocka original.

Fel rörande automatisk dubbelsidig utskrift visas Fel rörande automatisk skrivhuvudjustering visas Fel rörande att nätkabeln har dragits ur visas Skrivfel/utmatningsfel/kommunikationsfel Andra felmeddelanden Fönstret Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas Det går inte att skriva ut med automatisk dubbelsidig utskrift För Windows-användare Skrivarens statusövervakare visas inte Starta MP Navigator EX när du trycker på knappen Färg (Color) eller Svart (Black) på enheten Ett felmeddelande visas på en PictBridge-kompatibel enhet Kan inte skriva ut ordentligt från en trådlös kommunikationsenhet Det går inte att ta bort ett minneskort Problem med scanning Scannern fungerar inte ScanGear (scannerdrivrutin) startar inte Ett felmeddelande visas och ScanGear-skärmen (scannerdrivrutin) visas inte Scanningskvaliteten är dålig (bilden som visas på bildskärmen) Den scannade bilden omges av extra vita områden Det går inte att scanna flera dokument samtidigt Det går inte att scanna korrekt i automatiskt scanningsläge Scanningen går långsamt .MG6100 series Avancerad handbok Utskriften startar inte Kopieringen/utskriften avbryts innan den är klar Sid 136 av 1083 Enheten rör sig men inget bläck matas ut Utskriften går långsammare än väntat Hållaren för skrivhuvudet flyttas inte till rätt position för utbyte Problem med pappersmatningen Papper matas inte ut från den papperskälla som är angiven i skrivardrivrutinen Papperet fastnar Papper har fastnat i utmatningsfacket eller i det bakre facket Papper har fastnat inuti enheten vid transportenheten Om det papper som fastnat inte kan tas bort vid automatisk dubbelsidig utskrift I andra fall Ett meddelande visas på datorskärmen Felnummer: B200 visas. Kontakta servicecentret. Om problemet kvarstår. se informationen i användarhandboken. Stäng av skrivaren och starta den igen. Felnummer: **** visas. Stäng av skrivaren och dra ur nätkabeln. Ett skrivarfel har uppstått. Ett skrivarfel har uppstått.

MG6100 series Avancerad handbok Meddelandet ”Det finns inte tillräckligt med ledigt minne” visas Sid 137 av 1083 Datorn stoppas under scanning Scannern fungerar inte efter en uppgradering av Windows Programvaruproblem Det e-postprogram som du vill använda visas inte på skärmen för val av e-postprogram Den scannade bilden skrivs ut förstorad (förminskad) Den scannade bilden visas förstorad (förminskad) på datorns bildskärm Den scannade bilden öppnas inte Problem med MP Navigator EX Det går inte att scanna i rätt storlek Bildens position och storlek känns inte av korrekt när du scannar via manöverpanelen Dokumentet är korrekt placerat men den scannade bilden lutar Dokumentet är korrekt placerat men orienteringen ändras i den scannade bilden Det går inte att använda innehållet på CREATIVE PARK PREMIUM Om du inte kan lösa problemet Vanliga frågor och svar Anvisningar för användning (skrivardrivrutin) Allmän information (scannerdrivrutin) Använda Easy-PhotoPrint EX Använda MP Navigator EX .

Så här använder du handboken Sid 138 av 1083 Avancerad handbok > Så här använder du handboken Så här använder du handboken Använda innehållsfönstret Använda förklaringsfönstret Skriva ut handboken Använda sökord för att hitta ett dokument Registrera dokument i Min manual Symboler som används i den här handboken Varumärken och licenser Överst .

Överst . Obs! Klicka på för att stänga eller visa innehållsfönstret. När du klickar på till vänster i visas de dokumenttitlar som finns i de lägre hierarkierna.Använda innehållsfönstret Sid 139 av 1083 Avancerad handbok > Så här använder du handboken > Använda innehållsfönstret Använda innehållsfönstret När du klickar på en dokumenttitel i innehållsfönstret till vänster i onlinehandboken visas dokumenten för den titeln i förklaringsfönstret till höger.

Fönster i förklaringarna I den här onlinehandboken används ett fönster för att visa att operativsystemet Windows 7 Home Premium (som härefter kallas för Windows 7) används.Använda förklaringsfönstret Sid 140 av 1083 Avancerad handbok > Så här använder du handboken > Använda förklaringsfönstret Använda förklaringsfönstret Förklaringsfönstret (1) Klicka på de gröna tecknen för att gå till motsvarande dokument. Överst . (2) Markören går till början på det dokumentet.

Skriv ut dokumenttitel och sidnummer (Print document title and page number) När den här kryssrutan är markerad skrivs handbokens namn och sidnumret ut i rubriken (högst upp i dokumentet). (Properties. Du kan välja mellan följande fyra utskriftsmetoder: Skriv ut aktuellt dokument Skriv ut valda dokument . När dialogrutan öppnas väljer du den skrivare som ska användas för utskrift. Där kan du enkelt ange inställningar för det papper som du vill använda vid utskrift.) för att ange utskriftsinställningarna. Klicka på och sedan på Alternativinställningar (Option Settings) för att visa dialogrutan Alternativinställningar (Option Settings). Klicka på och sedan på Utskriftsinställningar (Print Settings) för att visa dialogrutan Skriv ut (Print). En del bilder skrivs ut oavsett om kryssrutan är markerad eller inte. När skrivaren har valts.. Kontrollera antalet sidor före utskrift (Check number of pages to be printed before printing) När den här kryssrutan är markerad visas dialogrutan Bekräfta antal sidor (Print Page Count Confirmation) innan utskriften startar. Skriv ut bakgrundsfärg och bilder (Print background color and images) När den här kryssrutan är markerad skrivs bakgrundsfärgen och bilder ut.. I denna dialogruta kan du kontrollera hur många sidor som kommer att skrivas ut. Du kan också ange vilken skrivare som ska användas på fliken Skrivarinställ. Du kan sedan ställa in utskriftsförfarandet. klickar du på Egenskaper. Om du klickar på och sedan på Utskriftsformat (Page Setup) visas dialogrutan Utskriftsformat (Page Setup). (Print Setup)..Skriva ut handboken Sid 141 av 1083 Avancerad handbok > Så här använder du handboken > Skriva ut handboken Skriva ut handboken Klicka på för att visa utskriftsfönstret till vänster i onlinehandboken.. Välj önskad utskriftsmetod för dokumentet på fliken Val av dokument (Document Selection). Obs! Klicka på för att stänga eller visa utskriftsfönstret.

Obs! Genom att välja Skriv ut länkade dokument (Print linked documents) kan du även skriva ut dokument som är länkade till det aktuella dokumentet. 2. Från Välj mål (Select Target) väljer du Aktuellt dokument (Current Document) Du kan se titeln på det dokument som visas i listan Dokument som ska skrivas ut (Documents to Be Printed). 4. Klicka på Avmarkera alla (Clear All) om du vill avmarkera kryssrutorna för alla dokumenttitlar. Välj de dokument som ska skrivas ut Markera kryssrutorna för de dokumenttitlar som du vill skriva ut i listan Dokument som ska skrivas ut (Documents to Be Printed). Länkade dokument läggs till i listan Dokument som ska skrivas ut (Documents to Be Printed). Skriv ut valda dokument Du kan välja vilka dokument som du vill skriva ut. 3. (Print Setup) Välj vilken skrivare som ska användas och ange utskriftsinställningar på fliken Utskriftsformat (Page Setup) efter behov. Utför utskriften Bekräfta antalet sidor som ska skrivas ut och klicka sedan på Ja (Yes). 2. Från Välj mål (Select Target) väljer du Markerade dokument (Selected Documents) Du kan se titeln på alla dokument i listan Dokument som ska skrivas ut (Documents to Be Printed). Klicka på Förhandsgranska (Print Preview) om du vill visa och kontrollera utskriftsresultatet innan du skriver ut dokumentet. Klicka på Starta utskrift (Start Printing) Ett meddelande som bekräftar sidantalet visas. 1. Klicka på Förhandsgranska (Print Preview) om du vill visa och kontrollera utskriftsresultatet innan du skriver ut dokumentet. (Print Setup). De dokument som visas skrivs ut. (Print Setup) Välj vilken skrivare som ska användas och ange utskriftsinställningar på fliken Utskriftsformat (Page . Klicka på Markera alla (Select All) för att markera kryssrutorna för alla dokumenttitlar. Skriv ut aktuellt dokument Du kan skriva ut det dokument som visas.Skriva ut handboken Skriv ut Min manual Sid 142 av 1083 Skriv ut alla dokument Obs! Du kan välja vilken typ som ska skrivas ut och sedan enkelt ange utskriftsinställningar på fliken Skrivarinställ. 3. 1. Klicka på Skrivarinställ. Obs! När du markerar kryssrutan Välj dokument i lägre hierarkier automatiskt (Automatically select documents in lower hierarchies) markeras kryssrutorna för alla dokumenttitlar som hittas i lägre hierarkier. Klicka på Skrivarinställ.

Välj de dokument som ska skrivas ut Markera kryssrutorna för de dokumenttitlar som du vill skriva ut i listan Dokument som ska skrivas ut (Documents to Be Printed). Skriv ut Min manual Du kan välja att skriva ut de dokument som har registrerats i Min manual. Klicka på Förhandsgranska (Print Preview) om du vill visa och kontrollera utskriftsresultatet innan du skriver ut dokumentet. 1. Utför utskriften Bekräfta antalet sidor som ska skrivas ut och klicka sedan på Ja (Yes). Klicka på Starta utskrift (Start Printing) Ett meddelande som bekräftar sidantalet visas.Skriva ut handboken Setup) efter behov. 3. 5. . Alla dokument vars kryssrutor har markerats skrivs ut. Klicka på Skrivarinställ. Skriv ut alla dokument Du kan skriva ut alla dokument i onlinehandboken. 4. 5. Klicka på Avmarkera alla (Clear All) om du vill avmarkera kryssrutorna för alla dokumenttitlar. Utför utskriften Bekräfta antalet sidor som ska skrivas ut och klicka sedan på Ja (Yes). Från Välj mål (Select Target) väljer du Alla dokument (All Documents) Du kan se titlarna på alla dokument i listan Dokument som ska skrivas ut (Documents to Be Printed) och kryssrutorna markeras automatiskt. (Print Setup) Välj vilken skrivare som ska användas och ange utskriftsinställningar på fliken Utskriftsformat (Page Setup) efter behov. Klicka på Förhandsgranska (Print Preview) om du vill visa och kontrollera utskriftsresultatet innan du skriver ut dokumentet. Klicka på Avmarkera alla (Clear All) om du vill avmarkera kryssrutorna för alla dokumenttitlar. Sid 143 av 1083 4. Obs! Om du avmarkerar kryssrutan för en dokumenttitel skrivs det dokumentet inte ut. Mer information om Min manual finns i " Registrera dokument i Min manual ". 2. Klicka på Markera alla (Select All) för att markera kryssrutorna för alla dokumenttitlar. Alla dokument vars kryssrutor har markerats skrivs ut. 1. Från Välj mål (Select Target) väljer du Min manual (My Manual) Du kan se titlarna på de dokument som har registrerats i Min manual i listan Dokument som ska skrivas ut (Documents to Be Printed). Klicka på Starta utskrift (Start Printing) Ett meddelande som bekräftar sidantalet visas. Obs! Klicka på Markera alla (Select All) för att markera kryssrutorna för alla dokumenttitlar.

Klicka på Starta utskrift (Start Printing) Ett meddelande som bekräftar sidantalet visas. Klicka på Skrivarinställ. Innan du skriver ut ska du kontrollera antalet sidor som kommer att skrivas ut i dialogrutan Bekräfta antal sidor (Print Page Count Confirmation). Viktigt! Det krävs mycket papper för att skriva ut alla dokument. kommer den delen av dokumentet inte att skrivas ut. Överst . 4. (Print Setup) Välj vilken skrivare som ska användas och ange utskriftsinställningar på fliken Utskriftsformat (Page Setup) efter behov. I dialogrutan Förhandsgranska (Print Preview) kan du anpassa utskriften efter pappersbredden och ställa in zoomningsgraden. Utför utskriften Bekräfta antalet sidor som ska skrivas ut och klicka sedan på Ja (Yes). Om en del av utskriften inte får plats på papperet på grund av den nya zoominställningen. 3.Skriva ut handboken Sid 144 av 1083 2. Alla dokument skrivs ut.

Om du vill ta reda på hur en funktion ska användas: Skriv menynamnet som visas på enhetens manöverpanel eller på datorn (till exempel "ramradering"). Alla dokument i den onlinehandbok som visas söks igenom. Om du anger sökord (enligt anvisningarna nedan) kan du på ett enkelt sätt hitta rätt dokument. Ange ett sökord I Sökord (Keyword) anger du ett sökord för det objekt som du vill kontrollera. Obs! Klicka på för att stänga eller visa sökfönstret. Programmet kan också söka efter sökord som innehåller blanksteg. Om du vill hitta en förklaring av hur du utför en viss åtgärd: Skriv åtgärden och det objekt som du vill skriva ut (till exempel "skriv ut kalender"). Klicka på Starta sökning (Start Searching) Sökningen startas och titlarna på de dokument som innehåller sökordet visas i sökresultatlistan.Använda sökord för att hitta ett dokument Sid 145 av 1083 Avancerad handbok > Så här använder du handboken > Använda sökord för att hitta ett dokument Använda sökord för att hitta ett dokument Du kan söka efter ett måldokument med hjälp av sökord. . 1. 3. Det görs ingen skillnad mellan stora och små bokstäver. Klicka på Sökfönstret visas till vänster i onlinehandboken. 2. Om du vill ange flera sökord infogar du ett blanksteg mellan sökorden. Obs! Du kan ange upp till 10 sökord eller upp till 255 tecken.

När dokumenten för den titeln visas markeras de sökord som hittades i dokumenten. [Dokument som innehåller exakt matchning] ([Documents Containing Perfect Match]) Dokument som innehåller hela söksträngen (inklusive blanksteg) exakt som de angetts (exakt matchning) [Dokument som innehåller alla sökorden] ([Documents Containing All Keywords]) Sid 146 av 1083 Dokument som innehåller alla angivna sökord [Dokument som innehåller något sökord] ([Documents Containing Any Keyword]) Dokument som innehåller minst ett av de angivna sökorden 4. Om du vill ta bort sökhistoriken till höger om Sökord (Keyword) och väljer alternativet Radera historiken (Clear klickar du på History). Obs! När du ändrar sökord och gör fler sökningar sparas din sökhistorik. Överst . Visa det dokument som du vill läsa Dubbelklicka på titeln på det dokument som du vill läsa i sökresultatlistan (eller markera titeln och tryck på Retur).Använda sökord för att hitta ett dokument När du gör en sökning med flera sökord visas sökresultaten som i exemplet nedan.

1. . Obs! Klicka på för att stänga eller visa fönstret Min manual. Obs! Du kan även lägga till dokument i Min manual på följande sätt. Registrera dokumentet i Min manual Klicka på Lägg till (Add). Dubbelklicka på dokumenttiteln som du vill lägga till i Min Manual i listan Senaste visade dokument (Recently Displayed Documents) (eller markera dokumentet och tryck på Retur) för att visa titeln och klicka sedan på Lägg till (Add). Klicka på Fönstret Min manual visas till vänster i onlinehandboken. Titeln på det aktuella dokumentet läggs till i Lista över Min manual (List of My Manual). 2. Högerklicka på dokumenttiteln som visas i innehållsfönstret eller högerklicka på förklaringsfönstret och välj sedan Lägg till i Min manual (Add to My Manual) i snabbmenyn. Om du lägger till ett dokument i Min manual visas en i dokumentikonerna i innehållsfönstret. Välj den dokumenttitel som du vill lägga till i Min manual i innehållsfönstret och klicka sedan på Lägg till i Min manual (Add to My Manual) längst ned till höger i fönstret. 3.Registrera dokument i Min manual Sid 147 av 1083 Avancerad handbok > Så här använder du handboken > Registrera dokument i Min manual Registrera dokument i Min manual Du kan registrera dokument som du läser ofta som dokument i Min manual så att du snabbt kommer åt dem när du vill. Visa dokumenten Visa det dokument som ska läggas till i Min manual.

Obs! Om du vill radera ett dokument från Lista över Min manual (List of My Manual) markerar du dokumenttiteln i listan och klickar på Radera (Delete) (eller trycker på Delete-tangenten). Överst .Registrera dokument i Min manual Sid 148 av 1083 4. Visa Min manual När du dubbelklickar på (eller markerar och trycker på Retur) en dokumenttitel i Lista över Min manual (List of My Manual) visas det dokumentet i förklaringsfönstret.

Viktigt! Anvisningar med viktig information. Obs! Kommentarer om användning eller ytterligare förklaringar. Försiktighet Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till personskador eller skador på utrustningen. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten. Överst .Symboler som används i den här handboken Sid 149 av 1083 Avancerad handbok > Så här använder du handboken > Symboler som används i den här handboken Symboler som används i den här handboken Varning Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. Kom ihåg att läsa de anvisningarna.

Adobe. Adobe Photoshop Elements. registrerat i USA och/eller andra länder. och är licensierat till Canon Inc. Macintosh. Exif Print är en standard som förbättrar kommunikationen mellan digitalkameror och skrivare. registrerat i USA och/eller andra länder. Adobe Photoshop.. Genom att ansluta till en Exif Print-kompatibel digitalkamera används och optimeras kamerans bilddata från fototillfället. Internet Explorer är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. registrerat i USA och/eller andra länder. registrerade i USA och i andra länder. registrerat i USA och i andra länder. Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Adobe RGB och Adobe RGB (1998) är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Inc.. Mac och AirPort är varumärken som tillhör Apple Inc. Photo Rag är ett varumärke som tillhör Hahnemühle FineArt GmbH. Obs! Det formella namnet på Windows Vista är operativsystemet Microsoft Windows Vista.Varumärken och licenser Sid 150 av 1083 Avancerad handbok > Så här använder du handboken > Varumärken och licenser Varumärken och licenser Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.. vilket ger utskrifter av mycket hög kvalitet. Windows Vista är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Ethernet är ett varumärke som tillhör Xerox Corporation. USA. Den här enheten använder exFAT-teknik under licens från Microsoft. Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG. Bonjour är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Exif Print Denna enhet har stöd för Exif Print. i USA och/eller andra länder. Överst .

Skriva ut från en dator Sid 151 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator Skriva ut från en dator Skriva ut med medföljande programvara Skriva ut med andra program Överst .

Skriva ut med medföljande programvara Sid 152 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara Skriva ut med medföljande programvara Vad är Easy-PhotoPrint EX? Skriva ut foton Skapa ett album Skriva ut etiketter på skivor Skriva ut kalendrar Skriva ut etiketter Layout Skriva ut Premium-innehåll Korrigera och förbättra foton Skapa stillbilder från videor Hämta bilder från fotowebbplatser Frågor och svar Fotoutskriftsinställningar Andra inställningar Vad är Easy-PhotoPrint Pro? Skriva ut fina foton Börja skriva ut med Easy-PhotoPrint Pro Justera färger i foton Inställningar för Easy-PhotoPrint Pro Överst .

kan du inte skriva ut de objekt du skapar. kommer Easy-LayoutPrint att ersättas av Easy-PhotoPrint EX. Hjälpen visas. Starta Easy-PhotoPrint EX från andra program Easy-PhotoPrint EX kan startas från andra program. Om Easy-PhotoPrint EX installeras i en dator som redan har Easy-LayoutPrint installerat. Det stöder inte vissa av Canons kompakta fotoskrivare.. Viktigt! Easy-PhotoPrint EX kan bara användas med Canons bläckstråleskrivare. . Genom att ansluta till en Exif Print-kompatibel digitalkamera...Vad är Easy-PhotoPrint EX? Sid 153 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Vad är Easy-PhotoPrint EX? A000 Vad är Easy-PhotoPrint EX? Med Easy-PhotoPrint EX kan du skapa album. Exif Print är en standard som förbättrar kommunikationen mellan digitalkameror och skrivare. kommer bilddata från fototillfället att användas och optimeras. som exempelvis skrivarna i SELPHY CP series. kalendrar och etiketter på ett enkelt sätt med hjälp av foton som är tagna med digitalkamera. Om Exif Print Easy-PhotoPrint EX stöder "Exif Print". (EasyPhotoPrint EX Help. Klicka på Hjälp (Help) i ett fönster eller en dialogruta eller välj Easy-PhotoPrint EX Hjälp..) på menyn Hjälp (Help). vilket ger utskrifter av mycket hög kvalitet. Obs! Se hjälp för Easy-PhotoPrint EX för beskrivningar av Easy-PhotoPrint EX-fönster. Du kan också enkelt skriva ut foton utan ram. Om du inte har installerat någon skrivare som stöder Easy-PhotoPrint EX.

0. Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print) visas inte på Meny (Menu) för EasyPhotoPrint EX.Vad är Easy-PhotoPrint EX? Se programmets handbok för mer information om hur det ska startas. 1. Ha dessa begränsningar i åtanke när du använder Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print).Kalender (Calendar) .mov) Viktigt! .Album Digital Photo Professional v.Album .pct) Easy-PhotoPrint-bildfiler (. För att skriva ut med Easy-PhotoPrint EX behöver du ladda ned och installera det specifika innehållet.00 eller senare stöder följande funktioner.Fotoutskrift (Photo Print) . Därför kan du inte använda funktionerna Vivid Photo eller Fotobrusreduktion (Photo Noise Reduction).8 eller senare stöder följande funktion. 5. Se "Ladda ned Premium-innehåll " för mer information om hur du laddar ned innehåll.Fotoutskrift (Photo Print) . 6. .3. MP Navigator EX v.epp) MOV (. Det går inte att korrigera och förbättra bilder.Album Sid 154 av 1083 ZoomBrowser EX v.bmp) JPEG (. . Det går inte att välja andra alternativ än Aktivera ICC-profil (Enable ICC Profile) för Färgkorrigering för utskrift (Color correction for printing) på fliken Avancerat (Advanced) i dialogrutan Inställningar (Preferences). Solution Menu EX v. Det går inte att spara redigerade bilder.jpg. . För att skriva ut Premium-innehåll ska du starta Easy-PhotoPrint EX från Solution Menu EX.Album ZoomBrowser EX v. Det går inte att ändra visningsordningen för bilder.2 eller senare stöder följande funktion.Skivetikett (Disc Label) .Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print) Viktigt! När Easy-PhotoPrint EX startas genom att en funktion väljs i Solution Menu EX visas inte Meny (Menu) i stegknappområdet på skärmens vänstra sida. . 1. Innehållet får inte användas för kommersiellt bruk.0 eller senare stöder följande funktioner. Innehåll som hämtats eller skrivits ut får endast användas för eget bruk.Layoututskrift (Layout Print) .jpeg) TIFF (.Fotoutskrift (Photo Print) . .pict. Dataformat för bilder/video som stöds (filtillägg) BMP (. .tiff) PICT (.tif.0 eller senare stöder följande funktioner. . .Fotoutskrift (Photo Print) Viktigt! Följande begränsningar gäller för Easy-PhotoPrint EX när det startas från Digital Photo Professional: Meny (Menu) och Öppna (Open) visas inte i stegknappområdet på fönstrets vänstra sida.

el5) Arkiv för Easy-PhotoPrint EX Premium-innehåll (.Vad är Easy-PhotoPrint EX? Endast videofiler i MOV-format inspelade med digitalkameror från Canon stöds.el4) Easy-PhotoPrint EX layoutfil (. När du väljer en bild och det finns en TIFF-fil i den valda mappen kan det hända att bilden inte visas korrekt eller att Easy-PhotoPrint EX avslutas beroende på TIFF-formatet. När Easy-PhotoPrint EX startas från Digital Photo Professional visas alla bildfiler som stöds av Digital Photo Professional.el2) Easy-PhotoPrint EX kalenderfil (. Sid 155 av 1083 Obs! Miniatyrbilder av filer i format som inte stöds visas som (frågetecken).el1) Easy-PhotoPrint EX etikettfil (.el7) CD-LabelPrint-data (.el6) Easy-PhotoPrint EX albumfil (. I så fall ska du flytta TIFFfilen till en annan mapp eller skapa om filen i ett annat dataformat och sedan välja mappen på nytt.cld) Överst . Filformat (filnamnstillägg) som stöds av Easy-PhotoPrint EX Easy-PhotoPrint EX fotoutskriftsfil (.

Skriva ut foton Sid 156 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut foton A010 Skriva ut foton Med Easy-PhotoPrint EX kan du skriva ut dina favoritfoton med en mängd olika layouter. Välja ett foto 3. Starta Easy-PhotoPrint EX 2. Välja papper 4. Korrigeringar som lämpar sig för foton kan användas automatiskt vid utskrift. Du kan också skapa foton utan ram på ett enkelt sätt. Skriva ut Pröva detta Korrigera och förbättra foton Skapa stillbilder från videor Hämta bilder från fotowebbplatser Skriva ut etiketter direkt på skivor Skriva ut foton i gråskala Skriva ut foton med Vivid Photo Fotobrusreduktion Beskära foton (Fotoutskrift) Skriva ut datum på bilder (Fotoutskrift) Skriva ut flera foton på en sida Skriva ut ett index Skriva ut ID-foton (ID-fotoutskrift) Skriva ut fotoinformation Spara foton Öppna sparade filer . Steg 1.

Skriva ut foton Frågor och svar Hur gör jag för att flytta (eller kopiera) den sparade filen? Vilken sida av den visade bilden börjar utskriften med? Hur gör jag för att skriva ut med jämna marginaler? Överst Sid 157 av 1083 .

Överst . Easy-PhotoPrint EX startas och Meny (Menu) visas.Starta Easy-PhotoPrint EX Sid 158 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut foton > Starta EasyPhotoPrint EX A011 Starta Easy-PhotoPrint EX 1. På Start-menyn väljer du Alla program (All Programs) > Canon Utilities > EasyPhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Obs! Du kan även använda stillbilder hämtade från videor. Fönstret Välj bilder (Select Images) visas. Skapa stillbilder från videor Du kan även använda bilder som har hämtats från fotowebbplatser på Internet. Bilderna i mappen visas som miniatyrbilder.En svart linje visas längs en kant på bilden. Bilderna som väljs i programmet visas som miniatyrbilder. Hämta bilder från fotowebbplatser 3. Klicka på den bild du vill skriva ut. Viktigt! De små bilderna (miniatyrbilderna) som visas på skärmen kan se ut så här: . Klicka på Fotoutskrift (Photo Print) i Meny (Menu). 2. . Välj den mapp i mappstrukturen som innehåller den bild du vill skriva ut. Viktigt! Om Easy-PhotoPrint EX har startats från ett annat program (MP Navigator EX.Välja ett foto Sid 159 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut foton > Välja ett foto A012 Välja ett foto 1. Sådana bilder visas på ett normalt sätt vid förstorad visning eller förhandsgranskning och utskriftsresultaten påverkas inte.En kant på bilden verkar beskuren. . ZoomBrowser EX eller Digital Photo Professional) visas inte mappstrukturen.

Välja ett foto Antalet kopior visas som "1" nedanför bilden. Korrigera och förbättra foton Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Välj bilder (Select Images). Du kan ändra utskriftsordning från Datumsortering (Sort by Date) och Namnsortering (Sort by Name). Överst . Obs! Du kan korrigera eller förbättra den markerade bilden innan du skriver ut den. Om du vill ta bort alla bilder i det valda bildområdet klickar du på importerade bilder). Om du vill minska antalet kopior som visas i rutan klickar du på Du kan ändra ordningen för fotona med hjälp av den lista som finns i övre högra hörnet i fönstret. klickar du på (Ta bort alla (Uppil) tills antalet kopior du (Nedpil). Om du vill skriva ut två eller fler kopior av en bild. Sid 160 av 1083 Obs! Om du vill ta bort en bild i det valda bildområdet väljer du den bild du vill ta bort och klickar på (Ta bort importerad bild). vill ha visas. medan själva bilden visas i det valda bildområdet.

och nederkant av papperet. Se Hjälp för information. Klicka på Välj papper (Select Paper). Skriva ut etiketter direkt på skivor Du kan skriva ut färgfoton i gråskala.38 tum) att finnas i över.Välja papper Sid 161 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut foton > Välja papper A013 Välja papper 1. Fönstret Välj papper (Select Paper) visas. Papperskällan kan variera beroende på skrivare och mediatyp. Viktigt! När Fine Art väljs som Pappersstorlek (Paper Size) kommer en marginal på 35 mm (1. Vi rekommenderar att du kontrollerar utskriftsintervallet på den bild som visas i Förhandsgranskning innan du skriver ut. Obs! Du kan skriva ut direkt till en skrivbar skiva genom att välja Utskrivbar skiva (Printable Disc) som Pappersstorlek (Paper Size). 2. Skriva ut foton i gråskala . Ställ in följande objekt efter den skrivare och det papper som används: Skrivare (Printer) Papperskälla (Paper Source) Pappersstorlek (Paper Size) Mediatyp (Media Type) Obs! Pappersstorlekar och mediatyper kan variera för olika skrivare.

Sid 162 av 1083 Överst . Skriva ut foton med Vivid Photo Fotobrusreduktion Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Välj papper (Select Paper).Välja papper Du kan skriva ut foton med mer mättade färger och du kan minska fotobruset.

I så fall ska du skriva ut med en marginal på 45 mm (1. . Välj en layout du vill använda. pappersstorlek och mediatyp. Klicka på en layout utan ram för att skriva ut foton utan ram.38 tum) att finnas i över. Fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print) visas.77 tum) eller mer i den övre och nedre kanten.En svart linje visas längs en kant på bilden. 2.Skriva ut Sid 163 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut foton > Skriva ut A014 Skriva ut 1. Vita ränder kan visas längs övre och nedre kanten på gråskalefoton. Klicka på Skriv ut (Print). Sådana bilder visas på ett normalt sätt vid förstorad visning eller förhandsgranskning och utskriftsresultaten påverkas inte. Klicka på Layout/skriv ut (Layout/Print). . Viktigt! När Fine Art väljs som Pappersstorlek (Paper Size) kommer en marginal på 35 mm (1. Viktigt! De små bilderna (miniatyrbilderna) som visas på skärmen kan se ut så här: . Vi rekommenderar att du kontrollerar utskriftsintervallet på den bild som visas i Förhandsgranskning innan du skriver ut.En kant på bilden verkar beskuren.och nederkant av papperet. Obs! De layouter som kan väljas kan variera beroende på skrivare. 3.

.Skriva ut Om du väljer Ram (Marginal 45) (Bordered (Margin 45)) som layout förminskas bilderna när de skrivs ut så att marginalen högst upp och längst ned blir 45 mm (1. Skriva ut foton i gråskala Du kan ange inställningar för avancerad Fotoutskrift (antal kopior och utskriftskvalitet o. Sid 164 av 1083 Inställningarna för fotoutskrift raderas om du avslutar Easy-PhotoPrint EX utan att spara inställningarna. Beskära foton (Fotoutskrift) Skriva ut datum på bilder (Fotoutskrift) Du kan korrigera eller förbättra den markerade bilden innan du skriver ut den. Vi rekommenderar att du sparar den utskrivna bilden om du vill skriva ut den igen. Korrigera och förbättra foton Du kan skriva ut färgfoton i gråskala.77 tum) i förhållande till utskriftsriktningen... Se Hjälp för information om fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print). Hur gör jag för att skriva ut med jämna marginaler? Obs! Du kan beskära bilder eller skriva ut datum på foton.. ) på fliken Inställningar (Preferences). Spara foton När du skriver ut på en layout med kant kommer marginalerna till vänster och till höger.) på menyn Arkiv (File). eller i överoch underkant bli bredare än de andra. Öppna dialogrutan Inställningar (Preferences) genom att klicka på Inställningar.s.v. (Preferences. (Inställningar) eller välja Överst .

Starta Easy-PhotoPrint EX 2. vinkel och storlek på foton Beskära foton Rama in foton Skriva ut datum på foton Bifoga kommentarer till foton Lägga till text till foton Spara Öppna sparade filer . Välja papper och layout 3.Skapa ett album Sid 165 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skapa ett album A020 Skapa ett album Med Easy-PhotoPrint EX kan du skapa ett eget personligt fotoalbum. Steg 1. Välja ett foto 4. Redigera 5. Skriva ut Pröva detta Korrigera och förbättra foton Skapa stillbilder från videor Hämta bilder från fotowebbplatser Ändra layout Ändra bakgrund Lägga till foton Byta positioner på foton Ersätta foton Byta position.

Skapa ett album Frågor och svar Hur gör jag för att flytta (eller kopiera) den sparade filen? Vad är ”O1” eller ”O4”? Överst Sid 166 av 1083 .

Easy-PhotoPrint EX startas och Meny (Menu) visas.Starta Easy-PhotoPrint EX Sid 167 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skapa ett album > Starta Easy -PhotoPrint EX A021 Starta Easy-PhotoPrint EX 1. På Start-menyn väljer du Alla program (All Programs) > Canon Utilities > EasyPhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX. Överst .

.s. I ett dubbelsidigt album kan du arrangera en bild tvärs över den vänsta och högra sidan. (Options. Klicka på Album på Meny (Menu). Ställ in följande objekt i avsnittet Allmänna inställningar (General Settings): Pappersstorlek (Paper Size) Orientering (Orientation) Omslag (Cover) Dubbelsidigt album (Double page album) Sidnummer (Page number) Obs! Se Hjälp om vilken pappersstorlek som kan väljas..... Om du vill visa dialogrutan Marginalinställningar (Margin Settings) klickar du på Marginaler. teckenstorlek o..Välja papper och layout Sid 168 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skapa ett album > Välja papper och layout A022 Välja papper och layout 1. Om du vill visa dialogrutan Omslagsalternativ (Cover Options) väljer du Framsida (Front) eller Försättsblad och baksida (Front & Back) för Omslag (Cover) och klickar på Alternativ. . Du väljer om du ska visa bilder på insidan av det främre eller bakre omslaget i dialogrutan Omslagsalternativ (Cover Options). Du kan anpassa marginaler på det främre omslaget.). sidor och bakre omslag i dialogrutan Marginalinställningar (Margin Settings)..v.).) i dialogrutan Sidnumrering (Page Number Settings). (Settings.. Fönstret Utskriftsformat (Page Setup) visas.. 2..).. Du kan anpassa sidnumret (position. Välj kryssrutan Dubbelsidigt album (Double page album) om du vill arrangera en bild tvärs över den högra och vänstra sidan (består av ett tvåsidigt original). Om du vill visa dialogrutan Sidnumrering (Page Number Settings) markerar du kryssrutan Sidnummer (Page number) och klickar på Inställningar. (Margins..

..) i dialogrutan Datuminställningar (Date Settings). färg o.s... Överst . Om du vill ändra bakgrunden klickar du på Bakgrund. baksida). Du kan anpassa datum (position.). Om du vill visa dialogrutan Datuminställningar (Date Settings) väljer du kryssrutan Skriv ut datum (Print date) i dialogrutan Byt layout (Change Layout) och klickar på Datuminställningar. Orientering (Orientation).. Välj det tema du vill använda i Tema (Theme) i Exempellayout (Sample Layout). Dialogrutan Byt layout (Change Layout) visas. 4.. (Background. Obs! Vilka albumlayouter du kan välja kan variera beroende på Pappersstorlek (Paper Size). storlek....v. Om du vill ändra layouten klickar du på Layout.Välja papper och layout Sid 169 av 1083 3. insidor. Dialogrutan Byt bakgrund (Change Background) visas. 5. Obs! Se Hjälp för information om fönstret Utskriftsformat (Page Setup).. I dialogrutan Byt bakgrund (Change Background) kan du färglägga bakgrunden i en enda färg eller klistra in en bildfil i den. Dubbelsidigt album (Double page album) eller typ av vald sida (framsida.). (Date Settings.. I dialogrutan Byt layout (Change Layout) kan du ändra layouten eller välja att skriva ut det datum då bilden togs på fotot.

(Importera till bakre omslag). Om du vill skriva ut på det bakre omslaget klickar du på . Skapa stillbilder från videor Du kan även använda bilder som har hämtats från fotowebbplatser på Internet. (Importera till sidor). Välj den mapp i mappstrukturen som innehåller den bild du vill skriva ut. Viktigt! Om Easy-PhotoPrint EX har startats från ett annat program (MP Navigator EX eller ZoomBrowser EX) visas inte mappstrukturen. Obs! Du kan även använda stillbilder hämtade från videor. Om du vill skriva ut på omslaget klickar du på Om du vill skriva ut på sidor klickar du på (Importera till främre omslag). Välj den bild eller de bilder du vill skriva ut och klicka på en av knapparna nedan. Klicka på Välj bilder (Select Images).Välja ett foto Sid 170 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skapa ett album > Välja ett foto A023 Välja ett foto 1. Hämta bilder från fotowebbplatser 3. 2. Fönstret Välj bilder (Select Images) visas. Bilderna som väljs i programmet visas som miniatyrbilder. Bilderna i mappen visas som miniatyrbilder.

Överst . Korrigera och förbättra foton Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Välj bilder (Select Images). Du kan också välja den bild eller de bilder du vill skriva ut genom att dra den/dem till det valda bildområdet. Om du vill ta bort alla bilder i det valda bildområdet klickar du på importerade bilder). (Ta bort alla Obs! Du kan korrigera eller förbättra den markerade bilden innan du skriver ut den. Sid 171 av 1083 Obs! Om du vill ta bort en bild i det valda bildområdet väljer du den bild du vill ta bort och klickar på (Ta bort importerad bild).Välja ett foto Den markerade bilden/bilderna visas i det valda bildområdet.

Redigera Sid 172 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skapa ett album > Redigera A024 Redigera 1. 2. Vi rekommenderar att du sparar objektet om du vill redigera det fler gånger. Redigera ditt album vid behov. Ändra layout Ändra bakgrund Lägga till foton Byta positioner på foton Ersätta foton Byta position. Sidnumreringen på främre och bakre omslag i albumet visas enligt följande: O1: Främre omslag O2: Insidan på det främre omslaget O3: Insidan på det bakre omslaget . Klicka på Redigera (Edit). Fönstret Redigera (Edit) visas. vinkel och storlek på foton Beskära foton Rama in foton Skriva ut datum på foton Bifoga kommentarer till foton Lägga till text till foton Viktigt! Redigeringsinformationen raderas om du avslutar Easy-PhotoPrint EX utan att spara det redigerade albumet.

Överst .Redigera Sid 173 av 1083 O4: Bakre omslag ”O2”/”O3” visas endast när kryssrutan Lämna insidan av främre omslaget tomt (Leave the inside of front cover blank)/Lämna insidan av bakre omslaget tomt (Leave the inside of back cover blank) är markerad i dialogrutan Omslagsalternativ (Cover Options). Spara Obs! Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Redigera (Edit).

Markera denna kryssruta för att skriva ut på båda sidor av papperet. Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) visas när vald mediatyp stöder dubbelsidig utskrift. Papperskällan kan variera beroende på skrivare och mediatyp. (Quality Settings. 2.). Om du vill visa dialogrutan Inställningar för utskriftskvalitet (Print Quality Settings) väljer du Anpassad (Custom) för Utskriftskvalitet (Print Quality) och klickar på Kvalitetsinställningar. .Skriva ut Sid 174 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skapa ett album > Skriva ut A025 Skriva ut 1.. Du kan ange en anpassad nivå på utskriftskvalitet i dialogrutan Inställningar för utskriftskvalitet (Print Quality Settings). Fönstret Utskriftsinställningar (Print Settings) visas... Klicka på Utskriftsinställningar (Print Settings). Automatiskt (Automatic) visas om du markerar kryssrutan Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) när du har valt en skrivare som stöder automatisk dubbelsidig utskrift och materialtyp som stöder dubbelsidig utskrift.. Ställ in följande objekt efter den skrivare och det papper som används: Skrivare (Printer) Mediatyp (Media Type) Kopior (Copies) Papperskälla (Paper Source) Utskriftskvalitet (Print Quality) Utskrift utan ram (Borderless Printing) Obs! Mediatyper kan variera beroende på skrivaren och pappersstorleken. Markera denna kryssruta för att automatiskt skriva ut på båda sidor av papperet. Markera kryssrutan Utskrift utan ram (Borderless Printing) om du vill skriva ut varje foto i albumet som en hel sida utan ram.

. Sid 175 av 1083 3...). Om du vill visa dialogrutan Utskriftsinställningar (Print Settings) klickar du på Avancerat. Klicka på Skriv ut (Print). (Advanced. Obs! Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Utskriftsinställningar (Print Settings). Överst ..Skriva ut Du kan ange utskriftsintervall och förlängningsmåttet för utskrift utan ram i dialogrutan Utskriftsinställningar (Print Settings).

Redigera 5. Starta Easy-PhotoPrint EX 2. Välja papper och layout 3.Skriva ut kalendrar Sid 176 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut kalendrar A040 Skriva ut kalendrar Med Easy-PhotoPrint EX kan du skapa en egen kalender med dina favoritfoton. Välja ett foto 4. Steg 1. vinkel och storlek på foton Beskära foton Rama in foton Skriva ut datum på foton Lägga till text till foton Ställa in kalendervisning Inställningar för semester Spara . Skriva ut Pröva detta Korrigera och förbättra foton Skapa stillbilder från videor Hämta bilder från fotowebbplatser Ändra layout Ändra bakgrund Lägga till foton Byta positioner på foton Ersätta foton Byta position.

Skriva ut kalendrar Öppna sparade filer Sid 177 av 1083 Frågor och svar Hur gör jag för att flytta (eller kopiera) den sparade filen? Överst .

Överst . På Start-menyn väljer du Alla program (All Programs) > Canon Utilities > EasyPhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX. Easy-PhotoPrint EX startas och Meny (Menu) visas.Starta Easy-PhotoPrint EX Sid 178 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut kalendrar > Starta Easy-PhotoPrint EX A041 Starta Easy-PhotoPrint EX 1.

Du kan lägga till helgdagar i din kalender.. position och storlek på kalender. o.. Om du vill visa dialogrutan Byt bakgrund (Change Background) klickar du på Bakgrund..). . Om det behövs kan du göra avancerade inställningar i kalendern och ställa in bakgrunden.. Välj en layout för Utseende (Design).).Välja papper och layout Sid 179 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut kalendrar > Välja papper och layout A042 Välja papper och layout 1. (Background. Fönstret Utskriftsformat (Page Setup) visas. Obs! Du kan anpassa kalendervisning (teckensnittsfärg för datum och dagar i veckan. 2.s. Ställa in kalendervisning I dialogrutan Byt bakgrund (Change Background) kan du färglägga bakgrunden i en enda färg eller klistra in en bildfil i den. Inställningar för semester 3.v. Ställ in följande objekt i avsnittet Allmänna inställningar (General Settings): Pappersstorlek (Paper Size) Orientering (Orientation) Börja från (Start from) Period Obs! Se Hjälp om vilken pappersstorlek som kan väljas. Klicka på Kalender (Calendar) på Meny (Menu).

Sid 180 av 1083 Överst .Välja papper och layout Obs! Se Hjälp för information om fönstret Utskriftsformat (Page Setup).

Klicka på Välj bilder (Select Images).Välja ett foto Sid 181 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut kalendrar > Välja ett foto A043 Välja ett foto 1. Välj den bild eller de bilder du vill skriva ut och klicka på Den markerade bilden/bilderna visas i det valda bildområdet. 2. Obs! Om du vill ta bort en bild i det valda bildområdet väljer du den bild du vill ta bort och klickar på (Ta bort importerad bild). (Importera till sidor). Bilderna i mappen visas som miniatyrbilder. Du kan också välja den bild eller de bilder du vill skriva ut genom att dra den/dem till det valda bildområdet. Obs! Du kan även använda stillbilder hämtade från videor. Skapa stillbilder från videor Du kan även använda bilder som har hämtats från fotowebbplatser på Internet. Välj den mapp i mappstrukturen som innehåller den bild du vill skriva ut. Fönstret Välj bilder (Select Images) visas. Om du vill ta bort alla bilder i det valda bildområdet klickar du på importerade bilder). (Ta bort alla . Hämta bilder från fotowebbplatser 3.

Korrigera och förbättra foton Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Välj bilder (Select Images).Välja ett foto Obs! Du kan korrigera eller förbättra den markerade bilden innan du skriver ut den. Sid 182 av 1083 Överst .

Redigera kalendern vid behov. Klicka på Redigera (Edit).Redigera Sid 183 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut kalendrar > Redigera A044 Redigera 1. Spara Obs! . Ändra layout Ändra bakgrund Lägga till foton Byta positioner på foton Ersätta foton Byta position. Vi rekommenderar att du sparar objektet om du vill redigera det fler gånger. vinkel och storlek på foton Beskära foton Rama in foton Skriva ut datum på foton Lägga till text till foton Ställa in kalendervisning Inställningar för semester Viktigt! Redigeringsinformationen raderas om du avslutar Easy-PhotoPrint EX utan att spara den redigerade kalendern. 2. Fönstret Redigera (Edit) visas.

Redigera Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Redigera (Edit). Sid 184 av 1083 Överst .

(Quality Settings. Markera denna kryssruta för att skriva ut på båda sidor av papperet. Fönstret Utskriftsinställningar (Print Settings) visas. Klicka på Utskriftsinställningar (Print Settings). Om du vill visa dialogrutan Inställningar för utskriftskvalitet (Print Quality Settings) väljer du Anpassad (Custom) för Utskriftskvalitet (Print Quality) och klickar på Kvalitetsinställningar. Ställ in följande objekt efter den skrivare och det papper som används: Skrivare (Printer) Mediatyp (Media Type) Kopior (Copies) Papperskälla (Paper Source) Utskriftskvalitet (Print Quality) Utskrift utan ram (Borderless Printing) Obs! Mediatyper kan variera beroende på skrivaren och pappersstorleken. Du kan ange utskriftsintervall och förlängningsmåttet för utskrift utan ram i dialogrutan Utskriftsinställningar (Print Settings).Skriva ut Sid 185 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut kalendrar > Skriva ut A045 Skriva ut 1.. Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) visas när vald mediatyp stöder dubbelsidig utskrift. 2. Markera denna kryssruta för att automatiskt skriva ut på båda sidor av papperet.. Papperskällan kan variera beroende på skrivare och mediatyp.).. Automatiskt (Automatic) visas om du markerar kryssrutan Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) när du har valt en skrivare som stöder automatisk dubbelsidig utskrift och materialtyp som stöder dubbelsidig utskrift. Om du vill visa dialogrutan Utskriftsinställningar (Print .. Du kan ange en anpassad nivå på utskriftskvalitet i dialogrutan Inställningar för utskriftskvalitet (Print Quality Settings).

...Skriva ut Settings) klickar du på Avancerat.). Obs! Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Utskriftsinställningar (Print Settings). Klicka på Skriv ut (Print). (Advanced. Sid 186 av 1083 3. Överst ..

Skriva ut etiketter Sid 187 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut etiketter A050 Skriva ut etiketter Du kan skriva ut dina favoritfoton på etikettark. Redigera 5. Välja ett foto 4. Välja papper och layout 3. vinkel och storlek på foton Beskära foton Skriva ut datum på foton Lägga till text till foton Spara Öppna sparade filer Frågor och svar Hur gör jag för att flytta (eller kopiera) den sparade filen? . Skriva ut Pröva detta Korrigera och förbättra foton Skapa stillbilder från videor Hämta bilder från fotowebbplatser Lägga till foton Byta positioner på foton Ersätta foton Byta position. Steg 1. Starta Easy-PhotoPrint EX 2.

Skriva ut etiketter Överst Sid 188 av 1083 .

Starta Easy-PhotoPrint EX Sid 189 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut etiketter > Starta Easy-PhotoPrint EX A051 Starta Easy-PhotoPrint EX 1. På Start-menyn väljer du Alla program (All Programs) > Canon Utilities > EasyPhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX. Överst . Easy-PhotoPrint EX startas och Meny (Menu) visas.

Du kan anpassa datum (position. Överst .v. (Date Settings.. storlek.s. Fönstret Utskriftsformat (Page Setup) visas. Klicka på Etiketter (Stickers) på Meny (Menu). Om du vill visa dialogrutan Datuminställningar (Date Settings) markerar du kryssrutan Skriv ut datum (Print date) och klickar på Datuminställningar. Markera kryssrutan Använd samma bild i alla ramar (Use the same image in all frames) om du vill använda samma bild i alla ramar på sidan. färg o. Ställ in följande objekt i avsnittet Allmänna inställningar (General Settings): Pappersstorlek (Paper Size) Orientering (Orientation) Skriv ut datum (Print date) Använd samma bild i alla ramar (Use the same image in all frames) Obs! Det går inte att välja andra pappersstorlekar än Fotoetiketter (Photo Stickers).Välja papper och layout Sid 190 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut etiketter > Välja papper och layout A052 Välja papper och layout 1.... Obs! Se Hjälp för information om fönstret Utskriftsformat (Page Setup).). 2.) i dialogrutan Datuminställningar (Date Settings).

Bilderna i mappen visas som miniatyrbilder. (Importera till sidor). Hämta bilder från fotowebbplatser 3. Klicka på Välj bilder (Select Images). (Ta bort alla . Välj den mapp i mappstrukturen som innehåller den bild du vill skriva ut. Skapa stillbilder från videor Du kan även använda bilder som har hämtats från fotowebbplatser på Internet. 2. Obs! Du kan även använda stillbilder hämtade från videor. Välj den bild eller de bilder du vill skriva ut och klicka på Den markerade bilden/bilderna visas i det valda bildområdet.Välja ett foto Sid 191 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut etiketter > Välja ett foto A053 Välja ett foto 1. Obs! Om du vill ta bort en bild i det valda bildområdet väljer du den bild du vill ta bort och klickar på (Ta bort importerad bild). Du kan också välja den bild eller de bilder du vill skriva ut genom att dra den/dem till det valda bildområdet. Fönstret Välj bilder (Select Images) visas. Om du vill ta bort alla bilder i det valda bildområdet klickar du på importerade bilder).

Korrigera och förbättra foton Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Välj bilder (Select Images).Välja ett foto Obs! Du kan korrigera eller förbättra den markerade bilden innan du skriver ut den. Sid 192 av 1083 Överst .

2. Lägga till foton Byta positioner på foton Ersätta foton Byta position. Fönstret Redigera (Edit) visas. Överst . Spara Obs! Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Redigera (Edit). Vi rekommenderar att du sparar objektet om du vill redigera det fler gånger. Klicka på Redigera (Edit).Redigera Sid 193 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut etiketter > Redigera A054 Redigera 1. Redigera etiketterna vid behov. vinkel och storlek på foton Beskära foton Skriva ut datum på foton Lägga till text till foton Viktigt! Redigeringsinformationen raderas om du avslutar Easy-PhotoPrint EX utan att spara de redigerade etiketterna.

Om du vill visa dialogrutan Justera utskriftsposition (Adjust Print Position) klickar du på Utskriftsposition.). 2. Du kan justera utskriftspositionen i dialogrutan Justera utskriftsposition (Adjust Print Position). Om du vill visa dialogrutan Inställningar för utskriftskvalitet (Print Quality Settings) väljer du Anpassad (Custom) för Utskriftskvalitet (Print Quality) och klickar på Kvalitetsinställningar. . Klicka på Utskriftsinställningar (Print Settings).... Du kan ange en anpassad nivå på utskriftskvalitet i dialogrutan Inställningar för utskriftskvalitet (Print Quality Settings).. Du kan ange utskriftsintervall och förlängningsmåttet för utskrift utan ram i dialogrutan Utskriftsinställningar (Print Settings)... (Advanced. (Quality Settings.)....).Skriva ut Sid 194 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut etiketter > Skriva ut A055 Skriva ut 1... Papperskällan kan variera beroende på skrivare och mediatyp. (Print Position.. Fönstret Utskriftsinställningar (Print Settings) visas. Ställ in följande objekt efter den skrivare och det papper som används: Skrivare (Printer) Mediatyp (Media Type) Kopior (Copies) Papperskälla (Paper Source) Utskriftskvalitet (Print Quality) Utskrift utan ram (Borderless Printing) Obs! Mediatyper kan variera beroende på skrivaren och pappersstorleken. Om du vill visa dialogrutan Utskriftsinställningar (Print Settings) klickar du på Avancerat.

Obs! Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Utskriftsinställningar (Print Settings). Klicka på Skriv ut (Print).Skriva ut Sid 195 av 1083 3. Överst .

Steg 1. Skriva ut Pröva detta Korrigera och förbättra foton Skapa stillbilder från videor Hämta bilder från fotowebbplatser Ändra layout Lägga till foton Byta positioner på foton Ersätta foton Byta position. Redigera 5. Välja ett foto 4.Layout Sid 196 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Layout A150 Layout Du kan lägga till text i dina favoritfoton och skriva ut dem med en mängd olika layouter. Starta Easy-PhotoPrint EX 2. Välja papper och layout 3. vinkel och storlek på foton Beskära foton Skriva ut datum på foton Lägga till text till foton Spara Öppna sparade filer Frågor och svar .

Layout Hur gör jag för att flytta (eller kopiera) den sparade filen? Överst Sid 197 av 1083 .

Starta Easy-PhotoPrint EX Sid 198 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Layout > Starta EasyPhotoPrint EX A151 Starta Easy-PhotoPrint EX 1. Överst . Easy-PhotoPrint EX startas och Meny (Menu) visas. På Start-menyn väljer du Alla program (All Programs) > Canon Utilities > EasyPhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

. Fönstret Utskriftsformat (Page Setup) visas.v. 3. 2. (Date Settings.. Klicka på Layoututskrift (Layout Print) på Meny (Menu).). Ställ in följande objekt i avsnittet Allmänna inställningar (General Settings): Pappersstorlek (Paper Size) Orientering (Orientation) Skriv ut datum (Print date) Obs! Se Hjälp om vilken pappersstorlek som kan väljas. storlek. . Välj en layout på Layouter (Layouts). färg o.Välja papper och layout Sid 199 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Layout > Välja papper och layout A152 Välja papper och layout 1.) i dialogrutan Datuminställningar (Date Settings).s. Du kan anpassa datum (position.. Obs! Se Hjälp för information om fönstret Utskriftsformat (Page Setup).. Obs! Vilka layouter som visas varierar beroende på Orientering (Orientation). Om du vill visa dialogrutan Datuminställningar (Date Settings) markerar du kryssrutan Skriv ut datum (Print date) och klickar på Datuminställningar.

Välja papper och layout Överst Sid 200 av 1083 .

Obs! Du kan även använda stillbilder hämtade från videor. Bilderna i mappen visas som miniatyrbilder. Klicka på Välj bilder (Select Images). Hämta bilder från fotowebbplatser 3. Obs! Om du vill ta bort en bild i det valda bildområdet väljer du den bild du vill ta bort och klickar på (Ta bort importerad bild). 2. (Importera till sidor). Skapa stillbilder från videor Du kan även använda bilder som har hämtats från fotowebbplatser på Internet. Välj den bild eller de bilder du vill skriva ut och klicka på Den markerade bilden/bilderna visas i det valda bildområdet. Välj den mapp i mappstrukturen som innehåller den bild du vill skriva ut. Fönstret Välj bilder (Select Images) visas. (Ta bort alla . Om du vill ta bort alla bilder i det valda bildområdet klickar du på importerade bilder). Du kan också välja den bild eller de bilder du vill skriva ut genom att dra den/dem till det valda bildområdet.Välja ett foto Sid 201 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Layout > Välja ett foto A153 Välja ett foto 1.

Välja ett foto
Obs!
Du kan korrigera eller förbättra den markerade bilden innan du skriver ut den. Korrigera och förbättra foton Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Välj bilder (Select Images).

Sid 202 av 1083

Överst

Redigera

Sid 203 av 1083

Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Layout > Redigera

A154

Redigera
1. Klicka på Redigera (Edit).
Fönstret Redigera (Edit) visas.

2. Redigera layouten vid behov.
Ändra layout

Lägga till foton Byta positioner på foton Ersätta foton Byta position, vinkel och storlek på foton Beskära foton
Skriva ut datum på foton Lägga till text till foton

Viktigt!
Redigeringsinformationen raderas om du avslutar Easy-PhotoPrint EX utan att spara den redigerade layouten. Vi rekommenderar att du sparar objektet om du vill redigera det fler gånger. Spara

Obs!
Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Redigera (Edit).

Redigera
Överst

Sid 204 av 1083

Skriva ut

Sid 205 av 1083

Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Layout > Skriva ut

A155

Skriva ut
1. Klicka på Utskriftsinställningar (Print Settings).
Fönstret Utskriftsinställningar (Print Settings) visas.

2. Ställ in följande objekt efter den skrivare och det papper som används:
Skrivare (Printer) Mediatyp (Media Type)

Kopior (Copies)
Papperskälla (Paper Source)
Utskriftskvalitet (Print Quality)

Utskrift utan ram (Borderless Printing)

Obs!
Mediatyper kan variera beroende på skrivaren och pappersstorleken. Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) visas när vald mediatyp stöder dubbelsidig utskrift. Markera denna kryssruta för att skriva ut på båda sidor av papperet. Automatiskt (Automatic) visas om du markerar kryssrutan Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) när du har valt en skrivare som stöder automatisk dubbelsidig utskrift och materialtyp som stöder dubbelsidig utskrift. Markera denna kryssruta för att automatiskt skriva ut på båda sidor av papperet. Papperskällan kan variera beroende på skrivare och mediatyp. Du kan ange en anpassad nivå på utskriftskvalitet i dialogrutan Inställningar för utskriftskvalitet (Print Quality Settings). Om du vill visa dialogrutan Inställningar för utskriftskvalitet (Print Quality Settings) väljer du Anpassad (Custom) för Utskriftskvalitet (Print Quality) och klickar på Kvalitetsinställningar... (Quality Settings...). Markera kryssrutan Utskrift utan ram (Borderless Printing) om du vill skriva ut foton utan ram. Du kan ange utskriftsintervall och förlängningsmåttet för utskrift utan ram i dialogrutan

Skriva ut
Utskriftsinställningar (Print Settings). Om du vill visa dialogrutan Utskriftsinställningar (Print Settings) klickar du på Avancerat... (Advanced...).

Sid 206 av 1083

3. Klicka på Skriv ut (Print).
Obs!
Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Utskriftsinställningar (Print Settings).

Överst

Skriva ut Premium-innehåll

Sid 207 av 1083

Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut Premium-innehåll

A180

Skriva ut Premium-innehåll
Använd Easy-PhotoPrint EX för att redigera och skriva ut innehåll som har laddats ned från Canons webbplats.

Viktigt!
Den här funktionen stöds bara i Windows XP eller senare. Ha dessa begränsningar i åtanke när du använder Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print). För att skriva ut med Easy-PhotoPrint EX behöver du ladda ned och installera det specifika innehållet. Se "Ladda ned Premium-innehåll " för mer information om hur du laddar ned innehåll. Innehåll som hämtats eller skrivits ut får endast användas för eget bruk. Innehållet får inte användas för kommersiellt bruk.

Steg

1. Starta Easy-PhotoPrint EX 2. Välja papper och layout 3. Välja ett foto 4. Redigera 5. Skriva ut
Pröva detta
Korrigera och förbättra foton Skapa stillbilder från videor

Hämta bilder från fotowebbplatser
Lägga till foton Byta positioner på foton Ersätta foton Byta position, vinkel och storlek på foton

Skriva ut Premium-innehåll
Beskära foton
Lägga till text till foton

Sid 208 av 1083

Spara
Öppna sparade filer

Frågor och svar
Hur gör jag för att flytta (eller kopiera) den sparade filen?
Överst

Starta Easy-PhotoPrint EX

Sid 209 av 1083

Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut Premium-innehåll > Starta Easy-PhotoPrint EX

A181

Starta Easy-PhotoPrint EX
1. Från Start-menyn väljer du Alla program (All Programs) > Canon Utilities > Solution
Menu EX och klickar sedan på Solution Menu EX.
Solution Menu EX startar.

2. Välj Fotoutskrift (Photo Print) och klicka sedan på ikonen för Utskrift av Premiuminnehåll (PREMIUM Contents Print).
Easy-PhotoPrint EX startar och skärmen för Utskriftsformat (Page Setup) för Utskrift av Premiuminnehåll (PREMIUM Contents Print) visas.

Starta Easy-PhotoPrint EX

Sid 210 av 1083

Obs!
På den verkliga skärmen visas layouten för vald Innehållstyp (Contents Type) i stället för det grå område som syns ovan. Du kan även välja Canon webbtjänst (Canon Web Service) på Solution Menu EX och klicka på ikonen för Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print) för att starta Easy-PhotoPrint
EX.

Viktigt!
Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print) visas inte på Meny (Menu) för EasyPhotoPrint EX. För att skriva ut Premium-innehåll ska du starta Easy-PhotoPrint EX från Solution Menu EX genom att följa stegen ovan. Ha dessa begränsningar i åtanke när du använder Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print). För att skriva ut med Easy-PhotoPrint EX behöver du ladda ned och installera det specifika innehållet. Se "Ladda ned Premium-innehåll " för mer information om hur du laddar ned innehåll.

Överst

Välja papper och layout

Sid 211 av 1083

Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut Premium-innehåll > Välja papper och layout

A182

Välja papper och layout
1. Ställ in följande objekt i avsnittet Allmänna inställningar (General Settings) på
skärmen för Utskriftsformat (Page Setup).
Pappersstorlek (Paper Size) Innehållstyp (Contents Type)

Om annat innehåll än Kalendrar (Calendars) har valts för Innehållstyp (Contents Type)

2. Välj en layout på Layouter (Layouts).
Viktigt!
Layouten visas inte om det tillåtna antalet utskriftskopior har överskridits eller användningsperioden har löpt ut.

Obs!
(Kan inte skriva ut) visas längst ned till höger bland de små bilderna (miniatyrbilderna) av layouter som inte stöder den angivna pappersstorleken. Om du klickar på en sådan miniatyrbild visas en dialogruta där du kan ändra pappersstorleken. Högerklicka på en miniatyrbild och välj Egnskapr... (Properties...) från menyn som visas för att kontrollera högsta tillåtna antal kopior, användningsperiod, pappersstorlekar som stöds o.s.v. för den valda layouten.

Om Kalendrar (Calendars) har valts för Innehållstyp (Contents Type)

2. Ställ in följande objekt i avsnittet Designinställningar (Design Settings).
Design
Orientering (Orientation)

3. Välj en layout på Layouter (Layouts).
Viktigt!
Layouten visas inte om det tillåtna antalet utskriftskopior har överskridits eller användningsperioden har löpt ut.

Obs!
Vilka layouter som visas varierar beroende på Design och Orientering (Orientation). (Kan inte skriva ut) visas längst ned till höger bland de små bilderna (miniatyrbilderna) av layouter som inte stöder den angivna pappersstorleken. Om du klickar på en sådan miniatyrbild visas en dialogruta där du kan ändra pappersstorleken. Högerklicka på en miniatyrbild och välj Egnskapr... (Properties...) från menyn som visas för att kontrollera högsta tillåtna antal kopior, användningsperiod, pappersstorlekar som stöds o.s.v. för den valda layouten.

4. Ställ in följande objekt i avsnittet Kalenderinställningar (Calendar Settings).

Välja papper och layout
Börja från (Start from)

Sid 212 av 1083

Period

Obs!
Du kan specificera hur du vill att veckodagarna ska visas i dialogrutan för Kalenderinställningar (Calendar Settings). Om du vill visa dialogrutan Kalenderinställningar (Calendar Settings) klickar du på Avancerat... (Advanced...).

Obs!
Se Hjälp för information om fönstret Utskriftsformat (Page Setup).

Överst

Välja ett foto

Sid 213 av 1083

Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut Premium-innehåll > Välja ett foto

A183

Välja ett foto
Viktigt!
Skärmen Välj bilder (Select Images) visas inte beroende på det innehåll som har valts. Fortsätt i så fall till ”Redigera ”.

1. Klicka på Välj bilder (Select Images).
Fönstret Välj bilder (Select Images) visas.

Obs!
På den verkliga skärmen visas bilder i stället för det grå område som syns ovan.

2. Välj Bilder av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Images) eller Lokala bilder
(Local Images) för Visa (View). Obs!
Visa (View) visas inte beroende på det innehåll som har valts.

3. Välj den mapp i mappstrukturen som innehåller den bild du vill skriva ut.
Bilderna i mappen visas som miniatyrbilder.

Obs!
Mappstrukturen visas endast om Lokala bilder är tillgänglig. Beroende på det innehåll som har valts kan du även använda stillbilder hämtade från videor. Skapa stillbilder från videor Beroende på det innehåll som har valts kan du även använda bilder som har hämtats från fotowebbplatser på Internet.

Välja ett foto
Hämta bilder från fotowebbplatser

Sid 214 av 1083

4. Välj den bild eller de bilder du vill skriva ut och klicka på
Den markerade bilden/bilderna visas i det valda bildområdet.

(Importera till sidor).

Du kan också välja den bild eller de bilder du vill skriva ut genom att dra den/dem till det valda bildområdet.

Obs!
Om du vill ta bort en bild i det valda bildområdet väljer du den bild du vill ta bort och klickar på (Ta bort importerad bild). Om du vill ta bort alla bilder i det valda bildområdet klickar du på importerade bilder).

(Ta bort alla

Obs!
Beroende på det innehåll som har valts kan du korrigera eller förbättra den markerade bilden innan du skriver ut den. Korrigera och förbättra foton Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Välj bilder (Select Images).

Överst

Redigera

Sid 215 av 1083

Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut Premium-innehåll > Redigera

A184

Redigera
Viktigt!
Skärmen Redigera (Edit) visas inte beroende på det innehåll som har valts. Fortsätt i så fall till ” Skriva ut”.

1. Klicka på Redigera (Edit).
Fönstret Redigera (Edit) visas.

Obs!
På den verkliga skärmen visas det innehåll du skapar i stället för de grå områden som syns ovan.

2. Redigera innehållet vid behov.
Obs!
Tillgängliga redigeringsfunktioner varierar beroende på det innehåll som har valts.
Lägga till foton Byta positioner på foton Ersätta foton Byta position, vinkel och storlek på foton Beskära foton
Lägga till text till foton

Viktigt!

Redigera
Redigeringsinformationen raderas om du avslutar Easy-PhotoPrint EX utan att spara det redigerade objektet. Vi rekommenderar att du sparar objektet om du vill redigera det fler gånger. Spara

Sid 216 av 1083

Obs!
Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Redigera (Edit).

Överst

Skriva ut

Sid 217 av 1083

Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut Premium-innehåll > Skriva ut

A185

Skriva ut
1. Klicka på Utskriftsinställningar (Print Settings).
Fönstret Utskriftsinställningar (Print Settings) visas.

Obs!
På den verkliga skärmen visas det innehåll du har skapat i stället för det grå område som syns ovan.

2. Ställ in följande objekt efter den skrivare och det papper som används:
Skrivare (Printer) Mediatyp (Media Type)

Kopior (Copies)
Papperskälla (Paper Source)
Utskriftskvalitet (Print Quality)

Utskrift utan ram (Borderless Printing)

Obs!
Medietyper som visas kan variera beroende på det innehåll som har valts, skrivaren och pappersstorleken. Papperskällan kan variera beroende på skrivare och mediatyp. Du kan ange en anpassad nivå på utskriftskvalitet i dialogrutan Inställningar för utskriftskvalitet (Print Quality Settings). Om du vill visa dialogrutan Inställningar för utskriftskvalitet (Print Quality Settings) väljer du Anpassad (Custom) för Utskriftskvalitet (Print Quality) och klickar på Kvalitetsinställningar... (Quality Settings...). Markera kryssrutan Utskrift utan ram (Borderless Printing) om du vill skriva ut varje sida i objektet som en hel sida utan ram. Du kan ange utskriftsintervall och förlängningsmåttet för utskrift utan ram i dialogrutan

Skriva ut
Utskriftsinställningar (Print Settings). Om du vill visa dialogrutan Utskriftsinställningar (Print Settings) klickar du på Avancerat... (Advanced...).

Sid 218 av 1083

3. Klicka på Skriv ut (Print).
Obs!
Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Utskriftsinställningar (Print Settings).

Överst

Korrigera och förbättra foton

Sid 219 av 1083

Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Korrigera och förbättra foton

A060

Korrigera och förbättra foton
Du kan korrigera och förbättra bilder. (Korrigera/förbättra bilder) i fönstret Välj bilder (Select Images) eller Redigera (Edit) eller i Klicka på fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print) i Fotoutskrift (Photo Print). Du kan utföra följande korrigeringar och förbättringar i fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images).

Viktigt!
Om du är i Fotoutskrift (Photo Print) och väljer Aktivera ICC-profil (Enable ICC Profile) på fliken Avancerat (Advanced) i dialogrutan Inställningar (Preferences) kan du inte korrigera/förbättra bilder.

Obs!
Se ”Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) ” om du vill ha information om fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images).

Automatisk fotokorrigering
Denna funktion analyserar automatiskt motivet och utför lämpliga korrigeringar. Använda funktionen Automatisk fotokorrigering

Funktion för korrigering av röda ögon
Du kan korrigera röda ögon som orsakats av kamerablixten. Använda funktionen för korrigering av röda ögon

Funktionen Ljuskorrigering
Du kan ljusa upp mörka ansikten som orsakats av en ljus bakgrund.
Använda funktionen Ljuskorrigering

Funktionen Skärpekorrigering
Du kan ge skärpa till suddiga ansikten på ett foto. Använda funktionen Skärpekorrigering

Funktionen Digital ljusutjämning
Du kan förbättra hud i bilderna genom att ta bort fläckar och skrynklor.

Använda funktionen Digital ljusutjämning

Funktionen Ta bort fläckar
Du kan ta bort fläckar. Använda funktionen Ta bort fläckar

Bildinställning
Du kan justera ljushet och kontrast eller ge skärpa till hela bilden.

Korrigera och förbättra foton
Gör motivens konturer suddiga eller ta bort basfärgen.

Sid 220 av 1083

Justera bilder
Överst

Använda funktionen Automatisk fotokorrigering

Sid 221 av 1083

Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Korrigera och förbättra foton > Använda funktionen Automatisk fotokorrigering

A066

Använda funktionen Automatisk fotokorrigering
Denna funktion analyserar automatiskt motivet och utför lämpliga korrigeringar.

Viktigt!
Funktionen Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix) är inte tillgänglig för Fotoutskrift (Photo Print). Med Fotoutskrift (Photo Print) görs automatiskt lämpliga korrigeringar på alla foton vid utskrift. Välj Aktivera automatisk fotokorrigering (Enable Auto Photo Fix) i Färgkorrigering för utskrift (Color correction for printing) på fliken Avancerat (Advanced) i dialogrutan Inställningar (Preferences). Om du vill visa dialogrutan Inställningar (Preferences) klickar du på (Inställningar) i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print) eller väljer Inställningar... (Preferences...) på menyn Arkiv (File). När bilden har korrigerats med Automatisk fotokorrigering och sparats kan den inte korrigeras igen med Automatisk fotokorrigering. Automatisk fotokorrigering kanske dessutom inte är tillgängligt i bilder som redigerats med program, digitalkamera o.s.v. från andra tillverkare.

1. Välj foton i fönstret Välj bilder (Select Images) och klicka sedan på
förbättra bilder).
Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) visas.

(Korrigera/

Obs!
Du kan också visa fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) genom att (Korrigera/förbättra bilder) i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print) eller Redigera klicka på (Edit). I detta fall kan endast bilden som visas i Förhandsgranskning korrigeras/förbättras. Se ”Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) ” om du vill ha information om fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images).

Använda funktionen Automatisk fotokorrigering

Sid 222 av 1083

2. Välj den bild du vill korrigera i listan med miniatyrer i fönstret Korrigera/förbättra bilder
(Correct/Enhance Images).
Obs!
Om endast en bild har valts kommer listan med miniatyrbilder inte att visas i Förhandsgranskning.

Bilden visas i Förhandsgranskning.

3. Kontrollera att Automatisk (Auto) är markerat. 4. Klicka på Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix) och sedan på OK.
Hela bilden korrigeras automatiskt och bilden.
(Korrigering/Förbättring) visas i det övre vänstra hörnet av

Obs!
Klicka på (Jämför) för att visa bilder före och efter korrigeringen sida vid sida, så att du kan jämföra och kontrollera resultatet. Klicka på Återställ den markerade bilden (Reset Selected Image) för att ångra korrigeringen. Om du vill använda korrigeringen på alla markerade bilder samtidigt, markerar du kryssrutan Använd för alla bilder (Apply to all images). Markera kryssrutan Prioritera Exif-info (Prioritize Exif Info) om du vill korrigera bilder främst baserat på de inställningar som gjordes vid fotograferingen. Avmarkera den här kryssrutan om du vill korrigera bilder baserat på resultaten från bildanalyser. Den här inställningen rekommenderas som standard.

5. Klicka på Spara den valda bilden (Save Selected Image) eller Spara alla korrigerade
bilder (Save All Corrected Images). Obs!
Om du endast vill spara den bild du tycker är bäst, klickar du på Spara den valda bilden (Save Selected Image). Om du vill spara alla bilder klickar du på Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images). Du kan endast spara korrigerade bilder i dataformatet JPEG/Exif.

Du kan spara korrigerade bilder som nya filer.

6. Klicka på Avsluta (Exit).
Viktigt!
Korrigeringarna kommer att förloras om du avslutar innan du har sparat korrigerade bilder.
Överst

Om du vill korrigera automatiskt väljer du Aktivera automatisk fotokorrigering (Enable Auto Photo Fix) i Färgkorrigering för utskrift (Color correction for printing) på fliken Avancerat (Advanced) i dialogrutan Inställningar (Preferences) och markerar kryssrutan Aktivera korrigering av röda ögon (Enable RedEye Correction). Du kan använda funktionen "Korrigering av röda ögon" både automatiskt och manuellt. (Korrigera/ Obs! Du kan också visa fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) genom att (Korrigera/förbättra bilder) i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print) eller Redigera klicka på (Edit). . 2. Bilden visas i Förhandsgranskning. I detta fall kan endast bilden som visas i Förhandsgranskning korrigeras/förbättras. Se ”Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) ” om du vill ha information om fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). 1. Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) visas. Obs! Med Fotoutskrift (Photo Print) kan du automatiskt korrigera röda ögon vid utskrift.Använda funktionen för korrigering av röda ögon Sid 223 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Korrigera och förbättra foton > Använda funktionen för korrigering av röda ögon A061 Använda funktionen för korrigering av röda ögon Du kan korrigera röda ögon som orsakats av kamerablixten. Välj foton i fönstret Välj bilder (Select Images) och klicka sedan på förbättra bilder). Välj den bild du vill korrigera i listan med miniatyrer i fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images).

Sid 224 av 1083 Autokorrigering 3. 5. Obs! Effektnivåerna kan ändras genom att använda reglaget under Korrigering av röda ögon (RedEye Correction). Flytta markören över bilden. 4. 4.Använda funktionen för korrigering av röda ögon Obs! Om endast en bild har valts kommer listan med miniatyrbilder inte att visas i Förhandsgranskning. Klicka på OK. Klicka på Korrigering av röda ögon (Red-Eye Correction). så att du kan jämföra och kontrollera resultatet. Klicka på Korrigering av röda ögon (Red-Eye Correction). Klicka på Manuell (Manual) och klicka sedan på Korrigera/förbättra (Correct/ Enhance). Om du vill använda korrigeringen på alla markerade bilder samtidigt. markerar du kryssrutan Använd för alla bilder (Apply to all images). . Klicka på Återställ den markerade bilden (Reset Selected Image) för att ångra korrigeringen. Manuell korrigering 3. Röda ögon korrigeras och (Korrigering/förbättring) visas i det övre vänstra hörnet av bilden. Markören förvandlas till (målarpensel). beroende på bildens utseende. Kontrollera att Automatisk (Auto) är markerat. Viktigt! Andra områden än ögonen kan korrigeras. Obs! Klicka på (Jämför) för att visa bilder före och efter korrigeringen sida vid sida.

Röda ögon korrigeras och (Korrigering/Förbättring) visas i det övre vänstra hörnet av bilden. 6. Klicka på Ångra (Undo) för att ångra föregående korrigeringsfunktion.Använda funktionen för korrigering av röda ögon Sid 225 av 1083 5. Överst . Klicka på Spara den valda bilden (Save Selected Image) eller Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images). Dra för att markera det röda område du vill korrigera och klicka sedan på OK som visas ovanför bilden. Du kan spara korrigerade bilder som nya filer. Klicka på Avsluta (Exit). Om du vill spara alla bilder klickar du på Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images). Obs! Om du endast vill spara den bild du tycker är bäst. Viktigt! Korrigeringarna kommer att förloras om du avslutar innan du har sparat korrigerade bilder. klickar du på Spara den valda bilden (Save Selected Image). Du kan endast spara korrigerade bilder i dataformatet JPEG/Exif. så att du kan jämföra och kontrollera resultatet. Obs! Klicka på (Jämför) för att visa bilder före och efter korrigeringen sida vid sida. 7.

Obs! Du kan ljusa upp mörka bilder som har orsakats av en ljus bakgrund automatiskt med funktionen Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix). I detta fall kan endast bilden som visas i Förhandsgranskning korrigeras/förbättras. Se ”Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) ” om du vill ha information om fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) visas. Om korrigeringen inte är tillräcklig kan du använda funktionen Ljuskorrigering (Face Brightener). Välj foton i fönstret Välj bilder (Select Images) och klicka sedan på förbättra bilder). (Korrigera/ Obs! Du kan också visa fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) genom att (Korrigera/förbättra bilder) i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print) eller Redigera klicka på (Edit). Välj den bild du vill korrigera i listan med miniatyrer i fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). . 2. Obs! Om endast en bild har valts kommer listan med miniatyrbilder inte att visas i Bilden visas i Förhandsgranskning. Använda funktionen Automatisk fotokorrigering 1.Använda funktionen Ljuskorrigering Sid 226 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Korrigera och förbättra foton > Använda funktionen Ljuskorrigering A062 Använda funktionen Ljuskorrigering Du kan ljusa upp mörka ansikten som orsakats av en ljus bakgrund.

4.Använda funktionen Ljuskorrigering Förhandsgranskning. Sid 227 av 1083 3. 6. Markören förvandlas till (ett kors). Obs! Om du endast vill spara den bild du tycker är bäst. Klicka på Ångra (Undo) för att ångra föregående korrigeringsfunktion. så att du kan jämföra och kontrollera resultatet. Flytta markören över bilden. Klicka på (Jämför) för att visa bilder före och efter korrigeringen sida vid sida. 5. Dra för att markera det område du vill korrigera och klicka sedan på OK som visas ovanför bilden. Klicka på Manuell (Manual) och klicka sedan på Korrigera/förbättra (Correct/ Enhance). Klicka på Ljuskorrigering (Face Brightener). (Korrigering/ Obs! Du kan också dra för att rotera det valda området. Hela bilden korrigeras så att det markerade området med ansiktet blir ljusare och Förbättring) visas i det övre vänstra hörnet av bilden. . Klicka på Spara den valda bilden (Save Selected Image) eller Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images). Obs! Du kan ändra effektnivåerna genom att använda reglaget under Ljuskorrigering (Face Brightener). klickar du på Spara den valda bilden (Save Du kan spara korrigerade bilder som nya filer.

Använda funktionen Ljuskorrigering Selected Image). Klicka på Avsluta (Exit). Sid 228 av 1083 7. Överst . Du kan endast spara korrigerade bilder i dataformatet JPEG/Exif. Om du vill spara alla bilder klickar du på Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images). Viktigt! Korrigeringarna kommer att förloras om du avslutar innan du har sparat korrigerade bilder.

Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) visas. Obs! Om endast en bild har valts kommer listan med miniatyrbilder inte att visas i Förhandsgranskning. Autokorrigering . 2.Använda funktionen Skärpekorrigering Sid 229 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Korrigera och förbättra foton > Använda funktionen Skärpekorrigering A063 Använda funktionen Skärpekorrigering Du kan ge skärpa till suddiga ansikten på ett foto. Bilden visas i Förhandsgranskning. 1. Välj foton i fönstret Välj bilder (Select Images) och klicka sedan på förbättra bilder). I detta fall kan endast bilden som visas i Förhandsgranskning korrigeras/förbättras. Välj den bild du vill korrigera i listan med miniatyrer i fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Se ”Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) ” om du vill ha information om fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Du kan antingen använda funktionen Skärpekorrigering automatiskt eller manuellt. (Korrigera/ Obs! Du kan också visa fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) genom att (Korrigera/förbättra bilder) i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print) eller Redigera klicka på (Edit).

5. Kontrollera att Automatisk (Auto) är markerat. 5. Flytta markören över bilden. markerar du kryssrutan Använd för alla bilder (Apply to all images). Klicka på OK. Klicka på Skärpekorrigering (Face Sharpener). Klicka på Återställ den markerade bilden (Reset Selected Image) för att ångra korrigeringen. Obs! Klicka på (Jämför) för att visa bilder före och efter korrigeringen sida vid sida. Om du vill använda korrigeringen på alla markerade bilder samtidigt. .Använda funktionen Skärpekorrigering Sid 230 av 1083 3. 4. Manuell korrigering 3. Klicka på Manuell (Manual) och klicka sedan på Korrigera/förbättra (Correct/ Enhance). Klicka på Skärpekorrigering (Face Sharpener). Dra för att markera det område du vill korrigera och klicka sedan på OK som visas ovanför bilden. 4. Obs! Effektnivåerna kan ändras genom att använda skjutreglaget under Skärpekorrigering (Face Sharpener). så att du kan jämföra och kontrollera resultatet. Ansiktet får mer skärpa och (Korrigering/Förbättring) visas i det övre vänstra hörnet av bilden. Markören förvandlas till (ett kors). Obs! Effektnivåerna kan ändras genom att använda skjutreglaget under Skärpekorrigering (Face Sharpener).

Viktigt! Korrigeringarna kommer att förloras om du avslutar innan du har sparat korrigerade bilder.Använda funktionen Skärpekorrigering Sid 231 av 1083 Ansiktet i och runt det markerade området får mer skärpa och det övre vänstra hörnet av bilden. (Korrigering/Förbättring) visas i Obs! Du kan också dra för att rotera det valda området. Klicka på Ångra (Undo) för att ångra föregående korrigeringsfunktion. Klicka på Avsluta (Exit). Överst . Du kan endast spara korrigerade bilder i dataformatet JPEG/Exif. Klicka på Spara den valda bilden (Save Selected Image) eller Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images). så att du kan jämföra och kontrollera resultatet. 7. Klicka på (Jämför) för att visa bilder före och efter korrigeringen sida vid sida. 6. klickar du på Spara den valda bilden (Save Selected Image). Obs! Om du endast vill spara den bild du tycker är bäst. Du kan spara korrigerade bilder som nya filer. Om du vill spara alla bilder klickar du på Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images).

I detta fall kan endast bilden som visas i Förhandsgranskning korrigeras/förbättras. Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) visas. (Korrigera/ Obs! Du kan också visa fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) genom att (Korrigera/förbättra bilder) i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print) eller Redigera klicka på (Edit). 1. Du kan antingen använda funktionen Digital ljusutjämning manuellt eller automatiskt. Automatisk förbättring . 2.Använda funktionen Digital ljusutjämning Sid 232 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Korrigera och förbättra foton > Använda funktionen Digital ljusutjämning A064 Använda funktionen Digital ljusutjämning Du kan förbättra hud i bilderna genom att ta bort fläckar och skrynklor. Välj den bild du vill förbättra i listan med miniatyrer i fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Obs! Om endast en bild har valts kommer listan med miniatyrbilder inte att visas i Förhandsgranskning. Se ”Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) ” om du vill ha information om fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Bilden visas i Förhandsgranskning. Välj foton i fönstret Välj bilder (Select Images) och klicka sedan på förbättra bilder).

Dra för att markera det område du vill förbättra och klicka sedan på OK som visas ovanför bilden. Flytta markören över bilden. Obs! Du kan ändra effektnivåerna genom att använda skjutreglaget under Digital ljusutjämning (Digital Face Smoothing). 5. 5. Klicka på Digital ljusutjämning (Digital Face Smoothing). Om du vill använda förbättringen på alla markerade bilder samtidigt. Manuell förbättring 3. Klicka på Digital ljusutjämning (Digital Face Smoothing).Använda funktionen Digital ljusutjämning Sid 233 av 1083 3. Klicka på Manuell (Manual) och klicka sedan på Korrigera/förbättra (Correct/ Enhance). Klicka på OK. Huden förbättras betydligt och (Korrigering/Förbättring) visas i det övre vänstra hörnet av bilden. Kontrollera att Automatisk (Auto) är markerat. Obs! Klicka på (Jämför) knapp för att visa bilder före och efter förbättringen sida vid sida. Obs! Du kan ändra effektnivåerna genom att använda skjutreglaget under Digital ljusutjämning (Digital Face Smoothing). 4. . så att du kan jämföra och kontrollera resultatet. Klicka på Återställ den markerade bilden (Reset Selected Image) för att ångra förbättringen. markerar du kryssrutan Använd för alla bilder (Apply to all images). 4. Markören förvandlas till (ett kors).

Klicka på Spara den valda bilden (Save Selected Image) eller Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images). Obs! Om du endast vill spara den bild du tycker är bäst. Klicka på Ångra (Undo) om du vill ångra förbättringen. Om du vill spara alla bilder klickar du på Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images).Använda funktionen Digital ljusutjämning Sid 234 av 1083 Huden i och runt det markerade området förbättras och vänstra hörnet av bilden. 7. Du kan spara förbättrade bilder som nya filer. så att du kan jämföra och kontrollera resultatet. Viktigt! Förbättringarna kommer att förloras om du avslutar innan du har sparat förbättrade bilder. Du kan endast spara förbättrade bilder i dataformatet JPEG/Exif. klickar du på Spara den valda bilden (Save Selected Image). (Korrigering/Förbättring) visas i det övre Obs! Du kan också dra för att rotera det valda området. Klicka på Avsluta (Exit). Överst . Klicka på (Jämför) knapp för att visa bilder före och efter förbättringen sida vid sida. 6.

Se ”Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) ” om du vill ha information om fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). . I detta fall kan endast bilden som visas i Förhandsgranskning korrigeras/förbättras. Välj foton i fönstret Välj bilder (Select Images) och klicka sedan på förbättra bilder). (Korrigera/ Obs! Du kan också visa fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) genom att (Korrigera/förbättra bilder) i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print) eller Redigera klicka på (Edit). Välj den bild du vill förbättra i listan med miniatyrer i fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Bilden visas i Förhandsgranskning. Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) visas. Klicka på Manuell (Manual) och klicka sedan på Korrigera/förbättra (Correct/ Enhance). 3. Klicka på Ta bort fläckar (Blemish Remover). 2. 1.Använda funktionen Ta bort fläckar Sid 235 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Korrigera och förbättra foton > Använda funktionen Ta bort fläckar A065 Använda funktionen Ta bort fläckar Du kan ta bort fläckar. 4. Obs! Om endast en bild har valts kommer listan med miniatyrbilder inte att visas i Förhandsgranskning.

Använda funktionen Ta bort fläckar Sid 236 av 1083 Obs! Flytta markören över bilden. Klicka på Ångra (Undo) om du vill ångra förbättringen. 5. 7. 6. Dra för att markera det område du vill förbättra och klicka sedan på OK som visas ovanför bilden. så att du kan jämföra och kontrollera resultatet. Viktigt! Förbättringarna kommer att förloras om du avslutar innan du har sparat förbättrade bilder. Markören förvandlas till (ett kors). Om du vill spara alla bilder klickar du på Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images). Fläckar i och runt det markerade området tas bort och vänstra hörnet av bilden. Överst . Klicka på Spara den valda bilden (Save Selected Image) eller Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images). (Korrigering/Förbättring) visas i det övre Obs! Klicka på (Jämför) knapp för att visa bilder före och efter förbättringen sida vid sida. Obs! Om du endast vill spara den bild du tycker är bäst. klickar du på Spara den valda bilden (Save Selected Image). Du kan endast spara förbättrade bilder i dataformatet JPEG/Exif. Klicka på Avsluta (Exit). Du kan spara förbättrade bilder som nya filer.

1. (Korrigera/ Obs! Du kan också visa fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) genom att (Korrigera/förbättra bilder) i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print) eller Redigera klicka på (Edit). Flytta skjutreglaget för det objekt du vill justera för att ställa in effektnivån.Justera bilder Sid 237 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Korrigera och förbättra foton > Justera bilder A067 Justera bilder Du kan göra fina justeringar i ljusstyrka. i bilder. . 4. Obs! Om endast en bild har valts kommer listan med miniatyrbilder inte att visas i Förhandsgranskning. Se ”Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) ” om du vill ha information om fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Klicka på Manuell (Manual) och sedan på Justera (Adjust). I detta fall kan endast den bild som visas i Förhandsgranskning justeras. Välj foton i fönstret Välj bilder (Select Images) och klicka sedan på förbättra bilder). 2. Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) visas. kontrast etc. Välj den bild du vill justera i listan med miniatyrer i fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Bilden visas i Förhandsgranskning. 3.

Överst . Viktigt! Justeringarna kommer att förloras om du avslutar innan du har sparat justerade bilder. Klicka på Avancerat (Advanced) för att finjustera bildens ljusstyrka och färgton. Obs! Om du endast vill spara den bild du tycker är bäst. Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar. För mer information. Om du vill spara alla bilder klickar du på Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images). Du kan endast spara justerade bilder i dataformatet JPEG/Exif. 6.Justera bilder Följande justeringar finns tillgängliga: Ljusstyrka (Brightness) Kontrast (Contrast) Sid 238 av 1083 Skärpa (Sharpness) Suddigt (Blur) Genomlyst borttagning (Show-through Removal) Obs! Klicka på (Jämför) för att visa bilder före och efter justeringen sida vid sida. så att du kan jämföra och kontrollera resultatet. Du kan spara justerade bilder som nya filer. se " Avancerat (Advanced) " i beskrivningarna i fönstret för Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Klicka på Avsluta (Exit). klickar du på Spara den valda bilden (Save Selected Image). 5. Klicka på Spara den valda bilden (Save Selected Image) eller Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images).

Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Sid 239 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Korrigera och förbättra foton > Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) A068 Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Du kan korrigera/förbättra bilder i detta fönster. . (1) Aktivitetsområde (2) Verktygsfält (1) Aktivitetsområde Tillgängliga aktiviteter och inställningar kan variera mellan flikarna Automatisk (Auto) och Manuell (Manual). flik Använd funktionerna på fliken Automatisk (Auto) om du vill tillämpa korrigeringar och förbättringar på hela bilden. Klicka på någon av flikarna Automatisk (Auto) eller Manuell (Manual) för att visa motsvarande flik. Automatisk. (Korrigera/ Öppna fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) genom att klicka på förbättra bilder) i fönstret Välj bilder (Select Images) eller Redigera (Edit) eller i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print) i Fotoutskrift (Photo Print).

Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Sid 240 av 1083 Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix) Använder de automatiska korrigeringar som lämpar sig för foton. Obs! För Fotoutskrift (Photo Print) kan du också automatiskt korrigera röda ögon genom att välja Aktivera automatisk fotokorrigering (Enable Auto Photo Fix) i Färgkorrigering för utskrift (Color correction for printing) på fliken Avancerat (Advanced) i dialogrutan Inställningar (Preferences) och markera kryssrutan Aktivera korrigering av röda ögon (Enable Red-Eye Correction). Obs! Exif är ett standardformat för särskilda data om fotograferingen som bäddas in i digitalkamerabilder (JPEG). Välj Aktivera automatisk fotokorrigering (Enable Auto Photo Fix) i Färgkorrigering för utskrift (Color correction for printing) på fliken Avancerat (Advanced) i dialogrutan Inställningar (Preferences). .. Viktigt! Funktionen Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix) är inte tillgänglig för Fotoutskrift (Photo Print).. Med Fotoutskrift (Photo Print) görs automatiskt lämpliga korrigeringar på alla foton vid utskrift. För Fotoutskrift (Photo Print) kan du utföra lämpliga korrigeringar automatiskt baserat på Exif-informationen genom att välja Aktivera automatisk fotokorrigering (Enable Auto Photo Fix) i Färgkorrigering för utskrift (Color correction for printing) på fliken Avancerat (Advanced) i dialogrutan Inställningar (Preferences) och markera kryssrutan Prioritera Exif-info (Prioritize Exif Info). Prioritera Exif-info (Prioritize Exif Info) Markera den här kryssrutan om du vill korrigera bilder främst baserat på de inställningar som gjordes vid fotograferingen.. Den här inställningen rekommenderas som standard.. Korrigering av röda ögon (Red-Eye Correction) Korrigerar röda ögon. Skärpekorrigering (Face Sharpener) Ger skärpa till suddiga ansikten.) på menyn Arkiv (File). Om du vill visa dialogrutan Inställningar (Preferences) klickar du på (Inställningar) i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print) eller väljer Inställningar. (Preferences. Avmarkera den här kryssrutan om du vill korrigera bilder baserat på resultaten från bildanalyser.

Återställ den markerade bilden (Reset Selected Image) Ångrar alla korrigeringar och förbättringar som gjorts på den markerade bilden. Använd Justera (Adjust) för att justera ljusstyrka och kontrast eller för att ge skärpa till hela bilden. Flytta skjutreglaget till vänster för att minska kontrasten i bilden och till höger för att öka. Spara den valda bilden (Save Selected Image) Sparar den korrigerade/förbättrade (markerade) bilden. Använd för alla bilder (Apply to all images) Korrigerar/förbättrar automatiskt alla bilder som visas i listan med miniatyrer. Skärpa (Sharpness) . Manuell. Avsluta (Exit) Klicka för att stänga fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Digital ljusutjämning (Digital Face Smoothing) Sid 241 av 1083 Förbättrar huden genom att ta bort fläckar och skrynklor. och till höger för att göra den ljusare. Om bilden känns platt på grund av brist på kontrast. kan du justera kontrastnivån.Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Du kan justera effektnivån med skjutreglaget. Kontrast (Contrast) Justerar bildens kontrast. Justera Ljusstyrka (Brightness) Justerar ljusstyrkan på hela bilden. Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images) Sparar alla korrigerade/förbättrade bilder som visas i listan med miniatyrer. OK Tillämpar den valda effekten på den markerade bilden eller alla bilder. Använd Korrigera/förbättra (Correct/Enhance) om du vill korrigera/förbättra specifika områden. Flytta skjutreglaget till vänster för att göra bilden mörkare. flik Det finns två menyer på fliken Manuell (Manual): Justera (Adjust) ochKorrigera/förbättra (Correct/ Enhance). Du kan justera effektnivån med skjutreglaget.

Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Betonar kantlinjerna i motivet. vilket mjukar upp bilden. Ton (Tone) Justera ljusbalansen genom att ange Högdagrar (Highlight) (den ljusaste nivån). Flytta reglaget för Högdagrar (Highlight) åt vänster om du vill ha en ljusare bild. Flytta reglaget för Mellantoner (Midtone) till vänster för att göra bilden ljusare och till höger för att göra den mörkare. Genomlyst borttagning (Show-through Removal) Tar bort genomsynlighet i texten från motsatta sidan eller tar bort basfärgen. Suddigt (Blur) Sid 242 av 1083 Suddar till kantlinjerna i motivet. eller basfärgen i dokumentet från att synas i bilden. Färgbalans Justera bildens intensitet och färgton. Justera skärpan när fotot saknar fokus eller om texten är suddig. Om du vill justera de tre färgerna tillsammans väljer du Original (Master). Flytta skjutreglaget till höger för att öka borttagningseffekten av genomsynligheten. Dra reglaget för Färgbalans (Color Balance) åt vänster eller höger för att framhäva respektive färg. Flytta skjutreglaget till höger för att göra bilden mjukare. Avancerat (Advanced) Öppnar dialogrutan Avancerad justering (Advanced Adjustment) där du kan finjustera bildens ljusstyrka och färgton. vilket gör bilden skarpare. Skuggor (Shadow) (den mörkaste nivån) och Mellantoner (Midtone) (färgen mellan Högdagrar (Highlight) och Skuggor (Shadow)). Flytta skjutreglaget till höger för att göra bilden skarpare. Flytta reglaget för Skuggor (Shadow) åt höger för att göra bilden mörkare. Flytta skjutreglaget Ljusstyrka (Brightness) till vänster för att göra bilden mörkare och till höger för att göra den ljusare. Grön (Green) eller Blå (Blue). Du kan återskapa motivets naturliga färger genom att reducera den dominerande färgen och . Obs! Dessa är komplementära färgpar (varje par skapar en grå nyans när de blandas). För Ljusstyrka/Kontrast (Brightness/Contrast) och Ton (Tone) väljer du en färg vid Kanal (Channel) för att justera Röd (Red). Flytta skjutreglaget Kontrast (Contrast) till vänster för att minska kontrasten i bilden och till höger för att öka. Justera nivån av genomsynlighet för att förhindra text på motsatta sidan i tunna dokument. Ljusstyrka/Kontrast (Brightness/Contrast) Justera bildens ljusstyrka och kontrast.

suddigt och borttagning av genomsynlighet). Obs! För Fotoutskrift (Photo Print) korrigeras röda ögon automatiskt vid utskriften när du väljer Aktivera automatisk fotokorrigering (Enable Auto Photo Fix) i Färgkorrigering för utskrift (Color . Du kan justera effektnivån med skjutreglaget. Stäng (Close) Stänger dialogrutan Avancerad justering (Advanced Adjustment). Spara den valda bilden (Save Selected Image) Sparar den korrigerade/förbättrade/justerade (markerade) bilden. Obs! De värden som har ställts in för Ljusstyrka (Brightness) och Kontrast (Contrast) under Justera (Adjust) ändras inte även om ljusstyrka och färgton justeras i dialogrutan Avancerad justering (Advanced Adjustment).Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) förstärka komplementärfärgen. Återställ den markerade bilden (Reset Selected Image) Avbryter alla korrigeringar. Det är oftast nödvändigt att justera fler än ett färgpar för att korrigera bilden helt. Standardvärden (Defaults) Återställer alla justeringar (ljusstyrka. Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images) Sparar alla korrigerade/förbättrade/justerade bilder som visas i listan med miniatyrer. förbättringar och justeringar som tillämpats på den valda bilden. och sedan justera alla tre färgparen så att den delen blir vit. Avsluta (Exit) Klicka för att stänga fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). skärpa. Färgskiftningar innebär att vissa färger påverkar hela bilden på grund av väder eller omgivande starka färger. Standardvärden (Defaults) Sid 243 av 1083 Återställer alla justeringar. Korrigera/förbättra Korrigering av röda ögon (Red-Eye Correction) Korrigerar röda ögon i det markerade området. Ett bra tips är att titta efter någon del av bilden som ska vara vit. kontrast.

Digital ljusutjämning (Digital Face Smoothing) Förbättrar och gör huden vackrare genom att ta bort fläckar och rynkor inom det markerade området. Bilden före korrigeringen/förbättringen/justeringen visas till vänster och bilden efter korrigeringen/ förbättringen/justeringen visas till höger. (Helskärm) Visar hela bilden i Förhandsgranskning. Du kan justera effektnivån med skjutreglaget. Avmarkera kryssrutan om du vill göra korrigeringen manuellt. Ljuskorrigering (Face Brightener) Sid 244 av 1083 Korrigerar hela bilden så att det markerade ansiktsområdet och dess omgivningar blir ljusare. Ta bort fläckar (Blemish Remover) Tar bort fläckar i det markerade området. (Jämför) Visar fönstret Jämför bilder (Compare Images). Avsluta (Exit) Klicka för att stänga fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Du kan justera effektnivån med skjutreglaget. Spara den valda bilden (Save Selected Image) Sparar den korrigerade/förbättrade/justerade (markerade) bilden. (2) Verktygsfält Verktygsfält (Zooma in/Zooma ut) Visar en förstorad eller förminskad förhandsgranskning av bilden. Skärpekorrigering (Face Sharpener) Korrigerar hela bilden så att det markerade ansiktsområdet och dess omgivningar blir skarpare. Återställ den markerade bilden (Reset Selected Image) Avbryter alla korrigeringar. . OK Tillämpar den valda effekten på det markerade området. Du kan jämföra bilder före och efter korrigeringen/ förbättringen/justeringen sida vid sida.Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) correction for printing) på fliken Avancerat (Advanced) i dialogrutan Inställningar (Preferences) och markerar kryssrutan Aktivera korrigering av röda ögon (Enable Red-Eye Correction). Du kan justera effektnivån med skjutreglaget. förbättringar och justeringar som tillämpats på den valda bilden. Ångra (Undo) Ångrar den senaste korrigeringen/förbättringen. Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images) Sparar alla korrigerade/förbättrade/justerade bilder som visas i listan med miniatyrer.

Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Sid 245 av 1083 Överst .

Fönstret Hämta videobildruta (Video Frame Capture) och dialogrutan Välj video (Select Video) visas.6. Markera den mapp i dialogrutan Välj video (Select Video) som innehåller den video du vill hämta stillbilder från. Klicka på (Hämta bildrutor från video) i fönstret Välj bilder (Select Images). 2. Färgtonerna kan därför skilja sig åt mellan videor och stillbilder som har hämtats från videor. Videofilerna i mappen visas som miniatyrer. Du öppnar dialogrutan Lägg till bild (Add Image) genom att i fönstret Redigera (Edit) välja den sida du vill lägga till bilder på och sedan klicka på (Lägg till bild). Obs! Du kan även visa fönstret Hämta videobildruta (Video Frame Capture) genom att klicka på (Hämta bildrutor från video) i dialogrutan Lägg till bild (Add Image). Om färgtonen i en video ändras via inställningarna för drivrutinen för datorns grafikkort eller via ett verktyg för drivrutinen återspeglas inte denna ändring i stillbilder som har hämtats från videon. Den stöds dock inte i 64bitarsversionerna av Windows XP. Mer information om Hämta videobildruta (Video Frame Capture) finns i " Fönstret Hämta videobildruta (Video Frame Capture)/Filmutskrift (Movie Print) ".Skapa stillbilder från videor Sid 246 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skapa stillbilder från videor A160 Skapa stillbilder från videor Du kan hämta bildrutor från videor och skapa stillbilder. . Viktigt! Den här funktionen stöds bara i Windows XP SP2 eller senare.5 eller senare (levereras med de digitalkameror från Canon som kan spela in videofiler i MOV-format) är installerad. Den här funktionen är endast tillgänglig om ZoomBrowser EX v. Beroende på vilken dator som används kan videofiler kanske inte spelas upp ryckfritt. 1.

Den valda videon spelas upp. (Paus) och Använd knapparna bildruta) för att hitta den bildruta du vill hämta. Viktigt! Du kan hämta upp till 150 bildrutor från en video. 6. . Den valda videon kan nu förhandsgranskas i fönstret Hämta videobildruta (Video Frame Capture). (Spela upp) visas när en (Föregående bildruta/Nästa 4. Markera den video du vill hämta stillbilder från och klicka på OK. Obs! Du kan endast spara hämtade stillbilder i dataformatet JPEG/Exif. Viktigt! De hämtade stillbilderna kommer att raderas om du inte sparar dem innan du stänger fönstret. När dialogrutan Spara (Save) visas anger du den plats där du vill spara bilden samt ett filnamn och klickar på Spara (Save). När du har valt den bildruta du vill hämta klickar du på Den hämtade stillbilden visas i området Hämtade bildrutor (Captured frame(s)). 5. (Hämta). Markera den eller de bilder som du vill spara och klicka på Spara (Save). Obs! (Paus) visas när en video spelas upp och video har pausats. Sid 247 av 1083 3. Obs! Du kan automatiskt hämta flera bildrutor från en video. Klicka på Avsluta (Exit).Skapa stillbilder från videor Obs! Endast videofiler i MOV-format inspelade med digitalkameror från Canon visas.

kalendrar m. Överst Sid 248 av 1083 . för bildr. Du visar fönstret Korrigera hämtade bildrutor (Correct Captured Frames) genom att i området Hämtade bildrutor (Captured frame(s)) välja den eller de bilder du vill korrigera och sedan (Korrigera bild). Du kan justera beskärningsområdet innan utskriften görs genom att spara de hämtade stillbilderna och skriva ut dem med hjälp av en funktion i Easy-PhotoPrint EX. Du kan korrigera de hämtade stillbilderna i fönstret Korrigera hämtade bildrutor (Correct Captured Frames). i Easy-PhotoPrint EX. för bildr. klicka på När fönstret Filmutskrift (Movie Print) visas via Solution Menu EX kan du skriva ut de hämtade stillbilderna. (Auto Frame Capture Settings) och klicka sedan på Hämta (Capture). (Auto Frame Capture Settings) och välj sedan ett tidsintervall (Ställ in starttid/Ställ in sluttid) i området för med hjälp av knapparna förhandsgranskning. autoinsp.och högersidor.Skapa stillbilder från videor Visa området Inst. Du skriver ut bilderna genom att välja skrivare och mediatyp i området Skriv ut (Print) och sedan klicka på Skriv ut (Print). Bilderna beskärs automatiskt när du skriver ut från fönstret Filmutskrift (Movie Print). De sparade stillbilderna kan användas tillsammans med andra bilder för att skapa album. Bilderna skrivs därför ut med beskurna vänster. autoinsp.m. Välj en hämtningsmetod i området Inst.

Den stöds dock inte i 64bitarsversionerna av Windows XP. Du kan skriva ut de hämtade stillbilderna från fönstret Filmutskrift (Movie Print). Färgtonerna kan därför skilja sig åt mellan videor och stillbilder som har hämtats från videor. (1) Området med knappar för inställningar och åtgärder (2) Förhandsgranskningsområde (3) Området för hämtade bildrutor . Viktigt! Den här funktionen stöds bara i Windows XP SP2 eller senare. Du öppnar dialogrutan Lägg till bild (Add Image) genom att i fönstret Redigera (Edit) välja den sida du vill lägga till bilder på och sedan klicka på (Lägg till bild). Fönstrets utseende kan variera beroende på hur Easy-PhotoPrint EX startas. Den här funktionen är endast tillgänglig om ZoomBrowser EX v. Om färgtonen i en video ändras via inställningarna för drivrutinen för datorns grafikkort eller via ett verktyg för drivrutinen återspeglas inte denna ändring i stillbilder som har hämtats från videon. Du visar fönstret Hämta videobildruta (Video Frame Capture) genom att klicka på (Hämta bildrutor från video) i fönstret Välj bilder (Select Images) eller dialogrutan Lägg till bild (Add Image).Fönstret Hämta videobildruta (Video Frame Capture)/Filmutskrift (Movie Print) Sid 249 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skapa stillbilder från videor > Fönstret Hämta videobildruta (Video Frame Capture)/Filmutskrift (Movie Print) A161 Fönstret Hämta videobildruta (Video Frame Capture)/ Filmutskrift (Movie Print) I de här fönstren kan du hämta bildrutor från videor och skapa stillbilder.5 eller senare (levereras med de digitalkameror från Canon som kan spela in videofiler i MOV-format) är installerad. Du visar fönstret Filmutskrift (Movie Print) genom att välja Fotoutskrift (Photo Print) på Solution Menu EX och sedan klicka på ikonen Filmutskrift (Movie Print). Obs! Fönstret Filmutskrift (Movie Print) som visas via Solution Menu EX används som exempel i följande beskrivningar.6.

Obs! Använd (nedpil/uppil) för att visa/gömma området Inst.Fönstret Hämta videobildruta (Video Frame Capture)/Filmutskrift (Movie Print) (1) Området med knappar för inställningar och åtgärder Området Skriv ut (Print) Här kan du skriva ut de hämtade stillbilderna.och sluttiden för intervallet för hämtning av stillbilder. Mediatyp (Media Type) Visar den mediatyp som har valts i dialogrutan Utskriftsinst. (Print settings) där du kan göra grundläggande utskriftsinställningar (välja skrivare. Utskriftsinst. Starttid (Start time)/Sluttid (End time) Visar start. sek. (Print settings) Öppnar dialogrutan Utskriftsinst. int. autoinsp. . Alla häm. mediatyp m. bildr (Total captures) Visar antalet stillbilder som ska hämtas.) och bildinterv. (Print Settings). Området Inst.interv. för bildr.m. för bildr. Sid 250 av 1083 Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig när fönstret Filmutskrift (Movie Print) visas via Solution Menu EX. (Print Settings). (Auto Frame Capture Settings). autoinsp. (Auto Frame Capture Settings) Här kan du göra inställningar för att automatiskt hämta flera bildrutor från en video. Skriv ut (Print) Startar utskriften av de stillbilder som har valts i området Hämtade bildrutor (Captured frame(s)).). Hämtningsmetod Välj mellan Alla bildrutor (All frames). bildruta(-or) (frame(s)). Sidstorlek (Page size) Visar den sidstorlek som har valts i dialogrutan Utskriftsinst. (sec.

och slutmarkeringar) som finns Obs! Det här skjutreglaget visas endast när området Inst. Skjutreglage för tidsintervall Visar det tidsintervall som ställs in med hjälp av Du kan även ställa in start. Den aktuella speltiden visas till vänster om skjutreglaget. (Spela upp/Pausa) Startar eller pausar uppspelningen av videon. Skjutreglage för uppspelning Visar en tidsaxel för videouppspelningen. Obs! De här knapparna visas endast när området Inst. Du kan även klicka på knapparna för att gå till föregående eller nästa bildruta och pausa när en video spelas upp. Markera en mapp och välj sedan den video du vill hämta stillbilder från. (Paus) visas när en video spelas upp och (Spela upp) visas när en video har pausats. Hämta (Capture) Sid 251 av 1083 Hämtar stillbilderna enligt inställningarna.). (Stopp) Stoppar uppspelningen av videon. (Hämta) Hämtar den aktuella bildrutan och visar stillbilden i området Hämtade bildrutor (Captured frame(s)). för bildr. för bildr. Avsluta (Exit) Stänger fönstret Hämta videobildruta (Video Frame Capture)/Filmutskrift (Movie Print). (Ställ in starttid/Ställ in sluttid) Ställ in start. (Auto Frame Capture Settings) visas. (Föregående bildruta/Nästa bildruta) Klicka på knapparna för att gå till föregående eller nästa bildruta och pausa. (2) Förhandsgranskningsområde Den video som har valts i dialogrutan Välj video (Select Video) visas i området för förhandsgranskning.Fönstret Hämta videobildruta (Video Frame Capture)/Filmutskrift (Movie Print) (frame int. Du kan även hämta stillbilder under uppspelningen av en video. Spara (Save) Sparar de stillbilder som har valts i området Hämtade bildrutor (Captured frame(s)). autoinsp. (Ställ in starttid/Ställ in sluttid). autoinsp.och sluttiderna med hjälp av under skjutreglaget. (start. . (Ljud av/Ljud på) Slår AV/PÅ ljudet.och sluttiden för intervallet för automatisk hämtning av stillbilder. Välj video (Select Video) Öppnar dialogrutan Välj video (Select Video). Du kan hämta upp till 150 bildrutor åt gången från en video. (Auto Frame Capture Settings) visas.

ex. t. OK Använder Brusreducering (Noise reduction) på den valda bilden eller alla bilder. (1) Aktivitetsområde Brusreducering (Noise reduction) Reducerar brus (tonvariationer som kan uppstå i bilder som har tagits i mörka miljöer. nattbilder tagna med en digitalkamera). Förbättra upplösning (Enhance resolutions) Markera den här kryssrutan om du vill minska ojämnheter (kornighet) i bilderna. (Markera alla bildrutor) Sid 252 av 1083 Markerar alla de stillbilder som visas i området Hämtade bildrutor (Captured frame(s)). Anv. (Ta bort alla bockmarkeringar) Tar bort markeringarna för alla bilder i området Hämtade bildrutor (Captured frame(s)). Bruset reduceras för att göra bildernas färger mer mättade. När du väljer en bild visas en bockmarkering i kryssrutan för bilden. Obs! Det går kanske inte att korrigera en stillbild där motivet eller kameran har rört sig när bilden togs.Fönstret Hämta videobildruta (Video Frame Capture)/Filmutskrift (Movie Print) (3) Området för hämtade bildrutor Här visas miniatyrer av de hämtade stillbilderna. för alla bildrutor (Apply to all frames) Markera den här kryssrutan om du vill korrigera alla de bilder som visas i listan med miniatyrer. Obs! Korrigeringen kan ta lite tid beroende på din dator. När kryssrutan Förbättra upplösning (Enhance resolutions) är markerad används funktionerna Brusreducering (Noise Reduction) och Förbättra upplösning (Enhance . (Korrigera bild) Visar fönstret Korrigera hämtade bildrutor (Correct Captured Frames) där du kan korrigera alla de bilder som har valts i området Hämtade bildrutor (Captured frame(s)). Dubbelklicka på en miniatyrbild för att visa fönstret Zooma in (Zoom In) där du kan kontrollera bildens detaljer.

Överst . (2) Verktygsfält (Förminska/förstora bildrutan) Förminskar eller förstorar den visade bilden. Obs! Mer information om hur du skapar stillbilder från videor finns i " Skapa stillbilder från videor ". Återst.Fönstret Hämta videobildruta (Video Frame Capture)/Filmutskrift (Movie Print) resolutions) samtidigt. Avsluta (Exit) Stänger fönstret Korrigera hämtade bildrutor (Correct Captured Frames) och visar fönstret Hämta videobildruta (Video Frame Capture) eller Filmutskrift (Movie Print). (Hela bildrutan) Visar hela bilden i Förhandsgranskning. bildrutor (Reset Selected Frames) Sid 253 av 1083 Återställer alla korrigeringar som har gjorts för de valda bilderna. (Jämför) Visar fönstret Jämför tagna bildrutor (Compare Captured Frames). Bilden före korrigeringen visas till vänster och bilden efter korrigeringen visas till höger. Du kan jämföra bilderna sida vid sida före och efter korrigeringen. mark. De ursprungliga stillbilderna ersätts av de korrigerade bilderna. Sortera på tid (Sort by Time) Visar de hämtade stillbilderna sorterade efter tidkod.

Canon kan inte hållas ansvariga för eventuella problem som kan uppstå i samband med användning av den här funktionen. Du kan behöva ett tillstånd för hur du får använda verket från upphovsrättsinnehavaren när du använder andras verk. med undantag för personligt bruk. Viktigt! Datorn måste vara ansluten till Internet för att du ska kunna använda den här funktionen. Obs! Du kan även visa fönstret Importera foton från Fotowebbplatser (Import Photos from Photo . 1.Hämta bilder från fotowebbplatser Sid 254 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Hämta bilder från fotowebbplatser A170 Hämta bilder från fotowebbplatser Du kan söka efter bilder på fotowebbplatser på Internet och hämta de bilder du vill skriva ut. användning inom hemmet eller annan begränsad användning enligt definitionen i upphovsrättslagen. Det är inte tillåtet att reproducera eller redigera andras upphovsrättsskyddade verk utan tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren. Den här produkten använder ett Flickr-API som inte stöds eller är godkänt av Flickr. Kontrollera också vilka användarvillkor som gäller på fotowebbplatsen innan du använder andras verk. förutom för personligt bruk. När du använder den här funktionen skickas information om produktens namn och datorns operativsystem. användning inom hemmet eller annan begränsad användning enligt definitionen i upphovsrättslagen. Internetanslutningsavgifter gäller. Den här funktionen stöds bara i Windows XP eller senare. Klicka på Images). Läs noggrant igenom den information som står på webbsidan med verk på fotowebbplatsen. (Importera foton från Fotowebbplatser) i fönstret Välj bilder (Select Fönstret Importera foton från Fotowebbplatser (Import Photos from Photo Sharing Sites) visas. Reproduktion och redigering av foton föreställande personer kan bryta mot porträtträttigheter. regioninformation och information om att du har klickat på (Importera foton från Fotowebbplatser) till Canon. I vissa regioner är funktionen inte tillgänglig.

Ange söktexten under Sök (Search).ex. Sid 255 av 1083 (Lägg till När du klickar på (Importera foton från Fotowebbplatser) visas ett meddelande om skapade verk och personliga rättigheter. visas inte. Klicka på Sök (Start Search). t. Klicka på nästa sida) för att visa nästa sida. Du öppnar dialogrutan Lägg till bild (Add Image) genom att i fönstret Redigera (Edit) välja den sida du vill lägga till bilder på och sedan klicka på bild). Du kan öka antalet sökresultat som kan visas genom att använda engelska i söktexten. Om du inte vill att meddelandet ska visas igen markerar du kryssrutan Visa inte det här meddelandet igen (Do not show this message again. 4. Mer information om hur du använder Importera foton från Fotowebbplatser (Import Photos from Photo Sharing Sites) finns i " Fönstret Importera foton från Fotowebbplatser (Import Photos from Photo Sharing Sites) ". Hur många sökresultat (bilder) som kan visas beror på vilket språk du använder i söktexten. de bilder som har ett annat filformat än JPEG. Obs! Om du bara vill spara vissa bilder markerar du dessa bilder i området Urval (Selections) och klickar på Spara vald bild (Save Selected Image). 3.). Du kan ångra valet av alla bilder i området Urval (Selections) genom att klicka på alla val av bilder). (Avbryt (Avbryt valet 6. Du kan även gå direkt till en viss sida genom att ange ett sidnummer i inmatningsrutan för sidnummer och sedan klicka på Visa (View). Välj den eller de bilder som du vill hämta. 5.Hämta bilder från fotowebbplatser Sharing Sites) genom att klicka på (Importera foton från Fotowebbplatser) i dialogrutan Lägg till bild (Add Image). Klicka på Spara vald bild (Save Selected Image) eller Spara valda bilder (Save Selected Images). När dialogrutan Spar vald bild (Save Selected Image)/Spara valda bilder (Save Selected Images) visas anger du den plats där du vill spara bilden samt ett filnamn och klickar på Spara (Save). Sökningen startar och de bilder som matchar söktexten visas i fönstret för miniatyrbilder. De valda bilderna sparas. Antal resultat per sida (Number of Results per Page) och Licenstyp (License Type). . Obs! Du kan välja upp till 300 bilder. Du kan ångra valet av bilder i området Urval (Selections) genom att klicka på av bild). 2. Viktigt! Vissa bilder. Obs! (Gå till Klicka på (Tillbaka till föregående sida) för att visa föregående sida. De valda bilderna visas i området Urval (Selections). Ange inställningar för Sortera efter (Sort by). Om du vill spara alla bilderna klickar du på Spara valda bilder (Save Selected Images). Du kan endast spara hämtade bilder i dataformatet JPEG/Exif.

Överst .Hämta bilder från fotowebbplatser Sid 256 av 1083 7. Viktigt! Sökresultaten (bilderna) kommer att raderas om du inte sparar dem innan du stänger fönstret. Klicka på Avsluta (Exit).

Fönstret Importera foton från Fotowebbplatser (Import Photos from Photo Sharing S. Sök (Search) Ange söktexten. Du visar fönstret Importera foton från Fotowebbplatser (Import Photos from Photo Sharing Sites) genom att klicka på (Importera foton från Fotowebbplatser) i fönstret Välj bilder (Select Images) eller dialogrutan Lägg till bild (Add Image). Sid 257 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Hämta bilder från fotowebbplatser > Fönstret Importera foton från Fotowebbplatser (Import Photos from Photo Sharing Sites) A171 Fönstret Importera foton från Fotowebbplatser (Import Photos from Photo Sharing Sites) I det här fönstret kan du söka efter bilder på fotowebbplatser på Internet och hämta de bilder du vill skriva ut. Obs! . Du öppnar dialogrutan Lägg till bild (Add Image) genom att i fönstret Redigera (Edit) välja den sida du vill lägga till bilder på och sedan klicka på (Lägg till bild).. Den här produkten använder ett Flickr-API som inte stöds eller är godkänt av Flickr. Viktigt! Datorn måste vara ansluten till Internet för att du ska kunna använda den här funktionen. Internetanslutningsavgifter gäller.. Den här funktionen stöds bara i Windows XP eller senare. (1) Området med knappar för inställningar och åtgärder (2) Verktygsfält (3) Fönster med miniatyrer (4) Området Urval (1) Området med knappar för inställningar och åtgärder Fotowebbplatser Visar fotowebbplatsens namn.

. CC-licens (IckeKommersiell) (CC license (Non-Commercial)) eller CC-licens (Övriga) (CC license (Others)). Välj Alla typer (All types) om du vill visa alla bilder. Sortera efter Välj hur sökresultatet ska sorteras i fönstret för miniatyrer.Du måste visa titeln och licensgivaren för det ursprungliga verket tillsammans med ditt verk. Välj CC-licens (IckeKommersiell) (CC license (Non-Commercial)) om du vill visa CC-licensierade bilder som endast får användas för icke-kommersiella ändamål. . Licenstyp (License Type) Licenstyp Villkor och föreskrifter för användning (Du måste acceptera följande villkor när du använder CC-licenserade bilder. Du kan inte ändra inställningen efter att du har gjort en sökning. Om du vill ange flera sökord infogar du ett blanksteg mellan sökorden.Även om ditt verk bygger på någon annans verk måste du själv använda dig av samma villkor som ursprungligen ställdes av licensgivaren för det ursprungliga verket. . Välj CC-licens (Övriga) (CC license (Others)) om du vill visa övriga CC-licensierade bilder. . Kopiering av porträtt (fotografier av personer) kan eventuellt även bryta mot personliga rättigheter. .Du får inte ändra verket. Välj Popularitet (Popularity) eller Datum (Date).Du måste visa titeln och licensgivaren för det ursprungliga verket tillsammans med ditt verk.Du får inte ändra verket. oberoende av licenstyp. förutom vid användning för personligt bruk eller för bruk i hemmet..Du måste visa titeln och licensgivaren för det ursprungliga verket tillsammans med ditt verk. .Du får inte använda verket i kommersiellt syfte. Obs! Olika bilder har olika licenstyper. .Du får inte använda verket i kommersiellt syfte.Fönstret Importera foton från Fotowebbplatser (Import Photos from Photo Sharing S.. .Du måste visa titeln och licensgivaren för det ursprungliga verket tillsammans med ditt verk.Även om ditt verk bygger på någon annans verk måste du själv använda dig av samma villkor som ursprungligen ställdes av licensgivaren för det Alla typer (All types) Med ensamrätt Namn IckeKommersiell (CC-licens) Namn IckeKommersiell IngaBearbetningar (CC-licens) Namn IckeKommersiell DelaLika (CClicens) Namn (CC-licens) Namn IngaBearbetningar (CC-licens) Namn DelaLika (CC-licens) . Licenstyp (License Type) Välj en licenstyp inför sökningen av bilder: Alla typer (All types).Du får inte använda verket i kommersiellt syfte. . . Peka på en bild för att visa en knappbeskrivning där du kan se bildens licenstyp. Antal resultat per sida (Number of Results per Page) Välj om 10.) All otillåten kopiering av bilder är olaglig. 20 eller 30 bilder ska visas i fönstret för miniatyrer. . . Sid 258 av 1083 Du kan även klicka på (nedpilen) för att visa upp till 20 poster i sökhistoriken och välja bland dem.Du måste visa titeln och licensgivaren för det ursprungliga verket tillsammans med ditt verk.Du måste visa titeln och licensgivaren för det ursprungliga verket tillsammans med ditt verk. förutom vid användning för personligt bruk eller för bruk i hemmet. Du kan inte ändra inställningen efter att du har gjort en sökning. .

..Du måste visa titeln och licensgivaren för det ursprungliga verket tillsammans med ditt verk. Sid 259 av 1083 ursprungliga verket. Obs! Du kan välja upp till 300 bilder.Även om ditt verk bygger på någon annans verk måste du själv använda dig av samma villkor som ursprungligen ställdes av licensgivaren för det ursprungliga verket. . . . CC-licens (Övriga) (CC license (Others)) Namn (CC-licens) Namn IngaBearbetningar (CC-licens) Namn DelaLika (CC-licens) Sök (Start Search) Sökningen efter bilder startar och de bilder som matchar söktexten visas i fönstret för miniatyrbilder.Fönstret Importera foton från Fotowebbplatser (Import Photos from Photo Sharing S. (Tillbaka till föregående sida/Gå till nästa sida) Visar föregående/nästa sida.Du får inte använda verket i kommersiellt syfte.Du måste visa titeln och licensgivaren för det ursprungliga verket tillsammans med ditt verk. de bilder som har ett annat filformat än JPEG. visas inte. (2) Verktygsfält (Markera alla bilder) Markerar alla bilder på den sida som visas i fönstret med miniatyrer. . t.Även om ditt verk bygger på någon annans verk måste du själv använda dig av samma villkor som ursprungligen ställdes av licensgivaren för det ursprungliga verket. .Du får inte ändra verket. . Viktigt! Vissa bilder.Du måste visa titeln och licensgivaren för det ursprungliga verket tillsammans med ditt verk. .Du måste visa titeln och licensgivaren för det ursprungliga verket tillsammans med ditt verk. Avsluta (Exit) Stänger fönstret Importera foton från Fotowebbplatser (Import Photos from Photo Sharing Sites). (Ta bort alla bockmarkeringar) Ta bort alla markeringar från bilderna på den sida som visas i fönstret med miniatyrer.(CC-licens) Commercial)) Namn IckeKommersiell IngaBearbetningar (CC-licens) Namn IckeKommersiell DelaLika (CClicens) .Du får inte använda verket i kommersiellt syfte. När du väljer en bild visas en bockmarkering i kryssrutan för bilden. Namn CC-licens (IckeKommersiell) IckeKommersiell (CC license (Non.Du måste visa titeln och licensgivaren för det ursprungliga verket tillsammans med ditt verk. . Spara valda bilder (Save Selected Images) Sparar alla de bilder som visas i området Urval (Selections).Du får inte använda verket i kommersiellt syfte.Du får inte ändra verket. . . . Spara vald bild (Save Selected Image) Sparar den bild som har valts i området Urval (Selections).ex.Du måste visa titeln och licensgivaren för det ursprungliga verket tillsammans med ditt verk.. .

Obs! Peka på en miniatyr för att visa dess titel. Obs! Mer information om hur du hämtar bilder från fotowebbplatser finns i " Hämta bilder från fotowebbplatser ". (Avbryt alla val av bilder) Tar bort markeringarna för alla bilder som har valts i området Urval (Selections). Överst .. Skjutreglage för miniatyrer Ändrar storleken på bilderna i fönstret med miniatyrer. (3) Fönster med miniatyrer Här visas sökresultaten (bilder) i form av miniatyrer (miniatyrbilder). Om antalet sökresultat överstiger 4 000 visas de bilder som finns på sidan med sökresultat 4 001 på alla efterföljande sidor. Sid 260 av 1083 Inmatningsrutan för sidnummer/totalt antal sidor/Visa (View) Ange ett sidnummer och klicka på Visa (View) för att visa sidan. Viktigt! Beroende på begränsningar för fotowebbplatserna kan inte fler än 4 000 sökresultat (bilder) visas. Om du till exempel väljer värdet 20 för Antal resultat per sida (Number of Results per Page) kommer de bilder som visas på sidan 201 med sökresultat även att visas på sidan 202 och alla efterföljande sidor.Fönstret Importera foton från Fotowebbplatser (Import Photos from Photo Sharing S. Titeln visas under varje miniatyr. (4) Området Urval Här visas miniatyrer av de bilder som har valts i fönstret med miniatyrer. Högerklicka på en miniatyr och välj Öppna webbsidan med verk (Open web page of work) på snabbmenyn för att starta en webbläsare och visa den sida på en fotowebbplats där bilden finns. samt antalet bilder (antalet valda bilder/antalet sökresultat). Dra skjutreglaget åt höger för att förstora bilderna eller åt vänster för att förminska dem. (Avbryt valet av bild) Tar bort markeringarna för de bilder som har valts i området Urval (Selections).. Du väljer en bild genom att klicka på miniatyren eller i dess kryssruta. licenstyp och övrig information.

Frågor och svar Sid 261 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Frågor och svar A200 Frågor och svar Hur gör jag för att flytta (eller kopiera) den sparade filen? Vilken sida av den visade bilden börjar utskriften med? Hur gör jag för att skriva ut med jämna marginaler? Vad är ”O1” eller ”O4”? Överst .

Överst . Om du till exempel sparar en fil som heter "MyAlbum. Viktigt! Ändra inte namnet på Data-mappen.el1. måste du också flytta (eller kopiera) den mapp som automatiskt skapades när du ursprungligen sparade filen. Om du vill flytta (eller kopiera) filen "MyAlbum.Hur gör jag för att flytta (eller kopiera) den sparade filen? Sid 262 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Frågor och svar > Hur gör jag för att flytta (eller kopiera) den sparade filen? A095 Hur gör jag för att flytta (eller kopiera) den sparade filen? Om du vill flytta (eller kopiera) en fil som skapats och sparats med Easy-PhotoPrint EX från en mapp till en annan. måste du också flytta (eller kopiera) mappen "MyAlbum. Du kommer i så fall inte att kunna visa de foton du har redigerat med Easy-PhotoPrint EX.el1".el1. För Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print) där bilder med Premium-innehåll används.Data" i samma mapp som innehåller filen "MyAlbum." skapas automatiskt mappen "MyAlbum.Data". kommer du inte kunna öppna filen om du sparar filen och sedan flyttar den till en annan dator.el1. Mappen "MyAlbum. Obs! Ikonerna kan variera beroende på objekten.el1" till en annan mapp.Data" innehåller de foton som används i albumet.el1.

v. Se skrivarhandboken för mer information om hur du fyller på papper (om du vill skriva ut på framsidan/ baksidan o. Överst .Vilken sida av den visade bilden börjar utskriften med? Sid 263 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Frågor och svar > Vilken sida av den visade bilden börjar utskriften med? A096 Vilken sida av den visade bilden börjar utskriften med? Utskriften startar från vänster sida av bilden som visas i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print).s. Papperet skrivs ut i den riktning som pilen visar.).

Om du vill visa dialogrutan Inställningar (Preferences) klickar du på (Inställningar) i fönstret Layout/ skriv ut (Layout/Print) eller väljer Inställningar... beroende på bild och skrivare.och underkant bli bredare än de andra. Överst . markerar du kryssrutan Trimma alltid när du väljer layouten med marginalerna (Always crop images when selecting a layout with margins) på fliken Avancerat (Advanced) i dialogrutan Inställningar (Preferences). eller i över.) på menyn Arkiv (File). Beskära foton (Fotoutskrift) Obs! Du kan endast göra den här inställningen när Fotoutskrift (Photo Print) har valts. Beskär fotot för att få jämna marginaler individuellt..Hur gör jag för att skriva ut med jämna marginaler? Sid 264 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Frågor och svar > Hur gör jag för att skriva ut med jämna marginaler? A097 Hur gör jag för att skriva ut med jämna marginaler? När du skriver ut på en layout med kant kommer marginalerna till vänster och till höger. Om du alltid vill skriva ut med jämna marginaler.. (Preferences.

”O1” och ”O4” anger främre respektive bakre omslag.Vad är ”O1” eller ”O4”? Sid 265 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Frågor och svar > Vad är ”O1 ” eller ”O4”? A098 Vad är ”O1” eller ”O4”? När ett album skrivs ut skrivs etiketter som t.ex. O1: Främre omslag O2: Insidan på det främre omslaget O3: Insidan på det bakre omslaget O4: Bakre omslag Obs! ”O2”/”O3” visas endast när kryssrutan Lämna insidan av främre omslaget tomt (Leave the inside of front cover blank)/Lämna insidan av bakre omslaget tomt (Leave the inside of back cover blank) är markerad i dialogrutan Omslagsalternativ (Cover Options). Överst . ”O1” och ”O4” ut som sidnummer.

Fotoutskriftsinställningar Sid 266 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Fotoutskriftsinställningar A101 Fotoutskriftsinställningar Skriva ut etiketter direkt på skivor Skriva ut foton i gråskala Skriva ut foton med Vivid Photo Fotobrusreduktion Beskära foton (Fotoutskrift) Skriva ut datum på bilder (Fotoutskrift) Skriva ut flera foton på en sida Skriva ut ett index Skriva ut ID-foton (ID-fotoutskrift) Skriva ut fotoinformation Spara foton Öppna sparade filer Överst .

77 tum) i den övre och nedre kanten i förhållande till utskriftsriktningen. Viktigt! Vivid Photo är inte tillgängligt när kryssrutan Foto i gråskala (Grayscale Photo) är markerad.Skriva ut foton i gråskala Sid 267 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Fotoutskriftsinställningar > Skriva ut foton i gråskala A094 Skriva ut foton i gråskala Markera kryssrutan Foto i gråskala (Grayscale Photo) i fönstret Välj papper (Select Paper) om du vill skriva ut foton i gråskala.77 tum) eller mer i den övre och nedre kanten. . Om du väljer Ram (Marginal 45) (Bordered (Margin 45)) från layouterna i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print) förminskas bilderna under utskrift för att ge en marginal på 45 mm (1. Vita ränder kan visas längs övre och nedre kanten på gråskalefoton. I så fall ska du skriva ut med en marginal på 45 mm (1.

I fönstret Justera gråskala (Adjust Grayscale) kan du justera den svarta färgtonen i gråskalebilder.Skriva ut foton i gråskala Sid 268 av 1083 Obs! När kryssrutan Foto i gråskala (Grayscale Photo) är markerad visas förhandsgranskningsbilden i gråskala i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print). Se Hjälp för information. Du öppnar fönstret Justera gråskala (Adjust Grayscale) genom att markera kryssrutan Foto i gråskala (Grayscale Photo) i fönstret Välj papper (Select Paper) och klicka på gråskala) i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print). (Justera Överst . De visas emellertid i färg i fönstret Korrigera/ förbättra bilder (Correct/Enhance Images).

Överst .Skriva ut foton med Vivid Photo Sid 269 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Fotoutskriftsinställningar > Skriva ut foton med Vivid Photo A071 Skriva ut foton med Vivid Photo Markera kryssrutan Vivid Photo på skärmen Välj papper (Select Paper) för att öka färgerna i ett foto före utskrift. Denna funktion är inte tillgänglig när Aktivera ICC-profil (Enable ICC Profile) är valt på fliken Avancerat (Advanced) i dialogrutan Inställningar (Preferences). Viktigt! Denna funktion finns endast tillgänglig om skrivaren stöder Vivid Photo. Den ursprungliga bilden eller förhandsgranskning påverkas inte. Obs! Även om du markerar kryssrutan Vivid Photo gäller denna effekt endast utskriftsresultatet.

Viktigt! Denna funktion är inte tillgänglig när Aktivera ICC-profil (Enable ICC Profile) är valt på fliken Avancerat (Advanced) i dialogrutan Inställningar (Preferences). Obs! Om det är mycket fotobrus kan du ändra Normal till Stark (Strong). Markera kryssrutan Fotobrusreduktion (Photo Noise Reduction) i fönstret Välj papper (Select Paper) för att minska fotobruset i bilden och göra de utskrivna fotona mer mättade. Överst . Den ursprungliga bilden eller förhandsgranskning påverkas inte. på natten. t.Fotobrusreduktion Sid 270 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Fotoutskriftsinställningar > Fotobrusreduktion A072 Fotobrusreduktion Om ett foto tas på en mörk plats. kan fotobrus synas i bilden. Fotobrusreduktionen gäller endast utskriftsresultatet. med digitalkamera.ex.

Beskärningseffekten gäller endast utskriftsresultatet. Klicka på (Beskär bild) i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print) eller dubbelklicka på förhandsgranskningsbilden. Den ursprungliga bilden kommer inte att beskäras. . placerar du markören inom den vita ramen och drar. Obs! Om du vill flytta beskärningsområdet. Dra i de vita linjerna för att förstora/förminska beskärningsområdet. drar du i någon av skärningspunkterna (vita fyrkanter) eller vita brutna linjer över huvudmotivet i fotot.Beskära foton (Fotoutskrift) Sid 271 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Fotoutskriftsinställningar > Beskära foton (Fotoutskrift) A073 Beskära foton (Fotoutskrift) Att beskära ett foto innebär att man tar bort onödiga delar av fotot genom att markera de delar man vill ha kvar. Välj Tredjedelsregeln (The Rule of Thirds) för att visa vita brutna linjer. Om du vill skapa en balanserad komposition. Dra de vita fyrkanterna på bilden för att justera det område som ska beskäras och klicka på OK.

Överst Sid 272 av 1083 .Beskära foton (Fotoutskrift) Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Beskär (Crop).

Överst . Obs! Det datum som visas är det datumformat (mm/dd/åååå o.Skriva ut datum på bilder (Fotoutskrift) Sid 273 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Fotoutskriftsinställningar > Skriva ut datum på bilder (Fotoutskrift) A074 Skriva ut datum på bilder (Fotoutskrift) Om du vill skriva ut det datum då bilden togs klickar du på (Datuminställningar) i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print).v.s. Se Hjälp för mer information om inställningsdatum. Markera sedan kryssrutan Skriv ut datum (Print date) i dialogrutan Datuminställningar (Date Settings).) som angetts i ditt operativsystem.

. (Inställningar) eller välja Överst .) på menyn Arkiv (File). Fotona arrangeras i följande ordning. (Preferences. Efter namn (By Name) och Efter urval (By Selection). Exempel: Ramlös (x4) (Borderless (x4)) Du kan ändra utskriftsordning i Utskriftsordning (Printing Order) på fliken Skriv ut (Print) i dialogrutan Inställningar (Preferences). Du kan välja utskriftsordning bland Efter datum (By Date). Öppna dialogrutan Inställningar (Preferences) genom att klicka på Inställningar. Obs! Se följande avsnitt för mer information om hur du väljer foton. Välja ett foto Det tillgängliga antalet foton och layouter kan variera beroende på mediatyp....Skriva ut flera foton på en sida Sid 274 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Fotoutskriftsinställningar > Skriva ut flera foton på en sida A076 Skriva ut flera foton på en sida Du kan skriva ut flera foton på en sida genom att välja en layout med flera foton i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print).

Det är lämpligt för att hantera dina foton.Fine Art A4 .Utskrivbar skiva (Printable Disc) Du kan skriva ut högst 80 bilder i taget på en sida. Obs! Se följande avsnitt för mer information om hur du väljer foton.Skriva ut ett index Sid 275 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Fotoutskriftsinställningar > Skriva ut ett index A077 Skriva ut ett index Du kan skriva ut ett index över markerade foton. . I en indexutskrift visas miniatyrbilder av foton på en sida.Kreditkort (Credit Card) . Välja ett foto Fotona arrangeras i följande ordning. Om du vill skriva ut ett index väljer du Index bland layouterna i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print). . Exempel: Index (x20) Du kan ändra utskriftsordning i Utskriftsordning (Printing Order) på fliken Skriv ut (Print) i dialogrutan Inställningar (Preferences). Viktigt! Du kan inte skriva ut index om du markerar någon av följande pappersstorlekar.Fine Art Letter .

(Inställningar) eller välja Överst .Skriva ut ett index Du kan välja utskriftsordning bland Efter datum (By Date). Sid 276 av 1083 Öppna dialogrutan Inställningar (Preferences) genom att klicka på Inställningar.... Efter namn (By Name) och Efter urval (By Selection)..) på menyn Arkiv (File). (Preferences.

Obs! Hur många ramar som skrivs ut per sida varierar beroende på storleken på det ID-foto som ska skapas. Kontrollera antalet ramar i de layouter som visas i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print) och ange sedan antalet kopior i fönstret Välj bilder (Select Images). beroende på hur det ska användas. Exempel: ID-foto 3.5x4.5cm) Du kan ändra utskriftsordning i Utskriftsordning (Printing Order) på fliken Skriv ut (Print) i . Mer information kan du få där ID-kortet utfärdas. Du kan välja två eller fler bilder och skriva ut olika typer av ID-foton på en enda sida.Skriva ut ID-foton (ID-fotoutskrift) Sid 277 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Fotoutskriftsinställningar > Skriva ut ID-foton (ID-fotoutskrift) A078 Skriva ut ID-foton (ID-fotoutskrift) Du kan skriva ut en mängd olika ID-foton.5x4. Om du vill skriva ut ID-foton väljer du 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) som Pappersstorlek (Paper Size) i fönstret Välj papper (Select Paper) och väljer en layout på ID-fotot bland de layouter som finns i fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print). Se följande avsnitt för mer information om hur du väljer foton. Välja ett foto Fotona arrangeras i följande ordning. Viktigt! Det är inte säkert att fotot är godkänt som ett officiellt ID-foto.5cm (ID Photo 3.

. (Preferences...Skriva ut ID-foton (ID-fotoutskrift) dialogrutan Inställningar (Preferences). Du kan välja utskriftsordning bland Efter datum (By Date). ID-foton kan endast skrivas ut på papper i storleken 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm).) på menyn Arkiv (File). Sid 278 av 1083 Öppna dialogrutan Inställningar (Preferences) genom att klicka på (Inställningar) eller välja Inställningar. Överst .. Efter namn (By Name) och Efter urval (By Selection).

5"x11" som Pappersstorlek (Paper Size) i fönstret Välj papper (Select Paper) och sedan layouten Insamlad info (Captured Info) i fönstret Layout/skriv ut (Layout/ Print). Om du vill skriva ut dem väljer du A4 eller Letter 8. Obs! Se följande avsnitt för mer information om hur du väljer foton. Överst .Skriva ut fotoinformation Sid 279 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Fotoutskriftsinställningar > Skriva ut fotoinformation A079 Skriva ut fotoinformation Du kan skriva ut fotot och Exif-informationen sida vid sida. Välja ett foto Denna funktion är bara tillgänglig för pappersstorlekarna A4 och Letter 8.5"x11".

skrivs filen över. Obs! Spara (Save) visas inte på skärmen Välj bilder (Select Images) eller Välj papper (Select Paper). När dialogrutan Spara som (Save As) visas anger du platsen där du vill spara och filnamnet och klickar på Spara (Save). (Save As. Om du vill spara en fil igen med ett nytt namn eller på en annan plats.. Informationen om beskärning och layout kan sparas.. Klicka på Spara (Save) på skärmen Layout/skriv ut (Layout/Print).Spara foton Sid 280 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Fotoutskriftsinställningar > Spara foton A092 Spara foton Du kan spara redigerade foton. Överst .) på menyn Arkiv (File) och sparar. väljer du Spara som... Viktigt! Om du redigerar en sparad fil och sparar den igen.

. Fönstret Layout/skriv ut (Layout/Print) visas. (Open. ..Klicka på Öppna.. Obs! Easy-PhotoPrint EX har stöd för följande filformat (tillägg). Markera filen du vill öppna och klicka på Öppna (Open). . Du kan titta på filer som skapats och sparats med Easy-PhotoPrint EX i ikonvy (endast i Windows 7/ Windows Vista) eller miniatyrvisning. 2. 1. Klicka på Bibliotek (Library) på Meny (Menu).el6) Du kan öppna filer som skapats med Easy-PhotoPrint EX på följande sätt. 3.Öppna sparade filer Sid 281 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Fotoutskriftsinställningar > Öppna sparade filer A093 Öppna sparade filer Du kan öppna filer som har skapats med Easy-PhotoPrint EX.) på menyn Arkiv (File) och välj sedan den fil du vill redigera. Du kan också öppna en av de senast använda filerna genom att klicka på filnamnet på menyn Arkiv . Windows Vista eller Windows XP används. .Klicka på Öppna (Open) i stegknappområdet på varje skärm och välj sedan den fil du vill redigera. Redigera filen vid behov. förutom Bibliotek (Library) i Meny (Menu). kan innehållet i filer inte visas i Utforskaren.Easy-PhotoPrint EX fotoutskriftsfil (.. Dialogrutan Öppna (Open) visas..Dubbelklicka på filen. Viktigt! När 64-bitarsversionerna av Windows 7.

Öppna sparade filer (File). Överst Sid 282 av 1083 .

Andra inställningar Sid 283 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Andra inställningar A102 Andra inställningar Ändra layout Ändra bakgrund Lägga till foton Byta positioner på foton Ersätta foton Byta position. vinkel och storlek på foton Beskära foton Rama in foton Skriva ut datum på foton Bifoga kommentarer till foton Lägga till text till foton Spara Inställningar för semester Ställa in kalendervisning Öppna sparade filer Överst .

(Byt layout). kommer följande att inträffa: Om antalet layoutramar har : Bilder kommer inte att flyttas från efterföljande sidor för att fylla alla ramar i den nya layouten. Obs! Vilka layouter du kan välja kan variera beroende på Pappersstorlek (Paper Size). kommer de bilder som inte får plats i den nya layouten att tas bort. ökat Om antalet layoutramar har : Sidor med den nya layouten läggs till.Ändra layout Sid 284 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Andra inställningar > Ändra layout A080 Ändra layout Du kan ändra layout för varje enskild sida.och baksida till någon som har färre layoutramar. Viktigt! Du kan inte ändra layouten för Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print). Markera kryssrutan Använd för alla sidor (Apply to all pages) för att ändra layouten på alla sidor till en ny som du har valt. Klicka sedan på Välj den layout du vill använda i dialogrutan Byt layout (Change Layout) och klicka på OK. minskat Om du ändrar aktuell layout för fram. insidor. Album Viktigt! Om den nya layouten har ett annat antal ramar per sida än nuvarande layout. baksida). . Orientering (Orientation) eller typ av vald sida (framsida. Välj den sida som du vill ändra layout för i fönstret Redigera (Edit). tills alla bilder på sidorna med den aktuella layouten passar. med början med den senaste bild som lades till den tidigare layoutsidan.

minskat Obs! Vilka layouter som kan väljas kan variera beroende på Pappersstorlek (Paper Size) och Orientering (Orientation). Alla bilder som inte passar på den nya layouten samlas på den sista sidan. Layoututskrift Viktigt! Om den nya layouten har ett annat antal ramar per sida än nuvarande layout.Ändra layout Kalender Sid 285 av 1083 Viktigt! Layouterna på alla sidor ändras till den valda layouten. . Obs! Vilka layouter som kan väljas kan variera beroende på Pappersstorlek (Paper Size) och Orientering (Orientation). ökat Om antalet layoutramar har : Sidor med den nya layouten läggs till. kommer följande att inträffa: Om antalet layoutramar har : Bilder kommer inte att flyttas från efterföljande sidor för att fylla alla ramar i den nya layouten. tills alla bilder på sidorna med den aktuella layouten passar.

Överst Sid 286 av 1083 .Ändra layout Markera kryssrutan Använd för alla sidor (Apply to all pages) för att ändra layouten på alla sidor till en ny som du har valt.

.. Viktigt! Du kan inte ändra bakgrund för Etiketter (Stickers). Fönstrets/ fönstrens utseende kan variera beroende på vad du skapar. Obs! Fönstret/fönstren för Albumutskrift används som exempel i följande beskrivningar. Om Välj från exempel (Select from samples) är valt Markera den bild du vill använda i Exempel (Samples) och klicka på OK.) i fönstret Utskriftsformat (Page Setup) eller välj den sida du vill ändra bakgrunden för i fönstret Redigera (Edit). Klicka på Bakgrund.. (Background. Obs! . Klicka sedan på (Byt bakgrund).Ändra bakgrund Sid 287 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Andra inställningar > Ändra bakgrund A081 Ändra bakgrund Du kan ändra bakgrund för varje enskild sida. Layoututskrift (Layout Print) och Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print).. Välj den typ av bakgrund som du vill använda i dialogrutan Byt bakgrund (Change Background).

Avsluta Easy-PhotoPrint EX innan du installerar bakgrunder. utöver dem som är sparade i programmet. Om Bildfil (Image file) är valt Ställ in Sökväg för bildfil (Image File Path) och Bildlayout (Image Layout) och klicka på OK. Internetanslutningsavgifter gäller. Klicka på Sök bakgrunder. .. Du måste vara ansluten till Internet för att komma åt webbplatsen. På vår webbplats finns det fler bakgrunder att välja mellan..Ändra bakgrund Välj från exempel (Select from samples) visas bara om Album har valts. Sid 288 av 1083 Om En färg (Single color) är valt Välj den bakgrundsfärg som du vill använda bland Standardfärg (Standard color) eller Anpassad färg (Custom color) och klicka på OK..) om du vill gå till Canons webbplats för att hämta mer material kostnadsfritt.. (Search backgrounds.

Överst .Ändra bakgrund Sid 289 av 1083 Obs! Se Hjälp om du vill ha information om hur du ställer in bakgrunden i dialogrutan Byt bakgrund (Change Background).

Du kan även använda stillbilder hämtade från videor. När antalet sidor ökar på grund av tillagda bilder kan du inte lägga till bilder efter sidan 400. Du kan också markera flera bilder. Välj den mapp där bilden du vill lägga till finns i mappstrukturen i den vänstra delen av dialogrutan Lägg till bild (Add Image) och välj den bild du vill lägga till bland miniatyrbilderna till höger. Obs! Klicka på en bild för att välja den (bakgrund blir blå) eller avmarkera den (bakgrund blir vit). För Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print) kan bilder inte läggas till om det inte . Fönstrets/ fönstrens utseende kan variera beroende på vad du skapar. Upp till 99 av samma bilder kan läggas till på samtliga sidor. Hämta bilder från fotowebbplatser För Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print) visas Visa (View) beroende på vilket innehåll som har valts. Skapa stillbilder från videor Du kan även använda bilder som har hämtats från fotowebbplatser på Internet. Klicka sedan på bild). (Lägg till Obs! Fönstret/fönstren för Albumutskrift används som exempel i följande beskrivningar. Lägg till en åt gången. Välj den sida som du vill lägga till foton på i fönstret Redigera (Edit).Lägga till foton Sid 290 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Andra inställningar > Lägga till foton A082 Lägga till foton Du kan lägga till bilder på sidor. Du kan inte lägga till två eller flera av samma bild samtidigt. Välj ett alternativ för Lägg till på (Add to) och klicka på OK. Viktigt! Du kan lägga till högst 20 bilder åt gången. För Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print) visas inte mappstrukturen om Lokala bilder inte är tillgänglig för det innehåll som har valts. Du kan ställa in så att bilder väljs från Bilder av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Images) eller Lokala bilder (Local Images).

Se Hjälp för information. Överst .Lägga till foton finns någon oanvänd layoutruta i den valda layouten. Sid 291 av 1083 Obs! Du kan markera alla bilder samtidigt eller ändra visningsstorlek och ordning på miniatyrbilderna i dialogrutan Lägg till bild (Add Image).

Överst . Fönstrets/ fönstrens utseende kan variera beroende på vad du skapar.Byta positioner på foton Sid 292 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Andra inställningar > Byta positioner på foton A083 Byta positioner på foton Du kan byta positioner på bilder. När du är klar med att byta alla bilder du vill byta klickar du på Tillbaka till Redigera (Back to Edit). Klicka på (Byt bildpositioner) i fönstret Redigera (Edit). Obs! Fönstret/fönstren för Albumutskrift används som exempel i följande beskrivningar. Markera de mål.och källbilder som du vill byta och klicka sedan på Byt (Swap).

För Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print) visas inte mappstrukturen om Lokala bilder inte är tillgänglig för det innehåll som har valts. Om du vill välja bland bilder som redan har importerats klickar du på fliken Importerade bilder (Imported Images) och väljer den bild du vill ersätta med från miniatyrbilderna samt klickar på OK.Position och storlek på datumet Information om beskärning och bildorientering överförs inte. Markera den mapp som innehåller bilden du vill ersätta med i mappstrukturen till vänster i dialogrutan Ersätt bild (Replace Image). När bilder ersätts överförs följande inställningar från den gamla bilden till den nya bilden. . (Återställ den markerade Obs! Fönstret/fönstren för Albumutskrift används som exempel i följande beskrivningar.Position . I dialogrutan Ersätt bild (Replace Image) kan du ändra visningsstorlek och ordning på .Ram . Obs! Om du markerar flera bilder i fönstret Redigera (Edit) och använder ersättningsfunktionen. Fönstrets/ fönstrens utseende kan variera beroende på vad du skapar. För Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print) visas Visa (View) beroende på vilket innehåll som har valts. Klicka sedan på bilden). Välj den bild du vill ersätta i fönstret Redigera (Edit).Storlek . Du kan ställa in så att bilder väljs från Bilder av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Images) eller Lokala bilder (Local Images). Viktigt! Du kan inte markera flera bilder i dialogrutan Ersätt bild (Replace Image). Markera den bild du vill ersätta med från miniatyrbilderna till höger i fönstret och klicka på OK. ersätts alla bilder som markerats i fönstret Redigera (Edit) med bilden som valts i dialogrutan Ersätt bild (Replace Image).Ersätta foton Sid 293 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Andra inställningar > Ersätta foton A084 Ersätta foton Du kan ersätta en bild med en annan bild.

Överst Sid 294 av 1083 . Se Hjälp för information.Ersätta foton miniatyrbilderna.

vinkel och storlek på bilder.Byta position. Rotation och Storlek (Size) och klicka sedan på OK. Viktigt! Beroende på vilka bilder som har valts är den här funktionen kanske inte tillgänglig för Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print) där bilder med Premium-innehåll används. Välj en bild i fönstret Redigera (Edit) och klicka sedan på bilden för att rotera den. Fönstrets/ fönstrens utseende kan variera beroende på vad du skapar. Obs! Du kan också ändra position och storlek för en bild genom att dra i den i fönstret Redigera (Edit). Välj den bild som du vill ändra position eller storlek på i fönstret Redigera (Edit) och klicka på (Redigera bild) eller dubbelklicka på bilden. (Rotera fritt) och dra i ett hörn på . vinkel och storlek på foton Du kan justera position. vinkel och storlek på foton Sid 295 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Andra inställningar > Byta position. Obs! Fönstret/fönstren för Albumutskrift används som exempel i följande beskrivningar. vinkel och storlek på foton A085 Byta position. Ställ in Centrerat (Center Position).

vinkel och storlek på foton För Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print) kan du inte använda fritt).Byta position. Överst . Sid 296 av 1083 (Rotera Se Hjälp för information om position och storlek på bilder.

Obs! Se Hjälp för mer information om beskärning. Klicka sedan på dubbelklicka på bilden. (Redigera bild) eller Obs! Fönstret/fönstren för Albumutskrift används som exempel i följande beskrivningar. Klicka på fliken Beskär (Crop) i dialogrutan Redigera bild (Edit Image). Fönstrets/ fönstrens utseende kan variera beroende på vad du skapar. . Dra de vita fyrkanterna på bilden för att justera det område som ska beskäras och klicka på OK. Välj den bild som du vill beskära i fönstret Redigera (Edit). Viktigt! Beroende på vilka bilder som har valts är den här funktionen kanske inte tillgänglig för Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print) där bilder med Premium-innehåll används.Beskära foton Sid 297 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Andra inställningar > Beskära foton A086 Beskära foton Att beskära en bild innebär att man tar bort onödiga delar av bilden genom att markera de delar man vill ha kvar.

Beskära foton Överst Sid 298 av 1083 .

Klicka på fliken Ram (Frame) i dialogrutan Redigera bild (Edit Image). Klicka sedan på dubbelklicka på bilden. Viktigt! Du kan inte lägga till ramar på bilder i Etiketter (Stickers). (Redigera bild) eller Obs! Fönstret/fönstren för Albumutskrift används som exempel i följande beskrivningar. Layoututskrift (Layout Print) och Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print). Fönstrets/ fönstrens utseende kan variera beroende på vad du skapar.Rama in foton Sid 299 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Andra inställningar > Rama in foton A087 Rama in foton Du kan lägga till ramar på bilder. . Viktigt! Du kan inte skriva ut datum på inramade foton. Välj den bild som du vill rama in i fönstret Redigera (Edit). Markera den ram du vill använda i Ramar (Frames) och klicka på OK.

. Se Hjälp för mer information om ramar. På vår webbplats finns det fler ramar att välja mellan.) visas bara om Album har valts. Internetanslutningsavgifter gäller..... Klicka på Sök ramar.. Avsluta Easy-PhotoPrint EX innan du installerar ramar.Rama in foton Obs! Markera kryssrutan Använd för alla bilder på sidan (Apply to all images in the page) om du vill lägga till samma ram på alla bilder på en markerad sida åt gången. utöver de som är sparade i programmet.) om du vill gå till Canons webbplats för att hämta mer material kostnadsfritt. (Search frames.. Överst Sid 300 av 1083 . (Search frames.. Du måste vara ansluten till Internet för att komma åt webbplatsen. Sök ramar.

Klicka på fliken Datum (Date) i dialogrutan Redigera bild (Edit Image). Fönstrets/ fönstrens utseende kan variera beroende på vad du skapar. Viktigt! Du kan inte skriva ut datum för Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print). Ställ in Textorientering (Text Orientation). och klicka sedan på OK. . Viktigt! Du kan inte skriva ut datum på inramade bilder. Markera den bild som du vill skriva ut datum på i fönstret Redigera (Edit) och klicka på bild) eller dubbelklicka på bilden. Markera kryssrutan Visa datum (Show date). (Redigera Obs! Fönstret/fönstren för Albumutskrift används som exempel i följande beskrivningar.Skriva ut datum på foton Sid 301 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Andra inställningar > Skriva ut datum på foton A088 Skriva ut datum på foton Du kan skriva ut datum på bilder. Position. Teckenstorlek (Font Size) och Färg (Color).

s.v. Överst Sid 302 av 1083 .Skriva ut datum på foton Obs! Det datum som visas är det datumformat (mm/dd/åååå o. Se Hjälp för mer information om inställningsdatum.) som angetts i ditt operativsystem.

Viktigt! Du kan inte lägga till kommentarer i Kalender (Calendar). Etiketter (Stickers). Obs! Fönstret/fönstren för Albumutskrift används som exempel i följande beskrivningar. Layoututskrift (Layout Print) och Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print). fotograferingsdatum och kommentarer visas (uppifrån och ned) i en kommentarsruta. Fönstrets/ fönstrens utseende kan variera beroende på vad du skapar.Bifoga kommentarer till foton Sid 303 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Andra inställningar > Bifoga kommentarer till foton A089 Bifoga kommentarer till foton Du kan bifoga kommentarer till bilder och visa dem i ditt album. Fotonamnet. Klicka på fliken Kommentarer (Comments) i dialogrutan Redigera bild (Edit Image). . Markera den bild som du vill bifoga kommentarer till i fönstret Redigera (Edit) och klicka på (Redigera bild) eller dubbelklicka på bilden.

Överst . Markera kryssrutorna för de objekt du vill visa och skriv kommentarer. Ange storlek och färg på teckensnitt samt läge för kommentarerna. Klicka sedan på OK. Obs! Se Hjälp för mer information om kommentarer.Bifoga kommentarer till foton Sid 304 av 1083 Markera kryssrutan Visa kommentarruta (Show comment box).

Klicka sedan på OK. Du kan också ställa in färg och linje på textrutan. (Lägg till text) i fönstret Redigera (Edit) och dra musen över området som du vill lägga till Om du vill lägga in text i en förinställd textruta för Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print) ska du välja det och klicka på (Redigera textruta). . Välj fliken Text i dialogrutan Redigera textruta (Edit Text Box) och skriv in text. Viktigt! För Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print) går det inte att lägga in text i följande fall. Obs! I dialogrutan Redigera textruta (Edit Text Box) kan du ändra position.Lägga till text till foton Sid 305 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Andra inställningar > Lägga till text till foton A090 Lägga till text till foton Du kan lägga till text till foton. Fönstrets/ fönstrens utseende kan variera beroende på vad du skapar. Det finns inte någon textruta i den valda layouten. (Lägg till text) är inaktiverad. vinkel och storlek på texten. Se Hjälp för information. Obs! Fönstret/fönstren för Albumutskrift används som exempel i följande beskrivningar. Klicka på text i.

Lägga till text till foton Om du vill ändra den inmatade texten markerar du textrutan och klickar på Dialogrutan Redigera textruta (Edit Text Box) visas. Du kan ändra texten. Sid 306 av 1083 Överst . (Redigera textruta).

Viktigt! Om du redigerar en sparad fil och sparar den igen.Spara Sid 307 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Andra inställningar > Spara A091 Spara Du kan spara redigerade objekt... Klicka på Spara (Save) i fönstret Redigera (Edit) eller Utskriftsinställningar (Print Settings).. Om du vill spara en fil igen med ett nytt namn eller på en annan plats. Obs! Spara (Save) visas inte på skärmen Utskriftsformat (Page Setup) eller Välj bilder (Select Images). När dialogrutan Spara som (Save As) visas anger du platsen där du vill spara och filnamnet och klickar på Spara (Save)..) på menyn Arkiv (File) och sparar. Obs! Fönstret/fönstren för Albumutskrift används som exempel i följande beskrivningar. Fönstrets/ fönstrens utseende kan variera beroende på vad du skapar. Överst . (Save As. skrivs filen över. väljer du Spara som.

. .) i dialogrutan Allmänna kalenderinställningar (Calendar General Settings) för att visa dialogrutan Inställningar för semester (Holiday Settings)... (Edit..) i fönstret Utskriftsformat (Page Setup) i Kalender (Calendar) eller klicka på (Ställ in period/semester) i fönstret Redigera (Edit) och klicka på Ange semester... Om du vill ta bort alla sparade helgdagar i den period som omfattas av kalendern.). Du kan ange både namn och datum för semestern i dialogrutan Lägg till/ändra semester (Add/Edit Holiday) som visas när du klickar på Lägg till.). Om du vill lägga till semester klickar du på Lägg till.. (Set Holidays.. Om du vill ta bort en semester markerar du den och klickar på Ta bort (Delete)... Om du vill redigera en sparad semester...) eller Redigera... (Edit. Dialogrutan Lägg till/ändra semester (Add/ Edit Holiday) visas... klickar du på Radera (Clear). (Set Holidays. markerar du den och klickar på Redigera.... Klicka på Ange semester. (Add....). (Add..Inställningar för semester Sid 308 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Andra inställningar > Inställningar för semester A099 Inställningar för semester Du kan lägga till helgdagar i din kalender..

Obs! Se Hjälp för mer information om varje dialogruta. Markera kryssrutan Ställ in som semester (Set as Holiday) för att visa den dagen som en helgdag i din kalender. Överst .Inställningar för semester Sid 309 av 1083 Ange namnet i Namn på helg (Holiday Name) och ange datumet.

. färger. (Settings. (Ställ in kalender) för att visa dialogrutan Viktigt! Fliken Position och storlek (Position & Size) visas bara när dialogrutan Kalenderinställningar (Calendar Settings) visas på skärmen Redigera (Edit)..Ställa in kalendervisning Sid 310 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Andra inställningar > Ställa in kalendervisning A100 Ställa in kalendervisning Du kan anpassa visning av kalendern (teckensnitt.)..v. storlek.s. Överst .. Obs! Se Hjälp om du vill ha mer information om dialogrutan Kalenderinställningar (Calendar Settings). o. Klicka på Inställningar. linjer.) i fönstret Utskriftsformat (Page Setup) i Kalender (Calendar) eller välj en kalender i fönstret Redigera (Edit) och klicka på Kalenderinställningar (Calendar Settings). position.

kan innehållet i filer inte visas i Utforskaren. 2. Viktigt! Filer som sparas från Utskrift av Premium-innehåll (PREMIUM Contents Print) kan inte öppnas från Bibliotek (Library). Windows Vista eller Windows XP används. 1. Redigera filen vid behov. Obs! Se följande avsnitt för mer information om redigering. Redigera album Redigera kalender .Öppna sparade filer Sid 311 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Andra inställningar > Öppna sparade filer A103 Öppna sparade filer Du kan öppna filer som har skapats med Easy-PhotoPrint EX. Du kan titta på filer som skapats och sparats med Easy-PhotoPrint EX i ikonvy (endast i Windows 7/ Windows Vista) eller miniatyrvisning. Viktigt! När 64-bitarsversionerna av Windows 7. Markera filen du vill öppna och klicka på Öppna (Open). 3. Dialogrutan Öppna (Open) visas. Fönstret Redigera (Edit) visas. Klicka på Bibliotek (Library) på Meny (Menu).

cld) Du kan öppna filer som skapats med Easy-PhotoPrint EX på följande sätt. (Open.el4) .Easy-PhotoPrint EX layoutfil (..CD-LabelPrint-data (. förutom Bibliotek (Library) i Meny (Menu). . Överst .Easy-PhotoPrint EX albumfil (.el1) ..Easy-PhotoPrint EX etikettfil (. Du kan också öppna en av de senast använda filerna genom att klicka på filnamnet på menyn Arkiv (File).Klicka på Öppna. .el5) . .Easy-PhotoPrint EX kalenderfil (.Dubbelklicka på filen.Arkiv för Easy-PhotoPrint EX Premium-innehåll (. .el7) .) på menyn Arkiv (File) och välj sedan den fil du vill redigera.Öppna sparade filer Redigera etiketter Redigera layoututskrift Sid 312 av 1083 Obs! Easy-PhotoPrint EX har stöd för följande filformat (tillägg)..Klicka på Öppna (Open) i stegknappområdet på varje skärm och välj sedan den fil du vill redigera..el2) .

kan du inte starta EasyPhotoPrint Pro. Med Easy-PhotoPrint Pro kan du utföra fotoutskrifter i olika stilar. . Om Easy-PhotoPrint Pro inte visas på menyn i Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements även efter installationen av Easy-PhotoPrint Pro går du igenom följande steg för att installera Photoshop Plug-In. Information om XPS-skrivardrivrutinen finns i " XPS-skrivardrivrutinen ".2. Det rekommenderas att du avslutar Easy-PhotoPrint Pro innan du användar funktionen för snabb användarväxling.Vad är Easy-PhotoPrint Pro? Sid 313 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Vad är Easy-PhotoPrint Pro? A500 Vad är Easy-PhotoPrint Pro? Easy-PhotoPrint Pro är ett tilläggsprogram för Adobe Photoshop.ex. Avsluta Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements. På Start-menyn väljer du Alla program (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint Pro > Photoshop Plug-In Installer. t. Adobe Photoshop Elements 6. Photoshop CS3. Hjälpen visas. Den senaste informationen om kompatibilitet finns på vår webbplats. Om du inte har installerat någon skrivare som stöder Easy-PhotoPrint Pro. Adobe Photoshop Elements och Digital Photo Professional. Installera enligt anvisningarna på skärmen. gråskaleutskrift och Adobe RGB. Obs! Se hjälp för Easy-PhotoPrint Pro för beskrivningar av Easy-PhotoPrint Pro-fönster. Windows Vista och Windows XP har bekräftats har EasyPhotoPrint Pro inte stöd för funktionen för snabb användarväxling i Windows 7. Om du använder XPS-skrivardrivrutinen i Windows 7 eller Windows Vista kan du skriva ut i högt dynamiskt område (fullständigt 16-bitars arbetsflöde). Viktigt! Easy-PhotoPrint Pro har stöd för Adobe Photoshop CS. Photoshop CS2. 2. Även om kompatibilitet med Windows 7. index. Windows Vista och Windows XP. Photoshop CS4. Adobe Photoshop Elements 8 samt Digital Photo Professional v. Programmet gör det möjligt att bearbeta bilder i RAW-format som har tagits med digitalkameror från Canon.1 eller senare. 3. Klicka på Help i en dialogruta eller välj Help Topics på menyn Help. 1. Adobe Photoshop Elements 7. utan ram (hela sidan).

Vad är Easy-PhotoPrint Pro? Sid 314 av 1083 Dataformat som stöds En färg (8 eller 16 bitar) per bildpunkt RGB-dataformat som stöds av Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements En färg (8 eller 16 bitar) per bildpunkt RGB-dataformat som stöds av Digital Photo Professional Allmän information Färgtonen i bilden som visas på skärmen skiljer sig från själva utskriftsresultatet. Överst .

Bild tagen i Adobe RGB-läge (Bild i Adobe RGB-färgområde) Bild tagen med en vanlig digitalkamera (Bild i sRGB-färgområde) Skriv ut Adobe RGB.eller sRGB-bilder med dess originalfärgområde. Skriv ut med en ICC-profil. Adobe Photoshop Elements eller Digital Photo Professional. : Funktioner i Adobe Photoshop. Användning och funktioner varierar beroende på syfte. Vad är Adobe RGB? Adobe RGB är ett färgområde (som definierar färgintervall) som är större än sRGB. Skriv ut sRGB-bild med Canon Digital Photo Color.eller sRGB-läge i färger som ligger närmare originalfärgerna genom att använda ICC-profiler. sRGB) : Skriv ut en sRGB-bild med Canon Digital Photo Color Skriva ut med Canons unika färgtoner Färghanteringstermer Vad är en ICC-profil? En ICC-profil är en datafil som beskriver egenskaperna för färgåtergivning i enskilda enheter så att färgerna kan matchas mellan olika inenheter (digitalkameror och scannrar) och utenheter (skärmar och skrivare). Du kan också skriva ut sRGB-bilder med Canons unika färgtoner (Canon Digital Photo Color).Skriva ut fina foton Sid 315 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut fina foton A501 Skriva ut fina foton Med Easy-PhotoPrint Pro kan du skriva ut bilder som tagits i Adobe RGB. . Adobe Photoshop Elements eller Digital Photo Professional fram till utskrift.eller sRGB-bild med dess originalfärgområde Skriva ut med ICC-profiler (Adobe RGB. Kontrollera arbetsflödet i följande diagram. Adobe Photoshop Elements eller Digital Photo Professional : Funktioner i Easy-PhotoPrint Pro Detaljerade funktioner : Skriv ut en Adobe RGB. Skriv ut genom att ställa in färgläget till Photo Color. Importera en bild som tagits med en digitalkamera till Adobe Photoshop. I utskrifter kan Adobe RGB representera det färgområde mellan grå och cyan som inte kan återges med sRGB. Diagrammet nedan visar flödet av digital bildbearbetning från import av ett foto till Adobe Photoshop. Genom att tillämpa en passande utskriftsmetod kan du producera foton som uppfyller alla dina krav.

Överst .Skriva ut fina foton Vad är sRGB? Sid 316 av 1083 sRGB är en internationell standard för färgområde som har utvecklats för att förena färgerna i inenheter och utenheter. Vad är Canon Digital Photo Color? Canon Digital Photo Color är Canons unika bildbearbetningsteknik. vackra färger som har hög kontrast och en skarp. tredimensionell känsla samtidigt som de verkliga färgerna i den ursprungliga bilden återges. Denna teknik gör att du kan skriva ut bilder i rika.

Viktigt! Easy-PhotoPrint Pro har stöd för ICC-profiler från v.4. I fönstret för skrivarinställningar klickar du på Color Adjustment. 2. papper och utskriftskvalitet. Välj Enable ICC Profile som Color Mode. sRGB) Sid 317 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut fina foton > Skriva ut med ICC-profiler (Adobe RGB.eller sRGB-läge genom att använda dess ursprungliga färgområde. 3. Starta Easy-PhotoPrint Pro och välj det foto som du vill skriva ut. sRGB) A502 Skriva ut med ICC-profiler (Adobe RGB.. 4. Övriga versioner av ICC-profiler kan inte användas. Dialogrutan Color Adjustment visas.0 till 2. Fotot visas i sidområdet längst ned till höger på skärmen. 2. Välj Auto för Printer Profile. eller skriva ut i färger som ligger närmare de som korrigerats med Adobe Photoshop.. 5. .Skriva ut med ICC-profiler (Adobe RGB.. sRGB) Genom att ange en ICC-profil kan du skriva ut en bild som tagits i Adobe RGB.0. Obs! I läget Auto väljs automatiskt den profil som passar bäst för skrivare. Klicka på fliken Color Management. 1. Adobe Photoshop Elements eller Digital Photo Professional. Obs! Se Välja ett foto för mer information om hur du väljer foton.0.

7. Dialogrutan Print visas. Sid 318 av 1083 6. Välj detta när du vill skriva ut fotot. 9.Skriva ut med ICC-profiler (Adobe RGB. Välj detta när du vill skriva ut i färger som är närliggande ursprungsbilden. Klicka på OK. 8. sRGB) Du kan också välja en specifik ICC-profil.. Justera färgbalans Justera ljusstyrka och kontrast Överst . Välj en matchningsmetod under Rendering Intent. Obs! Relative Colorimetric: Konverterar bilden till skrivarens färgområde på ett sätt som gör att källfärgerna inom färgomfånget i målområdet återges till närmaste nivå. Perceptual: Återger bilden med fokus på användning av vanliga färgtoner. Klicka på Skriv ut (Print). Klicka på OK. ljusstyrka och kontrast i en bild. Obs! Du kan även ändra färgbalans.

3. Fotot visas i sidområdet längst ned till höger på skärmen. vackra färger som har hög kontrast och en skarp. Välj Photo Color för Color Mode. Obs! Canon Digital Photo Color är Canons unika bildbearbetningsteknik. . 2. Obs! Se Välja ett foto för mer information om hur du väljer foton. Starta Easy-PhotoPrint Pro och välj det foto som du vill skriva ut. tredimensionell känsla samtidigt som de verkliga färgerna i den ursprungliga bilden återges. 4.... Klicka på fliken Color Management.Skriva ut med Canons unika färgtoner Sid 319 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Skriva ut fina foton > Skriva ut med Canons unika färgtoner A504 Skriva ut med Canons unika färgtoner Du kan skriva ut sRGB-bilder med Canon Digital Photo Color. Denna teknik gör att du kan skriva ut bilder i rika. I fönstret för skrivarinställningar klickar du på Color Adjustment. 1. Dialogrutan Color Adjustment visas.

Justera färgbalans Justera ljusstyrka och kontrast Överst . Dialogrutan Print visas.Skriva ut med Canons unika färgtoner Sid 320 av 1083 5. Klicka på OK. Klicka på Print. 6. Klicka på OK. 7. ljusstyrka och kontrast i en bild. Obs! Du kan även ändra färgbalans.

Välja ett foto 3. Skriva ut Justera färger i foton Skriva ut foton i gråskala Justera färgbalans Justera färgbalans med ett färgmönster Justera ljusstyrka och kontrast Justera ljusstyrka och kontrast med ett färgmönster Pröva detta Skriva ut foton utan ram Skriva ut ett index Kontaktutskrift Skriva ut avancerad information Beskära foton Skriva ut med anpassad storlek Spara utskriftsinställningar Överst . Starta Easy-PhotoPrint Pro 2. Välja papper och layout 4.Börja skriva ut med Easy-PhotoPrint Pro Sid 321 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Börja skriva ut med EasyPhotoPrint Pro A510 Börja skriva ut med Easy-PhotoPrint Pro Steg 1.

I så fall kan du kombinera bilden och lagret i Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements. Adobe Photoshop Elements eller Digital Photo Professional. På Start-menyn väljer du Alla program (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint Pro > Photoshop Plug-In Installer. Avsluta Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements. Starta från Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements 1.Starta Easy-PhotoPrint Pro Sid 322 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Börja skriva ut med EasyPhotoPrint Pro > Starta Easy-PhotoPrint Pro A511 Starta Easy-PhotoPrint Pro Easy-PhotoPrint Pro kan startas från Adobe Photoshop. 1... Easy-PhotoPrint Pro startas. . 3. Öppna Arkiv (File)-menyn i Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements och välj Automatiskt (Automate) > Canon Easy-PhotoPrint Pro. Viktigt! Easy-PhotoPrint Pro kan inte startas om det inte finns någon bild som visas i Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements. Om du använder lagerfunktionen i Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements för att skapa eller redigera en bild kanske bilden inte visas i Easy-PhotoPrint Pro. Obs! Bilderna i Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements visas i Easy-PhotoPrint Pro.. 2. Installera enligt anvisningarna på skärmen. Om Easy-PhotoPrint Pro inte visas på menyn i Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements även efter installationen av Easy-PhotoPrint Pro går du igenom följande steg för att installera Photoshop Plug-In.

Överst . Öppna Arkiv (File)-menyn i Digital Photo Professional och välj Pluginutskrift (Plug-in printing) > Skriv ut med Easy-PhotoPrint Pro (Print with Easy-PhotoPrint Pro). Obs! Bilderna i Digital Photo Professional visas i Easy-PhotoPrint Pro. Easy-PhotoPrint Pro startas.Starta Easy-PhotoPrint Pro Starta från Digital Photo Professional Sid 323 av 1083 1. Viktigt! Easy-PhotoPrint Pro kan inte startas om det inte finns någon bild som visas i Digital Photo Professional.

Obs! Om du vill öka antalet kopior klickar du på (Uppil) nedanför miniatyren mitt på skärmen tills antalet kopior är det du vill ha. Du kan välja upp till 99 kopior per bild och totalt 1 000 kopior. Klicka på (Specify Print Order) i fönstret Print (Specify Thumbnail Size) i (Clear Image Selection) för att avmarkera alla val. Kontrollera att det foto du vill skriva ut visas i sidområdet längst ned till höger på skärmen.Välja ett foto Sid 324 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Börja skriva ut med EasyPhotoPrint Pro > Välja ett foto A512 Välja ett foto 1. Du ändra storleken på miniatyrerna genom att klicka på miniatyrfönstret. Om du vill minska antalet kopior som visas i rutan klickar du på (Nedpil). Du ändra utskriftsordningen genom att klicka på Preview. Överst .

Obs! Pappersstorlekar och mediatyper kan variera för olika skrivare. Ställ in följande objekt efter den skrivare och det papper som används: Printer Paper Size Media Type Paper Source Viktigt! När Fine Art väljs som Pappersstorlek (Paper Size) kommer en marginal på 35 mm (1. Vi rekommenderar att du kontrollerar utskriftsintervallet på den bild som visas i Förhandsgranskning innan du skriver ut. Information om XPS-skrivardrivrutinen finns i " XPS-skrivardrivrutinen ".38 tum) att finnas i över. Välj XPS-skrivardrivrutinen ("namnet på skrivarmodellen XPS") som Printer om du vill skriva ut i det höga dynamiska området (fullständigt 16-bitars arbetsflöde). .och nederkant av papperet. Välj utskriftskvalitet under Print Quality. 3. Papperskällan kan variera beroende på skrivare och mediatyp.Välja papper och layout Sid 325 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Börja skriva ut med EasyPhotoPrint Pro > Välja papper och layout A513 Välja papper och layout 1. 2. Obs! Alternativen för kvalitet kan variera beroende på skrivare och medietyp. Välj en layout under Layout.

ex.. Obs! Layouterna kan variera beroende på skrivare. Ändra i så fall valet av Media Type och skriv ut igen. förlängningsmått och bildordning. Justera färgbalans Justera ljusstyrka och kontrast Överst . till höger om Layout.Välja papper och layout Sid 326 av 1083 Viktigt! När Plain Paper har valts som Media Type kan utskriftsresultatet bli blekt. ljusstyrka och kontrast i en bild.. Skriva ut med anpassad storlek Du kan även ändra färgbalans. När du har valt en layout klickar du på Set. Obs! För foton utan ram och indexutskrifter kan du göra avancerade inställningar som t. När du väljer Bordered (full) som Layout kan du ange utskriftsstorlek och marginaler. pappersstorlek och medietyp.

Viktigt! Om "Ett fel uppstod under utskrift. Memory may be insufficient for printing.(An error occurred during printing. (Specify Print Order) i fönstret Print 2. Skriva ut foton i gråskala Skriva ut foton utan ram Beskära foton Skriva ut ett index Kontaktutskrift . Obs! Välj XPS-skrivardrivrutinen som Printer om du vill skriva ut i det höga dynamiska området (fullständigt 16-bitars arbetsflöde). Dialogrutan Print visas.Skriva ut Sid 327 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Börja skriva ut med EasyPhotoPrint Pro > Skriva ut A514 Skriva ut 1.ex. Klicka på Print. Minnet kanske inte räcker för utskrift. Klicka på OK. flerbildsutskrift och kontaktutskrift.)" visas under utskrift med Easy-PhotoPrint Pro när det startats från Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements kanske du kan lösa problemet genom att tilldela mer minne till Adobe Photoshop eller Adobe Photoshop Elements. Du kan också skriva ut i olika stilar. Information om XPS-skrivardrivrutinen finns i " XPS-skrivardrivrutinen ". Du kan skriva ut foton i gråskala eller beskära foton. t. Obs! Du ändra utskriftsordningen genom att klicka på Preview.

Skriva ut Skriva ut avancerad information Sid 328 av 1083 Överst .

Justera färger i foton Sid 329 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Justera färger i foton A520 Justera färger i foton Skriva ut foton i gråskala Justera färgbalans Justera färgbalans med ett färgmönster Justera ljusstyrka och kontrast Justera ljusstyrka och kontrast med ett färgmönster Överst .

Kontrollera att det foto du vill skriva ut visas i sidområdet längst ned till höger på skärmen. Markera kryssrutan Grayscale Photo i fönstret för skrivarinställningar. 1. Viktigt! Det kanske inte går att skriva ut med den här inställningen beroende på skrivarens typ. . 2.Skriva ut foton i gråskala Sid 330 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Justera färger i foton > Skriva ut foton i gråskala A521 Skriva ut foton i gråskala Du kan skriva ut färgfoton i gråskala eller beskära foton. Viktigt! När du markerar kryssrutan Grayscale Photo skrivs alla bilder ut i gråskala. Obs! Se Välja ett foto för mer information om hur du väljer foton.

4. Om utskriftsresultatet efter justering av färgbalansen i dialogrutan Color Adjustment skiljer sig åt från föregående bild kan du skriva ut ett färgmönster och justera färgerna baserat på mönstret..77 tum) eller mer i den övre och nedre kanten. Viktigt! Vita ränder kan visas längs övre och nedre kanten på gråskalefoton. Om du väljer Bordered (Margin 45) som Layout förminskas bilderna när de skrivs ut så att marginalen högst upp och längst ned blir 45 mm (1. Justera färgbalans med ett färgmönster När kryssrutan Print the background in black är markerad i dialogrutan Set och Brightness justeras i dialogrutan Color Adjustment när kryssrutan Grayscale Photo är markerad skrivs även den svarta bakgrunden ut med det valda justeringen för Brightness. Dialogrutan Print visas. I så fall ska du skriva ut med en marginal på 45 mm (1. Klicka på Print. Överst ..Skriva ut foton i gråskala Obs! I dialogrutan Color Adjustment kan du justera den svarta färgtonen. Du öppnar fönstret Color Adjustment genom att markera kryssrutan Grayscale Photo i fönstret för skrivarinställningar och klicka på Color Adjustment.77 tum) i förhållande till utskriftsriktningen. Se Hjälp för information. Sid 331 av 1083 3. Klicka på OK..

2. 1. 3... Obs! Se Välja ett foto för mer information om hur du väljer foton.Justera färgbalans Sid 332 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Justera färger i foton > Justera färgbalans A522 Justera färgbalans Du kan justera färgbalansen i en bild. Magenta och Yellow i Color Balance. Justera intensiteten för Cyan. i fönstret för skrivarinställningar. Klicka på Color Adjustment. Dialogrutan Color Adjustment visas. Kontrollera att det foto du vill skriva ut visas i sidområdet längst ned till höger på skärmen. .

Obs! Flytta skjutreglaget till höger för att öka och till vänster för att minska intensiteten. Överst . Justera färgbalans med ett färgmönster Färgbalans tillämpas på alla bilder som skrivs ut.Justera färgbalans Sid 333 av 1083 Viktigt! Om utskriftsresultatet efter justering av färgbalansen skiljer sig åt från förhandsgranskningsbilden kan du skriva ut ett färgmönster och justera färgerna igen baserat på mönstret. Klicka på OK. 4.

2.. 1. Kontrollera att det foto du vill skriva ut visas i sidområdet längst ned till höger på skärmen. 3. Obs! Se Välja ett foto för mer information om hur du väljer foton. Klicka på Color Adjustment. Dialogrutan Color Adjustment visas. i fönstret för skrivarinställningar. ...Justera färgbalans med ett färgmönster Sid 334 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Justera färger i foton > Justera färgbalans med ett färgmönster A523 Justera färgbalans med ett färgmönster Du kan skriva ut ett mönster av en bild och justera bildens färgbalans baserat på mönstret.. Klicka på Pattern Print..

Obs! Välj Print in ALL Directions om du vill skriva ut ett mönster av bilden justerad i följande sex riktningar. (Bilden med aktuella färgbalansvärden skrivs ut i mitten. 4.Justera färgbalans med ett färgmönster Sid 335 av 1083 Fönstret Pattern Print visas.) Använd mönstret för att bestämma färgriktning för justering av färgbalansen. Välj Color för Pattern Print och välj sedan i vilken färgriktning du vill justera. Print in Direction R (uppåt åt höger) : Röd Print in Direction Y (uppåt) : Gul Print in Direction G (uppåt åt vänster) : Grön Print in Direction C (nedåt åt vänster) : Cyan .

8. 6. Klicka på Print. Print in Direction R om du vill skriva ut ett mer detaljerat mönster av delen i riktning R i mönstret för alla riktningar (delen som markeras i rött i bilden nedan). om du vill visa en förhandsgranskning i ett nytt fönster och kontrollera inställningarna innan du skriver ut. Detta gör att du kan kontrollera fler variationer än i alla riktningar..) Välj t. . Mönstret skrivs ut. 7. Mer information om fönstret Pattern Print finns i Help. Klicka på OK. Flytta den vita ramen i förhandsgranskningen så att beskärningsområdet ändras.Justera färgbalans med ett färgmönster Sid 336 av 1083 Print in Direction B (nedåt) Print in Direction M (nedåt åt höger) : Blå : Magenta Välj en specifik riktning som t.. Print in Direction R om du vill skriva ut ett mönster av bilden justerad i vald riktning.ex. Obs! Du kan beskära bilden innan du skriver ut mönstret. Välj Paper Size.ex. 5. Klicka på OK. Klicka på Preview. 9. (Bilden med aktuella färgbalansvärden skrivs ut i längst ned till vänster. Pattern Size och Parameter Range. Välj den bild som har önskad färgbalans från mönstret och ange värdena som finns under bilden i Color Balance.

Justera färgbalans med ett färgmönster Överst Sid 337 av 1083 .

.. 1. 2.Justera ljusstyrka och kontrast Sid 338 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Justera färger i foton > Justera ljusstyrka och kontrast A524 Justera ljusstyrka och kontrast Du kan justera ljusstyrka och kontrast i en bild. Justera Brightness och Contrast. Klicka på Color Adjustment. 3. Dialogrutan Color Adjustment visas. Kontrollera att det foto du vill skriva ut visas i sidområdet längst ned till höger på skärmen. i fönstret för skrivarinställningar. Obs! Se Välja ett foto för mer information om hur du väljer foton. .

4. För Contrast flyttar du skjutreglaget till höger för att öka kontrasten i bilden och till vänster för att minska kontrasten i bilden. Överst .Justera ljusstyrka och kontrast Sid 339 av 1083 Viktigt! Om utskriftsresultatet efter justering av ljusstyrka och kontrast skiljer sig åt från föregående bild kan du skriva ut ett färgmönster och justera färgerna igen baserat på mönstret. Obs! För Brightness flyttar du skjutreglaget till höger för att göra bilden ljusare och till vänster för göra bilden mörkare. Klicka på OK. Justera ljusstyrka och kontrast med ett färgmönster Justeringar av ljusstyrka och kontrast tillämpas på alla bilder som skrivs ut.

Klicka på Pattern Print. . Dialogrutan Color Adjustment visas. 3. Kontrollera att det foto du vill skriva ut visas i sidområdet längst ned till höger på skärmen. 2. Obs! Se Välja ett foto för mer information om hur du väljer foton.. Klicka på Color Adjustment.Justera ljusstyrka och kontrast med ett färgmönster Sid 340 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Justera färger i foton > Justera ljusstyrka och kontrast med ett färgmönster A525 Justera ljusstyrka och kontrast med ett färgmönster Du kan skriva ut ett mönster av en bild och justera bildens ljusstyrka och kontrast baserat på mönstret. 1... i fönstret för skrivarinställningar...

Obs! Du kan beskära bilden innan du skriver ut mönstret. Klicka på Print. Obs! . Mönstret skrivs ut. 6.. om du vill visa en förhandsgranskning i ett nytt fönster och kontrollera inställningarna innan du skriver ut. Pattern Size och Parameter Range. Mer information om fönstret Pattern Print finns i Help. Klicka på Preview. 5. 4.. Välj Brightness/Contrast för Pattern Print.Justera ljusstyrka och kontrast med ett färgmönster Sid 341 av 1083 Fönstret Pattern Print visas. Välj Paper Size. Flytta den vita ramen i förhandsgranskningen så att beskärningsområdet ändras.

Sid 342 av 1083 7.Justera ljusstyrka och kontrast med ett färgmönster Källbilden skrivs ut i mitten. Överst . Välj den bild som har önskad ljusstyrka/kontrast från mönstret och ange värdena som finns under bilden i Brightness och Contrast. 9. Klicka på OK. Ljusstyrkan ökas nedifrån och upp. Kontrasten ökas från vänster till höger. Klicka på OK. 8.

Inställningar för Easy-PhotoPrint Pro Sid 343 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Inställningar för EasyPhotoPrint Pro A530 Inställningar för Easy-PhotoPrint Pro Skriva ut foton utan ram Skriva ut ett index Kontaktutskrift Skriva ut avancerad information Beskära foton Skriva ut med anpassad storlek Spara utskriftsinställningar Överst .

Skriva ut foton utan ram Sid 344 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Inställningar för EasyPhotoPrint Pro > Skriva ut foton utan ram A531 Skriva ut foton utan ram Du kan skriva ut foton utan ram genom att välja motsvarande layout från Layout i fönstret för skrivarinställningar.. Se Hjälp för information. Obs! Välj en layout utan ram och klicka på Set. Överst . som visas till höger om Layout för att visa dialogrutan Set Amount of Extension of Borderless Printing där du kan ange mängden utökning..

Skriva ut ett index Sid 345 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Inställningar för EasyPhotoPrint Pro > Skriva ut ett index A532 Skriva ut ett index Du kan skriva ut ett index över markerade foton.. I en indexutskrift visas miniatyrbilder av foton på en sida. Välj Index och klicka på Set. Obs! Indexutskrifter kan bara göras på papper med formaten Letter 8. Om du vill skriva ut ett index väljer du Index under Layout i fönstret för skrivarinställningar. som visas till höger om Layout om du vill ändra antalet kolumner och rader eller lägga till ett sidhuvud eller en sidfot. Det är lämpligt för att hantera dina foton. Viktigt! Du kan skriva ut högst 80 bilder i taget på en sida..5"x11" och A4. Överst .

Obs! Kontaktark kan bara skrivas ut på papper med formaten Letter 8.5"x11" och A4. Om du vill skriva ut ett kontaktark väljer du Contact Sheet under Layout i fönstret för skrivarinställningar.Kontaktutskrift Sid 346 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Inställningar för EasyPhotoPrint Pro > Kontaktutskrift A533 Kontaktutskrift Du kan skriva ut ett index över foton med en design som ser ut som negativremsor. Överst .

5"x7" 13x18cm. Letter 8. Följande kombinationer av layout och pappersstorlek är tillgängliga för utskrift av fotoinformation eller färgkorrigeringsinformation. Klicka på (Advanced Information Settings) om du vill anpassa vilken information som visas (utskriftsposition. 4"x6" 10x15cm. 8"x10" 20x25cm A4.). (Change the Överst . Fine Art A4. Fine Art Letter.Skriva ut avancerad information Sid 347 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Inställningar för EasyPhotoPrint Pro > Skriva ut avancerad information A534 Skriva ut avancerad information Markera kryssrutan Print advanced info i fönstret för skrivarinställningar om du vill skriva ut fotot och fotoinformationen eller färgkorrigeringsinformationen sida vid sida. Fine Art A4.5" x 11" Bordered (full) Bordered (x2) Bordered (x4) Index (*) *Om du väljer Index som Layout skrivs bara fotoinformation ut. Layout Pappersstorlek A4.s. Letter 8. Letter 8. Obs! Den fotoinformation som visas kan variera beroende på vilket program Easy-PhotoPrint Pro startas från. 4"x8" 101.5"x11". Fine Art Letter. objekt o. Om du vill ändra utskriftspositionen för en bild markerar du den och klickar på photo information position for the image.v.6x203. Se Hjälp för information.). 8"x10" 20x25cm A4.5"x11". *Om du väljer Index som Layout ändras bildordningen automatiskt till fyra kolumner och fem rader.2mm.

Den ursprungliga bilden kommer inte att beskäras. Dra i de vita linjerna för att förstora/förminska beskärningsområdet. Dra de vita fyrkanterna på bilden för att justera det område som ska beskäras och klicka på OK. . Om du vill skapa en balanserad komposition.Beskära foton Sid 348 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Inställningar för EasyPhotoPrint Pro > Beskära foton A535 Beskära foton Att beskära ett foto innebär att man tar bort onödiga delar av fotot genom att markera de delar man vill ha kvar. Obs! Om du vill flytta beskärningsområdet. Klicka på (Crop) i fönstret Print Preview eller dubbelklicka på förhandsgranskningsbilden. drar du i någon av skärningspunkterna (vita fyrkanter) eller vita brutna linjer över huvudmotivet i fotot. placerar du markören inom den vita ramen och drar. Välj The Rule of Thirds för att visa vita brutna linjer. Beskärningseffekten gäller endast utskriftsresultatet.

Beskära foton Se Hjälp om du vill ha information om fönstret Crop. Överst Sid 349 av 1083 .

Om du vill återställa Scale. Om du ändrar Printer. (Specify Print Size) i fönstret Print Preview för att justera utskriftsstorleken och marginaler Viktigt! Ställ in Printer. Obs! Utskriftsstorlek kan bara justeras när Bordered (full) är valt som Layout. i dialogrutan Set Print Size till dess ursprungliga värden ställer du in antalet kopior under miniatyren på 0 och anger sedan numret igen. i dialogrutan Set Print Size. Överst .v. Height o. Marginaler kan bara justeras när bilden beskärs.v. Height o.s. Paper Size och Layout innan du ändrar värdena i Scale.Skriva ut med anpassad storlek Sid 350 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Inställningar för EasyPhotoPrint Pro > Skriva ut med anpassad storlek A536 Skriva ut med anpassad storlek Klicka på före utskrift. Se Hjälp om du vill ha mer information om dialogrutan Set Print Size. Paper Size eller Layout efter att du ändrat värdena återställs de ursprungliga värdena.s.

Spara utskriftsinställningar Sid 351 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med medföljande programvara > Inställningar för EasyPhotoPrint Pro > Spara utskriftsinställningar A537 Spara utskriftsinställningar Du kan spara kombinationer av pappersstorlek. Ange upp till 256 tecken i Description.. mediatyp. som du använder ofta som anpassade profiler. "Default" eller "Custom" kan inte användas som Name. Se Hjälp om du vill ha mer information om dialogrutan Add to Profiles. Överst . färgjustering. Klicka på Add. Viktigt! Ange upp till 64 tecken i Name.. Sparade profiler kan läsas in från en lista. Ställ in Name och Description och klicka sedan på OK. Obs! Klicka på Edit/Delete. etc.. i fönstret för skrivarinställningar om du vill ändra namn och beskrivningar eller radera profiler.. Detta gör att du kan skriva ut foton direkt med dina favoritinställningar. i fönstret för skrivarinställningar för att visa dialogrutan Add to Profiles.

Skriva ut med andra program Sid 352 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program Skriva ut med andra program Olika utskriftsmetoder Ändra utskriftskvalitet och bilddata Översikt över skrivardrivrutin Överst .

Olika utskriftsmetoder Sid 353 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder Olika utskriftsmetoder Skriva ut med Enkel utskriftsinställning Ställa in pappersstorlek och orientering Ställa in antal kopior och utskriftsordning Ange häftmarginal Utför utskrift utan ram Anpassa till sida Utskrift med ändrad storlek Sidlayoututskrift Affisch Utskrift av broschyrer Dubbelsidig utskrift Utskrift av stämplar och bakgrunder Skapa en stämpel Skapa bilddata som ska användas som bakgrund Kuvertutskrift Byta papperskälla till den papperstyp du ska använda Visa utskriftsresultat före utskrift Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek) Överst .

Välj en profil som används ofta Välj en lämplig utskriftsprofil i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup). 4. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Viktigt! Vilka inställningar som kan väljas för papperskälla kan variera beroende på pappersstorlek och mediatyp. När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med lämpliga inställningar. Bakre fack (Rear Tray). Välj utskriftskvalitet Välj inställning för Utskriftskvalitet (Print Quality) efter behov: Hög (High). Kontinuerl. 5. automatning (Continuous Autofeed) eller Papperstilldelning (Paper Allocation) i Papperskälla (Paper Source) efter behov. 3. Kassett (Cassette). . Mediatyp (Media Type) och Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) automatiskt till de förinställda värdena. Standard eller Snabb (Fast).Skriva ut med Enkel utskriftsinställning Sid 354 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Skriva ut med Enkel utskriftsinställning P000 Skriva ut med Enkel utskriftsinställning Så här konfigurerar du de enkla inställningar som är nödvändiga för korrekt utskrift med enheten: 1. Gör dina inställningar Klicka på OK. Välj papperskälla Välj Välj automatiskt (Automatically Select). När du väljer en utskriftsprofil ändras inställningarna för Ytterligare funktioner (Additional Features).

. Information om hur du sparar inställningar finns i avsnittet " Skapa en vanlig utskriftsprofil ". Överst Sid 355 av 1083 .) Klicka på Spara.. Utskriftsformat (Page Setup) och Effekter (Effects) så att du kan använda samma inställningar även nästa gång du skriver ut.) om du vill spara de angivna inställningarna.Skriva ut med Enkel utskriftsinställning Viktigt! Om du markerar kryssrutan Skriv alltid ut med aktuella inställningar (Always Print with Current Settings) sparas alla inställningar på flikarna Snabbinstallation (Quick Setup).. Huvudgrupp (Main).. (Save. (Fliken Effekter (Effects) kan inte användas när XPS-skrivardrivrutinen används.

Ställa in pappersstorlek och orientering Sid 356 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Ställa in pappersstorlek och orientering P400 Ställa in pappersstorlek och orientering Pappersstorlek och orientering bestäms huvudsakligen av bildredigeringsprogrammet. Markera kryssrutan Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees) om du vill att sidan ska vridas 180 grader vid utskrift. 3. Om inställningarna för Pappersstorlek (Page Size) och Orientering (Orientation) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) är desamma som inställningarna i programmet behöver du inte välja dem på fliken Utskriftsformat (Page Setup). Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. När du skriver ut kommer den inställda pappersstorleken och orienteringen att användas. Gör dina inställningar Klicka på OK. Ställ in Orientering (Orientation) Välj Stående (Portrait) eller Liggande (Landscape) för Orientering (Orientation). 4. Välj pappersstorlek Välj en pappersstorlek i listan Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup). 1. Obs! Om Normal storlek (Normal-size) har valts för Sidlayout (Page Layout) visas Automatisk förminskning av stora dokument som skrivaren inte kan skriva ut (Automatically reduce large document that the printer cannot output). Vid normal användning kan du låta kryssrutan Automatisk förminskning av stora dokument som skrivaren inte kan skriva ut (Automatically reduce large document that the printer cannot output) vara . Så här anger du pappersstorlek och orientering om du inte kan ställa in det i programmet: Du kan också ställa in Pappersstorlek (Page Size) och Orientering (Orientation) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).

Avmarkera kryssrutan vid utskrift om du inte vill att dokument som är för stora för att kunna skrivas ut på skrivaren automatiskt ska förminskas. Överst Sid 357 av 1083 .Ställa in pappersstorlek och orientering markerad.

Ange ordningsföljd för utskriften Markera kryssrutan Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) om du vill skriva ut i omvänd ordning med sista sidan först. Om du vill skriva ut från första sidan ska kryssrutan vara avmarkerad. 1.Ställa in antal kopior och utskriftsordning Sid 358 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Ställa in antal kopior och utskriftsordning P001 Ställa in antal kopior och utskriftsordning Så här anger du antal kopior och utskriftsordning: Du kan också ange antalet kopior på fliken Snabbinstallation (Quick Setup). Avmarkera kryssrutan om du vill skriva ut alla sidor med samma sidnummer tillsammans. Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page): /Sortera (Collate): Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page): /Sortera (Collate): . 3. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Markera kryssrutan Sortera (Collate) om du skriver ut flera kopior av ett dokument samtidigt och vill att kopiorna ska sorteras vid utskriften. Ange det antal kopior som du vill skriva ut Ange antalet kopior som ska skrivas ut under Kopior (Copies) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).

Gör dina inställningar Klicka på OK. med början från sista sidan. Obs! Genom att ställa in både Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) och Sortera (Collate) kan du skriva ut så att pappren sorteras ett i taget. kan antalet kopior bli de båda inställningarna multiplicerade med varandra eller så kanske den angivna utskriftsordningen inte används. Ändrad storlek (Scaled).Ställa in antal kopior och utskriftsordning Sid 359 av 1083 Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page): /Sortera (Collate): Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page): /Sortera (Collate): 4. Viktigt! Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion ger du skrivardrivrutinens inställningar prioritet. Sidlayout (Page Layout) samt Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing). Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) och Sortera (Collate) är nedtonade och kan inte väljas om Broschyr (Booklet) har valts som Sidlayout (Page Layout). Utan ram (Borderless). Om utskriften inte är godtagbar anger du funktionsinställningarna i programmet. Dessa inställningar kan även användas tillsammans med Normal storlek (Normal-size). När du startar utskriften skrivs det angivna antalet kopior ut i den angivna utskriftsordningen. Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) är nedtonat och kan inte väljas om Affisch (Poster) har valts som Sidlayout (Page Layout). Anpassa till sida (Fit-to-Page). Om du anger antalet kopior och utskriftsordningen i både programmet och skrivardrivrutinen. Överst .

.) och ställa in bredden på marginalen och sedan klicka på OK.Ange häftmarginal Sid 360 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Ange häftmarginal P002 Ange häftmarginal Så här ställer du in häfta i sidan och marginalbredd: 1. Ange vilken sida som ska häftas Kontrollera var häftmarginalen ska placeras i Häfta i sidan (Staple Side) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2... (Specify Margin. . Om du vill ändra inställningen väljer du ett annat värde i listan. Skrivaren analyserar inställningarna för Orientering (Orientation) och Sidlayout (Page Layout) och väljer sedan automatiskt den bästa häftningsplaceringen. 3. Ange marginalens bredd Om det behövs kan du klicka på Ange marginal.

4. Viktigt! Häfta i sidan (Staple Side) och Ange marginal.. Affisch (Poster) eller Broschyr (Booklet) har valts som Sidlayout (Page Layout).. När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med angivna inställningar för häfta i sidan och marginal. Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).) är nedtonade och kan inte användas när: Utan ram (Borderless). (Specify Margin. Ändrad storlek (Scaled) har valts för Sidlayout (Page Layout) (om Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) också har valts kan endast Häfta i sidan (Staple Side) väljas).Ange häftmarginal Sid 361 av 1083 Obs! Skrivaren minskar automatiskt utskriftsområdet för att anpassa det till marginalen för häftningspositionen... Överst .

ett foto. Om du vill skriva ut ett dokument. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. . Ställ in utskrift utan ram Välj Utan ram (Borderless) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup). Ange inställningar för utskrift utan ram 1. När ett meddelande visas om att du måste ändra mediatyp väljer du en mediatyp i listan och klickar på OK.ex. Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas. t.Utför utskrift utan ram Sid 362 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Utför utskrift utan ram P003 Utför utskrift utan ram Med funktionen för utskrift utan ram kan du skriva ut data utan marginal genom att förstora dokumentet så att det tar lite större plats än papperet. Så här skriver du ut utan ram: Du kan även ställa in utskrift utan ram i Ytterligare funktioner (Additional Features) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup). Om inte funktionen för utskrift utan ram är aktiverad blir det marginaler runt den utskrivna datan. utan marginaler väljer du Utskrift utan ram (Borderless Printing).

5. Gå i så fall in i ett bildredigeringsprogram och beskär bilden så att den passar till pappersstorleken. Viktigt! Om du placerar skjutreglaget i positionen längst till höger kan baksidan av papperet bli smetigt. (Stamp/Background. Om du inte är nöjd med resultatet minskar du förlängningsmåttet. När alternativet Utan ram (Borderless) är markerat är alternativen Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size). När förhållandet mellan höjd och bredd skiljer sig från bildinformationen kan det hända att en del av bilden inte skrivs ut. Om du vill ändra inställningen väljer du en annan pappersstorlek i listan. Prova att skriva ut utan ram. Fine Art "Photo Rag". Obs! . Då visas meddelandet om val av media. Obs! När Vanligt papper (Plain Paper) väljs som Mediatyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main) rekommenderas inte utskrift utan ram. Förlängningsmåttet blir mindre om skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) flyttas åt vänster. Du bör placera skjutreglaget i andra positionen från höger i de flesta fall. Öka omfånget på dokumentet som ska skrivas ut Om du anger ett stort omfång blir det inga problem med att skriva ut utan ram. Utskriftskvaliteten kan försämras och arket kan bli smetigt längst upp och längst ned beroende på vilken mediatyp som används vid utskrift utan ram.Utför utskrift utan ram Sid 363 av 1083 3. 4. Ytterkanterna på fotografier kanske inte skrivs ut. Det beror på vilken mediastorlek som används. Om du har valt High Resolution Paper. Du kan öka eller minska förlängningsmåttet genom att dra skjutreglaget åt höger eller vänster. Justera förlängningsmåttet för papperet Justera vid behov förlängningsmåttet med skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension).. beroende på pappersstorleken. Viktigt! Om du har valt en pappersstorlek som inte kan användas för utskrift utan ram ändras storleken automatiskt till de storlekar som kan användas för utskrift utan ram. Kontrollera pappersstorleken Kontrollera listan Pappersstorlek (Page Size). Gör dina inställningar Klicka på OK... T-shirt-tryck (T-Shirt Transfers) eller Kuvert (Envelope) i listan Mediatyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main) kan du inte skriva ut utan ram. Den del av dokumentet som inte får plats på papperet skrivs dock inte ut. Om du använder vanligt papper för testutskrift väljer du Vanligt papper (Plain Paper) och klickar på OK. Viktigt! Om förlängningsmåttet minskas kan en felaktig marginal skapas på utskriften. Annat Fine Art-papper (Other Fine Art Paper).) (Stämpel… (Stamp…)) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) nedtonade och kan inte väljas.. Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) och Häfta i sidan (Staple Side) samt knappen Stämpel/bakgrund. I listan visas enbart de pappersstorlekar som kan användas för utskrift utan ram. När du startar utskriften skrivs dokumentet ut utan marginaler på papperet.

Om Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) har markerats på fliken Huvudgrupp (Main) kan du innan utskriften görs kontrollera om någon ram kommer att finnas.Utför utskrift utan ram Om skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) dras längst till vänster skrivs bilddata ut i full storlek. Överst Sid 364 av 1083 .

Bilden förminskas om Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) är mindre än inställd Pappersstorlek (Page Size).Anpassa till sida Sid 365 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Anpassa till sida P004 Anpassa till sida Så här skriver du ut ett dokument som är automatiskt förstorat eller förminskat för att passa pappersstorleken: 1. Om Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) är större än . Välj pappersstorlek för utskriften Välj den pappersstorlek som lagts i enheten i listan Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size). 3. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Välj pappersstorlek för utskriften Använd Pappersstorlek (Page Size) och välj den pappersstorlek som har angetts i programmet. Ställ in utskrift med Anpassa till sida Välj Anpassa till sida (Fit-to-Page) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup). 4.

Sid 366 av 1083 De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret. Gör dina inställningar Klicka på OK. 5.Anpassa till sida Pappersstorlek (Page Size). Överst . När du startar utskriften förstoras eller förminskas dokumentet så att det passar pappersstorleken. förstoras bilden.

3. 4. . Ställ in skala på något av följande sätt: Välj Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) Bilden förminskas om skrivarens pappersstorlek är mindre än inställd Pappersstorlek (Page Size). Välj pappersstorlek för utskriften Använd Pappersstorlek (Page Size) och välj den pappersstorlek som har angetts i programmet.Utskrift med ändrad storlek Sid 367 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Utskrift med ändrad storlek P005 Utskrift med ändrad storlek Så här skriver du ut ett dokument med sidor som är förstorade eller förminskade: 1. Ställ in utskrift med ändrad storlek Välj Ändrad storlek (Scaled) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup). Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Om skrivarens pappersstorlek är större än Pappersstorlek (Page Size) förstoras bilden.

Utskrift med ändrad storlek Sid 368 av 1083 Ange skalfaktor Ange ett värde direkt i rutan Skala (Scaling). Gör dina inställningar Klicka på OK. Obs! . 5. När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna skalan. De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret. Du behöver inte konfigurera samma inställning i skrivardrivrutinen. När Ändrad storlek (Scaled) har markerats är listrutan Häfta i sidan (Staple Side) nedtonad och inaktiverad (om Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) inte är markerad). Viktigt! Om det program du använde för att skapa dokumentet kan skriva ut med ändrad storlek gör du inställningarna i programmet.

Utskrift med ändrad storlek När du väljer Ändrad storlek (Scaled) ändras utskriftsytan. Överst Sid 369 av 1083 .

. 4.Sidlayoututskrift Sid 370 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Sidlayoututskrift P006 Sidlayoututskrift Med funktionen för sidlayoututskrift kan du skriva ut flera sidor på ett pappersark. 3.. (Specify. Så här skriver du ut med sidlayoututskrift: 1. Inställningen för tvåsidig layout från vänster till höger för dokumentet är klar. Ställ in sidlayoututskrift Välj Sidlayout (Page Layout) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).. . Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Välj pappersstorlek för utskriften Välj den pappersstorlek som lagts i enheten i listan Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)..). anger följande inställningar i dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing) och klickar på OK. Ange antalet sidor som ska skrivas ut på ett ark samt ordningsföljd Om så krävs klickar du på Ange. De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.

Sidlayoututskrift Sid 371 av 1083 Sidor (Pages) Du ändrar det antal sidor som ska skrivas ut på ett ark papper genom att välja ett värde i listan. 5. Du kan även ställa in 2-sidig utskrift (2-Page Print) eller 4-sidig utskrift (4-Page Print) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup). Kantlinjer (Page Border) Om du vill lägga till en kantlinje runt varje dokumentsida markerar du denna kryssruta. Vid utskrift placeras det angivna antalet sidor på varje pappersark i den angivna ordningen. Överst . Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup). Utskriftsordning (Page Order) Om du vill ändra utskriftsordningen väljer du en ikon i listan.

Ställ in affischutskrift Välj Affisch (Poster) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup). dela upp på flera sidor och skriva ut sidorna på olika pappersark. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. en affisch. 3. Välj pappersstorlek för utskriften Välj den pappersstorlek som lagts i enheten i listan Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size).Affisch Sid 372 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Affisch P401 Affisch Med funktionen för utskrift av affischer kan du förstora bilddata. t. När sidorna sedan klistras ihop bildar de en större trycksak.ex. De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret. . Så här skriver du ut en affisch: Ställa in affischutskrift 1. Inställningarna för utskrift av en affisch om 2 x 2 sidor är klara.

Välj utskriftsintervall Klicka på de sidor som inte behöver skrivas ut i förhandsgranskningen till vänster på fliken Utskriftsformat (Page Setup).). Skriv ut "Klipp ut/Klistra" i marginalerna (Print "Cut/Paste" in margins) Avmarkera kryssrutan om du vill utesluta orden "Klipp ut/Klistra". Skriv ut "Klipp ut/Klistra"-linjer i marginalerna (Print "Cut/Paste" lines in margins) Avmarkera kryssrutan om du vill utesluta klipplinjer. . desto fler ark går åt vid utskriften. Ju fler delar.. Vid normal användning väljer du Alla (All). anger följande inställningar i dialogrutan Affisch (Poster Printing) och klickar på OK. Ange antalet bilddelar och sidor som ska skrivas ut Om så krävs klickar du på Ange. Sidintervall (Print page range) Anger sidintervallet. Skriva ut endast vissa sidor Om en del av utskriften blir blek eller bläcket tar slut under en utskrift kan du välja att bara skriva ut vissa sidor igen genom att göra på följande sätt: 1. Vid utskrift delas dokumentet upp på flera sidor.. 5. Obs! Du kan också ange utskriftsintervall genom att klicka på sidorna i förhandsgranskningen. (Specify... Bilddelar (Image Divisions) Välj antalet indelningar (vertikalt x horisontellt). Det betyder att du kan skapa en större affisch. Sidorna du klickar på tas bort och endast de sidor som ska skrivas ut visas. När alla affischsidor har skrivits ut klistrar du ihop sidorna till en affisch. Om du vill skriva ut flera sidor anger du enstaka sidnummer avgränsade med kommatecken eller sidintervall med bindestreck mellan sidnumren. Om du endast vill skriva ut en viss sida igen väljer du Sidor (Pages) och anger det aktuella sidnumret. Obs! Denna funktion är inte tillgänglig när vissa skrivardrivrutiner används.Affisch Sid 373 av 1083 4. Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).

Eftersom affischutskrift förstorar dokumentet vid utskriften kan utskriftsresultatet få en låg upplösning. Gör dina inställningar När du är färdig klickar du på OK.Affisch Sid 374 av 1083 Obs! Om du klickar på en borttagen sida visas den igen. 2. När du startar utskriften skrivs endast de angivna sidorna ut. Överst . Högerklicka på förhandsgranskningen för att välja Skriv ut alla sidor (Print all pages) eller Ta bort alla sidor (Delete all pages). Häfta i sidan (Staple Side) och Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) nedtonade och kan inte väljas. Viktigt! När du har valt Affisch (Poster) är Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing).

. Datan skrivs ut på båda sidorna av papperet....Utskrift av broschyrer Sid 375 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Utskrift av broschyrer P402 Utskrift av broschyrer Med funktionen för utskrift av broschyrer kan du skriva ut data till en broschyr. Så här skriver du ut en broschyr: 1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2.). Ställ in utskrift av broschyrer Välj Broschyr (Booklet) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup). . 4. (Specify. ange följande inställningar i dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet Printing) och klicka sedan på OK. De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i fönstret. 3. Med den här typen av utskrift är du säker på att sidorna kan sorteras i sidnummerordning när de utskrivna bladen viks och häftas i mitten. Ställ in häftmarginal och marginalens bredd Klicka på Ange. Välj pappersstorlek för utskriften Välj den pappersstorlek som lagts i enheten i listan Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size).

När du har valt Broschyr (Booklet) är Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing). Den angivna bredden från arkets mitt blir marginalbredden för en sida. viker du papperen i mitten av marginalen och häftar ihop sidorna till ett häfte. Överst . Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup). Infoga tom sida (Insert blank page) Om du vill lämna en sida tom markerar du kryssrutan och anger vilken sida som ska lämnas tom. Vid utskrift skrivs automatiskt ena sidan av papperet ut och därefter motsatta sidan. När utskriften är klar. 5. Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) och Sortera (Collate) nedtonade och kan inte väljas. Marginal (Margin) Ange marginalens bredd.Utskrift av broschyrer Sid 376 av 1083 Häftmarginal (Margin for stapling) Välj sida för häftmarginalen. Kantlinjer (Page Border) Markera kryssrutan om du vill lägga till en kantlinje runt varje dokumentsida. Viktigt! Broschyr (Booklet) kan inte väljas när en annan medietyp än Vanligt papper (Plain Paper). Häfta i sidan (Staple Side). Hagaki A eller Hagaki har valts som Mediatyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main). Obs! Stämpel och bakgrund skrivs inte ut på tomma ark som infogats med funktionen Infoga tom sida (Insert blank page) för utskrift av broschyrer.

Välj utskriftsområde . Välj en layout Välj Normal storlek (Normal-size) (eller Anpassa till sida (Fit-to-Page).Dubbelsidig utskrift Sid 377 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Dubbelsidig utskrift P007 Dubbelsidig utskrift Så här skriver du ut på båda sidor av ett pappersark: Du kan även ställa in dubbelsidig utskrift i Ytterligare funktioner (Additional Features) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup). 1. 4. Utföra automatisk dubbelsidig utskrift Du kan utföra dubbelsidig utskrift utan att behöva vända på papperet. Ställa in automatisk dubbelsidig utskrift Markera kryssrutan Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) och bekräfta att kryssrutan Automatisk (Automatic) är markerad på fliken Utskriftsformat (Page Setup). 3. Ändrad storlek (Scaled) eller Sidlayout (Page Layout)) i listan Sidlayout (Page Layout). Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2.

. Ange vilken sida som ska häftas Enheten analyserar inställningarna för Orientering (Orientation) och Sidlayout (Page Layout) och väljer sedan automatiskt den bästa placeringen för Häfta i sidan (Staple Side). Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup). Sid 378 av 1083 Använd normal storlek (Use normal-size printing) Skriv ut utan att förminska sidan. 7.. 6. Använd reducerad utskrift (Use reduced printing) Minska sidan något under utskrift..) och ställa in bredden på marginalen och sedan klicka på OK.. Om du vill ändra inställningen väljer du ett annat värde i listan..Dubbelsidig utskrift När du använder dubbelsidig utskrift blir den yta som ska skrivas ut något smalare än vanligt och dokumentet kanske inte ryms på en sida. 1. Ställ in dubbelsidig utskrift Markera kryssrutan Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) och avmarkera kryssrutan Automatisk (Automatic) på fliken Utskriftsformat (Page Setup). 5. Utföra dubbelsidig utskrift manuellt Du kan utföra dubbelsidig utskrift manuellt..) och välj någon av följande metoder. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2... Ange marginalens bredd Om det behövs kan du klicka på Ange marginal. (Print Area Setup. När du startar utskriften görs en dubbelsidig utskrift.. (Specify Margin. Klicka på Utskriftsområde.

Du kan ändra väntetiden för torkning av bläcket i Anpassade inställningar (Custom Settings) på fliken Underhåll (Maintenance). 6. skriver du adressen först och därefter hälsningen.. (Specify Margin. Affisch (Poster) eller Broschyr (Booklet) i listan Sidlayout (Page Layout) är alternativen Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) och Häfta i sidan (Staple Side) nedtonade och kan inte användas. Viktigt! Om en annan mediatyp än Vanligt papper (Plain Paper). Om du vill ändra inställningen väljer du ett annat värde i listan. Välj inte heller någon annan papperstyp än Vanligt papper (Plain Paper).. När den första sidan har skrivits ut lägger du i papperet i skrivaren igen enligt det meddelande som visas. Klicka sedan på OK för att skriva ut baksidan. Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup). Ändrad storlek (Scaled) eller Sidlayout (Page Layout)) i listan Sidlayout (Page Layout).Dubbelsidig utskrift Sid 379 av 1083 3.) och ställa in bredden på marginalen och sedan klicka på OK. . 4. Rör inte papperet under den tiden. Ange marginalens bredd Om det behövs kan du klicka på Ange marginal.. 5. Välj en layout Välj Normal storlek (Normal-size) (eller Anpassa till sida (Fit-to-Page). Hagaki A eller Hagaki är vald i listan Mediatyp (Media Type) är alternativet Dubbelsidig utskrift (Duplex Printing) nedtonat och kan inte användas. Ange vilken sida som ska häftas Enheten analyserar inställningarna för Orientering (Orientation) och Sidlayout (Page Layout) och väljer sedan automatiskt den bästa placeringen för Häfta i sidan (Staple Side). Obs! Använd inte vanligt papper som är mindre än A5 när du använder automatisk dubbelsidig utskrift . När du har valt Utan ram (Borderless). När du utför automatisk dubbelsidig utskrift för Hagaki. Efter utskrift av framsidan stoppas skrivaren tillfälligt så att bläcket hinner torka innan baksidan skrivs ut. Hagaki A eller Hagaki för Mediatyp (Media Type). När du startar utskriften skrivs först den ena sidan av dokumentet ut..

Sid 380 av 1083 Närliggande information Rengöra enheten inuti Överst .Dubbelsidig utskrift Om baksidan av papperet blir smetig vid dubbelsidig utskrift kör du funktionen Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance).

Så här skriver du ut med stämpel/bakgrund: Skriva ut en stämpel Stämplar som ofta används i företag finns fördefinierade.. . Med funktionen Stämpel (Stamp) kan du skriva ut en text på stämpel eller en bitmapp över eller bakom dokumentinformationen.Utskrift av stämplar och bakgrunder Sid 381 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Utskrift av stämplar och bakgrunder P403 Utskrift av stämplar och bakgrunder Funktionerna Stämpel (Stamp) och Bakgrund (Background) är inte tillgängliga när vissa skrivardrivrutiner används. t.. Klicka på Stämpel/bakgrund. (Stamp.. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2..ex.. 1. KONFIDENTIELL och VIKTIGT.) (Stämpel. Du kan också skriva ut datum.. (Stamp/Background... tid och användarnamn. Med funktionen Bakgrund (Background) kan du skriva ut en ljus illustration bakom dokumentinformationen.)) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas.

Ange information för stämpeln Vid behov kan du göra följande inställningar och sedan klicka på OK. Obs! Stämpeln ges prioritet eftersom den skrivs över dokumentinformationen i de avsnitt där stämpeln och dokumentet överlappar. Välj en stämpel Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) och välj en stämpel i listan. 4. Aktuella inställningar visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster på fliken Utskriftsformat (Page Setup). Stämpel endast på första sidan (Stamp first page only) Om du vill skriva ut stämpeln endast på dokumentets första sida markerar du denna kryssruta..) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) visas. 3.Utskrift av stämplar och bakgrunder Obs! När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund.) Klicka här (se " Skapa en stämpel ") om du vill ändra stämpelns text. Om kryssrutan är avmarkerad skrivs stämpeln ut under dokumentinformationen och kan eventuellt döljas i de överlappande avsnitten beroende på vilket program som används. Skriva ut en bakgrund Det finns två fördefinierade bitmappfiler som kan användas som exempel.. Aktuella inställningar visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster på fliken Utskriftsformat (Page Setup). Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).. (Stamp. Ange information för bakgrunden Om så krävs kan du göra följande inställningar och sedan klicka på OK... 1. Knappen Definiera stämpel. Placera stämpel över text (Place stamp over text) Om du vill skriva ut stämpeln på dokumentets framsida markerar du denna kryssruta. . Denna funktion är endast tillgänglig när XPS-skrivardrivrutinen används. 5.. Funktionen Placera stämpel över text (Place stamp over text) kan inte användas när XPSskrivardrivrutinen används.) av knappen Stämpel. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2... (Stamp/ Background.. 4.... När XPS-skrivardrivrutinen används skrivs stämpeln vanligtvis ut i dokumentets förgrund.. Klicka på Stämpel/bakgrund. (Stamp/Background. (Define Stamp. Skriv ut semitransparent stämpel (Print semitransparent stamp) Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en semitransparent stämpel på dokumentet. Sid 382 av 1083 3. bitmapp eller position.. När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna stämpeln.). Välj en bakgrund Markera kryssrutan Bakgrund (Background) och välj en bakgrund i listan. och endast funktionen Stämpel (Stamp) kan användas...

Sid 383 av 1083 5. (Stamp/ Background. Viktigt! När kryssrutan Utan ram (Borderless) är markerad blir knappen Stämpel/bakgrund.. Obs! Stämpel och bakgrund skrivs inte ut på tomma ark som matas in med funktionen Infoga tom sida (Insert blank page) för utskrift av broschyrer. (Stamp.. Bakgrund endast på första sidan (Background first page only) Om du vill skriva ut bakgrunden endast på dokumentets första sida markerar du denna kryssruta. (Select Background.. Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup)...Utskrift av stämplar och bakgrunder Knappen Välj bakgrund..... När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna bakgrunden.) Om du vill använda en annan bakgrund eller ändra layout eller täthet för en bakgrund klickar du här (se "Skapa bilddata som ska användas som bakgrund ").) (Stämpel..)) gråtonad och kan inte användas. Närliggande information Skapa en stämpel Skapa bilddata som ska användas som bakgrund Överst ...

..) (Stämpel.. (Stamp/ . (Stamp.. Så här skapar du en ny stämpel: Skapa en ny stämpel 1. Med den här funktionen kan du skapa och spara en ny stämpel.. (Stamp/Background.Skapa en stämpel Sid 384 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Utskrift av stämplar och bakgrunder > Skapa en stämpel P404 Skapa en stämpel Denna funktion är inte tillgänglig när vissa skrivardrivrutiner används... Klicka på Stämpel/bakgrund.)) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas.. Du kan när som helst ta bort stämplar som inte används. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Du kan också ändra och spara vissa inställningar för en befintlig stämpel. Obs! När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund...

Konfigurera stämpeln samtidigt som du kontrollerar resultatet i förhandsgranskningsfönstret Fliken Stämpel (Stamp) Välj Text. Storlek (Size) och Ram (Outline).. Ändra vid behov inställningarna för TrueType-teckensnitt (TrueType Font)..) Dialogrutan Stämpelinställningar (Stamp Settings) visas. ange ett nytt namn i rutan Rubrik (Title) och .. Skriv in ett värde direkt i rutan Orientering (Orientation) om du vill ändra stämpelplaceringens vinkel. (Stamp.). När du sparar en Text måste tecknen redan vara skrivna i Text på stämpel (Stamp Text). och endast funktionen Stämpel (Stamp) kan användas. (Select Color. Klicka på Definiera stämpel.. Sid 385 av 1083 3... Spara stämpeln Klicka på fliken Spara inställningar (Save settings). För Bitmapp (Bitmap) klickar du på Välj fil... Du kan välja färg för stämpeln genom att klicka på Välj färg. Ändra vid behov inställningarna för TrueType-teckensnitt (TrueType Font). (Select Color. Du kan välja färg för stämpeln genom att klicka på Välj färg.). Fliken Placering (Placement) Välj stämpelposition i listan Position. Du kan också välja Anpassad (Custom) i listan Position och ange koordinater för X-position (X-Position) och Y-position (Y-Position). Vid behov kan du ändra inställningarna för Storlek (Size) och Transparent vitt område (Transparent white area).. (Select File. Storlek (Size) och Ram (Outline). (Define Stamp...)...) och väljer den bitmappsfil (.. 5...Skapa en stämpel Background. 4.... Bitmapp (Bitmap) eller Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name) för Stämpeltyp (Stamp Type) efter behov. Format (Style).. Format (Style)...bmp) som ska användas.) av knappen Stämpel. Du kan också ändra stämpelns placering genom att dra den i förhandsgranskningsfönstret. Viktigt! Text på stämpel (Stamp Text) är nedtonat och går inte att använda om du har valt Datum/Tid/ Användarnamn (Date/Time/User Name). För Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name) visas datumet/tiden då dokumentet skapades och användarnamnet för det utskrivna objektet i Text på stämpel (Stamp Text).

Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas igen. Klicka sedan på Ta bort (Delete). Sid 386 av 1083 6. Spara (skriv över) stämpeln Klicka på Skriv över vid spara (Save overwrite) på fliken Spara inställningar (Save settings). 3. Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas. 2. Konfigurera stämpeln samtidigt som du kontrollerar resultatet i förhandsgranskningsfönstret 4.. Gör dina inställningar Klicka på OK.) Dialogrutan Stämpelinställningar (Stamp Settings) visas. Gör dina inställningar Klicka på OK. Den sparade titeln visas i listan Stämpel (Stamp). Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas igen. Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.. Klicka på Definiera stämpel. Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) visas igen.. Ta bort en stämpel som inte används 1..... Klicka på Definiera stämpel.) i dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) Dialogrutan Stämpelinställningar (Stamp Settings) visas. Välj den stämpel för vilken inställningarna ska ändras Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) i dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)) och markera sedan titeln på den stämpel som du vill ändra i listan Stämpel (Stamp). Ändra och spara vissa stämpelinställningar 1.. Gör dina inställningar Klicka på OK. Välj den stämpel som ska tas bort Markera titeln på den stämpel som du vill ta bort i listan Stämplar (Stamps) på fliken Spara inställningar (Save settings). Den sparade titeln visas i listan Stämpel (Stamp).Skapa en stämpel klicka sedan på Spara (Save). Överst . (Define Stamp. Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas. (Define Stamp. 5. 2. Om du vill spara stämpeln med en annan titel skriver du in den nya titeln i rutan Rubrik (Title) och klickar sedan på Spara (Save). 3.

Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Du kan också ändra och spara vissa inställningar för en befintlig bakgrund.. (Stamp/Background... Obs! När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund.bmp) och spara den som en ny bakgrund. Så här skapar du bilddata som ska användas som bakgrund: Spara en ny bakgrund 1.. (Stamp/ .. Klicka på Stämpel/bakgrund.) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) visas.Skapa bilddata som ska användas som bakgrund Sid 387 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Utskrift av stämplar och bakgrunder > Skapa bilddata som ska användas som bakgrund P405 Skapa bilddata som ska användas som bakgrund Denna funktion är inte tillgänglig när vissa skrivardrivrutiner används. Du kan välja en bitmappsfil (.. Du kan när som helst ta bort bakgrunder som inte används.

Om du vill göra bakgrunden ljusare drar du reglaget åt vänster. Om du vill göra bakgrunden mörkare drar du reglaget åt höger.. Klicka på Välj bakgrund.) av knappen Stämpel.bmp) och klicka sedan på Öppna (Open). Välj den bakgrund för vilken inställningarna ska ändras Markera kryssrutan Bakgrund (Background) i dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) och välj sedan titeln på den bakgrund du vill ändra i listan Bakgrund (Background)... Välj de bilddata som ska registreras i bakgrunden Klicka på Välj fil.Skapa bilddata som ska användas som bakgrund Background.. 2.. Gör dina inställningar Klicka på OK. Klicka på Välj bakgrund. (Select File.... ange ett nytt namn i rutan Rubrik (Title) och klicka sedan på Spara (Save).. Välj målbilden (.. (Stamp. Intensitet (Intensity) Välj intensitet för bakgrundsbilden med hjälp av reglaget Intensitet (Intensity).) . 7. Sid 388 av 1083 3. 4.. Gör följande inställningar medan du kontrollerar resultatet i förhandsgranskningsfönstret Layoutmetod (Layout Method) Välj hur bakgrundsbilden ska placeras.) Dialogrutan Bakgrundsinställningar (Background Settings) visas. Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas. (Select Background. Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) visas igen. (Select Background. Den sparade titeln visas i listan Bakgrund (Background). Ändra och spara vissa bakgrundsinställningar 1. 6.. 5.. Du kan också ändra bakgrundsbildens placering genom att dra bilden i förhandsgranskningsfönstret.).. och Bakgrund (Background) kan inte användas. Om du väljer Anpassad (Custom) kan du ställa in koordinater för X-position och Y-position... Spara bakgrunden Klicka på fliken Spara inställningar (Save settings).).. Om bakgrundsbilden ska skrivas ut med bitmappens ursprungliga intensitet drar du skjutreglaget längst till höger..

Gör dina inställningar Klicka på OK. (Select Background..) i dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) Dialogrutan Bakgrundsinställningar (Background Settings) visas. Spara bakgrunden Klicka på Skriv över vid spara (Save overwrite) på fliken Spara inställningar (Save settings). Klicka på Välj bakgrund. Medan förhandsgranskningen visas ställer du in alternativen på fliken Bakgrund (Background) 4. Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas. Välj den bakgrund som ska tas bort Markera titeln på den bakgrund du vill ta bort i listan Bakgrunder (Backgrounds) på fliken Spara inställningar (Save settings) och klicka sedan på Ta bort (Delete). Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) visas igen. Gör dina inställningar Klicka på OK.Skapa bilddata som ska användas som bakgrund Dialogrutan Bakgrundsinställningar (Background Settings) visas. 2. 3. Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas. Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) visas igen. Överst . Ta bort bakgrundsbilder som inte används 1. Om du vill spara bakgrunden med en annan rubrik skriver du den nya rubriken i rutan Rubrik (Title) och klickar sedan på Spara (Save). Den sparade titeln visas i listan Bakgrund (Background)... 5.. Sid 389 av 1083 3.

Välj typ av media Välj Kuvert (Envelope) från Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup). 2. DL-kuvert (DL Env. Orientera kuvertet så att adressidan är vänd uppåt och fliken är riktad åt vänster.). och lägg sedan i kuvertet vertikalt i det bakre facket. Så här skriver du ut kuvert: 1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 3. Information om hur du fyller på kuvert i enheten finns i "Fylla på papper" i handboken: Förenklad användarhandbok.Env. Youkei 4 105x235mm eller Youkei . 10 (Comm. 4. Lägg ett kuvert i enheten Vik ner kuvertfliken.Kuvertutskrift Sid 390 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Kuvertutskrift P406 Kuvertutskrift Ersätt ”Canon IJ-statusövervakare” med ”Canon IJ XPS-statusövervakare” i den här informationen om du använder XPS-skrivardrivrutinen. #10). Välj pappersstorlek Välj Standardkuvert nr.

Om du inte vill att hjälpmeddelandena ska visas markerar du kryssrutan Visa inte detta meddelande igen.. Sid 391 av 1083 5. När du startar utskriften skrivs informationen ut på kuvertet. Överst .). (Do not show this message again.. Klicka därefter på Kuvertutskrift (Envelope Printing) under Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message) på menyn Alternativ (Option) och ändra inställningen till På.. (View Printer Status. Om du vill visa hjälpmeddelandena igen klickar du på Visa skrivarstatus..Kuvertutskrift 6 98x190mm när dialogrutan Inställning för kuvertstorlek (Envelope Size Setting) visas och klicka sedan på OK. Gör dina inställningar Klicka på OK.) på fliken Underhåll (Maintenance) och startar Canon IJ-statusövervakare. 6. Välj orientering Om du vill skriva ut adresser vågrätt väljer du Liggande (Landscape) som Orientering (Orientation). Välj utskriftskvalitet Välj inställning för Utskriftskvalitet (Print Quality) efter behov: Hög (High) eller Standard. 7. Viktigt! När du skriver ut kuvert visas hjälpmeddelanden.

Välj papperskälla Från listan Papperskälla (Paper Source) på fliken Huvudgrupp (Main) väljer du den papperskälla som stämmer med det du ska göra. A4 eller B5 och andra papperstyper än vanligt papper kan inte matas ut från kassetten.Byta papperskälla till den papperstyp du ska använda Sid 392 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Byta papperskälla till den papperstyp du ska använda P008 Byta papperskälla till den papperstyp du ska använda Denna enhet är utrustad med två papperskällor. Viktigt! Vanligt papper som inte har storleken Letter 8. Kassett (Cassette) Papper matas alltid från kassetten.5"x11". A4 eller B5 matas från kassetten. byter skrivaren automatiskt till den . Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Du kan underlätta utskriften genom att välja en inställning för papperskällan som passar användningsområdet och utskriftstypen. Välj automatiskt (Automatically Select) Vanligt papper vars Pappersstorlek (Page Size) är Letter 8. A5. automatning (Continuous Autofeed) Om det vanliga papperet tar slut i den angivna papperskällan. Andra storlekar av vanligt papper och andra papperstyper än vanligt papper matas från det bakre facket. Så här ställer du in papperskälla: Du kan också ange papperskälla på fliken Snabbinstallation (Quick Setup). 1. A5. ett bakre fack och en kassett. Bakre fack (Rear Tray) Papper matas alltid från det bakre facket.5"x11". Kontinuerl.

(Paper Allocation. När du startar utskriften skrivs utskriftsdata ut från den valda papperskällan. automatning (Continuous Autofeed) var valt och utskriften avslutades.. ange Pappersstorlek (Paper Size) som ska laddas i kassetten och sedan klicka på OK.). Överst . Om du laddar vanligt papper som används ofta i kassetten hämtar skrivaren andra typer av papper från det bakre facket.. och du slipper fylla på papper lika ofta. Skrivaren kan då automatiskt byta papperskälla när papperet tar slut i den ena papperskällan. Om du ska skriva ut stora volymer.. automatning (Continuous Autofeed) är inte tillgängligt om annat papper än Vanligt papper (Plain Paper) är valt som Mediatyp (Media Type). Papperstilldelning (Paper Allocation) Om mediatypen för utskriftsdata är vanligt papper och pappersstorleken stämmer med inställningarna för papperstilldelning. Du ändrar inställningarna för papperstilldelning genom att klicka på Papperstilldelning. fyller du på samma papper i både det bakre facket och i kassetten. laddar du samma slags vanligt papper i båda bakre facken och i kassetten. Om inte matas papper från det bakre facket. 3. Sid 393 av 1083 Viktigt! Kontinuerl. Eftersom skrivaren matar ut papper från den papperskälla som senast användes när Kontinuerl..Byta papperskälla till den papperstyp du ska använda andra papperskällan. Gör dina inställningar Klicka på OK. matas papperet automatiskt ut från kassetten. och du slipper fylla på papper lika ofta.

Du kan visa och kontrollera utskriftsresultatet innan dokumentet skrivs ut. När du startar utskriften öppnas Canon IJ-förhandsgranskning och visar utskriftsresultaten. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Så här visar du utskriftsresultat före utskrift: Du kan också ange att utskriftsresultat ska visas på fliken Snabbinstallation (Quick Setup). Närliggande information Canon IJ-förhandsgranskning Överst .Visa utskriftsresultat före utskrift Sid 394 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Visa utskriftsresultat före utskrift P009 Visa utskriftsresultat före utskrift Ersätt ”Canon IJ-statusövervakare” med ”Canon IJ XPS-statusövervakare” i den här informationen om du använder XPS-skrivardrivrutinen. Gör dina inställningar Klicka på OK. Ställ in förhandsgranskning Markera kryssrutan Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp (Main). 1. 3.

Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 3.. Ställ in anpassad storlek i programmet Öppna programmets funktion för pappersstorlek och ange den anpassade storleken. 1. Om det inte finns någon sådan funktion eller om dokumentet inte skrivs ut korrekt ställer du in värdena i skrivardrivrutinen. Så här anger du en anpassad storlek: Du kan även ställa in en anpassad storlek i Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup). Viktigt! Om det finns en funktion för att ange höjd och bredd i det program där du skapade dokumentet ställer du in värdena i det programmet. . (Custom.Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek) Sid 395 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Olika utskriftsmetoder > Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek) P010 Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek) Du kan ange papperets höjd och bredd om storleken inte går att välja i Pappersstorlek (Page Size). Välj pappersstorlek Välj Anpassad.. En sådan pappersstorlek kallas anpassad.) för Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup). 2. Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Size) visas...

5. Överst . Välj anpassad pappersstorlek Ange Enheter (Units) och sedan Bredd (Width) och Höjd (Height) för papperet som ska användas.Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek) Sid 396 av 1083 4. Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup). När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna pappersstorleken. Klicka sedan på OK.

Ändra utskriftskvalitet och bilddata Sid 397 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata Ändra utskriftskvalitet och bilddata Välja en kombination av utskriftskvalitet och rastreringsmetod Skriva ut färgdokument i svartvitt Justera ton Ange färgkorrigering Optimera fotoutskrifter Tolka ICC-profilen Justera färger med skrivardrivrutinen Skriva ut med ICC-profiler Justera färgbalans Justera ljusstyrka Justera intensitet Justera kontrast Simulera en illustration Återge bilddata med samma färg Återge bilddata med mättade färger Jämna till kantiga konturer Förbättra färgsättning genom att ändra färgegenskaper Fotobrusreduktion Överst .

. Välj utskriftskvalitet Välj Anpassad (Custom) för Utskriftskvalitet (Print Quality) på fliken Huvudgrupp (Main) och klicka på Ställ in..)... . Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. (Set.Välja en kombination av utskriftskvalitet och rastreringsmetod Sid 398 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Välja en kombination av utskriftskvalitet och rastreringsmetod P011 Välja en kombination av utskriftskvalitet och rastreringsmetod Du kan ändra inställningarna för utskriftskvalitet och rastreringsmetod var för sig. Dialogrutan Anpassad (Custom) visas. Så här gör du inställningar för utskriftskvalitet och rastreringsmetod: 1.

Rastrera (Dither) skapar rastret genom att placera punkterna enligt bestämda regler. Diffusion skapar rastret genom att placera punkterna slumpmässigt. Om du väljer Automatisk (Auto) skrivs informationen ut med den metod som är optimal för vald utskriftskvalitet. När du startar utskriften skrivs bilden ut med angiven utskriftskvalitet och rastreringsmetod. Välj alternativ för Rastrering (Halftoning) och klicka på OK. Ställa in utskriftskvalitet och rastreringsmetod Flytta skjutreglaget Kvalitet (Quality) för att välja kvalitetsnivå. Närliggande information Ange färgkorrigering Justera färgbalans Justera ljusstyrka Justera intensitet Justera kontrast Överst .Välja en kombination av utskriftskvalitet och rastreringsmetod Sid 399 av 1083 3. Viktigt! En del kvalitetsnivåer och rastreringsmetoder kan inte väljas för vissa inställningar av Mediatyp (Media Type). Enheten ersätter färgskuggorna med små punkter som varierar i storlek och täthet och därigenom skapar rastret. 4. Obs! Rastrering görs på färgtoner mellan den mörkaste och den ljusaste färgen. Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main). Obs! Om en del av ett objekt inte skrivs ut kan du ibland lösa problemet genom att välja Diffusion för Rastrering (Halftoning).

1. Viktigt! När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad behandlar skrivardrivrutinen bilddatan som sRGB-data. Om du använder funktionen Gråskaleutskrift för att skriva ut Adobe RGB-data ska du använda ett . 3. Detta gör att du kan skriva ut färgdokumentet i svartvitt. När du startar utskriften konverteras dokumentet till gråskala. De utskrivna färgerna kan då skilja sig från dem i den ursprungliga bildfilen.Skriva ut färgdokument i svartvitt Sid 400 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Skriva ut färgdokument i svartvitt P012 Skriva ut färgdokument i svartvitt Så här skriver du ut ett färgdokument i svartvitt: Du kan även ställa in en gråskaleutskrift i Ytterligare funktioner (Additional Features) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup). Gör dina inställningar Klicka på OK. Ställ in gråskaleutskrift Markera kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) på fliken Huvudgrupp (Main). Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2.

färgat och svart bläck användas. Sid 401 av 1083 Obs! Vid Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) kan både grått. Närliggande information Justera ton Överst .Skriva ut färgdokument i svartvitt bildredigeringsprogram för att konvertera informationen till sRGB-data.

Justera ton Sid 402 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Justera ton P045 Justera ton När du skriver ut svartvita foton kan du få fram svala effekter i svala färger och varma effekter i varma färger. (Set. Ställ in gråskaleutskrift Markera kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing). 4. Välj typ av media Välj Photo Paper Plus Glossy II..). Ton (Tone) är inställd på Sval (Cool) Så här justerar du tonen: Ton (Tone) är inställd på standard Ton (Tone) är inställd på Varm (Warm) 1.. Photo Paper Plus Semi-gloss. Photo Paper Pro Platinum. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas. Välj manuell färgjustering Välj Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och klicka sedan på Ställ in.. . Fine Art "Photo Rag" eller Annat Fine Art-papper (Other Fine Art Paper) som Mediatyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main).. 3.

6. När du har justerat tonerna klickar du på OK. Detta gör att du kan skriva ut färgdokumentet i svartvitt. Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main). Justera svartvita färger Flytta skjutreglaget Ton (Tone) till höger för att få varmare färger och till vänster för att få svalare färger. Närliggande information Skriva ut färgdokument i svartvitt Justera ljusstyrka Justera intensitet Justera kontrast Överst . När du startar utskriften konverteras färgdokumentet till gråskala med justerade toner. Ange ett värde mellan –50 och 50. Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget.Justera ton Sid 403 av 1083 5.

välj den inställning för Färgkorrigering (Color Correction) som är mest lämplig bland de följande alternativen och klicka på OK. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Om du vill använda ett bildredigeringsprogram för att ange en ICC-profil för utskrift väljer du Ingen (None).. 1.). Om du vill skriva ut genom att använda bilddatans färgområde (Adobe RGB eller sRGB) på ett effektivt sätt väljer du ICM eller ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching). Välj färgkorrigering Klicka på fliken Matchning (Matching).... . Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas. Så här anger du färgkorrigering: Du kan även ställa in färgkorrigering på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare funktioner (Additional Features). (Set. Normalt sett justeras färgerna med hjälp av Canon Digital Photo Color så att bilden skrivs ut med den färgton de flesta föredrar. 3.Ange färgkorrigering Sid 404 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Ange färgkorrigering P013 Ange färgkorrigering Du kan ange den färgkorrigeringsmetod som passar det dokument du ska skriva ut. Den här metoden är lämplig för utskrift av sRGB-data. Välj manuell färgjustering På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och klickar på Ställ in.

Om kryssrutan för Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad på fliken Huvudgrupp (Main) visas Färgkorrigering (Color Correction) nedtonad och inaktiverad. Drivrutinsmatchning (Driver Matching) är standardinställningen för färgkorrigering. Välj det här alternativet om du vill ange en enskilt skapad ICC-profil för utskrift eller en ICC-profil för utskrift på specialpapper från Canon i ett program när du skriver ut data. 4. Närliggande information Optimera fotoutskrifter Tolka ICC-profilen Justera färger med skrivardrivrutinen Skriva ut med ICC-profiler Överst . Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).Ange färgkorrigering Sid 405 av 1083 Drivrutinsmatchning (Driver Matching) Med Canon Digital Photo Color kan du skriva ut sRGB-data med den färgton de flesta föredrar. Ange vilken inmatningsprofil som ska användas. När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna färgkorrigeringsmetoden. Viktigt! Om ICM är inaktiverat i programmet kan inte ICM väljas som Färgkorrigering (Color Correction) och bilddata kanske inte skrivs ut på rätt sätt. ICM/ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching) Använder en ICC-profil för att justera färgerna vid utskrift. Ingen (None) Ingen färgkorrigering utförs.

bildskärmar och skrivare hanterar färger på olika sätt. Vid utskrift finjusteras bilden. Färghantering Enheter som digitalkameror. t. Du kan skriva ut med ett gemensamt färgområde genom att ställa in bildredigeringsprogrammet och skrivardrivrutinen så att färghanteringen motsvarar ICC-profilen för inmatning för bilden. Kontrollera färgområdet (Adobe RGB eller sRGB) i de bilddata och det bildredigeringsprogram som ska användas och välj sedan den lämpligaste utskriftsmetoden. Adobe RGB har ett större färgområde än sRGB. Närliggande information Tolka ICC-profilen Överst . ICC-profiler omvandlar enhetsberoende "färger" till ett gemensamt färgomfång. Genom att använda en ICC-profil och genomföra färgmatchning kan du dra ut färgomfånget i bilden till skrivarens färgåtergivningsområde. inbyggt i operativsystemet. Det finns två vanliga utskriftsmetoder. Färghantering (färgmatchning) är en metod som hanterar enhetsberoende "färger" som ett gemensamt färgomfång. Windows har ett färghanteringssystem. Skriva ut med ICC-profiler Beskriver hur du skriver ut genom att använda färgomfånget sRGB eller Adobe RGB på ett effektivt sätt. med ljusstyrkejusteringar som gjorts i ett bildredigeringsprogram. skarpa kontraster. Välj en utskriftsmetod som passar bilddata Den rekommenderade utskriftsmetoden beror på färgomfånget (Adobe RGB eller sRGB) för de bilddata eller det bildredigeringsprogram som ska användas. För att få utskrifterna så nära de önskade färgtonerna som möjligt måste du välja en utskriftsmetod som passar det bildredigeringsprogram du använder och dina behov. sRGB och Adobe RGB används allmänt som gemensamma färgområden. Justera färger med skrivardrivrutinen Beskriver hur du skriver ut sRGB-data med skrivardrivrutinens funktion för färgkorrigering. scannrar. som kallas "ICM". Inställningen av skrivardrivrutinen beror på vilket bildredigeringsprogram du använder för att skriva ut.Optimera fotoutskrifter Sid 406 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Ange färgkorrigering > Optimera fotoutskrifter P014 Optimera fotoutskrifter Ibland händer det att utskrifter av bilder som tagits med digitalkameror inte har samma färgtoner som den verkliga bilden eller den bild som visas på bildskärmen. Skriva ut genom att direkt använda resultatet av den redigering och retuschering som gjorts i ett bildredigeringsprogram Vid utskrift framhävs de fina nyansskillnaderna mellan mörkare och ljusare partier samtidigt som de mörkaste och ljusaste partierna lämnas orörda.ex. Skriva ut genom att använda Canon Digital Photo Color Skrivaren skriver ut data med de färgtoner de flesta föredrar samtidigt som den återger de verkliga färgerna i den ursprungliga bilden med tredimensionella effekter och höga.

Så här justerar du färgerna med skrivardrivrutinen: 1.Justera färger med skrivardrivrutinen Sid 407 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Ange färgkorrigering > Justera färger med skrivardrivrutinen P015 Justera färger med skrivardrivrutinen Du kan ange skrivarens färgkorrigeringsfunktion för att skriva ut sRGB-data med de färgtoner de flesta föredrar genom att använda Canon Digital Photo Color. Välj manuell färgjustering Välj Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och klicka sedan på Ställ in.).... Om du skriver ut från ett bildredigeringsprogram som kan identifiera ICC-profiler och där du kan ange ICC-profiler använder du en ICC-profil för utskrift och väljer inställningar för färghantering. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Välj färgkorrigering Klicka på fliken Matchning (Matching) och välj Drivrutinsmatchning (Driver Matching) för Färgkorrigering (Color Correction). (Set. Välj typ av media Välj den typ av papper som är i enheten i listan Mediatyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main). 4.. Standard eller Snabb (Fast). 3. Välj utskriftskvalitet Välj inställning för Utskriftskvalitet (Print Quality) efter behov: Hög (High). . 5. Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.

7. Närliggande information Välja en kombination av utskriftskvalitet och rastreringsmetod Ange färgkorrigering Justera färgbalans Justera ljusstyrka Justera intensitet Justera kontrast Överst . Ställ in övriga alternativ Vid behov klickar du på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och ställer in färgbalansen (Cyan.Justera färger med skrivardrivrutinen Sid 408 av 1083 6. justerar inställningarna för Ljusstyrka (Brightness). Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main). Magenta och Gul (Yellow)). När du startar utskriften justerar skrivardrivrutinen färgerna. Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) och klickar sedan på OK.

Även om du skriver ut med en ICC-profil för utskrift som du skapat själv eller en ICC-profil för specialpapper från Canon från bildredigeringsprogrammet måste du välja färghanteringsalternativ från ditt redigeringsprogram. skriver du ut genom att på ett effektivt sätt använda färgområdet i den ICC-profil för inmatning som angetts i bilddatan. Ange en ICC-profil från bildredigeringsprogrammet och skriv ut bilden När du skriver ut resultatet av den redigering och retuschering som gjorts i Adobe Photoshop. Välj typ av media Välj den typ av papper som är i enheten i listan Mediatyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main).Skriva ut med ICC-profiler Sid 409 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Ange färgkorrigering > Skriva ut med ICC-profiler P016 Skriva ut med ICC-profiler Om bildfilen har en angiven ICC-profil för inmatning kan du skriva ut på ett effektivt sätt genom att använda färgområdet (Adobe RGB eller sRGB). Canon Digital Photo Professional eller något annat bildredigeringsprogram där du kan ange ICC-profiler för inmatning och utskrift. Mer information finns i bildredigeringsprogrammets användarhandbok. 1. 4. Standard eller Snabb (Fast). Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Välj manuell färgjustering . Välj utskriftskvalitet Välj inställning för Utskriftskvalitet (Print Quality) efter behov: Hög (High). Inställningen av skrivardrivrutinen beror på vilket bildredigeringsprogram du använder för att skriva ut. Om du vill använda den här utskriftsmetoden använder du bildredigeringsprogrammet för att välja färghanteringsalternativ och ange en ICC-profil för inmatning och en ICC-profil för utskrift i bildfilen. 3.

Välj färgkorrigering Klicka på fliken Matchning (Matching) och välj Ingen (None) som Färgkorrigering (Color Correction). 6. Magenta och Gul (Yellow)). När du skriver ut Adobe RGB-data kan du skriva ut med färgområdet Adobe RGB även om bildredigeringsprogrammet inte har stöd för Adobe RGB.. Ställ in övriga alternativ Vid behov klickar du på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och ställer in färgbalansen (Cyan.). Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas. Ange en ICC-profil med skrivardrivrutinen och skriva ut Skriva ut från ett bildredigeringsprogram som varken kan identifiera eller ger dig möjlighet att ange ICCprofiler för inmatning och som använder färgområdet för den ICC-profil för inmatning (sRGB) som finns i bilddata för utskrift. Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) och klickar sedan på OK. 1. . justerar inställningarna för Ljusstyrka (Brightness). Sid 410 av 1083 5. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Välj typ av media Välj den typ av papper som är i enheten i listan Mediatyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main). (Set.Skriva ut med ICC-profiler Välj Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och klicka sedan på Ställ in... När du startar utskriften använder skrivaren bildfilens färgomfång. Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).. 7.

. För sRGB-data eller data utan en ICC-profil för inmatning: Välj Standard. Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas. 4. 5. Välj utskriftskvalitet Välj inställning för Utskriftskvalitet (Print Quality) efter behov: Hög (High). Standard eller Snabb (Fast). 6.). (Set.Skriva ut med ICC-profiler Sid 411 av 1083 3. Välj manuell färgjustering Välj Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och klicka sedan på Ställ in. Välj inmatningsprofil Välj en Inmatningsprofil (Input Profile) som motsvarar bilddatans färgområde. Välj färgkorrigering Klicka på fliken Matchning (Matching) och välj ICM eller ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching) för Färgkorrigering (Color Correction).... .

Absoluta färgvärden (Absolute Colorimetric) När Relativa färgvärden (Relative Colorimetric) har valts återges vita prickar som vita prickar av själva papperet (bakgrundsfärgen). Ställ in övriga alternativ Vid behov klickar du på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och ställer in färgbalansen (Cyan. Mättnad (Saturation) Med den här metoden återges bilderna ännu intensivare och mera levande än med metoden Perceptuell (Perceptual). 8. Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main). Viktigt! Om bildredigeringsprogrammet anger en inmatningsprofil gäller inte inställningen i skrivardrivrutinen. justerar inställningarna för Ljusstyrka (Brightness). Om det inte finns några ICC-profiler för inmatning installerade på din dator visas inte Adobe RGB (1998). Välj renderingsmetod Välj färgjusteringsmetod i Renderingsmetod (Rendering Intent). 9. 7. Du kan installera ICC-profiler från installations-cd:n (Setup CD-ROM) som medföljde enheten.Skriva ut med ICC-profiler För Adobe RGB-data: Sid 412 av 1083 Välj Adobe RGB (1998). Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) och klickar sedan på OK. Närliggande information Välja en kombination av utskriftskvalitet och rastreringsmetod Ange färgkorrigering Justera färgbalans Justera ljusstyrka Justera intensitet Justera kontrast Överst . När Absoluta färgvärden (Absolute Colorimetric) har valts beror återgivningen av de vita prickarna på de bilddata som används. Magenta och Gul (Yellow)). Viktigt! Om du använder Windows XP SP2 eller Windows XP SP3 är den här funktionen inaktiverad. Välj den här metoden när du skriver ut bilddata med färger som ligger nära originalfärgerna. När du startar utskriften använder skrivaren bildfilens färgomfång. Välj den här metoden när du skriver ut foton. Perceptuell (Perceptual) Med den här metoden återges bilderna genom att fokus läggs på de färgtoner som de flesta föredrar. Relativa färgvärden (Relative Colorimetric) Med den här metoden konverteras bilddata så att färgåtergivningen blir relativ för de delade färgpartierna när bilddata konverteras till skrivarens färgområde.

.. Följande exempel visar hur det blir när färgbalansen används för att göra cyan mer intensiv och minska gul så att skillnaden mellan alla färger minskar. Ingen justering Justera färgbalans Så här justerar du färgbalans: Du kan även ställa in färgbalansen på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare funktioner (Additional Features).. Välj manuell färgjustering På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och klickar på Ställ in.Justera färgbalans Sid 413 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Justera färgbalans P017 Justera färgbalans Du kan justera färgtonerna under utskrift. Använd endast skrivardrivrutinen om du bara vill ha en liten förändring av färgbalansen. Använd programmet när du vill skapa en stor förändring i färgbalansen. (Set. 1.. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Eftersom denna funktion justerar färgbalansen genom att ändra bläckförhållandena för varje färg ändras den totala färgbalansen i hela dokumentet.). .

Sid 414 av 1083 3. Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret. cyan blir svagare blir färgen röd starkare.ex.Justera färgbalans Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas. När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade färgbalansen. Viktigt! När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) på fliken Huvudgrupp (Main) är markerad visas Cyan. När du har justerat de olika färgerna klickar du på OK. Varje färg förstärks när du flyttar dess reglage åt höger och försvagas när du flyttar reglaget åt vänster. Viktigt! Justera reglaget gradvis. Justera färgbalans Det finns ett reglage för var och en av färgerna Cyan. Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main). Om t. Magenta och Gul (Yellow). Ange ett värde mellan –50 och 50. Närliggande information Välja en kombination av utskriftskvalitet och rastreringsmetod Ange färgkorrigering Justera ljusstyrka Justera intensitet Justera kontrast Överst . 4. Magenta och Gul (Yellow) nedtonade och kan inte användas.

De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.. Normal eller Mörk (Dark) för Ljusstyrka (Brightness) och klicka på OK. Ljus (Light) har markerats Så här justerar du ljusstyrka: Normal har markerats Mörk (Dark) har markerats Du kan även ställa in ljusstyrkan på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare funktioner (Additional Features). 1.Justera ljusstyrka Sid 415 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Justera ljusstyrka P018 Justera ljusstyrka Du kan ändra ljusstyrkan i bilden under en utskrift. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Ange ljusstyrka Välj Ljus (Light). Funktionen ändrar inte rent vitt eller rent svart men den ändrar ljusstyrkan i mellanfärgerna.. 3. Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas. (Set. Välj manuell färgjustering På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och klickar på Ställ in.).. Följande exempel visar utskriftsresultatet när inställningen för ljusstyrkan ändras. ..

Justera ljusstyrka Sid 416 av 1083 4. Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main). När du startar utskriften skrivs bilden ut med den angivna ljusstyrkan. Närliggande information Välja en kombination av utskriftskvalitet och rastreringsmetod Ange färgkorrigering Justera färgbalans Justera intensitet Justera kontrast Överst .

Justera intensitet Gör färgerna mer intensiva (mörkare) genom att flytta reglaget Intensitet (Intensity) åt höger.. Följande prov visar hur det blir när intensiteten ökas så att alla färger blir intensivare när bilden skrivs ut. 3. Om du flyttar reglaget åt vänster försvagas färgerna (de blir ljusare). Ingen justering Så här justerar du intensiteten: Högre intensitet Du kan även ställa in intensiteten på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare funktioner (Additional Features).)...Justera intensitet Sid 417 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Justera intensitet P019 Justera intensitet Du kan göra färgerna i en bild svagare (ljusare) eller intensivare (mörkare). 1. Välj manuell färgjustering Välj Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) på fliken Huvudgrupp (Main) och klicka på Ställ in.. (Set. Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas. Ange ett värde mellan –50 och 50. De aktuella . Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2.

Justera intensitet inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret. Närliggande information Välja en kombination av utskriftskvalitet och rastreringsmetod Ange färgkorrigering Justera färgbalans Justera ljusstyrka Justera kontrast Överst . Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main). 4. När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade intensiteten. När du har justerat de olika färgerna klickar du på OK. Sid 418 av 1083 Viktigt! Justera reglaget gradvis.

3. Minska kontrasten om du vill minska skillnaden mellan ljusa och mörka delar av bilderna.Justera kontrast Sid 419 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Justera kontrast P020 Justera kontrast Du kan justera bildernas kontrast under utskrift. 1. Välj manuell färgjustering På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och klickar på Ställ in... (Set. Ingen justering Så här justerar du kontrasten: Justera kontrasten Du kan även ställa in kontrasten på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment) under Ytterligare funktioner (Additional Features). . Justera kontrasten Om du drar reglaget Kontrast (Contrast) åt höger ökas kontrasten och om du drar reglaget åt vänster minskas den. Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.). Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2... Öka kontrasten om du vill öka skillnaden mellan ljusa och mörka delar av bilderna.

4. Ange ett värde mellan –50 och 50. Gör dina inställningar Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main). De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret. När du har justerat de olika färgerna klickar du på OK.Justera kontrast Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Sid 420 av 1083 Viktigt! Justera reglaget gradvis. Närliggande information Välja en kombination av utskriftskvalitet och rastreringsmetod Ange färgkorrigering Justera färgbalans Justera ljusstyrka Justera intensitet Överst . När du startar utskriften skrivs bilden ut med den justerade kontrasten.

Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Med funktionen Simulera illustration (Simulate Illustration) kan du skriva ut bilder i fullfärg eller 256 färger så att de liknar en handmålad illustration. Med den här funktionen kan du lägga till olika effekter till den ursprungliga profilen och de ursprungliga färgerna. . Så här använder du Simulera illustration (Simulate Illustration): 1. Ställ in Simulera illustration (Simulate Illustration) Markera vid behov kryssrutan Simulera illustration (Simulate Illustration) på fliken Effekter (Effects) och justera Kontrast (Contrast). 3. Gör dina inställningar Klicka på OK. Skjutreglaget dras åt höger för ljusare bild och åt vänster för mörkare bild. De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret. När utskriften har gjorts ser den utskrivna bilden ut att vara målad för hand.Simulera en illustration Sid 421 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Simulera en illustration P021 Simulera en illustration Denna funktion är inte tillgänglig när XPS-skrivardrivrutinen används.

Simulera en illustration Överst Sid 422 av 1083 .

. Ställ in Monokroma effekter (Monochrome Effects) Markera kryssrutan Monokroma effekter (Monochrome Effects) på fliken Effekter (Effects) och välj en färg. De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. ändra till ett fotografi med sepiatoning. Så här använder du Monokroma effekter (Monochrome Effects): 1. 3. Gör dina inställningar Klicka på OK. t.ex.Återge bilddata med samma färg Sid 423 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Återge bilddata med samma färg P022 Återge bilddata med samma färg Denna funktion är inte tillgänglig när XPS-skrivardrivrutinen används. Med funktionen Monokroma effekter (Monochrome Effects) kan du använda färgeffekter. Om du använder Välj färg (Select Color) drar du skjutreglaget Färg (Color) och väljer den färg du vill ha.

Överst . Sid 424 av 1083 Viktigt! När kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad på fliken Huvudgrupp (Main) visas Monokroma effekter (Monochrome Effects) nedtonat och inaktiverat.Återge bilddata med samma färg När du startar utskriften skrivs bilden ut med en färg.

Återge bilddata med mättade färger Sid 425 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Återge bilddata med mättade färger P023 Återge bilddata med mättade färger Denna funktion är inte tillgänglig när XPS-skrivardrivrutinen används. Med funktionen Vivid Photo kan du återge bakgrunden i en bild med klarare färger samtidigt som alla hudtoner förblir naturliga. Med funktionen Vivid Photo kan du skriva ut bilddata med mättade färger. Så här använder du Vivid Photo: Du kan även använda Vivid Photo-funktionen från fliken Snabbinstallation (Quick Setup) genom att välja Fotoutskrift (Photo Printing) under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) och sedan välja Ytterligare funktioner (Additional Features). 3. Gör dina inställningar Klicka på OK. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. 1. . Med hjälp av den här funktionen kan du få mättade nyanser att verka ännu mer mättade. När du startar utskriften skrivs bilden ut med mättade färger. Ställ in Vivid Photo Markera kryssrutan Vivid Photo på fliken Effekter (Effects).

Återge bilddata med mättade färger Överst Sid 426 av 1083 .

Funktionen Image Optimizer jämnar till de kantigheter som kan uppstå i konturer när foton och bilder förstoras i programmet. Gör dina inställningar Klicka på OK. Obs! Beroende på programvara eller upplösning av bilddata kanske Image Optimizer inte har någon synbar effekt. Fotografier och bilder korrigeras och skrivs ut med jämna konturer. Ställ in Image Optimizer Markera kryssrutan Image Optimizer på fliken Effekter (Effects). 3. Så här använder du Image Optimizer: 1. Den här funktionen är särskilt användbar när du skriver ut lågupplösta bilder från webbsidor. .Jämna till kantiga konturer Sid 427 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Jämna till kantiga konturer P407 Jämna till kantiga konturer Denna funktion är inte tillgänglig när XPS-skrivardrivrutinen används. Den gör det möjligt att skapa utskrifter med mjuka konturer. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2.

Överst Sid 428 av 1083 .Jämna till kantiga konturer Det kan ta längre tid att slutföra utskriften när Image Optimizer används.

Obs! Markera kryssrutan Använd för hela sidan (Apply Throughout Page) när du skriver ut bilddata som har behandlats på något sätt. Den är speciellt framtagen för att kompensera färgövergångar samt över. Gör dina inställningar . I normalfallet behöver du inte markera kryssrutan Använd för hela sidan (Apply Throughout Page).Förbättra färgsättning genom att ändra färgegenskaper Sid 429 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Förbättra färgsättning genom att ändra färgegenskaper P408 Förbättra färgsättning genom att ändra färgegenskaper Denna funktion är inte tillgänglig när XPS-skrivardrivrutinen används. I det fallet behandlas hela sidan som en enda bild som ska optimeras. Funktionen Photo Optimizer PRO korrigerar färger i digitalbilder eller scannade bilder. beskurits eller roterats. 3. Så här använder du Photo Optimizer PRO: 1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. Bilderna på varje sida optimeras separat.och underexponering. t. Ställa in Photo Optimizer PRO Markera kryssrutan Photo Optimizer PRO på fliken Effekter (Effects).ex.

Överst .Förbättra färgsättning genom att ändra färgegenskaper Klicka på OK. Definiera stämpel. Sid 430 av 1083 Viktigt! Photo Optimizer PRO fungerar inte när: Bakgrund (Background) är inställt i dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).. Obs! För vissa bilder har inte Photo Optimizer PRO någon synbar effekt. När du startar utskriften korrigerar skrivaren färgerna och skriver ut fotona. (Define Stamp...) är valt i dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/ Background) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) och den bitmappade stämpeln har konfigurerats..

Fotobrusreduktion Sid 431 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Fotobrusreduktion P024 Fotobrusreduktion Denna funktion är inte tillgänglig när XPS-skrivardrivrutinen används. Så här använder du Fotobrusreduktion (Photo Noise Reduction): 1. . Med funktionen Fotobrusreduktion (Photo Noise Reduction) kan du minska digitalkamerabruset och förbättra bildkvaliteten för utskrift av digitalfoton. Gör dina inställningar Klicka på OK. Ställ in Fotobrusreduktion (Photo Noise Reduction) Markera kryssrutan Fotobrusreduktion (Photo Noise Reduction) på fliken Effekter (Effects) och välj Normal eller Stark (Strong) som nivå. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen 2. 3. Bilden skrivs ut med reducerat digitalkamerabrus.

Överst Sid 432 av 1083 .Fotobrusreduktion Obs! Det rekommenderas att du väljer Normal i de flesta fall. Välj Stark (Strong) om du tycker att bruset inte reduceras tillräckligt med inställningen Normal. Beroende på programvara eller upplösning av bilddata kan effekten av fotobrusreduktion vara mer eller mindre tydlig. Om du använder fotobrusreduktion för annat än fotografier som tagits med digitalkamera kan bilden bli förvrängd.

Översikt över skrivardrivrutin Sid 433 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Översikt över skrivardrivrutin Översikt över skrivardrivrutin Skrivardrivrutinens funktioner Canon IJ-skrivardrivrutin XPS-skrivardrivrutinen Så här öppnar du fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen Fliken Underhåll (Maintenance) Canon IJ-statusövervakare Canon IJ-förhandsgranskning Överst .

Skrivardrivrutinens funktioner Sid 434 av 1083 MA-6775-V1.00 | Anvisningar för användning (skrivardrivrutin) | Så här använder du handboken | Skriva ut handboken | Olika utskriftsmetoder Ändra enhetens inställningar från datorn Skriva ut med Enkel utskriftsinställning Ändra utskriftsalternativ Skapa en vanlig utskriftsprofil Ställa in papperskälla för vanligt papper Stänga av och sätta på enheten Ställa in pappersstorlek och orientering Ställa in antal kopior och utskriftsordning Ange häftmarginal Utför utskrift utan ram Minska ljudet Ändra enhetens driftläge Utföra underhåll från en dator Anpassa till sida Utskrift med ändrad storlek Sidlayoututskrift Affisch Rengöra skrivhuvuden Utskrift av broschyrer Rengöra matningsrullarna Justera skrivhuvuden Kontrollera skrivhuvudenas munstycken Dubbelsidig utskrift Utskrift av stämplar och bakgrunder Kuvertutskrift Rengöra enheten inuti Översikt över skrivardrivrutin Byta papperskälla till den papperstyp du ska använda Visa utskriftsresultat före utskrift Canon IJ-skrivardrivrutin XPS-skrivardrivrutinen Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek) Ändra utskriftskvalitet och bilddata Så här öppnar du fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen Fliken Underhåll (Maintenance) Canon IJ-statusövervakare Välja en kombination av utskriftskvalitet och rastreringsmetod Skriva ut färgdokument i svartvitt Canon IJ-förhandsgranskning Uppdatera MP Drivers Justera ton Ange färgkorrigering Hämta senaste MP Drivers Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver Innan du installerar MP Drivers Installera MP Drivers Bilaga Justera färgbalans Justera ljusstyrka Justera intensitet Justera kontrast Simulera en illustration Återge bilddata med samma färg Återge bilddata med mättade färger Jämna till kantiga konturer Förbättra färgsättning genom att ändra färgegenskaper Redigera utskriftsdokumentet eller skriva ut igen från utskriftshistoriken Ta bort ett oönskat utskriftsjobb Fotobrusreduktion .

Högerklicka på det objekt du vill veta mer om och klicka sedan på Vad är det här? (What's This?). En beskrivning av objektet visas. Visa alla beskrivningar på en flik. Canon IJ-skrivardrivrutin konverterar de utskriftsdata som skapats i ett Windows-program till data som kan hanteras i enheten och skickar sedan dessa data till enheten. Närliggande information Så här öppnar du fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen Överst . Du kan även klicka på länken i beskrivningen för ett objekt för att visa en beskrivning av den länkade dialogrutan.. Eftersom olika modeller har stöd för olika utskriftsdataformat måste du ha Canon IJ-skrivardrivrutinen för just den modell du använder. Visa en beskrivning för varje objekt.. En dialogruta med en beskrivning av varje objekt på fliken visas.. Om en Hjälp (Help)-knapp visas till höger på namnlisten kan du i stället klicka på den och sedan klicka på det objekt du vill veta mer om. Använda hjälpen för skrivardrivrutinen Du kan visa hjälpen som beskriver drivrutinens inställningar via fönstret Utskriftsinställningar i Canon IJskrivardrivrutin.Canon IJ-skrivardrivrutin Sid 435 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Översikt över skrivardrivrutin > Canon IJskrivardrivrutin P025 Canon IJ-skrivardrivrutin Canon IJ-skrivardrivrutin är ett program som installeras på datorn och som är nödvändigt för att skriva ut på enheten.. Klicka på knappen Hjälp (Help) på varje flik.

Viktigt! För att du ska kunna använda XPS-skrivardrivrutinen måste IJ-skrivardrivrutinen (standard) redan vara installerad på din dator. Överst . Använda XPS-skrivardrivrutinen Om du vill använda XPS-skrivardrivrutinen för utskrift öppnar du dialogrutan Skriv ut (Print) i programmet som du använder och väljer "skrivarens namn XPS".XPS-skrivardrivrutinen Sid 436 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Översikt över skrivardrivrutin > Canon IJskrivardrivrutin > XPS-skrivardrivrutinen P416 XPS-skrivardrivrutinen Följande två skrivardrivrutiner kan installeras på Windows Vista SP1 eller senare: IJ-skrivardrivrutin XPS-skrivardrivrutin XPS-skrivardrivrutinen är lämplig att användas för utskrifter från program som stöder XPS-utskrifter. Av de programvaror som medföljer skrivaren är det bara Easy-PhotoPrint Pro som stöder XPSskrivardrivrutinen. Installera XPS-skrivardrivrutinen Du installerar drivrutinen med hjälp av den installations-cd (Setup CD-ROM) som medföljer enheten genom att välja XPS-skrivardrivrutin (XPS Printer Driver) under Anpassad installation (Custom Install).

1. Fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen visas. Dessa flikar visas inte när du öppnar via Utskriftsinställningar (Printing Preferences) eller annan programvara. 2. I Windows Vista väljer du Start-menyn -> Kontrollpanelen (Control Panel) -> Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) -> Skrivare (Printers). Välj alternativ på Start-menyn enligt exemplet nedan.ex. Högerklicka på ikonen för din modell och välj sedan Utskriftsinställningar (Printing Preferences) på menyn som visas Fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen visas. rengöring av skrivhuvud eller konfigurering av utskriftsprofil. I Windows XP väljer du Start-menyn -> Kontrollpanelen (Control Panel) -> Skrivare och annan maskinvara (Printers and Other Hardware) -> Skrivare och fax (Printers and Faxes). Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen via bildredigeringsprogrammet Följ nedanstående anvisningar för att konfigurera en utskriftsprofil när du skriver ut. Viktigt! När du öppnar fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen via Egenskaper för skrivare (Printer properties) (Windows 7) eller Egenskaper (Properties) (Windows Vista eller Windows XP) visas flikar för Windows-funktioner som t. 1. Mer information om flikar för Windows-funktioner finns i användarhandboken för Windows. Välj kommandot för utskrift i bildredigeringsprogrammet Vanligen väljer du Skriv ut (Print) på menyn Arkiv (File) för att öppna dialogrutan Skriv ut (Print). 2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen via Start-menyn Följ nedanstående anvisningar för att utföra underhållsåtgärder som är gemensamma för alla program.Så här öppnar du fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen Sid 437 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Översikt över skrivardrivrutin > Canon IJskrivardrivrutin > Så här öppnar du fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen P409 Så här öppnar du fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen Fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen kan visas med hjälp av det aktuella programmet som används eller via Start-menyn i Windows. Överst . I Windows 7 väljer du Start-menyn -> Enheter och skrivare (Devices and Printers).ex. Obs! Beroende på vilket program du använder kan kommandon eller menynamn variera och det kan förekomma fler steg. Välj skrivarmodell och klicka på Inställningar (Preferences) eller Egenskaper (Properties). Mer information finns i bildredigeringsprogrammets användarhandbok. t. Portar (Ports) (eller Avancerat (Advanced)).

Fliken Underhåll (Maintenance) Sid 438 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Översikt över skrivardrivrutin > Canon IJskrivardrivrutin > Fliken Underhåll (Maintenance) P410 Fliken Underhåll (Maintenance) På fliken Underhåll (Maintenance) kan du utföra underhåll av enheten och ändra inställningar för enheten. Funktioner Rengöra skrivhuvuden Rengöra matningsrullarna Justera skrivhuvuden Kontrollera skrivhuvudenas munstycken Ställa in papperskälla för vanligt papper Rengöra enheten inuti Stänga av och sätta på enheten Närliggande funktioner Minska ljudet Ändra enhetens driftläge Överst .

Obs! Om du vill öppna Canon IJ-statusövervakare när skrivaren inte skriver ut öppnar du fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen och klickar på Visa skrivarstatus. Du får information om skrivarens status med hjälp av bilder.och utskriftsstatus i Windows. Starta Canon IJ-statusövervakare Canon IJ-statusövervakare startas automatiskt när data skickas till skrivaren.. (View Printer Status. När Canon IJstatusövervakare har startats visas den som en knapp i aktivitetsfältet..) på fliken Underhåll (Maintenance).ex.. Canon IJ-statusövervakare visas. Överst . Följ anvisningarna och vidta lämplig åtgärd. Om något fel inträffar Canon IJ-statusövervakare visas automatiskt om ett fel inträffar (t. Klicka på knappen för Statusövervakaren i aktivitetsfältet. om skrivaren får slut på papper eller om bläcknivån är låg)..Canon IJ-statusövervakare Sid 439 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Översikt över skrivardrivrutin > Canon IJstatusövervakare P411 Canon IJ-statusövervakare Ersätt ”Canon IJ-statusövervakare” med ”Canon IJ XPS-statusövervakare” i den här informationen om du använder XPS-skrivardrivrutinen. ikoner och meddelanden. Vilken information som visas i Canon IJ-statusövervakaren varierar beroende på i vilket land eller i vilken region enheten används. Canon IJ-statusövervakare är ett program som visar skrivar.

" om du använder XPSskrivardrivrutinen. Närliggande information Visa utskriftsresultat före utskrift Överst . utskriftens ordningsföljd och sidantalet. klickar på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) eller Huvudgrupp (Main) och markerar kryssrutan Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing). Förhandsgranskningen ger dig en uppfattning om inställningarna i skrivardrivrutinen och gör det möjligt att kontrollera dokumentets layout. Du kan även ändra inställningarna för medietyp och papperskälla.Canon IJ-förhandsgranskning Sid 440 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut från en dator > Skriva ut med andra program > Översikt över skrivardrivrutin > Canon IJförhandsgranskning P412 Canon IJ-förhandsgranskning Canon IJ-förhandsgranskning är ett program som gör att du kan förhandsgranska utskrifter innan du skriver ut. Om du vill förhandsgranska innan du skriver ut öppnar du fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen . Om du inte vill förhandsgranska innan du skriver ut avmarkerar du kryssrutan. Viktigt! Se "Redigera utskriftsdokumentet eller skriva ut igen från utskriftshistoriken.

Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel Sid 441 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel Kopiering Använda praktiska kopieringsfunktioner Skriva ut foton enkelt från ett minneskort eller en USB-flashenhet (Foto) Använda roliga utskriftsfunktioner Använda funktionen Bildspel Skriva ut dokument (PDF-fil) Skriva ut kopior av foton (Omutskrift foto) Använda omutskriftsfunktioner Skriva ut från en mobiltelefon eller skriva ut mallar (Specialutskrift) Överst .

Kopiering Sid 442 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Kopiering Kopiering Ta kopior Ange inställningar Förminska eller förstora en kopia Visa förhandsgranskningsfönstret Överst .

Kontrollera att enheten är på. 1. Placera originalet på glasskivan. Förstor. Kopior (Copies) (Antal kopior) Ange antalet med hjälp av knapparna + eller -. 1. knapparna Obs! Du kan välja att använda andra metoder för att ange förstoringsgraden på skärmen för utskriftsinställningar. Fyll på papper.) (Förstoring) Ange ett värde mellan 25 och 400 % med hjälp av knapparna . 5. Välj Obs! Kopiera (Copy) på skärmen HEM (HOME). Mer information om de grundläggande stegen vid kopiering finns i Kopiering .Ta kopior Sid 443 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Kopiering > Ta kopior U031 Ta kopior I det här avsnittet beskrivs hur du kopierar med hjälp av funktionen Standardkopia (Standard copy). Skärmen för vänteläge för kopiering visas. Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. 3. . 2. Obs! Mer information om originalens typ och skick finns i avsnittet Fylla på papper/original. Förminska eller förstora en kopia 3. Om du håller någon av nedtryckt ökar/minskar förstoringsgraden i steg om 10 %. 4. Ange inställningarna efter behov. Intensitet (Intensity) Ange intensiteten med hjälp av knapparna . (Magnif. 2.

Ange inställningar 5. Ta bort originalet från glasskivan när kopieringen är slutförd. På skärmen för utskriftsinställningar kan du ändra inställningarna för sidstorlek. Viktigt! Öppna inte dokumentluckan och ta inte bort originalet från glasskivan förrän kopieringen är klar. Visa förhandsgranskningsfönstret 6. Tryck på knappen Färg (Color) för färgkopior eller knappen Svart (Black) för svartvita kopior. mediatyp.Ta kopior 4.m. Kopieringsmeny (Copy menu) Du kan visa skärmen för enhetens Kopieringsmeny (Copy menu) genom att trycka på vänster funktionsknapp. 6. Du kan välja en kopieringsmeny för att kunna ange olika layouter. Så här väljer du en användbar kopieringsmeny Obs! Du kan återställa inställningarna för förstoringsgrad. Förhandsgranskning Du kan förhandsgranska en bild av utskriften genom att trycka på funktionsknappen i mitten. intensitet och antal kopior genom att trycka på Stopp (Stop) . Utskriftsinst. utskriftskvalitet m. Kopieringen börjar. (Print settings) Sid 444 av 1083 Du kan visa skärmen för utskriftsinställningar genom att trycka på höger funktionsknapp. Överst . Obs! Om du vill avbryta kopieringen trycker du på Stopp (Stop) .

1. genom att trycka på den högra funktionsknappen. t. pappersstorlek. Ändra inställningsalternativ med hjälp av knappen . pappersstorlek och mediatyp sparas när enheten stängs av. Inställningarna för t. och ändra inställningen med hjälp av knappen Obs! Beroende på vilken kopieringsmeny du har valt kan vissa inställningar inte väljas. När Auto har valts justeras intensiteten automatiskt för det original som har placerats på glasskivan. Intensitet (Intensity) Ange intensitet. Du kan inte använda vissa kombinationer av inställningar på kopieringsmenyn. Om inställningen inte kan användas tillsammans med ett redan valt inställningsalternativ visas Felinformation (Error details) på skärmen. Om detta inträffar bekräftar du meddelandet genom att trycka på vänster funktionsknapp och ändrar sedan inställningen.ex.ex. mediatyp och utskriftskvalitet. Förminska eller förstora en kopia 2. När kopieringen startas via en kopieringsmeny och den valda inställningen inte kan användas visas Angiven funktion ej tillgänglig med aktuella inställningar. Förstor. (Magnif. I det här avsnittet beskrivs inställningsalternativen för funktionen Standardkopia (Standard copy).) (Förstoring) Ange metod för förminskning/förstoring. (The specified function is not available with current settings. De inställningsalternativ som inte kan väljas visas nedtonade. Ändra inställningen med hjälp av anvisningarna på skärmen.Ange inställningar Sid 445 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Kopiering > Ange inställningar U032 Ange inställningar När skärmen för vänteläge för kopiering visas kan du ändra kopieringsinställningarna.) på skärmen. Auto visas vid intensitetsreglaget på skärmen för vänteläget för kopiering. Viktigt! När Auto har valts kan du ändra intensiteten på skärmen för vänteläge för kopiering genom att .

Med Gråskala återges nyanser i gråskala i stället för svart eller vitt. 6. Om du flyttar markören i mitten på skjutreglaget med trycka på knapparna automatiska justeringen aktiv igen. Kopiera på papperets båda sidor (Dubbelsidig kopiering (Two-sided copy)) 7.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet) Justera utskriftskvaliteten efter originalet. 5. Utsk. Välj Hög (High) för Utsk. Kopiera två sidor på en sida (2-på-1 kopiering (2-on-1 copy)) Kopiera fyra sidor på en sida (4-på-1 kopiering (4-on-1 copy)) 8.kval (Print qlty) och pröva att kopiera igen. Viktigt! Om du använder Snabb (Fast) och Medietyp (Type) är inställd på Vanligt papper (Plain paper) och kvaliteten blir sämre än förväntat kan du välja Standard eller Hög (High) för Utsk. Överst . Sid 446 av 1083 blir den 3. Sidstl. 2-sidigt (2-sided) Ange inställningen för dubbelsidig kopiering. Layout Välj layouten. Medietyp (Type) (Mediatyp) Välj typ av papper som har fyllts på. Orientering (Orientation) Välj originaldokumentets orientering.Ange inställningar . 4.kval (Print qlty) om du vill kopiera i gråskala. (Page size) Välj formatet på det papper som har fyllts på.

beroende på originalet.5x11/115% B5->A4/141% A5->A4/156% 5x7->8.): 70% A4->A5/86% A4->B5/94% A4->8.). I det här fallet ändrar du inställningarna utom Anpassa till sida (Fit to page). (Magnif. Anpassa till sida Enheten minskar eller förstorar automatiskt bilden så att den passar pappersstorleken. Obs! Det kan hända att vissa av metoderna för förminskning/förstoring inte är tillgängliga beroende på den valda kopieringsmenyn.5x11/183% 4x6->8. LCD-skärmen nedan visas när du trycker på höger funktionstangent och skärmen för vänteläge för kopiering visas. Välj en lämplig förstoringsgrad utifrån storleken på originalet och den pappersstorlek som används.Förminska eller förstora en kopia Sid 447 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Kopiering > Förminska eller förstora en kopia U033 Förminska eller förstora en kopia På skärmen för vänteläge för kopiering kan du förutom att ändra förstoringsgraden även ange en förinställd förstoringsgrad eller välja att använda kopiering med anpassning till sida. Förinställd grad (Preset ratio) Du kan välja en av de förinställda graderna för att förstora eller förminska kopior. Inställningen som har valts för Förstor. (Magnif. Gradspecificerad kopia Du kan använda knapparna på skärmen för vänteläge för kopiering för att ange kopieringsgraden som ett procentvärde för förstoring eller förminskning av kopior. . Välj metod för förminskning/förstoring på Förstor.5x11 Obs! Det kan hända att vissa av de förinställda förstoringsgraderna inte är tillgängliga beroende på i vilket land eller område du köpte produkten. (Magnif. Inställningen som har valts för Förstor.): Anpassa till sida (Fit to page) Obs! När du väljer Anpassa till sida (Fit to page) kan det hända att sidstorleken inte identifieras korrekt.

(lägsta kopieringsgrad) upp till 400% MAX. Överst . (högsta kopieringsgrad).Förminska eller förstora en kopia Sid 448 av 1083 Obs! Du kan välja värden från 25% MIN. Om du vill göra en kopia i samma storlek som originalet väljer du Samma förstoring (SameMagnification).

Öppna därför inte dokumentluckan förrän förhandsgranskningsskärmen visas. 3. Insidan av ramen skrivs ut. Originalen scannas om när förhandsgranskningen har visats och innan kopieringen startar. 1. Öppna därför inte dokumentluckan och ta inte bort originalet från glasskivan förrän kopieringen är klar. Om du har valt en annan inställning än Anpassa till sida (Fit to page) kan du ändra förstoringsinställningen med hjälp av . Visa sedan förhandsgranskningsskärmen igen och förhandsgranska originalet. Originalet scannas och så att en förhandsgranskning visas. Förhandsgranskning av originalet Originaldokumentet som ligger på glasskivan visas. knappen Överst .Visa förhandsgranskningsfönstret Sid 449 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Kopiering > Visa förhandsgranskningsfönstret U035 Visa förhandsgranskningsfönstret När skärmen för viloläge för kopiering visas kan du förhandsgranska en bild av utskriften på förhandsgranskningsskärmen genom att trycka på funktionsknappen i mitten. Viktigt! Förhandsgranskningsskärmen är eventuellt inte tillgänglig beroende på vilken kopieringsmeny som har valts. Förstoring Förstoringsgraden som angavs i förhandsgranskningsfönstret visas. Om den visade bilden är sned går du till Fylla på papper/original och återställer originalet. Sidstorlek En ram som visar den valda sidstorleken visas över bilden. 2.

Använda praktiska kopieringsfunktioner Sid 450 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda praktiska kopieringsfunktioner Använda praktiska kopieringsfunktioner Så här väljer du en användbar kopieringsmeny Kopiera på papperets båda sidor (Dubbelsidig kopiering (Two-sided copy)) Kopiera två sidor på en sida (2-på-1 kopiering (2-on-1 copy)) Kopiera fyra sidor på en sida (4-på-1 kopiering (4-on-1 copy)) Kopiering utan ram (Kopiera utan ram (Borderless copy)) Kopiera tjocka original. till exempel böcker (Ramraderingskopia (Frame erase copy)) Kopiera skivans etikettsida Överst .

Kontrollera att enheten är på. Välj en önskad kopieringsmeny och följ sedan anvisningarna på skärmen. Ange inställningar Överst . Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. Obs! Mer information om originalens typ och skick finns i avsnittet Fylla på papper/original. 2. 3. Beroende på vilken kopieringsmeny du har valt kan vissa inställningar och vissa inställningsalternativ kanske inte väljas. 1. Obs! Tryck på Stopp (Stop) för att återgå till Standardkopia (Standard copy) om du har valt en annan kopieringsmeny än Standardkopia (Standard copy). Mer information om hur du använder övriga kopieringsmenyer finns i Använda praktiska kopieringsfunktioner . När du har valt en kopieringsmeny och skärmen för vänteläge för kopiering visas kan du ändra utskriftsinställningen genom att trycka på höger funktionsknapp. Skärmen Standardkopia (Standard copy) visas. Mer information om hur du använder funktionen Standardkopia (Standard copy) finns i Ta kopior . Tryck på den vänstra funktionsknappen. 5. Skärmen Kopieringsmeny (Copy menu) visas. Om antalet kopior. 4. Välj Obs! Kopiera (Copy) på skärmen HEM (HOME). Använd knapparna för att välja en kopieringsmeny. förstoringsgraden eller intensiteten redan har ställts in trycker du på Stopp (Stop) två gånger. Placera originalet på glasskivan.Så här väljer du en användbar kopieringsmeny Sid 451 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda praktiska kopieringsfunktioner > Så här väljer du en användbar kopieringsmeny U036 Så här väljer du en användbar kopieringsmeny I det här avsnittet beskrivs hur du väljer en kopieringsmeny.

Skärmen för vänteläge för kopiering visas. Fyll på papper. Tryck på OK igen för att återgå till skärmen för vänteläge för kopiering. 4. Ange inställningar 6. Tryck på + eller . (A) Häfta långsidan (B) Häfta kortsidan 1. Så här väljer du en användbar kopieringsmeny 2. 3. Skärmen för utskriftsinställningar visas. Välj Dubbelsidig kopiering (Two-sided copy) och tryck sedan på OK. Kontrollera instruktionen på LCD-skärmen och tryck sedan på OK. När scanningen är klar visas skärmen Dokumentinställning (Document setting). Skärmen för utskriftsinställningar visas. 5. Obs! Du kan ange vilken sida av papperet som ska häftas. Skärmen Häftningssida utskrift (Stapling side of print paper) visas. Tryck på höger funktionsknapp på skärmen för vänteläge för kopiering. 2.för att ange antalet kopior. Använd knapparna för att välja 2-sidigt (2-sided). . 3. Visa skärmen Kopieringsmeny (Copy menu). 4. Välj häftningssida med hjälp av knapparna och tryck sedan på OK. Tryck på knappen Färg (Color) för färgkopior eller knappen Svart (Black) för svartvita kopior. Följ anvisningarna nedan för att ange vilken sida av papperet som ska häftas. Ändra utskriftsinställningarna efter behov. 1. Enheten börjar scanna originalets framsida (det första arket). Standardinställningen för dubbelsidig kopiering visas.Kopiera på papperets båda sidor (Dubbelsidig kopiering (Two-sided copy)) Sid 452 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda praktiska kopieringsfunktioner > Kopiera på papperets båda sidor (Dubbelsidig kopiering (Two-sided copy)) U038 Kopiera på papperets båda sidor (Dubbelsidig kopiering (Twosided copy)) Du kan kopiera två olika originalsidor på de båda sidorna av ett ark. Kontrollera att alternativet 2-sidigt (2-sided) har valts och tryck sedan på höger funktionsknapp.

Kopiera på papperets båda sidor (Dubbelsidig kopiering (Two-sided copy)) Obs! Om du trycker på den vänstra funktionsknappen kopieras endast originalets framsida (det första arket). Kopiera två sidor på en sida (2-på-1 kopiering (2-on-1 copy)) Kopiera fyra sidor på en sida (4-på-1 kopiering (4-on-1 copy)) När du kopierar i svartvitt med Dubbelsidig kopiering (Two-sided copy) kan utskriftsintensiteten skilja sig från när du gör en enkelsidig kopiering i svartvitt. Om du vill använda den här kopieringsmenyn tillsammans med någon av dessa funktioner väljer du alternativet 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) eller 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) för Layout på skärmen för utskriftsinställningar. Enheten börjar scanna originalets baksida (det andra arket) och skriver ut en kopia. Överst . Ta bort originalets framsida (det första arket) från glasskivan och placera sedan det original som ska kopieras till papperets baksida (det andra arket) på glasskivan. Tryck på OK. Sid 453 av 1083 7. Obs! Den här kopieringsmenyn kan användas tillsammans med funktionerna 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) och 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy). Mer information om 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) och 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) finns nedan. 8.

Visa skärmen Kopieringsmeny (Copy menu). 3. Obs! Du kan välja en layout. 3. Välj 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) och tryck sedan på OK. Använd knapparna för att välja Layout. Obs! Om du trycker på den vänstra funktionsknappen kopieras endast det första arket av originalet. 1. Skärmen för vänteläge för kopiering visas. Skärmen för utskriftsinställningar visas. Tryck på knappen Färg (Color) för färgkopior eller knappen Svart (Black) för svartvita kopior. Tryck sedan på OK. Kontrollera att alternativet 2-på-1 kopiering (2-on-1 copy) har valts och tryck sedan på höger funktionsknapp. Följ anvisningarna nedan för att välja en layout. 2. Tryck på höger funktionsknapp på skärmen för vänteläge för kopiering. . Tryck på OK igen för att återgå till skärmen för vänteläge för kopiering. Använd knapparna för att välja layouten. 5. Skärmen Layout för 2-på-1-kopia (2-on-1 copy layout) visas. Standardinställningen för 2-på-1 visas. Fyll på papper. Ändra utskriftsinställningarna efter behov. När scanningen är klar visas skärmen Dokumentinställning (Document setting). Kontrollera instruktionen på LCD-skärmen och tryck sedan på OK. Så här väljer du en användbar kopieringsmeny 2. 4. Enheten börjar scanna det första arket av originalet. Skärmen för utskriftsinställningar visas. 1. Ange inställningar 6. 4. Tryck på + eller .för att ange antalet kopior.Kopiera två sidor på en sida (2-på-1 kopiering (2-on-1 copy)) Sid 454 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda praktiska kopieringsfunktioner > Kopiera två sidor på en sida (2-på-1 kopiering (2-on-1 copy)) U040 Kopiera två sidor på en sida (2-på-1 kopiering (2-on-1 copy)) Du kan kopiera två originalsidor (A) (B) till ett enda papper (C) genom att förminska varje bild.

Om du vill använda den här kopieringsmenyn tillsammans med funktionen för dubbelsidig kopiering väljer du alternativet 2-sidigt (2-sided) för 2-sidigt (2-sided) på skärmen för utskriftsinställningar.Kopiera två sidor på en sida (2-på-1 kopiering (2-on-1 copy)) Sid 455 av 1083 7. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att scanna de tredje och fjärde arken av originalet.) visas på LCD-skärmen under skanningen ställer du in utskriftskvaliteten på Standard eller minskar antalet dokument. Ta bort det första arket av originalet från glasskivan och placera sedan det andra arket av originalet på glasskivan. Du kopierar då två originalsidor på varje sida av ett papper. Cannot continue process. Enheten börjar scanna det andra arket av originalet och skriver ut en kopia. Tryck på OK. Överst . Om Enhetens minne är fullt. Du kan använda den här kopieringsmenyn tillsammans med funktionen för dubbelsidig kopiering för att kopiera fyra originalsidor på ett pappersark. (Device memory is full. 8. Försök sedan kopiera igen. Mer information om Dubbelsidig kopiering (Two-sided copy) finns i Kopiera på papperets båda sidor (Dubbelsidig kopiering (Two-sided copy)) . När du har scannat det andra arket av originalet visas skärmen Dokumentinställning (Document setting). Obs! Den här kopieringsmenyn kan användas tillsammans med funktionen Dubbelsidig kopiering (Twosided copy). Kan inte fortsätta. Om problemet kvarstår kan du ställa in utskriftskvaliteten på Snabb (Fast) och pröva att kopiera igen.

Obs! Om du trycker på den vänstra funktionsknappen kopieras endast det första arket av originalet. 5. Skärmen Layout för 4-på-1 kopia (4-on-1 copy layout) visas. Skärmen för utskriftsinställningar visas. Skärmen för utskriftsinställningar visas. . Kontrollera instruktionen på LCD-skärmen och tryck sedan på OK. 1. Fyra olika layouter finns tillgängliga. 3. Ange inställningar 6. Obs! Du kan välja en layout. När scanningen är klar visas skärmen Dokumentinställning (Document setting). 4. 3. Så här väljer du en användbar kopieringsmeny 2. Fyll på papper.för att ange antalet kopior. Följ anvisningarna nedan för att välja en layout. 4. Tryck på + eller . Skärmen för vänteläge för kopiering visas. Använd knapparna för att välja layouten. Tryck sedan på OK. Tryck på OK igen för att återgå till skärmen för vänteläge för kopiering. Välj 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) och tryck sedan på OK. 1. 2. Standardinställningen för 4-på-1 visas. Ändra utskriftsinställningarna efter behov. Kontrollera att alternativet 4-på-1 kopiering (4-on-1 copy) har valts och tryck sedan på höger funktionsknapp. Tryck på höger funktionsknapp på skärmen för vänteläge för kopiering. Använd knapparna för att välja Layout. Enheten börjar scanna det första arket av originalet. Visa skärmen Kopieringsmeny (Copy menu). Tryck på knappen Färg (Color) för färgkopior eller knappen Svart (Black) för svartvita kopior.Kopiera fyra sidor på en sida (4-på-1 kopiering (4-on-1 copy)) Sid 456 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda praktiska kopieringsfunktioner > Kopiera fyra sidor på en sida (4-på-1 kopiering (4-on-1 copy)) U041 Kopiera fyra sidor på en sida (4-på-1 kopiering (4-on-1 copy)) Du kan kopiera fyra olika originalsidor på ett enda papper genom att förminska varje bild.

Enheten börjar scanna det andra arket av originalet. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att scanna resterande ark av originalet. Om du vill använda den här kopieringsmenyn tillsammans med funktionen för dubbelsidig kopiering väljer du alternativet 2-sidigt (2-sided) för 2-sidigt (2-sided) på skärmen för utskriftsinställningar. (Device memory is full. När du har scannat det fjärde arket av originalet visas skärmen Dokumentinställning (Document setting). Överst . Obs! Om du trycker på den vänstra funktionsknappen kopieras de första och andra arken av originalet.) visas på LCD-skärmen under skanningen ställer du in utskriftskvaliteten på Standard eller minskar antalet dokument. När scanningen är klar visas skärmen Dokumentinställning (Document setting). Scanna de tredje och fjärde arken av originalet enligt steg 7 och 8. Om Enhetens minne är fullt. Om problemet kvarstår kan du ställa in utskriftskvaliteten på Snabb (Fast) och pröva att kopiera igen. Försök sedan kopiera igen. Du kan använda den här kopieringsmenyn tillsammans med funktionen för dubbelsidig kopiering för att kopiera åtta originalsidor på ett pappersark. Cannot continue process.Kopiera fyra sidor på en sida (4-på-1 kopiering (4-on-1 copy)) Sid 457 av 1083 7. Mer information om Dubbelsidig kopiering (Two-sided copy) finns i Kopiera på papperets båda sidor (Dubbelsidig kopiering (Two-sided copy)) . 9. När du har scannat det fjärde arket av originalet skriver enheten ut en kopia. Du kopierar då fyra originalsidor på varje sida av ett papper. Ta bort det första arket av originalet från glasskivan och placera sedan det andra arket av originalet på glasskivan. Kan inte fortsätta. Tryck på OK. Obs! Den här kopieringsmenyn kan användas tillsammans med funktionen Dubbelsidig kopiering (Twosided copy). 8.

1. Mer information om pappersstorlekar och medietyper för utskrift utan ram finns i Utskriftsområde . Fyll på papper. Välj Kopiera utan ram (Borderless copy) och tryck sedan på OK. 4. Tryck på knappen Färg (Color) för färgkopior eller knappen Svart (Black) för svartvita kopior. Mer information finns i Utökat antal kopior (Extended copy amount) . Du kan ändra hur mycket som ska skäras bort från kanterna av originalbilden. Så här väljer du en användbar kopieringsmeny 2. Obs! Kanterna kan komma att skäras av något eftersom den kopierade bilden förstoras för att fylla upp hela sidan. Överst .Kopiering utan ram (Kopiera utan ram (Borderless copy)) Sid 458 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda praktiska kopieringsfunktioner > Kopiering utan ram (Kopiera utan ram (Borderless copy)) U039 Kopiering utan ram (Kopiera utan ram (Borderless copy)) Du kan kopiera färgbilder så att de fyller hela sidan utan några kanter. Tryck på + eller . Det beskurna området blir emellertid större om förlängningsmåttet är stort. Visa skärmen Kopieringsmeny (Copy menu). Kopieringen börjar. Ange inställningar 5. 3. Ändra utskriftsinställningarna efter behov.för att ange antalet kopior.

4. Visa förhandsgranskningsfönstret Överst Kopieringen börjar. 3. 1. Obs! Stäng dokumentluckan. till exempel böcker (Ramraderingskopia (Frame erase copy)) När du kopierar tjocka original. Denna funktion tar bara bort de mörka marginalerna. Välj Ramraderingskopia (Frame erase copy) och tryck sedan på OK. Det kan förekomma en tunn svart marginal runt bilden.för att ange antalet kopior. Om färgen i ett original är mörk kan enheten inte skilja dokumentfärgen från skuggan. till exempel böcker (Ramraderingskopia (Frame erase copy)) U043 Kopiera tjocka original. Så här väljer du en användbar kopieringsmeny 2. Fyll på papper. . Visa skärmen Kopieringsmeny (Copy menu). Tryck på knappen Färg (Color) för färgkopior eller knappen Svart (Black) för svartvita kopior. vilket kan medföra en viss beskärning eller skugga på vecket. kan du göra en kopia utan svarta marginaler runt bilden och fästmarginalskugga. Tryck på + eller . Funktionen gör att du kan minska onödig bläckförbrukning. till exempel böcker (Ramraderingskopia (Frame erase copy)) Sid 459 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda praktiska kopieringsfunktioner > Kopiera tjocka original. Ändra utskriftsinställningarna efter behov. När skärmen för vänteläge för kopiering visas kan du förhandsgranska en bild av utskriften på förhandsgranskningsskärmen genom att trycka på funktionsknappen i mitten. Om en scannad bok är för tunn eller om enheten används i närheten av ett fönster eller i en ljus miljö kan det fortfarande förekomma en svag svart ram.Kopiera tjocka original. Ange inställningar 5. till exempel böcker.

Skriva ut foton enkelt från ett minneskort eller en USB-flashenhet (Foto) Sid 460 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut foton enkelt från ett minneskort eller en USB-flashenhet (Foto) Skriva ut foton enkelt från ett minneskort eller en USBflashenhet (Foto) Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet Visa och skriva ut foton (Välj fotoutskrift (Select photo print)) Skriva ut alla foton som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet (Skriv ut alla foton (Print all photos)) Ange inställningar Använda praktiska displayfunktioner Överst .

Obs! Mer information om hur du sätter i minneskortet/USB-flashenheten i enheten och information om vilka typer av minneskort som är kompatibla med enheten finns i Skriva ut foton. I det här avsnittet beskrivs hur du väljer menyn Skriv ut eller den funktion du vill använda under Foto (Photo) i den grundläggande fotomenyn. 1. 4. Välj Skriv ut foton (Print photos) på den skärm som visas och tryck sedan på OK. 3. Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. Du kan skriva ut foton med olika layouter via menyn för den funktion du vill använda. Du kan välja mellan följande menyer.Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet Sid 461 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut foton enkelt från ett minneskort eller en USB-flashenhet (Foto (Photo)) > Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet U001 Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet Du kan skriva foton som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet. Välj fotoutskrift (Select photo print) Du kan förhandsgranska varje foto på ett minneskort eller en USB-flashenhet på enhetens LCDskärm och skriva ut valfria bilder.) på enhetens skärm. 2. (Data of supported types are not saved. Skriva ut alla foton som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet (Skriv ut alla foton (Print all photos)) För skojs skull (To fun photo print) Om du väljer den här menyn visas skärmen Foton för skojs skull (Fun photo print). Skärmen för fotoval visas. Tryck på den vänstra funktionsknappen. Kontrollera att enheten är på. Välj Obs! Foto (Photo) på skärmen HEM (HOME). Viktigt! Du kan inte använda ett minneskort och en USB-flashenhet samtidigt. Om du väljer den här menyn visas samma skärm som när du väljer Foto (Photo) på skärmen HEM (HOME). Skärmen Fotomeny (Photo menu) visas. Om inga data som kan skrivas ut finns på minneskortet eller USB-flashenheten visas Tillåtna typer av data har inte sparats. Visa och skriva ut foton (Välj fotoutskrift (Select photo print)) Skriv ut alla foton (Print all photos) Du kan skriva ut alla foton som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet. Om både foton och PDF-filer finns lagrade på ett minneskort eller en USB-flashenhet som sätts in i enheten innan du har valt Foto (Photo) på skärmen HEM (HOME) visas en bekräftelseskärm där du får välja vilken fil du vill skriva ut. Använda roliga utskriftsfunktioner Till bildspel (To slide show) . Sätt i minneskortet i enhetens kortplats eller sätt i USB-flashenheten i direktutskriftsporten.

Så här använder du funktionen Bildspel Sid 462 av 1083 5.Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet Om du väljer den här menyn kan du visa bilder automatiskt i form av ett bildspel på enhetens skärm och skriva ut de bilder du vill. Överst Välj menyn Skriv ut eller den funktion du vill använda och följ sedan anvisningarna på skärmen. Använd knapparna för att välja menyn Skriv ut eller den funktion du vill använda och tryck sedan på OK. .

Fyll på papper i det bakre facket. Skärmen för fotoval visas. Om inga data som kan skrivas ut finns på minneskortet eller USB-flashenheten visas Tillåtna typer av data har inte sparats. (Data of supported types are not saved. Mer information om de grundläggande stegen för att skriva ut från ett minneskort eller en USBflashenhet finns i Skriva ut foton. Ange inställningarna efter behov. Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. Obs! Mer information om hur du sätter i minneskortet/USB-flashenheten i enheten och information om vilka typer av minneskort som är kompatibla med enheten finns i Skriva ut foton. Du kan även ange hur många kopior som ska skrivas ut av varje bild och lägga till utskriften i utskriftskön. . 2. Sätt i minneskortet i enhetens kortplats eller sätt i USB-flashenheten i direktutskriftsporten. 1. Kontrollera att enheten är på. Välj Skriv ut foton (Print photos) på den skärm som visas och tryck sedan på OK. Om både foton och PDF-filer finns lagrade på ett minneskort eller en USB-flashenhet som sätts in i enheten innan du har valt Foto (Photo) på skärmen HEM (HOME) visas en bekräftelseskärm där du får välja vilken fil du vill skriva ut. 3. 4. Viktigt! Du kan inte använda ett minneskort och en USB-flashenhet samtidigt. Om du väljer Välj fotoutskrift (Select photo print) på Fotomeny (Photo menu) visas samma skärm som när du väljer Foto (Photo) på skärmen HEM (HOME).Visa och skriva ut foton (Välj fotoutskrift (Select photo print)) Sid 463 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut foton enkelt från ett minneskort eller en USB-flashenhet (Foto (Photo)) > Visa och skriva ut foton (Välj fotoutskrift (Select photo print)) U117 Visa och skriva ut foton (Välj fotoutskrift (Select photo print)) Du kan visa varje foto på ett minneskort eller en USB-flashenhet på enhetens LCD-skärm och skriva ut valfria bilder.) på enhetens skärm. 5. Välj Obs! Foto (Photo) på skärmen HEM (HOME).

(Print settings) Du kan visa bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar genom att trycka på höger funktionsknapp. Ange inställningar 4. Lägga till utskriftskön Lägga till utskriftskön Du kan visa skärmen för fotoval igen och lägga till utskriftskön (Köa utskrift) under en pågående utskrift av foton. Val av foto Använd knapparna för att välja det foto som du skriva ut. Meny (Menu) Du kan visa skärmen för enhetens Fotomeny (Photo menu) genom att trycka på vänster funktionsknapp. 2. Antal kopior Ange antalet med hjälp av knapparna + eller -. Utskriften börjar. byta visningsläge eller välja en meny för att visa beskärningsskärmen genom att trycka på funktionsknappen i mitten. 3. Ändra vy Du kan ändra vy.för att ange antalet kopior för det foto som visas. På bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar kan du ändra inställningarna för sidstorlek. utskriftskvalitet m. Använda praktiska displayfunktioner 5. Utskriftsinst. Tryck på Färg (Color) .Visa och skriva ut foton (Välj fotoutskrift (Select photo print)) Sid 464 av 1083 1. Obs! Tryck på Stopp (Stop) om du vill avbryta utskriften. . mediatyp.m. Obs! för att visa det Du kan ange antalet kopior för varje foto genom att använda knapparna foto du vill skriva ut och sedan använda knapparna + eller . 6. Du kan lägga till utskriftskön under en pågående utskrift genom att trycka på höger funktionsknapp.

Tryck på höger funktionsknapp när skärmen för pågående utskrift visas. Välj Ja (Yes) för att avbryta funktionen för att lägga till en utskriftskö när bekräftelseskärmen visas. Obs! Ikonen för utskriftskön visas på det foto som har lagts till i utskriftskön. Du kan avbryta funktionen för att lägga till en utskriftskö genom att trycka på Stopp (Stop) . Välj det foto du vill skriva ut och ange hur många kopior som ska skrivas ut. Vänta en stund och gör om åtgärden. När du lägger till en utskriftskö kan du inte välja inställningar för Sidstl. Inställningarna för det foto som finns i utskriftskön används vid utskriften. Om ett stort antal utskriftsköer redan finns kan Kan inte köa fler utskr. göra ändringar i menyn Skriv ut eller skriva ut från datorer eller andra enheter.) visas på skärmen. Please wait a while and redo the operation. (Page size) eller Medietyp (Type) på bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar. Skärmen för fotoval visas. 1. Om det här meddelandet visas väntar du en stund och lägger sedan till utskriftskön igen. Obs! Enheten startar utskriftskön när skärmen för fotoval visas. 2. Det foto som har lagts till i utskriftskön skrivs ut efter det foto som redan har börjat skrivas ut. 3. (Cannot queue more print jobs. Obs! När du lägger till en utskriftskö kan du inte visa skärmen HEM (HOME). Alla utskriftsköer tas bort från enheten. Överst . Börja om från steg 1 igen om du vill lägga till ytterligare foton i utskriftskön. Tryck på Färg (Color).Visa och skriva ut foton (Välj fotoutskrift (Select photo print)) Sid 465 av 1083 Obs! Funktionen Köa utskrift finns tillgänglig i Välj fotoutskrift (Select photo print) (Foto (Photo)).

Tryck på Färg (Color) . Skriva ut foton från ett minneskort eller en USB-flashenhet 2. 3. Tryck på + eller . Välj datum (Select date) Skärmen för val av fotograferingsdatum visas. Välj Skriv ut alla foton (Print all photos) och tryck sedan på OK. 1. för att välja fotograferingsdatum och ange sedan start. Ange ett utskriftsintervall. Enheten börjar skriva ut alla foton i det valda intervallet. Använd knapparna för att välja en metod för att ange utskriftsintervallet och tryck sedan på OK. Ange utskriftsinställningarna efter behov. Överst . (Setup). Obs! Det angivna datumet visas enligt inställningen för Datumvisning (Date display format) under Enhetens användarinställningar (Device user settings) under Enhetsinställningar (Device settings) under Konfig.och slutdatum Använd knapparna genom att trycka på OK. Sid 466 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut foton enkelt från ett minneskort eller en USB-flashenhet (Foto (Photo)) > Skriva ut alla foton som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet (Skriv ut alla foton (Print all photos)) U011 Skriva ut alla foton som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet (Skriv ut alla foton (Print all photos)) Du kan skriva ut alla foton som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet... Du kan välja mellan följande metoder. Fyll på papper i det bakre facket. 5.Skriva ut alla foton som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet (Skriv. När du har valt en metod och tryckt på OK visas bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar. Fotona i det valda datumintervallet skrivs ut. Ange inställningar 6. Enhetens användarinställningar (Device user settings) Alla foton (All photos) Alla foton som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet skrivs ut.för att ange antalet kopior. 4. Visa skärmen Fotomeny (Photo menu). När du har angett ett slutdatum visas bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar.

m. utskriftskvalitet m. för utskrift av foton som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet. I Skriv ut alla foton (Print all photos) på menyn Foto (Photo): Följande skärm visas innan utskriften startar. . I alla menyer under Foton för skojs skull (Fun photo print): Följande skärm visas innan utskriften startar. Beroende på vilken utskriftsmeny du har valt att visa gör du på olika sätt för att visa bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar. Du visar skärmen för ändring av inställningen genom att trycka på höger funktionsknapp.Ange inställningar Sid 467 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut foton enkelt från ett minneskort eller en USB-flashenhet (Foto (Photo)) > Ange inställningar U002 Ange inställningar Du kan ange inställningar för sidstorlek. Skärmen Utskriftsinställningar (Print settings) (Bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar) På den här skärmen kan du ange grundinställningarna för utskrift. mediatyp. I Välj fotoutskrift (Select photo print) på menyerna Foto (Photo) eller Bildspel (Slide show): Följande skärm visas när du trycker på den högra funktionsknappen på skärmen för fotoval.

Inställningarna för pappersstorlek. Sidstl. Fotokorr. 5. Om inställningen inte kan användas tillsammans med ett redan valt inställningsalternativ visas Felinformation (Error details) på skärmen. (Auto photo fix) har valts identifieras motivet eller personens ansikte på en tagen bild och den mest lämpliga korrigeringen för fotot görs automatiskt. 3.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet) Justera utskriftskvaliteten för det aktuella fotot.ex. Dessutom analyseras ett motiv.Ange inställningar Sid 468 av 1083 Du kan änge följande inställningsalternativ. Medietyp (Type) (Mediatyp) Välj typ av papper som har fyllts på. Obs! . landskap. Du kan inte använda vissa kombinationer av inställningar på utskriftsmenyn. I det här avsnittet beskrivs inställningsalternativen för funktionen Välj fotoutskrift (Select photo print). t. (Page size) Välj formatet på det papper som har fyllts på. De inställningsalternativ som inte kan väljas visas nedtonade eller visas inte alls. för att ändra den Obs! Beroende på vilken utskriftsmeny du har valt kan vissa inställningar inte väljas. nattmotiv eller person. Ram (Border) (Utskrift med/utan ramar) Välj utskrift med eller utan ramar. och varje motiv korrigeras automatiskt med lämpligaste färg. Det gör ett mörkare ansikte i motljus ljusare vid utskriften. för att välja ett inställningsalternativ och knapparna Använd knapparna inställning som visas på enhetens skärm. 4. sparas även om du väljer en annan utskriftsmeny eller om enheten stängs av.m. Utsk. Om detta inträffar bekräftar du meddelandet genom att trycka på vänster funktionsknapp och ändrar sedan inställningen. 1. mediatyp m. ljusstyrka och kontrast för utskriften. 2. (Photo fix) När Autofotokorr.

Skärmen Manuell korrigering (Manual correction) Om Ingen korrigering (No correction) har valts skrivs fotona ut utan korrigering. Skriv ut filnummer (Print file no. Rödögekorrigering (Red-EyeCorrection) Korrigerar röda ögon på porträtt som orsakas av fotografering med blixt. Vivid photo Gör gröna och blåa nyanser mer livfulla. Skriv ut datum (Print date) Aktiverar/inaktiverar utskrift med fotograferingsdatum. Sid 469 av 1083 6.) skrivs bara fotograferingsdatumet ut. 2. Layoututskrift (Layout print) eller Kalenderutskrift (Calendar print) i Foton för skojs skull (Fun photo print) har valts som utskriftsmeny. (Photo fix) och sedan trycka på höger funktionsknapp. Brusreducering (Noise reduction) . Om du vill skriva ut filnumret väljer du AV (OFF) för Skriv ut datum (Print date).Ange inställningar Som standard skrivs foton på ett minneskort eller en USB-flashenhet ut med autokorrigering. (Photo fix) väljer du Manuell korrigering (Manual correction). (Setup). 1. PhotoOptimizer Pro Optimerar automatiskt ljusstyrka och ton i ett foto. Om du inte är nöjd med utskriftsresultatet när Autofotokorr. Obs! Om båda villkoren nedan uppfylls och PÅ (ON) har valts för både Skriv ut datum (Print date) och Skriv ut filnummer (Print file no.) Aktiverar/inaktiverar utskrift med filnummer. Skärmen Manuell korrigering (Manual correction) Du visar skärmen genom att välja Manuell korrigering (Manual correction) för Fotokorr. 3. Enhetens användarinställningar (Device user settings) 8. Beroende på fototypen är det inte säkert att alla röda ögon korrigeras korrekt. 7. Eventuellt kan andra delar än ögon korrigeras. Obs! Fotograferingsdatumet skrivs ut enligt inställningen för Datumvisning (Date display format) under Enhetens användarinställningar (Device user settings) under Enhetsinställningar (Device settings) under Konfig. (Auto photo fix) har valts för Fotokorr. trycker på höger funktionsknapp på skärmen Manuell korrigering (Manual correction) och anger sedan avancerade inställningsalternativ.

6. Du kan t. 7. till exempel himmel. 8. Kontrast (Contrast) Ställ in kontrast. Effekt (Effect) Använda specialeffekter på fotot. till exempel utskrift med sepiatoner eller med illustrationseffekt. Färgbalans (Color balance) Justera färgbalans. Image optimizer Korrigerar och jämnar till ojämna konturer före utskrift.Ange inställningar Den här funktionen reducerar bruset i blå områden. Sid 470 av 1083 4. Överst . Ljusstyrka (Brightness) Justera ljusstyrkan. öka rött eller gult för att ställa in hudtonen. och svarta områden. Ljuskorrigering (Face brightener) Med den här funktionen korrigeras ett ansikte som ser mörkt ut på grund av att fotot tagits i motljus.ex. 5. 9.

för att välja ett foto. Den valda inställningen för visningsmetod sparas även om du väljer en annan utskriftsmeny. Hoppa över foton efter numrering eller fotograferingsdatum (Överhoppningsläge (Skip mode)) Beskärningsläge (Trimming mode) Du kan redigera bilder genom att beskära dem. byta visningsläge eller välja en meny för att visa beskärningsskärmen genom att trycka på funktionsknappen i mitten när skärmen för fotoval visas i en utskriftsmeny. Du kan ändra vy. Använd knapparna Listvyläge (List view mode): Nio foton åt gången visas. Standardvyläge (Standard view mode): Ett foto åt gången visas. Skriva ut ett visst område (Beskärningsläge (Trimming mode)) Överst .Använda praktiska displayfunktioner Sid 471 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut foton enkelt från ett minneskort eller en USB-flashenhet (Foto (Photo)) > Använda praktiska displayfunktioner U014 Använda praktiska displayfunktioner I Välj fotoutskrift (Select photo print) under Foto (Photo) och i vissa utskriftsmenyer under Foton för skojs skull (Fun photo print) kan du ändra vilken metod som ska användas för att visa de bilder som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet. Använd knapparna för att välja den visningsmetod du vill använda och tryck sedan på OK. Obs! Beroende på vilken utskriftsmeny du har valt kan vissa visningsmetoder inte väljas. Du kan välja mellan följande metoder.för att ange hur många kopior du vill skriva ut av varje foto. Överhoppningsläge (Skip mode): Du kan hoppa över foton efter numrering eller fotograferingsdatum. Obs! I Välj fotoutskrift (Select photo print) under Foto (Photo) kan du använda knapparna + eller . Använd knapparna för att välja ett foto.

Om du ändrar på pappersinställningarna efter beskärningen kan det beskurna området justeras så att det passar papperet. Om du vill växla mellan stående och liggande beskärningsram trycker du på den här knappen. . 2. Tryck sedan på OK. Välj det fotografi du vill beskära. Skärmen Beskärning (Trimming) visas. Använd knapparna för att välja Beskärningsläge (Trimming mode). 3. Funktionsknappen i mitten: Roterar beskärningsramen. Vänster funktionsknapp: Ändrar beskärningsramens bredd-höjd-förhållande. : och Knapparna . Tryck på OK för att slutföra ditt val av beskärningsområde. Beskär bilder när du har angett sidstorlek. Välj området att skriva ut. Området som ska beskäras har angetts och originalfotot visas. Visa skärmbilden för beskärning. Obs! Beroende på vilken utskriftsmeny du har valt kan vissa knappar inte användas. Obs! Beroende på vilken utskriftsmeny du har valt är beskärningsläget kanske inte tillgängligt. 4. Använd följande knappar för att beskära området. eller avaktiveras helt. 1. Placerar beskärningsramen.Skriva ut ett visst område (Beskärningsläge (Trimming mode)) Sid 472 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut foton enkelt från ett minneskort eller en USB-flashenhet (Foto (Photo)) > Använda praktiska displayfunktioner > Skriva ut ett visst område (Beskärningsläge (Trimming mode)) U015 Skriva ut ett visst område (Beskärningsläge (Trimming mode)) Du kan beskära bilder som du visar på LCD-skärmen. + eller –-knapparna eller rullningshjulet: Ställer in beskärningsramens storlek. 2. mediatyp och utskrift med eller utan ram på bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar. Tryck på funktionsknappen i mitten för att visa skärmen Ändra vy/läge (Change view/mode). 1. . Obs! Den beskurna bilden kan inte sparas på nytt på minneskortet eller USB-flashenheten.

Du kan avbryta beskärningsfunktionen när en beskärning redan har angetts genom att öppna skärmen Beskärning (Trimming) igen och sedan trycka på höger funktionsknapp. Om du vill ändra storleken för det beskurna området när det redan har angetts öppnar du skärmen Beskärning (Trimming) igen.Skriva ut ett visst område (Beskärningsläge (Trimming mode)) Beskärningsområdet visas endast för foton som har beskurits. Sid 473 av 1083 Överst .

. Rulla 10 foton i taget (Scroll by 10 photos): Fotona rullas och visas 10 i taget. Du kan välja mellan följande metoder. för att välja det foto som du vill skriva ut. Obs! Det kan ta en stund att hoppa över bilderna beroende på hur många foton som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet. Hoppa över efter datum (Skip by date): Foton hoppas över efter det datum då de senast modifierades. (Setup). Obs! Beroende på vilken utskriftsmeny du har valt är överhoppningsläget kanske inte tillgängligt. Rulla 100 foton i taget (Scroll by 100 photos): Fotona rullas och visas 100 i taget. Använd knappen 5. Rulla ett i taget (Scroll one by one): Fotona rullas och visas ett i taget. Tryck på funktionsknappen i mitten när skärmen för fotoval visas i en utskriftsmeny. Använd knapparna för att välja en metod för överhoppning.Hoppa över foton efter numrering eller fotograferingsdatum (Överhoppningsläge (Sk. Använd knapparna på OK. . Sid 474 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut foton enkelt från ett minneskort eller en USB-flashenhet (Foto (Photo)) > Använda praktiska displayfunktioner > Hoppa över foton efter numrering eller fotograferingsdatum (Överhoppningsläge (Skip mode)) U016 Hoppa över foton efter numrering eller fotograferingsdatum (Överhoppningsläge (Skip mode)) Du kan hoppa över foton som visas på enhetens skärm efter numrering eller fotograferingsdatum. 4. 2. Använd knapparna Använd knappen för att flytta markören till positionen för val av foto.. Skärmen Ändra vy/läge (Change view/mode) visas. för att välja Överhoppningsläge (Skip mode) och tryck sedan 3. 1. Följande skärm visas. för att återgå till valet av metod för överhoppning. När överhoppningsmetoden Hoppa över efter datum (Skip by date) har valts visas datumet enligt inställningarna för Datumvisning (Date display format) under Enhetens användarinställningar (Device user settings) under Enhetsinställningar (Device settings) under Konfig.

.. Sid 475 av 1083 Enhetens användarinställningar (Device user settings) Överst .Hoppa över foton efter numrering eller fotograferingsdatum (Överhoppningsläge (Sk.

Använda roliga utskriftsfunktioner Sid 476 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda roliga utskriftsfunktioner Använda roliga utskriftsfunktioner Så här väljer du en meny för roliga fotoutskrifter Skriva ut flera foton på ett pappersark (Layoututskrift (Layout print)) Skriva ut på etiketter (Etikettutskrift (Sticker print)) Skriva ut Photo Index (Skriv ut Photo Index (Photo index print)) Skriva ut foton enligt DPOF-inställningarna (DPOF-utskrift (DPOF print)) Skriva ut foton med fotoinformation (Inläst info utskrift (Captured info print)) Skriva ut ID-foton (ID-fotostorlek (ID photo size print)) Skapa en kalender (Kalenderutskrift (Calendar print)) Skriva ut en bild på skivetiketten Överst .

Skärmen Foton för skojs skull (Fun photo print) visas. Tryck på vänster funktionsknapp för att visa skärmen Fotomeny (Photo menu) och använd för att välja För skojs skull (To fun photo print). 1. (Data of supported types are not saved. Välj Obs! Foton för skojs skull (Fun photo print) på skärmen HEM (HOME). Tryck slutligen på OK sedan knapparna för att visa skärmen Foton för skojs skull (Fun photo print). Överst . Om både foton och PDF-filer finns lagrade på ett minneskort eller en USB-flashenhet som sätts in i enheten innan du har valt Foton för skojs skull (Fun photo print) eller Foto (Photo) på skärmen HEM (HOME) visas en bekräftelseskärm där du får välja vilken fil du vill skriva ut. Använd knapparna för att välja en utskriftsmeny. 3. 2.) på enhetens skärm. Välj Skriv ut foton (Print photos) på den skärm som visas och tryck sedan på OK. Välj en önskad utskriftsmeny och följ sedan anvisningarna på skärmen. Mer information om de olika utskriftsmenyerna i Foton för skojs skull (Fun photo print) finns i Använda roliga utskriftsfunktioner . Viktigt! Du kan inte använda ett minneskort och en USB-flashenhet samtidigt. Tryck sedan på OK. Obs! Mer information om hur du sätter i minneskortet/USB-flashenheten i enheten och information om vilka typer av minneskort som är kompatibla med enheten finns i Skriva ut foton. Sätt i minneskortet i enhetens kortplats eller sätt i USB-flashenheten i direktutskriftsporten. Kontrollera att enheten är på. Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. 4. Om inga data som kan skrivas ut finns på minneskortet eller USB-flashenheten visas Tillåtna typer av data har inte sparats. Du kan visa skärmen Foton för skojs skull (Fun photo print) genom att välja För skojs skull (To fun photo print) med hjälp av knapparna på skärmen Fotomeny (Photo menu) som visas när du trycker på vänster funktionsknapp på skärmen Foto (Photo).Så här väljer du en meny för roliga fotoutskrifter Sid 477 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda roliga utskriftsfunktioner > Så här väljer du en meny för roliga fotoutskrifter U004 Så här väljer du en meny för roliga fotoutskrifter I det här avsnittet beskrivs hur du väljer en utskriftsmeny i Foton för skojs skull (Fun photo print).

för att välja en inklistringsmetod och tryck sedan på OK. Du kan inte välja att skriva ut både fotograferingsdatumet och filnumret när du skriver ut ett foto med Layoututskrift (Layout print). Om du vill skriva ut filnumret väljer du AV (OFF) för Skriv ut datum (Print date). Visa skärmen Foton för skojs skull (Fun photo print).och ett slutdatum om du vill klistra in fotona i det valda datumintervallet.) skrivs bara fotograferingsdatumet ut. Tryck sedan på OK. 3. Klistra in automatiskt (Paste automatically) Du kan klistra in fotona i det valda datumintervallet eller alla foton. Följ anvisningarna på skärmen och ange ett start. Så här väljer du en meny för roliga fotoutskrifter 2. Du kan välja mellan följande inklistringsmetoder. 6. Du kan visa de tillgängliga inställningsalternativen genom att trycka på höger funktionsknapp. för att välja en pappersstorlek för det papper som du har fyllt på och tryck sedan på OK. Välj Layoututskrift (Layout print) och tryck sedan på OK. Ange inställningar Obs! Om PÅ (ON) har valts för både Skriv ut datum (Print date) och Skriv ut filnummer (Print file no. 4. 5.Skriva ut flera foton på ett pappersark (Layoututskrift (Layout print)) Sid 478 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda roliga utskriftsfunktioner > Skriva ut flera foton på ett pappersark (Layoututskrift (Layout print)) U006 Skriva ut flera foton på ett pappersark (Layoututskrift (Layout print)) Du kan klistra in valda foton i den angivna layouten.5"x11") som pappersstorlek. Använd knapparna 7. Blandat 2 (Mixed 2) eller Blandat 3 (Mixed 3) har valts kan du välja A4 eller LTR(8. 1. Fyll på papper i det bakre facket. Använd knapparna för att välja layouten. När skärmen för val av antal kopior visas använder du knapparna + eller . Använd knapparna för att välja en mediatyp för det papper som du har fyllt på och tryck sedan på OK. . Obs! Andra alternativ Använda praktiska displayfunktioner 8. Bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar visas. Använd knapparna Obs! När Blandat 1 (Mixed 1). Klistra in ett i taget (Paste one by one) Följ anvisningarna på skärmen för att klistra in fotona när skärmen för fotoval visas.för att ange antalet kopior och trycker sedan på OK.

Överst .Skriva ut flera foton på ett pappersark (Layoututskrift (Layout print)) Sid 479 av 1083 9. Tryck på Färg (Color) . Utskriften börjar.

OK-knappen: Slutför ditt val av beskärningsområde. Så här väljer du en meny för roliga fotoutskrifter 2. Om du vill växla mellan stående och liggande beskärningsram trycker du på den här knappen. 4. för att välja en ram och tryck sedan på OK. Obs! för att välja det foto som du vill skriva ut och tryck sedan på Andra alternativ Använda praktiska displayfunktioner 6. Använd knapparna dem. Obs! Om du vill skriva ut utan ram trycker du på höger funktionsknapp när skärmen för val av ram visas. Fyll på ett ark etiketter i det bakre facket. + eller –-knapparna eller rullningshjulet: Ställer in beskärningsramens storlek. Visa skärmen Foton för skojs skull (Fun photo print). Kontrollera att Etiketter x16 (Stickers x16) har valts som layout och tryck sedan på OK. . Obs! Om du väljer en annan layout än Etiketter x16 (Stickers x16) på LCD-skärmen ska du välja . Du kan även trycka på funktionsknappen i mitten om du vill redigera bilderna genom att beskära Använd följande knappar för att beskära området. Om du vill rotera fotot 90 grader så att det passar in i ramen använder du skärmbilden för beskärning för att rotera det beskurna området. Använd knapparna OK. . Obs! Du kan inte använda kassetten för att skriva ut på etiketter. Du kan bara fylla på ett ark etiketter åt gången i det bakre facket. Etiketter x16 (Stickers x16) med knappen 5. Om fotot är vänt upp och ned kan du använda knapparna för att rotera ramen 180 grader och orientera den rätt mot fotot. Fyll på ett ark etiketter i det bakre facket och tryck sedan på OK. : och Knapparna . Placerar beskärningsramen. Funktionsknappen i mitten: Roterar beskärningsramen. 3.Skriva ut på etiketter (Etikettutskrift (Sticker print)) Sid 480 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda roliga utskriftsfunktioner > Skriva ut på etiketter (Etikettutskrift (Sticker print)) U007 Skriva ut på etiketter (Etikettutskrift (Sticker print)) 1. Välj Etikettutskrift (Sticker print) och tryck sedan på OK.

Tryck på Färg (Color) . Överst .Skriva ut på etiketter (Etikettutskrift (Sticker print)) Sid 481 av 1083 7. Bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar visas. 8. Utskriften börjar.för att ange antalet kopior och trycker sedan på OK. När skärmen för val av antal kopior visas använder du knapparna + eller .

203. 3. 8. Fyll på papper i det bakre facket.6 mm: 28 foton 4. Kontaktutskrift (Contact print) Bilder på 35 mm-film skrivs ut i negativ storlek som i kontaktutskrift. för att välja en mediatyp för det papper som du har fyllt på och tryck sedan på OK. Bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar visas.6 x 180. Utskriften börjar. Så här väljer du en meny för roliga fotoutskrifter 2.6 x 152. Använd knapparna 7. Använd knapparna för att välja en utskriftstyp och tryck sedan på OK. Du kan välja mellan följande utskriftstyper.Skriva ut Photo Index (Skriv ut Photo Index (Photo index print)) Sid 482 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda roliga utskriftsfunktioner > Skriva ut Photo Index (Skriv ut Photo Index (Photo index print)) U010 Skriva ut Photo Index (Skriv ut Photo Index (Photo index print)) Du kan skriva ut en lista över alla foton som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet. När skärmen för val av antal kopior visas använder du knapparna + eller . Överst . 6. Tryck på Färg (Color) . 1. Använd knapparna för att välja en pappersstorlek för det papper som du har fyllt på och tryck sedan på OK. A4/Letter: 80 foton.2 x 254.0 x 177. för att välja en metod för att ange utskriftsintervallet och tryck Följ anvisningarna på skärmen och ange ett start. 127. Du kan visa de tillgängliga inställningsalternativen genom att trycka på höger funktionsknapp. Ange inställningar 9. Bred/101. Välj Skriv ut Photo Index (Photo index print) och tryck sedan på OK.för att ange antalet kopior och trycker sedan på OK.4 mm/4 x 6 tum: 24 foton. Standard Hur många foton som skrivs ut på ett enda pappersark beror på papperets storlek. 101.0 mm/8 x 10 tum: 72 foton. Använd knapparna sedan på OK.8 mm/5 x 7 tum: 35 foton. Visa skärmen Foton för skojs skull (Fun photo print). 5.och ett slutdatum om du vill skriva ut fotona i det valda datumintervallet.

Utskriften börjar. Bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar visas. Inställningen för sortering efter fotograferingsdatum följer DPOF-inställningen. Använd knapparna 6. Så här väljer du en meny för roliga fotoutskrifter 2. Fyll på papper i det bakre facket. Kanterna på fotot kan komma att klippas av beroende på sidstorleken. . 1.Skriva ut foton enligt DPOF-inställningarna (DPOF-utskrift (DPOF print)) Sid 483 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda roliga utskriftsfunktioner > Skriva ut foton enligt DPOF-inställningarna (DPOF-utskrift (DPOF print)) U008 Skriva ut foton enligt DPOF-inställningarna (DPOF-utskrift (DPOF print)) Om du har angett DPOF-inställningar (Digital Print Order Format) på din digitalkamera kan du skriva ut foton med de här inställningarna. Ange inställningar 7. 1. Du kan visa de tillgängliga inställningsalternativen genom att trycka på höger funktionsknapp. 3. för att välja en mediatyp för det papper som du har fyllt på och tryck sedan på OK. Använd knapparna för att välja Ja (Yes) och tryck sedan på OK. 4. Använd knapparna 5.00 Bildkomprimeringsmetoder som stöds: Exif (TIFF) och JFIF Utskriftstyp – Standardutskrift: Skriver ut foton som angetts som ”Standardutskrift” med DPOF Utskriftstyp – Indexutskrift: Ett indexark med foton som angetts som ”Flerbildsutskrift” med DPOF skrivs ut med hjälp av enhetens layout för indexutskrifter Utskriftstyp – Multibildsutskrift: Skriver ut ett foto som angetts som ”Multibildsutskrift” med DPOF (med angivet antal kopior och layout) Skriv ut valt foto: Skriver bara ut foton som angetts med DPOF Antal kopior: Skriver ut det antal kopior som angetts med DPOF Utskrifter förstoras eller förminskas automatiskt så att de passar sidstorleken. Visa skärmen Foton för skojs skull (Fun photo print). Välj DPOF-utskrift (DPOF print) och tryck sedan på OK. Tryck på Färg (Color) . för att välja en pappersstorlek för det papper som du har fyllt på och tryck sedan på OK. Obs! Enheten stöder följande DPOF-funktioner: Version: Baserad på ver.

Sid 484 av 1083 Överst . som vilken bild som ska skrivas ut i hur många exemplar.Skriva ut foton enligt DPOF-inställningarna (DPOF-utskrift (DPOF print)) DPOF är ett standardformat som används för att lagra antingen information om bilder.

Om du har valt utskriftstypen Skriv ut till valt foto (Print to a selected photo) visas skärmen för fotoval.Skriva ut foton med fotoinformation (Inläst info utskrift (Captured info print)) Sid 485 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda roliga utskriftsfunktioner > Skriva ut foton med fotoinformation (Inläst info utskrift (Captured info print)) U009 Skriva ut foton med fotoinformation (Inläst info utskrift (Captured info print)) Du kan skriva ut fotoinformation (Exif-info) i marginalen av indexutskriften av foton eller på vissa utvalda bilder. för att välja en mediatyp för det papper som du har fyllt på och tryck sedan på OK. Visa skärmen Foton för skojs skull (Fun photo print). Så här väljer du en meny för roliga fotoutskrifter 2. Du kan välja mellan följande utskriftstyper. Använd knapparna för att välja en pappersstorlek för det papper som du har fyllt på och tryck sedan på OK. Ange inställningar 8. 3. 4. Utskriften börjar. Överst . Obs! Andra alternativ Använda praktiska displayfunktioner 7.för att ange antalet kopior och trycker sedan på OK. 1. Använd knapparna för att välja en utskriftstyp och tryck sedan på OK. Fyll på papper i det bakre facket. Bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar visas. Skriv ut till fotolista (Print to list of photos) Informationen skrivs ut i marginalen på indexutskriften för alla foton eller fotona i det valda datumintervallet.och ett slutdatum om du vill skriva ut informationen i marginalen på indexutskriften för fotona i det valda datumintervallet. Följ anvisningarna på skärmen och ange ett start. Skriv ut till valt foto (Print to a selected photo) Informationen skrivs ut i marginalen på de foton som har valts. 5. Du kan visa de tillgängliga inställningsalternativen genom att trycka på höger funktionsknapp. Använd knapparna 6. Välj Inläst info utskrift (Captured info print) och tryck sedan på OK. Följ anvisningarna på skärmen för att välja ett foto. Tryck på Färg (Color) . När skärmen för val av antal kopior visas använder du knapparna + eller .

Välj ID-fotostorlek (ID photo size print) och tryck sedan på OK. : och Knapparna . Du kan visa de tillgängliga inställningsalternativen genom att trycka på höger funktionsknapp. till exempel ett ID-foto. 5. När skärmen för val av antal kopior visas använder du knapparna + eller . Använd knapparna för att välja en fotostorlek för utskrift och tryck sedan på OK. Använd knapparna OK. Tryck på Färg (Color) . Placerar beskärningsramen. . Funktionsknappen i mitten: Roterar beskärningsramen. Ange inställningar 10. + eller –-knapparna eller rullningshjulet: Ställer in beskärningsramens storlek. Visa skärmen Foton för skojs skull (Fun photo print). 1. 9. Använd följande knappar för att beskära området. för att välja en mediatyp för det papper som du har fyllt på och tryck sedan på OK.Skriva ut ID-foton (ID-fotostorlek (ID photo size print)) Sid 486 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda roliga utskriftsfunktioner > Skriva ut ID-foton (ID-fotostorlek (ID photo size print)) U012 Skriva ut ID-foton (ID-fotostorlek (ID photo size print)) Du kan skriva ut foton på ett minneskort eller en USB-flashenhet i en viss storlek. Så här väljer du en meny för roliga fotoutskrifter 2. Utskriften börjar. Om du vill växla mellan stående och liggande beskärningsram trycker du på den här knappen. Beskär det område som ska skrivas ut och tryck sedan på OK. Obs! Andra alternativ Använda praktiska displayfunktioner för att välja en pappersstorlek för det papper som du har fyllt på och tryck sedan på OK. Överst .för att ange antalet kopior och trycker sedan på OK. Använd knapparna 7. Använd knapparna 6. Bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar visas. Fyll på papper i det bakre facket. 3. för att välja det foto som du vill skriva ut och tryck sedan på 8. 4.

Använd knapparna för att välja en kalendertyp och tryck sedan på OK. 6. Bekräfta orienteringen för fotot och tryck sedan på OK. Visa skärmen Foton för skojs skull (Fun photo print). Så här väljer du en meny för roliga fotoutskrifter 2. Följ anvisningarna på skärmen och ange ett årtal och en månad för utskriften. Fyll på papper i det bakre facket. . för att välja det foto som du vill skriva ut och tryck sedan på Andra alternativ Använda praktiska displayfunktioner 9. Papper: Stående (Paper: Portrait format)/Foto: Nederst (liggande) (Photo: Bottom (landscape)) Papper: Stående (Paper: Portrait format)/Foto: Överst (liggande) (Photo: Top (landscape)) Papper: Liggande (Paper: Landscape format)/Foto: Höger (stående) (Photo: Right (portrait)) Papper: Liggande (Paper: Landscape format)/Foto: Vänster (stående) (Photo: Left (portrait)) Obs! Välj liggande format för ett liggande foto och stående format för ett stående foto. Välj Kalenderutskrift (Calendar print) och tryck sedan på OK. vilken färg som ska användas för helger och en bakgrundsfärg. Använd knapparna 8. 5. en startdag för veckorna. 3. Använd knapparna OK. Tryck sedan på OK. 10. Använd knapparna 4. för att välja en mediatyp för det papper som du har fyllt på och tryck sedan på OK. Obs! för att välja en pappersstorlek för det papper som du har fyllt på och tryck sedan på OK. Använd knapparna för att rotera fotot. Du kan välja mellan följande layouter. Använd knapparna 7. Viktigt! Se till att lägga papperet i stående orientering. 1. för att välja layouten.Skapa en kalender (Kalenderutskrift (Calendar print)) Sid 487 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda roliga utskriftsfunktioner > Skapa en kalender (Kalenderutskrift (Calendar print)) U013 Skapa en kalender (Kalenderutskrift (Calendar print)) Du kan skapa en originalkalender med dina favoritfoton och en kalender.

Du kan visa de tillgängliga inställningsalternativen genom att trycka på höger funktionsknapp. Tryck på Färg (Color) .för att ange antalet kopior och trycker sedan på OK. Du kan inte välja att skriva ut både fotograferingsdatumet och filnumret när du skriver ut ett foto med Kalenderutskrift (Calendar print). Bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar visas. Ange inställningar Obs! Om PÅ (ON) har valts för både Skriv ut datum (Print date) och Skriv ut filnummer (Print file no. Utskriften börjar.) skrivs bara fotograferingsdatumet ut. Överst . 12. När skärmen för val av antal kopior visas använder du knapparna + eller . Om du vill skriva ut filnumret väljer du AV (OFF) för Skriv ut datum (Print date).Skapa en kalender (Kalenderutskrift (Calendar print)) Sid 488 av 1083 11.

Använda funktionen Bildspel Sid 489 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda funktionen Bildspel Använda funktionen Bildspel Så här använder du funktionen Bildspel Överst .

1. 2.) på enhetens skärm. . 5. Följ anvisningarna på skärmen och ange ett start. Välj Skriv ut foton (Print photos) på den skärm som visas och tryck sedan på OK. Tryck på OK. Om inga data som kan skrivas ut finns på minneskortet eller USB-flashenheten visas Tillåtna typer av data har inte sparats.och ett slutdatum om du vill visa fotona i det valda datumintervallet.Så här använder du funktionen Bildspel Sid 490 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda funktionen Bildspel > Så här använder du funktionen Bildspel U118 Så här använder du funktionen Bildspel Du kan visa ett bildspel med de foton som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet. Obs! Tryck på höger funktionsknapp om du vill visa fotona i det angivna datumintervallet eller ändra visningsordningen. Du kan visa skärmen Bildspel (Slide show) genom att välja Till bildspel (To slide show) med hjälp av knapparna på skärmen Fotomeny (Photo menu) som visas när du trycker på vänster funktionsknapp på skärmen Foto (Photo). Du kan skriva ut de bilder som visas i bildspelet. Obs! Mer information om hur du sätter i minneskortet/USB-flashenheten i enheten och information om vilka typer av minneskort som är kompatibla med enheten finns i Skriva ut foton. Kontrollera att enheten är på. (Data of supported types are not saved. Bildspelet visar de valda fotona automatiskt efter varandra. Skärmen för val av effekter visas. Du kan välja mellan följande effekter. Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. Om både foton och PDF-filer finns lagrade på ett minneskort eller en USB-flashenhet som sätts in i enheten innan du har valt Bildspel (Slide show) eller Foto (Photo) på skärmen HEM (HOME) visas en bekräftelseskärm där du får välja vilken fil du vill skriva ut. Sätt i minneskortet i enhetens kortplats eller sätt i USB-flashenheten i direktutskriftsporten. 4. Välj Obs! Bildspel (Slide show) på skärmen HEM (HOME). Använd knapparna Standard Bred (Wide) Cirkel (Circle) för att välja en uppspelningseffekt. 3. Viktigt! Du kan inte använda ett minneskort och en USB-flashenhet samtidigt.

Ange inställningar Du återupptar visningen av ett pausat bildspel genom att trycka på OK. Om bildspelet har pausats kan du skriva ut det foto som visas genom att trycka på Färg (Color). Du kan pausa en pågående visning av bildspelet genom att trycka på OK. Om utskriften inte har slutförts kan du skriva ut det foto som visas genom att pausa bildspelet igen och trycka på Färg (Color). Överst . Tryck på knappen HEM (HOME) om du vill avbryta bildspelet.Så här använder du funktionen Bildspel Visningen av bildspelet startar. Sid 491 av 1083 Obs! Om bildspelet har pausats kan du ändra utskriftsinställningarna genom att trycka på höger funktionsknapp. Du kan återuppta visningen av bildspelet när en utskrift pågår genom att trycka på höger funktionsknapp.

Skriva ut dokument (PDF-fil) Sid 492 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut dokument (PDF-fil) Skriva ut dokument (PDF-fil) Se Skriva ut dokument (PDF-fil) som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet Överst .

4. Om inga dokument som kan skrivas ut (PDF-filer) finns på minneskortet eller USBflashenheten visas Tillåtna typer av data har inte sparats.pdf) Följande data kan inte användas: -Krypterade data -Data som omfattar bilder som har scannats med 9 601 bildpunkter eller mer i lodrät och vågrät riktning Mer information om hur det går till att skapa PDF-filer via MP Navigator EX finns i Använda bilder i MP Navigator EX . Om både foton och PDF-filer finns lagrade på ett minneskort eller en USB-flashenhet som sätts in i enheten innan du har valt Dokumentutskrift (Document print) på skärmen HEM (HOME) visas en bekräftelseskärm där du får välja vilken fil du vill skriva ut. Välj Obs! Dokumentutskrift (Document print) på skärmen HEM (HOME). Viktigt! Du kan inte använda ett minneskort och en USB-flashenhet samtidigt. PDF-filer som har skapats i MP Navigator EX (programvara som levereras med enheten) och där inställningen för PDF-komprimering (PDF Compression) i dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) är vald till Standard eller Hög (High). (Data of supported types are not .. Filerna måste ha sparats med inställningen för Format vald till PDF eller Kompakt PDF (Compact PDF). (Filnamnstillägg: .pdf) Mer information om hur du scannar via enhetens manöverpanel finns i Spara scannade data på minneskortet/USB-flashenheten genom att använda enhetens manöverpanel .. Sid 493 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut dokument (PDF-fil) > Skriva ut dokument (PDF-fil) som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet U098 Skriva ut dokument (PDF-fil) som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet Du kan skriva ut PDF-filer som har scannats via enhetens manöverpanel eller skapats via MP Navigator EX (programvara som levereras med enheten) från ett minneskort eller en USB-flashenhet.Skriva ut dokument (PDF-fil) som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashen. Obs! Du kan skriva ut PDF-filer från ett minneskort eller en USB-flashenhet som uppfyller nedanstående villkor. Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. Välj Skriv ut dokument (Print documents) på skärmen som visas och tryck sedan på OK. 2. (Filnamnstillägg: . Kontrollera att enheten är på. 3. Fyll på vanligt papper i kassetten. Sätt i minneskortet i enhetens kortplats eller sätt i USB-flashenheten i direktutskriftsporten. Obs! Mer information om hur du sätter i minneskortet/USB-flashenheten i enheten och information om vilka typer av minneskort som är kompatibla med enheten finns i Skriva ut foton. PDF-filer som har scannats via enhetens manöverpanel och sparats på ett minneskort eller ett USB-minne. Dokumentlistan visas. 1.

Skriva ut dokument (PDF-fil) som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashen. Obs! Du kan skriva ut högst 100 sidor i taget. Tryck på OK för att påbörja utskriften. 2. Det överskjutande antalet sidor skrivs inte ut. The pages exceeding the number of printable pages will not be printed. Om ett dokument har liggande format skrivs det ut roterat 90 grader. I det här fallet skrivs eventuellt inte linjer i dokumentet ut eller också kan bilder feljusteras. Medietyp (Type) Papperstypen är inställd på Vanligt papper (Plain paper). När dokumentlistan visas kan du visa skärmen Information (Details) genom att trycka på höger funktionsknapp. Sidstl. Välj ett dokument som du vill skriva ut och tryck sedan på OK. PDF-filerna går inte att skriva ut om något av nedanstående villkor gäller filerna. Sid 494 av 1083 saved.. Använd knapparna för att i listvyn välja ett dokument som du vill skriva ut och använd sedan för att i förhandsgranskningen välja ett dokument som ska skrivas ut. . Vi rekommenderar att du kontrollerar att det går att skriva ut en PDF-fil. knapparna Bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar visas. PDF-filer som har sparats via en annan programvara än MP Navigator EX (programvara som levereras med enheten) PDF-filer det inte går att visa förhandsgranskningsskärmen för (ett frågetecken visas på skärmen). Första sidan i varje PDF-fil visas på förhandsgranskningsskärmen. Andra tecken än MP Navigator EX visas på Skapat med (Created with).för att ange antalet kopior. Tryck på + eller . PDF-filernas namn visas även om det inte går att skriva ut filerna från enhetens manöverpanel.) på enhetens skärm. Om ett dokument har liggande format visas det dessutom roterat 90 grader.. Information om skärmen Information (Details) går inte att visa. Om du vill skriva ut fler än 100 sidor i en PDF-fil skriver du ut dem från en dator. 1. (Page size) Välj sidstorlek. PDF-filen går inte att skriva ut om något av nedanstående villkor gäller filen. Om du försöker skriva ut fler än 100 sidor av en PDF-fil visas meddelandet Angiven PDF-fil innehåller för många sidor. 7. Tryck på Färg (Color) .kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet) Välj utskriftskvaliteten. Fortsätta? (The specified PDF file contains too many pages. Continue?) på LCD-skärmen. När dokumentlistan visas och du vill visa förhandsgranskningsskärmen trycker du på funktionsknappen i mitten. 3. Det ta lång tid att visa förhandsgranskningen för vissa PDF-filer eller också kan vissa filer beskäras. Filnamnet visas eventuellt inte korrekt i dokumentlistan om filnamnet är långt eller innehåller inkompatibla tecken. PDF-filer som har skapats via andra program än MP Navigator EX (programvara som levereras med enheten) går inte att skriva ut även om de sparas i MP Navigator EX. Utskriften börjar. Om dokumentstorleken är större än sidstorleken som har angetts på enheten skrivs dokumentet ut i en förminskad storlek. Utsk. 6. 5.

. Mer information finns i Ett felmeddelande visas på LCD-skärmen . Sid 495 av 1083 Ett felmeddelande kan visas innan utskriften av vissa PDF-filer startas eller när utskriften pågår. Överst .Skriva ut dokument (PDF-fil) som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashen..

Skriva ut kopior av foton (Omutskrift foto) Sid 496 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut kopior av foton (Omutskrift foto) Skriva ut kopior av foton (Omutskrift foto) Skriva ut fotokopior Ange inställningar Skriva ut ett visst område (Beskärning) Överst .

Skriva ut fotokopior Sid 497 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut kopior av foton (Omutskrift foto (Photo reprint)) > Skriva ut fotokopior U021 Skriva ut fotokopior Du kan scanna ett framkallat foto och skriva ut en kopia av det scannade fotot (Omutskrift foto). Du kan även skriva ut en fotoetikett från ett framkallat foto och skriva ut alla scannade foton. Överst . Mer information om hur du använder de praktiska funktionerna finns i Använda omutskriftsfunktioner . Mer information om hur du skriver ut från ett framkallat foto finns i Skriva ut foton från framkallade foton .

. I alla menyer förutom Välj och skriv ut (Select and print) visas bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar innan utskriften startar. Obs! Beroende på vilket meny för omutskrift du har valt att visa gör du på olika sätt för att visa bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar. för att välja ett inställningsalternativ och knapparna Använd knapparna inställning som visas på enhetens skärm. Sidstl.kval (Print qlty) (Utskriftskvalitet) Justera utskriftskvaliteten för det scannade fotot. 3. mediatyp m. innan du skriver ut. Medietyp (Type) (Mediatyp) Välj typ av fotopapper som ska användas. utskriftskvalitet m. mediatyp. Du kan inte använda vissa kombinationer av inställningar på menyn för omutskrift. Om inställningen inte kan användas tillsammans med ett redan valt inställningsalternativ visas Felinformation (Error details) på skärmen. för att ändra den Obs! Beroende på vilken meny för omutskrift du har valt kan vissa inställningar inte väljas.m. Skärmen Utskriftsinställningar (Print settings) (Bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar) På den här skärmen kan du ange grundinställningarna för omutskrift. Inställningarna för pappersstorlek. i Välj och skriv ut (Select and print) och Skriv ut alla foton (Print all photos) sparas även om du väljer en annan meny för omutskrift eller om enheten stängs av. De inställningsalternativ som inte kan väljas visas nedtonade eller visas inte alls. Om detta inträffar bekräftar du meddelandet genom att trycka på vänster funktionsknapp och ändrar sedan inställningen.Ange inställningar Sid 498 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut kopior av foton (Omutskrift foto (Photo reprint)) > Ange inställningar U022 Ange inställningar Du kan ange inställningarna för sidstorlek. 1.m. 2. Du kan visa bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar på skärmen för fotoval genom att trycka på höger funktionstangent i Välj och skriv ut (Select and print). Utsk. I det här avsnittet beskrivs inställningsalternativen för funktionen Välj och skriv ut (Select and print). (Page size) Välj formatet på det papper som har fyllts på.

5. 4.ex. Ljusstyrka (Brightness) Justera ljusstyrkan. nattmotiv eller person. ljusstyrka och kontrast för utskriften. Dessutom analyseras ett motiv. (Photo fix) väljer du Manuell korrigering (Manual correction). Överst . Obs! Som standard görs omutskrifter av foton med autokorrigering. 1. (Photo fix) När Autofotokorr. landskap. och varje motiv korrigeras automatiskt med lämpligaste färg. öka rött eller gult för att ställa in hudtonen. (Auto photo fix) har valts identifieras motivet eller personens ansikte på en tagen bild och den mest lämpliga korrigeringen för fotot görs automatiskt. Du kan t. Färgbalans (Color balance) Justera färgbalans. trycker på höger funktionsknapp på skärmen Manuell korrigering (Manual correction) och anger sedan avancerade inställningsalternativ. Det gör ett mörkare ansikte i motljus ljusare vid utskriften. Kontrast (Contrast) Ställ in kontrast. (Auto photo fix) har valts för Fotokorr.Ange inställningar Sid 499 av 1083 4. Ram (Border) (Utskrift med/utan ramar) Välj utskrift med eller utan ramar. Skärmen Manuell korrigering (Manual correction) Du visar skärmen genom att välja Manuell korrigering (Manual correction) för Fotokorr. Fotokorr. 2. Tonkorrigering (Fade restoration) Korrigerar färgen på fotokopior som har bleknat med tiden. Ljuskorrigering (Face brightener) Med den här funktionen korrigeras ett ansikte som ser mörkt ut på grund av att fotot tagits i motljus. Skärmen Manuell korrigering (Manual correction) Om Ingen korrigering (No correction) har valts görs omutskriften av fotona utan korrigering.ex. t. Om du inte är nöjd med utskriftsresultatet när Autofotokorr. 5. 3. (Photo fix) och sedan trycka på höger funktionsknapp.

Använd följande knappar för att beskära området. Tryck på funktionsknappen i mitten för att välja en bild som ska beskäras när du har scannat det framkallade fotot. . 1. 3. Skärmen Beskärning (Trimming) visas. Tryck på OK för att slutföra ditt val av beskärningsområde. + eller –-knapparna eller rullningshjulet: Ställer in beskärningsramens storlek. Placerar beskärningsramen. Obs! Beskärningsområdet visas endast för foton som har beskurits. Du kan avbryta beskärningsfunktionen när en beskärning redan har angetts genom att öppna skärmen Beskärning (Trimming) igen och sedan trycka på höger funktionsknapp. Om du vill ändra storleken för det beskurna området när det redan har angetts öppnar du skärmen Beskärning (Trimming) igen. 2. Om du vill växla mellan stående och liggande beskärningsram trycker du på den här knappen. Funktionsknappen i mitten: Roterar beskärningsramen. Obs! Beroende på vilken meny för omutskrift du har valt kan vissa knappar inte användas. Området som ska beskäras har angetts och originalfotot visas. Obs! Beroende på vilken meny för omutskrift du har valt är funktionen för beskärning kanske inte tillgänglig. : och Knapparna .Skriva ut ett visst område (Beskärning) Sid 500 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut kopior av foton (Omutskrift foto (Photo reprint)) > Skriva ut ett visst område (Beskärning) U029 Skriva ut ett visst område (Beskärning) Du kan beskära bilder som du visar på LCD-skärmen. Överst . Vänster funktionsknapp: Ändrar beskärningsramens bredd-höjd-förhållande. Beskär det område som ska skrivas ut.

Använda omutskriftsfunktioner Sid 501 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda omutskriftsfunktioner Använda omutskriftsfunktioner Så här väljer du en meny för omutskrift Skriva ut en kopia av ett foto på etiketter (Etikettutskrift (Sticker print)) Skriva ut en kopia av alla foton (Skriv ut alla foton (Print all photos)) Skriva ut en redan utskriven bild på skivetiketten Överst .

Mer information om hur du skriver ut från ett framkallat foto finns i Skriva ut foton från framkallade foton. foto (Reprint from printed photo) visas. Välj en önskad meny för omutskrift och följ sedan anvisningarna på skärmen. Tryck sedan på OK. Välj Obs! Omutskrift foto (Photo reprint) på skärmen HEM (HOME). Placera ett framkallat foto på glasskivan. Mer information om hur du använder de praktiska funktionerna finns i Använda omutskriftsfunktioner . 3.Så här väljer du en meny för omutskrift Sid 502 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda omutskriftsfunktioner > Så här väljer du en meny för omutskrift U024 Så här väljer du en meny för omutskrift I det här avsnittet beskrivs hur du väljer en meny för omutskrift. Skärmen Skriv ut igen fr. framk. Kontrollera att enheten är på. Du kan även skriva ut en fotoetikett från ett framkallat foto och skriva ut alla scannade foton. Överst . Följ anvisningarna på skärmen och tryck sedan på OK för att börja scanna det framkallade fotot. Obs! Mer information om hur du placerar ett framkallat foto på glasskivan finns i Fylla på papper/ original. 2. 1. 4. Använd knapparna för att välja en meny för omutskrift. Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. 5.

visas på fotot har det utskrivna fotot kanske inte scannats korrekt. 7. annars trycker du på Svart (Black). Om du vill skriva ut i färg trycker du på Färg (Color) . Kontrollera att Etiketter x16 (Stickers x16) har valts som layout och tryck sedan på OK. Tryck på + eller . Visa skärmen Skriv ut igen fr. Utskriften börjar. Fyll på ett ark etiketter i det bakre facket och tryck sedan på OK. Välj Etikettutskrift (Sticker print) och tryck sedan på OK.Skriva ut en kopia av ett foto på etiketter (Etikettutskrift (Sticker print)) Sid 503 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda omutskriftsfunktioner > Skriva ut en kopia av ett foto på etiketter (Etikettutskrift (Sticker print)) U027 Skriva ut en kopia av ett foto på etiketter (Etikettutskrift (Sticker print)) Du kan scanna ditt favoritfoto och skriva ut det på Canons fotoetiketter. Du kan bara fylla på ett ark etiketter åt gången i det bakre facket. Fyll på ett ark etiketter i det bakre facket. Så här väljer du en meny för omutskrift 2. Obs! Om du väljer en annan layout än Etiketter x16 (Stickers x16) på LCD-skärmen ska du välja . Obs! för att välja det foto som du vill skriva ut igen och tryck Bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar visas. foto (Reprint from printed photo). 4. Andra alternativ Skriva ut ett visst område (Beskärning) 6. 1. framk. 3. Använd knapparna sedan på OK. Obs! Du kan inte använda kassetten för att skriva ut på etiketter. Överst . Etiketter x16 (Stickers x16) med knappen 5.för att ange antalet kopior. Scanna det Om framkallade fotot igen genom att trycka på vänster funktionsknapp.

Utskriften börjar. Visa skärmen Skriv ut igen fr. 1. Bekräftelseskärmen för utskriftsinställningar visas. 4. Så här väljer du en meny för omutskrift 2. annars trycker du på Svart (Black). Överst .för att ange antalet kopior. Tryck på + eller . Ändra utskriftsinställningarna efter behov. foto (Reprint from printed photo). framk. Ange inställningar 5.Skriva ut en kopia av alla foton (Skriv ut alla foton (Print all photos)) Sid 504 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Använda omutskriftsfunktioner > Skriva ut en kopia av alla foton (Skriv ut alla foton (Print all photos)) U028 Skriva ut en kopia av alla foton (Skriv ut alla foton (Print all photos)) Du kan skriva ut alla scannade foton. Fyll på papper i det bakre facket. 3. Välj Skriv ut alla foton (Print all photos) och tryck sedan på OK. Om du vill skriva ut i färg trycker du på Färg (Color) .

till exempel linjerat papper eller diagram Överst .Skriva ut från en mobiltelefon eller skriva ut mallar (Specialutskrift) Sid 505 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut från en mobiltelefon eller skriva ut mallar (Specialutskrift) Skriva ut från en mobiltelefon eller skriva ut mallar (Specialutskrift) Skriva ut från en mobiltelefon via infraröd kommunikation Skriva ut från en mobiltelefon via Bluetooth-kommunikation Skriva ut mallformulär.

3. 5. Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. Mer information om utskrift via infraröd kommunikation finns även i mobiltelefonens instruktionshandbok. Fyll på papper. 4. Välj Skriv ut från mobiltelefon (Print from mobile phone) och tryck sedan på OK. Skärmen för vänteläge för utskrift visas.Skriva ut från en mobiltelefon via infraröd kommunikation Sid 506 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut från en mobiltelefon eller skriva ut mallar (Specialutskrift (Special print)) > Skriva ut från en mobiltelefon via infraröd kommunikation U056 Skriva ut från en mobiltelefon via infraröd kommunikation Du kan använda infraröd kommunikation för att skriva ut foton från din mobiltelefon. Mer information finns i mobiltelefonens instruktionshandbok. Obs! Den effektiva vinkeln för enhetens IR-port (B) är ca 10 grader uppåt. 2. åt vänster eller höger från mittaxeln (A). Standardinställningen för utskrift från en mobiltelefon är utskrift utan ram på papperstypen Photo Paper Plus Glossy II med formatet 10 x 15 cm/4 x 6 tum. Välj Obs! Specialutskrift (Special print) på skärmen HEM (HOME). Kontrollera att enheten är på. Det avstånd som kan användas för kommunikation med enheten beror på vilken mobiltelefon du använder. Obs! Du kan ändra utskriftsinställningarna genom att trycka på höger funktionsknapp. . Mer information om inställningsalternativen finns i Inställn. för mobilutskrift (Mobile phone print settings). Placera mobiltelefonen så att dess IR-port hamnar mittemot och inom 20 centimeters/8 tums avstånd från enhetens IR-port. 1.

Om fotofilen är större än 1. Obs! Placera inga föremål mellan enhetens och mobiltelefonens IR-portar eftersom det blockerar dataöverföringen.Skriva ut från en mobiltelefon via infraröd kommunikation Sid 507 av 1083 (A) Effektiv vinkel: 10 grader uppåt. kan kanterna på bilden klippas av vid utskrift utan ram – marginalstorleken kan ändras vid utskrift med ramar.8 MB går det kanske inte att skicka filen. Om överföringsbara data På grund av säkerhetsinställningar på mobiltelefonen kan inte hämtat innehåll eller foton som hämtats från en webbsida i ett e-postmeddelande skrivas ut. Utskriftskvalitet och orientering (stående eller liggande) väljs automatiskt efter fotografiets storlek. Beroende på din enhet kan utskriftskvaliteten försämras på grund av begränsningen av kapaciteten för den infraröda överföringen. Beroende på fotots storlek som tas på mobiltelefonen. Se upp så att du inte avbryter den infraröda kommunikationen när enheten tar emot data. Välj det foto som du vill skriva ut och skicka data till enheten via mobiltelefonens funktion för infraröd kommunikation. Beroende på storleken på fotot kan det ta en stund för enheten att börja skriva ut efter att den infraröda kommunikationen har startats. Överst . Beroende på din enhet kan kanske inte data som sparats på ett minneskort skrivas ut. Vi rekommenderar att du skriver ut på etiketter när utskriftskvaliteten inte blir bra på andra typer av papper. Utskriften startar när alla data har tagits emot. Det går inte att skriva ut videofiler. Skicka data från mobiltelefonen igen om kommunikationen avbröts. åt vänster eller höger från mittaxeln (B) Enhetens IR-port (C) Cirka 20 cm/8 tum (Får inte blockeras av något föremål.) (D) Mobiltelefonens IR-port 6.

2. 4. Obs! Mobiltelefoner som har stöd för OPP (Object Push Profile) eller BIP (Basic Imaging Profile) kan användas för att skriva ut foton. Obs! . Se även telefonens instruktionshandbok när du skriver ut från en mobiltelefon via Bluetoothkommunikation. 3. Beroende på din mobiltelefon kan du kanske inte skriva ut trots att mobiltelefonen stöder profilerna ovan. Mer information om funktionen att skriva ut via Bluetooth-kommunikation från datorn finns i Om Bluetooth -kommunikation . Fyll på papper. Sätt fast Bluetooth-enheten BU-30 (tillval).Skriva ut från en mobiltelefon via Bluetooth-kommunikation Sid 508 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut från en mobiltelefon eller skriva ut mallar (Specialutskrift (Special print)) > Skriva ut från en mobiltelefon via Bluetooth-kommunikation U057 Skriva ut från en mobiltelefon via Bluetooth-kommunikation I detta avsnitt beskrivs funktionen att skriva ut foton via Bluetooth-kommunikation från en mobiltelefon med Bluetooth-enheten BU-30 (tillval). Se telefonens instruktionshandbok för mer information om de profiler som din mobiltelefonen stöder. Välj Specialutskrift (Special print) på skärmen HEM (HOME). Sätt in Bluetooth-enheten BU-30 i direktutskriftsporten. Skriva ut via Bluetooth-kommunikation 1. Kontrollera att enheten är på.

Beroende på din enhet kan kanske inte data som sparats på ett minneskort skrivas ut. Välj Skriv ut från mobiltelefon (Print from mobile phone) och tryck sedan på OK. Om du måste ange ett lösenord skriver du standardvärdet ”0000”. Närvaro av magnetiska fält. 6. lösenord och annat på skärmen Bluetooth-inställningar (Bluetooth settings). Skärmen för vänteläge för utskrift visas. Mer information om inställningsalternativen finns i Inställn. Starta utskrift från en mobiltelefon. för mobilutskrift (Mobile phone print settings) . Kommunikationsutrustningens mottagarkänslighet och antennprestanda. Utskriftshastigheten kan variera beroende på följande villkor: Närvaro av hinder mellan kommunikationsutrustning och radioförhållanden. Sid 509 av 1083 5. Som enhetsnamn väljer du standardvärdet Canon XXX-1 (där ”XXX” är enhetens namn). Standardinställningen för utskrift från en mobiltelefon är utskrift utan ram på papperstypen Photo Paper Plus Glossy II med formatet 10 x 15 cm/4 x 6 tum. Obs! Du kan ändra utskriftsinställningarna genom att trycka på höger funktionsknapp. Överst . statisk elektricitet eller elektromagnetisk störning. Det går inte att skriva ut videofiler.Skriva ut från en mobiltelefon via Bluetooth-kommunikation Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. Ändra Bluetooth-inställningarna Obs! Det går att kommunicera i ett intervall på upp till 10 meter/33 fot beroende på villkoren nedan. Mer information om överföringsbara data finns i Om överföringsbara data . Du kan ändra enhetens namn.

Ändra Bluetooth-inställningarna Sid 510 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut från en mobiltelefon eller skriva ut mallar (Specialutskrift (Special print)) > Skriva ut från en mobiltelefon via Bluetooth-kommunikation > Ändra Bluetoothinställningarna U058 Ändra Bluetooth-inställningarna Som förberedelse inför utskrift via Bluetooth-kommunikation kan du ändra inställningarna. Välj Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK. till exempel enhetens namn och lösenord. Information om inställningsalternativen finns i Bluetooth-inställningar (Bluetooth settings) . Fönstret Bluetooth-inställningar (Bluetooth settings) visas. Använd knapparna tryck sedan på OK. Sätt in Bluetooth-enheten BU-30 i direktutskriftsporten. 3. för att välja Bluetooth-inställningar (Bluetooth settings) och 5. Sätt fast Bluetooth-enheten BU-30 (tillval). 4. Skärmen Bluetooth-inställningar (Bluetooth settings) Överst . 2. (Setup) på skärmen HEM (HOME). Välj Obs! Konfig. 1. Kontrollera att enheten är på. på skärmen Bluetooth-inställningar (Bluetooth settings). Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. I det här avsnittet beskrivs hur du öppnar skärmen Bluetooth-inställningar (Bluetooth settings).

Inställning på enhetens skärm: Anteckningspapper 1 (Staff paper 1): Anteckningspapper 10 fält (Staff paper 10 staves) Anteckningspapper 2 (Staff paper 2): Anteckningspapper 12 fält (Staff paper 12 staves) . på vanligt papper med formatet A4. ett diagram eller en checklista. Inställning på enhetens skärm: Diagrampapper 1 (Graph paper 1): Diagram 5 mm (Graph 5 mm) mm) Diagrampapper 2 (Graph paper 2): Diagram 3 mm (Graph 3 Obs! Du kan inte skriva ut diagrampapper på papper med B5format. Inställning på enhetens skärm: Kontrollista (Checklist) Anteckningspapper Du kan skriva ut anteckningspapper med 10 eller 12 fält. till exempel linjerat papper eller diagram Du kan skriva ut ett mallformulär.ex. Inställning på enhetens skärm: Linjerat papper 1 (Notebook paper 1): 8 mm radavstånd (8 mm spacing) Linjerat papper 2 (Notebook paper 2): 7 mm radavstånd (7 mm spacing) Linjerat papper 3 (Notebook paper 3): 6 mm radavstånd (6 mm spacing) Diagrampapper Du kan välja två kvadratiska storlekar. B5 eller Letter. Kontrollista Du kan skriva ut ett anteckningspapper med kryssrutor. linjerat papper. t. till exempel linjerat papper eller diagram U030 Skriva ut mallformulär. till exempel linjerat papper eller diagram Sid 511 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut med hjälp av skrivarens manöverpanel > Skriva ut från en mobiltelefon eller skriva ut mallar (Specialutskrift (Special print)) > Skriva ut mallformulär.Skriva ut mallformulär. Mallformulär som kan skrivas ut Följande mallar finns tillgängliga: Linjerat papper Du kan välja tre radavståndsformat.

2. 4. Kontrollera att enheten är på. . till exempel linjerat papper eller diagram Sid 512 av 1083 Skrivpapper Du kan skriva ut skrivpapper. B5 eller Letter i kassetten. Välj Specialutskrift (Special print) på skärmen HEM (HOME). Välj Mallutskrift (Template print) och tryck sedan på OK. Inställning på enhetens skärm: Veckoschema (Weekly schedule) Månadsschema Du kan skriva ut ett tomt månadsschema. 3. Inställning på enhetens skärm: Månadsschema (Monthly schedule) Skriva ut mallformulär Skriv ut mallformuläret enligt nedanstående anvisningar. Inställning på enhetens skärm: Skrivpapper (Handwriting paper) Veckoschema Du kan skriva ut ett tomt veckoschema. 1. Obs! Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. Fyll på vanligt papper i formatet A4.Skriva ut mallformulär.

Mallformulär som kan skrivas ut för att ange inställningar för sidstorlek och 2-sidig utskrift. Kontrollista (Checklist)/Anteckningspapper 1 (Staff paper 1)/Anteckningspapper 2 (Staff paper 2)/Veckoschema (Weekly schedule)/Månadsschema (Monthly schedule) Överst . Om du väljer en inställning som inte kan användas visas Felinformation (Error details) på enhetens skärm. Använd knapparna för att välja den mall du vill skriva ut och tryck sedan på OK.Skriva ut mallformulär. Obs! När du väljer vissa formulär kan en del inställningar för sidstorlek inte anges. Använd knapparna och knapparna + och . Tryck på knappen Färg (Color) för att skriva ut följande formulär. 6. Linjerat papper 1 (Notebook paper 1)/Linjerat papper 2 (Notebook paper 2)/Linjerat papper 3 (Notebook paper 3)/Diagrampapper 1 (Graph paper 1)/Diagrampapper 2 (Graph paper 2)/ Skrivpapper (Handwriting paper) Tryck på knappen Svart (Black) för att skriva ut följande formulär.för att ange antalet kopior. till exempel linjerat papper eller diagram Sid 513 av 1083 5. Starta utskriften. 7. Om detta inträffar bekräftar du meddelandet genom att trycka på vänster funktionsknapp och ändrar sedan inställningen.

Scanning Sid 514 av 1083 Avancerad handbok > Scanning Scanning Scanna bilder Scanna med hjälp av enhetens manöverpanel Scanna med medföljande programvara Scanna med andra program Skärmbilder för Canon IJ Network Scan Utility Andra scanningsmetoder Överst .

Scanna bilder Sid 515 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna bilder Scanna bilder Scanna bilder Innan du scannar Placera dokument i scannern Överst .

Scanna bilder Sid 516 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna bilder > Scanna bilder U046 Scanna bilder Du kan scanna bilder från enheten och spara dem på en dator. Spara scannade data på minneskortet/USB-flashenheten genom att använda enhetens manöverpanel Vidarebefordra scannade data till datorn genom att använda enhetens manöverpanel Scanna med medföljande programvara Scanna med andra program Överst . ett minneskort eller USB-flashenhet. Du kan även scanna bilder med detaljerade inställningar från en dator med ett bildredigeringsprogram. Välj den scanningsmetod som passar bäst.

Innan du scannar Sid 517 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna bilder > Innan du scannar U047 Innan du scannar Kontrollera följande innan du scannar bilder: Kontrollera att det original som du vill scanna uppfyller kraven för ett original som ska placeras på glasskivan. Överst . Mer information om hur du skickar data till datorn finns i Placera dokument i scannern . Mer information om hur du sparar data på ett minneskort eller en USB-flashenhet finns i Fylla på papper/ original.

Viktigt! När du scannar genom att ange dokumentstorleken i MP Navigator EX eller ScanGear (scannerdrivrutinen) bör du alltid placera ett av dokumentets övre hörn mot hörnet vid pilen på glasskivan. Den del som har placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.18 tum) i fyrkant kan inte beskäras exakt vid scanningen. Foton som har beskurits till olika former och dokument som är mindre än 3 cm (1. Lämna 1 cm (0. Placera dokumenten rätt beroende på vilken typ av dokument du ska scanna. Det kan skada enheten. Placera dokument i scannern Placera dokumenten enligt anvisningarna nedan så att enheten kan identifiera dokumenttyp och -storlek automatiskt. tidningar och textdokument Placera ett enstaka dokument i scannern Placera dokumentet med framsidan nedåt på glasskivan. Viktigt! Placera inte några föremål på dokumentlocket. Den del som har placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna. visitkort eller Blu-ray/dvd/cdskivor För magasin.39 tum) eller mer mellan glasskivans kant (den yta som är märkt med diagonala streck) och dokumentet.Placera dokument i scannern Sid 518 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna bilder > Placera dokument i scannern S005 Placera dokument i scannern Lär dig hur du placerar dokumenten på enhetens glasskiva. Viktigt! . Föremål kan ramla in i enheten när dokumentlocket öppnas. Annars kanske dokumenten inte scannas korrekt. För foton. Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas på rätt sätt. Placera dokumentet på glasskivan med framsidan nedåt och justera ett av dokumentets övre hörn mot hörnet vid pilen (justeringsmärket) på glasskivan. vykort. Stäng dokumentlocket när du scannar.

1 mm (0. foton i A4-storlek) som inte kan placeras bortanför kanterna/pilen på glaset kan sparas som PDF-filer.Placera dokument i scannern Viktigt! Stora dokument (t. Du kan placera maximalt fyra dokument då kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på " Fliken Allmänt (General) " i dialogrutan Inställningar (Preferences). Överst . Om du vill spara i ett annat format än PDF ska du scanna genom att ange filformatet. mer än 1 cm (0. Den del som har placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna. 039 tum) in går inte att scanna.39 tum) Obs! Du kan placera upp till tolv dokument i scannern.39 tum) eller mer mellan glasskivans kant (den yta som är märkt med diagonala streck) och dokumentet. Positionen på lutande dokument (10 grader eller mindre) korrigeras automatiskt. samt mellan de olika dokumenten. Placera flera dokument i scannern Sid 519 av 1083 Området från justeringsmärket och 1 mm (0.ex.039 tum) Lämna 1 cm (0.

Scanna med hjälp av enhetens manöverpanel Sid 520 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med hjälp av enhetens manöverpanel Scanna med hjälp av enhetens manöverpanel Spara scannade data på minneskortet/USB-flashenheten genom att använda enhetens manöverpanel Vidarebefordra scannade data till datorn genom att använda enhetens manöverpanel Bifoga skannade data till ett e-postmeddelande genom att använda enhetens manöverpanel Ställa in alternativ på enhetens manöverpanel Bilaga: Olika scanningsinställningar Överst .

. Sid 521 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med hjälp av enhetens manöverpanel > Spara scannade data på minneskortet/USB-flashenheten genom att använda enhetens manöverpanel U048 Spara scannade data på minneskortet/USB-flashenheten genom att använda enhetens manöverpanel Du kan spara scannade data på ett minneskort eller en USB-flashenhet genom att använda manöverpanelen. Information om hur du sätter i ett minneskort i enhetens kortplats och information om vilka typer av minneskort som är kompatibla med enheten finns i Skriva ut foton. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du regelbundet säkerhetskopierar scannade data som har sparats på ett minneskort eller en USB-flashenhet för att undvika att information går förlorad. även om det inträffar inom garantiperioden. Välj Minneskort (Memory card) eller USB-flashenhet (USB flash drive) . Obs! Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. oavsett orsak. 2. Välj Skanna (Scan) på skärmen HEM (HOME). 3. Om skärmen för vänteläge för scanning för överföring av data till den USB-anslutna datorn visas på enhetens skärm trycker du på vänster funktionstangent för att visa skärmen Spara/ vidarebefordra till (Save/Forward to). Vi ansvarar inte för eventuell skada eller förlust av data.. Använd en av dem som media för att spara scannade data. Information om hur du sätter i USB-flashenheten i direktutskriftsporten finns i Sätta i USBflashenheten . Skärmen Spara/vidarebefordra till (Save/Forward to) visas. Kontrollera att enheten är på. Viktigt! Avlägsna inte minneskortet eller USB-flashenheten från enheten under följande förhållanden: när scanning pågår innan scannade data har sparats Du kan inte använda ett minneskort och en USB-flashenhet samtidigt. 4.Spara scannade data på minneskortet/USB-flashenheten genom att använda enhete. Sätt i minneskortet i enhetens kortplats eller sätt i USB-flashenheten i direktutskriftsporten. 1.

Spara scannade data på minneskortet/USB-flashenheten genom att använda enhete. . Tryck på OK för att spara den scannade bilden.type). Använd knapparna för att välja en dokumenttyp för Dok. Du kan spara upp till 100 sidor med bilder i en och samma PDF-fil. Välj Spara till minneskort (Save to memory card) eller flashenhet (Save to USB flash drive) och tryck sedan på OK. Dokument (Document) Scannar originaldokumentet på glasskivan och använder de optimerade inställningarna för att scanna ett dokument. Tryck på höger funktionsknapp om du vill ändra inställningarna. Spara till USB- Skärmen för vänteläge för scanning visas. 9. Om du väljer någon annan inställning än PDF eller Kompakt PDF (Compact PDF) för Format på skärmen för scannerinställningar: Enheten börjar scanna och scannade data sparas antingen minneskortet eller på USBflashenheten. Om PÅ (ON) har valts för Förhandsgranska (Preview) på skärmen för scannerinställningar visas skärmen för förhandsgranskning på enhetens skärm efter scanningen. Tryck på knappen Färg (Color) om du vill scanna i färg eller på Svart (Black) om du vill scanna i svartvitt. Tryck på vänster funktionsknapp om du vill scanna originalet igen. Du kan även trycka på funktionsknappen i mitten om du vill bekräfta placeringen av originalet. 6. Om du väljer PDF eller Kompakt PDF (Compact PDF) som Format på skärmen för scannerinställningar kan du rotera den scannade bilden på skärmen för förhandsgranskning genom att trycka på höger funktionsknapp. När enheten har scannat det första originalet visas en bekräftelseskärm med en fråga om du vill fortsätta att scanna. Obs! Mer information om hur du placerar original på glasskivan finns i Fylla på papper/original.typ (Doc. Om du väljer PDF eller Kompakt PDF (Compact PDF) för Format på skärmen för scannerinställningar: Du kan scanna originalen i en följd. som du väljer som media att spara scannade data på.. 7. Sid 522 av 1083 5. * Följande skärm är en skärm för vänteläge för scanning för att spara data på minneskortet. Ställa in alternativ på enhetens manöverpanel 8. och tryck sedan på OK.. När scanningen är klar kan du spara de scannade originalen som en PDF-fil på minneskortet eller USB-flashminnet genom att trycka på vänster funktionsknapp. Placera nästa original på glasskivan och tryck på Färg (Color) om du vill scanna i färg eller på Svart (Black) om du vill scanna i svartvitt. Foto (Photo) Scannar originaldokumentet på glasskivan och använder de optimerade inställningarna för att scanna ett foto. Placera originalet på glasskivan.

Mer information finns i Importera bilder som har sparats på ett minneskort. Mer information om att ta bort minneskortet efter scanning finns i Skriva ut foton. 1. Sätt in USB-flashenheten i direktutskriftsporten. Mapp. Du kan spara upp till 2000 filer med scannade data i både PDF. -Ta ur minneskortet och sätt i det i kortplatsen igen. Kontrollera att USB-flashenheten är vänd åt rätt håll innan du sätter in den i direktutskriftsporten. Importera scannade data från en USB-flashenhet till datorn Du kan importera scannade data från en USB-flashenhet till datorn. Beroende på typen av USB-flashenhet kanske enheten inte fungerar korrekt. Sid 523 av 1083 Obs! Om minneskortet eller USB-flashenheten blir fullt när en scanning pågår sparas endast de bilder som redan har scannats.Spara scannade data på minneskortet/USB-flashenheten genom att använda enhete.. Vissa USB-flashenheter med säkerhetsinställningar får inte användas. Mer information om hur du tar bort USB-flashenheten när scanningen är klar finns i Avlägsna USBflashenheten . startar från ”SCN_0001” Importera scannade data från ett minneskort till datorn När du vill importera scannade data från ett minneskort till datorn gör du det efter att du har utfört följande åtgärder: -Stäng av enheten och starta den sedan igen.och JPEG-format. .och filnamn för scannade data som sparats på minneskortet eller USB-flashenheten skapas enligt följande system: Mappnamn: (filtillägg: PDF): CANON_SC\DOCUMENT\0001 Mappnamn: (filtillägg: JPG): CANON_SC\IMAGE\0001 Filnamn: Löpnummer. Sätta i USB-flashenheten Viktigt! Innan du sätter i USB-flashenheten: Du kan behöva en förlängningssladd om USB-flashenheten inte kan sättas in i direktutskriftsporten på enheten. Fråga en elektronikaffär om information. När du har scannat data ansluter du USB-flashenheten till datorn och importerar sedan med hjälp av Windows Utforskaren.. Du kan optimera eller skriva ut scannade data från minneskortet med hjälp av MP Navigator EX. Ta bort originalet från glasskivan när scanningen är slutförd.

Spara scannade data på minneskortet/USB-flashenheten genom att använda enhete. Viktigt! Ta inte ut USB-flashenheten och stäng inte av strömmen medan enheten är igång. 2. Överst .. Kontrollera att enheten inte skriver data på USB-flashenheten. Avlägsna USB-flashenheten Sid 524 av 1083 1. Avlägsna USB-flashenheten. Ta tag i USB-flashenheten och dra ut den rakt ut från enheten.. Kontrollera att skrivåtgärden är slutförd på LCD-skärmen. Obs! Om du använder USB-flashenheten med åtkomstlampa bör du läsa instruktionerna som medföljde USB-flashenheten för att se om skrivåtgärden är slutförd på USBflashenheten.

Sätt i minneskortet i enhetens kortplats eller sätt i USB-flashenheten i direktutskriftsporten. Välj Obs! Skanna (Scan) på skärmen HEM (HOME). USB-flashenhet (USB flash drive) 5. Viktigt! Du kan inte använda ett minneskort och en USB-flashenhet samtidigt.Ta bort scannade data på minneskort/USB-flashenhet Sid 525 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med hjälp av enhetens manöverpanel > Spara scannade data på minneskortet/USB-flashenheten genom att använda enhetens manöverpanel > Ta bort scannade data på minneskort/ USB-flashenhet U050 Ta bort scannade data på minneskort/USB-flashenhet Du kan ta bort scannade data från ett minneskort eller en USB-flashenhet med hjälp av enhetens manöverpanel. Fillistan visas. Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. Välj Obs! Radera skannade data (Delete scanned data) och tryck sedan på OK. 3. 4. Om skärmen för vänteläge för scanning för överföring av data till den USB-anslutna datorn visas på enhetens skärm trycker du på vänster funktionstangent för att visa skärmen Spara/ vidarebefordra till (Save/Forward to). Kontrollera att enheten är på. Du kan förhandsgranska filen som ska tas bort eller byta fillista mellan PDF och JPEG. Skärmen Spara/vidarebefordra till (Save/Forward to) visas. 1. 2. Välj Minneskort (Memory card) eller och tryck sedan på OK. 1. Växla format (Switch format) .

Enheten börjar radera filen. Överst . När formatet för PDF-data har valts visas endast den första sidan med PDF-data på enhetens skärm. Ändra visning Sid 526 av 1083 Du kan växla mellan att visa listan och skärmen för förhandsgranskning genom att trycka på funktionsknappen i mitten. 6.Ta bort scannade data på minneskort/USB-flashenhet Du kan växla mellan att visa PDF-datalistan och JPEG-datalistan genom att trycka på vänster funktionsknapp. Välj Ja (Yes) på bekräftelseskärmen och tryck sedan på OK. Välj filen som ska tas bort och tryck sedan på OK. 7. 2.

väljer Anpassad installation (Custom Install) och anger att MP Drivers och MP Navigator EX ska installeras. 1. Enheten är korrekt ansluten till datorn.Vidarebefordra scannade data till datorn genom att använda enhetens manöverpanel Sid 527 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med hjälp av enhetens manöverpanel > Vidarebefordra scannade data till datorn genom att använda enhetens manöverpanel U051 Vidarebefordra scannade data till datorn genom att använda enhetens manöverpanel Du kan vidarebefordra scannade data till datorn genom att använda enhetens manöverpanel. Information om hur du gör inställningar eller återställer de ursprungliga inställningarna finns på Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (Spara på dator) . Kontrollera att enheten är på. Du kan ange målet och filnamnet i MP Navigator EX.eller LAN-kabeln när du scannar bilder med enheten eller när datorn är i vilo.eller standbyläge. Välj Obs! Skanna (Scan) på skärmen HEM (HOME). Obs! . Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. Om du vidarebefordrar data till den USB-anslutna datorn: Skärmen för vänteläge för scanning visas. Mer information finns i Inställningar för scanning via nätverk . Om du scannar via en nätverksanslutning kontrollerar du att rätt inställningar har gjorts. Fortsätt till steg 3. 2. Målet och filnamnet anges i MP Navigator EX. Koppla inte till eller från USB. Kontrollera följande innan du vidarebefordrar scannade data till datorn: Har nödvändig programvara (MP Drivers och MP Navigator EX) installerats? Om programvaran (MP Drivers och MP Navigator EX) inte redan har installerats sätter du i installations-CD:n (Setup CD-ROM) i datorns optiska skivenhet. Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn.

type). vykort. Se Placera dokument i scannern om du vill ha mer information om hur du placerar original på glasskivan. Foto (Photo) Scannar originaldokumentet på glasskivan och använder de optimerade inställningarna för att . Skärmen för vänteläge för scanning visas.typ (Doc. till exempel sidor från pocketböcker med ryggen bortskuren Original på tunt vitt papper Långa. textdokument och Blu-ray/DVD/CD-skivor Följande objekt kan inte scannas korrekt: Foton i A4-storlek Textdokument som är mindre än 127 x 178 mm (5 x 7 tum). upplösning och med optimerat dataformat. Välj den dator som scannade data ska sparas på genom att följa nedanstående anvisningar. för att välja vilken dator scannade data ska sparas på och tryck sedan 2. Följande objekt kan scannas: Foton. tidningar. 3. visitkort. 1. Lägg i original korrekt beroende på typ. Sid 528 av 1083 Obs! Om skärmen för vänteläge för scanning för överföring av data till den USB-anslutna datorn visas på enhetens skärm trycker du på vänster funktionstangent för att visa skärmen Spara/ vidarebefordra till (Save/Forward to). Använd knapparna på OK. Autoskanna (Auto scan) Den här inställningen visas bara när enheten är ansluten till datorn via en USB-kabel. Viktigt! Scanning via nätverk är inte tillgänglig. Enheten identifierar automatiskt typen av originaldokument och bilden vidarebefordras i optimerad storlek. Skärmen för vänteläge för scanning visas.Vidarebefordra scannade data till datorn genom att använda enhetens manöverpanel Om skärmen Spara/vidarebefordra till (Save/Forward to) visas väljer du Dator (PC) och trycker sedan på OK. smala dokument som panoramafoton Dokument (Document) Scannar originaldokumentet på glasskivan och använder de optimerade inställningarna för att scanna ett dokument. Välj Dator (PC) och tryck sedan på OK. Om du vidarebefordrar data till den nätverksanslutna datorn: Skärmen Spara/vidarebefordra till (Save/Forward to) visas. magasin. Obs! Om du väljer Lokal (USB) (Local (USB)) på skärmen Välj dator (Select PC) sparas alla data på den dator som är ansluten till enheten via en USB-kabel. Använd knapparna för att välja en dokumenttyp för Dok.Om originalen inte läggs i korrekt kan de kanske inte scannas på rätt sätt.

6. Markera Använd alltid detta program för denna åtgärd (Always use this program for this action) och klicka sedan på OK. Välj MP Navigator EX Ver4.Vidarebefordra scannade data till datorn genom att använda enhetens manöverpanel scanna ett foto. Om du väljer någon annan inställning än PDF eller Kompakt PDF (Compact PDF) för Format på skärmen för scannerinställningar: Scanningen startar och bilderna överförs till datorn enligt de inställningar som har angetts i MP Navigator EX. Från och med nästa gång kommer MP Navigator EX att startas automatiskt. Välj MP Navigator EX Ver4. Så här scannar du Obs! Du kan använda WIA-kompatibel programvara och Kontrollpanelen (endast i Windows XP) för att scanna original med den här enheten. Placera nästa original på glasskivan och tryck på Färg (Color) om du vill scanna i färg eller på Svart (Black) om du vill scanna i svartvitt. Ange sedan scanningsstorleken eller andra inställningsalternativ i steg 4. Om du vill använda avancerade inställningar för att scanna original. Placera originalet på glasskivan.0 och klicka sedan på OK. När scanningen är klar kan du vidarebefordra de scannade originalen som en PDF-fil till datorn genom att trycka på vänster funktionsknapp. Om du använder Windows XP: Fönstret för val av program visas eventuellt när du trycker på Färg (Color) eller Svart (Black) första gången. Du kan även trycka på funktionsknappen i mitten om du vill bekräfta placeringen av originalet. Tryck på höger funktionsknapp om du vill ändra inställningarna.ex. Obs! Se Placera dokument i scannern om du vill ha mer information om hur du placerar original på glasskivan. Tryck på knappen Färg (Color) om du vill scanna i färg eller på Svart (Black) om du vill scanna i svartvitt. genom att optimera eller beskära dem. Ange MP Navigator EX 4. Viktigt! Om du inte är nöjd med scanningsresultatet med Autoskanna (Auto scan) väljer du Dokument (Document) eller Foto (Photo) enligt originalet i steg 3. Ställa in alternativ på enhetens manöverpanel 5. Sid 529 av 1083 4. . som hjälper dig att anpassa bilderna till dina behov. Ta bort originalet från glasskivan när scanningen är slutförd. Mer information finns i För Windows-användare . Du kan ange att MP Navigator EX ska startas när du trycker på knappen Färg (Color) eller Svart (Black) . t.0 som den programvara som ska användas. När enheten har scannat det första originalet visas en bekräftelseskärm med en fråga om du vill fortsätta att scanna. eller vill redigera och skriva ut de scannade bilderna: Om du scannar original från en dator med hjälp av MP Navigator EX kan du sedan redigera de scannade bilderna. Du kan också redigera och skriva ut de scannade bilderna med hjälp av den medföljande programvaran.0 Om du använder Windows 7 eller Windows Vista: Fönstret för val av program visas eventuellt när du trycker på Färg (Color) eller Svart (Black) . 7. Om du väljer PDF eller Kompakt PDF (Compact PDF) för Format på skärmen för scannerinställningar: Du kan scanna originalen i en följd.

Sid 530 av 1083 Överst . Information om hur du konverterar ett scannat dokument till text finns i Redigera filer .Vidarebefordra scannade data till datorn genom att använda enhetens manöverpanel Mer information finns i Andra scanningsmetoder .

Sid 531 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med hjälp av enhetens manöverpanel > Bifoga skannade data till ett epostmeddelande genom att använda enhetens manöverpanel U101 Bifoga skannade data till ett e-postmeddelande genom att använda enhetens manöverpanel Du kan bifoga skannade data med ett e-postmeddelande via enhetens manöverpanel. Mer information finns i Inställningar för scanning via nätverk . Enheten är korrekt ansluten till datorn. . 2.Bifoga skannade data till ett e-postmeddelande genom att använda enhetens manöv. Om skärmen för vänteläge för scanning för överföring av data till den USB-anslutna datorn visas på enhetens skärm trycker du på vänster funktionstangent för att visa skärmen Spara/ vidarebefordra till (Save/Forward to). väljer Anpassad installation (Custom Install) och anger att MP Drivers och MP Navigator EX ska installeras. Kontrollera att enheten är på. Kontrollera att enheten är korrekt ansluten till datorn. 1.eller standbyläget. Obs! Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten.. Koppla inte till eller från USB-kabeln eller LAN-kabeln när du scannar bilder med enheten eller när datorn är i vilo. Kontrollera följande innan du bifogar skannade data med e-post: Har nödvändig programvara (MP Drivers och MP Navigator EX) installerats? Om programvaran (MP Drivers och MP Navigator EX) inte redan har installerats sätter du i installations-CD:n (Setup CD-ROM) i datorns optiska skivenhet. Information om hur du gör inställningar och om de ursprungliga inställningarna finns på Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (bifoga till e-post) . Du kan specificera e-postprogrammet och filnamnet i MP Navigator EX. Skärmen Spara/vidarebefordra till (Save/Forward to) visas. E-postprogrammet och filnamnet har angetts i MP Navigator EX. Välj Skanna (Scan) på skärmen HEM (HOME). Om du scannar via en nätverksanslutning kontrollerar du att rätt inställningar har gjorts..

Använd knapparna för att välja en dokumenttyp för Dok. Ta bort originalet från glasskivan när scanningen är slutförd. Du kan även trycka på funktionsknappen i mitten om du vill bekräfta placeringen av originalet. 5. Om du väljer PDF eller Kompakt PDF (Compact PDF) för Format på skärmen för scannerinställningar: Du kan scanna originalen i en följd.type). Välj Bifoga till e-postmedd. Ange MP Navigator EX 4. 6. Sid 532 av 1083 3. Tryck på knappen Färg (Color) om du vill scanna i färg eller på Svart (Black) om du vill scanna i svartvitt. Skärmen för vänteläge för scanning visas. Välj Lokal (USB) (Local (USB)) för en USB-ansluten dator eller välj en dator om du vill överföra scannade data till en nätverksansluten dator. Tryck på höger funktionsknapp om du vill ändra inställningarna. Dokument (Document) Scannar originaldokumentet på glasskivan och använder de optimerade inställningarna för att scanna ett dokument.0 . för att välja vilken dator scannade data ska sparas på och 4. När enheten har scannat det första originalet visas en bekräftelseskärm med en fråga om du vill fortsätta att scanna. Placera nästa original på glasskivan och tryck på Färg (Color) om du vill scanna i färg eller på Svart (Black) om du vill scanna i svartvitt. Placera originalet på glasskivan..typ (Doc. Om du väljer någon annan inställning än PDF eller Kompakt PDF (Compact PDF) för Format på skärmen för scannerinställningar: Skanningen startar och de bifogade filerna skapas eller överförs till en dator enligt de inställningar som har angetts i MP Navigator EX. Ställa in alternativ på enhetens manöverpanel 7. Foto (Photo) Scannar originaldokumentet på glasskivan och använder de optimerade inställningarna för att scanna ett foto.Bifoga skannade data till ett e-postmeddelande genom att använda enhetens manöv. 8. 9. (Attach to E-mail) och tryck sedan på OK. Obs! Se Placera dokument i scannern om du vill ha mer information om hur du placerar original på glasskivan. Använd knapparna tryck sedan på OK. När scanningen är klar kan du bifoga scannade data till ett e-postmeddelande eller vidarebefordra scannade data som en PDF-fil till datorn genom att trycka på vänster funktionsknapp.. Information om hur du gör inställningarna och skickar e-post finns i handboken till epostprogrammet.

0 som den programvara som ska användas.Bifoga skannade data till ett e-postmeddelande genom att använda enhetens manöv.. Markera Använd alltid detta program för denna åtgärd (Always use this program for this action) och klicka sedan på OK. Sid 533 av 1083 Om du använder Windows 7 eller Windows Vista: Fönstret för val av program visas eventuellt när du trycker på Färg (Color) eller Svart (Black) . Mer information finns i För Windows-användare .0 och klicka sedan på OK. Välj MP Navigator EX Ver4. Om du använder Windows XP: Fönstret för val av program visas eventuellt när du trycker på Färg (Color) eller Svart (Black) första gången. Från och med nästa gång kommer MP Navigator EX att startas automatiskt.. Överst . Du kan ange att MP Navigator EX ska startas när du trycker på knappen Färg (Color) eller Svart (Black) . Välj MP Navigator EX Ver4.

När du vidarebefordrar skannade data till datorn eller bifogar data med e-post kan du ange målet och filnamnet med MP Navigator EX.Ställa in alternativ på enhetens manöverpanel Sid 534 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med hjälp av enhetens manöverpanel > Ställa in alternativ på enhetens manöverpanel U049 Ställa in alternativ på enhetens manöverpanel Du kan ändra scanningsinställningar som scanningsstorlek. När skärmen för vänteläge för scanning visas väljer du inställningsalternativet genom att trycka på höger funktionsknapp. upplösning och dataformat. Skann.) på skärmen. De inställningsalternativ som inte kan väljas visas nedtonade. Information om hur du hur scannar från datorn finns i Så här scannar du. Tryck sedan på OK. 3. 1. Om du scannar original från datorn kan du scanna med avancerade inställningar. Om inställningen inte kan användas tillsammans med ett redan valt inställningsalternativ visas Felinformation (Error details) på skärmen. 2. Markera inställningsalternativet med hjälp av knapparna och ange inställningen . I det här avsnittet beskrivs inställningsalternativen för Minneskort (Memory card) på skärmen Spara/vidarebefordra till (Save/ Forward to).typ (Doc. med hjälp av knapparna Obs! Om Autoskanna (Auto scan) har valts för Dok.typ (Doc. (Scan res) (Skanningsupplösning) Välj upplösning för scanning. Inställningarna för scanningsstorlek. (The specified function is not available with current settings. Du kan inte kombinera vissa inställningar med andra inställningar. När scanningen startas via en scanningsmeny och den valda inställningen inte kan användas visas Angiven funktion ej tillgänglig med aktuella inställningar. Format Välj dataformat för scannade data.type) för att vidarebefordra scannade data till datorn kan den här scanningsinställningen inte anges. Upplösn. upplösning och dataformat sparas även om enheten stängs av. den dokumenttyp som har valts för Dok. Information om inställningarna för att vidarebefordra scannade data till en dator finns på Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (Spara på dator) och information om inställningarna för att bifoga scannade data till e-postmeddelanden finns på Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (bifoga till e-post) .stl (Scan size) Välj storlek på originaldokumentet på glasskivan. .type) eller menyn Scanna på skärmen Spara/vidarebefordra till (Save/Forward to). Ändra inställningen med hjälp av anvisningarna på skärmen. Beroende på vilken scanningsmeny som visas på skärmen Spara/vidarebefordra till (Save/Forward to) kan vissa inställningsalternativ kanske inte väljas. Om detta inträffar bekräftar du meddelandet genom att trycka på vänster funktionsknapp och ändrar sedan inställningen.

5. I så fall väljer du inställningen AV (OFF) för Oskarp mask (Unsharp mask). Förhandsgranska (Preview) Välj om du vill förhandsgranska scannade data eller inte. Överst . Hindra genomblödn (Reduce show-thru)* (Minska genomlysning) Tecken på baksidan kan lysa igenom när ett tunt dokument. Välj PÅ (ON) om du vill förstärka kantlinjen i skannade data. Oskarp mask (Unsharp mask) Kantlinjen i små tecken eller tunna objekt förstärks. till exempel en tidning. Obs! Även om du har valt PÅ (ON) kan vissa moaréeffekter finnas kvar om Oskarp mask (Unsharp mask) är PÅ (ON).Ställa in alternativ på enhetens manöverpanel Sid 535 av 1083 4. 6. *Inte tillgängligt när ett foto scannas. Välj PÅ (ON) om du upptäcker ojämna skuggor eller randiga mönster på den skannade bilden. 7. scannas. Moarémönster (Descreen) * En utskrift består av små punkter som utgör tecken eller diagram. Om punkter störs kan det resultera i ojämna skuggor eller randiga mönster. Välj PÅ (ON) om tecken lyser igenom det skannade dokumentet.

Bilaga: Olika scanningsinställningar Sid 536 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med hjälp av enhetens manöverpanel > Bilaga: Olika scanningsinställningar S010 Bilaga: Olika scanningsinställningar Aktivera scanning via nätverk Inställningar för scanning via nätverk Ange vad som ska hända när du scannar från manöverpanelen på enheten Välja ett svar på kommandon från manöverpanelen i MP Navigator EX Överst .

. Obs! Välj först nätverksinställningar för enheten. Under fliken Allmänt (General) väljer du (modellnamn) series (Nätverk: (Där XXXXXXXXXXXX är MAC-adressen.) XXXXXXXXXXXX) ((model name) series (Network: XXXXXXXXXXXX)) för Produktnamn (Product Name). Starta MP Navigator EX. (Se den tryckta handboken: Uppstartsguide . Inställning för scanning med MP Navigator EX Om du vill kunna scanna i ett nätverk med hjälp av MP Navigator EX ska du följa stegen nedan och ändra anslutningsstatus mellan datorn och enheten. Klicka på Inställningar (Preferences). 3. 1. Starta MP Navigator EX 2.) Gör följande inställningar om du vill möjliggöra scanning i ett nätverk.Inställningar för scanning via nätverk Sid 537 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med hjälp av enhetens manöverpanel > Bilaga: Olika scanningsinställningar > Inställningar för scanning via nätverk S006 Inställningar för scanning via nätverk Du kan ansluta enheten till ett nätverk så att andra kan scanna via sina datorer eller scanna till en viss dator. Viktigt! Flera användare kan inte scanna samtidigt.

Sid 538 av 1083 4.). Klicka på OK. Om Canon IJ Network Scan Utility är aktivt visas ikonen för verktyget i aktivitetsfältet. Gå till huvudmenyn och kontrollera om nätverksscanning har aktiverats. .. (Settings. 1. Högerklicka på ikonen för Canon IJ Network Scan Utility i aktivitetsfältet och välj Inställning.. Obs! Om Canon IJ Network Scan Utility inte är aktivt klickar du på Start. Nu kan du scanna via en nätverksanslutning. 2. Inställning för att scanna via manöverpanelen Du kan göra inställningar för scanning via enhetens manöverpanel. Kontrollera att Canon IJ Network Scan Utility är aktivt..Inställningar för scanning via nätverk Obs! Välj (modellnamn) series ((model name) series) för Produktnamn (Product Name) om du vill använda en USB-anslutning. Dialogrutan Inställningar (Preferences) stängs.. pekar på Alla Program (All Programs) > Canon IJ Network Utilities > Canon IJ Network Scan Utility > Canon IJ Network Scan Utility så att programmet startas.

3.) Obs! Om det finns flera scannrar anslutna i nätverket kan du välja upp till tre scannrar. Obs! Om den scanner som du vill använda inte visas kontrollerar du följande och klickar på OK för att stänga dialogrutan. (Där XXXXXXXXXXXX är MAC-adressen. Överst . se " Felsökning ". . Mer information om Canon IJ Network Scan Utility finns i " Meny och skärmbild med inställningar för Canon IJ Network Scan Utility ".Nätverksinställningarna har slutförts när MP Drivers har installerats .Inställningar för scanning via nätverk Sid 539 av 1083 Dialogrutan för Canon IJ Network Scan Utility öppnas.Nätverkskommunikation är aktiverad mellan enheten och datorn Om scannern fortfarande inte visas. Markera Canon (modellnamn) ser_XXXXXXXXXXXX (Canon (model name) ser_XXXXXXXXXXXX) och klicka på OK. Öppna sedan dialogrutan igen och välj scannern.MP Drivers har installerats .

Dialogrutan Inställningar (Preferences) öppnas. Starta MP Navigator EX 2. Gå till fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) och välj Händelse (Event) och Åtgärder (Actions). . 3. Starta MP Navigator EX. Obs! Du kan också öppna dialogrutan Inställningar (Preferences) genom att klicka på Inställningar (Preferences) i enkelklicksläge.Välja ett svar på kommandon från manöverpanelen i MP Navigator EX Sid 540 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med hjälp av enhetens manöverpanel > Bilaga: Olika scanningsinställningar > Välja ett svar på kommandon från manöverpanelen i MP Navigator EX S007 Välja ett svar på kommandon från manöverpanelen i MP Navigator EX I MP Navigator EX kan du ange vad som ska hända när du scannar med hjälp av enhetens manöverpanel. Klicka på Inställningar (Preferences). 1.

Åtgärden utförs enligt inställningarna när du scannar med hjälp av enhetens manöverpanel. Överst .Välja ett svar på kommandon från manöverpanelen i MP Navigator EX Sid 541 av 1083 Obs! Mer information finns i avsnittet nedan. Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (Spara på dator) Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (bifoga till e-post) 4. Klicka på OK.

Scanna med medföljande programvara Sid 542 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara Scanna med medföljande programvara Vad är MP Navigator EX (medföljande scannerprogramvara)? Så här scannar du Användbara funktioner i MP Navigator EX Använda bilder i MP Navigator EX Skärmbilder i MP Navigator EX Bilaga: Öppna andra filer än scannade bilder Överst .

s. . Använd standardteckenstorleken för operativsystemet. Skärmbilden Enkelklicksläge Du kan när som helst scanna. spara o. Du kan också spara scannade bilder.v. t. bifoga dem i e-postmeddelanden och skriva ut dem med hjälp av de medföljande programmen. Viktigt! MP Navigator EX kanske inte startar när du trycker på enhetens manöverpanel.ex. Skärmbild för navigeringsläge Du kan starta olika åtgärder i navigeringsläget. Programskärmar Det finns två varianter av huvudmenyn i MP Navigator EX: navigeringsläge och enkelklicksläge. scanning med hjälp av ScanGear (scannerdrivrutin) och förbättring/korrigering av bilder. genom att trycka på motsvarande ikon på skärmbilden för enkelklicksläge. I så fall startar du om datorn. enkel scanning.Vad är MP Navigator EX (medföljande scannerprogramvara)? Sid 543 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Vad är MP Navigator EX (medföljande scannerprogramvara)? S101 Vad är MP Navigator EX (medföljande scannerprogramvara)? Med programmet MP Navigator EX är det enkelt att scanna foton och dokument. Annars kanske programskärmarna inte visas som de ska. Vad du kan göra med programvaran Med den här programvaran kan du scanna flera dokument samtidigt och scanna bilder som är större än glasskivan. Programmet lämpar sig även för nybörjare.

Överst .Vad är MP Navigator EX (medföljande scannerprogramvara)? Sid 544 av 1083 Fönstret Scanna/imp. Obs! Se ”Filformat ” för dataformat (tillägg) som stöds av MP Navigator EX. (Scan/Import) Använd fönstret Scanna/imp. (Scan/Import) om du vill scanna foton och dokument eller importera bilder som har sparats på minneskort. Fönstret Visa användning (View & Use) Använd fönstret Visa användning (View & Use) för att ange vad du vill göra med de scannade bilderna.

) Enkel scanning med en klickning Överst . tidningar o. från glasskivan Scanna foton och dokument Scanna två eller fler foton (små dokument) samtidigt Scanna flera dokument samtidigt Scanna bilder som är större än glasskivan Scanna bilder som är större än glasskivan (häftningshjälp) Scanna på enklaste sätt beroende på användningssyfte (scanna och spara.v.Så här scannar du Sid 545 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Så här scannar du S100 Så här scannar du Prova att scanna med MP Navigator EX.v.s.s. foton. bifoga till epostmeddelande o. Starta MP Navigator EX Starta MP Navigator EX Scanna snabbt och enkelt Enkel scanning med automatisk scanning Scanna dokument.

Klicka på Start-menyn.0.0 > MP Navigator EX 4. .Starta MP Navigator EX Sid 546 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Så här scannar du > Starta MP Navigator EX S111 Starta MP Navigator EX Obs! Om du vill scanna via en nätverksanslutning startar du MP Navigator EX och konfigurerar nätverksmiljön. Starta enkelklicksläget 1. Klicka på (Växla läge) längst ned till vänster på skärmen. Inställningar för scanning via nätverk Starta MP Navigator EX 1. MP Navigator EX startas. välj Alla program (All Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 4.

Överst .Starta MP Navigator EX Sid 547 av 1083 Skärmbilden för enkelklicksläge visas. Om kryssrutan inte är markerad visas den senast använda skärmen när programmet startar. Obs! Markera kryssrutan Visa det här fönstret när du startar (Show this window at startup) i navigeringsläget om du vill att navigeringsläget ska visas när du startar programmet.

Enkel scanning med automatisk scanning Sid 548 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Så här scannar du > Enkel scanning med automatisk scanning S108 Enkel scanning med automatisk scanning Scanna dokument enkelt genom att identifiera dokumenttypen automatiskt. Klicka på Scanna (Scan). tidningar.. 4. När inställningen är klar klickar du på OK. textdokument och Bluray/dvd/cd-skivor. vykort. För att scanna andra dokument ska du ange dokumenttyp. Placera dokument i scannern 2. Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (Automatisk scanning) 5. Placera dokumentet på glasskivan. (Scan/Import) klickar du på Automatisk scanning (Auto Scan). Starta MP Navigator EX och växla till navigeringsläge.. magasin. . Klicka på Ange. Starta MP Navigator EX 3. visitkort. (Specify. Scanna foton och dokument 1. Ange önskade inställningar om du vill utföra lämpliga korrigeringar beroende på aktuell dokumenttyp. Viktigt! Dokumenttyper som stöds är fotografier...) om det behövs. I Scanna/imp.

De scannade bilderna visas i miniatyrbildsfönstret. Obs! Börja med att markera de bilder som du vill redigera. Mer information om redigeringsverktygen finns i avsnittet ” Fönstret Automatisk scanning (Auto Scan) (fönstret Scanna/imp.) Dra musen eller använd Skift + piltangenterna om du vill markera flera bilder.s. Redigera de scannade bilderna om det behövs. Du kan också välja de bilder du vill skriva ut genom att dra och släppa dem i området för . Välj Scanna (Scan) eller Avsluta (Exit). eller Avsluta (Exit) om du vill avsluta. Klicka på OK när du vill börja scanna. (Scan/Import)) ”.v. markera en del av en bild o. Använd redigeringsverktygen om du vill rotera bilder. 6. Klicka på Öppna handboken (Open Manual) om du vill öppna handboken (om den är installerad). (De markerade bilderna visas med orange kontur. När scanningen har slutförts öppnas dialogrutan Scanningen slutförd (Scan Complete). Välj Scanna (Scan) om du vill scanna nästa dokument.Enkel scanning med automatisk scanning Sid 549 av 1083 Ett meddelande om att placera dokumentet på glaset visas. Obs! Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.

Sid 550 av 1083 7. Spara de scannade bilderna. Spara Spara som PDF-filer Överst .Enkel scanning med automatisk scanning markerade bilder.

. (Scan/Import). Välj Dokumenttyp (Document Type) efter det dokument som ska scannas. 4. Starta MP Navigator EX och växla till navigeringsläge. 1. Placera dokumentet på glasskivan. Klicka på Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) under Scanna/imp. Placera dokument i scannern 2.Scanna foton och dokument Sid 551 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Så här scannar du > Scanna foton och dokument S102 Scanna foton och dokument Scanna foton och dokument som placerats på glasskivan. Starta MP Navigator EX 3.

Färgscanning är inte tillgängligt för Text (OCR). Klicka på Scanna (Scan). 6. Om du vill scanna i färg öppnar du dialogrutan OCR från skärmbilden för enkelklicksläge och scannar med Färgläge (Color Mode) inställd på Färg (Color). Den här inställningen går inte att välja då kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på " Fliken Allmänt (General) " i dialogrutan Inställningar (Preferences). Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (foton/dokument) Viktigt! När du scannar ett stort dokument (t.Scanna foton och dokument Sid 552 av 1083 Obs! Om du väljer Magasin (färg) (Magazine(Color)) aktiveras funktionen Ta bort moarémönster och scanningen tar längre tid än normalt.. Klicka på Ange.. (Specify...ex.) för att ange dokumentstorleken och scanningupplösningen. Om du vill inaktivera funktionen Ta bort moarémönster avmarkerar du kryssrutan Ta bort moarémönster (Descreen) i dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings). När inställningen är klar klickar du på OK. . Välj Text (OCR) om du vill extrahera texten i bilden och konvertera den till redigerbar text med MP Navigator EX. 5. ett foto i A4-storlek) justerar du hörnet på dokumentet mot hörnet vid pilen på glasskivan och anger dokumentstorleken i dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings).

. De scannade bilderna visas i miniatyrbildsfönstret. (Scan/Import)) ". Använd redigeringsverktygen om du vill rotera bilder. Redigera de scannade bilderna om det behövs. När scanningen har slutförts öppnas dialogrutan Scanningen slutförd (Scan Complete).Scanna foton och dokument Sid 553 av 1083 Startar scanningen. Obs! Börja med att markera de bilder som du vill redigera.) Dra musen eller använd Skift + piltangenterna om du vill markera flera bilder. 7. Mer information om redigeringsverktygen finns i " Skärmbilden Foton/dokument (glas) (Photos/ Documents (Platen)) (fönstret Scanna/imp.v. Obs! Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen. Välj Scanna (Scan) om du vill scanna nästa dokument. Välj Scanna (Scan) eller Avsluta (Exit). eller Avsluta (Exit) om du vill avsluta.s. (De markerade bilderna visas med orange kontur. Du kan också välja de bilder du vill skriva ut genom att dra och släppa dem i området för markerade bilder. markera en del av en bild o.

Scanna foton och dokument Sid 554 av 1083 8. Spara de scannade bilderna. Spara Spara som PDF-filer Överst .

. justerar beskärningsramarna (scanningsområdena) i helbildsvy och scannar på nytt.Scanna flera dokument samtidigt Sid 555 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Så här scannar du > Scanna flera dokument samtidigt S105 Scanna flera dokument samtidigt Du kan scanna två eller fler foton (små dokument) samtidigt genom att välja inställningen Autoavkänning (flera dokument) (Auto Detect (Multiple Documents)) för Dokumentstorlek (Document Size) i dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) i MP Navigator EX.Dokument som har skrivits ut på vitt papper. Placera dokumenten på glasskivan.Tunna dokument . Klicka på Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) under Scanna/imp. Placera dokument i scannern 2. Starta MP Navigator EX och växla till navigeringsläge. (Scan/Import). visitkort m. handskriven text. Välj Dokumenttyp (Document Type) efter de dokument som ska scannas.Foton som har en vitaktig kant . Viktigt! Följande dokumenttyper kanske inte beskärs på rätt sätt: Om så är fallet startar du ScanGear (scannerdrivrutinen). Starta MP Navigator EX 3. .m.Tjocka dokument Scanna flera dokument i helbildsvy 1. . 4.

(Specify.).. Välj Auto-avkänning (flera dokument) (Auto Detect (Multiple Documents)) för Dokumentstorlek (Document Size). Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (foton/dokument) 6. .. När inställningen är klar klickar du på OK.Scanna flera dokument samtidigt Sid 556 av 1083 5.. Klicka på Ange. Klicka på Scanna (Scan)..

Välj Scanna (Scan) eller Avsluta (Exit). markera en del av en bild o.v. Obs! Börja med att markera de bilder som du vill redigera. När scanningen har slutförts öppnas dialogrutan Scanningen slutförd (Scan Complete). De scannade bilderna visas i miniatyrbildsfönstret. (Scan/Import)) ". Mer information om redigeringsverktygen finns i " Skärmbilden Foton/dokument (glas) (Photos/ Documents (Platen)) (fönstret Scanna/imp. Du kan också välja de bilder du vill skriva ut genom att dra och släppa dem i området för markerade bilder. Obs! Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen. Välj Scanna (Scan) om du vill scanna nästa dokument. (De markerade bilderna visas med orange kontur. 7.Scanna flera dokument samtidigt Sid 557 av 1083 Flera dokument scannas samtidigt.s. Använd redigeringsverktygen om du vill rotera bilder. Redigera de scannade bilderna om det behövs.) Dra musen eller använd Skift + piltangenterna om du vill markera flera bilder. eller Avsluta (Exit) om du vill avsluta. .

Scanna flera dokument samtidigt med ScanGear (scannerdrivrutinen) Överst . Spara Spara som PDF-filer Obs! Om du vill förhandsgranska bilderna innan du scannar använder du ScanGear. Spara de scannade bilderna.Scanna flera dokument samtidigt Sid 558 av 1083 8.

Du kan också använda funktionen Häftningshjälp i enkelklicksläge genom att ändra dokumentstorleken.s. 3. spara o. Starta MP Navigator EX och växla till navigeringsläge. Klicka på Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) under Scanna/imp. Välj Dokumenttyp (Document Type) efter det dokument som ska scannas. Starta MP Navigator EX Obs! Du kan när som helst scanna. 1. 2. (Scan/Import). Klicka på motsvarande ikon och välj Häftningshjälp för Dokumentstorlek (Document Size).v. Gå vidare till steg 5. . genom att trycka på motsvarande ikon på skärmbilden för enkelklicksläge. Du kan scanna dokument som är upp till två gånger så stora som glasskivan.Scanna bilder som är större än glasskivan (häftningshjälp) Sid 559 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Så här scannar du > Scanna bilder som är större än glasskivan (häftningshjälp) S106 Scanna bilder som är större än glasskivan (häftningshjälp) Med Häftningshjälp kan du scanna vänstra och högra halvan av ett stort dokument separat och sedan kombinera de scannade bilderna till en bild.

(Specify.). Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (foton/dokument) 5.Scanna bilder som är större än glasskivan (häftningshjälp) Sid 560 av 1083 4.. Klicka på Scanna (Scan).. När inställningen är klar klickar du på OK. ... Välj Häftningshjälp för Dokumentstorlek (Document Size) och ange scanningupplösningen. Klicka på Ange.

. 6. Obs! Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen. Placera den vänstra halvan av dokumentet med framsidan nedåt på glasskivan. 7. Klicka på Scanna (Scan).Scanna bilder som är större än glasskivan (häftningshjälp) Sid 561 av 1083 Fönstret Häftningshjälp (Stitch-assist) öppnas. Den vänstra halvan av dokumentet scannas och visas i fönstret Häftningshjälp (Stitch-assist).

Rotera 180° (Rotate 180° ) Roterar den högra halvan av bilden 180 grader. Viktigt! Den här funktionen är inte tillgänglig om bilden förstoras/förminskas. Klicka på Scanna (Scan). Justera den scannade bilden om det behövs. 10. . rotera bilden 180 grader eller förstora/förminska bilden. Använd ikonerna om du vill byta plats på den vänstra och högra halvan. Den högra halvan av dokumentet scannas. Obs! Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.Scanna bilder som är större än glasskivan (häftningshjälp) Sid 562 av 1083 8. (Byt plats på vänster och höger halva) Byter plats på vänster och höger halva av dokumentet. Placera den högra halvan av dokumentet med framsidan nedåt på glasskivan. 9.

De scannade bilderna visas i miniatyrbildsfönstret. Den kombinerade bilden skapas. (Förstora) Sid 563 av 1083 Förstorar bilden som visas. Välj Scanna (Scan) eller Avsluta (Exit). När scanningen har slutförts öppnas dialogrutan Scanningen slutförd (Scan Complete). (Förminska) Förminskar bilden som visas. . 12.Scanna bilder som är större än glasskivan (häftningshjälp) Viktigt! Den här funktionen är inte tillgänglig om bilden förstoras/förminskas. Klicka på Nästa (Next). Välj Scanna (Scan) om du vill scanna nästa dokument. Du kan justera bildens position genom att dra den högra halvan av bilden från höger till vänster eller uppåt och nedåt. Om den vänstra och högra halvan inte stämmer på grund av att dokumentet lutar placerar du det korrekt. Klicka på Rotera 180° (Rotate 180° om du behöver rotera bilden så att ) den orienteras rätt. När dokumentet scannas upp och ned visas bilden i fönstret Häftningshjälp (Stitch-assist) också upp och ned. klickar på Tillbaka (Back) och scannar igen. eller Avsluta (Exit) om du vill avsluta. Klicka på OK. Obs! Förstora/Förminska påverkar inte den scannade bildens egentliga storlek. (Helskärm) Visar hela bilden. 11. Dra musen för att definiera det område som ska sparas.

Spara Spara som PDF-filer Överst . Spara de scannade bilderna.Scanna bilder som är större än glasskivan (häftningshjälp) Sid 564 av 1083 13.

spara o.v. . Skärmbild för navigeringsläge Skärmbilden Enkelklicksläge Obs! Gå vidare till steg 4 om enkelklicksläget är aktiverat.s. Placera dokumentet på glasskivan. 1.Enkel scanning med en klickning Sid 565 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Så här scannar du > Enkel scanning med en klickning S104 Enkel scanning med en klickning Du kan när som helst scanna. Starta MP Navigator EX Navigeringsläget eller enkelklicksläget i MP Navigator EX visas. Klicka på Enkelklick (One-click). Placera dokument i scannern 2. Starta MP Navigator EX. genom att klicka på motsvarande ikon. 3.

Enkel scanning med en klickning Sid 566 av 1083 4. Överst . 6. Välj Dokumenttyp (Document Type) efter det dokument som ska scannas. Klicka på motsvarande ikon. Fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with One-click) Skärmbilden Enkelklicksläge 5. Obs! Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen. Starta scanningen. Startar scanningen. Ange dokumentstorleken och scanningupplösningen. 7.

Användbara funktioner i MP Navigator EX Sid 567 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Användbara funktioner i MP Navigator EX S400 Användbara funktioner i MP Navigator EX Med MP Navigator EX kan du korrigera och förbättra scannade bilder med mycket bra resultat samt snabbt söka efter sparade bilder.ex. t. Korrigera/förbättra bilder automatiskt Korrigera/förbättra bilder automatiskt Korrigera/förbättra bilder manuellt Korrigera/förbättra bilder manuellt Justera färgegenskaper. ljusstyrka och kontrast Justera bilder Söka efter förlorade bilder Söka efter bilder Klassificera och sortera bilder Klassificera bilder i kategorier Överst .

Scanna dokument till MP Navigator EX och spara dem. Importera bilder som har sparats på ett minneskort Öppna bilder som har sparats på en dator 2. Öppna sedan fönstret Visa användning (View & Use) från skärmbilden för navigeringsläge och markera fotografierna som du vill korrigera. Obs! Se "Så här scannar du" om du vill scanna bilder till MP Navigator EX. Obs! Du kan även öppna fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) genom att (Bildkorrigering/Bildförbättring) i verktygsfältet eller i dialogrutan Zooma klicka på knappen in (Zoom in). I så fall kan bara målbilden (med orange kontur) korrigeras/förbättras. 3. 1.Korrigera/förbättra bilder automatiskt Sid 568 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Användbara funktioner i MP Navigator EX > Korrigera/förbättra bilder automatiskt S401 Korrigera/förbättra bilder automatiskt I MP Navigator EX analyseras scannade bilder och korrigeras/förbättras automatiskt. Se "Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) " om du vill ha information om fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) öppnas. . Du kan även ange bilder som har sparats på ett minneskort eller på en dator. Den markerade bilden visas i förhandsgranskningen. Markera bilden som du vill korrigera/förbättra bland miniatyrerna. Klicka på Redigera/konvertera (Edit/Convert) och sedan på Åtgärda foton (Fix photo images) i listan.

Viktigt! När bilden har korrigerats med Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix) och sparats går det inte att korrigera den med Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix) på nytt. När du använder Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix) korrigeras fotografier med motljus automatiskt.Korrigera/förbättra bilder automatiskt Sid 569 av 1083 Obs! Om du bara markerar en bild i fönstret Visa användning (View & Use) visas inte miniatyrlistan utan bara förhandsgranskningsbilden. Kontrollera att Automatisk (Auto) är markerat. Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix) kanske inte är tillgängligt för bilder som redigeras med ett program. 5. från ett annat företag. Om bilden inte korrigeras tillräckligt med funktionen Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix) rekommenderar vi att du använder Ljuskorrigering (Face Brightener) på fliken . Obs! Nivån på effekterna Skärpekorrigering (Face Sharpener) och Digital ljusutjämning (Digital Face Smoothing) kan ändras med hjälp av skjutreglaget som visas när du klickar på motsvarande knappar. Skärpekorrigering (Face Sharpener) eller Digital ljusutjämning (Digital Face Smoothing).m. Klicka på Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix). en digitalkamera m. 4.

Adobe RGB-bilder sparas som sRGB-bilder.Korrigera/förbättra bilder automatiskt Manuell (Manual). Korrigera/förbättra bilder manuellt Sid 570 av 1083 6. 8. Markera Använd för alla bilder (Apply to all images) om du vill korrigera/förbättra alla markerade bilder. Klicka på Avsluta (Exit). Klicka på Spara den valda bilden (Save Selected Image) eller Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images). Du kan spara korrigerade/förbättrade bilder som nya filer. (Korrigera/förbättra) visas överst Obs! Klicka på Återställ den markerade bilden (Reset Selected Image) om du vill ångra korrigeringen/förbättringen. 7. Filformat för korrigerade/förbättrade bilder är JPEG eller Exif. Hela bilden korrigeras/förbättras automatiskt och markeringen till vänster i miniatyren och förhandsgranskningsbilden. Obs! Om du bara vill spara de bilder som du tycker om markerar du dem och klickar på Spara den valda bilden (Save Selected Image). Viktigt! Korrigeringarna/förbättringarna går förlorade om du avslutar innan de korrigerade/förbättrade bilderna har sparats. Överst . Klicka på OK. Om du vill spara alla bilder klickar du på Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images).

Den markerade bilden visas i förhandsgranskningen. Markera bilden som du vill korrigera/förbättra bland miniatyrerna. Scanna dokument till MP Navigator EX och spara dem. Obs! Se "Så här scannar du" om du vill scanna bilder till MP Navigator EX. Du kan även ange bilder som har sparats på ett minneskort eller på en dator. Obs! Du kan även öppna fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) genom att (Bildkorrigering/Bildförbättring) i verktygsfältet eller i dialogrutan Zooma klicka på knappen in (Zoom in).Korrigera/förbättra bilder manuellt Sid 571 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Användbara funktioner i MP Navigator EX > Korrigera/förbättra bilder manuellt S402 Korrigera/förbättra bilder manuellt Du kan korrigera/förbättra scannade bilder manuellt. Öppna sedan fönstret Visa användning (View & Use) från skärmbilden för navigeringsläge och markera fotografierna som du vill korrigera. Se "Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) " om du vill ha information om fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). I så fall kan bara målbilden (med orange kontur) korrigeras/förbättras. 1. Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) öppnas. . Importera bilder som har sparats på ett minneskort Öppna bilder som har sparats på en dator 2. 3. Klicka på Redigera/konvertera (Edit/Convert) och sedan på Åtgärda foton (Fix photo images) i listan.

. Skärpekorrigering (Face Sharpener). Klicka på Ljuskorrigering (Face Brightener). Markörens form ändras till 6. Dra så att området du vill korrigera/förbättra markeras och klicka därefter på OK som visas över bilden. Obs! Nivån på effekterna Ljuskorrigering (Face Brightener). 4. Digital ljusutjämning (Digital Face Smoothing) eller Ta bort fläckar (Blemish Remover). Skärpekorrigering (Face Sharpener) och Digital ljusutjämning (Digital Face Smoothing) kan ändras med hjälp av skjutreglaget som visas när du klickar på motsvarande knappar. Flytta markören över bilden. 5.Korrigera/förbättra bilder manuellt Sid 572 av 1083 Obs! Om du bara markerar en bild i fönstret Visa användning (View & Use) visas inte miniatyrlistan utan bara förhandsgranskningsbilden. (ett kors). Välj Manuell (Manual) och klicka sedan på Korrigera/förbättra (Correct/Enhance).

Klicka på Spara den valda bilden (Save Selected Image) eller Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images). (Korrigera/ Obs! Du kan även dra för att rotera rektangeln. Du kan spara korrigerade/förbättrade bilder som nya filer. Klicka på Ångra (Undo) om du vill ångra den senaste korrigeringen/förbättringen. Viktigt! Korrigeringarna/förbättringarna går förlorade om du avslutar innan de korrigerade/förbättrade bilderna har sparats. 7. Filformat för korrigerade/förbättrade bilder är JPEG eller Exif. Obs! Om du bara vill spara de bilder som du tycker om markerar du dem och klickar på Spara den valda bilden (Save Selected Image). Klicka på Avsluta (Exit). förbättringar och justeringar som har tillämpats på den valda bilden.Korrigera/förbättra bilder manuellt Sid 573 av 1083 Delen i och runt det markerade området korrigeras/förbättras och markeringen Förbättra) visas överst till vänster i miniatyren och förhandsgranskningsbilden. 8. Överst . Klicka på Återställ den markerade bilden (Reset Selected Image) om du vill avbryta alla korrigeringar. Om du vill spara alla bilder klickar du på Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images).

Obs! Du kan även öppna fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) genom att (Bildkorrigering/Bildförbättring) i verktygsfältet eller i dialogrutan Zooma klicka på knappen in (Zoom in). Klicka på Redigera/konvertera (Edit/Convert) och sedan på Åtgärda foton (Fix photo images) i listan. Öppna därefter fönstret Visa användning (View & Use) från skärmbilden för navigeringsläge och markera fotografierna som du vill justera. Importera bilder som har sparats på ett minneskort Öppna bilder som har sparats på en dator 2. . Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) öppnas. Scanna dokument till MP Navigator EX och spara dem.Justera bilder Sid 574 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Användbara funktioner i MP Navigator EX > Justera bilder S406 Justera bilder Du kan göra fina justeringar i ljushet. Du kan även ange bilder som har sparats på ett minneskort eller på en dator. i bilder. Se "Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) " om du vill ha information om fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Markera bilden som du vill justera bland miniatyrerna. 1. I så fall kan bara målbilden (med orange kontur) korrigeras/förbättras. Den markerade bilden visas i förhandsgranskningen. 3. kontrast etc. Obs! Se "Så här scannar du" om du vill scanna bilder till MP Navigator EX.

4. förbättringar och justeringar som har tillämpats på den valda bilden. För mer information. Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar. När du drar i ett reglage visas markeringen förhandsgranskningsbilden.Justera bilder Sid 575 av 1083 Obs! Om du bara markerar en bild i fönstret Visa användning (View & Use) visas inte miniatyrlistan utan bara förhandsgranskningsbilden. Flytta skjutreglaget för det objekt du vill justera för att ställa in effektnivån. (Korrigera/förbättra) överst till vänster i miniatyren och Obs! Klicka på Avancerat (Advanced) för att finjustera bildens ljushet och färgton. 6. Klicka på Spara den valda bilden (Save Selected Image) eller Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images). 5. Välj Manuell (Manual) och sedan på Justera (Adjust). Du kan spara justerade bilder som nya filer. se ” Avancerat (Advanced) ” i beskrivningarna i fönstret för Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Klicka på Återställ den markerade bilden (Reset Selected Image) om du vill avbryta alla korrigeringar. .

Klicka på Avsluta (Exit). Viktigt! Justeringarna kommer att förloras om du avslutar innan du har sparat justerade bilder. Sid 576 av 1083 7. Filformatet för justerade bilder är JPEG/Exif. Överst . Om du vill spara alla bilder klickar du på Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images).Justera bilder Obs! Om du bara vill spara de bilder som du tycker om markerar du dem och klickar på Spara den valda bilden (Save Selected Image).

Öppnade bilder kan skrivas ut och redigeras. Senast sparade bilder (Recently Saved Images) eller en markerad mapp och dess undermappar. Obs! Sök efter bilder i Min låda (Scannade/imp.Söka efter bilder Sid 577 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Användbara funktioner i MP Navigator EX > Söka efter bilder S407 Söka efter bilder I fönstret Visa användning (View & Use) i skärmbilden för navigeringsläge kan du söka efter bilder som är sparade på datorn och öppna dem i MP Navigator EX. Modell (Model). I söka efter i Exif-informationen genomsöks text i Tillverkare (Maker). Se "Starta MP Navigator EX " om du vill ha mer information om hur du startar MP Navigator EX. Exif-informationen eller PDF-texten för bilden som du vill (Textruta) på verktygsfältet och klicka sedan på (Sök). bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)). Beskrivning (Description) och Användarkommentar (User Comment). Avancerad sökning Klicka på Sök (Search) till vänster i skärmbilden så att sökalternativen visas. Snabbsökning Ange ett ord eller en fras som ingår i filnamnet. Ange information om bilden som du vill söka efter och klicka därefter på Sök (Start Search). .

Viktigt! För PDF-filer kan du endast söka efter filer som skapats med MP Navigator EX. Mer information om hur du skapar PDF-filer som aktiverar nyckelordssökning finns i " Dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) ". .Söka efter bilder Sid 578 av 1083 Sök i (Search in) Om du vet var du ska leta kan du ange enhet. Senast ändrad (Modified Date) Om du vill söka efter bilder som har uppdaterats under en specifik tidsperiod kan du ange periodens första och sista datum. Du kan inte söka i PDF-filer som har skapats eller redigerats i andra program. Du kan endast söka i PDFfiler när nyckelordssökning har angetts. Filnamn (File Name) Om du känner till namnet på filen anger du det. Taget (Shooting Date) Om du vill söka efter bilder som togs under en specifik tidsperiod kan du ange periodens första och sista datum. Kategori (Category) Du kan söka efter bilder baserat på kategori. vilket är inkluderat i bildens Exifinformation. Det går inte att söka i lösenordsskyddade PDF-filer. Obs! ”Taget” är detsamma som datum och tid när data skapades. mapp eller nätverk under Ange mapp (Specify Folder). Ett ord eller en fras i filen (A word or phrase in the file) Ange ett ord eller en fras som finns bland alternativen i Fler avancerade alternativ (More Advanced Options).

Matcha alla sökkriterier (Match all criteria) Söker efter filer som uppfyller alla angivna kriterier. Skiftlägeskänsligt (Case sensitive) Markera den här kryssrutan om du vill matcha gemener/versaler. Matcha någon av sökkriterierna (Match any criteria) Söker efter filer som uppfyller något av de angivna sökkriterierna.Söka efter bilder Fler avancerade alternativ (More Advanced Options) Ett ord eller en fras i filen (A word or phrase in the file) Sid 579 av 1083 Under Ett ord eller en fras i filen (A word or phrase in the file) kan du välja vad som ska sökas. Om du markerar kryssrutan PDF-text (PDF text) genomsöks text i PDF-filer. Beskrivning (Description) och Användarkommentar (User Comment). Om du markerar Exif-information (Exif information) söks text i Tillverkare (Maker). Viktigt! Det går inte att söka i text i lösenordsskyddade PDF-filer. Modell (Model). Sök (Start Search) Startar sökningen. Närliggande information Fönstret Visa användning (View & Use) Överst . Sök i undermappar (Search subfolders) Markera den här kryssrutan om du vill söka i undermappar.

Du kan dra och släppa en bild om du vill flytta den till en annan kategori. Öppna sedan fönstret Visa användning (View & Use) från skärmbilden för navigeringsläge. Importera bilder som har sparats på ett minneskort Öppna bilder som har sparats på en dator 2. Obs! Om du har klassificerat bilder med MP Navigator EX 2. Efter den första starten kan klassificeringsinformationen inte överföras. De bilder som visas i Oklassificerade (Unclassified) kan klassificeras automatiskt. och du kan även skapa egna kategorier. Bilder sorteras automatiskt efter kategori och visas i fönstret med miniatyrer. Scanna dokument till MP Navigator EX och spara dem. .Klassificera bilder i kategorier Sid 580 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Användbara funktioner i MP Navigator EX > Klassificera bilder i kategorier S403 Klassificera bilder i kategorier Bilder som har scannats med MP Navigator EX kan visas indelade efter kategori. Obs! Se "Så här scannar du" om du vill scanna bilder till MP Navigator EX.0 eller en senare version och sedan uppgraderar till den senaste versionen av MP Navigator EX överförs klassificeringsinformationen från den näst senaste versionen första gången programmet startas. 1. Du kan även ange bilder som har sparats på ett minneskort eller på en dator. I (Sortera efter) anger du Kategorier (Categories).

Dialogrutan Lägg till kategori (Add Category) öppnas. Från och med nästa gång klassificeras bilderna som Oklassificerade (Unclassified). Oklassificerade: innehåller bilder som inte har klassificerats. Du kan ange upp till 50 enkelbytetecken för ett kategorinamn. Andra (Others) Egna kategorier: Innehåller dina egna kategorier. Se " Söka efter bilder" om du vill ha mer information. I fönstret Visa användning (View & Use) sorterar du bilder efter kategori och klickar på Redigera egna kategorier (Edit Custom Categories). . 3. I så fall kan du flytta bilden till rätt kategori genom att dra och släppa den. 2. Skapa egna kategorier 1. PDF-fil (PDF File). Andra (Others) Sid 581 av 1083 Dokument: Visitkort (Business Card). Obs! Vissa bilder kanske inte identifieras korrekt och kan därför placeras i fel kategori. Standardstorlek (Standard Size). Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta. Det går inte att klassificera bilder om Senast sparade bilder (Recently Saved Images) har angetts i fönstret Visa användning (View & Use). Vykort (Postcard). Du kan söka efter bilder baserat på kategori.Klassificera bilder i kategorier Bilder sorteras i följande kategorier. Ange ett namn i fältet Kategorinamn (Category name) och klicka på OK. Bilder som sparats i nätverksmappar kanske inte klassificeras. Information om hur du skapar egna kategorier hittar du i " Skapa egna kategorier ". tas klassificeringsinformationen bort när du tar bort mediet. Viktigt! Även om du klassificerar bilder som sparats på ett flyttbart medium såsom ett USB-minne eller en extern hårddisk. Där kan du byta namn på kategorin. Obs! Du kan skapa upp till 20 egna kategorier. Obs! Klicka på Klassificera bilder (Classify Images) om du vill att bilder som visas i Oklassificerade (Unclassified) ska klassificeras automatiskt. Om det finns många bilder som ska klassificeras kan det ta lång tid. Foton: Porträtt (Portrait). Klicka på Lägg till i listan (Add to List). Dubbelklicka på en kategori så att dialogrutan Ändra kategorinamn (Change Category Name) öppnas. Dialogrutan Redigera egna kategorier (Edit Custom Categories) öppnas.

Klassificera bilder i kategorier Markera en egen kategori och klicka på Ta bort (Delete) om du vill ta bort den. Sid 582 av 1083 Närliggande information Fönstret Visa användning (View & Use) Överst .

skriva ut med en specifik storlek.Använda bilder i MP Navigator EX Sid 583 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Använda bilder i MP Navigator EX S500 Använda bilder i MP Navigator EX Du kan scanna bilder med hjäp av MP Navigator EX och redigera eller skriva ut sparade bilder.s. kvalitet o.v. Skapa/redigera PDF-filer från scannade bilder Skapa/redigera PDF-filer Skriva ut flera scannade bilder samtidigt. Spara scannade bilder på datorn Spara Spara scannade bilder som PDF-filer Spara som PDF-filer I följande hjälpavsnitt finns mer information om hur du använder bilder och filer. I följande hjälpavsnitt finns mer information om hur du sparar scannade bilder. Skriva ut dokument Skriva ut scannade foton Skriva ut foton Skicka scannade bilder via e-post Skicka via e-post Korrigera/förbättra scannade bilder eller konvertera dem till text Redigera filer Ange lösenord för PDF-filer som skapats Ställa in lösenord för PDF-filer Öppna/redigera lösenordsskyddade PDF-filer Överst .

Spara Sid 584 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Använda bilder i MP Navigator EX > Spara S112 Spara Spara bilder som scannats med MP Navigator EX på en dator. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) . Markera kryssrutorna för de bilder som du vill spara och klicka på Spara (Save). Ange målmapp. 2. filnamn och filtyp. Ange lagringsinställningar i dialogrutan Spara (Save). 1. Du kan inte välja JPEG/Exif när Svartvitt (Black and White) har valts för Färgläge (Color Mode) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdrivrutin). Obs! Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar. Dialogrutan Spara (Save) Viktigt! Du kan inte välja JPEG/Exif om du har valt Text (OCR) som Dokumenttyp (Document Type).

Skapa/redigera PDF-filer Skriva ut dokument Skriva ut foton Skicka via e-post Redigera filer Överst . Klicka på Spara (Save).Spara Sid 585 av 1083 3. Om du vill fortsätta använda/redigera de scannade bilderna i MP Navigator EX klickar du på Öppna sparad plats (Open saved location) i dialogrutan Sparande slutfört (Save Complete). Scannade bilder sparas enligt inställningarna.

filnamn och målmapp. 2.Spara som PDF-filer Sid 586 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Använda bilder i MP Navigator EX > Spara som PDF-filer S113 Spara som PDF-filer Spara bilder som scannats med MP Navigator EX som PDF-filer. Ange lagringsinställningar i dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file). 1. Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) . Markera kryssrutorna för de bilder som du vill spara och klicka på Spara som PDF-fil (Save as PDF file). Ange filtyp.

Skapa/redigera PDF-filer Skriva ut dokument Skriva ut foton Skicka via e-post Redigera filer Överst . Om du vill fortsätta använda/redigera de scannade bilderna i MP Navigator EX klickar du på Öppna sparad plats (Open saved location) i dialogrutan Sparande slutfört (Save Complete).Spara som PDF-filer Obs! Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Du kan definiera lösenord för PDF-filer. Ställa in lösenord för PDF-filer Sid 587 av 1083 3. Scannade bilder sparas enligt inställningarna. Klicka på Spara (Save).

TIFF. Du kan även ange bilder som har sparats på ett minneskort eller på en dator. Du kan inte redigera PDF-filer som har skapats i andra program. Obs! Du kan ange PDF-. 2. PDF-filer som har redigerats i andra . Viktigt! Du kan skapa eller redigera upp till 99 sidor samtidigt med hjälp av MP Navigator EX. ändra ordningsföljd för sidor med mera. När du har scannat dokument och sparat dem öppnar du fönstret Visa användning (View & Use). Där kan du skapa PDF-filer och lägga till och ta bort sidor. Klicka på Skapa/redigera PDF-fil (Create/Edit PDF file) i listan. Markera bilder och klicka på PDF.Skapa/redigera PDF-filer Sid 588 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Använda bilder i MP Navigator EX > Skapa/ redigera PDF-filer S501 Skapa/redigera PDF-filer Skapa/redigera PDF-filer med MP Navigator EX. Obs! Se "Så här scannar du" om du vill scanna bilder till MP Navigator EX. Viktigt! För PDF-filer kan du bara redigera filer som skapats med MP Navigator EX.eller BMP-filer. JPEG-. Importera bilder som har sparats på ett minneskort Öppna bilder som har sparats på en dator Skapa/redigera PDF-filer med MP Navigator EX 1.

Ställa in lösenord för PDF-filer 6. Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) Viktigt! Du kan inte spara bilder som har scannats med 10 501 bildpunkter eller mer i lodrät och vågrät riktning. Du återställer lösenorden i dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file). Obs! Du kan lägga till PDF-. Obs! Se "Fönstret Skapa/redigera PDF-fil (Create/Edit PDF file) " om du vill ha mer information om fönstret Skapa/redigera PDF-fil (Create/Edit PDF file). Lägg till/ta bort sidor efter behov. Öppna/redigera lösenordsskyddade PDF-filer 3. Ange inställningarna i dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) och klicka på Spara (Save). Du kan också dra miniatyren till målplatsen. Ordna om sidorna med hjälp av ikonerna. Om en lösenordsskyddad PDF-fil redigeras tas lösenorden bort. 5.eller BMP-filer. Klicka på Spara markerade sidor (Save Selected Pages) eller Spara alla sidor (Save All Pages). Bilderna sparas enligt inställningarna. Om du vill lägga till en befintlig fil kan du klicka på Lägg till sida (Add Page) och välja filen. 4. Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) öppnas. Om du lägger till en lösenordsskyddad PDF-fil uppmanas du att ange lösenordet. Sid 589 av 1083 Obs! Om du anger en lösenordsskyddad PDF-fil uppmanas du att ange lösenordet. Om du vill ta bort en sida markerar du den och klickar på Ta bort markerade sidor (Delete Selected Pages). Ändra sidordningen om det behövs.Skapa/redigera PDF-filer program kan inte heller redigeras. Öppna PDF-filer i ett program Du kan öppna PDF-filer som har skapats med MP Navigator EX i ett associerat program och redigera . JPEG-. TIFF.

redigera o. Filerna kan inte öppnas om du inte har installerat ett program som kan öppna PDF-filer.Skapa/redigera PDF-filer eller skriva ut dem. Klicka på Öppna PDF-fil (Open PDF file) i listan. Viktigt! I vissa program skiljer sig kommandona (skriv ut. Det program som av operativsystemet associeras med PDF-filer startas. Mer information finns i programmets handbok. Viktigt! Det går inte att öppna lösenordsskyddade PDF-filer med program som inte har stöd för PDFsäkerhet. Viktigt! För PDF-filer kan du bara ange filer som har skapats med MP Navigator EX. Markera PDF-filer och klicka på PDF.) som begränsas med behörighetslösenordet från kommandona i MP Navigator EX. 2.s. PDF-filer som har redigerats i andra program kan inte heller väljas. Du kan inte välja PDF-filer som har skapats i andra program.v. Överst . Sid 590 av 1083 1. 3. Redigera/skriv ut filen i programmet.

Klicka på Skriv ut (Print) och sedan på Skriv ut dokument (Print Document) i listan. 1. kvalitet. i MP Navigator EX. Dialogrutan Skriv ut dokument (Print Document) .m. Importera bilder som har sparats på ett minneskort Öppna bilder som har sparats på en dator 2. Du kan även ange bilder som har sparats på ett minneskort eller på en dator. Öppna därefter fönstret Visa användning (View & Use) från skärmbilden för navigeringsläge och markera bilderna.Skriva ut dokument Sid 591 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Använda bilder i MP Navigator EX > Skriva ut dokument S502 Skriva ut dokument Du kan skriva ut flera scannade bilder samtidigt. Ange utskriftsinställningar efter behov. Obs! Se "Så här scannar du" om du vill scanna bilder till MP Navigator EX. Öppna/redigera lösenordsskyddade PDF-filer 3. I dialogrutan som visas kan du ange antal. skriva ut i en specifik kvalitet m. Viktigt! Om du anger en lösenordsskyddad PDF-fil uppmanas du att ange lösenordet. skala m. Scanna dokument till MP Navigator EX och spara dem.m.

Överst . Efter utskriften ändrar du tillbaka inställningen på fliken Avancerat (Advanced) till Starta utskriften direkt (Start printing immediately). Öppna Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen (Control Panel). 4. Högerklicka på ikonen för skrivaren och klicka därefter på Egenskaper (Properties). Välj Starta utskriften när sista sidan har buffrats (Start printing after last page is spooled). Välj Enheter och skrivare (Devices and Printers) på Start-menyn. Om du vill avbryta medan buffring pågår kan du klicka på Avbryt (Cancel). Klicka på Skrivare (Printer) (Windows XP: Skrivare och fax (Printers and Faxes)). 2. Klicka på fliken Avancerat (Advanced). Dialogrutan med skrivaregenskaper öppnas. 6. 2.Skriva ut dokument Sid 592 av 1083 Viktigt! Vid normal storlek (100 %) kanske vissa bilder skrivs ut för små eller med vissa delar beskurna. Windows Vista eller Windows XP: 1. Om du vill avbryta utskriften klickar du på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i fönstret som visar skrivarens status. Efter utskriften ändrar du tillbaka inställningen på fliken Avancerat (Advanced) till Starta utskriften direkt (Start printing immediately). 4. Välj Buffra utskriftsjobb så att utskriften slutförs snabbare (Spool print documents so program finishes printing faster). 4. I så fall väljer du Automatiskt (Auto) så ändras storleken på utskriften i proportion till pappersstorleken. Välj Starta utskriften när sista sidan har buffrats (Start printing after last page is spooled). Välj Buffra utskriftsjobb så att utskriften i programmet slutförs snabbare (Spool print documents so program finishes printing faster). Dialogrutan med skrivaregenskaper öppnas. Klicka på Skriv ut (Print). Startar utskriften. Om så är fallet gör du enligt följande och ändrar inställningarna. Obs! När du skriver ut en PDF-fil på flera sidor via Skriv ut dokument (Print Document) kan utskriften ta tid. Klicka på fliken Avancerat (Advanced). Högerklicka på ikonen för skrivaren och klicka sedan på Egenskaper för skrivare (Printer Properties). 7. 6. beroende på datorn. 3. 5. Windows 7: 1. 5. 3. Om du vill öppna ett fönster som visar skrivarens status klickar du på ikonen för skrivaren i aktivitetsfältet.

2. Om du skriver ut foton med MP Navigator EX 1. Du kan även ange bilder som har sparats på ett minneskort eller på en dator. Easy-PhotoPrint EX startas. Mer information finns under " Skriva ut med medföljande programvara ". Obs! Om Easy-PhotoPrint EX inte har installerats skriver du ut med MP Navigator EX. När du har scannat dokument och sparat dem öppnar du fönstret Visa användning (View & Use) och anger hur du vill skriva ut fotografierna.Skriva ut foton Sid 593 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Använda bilder i MP Navigator EX > Skriva ut foton S503 Skriva ut foton Du kan skriva ut foton med MP Navigator EX eller med ett program som medföljer enheten. . Obs! Se "Så här scannar du" om du vill scanna bilder till MP Navigator EX. Importera bilder som har sparats på ett minneskort Öppna bilder som har sparats på en dator När du skriver ut foton med Easy-PhotoPrint EX Med Easy-PhotoPrint EX kan du skriva ut scannade foton med hög kvalitet samt ordna layout och skriva ut bilder. Klicka på Skriv ut foto (Print Photo) eller Skriv ut album (Print Album) i listan. 1. Markera bilderna och klicka på Skriv ut (Print). Markera bilderna och klicka på Skriv ut (Print).

Ange utskriftsinställningar efter behov. Om du vill öppna ett fönster som visar skrivarens status klickar du på ikonen för skrivaren i aktivitetsfältet. Dialogrutan Skriv ut foto (Print Photo) 4. Klicka på Skriv ut foto (Print Photo) i listan.Skriva ut foton Sid 594 av 1083 2. I dialogrutan som visas kan du ange pappersstorlek. Om du vill avbryta utskriften klickar du på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i fönstret som visar skrivarens status. Överst . antal m. 3. Klicka på Skriv ut (Print). Startar utskriften.m. Obs! Om du vill avbryta medan buffring pågår kan du klicka på Avbryt (Cancel).

Viktigt! MP Navigator EX är kompatibelt med följande e-postprogram: . Obs! Du kan endast bifoga PDF. Du kan även ange bilder som har sparats på ett minneskort eller på en dator.) Obs! Om inget e-postprogram har angetts måste du bifoga den scannade och sparade bilden till ett epostmeddelande manuellt. Information om hur du aktiverar MAPI finns i handboken till e-postprogrammet.Outlook Express (Windows XP) (Om e-postprogrammet inte fungerar på rätt sätt kontrollerar du att MAPI är aktiverat i programmet. Importera bilder som har sparats på ett minneskort Öppna bilder som har sparats på en dator 2. . Se "Så här scannar du" om du vill scanna bilder till MP Navigator EX. 1.Windows Mail (Windows Vista) . Scanna dokument till MP Navigator EX och spara dem. Klicka på Skicka (Send) och därefter på Bifoga till e-post (Attach to E-mail) i listan.och JPEG-filer med e-postmeddelanden.Skicka via e-post Sid 595 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Använda bilder i MP Navigator EX > Skicka via e-post S504 Skicka via e-post Skicka scannade bilder via e-post. Öppna därefter fönstret Visa användning (View & Use) från skärmbilden för navigeringsläge och markera bilderna.Microsoft Outlook .

(Set. Överst . Mer information finns i handboken till e-postprogrammet. Filer sparas enligt inställningarna och e-postprogrammet startas.... Ställ vid behov in alternativ för e-postprogram och hur filer ska sparas.) så att en dialogruta öppnas och välj en av komprimeringstyperna Hög (låg komprimering) (High(Low Compression)). ange ett ämne och meddelandetext och skicka e-postmeddelandet. Dialogrutan Skicka via e-post (Send via E-mail) Obs! Du kan välja komprimeringstyp när du skickar JPEG-bilder via e-post. målmapp och filnamn. Ange mottagare. Ange e-postprogram..Skicka via e-post Sid 596 av 1083 3. 4. Klicka på OK. Klicka på Ställ in. Normal (Standard) eller Låg (hög komprimering) (Low(High Compression)). 5.

Korrigera/förbättra bilder automatiskt . I följande hjälpavsnitt finns mer information om att korrigera/förbättra bilder. Markera bilderna och klicka på Redigera/konvertera (Edit/Convert). Obs! Se "Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) " om du vill ha information om fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Korrigera/förbättra bilderna i fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Klicka på Åtgärda foton (Fix photo images) i listan. 3. När du har scannat dokument och sparat dem öppnar du fönstret Visa användning (View & Use) och anger vad du vill göra med bilderna. 2.Redigera filer Sid 597 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Använda bilder i MP Navigator EX > Redigera filer S505 Redigera filer Du kan redigera bilder eller konvertera dem till text med MP Navigator EX eller med ett program som följer med enheten. Obs! Se "Så här scannar du" om du vill scanna bilder till MP Navigator EX. Du kan även ange bilder som har sparats på ett minneskort eller på en dator. Importera bilder som har sparats på ett minneskort Öppna bilder som har sparats på en dator Korrigera foton Du kan korrigera/förbättra bilder i fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) öppnas. 1.

(Set.Lutande dokument . som medföljer Windows.. kursiv stil eller handskriven text . När du scannar flera dokument kan du samla ihop all text som extraheras i en fil. 1. Klicka på Ställ in.. effekter.Dokument som innehåller text med en färgad bakgrund . . som medföljer Windows. Klicka på Konvertera till textfil (Convert to text file) i listan. startas och redigerbar text visas. Text i bilder från följande dokumenttyper kanske inte identifieras korrekt. Viktigt! PDF-filer kan inte konverteras till text.Dokument som har placerats upp och ned eller dokument med text med fel orientering (roterade tecken) .Dokument som innehåller text med en teckenstorlek som ligger utanför intervallet 8–40 punkter (vid 300 dpi) . Fliken Allmänt (General) Text som extraherats till Anteckningar.) på fliken Allmänt (General) och ange språket i dokumentet som ska scannas. är inte alltid helt exakt återgiven. Anteckningar.Dokument med ett smalt radavstånd . 2. Obs! Endast text på något av de språk som finns på fliken Allmänt (General) kan extraheras till Anteckningar som medföljer Windows.Dokument på flera olika språk Överst . Markera bilderna och klicka på Redigera/konvertera (Edit/Convert)...Dokument som innehåller speciella teckensnitt.Redigera filer Korrigera/förbättra bilder manuellt Sid 598 av 1083 Konvertera dokument till text Scanna text i magasin och tidningar och visa den i Anteckningar som medföljer Windows.

(Scan/Import). 3. Öppna skärmbilden för inställning av lösenord från bilder som har scannats in i MP Navigator EX eller befintliga filer. Det går inte att öppna lösenordsskyddade PDF-filer med program som inte har stöd för PDFsäkerhet.s. (Scan/Import) på MP Navigator EX och hur du ställer in lösenord för befintliga filer via fönstret Visa användning (View & Use). Markera kryssrutan Inställningar för lösenordsskydd (Password security settings). Ställa in lösenord för scannade bilder 1. Viktigt! Om du glömmer bort lösenordet kan du inte öppna eller redigera filen. . I vissa program skiljer sig kommandona (skriv ut. Så här scannar du 2. Du kan ange två lösenord: ett för att öppna filen och ett för att redigera/skriva ut den. Det går inte att söka efter text i lösenordsskyddade PDF-filer från ” Fönstret Visa användning (View & Use)”.Ställa in lösenord för PDF-filer Sid 599 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Använda bilder i MP Navigator EX > Ställa in lösenord för PDF-filer S508 Ställa in lösenord för PDF-filer Ställa in lösenord för att öppna. I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in lösenord för bilder som har scannats in i fönstret Scanna/imp. Spara dina lösenord på ett säkert ställe. Klicka på Spara som PDF-fil (Save as PDF file). redigera och skriva ut PDF-filer. Scanna in dokumentet i fönstret Scanna/imp. redigera o. 1.v. Lösenord kan inte ställas in om bilderna sparas automatiskt när de har scannats.) som begränsas med behörighetslösenordet från kommandona i MP Navigator EX. Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) öppnas.

Redigera filerna i fönstret Skapa/redigera PDF-fil (Create/Edit PDF file) och klicka därefter på Spara markerade sidor (Save Selected Pages) eller Spara alla sidor (Save All Pages). Obs! Du kan även öppna dialogrutan Inställningar för lösenordsskydd (Password Security -Settings) genom att klicka på Ställ in. Klicka på Skapa/redigera PDF-fil (Create/Edit PDF file) i listan. 2. Dialogrutan Inställningar för lösenordsskydd (Password Security -Settings) öppnas. I fönstret Visa användning (View & Use) markerar du bilden/PDF-filerna och klickar på PDF. .) och därefter ange Lösenordsskydd (Password Security) för Säkerhet (Security) i dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings). (Set.. 4.. Markera kryssrutan Inställningar för lösenordsskydd (Password security settings). Skapa/redigera PDF-filer 3..Ställa in lösenord för PDF-filer Sid 600 av 1083 Dialogrutan Inställningar för lösenordsskydd (Password Security -Settings) öppnas. Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) öppnas.. Ställa in lösenord för befintliga PDF-filer 1.

Viktigt! Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbytetecken för lösenordet. Du kan inte använda samma lösenord för båda. Dialogrutan Bekräfta lösenord för att öppna dokument (Confirm Document Open Password) eller Bekräfta behörighetslösenord (Confirm Permissions Password) öppnas. Ange därefter ett lösenord. Klicka på OK. Lösenord är skiftlägeskänsliga.Ställa in lösenord för PDF-filer Sid 601 av 1083 2. Lösenord för att öppna dokumentet Lösenord för behörighet . 3. Markera kryssrutan Lösenord krävs för att öppna dokumentet (Require a password to open the document) eller kryssrutan Använd lösenord för att tillåta utskrift och redigering av dokumentet och dess säkerhetsinställningar (Use a password to restrict printing and editing of the document and its security settings). Markera båda kryssrutorna för att ställa in både Lösenord för att öppna dokumentet (Document Open Password) och Lösenord för behörighet (Permissions Password).

Ange lösenordet på nytt och klicka på OK. Klicka på OK. Klicka på Spara (Save). Återställ lösenorden när du sparar en redigerad fil. Filerna sparas enligt inställningarna. Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) öppnas på nytt. Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) öppnas på nytt. Närliggande information Öppna/redigera lösenordsskyddade PDF-filer Överst .Ställa in lösenord för PDF-filer Sid 602 av 1083 4. 5. Viktigt! Om du stänger dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) utan att klicka på Spara (Save) tas inställningen i dialogrutan Inställningar för lösenordsskydd (Password Security Settings) bort. När filen redigeras tas lösenorden bort. Obs! Om du anger lösenorden via dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) visas dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) på nytt.

Lösenord för behörighet (Permissions Password) krävs inte. I fönstret Visa användning (View & Use) markerar du PDF-filen som du vill öppna och klickar på Zooma in (Zoom in). Följande är endast exempel. Endast MP Navigator EX version 1. Du kan även dubbelklicka på PDF-filen. Obs! Här krävs endast Lösenord för att öppna dokumentet (Document Open Password). redigera eller skriva ut PDF-filer vars lösenord ställts in med hjälp av MP Navigator EX. redigera och skriva ut lösenordsskyddade PDF-filer. Viktigt! Du kan endast öppna.1 och 2.Öppna/redigera lösenordsskyddade PDF-filer Sid 603 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Använda bilder i MP Navigator EX > Öppna/ redigera lösenordsskyddade PDF-filer S509 Öppna/redigera lösenordsskyddade PDF-filer Om du vill öppna eller redigera/skriva ut lösenordsskyddade PDF-filer måste du ange ett lösenord. Lösenord är skiftlägeskänsliga. Metoden för att ange lösenordet varierar beroende på aktivitet. . Om dialogrutan Zooma in (Zoom in) med en låsikon öppnas klickar du på Ange lösenord (Enter Password). Du kan inte redigera PDF-filer som har redigerats i något annat program eller vars lösenord har angetts med något annat program.0 eller senare har stöd för att öppna. Öppna en fil med hjälp av ett lösenord 1. Du kan skapa eller redigera upp till 99 sidor samtidigt med hjälp av MP Navigator EX.

Redigera eller skriva ut en fil med hjälp av ett lösenord 1. PDF-filen öppnas i dialogrutan Zooma in (Zoom in). Ange lösenordet och klicka på OK. Obs! Om du vill öppna filen igen efter att ha stängt dialogrutan Zooma in (Zoom in) anger du lösenordet på nytt. . I fönstret Visa användning (View & Use) markerar du PDF-filerna och klickar på PDF eller Skriv ut (Print).Öppna/redigera lösenordsskyddade PDF-filer Sid 604 av 1083 2. Dialogrutan Lösenord (Password) öppnas.

Motsvarande dialogruta öppnas. 3. Viktigt! Om en lösenordsskyddad PDF-fil redigeras tas lösenorden bort.Öppna/redigera lösenordsskyddade PDF-filer Sid 605 av 1083 2. Edit PDF file) i listan. Ställa in lösenord för PDF-filer Närliggande information Ställa in lösenord för PDF-filer Överst . Om du vill skapa eller redigera en PDF-fil väljer du Skapa/redigera PDF-fil (Create/ I dialogrutan Lösenord (Password) uppmanas du att ange ett lösenord. Obs! Om även Lösenord för att öppna dokumentet (Document Open Password) har angetts krävs först Lösenord för att öppna dokumentet (Document Open Password) och därefter Lösenord för behörighet (Permissions Password). Ange lösenordet och klicka på OK. Om du vill skriva ut filen klickar du på Skriv ut dokument (Print Document). Återställ lösenorden.

(Scan/Import)) Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (Automatisk scanning) Skärmbilden Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) (fönstret Scanna/imp. (Scan/ Import)) Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (foton/dokument) Dialogrutan Spara (Save) Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) Skärmbilden Minneskort (Memory Card) (fönstret Scanna/imp.Skärmbilder i MP Navigator EX Sid 606 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX S700 Skärmbilder i MP Navigator EX Information om skärmbilder och funktioner i MP Navigator EX. (Scan/Import)) Fliken Visa och använd bilder från datorn (View & Use Images on your Computer) Fönstret Visa användning (View & Use) Fönstret Skapa/redigera PDF-fil (Create/Edit PDF file) Dialogrutan Skriv ut dokument (Print Document) Dialogrutan Skriv ut foto (Print Photo) Dialogrutan Skicka via e-post (Send via E-mail) Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with One-click) / Skärmbilden Enkelklicksläge Dialogrutan Automatisk scanning (Auto Scan) Dialogrutan Spara (Save) (skärmbild för enkelklicksläge) Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (skärmbild för enkelklicksläge) Dialogrutan PDF Dialogrutan E-post (Mail) Dialogrutan OCR Dialogrutan Anpassad (Custom) Dialogrutan Inställningar (Preferences) Fliken Allmänt (General) Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (Spara på dator) Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (Inställningar för scannerknapp) Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (bifoga till e-post) Överst . Fliken Scanna/importera dokument eller bilder (Scan/Import Documents or Images) Fönstret Automatisk scanning (Auto Scan) (fönstret Scanna/imp.

Om kryssrutan inte är markerad visas den senast använda skärmen. I dialogrutan Inställningar (Preferences) kan du göra avancerade inställningar för funktionerna i MP Navigator EX. Fliken Visa och använd bilder från datorn (View & Use Images on your Computer) Enkelklick (One-click) Du kan när som helst scanna. Välj en ikon överst i skärmbilden för att visa motsvarande flik. Du kan även redigera dem med hjälp av ett program som medföljer enheten.Skärmbild för navigeringsläge Sid 607 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Skärmbild för navigeringsläge S735 Skärmbild för navigeringsläge Det här är en av startskärmarna för MP Navigator EX. Överst . Dialogrutan Inställningar (Preferences) (Handbok) Öppnar den här guiden. genom att klicka på motsvarande ikon. Fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with One-click) (Växla läge) Växlar till skärmbilden för enkelklicksläge. genom att trycka på motsvarande ikon på skärmen för enkelklicksläge. Hur flikarna ska användas beror på vad du vill göra. spara o.s.v. spara o. Fliken Scanna/importera dokument eller bilder (Scan/Import Documents or Images) Visa användning (View & Use) Du kan öppna bilder som har sparats på en dator och skriva ut dem eller bifoga dem till epostmeddelanden. (Scan/Import) Du kan scanna foton och dokument eller importera bilder som ska sparas på minneskort.s. Skärmbilden Enkelklicksläge Visa det här fönstret när du startar (Show this window at startup) Markera den här kryssrutan om du vill att huvudmenyn ska öppnas när du startar programmet.v. Inställningar (Preferences) Dialogrutan Inställningar (Preferences) öppnas. Du kan när som helst scanna. Scanna/imp.

Automatisk scanning (Auto Scan) Öppnar fönstret Scanna/imp. genom att trycka på motsvarande ikon på skärmen för enkelklicksläge. Scanna foton och dokument som placerats på glasskivan. (Scan/Import)) (Växla läge) Växlar till skärmbilden för enkelklicksläge. Scanna dokument enkelt genom att identifiera dokumenttypen automatiskt.s. (Scan/Import) med Minneskort (Memory Card) markerat. (Scan/Import) i navigeringsläget om du vill visa fliken Scanna/importera dokument eller bilder (Scan/Import Documents or Images). (Scan/ Import)) Minneskort (Memory Card) Öppnar fönstret Scanna/imp. spara o. Du kan scanna foton och dokument eller importera bilder som ska sparas på minneskort. Dialogrutan Inställningar (Preferences) . Om kryssrutan inte är markerad visas den senast använda skärmen. Importera bilder som har sparats på minneskort. (Scan/Import) med Automatisk scanning (Auto Scan) markerat. (Scan/Import)) Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) Öppnar fönstret Scanna/imp. Du kan när som helst scanna.v. Inställningar (Preferences) Dialogrutan Inställningar (Preferences) öppnas.Fliken Scanna/importera dokument eller bilder (Scan/Import Documents or Images) Sid 608 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Fliken Scanna/importera dokument eller bilder (Scan/Import Documents or Images) S702 Fliken Scanna/importera dokument eller bilder (Scan/Import Documents or Images) Välj Scanna/imp. Skärmbilden Minneskort (Memory Card) (fönstret Scanna/imp. Fönstret Automatisk scanning (Auto Scan) (fönstret Scanna/imp. Skärmbilden Enkelklicksläge Visa det här fönstret när du startar (Show this window at startup) Markera den här kryssrutan om du vill att huvudmenyn ska öppnas när du startar programmet. (Scan/Import) med Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) markerat. Skärmbilden Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) (fönstret Scanna/imp. I dialogrutan Inställningar (Preferences) kan du göra avancerade inställningar för funktionerna i MP Navigator EX.

Överst .Fliken Scanna/importera dokument eller bilder (Scan/Import Documents or Images) (Handbok) Sid 609 av 1083 Öppnar den här guiden.

Min låda (Scannade/importerade bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)) Öppnar fönstret Visa användning (View & Use) med Min låda (Scannade/importerade bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)) markerat. Du kan även redigera dem med hjälp av ett program som medföljer enheten. Senast sparade bilder (Recently Saved Images) Öppnar fönstret Visa användning (View & Use) med Senast sparade bilder (Recently Saved Images) markerat. Du kan öppna och använda bilder som nyligen har scannats/importerats och bilder som nyligen har bifogats i e-post eller skickats till program. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Ange mapp (Specify Folder) Öppnar fönstret Visa användning (View & Use) med Ange mapp (Specify Folder) markerat. Du kan öppna bilder som har sparats på en dator och skriva ut dem eller bifoga dem till epostmeddelanden. genom att trycka på motsvarande ikon på skärmen för enkelklicksläge.Fliken Visa och använd bilder från datorn (View Use Images on your Computer) Sid 610 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Fliken Visa och använd bilder från datorn (View & Use Images on your Computer) S703 Fliken Visa och använd bilder från datorn (View & Use Images on your Computer) Välj Visa användning (View & Use) i skärmbilden för navigeringsläge om du vill visa fliken Visa och använd bilder från datorn (View & Use Images on your Computer). Du kan öppna och använda bilder som har sparats i Min låda.s. Du kan när som helst scanna. Fönstret Visa användning (View & Use) (Växla läge) Växlar till skärmbilden för enkelklicksläge. Du kan öppna och använda bilder som har sparats i specifika mappar. spara o. ”Min låda” är en specifik mapp där du kan spara bilder som har scannats i MP Navigator EX. Obs! Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar.v. Skärmbilden Enkelklicksläge .

Fliken Visa och använd bilder från datorn (View Use Images on your Computer)
Visa det här fönstret när du startar (Show this window at startup)

Sid 611 av 1083

Markera den här kryssrutan om du vill att huvudmenyn ska öppnas när du startar programmet. Om kryssrutan inte är markerad visas den senast använda skärmen. Inställningar (Preferences)

Dialogrutan Inställningar (Preferences) öppnas. I dialogrutan Inställningar (Preferences) kan du göra avancerade inställningar för funktionerna i MP Navigator EX. Dialogrutan Inställningar (Preferences)
(Handbok)

Öppnar den här guiden.

Närliggande information
Öppna bilder som har sparats på en dator
Överst

Fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with One-click)

Sid 612 av 1083

Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with One-click)

S704

Fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with One-click)
Välj Enkelklick (One-click) i navigeringsläget om du vill visa fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with One-click). Du kan när som helst scanna, spara o.s.v. genom att klicka på motsvarande ikon.

Automatisk scanning (Auto Scan)

Scanna dokument genom att identifiera dokumenttypen automatiskt. Filformatet anges automatiskt. Filerna sparas på en dator. När du klickar på den här ikonen öppnas dialogrutan Automatisk scanning (Auto Scan) och du kan ange inställningar för att spara. Dialogrutan Automatisk scanning (Auto Scan)
Spara på dator (Save to PC)

Scanna dokument eller foton och spara dem på en dator. Dokumenttypen kan identifieras automatiskt. När du klickar på den här ikonen öppnas dialogrutan Spara (Save) och du kan ange inställningar för att scanna/spara. Dialogrutan Spara (Save) (skärmbild för enkelklicksläge)
Spara som PDF-fil (Save as PDF file)

Scanna dokument och spara dem som PDF-filer. När du klickar på den här ikonen öppnas dialogrutan PDF och du kan ange inställningar för att scanna /spara samt för programmet. Dialogrutan PDF
Bifoga till e-post (Attach to E-mail)

Scanna dokument eller foton och bifoga dem i e-postmeddelanden. När du klickar på den här ikonen öppnas dialogrutan E-post (Mail) och du kan ange inställningar för att scanna/spara samt för e-postprogrammet. Dialogrutan E-post (Mail)
OCR

Scanna textdokument och extrahera text i bilden och visa den i Anteckningar, som medföljer Windows. När du klickar på den här ikonen öppnas dialogrutan OCR och du kan ange inställningar för att scanna/spara. Dialogrutan OCR

Fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with One-click)
Anpassad (Custom)

Sid 613 av 1083

Scanna dokument/foton och öppna dem med ett specifikt program. Dokumenttypen kan identifieras automatiskt. När du klickar på den här ikonen öppnas dialogrutan Anpassad (Custom) och du kan ange inställningar för att scanna/spara samt för programmet. Dialogrutan Anpassad (Custom)
Börja scanna genom att klicka på knappen (Start scanning by clicking the button)

Markera kryssrutan och klicka en ikon om du vill börja scanna omedelbart.
(Växla läge)

Växlar till enkelklicksläge. Skärmbilden för enkelklicksläge visas. Skärmbilden Enkelklicksläge
Visa det här fönstret när du startar (Show this window at startup)

Markera den här kryssrutan om du vill att huvudmenyn ska öppnas när du startar programmet. Om kryssrutan inte är markerad visas den senast använda skärmen. Inställningar (Preferences)

Dialogrutan Inställningar (Preferences) öppnas. I dialogrutan Inställningar (Preferences) kan du göra avancerade inställningar för funktionerna i MP Navigator EX. Dialogrutan Inställningar (Preferences)
(Handbok)

Öppnar den här guiden.

Viktigt!
Följande begränsningar gäller när du scannar och Dokumenttyp (Document Type) har angetts som Auto-läge (Auto Mode) i någon av dialogrutorna Spara (Save) eller Anpassad (Custom). När du vill konvertera text i den scannade bilden till textdata ska du välja Dokumenttyp (Document Type) (välj inte Auto-läge (Auto Mode)).

Närliggande information
Enkel scanning med en klickning
Överst

Fönstret Automatisk scanning (Auto Scan) (fönstret Scanna/imp. (Scan/Import))

Sid 614 av 1083

Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Fönstret Automatisk scanning (Auto Scan) (fönstret Scanna/imp. (Scan/Import))

S744

Fönstret Automatisk scanning (Auto Scan) (fönstret Scanna/ imp. (Scan/Import))
Öppna skärmen Automatisk scanning (Auto Scan) (fönstret Scanna/imp. (Scan/Import)) genom att välja Scanna/imp. (Scan/Import) i navigeringsläge och klicka på Automatisk scanning (Auto Scan) eller genom att klicka på Automatisk scanning (Auto Scan) i fönstret Scanna/imp. (Scan/Import). Öppna det här fönstret när du vill scanna dokument genom att automatiskt identifiera dokumenttyp.

(1) Knappar för inställningar och åtgärder (2) Verktygsfält (3) Fönster med miniatyrer (4) Området för markerade bilder
Dokument som stöds Foton, vykort, visitkort, magasin, tidningar, textdokument och Blu-ray/DVD/CD-skivor.

Viktigt!
Följande typer av dokument scannas inte korrekt. För att scanna andra dokument ska du ange dokumenttyp. - Foton i A4-storlek - Textdokument som är mindre än 2L (127 mm x 178 mm) (5 tum x 7 tum), till exempel sidor från pocketböcker med ryggen bortskuren - Dokument som har skrivits ut på tunt vitt papper - Långa smala dokument, t.ex. panoramafoton Scanna foton och dokument Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas på rätt sätt. Placera dokumenten rätt beroende på vilken typ av dokument du ska scanna. Annars kanske dokumenten inte scannas korrekt. Mer information om hur du placerar dokument på glasskivan finns i avsnittet " Placera dokument i scannern ".

Obs!

Fönstret Automatisk scanning (Auto Scan) (fönstret Scanna/imp. (Scan/Import))
Om du vill minska moaréeffekten ska du öppna " Skärmbilden Foton/dokument (glas) (Photos/ Documents (Platen)) (fönstret Scanna/imp. (Scan/Import)) " och ställa in Dokumenttyp (Document Type) till Magasin (färg) (Magazine(Color)).

Sid 615 av 1083

Knappar för inställningar och åtgärder
(Visa användning)

Klicka på knappen när du vill öppna bilder och PDF-filer som sparats på datorn. Skärmbilden Visa användning (View & Use) öppnas. Fönstret Visa användning (View & Use)
Automatisk scanning (Auto Scan)

Visar skärmen för att scanna dokument genom att automatiskt identifiera dokumenttyp o.s.v.
Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen))

Klicka här om du vill scanna foton, dokument, magasin och annat tryckt material. Skärmbilden för scanning av foton och dokument öppnas. Skärmbilden Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) (fönstret Scanna/imp. (Scan/ Import))
Minneskort (Memory Card)

Klicka här om du vill importera bilder som har sparats på ett minneskort. Skärmbilden där du kan importera bilder från ett minneskort öppnas. Skärmbilden Minneskort (Memory Card) (fönstret Scanna/imp. (Scan/Import))
Dokumenttyp (Document Type)

Auto-läge (Auto Mode) har angetts.
Ange... (Specify...)

Välj om du vill utföra lämpliga korrigeringar beroende på den aktuella dokumenttypen. Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (Automatisk scanning) Scanna (Scan)

Scanningen startas.
Radera (Clear)

Ta bort alla bilder i fönstret med miniatyrer.

Obs!
Bilder som inte har sparats på en dator tas bort. Om du vill behålla viktiga bilder använder du Spara (Save) eller någon annan metod för att spara dem innan du klickar på Radera (Clear).
Spara (Save)

Spara de markerade bilderna. Klicka här om du vill öppna dialogrutan Spara (Save) och ange inställningarna för att spara. Dialogrutan Spara (Save)
Spara som PDF-fil (Save as PDF file)

Spara de markerade bilderna som PDF-filer. Klicka här om du vill öppna dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) och ange inställningarna för att spara. Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file)
Gå till huvudmenyn (Jump to Main Menu)

Går till huvudmenyn.

Verktygsfält
Inställningar (Preferences)

Dialogrutan Inställningar (Preferences) öppnas. I dialogrutan Inställningar (Preferences) kan du göra avancerade inställningar för funktionerna i MP Navigator EX. Dialogrutan Inställningar (Preferences)

Fönstret Automatisk scanning (Auto Scan) (fönstret Scanna/imp. (Scan/Import))
(Handbok)

Sid 616 av 1083

Öppnar den här guiden.
Redigeringsverktyg

(Markera alla) Markerar alla bilder i fönstret med miniatyrer.
(Avbryt alla)

Avbryter alla bildmarkeringar i fönstret med miniatyrer.
(Rotera åt vänster)

Rotera målbilden (med orange kontur) 90 grader motsols.
(Rotera åt höger)

Rotera målbilden (med orange kontur) 90 grader medsols.
(Invertera) Inverterar målbilden (med orange kontur) vågrätt.
(Utjämning)

Utjämnar målbilden (med orange kontur). Med ”Utjämning” markerar du ett område du vill behålla i ett fotografi och tar bort resten. Klicka på den här knappen om du vill öppna fönstret Beskär (Crop) och ange en utjämningsram.
Zooma in (Zoom in)

Förstorar målbilden (med orange kontur). Du kan även förstora bilden genom att dubbelklicka på den.
(Visningsstorlek)

Ändrar storleken för bilderna som visas i fönstret med miniatyrer. (Sortera efter) Sorterar bilderna som visas i fönstret med miniatyrer efter kategori eller efter datum (stigande eller fallande ordning).

Fönster med miniatyrer
Fönster med miniatyrer

Visar scannade bilder. När du markerar kryssrutan för en bild visas bilden i området för markerade bilder.

Obs!
Miniatyrer kan visas som "?" om det inte finns tillräckligt mycket minne för att bilderna ska kunna visas.

Om bilder sorteras efter Kategorier (Categories)
Stäng alla (Close All)/Öppna alla (Open All)

Du kan visa eller dölja alla bilder i de kategorier som visas.
Stäng alla (Close All)

Döljer alla bilder.
Öppna alla (Open All)

Visar alla bilder.

Obs!
När du klickar på Stäng alla (Close All) ändras knappen till Öppna alla (Open All).

Fönstret Automatisk scanning (Auto Scan) (fönstret Scanna/imp. (Scan/Import))
Området för markerade bilder
(Avbryt alla)

Sid 617 av 1083

Avbryter markeringen av alla bilder i området för markerade bilder.
(Avbryt urval)

Avbryter markeringen av målbilden (med orange kontur) i området för markerade bilder.
Området för markerade bilder

Bilder som har markerats i fönstret med miniatyrer visas.

Närliggande information
Enkel scanning med automatisk scanning
Överst

Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (Automatisk scanning)

Sid 618 av 1083

Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (Automatisk scanning)

S745

Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (Automatisk scanning)
Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) öppnas när du klickar på Ange... (Specify...) i fönstret Scanna/imp. (Scan/Import).

Dokumenttyp (Document Type)

Auto-läge (Auto Mode) har angetts.

Viktigt!
Placera dokumenten rätt beroende på vilken typ av dokument du ska scanna. Annars kanske dokumenten inte scannas korrekt. Mer information om hur du placerar dokument på glasskivan finns i avsnittet " Placera dokument i scannern ".
Rekommenderad bildkorrigering (Recommended Image Correction)

Markera den här kryssrutan om du vill utföra lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på den aktuella dokumenttypen.

Viktigt!
Om den här kryssrutan är markerad kan filerna endast sparas i JPEG/Exif- eller PDF-format. Det kan ta längre tid än normalt att scanna dokument om du markerar den här kryssrutan. Korrigeringen kan göra att bildens färgton ändras jämfört med originalbilden. Avmarkera i så fall kryssrutan och scanna igen.
Standardvärden (Defaults)

Återställ standardinställningarna.
Överst

Skärmbilden Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) (fönstret Scanna/i...

Sid 619 av 1083

Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Skärmbilden Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) (fönstret Scanna/imp. (Scan/Import))

S708

Skärmbilden Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) (fönstret Scanna/imp. (Scan/Import))
Välj Scanna/imp. (Scan/Import) i navigeringsläget och klicka på Foton/dokument (glas) (Photos/ Documents (Platen)) eller klicka på Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) i fönstret Scanna/imp. (Scan/Import) för att öppna skärmen Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) (fönstret Scanna/imp. (Scan/Import)). Öppna det här fönstret om du vill scanna dokument från glasskivan.

(1) Knappar för inställningar och åtgärder (2) Verktygsfält (3) Fönster med miniatyrer (4) Området för markerade bilder

Knappar för inställningar och åtgärder
(Visa användning)

Klicka på knappen när du vill öppna bilder och PDF-filer som sparats på datorn. Skärmbilden Visa användning (View & Use) öppnas. Fönstret Visa användning (View & Use)
Automatisk scanning (Auto Scan)

Klicka på knappen när du vill scanna dokument genom att automatiskt identifiera dokumenttyp o.s.v. Skärmbilden för scanning med Automatisk scanning visas. Fönstret Automatisk scanning (Auto Scan) (fönstret Scanna/imp. (Scan/Import))
Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen))

Visar skärmbilden för scanning av foton, dokument och annat tryckt material.
Minneskort (Memory Card)

Klicka här om du vill importera bilder som har sparats på ett minneskort. Skärmbilden där du kan

Skärmbilden Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) (fönstret Scanna/i...
importera bilder från ett minneskort öppnas. Skärmbilden Minneskort (Memory Card) (fönstret Scanna/imp. (Scan/Import))
Dokumenttyp (Document Type)

Sid 620 av 1083

Välj vilken typ av dokument som ska scannas. Scanna foton: Färgfoto (Color Photo) eller Svartvitt foto (Black and White Photo) Scanna textdokument: Färgdokument (Color Document), Svartvitt dokument (Black and White Document) eller Text (OCR) Scanna tidskrifter: Magasin (färg) (Magazine(Color))

Viktigt!
Du kan inte ange Dokumenttyp (Document Type) om Använd scannerdrivrutinen (Use the scanner driver) har angetts.
Ange... (Specify...)

Ange dokumentstorlek, upplösning och andra avancerade scannerinställningar. Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (foton/dokument)

Viktigt!
Ange... (Specify...) är inte tillgängligt om kryssrutan Använd scannerdrivrutinen (Use the scanner driver) har markerats.
Använd scannerdrivrutinen (Use the scanner driver)

Markera den här kryssrutan om du vill scanna med ScanGear (scannerdrivrutin). Med ScanGear kan du korrigera bilder och justera färger när du scannar dokument. Scanna (Scan)

Scanningen startas.

Obs!
Knappen ändras till Öppna scannerdrivrutin (Open Scanner Driver) när du markerar kryssrutan Använd scannerdrivrutinen (Use the scanner driver).
Öppna scannerdrivrutin (Open Scanner Driver)

ScanGear startas. Mer information om ScanGear-skärmarna finns under " ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) ".

Obs!
Den här knappen ändras till Scanna (Scan) när du avmarkerar kryssrutan Använd scannerdrivrutinen (Use the scanner driver).
Radera (Clear)

Ta bort alla bilder i fönstret med miniatyrer.

Obs!
Bilder som inte har sparats på en dator tas bort. Om du vill behålla viktiga bilder använder du Spara (Save) eller någon annan metod för att spara dem innan du klickar på Radera (Clear).
Spara (Save)

Spara de markerade bilderna. Klicka här om du vill öppna dialogrutan Spara (Save) och ange inställningarna för att spara. Dialogrutan Spara (Save)
Spara som PDF-fil (Save as PDF file)

Spara de markerade bilderna som PDF-filer. Klicka här om du vill öppna dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) och ange inställningarna för att spara. Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file)
Gå till huvudmenyn (Jump to Main Menu)

Går till huvudmenyn.

Skärmbilden Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) (fönstret Scanna/i...
Verktygsfält
Inställningar (Preferences)

Sid 621 av 1083

Dialogrutan Inställningar (Preferences) öppnas. I dialogrutan Inställningar (Preferences) kan du göra avancerade inställningar för funktionerna i MP Navigator EX. Dialogrutan Inställningar (Preferences)
(Handbok)

Öppnar den här guiden.
Redigeringsverktyg

(Markera alla) Markerar alla bilder i fönstret med miniatyrer.
(Avbryt alla)

Avbryter alla bildmarkeringar i fönstret med miniatyrer.
(Rotera åt vänster)

Rotera målbilden (med orange kontur) 90 grader motsols.
(Rotera åt höger)

Rotera målbilden (med orange kontur) 90 grader medsols.
(Invertera) Inverterar målbilden (med orange kontur) vågrätt.
(Utjämning)

Utjämnar målbilden (med orange kontur). Med ”Utjämning” markerar du ett område du vill behålla i ett fotografi och tar bort resten. Klicka på den här knappen om du vill öppna fönstret Beskär (Crop) och ange en utjämningsram.
Zooma in (Zoom in)

Förstorar målbilden (med orange kontur). Du kan även förstora bilden genom att dubbelklicka på den.
(Visningsstorlek)

Ändrar storleken för bilderna som visas i fönstret med miniatyrer. (Sortera efter) Sorterar bilderna som visas i fönstret med miniatyrer efter kategori eller efter datum (stigande eller fallande ordning).

Fönster med miniatyrer
Fönster med miniatyrer

Visar scannade bilder. När du markerar kryssrutan för en bild visas bilden i området för markerade bilder.

Obs!
Miniatyrer kan visas som "?" om det inte finns tillräckligt mycket minne för att bilderna ska kunna visas.

Om bilder sorteras efter Kategorier (Categories)
Stäng alla (Close All)/Öppna alla (Open All)

Du kan visa eller dölja alla bilder i de kategorier som visas.
Stäng alla (Close All)

Skärmbilden Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) (fönstret Scanna/i...
Döljer alla bilder.
Öppna alla (Open All)

Sid 622 av 1083

Visar alla bilder.

Obs!
När du klickar på Stäng alla (Close All) ändras knappen till Öppna alla (Open All).

Området för markerade bilder
(Avbryt alla)

Avbryter markeringen av alla bilder i området för markerade bilder.
(Avbryt urval)

Avbryter markeringen av målbilden (med orange kontur) i området för markerade bilder.
Området för markerade bilder

Bilder som har markerats i fönstret med miniatyrer visas.

Närliggande information
Scanna foton och dokument
Överst

Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (foton/dokument)

Sid 623 av 1083

Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (foton/dokument)

S713

Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (foton/ dokument)
Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) öppnas när du klickar på Ange... (Specify...) i fönstret Scanna/imp. (Scan/Import).

I dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) kan du göra olika avancerade inställningar.

Dokumenttyp (Document Type)

Välj vilken typ av dokument som ska scannas. Scanna foton: Färgfoto (Color Photo) eller Svartvitt foto (Black and White Photo) Scanna textdokument: Färgdokument (Color Document), Svartvitt dokument (Black and White Document) eller Text (OCR) Scanna tidskrifter: Magasin (färg) (Magazine(Color))

Viktigt!
Det går inte att välja Text (OCR) när kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på ” Fliken Allmänt (General) ” i dialogrutan Inställningar (Preferences).
Dokumentstorlek (Document Size)

Välj storlek för dokumentet som ska scannas. Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en dialogruta där du kan ange dokumentstorleken. Välj ett värde för Enheter (Units), ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka på OK.

Viktigt!
Om du väljer Auto-avkänning (Auto Detect) kanske bilden inte scannas på rätt position eller med rätt storlek. I så fall ändrar du storleken till den verkliga dokumentstorleken (A4, Letter o.s.v.) och justerar ett av dokumentets hörn mot hörnet vid pilen på glasskivan. Du kan inte välja Auto-avkänning (flera dokument) (Auto Detect (Multiple Documents)) eller Auto-

Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (foton/dokument)
avkänning (Auto Detect) om du har valt Text (OCR) för Dokumenttyp (Document Type).
Scanningupplösning (Scanning Resolution)

Sid 624 av 1083

Välj den upplösning som du vill scanna dokumenten med. Upplösning

Obs!
Följande scanningupplösningar kan användas om du väljer Text (OCR) för Dokumenttyp (Document Type). 300 dpi eller 400 dpi
Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix)/Automatisk dokumentkorrigering (Auto Document Fix)

Vilka alternativ som visas varierar beroende på Dokumenttyp (Document Type).
Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix)

Detta alternativ visas när Dokumenttyp (Document Type) är inställd på Färgfoto (Color Photo). Markera den här kryssrutan om du vill att motivet automatiskt ska analyseras (landskap, nattmotiv m.m.) och lämpliga korrigeringar ska göras.
Automatisk dokumentkorrigering (Auto Document Fix)

Detta alternativ visas när Dokumenttyp (Document Type) är inställd på Färgdokument (Color Document), Svartvitt dokument (Black and White Document) eller Magasin (färg) (Magazine(Color)). Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och enklare att läsa.

Viktigt!
Om den här kryssrutan är markerad kan filerna endast sparas i JPEG/Exif- eller PDF-format. Det kan ta längre tid än normalt att scanna dokument om du markerar den här kryssrutan. Du kan inte markera den här kryssrutan om du har valt Svartvitt foto (Black and White Photo) eller Text (OCR) för Dokumenttyp (Document Type). Det går inte att markera den här kryssrutan när Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på ” Fliken Allmänt (General) ” i dialogrutan Inställningar (Preferences). Korrigeringen kan göra att bildens färgton ändras jämfört med originalbilden. Avmarkera i så fall kryssrutan och scanna igen.
Ta bort moarémönster (Descreen)

Markera den här kryssrutan om du vill ta bort moarémönster. Foton och bilder skrivs ut med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn övergång eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas. Ta bort moarémönster (Descreen) är den funktion som används för att minska den här effekten.

Viktigt!
Du kan inte markera den här kryssrutan om du har valt Färgfoto (Color Photo), Svartvitt foto (Black and White Photo) eller Text (OCR) för Dokumenttyp (Document Type).

Obs!
Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Ta bort moarémönster (Descreen).
Oskarp maskning (Unsharp Mask)

Markera den här kryssrutan om du vill framhäva motivens kontur och göra bilden skarpare.

Viktigt!
Du kan inte markera den här kryssrutan om du har valt Text (OCR) för Dokumenttyp (Document Type).
Ta bort fästmarginalskugga (Remove gutter shadow)

Markera den här kryssrutan om du vill korrigera skuggorna som kan uppstå mellan sidor när du scannar öppna broschyrer.

Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (foton/dokument)
Viktigt!
Du kan inte markera den här kryssrutan om du har valt Auto-avkänning (Auto Detect), Autoavkänning (flera dokument) (Auto Detect (Multiple Documents)) eller Häftningshjälp för Dokumentstorlek (Document Size). Det går inte att markera den här kryssrutan när Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på ” Fliken Allmänt (General) ” i

Sid 625 av 1083

dialogrutan Inställningar (Preferences). När du scannar ska du justera ett av de övre hörnen på dokumentet mot hörnet vid pilen (justeringsmärket) på glasskivan.

Obs!
Använd fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdrivrutin) när du vill korrigera fästmarginalskuggor vid scanning av dokument i icke-standardstorlekar eller när du anger

anpassade beskärningsramar. För mer information se ”Korr. av fästmarginalskugga (Gutter Shadow Correction) ”.
Minska genomlysning (Reduce Show-through)

Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument skarpare eller om du vill förhindra att text från baksidan på en tidningssida syns.

Viktigt!
Du kan inte markera den här kryssrutan om du har valt Färgfoto (Color Photo), Svartvitt foto (Black and White Photo) eller Text (OCR) för Dokumenttyp (Document Type).

Obs!
Markera den här kryssrutan om du har valt textdokument för Dokumenttyp (Document Type) och genomlysningen är tydlig i den scannade bilden.
Rätta lutande dokument (Correct slanted document)

Markera den här kryssrutan om du vill aktivera automatisk avkänning av den scannade texten och korrigera dokumentets vinkel (inom intervallet -0,1 till -10 grader eller +0,1 till +10 grader).

Viktigt!
Du kan inte markera den här kryssrutan om du har valt Färgfoto (Color Photo) och Svartvitt foto (Black and White Photo) för Dokumenttyp (Document Type). Du kan inte markera den här kryssrutan om du har valt Häftningshjälp för Dokumentstorlek (Document Size). Lutningen för följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras eftersom texten inte kan kännas av på rätt sätt. - Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar mellan raderna - Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text - Dokument med extremt stora eller små teckensnitt - Dokument med en liten mängd text - Dokument som innehåller figurer/bilder - Handskrivna dokument - Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller)

Obs!
Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Rätta lutande dokument (Correct slanted document).
Känn av orientering av textdokument och rotera bilder (Detect the orientation of text documents and rotate images)

Markera den här kryssrutan om du vill aktivera automatisk avkänning av dokumentets orientering från den scannade texten och rotera den scannade bilden till rätt orientering. Välj språk för dokumentet som ska scannas i listan Dokumentspråk (Document Language).

Viktigt!
Du kan inte markera den här kryssrutan om du har valt Färgfoto (Color Photo) och Svartvitt foto

Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (foton/dokument)
(Black and White Photo) för Dokumenttyp (Document Type). Du kan inte markera den här kryssrutan om du har valt Häftningshjälp för Dokumentstorlek (Document Size). Den här funktionen kanske inte fungerar korrekt beroende på vilket språk du valt för dokumentet. Endast textdokument som skrivits på något av språken som finns med i listan Dokumentspråk (Document Language) stöds. Orienteringen för följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras eftersom texten inte kan kännas av korrekt. I så fall markerar du den scannade bilden i fönstret med miniatyrbilder på " Skärmbilden Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) (fönstret Scanna/imp. (Scan/ Import))" och roterar den med hjälp av redigeringsverktygen. - Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi - Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter - Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven text - Dokument med mönstrad bakgrund

Sid 626 av 1083

Obs!
Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Känn av orientering av textdokument och rotera bilder (Detect the orientation of text documents and rotate images).
Dokumentspråk (Document Language)

Välj språk för dokumentet som ska scannas.

Viktigt!
Du kan inte markera den här kryssrutan om du har valt Färgfoto (Color Photo) och Svartvitt foto (Black and White Photo) för Dokumenttyp (Document Type). Du kan inte markera den här kryssrutan om du har valt Häftningshjälp för Dokumentstorlek (Document Size). Standardvärden (Defaults)

Återställ standardinställningarna.
Överst

Dialogrutan Spara (Save)

Sid 627 av 1083

Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan Spara (Save)

S716

Dialogrutan Spara (Save)
Dialogrutan Spara (Save) öppnas när du klickar på Spara (Save) i fönstret Scanna/imp. (Scan/Import). I dialogrutan Spara (Save) kan du göra inställningar för att ange hur bilderna ska sparas på datorn.

Spara i (Save in)

Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra... (Browse...) och väljer en annan mapp. Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures)

Viktigt!
När du sparar på ett minneskort måste du aktivera skrivning till kortplatsen på enheten. Information om hur du aktiverar skrivning finns i " Ställa in kortplatsen som datorns minneskortsenhet". Mappa kortplatsen som en nätverksenhet om du använder en nätverksanslutning. Mer information finns i avsnittet " Använda en kortplats via ett nätverk ".
Filnamn (File name)

Ange filnamnet för bilden som ska sparas (upp till 64 tecken). När du sparar flera filer läggs fyra siffror till i varje filnamn.
Filformat (Save as type)

Välj filformat för de scannade bilderna. Välj JPEG/Exif, TIFF eller BMP.

Viktigt!
Du kan inte välja JPEG/Exif om du har valt Text (OCR) som Dokumenttyp (Document Type). Du kan inte välja JPEG/Exif när Svartvitt (Black and White) har valts för Färgläge (Color Mode) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdrivrutin).
Ställ in... (Set...)

Om du väljer JPEG/Exif för Filformat (Save as type)
Du kan ange en komprimeringstyp för JPEG-filer. Välj Hög (låg komprimering) (High(Low Compression)), Standard eller Låg (hög komprimering) (Low(High Compression)).

Viktigt!
Den här inställningen går inte att välja då kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring

Dialogrutan Spara (Save)
(Compress scanned images when transferring) är markerad på " Fliken Allmänt (General) " i dialogrutan Inställningar (Preferences).
Spara till undermapp med aktuellt datum (Save to a Subfolder with Current Date)

Sid 628 av 1083

Markera den här kryssrutan om du vill skapa en undermapp med dagens datum i mappen som anges i Spara i (Save in) och spara scannade filer i mappen. En undermapp med namnet ”2010_01_01” (År_Månad_Dag) skapas. Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i mappen som anges i Spara i (Save in).
Överst

Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file)

Sid 629 av 1083

Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file)

S717

Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file)
I dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) kan du ange avancerade inställningar för att spara scannade bilder som PDF-filer. Du kan spara flera dokument som en PDF-fil eller lägga till sidor i en PDF-fil som har skapats i MP Navigator EX.

Viktigt!
Du kan inte spara bilder som har scannats med 10 501 bildpunkter eller mer i lodrät och vågrät riktning.

När filen öppnas från fönstret Scanna/imp. (Scan/Import)

När filen öppnas från fönstret Visa användning (View & Use)

Filformat (Save as type)

Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file)
Välj en PDF-filstyp för att spara de scannade bilderna.
PDF

Sid 630 av 1083

Spara var och en av de markerade bilderna som en separat PDF-fil.
PDF (Flera sidor) (PDF(Multiple Pages))

Spara flera bilder i en PDF-fil.

Obs!
PDF (Flera sidor) (PDF(Multiple Pages)) visas när flera bilder har markerats.
PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page))

Lägg till de scannade bilderna i en PDF-fil. Bilderna läggs till i slutet av PDF-filen. Du kan inte ändra ordning på sidorna i PDF-filen som bilderna läggs till i.

Viktigt!
Det går bara att lägga till bilder i PDF-filer som har skapats med MP Navigator EX. Du kan inte välja PDF-filer som har skapats i andra program. Du kan inte heller välja PDF-filer som har redigerats i andra program. När filen öppnas från fönstret Visa användning (View & Use) kan PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page)) inte väljas. Om en lösenordsskyddad PDF-fil redigeras tas lösenorden bort. Återställ lösenorden. Ställa in lösenord för PDF-filer
Ställ in... (Set...)

Gör avancerade inställningar för att skapa PDF-filer. Mer information finns i avsnittet " Dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) ".
Inställningar för lösenordsskydd (Password security settings)

Markera den här kryssrutan för att öppna dialogrutan Inställningar för lösenordsskydd (Password Security -Settings), där du kan definiera lösenord för att öppna, redigera och skriva ut PDF-filer som skapats. Ställa in lösenord för PDF-filer
Lägg till i (Add to)

Den här inställningen är tillgänglig om du väljer PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page)) för Filformat (Save as type) och anger PDF-filen som bilderna ska läggas till i. Om du vill byta fil klickar du på Bläddra... (Browse...) och väljer en annan fil.

Viktigt!
Det går bara att lägga till bilder i PDF-filer som har skapats med MP Navigator EX. Du kan inte välja PDF-filer som har skapats i andra program. Du kan inte heller välja PDF-filer som har redigerats i andra program.
Filnamn (File name)

Ange filnamnet för bilden som ska sparas (upp till 64 tecken). När du sparar flera filer som separata PDF-filer läggs fyra siffror till i varje filnamn.
Spara i (Save in)

Visar mappen som PDF-filerna sparas i. Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra... (Browse...) och väljer en annan mapp. Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures)
Spara till undermapp med aktuellt datum (Save to a Subfolder with Current Date)

Markera den här kryssrutan om du vill skapa en undermapp med dagens datum i mappen som anges i Spara i (Save in) och spara scannade filer i mappen. En undermapp med namnet ” 2010_01_01” (År_Månad_Dag) skapas. Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i mappen som anges i Spara i (Save in).

Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file)
Överst

Sid 631 av 1083

. Viktigt! Lutningen för följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras eftersom texten inte kan kännas av på rätt sätt. Känn av orientering av textdokument och rotera bilder (Detect the orientation of text documents and rotate images) Markera den här kryssrutan om du vill aktivera automatisk avkänning av dokumentets orientering från den scannade texten och rotera den scannade bilden till rätt orientering.Dokument som innehåller speciella teckensnitt.1 till +10 grader). Viktigt! Den här funktionen kanske inte fungerar korrekt beroende på vilket språk du valt för dokumentet. Dokumentspråk (Document Language) Välj språk för dokumentet som ska scannas. kursiv stil eller handskriven text .Dokument med mönstrad bakgrund Rätta lutande dokument (Correct slanted document) Markera den här kryssrutan om du vill aktivera automatisk avkänning av den scannade texten och korrigera dokumentets vinkel (inom intervallet -0. Viktigt! För bilder med en upplösning som ligger utanför intervallet 75 dpi till 600 dpi är endast inställningen Säkerhet (Security) tillgänglig.Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi .Dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) Sid 632 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) S736 Dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) Du kan ange komprimeringstypen för PDF-filer och andra avancerade inställningar för att skapa PDFfiler i dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings).1 till -10 grader eller +0. Endast textdokument som skrivits på något av språken som finns med i listan Dokumentspråk (Document Language) stöds. .Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar mellan raderna . Aktivera nyckelordssökning (Enable keyword search) Markera den här kryssrutan om du vill omvandla tecken i ett dokument till textdata.Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter . effekter. På så sätt kan du enkelt söka efter nyckelord.Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text . Orienteringen för följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras eftersom texten inte kan kännas av korrekt.

Dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) . Hög (High) Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på servern.Dokument med extremt stora eller små teckensnitt . Säkerhet (Security) Definiera lösenord för att öppna.Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller) PDF-komprimering (PDF Compression) Sid 633 av 1083 Välj en komprimeringstyp. redigera och skriva ut PDF-filer som skapats.Handskrivna dokument .Dokument med en liten mängd text . Viktigt! Du kan inte välja en komprimeringstyp när Färgläge (Color Mode) är inställt på Svartvitt (Black and White). Ställa in lösenord för PDF-filer Överst . Standard Den här inställningen rekommenderas som standard. Viktigt! Denna funktion är inte tillgänglig när bilderna sparas automatiskt efter att de har scannats. Du kan inte välja en komprimeringstyp när du scannar genom att välja PDF från enhetens manöverpanel. Viktigt! Kvaliteten på högt komprimerade PDF-bilder kan försämras om du upprepade gånger sparar dem med hög komprimering. Obs! Välj Lösenordsskydd (Password Security) och definiera lösenord i dialogrutan Inställningar för lösenordsskydd (Password Security -Settings).Dokument som innehåller figurer/bilder .

(Scan/Import)). (Scan/Import)) Sid 634 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Skärmbilden Minneskort (Memory Card) (fönstret Scanna/imp. Fönstret Automatisk scanning (Auto Scan) (fönstret Scanna/imp. Skärmbilden Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) (fönstret Scanna/imp. Skärmbilden för scanning av foton och dokument öppnas. (1) Knappar för inställningar och åtgärder (2) Verktygsfält (3) Fönster med miniatyrer (4) Området för markerade bilder Knappar för inställningar och åtgärder (Visa användning) Klicka på knappen när du vill öppna bilder och PDF-filer som sparats på datorn. Skärmbilden Visa användning (View & Use) öppnas. Fönstret Visa användning (View & Use) Automatisk scanning (Auto Scan) Klicka på knappen när du vill scanna dokument genom att automatiskt identifiera dokumenttyp o. (Scan/Import)) S710 Skärmbilden Minneskort (Memory Card) (fönstret Scanna/imp. dokument. magasin och annat tryckt material. (Scan/Import)) Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) Klicka här om du vill scanna foton. (Scan/ Import)) . Öppna det här fönstret när du vill importera bilder (inklusive PDF-filer som har scannats från manöverpanelen) som har sparats på ett minneskort. Skärmbilden för scanning med Automatisk scanning visas. (Scan/Import)) Välj Scanna/imp.v.s.Skärmbilden Minneskort (Memory Card) (fönstret Scanna/imp. (Scan/Import) i skärmbilden för navigeringsläge och klicka på Minneskort (Memory Card) eller klicka på Minneskort (Memory Card) i fönstret Scanna/imp. (Scan/Import) för att öppna skärmen Minneskort (Memory Card) (fönstret Scanna/imp.

Zooma in (Zoom in) Förstorar målbilden (med orange kontur). Fönster med miniatyrer Fönster med miniatyrer Bilder som har sparats på minneskortet visas efter år eller månad/år. Dialogrutan Inställningar (Preferences) (Handbok) Öppnar den här guiden. Fönstret Visa användning (View & Use) Gå till huvudmenyn (Jump to Main Menu) Går till huvudmenyn. Du kan även förstora bilden genom att dubbelklicka på den. Verktygsfält Inställningar (Preferences) Dialogrutan Inställningar (Preferences) öppnas. (Sortera efter) Sorterar bilderna som visas i fönstret med miniatyrer efter datum (stigande eller fallande ordning). Området för markerade bilder (Avbryt alla) Avbryter markeringen av alla bilder i området för markerade bilder. Redigeringsverktyg (Markera alla) Markerar alla bilder i fönstret med miniatyrer. (Uppdatera) Uppdaterar innehållet i fönstret med miniatyrer. Importera (Import) Importerar de markerade bilderna och öppnar dem i fönstret Visa användning (View & Use). (Avbryt alla) Avbryter alla bildmarkeringar i fönstret med miniatyrer. . Du kan kontrollera alla sidor när du markerar en PDF-fil. månad/år och månad/datum/år) i trädvyn för minneskort. (Visningsstorlek) Ändrar storleken för bilderna som visas i fönstret med miniatyrer. (Avbryt urval) Avbryter markeringen av målbilden (med orange kontur) i området för markerade bilder. I dialogrutan Inställningar (Preferences) kan du göra avancerade inställningar för funktionerna i MP Navigator EX. Filens datum är datumet då bilden togs eller uppdaterades. Ange en mapp som du vill visa innehållet för i fönstret med miniatyrer till höger. När du markerar kryssrutan för en bild visas bilden i området för markerade bilder. (Scan/Import)) Minneskort (Memory Card) Sid 635 av 1083 Visar mappar med bilder och PDF-filer (indelade efter år.Skärmbilden Minneskort (Memory Card) (fönstret Scanna/imp.

(Scan/Import)) Området för markerade bilder Sid 636 av 1083 Bilder som har markerats i fönstret med miniatyrer visas. Närliggande information Importera bilder som har sparats på ett minneskort Överst .Skärmbilden Minneskort (Memory Card) (fönstret Scanna/imp.

Fönstret Visa användning (View Use) Sid 637 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Fönstret Visa användning (View & Use) S711 Fönstret Visa användning (View & Use) Öppna fönstret Visa användning (View & Use) genom att välja Visa användning (View & Use) i navigeringsläget och klicka på Min låda (Scannade/imp.) Klicka här om du vill scanna foton. . magasin och annat tryckt material. Ange mapp (Specify Folder) eller Senast sparade bilder (Recently Saved Images). Du kan inte visa PDF-filer som har skapats i andra program. Visningsalternativ (Scanna/imp. bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)). (Scan/Import) öppnas. PDF-filer som har redigerats i andra program kan inte heller visas. dokument. Fönstret Scanna/ imp. Öppna det här fönstret om du vill visa eller använda scannade bilder eller bilder som är sparade på datorn. (1) Visningsalternativ (2) Bildhanteringsknappar (3) Verktygsfält (4) Fönster med miniatyrer (5) Området för markerade bilder Viktigt! PDF-filer visas bara om de skapades i MP Navigator EX.

I hjälpavsnitten nedan finns mer information om varje knapp. Dialogrutan Inställningar (Preferences) (Handbok) . Viktigt! Gå till huvudmenyn (Jump to Main Menu) visas inte när fönstret öppnas direkt från Solution Menu EX. Verktygsfält Inställningar (Preferences) Dialogrutan Inställningar (Preferences) öppnas. Söka efter bilder Gå till huvudmenyn (Jump to Main Menu) Går till huvudmenyn. Ange en månad/dag/år-mapp som du vill visa bilder för efter datum i fönstret för miniatyrer till höger. Skapa/redigera PDF-filer Skriva ut dokument Skriva ut foton Skicka via e-post Redigera filer Obs! Bildhanteringsknapparna visas när motsvarande program är installerat. Klicka på Rensa historik (Clear History) för att radera alla de data (datummappar och bilder) som visas i Senast sparade bilder (Recently Saved Images). månad/år och månad/datum/år) i trädvyn för Min låda. Bilddatumet är datumet då bilden scannades. Sök (Search) De avancerade sökalternativen visas. togs eller uppdaterades. bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)) Sid 638 av 1083 Visar mappar med bilder (indelade efter år. Obs! De faktiska bildfilerna raderas inte. För bilderna som har scannats/importerats visas bilder som har scannats från enheten och bilder som har importerats från minneskort separat. Om du väljer en mapp och klickar på den markeras mappens namn så att du kan byta namn på mappen.Fönstret Visa användning (View Use) Skärmbilden Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) (fönstret Scanna/imp. Ange en mapp som du vill visa innehållet för i fönstret med miniatyrer till höger. Ange en mapp som du vill visa bilder för i fönstret för miniatyrer till höger. Bilddatumet är datumet då bilden scannades eller skickades. Bildhanteringsknappar Bildhanteringsknappar Ange vad du vill göra med de markerade bilderna. (Scan/ Import)) Min låda (Scannade/imp. Senast sparade bilder (Recently Saved Images) Bilder som har scannats/importerats och bilder som har bifogats i e-postmeddelanden eller skickats till program nyligen visas i trädvyn efter datum. Ange mapp (Specify Folder) Visar alla hårddiskar och mappar i trädvyn. I dialogrutan Inställningar (Preferences) kan du göra avancerade inställningar för funktionerna i MP Navigator EX.

Du kan även kontrollera filinformation som filnamn. (Visningsstorlek) Ändrar storleken för bilderna som visas i fönstret med miniatyrer. När du markerar kryssrutan för en bild visas bilden i området för markerade bilder. bilder) (My Box (Scanned/ Imported Images)) eller Ange mapp (Specify Folder) visas. bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)). (Sortera efter) Sorterar bilderna som visas i området för miniatyrer efter kategori. Senast sparade bilder (Recently Saved Images) eller en markerad mapp och dess undermappar.Fönstret Visa användning (View Use) Öppnar den här guiden. storlek och säkerhetsinställningar. . En låsikon visas för PDF-filer där Lösenord för att öppna dokumentet (Document Open Password) har angetts. I Exif-informationen genomsöks text i Tillverkare söka efter. Du kan även förstora bilden genom att dubbelklicka på den. Exif-information eller PDF-text i bilden du vill (Sök). Du kan dra och släppa bilder för att göra följande. Bilder kan endast sorteras efter kategori när Min låda (Scannade/imp. Öppna/redigera lösenordsskyddade PDF-filer (Sök) Ange ett ord eller en fras som finns i filnamnet.m. Redigeringsverktyg Sid 639 av 1083 (Markera alla) Markerar alla bilder i fönstret med miniatyrer. Obs! Sök efter bilder i Min låda (Scannade/imp. Beskrivning (Description) och Användarkommentar (User Comment). efter datum (stigande eller fallande ordning) eller efter namn (stigande eller fallande ordning). Modell (Model). datum.Flytta till en annan kategori i miniatyrfönstret . Zooma in (Zoom in) Förstorar målbilden (med orange kontur). Du kan kontrollera alla sidor när du markerar en PDF-fil. Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Viktigt! Korrigering/förbättring av bilder kan inte användas på PDF-filer och svartvita binärfiler. Fönster med miniatyrer Fönster med miniatyrer Visar scannade bilder. (Avbryt alla) Avbryter alla bildmarkeringar i fönstret med miniatyrer. Klicka därefter på (Maker). (Uppdatera) Uppdaterar innehållet i fönstret med miniatyrer. Om du väljer en bild och klickar på filnamnet markeras filens namn så att du kan byta namn på filen. kontrast m. Klicka på den här knappen om du vill öppna fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) där du kan korrigera/ förbättra bilder och även justera bildens ljusstyrka. (Korrigering/förbättring av bilder) Gör att du kan korrigera målbilden (med orange kontur).

.pdf) när du byter namn på en fil.Kopiera till en mapp som visas i Ange mapp (Specify Folder) Sid 640 av 1083 Viktigt! Du kan inte ändra filtillägget (t.Fönstret Visa användning (View Use) . .När filen är för stor och det inte finns tillräckligt med minne för att bilden ska kunna visas . (Vald: n) ((Selected: n)) Antalet bilder vars kryssruta har markerats visas. Oklassificerade: innehåller bilder som inte har klassificerats.ex. PDF-fil (PDF File). Andra (Others) Egna kategorier: Innehåller dina egna kategorier. Standardstorlek (Standard Size). Kategorinamn Bilder: N (Vald: n) Kategorinamn Följande kategorier finns: Foton: Porträtt (Portrait). I så fall kan du flytta bilder till en annan kategori genom att dra och släppa dem. Obs! Det här avsnittet visas endast när minst en bild har markerats. .När bilder som inte stöds öppnas . Den här knappen visas endast när Min låda (Scannade/imp. bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)) eller Senast sparade bilder (Recently Saved Images). bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)) eller Ange mapp (Specify Folder) visas. Obs! Vissa bilder kanske inte identifieras korrekt och kan därför placeras i fel kategori.jpg eller . Miniatyrerna kan visas som "?" i följande fall. Obs! En låsikon visas för PDF-filer där Lösenord för att öppna dokumentet (Document Open Password) har angetts.Flytta till en kategorimapp som visas i Min låda (Scannade/imp. Stäng alla (Close All) Döljer alla bilder. Vykort (Postcard).När filen har skadats Om bilder sorteras efter Kategorier (Categories) Scannade bilder visas efter kategori. Stäng alla (Close All)/Öppna alla (Open All) Du kan visa eller dölja alla bilder i de kategorier som visas. bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)) . Du kan inte flytta eller kopiera bilder till datummappen som visas i trädvyn i Min låda (Scannade /imp. Bilder: N (Images: N) Antalet bilder som har klassificerats i kategorin visas. Andra (Others) Dokument: Visitkort (Business Card). Öppna alla (Open All) Visar alla bilder.

Fönstret Visa användning (View Use) Obs! Direkt när du har öppnat fönstret Visa användning (View & Use) eller när du har sorterat bilder kan du se alla bilder och Stäng alla (Close All) visas. Spec. kategorier (Specific Categories). bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)) eller Ange mapp (Specify Folder) visas. Obs! Om det finns många bilder som ska klassificeras kan det ta lång tid. Alla kategorier (All Categories) Visar alla kategorier och bilder. kategorier (Specific Categories) Sid 641 av 1083 Du kan visa alla kategorier eller endast de kategorier som innehåller bilder. Klicka på Klassificera bilder (Classify Images) om du vill klassificera dem automatiskt. Redigera egna kategorier (Edit Custom Categories) När Min låda (Scannade/imp. och Alla kategorier (All Categories) visas. Närliggande information Öppna bilder som har sparats på en dator Överst . Den här knappen visas endast när Min låda (Scannade/imp. Alla kategorier (All Categories)/Spec. vilket gör det lättare för dig att hitta och flytta bilderna. Området för markerade bilder Bilder som har markerats i fönstret med miniatyrer visas. Klassificera bilder (Classify Images) Bilder som har importerats från hårddiskar eller minneskort visas i Oklassificerade (Unclassified). Området för markerade bilder (Avbryt alla) Avbryter markeringen av alla bilder i området för markerade bilder. bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)) eller Ange mapp (Specify Folder) visas öppnas dialogrutan Redigera egna kategorier (Edit Custom Categories). kategorier (Specific Categories) Visar kategorier som innehåller bilder samt de aktuella bilderna. Den här knappen visas endast när Min låda (Scannade/imp. Se "Klassificera bilder i kategorier " om du vill ha mer information. Obs! När du har öppnat fönstret Visa användning (View & Use) visas omedelbart de kategorier som innehåller bilder samt de aktuella bilderna. (Avbryt urval) Avbryter markeringen av målbilden (med orange kontur) i området för markerade bilder. I dialogrutan Redigera egna kategorier (Edit Custom Categories) kan du lägga till och ta bort kategorier som visas i Egna kategorier (Custom Categories). bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)) eller Ange mapp (Specify Folder) visas. Fler bilder visas i fönstret med miniatyrer. Klicka på Alla kategorier (All Categories) för att ändra till Spec. När du klickar på Stäng alla (Close All) ändras knappen till Öppna alla (Open All).

Flyttar den markerade bilden till början. Ordna om sidor (Rearrange Pages) Du kan flytta den markerade sidan (med orange kontur). Flyttar den markerade bilden till slutet. Flyttar den markerade bilden en sida uppåt. I fönstret Skapa/redigera PDF-fil (Create/Edit PDF file) kan du lägga till/ta bort sidor och ändra sidordningen i PDF-filer som skapats i MP Navigator EX. Ställa in lösenord för PDF-filer Du kan skapa eller redigera upp till 99 sidor samtidigt med hjälp av MP Navigator EX. Om en lösenordsskyddad PDF-fil redigeras tas lösenorden bort. Obs! Du kan också dra bilden för att ändra sidordningen. Ta bort markerade sidor (Delete Selected Pages) . Återställ lösenorden. Flyttar den markerade bilden en sida nedåt. Viktigt! Du kan inte spara bilder som har scannats med 10 501 bildpunkter eller mer i lodrät och vågrät riktning.Fönstret Skapa/redigera PDF-fil (Create/Edit PDF file) Sid 642 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Fönstret Skapa/redigera PDF-fil (Create/Edit PDF file) S715 Fönstret Skapa/redigera PDF-fil (Create/Edit PDF file) Klicka på PDF i fönstret Visa användning (View & Use) och sedan på Skapa/redigera PDF-fil (Create/Edit PDF file) i listan för att öppna fönstret Skapa/redigera PDF-fil (Create/Edit PDF file).

Mer information om dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) finns i " Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) ". Ange lagringsinställningar och spara alla sidor i listan som en PDF-fil eller spara alla sidor som separata PDF-filer. Återställ (Reset) Avbryter alla gjorda ändringar. Spara alla sidor (Save All Pages) Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) öppnas. Obs! Mer information om dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) finns i " Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) ". .Fönstret Skapa/redigera PDF-fil (Create/Edit PDF file) Tar bort den markerade bilden. (Förhandsgranskningsläge) Växlar till förhandsgranskningsläge. Spara markerade sidor (Save Selected Pages) Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) öppnas. Ångra (Undo) Avbryter den senaste ändringen. Verktygsfält (Rotera åt vänster) Roterar sidan 90 grader motsols. (Rotera åt höger) Roterar sidan 90 grader medsols. Obs! När flera sidor markeras skapas en flersidig PDF-fil. Den markerade sidan visas i förhandsgranskningen. Ange inställningar för att spara. Endast den sida som du har valt sparas. Lägg till sida (Add Page) Sid 643 av 1083 Med det här alternativet kan du välja och lägga till en befintlig PDF-fil. Obs! Ett lösenord krävs för att lägga till en lösenordsskyddad PDF-fil. Slutför (Finish) Stänger fönstret Skapa/redigera PDF-fil (Create/Edit PDF file).

(Miniatyrläge) Växlar till miniatyrläge. (Förminska) Förminskar bilden som visas i förhandsgranskningsvyn. Sidorna visas i miniatyrvyn.Fönstret Skapa/redigera PDF-fil (Create/Edit PDF file) (Förstora) Sid 644 av 1083 Förstorar bilden som visas i förhandsgranskningsvyn. (Helskärm) Visar hela bilden. Överst .

I dialogrutan Skriv ut dokument kan du göra avancerade inställningar för utskrift av flera scannade bilder samtidigt. Skrivare (Printer) Välj den skrivare som ska användas. Obs! . Utskrift med normal storlek (Normal-size Printing) Skriv ut en bild per ark. Autoduplex (Auto Duplex) Skriv ut på båda sidorna av ett pappersark automatiskt. Utskrift utan ram (Borderless Printing) Skriv ut bilden på ett helt pappersark utan några kanter.Dialogrutan Skriv ut dokument (Print Document) Sid 645 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan Skriv ut dokument (Print Document) S718 Dialogrutan Skriv ut dokument (Print Document) Klicka på Skriv ut (Print) i fönstret Visa användning (View & Use) och sedan på Skriv ut dokument (Print Document) i listan för att öppna dialogrutan Skriv ut dokument. Utskrift med ändrad storlek (Scaled Printing) Skriv ut bilder i den valda skalan (förstorad eller förminskad). Sidlayoututskrift (4 på 1) (Page Layout Printing (4 on 1)) Placera och skriv ut fyra bilder på ett pappersark. Papperskälla (Paper Source) Välj papperskälla. Anpassa till sida (Fit-to-Page Printing) Skriv ut en bild i pappersstorleken (förstorad eller förminskad). Sidlayoututskrift (2 på 1) (Page Layout Printing (2 on 1)) Placera och skriv ut två bilder på ett pappersark. Sidlayout (Page Layout) Välj en utskriftstyp.

.) är tillgängligt när Auto Duplex On har valts. Välj samma storlek som den pappersstorlek som har angetts för enheten. (Förstora/Förminska) Skriv ut en förminskad eller förstorad bild genom att ange en skala i steg om 1 %.. Skala (Scale) Välj en skala i listan. Obs! Ange marginal. (Specify Margin.. Obs! Vilka pappersstorlekar som är tillgängliga beror på skrivaren. (kopieringsinställningar) för att välja hur många kopior som ska skrivas Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) .18 tum)).. Utskriftskvalitet (Print Quality) Välj utskriftskvalitet... Täthet Klicka på Kopior (täthetsjustering) för att välja utskriftstäthet. I så fall förminskas dokumentet innan det skrivs ut. Utskriftskvaliteten kan vara fast beroende på papperstyp.. (Specify Margin. Klicka på ut.Dialogrutan Skriv ut dokument (Print Document) Autoduplex (Auto Duplex) visas när Sidlayout (Page Layout) är Utskrift med normal storlek (Normal-size Printing) eller Utskrift med ändrad storlek (Scaled Printing). och är tillgängligt när Mediatyp (Media Type) är Vanligt papper (Plain Paper). Häfta i sidan (Staple Side) Sid 646 av 1083 Ange en häftsida i listan. Mediatyp (Media Type) Välj papperstyp för utskrift.).) Ange marginalens bredd (0 mm – 30 mm (0 tum – 1. (Specify Margin. Ange marginal.. Obs! Häfta i sidan (Staple Side) är tillgängligt när Auto Duplex On har valts... Förstora/Förminska Förstora eller förminska bilderna som ska skrivas ut. Bilden kan skrivas ut roterad 90 grader beroende på dess storlek. Viktigt! Vid normal storlek (100 %) kanske vissa bilder skrivs ut för små eller med vissa delar beskurna.. I så fall väljer du Automatiskt (Auto) så ändras storleken på utskriften i proportion till pappersstorleken. Automatisk (Auto) Skalan justeras automatiskt enligt den identifierade pappersbredden och den valda pappersstorleken. En sida kanske inte ryms på en sida på grund av inställningen av Ange marginal.. Pappersstorlek (Paper Size) Välj pappersstorlek för utskrift. Obs! Vilka papperstyper som kan väljas beror på den valda skrivaren.

Obs! Om du vill avbryta medan buffring pågår kan du klicka på Avbryt (Cancel). Standardvärden (Defaults) Återställ standardinställningarna. Skriv ut (Print) Skriv ut med de angivna inställningarna. Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) Sid 647 av 1083 Markera den här kryssrutan om du vill visa utskriftsresultatet före utskrift. Överst . Om du vill avbryta utskriften klickar du på Avbryt utskrift (Cancel Printing) i fönstret som visar skrivarens status.Dialogrutan Skriv ut dokument (Print Document) Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut dokumentet i svartvitt. Stäng (Close) Stäng dialogrutan Skriv ut dokument. Om du vill öppna ett fönster som visar skrivarens status klickar du på ikonen för skrivaren i aktivitetsfältet.

) Visa skärmen med avancerade inställningar för den valda skrivaren.. Skrivare (Printer) Välj den skrivare som ska användas. Egnskapr. Utskriftskvaliteten kan vara fast beroende på papperstyp. PDF-filer kan inte skrivas ut. Mediatyp (Media Type) Välj papperstyp för utskrift. Utskrift med normal storlek (Normal-size Printing) Skriv ut en bild per ark. Pappersstorlek (Paper Size) Välj pappersstorlek för utskrift. Obs! Dubbelklicka på en bild om du vill visa den i ett annat fönster.. Anpassa till sida (Fit-to-Page Printing) Skriv ut en bild i pappersstorleken (förstorad eller förminskad). Välj samma storlek som den pappersstorlek som har angetts för enheten. . I stället startas Easy-PhotoPrint EX. (Properties.. Sidlayout (Page Layout) Välj en utskriftstyp.Dialogrutan Skriv ut foto (Print Photo) Sid 648 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan Skriv ut foto (Print Photo) S729 Dialogrutan Skriv ut foto (Print Photo) Klicka på Skriv ut (Print) i fönstret Visa användning (View & Use) och sedan på Skriv ut foto (Print Photo) i listan för att öppna dialogrutan Skriv ut foto (Print Photo). Viktigt! Dialogrutan Skriv ut foto (Print Photo) visas inte om Easy-PhotoPrint EX är installerat..

Kopior (Copies) Ange hur många kopior som ska skrivas ut. Viktigt! Inställningarna för Sidlayout (Page Layout) inaktiveras när du väljer Utskrift utan ram (Borderless Printing). I övriga fall roteras bilden automatiskt i enlighet med papperets proportioner. Obs! Endast de bilder vars kryssrutor är markerade i miniatyrbildsfönstret skrivs ut. Orientering (Orientation) Ange utskriftsorienteringen. Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) Markera den här kryssrutan om du vill visa utskriftsresultatet före utskrift. Stäng (Close) Stänger dialogrutan utan att skriva ut fotografiet. Inställningen är bara tillgänglig om skrivaren kan hantera utskrift utan ram.Dialogrutan Skriv ut foto (Print Photo) Utskrift utan ram (Borderless Printing) Sid 649 av 1083 Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut bilden på ett helt pappersark utan några kanter. Vivid Photo Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut bilden i intensiva färger. Överst . Skriv ut (Print) Startar utskriften. Viktigt! Den här inställningen är bara tillgänglig om du har valt Utskrift med normal storlek (Normal-size Printing) för Sidlayout (Page Layout).

.) Obs! Du kan endast bifoga PDF.. . Välj det e-postprogram du vill använda.. (Set. Viktigt! MP Navigator EX är kompatibelt med följande e-postprogram: .. Välj en storlek från Storlek (Size).Outlook Express (Windows XP) (Om e-postprogrammet inte fungerar på rätt sätt kontrollerar du att MAPI är aktiverat i programmet. Om du har ändrat storleken sparas de storleksändrade bilderna. I dialogrutan Skicka via e-post (Send via E-mail) kan du göra avancerade inställningar för hur bilder ska bifogas i e-postmeddelanden. E-postprogram (Mail Program) E-postprogrammet som konfigurerades på fliken Allmänt (General)i dialogrutan Inställningar (Preferences) visas. Spara i (Save in) Visar mappen där bilderna sparas.) och väljer en annan mapp. När du sparar flera filer läggs fyra siffror till i varje filnamn. Ställ in.Dialogrutan Skicka via e-post (Send via E-mail) Sid 650 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan Skicka via e-post (Send via E-mail) S719 Dialogrutan Skicka via e-post (Send via E-mail) Klicka på Skicka (Send) i fönstret Visa användning (View & Use) och sedan på Bifoga till e-post (Attach to E-mail) i listan för att öppna dialogrutan Skicka via e-post (Send via E-mail).. Information om hur du aktiverar MAPI finns i handboken till e-postprogrammet. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Filnamn (File name) Ange filnamnet för filen som ska bifogas (upp till 64 tecken). Justera filstorlek för bilagan (Adjust attachment file size) Om filformatet är JPEG kan du ändra storlek på bilderna genom att markera den här kryssrutan..Windows Mail (Windows Vista) . Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra...och JPEG-filer med e-postmeddelanden.Microsoft Outlook .) Du kan ange en komprimeringstyp för JPEG-filer. (Browse. Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar.

Standard eller Låg (hög komprimering) (Low(High Compression)).Dialogrutan Skicka via e-post (Send via E-mail) Välj Hög (låg komprimering) (High(Low Compression)). Överst Sid 651 av 1083 .

Automatisk. t.Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Sid 652 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) S712 Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Klicka på (Korrigering/förbättring av bilder) i fönstret Visa användning (View & Use) eller klicka på bildhanteringsknappen Åtgärda foton (Fix photo images) för att öppna fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). (1) Aktivitetsområde (2) Verktygsfält Viktigt! Korrigering/förbättring av bilder kan inte användas på PDF-filer och svartvita binärfiler. Se "Fönstret Visa användning (View & Use) " om du vill ha mer information om fönstret Visa användning (View & Use). flik . Aktivitetsområde Tillgängliga aktiviteter och inställningar kan variera mellan flikarna Automatisk (Auto) och Manuell (Manual). på Det kan ta en liten stund att korrigera stora bilder. Klicka på Automatisk (Auto) eller Manuell (Manual) för att öppna motsvarande flik. korrigera eller förbättra bilder och justera ljushet/kontrast. Du kan också visa källbilden och den korrigerade bilden bredvid varandra och jämföra dem. I fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) kan du göra avancerade inställningar. Obs! Du kan också öppna fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) genom att klicka (Korrigering/förbättring av bilder) i verktygsfältet eller i dialogrutan Zooma in (Zoom in).ex.

Återställ den markerade bilden (Reset Selected Image) Ångrar alla korrigeringar och förbättringar som gjorts på den markerade bilden. Obs! Exif är ett standardformat för särskilda data om fotograferingen som bäddas in i digitalkamerabilder (JPEG). Använd för alla bilder (Apply to all images) Korrigerar/förbättrar automatiskt alla bilder som visas i listan med miniatyrer. Du kan justera effektnivån med skjutreglaget. Spara den valda bilden (Save Selected Image) Sparar den korrigerade/förbättrade (markerade) bilden. Du kan justera effektnivån med skjutreglaget. Avsluta (Exit) Stänger fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). OK Tillämpar den valda effekten på den markerade bilden eller alla bilder. Manuell. Mer information finns i avsnittet " Korrigera/förbättra bilder automatiskt ". Digital ljusutjämning (Digital Face Smoothing) Förbättrar huden genom att ta bort fläckar och skrynklor.Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Använd funktionerna på fliken Automatisk (Auto) om du vill tillämpa korrigeringar och förbättringar på hela bilden. flik . Prioritera Exif-info (Prioritize Exif Info) Markera den här kryssrutan om du vill korrigera bilder främst baserat på de inställningar som gjordes vid fotograferingen. Den här inställningen rekommenderas som standard. Sid 653 av 1083 Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix) Använder de automatiska korrigeringar som lämpar sig för foton. Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images) Sparar alla korrigerade/förbättrade bilder som visas i listan med miniatyrer. Avmarkera den här kryssrutan om du vill korrigera bilder baserat på resultaten från bildanalyser. Skärpekorrigering (Face Sharpener) Ger skärpa till suddiga ansikten.

Flytta skjutreglaget till höger för att göra bilden mjukare. vilket mjukar upp bilden. Flytta skjutreglaget till höger för att öka borttagningseffekten av genomsynligheten. Grön (Green) eller Blå (Blue). Flytta skjutreglaget till höger för att göra bilden skarpare. Suddigt (Blur) Suddar till kantlinjerna i motivet. Mer information finns i avsnittet " Korrigera/förbättra bilder manuellt". Genomlyst borttagning (Show-through Removal) Tar bort genomsynlighet i texten från motsatta sidan eller tar bort basfärgen. Justering Sid 654 av 1083 Ljusstyrka (Brightness) Justerar ljushet på hela bilden. Flytta skjutreglaget till vänster för att göra bilden mörkare. Avancerat (Advanced) Öppnar dialogrutan Avancerad justering (Advanced Adjustment) där du kan finjustera bildens ljushet och färgton. vilket gör bilden skarpare. Använd Justera (Adjust) för att justera ljushet och kontrast eller för att ge skärpa till hela bilden. Skärpa (Sharpness) Betonar kantlinjerna i motivet. eller basfärgen i dokumentet från att synas i bilden. . Om du vill justera de tre färgerna tillsammans väljer du Original (Master). Kontrast (Contrast) Justerar bildens kontrast. Flytta skjutreglaget till vänster för att minska kontrasten i bilden och till höger för att öka. Justera skärpan när fotot saknar fokus eller om texten är suddig. kan du justera kontrastnivån. För Ljusstyrka/Kontrast (Brightness/Contrast) och Ton (Tone) väljer du en färg vid Kanal (Channel) för att justera Röd (Red). Om bilden känns platt på grund av brist på kontrast. Justera nivån av genomsynlighet för att förhindra text på motsatta sidan i tunna dokument. och till höger för att göra den ljusare.Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Det finns två menyer på fliken Manuell (Manual): Justera (Adjust) ochKorrigera/förbättra (Correct/ Enhance). Använd Korrigera/förbättra (Correct/Enhance) om du vill korrigera/förbättra specifika områden.

kontrast. Obs! Dessa är komplementära färgpar (varje par skapar en grå nyans när de blandas). ”Färgskiftningar” innebär att vissa färger påverkar hela bilden på grund av väder eller omgivande starka färger. Flytta skjutreglaget Kontrast (Contrast) till vänster för att minska kontrasten i bilden och till höger för att öka. Det är oftast nödvändigt att justera fler än ett färgpar för att korrigera bilden helt. Skuggor (Shadow) (den mörkaste nivån) och Mellantoner (Midtone) (färgen mellan Högdagrar (Highlight) och Skuggor (Shadow)).Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Sid 655 av 1083 Ljusstyrka/Kontrast (Brightness/Contrast) Justera bildens ljusstyrka och kontrast. och sedan justera alla tre färgparen så att den delen blir vit. Flytta reglaget för Mellantoner (Midtone) till vänster för att göra bilden ljusare och till höger för att göra den mörkare. Standardvärden (Defaults) Återställer alla justeringar. förbättringar och justeringar som tillämpats på den valda bilden. Ett bra tips är att titta efter någon del av bilden som ska vara vit. Flytta reglaget för Skuggor (Shadow) åt höger för att göra bilden mörkare. Ton (Tone) Justera ljusbalansen genom att ange Högdagrar (Highlight) (den ljusaste nivån). Standardvärden (Defaults) Återställer alla inställningar (ljushet. Flytta skjutreglaget Ljusstyrka (Brightness) till vänster för att göra bilden mörkare och till höger för att göra den ljusare. Dra reglaget för Färgbalans (Color Balance) åt vänster eller höger för att framhäva respektive färg. suddigt och genomlyst borttagning). Stäng (Close) Stänger dialogrutan Avancerad justering (Advanced Adjustment). . skärpa. Du kan återskapa motivets naturliga färger genom att reducera den dominerande färgen och förstärka komplementärfärgen. Färgbalans (Color Balance) Justera bildens intensitet och färgton. Återställ den markerade bilden (Reset Selected Image) Avbryter alla korrigeringar. Flytta reglaget för Högdagrar (Highlight) åt vänster om du vill ha en ljusare bild. Obs! De värden som har ställts in för Ljusstyrka (Brightness) och Kontrast (Contrast) under Justera (Adjust) ändras inte även om ljushet och färgton justeras i dialogrutan Avancerad justering (Advanced Adjustment).

Du kan justera effektnivån med skjutreglaget. Ta bort fläckar (Blemish Remover) Tar bort fläckar i det markerade området.Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Spara den valda bilden (Save Selected Image) Sid 656 av 1083 Sparar den korrigerade/förbättrade/justerade (markerade) bilden. Du kan justera effektnivån med skjutreglaget. Återställ den markerade bilden (Reset Selected Image) Ångrar alla korrigeringar och förbättringar som gjorts på den markerade bilden. Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images) Sparar alla korrigerade/förbättrade/justerade bilder som visas i listan med miniatyrer. Digital ljusutjämning (Digital Face Smoothing) Förbättrar och gör huden vackrare genom att ta bort fläckar och rynkor inom det markerade området. Avsluta (Exit) Stänger fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). Spara den valda bilden (Save Selected Image) Sparar den korrigerade/förbättrade (markerade) bilden. Du kan justera effektnivån med skjutreglaget. . Skärpekorrigering (Face Sharpener) Korrigerar hela bilden så att det markerade ansiktsområdet och dess omgivningar blir skarpare. Ångra (Undo) Ångrar den senaste korrigeringen/förbättringen. Spara alla korrigerade bilder (Save All Corrected Images) Sparar alla korrigerade/förbättrade bilder som visas i listan med miniatyrer. Korrigering/förbättring Ljuskorrigering (Face Brightener) Korrigerar hela bilden så att det markerade ansiktsområdet och dess omgivningar blir ljusare. Avsluta (Exit) Stänger fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images). OK Tillämpar den valda effekten på det markerade området.

(Förstora) Förstorar bilden som visas. Ange utjämningsområdet genom att dra den vita ramen i fönstret som visas. (Helskärm) Visar hela bilden i Förhandsgranskning. . (Förminska) Förminskar bilden som visas. (Jämför) Öppnar ett fönster där du sida vid sida kan jämföra bilderna före och efter korrigeringen/ förbättringen. Placera markören innanför den vita ramen och dra om du vill flytta utjämningsområdet.Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Verktygsfält Verktygsfält (Rotera åt vänster) Sid 657 av 1083 Roterar bilden 90 grader motsols. (Utjämning) Med Utjämning markerar du ett område du vill behålla i ett fotografi och tar bort resten. Källbilden visas till vänster och den korrigerade bilden visas till höger. Obs! Skapa en balanserad bild genom att placera huvudmotivet längs de streckade vita linjerna eller där de korsar varandra. (Rotera åt höger) Roterar bilden 90 grader medsols. (Invertera) Inverterar bilden vågrätt.

Fönstret Korrigera/förbättra bilder (Correct/Enhance Images) Sid 658 av 1083 Överst .

genom att klicka på motsvarande ikon. Du kan när som helst scanna. spara o. När du klickar på den här ikonen öppnas dialogrutan OCR och du kan ange inställningar för att scanna/spara. Dialogrutan Anpassad (Custom) (Växla läge) Växlar till navigeringsläget. Fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with One-click) Inställningar (Preferences) . När du klickar på den här ikonen öppnas dialogrutan E-post (Mail) och du kan ange inställningar för att scanna/spara samt för e-postprogrammet.s.v. Dialogrutan OCR Anpassad (Custom) Scanna dokument/foton och öppna dem med ett specifikt program. Filerna sparas på en dator. Dialogrutan Spara (Save) (skärmbild för enkelklicksläge) PDF Scanna dokument och spara dem som PDF-filer. Dialogrutan PDF E-post (Mail) Scanna dokument eller foton och bifoga dem i e-postmeddelanden. När du klickar på den här ikonen öppnas dialogrutan PDF och du kan ange inställningar för att scanna /spara samt för programmet. Filformatet anges automatiskt. som medföljer Windows. Dialogrutan E-post (Mail) OCR Scanna textdokument och extrahera text i bilden och visa den i Anteckningar. Dialogrutan Automatisk scanning (Auto Scan) Spara (Save) Scanna dokument eller foton och spara dem på en dator. Skärmbilden för navigeringsläge visas. Automatisk (Auto) Scanna dokument genom att identifiera dokumenttypen automatiskt. När du klickar på den här ikonen öppnas dialogrutan Automatisk scanning (Auto Scan) och du kan ange inställningar för att spara. Dokumenttypen kan identifieras automatiskt. Dokumenttypen kan identifieras automatiskt. När du klickar på den här ikonen öppnas dialogrutan Spara (Save) och du kan ange inställningar för att scanna/spara.Skärmbilden Enkelklicksläge Sid 659 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Skärmbilden Enkelklicksläge S701 Skärmbilden Enkelklicksläge Klicka på (Växla läge) längst ned till vänster i skärmbilden för navigeringsläge om du vill visa skärmbilden för enkelklicksläge. När du klickar på den här ikonen öppnas dialogrutan Anpassad (Custom) och du kan ange inställningar för att scanna/spara samt för programmet.

Skärmbilden Enkelklicksläge Dialogrutan Inställningar (Preferences) öppnas. När du vill konvertera text i den scannade bilden till textdata ska du välja Dokumenttyp (Document Type) (välj inte Auto-läge (Auto Mode)). Viktigt! Följande begränsningar gäller när du scannar och Dokumenttyp (Document Type) har angetts som Auto-läge (Auto Mode) i någon av dialogrutorna Spara (Save) eller Anpassad (Custom). Dialogrutan Inställningar (Preferences) (Handbok) Sid 660 av 1083 Öppnar den här guiden. Närliggande information Enkel scanning med en klickning Överst . I dialogrutan Inställningar (Preferences) kan du göra avancerade inställningar för funktionerna i MP Navigator EX.

Dokument som stöds Foton.Dokument som har skrivits ut på tunt vitt papper . Placera dokumenten rätt beroende på vilken typ av dokument du ska scanna. . Mer information om hur du placerar dokument på glasskivan finns i avsnittet " Placera dokument i scannern ".ex. Scannerinställningar (Scan Settings) Rekommenderad bildkorrigering (Recommended Image Correction) Markera den här kryssrutan om du vill utföra lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på den aktuella dokumenttypen. textdokument och Blu-ray/DVD/CD-skivor.Dialogrutan Automatisk scanning (Auto Scan) Sid 661 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan Automatisk scanning (Auto Scan) S742 Dialogrutan Automatisk scanning (Auto Scan) Klicka på Automatisk scanning (Auto Scan) på fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with One-click) eller på Automatisk i enkelklicksläge för att öppna dialogrutan Automatisk scanning (Auto Scan). vykort. magasin.Foton i A4-storlek . t. till exempel sidor från pocketböcker med ryggen bortskuren . Viktigt! Följande typer av dokument scannas inte korrekt. panoramafoton Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas på rätt sätt. . Annars kanske dokumenten inte scannas korrekt.Textdokument som är mindre än 2L (127 mm x 178 mm) (5 tum x 7 tum). tidningar.Långa smala dokument. Klicka i så fall på en annan ikon i enkelklicksläge eller på fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with Oneclick) och ange dokumenttyp eller storlek. Obs! Om du vill minska moaréeffekten klickar du på en annan ikon i enkelklicksläge eller på fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with One-click) och ställer in Dokumenttyp (Document Type) till Magasin (Magazine). visitkort.

Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar. (Browse. Filformat (Save as type) Välj filformat för de scannade bilderna.. Mer information om hur du placerar dokument på glasskivan finns i avsnittet " Placera dokument i scannern ".) och väljer en annan mapp... Viktigt! Om du har valt Automatisk (Auto) för Filformat (Save as type) kan filformatet variera beroende på hur dokumentet placeras.. Foton. BMP eller PDF. När du sparar flera filer läggs fyra siffror till i varje filnamn. Om du väljer JPEG/Exif för Filformat (Save as type) Du kan ange en komprimeringstyp för JPEG-filer.. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) . Viktigt! Du kan inte välja en komprimeringstyp för JPEG-filer om kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på " Fliken Allmänt (General) " i dialogrutan Inställningar (Preferences).). Mer information finns i avsnittet " Dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) ". Viktigt! Den här inställningen går inte att välja då kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på " Fliken Allmänt (General) " i dialogrutan Inställningar (Preferences). Du kan inte definiera lösenord för PDF-filer. Avmarkera i så fall kryssrutan och scanna igen. Sid 662 av 1083 Spara inställningar (Save Settings) Filnamn (File name) Ange filnamnet för bilden som ska sparas (upp till 64 tecken). Ställ in. Välj Hög (låg komprimering) (High(Low Compression)).) Om du väljer Automatisk (Auto) för Filformat (Save as type) Du kan ange i vilket filformat som bilder ska sparas.. Spara i (Save in) Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Välj Auto. Standard eller Låg (hög komprimering) (Low(High Compression)). JPEG/Exif. TIFF. Obs! Om du har valt Automatisk (Auto) sparas filerna i följande format beroende på dokumenttypen. Blu-ray/DVD/CD-skivor och visitkort: JPEG Magasin. (Set.. Om du väljer PDF för Filformat (Save as type) Gör avancerade inställningar för att skapa PDF-filer. Välj filformat för objekt som identifieras som dokument respektive som foton...eller PDF-format.. Det kan ta längre tid än normalt att scanna dokument om du markerar den här kryssrutan. tidningar och textdokument: PDF Du kan ändra filformat under Ställ in..Dialogrutan Automatisk scanning (Auto Scan) Viktigt! Om den här kryssrutan är markerad kan filerna endast sparas i JPEG/Exif. (Set.. Korrigeringen kan göra att bildens färgton ändras jämfört med originalbilden. vykort. Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra.

Verkställ (Apply) Sparar och tillämpar de angivna inställningarna.Dialogrutan Automatisk scanning (Auto Scan) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Spara till undermapp med aktuellt datum (Save to a Subfolder with Current Date) Sid 663 av 1083 Markera den här kryssrutan om du vill skapa en undermapp med dagens datum i mappen som anges i Spara i (Save in) och spara scannade filer i mappen. Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i mappen som anges i Spara i (Save in). Avbryt (Cancel) Ångrar de angivna inställningarna. Överst . Klicka på Avbryt (Cancel) i stället för Verkställ (Apply) om du vill avbryta de angivna inställningarna. En undermapp med namnet ” 2010_01_01” (År_Månad_Dag) skapas. Börja scanna med ett enda klick (Start scanning by clicking the one-click button) Markera den här kryssrutan om du vill starta scanningen när du klickar på en ikon i enkelklicksläget. Den aktuella skärmbilden stängs. Viktigt! Börja scanna med ett enda klick (Start scanning by clicking the one-click button) visas inte när dialogrutan öppnas direkt från Solution Menu EX. Klicka på Öppna handboken (Open Manual) om du vill öppna handboken (om den är installerad). Om du väljer Automatisk (Auto) för Filformat (Save as type) visas ett bekräftelsemeddelande. Standardvärden (Defaults) Återställer alla inställningar på skärmbilden till standardvärdena. Scanna (Scan) Scannar och sparar dokument med de angivna inställningarna.

. . tidningar.Textdokument som är mindre än 2L (127 mm x 178 mm) (5 tum x 7 tum). vykort. Placera dokumenten rätt beroende på vilken typ av dokument du ska scanna. visitkort. Dokumentstorlek (Document Size) och Upplösning (Resolution) också automatiskt. Dokumenttyperna nedan kan inte scannas korrekt i Auto-läge (Auto Mode). t. När Auto-läge (Auto Mode) har valts identifieras dokumenttypen automatiskt. Mer information om hur du placerar dokument på glasskivan finns i avsnittet " Placera dokument i scannern ".Dokument som har skrivits ut på tunt vitt papper . panoramafoton Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas på rätt sätt. I så fall anges Färgläge (Color Mode).Foton i A4-storlek . Scannerinställningar (Scan Settings) Dokumenttyp (Document Type) Välj vilken typ av dokument som ska scannas. textdokument och Blu-ray/DVD/CD-skivor. till exempel sidor från pocketböcker med ryggen bortskuren .Dialogrutan Spara (Save) (skärmbild för enkelklicksläge) Sid 664 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan Spara (Save) (skärmbild för enkelklicksläge) S721 Dialogrutan Spara (Save) (skärmbild för enkelklicksläge) Klicka på Spara på dator (Save to PC) på fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with One-click) eller klicka på Spara (Save) i enkelklicksläge för att öppna dialogrutan Spara (Save).Långa smala dokument.ex. Viktigt! De dokumenttyper som stöds i Auto-läge (Auto Mode) är fotografier. magasin. Om detta inträffar anger du dokumenttypen eller storleken. Annars kanske dokumenten inte scannas korrekt.

Dokumentstorlek (Document Size) Välj storlek för dokumentet som ska scannas.) och justerar ett av dokumentets hörn mot hörnet vid pilen på glasskivan.. Ange Automatisk (Auto). (Specify. Ange dessa inställningar på ScanGear- skärmen. ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka på OK. Färgläge (Color Mode) Sid 665 av 1083 Välj hur dokumentet ska scannas...) Öppnar dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) där du kan göra avancerade scannerinställningar. Viktigt! Om du väljer den här funktionen kan du inte definiera lösenord för PDF-filer. I så fall ändrar du storleken till den verkliga dokumentstorleken (A4. . Viktigt! Om du väljer Auto-avkänning (Auto Detect) kanske bilden inte scannas på rätt position eller med rätt storlek. Ange. Filformat (Save as type) Välj filformat för de scannade bilderna. TIFF eller BMP. Färgläge (Color Mode). Upplösning Använd scannerdrivrutinen (Use the scanner driver) Markera den här kryssrutan om du vill visa ScanGear-skärmen (scannerdrivrutin) och göra avancerade scannerinställningar. Välj ett värde för Enheter (Units). Upplösning (Resolution) och andra inställningar i dialogrutan Spara (Save) inaktiveras.s. Letter o.v. Inställningarna för Filnamn (File name). Upplösning (Resolution) Välj den upplösning som du vill scanna dokumenten med..Dialogrutan Spara (Save) (skärmbild för enkelklicksläge) Obs! Om du vill minska moaréeffekten väljer du Magasin (Magazine) som Dokumenttyp (Document Type). Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (skärmbild för enkelklicksläge) Spara inställningar (Save Settings) Spara bilden på datorn automatiskt efter scanningen (Automatically save the image to your computer after scanning it) Ange det här alternativet om du vill att bilderna ska sparas på datorn när de har scannats. PDF (Flera sidor) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page)). När du sparar flera filer läggs fyra siffror till i varje filnamn. Om du sparar i PDF-format väljer du PDF. Automatisk (Auto) visas om Dokumenttyp (Document Type) är Auto-läge (Auto Mode). JPEG/Exif. Filformat (Save as type) och Spara i (Save in) visas. Filnamn (File name) Ange filnamnet för bilden som ska sparas (upp till 64 tecken). Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en dialogruta där du kan ange dokumentstorleken. Dokumentstorlek (Document Size).

. Mer information om hur du placerar dokument på glasskivan finns i avsnittet " Placera dokument i scannern ". Om så är fallet väljer du ett annat alternativ än Automatisk (Auto) för Filformat (Save as type). Det går inte att lägga till bilder i lösenordsskyddade PDF-filer. Viktigt! Du kan inte välja en komprimeringstyp för JPEG-filer om kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på " Fliken Allmänt (General) " i dialogrutan Inställningar (Preferences).) och väljer en annan mapp. . Om du anger JPEG/Exif när Dokumenttyp (Document Type) inte är Auto-läge (Auto Mode) kan du markera kryssrutan Spara JPEG/Exif-filen i AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB).) Om du väljer Automatisk (Auto) för Filformat (Save as type) Du kan ange i vilket filformat som bilder ska sparas. (Set. Bilder som sparas som PDF-filer kanske inte öppnas beroende på vilket program du använder.).. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Spara till undermapp med aktuellt datum (Save to a Subfolder with Current Date) Markera den här kryssrutan om du vill skapa en undermapp med dagens datum i mappen som anges i Spara i (Save in) och spara scannade filer i mappen. Blu-ray/DVD/CD-skivor och visitkort: JPEG Magasin.. Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i mappen som anges i Spara i (Save in). Välj Hög (låg komprimering) (High(Low Compression)).Dialogrutan Spara (Save) (skärmbild för enkelklicksläge) Viktigt! Om du har valt Auto-läge (Auto Mode) för Dokumenttyp (Document Type) och Automatisk (Auto) för Filformat (Save as type) kan filformatet variera beroende på hur dokumentet placeras. Välj filformat för objekt som identifieras som dokument respektive som foton.. Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar. Spara i (Save in) Visar mappen där de scannade bilderna sparas. (Browse. vykort. (Set. Om du väljer JPEG/Exif för Filformat (Save as type) Du kan ange en komprimeringstyp för JPEG-filer.. Du kan inte välja JPEG/Exif när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color Mode). PDF (Flera sidor) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page)) för Filformat (Save as type) Gör avancerade inställningar för att skapa PDF-filer. Viktigt! Den här inställningen går inte att välja då kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på " Fliken Allmänt (General) " i dialogrutan Inställningar (Preferences). Sid 666 av 1083 Obs! Om du har valt Automatisk (Auto) sparas filerna i följande format beroende på dokumenttypen. Foton.. Om du väljer PDF. tidningar och textdokument: PDF Du kan ändra filformat under Ställ in... Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra. Mer information finns i avsnittet " Dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) ". En undermapp med namnet ” 2010_01_01” (År_Månad_Dag) skapas. Ställ in... Standard eller Låg (hög komprimering) (Low(High Compression))...

Avbryt (Cancel) Ångrar de angivna inställningarna. Om du väljer Automatisk (Auto) för Filformat (Save as type) visas ett bekräftelsemeddelande. Klicka på Avbryt (Cancel) i stället för Verkställ (Apply) om du vill avbryta de angivna inställningarna. Överst . Börja scanna med ett enda klick (Start scanning by clicking the one-click button) Markera den här kryssrutan om du vill starta scanningen när du klickar på en ikon i enkelklicksläget. Viktigt! Den här funktionen är bara tillgänglig om du har valt JPEG/Exif som Filformat (Save as type) och förutsatt att Dokumenttyp (Document Type) inte är Auto-läge (Auto Mode). Funktionen är inte tillgänglig om Adobe RGB-profilen inte är installerad. filnamn och Exif-information.Dialogrutan Spara (Save) (skärmbild för enkelklicksläge) Spara JPEG/Exif-filen i AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) Sid 667 av 1083 Markera den här kryssrutan om du vill spara bilderna i färger som motsvarar Adobe RGB. där du kan ange inställningar som målmapp. Om du sparar en bild och kryssrutan Spara JPEG/Exif-filen i AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) är markerad läggs ett understreck till i början av filnamnet. Standardvärden (Defaults) Återställer alla inställningar på skärmbilden till standardvärdena. Scanna (Scan) Scannar och sparar dokument med de angivna inställningarna. Verkställ (Apply) Sparar och tillämpar de angivna inställningarna. Klicka på Öppna handboken (Open Manual) om du vill öppna handboken (om den är installerad). Ställa in lösenord för PDF-filer Programinställningar (Application Settings) Öppna med (Open with) Du kan välja om fönstret Visa användning (View & Use) eller Utforskaren ska öppnas när bilderna har sparats. Den aktuella skärmbilden stängs. Obs! Du kan inte välja den här inställningen om kryssrutan Använd scannerdrivrutinen (Use the scanner driver) är markerad. Dialogrutan Spara (Save) Obs! Om du vill definiera lösenord för PDF-filer väljer du Öppna en dialogruta för att spara filen när bilden har scannats (Ange Exif-information) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)). När du har scannat kan du ange lösenorden i dialogrutan Spara (Save). (Exempel: _Bild0001.jpg) Öppna en dialogruta för att spara filen när bilden har scannats (Ange Exif-information) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)) Välj det här alternativet om du vill att dialogrutan Spara (Save) ska öppnas när du har scannat bilderna.

Mer information om hur du placerar dokument på glasskivan finns i avsnittet " Placera dokument i scannern ". Viktigt! Placera dokumenten rätt beroende på vilken typ av dokument du ska scanna... (Specify. I dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) kan du göra olika avancerade inställningar.. Färgläge (Color Mode) Välj hur dokumentet ska scannas..Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (skärmbild för enkelklicksläge) Sid 668 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (skärmbild för enkelklicksläge) S734 Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (skärmbild för enkelklicksläge) Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) öppnas när du klickar på Ange. Kontrasten i bilden delas upp på vissa nivåer (gränsvärde) i svart och vitt och återges i två färger. Färg (Color) I det här läget återges bilden i 256 nivåer (8 bitar) med R(ött). Om så är fallet anges även Färgläge (Color Mode). Annars kanske dokumenten inte scannas korrekt. automatiskt. Dokumentstorlek (Document Size) . Dokumenttyp (Document Type) Välj vilken typ av dokument som ska scannas.) i en dialogruta som öppnas via skärmen för enkelklicksläge. G(rönt) och B(lått).v. Gråskala (Grayscale) I det här läget återges bilden i 256 nivåer (8 bitar) i svartvitt. Dokumentstorlek (Document Size) o.s. Obs! Vilka inställningar som visas beror på dokumenttypen och på hur skärmen öppnades. Svartvitt (Black and White) I det här läget återges bilden i svartvitt. När Auto-läge (Auto Mode) har valts identifieras dokumenttypen automatiskt.

Ta bort moarémönster (Descreen) Markera den här kryssrutan om du vill ta bort moarémönster. Sid 669 av 1083 Viktigt! Om du väljer Auto-avkänning (Auto Detect) kanske bilden inte scannas på rätt position eller med rätt storlek. Dessa funktioner är inte tillgängliga när dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) öppnas från dialogrutan OCR. Foton och bilder skrivs ut med små punkter. Det kan ta längre tid än normalt att scanna dokument om du markerar den här kryssrutan. Scanningupplösning (Scanning Resolution) Välj den upplösning som du vill scanna dokumenten med. Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix) Detta alternativ visas när Dokumenttyp (Document Type) är inställd på Foto (Photo). Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en dialogruta där du kan ange dokumentstorleken. Markera den här kryssrutan om du vill använda Automatisk fotokorrigering eller Automatisk dokumentkorrigering beroende på den aktuella dokumenttypen. Välj ett värde för Enheter (Units). Alternativet Automatisk dokumentkorrigering (Auto Document Fix) är inte tillgängligt när Färgläge (Color Mode) är inställt på Svartvitt (Black and White). Obs! . Letter o. Alternativen Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix) och Automatisk dokumentkorrigering (Auto Document Fix) är inte tillgängliga när kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på " Fliken Allmänt (General) " i dialogrutan Inställningar (Preferences). Upplösning Rekommenderad bildkorrigering (Recommended Image Correction)/Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix)/Automatisk dokumentkorrigering (Auto Document Fix) Vilka alternativ som visas varierar beroende på Dokumenttyp (Document Type). nattmotiv m. I så fall ändrar du storleken till den verkliga dokumentstorleken (A4. Rekommenderad bildkorrigering (Recommended Image Correction) Detta alternativ visas när Dokumenttyp (Document Type) är inställd på Auto-läge (Auto Mode).) och justerar ett av dokumentets hörn mot hörnet vid pilen på glasskivan. Automatisk dokumentkorrigering (Auto Document Fix) Detta alternativ visas när Dokumenttyp (Document Type) är inställd på Magasin (Magazine) eller Dokument (Document). Avmarkera i så fall kryssrutan och scanna igen.) och lämpliga korrigeringar ska göras. Viktigt! Om den här kryssrutan är markerad kan filerna endast sparas i JPEG/Exif.eller PDF-format. Ta bort moarémönster (Descreen) är den funktion som används för att minska den här effekten. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn övergång eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas. Alternativet Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix) är inte tillgängligt när Färgläge (Color Mode) är inställt på Gråskala (Grayscale) eller Svartvitt (Black and White). Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och enklare att läsa.s.v. Korrigeringen kan göra att bildens färgton ändras jämfört med originalbilden.Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (skärmbild för enkelklicksläge) Välj storlek för dokumentet som ska scannas. ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka på OK.m. Markera den här kryssrutan om du vill att motivet automatiskt ska analyseras (landskap.

Handskrivna dokument .Dokument med extremt stora eller små teckensnitt . Viktigt! Du kan inte markera den här kryssrutan om du har valt Häftningshjälp för Dokumentstorlek (Document Size).Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar mellan raderna . När du scannar ska du justera ett av de övre hörnen på dokumentet mot hörnet vid pilen (justeringsmärket) på glasskivan. Rätta lutande dokument (Correct slanted document) Markera den här kryssrutan om du vill aktivera automatisk avkänning av den scannade texten och korrigera dokumentets vinkel (inom intervallet -0. .Dokument med en liten mängd text . Oskarp maskning (Unsharp Mask) Sid 670 av 1083 Markera den här kryssrutan om du vill framhäva motivens kontur och göra bilden skarpare.Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (skärmbild för enkelklicksläge) Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Ta bort moarémönster (Descreen). Den här funktionen kanske inte fungerar korrekt beroende på vilket språk du valt för dokumentet.Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text . Välj språk för dokumentet som ska scannas i listan Dokumentspråk (Document Language). Viktigt! Du kan inte markera den här kryssrutan om du har valt Häftningshjälp för Dokumentstorlek (Document Size).Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller) Obs! Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Rätta lutande dokument (Correct slanted document). Känn av orientering av textdokument och rotera bilder (Detect the orientation of text documents and rotate images) Markera den här kryssrutan om du vill aktivera automatisk avkänning av dokumentets orientering från den scannade texten och rotera den scannade bilden till rätt orientering. Obs! Använd fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdrivrutin) när du vill korrigera fästmarginalskuggor vid scanning av dokument i icke-standardstorlekar eller när du anger anpassade beskärningsramar. Obs! Markera den här kryssrutan om du har valt textdokument för Dokumenttyp (Document Type) och genomlysningen är tydlig i den scannade bilden. Minska genomlysning (Reduce Show-through) Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument skarpare eller om du vill förhindra att text från baksidan på en tidningssida syns. Lutningen för följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras eftersom texten inte kan kännas av på rätt sätt. av fästmarginalskugga (Gutter Shadow Correction) ”. Autoavkänning (flera dokument) (Auto Detect (Multiple Documents)) eller Häftningshjälp för Dokumentstorlek (Document Size). Ta bort fästmarginalskugga (Remove gutter shadow) Markera den här kryssrutan om du vill korrigera skuggorna som kan uppstå mellan sidor när du scannar öppna broschyrer. Viktigt! Du kan inte markera den här kryssrutan om du har valt Auto-avkänning (Auto Detect). .1 till -10 grader eller +0. För mer information se ”Korr.1 till +10 grader).Dokument som innehåller figurer/bilder .

Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter .Dokument som innehåller speciella teckensnitt. Viktigt! Du kan inte markera den här kryssrutan om du har valt Häftningshjälp för Dokumentstorlek (Document Size). Orienteringen för följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras eftersom texten inte kan kännas av korrekt. Överst .Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi .Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (skärmbild för enkelklicksläge) Endast textdokument som skrivits på något av språken som finns med i listan Dokumentspråk (Document Language) stöds. Dokumentspråk (Document Language) Välj språk för dokumentet som ska scannas. kursiv stil eller handskriven text .Dokument med mönstrad bakgrund Sid 671 av 1083 Obs! Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Känn av orientering av textdokument och rotera bilder (Detect the orientation of text documents and rotate images). Standardvärden (Defaults) Återställ standardinställningarna. . effekter.

Filformat (Save as type) Välj filformat för de scannade bilderna. Obs! PDF (Flera sidor) (PDF(Multiple Pages)) visas om flera bilder har scannats. TIFF. . PDF (Flera sidor) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page)). PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page)) Lägg till de scannade bilderna i en PDF-fil. PDF. Bilderna läggs till i slutet av PDF-filen. Du kan inte heller välja PDF-filer som har redigerats i andra program. BMP. Du kan inte ändra ordning på sidorna i PDF-filen som bilderna läggs till i.Dialogrutan Spara (Save) Sid 672 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan Spara (Save) S731 Dialogrutan Spara (Save) Dialogrutan Spara (Save) öppnas när du scannar från dialogrutorna Spara (Save) eller Anpassad (Custom) på skärmen för enkelklicksläge om du har valt Öppna en dialogruta för att spara filen när bilden har scannats (Ange Exif-information) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)). Viktigt! Det går bara att lägga till bilder i PDF-filer som har skapats med MP Navigator EX. Välj JPEG/Exif. Du kan inte välja PDF-filer som har skapats i andra program. Du kan ange filformat och mål när du visar miniatyrerna. PDF Spara var och en av de markerade bilderna som en separat PDF-fil. PDF (Flera sidor) (PDF(Multiple Pages)) Spara flera bilder i en PDF-fil.

Du kan inte välja JPEG/Exif när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color Mode)..) och väljer en annan mapp. (Set.. . När du sparar flera filer läggs fyra siffror till i varje filnamn.. (Browse. Viktigt! Den här inställningen går inte att välja då kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på " Fliken Allmänt (General) " i dialogrutan Inställningar (Preferences).. Rotera 90° åt vänster (Rotate Left 90° )/Rotera 90° åt höger (Rotate Right 90° ) Roterar scannade bilder 90 grader motsols eller medsols. (Exif Settings. Viktigt! Det går bara att lägga till bilder i PDF-filer som har skapats med MP Navigator EX.. Om du väljer PDF. Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra. PDF (Flera sidor) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page)) för Filformat (Save as type).Dialogrutan Spara (Save) Om en lösenordsskyddad PDF-fil redigeras tas lösenorden bort. PDF (Flera sidor) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page)) för Filformat (Save as type) Gör avancerade inställningar för att skapa PDF-filer. redigera och skriva ut PDF-filer som skapats.. PDF (Flera sidor) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page)) om du scannar bilder från dialogrutan Anpassad (Custom). Återställ lösenorden...) och väljer en annan fil. Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar. Mer information finns i avsnittet " Dialogrutan PDFinställningar (PDF Settings) ". Markera den bild du vill rotera och klicka på Rotera 90° åt vänster (Rotate Left 90° eller Rotera 90° åt ) höger (Rotate Right 90° ).. där du kan definiera lösenord för att öppna.. Dialogrutan Exif-inställningar (Exif Settings) Inställningar för lösenordsskydd (Password security settings) Markera den här kryssrutan för att öppna dialogrutan Inställningar för lösenordsskydd (Password Security -Settings). Lägg till i (Add to) Den här inställningen är tillgänglig om du väljer PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page)) för Filformat (Save as type) och anger PDF-filen som bilderna ska läggas till i.. Du kan inte heller välja PDF-filer som har redigerats i andra program.. Spara i (Save in) Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Exif-inställningar. Standard eller Låg (hög komprimering) (Low(High Compression)).. Ställa in lösenord för PDF-filer Sid 673 av 1083 Viktigt! Du kan inte välja PDF. Om du vill byta fil klickar du på Bläddra. Ställa in lösenord för PDF-filer Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du har valt PDF. Välj Hög (låg komprimering) (High(Low Compression)).. Du kan inte välja PDF-filer som har skapats i andra program.) Om du har valt JPEG/Exif för Filformat (Save as type) kan du lägga till Exif-information i filen som ska sparas.. (Browse.. Filnamn (File name) Ange filnamnet för bilden som ska sparas (upp till 64 tecken). Ställ in.) Om du väljer JPEG/Exif för Filformat (Save as type) Du kan ange en komprimeringstyp för JPEG-filer.

En undermapp med namnet ”2010_01_01” (År_Månad_Dag) skapas. Överst .Dialogrutan Spara (Save) Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Spara till undermapp med aktuellt datum (Save to a Subfolder with Current Date) Sid 674 av 1083 Markera den här kryssrutan om du vill skapa en undermapp med dagens datum i mappen som anges i Spara i (Save in) och spara scannade filer i mappen. Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i mappen som anges i Spara i (Save in).

Verkställ (Apply) När du har angett all information du behöver klickar du på Verkställ (Apply) för att bädda in den i bilden. Exif är ett standardformat för särskilda data om fotograferingen som bäddas in i digitalkamerabilder (JPEG). Markera kryssrutan för de element som du vill lägga till. Använd automatiskt samma inställn för inmatningsobjekt (Apply the Same Setting of Input Items Automatically) Markera den här kryssrutan om du vill att informationen som du angav för den föregående bilden ska visas automatiskt.Dialogrutan Exif-inställningar (Exif Settings) Sid 675 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan Exif-inställningar (Exif Settings) S732 Dialogrutan Exif-inställningar (Exif Settings) Du kan lägga till Exif-information i en fil som ska sparas. Genom att bädda in Exif-information i scannade bilder kan du ordna och skriva ut dem tillsammans med digitalkamerabilder. och välj eller ange informationen. Informationen bäddas in om du klickar på Avbryt (Cancel) efter att du har klickat på Verkställ (Apply). Avbryt (Cancel) Avbryter inställningarna och stänger skärmen. Informationen visas under Avancerad information (Advanced Information). Överst . Avancerad information (Advanced Information) Visar informationen som anges till höger på skärmbilden. Grundläggande information (Basic Information) Visar informationen som erhållits automatiskt från enheten eller programvaran. Området för inställningar av Avancerad information (Advanced Information) Du kan lägga till Exif-information som rubriken och fotograferingsdata. Dialogrutan Exif-inställningar (Exif Settings) kan öppnas om du har valt JPEG/Exif för Filformat (Save as type). OK Bäddar in angiven information i bilden och stänger skärmen. Den angivna informationen sparas.

Färgläge (Color Mode) Välj hur dokumentet ska scannas. Dokumentstorlek (Document Size) Välj storlek för dokumentet som ska scannas. Välj ett värde för Enheter (Units). Scannerinställningar (Scan Settings) Dokumenttyp (Document Type) Välj vilken typ av dokument som ska scannas. Viktigt! Om du väljer Auto-avkänning (Auto Detect) kanske bilden inte scannas på rätt position eller . ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka på OK. Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en dialogruta där du kan ange dokumentstorleken.Dialogrutan PDF Sid 676 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan PDF S725 Dialogrutan PDF Klicka på Spara som PDF-fil (Save as PDF file) på fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with One-click) eller klicka på PDF i enkelklicksläge för att öppna dialogrutan PDF.

PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page)) Lägg till de scannade bilderna i en PDF-fil....) och justerar ett av dokumentets hörn mot hörnet vid pilen på glasskivan. Viktigt! Det går bara att lägga till bilder i PDF-filer som har skapats med MP Navigator EX. (Set. I så fall ändrar du storleken till den verkliga dokumentstorleken (A4.Dialogrutan PDF med rätt storlek.) Öppnar dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) där du kan göra avancerade scannerinställningar. Letter o.. Obs! Information om hur du tar bort eller ändrar ordning på sidorna i sparade PDF-filer i avsnittet " Skapa/redigera PDF-filer ".. Filformat (Save as type) Välj filformat för de scannade bilderna.) Du kan ange komprimeringstypen för PDF-filer och andra avancerade inställningar för att skapa PDF-filer. Upplösning (Resolution) Sid 677 av 1083 Välj den upplösning som du vill scanna dokumenten med. Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar. Det går inte att lägga till bilder i lösenordsskyddade PDF-filer. Filformat (Save as type) och Spara i (Save in) visas. PDF (Flera sidor) (PDF(Multiple Pages)) Spara flera bilder i en PDF-fil. Bilderna läggs till i slutet av PDF-filen. Du kan inte välja PDF-filer som har skapats i andra program. Upplösning Ange..s. Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (skärmbild för enkelklicksläge) Spara inställningar (Save Settings) Spara bilden på datorn automatiskt efter scanningen (Automatically save the image to your computer after scanning it) Ange det här alternativet om du vill att bilderna ska sparas på datorn när de har scannats. Du kan inte heller välja PDF-filer som har redigerats i andra program. (Specify. Du kan inte ändra ordning på sidorna i PDF-filen som bilderna läggs till i. Filnamn (File name) Ange filnamnet för bilden som ska sparas (upp till 64 tecken).. När du sparar flera filer läggs fyra siffror till i varje filnamn.. Välj PDF.. PDF Spara var och en av de markerade bilderna som en separat PDF-fil.v.. Dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) Spara i (Save in) Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Inställningarna för Filnamn (File name).) och väljer en annan mapp. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) . Viktigt! Om du väljer den här funktionen kan du inte definiera lösenord för PDF-filer. (Browse. Ställ in... PDF (Flera sidor) (PDF(Multiple Pages)) eller PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page)). Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra.

Scanna (Scan) Scannar och sparar dokument som PDF-filer med de angivna inställningarna. Standardvärden (Defaults) Återställer alla inställningar på skärmbilden till standardvärdena... Du kan inte välja PDF-filer som har skapats i andra program. . (Browse. Om du vill byta fil klickar du på Bläddra. Du kan inte heller välja PDF-filer som har redigerats i andra program. Börja scanna med ett enda klick (Start scanning by clicking the one-click button) Markera den här kryssrutan om du vill starta scanningen när du klickar på en ikon i enkelklicksläget.. Viktigt! Beroende på vilket program du angett kan det hända att bilderna inte visas korrekt eller att programmet inte startar. Viktigt! Det går bara att lägga till bilder i PDF-filer som har skapats med MP Navigator EX. Dra och släpp ikonen för ett program som kan användas med filformatet som visas vid Filformat (Save as type).. Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) Obs! Om du vill definiera lösenord för PDF-filer väljer du Öppna dialogrutan Spara när bilden har scannats (Open the save dialog box after scanning the image). Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i mappen som anges i Spara i (Save in). Verkställ (Apply) Sparar och tillämpar de angivna inställningarna.Dialogrutan PDF Lägg till i (Add to) Sid 678 av 1083 Den här inställningen är tillgänglig om du väljer PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page)) för Filformat (Save as type) och anger PDF-filen som bilderna ska läggas till i. Öppna dialogrutan Spara när bilden har scannats (Open the save dialog box after scanning the image) Välj den här inställningen om du vill att dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) ska öppnas när du har scannat bilderna. Klicka på Avbryt (Cancel) i stället för Verkställ (Apply) om du vill avbryta de angivna inställningarna. Det angivna programmet startar när bilderna har scannats.. Ställ in. där du kan ange inställningar som målmapp och filnamn. En undermapp med namnet ” 2010_01_01” (År_Månad_Dag) skapas.) och väljer en annan fil.. (Set.. Avbryt (Cancel) Ångrar de angivna inställningarna.) Klicka här om du vill välja vilket program som ska starta. Återställ (Reset) Avbryter programinställningen. Den aktuella skärmbilden stängs. När du har scannat kan du ange lösenorden i dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file). Ställa in lösenord för PDF-filer Programinställningar (Application Settings) Öppna med (Open with) Ange ett program som du vill öppna scannade bilden med. Spara till undermapp med aktuellt datum (Save to a Subfolder with Current Date) Markera den här kryssrutan om du vill skapa en undermapp med dagens datum i mappen som anges i Spara i (Save in) och spara scannade filer i mappen..

Dialogrutan PDF Överst Sid 679 av 1083 .

Viktigt! Du kan inte spara bilder som har scannats med 10 501 bildpunkter eller mer i lodrät och vågrät riktning. PDF (Flera sidor) (PDF(Multiple Pages)) Spara flera bilder i en PDF-fil. Du kan inte ändra ordning på sidorna i PDF-filen som bilderna läggs till i. Filformat (Save as type) Välj en PDF-filstyp för att spara de scannade bilderna. Bilderna läggs till i slutet av PDF-filen. Obs! PDF (Flera sidor) (PDF(Multiple Pages)) visas om flera bilder har scannats.Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) Sid 680 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) S730 Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) öppnas när du scannar från dialogrutan PDF på skärmen för enklicksläge om du har valt Öppna dialogrutan Spara när bilden har scannats (Open the save dialog box after scanning the image). I dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) kan du göra inställningar för att ange hur bilderna ska sparas på datorn. Viktigt! . PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page)) Lägg till de scannade bilderna i en PDF-fil. PDF Spara var och en av de markerade bilderna som en separat PDF-fil.

Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i mappen som anges i Spara i (Save in). Rotera 90° åt vänster (Rotate Left 90° )/Rotera 90° åt höger (Rotate Right 90° ) Roterar scannade bilder 90 grader motsols eller medsols.. Viktigt! Det går bara att lägga till bilder i PDF-filer som har skapats med MP Navigator EX. Överst ...) och väljer en annan fil. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Spara till undermapp med aktuellt datum (Save to a Subfolder with Current Date) Markera den här kryssrutan om du vill skapa en undermapp med dagens datum i mappen som anges i Spara i (Save in) och spara scannade filer i mappen.. Du kan inte välja PDF-filer som har skapats i andra program. PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page)) kan inte väljas för bilder som scannats via enhetens manöverpanel. Du kan inte heller välja PDF-filer som har redigerats i andra program. Återställ lösenorden. Ställa in lösenord för PDF-filer Lägg till i (Add to) Den här inställningen är tillgänglig om du väljer PDF (Lägg till sida) (PDF(Add Page)) för Filformat (Save as type) och anger PDF-filen som bilderna ska läggas till i. (Set. redigera och skriva ut PDF-filer som skapats. Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra. Mer information finns i avsnittet " Dialogrutan PDFinställningar (PDF Settings) ". Du kan inte heller välja PDF-filer som har redigerats i andra program. Om en lösenordsskyddad PDF-fil redigeras tas lösenorden bort.Dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file) Det går bara att lägga till bilder i PDF-filer som har skapats med MP Navigator EX.. (Browse. Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar... En undermapp med namnet ”2010_01_01” (År_Månad_Dag) skapas. där du kan definiera lösenord för att öppna. Spara i (Save in) Visar mappen som PDF-filerna sparas i.. Du kan inte välja PDF-filer som har skapats i andra program.. Om du vill byta fil klickar du på Bläddra. Markera den bild du vill rotera och klicka på Rotera 90° åt vänster (Rotate Left 90° eller Rotera 90° åt ) höger (Rotate Right 90° ). (Browse. Inställningar för lösenordsskydd (Password security settings) Markera den här kryssrutan för att öppna dialogrutan Inställningar för lösenordsskydd (Password Security -Settings). När du sparar flera filer läggs fyra siffror till i varje filnamn.) och väljer en annan mapp... Filnamn (File name) Ange filnamnet för bilden som ska sparas (upp till 64 tecken). Ställa in lösenord för PDF-filer Ställ in.) Sid 681 av 1083 Gör avancerade inställningar för att skapa PDF-filer..

s. I så fall ändrar du storleken till den verkliga dokumentstorleken (A4. Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en dialogruta där du kan ange dokumentstorleken. . Scannerinställningar (Scan Settings) Dokumenttyp (Document Type) Välj vilken typ av dokument som ska scannas.) och justerar ett av dokumentets hörn mot hörnet vid pilen på glasskivan. Välj ett värde för Enheter (Units). Dokumentstorlek (Document Size) Välj storlek för dokumentet som ska scannas. Viktigt! Om du väljer Auto-avkänning (Auto Detect) kanske bilden inte scannas på rätt position eller med rätt storlek. ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka på OK. Färgläge (Color Mode) Välj hur dokumentet ska scannas.v. Letter o.Dialogrutan E-post (Mail) Sid 682 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan E-post (Mail) S722 Dialogrutan E-post (Mail) Klicka på Bifoga till e-post (Attach to E-mail) på fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with One-click) eller på E-post (Mail) i enkelklicksläge för att öppna dialogrutan E-post (Mail).

Färgläge (Color Mode). När du sparar flera filer läggs fyra siffror till i varje filnamn. Välj JPEG/Exif. Filformat (Save as type) Välj filformat för de scannade bilderna. Välj Hög (låg komprimering) (High(Low Compression)). Ange dessa inställningar på ScanGear- skärmen. Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (skärmbild för enkelklicksläge) Spara inställningar (Save Settings) Filstorlek (File Size) Välj någon av storlekarna Liten (passar i 640x480-fönster) (Small (fits in a 640 by 480 window)). (Specify.) Om du väljer JPEG/Exif för Filformat (Save as type) Du kan ange en komprimeringstyp för JPEG-filer. Mer information finns i avsnittet " Dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) ". PDF eller PDF (Flera sidor) (PDF(Multiple Pages))... Stor (passar i 1024x768fönster) (Large (fits in a 1024 by 768 window)) eller Original. Spara i (Save in) Visar mappen där de scannade bilderna sparas.. Mellan (passar i 800x600-fönster) (Medium (fits in a 800 by 600 window)).... Viktigt! Du kan inte definiera lösenord för PDF-filer. Viktigt! Den här inställningen går inte att välja då kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på " Fliken Allmänt (General) " i dialogrutan Inställningar (Preferences). Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Spara till undermapp med aktuellt datum (Save to a Subfolder with Current Date) Markera den här kryssrutan om du vill skapa en undermapp med dagens datum i mappen som .. Ställ in. Filnamn (File name) Ange filnamnet för bilden som ska sparas (upp till 64 tecken). Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra.. (Browse. Ange.) Öppnar dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) där du kan göra avancerade scannerinställningar.. Upplösning (Resolution) och andra inställningar i dialogrutan E-post (Mail) inaktiveras.. Dokumentstorlek (Document Size). Standard eller Låg (hög komprimering) (Low(High Compression)). Du kan inte välja JPEG/Exif när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color Mode). (Set.. Upplösning Använd scannerdrivrutinen (Use the scanner driver) Markera den här kryssrutan om du vill visa ScanGear-skärmen (scannerdrivrutin) och göra avancerade scannerinställningar.Dialogrutan E-post (Mail) Upplösning (Resolution) Sid 683 av 1083 Välj den upplösning som du vill scanna dokumenten med.. Om du väljer PDF eller PDF (Flera sidor) (PDF(Multiple Pages)) för Filformat (Save as type) Gör avancerade inställningar för att skapa PDF-filer. Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar.) och väljer en annan mapp.

. Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i mappen som anges i Spara i (Save in).. Om det e-postprogram som du vill använda inte visas i listan kan du klicka på Lägg till i listan (Add to List) och välja det..Dialogrutan E-post (Mail) anges i Spara i (Save in) och spara scannade filer i mappen. Om du använder ett e-postprogram som är kompatibelt med MP Navigator EX startas detta automatiskt och ett nytt meddelande öppnas med bilden bifogad. Avbryt (Cancel) Ångrar de angivna inställningarna. Obs! Välj Lägg till. (Add. En undermapp med namnet ” 2010_01_01” (År_Månad_Dag) skapas. Överst . När scanningen är slutförd har bilagorna skapats och sparats.) för att öppna dialogrutan Välj e-postprogram (Select Mail Program) där du kan välja ett e-postprogram. Scanna (Scan) Scannar dokument med de angivna inställningarna. Verkställ (Apply) Sparar och tillämpar de angivna inställningarna. Klicka på Avbryt (Cancel) i stället för Verkställ (Apply) om du vill avbryta de angivna inställningarna. Viktigt! Börja scanna med ett enda klick (Start scanning by clicking the one-click button) visas inte när dialogrutan öppnas direkt från Solution Menu EX. Börja scanna med ett enda klick (Start scanning by clicking the one-click button) Markera den här kryssrutan om du vill starta scanningen när du klickar på en ikon i enkelklicksläget.. Sid 684 av 1083 Bilageinställningar (Attachment Settings) E-postprogram (Mail Program) Ange ett e-postprogram. Den aktuella skärmbilden stängs. Standardvärden (Defaults) Återställer alla inställningar på skärmbilden till standardvärdena.

Upplösning Använd scannerdrivrutinen (Use the scanner driver) . ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka på OK. Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en dialogruta där du kan ange dokumentstorleken. Scannerinställningar (Scan Settings) Dokumenttyp (Document Type) Välj vilken typ av dokument som ska scannas.Dialogrutan OCR Sid 685 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan OCR S724 Dialogrutan OCR Klicka på OCR på fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with One-click) eller i enkelklicksläge för att öppna dialogrutan OCR. Upplösning (Resolution) Välj den upplösning som du vill scanna dokumenten med. Dokumentstorlek (Document Size) Välj storlek för dokumentet som ska scannas. Välj ett värde för Enheter (Units). Färgläge (Color Mode) Välj hur dokumentet ska scannas.

Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar. När du sparar flera filer läggs fyra siffror till i varje filnamn. TIFF eller BMP. när bilden har scannats... Viktigt! Du kan inte välja JPEG/Exif när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color Mode).) Om du väljer JPEG/Exif för Filformat (Save as type) Du kan ange en komprimeringstyp för JPEG-filer. .... Filformat (Save as type) Välj filformat för de scannade bilderna. Välj Hög (låg komprimering) (High(Low Compression)). Om MP Navigator EX anges extraheras texten i bilden och visas i Anteckningar. (Set.. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Spara till undermapp med aktuellt datum (Save to a Subfolder with Current Date) Markera den här kryssrutan om du vill skapa en undermapp med dagens datum i mappen som anges i Spara i (Save in) och spara scannade filer i mappen. Viktigt! Den här inställningen går inte att välja då kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på " Fliken Allmänt (General) " i dialogrutan Inställningar (Preferences).. som medföljer Windows. Programinställningar (Application Settings) OCR med (OCR with) Ange ett OCR-program. Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (skärmbild för enkelklicksläge) Obs! När du scannar lutande dokument kan du markera kryssrutan Rätta lutande dokument (Correct slanted document) för att förbättra resultatet. Välj JPEG/Exif.. (Browse. Ange dessa inställningar på ScanGear-skärmen. (Specify.. En undermapp med namnet ” 2010_01_01” (År_Månad_Dag) skapas. Spara i (Save in) Visar mappen där de scannade bilderna sparas... Ställ in.) och väljer en annan mapp.) Sid 686 av 1083 Öppnar dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) där du kan göra avancerade scannerinställningar. Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i mappen som anges i Spara i (Save in). Upplösning (Resolution) och andra inställningar i dialogrutan OCR inaktiveras.. Standard eller Låg (hög komprimering) (Low(High Compression)). Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra. Dokumentstorlek (Document Size). Ange.Dialogrutan OCR Markera den här kryssrutan om du vill visa ScanGear-skärmen (scannerdrivrutin) och göra avancerade scannerinställningar. Spara inställningar (Save Settings) Filnamn (File name) Ange filnamnet för bilden som ska sparas (upp till 64 tecken). Färgläge (Color Mode).

Ställ in.Dokument på flera olika språk Utförligare anvisningar finns i programmets handbok.Dokument som innehåller speciella teckensnitt. är inte alltid helt exakt återgiven.) på fliken Allmänt (General) och ange språket i dokumentet som ska scannas. Den aktuella skärmbilden stängs. Överst . Börja scanna med ett enda klick (Start scanning by clicking the one-click button) Markera den här kryssrutan om du vill starta scanningen när du klickar på en ikon i enkelklicksläget. Återställ (Reset) Sid 687 av 1083 Avbryter programinställningen.. som medföljer Windows.Dokument som har placerats upp och ned eller dokument med text med fel orientering (roterade tecken) . (Set. Verkställ (Apply) Sparar och tillämpar de angivna inställningarna.) Med det här alternativet kan du välja ett program. Viktigt! Börja scanna med ett enda klick (Start scanning by clicking the one-click button) visas inte när dialogrutan öppnas direkt från Solution Menu EX..Dokument som innehåller text med en teckenstorlek som ligger utanför intervallet 8–40 punkter (vid 300 dpi) . Scanna (Scan) Scannar dokument med de angivna inställningarna... Avbryt (Cancel) Ångrar de angivna inställningarna. .Dialogrutan OCR Obs! Endast text på något av de språk som finns på fliken Allmänt (General) kan extraheras till Anteckningar som medföljer Windows. När du scannar flera dokument kan du samla ihop all text som extraheras i en fil.. (Set.Dokument med ett smalt radavstånd . Viktigt! Beroende på vilket program du angett kan det hända att texten inte extraheras korrekt eller att programmet inte startar. kursiv stil eller handskriven text ..Lutande dokument . Klicka på Ställ in. Text i bilder från följande dokumenttyper kanske inte identifieras korrekt. Klicka på Avbryt (Cancel) i stället för Verkställ (Apply) om du vill avbryta de angivna inställningarna. Fliken Allmänt (General) Text som extraherats till Anteckningar... effekter. Standardvärden (Defaults) Återställer alla inställningar på skärmbilden till standardvärdena.Dokument som innehåller text med en färgad bakgrund .

Om detta inträffar anger du dokumenttypen eller storleken.Textdokument som är mindre än 2L (127 mm x 178 mm) (5 tum x 7 tum). Annars kanske dokumenten inte scannas korrekt. Mer information om hur du placerar dokument på glasskivan finns i avsnittet " Placera dokument i scannern ". visitkort. Placera dokumenten rätt beroende på vilken typ av dokument du ska scanna.Långa smala dokument. . vykort. magasin.Dokument som har skrivits ut på tunt vitt papper . Dokumentstorlek (Document Size) och Upplösning (Resolution) också automatiskt. till exempel sidor från pocketböcker med ryggen bortskuren .Foton i A4-storlek .Dialogrutan Anpassad (Custom) Sid 688 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan Anpassad (Custom) S726 Dialogrutan Anpassad (Custom) Klicka på Anpassad (Custom) på fliken Anpassad scanning med en klickning (Custom Scan with Oneclick) eller i enkelklicksläge för att öppna dialogrutan Anpassad (Custom). tidningar. När Auto-läge (Auto Mode) har valts identifieras dokumenttypen automatiskt. I så fall anges Färgläge (Color Mode). t. Dokumenttyperna nedan kan inte scannas korrekt i Auto-läge (Auto Mode). . textdokument och Blu-ray/DVD/CD-skivor. panoramafoton Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas på rätt sätt. Scannerinställningar (Scan Settings) Dokumenttyp (Document Type) Välj vilken typ av dokument som ska scannas. Viktigt! De dokumenttyper som stöds i Auto-läge (Auto Mode) är fotografier.ex.

s.. Ange Automatisk (Auto). TIFF eller BMP. Dokumentstorlek (Document Size) Välj storlek för dokumentet som ska scannas. Ange. Filformat (Save as type) och Spara i (Save in) visas. Ange dessa inställningar på ScanGear- skärmen. Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en dialogruta där du kan ange dokumentstorleken. Dokumentstorlek (Document Size).Dialogrutan Anpassad (Custom) Obs! Om du vill minska moaréeffekten väljer du Magasin (Magazine) som Dokumenttyp (Document Type). Automatisk (Auto) visas om Dokumenttyp (Document Type) är Auto-läge (Auto Mode). Upplösning (Resolution) och andra inställningar i dialogrutan Anpassad (Custom) inaktiveras. Filnamn (File name) Ange filnamnet för bilden som ska sparas (upp till 64 tecken). Mer information om hur du placerar dokument på glasskivan finns i avsnittet " Placera .) och justerar ett av dokumentets hörn mot hörnet vid pilen på glasskivan. I så fall ändrar du storleken till den verkliga dokumentstorleken (A4. ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka på OK. Upplösning Använd scannerdrivrutinen (Use the scanner driver) Markera den här kryssrutan om du vill visa ScanGear-skärmen (scannerdrivrutin) och göra avancerade scannerinställningar. Viktigt! Om du väljer Auto-avkänning (Auto Detect) kanske bilden inte scannas på rätt position eller med rätt storlek. Färgläge (Color Mode) Sid 689 av 1083 Välj hur dokumentet ska scannas. Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (skärmbild för enkelklicksläge) Spara inställningar (Save Settings) Spara bilden på datorn automatiskt efter scanningen (Automatically save the image to your computer after scanning it) Ange det här alternativet om du vill att bilderna ska sparas på datorn när de har scannats. När du sparar flera filer läggs fyra siffror till i varje filnamn. Välj ett värde för Enheter (Units).) Öppnar dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) där du kan göra avancerade scannerinställningar. Filformat (Save as type) Välj filformat för de scannade bilderna. JPEG/Exif.. (Specify. Upplösning (Resolution) Välj den upplösning som du vill scanna dokumenten med.. Färgläge (Color Mode). Letter o. Viktigt! Om du har valt Auto-läge (Auto Mode) för Dokumenttyp (Document Type) och Automatisk (Auto) för Filformat (Save as type) kan filformatet variera beroende på hur dokumentet placeras.v.. Inställningarna för Filnamn (File name).

Dialogrutan Anpassad (Custom) dokument i scannern "... Spara i (Save in) Visar mappen där de scannade bilderna sparas. vykort.) och väljer en annan mapp. Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra. Du kan inte definiera lösenord för PDF-filer. Sid 690 av 1083 Obs! Om du har valt Automatisk (Auto) sparas filerna i följande format beroende på dokumenttypen. Viktigt! Den här funktionen är bara tillgänglig om du har valt JPEG/Exif som Filformat (Save as type) och förutsatt att Dokumenttyp (Document Type) inte är Auto-läge (Auto Mode). Funktionen är inte tillgänglig om Adobe RGB-profilen inte är installerad. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Spara till undermapp med aktuellt datum (Save to a Subfolder with Current Date) Markera den här kryssrutan om du vill skapa en undermapp med dagens datum i mappen som anges i Spara i (Save in) och spara scannade filer i mappen. Välj filformat för objekt som identifieras som dokument respektive som foton. Obs! . Om du anger JPEG/Exif när Dokumenttyp (Document Type) inte är Auto-läge (Auto Mode) kan du markera kryssrutan Spara JPEG/Exif-filen i AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB).. Välj Hög (låg komprimering) (High(Low Compression)). Du kan inte välja JPEG/Exif när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color Mode).).. Bilder som sparas som PDF-filer kanske inte öppnas beroende på vilket program du använder. Om så är fallet väljer du ett annat alternativ än Automatisk (Auto) för Filformat (Save as type).) Om du väljer Automatisk (Auto) för Filformat (Save as type) Du kan ange i vilket filformat som bilder ska sparas... (Set. (Browse. Viktigt! Du kan inte välja en komprimeringstyp för JPEG-filer om kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på " Fliken Allmänt (General) " i dialogrutan Inställningar (Preferences)... tidningar och textdokument: PDF Du kan ändra filformat under Ställ in.. Foton.. (Set. Ställ in... Blu-ray/DVD/CD-skivor och visitkort: JPEG Magasin. Om du väljer JPEG/Exif för Filformat (Save as type) Du kan ange en komprimeringstyp för JPEG-filer. Standard eller Låg (hög komprimering) (Low(High Compression)). En undermapp med namnet ” 2010_01_01” (År_Månad_Dag) skapas. Viktigt! Den här inställningen går inte att välja då kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på " Fliken Allmänt (General) " i dialogrutan Inställningar (Preferences). Spara JPEG/Exif-filen i AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) Markera den här kryssrutan om du vill spara bilderna i färger som motsvarar Adobe RGB. Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar. Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i mappen som anges i Spara i (Save in).

jpg) Öppna en dialogruta för att spara filen när bilden har scannats (Ange Exif-information) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)) Sid 691 av 1083 Välj det här alternativet om du vill att dialogrutan Spara (Save) ska öppnas när du har scannat bilderna. Klicka på Avbryt (Cancel) i stället för Verkställ (Apply) om du vill avbryta de angivna inställningarna. Dialogrutan Spara (Save) Programinställningar (Application Settings) Öppna med (Open with) Ange ett program som du vill öppna scannade bilden med. Verkställ (Apply) Sparar och tillämpar de angivna inställningarna. Dra och släpp ikonen för ett program som kan användas med filformatet som visas vid Filformat (Save as type). Obs! Utförligare anvisningar finns i programmets handbok.Dialogrutan Anpassad (Custom) Du kan inte välja den här inställningen om kryssrutan Använd scannerdrivrutinen (Use the scanner driver) är markerad. Det angivna programmet startar när bilderna har scannats.. Återställ (Reset) Avbryter programinställningen. Överst . Ställ in. Standardvärden (Defaults) Återställer alla inställningar på skärmbilden till standardvärdena. Scanna (Scan) Scannar och sparar dokument med de angivna inställningarna. Om du sparar en bild och kryssrutan Spara JPEG/Exif-filen i AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) är markerad läggs ett understreck till i början av filnamnet. Viktigt! Beroende på vilket program du angett kan det hända att bilderna inte visas korrekt eller att programmet inte startar. Börja scanna med ett enda klick (Start scanning by clicking the one-click button) Markera den här kryssrutan om du vill starta scanningen när du klickar på en ikon i enkelklicksläget. (Exempel: _Bild0001.. Klicka på Öppna handboken (Open Manual) om du vill öppna handboken (om den är installerad). Den aktuella skärmbilden stängs..) Klicka här om du vill välja vilket program som ska starta. Avbryt (Cancel) Ångrar de angivna inställningarna.. där du kan ange inställningar som målmapp. filnamn och Exif-information. (Set. Om du väljer Automatisk (Auto) för Filformat (Save as type) visas ett bekräftelsemeddelande.

Dialogrutan Inställningar (Preferences) Sid 692 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan Inställningar (Preferences) S705 Dialogrutan Inställningar (Preferences) Klicka på Inställningar (Preferences) för att öppna dialogrutan Inställningar (Preferences). I dialogrutan Inställningar (Preferences) kan du ange inställningar för MP Navigator EX och vad som ska hända när du scannar från manöverenheten via flikarna Allmänt (General) och Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings). Fliken Allmänt (General) Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (Spara på dator) Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (bifoga till e-post) Överst . Obs! Mer information om respektive flik finns i avsnitten nedan.

panoramafoton och foton med kant beskärs eventuellt inte korrekt när de scannas.39 tum) eller mer mellan glasskivans kanter och dokumentet om du har valt Foto (Photo) som Dokumenttyp (Document Type) på fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings). Avmarkera i så fall kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) och scanna igen.Fliken Allmänt (General) Sid 693 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Fliken Allmänt (General) S740 Fliken Allmänt (General) På fliken Allmänt (General) kan du ange inställningar för MP Navigator EX. USB 1. Om du inte gör det kanske vissa bilder inte scannas i rätt position eller storlek. Detta är användbart när enheten är ansluten via ett långsamt gränssnitt. Obs! Mer information om att ställa in ett nätverk finns i " Inställningar för scanning via nätverk ". t. Viktigt! Lämna 1 cm (0. Produktnamn (Product Name) Visar produktnamnet för enheten som MP Navigator EX för närvarande har konfigurerats att använda.Alternativet Text (OCR) är inte tillgängligt för Dokumenttyp (Document Type) i fönstret Scanna/ . (Där XXXXXXXXXXXX är MAC-adressen. Om du använder en nätverksanslutning väljer du en enhet med (Nätverk: XXXXXXXXXXXX) efter produktnamnet.) Använd nätverksanslutning för att kunna använda enheten från flera datorer. Följande begränsningar gäller om kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad. Om produkten som visas inte är den du vill använda kan du ange önskad produkt i listan.ex. . Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) Komprimera och överför bilder som scannats med MP Navigator EX eller via manöverpanelen på enheten.1 eller ett nätverk. Visitkort.

Alternativet Ta bort fästmarginalskugga (Remove gutter shadow) är inte tillgängligt. För alternativet Bifoga till e-post (Attach to E-mail) kan du ange vilket e-postprogram som ska startas. (Scan/Import) med automatisk identifiering av dokumenttypen .Alternativet Spara JPEG/Exif-filen i AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) är inte tillgängligt för enklicksläge. Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra.pdf) i operativsystemet. Spara i (Min låda) (Save in (My Box)) Visar mappen där scannade dokument ska sparas..Du kan inte välja komprimeringstyp (bildkvalitet) om du scannar bilder i JPEG-format.) och väljer en annan mapp.Bilder som har scannats från fönstret Scanna/imp. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Plats för tillfälliga filer (Location of Temporary Files) Visar mappen där bilder ska sparas tillfälligt. . (Browse.. Viktigt! Du kan ändra de alternativ som installeras under installationen från installations-cd:n (Setup CDROM) genom att välja Anpassad installation (Custom Install).. Följande bilder komprimeras inte även om de scannas när kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad. Viktigt! Ett fel kan uppstå om du anger att målet ska vara rotkatalogen på enheten där operativsystemet är installerat. Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra. .Fliken Allmänt (General) imp.. .Alternativet Svartvitt (Black and White) är inte tillgängligt i färglägesinställningarna för enklicksläge.. 300 dpi och 600 dpi . Obs! För alternativet Konvertera till textfil (Convert to text file) visas Anteckningar (som medföljer Windows). . (Set. För alternativet Öppna PDF-fil (Open PDF file) används det program som är associerat med filnamnstillägget (. Ett fel kan uppstå om du anger att målet ska vara en nätverksmapp. Om du vill använda funktionerna installerar du motsvarande program. .Automatisk fotokorrigering (Auto Photo Fix) och Automatisk dokumentkorrigering (Auto Document Fix) är inte tillgängliga.Bilder som har scannats via manöverpanelen på enheten med automatisk identifiering av dokumenttypen .. . Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar..Tillgängliga upplösningar: 75 dpi. Ange en mapp. (Browse.. 150 dpi.Högsta antal dokument som kan scannas samtidigt: 4 . Program att köra (Application to run) Programmen som kan startas med MP Navigator EX visas. Klicka på Ställ in. Om du väljer att inte installera vissa program med Anpassad installation (Custom Install) går det inte att använda motsvarande funktioner i MP Navigator EX... . Installera programmen från installationscd:n (Setup CD-ROM) som medföljde enheten.Bilder som har scannats med ScanGear (scannerdrivrutin) Sid 694 av 1083 Obs! Du bör scanna med en upplösning på minst 300 dpi när du scannar flera foton med den här funktionen.) och väljer en annan mapp.) för att öppna en dialogruta och ange sedan Dokumentspråk (Document Language) och hur flera dokument ska scannas. Om kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad används alltid Oskarp maskning (Unsharp Mask).. Ange en lokal mapp.Bilder som har scannats i enklicksläge med automatisk identifiering av dokumenttypen .. (Scan/Import).

När kryssrutan inte är markerad kan du scanna högst 10 sidor åt gången. Kombinera textkonverteringsresultat (Combine multiple text conversion results) När du scannar flera dokument markerar du kryssrutan för att samla resultatet av konverteringen (texten) i en fil. Överst . Det är bara text på något av de språk som går att välja i Dokumentspråk (Document Language) som kan extraheras till Anteckningar. När kryssrutan är markerad kan du scanna högst 99 sidor åt gången. Avmarkera kryssrutan om du vill visa varje konvertingsresultat (texten) i en separat fil.Fliken Allmänt (General) Sid 695 av 1083 Dokumentspråk (Document Language) Välj samma språk som i dokumenten som ska scannas.

Åtgärder (Actions) Scannerinställningar (Scan Settings) Dokumentstorlek (Document Size) Ställ in det här alternativet från enhetens manöverpanel. Välj Spara på dator (Save to PC). Dokumenttyp (Document Type) Visar de dokumenttyper som du kan välja från manöverpanelen på enheten. Mer information om hur ställer in olika alternativ via enhetens manöverpanel finns under " Ställa in alternativ på enhetens manöverpanel " Händelse (Event) Välj händelse (Select Event) Visar de scanningslägen som du kan välja från manöverpanelen på enheten. I det här avsnittet beskrivs de inställningar som är tillgängliga när Välj händelse (Select Event) har inställningen Spara på dator (Save to PC).Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (Spara på dator) Sid 696 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (Spara på dator) S707 Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (Spara på dator) På fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) kan du ange vad som ska hända när du scannar med hjälp av enhetens manöverpanel. Upplösning (Resolution) .

.. Mer information finns i avsnittet " Dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) ".. Viktigt! Om du väljer den här funktionen kan du inte definiera lösenord för PDF-filer. (Set... Ställ in... Viktigt! Den här inställningen går inte att välja då kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på " Fliken Allmänt (General) " i dialogrutan Inställningar (Preferences)...Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (Spara på dator) Ställ in det här alternativet från enhetens manöverpanel. När du har valt JPEG/Exif Klicka på Ställ in. Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (Inställningar för scannerknapp) Spara inställningar (Save Settings) Spara bilden på datorn automatiskt efter scanningen (Automatically save the image to your computer after scanning it) Ange det här alternativet om du vill att bilderna ska sparas på datorn när de har scannats. Välj filformat för objekt som identifieras som dokument respektive som foton..) för att ange en komprimeringstyp för JPEG-filer. När Dokumenttyp (Document Type) är Dokument (Document) eller Foto (Photo) Dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) öppnas och du kan göra avancerade inställningar för att spara bilder som scannats via enhetens manöverpanel som JPEG och PDF-filer. (Set.) Sid 697 av 1083 Öppnar dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) där du kan göra avancerade scannerinställningar. (Set. Ange. När du har valt PDF Klicka på Ställ in. Filformat (Save as type) Ställ in det här alternativet från enhetens manöverpanel. . Filnamn (File Name) Ange filnamnet för bilden som ska sparas (upp till 64 tecken)..) Om Dokumenttyp (Document Type) är Automatisk scanning (Auto Scan) Dialogrutan Spara automatiskt som (Auto Save Settings) öppnas och du kan ange vilket filformat bilder ska sparas i automatiskt och andra avancerade lagringsinställningar. (Specify.. Standard eller Låg (hög komprimering) (Low(High Compression)). Inställningarna för Filnamn (File Name) och Spara i (Save in) visas.... Välj Hög (låg komprimering) (High(Low Compression))..) för att göra avancerade inställningar för att skapa PDF-filer.

Mer information finns i avsnittet " Dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) ". Ställa in lösenord för PDF-filer Närliggande information Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (bifoga till e-post) Överst ... En undermapp med namnet ” 2010_01_01” (År_Månad_Dag) skapas.. I den här dialogrutan kan du exempelvis ange målmapp.. När du har scannat kan du ange lösenorden i dialogrutan Spara som PDF-fil (Save as PDF file).. Dialogrutan Spara (Save) Obs! Om du vill definiera lösenord för PDF-filer väljer du Öppna dialogrutan Spara när bilden har scannats (Open the save dialog box after scanning the image).Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (Spara på dator) Sid 698 av 1083 Ange JPEG-fil på skrivarens operatörspanel (Specify JPEG on printer's operation panel) Klicka på Ställ in. (Browse. Välj Hög (låg komprimering) (High(Low Compression)). Viktigt! Välj en komprimeringstyp med hjälp av enhetens manöverpanel. Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i mappen som anges i Spara i (Save in).) för att ange en komprimeringstyp för JPEG-filer. Öppna dialogrutan Spara när bilden har scannats (Open the save dialog box after scanning the image) Välj den här inställningen om du vill att dialogrutan Spara ska öppnas när du har scannat bilderna. (Set. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Spara till undermapp med aktuellt datum (Save to a Subfolder with Current Date) Markera den här kryssrutan om du vill skapa en undermapp med dagens datum i mappen som anges i Spara i (Save in) och spara scannade filer i mappen. Standard eller Låg (hög komprimering) (Low(High Compression)).) och väljer en annan mapp. Viktigt! Den här inställningen går inte att välja då kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på " Fliken Allmänt (General) " i dialogrutan Inställningar (Preferences)... Ange PDF-fil på skrivarens operatörspanel (Specify PDF on printer's operation panel) Klicka på Ställ in.) för att göra avancerade inställningar för att skapa PDF-filer.. Spara i (Save in) Visar mappen där de scannade bilderna sparas.. filnamn och Exif-information.. Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar. (Set... Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra.

I det här avsnittet beskrivs de inställningar som är tillgängliga när Välj händelse (Select Event) har inställningen Bifoga till e-post (Attach to E-mail). Upplösning (Resolution) .Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (bifoga till e-post) Sid 699 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (bifoga till e-post) S737 Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (bifoga till e-post) På fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings)kan du ange vad som ska hända när du scannar med hjälp av enhetens manöverpanel. Välj Bifoga till e-post (Attach to E-mail). Mer information om hur ställer in olika alternativ via enhetens manöverpanel finns under " Ställa in alternativ på enhetens manöverpanel " Händelse (Event) Välj händelse (Select Event) Visar de scanningslägen som du kan välja från manöverpanelen på enheten. Dokumenttyp (Document Type) Visar de dokumenttyper som du kan välja från manöverpanelen på enheten. Åtgärder (Actions) Scannerinställningar (Scan Settings) Dokumentstorlek (Document Size) Ställ in det här alternativet från enhetens manöverpanel.

Ange PDF-fil på skrivarens operatörspanel (Specify PDF on printer's operation panel) Klicka på Ställ in.) Dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) öppnas och du kan göra avancerade inställningar för att spara bilder som scannats via enhetens manöverpanel som JPEG och PDF-filer. Ange. Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra.. (Set..) för att ange en komprimeringstyp för JPEG-filer.) Sid 700 av 1083 Öppnar dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) där du kan göra avancerade scannerinställningar. (Set.. En undermapp med namnet ” 2010_01_01” (År_Månad_Dag) skapas..) för att göra avancerade inställningar för att skapa PDF-filer... (Specify....... Mer information finns i avsnittet " Dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) ". Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar. Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (Inställningar för scannerknapp) Spara inställningar (Save Settings) Filstorlek (File Size) Inte tillgänglig. Ställ in. . Standard eller Låg (hög komprimering) (Low(High Compression)).) och väljer en annan mapp. Välj Hög (låg komprimering) (High(Low Compression)). (Browse. Bilageinställningar (Attachment Settings) E-postprogram (Mail Program) Ange ett e-postprogram.. Filnamn (File Name) Ange filnamnet för bilden som ska sparas (upp till 64 tecken). Filformat (Save as type) Ställ in det här alternativet från enhetens manöverpanel... Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Spara till undermapp med aktuellt datum (Save to a Subfolder with Current Date) Markera den här kryssrutan om du vill skapa en undermapp med dagens datum i mappen som anges i Spara i (Save in) och spara scannade filer i mappen.. (Set. Viktigt! Välj en komprimeringstyp med hjälp av enhetens manöverpanel. Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i mappen som anges i Spara i (Save in). Spara i (Save in) Visar mappen där de scannade bilderna sparas..Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (bifoga till e-post) Ställ in det här alternativet från enhetens manöverpanel.... Viktigt! Den här inställningen går inte att välja då kryssrutan Komprimera skannade bilder vid överföring (Compress scanned images when transferring) är markerad på " Fliken Allmänt (General) " i dialogrutan Inställningar (Preferences). Ange JPEG-fil på skrivarens operatörspanel (Specify JPEG on printer's operation panel) Klicka på Ställ in.

Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (bifoga till e-post) Närliggande information Fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) (Spara på dator) Överst Sid 701 av 1083 .

scanning (Auto Scan) har valts identifieras dokumenttypen automatiskt. Viktigt! Placera dokumenten rätt beroende på vilken typ av dokument du ska scanna. Dokumentstorlek (Document Size) Ställ in det här alternativet från enhetens manöverpanel.) på fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).eller PDF-format. Dokumenttyp (Document Type) Den Dokumenttyp (Document Type) som har valts på fliken Inställningar för scannerknapp (Scanner Button Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences) visas. Mer information om hur du placerar dokument på glasskivan finns i avsnittet " Placera dokument i scannern "..Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (Inställningar för scannerknapp) Sid 702 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Skärmbilder i MP Navigator EX > Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (Inställningar för scannerknapp) S743 Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (Inställningar för scannerknapp) Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) öppnas när du klickar på Ange. Den här funktionen är tillgänglig om du har valt Dokumenttyp (Document Type) för Aut.. I dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) kan du göra olika avancerade inställningar... När Aut. Mer information om hur ställer in olika alternativ via enhetens manöverpanel finns under " Ställa in alternativ på enhetens manöverpanel " Obs! Vilka inställningar som visas beror på dokumenttypen och på hur skärmen öppnades. (Specify. Viktigt! Om den här kryssrutan är markerad kan filerna endast sparas i JPEG/Exif. scanning (Auto Scan). . Annars kanske dokumenten inte scannas korrekt. Scanningupplösning (Scanning Resolution) Ställ in det här alternativet från enhetens manöverpanel. Rekommenderad bildkorrigering (Recommended Image Correction) Markera den här kryssrutan om du vill utföra lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på den aktuella dokumenttypen.

scanning (Auto Scan)har valts från enhetens manöverpanel. Orienteringen för följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras eftersom texten inte kan kännas av korrekt.Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller) Obs! Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Rätta lutande dokument (Correct slanted document). Ta bort moarémönster (Descreen) Sid 703 av 1083 Ställ in det här alternativet från enhetens manöverpanel. Välj språk för dokumentet som ska scannas i listan Dokumentspråk (Document Language).Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter .Handskrivna dokument .1 till -10 grader eller +0. av fästmarginalskugga (Gutter Shadow Correction) ”.Dokument med extremt stora eller små teckensnitt . Den här funktionen är inte tillgänglig när du scannar i svartvitt och Aut. Viktigt! När du scannar ska du justera ett av de övre hörnen på dokumentet mot hörnet vid pilen (justeringsmärket) på glasskivan.Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text . . Viktigt! Lutningen för följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras eftersom texten inte kan kännas av på rätt sätt.Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar mellan raderna . Rätta lutande dokument (Correct slanted document) Markera den här kryssrutan om du vill aktivera automatisk avkänning av den scannade texten och korrigera dokumentets vinkel (inom intervallet -0.Dokument med en liten mängd text . . Oskarp maskning (Unsharp Mask) Ställ in det här alternativet från enhetens manöverpanel.1 till +10 grader). För mer information se ”Korr. Minska genomlysning (Reduce Show-through) Ställ in det här alternativet från enhetens manöverpanel. Avmarkera i så fall kryssrutan och scanna igen. Ta bort fästmarginalskugga (Remove gutter shadow) Markera den här kryssrutan om du vill korrigera skuggorna som kan uppstå mellan sidor när du scannar öppna broschyrer.Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi .Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (Inställningar för scannerknapp) Det kan ta längre tid än normalt att scanna dokument om du markerar den här kryssrutan. Viktigt! Den här funktionen kanske inte fungerar korrekt beroende på vilket språk du valt för dokumentet. Känn av orientering av textdokument och rotera bilder (Detect the orientation of text documents and rotate images) Markera den här kryssrutan om du vill aktivera automatisk avkänning av dokumentets orientering från den scannade texten och rotera den scannade bilden till rätt orientering. Obs! Använd fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdrivrutin) när du vill korrigera fästmarginalskuggor vid scanning av dokument i icke-standardstorlekar eller när du anger anpassade beskärningsramar. Korrigeringen kan göra att bildens färgton ändras jämfört med originalbilden. Endast textdokument som skrivits på något av språken som finns med i listan Dokumentspråk (Document Language) stöds.Dokument som innehåller figurer/bilder .

Standardvärden (Defaults) Återställ standardinställningarna. Överst .Dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings) (Inställningar för scannerknapp) . Dokumentspråk (Document Language) Välj språk för dokumentet som ska scannas. effekter.Dokument som innehåller speciella teckensnitt.Dokument med mönstrad bakgrund Sid 704 av 1083 Obs! Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Känn av orientering av textdokument och rotera bilder (Detect the orientation of text documents and rotate images). kursiv stil eller handskriven text .

Bilaga: Öppna andra filer än scannade bilder Sid 705 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Bilaga: Öppna andra filer än scannade bilder S011 Bilaga: Öppna andra filer än scannade bilder Du kan spara eller skriva ut andra filer än scannade bilder med hjälp av MP Navigator EX. Använda bilder som har sparats på ett minneskort Importera bilder som har sparats på ett minneskort Använda bilder som har sparats på en dator Öppna bilder som har sparats på en dator Överst .

Sätt i ett minneskort som innehåller bilder eller PDF-filer i enhetens kortplats. 1. Kontrollera att kortplatsen har mappats som en nätverksenhet om du använder en nätverksanslutning. Windows 7/Windows Vista: Markera kryssrutan Gör alltid detta för bilder (Always do this for pictures) och klicka på MP Navigator EX Ver4. Sätt därefter i ett annat minneskort. Starta i så fall om enheten eller stäng av den och anslut USB-kabeln på nytt.0 och markera därefter kryssrutan Utför alltid denna åtgärd. Du kan inte sätta i flera minneskort samtidigt. . Dessutom kan du ange komprimeringstyp och andra avancerade inställningar.0. När du sparar PDF-filer kan du ange om du vill aktivera nyckelordssökning. Mer information om hur du sätter i minneskort i enheten finns i onlinehandboken: användarhandbok . Klicka sedan på OK. Enheten kan bara känna av ett minneskort åt gången. Välj MP Navigator EX Ver4. Mer information finns i avsnittet " Använda en kortplats via ett nätverk ".0 på skärmen för programval. Du kan även bifoga dem till ett e-postmeddelande eller redigera dem med hjälp av de medföljande programmen. Om du byter till ett annat minneskort av samma typ eller sätter i ett annat minneskort på en annan kortplats ser du först till att enhetens åtkomstlampa inte blinkar och tar sedan bort minneskortet. Obs! Gör så här om du vill att MP Navigator EX ska startas varje gång ett minneskort sätts in i enheten.).Importera bilder som har sparats på ett minneskort Sid 706 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Bilaga: Öppna andra filer än scannade bilder > Importera bilder som har sparats på ett minneskort S506 Importera bilder som har sparats på ett minneskort Du kan importera bilder (inklusive PDF-filer som har scannats från manöverpanelen) som har sparats på ett minneskort och spara dem på en dator eller skriva ut dem via MP Navigator EX. Om du ändrar skrivarnamnet i Ange skrivarnamn (Set printer name) på en nätverksskrivare via manöverpanelen blir minneskortet inte längre tillgängligt. Förenklad 2. Enhetens kortplats (minneskort) kanske inte längre är tillgänglig. (Always do the selected action. Windows XP: Markera MP Navigator EX Ver4. Viktigt! Minneskort får inte tas bort eller sättas i medan de används eller när enhetens åtkomstlampa blinkar.

(Scan/Import)) ” om du vill ha mer information om skärmbilden Minneskort (Memory Card). Dialogrutan Importera (Import) öppnas. Ange mappen där du vill spara de importerade bilderna. Markera kryssrutorna för bilderna och PDF-filerna som du vill importera och klicka på Importera (Import). (Scan/Import) och bilderna och PDF-filerna som finns lagrade på kortet visas i fönstret med miniatyrer.Importera bilder som har sparats på ett minneskort Om inte någon skärm för programval visas efter att ett minneskort har satts in i enhetens kortplats startar du MP Navigator EX från Start-menyn. Sid 707 av 1083 Viktigt! Om det inte går att importera bilder från minneskort via en nätverksanslutning kan du konsultera avsnittet om " Använda en kortplats via ett nätverk ". Se ”Skärmbilden Minneskort (Memory Card) (fönstret Scanna/imp. . Starta MP Navigator EX Skärmen Minneskort (Memory Card) visas i fönstret Scanna/imp. Obs! Vid nätverksanslutning kan dialogrutan Avbilda nätverksenhet (Map Network Drive) öppnas när du sätter i ett minneskort i enheten för första gången. 3. Välj sedan Minneskort (Memory Card) på fliken Scanna/imp. Ange en enhetsbokstav som du vill ansluta till. (Scan/Import) på skärmbilden för navigeringsläge.

..) öppnas en dialogruta där du kan ange avancerade inställningar.. Du kan också ändra inställningarna för PDF-filer som genererats vid en scanning från manöverpanelen. Markera den här kryssrutan om du vill ändra inställningarna för PDF-filer.. (Set.. Mer information finns i avsnittet " Dialogrutan PDF-inställningar (PDF Settings) ". 4. Som standard sparas de scannade bilderna i följande mappar. Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra. En undermapp med namnet ” 2010_01_01” (År_Månad_Dag) skapas. Skapa/redigera PDF-filer Skriva ut dokument Skriva ut foton Skicka via e-post . De importerade bilderna och PDF-filerna visas i fönstret Visa användning (View & Use)..Importera bilder som har sparats på ett minneskort Sid 708 av 1083 Spara i (Save in) Anger mappen där de importerade bilderna och PDF-filerna sparas.. Windows 7: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Windows Vista: Mappen MP Navigator EX i mappen Bilder (Pictures) Windows XP: Mappen MP Navigator EX i mappen Mina bilder (My Pictures) Spara till undermapp med aktuellt datum (Save to a Subfolder with Current Date) Markera den här kryssrutan om du vill skapa en undermapp med dagens datum i mappen som anges i Spara i (Save in) och spara importerade filer i mappen. (Browse. Ändra egenskaperna för PDF-filen (Change the PDF file properties) Det här alternativet visas när PDF-filer har valts på skärmen Minneskort (Memory Card). I följande hjälpavsnitt finns mer information om hur du använder importerade bilder och PDF-filer. Klicka på Spara (Save)..) och väljer en annan mapp. Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i mappen som anges i Spara i (Save in). När du klickar på Ställ in.

Importera bilder som har sparats på ett minneskort Redigera filer Överst Sid 709 av 1083 .

Välj Visa användning (View & Use) i skärmbilden för navigeringsläge och klicka på Min låda (Scannade/importerade bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)). Skärmbilden Visa användning (View & Use) öppnas. Om fönstret Scanna/imp. Starta MP Navigator EX 2. Obs! Om kryssrutan Visa det här fönstret när du startar (Show this window at startup) inte är markerad visas den senast använda skärmen. Du kan även redigera dem med hjälp av ett program som medföljer enheten. (Scan/Import) visas klickar du på (Visa användning) längst upp till vänster i skärmbilden. 1. Se "Fliken Visa och använd bilder från datorn (View & Use Images on your Computer) " om du vill ha mer information om fliken Visa och använd bilder från datorn (View & Use Images on your Computer). Ange mapp (Specify Folder) eller Senast sparade bilder (Recently Saved Images). klicka på Ange mapp (Specify Folder) om du vill öppna bilder som har sparats i en viss mapp eller klicka på Senast sparade bilder (Recently Saved Images) om du vill öppna bilder som nyligen har sparats. 3. .Öppna bilder som har sparats på en dator Sid 710 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med medföljande programvara > Bilaga: Öppna andra filer än scannade bilder > Öppna bilder som har sparats på en dator S507 Öppna bilder som har sparats på en dator Du kan öppna bilder som har sparats på en dator och skriva ut dem eller bifoga dem i epostmeddelanden med hjälp av MP Navigator EX. Klicka på Min låda (Scannade/importerade bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)) om du vill öppna bilder som har sparats i Min låda (Scannade/importerade bilder) (My Box (Scanned/Imported Images)). Bilder som har sparats i mappen visas i fönstret med miniatyrer. Klicka på mappen som innehåller bilderna som du vill öppna. Starta MP Navigator EX och växla till navigeringsläge.

Markera bilderna som du vill använda och ange vad du vill göra med dem.Öppna bilder som har sparats på en dator Sid 711 av 1083 4. I följande hjälpavsnitt finns mer information om hur du använder bilder: Skapa/redigera PDF-filer Skriva ut dokument Skriva ut foton Skicka via e-post Redigera filer Överst .

Scanna med andra program Sid 712 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program Scanna med andra program Vad är ScanGear (scannerdrivrutin)? Scanna med avancerade inställningar i ScanGear (scannerdrivrutin) Korrigera bilder och justera färger med ScanGear (scannerdrivrutin) ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) Bilaga: Användbar information om scanning Överst .

utmatningsupplösning. Inställningarna behålls inte när du växlar läge. när du scannar dokument: ScanGear är praktiskt om du vill scanna i en särskild färgton eftersom du kan göra olika korrigeringar och justera ljusstyrka. Enkelt läge Använd fliken Enkelt läge (Basic Mode) för att enkelt scanna genom att följa tre steg på skärmen ( och ). Programskärmar Det finns tre lägen: Enkelt läge (Basic Mode).v. I ScanGear kan du ange utmatningsstorleken och göra bildkorrigeringar när du scannar. Avancerat läge Använd fliken Avancerat läge (Advanced Mode) om du vill ange t. . (ScanGear är en TWAIN-kompatibel drivrutin. Obs! ScanGear startar i det senast använda läget.Vad är ScanGear (Scannerdrivrutin)? Sid 713 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Vad är ScanGear (Scannerdrivrutin)? S201 Vad är ScanGear (Scannerdrivrutin)? ScanGear (scannerdrivrutin) är programvara som behövs för att scanna dokument. Avancerat läge (Advanced Mode) och Automatiskt scanningsläge (Auto Scan Mode). kontrast o.) Vad du kan göra med programvaran Med den här programvaran kan du bland annat förhandsgranska scanningsresultatet eller ange dokumenttyp och utmatningsstorlek. ScanGear kan startas från MP Navigator EX eller andra program som är kompatibla med standardgränssnittet TWAIN.s.ex. . färgläge. Växla mellan lägena genom att klicka på någon av flikarna i det övre högra hörnet på skärmen.

Vad är ScanGear (Scannerdrivrutin)? bildens ljusstyrka eller färgton när du scannar. Sid 714 av 1083 Automatiskt scanningsläge Använd fliken Automatiskt scanningsläge (Auto Scan Mode) för att enkelt scanna genom att placera dokumentet på glasskivan och klicka på Scanna (Scan). Överst .

Scanna med avancerade inställningar i ScanGear (Scannerdrivrutin) Sid 715 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Scanna med avancerade inställningar i ScanGear (Scannerdrivrutin) S200 Scanna med avancerade inställningar i ScanGear (Scannerdrivrutin) Starta ScanGear (scannerdrivrutin) Starta ScanGear (Scannerdrivrutin) Scanna dokument efter enkla bildkorrigeringar Scanna i Enkelt läge Scanna dokument efter avancerade bildkorrigeringar och justeringar av ljusstyrka/färg Scanna i Avancerat läge Scanna snabbt och enkelt Scanna i Automatiskt scanningsläge Scanna flera dokument samtidigt efter bildkorrigeringar och färgjusteringar Scanna flera dokument samtidigt med ScanGear (scannerdrivrutinen) Överst .

Fönstret Scanna/imp. Skärmbilden Enkelklicksläge Gör så här om du vill starta ScanGear från skärmbilden för enkelklicksläge i MP Navigator EX. . Obs! Om du vill scanna via en nätverksanslutning startar du MP Navigator EX och konfigurerar nätverksmiljön. (Scan/Import) öppnas. Starta MP Navigator EX 2. (Scan/Import). ScanGear kan startas från MP Navigator EX eller från ett program. Markera kryssrutan Använd scannerdrivrutinen (Use the scanner driver) och klicka på Öppna scannerdrivrutin (Open Scanner Driver). 1. 3. Inställningar för scanning via nätverk Starta från MP Navigator EX Skärmbild för navigeringsläge Gör så här om du vill starta ScanGear från skärmbilden för navigeringsläge i MP Navigator EX. Klicka på Foton/dokument (glas) (Photos/Documents (Platen)) under Scanna/imp. Starta MP Navigator EX och växla till navigeringsläge.Starta ScanGear (Scannerdrivrutin) Sid 716 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Scanna med avancerade inställningar i ScanGear (scannerdrivrutin) > Starta ScanGear (Scannerdrivrutin) S202 Starta ScanGear (Scannerdrivrutin) Använd ScanGear (scannerdrivrutin) om du vill utföra bildkorrigeringar och färgjusteringar när du scannar. Fönstret ScanGear visas.

Obs! Om enheten är nätverksansluten visas dess MAC-adress efter produktnamnet 3. Starta programmet. Hur du ska göra varierar beroende på programmet.). Markera kryssrutan Använd scannerdrivrutinen (Use the scanner driver) i Scannerinställningar (Scan Settings) och klicka sedan på Scanna (Scan). Viktigt! Använd scannerdrivrutinen (Use the scanner driver) visas inte i dialogrutorna Automatisk scanning (Auto Scan) eller PDF. 2. Motsvarande dialogruta öppnas. (Scan/Import). Starta MP Navigator EX och öppna skärmbilden för enkelklicksläge. Mer information finns i programmets handbok. Starta från ett program Gör så här (exempel) för att starta ScanGear från ett program. Fönstret ScanGear visas. Överst . Klicka på motsvarande ikon. Starta MP Navigator EX Sid 717 av 1083 2. 3. På Arkiv (File)-menyn i programmet anger du Välj källa (Select Source). Ange kommandot för att scanna dokument (Scanna/imp.Starta ScanGear (Scannerdrivrutin) 1. 1. Ange därefter enheten. Hämta bild (Acquire image) osv. Fönstret ScanGear visas.

. Obs! Om du vill scanna magasin med många färgfoton väljer du Magasin (Färg) (Magazine(Color)). Välj alternativ för Välj källa (Select Source) beroende på vilken dokumenttyp som du har placerat på glasskivan. 3. Viktigt! Följande dokumenttyper kanske inte beskärs på rätt sätt: Då klickar du på verktygsfältet för att växla till helbildsvy och scanna.Scanna i Enkelt läge Sid 718 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Scanna med avancerade inställningar i ScanGear (Scannerdrivrutin) > Scanna i Enkelt läge S203 Scanna i Enkelt läge Använd fliken Enkelt läge (Basic Mode) för att scanna enkelt genom att följa stegen på skärmen. . I det här avsnittet beskrivs hur du scannar ett enskilt dokument.m.Foton som har klippts i olika former (Miniatyr) i 1. Placera dokumentet på glasskivan och starta ScanGear (scannerdrivrutin).Dokument som har skrivits ut på vitt papper. Placera dokument i scannern Starta ScanGear (Scannerdrivrutin) 2.Foton som har en vitaktig kant .18 tum) .Tjocka dokument Följande typer av dokument beskärs inte korrekt. visitkort m.Dokument som är mindre än tre kvadratcentimeter (1. handskriven text.Tunna dokument . Klicka på Förhandsgranskning (Preview). . Se "Scanna flera dokument samtidigt med ScanGear (Scannerdrivrutinen) " om du vill ha mer information om hur man scannar flera dokument samtidigt. .

Du kan ange hur ScanGear ska svara efter scanningen i Status för dialogrutan ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna (Scan) i dialogrutan Inställningar (Preferences). Justera beskärningsramar 7. 6. 8. Fliken Scanna (Scan) Närliggande information Fliken Enkelt läge (Basic Mode) Överst .Scanna i Enkelt läge Bilden visas i förhandsgranskningsområdet. Klicka på Scanna (Scan). 5. Justera scanningsområdet (beskärningsram) om det behövs. Ange Utmatningsstorlek (Output Size). Alternativen för utmatningsstorlek varierar beroende på vilket alternativ du valt under Mål (Destination). Startar scanningen. Obs! Klicka på (Information) för att visa en dialogruta där du kan kontrollera de aktuella scanningsinställningarna (dokumenttyp etc. Justera storlek och position för beskärningsramen (scanningsområdet) i förhandsgranskningsbilden. Ange Bildkorrigeringar (Image corrections) om det behövs.). Sid 719 av 1083 Obs! Färgerna justeras enligt dokumenttypen som har angetts under Välj källa (Select Source). 4. Ange Mål (Destination).

Foton som har klippts i olika former (Miniatyr) i 1. Placera dokument i scannern Starta ScanGear (scannerdrivrutin) 2. visitkort m. Fliken Avancerat läge (Advanced Mode) visas. . utmatningsupplösning. färgläge. bildens ljushet eller färgton när du scannar.Dokument som är mindre än tre kvadratcentimeter (1.ex.18 tum) . . handskriven text.Scanna i Avancerat läge Sid 720 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Scanna med avancerade inställningar i ScanGear (scannerdrivrutin) > Scanna i Avancerat läge S205 Scanna i Avancerat läge Använd fliken Avancerat läge (Advanced Mode) om du vill ange t. Viktigt! Följande dokumenttyper kanske inte beskärs på rätt sätt: Då klickar du på verktygsfältet för att växla till helbildsvy och scanna.m. Se "Scanna flera dokument samtidigt med ScanGear (scannerdrivrutinen) " om du vill ha mer information om hur man scannar flera dokument samtidigt. Obs! Inställningarna behålls inte när du växlar läge.Tjocka dokument Följande typer av dokument beskärs inte korrekt.Tunna dokument . . .Dokument som har skrivits ut på vitt papper.Foton som har en vitaktig kant . Placera dokumentet på glasskivan och starta ScanGear (scannerdrivrutin). I det här avsnittet beskrivs hur du scannar ett enskilt dokument. Klicka på fliken Avancerat läge (Advanced Mode).

Inmatningsinställningar (Input Settings) 4. När du scannar foton kan dock den scannade bildens färgton skilja sig från källan på grund av denna funktion.).Scanna i Avancerat läge Sid 721 av 1083 3. Justera beskärningsramar Bildinställningar (Image Settings) Färgjusteringsknappar 7. Använd i så fall förhandsgranskningen först. korrigera bilden och justera färgerna efter behov. Inställningar för utmatning (Output Settings) 6. Startar scanningen. Funktionen är användbar när du scannar magasin. Bilden visas i förhandsgranskningsområdet. Obs! Klicka på (Information) för att visa en dialogruta där du kan kontrollera de aktuella scanningsinställningarna (dokumenttyp etc. Klicka på Förhandsgranskning (Preview). Ställ in Inmatningsinställningar (Input Settings). Du kan ange hur ScanGear ska svara efter scanningen i Status för dialogrutan ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna (Scan) i dialogrutan Inställningar (Preferences). Klicka på Scanna (Scan). Justera beskärningsramen (scanningsområdet). Ange Inställningar för utmatning (Output Settings). 5. Obs! Om du scannar utan förhandsgranskning är funktionen för att minska genomlysning aktiv. Fliken Scanna (Scan) Närliggande information Fliken Avancerat läge (Advanced Mode) .

Scanna i Avancerat läge Överst Sid 722 av 1083 .

vykort. Klicka på Scanna (Scan). Obs! Du kan ange hur ScanGear ska svara efter scanningen i Status för dialogrutan ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna (Scan) i dialogrutan . Om du vill scanna andra dokument anger du dokumenttypen på fliken Enkelt läge (Basic Mode) eller på fliken Avancerat läge (Advanced Mode). magasin. 3. Klicka på fliken Automatiskt scanningsläge (Auto Scan Mode). Viktigt! Dokumenttyper som stöds är fotografier. Startar scanningen. tidningar. Fliken Automatiskt scanningsläge (Auto Scan Mode) visas. textdokument och Bluray/dvd/cd-skivor. Placera dokumentet på glasskivan och starta ScanGear (scannerdrivrutin).Scanna i Automatiskt scanningsläge Sid 723 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Scanna med avancerade inställningar i ScanGear (scannerdrivrutin) > Scanna i Automatiskt scanningsläge S207 Scanna i Automatiskt scanningsläge Använd fliken Automatiskt scanningsläge (Auto Scan Mode) för att enkelt scanna genom att dokumenttypen som placerats på glasskivan automatiskt identifieras. Placera dokument i scannern Starta ScanGear (scannerdrivrutin) 2. Obs! Markera kryssrutan Utför rekommenderad bildkorrigering (Execute recommended image correction) om du vill att lämpliga korrigeringar automatiskt ska göras för den typ av dokument som ska scannas. Scanna i Enkelt läge Scanna i Avancerat läge 1. visitkort.

Scanna i Automatiskt scanningsläge Inställningar (Preferences). Fliken Scanna (Scan) Sid 724 av 1083 Närliggande information Fliken Automatiskt scanningsläge (Auto Scan Mode) Överst .

Följande dokumenttyper kanske inte beskärs på rätt sätt: Då justerar du beskärningsramarna (scanningsområdena) i helbildsvy och scannar.m.Tunna dokument .Scanna flera dokument samtidigt med ScanGear (Scannerdrivrutinen) Sid 725 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Scanna med avancerade inställningar i ScanGear (scannerdrivrutin) > Scanna flera dokument samtidigt med ScanGear (Scannerdrivrutinen) S208 Scanna flera dokument samtidigt med ScanGear (Scannerdrivrutinen) Du kan scanna två eller flera fotografier (små dokument) på glaset samtidigt med flikarna Enkelt läge (Basic Mode) och Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdrivrutinen). Fliken Enkelt läge (Basic Mode) Fliken Avancerat läge (Advanced Mode) 1. . På fliken Avancerat läge (Advanced Mode) kan du ställa in avancerade scanningsinställningar. Viktigt! Scanna i helbildsvy om du vill scanna flera dokument som en bild. Placera dokumentet på glasskivan och starta ScanGear. . . Mer information om flikarna Enkelt läge (Basic Mode) och Avancerat läge (Advanced Mode) finns i respektive avsnitt nedan.ex. visitkort m. Det här avsnittet handlar om hur du scannar flera dokument från fliken Enkelt läge (Basic Mode).Foton som har en vitaktig kant .18 tum) .Dokument som har skrivits ut på vitt papper. Välj alternativ för Välj källa (Select Source) beroende på vilken dokumenttyp som du har placerat på glasskivan.Tjocka dokument Scanna flera dokument i helbildsvy Följande typer av dokument beskärs inte korrekt. Placera dokument i scannern Starta ScanGear (scannerdrivrutin) 2. färgläge. . utmatningsupplösning.Foton som har klippts i olika former Obs! Se "Scanna i Automatiskt scanningsläge " om du vill ha mer information om att scanna enkelt med automatisk identifiering av dokumenttyp. Du kan också scanna flera dokument samtidigt från fliken Avancerat läge (Advanced Mode). t. ljusstyrka och färgton. handskriven text.Dokument som är mindre än tre kvadratcentimeter (1.

Miniatyrer av förhandsgranskningsbilderna visas i området för förhandsgranskning. Klicka på Förhandsgranskning (Preview). Obs! Du kan korrigera bilderna en och en. I miniatyrvy kan du endast skapa en beskärningsram (ett scanningsområde) per bild. . Justera scanningsområdena (beskärningsramarna) och ställ in Bildkorrigeringar (Image corrections) efter behov. Bilderna beskärs (scanningsområden anges) automatiskt enligt dokumentstorleken.Scanna flera dokument samtidigt med ScanGear (Scannerdrivrutinen) Sid 726 av 1083 3. Markera kryssrutorna för de bilder som du vill scanna. Välj de bilder som du vill scanna. Scanna flera dokument i helbildsvy 7. Ange Mål (Destination). 5. Ange Utmatningsstorlek (Output Size). 6. 4. Scanna i helbildsvy om du vill skapa flera beskärningsramar i en bild. Välj den bildruta som du vill korrigera.

Klicka på Scanna (Scan). Områden som omges av brutna linjer scannas. Om ett område har angetts scannas bara det som finns i det markerade området. Obs! När hela bilden visas ändras ikonen till (Helbildsvy). Du kan även skapa två eller flera beskärningsramar. Klicka på Scanna (Scan). 1. 5. 6. 2. Justera storlek och position för beskärningsramen (scanningsområdet) i förhandsgranskningsbilden. Ange Mål (Destination).Scanna flera dokument samtidigt med ScanGear (Scannerdrivrutinen) Sid 727 av 1083 8. Scanna flera dokument i helbildsvy Följ dessa steg om miniatyrbilderna inte visas korrekt när de förhandsgranskas eller om du vill scanna flera dokument som en bild. 4. Växla till helbildsvy. Obs! Positionen på lutande dokument korrigeras inte i helbildsvy. Ange Bildkorrigeringar (Image corrections) om det behövs. Ange Utmatningsstorlek (Output Size). . Justera beskärningsramar 3. Klicka på (Miniatyr) i verktygsfältet när du har förhandsgranskat bilderna. Om ett område inte har angetts scannas dokumentet enligt dokumentstorleken (automatisk beskäring). Justera scanningsområdena (beskärningsramarna).

Scanna flera dokument samtidigt med ScanGear (Scannerdrivrutinen) Obs! Du kan ange hur ScanGear ska svara efter scanningen i Status för dialogrutan ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna (Scan) i dialogrutan Inställningar (Preferences). Fliken Scanna (Scan) Överst Sid 728 av 1083 .

Korrigera bilder och justera färger med ScanGear (Scannerdrivrutin) Sid 729 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Korrigera bilder och justera färger med ScanGear (Scannerdrivrutin) S300 Korrigera bilder och justera färger med ScanGear (Scannerdrivrutin) I följande avsnitt får du tips om hur du använder avancerade scanningstekniker. Göra oskarpa fotografier skarpare.) Förhandsgranska och ändra färgton för hela bilden som ska scannas Justera färger med hjälp av färgmönster Förstärka färger som har blekts med tiden eller på grund av färgskiftningar Justera mättnad och färgbalans Justera bilder som är för mörka eller för ljusa eller saknar kontrast Justera ljusstyrka och kontrast Justera färgtonen med hjälp av histogram (ett diagram som visar ljusfördelningen) Justera histogram Justera bildens ljusstyrka med hjälp av tonkurva (ett diagram som visar ljusbalansen) Justera tonkurva Göra tecken i textdokument skarpare och förhindra genomlysningseffekter Inställningar för gränsvärde Överst . Reducera damm och repor. Blekningskorrigering m. ta bort damm och repor samt korrigera blekta färger Korrigera bilder (Oskarp maskning.m. bland annat justering av färg och ljusstyrka.

.m. reducera damm och repor. Viktigt! Använd inte de här funktionerna på bilder utan moarémönster. blekningskorrigering m.) S308 Korrigera bilder (oskarp maskning. reducera damm och repor samt korrigera blekta färger när du scannar bilder.) Med funktionerna för Bildinställningar (Image Settings) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdrivrutin) kan du framhäva motivens kontur. reducera damm och repor. Obs! Mer information om hur du startar ScanGear från fliken Avancerat läge (Advanced Mode) och scannar finns i ” Scanna i Avancerat läge ”. blekningskorrigering . prickar/repor eller blekta färger. Färgtonen kan påverkas negativt. reducera damm och repor. Mer information om funktionerna och försiktighetsåtgärder finns i " Bildinställningar (Image Settings) " nedan. Sid 730 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Korrigera bilder och justera färger med ScanGear (scannerdrivrutin) > Korrigera bilder (oskarp maskning..m.Korrigera bilder (oskarp maskning. Ange inställningar Klicka på (pilen) för en funktion och välj ett alternativ på den nedrullningsbara menyn. Justera bildens ljusstyrka och färgton . blekningskorrigering m.

Reducera damm och repor Ange Låg (Low). Foto (Photo). Mellan (Medium) eller Hög (High) vid Reducera damm och repor (Reduce Dust and Scratches) beroende på hur mycket damm och repor det finns.Korrigera bilder (oskarp maskning. Ställ in Bildjustering (Image Adjustment) till Automatiskt (Auto). reducera damm och repor. Ingen (None) Automatisk (Auto) Sid 731 av 1083 Skärpa suddiga ansikten Ange PÅ (ON) vid Oskarp maskning (Unsharp Mask). AV (OFF) PÅ (ON) Obs! Foton och bilder skrivs ut med små punkter. Ta bort moarémönster (Descreen) är den funktion som används för att minska den här effekten. blekningskorrigering . AV (OFF) PÅ (ON) Reducera övergångar och randigt mönster Ange PÅ (ON) vid Ta bort moarémönster (Descreen). Ingen (None) Mellan (Medium) Korrigera fotografier som har blekts med tiden eller på grund av färgskiftningar Ange Låg (Low). Mellan (Medium) eller Hög (High) vid Blekningskorrigering (Fading Correction) . Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn övergång eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas.. Magasin (Magazine). Tidning (Newspaper) eller Dokument (Document) i enlighet med dokumenttypen..

reducera damm och repor. beroende på graden av blekning eller färgskiftning. Ingen (None) Mellan (Medium) Korrigera skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer Ange Låg (Low).Korrigera bilder (oskarp maskning. Ingen (None) Mellan (Medium) Korrigera motljusbilder Ange Låg (Low). blekningskorrigering ... Ingen (None) Mellan (Medium) Överst . Mellan (Medium) eller Hög (High) vid Motljuskorrigering (Backlight Correction) beroende på graden av motljus. Ingen (None) Mellan (Medium) Sid 732 av 1083 Reducera kornighet Ange Låg (Low). Mellan (Medium) eller Hög (High) vid Korr. Mellan (Medium) eller Hög (High) vid Kornighetskorrigering (Grain Correction) beroende på graden av kornighet. av fästmarginalskugga (Gutter Shadow Correction) beroende på hur kraftig skuggan är.

”Färgskiftningar” innebär att vissa färger påverkar hela bilden på grund av väder eller omgivande starka färger.Justera färger med hjälp av färgmönster Sid 733 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Korrigera bilder och justera färger med ScanGear (scannerdrivrutin) > Justera färger med hjälp av färgmönster S301 Justera färger med hjälp av färgmönster Du kan förhandsgranska färgförändringar och skapa naturliga färger med hjälp av funktionen Färgmönster på fliken Enkelt läge (Basic Mode) i ScanGear (scannerdrivrutin). . Färgjustering Korrigera färger som har blekts med tiden eller på grund av färgskiftningar.

Justera färger med hjälp av färgmönster Klicka på en pil i Färgjustering (Color Adjustment) så att motsvarande färg framhävs. magenta/grön och gul/blå är komplementära färgpar (varje par skapar en grå nyans när de blandas). Sid 734 av 1083 Förhandsgranskningsbilden visas i mitten. och därefter justera färgerna så att den delen blir vit. Du kan välja flera bildrutor eller beskärningsramar genom att hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på dem. Cyan/röd. Ett bra tips är att identifiera en del av bilden som ska vara vit. Du kan återskapa motivets naturliga färger genom att reducera den dominerande färgen och förstärka komplementärfärgen. Före Efter Obs! Färgjusteringarna används bara i scanningsområdet (beskärningsramen) eller bildrutan som har valts i miniatyrvyn. Färgerna i förhandsgranskningsbilden ändras när du justerar dem. Öka magenta om du vill lägga till en varm färgton och öka blått om du vill lägga till en kall färgton. Du kan också välja en färgton från färgmönstret som visas till vänster på skärmbilden Färgmönster (Color Pattern). Funktionen kan även användas när du vill lägga till en specifik färgton i en bild. Nedan visas ett exempel på hur du korrigerar en blåaktig bild. Överst . Eftersom Blå (Blue) och Grön (Green) är starka ska du klicka på pilarna för Gul (Yellow) och Magenta för att korrigera.

Du kan förstärka färger som t. har blekts med tiden. Minskad mättnad Originalbild Ökad mättnad Obs! Originalbildens naturliga färgton kan gå förlorad om du ökar mättnaden för mycket. Dra (skjutreglaget) under Mättnad (Saturation) åt vänster om du vill minska bildens mättnad (göra bilden mörkare) och åt höger om du vill öka bildens mättnad (göra bilden ljusare).ex. Mättnad Justera bildens mättnad (intensitet). . Obs! Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar i det aktuella fönstret. Du kan också ange ett värde (-127 till 127).Justera mättnad och färgbalans Sid 735 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Korrigera bilder och justera färger med ScanGear (scannerdrivrutin) > Justera mättnad och färgbalans S303 Justera mättnad och färgbalans Klicka på (Mättnad/Färgbalans) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdrivrutin).

Nedan visas ett exempel på en bild där paret ”Cyan och röd” har justerats. och sedan justera alla tre färgparen så att den delen blir vit. Cyan och röd Magenta och grön Gul och blå Sid 736 av 1083 Dessa är komplementära färgpar (varje par skapar en grå nyans när de blandas).Justera mättnad och färgbalans Färgbalans Justera bilder som har färgskiftningar. Det är oftast nödvändigt att justera fler än ett färgpar för att korrigera bilden helt. Ett bra tips är att titta efter någon del av bilden som ska vara vit. Du kan återskapa motivets naturliga färger genom att reducera den dominerande färgen och förstärka komplementärfärgen. Cyan har ökats Röd har ökats Överst . ”Färgskiftningar” innebär att vissa färger påverkar hela bilden på grund av väder eller omgivande starka färger. Du kan också ange ett värde (-127 till 127). Dra (skjutreglaget) under Färgbalans (Color Balance) åt vänster eller höger för att framhäva respektive färg.

Grön (Green) Justera den gröna kanalen. Klicka på till föregående vy. Obs! Klicka på (uppil) om du vill återgå (nedpil) om du vill växla till den detaljerade vyn. grön och blå i olika proportioner (övergång).Justera ljusstyrka och kontrast Sid 737 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Korrigera bilder och justera färger med ScanGear (scannerdrivrutin) > Justera ljusstyrka och kontrast S304 Justera ljusstyrka och kontrast Klicka på (Ljusstyrka/Kontrast) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdrivrutin). Original (Master) Justera röd. Röd (Red) Justera den röda kanalen. Dessa färger kan justeras individuellt som en "kanal". Blå (Blue) . Kanal Varje punkt i en bild är en blandning av röd. grön och blå kombinerat. Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar i det aktuella fönstret.

och skuggor kan gå förlorade om du gör bilden för mörk.Justera ljusstyrka och kontrast Justera den blåa kanalen. Du kan också ange ett värde (-127 till 127). Du kan också ange ett värde (-127 till 127). Mörkare Originalbild Ljusare Obs! Högdagrar kan gå förlorade om du gör bilden för ljus. Flytta (skjutreglaget) under Kontrast (Contrast) åt vänster om du vill minska kontrasten och åt höger om du vill öka den. Om du ökar kontrasten ökas skillnaden och bilden blir skarpare. Minskad kontrast Originalbild Ökad kontrast Obs! Genom ökad kontrast förstärks den tredimensionella känslan i en mjuk bild. Sid 738 av 1083 Obs! Bara Gråskala (Grayscale) visas vid Kanal (Channel) när färgläget är Gråskala (Grayscale). Ljusstyrka Justera bildens ljusstyrka. Överst . Flytta (skjutreglaget) under Ljusstyrka (Brightness) åt vänster om du vill göra bilden mörkare och åt höger om du vill göra den ljusare. Skuggor och högdagrar kan dock förloras om du ökar kontrasten för mycket. Om du minskar kontrasten minskas skillnaden och bilden blir mjukare. Kontrast "Kontrasten" är graden av skillnad mellan bildens ljusare och mörkare partier.

Dessa färger kan justeras individuellt som en "kanal". Röd (Red) Justera den röda kanalen. desto mer data har fördelats till den nivån. Kanal Varje punkt i en bild är en blandning av röd. Förstå histogram Du kan se histogrammet för ett angivet område för varje Kanal (Channel). grön och blå i olika proportioner (övergång). Ju högre toppen i ett histogram är. Obs! Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar i det aktuella fönstret. Blå (Blue) Justera den blåa kanalen. Original (Master) Justera röd.Justera histogram Sid 739 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Korrigera bilder och justera färger med ScanGear (scannerdrivrutin) > Justera histogram S305 Justera histogram Klicka på (Histogram) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdrivrutin). grön och blå kombinerat. . Grön (Green) Justera den gröna kanalen. Obs! Bara Gråskala (Grayscale) visas vid Kanal (Channel) när färgläget är Gråskala (Grayscale).

. .Alla delar till vänster om .Alla delar till höger om När Bildjustering (Image Adjustment) är inställd på ett annat alternativ än Ingen (None) utförs de justeringar som visas nedan automatiskt.Delarna vid (svartpunktsreglaget) blir svarta (nivå 0).Justera histogram Sid 740 av 1083 (1) Ljust område (2) Mörkt område (3) Hela bilden Mer data har fördelats till den ljusa sidan. (vitpunktsreglaget) blir vita (nivå 255). (gråpunktsreglaget) får en färg som ligger exakt mellan svartpunkten och vitpunkten. Flytta reglagen för svartpunkt och vitpunkt Flytta reglagen för svartpunkt eller vitpunkt om du vill justera ljusstyrkan. Justera histogram (med skjutreglaget) Välj en Kanal (Channel) och flytta sedan ange nivå för skugga eller högdager. Bilder med mer data fördelade till den mörka sidan Flytta vitpunktsreglaget mot den mörka sidan. (svartpunktsreglaget) eller (vitpunktsreglaget) när du vill . Mer data har fördelats till den mörka sidan. Data är brett fördelade mellan högdager och skugga. Bilder med brett fördelade data Flytta svartpunktsreglaget mot den ljusa sidan och vitpunktsreglaget mot den mörka sidan. Bilder med mer data fördelade till den ljusa sidan Flytta svartpunktsreglaget mot den ljusa sidan.

Punkten där du klickar med (mellan 10 och 255). Du kan även ange ett värde (pipett) för Gråbalans (Gray Balance) och sedan i det område i . gråpunktspipetten eller vitpunktspipetten ändras muspekaren i förhandsgranskningsbilden till en pipett. (svartpunktspipett) blir den mörkaste punkten.Klicka på förhandsgranskningsbilden där du vill justera färgen. Justera histogram (med pipettknapparna) När du anger en Kanal (Channel) och klickar på svartpunktspipetten. . . Klicka på en av pipetterna som visas nedanför histogrammet om du vill ändra inställningen.Punkten där du klickar med värde (mellan 0 och 245). Om t. Bilder med mer data fördelade till den mörka sidan Flytta gråpunktsreglaget mot den mörka sidan.Punkten där du klickar med (mellan 5 och 250). Bilder med mer data fördelade till den ljusa sidan Flytta gråpunktsreglaget mot den ljusa sidan. Den punkt där du klickar anges som akromatisk färgreferens och resten av bilden justeras därefter. Överst . Du kan även ange ett (gråpunktspipett) blir tonområdets mitt. . Du kan även ange ett värde (vitpunktspipett) blir den ljusaste punkten.Justera histogram Sid 741 av 1083 Flytta gråpunktsreglaget Ange nivå för tonområdets mitt genom att flytta gråpunktsreglaget. snö på ett fotografi ser blåaktig ut kan du klicka i den blåaktiga delen så att hela bilden justeras och de naturliga färgerna återskapas.ex.

Förstå tonkurvor Scanning av bilder via en scanner med ScanGear är inmatning och visning på bildskärmen är utmatning. Blå (Blue) Justera den blåa kanalen. grön och blå kombinerat. Obs! Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar i det aktuella fönstret. Grön (Green) Justera den gröna kanalen. Kanal Varje punkt i en bild är en blandning av röd. Original (Master) Justera röd.Justera tonkurva Sid 742 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Korrigera bilder och justera färger med ScanGear (scannerdrivrutin) > Justera tonkurva S306 Justera tonkurva (Inställningar för tonkurva) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear Klicka på (scannerdrivrutin). Dessa färger kan justeras individuellt som en "kanal". . grön och blå i olika proportioner (övergång). Obs! Bara Gråskala (Grayscale) visas vid Kanal (Channel) när färgläget är Gråskala (Grayscale). Röd (Red) Justera den röda kanalen. "Tonkurva" visar balansen för toninmatning och tonutmatning för varje Kanal (Channel).

Ingen korrigering (No correction) .Justera tonkurva Sid 743 av 1083 Justera tonkurva Ange ett alternativ för Välj tonkurva (Select Tone Curve): Ingen korrigering (No correction).S-kurva Högdagrar och skuggor förstärks för inmatningen och resultatet blir en bild med hög kontrast. bild (Reverse the negative/positive image) eller Redigera anpassad kurva (Edit custom curve). bild (Reverse the negative/positive image) .konkav kurva Mellantonsdata för inmatningen dras mot det mörkaste för utmatningssidan. Underexponering (Underexposure) .och utmatningssidorna kastas om. Hög kontrast (High contrast) . vilket leder till en bild där negativt och positivt är omvänt. Kasta om neg. vilket skapar en mycket ljus bild på bildskärmen./pos. . Underexponering (Underexposure). Kasta om neg. vilket skapar en mörk bild på bildskärmen.nedåtlutande linje Inmatnings. Överexponering (Overexposure).konvex kurva Mellantonsdata för inmatningen dras mot det ljusaste för utmatningssidan./pos.ingen justering Överexponering (Overexposure) . Hög kontrast (High contrast).

Justera tonkurva Sid 744 av 1083 Redigera anpassad kurva (Edit custom curve) Du kan dra specifika punkter på en tonkurva om du vill justera ljusstyrkan i speciella områden. Överst .

"Gränsvärdet" är värdet som avgör om en färg är svart eller vit. Justera gränsvärde Dra (skjutreglaget) åt höger om du vill öka gränsvärdet och därmed öka de svarta områdena. Du kan även ange ett värde (mellan 0 och 255).Inställningar för gränsvärde Sid 745 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Korrigera bilder och justera färger med ScanGear (scannerdrivrutin) > Inställningar för gränsvärde S307 Inställningar för gränsvärde Ljusstyrkan för färg. Överst . När du skapar svartvita bilder mappas alla färger antingen till svart (0) eller vitt (255).och gråskalebilder uttrycks i ett värde mellan 0 och 255. Genom att justera gränsvärdet kan du göra texten i ett dokument skarpare och förhindra att text från baksidan i tidningar lyser igenom. Klicka på (Gränsvärde) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (scannerdrivrutin). Obs! Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återställa alla justeringar i det aktuella fönstret. Den här funktionen är tillgänglig när Färgläge (Color Mode) är Svartvitt (Black and White). Dra skjutreglaget åt vänster om du vill minska värdet och därmed öka de vita områdena.

ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) Sid 746 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) S800 ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) I följande avsnitt beskrivs skärmarna och funktionerna i ScanGear. samt hur du använder ScanGear (scannerdrivrutin). Fliken Enkelt läge (Basic Mode) Fliken Avancerat läge (Advanced Mode) Inmatningsinställningar (Input Settings) Inställningar för utmatning (Output Settings) Bildinställningar (Image Settings) Färgjusteringsknappar Fliken Automatiskt scanningsläge (Auto Scan Mode) Dialogrutan Inställningar (Preferences) Fliken Scanner Fliken Förhandsgranskning (Preview) Fliken Scanna (Scan) Fliken Färginställningar (Color Settings) Överst .

Om du väljer Magasin (Färg) (Magazine(Color)) aktiveras funktionen Ta bort moarémönster. Obs! När du väljer en dokumenttyp aktiveras funktionen för oskarp maskning. I det här avsnittet beskrivs inställningarna och funktionerna som är tillgängliga under fliken Enkelt läge (Basic Mode). Välj det här läget om du vill skapa svartvita bilder med hög upplösning. Magasin (Färg) (Magazine(Color)) Scanna färgmagasin. (1) Knappar för inställningar och åtgärder (2) Verktygsfält (3) Förhandsgranskningsområde Obs! Vilka inställningar som visas beror på dokumenttypen och på hur skärmen öppnades.Fliken Enkelt läge (Basic Mode) Sid 747 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) > Fliken Enkelt läge (Basic Mode) S801 Fliken Enkelt läge (Basic Mode) I det här läget scannar du enkelt genom att följa anvisningarna på skärmen. Knappar för inställningar och åtgärder Välj källa (Select Source) Foto (Färg) (Photo(Color)) Scanna färgfoton. Tidning (Gråskala) (Newspaper(Grayscale)) Scanna text och linjeritningar i svartvitt. . Även bildjusteringsfunktionen som justerar bilderna baserat på dokumenttyp kommer vara aktiv. Dokument (Gråskala) (Document(Grayscale)) Scanna dokument och foton i svartvitt.

Pappersstorlek (L. Flexibel (Flexible) Välj den här inställningen om du vill justera beskärningsramarna. I helbildsvyn Om ingen beskärningsram visas scannas hela förhandsgranskningsområdet. Du kan dra beskärningsramen om du vill förstora eller förminska den och bevara proportionerna. OCR Välj den här inställningen om du vill använda den scannade bilden med OCR-programvara.Fliken Enkelt läge (Basic Mode) Visa förhandsbild (Display Preview Image) Förhandsgranskning (Preview) Sid 748 av 1083 Gör en testscanning. Vänta tills förhandsgranskningsbilden visas. . Utmatningsstorlek (Output Size) Välj en utmatningsstorlek. Mål (Destination) Välj vad du vill göra med den scannade bilden. Bildvisning (Image display) Välj det här alternativet om du vill visa den scannade bilden på en bildskärm. Den del av bilden som finns i beskärningsramen scannas i den angivna pappersstorleken. Alternativen för utmatningsstorlek varierar beroende på vilket alternativ du valt under Mål (Destination). Obs! När du använder enheten för första gången startas kalibreringen av scannern automatiskt. När en beskärningsram visas scannas den del av bilden som finns i beskärningsramen.) Välj en pappersstorlek för utmatning.s. Om ingen beskärningsram visas scannas varje ram separat.v. Skriv ut (Print) Välj det här alternativet om du vill skriva ut den scannade bilden på skrivaren. Med ”OCR-programvaran” konverteras text som scannats som en bild till textdata som kan redigeras i ordbehandlingsprogram och andra program. I miniatyrvyn Dra musen över en miniatyr om du vill skapa en beskärningsram. A4 o. När en beskärningsram visas scannas den del av bilden som finns i beskärningsramen.

Om ett område inte har angetts scannas dokumentet enligt dokumentstorleken (automatisk beskäring). Du kan dra beskärningsramen om du vill förstora eller förminska den och bevara proportionerna. Klicka på den här knappen om du vill rotera beskärningsramen. Om ett område har markerats scannas bara området i beskärningsramen. (Add/Delete. Obs! Mer information om hur beskärningsramen först visas i en förhandsgranskningsbild finns under Beskärningsram på förhandsvisade bilder (Cropping Frame on Previewed Images) i " Fliken Förhandsgranskning (Preview) " (dialogrutan Inställningar (Preferences)). Beskärningsramen för den valda bildskärmsstorleken visas och den del av bilden som finns inom beskärningsramen scannas..) Öppnar dialogrutan Lägg till/ta bort utmatningsstorlek (Add/Delete the Output Size) där du kan ange anpassade utmatningsstorlekar. Namnet på den storlek du lagt till visas i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List). men du kan bara välja bildpunkter (pixels) om du har valt Bildvisning (Image display) för Mål (Destination). Lägg till/ta bort. Obs! Spara upp till 10 inställningar. Justera beskärningsramar (Adjust cropping frames) Du kan justera scanningsområdet i förhandsgranskningsområdet...ex. Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna som visas i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List). Klicka igen om du vill återställa originalorienteringen. Sparade inställningar registreras som tillgängliga i listan Utmatningsstorlek (Output Size) tillsammans med de fördefinierade inställningarna. Du kan välja det här alternativet när Mål (Destination) är Skriv ut (Print) eller Bildvisning (Image display). Du ange flera utmatningsstorlekar och spara dem på en gång i dialogrutan Lägg till/ta bort utmatningsstorlek (Add/Delete the Output Size).v. Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna som visas i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List). Viktigt! Du kan inte ta bort fördefinierade utmatningsstorlekar som A4 och 1024 x 768 bildpunkter (1024 x 768 pixels). Ett felmeddelande visas om du anger ett värde som ligger utanför inställningsintervallet.) Sid 749 av 1083 Välj utmatningsstorlek i bildpunkter. . Ange ett värde inom inställningsintervallet. Du kan välja tum (inches) eller mm för Enhet (Unit) om du har valt Skriv ut (Print) för Mål (Destination).s. Bredd (Width) och Höjd (Height) och klickar sedan på Lägg till (Add). Ta bort Om du vill ta bort en inställning markerar du inställningen i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List) och klickar på Ta bort (Delete).. Lägg till Om du vill lägga till en storlek anger du Namn för utmatningsstorlek (Output Size Name).Fliken Enkelt läge (Basic Mode) Skärmstorlek (t. 1024 x 768 bildpunkter o. Invertera proportioner (Invert aspect ratio) Den här knappen är tillgänglig om du har valt en annan inställning än Flexibel (Flexible) för Utmatningsstorlek (Output Size).

(Preferences. Det kan ta längre tid än normalt att scanna dokument om du markerar den här kryssrutan.) Dialogrutan Inställningar (Preferences) öppnas och du kan göra inställningar för scanning och förhandsgranskning.. och återskapa naturliga färger medan du förhandsgranskar färgförändringarna. Automatisk dokumentkorrigering (Auto Document Fix) kanske inte är effektiv om scanningsområdet är för litet. Viktigt! Om den här kryssrutan är markerad i ScanGear (scannerdrivrutin) som har startats från MP Navigator EX kan filerna endast sparas i JPEG/Exif.. Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen. Korr. Korrigeringen kan göra att bildens färgton ändras jämfört med originalbilden. Motljuskorrigering (Backlight correction) Korrigerar foton som har tagits i motljus. Du kan korrigera färger som har bleknat på grund av färgskiftningar o.) Välj den här inställningen om du vill justera bildens färg. Färgmönster.eller PDF-format. Blekningskorrigering (Fading correction) Korrigerar och scannar foton som har blekts med tiden eller som innehåller färgskiftningar. Automatisk dokumentkorrigering (Auto Document Fix). Viktigt! De funktioner som är tillgängliga varierar beroende på den dokumenttyp som valts i Välj källa (Select Source).. Blekningskorrigering (Fading correction) och Motljuskorrigering (Backlight correction) är tillgängliga om Rekommenderas (Recommended) har valts under fliken Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).. Inställningar. av fästmarginalskugga (Gutter Shadow Correction) ". Utför scanning (Perform Scan) Scanna (Scan) Scanningen startas. av fästmarginalskugga (Gutter shadow correction) Korrigerar skuggor som framträder mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer. Dialogrutan Inställningar (Preferences) .s. Automatisk dokumentkorrigering (Auto Document Fix) Gör texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och enklare att läsa.. Justera färger med hjälp av färgmönster Viktigt! Den här inställningen är inte tillgänglig om du väljer Färgmatchning (Color Matching) på fliken Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences)..Fliken Enkelt läge (Basic Mode) Justera beskärningsramar Bildkorrigeringar (Image corrections) Sid 750 av 1083 Gör att du kan göra korrigeringar på bilder. (Color Pattern. Viktigt! Information om försiktighetsåtgärder för den här funktionen finns under " Korr. Obs! När scanningen startas visas förloppet.v.. Avmarkera i så fall kryssrutan och scanna igen..

Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt. . .Fliken Enkelt läge (Basic Mode) Stäng (Close) Sid 751 av 1083 Avslutar ScanGear. Verktygsfält Verktygsfält Du kan justera eller rotera förhandsgranskningsbilderna. . Markerar kryssrutan för bilden i miniatyrvyn. (Rotera åt höger) Roterar förhandsgranskningen 90 grader medsols. (Avmarkera alla bildrutor) Den här knappen är tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.Resultatet visas i den scannade bilden. Alla beskärningsramar visas som tunna brutna linjer. (Ta bort beskärningsram) .Resultatet visas i den scannade bilden.Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt. Inställningarna tillämpas på alla beskärningsramar. I miniatyrvyn I helbildsvyn (Miniatyr)/ (Hela bilden) Byter vy i förhandsgranskningsområdet. Avmarkerar kryssrutan för bilden i miniatyrvyn. Bilden i miniatyrvyn markeras och får en blå kontur. Förhandsgranskningsområde (Rotera åt vänster) Roterar förhandsgranskningen 90 grader motsols. (Markera alla bildrutor) Den här knappen är tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas. (Markera alla bildrutor) Den här knappen är tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas. Vilka knappar som visas i verktygsfältet varierar beroende på vy. (Automatisk beskärning) Visar och justerar beskärningsramen automatiskt till storleken på dokumentet som visas i förhandsgranskningsområdet. . Scanningsområdet minskas varje gång du klickar på den här knappen om det finns områden som kan beskäras inom beskärningsramen. (Markera alla beskärningsramar) Den här knappen är tillgänglig om det finns två eller fler beskärningsramar.

.Markerad ram (tunn blå kantlinje): Inställningarna tillämpas samtidigt på fokusramen och de markerade ramarna. . . Dubbelklicka på en ram för att zooma in bilden.Fliken Enkelt läge (Basic Mode) Tar bort den markerade beskärningsramen. Förhandsgranskningsområde Förhandsgranskningsområde Här visas en förhandsgranskningsbild när du har klickat på Förhandsgranskning (Preview). Dubbelklicka på ramen igen för att visa bilden utan förstoring igen.Omarkerad (ingen kantlinje): Inställningarna kommer inte att tillämpas.ex. Alla delar inom beskärningsramarna scannas. . När (miniatyr) visas i verktygsfältet Miniatyrbilder av bilderna beskurna till dokumentstorlek visas.Fokusram (tjock blå kantlinje): De visade inställningarna kommer att tillämpas.). Klicka på (föregående/nästa ram) längst ned till vänster i skärmbilden för att visa föregående eller nästa ram. (Information) Sid 752 av 1083 Visar ScanGear-versionen och de aktuella scanningsinställningarna (dokumenttyp m. Endast bilder med markerade kryssrutor scannas. Du kan även kontrollera resultaten för inställningarna (t. (Öppna guide) Den här sidan visas. När (helbild) visas i verktygsfältet Objekt på glasskivan scannas och visas som en bild.m. bildkorrigeringar och färgjusteringar) som du har gjort i " Knappar för inställningar och åtgärder ". Obs! När flera bilder förhandsgranskas visas olika urvalsstatus med olika kantlinjer. Du kan markera flera bilder genom att hålla ned CTRL och klicka på dem.

Justera beskärningsramar Närliggande information Scanna i Enkelt läge Överst . I helbildsvy kan du skapa flera beskärningsramar. I miniatyrvy kan du endast skapa en beskärningsram per bild.Fliken Enkelt läge (Basic Mode) Sid 753 av 1083 Obs! Du kan ange scanningsområdet (beskärningsramen) i bilden som visas.

Fliken Avancerat läge (Advanced Mode) Sid 754 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) > Fliken Avancerat läge (Advanced Mode) S803 Fliken Avancerat läge (Advanced Mode) I det här läget kan du ange avancerade scanningsinställningar. (1) Knappar för inställningar och åtgärder (2) Verktygsfält (3) Förhandsgranskningsområde Obs! Vilka inställningar som visas beror på dokumenttypen och på hur skärmen öppnades... Dialogrutan Lägg till/ta bort favoritinställningar (Add/Delete Favorite Settings) öppnas.. (Add/Delete.ex. färgläge. . Knappar för inställningar och åtgärder Inställningar för favoriter (Favorite Settings) Du kan namnge och spara en uppsättning inställningar (Inmatningsinställningar. Utmatningsinställningar. utmatningsupplösning.. ljusstyrka och färgton. I det här avsnittet beskrivs inställningarna och funktionerna som är tillgängliga under fliken Avancerat läge (Advanced Mode). Det är praktiskt att spara en grupp med inställningar om du behöver använda den ofta. Bildinställningar och Färgjusteringsknappar) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode)och läsa in uppsättningen när den behövs. Du kan också läsa in standardinställningarna med den här metoden.) på den nedrullningsbara menyn. t. Välj Lägg till/ta bort.

. Inställningar för utmatning (Output Settings) Bildinställningar (Image Settings) Aktivera eller inaktivera olika funktioner för bildkorrigering. Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna som visas i Lista för favoritinställningar (Favorite Settings List).) i Inställningar för favoriter (Favorite Settings) efter förhandsgranskningen.ex. dokumenttyp och dokumentstorlek. Obs! Med Zooma (Zoom) scannas bilden en gång till. Färgjusteringsknappar Zooma (Zoom) Zoomar in eller ut bilden eller området inom beskärningsramen. Inmatningsinställningar (Input Settings) Inställningar för utmatning (Output Settings) Ange utmatningsinställningarna. När bilden är zoomad ändras Zooma (Zoom) till Ångra (Undo). Spara upp till 10 inställningar.. Dubbelklicka på ramen igen för att visa bilden utan förstoring igen. Obs! Du kan också zooma in en bild genom att dubbelklicka på ramen. Obs! Du kan välja Lägg till/ta bort. Klicka på Ångra (Undo) om du vill visa bilden utan förstoring igen. I miniatyrvyn Om du klickar på den här knappen när flera bilder visas i miniatyrvyn zoomas den valda bilden in. (Add/Delete.Fliken Avancerat läge (Advanced Mode) Sid 755 av 1083 Ange Inställningsnamn (Setting Name) och klicka på Lägg till (Add). t. Du kan justera hela bildens ljusstyrka eller kontrast och justera värdena för högdagrar och skuggor (histogram) och balans (tonkurva). När du klickar på Spara (Save) visas namnet i listan Inställningar för favoriter (Favorite Settings) som tillgängligt tillsammans med de fördefinierade inställningarna. Om du vill ta bort en inställning markerar du inställningen i Lista för favoritinställningar (Favorite Settings List) och klickar på Ta bort (Delete). Klicka på (föregående/nästa ram) längst ned till vänster i skärmbilden för att visa föregående eller nästa ram. Namnet visas i Lista för favoritinställningar (Favorite Settings List). Den resulterande högupplösta bilden visas i förhandsgranskningsområdet. Bildinställningar (Image Settings) Färgjusteringsknappar Du kan använda de här knapparna om du vill göra finjusteringar av bildens ljusstyrka och färgtoner. Inmatningsinställningar (Input Settings) Ange inmatningsinställningarna. t.. utmatningsupplösning och utmatningsstorlek..ex.. I helbildsvyn Scannar om området i beskärningsramen med en större förstoringsgrad.

I så fall visas ett varningsmeddelande.Fliken Avancerat läge (Advanced Mode) (Förstora/Förminska) i verktygsfältet zoomar snabbt in förhandsgranskningsbilden. Vilka knappar som visas i verktygsfältet varierar beroende på vy. Förhandsgranskning (Preview) Sid 756 av 1083 Gör en testscanning... Fortsätt genom att scanna i helbildsvy. Upplösningen för bilden som visas blir emellertid låg. Verktygsfält Verktygsfält Du kan justera eller rotera förhandsgranskningsbilderna. Det kan ta lång tid att behandla bilderna om den totala storleken på de bilder som ska scannas överskrider en viss storlek. Obs! När scanningen startas visas förloppet. När scanningen är färdig kanske en dialogruta öppnas där du uppmanas att välja nästa åtgärd.. Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen. Inställningar. Scanna (Scan) Scanningen startas.) Dialogrutan Inställningar (Preferences) öppnas och du kan göra inställningar för scanning och förhandsgranskning.. I miniatyrvyn . Mer information finns under Status för dialogrutan ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) i avsnittet " Fliken Scanna (Scan) " (dialogrutan Inställningar (Preferences)). (Preferences. Du bör minska den totala storleken. Följ anvisningarna för att slutföra scanningen. Dialogrutan Inställningar (Preferences) Stäng (Close) Stänger ScanGear (scannerdrivrutin).

(Förstora/Förminska) Klicka på den här knappen och sedan på bilden om du vill förstora den (zooma in). .Fliken Avancerat läge (Advanced Mode) Sid 757 av 1083 I helbildsvyn (Miniatyr)/ (Hela bilden) Byter vy i förhandsgranskningsområdet.Resultatet visas i den scannade bilden. (Markera alla bildrutor) Den här knappen är tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas. (Beskär) Klicka på den här knappen om du vill ange scanningsområde genom att dra med musen. . . (Flytta bild) Om en förstorad bild är för stor för att få plats i förhandsgranskningsområdet kan du klicka på den här knappen och dra bilden över skärmen tills den del du vill se visas.Resultatet visas i den scannade bilden. Scanningsområdet minskas varje gång du klickar på den här knappen om det finns områden som kan beskäras inom beskärningsramen.Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt. Förhandsgranskningsområde (Radera) Klicka på den här knappen om du vill ta bort förhandsgranskningen. . Högerklicka på bilden om du vill förminska den (zooma ut). Om du klickar på knappen återställs även verktygsfältet och färgjusteringsinställningarna. (Rotera åt vänster) Roterar förhandsgranskningen 90 grader motsols.Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt. Avmarkerar kryssrutan för bilden i miniatyrvyn. Bilden i miniatyrvyn markeras och får en blå kontur. . (Markera alla bildrutor) Den här knappen är tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas. (Avmarkera alla bildrutor) Den här knappen är tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas. (Automatisk beskärning) Visar och justerar beskärningsramen automatiskt till storleken på dokumentet som visas i förhandsgranskningsområdet. (Rotera åt höger) Roterar förhandsgranskningen 90 grader medsols. Du kan också flytta bilden med hjälp av rullningslisterna. Markerar kryssrutan för bilden i miniatyrvyn.

m. Alla beskärningsramar visas som tunna brutna linjer.Markerad ram (tunn blå kantlinje): Inställningarna tillämpas samtidigt på fokusramen och de markerade ramarna.Fokusram (tjock blå kantlinje): De visade inställningarna kommer att tillämpas.). Inställningarna tillämpas på alla beskärningsramar. bildkorrigeringar och färgjusteringar) som du har gjort i " Knappar för inställningar och åtgärder ". .Fliken Avancerat läge (Advanced Mode) (Markera alla beskärningsramar) Sid 758 av 1083 Den här knappen är tillgänglig om det finns två eller fler beskärningsramar. När (helbild) visas i verktygsfältet Objekt på glasskivan scannas och visas som en bild. Endast bilder med markerade kryssrutor scannas. Du kan markera flera bilder genom att hålla ned CTRL och klicka på dem. . (Information) Visar ScanGear-versionen och de aktuella scanningsinställningarna (dokumenttyp m. Du kan även kontrollera resultaten för inställningarna (t.ex. . När (miniatyr) visas i verktygsfältet Miniatyrbilder av bilderna beskurna till dokumentstorlek visas. Förhandsgranskningsområde Förhandsgranskningsområde Här visas en förhandsgranskningsbild när du har klickat på Förhandsgranskning (Preview). Alla delar inom beskärningsramarna scannas.Omarkerad (ingen kantlinje): Inställningarna kommer inte att tillämpas. (Öppna guide) Den här sidan visas. . (Ta bort beskärningsram) Tar bort den markerade beskärningsramen. Obs! När flera bilder förhandsgranskas visas olika urvalsstatus med olika kantlinjer.

I miniatyrvy kan du endast skapa en beskärningsram per bild.Fliken Avancerat läge (Advanced Mode) Sid 759 av 1083 Obs! Du kan ange scanningsområdet (beskärningsramen) i bilden som visas. Justera beskärningsramar Närliggande information Scanna i Avancerat läge Överst . I helbildsvy kan du skapa flera beskärningsramar.

Färg (Color) Välj det här läget om du vill scanna färgdokument eller skapa färgbilder. I det här läget återges . Obs! Om du inte är säker på vilken storlek du bör välja för Pappersstorlek (Paper Size) väljer du Helt glas (Full Platen) för Pappersstorlek (Paper Size) och mäter sedan storleken på dokumentet och anger värdena vid Färgläge (Color Mode) (bredd) och (höjd). Pappersstorlek (Paper Size) Välj storlek för dokumentet som ska scannas. Den här inställningen är bara tillgänglig i vyn för hela bilden.Inmatningsinställningar (Input Settings) Sid 760 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) > Inmatningsinställningar (Input Settings) S804 Inmatningsinställningar (Input Settings) Under Inmatningsinställningar (Input Settings) kan du välja följande inställningar: Välj källa (Select Source) Den typ av dokument som ska scannas visas. I ScanGear (scannerdrivrutin) kan du scanna data på: . När du väljer en storlek ändras även storleken för förhandsgranskningsområdet. Välj hur dokumentet ska scannas.21 000 x 30 000 bildpunkter eller mindre Om du ändrar inställningen för Pappersstorlek (Paper Size) efter förhandsgranskningen tas förhandsgranskningen bort. Viktigt! En del program har en gräns för hur stor mängd scanningsdata som kan tas emot.

Gränsvärdet kan anges med knappen Inmatningsstorlek (Gränsvärde). Överst . Du kan justera beskärningsramens storlek genom att ange värden för (bredd) och (höjd). Mer information om beskärningsramar finns i avsnittet " Justera beskärningsramar ". I det här läget återges bilden i 256 nivåer (8 bitar) i svartvitt. Kontrasten i bilden delas upp på vissa nivåer (gränsvärde) i svart och vitt och återges i två färger. I helbildsvyn visas Pappersstorlek (Paper Size) före förhandsgranskning och beskärningsramens (scanningsområdets) storlek visas efter förhandsgranskningen. Svartvitt (Black and White) Välj det här läget om du vill scanna foton och dokument i svartvitt. I det här läget återges bilden i svartvitt. I miniatyrvyn visas storleken på de beskurna bilderna efter förhandsgranskning.Inmatningsinställningar (Input Settings) bilden i 256 nivåer (8 bitar) med R(ött). Klicka på (bevara proportioner) om du vill (ändra proportioner) och ändra inställningen till bevara proportionerna när du anger beskärningsramens storlek. Obs! De värden du kan ange ligger i intervallet för den pappersstorlek du valt. Viktigt! Inställningarna för inmatningsstorlek är bara tillgängliga om du har valt Flexibel (Flexible) för Utmatningsstorlek (Output Size) i Inställningar för utmatning (Output Settings). Den minsta storleken är 96 x 96 bildpunkter när 600 dpi har valts som Utmatningsupplösning (Output Resolution) i 100 %. Gråskala (Grayscale) Sid 761 av 1083 Välj det här läget om du vill scanna svartvita foton eller skapa svartvita bilder. När automatisk beskärning utförs i helbildsvy behålls inte proportionerna eftersom storleken prioriteras. G(rönt) och B(lått). Om du väljer en annan storlek än Flexibel (Flexible) visas en beskärningsram med låsta proportioner som beräknats utifrån Utmatningsstorlek (Output Size) och Utmatningsupplösning (Output Resolution).

När en beskärningsram visas scannas den del av bilden som finns i beskärningsramen. Obs! . Om ingen beskärningsram visas scannas varje ram separat. desto mer detaljerad blir bilden..Inställningar för utmatning (Output Settings) Sid 762 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) > Inställningar för utmatning (Output Settings) S805 Inställningar för utmatning (Output Settings) Under Inställningar för utmatning (Output Settings) kan du välja följande inställningar: Utmatningsupplösning (Output Resolution) Välj upplösning för scanningen. I miniatyrvyn Dra musen över en miniatyr om du vill skapa en beskärningsram.. Flexibel (Flexible) Du kan ange utmatningsupplösning och skala samt justera beskärningsramen.) om du vill ange en anpassad storlek och spara den som ett nytt alternativ för utmatningsstorlek.. (Add/Delete. I helbildsvyn Om ingen beskärningsram visas scannas hela förhandsgranskningsområdet. Ju högre upplösning (värde). Välj Flexibel (Flexible) om du vill ange en anpassad storlek eller välj en storlek för utskrift eller visning. När en beskärningsram visas scannas den del av bilden som finns i beskärningsramen. Välj en upplösning bland alternativen som visas genom att klicka på knappen eller ange ett värde inom intervallet 25 dpi till 19 200 dpi (i steg om 1 dpi). Välj Lägg till/ta bort.. Upplösning Utmatningsstorlek (Output Size) Välj en utmatningsstorlek.

Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna som visas i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List). Ett felmeddelande visas om du anger ett värde som ligger utanför inställningsintervallet. Den del av bilden som finns i beskärningsramen scannas i den angivna pappers-/bildskärmsstorleken. anger Namn för utmatningsstorlek (Output Size Name). Ta bort Om du vill ta bort en inställning markerar du inställningen i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List) och klickar på Ta bort (Delete). Lägg till Om du vill lägga till en storlek väljer du Skriv ut (Print) eller Bildvisning (Image display) för Mål (Destination). Lägg till/ta bort. . Bredd (Width) och Höjd (Height) och klickar på Lägg till (Add).s.. Förhandsgranskningsbilden beskärs baserat på den valda utmatningsstorleken och upplösningen.) (bredd).. Pappersstorlek (L.s. Ange ett värde inom intervallet som visas i meddelandet. (Add/Delete. Du kan välja tum (inches) eller mm för Enhet (Unit) om du har valt Skriv ut (Print) för Mål (Destination). Mer information om hur beskärningsramen först visas i en förhandsgranskningsbild finns under Beskärningsram på förhandsvisade bilder (Cropping Frame on Previewed Images) i " Fliken Förhandsgranskning (Preview) " (dialogrutan Inställningar (Preferences)).v. Du kan dra beskärningsramen om du vill förstora/förminska eller flytta den och bevara proportionerna.) och skärmstorlek (t. 1024 x 768 bildpunkter o. Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna som visas i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List). Det högsta värdet som kan användas för % beror på Utmatningsupplösning (Output Resolution). Obs! Mer information om beskärningsramar finns i avsnittet " Justera beskärningsramar ". o.) Öppnar dialogrutan Lägg till/ta bort utmatningsstorlek (Add/Delete the Output Size) där du kan ange anpassade utmatningsstorlekar. Du ange flera utmatningsstorlekar och spara dem på en gång i dialogrutan Lägg till/ta bort utmatningsstorlek (Add/Delete the Output Size).v.ex. % kan anges för upp till 19200 dpi (den högsta tillgängliga utmatningsupplösningen).. Obs! Du kan spara upp till 10 storlekar för varje mål.. men du kan bara välja bildpunkter (pixels) om du har valt Bildvisning (Image display) för Mål (Destination). Viktigt! Du kan inte ta bort fördefinierade utmatningsstorlekar som A4 och 1024 x 768 bildpunkter (1024 x 768 pixels). Namnet på den storlek du lagt till visas i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List). Sparade inställningar registreras som tillgängliga i listan Utmatningsstorlek (Output Size) tillsammans med de fördefinierade inställningarna. (höjd) kan inte anges.Inställningar för utmatning (Output Settings) Om du vill förstora eller förminska den scannade bilden anger du värden vid (bredd) och Sid 763 av 1083 (höjd) vid Inställningar för utmatning (Output Settings) eller anger ett värde (i hela procent) för %.

Inställningar för utmatning (Output Settings) (Byt proportioner) Sid 764 av 1083 Den här knappen är tillgänglig om du har valt en annan inställning än Flexibel (Flexible) för Utmatningsstorlek (Output Size). Vi rekommenderar att du ändrar inställningarna så att värdet på Datastorlek (Data Size) minskar. Klicka igen om du vill återställa originalorienteringen. I så fall visas ett varningsmeddelande när du klickar på Scanna (Scan). Klicka på den här knappen om du vill rotera beskärningsramen. Obs! Om filstorleken överskrider en viss storlek visas värdet i rött. Fortsätt genom att scanna i helbildsvy. Överst . Datastorlek (Data Size) Filstorleken för förhandsgranskningsbilden visas om den sparas i BMP-format.

Ingen (None) Ingen bildjustering utförs. Automatiskt (Auto) Utför bildjustering genom automatisk identifiering av dokumenttypen. Resultatet av bildkorrigeringar återges inte i förhandsgranskningen. prickar/repor eller blekta färger. Den här inställningen rekommenderas som standard. Bilderna kan justeras enligt den automatiskt identifierade dokumenttypen eller den angivna dokumenttypen.Bildinställningar (Image Settings) Sid 765 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) > Bildinställningar (Image Settings) S806 Bildinställningar (Image Settings) Viktigt! Använd inte de här funktionerna på bilder utan moarémönster. Obs! Vilka inställningar du kan välja beror på inställningarna för färgläge. Resultatet av justeringen återspeglas i hela bilden. Scanningen kan ta längre tid när du använder Bildinställningar (Image Settings). Färgtonen kan påverkas negativt. Magasin (Magazine) . Under Bildinställningar (Image Settings) kan du välja följande inställningar: Bildjustering (Image Adjustment) När Bildjustering är aktivt optimeras ljusstyrkan i den angivna delen av bilden. Foto (Photo) Använder bildjusteringar som är anpassade för foton.

Viktigt! Den här funktionen kanske inte fungerar för vissa typer av foton. Mellan (Medium) Den här inställningen rekommenderas som standard. Dokument (Document) Använder bildjusteringar som är anpassade för textdokument. I så fall anger du inställningen Ingen (None) för Bildjustering (Image Adjustment). Reducera damm och repor (Reduce Dust and Scratches) Ibland innehåller scannade foton vita prickar som orsakats av damm eller repor. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn övergång eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas. Tidning (Newspaper) Sid 766 av 1083 Använder bildjusteringar som är anpassade för tidningar. Ta bort moarémönster (Descreen) Foton och bilder skrivs ut med små punkter. Ingen (None) Damm och repor tas inte bort. Blekningskorrigering (Fading Correction) Använd den här funktionen för att korrigera foton som har blekts med tiden eller som innehåller . Oskarp maskning (Unsharp Mask) När det här alternativet har inställningen PÅ (ON) framhävs motivens kontur för att öka skärpan i bilden. Ta bort moarémönster (Descreen) är den funktion som används för att minska den här effekten. Om du väljer Magasin (Färg) (Magazine(Color)) vid Välj källa (Select Source) på fliken Enkelt läge (Basic Mode) har det samma effekt som om du väljer PÅ (ON) för Ta bort moarémönster (Descreen) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode).Bildinställningar (Image Settings) Använder bildjusteringar som är anpassade för magasin. Obs! Du bör välja Ingen (None) när du scannar tryckt material. Stora dammpartiklar eller repor kanske inte kan tas bort. Obs! Även om du har valt inställningen PÅ (ON) för Ta bort moarémönster (Descreen) kan vissa moaréeffekter finnas kvar om Oskarp maskning (Unsharp Mask) är PÅ (ON). Färgtonen kan ändras jämfört med originalbilden beroende på bildjusteringen. Hög (High) Välj den här inställningen om du vill minska effekten av små eller stora dammpartiklar och repor. Obs! Om bilden inte justeras korrekt med Automatiskt (Auto) anger du dokumenttypen. Med den här funktionen kan du minska bildbrus. Det kan finnas kvar spår av reduceringen och små detaljer i bilden kan eventuellt försvinna. Du kan ange den här inställningen om du har valt Rekommenderas (Recommended) på fliken Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences). I så fall väljer du inställningen AV (OFF) för Oskarp maskning (Unsharp Mask). Låg (Low) Välj den här inställningen om du vill minska effekten av damm och repor. Viktigt! Du kan ange Bildjustering (Image Adjustment) efter förhandsgranskningen.

Ingen (None) Sid 767 av 1083 Ingen blekningskorrigering görs. Hög (High) Välj den här inställningen om du vill korrigera foton som tagits i starkt motljus. Viktigt! Kornighetskorrigering (Grain Correction) kanske inte är effektiv om scanningsområdet är för litet. ”Färgskiftningar” innebär att vissa färger påverkar hela bilden på grund av väder eller omgivande starka färger. Detta kan påverkar bildens ton. Viktigt! Du kan ange Motljuskorrigering (Backlight Correction) efter förhandsgranskningen. Om du ändrar inställningen Motljuskorrigering (Backlight Correction) återspeglas resultatet i förhandsgranskningen. Hög (High) Välj den här inställningen om fotot är mycket kornigt. Ingen (None) Ingen motljuskorrigering görs. Mellan (Medium) Den här inställningen rekommenderas som standard. Bildens övergångar och skärpa kan påverkas. Låg (Low) Välj den här inställningen om fotot är en aning kornigt. Låg (Low) Välj den här inställningen om du vill korrigera foton som tagits i svagt motljus. Kornighetskorrigering (Grain Correction) Använd den här funktionen för att minska kornigheten i foton som tagits med höghastighetsfilm eller ljuskänslig film. Låg (Low) Välj den här inställningen om du vill korrigera en mindre blekning eller färgskiftning. Motljuskorrigering (Backlight Correction) Använd den här funktionen om du vill korrigera foton som har tagits i motljus. Blekningskorrigering (Fading Correction) kanske inte är effektiv om scanningsområdet är för litet. .Bildinställningar (Image Settings) färgskiftningar. Ingen (None) Kornigheten minskas inte. Bildens kontrast påverkas inte av den här inställningen. Mellan (Medium) Den här inställningen rekommenderas som standard. Du kan ange den här inställningen om du har valt Rekommenderas (Recommended) på fliken Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences). Viktigt! Du kan ange Blekningskorrigering (Fading Correction) efter förhandsgranskningen. Mellan (Medium) Den här inställningen rekommenderas som standard. Bildens kontrast kan påverkas av den här inställningen. Hög (High) Välj den här inställningen om du vill korrigera en större blekning eller färgskiftning.

av fästmarginalskugga (Gutter Shadow Correction) Använd den här funktionen om du vill korrigera skuggorna som kan uppstå mellan sidor när du scannar öppna broschyrer. Viktigt! Placera inte dokument som väger 2. Oskarp eller suddig text/rader som orsakas av böjda sidor korrigeras inte.Bildinställningar (Image Settings) Du kan ange den här inställningen om du har valt Rekommenderas (Recommended) på fliken Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).0 kg eller mer på glaset. Om bindningen är ojämn korrigeras inte skuggan på rätt sätt. Hög (High) Använd den här inställningen om effekten är för svag med inställningen Mellan. Ingen (None) Fästmarginalskuggor korrigeras inte.0 kg. Om du aktiverar inställningen Korr. Om sidbakgrunden inte är vit kanske skuggorna inte känns av på rätt sätt eller kanske inte känns av alls. Motljuskorrigering (Backlight Correction) kanske inte är effektiv om scanningsområdet är för litet. . Låg (Low) Använd den här inställningen om effekten är för stark med inställningen Mellan. Sid 768 av 1083 Obs! Bildbrus kan uppstå när Motljuskorrigering (Backlight Correction) används. Bildbruset kan minska om du använder Kornighetskorrigering (Grain Correction) och väljer AV (OFF) för Oskarp maskning (Unsharp Mask). Korr. När du scannar trycker du ned bokryggen med samma tryck som du använde när du förhandsgranskade scanningen. Scannern klarar ett tryck motsvarande högst 2. Mellan (Medium) Den här inställningen rekommenderas som standard. Justera dokumentet mot glasets kant. av fästmarginalskugga (Gutter Shadow Correction) i förhandsgranskningen återges resultatet genast. Annars kanske skuggan inte korrigeras på rätt sätt. Dokumentets placering är beroende av modellen och dokumentet som ska scannas. Förhandsgranska effekterna innan du scannar eftersom resultatet kan variera mellan olika typer av dokument och hur de trycks ned. Skuggor kanske inte korrigeras korrekt beroende på dokumentet. Om du trycker hårt kanske scannern inte fungerar korrekt och glaset kan gå sönder.

streck eller färgade mönster visas på scanningsresultatet på grund av att omgivande ljus kommer in mellan dokumentet och glaset. Justera beskärningsramar Överst Sid 769 av 1083 . Om skuggan inte korrigeras på rätt sätt kan du justera beskärningsramen på förhandsgranskningen.Bildinställningar (Image Settings) Obs! Täck dokumentet med en svart duk om vita prickar.

Justera mättnad och färgbalans (Ljusstyrka/Kontrast) Justera bildens ljusstyrka och kontrast. Om du justerar bilden med hjälp av färgjusteringsknapparna så återges resultatet i förhandsgranskningen. ”Färgskiftningar” innebär att vissa färger påverkar hela bilden på grund av väder eller omgivande starka färger. Viktigt! Färgjusteringsknapparna är inte tillgängliga om du väljer Färgmatchning (Color Matching) på fliken Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).Färgjusteringsknappar Sid 770 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) > Färgjusteringsknappar S807 Färgjusteringsknappar Med färgjusteringsknapparna kan du göra finjusteringar av bildens ljusstyrka och färgtoner. Justera ljusstyrka och kontrast . Använd den här funktionen för att förstärka färger som har blekts med tiden eller på grund av färgskiftningar. Klicka på en färgjusteringsknapp för att ange följande: (Mättnad/Färgbalans) Justerar bildens mättnad (intensitet) och färgton. Obs! Vilka inställningar du kan välja beror på inställningarna för färgläge. Om bilden är för mörk eller för ljus eller kontrastlös kan du justera nivåerna för ljusstyrka och kontrast. Du kan justera hela bildens ljusstyrka eller kontrast och justera värdena för högdagrar och skuggor (histogram) och balans (tonkurva).

Den slutliga tonkurvan och histogrammet från den efterföljande bildbehandlingen visas. Det finns inga inställningar att göra på den här skärmen. sänka nivåerna och utöka mitten av bildens tonområde. För färgbilder väljer du en färg vid Kanal (Channel) för att kontrollera Röd (Red)... Justera tonkurva (Slutgranskning) Kontrollera färgjusteringarna en sista gång. (Add/Delete. Inställningar för gränsvärde Anpassad (Custom) Du kan namnge och spara en uppsättning inställningar för tonkurva och gränsvärde för färgjusteringsknapparna. Justera histogram (Inställningar för tonkurva) Justera ljusstyrkan för en bild genom att välja den diagramtyp (tonkurva) som visar balansen för toninmatning och tonutmatning. Om du har valt inställningen Svartvitt (Black and White) för Färgläge (Color Mode) öppnas dialogrutan Lägg till/ta bort gränsvärdesinställningar (Add/Delete Threshold Settings). Välj Lägg till/ta bort.) på den nedrullningsbara menyn. Om du har valt en annan inställning än Svartvitt (Black and White) för Färgläge (Color Mode) öppnas dialogrutan Lägg till/ta bort inställningar för tonkurva (Add/Delete Tone Curve Settings). (Gränsvärde) Ange skiljelinjen (gränsvärdet) mellan svart och vitt. Grön (Green) eller Blå (Blue).. Om du placerar markören i förhandsgranskningen förstoras den delen och områdets RGB-värden (endast L om du har valt Gråskala (Grayscale) för Färgläge (Color Mode)) före och efter det att justeringarna visas. Du kan ange den mörkaste nivån (skugga) och den ljusaste nivån (högdager) på en bild. Om du vill granska de tre färgerna tillsammans väljer du Original (Master). . Du kan finjustera ljusstyrkan i ett specifikt område. Genom att justera gränsvärdet kan du göra texten i ett dokument skarpare och förhindra att text från baksidan i tidningar lyser igenom.Färgjusteringsknappar (Histogram) Sid 771 av 1083 Ett histogram gör att du kan se datakoncentrationen på varje ljusstyrkenivå för en bild..

Överst . Namnet visas i Inställningslista för tonkurva (Tone Curve Settings List) eller Lista för gränsvärdesinställningar (Threshold Settings List). Du kan läsa in och använda de sparade inställningarna för tonkurva och gränsvärden i förhandsgranskningar. Obs! Spara upp till 20 inställningar. Klicka på Spara (Save) för att spara. Om du vill läsa in inställningarna väljer du den sparade inställningen på den nedrullningsbara menyn. Om du vill ta bort en inställning markerar du den i Inställningslista för tonkurva (Tone Curve Settings List) eller Lista för gränsvärdesinställningar (Threshold Settings List) och klickar på Ta bort (Delete). ljusstyrka/kontrast. Standardvärden (Defaults) Du kan återställa alla justeringar (mättnad/färgbalans. Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna som visas i Inställningslista för tonkurva (Tone Curve Settings List) eller Lista för gränsvärdesinställningar (Threshold Settings List).Färgjusteringsknappar Sid 772 av 1083 Ange Inställningsnamn (Setting Name) och klicka på Lägg till (Add). histogram och tonkurva).

Dokument som stöds Foton. Viktigt! Följande typer av dokument scannas inte korrekt. till exempel sidor från pocketböcker med ryggen bortskuren .ex. textdokument och Blu-ray/DVD/CD-skivor. Du behöver inte skapa beskärningsramar eller göra bildkorrigeringar. Placera dokument i scannern (Placing Documents) "Placera dokument i scannern" visas. tidningar. . Placera dokumenten rätt beroende på vilken typ av dokument du ska scanna. visitkort. Mer information om hur du placerar dokument på glasskivan finns i avsnittet " Placera dokument i scannern ". På fliken Automatiskt scanningsläge (Auto Scan Mode) identifieras dokumenten automatiskt.Fliken Automatiskt scanningsläge (Auto Scan Mode) Sid 773 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) > Fliken Automatiskt scanningsläge (Auto Scan Mode) S813 Fliken Automatiskt scanningsläge (Auto Scan Mode) I det här läget kan du enkelt scanna genom att placera dokument på glaset och klicka på en knapp.Foton i A4-storlek . Obs! Scanna från "Fliken Enkelt läge (Basic Mode) " eller från "Fliken Avancerat läge (Advanced Mode) " för att minska moaréeffekten. t. Om så är fallet anger du dokumenttypen eller storleken på fliken Enkelt läge (Basic Mode) eller på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) och scannar. . vykort.Långa smala dokument. magasin. panoramafoton Scanna i Enkelt läge Scanna i Avancerat läge Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas på rätt sätt. Annars kanske dokumenten inte scannas korrekt.Textdokument som är mindre än 2L (127 mm x 178 mm) (5 tum x 7 tum).Dokument som har skrivits ut på tunt vitt papper .

Mer information finns under Status för dialogrutan ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) i avsnittet " Fliken Scanna (Scan) " (dialogrutan Inställningar (Preferences)). Viktigt! Om den här kryssrutan är markerad i ScanGear (scannerdrivrutin) som har startats från MP Navigator EX kan filerna endast sparas i JPEG/Exif.. Scanna (Scan) Scanningen startas.. Avmarkera i så fall kryssrutan och scanna igen. Det kan ta längre tid än normalt att scanna dokument om du markerar den här kryssrutan. (Preferences.eller PDF-format. Närliggande information Scanna i Automatiskt scanningsläge Överst . Du kan ange den här inställningen om du har valt Rekommenderas (Recommended) på fliken Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences). När scanningen är färdig kanske en dialogruta öppnas där du uppmanas att välja nästa åtgärd.Fliken Automatiskt scanningsläge (Auto Scan Mode) Utför rekommenderad bildkorrigering (Execute recommended image correction) Sid 774 av 1083 Markera den här kryssrutan om du vill utföra lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på den aktuella dokumenttypen. Dialogrutan Inställningar (Preferences) Stäng (Close) Avslutar ScanGear. Korrigeringen kan göra att bildens färgton ändras jämfört med originalbilden. Inställningar. Visa scannade bilder (View scanned images) Markera den här kryssrutan om du vill visa miniatyrerna av scannade bilder i ett annat fönster.) Dialogrutan Inställningar (Preferences) öppnas och du kan göra inställningar för scanning och förhandsgranskning. Obs! När scanningen startas visas förloppet. Följ anvisningarna för att slutföra scanningen... Anvisningar (Instructions) Den här sidan visas. Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta scanningen.

I dialogrutan Inställningar (Preferences) kan du göra avancerade inställningar för funktionerna i ScanGear på flikarna Scanner. (Preferences. Förhandsgranskning (Preview).. Fliken Scanner Här kan du ange en mapp där bilder kan sparas tillfälligt och en musikfil som ska spelas upp under scanningen eller när scanningen är färdig. Du kan även välja beskärningsstorlek för miniatyrer av scannad dokument.. Scanna (Scan) och Färginställningar (Color Settings).Dialogrutan Inställningar (Preferences) Sid 775 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) > Dialogrutan Inställningar (Preferences) S808 Dialogrutan Inställningar (Preferences) Klicka på Inställningar. Fliken Scanner Fliken Förhandsgranskning (Preview) Här kan du välja vad du vill göra i förhandsgranskningen när ScanGear startas och hur beskärningsramarna ska visas efter förhandsgranskningen av bilder.) i ScanGear (scannerdrivrutin) för att öppna dialogrutan Inställningar (Preferences). Fliken Förhandsgranskning (Preview) Fliken Scanna (Scan) Här kan du välja vad du vill göra i ScanGear efter scanningen av bilderna. Fliken Scanna (Scan) Fliken Färginställningar (Color Settings) På den här fliken kan du ange hur du vill justera färg och ange gammavärde för bildskärmen.. Fliken Färginställningar (Color Settings) Överst ..

wav.Fliken Scanner Sid 776 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) > Fliken Scanner S812 Fliken Scanner På fliken Scanner kan du ange följande inställningar. Obs! Även när Utför vid varje scanning (Execute at Every Scan) har värdet AV (OFF) kan scannern kalibreras automatiskt i vissa fall (t..mp3) Kalibreringsinställningar (Calibration Settings) Om du väljer PÅ (ON) för Utför vid varje scanning (Execute at Every Scan) kalibreras scannern före varje förhandsgranskning och scanning så att färgtonerna reproduceras korrekt i de scannade bilderna.aif.midi) . Om du vill byta mapp klickar du på Bläddra...) och välj en ljudfil.MP3-fil (*. Tyst läge (Quiet Mode) Markera den här kryssrutan om du vill minska scannerljudet genom att sänka hastigheten för scannerhuvudet vid förhandsgranskning eller scanning av dokument. *. *.Ljudfil (*.. *. Välj mapp där tillfälliga filer ska sparas (Select Folder Where Temporary Files are Saved) Visar mappen där bilder ska sparas tillfälligt. Kalibrering kan ta lite tid beroende på din dator. *. direkt efter att du har satt på enheten)..aiff) .. klicka på Bläddra. Obs! Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.ex. (Browse. .rmi.) och väljer en annan mapp. Ljudinställningar (Sound Settings) Du kan välja att spela musik under scanningen eller när scanningen är klar. Markera kryssrutan Spela musik under scanning (Play Music During Scanning) eller Spela upp ett ljud när scanningen är klar (Play Sound When Scanning is Completed). (Browse.mid. Du kan välja följande filer.. ..MIDI-fil (*.

Fliken Scanner Överst Sid 777 av 1083 .

Visa den sista bildrutan av förhandsgranskade bilder (Display the Last Frame on Previewed Images) En beskärningsram i samma storlek som den senast använda beskärningsramen visas efter förhandsgranskning. Förhandsgranskning vid start av ScanGear (Preview at Start of ScanGear) Välj vad du vill göra med förhandsgranskningen när ScanGear (scannerdrivrutin) startas. Ingen (None) Ingen förhandsgranskning visas när ScanGear (scannerdrivrutin) startar. Obs! Ange Ingen (None) om du inte vill spara förhandsgranskningsbilden. Utför förhandsgranskning automatiskt (Automatically Execute Preview) Förhandsgranskningen visas automatiskt när ScanGear startar.Fliken Förhandsgranskning (Preview) Sid 778 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) > Fliken Förhandsgranskning (Preview) S809 Fliken Förhandsgranskning (Preview) På fliken Förhandsgranskning (Preview) kan du ange följande inställningar. Visa sparad förhandsgranskning (Display Saved Preview Image) Den tidigare förhandsgranskade bilden visas. Utför autobeskärning på forhandsgranskade bilder (Execute Auto Cropping on Previewed Images) Beskärningsramen visas automatiskt i dokumentstorleken efter förhandsgranskningen. Beskärningsram på förhandsvisade bilder (Cropping Frame on Previewed Images) Välj hur beskärningsramarna ska visas efter förhandsgranskningen av bilder. Inställningarna för färgjusteringsknappar. . verktygsfält och Avancerat läge (Advanced Mode) sparas också.

Obs! När du ändrar inställningen för Beskärningsstorlek för miniatyrvisning (Cropping Size for Thumbnail View) uppdateras förhandsgranskningsbilderna och beskärs till den nya storleken. Standard Standardstorleken. Mindre (Smaller) Visar 95 % (i bredd och höjd) av visat område som standardstorlek. Överst .Fliken Förhandsgranskning (Preview) Ingen (None) Sid 779 av 1083 Ingen beskärningsram visas efter förhandsgranskningen. Beskärningsstorlek för miniatyrvisning (Cropping Size for Thumbnail View) Välj beskärningsstorlek för miniatyrer av scannade dokument. När förhandsgranskningsbilderna uppdateras återställs färgjusteringarna och övriga inställningar som används på dem. Större (Larger) Visar 105 % (i bredd och höjd) av visat område som standardstorlek.

Stäng inte ScanGear automatiskt (Do not close ScanGear automatically) Välj det här alternativet om du vill komma tillbaka till ScanGear-skärmen och scanna igen när scanningen är klar. Status för dialogrutan ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) Här kan du välja vad du vill göra med ScanGear (scannerdrivrutin) efter scanningen av bilderna. Öppna dialogrutan för att välja nästa åtgärd (Display the dialog to select next action) Välj det här alternativet om du vill öppna en skärmbild och välja vad du vill göra när scanningen är klar. .Fliken Scanna (Scan) Sid 780 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) > Fliken Scanna (Scan) S810 Fliken Scanna (Scan) På fliken Scanna (Scan) kan du ange följande inställningar. Obs! Observera att vissa program inte stöder Stäng inte ScanGear automatiskt (Do not close ScanGear automatically) eller Öppna dialogrutan för att välja nästa åtgärd (Display the dialog to select next action). Stäng ScanGear automatiskt (Close ScanGear automatically) Välj det här alternativet om du vill återgå till det ursprungliga programmet när scanningen är klar.

Fliken Scanna (Scan) Överst Sid 781 av 1083 .

Övervaka (Monitor): Välj det här alternativet om du vill visa en förhandsgranskning med optimal korrigering för bildskärmen. Adobe Photoshop) och skrivaren har konfigurerats korrekt.Källa(Scanner) (Source(Scanner)): Välj scannerprofil. bildskärmens och färgskrivarens färger automatiskt. Den här inställningen rekommenderas som standard.Standardvärden (Defaults) Återgår till standardinställningarna för Färgmatchning (Color Matching). Obs! Färgmatchning är tillgängligt om ScanGear.ex. Rekommenderas (Recommended) Använd det här alternativet om du vill reproducera tonen för ett dokument på skärmen.Mål (Target): Välj målprofil.Fliken Färginställningar (Color Settings) Sid 782 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > ScanGear-skärmar (scannerdrivrutin) > Fliken Färginställningar (Color Settings) S811 Fliken Färginställningar (Color Settings) På fliken Färginställningar (Color Settings) kan du ange följande inställningar. skrivare och program finns i respektive handbok. Färgmatchning (Color Matching) Välj det här alternativet om du vill matcha scannerns. Färgjusteringsknapparna inaktiveras. Du kan välja ett alternativ när Färg (Color) eller Gråskala (Grayscale) har valts som Färgläge (Color Mode). Ingen (None) Välj det här alternativet om du vill inaktivera färgkorrigering från ScanGear (scannerdrivrutin). bildskärmen. Den här funktionen är tillgänglig om du har valt Färg (Color) för Färgläge (Color Mode). ett kompatibelt färghanteringsprogram (t. . . Mer information om inställningar för bildskärm. . . Färgjustering Välj något av följande. . så att du slipper matcha bildskärmens och skrivarens färger manuellt.

Obs! Gammavärdet för bildskärmen anges i dokumentationen för bildskärmen. Överst . Klicka på Standardvärden (Defaults) om du vill återgå till standardgammavärdet för bildskärmen (2. och om färgerna i originalbilden inte återges korrekt på bildskärmen. Kontakta tillverkaren om värdet inte anges i dokumentationen. Justera värdet om bildskärmens gammavärde inte matchar standardvärdet som angetts i ScanGear.20).Fliken Färginställningar (Color Settings) Gammavärde för bildskärm (Monitor Gamma) Sid 783 av 1083 Genom att ställa in gammavärde för bildskärmen kan du justera indata efter bildskärmens egenskaper för ljusstyrka.

Bilaga: Användbar information om scanning Sid 784 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Bilaga: Användbar information om scanning S012 Bilaga: Användbar information om scanning Justera beskärningsramen (scanningsområdet) Justera beskärningsramar Välja den bästa upplösningen Upplösning Information om olika filformat Filformat Information om färgmatchning Färgmatchning Matcha färgerna mellan dokumentet och bildskärmen Mer information finns under Gammavärde för bildskärm (Monitor Gamma) i följande avsnitt. Fliken Färginställningar (Color Settings) Överst .

Justera en beskärningsram Markören förvandlas till (pil) när du placerar den över en beskärningsram. . Dra musen över en ram om du vill skapa en beskärningsram.Justera beskärningsramar Sid 785 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Bilaga: Användbar information om scanning > Justera beskärningsramar S802 Justera beskärningsramar Du kan ange scanningsområdet genom att skapa en beskärningsram i bilden som visas i förhandsgranskningsområdet på skärmbilden ScanGear (scannerdrivrutin). Du kan markera flera beskärningsramar genom att hålla ned CTRL och klicka på beskärningsramarna. Du kan också skapa en beskärningsram genom att dra musen i förhandsgranskningsområdet. Ursprunglig beskärningsram I miniatyrvyn Beskärningsramen visas inte till en början. Om du klickar och drar muspekaren i pilens riktning blir beskärningsramen större eller mindre. När du klickar på Scanna (Scan) är det bara områdena inuti beskärningsramarna som scannas och skickas till programmet. I helbildsvyn En beskärningsram (aktiv beskärningsram) visas automatiskt runt förhandsgranskningsbilden i överensstämmelse med dokumentstorleken. (2) Markerad beskärningsram (statiska tjocka brutna linjer) Inställningarna tillämpas på den aktiva beskärningsramen och de markerade beskärningsramarna samtidigt. Mer information finns under Beskärningsram på förhandsvisade bilder (Cropping Frame on Previewed Images) i avsnittet " Fliken Förhandsgranskning (Preview) " (dialogrutan Inställningar (Preferences)). Typer av beskärningsramar (1) Aktiv beskärningsram (roterande tjocka brutna linjer) Inställningarna på flikarna Enkelt läge (Basic Mode) eller Avancerat läge (Advanced Mode) används. Obs! Den aktiva beskärningsramen och de markerade beskärningsramarna visas i helbildsvy. (3) Omarkerad beskärningsram (statiska tjocka brutna linjer) Inställningarna används inte. Obs! Beskärningsramar anges som standard i överensstämmelse med dokumentstorleken (automatisk beskärning).

I helbildsvyn Klicka och dra muspekaren i ett område utanför den befintliga beskärningsramen om du vill skapa en ny beskärningsram i förhandsgranskningsområdet. Alternativet (Byt proportioner) är emellertid inte tillgängligt om du har valt Flexibel (Flexible) för Utmatningsstorlek (Output Size). . Skapa flera beskärningsramar I miniatyrvyn Du kan endast skapa en beskärningsram per bild. Inmatningsinställningar (Input Settings) Du kan rotera beskärningsramen 90 grader genom att klicka på knappen (Byt proportioner). Obs! På fliken Avancerat läge (Advanced Mode) kan du ange beskärningsramens storlek genom att ange värden vid (bredd) och (höjd) i Inmatningsinställningar (Input Settings).Justera beskärningsramar Sid 786 av 1083 Markören förvandlas till (hårkors) när du placerar den inuti en beskärningsram. Klicka och dra musen om du vill flytta hela beskärningsramen. Den nya beskärningsramen kommer att utgöras av den aktiva beskärningsramen och den gamla beskärningsramen blir den omarkerade beskärningsramen.

I helbildsvyn Om du vill ta bort en beskärningsram markerar du den och klickar på verktygsfältet. (Ta bort beskärningsram) i Om det finns flera beskärningsramar tas alla markerade beskärningsramar (den aktiva beskärningsramen och de markerade beskärningsramarna) bort samtidigt. Obs! Skapa upp till 12 beskärningsramar. Överst . Scanningen tar längre tid än normalt om du väljer flera beskärningsramar.Justera beskärningsramar Sid 787 av 1083 Du kan skapa flera beskärningsramar och tillämpa olika scanningsinställningar på varje beskärningsram. När du skapar en ny beskärningsram används inställningarna för den senaste beskärningsramen. Du kan också trycka på DEL. Du kan även välja flera beskärningsramar genom att hålla ned Ctrl-tangenten och klicka på dem. Om du markerar flera beskärningsramar och ändrar inställningarna på fliken till höger i ScanGear används inställningarna på alla markerade beskärningsramar. Ta bort beskärningsramar I miniatyrvyn Om du vill ta bort en beskärningsram klickar du på ett område utanför beskärningsramen på en bild.

Ju lägre upplösning (värde). I så fall kan du scanna med en Scanningupplösning (Scanning Resolution) på 600 dpi så att upplösningen blir 300 dpi även om du fördubblar dokumentstorleken. och upplösningen anger bildens detaljrikedom. Om du skriver ut ett dokument med halv skala bör det på samma sätt räcka att scanna med halva upplösningen. desto färre detaljer visas. Exempel på lämplig upplösning när du skriver ut i annan skala Om du skriver ut ett dokument som är dubbelt så stort både lodrätt och vågrätt minskas dokumentets upplösning med hälften. Om upplösningen för originaldokumentet är 300 dpi blir upplösningen för det förstorade dokumentet 150 dpi. När du skriver ut färgfoton i dubbel storlek Dokumentupplösning: 300 dpi Scanningupplösning: 600 Skriva ut i dubbel storlek Scanningupplösning/verklig scanningupplösning: 600 dpi Utskriftsupplösning: 300 dpi . Bilder som ska skrivas ut Bilder som ska skrivas ut bör scannas med en upplösning som motsvarar upplösningen för skrivaren. Om du skriver ut dokumentet på en färgskrivare med 600 dpi kan bristen på detaljer i bilden vara tydlig. Om du använder en färgskrivare bör det bli bra om du anger en upplösning som är hälften av skrivarens upplösning. Dpi anger antalet punkter per tum (2. Upplösning mäts i punkter per tum (dpi). Ju högre upplösning (värde). Om du t. vill skriva ut scannade papper/foton på en färgskrivare med upplösningen 600 dpi bör du ange upplösningen 300 dpi. Bilder som ska visas på en bildskärm Om du ska visa de papper/bilder du har scannat på en bildskärm bör du scanna dem med upplösningen 150 dpi som ligger nära den upplösning en vanlig bildskärm har. Ange upplösning i MP Navigator EX I MP Navigator EX. Om du t. desto fler detaljer visas på bilden. Punkternas täthet kallas "upplösning".ex. anger du upplösning med Scanningupplösning (Scanning Resolution) i dialogrutan Scannerinställningar (Scan Settings).Upplösning Sid 788 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Bilaga: Användbar information om scanning > Upplösning S309 Upplösning Vad är upplösning? Data på bilden som har scannats är en samling punkter med information om ljusstyrka och färg. vill skriva ut på en svartvit skrivare med upplösningen 600 dpi bör du ange upplösningen 600 dpi. Med en skrivare med hög upplösning tar det dock längre tid än normalt om du anger en upplösning som är hälften av skrivarens upplösning. och dokumentet kan skrivas ut med tillfredsställande kvalitet.ex.54 cm).

gråskala eller svartvitt Textdokument Kopiering 300 dpi 150 dpi Bifoga i ett e-postmeddelande . Obs! Även om det går att ändra Utmatningsupplösning (Output Resolution) i ScanGear rekommenderar vi att du scannar med standardvärdet. Exempel på lämplig upplösning när du skriver ut i annan skala I ScanGear anges scanningsupplösning automatiskt så att värdet som anges i Utmatningsupplösning (Output Resolution) blir detsamma som för den scannade bilden. gråskala eller svartvitt Färg.5 tum x 5 tum) i dubbel storlek Dokumentupplösning: 300 dpi Utmatningsupplösning: 300 dpi Skala: 200 % Scanna i dubbel storlek Verklig scanningupplösning: 600 dpi Bildupplösning/utskriftsupplösning: 300 dpi Lämpliga upplösningsinställningar Ange upplösningen efter hur den scannade bilden ska användas. Om den ska visas på en bildskärm: 150 dpi Om den ska skrivas ut: 300 dpi När Utmatningsstorlek (Output Size) är inställd på Flexibel (Flexible) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode) i ScanGear (Välj källa (Select Source) är inställd på Glas (Platen) och skalan är 100 %) Dokument Användning Färgläge Utmatningsupplösning Färgfoto Kopiering (utskrift) Skapa ett vykort Färg Färg Färg Färg 300 dpi 300 dpi 75 dpi – 300 dpi 75 dpi – 150 dpi 75 dpi – 300 dpi 75 dpi – 150 dpi Spara på datorn Använda på en webbplats eller bifoga i ett e-postmeddelande Svartvitt foto Spara på datorn Använda på en webbplats eller bifoga i ett e-postmeddelande Gråskala Gråskala Färg. När du skriver ut foton i L-storlek (89 mm x 127 mm) (3.Upplösning dpi Skala: 200 % Sid 789 av 1083 Ange upplösning i ScanGear (scannerdrivrutin) I ScanGear kan du ange upplösningen med hjälp av Utmatningsupplösning (Output Resolution) i Inställningar för utmatning (Output Settings) på fliken Avancerat läge (Advanced Mode). Du kan skriva ut dokumentet med tillräckligt bra kvalitet med hjälp av en färgskrivare med 600 dpi. Om du anger 300 dpi som Utmatningsupplösning (Output Resolution) och scannar i dubbel storlek scannas dokumentet automatiskt med 600 dpi och upplösningen för den scannade bilden blir 300 dpi.

Ange den lägsta upplösningen enligt hur bilden ska användas. Överst .Upplösning Scanna textdokument med OCR Sid 790 av 1083 Färg eller gråskala 300 dpi – 400 dpi Viktigt! Om upplösningen fördubblas blir filen fyra gånger så stor. Om filen är för stor sänks bearbetningshastigheten avsevärt och problem som brist på minne kan inträffa.

ex. Obs! MP Navigator EX har stöd för följande TIFF-filformat: . Det finns inte stöd för PDF-filer som har skapats eller redigerats med andra program. (Vissa TIFF-filer är inkompatibla.jpg) Ett filformat som ofta används på webbplatser och för digitalkamerabilder. fotograferingsläge och kommentarer i JPEG-filer.tif) Ett filformat som har en relativt hög kompatibilitet mellan olika datorer och program.Okomprimerade YCC-bilder (8 bitar per komponent) .2 eller senare om du ska kunna skriva ut på en Direct Printkompatibel skrivare. utan att de behöver ta hänsyn till skillnaderna. Viktigt! Endast PDF-filer som har skapats med MP Navigator EX stöds. JPEG-bilder försämras något varje gång de sparas. BMP (Standardfilnamnstillägg: . kameramodell. och de kan inte konverteras tillbaka till originaltillståndet. Filformatversionen måste vara Exif 2. slutartid. teckensnitt osv.pdf) Ett filformat som har utvecklats av Adobe Systems.Okomprimerade YCC-bilder (16 bitar per komponent) . datum bilden togs. Därför kan PDF-filer delas mellan personer som använder olika operativsystem.bmp) Ett standardfilformat för Windows. Överst .Okomprimerade RGB-bilder (8 bitar per kanal) . BMP används ofta för bilder som bara används på Windows.) TIFF är lämpligt vid redigering av sparade bilder. Exif (Standardfilnamnstillägg: . Det kan användas på olika datorer och operativsystem. JPEG (Standardfilnamnstillägg: .Okomprimerade svartvita binärfiler . TIFF (Standardfilnamnstillägg: .Okomprimerade RGB-bilder (16 bitar per kanal) . Vilka filformat som är tillgängliga beror på program och dator (Windows eller Macintosh).Okomprimerade gråskalebilder PDF (Standardfilnamnstillägg: .Filformat Sid 791 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Bilaga: Användbar information om scanning > Filformat S310 Filformat Du kan välja filformat när du sparar scannade bilder. Det lägger till information som t. JPEG använder hög komprimeringsfaktor. JPEG är inte tillgängligt för svartvita bilder. Du bör ange det mest lämpliga formatet utifrån hur du vill använda bilden och i vilket program. Se nedan vad som är utmärkande för varje bildfilformat.jpg) Ett filformat som stöds av många digitalkameror.

Exempel: Om du har valt sRGB som utmatningsprofil (mål) Inmatningsprofil (Källa) Scanner ScanGear (scannerdrivrutin) Utmatningsprofil (mål) sRGB OS Program Bildskärm Program Skrivardrivrutin Skrivare ScanGear konverterar bildens färgområde från scannerns färgområde till sRGB. När bilden visas på en bildskärm konverteras dess färgområde från sRGB till bildskärmens färgområde baserat på operativsystemets bildskärmsinställningar och programmets inställningar för arbetsomfång. Vid utskrift konverteras bildens färgområde från sRGB till skrivarens färgområde baserat på programmets skrivarinställningar och skrivardrivrutinens inställningar. Överst .Färgmatchning Sid 792 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Scanna med andra program > Bilaga: Användbar information om scanning > Färgmatchning S815 Färgmatchning Med färgmatchning kan du justera enheterna som visas nedan så att färger i en bild som visas på en bildskärm eller skrivs ut matchas med färgerna i originaldokumentet.

Skärmbilder för Canon IJ Network Scan Utility Sid 793 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Skärmbilder för Canon IJ Network Scan Utility Skärmbilder för Canon IJ Network Scan Utility Meny och skärmbild med inställningar för Canon IJ Network Scan Utility Överst .

Meny Inaktivera Canon IJ Network Scan Utility (Disable Canon IJ Network Scan Utility) ellerAktivera Canon IJ Network Scan Utility (Enable Canon IJ Network Scan Utility) Aktiverar eller inaktiverar Canon IJ Network Scan Utility. När du väljer Inaktivera Canon IJ Network Scan Utility (Disable Canon IJ Network Scan Utility) kan du inte scanna i ett nätverk med hjälp av manöverpanelen. . Om (About) Visar versionsinformation.. Aktiverad: ..Meny och skärmbild med inställningar för Canon IJ Network Scan Utility Sid 794 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Skärmbilder för Canon IJ Network Scan Utility > Meny och skärmbild med inställningar för Canon IJ Network Scan Utility S814 Meny och skärmbild med inställningar för Canon IJ Network Scan Utility Ställ in att Canon IJ Network Scan Utility scannar bilder till en dator i ett nätverk med enhetens manöverpanel. pekar på Alla Program (All Om Programs) > Canon IJ Network Utilities > Canon IJ Network Scan Utility > Canon IJ Network Scan Utility för att starta programmet. Obs! (Aktiverad) inte visas i aktivitetsfältet klickar du på Start.). Högerklicka på ikonen i aktivitetsfältet och välj Inställningar.. Vanligtvis har enheten redan valts. (Settings..) Dialogrutan för Canon IJ Network Scan Utility öppnas.. Efter installationen visas en ikon för Canon IJ Network Scan Utility i aktivitetsfältet. Avsluta (Exit) Avslutar Canon IJ Network Scan Utility.. Välj den produkt du vill använda. (Settings. I så fall behöver du inte välja den igen. Då öppnas dialogrutan Canon IJ Network Scan Utility.. Dialogrutan Canon IJ Network Scan Utility Enheten måste väljas med Canon IJ Network Scan Utility före scanning över ett nätverk.. Inaktiverad: Inställningar. (Aktiverad) försvinner från aktivitetsfältet.

Meny och skärmbild med inställningar för Canon IJ Network Scan Utility Sid 795 av 1083 Välj den produkt som du vill använda. . Klicka på Anvisningar (Instructions) för att öppna den här sidan. Du kan scanna via USB eller från en dator även om programmet inte har tagits bort. Obs! Om den scanner som du vill använda inte visas kontrollerar du följande och klickar på OK för att stänga dialogrutan.Nätverkskommunikation är aktiverad mellan enheten och datorn Om scannern fortfarande inte visas.MP Drivers har installerats .Nätverksinställningarna har slutförts när MP Drivers har installerats . Du behöver inte använda det här programmet när du scannar via USB eller från en dator. Information om hur du tar bort det finns i avsnittet " Avinstallera Canon IJ Network Tool/Canon IJ Network Scan Utility ". Du kan välja upp till tre scannrar. De scannrar som registrerats i systemet visas. Överst . se " Felsökning ". Markera kryssrutan för den enhet du vill använda. Öppna sedan dialogrutan igen och välj scannern.

Andra scanningsmetoder Sid 796 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Andra scanningsmetoder Andra scanningsmetoder Scanna med WIA-drivrutinen Scanna via Kontrollpanelen (endast Windows XP) Överst .

Med drivrutinen kan du scanna dokument utan att använda ett program. Viktigt! Du kan inte scanna bilder via en nätverksanslutning med hjälp av WIA-drivrutinen i Windows XP. Scanna med WIA-drivrutinen 2.. Klicka på Scanna.... 1. Högerklicka på (modellnamn) _MAC address i det fönster som visas och välj sedan Installera (Install)..) och anger produkten som du vill använda. (Change. Gör följande inställningar om du vill möjliggöra scanning i ett nätverk. 1. WIA (Windows Image Acquisition) är en drivrutinsmodell som är implementerad i Windows från och med Windows XP. Placera dokumentet på glasskivan. Följande är endast exempel. Om du vill byta scanner klickar du på Ändra. Hur du ska göra varierar beroende på programmet. Profil (Profile) Ange Foto (Standard) (Photo (Default)) eller Dokument (Documents) beroende på vilket . Scanna dokument från ett TWAIN-kompatibelt program om du vill ange avancerade scanningsinställningar. Scanner Det angivna produktnamnet visas. Öppna Start -menyn och klicka på Dator (Computer) > Nätverk (Network).Scanna med WIA-drivrutinen Sid 797 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Andra scanningsmetoder > Scanna med WIA-drivrutinen S604 Scanna med WIA-drivrutinen Du kan scanna en bild från ett WIA-kompatibelt program och använda bilden i programmet. Placera dokument i scannern 2. 2..) från Ny (New) på Arkiv-menyn (File). Skärmbilden för scanningsinställningar visas. 3. Ange inställningar. (Scan. Om enheten är nätverksansluten dubbelklickar du på (modellnamn) _MAC address i listan.0 Följande är ett exempel på hur du scannar med hjälp av ”Windows Faxa och skanna”. Mer information finns i programmets handbok...

Välj en typ av bild som motsvarar dokumentet som ska scannas. 4. Du kan även ange ett värde (mellan -100 och 100). Förhandsgranskningsbilden visas till höger. PNG eller TIFF. Obs! Du kan inte ange Ljusstyrka (Brightness) och Kontrast (Contrast) via en nätverksanslutning. Ange ett värde mellan 50 dpi och 600 dpi. Scanna med WIA-drivrutinen 1. . Filtyp (File type) Välj något av filformaten JPEG. Klicka på Scanna (Scan). Placera dokumentet på glasskivan. BMP.) .0 Följande är ett exempel på att scanna med hjälp av ”Paint”.). 1. Om du vill spara en ny Profil (Profile) anger du Lägg till profil.. (Add profile. Upplösning Ljusstyrka (Brightness) Justera ljusstyrkan med skjutreglaget. När scanningen är klar visas den scannade bilden i programmet.Scanna med WIA-drivrutinen dokument som ska scannas. Upplösning (dpi) (Resolution (DPI)) Ange upplösning. Du kan även ange ett värde (mellan -100 och 100). Färgformat (Color format) Välj hur dokumentet ska scannas. Placera dokument i scannern 2. Om du flyttar skjutreglaget åt vänster minskas bildens kontrast och den blir därmed mjukare. Förhandsgranska eller scanna bilder som separata filer (Preview or scan images as separate files) Markera den här kryssrutan om du vill förhandsgranska eller scanna flera bilder som separata filer.. Klicka på Förhandsgranska (Preview) om du vill förhandsgranska bilden. Standardvärdet är 300 dpi. Flytta det åt vänster om du vill ha en mörkare bild och åt höger om du vill ha en ljusare bild. Källa (Source) Sid 798 av 1083 Välj en scannertyp. (Välj 3. Pappersstorlek (Paper size) Den här inställningen finns inte på den här enheten. Du kan ange mer information i dialogrutan Lägg till profil (Add New Profile). 5.. Kontrast (Contrast) Justera kontrasten med skjutreglaget. Om du flyttar skjutreglaget åt höger ökas bildens kontrast och den blir därmed skarpare.. Klicka på Från skanner eller kamera (From scanner or camera) från kommandot för att scanna ett dokument i programmet.

Du kan också ange ett värde (-127 till 127). 4. Om du vill scanna med värdena som du tidigare valt i Justera kvaliteten på den scannade bilden (Adjust the quality of the scanned picture) väljer du Anpassade inställningar (Custom Settings). Förhandsgranskningsbilden visas till höger. Om du flyttar skjutreglaget åt höger ökas bildens kontrast och den blir därmed skarpare. Du kan också ange ett värde (-127 till 127). Ange scanningsområde genom att dra i . Om du flyttar skjutreglaget åt vänster minskas bildens kontrast och den blir därmed mjukare. Upplösning Bildtyp (Picture type) Välj scanningstyp för dokumentet. Flytta det åt vänster om du vill ha en mörkare bild och åt höger om du vill ha en ljusare bild. Obs! Du kan inte ange Ljusstyrka (Brightness) och Kontrast (Contrast) via en nätverksanslutning. . Återställ (Reset) Klicka på den här knappen om du vill återställa de ursprungliga inställningarna. 5. Klicka på Förhandsgranska (Preview) om du vill förhandsgranska bilden. Upplösning (dpi) (Resolution (DPI)) Ange upplösning. Ange ett värde mellan 50 dpi och 600 dpi.Scanna med WIA-drivrutinen Sid 799 av 1083 Obs! Med en nätverksanslutning kan en bildtyp se annorlunda ut än med en USB-anslutning. Kontrast (Contrast) Justera kontrasten med skjutreglaget. Ljusstyrka (Brightness) Justera ljusstyrkan med skjutreglaget. Klicka på Justera kvaliteten på den scannade bilden (Adjust the quality of the scanned picture) och ange inställningarna som ska användas.

När scanningen är klar visas den scannade bilden i programmet. Klicka på Scanna (Scan). Överst .Scanna med WIA-drivrutinen Sid 800 av 1083 6.

Öppna Start-menyn och klicka på Kontrollpanelen (Control Panel). Klicka på Nästa (Next). Dubbelklicka därefter på WIA Canon (modellnamn). 1. Obs! Om du vill scanna med värdena som du tidigare har angett i Anpassade inställningar (Custom settings) anger du Anpassad (Custom). 2. . 3. Viktigt! Du kan inte scanna bilder via en nätverksanslutning med hjälp av WIA-drivrutinen. Ange en Bildtyp (Picture type) som motsvarar dokumentet som ska scannas. Klicka på Skrivare och andra enheter (Printers and Other Hardware) > Scannrar och kameror (Scanners and Cameras). 5.Scanna via Kontrollpanelen (endast Windows XP) Sid 801 av 1083 Avancerad handbok > Scanning > Andra scanningsmetoder > Scanna via Kontrollpanelen (endast Windows XP) S605 Scanna via Kontrollpanelen (endast Windows XP) Du kan scanna bilder via Kontrollpanelen i Windows XP med hjälp av WIA-drivrutinen. Klicka på Anpassade inställningar (Custom settings) och ange önskade inställningar. 4. Dialogrutan Guiden Scanner och kamera (Scanner and Camera Wizard) öppnas.

Ange scanningsområde genom att dra i . Förhandsgranskningsbilden visas till höger. 6. Upplösning (dpi) (Resolution (DPI)) Ange upplösning. Om du flyttar skjutreglaget åt vänster minskas bildens kontrast och den blir därmed mjukare. Du kan också ange ett värde (-127 till 127).Scanna via Kontrollpanelen (endast Windows XP) Sid 802 av 1083 Ljusstyrka (Brightness) Justera ljusstyrkan med skjutreglaget. Återställ (Reset) Klicka på den här knappen om du vill återställa de ursprungliga inställningarna. Överst . Upplösning Bildtyp (Picture type) Välj scanningstyp för dokumentet. Klicka på Nästa (Next) och följ anvisningarna. Du kan också ange ett värde (-127 till 127). Om du flyttar skjutreglaget åt höger ökas bildens kontrast och den blir därmed skarpare. Flytta det åt vänster om du vill ha en mörkare bild och åt höger om du vill ha en ljusare bild. 7. Klicka på Förhandsgranska (Preview) om du vill förhandsgranska bilden. Ange ett värde mellan 50 dpi och 600 dpi. Kontrast (Contrast) Justera kontrasten med skjutreglaget.

Skriva ut foton direkt från en kompatibel enhet Sid 803 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut foton direkt från en kompatibel enhet Skriva ut foton direkt från en kompatibel enhet Skriva ut foton direkt från en PictBridge-kompatibel enhet Överst .

Skriva ut foton direkt från en PictBridge-kompatibel enhet Sid 804 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut foton direkt från en kompatibel enhet > Skriva ut foton direkt från en PictBridgekompatibel enhet Skriva ut foton direkt från en PictBridge-kompatibel enhet Skriva ut foton direkt från en PictBridge-kompatibel enhet Om PictBridges utskriftsinställningar Skriva ut foton på skivetiketten från en PictBridge-kompatibel enhet Överst .

4. Om enheten inte sätts i gång automatiskt. till exempel en digitalkamera. Den PictBridge-kompatibla enheten sätts på automatiskt. sätter du på den manuellt. Kontrollera att den PictBridge-kompatibla enheten är avstängd. Du kan också behöva starta enheten eller välja uppspelningsläget manuellt när du har anslutit enheten till skrivaren. Obs! Vid utskrift av foton med en PictBridge-kompatibel enhet som är ansluten till enheten rekommenderar vi att nätadaptern som medföljer enheten används.Skriva ut foton direkt från en PictBridge-kompatibel enhet Sid 805 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut foton direkt från en kompatibel enhet > Skriva ut foton direkt från en PictBridgekompatibel enhet > Skriva ut foton direkt från en PictBridge-kompatibel enhet U052 Skriva ut foton direkt från en PictBridge-kompatibel enhet Du kan ansluta en PictBridge-kompatibel enhet. Anslut den PictBridge-kompatibla enheten via en USB-kabel (A) som rekommenderats av tillverkaren av enheten. 2. Fyll på papper. Om du använder batteri till enheten bör du kontrollera att det är fulladdat. kan du behöva välja ett utskriftsläge som är kompatibelt med PictBridge innan du ansluter enheten. Mer information finns i enhetens handbok. . Kontrollera att enheten är på. Viktigt! Använd en USB-kabel som är kortare än tio fot/tre meter då du ansluter en PictBridge-kompatibel enhet till maskinen. videokamera eller en mobiltelefon. När enheten är rätt ansluten visas ett meddelande om att enheten är ansluten visas på LCDskärmen. till enheten med den USB-kabel som rekommenderas av tillverkaren och skriva ut bilderna direkt utan dator. Beroende på modell eller varumärke på enheten. 1. Utför de åtgärder som behövs på den PictBridge-kompatibla enheten innan den ansluts enligt de anvisningar som finns i enhetens bruksanvisning. eftersom längre kablar kan påverka annan kringutrustning. 3.

Du kan göra inställningarna via menyn på LCD-skärmen till den PictBridge-kompatibla enheten.Skriva ut foton direkt från en PictBridge-kompatibel enhet Sid 806 av 1083 5. Välj den storlek och papperstyp som du har fyllt på i enheten. När USB-kabeln ska kopplas bort mellan enheten och den PictBridgekompatibla enheten följer du instruktionerna i handboken. såvida det inte uttryckligen anges av den PictBridgekompatibla enheten. Starta utskrift från en PictBridge-kompatibel enhet. Viktigt! Dra aldrig ur USB-kabeln under utskrift. Inställningar på enheten 6. Ange utskriftsinställningar som papperstyp och layout. Överst . Inställningar på en PictBridge-kompatibel enhet Om den PictBridge-kompatibla enheten inte har en inställningsmeny kan du ändra inställningarna på enheten.

Obs! I följande beskrivning visas namnen på inställningarna enligt dem som används i Canons PictBridge-kompatibla enheter. Pappersstorlek 10 x 15 cm / 4 x 6 tum. Finns endast i PictBridge-kompatibla enheter från Canon.eller Letter-format och ovannämnda Canon-etiketter. 35-upp*3 *1 Layouten är kompatibel med papper av A4. Mer information om utskriftsinställningar för den PictBridge-kompatibla enheten finns i den handbok som medföljer enheten. 16-upp. Datum. N-upp (2. genom att välja objekt med en ”i”-markering. Standard (Alternativen beror på maskininställningen). Filnummer. 16)*1. skriva ut fotoinformation (Exif Data) i listformat (20 -up) eller i marginalerna på angivna data (1-up). När vissa alternativ anges som Standardvärde (Default) på en PictBridge-kompatibel enhet används enhetsinställningarna i stället för dessa alternativ. 20 x 25 cm / 8 x 10 tum. 20-upp*2. (Finns inte i alla PictBridgekompatibla enheter från Canon. Båda. 5 x 7 tum*1. A4/Letter: 4-upp Fotoetiketter: 2-upp. 9-upp.1 tum*2 *1 Kan enbart väljas i vissa PictBridge-kompatibla enheter från Canon.) Standardvärde (Av: Ingen utskrift).) *3 Skrivs ut i 35 mm Film Style Layout (Contact Printing Layout).) *2 Hi Vision kan visas på vissa PictBridge-kompatibla enheter som inte kommer från Canon. Index. A4. 8. Ställ inte in Layout som Utan ram (Borderless). Av Layout Skriv ut datum/ . 4. Några av de inställningar som beskrivs nedan finns inte i alla enheter. Inställningar på enheten Följande inställningar kan användas vid utskrift från en PictBridge-kompatibel enhet. Inställningsnamnen kan variera beroende på enhetens varumärke eller modell. Snabbfoto: Photo Paper Pro Platinum PT-101 Vanligt papper: A4/Letter När Papperstyp (Paper type) är inställt på Vanligt (Plain) inaktiveras utskrift utan ram även när Layout är inställt på Utan ram (Borderless).1 x 18 cm / 4 x 7. 4-upp.Om PictBridges utskriftsinställningar Sid 807 av 1083 Avancerad handbok > Skriva ut foton direkt från en kompatibel enhet > Skriva ut foton direkt från en PictBridgekompatibel enhet > Om PictBridges utskriftsinställningar U053 Om PictBridges utskriftsinställningar Inställningar på en PictBridge-kompatibel enhet Inställningar på enheten Inställningar på en PictBridge-kompatibel enhet I det här avsnittet beskriver vi enhetens PictBridge-funktion. Utan ram. (Finns inte i alla PictBridgekompatibla enheter från Canon.5 x 11 tum (Letter). *2 Med en PictBridge-kompatibel enhet från Canon kan du. Med ram. Papperstyp Standardvärde (alternativen beror på maskininställningen) Foto: Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Glossy Photo Paper ”Everyday Use” GP501/Photo Paper Glossy GP-502/Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201/ Fotoetiketter* * Vid utskrift på etiketter väljer du 4" x 6" / 10 x 15 cm i Pappersstorlek (Paper size). (Kan eventuellt väljas. 10. beroende på enhet. 9. I så fall används inställningarna som gjorts på den aktuella enheten.

Fönstret PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings) visas. 4. beroende på enhet.Om PictBridges utskriftsinställningar filnr Sid 808 av 1083 Image Optimizer Standardvärde (Default) (Urval baserat på enhetens inställningar). Läs meddelandet som visas och tryck sedan på OK. Använd i så fall knapparna för att välja Fotoutskriftsinställning (Photo print setting) och tryck sedan på OK. (Setup) på skärmen HEM (HOME). I det här avsnittet beskrivs hur du visar skärmen PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings). På (On) (följ kamerans inställning). Överst . *2 Kan enbart väljas i vissa PictBridge-kompatibla enheter från Canon. Av (Off) Beskärning Inställningar på enheten Du kan ändra utskriftsinställningarna för PictBridge på skärmen PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings). Välj Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK. (Kan eventuellt väljas. På (On)*1 (Exif Print). Ange utskriftsinställningarna till Standardvärde (Default) på den PictBridge-kompatibla enheten när du vill skriva ut enligt inställningarna på enheten. Mer information om inställningsalternativ finns i PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print settings) . beroende på i vilket land eller vilken region du köpte enheten. 1. Obs! Skärmen för att välja en meny kan visas. VIVID*2. 3. NR (Fotobrusreduktion (Noise Reduction))*2. för att välja PictBridge-utskriftsinställningar (PictBridge print Använd knapparna settings) och tryck sedan på OK. Ansikte (Face)*2. 2.) Standardvärde (Default) (Av: Ingen beskärning (Off: No trimming)). Obs! Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. Välj Konfig. Av (Off). Röda ögon (Red-Eye)*2 *1 Foton optimeras för utskrift med funktionen Photo Optimizer Pro.

Underhåll Sid 809 av 1083 Avancerad handbok > Underhåll Underhåll Rengöra enheten Justera skrivhuvudet manuellt Utföra underhåll från en dator Överst .

Rengöra enheten Sid 810 av 1083 Avancerad handbok > Underhåll > Rengöra enheten Rengöra enheten Rengöring Rengöra enhetens utsida Rengöra glasskivan och dokumentluckan Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan) Rengöring av utskjutande delar inuti enheten Överst .

Använd aldrig flyktiga vätskor som thinner. Detta kan ge upphov till fel eller göra att maskinens yta skadas. grovt tyg eller liknande material när du rengör skrivarens utsida eftersom det kan repa ytan. bensen. Rengöra enhetens utsida Rengöra glasskivan och dokumentluckan Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan) Rengöring av utskjutande delar inuti enheten Överst . Viktigt! Använd inte pappersnäsdukar. Damm eller små fibrer från papperet kan fastna i enheten och orsaka problem som blockerat skrivhuvud eller dålig utskriftskvalitet. Använd en mjuk trasa. aceton eller andra kemiska rengöringsmedel till enheten. pappershanddukar.Rengöring Sid 811 av 1083 Avancerad handbok > Underhåll > Rengöra enheten > Rengöring U059 Rengöring I det här avsnittet visar vi hur enheten ska rengöras för att bibehålla bästa prestanda.

Överst . t. Se till att duken inte är skrynklig eller har skarpa veck innan du rengör enheten med den. grovt tyg eller liknande material eftersom det kan repa ytan. Använd en mjuk trasa som har fuktats med vatten och sedan vridits ur ordentligt för att rengöra manöverpanelen. när du torkar bort smuts från ytan.Rengöra enhetens utsida Sid 812 av 1083 Avancerad handbok > Underhåll > Rengöra enheten > Rengöra enhetens utsida U060 Rengöra enhetens utsida Använd alltid en mjuk tygtrasa. Slå inte på strömmen innan manöverpanelens yta är fullständigt torr. pappershanddukar. Använd inte pappersnäsdukar.ex. Viktigt! Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten. en glasögonduk.

Rengöra glasskivan och dokumentluckan Sid 813 av 1083 Avancerad handbok > Underhåll > Rengöra enheten > Rengöra glasskivan och dokumentluckan U061 Rengöra glasskivan och dokumentluckan Viktigt! Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten. Viktigt! Insidan av dokumentluckan (den vita ytan) (B) skadas lätt. mjuk och luddfri trasa. så torka av den försiktigt. särskilt inte på glasskivan. Överst . Rengör försiktigt glasskivan (A) och dokumentluckans insida (den vita ytan) (B) med en ren. Kontrollera att inga rester finns kvar.

3. Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets förlängningsdel. 4. därför rekommenderar vi regelbunden rengöring. 2. 1. Ta bort alla pappersark i det bakre facket. Skärmbilden Underhåll (Maintenance) visas. . Kontrollera att enheten är på. Om enheten blir smutsig inuti kan utskrifterna bli fläckiga. bottenplatta (Bottom plate cleaning) och tryck sedan på OK.eller Letter-format på längden och vik därefter ut papperet igen. Bekräftelseskärmen visas.Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan) Sid 814 av 1083 Avancerad handbok > Underhåll > Rengöra enheten > Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan) U062 Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan) I det här avsnittet förklarar vi hur du rengör enheten på insidan. Följ instruktionerna på skärmen. (Setup) på skärmen HEM (HOME). 5. 6. Välj Underhåll (Maintenance) och tryck sedan på OK. Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. Vik ett vanligt ark med A4. Placera endast det här papperet i det bakre facket med den öppna sidan riktad framåt. 7. Använd knapparna för att välja Rengöring. Följ instruktionerna på skärmen. Välj Obs! Konfig. Följ instruktionerna på skärmen. Använd knapparna för att välja Ja (Yes) och tryck sedan på OK. 8. 9.

Om problemet kvarstår när du har rengjort bottenplattan igen är eventuellt de utskjutande delarna inuti skrivaren smutsiga.Rengöra insidan av enheten (rengöring av bottenplattan) Sid 815 av 1083 (A) Placera papperet när du har vikt ut det. När papperet matas igenom enheten rengörs den på insidan. Överst . Rengör dem enligt anvisningarna. Kontrollera den vikta delen av det utmatade papperet. Om det är kladdigt av bläck rengör du bottenplattan igen. Rengöring av utskjutande delar inuti enheten Obs! Använd ett nytt papper när du rengör bottenplattan igen.

Viktigt! Stäng alltid av strömmen och dra ur nätkabeln innan du rengör enheten.Rengöring av utskjutande delar inuti enheten Sid 816 av 1083 Avancerad handbok > Underhåll > Rengöra enheten > Rengöring av utskjutande delar inuti enheten U063 Rengöring av utskjutande delar inuti enheten Om de utskjutande delarna inuti enheten är smutsiga torkar du av bläcket med en bomullstops eller liknande. Överst .

Justera skrivhuvudet manuellt Sid 817 av 1083 Avancerad handbok > Underhåll > Justera skrivhuvudet manuellt Justera skrivhuvudet manuellt Manuell justering av skrivhuvudet Överst .

Använd knapparna Viktigt! för att välja Ja (Yes) och tryck sedan på OK. Obs! Bekräfta den aktuella inställningen genom att välja Skriv ut huvudjusteringsvärde (Print the head alignment value) och skriva ut testmönstret. Om resultatet av den automatiska skrivhuvudjusteringen inte blir vad du förväntar dig. 8. Tryck sedan på OK.eller Letter-format i kassetten. (Setup) på skärmen HEM (HOME). . 2. 5. Lägg tre ark vanligt papper av A4. Använd knapparna för att välja Manuell huvudjustering (Manual head alignment) och tryck sedan på OK. 6. Mönstret för justering av skrivhuvud skrivs endast ut i svart och blått. Mer information om hur du gör en automatisk justering av skrivhuvudet finns i Rutinunderhåll .Manuell justering av skrivhuvudet Sid 818 av 1083 Avancerad handbok > Underhåll > Justera skrivhuvudet manuellt > Manuell justering av skrivhuvudet U064 Manuell justering av skrivhuvudet I det här avsnittet visar vi hur du justerar skrivhuvudet manuellt. Öppna inte scannerenheten (luckan) när utskrift pågår. 7. Mer information om hur du väljer en meny på skärmen HEM (HOME) finns i Översikt över enheten. Inmatningsfönstret för värden för justering av skrivhuvudets läge visas. 1. Testmönstret för justering av skrivhuvud skrivs ut. När Skrevs mönstren ut ordentligt? (Did the patterns print correctly?) visas bekräftar du att mönstren har skrivits ut ordentligt genom att välja Ja (Yes) med hjälp av knapparna . Kontrollera att enheten är på. 3. Skärmbilden Underhåll (Maintenance) visas. Öppna pappersutmatningsfacket försiktigt och utmatningsfackets förlängningsdel. 4. Välj Obs! Konfig. Välj Underhåll (Maintenance) och tryck sedan på OK. Obs! Stäng den inre luckan om den är öppen. kan du prova manuell skrivhuvudjustering för att få en exakt justering av skrivhuvudet. Bekräftelseskärmen visas.

I kolumnerna F och G väljer du den inställning med en pil som ger de minst iögonfallande. Upprepa proceduren tills du är klar med inmatningen av mönsternumret för kolumnerna B till G.Manuell justering av skrivhuvudet Sid 819 av 1083 9. vertikala. horisontella ränderna. (A) Minst iögonfallande vertikala vita ränder (B) Mer iögonfallande vertikala vita ränder 10. Kontrollera de utskrivna mönstren och använd knapparna för att ange numret för det mönster i kolumn A som har de minst tydliga vertikala ränderna. vita ränderna. välj den inställning som ger de minst iögonfallande. Obs! Om det är svårt att välja bästa mönstret. Tryck sedan på OK. Obs! .

Obs! Om det är svårt att välja bästa mönstret. horisontella vita ränderna. (E) Minst iögonfallande vertikala vita ränder (F) Mer iögonfallande vertikala vita ränder .Manuell justering av skrivhuvudet Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst. Viktigt! Öppna inte scannerenheten (luckan) när utskrift pågår. välj den inställning som ger de minst iögonfallande. Bekräfta det visade meddelandet och tryck på OK. välj den inställning som ger de minst iögonfallande. vertikala. Det andra mönstret skrivs ut. Sid 820 av 1083 (C) Minst iögonfallande horisontella vita ränder (D) Mer iögonfallande horisontella vita ränder 11. vita ränderna. 12. Kontrollera de utskrivna mönstren och använd knapparna för att ange numret för det mönster i kolumn H som har de minst tydliga vertikala ränderna.

Bekräfta det visade meddelandet och tryck på OK. Tryck sedan på OK. Det tredje mönstret skrivs ut. Viktigt! Öppna inte scannerenheten (luckan) när utskrift pågår. välj den inställning som ger de minst iögonfallande. Kontrollera de utskrivna mönstren och använd knapparna för att ange numret för det mönster i kolumn a som har de minst tydliga vågräta ränderna. 15. Upprepa proceduren tills du är klar med inmatningen av mönsternumret för kolumnerna I till Q. Tryck sedan på OK. Upprepa proceduren tills du är klar med inmatningen av mönsternumret för kolumnerna b till j. 14. Obs! Om det är svårt att välja vilket mönster som är bäst. Överst . (G) Minst iögonfallande horisontella vita ränder (H) Mer iögonfallande horisontella vita ränder 16. horisontella vita ränderna. Den manuella justeringen av skrivhuvudet har slutförts.Manuell justering av skrivhuvudet Sid 821 av 1083 13.

Utföra underhåll från en dator Sid 822 av 1083 Avancerad handbok > Underhåll > Utföra underhåll från en dator Utföra underhåll från en dator Rengöra skrivhuvuden Rengöra matningsrullarna Justera skrivhuvuden Kontrollera skrivhuvudenas munstycken Rengöra enheten inuti Överst .

Utför rengöringen Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Utför (Execute). 3. Klicka på Rengöring (Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance) Dialogrutan Rengöring av skrivhuvud (Print Head Cleaning) visas. Utför djuprengöringen Kontrollera att enheten är påslagen och klicka sedan på Utför (Execute). . Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att visa vad du behöver kontrollera före Rengöring (Cleaning). Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att visa vad du behöver kontrollera före Djuprengöring (Deep Cleaning). Dialogrutan Djuprengöring (Deep Cleaning) visas. Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas. Klicka på Djuprengöring (Deep Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance). Rengör skrivhuvudena när utskriften är blek eller när en viss färg inte skrivs ut. Utför en djuprengöring när två vanliga rengöringar med Rengöring (Cleaning) inte avhjälper problemet med skrivhuvudet.Rengöra skrivhuvuden Sid 823 av 1083 Avancerad handbok > Underhåll > Utföra underhåll från en dator > Rengöra skrivhuvuden P026 Rengöra skrivhuvuden Med funktionen för att rengöra skrivhuvudena kan du rensa skrivhuvudenas munstycken. Kontrollera resultaten Om du vill kontrollera om utskriftskv