2AN kA5IN

ILDkA

LlCA

1LSL!ţ Lae[ev slnţ kral[ aLlnskl
lLu8Aţ 1ese[eva zenaţ kcl Mlno[a l Þaslfe[e
PlÞCLl1ţ sln 1ese[a l AnLlopeţ kral[lce Amazonkl
A8lCl!Aţ knealn[a od aLlnske kral[evske loze
LnCnAţ ledrlna do[kln[a l poverenlca
1L8AMLnţ PlpollLov vasplLac
lSMLnAţ Arcl[lna poverenlca
ÞAnCÞAţ zena lz ledrlne praLn[e
SLrazarl

8adn[a se doaada u 1rezenuţ peloponeskom araduŦ


Þ8vl Cln

Þo[ava prva Ŵ PlpollLţ 1eramen


PlÞCLl1
1eramene draalţ sLvar [e odlucenať
osLavl[am podnebl[e mlloaa 1rezenaŦ
uok me smrLna sumn[a mucl neLremlceţ
[a seţ evoţ sLldlm svo[e dokollceŦ
C mom ocu duao nlsLa se ne cu[eţ
[a ne znam sudblna sLa mu namen[u[eŤ
nl kra[ ne znam ko[l moaƌo bl aa krlLlŦ

1L8AMLn
Cde blţ aospodaruţ on moaao blLl?
vas sLrah opravdanl ne blh ll sLlsaoţ
dva korlnLska mora vec sam oblsaoŤ
poLrazlh 1ese[a l kroz one kra[e
ade val AheronLa kod mrLvlh nesLa[eƍŤ
poseLlh Lllduţ l 1enar obldohţ
l moru sLo vlde pad lkarov sldohŦ
Cemu se nadaLeţ lspod ko[ea neba
Lraa n[eaovlh sLopa LrazlLl [os Lreba?
A mozda vas oLac zellţ zna ll lkoţ
da La[nu Loa puLa ne pronlkne nlko?
l sLa akoţ dok nas za n[lm more brlaeţ
onţ mlranţ skrlva[ucƌ l[ubavne podvlaeţ
s kakvom lakovernom draaom Lamo osLaŦŦŦ

PlÞCLl1
1eramene draalţ kral[a posLu[! uosLa!
SLazama mladosLl on vlse ne luLaţ
nedosLo[ne smeLn[e ne prece mu puLaŤ
oLkad nesLalne mu zudl za se vezaţ
znamţ od suparnlce da ledra ne prezaŦ
na[zadţ Lrazecl aaţ duznosL vrslm samoţ
l vlse se ne smem vraLlLl ovamoŦ

1L8AMLn
CLkadţ aospodaruţ Lollko vas plase
ova Llha mesLa prve srece vase?
uraze su vam blle ove plLomlne
od bucne raskosl dvora l ALlneŦ
CpasnosL llƌ Luaaţ sLa vas aonl sada?

PlÞCLl1
Mlnula [e srecaŦ Sve se smuLl kada
sLlze ona Ŵ [er Lo boaovlma aodl Ŵ
ko[u Þaslfa[a sa Mlno[em rodlŦ

1L8AMLn
!a dobro razumem sLa vam bole sLvaraŦ
ledra vas zalosLlţ poaled vam zamaraŦ
Cpasna macehaţ clm vas upoznadeţ
za vase proaonsLvo nareden[e dadeŦ
All mrzn[aţ ko[om na vas se oborlţ
llƌ [e uLrnulaţ llƌ [os [edva aorlŦ
uosLalomţ kako moze da vam preLl
zena sLo umlre l zell umreLl?
ledra bol[ku svo[u nlkom ne kazu[eţ
mrzl sebe l dan sLo [e osveLl[u[eŦ
SLa bl ona moala s namerama svo[lm?

PlÞCLl1
Cţ n[ene se LasLe mrzn[e [a ne bo[lmŦ
urual me dusmanln odavde proaan[ať
PlpollL se lspred Arlcl[e sklan[aţ
posledn[e od roda kobnoa naso[ lozlŦ

1L8AMLn
SLa? l mo[ aospodar Arlcl[l arozl?
SLrasnlh ÞalanLlda sesLra neznaţ mllaţ
zar [e u zaverl s bracom svo[om blla?
ua mrzlLe cednosL dopusLaLe sebl?

PlÞCLl1
kad blh [e mrzeoţ [a bezao ne blƌŦ

1L8AMLn
1a[nu vasea beksLva da ll smem oLkrlLl?
ua vlse PlpollL nlsLeţ moze 1ƌ blLlţ
oholnlk ko[l [e l[ubav poreknuoţ
pred ko[om [e 1ese[ cesLo pokleknuo?
veneraţ n[u prezlr vas odavno praLlţ
da ll ce 1ese[u sad za pravo daLl?
l svrsLava[ucƌ vas med smrLne osLaleţ
da 1ƌ vam naana ruke da [o[ Laran[an pale?
vollLe ll mozda?

PlÞCLl1
kako Le sLld nl[e?
1l ko[l znas mo[e srce oLkad bl[e
zar mozes LrazlLl da poreknem lako
osecan[a [ednoa srca aordoa Lako?
Svo[lm mlekom mo[a AmazonkaŴmaLl
nl[e moala menl svu Lu aordosL daLlŤ
u zrell[e doba kada sam dospeo
sebe sam upoznƌoţ sobom se poneoŦ
Cdanl prl[aLel[ od dana prvoaa
Ll sl ml kazlvƌo povesL oca moaaŦ
SeLl se kako sam usplamLela cela
praLlo vlLeska sva n[eaova delaţ
dok sl sllkƌo Loaa [unaka aolema
ade smrLnlke Lesl sLo Perkula nemaţ
haleţ pusLahl[e ko[e redom smrvlţ
ÞrokrusLaţ Slnlda oarezle u krvlŤ
l smrL sLrasnoa dzlna arada Lpldavraţ
pa krlL sav u krvl mrLvoa MlnoLavraƌť
alƌ kad blh saznavƌo za dela neslavnaţ
za mnoaa n[eaova neversLva l[ubavnaţ
lz SparLe Pelenu kad odvodl La[noţ
llƌ o Þerlbe[l dok cvlll oca[noţ
o drualmƌ ko[e [e zaborav odneoţ
lakovernlcama ko[e [e zaneoť
Arl[adnl [adno[ sLo Luzl nad sLen[emţ
o ledrl oLeLo[ pod bol[lm znamen[emŤ
seLl seţ Lad sam Le sa Luaom slusao
l da skraLlm prlcu cesLo pokusaoŦ
Cţ kakve ll srece da sam u Lo[ basnl
upamLlo samo ona[ deo casnl!
Zar l[ubavl[u l [a spuLan moau blLl?
ua lƌ me nebo moze doLle ponlzlLl?
kukavan blh blo da ml dusa paLlť
[er 1ese[a mnoaa casL pravda l praLlŤ
[a nl[ednu neman nlsam ukroLlo
da blh smeo blLl kakav on [e bloŦ
Þa ako ml aordosL vec ko mora svlLlţ
zar bl Arlcl[a Lo morala blLl?
Zar da se ne seLlm sred zabune svo[e
vecne smeLn[e ko[a razdva[a nas dvo[e?
Mo[ oLac [e aonlţ l sLroaoscu voden
branl da [o[ bracl sesLrlc bude rodenť
n[lhova lzdanka sve se bo[l vlseţ
hLeo bl sa sesLrom sav rod da lm zbrlseŤ
l odluclo [eţ dok [e arob ne zaLreţ
da [e ne osveLll plam svadbene vaLreŦ
ua 1ƌ proLlv svoa oca da se s n[om udruzlm?
kƌo prlmer drskosLl sveLu da posluzlm?
l dok od l[ubavl mo[e srce sLradaŦŦŦ

1L8AMLn
Ako ll vec nebo svlma nama vladaţ
sLo reclma naslm da se [os zamara?
1ese[ţ ne zna[uclţ ocl vam oLvarať
l mrzn[a mu samo vasu l[ubav snazlţ
[er ropkln[l da[e carl novlh drazlŦ
Þred l[ubavl[u clsLom sLo da se koleba?
Ako slasLl da[eţ probaLl [e LrebaŦ
SLa vam smeLa da sLe sa vol[enom draaom?
SLrah da ne bludlLe Perkulovlm Lraaom?
venera svakome zna da udar zada!
l vas zar bl blloţ zar bl bllo sada
da vam maLl [ednom oseLlla nl[e
da [o[ za 1ese[em srce zudno bl[e?
All aorde recl bol[e nek zaneme!
Sve se men[aţ zar ne? u posledn[e vreme
oholoa l dlvl[ea sve vas vlde rede
da aonlLe kola obalom kƌo predeţ
llƌţ vlcnoa vesLlnl ko[om nepLun vladaţ
kako vam mlslca dlvl[ea haLa svladaŦ
Cd pokllka vaslh reLko aore zvoneŤ
s nekoa La[noa oan[a poaled vam sad kloneŦ
Sumn[l mesLa nemať vollLeţ aorlLeţ
veneLe od bol[ke s ko[om se borlLeŦ
!e l' vas Arlcl[a moala da zasene?

PlÞCLl1
Cdoh [a da Lrazlm ocaţ 1erameneŦ

1L8AMLn
Zar aospodar ledru ne mlsll da vldl
pre neao ll ode?

PlÞCLl1
Þrl[avl meţ ldl!
Þa da [e poseLlm kad duznosL nalazeŦ
All sLa Lnona hlLa da nam kaze?

Þo[ava druaa Ŵ PlpollLţ Lnonaţ 1eramen


LnCnA
va[! Zar mom [e bolu lko[l podoban?
kral[lcln svrseLak vec se bllzl kobanŦ
Zalud nad n[om lebdlm dok bdl l dok snlvať
na rukama mre mlţ a [ad svo[ sakrlvaŦ
nekl veclL nemlr vlada [o[ u duslŦ
Þodmukla [e paLn[a u posLel[l auslŦ
Qell dan da vldlŤ uzdasl [o[ bonl
Lraze da se svako lspred n[e uklonlŦŦŦ
Lvoţlde! uosLať s mesLa se povlaclmţ
mrsklm svo[lm llkom necu n[en da smraclmŦ

Þo[ava Lreca Ŵ ledraţ Lnona


lLu8A
ZasLanlmoţ draaaŦ korak ml susLa[eŦ
!edva se [os drzlmť snaaa me lzda[eŦ
uan mlţ sLo s[a opeLţ zasen[u[e zeneţ
a kolena slaba drhLe lspod meneŦ
va[! (Cna sedaŦ)

LnCnA
SmlrƌLe seţ vlsn[lţ od naseaa vrlska!

lLu8A
Cţ naklL l veo kako me prlLlska!
ko[a ll me ruka uvo[clma osu
l na mome celu sabra Lolƌku kosu?
Sve se zaverllo da me kln[lţ morlŦ

LnCnA
kako vam se zel[a [edna s druaom borl!
Samlţ osudu[ucƌ sopsLvene odlukeţ
da vas ulepsa[u uzurbane rukeŤ
samlţ Lrazecƌ snaau nekadasn[u ade [eţ
zudasLe za danom da vas opeL are[eŦ
Sad vas are[eţ aospoŤ alƌ vec vam [e dosLaţ
dan ko[l LrazlsLeţ aleţ mrzak vam posLaŦ

lLu8A
ÞlemenlLl Lvorce zalosnoa porodaţ
maLl mo[a bese od Lvo[eaa rodaţ
sunceţ da ll Le [e od mene sramoLaţ
posledn[l puL [a Le aledam za zlvoLaŦ

LnCnA
!os vas ne napusLa namera oca[na?
uokle cu da slusam [adan[a beskra[naţ
da vam usne samo o samrLl zbore?

lLu8A
SLo u sencl nlsamţ neboţ kakve aore!
kad cu kroz vlLesku aledaLl praslnu
kako dvokollce [ezde u dal[lnu!

LnCnA
SLaţ aospo?

lLu8A
Ahţ ade sam? SLa sam lzusLlla?
kud sam zudl svo[e l svo[ um pusLlla?
lzaublla sam aať 8oa ml aa oduzeŦ
Lnonoţ rumen ml sve llce obuzeť
odvec Ll pokazah sramoLu svoa [adaţ
dok lz oka moaa sama suza padaŦ

LnCnA
kad se vec sLldlLeţ sLldlLe se cuLn[eţ
ko[a raspal[u[e buru vase l[uLn[eŦ
Zalud nam sLaran[eţ zalud recl mo[e!
SLo bezdusno dane skracu[eLe svo[e?
kakva lh mahnlLosL zausLavl[a smelo?
ua ll lm od clnl usahn[u[e vrelo?
Mrak [e vec LrlpuLa zrake nebom zbrao
oLkako san nl[e na ocl vam paoţ
l dan [e proanao LrlpuL nocne sene
oLkako vam Lelo bez lshrane veneŦ
SLo sLalno smeraLe u zlosluLno[ caml?
ko[lm pravom sebe ubl[aLe saml?
vredaLe bozansLvo ko[e zlvoL dellŤ
lzda[eLe muza komƌ sLe se zaklellŤ
lzda[eLe decu ko[a rad vas paLeţ
[er lh u okove bezdusno bacaLeŦ
lsLl dan ce n[lma ma[ku oduzeLl
l slnu Ludlnke nadu ce doneLlţ
aordom dusmanlnu vas l krvl vaseţ
koaa Amazonka pod srcem nosaseţ
PlpollLuŦŦŦ

lLu8A
Ava[!

LnCnA
1a[ vas prekor pece?

lLu8A
nesrecnlceţ znas ll cl[e lme rece?

LnCnA
uaţ srdzba se vasa s razloaom raspallť
vollm sLo sLe na Lo lme uzdrhLallŦ
QlvlLeŦ nek l[ubavţ duznosL nek vas preneŦ
QlvlLeţ ne da[Le da sln sklLske zeneţ
kada decu vasu bacl sred okovaţ
vlada dlvnom krvl Crcke l boaovaŦ
Allţ pohlLa[Leť skup [e svakl LrenuLŦ
CkreplLe zlvoL skoro sasvlm svenuLţ
dok luc vaslh danaţ aoLov da umlneţ
[os laaano Lra[eţ a moze da slneŦ

lLu8A
Suvlse produzlh aresno mu Lra[an[eŦ

LnCnA
SLa? kakvo vas opeL razdlre ka[an[e?
kakva ll krlvlca lzazva Le [ade?
ua vam krv nevlna na ruke ne pade?

lLu8A
Mo[lh ruku zlocln nl[e se doLakƌoŦ
kƌo sLo su ml rukeţ srce da [e Lakƌo!

LnCnA
A sLa se u vama Lako sLrasno sprema
da poko[a vlse srcu vasem nema?

lLu8A
ÞosLedl meŦ uosLa vec kazah o seblŦ
!a mremţ da prlznan[e kobno rekla ne blƌŦ

LnCnA
Þa umrlLe onda u nel[udskom mukuŤ
da vam sklopl ocl LrazƌLe druau rukuŦ
lako posledn[a snaaa vasa veneţ
neceLe do mrLvlh sLlcl vl pre meneŦ
1lsucu puLeva sLalno k n[lma vodeţ
alƌ bol mo[ ce hLeLl na[preclm da odeŦ
Svlrepaţ kad sam vam [a neverna blla?
Zar vas mo[a ruka nl[e prlhvaLlla?
Cdrekoh se sveaa [edlno vas radlţ
pa zar Lako vernosL da ml se naaradl?

lLu8A
SLa hoces? l sLa bl l[uLn[om svo[om sLekla?
uzas bl Le sLresƌo kad blh rec lzreklaŦ

LnCnA
Ceaa blh lmala vlse da se bo[lm
od aroze sLo mreLe pred oclma mo[lm?

lLu8A
Creh kad bl ml znala l sLa udes krl[eţ
umrla blh lpakţ l Lo [os aresnl[eŦ

LnCnA
Cţ Lako vam suza ko[e rad vas ll[emţ
Llh kolena oko ko[lh ruke vl[emţ
spaslLe me sumn[eţ ovoa kobnoa sLrahaŦ

lLu8A
8as hocesŦ usLanlŦ

LnCnA
Slusam vas bez dahaŦ

lLu8A
kako da oLpocnemţ o boaovl s neba?

LnCnA
Þreko praznoa sLrahaţ aospoţ precl LrebaŦ

lLu8A
uokle ce venera mrzn[om da me praLl!
ZaneLa l[ubavl[u bludase ml maLl!ƍ

LnCnA
Zaboravƌmo sve Loť l neka odsada
veclLl zaborav secan[em ovladaŦ

lLu8A
Arl[adnoţ ko[om l[ubavl[u ran[enaţ
umresLe na zaluţ sesLro osLavl[ena!

LnCnA
SLa radlLeţ aospo? usled ko[ea [ada
proLlvu svlh svo[lh usLa[eLe sada?

lLu8A
venera nas aonlŤ spasu se ne nadamŦ
Mrem od svlh posledn[aţ l na[vlse sLradamŦ

LnCnA
vollLe?

lLu8A
L[ubavne Lrplm sve sLrahoLeŦ

LnCnA
All koaa?

lLu8A
Cuces vrhunac arehoLeŦ
vollmŦŦŦ urscem lme kad mu se pomeneŦ
vollmŦŦŦ

LnCnA
koaƌ?

lLu8A
Znas slna amazonske zeneţ
kneza onoa koaƌ sam mucen[lma pekla?

LnCnA
PlpollLa?

lLu8A
lme Ll sl mu lzreklaŦ

LnCnA
ZasLo ml se mrzne sva krvţ neboţ recl!
Cca[u! Zloclne! kleLl vasl precl!
Cţ puLe zlosrecnl! Cţ obalo [adaţ
zar Ll [e Lrebalo prlsLuplLƌ lkada!

lLu8A
ual[e [e poreklo zla moaŦ 1ek sa slnom
Lae[a svadbenlm kad se vezah clnom
kao da se sreca l menl ukazaŤ
ALlna ml aordoa dusmana pokazaŦ
vldeh aaţ prebledehţ pa ml llce planuŤ
u mahnlLo[ dusl nemlr se razmanuŤ
nlL ocl aleda[uţ nlL [ezlk aovorlţ
a Leloţ osecahţ l mrzne l aorlŤ
poznadoh veneru l oan[eve n[eneţ
moa ukleLoa roda [ade nebro[eneŦ
PLedoh mollLvama da [e smlrlm poLomť
hram [o[ dlaohţ pa aa ukraslh lepoLomŤ
n[ene zrLve svuda oko mene sLo[eţ
alƌ ne moau ludl duh da uspoko[eŦ
nemocnl meleml zal[ubl[ene duse!
Zalud pred olLarom mlrlsl se puseť
dok prlzlvah lme Le bozlce slavnoţ
PlpollLa l[ubl[ahŤ aleda[ucƌ aa sLalnoţ
cak l pred olLaromţ dok se zrLve dlmeţ
slavl[ah 8oaa cl[e ne smeh recl lmeŦ
Svuade aa se klonlhŦ Cţ prokleLsLvo nase!
u llku svoa oca on ml se [avl[aseŦ
na[zad se pobunlh proLlv aroznoa sLan[a
l podsLrekoh hrabrosL da se on proaan[aŦ
8adl Loa dusmana koaa obozavah
cudl zle macehe oLad podrazavahŤ
Lrazlh da se proanaţ l mo[ plac bez kra[a
slna lz ocevoa oLe zaarl[a[aŦ
Cdahnuhţ LnonoŤ clm aa odvedose
u cednosLl mo[l danl poLekoseŦ
ÞoLcln[ena muzuţ skrlva[ucƌ boloveţ
svoaa kobnoa braka neaovah plodoveŦ
Alƌ sve zalud bese! uruao udes hLede!
Mo[ aa suprua opeL u 1rezen dovedeţ
l mo[ se dusmanln ponova po[avlť
nezarasla rana smesLa zakrvavlŦ
nl[e plam Lo vlse sLo ml dusu pallť
svom snaaom venera na plen se sLrovallŦ
Cd moaa presLupa obuze me sLravaŤ
zlvoL ml omrznuţ a sLrasL uzasavaŦ
Qudahţ umlruclţ da ml casL osLane
l sred bela dana crnl plam nesLaneŦ
nlsam vlse moala da Ll bol zada[emŤ
sve sam Ll prlznalaŤ l sad se ne ka[emŤ
[os kad blţ posLu[ucƌ predsmrLne ml daneţ
s Lvo[lm prekorlma moalo da presLaneţ
l zaludne nade na[zad odusLale
plamen ko[l Lrne opeL da zapaleŦ

Þo[ava ceLvrLa Ŵ ledraţ Lnonaţ Þanopa


ÞAnCÞA
Cd vas Luznu novosL hLela blh da skrl[emţ
aospoŤ all moram da vam [e oLkrl[emŦ
vaseaa supruaa samrL nam oduzeŤ
sem vasţ svl Lo zna[u l vec rone suzeŦ

LnCnA
Þanopoţ sLa rece?

ÞAnCÞA
kral[lca ne Lreba
uzalud da moll povraLak mu s nebaŦ
Þreko lada ko[e sLlaose do luke
PlpollL [e saznƌo vesL lz prve rukeŦ

lLu8A
nebo!

ÞAnCÞA
novoa kral[a vec lsLe ALlnaŦ
!edna arupa blra knezaţ vasea slnaŤ
drualţ odbacu[ucƌ zakone drzaveţ
Ludlnklnoa slna kƌo vladara slaveŦ
A Lrecl za presLo ne aube lz vlda
Arlcl[uţ aospoţ lozu ÞalanLldaŦ
ua opasnosL preLl rekoh vam sve ovoŦ
Za puL PlpollLov sve [e vec aoLovoŤ
sLreplmo ako se narod zaLalasaţ
da bl s PlpollLom posla sva La masaŦ

LnCnA
uosLaŦ ÞosLo sad zna sLa sl hLela recl
kral[lcaţ znamţ nece nlsLa prenebreclŦ

Þo[ava peLa Ŵ ledraţ Lnona


LnCnA
ua vas dal[e vldam be[ah odusLalaŤ
cak da mrem sa vama sasvlm sam prlsLalaŤ
da smrL aonlm dal[e nemah alasa vlseŤ
alƌ zlo novo druae duznosLl vam plseŦ
Sudba vam se men[a l druaa posLa[eť
kral[ [e mrLavţ aospoţ alƌ presLo osLa[eŦ
Sln vam [e osLao kom sve duau[eLeţ
kral[ ako zlvlLeţ rob ako ll mreLeŦ
Cko koa u [adu ruke da obvl[e?
ko ce da mu oLre suze dok lh ll[e?
A [aucl kad mu do nebesa sLlanuţ
sve ce vase preLke proLlv vas da dlanuŦ
QlvƌLeŤ ceaa l[ubav da se sada bo[l?
vas [e zar l[ubavnl kƌo l bllo ko[lŦ
1ese[ [e presekƌoţ aubecƌ svo[u alavuţ
cvor sLo [e preLvarƌo sLrasL u areh l sLravuŦ
PlpollL opasan za vas nl[e sadaţ
vldaLl aa smeLe kada aod sLe radaŦ
Mozda blţ ne sluLecƌ sLa vam dusa zborlţ
moaƌo l zaveru proLlv vas da sLvorlŦ
8azuverlLe aaţ slomƌLe ponos smeoţ
1rezenom nek vladaţ Lo [e n[eaov deoŦ
Alƌ zna on da zakon da[e vasem slnu
arad ko[l Mlnerva dlze u vlslnuŦ
neprl[aLel[ lsLl zar vam sada nl[e?
Za[edno se borƌLe proLlv Arlcl[eŦ

lLu8A
uobroţ preda[em se Lvo[lm saveLlmaŦ
Qlvecuţ ako ml zlvoLa [os lmaţ
l ako slnovl[a l[ubav nade zarl
da mo[ pomracenl um plamom ozarlŦ

u8uCl Cln

Þo[ava prva Ŵ Arlcl[aţ lsmena


A8lCl!A
Qell da se ovde sasLanemo La[no?
PLeo bl ml recl zboaom oprosLa[no?
!e 1ƌ Lakoţ lsmeno? Cbmana Lo blce!

lSMLnA
1ese[evom smrcu novl zlvoL svlceŦ
SpremlLe seţ aospoţ da sa svl[u sLrana
docekaLe srca dosad odaananaŦ
Arlcl[aţ na[zadţ presLa blLl robom
l uskoro Crcku lmace pod sobomŦ

A8lCl!A
!e 1ƌ moaucno zbll[a da se sve Lo zaodlţ
da nemam dusmanaţ da sam na slobodl?

lSMLnA
Svl boaovlţ aospoţ odsad uz vas sLaceŤ
a 1ese[ se sasLƌo s dusom brace vaseŦ

A8lCl!A
kako [e okoncƌoţ znas llţ dane svo[e?

lSMLnA
necuvene prlce na sve sLrane sLo[eŦ
kazuţ u oLmlcl dok [e neko[ bloţ
muz ova[ nevernl da se uLoploŦ
Cak veleţ l svud se sad o Lome zborlţ
da se s ÞlrlLo[em u Þodzeml[u sLvorlŤ
slde rekom koklLţ duz obala n[enlƌţ
l zlv se po[avl lzmed mrLvlh senlŤ
alƌ lzlaska nema u Lom Luznom kra[uţ
nlL obale Pada povraLak zna[uŦ

A8lCl!A
ua ll moze smrLnlkţ pre sudena danaţ
da sLlane do mrLvlh podzemnoaa sLana?
SLa ll aa [e moalo odmamlLl Lamo?

lSMLnA
u smrL 1ese[evu sumn[aLe vl samoť
ALlna narlceţ a 1rezen vec hlLa
da za novoa kral[a blra PlpollLaŦ
ledra o svom slnu kƌo vladaru snlvaţ
na doaovor svo[e dvor[ane sazlvaŦ

A8lCl!A
kƌo kral[ kada pocne o menl da brlne
da ll ce PlpollL lance da ml sklne?
Poce 1ƌ se smllovaLƍ?

lSMLnA
Cospoţ blce LakoŦ

A8lCl!A
n[eaovoa se srca nlko nl[e LakƌoŦ
ZasLo smaLras da ce pozallLl mene
dok nlpodasLava sve osLale zene?
kad aod nas ualeda s puLa nasea skrece
l blra kra[eve ade nas nacl neceŦ

lSMLnA
Þrlca o n[eaovo[ hladnocl sam slLaŦ
Alƌ vldeh l s vama aordoa PlpollLaŤ
a ponos o kome Lolƌko zbore l[udl
radoznalosL mo[u [os vlse probudlŦ
1a ohola sllka nl[e verna n[emuť
pred vama [e blo drukcl[l u svemuŦ
klonlo se da vam poaleda u llceţ
alƌ vas [e promaLrƌo lpak neLremlceŦ
ua se zal[ubloţ sam od sebe krl[eŤ
ocl su mu l[ubavţ ako aovor nl[eŦ

A8lCl!A
kako mo[a dusa zudno sad uzlva
u aovoru sLo se nl na cemƌ zasnlva!
ua ll bl Lrebalo l Lo da se zaodl
da laracka [edna ko[u udes vodlţ
dusa [adna ko[a u suzama arca
mora da upozna l bezuml[a srca?
!aţ poLomak kral[aţ Zeml[lnoaa slnaƌ ţ
lz raLnlh uzasa spaslh se [edlnaŤ
lzaublh dok behu u cveLu mladosLl
sve sesLoro braceŦŦŦ Cţ aorka zalosLl!
Cvozde sve pokoslţ zeml[a se zaare[a
od krvl lzdanka slavnoa LrehLe[aŦ
Cd Le poalbl[e sve redom opLuze
ko[l se nad mo[om sudblnom rasLuzeŦ
SLrahu[u od sesLre da lm ne nahudlţ
lz pepela mrLvu bracu ne probudlŦ
All znas l sama s kolƌko prezlran[a
aledah 1ese[eva sva La sLrahovan[aŦ
l posLo na l[ubav be[ah klvna mnoaoţ
Lo prlmah s radoscu ophoden[e sLroaoţ
pa cak slavl[ah arubosL 1ese[eva clnaŦ
Alƌ doLle ne vldehţ ne vldeh mu slnaŦ
Cpcln[ena nlsam blla Lako slepo
da zavollm samo sLas l llce lepoţ
darove ko[lm aa prlroda obdarlţ
ko[e sam prezlre l za n[lh ne marlŦ
vollm [a n[eaove dare odabraneţ
vrllne oceveţ ne l slabe sLraneţ
svlda ml seţ eLoţ l oholosL cedna
ko[u nl[e svlla l[ubav [os nl[ednaŦ
Zalud se 1ese[em aorda ledra dlclť
[a sam ponosnl[aţ [er zenl ne llcl
da se hvall cascu nudenu drualmaţ
nl srcem ko[e [e oLvoreno svlmaŦ
Alƌ slomlLl srce sLo se lomlLƌ ne daţ
zadaLƌ bole dusl hladnl[o[ od ledaţ
okovaLl suzn[a koaa okov cudlţ
kom' se okov svlda lako mu hudlţ
eLoţ Lo [a hocuţ Lo mene prlvlaclŦ
Perkula savladaLƌ mnoao man[e znaclŤ
pobedlvan cesceţ on ne dade vlse
slave onlmƌ sLo aa ukroLlseŦ
va[ţ kako lzrekoh recl nesmoLrene!
Cţ preLeskl oLpor oceku[e mene!
Mozda ces me cuLlţ dok se srce [adaţ
da proklln[em aordosL ko[u slavlm sadaŦ
ua 1ƌ zalsLa voll? u mo[o[ osaml
da ll sam [a moalaŦŦŦ

lSMLnA
CuceLe aa samlť
dolazlŦ


Þo[ava druaa Ŵ PlpollLţ Arlcl[aţ lsmena


PlÞCLl1
Cospodoţ pre no na puL krenem
zellm sLa vas ceka da vam napomenemŦ
Mo[ oLac [e mrLavŦ Sumn[a mo[a arozna
predvlde sve ovo sLo se sad Lek doznaŤ
[edlno [e moala onaţ samrL kleLaţ
da aa Lako duao odvo[l od sveLaŦ
8oaovl predase carsLvu mrLvlh senl
onoa sLo Perkula medu nama smenlŦ
vasa mrzn[a slusa bez bola l [ada
povesL kako samrL moaa oca svladaŦ
Alƌ smrLnu cu Luau mocl da ublazlmť
LuLorsLvo nad vama ako obesnazlmŦ
ukldam sve mere daLe u zlovol[lŤ
aospodarƌLe sobom l srcem po vol[lŤ
l sad u 1rezenuţ ko[l ml prlpadaţ
koaƌ mo[ predak ÞlLe[ podlze nekadaţ
l cl[l ml presLo sad bez spora nudeţ
neka Arlcl[a na slobodl bude!

A8lCl!A
!a svo[u zabunu ne umem da svladamŦ
1ollklm sLaran[em o menl sLo sLradam
aospodar me baca vlse no sLo mlsll
u nove okove da bl me prlLlsllŦ

PlÞCLl1
1razecƌ naslednlka zbun[ena ALlna
pomln[e vasţ meneţ kral[lclna slnaŦ

A8lCl!A
Meneţ aospodaru?

PlÞCLl1
SLo se mene Llce
znam da zakon [edan prava ml porlceť
Crcko[ smeLa sLo me Amazonka rodlŦ
ua se sva La borba na moa braLa svodlţ
mo[a bl ml pravaţ aospoţ snaae dala
da spasem lsLlnu od zakonsklh zalaŦ
Alƌ pred vlsom pravdom [a napusLam mesLoť
usLupam vam lllţ bol[eţ vracam presLoŦ
Qezlo ko[e nekad preLku vasem dade
smrLnlk sLo aa Zeml[a u slavl sazdade
prede na n[eaova poslnka Lae[aŦ
ALlna procveLa pod vlascu 1ese[a
l rado aa dlze na svo[ presLo slavanţ
dok vam bracu posla u zaborav sramanŦ
ALlna vasţ aospoţ sada sebl zoveţ
dosLa se na[ada sa nesloae oveţ
dosLa se dlmlla krv vaseaa roda
sa n[enlh pol[anaţ lspod rodna svodaŦ
1rezen [e poda mnomŦ A krlLţ aospoţ neka
ledrlnoaa slna raskosno doceka!
ALlka [e vasaŦ Cdoh da vam sluzlmţ
da u vasu korlsL zel[e sve udruzlmŦ

A8lCl!A
Þred Lollkom srecom sva zbun[ena sLo[lmŦ
ua me san ne varaţ skoro se vec bo[lmŦ
Snevam ll? ClsLo me La odluka plasl!
ko[l boa [e sLavl posred arudl vaslƌ?
Clas o vaso[ slavl neka sveL oblde!
A lsLlna nek aa [os l prevazlde!
Cospodarţ rad meneţ svo[ lzda[nlk posLaƌƌ
Zar sLo me ne mrzl nl[e ll vec dosLaţ
l sLo [e od mrzn[e moaƌo duao Lako
sebe da sacuvaŦŦŦ

PlÞCLl1
vas da mrzlm? kako!
C aordosLl mo[o[ ma sLa se sve rekloţ
[a od cudovlsLa ne vodlm porekloŦ
ko[a dlvl[a narav dok vasţ aospoţ aleda
prlnudena ne bl blla da se preda?
Zar sam moaƌo da se oduplrem vlse?

A8lCl!A
kakoţ aospodaru?

PlÞCLl1
8ekoh vam prevlseŦ
8azum pred zesLlnom vldlm da susLa[eŦ
ÞosLo ml sad nlsLa druao ne osLa[eţ
aospoţ da nasLavlmť mo[e srce nl[e
u sLan[u da [ednu La[nu duze krl[eŦ
Þred vama [eţ aospoţ knez [edan kukavanţ
oholosLl drske uzor [adno slavanŦ
!aţ ko[l sam l[ubav prezlrao oholoţ
vredah n[enoa robl[a okovano koloţ
lţ zalecƌ slablca neslaurne brodeţ
mlsl[ah da sa kopna praLlm nepoaodeŤ
alƌ opsLlm zakonom od[ednom pokosen
od sebe sam sama smuLn[om nekom nosenŦ
!edan Lren [edlnl svu ml smelosL zdroblŦ
Corda dusa mo[a aospodara doblŦ
Skoro sesL meseclţ posLldenţ oca[anţ
nosecƌ ubod sLreleţ ko[l bollţ Lra[anţ
proLlv sebe l vas bunlm se l ludlmţ
od prlsuLne bezlmţ za odsuLnom zudlmŦ
vas llk po aorama svuda praLl meneŤ
a s[a[ sveLloa dana l ponocne seneţ
sve ml carl vase nasllkaLl hlLaŤ
sve vamţ aospoţ nudl dlvl[ea PlpollLaŦ
l dok sav lzmucen bespuclma aazlmţ
sebe sama Lrazlmţ alƌ se ne nalazlmŦ
Sve ml sada smeLať lukţ kopl[aţ kocl[eŤ
vesLlna nepLuna vlse mo[a nl[eŤ
samo ml uzdahe [eka aora praLlţ
l alas ne pozna[u olenell haLlŦ
C dlvl[o[ l[ubavl sad sve cull vl sLe
l zar se svoa dela posLldell nlsLe?
kako arublm recƌma srce l[ubav prosl!
kako dlvan okov cudnl suzan[ nosl!
Alƌ nek vam l Lakav aovor bude mloť
ovakvlm reclma nlsam vlcan bloŦ
usllslLe molbuţ zlo sam [e rekaoţ
alƌ bez vas [eţ zna[Leţ ne blh nl sLekaoŦ


Þo[ava Lreca Ŵ PlpollLţ Arlcl[aţ 1eramenţ lsmena


1L8AMLn
kral[lca dolazlţ a [a [o[ preLhodlmŦ
1razl vasŦ

PlÞCLl1
SLa hoce?

1L8AMLn
ne znam da poaodlmŦ
u n[eno vas lmeţ aospodaruţ LrazeŦ
ledra bl zelela da vam nesLo kazeŦ

PlÞCLl1
ledra? SLa [o[ recl? SLa ll opeL snu[e?

A8lCl!A
Cospodar bl lpak morƌo da [e cu[eŦ
lako vas sLalno mrzn[om svo[om aonlţ
prema n[eno[ paLn[l budlLe vl sklonlŦ

PlÞCLl1
vl se povlaclLeŦ !a pred puLem sLo[lmŦ
ua l[ubav ne vredam Llm posLupkom svo[lm?
uok srce preda[em [a u ruke oveŦŦŦ

A8lCl!A
ldlLeţ vlLeskl cll[ vasţ knezeţ zoveŦ
ALlnsko kral[evsLvo opeL menl da[Le!
uar lz vaslh ruku draa blce mlţ zna[Le!
Alƌ od svlh darova ova[ slavnl presLo
u mom srcu nema na[draze ml mesLoŦ

Þo[ava ceLvrLa Ŵ PlpollLţ 1eramen

PlÞCLl1
!e 1ƌ sve spremno? Allţ prllazl kral[lcaŦ
Za odlazak nek su prlpravna sva llcaŦ
Þolazak oalaslŤ hlLa[ţ pa se vraLl
l povraLkom mucan razaovor prekraLlŦ

Þo[ava peLa Ŵ ledraţ PlpollLţ Lnona


lLu8A (Lnonl)
1u [eŦ u srce ml krv navlre vrelaŦ
Zaboravl[amţ pred n[lmţ sLa sam recl hLelaŦ

LnCnA
MlsllLe na slna ko[l oca nemaŦ

lLu8A
vas naall odlazak rasLanak nam spremaŦ
uodoh Luau vasu sa svo[om da spo[lmŦ
uodohţ [er sLrahu[em nad deLeLom svo[lmŦ
Mo[ sln oca nemaŤ a daleko nl[e
kad ce smrL l mene od n[eaa da skrl[eŦ
vec Llsuc dusmana proLlv sebe lmaŦ
MozeLe se samo vl borlLl s n[lmaŦ
Alƌ ml [edna La[na mora ne da mlrať
n[eaov bolnl [auk srce vam ne dlraŦ
SLreplm da vam mrzn[a sa macehe aadne
na n[enoaa slna nevlnoa ne padneŦ

PlÞCLl1
Csecan[a Lakva ne aa[lm u seblŦ

lLu8A
l da me mrzlLeţ [adala se ne bl
knezeŦ uaţ aon[enl arozno blll vl sLeŤ
alƌ La[nu moa srca proclLall nlsLeŦ
Mrzn[u vasu aledah sLalno da podrzlmŦ
kra[ sebe vas nlsam moala da lzdrzlmŦ
Svuda vasţ pred sveLomţ napadah oca[noţ
zudah da nas more rasLavl[a beskra[noŤ
cak naredlh neka sLroau kaznu sLekne
ko vam samo lme preda mnom lzrekneŦ
Ako se po arescl kazna odmeravaţ
ako samo mrzn[a mrzn[u razbukLavaţ
zasluznl[l nl[e oprosLa[a nlkoţ
nl man[e zasluzan za mrzn[e LollkoŦ

PlÞCLl1
kad ma[ka odvlse svo[u decu pazlţ
cesLo po pravlma pasLorka svoa aazlţ
Lo ml [e poznaLoŦ Sumn[e nepresLane
macehama sLalno naarlza[u daneŦ
l druae blţ kƌo vlţ blle Lako zucneţ
a uvrede n[lne nlsLa man[e mucneŦ

lLu8A
knezeţ nebo me [eţ prlzna[em u bedlţ
od Loaa pravlla hLelo da posLedl!
All me sad kln[e druaa lskusen[a!

PlÞCLl1
nlsu vam poLrebna nova uzbuden[aŦ
Mozda vasem muzu samrL l ne preLlŤ
moze nam aa nebo l naLraa doneLlŦ
nepLun n[eaa sLlLlŦ a ovoaa boaa
ne bl zalud zvale recl oca moaaŦ

lLu8A
uvapuL se obalom Þodzeml[a ne ldeţ
aospodaruŦ 1ese[ posLo [e vec vlde
vraLlLl se nece lz Le zeml[e mrLveŤ
AheronL ne pusLa naLraa svo[e zrLveŦ
SLa rekoh? ne mrLavţ [er u vama Lra[eŦ
Þred oclma mo[lm kao sLalno da [eŦ
vldlm aaţ s n[lm zborlmŤ l srceŦŦŦ um ludlţ
proLlv mo[e vol[e sLrasL besnl lz arudlŦ

PlÞCLl1
vldlm kako vasa l[ubav sLvara cudaŦ
Mada mrLavţ 1ese[ pred vama [e svudaŤ
a n[eaova l[ubav vasu dusu slamaŦ

lLu8A
venera za 1ese[em od l[ubavna plamaŦ
vollm aaţ ne onoa ko[l u Pad odeţ
nevernlka kome mnoae zene aodeţ
kome [e zboa zene u Pad sLlcl sLaloŤ
neaoţ vernoaţ aordoaţ l dlvl[ea pomaloţ
dlvnoaţ mladoaţ ko[l svakoa sLvara robomţ
Lakvoa kƌo vas sada sLo aledam pred sobomŦ
lmao [e vas sLasţ l aovorţ l oclţ
rumenllo ko[e o sLldu svedoclţ
na krlL kad doplovl da moc svo[u merl
l docara snove Mlno[evlh kcerlŦ
SLa [e s vama bllo? SLo bez PlpollLa
bese se sabrala 1ese[eva svlLa?
ZasLoţ odvec mladlţ nlsLe moall samo
u brod uclţ da vas doveze onamo?
vl blsLe ublll krlLsko cudovlsLeţ
koaa ne bl spaslo n[eaovo skrovlsLeŦ
ua blsLe se spasll lavlrlnLsklh zala
sesLra bl vam mo[a kobnl konac dala Ŧ
All neţ [a blh [e u Lome preLeklaţ
pre bl menl l[ubav Lakav saveL reklaŦ
neţ vl blsLe pomoc prlmlll od meneť
[a blh vam oLkrlla laaume skrlveneŦ
uokle bl me sLrepn[a nad vama dovela!
ÞoverlLl nlLl l[ubav ne blh smelaŦ
Sama blh poLekla da vam se prldruzlmţ
da pred vama podem l kƌo sLlL posluzlmŤ
a kad blh sa vama u LavlrlnL zaslaţ
ledre ne bl blloţ llƌ se uz vas naslaŦ

PlÞCLl1
8oaovl! Zarţ aospoţ zaboravlLƌ smeLeţ
1ese[ vam [e supruaţ a [a sam mu deLeŦ

lLu8A
Zar mlsllLe da me pamcen[e lzda[eţ
kneze? uosLo[ansLva da ml nedosLa[e?

PlÞCLl1
CprosLlLeţ aospoŦ !a sam odvec lako
opLuzlo vase recl cedne LakoŦ
Cd sramoLe ne blh duze osLaLƌ moaƌoŤ
odlazlmŦŦŦ

lLu8A
Svlreplţ sada znas vec mnoaoŦ
lako sl dosLa vec moaao cuLlţ
oţ upozna[ ledru l bes n[ene puLl!
!a vollmŦ ne mlsll dok Le obozavam
daţ kao nevlnuţ sebe opravdavamţ
l da bl ml zanos od l[ubavne srece
moaao ullLl pouzdan[e vece!
va[ţ zrLva osveLe cele vasel[eneţ
anusam se [a sebe vlseţ no Ll meneŦ
8oaovl dadose da ml dusu svlada
sLrasL od ko[e kobno loza mo[a sLradať
Ll boaovl ko[l slavu sebl arabe
zavodecl srce zene [edne slabeŦ
Þrvo aledah samo da se Lebe klonlmŦ
alƌ moradoh posle da Le [os l aonlmŦ
Cţ kakve sam lazl sve o Lebl rekla!
urazlh mrzn[u Lvo[u da ne blh pokleklaŦ
All svl planovl uzaludnl blseť
Ll omrznu [aceţ [a Le l[ubl[ah vlseŦ
l dok bol na Lebl nove carl sLvaraţ
[a kopneh l sahnuh od l[ubavna zaraŦ
ua [e sve Lo Lako ocl Ll osLa[u
ako ll bl moale da me poaleda[uŦ
SLa rekoh? ua cuLahţ da 1ƌ bl bllo bol[e?
Sve sam Ll prlznalaţ zna[ţ bez svo[e vol[eŦ
uodoh k Lebl s molbom da mrzn[e zesLlna
ne prede sa mene l na moaa slnaŦ
Alƌţ va[ţ l[ubav samo aovorl o seblŦ
Sve sLo aod sam rekla Ŵ bllo [e o Lebl!
SveLl seţ zboa mo[e pohoLe me smrvlŦ
1l ko[l poLlces od [unacke krvlţ
kaznl cudovlsLe koa [e zeml[a slLaŦ
udova 1ese[a voll PlpollLa!
veru[ţ ova neman mora odmah mreLlŦ
Lvoţ srca moaa! SLo[l Ll na meLlŦ
nesLrpl[lvo svo[u kaznu da prlarllţ
osecam aa kako rucl Lvo[o[ hrllŦ
udrlŦ Ako nl[e vredno ruke Lvo[eţ
ako lsLes Lezu smrL za arehe mo[eţ
ako neces da Le krv neclsLa roslţ
kad se ruka anusaţ neka mac Lvo[ koslŦ
ua[ aa!

LnCnA
SLa radlLe? Alƌţ evoţ dolazeŦ
8oaovl! Cleda[Le da vas ne opazeŦ
Pa[deLe! SramoLu da vam ne raznoseŦ


Þo[ava sesLa Ŵ PlpollLţ 1eramen


1L8AMLn
ua lƌ Lo ledra bezlţ lll [e odnose?
vldlm vas skrhanoa u [adu l bedlŦ
SLo[lLe bez macaţ zaranuLl l bledl!

PlÞCLl1
8ezlmo odavdeŦ Zbun[en sam beskra[noŦ
Sama sebe aledam s arozom l oca[noŦ
ledraŦŦŦ Alƌţ neţ neboŤ nekƌ zaborav Lamnl
sakrl[e zauvek doaada[ La[ sramnl!

1L8AMLn
Call[a [e za puL svo[a [edra dlalaŦ
Alƌ [e lz ALlne l vesL nova sLlalaŦ
lz svlh se plemena cu[e lsLl aovorť
vas braL pobedu[eţ ledru klLl lovorŦ

PlÞCLl1
ledru?

1L8AMLn
lz ALlne alasnlk pred n[om pade
l svu vlasL drzavnu u ruke [o[ dadeŦ
n[en sln kral[ [e sadaŦ

PlÞCLl1
Cţ vlţ vlsn[l s nebaţ
zar Lakve poroke naaradlLl Lreba!

1L8AMLn
MeduLlmţ cu[e seť kral[ zlvl u mlruŦ
vldese aa neklţ kazuţ u LplruŦ
Alƌ [aţ sLo aa Lamo Lrazlhţ znam [amacnoŦ

PlÞCLl1
uobroţ nek se lpak proverl sve LacnoŦ
Svaka vesL se mora lsplLaLl vesLoŦ
pa ako ne krl[e ozbll[nl[e nesLoţ
podlmoŦ Moze nas sve Lo skupo sLaLlŦ
all cemo zezlo dosLo[nome daLlŦ18LCl Cln

Þo[ava prva Ŵ ledraţ Lnona


lLu8A
AhŦ nek se uklonl sve Lo casce LasLo!
Qells da me vldeţ allŦ reclţ nasLo?
Cbmanama novlm zar bl lsLa sLekla?
8adl[e me sakrl[ť premnoao sam reklaŦ
Clasno [e krlknuloţ ava[ţ srce vreloŦ
8ekoh sLo se cuLl nlkad ne bl smeloŦ
kako me [e slusƌo! S malo hladnlh recl
aledao [e mo[u lspovesL da spreclŦ
Ceznuo [e da se rasLanemo presno!
n[eaova ml cednosL oLkrl delo aresno!
SLo sl me omela kad hLedoh umreLlƌ?
va[ţ mac n[eaov kad [e poleLeo meLlţ
[e ll prebledeo? ua 1ƌ ml aa on Lrze?
uosLa bese da aa ruke mo[e drze
casak samoţ da mu na areh zamlrlseţ
da aa posle ne hLe dodlrnuLl vlseŦ

LnCnA
uok mlsllLe samo na Le [ade crneţ
plam se raspal[u[eţ mesLo da uLrneŦ
Zar ne bl Lrebaloţ oţ krvl Mlno[aţ
u lepsem zadaLku LrazlLl poko[aţ
l dok on odlazl sveLom da krsLarlţ
vladaLlţ zarablLl ona[ sklpLar sLarl?

lLu8A
Menl da prlpadne sva vlasL ovoa arada
kad mo[ slabl razum nada mnom ne vlada!
kad ne aospodarlm sama sobom vlse!
kada se pod sramnlm [armom [edva dlse!
kad umlrem!

LnCnA
8ezƌLe!

lLu8A
kako posle sveaa?

LnCnA
Þre sLe aa aonlllţ sad bezƌLe od n[eaaŦ

lLu8A
kasnoŦ Cn zna sllu mahnlLosLl mo[eŦ
Mede pravoa sLlda vlse ne posLo[eŦ
Þokazah mu da me puL bescasca vodlţ
alƌ se nada lpak u mora srcu rodlŦ
8odrecl u menl zlvoL ko[l clllţ
l dusu dokţ bolnaţ na usnama cvlllţ
spase me varkama l lazlma aollmŦ
1l ml ull nadu da moau da vollmŦ

LnCnA
krlva llƌ nevlna za Lollka delaţ
rad vasea spasen[aţ aospoţ sve blh smela!
Alƌ zar vas uvreda do dna ne poLresa?
Zar vas ne dovodl La[ prezlr do besa?
kako vas [e aledƌo bezdusno l aadno
dok mu se kra[ noau prevl[asLe [adno!
kako samo bese odvraLan l zao!
ua vam [e ko Lada mo[e ocl dao!

lLu8A
Mozda nece uvek aordlm da se clnlŦ
SurovosL [e sLekƌo zlvecƌ u dlvl[lnlŦ
PlpollLţ sve dosad vasplLavan sLroaoţ
o l[ubavl nlsLa cuLl nl[e moaƌoŦ
Mozda l zbun[enosL Lo cuLan[e krl[e?
ua nase [adan[e preLerano nl[e?

LnCnA
Alƌţ zna[Leţ varvarka rodlla [e n[eaaŦ

lLu8A
varvarkaţ all [e volela vrh sveaaŦ

LnCnA
kobnom mrzn[om mrzl svako zensko llceŦ

lLu8A
SLrepeLl ne moram bar od suparnlceŦ
Cdbacl vec [ednom sve saveLe svo[e!
ne dvorl mo[ razumţ vec bezuml[e mo[e!
n[eaovo [e srce neosvo[lv presLoť
alƌ lmace l on neko slabo mesLoŦ
C vladarsko[ mocl kao da [e snlvƌoŤ
da ALlnu zell nl[e cak nl skrlvƌoŦ
vec mu [e aall[a svaka spremna blla
l na veLru bela razapela krllaŦ
u mo[e aa lmeţ Lnonoţ poLrazl
l pred oclma mu s[a[ krune pokazlŦ
neka sveLl venac svl[e oko celaŤ
da aa za se vezem Ŵ ne blh druao hLelaŦ
nek preuzme svu vlasLţ ko[a carl nemaŦ
Cn ce za vladara moa slna da spremaŦ
neţ on nece hLeLl n[eaa da proaonlŦ
l slna l ma[ku neka pod plasL sklonl!
ua aa pobedlmo nek se sve pokusať
radl[e ce Lebe no mene da slusaŦ
PlLa[ţ placlţ rlda[Ť za mnomţ bonomţ LuzlŤ
aorklm narlcan[em besLldno se sluzlŦ
!a svu svo[u nadu u Lebe ulazemŦ
Cekam Leţ da sudbom svo[om raspolazemŦ

Þo[ava druaa Ŵ ledraţ sama


Cţ Ll ko[a vldls sramoLu moa padaţ
veneroţ zar nl[e dosLa bllo [ada?
vec [e sve vrhunce presla Lvo[a zlobaŦ
1rl[umf Ll [e poLpunŤ evoţ Lvoaa roba!
All ako srecna l sad blla ne blţ
Lad poLrazl zrLvu oLpornl[u seblŦ
PlpollL Le mrzlŤ l slavu [e sLekƌo
sLo u Lvome hramu nlkad nl[e klekƌoŦ
1vo[e lme uhu n[eaovom ne aodlŦ
8ozlceţ sveLl seť lsLl cll[ nas vodlŦ
nek zavollŦŦŦ AllŦ ale! ona vec Lu [eŦ
Zar ne hLe nl Lebe Lnonoţ da cu[e?

Þo[ava Lreca Ÿ ledraţ Lnona


LnCnA
1asLe se l[ubavl moraLe odrecl
aospoŦ l vrllne sLare opeL sLeclť
kral[ [e zlv l zurl da bude sa vama ƋŦ
1ese[ [e sLlaaoŦ 1ese[ [e med namaŦ
narod da aa vldlţ Llska se l hlLaŦ
Þo naloau vasem Lrazlh PlpollLaţ
all od pokllka sve na[ednom posLaŦŦŦ

lLu8A
Ahţ mo[ suprua zlvl kazesţ Lo [e dosLaŦ
!a prlznadoh l[ubav ko[a mu casL blaLlŦ
Cn zlvlť ne zellm nlsLa druao znaLlŦ

LnCnA
SLa?

lLu8A
Znala samŤ alƌ Ll nlsl Lako hLelaŦ
1vo[a suza mo[u savesL [e zavelaŦ
!a umlrah [uLros kao casna zenaţ
sLo Lebe poslusahţ mrem obescascenaŦ

LnCnA
MreLe?

lLu8A
8oaovlţ posle aroznoa clnaţ
mo[ suprua dolazlţ u praLn[l svoa slnaŦ
Cledace me svedok mo[e aresne sLrasLl
dok n[eaovom ocu prlsLupam bez casLlţ
s [aukom u dusl Ŵ on aa nl[e dlrnƌoţ
s okom u suzama Ŵ aledƌo lh [e mlrnoŦ
ua ll blţ oseLl[lv na casL oca svoaaţ
moaƌo da precuLl presLup srca moaa?
ua ocu l kral[u lsLlnu uskraLl?
ua ml na svu arozu mrzn[om ne uzvraLl?
uzalud bl cuLƌoŦ Znam [a svo[a dela
l nlsam kƌo zene ko[e aorda cela
uzlva[u mlrno u bludnom zlvoLu
l za sLld ne zna[uţ nlLl za sramoLuŦ
Znamţ pomama mo[a ne moze da cuLlŦ
l vec ml se clnl da ce svl Ll kuLl
saml da prozbore l opLuze meneţ
da se lz zablude mo[ muz [ednom preneŦ
MreLl! neka samrL sav La[ uzas zbrlse!
Zar [e Lako Lesko ne zlveLl vlse?
nlkada paLnlcl ne sLrepe nad arobomŦ
Samoţ kakvo lme osLavl[am za sobom?
Qalosno naslede decl pruza maLl!
Moala bl lm snaae krv Zevsova daLlŤ
alƌ ma kako dlvno bllo Lakvo semeţ
presLup ma[ke [edne preLesko [e bremeŦ
SLreplmť moaƌo bl lm ko baclLƌ u llce
da vode poreklo od ma[ke aresnlceŦ
SLreplm daţ aon[ena Lako sLrasnom sllkomţ
poaledaLƌ u ocl ne bl smela nlkomŦ

LnCnA
l [a na n[lh aledam sa vellkom sLravomŤ
ovoa puLaţ aospoţ sLrahu[eLe s pravomŦ
Alƌ sLo lh poruzl lzlaaaLl Lako?
CpLuzlLl sebe ne blţ aospoţ svako!
8ecl ce seť ledraţ zaLo sLo [e krlvaţ
ne sme svoaa muza da doceka zlvaŦ
A PlpollL nema bol[e sLa da Lrazlť
vasa smrL ce n[eaov lskaz da osnazlŦ
1uzlocu vasem sLa blh na Lo rekla?
8ec bl ml seţ pred n[lmţ u arlu preseklaŦ
vldela blh ade se pobedom vesell
l ardl vas svudaţ pred svaklm ko zellŦ
8ol[e plam nebeskl da ml sprzl nedra!
8eclLe lsLlnuť ua lƌ [os voll ledra?
kako vam lzaleda La[ knez na sve spreman?

lLu8A
vldlm aa kƌo neku sLrahovlLu neman!

LnCnA
ZasLo mu oruz[e daLl da vas smrvl?
ne bo[Le seŦ vl aa opLuzlLe prvl
za krlvlcu da [e na vas ne nabaclŦ
ÞroLlv n[eaaţ aospoŦ aovore svl znaclť
zar mac n[eaovţ srecomţ kod vas osLƌo nl[e?
Þa paLn[e neadasn[e l smuLn[e docnl[eŦ
pred n[eaovlm ocem sllne zalbe oneţ
na[zad zahLev da aa lz 1rezena aoneŦ

lLu8A
Zar smem da nevlnosL Ŵ kal[amţ vlsn[l s neba?

LnCnA
Samo ml cuLan[e vaseţ aospoţ LrebaŦ
SavesL me naarlza lţ kao vlţ aorlmŦ
8adl[e blh da se s Llsucƌ smrLl borlmŦ
Alƌţ sem Loa melemaţ nlcea nema vlseť
pred vaslm zlvoLom sve se druao brlseŦ
CovorlcuŦ 1ese[ţ kad sve sazna ovoţ
kaznlce svoa slna na proaonsLvo novoŦ
u ocu dok sudl uvek oLac arcať
anev mu blazl kazna poLekla lz srcaŦ
Alƌ cak l nevlna neka krv poLeceţ
sLa od vase casLl moze blLl prece?
na[draze se blaao ne sme da lzlazeŦ
Sve se lzvrsu[e sLo ono nalazeŦ
A da blsLe spasll svo[u casL l sebeţ
neka se l sama vlllna poarebe!
!a vldlm 1ese[aŦ

lLu8A
A [a PlpollLaŤ
u n[eaovom oku propasL ml se clLaŦ
8adl sve sLo hocesţ u Lvo[o[ sam vlasLlŦ
Zbun[enaţ [a ne znam sLa blh moala kazƌLlŦ

Þo[ava ceLvrLa Ŵ 1ese[ţ PlpollLţ ledraţ Lnonaţ 1eramen


1LSL!
Zracl sreceţ aospo opeL me sad are[u
l u vase rukeŦŦŦ

lLu8A
SLanlLeţ 1ese[u!
ne obesvecu[Le svo[a ushlcen[ať
dosLo[na sam samo vaseaa prezren[aŦ
8ez vas dok osLadoh u svom domu mllomţ
zla kob se na mene usLreml svom sllomŦ
nedosLo[na da vas dvorlm l cellvamŦ
moracu odsada samo da se skrlvamŦ

Þo[ava peLa Ŵ 1ese[ţ PlpollLţ 1eramen


1LSL!
SLa ovako cudan docekţ slneţ znacl?

PlÞCLl1
Samo ledra moze Lo da proLumaclŦ
noţ ako vas dlrnuh molbom ko[om lkadţ
mollm da [e vlse ne saaledam nlkadŦ
Cţ da[Le Ŵ mucl me uzbuden[e neko! Ŵ
da se od n[e sklonlm zanavekţ dalekoŦ

1LSL!
Zar me osLavl[aLe?

PlÞCLl1
Þocu[Le me samoť
ne Lrazlh [eţ vl [e dovedosLe amoŦ
ÞredadosLe araduţ odlazecƌ u druau
zeml[ Arlcl[u l svo[u supruauŦ
Cak sLaran[u mome poverene blseŦ
Alƌ zasLo blh ovde osLa[ao vlse?
uosLa ml [e mladosL kroz planlne Lavne
proaonlla zverlţ dusmane nlsLavneŦ
Zar ne blh moaao usred l[uLa bo[a
bol[om krvl[u kopl[a da obo[lm svo[aƌ?
uo mo[lh aodlna sLlall blll nlsLeţ
a mnoaom Llranu l nemanl vl sLe
vec Lad pokazall svo[ udarac LesklŤ
nad pusLahl[ama pobednlk vlLesklţ
svud sLe mlr zavell duz obala naslƌť
puLnlk nl[e lmƌo ceaa da se plaslŤ
na alas da [e sLekƌo zamenlka prava
moaao [e Perkul spoko[no da spava Ŧ
A [aţ sln neznanl oca slavna Lakoţ
nl ma[clnom Lraau nlsam se prlmakƌoŦ
Cţ da[Le [unasLvo da dela zalsLe!
ua[Leţ ako zlvl neko cudovlsLeţ
da vam sln kra[ noau les n[eaov posLavlţ
llƌ nek Lra[an spomen smrL mo[u proslavlţ
lţ hvalecl dane smrcu oduzeLeţ
pokaze svem sveLu da vam be[ah deLeŦ

1LSL!
SLa vldlm? kakva se sLrahoLa Lo zblvaţ
da se sva rodblna od mene sad skrlvaŦ
Ako vec moradohţ neboţ Lako proclţ
sLo sl me lzvelo lz Lamnlcke nocl?
lmao sam druaaŦl on zarko hLede
eplrskom Llranu zenu da odvedeŤ
u La[ sam se poLhvaL nerado upleoŦ
All anevnl usud plan [e nas omeoŦ
1lran me zaLece [adnoaţ ruku aollƌŦ
vldeh ÞlrlLo[a Ŵ srce me [os boll Ŵ
ade aa krvolocnl rasLrzu arslanlţ
ko[e La[ varvarln l[udsklm mesom hranlŦ
A mene zaLvorl u peclne [ada
Lamne l duboke u susedsLvu PadaŦ
nebo ne hLe duao spas da ml ukazeŦ
na[zad sam obmanƌo budno oko sLrazeŦ
CsveLlh se arozno svlrepom Llranu
l baclh aa dlvl[lm pslma kao hranuŤ
l dok sam se s zarom sLrasnlm prlbllzavƌo
svemu sLo sam Lako sllno obozavƌoŤ
sLa rekoh? dok dusa vracena zlvoLu
hLede da zaarll na[drazu lepoLuţ
[aţ mesLo docekaţ vldlm svl se bo[eť
bezeţ odbl[a[u zaarl[a[e mo[eŦ
l dok me sLrah muclţ ko[l lzazlvamţ
zallm sLo l dal[e kƌo suzan[ ne snlvamŦ
Menl [e sramoLa nanesena nekaŦ
ko [e krlvac? SLo se sa osveLom ceka?
Crckaţ ko[a slavl mnoaa mo[a delaţ
da zloclnca skrl[e nl[e val[da smela?
A sln mo[ rodenlţ mome srcu mloţ
da u Lo[ zaverl l sam nl[e blo?
Pa[dƌmoŦ ne moze se vlse da kolebaŦ
Zlocln l zloclnca oLkrlLl vec LrebaŦ
nek zabunu svo[u ledra proLumacl!


Þo[ava sesLa Ŵ PlpollLţ 1eramen


PlÞCLl1
!a ne znam n[en aovor sLa Lreba da znacl?
ua ll zell ledraţ zrLva svo[e sLrasLlţ
sebe da opLuzlţ da se upropasLl?
SLa ll ce kral[ recl? SLa ll se Lo sLvorlţ
da sav n[eaov dvorac u l[ubavl aorl!
l mene sLo vollm ko[u ne blh smeoţ
kakvoa [e poznavƌoţ a kakvoa sad sreo!
!aLo crnlh sluLn[l u dusl se ro[lŦ
Alƌ ceaa nevlnosL lma da se bo[l?
ldemţ [os [ednom cu pred oca da sLanemţ
da pronadem kako dusu da mu aanemť
nek sazna za l[ubav o ko[o[ ne sluLlţ
alƌ cl[l s[a[ nece mocl da pomuLlŦCL1v81l Cln

Þo[ava prva Ÿ 1ese[ţ Lnona


1LSL!
SLa cu[em? lzda[nlkţ Lo drsko sLvoren[e
hLede da okal[a svoa oca posLen[e?
ua me svud proaonlsţ sudboţ Lebl aodl!
ne znam ade salnţ kud me ova[ korak vodlŦ
neznosLl! uobroLo naaradena sramno!
Cţ namero drska! 8esen[e pomamno!
Cll[a aresne sLrasLl da bl se domoaƌo
La[ drskl oholnlk sllom se pomoaƌoŦ
Mac sam mu poznaoţ sLo sLrascu zasl[aţ
mac ko[l mu dadoh za dela dlcnl[aŦ
kako [e bezuml[u moaƌo da se poda?
l sLo ledra ne hLe odmah da aa oda?
Zar cuLan[em nl[e krlvcu pomoc dala?

LnCnA
nad [adnlm se ocem ona smllovalaŦ
l sva posLldena s namere mu bludneţ
s pasLorkove sLrasLl aresne l pozudneţ
ledra umlraseŤ vec mu ruka hLednu
da zaasl u n[enom oku sveLlosL cednuŦ
Spazlh zamah rukeţ l poLekoh LamoŦ
ua vam [e sacuvam moala sam [a samoŦ
Qalecƌ n[enu smuLn[u l vase nevol[eţ
posLah Lumac n[enlh suza l bez vol[eŦ

1LSL!
8ednlk! Þrebledeo bese kada dodeŦ
vldeh da mu [eza cellm Lelom prodeŦ
Zacudl me kako malo bese cloŤ
zaarl[a[ [e n[eaov sasvlm hladan bloŦ
Alƌ La aresna l[ubav sLo aa [e zanela
da lƌ se u ALlnl vec bese zacela?

LnCnA
SeLlLe se n[enlh suza svakoa casaŦ
Cresna l[ubav n[enu mrzn[u usLalasaŦ

1LSL!
l La l[ubav planu u 1rezenu snova?

LnCnA
8ekoh sLa se zbllo do posledn[ea slovaŦ
Þrebolnu kral[lcu osLavlh suvlseŤ
dozvollLe da[e ne napusLam vlseŦ

Þo[ava druaa Ŵ 1ese[ţ PlpollL


1LSL!
lde! !edno llce plemenlLo Lako
svakoaţ kao meneţ obmanuce lako!
8eleaa posLen[a zar bl lkad smela
da bllsLa sa [ednoa presLupnlckoa cela?
Zar ne bl Lrebalo pecaLom sramoLe
oznaclLl [avno lzda[nlcke skoLe ƌ?

PlÞCLl1
Moau 1ƌ znaLl ko ll nebo naoblacl
l dlcno vam llceţ aospodaruţ smracl?
ua 1ƌ Lu La[nu oLac moze da ml kaze?

1LSL!
l on sme preda mnom [os da se pokazeŦ
CudovlsLeţ sLo aa arom [os nl[e saLroţ
lzdance zloLvora ko[e sam sve zaLroţ
zar posle zanosa [edne sLrasLl aadneţ
sLo Le nad ocevu posLel[u vec nadneţ
smes da ml pokazes Lo dusmansko llceţ
da sLupls na mesLo bescascaţ krlvlceţ
l ne Lrazls zeml[e nepoznaLa svoda
do ko[lh ne sLlze lme moaa roda?
8ezlţ nevernlce! Mrzn[l ne prkoslţ
l anev ml ne drazl Ŵ [edva se podnoslŦ
Zar vecno[ poruzl vec dovol[no nl[e
sLo ml se rodllo deLe na[aresnl[eţ
da bl [os smrL Lvo[aţ novo sramno deloţ
okal[ala mo[e ovencano celo?
8ezlť ako zells da se ne doaodl
da Le kaznom ruka oceva poaodlţ
l pazl da zvezde sLo s neba bllsLa[u
ne vlde Le vlse u rodnome kra[uŦ
8ezlŦ rekohŤ svo[e ubrza[ korakeŦ
spasl zeml[u mo[u sllke Ll opakeŦ
A Llţ Llţ nepLuneţ kad [e mo[a slla
od zloLvora Lvo[e zale oclsLllaţ
da dua vraLls mo[lm podvlzlma smellmţ
obeca ml daLl prvo sLo zazellmŦ
uok sLradah u sLrasno[ Lamnlcko[ samoclţ
ne zalskah pomoc besmrLne Ll moclţ
l ne prlzvah pomoc ko[u ml obecaţ
cekah da me snadu sLradan[a [os vecať
danas Le preklln[em! SveLl oca [adnoaŦ
Þreda[em Lvom anevu lzda[nlka aadnoaŤ
u krv mu uLopl zudl l sramoLuť
u Lvom besu 1ese[ poznace dobroLuŦ

PlÞCLl1
ledra PlpollLa za areh opLuzu[e!
Þred Lakvom arozoLom dusa se ne cu[eŤ
Lolƌko se uzasa proLlv mene zdruzl
da ml rec zanemeŦ l alas me ne sluzlŦ

1LSL!
nadƌo sl se da ce Lvo[e arehe ledra
kukavno da skrl[e posred svo[lh nedraŦ
1rebalo [e da sl ponƌoţ alƌ ne sLlzeţ
mac ko[l u n[eno[ rucl Luzbu dlzeŤ
lllţ bol[eţ da slţ u zamahu [ednomţ
uzeo [o[ l rec l zlvoL od[ednomŦ

PlÞCLl1
CbasuL lazlma dok u anevu aorlmţ
lsLlnu blh morƌo vec da proaovorlmţ
aospodaruŤ allţ necu La[nu reclŦ
1o ml pravoţ oceŦ ne smeLe odreclŤ
ne blh da vam zledlm [ade necuveneţ
all se seLlLe moa zlvoLa meneŦ
Za mallm zlom sLupa zlocln usLoplceŦ
ko [edared prede zakonske aranlceţ
zaazlce l prava na[sveLl[ea clnaŤ
presLup lma sLupn[e kao l vrllnaŤ
[os nlko ne vlde da nevlnosL cedna
od[ednom posLane do razvraLa bednaŦ
!edan dan ne sLvara od vrsna smrLnlka
nl podloa ublcuţ nl rodoskrvnlkaŦ
Mene [e rodlla [edna [unakŴzena
l [a ne porekoh krv porekla n[ena
ÞlLe[ţ n[eaova [e mudrosL slavna bllaţ
vasplLavase me od ma[clna krllaŦ
necu da se sllkam s odvlse nasladaŤ
alƌ ako ml neka vrllna prlpadaţ
[a sam uznoslo kƌo vrednosL na[vecu
mrzn[u prema arehu ko[l ml podmecuŦ
Þo Lom [e PlpollL svuda slavan bloŦ
uo arubosLl be[ah cednosL lzosLrloŦ
ÞoznaLa [e sLroaosL mo[e kruLe cudlţ
dusa ml [e clsLa kƌo dan kad se budlŦ
l o PlpollLu Lakvom sad se cu[eŦŦŦ

1LSL!
1a oholosL bas Le sada opLuzu[eŦ
!a uvldam sLa Le Lako lednlm sLvarať
samo Le [e ledra moala da opcaraŤ
spram svlh drualh hladanţ La[ ponos Lvo[ holl
prezlrase clsLom l[ubavl[u da vollŦ

PlÞCLl1
neţ oceţ Lo srceţ necu krlLl vlseţ
ne prezre l[ubavl[u nevlnom da dlseŦ
krlvlcu prlzna[em l oprosLa[ mollmŤ
proLlv vase vol[e [a vollmţ [a vollmŦ
Arlcl[a mo[e zudl sve okovať
pobedl vanl slna cerka ÞalanLovaŦ
vollm [eţ a dusa uzalud se borlť
samo za n[om [ecaţ samo za n[om aorlŦ

1LSL!
volls [e? neţ neboţ nove lazl Lrazlsť
opLuzu[ucƌ sebeţ areh bl da ublazlsŦ

PlÞCLl1
SesL mesecl n[e se klonlmţ l n[u vollmŦ
uodoh sLrepecƌţ od vas oprosLa[ da mollmŦ
Zar vas lz zablude nlsLa nece spasLlƌ?
lma ll zakleLve za odbranu casLl?
neka neboţ zeml[aţ nek sve sLo [e zlvoŦŦŦ

1LSL!
uvek se zloclncl rado kunu krlvoŦ
umuknlŦ dosadnlh recl me posLedlŦ
laznome posLen[u nova laz ne vredlŦ

PlÞCLl1
Mo[e [e posLen[e za vas samo lazaŦ
ledra lpak bese prema menl blazaŦ

1LSL!
kako me bezocnosL Lvo[a rasrdu[e!

PlÞCLl1
Mom proaonsLvu ko[l kra[ se dosudu[e?

1LSL!
Ma se nalazlo l na kra[u sveLa
bllzlna ce Lvo[a uvek da ml smeLaŦ

PlÞCLl1
Þod opLuzbom ko[a svud ce da me sledlţ
da lƌce se smllovaLƌ lko mo[o[ bedl?

1LSL!
ÞoLrazl druaove cl[e kobno mn[en[e
proslavl[a prel[ubu l rodoskrvn[en[eŦ
lzda[nlkeţ l[ude bez casLl l vereţ
dosLo[ne da sLlLe l Lakve nevereŦ

PlÞCLl1
Crozna ce opLuzba sasvlm da me smrvl!
CuLlmŦ Allţ ledra po ma[clno[ krvlŦ
ledra [e od krvl ko[omţ Loa sLe svesnlţ
vlse neao mo[om Lakav uzas besnlŦ

1LSL!
SLaƌ? Zar nemas vlse nlkakvoaa sLlda?
Þosledn[l puL vellmť sklonl ml se s vldaŦ
8ezlŦ l ne ceka[ da Lvo[ oLac planeŦ
l sllom Le proana u kra[lne sLraneŦ

Þo[ava Lreca Ŵ 1ese[ţ sam


8ednlceŦ u propasL srl[as bez predahaŦ
nepLunţ sLo l vlsn[lm zna ullLl sLrahaţ
rec ko[u ml dadeţ nece [e poreclŦ
8oa Le [edan aonlţ neces mu pobeclŦ
L[ubl[ah LeŤ uprkos bolu sLo ml zadaţ
unapredţ za Lobomţ srce ml se [adaŦ
Alƌ da Le osudlm naana me odvlseŦ
lma 1ƌ oca da [e obescascen vlse?
8oaovlţ vl ko[l [ad mo[ razumeLeţ
zar morah da zacnem Lako aresno deLe?

Þo[ava ceLvrLa Ŵ ledraţ 1ese[


lLu8A
Cospodaruţ dodohţ prepuna uzasaŦ
uo mene [e sLlala [eka vasea alasaŦ
Za preLn[ama hlLa posledlca n[lnaţ
ako nl[e kasnoţ spaslLe svoa slnaŤ
da vam krv zasLlLlm [a se usudu[emŦ
SpasƌLe me uzasa da [o[ krlk ne cu[emŤ
ne prlprema[Le me za veclLe muke
ako bl poLekla od oceve rukeŦ

1LSL!
Cospoţ Le se krvl nlsam rukom Lakƌoť
alƌ nl nezahvalnlk nl[e ml umakƌoŦ
8uka besmrLnlka vec mu smrcu preLlŦ
nepLun dua ml vracaţ a casL vasu sveLlŦ

lLu8A
nepLun dua vam vraca! Þlahe kleLve vaseŦŦ

1LSL!
kako? Zar vasţ aospoţ kleLve mo[e plase?
8ol[eţ poLkreplLeţ aospoţ kleLve oveŦ
CplslLe redom presLupe n[eaoveŤ
raspalƌLe ml [arosLţ anev mo[ uzdrzanlŦ
n[eaovl presLupl nlsu vam svl znanlť
u svome se anevu sLalno na vas Luzlť
alas vamţ vellţ samo za kleveLe sluzlŤ
Lvrdl Arlcl[l da [e srce daoţ
da [e vollŦ

lLu8A
kako?

1LSL!
Sam [e Lo rekaoŦ
Alƌ Llh praznlh lazl u Lrenu vec nesLaŦ
Znamţ pravdu ce nepLun lzvrslLl smesLaŦ
A [a sada odoh u hram n[eaov sveLl
da aa sklonlm da me sLo brze osveLlŦ

Þo[ava peLa Ŵ ledraţ sama


CdeŦ kakva novosL poLresa ml arudl?
kakav se plam opeL u srcu mom budlƌ?
kakav alas meţ neboţ zaroml sa vlslna!
ÞoleLeh svlm blcem da mu spasem slnaŤ
clm se spasoh sLlska Lnonlne ruke
savlada me savesLţ ko[a rada mukeŦ
ko zna dokle bl me ka[an[e dovelo?
Mozda l da prlznam svo[e sramno deloŦ
Mozdaţ da ml nl[e rec skracena bllaŦ
svu lsLlnu sLrasnu [a blh lzusLllaŦ
Cn lma l[ubavlţ alƌ ne prema menl!
l srce l vernosL dade druao[ zenl!
neboţ dok slusase prlznan[a ml sLrasnaţ
oka Lako aorda l llka uzasnaţ
mlsl[ah da mu srceţ zaspalo u arudlŦ
ne moze nl[edna zena da razbudlŦ
Alƌ pred [ednom u prah La[ se ponos zdroblţ
od Loa oholnlka mllosL [edna doblŦ
Mozda mu se srce l lako zanoslŦ
Ahţ [a sam [edlna ko[u ne podnosl
l da aa odbranlm bas [a sam usLala?

Þo[ava sesLa Ŵ ledraţ Lnona


lLu8A
ua ll znasţ Lnono sLa sam sad saznala?

LnCnA
ne znamţ alƌ prlzna[emţ sLreplm od sLrahoLeŦ
Sledl me smer sLo vas s ruku mo[lh oLeŤ
uzasnu me kobnl anev na vasem llcuŦ

lLu8A
Lnonoţ zamlsllţ lmam suparnlcuŦ

LnCnA
SLa rekosLeţ aospo?

lLu8A
va[ţ PlpollL vollŦ
neukroLlvţ surovţ La[ dusmanln hollţ
ko[l mrzl posLuţ sLldl se uzdahaţ
Llaarţ kom prlsLupah uvek s puno sLrahaţ
pokorenţ ukrocenţ svo[ poraz prlzna[eť
Arlcl[a puL mu do srca pozna[eŦ

LnCnA
Arlcl[a?

lLu8A
8ole [os ne bolovanl!
kakvu novu paLn[u udes ml obznanl!
Sva sLradan[a mo[aţ zebn[eţ uzbuden[aţ
mahnlLosL l[ubavnaţ sLrah od lskusen[a
l rana ko[u ml odbl[an[em zadaţ
sve bese nlsLavno spram ovoaa [adaŦ
vole seŦ Madl[e Ŵ da ll su ml dallƌ?
kako? u kom casuƌ? Cde su se sreLall?
Znala slŦ SLo sl ml lsLlnu odrekla?
C n[lno[ l[ubavl rec nlsl ml rekla?
!esu ll sapƌLall cesLo u osaml?
!esu 1ƌ se skrlvall sred sumaţ u Laml?
Ava[ţ sasLancl lm behu u slobodl!
CednosL n[lnlh [ada nebu samo aodlŤ
l predavahu se da lh l[ubav spa[aŤ
danl lm svlLahu srecnlţ punl s[a[aŦ
A [aţ bednaţ od svea sveLa odaananaţ
klonlh se sveLlosLl l beloaa danaŤ
smrL [e 8oa [edlnl kom smedoh da sluzlmŦ
Cekah cas kad cu se sa arobom da zdruzlmŤ
hran[ena cemeromţ po[ena suzamaţ
nl s nesrecom svo[om ne osLa[ah samaţ
l ne smedoh da se lsplacem po vol[lŤ
sLrepecl uzlvah u kobno[ nevol[lŤ
l pod celom aordlmţ skrlva[ucl moruţ
cesLo prlauslvah suzu na lzvoruŦ

LnCnA
Cd Lakve l[ubavl sLa dobl[a covek?
vldeLl se neceŦ

lLu8A
volece se dovekŦ
l u ovom casu Ŵ mlsll zlosluLnlce! Ŵ
draze l[ubomoru [edne bezumnlceŦ
uprkos proaonsLvu ko[e lm predsLo[lţ
kunu seť nlko lh nece da razdvo[l!
Cţ kako me n[lna sreca vredaţ morlţ
Lnono! Smllu[ se Ŵ mo[o[ l[ubomorlţ
a smrL Arlcl[lŦ Þosao [e prvlť
razanevlLƌ moa muza proLlv n[ene krvlŦ
S mallh kaznl nek se anev n[eaov odvracať
vecl [e zloclnac sesLra neao bracaŦ
L[ubomorna ldem da raollm supruaaŦ
SLa radlm? 1o ml se um pomucen ruaa!
!a sam l[ubomorna Ŵ a 1ese[a mollm!
Cţ mo[ suprua zlvlţ a [a druaoa vollm!
koaa? Cl[em srcu zudl me Lo nose?
Ahţ prl svako[ recl dlzu ml se kose!
vec [e prevrsena casa lskusen[aŦ
ulsem dahom lazl l rodoskrvn[en[aŦ
Cresne mo[e ruke za osveLom ceznuţ
aore u nevlno[ krvl da oareznuŦ
8ednlca! !os zlvlm? l [os uvek aazlm
pod besmrLnlm Suncem od ko[ea sllazlm?
Þredak ml [e Ŵ oLac l alavar boaovaŤ
puna ml predaka vaslona ovaŦ
kudaţ kud da bezlm? u noc hadskuţ arobnuŦ
Alƌ mo[ oLac Lamo drzl urnu kobnuŤ
usud mu [eţ kazuţ [edared dodellť
mrLvlma u Padu Mlno[ pravdu dellŦ
uzdrhLace sena n[eaova u sLravl
kada mu se cerka pred oclma [avlţ
prlsll[ena da mu prlzna arehe svo[e
kakvl nl u Padu mozda ne posLo[eŦ
Þred Lom arozomţ oceţ sLa bl lzusLlo?
vldlm Le kako sl urnu lspusLloŤ
vldlm Le dok smlsl[as muke necuveneţ
ade posLa[es krvnlkţ va[! krvl sopsLveneŦ
ÞrasLa[Ŧ 8oa se svlrep proLlv nas zaverl!
Þozna[ mu osveLu kroz sLrasL svo[e kcerlŦ
Þlod moaa zloclnaţ ko[l dusom rl[eŦ
ava[ţ srce mo[e uzabralo nl[e!
!adlma proaan[an do sudn[eaa dnevaţ
na mukama bednl zlvoL doaorevaŦ

LnCnA
Cdaana[Le aospoţ prazno sLrahovan[eŦ
CsmoLrlLe drualm okom pravo sLan[eŦ
vollLeŦ ko moze sudbu da lzmenl!
kobnlm madl[ama besLe zavedenlŦ
!e 1ƌ Lo nevldeno cudo medu nama?
Zar [e ovladala l[ubav samo vama?
SlabosL Ŵ Lo [e l[udl na[vernl[a sllkaŦ
SmrLnlţ vl snoslLe sudblnu smrLnlkaŦ
Þroklln[eLeţ aospoţ [edan [aram sLarlť
l boaovl samlţ Cllmpa vladarlţ
ko[l sLrasnlm alasom presLupnlke plaseţ
Lakve aresne sLrasLl kaLkad upoznaseŦ

lLu8A
SLa cuh? !os smes Lako da me saveLu[es?
uo kra[a bl hLelaţ [e llţ da me Lru[esţ
nesrecnlce? Zar [os zadovol[na nlsl?
uanu od koa bezah vraLlla me Ll slŦ
Zboa Lvo[lh saveLa skreLoh s casnlh sLazaţ
pasLorka se klonlhţ Ll ml aa pokazaŦ
SLa sl naumlla? kudaţ reclţ srl[as
kad pohlLa n[eaov zlvoL da uprl[as?
1o ce aa ublLlŤ oca raz[arena
Leska kleLva mozda vec [e lspun[enaŦ
ldlţ cudovlsLe! C menl ne brlnlť
sLaracu se sama o svo[o[ sudblnlŦ
nek Ll za sve nebo naaradu dodell!
l nek bl od kazne Lvo[e zanemell
svl onl sLoţ kƌo Llţ lukavsLvlma svlmaţ
zalosne vladare hrane slabosLlmaţ
raspal[u[u sLrasLl ko[e srcu aode
l krce lm sLaze sLo presLupu vodeţ
odvraLnl laskavclţ dar vrsLe na[aore
ko[e kral[evlma anev sal[e odaore!

LnCnAţ sama
nebo! uvorecl [e sve sam [o[ pruzllaŦ
l zar Lo naarada? n[u sam zasluzllaŦÞL1l Cln

Þo[ava prva Ŵ PlpollLţ Arlcl[a


A8lCl!A
SmrL vam preLl a rec nlsLe lzusLlll?
SLo sLe u zabludl svoa oca pusLlllƌ?
Ako vas ne dlra suza kada kaneŦ
ako vas rasLanak ne moze da aaneţ
ldlLeţ a mene osLavƌLe u bedlŤ
alƌ nek vam se zlvoL makar obezbedlŤ
branlLe casL svo[u od opLuzbe oveŦ
a vas oLac kleLvu neka opozoveŦ
!os nl[e sve kasnoŦ ZasLoţ kƌo bez vol[eţ
osLavl[aLe ledrl nebran[eno pol[e?
8eclLe sve ocuŦ

PlÞCLl1
Zar ne rekoh mnoao?
ua 1ƌ sam o bescascu braka recl moaƌo?
ua ll [e Lrebaloţ lznosecl deloţ
zla srama sLavlLl na ocevo celo?
1u sLe mrsku La[nu samo vl saznallŦ
Samo nebo l vl menl sLe osLallŦ
ua sakrl[em nlsam moaao pred vama
ono sLo sam skrlvƌo l od sebe samaŦ
Alƌ sam pod uslovom La[nu vam oLkrloť
zaboravƌLe da sam s vama aovorloţ
aospoŤ nek se usne vase ne pokrenu
da lkad La[ sluca[ uzasnl pomenuŦ
u boaove duse nek nam se uzda[uŤ
u prlloa lm lde da me opravda[uŤ
a ledruţ kazn[enu kasnl[e llƌ sadaţ
sLlcl ce sramoLa sLo sramoLno padaŦ
!os samo Lu posLu od vasţ aospoţ zellmŦ
Sve osLalo svom cu anevu da dodellmŦ
ne osLa[Le vlse u suzan[sLvu sramnom
l odvazlLe se da bezlLe sa mnomŤ
sklonƌLe se odavdeţ ade se arehu sluzl
l ade zrak oLrovan l vrllnu kuzlŤ
da blsLe odbeallŦ aospodoţ bez smeLn[eţ
korlsLlLe ove casove pomeLn[eŦ
Moau vam pomocl [a u ovo[ sLvarlŦ
Cko vas su zasad sve mo[l sLrazarlŤ
mnoal prl[aLel[ ce sa nama da budeŤ
l Araos l SparLa vec nam ruke nudeť
do n[lh vapa[ pravde neka se nas dlaneť
ne da[mo da ledra cll[u svome sLlaneţ
s oclnskoa presLola odaana nas dvo[e
l svom slnu preda Lelo vaseţ mo[eŦ
Þovol[nu prlllku prlhvaLlLl LrebaŦ
SLa vas zadrzava? SLo da se koleba?
Qel[a da vas spasem hrabrosL ml ullvaŦ
ZasLo sLe vl lednl kad sam vaLra zlva?
Þocl s lzananlkom zar bl Lesko bllo?

A8lCl!A
va[! 1akvo proaonsLvo bllo bl ml mllo!
S[edln[ena s vamaţ odavde dalekoţ
u kakvom zanosu zlvoL bl ml Lekƌo!
Alƌ dok veze draae [os nema med namaţ
zar blh moala casno odbecl sa vama?
!a znam da blh moalaţ bez povrede casLlţ
da se oslobodlm 1ese[eve vlasLlť
[a bezala ne blh lz oceva sLanaŤ
svakom [e slobodno beksLvo od LlranaŦ
Alƌ vl me vollLeŤ ko [e casLl llsenŦŦŦ

PlÞCLl1
neţ neţ za mene [e vas alas cll[ uzvlsenŦ
Þred vas me namera vodl sasvlm druaaŤ
bezƌLe od dusmanaţ praLlLe supruaaŦ
namaţ paLnlclma Ŵ Lo su vlsn[l darl! Ŵ
sada samo nasa vol[a aospodarlŦ
Svadba nl[e uvek bakl[om osveLl[enať
medu arobovlmaţ pred vraLƌma 1rezenaţ
ade snom poclva[u drevnl precl mo[lţ
dlze se hram koa se krlvokleLnlk bo[lŦ
verolomnlk ne sme Lome hramu prlclţ
[er ce aa uzasna kazna odmah sLlclŤ
sLrahu[ucl da[e smrL ne skosl smesLaţ
za laz nlade nema opasnl[ea mesLaŦ
nek Lamo zakleLva svecanaţ bez s[a[aţ
poLvrdl nam l[ubav da nas vecno spa[aŦ
nek nam svedok bude 8oa sLo se Lu sLu[eŦ
Mollcu aa da nam oca zamen[u[eŦ
Þrlzvacu boaova lmena umllnaŤ
l clsLa ul[anaţ l !unona sllnaţ
svl redomţ svedocl mo[lh osecan[aţ
poLvrdlce vernosL sveLlh obecan[aŦ

A8lCl!A
Ahţ bezlLeţ knezeŦ kral[ dolazl amoŦ
CsLacu za casak da se ne odamoŦ
Alƌ nek ml osLane ko[l sluaa vernl
da posle dopraLl do vas hod mo[ smernlŦ


Þo[ava druaa Ŵ 1ese[ţ Arlcl[aţ lsmena


1LSL!
8oaovlţ pomozƌLe da ml se ukaze
s[a[ lsLlne ko[l ocl zalud LrazeŦ

A8lCl!A
na sve mlsllţ draaaŤ za bea se prlpremlŦ

Þo[ava Lreca Ŵ 1ese[ţ Arlcl[a


1LSL!
Llce vam se men[aţ lzaledaLe nemlŦ
ZasLo se PlpollLţ aospoţ Lu zaLekƌo?

A8lCl!A
8ese Lu da bl ml vecno zboaom rekƌoŦ

1LSL!
vl sLe ukroLlll ono srce smeloŤ
prvl mu uzdasl Ŵ Lo [e vase deloŦ

A8lCl!A
SLo krlLl? 8ecl cu lsLlnu o svemuť
nl Lraa vase mrzn[e ne osLa u n[emuŤ
u menl on nl[e dusmana aledaoŦ

1LSL!
neao se veclLo[ l[ubavl predaoŦ
1om nesLalnom srcu veru[eLe lakoţ
l drualma on se kleo lsLo LakoŦ

A8lCl!A
Zar on?

1LSL!
1rebalo [e da samo vas vollť
zar vas La deoba nlmalo ne boll?

A8lCl!A
A zar vas ne boll kada preane lko
da okal[a [edan zlvoL lep Lollko?

Zar mu Lako malo znaLe srce clsLo?
Zlocln l nevlnosL zar su [edno lsLo?
Zar samo da vama mrzak oblak mracl
s[a[ dlvne clsLoLe ko[a svlma zracl?
lzlozen lazlma bese odvecţ zna[Leţ
a za smrLonosne zel[e se poka[LeŤ
ako za vas nebo Ŵ sLrahu[Le! Ŵ ne marlţ
moalo bl vam kleLvu rado da osLvarlŦ
CesLo u svom anevu nase zrLve prlmaţ
l kaLkad nam arehe placa darovlmaŦ

1LSL!
Zalud n[eaov presLup skrlvaLe od sveLať
l[ubavno slepllo vldu vasem smeLaŦ
uok se [a uzda[em u svedoke praveť
vldeo sam suzeţ suze da se [aveŦ

A8lCl!A
ÞazƌLeţ aospodaruŦ Mocne ruke vase
bezbro[ cudovlsLa umorlLl znaseŤ
alƌ sva mrLva nlsuţ pusLaLe da dlse
[ednoŦŦŦ vas sln ne da da aovorlm vlse!
Znam da aa[l posLu prema ocu svomeť
bol blh mu nanela kad blh [os o LomeŦŦŦ
kƌo on uzdrzanaţ [a od vas odlazlm
da rec o cuLan[u svo[u ne poaazlmŦ
Þo[ava peLa Ŵ 1ese[ţ Þanopa


ÞAnCÞA
nameru kral[lca ne znam kakvu lmať
od n[enoa zanosa sLrah me obuzlmaŦ
SmrLnl oca[ senku po llcu [o[ bacaŤ
llce [o[ osva[a bledllo mrLvacaŦ
vec seţ proLerana sa vaseaa dvoraţ
Lnona baclla u dublnu moraŦ
ne znam sLa [e naana da Lako uclnlţ
alƌ zanavek nesLa u morsko[ dublnlŦ

1LSL!
SLa?

ÞAnCÞA
kral[lcu La smrL umlrlla nl[eŦ
Sve sllnl[l nemlr lz arudl [o[ bl[eŦ
Casţ da bl sLlsala bole ko[e krl[eţ
arll decu svo[uţ suzama lh ml[eŤ
l[ubav maLerlnsku odrekla bl poLom
l decu od sebe aonlla s arozoLomŦ
neodlucnaţ ne zna vlse kuda ldeŤ
ocl zabludele nlkoaa ne vldeŦ
1rlpuL sLade plsaLƌţ LrlpuL [e zasLalaţ
LrlpuL zapoceLo plsmo prekldalaŦ
ÞoLrebna [eţ kral[uţ vasa pomoc sLedraŦ

1LSL!
Lnona [e mrLvaţ neboţ a mre ledra!
uozovƌLe moa slnaţ nek se za se borl!
Pocu da aa cu[emţ neka proaovorl!
S kobnlm darovlma ne hlLa[ţ nepLuneŤ
nek se kleLve mo[e nlkad ne lspuneŦ
SLo svedoke nlsam lsplLao bllzeţ
a ruka za kleLvu prerano se dlzeŦ
!ada sLo za kleLvom sLupa vec se bo[lm!

Þo[ava ceLvrLa Ÿ 1ese[ţ sam


SLa ll [e mlsllla? SLa [o[ recl sluLe
sLopuL zapoceLeţ uvek preklnuLe?
ua bl me smuLlll La prlLvorsLva prave?
Smera[u na nove muke da me sLave?
Alƌţ uprkos svemuţ sLa [e sa mnom sadaţ
kakav se Lo vapa[ u srcu mom [ada?
kakvo me Lo mucl sazal[en[e pozno?
SluLlmţ od Lnone nlsam [os sve doznƌoŦ
Sve moram saznaLl o Lo[ aresno[ sLvarlŦ
neka odmah dode Lnonaţ sLrazarl!


Þo[ava sesLa Ŵ 1ese[ţ 1eramen


1LSL!
1erameneţ Ll sl? SLa [e s cedom mo[lm?
!a Ll aa poverlh dok [e deLe bloŦ
Alƌ zasLo slţ reclţ suze Le prollo?
SLa [e s mo[lm slnom?

1L8AMLn
kasno oLac plLa!
Zaludna neznosLl! 8ese PlpollLa!

1LSL!
8oaovl!

1L8AMLn
SmrL vldeh na[bol[eaa slnaŦ
l smem [osLe recl poLpuno nevlnaŦ

1LSL!
8ese? Zar dok oLac pruzase ml ruke
boaovl mu smrLne ubrzase muke?
ko ml aa oduze? ua arom s neba nl[e?

1L8AMLn
1ek sLo osLavl[asmo Lrezenske kapl[eŤ
on na kocl[amaŤ a sLrazarl LuzeŦ
kao l on nemlţ l okolo kruzeť
uLonƌo u mlsll lde puL Mlkeneť
na kon[lma drzl uzde opusLeneŦ
A aordl mu haLlţ ko[l su pre Loaa
slusall sa zarom aospodara svoaaţ
sadaţ mrka okaţ alave su spusLlll
l u skladu s bolom n[eaovlm su blllŦ
kad krlk sLrasan armnu lz morske dublne
l smuLl Llslnu nebeske vlslneŤ
a lz arudl zeml[e odazva se Lada
Lom uzasnom krlku sllan [eca[ [adaŦ
uo samoa nam srca krv sledena sLlzeŤ
poslusnlm haLlma arlva se podlzeŦ
uok se na pleclma slrokoaa mora
lzdlzeţ u penlţ mokra [edna aoraŤ
val se bllzlţ lomlţ kƌo da zrLvu lsLeţ
l bl[u[e pred nama anevno cudovlsLeŦ
8oaovlma preLl sa slroka celaţ
a zuckasLa kral[usL blesLl mu sa LelaŤ
Lome dlvl[em blkuţ ko[l uzas sLvaraţ
sav se zadn[l deo u zml[u preLvaraŦ
Cd aromke mu rlke obala se sLresaŦ
S arozom cudovlsLe aleda[u nebesaŤ
sva se zeml[a l[ul[aţ zrak okuzen blvaŤ
valţ ko[l aa bl[unu u more se skrlvaŦ
Sve bezlť nlko se hrabroscu ne snazlţ
u obllzn[em hramu svako zaklon LrazlŦ
!edlno PlpollLţ dlcnl sln hero[aţ
zausLavl[a haLeţ arabl kopl[a svo[aţ
baca se na nemanţ kopl[u sllu dade
l o boku l[uLu ranu [o[ zadadeŦ
u besu l bolu cudovlsLe usLaţ
allţ s aroznom rlkomţ pod kon[lma susLaŤ
val[a se l cel[usL dlze prema n[lma
l baca krvţ oaan[ l oblake dlmaŦ
nl alasţ nlLl uzdeţ obuzeLl sLrahomţ
ne pozna[u haLl u svom beksLvu plahomŦ
Zaludna [e snaaa n[lna aospodaraţ
na kon[lma pena u krv se preLvaraŦ
kazu da se vldeţ sred zabuneţ Ladaţ
ade boa [edan haLe Lrozubom podbadaŦ
lzmedu hrldlna sLrah besne lh aonlŦ
Csovlna prskaŦ PlpollL smeonl
vlde ade se kola lome od brzlneţ
a on samţ zapleLenţ pada med dlzalneŦ
8ol ml oprosLlLeŦ 1a[ prlzor oca[an
mo[o[ suzl blce lzvor vecno Lra[anŦ
vldeh vasea slna dok aa kon[l vuku
ko[e [e nekada hranlo lz rukuŦ
Zove lhţ a onl bo[e se Loa alasaŤ
leLeŦ 1elo mu [e ranaţ o uzasa!
Cd bolnlh nam krlka ravan se orllaŦ
na[zad se n[lhova Lrka usporllať
zasLa[u na domak arobl[a ona sLaraţ
ade se prah predaka n[eaovlh odmaraŦ
1rclmţ bolanţ pracen od sLraze n[eaoveţ
kamo nas Lraa krvl plemenlLe zoveť
sLen[e [e krvavoţ a kuplna arane
nose parcad koze s kon[a poderaneŦ
SLlzemţ l zovem aaŤ ruku pruza amoţ
l oko oLvaraţ alƌ se sklapa samoŦ
ƍnebo meƍţ rece mlţ ƍnevlnoa ubl[aţ
sva brlaa nek Ll [e odsad Arlcl[aŦ
Ako oLacţ [ednom vldl varan da [e
l za smrL svoa slna pocne da se ka[eţ
da ml se krv smlrl l sen ne povodl
recl mu neka se s n[om blaao ophodl
nek [o[ vraLlŦŦŦƍ Þrl Lomţ mrLav [unak padeť
u naruc[u bedno Lelo ml osLadeŦ
[adna Lvarţ nebeskoa aneva delo aroznoŦ
ko[u nl sam oLac ne bl vlse poznƌoŦ

1LSL!
lzaubl[ena nadoŦ o mo[ slne mlll!
8oaovlţ zasLo sLe Lako hlLrl blll?
kakve ll me paLn[e ceka[u Lek sada!

1L8AMLn
nezna Arlcl[a prlsLlala [e LadaŦ
uolazaseţ bezecƌ lz suzan[skoa kruaaŦ
da aa u Lom hramu prlml za supruaaŦ
ÞrlsLupaţ l vldlť krv se Lravom LoclŦ
vldl (kakav prlzor za n[ezlne ocl!)
PlpollLa mrLvoaţ bez obllc[aţ bo[eŦ
PLela bl da sumn[a u [ad sudbe svo[eŤ
ne veru[e u Lo sLo se pred n[om zblvaţ
vldl PlpollLaţ alƌ aa [os dozlvaŦ
na[zad uverena da on lpak Lu [eţ
zalosnlm poaledom nebo opLuzu[eŤ
l lednaţ s vapa[emţ kao smrLl radaţ
bez svesLl kra[ noau svoaa draaoa padaŦ
lsmena [e kra[ n[eţ u placu l suzlţ
vraca [e zlvoLuţ lllţ bol[eţ LuzlŦ
!a dodohţ prezlrucƌ sveLlosL ko[u aledamţ
da vam rec posledn[u Loa [unaka predamţ
l daţ aospodaruţ lspunlmţ pre sveaaţ
amaneL ko[l sam prlmlo od n[eaaŦ
Cleţ lde n[eaova smrLna proLlvnlca!

Þo[ava sedma Ŵ 1ese[ţ ledraţ 1eramenţ Þanopaţ sLrazarl


1LSL!
va[ţ mo[ sln [e mrLavŦ vl sLe pobednlca!
Ah svlrepa sumn[a u mom srcu aorl
l pravda[ucƌ n[eaaţ s razloaom me morl!
All on [e mrLavť zrLvu svo[u nosƌLeť
n[eaovom se smrcuţ aospodoţ ponosƌLeŦ
neka ml osLanu u zabludl oclť
on [e krlv veru[emţ [er ledra svedoclŦ
ÞreLesko me LlsLl vec l smrL n[eaovaŦ
da blh [os Lrazlo raz[asn[en[a novaţ
ko[a [adu mome slna vraLlLƌ neceŦ
a moau doneLl [os l[uce nesreceŦ
uozvolƌLe ml da vas l 1rezen osLavlmŦ
da krvavu sllku slna zaboravlmŦ
Zbun[en dok me aonl uspomena kleLaţ
sebe blh da proanam sa ovoaa sveLaŦ
ÞroLlvu nepravde mo[e svl vec sLo[eŦ
Cd slave ml samo rasLu paLn[e mo[eŦ
Man[e da sam slavanţ lakse blh se skrloŦ
Mrzlm sLo sam vlsn[lm u mllosLl bloŦ
ldem da oplacem n[lhove daroveţ
l da lm mollLve ne upuLlm noveŦ
kad bl ml boaovl l hLell pomoclţ
sLo ml oduzeseţ vraLlLƌ nece moclŦ

lLu8A
1ese[uţ cuLan[e neka se preklneť
Lreba spraLl l[aau sa duse nevlneŦ
vas sln krlv ne beseŦ

1LSL!
Ahţ nesrecnl oce!
A [a samo zboa vas osudlh slroceŦ
Svlrepaţ smaLraLe da dosad skrlveneŦŦŦ

lLu8A
Cu[Le meţ cas svakl skup [e sad za meneŦ
Slna vamţ ko[l [e u clsLoLl bllsLƌoţ
[aţ rodoskrvnlca poaledah neclsLoŦ
nebo zapall ml srce kobnom sLrascuŤ
Lnona me dal[e povede bescascuŦ
SLrahovase da vam sln vas ne oLkrl[e
aresnu l[ubav ko[u usllslo nl[eŦ
l mo[om se kra[n[om slaboscu posluzlţ
pohlLa pred vama n[eaa da opLuzlŦ
kaznlla se samaţ bezecƌ od moa alasať
all nl pod morem nece nacl spasaŦ
Mac bl presekao vec mo[u sudblnuŤ
alƌ sLavlh na muke sumn[lvu vrllnuŦ
PLedohţ ka[ucl seţ pred vas da lsLuplm
l sporl[lm puLem medu mrLve sLuplmŦ
uzeh l zllama krv ml vrelu plavl
oLrov ko[l ruka Mede[lna spravlŦ
l do moaa srca sLlaƌo [e vec [ednom
l mrzne aaţ dok mreţ [ezom La[nomţ lednomŦ
!os nazlrem samo kroza oblak mracan
muzaţ koa prlsusLvom vredamţ l svod zracanŦ
S ocl[u ml sveLlosL smrL kradeţ l poLom
vraca [e da opeL dan zas[a clsLoLomŦ

ÞAnCÞA
va[ţ umlre ona!

1LSL!
S n[om kad bl [os hLelo
da umre secan[e na Lo anusno delo!
Pa[dƌmoţ [asna nam [eţ va[! odvec lsLlnaţ
da sll[emo suze s krvl[u moaa slna!
Pa[dƌ da cellvamo prah moa mrLvoa cedaţ
kleLvu da oka[em sLo ml mlra ne daŦ
nek se svl oprosLe u posLl duboko[Ť
a da bl mu dusa uzlvala poko[ţ
neka mlţ uprkos dosadasn[ea bo[aţ
n[eaova draaana bude kƌo kcer mo[aŦ

k8A!

 @ – © ¾° f©f°¾ @ ¾ © f °f o,°©f9f¾€ © 9@ ¾°@ ¾ ©f°½ f©n ¯f° 

 ° –°©f f°¾ f© ¾  -- °f ©°©f½ °nf @,- ½f¾½fq ,- n©°f½ °nf 9-9 °f ° ½f°© ff f °©f¾ –f f@ ° ½ ½° ¾¯–f   9I- 9©ff½f ½ @ f¯ °  9@ @ f¯ ° f– ¾f© q °f ¾f©f¯½ ° 
© ¯–f@ °f ¯ ¾¯°f¾¯°©f¯q° ¯n ©f¾  ¾ ¯¾© n ¯¯n –°Áf¾ ° q© ©f° °f¯¾ 
°fÁf¯°f¯ °©© °f©° °f¯©¯– 
–f  @,-  
–¾½ f °¯–f 
" IfÁ¾f½f f°° 
¾Áf f°¾f¯f o¾f¯ 
Áf ½f@ ¾ ©f° f© – f °f ¯° ¾f© ½¾  @ °f 


¯Á ½f f¾  ¯¾ °f f ¾½ © –°
f f–°© –¾½ff©Á
f" ¯ ffÁfn °f ff©°–½f° ½°° °" Áff °f¾f°©¯¯ 
– ° ¯f° ¾f©o ©
f° ½ – ¾f¯f °¯ f–¯f¯¾f  9@ @ f¯ ° f– f©f½Á©"¾f" ff¯f¯f ¾°Á ° f ° ¾©° ¾¯ °© ° ½ q ¯½f f ° ¾f° ¯ f¾ f °f¯ ¾½f°n f f° ½ f -f©f f o–f °¾Á¯¾f¯ Á ¾ ° ¾¯ ¯ff¯  @,- f –¾½ f f¾½fÁ ff¯ ¾f½ ¾ o fÁ " f ¾f¯  
½¯°  
q° f¾Á f° ½f¾°¾ –f Áff¾–°¾f f" 9@ ,°f© ¾ of ¾ ¾¯f f ¾ °f © 
–¯f–  ©9f¾€f©f¾f,°© ¯  @,- f 
f¯ ¯Áff¯ 
¾ff  ff¾f¾ ½– f¯f¯ff ½f¾°f¯fo f q¯f¾½°f ffÁ ½–°¾°f °© f ¯°©f ©¯°ff¾¾ 
 © °f ©Á© f– D¾f¯ f¯ ff¯½  °fÁ¯ ¯ " f 
©¾©°¯° f© ¯¾ 
f°Á© ¾ ©© =f 
°f¯–f¾°f¯ f¯f¾©¯"

 9@ °© ° ¾ fÁ ¯°© ©f° 
©¯ –¯ Á¯f°° f ½–f°©f ½¾ ¾½ n© ¾f°©f ½¾ °©  f
°–°fÁ©  @,- =f"¯©–¾½ fn©–" fÁ°9ff° f¾ ¾f° °f ¯f f© f ¾ 
fo¯¾©¯ 
f" f¯ q °¾ ½Áf ¾ 
" 9@ f 
© ¯ ©f 
f° 
 @,- @f©°fÁ – 
¾f f¾¯ ¯" fÁ ½°¾ ¯  
 °©© ©
f½ ° ½ ©¯© @ ¾ ©q ¾½ °" I ° f °©½ fÁ f°½f fo @ ¾ ©¾f f½f f" ¾¾ff©o f¾¯ ¾¯° ¾f f f¯°f–°f f©©ff°©f°½f " I ¯ f" 9@ f ¾ °© " @©°fÁ¯© ¾n f 
© f¯ Áf f½ ° ¯f ¾ of°©f© °–¾nf– –f" ©¯¯ ¯¯©f¯f°f ¯f °© ¯–f¯ °¾– ¾ f  © 
ff f¾f¯ ¾½ ¾ 
¾f¯½° ¾ 
¯¾ ½°  f°½©f © f°f½–f ¾¯f ½ ¾nf¯–f  ¾ f¾f¯¾½f¯ fq f ½f Áf¾f°© –f f ¾¾ –f©°ff– ¯f – ¾¯° ÁÁ f° ¯f 

f ½¾f© © ¯¾¯ 9¾f ° f–  ¾¯¾fÁ°– °f–f f½ ff ½f¾f¯–.- o° ¾¯f°f¯ff f Á q¯f°fÁ¯ f¾ ©Áf¯ff" @ ¾ © ° °f©o qf¯ff ¯°©f¯¾f¯fÁ© f¾°f © ½°© f© qf° f .°ff f f ¾f°f f f° ¾f°f f¯°–f°© –f° ¾f© f°f ½f  °f  f©°  9 © nqf©°  –¯ © © f f °  f °nf¯f© © f°  ©f °©f °©Á°f ¾ °© ¯  ©½ ©¯°f¯ °© ¯ ¾ ¾ f ¾f¯ ¾f–¯¾Áf f¾f¯½qq ¾½Áf  f ¾ o f¾f¯© f¾° ½f¯¾f¯°f© qf¾°" f© f©©f¾½f°¯– " f ¯ ° ¯  ½°" ff°  f¯ Áf½f © @ ¾ ©f¯°–fqf¾½f f½f ©f°© °° ¯f°°¾f¯ f ¾¯ ff°©  9ff¯– ¾ o¯f¾ f n©f¯ff " f f¾ ° ¾ ¯¾ f ° ¾©  q° ¾¯ °© ©ff f©f°f¾ © " .©fn© –° ¾–Áo ° f° f©© fo¾ ¾o  ° °©f f°f¾ ¾ ©Á  ¾f¾ ¾¯¾f f¯ Á  q© © – ° f f© ° ¾ ½f¯¾f ° f f ½¾–nf f¾ ¾°©¯ ¯" ½¯ ¾¾¾ f½¾¯"  © f¯© ¾n ¾f f  @.

- f–¾½ f ° ¯¾ f ½ ° – " 9@ 9©f¯ " 9f f© ½¾ ¯f °¾°ff Áf°°ff f°f¯f " 9©ff –f ½ °°f @ f¯ °  -- If©"f¯¯© ©½ f°" f©q°¾Á f o¾  f° f °f °©¯ ¯  ¾°f °ff¯f¯ ¯ f©f ¾©¾ff - q° ¯f f©© Á 9 ¯f© ½f°©f½¾ ©–Á .9 © f©q¾¯Á f¾ f" ¾f¾ f© ½ f© f =ff¯¾¯ f f¾ ¾f© °¯ f–¯" f f°   ¯f–¯" I ° f¾f¯ °f f ff f" f¾f  f ¾f f ff¯¯f© °¯¾ f°© f©©f@ ¾ © ¯¾n ° © " – q © ° f° ¯ " ¾ ¯ °©f f° "D½¾ °© ¯ – © –¾ f¾  f–° f f¯ ½  q°– Á°©¯- ½°f f ff¯¯Ánf © –ff¾f f  ½ffÁ – ° ¾° –f©°––°©f½– f¯¾f ° ¯°©¯ ¾f° ¯f –  °  © ¾©¯¾   #f¾n©f¯–f ff¾ ° " 9@ ©f ff¯nf @ f¯ °  @.

Q f° f  f¾©© ° f f¾ ¾f¾½ °© °  "¾f ¾¯ ¾f¾ ½fq¯ ¯¾¯¾©¯¯° o°© ° f¾¯fq¯  9©ff of f °°f  f¾f°¯ f–f f¯¾¾f©  f¾ ©Á ¯ ¾°f–f¯ f© f°¯ Á¾©f½ f¾ °©© ° f °f¾f f ¾½ ¯ ° If©"%°f¾ f % -- ¯ ¾ Á°© °fÁ –f¾f"  °f f¯ ½¾f" ©f¯ f©n¯f¾ °f¯¯ q ¾f f ¾" ¾ f f¯ °© ¯  -- ff¯¾ ©f© °f¾ –¯ " f¯ ¾ ©o ¾½¾ °  ff¾ ½Áf© f°  ¾f¯ f o ¾°f–° f fÁ°©– ©  f¾ f f°¯ ff¾½ – © f f¾– © –¾½ f of¯© ¾f f°©f¾ – ¯ff¯½¾f  9 ¯ °q f¾°–½ f ¯f¯©f Á © –f f ¾°n f © ¯ ° ¾f¯f ½¾ °©½©f – f¯ff  -- Áf¾° °f½Áf°f¯ fqf©°f" o f¾Áf¯©f f°©f ¾f©°f .

f© o½ff ° ¯ f f¾f°°© °fqf¯½f  f°© ½–°f½°o° ¾ ° ff¯ ¾f° ° =¾f°¾¯ f ¾°©qf¯" ©¯½f¯¾ ©f ¾f¯" I f f°¾©   f© ¯f¯ ¾ ¾ f  f©  n©ff f¾½f ©  Á° fnf ¾ f°o °©¯f¯f©  ¾° ° °f o °  – ¯ Á¯f°°f¾fÁ –f¯f°f½ ¾n ¯°¾fÁ ½  . ff¯¾° ¾f¯¾f¯ "  =¾ °n°¾f¯ ° f – " f o Á– f½fÁ° f n ©  f©°" -- =f –¾½"  – ¾f¯"=f¾f¯¾f" ¾f¯ ¾© ¾©¯½¾f" – f¾f¯–f –¯–f  °° ¯ °¯¾ n   o½ff¾f¯¾–©f f f¯–f¾f¯f¾f½f f  -- f ¾ o¾ ¾ ¾ o°© ©ff¾½f©© fÁ ©°© f °f¯¾ff°© f q¯© " = Á° f° ¾fo© ¾© " ff¯f°¾f¾f©f¾¯ " f¯ q°¾f°©© " .

f©" -- @f©f¾½ ½ q "  - ¾ o°n °fÁq© ¯ q " -- f ¾ f¾ fÁf¾f–¯f¾½f ¯Á¾ °f¯ f Q - © f °¾° f¾½ ° Q ° f© f¾°¾¾ ° f f nfÁ fn¾ f f f °¯q –f  ½f© ¾½© ¾f °  ½ ¾¾f¾¯¾ ° qfÁ f°f – f¯° ©Áf–f°f© f¯ f¾°  Á ½ – Á°¯f©f°©  -- f"ff¾½ f f©f°© " ffnfff ©f " ff¯° °f°f ° ½f "  .©q°°© ¾ f  Á¾¯ ¾n f© f " -- Áf¾ f¯ff¾fÁ°¾½ ¯f f½©fÁ ¾nfÁ ¯° ¯f"  9Á ¯ ¾f off¾  f¯ ¯ f½°f°© ° f°   -- 9f¯ ° f° © ¾¯¯ .

ff¯¾½qf  – f½¾ °©f¾°f–ffÁf ° ° o  ¯¾o½ ¯ ° @¾o½ f¾f°°©¯f f ¯©o °f©½ q¯ f  ½f f ¾f¯f¯©f° °f f" ff¾¯©ff°© ½ff"  ¾ ¾ –f© °f¾f  ½fff °¾ f¯¾ °f–f "  =fo Á"Áf ©°©¯¾©¯¾ f" Df¾ ¾ ¾ f  q f  -- –f ¯ffÁ f¾ ©¯ – Á¯ ½ q¯f¯©¯"  f ¯°ffÁf ¾© ¯f ½f ©Á– Á°©  -- ff¯¾f© f f¾© ¯  °f© © ¯ ¾½f¾ ¯ ¾¯°© – °–¾ff  fÁo Á D¾f°  -- Áf¯f¾ ff  f f½q° ¯ –¾° f" -- 9 ½f°–¾ff –¾½ ½ o f   o I ° f¯°©¯ f¯ ½f" f° f© f© fÁ ¯¯f" .

 -- f f ¯¾ ° f ¾f f qf f¾ of°© ¯f f  ©f ° ©¯© f©f°© °f ¯ ¾ °ff ¾ ¾¾f© °f" -- =ff –¾½"D¾ © –©f f ½¾¾©¾f© ¾f f"  I ° f°f¾–° ¾½f¾¾ ° °f f¯ . ¯ ¾½¾ °©f °f©Á ¾f f¯  -- I "  © f° ½¯¾ ¾f  -- –f"  o Á°fn–  I¯ Áo ¯¯ f ¯¾ ½¯ ° I¯  -- – "  °fÁ¾°ff¯f°¾ ° ° f°–– ¾f¯¯q °©¯f½ f" -- ½f"  .

¯ ¾¯ f  -- fÁ¯¾ ¯° ¾f °  n" qf©"q° " fÁ½ n" ½ ¾ o°" f©f f f© f½¾½ f f"  f© © ½ f¯– @ ¾f¾°¯ – ©f¾f °¯f ¾ fq°¯ f f¾ ¾ of¯ °ff °f¯– – Á¯f°f½ff I –f ½  ½f¯n ½f° ¯f°© Á° ¯¾ f¯f° °q– f© °© – f ¾ of ¯° – ½°f I ° –°© °© ° ¯– – f©f ° © °  ¯f¯f f© ¾¯¯½¯ f¯©© – ½f–ff¾ ½¯ °© ° ¾ f¯ ° ¾© f ° ¯–  f¾½© - ¯o°¯ ¯f© © ° Á " f ½ f¯¯¾¾ ½Á ½f¯  n ¾f° ½f© ©f – f©o –f¾f° qf½ f¯ ¾  ¯ ¾f©f –fq© ° ¾¯ o¯ – –f¾ ° ½ ¾°fÁ " D¾–nf°¯¾ ©f©fÁ -f©f ¾ ½ °½–°–¾f°©f ½ ¾ f ¾ f¾ °½–f°©f f – Á¯f°f–f ff o ¯fo f ½ fff f f¾ ½–°f ¯©½fq f©f ¾°fq – f–©f©f  f° °° q¯–f Á q °¾¯© f°½ Á 9q°© °f¯ ¾f©o  ¾–f °– ff° –f½  ¾ f Á "– ¾ " .

.©–f¾½–½ @ °  ¯©¾ Á¯f°°½°f½©f ° ff¾ff°f¾¯ ¾fff -© ½f¯Á Á¯ Á½f ¾¯¾°f–¯I ° f°f½ °¾ ¾f  ¯–f½ ¾½f ¯ ¾ff ¯¯° f¾f¾f¾ff Q f ¯o f¯qf¾¾f° ¾ f f°fn°½f¯° ¾f° -¾f¯Á ¯–f f f f© ¯ ¾ ¾f¯½°ff ¾f ¾ ° f© ¯ ©Áf  ½Á©o ½ ¾¯° ¯ f° ¾©¯½ ¯f¯– f½ ¾f° f ° °f °f©f ¾f ½f¯ °©° ½ ff½f  9©ffq f f °°f 9f°½f  9-9 f¾°°¾ f f¾© ¯ –¾½ f¯f¯ ff¯© © ¯ IfÁ –f¾½–f¾f¯°f¯  ¾ ¯f¾ ¾°f© o° ¾  -- 9f°½ Áf q " 9-9 f©nf° f f f¯½ff¯¾° f 9 f f© ¾–Á  ½© ¾f° ¾½   - " 9-9 -–f©f oÁ °f  °f–½f f° f fÁ –¾°f – fn©o f° f  °°–¾°f f ff¾f .

 of½ ¾° – f n© –¾½ 9ff° f f½f¾°¾½ f¯¾  f½½¾ © o– ¾ ½¯f¾ °f fff¾f f ¾½¯½Áf¾ff¯f¾f  -- ¾f 9Á¾f °fÁf¾ f o f©nf °f¯ ° o °Áf½ ° o  9©ff½ f f °°f  -- ff¾ f© f¯ ©f ¾ff qf f¯ ¯¾ff¯f¾f¾¯¾f¯½¾ff f¾¯–°¯ f© ° ¯f–f¾fÁ f ° – °¾f¯½Á  ff¯¾ ¯ °©f –f½¾f© f©© ¯f –¾½ f ½ ¾¾f© °f¯© ¾f¯¾ –©  f©f f¯  –©f  f © " o f¯ ¾ © " ©fnf ¯ ° ¾f¾–° ¾ o fÁ ½ ½f¾ f –° Q q –f© f f¾ ¾f f ©" IfÁ© f© f° © @ ¾ ©© ½ ¾  – o ¾©–f qÁ© ½ f ¾f¾– ¾f ½½f¾f°ff¾°© ¾f f  f–f¾¯ f f– ¾ f f .° f ¾° - ½©f ©¾ff¯¾f f°© " f© °¾  ½n©  . f ° ¾ o Áff¯ Áf  ¯– f ½f¾ f¾ f –f ¾¯ ½°¾¾¯  @ °¯° f f © °© –  °f° ff° f© fÁ ¯¾° –f ©.

  ½ f© ¯¾ ©¯¾f ¯f Q o f¯f©Á¯f f¾°©f© f°f f f¯©½¯fq °¯½f¯¯f  D- 9©ff½f n©f ¾¯ °f  .

- @ ¾ © ¯¾¯o°¾o ½ ¯ ¾ –¾½ f¾f¾©¾f°f q f ¾nf ¾f f–°f°f n©f °f©f ½ ¾f ¯ ¾q¯fo ½ ¾ ¯  . Q f¾ ¾f¾f° ¯f©°"  ¯ o –¯½Áf©°"  f ¾¯ °" ¯f°f o " .

  ¯–o° ©f f¾ ¾ –  f° ¯f¯ Á¯f°f f¾f¯°f¾ " .- – –¾½ ¾f f¾¾fo f@ ¾ ©¾ ¾f¾ ¾ Á¯ fo fÁ  .

- - q ° ½q °f¾ ¾f° ¾© f ¯n © ° ©  ¯f©° ° f¾ ½ f ¾ ¾ ¾f ¯  f¾ ¾9© ¯9 ¯©¾ ¾ ¯  ff°© ° ¾ ½©f¯ ¯¾ ° . f© °q °fÁ f° ¾© " .

f f¾f° ¯f¯°¯f© ° f f f½ff°f©  .

- D¾¯@ ¾ © ¾¯°©f ¾f¯ °f°fq f@ ° of ff°–f©f f½f  f¾¯¾° f f¾°f °f –¾© ©f° ¾ff  . f¯ ¾¯° ½ ¾ °f f°f f¾–° ¯½ ¯°–f¾f°f" =f–f© ¯– ¯f¯f¯" .

- ¾½ o f  . f©f f½q° ¯ ° f ° fo ½f°n f¯¾° " o ¾ ¾¯f " .

- 9qf°© –©f °o¾f¯¾f  ¾f¯f– –½f f½°¾¯  © f °f¾¯©©ÁÁ ½  @ff¾f°© °f°© ¯ ½ f¯f©  q©¾ ¯ °¾ ff¯½– fn f f¾© ½¯f ½f° ¯n f¾ f© ¾f¯ ¾ © q¾¯© f f–°©  . -© ––¾ ¾nf°°© f  fÁ¾¯ffÁ fo ½f¯ ° °½ fÁff¾ ¾f ° " f – °f¾– f¾½f°fÁ –¾ o  ff© – °f¾°fo° o  .

.

 f¯©f Áf °¾f f –Á¾ °°fq ¯ f¾°f" f f f¾ – f–fqf© °f© ¾  Áf©f °f©f¾f¯f–nf ¯f f½°f ¯©f¾nf" f ½¯ff©f ¯©°–f¾°f  f°f¾f¾½f¾¾ © °f –  n ¯f ¾ ¾ Á ¾ fo –ff¾" ¾ ½¾ ¯©f¾ f– ©f  f°f¾f°– ©f  ½– © ¾ ¯½ ©¾ °f ¯©¯¾ °¯f¾ f© ¾ ¾ f¯° °f  ½ ½ f¯ fo° ½  °fÁ¾f¯f¾ ½ f°©f – f@ ¾ © f¾ff¾ff°©f ½Á°f© f ©f°f¯°– ½¯f¾f Áo½ °© ¾– ½fqf¾f©f– ¾@ ¾ © fq°f   °  ° ¯¾°f ½q°© °f°¾f¯ ff¾ ½ ff¯¾f¯¾f¾n ½ f ©¯–f½ f f © ¾f¯½ f°©° ¯f I¯©f°© – f f f° ° q ° ¾f ¾f° ¾ f¯¾  ¾q °f ©°© ¾f© f©Á°© °f f ¾ @ ¾ © ¯– f f q ©f¾f¯½°¾°©f © °° q f¾ fqfÁo° ° –¯f °¾n ¯© © °¾¯f  ¾¯¾n Á¾ ¯ ° f f f  Áf °©© f f¾°©f–fq  ¯#¾ ¾ ff¯  ©fo ¯ ° ½fq  f¾ff f ¯°–¯f°© °fq ½ f°q Áo °° f Á .

 fo Á¯ q ¾ ¾n ©f f f½°© ¯– ¾©¾f¯¾f f f f¾f"D¯©©¾f¯ f¾f¯©f¯–f  .©fn© ¯f ¯°©f¯©f–°f ½ ¾ Á¾ ¾f  °f © °© ¯–f°f ¾f¯ f f–ff – © ¾ f –½ fÁ nf¾¯¾ ° °–Á f¯ °f¯f¾¯ ° IfÁf¯°©f¾Áf f©f f ½ ¾f¾f¯¯–fnf¾f f  ¾¯°o–¯o f f¯ ¾°f f¯ff ¾°f¯ D f¯¾ ¯  f © –¾½ f ¾ ¯¾n ¯½© ¾f @ ° ©¯½½f f – ¯©½ f9 ©½ ° f f q©¯½ ¾¾f ¾½f° ° fn©f°f¾  " .¾f °¯ Á–fÁ If© f q° ¾¯ ° " ½ Á½q © ¯ ° " .- o –f¾f¯ f  9©ff –f ½ n©f ¾¯ °f  9@ ¾½ ½ °°f½ ° ¯ ¯Áff¾q f ff¯°f½¯ ° ¯ .

 f¾©f °° ¯ ¯ f¾f f¯ @¯¾ff°© ¯¯ °Á¾f f¯ –¾½ f¯ fnfÁ °Á¯¾ °  f ¯ ½¾  .

9@ @f o °f¾ °f °© °f°f ½¯°© f¾ ¯ ° f©q°f¾°f  .

° –¾½ f" 9@ =¾ ¯ ° q °f¯ ff°© f°½ff¯½q q©¾¯ fÁ¯ ¯f°f  f¾ ¾ff f°f¯– ff¾  ¯©f ¯½ff –¾½ ¾°f– ff f¾½f¾ ¯¾° f°¾ff  ½ Á¯½f ¯©f°f½Áf¯¯ ¾ ¾½f¯f¯ © fof¯½ ¾ Q © ° f ½ fÁ ¯ f ¾¯°Á–f ¯©f¾f¾f f ½ °f°© –f½¾°f– ©f °f½n f½ fÁo@ ¾ ©f f –f °f¾©½ ¾¾ff° f¯ fo½¾ff f¾f¯f° °ff¾ –¾½ ¾f f¾  ¾f¾ °f©f f¾f° ¾–  ¾f¾ ¯ffÁ –f f ¾f°© °½©f°f ¾½ °f¾ f @ °© ½ f¯°¯ –¾½ ° f °–f¾°ff¾Á° q f" f© fÁf  ff¯¾¯ ffÁ¾ © ¾ ¯  . .

 9 ¯¾ o¯¾f °© °f¾©¯ f¯ ¾f°° ff ¾¾ o ©¯ ° f¯"¾¯ f f½fÁ" © –© ¾f½¾ – fÁ " f¾fÁ©¾f° f¾  " ¾°f° –f©Á½ f " ¾½ f f ¯ ° ¾© f©°½¾f fÁ¯ ° ¯°© o ¾f Á© ¯°© ¯– –f ¾ f¾fqf .

 9@ If¾ f¯¯"f" – ¾¯©©¯fÁf¾ ¾  ©f q Áf° ¯½  ©f ©f°ff f¾ –¾½ – f ½° °f°  f f¾ ½ f" f¾f¯¯– f¾ ½ ¯Á " .

 f –¾½ f" 9@ f¯½ Á f¯½ ¾°¯ ¯ f¾¾f© 9Á¯¾f °Áf –° ¾f© –¾½ f°f¾f¯ ¯© ¾n °© ¾f°© f© °f©° © 9 f¯f© –¾½ ° © f°ff° ¾ ¾ ©f °¾ff° f ©¾f¯© f½ f  f°© °– ©ff°  f o ¾f of° ¾–°  ¯Á©f f¾f½°f½f¯° ½– f ½Á¯f°¯ © °¯½Á ° ¾ ¾f¯¾f¯f¾¯°©¯° ¯°Á °  f° °© °¾¯¾¯ ¾   f Áf¯©f–¾½ ff  Á ¾¯ ¾ n ½¾ ° qf©f° °¾ o  ¾ © f©f° ½¾ f¾ °¯¾ ¯  ½¾° ¯ f ¾°¯ ¯ IfÁ½–f¯f¾ f½f¯ ° f¾©f©¾ – f°f½°o° ¾ ° ¾ ¯qffÁ °f¾ff ¾ f¯ –¾½ ° © –½f  ¾f¯q ° ¾½o¯f–f¯ ¾ ¾f¯ff¯ f ¾ ° °ff¯  ¯¾f f¾¯ f ½©f q©  Á°f- ½°fÁ ¯©f°© ¾f¯¯ f © f–f½f –f¾° ½°f© ° f .

- f©nf f f©f©©½ ¯ @ff¾  9@ fo " @.- - °f¯ f½– ¯ D°© °f¾¯ –¾½ f f  f  f ff¯° Áf  9@ f"=f©© o"=f½ ¾°© " . ©©© f¾f ¾ q¾ f¾ ¾– f½¾ °¾ " f– ¯ q ¯f¾n © f½¾" f f°q °¾f°©°¾" ° f¯ff– ¯ f¯ q¯f°¾f¯qf°  D¾Á ¯ ¾f¯© f f f¾© °f© ° °¾ f  9©ff of ½ n©f @ f¯ ° ¾¯ °f  @.

 ¾½ f ½f¯ f© q© ff¾¾f°¯°©¯¾©¯–° ½ ¯f°© °©½f°©  ¾°  9@ I¾ ½fq f½ ½ ¯¾©¯ f© f° f¯¯½¾½¯¾©¯" ¾n ½ f© ¯©f  .

  Án©f¾ °  °¾f© ¾½ ¯ ° f© " ffÁ f– o ¯ °f© " .

 ¾ ¾f¯ ¾°©¯f  ¯© °ff©°f¯f° f¯f °© – °©f¾n f¯° f  ½¯ ff¯¯°©f¾f¯fo –f ° °f°© °–f¾°f° °–° ½f °  9@ ¾ of°©fff° –f©¯¾   f¯ ¯ ©f ff¾ °  ° f –°© °–° ¾ f f©°¯–¾nf½qf°¾ .¾ °f¾°f©nf° ¯f  IfÁ°f– fff¾f°f°f¯¾½ ¯f  –fÁ¾f¾©¯ f¾½©¯  © ¾f© ¯°f  ¯¾©¯ .©¾°nf° ¯f f f °© f o ¾¯¯ ° °© –f f¾© I o¾o Á¯f°f½¾ ¯f .°©fÁ– f¾f° f½ ¯ . ¾ fff©¾f°½ ¾ ¯¯¾n° ¯f°f© f ¯¯ ¾  9©ffq f ½ @ f¯ ° 9@  ¾ ¾½ ¯°" ½ff©nf f ff° ¾½½f°f¾fnf 9ff–f¾ f© ½f¾ f ½f¯¯qf°f–½ f  9©ff½ f f ½ °°f  %°°% @© D¾n ¯°f f f f©f¯ ½ °©¯ Áf¾f¯ o f  -- .

f©¾ f¾°¾f¯¯–f f ¯  ff¾ ½ ¾ ¯ °f½f fqf©°  f f°f¾¯ f¾f©f ¾f©° qf°f ° f¾–f°¾ ° f¯¾f¯¯ ½ f¯°¯ ° ¾ ½– Ánf°f ¯ ff f¾f¯¯°©f¯°©f ff f¾°©°© ½Áf©f° °¯f°© f¾f°f¯°©  9@ f ¯f©f Á ¾© n½f q ¾½½f¯f½f¾f¾––f ¯© ½°f ¯°© ° ½ ¾f° ¯fo f¯f¾f°°f–f© f°  –    fq° f °©° °Áf¯f°© ¯q°  ° ° ¯ © ½°f© ¯  –f½ff f½Á " ¯ ¾f °© –f¾Á °©f" 9@ -¾f¯½ °f°f °©f . ffÁ ¯¯¾f¯° ½  ¯ °f¯–f° °ff– °  - ½°°© –fÁ f–f –f ° f f qnf¯–f  f½¾ f¯9 ¯©f°  –¾½ f @ ¾ ©½Á© o f¾ ° o  ¯© ¯  °° ½Áf°ff–¾©  =f "- ¯f © f¯ff© 9 q¯f¯©¯f¾f° f© I ¯–f ¾°©¯ ¯ ¾n D¯  ½¯© © ¾f¾ ¾°–  9@ I ¯ffÁf© f¾ffq f .

.°© o  =f© ¾f¯f "= ½f Á ¾ ¾f ff@ ¾ © f¾f" fÁ  o¯f °¾ ¯–¾f¯  o ff¾  °f¯" I ¾ ¾q Á –f° ¾½f¾°© –¾Á f ¾ ¾ ¾½f¾f°¾ff ¾ ¾f f¯¯©f °°fn ff ° ©f © ¯ ½ f ½ ¯ °© fff¾f f - ¾ ½¯o½¯ ¯ ° ©f f¯ff–¯ ¾ °  ¯ ¾ ½°©f°f f¯f f" 9 °© f° ¾¯ f f¯f ½ f ff¯¾ ½ ¯ f½ f¯f½ ¯ Á½¾¯ ff ¾ff¯ff°fÁf  °   ¾ f¾°fÁf  9@ –"f –¾½ f f ¾¯  @ ¾ ©f¯© ¾½– f©f¾f¯¯   f¯¾ f¯ ½f¯o °© f© ° "¾©f°¾f f¯° ¾f© " .f f¯f @ ¾ ©½ f¯f© ¾ f f°© –f© ffÁ Á¾f¯f  I ° ff@ ¾ © ¯ © f°f½f¯f I¯–f ° °–©f  ° °f¯ ¯°– ° – ¯ © – ° f ¾o¾f ° – °– – – © –½¯f °– ¯f – ©¾f–¾ff ¯ f– f¾¾f fÁ– f¯½ ¾ ¯ ¯f© fÁ¾f¾ – q ¯ °© ¾ ¾ q °ff ½ f¯o¾©¯  qff¾° .

9@ ½¾ –¾½ f¾f¯ of ½fÁ qq ° f  ¾f¯ °  ¾f ¯–  f¯   ½ ¾f f°fÁ o¯°– f¾ ¾f o¯–fq  ½°f© ¾°© ° ½" f¯ - ¯¾  ff¯ f f° ° ¾ ½f ff¯  f ¯f°¾ © f° ¾ o ¯–f½ f°© o " If© f¾ n f¾ © ° –°Áf¯¾ ©f¾ Á °¯ ° – f Á f¯ Á¾f f ¾f¾ © °f¯©f¾f f  –©¾f¾ –f f o¾n ° © ° ¾f 9– f¾f¯ f¾ °¯ f ¯f ½¾ f ©Á–°¯  f ¾f¯f¾  f" f¯°©© f° ½ f ¾½f°f ° Á ¯°©fq ©f © ©fÁ  °f ° qf¾ff ©f½° ¾f° © f°fff f© ¾ fq¾f© f ¯– f¯ ½– f© =f "fof f  © " ¾f¯½°ff °f© ¾© ©  ¾¯ ¯ f¯°© ¾°f ° ½ ¾f¯ ° °f¯–f¾°f  f© © f¾f¯–¾  Á– ¾f¯ f © " ¾ –¯© ½ ¯ ¾¯ @©½q Á ©°fq  f°q Á –© ¯©f¾f D f@ ¾ ©f½f" I © f° ¯f°¯f ¯f¯  ¾nf¯–f"©°f¯  .

- ¾½©¾©f° f½– ¾ of¯–ffn©© D °© ° © fÁ Á ¾¯f– ¯© f° o Á f ° q¾f¾ f ¾ f–°Áf ° f¯fq©¾ f©–f" -- =ff "  f –" f© ff¾° ½f f© "f¯ ff¯° f°¾  9©ffÁ ¾f ½ @ f¯ °  @.- f©f© f½¾©f© f –f  © ° ¾°f¾–f ¾¾ ½ ¯ °fq© ¾– fÁ f½ ©   9@ " @.- ° –f¾°½ °©¯½f ¾f¾ f° ©© f -© °¾°f©© ¾f f  .- f f © °¾ " I ¯f¾¾f°–©f  © ¯fqf –f° " 9@ ¯ f °© °¾f¯ ¾f©° f¯f¾ – f¯¾–¯qf©°  f ° ° ° f ff¯° ¾f© f –f f©f©¾f¯°" @.

 °f¾¾ ¾½¾f fo ¯ ¾©°¯ f   @ - 9©ff½f f °°f   ° ¾ °¾ qfÁo fÁ" Q Á f¯ f n °fÁ" ¯f°f¯f°¯f Áf¾ f" f © ¯ ¾f© ½ ¯°–¾f¯ f f¾°© ° ff© ¾n   Á¾ q°f ° ¾¯  f¯ © ¾Á "¯ff ° q – f© ¯©¾½ ¾ f¾½ q  °© f¾ f¾f° ¯½ Á°" -© –f¯q °¾ – Á°" ¾¯ ¯ ff ¯ " If© ¯fq°© –f © ½ ¯  © ½ "f ¯–f° " ¾f Á f–f ¯©  qf¾f¾f¯ f¯°f– f¯Á f–f½¾ °  °Á  -- .9@  Á°©¾° f ff ½ °f–f f" @. ¯ q© ¾ f©¯ I Á –f° f ½  ©f Á–ff¯f °f¯©f¯fq°  9@  ° ¾ ½f½ ¾ fq° ff ¾¾ ¯f¾½f Á ½ff° © ©°© ° Á ½ ¯ .- .

½f–¾ fÁ ° ½¾© 9ff¯ f¯ ½ ÁqfÁof  f ¾ °f f½f¯f¾n   o¯ °©q  Á  °f °f¾°f¯fn ¾½f¾ ¯ ff¯ff¯f–¯ @¯°f f¯– f¯  -- f ° °fff f f fÁ –¾½f¾ °©f –¾½ ¾ ¾¯ f" ff¾ f °f° ½ ¾f" ff¾°  f©½  ¾f" ff¾© –  Á°–f ° ¯¾ f©°–½ ©f¾ ©f °" f¾f¯ Á ff°f" ff¯© f f¯© q f" .¯¾ ¾f¯°f ©f n° ½f¯¾ f¾½f©© ¯ ¾ f° f°  f . ° f½½f ° ¾ff¾––f f f ¯©¾f f¯°f f¯°¯° f f" f ° –¾½ f¯¾f¯f¾ ¯Á " f f¾ ½ ¾f¯°¯©f¯¯© f Á " f ¯ ¯" --  "  f½¾ ¾ –f" -- 9 ¾ –f–° ¾f   °© –f  f¾° °°f¾¯f°¾¯© .°©f  ½Á ¯f ff½©f  ° f¾ ¯ f¾f f f –f °f©¾½f¾f"  .

 f° o – ¯ f¾ q° ¾© ¾  o ©° ½ ¾ ¾f f¾½ff°¾– © f°Áfq°© ¯–  . . f °© °¾of°© © " f°fÁ ©f f°© ½ f°°© " -- °f© fff f© °© –f  Ifff f© f¾ –f  -- °¯¯°©¯¯¾f °¾n   ½ ° ¯f¯ f ¾½f°n  fn o© °¯¾ ¾f ¾© " - ¯©f¯ o ¯© ¯© " -© –© ¾n ° ¾©½ ¾ f ¯fo °° ¾f ¯ ¾ f f¾©¯of f© ¾°  f° °© qf°¾  I o¯© –f©f¾ff¾½ ¯°f f °f fff½ ff D¯© –f¯ °° ½f ½ q¯f¯¾©f©° ½f - f¾ °fn¾© q f f–ff¾  ¯ °  – f - ½ ¯ ¾f¾ ©fqf° ¯f °o ff ff¯–¾°f f¾½ ¯f - °° o °© –f f½–° ¾°f¯f©° f½ ½fÁ¾°" f–f½ ¯° ¾ ¾ ½Áf f © o °¯ ° f¾Áf f© ½fq f© f¯°¯ °¯  –¯°fnf°© ¯ ¾ °¾ ¾ f¾¾©°f f ¯  f¯ f¾ ¯¾©¯f¾½f ¯ .

 9©ff –f f ¾f¯f  ©f Á¾f¯¯–½f f I ° f°© ¾f ©f f" I o© ¾ °n ½ Áf©f f @©¯€© ½½°  –f f" f¾ o°f¾f f°  f ½f½°©¾  ½ ¯ ¾f© ¾  Á¯ f¯°f °©   @© ¯ °© –¯° –  n ¾ ¾ ¾n©°f¾  - f – "°f o© f° ° °° fq© " 9©ff of f °°f  -- @fÁ ¾ © f¯f  o –¾½ ° ¾f ½ ¾ o f©© f ¾ff¯f @ ¾ ©© ¾–f @ ¾ ©© ¯ °f¯f -f f–f ¾f¾ f 9°f–fÁ ¯f½f f ½f¾ °f© °¯½¾f   ¯©¾½–f Á © ¾f f½°f © f©f¯qf¾ f ° ° ¯°Áf –°f  -- =f"  °ff¾f¯ f °¾f f @©f¾f¯©¾f ¾© f f f¯f©¾fqf¾°f °f Á ½¾Áf ¯ ¯ ÁqfÁo °f .

 -- . "  – ½¾ –°–q°f ¯©¾½– f ½f°©¾–¾°f  fo ¯ ¾ ¯© – Á° ¾f¾ °© –¯n½¾½f¯ qf¾ ¾©f¯ Á °–f°© °  ¾¯¾f¯f – © ¯° f ¾ ©°fqf¾nf¾–f ¯– f½ o½ ¾½¾nf¯–f" fnf©¾°¾f" f¯°f¾–¯°©¯° f" Df o °f¯©f¾©f f °¾f¯ ° © – fq f f©¯° °¯ f¾ ° °f© °f¾f¯ °f¯ ½¯f¯f¯©f° ¯ fo  o¯¾ q° fo ¾ ¾f¯ f½ ½ ¯ ° f¾ f ¯©¯© °¯½ ° . "- f¾f¯¾ff©f¾ Á " f© f Á° Á " -f f½f°n° ¾ ½ °f – ¯ f¯ f¯ ¾f©f¯f¾ ¯" Qf¾°°f¾ n½f¯f" .–f ¯¾°f– ¾f f f ¯ff ° f¾ ¯ ½ ¾½¯f© © ° ½ Á©  ¯  ½¯ ¯– ¯ fn n f ½ ¯f© – Á°n  ½¯ f –°© °ff¾fÁ°¯¾¯ ½– f q° ¾¯ f°¯  -- ©f°f°©– f¯¾f ¯¾f¯ –½f –¾½ ¾f© ¾½f¯  Á½f–ff" ½¾ °  –¾½ ¾f" oo ¾ f fÁ© f .

° ¾¯ ¾–f¯f f q ff ½° ¯f © Áf ff fÁf¾¯o °© –¾f f¾°f @nfÁ ¯Áf °f f" q ¯¾ ½ °©¯ –½ ¾ f I f – ¾ ½ ¯ ¾ – f¾¾ f ½ ¾f¯  © ½f¯° ¾ f¯¾½° f" n ¾° f ©¾ f" ff¯– ff©° °f¾ ¾½ ¯f°"  I ¯–f ° ¾f° ¯f°" -- fÁ¯© f ff¾¾¯" - © ¾ I–f½ ½ fn f© °ff¾° °f fn 9°© –f –¾½ – ¾°fn f¯fq°© – ¾ o¯ f¾¾ °© " 9f½f°© ° – fÁ°© ¾¯°© n°© ½ °© –¯n ¯¾° f ° °f©f f f–f@ °f–°  f¾¯ ¯ f° °¾ f©f¯ Á°©¾° f" -- f¯¯of°© fÁ –¾½ f f ¾¯ °f–f f –¯ f ©  f¾ ¾¾o ¾¯ ¯  ¾ ¯–¯ ¯f °q –° ¯fÁ ½ fÁ¯¯¾ ¾ – Á o @ ¾ © f ¾ ¾f°f f°o ¾–¾°f°f½–°¾° Dn ¾ fn–nf –° ¯ ff°f½ f¾nf  qf° °f° f½ q Áf fÁ qf¾¯ ½ q " -f© f ¾ f–° ¾¯ ff  ¾ Á© Á°°ff  f ¾ ¾½f¾¾©qf¾¾ .

° f¾ ¾f¯f°f½– " f ¯@ ¾ ©f  ©f½f °© –¯½½f¾¯¾ qf f ¾ Áo Á ©©¾f¯f¾  °© °f ©f° °f¯Áf ¯–ff  9©ffq f @ ¾ © ½ f °°f @ f¯ °  @ fn¾ o –¾½½ ¯ ¾f – © fÁ   f° @ ¾ ©" - ¾ o© ¾©f¾o °©f ¾©°f¾f¯¾f¯fÁ –f½ °©f f¾ ¾f ¾¯ ¯¯¯ f ¾ °f¯ ° ¾ ¯¾¯¾¯ - ¾©°f ff¾ ¯n f¯ ¯fo ¾f f¾f¯ f¾ ¾f¯  9©ff½ f @ ¾ © ½ @ f¯ °  @ =ffq f° q ¾° °fq" 9@ f¯ f¯ f½¯fq - ff¾ °¯ ¯©¯f ¯¯ f© Á ° ¾f– f¯°f  f© ¯q¯  °© ° " f¾ °© ¾°¯f°f  f  @ f¯ ¾f©f " 9@ .

9q© ¯ ¾f¯ ° f© ©  ¾ f¯ 9 f ¾ –f  f o – ¯©n©¾©¾½– f¾ff°©¯¯ ½ ° Á  fÁ ¾f©fÁ " ¾f¯© ¯f ¾½f°° f° ½–°f  Á¯f° °Áf° f° ¯–f¾ ©f ©f ©¯©½©f f ©¯¾©f " ¯©– °f¾– °¾ f¯°–¯f°° ¯f°¾  of ½ff¾© ffn Á °f ½¾f©f¯f½ ° Á ¾ ¾ ¯f  ff°fÁ ½°°© ¯ q –f f¾ ½fÁ °f–f¾ f© ¾ f¯ °f½ff ¯–f© ¾½©° f¾½ff ©f ¾°° °f°nf¾f°ff °¯f©q°¯f–°¾f¯¾ ½¯f   f© ©°fÁ f ffÁ " f© f° q Á ff¯¾°f©°– Á°© –½¾f  ° f©f°¾½¯ °¾¯¯©½¾f  f o f° ¾¯o  ½f ¾ ¯¾ ff¯ ©f  @ =f ¯"ff¾ ¾ff f f¾ ¾f °f ¯ ° ¾f ¾f  o¯f ° f½o Á¾¯ f¯°q °o" ¯f¾f¯ –f °f ½¾¯f° ° f  f©¾f¯¾ ½f° f ½  –° °¾ ½f°© °fÁ¯  @f°¯ f q ©f °– – I 9©f ¾n ¯ ©Á  – –fq°f¾f¾f° © f©ff°© ¾¯¯ ¾¯f° ¯ ° f½ o° ©f f f¯°  ¾¾ ¾f f .

- °  –¾½f¾ f¯f -f©f ¾f¯ ¯f°  °¾f ¾ ¾ –°¾ ½¯f° fn–f ©¯½¾¯fff°  ¾f¯¾ ¾f¯¾f¾°¯½ f ¾ ¯Á¾f¯f¾° f  Áf " Áffo °f  ff–°f© f ½ ©f ¯ ¾ q f ¯¾¾ ©  ©f©f–©f© ¯©  ¯ ¾f¯q ©ff¯ f¯Á f© ¾f°©° ¾°f¯ . °© ¾f¯f°f° ¾ °f° f © fn"=¾ ¾f¾ ¯q f" qf ©f¾f¯°–f¯©f f fq°nf¾© °© f© f¾¯ f" ¾°¯© ° ¯¯ ¾n¯ f©f ¾f¯°© " f© ¯ - ¯ ¾ Á f f q°q°nf o f - f °¾© f½¯fq"  9©ffÁ ¾f ½ @ f¯ °  9@ f° °f¯°© °–Áf f f°fq" f f f¾© ¾f¾ ¾ f½ f¾ ½½f¾" fo f© o"=f¾ ¾ f¾f°© – fn© f–" ¯ ° Á¯©° ¾¯  f–© ½°f ff–¾f ¾ " fn°¾°© Á¾ ©  q –f° °¾¯f f¾ ©" ¯ ©Á© °¯o½ nf f¾f° ¯ f½°f ¯f Á f¯–f° ¯ ° ¾f°ff© f©©° ¾ f q©¾©f©° o ¯o f½¯  .

 @I@- 9©ff½f @ ¾ © °°f  @ =fq© ¯" f©° ¾¾ °©  ff©f¾–nf½Á °© " f¯ ¾ ½–°Á ¾  – " - °f¯– ¾f° ¯ f©f  - °¾" °f–f °f¾f¯°" °f¯ ¾f" Á °© ½¯f¯°" .

©f– Á° ¾f¾ f ¾ ¯– f© ¾°¾¯¾ ½¯–  .fq¾f¯¯½°f Á¾fÁof¾©f ¯fq©¯ f f f q°©f f© ¯©¯– f¾ ½ f" Á f°  ¯f f–f f" fof°© ¯°© n½¯o ff" -- -f ©f °¯¾ n ¯°f¾¯ff ¾f½¾ °f¾°f¯ ¯ ° ¾½f¾ ¾f¾– Á° ½ °  f¯fÁ o¯f ° f–f¾°© °¯¾ ¾q ° ½ff¯f ½ f¯ ff¯© ¾fqf¯¯–f¾f¯©f¾f¯ Qf o °© °¾¯°©fÁ ° © ½¾f¯fq°© °¾f ©  @ °"9  Á f f  I f¯© fn ¯ ¯½ fq ¯ f¯f Á q f–©f©© °© –¾f¾¯f f°  f– Á°f© fÁ–f© f° f f ¾ ° o Á fq f" --  ¾ °© °¾f¾f–qf¾f .

 Á°f© f°© °¯°©¾ff¾f  @ f© f½f°@ °¾°f" -- Áf¾  ½¾ °© –¾f 9 °f©n¾f¾Á  f© ° °f½Áf¯Á  9©ff –f @ ¾ © ½  @ " °n ½ ¯ °f ¾f– f¯ ° ¯f°o f" –f½Á °©ff f ¾¯ f f ¾f¾f© °–½ ¾½°q–q f" f°  f½ qf¯¾f¯ °fq©f° f©°q ¾ " 9@ .– °f° °f fq q°f¯n –¾½ f ¾¯fq" f f©°fn¯ f¯f " @ °¾¯ ½ f¯°¯©Á f¾ ½f  Á Á–f–¯©Á°© ¾f  f°q f© ¾f¯¾ f f½¾ f°¾f© ° ¾f¾–f ° Á °f q ½¾ © o°f ° ¾¯ Á f¯½f Á Á¯f°¾n f¾½Á°f¯ ¾ Áqf¾of n ° fÁ ¯© ° ½°ff¾ f ©° ¾ ¯ ¯–f f" ° °q ".°©° ½¾ –° ¯° f © f¾ ½ °¾ f q°©½ o ©°°© Á¯¾  °f©– ¾°© f ©Á¾¯©f °¾f¯°  f©ff¯© °qf°q " .

 f Á f¾ ° – f f°¯fq f½–  ½f f Á¾° f ¾f© °  Á °¯ f©   ¾© f©f ¾½f¾ ¯©¯©¾ ½f  - ½° f © ¯©f¾f f© f q¾f f –fÁ¯©¯½ ¯f¾¯ ¯  of¯ f½Áf ¯ ¾f f¾fÁ°©f¯°q©¾f¯o ° f¾f½¯o ¾¯° ¯o ° ½f½¯o©¯ of q f f¯ ¾°f ¾f f°©f©Á of f°f¾ ½ °© ¯" nf©f °– 9 f© ¯¯–° f©°f–f °– ¯½ ¾f¯ ¯ ¾@ ¾ ©½°fo   9@ f½ff– ½© " 9 f¯–¯ Áf¾ ° q©  ¾ f¾f½¯ °  f¯ qf° ¯ –f¾¯ ° ¾  @ -f ¾¾ fo © –  f f° f¾© ½¾ ¾©° f @ f© f¾½° f ° ¾ ¯fq©°© °©n   © f¾ f¯f© °¯  ©© q © °¯  9@ f¾f¯f –° –¯ ¾° ¯ o f½–¯ –¾½ f f ° of©° o @¯½f q ° ¾¯  o °  ff¯ ¯©f ° q ° f¾ ¾ ¯–f¯ ° f¯f¯¯¾½fq°¾½n © f ½ f°¾ –f°n .

° © f© °f©°f °f ©f° ½ ½ f°© °f 9 © °© –f© ¯ ¾¾f°f f f¾½ffÁ ¯ ¯f©q°ff - o f¾ ¾f¯¾ Á °f¾f f f f¯° f°f½½f f ©f¾f¯°¾ °¾°f© o ¯°©½ ¯f– ©¯½ ¯ o 9¯© ½¾ f¾ff°  – ¾ ©fq °¾Á 9°ff© ¾–¾¯© o  Áf¯© q¾f f°f ¾   ½f¯¾f ¾ q©  @ @f¾ fÁ ¾f f½© f f¯Áf f °¯¾ff ¾f¯ © f¯–f f½qff ¾½f¯¾ –f f° f©½°¾© ½ fÁ q¾¯© f© f  9@ - q ¾n ° oÁ ° ½ © f©° °¯ f Á n½°f© ¯½Áf©¯¯ ½fÁ © ©f¯ ©f¯ n©f¯© ¾ f ½ f°¾°fo f9ff°f I¯© f Áff ¾  ¾f¯f°©¯© nf ¾f¯f°©¯–  @ IÁ© "- ° ° ffÁ ½©o ¾ –  f fÁ  9@ .–fo ½ff°f©¾ © –q°f ½ ¾½¯f¾½°© f°f ©Á°°  f° °¾q °f © °¯½¾f° fff °f  f° f°° ¾ff ¾°f¾¯°f °½ – n ° ¾°f .

© © ½Á °© ff¾¾f¯ff  f½f Á ½ ¯f¯ ° ff  @ f¯ q°¾©ff¾ © " 9@ .= ¾¯ ¾ n°© ¾ °¯ °©¯  ¾ ½ o f¾½Áf© f¯¯ ff¾f °Áf° o ¾½f¾ " ¯ff f f°qf¾" - f°  ¯©f ° ¾ Á©  @ D ¾ q°nf ° D¯° ¾f ° q¯ ½Á  f°¯ ½Á °©°ff°   9@ .¯½–°¾©f©¾ ¾ © " @ .f¾ °ff°ff©¾ f °fo ©f f¯¾¯ f  9@ 9 ½ ¯©f¾ o f¯ ¾  f o ¾ ¾¯f ¯©© " @ 9f – q© °¯°© °© ½¾f©f½ © ¾°© °©  f©° © qf¾  ¾©° fÁ f °   9@ °fo ½ f¾f¾¯ f¯ ¾¯" ¯  f½¯f©q°©  f© ©¯ –¾ ¾ ¾° Á ° –¯©¯fff¾ ¾°  @ .

=f "f° ¯f¾Á °f–f¾ f" 9¾ °©½ ¯ ¾°¯¾ ¾ f  ° q f© f©fn½f° ¾¯ ½–°ff©° ¾f°  9©ff of @ ¾ © ¾f¯  °q ½½f¾¾©fÁ ½ ff - ½° ÁÁ°©¯°f¾ff  q©¯ f ° o © ½ o – © f°–° ° o Á¯½ o © ©f ½¾ Á¯f f °f½ f ¯ ¾n ¯¾ ©f f  f ¾ ¯°f–°f¯ Á ¯f nf f© ÁqfÁo °Á " – ©©f ¯©f¯  f¯f ffq° ¯f– Á° " 9©ffq f f @ ¾ ©  ¾½ f  ½ ½°ff¾f ¯ ° © ¾–f© ffÁ ––f¾f f½ °©f¯ff½¾ nf°©°f f°© f¾° ¾½f¾ ¾–¾°f ff¯fÁ¯©f¾ ¾ © ¯ ½f¾ ¯ f¾f f©©° q© ¯ ° ½½ ¯f© ¯ f q ¯ f ½ f q   @ ¾½ ¾ °¾f¯¯f  f °° ff°°© ¯¯f  f ¾¯°f o¯¾¯o½  - ½° –¯fof fqf¾fÁ¾   - ½° –f¯fof"9f  fÁ  @ .

 f f½°f¯¾© ¾f¯°  . f¯¾ ¾n ff°¾ . f f¯°© q¾fo °f f ¾¾°¾fÁ°©f ¾f °¯f© f f ° ½ ¯f¯ °" ¾n °¾ f –© °" -  ¾ÁfÁ ½°f°©f¯¾f¾°f ff– fff¾°f ¯Á©f f¯¾n f¾½f–  ° ¯ °© °f °f ff   ½ © °¯½ff©¾ ½°¾   –°f¯¾© °f  .f"ff¾ –¾½  ¯© ½fÁ " © ½ ½ –¾½   ½Á ¯½ ¾½ °© – f¾½f ¯©f¾ –° ¯© f° -© –½ ¾½°¾f¯¾°f° ¾¯ ¾ –° ¾f°°ff¾ –f¾f¯  ¾f¯f  ¾  n© f© ¾n f f©   f" @ f¯© f  ½f°f ° o° ¾f °f¯ ½f o - ½°Á¾¯ ¾f ©f¾f f f¯°© –¾ f–f¾°¯ f¯ Á ¾  9©ff½ f f ¾f¯f  ff°¾½ ¾f¯– " ff¾ ½f¯½ ¾n¯¯  " ff–f¾¯ ° –¯¾f¾°f" 9 ¾¯ o ¯ f¯¾½f¾ ¯¾°f q¯¾ ¾½f¾¾¾f°°°  ¾ff f¯ ¾f ¾ ©ff f¯ °f  ¯ f©f°©  " .

f ©  f¾¯ f " f"D¯qf¾ " ¾¾ ¾ f" °ff¾ =¾¯¾° f" °©°©© f q°¾¯ f" . ©f¾f¯© °f©° ½ °¾ f–f f°¯ fÁ©f¾f¯¾ff" 9©ffÁ ¾f f °°f  f°fÁ °°Áf¾f¯¾f ¾f°ff" -- - °f¯ f ½°f© ¯ ¾ ½¯ ¾f  ¯ ¾¯ Áf¾¾¯© f¾°¯ °–° °ffÁ ¯n  °° f¯¾ ¯f¯¾½f°n  -- =f ¾ –¾½"  If© ½ - ¾ f© Á¯f°° ©¯½Á ¾ ¾ ff –f ¯½¾½f ¾½°¾ff ½ ° o ° ¾©½f½°f© n©f½¯ ¾nf½°f©  -- n©f"  ©Á° f°" f°½f°© ¾¯ °f°" f¾f f°©f¯©f °©  °©f ¯f°¾© f°f ¾f ¾Á °©f f°f©¯ ©f°© ¯f f ¾ Á °Áf°¾½f¯–f©f f I ¾ .

 ¾Áf½ fq ¾¾f¯" ¾ ¾ ¾f¾ Á¯f f¯" f© ¾f¾f°n¯ ¾ " °¾°©°©f f° ¾f¯–  ½ ff¾ f© f¾½f©f f°¯¾f¾ o° ½°¾©f©f ©f °f ¾ –¾ f f–°f°f °¾ ¾ ¾ –f f°f ¾¯© –© °¯¾¯ f¾¯ .

fqf¾f o¾ ¾f– ¯ f ¯ f°© °fq ¯ ¯ ½© °f¾f¯f °¾° ¾ o¯¾©¯° ¾f©f¾f¯f ° ¾¯ f¾ ¾½fq ¯½© ¾ ½ of °©° © ½ q ¯– ¯ ¾f©o¯ q ¾½–Áf¾°f  -- f © fÁf ©fq " I ¾ ° o  I o ¾   ¯qf¾ ¯¾¾°n " f © ¯© ° ¯°n D½¾½–°¾© ¯½ ¾© °¾ °° o ff ©" f¯ °©°f¾ of f ¯ °°"¯©¾ ¯©©© ¯ f¾¯n© 9¾f© ½ f–° ¯–¯f½°© °  ¯ff°° ¾ –° °© – fof  o© q°fn¾ ¾f° – fof © ¯°f ¯ ff¯¾½–f =ff ¯"@¯¾ ¯½¯o °–f" f¾f¯© ¯°f f@ ¾ ©f¯¯" ¯©¾½– f©f ––¯" –f"© ¯¾n ¯ °¾ " ½¾f© q ¯¾ ¾ " I o© ½ Á °fqfÁf¾Á °©f Á ¯ f¯f ¾°© °©f  Á° ¯© f¾ ¯q ° .

– ° °© f– ° °nf"Á¯"©Á –f¯ ½ ¾¯°¯°n ¯ © –¾f¯" 9 f¯© fn–ff –f ½°f¯½ fff¾°ff  f  f ¯"D°of ¾ – °  ¯©fnf¯ ° ° ¾ ¯© f © f   ¯¯ff .°©½f  D fo ¾ °f°© –f¾f f f¯¾ o f½ q¯f©f ½¾© °f f¯½°f– ¾© f°f ¯ f° ½¾© 9 ¯–¯ q Áf ¾" I ¯ f¾°¾½¾  ¯ ¾¯Á©fÁ¯ ° q ° – ½¾f© Á° f©"¾½¾ ° 9fÁf© –¾ ¾ ½½°f¾f " 9°f©¯¾ ¾f¾¾© o  9 ¯–fq°f © Á¯© ff© ¾n ¯© f f°© " f ¯f½–f°©f° ¾ °© –f ° f °f¯f¯f ° – f  -- f–°f© –¾½ ½f°¾ff°© ¾¯ –¯¯½f¾f°© I ¯ ¾ f¯ °" °¯¯f ©f¯f ¾ f °  ° °q ¯ °f¯f" f© f ff© f¾f¯f¯f" f ¾ © © °f© °©f¾f ¯° ¾°¾ ¾ °¾¯°f 9°© –¾½ © f°©ff¯¾f  –¾f¯ ¯½ff f ©¾fÁ°¯–f¾¯½ ¾½° ½fÁ f – Á° ¾f¾ff ½°fÁ  =fq"Á¾¯ Áf f¯ ¾f © Á" f©f f ©  f¯ © Á ° ¾ o°n "f©Áf ©°f°¾" .

f° – fff¯ ¾  –©¾f f¾ ¾qf¾°¾ff ½f¾f¾ ° ¯–f½ff =f¾°f¯f" f n ¾©fÁ f ½f°© – f½©fÁ" @o –f nff©f °f Áf f¯ f o© ¾½°© °f  q Á "¯ °° ° ¾ffo¾ ¾f¯f¾©©¾ ° - f¾ ° °f–f  " °  f° © f° ¯ ¾°Á  f¾¯f¾¯f f¾° f f f° ¾f ¾¯f f¾½f©©¾f¾© ¾n– q ¯¾f Á½ ¾½  f°f¾fn f¾ °f©– © f© ¯f–° Áf© – " -- ¾f¯f - " o© ¾ ¾f¯©©½f f°f–f f"-©¾f¯f¾f   9@- 9©ff½f ½ n©f  .

 ¯f¯½ f q°¾ ¾" =¾ f ¾–nf½¾ " f¾° f¾ff ff° ff¾f¾f°f° ¯ f–f°  f¯ ° ¾f   f ° f¯¾ ¯ff  f° qf¾¾© ½  ffÁfn ° f½ Á°© ¾ f¾° fÁ  © ¾f©f ° f°© °½© " n ¾ n  .

9@ f° ¯°–" f ¾f¯ ÁqfÁo ff o¯– " f© f °¾ o  –¾f¯f¾f°fq q " @¾ ¯¾f©°¾f¯¾f°f f¯° ¯ °¾ ¾f f¾f© ¯°¾f¯¯–f½ f¯f °Á¾f¯¾ ¾ ¾f¯f  ¾f¯½ ¾¯f©°f¯ f f  f¾f¯¾f¯f– –¾½ ° ¾ ¾° fÁ ° ½ ° ff f©¾qf©f¾°½¯ ° D – Á ° °f¯¾ f© ½–¯ f¯ ½f f© f f°© °f¾°© ¾f f ¾oo ¾f¯fÁ¾f¯°½f f Á¾f¯½Á f¾ –¾½ ¯  ¾f¾¯o–° f ¯ - ¾f© Á ¾f°©¾¾f¯°¯ f ¾ f ¾f¯°¯ ¾° ¾ f – ¾ – ¾ – ff°° f ¾ – –¾½  ¾¯ °© ¾ qf¾ ½¯ °© .–f¯½¯o©f©¾f f¾¾f¾f ¾ ¯©¾ff ¯°–½©f ©o ¾f°f¯f f  –¾½ff o°f¯ ° °©f½f©½f ° f¾ °fÁ –° ° f©¯ f fn©¾¯ ¾–° ¾q°¾–½ ¾f f–°f°f¾ © ¾¯¾°½ f fÁ ¯© 9©°½½f f =ff¾f ff"= f¾ f" Q ©f ff¾¾½f¾ ¯f ¾¯f fÁ¾ °f ¾f¯fff" 9o¾–°f°¯f Á " .

 If©"@f½–°¾ ¯¯" © °© °f¾f¯f f f  .

o–f f°f¯nff¯ °©© 9fo –f¯ °f¯°f q¾f©f°f °°f¾°f ¾ ¯ ¾ n¯©¾ of°©f ½ o °¾¾ of°©f  .f¯f°¾ ¯ "   f– ©Á° ¯f¯ °f¯f f ¯–fqf¾° o¾ff¯f" f°f¯ f ¯–f ½ qf¾ f¾ ¾ ¯@ ¾ © f¾ ©f ff° q f¾f°f ¾f¯© ¾ ° ¾ f°f  ¯ © qf¾Á °  9@ - ° f¯ ° © fÁ–f¾n©Á ° 9 f¾¯ °f¯ f ¾f¾¯ –f   Á¯f°f ½f ¾½–f -f¯f ½f°n¯f ¾Á°© f" ¾f f¾f¯°fÁf©f–¾½ f f f°©  f©¯¾ © °f ¯ – ¯f ½ f ¯f@ °f – ¾°¯½qf© °½ n¯©  ¾ f¯–¾ ° © I ¯°° ¾¯ ¯ f¯½o © o –ff¾°ff°f ¯f¾o ¾f©o f© ¾¯° ¾¾¾¯ ¾f ff°– ° ¯f½f¾°© –¯ ¾f - f¯f f¾ qf°f ¾©f©f ½ °f¯© f f°f¾ q°¾½f©f - °f¯¾  –Á¾ Á© .

  ° f© ff¯ ¾fofqf¾f f¾ ° f¯  ° ¯¾f° ©¾–f ° f½¾ ½f f¾ ¯©¾¯ °  9©ff –f @ ¾ © n©f ¾¯ °f  .

@ – ½¯  f¯¾ f ¾©f©¾° ©qf f  .

 -f¾ ¯¾ f–f f –¾ ½½ ¯  9©ff of @ ¾ © n©f  @ n f¯¾ ¯ °©f – f ° ¯ fÁ¾ ½ –¾½ f " .

 Á f ¯ q° –¯   @ I¾ °¾n ¾¯  ½¯ f¾ © fÁ   .

 =" oo¾°¾ ¯ °f–fÁ ¯°© ° ¾f°© ¯ ¯ °°°© Á¯f°f– f  @ - –¾ q©© f½ f @¯° ¾f°¯¾n © f  –¯f°¾ ¾f  .

 f°" @ @ f© f¾f¯f¾ ff¾f f°¯f° " .

 ff¾° f f½ –° ff©f© f° ½" .

f¯f¯f°f ¾n q¾" q°° °¾f¾© °¾" f¾f¯ ff¯f¯f f¯fq ¾©f© ° q¾ ©f¾¯ffq" °f¯f Á  o °f© ff¾¯°¾° © ¾ ½f© fff¾° ¾f© " ° ¯f ¯– f¯ f f¾f  ¾¾¯–° °fÁ ½¯f ff °f¯– ½fof f¯f  @ f °© –½ ¾½¾f ¾ f © f°¾ ½ fÁ ¯¾¯ f ¾ ©f f© ¯¾ ½f  ¾f¯¾ ¾ f¾ ©f  .

o° fÁ  ©q Áf¯°fÁ f ¾f¯f°¾ ½Áf f Á © ° IfÁ¾°° f f–¯Á " °f¯ f–f©½Á½ ¯fn¾¯  ¯°f° ff ©Á¯  ° f°f ©f f¾ f¯ f qof°©¾©° ½–f¯   9©ff½ f @ ¾ © 9f°½f  9-9 -f¯ f©nf° °f¯f¯f  °© °–f°¾f¾f¯ ¯f ¯°qf©¾ °½n©© fnf n ©©¾f©f ¯fnf I o¾ ½ f°f¾ffÁ –f f °°f fnf °¯f - °f¯Áf© °f–°f ffq° f f°f ° ¾f¯¾© ° . 9f –¾½ f .

 @ =f" 9-9 f©nf¾¯¯f°©  ¾°©° ¯– ©© © f¾ f ¾Áff © © – n¾© ¾f¯f¯© © f¯f °¾ f ½¯ n ¾ –°f¾–¯ - q°f ° °fÁ f qf  °–f°  @½¾f ½¾f ½© f¾ff ½f½q ½¾¯½ ff 9 °f© f© fÁf½¯oÁ f  @ °°f© ¯f ° f¯ f"  ¯–¾°f ° ¾ f¾ " o f–fq© ¯ ° f½–" °¯ f¯f° f© - ½° ° ¾  ¯© °f ° ¾½° =¾ °¾f¯¾½f  fff ½ f°¾  f fÁf ¯¾½f o¾ ©¯" 9©ffq f @ ¾ © ¾f¯  =f© ¯¾f"=f©© q¾ ¾½f½q  ½ ° " f ¯ ¾¯f½¾f½f " ¯ f©°f° ¯ f¯ ¾f " ½¾¾ ¯ Áf© ¾f¯°¯¾f f ff¾ f½f©¾n¯¯©f f" f¯ ¯q¾ff© °© ½°" ¯ °° °¾f¯©Á¾ °  ¯f¯¾f°f©– Á°©¾f - f ¯f °°f ¾ff"  .

- ¯ °f© © –f¾°f ¾¯ ¯©Á o½½°° °f  @ Á "f fn½fÁ ¯ –¯¾¯° fÁ ¯ " ¯–f "f–¯¾° f°© " @.9©ffÁ ¾f @ ¾ © @ f¯ °  @ @ f¯ ° ¾"=f© ¾q ¯¯©¯" f–f½ ©    fÁ¾ n ¾ ½" f© ¾¯©¯¾°¯" @.- @ Á¾f©f¾¯ °¾ f½© °°fq©f¯f f¾ff f°° ¯  ° ¯¾ ½.- f¾°fn½f" f °f° °¾" Á ½f" @ –" @. ° °f°©¯f ½Á ° – ¯f ©¾½ –f ¾Áf¾ff¯–¾½ ff¾–f ¾f f ¯ff –f ¾¾½¾ ¾f ¾ ¯°© –¯¾  f ¾fÁf°–¯°¯¾  ° ¾¯Á°° ¾ ¾° f– ¯© ff¾ f f ¯f¾°¯¾f°© nf©©f f ¾f¯–°f¯¾nf¾ °f¾ ½¾Á°¯f¯f–f¾ ½  ¾ °f½ o¯fÁ–f¯f .

 ½ ° ¯f© °f–f f¾  ¯  fÁ  ©© ½ °f¯f–° °q Á –¯f½ ¾fÁfq f fof¾ff©Á Á¯¾f f ¯ © ¯ ©f¾¾ff ¾f¾ f °© ¯©½ ff  –¯ ¯ ff¾ ¾ ¾f –¯q Á – f©° ¾f ¾f¾ ¯©f©©f f ° f f ©–f ©°¯ ¾ ¾f   °¾ f Áo° ¾°f  °© ¯f¯¾ff°f  °½ q°¾° ©f f¾f©ff –f ½©f¾©f fnf¾ °f° ¯f° ½©¾ f  ©f°©©f f D ¾ q Á ¾f f ¾–°¯¯ ½ °©¯f¾¾f f©f¾ q ©¾ ½ ¯f°©¯f fnf –f°© f ¯f -–f¾ °  ¾f¯ ° ½°f©f¾¯ ¾½f¯ f °f© ¾°f–f°©°f–¾½ ff °f°©¯f½ °f¾ ½ ff f f¾ ¾ f ° f f – –© f°f ¯½ f f ¯ °f¾f ¾° –° ¾°f½¾f ½¾¯ ° – ¾ f¯  ° f°¾f¯ f½ ° ½f f¯ –° ¯½¾ @f©½qf©f° ¯©©¾ o q°f©f° I fÁ –¾°f –f°© © © ° f ff°  f° © ¾ ––f¾f  @ ¯© f°f f¾f"  °°f¯fff°¾ f -f©f ¾ °©ff¾½f f¾f©°f ¯f– ©f°f¾ff – ¾ ½f½ ff°© – ¯ff @q¯ f° ½fo ° ¾f °© – .

f¯°f¾f–½ ¯ °  ¾ °© © f f½°f–f° °¾ ½fqf ¾°©f½ f°  ¯ ¯–f ½ff¯ ff f ¾ ¾f½f¾f¯ - ¯ q ¯ ° °– ©f ¾f –f° © ¾f n©f fn © °¯ ff° f© f¾¯¾–¾°f½q° f¾ f© f¯¾ ¾¯¾ °° ½  n¯° f¾ ¾°©¯ f–½ ° ©©f 9¯ ¯f©°f½f °fq© ° ¯¾f ©f °ff ° ¾––° f –° ©°¾f¯fn° Á ½°  @ – © °f°f ¯©¾° ¯" – fÁ¾ f " f ¯ ½f°© q f© ¾f f" @.- - °fn©f½¾–f© f f ffÁ  o ¾f°©¾––f f–f¯f¯½¯f¾½–f 9¾½f  ¾ f¯q  %ff½f°© ° q"% ½f¯–  q©f ©  f f¾¯°©f©f ¾ ¾© ° © Á¾ ½ °©¯ f  ½f f –f©Á f -f©f  °f f°½f© f¾°¯½– ¯° ½©  °f ¾f½f© ¯ f¾¯f f ¾ ¾f©°–¾–f f––½f f ¾¯ °f© f©°© ½fq¾ fof©  ©  f  ½ o ¾ ¾©– f¯ ff¯ q½¾ °©–©°ff½ f¯  f –¾½ f ¾½°¯ ½ ¾ –f f¯f° ©¾f¯½¯ °© –f  °© –f¾¯°f½°nf" .

 9©ff¾ ¯f @ ¾ © f @ f¯ ° 9f°½f ¾ff  @ If© ¯©¾°© ¯f ¾ ½ °nf" ¾ ½f¾¯°©f¯¯¾n– ½f f©o °© –f ¾f–¯¯ ¯" °© ¯f ¾©°¾  °© –¯¾ ¾¯o –¾½ ½°¾  - f¯¾f°f q °© © ¯ © f¾ q 9 Á¯ Á o¾¯°© –f f ©Áff©fÁ°© °©f°f ©f©f ¯¯ ¾°ff ° o f¯– ° ©Á©o ° ¾ o  ¯ ff¾@ °¾f¯ ff¾¾°ff f¯  °© ° ¯ –°¾½¯ °f f ¾  f½–°f¯¾f–f¾ f 9° ½f ¯© ¾ o¾©  ¾f ¯¾f¯f¾½f°© ¯© .¯Á¾f¯Á°©¯¯¾  ¯ f½fq ¯°© f  f¯¯ ° ½¯° f ¯ – ½¯o Á¯ Á f ° o ¯o  @ ¾ © of°© ° f¾ ½ °  f¾½f©f–¾f Á ° ° IfÁ¾°° Á  @ ° ¾ o°q " ©f¾f¯ –f¾¾ ¾q  ½f ¾¯ff f ¾f ¾ °  © ¯ qf¾¾f¾½© ¾f f¯ ° °ff¯ ©© q¾ ¾  .f°© f¾f¯¾ff° fÁ ¾ ¾ .

©f ¾°nf½– f° q¾ - f½f¯¾n °¯¾fÁo °°f¯ f© ½ ÁqfÁo ffÁ ff¯¾°fÁ° © – Á°© f©¾Á°© ¯©¯¾ f©°©¯¾f Áo½¾ ½f½ f¯f°© –f f½ f°f¾ ¾f¯f  o ¯––f¾f f°½ ¯ ¯° o °fo¾½f¾f . ©°f¾½f  ¯–f¾nf¾– © o© °¯ ¯° –f ¯ © ¯f©°¯ °¯ Á°f ¯¾f¯f f¯fqf° ¯f –½¾¾¯ f¯ ¾ fqf° q©¯¾ ¾¾¯f ½¯ fof© f½ f°f¾©fq¾¯  9-9 If© ¯ °f" @ °©¯f ©Á f¯ ¾ of°© °f–°¾° " f© ¯ ©f¾°f°f¯© f©" o¾°f f¾© ¯¾ ¾©¯–f¾°f" f© fn f¯½f¯–¯–q f  ff© ¯Á¯¯f° f - ¾ ¾½¾ ½Á © f f ¯ Áfff½© ° f¯ ½¾ ¾f fÁ°© – ©f °© –f f–f°f  o ¯©f  .fq ½ ¾ f o¯©¾ ° f ¾f°f¯ ¾¯°©°  f©o¾ ½ f¾ f¾½¯ ¾½©¯½ ¯¯ ¯ ¾½¯ D f¯f¯ ½f ©f.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful