3,P

@51 snjEiana Alil '1 jEima varivo
od

Ossobu(o

s

ghikom lvane Marit

rjq

To4a od kruiaka GordanE Mikot

fFosADuJEMoY;il

100xtrt
\
ZA SVAKIOBJAVLJENI

/

RECEPTT

orasl nai tezajedno

i tarelji,dokrnesteie
m

njen iSiekuje
s

o va <e prve

re.ep.

rotogGltama, upuut

aefr o vas kakve nam mateilale lrcbate slat kako va3.ecepr, ako

od iian,ne bionaoneobjavten Da birfr o ro 5prieirli, mo imo vas

Torta od srdela
SASIO.jCt:

l.srikajtehGnu nadnevnom svje t u, te izbjeqavajte upodbu bl (a 2. Forografialrcba b tion6 i
3. Jelo koje ioto!rafirate mora biti u p'von planu (podosirega0

c-Antarobjek va). no pro3ton oko F

0u
na

(narczanog

lte dovolj a (nemojre qa

ia ploike)
2. Namazati masllnovim uljem red

SASTOICIT

ha i sve skupa zaliti vodom.

ed€

a -

poso iti, popapiti,dodari

. ili;a

4.sed Ejrehmu

jednoboi

nom tanju,u koji iete po(aviri na sto njak b jale il neke druqe

aelnjak, periin,

€jike izeane

na

ma€ komadeo gano, kadulju, mru ce, ma o v na, t€ potom po

marlinovog ulja a 0,5 ;ali<e amarantha . rodag piletine (file)

5. Dodati sol, papar, malo cF vene paprike, majaine duiice
i

kuhatind laganojvatrioko

s.obaveno

se s

ikajterjelom

soten ipopaprcni krumpnionda oper r.ko ibu, sv€ do kaja, da na vrhu bldu rdele Rajaice ukrasiti
kad!liom, dodati joi malo ula
malovina, te pokrti alumi.ijskoh

6.Predsam kraj kuhanjadodati svieze nasjeckan pedin.

ukoriko telile da fotoqralija va i terji bude lbFvljem m nadovn.l, ida, os m novianog

w+ob
iznosa,

dobtete poklon paket
r. Oii5titiydelu od koni. LJokruqlu

jednog od nai h sponzoc, pridria

3.Pedtako30m nuta n.200 'C, ondaolkriti provlerlije ikrumpr
mekan ipojaaati temp.tuhtr0

l.lvlotetese Jlikatisami
nov ma svoje obiteu

ilisi

a

(i!piugom,

tepsiju obloienu papnom za peie

di
1. Na malo maslinovog ulja kratko p rjatiiedan manii uk. 2. Dodati na kocklcenarezanl

2 obavezno se nikajte u kuhinji dok piprenale jelo, po moquino-

I

Gledajte ravno u objekliv a pozeljnoje ida budete nasmje<eni te vod te Diuna o tone da ne tepnete za vr jeme lotog€fi 4. slika nebismje

ipekpa

'anF. abitimntna i Gnia (foioqrafinjte s€ na dnev

njega kratko prepeai. 3. Na njega dodatina kockice narezanu pietlnu (file), na ko ltiae narezanu mrkvicu i 4. Dodati pola iaLi.e amarart-

Vataua inoPaigaj

4 mrfl?|l@ s/r

#dffi5

T

t
I

i

h
I

,'F
a,
SASTOlCt:

,-Y

.

periin,lok, malo riie

\
l.
osliaise oiiste od iu5ki liznufilca inaretu na poi

Jakobove kapice Ciciban pizza
SASTOJCI:

2. Stave se kuhatiu

s

anu

vodu u koju

5e

doda malo

perilna,lukai malomaslino

.
. .

ro-akikoljki jakobove
2

!. Oiii(ene jakobove kapice
jednoj polovi.i ikoljke i posipajte mjeiavl nom zaiina, bie!id paprom, sirno nasjeckanim listom periina isitno narezan m ostavite
u

dl marlinovog ulja

nje.avina zaiina, bijeli

3. Kad riba budegotova (osliai skuhani' koji se mogu poslut ti kao 9 avnoje o) temeljac se isko,i5ti z juhu. 4. Temeljac se procijedi u drusu posudu u koju se onda stavi mjeiavina zaiina, 5. Doda se i malo kon.entrara njake'kada to zakuha, dodase %. Potejise pred

2. sve dobro zalljte s malo mas inova ulja ina svaku

!koljku navite nekoliko

5ASTOJ(lr

.1tli.a umaka od rajii<e . cnetrubi(e{mogu i druge
sljive)

te 9a premijesit

iraspodte it

. ili(a

ceod kojih oblikujen,o male.e pize velitine djeajr{,
na dlana. Svaki komad

k!9

3.svaku ikoljku zasebno uvijte u aluminijsku foliju idobro
s

k€j mozedodatiimalo ko
madiaa prethodno skuhanih

matlinovoS uta

pren,r/,(

a- Tako

pripremljene ikoljke poslatitejednu do druse u
pleh i stavite petiu zagrijanu peanicu na 200'C oko ls

.

prrtohvat soli i ie(e.a

.5

1.U bra3no umiesiti suh i kv:sa., maslinovo ulje, jogurt, so iieaer te uz postupno dodavanje mlieka umijesiu
2- Ostaviti na

3.Poslotitiiunkuzrt,//Lr
prethodnoizrez.f ! nr rr,
trakice, nav tl 5ir

ipovrltr'
5. Posluzitetople jer iko jke se nejedu hladne nitisesmiju

dag iunke za pizzu toplom 40 min!ta

maloonq,tr' tepeaina 220'Coko l5 n'i i
s

4.sve pot pat

,
3ri

6 dffi

er

E!!ll@

7

Ljetne
SASTOICt:

frrf,
l.
Nasjeckati ieinjak,

nareati

pancetu na maletanke <nitice,
kelj narezau i blaniiEti te nare

.

ati
l/2 kg farfalla {tijesto lepririfi ili mainice)

mozrrellu na kocklce.

2. Na

ulu malo prep€ii ie{njak
na

atim

ieinjak staviti pancetu

3. lzmiieiati. Ve( bhninani keli staviti preko pancete ina njeqa 4. Dodati skuhanu i ociledenu tjesteninu i preko sveqa narea-

Mamine punjene artidoke

5. Posoliti i popapriti po Uelji,

sve prelitivodom u kojoj su se 6. Posllztisasalatom, a mo:e i

5A5TO,Ct:

2.^4alo

otvorite istove ispeite
s

.
.

isiavile u posudu

posoljenom

kuhati nalaqanojvatl dok povr(e ne omekia, te dodajte

.250
3/4

2sOg.amamladog graaka qrama mladog boba

iei.ja ie;njaka

vodom kuhati sat wehena. 3, U medLvGmenu napravite smjesu od mryica, usitnjenos ieinjaka, periina, ma o sraika,
boba, mas inovoq u ja, so

ii

4,Ociedite artiaoke ipunite ih utiskujuai napEvljenu smjesu
5. Kada ste qotovi s punjeniem, poslaiite aft itoke u posudu, dodajte malo r ja lulijtevode dovoljno da prekriete artiaoke. 5. Nakon pola sata dodajte qraiak, bob i kumpn i nastavite

i. Artiioke oper te odreiite doniestaiie lisrove, a akosu artiaoken
ij€ iimaju tvrale

8

EEIr,IlIff4

&r

&n

dnFf;i'l

I

I

Becept Ariane Vtutinit iz Sisko

,9!!f: ?_:obetne
.
250 9

od koprive
sAsToJct:
integralnog, <rnoq i
5. Po40i

ti kao predjelo ili

. .

20 das sirove koprive
2

gljiva

kipuiu vod! potopiti jednu po jednu palaiinku,
U

l.

odmah jenaviri pod hladnu vodu pa na krcu daseosuie, doknepostanu aqano

tikvicena kockice, Dodati siinonarezaniaeinlak,peBin, sol, paparj umak od soje.
3. Na palaainke 5taviti nadjev i zarolati ih. Podu2iti ih
sa s

iuine ;li<e maslinovog ulja

.

atko-ljuiim uma.ima.

periinov list, sot papar, unakod 5oje, maslinovo
ulje

2. U woku na maslinovom ulju popr:iti povrae. Prvo

4. Mote se napravitismjesa od jaja imalo braina, uvaljari
palaainke i ispeai L dosta
1. Koprlvu prokuhatisamo da

staviti na itapiae narezanu mrkvu, papriku na kockice,

2. Procijediti, izmiksati i dodati 3. Umijesiti tiesto, da bude malo mekie. Ostaviti da
4. Oblikovati kruiiiae te pos a bacajte,

vei ostavite za

gati u iauljene kalupei peal 30 minLta na 180 200"C.

liza,al jevanje.vijeia
tun

10

dffi

3/r

fitrirFr.fi i1

t

Povrtni urnebes
Slt,*'
sAsTorct:

Palatinke s piletinom

,fri
SASTOJCI:

.
bijelog

2

dl vrhnja za kuhanje

.

30 dag pileieg

.2

kofrad. bijelog mera

1. Krump
na

roguliti i narezati

.2 .
rezati i laqano ispirjati na malo ulja s dvie kocke od pow(a. 3. Prokuhan i krumpir staviti u vatrosta n0 posud!, zaainiti so i i paprom. Nakrumpirstaviti povr(e pomiieSano s pilerinom. 4. svezajedio zaliti vrhnjem za kuhanje ina kGju na sve to naribati sir Peii 75-10 minri:

manja kirela krastav..

ploike te kratko prokuhau. Pileae meso narezatind kockice ik6tko proprzitina ma o ulla. 2. Papriku,tikvic!, mrkvu, iah
p njone i cvjeraau oaistiti, na

malo mljevene <rvene

- ."r..i.ii.i

2. P etinu skuhati,

r. Razmutiti i lspe(i palaalnke. odvojitije od
3. Prokuhati qraiak i mrkvu pa

kostiju i narezati na kockice.

..-.c
'i

4.Pl etinu pomijeiatispov. .em, majonezom, narczanim krastavcima i kilelim whnjem. s.Dobvenim nadjevom nadije

6.]Jvaljatilh u b6ino,jaF i kru<ne mrvlce i peai na wueem

t
(,{

12 riR]'rr,nrr? dn

13

;1.
t;

'-

Ganni::en'b sus lxonin

na

'i!i

.io-€

..,
o sol,talijanska mjeiavina

)
H4l
od braina, uja, sori, vode i jaja zan jesiletitesto ionavite
1. 1. Na lbdjL€
L

ni.
da

kv.e pomij.njt.j
I

so

i

bra!na

2tajr.la cloble

2.Ob krjl€ po pete pe.itclh fn
3. Kratko prepe.ite

miruj.dokfenapravte

r: 1 jaje n oko60 dag glatkog

Usitniles r dodajte dvalaja, solpo:elji sve dobro izmi-anj te Tkv c-a 09ulite inaribajte r. Razva jajretlesto. pop6kajre
uljem, namazre nadjevom i

I

lll!

9nnb.r.

na

ipotom im dodartevi.o

4. Kad upiju

v.o,dodijte

ma o

v,hnl. za (u,aije i lalijai5k! mje
5. Ponr jeiajte I Re.ep( Gardone Lln*av ia

nviohjerno po s rr €spod leli
,1.

doairre.irezan.
nr po pcte
i

za,o ajte. stav te

.0,5

!

nau

jeni
oC.

;.Ga

bere s

i:ie

kg na riban ih

tikvi.a

lim pecite40minutara I70

popEkajtelh m!.o!im 5okom

I
Milanski riioto
SASTOTCT:

Purete rolice
sasToJct:

. .

.
goveati

2 veta purcaa

odrelka

3.. odreske uvaljati u braino, jaje (izraditl noiem u posudi)i

temelja.

.4inite preian.iunke
rol, vlasa<, bosiljalc talijanska njeiavina zaiina

.
Recept Lucije

4 velike

tli(e kruinih mrvic.

kruine mrvice, pohati poteijl a.U d0blju posudu zasriali !lje i naviti zarolane odreske, pokloplti i pe(l 4 minute na I 80 st!pnjeva. Okrenuti l
smanjiti temperaturu, te peti

6. Kao priloq po5
ce, marinnane 7. Pos

uiiti pne kumpir i salatu po Zelji (rajii
tikvi.e, pat Soni
h

utitiu2
s

adangemiit

Lopaia

ili pivu

okusom

r.

scjpa.

ProprZite narezani poso-

ljeniluk na !lj! idodajte m0letlnL moidinu.Sve
zajedno malo prepecite
m

1 OdrerkF <taviti

u

vreai.!

2a

zamEavanje te ih Gtuaibatom za meso, maio naso itiiostaviti

REc:-'i./
ao'tn"tt

ijeiajoai i potoh dodajte

rtvremena

u

hladnFku.

2. U odrezaksloz'u

st iiunku,

2. niiu prom jelajte iprsti te minutu da upije ulje, a potom pod ijte s vinom. 3. Kad !pije v io, malo pomalo dodajte temeljac
4.

zarolati i spojiri rubove aaika-

Zaiinitevlas.em,

bosi

jAko

kom italtanskom mjeiav nom zaiina po relji, tesoli

:e
i

ilniti

ite, r Zu mo2ete 2a 3afranom prethodno

16dffiltrrdeil

eildffi17

Tikuruz
sAsTorct:
s. Buduii da rikvke koje iis! peaene i dalje puitaju vodu, povremeno po potrebi u smjelu

Slatko-slano
5ASTOJCI:

.
.

20 dag glatkog braina jednaka koliiina itiva i v.atine (ovitno o tome

Zamijesite i jesto od bra5na, malo soli ivode. Tanko 9a Ezva1 .

2. siaZite na nauljeni pleh

obli-

. . .

kLjuai tliaice. Pecite dvade5etak

I iliii<a mjeiavinezaiin.
pseniino braino {koliaina

mlnuta na 200 stupnteva. 3, Nar€:ite na komadiae <ljive i

na3t/uljeza peienje

ReceptMa jane Lopojde

4.Sljive pr:ite na 0lju dok ne omekiaju, a potom dodajte
s. Sve mijeiajte n€koliko mlnuta te po5ipajte ieaerom. Ostavite

r. Oqulit i naribatitikvicu, ktumpirimrkvu, stim da se
2. Zaainni

navatridokse u potpunosu ne
6.Tom smjesom napunlte

2liii

io(aviti 5 lominuta

doktikvicel krumpir ne puste
3. Tu vodu ocijedltite dodati jdje ikukuruznu krupk!

(ko iaina

k!pice: poielji), opet

malo ostaviti i dodati p3eniano

4.2 kom navljati na uqrijanu
masvuliei petidoknepor!

\

18Effi&n

dr6ffi19

Gladne tikvice

.l0dag

polutvrdog ri.a hjesavina

.

5ol, talijanska

\

2, Naretite mozarellu,

vet

p,epef enu piletinu, rajaicu, polutvrdi sntevrhnje i2aainite talianskom mje!avinom zaiina. Doto p,omieiajte. 3.Tikvi.e poloZite na nauljeni pehte unuirainjo5t tikvlca poso ite, a tikvice punite pipremljen im
4. Pecite u
sata na 150

pefticipo a nlp.jeva, ijos

deset minota na 200'c.

20ffien

'i,
10

':'
idl",

t5F

dagjeamenog zrna

r.(im
nanroi r

rti

preko roi

!h

idnu

lod!
k.rda

O.ite. r ivodr saa!vati. 5Ino nircz.n mlid r(l

ienij.rkp rirt ni

n!t..u

!v.r!,dodat

ritno narezdn!

nrkv!, pcriln lkor jenl .e err konad!,prrat 2 3 m.ure. Dodirl fa ko.kl.e nar€zaf ! pdprk!,p rjar I 2m nuto. Na,.d! je namoieni jeaam, pnl.r' u75tnli. m leiafje I4 m nrreiteadnlre ikollep zr

za tl vo.om od namakanja,
poso

oene p:lirilie

r prprL,.lod.t malo /. jepu bolr.

Kuhatioko l0 lznnrta i.lokrrri nis! mekini Alio rrFba,.iodatte jo! vode. Pre.r

,.,t

.

""{. ,

kril kuhr.j. do.7 ni
narezana

l(o.[..
ie

rdjii.a

dd se

{,

t
nr..! iuba.le [rs
nte;ltcpa,
kustc
m nrra. Potom

,

r(od i uzefii ponr( 5je.[a ri,n Feri nov m -ronr ipo !o l

,{F

!rilref avdtr
!o.l
kdko 5ene

mteialuil jo,
h adnol

(!5 k!5 oh ad le!
Na

bi l.plo

!lru Drop rlilte.arie.ka
do{irjre Irs ku5pon]ie
na

l

uk, pa

ni
Oniv
te

5rrznuacnirnl.rjimi

tlteldl,p

l/2 rrnelodedn

jeria

rFja
s r po

ne

b

za

Dodattezaaife,

zrvrle, r potoml. sk onit. ni

stnof bii

vrl

re

ieri

Punjeni krumpiriti
.
l.
50l, orisano.

boriljak

Krumpire prere2ite na

pola, izd! b te

vediliji

d

ol

2.Smrviteqorqonzol0 pom-

l.

[4ahune oaisute, operite

]

jeiajteje s narczanom rajilcom
3. Nadjevom punite krumpire. 4. Pecite po a sata na 180

stavilekuhati u slanL vodu. 2. Krumplrtakoaler ogu ite i izre2ite na male p o3k ce te stavitekuhati L danuvodu, posebno od mahuna. Kadje k!hano, o.jedite vod!.

Ljetna rolada
sAsToJcl:

3.!

drugu posudu stavite malo masti nare2ite l0kte

. .

30 da9 inlegralnog

b.aina

4,Nakor toga ra popr:eni
lukstav te malo cmog papD ima ocrvene slatke papike te na to dodajte mahonel kr!mpir5veskupa promi

sol, talijanska mjeiavina

?
LOstavite kvasa. u mlakoj vodida nadode. Potom zami jeshe tijeno s bninom, kvat cem, solilmalo u ja. Onavite
2, Pi na

prv poslazite tanko narezane inite priuta 1e poklophe s dr!gim dijelom. Na drusipo
na:ite prepeaenu pllet nu
s

lukom te prutiaesl€ po telj. 4. Zarolajte istavite peai zajednos mrkvom tikvicom
narezanom na ploikice izati njenom s malo ro iitalijanskom mjeiavinom zaaina. sve

etinu i rnladi luk nareiite komadiie. Prepecite zajed

3,Tiesto podijelite na dva dijela ltanko ih razvucite. Na

zajedno prije peienje prelijte

24

'ntntriffi

8ft

Mrdrllffi25

Re.ept lvane l,'lotit

iz

Splta

5ASTOJCt:

.

20o gr.ha mladog graika
1

.

luksrednje veliiine

Bakine bude na kiselo

Ossobuco s graikom
r. skuhaltejuhu
SASTOJCI.
u kocki,

po

izboru mesnu ili povrtnu. 2. Ossobuco zare2ite malo gdje su vidljivi miii(i tako dase u kuhanju ne podiru

krajevi,zatim 9a uvaljajte u
3, Lukj2reiiie na sitno ipo przite na maslinovom ulju dok ne postanestaklast.
a. U drugoj posudiisto

.

a. Kad bundeve omekiaju,

t srednjevelika blndeva
3

\

.

dodajte kiselo whnje posolite, prcmieiajte i kGtko prckuhajte.
5. Poslu:ite uzpire krumpir

uiinite
s

ieinja ieinjaka

s mesom, pecite 9a obje strane dokneprcmi

r. Oiistite i naribajte bundevu. 2. Na malo uia propriite s itno nasjeckan i iei nja k. Kad omek5a, dodajte naibanu
3. r',lalo

G

dodajte nar€zanu mrkvu,
6. sve

pokrijtejuhom,

7. Kuhajte dok meso ne

omekia, zatim dodajte prcmijeiajte i pod8. skuhajre do kraja, povre meno dodaju(iloi juhe ako
l jte vodom. Dodajte vode ovisno o tofi e koliko gusti

26ffier

*\ \-)

==

r'f.'"

l
-,r{

t'

June6e Snicle u umaku od senfa

Brzi pilefi batci
sa5ToJct:
2, Krumpiroguliti, prepo
i nasoliti te posipati

oviti

zatinskim

stav tibatke krumpir, mrkvu, zatinsko bilje te pe(i 25 minu 7. Uz batke porloziti iopsku salatu i ohladeni chardonnay.

3, Papriku otistiu i prerezati

4. Lukogu iti i narezati na
SASTOJCT:

3.Na malozagrljanoq ulja

popr

. teinjab

periin i ostalo

5.U dubru posudu ulitlLrte,

: timesosjedne is drugestEne
4. Ulitivodeda prekije meso,

agrijati te popeii batke
svake

sa

stranezjedno

s

papi

dodati mrkvu i periin I dodali

.

zaainir sol,

mjelavinazaii-

s. aesto mijeiati i dolievati vodu. Kuhatioko 1,5 h, odnosno

6. Na kraju

mozetedodatibEi
s

l.luneae inicle dobro istu(i,
premazati ih mjeiavinom zaaina
2. Sitno na@zati ae!njalr

no Gzmuaeno

vodom da bude

periin

9uiie. Zaiiniti mjeiavinom aaina, soli, paprom ipaprikom. Posluiite uz pne krumpir

28

Nrrlfld er

&nd ilflrffi29

tt
. .

Lignje na tri nadina
1. Na maslinovom !1ju zaZutjeti

per!inovog lkta, limuna i soli.
3, Drugi dio lignjinih tuba pro

suilti I ispeA na gr ltavi.Kada s0 petenl, nakapau po njima

dadinovo ulie/ majiina
3ol, papar.

l!k,dodatisol, papar peri nov
list, lovorov list, majiinu duiicu
i

4. B tvu

oprati,os!iitiipopri ti

Sarena paita
SA5TOJCt:

periinov li3t

idniak. Podliievati bijelim
!i9ili, te ih pitati

5. Pr:ene tube i kolotiae

4.skuhati2elenu pa5tu
i

i

vinom. Ka.la lukomekani, do
dau krakove

poslutiti uz pr:ene krumpniae
b itvu I I sezonsk0 salatu-

s. Poslu:iti dok je toplo.

!zdolijevanje bijeloq vina. Kao
2. Jedan

l. Pustitivihnje

za kuhanje

da malo prokuha

idodati

dio lignjinih ruba
2. U vrhnje staviti gorgonzolu, parmezan itop jenisir

izreatina ko ut ft, osuiltina
papirnatom ubr!su, uvaljati
u

brai.o pditina

ulju. Kada

3.Kadasesirotopi

u smjesu,

prelitis ! jem u koji smo dodalima o bijeloq l!ka,
su qotovi,

^u:-.," 30 firfir..t

h
arl

endlffi31

.9t-

bosiljak, n!akarn

i

ohiii(,

mjeiavinazaaina,sol

-':
a

5k!hdjtek!s kui
s

po!p!nr

vreai.. punlerlr s€oh adi

Potom (a pom teiajr. sa so redi n jajem da.e p.'eie

o'.

ree nazarc
r,$--

'?
**1

ih

oblikujrckuqlke !vdidtte ! kr!ine mrvi.ere p..irc f.
Na

!kr

propr: t€ rarezan!

vnL.u Dodajtcf6je.ka. [ [ rik, pi !rhnjeu a k!han].l
Po:el d.d.Ie ko.ki.e
Po5

5ira

u2le uz!.zonsk! 5r itLl

listovi za lazanje {zelene

i; , Fr .t,

.'(

oprili oiistti povrae, zr€zat na ko Lt ael zri
Prokuhaii!
s

dr!qog red Lreae!, onda beiare, s r z. Fizzr n!
red
5

anoj vod

..

dlaL irko doli nra povr ina krat! r.!r! t sa s ronl
s

svak. po!ric pos€b.o, don n je sk.ro k!h.no.
papironr

Fokritl

fo

ijom Peii
polniatlren
da dob

l5 nrinuta

na 200 c, onda

I

I

iaknltllo
rz.nja, red jed.oq povria,

lj!

obl.ief

lnr red

peraiuftr

t.z.pea

je

Oslic u posteljici od motra
. 30 dag motra (samonikla oava koja hste u priobalju)
t. Motarofistiti i staviti u uzavrelu vodu toliko da b!de poklop!en vodom, dodati I i icu so ii I dlocta, te kuhatidokneomekia (20 30 min.)
2. Krumpnskuhati u
SASTOJCT:

Rece Mniane Johkelit
rub, pa krumpir, iu sredinu

Sve po dva
sa5rorct:

T.osliazaainit ostatkom

.

2

tlke maslinovoq ulja

'4f3,
34 drirrii?lr &r

r. Na

2 2

ke maninovog

u

ja

naioj

popritisitno

narezani luk,

dodatitikvke, krumpirl raj
3,Osliee posoliti i isPeai na 4. Pripremiti5 ae<.ja ieinjaka,2 dl madinova uLja, perEin, malo rutmarlna, 5, Oc jed iti motar, zaainiti pripremljenim preljevom

g:-je'
3ir trtrrlrnnrfl 35

ai.e TreTane na k6.ki.F z.Posoliti,popapritiipn jatina laqanojvatrioko

3.Pri kraju dodati siino 4,U taviGpeiidva

(l2lice) te dodatiocta po
2e

rvini

jt.

6, Na tanjurstaviti motaruz

Iago.dice 00otce
5A5IOJCI:

.2dlmli€ka

l.Umtesni tij$to i peaideserak
2. Pripremitikremu sve
5e

I

tako da

sa(ojke izmijeiate i sku hate, te prelieie na tiesto koje
prethodno pek odeserak

minuta,zatim na to sve staviti
prethodno priprem jenu kemu 2. isve ajedno peeljoi petnae.
2. prip.eniritako da izmiksaie bjelanjke uz ponu pnododavanje leaeE te na kEju jagano um jenti ndezane

Griz knedle sa,iljivqma
. br.ino . sol.i€ier . iljiv€
.
.3 ili<e griza . s00 nl frlieka
t. Stavite mlijeko na vatr! da pro kljlia.zatim po ako dodajte sriz
razvodnjen smalomlljeka isoli bEo mie#juai. Potkraj tuhanja
u

3,Kremu

kru;ne mrvi<e,

lje

dodajtetlicu ie(era, promijeiajte
,

ostdvire do .e ol-.adi. 2. Kad segrizohladi, dodajte

bralna po pofiebidok ne
3.

Sijlveodvojiteod kottice

i

uhjesto koitice stavite malo ietera. Sljivenavite na koma

s. Knedle stavljajte u proklj!' ia u vodu. Nakon s l0 minu t2, kada isplivaju na povrsinu, 6. Na

,1,
1S
36Effi&r

!lj! proptite kruine mrviceiuba<ite kuhane
knedle na njih, da
se

ktuine

dndFffi37

Princes krafne
sAsTolct:
mre3ati doksesve sjedini. 2.Ohladiti, pa u hladno

umije;ati jedno po jedno jaje.

.

r70

I glatkog

.6

jaja

o6jaja .340 g glatkog braana

. .

1

puding od vanilije

.1.2lmlijek.
200 ml vrhnja

a ilag

PRIPREMA:

l.zakuhativoduimarqarin,
pa odjednom dodati bra<no i Na

kEju dodatipraiakza

3. Tijeno dvjema ;licama oblikovati u male krafnice i slagatina lim oblozen papi rcm 2a peaenje- Pe(ina r80

4. Pomije3ati jaja,

ieter,

pra3akza puding te dodati

ostatak mlieka 2akuhati dodati napGvljenu smjesu od jaja. Kuhatidokse nezgusne, pokiti folijom I ohladiti. 6. Vrhnle umutiti u avbti
5.
i

ilas.
T.Krafnice rezati na pola, donji clio pGmazati kre mom i ilagom, poklopiti i posipati ieterom u prahu,

Rafaello muffini
5ASTOJCI:

Pita od gf tza r vrsanja

\lJ
V'A,

.

125 q iokolade za kuhanie

Becept Katje

Goftan

.
SAsTOJCT:
da 5e oh 2.

a. ujaja dodajte pNU smjesu te postupno umteiajte
2

ilice ie&ra

0

prahu
s. Pap rnate aaii.e za duffine poslaiile L kalup i napunite

ad,

a

potom dodat jaje

.150

9

griza

Uzeti snato ttesro, razvalati

.1 .2

komadlisnatoStie5ta
kompota od vihnja

3,Na lisnatoiijesto stavit qriz, ociede.e viSnje, posipati s mao
n ieaera zarolau.PostuPak ponoviti dok ima sastoFka. 4.staviti pito u podmazani lim

vani

I Najprije pripremite kuq ice od kokosa:dobro m kserom zmie3atiABa s r, ieier u,prahu, vanilin ie(er ikokosovo braSno,
pa od ove smlese napraviti24 kuglice.stavite ih r hladnjak. 2, Na laganojvatri ranopite

Zatin ! rredinu 5vdke koiarice utGnite kug icu od kokoi i prekrite smjesom. 7. Peciie na r80 stupnjeva
6, 3. Peiene muffine zvadite i2 kalupa, L moiite gornji d io
u

peiioko 25 mi.uta r,Sk!hatl mlijeko s grizom i ieierom. Kada se29!Jne, ostavil

u pean

cina

200 stuprjeva,dok ne porumeni. s, Nareane komade posiPati

marqarin,Seaeri aokoadL. 3. Posebno pjenasto zamutite

sokod naEnfe u kojiste
icu ruma,a zarim u

dodalii

40 dnrE?llr 3/rl

Trostruki uZitak
sAsToJcl:

.l,2lmltetd

.
.3
dagkruinih nrvi<a

20 dag

iokolade

a

kuhanje

i..\
.t
--t

l.

U

posudi izmiksau iumanjke

t

.

s-6 tli<a oitroS

b..ina
2.Staviti kuhati i prilom sta no
3. U ohlaalenu

k.em! um ksati
u 2 d,jela. U

.3

pudinsaod vanilte

4.

(len

u

podieliti

jednu dodati ,anopljei! ioko
5. kmiksati

bjelanjke ie(et

naprav ti snijeg od bjeanFka te postupno dodavati ostale

mieiati,a ne miksati. T,stavitipeiina 180'C na 1s
6, Lagano

sAsToJct:
8,S agat redom: biskvil tura
1. Nasjeckari aokoladd na

lakododavati u p.vL posudu
5. Nakon toga u smjesu doda vati kockice iokolade takoder

krema,petitkeks namoaeni u kav!, tamna krema I ribafa

. l0I

smedeg ie(era

2.

Ujedn! posudu stavit !eae(

vanilin ieaer, jaje i marsarln
rasropEen na parite izmik'

6,lljeslo oblikovaliL kug lce
te ih dlanovima nisnuti (napraviu obllk male pljeskavke).
7-

satispiraln m nastavkom na
3. U druqoj posudi

pomijeiati

bra3no, pralakza pe.ivo lsol. 4. Smte5u izdrugeposude po-

na

Poslagatiob ikovane keksi(e peh posut brainom te peai

"'E

42

mf,l|@

dn

e|

m{rrtrr.rl1 43

l

r li
malinei ribizle po teljj

nlciaf.nr oniv tedi se rlade Z. ir n! priueii te po r prra

"1

.

ii.k.! nrv 1e Pinfi.ott! re tte:e atii.m
r'la

5vik! pi r
h

5tdvltE

i.lrliknr iene{fu

H:zdvojrclnr.rilke

bte

,

rrqr.{
Re.e pt tijd ne Vru a h i a i2 5 i t ka

y,i4 rm.r rF na...rji. brain. z i.L n..h in;,)nl r.rd fr rek.r Doriv-"nr .mj.a rir t.53lt. ia lrl.!rofr. P..'r. i e pi iaif[.e P. ,nd..ftr !n,,;jt. !.r n n t.ri ki.ll. !r,r.tr, rlrkn tr !!.i. (1,{l,lt. ni rc, ibz. ntfuvikpo:Ft i.loh o tnl
A

..lkr

i

o!l blela rjaka zradit.

Pos

u: tiu nrr enim zdjE ca

nr

te ukrasil jagodamn

imo2.

{q
a

Ban.neizreuat na ploikice, onnlo v.a. na ko.k.e

l(E

ta

1"

Piekojabuke banane

'.--

is.l.ditisoli o! hn!na, d.dat
osta

ovoie p,on,jent

do

r5u

.4' . i" ll"'i

sAsToJct:

.
SASTOJCT:

2

pudinga od iokolade

T{a
premazan maslacem ipec oko 45 minuta u peanlci zaqriianoj te dodativode akovam kolliina soka izkompoia ne iznosiSdl, s. Prerezti biskvit, preko njega

.

25 dag :eaera u prahu

dodati mas

kuhatidokse ne zgusne. Kremi ac i mijeiaii da 5e
1. U 7. Ohladenu kremu premazati

.1

.l
vru(em m iek! izraditi
2. Posebno pjenasto i2mik sau margar n

puding od vanilie puding od iokolade

.

15

tli<a ulja
3. za koru od bjelanjaka poneb no je istut bjelanjkee ieteDm, dodatibralnoi aqanopromi

premazatl poLovku jo5 vruae

kreme nakremusiavirina
sitno nareanu jednu polovl.! kruike. Preko toga dolazi kora od bjelanFka izrezana u obliku kruqa lo5tatakvrude kreme I sve to pokriti bi5kvitom.

.3ili<eglatkog

bra3na

jesati kuhaiom. Lim oblo:iti masnim papirom I ulirl smjesu od bjelaniaka. Ponvnati Zlicom ipeaioko 10 minuta u pedni.l zaqrijanoj na

preko b skv ta,a p,eo5ta e krui ke i2 kompota us tniti,dodati I vre(lcu:elat ne fix iizraditi
a. Tako pripremljene

saie(erom u

pEh!, dodajuai otopljenu
3.U masu !hljeiatiohladeri Na podloquza torte ili dubljl pleh ponav ti jedan red peiit keksa umoienih u

r. U protvan pos o: mo pe tlt kekse iskuhamo puding od van ije te 9a preltemo
2. Zatim opet

kruike

.

.8 .2

2

kompota od kruaaka dlroka od krui.k. p0dinga od vanilije

razmazati na krenu 2, Ukrasiti
9.

pldin9.

ponoiimo

70'c. ohlailei0 koru zrezatiu oblik! kruqa.
1

4. U sok! od kompota skuhati 2 pud nqa od vanillte. U sokmoie

6.za kemu2 etu(ijaia,iu mantke ivanilin ieaer Na kEju dodaiibE3noiZlicu gust na.
smjesu u iti u kipuae mlijeko i

petir keksenavru(ipuding

aekatida

Stavititortu u hladnjak i pri se torta dobro st rne

4. Keks-a premazati izfade-

3,stavimoprotvan

na neko
5e

rom kremom ina nj! slotit
druqired keksa. PostLpdk
Ponov

hladno mjesto kako bi

tijoi

dva puta. Gornia

4. Kadaje ohladen, na nje to je to,jednostavno, a

.

2

ili<e glatkog braina

povriina treba bitiod keksa. 5. Cijel! tortu premazati ilagom i ukrasiti po telji

.2

kompota od kruiaka

1. PetFja, vanilin teaer i

15:li(a i€aeE dobrc Gtuai
mlkserom. Dodati

braino pomieiano

1s:lka uta i 5 p€!kom

2, Smjesu izliti u okr0gli llm

46

ittrirmffi

&,r

&n

.is!|lffi

47

i, 'r

rd.,r?i

;

,*qgr_:ilil

*l
'.e 'lae
Int

l
:il

I t.-t*

i

I

"tt
.

',
SASTOrCr:

^a

2s0 9 lirnatog ttesta

Kola6 od pudinga
SASTOJCt;

.

1

vrefica pra;ka pudinga

.3 pudinga od iokolade . alag ilituieno vrhnje

Kreminite
l.Lisnatotiesto otop ho
na

2. Obje polovice ispeaemo

(jednu pojednu) u peani.ina 220 stupnjeva dok nedobije

\r
?

sobnoj

tenperatlri i podiie i'

mo na dvajednaka dijela isvaki

3.Odvojimoiumanjke od bjelanFka, iu posudu sa ru manjcima dodamo 2 dl mlteka, praiaka puding, vanilin seaer,
4. Ostatak mlijeka 2as, jemo

r. 5e(er staviti k!hati

u ml jeko.

t'

Ezvaljamo na veliainu lima.

p''iAtJrfGq%^

do

'&.

2.zak!hati mlieko i ukuha
4. Dodati margarir

to v.jeme bje anjke istuiemo u tv6ti snijeg. Umi jeiamo p premljenu smjesu kuhamo na laqanoj vanldok5e vrenja
i za

ijoi
idodat

5.zdrobit

kekse

!

pudinq (oko 20 daq). 6.ll posudu stavirired keksa, na to nadjev od
7 .Zawa Ii glazrtam i ribanom iokoladom.

s.Sada lagdno k!haaom !mi jeia mo snteq od bje anja ka u kremu i sve skupa izliemo na pripremljenu koru koju smo

i

6,Drugu koru izrezemo na jednake kvadrate I potoiimo po kremi. Stavimo hladiti u hladnjakda
se krema stisne.

Posipamo ieaerom

!

prahL.

48 d4etlll@

3/rl

enffi49

rbrde

..TEN
ot'

Qutbl

KOsARICE SA SPINAIOM
sAsToJcr (16 porciio/1009):
800 250

g lisnolog tiiesto g Holto vrhnje

125 13

g ipinqto g Sunke l3 g siro

4

zo kuhonie
svjezih joio

prstohvol Iuko, soli i Popro

NAEIN PRIPREME I . i/ezoli od lisnotog liiesto krugove prom.iero l2 cm 2. oblikovoti koiqrice 3. pripremiti umok od HALTA vrhniq zo kuhonie, jojo . ipinoto . ;unke i siro 4. dodoti luko, soli i pqpro 5. nopuniti koaorice s prelhodno pripremljenim umokom 6. peei u pednici 15 min no l80oc 7. priie poslutvonjo dekoriroti so cherry rqj-icomo i bosilikom
www.ipsa.it

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful