You are on page 1of 21

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE

OpenOffice. wiczenia
Autor: Maria Sok
ISBN: 83-7197-998-3
Format: B5, stron: 180

ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

OpenOffice.org to darmowy pakiet oprogramowania biurowego. W jego skad wchodz


midzy innymi edytor tekstu Writer oraz arkusz kalkulacyjny Calc. OpenOffice.org
obsuguje rne formaty plikw, w tym formaty Microsoft Office i wsppracuje
z wikszoci dostpnych na rynku platform (m.in. Solaris, Linux, FreeBSD i Windows).
Nic wic dziwnego, e stanowi on doskona alternatyw dla komercyjnych pakietw
aplikacji biurowych, takich jak Microsoft Office, zbliajc si do nich swoimi
moliwociami, a bijc je na gow cen.
Ksika, ktr trzymasz w rku ma na celu szybkie wprowadzenie do praktycznego
wykorzystania tego pakietu. Znajdziesz w niej wiczenia, ktre krok po kroku pozwol
Ci opanowa podstawowe funkcje wszystkich programw z tego pakietu.
Nauczysz si:
Instalowa OpenOffice
Tworzy dokumenty tekstowe za pomoc edytora Writer
Formatowa tekst, wstawia ilustracje, tworzy tabele i spisy treci
Drukowa utworzone przez siebie dokumenty
Uywa arkusza kalkulacyjnego Calc, wykonywa proste i zoone obliczenia
Tworzy wykresy

Spis treci
Wstp............................................................................................................................................................7
Rozdzia 1.

OpenOffice.................................................................................................................................................9
Czym jest OpenOffice.org? ............................................................................................... 9
Krtko o kadym z moduw .......................................................................................... 10
Moduy opisane w niniejszej ksice .......................................................................... 10
Pozostae moduy wchodzce w skad pakietu OpenOffice.org ..................................... 10
Wymagania systemowe .................................................................................................. 11
Inne systemy operacyjne................................................................................................. 12
Dostpno oprogramowania........................................................................................... 12

Rozdzia 2. Instalowanie pakietu OpenOffice ................................................................................................13


Instalacja ....................................................................................................................... 13
wiczenie do samodzielnego wykonania .......................................................................... 18
Wybieranie skadowych moduw w procesie instalacji............................................... 18

Rozdzia 3. OpenOffice Writer rodowisko pracy..................................................................................21


Informacje oglne .......................................................................................................... 21
Uruchamianie edytora OpenOffice.org Writer .................................................................. 21
Narzdzia dostpne w oknie edytora Writer ..................................................................... 23
Konfigurowanie ekranu .................................................................................................. 23
Wywietlanie i ukrywanie paskw narzdzi ................................................................ 23
Dostosowywanie paska narzdzi do wasnych potrzeb ................................................. 27
Konfigurowanie wasnych paskw narzdzi ................................................................ 28
Menu Widok ............................................................................................................ 34
Ustawienia dokumentu.............................................................................................. 35
Definiowanie ustawie adowania i zapisu dokumentw.................................................... 37
wiczenia do samodzielnego wykonania .......................................................................... 39
Testowanie narzdzi ................................................................................................. 39
Dodawanie przycisku do paska .................................................................................. 40

Rozdzia 4. OpenOffice Writer tworzenie dokumentw......................................................................41


Nowy dokument tekstowy .............................................................................................. 41
Wprowadzanie tekstu ..................................................................................................... 42
Tryb wstawiania i nadpisywania ...................................................................................... 43

OpenOffice. wiczenia

Zaznaczanie tekstu ......................................................................................................... 44


Usuwanie tekstu............................................................................................................. 46
Wycinanie, kopiowanie i wklejanie.................................................................................. 46
Zapisywanie dokumentu ................................................................................................. 48
Zapisywanie i porwnywanie wersji dokumentu .............................................................. 49
Otwieranie dokumentu.................................................................................................... 52
Importowanie dokumentu edytora Word..................................................................... 54
Zamykanie dokumentu ................................................................................................... 55
wiczenia do samodzielnego wykonania .......................................................................... 56
Zapisywanie wszystkich dokumentw ........................................................................ 56
Zapisywanie pod inn nazw ..................................................................................... 56

Rozdzia 5. Formatowanie dokumentu tekstowego...................................................................................57


Formatowanie znaku ...................................................................................................... 57
Pogrubienie, kursywa i podkrelenie........................................................................... 57
Pionowa pozycja znaku............................................................................................. 58
Poziome rozmieszczenie znakw ............................................................................... 61
Wybr kroju czcionki................................................................................................ 62
Zmiana rozmiaru czcionki ......................................................................................... 63
Zamiana wielkich liter na mae litery i na odwrt ........................................................ 65
Formatowanie akapitu..................................................................................................... 65
Wyrwnanie tekstu w akapicie za pomoc przyciskw................................................. 66
Wyrwnanie akapitu przy zastosowaniu okienka dialogowego Akapit .......................... 67
Definiowanie wci za pomoc linijki ........................................................................ 68
Definiowanie wci w oknie dialogowym Akapit ........................................................ 69
Odstpy midzy wierszami ........................................................................................ 70
Odstpy przed i za akapitem ...................................................................................... 71
Ustawienia tabulacji.................................................................................................. 73
Obramowania akapitu ............................................................................................... 75
Formatowanie stylu ........................................................................................................ 76
Stylista .................................................................................................................... 76
Stosowanie stylu akapitu ........................................................................................... 78
Projektowanie nowego stylu ...................................................................................... 78
Importowanie stylw................................................................................................. 80
Definiowanie stylu w okienku dialogowym Styl akapitu.............................................. 81
Modyfikowanie stylu ................................................................................................ 83
Modyfikowanie stylu w okienku dialogowym Styl akapitu .......................................... 83
Usuwanie stylu ......................................................................................................... 84
Format strony ................................................................................................................ 85
wiczenie do samodzielnego wykonania .......................................................................... 88
Definiowanie kroju czcionki z poziomu okienka dialogowego Znak ............................. 88

Rozdzia 6. Zaawansowana obsuga dokumentu ........................................................................................89


Obrazy .......................................................................................................................... 89
Wstawianie obrazu ................................................................................................... 90
Zakotwiczanie obrazu w dokumencie ......................................................................... 91
Obraz jako to .......................................................................................................... 92
Mapa obrazkowa ...................................................................................................... 94
Tabele........................................................................................................................... 95
Wstawianie tabeli ..................................................................................................... 96
Modyfikacja formatowania tabeli ............................................................................... 97
Autoformatowanie tabeli ........................................................................................... 98
Listy wypunktowane i numerowane ................................................................................. 99
Wstawianie list wypunktowanych i numerowanych ..................................................... 99
Formatowanie listy ................................................................................................. 100
Nagwki i stopki ......................................................................................................... 102

Spis treci

Wstawianie nagwka ............................................................................................. 102


Wstawianie stopki................................................................................................... 104
Szablony ..................................................................................................................... 105
Zapisywanie szablonu ............................................................................................. 105
Korzystanie z wasnego szablonu ............................................................................. 107
Spis treci .................................................................................................................... 107
Aktualizacja spisu treci .......................................................................................... 109
Bibliografia ................................................................................................................. 109
Wpisy w bibliograficznej bazie danych..................................................................... 110
Wstawianie odnonikw w dokumencie.................................................................... 110
Formatowanie wpisw i wstawianie bibliografii ........................................................ 113
Nawigator.................................................................................................................... 115
Wywietlanie Nawigatora........................................................................................ 115
Pasek narzdzi Nawigatora ...................................................................................... 116
wiczenia do samodzielnego wykonania ........................................................................ 118
Dodawanie legendy................................................................................................. 118
Dodawanie kolumn i wierszy w tabeli....................................................................... 118
Galeria................................................................................................................... 120

Rozdzia 7.

Drukowanie dokumentu.................................................................................................................121
Drukujemy .................................................................................................................. 121
Kontrola ortografii .................................................................................................. 121
Podgld wydruku.................................................................................................... 124
Drukowanie ........................................................................................................... 125
wiczenie do samodzielnego wykonania ........................................................................ 126
Podgld kilku stron................................................................................................. 126

Rozdzia 8. OpenOffice.org Calc..........................................................................................................................127


Informacje oglne ........................................................................................................ 127
Otwieranie nowego arkusza kalkulacyjnego................................................................... 127
Narzdzia programu OpenOffce.org Calc ....................................................................... 129
Menu Widok................................................................................................................ 131
Definiowanie ustawie oblicze dla arkusza kalkulacyjnego ........................................... 132
Poruszanie si po arkuszu ............................................................................................. 134
Obsuga danych i arkuszy ............................................................................................. 135
Wprowadzanie danych ............................................................................................ 135
Zakres wpisw ....................................................................................................... 136
Modyfikacja zawartoci komrek............................................................................. 137
Kopiowanie zawartoci komrek.............................................................................. 137
Wycinanie.............................................................................................................. 138
Wklejanie .............................................................................................................. 139
Transponowanie danych.......................................................................................... 140
Wstawianie zawartoci Schowka z przeniesieniem komrek ...................................... 140
Wstawianie komrek, wierszy i kolumn.................................................................... 140
Usuwanie zawartoci komrek................................................................................. 141
Zapisywanie arkusza kalkulacyjnego ........................................................................ 142
Otwieranie istniejcego dokumentu................................................................................ 143
Wstawianie arkuszy...................................................................................................... 144
Zmiana nazwy arkusza............................................................................................ 145
Jednoczesne korzystanie z kilku arkuszy................................................................... 145
Zamykanie dokumentu ................................................................................................. 146
wiczenie do samodzielnego wykonania ........................................................................ 146
Formatowanie komrek........................................................................................... 146
Wstawianie arkusza z pliku...................................................................................... 146

OpenOffice. wiczenia

Rozdzia 9. OpenOffice.org Calc i obliczenia ............................................................................................... 149


Proste obliczenia .......................................................................................................... 149
Sumowanie ............................................................................................................ 149
Zakresy sumowania i sumy porednie....................................................................... 151
Proste formuy........................................................................................................ 153
Sumowanie wierszy i kolumn .................................................................................. 153
AutoPilot funkcji.......................................................................................................... 154
Odwoania wzgldne i bezwzgldne w zoonych formuach............................................ 156
Operatory OpenOffice.org Calc ..................................................................................... 157
wiczenie do samodzielnego wykonania ........................................................................ 157
Sumowanie komrek z rnych arkuszy ................................................................... 157
AutoPilot funkcji .................................................................................................... 158

Rozdzia 10. Wykresy..................................................................................................................................................161


Wstawianie wykresu..................................................................................................... 161
Modyfikowanie wykresu............................................................................................... 163
Zmiana prezentowanego na wykresie zakresu danych...................................................... 166
Zmiana typu wykresu ................................................................................................... 167
Formatowanie wykresw trjwymiarowych.................................................................... 169
wiczenie do samodzielnego wykonania ........................................................................ 170
Zmiana waciwoci wykresu................................................................................... 170

Rozdzia 11. Drukowanie arkusza kalkulacyjnego......................................................................................173


Widok podziau na strony ............................................................................................. 173
Modyfikacja ukadu dokumentu..................................................................................... 174
Podgld wydruku ......................................................................................................... 174
Drukowanie ................................................................................................................. 174
Drukowanie skoroszytu........................................................................................... 175
Definiowanie zakresu wydruku................................................................................ 176
Drukowanie arkuszy ............................................................................................... 176
wiczenie do samodzielnego wykonania ........................................................................ 177
Definiowanie marginesw ....................................................................................... 177

4.
OpenOffice Writer
tworzenie dokumentw
Rozdzia

Nowy dokument tekstowy


wiczenie 4.1.

Utwrz nowy dokument tekstowy.


1. Kliknij przycisk Nowy na pasku funkcji (rysunek 4.1).
Rysunek 4.1.
Oto prosta metoda
tworzenia nowego
dokumentu tekstowego
przycisk Nowy
2. Moesz alternatywnie wybra w menu Plik pozycj Nowy, a nastpnie pozycj

Dokument tekstowy w menu podrzdnym (rysunek 4.2).


3. Nowy dokument tekstowy pojawi si w obszarze roboczym pulpitu. Zwr uwag

na zawarto pola listy Zaaduj URL pole tekstowe jest puste i na napis
na pasku tytuu pojawia si tu nazwa domylna Bez nazwy1 (rysunek 4.3).

42

OpenOffice. wiczenia

Rysunek 4.2.
Wybierz pozycj
Dokument tekstowy
w menu Nowy

Rysunek 4.3.
Nowy dokument
ma nazw domyln
Bez nazwy1

Wprowadzanie tekstu
Kolejne zadanie jest wicej ni proste. Po prostu pisz.
wiczenie 4.2.

W otwartym nowym dokumencie tekstowym punkt wstawiania ju czeka na Ciebie.


Aby wpisa tekst dokumentu:
 Rozpocznij po prostu pisanie (rysunek 4.4). OpenOffice sam zajmie si zawijaniem
tekstu, gdy dotrzesz do koca wiersza.
Rysunek 4.4.
Punkt wstawiania
pokazuje miejsce,
w ktrym pojawi si
wprowadzany
z klawiatury tekst

Rozdzia 4.  OpenOffice Writer tworzenie dokumentw

43

Aby wpisa tekst w dowolnie wybranym miejscu strony:


 Wcz kursor bezporedni, naciskajc przycisk

na pasku narzdziowym i kliknij w dowolnym miejscu strony (rysunek 4.5).


Rysunek 4.5.
Aktywacja kursora
bezporedniego
umoliwia
wprowadzanie tekstu
w dowolnym miejscu
strony bez koniecznoci
amania wiersza

Jeli w trybie kursora bezporedniego nie bardzo moesz wpisywa tekst w dowolnym miejscu,
skorzystaj z ustawie w oknie Opcje, aby dostosowa ten tryb do swoich potrzeb. Wywietl
okno Opcje (wybierz w menu Narzdzia pozycj Opcje), rozwi w nim ga Dokument
tekstowy, a nastpnie kliknij pozycj Pomoc w formatowaniu. W sekcji Kursor bezporedni
znajdziesz ustawienia, ktre pomog Ci w dostosowaniu kursora. Wybierz na przykad opcj
Tabulator i spacja, dziki czemu kursor bdzie mona umiejscowi niemal w dowolnym
miejscu. Z listy Kolor moesz wybra inny kolor kursora, jeli domylny niebieski nie odpowiada
Ci (rysunek 4.6).
Rysunek 4.6.
W kategorii Pomoc
w formatowaniu
okna Opcje moesz
dostosowa sposb
pracy kursora
bezporedniego

Tryb wstawiania i nadpisywania


Bez trudu rozpoznasz te opcje, poniewa dziaaj tak samo, jak odpowiednie opcje z edytora
Word.

44

OpenOffice. wiczenia

wiczenie 4.3.

W trybie wstawiania tekst wprowadzany w obrbie ju istniejcego tekstu rozepchnie go,


nie zmieniajc istniejcej zawartoci. W trybie nadpisywania tekst wstawiany zastpi
tekst z prawej strony kursora. Domylnym trybem jest tryb wstawiania.
Aby przeczy si midzy trybami:
 Kliknij w polu WSTAW paska stanu aktywny stanie si tryb KASUJ. Kolejne
kliknicie ponownie przeczy tryby (rysunek 4.7).
Rysunek 4.7.
Przeczanie midzy
trybami wstawiania
i nadpisywania

Zaznaczanie tekstu
OpenOffice.org Writer daje Ci do dyspozycji trzy tryby zaznaczania tekstu: standardowy,
rozszerzony i dodawany.
wiczenie 4.4.

Przewicz wszystkie trzy tryby. Przeczaj si midzy nimi, klikajc na pasku stanu u dou
okna w odpowiadajcym im polu (rysunek 4.8).
Rysunek 4.8.
Oto trzy rne tryby
zaznaczania tekstu
1. Zaznacz tekst, korzystajc z trybu standardowego (STD). Moesz przecign mysz

po dowolnym cigym fragmencie tekstu lub klika jej klawiszem (rysunek 4.9):
 podwjne kliknicie zaznaczy wyraz,
 potrjne kliknicie zaznaczy wiersz.
2. Sprawd, do czego moe si przyda drugi z trybw zaznaczania, tryb rozszerzony

(ROZ). Ustaw punkt wstawiania w tym miejscu tekstu, od ktrego chcesz tekst
zaznaczy. Przecz si do opcji rozszerzonego zaznaczania, a nastpnie kliknij
na kocu zaznaczanego fragmentu. W ten sposb zaznaczony zostanie cay fragment
(rysunek 4.10).
3. A teraz ostatni z trybw zaznaczania tekstu tryb dodawany (DODAJ).

Przecz si do niego i klikaj wyrazy. Jak widzisz, tryb ten umoliwia zaznaczanie
niecigych obszarw (rysunek 4.11). Jeli jednak wciniesz klawisz Shift
i powtrzysz operacj, zaznaczane obszary bd si czy.

Rozdzia 4.  OpenOffice Writer tworzenie dokumentw

Rysunek 4.9.
Tekst zaznaczony przy
wykorzystaniu opcji
standardowej

Rysunek 4.10.
Fragment tekstu
zaznaczony przy
wykorzystaniu opcji
rozszerzonego
zaznaczania

Rysunek 4.11.
Opcja dodawania
obszarw
zaznaczonych

45

46

OpenOffice. wiczenia

Podobnie jak w edytorze Word, tutaj take tekst mona zaznacza, korzystajc z klawiatury
wcinij klawisz Shift i przesuwaj punkt wstawiania, korzystajc z klawiszy ze strzakami.
Skoro o zaznaczaniu mowa, to naley wspomnie take o opcji zaznaczania caego dokumentu.
Najprostsz metod zaznaczenia dokumentu jest zastosowanie skrtu Ctrl+A. Moesz take
skorzysta z polecenia Zaznacz wszystko w menu Edytuj.

Usuwanie tekstu
wiczenie 4.5.

Aby usun tekst, skorzystaj z jednej z metod:


 Zaznacz fragment przeznaczony do usunicia i nacinij klawisz Delete.
 Aby usun znak na lewo od punktu wstawiania, nacinij Backspace.
 Aby usun znak na prawo od punktu wstawiania, nacinij Delete.
 Aby usun sowo na lewo od punktu wstawiania, nacinij Ctrl+Backspace.
 Aby usun sowo na prawo od punktu wstawiania, nacinij Ctrl+Delete.
Jeli punkt wstawiania znajduje si w rodku wyrazu, nie zostan usunite cae sowa,
lecz tylko odpowiednie fragmenty.

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie


Te trzy operacje to klasyka, ktra nie wymaga chyba drobiazgowego instruktau. Przewiczymy je tylko dla wprawy. Na wstpie krtkie przypomnienie: operacja wycinania powoduje usunicie obiektu z danego ulokowania i umieszczenie go w schowku, skd mona
go pniej pobra; kopiowanie dziaa podobnie, lecz obiekt nie jest usuwany z oryginalnego
ulokowania; wklejanie to wstawianie zawartoci schowka w wybranym miejscu dokumentu.
Na pasku funkcji znajdziesz przyciski, ktre su do wykonywania operacji wycinania,
kopiowania i wklejania (rysunek 4.12). Obok nich, chyba nie przez przypadek, s uyteczne przyciski cofania i ponawiania operacji, Cofnij i Przywr.
Rysunek 4.12.
Na pasku funkcji s przyciski
wycinania, kopiowania
i wklejania. Jeli wytniesz
nie to, co trzeba, skorzystaj
z przyciskw cofania
i przywracania

Rozdzia 4.  OpenOffice Writer tworzenie dokumentw

47

Polecenia: Wytnij, Kopiuj, Wklej oraz Cofnij i Przywr znajdziesz take w menu Edytuj okna
OpenOffice.org Writer (rysunek 4.13). Obok nich podawane s skrty klawiszowe, ktrymi
polecenia mona zastpi: Ctrl+X to skrt wycinania, Ctrl+C skrt kopiowania i Ctrl+V
skrt wklejania.
Rysunek 4.13.
Polecenia wycinania,
kopiowania i wklejania
oraz cofania
i przywracania s take
w menu Edytuj

wiczenie 4.6.

W tym wiczeniu skorzystamy z innej jeszcze metody wycinania tekstu.


Aby wyci fragment tekstu:
1. Zaznacz fragment, ktry chcesz wyci.
2. Kliknij na nim prawym klawiszem myszy i wybierz z menu kontekstowego pozycj

Wytnij (rysunek 4.14). Tekst zostanie wycity z dokumentu i powdruje do Schowka.


W kolejnym wiczeniu zobaczysz, jaki masz z tego poytek.
Rysunek 4.14.
Menu kontekstowe jest
dobre na wszystko
take na wycinanie

48

OpenOffice. wiczenia

wiczenie 4.7.

Aby wklei wycity fragment:


1. Umie punkt wstawiania w tym miejscu dokumentu, w ktrym chcesz wstawi

wycity fragment tekstu (lub co innego, na przykad skopiowany gdzie obraz).


2. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz w menu kontekstowym pozycj Wklej

(rysunek 4.15).
Rysunek 4.15.
Wycity wczeniej
fragment moesz wklei
w innym miejscu

wiczenie 4.8.

Jeli chcesz skopiowa tekst lub inny element dokumentu, menu kontekstowe take bdzie
przydatne.
Aby skopiowa tekst:
 Zaznacz tekst, ktry chcesz skopiowa (patrz wiczenie 4.4) i wybierz w menu
kontekstowym pozycj Kopiuj. Skopiowany tekst moesz wklei w innym miejscu
dokumentu lub w innym dokumencie.
Najwygodniejszy sposb kopiowania krtkich fragmentw tekstu to zaznaczenie fragmentu,
wcinicie klawisza Ctrl i przecignicie mysz kopii w wybrane miejsce. Obok kursora
pojawia si znak plus, informujcy o przeprowadzaniu operacji kopiowania.
Jeli przecigniesz zaznaczony fragment, nie wciskajc klawisza Ctrl, bdzie to rwnowane
wyciciu tekstu z poprzedniego ulokowania i wklejeniu go w nowym miejscu.

Zapisywanie dokumentu
Gdy dokument jest zapisywany po raz pierwszy, musisz nada mu nazw i wybra folder,
w ktrym zostanie umieszczony. Przy ponownym zapisywaniu Writer korzysta z nadanej
nazwy i wskazanego ulokowania, nie mczc Ci pytaniami.

Rozdzia 4.  OpenOffice Writer tworzenie dokumentw

49

wiczenie 4.9.

Aby zapisa dokument po raz pierwszy:


1. Kliknij na pasku funkcji przycisk Zapisz dokument

Pojawi si znane Ci okno dialogowe Zapisywanie jako.


2. Korzystajc z przyciskw nawigacji, znajd folder docelowy. W polu Nazwa pliku

wpisz nazw dokumentu i kliknij przycisk Zapisz (rysunek 4.16).


Rysunek 4.16.
Kliknij przycisk
Zapisywanie dokumentu
(ten oznaczony ikon
dyskietki) i w oknie
Zapisywanie jako
podaj nazw pliku oraz
kliknij przycisk Zapisz

Z listy Zapisz jako typ moesz wybra inny ni domylny format pliku jeli chcesz wymiennie
korzysta z edytorw Word i Writer, moesz wybra ktry z formatw Microsoft Word,
aczkolwiek radz w takiej sytuacji korzysta z formatu RTF (patrz rozdzia 3.).
Aby zapisa plik, moesz korzysta z polecenia Zapisz w menu Plik (rysunek 4.17) lub stosowa
skrt Ctrl+S.

Zapisywanie i porwnywanie
wersji dokumentu
Jeli wprowadzasz zmiany w istniejcym dokumencie, moesz je ledzi, zapisujc kolejne
wersje dokumentu. Ta moliwo jest cenna take w przypadku pracy grupowej.

50

OpenOffice. wiczenia

Rysunek 4.17.
Aby zapisa plik,
wybierz polecenie
Zapisz w menu Plik

Dokument, w ktrym chcesz skorzysta z moliwoci, jakie daje zapis wersji, musi zosta
najpierw zapisany w sposb tradycyjny.
wiczenie 4.10.

Aby zapisa wersj dokumentu:


1. Wprowad zmiany w dokumencie i zapisz go jako wersj, wybierajc w menu Plik

pozycj Wersje.
Rysunek 4.18.
Aby zapisa wersj
pliku, wybierz w menu
Pik polecenie Wersje

2. Wywietlone zostanie okno dialogowe Wersje w nazwa_pliku. Kliknij w nim przycisk

Zapisz now wersj i w oknie, ktre si ukae, wprowad komentarz do wersji


dokumentu (rysunek 4.19).

Rozdzia 4.  OpenOffice Writer tworzenie dokumentw

51

Rysunek 4.19.
Kliknij przycisk
Zapisz now wersj
i wprowad komentarz
do wersji w oknie,
ktre si ukae

3. Kliknij w oknie Wprowad komentarz do wersji przycisk OK wpis dotyczcy

wersji pojawi si w oknie Wersje opatrzony dat, godzin, komentarzem i nazw


uytkownika (rysunek 4.20). Kliknij przycisk Zamknij, aby zamkn okno Wersje.
Rysunek 4.20.
Oto lista wersji
dokumentu

4. Zamknij dokument. Przy wprowadzaniu kolejnych zmian powtrz ca procedur

lista wersji zostanie rozbudowana o kolejn pozycj.


Moesz zaznaczy w oknie Wersje pole wyboru Zawsze zapisuj wersj przy zamykaniu.
Wwczas nie bdziesz musia pamita o zapisaniu wersji, bowiem OpenOffice zrobi to
automatycznie, gdy zamkniesz dokument. Jedyne, co tracisz, korzystajc z tej opcji,
to komentarz.
wiczenie 4.11.

Aby porwna wersje dokumentu:


1. Otwrz dokument, ktrego wersje chcesz porwna.
2. Wybierz w menu Plik pozycj Wersje.
3. Zaznacz w oknie dialogowym Wersje wersj dokumentu, od ktrej rozpocz ma si

porwnywanie wersji i kliknij przycisk Porwnaj (rysunek 4.21).

52

OpenOffice. wiczenia

Rysunek 4.21.
Aby porwna wersje,
kliknij przycisk
Porwnaj

4. Pojawi si okno Zaakceptuj lub odrzu zmiany (rysunek 4.22). Korzystajc

z przyciskw Zaakceptuj i Odrzu, wyra sw opini o wprowadzonych


w dokumencie zmianach i zamknij okno.
Rysunek 4.22.
Zaakceptuj
lub odrzu zmiany

Aby otworzy dan wersj dokumentu do edycji, otwrz okno Wersje i kliknij dwukrotnie
wpis dla wersji, ktra Ci interesuje.
Moesz take otworzy wersj w taki sam sposb, jak zwyky dokument (patrz nastpne
wiczenie) jedyna rnica polega na wskazaniu w oknie Otwieranie wersji na licie
rozwijanej Wersja (rysunek 4.23).

Otwieranie dokumentu
Aby otworzy istniejcy dokument tekstowy, nie musisz korzysta z aktywnego okna edytora Writer. Tak jak w przypadku plikw edytora Word, take i pliki edytora OpenOffice.org
Writer oraz pliki skojarzone z tym edytorem uruchomi si w oknie OpenOffice.org
Writer, gdy klikniesz dwukrotnie ich nazw w dowolnym folderze.

Rozdzia 4.  OpenOffice Writer tworzenie dokumentw

53

Rysunek 4.23.
Moesz wybra wersj
do edycji, tak jak
zwyky dokument

wiczenie 4.12.

Aby otworzy dokument tekstowy:


1. Wybierz w menu Plik programu OpenOffice.org Writer polecenie Otwrz lub kliknij

przycisk Otwrz plik na pasku funkcji (rysunek 4.24).


Rysunek 4.24.
Aby otworzy plik,
wybierz w menu Plik
pozycj Otwrz
lub kliknij przycisk
Otwrz plik

2. Wywietlone zostanie okienko dialogowe Otwieranie. Odszukaj w nim plik, ktry

chcesz otworzy, i nacinij przycisk Otwrz. Plik zostanie otwarty i pojawi si jako
nowe zadanie.

54

OpenOffice. wiczenia

Aby wywoa okno dialogowe Otwieranie, moesz skorzysta ze skrtu Ctrl+O.


Aby przy wskazywaniu otwieranego dokumentu szybko przemieci si do pliku, zamiast
wpisywa ca nazw, wpisz w polu Nazwa pliku okna Otwieranie pierwsz liter nazwy
(patrz rysunek 4.25). Pojawi si lista wszystkich zasobw, ktrych nazwa zaczyna si
od tej litery.
Rysunek 4.25.
Wpisz w polu Nazwa pliku
liter, a wywietlona
zostanie lista zasobw,
ktrych nazwa zaczyna si
od tej litery: bd tu
zarwno dyski, jak i pliki
Lista ostatnio otwieranych dokumentw jest take dostpna w menu Plik okna OpenOffice.org
Writer (u dou tego menu).

Importowanie dokumentu edytora Word


Edytor Writer pakietu OpenOffice.org radzi sobie cakiem dobrze z dokumentami edytora
Word, ktre zawieraj rysunki, tabele i ca mas formatowania (rysunek 4.26). Jednak
gdy konieczne jest zamienne stosowanie dwch edytorw, korzystaj z formatu .rtf.
Rysunek 4.26.
Oto w oknie edytora
Writer dokument
edytora Word
zawierajcy zoone
formatowanie

Rozdzia 4.  OpenOffice Writer tworzenie dokumentw

55

wiczenie 4.13.

Sprbuj przeczyta dokument edytora Word w edytorze Writer.


wicz na prostym dokumencie, przygotowanym specjalnie do tego celu, aby nie byo kopotw.

Zamykanie dokumentu
wiczenie 4.14.

Aby zamkn biecy dokument:


 Wybierz w menu Plik pozycj Zamknij (rysunek 4.27).
 Kliknij przycisk zamykania okna
 Zastosuj skrt Alt+F4.
lub
 Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk zadania, ktre chcesz zamkn,
i wybierz z menu kontekstowego pozycj Zamknij zadanie (rysunek 4.27).
Rysunek 4.27.
Aby zamkn dokument,
moesz skorzysta
z pozycji Zamknij
w menu Plik lub wybra
pozycj Zamknij
w menu kontekstowym
wywoanym na przycisku
zamykanego zadania

Pierwszy sposb umoliwia zamknicie tylko zadania biecego, w przypadku drugiej z metod
mona zamkn dowolny z dokumentw.

Jeli wczeniej nie zapisae zmian wprowadzonych w dokumencie, zostaniesz o to poproszony (patrz rysunek 4.28). Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisa zmiany, przycisk Odrzu,
aby zamkn okno dokumentu bez zapisywania zmian, lub przycisk Anuluj, aby powrci
do edycji dokumentu.

56

OpenOffice. wiczenia

Rysunek 4.28.
OpenOffice przypomina
o zapisaniu zmian

wiczenia do samodzielnego wykonania


Zapisywanie wszystkich dokumentw
Dokument powinien by czsto zapisywany, aby nie utraci efektw wasnej pracy.
Korzystaj ze skrtu klawiszowego Ctrl+S oraz przycisku Zapisz dokument

na pasku funkcji.
Moe si zdarzy, e przyjdzie Ci pracowa z kilkoma otwartymi plikami jednoczenie.
Czy wtedy konieczne jest przeczanie si do poszczeglnych dokumentw, aby je zapisa?
Nie, mona to zrobi jednym poleceniem. Otwrz kilka plikw, wprowad zmiany
i sprawd, jak dziaa polecenie Zapisz wszystko w menu Plik.

Zapisywanie pod inn nazw


Zapisywanie dokumentu pod inn nazw to czsty sposb tworzenia kopii, na bazie ktrej
opracowany zostanie kolejny dokument. Umiejtno ta moe wic by przydatna w przypadku pracy z podobnymi dokumentami. Musisz wic dokument potraktowa jako jeszcze
nie zapisywany i skorzysta z polecenia Zapisz jako.