You are on page 1of 11

Id do

Spis treci
Przykadowy rozdzia
Katalog ksiek

Word 2010 PL.


Pierwsza pomoc
Autor: Magdalena Gunia
ISBN: 978-83-246-2625-0
Format: 140208, stron: 104

Katalog online
Zamw drukowany
katalog
Twj koszyk
Dodaj do koszyka
Cennik i informacje
Zamw informacje
o nowociach
Zamw cennik
Czytelnia
Fragmenty ksiek
online

Kontakt
Helion SA
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
Helion 19912011

Co z t wstk czyli jak opanowa korzystanie z nowego interfejsu Worda


Pomaluj swj wiat czyli jak oywi nudn czcionk, zmieni jej kolor i to
Daj si zastpi czyli jak unikn rcznego sortowania i tworzenia spisu treci
Kup, moci panowie czyli jak poradzi sobie z grupow prac nad dokumentem
Wymiana Worda na nowsz wersj spada na Ciebie jak grom z jasnego nieba? Wcale nie chciae
tego robi, ale Twj szef si upar albo po prostu zmienie komputer i dae si na to namwi
Zanim zaczniesz plu sobie w brod, w panice szuka znajomego interfejsu i gubi wtek,
zatrzymaj si na chwil! Wanie znalaze cudowny lek na swoje zmartwienie.
Z t ksik uda Ci si byskawicznie zdoby i uporzdkowa wiedz o Wordzie 2010, niezalenie
od tego, czy w ogle miae kiedy do czynienia z edytorem tekstu. Nauczysz si tworzy, zapisywa
i formatowa dokumenty, wprowadza kolumny, sekcje i tabele, zmienia wygld czcionki i ta.
Dowiesz si, jak wygenerowa spis treci, jak dziaa Autokorekta oraz jakie czynnoci mona
wykonywa automatycznie. Opanujesz take wstawianie rysunkw i komentarzy oraz metody
efektywnej pracy w grupie nad jednym dokumentem. Czas start tak przygotowany bez trudu
poradzisz sobie z kadym zadaniem!
Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentw
Uywanie szablonw i opcje widoku strony
Dzielenie tekstu na kolumny i sekcje
Zmiana ukadu strony i drukowanie dokumentu
Zaznaczanie, kopiowanie, usuwanie i zamiana fragmentu tekstu
Formatowanie tekstu, tworzenie list i tabel
Stosowanie stylw nagwkowych i spisy treci
Sprawdzanie pisowni i dzielenie wyrazw
Formatowanie tabeli i wstawianie znakw niestandardowych
Uywanie nagwka i stopki oraz numerowanie stron
Przeszukiwanie dokumentu i wstawianie przypisw oraz rysunkw
Rejestrowanie zmian w dokumencie i praca z komentarzami
Word 2010 wycinij z niego wszystko, co zawiera!

WORD 2010 PL

Spis treci

Wstp /5

1. Jak uruchomi program Word 2010 PL? /7


2. Jak utworzy nowy dokument? /9
3. Jak otworzy ju istniejcy dokument? /11
4. Jak uywa gotowych szablonw dokumentw? /13
5. Jak zapisa dokument? /14
6. Jak zapisa dokument pod now nazw? /15
7. Jak zamkn okno programu Word 2010 PL? /17
8. Opcje widoku strony /19
9. Jak podzieli tekst na kolumny i sekcje? /21
10. Jak zmieni ukad strony dokumentu? /22
11. Jak przygotowa dokument do druku? /24
12. Jak wydrukowa dokument? /26
13. Jak zaznaczy fragment tekstu za pomoc myszy? /28
14. Jak zaznaczy tekst przy uyciu klawiatury? /29
15. Jak skopiowa, wyci i wklei fragment tekstu? /30
16. Jak cofn zmiany, a potem je przywrci? /31
17. Jak zmieni czcionk? /32
18. Jak zmieni czcionk opcje zaawansowane /34
19. W jaki sposb sformatowa akapit? /37
20. Jak i po co uywa stylw formatowania? /40
21. Style nagwkowe i ich zalety /43
22. Jak wygenerowa spis treci? /45
23. Jak sprawdzi pisowni w dokumencie i poprawi w nim bdy? /48
24. Jak sprawdzi bdy interpunkcyjne i gramatyczne? /50
3

WORD 2010 PL
25. Czym jest Autokorekta i czy mona j wyczy? /52
26. Jak podzieli wyrazy na kocu wierszy? /54
27. Jak utworzy list numerowan? /56
28. Jak utworzy list wielopoziomow? /59
29. Jak utworzy list punktowan? /61
30. Jak wstawi do tekstu tabel? /63
31. Jak doda wiersze i kolumny do istniejcej tabeli? /65
32. Jak poczy komrki tabeli? /67
33. Jak modyfikowa istniejc tabel? /69
34. W jaki sposb sformatowa wygld tabeli? /71
35. Jak wstawia litery, znaki i symbole
niedostpne na klawiaturze? /74
36. Jak sortowa alfabetycznie? /76
37. Jak uywa nagwka i stopki? /79
38. Jak automatycznie numerowa strony? /81
39. Jak przeszukiwa dokument? /82
40. Jak zamienia fragmenty tekstu
w caym dokumencie jednoczenie? /84
41. Jak pracowa nad jednym dokumentem w grupie? Komentarze /86
42. Jak pracowa nad jednym dokumentem w grupie?
Usuwanie komentarzy /88
43. Jak rejestrowa zmiany wprowadzane w dokumentach? /90
44. Jak przeglda zarejestrowane zmiany? /92
45. Jak wstawi przypis? /93
46. Jak wstawi do dokumentu rysuneklub clipart? /95
47. Jak uywa ksztatw Worda? /97
48. Jak sformatowa ksztaty Worda? /99
49. Jak i po co uywa pola tekstowego? /101
5
0. Jak wstawi inicja i jak zawin tekst wok rysunku? /103

4 Spis
treci

WORD 2010 PL

41. Jak
pracowa
nad jednym
dokumentem
w grupie?
Komentarze

eeli nad jednym dokumentem ma pracowa kilka osb,


konieczna bdzie wymiana uwag i sugestii. Mona je przekaza ustnie, telefonicznie lub mailem, jednak najlepiej byoby,
gdyby takie komentarze byy zwizane integralnie z samym
dokumentem. To nam uatwi zorientowanie si, o co chodzio wsppracownikom, i prawdopodobnie przyspieszy cay
proces. Rzecz jasna, nie pisalibymy o takich sprawach, gdyby
nasz program nie posiada wbudowanego narzdzia, ktre
umoliwia prac grupow.
Aby uywa komentarzy zapisywanych wraz z dokumentem,
wykonujemy ponisze czynnoci.

Rysunek 41.1. Wprowadzanie


komentarza do wybranego
fragmentu tekstu

1. Chcc przekaza konkretn


uwag zwizan z okrelonym
miejscem w dokumencie, zaznaczamy w tym miejscu wyraz,
zdanie bd nawet cay akapit.
2. Przechodzimy do zakadki
Recenzja i w sekcji Komentarze
znajdujemy przycisk Nowy
komentarz .
3. Kliknicie tego przycisku spowoduje, e obszar naszego dokumentu zostanie powikszony
o szeroki margines po prawej
stronie. Na nim bdzie prezentowana tre wprowadzanych
komentarzy w tzw. dymkach.
Zaznaczony wczeniej fragment
tekstu zostanie poczony kolorow lini z odpowiadajcym mu
dymkiem, a my moemy wprowadzi nasz pierwszy komentarz
(rysunek 41.1).

86

Uwaga
Obszar dokumentu, na ktrym wywietlane s
komentarze, nie bdzie mia adnego wpywu na to, jak
nasz dokument bdzie wyglda po wydrukowaniu.

WORD 2010 PL

Rysunek 41.2. Przeniesienie


kursora tekstowego do waciwej
czci dokumentu koczy edycj
komentarza

Uwaga
Kada z osb pracujcych nad danym dokumentem moe
take dopisywa swoje uwagi, edytujc komentarze innych
uytkownikw.

Uwaga
Najatwiejsz metod zapoznania si ze wszystkimi komentarzami, bez ryzyka pominicia ktrego z nich, jest skorzystanie
z przyciskw
, znajdujcych si w sekcji Komentarze.

4. Aby zakoczy edycj


komentarza, wystarczy
klikn mysz w czci
waciwej naszego dokumentu kursor tekstowy
zostanie tam przeniesiony, a dopisany wanie
komentarz pozostanie na
marginesie dokumentu
(rysunek 41.2).

41.Jakpracowanadjednymdokumentemwgrupie?Komentarze 87

WORD 2010 PL

42. Jak
pracowa
nad jednym
dokumentem
w grupie?
Usuwanie
komentarzy

sytuacji gdy liczba komentarzy znaczco si zwikszy,


mog one zacz przeszkadza w ledzeniu treci dokumentu. Poza tym wikszo uwag zostaa przekazana adresatom i niezalenie od tego, czy spotkaa si z ich uznaniem, czy
nie, przestaa by aktualna. Czy mona wyczy wywietlanie
komentarzy, a te ju niepotrzebne wrcz usun? Oczywicie,
e mona.
Aby wyczy wywietlanie komentarzy, stosujemy si do
poniszych wskazwek.

1. Na zakadce Recenzja, w sekcji ledzenie uywamy polecenia


Poka adiustacj
.
2. Na wywietlonej licie
klikamy pozycj Komentarze
(rysunek 42.1).
3. Powinno to spowodowa usunicie zaznaczenia tej pozycji i wyczenie wywietlania komentarzy
w naszym dokumencie.

Aby usun wybrany komentarz, wykonujemy nastpujce dziaania.


1. Znajdujemy komentarz przeznaczony do usunicia.
2. Umieszczamy kursor tekstowy
gdzie w obrbie tekstu objtego
komentarzem.
3. W sekcji Komentarze znajdujemy polecenie Usu komentarz
i uywamy go. Polecenie to nie
bdzie aktywne, jeeli kursor tekstowy nie znajduje si w obrbie
tekstu objtego komentarzem.

88

Rysunek 42.1. Kliknicie pozycji


Komentarze (usunicie jej
zaznaczenia) spowoduje ukrycie
komentarzy w dokumencie

WORD 2010 PL

Uwaga
Identyczna sekwencja czynnoci (tym razem zakoczona
zaznaczeniem pozycji Komentarze) prowadzi do ponownego
wczenia wywietlania komentarzy.

Uwaga
Jeeli komentarz zosta przez nas znaleziony za pomoc przyciskw
, nie musimy si martwi o umieszczanie kursora
tekstowego moemy przej do nastpnego punktu.

Uwaga
Kliknicie niewielkiej strzaki znajdujcej si tu pod ikon
polecenia Usu komentarz spowoduje rozwinicie krtkiej listy.

Trzecia pozycja na licie umoliwia nam usunicie wszystkich komentarzy z dokumentu.

42.Jakpracowanadjednymdokumentemwgrupie?Usuwaniekomentarzy 89

WORD 2010 PL

43. Jak
rejestrowa
zmiany
wprowadzane
w dokumentach?

a pomoc komentarzy moemy przekaza wiele cennych


informacji osobom wsppracujcym przy tworzeniu
naszego dokumentu. Jednak czasem lepszym rozwizaniem
byoby, gdybymy mogli po prostu wprowadzi kilka zmian,
ktre naszym zdaniem powinny si znale w dokumencie
z zastrzeeniem, e nasi wsppracownicy atwo bd mogli je
znale i ustosunkowa si do nich. Do tego celu wykorzystamy
po raz kolejny narzdzia znajdujce si na zakadce Recenzja.
Aby mc ledzi wprowadzane zmiany, wykonujemy ponisze polecenia.

1. Na zakadce Recenzja,
w sekcji ledzenie klikamy
przycisk led zmiany .
2. Ikona zmieni kolor na
pomaraczowy, a od
tej chwili kada zmiana
w dokumencie bdzie
rejestrowana.

Uwaga
Dotyczy to zarwno tego, co dodamy, jak i tego, co usuniemy
z naszego dokumentu.

Rysunek 43.1. Rejestracja zmian


uatwia zorientowanie si,
w ktrym miejscu dokument zosta
zmodykowany

3. Wprowadzany tekst
bdzie podkrelony,
a tekst usunity przekrelony. W obu przypadkach bdzie si rni kolorem od reszty
tekstu dokumentu
(rysunek 43.1).

90

Uwaga
Dodatkowo na pocztku kadego wiersza zawierajcego
zarejestrowane zmiany program umieci pionow czarn
kresk.

WORD 2010 PL
Ciekaw opcj jest zmiana sposobu wywietlania wprowadzonych zmian na znane nam ju z komentarzy wywietlanie
w dymkach. Aby wprowadzi t zmian, musimy wykona
kilka prostych krokw.

Rysunek 43.2. Zaznaczenie opcji


Poka poprawki w dymkach

Rysunek 43.3. Usunite fragmenty


s wywietlane w dymkach

1. Na zakadce Recenzja,
w menu ukrytym pod
przyciskiem Poka adiustacj
znajdujemy opcj Dymki
.
2. Kliknicie jej spowoduje
wywietlenie listy, na ktrej pojedynczym klikniciem zaznaczamy opcj
Poka poprawki w dymkach (rysunek 43.2).
3. Spowoduje to wywietlanie take usunitych fragmentw tekstu
w dymkach z prawej strony dokumentu
(rysunek 43.3).

43.Jakrejestrowazmianywprowadzanewdokumentach? 91