You are on page 1of 29

Joomla!

Biblia
Autor: Ric Shreves
T³umaczenie: Tomasz Walczak
ISBN: 978-83-246-2720-2
Tytu³ orygina³u: Joomla! Bible
Format: 172245, stron: 784

Kompletne Ÿród³o informacji na temat Joomla!
• Jak zainstalowaæ system Joomla!?
• Jak zarz¹dzaæ reklamami?
• Jak stworzyæ witrynê przyjazn¹ dla wyszukiwarek?
Joomla! to nowoczesny system zarz¹dzania treœci¹ na stronach WWW. Jego pierwsza
wersja ukaza³a siê w 2006 roku. Od tego czasu projekt ten cieszy siê rosn¹c¹
popularnoœci¹. Joomla! jest systemem wyj¹tkowo prostym w instalacji i konfiguracji,
stabilnym i bardzo intuicyjnym. Ponadto dziêki u¿yciu przez autorów jêzyka PHP oraz
bazy danych MySQL system ten mo¿na zainstalowaæ na wiêkszoœci dostêpnych
serwerów. Trafne decyzje, du¿e mo¿liwoœci i wspania³y stosunek jakoœci do ceny
(system jest darmowy) sprawiaj¹, ¿e jest to jeden z najlepszych systemów zarz¹dzania
treœci¹ (ang. Content Management System).
Niniejsza ksi¹¿ka nale¿y do popularnej serii „Biblia”, charakteryzuj¹cej siê kompleksowym
podejœciem do wybranych zagadnieñ. Nie inaczej jest i w tym przypadku. Autor porusza
wszystkie aspekty zwi¹zane z prac¹ z systemem Joomla! – pocz¹wszy od instalacji,
poprzez konfiguracjê, a na kwestiach bezpieczeñstwa skoñczywszy. W trakcie lektury
poznasz wymagania, jakie ten system stawia serwerowi, metody zarz¹dzania
u¿ytkownikami, artyku³ami oraz innymi treœciami. Ponadto dowiesz siê, jak tworzyæ
pozycje menu, zarz¹dzaæ stron¹ startow¹ oraz instalowaæ dodatki czy nowe modu³y.
Ksi¹¿ka stanowi obowi¹zkow¹ pozycjê w biblioteczce ka¿dego administratora systemu
Joomla! oraz ka¿dej osoby, która chce rozpocz¹æ przygodê z tym CMS.
Stwórz szybko i wygodnie witrynê WWW

Spis treci
O autorze ......................................................................................................... 17
Wprowadzenie ................................................................................................. 19

Cz I Pierwsze kroki z systemem Joomla! ................................ 23
Rozdzia 1. Wprowadzenie do systemu zarzdzania treci Joomla! ............ 25
Zarzdzanie treci za pomoc narzdzi o otwartym dostpie do kodu ródowego ...........................25
Decydowanie o zastosowaniu systemu CMS ................................................................................26
Decydowanie si na zastosowanie narzdzi o otwartym dostpie do kodu ródowego ...............27
Odkrywanie systemu Joomla! .............................................................................................................29
Decydowanie si na zastosowanie systemu Joomla! ....................................................................31
Licencja open source systemu Joomla! .........................................................................................33
Architektura systemu Joomla! .............................................................................................................34
Stosowane jzyki programowania ................................................................................................34
Jak dziaa spoeczno ? ................................................................................................................35
Uczestnictwo w yciu spoecznoci ..............................................................................................36
Podsumowanie ....................................................................................................................................36
Rozdzia 2. Pobieranie i instalowanie systemu Joomla! ................................. 37
Pobieranie plików instalacyjnych ........................................................................................................37
Przegld witryny JoomlaCode ......................................................................................................38
Okrelanie zestawu potrzebnych plików .......................................................................................39
Wymagania techniczne .......................................................................................................................40
Wymagania dotyczce serwera .....................................................................................................41
Wymagania dotyczce uytkowników i administratorów witryny ...............................................42
Instalowanie systemu Joomla! ............................................................................................................42
Tworzenie lokalnej witryny rozwojowej ......................................................................................43
Instalowanie systemu na serwerze firmy hostingowej ..................................................................45
Korzystanie z instalatora systemu Joomla! ...................................................................................46
Przykadowe dane .........................................................................................................................54
Podsumowanie ....................................................................................................................................55
Rozdzia 3. Przegld systemu Joomla! ............................................................. 57
Wprowadzenie do frontonu (interfejs publiczny) ................................................................................57
Wprowadzenie do struktury organizacyjnej treci ........................................................................58
Wprowadzenie do struktury menu ................................................................................................58
Moduy i pozycje moduów ..........................................................................................................63

6

Joomla! Biblia
Wprowadzenie do zaplecza (interfejsu administracyjnego) ................................................................66
Przegld interfejsów administracyjnych .......................................................................................67
Menu Witryna ...............................................................................................................................71
Menu Menu ...................................................................................................................................71
Menu Artykuy .............................................................................................................................73
Menu Komponenty .......................................................................................................................73
Menu Rozszerzenia .......................................................................................................................74
Menu Narzdzia ............................................................................................................................74
Menu Pomoc .................................................................................................................................74
Podsumowanie ....................................................................................................................................75
Rozdzia 4. Wykorzystanie moliwoci
w zakresie konfigurowania witryny ............................................. 77
Przegld menedera Konfiguracja globalna ........................................................................................77
Korzystanie z zakadki Witryna ..........................................................................................................78
Ogólne ..........................................................................................................................................78
Metadane ......................................................................................................................................80
Optymalizacja dla wyszukiwarek .................................................................................................80
Korzystanie z zakadki System ...........................................................................................................82
Ogólne ..........................................................................................................................................82
Uytkownicy .................................................................................................................................83
Media ............................................................................................................................................84
Diagnostyka ..................................................................................................................................85
Pami podrczna .........................................................................................................................85
Sesja ..............................................................................................................................................85
Zarzdzanie opcjami z zakadki Serwer ..............................................................................................86
Ustawienia ogólne ........................................................................................................................87
Ustawienia lokalizacji ...................................................................................................................87
Ustawienia serwera FTP ...............................................................................................................87
Ustawienia bazy danych ...............................................................................................................88
Ustawienia poczty .........................................................................................................................88
Podsumowanie ....................................................................................................................................89

Cz II Zarzdzanie treci i uytkownikami ............................. 91
Rozdzia 5. Zarzdzanie treci ........................................................................ 93
Wprowadzenie do hierarchii treci w systemie Joomla! .....................................................................93
Tworzenie hierarchii treci ..................................................................................................................94
Praca z sekcjami i kategoriami .....................................................................................................95
Omówienie roli nieprzypisanych treci .......................................................................................108
Tworzenie typowych struktur treci ............................................................................................109
Praca z artykuami .............................................................................................................................113
Korzystanie z menedera Artykuy .............................................................................................113
Tworzenie artykuów ..................................................................................................................116
Ustawianie parametrów ..............................................................................................................118
Zarzdzanie tekstem wprowadzajcym .......................................................................................124
Tworzenie artykuów wielostronicowych ...................................................................................126
Zarzdzanie istniejcymi artykuami ................................................................................................128
Publikowanie i koczenie publikowania artykuów ....................................................................128
Modyfikowanie artykuów ..........................................................................................................130

Spis treci

7

Kopiowanie artykuów ................................................................................................................130
Przenoszenie artykuów ..............................................................................................................131
Usuwanie artykuów ...................................................................................................................131
Archiwizowanie artykuów .........................................................................................................136
Odblokuj wszystkie ....................................................................................................................137
Podsumowanie ..................................................................................................................................138
Rozdzia 6. Praca z edytorami i multimediami .............................................. 139
Korzystanie z edytorów WYSIWYG ................................................................................................139
Korzystanie z edytora TinyMCE ................................................................................................140
Korzystanie z edytora XStandard ...............................................................................................145
Praca w trybie No Editor ............................................................................................................148
Przegld menedera Media ...............................................................................................................149
Praca z plikami multimedialnymi .....................................................................................................153
Wywietlanie informacji o pliku .................................................................................................153
Wczytywanie plików na serwer ..................................................................................................153
Porzdkowanie plików ................................................................................................................154
Dodawanie plików do artykuów ................................................................................................155
Podsumowanie ..................................................................................................................................155
Rozdzia 7. Stosowanie zaawansowanych technik zarzdzania treci ...... 157
Korzystanie z moduów do wywietlania treci ................................................................................158
Stosowanie moduu Wasny kod HTML .....................................................................................158
Korzystanie z moduu Newsflash ...............................................................................................159
Umieszczanie moduów w artykuach ........................................................................................160
Wprowadzanie treci zewntrznych do witryny ................................................................................162
Korzystanie z wpinaczy ..............................................................................................................162
Wywietlanie rozpowszechnianych treci ...................................................................................163
Zarzdzanie treci z poziomu frontonu ...........................................................................................163
Wprowadzenie do zalet i ogranicze ..........................................................................................164
Umoliwianie dodawania materiaów przez uytkowników .......................................................166
Opcje dotyczce procesu pracy ...................................................................................................167
Rozpowszechnianie artykuów ..........................................................................................................170
Podsumowanie ..................................................................................................................................170
Rozdzia 8. Praca z systemem menu .............................................................. 173
Wprowadzenie do Projektanta menu .................................................................................................173
Tworzenie menu i zarzdzanie nimi ..................................................................................................175
Wprowadzenie do relacji midzy menu i moduami ...................................................................175
Tworzenie nowego menu ............................................................................................................176
Kopiowanie menu .......................................................................................................................177
Edytowanie i usuwanie menu .....................................................................................................178
Wprowadzenie do Projektanta pozycji menu ....................................................................................179
Tworzenie pozycji menu i zarzdzanie nimi .....................................................................................182
Tworzenie nowych pozycji menu ...............................................................................................182
Typy pozycji menu .....................................................................................................................185
Tworzenie wielopoziomowych menu .........................................................................................234
Edytowanie i usuwanie pozycji menu .........................................................................................237
Kontrolowanie dostpu do menu i pozycji menu ..............................................................................241
Podsumowanie ..................................................................................................................................242

8

Joomla! Biblia
Rozdzia 9. Zarzdzanie stron startow witryny ........................................ 243
Kontrolowanie ukadu strony startowej ............................................................................................243
Wprowadzenie do domylnych opcji ukadu zawartoci ............................................................244
Stosowanie odrbnego szablonu dla strony startowej .................................................................250
Publikowanie artykuów na stronie startowej ....................................................................................252
Praca z menederem Strona startowa ..........................................................................................252
Praca bez menedera Strona startowa .........................................................................................255
Publikowanie danych wyjciowych komponentu na stronie startowej ..............................................256
Publikowanie moduów na stronie startowej .....................................................................................256
Podsumowanie ..................................................................................................................................259
Rozdzia 10. Praca z menederem Uytkownicy ........................................... 261
Wprowadzenie do menedera Zarzdzanie uytkownikami .............................................................261
Wprowadzenie do hierarchii uytkowników w systemie Joomla! ....................................................264
Grupy uytkowników publicznego frontonu ...............................................................................265
Kategorie uytkowników publicznego zaplecza .........................................................................266
Dodawanie uytkowników do systemu .............................................................................................267
Tworzenie nowego uytkownika ................................................................................................267
Korzystanie z okna dialogowego Uytkownik: [Utwórz] ...........................................................268
Zarzdzanie uytkownikami .............................................................................................................270
Modyfikowanie kont uytkowników ..........................................................................................271
Usuwanie kont uytkowników ....................................................................................................272
Wymuszanie wylogowania uytkownika ....................................................................................272
Blokowanie dostpu uytkownikom ...........................................................................................272
Tworzenie systemu rejestrowania si uytkowników .......................................................................274
Stosowanie moduu Login Form .................................................................................................274
Konfigurowanie procesu rejestracji uytkowników ....................................................................275
Przypominanie nazwy uytkownika ...........................................................................................276
Ponowne ustawianie hasa ..........................................................................................................277
Tworzenie strony logowania .......................................................................................................277
Przekierowywanie uytkowników po zalogowaniu lub wylogowaniu .......................................278
Kontrolowanie dostpu do treci i funkcji ........................................................................................280
Domylne poziomy dostpu ........................................................................................................280
Ograniczanie dostpu do elementów treci .................................................................................280
Ograniczanie dostpu do menu i pozycji menu ..........................................................................282
Ograniczanie dostpu do komponentów, moduów i dodatków ..................................................282
Podsumowanie ..................................................................................................................................283
Rozdzia 11. Korzystanie z menedera Jzyki ............................................... 285
Funkcje menedera Jzyki ................................................................................................................285
Instalowanie nowych pakietów jzykowych .....................................................................................288
Modyfikowanie pakietów jzykowych .............................................................................................289
Edytowanie domylnych plików jzyka ......................................................................................289
Tworzenie nowego pakietu jzykowego .....................................................................................289
Okrelanie stosowanego jzyka ........................................................................................................290
Zmienianie jzyka domylnego ..................................................................................................290
Ustawianie jzyka dla uytkowników .........................................................................................291
Ustawianie jzyka dla poszczególnych artykuów ......................................................................292
Podsumowanie ..................................................................................................................................293

Spis treci

9

Cz III Praca z komponentami, moduami i dodatkami ......... 295
Rozdzia 12. Korzystanie z menedera Reklamy ............................................ 297
Wprowadzenie do menedera Reklamy ............................................................................................297
Przegld parametrów reklam .............................................................................................................300
Zarzdzanie klientami .......................................................................................................................300
Przegld menedera Zarzdzanie klientami ................................................................................301
Tworzenie klientów ....................................................................................................................302
Edytowanie i usuwanie klientów ................................................................................................304
Zarzdzanie kategoriami ...................................................................................................................304
Przegld menedera Zarzdzanie kategoriami ............................................................................304
Tworzenie kategorii ....................................................................................................................306
Edytowanie i usuwanie kategorii ................................................................................................308
Zarzdzanie reklamami .....................................................................................................................309
Tworzenie reklam .......................................................................................................................309
Kopiowanie reklam .....................................................................................................................312
Edytowanie i usuwanie reklam ...................................................................................................312
Korzystanie z moduu Banners .........................................................................................................313
Parametry moduu .......................................................................................................................315
Tworzenie dodatkowych moduów typu Reklama ......................................................................316
Podsumowanie ..................................................................................................................................316
Rozdzia 13. Praca z menederem Zarzdzanie kontaktami ........................ 317
Wprowadzenie do menedera Zarzdzanie kontaktami ....................................................................317
Ustawianie parametrów kontaktów ...................................................................................................320
Parametry wywietlania kontaktu ...............................................................................................321
Parametry rozszerzone ................................................................................................................322
Parametry poczty elektronicznej .................................................................................................322
Zarzdzanie kontaktami i kategoriami ..............................................................................................323
Tworzenie nowej kategorii .........................................................................................................325
Edytowanie i usuwanie kategorii ................................................................................................327
Dodawanie nowych kontaktów ...................................................................................................328
Edytowanie i usuwanie kontaktów .............................................................................................331
Tworzenie formularzy kontaktowych ...............................................................................................331
Podsumowanie ..................................................................................................................................332
Rozdzia 14. Korzystanie z komponentu
Zarzdzanie kanaami informacyjnymi ..................................... 333
Wprowadzenie do menedera Zarzdzanie kanaami informacyjnymi .............................................334
Omówienie parametrów kanaów informacyjnych ............................................................................336
Zarzdzanie kanaami i kategoriami .................................................................................................337
Tworzenie nowych kategorii .......................................................................................................340
Edytowanie i usuwanie kategorii ................................................................................................342
Dodawanie nowych kanaów ......................................................................................................342
Edytowanie i usuwanie kanaów informacyjnych .......................................................................345
Podsumowanie ..................................................................................................................................346
Rozdzia 15. Korzystanie z komponentu Zarzdzanie sondami ................... 347
Wprowadzenie do menedera Zarzdzanie sondami .........................................................................347
Tworzenie sond i zarzdzanie nimi ...................................................................................................349
Tworzenie sond ...........................................................................................................................350
Edytowanie i usuwanie sond .......................................................................................................352

10

Joomla! Biblia
Wywietlanie sond ............................................................................................................................352
Korzystanie z moduów typu Sonda ...........................................................................................352
Wywietlanie wyników sond ......................................................................................................355
Podsumowanie ..................................................................................................................................356
Rozdzia 16. Korzystanie z komponentu
Zarzdzanie katalogiem zakadek ............................................. 357
Wprowadzenie do menedera Zarzdzanie katalogiem zakadek .....................................................357
Ustawianie parametrów zakadek ......................................................................................................360
Zarzdzanie zakadkami i kategoriami ..............................................................................................361
Tworzenie nowych kategorii .......................................................................................................363
Edytowanie i usuwanie kategorii ................................................................................................365
Dodawanie nowych zakadek .....................................................................................................366
Edytowanie i usuwanie zakadek ................................................................................................368
Podsumowanie ..................................................................................................................................369
Rozdzia 17. Praca z moduami witryny ......................................................... 371
Przegld menedera Moduy .............................................................................................................371
Tworzenie nowych moduów ......................................................................................................374
Kopiowanie moduów .................................................................................................................375
Edytowanie i usuwanie moduów ...............................................................................................376
Wprowadzenie do moduów witryny ................................................................................................376
Modu typu Archiwum ................................................................................................................378
Modu typu Reklama ..................................................................................................................381
Modu typu
cieka powrotu ......................................................................................................384
Modu typu Wasny kod HTML .................................................................................................386
Modu typu Kana RSS ...............................................................................................................388
Moduy typu Stopka ...................................................................................................................391
Modu typu Nowoci ..................................................................................................................392
Modu typu Logowanie ...............................................................................................................396
Moduy typu Menu .....................................................................................................................399
Modu typu Najczciej czytane .................................................................................................403
Migawki ......................................................................................................................................406
Sonda ..........................................................................................................................................409
Grafika losowa ............................................................................................................................412
Tematy pokrewne .......................................................................................................................414
Szukaj .........................................................................................................................................417
Sekcje .........................................................................................................................................420
Statystyki ....................................................................................................................................423
Kolporter RSS .............................................................................................................................425
Gocimy ......................................................................................................................................428
Wpinacz ......................................................................................................................................430
Podsumowanie ..................................................................................................................................433
Rozdzia 18. Praca z moduami administratora ............................................. 435
Przegld menedera Moduy .............................................................................................................435
Tworzenie nowych moduów ......................................................................................................438
Kopiowanie moduów .................................................................................................................438
Edytowanie i usuwanie moduów ...............................................................................................439
Przegld moduów administratora .....................................................................................................440
Modu typu Menu zaplecza .........................................................................................................442
Podmenu zaplecza ......................................................................................................................444

Spis treci

11

Modu typu Wasny kod HTML .................................................................................................445
Modu typu Kana RSS ...............................................................................................................447
Modu typu Stopka .....................................................................................................................449
Modu typu Statystyki menu .......................................................................................................450
Modu typu Nowe .......................................................................................................................452
Modu typu Zalogowani ..............................................................................................................453
Modu typu Logowanie ...............................................................................................................455
Modu typu Poczonych ............................................................................................................456
Modu typu Popularne ................................................................................................................458
Modu typu Ikony skrótów .........................................................................................................459
Modu typu Tytu ........................................................................................................................461
Modu typu Przybornik ...............................................................................................................462
Modu typu Masz wiadomo .....................................................................................................463
Modu typu Wyloguj ...................................................................................................................465
Podsumowanie ..................................................................................................................................466
Rozdzia 19. Praca z dodatkami ...................................................................... 467
Wprowadzenie do menedera Dodatki ..............................................................................................467
Edytowanie i usuwanie dodatków ...............................................................................................469
Przegld dodatków domylnych .......................................................................................................470
Dodatki z rodziny Authentication ...............................................................................................471
Dodatki z rodziny Content ..........................................................................................................476
Dodatki z rodziny Editor .............................................................................................................482
Dodatki z rodziny Editors XTD ..................................................................................................488
Dodatki z rodziny Search ............................................................................................................490
Dodatki z rodziny System ...........................................................................................................495
Dodatek User — Joomla! ...........................................................................................................502
Dodatki z rodziny XML-RPC .....................................................................................................503
Podsumowanie ..................................................................................................................................505

Cz IV Dostosowywanie i wzbogacanie systemu ................... 507
Rozdzia 20. Dostosowywanie szablonów systemu Joomla! ........................ 509
Wprowadzenie do funkcjonowania szablonów .................................................................................510
Przegld szablonów domylnych ......................................................................................................510
Beez ............................................................................................................................................511
JA_Purity ....................................................................................................................................513
RHUK_Milkyway .......................................................................................................................516
Khepri .........................................................................................................................................518
Czci szablonu .................................................................................................................................520
Struktura katalogu .......................................................................................................................520
Kluczowe pliki ............................................................................................................................521
Wprowadzenie do menedera Szablony ............................................................................................525
Edytowanie szablonów ...............................................................................................................527
Wybieranie szablonu domylnego ..............................................................................................532
Przypisywanie szablonów ...........................................................................................................532
Dostosowywanie szablonów do potrzeb ...........................................................................................533
Praca z parametrami szablonu ....................................................................................................533
Zmienianie logo ..........................................................................................................................534
Modyfikowanie plików CSS .......................................................................................................537

12

Joomla! Biblia
Kontrolowanie wygldu menu ..........................................................................................................539
Korzystanie z opcji domylnych .................................................................................................539
Tworzenie menu rozwijanych .....................................................................................................540
Praca z dekoracjami moduów ..........................................................................................................541
Zmienianie formatowania kontrolek paginacji ..................................................................................543
Tworzenie nowego szablonu .............................................................................................................545
Budowanie struktury ...................................................................................................................545
Tworzenie pliku index.php .........................................................................................................546
Tworzenie pliku template.css ......................................................................................................547
Tworzenie pliku templateDetails.xml .........................................................................................547
Tworzenie pliku component.php .................................................................................................548
Pakowanie plików szablonu ........................................................................................................549
Praca z szablonem systemu administracyjnego .................................................................................549
Podsumowanie ..................................................................................................................................551
Rozdzia 21. Dostosowywanie funkcji systemu Joomla! ............................... 553
Podstawowe zasady ..........................................................................................................................554
Stosowanie odpowiednich narzdzi ..................................................................................................554
Narzdzia potrzebne przy dostosowywaniu witryny opartej na systemie Joomla! .....................554
Przydatne rozszerzenia wspomagajce dostosowywanie ............................................................555
Odkrywanie interfejsu API platformy Joomla! .................................................................................556
Praca z komponentami ......................................................................................................................557
Elementy komponentu ................................................................................................................557
Budowa typowego komponentu .................................................................................................558
Zastpowanie danych wyjciowych komponentów ....................................................................560
Tworzenie nowego komponentu .................................................................................................565
Praca z moduami ..............................................................................................................................567
Elementy typowego moduu .......................................................................................................567
Zastpowanie danych wyjciowych moduu ...............................................................................572
Tworzenie nowych moduów ......................................................................................................575
Praca z dodatkami .............................................................................................................................578
Architektura dodatków ...............................................................................................................578
Tworzenie nowych dodatków .....................................................................................................578
Podsumowanie ..................................................................................................................................583
Rozdzia 22. Wzbogacanie witryny ................................................................ 585
Wyszukiwanie rozszerze .................................................................................................................585
Praca z menederem Rozszerzenia ...................................................................................................590
Wprowadzenie do instalatora rozszerze ....................................................................................590
Przegld okna dialogowego dla grup rozszerze ........................................................................591
Instalowanie rozszerze ..............................................................................................................594
Odinstalowywanie rozszerze ....................................................................................................595
Znajdowanie rozszerzenia odpowiedniego do zadania ......................................................................596
Usprawnianie zarzdzania treci ...............................................................................................596
Usprawnianie administrowania ...................................................................................................599
Wzbogacanie wyszukiwania .......................................................................................................600
Wzbogacanie menu i nawigacji ..................................................................................................600
Budowanie zoonych formularzy ..............................................................................................601
Dodawanie galerii .......................................................................................................................601
Dodawanie katalogów .................................................................................................................603
Dodawanie forum .......................................................................................................................603

Spis treci

13

Dodawanie systemu wymiany plików ........................................................................................604
Zarzdzanie treci w wielu jzykach .........................................................................................604
Wzbogacanie moliwoci z zakresu pozycjonowania .................................................................605
Rozbudowane zarzdzanie uytkownikami ................................................................................605
Dodawanie funkcji z nurtu Web 2.0 ...........................................................................................606
Usprawnianie zarzdzania reklamami .........................................................................................607
Podsumowanie ..................................................................................................................................608
Rozdzia 23. Tworzenie sklepu internetowego
za pomoc narzdzia VirtueMart .............................................. 609
Wprowadzenie do systemu VirtueMart .............................................................................................610
Funkcje .......................................................................................................................................610
Znajdowanie odpowiedniego zastosowania dla systemu VirtueMart .........................................613
Pozyskiwanie i instalowanie systemu VirtueMart .............................................................................613
Instalowanie od podstaw .............................................................................................................613
Integracja z istniejc witryn ....................................................................................................617
Przegld panelu kontrolnego systemu VirtueMart ............................................................................623
Konfigurowanie systemu VirtueMart ................................................................................................623
Konfiguracja globalna sklepu .....................................................................................................623
Podawanie informacji o sklepie ..................................................................................................639
Praca z produktami i kategoriami ...............................................................................................643
Zarzdzanie sklepem .........................................................................................................................659

ledzenie zamówie ...................................................................................................................659
Generowanie raportów ................................................................................................................660
Podsumowanie ..................................................................................................................................661
Rozdzia 24. Tworzenie witryn spoecznociowych
za pomoc systemu JomSocial .................................................. 663
Wprowadzenie do systemu JomSocial ..............................................................................................664
Funkcje dla odwiedzajcych .......................................................................................................666
Funkcje dla administratorów witryn ...........................................................................................666
Pozyskiwanie i instalowanie systemu JomSocial ..............................................................................666
Instalowanie komponentu systemu JomSocial ............................................................................667
Instalowanie moduów systemu JomSocial ................................................................................668
Instalowanie aplikacji systemu JomSocial ..................................................................................670
Przegld panelu kontrolnego systemu JomSocial .............................................................................673
Konfigurowanie systemu JomSocial .................................................................................................675
Zakadka Site ..............................................................................................................................675
Zakadka Media ..........................................................................................................................678
Zakadka Layout .........................................................................................................................680
Zakadka Network ......................................................................................................................682
Zakadka Facebook Connect .......................................................................................................683
Zarzdzanie spoecznoci ................................................................................................................686
Zarzdzanie uytkownikami .......................................................................................................686
Praca z grupami ..........................................................................................................................691
Podsumowanie ..................................................................................................................................693

14

Joomla! Biblia

Cz V Konserwowanie witryny i zarzdzanie ni .................. 695
Rozdzia 25. Zabezpieczanie i aktualizowanie witryny ................................. 697
Najlepsze praktyki z obszaru bezpieczestwa ...................................................................................697
Zabezpieczanie rdzenia systemu Joomla! ...................................................................................698
Zabezpieczanie rozszerze niezalenych producentów ..............................................................701

ledzenie powiadomie na temat bezpieczestwa ............................................................................702
Zarzdzanie konserwowaniem witryny .............................................................................................704
Wyczanie witryny ....................................................................................................................705
Tworzenie kopii zapasowej witryny ...........................................................................................706
Przywracanie witryny na podstawie kopii zapasowej .................................................................707
Odzyskiwanie dostpu do konta administratora ..........................................................................707
Aktualizowanie instalacji systemu Joomla! ......................................................................................709
Podsumowanie ..................................................................................................................................710
Rozdzia 26. Zarzdzanie wydajnoci i zapewnianie dostpnoci .............. 713
Wprowadzenie do zarzdzania pamici podrczn .........................................................................713
Ustawianie pamici podrcznej dla witryny ...............................................................................714
Ustawianie dodatku System — Cache ........................................................................................714
Ustawianie pamici podrcznej dla moduów .............................................................................716
Czyszczenie pamici podrcznej ................................................................................................718
Usuwanie przedawnionych plików z pamici podrcznej ...........................................................720
Przyspieszanie wywietlania treci ...................................................................................................721
Unikanie duych plików .............................................................................................................721
Zapisywanie rysunków w odpowiednim formacie ......................................................................722
Nie naley zmienia wielkoci rysunków ...................................................................................722
Utrzymywanie przejrzystego kodu .............................................................................................722
Unikanie tabel .............................................................................................................................723
Oszczdne stosowanie rotatorów rysunków ...............................................................................723
Rzadkie stosowanie wpinaczy (ramek iFrame) ...........................................................................723
Ograniczenie liczby animacji ......................................................................................................724
Ograniczenie korzystania z Flasha ..............................................................................................724
Strumieniowe udostpnianie plików wideo tylko na danie .....................................................724
Poprawianie wydajnoci systemu Joomla! ........................................................................................724
Stosowanie kompresji po stronie serwera ...................................................................................724
Wyczanie nieuywanych funkcji .............................................................................................724
Kompresja kodu CSS i JavaScript ..............................................................................................725
Ostrone korzystanie z systemu Google Analytics .....................................................................725
Staranny wybór szablonu ............................................................................................................725
Staranny wybór rozszerze .........................................................................................................725
Rezygnacja z generowania statystyk na bieco .........................................................................726
Wyczanie adresów URL przyjaznych dla wyszukiwarek ........................................................726
Optymalizowanie bazy danych ...................................................................................................726
Zwikszanie dostpnoci ...................................................................................................................726
System Joomla! i dostpno ......................................................................................................727
Zwikszanie dostpnoci szablonu .............................................................................................729
Tworzenie dostpnych treci .......................................................................................................730
Podsumowanie ..................................................................................................................................731

Spis treci

15

Rozdzia 27. Tworzenie witryn przyjaznych dla wyszukiwarek ................... 733
Tworzenie adresów URL przyjaznych dla wyszukiwarek ................................................................734
Tworzenie niestandardowych stron bdów ......................................................................................736
Praca z metadanymi i tytuami stron .................................................................................................736
Ustawianie metadanych ..............................................................................................................736
Okrelanie tytuów stron .............................................................................................................737
Podsumowanie ..................................................................................................................................739

Dodatki ....................................................................................... 741
Dodatek A Struktura katalogów instalacji systemu Joomla! ....................... 743
Dodatek B Przewodnik po lokalizacji kluczowych plików ............................ 745
Dodatek C Instalowanie pakietu XAMPP ....................................................... 749
Dodatek D Instalowanie pakietu MAMP ......................................................... 751
Dodatek E Dodatkowe zasoby pomocy technicznej w internecie ............... 753
Pliki pomocy w systemie Joomla! .....................................................................................................753
Internetowe zasoby zwizane z pomoc i wsparciem technicznym ..................................................754
Korzystanie ze wsparcia technicznego ze strony spoecznoci .........................................................755
Uzyskiwanie komercyjnego wsparcia technicznego .........................................................................755
Skorowidz ...................................................................................................... 757

Rozdzia 7.

Stosowanie
zaawansowanych
technik
zarzdzania treci
W tym rozdziale:


Korzystanie z moduów wywietlania treci



Wprowadzanie zewntrznych treci do witryny



Zarzdzanie treci za pomoc frontonu



Rozpowszechnianie treci

W poprzednich rozdziaach opisano podstawy zarzdzania treci w systemie Joomla!.
Ten rozdzia dotyczy bardziej zaawansowanych technik pomagajcych we wzbogacaniu
materiaów dla odwiedzajcych. Omówiono tu take narzdzia umoliwiajce konfiguracj dodatkowych procesów zarzdzania treci.
Moduy dostpne w domylnym systemie udostpniaj wiele moliwoci w zakresie
wywietlania treci w witrynie. Ponadto takie narzdzia jak komponent Newsfeeds, modu
Feed Display i wpinacze umoliwiaj wprowadzanie zewntrznych materiaów do witryny.
W tym rozdziale opisano, jak zintegrowa takie treci z serwisem i wczy je w dostpne
materiay.
Za pomoc systemu Joomla! mona umoliwi odwiedzajcym dodawanie artykuów do
witryny i utworzy proces pracy zwizany z przesyaniem treci przy uyciu frontonu.
System udostpnia wiele narzdzi w tym obszarze, co zapewnia administratorom dodatkowy sposób na dodawanie interaktywnych funkcji do witryny i budowanie spoecznoci
skadajcej si z uytkowników. W tym rozdziale szczegóowo omówiono zarzdzanie
treci za pomoc frontonu.

158

Cz II  Zarzdzanie treci i uytkownikami

Korzystanie z moduów
do wywietlania treci
Moduy doczone do witryny systemu Joomla! udostpniaj wiele opcji z zakresu wywietlania treci na stronach serwisu. Cho wiele moduów (na przykad Latest News i Sections) jedynie udostpnia odnoniki do artykuów, inne wywietlaj fragmenty materiaów
na stronie. W tym podrozdziale opisano dwa kluczowe moduy systemu Joomla! suce
do wywietlania treci — Wasny kod HTML i Newsflash. W dalszej czci rozdziau
opisano modu Feed Display, który mona wykorzysta do wywietlania wiadomoci
z kanaów RSS.

Stosowanie moduu Wasny kod HTML
Modu Wasny kod HTML to pusty obszar, który mona wykorzysta do wywietlania
wybranych treci. Nie jest on niczym wicej, jak pustym kontenerem przeznaczonym do
przechowywania tekstu, grafiki lub poczenia tych elementów. Modu ten sam nie udostpnia adnych materiaów, a jedynie zapewnia puste pole tekstowe i edytor WYSIWYG,
co umoliwia tworzenie i edytowanie treci w odpowiadajcy autorom sposób. Mona albo
skopiowa i wklei materiay do moduu, albo utworzy je od podstaw w kompletnej postaci
z penym formatowaniem.
Szczegóowe omówienie moduu Wasny kod HTML znajduje si w rozdziale 17.

Jednym z najczstszych zastosowa tego moduu jest tworzenie krótkich wycinków lub
streszcze artykuów, lub innych elementów witryny wraz z odnonikami do penego tekstu
lub caego elementu. Modu stosowany w taki sposób suy do tworzenia „zajawek” zachcajcych uytkowników do kliknicia lub zagbienia si w witryn. Cho w tym module
nie mona automatycznie wywietli artykuu lub tekstu wprowadzajcego, pozwala on
na rczne tworzenie takich elementów. Wystarczy skopiowa i wklei fragment artykuu
do moduu, doda odnonik do penego tekstu, a nastpnie opublikowa modu tam, gdzie
ma pojawi si „zajawka”.
Aby utworzy wasny modu z „zajawk”, naley wykona nastpujce operacje:
1. Zalogowa si do systemu administracyjnego witryny.
2. Klikn opcj Artykuy — Wszystkie w menu Artykuy. W przegldarce pojawi
si meneder Artykuy.
3. Klikn nazw artykuu, który ma by podstaw moduu z „zajawk”. System
otworzy okno edycji artykuu.
4. Skopiowa fragment tekstu, który ma posuy jako tre „zajawki” w module.
5. Klikn ikon Anuluj. System zamknie okno dialogowe Artyku: [Zmie ].
6. Klikn opcj Moduy w menu Rozszerzenia. Pojawi si meneder Moduy.
7. Klikn ikon Nowy na pasku zada w prawej górnej czci strony. Otworzy
si okno dialogowe Modu: [Nowy].

Rozdzia 7.  Stosowanie zaawansowanych technik zarzdzania treci

159

8. Zaznaczy opcj Wasny kod HTML i klikn ikon Dalej. System przejdzie
do nastpnego etapu okna dialogowego Modu: [Nowy].
9. Nada nowemu moduowi nazw.
10. Okreli pozycj moduu.
11. Wybra strony, na których modu ma si pojawi. W tym celu naley zaznaczy
pozycje menu w polu kombinowanym Pozycje wybrane.
12. Wklei w polu tekstowym fragment skopiowany z artykuu.
13. Wstawi tward spacj na ko cu tekstu, a nastpnie doda sowo Wicej….
14. Przeksztaci sowo Wicej… w odnonik do kompletnego artykuu.
15. Klikn ikon Zapisz na pasku narzdzi w prawej górnej czci strony.
System utworzy i zapisze nowy modu oraz wyjdzie z okna edycji moduu i wróci
do menedera Moduy.
Modu Newsflash pozwala osign podobne efekty w inny sposób.

Korzystanie z moduu Newsflash
Modu Newsflash suy do wywietlania kilku pierwszych zda jednego lub kilku artykuów. Jeli administrator wczyta przykadowe dane witryny systemu Joomla!, moe zobaczy dziaanie tego moduu, poniewa wywietla on tre losowego artykuu w górnej czci
stron. Rysunek 7.1 przedstawia wygenerowane w ten sposób dane wyjciowe w domylnej
witrynie systemu Joomla!.
Wicej informacji o module Newsflash zawiera rozdzia 17.

Losowe wywietlanie kilku pierwszych zda z artykuów z danej kategorii to tylko jedno
z zastosowa tego moduu. Mona te skonfigurowa go tak, aby wywietla fragment pojedynczego artykuu lub czci artykuów z okrelonej sekcji albo kategorii.
Do konfigurowania tego moduu su parametry moduów. Mona je ustawi tak, aby
modu wywietla nastpujce dane:


Wprowadzajce zdania z artykuu wybranego losowo z danej kategorii. Przy kadym
odwieeniu strony wywietlany jest inny artyku (ten tryb zastosowano w domylnej
witrynie).



Wprowadzajce zdania z okrelonego artykuu wraz z odnonikiem do penego
tekstu. Ten tryb przypomina w dziaaniu modu z „zajawk” opisany jako przykad
w poprzednim punkcie.



Wprowadzajce zdania z okrelonego artykuu, ale bez odnonika do penego tekstu.



Wprowadzajce zdania z kilku artykuów z okrelonej kategorii z odnonikami
do penych wersji tekstów.



Wprowadzajce zdania z kilku artykuów z okrelonej kategorii, ale bez odnoników
do penych wersji tekstów.

160

Cz II  Zarzdzanie treci i uytkownikami

Rysunek 7.1. Dane wyjciowe z moduu Newsflash w domylnej witrynie z zainstalowanymi
przykadowymi danymi

Jeli administrator zdecyduje si zastosowa funkcj losowego wyboru artykuów, uytkownicy zobacz kadorazowo tylko jeden artyku w staym ukadzie. Natomiast przy
wywietlaniu wielu artykuów mona okreli ich liczb i ukad — poziomy lub pionowy.
Jest kilka wanych ogranicze, o których trzeba pamita przy korzystaniu z tego moduu.
Nie mona okreli iloci wywietlanego tekstu — wyznacza j system. Ponadto kolejno
pokazywanych artykuów jest oparta na ich uporzdkowaniu w kategorii. Jeli ich kolejno
ma by inna, trzeba zmieni ich uporzdkowanie w ramach kategorii. W zalenoci
od konfiguracji witryny moe mie to wpyw na wywietlanie treci take w innych
miejscach serwisu.
Wicej informacji o zmienianiu uporzdkowania artykuów w kategorii zawiera rozdzia 5.

Umieszczanie moduów w artykuach
Standardowo dane wyjciowe moduu s wywietlane wokó gównego obszaru z treci
strony — na lewo lub na prawo od tego pola albo pod nim lub nad nim. Rozmieszczenie
moduów jest wyznaczane na podstawie ich przypisania do znaczników pozycji moduów
okrelonych w szablonie witryny.

Rozdzia 7.  Stosowanie zaawansowanych technik zarzdzania treci

161

Wicej informacji o korzystaniu ze znaczników pozycji moduów w plikach szablonowych
znajduje si w rozdziale 20.

Jednak czasem administrator chce umieci modu w obszarze z treci strony. Jest to
moliwe, jeli strona zawiera artyku. System Joomla! umoliwia umieszczenie moduu
bezporednio w artykule. W tym celu wystarczy doda nieco kodu do tekstu artykuu. Pozwala to uzyska efekt podobny do tego widocznego na rysunku 7.2.

Rysunek 7.2. W obszarze z tekstem w oknie edycji wida znacznik pozycji moduu zagniedony
w artykule. Tu jest to znacznik pozycji moduu o nazwie „insidearticle”

Aby wstawi modu w obszarze z treci artykuu, naley otworzy okno dialogowe
Artyku: [Zmie ], a nastpnie wykona nastpujce operacje:
1. Umieci kursor w miejscu, w którym maj si pojawi dane wyjciowe moduu.
2. Wpisa kod {loadposition nazwa_pozycji_modulu}, gdzie nazwa_pozycji_modulu
to nazwa dodawanego znacznika pozycji moduu.
3. Klikn ikon Zapisz w prawej górnej czci strony. System zapisze wtedy
artyku z nowym znacznikiem pozycji moduu i wyjdzie z okna dialogowego
Artyku: [Zmie ], wracajc do menedera Artykuy.
4. Klikn opcj Moduy w menu Rozszerzenia. Pojawi si meneder Moduy.
5. Klikn nazw moduu, który ma pojawi si w artykule. Otworzy si okno
dialogowe Modu: [Zmie ].

162

Cz II  Zarzdzanie treci i uytkownikami

6. W polu Pozycja wpisa nazw pozycji moduu okrelonej w artykule. W tym
przykadzie bdzie to nazwa_pozycji_modulu.
7. Klikn ikon Zapisz w prawej górnej czci strony. System zapisze zmiany,
zamknie okno dialogowe Modu: [Zmiany] i wróci do menedera Moduy.
Warto zwróci szczególn uwag na skadni kodu — {loadposition xxx}. Czon xxx
to nazwa znacznika pozycji moduu. Mona uy tu dowolnego okrelenia, pod warunkiem
jednak, e nie wykorzystano go ju w innym miejscu.

Ogólnie lepiej jest nie stosowa typowych nazw dla znaczników pozycji moduów umieszczanych w artykuach. Wyjtkowe i specyficzne nazwy pozwalaj unikn pomylenia ich
z tradycyjnymi znacznikami pozycji moduów. Ponadto nie trzeba wtedy martwi si
o udostpnienie odpowiedniej opcji menu na danej stronie. Wystarczy ustawi opcj Pozycje menu dla moduu na warto Wszystkie bez obaw o to, e modu pojawi si na nieodpowiednich stronach lub w niewaciwych miejscach.
Moliwo umieszczania moduów w artykuach zapewnia dodatek systemu Joomla!
o nazwie Content — Load Module. Domylnie jest on wczony, jednak jeli jest inaczej,
trzeba uruchomi go w menederze Dodatki, aby móc zastosowa opisan technik.
Szczegóowe omówienie menedera Dodatki i dodatku Content — Load Module znajduje
si w rozdziale 19.

Wprowadzanie treci zewntrznych
do witryny
Tworzenie treci witryny i zarzdzanie ni to jedno z najwikszych wyzwa zwizanych
z prowadzeniem serwisu. System Joomla! udostpnia rónorodne narzdzia umoliwiajce wprowadzenie zewntrznych materiaów do witryny, co zapewnia dostp do wieych
i zaktualizowanych treci opracowanych przez inne osoby. W nastpnych punktach opisano
róne narzdzia i techniki dostpu w domylnym systemie.

Korzystanie z wpinaczy
Wpinacz to ramka iFrame umoliwiajca wywietlanie strony wewntrz moduu lub obszaru
z treci. Wpinacz tworzy stron w stronie, przy czym zagniedona strona moe pochodzi albo z danej witryny, albo z zewntrznego róda. Strona wywietlana we wpinaczu
zachowuje wszystkie funkcje, w tym system nawigacji i inne mechanizmy.
Wpinacze s uywane najczciej do wykonywania nastpujcych zada:


wywietlania innej strony (na przykad formularza) z danej witryny opartej
na systemie Joomla!;



wywietlania strony spoza witryny opartej na systemie Joomla!, ale zlokalizowanej
na serwerze waciciela serwisu;



wywietlania strony zlokalizowanej na innym serwerze;

Rozdzia 7.  Stosowanie zaawansowanych technik zarzdzania treci


163

wywietlania danych wyjciowych z aplikacji zlokalizowanej na serwerze waciciela
witryny.
Cho wpinacze umoliwiaj atwe wywietlanie treci z zewntrznych róde, naley
zachowa ostrono, aby nie naruszy wasnoci intelektualnej innych osób.
Wywietlanie materiaów z cudzych witryn bez zgody ich wacicieli jest niewaciwe,
zwaszcza jeli wywouje to u odwiedzajcych wraenie, e treci te s integraln
czci serwisu.

Aby utworzy wpinacz dla obszaru z treci strony, naley zastosowa typ pozycji menu
Wpinacz. W celu przygotowania wpinacza dla strony i wywietlenia jej w pozycji moduu
trzeba wykorzysta modu Wrapper. W obu przypadkach naley uy opcji konfiguracyjnych, aby uzyska pewn kontrol nad wygldem wpinacza. Warto jednak zauway , 
e zwykle administrator ma bardzo niewielk kontrol nad tym, co dzieje si we wpinaczu,
chyba e kontroluje take umieszczon w nim stron.
Szczegóowe omówienie typu pozycji menu Wpinacz zawiera rozdzia 8., a wicej
informacji o module Wrapper znajduje si w rozdziale 17.

Wywietlanie rozpowszechnianych treci
Rozpowszechniane treci — wiadomoci z kanaów RSS, Atom itp. — to wygodne ródo
gotowych do uytku materiaów. System Joomla! udostpnia dwie metody wywietlania
takich treci w witrynie.
Aby wywietli wiadomoci z kanau w obszarze z treci strony, naley zastosowa komponent Newsfeed w poczeniu z typem pozycji menu Kana informacyjny. Cho komponent Newsfeed jest najczciej uywany do agregowania wielu kanaów informacyjnych
i wywietlania wiadomoci z nich na podstawie kategorii, typ pozycji menu Kana informacyjny mona te zastosowa do pokazywania zawartoci pojedynczego kanau w obszarze
z treci strony, co przedstawia rysunek 7.3.
Wicej informacji o komponencie Newsfeed zawiera rozdzia 8.

Inna moliwo to wywietlanie zawartoci kanau w pozycji moduu. Suy do tego modu
Feed Display systemu Joomla!. Modu ten jest niezaleny od komponentu Newsfeed.
Zamiast wywietla materiay z jednego z kanaów informacyjnych okrelonych w komponencie Newsfeed, naley wprowadzi adres URL takiego kanau w parametrach moduu.
Aby dowiedzie si wicej o module Feed Display, naley zajrze do rozdziau 17.

Zarzdzanie treci z poziomu frontonu
Cho zdecydowana wikszo administratorów witryn zarzdza ich treci wycznie
poprzez interfejs administracyjny, system Joomla! umoliwia wykonywanie tego zadania take za pomoc frontonu. Podejcie to ma pewne ograniczenia, ale jest uytecznym
rozwizaniem atrakcyjnym dla niektórych osób. W dalszych punktach opisano wady i zalety
tej metody oraz sposoby na jej efektywne wykorzystanie.

164

Cz II  Zarzdzanie treci i uytkownikami

Rysunek 7.3. Efekt zastosowania typu pozycji menu Kana informacyjny do wywietlenia zawartoci
kanau informacyjnego Joomla! Announcements

Wprowadzenie do zalet i ogranicze
Jedn z czsto niesusznie pomijanych i sabo udokumentowanych funkcji systemu Joomla!
jest moliwo zarzdzania treci za pomoc frontonu. System domylnie jest skonfigurowany tak, aby umoliwia uytkownikom z wybranych grup przesyanie, edytowanie
i publikowanie materiaów za pomoc frontonu witryny. Funkcja ta ma pozwoli administratorom na otwarcie witryny na wkad ze strony spoecznoci bez przyznawania uytkownikom dostpu do systemu administracyjnego serwisu.
Przy odpowiednim planowaniu funkcja ta moe by uyteczna i praktyczna. Jednak nie jest
ona ani oczywista, ani intuicyjna, dlatego wymaga wyjanie. Aby zarzdza treci za
pomoc frontonu, trzeba odpowiednio skonfigurowa witryn i opublikowa dla uytkowników waciwe narzdzia (zobacz rysunek 7.4). Naley te zwróci szczególn uwag
na przygotowanie odpowiednich kont uytkowników, aby utworzy praktyczny proces
pracy. Róne kategorie uytkowników maj odmienne uprawnienia, a administrator musi
okreli , które z nich bd optymalne w danej witrynie.
Zarzdzanie treci za pomoc frontonu ma kilka istotnych ogranicze:


Za pomoc frontonu nie mona tworzy sekcji, kategorii ani pozycji menu i zarzdza
tymi elementami.



Autorzy nie mog edytowa wasnych artykuów przed ich opublikowaniem.

Rozdzia 7.  Stosowanie zaawansowanych technik zarzdzania treci

165

Rysunek 7.4. Strona Wylij artyku widziana przez uytkownika z uprawnieniami z poziomu Autor

166

Cz II  Zarzdzanie treci i uytkownikami


Trzeba starannie rozway , czy szablon witryny jest odpowiedni. Cho zaplecze
jest dostosowane do obsugi okna edycji treci i edytora WYSIWYG, zarzdzanie
treci za pomoc frontonu musi odbywa si na podstawie szablonu witryny.



System nie ma odpowiedniego mechanizmu zgaszania alertów, który automatycznie
powiadamia uytkowników z wyszego poziomu o dodaniu treci do systemu
albo o oczekiwaniu materiaów na edycj lub publikacj.
Czasem warto rozway zainstalowanie w witrynie przejrzystego i szybkiego w uyciu
szablonu z szerokim obszarem z treci. Nastpnie mona przypisa ten szablon
do odpowiednika pozycji menu Submit an Article. Pozwala to udostpni autorom
materiaów odpowiedni obszar roboczy. Trzeba jednak zauway, e technika ta zapewnia
odpowiedni interfejs do tworzenia artykuów, ale nie pomaga w edycji treci za pomoc
frontonu. Opublikowane artykuy bd oparte na szablonie, do którego je przypisano.
Omówienie instalowania szablonów i przypisywania do nich elementów znajduje
si w rozdziale 20.

Cho moliwo przesyania materiaów za pomoc frontonu jest przydatna do udostpniania uytkownikom witryny sposobu na wniesienie wkadu w jej rozwój, administrator
prawdopodobnie nie bdzie chcia zarzdza treci w ten sposób. Wykonywanie tego
zadania za pomoc frontonu jest zwykle wolniejsze i trudniejsze ni korzystanie z systemu administracyjnego, poniewa interfejs tego systemu obejmuje wicej narzdzi oraz
zapewnia dodatkowe moliwoci. Z tej samej przyczyny osoby odpowiedzialne za edycj
artykuów mog preferowa prac za pomoc systemu administracyjnego. Trzeba zdecydowa , czy kwestie zwizane z bezpieczestwem witryny przewaaj nad praktycznymi
zaletami przyznania dostpu do zaplecza.

Umoliwianie dodawania materiaów przez uytkowników
Pierwszy krok przy umoliwianiu zarzdzania treci za pomoc frontonu polega na utworzeniu kont uytkowników o odpowiednich uprawnieniach. Aby móc dodawa lub edytowa tre za pomoc frontonu, dana osoba musi mie uprawnienia wysze ni uytkownik Rejestrowany (czyli trzeba przyzna jej status Autora lub wyszy). Poziom dostpu
o nazwie Specjalny zaprojektowano po to, aby uatwi konfigurowanie procesu zarzdzania treci za pomoc frontonu.
Warto si upewni , e wszystkie narzdzia potrzebne autorom maj ustawiony odpowiedni poziom dostpu. Poziom Specjalny pomaga stosowa zarzdzanie treci za pomoc
frontonu. Tylko uytkownicy z grupy Autor i z wyszych grup maj dostp do elementów z poziomu Specjalny. Dlatego aby ograniczy dostp do pozycji menu przeznaczonych
dla autorów materiaów, naley ustawi dla tych elementów poziom Specjalny.
Formularz do przesyania artykuów to klucz do tworzenia treci. Domylnie w menu User
systemu znajduje si pozycja menu o nazwie Submit an Article. Prowadzi ona do formularza
do przesyania artykuów. Kliknicie odnonika Submit an Article powoduje przejcie
uytkownika do strony z pustym formularzem na artyku, co umoliwia utworzenie nowego
tekstu i przypisanie go do sekcji oraz kategorii.
Domylnie moliwo edycji jest wczona. Kiedy uytkownik o odpowiednim poziomie
dostpu si zaloguje, przy kadym artykule pojawi si ikona edycji, co ilustruje rysunek 7.5.

Rozdzia 7.  Stosowanie zaawansowanych technik zarzdzania treci

167

Rysunek 7.5. Ikona edycji artykuu widoczna dla uwierzytelnionych uytkowników frontonu
z odpowiednimi uprawnieniami dostpu

Kliknicie takiej ikony powoduje otwarcie okna dialogowego edycji w biecym szablonie, co umoliwia uytkownikowi wprowadzanie i zapisywanie zmian.
Jeli administrator nie chce korzysta z domylnego menu User Menu, musi zapewni
uytkownikom inny sposób na dostp do formularza do przesyania materiaów. Suy
do tego specjalny typ pozycji menu — Wylij artyku.
Zarzdzanie menu i tworzenie nowych pozycji menu opisano w rozdziale 8.

Opcje dotyczce procesu pracy
Trzy grupy uytkowników zwizane z zarzdzaniem treci za pomoc frontonu to:
autorzy, redaktorzy i wydawcy. Kada z nich ma inne moliwoci i uprawnienia. Uwiadomienie sobie rónych ról tych grup pozwala przygotowa w witrynie uyteczny i praktyczny proces pracy w zakresie zarzdzania treci za pomoc frontonu.

168

Cz II  Zarzdzanie treci i uytkownikami

Autorzy
Sporód wszystkich grup przydatnych przy zarzdzaniu treci za pomoc frontonu autorzy
maj najmniej uprawnie i najwicej ogranicze. Mog oni wykonywa niewielki zestaw
zada z obszaru zarzdzania treci za pomoc witryny. Te czynnoci to:


tworzenie nowych artykuów,



przypisywanie artykuów do sekcji i kategorii,



planowanie publikacji artykuu (cho nie zostanie on opublikowany do czasu
zatwierdzenia go przez osob przynajmniej z poziomu wydawcy),



przypisywanie artykuów do strony startowej,



tworzenie metadanych artykuów,



zmienianie przypisanej sekcji lub kategorii swoich opublikowanych artykuów,



edytowanie swoich opublikowanych artykuów.

Autorzy nie mog publikowa swoich artykuów ani modyfikowa tekstów innych osób.
Ponadto — inaczej ni edytorzy i wydawcy — nie mog edytowa nieopublikowanych
artykuów, w tym take swoich. Rysunek 7.6 przedstawia nieopublikowany artyku gotowy
do edycji lub publikacji.
Poniewa autorzy nie mog edytowa nieopublikowanych artykuów, po klikniciu przycisku
Zapisz przy artykule trac moliwo zmodyfikowania go! Problem ten moe okaza
si powany, poniewa oznacza, e autorzy musz utworzy artyku i wprowadzi w nim
wszystkie poprawki przed klikniciem przycisku Zapisz. Po zapisaniu tekst trafia
do kolejki, gdzie musi zatwierdzi go uytkownik z wyszego poziomu. Kiedy artyku
zostanie zatwierdzony i opublikowany, autor bdzie móg go zmodyfikowa.

Redaktorzy
Redaktorzy mog wykonywa nastpujce zadania:


tworzy nowe artykuy,



przypisywa artykuy do sekcji i kategorii,



planowa publikacj artykuów (cho nie zostan one opublikowane do momentu
zatwierdzenia ich przez osob przynajmniej z poziomu wydawcy),



przypisywa artykuy do strony startowej,



tworzy metadane dotyczce artykuów,



zmienia przypisanie artykuów do sekcji lub kategorii,



edytowa wszystkie artykuy (opublikowane i nieopublikowane).

Kluczow rónic midzy autorami i redaktorami jest to, e redaktorzy mog wprowadza
zmiany we wszystkich artykuach niezalenie od tego, kto je opracowa i jaki jest ich stan
publikacji.

Rozdzia 7.  Stosowanie zaawansowanych technik zarzdzania treci

169

Rysunek 7.6. Wyróniony artyku w górnej czci strony to nieopublikowany tekst, który mona
zmodyfikowa po klikniciu ikony edycji

Wydawcy
Grupa wydawców jest najbardziej przydatna z trzech specjalnych grup uytkowników
do zarzdzania treci za pomoc frontonu. Wydawcy mog wykonywa wszystkie kluczowe operacje niezbdne do tworzenia i publikowania materiaów w witrynie. Te zadania to:


tworzenie nowych artykuów,



przypisywanie artykuów do sekcji i kategorii,



planowanie publikacji artykuów,



przypisywanie artykuów do strony startowej,



tworzenie metadanych artykuów,



zmienianie przypisania artykuów do sekcji lub kategorii,

170

Cz II  Zarzdzanie treci i uytkownikami


edytowanie dowolnych artykuów (opublikowanych i nieopublikowanych),



publikowanie artykuów i wycofywanie ich z publikacji.

Cho grupa wydawców ma due uprawnienia, nie mog oni korzysta z kilku kluczowych
funkcji zarzdzania treci. Wydawcy nie mog wykonywa nastpujcych zada:


tworzy nowych sekcji;



tworzy nowych kategorii;



kopiowa , przenosi i usuwa sekcji oraz kategorii;



tworzy , modyfikowa i usuwa sekcji menu;



tworzy , modyfikowa i usuwa pozycji menu.

Wszystkie te zadania wymagaj dostpu do systemu administracyjnego na zapleczu.
Warto te zastanowi si nad wykorzystaniem grupy operatorów. Jest to najniszy poziom
zapewniajcy dostp do systemu administracyjnego na zapleczu. Uprawnienia tej grupy
nie s istotnie wysze od uprawnie wydawców, jednak osoby z tej grupy mog nie tylko
zarzdza sekcjami, kategoriami i pozycjami menu, ale te maj dostp do bardziej
rozbudowanych i atwiejszych w uyciu narzdzi do zarzdzania treci zlokalizowanych
w systemie administracyjnym. Dlatego warto rozway przyznanie jednemu lub kilku
uytkownikom poziomu operatora zamiast wydawcy.

Rozpowszechnianie artykuów
Mona rozpowszechnia podstawow tre witryny systemu Joomla! za pomoc kanaów RSS. Suy do tego modu Syndication. W konfiguracji domylnej jeden taki
modu jest wczony i opublikowany w lewej dolnej czci strony startowej witryny
(na pozycji Syndicate Module Position), co przedstawia rysunek 7.7.
Uytkownicy po klikniciu widocznej na stronie ikony kanau RSS s przenoszeni do
strony z treci w formacie RSS. Mona skopiowa odnonik do kanau i wklei go w ulubionym czytniku wiadomoci RSS, aby na bieco ledzi zmiany wprowadzane na stronie
startowej witryny.
Modu Syndication w domylnej instalacji systemu Joomla! zawsze — nawet po usuniciu
z moduu jego tytuu — wywietla napis Feed Entries obok ikony. Aby rozwiza
ten problem, naley w tytule wpisa odstp w cudzysowach (” ”).

Podsumowanie
W tym rozdziale omówiono róne zaawansowane operacje zwizane z zarzdzaniem treci
witryny. Czytelnicy dowiedzieli si:


jak korzysta z dostpnych w systemie moduów do wywietlania treci,



jak wywietla moduy w elementach treci,

Rozdzia 7.  Stosowanie zaawansowanych technik zarzdzania treci

171

Jedno z podej do usprawniania procesu pracy w systemie Joomla! 1.5.x
Jeli administrator zdecyduje, e w witrynie potrzebny jest trójwarstwowy system zarzdzania treci
za pomoc frontonu, moe zastanowi si nad ponisz sugesti zwizan z usprawnieniem procesu pracy.
Jak wczeniej wspomniano, jednym z ogranicze systemu jest brak automatycznych powiadomie.
Im bardziej zoona jest struktura uytkowników zarzdzajcych treci za pomoc frontonu, tym
ten brak jest bardziej odczuwalny. Kiedy autorzy przygotuj artykuy, trzeba o tym powiadomi
edytorów. Nastpnie edytorzy musz znale  dodane artykuy i przystpi do ich edycji. Po zakoczeniu tego etapu edytorzy musz powiadomi wydawców, których zadanie polega na znalezieniu
artykuów i opublikowaniu ich.
Efektywnym rozwizaniem tego problemu jest utworzenie specjalnej sekcji z dwoma kategoriami,
przeznaczonej dla zespou odpowiedzialnego za zarzdzanie treci za pomoc frontonu. Naley
przygotowa nastpujc konfiguracj:
1. Utworzy now sekcj o nazwie Przesane.
2. Ustawi poziom dostpu do tej sekcji na Specjalny.
3. Utworzy w tej sekcji dwie nowe kategorie — Do edycji i Do publikacji.
4. Utworzy w menu User Menu now pozycj typu Lista — Artykuy w kategorii. Now pozycj
naley nazwa Do edycji i wybra w polu Parametry: podstawowe kategori Do edycji.
5. Utworzy w menu User Menu nastpn now pozycj typu Lista — Artykuy w kategorii.
Naley nazwa j Do publikacji i wybra w polu Parametry: podstawowe kategori
Do publikacji.
Na tym etapie wszystkie narzdzia s gotowe. Teraz trzeba poinformowa zespó, e powinien z nich
korzysta.


Autorzy powinni przypisywa wszystkie nowe artykuy do kategorii Do edycji.



Edytorzy po zalogowaniu si powinni klikn pozycj menu Do edycji. Po zakoczeniu
edycji artykuów musz przypisa artykuy do kategorii Do publikacji.



Wydawcy po zalogowaniu si powinni klikn pozycj menu Do publikacji. Wydawcy mog
nastpnie przypisa artykuy do odpowiednich sekcji i kategorii oraz opublikowa teksty.

To podejcie ma dodatkow zalet, poniewa umoliwia powizanie wybranego szablonu z caym
procesem zarzdzania treci za pomoc frontonu. Jak opisano to we wczeniejszej czci rozdziau,
warto zastosowa szablon dostosowany do zada z obszaru zarzdzania treci za pomoc frontonu. Szeroki szablon uatwia korzystanie z okna edycji, a przejrzysty szablon bez zbdnej grafiki
i niepotrzebnych moduów przyspiesza prac.


jak dodawa do witryny zewntrzne materiay za pomoc wpinaczy i kanaów
informacyjnych,



jak skonfigurowa zarzdzanie treci za pomoc frontonu i korzysta z tej
moliwoci,



jak wczy rozpowszechnianie treci za pomoc kanaów RSS.

172

Cz II  Zarzdzanie treci i uytkownikami

Rysunek 7.7. Ikona kanau RSS opublikowana na stronie startowej domylnej witryny