You are on page 1of 50

Kompozycja zdj.

Kreatywna fotografia
Autor: Harold Davis
Tumaczenie: Przemysaw i Karina Gancarczyk
ISBN: 978-83-246-2700-4
Tytu oryginau: Creative Composition:
Digital Photography Tips & Techniques
Format: 200230, stron: 240

Pocz wiedz i si wyobrani, aby zosta mistrzem kompozycji


Jak prewizualizowa kompozycj zdjcia?
Jak wykadrowa je tak, aby miao wiksz si oddziaywania?
Jak ukaza si swojej wyobrani na fotografii?
Doskonae technicznie zdjcie, wzbudzajce emocje odbiorcy, to marzenie kadego
fotografa. Autor tego podrcznika uznany fotograf Harold Davies podpowiada, jak
wykona wanie takie fotki. Znajdziesz tu wskazwki dotyczce tego, w jaki sposb
rozbudzi i pielgnowa wasn kreatywno, a take opis najlepszych rozwiza
technicznych. Poczenie tych elementw pozwoli Ci twrczo prewizualizowa kompozycje
Twoich fotografii, co sprawi, e Twoje prace bd naprawd zachwycajce.
Ksika Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia to przede wszystkim przewodnik po
wiecie doskonaej kompozycji, w ktrym kade zagadnienie ilustrowane jest wspania
fotografi, a take informacjami z zakresu samej kompozycji oraz danych technicznych,
takich jak rodzaj uytego obiektywu, przysona, czas nawietlania czy ISO. Z tego
podrcznika dowiesz si, jakie narzdzia mog posuy do stworzenia i udoskonalenia
zdj, jak podnie spjno i wewntrzn logik zdjcia w obrbie kadru, a take
jakich strategii uywa, aby zintegrowa na zdjciach czas i narracj. Nauczysz si
doskonale czy temat zdjcia z jego wizualnym przedstawieniem w celu wywoania
konkretnych emocji.
Praca z makroobiektami
Czas ekspozycji i ruch
Zwikszanie ostroci zdjcia
Fotografie z wyobrani
Abstrakcja
Fotografia jako projekt
Perspektywa
Zoty podzia
Kolor i wiato
Spraw, eby Twoje fotografie przemwiy!

Spis treci

8 Wprowadzenie

10 Zdjcia robi ludzie,


nie sprzt
12 Technika i kompozycja
16 Obiektywy i ogniskowe
18 Rozmiary matrycy
i ogniskowa
24 Korzystanie z obiektywu
typu rybie oko

74 Bracketing ekspozycji
krajobrazu
76 czenie uj kwiatw

156 Fotografia to projekt


158 Linie
160 Ksztaty

78 Zwikszanie ostroci
na zdjciu

164 Fotografia i zen

80 Organizacja pracy
i zarzdzanie zasobami
cyfrowymi

172 Iteracje

82 Pu wodze wyobrani

166 Wzory

176 Rytm
178 Ukazywanie wiata
w perspektywie 360

26 Praca
z makroobiektywami

84 Wykorzystanie wizualnej
niejednoznacznoci

30 Wybr odpowiedniej
wartoci ogniskowej

86 Dostrzega
nieoczekiwane

188 Podzia kadru

34 Czym jest ekspozycja

90 Sia pynca z wizji

194 Kadr w kadrze

38 Korzystanie z trybw
ekspozycji

94 Fotografia to magia

198 Kolor

98 wiat tajemnic

200 wiato

100 Zdjcia, na ktre trzeba


spojrze dwa razy

202 Praca z tonami

38 Korzystanie
z histogramw ekspozycji
40 Ekspozycje kreatywne
42 ISO i szum
44 Czas ekspozycji i ruch
50 Przysona, ostro
i gbia ostroci
50 Gbia ostroci
54 Ostrzenie i odlego
hiperfokalna
60 Praca przy wykorzystaniu
Lensbaby
62 Rozmycie i bokeh
66 Znaczenie
rozpitoci tonalnej

104 Fotografia i narracja


108 Fotografia jest poezj
112 Fotografia, ktra
opowiada jak histori
118 Analiza tematu
120 Bd konkretny
122 Abstrakcja

180 Dostrzeganie kadru

192 Zoty podzia

204 Jak dostrzec kompozycj


206 Czer i biel
212 czenie koloru
z obrazem czarnobiaym
216 Spirale
222 Perspektywa
224 Porzdek i jego brak

128 Abstrakcja wiarygodna

228 Podkrelanie tego,


co wane

130 Fotografia i paradoks

234 Dodatkowa lektura

132 czenie obrazw

236 Sowniczek

134 Fotografia to mistyfikacja

238 Skorowidz

68 Zwikszanie
rozpitoci tonalnej

136 Zabawa skal

70 Ekspozycja ziemi
i nieba w nocy

140 Mistyczny krajobraz

72 Wielokrotna obrbka
RAW uj innych
ni krajobrazy

150 Surrealizm

138 Czym jest rzeczywisto?

144 Natura paradoksu

Wykorzystanie wizualnej niejednoznacznoci

e
Spjrz na fotografi zamieszczon na ssied
niej stronie. Co widzisz?

d2

Czy przedstawia krajobraz chiskich gr?


Spjrz raz jeszcze. Przypatrz si uwaniej.
Jeli jest to zdjcie grskiego krajobrazu, to
czemu przez szczyty przechodz lady stp?
I czy moliwe jest, by przez rodek obrazu
dryfoway kawaki drewna?
Po dokadniejszym przyjrzeniu si odkryjesz,
e patrzysz na wzr, jaki utworzyy fale na
play. W rzeczywistoci zdjcie na stronie
obok jest przycit i obrcon wersj foto
grafii zamieszczonej poniej.
Cech waciw czowiekowi jest to, e widzi
rzeczy, jakie spodziewa si zobaczy. Dlatego
fotografowie czsto zapominaj o wizualnej
niejednoznacznoci.
A niejednoznaczno pozwala wyzwoli praw
dziw si kompozycji. Jest co magicznego
i wcigajcego w tym, e dziki zabiegom
fotografa ogldajcy mwi: Zaraz, zaraz.

Nawet jeli dobrze wiesz, e patrzysz na


pla, na jakim poziomie mylowym mo
esz by niezupenie co do tego przekonany.
Jeli uda Ci si wywoa u patrzcego tego
rodzaju wtpliwoci uwiadomione lub
nie oznacza to, e Twoj kompozycj ce
chuje dodatkowa si wyrazu.
Szukaj sposobnoci do stworzenia kompo
zycji, na ktr patrzcy musi z zaskoczeniem
spojrze powtrnie i ktra wywouje za
chwycajcy zawrt gowy, rezultat wizualnej
niejednoznacznoci. Jak moesz to zrobi?
Zacznij od nauczenia si rozpoznawania tej
waciwoci wizualnej. Wypatruj obrazw,
ktre mog by interpretowane na wiele spo
sobw. Cz najlepszych przykadw znaj
dziesz w naturze: woda, drzewa, zwierzta
i krajobraz przybieraj ksztaty, ktre kojarz
si z czym zupenie od nich rnym.
Kiedy zaczniesz ju dostrzega tak sposob
no, moesz zacz pracowa nad tym, aby
jak najbardziej pokaza w fotografii niejedno
znaczno.

Gdy patrzyem z gry na wspania pla w Point Reyes Natio


nal Seashore, czuem si jak zahipnotyzowany wzorami, ktre
fale utworzyy na piasku. Uyem filtra polaryzacyjnego, by
ukaza kolor wody.
170 mm, filtr polaryzacyjny koowy, 1/200 s, f/7,1, ISO 100, z rki

Strony 8283: zachd soca nad tym skalistym kalifornijskim
wybrzeem nastpowa bardzo szybko. Po kilku minutach od
chwili, gdy zrobiem to zdjcie, wszystko pogryo si we
mgle.
200 mm, 2 minuty, f/22, ISO 100, statyw
84

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

Wane jest take to, by zwraca uwag na


szczegy i wzory, ktre atwo mona przega
pi. Czasem oglny rzut oka na motyw zdj
cia jest dokadnie tym, co pozwoli stworzy
interesujc fotografi.
Tak wanie byo, gdy ujrzaem wzory nary
sowane przez fale na play, ktre moesz
zobaczy na zamieszczonych tu zdjciach.
Poczuem dreszcz podekscytowania, gdy
zdaem sobie spraw z tego, e jeli odwrc
i przytn obraz, bdzie on przypomina gry.

Jeszcze jedno: zawsze warto powtrnie przyj


rze si swoim zdjciom by moe dobrze
zrobi im przycicie, zwikszenie pola widze
nia czy obrcenie. Czasami drobna zmiana
moe sprawi, e obraz bdzie postrzegany
w zupenie inny sposb.

Pu wodze wyobrani

85

Dostrzega nieoczekiwane

e
Truizmem jest stwierdzenie, e widzimy to,
co spodziewamy si zobaczy. Przewidujemy,
jakie kolory bd widoczne na zdjciu i jaka
bdzie jego wymowa, wyzwaniem jest wic
wykonanie fotografii, ktra nie bdzie ci
le odpowiadaa naszym oczekiwaniom. Je
li chcesz robi zdjcia, ktre nie bd zwy
czajne, kluczowe jest to, by si nauczy, jak
w elastyczny sposb dostosowywa si do
warunkw, w ktrych fotografujesz.

d2

Przyznam si do czego: lubi czyta fanta


styk i literatur przygodow. Zwaszcza po
wieci zwizane z morzem akcja czci
z nich rozgrywa si w erze napoleoskiej.
W opowieciach tych gwny bohater, czsto
miay i peen fantazji kapitan niewielkiej,
lecz dobrej fregaty, niezmiennie ocala swoj
zaog przed nagym atakiem, poniewa jest
w stanie dostrzec to, co nieoczekiwane, na
przykad wrogi statek w miejscu, gdzie nikt
si go nie spodziewa.
Podobnie jest, jeli chodzi o nasz prac
najwaniejsz cech kreatywnego fotografa
jest to, i potrafi odoy na bok swoje ocze
kiwania i dostrzec to, co naprawd tam jest,
bez przyjmowanych z gry zaoe.

Znajdowaem si na stadionie, szukajc moliwoci zrobienia


oglnego architektonicznego ujcia, ale warunki owiet
leniowe byy niesprzyjajce. Jednak schody i puste awki
w zotym popoudniowym socu utworzyy interesujcy wzr.
Zrezygnowaem wic z pierwotnej koncepcji i skupiem si na
moliwej do uchwycenia kompozycji.
200 mm, 1/160 s, f/6,3, ISO 100, statyw

86

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

Realizujc swoje zadania zlecenia klienta


lub te, ktre sam sobie wyznaczam zawsze
staram si wybiec wzrokiem poza literalny
projekt. Zadaj sobie pytanie, czy mog spoj
rze na moj prac w inny sposb. A co si
stanie, jeeli obior nowy kierunek, nawet je
li nie zakadaem tego wczeniej?
Co widzisz kiedy przechadzasz si po pustym
stadionie, takim jak ten na zdjciu po lewej
stronie? Siedzenia i trybuny czy poziome linie
podzielone pionowymi? Ktra interpretacja
jest bardziej rzeczywista, ktra jest blisza

obrazowi, jaki widzisz, i ktra jest bardziej


interesujca?
Przyjrzyj si uwanie danej scenie bez apa
ratu. Poszukaj abstrakcyjnego wzoru, jaki
w niej dominuje. Zdecyduj, czy bardziej sko
rzystasz na przedstawieniu tematu zdjcia
czy abstrakcji. Niezalenie od tego, jak decy
zj podejmiesz, dziki moliwoci spojrzenia
na dan rzecz z rnych punktw widzenia
wzbogacisz swoje artystyczne moliwoci.
W ramach wiczenia we na warsztat co, na
co zwykle patrzysz i co uznajesz na wizualnie
nudne. Porzu swoje opinie na temat tej rze

czy. Przyjrzyj si jej bardzo uwanie. Znajd


co, czego nie dostrzegae wczeniej, i zrb
zdjcie, wykorzystujc ten szczeg.
Zapewniam, e istniej nowe sposoby spoj
rzenia na kady temat niezalenie od tego,
jak czsto czemu si ju przygldae. Pa
mitaj o skupieniu si na dostrzeganiu nie
oczekiwanego. Nigdy nie wiesz, gdzie co
takiego znajdziesz. Doskonalenie tych nie
oczekiwanych sposobw patrzenia pomoe
Ci w robieniu zdj, ktre bd lepsze i bar
dziej znaczce.

Nikt nie spodziewa si znale niesamowitego niebieskiego pira na brudnej miejskiej ulicy. Byem wic zaskoczony,
gdy spojrzaem w d i zobaczyem t pikn rzecz. Nie bya ona tym, co spodziewaem si ujrze czy fotografowa
tego dnia. Ale zdoaem rozpozna w niej temat zdjcia, odsuwajc na bok moje pierwotne oczekiwania.
wiato padajce na piro w tym miejscu, gdzie leao, byo wspaniae, nie musiaem go wic przenosi. Ustawiem
si na trotuarze ze statywem i piercieniem makro i zaczem fotografowa. Przechodnie patrzyli na mnie dziwacz
nie, ale musiaem skorzysta z tych urzdze, aby uchwyci obraz pira, gotowego w kadej chwili odlecie.
Makro 105 mm, piercie poredni 24 mm, 1,3 s, f/40, ISO 200, statyw

Pu wodze wyobrani

87

88

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

W ciemnoci i we mgle zszedem po


schodach prowadzcych do latarni Point
Reyes. W gstych oparach kropelki wody
pokryway wszystko. Dwiki byy przytu
mione i nawet dzikie, uderzajce o brzeg
fale Pacyfiku byy ledwie syszalne. Nocna
fotografia w tych warunkach wizaa si
z ogromnymi wyzwaniami. Z trudem mo
gem dostrzec wasn do, gdy zbliaem
j do twarzy. Nagle na chwil zrobio si
jasno i zobaczyem moliwo ujcia nie
zwykej i subtelnej kompozycji we mgle,
ktra uwydatniaa jasno rozproszonego
wiata.
50 mm, 1/2 s, f/8, ISO 200, statyw
Pu wodze wyobrani

89

Sia pynca z wizji

e
Kiedy fotografowie wykorzystuj si, jak daje im wizja, wiedz, co przedstawia scena i w jaki sposb chc j zaprezentowa w finalnym obrazie. Innymi sowy, istniej trzy kroki, ktre
naley przedsiwzi, aby wykorzysta si pync z wizji:

d2

1. Dokadnie przypatrzy si motywowi, dostrzec jego zalety


i wady, wczajc w to aspekty, ktrych nie mona byo przewidzie.
2. Zwizualizowa finalny obraz.
3. Ustali, w jaki sposb mona osign oczekiwany efekt.
Bez wizualizacji obrazu trudno jest dobra narzdzia i techniki
potrzebne do jego wykreowania. Jeli wiesz, co chcesz osign, atwiej jest Ci okreli dziaania, jakie musisz w tym celu
przedsiwzi.
Czasami fotografom zdarzaj si spontaniczne i przypadkowe
szybkie ujcia, bdce prost reakcj na dan sytuacj,
i z reguy nie ma w tym niczego zego. Ale zwykle zdjcie korzysta na bardziej przemylanym podejciu. Bdzie Ci atwiej,
jeeli zaczniesz od uwiadomienia sobie, co moesz osign
w kontekcie wizualnym. Aby sprosta wyzwaniu siy pyncej
z wizji, musisz:
wiczy przygldanie si temu, co masz przed oczyma, wczajc w to elementy, ktrych nie spodziewasz si zobaczy.
Wyobrazi sobie, czego tak naprawd ma dotyczy zdjcie.
Rozwija umiejtno wizualizacji tego, jak form przybierze fotografia.
Stworzy plan gry dotyczcy sposobu wykonania zdjcia
i przeprowadzenia jego obrbki.
Kiedy ju przyzwyczaisz si do wykorzystywania podczas robienia zdj siy pyncej ze swojej wizji, prawdopodobnie nigdy
z tego nie zrezygnujesz. Twoja praca nabierze wikszej wartoci i bdzie nie ze sob gbokie znaczenie, poniewa wizja
pomoe Ci sprawi, e Twoje zdjcia bd niepowtarzalne.

90

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

W moim odczuciu to stojce osobno drzewo symbolizuje i si, i samot


no. Aby kompozycja zdjcia wspgraa z moj wizj tego, co zdjcie
ma wyraa, przetworzyem je w Photoshopie. To stao si mikkie
i baniowe, kontrastujc z wyrazistym, ostrym ksztatem drzewa znajduj
cego si nieco z boku na pierwszym planie.
18 mm, 1/250 s, f/11, ISO 200, statyw

Pu wodze wyobrani

91

92

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

Wykorzystujc przebyskujce promienie soca przebijajce si


przez zamie, fotografowaem drzewa na tle wspaniaego onie
onego urwiska. Aby dostrzec skal krajobrazu przedstawionego
na zdjciu, naley przyjrze si drzewom znajdujcym si po
rodku midzy pierwszym planem a urwiskiem. Kompozycja jest
interesujca, poniewa pozwala na porwnanie malekich drzew
w oddali z o wiele wikszym na pierwszym planie. Nazwaem to
zdjcie Entering the Sanctuary (wchodzc do sanktuarium), poniewa
w moich oczach obraz ten stanowi jakby zaproszenie do wkroczenia
w niezwyk przestrze.
80 mm, 1/250 s, f/11, ISO 200, statyw
Kiedy znalazem si w Yosemite Valley w szalejcej zamieci nienej,
przestaem robi zdjcia, zaintrygowany ksztatem skatego drzewa
widocznego w prawym dolnym rogu fotografii. Zamie na chwil
przycicha, a kontrast pomidzy drzewem a dalekim widokiem w do
linie zaowocowa interesujc kompozycj.
52 mm, 1/400 s, f/11, ISO 200, z rki

Pu wodze wyobrani

93

Fotografia to magia

e
Midzy rzeczywistoci dnia codziennego,
ktr uznajemy za dobrze nam znan, a ma
gicznym wiatem zachwycajcych, cho cz
sto niedostrzeganych szczegw, przebiega
cienka granica. Nie zawsze jednak, kiedy si
tego pragnie, mona j przekroczy i robi
wspaniae zdjcia.

d2

Jeli chodzi o mnie, to czasami, gdy mam


dobry dzie i za pomoc zdj odkrywam
magi, nieatwo mi wrci do rzeczywistoci.
Jeeli fotograf jest w stanie umiejtnie
zintegrowa oba fotograficzne wiaty, zwyky
i magiczny, rezultatem na og s interesu
jce zdjcia.
W powieci Crka krla Elfw autor, pisarz fan
tasy z czasw edwardiaskich, Lord Dunsany,
opowiada o przelizgiwaniu si przez gra
nic pomidzy naszym wiatem, dobrze nam
znanym, a krain czarw. Gdy si z niej wraca,
okazuje si, e w rzeczywistoci miny lata
i nic ju nie wyglda tak samo jak dawniej.
Motyw odnajdywania pikna, za ktre paci
si jak cen, nieustannie pojawia si w nie
mal kadej dziedzinie sztuki. Gdy ju uda Ci
si odkry wasn kreatywno i odnale
rda inspiracji, nie moesz zawrci z drogi.
Ale dlaczego miaby tego chcie?
Rozmylaem o powieci Dunsanyego, gdy
przed witem wymykaem si z domu, by zro
bi zdjcie dmuchawca pokrytego porann
ros (fotografia po prawej). Kiedy soce

zaczo wschodzi, krople rosy zamigotay


magicznymi kolorami, a moja wyobrania
powdrowaa do innego, dziwnego wiata.
Moim zdaniem fotografia ta wyraa, jak to
okrelia jedna z ogldajcych j osb, za
wi szczegowo doskonaoci natury.
Fotografia magiczna powstaje dziki poru
szaniu si pomidzy realnym wiatem dnia
codziennego a fantastycznymi moliwo
ciami. Nawiasem mwic, nie oznacza to,
e powstae dziki temu obrazy musz by
pikne; te fotografie z reguy s po prostu
inne, a ich odmienno trudno skategoryzo
wa. Owo wraenie innoci czsto decyduje
o sile wyrazu zdj magicznych.
By wykorzysta t si, zacznij swe poszu
kiwania od miejsca, ktre bardzo dobrze
znasz, i postaraj si znale w nim szczeli
n, przez ktr bdziesz mg przelizn
si na drug stron i ujrze je w inny spo
sb. Wykorzystaj swoje nowe zdolnoci
percepcyjne do stworzenia zdj, ktre bd
odnosi si do codziennoci i czy si z ni.
Nie musisz te wierzy w magi, by wykorzy
sta j do wasnych celw. Prba poczenia
dowiadcze i niezwykych moliwoci moe
by traktowana jako wiczenie. Zaczniesz do
strzega nieoczekiwane wzory i szczegy
oraz ksztatowa wasn wizj. To wiczenie
pomoe Ci traktowa proces kreacji obrazu
jako rodzaj fotograficznej medytacji.

W chodnym, wilgotnym powietrzu przed wschodem soca wyruszyem w ple


ner, by obejrze wiat we mgle. Gdy pojawiy si pierwsze promienie soca,
rosa okrywajca ten may kwiat oya, mienic si niezliczonymi, niezwykymi
kolorami. Z uwag ustawiem ostro na rodek kwiatu, by sfotografowa wi
doczn eksplozj kolorw w kroplach wody odbijajcych soce.
Makro 105 mm, piercie poredni 36 mm, filtr do zblie +4, 1/3 s, f/32, ISO 100,
statyw
94

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

Pu wodze wyobrani

95

Oto magia ukryta w zwyczajnoci. Magia w fotografii nie kryje si wy


cznie w rozlegych widokach i ogromnych moliwociach wie si
z elementami nalecymi do codziennoci. Gdy przyjrzysz si uwanie
rzeczom, z ktrymi stykasz si na co dzie, niemal na pewno dostrzeesz
szczegy, ktrych si nie spodziewasz. Na przykad, jeli nie przyjrzaby
si naprawd z bliska dziecicemu smoczkowiuspokajaczowi, pokazanemu
na zamieszczonych tu zdjciach, mgby nie zauway ksztatw serca.
96

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

Przedmioty codziennego uytku odzwierciedlaj ukryt moc domowego og


niska. Rzeczy osobiste mog wyraa magi, ktra charakteryzuje ich wa
cicieli. Czasami sztuk odnajdziesz w najmniej oczekiwanych miejscach, nie
ma co do tego wtpliwoci.
Czy moesz doszuka si elementw magii w codziennoci? Gdzie?
Obydwa zdjcia: makro 105 mm, 1/2 s, f/40, ISO 100, statyw
Pu wodze wyobrani

97

wiat tajemnic

e
Odkrycie wszystkich kart oznacza pozbycie si
elementu tajemniczoci adnej poywki dla
wyobrani osb ogldajcych Twoje zdjcia.

d2

Zawsze pamitaj o tym, by docenia si wy


obrani. Z okruchw idei wizualnej wyobra
nia moe stworzy paace, ludzi i krajobrazy
o wiele wspanialsze ni to, co jeste w stanie
wyrazi bezporednio.
Jeli pokaesz wszystkie szczegy, nie zosta
nie nic, co ogldajcy mgby odkry.
Z drugiej strony, jeli wykadrujesz zdjcia,
podajc za pragnieniem tajemniczoci, te
czci tematu, ktre pozostan ukryte, bd
rwnie wane jak te wyranie widoczne.
Wspania zason, ktra pozwala ukry cz
ci krajobrazu na zdjciu, jest mga. Zasta
nw si, jakie inne sposoby posu Ci do
stworzenia zdjcia, na ktrym zagoci tajem
niczo dziki jedynie czciowemu odso
niciu motywu.

Mga otaczajca urwisko rozrzedzia si na chwil i mogem


w caoci uj w peni zamglone to. Dziki temu mga staa
si ram dla widocznych szczegw i udao mi si wywoa
wraenie tajemniczoci.
200 mm, 1/400 s, f/10, ISO 200, z rki
98

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

Pu wodze wyobrani

99

Zdjcia, na ktre trzeba spojrze dwa razy

e
Wizualne kalambury, czy te co w rodzaju
kalamburw, to dobry sposb na stworzenie
obrazw, na ktre ogldajcy spojrz po raz
drugi, z niedowierzaniem.

d2

Jeli musz popatrze na zdjcie po raz kolej


ny, aby si upewni, e jest (lub nie jest) nie
przyzwoite, bardzo prawdopodobne jest, e
faktycznie przyjrz mu si uwaniej. (Zdjcia
kwiatw na kolejnych stronach to przykad
takiej wizualnej dwuznacznoci).
W przypadku fotografii tego typu du
rol odgrywaj rwnie rozmiary zdjcia.

Gdy jest ono due, moesz wyranie zobaczy


wszystko, co si na nim znajduje, a to oznacza,
e zawaj si moliwoci, jeli chodzi o nie
jednoznaczno lub sprowokowanie ogldaj
cego do powtrnego spojrzenia na obraz.
Tego rodzaju zdjcia nie mog by i z re
guy nie s oparte wycznie na elemencie
niedowierzania. Cie podwjnego znaczenia
pomaga w przycigniciu do obrazu wik
szego zainteresowania. Ale nie moe oszuka
nikogo na duej.

W widoku na Port Oakland w Kaliforni dominuj ogromne urawie, ktre dostarczono z Chin
i z trudem przemieszczono, podczas odpywu, pod Golden Gate Bridge luka pomidzy nimi a mo
stem wynosia wtedy zaledwie kilkadziesit centymetrw. Chciaem zrobi to zdjcie, poniewa te
olbrzymie urzdzenia przemysowe przypominaj gigantyczne konie.
36 mm, 1/2000 s, f/5, ISO 200, z rki

100

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

Kiedy przechadzaem si po Navajo Bridge z aparatem w rku,


zdaem sobie spraw z tego, e jeli zastosuj obiektyw rybie
oko, obraz nowoczesnych, rwnolegych przse mostu nad
Colorado River bdzie przypomina oko ludzkie, pod warun
kiem e zmniejsz rozmiary fotografii.
Cyfrowe rybie oko, 10,5 mm, 1/250 s, f/8, ISO 100, z rki

Pu wodze wyobrani

101

Kwiaty same z siebie s czym seksualnym, szczeglnie maki; kwiat po


kazany w zblieniu sfotografowany zosta w chwili gdy jego pk zaczyna
si otwiera. Maki maj tendencj do tego, e ich pki bardzo szybko
pkaj. Jeli chcesz uchwyci obraz rozkwitajcej roliny, musisz by
bardzo uwany. Obserwowaem ten kwiat z bliska podczas kilkugodzinnej
sesji i udao mi si zrobi zdjcie w momencie, gdy zacz si rozwija.
Makro 105 mm, 1/5 s, f/40, ISO 200, statyw
Na fotografii pokazaem supek organ reprodukcyjny kalii w bardzo
duym zblieniu. Stworzyem t kompozycj, poniewa odwzorowuje ona
niezwyky moment, ktrego wikszo ludzi nie ma okazji podziwia.
Makro 105 mm, piercie poredni 55 mm, 1/20 s, f/36, ISO 200, statyw

102

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

atwo jest nada inne znaczenie temu zdjciu maku syberyjskiego. Obraz wzbu
dza oczywiste zainteresowanie; jeli chodzi o stron praktyczn, prawdziwym
wyzwaniem byo dla mnie ustawienie statywu w takiej pozycji, by wykadrowa
kompozycj z jej przecinajcymi si wertykalnymi i horyzontalnymi liniami.
Makro 105 mm, 3 s, f/36, ISO 200, statyw
Pu wodze wyobrani

103

Fotografia i narracja

e
Fotografie opowiadaj historie. Nie zawsze
jednak opowie jest oczywista dla ogl
dajcego zdjcie. W rzeczywistoci natura
opowieci czasami nie odsania wyranie
tematu obrazu. Jako fotograf musisz w peni
zdawa sobie spraw z tego, jak histori
chcesz przedstawi. Historia opowiedziana
przez Ciebie niekoniecznie musi by t sam,
ktr prezentuje motyw Twojego zdjcia.

d2

Na przykad, kiedy sawny portrecista Arnold


Newman sfotografowa niemieckiego prze
mysowca Alfreda Kruppa, chcia ukaza go
jako czowieka zatrudniajcego robotnikw
przymusowych w czasach nazizmu. Newman
wspomnia w wywiadzie, i Krupp by bardzo
zym czowiekiem, ktry ustala dla robotni
kw przymusowych w swoich fabrykach racje
ywnociowe odpowiadajce poowie war
toci kalorycznej, jak dopuszcza w swych
dyrektywach nawet sam Hitler. A gdy ludzie
stawali si zbyt sabi, eby pracowa, Krupp
przenosi ich do pobliskich obozw koncen
tracyjnych, by tam umierali, i zastpowa ich
nastpn grup winiw.
Newman uznawa Kruppa za wcielone zo
i chcia go sportretowa tak, by wyrazi to
przekonanie. A Krupp nie by gupcem. Hi
storia tego, jak fotograf przechytrzy przemy
sowca i jego zwolennikw, ukrywajc swoje
twrcze zamiary, to ciekawa opowie.
Oczywicie Newman nie byby w stanie stwo
rzy wspaniaego portretu, gdyby nie wiedzia
dokadnie, jakie przesanie chce zawrze na
zdjciu, i gdyby nie by gotw na to, by mani
pulowa Kruppem, eby osign swj cel.
Portret autorstwa Newmana jest osadzony
w historii wiata, a tem narracji jest skrajna
posta za. Ale dramat wydarza si przez
104

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

cay czas wok nas, w maej i wikszej skali,


w domach i rodzinach, nieustannie.
Oto misoerna rolina trawi much. Czy hi
storia przedstawiona na tym zdjciu dotyczy
egzotycznej flory czy moe tragedii krtkie
go ycia owada i jego przedwczesnej mier
ci? Jeli podchodzisz do swej pracy uczciwie,
jako fotograf musisz zdecydowa, czego b
dzie dotyczy Twoja opowie.
Oczywicie, decydujcym elementem w przy
padku wikszoci narracji jest czas. Co
si wydarza, a fotograf chwyta zatrzyma
n chwil. Wydarzenia, ktre miay miejsce
wczeniej i ktre si dopiero pojawi, rw
nie istniej, ale tylko jako dorozumiane.
Czasami do uchwycenia caej historii wystar
czy jedna fotografia, ale czciej potrzeba do
tego sekwencji uj.
Zastanw si wic gboko nad natur narra
cji w Twoich zdjciach. Czy za pomoc foto
grafii kreujesz krtkie opowiadania, powieci
czy moe poezj?
Fotografia, na ktrej narracja jest oczywista
taka jak portret Kruppa autorstwa Newmana
czy obraz misoernej roliny trawicej mu
ch przypomina krtkie opowiadanie. Fo
tografie majce charakter poetycki, przedsta
wiajce na przykad krople deszczu, s mniej
oczywiste. Tak jak w poezji i tu obecna jest
jaka historia, ale ogldajcy musi si jej do
szuka. Nie jest to prosta narracja.
Mogem zrobi zdjcie tej muchowki amerykaskiej dokad
nie w czasie, gdy trawia owada, miaem wic czas, by skompo
nowa zdjcie i opowiedzie o tym, co si dzieje. Wybraem
ten kt widzenia, poniewa najlepiej pozwala ukaza proces
poerania muchy przez rolin.
Makro 200 mm, 1/60 s, f/25, ISO 200, bysk dopeniajcy makro,
statyw

Pu wodze wyobrani

105

Ten portret piciolatka, w ktrym ostro ustawiono na oko


dziecka, opowiada o prostej przyjemnoci jedzenia kanapki
czekoladowej.
95 mm, 1/15 s, f/5,3, ISO 100, z rki

106

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

Na zdjciu kropel wody pokrywajcych li i odbijajcych bkit


nieba zostaa poetycko opowiedziana historia tego, jak deszczowa
noc zamienia si w soneczny ranek. Nie kada narracja dotyczy
dramatu; w tym przypadku przygldaem si kroplom wody na
liciach w moim ogrodzie. Kiedy chmury zaczy odsania bkit
nieba i jego odbicie pojawio si w kroplach, wiedziaem, e mam
interesujc kompozycj.
Makro 200 mm, piercie poredni 36 mm, filtr do zblie +2, 1/13 s,
f/36, ISO 100, statyw
Pu wodze wyobrani

107

Fotografia jest poezj

e
Wiele z moich zdj uznaj za dziea poe
tyckie. To krtkie formy. Nie s narracjami
w stylu Iliady czy Odysei Homera. Bardziej
przypominaj japoskie haiku oferuj prze
lotne spojrzenie na przemijajce pikno.

d2

Zdjcia te wymagaj od ogldajcego czasu


i odnalezienia w nich osobistego znacze
nia. Mam nadziej, e w moich fotografiach
mona doszuka si gbokiego sensu.

Nie zawsze atwo jest stworzy obraz, ktry


jest poezj. Jak nowoczesne wiersze, zdjcia,
ktre s poezj, mog by pozbawione formy
i struktury. Moim zdaniem najwaciwszym
podejciem podczas wykonywania tego typu
fotografii jest zadziwienie wiatem, tak jak
w filozofii zen.
Jeli przyswoie sobie technik fotogra
ficzn, ktrej elementy opisaem w pierwszej
czci ksiki, moesz pj o krok dalej
i zacz improwizowa.
Kiedy wszystko idzie po mojej myli, pojawia
si pewne znane mi uczucie. Wiem, e mam
dobry dzie do tworzenia poetyckich zdj.
A to nie zdarza si cigle. Przeywanie takich
chwil to wspaniae dowiadczenie.
Zdjcia poetyckie s wyranie skoncentro
wane na danej chwili. Przeszo nie istnieje,
przyszo dopiero si zdarzy, fotografie
w caoci oddaj pikno i wyrazisto tego,
co dzieje si teraz.

Zawilce to delikatne kwiaty nalece do rodziny


jaskrowatych. Zdjcie tego zawilca japoskiego
zrobiem, majc na celu podkrelenie wzajemnego
oddziaywania rodkw kwiatw i przezroczystych
patkw.
Makro 200 mm, 3 s, f/36, ISO 100, statyw
Wiele wysiku woyem w to, by uchwyci elegan
ck prostot i przejrzysto kwiatw na gazi wini.
Najwiksze wyzwanie wizao si ze stworzeniem
spjnej kompozycji z mnstwa piknego mnstwa
patkw. Udao mi si mu sprosta, uwanie wyod
rbniajc fragment fotografowanej gazi, aranujc
kompozycj z wyranie widocznymi diagonalnymi oraz
wertykalnymi liniami i wykorzystujc ekspozycj typu
highkey w celu podkrelenia kontrastu pomidzy
kwiatami a gazi.
Makro 100 mm, 4 s, f/22, ISO 100, statyw
108

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

Pu wodze wyobrani

109

110

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

By zrobi to zdjcie, zaoyem rakiety niene i wspiem si na Vernal Falls


w Yosemite Valley. Gdy zawieja na chwil ucicha, udao mi si uchwyci werty
kalny ruch wody w tym penym spokojnej bieli pejzau.
150 mm, 1/800 s, f/5,6, ISO 200, z rki
Tekstura pejzau pokrytego niegiem kontrastuje z pojedynczym elementem
w postaci strumienia, ktrego pynca woda otwiera przestrze.
36 mm, 1/80 s, f/9, ISO 200, z rki

Pu wodze wyobrani

111

Fotografia, ktra opowiada jak histori

e
Kiedy na wiat przysza moja creczka Ka
tie Rose, o wiele za wczenie w stosunku do
wyznaczonego terminu porodu, lekarze da
wali jej jednocyfrowy procent szans na prze
ycie. Bylimy przygotowani na najgorsze.
Ale w kolejnych dniach Katie Rose w cudow
ny sposb przezwyciya ze rokowania.

d2

Wiedziaem, e musz robi zdjcia, aby opo


wiedzie histori uj na nich aparatur
medyczn, ktra utrzymywaa Katie Rose przy
yciu. Rwnie wane byo dla mnie to, by po
kaza emocje, jakie towarzyszyy jej penej
nadziei na ycie historii.
Mona w nich znale poezj, ale jeli tak
jest, to jest to efekt dodatkowy te zdjcia
s narracj. Historia to rozwj Katie Rose
ujty w czasie.
Fotografowanie na oddziale intensywnej
opieki noworodkw wie si z kilkoma wy
jtkowymi wyzwaniami: sabym wiatem,
znaczn rozpitoci temperatury wiata
i bardzo czuym otoczeniem, w ktrym nie
mogem uy flesza, by dowietli ujcie.

Rodzice wczeniakw, gdy tylko stanie si to bezpieczne


pod wzgldem medycznym, s zachcani do noszenia
swoich malekich dzieci w sposb podobny do tego, jak
kangury nosz swoje mae. Bezporedni kontakt skra
przy skrze jest korzystny zarwno dla dziecka, jak i dla
rodzicw.
80 mm, 1/15 s, f/5, ISO 2000, z rki
Katie Rose bya podczona do aparatury medycznej
i oddychaa za pomoc respiratora. Fototerapia miaa za
pobiec wystpieniu taczki. Aby ochroni oczy dziecka,
te byy zasonite.
29 mm, 1/80 s, f/16, ISO 640, statyw

112

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

Wane dla mnie byo to, aby opowiedzie hi


stori postpw, jakie uczynia Katie Rose,
w sposb bezporedni, tak by inne rodziny
bdce w podobnej sytuacji mogy odnale
nadziej, poznajc nasze dowiadczenia.
Chciaem rwnie przekaza emocje, jakie
wywouje przebywanie z dzieckiem dzie po
dniu na oddziale intensywnej terapii. Tragicz
ne zakoczenie moliwe jest w kadej chwili,
ale cud polegajcy na przytulaniu do piersi,
w kangurzym stylu, tego malekiego uoso
bienia siy ycia, zmienia sposb patrzenia
na wiat.

Pu wodze wyobrani

113

Kiedy Katie Rose si urodzia, jej powieki wci byy zamknite. To zdjcie
zrobiem w dniu, gdy pierwszy raz otworzya oczy.
200 mm, 1/10 s, f/5,6, ISO 640, z rki
Starsi bracia Katie Rose przyszli na oddzia szpitalny i przez okienka
zagldali do jej inkubatora.
32 mm, 1/40 s, f/4,2, ISO 1600, z rki
Pediatra trzyma Katie Rose podczas pierwszej wizyty domowej po opusz
czeniu przez ni szpitala. Tutaj moja creczka way o wiele wicej ni tu
po urodzeniu.
46 mm, 1/125 s, f/4,8, ISO 1000, z rki

114

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

Pu wodze wyobrani

115

Sfotografowaem Katie Rose przy uyciu pojedynczej lampy o maej mocy,


by uzyska efekt wiatocienia.
105 mm, 1/25 s, f/5,6, ISO 1600, z rki
Katie Rose i jej mama korzystaj z chwili spokoju w domu, odpoczywajc po
stresie zwizanym z miesicami spdzonymi w szpitalu. Ta kompozycja jest
udana dziki wiatu padajcemu na twarz dziecka i kolistemu ruchowi ramion
matki obejmujcej dziecko.
32 mm, 1/80 s, f/5,6, ISO 800, z rki
116

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

Pu wodze wyobrani

117

Analiza tematu

e
Jak powiedzia Ludwik Pasteur, Szczcie
sprzyja przygotowanym. Jeli przygotujesz
si, zanim zaczniesz fotografowa, Twoje
szanse na zrobienie wyjtkowych zdj
znacznie wzrosn.

d2

Jeli pucisz wodze wyobrani, fotografia da


Ci ogromne moliwoci masz do dyspozycji
cay wiat i jeszcze wicej, znane i niezna
ne wszechwiaty. To, jak si przygotujesz do
pracy, zaley od tematu zdjcia. Oto kilka
oglnych wskazwek dotyczcych tego,
w jaki sposb moesz przeanalizowa temat,
by pomogo Ci to w zaplanowaniu sesji foto
graficznej.
Przygotowanie si do sesji fotograficznej
stao si o wiele prostsze, odkd pojawi si
Internet. Ale wci warto korzysta z narzdzi
starego typu. Wana jest umiejtno czy
tania mapy i zdolno do wyobraenia sobie
miejsc, w ktrych mona zorganizowa dobr
sesj. Nie zapominaj te o uywaniu tele
fonu. W bezporedniej rozmowie z drugim
czowiekiem moesz zada pytania o warunki
panujce w danym miejscu, zakazy i moli
woci, jeli chodzi o robienie zdj. Moesz
w ten sposb zdoby informacje, jakich nie
znajdziesz na stronach internetowych.
Jeli masz ju ustalon lokalizacj, dowiedz si
jak najwicej na temat ludzi, miejsc i rze
czy, jakie tam znajdziesz. Dokadnie przej
rzyj mapy drogowe i topograficzne. Poznaj
uksztatowanie terenu i roliny charaktery
styczne dla tego obszaru. Zapoznaj si z jego
histori. Wynotuj wczeniej istotne obiekty,
godziny, w jakich s dostpne (jeli s otwarte
dla osb z zewntrz), a take to, co musisz
zrobi, by mc si do nich dosta, jeli znaj

118

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

duj si w rkach prywatnych. Ja sam, przy


gotowujc si, staram si take dowiedzie,
czy w danym miejscu wolno korzysta ze
statywu uywam go podczas wykonywania
wikszoci uj, a w niektrych teoretycznie
publicznych miejscach nie wolno go uywa.
Jeli jest to konieczne, popro o specjalne
zezwolenie.
Jeli Twoja sesja jest zalena od pooenia cia
niebieskich, zapoznaj si z prognozami pogody
i satelitarnymi mapami pogody. Sprawd
godziny oraz miejsca wschodu i zachodu
soca i ksiyca, a take faz ksiyca.
Moe Ci w tym pomc GPS, ale odpowiednie
informacje moesz znale take na stronach
internetowych, takich jak strona Instytutu Me
teorologii i Gospodarki Wodnej, www.imgw.pl.
Jeli robisz zdjcia konkretnych okazw flory
czy fauny, dowiedz si jak najwicej na temat
rodowiska, zwyczajw i biologicznych uwa
runkowa zwizanych z motywem Twoich
zdj. Gdy zaczem fotografowa kwiaty,
zaopatrzyem si w podrcznik do botaniki,
aby dowiedzie si czego wicej na temat
rozmnaania si rolin. Zdobyta wiedza
pomoga mi w tworzeniu zapadajcych w pa
mi kompozycji z kwiatami w roli gwnej.
Jeli fotografujesz ludzi, gdy tylko czas Ci na
to pozwala, dowiedz si jak najwicej na
ich temat. W obecnych czasach wikszo
ludzi jest w jaki sposb obecna w sieci. Je
li wiesz co nieco na temat motywacji, jakimi
kieruj si osoby, ktre zamierzasz fotogra
fowa, bdziesz potrafi je bardziej zaintere
sowa swoj prac. atwiej Ci bdzie take
stworzy interesujce portrety rodowiskowe
tych ludzi.

Mare Island to nieczynna ju


amerykaska stocznia Mary
narki Wojennej Stanw Zjedno
czonych. To miejsce, w ktrym
znajduje si mnstwo roman
tycznych, przemysowych bu
dynkw i maszyn niektre
w ruinie. Zanim udaem si do
Mare Island na nocn sesj, po
znaem histori tego obiektu, jak
rwnie czas i miejsce wschodu
ksiyca. Gdy ksiyc unis si
pomidzy tymi dwoma opusz
czonymi urawiami, byem na to
przygotowany.
200 mm, 4 s, f/5,6, ISO 100,
statyw
Pu wodze wyobrani

119

Bd konkretny

e
Kady z nas dowiadczy wspaniaego uczu
cia zwizanego ze zrozumieniem dziea sztu
ki. Fabua powieci czy filmu, ktra wydaje
si niejasna, nagle staje si zrozumiaa. Za
mglone staje si wyrane. Najsilniejsze prze
ycie towarzyszy chwili, kiedy zdajemy sobie
spraw, e co niejasnego czy oglnikowego
okazuje si w rzeczywistoci konkretem, do
ktrego moemy si odnie.

d2

Gdy problem zostanie rozwizany, ogldajcy


moe zrozumie punkt widzenia fotografa.
Innymi sowy, uporzdkowanie kompozy
cji dziki jej uszczegowieniu to doskona
a strategia, by publiczno powicia uwag
Twoim obrazom. Pomoe to ogldajcym do
stroi si do Ciebie emocjonalnie.

Prezentujc na pozr chaotyczn kompozycj,


ktra tak naprawd jest niezwykle szczeg
owa, fotograf moe wywoa u ogldaj
cych zdjcie wraenie, i puzzle ukadaj si
w pewn cao.
Wiele powierzchni odbija wiato, a wikszo od
bitych obrazw jest wizualnie interesujca. Ta gaka
u drzwi w sabo owietlonym miejscu odbija obraz
o bardzo szerokim kcie (rwnie portret fotografa).
Makro 200 mm, 3 minuty, f,36, ISO 100, statyw

120

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

Ta z pozoru abstrakcyjna kompozycja to frontalny portret


antycznej krysztaowej gaki u drzwi.
Makro 200 mm, 30 s, f/40, ISO 100, statyw

Pu wodze wyobrani

121

Abstrakcja

e
Pojcie abstrakcji w odniesieniu do fotogra
fii ma kilka znacze. Abstrakcyjne zdjcie to
zdjcie formalne, ktrego sia i znaczenie
kryj si w wikszym stopniu w ksztatach
i kolorach przedstawionych na obrazie ni
w tym, co przedstawia.

d2

Idc w tej analizie dalej, abstrakcja moe po


lega na wykorzystaniu ujcia, ktrego za
warto jest konkretna i identyfikowalna,
jako podstawy do stworzenia nowej kompo

zycji, w ktrej temat zostaje wyabstrahowany,


tak e nie moe by ju duej interpretowa
ny dosownie.
Nie kade podejcie zwizane z ujmowaniem
abstrakcji w tym drugim znaczeniu bdzie
zwieczone sukcesem. Tworzenie tego typu
obrazw wie si z wielk liczb prb i b
dw. Sam dobrze o tym wiem, ale jeli kom
pozycje s udane, nale do moich najlep
szych artystycznych i komercyjnych prac.

Obraz odbity w naczyniu na kuchence


zainteresowa mnie, poniewa kompozycja
wydawaa si odzwierciedla magi ogni
ska domowego.
Na bazie oryginalnego zdjcia stworzyem
kilka abstrakcji.

Jeli ogldajcy zobaczy obraz po prawej,
nie znajc zdjcia, ktre stanowio dla
niego punkt wyjciowy, odbierze go jako
w peni abstrakcyjny. Powiciem sporo
czasu, pracujc w Photoshopie, by ujcie
wygldao bardziej jak akwarela ni jak
fotografia; moesz dostrzec to zwaszcza
w obrazie niebieskiej butelki po prawej
stronie fotografii.
Wszystkie obrazy: makro 105 mm, 20 s, f/36,
ISO 200, statyw

122

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

Pu wodze wyobrani

123


Sfotografowaem krople deszczu na czerwonej puszce napoju gazowa
nego (poniej). Nastpnie stworzyem obraz zielony i niebieski na bazie
wersji w czerwieni, odwracajc kanay kolorw w obrazie (po prawej). Po
tem przetworzyem obraz, czego efektem bya caa seria abstrakcji, ktre
poczyem ze sob tak powstaa wersja kocowa (ostatnia po prawej).
Wszystkie obrazy: makro 200 mm, 2,5 s, f/22, ISO 100, statyw

124

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

Pu wodze wyobrani

125


Uywajc Photoshopa, przeksztaciem zwyke zdjcie
cienia padajcego na dywan (powyej) w interesujc
abstrakcj pokazan po prawej stronie.

Jednym z pierwszych krokw bya rotacja obrazu, tak aby
zmieni pooenie na horyzontalne. Potem czarny cie
zamieniem na jego negatyw, tak by wyglda na szary.
Pniej uyem technik zwizanych z malowaniem i naka
daniem kolorw, aby zbliy si do psychodelicznej palety
kolorw, ktr widzisz na obrazie.
Obydwa zdjcia: 52 mm, 1/200 s, f/8, ISO 200, z rki

126

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia

Pu wodze wyobrani

127

Abstrakcja wiarygodna

e
Wykorzystanie techniki polegajcej na tym, i
ogldajcy sami doszukuj si konkretu ukry
tego w niejednoznacznej kompozycji, jest
bardzo efektywne. (Przykadami jej uycia s
zdjcia gaek u drzwi na stronach 120121).

d2

Jednake czasami sama abstrakcja stwarza


wiksze moliwoci kompozycyjne ni co
kolwiek, co mona znale w prawdziwym
wiecie. (Przykady znajdziesz na stronach
122127). W jaki sposb mona rozwiza
t pozorn sprzeczno pomidzy natural
nym pragnieniem zgbienia znaczenia obra
zu i przyjemnoci, jak wyzwala ogldanie
abstrakcji?

Kluczem jest tworzenie abstrakcji czcio


wych, ktre s osadzone w rzeczywistoci.
W przypadku tego typu zdj niekoniecznie
istotne jest to, aby motyw przedstawiony
na zdjciu by rozpoznawalny. Jednocze
nie ogldajcy musi zrozumie, e jest on
prawdziwy.
To ugruntowuje abstrakcj, czynic j wia
rygodn, i prezentuje moliwo stworzenia
zachwycajcego i magicznego obrazu, ktry
nie wywouje u ogldajcego tego rodzaju
nieprzyjemnych odczu, jakich dowiadcza
kto, kto zjad za duo tustych potraw.


To zdjcie powstao w Marin Civic Center w San Rafael w Kalifornii. Budynek zosta zapro
jektowany przez sawnego architekta Franka Lloyda Wrighta i by jednym z jego ostatnich
wielkich projektw. Uycie obiektywu rybie oko pozwala na wyabstrahowanie uku, jaki
tworzy przestrze w rodku pomidzy schodami, w gruncie rzeczy dziki wykorzystaniu triku
optycznego, co zmienia fotografi, mogc by ujciem architektury, w wiarygodn abstrakcj.
Cyfrowe rybie oko 10,5 mm, 5 s, f/22, ISO 100, statyw

128

Kompozycja zdj. Kreatywna fotografia


A oto inne zdjcie z Marin Civic Center Franka Lloyda Wrighta. W przeciwiestwie do zdjcia z poprzed
niej strony, ktre wyranie obrazuje spojrzenie w d schodw, tutaj moesz nie by w stanie okreli, czy
jest to ujcie skierowane w gr schodw. Wielu ogldajcych potrzebuje chwili, aby dostrzec konkret
w tej czciowej abstrakcji. Zdjcie moe podoba si zarwno jako obraz architektury, jak i wiarygodna
abstrakcja.
15 mm, 10 s, f/22, ISO, statyw
Pu wodze wyobrani

129