You are on page 1of 20

ODKRYJ MAGICZNY

ILUSTROWANY
PRZEWODNIK

WORD 2010 PL

DOKUMENTY TEKSTOWE
WYKRESY, DRUKOWANIE
I ANALIZA DANYCH

UKASZ SUMA

PRZEPROWADZANIE PODSTAWOWYCH OPERACJI NA DOKUMENTACH

MY

TWORZENIE, EDYTOWANIE I FORMATOWANIE TRECI

CY

CMY

WSTAWIANIE TABEL, WYKRESW, OBRAZW I RWNA


DOSTOSOWYWANIE UKADU STRONY
I DRUKOWANIE DOKUMENTW
TWORZENIE I POPRAWIANIE RNEGO RODZAJU SPISW TRECI
KORZYSTANIE Z NARZDZIA DO KORESPONDENCJI SERYJNEJ
UYWANIE FUNKCJI WSPOMAGAJCYCH WSPPRAC EDYCYJN

SPRAW, ABY NOWY WORD NIE MIA PRZED TOB TAJEMNIC


22,90

WORD 2010 PL

WYKORZYSTANIE RNYCH ELEMENTW INTERFEJSU PROGRAMU


CM

JAK SZYBKO OPRACOWA


I WYDRUKOWA EFEKTOWNE

Piszesz prac dyplomow? Pracujesz nad now ksik? Na Twoim biurku wanie pojawi si
komputer, a szef kaza Ci wyrzuci wysuon maszyn do pisania? A moe piszc rcznie, bazgrzesz
tak bardzo, e musiae wymyli jaki inny sposb tworzenia tekstw? Niezalenie od powodw
prdzej czy pniej z ca pewnoci trafisz na program Word w jego najnowszej wersji oznaczonej
numerem 2010. Co wtedy zrobisz? Czy powiniene si martwi? Czy to prawda, e aplikacja jest
bardzo rozbudowana i rzeczywicie trudno j opanowa?
Odpowiedzi na te i wiele innych pyta znajdziesz w ksice Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik.
Podrcznik w niezwykle prosty sposb przedstawia wszystkie podstawowe narzdzia oferowane przez
najnowsze wydanie najpopularniejszego na wiecie edytora tekstu, a tre idealnie uzupeniaj kolorowe
rysunki. Dziki lekturze poznasz interfejs aplikacji, sposb przeprowadzania podstawowych operacji
na dokumentach, zaawansowane narzdzia do formatowania tekstu oraz funkcje umoliwiajce prac
z grafik, tabelami i elementami specjalnymi. Dowiesz si, jak korzysta z narzdzia do korespondencji seryjnej i sprawnie wspedytowa dokumenty z innymi osobami.

WIAT WORDA 2010

WORD

2010 PL
UKASZ SUMA

BONUS!!!

5539

DODATKOWY
ROZDZIA
NA FTP

Id do
Spis treci
Przykadowy rozdzia
Katalog ksiek

Word 2010 PL.


Ilustrowany przewodnik
Autor: ukasz Suma
ISBN: 978-83-246-2613-7
Format: A5, stron: 192

Katalog online
Zamw drukowany
katalog
Twj koszyk
Dodaj do koszyka
Cennik i informacje
Zamw informacje
o nowociach
Zamw cennik
Czytelnia
Fragmenty ksiek
online

Kontakt
Helion SA
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
Helion 19912010

Odkryj magiczny wiat Worda 2010


Jak szybko opracowa i wydrukowa efektowne dokumenty tekstowe?
Jak skutecznie uywa narzdzi oferowanych przez nowego Worda?
Jak wstawi i sformatowa elementy graficzne, tabele, wykresy i wzory?
Piszesz prac dyplomow? Pracujesz nad now ksik? Na Twoim biurku wanie
pojawi si komputer, a szef kaza Ci wyrzuci wysuon maszyn do pisania? A moe
piszc rcznie, bazgrzesz tak bardzo, e musiae wymyli jaki inny sposb tworzenia
tekstw? Niezalenie od powodw prdzej czy pniej z ca pewnoci trafisz na
program Word w jego najnowszej wersji oznaczonej numerem 2010. Co wtedy zrobisz?
Czy powiniene si martwi? Czy to prawda, e aplikacja jest bardzo rozbudowana
i rzeczywicie trudno j opanowa?
Odpowiedzi na te i wiele innych pyta znajdziesz w ksice Word 2010 PL. Ilustrowany
przewodnik. Podrcznik w niezwykle prosty sposb przedstawia wszystkie podstawowe
narzdzia, oferowane przez najnowsze wydanie najpopularniejszego na wiecie edytora
tekstu, a tre idealnie uzupeniaj kolorowe rysunki. Dziki lekturze poznasz interfejs
aplikacji, sposb przeprowadzania podstawowych operacji na dokumentach,
zaawansowane narzdzia do formatowania tekstu oraz funkcje umoliwiajce prac
z grafik, tabelami i elementami specjalnymi. Dowiesz si, jak korzysta z narzdzia
do korespondencji seryjnej i sprawnie wspedytowa dokumenty z innymi osobami.
Wykorzystanie rnych elementw interfejsu programu
Przeprowadzanie podstawowych operacji na dokumentach
Tworzenie, edytowanie i formatowanie treci
Wstawianie tabel, wykresw, obrazw i rwna
Dostosowywanie ukadu strony i drukowanie dokumentw
Tworzenie i poprawianie rnego rodzaju spisw treci
Korzystanie z narzdzia do korespondencji seryjnej
Uywanie funkcji wspomagajcych wspprac edycyjn
Spraw, aby nowy Word nie mia przed Tob tajemnic

SpiS treci
Wstp 5
podstawowe informacje dotyczce edytora Word 6
Wymagania programu Microsoft Word 2010 7
Uruchamianie i zamykanie programu Word 8

rozdzia 1. podstawowe elementy interfejsu edytora 12


elementy okna programu i ich uywanie
Korzystanie z rnych opcji wywietlania
Dostosowywanie dziaania elementw okna
System pomocy programu

13
22
26
27

rozdzia 2. podstawowe operacje na dokumentach 29


tworzenie nowego dokumentu
Otwieranie istniejcego dokumentu
Zapisywanie i zamykanie dokumentu
Korzystanie z szablonw

29
30
35
39

rozdzia 3 edytowanie i formatowanie treci dokumentw 44


podstawowe operacje na treci 44
Korzystanie z podstawowych opcji formatowania tekstu 55
inne operacje zwizane z tekstem 79

rozdzia 4 Wstawianie elementw specjalnych 90


Korzystanie z tabel 90
Wstawianie obrazw 97
Korzystanie z elementw tekstowych 110
Wstawianie wzorw i symboli 118
Korzystanie z innych funkcji zwizanych ze stron 123

rozdzia 5 Zmiana ustawie ukadu


strony i drukowanie dokumentw 128
Modyfikowanie ustawie strony 128
Drukowanie dokumentu 138
publikowanie dokumentu w postaci pliku pDF 141
3

Word_2010.indb 3

2010-07-01 15:34:24

WOrD 2010 pL. ilustrowany przewodnik

rozdzia 6 Moliwoci zwizane z odwoaniami 145


tworzenie i odwieanie spisu treci
Stosowanie przypisw i funkcji bibliograficznych
Korzystanie z podpisw
Wstawianie i uywanie czy i odsyaczy
tworzenie i odwieanie indeksu hase

145
148
150
152
155

rozdzia 7 tworzenie korespondencji seryjnej 158


Dziaania pocztkowe i wybr rda danych 159
tworzenie treci dokumentu i wstawianie
pl korespondencji seryjnej 162
podgld wynikw i dziaania kocowe 167

rozdzia 8 Moliwoci wsplnej pracy nad dokumentami 170


Komentowanie tekstu
Korzystanie z funkcji ledzenia zmian
Zatwierdzanie i odrzucanie poprawek
porwnywanie dokumentw
Ochrona i szyfrowanie dokumentw

170
173
175
176
179

Word_2010.indb 4

2010-07-01 15:34:24

rOZDZia 8
Moliwoci wsplnej pracy
nad dokumentami
rodowisko Word 2010, podobnie jak poprzednie wersje edytora, umoliwia wygodne tworzenie, sprawdzanie i poprawianie dokumentw przez wiele rnych
osb. Moliwo pisania komentarzy oraz nanoszenia i zatwierdzania lub odrzucania poprawek szczeglnie przydaje si w sytuacjach, gdy jedna osoba odpowiedzialna jest za tworzenie treci, a inna za jej kontrolowanie i odbir. Doskonaym
tego przykadem moe by klasyczny schemat pracy wydawnictwa uywany podczas tworzenia tekstw ksiek, gdzie autorzy i tumacze pisz tre, a zadaniem
korektorw jest wyapanie w niej wszelkich brakw i bdw oraz poinformowanie o nich odpowiednich osb. Caa ta komunikacja moe si odbywa w duej
mierze dziki narzdziom programu Word, umieszczonym na zakadce Recenzja,
ktra zostaa przedstawiona na rysunku 8.1.

Rysunek 8.1. Zakadka narzdzi Recenzja

Komentowanie tekstu
Do najprostszych, a zarazem najwaniejszych funkcji dostpnych na zakadce
Recenzja, nale polecenia wchodzce w skad grupy Komentarz. Pozwalaj one
na dodawanie i usuwanie komentarzy oraz sprawne przechodzenie pomidzy
nimi. Komentarze to notatki niezalene od gwnego tekstu dokumentu, lecz
w bezporedni sposb dotyczce jego treci. Celem ich uywania jest przekazy170

Word_2010.indb 170

2010-07-01 15:34:46

Moliwoci wsplnej pracy nad dokumentami

wanie wszelkich uwag, spostrzee i sugestii zwizanych z tworzonym lub redagowanym tekstem.
Moliwo dodawania komentarzy zapewnia przycisk Nowy komentarz . Aby
z niego skorzysta, powiniene zaznaczy fragment tekstu, ktry ma zosta skomentowany, a nastpnie klikn kontrolk i w widocznym na ekranie dymku
wpisa odpowiedni tekst komentarza. W standardowym widoku Ukad wydruku
komentarze s wywietlane w postaci dymkw wskazujcych waciwe zdania
bezporednio w obszarze dokumentu, na jego prawym marginesie, za skomentowane fragmenty s oznaczane kolorowym zakreleniem. Stosowane barwy
s uzalenione od tego, kto tworzy komentarz, a inicjay tej osoby s widoczne w dymkach komentarzy lub bezporednio w obszarze tekstu. Tekst kadego
z komentarzy mona swobodnie edytowa; aby rozpocz to dziaanie, wystarczy
klikn obszar odpowiedniego elementu. Przykadowe komentarze zostay pokazane na rysunku 8.2.

Rysunek 8.2. Komentarze dodane do tekstu dokumentu

W przypadku korzystania z niektrych widokw, takich jak Konspekt i Wersja robocza, dymki komentarzy nie s wywietlane w obszarze tekstu; widoczne s tam
jedynie zakrelenia odpowiednich fragmentw treci i inicjay osb, ktre doday poszczeglne komentarze. Aby zapozna si z treci komentarza, wystarczy
umieci wskanik myszy nad zaznaczonym tekstem i poczeka na wywietlenie
okienka komentarza. Przykad takiego okienka zosta pokazany na rysunku 8.3.
Rysunek 8.3.
Okienko komentarza

Okienko tego typu nie pozwala oczywicie na edytowanie treci komentarza, co


jest moliwe w przypadku dymkw. Nie znaczy to, e zmiana komentarza nie jest
w ogle moliwa w niektrych trybach wywietlania. Aby rozpocz edytowanie
tekstu komentarza, naley klikn skomentowany fragment dokumentu prawym
przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybra polecenie Edytuj komentarz,
tak jak zostao to pokazane na rysunku 8.4.

171

Word_2010.indb 171

2010-07-01 15:34:46

WOrD 2010 pL. ilustrowany przewodnik

Rysunek 8.4.
Sposb otwierania okienka
edycji komentarza

Kliknicie tej pozycji powoduje otwarcie okienka zada recenzowania, ktrego


rol jest wywietlanie wszystkich komentarzy dodanych do dokumentu i umoliwienie prostej edycji tych elementw, usuwania ich oraz szybkiego przechodzenia
pomidzy poszczeglnymi komentarzami. Okienko recenzowania zawierajce
komentarze zostao przedstawione na rysunku 8.5.
Rysunek 8.5.
Okienko zada zwizane
z recenzowaniem

172

Word_2010.indb 172

2010-07-01 15:34:47

Moliwoci wsplnej pracy nad dokumentami

Przechodzenie midzy poszczeglnymi komentarzami wymaga kliknicia


w okienku odpowiedniego elementu lub przejcia do niego za pomoc klawiszy strzaek. Ten sam efekt mona osign w gwnym obszarze dokumentu za
pomoc kontrolek Poprzedni komentarz
i Nastpny komentarz , wchodzcych w skad grupy Komentarze. Pozwalaj one na atwe odszukiwanie kolejnych
komentarzy bez koniecznoci mudnego przegldania tekstu strona po stronie.
Okienko recenzowania pozwala rwnie na usuwanie komentarzy za pomoc
odpowiedniego polecenia menu kontekstowego. To samo zadanie realizuje polecenie Usu komentarz, ktre znajduje si w menu kontekstowym zwizanym ze
skomentowanym fragmentem tekstu, jak rwnie kontrolka o tej samej nazwie
, wchodzca w skad grupy Komentarze.

Kontrolka Usu komentarz ma jednak nieco wiksze moliwoci, gdy oprcz


funkcji kasowania jednego komentarza oferuje dostp do polece usuwania
wszystkich pokazanych komentarzy oraz wszystkich komentarzy obecnych w dokumencie. Dziaania te mona wykona, wybierajc odpowiednie opcje z menu
przycisku, ktre zostao pokazane na rysunku 8.6.
Rysunek 8.6.
Menu kontrolki Usu komentarz

Korzystanie z funkcji ledzenia zmian


Drugim zbiorem funkcji zwizanym z zadaniami recenzowania tekstu s polecenia wchodzce w skad grupy ledzenie. Pozwalaj one na wczenie mechanizmu
ledzenia zmian wprowadzanych w treci dokumentu oraz okrelenie rnych parametrw zwizanych z wywietlaniem dokonanych poprawek. Mechanizm ten
pozwala na rejestrowane nanoszenie poprawek w tekcie, czyli na oznaczanie ich
w tekcie w taki sposb, ktry umoliwia pniejsze podjcie decyzji dotyczcej
zatwierdzenia lub odrzucenia modyfikacji. Funkcja ta oferuje innymi sowy prost moliwo sugerowania zmian, ktre nie musz mie charakteru ostatecznego.
Znacznie uatwia to wspprac osb wsplnie tworzcych tekst dokumentu.
Wczenie ledzenia zmian odbywa si za pomoc przecznika led zmiany
. Kliknicie grnej czci tej kontrolki lub wybranie z jej menu polecenia o tej
samej nazwie powoduje przejcie do trybu zapisywania poprawek. W trybie tym
wprowadzane zmiany nie s jedynie umieszczane w tekcie, lecz stanowi spe173

Word_2010.indb 173

2010-07-01 15:34:47

WOrD 2010 pL. ilustrowany przewodnik

cjalne fragmenty treci, ktre mona niezalenie przeglda w celu sprawdzenia charakteru modyfikacji, a take zatwierdza lub odrzuca. S one oznaczane
w dokumencie w specjalny sposb, a dodatkowo na lewym marginesie strony jest
na ich wysokoci wywietlana pionowa linia, wskazujca zmienione wiersze. Wyczenie trybu rejestracji zmian wymaga kolejnego kliknicia grnej czci przecznika lub wybrania z jego menu odpowiedniego polecenia. Fragment tekstu
zmodyfikowanego w czasie korzystania z trybu ledzenia zmian zosta pokazany
na rysunku 8.7.
Rysunek 8.7.
Przykad korzystania
z trybu ledzenia zmian

WskazWka

Wczenie i wyczenie trybu ledzenia zmian jest te moliwe za pomoc skrtu


klawiszowego Ctrl+Shift+E.

Pozostae dwa polecenia widoczne w menu led zmiany s zwizane z okrelaniem parametrw dziaania mechanizmu i sposobem prezentowania zmian oraz
z nazw uytkownika, ktra ma si pojawi w okienkach zmian jako nazwisko
osoby bdcej autorem poprawek. Zawarto tego menu zostaa przedstawiona
na rysunku 8.8.
Rysunek 8.8.
Polecenia menu przycisku led zmiany

Oprcz metody wywietlania samych zmian moesz rwnie wybra wersj


dokumentu, z ktrej chcesz korzysta. Zapewnia to kontrolka listy rozwijanej
o nazwie Wywietl do recenzji . Moesz zatem przeglda oryginalny tekst dokumentu, jego zmodyfikowan tre lub kad z tych wersji wraz ze znacznikami
zmian. Funkcja wyboru sposobu prezentowania tekstu moe znacznie uproci
czytanie treci dokumentu. Dostpne opcje wywietlania zostay przedstawione
na rysunku 8.9.

174

Word_2010.indb 174

2010-07-01 15:34:47

Moliwoci wsplnej pracy nad dokumentami

Rysunek 8.9.
Sposb wybierania wywietlanej
wersji dokumentu

To jeszcze nie koniec moliwoci dostosowywania sposobu pokazywania zmian


i komentarzy obecnych w dokumencie. Kontrolka Poka adiustacj
pozwala bowiem na precyzyjny wybr elementw, ktre maj by widoczne: czy
maj by wywietlane komentarze, pismo odrczne, wstawienia i usunicia, zmiany formatowania oraz wyrnienia. Umoliwia take wczenie lub wyczenie
wyrniania aktualizacji, wybr informacji widocznych w dymkach, a nawet
wskazanie recenzentw, ktrych modyfikacje maj by pokazywane. Zawarto
menu kontrolki zostaa przedstawiona na rysunku 8.10.

Rysunek 8.10. Polecenia oferowane przez kontrolk Poka adiustacj

Ostatni przycisk w grupie, noszcy nazw Okienko recenzowania


,
pozwala na wywietlenie lub ukrycie okienka zada recenzowania, o ktrym wspominaem w poprzednim podrozdziale. Dwie opcje menu, widoczne po klikniciu
widocznego obok kontrolki przycisku strzaki skierowanej w d, pozwalaj na
wybr pionowej lub poziomej orientacji okienka.

Zatwierdzanie i odrzucanie poprawek


Sama moliwo rejestrowania zmian w dokumencie nie byaby z pewnoci niczym nadzwyczajnym bez funkcji pozwalajcych na sprawne i szybkie zatwierdzanie lub odrzucanie wprowadzonych poprawek. Mechanizm ten znacznie uatwia i przyspiesza korekt tekstw oraz ostateczne ich opracowanie i na szczcie
175

Word_2010.indb 175

2010-07-01 15:34:47

WOrD 2010 pL. ilustrowany przewodnik

wchodzi w skad moliwoci oferowanych przez program Word 2010. Odpowiednie kontrolki nale do grupy Zmiany.

Pierwsz i najwiksz z nich jest przycisk Zaakceptuj


. Kliknicie jego grnej
czci lub kliknicie dolnej i wybranie z menu polecenia Zaakceptuj i przejd do
nastpnej powoduje zatwierdzenie biecej zmiany i przejcie do kolejnej. Zatwierdzenie modyfikacji oznacza usunicie pola zarejestrowanej zmiany i wprowadzenie jej na stae do dokumentu. W menu przycisku widoczne s rwnie polecenia
pozwalajce na samo zaakceptowanie zmiany bez przechodzenia do nastpnej, na
zatwierdzenie wszystkich pokazanych zmian oraz na zaakceptowanie wszystkich
zmian w dokumencie. Menu to zostao pokazane na rysunku 8.11.
Rysunek 8.11.
Moliwoci zwizane
z zatwierdzaniem zmian

Podobne opcje, lecz zwizane z odrzucaniem zmian, oferuje kontrolka Odrzu


i menu widoczne po klikniciu przycisku strzaki, ktry jest umieszczony w jej
dolnej lub prawej czci. Kliknicie samego przycisku Odrzu powoduje uniewanienie wskazanej zmiany i przejcie do kolejnej. Odrzucenie oznacza zatem
niezatwierdzenie modyfikacji i usunicie jej pola z dokumentu.

Jeli nie jeste pewien, czy naley zatwierdzi, czy te odrzuci jak zmian, zawsze moesz zaj si kolejnymi zarejestrowanymi modyfikacjami i wrci do kopotliwej zmiany w pniejszym czasie. Moliwo sprawnego poruszania si wrd
i Nastpne
poszczeglnych poprawek zapewniaj przyciski Poprzednie
. Podobnie jak kontrolki umoliwiajce przechodzenie pomidzy komentarzami, pozwalaj one na poruszanie si wrd wszystkich zmian i komentarzy dodanych do dokumentu. Po osigniciu jego koca (lub pocztku) moliwe
jest rozpoczcie poszukiwania modyfikacji od pocztku (lub koca) pliku.

porwnywanie dokumentw
W trakcie wsppracy kilku osb przy tworzeniu jednego tekstu moe si zdarzy, e dwie czy trzy z nich wprowadz jednoczenie jakie zmiany w posiadanych przez siebie kopiach dokumentu. Rczne wyszukiwanie wprowadzonych
zmian i poprawianie takiego tekstu krok po kroku jest bardzo uciliw i niewdziczn prac, a w przypadku dugich dokumentw moe by rwnie bardzo
176

Word_2010.indb 176

2010-07-01 15:34:47

Moliwoci wsplnej pracy nad dokumentami

czasochonnym zadaniem, ktre niezmiernie trudno jest wykona w sposb bezbdny. Z pomoc przychodzi w takich sytuacjach oferowana przez edytor Word
funkcja porwnywania dokumentw.

Kliknicie przycisku Porwnaj , nalecego do swojej wasnej grupy Porwnywanie, powoduje wywietlenie menu skadajcego si z dwch pozycji, z ktrych
pierwsza, wraz z dostpnym za jej pomoc oknem dialogowym Porwnywanie
dokumentw, pozwala na rozpoczcie operacji porwnywania treci. Sposb wywoywania wspomnianego okna zosta pokazany na rysunku 8.12.
Rysunek 8.12.
Sposb rozpoczcia operacji
porwnywania dokumentw

WskazWka

Wybranie drugiej pozycji dostpnej w menu przycisku Porwnaj, czyli polecenia Pocz, powoduje wywietlenie bardzo podobnego okna dialogowego,
o nazwie czenie dokumentw, ktre jak sama nazwa wskazuje umoliwia
czenie zmian wprowadzonych przez rne osoby w rnych kopiach tego samego dokumentu. Rwnie efekt dziaania funkcji na pierwszy rzut oka niewiele
si rni od wyniku porwnywania, cho nie jest oczywicie taki sam jak on.

Okno Porwnywanie dokumentw umoliwia wybr dwch dokumentw, ktre


maj zosta porwnane, za pomoc odpowiednich kontrolek list rozwijanych
oraz widocznych obok nich przyciskw przegldania. Pierwszym z nich powinien by oryginalny dokument, a wic tekst przed wprowadzeniem w nim
jakichkolwiek poprawek. Skorygowany dokument to z kolei zmieniona tre,
ktr chcesz porwna z oryginaem. Okno w swojej podstawowej postaci pozwala jeszcze na zamian dokumentw miejscami oraz wybr treci etykiety,
ktra ma by zastosowana do oznaczenia zmian. Dodatkowe opcje s dostpne
po klikniciu przycisku Wicej >>. Moliwe jest dziki nim okrelenie rodzaju
oznaczanych zmian oraz wybranie sposobu i miejsca ich pokazywania. Kliknicie przycisku OK rozpoczyna proces porwnywania tekstw. Okno dialogowe
Porwnywanie dokumentw wywietlane w trybie rozszerzonym zostao przedstawione na rysunku 8.13.
177

Word_2010.indb 177

2010-07-01 15:34:47

WOrD 2010 pL. ilustrowany przewodnik

Rysunek 8.13. Okno dialogowe Porwnywanie dokumentw

A teraz uwaga, na ekranie zajdzie maa rewolucja. Pojawi si na nim bowiem


nowe okno programu Word, w ktrym bdzie widoczny zupenie nowy dokument, stanowicy wynik operacji porwnania tekstu oryginalnego ze skorygowanym. rodkow cz okna bdzie zajmowao okienko porwnanego tekstu,
a wic treci z naniesionymi w niej poprawkami w trybie rejestracji zmian. Z prawej strony ujrzysz okienka oryginalnego i skorygowanego dokumentu, za z lewej okienko recenzowania, w ktrym pojawi si wszystkie wyrnione zmiany.
Okno wyniku porwnania dwch przykadowych dokumentw zostao pokazane
na rysunku 8.14.
UWaga

Nowy dokument pojawi si oczywicie tylko wtedy, gdy w oknie Porwnywanie dokumentw pozostawisz standardowy wybr miejsca pokazywania zmian,
a wic opcj Nowy dokument. Moesz te jednak zdecydowa si na oznaczenie
zmian w oryginalnym tekcie lub w jego skorygowanej wersji.

Zadaniem polece zebranych w podmenu wywietlanym po wybraniu pozycji


Poka dokumenty rdowe jest wywietlanie lub ukrywanie odpowiednich okienek widocznych w oknie dokumentu stanowicego wynik porwnania. Znaczenie poszczeglnych opcji jest do jasne, a samo menu zostao pokazane na
rysunku 8.15.
178

Word_2010.indb 178

2010-07-01 15:34:47

Moliwoci wsplnej pracy nad dokumentami

Rysunek 8.14. Przykadowy wynik porwnania dokumentw

Rysunek 8.15. Opcje zwizane z wywietlaniem porwnywanych dokumentw

179

Word_2010.indb 179

2010-07-01 15:34:47

WOrD 2010 pL. ilustrowany przewodnik

Ochrona i szyfrowanie dokumentw


Z tematem recenzowania i wprowadzania zmian w dokumencie wi si take
funkcje zabezpieczania treci i wygldu dokumentu. Edytor Word 2010 oferuje
cakiem spore moliwoci w tym zakresie, poniewa do Twojej dyspozycji oddane zostay narzdzia do ochrony i szyfrowania danych, blokowania moliwoci
edycji oraz zapisywania dokumentu w wersji tylko do odczytu. Mechanizm ten
pozwala na wczenie ochrony zawartoci, tak aby niemoliwe byo wprowadzanie w niej jakichkolwiek zmian. Dostpne tu opcje umoliwiaj ochron samej
treci dokumentu, stosowanych w nim formatowa lub obydwu tych rzeczy naraz. Moliwe jest rwnie okrelenie odpowiednich wyjtkw.

Funkcj zabezpieczania dokumentu przed zmianami mona uruchomi za pomoc kontrolki Ogranicz edytowanie
, nalecej do grupy Ochrona karty narzdzi
Recenzja. Kliknicie tego przycisku powoduje wywietlenie na ekranie okienka
zada o nazwie Ogranicz formatowanie i edytowanie, ktre umoliwia okrelenie
ustawie zwizanych z zabezpieczaniem treci i formatowania dokumentu. Dostpne w nim opcje pozwalaj na ograniczenie moliwoci formatowania dokumentu tylko do zaznaczonych stylw, na wybr stopnia ograniczenia moliwoci
edycji treci oraz na zdefiniowanie wyjtkw od podanych regu ochrony. Okienko zada Ogranicz formatowanie i edytowanie zostao pokazane na rysunku 8.16.

Kliknicie przycisku Tak, zacznij wymuszanie ochrony powoduje wywietlenie


na ekranie niewielkiego okna dialogowego Rozpoczcie wymuszania ochrony,
w ktrym naley jedynie wprowadzi i powtrzy haso dostpu do dokumentu. Natychmiast po zatwierdzeniu hasa rozpoczyna si ochrona dokumentu, co
w bezporedni sposb objawia si brakiem moliwoci edytowania jego treci
i niemonoci wprowadzania zmian w formatowaniach. Zmienia si rwnie
zawarto okienka ochrony, w ktrym dostpne s teraz przyciski odpowiedzialne za pokazywanie i odszukiwanie regionw dostpnych do edycji. Znajduje si
w nim rwnie przycisk Zatrzymaj ochron, ktrego zadaniem jest oczywicie
wyczenie dziaania mechanizmu zabezpieczania dokumentu przed zmianami.
Operacja ta wymaga rzecz jasna podania hasa zdefiniowanego podczas wczania ochrony.
Z dalszych moliwoci zwizanych z uprawnieniami do wykonywania okrelonych dziaa na treci dokumentu mona skorzysta za porednictwem karty
Informacje widoku Backstage. Aby do niej przej, kliknij kart Plik, a nastpnie
w gwnym menu programu wybierz pozycj Informacje, tak jak zostao to pokazane na rysunku 8.17.

180

Word_2010.indb 180

2010-07-01 15:34:47

Moliwoci wsplnej pracy nad dokumentami

Rysunek 8.16.
Sposb zabezpieczania treci
dokumentu przed zmianami

Rysunek 8.17. Kontrolki oferowane przez kart Informacje

181

Word_2010.indb 181

2010-07-01 15:34:48

WOrD 2010 pL. ilustrowany przewodnik

Znajdujcy si w grnej czci karty, obok etykiety Uprawnienia, przycisk Ochrona dokumentu
oferuje dostp do najwaniejszych funkcji zwizanych z zabezpieczaniem treci. Kliknicie tej kontrolki powoduje wywietlenie menu skadajcego si z czterech wanych polece, ktre zostay pokazane na rysunku 8.18. S
to kolejno: Oznacz jako wersj ostateczn, ktre pozwala na zablokowanie moliwoci dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumencie, Szyfruj przy uyciu hasa, umoliwiajce zabezpieczenie treci hasem, znane Ci ju polecenie Ogranicz
edytowanie oraz Dodaj podpis cyfrowy, pozwalajce na potwierdzenie tosamoci
autora dokumentu.
Rysunek 8.18.
Polecenia ochrony dokumentu
edytora Word 2010

Kliknicie polecenia Szyfruj przy uyciu hasa spowoduje na przykad wywoanie


niewielkiego okienka dialogowego z prob o zdefiniowanie hasa dostpu do dokumentu. Gdy je wprowadzisz i zatwierdzisz przyciskiem OK, a nastpnie potwierdzisz w kolejnym, niemal identycznym oknie, tre bdzie szyfrowana. W praktyce
oznacza to, e przy otwieraniu pliku wymagane bdzie podanie hasa dostpu, ktrego nieznajomo uniemoliwi postronnym osobom zapoznanie si z treci pliku.
Okno dialogowe definiowania hasa zostao pokazane na rysunku 8.19.
Rysunek 8.19.
Sposb ustalania hasa
dostpu do dokumentu

182

Word_2010.indb 182

2010-07-01 15:34:48

Moliwoci wsplnej pracy nad dokumentami

UWaga

Z narzdzi tych powiniene korzysta rozwanie i stara si zawsze dobrze zapamitywa lub zapisywa w bezpiecznym miejscu wszelkie hasa uywane do
chronienia dokumentw, poniewa w innym przypadku moesz pozbawi si
dostpu do wanych danych lub moliwoci ich edycji.

Wszelkie zmiany ustawie zwizanych z ochron dokumentu s natychmiast odzwierciedlane na karcie Informacje, dziki czemu ju na pierwszy rzut oka moesz
si przekona, jakie opcje zabezpiecze zostay w nim zastosowane. Szczegy te
s widoczne bezporednio pod etykiet Uprawnienia, ktra zmienia przy okazji
kolor z czarnego na ceglasty. Przykad informacji widocznych w przypadku pliku
zapisanego w wersji ostatecznej, zabezpieczonego hasem i z ograniczeniami dotyczcymi moliwoci edycji zosta przedstawiony na rysunku 8.20.

Rysunek 8.20. Dokument mona zabezpieczy nawet na kilka sposobw naraz

Na karcie Informacje masz rwnie dostp


do dwch kolejnych kontrolek pozwalajcych na przeprowadzanie do istotnych
dziaa, ktre mog mie zwizek z bezpieczestwem. Pierwsza z nich, Wyszukaj
, umoliwia sprawdzenie doproblemy
kumentu pod ktem zgodnoci, atwoci
dostpu oraz prywatnoci umieszczonych
w nim treci, za druga, Zarzdzaj wersjami
, jest odpowiedzialna za odzyskiwanie i pozbywanie si niezapisanych
dokumentw, bdcych wynikiem dziaania mechanizmu automatycznego zapisywania plikw.
Oprcz wszystkich tych elementw kontrolnych na karcie Informacje znajduje si

Rysunek 8.21.
Podgld i informacje na temat
dokumentu Worda

183

Word_2010.indb 183

2010-07-01 15:34:48

WOrD 2010 pL. ilustrowany przewodnik

jeszcze jeden godny uwagi element. Chodzi o widoczne w jej prawej czci pole
zawierajce niewielki podgld dokumentu oraz szczegowe dane na jego temat.
Znajduj si wrd nich informacje o najwaniejszych waciwociach, datach
utworzenia, edycji i ostatniego drukowania oraz osobach zaangaowanych w powstanie pliku i miejscu jego przechowywania na dysku. Rwnie te dane mog
Ci pomc podczas wsppracy z innymi osobami w ustaleniu, na ktrej wersji
dokumentu w danej chwili pracujesz. Pole informacji na temat przykadowego
pliku Worda zostao pokazane na rysunku 8.21.

UWaga!
Dodatkowy rozdzia do ksiki mona pobra pod adresem:
ftp://ftp.helion.pl/online/inne/wo21ip_dodatkowy_rozdzial.pdf.

184

Word_2010.indb 184

2010-07-01 15:34:48

ODKRYJ MAGICZNY

ILUSTROWANY
PRZEWODNIK

WORD 2010 PL

DOKUMENTY TEKSTOWE
WYKRESY, DRUKOWANIE
I ANALIZA DANYCH

UKASZ SUMA

PRZEPROWADZANIE PODSTAWOWYCH OPERACJI NA DOKUMENTACH

MY

TWORZENIE, EDYTOWANIE I FORMATOWANIE TRECI

CY

CMY

WSTAWIANIE TABEL, WYKRESW, OBRAZW I RWNA


DOSTOSOWYWANIE UKADU STRONY
I DRUKOWANIE DOKUMENTW
TWORZENIE I POPRAWIANIE RNEGO RODZAJU SPISW TRECI
KORZYSTANIE Z NARZDZIA DO KORESPONDENCJI SERYJNEJ
UYWANIE FUNKCJI WSPOMAGAJCYCH WSPPRAC EDYCYJN

SPRAW, ABY NOWY WORD NIE MIA PRZED TOB TAJEMNIC


22,90

WORD 2010 PL

WYKORZYSTANIE RNYCH ELEMENTW INTERFEJSU PROGRAMU


CM

JAK SZYBKO OPRACOWA


I WYDRUKOWA EFEKTOWNE

Piszesz prac dyplomow? Pracujesz nad now ksik? Na Twoim biurku wanie pojawi si
komputer, a szef kaza Ci wyrzuci wysuon maszyn do pisania? A moe piszc rcznie, bazgrzesz
tak bardzo, e musiae wymyli jaki inny sposb tworzenia tekstw? Niezalenie od powodw
prdzej czy pniej z ca pewnoci trafisz na program Word w jego najnowszej wersji oznaczonej
numerem 2010. Co wtedy zrobisz? Czy powiniene si martwi? Czy to prawda, e aplikacja jest
bardzo rozbudowana i rzeczywicie trudno j opanowa?
Odpowiedzi na te i wiele innych pyta znajdziesz w ksice Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik.
Podrcznik w niezwykle prosty sposb przedstawia wszystkie podstawowe narzdzia oferowane przez
najnowsze wydanie najpopularniejszego na wiecie edytora tekstu, a tre idealnie uzupeniaj kolorowe
rysunki. Dziki lekturze poznasz interfejs aplikacji, sposb przeprowadzania podstawowych operacji
na dokumentach, zaawansowane narzdzia do formatowania tekstu oraz funkcje umoliwiajce prac
z grafik, tabelami i elementami specjalnymi. Dowiesz si, jak korzysta z narzdzia do korespondencji seryjnej i sprawnie wspedytowa dokumenty z innymi osobami.

WIAT WORDA 2010

WORD

2010 PL
UKASZ SUMA

BONUS!!!

5539

DODATKOWY
ROZDZIA
NA FTP