You are on page 1of 22

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

QuarkXPress 4.1.

wiczenia praktyczne
Autor: Marek Kostera-Kosterzewski
ISBN: 83-7197-712-3
Format: B5, stron: 132

QuarkXPress najlepszy wrd najprostszych i najbardziej skomplikowanych zarazem


programw do skadu. Bezkonkurencyjny, profesjonalny -- stosowany w najwikszych
agencjach reklamowych i wydawnictwach na caym wiecie. Lektura, kolejnej ksieczki
z serii wiczenia praktyczne, uatwi poznanie podstaw pracy z tym pakietem DTP.
Autor nie pomija take zagadnie, z pozoru o skomplikowanej naturze, jak np. uywanie
moduw rozszerzajcych moliwoci programu. Czytelnik pozna m.in.
tajniki eskportowania plikw do HTML-a,
tworzenie PDF-w itd.

"
"

Najcenniejsz zalet bd jednak praktyczne projekty: tworzenie wizytwki, ulotki


i wielu innych.
Skad komputerowy stanie nieskomplikowany, a QuarkXPress okae si
najprzyjemniejszym z programw po wykonaniu wszystkich zaproponowanych przez
autora wicze. Proponujemy nauk obsugi wersji dla systemu operacyjnego Windows,
lecz zestaw wicze bez wikszego wysiku wykona mona take na stacjach
z systemem Mac OS.

Wstp...................................................................................................................................................... 9
Sw kilka o DTP .........................................................................................................................9
Budowa programu ......................................................................................................................10
Ustawienia opcji preferencji programu ..................................................................................11
Definiowanie nowego dokumentu..........................................................................................12
Sterowanie podgldem widoku projektu ................................................................................13

Rozdzia 1. Podstawowe elementy graficzne i tekstowe ................................................................... 15


Ramki i jeszcze raz ramki ..........................................................................................................15
Rysowanie ramek i zastosowanie narzdzi Item oraz Content...............................................16
Item i Content do odpowiedniego zadania, odpowiednie narzdzie .................................16
Wprowadzanie i formatowanie tekstu w ramce .....................................................................17
Usuwanie zbdnych elementw .............................................................................................19
Ramki typu None .......................................................................................................................19
Skad prostej wizytwki i praca z podstawowymi kolorami..................................................20
Paleta Colors (kolory) ................................................................................................................21
Definiowanie dodatkowych kolorw .....................................................................................23
Modele kolorystyczne ................................................................................................................24
Uycie w projekcie kolorw Pantone.....................................................................................24
Krzywe Beziera cz 1 .............................................................................................................28
Podstawy pracy z krzywymi...................................................................................................28
Wyrwnywanie obiektw midzy sob..................................................................................30
Opcje wyrwnywania obiektw .............................................................................................30
Zapis dokumentu ....................................................................................................................32

Rozdzia 2. Skad grafiki i tekstu.................................................................................................................... 33


Oblewanie tekstem .....................................................................................................................33
Opcja Runaround....................................................................................................................33
Edycja ramek graficznych narzdziem Content.............................................................................35
Pozycjonowanie ilustracji wewntrz ramki............................................................................35
cieki odcinania........................................................................................................................36
Edycja cieek odcinania........................................................................................................36
Wykorzystanie opcji Non-White Areas..................................................................................37

QuarkXPress 4.1. wiczenia praktyczne


Zaawansowane opcje oblewania grafiki tekstem .......................................................................38
Dopasowanie oblewania tekstu do cieki .............................................................................38
Wstawianie ilustracji w tekst..................................................................................................39
Kolorowanie zdj......................................................................................................................40
Praca ze stosami i grupami.........................................................................................................40

Rozdzia 3. Zaawansowane elementy graficzne.....................................................................................43


Krzywe Beziera cz 2 .............................................................................................................43
Zaawansowane rysowanie i edycja krzywych........................................................................43
Kopiowanie wielokrotne ............................................................................................................46
Edycja wygldu ramek ...............................................................................................................47
Zmiana ksztatw ramek.........................................................................................................47
Przeksztacenia zawartoci ramek graficznych ......................................................................49
Tekst moe by ramk! ..........................................................................................................51
Obiekty zoone praca z filtrami cieek wektorowych.........................................................53
Obramowania ramek ..............................................................................................................55
Tekst na ciece czyli piszemy po uku ....................................................................................57
Wasna biblioteka elementw gotowych....................................................................................59
Tworzenie wasnej palety kolorw przy pomocy biblioteki elementw................................59
Zastosowanie przej tonalnych.................................................................................................60
Linie przerywane........................................................................................................................63
Noyczki.....................................................................................................................................66

Rozdzia 4. Edycja wygldu tekstu ................................................................................................................. 67


Importowanie tekstu do ramki....................................................................................................67
Formatowanie tekstu ..................................................................................................................69
Ukadanie tekstu w kolumnach ..............................................................................................69
Praca z tekstem w akapicie formatowanie.........................................................................69
Formatowanie akapitu wcicia, inicjay i odstpy.............................................................70
Formatowanie akapitu interlinia i linie..............................................................................73
Formatowanie akapitu tabulatory i tabele. Praca z tabelami .............................................74
Znaczniki tabulacji i znaki wiodce .......................................................................................79
Z ramki do ramki czenie ramek tekstowych...................................................................79
Formatowanie akapitu style...............................................................................................81
Ustalanie odstpw midzy akapitami ...................................................................................84
Formatowanie akapitu Hyphenation & Justification .........................................................85

Rozdzia 5. Dokumenty wielostronicowe.................................................................................................. 89


Strony wzorcowe........................................................................................................................90
Praca z dugimi dokumentami....................................................................................................95
Przemieszczanie stron w dokumencie ....................................................................................95
Skadamy ksik paleta Book ..........................................................................................96
Tworzenie spisu treci ............................................................................................................98
Ustawienie rozkadwki dla pierwszych stron dokumentu opcja Section .............................99
Graficzne efekty specjalne przy pomocy gradientw ..............................................................102
Ozdobne ramki .....................................................................................................................102
Ozdobny napis tytuowy.......................................................................................................104
Edycja bitmap negatywowy obraz ......................................................................................105
Kadrowanie ilustracji ...............................................................................................................107

Spis treci

Rozdzia 6. Tworzenie plikw wyjciowych ........................................................................................... 109


Drukowanie dokumentw ........................................................................................................109
Okrelenie spadu ..................................................................................................................109
Uywanie palety Usage oraz polecenia Collect for Output.......................................................110
Drukowanie do pliku PostScriptowego ................................................................................111
Tworzenie plikw EPS i PDF ..................................................................................................112
Zapis do pliku EPS ...............................................................................................................112
Tworzenie plikw PDF.........................................................................................................113

Rozdzia 7. Powikszanie moliwoci programu ................................................................................. 115


Rozszerzenia.............................................................................................................................115
Praca z palet Xtension Manager .........................................................................................115
Skd wzi XTensions?........................................................................................................116
Funkcjonowanie przykadowych rozszerze............................................................................116
Xpert Pilot ............................................................................................................................116
Badia Full Color ...................................................................................................................117
Quark HTML Text Export Filter 1.2 ....................................................................................119
QX-Character .......................................................................................................................119
QX-Layers ............................................................................................................................122
QX-Object ............................................................................................................................124
Table 2000 ............................................................................................................................126

Zakoczenie................................................................................................................................... 130
Dodatek A Przydatne skrty klawiaturowe ............................................................................................ 131

Oglnie rzecz ujmujc to w Quarku nic nie dzieje si bez ramek. Cokolwiek bdziesz chcia
utworzy w tym programie (poza maymi wyjtkami), bdzie musiao zosta umieszczone
w specjalnej ramce. Na pocztku pracy moe to wyda si dosy skomplikowane, ale w rzeczywistoci jest to bardzo wygodny sposb w ustalaniu poszczeglnych elementw na stronie.
Wyrniamy trzy rodzaje ramek. Ramki tekstowe (Text), ktre przeznaczone s do
przechowywania tekstu. Jeli bdziesz chcia cokolwiek wpisa lub importowa tekst, to
najpierw konieczne bdzie narysowanie ramki tekstowej.
Rysunek 1.1.
Kolekcja rnych
ramek tekstowych

Kolejnym typem ramek s ramki graficzne (Picture). W tych ramkach bd umieszczane


rysunki i zdjcia z innych programw graficznych.
Rysunek 1.2.
Kolekcja rnych
ramek graficznych

Ostatnim typem ramek s ramki typu None. Jest to specjalny rodzaj ramki ozdobnej nie
zawierajcej ani grafiki, ani tekstu. Mog one natomiast mie rny ksztat i kolor. Otrzymujemy je poprzez narysowanie ksztatu dowolnym narzdziem do tworzenia ramek (tekstowych lub graficznych) i zmian jej waciwoci.

16

QuarkXPress 4.1. wiczenia praktyczne

wiczenie 1.1.
1. Po uruchomieniu programu i utworzeniu nowego dokumentu z palety Tools wybierz

narzdzie Rectangle Text Box i na stronie dokumentu narysuj ramk tekstow. Ramk
rysujemy metod przecignij i pu.
2. Kliknij w miejscu, gdzie bdzie znajdowa si lewy grny naronik ramki i nastpnie

przecignij kursor po przektnej prostokta. Cay czas trzymaj wcinity lewy klawisz
myszy. Po otrzymaniu waciwego ksztatu zwolnij klawisz myszy.
Rysunek 1.3.
Rysowanie
ramki tekstowej

3. Przyjrzyj si teraz palecie Measurements. Wreszcie nie jest pusta. Po narysowaniu

ramki w palecie Measurements wywietlane s podstawowe opcje odnoszce si


do zaznaczonego obiektu. Pola oznaczone X i Y okrelaj pooenie ramki na stronie.
Pola W i H pokazuj rozmiar ramki, czyli szeroko i wysoko. Pole z rysunkiem
kta okrela, o jaki kt obrcony jest obiekt. Ostatnie pole Cols opisuje liczb kolumn
tekstowych, na jakie ramka zostaa podzielona. Prawda o palecie Measurements jest
taka, e bdzie ona pokazywaa inn zawarto w zalenoci od zaznaczonego
edytowanego obiektu. O tej palecie w kadym rozdziale bdziesz dowiadywa si
czego nowego. ycz miego odkrywania jej tajemnic.
Co prawda w narysowanej ramce jeszcze nie moesz nic napisa, ale udao ci si j stworzy. W nastpnym wiczeniu dowiesz si wicej o ramkach tekstowych. Ale wczeniej...

QuarkXPress zosta wyposaony w dwa narzdzia uatwiajce prac przy skadzie stron.
Kade z nich realizuje inne zadania.
po narysowaniu ramki zostao uruchomione automatycznie. Suy ono
Narzdzie Item
do zaznaczania poszczeglnych elementw skadu, oraz ich przemieszczaniu po stronach.
Narzdzie Content

odpowiedzialne jest za edycj zawartoci ramek.

Rozdzia 1. L Podstawowe elementy graficzne i tekstowe

17

Rysunek 1.4.
Wykres zastosowa
narzdzi Content i Item

wiczenie 1.2.

Kontynuujemy poprzednie wiczenie. Narysowae ju ramk tekstow, czas, zatem wypeni j tekstem.
1. Z palety Tools wybierz narzdzie Content

i kliknij nim w ramk tekstow.


W lewym grnym rogu ramki pojawi si migajcy kursor. Od tej pory caa klawiatura
jest do twojej dyspozycji. Moesz wpisa dowolny tekst.

2. Przyjrzyj si teraz palecie Measurements. Pojawiy si dodatkowe opcje, ktre

uaktywniaj si, gdy klikamy narzdziem Content

w ramk tekstow:

Rysunek 1.5.
Opcje sterujce
wygldem tekstu,
ktre umieszczone
s w palecie
Measurements

1.
2.
3.
4.
5.

Opcje Flip Horizontal (odbij poziomo) i Flip Vertical (odbij pionowo);


Kern Amount okrelanie odstpu midzy znakami;
Leading inaczej interlinia, czyli odstp pomidzy liniami podstawowymi pisma;
Opcje formatowania wyrwnywania tekstu w akapicie: Left, Centered, Right, Justified, Forced;
Opcje formatowania znaku: Plain, Bold, Italic, Underline, Word Underline, Strike Thru, Outline,
Shadow, All Caps, Smal Caps, Superscript, Subscript, Superior;
6. Font krj czcionki;
7. Size wielko czcionki.

18

QuarkXPress 4.1. wiczenia praktyczne


3. Narzdziem Content

zaznacz fragment tekstu, klikajc i przecigajc nad nim


kursorem. Nastpnie zmie dla niego krj czcionki, klikajc w palecie Measurements
w polu Font, w czarny trjkt przy nazwie obecnie uywanego kroju.

Rysunek 1.6.
Wybr kroju
czcionki dla
zaznaczonego tekstu

4. Gdy masz zaznaczony fragment tekstu, kliknij w opcj Size w palecie Measurements

i zmie rozmiar czcionek na wikszy. Po klikniciu w czarny trjkt wybierz


odpowiedni warto wielkoci czcionki.
5. Zauwa, e domylnie tekst w akapicie jest wyrwnywany lewostronnie (Left).

Kliknij narzdziem Content w dowolnym miejscu w tekcie akapitu. Nastpnie


kliknij w poszczeglne opcje wyrwnywania tekstu akapitowego i obserwuj efekt
ich dziaania.
Rysunek 1.7.
Przykady
zastosowania
rnych ustawie
wyrwnywania
tekstu w akapicie

Opcje podkrele, przekrele, obrysu czy cienia stosowane s dosy rzadko. Zastosowanie maj
raczej do ozdobnych tytuw i nagwkw. Do formatowania tekstu w trybie znaku (Character
Attributes) moesz take uy specjalnej palety, ktr moesz wywoa poleceniem z menu
gwnego Style | Character... lub skrtem Ctrl+Shift+D.

Rozdzia 1. L Podstawowe elementy graficzne i tekstowe

19

Rysunek 1.8.
Paleta
waciwoci znaku

Rysunek 1.9.
Znaki przemieszczone
o 2 pt i 2 pt wartoci
Baseline Shift
W wywoanym oknie dwie opcje nie pojawiaj si w palecie Measurements. Opcja Scale
powoduje znieksztacenie (rozcignicie lub zawenie) znaku w pionie (Vertical) i poziomie
(Horizontal). Bardzo rzadko jednak stosuje si t funkcj.
Drug opcj jest Baseline Shift. Funkcja ta steruje przemieszczeniem w pionie i poziomie
poszczeglnych znakw. Wartoci dodatnie podnosz znak z linii bazowej, a ujemne opuszczaj.

wiczenie 1.3.

Wielokrotnie zdarza si, e po narysowaniu jakiej ramki (lub wikszej ich iloci) chcemy
z niej zrezygnowa w projekcie.
1. Aby usun ramk wraz z zawartoci, musisz zaznaczy j narzdziem Item

i wcisn na klawiaturze klawisz Delete. Moesz te skorzysta z polece menu


gwnego Item | Delete lub skrtu Ctrl+K.
2. Quark oferuje take moliwo usunicia zawartoci ramki bez naruszania struktury

samej ramki. Aby usun z ramki wstawione zdjcie, musisz klikn w ramk
narzdziem Content
i wcisn klawisz Delete. Aby zrealizowa to samo polecenie
z menu gwnego, wybierz Edit | Delete. Zastosowanie polecenia z menu Item (Ctrl+K)
usunie zawarto razem z ramk, mimo e pracujemy narzdziem Content.

Ramki typu None s specjalnymi ramkami, ktre nie przechowuj adnej treci, czyli nie
mona w nie wpisa adnego tekstu i nie mona umieci obrazw graficznych. W takim
razie, po co one w ogle istniej? Ot su jako typowe ozdobniki strony. Jako e nie
maj zdefiniowanej adnej zawartoci, nie powoduj znacznego rozrostu pliku Quarka.
Przykadowe zastosowanie i sposb tworzenia takich ramek przeledzimy w kolejnym
wiczeniu.

20

QuarkXPress 4.1. wiczenia praktyczne

Skad prostej wizytwki i praca z podstawowymi kolorami


wiczenie 1.4.

W tym wiczeniu wykonamy projekt wizytwki imiennej z prostym ukadem graficznym


skadajcym si z tekstu i ozdobnych ramek typu None.
1. Otwrz nowy dokument poleceniem File | New | Document. Aby szybko utworzy

nowy dokument, moesz uy skrtu Ctrl+N.


2. W oknie ustawie nowego dokumentu w pole Width wpisz 90 mm, a w pole Height

50 mm. Marginesy ustaw na 3 mm. Okrel one odsunicie wszystkich elementw


wizytwki od krawdzi projektu. Ustawienia zatwierd klawiszem OK.
Rysunek 1.10.
Ustawienia
nowego
dokumentu

3. Z palety Tools wybierz narzdzie do rysowania prostoktnych ramek tekstowych

Rectangle Text Box


i narysuj dowoln ramk. Nastpnie w palecie Measurements
w polach Width (szeroko) i Height (wysoko) ramki wpisz nastpujce wymiary:
W: 36,559 mm i H: 50 mm. Narysowan ramk umie przy lewym boku strony.
Rysunek 1.11.
Do ustalenia
rozmiarw ramek
mona uy palety
Measurements

Rozdzia 1. L Podstawowe elementy graficzne i tekstowe

21

4. Narysowana ramka moe by w kadej chwili wypeniona tekstem, zatem

przekonwertujmy j w prost ramk ozdobn. Z menu tekstowego wybierz polecenie


Item | Content | None. Zrobione! Z tym, e ramka w obecnej postaci nie stanowi adnego
ozdobnika. Musimy nada jej jaki kolor wykonamy t czynno w nastpnym
wiczeniu.

Aby przywoa widok palety Colors, wcinij na klawiaturze klawisz F12. W oknie dokumentu pojawi si nowa paleta.
Rysunek 1.12.
1. Frame Color
kolor obrysu ramki
2. Background Color
kolor ta ramki
3. Menu typw wypenie
4. Okno zdefiniowanych
kolorw

W palecie znajduje si jeszcze jedna ikona o ksztacie koperty, ktra jest aktualnie nieaktywna. Jest to kolor zawartoci ramki.
wiczenie 1.4. cd.

Kontynuujemy poprzednie wiczenie.


5. Zaznacz ramk narzdziem Item

i nastpnie kliknij ikon koloru niebieskiego

(Blue) w palecie Colors.


6. Wybierz z palety Tools ponownie narzdzie Rectangle Text Box

i narysuj
kolejn ramk tekstow. Ramk umie po prawej stronie projektu, na biaej czci.

7. Kliknij w ramk narzdziem Content

, aby wstawi kursor i wpisz imi


i nazwisko waciciela wizytwki. Nastpnie tym samym narzdziem zaznacz wpisany
tekst. Kliknij na pocztku tekstu i nie puszczajc klawisza myszy przecignij kursor
na koniec tekstu. Zaznaczony tekst bdzie zaznaczony kolorem czarnym i widoczny
w kontrze, czyli na biao.

8. W palecie Colors jest aktywna teraz rodkowa ikona Text Color (kolor tekstu).

Kliknij w ni, aby przej w edycj koloru tekstu w ramce. Z wywietlonych poniej
dostpnych kolorw kliknij kolor niebieski (Blue).
Rysunek 1.13.
Procedura
nadawania
tekstowi koloru

22

QuarkXPress 4.1. wiczenia praktyczne


Zapewne zadajesz sobie pytanie, czy ramka wok tekstu jest widoczna i jak wyglda
projekt bez tych wszystkich niebieskich linii pomocniczych. Aby si o tym przekona,
wcinij klawisz F7. Teraz masz okazj przyjrze si pracy w innym wietle. Ponowne
wcinicie klawisza F7 wczy ponownie widok projektowy.
9. Narysuj kolejn ramk tekstow narzdziem Rectangle Text Box

i umie j na
niebieskim polu po lewej stronie projektu. Wewntrz ramki narzdziem Content
wpisz dane adresowe firmy, w ktrej pracuje waciciel wizytwki. Hm... Nie wyglda
to za ciekawie. Ramka jest biaa i nie wyglda najlepiej. Duo atrakcyjniej tekst ten
wygldaby, gdyby by napisany literami w biaym kolorze na niebieskim tle ozdobnej
ramki.

Rysunek 1.14.
Widok
rozmieszczonych
elementw
projektu

10. W palecie Colors kliknij w ikon Background Color (to ramki) i z menu dostpnych

kolorw wybierz kolor None (aden). W ten sposb pozbye si biaego wypenienia
ramki tekstowej. Jest ona teraz przeroczysta. Zaznacz tekst w ramce i zmie jego
kolor na biay. Pamitaj, aby przeczy si na ikon Text Color (kolor tekstu). Dopiero
wtedy kliknij odpowiedni kolor w palecie.
Rysunek 1.15.
Strzaki
pokazuj kolejno
wykonywanych
czynnoci
nadawania kolorw

11. Wcinij klawisz F7 i przyjrzyj si projektowi. Jeli dojdziesz do wniosku, e ktry

z elementw naley przesun, to zaznacz go narzdziem Item


przemie w nowe miejsce.

i po prostu

Zanim przejdziesz do dalszej lektury, proponuj chwil radosnej twrczoci.


Zaprojektuj teraz wasn wizytwk. Wykorzystaj wiedz zdobyt do tej pory.
Prawdopodobnie zadajesz sobie teraz pytanie, czy paleta Colors moe pokazywa wicej
kolorw? Oczywicie, e tak. Trzeba jednak wczeniej je zdefiniowa. Jak to zrobi? Oto
krtki przepis...

Rozdzia 1. L Podstawowe elementy graficzne i tekstowe

23

wiczenie 1.5.
1. Z menu gwnego wybierz polecenie Edit | Colors lub wcinij skrt na klawiaturze

Shift+F12. Pojawi si okno dialogowe edycji kolorw.


Rysunek 1.16.
Okno zarzdzania
kolorami
dokumentu

2. Zauwa, e gwne okno podgldu kolorw zawiera podstawowe prbki kolorw.

S nimi trzy skadowe modelu RGB (Red, Green, Blue), cztery skadowe modelu
CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black), kolor White (biay) i dodatkowo kolor
Registration (kolor znacznikw drukarskich). Aby wprowadzi do tych kolorw
now prbk, kliknij w przycisk New (nowy). Pojawi si kolejne okno dialogowe.
Rysunek 1.17.
Okno edycji
parametrw
nowego koloru

3. W polu Name (nazwa) moesz okreli, pod jak nazw ma wystpowa prbka.

Jeli tego nie uczynisz, to program okreli kolor jako New Color. Poniej znajduje
si okno opcji wyboru modelu kolorystycznego, w jakim okrelisz skad prbki
kolorystycznej. Jako e standardowo drukujemy z modelu CMYK (tzw. triada
drukarska), to wanie ten model kolorystyczny wybierz z listy rozwijanej. W prawym
dolnym rogu palety znajduj si suwaki okrelajce ilo skadowych poszczeglnych
barw. Po lewej stronie widoczne jest okienko New, gdzie moesz podglda, jak bdzie
wyglda generowany kolor. Edytujc kolor w modelu CMYK, wycz opcj Spot
Color. Aby zatwierdzi ustawienia, kliknij klawisz OK.

24

QuarkXPress 4.1. wiczenia praktyczne


4. W palecie Colors For Document... pojawia si nowa zielona prbka. Aby zostaa

ona zachowana w palecie Colors, musisz zapisa obecny stan edycji kolorw poprzez
kliknicie w przycisk Save (zapisz).
Istnieje jeszcze pewna sztuczka powodujca, e szybko moemy przej do edycji poszczeglnych
kolorw z palety Colors i zmienia ich wygld. Wystarczy klikn w prbk z wcinitym
klawiszem Ctrl. Spowoduje to otwarcie okna Colors For Document z aktywn prbk. Wcinicie
klawisza Enter na klawiaturze powoduje przejcie do okna edycji koloru (Edit Color).

W tym miejscu nale ci si sowa wyjanienia. Co to s modele kolorystyczne?


Podstawowym modelem kolorystycznym jest RGB. Skrt ten oznacza trzy skadowe
Red (Czerwony), Blue (Niebieski) i Green (Zielony). W modelu tym barwy otrzymujemy poprzez mieszanie barw skadowych, z ktrych kada zawiera si w wartociach
od 0 do 256 poziomw jasnoci. Dlatego nazywamy ten model take modelem addytywnym. Gwnym zastosowaniem tego modelu jest Internet.
Kolejnym modelem kolorystycznym, w ktrym bdziemy tworzyli nasze prace jest
CMYK. Poszczeglne litery skrtu oznaczaj: Cyan, Magenta, Yellow, Black. W modelu
tym barw otrzymujemy przez odjcie (pochonicie) poszczeglnych barw z widma
wiata biaego. Mwimy wtedy o modelu subtraktywnym. Model CMYK jest uywany
w procesie druku materiaw na profesjonalnych maszynach drukarskich. Dlatego jeli
ilustracja przez nas wykonana bdzie drukowana w drukarni, to nie moemy jej oddawa
do wydrukowania w modelu RGB tylko w modelu CMYK. Std te wniosek, e gwnie
z tego modelu bdziemy korzysta w pracy z Quarkiem.
Cakowicie innym systemem kolorw jest Pantone. System ten oparty jest na druku
z puszki. Posugujc si specjalnym wzornikiem kolorw dokadnie wiemy, jak kolor
bdzie wyglda po wydrukowaniu. Drukarz po prostu bdzie uywa okrelonej przez nas
(projektantw) farby. System ten szczeglnie sprawdza si przy tworzeniu prac jedno lub
dwu kolorowych, gdzie koszty druku zostaj znacznie obnione.
Model Trumatch jest systemem take opartym na zasadzie stosowania katalogu prbek.
Rnic jest to, e prbki opisane s procentowym skadem poszczeglnych farb CMYK.

wiczenie 1.6.

W tym wiczeniu sprbujemy wykona prost ulotk drukowan z dwch kolorw.


1. Otwrz nowy dokument poleceniem File | New | Document lub uyj skrtu Ctrl+N.
2. Zdefiniuj wielko dokumentu: Width (szeroko) 110 mm i Height (wysoko)

155 mm. Wszystkie marginesy ustaw na 5 mm. Ustawienia zatwierd klawiszem OK.

Rozdzia 1. L Podstawowe elementy graficzne i tekstowe

25

Rysunek 1.18.
Paleta New
Document.
Tutaj okrelamy
wielko strony

3. Na pocztku od razu zdefiniujemy kolory dla naszej ulotki. Wybierz polecenie

Edit | Colors lub wcinij skrt Shift+F12.


4. Wcinij klawisz New, aby wej do okna edycji nowej prbki. W kolejnym oknie

dialogowym najpierw musisz zmieni model kolorystyczny na Pantone Coated.


Zaznacz opcj Spot Color. Dziki temu program bdzie wiedzia, e kolor ma zosta
wydrukowany na oddzielnej separacji. Nastpnie w prawym dolnym rogu znajduje
si puste okienko na wpisanie numeru (nazwy) prbki. Kliknij w okienko kursorem
i wpisz 122. Program sam odnajdzie odpowiedni prbk. U gry, w polu Name
zostanie wywietlona jej pena nazwa, a w okienku podgldu koloru po lewej stronie
pojawi si ty kolor prbki. Kliknij przycisk OK w celu zatwierdzenia wyboru.
Rysunek 1.19.
Definiowanie
kolorw Pantone

5. Postpujc identycznie jak w poprzednim punkcie, zdefiniuj now prbk o nazwie

Pantone 301 CV.


6. Po zdefiniowaniu obydwu prbek zapisz palet Colors klikajc w przycisk Save

(zapisz).
7. Wybierz teraz z palety Tools narzdzie Rectangle Text Box

i narysuj ramk
o wielkoci caej strony. Najszybciej wykonasz to w nastpujcy sposb. Narysuj
dowoln ramk i w palecie Measurements okrel jej wymiary W 110, H 155
i pooenie w ukadzie wsprzdnych. W tym celu wpisz w pola X 0 i Y 0.
Na koniec zatwierd ustawienia klawiszem Enter.

26

QuarkXPress 4.1. wiczenia praktyczne


8. Zaznacz narysowan ramk i z menu Item | Content wybierz opcj None, przeksztacajc

tym samym ramk tekstow w ramk ozdobn. Nastpnie kliknij w palecie Colors
w prbk 301 CV. Ramka zostanie wypeniona niebieskim kolorem. Pamitaj, aby
bya zaznaczona ikona Background Color.
9. W palecie Colors w jej prawym grnym rogu znajduje si opcja Tinta. Rozwi menu tej

opcji i wybierz warto 50%. Opcja ta zmienia stopie nasycenia koloru. Dziki
zmianie procentowego udziau farby otrzymalimy janiejszy niebieski, lekko wpadajcy
w kolor fioletu.
10. Narysuj teraz kolejn ramk tekstow narzdziem Rectangle Text Box

. Szeroko
ramki dostosuj do szerokoci strony W 110 mm. Natomiast wysoko ustaw
na ok. 25 mm. Ramk umie na grze strony.

11. W palecie Colors zaznacz ikon Background Color i wypenij ramk kolorem 301 CV,

klikajc w prbk koloru w palecie Colors.


12. Nasz projekt zakada umieszczenie identycznej ramki u dou strony. Zaznacz grn

ramk narzdziem Item


i nastpnie wybierz polecenie z menu gwnego
Edit | Copy (kopiuj), lub wcinij skrt klawiaturowy Ctrl+C. Jest to popularne
polecenie systemu powodujce skopiowanie do pamici podrcznej zaznaczonego
materiau. Aby wklei dodatkow kopi na stron, wybierz polecenie Edit | Paste
(wklej) lub wcinij skrt Ctrl+V. Nastpnie narzdziem Item
przesu ramk
do dou strony. Aby mie pewno, e ramki przylegaj do bokw strony, moesz
w palecie Measurements wprowadzi odpowiednie wartoci numeryczne pooenia
obiektw. Np. wiadomo, e lewy bok ramki ma przylega do lewego boku strony.
Natomiast lewy bok strony opisany jest na miarkach (linijkach) wartoci X = 0.
Tak, wic w palecie Measurements w pole X musisz wpisa warto 0 i wcisn
klawisz Enter.
Rysunek 1.20.
Opcje X i Y
w palecie
Measurements
okrelaj
pooenie obiektu
w ukadzie
wsprzdnych

13. Wybierz z palety Tools narzdzie Content

i kliknij nim w grn ramk. Kiedy


pojawi si kursor, wpisz haso reklamowe PROMOCJA.

14. Zaznacz cay wyraz i w palecie Measurements zmie jego wielko na ok. 48 pt.

Dodatkowo pogrubimy napis dla podkrelenia jego wanoci. W palecie Measurements


kliknij ikon oznakowan liter B (Bold).

Rozdzia 1. L Podstawowe elementy graficzne i tekstowe

27

15. Czarny kolor napisu nie wyglda za specjalnie na ciemno niebieskim tle ramki. Kliknij

ikon Text Color w palecie Colors i nastpnie kliknij w prbk koloru Pantone 122 CV.
Rysunek 1.21.
Kolejne kroki
nadawania
tekstowi
specjalnego
koloru

16. Jest ju lepiej, tylko musisz odsun tekst od krawdzi ramki-strony. Nie proponuj

zastosowania metody uywania klawisza spacji na klawiaturze. Po pierwsze jest to mao


praktyczna i pracochonna metoda, a po drugie nieelegancka i zupenie pozbawiona
fachowoci. Sprbujmy zrobi to bardziej profesjonalnie.
17. Najpierw wyrwnaj w ramce tekst w pionie. W tym celu kliknij ikon wyrwnywania

akapitu centralnie w palecie Measurements.


Rysunek 1.22.
Dziaanie opcji
centrowania
tekstu akapitu

18. Przysza pora na poziome wyrwnanie tekstu w ramce. Niestety paleta Measurements

nam nie pomoe. Musimy sign po inne techniki. Z menu gwnego wybierz
polecenie Item | Modify lub wcinij skrt Ctrl+M. Pojawi si okno Modify z kilkoma
zakadkami.
Rysunek 1.23.
Paleta Modify
z aktywn zakadk
formatowania
tekstu ramki

28

QuarkXPress 4.1. wiczenia praktyczne


19. W tej sytuacji pomocna bdzie nam opcja Vertical Alignment. Ustaw tu opcj Centered

(wyrodkowanie). Pozostae opcje wyrwnuj tekst w ramce do gry (Top), do dou


(Bottom) i wyjustowany (Justified). Dalsze funkcje palety Modify bdziemy odkrywa
w trakcie kolejnych wicze.
20. W tym kroku tworzenia ulotki poznasz nowe narzdzie. Z palety Tools wybierz Bezier

Picture Box
. Jest to narzdzie, ktre rysuje ramki o dowolnych ksztatach i uywa
do tego krzywych Beziera.

Krzywe Beziera popularnie stosowane s w grafice wektorowej, gdzie kady element pracy
nazywany jest obiektem i skada si ze zbioru poczonych cieek. Owe cieki to wanie
krzywe Beziera. Najprostsz ciek jest linia prosta. Na kocach cieki znajduj si punkty
kontrolne (wzy). Kada taka cieka opisywana jest rwnaniami matematycznymi, dziki
czemu obiekty wektorowe mona powiksza i pomniejsza bez straty na jakoci. Dziki
punktom sterujcym cieki mona formowa w dowolne ksztaty. QuarkXPress ladem
profesjonalnych programw ilustracyjnych (Adobe Illustrator, CorelDRAW) take zosta
wyposaony w moliwo rysowania dowolnych ksztatw ramek graficznych i tekstowych.

wiczenie 1.7.

Po tym krtkim przerywniku powracamy do wiczenia i tworzenia ulotki.


1. Narzdziem Bezier Picture Box

narysuj co w rodzaju rozbysku. Narzdzie


dziaa bardzo prosto. Kliknicie kursorem wprowadza pierwszy punkt kontrolny.
Kolejne kliknicie w innym miejscu wstawia kolejny punkt kontrolny. Pomidzy
punktami automatycznie dodana zostanie linia prosta. W ten sposb klikajc utwrz
kilkuramienn rozgwiazd symbolizujc rozbysk. Aby zamkn ciek wektorow,
musisz klikn w pierwszy punkt kontrolny, ktry wprowadzie.

Rysunek 1.24.
Kolejno tworzenia
kolejnych punktw
kontrolnych krzywej

2. Po narysowaniu ramki przekszta j w ramk typu None, wybierajc z menu gwnego

polecenie Item | Content | None. W palecie Colors zaznacz ikon koloru ta ramki
i z menu kolorw dostpnych wybierz kolor biay (White).

Rozdzia 1. L Podstawowe elementy graficzne i tekstowe

29

Rysunek 1.25.
Narysowana
ramka Beziera

3. Narysuj narzdziem Rectangle Text Box

kolejn ramk tekstow o wielkoci


zblionej do rodka rozbysku. W palecie Colors okrel przeroczysto ramki,
ustawiajc kolor ta ramki na None. Wpisz w niej tekst SUPER OKAZJA, ktry
wycentruj poziomo i pionowo tak jak w kroku 16. i 17. (poprzednie wiczenie).

4. Zaznacz tekst narzdziem Content

i w palecie Colors przy zaznaczonej ikonie


Text Color ustaw kolor tekstu na Pantone 301 CV.

Rysunek 1.26.
Ustalenie
koloru None
dla ta daje efekt
przeroczystoci

5. Dodajmy troch dynamiki do napisu goszcego niesamowicie okazyjn promocj.

Zaznacz ramk tekstow narzdziem Item


. W palecie Measurements w okienku
opcji obrotu wpisz kt 45 stopni i zatwierd klawiszem Enter.
Rysunek 1.27.
Dziaanie opcji
obrotu ramki

30

QuarkXPress 4.1. wiczenia praktyczne


6. Aby zakoczy prac nad tekstem, narysuj jeszcze jedn ramk tekstow o wymiarach

91 mm szerokoci i 17 mm wysokoci. Wymiary ramki wpisz w pola W i H w palecie


Measurements. Wpisz tekst: Bombki i ozdoby choinkowe. Jedyne w swoim rodzaju
bombki malowane tradycyjnymi metodami. Nastpnie w palecie Measurements
w opcjach wyrwnywania pionowego zaznacz tekst wyrodkoway (Centered).
Wywoaj okno Modify wciskajc skrt Ctrl+M. W opcjach wyrwnywania tekstu
poziomego (Vertical Alignment) zaznacz take Centered.

wiczenie 1.8.
1. Zaznacz ramk tekstow (t narysowan przed chwil) narzdziem Item

. Wcinij
klawisz Shift i nie puszczajc go, kliknij w niebiesk ramk pod spodem. W ten sposb
dodaje si obiekty do zaznaczonych wczeniej. Obydwie ramki tworz grup zaznaczenia.

Rysunek 1.28.
Zaznaczona
grupa obiektw
2. Z menu gwnego wybierz polecenie Item | Space | Align. Moesz take wywoa t

opcj skrtem klawiaturowym Ctrl+,. Pojawi si okno opcji wyrwnywania obiektw.


Rysunek 1.29.
Okno opcji
wyrwnujcej
obiekty z aktywnym
wyrwnywaniem
do rodkw
obiektw
3. Zaznacz opcje Horizontal (poziomo) i Vertical (pionowo). W obydwu sekcjach

w polu Between (pomidzy) ustaw opcj Centers (pomidzy rodkami). Nastpnie


kliknij w klawisz Apply (zastosuj). Zanim zatwierdzisz ustawienia klawiszem OK,
moesz sprawdzi efekt dziaania zastosowanego wyrwnywania. Ramka tekstowa
powinna ustawi si na rodku ramki graficznej.

wiczenie 1.9.
1. Aby przewiczy inne ustawienia palety Space | Align Items, narysuj w nowym

dokumencie kilka kwadratowych ramek graficznych i u je jedna pod drug.


Nie musisz martwi si rwnym ukadaniem.
2. Zaznacz wszystkie ramki narzdziem Item.

Rozdzia 1. L Podstawowe elementy graficzne i tekstowe

31

Rysunek 1.30.
Zaznaczanie
obiektw
narzdziem Item

3. Wyrwnywanie w pionie wzgldem rodkw ramek ju przewiczylimy. Zamy,

e chcemy rozstawi ramki w rwnych odstpach w pionie, co 6 mm i wyrwnane


do lewych bokw. Wywoaj palet skrtem Ctrl+,.
4. Zaznacz opcj Horizontal (poziomo) i kliknij w okienko opcji Distribute Evenly.

Dla tej opcji zaznacz wyrwnywanie do lewych bokw ramek (Left Edges).
5. Pozostaje rwno rozmieci ramki w pionie. Zaznacz opcj Vertical (pionowo)

i Space (odstpy). W oknie opcji Space wpisz warto 6. Na koniec kliknij przycisk
Apply (zastosuj).
Rysunek 1.31.
Dziaanie opcji
kontrolujcej
rwne
rozmieszczenie
obiektw

6. Sprbujmy poukada ramki co 5 mm w poziomie. Najpierw ustaw opcje Horizontal.

W okienku Space wpisz warto 5 mm. Poniej zaznacz opcj Items, gdy to wanie
pomidzy tymi wartociami bd odliczane wpisane wyej milimetry. Kolej na
ustawienia w sekcji Vertical. Warto Space ustaw na 0. W opcji Distribute Evenly
ustaw Top Edges (grne krawdzie).
Rysunek 1.32.
Wyrwnywanie
i rozmieszczenie
obiektw przy
pomocy palety
Space/Align

32

QuarkXPress 4.1. wiczenia praktyczne

Rysunek 1.33.
Gotowe ulotki.
Widok roboczy
z wywietlonymi
liniami pomocniczymi
i ramkami oraz widok
po wciniciu
klawisza F7

Na ulotce brakuje ilustracji produktu, ktry jest reklamowany. Ale to ju temat na nastpne
wiczenie. Na tym etapie pracy proponuj zapisa dokument.

wiczenie 1.10.
1. Z menu gwnego wybierz polecenie File | Save (plik | zapisz).
2. W oknie zapisu dokumentu w polu Nazwa pliku wpisz wasn nazw, pod jak

bdziesz odnajdywa swoj prac.


3. Z pola rozwijalnego Zapisz jako typ wybierz opcj Documents [*qxd], czyli zapis

w formie otwartego dokumentu QuarkXPress. Poniej znajduje si opcja wyboru


wersji programu, pod jak plik zostanie zapisany.
Rysunek 1.34.
Okno zapisu
dokumentu