You are on page 1of 21

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE

Excel 2007 PL.


wiczenia praktyczne
Autor: Krzysztof Masowski
ISBN: 83-246-0841-9
Format: A5, stron: 176

ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Excel 2007 to najnowsza wersja popularnego programu Microsoftu do zarzdzania


arkuszami kalkulacyjnymi. Wrd dostpnych nowoci warto zwrci uwag na
przebudowany interfejs, ktry pozwoli Ci szybciej uzyska dostp do potrzebnych
funkcji, dodatkowo zapewnia wicej miejsca do wykonywania zada oraz dziaa
bardziej wydajnie ni ten ze starszych wersji programu. Ponadto Excel 2007 umoliwia
tworzenie efektownych wykresw, przeprowadzanie wszechstronnych analiz i wspprac
wielu osb nad tymi samymi dokumentami. Excel 2007 udostpnia take wiele innych
funkcji, ktre pozwol Ci jeszcze sprawniej zarzdza danymi.
Dziki ksice Excel 2007 PL. wiczenia praktyczne szybko postawisz pierwsze
kroki w wiecie arkuszy kalkulacyjnych. Poznasz interfejs Excela, nauczysz si tworzy
skoroszyty, porusza si po arkuszach i wpisywa dane do komrek. Dowiesz si,
jak zaznacza zakresy, wpisywa w nie informacje, a take na rne sposoby edytowa
i formatowa zawarto arkusza. Zaczniesz stosowa przydatne formuy i funkcje oraz
nauczysz si tworzy przejrzyste wykresy. Zobaczysz te, jak wydrukowa
przygotowany dokument.
Korzystanie ze wstki i innych elementw interfejsu
Poruszanie si po arkuszach, skoroszytach i plikach
Wpisywanie informacji
Zaznaczanie i modyfikowanie zakresw
Modyfikowanie zawartoci arkuszy
Formatowanie danych
Uywanie formu i funkcji
Podgld i drukowanie dokumentw

Wydawnictwo Helion
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

Praktyczne wiczenia sprawi, e szybko nauczysz si


korzysta z najwaniejszych narzdzi programu Excel 2007

Rozdzia 1. Przygotowanie do pracy

Wprowadzenie
Tworzenie skoroszytw
Wstka
Menu Opcje

7
7
13
16

Rozdzia 2. Poruszanie si po arkuszu i wpisywanie informacji


do komrek
Wprowadzenie
Poruszanie si po arkuszu, liczba kolumn i wierszy
Wpisywanie tekstu i liczb do komrek arkusza
Wpisywanie formu
Komentarze
Wartoci logiczne i uycie prostej funkcji
Psikusy Excela
Dodatkowe informacje o poruszaniu si po arkuszu
Polecenia Cofnij i Wykonaj ponownie

Rozdzia 3. Arkusz, skoroszyt i plik


Wprowadzenie
Arkusze to kartki w skoroszycie
Zapisywanie skoroszytw w plikach
Koczenie pracy i zamykanie okna
Otwieranie plikw
Kopiowanie i przesuwanie arkuszy z pliku do pliku

19
19
20
26
34
37
40
42
45
48

51
51
52
61
66
68
70

Excel 2007 PL wiczenia praktyczne

Rozdzia 4. Zakresy
Wprowadzenie
Zaznaczanie zakresw
Wpisywanie danych do zaznaczonego zakresu

Rozdzia 5. Edytowanie zawartoci arkusza


Wprowadzenie
Czyszczenie komrki
Poprawianie zawartoci komrki
Edytowanie komentarza
Wstawianie wierszy i kolumn
Usuwanie wierszy i kolumn
Wstawianie i usuwanie komrek
Kopiowanie za pomoc Schowka
Przesuwanie (przenoszenie) za pomoc Schowka
Kopiowanie i przesuwanie przez przeciganie mysz

Rozdzia 6. Formatowanie
Wprowadzenie
Zmiana czcionki i wyrwnania
To, obramowania i kolor pisma
Automatyczne formatowanie tabel style
Usuwanie formatowania
Data
Czas
Malarz formatw
Ukrywanie i odkrywanie wierszy i kolumn

Rozdzia 7. Formuy i funkcje


Wprowadzenie
Sumowanie
Excel jest doskonaym kalkulatorem
Adresy wzgldne, bezwzgldne i mieszane
Przykady uycia funkcji
Adresowanie trjwymiarowe

Rozdzia 8. Wykresy
Wprowadzenie
Tworzenie wykresw
Zmienianie istniejcego wykresu
Wykresy s dynamicznie poczone z danymi

73
73
74
78

81
81
81
85
87
88
90
91
94
102
103

107
107
108
110
113
115
116
122
124
126

129
129
129
139
141
145
151

155
155
156
159
164

Spis treci

Rozdzia 9. Ogldanie i drukowanie


Wprowadzenie
Ogldanie
Podgld wydruku
Drukowanie

165
165
165
170
173

W rozdziale 2. nie wyszlimy poza arkusz, czyli jedn wielk


tabel liczc 1 048 576 wierszy i 16 384 kolumny (w trybie
zgodnoci z Excelem 97 2003 odpowiednio: 65 536 wierszy
i 256 kolumn). Jeeli nawet wszystkie dane i formuy moemy zmieci w jednym arkuszu, czsto warto zapisa je na kilku oddzielnych
arkuszach, spitych razem w jeden skoroszyt. Na przykad wyniki
sprzeday w poszczeglnych miesicach wygodniej zapisa w 12 oddzielnych arkuszach, co uatwi wyszukiwanie informacji i wykonywanie oblicze.
Wszystkie dane wpisywane do komrek jednego lub wielu arkuszy
pozostaj w pamici operacyjnej, czyszczonej przy zamykaniu programu lub wyczaniu komputera, wic jeli przedtem nie zapiszemy skoroszytu w postaci pliku na dysku, utracimy dane. Std prosty wniosek,
e informacje, ktre bd potrzebne w przyszoci, trzeba trwale zapisa, a zapisujemy je w plikach na dysku twardym lub dyskietce.
Zatem spinajc razem kilka arkuszy, tworzymy skoroszyt, a potem ten
skoroszyt pakujemy do koperty nazywanej plikiem i odkadamy na
pk-folder w magazynie-dysku.

52

Excel 2007 PL wiczenia praktyczne

Program taki jak Excel bywa tradycyjnie nazywany arkuszem kalkulacyjnym. Uycie liczby pojedynczej sugeruje, e po uruchomieniu
programu w oknie zobaczymy pojedynczy arkusz, czyli jedn pokratkowan tabel. Tak rzeczywicie byo w przypadku poprzednikw
i pierwszych wersji Excela. Teraz arkuszy moe by wiele, ale nazwa
pozostaa, nadal Excel nazywamy arkuszem kalkulacyjnym. No c,
tradycja
W I C Z E N I E

3.1

Wpisywanie danych do rnych arkuszy


i wstawianie nowego arkusza

Do komrek A1 czterech arkuszy Excela wpisz nazwy: kwarta 1,


kwarta 2, kwarta 3, kwarta 4.
Do wykonania wiczenia potrzebne s dwie nowe umiejtnoci:
q przechodzenie od arkusza do arkusza, czyli zmiana arkusza
biecego,
q dodanie (wstawienie do skoroszytu) nowego, czwartego arkusza,
gdy Excel standardowo tworzy skoroszyty zoone tylko z trzech
arkuszy1.

Rozwizanie
1. Po uruchomieniu Excela biec komrk jest A1 w arkuszu
o nazwie Arkusz1. Wpisz do niej tekst Kwarta 1 (rysunek 3.1).
2. Kliknij zakadk Arkusz2 (rysunek 3.2) i do jego komrki A1
wpisz kwarta 2.
3. Kliknij zakadk Arkusz3 i do jego komrki A1wpisz kwarta 3.
4. Kliknij przycisk polecenia Wstaw/Arkusz (rysunek 3.3).

Liczba arkuszy w nowym skoroszycie zaley od wartoci opcji Przycisk


pakietu Office/Opcje programu Excel/Popularne/Podczas tworzenia nowych
skoroszytw Docz nastpujc liczb arkuszy.

Rozdzia 3. Arkusz, skoroszyt i plik

53

Rysunek 3.1. Tworzone skoroszyty otrzymuj kolejno domylne nazwy:


Zeszyt1, Zeszyt2 itd. Kady skada si z trzech arkuszy
Rysunek 3.2.
Do arkusza
przechodzimy,
klikajc jego
zakadk
Rysunek 3.3.
Nowy arkusz
jest wstawiany
przed arkuszem
biecym
5. Do komrki A1 dodanego arkusza wpisz tekst kwarta 4.

Komentarz
q Kliknicie przycisku Wstaw arkusz powoduje wstawienie

nowego arkusza na lewo od tego przycisku, czyli na kocu,


za wszystkimi istniejcymi ju arkuszami.
q Jeeli nowy arkusz chcemy wstawi nie na kocu, lecz przed
wybranym arkuszem, naley:
q klikn prawym przyciskiem myszy zakadk tego arkusza,
q z menu podrcznego wybra polecenie Wstaw,
q w oknie dialogowym Wstawianie na karcie Oglne dwukrotnie
klikn ikon Arkusz (lub najpierw klikn ikon Arkusz,
a potem przycisk OK).

54

Excel 2007 PL wiczenia praktyczne

W I C Z E N I E

3.2

Zmiana kolejnoci arkuszy

W nowym skoroszycie uporzdkuj arkusze w odwrotnej kolejnoci:


Arkusz3, Arkusz2, Arkusz1.

Rozwizanie
1. Naprowad kursor myszy na zakadk arkusza, ktry chcesz

przesun.
2. Trzymajc wcinity lewy przycisk myszy, przecignij zakadk

arkusza.
3. Gdy trjktny wskanik pokazujcy przysz pozycj arkusza
znajdzie si we waciwym miejscu (rysunek 3.4), pu lewy
przycisk myszy2.
Rysunek 3.4.
Arkusz mona
przesun,
przecigajc
mysz
jego zakadk

Wynik zosta pokazany na rysunku 3.5.


Rysunek 3.5.
Po przecigniciu
mysz Arkusz3
znalaz si
na pierwszym
miejscu
4. W analogiczny sposb zmie kolejno dwch pozostaych

arkuszy.

Dziaanie to zostao tu opisane dokadnie, gdy wykonywalimy je


po raz pierwszy. Potem cig czynnoci: naprowadzenie kursora na obiekt,
nacinicie i przytrzymanie lewego przycisku myszy, przecignicie
obiektu we waciwe miejsce i puszczenie lewego przycisku myszy,
bdziemy nazywa krtko przecigniciem obiektu mysz.

Rozdzia 3. Arkusz, skoroszyt i plik

55

W I C Z E N I E

3.3

Zmiana nazwy arkusza

Zmie standardowe nazwy arkuszy na 2007-I, 2007-II, 2007-III, 2007-IV


(odpowiadajce np. kwartaom roku).

Rozwizanie 1.
1. Zakadk Arkusz1 kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu

podrcznego wybierz polecenie Zmie nazw (rysunek 3.6).


Rysunek 3.6.
W menu
podrcznym
(kontekstowym)
s wywietlane
polecenia
odnoszce si
do biecego
obiektu, tym
razem arkusza

2. Gdy nazwa arkusza zostanie wyrniona, napisz now nazw

(rysunek 3.7).
Rysunek 3.7.
Nazwa
wpisywana
zastpuje nazw
zaznaczon
3. Aby zatwierdzi zmian, kliknij mysz w dowolnym miejscu

arkusza lub nacinij Enter.


4. W analogiczny sposb zmie nazwy pozostaych arkuszy.

Rozwizanie 2.
1. Dwukrotnie kliknij zakadk pierwszego arkusza.
2. Wykonaj polecenia 2., 3. i 4. z rozwizania 1.

56

Excel 2007 PL wiczenia praktyczne

Komentarz
q W jednym skoroszycie nie mona dwm arkuszom nada tej

samej nazwy. Jeeli sprbujesz to zrobi, Excel zaprotestuje,


wywietlajc odpowiedni komunikat.
q Nazwy arkuszy mog zawiera od 1 do 31 znakw,
z wyczeniem / \ ? * :.
q W trakcie wpisywania nowej nazwy arkusza (przed naciniciem
Enter) moesz z niej zrezygnowa, naciskajc klawisz Esc.
W I C Z E N I E

3.4

Tworzenie kopii arkusza

Czsto zachodzi potrzeba zbudowania arkusza podobnego do istniejcego. Wtedy, zamiast zaczyna wszystko od pocztku, lepiej skopiowa arkusz, a potem go zmodyfikowa.
Utwrz kopi arkusza.

Rozwizanie
1. Kliknij zakadk arkusza, ktry ma by kopiowany, np. Arkusz1.
2. Nacinij i przytrzymaj klawisz Ctrl.
3. Przecignij mysz zakadk kopiowanego arkusza (rysunek 3.8).
Rysunek 3.8.
Znak plus
na ikonie kursora
myszy oznacza
kopiowanie
4. Najpierw zwolnij lewy przycisk myszy, a potem klawisz Ctrl.

Wynik zosta pokazany na rysunku 3.9.


Rysunek 3.9.
Arkusz1
i Arkusz1(2)
s identyczne
drugi jest
kopi pierwszego

Rozdzia 3. Arkusz, skoroszyt i plik

57

Komentarz
q Przykadami arkuszy niewiele rnicych si od siebie s

np. podsumowanie wydatkw lub dochodw, ktre w kolejnych


tygodniach, miesicach lub kwartaach wygldaj zwykle tak
samo. Na przykad w zestawieniu pokazanym na rysunku 3.10
w nastpnym kwartale naley zmieni tylko nazw kwartau w A1
i dane w zakresie A3:B5 (nazwy miesicy i sumy dochodw).

Rysunek 3.10. Nawet tak prostego arkusza nie warto w nastpnych


kwartaach tworzy od pocztku
q Arkusze mog by kopiowane take do innych skoroszytw,

czym zajmiemy si w dalszych wiczeniach tego rozdziau.


W I C Z E N I E

3.5

Wstawianie kilku arkuszy jednoczenie


i wpisywanie danych do kilku arkuszy naraz

Do komrki A1 szeciu kolejnych arkuszy wpisz tekst Rozliczenie


miesiczne.
Jeeli uywasz standardowego skoroszytu, zawierajcego tylko 3 arkusze,
musisz najpierw wstawi 3 brakujce.

Rozwizanie
1. Kliknij zakadk Arkusz1.
2. Nastpnie:
q

trzymajc wcinity klawisz Ctrl, kliknij zakadki Arkusz2


i Arkusz3 (w dowolnej kolejnoci klikane arkusze bd
kolejno zaznaczane), tak jak na rysunku 3.11;

58

Excel 2007 PL wiczenia praktyczne

Rysunek 3.11. Ctrl + kliknicie zaznaczanie kolejnych arkuszy

lub
q trzymajc wcinity klawisz Shift, kliknij zakadk Arkusz3
(zostan od razu zaznaczone arkusze od 1. do 3.).
3. Na wstce wybierz polecenie Narzdzia gwne/Wstaw/Wstaw
arkusz. Nowe arkusze zostan wstawione przed zaznaczonymi
(w takiej samej liczbie) rysunek 3.12.

Rysunek 3.12. Przed trzema zaznaczonymi zostay wstawione


trzy nowe arkusze. Po zaznaczeniu mona je jednoczenie
przesun na koniec
4. Zaznacz trzy nowe arkusze i przecignij je mysz za Arkusz3,

tak jak na rysunku 3.12.


5. Zaznacz wszystkie sze arkuszy i do komrki A1 biecego

arkusza (jego nazwa jest na zakadce wyrniona pismem


pogrubionym; na rysunku 3.12 jest to Arkusz6) wpisz
Rozliczenie miesiczne.
6. Klikajc zakadki rnych arkuszy, przekonaj si, e tekst zosta
wpisany do komrki A1 wszystkich zaznaczonych arkuszy.
W I C Z E N I E

3.6

Jednoczesne dodawanie wielu arkuszy

Wykonujc dziaania analogiczne do opisanych w wiczeniu 3.5, dodaj


do skoroszytu sze kolejnych arkuszy.
W I C Z E N I E

3.7

Przechodzenie od arkusza do arkusza,


czyli zmiana arkusza biecego (aktywnego)

Celem wiczenia jest pokazanie sposobw przechodzenia od arkusza


do arkusza.

Rozdzia 3. Arkusz, skoroszyt i plik

59

Do wykonania wiczenia potrzebny jest skoroszyt zawierajcy tyle arkuszy,


aby ich nazwy nie mogy by jednoczenie wywietlone rysunek 3.13.
W razie potrzeby wstaw do skoroszytu kilka kolejnych arkuszy.

Rysunek 3.13. Jeeli arkuszy jest wiele, jedynie cz zakadek jest widoczna

Rozwizanie
1. Przewijaj pasek widocznych zakadek:
q

krok po kroku, klikajc przycisk


;
q od razu do koca, klikajc
.
2. Przewicz przewijanie paska zakadek w stron przeciwn,
klikajc przyciski z grotami skierowanymi w lewo.
3. Przecignij mysz praw granic paska zakadek, tak jak
na rysunku 3.14.

Rysunek 3.14. Przesunicie granicy midzy zakadkami i paskiem


przewijania odsania wiksz liczb zakadek
4. Kliknij dwukrotnie praw granic paska zakadek, aby przywrci

mu standardow dugo.

Komentarz
q Zauwa, e przewijanie zakadek na pasku nie powoduje

zmiany arkusza biecego. Nawet jeeli na skutek przewijania


zakadka arkusza biecego przestaje by na pasku wywietlana,
jego zawarto jest przez cay czas wywietlana. Przejcie
do innego arkusza wymaga kliknicia jego zakadki.
W I C Z E N I E

3.8

Wybieranie arkusza za pomoc menu podrcznego

Przejd do innego arkusza (zmie arkusz biecy) za pomoc menu


podrcznego.

60

Excel 2007 PL wiczenia praktyczne

Rozwizanie
1. Prawym przyciskiem myszy kliknij dowolny przycisk sucy

do nawigacji midzy arkuszami (rysunek 3.15).


Rysunek 3.15.
Menu podrczne
pozwala przej
do arkusza
niezalenie
od tego, czy jego
zakadka jest
widoczna na
pasku nawigacji

2. Z menu podrcznego wybierz mysz arkusz, do ktrego

chcesz przej.
W I C Z E N I E

3.9

Usuwanie arkusza

Usu ze skoroszytu jeden wybrany arkusz.

Rozwizanie 1.
1. Przejd do arkusza, ktry chcesz usun.
2. Na wstce wybierz polecenie Narzdzia gwne/Usu/

Usu arkusz.

Rozwizanie 2.
Prawym klawiszem myszy kliknij zakadk arkusza, ktry chcesz usun i z menu podrcznego wybierz polecenie Usu.

Rozdzia 3. Arkusz, skoroszyt i plik

61

Komentarz
q Jeeli usuwany arkusz nie jest pusty, Excel wywietli prob

o potwierdzenie operacji.
q Pamitaj, e usuwanie arkusza(y) jest nieodwracalne. Tej operacji

nie bdziesz mg cofn.


W I C Z E N I E

3.10

Usuwanie kilku arkuszy

Usu kilka wybranych arkuszy.

Rozwizanie
1. Zaznacz arkusze, ktre zamierzasz usun (patrz wiczenie 3.5).
2. Wykonaj polecenie 2. z wiczenia 3.9.

W Excelu nazwy skoroszyt i plik s czsto utosamiane, co jednak


nie powoduje adnych komplikacji. Zobaczmy, dlaczego.
Z punktu widzenia uytkownika kady plik skada si z trzech czci:
nazwy z umieszczonym po kropce3 rozszerzeniem, zawartoci i znaku
koca (dla plikw Worda i Excela zostao to schematycznie pokazane
na rysunku 3.16). Zawarto (np. skoroszyt Excela) zostaje zapakowana w kopert z adresem (nazw), a koperta zapiecztowana znakiem koca pliku. Tak opakowany skoroszyt, czyli plik, moemy
odoy na pk zwan folderem, umieszczon w archiwum, jakim
jest dysk twardy lub inny nonik (dyskietka, pyta CD itp.).
3

Microsoft arbitralnie uzna, e rozszerzenia nazw s zbytnim obcieniem


pamici oraz percepcji uytkownikw i domylnie je ukrywa, wic na Twoim
komputerze mog nie by widoczne. Niemniej istniej. Aby je zobaczy,
naley w systemie wyczy opcj ich ukrywania. W systemie Windows XP
SP2 jest to opcja Start/Panel sterowania/Wygld i kompozycje/Opcje folderw/
Widok/Ustawienia zaawansowane/Pliki i foldery/Ukryj rozszerzenia
znanych typw plikw.

62

Excel 2007 PL wiczenia praktyczne

Rysunek 3.16. Pogldowe porwnanie plikw Worda i Excela

Zamiast domylnej nazwy pliku, proponowanej przez Excela Zeszyt1, Zeszyt2 itd., moemy nada wasn. Dodawanie rozszerzenia
nie jest konieczne, program zrobi to za nas. Rczne dopisywanie rozszerzenia jest nawet niewskazane, gdy ewentualne literwki powoduj
pniej kopoty z rozpoznawaniem plikw przez program. Standardowym rozszerzeniem plikw Excela 2007 jest .xlsx (w poprzednich
wersjach Excela .xls)4.
W I C Z E N I E

3.11

Tworzenie skoroszytu i zapisywanie go w pliku

Utwrz nowy skoroszyt, wpisz cokolwiek do dowolnej komrki dowolnego arkusza, po czym zapisz skoroszyt w pliku.

Rozwizanie
1. Utwrz nowy skoroszyt (patrz wiczenia 1.1 i 1.2).
2. Wpisz co do jednej lub kilku komrek. Zwr uwag

na domyln nazw skoroszytu Zeszyt1 znajdujc si na pasku


tytuowym okna (patrz rysunki 1.4 oraz 1.6, a take wiele
nastpnych w rozdz. 1.).
3. Aby zapisa plik po raz pierwszy, moesz:
q wyda polecenie Przycisk pakietu Office/Zapisz,
q wyda polecenie Przycisk pakietu Office/Zapisz jako,
q na pasku standardowym klikn przycisk Zapisz
,
q nacisn skrt klawiszowy Ctrl+S.

Istniej pliki Excela o innych rozszerzeniach i specjalnym przeznaczeniu,


ale to zagadnienie wykracza poza zakres wicze podstawowych. Wspomnimy
jedynie o szablonach, ktrych nazwy maj rozszerzenie .xlt.

Rozdzia 3. Arkusz, skoroszyt i plik

63

Rysunek 3.17. Excel proponuje zapisanie pliku w folderze Moje dokumenty

Do pola Nazwa pliku (rysunek 3.17) wpisz nazw, ktr chcesz nada
plikowi, np. pierwszy prbny, i, nie zmieniajc nic poza tym, kliknij
przycisk Zapisz. Wynik zosta pokazany na rysunku 3.18.

Rysunek 3.18. Po zapisaniu pliku na pasku tytuowym okna pojawia si


nadana nazwa z rozszerzeniem .xlsx

Komentarz
q Nazwy plikw i folderw mog mie od 1 do 255 znakw

i skada si ze wszystkich znakw dostpnych z klawiatury,


oprcz: \, /, *, ?, :, <, >, |, ".
q Do podanej przez uytkownika nazwy pliku Excel automatycznie

doda kropk i rozszerzenie xlsx, ale naley pamita, e:

64

Excel 2007 PL wiczenia praktyczne

wpisanie w polu
Nazwa pliku:

spowoduje
nadanie nazwy:

Ania

Ania.xlsx

Ania.

Ania..xlsx

Ania.xl

Ania.xl.xlsx

Ania.xlsx

Ania.xlsx

q Zatem, aby nie tworzy nazw udziwnionych, najlepiej w polu

q
q

Nazwa pliku pisa sam nazw bez kropki na kocu i bez


rozszerzenia.
Rozszerzenia nazw plikw (.xlsx) s wywietlane lub nie,
zalenie od ustawienia opcji systemu Windows (co zostao
dokadniej opisane we wstpie do tego podrozdziau
i w umieszczonym tam przypisie).
Polskie znaki w nazwach s dozwolone, ale bywaj z nimi
kopoty w systemach innych ni Windows.
Polecenie Przycisk pakietu Office/Zapisz jest zawsze rwnowane
oraz uyciu skrtu
klikniciu przycisku Zapisz
klawiszowego Ctrl+S.
Polecenie Przycisk pakietu Office/Zapisz jako jest rwnowane
poleceniom (dziaaniom) opisanym w poprzednim punkcie
tylko przy pierwszym zapisywaniu pliku. Rnica midzy
poleceniami Przycisk pakietu Office/Zapisz jako i Przycisk
pakietu Office/Zapisz zostanie wyjaniona w dwch nastpnych
wiczeniach.
W jednym folderze nie mona zapisa dwch plikw majcych
takie same nazwy.

W I C Z E N I E

3.12

Zapisywanie skoroszytu po zmianach

Zauwa, e po zapisaniu pliku okno Excela nie zostao zamknite,


nadal widzimy w nim ten sam skoroszyt i moemy kontynuowa prac.
Zmie zawarto skoroszytu i zapisz now wersj bez zachowania
poprzedniej.
To wiczenie jest kontynuacj poprzedniego. Now wersj moemy
zapisywa tylko wtedy, gdy uprzednio zapisalimy star.

Rozdzia 3. Arkusz, skoroszyt i plik

65

Rozwizanie
1. Zmie zawarto arkusza, np. do komrki A2 wpisz tekst
poprawka 1.
2. Aby zapisa now wersj, wydaj polecenie Przycisk pakietu

Office/Zapisz (albo kliknij przycisk

, albo nacinij Ctrl+S).

Komentarz
q Nowa wersja pliku zostaa zapisana pod t sam nazw i w tym

samym folderze.
q Stara wersja pliku ulega zniszczeniu.
q Jeeli dugo co w pliku zmieniamy, wpisujemy i poprawiamy,

warto co kilka minut zapisa plik. Jest to najlepsze


zabezpieczenie przed zawieszeniami systemu, chwilowym
brakiem prdu itd. Odruchowe naciskanie co pewien czas
Ctrl+S wielokrotnie uratowao mnie przed koniecznoci
pisania czego od nowa.
W I C Z E N I E

3.13

Zapisywanie zmienionej wersji skoroszytu


w oddzielnym pliku

Zmie zawarto arkusza i zapisz now wersj pliku bez niszczenia


poprzedniej.
To wiczenie naley wykona po wiczeniu 3.11 lub 3.12. Now wersj
moemy zapisywa tylko wtedy, gdy uprzednio zapisalimy star.

Rozwizanie
1. Do komrki A3 wpisz np. tekst poprawka 2.
2. Wydaj polecenie Przycisk pakietu Office/Zapisz jako.
3. Gdy pojawi si okno dialogowe Zapisz jako (patrz rysunek 3.17),
w polu Nazwa pliku wpisz now nazw pliku, np. drugi prbny,

i kliknij przycisk Zapisz.

66

Excel 2007 PL wiczenia praktyczne

Komentarz
q Nowy plik zostanie zapisany obok poprzedniego. Stary nie ulegnie

zniszczeniu.
q Gdyby nowa wersja pliku zostaa zapisana w innym folderze,

nazwa nie musiaaby by zmieniona.

Zamykanie okna w Excelu nie rni si niczym od zamykania okien


w innych programach systemu Windows. Robimy to zawsze przez
kliknicie przycisku Zamknij , umieszczonego w grnym prawym
rogu okna.
W I C Z E N I E

3.14

Zamykanie okna biecego skoroszytu

Jeeli chcemy skoczy prac z jednym skoroszytem i zaj si innym,


zamykamy tylko okno tego skoroszytu, bez koniecznoci zamykania
okna Excela.
Zamknij okno biecego skoroszytu.

Rozwizanie
1. Kliknij przycisk zamykania okna skoroszytu (rysunek 3.19).

Rysunek 3.19. Do zamykania okien skoroszytw i Excela su


standardowe przyciski

Rozdzia 3. Arkusz, skoroszyt i plik

67

2. Jeeli od czasu ostatniego zapisania pliku co zostao zmienione,

Excel wywietli pytanie, czy zapisa zmiany (rysunek 3.20).


Zalenie od potrzeby, odpowiedz Tak lub Nie. Przycisk Anuluj
suy do rezygnacji z zamknicia okna.
Rysunek 3.20.
Excel pilnuje,
aby adne zmiany
nie zostay stracone

Komentarz
Biece okno mona take zamkn, wybierajc polecenie Przycisk
pakietu Office/Zamknij.
W I C Z E N I E

3.15

Zamykanie sesji Excela

Uywa si trzech rwnowanych okrele: zamknicie sesji Excela,


zamknicie Excela i zamknicie okna Excela. Po wykonaniu tej czynnoci, jakakolwiek byaby jej nazwa, Excel przestaje dziaa i zostaje
usunity z pamici operacyjnej komputera.
Zamknij okno Excela.

Rozwizanie
q Aby wykona to zadanie, wystarczy przyjrze si dokadnie

rysunkowi 3.19 i odszuka na nim odpowiedni przycisk


w grnym prawym rogu okna.
q Innym rozwizaniem jest wydanie polecenia Przycisk pakietu
Office/Zakocz.
q Mona rwnie nacisn kombinacj klawiszy lewy Alt+F4.

Komentarz
Jeeli w oknie Excela s otwarte skoroszyty, to zamykanie okna programu, dowoln z trzech opisanych metod, powoduje najpierw zamykanie ich okien. Okno programu jest zamykane na kocu, dopiero
po zamkniciu okien wszystkich skoroszytw.