You are on page 1of 49

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Illustrator 10/10 CE.


Szybki start
Autorzy: Elaine Weinmann, Peter Lourekas
Tumaczenie: Anna i Iwo Nowosielscy
ISBN: 83-7197-993-2
Tytu oryginau: Illustrator 10 for Windows
and Macintosh: Visual QuickStart Guide
Format: B5, stron: 576

Adobe Illustrator to najpopularniejszy profesjonalny program sucy do edycji grafiki


wektorowej. Sta si on nieformalnym standardem w agencjach reklamowych,
redakcjach i studiach graficznych. Illustrator jest rozbudowan aplikacj o ogromnych
moliwociach. Warto jednak woy troch wysiku, by go opanowa. Dobra
znajomo tego programu daje nie tylko ogromn satysfakcj, to take cenna
i poszukiwana na rynku pracy umiejtno.
Ksika Illustrator 10/10 CE. Szybki start jest doskonaym podrcznikiem dla
pocztkujcych grafikw. Jak kada pozycja z serii Po prostu rwnie i ta ksika
skada si z kilkudziesiciu rozdziaw, z ktrych kady przedstawia kolejne kroki,
ktre naley wykona, by osign zamierzony cel. Dodatkow zalet stanowi liczne
ilustracje. Z t ksik nie zgubisz si w labiryncie menu i palet Illustratora.
Opisano midzy innymi:
Interfejs i podstawowe zasady dziaania Illustratora
Tworzenie plikw .EPS i .PDF
Rysowanie i poprawianie obiektw wektorowych
Zmiany ksztatw i transformacje
Rne rodzaje wypenie obiektw
Wprowadzanie i edycj tekstu
Prac na warstwach
Uycie filtrw i efektw specjalnych
Tworzenie grafiki na potrzeby stron WWW
Jeste kreatywny? Adobe Illustrator moe by jednym z Twoich ulubionych narzdzi,
a ksika Illustrator 10/10 CE. Szybki start jedn z ulubionych lektur.

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Spis treci

Spis treci
Rozdzia 1.

Interfejs Illustratora
23
Narzdzia............................................................................................................... 23
Praca z palet Toolbox (Palet narzdziow)............................................................23
Paleta Toolbox (Paleta narzdziowa) .......................................................................24
Wydzielone paski narzdzi .......................................................................................25

Na ekranie.............................................................................................................. 26
Ekran Illustratora: Windows....................................................................................26
Ekran Illustratora: Mac OS ....................................................................................28

Menu Illustratora .................................................................................................. 30


Uywanie okien dialogowych................................................................................ 32
Uywanie palet ...................................................................................................... 33

Spis treci

Paleta Color (Kolor)...............................................................................................34


Paleta Stroke (Obrys)..............................................................................................34
Paleta Swatches (Prbki) ........................................................................................35
Paleta Gradient (Gradient)......................................................................................35
Paleta Character (Typografia).................................................................................36
Paleta Multiple Masters Design (Projekt MM) ..........................................................36
Paleta Paragraph (Akapit) ......................................................................................37
Paleta Tab Ruler (Miarka tabulatora) ......................................................................37
Paleta Layers (Warstwy) .........................................................................................38
Paleta Info (Info) ....................................................................................................38
Paleta Align (Wyrwnanie)......................................................................................39
Paleta Transform (Transformacje) ...........................................................................39
Paleta Actions (Zadania).........................................................................................40
Paleta Navigator (Nawigator)..................................................................................40
Paleta Links (Poczenia)........................................................................................41
Paleta Pathfinder (Filtry cieek) .............................................................................41
Paleta Brushes (Pdzle) ..........................................................................................42
Paleta Transparency (Przezroczysto).....................................................................42
Paleta Styles (Style) ................................................................................................43
Paleta Appearance (Wygld) ...................................................................................43
Paleta SVG Interactivity (Interakcyjno SVG)..........................................................44
Paleta Attributes (Atrybuty) .....................................................................................44
Paleta Document Info (Info o dokumencie)................................................................44

Spis treci
Paleta Magic Wand (Rdka) .................................................................................45
Paleta Symbols (Symbole) .......................................................................................45

Sowniczek............................................................................................................. 46
Mierzenie............................................................................................................... 49
Aby zmieni jednostki miary w aktualnym dokumencie ...............................................49
Cofanie kilku operacji .............................................................................................50
Menu kontekstowe...................................................................................................50

Rozdzia 2.

Zasady dziaania Illustratora

51

Spis treci

Wektory i rastry......................................................................................................51
Jak tworzone s obiekty...........................................................................................52
Sowo pisane ..........................................................................................................53
Narzdzia edycyjne .................................................................................................53
Jak wszystko nabiera ksztatu...................................................................................54
Kolorowanie ..........................................................................................................55
Jak wszystko jest uoone.........................................................................................56
Kontrolowanie wygldu ..........................................................................................56
Na ekranie .............................................................................................................57
Kiedy wszystko jest powiedziane i zrobione ...............................................................57

Rozdzia 3.

Pocztek
59
Tworzenie nowych plikw .................................................................................... 59
Aby uruchomi Illustratora (Windows) .....................................................................59
Aby uruchomi Illustratora (Mac OS).......................................................................60
Aby utworzy nowy dokument ..................................................................................61
Aby zmieni wymiary obszaru rysunku......................................................................62
Aby utworzy stron w ukadzie poziomym ................................................................63
Aby zmieni pooenie przestrzeni wydruku w obszarze rysunku..................................64
Aby utworzy poziomy obszar rysunku ......................................................................64
Aby podzieli obszar rysunku na wiele stron..............................................................64

Zapisywanie plikw............................................................................................... 66
Aby zapisa plik w formacie Adobe Illustratora (.ai) ..................................................66
Aby zapisa istniejcy plik .......................................................................................68
Aby zapisa kopi istniejcego pliku.........................................................................68
Aby przywrci ostatnio zapisan wersj pliku ..........................................................68
Aby zapisa plik jako EPS .......................................................................................69
Aby zapisa plik jako Adobe PDF.............................................................................72

Otwieranie plikw ................................................................................................. 75


Aby otworzy plik Illustratora ..................................................................................75

Zakoczenie pracy z programem........................................................................... 76


Aby zamkn plik....................................................................................................76
Aby zakoczy prac Illustratora..............................................................................76
4

Spis treci

Rozdzia 4.

Widoki
77
Zmiana widokw ................................................................................................... 77
Aby wykorzysta palet Navigator (Nawigator)
do zmiany stopnia powikszenia obrazka ..................................................................77
Aby wybra ustalony stopie powikszenia................................................................78
Aby zmieni stopie powikszenia za pomoc narzdzia Zoom (Lupka)........................79
Aby zmieni stopie powikszenia za pomoc klawiatury............................................79
Aby zmieni widok ..................................................................................................80
Aby okreli specjalne ustawienia widoku .................................................................81
Aby wybra specjalne ustawienia widoku..................................................................81
Aby zmieni nazw lub usun specjalne ustawienia widoku .......................................81
Aby pokaza ilustracj w dwch oknach....................................................................82
Aby zmieni tryb wywietlania ekranu ......................................................................83

Poruszanie si po dokumencie............................................................................... 83
Aby za pomoc narzdzia Hand (Rczka) przesun ilustracj w jej oknie ...................83
Aby przesun ilustracj w jej oknie za pomoc palety Navigator (Nawigator).............84

Rozdzia 5.

Podstawy edycji obiektw


85
Usuwanie obiektw ............................................................................................... 85

Rysowanie obiektw geometrycznych .................................................................. 86


Aby utworzy prostokt lub elips metod przecigania .............................................86
Aby utworzy prostokt lub elips, okrelajc wymiary ..............................................86
Aby utworzy zaokrglony prostokt.........................................................................87
Aby zaokrgli naroniki istniejcego obiektu ...........................................................88
Aby utworzy wielokt za pomoc klikni ................................................................88
Aby utworzy wielokt za pomoc przecigania.........................................................89
Aby klikniciem utworzy gwiazd............................................................................89
Aby utworzy gwiazd metod przecigania..............................................................90
Aby utworzy flar, wprowadzajc wartoci ..............................................................91
Aby utworzy flar, korzystajc z aktualnych ustawie
Flare Tool Options (Opcje narzdzia Flara)..............................................................91
Aby utworzy flar metod przecigania...................................................................92
Aby edytowa flar .................................................................................................92
Aby rysowa za pomoc narzdzia Line Segment (Segment linii).................................93
Aby narysowa odcinek linii wpisujc wartoci .........................................................93
Aby narysowa odcinek krzywej ...............................................................................94
Aby narysowa odcinek uku, wpisujc jego parametry ..............................................94
Aby utworzy spiral, wpisujc wartoci ...................................................................95
Aby utworzy spiral metod przecigania................................................................95

Spis treci

Aby usun jeden obiekt ..........................................................................................85


Aby usun grup obiektw .....................................................................................85

Spis treci
Aby utworzy siatk prostoktn metod przecigania ...............................................96
Aby utworzy siatk prostoktn, wprowadzajc wartoci ..........................................97
Aby utworzy siatk polarn metod przecigania .....................................................97
Aby utworzy siatk polarn, wprowadzajc wartoci ................................................98

Szkicowanie........................................................................................................... 99
Aby rysowa za pomoc narzdzia Pencil (Owek) ...................................................99
Aby wybra ustawienia narzdzia Pencil (Owek) ..................................................100

Rozdzia 6.

Zaznacz i kopiuj
101
Zaznaczanie ......................................................................................................... 101

Spis treci

Sze narzdzi zaznaczania....................................................................................101


Aby zaznaczy obiekt lub obiekty............................................................................103
Aby doda lub usun zaznaczenie obiektw ...........................................................103
Aby zaznaczy punkty kontrolne lub odcinki ............................................................104
Aby zaznaczy za pomoc polecenia .......................................................................105
Aby zaznaczy, korzystajc z narzdzia Lasso (Lasso) ..............................................106
Aby wybra opcje narzdzia Magic Wand (Rdka) ................................................107
Aby posuy si narzdziem Magic Wand (Rdka)................................................108
Aby zaznaczy wszystkie obiekty na ilustracji ..........................................................108
Aby usun zaznaczenie wszystkich obiektw ..........................................................108
Aby usun wszystkie niezaznaczone obiekty i na odwrt..........................................108

Przesuwanie......................................................................................................... 109
Aby przesun obiekt metod przecigania .............................................................109
Aby wykorzysta inteligentne linie pomocnicze do wyrwnywania obiektw...............110

Ukrywanie i blokowanie...................................................................................... 112


Aby ukry punkty kontrolne i linie kierunkowe obiektu lub obiektw ..........................112
Aby ukry lub wywietli punkty rodkowe obiektw ................................................112
Aby ukry obiekt lub obiekty ..................................................................................113
Aby ponownie wywietli wszystkie ukryte obiekty ...................................................113
Aby zablokowa obiekt lub obiekty .........................................................................113
Aby odblokowa wszystkie zablokowane obiekty ......................................................113

Kopiowanie.......................................................................................................... 114
Aby skopiowa obiekt metod przecigania.............................................................114
Aby skopiowa obiekt przez przepychanie ...............................................................114
Aby skopiowa lub przesun obiekty z jednego dokumentu do drugiego
za pomoc schowka ..............................................................................................115
Aby rozmieci kopie cieki ..................................................................................116

Rozdzia 7.

Transformacje
117
Podstawowe transformacje.................................................................................. 117
Korzystanie z narzdzi transformacji ......................................................................118
Aby korzysta z inteligentnych linii pomocniczych podczas obracania,
skalowania lub pochylania obiektu .........................................................................119

Spis treci
Aby obrci obiekt, korzystajc z okna dialogowego ................................................120
Aby obrci obiekt przez przeciganie ....................................................................120
Aby skalowa obiekt, korzystajc z okna dialogowego..............................................121
Aby skalowa obiekt przez przeciganie..................................................................122
Aby odbi obiekt, korzystajc z okna dialogowego ...................................................123
Aby odbi obiekt przez przeciganie .......................................................................123
Aby pochyli obiekt, korzystajc z okna dialogowego ...............................................124
Aby pochyli obiekt przez przeciganie...................................................................124
Aby transformowa obiekt, korzystajc z obwiedni...................................................125
Aby przywrci wyjciowy ksztat obwiedni.............................................................125
Aby korzysta z narzdzia Free Transform (Przeksztacanie swobodne) .....................126
Aby wykona wiele transformacji za pomoc polecenia
Transform Each (Transformuj kady) .....................................................................127
Aby korzysta z okna dialogowego Transform Effect (Efekt transformacji)
do przypisywania efektw, ktre mona edytowa ....................................................128

Tworzenie ewolucji ............................................................................................. 129

Rozdzia 8.

Zmiana ksztatu

137

Elementy tworzce ciek.....................................................................................137

Naroniki i krzywizny ......................................................................................... 138


Aby przesun punkt kontrolny lub odcinek .............................................................138
Aby zmieni ksztat odcinka krzywej .......................................................................138
Aby zamieni narony punkt kontrolny w wygadzony punkt kontrolny .......................139
Aby zamieni wygadzony punkt kontrolny w narony punkt kontrolny .......................140
Aby zaama krzyw do rodka ..............................................................................140

Dodawanie punktw............................................................................................ 141


Aby doda punkty do cieki ..................................................................................141
Aby doda punkty kontrolne do cieki za pomoc polecenia ....................................142
Aby doda fragment do otwartej cieki przy uyciu narzdzia Pencil (Owek)..........143
Aby doda fragment do cieki narysowanej za pomoc pdzla
przy wykorzystaniu narzdzia Paintbrush (Pdzel)...................................................143
Aby doda odcinek do otwartej cieki ....................................................................143
7

Spis treci

Ewolucje yj! ......................................................................................................129


Aby dokona ewolucji obiektw, korzystajc z polecenia
Make Blend (Utwrz ewolucj) ..............................................................................130
Aby usun ewolucj.............................................................................................130
Aby wybra lub zmieni opcje ewolucji ...................................................................131
Edycja ewolucji ....................................................................................................132
Aby odwrci kolejno obiektw ewolucji w stosie .................................................133
Aby zmieni pooenie obiektw w ewolucji.............................................................133
Aby tworzy ewolucje obiektw za pomoc narzdzia Blend (Ewolucje).....................134
Aby zastosowa istniejc ewolucj do cieki.........................................................135
Skorzystaj z ewolucji, aby utworzy efekt 3D ...........................................................136

Spis treci

Usuwanie punktw .............................................................................................. 144


Aby usun punkt kontrolny ze cieki.....................................................................144

Szybka zmiana ksztatu obiektw........................................................................ 145


Aby usun fragment cieki za pomoc narzdzia Erase (Gumka)............................145
Aby zmieni ksztat cieki za pomoc narzdzia Pencil (Owek)
albo Paintbrush (Pdzel) .......................................................................................145
Aby wygadzi fragment istniejcej cieki ..............................................................146
Aby wybra ustawienia narzdzia Smooth (Gadzik).................................................146
Aby zastosowa efekt Zig Zag (Zygzak) ...................................................................147
Aby skorzysta z narzdzia Twist (Skrcanie) ..........................................................147
Aby korzysta z narzdzia Reshape (Przeksztacanie) ...............................................148
Narysuj pdzel za pomoc narzdzia Reshape (Przeksztacanie) ...............................149

Urednianie punktw........................................................................................... 150


Aby uredni punkty..............................................................................................150

czenie............................................................................................................... 151
Aby poczy dwa punkty kocowe .........................................................................151
Aby poczy obiekty, korzystajc z polecenia .........................................................153

Plastry i kostki ..................................................................................................... 154

Spis treci

Aby podzieli ciek.............................................................................................154


Aby podzieli ciek przez usunicie punktu lub odcinka .........................................154
Aby przecina obiekty za pomoc polecenia
Divide Objects Below (Podziel obiekty poniej) .......................................................155
Aby poci obiekt na oddzielne cieki....................................................................156
Zmie kwadrat w gwiazd .....................................................................................157

Rozdzia 9.

Wypenienie i obrys
159
Mieszanie i stosowanie kolorw ......................................................................... 159
Wypenienia i obrysy.............................................................................................159
Szybki start przeciganie koloru.........................................................................160
Aby zastosowa biae lub czarne wypenienie albo obrys ..........................................160
Palety uywane podczas kolorowania .....................................................................161
Podstawowe etapy nakadania koloru .....................................................................162
Aby zapisa aktualny kolor wypenienia lub obrysu w postaci prbki.........................162
Kolory do druku ...................................................................................................163
Kolor Global (Oglny) ..........................................................................................164
Kolory na potrzeby sieci ........................................................................................164
Aby wybra wypenienie lub obrys cieki przed lub po jej utworzeniu.......................165
Aby zmieni tryb koloru dokumentu ........................................................................166
Aby zdefiniowa kolor rozbarwiany ........................................................................167
Skrty wykorzystywane przy edycji kolorw ............................................................168
Przyciski Color (Kolor), Gradient (Gradient) i None (adne) ...................................168

Spis treci
Aby doda kolory z systemu dopasowania barw
lub z palety sieciowej do palety Swatches (Prbki)...................................................169

Zmiana atrybutw obrysu.................................................................................... 170


Aby zmieni grubo obrysu...................................................................................170
Aby utworzy obrys lini przerywan .....................................................................171
Aby zmodyfikowa czenia i (lub) zakoczenia obrysu ............................................172

Korzystanie z palety Swatches (Prbki).............................................................. 173


Aby wybra opcje wywietlania prbek...................................................................173
Aby zaadowa prbki z jednego pliku programu Illustrator do drugiego ...................174
Aby przywrci prbki domylne do palety Swatches (Prbki) ..................................175
Aby usun prbki ................................................................................................176
Aby przesun prbk lub prbki ...........................................................................177
Aby powieli prbk..............................................................................................177
Rozwizywanie konfliktw prbek ..........................................................................178
Aby czy prbki kolorw dodatkowych.................................................................178

Zmiana kolorw................................................................................................... 179

Tworzenie wzorw wypenienia.......................................................................... 186


Aby utworzy wzr wypenienia..............................................................................186
Aby zdefiniowa wzr wypenienia za pomoc prostokta.........................................186
Aby zmodyfikowa wzr wypenienia ......................................................................187
Aby utworzy geometryczny wzr wypenienia.........................................................188
Aby rozwin wzr wypenienia w pojedyncze obiekty..............................................188

Rozdzia 10.

Piro
189
Rysowanie za pomoc narzdzia Pen (Piro) ..................................................... 189
Co robi narzdzie Pen (Piro) ...............................................................................189
Aby narysowa obiekt o prostych bokach za pomoc narzdzia Pen (Piro)...............190
Aby narysowa cige krzywe za pomoc narzdzia Pen (Piro) ...............................191
9

Spis treci

Aby zaznaczy obiekty o tych samych atrybutach koloru ...........................................179


Aby odwrci kolory .............................................................................................179
Aby zamieni prbk globalnie...............................................................................180
Aby edytowa kolor globalnie ................................................................................180
Aby zmodyfikowa lub przekonwertowa kolory ......................................................181
Aby przekonwertowa kolory obiektu na inny tryb ...................................................181
Aby posuy si narzdziem Paint Bucket (Wiadro z farb)......................................182
Aby wybra atrybuty koloru pobierane przez narzdzie Eyedropper (Kroplomierz)
lub stosowane przez narzdzie Paint Bucket (Wiadro z farb) ...................................182
Aby posuy si narzdziem Eyedropper (Kroplomierz)...........................................183
Aby nasyci lub rozjani kolory ............................................................................184
Aby dokona ewolucji kolorw wypenienia pomidzy obiektami...............................184
Aby przekonwertowa kolor rozbarwiany na kolor dodatkowy i na odwrt.................185
Aby pokolorowa jednobitowy obrazek TIFF...........................................................185

Spis treci
Aby skonwertowa punkty wygadzone na narone podczas rysowania ......................193
Aby skonwertowa punkty w istniejcym obiekcie ....................................................194
Aby skonwertowa prostokt na mask na bal kostiumowy .......................................195

Rozdzia 11.

Warstwy
197
Warstwa na warstwie........................................................................................... 197
Aby wybra opcje palety Layers (Warstwy) .............................................................198

Tworzenie warstw ............................................................................................... 199


Aby utworzy now warstw gwn.......................................................................199
Aby utworzy podwarstw .....................................................................................200
Aby utworzy grup ..............................................................................................201

Aktywowanie warstw.......................................................................................... 202


Aby aktywowa warstw, podwarstw, grup lub obiekt ...........................................202
Aby aktywowa wiele elementw ............................................................................203
Aby deaktywowa wszystkie warstwy ......................................................................203

Zaznaczanie obiektw ......................................................................................... 204

Spis treci

Aby zaznaczy wszystkie obiekty na warstwie ..........................................................204


Aby usun zaznaczenie wszystkich obiektw na warstwie ........................................204
Aby zaznaczy jeden obiekt ....................................................................................204
Aby zaznaczy liczne obiekty na rnych warstwach ................................................205

Praca z grupami ................................................................................................... 205


Aby zaznaczy wszystkie obiekty w grupie ...............................................................205
Aby zaznaczy niektre obiekty w grupie.................................................................207
Aby usun zaznaczenie jednego obiektu w grupie ...................................................207
Aby skopiowa jeden obiekt w grupie......................................................................207
Aby umieci istniejcy obiekt (lub grup) w grupie .................................................208
Aby doda nowy obiekt do grupy ............................................................................209
Aby rozgrupowa grup ........................................................................................209

Zmiana pooenia w stosie .................................................................................. 210


Aby zmieni pooenie warstwy, grupy lub obiektu w stosie.......................................210
Aby zmieni pooenie obiektu w stosie na przed lub za innym obiektem.....................211
Aby zmieni pooenie w stosie za pomoc polecenia ...............................................211

Powielanie ........................................................................................................... 212


Aby powieli warstw, podwarstw lub obiekt .........................................................212
Aby skopiowa obiekty pomidzy warstwami ...........................................................212

Usuwanie ............................................................................................................. 213


Aby usun warstw, podwarstw, grup lub obiekt .................................................213

Okrelanie opcji warstwy .................................................................................... 214


Aby wybra opcje warstwy lub obiektu....................................................................214
Aby zablokowa lub odblokowa warstwy albo obiekty ............................................216
Aby wywietli lub ukry warstwy albo obiekty........................................................217

10

Spis treci
Aby zmieni widok warstwy gwnej .......................................................................218
Aby wywietli wszystkie warstwy gwne poza jedn w widoku Outline (Obrysowanie) ....218
Aby utworzy warstw-szablon...............................................................................219

Zarzdzanie warstwami ....................................................................................... 220


Aby odnale obiekt na palecie Layers (Warstwy) ....................................................220
Aby przesun warstwy, podwarstwy, grupy lub obiekty do nowej warstwy ................220
Aby przesun obiekty do nowych, oddzielnych warstw ............................................221

czenie i spaszczanie........................................................................................ 223


Aby poczy warstwy, podwarstwy, grupy i obiekty.................................................223
Aby spaszczy obszar roboczy ...............................................................................224

Obrysowywanie................................................................................................... 225
Aby skorzysta z narzdzia Auto Trace (Auto-obrys) ................................................225
Aby rcznie obrysowa litery .................................................................................226
Aby rcznie obrysowa obrazek..............................................................................228

Rozdzia 12.

Tworzenie tekstu
229
Tworzenie tekstu.................................................................................................. 229

Importowanie tekstu ............................................................................................ 234


Aby importowa tekst ............................................................................................234

czenie tekstu .................................................................................................... 235


Jeli tekst mieci si w ramce .................................................................................235
Aby przela nadmiar tekstu do innego obiektu .........................................................235
Aby zmieni kolejno, w jakiej tekst przepywa z jednego obiektu do drugiego ..........235
Aby przela nadmiar tekstu do kopii istniejcego obiektu .........................................236
Aby rozczy dwa lub wicej obiektw tekstowych ..................................................236
Aby usun jeden obiekt tekstowy z cigu, nie przerywajc przepywu tekstu..............236

Kopiowanie tekstu ............................................................................................... 237


Aby skopiowa tekst i jego obiekt pomidzy dokumentami programu Illustrator
albo pomidzy programami Illustrator i Photoshop .................................................237
Aby przenie tekst z jednego obiektu do drugiego ...................................................237

Tworzenie konturw............................................................................................ 238


Aby utworzy kontury tekstu...................................................................................238
Tekst na kole ........................................................................................................239

11

Spis treci

Narzdzia tekstowe ...............................................................................................229


Co trzeba wiedzie o czcionkach ............................................................................230
Aby utworzy tekst samodzielny..............................................................................230
Aby utworzy prostokt tekstu ................................................................................231
Aby wpisa tekst do obiektu ...................................................................................232
Aby zmieni cay blok poziomego tekstu na pionowy i na odwrt...............................232
Aby umieci tekst wzdu cieki obiektu ................................................................233
Aby dostosowa pooenie tekstu na ciece ............................................................233

Spis treci

Rozdzia 13.

Stylizacja i edycja tekstu


241
Zaznaczanie tekstu............................................................................................... 241
Aby zaznaczy tekst wraz z obiektem.......................................................................242
Aby zaznaczy wycznie obiekt tekstowy ................................................................243
Aby zaznaczy tekst bez obiektu..............................................................................243

Stosowanie atrybutw tekstu ............................................................................... 244

Spis treci

Palety kontrolujce wygld tekstu ..........................................................................244


Aby wybra czcionk.............................................................................................245
Aby zmieni rozmiar tekstu ....................................................................................246
Aby zmieni wielko interlinii za pomoc palety Character (Typografia)..................247
Aby zmieni interlini za pomoc klawiatury ...........................................................248
Aby zmieni kerning lub wiato tekstu....................................................................248
Aby zmieni wielko liter......................................................................................249
Aby dostosowa tekst do kontenera.........................................................................250
Aby skalowa tekst poziomo i (lub) pionowo............................................................250
Aby przywrci zwyke skalowanie .........................................................................250
Aby przesun lini bazow tekstu..........................................................................251
Aby wysun znaki interpunkcyjne..........................................................................251
Aby zmieni wyrwnanie akapitu............................................................................252
Aby zmieni wcicie akapitu ..................................................................................253
Aby dostosowa odstpy midzy akapitami..............................................................254

Przetwarzanie tekstu ............................................................................................ 255


Aby znale i zastpi tekst ....................................................................................255
Aby sprawdzi pisowni ........................................................................................256
Aby edytowa sownik zdefiniowany przez uytkownika ............................................257
Aby wyeksportowa tekst .......................................................................................258
Aby odnale i zastpi czcionk ............................................................................258

Ukad tekstu......................................................................................................... 260


Aby uoy tekst w poczone rzdy i kolumny..........................................................260
Aby utworzy inteligentn interpunkcj...................................................................261
Aby wczy funkcj automatycznego dzielenia wyrazw ..........................................262
Aby wstawi tabulatory do tekstu ...........................................................................263
Aby ustawi lub zmodyfikowa niestandardowe pozycje tabulacji..............................264

Kopiowanie atrybutw tekstu.............................................................................. 265


Aby skopiowa atrybuty za pomoc narzdzia Eyedropper (Kroplomierz)
lub Paint Bucket (Wiadro z farb) ..........................................................................265
Aby wybra atrybuty wskazane przez Eyedropper (Kroplomierz)
lub zastosowane przez Paint Bucket (Wiadro z farb)...............................................266

Efekty specjalne zwizane z tekstem................................................................... 266


Aby obla obiekt tekstem .......................................................................................266
Aby utworzy tekst z cieniem..................................................................................267
Aby pochyli blok tekstu ........................................................................................268
12

Spis treci

Rozdzia 14.

Importowanie grafiki
269
Otwieranie i umieszczanie obrazkw w dokumencie.......................................... 269
Jak pozyskiwa obrazki .........................................................................................269
Aby otworzy plik w programie Illustrator ..............................................................271
Aby otworzy plik za pomoc programu Mac OS Finder lub Windows Explorer .........272
Aby umieci obrazek z innej aplikacji w dokumencie programu Illustrator ...............272
Aby wywietli umieszczony obrazek w widoku Outline (Obrysowanie)......................273
Ponowne otwarcie pliku zawierajcego doczone obrazki .......................................273
Z programu Photoshop do programu Illustrator ......................................................274

Doczanie obrazkw........................................................................................... 276


Aby edytowa doczony obrazek w aplikacji, w ktrej zosta utworzony....................276
Aby zastpi doczony obrazek innym ...................................................................277
Aby odszuka doczony obrazek w pliku programu Illustrator .................................277
Aby obejrze informacj o pliku doczonego obrazka..............................................278
Aby wybra opcje wywietlania palety Links (Poczenia) ........................................278
Aby zaktualizowa zmodyfikowany obrazek doczony .............................................279
Aby skonwertowa poczony obrazek na osadzony .................................................280

Przecignij i upu............................................................................................... 281


Rozdzia 15.

Pdzle
283
Uywanie pdzli .................................................................................................. 283
Aby rysowa za pomoc narzdzia Paintbrush (Pdzel)............................................284
Aby wybra preferencje narzdzia Paintbrush (Pdzel) ............................................284
Aby zastosowa pocignicie pdzla do istniejcej cieki ........................................285
Aby doda pdzle z innych bibliotek........................................................................286
Aby usun pocignicie pdzla z obiektu ...............................................................287
Aby skonwertowa pocignicie pdzla na cieki z konturami .................................287
Aby wybra opcje wywietlania pdzla ...................................................................288

Tworzenie i modyfikacja pdzli .......................................................................... 288


Aby utworzy lub zmodyfikowa pdzel punktowy ....................................................288
Aby utworzy lub zmodyfikowa pdzel kaligraficzny ...............................................290
Aby utworzy lub zmodyfikowa pdzel artystyczny..................................................292
Aby usun pdzel z palety Brushes (Pdzle) ...........................................................293
Aby utworzy pytki pdzla wzorku .........................................................................294
Aby utworzy pdzel wzorku ..................................................................................295
Aby edytowa pdzel wzorku za pomoc okna dialogowego jego opcji.......................296
Aby rcznie edytowa pdzel punktowy, artystyczny lub wzorku ................................297
Aby utworzy now bibliotek pdzli ......................................................................298
Aby zmieni opcje pocignicia dla pojedynczego obiektu ........................................299
Aby powieli pdzel ..............................................................................................300

13

Spis treci

Aby przecign i upuci obiekt............................................................................281

Spis treci

Rozdzia 16.

Symbole
301
Korzystanie z palety Symbols (Symbole) ........................................................... 301
Aby umieci klony symbolu w dokumencie pojedynczo ............................................302
Aby zmieni sposb wywietlania palety Symbols (Symbole) .....................................303
Aby korzysta z symboli pochodzcych z innych bibliotek .........................................303
Aby zastosowa inny symbol do istniejcego klonu ..................................................304
Aby utworzy symbol z obiektu znajdujcego si w obszarze twojego rysunku ............304
Aby okreli lub zmieni nazw symbolu .................................................................305
Aby usun symbol ...............................................................................................305
Aby zmodyfikowa klony........................................................................................306
Aby powieli symbol .............................................................................................306
Aby zredefiniowa symbol .....................................................................................307

Korzystanie z narzdzi symboli........................................................................... 308

Spis treci

Aby skorzysta z narzdzia Symbol Sprayer (Rozpylanie symboli) .............................308


Aby wybra oglne waciwoci narzdzi symboli ....................................................309
Aby wybra opcje narzdzia Symbol Sprayer (Rozpylanie symboli) ...........................310
Aby doda klony do zestawu ..................................................................................311
Aby posuy si narzdziem Symbol Shifter (Przesuwanie symboli) ..........................312
Aby wybra opcje narzdzia Symbol Shifter (Przesuwanie symboli)...........................312
Aby posuy si narzdziem Symbol Scruncher (Rozsuwanie symboli) ......................313
Aby wybra opcje narzdzia Symbol Scruncher (Rozsuwanie symboli).......................313
Aby posuy si narzdziem Symbol Sizer (Rozmiary symboli) .................................314
Aby wybra opcje narzdzia Symbol Sizer (Rozmiary symboli)..................................314
Aby posuy si narzdziem Symbol Spinner (Obracanie symboli)............................315
Aby wybra opcje narzdzia Symbol Spinner (Obracanie symboli) ............................315
Aby skorzysta z narzdzia Symbol Stainer..............................................................316
Aby wybra opcje narzdzia Symbol Stainer (Kolorowanie symboli)..........................316
Aby posuy si narzdziem Symbol Screener (Wyszarzanie symboli) .......................317
Aby wybra opcje narzdzia Symbol Screener (Wyszarzanie symboli)........................317
Aby skorzysta z narzdzia Symbol Styler (Stylizacja symboli) ..................................318
Aby wybra opcje narzdzia Symbol Styler (Stylizacja symboli) ................................318
Aby rozwin klon lub zestaw symboli ....................................................................320

Rozdzia 17.

cieki zoone
321
Tryby ksztatu ...................................................................................................... 321
Przyciski trybu ksztatw .......................................................................................322
Aby rozwin ksztat zoony..................................................................................322
Aby rozbi ksztat zoony ......................................................................................323

Filtry cieek........................................................................................................ 323


Aby zmieni obrys lub ciek otwart w obiekt z wypenieniem ................................325

14

Spis treci

cieki zoone .................................................................................................... 325


Aby utworzy ciek zoon.................................................................................325
Aby doda obiekt do cieki zoonej.......................................................................327
Aby odwrci wypenienie obiektu w ciece zoonej...............................................327
Zasady wypenienia...............................................................................................327
Aby rozbi ciek zoon.....................................................................................328

Rozdzia 18.

Gradienty
329
Podstawowe wiadomoci o gradientach .............................................................. 329
Aby wypeni obiekt gradientem .............................................................................330
Aby utworzy i zapisa dwukolorowy gradient.........................................................331
Aby przypisa nowe kolory do gradientu .................................................................332
Aby doda kolory do gradientu ..............................................................................333
Aby wykorzysta narzdzie Gradient (Gradient) ......................................................334
Aby rozcign gradient na wiele obiektw.............................................................335

Siatki gradientu.................................................................................................... 336

Rozdzia 19.

Wygld i style
343
Wykorzystywanie opcji wygldu......................................................................... 343
Opcje wygldu i warstwy.......................................................................................344
Aby przypisa opcje wygldu grupie lub warstwie ...................................................344
Znaczenie ikon......................................................................................................345
Aby skopiowa lub przesun atrybuty wygldu za pomoc palety Layers (Warstwy) .....345
Aby zastosowa atrybuty wygldu ..........................................................................346
Aby edytowa lub zmieni kolejno atrybutw wygldu...........................................347
Aby podda edycji atrybut wygldu obrysu i wypenienia .........................................347
Aby usun pocignicie pdzla z atrybutu obrysu...................................................348
Aby zastosowa kilka atrybutw wypenienia lub obrysu ..........................................348
Aby powieli atrybut wygldu ................................................................................349
Aby usun atrybut wygldu ..................................................................................349
Aby usun wszystkie atrybuty wygldu z pozycji.....................................................350
15

Spis treci

Co to jest siatka gradientu? ...................................................................................336


Bloki tworzce siatk ............................................................................................336
Aby skonwertowa obiekt na siatk gradientu za pomoc narzdzia Mesh (Siatka) .....337
Aby skonwertowa obiekt na siatk gradientu za pomoc polecenia ..........................338
Aby zmieni kolor siatki gradientu..........................................................................339
Aby doda punkty lub linie siatki ............................................................................340
Aby doda lub usun kwadratowe punkty ..............................................................340
Aby usun punkt siatki .........................................................................................341
Aby zmieni ksztat linii siatki ................................................................................341
Aby rozdzieli standardowy gradient na oddzielne obiekty........................................342
Aby rozszerzy radialny lub liniowy gradient w siatk gradientu ...............................342

Spis treci
Aby wybra opcje wygldu dla nowego obiektu .......................................................350
Ewolucje i atrybuty wygldu ..................................................................................351

Wykorzystywanie stylw .................................................................................... 352


Aby wybra widok dla palety Styles (Style)..............................................................353
Aby zastosowa styl do obiektu ..............................................................................354
Aby zastosowa styl do warstwy, podwarstwy lub grupy ...........................................354
Aby skopiowa styl lub atrybut wygldu z jednego obiektu do drugiego .....................355
Aby zerwa poczenie pomidzy stylem a warstw, podwarstw, grup lub obiektem....356
Aby utworzy nowy styl, korzystajc z obiektu .........................................................356
Aby powieli styl...................................................................................................357
Aby edytowa styl .................................................................................................358
Aby poczy style.................................................................................................359
Aby usun styl z palety Styles (Style) .....................................................................359
Aby doda styl z biblioteki lub innego dokumentu do palety Styles (Style)...................360
Aby utworzy bibliotek stylw...............................................................................361
Aby rozszerzy atrybuty wygldu obiektu ................................................................362

Rozdzia 20.

Maski i przezroczysto
363
Maski tnce.......................................................................................................... 364

Spis treci

Aby utworzy mask tnc .....................................................................................364


Aby zaznaczy ca grup tnc .............................................................................365
Aby zaznaczy pojedyncz ciek tnc lub zamaskowany obiekt .............................365
Aby zaznaczy wszystkie maski tnce na ilustracji....................................................365
Aby doda obiekt do grupy tncej...........................................................................365
Aby zmieni pooenie zamaskowanego obiektu w obrbie jego grupy tncej..............366
Aby skopiowa zamaskowany obiekt .......................................................................366
Aby zablokowa grup tnc lub obiekt wchodzcy w jej skad .................................366
Aby usun mask z obiektu...................................................................................367
Aby zmieni kolor cieki tncej .............................................................................367
Aby rozbi grup tnc..........................................................................................368
Aby rozbi zestaw tncy.........................................................................................368

Przezroczysto.................................................................................................... 369
Aby zmieni przezroczysto lub tryb mieszania obiektu, grupy albo warstwy.............370
Aby zmieni krycie lub tryb mieszania tylko wypenienia lub tylko obrysu obiektu.......370
Tryby mieszania....................................................................................................371
Aby ograniczy efekt trybu mieszania do okrelonych obiektw.................................373
Aby wyczy wzajemne przenikanie si obiektw w grupie.......................................374
Aby wyczy opcj Knockout Group (Grupa odcinania) ..........................................374
Aby wywietli (ukry) siatk przezroczystoci.........................................................375
Aby wybra preferencje siatki przezroczystoci........................................................375
Aby spaszczy obiekty i zachowa wygld przezroczystoci......................................376

16

Spis treci

Maski krycia ........................................................................................................ 377


Aby utworzy mask krycia ....................................................................................377
Aby wybra ustawienie Clip (Odetnij) dla maski krycia ............................................378
Aby odwrci mask krycia....................................................................................378
Aby zmieni ksztat lub edytowa krycie obiektu maskujcego...................................379
Aby zmikczy krawdzie obiektu maskujcego........................................................379
Aby przesuwa obiekty maski niezalenie od siebie ..................................................380
Aby tymczasowo wyczy mask............................................................................380
Aby zwolni mask krycia ......................................................................................381
Aby wykorzysta mask krycia w obrbie grupy lub warstwy ....................................381
Aby utworzy cie.................................................................................................382
Aby zastosowa polecenia Hard Mix (Mieszanie twarde)
i Soft Mix (Mieszanie mikkie) ...............................................................................384

Rozdzia 21.

Znieksztacanie
385
Narzdzia upynniania ......................................................................................... 385

Koperty ................................................................................................................ 392


Aby utworzy kopert z siatk ................................................................................393
Aby utworzy kopert wypaczenia ..........................................................................394
Aby utworzy kopert z dowolnej cieki .................................................................395
Aby edytowa kopert ...........................................................................................396
Aby edytowa obiekty wewntrz koperty .................................................................397
Aby zwolni kopert ..............................................................................................398
Aby rozwin kopert............................................................................................398
Aby wybra opcje koperty......................................................................................399

Rozdzia 22.

Efekty i filtry
401
Efekty i filtry........................................................................................................ 401
Korzystanie z efektw............................................................................................401
Korzystanie z filtrw .............................................................................................402
Stosowanie efektw i filtrw...................................................................................403
Aby zastosowa efekt.............................................................................................404
Aby edytowa efekt ...............................................................................................404
Efekty Pathfinder (Filtry cieek) ...........................................................................405
Aby doda do lub edytowa efekt w stylu.................................................................406
Aby usun efekt z warstwy, obiektu lub stylu ..........................................................406
17

Spis treci

Aby wybra globalne wymiary pdzla .....................................................................386


Aby wybra opcje pojedynczego narzdzia upynniania ............................................388
Aby skorzysta z narzdzi Warp (Wypaczanie), Pucker (Wklnicie)
lub Bloat (Wybrzuszenie).......................................................................................389
Aby wykorzysta narzdzie Twirl (Wirwka) ...........................................................390
Aby skorzysta z narzdzia Scallop (cieg ozdobny),
Crystallize (Krystalizacja) lub Wrinkle (Marszczenie) ..............................................390

Spis treci
Aby zastosowa efekt Convert to Shape (Konwertuj na ksztat)..................................407
Aby wykorzystywa ywe ksztaty z tekstem..............................................................408
Outline Object (Obrysuj obiekt) dla tekstu...............................................................408
Aby zastosowa efekt Inner Glow (Blask wewntrzny)
lub Outer Glow (Blask zewntrzny) ........................................................................409
Aby zastosowa efekt Add Arrowheads (Dodaj groty strzaek) ..................................410

Wybrane efekty i filtry wektorowe...................................................................... 411


Aby grplowa lub skrci obiekt ...........................................................................411
Aby wprowadzi nierwnoci.................................................................................412
Aby zakrci punkty cieki wok rodka obiektu ....................................................412
Aby obiekt by wklsy lub wybrzuszony ..................................................................413

Efekty i filtry rastrowe......................................................................................... 413


Aby podda rasteryzacji obiekt cieki ....................................................................415
Aby zastosowa filtr Object Mosaic (Mozaika obiektowa).........................................417
Ilustrowane zestawienie filtrw rastrowych.............................................................418

Spis treci

Filtry Pen and Ink (Piro i tusz) .......................................................................... 426


Aby zastosowa filtr Pen and Ink (Piro i tusz)........................................................426
Aby utworzy nowy wzr kreskowania ....................................................................427
Aby edytowa wzr kreskowania ............................................................................428
Aby zapisa bibliotek stylw kreskowania..............................................................428
Aby otworzy bibliotek kreskowania......................................................................428
Aby skonwertowa obrazek kolorowy na obrazek kreskowany...................................429

Rozdzia 23.

Narzdzia precyzyjne
431
Miarki i linie pomocnicze obiektw.................................................................... 431
Aby przesun pocztek miarki ..............................................................................431
Aby przywrci domylne pooenie pocztku miarki................................................432
Aby wywietli (ukry) linie pomocnicze .................................................................432
Aby utworzy lini pomocnicz ..............................................................................432
Aby przeksztaci obiekt w lini pomocnicz............................................................433
Aby przeksztaci linie pomocnicze obiektu z powrotem w obiekty .............................433
Aby zmieni jedn lini pomocnicz z powrotem w obiekt.........................................433
Aby zablokowa lub odblokowa wszystkie linie pomocnicze ....................................434
Aby zablokowa (odblokowa) jedn lini pomocnicz.............................................434
Aby usun jedn lini pomocnicz ........................................................................434
Aby usun wszystkie linie pomocnicze ...................................................................434
Aby umieci miarki wok obiektu lub utworzy rwno rozmieszczone miarki ...........435

Korzystanie z siatki.............................................................................................. 436


Aby wywietli (ukry) siatk .................................................................................436
Aby wykorzysta polecenie Snap to Grid (Skocz do siatki) ........................................436
Aby zmieni warto Constrain Angle (Ogranicz kt)...............................................436

18

Spis treci

Transformacje za pomoc wartoci ..................................................................... 437


Aby przesun obiekt na okrelon odlego ..........................................................437
Aby przesun, przeskalowa, obrci lub pochyli obiekt
za pomoc palety Transform (Transformacje) .........................................................438

Wyrwnywanie i rozmieszczanie........................................................................ 440


Aby wyrwna lub rozmieci obiekty.....................................................................440
Aby zmierzy odlego za pomoc narzdzia Measure (Miarka)...............................442

Rozdzia 24.

Zadania

443

Rozdzia 25.

Preferencje

455

Aby utworzy wasny plik startowy .........................................................................455


Preferencje oglne................................................................................................456
Preferencje Type & Auto Tracing (Tekst i Auto-obrys) .............................................458
Preferencje Units & Undo (Jednostki i Cofnij) ........................................................459
Preferencje Guides & Grid (Linie pomocnicze i siatka) ............................................460
Preferencje Smart Guides & Slices (Inteligentne linie pomocnicze i odcicia) ............461

19

Spis treci

Zadania i paleta Actions (Zadania) ........................................................................443


Aby utworzy nowy zestaw zada ...........................................................................444
Aby nagra zadanie ..............................................................................................444
Aby wstawi pozycj menu do listy polece zadania .................................................445
Aby wstawi polecenie stop do istniejcego zadania ................................................446
Aby nagra polecenia w istniejcym zadaniu...........................................................447
Aby powtrzy zadanie na obrazku.........................................................................447
Aby wyeliminowa lub wczy polecenie podczas odtwarzania ................................448
Aby wczy pauz okna dialogowego polecenia......................................................448
Aby ponownie nagra wartoci wpisywane w okno dialogowe...................................448
Aby przesun polecenie .......................................................................................449
Aby skopiowa polecenie.......................................................................................449
Aby skopiowa zadanie z jednego zestawu do drugiego ............................................449
Aby usun zadanie lub polecenie ..........................................................................449
Aby wczy jedno zadanie do drugiego ..................................................................450
Aby zapisa zestaw zada ......................................................................................451
Aby zaadowa zestaw zada .................................................................................451
Aby nagra cieki do wstawiania ..........................................................................451
Gdy narzdzi nie mona nagra .............................................................................452
Aby przywrci zadania do zestawu domylnego......................................................452
Aby usun wszystkie zestawy zada z palety...........................................................452
Aby zastpi wszystkie aktualne zestawy zada........................................................452
Aby doda notatk do obiektu ................................................................................453
Aby zaznaczy w zadaniu obiekt z doczon notatk ...............................................453
Aby przetwarza wiksz ilo plikw lub folderw plikw .......................................454

Spis treci
Preferencje Hyphenation (Dzielenie wyrazw) ........................................................462
Preferencje Plug-ins & Scratch Disks (Pluginy i dyski magazynujce).......................463
Preferencje Files & Clipboard (Pliki i Schowek) .....................................................464

Rozdzia 26.

Wydruk i eksport
465
Wydruk plikw.................................................................................................... 466
Aby drukowa na czarno-biaej lub kolorowej drukarce postscriptowej .....................466
Aby utworzy linie cicia .......................................................................................468
Aby usun linie cicia utworzone za pomoc polecenia Crop Marks (Linie cicia) ....469
Aby utworzy linie cicia .......................................................................................469
Aby wydrukowa (we fragmentach) ilustracj wiksz
od rozmiaru papieru w drukarce ............................................................................470
Rozwizywanie problemw drukowania..................................................................471
Bardziej pynne ewolucje.......................................................................................473
Aby obniy rozdzielczo wyjciow dokumentu w celu uatwienia drukowania.........474
Aby wywietli informacj o obiekcie lub caym dokumencie.....................................475

Eksport plikw..................................................................................................... 476

Spis treci

Aby zapisa w formacie wczeniejszej wersji Illustratora..........................................476


Aby wyeksportowa plik ........................................................................................477
Drugorzdne okna dialogowe eksportu ...................................................................478
Aby wyeksportowa plik w formacie Flash ..............................................................481
Inne formaty plikw ..............................................................................................483
Wklejanie z Illustratora .........................................................................................484
Aby wyeksportowa plik Illustratora do LiveMotion 1.0 ...........................................485
Drukowanie i eksport przezroczystoci....................................................................487
Ustawienia rasteryzacji dla efektw........................................................................488
Przycinanie regionw zoonych ............................................................................489
Spaszczanie rnych rodzajw obiektw ................................................................489
Eksport plikw Illustratora podsumowanie .............................................................491

Zarzdzanie kolorem............................................................................................ 492


Kalibracja............................................................................................................493
Aby skalibrowa monitor.......................................................................................493
Aby wybra predefiniowane ustawienie zarzdzania kolorem....................................495
Wybieranie indywidualnych ustawie przestrzeni roboczej .......................................495
Aby dostosowa sposb zarzdzania kolorem ..........................................................497
Aby dostosowa opcje konwersji ............................................................................498
Aby zmieni profil koloru dokumentu......................................................................499
Aby wyprbowa kolory ........................................................................................500

Rozdzia 27.

Sie
501
Eksport grafiki sieciowej..................................................................................... 501
Wielko obrazka..................................................................................................502
Aby okreli waciw objto pliku ......................................................................502

20

Spis treci
GIF .....................................................................................................................503
Gbia koloru .......................................................................................................504
JPEG...................................................................................................................504
Dithering .............................................................................................................506
Brak wygadzania kontra wygadzanie ....................................................................506
PNG-8 i PNG-24 ..................................................................................................507

Cicie................................................................................................................... 508
Aby utworzy odcicie dla obiektu lub tekstu ...........................................................508
Aby utworzy odcicie niestandardowe ...................................................................509
Aby wywietli lub ukry odcicia ..........................................................................509
Aby zaznaczy odcicie .........................................................................................509
Aby zmieni wielko odcicia ...............................................................................510
Aby przesun odcicie .........................................................................................510
Aby powieli odcicie............................................................................................510
Aby poczy kilka odci niestandardowych w jedno ..............................................510
Aby podzieli cicie na mniejsze.............................................................................511
Aby zmieni pooenie odcicia w stosie..................................................................511
Aby zablokowa wszystkie cicia ............................................................................511

Optymalizacja...................................................................................................... 514
Aby optymalizowa ilustracj w formacie GIF lub PNG-8 ........................................516
Aby skorzysta z podgldw Save for Web (Zapisz dla Weba) ...................................518
Aby zapisa ustawienia Save for Web (Zapisz dla Weba) ..........................................518
Pliki w formacie JPEG a kolory bezpieczne dla sieci................................................519
Aby optymalizowa ilustracj w formacie JPEG ......................................................519
Aby zachowa wielopoziomow przezroczysto w obrazku PNG-24 .........................521
Aby zmieni obszary nieprzezroczystego koloru na bezpieczne dla sieci .....................521
Aby optymalizowa pod ktem wielkoci pliku .........................................................522
Aby zmieni rozmiary obrazka wyjciowego ............................................................522
Aby obejrze podgld potencjalnego ditheringu przegldarki
w optymalizowanym obrazku .................................................................................523

SVG ..................................................................................................................... 524


Wskazwki dotyczce efektywnego wykorzystania formatu SVG ................................524
Aby zastosowa efekt filtra SVG do obiektu .............................................................525
Optymalizuj jako SVG ...........................................................................................525
Aby zapisa plik w formacie SVG lub SVGZ ............................................................526
Aby doda interaktywno do obrazka SVG.............................................................527

Eksport warstw CSS ............................................................................................ 528


Aby wyeksportowa obiekty Illustratora jako warstwy CSS.......................................528

21

Spis treci

Aby zwolni cicie ................................................................................................511


Aby usun cicie niestandardowe .........................................................................511
Aby wybra opcje odci .......................................................................................512

Spis treci

Mapy obrazkw ................................................................................................... 529


Aby utworzy map obrazka...................................................................................529
Grafika sterowana za pomoc danych ....................................................................530

Rozdzia 28.

Rozbarwienia
531
Ustawienia rozbarwie kolorw.......................................................................... 531
Aby przygotowa plik do rozbarwie ......................................................................532
Nadrukowywanie ..................................................................................................532
Aby skorzysta z okna dialogowego Separation Setup (Ustawienia rozbarwie) .........533

Tworzenie zalewek .............................................................................................. 537


Aby utworzy zalewk rcznie ................................................................................537
Aby rcznie utworzy zalewk Choke (Zwanie) .....................................................538
Aby rcznie utworzy zalewk dla linii ....................................................................538
Aby nadrukowa okrelony procent czerni ..............................................................539
Aby automatycznie utworzy zalewki ......................................................................540
Aby utworzy zalewki na wypenieniu i obrysie (obejcie).........................................540

Dodatek A

Skrty klawiaturowe
541
Dostosowywanie skrtw.................................................................................... 553

Spis treci

Aby przypisa wasne skrty ..................................................................................553


Aby wybra, usun lub wydrukowa zestaw klawiszy ..............................................554

Skorowidz

22

555

13

Stylizacja i edycja tekstu

Stylizacja i edycja tekstu


Stylizacja i edycja tekstu
W tym rozdziale nauczysz si zaznacza tekst, a take dowiesz si, jak
za pomoc palety Character (Typografia) stosowa atrybuty typograficzne
(jak: czcionka, wielko, interlinia, kerning, wiato, przesunicie linii
bazowej oraz skalowanie pionowe i poziome) i jak, korzystajc z palety
Paragraph (Akapit), zmienia atrybuty akapitu (jak: wyrwnanie, wcicie,
odstpy midzy akapitami, interpunkcja, odstpy midzy wyrazami
i literami).
Nauczysz si take uywa narzdzi sprawdzania pisowni, eksportu tekstu
oraz wyszukiwania i zmiany czcionek lub tekstu; tworzy wiersze i kolumny
tekstu; stosowa profesjonalne znaki zecerskie; wcza dzielenie wyrazw
i stosowa tabulatory. Poznasz rwnie kilka interesujcych sztuczek,
na przykad pobieranie prbek i stosowanie atrybutw tekstu za pomoc
narzdzi Eyedropper (Kroplomierz) i Paint Bucket (Wiadro z farb),
oblewanie tekstem obiektu, tworzenie tekstu z cieniem i tekstu pochyego.

Zaznaczanie tekstu
Aby mc zmodyfikowa tekst, musisz go zaznaczy. Jeli korzystasz z narzdzia
Selection (Zaznaczanie), zaznaczony zostanie tekst wraz z obiektem . Jeli
korzystasz z narzdzia Direct-selection (Zaznaczanie bezporednie), moesz
zaznaczy sam obiekt tekstowy albo obiekt tekstowy i tekst . Jeli korzystasz
z narzdzia tekstowego, zaznaczony bdzie tylko tekst, a nie obiekt tekstowy .

 Za pomoc narzdzia

 Obiekt tekstowy zaznaczony Tekst (bez obiektu)

Selection (Zaznaczanie)
zaznaczony zosta tekst
wraz z obiektem

za pomoc narzdzia Directselection (Zaznaczanie


bezporednie)

zaznaczony za pomoc
narzdzia Type (Tekst)

241

Zaznaczanie tekstu

Informacje dotyczce stosowania wygldw i stylw do tekstu znajdziesz


w rozdziale 19., a na temat zmiany przezroczystoci w rozdziale 20.

Rozdzia 13.
Uwagi: Uywajc tego sposobu zaznaczania, moesz
przesuwa, transformowa, zmienia styl lub kolor caego
bloku tekstu. Aby zmieni ksztat lub kolor obiektu
tekstowego, skorzystaj z pierwszej metody na nastpnej
stronie. Aby edytowa tekst albo zmienia styl czy kolor
fragmentu bloku tekstu, skorzystaj z drugiej metody podanej
na nastpnej stronie.

Istotna wskazwka
Jeli za pomoc dowolnego narzdzia
zaznaczania dwukrotnie klikniesz znak
tekstu w istniejcym obiekcie tekstowym,
tekst oraz narzdzie Type (Tekst) zostan
zaznaczone automatycznie.

Aby zaznaczy tekst wraz z obiektem:


1. Wybierz narzdzie Selection (Zaznaczanie) (V)

2. Wcz Smart Guides (Inteligentne linie pomocnicze)


(Ctrl+U/Cmd+U) z opcj Object Highlighting
(Podwietlanie obiektu) (Edit>Preferences>Smart
Guides & Slices (Edycja>Preferencje>Inteligentne
linie pomocnicze i odcicia)).
3. Jeli w Edit>Preferences>Type & Auto Tracing
(Edycja>Preferencje>Tekst i Auto-obrys) zaznaczona
jest opcja Type Area Select (Zaznaczanie obszaru
tekstu), kliknij tekst. Albo kliknij obiekt tekstowy,
jeli ma on wypenienie .

Zaznaczanie tekstu

lub
W widoku Outline (Obrysowanie) kliknij krawd
obiektu tekstowego. W widoku Preview (Podgld)
kliknij Smart Guides (Inteligentne linie pomocnicze)
(Object Highlighting (Podwietlanie obiektu)).

Wygld a tekst
Zwizek pomidzy kolorem tekstu
a wygldem jest, w najlepszym razie,
zagmatwany. Jeli zaznaczysz obiekt
tekstowy za pomoc narzdzia Selection
(Zaznaczanie), na grze palety Appearances
(Wygld) pojawi si Type (Tekst), a wrd
atrybutw znajdzie si Character (Typografia).
Jeli wyrnisz znaki tekstu za pomoc
narzdzia tekstowego, napis Character
(Typografia) pojawi si na szczycie palety
Appearances (Wygld), a po nim wystpi
atrybuty Stroke (Obrys) i Fill (Wypenienie).
Dalsze informacje o palecie Appearance
(Wygld) znajdziesz w rozdziale 19. Aby
pracowa z kolorem i wygldem tekstu,
przeczytaj kroki 1 3 na stronie 346 oraz
zajrzyj na stron 372.

lub
Kliknij podstaw dowolnego znaku .
Jeli zaznaczysz tekst samodzielny (tekst utworzony
przez kliknicie i wpisanie tekstu za pomoc narzdzia
Type (Tekst) lub Vertical Type (Tekst pionowy)),
bdzie on mia zaczerniony punkt kontrolny, zanim
pierwszy znak i wszystkie linie zostan podkrelone.
Jeli obwiednia jest wczona (menu View (Widok)),
ona rwnie pojawi si na ekranie.

 Aby zaznaczy samodzielny tekst w widoku Outline


(Obrysowanie), kliknij . Jeli wczona jest opcja
Type Area Select (Zaznaczanie obszaru tekstu), kliknij
sam tekst

Jeli zaznaczysz poczony obiekt tekstowy, wraz z nim


zaznaczone bd wszystkie poczone z nim obiekty.
 Aby zmodyfikowa atrybuty koloru tekstu, skorzystaj
z palety Color (Kolor) (zobacz wskazwk na stronie
230).
 Aby przesun, przeskalowa, obrci, pochyli
lub odbi tekst, skorzystaj z polecenia podmenu
Object>Transform (Obiekt>Transformacje) albo
z narzdzia transformacji.
 Jeli zaznaczony jest tekst wraz z obiektem, a chcesz,
by zaznaczony by jedynie obiekt, trzymajc Shift,
kliknij tekst za pomoc narzdzia Direct-selection
(Zaznaczanie bezporednie).

242

 Zaznaczony zosta tekst wraz z obiektem

Stylizacja i edycja tekstu

Wstawianie i usuwanie
Aby doda tekst do istniejcego bloku
tekstu, wybierz narzdzie Type (Tekst),
klikniciem utwrz punkt wstawiania,
a potem zacznij wpisywa.
Aby usun jeden znak, wybierz
narzdzie Type (Tekst), kliknij z prawej
strony znaku, ktry chcesz usun,
a potem nacinij Backspace/Delete.
Aby usun cig tekstu, zaznacz go
za pomoc narzdzia Type (Tekst)
i nacinij Backspace/Delete.

Uyj tej metody jeli chcesz zmienia ksztat obiektu


tekstowego (a tym samym ukd tekstu) oraz jego kolor.
Aby zaznaczy wycznie obiekt tekstowy:
1. Wybierz narzdzie Direct-selection (Zaznaczanie
.
bezporednie) (A)
2. Kliknij krawd obiektu tekstowego . Skorzystaj
ze Smart Guides (Inteligentne linie pomocnicze) (Object
Highlighting (Podwietlanie obiektu)), ktre ci pomog,
albo przejd do widoku Outline (Obrysowanie).
Wprowadzone od tej chwili zmiany dotyczy bd
tylko obiektu tekstowego nie tekstu.
Za pomoc tej metody moesz zaznacza jedynie tekst nie
obiekt aby mc go edytowa albo zmienia atrybuty jego
znakw, akapitw i kolorw.

1. Wybierz dowolne narzdzie tekstowego.

 Zaznaczony jest obiekt tekstowy, ale sam


tekst nie

2. Dla tekstu poziomego przecignij kursor tekstowy poziomo,


aby zaznaczy i wyrni sowo lub lini tekstu .
W przypadku tekstu pionowego przecignij pionowo.
lub
Dla tekstu poziomego przecignij pionowo, aby zaznaczy
cae linie tekstu. Dla tekstu pionowego przecignij poziomo.

 Ksztat obiektu tekstowego zosta zmieniony

lub
Dwukrotnie kliknij, aby zaznaczy sowo.
lub
Trzykrotnie kliknij, aby zaznaczy akapit.
lub

 Zaznaczone zostay dwa sowa

Kliknij blok tekstu, a potem wybierz Select>All (Wybierz>


Wszystkie) (Ctrl+A/Cmd+A), aby zaznaczy cay tekst
bloku lub cieki oraz tekst, z ktrym jest on poczony.
lub
Kliknij, aby zacz zaznaczenie. Potem przytrzymaj klawisz
Shift i kliknij w miejscu, w ktrym ma si koczy
zaznaczenie (przytrzymaj Shift i kliknij jeszcze raz,
aby rozszerzy zaznaczenie).

 Jeli Smart Guides (Inteligentne linie


pomocnicze) s wczone, a znaki
tekstu s wyrnione, po wybraniu
koloru wybierz narzdzie zaznaczania,
aby zobaczy zmian.

3. Po zmodyfikowaniu tekstu kliknij w dowolnym punkcie


bloku tekstu, aby usun jego zaznaczenie, i pozostaw
migajcy znacznik wstawiania w bloku tekstu, aby mc
go dalej edytowa.
lub
Wybierz narzdzie zaznaczania, potem kliknij poza
obiektem tekstowym, aby usun jego zaznaczenie.

243

Zaznaczanie obiektu tekstowego, a nie tekstu

Aby zaznaczy tekst bez obiektu:

Rozdzia 13.

Stosowanie atrybutw tekstu


Palety kontrolujce wygld tekstu
 Nacinij klawisz Tab, aby zatwierdzi warto w jednym
polu i wyrni nastpne.
 Nacinij Shift+Tab, aby zatwierdzi warto w jednym
polu i wyrni poprzednie.
 Nacinij Enter/Return, aby zatwierdzi warto
i opuci palet.

Palety tekstowe

Paleta Character (Typografia)


Za pomoc palety Character (Typografia) (Ctrl+T/Cmd+T
lub Window>Type>Character (Okno>Tekst>Typografia))
moesz modyfikowa krj czcionk, rozmiar tekstu oraz
wartoci interlinii, kerningu i wiata dla jednego lub wicej
wyrnionych znakw tekstu . Wybierz polecenie Show
Options (Poka opcje) z menu palety, aby rozwin palet
tak, aby uzyska dostp do pl przesunicia linii bazowej,
skalowania poziomego i pionowego.

 Paleta Character (Typografia)

Paleta Paragraph (Akapit)


Za pomoc palety Paragraph (Akapit) (Ctrl+M/Cmd+M)
moesz modyfikowa atrybuty akapitu takie, jak
wyrwnanie i wcicie . Wybierz polecenie Show Options
(Poka opcje) z menu palety, aby rozwin palet dla
odstpw midzy wyrazami i literami, automatycznego
dzielenia wyrazw, znakw interpunkcyjnych i czcionek
wschodnioazjatyckich.
Aby zmieni atrybuty akapitu caego tekstu w obiekcie
tekstowym lub na ciece, zaznacz ten obiekt lub
ciek za pomoc narzdzia Selection (Zaznaczanie).
Aby wydzieli akapit albo cig akapitw, po prostu je
zaznacz za pomoc narzdzia tekstowego.
Uwagi: Akapit jest tworzony po naciniciu klawisza
Enter/Return w bloku tekstu. Wybierz Type>Show Hidden
Characters (Tekst>Poka ukryte znaki), aby zobaczy
symbole kocw linii i spacji.
Paleta MM Design (Projekt MM)
Za pomoc palety Multiple Master (Projekt MM)
moesz modyfikowa wartoci Weight (Grubo),
Width (Szeroko) i Design znakw w typu multiple
master (MM) . Wybierz Window>Type>MM Design
(Okno>Tekst>Projekt MM), kiedy tekst pisany czcionk
MM jest wyrniony. Osie, ktre mona dostosowa,
zalee bd od czcionki MM. Skorzystaj z czcionki
Multiple Master, jeli potrzebujesz stylu tekstu, ktry bdzie
troch cieszy lub grubszy od istniejcego. Paleta poczy
dwie istniejce gruboci, aby utworzy podan grubo.

244

 Paleta Paragraph (Akapit)

 Paleta MM Design (Projekt MM)

Stylizacja i edycja tekstu

Szybkie informacje
Informacje dotyczce wielkoci, czcionki i wiata
zaznaczonego tekstu pojawi si na palecie Info
(Info) .

Moesz, rzecz jasna, wybra czcionk przed


wpisaniem tekstu po prostu pomi etap
wybierania tekstu.
Aby wybra czcionk:
1. Wybierz dowolne narzdzie tekstowe, a potem
zaznacz tekst, ktry chcesz zmodyfikowa .
lub
Wybierz narzdzie Selection (Zaznaczanie),
a potem kliknij obiekt tekstowy.
2. Kliknij tekst prawym przyciskiem myszy/
Control+kliknicie i wybierz czcionk z podmenu
Font (Czcionka) menu kontekstowego .

 Paleta Info (Info), kiedy zaznaczone


jest narzdzie Type (Tekst)

lub
Na palecie Character (Typografia) w systemie
Windows wybierz z menu Font (Czcionka) i Style
(Styl). W systemie Mac OS wybierz czcionk
z menu Font (Czcionka) (oraz z podmenu, jeli
przy nazwie czcionki widnieje strzaka).

 Potem wybierz

ktry chcesz
zmodyfikowa

czcionk z menu
kontekstowego

 Czcionka zostaa zmieniona z Gill Sans Bold


na Bodoni Poster

 Moesz rwnie wybra z podmenu Type>Font


(Tekst>Czcionka).
 Nacinij Ctrl+Alt+Shift+M/Cmd+Option+
Shift+M, aby szybko wyrni pole Font
(Czcionka) na palecie Character (Typografia).
Jeli paleta jest jeszcze zamknita, otworzy si
teraz.

 Paleta Character (Typografia) w systemie Windows

 Paleta Character (Typografia) w systemie Mac OS


245

Wybieranie czcionki

 Zaznacz tekst,

W systemie Windows kliknij pole Font


(Czcionka) na palecie Character (Typografia),
a w Mac OS po prostu dwukrotnie kliknij pole
Font (Czcionka) i zacznij wpisywa pierwsze
litery podanej nazwy czcionki. Kiedy pojawi
si nazwa, nacinij klawisz Tab. W przypadku
stylu innego ni Roman (lub Regular) zacznij
wpisywa nazw stylu w nastpne pole i nacinij
Enter/Return. Wpisz tylko kilka pierwszych liter
nazwy czcionki lub stylu w polu pojawi si
nazwa lub styl, ktrego pisownia jest najblisza
wpisanym przez ciebie literom .

Rozdzia 13.
Aby zmieni rozmiar tekstu:
1. Wybierz dowolne narzdzie tekstu, a potem wyrnij
tekst, ktry chcesz zmodyfikowa.
lub
Wybierz narzdzie Selection (Zaznaczanie) (V), a potem
kliknij obiekt tekstowy.
2. Na palecie Character (Typografia) (Ctrl+T/Cmd+T):
Wpisz rozmiar czcionki w pole Font Size (Rozmiar
czcionki) (0,1 1296), i nacinij Enter/Return, aby go
zastosowa i opuci palet, albo nacinij Tab, aby
zatwierdzi warto i wyrni nastpne pole .
Nie musisz ponownie wpisywa jednostki miary.

Zmie rozmiar przez przeciganie


Zaznacz tekst lub ciek tekstow
za pomoc narzdzia Selection
(Zaznaczanie), a potem przecignij uchwyt
jego obwiedni (wybierz View>Show
Bounding Box (Widok>Poka obwiedni),
jeli nie jest ona widoczna). Albo skaluj
tekst i jego obiekt za pomoc narzdzia
Scale (Skalowanie). Aby skalowa
jednorodnie, korzystajc z ktrego
z podanych sposobw, przytrzymaj
klawisz Shift.

Uwagi: Jeli zaznaczony tekst zawiera fragmenty


o rnych rozmiarach czcionki, pole Font Size
(Rozmiar czcionki) bdzie puste. Wpisanie rozmiaru
zmieni teraz rozmiar caego zaznaczonego tekstu.

Zmiana rozmiaru tekstu

lub
Wybierz rozmiar z menu Font Size (Rozmiar czcionki)
lub kliknij klawisz strzaki w gr lub w d. Moesz
te klikn pole Font Size (Rozmiar czcionki), a potem
nacinij strzak w gr lub w d na klawiaturze.

 Przytrzymaj Shift i przecignij uchwyt


obwiedni obiektu tekstowego, aby skalowa
tekst proporcjonalnie

lub
Aby skorzysta z klawiatury, przytrzymaj Ctrl+Shift/
Cmd+Shift i nacinij /, aby powikszy, albo <,
aby pomniejszy czcionk. Zmiana rozmiaru, jakiej
poddawany jest tekst za kadym razem, kiedy uywasz
tego skrtu jest okrelona w polu Size/Leading (Rozmiar/
Interlinia) w Edit>Preferences>Type & Auto Tracing
(Edycja>Preferencje>Tekst i Auto-obrys). Warto
 Na palecie Character (Typografia) wpisz liczb
domylna wynosi dwa punkty. Kombinacja Ctrl+Alt+
w pole Font Size (Rozmiar czcionki), kliknij strzak
Shift/Cmd+Option+Shift powiksza (pomniejsza)
w gr lub w d albo wybierz rozmiar z menu
rozmiar czcionki o wielko pi razy wiksz
od aktualnego postpu Size/Leading (Rozmiar/Interlinia).
Aby wybra rozmiar za pomoc menu kontekstowego:
Kliknij tekst prawym przyciskiem myszy/Control+
kliknicie i wybierz rozmiar z menu kontekstowego.
Wybranie opcji Other (Inny) z menu kontekstowego
wyrni pole rozmiaru na palecie Character (Typografia).
 Jeli podczas wpisywania wartoci na palecie Character
(Typografia) skorzystasz z polecenia Undo (Cofnij),
pole to pozostanie wyrnione.
 Moesz take wybra rozmiar tekstu z podmenu
Type>Size (Tekst>Rozmiar). Jest to najwolniejsza
metoda.

246

 Powikszony tekst

Stylizacja i edycja tekstu


Interlinia jest odlegoci pomidzy liniami
bazowymi dwch wierszy tekstu, mierzon
w punktach. Kada linia tekstu w bloku moe
mie inn warto interlinii (aby dowiedzie si,
jak dostosowa odstpy midzy caymi akapitami,
zajrzyj na stron 254).

 Na palecie Character (Typografia) w pole Leading


(Interlinia) wpisz podan wielko interlinii wyraon
w punktach albo wybierz polecenie Auto lub warto
interlinii z menu

Uwagi: Aby zmieni pionowe odstpy w tekcie


pionowym, zmie wiato w poziomie (zobacz
instrukcje na nastpnej stronie). Zmiana interlinii
w tekcie pionowym pociga za sob zmian odstpw
poziomych pomidzy kolumnami pionowymi.
Aby zmieni wielko interlinii
za pomoc palety Character (Typografia):
1. Zaznacz tekst, ktry chcesz zmodyfikowa:
Kliknij w dowolnym miejscu bloku tekstu
za pomoc narzdzia Selection (Zaznaczanie),
aby zmieni interlini w caym bloku.
lub
Wyrnij cay akapit za pomoc narzdzia
tekstowego (trzy razy kliknij w dowolnym
miejscu akapitu), aby zmieni wielko interlinii
wszystkich jego linii.

Wyrnij ca lini za pomoc narzdzia


tekstowego (cznie z odstpem na kocu),
aby zmieni wielko interlinii tej jednej linii.
2. Na palecie Character (Typografia) (Ctrl+T/
Cmd+T):
Wpisz liczb w pole Leading (Interlinia),
a potem zatwierd klawiszem Enter/Return
lub Tab .
lub
Wybierz warto z menu Leading (Interlinia)
albo kliknij klawisz strzaki w gr lub w d.
lub
Wybierz polecenie Auto z menu, aby ustawi
interlini na 120% wielkoci najwikszego
tekstu w kadej linii.
lub

Aby warto interlinii odpowiadaa wielkoci


tekstu mierzonej w punktach, sprawd, czy cay
tekst w bloku jest tej samej wielkoci, a potem
.
kliknij dwukrotnie przycisk interlinii
Jest to tak zwana twarda interlinia.

247

Interlinia

lub

Rozdzia 13.
Aby zmieni interlini za pomoc klawiatury:
1. Zaznacz tekst, ktry chcesz zmodyfikowa
(zobacz krok 1 na poprzedniej stronie).
2. Trzymajc klawisz Alt/Option, nacinij klawisz
strzaki w gr, aby zmniejszy interlini, albo
strzaki w d, aby j zwikszy. Postp, o jaki
zmienia si interlinia za kadym razem, kiedy
uywasz tego skrtu, okrelony jest w polu
Size/Leading (Rozmiar/Interlinia) w Edit>
Preferences>Type & Auto Tracing (Edycja>
Preferencje>Tekst i Auto-obrys).

Kerning i wiato tekstu

Przytrzymaj podczas naciskania strzaek


klawisze Ctrl+Alt/Cmd+Option, aby zmieni
interlini o wielko pi razy wiksz od
postpu Size/Leading (Rozmiar/Interlinia).
Kerning jest powikszeniem albo pomniejszeniem
odlegoci pomidzy dwoma przylegajcymi do
siebie znakami. Wartoci kerningu dla okrelonych
par znakw (np. duego T i maego a)
s wbudowane do wszystkich czcionek. Owe
wbudowane wartoci kerningu s odpowiednie
do maego tekstu (np. tekstu akapitu), ale nie
do duego (np. do nagwkw i logo). Te niezbyt
dobrze dobrane odlegoci mona zmieni przez
staranne rczne ustalenie wartoci kerningu.
Aby zmieni kerning pary znakw, naley
wstawi midzy nie kursor.
Uwagi: Wbudowany kerning mona wcza
i wycza dla poszczeglnych grup znakw.
Zanim zaczniesz zmienia kerning tekstu rcznie,
wycz wbudowany kerning, wybierajc polecenie
Auto z menu Kerning na palecie Character
(Typografia) ( na nastpnej stronie), a potem
wybierajc lub wpisujc 0.
wiato jest rwnoczesnym dostosowaniem
odstpw pomidzy trzema lub wicej znakami.
Jest zwykle stosowane do duszego tekstu
akapitu lub linii. Aby okreli wiato tekstu,
najpierw wyrnij tekst, ktry chcesz modyfikowa,
za pomoc narzdzia tekstu, albo zaznacz cay blok
tekstu za pomoc narzdzia zaznaczania.
Aby zmieni kerning lub wiato tekstu:
1. Powiksz tekst, w ktrym chcesz zmieni
kerning lub wiato. Wybierz narzdzie tekstu,
a potem klikniciem utwrz punkt wstawiania
pomidzy dwoma znakami, dla ktrych chcesz
zmieni kerning, albo wyrnij obszar tekstu,
w ktrym chcesz zmieni wiato.
lub
248

Odstpy
 Aby dostosowa odstpy pomidzy

sowami lub literami w caym bloku tekstu,


skorzystaj z pl Word Spacing (Odstpy
sw) i Letter Spacing (Odstpy znakw)
na palecie Paragraph (Akapit) (zobacz
informacje na stronie 254).
 wiato i kerning zmieniaj pionowe
odstpy pomidzy znakami w tekcie
pionowym.

Stylizacja i edycja tekstu


Aby zmieni wiato caego tekstu obiektu,
wybierz narzdzie Selection (Zaznaczanie),
a potem kliknij obiekt.
2. W polu Kerning lub Tracking (wiato)
na palecie Character (Typografia) (Ctrl+Alt+K/
Cmd+Option+K) wpisz warto dodatni,
aby powikszy odstp midzy znakami, albo
ujemn, aby go pomniejszy, a potem kliknij
Enter/Return lub Tab .

lub
Wybierz warto kerningu lub wiata z menu
lub kliknij klawisz strzaki w gr lub w d.
lub

 Tekst normalny

dwoma znakami (kerning)

lub

 Po zmniejszeniu odstpu pomidzy ostatnimi


picioma znakami (kerning lub wiato)

Uyj nastpujcego skrtu: Ctrl+Shift+[ lub ]/


Cmd+Shift+[ lub ].
Polecenie Change Case (Zmie wielko liter)
zmienia zaznaczony tekst na due litery, mae
litery albo Mixed Case (Mieszane) (due litery
tylko na pocztku wyrazw).
Aby zmieni wielko liter:
1. Wyrnij tekst, ktry chcesz zmodyfikowa,
za pomoc narzdzia tekstu.

 Kliknij jedn z trzech opcji w oknie dialogowym


Change Case (Zmie wielko liter)

2. Wybierz Type>Change Case (Tekst>Zmie


wielko liter).
3. Kliknij Upper Case (ABC) (Wielkie litery
(ABC)); Lower Case (abc) (Mae litery (abc));
lub Mixed case (Abc) (Mieszane (Abc))
pierwsza litera w kadym wyrazie jest dua,
a pozostae s mae) .
4. Kliknij OK.
 Niektre czcionki, jak Lithos i Castellar,
nie maj maych liter.

249

Zmiana wielkoci liter

 Po powikszeniu odstpu pomidzy pierwszymi

Przytrzymaj Alt/Option i nacinij na klawiaturze


klawisz strzaki w prawo, aby zwikszy
odstp midzy literami, albo strzaki w lewo,
aby go zmniejszy. Wielko powikszenia
lub pomniejszenia odstpu za kadym razem,
kiedy naciskasz strzak, jest okrelona w polu
Tracking (wiato) w Edit>Preferences>Type &
Auto Tracing (Edycja>Preferencje>Tekst
i Auto-obrys). Przytrzymaj Ctrl+Alt/Cmd+
Option, aby bardziej zwikszy wiato.

Rozdzia 13.
Polecenie Fit Headline (Dopasuj tytu) wykorzystuje wiato
w celu dopasowania jednowierszowego akapitu poziomego
lub pionowego obszaru tekstu do krawdzi jego kontenera.
Aby dostosowa tekst do kontenera:
1. Wybierz dowolne narzdzie tekstu.

 Zaznaczony napis oryginalny

2. Wyrnij jednowierszowy akapit (nie lini w wikszym


akapicie; mwimy tu o samodzielnej linii tekstu).
3. Wybierz Type>Fit Headline (Tekst>Dopasuj tytu)
 . Kiedy zastosujesz to polecenie do czcionki
Multiple Master, dostosuje ono zarwno grubo,
jak i wiato .

 W tekcie innym ni Multiple Master polecenie


Fit Headline (Dopasuj tytu) jedynie zwiksza
odstpy midzy znakami

Dopasowywanie tekstu do kontenera

Funkcja Horizontal Scale (Skalowanie w poziomie)


rozszerza lub zwa tekst. Funkcja Vertical Scale
(Skalowanie pionowe) sprawia natomiast, e tekst staje si
wyszy lub niszy. Skalowanie domylne wynosi 100%.
Uwagi: W czcionce Multiple Master i innych, ktre s
 Zaznaczone pierwotne znaki Multiple Master
szerokie lub wskie z zaoenia (np. Univers Extended
lub Helvetica Narrow), grubo, proporcje i odstpy
(odstpy wewntrzne) s dostosowywane wraz z szerokoci.
Dlatego te wygldaj one lepiej ni znaki Regular, ktre s
rozszerzane lub zwane za pomoc polece Horizontal
Scale (Skalowanie w poziomie) lub Vertical Scale
(Skalowanie pionowe) programu Illustrator.
 Polecenie Fit Headline (Dopasuj tytu)
Aby skalowa tekst poziomo i (lub) pionowo:

powiksza odstpy midzy znakami Multiple


Master i zmienia grubo tych znakw

1. Zaznacz tekst, ktry chcesz zmodyfikowa, zmie


procenty w polu Horizontal Scale (Skalowanie
w poziomie) lub Vertical Scale (Skalowanie pionowe)
na palecie Character (Typografia), a potem zatwierd
klawiszem Enter/Return lub Tab . Albo wybierz
wbudowan warto z menu lub kliknij klawisz strzaki
w gr lub w d.

lub
Aby rcznie skalowa tekst punktowy lub cieki,
zaznacz go za pomoc narzdzia Selection (Zaznaczanie),
a potem przecignij uchwyt boczny obwiedni, nie trzymajc
klawisza Shift.
lub
Aby przeskalowa zaznaczony blok tekstu o okrelony
procent, dwukrotnie kliknij narzdzie Scale (Skalowanie),
a nastpnie zmie warto Non-uniform (Niejednolicie):
Horizontal (Poziomo) lub Vertical (Pionowo).
Aby przywrci zwyke skalowanie:
1. Zaznacz tekst, a potem wybierz 100% w obu polach
Scale (Skalowanie) na palecie Character (Typografia)
(Ctrl+Shift+X/Cmd+Shift+X).

250

Stylizacja i edycja tekstu


Polecenie Baseline Shift (Przesunicie linii bazowej)
przesuwa znaki pod lub nad lini bazow. Za pomoc
tego polecenia moesz odsun tekst od jego cieki
albo utworzy znaki indeksu grnego lub dolnego.
Program Illustrator nie ma stylu indeksu dolnego
ani grnego nie ma te przycisku do stosowania
kursywy ani podkrelenia. Musisz wybra czcionk
z podanymi atrybutami.
Aby przesun lini bazow tekstu:

 Pole Baseline Shift (Przesunicie linii bazowej)

2. W pole Baseline Shift (Przesunicie linii


bazowej) na palecie Character (Typografia)
(jeli nie jest ono widoczne, wybierz polecenie
Show Options (Poka opcje) z menu palety)
wpisz warto dodatni, aby przesun znaki
nad podstaw, albo warto ujemn, aby przesun
znaki w d, a potem zatwierd klawiszem
Enter/Return . Albo wybierz warto
z menu lub kliknij klawisz strzaki w gr
lub w d.
lub

 A zostao obnione o 9 punktw wzgldem linii


bazowej

Trzymajc Alt+Shift/Option+Shift, nacinij


klawisz strzaki w gr, aby przenie wyrnione
znaki w gr, albo klawisz strzaki w d, aby
przenie wyrnione znaki w d. Odlego,
o jak tekst zostanie przesunity za kadym
razem, gdy naciniesz strzak, okrelona jest
w oknie dialogowym w Edit>Preferences>
Type & Auto Tracing (Edycja>Preferencje>
Tekst i Auto-obrys). (Ctrl+Alt+Shift+strzaka/
Cmd+Option+Shift+strzaka, aby przesuwa
z wikszym postpem).
Skorzystaj z opcji wiszcych znakw
interpunkcyjnych, aby krawdzie akapitu byy
bardziej jednolite. Opcja ta zadziaa tylko z obszarem
tekstu. Zmiany dotycz takich znakw, jak kropka,
przecinek, cudzysw, apostrof, mylnik, ukonik,
rednik i dwukropek.

 Niech sobie wisi

Aby wysun znaki interpunkcyjne:


1. Zaznacz akapit za pomoc narzdzia tekstowego.
lub
Zaznacz obiekt tekstowy za pomoc narzdzia
zaznaczania.
2. Zaznacz pole Hang Punctuation (Wiszce znaki
interpunkcyjne) w obszarze Options (Opcje)
na dole palety Paragraph (Akapit) .
Jeli opcja ta nie jest widoczna, z menu palety
wybierz polecenie Show Options (Poka opcje).
251

Przesunicie linii bazowej, wysunicie

 Znaki na ciece obnione wzgldem linii bazowej

1. Wyrnij tekst, ktry chcesz zmodyfikowa.

Rozdzia 13.
Wartoci wyrwnania i wcicia maj wpyw na cay
akapit.
 Aby utworzy nowy akapit, w bloku tekstu
nacinij Enter/Return. Tekst poprzedzajcy
koniec linii jest czci akapitu; tekst
nastpujcy po kocu linii jest czci
nastpnego akapitu. Tekst, ktry automatycznie
jest przenoszony do nowego wiersza, jest
czci tego samego akapitu.
 Aby utworzy koniec linii w akapicie tekstu,
nacinij Enter (na klawiaturze numerycznej)
lub Shift+Return.

Skrty do wyrwnywania akapitu


Do lewej Ctrl+Shift+L/Cmd+Shift+L
Do rodka Ctrl+Shift+C/Cmd+Shift+C
Do prawej Ctrl+Shift+R/Cmd+Shift+R
Justify Full Lines (Justowanie penych wierszy)
Ctrl+Shift+J/Cmd+Shift+J
Justify All Lines (Justowanie pene) Ctrl+
Shift+F/Cmd+Shift+F

Aby zmieni wyrwnanie akapitu:


1. Wybierz narzdzie tekstowe i kliknij akapit
albo przecignij przez cig akapitw.
lub

Wyrwnanie akapitu

Wybierz narzdzie zaznaczania i zaznacz obiekt


tekstowy.
2. Na szczycie palety Paragraph (Akapit) kliknij
przycisk wyrwnania Align Left (Wyrwnanie
do lewej), Align Center (Wyrwnanie do rodka),
Align Right (Wyrwnanie do prawej), Justify
Full Lines (Justowanie penych wierszy) lub
Justify All Lines (Justowanie pene) .
lub

 Pi przyciskw Alignment (Wyrwnanie) na palecie


Paragraph (Akapit)

Skorzystaj z jednego ze skrtw klawiaturowych


podanych we wskazwkach na tej stronie.
 Nie stosuj wyrwnania Justify Full Lines
(Justowanie penych wierszy) ani Justify All
Lines (Justowanie pene) do tekstu na ciece
ani samodzielnego (takiego, ktry nie znajduje
si w obiekcie ani bloku). Te obiekty tekstowe
nie maj krawdzi, nie ma wic do czego
justowa tekstu.

 Opcje wyrwnania akapitu

252

Stylizacja i edycja tekstu

Zaznaczanie akapitw przed modyfikacj


Jeli chcesz zmieni atrybuty akapitu caego
tekstu w obiekcie tekstowym lub na ciece,
zaznacz obiekt lub ciek za pomoc narzdzia
Selection (Zaznaczanie). Aby wydzieli akapit
lub cig akapitw, zaznacz tylko te akapity
za pomoc narzdzia tekstowego.

Moesz stosowa wartoci Left (Lewe) i (lub) Right


Indent (Prawe wcicie) do obszaru tekstu; w tekcie
samodzielnym moesz skorzysta jedynie z wartoci
Left Indent (Lewe wcicie).
Aby zmieni wcicie akapitu:
1. Wybierz narzdzie tekstu, a potem zaznacz
akapit(y), ktre chcesz zmodyfikowa,
albo klikniciem utwrz punkt wstawiania
w pojedynczym akapicie.
lub
Wybierz narzdzie zaznaczania i zaznacz obiekt
tekstowy.
2. Na palecie Paragraph (Akapit):
Zmie warto Left (Lewe) i (lub) Right Indent
(Prawe wcicie), a potem zatwierd klawiszem
Enter/Return lub Tab .
lub
Kliknij klawisz strzaki w gr lub w d.
lub

(Wcicie) na palecie Paragraph (Akapit), umie mysz


nad ikon podpowied narzdzia ci to przypomni

Aby przesun tylko pierwszy wers kadego


akapitu, wpisz warto dodatni w pole First
Line Left Indent (Wcicie pierwszego wiersza).
 Moesz wpisa warto ujemn w pole Left
Indent (Lewe wcicie), First Line Indent
(Wcicie pierwszego wiersza) lub Right Indent
(Prawe wcicie), aby rozszerzy rozmiar kadej
linii. Tekst zostanie wypchnity poza obiekt,
ale bdzie widoczny i drukowany .

 Wcicie z lewej

 Aby utworzy wcicie wiszce, jak w ostatnim akapicie


na tej ilustracji, wpisz warto w pole Left Indent (Lewe
wcicie) i t sam warto ze znakiem minus w pole First
Line Left Indent (Wcicie pierwszego wiersza)

253

Wcicia akapitu

 Jeli zapomnisz, do czego suy odpowiednie pole Indent

Rozdzia 13.
Korzystaj z pola Space Before Paragraph (Odstp
przed akapitem) na palecie Paragraph (Akapit),
aby powiksza lub pomniejsza odstp midzy
akapitami w obszarze tekstu. Funkcja ta nie
modyfikuje tekstu punktowego. Aby dowiedzie si,
jak dostosowa odstpy midzy wierszami tekstu
w akapicie (interlinia), zajrzyj na strony 247 248.
Aby dostosowa odstpy midzy akapitami:

Odstpy midzyakapitowe

1. Zaznacz tekst, ktry chcesz zmodyfikowa.


Aby zmodyfikowa odstp przed jednym
akapitem w bloku tekstu, zaznacz ten akapit
za pomoc narzdzia tekstowego. Aby zmieni
cay tekst w obiekcie, zaznacz obiekt za pomoc
narzdzia Selection (Zaznaczanie).

 Pole Space Before Paragraph (Odstp


przed akapitem) na palecie Paragraph (Akapit)

2. W pole Space Before Paragraph (Odstp przed


akapitem) na palecie Paragraph (Akapit) 
wpisz warto dodatni, aby powikszy odstp
midzy akapitami, albo ujemn, aby odstp ten
zmniejszy, a potem zatwierd klawiszem Enter/
Return lub Tab .
lub
Kliknij klawisz strzaki w gr lub w d.
 Aby utworzy nowy akapit, nacinij Enter/
Return. Aby utworzy koniec linii w obrbie
akapitu, nacinij Shift+Enter/Shift+Return.

 Do tych akapitw zastosowano wysze wartoci


pola Space Before Paragraph (Odstp przed akapitem),
aby powikszy nad nimi odstp

 Normalne odstpy midzy wyrazami i literami


Odstpy midzy wyrazami i literami
Aby zmieni poziome odstpy midzy wyrazami
i literami wyjustowanych akapitw, zmie procent
w polach Minimum (Min), Desired (Opt.) lub
Maximum (Maks) Word Spacing (Odstpy sw)
albo Letter Spacing (Odstpy znakw) na palecie
Paragraph (Akapit)  (wybierz polecenie
Show Options (Poka opcje) z menu palety
Paragraph (Akapit), jeli opcje te nie s widoczne).
Do tekstu, ktry nie zosta wyjustowany,
zastosowana moe by tylko warto Desired
(Opt.). Nagwki zwykle wygldaj lepiej,
kiedy odstpy midzy wyrazami s mniejsze.

 Szerokie odstpy midzy literami

 Wskie odstpy midzy wyrazami


254

Stylizacja i edycja tekstu

Przetwarzanie tekstu
Za pomoc polecenia Change/Find (Znajd/Zmie)
moesz wyszuka i zastpi znaki.
Aby znale i zastpi tekst:
1. Opcjonalne: Kliknij za pomoc narzdzia
tekstowego, aby utworzy punkt wstawiania,
od ktrego zaczniesz poszukiwania. Jeli tego
nie zrobisz, szukanie zacznie si od ostatnio
utworzonego obiektu.
2. Wybierz Type>Change/Find (Tekst>Znajd/
Zmie).
3. Wpisz sowo lub zdanie, ktre chcesz odnale,
w pole Find what (Znajd) .

5. Wykonaj ktr z poniszych czynnoci:


Zaznacz pole Whole Word (Cay wyraz),
aby odnale litery z pola Find what (Znajd),
tylko jeli wystpuj one jako skoczone sowo
a nie jako cz duszego (np. ruch ale
nie ruchomy).
Zaznacz pole Case Sensitive (Uwzgldniaj
wielko liter), aby odnale tylko wypadki
odpowiadajce dokadnej konfiguracji maych
i wielkich liter tekstu z pola Find what (Znajd).
Jeli pole to nie bdzie zaznaczone, wielko
liter nie bdzie kryterium.
Zaznacz pole Wrap Around (Szukaj w caym
dokumencie), aby przeszuka cay plik,

Zaznacz pole Search Backward (Szukaj wstecz),


aby przeszuka w ty, zaczynajc od biecego
pooenia kursora.
6. Kliknij pole Find Next (Znajd nastpn),
aby poszuka pierwszego wypadku wystpienia
sowa lub frazy z pola Find what (Znajd),
albo aby pomin sowo .
7. Kliknij pole Change (Zmie), aby zastpi tylko
aktualnie wyszukany tekst.
lub
Kliknij pole Change All (Zmie wszystkie),
aby zastpi wszystkie przypadki wystpienia
danego tekstu .
lub
Kliknij Change/Find (Zmie/Znajd), aby
zastpi dany przypadek i szuka nastpnego.
8. Kliknij Done (Gotowe) (Enter/Return lub Esc).
Uwaaj: Poprawione sowo otrzyma stylizacj
testu poprzedzajcego i straci swoj pierwotn.

 Wpisz tekst, ktry chcesz odnale,


w pole Find what (Znajd)

 Kliknij Find Next


 Wpisz tekst, na ktry

(Znajd nastpn)

chcesz zmieni
znaleziony tekst, w pole
Change to (Zmie na)

 Kliknij Change
(Zmie), Change All
(Zmie wszystkie)
lub Change/Find
(Zmie/Znajd)

255

Znajdowanie i zastpowanie tekstu

4. Wpisz zastpcze sowo lub zdanie, na ktr


chcesz zmieni odnaleziony tekst, w pole
Change to (Zmie na) . Jeli chcesz cakowicie
usun tekst z pola Find what (Znajd), pozostaw
pole Change to (Zmie na) puste.

poczynajc od obecnego pooenia kursora


do koca obiektu tekstowego lub poczonych
obiektw, a potem kontynuowa poszukiwania
od ostatnio utworzonego obiektu. Jeli pole to
nie bdzie zaznaczone, poszukiwanie trwa bdzie
tylko od obecnego pooenia kursora do koca
danego obiektu tekstowego; aby wznowi
poszukiwanie bdziesz musia klikn polecenie
Find Next (Znajd nastpn).

Rozdzia 13.
Polecenie Check Spelling (Sprawd pisowni)
sprawdza pisowni w caym dokumencie, korzystajc
z wbudowanego sownika. Moesz rwnie utworzy
i edytowa wasn list sw dla funkcji Check Spelling
(Sprawd pisowni).
Aby sprawdzi pisowni:
1. Wybierz Type>Check Spelling (Tekst>Sprawd
pisowni). Sowa nieznalezione w aplikacji pojawi
si na licie wyrazw obarczonych bdem
(Misspelled Words (Nieznane wyrazy)) .
2. Pozostaw zaznaczenie wyrnionego w danej chwili
wyrazu z bdem albo kliknij inne sowo na licie.
Zaznaczone sowo z bdem zostanie wyrnione
na twojej ilustracji.

Sprawdza pisowni holendersk?


Kliknij Languages (Jzyk) w oknie dialogowym
Check Spelling (Sprawd pisowni), odszukaj
i wyrnij sownik, ktry chcesz uywa,
w folderze Adobe Illustrator 10>Plug-ins>Text
Filters, a potem kliknij Open (Ot wrz).
Uwagi: Polecenia Check Spelling (Sprawd
pisowni) mona uywa tylko z czcionkami
alfabetu romaskiego nie z chiskimi,
japoskimi ani koreaskimi.

 Sowa z bdem

Sprawdzanie pisowni

3. Opcjonalne: Zaznacz opcj Case Sensitive


(Uwzgldniaj wielko liter), aby wywietli sowo
z bdem na oba sposoby, jeli zaczyna si ono
z maej i z duej litery (na przykad Sowo i sowo).
Kiedy ta opcja jest wyczona, na licie pojawi si
tylko pierwszy przypadek uycia tego sowa.
4. Jeli wyraz o poprawnej pisowni pojawi si na licie
Suggested Correction (Wyrazy podobne), dwukrotnie
je kliknij . Aby zmieni wszystkie przypadki uycia
sowa z bdem, kliknij sowo o poprawnej pisowni,
a potem Change All (Zmie wszystkie). Kolejne
sowo z bdem zostanie wyrnione.
lub
Jeli na licie nie pojawia si poprawne sowo albo
nie ma na niej adnych sw (poniewa sownik
programu Illustrator nie zna podobnych sw),
wpisz poprawne sowo w pole na dole okna
dialogowego. Potem kliknij Change (Zmie),
aby zmieni tylko pierwszy przypadek uycia
wyrnionego sowa z bdem na wyrnione
w danej chwili Suggested Correction (Wyrazy podobne),
albo kliknij Change All (Zmie wszystkie), aby
zmieni wszystkie przypadki uycia sowa z bdem.
Dla kadego sowa moesz klikn Skip (Pomi),
aby pozostawi dany przypadek wyrazu z bdem
bez zmian, albo klikn Skip All (Pomi wszystkie),
aby pomin wszystkie przypadki uycia sowa
z bdem.
5. Opcjonalne: Kliknij Add To List (Dodaj do listy),
aby doda wyrniony w danej chwili wyraz lub
wyrazy z bdem do listy Learned Words (Wyrazy
dodane do listy). Aby doda jednorazowo wicej ni
jedno sowo, najpierw musisz je klikn, trzymajc
Ctrl/Cmd.

256

 Potencjalne poprawne sowa zastpcze

Stylizacja i edycja tekstu


6. Jeli przejdziesz ju przez wszystkie znalezione
przez program wyrazy, pojawi si podpowied.
Kliknij OK, a potem Done (Gotowe) (Enter/Return
lub Esc). Moesz take klikn Done (Gotowe)
w dowolnej chwili, aby zakoczy sprawdzanie
pisowni.
 Uwaaj! Sowo zastpcze otrzyma stylizacj
poprzedzajcego je tekstu, tracc tym samym
stylizacj pierwotn.
Aby edytowa sownik zdefiniowany
przez uytkownika:
1. Jeli okno dialogowe Check Spelling (Sprawd
pisowni) nie jest otwarte, wybierz Type>Check
Spelling (Tekst>Sprawd pisowni) .
2. Kliknij Edit List (Edycja listy), aby otworzy
okno dialogowe Learned Words (Wyrazy
dodane do listy) .

lub

 Okno dialogowe Check


Spelling (Sprawd pisowni)

Kliknij sowo, a potem Remove (Usu).


lub
Wpisz cakiem nowe sowo w pole na dole
okna dialogowego, a potem kliknij Add (Dodaj).
Sowa poczone mylnikiem jak pop-up
s rwnie dozwolone.
 W systemie Windows sownik domylny zapisany
jest jako usEnglsh.dct w Plug-ins> Text Filters.
Sownik zdefiniowany przez uytkownika zapisany
jest jako AIUser.dct.
W systemie Mac OS domylny sownik dla
uytkownikw amerykaskich zapisany jest
jako USEnglish 10.0 w Adobe Illustrator 10.0>
Plug-ins>Text Filters. Sownik zdefiniowany przez
uytkownika zapisany jest jako AI User Dictionary.

 Utwrz wasn list sw za pomoc okna dialogowego Learned Words (Wyrazy dodane do listy)
257

Edycja sownika uytkownika

3. Kliknij sowo na licie, popraw je w polu na dole


okna dialogowego i kliknij Change (Zmie).

Rozdzia 13.
Za pomoc polecenia Export (Eksportuj) moesz
przygotowa tekst w programie Illustrator, by mona
go byo importowa i uywa jako tekstu w innej
aplikacji. Informacja o ciece nie jest brana pod
uwag.
Aby wyeksportowa tekst:
1. Zaznacz tekst, ktry chcesz wyeksportowa,
za pomoc narzdzia tekstowego lub narzdzia
zaznaczania.
2. Wybierz File>Export (Plik>Eksportuj).
3. Wybierz miejsce, w ktrym chcesz zapisa plik
tekstowy .

Eksport tekstu, znajdowanie i zamiana czcionek

4. Wpisz nazw nowego pliku (Name (Nazwa)).


5. Wybierz Text Format (TXT) (Format tekstowy
(TXT)) z menu Save As Type (Zapisz jako typ)
(Windows)/Format (Format) (Mac OS).
W formacie tym zapisywany jest wycznie
tekst (bez formatowania).
6. Kliknij Export (Eksportuj).
Polecenia Find Font (Znajd czcionk) mona
uywa do generowania listy czcionek uywanych
w danej chwili na ilustracji albo do zastpowania
czcionek. Po zmianie czcionek atrybuty tekstu takie,
jak kolor, kerning, wiato i inne nie ulegaj zmianie.
Aby odnale i zastpi czcionk:
1. Wybierz Type>Find Font (Tekst>Znajd
czcionk).
2. W polu Include in List (Docz do listy) na dole
okna dialogowego zaznacz Type 1, Standard,
Roman, TrueType, CID, Multiple Master lub
OTF, aby na rozwijanych listach pojawiay si
tylko takie czcionki. Dla Multiple Masters
zaznacz Type 1.
3. Aby lista czcionek zastpczych wywietlaa
tylko te typy czcionek zaznaczonych w etapie 2,
ktre s w danej chwili uywane w twoim
dokumencie, pozostaw opcj Document
(w dokumencie) w menu Replace Font From
(Zastp czcionk).
lub
Wybierz opcj System (w systemie) z menu
Replace Font From (Zastp czcionk), aby
wywietli na licie czcionek zastpczych
wszystkie czcionki dostpne w danej chwili
w systemie. Jeli opcja ta jest ci potrzebna,
zachowaj cierpliwo podczas aktualizacji listy.

258

 Wybierz Text Format (TXT) (Format tekstowy (TXT))


dla zaznaczonego tekstu z menu Format

Stylizacja i edycja tekstu


4. Kliknij czcionk, ktrej chcesz poszuka, na rozwijanej licie Fonts in
Document (Czcionki w dokumencie) . Pierwszy przykad uycia tej
czcionki zostanie wyrniony w twoim dokumencie.
5. Kliknij czcionk zastpcz na licie czcionek zastpczych.
6. Kliknij Change (Zmie), aby zmieni tylko znalezione wystpienie
wyrnionej w danej chwili czcionki.
lub
Kliknij Change All (Zmie wszystkie), aby zmieni wszystkie przykady
uycia wyrnionej w danej chwili czcionki. Kiedy wszystkie zostan
zastpione, czcionka zostanie usunita z listy Fonts in Document
(Czcionki w dokumencie).
lub
Kliknij Find Next (Znajd nastpn), aby poszuka kolejnego przykadu
wyrnionej w danej chwili czcionki, albo kliknij ponownie nazw tej
czcionki na licie Fonts in Document (Czcionki w dokumencie).
lub

7. Opcjonalne: Aby zapisa list czcionek uywanych w danej chwili


na ilustracji w postaci dokumentu tekstowego, kliknij Save List (Zapisz),
wpisz nazw, wybierz miejsce, w ktrym chcesz zapisa plik, i kliknij
Save (Zapisz). Dokument tekstowy mona potem otworzy bezporednio
z pulpitu albo importowa do aplikacji edytujcej tekst lub ukad.
8. Kliknij Done (Gotowe).
 Skorzystaj z polecenia Undo (Cofnij), aby cofn zmiany czcionek
wprowadzone za pomoc Find Font (Znajd czcionk).

 Kliknij czcionk, ktrej chcesz


szuka, na rozwijanej licie Fonts in
Document (Czcionki w dokumencie)

259

Znajdowanie i zamiana czcionek

Kliknij Skip (Pomi), aby pomin aktualnie znalezione wystpienie


czcionki bez zmian i przej do nastpnego wystpienia uycia
danej czcionki.

Rozdzia 13.

Ukad tekstu
Aby uoy tekst
w poczone rzdy i kolumny:
1. Wybierz narzdzie Selection (Zaznaczanie)
(nie tekstu).
2. Zaznacz jeden obiekt tekstowy lub cig
poczonych obiektw tekstowych.
Nie ma mowy o tekcie samodzielnym!
 Zanim przejdziesz dalej, utwrz kopi
obiektu(w) tekstowego.

 Okno dialogowe Rows & Columns (Rzdy i kolumny)

3. Wybierz Type>Rows & Columns (Tekst>Rzdy


i kolumny).
4. Zaznacz Preview (Podgld), aby natychmiast
zastosowa zmiany . Usu zaznaczenie tego
polecenia, jeli odwieanie jest zbyt powolne.
5. Kliknij klawisz strzaki w gr lub w d albo
wpisz warto w nastpujce pola, aby wybra:

 Jeden obiekt tekstowy

Rzdy i kolumny

Cakowit liczb rzdw i kolumn, ktre maj


powsta.
i
Wysoko kadego rzdu i szeroko kadej
kolumny.
i
Odstp midzy poszczeglnymi rzdami
i kolumnami.
i
Cakowit szeroko i cakowit wysoko
caego bloku rzdw i kolumn (Total (Razem)).
Jeli zmienisz wartoci w polu Total (Razem),
zmieni si rwnie wysoko i szeroko pl,
ale nie wielko odstpu.
6. Kliknij inny przycisk Text Flow (Przepyw
tekstu), aby kontrolowa kierunek przepywu
tekstu.
7. Opcjonalne: Zaznacz polecenie Add Guides
(Dodaj linie pomocnicze), aby wok blokw
tekstu pojawiy si linie pomocnicze. Jeli si
na to zdecydujesz, sprawd, czy pocztek miarki
jest we waciwym miejscu.
8. Kliknij OK .
 Jeli zaznaczysz cay blok rzdw i kolumn
za pomoc narzdzia Selection (Zaznaczanie),
a potem ponownie otworzysz okno dialogowe
Rows & Columns (Rzdy i kolumny), wywietlone
zostan aktualne ustawienia tego bloku.

260

 zosta zamieniony na dwa rzdy i dwie kolumny

Inteligentna
interpunkcja

Klawiatura

Opcja okna
dialogowego

Stylizacja i edycja tekstu

Ligatury

ff, fi, ffi

Ligatury

ff, fl, ffl

Inteligentne
cudzysowy

' ''

Inteligentne odstpy
(jedna spacja po kropce)

. T

.T

Ppauzy

--

Pauzy

---

Wielokropki

...

Uamki (Ekspert)

1/2

Polecenie Smart Punctuation (Inteligentna


interpunkcja) zmienia znaki przestankowe
wprowadzone z klawiatury w profesjonalne
znaki zecerskie.
Uwagi: W przypadku wszystkich czcionek poza
ligatur fi, ktra jest dostpna w wikszoci
czcionek serif w systemie Mac OS, aby mc
zastosowa Ligatures (Ligatury) i Expert Fractions
(Uamki (Expert)) dla uywanej przez ciebie
czcionki, musi by dostpny zestaw czcionek
Adobe Expert. Zestaw Expert jest wymagany
dla wszystkich ligatur w systemie Windows.
Aby utworzy inteligentn interpunkcj:
1. Opcjonalne: Zaznacz tekst za pomoc narzdzia
Type (Tekst), aby wprowadzi profesjonalne
znaki interpunkcyjne w samym tekcie.
W przeciwnym razie polecenie to zadziaa
w caym dokumencie.

3. Zaznacz dowolne pola Replace Punctuation


(Zastp interpunkcj) (i przeczytaj wskazwki).
4. Kliknij Replace In (Zastp): Selected Text Only
(Tylko w zaznaczonym tekcie), jeli zaznaczye
tekst w punkcie 1. W przeciwnym wypadku
kliknij Entire Document (W caym dokumencie).
5. Opcjonalne: Zaznacz Raport Results (Raportuj
wyniki), aby wywietli list wszystkich zmian.
6. Kliknij OK .

 Zaznacz opcje Replace Punctuation (Zastp

 Uytkownicy systemu Windows powinni


wczy Num Lock i wybra jedn z poniszych
kombinacji klawiszy, aby utworzy uamek:
= Alt+0188; = Alt+0189; = Alt+0190.

interpunkcj) w oknie dialogowym Smart


Punctuation (Inteligentna interpunkcja)

 Interpunkcja laika: proste cudzysowy i podwjna

 Interpunkcja profesjonalna: typograficzne cudzysowy

spacja po kadej kropce

i pojedyncza spacja po kadej kropce

261

Inteligentna interpunkcja

2. Wybierz Type>Smart Punctuation (Tekst>


Inteligentna interpunkcja).

Rozdzia 13.
Aby wczy funkcj
automatycznego dzielenia wyrazw:
1. Funkcja automatycznego dzielenia wyrazw
dziaa tylko w tekcie zaznaczonym w danej
chwili i utworzonym pniej. Jeli chcesz
przenie istniejcy tekst, zaznacz go teraz za
pomoc narzdzia tekstowego lub zaznaczania.
2. Na palecie Paragraph (Akapit) zaznacz Options
(Opcje): Auto Hyphenate (Automatyczne
dzielenie wyrazw) . (Jeli opcja ta nie jest
widoczna, z menu palety wybierz polecenie
Show Options (Poka opcje)).

Automatyczne dzielenie wyrazw

3. Aby wybra opcj przenoszenia, z menu palety


Paragraph (Akapit) wybierz polecenie
Hyphenation (Dzielenie wyrazw).
4. W pole Hyphenate [ ] letters from beginning
(Podziel jeli [ ] liter(y) od pocztku) wpisz
minimaln liczb znakw, ktre musz wystpi
przed cznikiem . Mniej ni trzy litery przed
lub po czniku mog zmniejszy czytelno.

 Zaznacz polecenie Auto Hyphenate (Automatyczne


dzielenie wyrazw) na palecie Paragraph (Akapit)

5. W pole Hyphenate [ ] letters from end (Podziel


jeli [ ] liter(y) od koca) wpisz minimaln
liczb znakw, ktre musz by przeniesione
po czniku do nastpnej linijki .
6. W pole Limit consecutive hyphens to
(Limit kolejnych podziaw) wpisz maksymaln
moliw liczb cznikw w rzdzie . Wicej
ni dwa czniki w rzdzie zmniejsz czytelno
i drani wzrok.
7. Kliknij OK. Przejrzyj tekst z dodanymi
cznikami i popraw zbdne przerwy.
 Aby doda czniki, stosujc zasady rnych
jzykw tylko w biecym dokumencie, z menu
palety Character (Typografia) wybierz polecenie
Show Multilingual (Poka Wielojzykowe),
a potem wybierz jzyk z menu Language
(Jzyk). Mona zmieni domylne przenoszenie
do nastpnej linijki dla aplikacji w Edit>
Preferences>Hyphenation (Edycja>
Preferencje>Dzielenie wyrazw). Mona
rwnie wprowadzi wyjtki albo okreli
sposb przenoszenia poszczeglnych sw
w tym oknie dialogowym. Wycz funkcj
Auto Hyphenate (Automatyczne dzielenie
wyrazw), a potem wcz j ponownie,
aby zastosowa zmiany w Preferences
(Preferencje). Zobacz instrukcje na stronie 462.
 Aby przenie dane sowo rcznie: Ctrl+Shift+(cznik)/Cmd+Shift+-.
262

 Minimalna liczba znakw


poprzedzajcych cznik

 Minimalna liczba

 Maksymalna liczba

znakw po czniku

cznikw w rzdzie

Stylizacja i edycja tekstu

Z ukrycia
Aby zobaczy ukryte w twoim tekcie znaki
tabulatora razem z innymi znakami, ktrych nie
wida w druku, jak koce akapitw, koce linii
i spacje, wybierz Type>Show Hidden Characters
(Tekst>Poka ukryte znaki). Znaki tabulatora
wywietlane s w postaci strzaek skierowanych
w prawo . Ponownie wybierz to polecenie,
aby wyczy t opcj.

Aby poprawnie wyrwna kolumny tekstu,


powiniene skorzysta z tabulatorw a nie spacji.
Paleta Tab Ruler (Miarka tabulatora) uywana
jest do ustawiania specjalnych tabulatorw
wyjustowanych do lewej i prawej strony,
wycentrowanych i dziesitnych w tekcie poziomym,
oraz tabulatorw wyjustowanych do gry, dou
i wycentrowanych w tekcie pionowym. Domylne
odstpy tabulatora rwne s p cala.
Aby wstawi tabulatory do tekstu:
1. Nacinij Tab jeden raz, aby wstawi kopi
przed wpisaniem kadej nowej kolumny.
Kursor przeskoczy do nastpnej pozycji
tabulacji.
lub
Aby doda tabulator do ju wstawionego tekstu,
kliknij z lewej strony tekstu, ktry ma by
pocztkiem nowej kolumny, i nacinij Tab.
Tekst przesunie si do kolejnej pozycji tabulacji.

Wstawianie tabulatorw

Aby dowiedzie si, jak ustawi wasne pozycje


tabulacji, zajrzyj na nastpn stron.

 Tekst wyrwnany za pomoc zdefiniowanych przez


uytkownika pozycji tabulacji

263

Rozdzia 13.
Aby ustawi lub zmodyfikowa
niestandardowe pozycje tabulacji:
1. Wybierz narzdzie Selection (Zaznaczanie), a potem
kliknij obiekt tekstowy.
lub
Wybierz narzdzie tekstowego i zaznacz tekst.
2. Wybierz Window>Type>Tab Ruler (Okno>Tekst>
Miarka tabulatora) (Ctrl+Shift+T/Cmd+Shift+T).

Definiowanie tabulatorw

3. Opcjonalne: Zaznacz Snap (Skocz), aby znacznik


tabulatora zosta przycignity do najbliszej podziaki
linijki podczas wstawiania lub przesuwania. Aby wcza
(wycza) funkcj Snap (Skocz) na okrelony czas
(przeciwiestwo cigego stanu Snap (Skocz)), przytrzymaj
Ctrl/Cmd i przecignij znacznik.
4. Kliknij tu nad Tab Ruler (Miarka tabulatora), aby wstawi
nowy znacznik (zaznaczony tekst zostanie wyrwnany
do tego miejsca) , a potem kliknij przycisk wyrwnania
tabulatora znajdujcy si w lewym grnym rogu palety.
Albo przytrzymaj klawisz Alt/Option i kliknij znacznik
tabulatora, by przej przez rne typy wyrwnania.
Czynno powtrz, aby wstawi kolejne znaczniki.
5. Opcjonalne: Aby usun znacznik tabulatora, przecignij
znacznik zakadki w gr i poza linijk. Podczas
przecigania na palecie wywietli si wyraz *delete*.
Trzymajc Shift, przecignij, aby usun znacznik
i wszystkie znaczniki w prawo.
6. Opcjonalne: Aby przesun znacznik tabulatora,
przecignij znacznik w lewo lub w prawo. Jego pooenie
wywietli si obok X. Trzymajc Shift, przecignij
znacznik, aby przesun wszystkie znaczniki w prawo.
 Podziaki Tab Ruler (Miarka tabulatora) wywietlane s
w wybranej w danej chwili jednostce w Artboard
(Obszar roboczy): Units (Jednostki) w File>Document
Setup (Plik>Ustawienia dokumentu).

 Paleta Tab Ruler (Miarka tabulatora)


264

Jak brzmi pytanie?


Znaczniki tabulatora z pierwszej linijki
zaznaczonego tekstu pokazane s na
linijce. Jeli na linijce zamiast znacznika
pojawia si znak zapytania, oznacza to,
e znacznika tego nie ma w jednej
lub wicej linijek zaznaczonego tekstu.
Kliknij znak zapytania, aby zastosowa
ten znacznik do caego zaznaczonego
tekstu.

Stylizacja i edycja tekstu

Kopiowanie atrybutw tekstu


Kiedy klikniesz obiekt tekstowy za pomoc
narzdzia Eyedropper (Kroplomierz), pobierze ono
prbk atrybutw znakw, akapitw, wypenienia,
obrysu i wygldu tekstu, skopiuje je do palet
Character (Typografia), Paragraph (Akapit), Color
(Kolor), Stroke (Obrys) i Appearance (Wygld),
a potem zastosuje do zaznaczonego w danej chwili
tekstu arkusz stylw gotowy w jednej chwili.

 Zaznacz obiekt tekstowy,


ktrego atrybuty chcesz zmieni

 Potem kliknij

Aby skopiowa atrybuty


za pomoc narzdzia Eyedropper (Kroplomierz)
lub Paint Bucket (Wiadro z farb):
1. Wybierz narzdzie Selection (Zaznaczanie),
a potem zaznacz obiekt lub obiekty tekstowe,
ktrych atrybuty chcesz zmieni .
2. Wybierz narzdzie Eyedropper (Kroplomierz)

3. Kliknij dowolny niezaznaczony tekst w oknie


otwartego dokumentu posiadajcego podane
atrybuty (obok kursora pojawi si mae t).
Atrybuty tekstu zostan skopiowane do palet
Character (Typografia), Paragraph (Akapit),
Color (Kolor) i Stroke (Obrys) oraz
do zaznaczonego tekstu .

 Atrybuty zostay skopiowane do zaznaczonego tekstu

lub
Aby zastosowa tylko atrybuty wypenienia
lub obrysu (w zalenoci od tego, ktre pole
jest aktywne na palecie Toolbox (Palecie
narzdziowej) lub Color (Kolor)), trzymajc
klawisz Shift, kliknij niezaznaczony tekst
o podanych atrybutach.
4. Opcjonalne: Aby zastosowa nowo pobrane
prbki efektw i tekstu do innego obiektu
tekstowego, trzymajc klawisz Alt/Option,
kliknij dowolny obiekt tekstowy (jest to
tymczasowe narzdzie Paint Bucket
(Wiadro z farb)).

265

Korzystanie z Kroplomierza i Wiadra z farb

za pomoc narzdzia
Eyedropper
(Kroplomierz)
na atrybutach, ktre
chcesz skopiowa

Uwagi: Aby dowiedzie si, jak wybra atrybuty


pobierane przez narzdzie Eyedropper (Kroplomierz)
albo stosowane przez narzdzie Paint Bucket
(Wiadro z farb), zajrzyj na nastpn stron.

Rozdzia 13.
Aby wybra atrybuty wskazane
przez Eyedropper (Kroplomierz)
lub zastosowane przez Paint Bucket (Wiadro z farb):
1. Dwukrotnie kliknij narzdzie Eyedropper (Kroplomierz)
lub Paint Bucket (Wiadro z farb).
2. Kliknij trjkt, aby rozwin list Appearance (Wygld),
Character (Typografia) lub Paragraph (Akapit), a potem
zaznacz lub usu zaznaczenie poszczeglnych atrybutw .
Domylnie zaznaczone s wszystkie atrybuty.

Usu oblewanie tekstem


Aby cofn oblewanie tekstem,
zaznacz oba obiekty za pomoc
narzdzia Selection (Zaznaczanie),
a potem wybierz Type>Wrap>Release
(Tekst>Oblewanie>Zwolnij).

lub

Opcje kroplomierza, rodzaje oblewania tekstem

Zaznacz lub usu zaznaczenie funkcji Appearance (Wygld),


Fill (Wypenienie), Stroke (Obrys), Character (Typografia)
lub Paragraph (Akapit), aby wczy lub wyczy wszystkie
atrybuty danej kategorii.
3. Kliknij OK.

Efekty specjalne zwizane z tekstem


Aby obla obiekt tekstem:
1. Utwrz wewntrz obiektu obszar tekstu.
2. Wybierz narzdzie Selection (Zaznaczanie).
3. Zaznacz obiekt, ktry ma by oblany tekstem . Moe
to by obrazek wraz ze ciek odcinania, pochodzcy
z programu Photoshop.

 Wybierz atrybuty, ktre maj zosta pobrane


przez narzdzie Eyedropper (Kroplomierz)
(Eyedropper Picks Up (Kroplomierz wybiera))
lub zastosowane przez narzdzie Paint Bucket
(Wiadro z farb) (Paint Bucket Applies (Wiadro
z farb stosuje))

4. Wybierz Object>Arrange>Bring to Front (Obiekt>U>


Przesu na wierzch) albo skorzystaj z palety Layers
(Warstwy), aby przenie obiekt do przodu (przecignij
go w gr).
5. Obwied oba obiekty ramk.
6. Wybierz Type>Wrap>Make (Tekst>Oblewanie>Utwrz) .
Blok tekstu i obiekt zapisane s teraz jako grupa na palecie
Layers (Warstwy).
 Za pomoc narzdzia Direct-selection (Zaznaczanie
bezporednie) przesu obiekt, ktry jest oblewany tekstem.
W przypadku wikszej liczby obiektw najpierw kliknij je,
trzymajc Shift.

 Zaznacz obiekt tekstowy (nie tekst lub


ciek tekstu) oraz obiekt, ktry ma on oblewa

 Aby dostosowa odstp pomidzy tekstem a oblanym


obiektem, zmie warto Left (Lewe) lub Right Indentation
(Prawe wcicie) dla tekstu na palecie Paragraph (Akapit).
 Aby obla tekstem czci umieszczonego obrazka lub obiekt
wektorowy, utwrz osobny obiekt o podanym ksztacie,
z wypenieniem i obrysem None (adne); zaznacz tekst
i nowy obiekt, wybierz Type>Wrap>Make (Tekst>
Oblewanie>Utwrz), a potem przenie obrazek do przodu.
Aby zmodyfikowa oblewanie, przesu punkty kontrolne
i dostosuj ksztat pustego obiektu za pomoc narzdzia
Direct-selection (Zaznaczanie bezporednie).
266

 Tekst oblewa palm

Stylizacja i edycja tekstu

Edycja cienia
 Za pomoc palety Layers (Warstwy)
zaznacz obiekt tekstowy wraz
z obiektem cienia.

 Za pomoc narzdzia Free

Transform (Przeksztacanie
swobodne) moesz skalowa
i ci blok tekstu w pionie (przesu
rodkowy grny uchwyt, aby
wykona obie te czynnoci)
(zobacz instrukcje na stronie 126).
 Za pomoc narzdzia Free
Transform (Przeksztacanie
swobodne) moesz odbija blok
cienia. Przecignij rodkowy
grny uchwyt w poprzek obiektu.

Zaleta korzystania z poniszej metody zamiast Effect>


Stylize>Drop Shadow (Efekty>Stylizacja>Dodaj cie)
polega na tym, e cie jest niezalenym obiektem wektorowym.
Aby utworzy tekst z cieniem:
1. Utwrz samodzielny tekst (zobacz instrukcje na stronie 230).
2. Opcjonalne: Zaznacz tekst za pomoc narzdzia Type
(Tekst), a potem zwiksz wiato pomidzy znakami
(Alt/Option+strzaka w prawo).
3. Wybierz narzdzie Selection (Zaznaczanie), a potem kliknij
blok tekstu.
4. Zastosuj ciemny kolor wypenienia, obrys None (adne).
5. Przytrzymaj Alt/Option i przecignij blok tekstu odrobin
w prawo i w d. W pierwszej kolejnoci zwolnij przycisk
myszy.
6. Nie usuwajc zaznaczenia kopii bloku tekstowego, rozjanij
jej cie.
7. Na palecie Layers (Warstwy) przecignij kopi tekstu
poniej oryginau .

 Cie zosta utworzony i przesunity do tyu

Scale (Skalowanie)

9. Zmie pooenie ktrego bloku tekstu nacinij dowolny


klawisz strzaki, aby przesun go w maym postpie.
Aby pochyli cie:
1. Zaznacz obiekt cienia za pomoc palety Layers (Warstwy).

 Cie zosta pochylony za pomoc narzdzia


Shear (Pochylenie)

,
2. Dwukrotnie kliknij narzdzie Scale (Skalowanie)
kliknij Non-uniform (Niejednolicie), wpisz 100 w pole
Horizontal (Poziomo), 60 w pole Vertical (Pionowo),
a potem kliknij OK .
3. Nie usuwajc zaznaczenia cienia tekstu, dwukrotnie kliknij
narzdzie Shear (Pochylenie)

 Tekst zosta odbity za pomoc narzdzia


Reflect (Odbicie)

4. Wpisz 45 w pole Shear Angle (Kt pochylenia) i kliknij


Axis (O): Horizontal (Poziomo), a potem OK .
5. Za pomoc klawiszy strzaek przesu podstaw cienia,
tak aby wyrwna si do podstawy tekstu podstawowego.
Aby odbi cie:
1. Zaznacz tekst cienia.
,
2. Dwukrotnie kliknij narzdzie Reflect (Odbicie)
kliknij Axis (O): Horizontal (Poziomo), a potem OK.
3. Zsu razem dwa bloki, aby ich podstawy si spotkay .

267

Cie tekstu

 Cie zosta skrcony za pomoc narzdzia

8. Wybierz Effect>Stylize (w grnej czci menu)>Feather


(Efekty>Stylizacja>Wtapianie), zaznacz Preview (Podgld),
wybierz warto Radius (Promie), kliknij OK, a potem
zmniejsz przezroczysto tego cienia.

Rozdzia 13.

Skorzystaj z narzdzia
Shear (Pochylenie)

Aby pochyli blok tekstu:


1. Wybierz narzdzie Rectangle (Prostokt) (M)
i narysuj prostokt.
2. Wybierz narzdzie Area Type (Obszar tekstu)

3. Kliknij krawd prostokta, a potem wpisz tekst .

Za pomoc narzdzia Shear (Pochylenie)


(w menu narzdzia Scale (Skalowanie)) moesz
pochyli blok tekstu .

4. Nie usuwajc zaznaczenia prostokta, dwukrotnie


.
kliknij narzdzie Rotation (Obrt)
5. Wpisz 30 w pole Angle (Kt) i kliknij OK .
6. Sprawd, czy Smart Guides (Inteligentne linie
pomocnicze) s wczone (Ctrl+U/Cmd+U)
z opcj Object Highlighting (Podwietlanie obiektu)
(Edit>Preferences>Smart Guides & Slices
(Edycja>Preferencje>Inteligentne linie pomocnicze
i odcicia)). Usu zaznaczenie obiektu.

Pochylanie tekstu

7. Wybierz narzdzie Direct-selection (Zaznaczanie


, potem przytrzymaj Shift
bezporednie) (A)
i przecignij grny odcinek ukonie w prawo,
tak aby odcinki boczne stay si pionowe .
8. Opcjonalne: Przecignij prawy odcinek
prostokta odrobin w prawo, aby powikszy
obiekt i zmieni ksztat tekstu.

 Oryginalny obiekt
tekstowy

268

 Tekst obrcony o 30

 Zaznacz tekst, kliknij za pomoc narzdzia Shear


(Pochylenie) rodek tekstu, a potem przecignij w gr
lub w d od krawdzi bloku tekstu (przytrzymaj Shift,
aby zatrzyma ruch w pozycji poziomej lub pionowej)

 Grny odcinek

 Gotowy obiekt

przecignity ukonie
w prawo

tekstowy w widoku
Preview (Podgld)