You are on page 1of 38

Kompendium DTP.

Adobe Photoshop,
Illustrator, InDesign
i Acrobat w praktyce
Autor: Pawe Zakrzewski
ISBN: 83-246-1379-X
Format: 168x237, stron: 1064
Zdobd niezbdn wiedz, aby tworzy profesjonalne publikacje!
Jak skutecznie retuszowa zdjcia?
Jak tworzy cieki i obiekty wektorowe?
Jak przygotowa publikacje do druku?
Przygotowanie profesjonalnej i wyjtkowej ulotki reklamowej, informatora czy innej
publikacji wcale nie jest atwe. Moe dlatego umiejtnoci te s obecnie bardzo podane
na rynku pracy. Jednak wspczesne oprogramowanie komputerowe oraz najnowsze
narzdzia poligraficzne daj moliwo stworzenia niepowtarzalnej i doskonaej technicznie
pracy nawet pocztkujcym grafikom i operatorom DTP. Aby mc wykorzysta t szans,
naley najpierw dokadnie pozna narzdzia przydatne przy takiej pracy. W tym na pewno
pomoe Ci ta ksika prawdziwe kompendium wiedzy z zakresu programw graficznych
i zagadnie poligrafii.
Ksika Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce to
wyjtkowy podrcznik, opisujcy nie tylko funkcje i narzdzia dostpne w przedstawionych
programach, ale take zagadnienia zwizane z profesjonalnym przygotowaniem publikacji
do druku. W zwizku z tym stanowi niezastpiony poradnik dla wszystkich, ktrzy chcieliby
szybko i bez problemu pozna zasady edycji i tworzenia grafiki oraz odpowiedniego jej
opracowania na potrzeby drukarni tak aby gotowy produkt by zgodny z oczekiwaniami
odbiorcy. Korzystajc z tej ksiki, mona dowiedzie si, jak stworzy ulotk reklamow
lub wielostronicowy katalog, a take pozna podstawowe narzdzia i tajniki poligrafii.
DTP i grafika komputerowa
Adobe Photoshop
Narzdzia retuszu i selekcji
Warstwy, przeksztacenia i montae
Wykorzystanie obiektw inteligentnych
Praca z tekstem
Korekcja barw i efekty specjalne
Adobe Illustrator
Tworzenie i edycja obiektw wektorowych
Zaawansowana edycja cieek
Maski, znieksztacenia i transformacje
Adobe InDesign
Style akapitowe, znakowe, obiektowe i tabel
Przygotowanie publikacji do druku
Teraz take Ty moesz zosta specjalist DTP i tworzy profesjonalne publikacje!

123456789
3


 


!"#$%$!$&'(!)
+#&,%!$&'()
#.(,!%&!/%0&$1


*
2

34565789 :; <=&">!!?% @
+,$<=) C
DE#&<= C
F>!!?% **
$!?=A.&$1&"B<= C

01

23456789
41 18361 33351
317 69719131156
!"#$%&'

(
(
(
(
(
(
(
(

W
(
(
(
(

)*+,(-./0(123453(56,780.2693:(
<23453(9.5062693(3(123453(=>0,37693(
?/*03@0A(9>.B56CD(>(26*E*>.BF*6CD(6=23*8(
H2+=+(56B62I9(6=23*8(
K32*LE*3M>.(56B62.,(
P/039>.M>3(56B628(9(E658,.MF>.(
R62,30+(7B>5I9(1234F*M+FS(
U52I0+(5B39>308269.(V(76E/0393(9+E3-M.-(723F+(

;;
;;
;G
;J
NO
NQ
GT
GJ

XYZ[Z\]^W_`WaS606/S67(V(76*M3-.,+(M32*bE*>3(( (
>(>FS(,6cB>96CF>( Td
?62*+/03,+(*(726123,8(e2>E1.( T;

(
(
(

a2*.1BLE3253(F*+(F.M028,(*32*LE*3M>3:( T;
fE6=.(e2>E1.()UN(9(72350+F.( TG
fE6=.(aS606/S67()2.30>g.(U8>0.(N( QQ
h523M(726123,8(aS606/S67( QQ
a3B.03(H66B/(ij32*bE*>3k( l;

XYZ[Z\]^Wm`WaS606/S67(V(52I05>(582/(2.08/*8(d;N

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

n.08/*(,3M83BM+( d;O
n.08/*(E26=M+FS(E.03B>(>(320.o350I9( d;Q
j32*bE*>3(3806,30+F*M.(V(4B02+(9/76,313-LF.(8/893M>.(320.o350I9(( dNO
P/893M>.(*,32/*F*.5(>(9/0b7M+(2.08/*(0932*+( dNT
P/893M>.(*,32/*F*.5(>(E.o.50I9(/5I2+( dNQ
H932*(-35(*(c82M3B3( dNJ
P/893M>.(.o.508(F*.296M+FS(6F*8( dOO
p6E+453F-3(56B628(6F*8( dOG
?6B62+(-35(*(=3-5>(V(767239>3M>.(M3/+F.M>3(56B62I9(6=23*8( dOT
nbF*M3(562.5F-3(C9>30.@(>(F>.M>( dOl
P/893M>.(/*8,8(F+o269.16(623*(320.o350I9(56,72./->(qah<( dGr
?6,780.269.(6EFS8E*3M>.(>(2*.s=>.M>.(/+B9.05>( dG;

j32*bE*>3(2.08/*8(>(>FS(67F-.( d;O

1234567893

725
2224
92
6 586
8
2

45
!"#$%&'

(
8
8
8
8
8
8
8
8
8

)*+,+-./(01(2345463478986:;<=>8=?@68 8
6ABA=CD>8>8E;C>FGF>G8HIJ
KG@:LM:>G86ABA=CD>8>8E;C>FGF>G8:85NG8 HIO

P;C>FGF>A84<>A=5QE8487@465;C38=6:5GN5GC38
P;C>FGF>A8:N4S4F;C384<>A=5QE848DAMF4B>5;T8=4B4@:A8
VG:FGC:GF>A8:N4S4F;C384<>A=5QE8FG8DAMF4B>5;T85BA8
YGZ>C8[@G6A@8\44B8]YGZ>C:FG8Z?T=G^8
_S;C>A8`B5@G8[a5@GC58]P;M:>AB^8
b?>C=8YG6=8]c:;<=G8TG6=G^898F>A:E;=NA8T4SB>E4dC>8:G:FGC:GF>G8
2G5368]eC>AS=>^8985E4@:;T;8dC>AS=>8EA=54@4EA8

HIR
HIU
WXH
WXW
WXJ
WHH
WHR

(
8

)*+,+-./(f1(234546347898EG@65E;g88 8
7@:A=6:5GNCAF>G8>8T4F5GSA8WJh

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

P;=4@:;65GF>A8EG@65E88 WOW
\E4@:AF>A8EG@65E8 WOI
P;7ANF>GF>A8=4B4@AT8 WjH
2@465A8T4F5GSA8>87@:A=6:5GNCAF>G8EG@65E8 Wjj
P;=4@:;65GF>A84<>A=5QE8>F5AB>ZAF5F;C3898cTG@58k<DAC58 WUI
2@465A87@:;=NGM;8T4F5GS;8EG@65E4E;C38 WIO
Y4F5GSA8:8E;=4@:;65GF>AT8TG6A=8EG@65E8 WhJ
2@GCG8:85A=65AT8 JXX
c5;BA8>8=4T74:;CDA8EG@65E8 JXh
2@4DA=54EGF>A8@QSF;C387465GC>8M4=?TAF5?8 8
:G874T4Cl87GBA5;8mG;A@8n4T768]o4T7p8EG@65E^8 JHO
P;=4@:;65GF>A84<>A=5QE8Ji8 JHU
VG@:lM:GF>A8E>AB=4dC>l8M4=?TAF5?8 JWJ
qlC:AF>A8EG@65E8>8:G7>68ArA=5QE87@GC;8 JJH

8
8
8

\E4@:AF>A8F4EAZ48M4=?TAF5?8 WOX
_S;C>A874BACAF>G8KAE8i4C?TAF58]K4E;^8 WOX
2@GCG8:8EG@65EGT>8 WOW

01

23456789
41 18361 33351
317 69719131156
!"#$%&'

(
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8

(
8

)*+,+-./(01(234546347898:4;<:=>?8@?;A8 8
B8<C<:5D867<=>?EF<8GGH
I4;<:=>?8@?;A8 GGJ

K7;4A?LM<FB<8A8NAB?58:4;<:=>B8@?;A8
O?;MPLMB?8L487;?=D8M8:4E4;<Q8B8:4F5;?65<Q8
S?:6DQ?EF<8F?C?;@B<FB<8
SBFBQ?EF<8F?C?;@B<FB<8
2;M<UEVL8F?;MPLMB8:4;<:5D8
I4;<:=>?874MB4QYA8>?6F4N=B8B8:4F5;?65Z8
I4;<:=>?8@?;A8
I4;<:5?87ZF:54A?898Q4LD[:?=>?8AD@;?FD=384@6M?;YA84@;?MZ8
KD:4;MD65?FB<8A?;65A85D7Z8]L>Z65Q<F58^?D<;68_K?;65AD8:4;<:=D>F<`8

GGJ
GGR
GGT
GGT
GWX
GHG
GJG
G\X
G\T
KD:4;MD65?FB<8[E5;YA8L485A4;M<FB?8<C<:5YA867<=>?EFD=38 GTJ
aA4;M<FB<8<C<:5YA867<=>?EFD=38M?874Q4=V8[E5;YA8 GTJ
b4L?A?FB<8<C<:5YA867<=>?EFD=38M?874Q4=V8[E5;YA8 GT\
c?7B68<C<:5YA87;?=D8 WdX

)*+,+-./(e1(fEEZ65;?54;898<:;?F8 8
B8F?;MPLMB?87;4U;?QZ8WdG

K7;4A?LM<FB<8A8NAB?58U;?[:B8A<:54;4A<>8 WdW

(
8

)*+,+-./(i1(fEEZ65;?54;8985A4;M<FB<8 8
B8<LD=>?84@B<:5YA8A<:54;4AD=38WRH

8
8
8

8
8
8
8

aA4;M<FB<8F4A<U48L4:ZQ<F5Z8 WdH
g:;?Fh87?E<5D8B8F?;MPLMB?8 WdR
2;M<UEVL8F?;MPLMB8A87?E<=B<8a44E68_O?;MPLMB?`8 WXd

aA4;M<FB<87;465D=38:6M5?j5YA8 WRJ

2;M<65;M<k8;4@4=M?88 WRJ
O?L?A?FB<8:4E4;YA8N=B<l:4Q8B84@B<:54Q8 WR\
24LUEVLh8M?MF?=M?FB<h8:47B4A?FB<8B8U;Z74A?FB<84@B<:5YA8 W\\

1234567893

725
2224
92
6 586
8
2

45
!"#$%&'

(
(

)*+,-./*/.(0+123.(*4506-7/( 89:
;1,*/.<50(5(=.>*/.<50(?.(@*=*2A(<.B?C+?5(*D7/06(5(@C+?0>( EF:

G
(

HIJKJLMNGOPGQ>>R,-B.-*B(S(@B.2.(?0(?+3C25.=5(( (
5(-06,-0=(EET

(
(
(
(
(

Q=@*B-(?+3CU(5(VB.W6(45-=.@*/12X( EEY
Z16*B?1,-.<50(?+3CU(
Q=@*B-(@>567/(45-=.@*/12X(
Z@B*/.+?.<50(5(0+123.(-06,-R(
\../.<,*/.<.(@B.2.(?(-06,-0=(

EEY
EE9
EY[
:F:

G
(

HIJKJLMNG]^PGQ>>R,-B.-*B(S(?../.<,*/.<.(( (
0+123.(_250`06(5(0a06-1(:bb

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

c.,6.(*+25<.<5.(S(e>5@@5<V(c.,6( :b8
c.,6.(@B?0?B*2?1,-*_25(S(f@.25-1(c.,6( :b9
g/*B?0<50(=.,65(@B?0?B*2?1,-*_25( :8h
).>0-.(gB.<,@.B0<21(i)B?0?B*2?1,-*_Uj( :8F
Z16*B?1,-.<50(<.B?C+?5(-B.<,a*B=.235(_250`06(( :8:
)B?06,?-.D20<5.(VB.W65(?.(@*=*2A(@*>020k(?(,06235(l<m0>*@0(n5,-*B-( (
i\<506,?-.D20<50(?(/16*B?1,-.<50=(a*B=1j( :ET
o50?/16D0(=*`>5/*_25(<.B?C+?5.(p5m0().5<-((iq6-1/<0(=.>*/.<50j( ::8
n*@.,*/.<50(6*>*B7/(?.(@*=*2A(p5m0(e*>*B(ir*>*B(.6-1/<1j( :T9
Z16*B?1,-.<50(W>-B7/(5(0a06-7/( :9b

HIJKJLMNG]]PGQ>>R,-B.-*B(.(,@B./.(+BR6R(T[E

(
(

)*?<.30=1(@B*20,(+BR6R( T[:
\../.<,*/.<0(<.B?C+?5.(0+1213<0(@B*VB.=R(Q>>R,-B.-*B(.(+BR6*/.<50( TF8

c.,65d(?<506,?-.D20<5.(5(-B.<,a*B=.230( :b8

)B?1V*-*/.<50(@B.21(+*(+BR6R( T[:

01

23456789
41 18361 33351
317 69719131156
!"#$%&'

(
(

)*+,-./01234(+2*50(6*47(89:( ;<;
82=0>7?7/*@,A(+B,43(8C( ;DE

F
(

GHIJIKLMFNOPFQ@9A-,>@(R(71420/*S0( (
+2*/1=,/0(T/,*?(9U8(;VW

(
(
(

)*1*@,*(,(S7YB,/7T5,(+27>2*S3(Q@9A-,>@( ;VX
U/72=A@,A(@7/A>7(1743SA@?3( ;VV
87=@*6AS0(+2=A-?2=AZ(27[75=\(+27>2*S3(Q@9A-,>@( ;;W

F
(

GHIJIKLMFN]PFQ@9A-,>@(R(+71-?*/0( (
+2=0>7?7/*@,*(+3[B,4*56,(^_E

(
(
(
(
(

U/72=A@,A(1743SA@?3(
`7=+75=0@*S0(+2*5a(=(?A4-?AS(
QS+72?(>2*b4,(,(+2*5*(=(@,\(
82=A4-=?*c5A@,*(2*SA4(>2*b5=@05d(,(?A4-?7/05d(
e3136AS0(+27-?0(1743SA@?(R(3B7?4*(2A4B*S7/*(

87=@*6AS0(Q@9A-,>@( ;VX

82=0>7?7/*@,A(+27-?A6(+3[B,4*56,( ^_<

^_<
^_;
^XV
^<;
^;D

F
(

GHIJIKLMFNfPFQ@9A-,>@( (
R(1743SA@?0(/,AB7-?27@,57/A(^^D

(
(
(
(
(

82=0>7?7/*@,A(-?27@(27=4c*17/05d(
C?27@0(/=7257/A(
e,[B,7?A4*(
8*BA?*(8*>A-(iC?27@0j(
U/72=A@,A(S*4,A?0(1743SA@?3(

(
(

U/72=A@,A(27=4c*1g/A4( ^^V

^^V
^hX
^hE
^hV
h_E
`7=S,A-=5=*@,A(ABASA@?g/(@*(-?27@,A( hWD
k0+Ac@,*@,A(S713cg/(=*/*2?7T5,\( hXD

1234567893

725
2224
92
6 586
8
2

45
!"#$%&'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)*+,-./0,(12.340(5,465,7( 89:
;<=65.-<-,(7,5<=>(<*+,-./0.(12.340( 898
?..-./6<-./.(,=>@A.(B(65>+,(.4.C05<-,D(( (
E/.4<-,D(<*0,45<-,(0(5.*,+( 8F:
G<=E.A,(65>+H-(=<65IC/>@J(-(K/L,601/(
N-<2E,/0,(0(->4<2E>65./0,(65>+H-(.4.C05<->@J(
N-<2E,/0,(0(,=>@A.(65>+O(E/.4<-,1<(
N-<2E,/0,D(,=>@A.(0(OQ>@0,(65>+H-(<*0,45<->@J(
N-<2E,/0,(5.*,+(0(0@J(65>+,(
;2.@.(-(52>*0,(S5<2>(T=05<2(UT=>5<2(-V54H-W(

8FM
8F8
8PP
8P8
8:R
8RR

X YZ[\[]^_X`abXK/L,601/(B(C2E>1<5<-./0,(=<(=2O4O( (
(
0(-6CHcC2.@.(E(C2<12.7,7(d@2<*.5(8R8
(
(
(
(
(
(

;2E>1<5<-./0,(C2.@>(=<(=2O4O( 8Me

8Mg
8M:
8MM
88e
88g
?.C06(0(,46C<25(CO*+04.@A0( 889
N-<2E,/0,(C.40,5O(B(;.@4.1,(U;.40,5W( 889
?.C06(C2.@>(-(j<27.@0,(T;SD(;S(0(;Lk( 88R
f>4<2E>65./0,(C2<12.7O(d@2<*.5(gee9
l.2EI=E0.(C2E>1<5<-./0.(=<(=2O4O( gee9

mnZoZp]\[XgegP

(
(
(

f,2>34.@A.(
;<=1+V=>(->Ah@0<-,(B()O5CO5(Uf>Ah@0,W(
;<=1+V=(2<E*.2-0,i(0(+0705H-(/.j.2*0,/0.(
;<=1+V=(C2E,E2<@E>65<h@0(0(C2E,/04./0.(
?.+,-40(

AB

56-)-76-8(
9(:-,3:;<1(=1,>(
0(3?3:)*(783;<12@3
'()*+(,-./.01234(

2345676892

26 234 876 26 862

926 22 6 23489626 2

 6722
 2 69234
927 6 234!9
976 26 82

922 6
9
234" 7 62

626 22
 67234!6 792

9 234# 922
927 6
234!9
976 2 $
2%&6 2# 234%9&662 $
26799$

001

56789
52 2947244462 428 7
82
242267
001234
 !"!#$%&'(&)&*+,-+.&/&012034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2

;<=>?@ABCDB=E

FGHIJKLMNOPNQJQRJPKSQTIHNTUVPQWKHJ

XYZ[\]^_`a_Zb`c`\YdeZ_feg`YaZ_hg`eY`^[idY`h`d_^b_jdc[^fhk]l`h_i_m`nZ_o\_`
\Ypqge[ZYb[nY`hbcrh_dk]l`h`qZhknYeYb_dc[p`qgasc\_]^c`iY`iZg\gt`uiqYbc[idcY`
iYaZ_d[`\YsYZk`nb_Z_deg^r`dc[`eks\Y`_eZ_\]k^dk`bknsri`qgasc\_]^cv`_s[`e_\j[`qYqZ_bdk`
bkiZg\`d_fh[^`qZ_]k`b`iZg\_Zdc`sga`d_`iYbYsd[^`iZg\_Z][t`wZ_]_`h`\YsYZ[p`dc[`
^[fe`qZYfekp`h_i_dc[pv`^_\`bc[s[`cddk]l`ihc[ihcd`jk]c_`bkp_n_`dc[]Y`bqZ_bk`
c`iYxbc_i]h[dc_t`yY`nYZfh_v`^_\Yxz`YibhYZYb_dc_`a_Zb`dc[`h_bfh[`h_s[jk`^[ikdc[``
Yi`nZ_o\_t`{`bc[sg`qZhkq_i\_]l`qYiYadc[`qZhknYeYb_d_`qgasc\_]^_`bknsri_`cd_]h[^`
b`h_s[jdYx]c`Yi`fqYfYag`c`^_\Yx]c`qZhknYeYb_dc_`q|ke`iZg\_Zf\c]lv`ZYih_^g`gjke[nY`
q_qc[Zg`c`}_Zav`qZ_]k`iZg\_Zh_v`h_feYfYb_dk]l`p_fhkd`]hk`e[]ldc\c`iZg\gt
~gjkp`qZYas[p[p`qY]hre\g^r][nY`nZ_o\_`^[fe`hbk\s[`Zjdc]_`qYpcihk`fqYfYa[p`
YibhYZYbkb_dc_`a_Zb`d_`[\Z_dc[`pYdceYZ_`c`d_`bkiZg\gt`YdceYZ`b`eZkac[``
\YZhkfe_`h[`Zi|_`xbc_e|_v`\eZ[`fqZ_bc_v`j[`\YsYZk`bciY]hd[`d_`[\Z_dc[`h_bfh[`fr`
a_Zihc[^`jkb[`c`d_fk]Yd[t`_`bkiZg\g`dc[`p_`^gj`xbc_e|_v`bk\YZhkfeg^[pk`^[ikdc[`}_Za`
b`]he[Z[]l`\YsYZ_]l`yXv`\eZ_`dcnik`dc[`aihc[`e_\`^_f\Z_b_`c`d_fk]Yd_`^_\`a_Zbk`
qZ[h[deYb_d[`d_`pYdceYZh[t`Yv`dc[fe[ekv`a_ZihY`cfeYed_`Zjdc]_`c`b_ZeY`Y`dc[^`q_pce_zt`
_dcp`qZhkferqcpk`iY`pYiko\_]^c`\YsYZb`c`\YdeZ_feg`qZ_]kv`b_ZeY`h_i_z`fYac[`
qke_dc[`^_\c`[}[\e`qZ_ndc[pk`Yfcrndrz`gq[|dc[`cd_]h[^`bknsri_`YaZ_hv`\eZ[nY`
][s[p`^[fe`bc[Zdc[`qZh[ife_bcz`Zh[]hkbcfeYxzv`cd_]h[^`e_\cv`\eZk`p_`qYiYa_z`
fc`d_fhkp`\sc[deYpt`{`qc[Zbfhkp`qZhkq_i\g`fe_Z_pk`fc`ghkf\_z`bc[Zd[`
YibhYZYb_dc[`a_Zbv`_`\YZ[\]^_`\YsYZb`p_`d_`][sg`f\YZknYb_dc[`bciY]hdk]l`
Yifeqfeb`Yi`Zh[]hkbcfek]l`c]l`YiqYbc[idc\bt`{`iZgncp`qZhkq_i\g`qYqZ_bc_dc_`
Ynsd[^`^_\Yx]c`hi^z`dc[]Y`pdc[^fh[`hd_]h[dc[`p_`Z[_scfek]hdk`c`Zh[]hkbcfek`\YsYZ`
Yac[\ebv`bc\fh[``Ynsdk`bknsri`qZ_]k`c`pc|[`is_`Y\_`\YsYZkt`c[`eZgidY`fYac[`
bkYaZ_hczv`j[`b`Yag`qZhkq_i\_]l`bqZYb_ih[dc[`\YZ[\ek`aihc[`bkp_n_|Y`dc[]Y`
cddk]l`hpc_dv`]lYz`Z[_schYb_dk]l`ekpc`f_pkpc`d_Zhihc_pct
c[fe[ekv`dc[`p_`h|Yek]l`Z[ng|`\YZ[\]^c`\YsYZbv`\eZ[`fqZ_bih_^r`fc`b`\_jik]l`
b_Zgd\_]lt`X_ji_`qZ_]_`^[fe`cdd_`c`bkp_n_`cdikbcig_sd[nY`qYi[^x]c_v`\eZ[`
gbhnsidc`^[^`]l_Z_\e[Z`YZ_h`h_b_ZeYxzt`kp`dc[pdc[^`pYjd_`Y\Z[xscz`\cs\_`h_f_i`
i_^r]k]l`b`bc\fhYx]c`qZhkq_i\b`dc[h|[`[}[\ek`cv`]Y`b_jd[v`dc[n[d[Zg^r]k]l`
qZYas[pb`b`iZg\gt`
{_ZeY`qYi\Z[xscz`^[fh]h[`^[idrv`_`dc[hbk\s[`cfeYedr`fqZ_b`iYek]hr]r`\YZ[\ek`
\YsYZbt`{`bc[sg`hake`bc[sg`qZhkq_i\_]l`i[]kig^[pk`fc`d_`bkacZ]hr`\YZ[\e`
q[bdk]l`}Z_np[deb`YaZ_hgv`h_hd_]h_^r]`^[`c`qYii_^r]`YiqYbc[idcp`pYiko\_]^Ypt`

23456789
4 836 3335 
3 7 697 9 3 56
 !"!#$%&'(&)&*+,-+.&/&012034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2 001

;<=>?@A?>BCD@E<F><GHIJ@GC@KLEHMN<O?>?@PQBCR@Q<@S?=?RL<TB@KLECA<L>B?QH@UCV=@Q<@
GWN=?X@Y<QBD@KLEHV=ZKBDH@O?@OEB<N<QB<J@><L=?@F><GQBCU@KLEHULECI@VB[@\<NCU@KL<\HX@
]@>B[MVE?P\B@KLEHK<OMW>@QBC@D<@D?G^B>?P\BJ@AH@>@LCEF^=<\BC@KL<>BON?>CR?@
Q<P>BC=^CQB<@S?=?RL<TB@UCOHQBC@PQBCR@Q<@EOU[\BF@AHN@EAH=@GWN=HX@Y<E>H\E<U@>@=<MBD@
KLEHK<OMF@\<NH@?AL<E@UCV=@KLECVH\?QH@GWN\BZX@_<=FL<^QBC@>@>BC^F@SL<RDCQ=<\`@?AL<EF@
QBC@VKL<>B<@=?@G<OQH\`@KL?A^CDW>@B@QBC@UCV=@N<=>C@O?@E<F><GCQB<X@aLEHMN<O?>?@
UFG@QBC>BC^M<@B^?PI@GWN=CR?@O?O<Q<@O?@P\B<Q@AFOHQMW>J@M?^?LF@V<D?\`?OF@\EH@
QBCA<@Q<O<UC@BD@\BCK^CUVEH@\`<L<M=CL@B@QBC@AFOEB@Q<VEH\`@>Z=K^B>?P\BX@b?@UCOQ<M@
QBCEFKCNQBC@KL<>O<X@cAL<EH@K?OO<QC@>HABWL\ECU@M?LCM\UB@M?^?LW>@E<\EHQ<UZ@>HR^ZO<I@
QBCQ<=FL<^QBC@>@V>HD@?LHRBQ<^QHDJ@QBCM?LHR?><QHD@?=?\ECQBFX

defghigjekilkmfenokgkplqlfrskjkpltufevurs

w?LCM\U<@M?^?LW>@D?GC@AHI@V=?V?><Q<@QBCE<^CGQBC@Q<@M<GOZ@><LV=>[@O?MFDCQ=FX@
Y<E>H\E<U@?KCL<\UC@=CR?@=HKF@M?QBC\EQC@VZ@K?O\E<V@=>?LECQB<@D?Q=<GH@
>BC^?><LV=>?>H\`J@ROEBC@K?VE\ECRW^QC@VMN<O?>C@K?\`?OEZ@E@LWGQH\`@K^BMW>X@
w?LCM\U<@?V?AQH\`@><LV=>@K?E><^<@Q<@O?K<V?><QBC@B@FUCOQ?^B\CQBC@M?^?LW>@
>VEHV=MB\`@C^CDCQ=W>@M?DK?EH\UBX@xQQHD@VK?V?ACD@M?LCM=H@?AL<EF@UCV=@
KLEHR?=?><QBC@E<EQ<\ECQB<@B@>KL?><OECQBC@COH\UB@>@>HAL<QH@?AVE<LX@yAH@CSCM=H@QBC@
AHNH@EAH=@\EH=C^QCJ@><L=?@K?V=<L<I@VB[@?@OFGC@EDB[M\ECQBC@B@>=?KBCQBC@ML<>[OEB@=<MBCR?@
E<EQ<\ECQB<X@z?VM?Q<NHD@VK?V?ACD@=>?LECQB<@VC^CM\UB@O^<@K?=LECA@M?LCM=H@A<L>QCU@
UCV=@FGH\BC@=LHAF@{|}~X@<^?><QBC@E<EQ<\ECQB<@DB[MMBD@
K[OE^CD@?@QBC>BC^MBD@V=?KQBF@MLH\B<@K?E><^<@S<Q=<V=H\EQBC@UC@>=?KBI@B@FMLHI@UCR?@
ML<>[OEBCX@_BCMBCOH@O?O<=M?>Z@M?LCM\U[@A<L>@\EH@M?Q=L<V=F@>KL?><OE<DH@=<MGC@UFG@
K?@VKN<VE\ECQBF@>VEHV=MB\`@><LV=>@KL?UCM=FX@]@=CQ@VK?VWA@>KL?><OE?QC@D?OHTM<\UC@
O?=H\EZ@UCOQ?\ECPQBC@\<NCR?@?AL<EFX@z?VM?Q<NHD@KLEHMN<OCD@=<MBCR?@OEB<N<QB<@
UCV=@V=?V?><QBC@Q<@E<M?\ECQBC@KL<\@CV?><=CU@MLEH>CU@M?Q=L<V=FX@yAH@FQBMQZI@
M?QBC\EQ?P\B@VKN<VE\E<QB<@?AL<EF@B@E<\`?><I@UCR?@>BC^?><LV=>?>Z@K?V=<IJ@D?GCDH@
VM?LEHV=<I@EC@>VK<QB<NH\`@D?G^B>?P\BJ@U<MBC@?SCLFUZ@Q<D@><LV=>H@M?LCM\HUQCX@w?LCM=<@
>KL?><OE?Q<@Q<@><LV=><\`@=HKF@|@~@O?DHP^QBC@
?OOEB<NFUC@Q<@M<GOZ@><LV=>[@KL?UCM=FX
COQHD@E@BV=?=QH\`@Q<LE[OEBJ@M=WLC@FN<=>B<@Q<D@KL<\[@E@O?V=?V?><QBCD@M?^?LW>@
B@M?Q=L<V=FJ@UCV=@ACE@>Z=KBCQB<@QBC>BC^M<@K<^C=<@@J@O?V=[KQ<@>@DCQF@
RWLQHD@}@LHVFQCM@XX@_BCE<^CGQBC@?O@=LHAF@M?^?LW>@Q<VECU@KL<\H@
>HP>BC=^<@?Q<@K?OR^ZO@VMN<O?>H\`@w@E<><L=H@>C@>VM<E<QH\`@DBCUV\<\`@
?AL<EFX@]HV=<L\EHJ@AH@K?O\E<V@KL<\H@E@O?>?^QHD@Q<LE[OEBCD@VMBCL?><I@MFLV?L@
DHVEMB@>@DBCUV\CJ@M=WLCR?@VMN<O?>C@w@\`\BC^BAHPDH@K?EQ<IJ@<@?OK?>BCOQBC@
O<QC@>BO?\EQC@VZ@Q<@ABCGZ\?@>@K<^C\BC@X@Z@=?@><L=?P\B?>C@BQS?LD<\UCJ@FN<=>B<UZ@
A?>BCD@K?KL<>QZ@M?LCM\UZ@A<L>@B@V=CL?><QBC@B^?P\BZ@S<LA@w@>@BV=?=QH\`@
?AVE<L<\`@Q<VECU@KL<\HX

56789
52 2947244462 428 7
82
242267
001234
 !"!#$%&'(&)&*+,-+.&/&012034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2

~~

;<=>?@AB@CDEFBGH@IJF?FK>L>=@EMFEBJFK>IN=@OEHPQF?@=N>FB?=REHSFT?@UVFI@FKHLK@F
HWN>NIJEMFEBJIIHKR?FB?HDB@IJEMFBFNPEMIHKDFA=TKTQFG@WBJIDFA=TK@=WKDFEBJFNPXF
=>AB@CPGF<@<HP=TY

Z[\]^_[`abca[d[efgbagb

hijklminopqoiristupoupFvFN>FA>OSFHWN>NIJFEBJIIHKFwH>=DEJF<>AFT?@UVF=>AB@CF
TXJNPU>F<@<HP=TF>=@BFNJ<FG@WBJIJYFx@N?>FW>wHPF?J>w=@BHSQFXPF<@<HP=FU@BPN>?JF
IHPFG@FG>XLH?>OEHF<=BJCVEH@FATXPCFHL>OEHFy@=wJYFzwJNFATXPFCPCFI@WJEPIHPF?FCPAIJGF
>wWB@=BPF<>?>A>?@SFG>XPF=RXIPU>FNJ<TF<=>wLPGJYF{=BJK|@A>?>F<>AEB@WFA=TKTF
U@BPNJFI@FG@WBJIHPF=>L>?PCFATX@FHL>OSFy@=wJFIHPFBADXJF>A<>?HPAIH>F<=BPWEMIDSF
HFG>XPFN>F<>?>A>?@SF<R}IHPCWBPFB@w=TABPIH@FHF@=NPy@KNJYFzwJNFATXPFI@y@=wHPIHPF
G>XPF<>?>A>?@SF>U=>GIJF<=BJ=>WNF<L@GKHF=@WN=>?PCQFEBJLHF<>F<=>WNTF=>BLP?@IHPF
y@=wJFHF?WHDK@IHPFCPCF?F<>A|>XPQFE>FG@FIPU@NJ?IJF?<|J?FI@F>URLIDFC@K>OSF
>A?B>=>?@IH@FK>L>=R?QFWBEBPUR|R?FI@WBPCF<=@EJYF;F<=BJ<@AKTFw@=AB>FW|@wPU>F
<@<HP=TFBwJNFATXPFI@WHDKIHVEHPFy@=wDFG>XPF?FWK=@CIJGF<=BJ<@AKTFA><=>?@ABHSF
I@?PNFA>FE@|K>?HNPU>F<=BPWHDKIHVEH@F<@<HP=TFHF?F=PBTLN@EHPFA=TKF?HA>EBIJFCPWNFF
I@F>wTFWN=>I@EMF<TwLHK@ECHY

23456789
4 836 3335 
3 7 697 9 3 56
 !"!#$%&'(&)&*+,-+.&/&012034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2 001

;<=>?@=<ABCDEBFGHIHAEJ?BKG<@LBIMNG?@OBPHJ<BPIQ<FR>?@OBSTUVB>?CRPDBWXXYZB
[B>DE\HBKRKH\<GC?@OBKG=?K<FI<@OB><GMR]@DBJ<IP?J<\CE^RBC<_<G`DECD<B><O<AaBPDbB
>B^G<CD@<@OBcdXBeBfdXYZB[BM?KR>?JBFGHIHBIR\RGR>?JBJ<IP?J<\CEBC<_<G`DECDEBC<B
KR=DRJDEBfXXBeBfgXYBF<AEBFRPIRC<QEBGE=H\M<M?ZB[?hP=EB><GMR]@DB>?J<^<AaBHh?@D<B
\EKP=?@OBGRF=<AN>BK<KDEGHZBiQ<`EBKRFQRhEB`<GF=DEAB@OQRCDEB_<G`bLBFQHhEABP@OCDEBDBCDEB
=<KE>CD<BRFKR>DEFCDEABA<IR]@DBFGHIHZ

jklkmnolpqlnrnstkplkp

uvwvxyzw{|wy}y~v{wv{BBMRBA<I`?BRF>GRMCR]BJ<IP?J<\CE^RBDBR=C<@=<B
JDCDJ<\CEBC<P?@ECDEB_<G`BJRh\D>EBDB>DFR@=CEB>BFGHIHZB<\Eh?BHCDI<BP?MH<@ADLBB
^F?B>BCDEIMNG?@OBR`P=<G<@OB_RMR^G<DBPIQ<FR>EBSTUVBKG=?AJHAaB><GMR]@DB=EGR>EZB
[B=<\EhCR]@DBRFBME@OCR\R^DDLBJ<P=?C?BFGHI<GPIDEABRG<=BKRFQRh<BFGHIHBJDCDJ<\CEB
<I@EKMR><CEB><GMR]@DBKRP=@=E^N\C?@OBPIQ<FR>?@OBSTUVBJR^aB><O<BPDbB
>B^G<CD@<@OBcBeBgYZB;`?MBJ<QEBC<P?@ECD<BIR\RGHB>BCDEIMNG?@OBR`P=<G<@OBKG<@?BF<AEB
>BGE=H\M<@DEB`G<IBG<PMG<BDB`<GF=RBCDEE\E^<C@IDEB>?FGHIDZB
RF@=<PBFGHIHB`<GF=RBCDE>DE\ID@OB><GMR]@DBSTUVBJRhEBFRA]BFRBP?MH<@ADLBhEBC<B
F<C?JBKRFQRhHBJ<P=?C<BCDEBAEPMB>BPM<CDEBC<CDE]BM<IBJ<Q?@OB><GMR]@DBDB>BGE=H\M<@DEB
>BM?JBJDEAP@HBCDEB`bF=DEB>@<\EBIR\RGHZBT<BMRBP=@=E^N\CEB=C<@=ECDEBKRF@=<PB
KG=?^RMR><CD<BKG<@BFRBEIPR^G<DBDB>?FGHIN>BC<BPKE@A<\C?@OBKRFQRh<@OZ
[BM?KR>?JBFGHIHBIR\RGR>?JBYBC<P?@ECD<BPIQ<FR>?@OBSTUVBPM<CR>DB=<=>?@=<AB
`E=KDE@=CaB><GMR]BDBCDEBPKG<>D<BKGR`\EJN>B>BFGHIHZ
RF^\aF<CDEBJ<IP?J<\C?@OBRG<=BJDCDJ<\C?@OB><GMR]@DBSTUVBJRh\D>EBAEPMB
=<BKRJR@aBFR>R\CE^RBC<G=bF=D<BRG<=BK<\EM?BZBTRhEJ?BKRIHPDBPDbBAEFC<IB
RBCDE@RB`<GF=DEABKGE@?=?ACEBJEMRF?ZB;<BKRJR@aBI\<>DP=<BB<IM?>HAEJ?BC<G=bF=DEB
BHJRh\D>D<Aa@EBKGN`IR><CDEBIR\RGN>BC<P=EABKG<@?ZB
<IB>B>DE\HBDCC?@OBKG=?K<FI<@OLB=<IG<K\<@=BJ<BM<IhEBFRF<MIR>EBC<G=bF=D<B
HIG?MEBKRFBMaBP<JaBDIRCIaZB;<BKRJR@aBPIGNMHBB\H`BGb@=CDEBJRhEJ?B>?`G<B
C<G=bF=DEBHJRh\D>D<Aa@EBMG><QEB
HPM<>DECDEBC<>EMB@=MEGE@OBKHCIMN>BIRCMGR\C?@OLBIMNG?@OBPIQ<FR>EBIR\RGHB>DFR@=CEB
`bFaB>BK<CE\HBZB<MHG<\CDEBKRFPM<>R>?BMG?`B>?]>DEM\<C?@OBDC_RGJ<@ADBRBIR\RG=EB
=<\EhC?BAEPMBRFBMG?`HBIR\RGN>BC<P=EABKG<@?ZBRF@=<PBHh?@D<B^G<IDB>BMG?`DEBB
FRPM<AEJ?BKRF^\aFBMG=E@OBPIQ<FR>?@OLBKRF@=<PBKG<@?B=B^G<IaB>BMG?`DEBSTUVB
BKRF^\aFB@=MEGE@OBPIQ<FR>?@OZ

89
63 3
58355573 539 8 93 353378
012345!"67
#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3

<=>?@ABCDEFGHF@DBIJKJLMNOPQKRLMSJJKMTULVWXJYOZ[RMXJKJLVY\BTE>]^CA_B`ab\BcdFeDfDB
CDBe]_DFDC@ABCDeAgB?FgAEA?hBcEijA_B_dfdE^kB_giE>?hB]_lDHdeABjGHmBCDBj@A=m?dB
e>ne@AgfDCABeBcDfA?@ABoZpJaBqdBHdnrBe>sdHCABCDEFGHF@AB@BHd]_dCDfAB]cEDeHFDB
]@GBcdH?FD]B_dEA_?t@BjDEeB@B_dCgED]g^aBue>?FDtdedB?FgAE>Bc^C_g>B]gDe@Dv>B
eBCD]gGc^tm?>B]cd]ijw

xyz{|}~x

aB_EAnfDv>BCDt?@AvC@At]F>kBtAHCD_B@]gdgC>Bc^C_gBcED?>BBeBgACB]cd]ijB
dH?F>g^tAv>BC@AtD_dBvD_]>vDfCABCDDEj@AC@AB@]gdgC>?hBdj]FDEieBcED?>aB
baB_EAnfDv>Bc^C_gBCDttDnC@At]F>BB?dB^lDge@DBdH?F>gBv@C@vDfC>?hBeDEgdn?@B
_dfdE^BeBeD=C>vBCDttDnC@At]F>vBdj]FDEFABcED?>a
aB_EAnfDv>Bc^C_gBCA^gEDfCAtB]FDEdn?@Bf^jBcdBcEd]g^BCA^gEDfC>kBnEAHC@B_dfdEB
CD]FAtBcED?>a
aB_EAnfDv>BtAHACBFBCDt@]gdgC@At]F>?hBdj]FDEieBCD]FAtBcED?>aBEF>_lDHdedB
cdH?FD]B_dEA_g>BgeDEF>BvdslDj>BgdBj>rB]_iEDkBDBHd_lDHC@AtB_dfdEB]_iE>BgeDEF>a
]_DFDC@AB?FgAEA?hBc^C_gieBcdH?FD]B_dEA_?t@BjDEeBC@ABtA]gB]cd]djAvkB_giE>B
D^gdvDg>?FC@ABHd_dCDBcdcEDeCAsdBHdcD]deDC@DB_dfdE>]g>_@B@B_dCgED]g^BdjEDF^kB

3456789
5 947 4446 4 8 7
8
4 67
!"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3 012

<=>?=@ABCDEFGHBFGBIADJKL=BM@DE>ANBOHPGE=?DBH=@=QR?B?GJFSLTB=IO>GQR?B<QGLSUB
VPGW?AGBW=BH=QDHWXBABEGCDBY=J@A?=MNBZFAHGFAGB<ZPG<DHB>?AK>GFSLTB>BYGHOSYG@FSYB
@ZIBYAFAYG@FSYBFG[GQIADFADYUB
\G@DWGB]^_`B<=>?G@GBWGHJDB?SM?ADW@ANB?AD@DBE=EGWH=?SLTBAF[=QYGLCABZHQSWSLTB
?BCDCB=<LCGLTUBaBE=@FDCBODHLCAB=HFGB]^_`BbcdeffeBghfi`^jBkghlmenhcdefon]^_`pqclmern
Y=JDYSBOGY=E>AD@FADB=HQDM@ANsBCGHADBAF[=QYGLCDBIXEKB?SM?ADW@GFDB?BWSYB
FAD?AD@HAYsBGBFAD>?SH@DB<Q>SEGWFSYB=HFADBkQSOZFDHBtUurUB
vwxyz{|}v~

\QG?AEP=?DBZJSLADBWSLTBFGQ>XE>ABH=QDHWSB>G@DJSB=EBIGQE>=B?AD@ZBL>SFFAHR?UBB
AXE>SBAFFSYAB=E
HG@AIQGLCABY=FAW=QG
E=M?AGEL>DFAG
=IODQ?GLCABE=WSLTL>GO=?SLTB?SEQZHR?B=QG>B?SEQZHR?B<QRIFSLT
>EQ=?D=BQ=>OKEHZB<=EL>GOBZJSLAGB<=O>L>DR@FSLTBFGQ>XE>A
?PGMLA?DCBHG@AIQGLCABLGPD=BOSOWDYZB<QD<QDOO
OWGPD=BE=OH=FG@DFAGBO?DCB?ADE>SBABZYADCXWF=MLA
Q=E>GCZBFGQ>XE>ABABO<=O=IZBALTB?SH=Q>SOWGFAGU

89
63 3
58355573 539 8 93 353378
012345!"67
#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3

<=>?@ABCDE=FCGFCDHDIC>JFCDB?KEDL>=A?K?MDN=OPDE>QNFRMSDT?BD?U?@ERDKVDAWXKE=D
FH?WCG?YF?D=NDZ>C[@CDAWRDE?YD=L?>CE=>CD@=MLQE?>CSD\RDCK?@Q>=JCPDKHXDL=NAWCKD
L>CAR]DM=Y?MRDKE=K=JCPDJC>KEJRD@=>?@ARBF?D^D_`abcdefgdhijkflcS

mnopqrstuvwnoxtoyuz{npz|}

~HX@KW=OPDFC>WXNWHD@=>?@ABHDIC>JDHD@=FE>CKEQDWG=@CGHW=JCFCDB?KEDJDM?FQDZ>FRMD
ejfDljDHD@CE?Z=>HHD_`abcdefgdchjcjgjSD?FCDHADGHKECDB?KEDFCL>CJNXD
HML=FQBVACDHDWDL?JF=OAHVDWCN=J=GHDFCJ?EDFCBIC>NWH?BDJRMCZCBVARADQYRE@=JFH@JD
>RKQF?@DSSD=DJCYF?]DMHM=DNQY?BDGHAWIRDFH?@E>?DWDFC>WXNWHD>WCN@=D
JR@=>WRKEQB?MRDJDL>C@ERA?SD~HX@KW=OPDA=NWH?FFRADL>CADN=K@=FCG?DJR@=FCMRDD
WCDL=M=AVDN=K=JFH?D@HG@QDL=NKECJ=JRASD

23456789
4 836 3335 
3 7 697 9 3 56
 !"!#$%&'(&)&*+,-+.&/&012034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2 010

{|}~~~}~~~}~|~}~
}~~|~~~~}}~~
~~~}~~~~~
~~}~~}~~~|~
~~};<=<>?@ABCDECFGHIJKLMNOPQIRISTUVTWXYZIWX[\]S\^ZI\X[\_S\XW^XI`T\^TaXa^IbXUWTcd^I
^IVTWe[XUefITg[X\fhIiT\jXkXII`[Zdl\lbW^ZI[T\bXcW^mI`[Xd]IkfgI\a^ZW^mIVTWe[XUeII
\XI`TaTd_ISTUe]`WldnIUfjXVojhIPpqpNrIJstuvtwxQIeTIbZSWTI\I`TSUeXjTjldnI
WX[\]S\^IVT[ZVelIJ[lUfWZVIyhzQh

C@;<=<>?@ACCDECFGHIJKLMNOvLOPQIRIXfeTaXeld\WZIWX[\]S\^ZI\X[\_S\XW^XI
`T\^TaXa^IbXUWTcd^I^IVTWe[XUefITg[X\fhIXVIj^ZkZI^WWldnIWX[\]S\^IXfeTaXeld\WldnI
jIk^d\WldnI`[\l`XSVXdnISXbZISTg[ZI[Z\fkeXelIjI^WWldnIW^ZUeZelIW^ZhIZSWXVIg[XVI
VTWe[Tk^IS\^XYXW^XIfW^ZaTk^j^XI`[Zdl\lbW_IVT[ZVe]h
C@C?@ACC?HIJKLMNONLOvLOPQIRIXfeTaXeld\WZISTg^Z[XW^ZI
VTWe[XUefITg[X\fId\]UeTISXbZIW^Z\YZI[Z\fkeXelIbZSWXVI\I`ZjWTcd^_I^WWZIWX[\]S\^XI
faTk^j^Xb_Ij^]VU\_IVTWe[Tk]IWXSIelaI`[TdZUZah
C@C>C@ACC>CHIJKLMNOvLOQIRIXfeTaXeld\WZISTg^Z[XW^ZIVTkT[ojhI
iTSTgW^ZIbXVIjI`[\l`XSVfIVTWe[XUefIZZVelIS\^XYXW^XIWX[\]S\^XIW^ZI\XjU\ZISXb_I
T`elaXkW_IVT[ZVe]hI[XVIaTk^jTcd^ISTg[XW^XIfUeXj^ZI`TjTSfbZIZI[Xd\ZbI[\XSVTI
VT[\lUeXalI\IeZ0TIbXVI^I^WWldnIWX[\]S\^IXfeTaXeld\Wldnh
=<?@A1DG2<HIJKLMNO3QIRISTUVTWXYZIWX[\]S\^ZI\X[\_S\XW^XI`T\^TaXa^IbXUWTcd^I
^IVTWe[XUefITg[X\fhI4XI`TaTd_IV[\ljZbIVTWe[XUefIaTZalIgX[S\^ZbI`[Zdl\lbW^ZI

56789
52 2947244462 428 7
82
242267
011234
 !"!#$%&'(&)&*+,-+.&/&012034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2

;<=>?@ABCDBD=?EBFGABCDH;?EIDJKLD=GBFABCD>F>DM<AN;?ONPDQRSTUVDWXSYZ[U\]N<D>F^A<D
=DA?>L?;^=BF>DH<^ON?_<_`EaDA?;=I^=BDM<;FMN`D<L;?=KPDb?>FD_H;<ONDABFO?G<_BNFD
G<cJB_<@EBDW;`OKAFMDdPd\P
efghijklemnmn
opqrstuvwqxyzs{u|}u~s}u
xu~}|s~txyuqxxu}qs|yu
zuq}qsu}|}t}uu}}u
qxyzs~u}|qt|puz}xs~uuzyqstsu
zu}t|uuq}t|s~uvquzq}zx}s~u
}qs~{u}syutz}}su
p}zu}x}u~t}u
u}|qt|pu}z}s~uqyuqxxsu
|}uzyuztxs~upzuuqsyx~uu
srstuv}x}y{u~su~suxxzyx~u
stxsuqsxp||y

DWQS\DDEBFM?_FDA?;=I^=BFD^<D=?;=^=?AB?D
L?J?AOFGDM<J<;_PD<^LB>?ABFDH<=B<GKD>F^AF<DM<J<;KDH<_<^K>FD?KN<G?N`E=AFD
<O?LB?ABFDBAAF<PDDNFADOH<OLDG?G`DG<cJB_<@CDO=`LM<D=GBFABCD<JAD
M<J<;`ON`MIDH;?E`PD;=`M?^<_<D_B^<E=AFDEa<^AFDM<J<;`DO=`LM<D=?GBFABG`DD
A?DGBFD^J?D<M?DEBFHFDL?;_`DBD<^_;<NABFDW;`OKAFMDdP\P
DDN<DL?;^=<DH;<ONFDA?;=I^=BFD=?;=^=?AB?D
>?OA<@EBD<;?=DM<AN;?ONFGDH;?E`PDBFONFN`DOH<OLD>F<D^=B??AB?D>FONDL?;^=<DJBAB<_`D
W<^^=B?K>FD=D>F^A?M<_DG<EDA?D_O=`ONMBFD<LO=?;`DH;?E`\DBDABF=L`NDA?^?>FDOBIDD
^<DH;FE`=`>AF>DM<;FMN`DW;`OKAFMDdP\PDD_BFJKDH;=`H?^M?EaDFFMN`D^=B??AB?D
SUVVQSVDWVXSV\]H;=`A<O=D^KcFDH<<;O=FABFD>?M<@EBD<L;?=KD
BD_?;N<D_DN`GDGBF>OEKD;<=_?c`CDKc`EBFDM;=`_`EaDDQRSTUVDWXSYZ[U\]JKLDEa<CL`D
UTUV]WY[\PDL?DNFDA?;=I^=B?D^?>DJFHO=DM<AN;<JIDA?^D>?M<@EBD<L;?=KP

3456789
5 947 4446 4 8 7
8
4 67
!"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3 012

<=>?@A>BCADEFGHAIJK>LBMNOF>PQRSTUVWXYZXVY[\]^VY_`SaSbcdecfghiSfgjklbkmiS
njkiedkoghpgfmgSbcqcrfisSnjgptSecrcjcqisSqScujgkSqScbpmifmgpvSdkgjcwpmS
TjtdxfieSyz{`zS|gsqmledkt}Sgoxoi}S_X~~\]VSTU~W]~`sidoSfmikgrifgS
ecfqijdsgSqdktdoempvSecrcjqSnjgptScdcufczSSjikxrogpmiS}g}tSfmic}grS
fmidecpkcfiS}crmqcwpmSifijcqgfmgScujgkqSpkgjfcumghtpvz

89
63 3
58355573 539 8 93 353378
012345!"67
#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3

<=>?@AB=CABDEFGHIACJA?KALMN>FD>OPQRSTUVWXPYPZ[\][^]_`a\bP\[cadeafbPP
egP^a_hifbjPakf[\_PiglgcmnPlohPf`pP\[^_`b\f[qPrstuvwSsTwSxyzPQ{wT|wu}w~tzxtX
eg^ig\[lbPc[eafP^ghfbP\fbP]_ligPaPkge_i[`jPn^a_^]if`pPiglgcmnPc[`_Pgan[l[P
hgnfbkP][ibP\[Pigcbi]dPjbe_\fbPn_hc[\_`pPh[cnPQc_^o\biPqXqPP]b\P^g^mhP
eg^]g^gn[\fbPiglgc_^]_ifP\fbh[PegPghc[aoP^][jbP^fdPeafb`f\\fbPcg^]bqPrstu
vwSsTwSxyzPQ{wT|wu}w~tzxtXP]gPaPbn\g`fPjbe\gPaPge^][ngn_`pP\[cadeafP
igcbi`jfPh[cn\bjqPblfPa[lb_P\[kP\[Pgehf`foPf\]b\^_n\g`fPiglgcmnPbnb\]o[l\fbP
f`pPg^[hfb\foPnPn_hc[\_`pPgh^a[c[`pPc[`_Po_`fbPrstuvwSsTwSxyzPQ{wT|wu
}w~tzxtXPhdeafbPeg^ig\[_kPn_hgcbkq

rstuvwSsTwSxyzPQ{wT|wu}w~tzxtXP]gP\[cadeafbPi]mcbP^a_higPgan[l[P\[Poa_^i[\fbP
cm\_`pPiglgc_^]_`a\_`pPbZbi]mnP^b`j[l\_`pPnP]_kPghc[amnP]_oP^bf[q
>LAB=CAB>GHFD>LGFALMN>FD>OPQRSTUVvxSVWXPYP^a_hifbP\[cadeafbPP
egPcabi^a][`[\f[Pghc[ai[PnPc[idPnP^i[lfP^a[cg`fqPbe_\_kfP[]o][kfP
a[^]g^gn[\f[Pglb`b\f[Pt~wSsTwStPQzxt~zw~tzxtX^P`p_h[P^icm]P
il[nf[]ocgn_PQRSTUVvxSVWXPfP^a_higqPg\nbc^jdPghc[aoP\[Pge`fb\fbP^a[cg`fP
eogPlbfbjPn_ig\[k_Pa[Pgkg`Pglb`b\f[P{UwxStPQRwTzyxwXP
fPcb`_a_j\bgPeg^]g^gn[\f[Pge`fb\fPegP\[^a_`pPg]cabhq
ABNGEECGHEAL=GEECOPYP]gP\fban_ilbPca_e[]\bP\[cadeafbPo[]nf[j`bP
eg[^gn[\fbPiglgcmnPiflioPghc[amnPQc_^o\biPqXqPa[^[kfPge`a[^P^b^jfP
Zg]gc[`a\_`pPkfkgPo_`f[Pgegh\_`pPo^][nfbPfPgnfb]lb\f[Pi[e[PZg]gc[[P
^bcffPk[P\fb`gPf\\_Pge`fbPfP\fb`gPf\\Pgml\Piglgc_^]idqP_`fbPwSRyUyTP
Qyw~syUyTXPgan[l[Pojbe\glf`fPh[cn_Pn^a_^]if`pPghc[amnP\[Pge^][nfbPjbe\bgP
nagc`gnbgPojd`f[qP[]oc[l\fbP\[cadeafbP]gPeg^ig\[lbP^c[nea[P^fdPe_Pkge_ign[\bP
ghc[a_Pk[jP\[c[nedPahlfg\Piglgc_^]idqPPcab`fn\_kPn_[eioPwSRyUyT
Qyw~syUyTXPe[jbPhgnfbkP`[ifbkP\fbg`abifn[\bPcbaol][]_qPPnfbloPca_[ei[`pP
oa_^i[\bPbZbi]_Pkgbk_Pn_igca_^][Pj[igP`blgn_Pa[hfbPlohPgPcg^]oPbZbi]P^b`j[l\_q

3456789
5 947 4446 4 8 7
8
4 67
!"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3 012

<=>?@A=BCD?DEBFG@HIJ>BKD?DELMNMOPMQPRSPTUVWMTUXYZQY[WM\]P^_[`[UabcWM
]PQdeSUcaZM`dfXUTdcgMSP_PXh`M[M[cgMTURdcWT[UiMjMQ\^d]MROPkT[\MkXYdkP][TUM
OPM\^dc[WMkP_WcWT[UMlmnopqrmsqrtuvMwxqsyqozq{|}nvtn~MaWQTUSM`MOd]M
kXYdkUQS\MRU]PQY[W_T[WM`df[WXU]dMYUSXWRMSP_PXh`MSOhXdMcgcW]dMkPQQUMWQdca[M
wXdR\TWSMi~iMUMkP]PcbMhXTWaMRWSca[M]U]dM]P^_[`PM`RSUYUT[UMPfRYUXh`M
kXUcdMSOhXWMcgcW]dMkPQQUMWQdca[iM\`USMmtvn{{Mwunsqv}q~kPY`U_UMPSXW_[M
OP_WXUTcaZMQY[UVUT[UMTUXYZQY[UMPXUYMOd]MRU]d]MYUSXWRM`kXP`UQYPTWaMWQdca[iM
P^W]dMOPMY][WT[UMTUMf[W^bcPi
=?=AI=BCD?DEBFD?DEBH=?=KILMNMSP_WaTWMT[WY`dS_WMkXYdQUOTWMTUXYZQY[WM
\]P^_[`[UabcWMR\fOW_TbMSPXWSOZMSP_PXh`M`dfXUTdcgMPfRYUXh`MkXUcdMwXdR\TWSMi~iM
pnn}rtnuuswuus{nnr|yv|~MkPY`U_UMTUMkXWcdYdaTWMROWXP`UT[WMRSVUQP`d][M
MQ_UM`RSUYUTdcgMSP_PXh`MkXUcdMcPM\VUO`[UM\R\`UT[WMkXYWfUX`[WM
SP_PXdROdcYTdcgMPXUYMkP`[ZSRYUT[WM_\fMY]T[WaRYUT[WM[_Pc[MUXfdMiMpnn}rtn
uuswuus{nnr|yv|~MkXYdQUaWMR[ZMOUS^WMkPQcYURMSPXWSOdM]USRd]U_TWPM_\fM
][T[]U_TWPMkPY[P]\MTUUXf[WT[UMTURYWaMkXUcdiMUMkP]PcbMR\`USh`MM
]P^W]dMkXWcdYdaT[WMQPROXP[M[_PMUXfdM`MPfRYUXUcgM]PbcdcgMkP`PQP`UM
kXPf_W]dM`MQX\S\iMUO\XU_T[WMpnn}rtnuuswuus{nnr|yv|~M]P^W]dM
`dSPXYdROd`UMOUS^WMkPQcYURMSPXWSOdMYQaZMMkXYWYTUcYPTdcgMQPM[TOWXTWO\i

89
63 3
58355573 539 8 93 353378
012345!"67
#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3

<=>?@ABC<DEFGE
HIJKLMINOPKPQNRSLTUVJNWPKPQXNUPNYLQZ[\Z]I^N
WU_QINJPZ`LKLNTZabWPNZLTUVJ]cN`abQLYaN
WPKPQN]YYadeNfZ][W]NghaM]gNTg`LWLN
igZZ]YITTNRjPKIQLYMkLXNdPhK]`INkITUN
JQIMaZakYIN\PTUQPkIY]INTJPTPbgN`ab]IQLY]LN
IKIdIYU_`^NWU_QINMlMIdaNJP\\LcN
I\aMk]eNmN\PKYIkNTIWMk]NHIJKLMIdIYUN
RSLTUIJP`LY]IXNZLNJPdPMVNTg`LW_`^N
ZYLYaMlNZNPWYLNngIopLUgQLU]PYNRqLQ`Lo
rLTaMIY]IX^NPWQIsKLdaN\PMIKP`VNbLQ`[N
`abQLYaMlN`MZIsY]IkNJQ_bIW

<=>?@ABC<DEFtE
pIKIMU]uINOPKPQNRvPKPQNTIKIWUa`YaXN
UPNYLQZ[\Z]INgdPhK]`]LkVMINTZabWVN
WPQIWU[NWPKPQ_`N`abQLYaMlNPbTZLQ_`N
JQLMaeNwdPhK]`]LNJQIMaZakYINTUIQP`LY]IN
TWxL\P`ad]NOyzvN\KLN`TWLZLYaMlN
WPKPQ_`NJQLMa^NMPNZYLMZY]INgxLU`]LN
gTg`LY]INJQZIbLQ`]I{NWPKPQaTUaMZYaMlN
PQLZNJP`][WTZLY]INKgbNZdY]IkTZLY]IN
]KPsM]N|LQbaNOyzvN\KLN`abQLYaMlN
PbTZLQ_`NYLTZaMlNJQLM

}~

3456789
5 947 4446 4 8 7
8
4 67
!"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3 012

stuvwxyzs{|}~|


<=>?@ABCDE>FDGE>F>DH=>?@ABCIJKLKMNKOPQRSTRUVKWXNYZU[UP\]^VK_NZNQ`RN[POUVK
NaQPRWKOPKbNTcMP[UVK\VTOVdNKRKbQRV\efKMNOPZO`^gKhQ`cWOV_KijklmjKnP\VKMNKR[`_ZVK
aPQTRNK^UV_P[VKQVRWZMPM`KdQPo^ROVjKpa`KQNRcRVQR`fKXNYZU[Ne^UKTRUPqPOUPKOPQRSTRUPrK
[PQMNK[^RVeOUV\KbQR`dNMN[PfKNTbN[UVTOUKdQPTUVOMj
stuvwxyzs{|}|

CD@CA=DG@C=DCH=>BJKLKbQNcMVKOPQRSTRUVKWXNYZU[UP\]^VKOPTPOUVK
VV_MWKoZMQPKNMNdQPo^ROVdNKNaQPRN[UKhQ`cWOV_KijkimjKK[UVZWKbQR`bPT_P^gK
bNTNaO`KVV_MKTPKcUSKWR`c_PfKMP_YVKUOO`XUKcbNcNaPXUrK\VTOP_KoZMQKNMNdQPo^RO`K
QNaUKMNK^Pq_UVXKcbQP[OUVKUKcR`a_NjKNTNaOUVK\P_K[KbQR`bPT_WKWY`^UPK
hmrKKhmbNR[PZPKOPKcR`a_UVKN^UVbZVOUVK
ZWaKN^gqNTRVOUVK_NZNQ`cM`_UKNaQPRWKNQPRK[bQN[PTRVOUVK_NZNQ`cM`^RO`^gKVV_M[K
cbV^\PZO`^gKLKOPKbQR`_qPTKcVbUUj

89
63 3
58355573 539 8 93 353378
012345!"67
#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3

<=>?@ABCDEF=GEF=HBIJKELMCN@?OAELHGLPELQRSRTURVUWXUYZ[\RYZ]^_V^`\Ra[ZTb`Zcde\R
XU]\XT_RW^e^\fghY`\RY`\VUib`\ThUYjekRhalRY`\eURm]^\ib`\ThUYjekRnUTUf]Zo`R
p]jWaY\XRqrsturRvZRmUwUedRxyz{|}~yy~Rp|{}uwZwjR
wUh`bUiRXU]jfUbZRUWUlYURYZce`\wY`\cW^\RUlW^Z]jRYZW^\cRm]ZejRSRxyz{|}~
puRSR`RYZccZiY`\cW^\Re^jh`Ryy~p|{}zuRU]Z^RYZWje\Y`\R`RXUYT]ZWTR
XUhU]gbrRZc\RTURbW^\ekWT]UYY\RwUh`bUie`RWT\]UbZY`ZRmU^`UwZw`RcZWYUie`R
`RVUWXUYZh\RWm]ZbV^ZRW`_RmUVe^ZWR]ZTUbZY`ZRY`\wZhRWT]ZeUYjekRnUTUf]Zo`Rp^ZRcZWY\R
^ZRe`\wY\urR^`_X`RY`\^Zh\Y\cRwUVjoXZec`Rib`ZT\[R`Re`\Y`Rxyz{|}~yy~RR
p|{}uRbRY`\eURwY`\cW^jwR^ZX]\W`\RwUVjoXac\R`YY\RUlW^Z]jRYZW^\cR
m]ZejrRZb\TRVUiR^YZe^Y\R]U^cZiY`\Y`\ReZ[\fURUl]Z^aRY`\RwZR`WTUTY\fURbm[jbaRR
YZRYZccZiY`\cW^\RTUYjrR\Rbe`dRw`\W^e^dRW`_RbRV]aXUbZhYjwR^ZX]\W`\rR

3456789
5 947 4446 4 8 7
8
4 67
!"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3 012

<=>?@ABCD=@=EFBGABHIJKL=MBNIO?NKPQBKQ?RQBLGASBTIKRIBRQ?BOILP=URQEBIGO=LCVBWJAKP=B
KQ?TRAKXBIGML=OYDBMHO=DQ=FB@?BMS=PZBMQ[BIR?BHIBHOIMSCBML=O?FBKIBRQ?BDA\>ZJ=BJIGOL?B
R=BDAJOCNCB=RQBHIJKL=MBHO?L?RS=KPQBR=B?NO=RQ?BTIRQSIO=VB
]^_`abcdef]ga_`hijklmBnBSIBKQ?N=D?BR=OL[JLQ?BCTI@>QDQ=PZK?BRQ?DQ?>NZBNIO?NS[B
?NMHILAKPQBLJP[EBKAoOIDAKXBpOAMCR?NBqVrstVB<=SCO=>RQ?BRQ?BTI@R=BIKL?NQD=EFB
@?BNITH>?SRQ?BRQ?CJ=R=BQBRQ?JIUDQ?S>IR=BoISI\O=u=BDBO?LC>S=KQ?BC@AKQ=Bvwxyz{|}B
pv~zxytBMS=RQ?BMQ[BH?Oo?NKAPRQ?BR=UDQ?S>IR=FBP?JR=NBTI@>QD?BP?MSBDHOID=JL=RQ?B
K=NQ?TBQMSISRAKXBTIJAuN=KPQB?NMHILAKPQVB

dcefcmBp|tBnBSDIOL?RQ?BKAoOID?\IBR?\=SADCBIGO=LCVB?MSBSIB
HI>?K?RQ?BRQ?DHOID=JL=PZK?BSOD=AKXBLTQ=RBDBDA\>ZJLQ?BIGO=LCFBP?JARQ?BGCJCP?B
P?\IBIJDOISRIUEVBIRIDR?BDADI=RQ?BoCRNKPQB}|p|tBHILDI>QBHOLADOYKQEB
IGO=LBJIBP?\IBHQ?ODISR?PBHIMS=KQV
]blhdeficlkmBnBSIB=CSIT=SAKLR?BR=OL[JLQ?BJIBDAOYDRAD=RQ=B
QBOYDRITQ?OR?\IBOILTQ?MLKL=RQ=BHILQITYDBP=MRIUKQBIGO=LCVB<Q?MS?SAFBOL=JNIBB
J=P?BJIMNIR=?BO?LC>S=SABQFBHIJIGRQ?BP=NBDQ?>?BQRRAKXBR=OL[JLQB=CSIT=SAKLRAKXFBB
JLQUBMSO=KQIBRQ?KIBR=BLR=KL?RQCV
cda`efcmBnBKQ?N=D?BR=OL[JLQ?BHOL?NMLS=K=PZK?B\O=uN[BDBIGO=LBKL=ORI
GQ=ABG?LB@=JRAKXBSIRYDBHIUO?JRQKXBpOAMCR?NBqVrtVBMLAMSNQ?BNI>IOABR=B>?DIBB
IJBMCD=N=B|}zyBp|tMS=PZBMQ[BKL=OR?FBHILIMS=?BpR=BHO=DIBIJBMCD=N=tBMS=PZBMQ[B
GQ=?VBIBJIUEBHOLAJ=SR?BR=OL[JLQ?BJIBL==D=RMID=R?PBNIO?NSABIGO=LCFBMLH=OID=RQ=B
KLABSDIOL?RQ=B?o?NSYDBMH?KP=>RAKXV
`adchdef`adcihbkmBnBHIMS?OAL=KP=BSIBHOL?NMLS=K?RQ?BIGO=LCBDB\O=uN[BIBMS=?PB
>QKLGQ?BHILQITYDBP=MRIUKQBpOAMCR?NBqVtVBBS?RBMHIMYGBCMCD=R?BMZBHARR?B
HOL?PUKQ=FBT=>?P?B>QKLG=BDANIOLAMS=RAKXBNI>IOYDBHO=KAVBL[MSIBJ=P?BSIB?o?NSB
HOLAHITQR=PZKABMS=O?BH>=N=SABJOCNID=R?BL=BHITIKZBMQSIJOCNCVBTBDA@ML=B>QKLG=B
HILQITYDFBSATBIGO=LBG=OJLQ?PBLG>Q@IRABJIBMD?PBIOA\QR=>R?PBHIMS=KQV

89
63 3
58355573 539 8 93 353378
012345!"67
#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3

<=>?=@?ABCDEF=>?=GHIJKLKMNKOPQRSTQKUSVWXYWPQKTZVNTSYWSUPSKT[WQO\[MVNUUQ]K
RNVQRM^K]S[UN_OP`KRNaNVbTKOW^KPO\KUS[^OQUPSKWSKZNcNOdKUPQWT^RaQKZVN[MQeNKPUMQVfQ][gK
hV^[gUQRKijklmjKnVW^OP[RPKM^ZgKopqrsqthuvswxvsym`Kzv{|}sqth~pxvsym`Kqstst
hvsytvm`KqststhvsytxvsvsrvmKYN[RNUSaQKNZP[g]dK[TQKYWPSSUPQjK
KebVUQ]KOWX_OPKNRUSKTPYNOWU^K]Q[MKNV^ePUSaU^KNVSWQRKLKqv{vxpKhq{vxpxmt
LKNVSWKMQUKZNYYSU^KUS[WQ]KQY^O]PKLKuqqsx}tvrthr}pxtqmjKSMTPSKMNK[MS^K
ZNYeadYKTZVNTSYWSU^O\KWcPSUj
NKRNVQRO]PK]S[UN_OPKcNQc^KT^RNVW^[MSKMSRQKVXOWUQKUSVWXYWPQKo{stK
hypxvpxvsmKNVSWKqxtthvswxvpxvsm`KYN[MXZUQKTKZSaQOPQKthpqvpmjK
NKRNVQRM^KUS[^OQUPSKRNaNVbTKYN[RNUSaQK[ZVSTYWSK[PXKMSRQKVXOWUQKUSVWXYWPQK
x{stthrpmjK^RNVW^[MSUPQKUSVWXYWPKWKZSaQM^KKhpqvpmtgSMTPSK
TZVNTSYWSUPQKRNVQRM^K]QY^UPQKTKT^VSU^O\KcPQ][OSO\KZVSO^jKSKZNcNOdKMSaQMgK
cNQc^KMNKWVNPKWKUPQcSaKSZMQRSV[RdKZVQO^W]dj

23456789
4 836 3335 
3 7 697 9 3 56
 !"!#$%&'(&)&*+,-+.&/&012034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2 010

;<=>?@ABCD<EF<GHICABJK<L@FCFC?<KM=BJMN

OPQRSTUVWUPXYVZYVY[R\WRP]RV\Y^_WPWPSY\ZTRVZ`P\RVQa_bPcTR_P[aSYTQaVZ`]UdaP
[PcTRSZa_UP]UXa\WUPSeWSRP\RTQfXQWgPhRQ[a_QR]PViPZYPjklkmnopqrstruvwxPyz{lkno
p|{sv}kwxP~r}ntmtnPpytkqr}tkmktkwPYTRQP\WUSWUXaP{tknn
yr{nopnr|r{nwgPhRSTUVPdYeW[Y^_WxPSZTaPY\UPYUT`]ixPQPcU[\Y^_WiP
QRVcYSYWP\RVQUP\R][WfSVQUP[adRR\WRPWPY_QUSW[R\WRg
RXUP\RTQfXQWUPSYTUS_a]\UPYUT`]UPW\\aPdU_bR\WQdPXQWRR\WRxP]UX\RSP\WUQReU\WUPP
YXP[aTR\UYPVcYVY`PcTR_aPX`iPcYdY_iPYSRUPVWfP[aSYTQaVZR\WUPcReUZaPtnr{uo
ptnr{uwPpTaV`\USPgwxPXYVZfc\U]P[PdU\`PT\adPtr}oprwgPWU[WUeSWUP
YS\YPQR[WUTRP[aSTUVPQ[R\aPtnr{ukuxPcTQUXVZR[WRPY\PTYQSRXPcWSVUeWPYTRQ`gPP
RPcYQWYdU]PYVWPQ\R]X`]iPVWfPcYQWYdaP]RV\Y^_WgPXPeU[U]PcYQWYdPQUTY[aPP
xPcYPcTR[U]PVZTY\WUPcYQWYdPxP_QaeWPcYQWYdP\R]]R^\WU]VQaPZRSPQ[R\aP
gPRPYVWPcWY\Y[U]P[WXY_Q\RP]UVZPeW_QRPcWSVUeWPYPXR\adPcYQWYdWUP]RV\Y^_Wg

89
63 3
58355573 539 8 93 353378
012345!"67
#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3

opqrstuvowxyyx
z{|}{|~~|{|}{
{}{{|~{|

<=>?@AB=ACDEF?GHF?EAICJKLACDEMI?F?ENAOPHMQJRESJTICUEVQJ=?EF?GEUJSELJUFJQI>ACUE
O>CQHSAEAERHTKA@ACE@?QW@LJL?XEYACEP?KSHEZGJP@AJEPHESHQCSP[EAEIHVJOH@JLACEHFQJ>ZE
IHELJO>?=NEVHPQ>CFDEJKCEPJSTCEIJUCEIHOSHLJGCEC\CSP?EVHI=>JOEIQZSZXE<FQJ>?E>F?PE
=ACRLCERJU]ENAOPHMQJRE@?QJ^LACEVQ>COZLA[P?E@EKC@HDEHFQJ>?EVH>FJ@AHLCE=ACLAE
>J@ACQJU]EVASOCKCEOSZVAHLCEMGW@LACE@EVQJ@CUE=>[B=AE@?SQCOZX
_JEVHRH=]EHV=UAEIHOP[VL?=NE@EVJKC=ACE`abcdefghERHTCR?E@?B@ACPKAiESHKHQH@?E
@?SQCOEIKJESJTICMHESJLJGZESHKHQZELAC>JKCTLACEjQ?OZLCSEkXlmnXE
opqrstuvowxyx
{}|
|}~|{
|}}{|~{~}{
}}~|

23456789
4 836 3335 
3 7 697 9 3 56
 !"!#$%&'(&)&*+,-+.&/&012034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2 011

;<=>?@<ABCDEFGDC?@HI@ECGJFKFLAGMN>@E>O<P

QRSRTUVWXYZ[Y\]^_`aVbcdefghidVjkal`dVbmkenoecdVoaVhakdhpqcVjaecarsfVqmlbatpcV
fVbmledqVjkmpguVvaefmimVkaeqmtbcwVpegV`dxVempcdrbcwVeoqnpcdyVmV`mhxdVoafaibcdV
oal`alafmwVqdzaVhab`kml`uV{dl`VbcdefghidVleg|hcdVfVoecm}mbc~VcVfghakegl`~qdrgVqdVV
oaVfjkafmoembcmVjkal`dqVhakdh`guV
Voal`njbgrVahbcdVocmiazafgrVbmVjcdkflegVjimbVfgl~fmVlcnVo~xgVfghkdlVV
V[UY\VVjkedol`mfcmqpgVkaeh}moVjchldicVbmledqVjkmpgVakmeyVfcoapebgV
jabcxdqyVedl`mfVjcnpc~Vl~fmhsfV~raxicfcmqpgpVfjkafmoedbcdVaojafcdobcdqV
hakdhpqcuVahab~qdrgVqdqVfVofspVbcdemidxbgpVldhpqmpyV_QRSRTUVWXYZ[Y\]_
R[YR^_akmeV_QRSRTU_WXYZ[Y\]_][YR^uVvaecargVfdqtpcafdVV_
QRSRTUVVjaefmimqVbmVfjkafmoedbcdVhakdh`gVqmlbatpcVakmeVhab`kml`~VbmledqVjkmpguV
dhpqmV`mVqdl`VbmqpentpcdqV~xgfmbmVjaopemlVhakdh`gVa`azkmcuVkegVl~fmhcVjaefmimqV
j}gbbcdVkdz~iafmwVjaecargVqmlbatpcVfVjkmpguVemkbgyVja}axabgVjaVidfdqVl`kabcdyV
aojafcmomVemVbmqbcxledVjaecargVqmlbatpcVWbmqpcdrbcdqledVrcdqlpmVbmledqVjkmpg^uV
mbcj~iafmbcdVbcrVjkedl~fmVj~bh`VpedkbcVcVqdobapedtbcdVempcdrbcmVzkmhnuV~fmhV
jaVjkmfdqVl`kabcdVl}~xgVoaVkdz~impqcVj~bh`~V|cdicyVmVem`drVhakdh`gVbmqqmtbcdqlegpV
didrdb`sfVa|kme~uV~fmhVtkaohafgyVpenl`aVefmbgVjmkmrd`kdrV\\yVaojafcmomV
emVqmlbatwV`absfVtkdobcpyVpegicVfVjkmh`gpdVemVhab`kml`Va|kme~uV
vaecargVfgqtpcafdVV_QRSRTUVV~raxicfcmqVahkdtidbcdVemhkdl~VjaecarsfV
qmlbatpcVa|kme~uVpVraoghmpqmVazkmbcpemVbmqpcdrbcdqledVi~|VbmqqmtbcdqledV
jaecargVa|kme~uV{dl`V`aVfmxbdVemzmobcdbcdyVjabcdfmxVfVjkmh`gpdVkemohaVrmrgVoaV
pegbcdbcmVeVlg`~mpqyVzogVraxicfgVqdl`Vok~hVflegl`hcpVjaecarsfVqmlbatpcuVrcmbmV
jmkmrd`ksfV_QRSRTUVWXYZ[Y\]_][YR^_jaefmimVaojafcdobcaVjkegza`afmwV
a|kmeVoaVok~h~yVlepedzsibcdVbmVzakledqVqmhatpcVjmjcdkedVVbmVjkegh}moVVzmed`afgruV
mVjarapVchabdhVemhkmjimpemVraxdrgVfVjkmpgVknpebcdVflhmemwVV
WjkmfgVemhkmjimpe^yVVWidfg^VakmeVVWtkaohafg^uVvkegpclhV
Y_WY^VjaefmimVm~`arm`gpebcdVoahabmwVhakdh`gVa|kme~yVpaVqdl`VksfbaebmpebdV
eV~xgpcdrVjaidpdbcmVY_QRSRTU_WYYZ[Y\]^u
Vjkmh`gpdVeVbmkenoecmVQRSRTUVWXYZ[Y\]^Vhakegl`mrgVfVpfcicVhabcdpebatpcV
fjkafmoedbcmVleg|hcdqVhakdh`gVqmlbatpcVcVhab`kml`~uVghakegl`mbcdV|cm}dzayV
jkmfdzaVl~fmhmVfVldhpqcV_QRSRTUVWXYZ[Y\]_R[YR^_jaefmimVbmVleg|hcdV
kaeqmtbcmbcdVa|kme~yV~xgpcdVidfdzayVpemkbdzaVl~fmhmVbmVempcdrbcdbcdVjkmpguV
mefgpemqVa|mVoecm}mbcmVfgrmzmqV`mhxdVoaom`hafdqVhakdh`gVhab`kml`~yV
kdmiceafmbdqVemVjarapVtkaohafdzaVl~fmhmu
legl`hcdVercmbgVjaecarsfVqmlbatpcVfcoapebdVlVbmVjaozioecdVcl`azkmr~yV
emksfbaVfVahbcdVQRSRTUVWXYZ[Y\]^yVqmhVcVjmidpcdV[UY\uV}m`fcmV`aV|mkoecdqV
oatfcmopeabgrV~xg`hafbcharVjkdpgegqbVhab`kainVkaeh}mo~VjchldiVa|kme~V
Wkgl~bdhVu^uV

89
63 3
58355573 539 8 93 353378
012345!"67
#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3

<=>?@A@BC>D=EFGHFI=>JKLKMN>OPQRSQTUV>A@WXAY>Z?E@Z=HF=[>\@EX\]G>^=_D@`BI>
B=aXb@>@cE=Fde>=fX>]=\WX>@HHFIXfDYBg>\=D=ahZ>\@f@Edi>j@FZ=f=>]@>?EXBYFY^DIX>
H@_]E@I[>\@f@EY_]Y\G>FH^GBI=>H@>?@]EFXc>HEd\d>fdc>?EXFXD]=B^I>D=>X\E=DIX>
A@DI]@E=i>j@HBF=_>?E=BY>Z>]EYcIX>klm>D=EFGHFIX>JKLKMN>OPQRSQTUV>dA@WfIZI=>
\@EX\]G>\=WHXb@>\=D=ad>klm>n>oKpqOrRKstQuUVe>vsKKuqOwSKMQuUVe>xMyK>OzSK{SKN|SVq
n>@_@cD@i>k@F^=`DI=DIX>?E@Z=HFI>Z]XHY>H@>dZY?d\fXDI=>H=DXb@>\@f@Ed>Z>@cE=FIXi>
<=BIXADI=DIX>H=^X>Z>EXFdf]=BIX>^Xb@>@_a=cIXDIXi>

}~~~~
=EFGHFIX>rysLKNqOsRUtKVe>?@H@cDIX>^=\>Z>?EFY?=H\d>JKLKMN>OPQRSQTUVe>@HHFI=ad^X>
D=>ZYcE=DX>?@FI@AY>^=_D@`BI>bf@c=fDIXe>Z>B=aYA>@cE=FIXe>fdc>DIXF=fXWDIXe>
Z>@H?@ZIXHDIBg>\=D=a=Bg>\@f@EhZi>XEd^X>DIX?E=ZH@?@H@cDX>A@WfIZ@`BI>
_]XE@Z=DI=>DIX>]Yf\@>^=_D@`BIC>I>\@D]E=_]XAe>=fX>]=\WX>H@_]@_@Z=DI=>\@f@EY_]Y\I>
D=_FX^>?E=BYi>FG_]@>Z>EXFdf]=BIX>\@EX\]Y>F=>?@A@BC>\EFYZYBg>@cE=F>FY_\d^X>DIXB@>
D=>@_]E@`BIi>X_]>]@>F=]XA>DIXFZY\fX>?EFYH=]DX>I>Z=WDX>D=EFGHFIXi

3456789
5 947 4446 4 8 7
8
4 67
!"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3 012

<=>?@AB=CDEFGH=IJKLMKNOP=QB@RSTU@VW=>XAB?RBW=YBZR=[V?SBZ=\[T@V=?S\V[]=
?>@RSTZR^_=<=Z[VW=`>WVaU@VW=b>c>dB@A^=?S\V[T=YBZR=bS>ZR]=UA@A]=bS\BQe>`\]Q]=
QB@RSTU@AB=bS\B\=aS>`B?=[V?SBZ^=A=[=RT?AW=bS\VbT`?^=@AB=[bS>[T`\T=dT`@VQe=
\WAT@=fSTg?A_=h>bABS>=bS\BZ^@AiQAB=`>[>U@Bf>=YBY=b^@?R^=b>[>`^YB=>`b>[AB`@AB=
\WAT@V=[=@TZ\BY=bSTQV_
jT=[V?SBZAB=>a=b>\A>WT=SBbSB\B@R^YB=b>\A>WV=[BYaQA>[Bk=\Ta=>a=bA>@>[T=b>\A>WV=
[VYaQA>[B_=l`V=?S\V[T=?>@RSTZR^=\@TY`^Y]=ZAi=[=b>c>dB@A^=@B^RSTU@VW=IUA@AT=
bS\B?]R@TPk=b>\A>W=[BYaQA>[V=Sm[@T=ZAi=b>\A>W>[A=[VYaQA>[BW^=A=[=SB\^URTQAB=
@AB=>XZBS[^YBWV=dT`@VQe=\WAT@_=n>`Q\TZ=bSTQV=[=RSVXAB=olp=\WAT@V=b>c>dB@AT=
A=?Z\RTcR^=?S\V[BY=b>\[TUTY]=b>[Ai?Z\Vq=IS^Qe=`>=fmSVP=U^X=>X@AdVq=b>\A>W=YTZ@>aQA=
IS^Qe=[=`mcr=SVZ^@B?=s_tuP_=jABQ>=A@TQ\BY=[VfU]`T=?>SB?QYT=?S\V[VWA=b>`Q\TZ=bSTQV=
[=RSVXAB=vwxy_=<=RVW=bS\VbT`?^=>ZAB=[V?SBZ^=SBbSB\B@R^Y]=AU>aq=zTSXV=?>@ABQ\@BY=
`>=SBbS>`^?QYA=>XST\^_=n>`@>Z\B@AB=?S\V[BY=[bS>[T`\T=[Ai?Z\]=AU>aq=zTSXV=A=`TYB=
[=SB\^URTQAB=QABW@ABYZ\V=>XST\_=o^Qe=?S\V[BY=[=`mc=[bS>[T`\T=YBf>=S>\YTa@AB@AB_
{|}~{

89
63 3
58355573 539 8 93 353378
012345!"67
#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3

<=>?@ABCDEFD=GHIEFJKLM@=FBNDL?LMOF>HCIFPQKG@?QRSF?LTQNJFQTCD=NJFUN=MLVF
BIWNLFP=FDQCI=SFUQXX=YLFQTNWTMHZF[HRG@FUN=MJ>HPLF?FINLT@HF\]^VFMDARSFBNDL?H>F
DGQB=G@DQ?=Y=F?FGH?LPFXQGYLPFY=NQKY@BJF?LBNHCJFQXUQ?@=X=FD=FY=>M@HPY@H>CDHF
IQYLFQTN=DJZF_N=?=F@F`WNY=FMDARSF?LBNHCJFQXXD@=aJ>EFY=FY=>>=RY@H>CDHFIQYLFY=CDH>F
UN=MLZF<=IJN=GY@HF?FINLT@HFbcdeFQTCD=NLFIHFDGQB=G@DQ?=YHFCEFXQBa=XY@HFY=FQX?NWIZF
fIHNQ?=Y@HFUQMDEIB@HPFBNDL?H>FgGH?LFXQGYLFY=NQKY@BhFP=F?UaL?FY=FY=>>=RY@H>CDHF
QTCD=NLFY=CDH>FUN=MLVFD=RFUN=?=FMDARSF?LBNHCJFJa=I?@=FBQNHBIAFY=>M@HPY@H>CDLMOF
>H>FQTCD=NW?ZFiD@AB@FIHPJFP=PLFPQKG@?QRSF?UNQ?=XD=Y@=FBQNHBILF>HXLY@HF
?FQTCD=N=MOVFBIWNHF?LP=`=>EFI=B@H>FPQXLjB=M>@ZF
iJKLPFJa=I?@HY@HPF>HCIFI=BKHFUQX`GEXFklmnopqrstVFUQD?=G=FQYFa=I?@H>FQXY=GHuSF
?a=RM@?LFUJYBIF?LBNHCJFQXUQ?@HXD@=GYLFD=FUQD@QPF>=CYQRM@FQXUQ?@HXY@MOF
QTCD=NW?FUN=MLZ
vFUN=BILMHFY=NDAXD@HFwxyz{|}g~y{hFXQCBQY=GHFCUN=?XD=FC@AFI=BKHFXQFCDLTB@MOF
DP@=YF>=CYQRM@F@FBQYIN=CIJZF_QXMD=CFUN=MLF?FINLT@HF\]^FXHG@B=IYHFUQXY@HC@HY@HF
RNQXBQ?H>FMDARM@FBNDL?H>FBQYIN=CIJF?UNQ?=XD=FY@H?@HGB@HFNQD>=RY@HY@HFQTN=DJZF
cQKG@?HF>HCIF>HXY=BF?UNQ?=XD=Y@HFUQUN=?HBF>HXYQMDHRY@HF?FB@GBJFUJYBI=MOF
BNDL?H>ZF[H>FY=MOLGHY@HFXHMLXJ>HFTQ?@HPFQFBQYIN=RM@HFQTN=DJVFCIEXF?UNQ?=XDHY@HF
XQX=IBQ?LMOFUJYBIW?FPQKHFUQPWMF?FUNDL?N=M=Y@JFDP@=YF?L?Qa=YLMOF?FQTN=D@HF
UQF?UNQ?=XDHY@JFU@HN?CDH>FBQNHBILF@FJCI=GHY@JFUQUN=?YH`QFBQYIN=CIJFQTN=DJZF
TLFUNHMLDL>Y@HFXQBQY=SFDP@=YFILGBQF?FP@H>CM=MOVFBIWNHF?LP=`=>EF?UNQ?=XDHY@=F
BQNHBM>@VFPQKHPLF?CB=D=SFQXUQ?@HXY@FUJYBIVFBG@B=>EMFDFBG=?@CDHPFwyF
THDUQRNHXY@QF?FQBY@HFQTN=DJZF_QD?QG@FIQFJI?QNDLSFUJYBIFD=MDHU@HY@=F?FQBY@HF
?LBNHCJF@FY=CIAUY@HFXQBQY=SFUNHMLDL>YH>FBQNHBILZFH`QFILUJFXD@=a=Y@HFPQKHPLF
UNDHUNQ?=XD@SFXG=FB@GBJF@CIQIYLMOFQTCD=NW?FQTN=DJFY@HD=GHKY@HZ

_QXMD=CF?HNIQ?=Y@=FD=CQTW?FYIHNYHIJFMDACIQFPQKHPLFCUQIB=SFC@AFDFUQ>AM@HPF
HCQ?=IH>FBNDL?H>FBQYIN=CIJZFQFY@HD?LBGHFUNDLX=IY=FIHMOY@B=F?UNQ?=XD=Y@=F
DXHMLXQ?=YH>FUQUN=?LF>=BQRM@FBQGQNW?F@FBQYIN=CIJVFNH=G@DQ?=Y=FD=FUQPQMEF
Y=NDAXD@=Fwxyz{|}g~y{hZF[H>FXD@=a=Y@HFPQKY=FQU@C=SF?FX?WMOFUNQCILMOFBNQB=MO
ZF ^=NXDQFXHG@B=IYHFNQD>=RY@HY@HFQTN=DJFNH=G@DQ?=YHF?FY=>T=NXD@H>F?LCJY@AIH>FY=F
UN=?QFMDARM@FBNDL?H>ZF=D?LMD=>FUQXMD=CFI=B@H>FBQNHBILF?LBQNDLCI=SFPQKHPLF
XQ?QGYLFN=`PHYIFBNDL?H>F?@XQMDYLF?FUN=?LPF`WNYLPFQTCD=NDHFC@=IB@FDY=>XJ>EMH>F
C@AF?FIGHF?LBNHCJZF\QD>=RY@HY@HFUQGH`=FY=FUQXY@HC@HY@JF?LTN=YH`QFN=`PHYIJF
BNDL?H>ZF_H?YEFCDIJBEF>HCIFIJFQXY=GHD@HY@HFUJYBIJVFBIWNLFX=FY=>GHUCDHFHHBILZ
ZF<@H?@HGB@HFD=M@HPY@HY@HFQTN=DJF?UNQ?=XDQYHF?FXQ?QGYLPFUJYBM@HFBNDL?H>F
DGQB=G@DQ?=YLPF?FGH?LPFXQGYLPFCHBIQNDHFC@=IB@FUQPQMY@MDH>ZF

3456789
5 947 4446 4 8 7
8
4 67
!"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3 012

<=>?@ABC=DEFGHIJI=C?=D@KILM=NDMDIA@K=H?=DJ?=C?DMKAIDIDGC?=H?=C?=ODMDEPHIAKI=D
CANNAQC?=NHILJRDBECSMDCATAN=DN=ND@HIBAUBDC?=JEDFETEPCLDTEDPAKTIEDKEIJ?VWC?XB=ND
>?B=KLDYZ[KLHGC=@D\]^\_]D`BVTDMLKAa=C?=Db=HEMABAD@KILMAD@ECBKAHBGc]DdFKEMATIECAD
@EK=@BADIML@>=DFETCEH?D@ECBKAHBDEPKAIGD[M?X@HILD@VBDFEJRL>=C?AD@KILM=N_D
?DFEFKAM?ADCAHLJ=C?=D@E>EKSMDEKAIDEHBKEQeDEPKAIG]DfEKVJEDIAJRXJAOgDPLDM=D
MUAHCLODIA@K=H?=DB=HBEMAeDTI?AUAC?=D=HEMAB=ND@KILM=ND@ECBKAHBGDCADKSaCEKETCLJRD
hEBEWKAiAJR]DjTCA>=I?=C?=DEFBLOA>CLJRDEPHIAKSMDTEDFETC?=H?=C?ADEKAIDEFGHIJI=C?AD
@KILM=NDMLOAWADC?=JEDMFKAML]DkAIMLJIAND@EK=@BADBADTAN=DTEH@ECAU=D=h=@BLD?DMAKBED
FKI=FKEMATI?eDNVDCADC?=OA>D@AaTLOD=TLBEMACLODEPKAI?=]
omspuosp
lmnopqprstuvoprsnwqtpmqxrorqtvyz{r|}~rqnrnwz{mz{wz{rtw{rzrnxmuu{wz{r
nw{ruzrstuvo{rrt{uxqpz{rnqtuvx{vrwz{nrovmuvrsnwqtpmqr{mur
nmqtnrzrnwz{r{murtprnupmrtpvrorqtvyz{rruzppvr
notnqwz{rrtwrurovst{mxrnxmuupvruprnwrwz{nrxwnmzv

89
63 3
58355573 539 8 93 353378
012345!"67
#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3

<=>?@A@BC>DEFGHGBI>J>KLMNOPQRSMTUVOW>J>A@XYAG>Z@D@[=\>H]FYBI]^E@[[Y_>
D@EYD^G>[`Y>^GaD@>@bE=Fc>Fd@X@[Ye@>fgh>BFG>ijklm>j@Xa`H=>_Y]^>^=DXY>[`YF=aYX[=>
D@EYDB_=>eE=nD`>H>D=XZGA>D=[=aY>D@a@EoH>@]@b[@>REG]c[YD>pmqrWm>sd=^H`=>^@>
?EYBGFG_[C>YZGB_t>D@a@EoH>Z@uH`=ZBF@[GA>cXG^D@H[`D@A>?E@eE=Ac>vI@^@]I@?m>
w=_b=EZF`Y_>F==H=[]@H=[GA>]?@]@bYA>D@EYD^G>@bE=Fc>_Y]^>cXGB`Y>DEFGHGBI>
`>D@EYDB_=>F=>?@A@BC>a`BFbm>x`YaY>BY[[GBI>H]D=FoHYD>F=A`YuB`d>H>]HY_>]dG[[Y_>
?cba`D=B_`>yz{|}z~m>xGZ=[=>[=Dd=ZYA>{>D]`CXD=>PQQK>
SMOQQPOMQOOLQMOPPU>]^=[@H`>Z@]D@[=dG>?@ZEtBF[`D>
D@EYDB_`>Za=>@?YE=^@EoH>v>`>eE=nDoHm

3456789
5 947 4446 4 8 7
8
4 67
!"#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3 012

<=>?@ABCDEAFGHBEB?EGIEBJABKLML?NBIAOJP=JEABQ
RSA=LDTUVEWSXEWSFTBYZEG[U\L=CDEGFXGIEG]

^_`abcdefgh_igh_jdklmgnoepbaqcgnjinrgnsktukvuwxyzv{kx|zu}~{|kyxv|k
uzy}ykyk{|k~{y|k||tzktx~v{kvk|z{}|kyuu{k
zkwx{wyv~k{kyxvkux|{{k
uk^_`abcdefgh_igh_jdklmgnoepbaqcgnjinrgnskuu|k|tkktx|k|k
lyt~xy}|kwxy~|{kzktx{|kyyzyuzy{kvutw{kwukyy|~kuwk
^_bcbnjgbrdlpb`cgnbgssk
kkuvwuz|vy}|kykxuyy|ky||{k
uyxzkwxy{k|kykyt|kzw{z~kykx|v|kuxykyy||k
xy|t{kuxy~k{|k|k^_`abcdklmgnoskwuzy}ykykxuyy|k
|{ku|tzkwuutyzyk|kuv{yky||ktu
kkuvwuz|vy}|kykwx{|y|k
yy|{kwyxtkuxy~kkx|~}ty|ky{ku}zuk|yyk
uyxzkzyt|k|kzw{z~kykwtu{kuxyk||kuuy}|kwxyzvyk
kwuvyk|v{kkwx{kywxyz{kwx|z|t}u{kv
kuvwuz|vy}|kykux|tku}uxzkuxyk
utxytkk~{~k~zyykmbibmbnjgbrklbn`bibcsu|{k
wuvukvkuyyky{||ku}uxzkuxy~kykykwuuk~zyyk
gajbrnmbrj`djklbrj`djgnrgszw{zykyku}{kutxytkuxy~
{|kyxvyk|tk|z{}|kwxut|kykwuuk~zyzkbrjkl`jbqk
k^jbgnoszwxuzyvy{kxuy||kzkuyx|k|k}~ky|||kyy|{k
uyxzkzk|kfgh_igh_jdlpbaqcgnjinrg`sk{k}|w|kvutuuzykyx|kvyyyk
yxvykzyxtukwu|w|x{|tuzyk|ukkx{kzyxtuykbr`igaj_k
l^nbbqjbr`ir`suxyk`agdlpbgnosk{ux{ty|kyxvyk^_`abcde
fgh_igh_jdklmgnoepbaqcgnjinrgnskvuuy}|kwxyzvykkwuvykwxy{kkuxy|k
|vuz|t}u{k}~k|ukwx|z|t}u{kk}|kt{}ukxyykyz|xyky|u}z|k
|{kzkuyxyk|k}~kzyt|kkw|zuk~vykk|kz{vu{klx{~|ksk
br`igaj_kl^nbbqjbr`ir`skux|}ykyx|kvyyykyxvyk|k
zyxtukwuzuv~k|kz|ku}uxzkv|kwuvvy{k|v{k||kzyxtuk
uxyykvyy|kyxvyk|v{|kvuky||{kuyxzkuxy~
`agdklpbgnosux|}ykuyxktx{kwu~{kvukxuwuyykzyt|k}~k|k
y|ukuxy~k|kzyxtuk{ukwxuzyvkvuky|ukxuy|ykk
l}~ky||yskuxy~k||kuxyykt|k||tkuvu|kyk
zkwx{wyv~k~{ykwyxy|tx~kbr`igaj_kl^nbbqjbr`ir`skzyxtuk
yuv|}|k|w|x{|tuzykkvuux|kuwt{y}|kzyxtu

89
63 3
58355573 539 8 93 353378
012345!"67
#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3

<=>?@>ABCDC@EFGHCIJAK=>LMLH>JANCKFH>CAGAOPB=LQLRSATG>LECMA>AR>CH>AUOKR=LBAJVFR>LA
HLQ=?K=>LAWXYZ[\]^_`aXb`aXc]Ade`fg^h[Zi\`fcbfj`fkAH>CAILAQLR=CNA@OH>CR=HOTR>A
BEOBOGLH>LA=L=HLR=CH>LlAmA@LVKFIAUQ=FULK@JA@OQC@ELAKOEFR=FA=KCRFKOGLH>CA
HLNNLTH>CNB=FRSADJPAHLNR>CIH>CNB=FRSAOPB=LQnGAUQLRFlAoOAGLVHCpAHLQ=?K=>CAEOA
KOB@OHLDCABUQLGK=LAB>?AEL@VCAUOKR=LBAUQLRFA=AUOUQLGH>CAHLTG>CEDOHFI>A=KN?R>LI>lA
qKFRNLATG>LECMpAR>CH>LAOQL=AHLBFRCH>LA@ODOQnGA>A@OHEQLBEJAUO=GLDLNrAHLAJ=FB@>GLH>CA
UQLGK=>G>CAPLN@OGCNABRCHCQ>>l
sOKR=LBAUQLRFA=ABCQ>rAUOKOPHFRSA=KN?tAGFuOKH>CANCBEA=LU>BLtAGUQOGLK=OHCA
JBELG>CH>LAHLQ=?K=>LlAmAEFIARCDJA=LAUOIORrAUQ=FR>B@JAWYvfwx]wyfzY{bcAA
d|Y}`]~wY[wZ[ibjfkwBUQLG>LIFpAVCAP>CVrRCAJBELG>CH>LAUONLG>rAB>?ALJEOILEFR=H>CA
UOKR=LBA@ODCNHCuOAGFGOMLH>LAUODCRCH>LAWXYZ[\]^_`aXb`aXc]Ade`fg^h[Zi\`fcbfj`fklA
mLQEOAUOK@QCTD>tpAVCAUQ=CKBELG>OHCAHLQ=?K=>LA=LQ=rK=LH>LAUO=>OICIANLBHOTR>A
OPQL=JAK=>LMLNrAGAH>CROA>HHFABUOBnPA>AH>CAGF@DJR=LNrAB>?AHLG=LNCIlA<OAB=FP@>CNA
@OQC@EFANLBHOTR>AJVFGLIFAHLQ=?K=>LAfvfb]Adh[~`[kpAELIpAuK=>CA>BEOEHLANCBEA
UQCRF=NLAGAK=>LMLH>JAAKOB@OHLMCuOAe{vf]wd~\fkpAGAUQ=FULK@JAUQLRFA
=AH>CKOTG>CEDOHFIADJPAUQ=CTG>CEDOHFIAOPQL=CIAGF@OQ=FBEJNCIFAWXYZ[\]^
_`aXb`aXc]Ade`fg^h[Zi\`fcbfj`fklALEJQLDH>CAIOVCIFAB@OQ=FBELtAEL@VCA=A>HHFRSA
HLQ=?K=>pANL@ARSOtPFA}[]{fAd]}[~YkpA`aXcjf]]^e[jcY]cwdY]j[i^[jcY]ckpA
R=FAGQCB=R>CAYYc`[j]wdY`YfkpANCKHL@AGAUQLRFAuQL@LAR=FAOUCQLEOQLA<sAILNrA
OHCAH>CROAIH>CNB=CA=HLR=CH>CA>AH>CAKLNrAEL@AKOPQFRSA>AUQ=CG>KFGLDHFRSAQC=JDELEnGl

23456789
4 836 3335 
3 7 697 9 3 56
 !"!#$%&'(&)&*+,-+.&/&012034$&5$16&#&2720,8&-.234$9:2 010

;<=>?@ABCDB=E

FGHIJKLMNOMHPNQMNRMNKISTNUGVMWGPMRXINJGSGHYWZYJXNGOHM[T\NHIZTW[NVH[IOMHPXI]N
GHM[NG^_SR`NVGVHMPaNLMJGbKXNXNPXIHRGbKXNGUP[GHGPMRXMNJGSGH_PcNdeGZGWeGVNGfIHTLIN
RMQNQR_WZPGNH_gRGHGURYKeNRMH[aU[XNJGHIJKYLRYKeNTQGgSXPXML`KYKeNPYJGRMRXIN
JMgUI^GN[MUMRXMcN
dGUK[MWNPVHGPMU[MRXMN[QXMRNPMHZGN[PH_KXhNTPM^a\NK[YNJGSGHY\NJZ_HINTUMNWXaN
GWX`^R`h\NQXIW[K[`NWXaNPNUGKISGPILNVH[IWZH[IRXNOMHPNijkFcNlOYZNLMWJHMPINOMHPYN
PY^S`UML`NPVHMPU[XINUGOH[INRMNIJHMRXINQGRXZGHM\NLIURMJN[NVIPRGbKX`N[QXIRX`NWP_LN
PY^S`UNRMNWmMOILNLMJGbKXNPYUHTJTc

nopqrsotuvwxyzwvrs{|sxvz}~yvu~rvuxqwzvrvvtoywxyz
|qzq|oxpvxzpqqrzxzxzwvtoywxv
NNZGN[NVIPRGbKX`NPWVMRXMmINRMH[aU[XIN
JGHIJKYLRIcNlMNLI^GNVGQGK`NQGgIQYNPVHGPMU[XhNWTOZISRINQGUYJMKLINGUKXIRXNK[YN
RMWYKIRXMNJGSGH_P\NMSINXNW[YOJGNTZPGH[YhNH_gRGHGURINIfIJZYNWVIKLMSRINOTUGPMRINRMN
[QXMRXINJGSGH_PNGOHM[TNHYWTRIJNccNWZGZMNU[XMmMRXMNRMH[aU[XMNGVXIHMNWXaNRMNZH[IKeN
RXI[MSIgRYKeNPMHZGbKXMKe\NJZ_HINQGUYJTLIQYN[MNVGQGK`NPY^GURYKeNWTPMJ_P

89
63 3
58355573 539 8 93 353378
012345!"67
#"$%&'()'*'+,!-!.,!/'0'1!23145%'6%27'$'3831-9'./345%:;3

<=>?@ABCDBEFGFHIJKLMNOPFQRSTUFIQSRVNFWNQFTKQSRXKYZF[S\QPMFMIWISN]FF
^JKYORF[RSRHP_SNF`abFcdefgehFJViRjRkFI[iPSROlYFmiUFXRF[SVPm_SVPXiFQRSTFI[imRXPOF
VRF[IHIYlFMIjR]Fn_lJFVRMSPmFmNTRM\TF[IVTRWRFT[SITRJVRoFTRS_IpYiFIJFqrstF
JIFrstFm_I[Xi]FuIJKLMRYORF[IjIvPXiRFmNTRMRF`abFcdefgehwJROPFXiPmRHITi_PF
PxPM_KFTiVNRWXP]FySVKMjRJITIFORQjMRFm_ROlFmiUFXiPQiPmMiPkFXiPQIFViPWIXPFYVKF
TSPmVYiPFJSVPTRFLIWP_ITP]FzRMiPFPxPM_KF_IFOPJKXiPFTm_U[FJIF[ITRvXP{IFNvKYiRF
XRSVUJViRF`ab|}e~afe~wFcdefge|ebbhFcSKmNXPMF]th]

B=CB?@B>>EFGFYVKWiFXRmKYPXiPFTKQSRXP{IFMIWISN]FySVPmNXiUYiPF
mNTRMRFTFmMSROXPFWPTPF[IjIvPXiPFVHXiPOmVRFJIFHiXiHNHFXRmKYPXiPFMIWIS\TF
iFJI[SITRJVRFMIWISKm_KMUFIQSRVNFWNQFTKQSRXKYZF[S\QPMFJIFIJYiPXiFmVRSIpYi]F
ySVPmNTRXiPFmNTRMRFTF[SRTIF[I[SRTiRFXRmKYPXiPFMIWIS\TkFJI[SITRJVROlYF
TFMIYNFJIFYRjMITi_P{IFiYZF[SVPmKYPXiR]FzP{IF_K[NFIQSRVKFVF[PTXIpYilFXiPFmlF
HIvWiTPFJIFTKJSNMNFuFcSKmNXPMF]rh]
>?@BEFGFIMSPpWRF[IViIHFORmXIpYiFTKQSRXP{IFMIWISN]FTKMWPFXiPF
OPm_FTmMRVRXPFNvKTRXiPF_P{IFmNTRMRkFOPm_F_IFQITiPHFXRSVUJViPFWiXiITPFiFOP{IF
TKMISVKm_RXiPFT[jKTRFQRSJVIFXiPMISVKm_XiPFXRFYRjlF{SRLMUFcSKmNXPMF]h]F
QKFXiPYIFSIVORpXio[SVKYiPHXioFMIWISKFIQSRVNkFXRWPvKFTKMISVKm_RoFOPJXIF
VFXRSVUJViFMISPM_KF_IXRWXPOFbbFchFWNQFafbwcfgbh]