You are on page 1of 21

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE

CorelDRAW 11.
wiczenia zaawansowane
Autor: Maciej Gdula
ISBN: 83-7361-029-4
Format: B5, stron: 128

ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Program CorelDRAW jest znany uytkownikom komputerw ju od ponad 10 lat.


Co roku firma Corel publikuje jego kolejn wersj rozbudowan o nowe moliwoci.
Chocia po program ten sigaj czsto amatorzy, take i wrd profesjonalistw
cieszy si on duym powodzeniem.
Jeeli poznae ju podstawy Corela, czas na nastpny krok. Uatwi Ci go ta ksika,
ktra krok po kroku zaprezentuje zaawansowane techniki pracy z t aplikacj.
Zebrane w ksice wiczenia koncentruj si wok przygotowywania w Corelu
publikacji przeznaczonych do drukowania zarwno na domowej drukarce, jak
i na maszynie offsetowej. Ksika Corel 11. wiczenia zaawansowane jest wic
idealnym podrcznikiem dla osb zajmujcych si DTP i poligrafi.
Omwiono:
Tekst akapitowy i tekst ozdobny
Stosowanie stylw
Prac z mapami bitowymi
Eksportowanie dokumentw i formaty plikw
Wydruki na drukarce
Tworzenie plikw PDF
Tworzenie separacji barwnych.

Spis treci
Wstp.............................................................................................................................................................. 5
Rozdzia 1.

Tekst................................................................................................................................................................. 7
Tekst akapitowy i tekst ozdobny .................................................................................. 7
Formatowanie tekstu................................................................................................... 12
Symbole i znaki specjalne .......................................................................................... 22
Style tekstu.................................................................................................................. 23

Rozdzia 2. Style............................................................................................................................................................... 27
Paleta Grafika i tekst................................................................................................... 28
Modyfikowanie istniejcych stylw........................................................................... 31
Tworzenie nowych stylw.......................................................................................... 36
Szybkie tworzenie nowego stylu ................................................................................ 42
Szablony ..................................................................................................................... 43
Rozdzia 3. Praca z mapami bitowymi.................................................................................................................. 47
Importowanie map bitowych do dokumentu.............................................................. 47
Modyfikowanie map bitowych znajdujcych si w dokumencie............................... 53
Dodatkowe operacje na mapach bitowych ................................................................. 63
Rozdzia 4. Eksportowanie dokumentw........................................................................................................... 65
Podstawowe wiadomoci o eksportowaniu dokumentw .......................................... 65
Formaty plikw........................................................................................................... 67
Eksport do formatw wektorowych...................................................................... 68
Eksport do formatw bitmapowych...................................................................... 76
Eksport do formatu PDF ....................................................................................... 83
Rozdzia 5. Drukowanie .............................................................................................................................................. 85
Wydruk na drukarce systemowej ............................................................................... 85
Przygotowanie pliku dla drukarni .............................................................................. 92
Separacje barwne .................................................................................................. 93
Przygotowanie pliku PDF dla drukarni ................................................................ 97

CorelDRAW 11. wiczenia zaawansowane

Rozdzia 6. Przydatne informacje......................................................................................................................... 101


Konfigurowanie ukadu dokumentu ......................................................................... 101
Praca z obiektami umieszczonymi w dokumencie................................................... 105
Symbole i biblioteka................................................................................................. 110
CorelDRAW i internet.............................................................................................. 113
Dodatek A

Dostosowywanie programu do wasnych potrzeb .............................................................125


Obszar roboczy ......................................................................................................... 126
Dokument ................................................................................................................. 127
Globalne.................................................................................................................... 128

3.
Praca z mapami bitowymi
Rozdzia

CorelDRAW 11 jest programem sucym do tworzenia i obrbki grafiki wektorowej,


ale umoliwia take korzystanie z map bitowych. Do opracowywanego dokumentu
mona zaimportowa mapy bitowe w rnych formatach, kadrowa je, przypisywa im
efekty zaczerpnite z programu Corel PHOTO-PAINT i wykonywa na nich wiele innych
operacji. W trakcie lektury niniejszego rozdziau poznasz podstawowe moliwoci programu CorelDRAW 11 w zakresie manipulacji i obrbki map bitowych.

Importowanie map bitowych


do dokumentu
Istnieje kilka sposobw zaimportowania mapy bitowej do opracowywanej publikacji.
CorelDRAW 11 umoliwia importowanie plikw bitmapowych w wielu formatach, a take
pozwala na ich wstpn obrbk w trakcie procesu importu. Zacznijmy jednak od najprostszego przypadku.
wiczenie 3.1.

Zaimportuj map bitow do dokumentu.


1. Wybierz z menu polecenie Plik/Importuj. Zostanie wywietlone okno dialogowe

Importuj (rysunek 3.1).

48

CorelDRAW 11. wiczenia zaawansowane

Rysunek 3.1.
Okno dialogowe
Importuj

2. Z listy Pliki typu wybierz format mapy bitowej, w jakim zapisany jest plik,

ktry chcesz zaimportowa. Moesz take pozostawi domylnie wybran opcj


Wszystkie pliki. CorelDRAW wywietli wwczas w oknie dialogowym wszystkie
pliki w formatach, ktrych uycie jest moliwe w programie. Jeli chcesz wywietli
podgld zaznaczonego w oknie dialogowym pliku, wcz opcj Podgld.
3. Znajd odpowiedni plik, zaznacz go i kliknij przycisk Importuj. Kursor myszy

zmieni ksztat (rysunek 3.2).


Rysunek 3.2.
Ksztat kursora myszy
po wskazaniu mapy
bitowej przeznaczonej
do zaimportowania
4. Umie kursor w miejscu, w ktrym ma znale si lewy grny rg importowanej

mapy bitowej i kliknij. Mapa bitowa zostanie osadzona w dokumencie (rysunek 3.3).
Jeli rozmiar mapy bitowej i (lub) rozdzielczo mapy bitowej s zbyt wysokie, moe
ona nie zmieci si na stronie dokumentu. W takim przypadku mona wykorzysta
moliwo okrelenia rozmiaru importowanego obrazka bitmapowego. Mona zrobi to
dwoma sposobami za porednictwem okna dialogowego lub interaktywnie.

Rozdzia 3.  Praca z mapami bitowymi

49

Rysunek 3.3.
Mapa bitowa
zaimportowana
do dokumentu

wiczenie 3.2.

Okrel rozmiar mapy bitowej importowanej do dokumentu w sposb interaktywny.


1. Wybierz z menu polecenie Plik/Importuj.
2. Wska w oknie dialogowym odpowiedni map bitow i kliknij przycisk Importuj.
3. Umie kursor myszy w miejscu, gdzie ma znale si lewy grny rg obrazka

i wcinij lewy klawisz myszy (nie zwalniaj go).


4. Narysuj ramk o wielkoci takiej, jak ma mie zaimportowany obrazek (rysunek 3.4).
Rysunek 3.4.
Okrelanie rozmiaru
importowanej
mapy bitowej

5. Zwolnij klawisz. Mapa bitowa zostanie osadzona w dokumencie i przeskalowana

do wielkoci ramki, ktr narysowae.


Zauwaye zapewne w oknie dialogowym Importuj list rozwijan znajdujc si obok
pola Nazwa pliku. Wybierajc z niej odpowiedni opcj, moesz zmieni nie tylko rozmiar
importowanej mapy bitowej, ale take jej rozdzielczo. Moesz take j wykadrowa.

50

CorelDRAW 11. wiczenia zaawansowane

wiczenie 3.3.

Za porednictwem okna dialogowego zmie rozmiar mapy bitowej importowanej do dokumentu.


1. Wybierz z menu polecenie Plik/Importuj.
2. W oknie dialogowym Importuj wybierz opcj Zmie rozmiar/rozdzielczo z listy

pooonej obok pola Nazwa pliku (rysunek 3.5).


Rysunek 3.5.
Wybr odpowiedniej
opcji z menu

3. Wska odpowiedni plik i kliknij przycisk Importuj. Wywietlone zostanie okno

dialogowe Zmie rozmiar/rozdzielczo (rysunek 3.6).


Rysunek 3.6.
Okno dialogowe
Zmie rozmiar/
rozdzielczo

Rozdzia 3.  Praca z mapami bitowymi

51

4. Wpisz now warto szerokoci lub wysokoci w pola tekstowe Szeroko i (lub)

Wysoko. Jeli chcesz, aby mapa bitowa zostaa przeskalowana proporcjonalnie,


pozostaw wczon opcj Zachowaj proporcje. Jeli opcja Zachowaj proporcje
jest wczona, jeden wymiar zostanie automatycznie dopasowany do tego, ktry
okrelisz. Z listy Jednostki moesz wybra jednostk miary, ktr chcesz si
posugiwa przy skalowaniu mapy bitowej.
5. Jeli chcesz zmieni rwnie rozdzielczo mapy bitowej, wpisz nowe wartoci

w polach W pionie i W poziomie w sekcji Rozdzielczo. Jeli chcesz, aby


rozdzielczo mapy bitowej w pionie i poziomie bya jednakowa1, pozostaw
wczon opcj Jednakowe wartoci (opcja ta jest domylnie wczona).
6. Kliknij przycisk OK. Mapa bitowa zostanie osadzona w dokumencie.
wiczenie 3.4.

Wykadruj map bitow podczas importowania jej do dokumentu.


1. Wybierz z menu polecenie Plik/Importuj.
2. W oknie dialogowym Importuj wybierz opcj Wykadruj z listy pooonej obok pola

Nazwa pliku.
3. Wska plik, ktry chcesz zaimportowa do dokumentu i kliknij przycisk Importuj.

Zostanie wywietlone okno dialogowe Wykadruj obrazek (rysunek 3.7).


Rysunek 3.7.
Okno dialogowe
Wykadruj obrazek

Jednakowe wartoci rozdzielczoci w pionie i poziomie s wane w przypadku drukowania pracy. Podczas
pracy z ploterem wielkoformatowym wielokrotnie napotykaem na problemy z drukiem wynikajce z rnych
wartoci rozdzielczoci poziomej i pionowej map bitowych znajdujcych si w pracy. Rwnie w wielu
drukarniach i nawietlarniach klienci s proszeni o zwrcenie na to uwagi w pracach, ktre oddaj do druku.

52

CorelDRAW 11. wiczenia zaawansowane

4. Za pomoc uchwytw pooonych na krawdziach ramki otaczajcej obrazek zmie

wielko ramki. Ramka wskazuje obszar, ktry zostanie zachowany po wykadrowaniu


obrazka. Jeli chcesz zmieni pooenie ramki, umie kursor myszy w jej wntrzu
(kursor przyjmie ksztat potwartej doni), wcinij lewy klawisz myszy i przesu
ramk w nowe pooenie.
5. Kliknij przycisk OK. Wykadrowany obrazek zostanie osadzony w dokumencie.

Dotychczas importowalimy map bitow tak, e bya ona osadzana w dokumencie. Tak
zaimportowana mapa bitowa jest zapisywana wraz z dokumentem, co wydatnie wpywa na
jego rozmiar. Jeli wic mapa bitowa jest wyjtkowo dua (co nie jest rzadkoci przy
przygotowywaniu publikacji przeznaczonych do druku, szczeglnie wielkoformatowego),
plik .cdr osiga ogromne rozmiary, co oczywicie wie si rwnie ze znacznym spowolnieniem dziaania programu i wydueniem czasu zapisywania pliku na dysku (CorelDRAW podczas zapisywania kompresuje dokument, co w przypadku wykorzystania w dokumencie map bitowych rwnie znaczco wpywa na czas zapisywania). Rozwizaniem
tego problemu moe by doczenie mapy bitowej do pliku. Zaimportowana w ten sposb mapa bitowa nie jest osadzana w dokumencie. W dokumencie znajduje si jedynie
cze do niej, a podczas zapisu zachowywane s informacje o ewentualnych modyfikacjach dokonanych w obrazku. Sam obrazek pozostaje na dysku, skd Corel go pobiera
podczas otwierania dokumentu. Oczywicie, przekazanie pracy innej osobie wie si
w tym przypadku z koniecznoci doczenia rwnie pliku mapy bitowej lub osadzenia
mapy w dokumencie na podstawie informacji przechowywanych w czu, o czym przeczytasz w dalszej czci tego rozdziau.
wiczenie 3.5.

Umie w dokumencie cze do mapy bitowej.


1. Wybierz z menu polecenie Plik/Importuj.
2. W oknie dialogowym Importuj wcz opcj Docz map bitow zewntrznie,

wska odpowiedni plik i kliknij przycisk Importuj. Moesz rwnie wykadrowa


map bitow lub zmieni jej rozmiar, tak jak zrobie to w wiczeniach 3.3 i 3.4.
3. Kliknij przycisk Importuj. Mapa bitowa zostanie doczona do dokumentu.

Potrafisz ju umieci map bitow w dokumencie. Teraz zajmiemy si sposobami jej


modyfikowania.

Rozdzia 3.  Praca z mapami bitowymi

53

Modyfikowanie map bitowych


znajdujcych si w dokumencie
Mapa bitowa osadzona w dokumencie traktowana jest przez program Corel jak kady
inny obiekt mona j przesuwa, obraca, skalowa. Tak jak w przypadku obiektw
wektorowych, operacje te s wykonywane za pomoc uchwytw transformacji. Na mapie
bitowej mona rwnie wykonywa kilka innych operacji, niedostpnych dla obiektw
wektorowych. Czytajc niniejszy podrozdzia, poznasz cz tych operacji.
wiczenie 3.6.

Przeskaluj map bitow.


1. Zaznacz map bitow za pomoc narzdzia Wskanik. Wok mapy bitowej

wywietlone zostan uchwyty transformacji (rysunek 3.8).


Rysunek 3.8.
Uchwyty transformacji
wok mapy bitowej

2. Jeli chcesz przeskalowa map w jednej osi, przecignij jeden z uchwytw

znajdujcych si na krawdziach mapy bitowej. Jeli chcesz przeskalowa map


bitow proporcjonalnie, przecignij jeden z uchwytw naronych.
wiczenie 3.7.

Przypisz mapie bitowej efekt cienia.


1. Zaznacz map bitow narzdziem Wskanik.
2. Wybierz z przybornika narzdzie Interakcyjny cie (rysunek 3.9).

54

CorelDRAW 11. wiczenia zaawansowane

Rysunek 3.9.
Ikona narzdzia
Interakcyjny cie
w przyborniku
3. Umie kursor narzdzia w miejscu, od ktrego cie ma by rzucany, wcinij lewy

klawisz myszy i przecignij w kierunku, w ktrym ma ukada si cie (rysunek 3.10).


Rysunek 3.10.
Tworzenie efektu
cienia dla mapy
bitowej

4. Zwolnij klawisz myszy. Mapie bitowej zostanie przypisany efekt cienia (rysunek 3.11).
Rysunek 3.11.
Mapa bitowa
z efektem cienia

W podobny sposb moesz przypisa mapie bitowej efekt przezroczystoci. Zagadnienia


te zostay ju omwione w ksice CorelDRAW 11. wiczenia praktyczne wydanej przez
Wydawnictwo Helion.
Umieszczone w dokumencie mapy bitowe mona kadrowa rnymi sposobami.

Rozdzia 3.  Praca z mapami bitowymi

wiczenie 3.8.

Wykadruj map bitow za pomoc narzdzia Szybkie kadrowanie.


1. Zaimportuj do dokumentu map bitow.
2. Umie w dokumencie dowolny zamknity ksztat wektorowy, np. elips.
3. Zaznacz map bitow i wybierz z menu polecenie Efekty/Szybkie kadrowanie/

Umie w kadrze.
4. Wska kursorem myszy ksztat wektorowy, ktry utworzye w punkcie 2.

(rysunek 3.12).
Rysunek 3.12.
Kadrowanie
mapy bitowej
do okrelonego
ksztatu

Mapa bitowa zostanie umieszczona wewntrz ksztatu (rysunek 3.13).


Rysunek 3.13.
Mapa bitowa
umieszczona
wewntrz elipsy

55

56

CorelDRAW 11. wiczenia zaawansowane

Do modyfikowania tak wykadrowanej mapy bitowej su pozostae polecenia z podmenu Efekty/Szybkie kadrowanie:
 polecenie Wydobd zawarto powoduje usunicie efektu kadrowania i przywrcenie
pocztkowej postaci mapy bitowej;
 polecenie Edytuj zawarto pozwala na edycj mapy bitowej jej przesunicie
wzgldem obiektu kadrujcego, przeskalowanie lub obrt;
 polecenie Zakocz edycj na tym poziomie powoduje zakoczenie edycji mapy
bitowej i ponowne umieszczenie jej w obiekcie kadrujcym.
wiczenie 3.9.

Wykadruj map bitow, posugujc si narzdziem Ksztat.


1. Zaznacz map bitow i wybierz z przybornika narzdzie Ksztat (rysunek 3.14).
Rysunek. 3.14.
Ikona narzdzia
Ksztat w przyborniku
2. Kliknij kursorem narzdzia map bitow.
3. Zaznacz dowolny z wierzchokw wywietlonych w naronikach mapy bitowej

i przecignij go w dowolnym kierunku, aby zmieni ksztat mapy bitowej.


Zauwa, e jeli przecigniesz wierzchoek poza obrys mapy bitowej, do mapy
zostan dodane biae fragmenty.
4. Jeli chcesz doda do obrysu mapy bitowej kolejny wierzchoek, kliknij

w wybranym miejscu obrysu i wcinij klawisz + na klawiaturze numerycznej.


Posugujc si paskiem opcji dla narzdzia Ksztat, moesz wybra rodzaj
wierzchoka podobnie jak w przypadku edycji krzywych, ktra zostaa opisana
w ksice CorelDRAW 11. wiczenia praktyczne.
5. Nadaj obrysowi mapy bitowej nowy ksztat (rysunek 3.15).
Rysunek 3.15.
Wykadrowana
mapa bitowa

Rozdzia 3.  Praca z mapami bitowymi

57

Jak zapewne wiesz, kolory w mapach bitowych mog by zapisywane w rnych trybach
RGB, CMYK, skala szaroci i inne. CorelDRAW 11 udostpnia mechanizmy umoliwiajce konwersj mapy bitowej pomidzy rnymi trybami definiowania kolorw.
Model RGB, ktrego nazwa pochodzi od barw skadowych czerwonej (Red), zielonej
(Green) i niebieskiej (Blue) to model addytywny, czyli taki, ktry opiera si na dodawaniu kolorw. Kolorem zerowym jest tu czarny (okrelany wartociami RGB 0, 0, 0).
Suma maksymalnych nasyce barw skadowych daje kolor biay (255, 255, 255). Kolory,
dla ktrych nasycenia barw skadowych s jednakowe, to odcienie szaroci. Odpowiednio
ustalajc wartoci nate barw skadowych, moemy uzyska ponad 16 milionw kolorw. Model RGB jest wykorzystywany w publikacjach przeznaczonych do prezentowania na monitorach i innych urzdzeniach wywietlajcych obraz.
Model CMYK to model kolorw wykorzystywanych w procesie druku. Jego nazwa pochodzi rwnie od barw podstawowych niebieskozielonej (Cyan), purpurowej (Magenta), tej (Yellow) i czarnej (BlacK). Model CMYK jest modelem subtraktywnym,
co oznacza, e opiera si na odejmowaniu barw od koloru biaego. Kolor biay, jako
kolor papieru w druku, jest tu kolorem wyjciowym. Teoretycznie model ten powinien
istnie bez koloru czarnego, poniewa jest matematyczn odwrotnoci modelu RGB.
Jednake w praktyce okazuje si, e zmieszanie farb drukarskich CMYK daje w wyniku
kolor brudnobrzowy, a nie czarny. Z tego powodu dodano do zestawu barw podstawowych czer. Model CMYK powinien by wykorzystywany w pracach przeznaczonych
do kolorowego druku offsetowego lub cyfrowego.
Inne modele barw dostpne w Corelu to:
 Czarno-biay (1bit) obrazek w tym trybie skada si z odpowiednio rozmieszczonych
punktw w kolorach czarnym i biaym;
 Skala szaroci (8 bitw) obrazek tworzony jest z wykorzystaniem 256 odcieni
szaroci;
 Duotone (8 bitw) tryb noszcy polsk nazw Bichromia. Bichromia to druk
z wykorzystaniem dwch kolorw farb drukarskich. CorelDRAW umoliwia rwnie
przeksztacenie obrazka do innych odmian bichromii wykorzystujcych jedn,
trzy lub cztery farby drukarskie;
 Z palet (8 bitw) kolory obrazka zapisywane s w palecie. Kady z kolorw
definiowany jest liczb omiobitow, co oznacza, e w palecie moe znajdowa si
maksymalnie 256 kolorw;
 Kolor Lab (24 bity) model barw uywany gwnie w mechanizmach konwersji
pomidzy innymi modelami oraz w kolorymetrii.

58

CorelDRAW 11. wiczenia zaawansowane

wiczenie 3.10.

Zmie tryb kolorw mapy bitowej.


1. Zaznacz map bitow
2. Rozwi podmenu Mapy bitowe/Tryb i wybierz odpowiedni model kolorw z podmenu.

Zauwa, e model aktualnie wykorzystywany w bitmapie jest w menu nieaktywny.


wiczenie 3.11.

Zmie rozdzielczo mapy bitowej.


1. Zaznacz map bitow.
2. Wybierz z menu polecenie Mapy bitowe/Zmie rozmiar/rozdzielczo.

Wywietlone zostanie okno dialogowe Przeskaluj (rysunek 3.16).


Rysunek 3.16.
Okno dialogowe
Przeskaluj

3. Wpisz now warto rozdzielczoci w polach Poziomo i Pionowo w sekcji

Rozdzielczo. Zauwa, e opcja Jednakowe wartoci jest zaznaczona domylnie.


4. Kliknij przycisk OK. Rozdzielczo mapy bitowej zostanie zmieniona.
wiczenie 3.12.

Zmodyfikuj map bitow, korzystajc z programu Corel PHOTO-PAINT.


1. Zaznacz map bitow.
2. Wybierz z menu polecenie Mapy bitowe/Edytuj map bitow. Zaznaczona mapa

bitowa zostanie otwarta w programie Corel PHOTO-PAINT (rysunek 3.17).


3. Zmodyfikuj map bitow.

Rozdzia 3.  Praca z mapami bitowymi

59

Rysunek 3.17.
Mapa bitowa
w programie Corel
PHOTO-PAINT

4. Wybierz z menu programu Corel PHOTO-PAINT polecenie Plik/Zakocz.

Zmiany, ktrych dokonae, zostan odwzorowane w mapie bitowej umieszczonej


w dokumencie programu CorelDRAW.
wiczenie 3.13.

Przypisz mapie bitowej mask kolorw.


Maska kolorw to efekt pozwalajcy na selektywne ukrycie lub wywietlenie okrelonych
kolorw na obrazku. Dziki temu mona na przykad usun z obrazka to lub uczyni
pewne obszary obrazka przezroczystymi.
1. Zaznacz map bitow.
2. Wybierz z menu polecenie Mapy bitowe/Maska kolorw mapy bitowej. Wywietlona

zostanie paleta Maska kolorw mapy bitowej (rysunek 3.18).


3. Kliknij ikon z symbolem kroplomierza. Wska kursorem kolor w mapie bitowej,

ktry ma by przezroczysty i kliknij go lewym klawiszem myszy. Kolor zostanie


umieszczony na licie kolorw znajdujcej si w grnej czci palety.
4. Za pomoc suwaka Tolerancja okrel zakres odcieni wybranego koloru,

ktre maj by przezroczyste.


5. Jeli chcesz, aby maska zakrywaa wszystko oprcz zaznaczonego koloru,

wcz opcj Poka kolory zamiast domylnie wybranej Ukryj kolory.

60

CorelDRAW 11. wiczenia zaawansowane

Rysunek 3.18.
Paleta Maska
kolorw mapy bitowej

6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby przypisa mapie bitowej efekt maskowania

(rysunek 3.19).
Rysunek 3.19.
Mapa bitowa
z przypisanym
efektem maskowania
(usunito boto spod
k samochodu)

7. Jeli chcesz doda do maski kolejny kolor, kliknij drug pozycj na licie kolorw

i wska nowy kolor. W podobny sposb moesz doda do maski nastpne kolory.
Aby wyczy ktry z kolorw z maski, usu wywietlany przy nim symbol
zaznaczenia.
Za pomoc polece z menu Efekty/Dopasuj mona skorygowa kolorystyk mapy bitowej
umieszczonej w dokumencie kontrast, jasno, nasycenie kolorw i inne parametry.
wiczenie 3.14.

Zmie kontrast mapy bitowej.


1. Zaznacz map bitow.
2. Wybierz z menu polecenie Efekty/Dopasuj/Poprawa kontrastu.

Wywietlone zostanie okno dialogowe Poprawa kontrastu (rysunek 3.20).

Rozdzia 3.  Praca z mapami bitowymi

61

Rysunek 3.20.
Okno dialogowe
Poprawa kontrastu

3. Zmie kontrast obrazka za pomoc wyszczeglnionych niej elementw okna

dialogowego.
 Za pomoc suwaka Obcinanie wartoci wejciowych moesz rozszerzy zakres
tonalny obrazka. Przesuwajc lewy suwak, zwikszasz zakres kolorw ciemnych,
a przesuwajc prawy suwak zakres kolorw jasnych.
 Suwak Kompresja zakresu wyjciowego suy do ograniczenia zakresu tonalnego
obrazka.
 Wybierajc odpowiedni opcj z sekcji Prbkowanie pipet, moesz okreli
zakres tonalny obrazka, wskazujc kolory, ktre wyznacz jego granice.
 Zaznaczenie opcji Dopasuj automatycznie spowoduje automatyczny dobr
kontrastu w obrazku.
 Jeli chcesz zmieni kontrast dla jednego kanau barwnego, wybierz odpowiedni
kana z listy Kana.
 Kliknicie ikony z kdk znajdujcej si obok przycisku Podgld powoduje,
e wszystkie zmiany dokonane w oknie dialogowym s automatycznie
odwzorowywane na mapie bitowej.
4. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzi modyfikacje, lub Anuluj aby zamkn okno

dialogowe bez wprowadzania zmian.


wiczenie 3.15.

Zmodyfikuj jasno, kontrast i nasycenie obrazka.


1. Zaznacz map bitow.
2. Wybierz z menu polecenie Efekty/Dopasuj/Jaskrawo-Kontrast-Intensywno.

Wywietlone zostanie okno dialogowe Jaskrawo-Kontrast-Intensywno


(rysunek 3.21).

62

CorelDRAW 11. wiczenia zaawansowane

Rysunek 3.21.
Okno dialogowe
Jaskrawo,
Kontrast,
Intensywno

3. Zmodyfikuj obrazek, wykorzystujc suwaki w oknie dialogowym:

 Suwak Jaskrawo umoliwia regulacj jasnoci mapy bitowej.


 Suwak Kontrast suy do regulacji kontrastu kolorw.
 Suwak Intensywno suy do regulacji nasycenia kolorw w mapie bitowej.
 Kliknicie ikony z kdk znajdujcej si obok przycisku Podgld powoduje,
e wszystkie zmiany dokonane w oknie dialogowym s automatycznie
odwzorowywane na mapie bitowej.
4. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzi modyfikacje, lub Anuluj aby zamkn okno

dialogowe bez wprowadzania zmian.


wiczenie 3.16.

Zmie map bitow w jej negatyw.


1. Zaznacz map bitow.
2. Wybierz z menu polecenie Efekty/Transformacje/Dopenienie (rysunek 3.22).
Rysunek 3.22.
Negatyw mapy
bitowej

Rozdzia 3.  Praca z mapami bitowymi

63

Dodatkowe operacje
na mapach bitowych
Oprcz modyfikowania map bitowych, Corel umoliwia wykonanie na nich kilku innych
operacji. Nie zmieniaj one w aden sposb wygldu mapy bitowej, ale w wielu przypadkach ich wykonanie jest niezbdne, szczeglnie podczas przygotowywania w Corelu
materiaw do druku.
wiczenie 3.17.

Osad w dokumencie map bitow doczan zewntrznie.


Przypominasz sobie zapewne, e jednym ze sposobw umieszczenia w dokumencie mapy
bitowej jest jej doczenie zewntrzne. W takim przypadku w dokumencie znajduje si
jedynie odnonik do pliku mapy bitowej oraz informacje o przypisanych jej modyfikacjach
i efektach, co pozwala zredukowa rozmiar pliku, a co za tym idzie rwnie czas jego
przetwarzania. Jeli jednak zamierzasz przekaza tak stworzony dokument Corela innemu uytkownikowi lub przesa go do druku, musisz osadzi w nim wszystkie doczone
zewntrznie mapy bitowe.
1. Zaznacz map bitow doczon zewntrznie do dokumentu.
2. Wybierz z menu polecenie Mapy bitowe/Realizuj. Mapa bitowa zostanie osadzona

w dokumencie.
Czasem po wielu modyfikacjach mapy bitowej jej parametry mog odbiega od wyjciowych. Najczstszymi problemami pojawiajcymi si podczas drukowania prac zawierajcych mapy bitowe s problemy z rozdzielczoci i modelem kolorw. W menu
Mapy bitowe znajduje si polecenie Przekszta w map bitow. Z zaoenia suy ono
do przeksztacania obiektw wektorowych w mapy bitowe, ale praktyka wykazuje, e
przydaje si ono rwnie podczas zamykania procesu edycji mapy bitowej umieszczonej w dokumencie.
wiczenie 3.18.

Przypisz mapie bitowej ostateczne parametry.


1. Zaznacz map bitow. Musi by ona osadzona w dokumencie, a nie doczona

zewntrznie.
2. Wybierz z menu polecenie Mapy bitowe/Przekszta w map bitow.

Wywietlone zostanie okno dialogowe Przekszta w map bitow (rysunek 3.23).

64

CorelDRAW 11. wiczenia zaawansowane

Rysunek 3.23.
Okno dialogowe
Przekszta
w map bitow

3. Wybierz z listy Kolor docelowy model kolorw dla mapy bitowej.


4. Z listy Rozdzielczo wybierz docelow rozdzielczo dla mapy bitowej.
5. Kliknij przycisk OK.