You are on page 1of 30

Photoshop 5.5.

Zastosowania w Internecie
Autor: Mikkel Aaland
Tumaczenie: Marek Binkowski
ISBN: 83-7197-119-2
Format: B5, 296 stron (w tym 48 kolorowych)
Data wydania: 07/2000
Cena ksiki: 49.00 z
Przesyka gratis! Odbiorca pokrywa jedynie koszty pobrania (aktualnie 2,90 z)
w przypadku przesyki za zaliczeniem pocztowym
Jeeli znasz t ksik oce j
Jeeli chciaby zgosi wpis do erraty daj nam zna

Photoshop w wersji 5.5 umoliwia zapis grafiki webowej za pomoc niestandardowego okna dialogowego Save For
Web wybieranego z Menu File. Wi si z nim dugo oczekiwane przez projektantw stron WWW nowe
moliwoci, ktre po czci mieli uytkownicy Macromedia Fireworks i ImageReady. Dziki naszej ksice
nauczysz si i w krtkim czasie zrozumiesz, m.in. tajemnice skalowania poziomu jakoci JPEG-w, nabierzesz
wprawy w kontrolowaniu ustawie plikw typu GIF, odkryjesz moliwoci algorytmu Lossy GIF. Przekonaj si,
czytajc nasz ksik, e nie musisz ju szuka alternatywy dla swojego ulubionego programu.

Photoshop 5.5. Zastosowania w Internecie. Spis treci


Aktualny cennik ksiek e-mailem
Ksiki i 3D Online
Informacje o nowociach
Zamw najnowszy katalog

www.helion.com.pl

Przygotowanie
fotografii dla sieci
WWW
Fotografie przeznaczone dla sieci WWW mog sporo zyska, gdy s one przygotowywane z wykorzystaniem potnych moliwoci Photoshopa dotyczcych obrbki obrazu:
kontroli kontrastu, optymalizacji kolorw, wyostrzania obrazu oraz eliminacji kurzu, skaz
i szumu elektronicznego. Jeli narzdzia Photoshopa zostan umiejtnie zastosowane,
moliwa jest znaczna poprawa jakoci zdj.
Co si dzieje, jeli fotografie nie zostay odpowiednio przygotowane i obrobione? Wystarczy przyjrze si rysunkowi D.4 w kolorowej wkadce. Jest to internetowy artyku sprawozdawczy z konferencji World Wide Web z 1997 roku. Niektre fotografie wydaj si
wyblake. Na innych nie mona rozpozna twarzy, poniewa s one zbyt ciemne. Krtko
mwic, zdjcia nie zostay odpowiednio przygotowane przed opublikowaniem ich w sieci, dlatego obniaj efektywno caej strony.
W tym rozdziale omwimy metody, dziki ktrym za pomoc Photoshopa mona rozwiza problemy widoczne w tym przykadzie i wiele innych. Pokaemy take kilka sztuczek dotyczcych optymalizacji zdj pochodzcych z aparatw cyfrowych (przygotowywanie obrazw i grafiki dla poszczeglnych formatw plikw jest tematem dalszych rozdziaw). Rysunek D.5 przedstawia wersj wspomnianej powyej strony internetowej,
poprawion za pomoc technik przedstawionych w tym rozdziale. Znacznie lepiej, nieprawda?
Omwmy po kolei poprawki, jakie autor wprowadzi do poszczeglnych fotografii:

W pierwszej fotografii kolory s rozmyte, jaowe. To obrazu zawiera sporo szumu


elektronicznego. Poza tym okulary odbijaj wiato pochodzce z flesza aparatu
fotograficznego.
Wprowadzajc poprawki, autor skorygowa charakterystyki kolorw obrazu,
wybierajc polecenie Image/Adjust/Curves i klikajc przycisk Auto. Aby
zredukowa odblask pochodzcy z okularw, uy on narzdzia Rubber Stamp
Tool (stempel). Nastpnie zastosowa filtr Unsharp Mask z menu Filter/Sharpen,
z promieniem (Radius) rwnym 0,4 piksela i intensywnoci 100%. Nastpnie dla
zaznaczonego ta zastosowa filtr Dust & Scratches z menu Filter/Noise,

Photoshop 5 Zastosowania w Internecie

30

z promieniem o wartoci 1 piksela. Kolejnym zastosowanym filtrem by Gaussian


Blur z menu Filter/Blur, zastosowany z 5-pikselowym promieniem dla kanau
niebieskiego. Wreszcie autor ponownie uy filtru Unsharp Mask z promieniem
0,3 piksela dla caego obrazu.

W drugiej fotografii pierwszy plan jest zbyt jasny. Ludzie stojcy z tyu s poza
gbi ostroci.
Korygujc obraz, autor ponownie zastosowa automatyczn korekt charakterystyk
oraz filtr Unsharp Mask, tym razem ze wzmocnieniem 150% i promieniem
1,1 piksela. Obraz w tylnej czci sceny wci pozostawa mao ostry, wobec czego
niewiele mona ju byo zrobi. Autor uy narzdzia Burn (ciemnianie)
z ekspozycj 50%, stosujc je dla pcieni (Midtones), aby selektywnie przyciemni
wiata obrazu.

Na trzeciej fotografii posta bdca na pierwszym planie jest zbyt ciemna.


Autor zastosowa filtr Unsharp Mask z intensywnoci 100% i promieniem 0,6 dla
caego obrazu. Nastpnie wybra obszar napisw i ponownie uy tego filtra z takimi
samymi parametrami. Prbowa rwnie zastosowa automatyczn korekt
krzywych, lecz okazao si to mao skuteczne. Zamiast tego, selektywnie zastosowa
narzdzie Dodge (rozjanianie) dla twarzy, aby nieco rozjani jej cienie.

Na czwartej fotografii kolory s zbyt jaowe, a posta bdca na pierwszym planie


jest zbyt jasna.
Autor selektywnie ciemni posta na pierwszym planie. Nastpnie zwikszy oglne
nasycenie kolorw obrazu o 14%, korzystajc z polecenia Image/Adjust/Hue/
Saturation. Ostatecznie, korzystajc z narzdzia Sponge (gbka), selektywnie
zwikszy nasycenie kolorw twarzy.

Mimo i techniki omwione w tym rozdziale mog by stosowane rwnie wobec ilustracji lub innych rysunkw skanowanych, skupilimy si na fotografiach. Nie bez powodu
odbiorcy s bowiem znacznie mniej wyrozumiali, gdy z technicznego punktu widzenia
co jest nie w porzdku z fotografi, gdy dotyczy to innych elementw graficznych. Jest
to gwnie spowodowane tym, e z atwoci domylaj si, jak powinna wyglda fotografia. Jeli ich oczekiwania nie s spenione na przykad jeli realistyczny portret jest
przebarwiony na zielono prawdopodobnie bd kwestionowa jako strony oraz umiejtnoci i kwalifikacje jej projektanta.
Praca z kopi
Jeli tylko jest to moliwe, najlepiej pracowa zawsze z kopi oryginalnego
pliku o wysokiej rozdzielczoci. Orygina powinien zosta zachowany
w niezmienionym stanie, dla takich zastosowa jak choby tworzenie nowych
obrazw o innych rozdzielczociach.

Nie istnieje nic takiego, jak typowa fotografia sieciowa. Zawarto kadego zdjcia jest
inna, poza tym zdjcia pochodz z rnych rde, takich jak aparaty cyfrowe, klatki z kamer wideo czy te skanowane slajdy bd wydruki. Kade rdo moe mie wpyw na
wygld materiau fotograficznego.

Rozdzia 2: Przygotowanie fotografii dla sieci WWW

31

Ze wzgldu na to, e kada fotografia jest inna, kada wymaga indywidualnego podejcia,
przed opublikowaniem jej w sieci. Dobrze jest myle o tej dziaalnoci jako o pewnej
dziedzinie sztuki, a nie traktowa jej jedynie jako procedury technicznej. Za pomoc
Photoshopa moliwe jest oczyszczenie fotografii z brudu i kurzu, i odsonicie kryjcego
si pod ni dziea (dobrze, nie zawsze jest to dzieo, lecz prawie zawsze moliwe jest poprawienie jakoci fotografii za pomoc opisanych tu technik).
W tym rozdziale, przedstawione techniki poprawiania fotografii podzielilimy na trzy gwne grupy: korekt globaln, korekt selektywn oraz poprawianie obrazw pozyskanych
w drodze skanowania lub poprzez wykonanie zdj cyfrowych. Rozdzia zakoczymy informacjami na temat moliwoci tworzenia skadanych katalogw obrazw oraz galerii
internetowych.

Korekta globalna
Korekta globalna dotyczy caego obrazu. W tym podrozdziale omwimy nastpujce techniki:

Usuwanie kurzu i innych zakce.

Wyostrzanie rozmytego obrazu.

Korygowanie kontrastu i rozszerzanie zakresu dynamicznego.

Korygowanie zabarwienia.

Globalna korekcja kolorw.

Wymiarowanie i kadrowanie.

Spojrzenie na obraz okiem fachowca


Brad i jego partnerka Julie Beeler pracowali ju z wszystkimi moliwymi rodzajami
obrazw fotograficznych, poczwszy od zbiorowych zdj produktw, a skoczywszy
na przepenionych akcj zdjciach spywu tratw grskimi potokami. Obrazy s do
nich przesyane na pytach Kodak Photo CD lub dyskach Zip.
Ocena zdjcia, przeprowadzana przez Brada, rozpoczyna si waciwie jeszcze zanim
spojrzy on na ekran monitora. Na pocztku dowiaduje si on, czy z danym zdjciem
zwizane s szczeglne ograniczenia bd reguy. Na przykad, niektre fotografie
National Geographic i agencji fotograficznych nie mog by kadrowane ani zmieniane,
poza drobn korekcj kolorystyczn i skalowaniem.
Patrzc na fotografi, Brad zwraca uwag przede wszystkim na problemy takie
jak kurz i zakcenia, brak kontrastu, brzydkie przebarwienia czy rozmycie.
Dokumenty cyfrowe, ktre otrzymuje on od National Geographic, s od razu
oczyszczone i zwykle s prawie bez skazy nie ma mowy o zarysowaniach czy
szumie elektronicznym, za kolory s poprawne lecz dokumenty z innych
rde zwykle wymagaj pewnego nakadu pracy. Fotografie pochodzce z
aparatw cyfrowych zwykle s zbyt paskie i wymagaj zwikszenia nasycenia
kolorw. Brad nie wyraa oglnej opinii na temat obrazw Photo CD, poniewa
ich jako zaley od tego, jak byy skanowane i kto je skanowa.
Po zidentyfikowaniu poprawek, ktre musz by wykonane, Brad rozpoczyna
prac. Nie postpuje on wedug adnego z gry ustalonego algorytmu.
Jednake z przeskalowaniem obrazu zawsze zwleka do ostatniej chwili,
poniewa jest to czynno, ktra nieodwracalnie odrzuca cz danych obrazu.

Photoshop 5 Zastosowania w Internecie

32

Usuwanie kurzu i innych zakce


Raczej rzadko si zdarza, aby fotografia cyfrowa nie zawieraa znakw kurzu lub jednego
czy dwch zbkanych pikseli, powstaych w wyniku elektronicznego szumu. Jeli problemy te dotycz konkretnego obrabianego obrazu, bd one dobrze widoczne po otwarciu dokumentu. Istnieje kilka metod pozbycia si tych zakce za pomoc Photoshopa.
Uycie filtrw szumu
W menu Filter/Noise znajduj si trzy filtry, przydatne do eliminowania skaz, ktre s
rozrzucone na duym obszarze fotografii:

Filtr Despeckle zmniejsza szum poprzez delikatne rozmycie obrazu. Jednake na


obrazie zostaj zachowane pewne szczegy, poniewa filtr ten nie rozmazuje
krawdzi, czyli miejsc, w ktrych wystpuj due zmiany kolorw.

Filtr Median czy jasnoci pikseli i usuwa wartoci pikseli, ktre w znacznym
stopniu rni si od swoich ssiadw. Suwak Radius (promie) pozwala na
zdefiniowanie, jak duy obszar ssiedztwa piksela ma by brany pod uwag.
Zbyt dua warto tego parametru powoduje mocne rozmycie obrazu.

Filtr Dust & Scratches daje uytkownikowi najwiksze moliwoci kontroli


spord trzech wymienionych filtrw. Suwaki Radius (promie) i Threshold (prg)
pozwalaj na kontrolowanie rozmiaru usuwanych rys i kurzu.

Podczas pracy z tymi filtrami z pewnoci zauwaysz, e osignicie dobrych rezultatw


za pomoc kadego z nich nierozerwalnie wie si z delikatnym rozmyciem obrazu
(w podrozdziale Wyostrzanie rozmytego obrazu postaramy si temu zaradzi). Z tego
wzgldu, dobr praktyk jest stosowanie tych filtrw jedynie w obszarach pozbawionych
istotnych dla obrazu szczegw, na przykad w obszarach ta. Skazy wystpujce w obszarach zawierajcych istotne szczegy mona usun na przykad za pomoc narzdzia
Rubber Stamp Tool (Stempel). Narzdzie to kopiuje wartoci pikseli otaczajcych niechcian skaz, zakrywajc j.
Narzdzia SmudgeTool oraz Blur Tool, ktre mona znale w pasku narzdzi, zwykle
nie s dobr alternatyw dla narzdzia Rubber Stamp, poniewa powoduj one rozmazywanie lub rozmywanie obszarw obrazu, co daje nierealistyczne efekty.
Oczyszczanie obrazu za pomoc rozmycia gaussowskiego
Brad Johnson zwykle unika stosowania wspomnianych wczeniej filtrw do oczyszczania
obrazw, poniewa nie przepada za towarzyszcym temu procesowi rozmyciem. W wikszoci przypadkw uywa narzdzia Rubber Stamp, jednak gdy fotografia jest zbyt
ziarnista, stosuje on opracowan przez siebie metod, polegajc na korzystaniu z warstw.

Rozdzia 2: Przygotowanie fotografii dla sieci WWW

33

Granice
Istniej przypadki, kiedy granice pomidzy obrbk obrazu a procesem jego
tworzenia si zlewaj. Wemy na przykad prac Brada Johnsona, pokazan
w kolorowej wkadce na rysunku D.7. Obraz, ktry wyglda na star,
podniszczon fotografi, powsta gwnie w Photoshopie. Brad uy zdjcia,
ktre zrobi w meksykaskim zaktku zwanym Chichen Itza, po czym
zastosowa kilka technik obrbki obrazu, opisanych w tym rozdziale, i uzysk
oszaamiajcy efekt. Patrzc na kad z warstw, widocznych na rysunku 2.1,
mona si domyli, jakie byy poszczeglne etapy tego procesu:

Warstwa Layer 0 jest oryginaln fotografi, ktr Brad zrobi w Chichen


Itza w Meksyku.

Nastpna, wysza warstwa jest kopi warstwy Layer 0, z filtrem Gaussian Blur,
zastosowanym dla oczyszczenia oryginalnego obrazu. Parametr Opacity (krycie)
ma warto 58%, za zastosowany tryb nakadania to Normal.

Warstwa antique 1 jest zeskanowanym obrazem, ktry Brad naoy, przez


co uzyska specyficzny efekt. Parametr Opacity ma warto 23%, tryb
nakadania to Soft Light.

Nastpna warstwa zawiera pewne delikatne linie lub skazy, ktre nadaj
fotografii wiekowy wygld. Parametr Opacity ma warto 21%, za tryb
nakadania to Soft Light.

Kolejna warstwa zawiera czarn ramk.

Ostatnia, najwysza warstwa ma delikatne pomaraczowe zabarwienie


(wartoci RGB to 255, 204 i 102). Parametr Opacity ma warto 58%, tryb
nakadania to Color Burn.

Przed podjciem prby uzyskania podobnego efektu, warto si zastanowi, czy


tre fotografi odpowiada takiemu wiekowemu wygldowi.

Rysunek 2.1. Paleta Layers z warstwami zastosowanymi wobec fotografii z Chichen Itza.

Brad oczyszcza swoje fotografie, wykonujc nastpujce kroki:


1. Tworzy on kopi warstwy, zawierajcej obrabian fotografi lub obraz, za pomoc
polecenia Layer/Duplicate Layer.
2. Dla nowej warstwy stosuje filtr Gaussian Blur, ustawiajc promie 2,0 lub
mniejszy, cho w wyjtkowych wypadkach nawet wikszy, w zalenoci od efektu,
ktry chce uzyska.
3. Zostawia tryb nakadania Normal, lecz parametr Opacity ustawia pomidzy 30 a 70 %.
4. Ostatecznie, czy obie warstwy.

Photoshop 5 Zastosowania w Internecie

34

Metod t wraz z kilkoma innymi metodami, opisanymi w tym rozdziale Brad zastosowa w warstwie scratches obrazu Chichen Itza (rysunek D.7), jak opisano w ramce
Granice.
Zachowanie autentycznoci
Wiele historycznych zdj i innych obrazw ma zarysowania. Jeli projektant
zamierza zachowa autentyczny, historyczny wygld i nastrj, nie powinien
stosowa technik usuwajcych kurz i zarysowania.

Wyostrzanie rozmytego obrazu


Fotografia moe by rozmyta w wyniku wielu czynnikw, takich jak ruch obiektywu bd
obiektu, nieodpowiednie ustawienie gbi ostroci, nieprecyzyjne skanowanie lub zbyt radykalne skalowanie. Za pomoc Photoshopa moliwe jest wyostrzenie rozmytego obrazu
do pewnego stopnia; jednake wyostrzona w ten sposb fotografia nie zastpi zdjcia odpowiednio wykonanego i zeskanowanego.
Photoshop posiada nastpujce narzdzia i filtry pozwalajce na wyostrzanie obrazw:

Filtry Sharpen i Sharpen More z menu Filter/Sharpen. Filtry te globalnie


zwikszaj kontrast ssiadujcych ze sob pikseli, przy czym filtr Sharpen More
odpowiada kilkakrotnemu zastosowaniu filtra Sharpen. Intensywno wyostrzenia
obrazu jest tu kontrolowana jedynie poprzez liczb powtrze uycia filtra.

Filtr Sharpen Edges (wyostrzanie brzegw) z menu Filter/Sharpen. Ten filtr


wyostrza jedynie obszary o najwikszych rnicach jasnoci pikseli, pozostae
obszary pozostawiajc nienaruszone.

Narzdzie Sharpen Tool, znajdujce si w pasku narzdzi (zamiennie z narzdziem


Blur Tool), ktre wyostrza delikatne krawdzie w obrazie.

Filtr Unsharp Mask z menu Filter/Sharpen, ktry tworzy wersj rozmytego


negatywu obrazu, po czym czy t kopi z oryginaem. Moliwe jest kontrolowanie
procentowej intensywnoci wyostrzania, liczby pikseli otaczajcych wyostrzane
krawdzie parametr Radius (promie), oraz rnicy pomidzy dwoma
pikselami, traktowanymi jako piksele krawdzi parametr Threshold (warto
progowa).

Bez wtpienia, filtr Unsharp Mask jest filtrem wyostrzajcym najszerzej stosowanym
przez projektantw sieciowych. Poprzez odpowiednie ustawienie parametrw, filtr Unsharp Mask wyostrza jedynie obszary zdefiniowane przez uytkownika.
Skd jednak uytkownik ma wiedzie, jakich parametrw naley uy? Zaley to od rozdzielczoci i typu przetwarzanego obrazu. Najczciej trzeba po prostu eksperymentowa,
moemy jednak zaoy, e jeli ma to by obraz przeznaczony dla sieci, to ma on rozdzielczo 72 dpi i jest nie wikszy ni 640x480 pikseli. Majc takie informacje, mona
ju zasugerowa pewne wskazwki:

Dla obrazw zawierajcych duo szczegw (takich jak fotografie


architektoniczne), najlepiej sprbowa ustawi wzmocnienie na 150%, za promie
na 2 (autor zawsze pozostawia parametr Threshold (prg) na wartoci zero).

Rozdzia 2: Przygotowanie fotografii dla sieci WWW

35

Dla obrazw zawierajcych due obszary podobnych kolorw i wartoci tonalnych


(takich jak portrety), mona ustawi wzmocnienie na 100% z promieniem o wartoci
jednego piksela.

Pamitaj te, e im wysza jest rozdzielczo, tym mniejszy jest wpyw filtra Unsharp
Mask na obraz i tym wysze naley stosowa wartoci jego parametrw.

Korygowanie kontrastu i rozszerzanie zakresu dynamicznego


Fotografia o niskim kontracie jest jak potrawa bez przyprawy obraz moe by dobry,
lecz bez kontrastu jest nijaki. Z drugiej strony, fotografia o zbyt wysokim kontracie jest,
c, zbyt ostra. Traci przy tym swj prawdziwy wyraz i tre. W wikszoci przypadkw
mona stwierdzi, czy fotografia ma problemy z kontrastem, po prostu na ni patrzc.
Fotografia japoskiego kapana Shinto, zrobiona o wschodzie soca, widoczna na rysunku D.8, ma wyranie zbyt duo kontrastu. Fotografia na rysunku D.9 ma odpowiedni zakres dynamiczny.
Aby uzyska precyzyjn interpretacj matematyczn fotografii zamiast interpretacji wizualnej, mona skorzysta z histogramu, wybierajc w Photoshopie polecenie Image/
Histogram. Histogram graficznie reprezentuje rozkad wartoci tonalnych obrazu. Obrazy o wysokim kontracie zawieraj na histogramie dwa ostre wzniesienia po dwu stronach
skali. Obrazy o niskim kontracie zawieraj z kolei jedno agodne wzniesienie, zajmujce
jedynie fragment skali.
Jeeli pomiary wskazuj na to, e wartoci pikseli mieszcz si w niewielkim zakresie
szaroci, za w pozostaej czci wykresu nie ma adnych wartoci, oznacza to, e obraz
ma wski zakres dynamiczny. W wikszoci przypadkw jest to niepodane naley
wwczas zastosowa opisan niej korekt. Szeroki rozkad wartoci oznacza duy zakres
dynamiczny, co w wikszoci przypadkw jest jak najbardziej podane (jak w przypadku
rysunku D.9).
Gdy projektant stwierdzi, e kontrast fotografii wymaga korekty, moe si posuy jednym z kilku polece Photoshopa, dotyczcych korekty zakresu tonalnego, znajdujcych
si w menu Image/Adjust. Dla zastosowa sieciowych najbardziej uyteczne s narzdzia Curves (krzywe), Levels (poziomy) oraz Brightness/Contrast (jasno/kontrast):

Narzdzie Levels pozwala na korygowanie wiate, pcieni i cieni obrazu.

Narzdzie Curves daje do dyspozycji wykres, ktry pozwala na korygowanie nie


tylko wiate, pcieni i cieni obrazu, lecz take wszystkich porednich wartoci,
ktrym odpowiadaj poszczeglne punkty wykresu.

Narzdzie Brightness/Contrast daje do dyspozycji suwak Contrast, ktry wpywa


na wzajemne zwizki pomidzy pikselami: na przykad zwikszenie kontrastu polega
na rozjanianiu okrelonych pikseli i przyciemnianiu pikseli z nimi ssiadujcych.
Suwak Brightness z kolei wpywa jednolicie na wszystkie piksele.

Photoshop 5.5 posiada nowe polecenie Image/Adjust/Auto Contrast, ktre mapuje najciemniejsze i najjaniejsze piksele obrazu na czer i biel. W ten sposb wiata obrazu
staj si janiejsze, za cienie ciemniejsze.

Photoshop 5 Zastosowania w Internecie

36

Nie zapominajmy o obwdkach


Jeli przetwarzany obraz zawiera czarn obwdk, konieczne jest jej usunicie
na czas obrbki obrazu, ewentualnie praca jedynie na zaznaczonym wntrzu
obwdki. W przeciwnym razie obwdka bdzie okamywaa Photoshopa i jego
narzdzia automatycznej korekcji, sugerujc, e obraz jest ciemniejszy ni
w rzeczywistoci.

Wikszo producentw sieciowych pracuje z narzdziem Levels bd Curves. Mimo i


narzdzie Brightness/Contrast jest atwiejsze w uyciu, daje ono ograniczone moliwoci oddziaywania na obraz.
Podczas eksperymentowania z tymi narzdziami, dobrze jest obserwowa zmiany, ktre
pojawiaj si na ekranie w czasie rzeczywistym. Warto jest zwrci uwag nie tylko na
detale w cieniach i wiatach obrazu, lecz przyjrze si te oglnej atmosferze fotografii.
Czasem nawet obraz o wysokim kontracie, z wypalonymi obszarami wiate moe okaza si odpowiedni. Naley rwnie pamita, e Photoshop moe polepszy wadliwie
wykonane lub niewaciwie zeskanowane zdjcie jedynie do pewnego stopnia, dlatego tak
wana jest dobra jako oryginau i odpowiednie skanowanie.

Zabarwianie fotografii dla przycignicia uwagi


Brad Johnson od razu zauway szczeglny problem fotografii, pokazanej na rysunku 2.6.
Gdy obraz by ogldany na monitorze, srebrzysta powierzchnia aparatu wygldaa pasko.
Zwikszenie kontrastu niewiele by tu pomogo, poniewa znikaby wtedy gadka, metaliczna faktura. Aby skorygowa ten problem, Brad wycign ze swego obszernego kapelusza jedn ze sztuczek mianowicie zabarwi on fotografi. Zabarwienie nie jest zauwaalne, lecz uwydatnio srebrzysty poysk, tak jak tego chcia. Oto, co zrobi:
1. Brad utworzy now warstw, o nazwie color burn, gdzie umieci kopi
zaznaczonego aparatu.
2. Nastpnie wypeni zaznaczenie kolorem jasnofioletowym (wartoci RGB: 153, 51,
255). Zmieni tryb nakadania na Color Burn, za parametr Opacity na warto 5%.
Rysunek D.11 przedstawia efekt uzyskany dziki zabarwieniu.
3. Kolejnym krokiem byo utworzenie warstwy dopasowania nad oryginaln fotografi
(poprzez wybranie polecenia New Adjustment Layer (nowa warstwa dopasowania)
z menu podrcznego palety Layers). Korekcja typu Levels posuya do
zmodyfikowania tonu i kontrastu.
4. Brad doda delikatny cie rzucany przez aparat na biae to. Strona WWW w swojej
finalnej postaci zostaa pokazana na rysunku D.12.

Rozdzia 2: Przygotowanie fotografii dla sieci WWW

37

Uzyskiwanie odpowiednich kolorw


Przebarwienia mog by rezultatem nieodpowiedniego skanowania lub te moe to by
wrodzona wada oryginalnego obrazu. W kadym wypadku, jest to problem, ktry moe
stanowi o nierealistycznym wygldzie fotografii (na przykad, ziemniaki przedstawione
z zielonkawym zabarwieniem wygldaj niezbyt apetycznie efekt ten powstaje midzy
innymi podczas fotografowania w wietle fluorescencyjnym).
Narzdzia Photoshopa zwizane z kolorem
Photoshop jest wyposaony w kilka narzdzi automatycznych oraz rcznych pozwalajcych na usuwanie zabarwienia oraz zwikszanie lub zmniejszanie nasycenia kolorw.
Wszystkie te polecenia znajduj si w menu Image/Adjust.
Najszybsz metod automatycznej korekcji jest uycie polecenia Auto Levels, lecz moliwe jest te automatyczne korygowanie za pomoc narzdzi Levels i Curves. Autokorekcja nie tylko prbuje uzyska czyst czer i czyst biel, dopasowujc skal barwn,
lecz rwnie ustali balans wszelkich przebarwie, korygujc komponenty RGB obrazu.
Warto pamita, e za pomoc narzdzi zaznaczania zawsze mona zastosowa zmiany
kolorw dla wybranych obszarw obrazu, nie tylko dla caoci.
W podmenu Image/Adjust znajduj si rwnie narzdzia suce do wprowadzania
rcznej korekcji. Dla szybkich, globalnych poprawek najlepiej stosowa narzdzia Levels
lub Curves. Polecenie Levels daje do dyspozycji suwaki, ktrych proste przemieszczanie
pozwala na osiganie wymaganych rezultatw. Korzystanie z polecenia Curves jest bardziej skomplikowane, poniewa przeksztacenia nie s liniowe. Najlepsz metod stosowania polecenia Curves jest znalezienie rodkowego punktu krzywej, kliknicie go, a nastpnie przemieszczanie go w zakresie niewielkiego obszaru w ksztacie koa, a do osignicia wymaganego rezultatu.
Aby usun niepotrzebny kolor, najlepiej uy polecenia Color Balance (balans kolorw), ktre pozwala na balansowanie kolorw w obrazie. Polecenie Hue/Saturation (barwa/nasycenie) pozwala na wprowadzanie globalnych bd selektywnych zmian barwy
(Hue), nasycenia koloru (Saturation) oraz jasnoci (Lightness). Polecenia Replace Color
(wymie kolor) i Selective Color (kolor selektywny) su do cisych, selektywnych korekcji koloru.
Naley pamita, e kolor obrazu skada si z czerwonego, zielonego i niebieskiego
kanau barwnego. Za pomoc polece Levels i Curves moliwe jest korygowanie kadego z tych kanaw oddzielnie, co ma oczywicie wpyw na wygld caego obrazu.
Innym poytecznym narzdziem jest polecenie Variations. Nie jest ono jednak tak dokadne, jak polecenia przedstawione powyej. Umoliwia ono wizualne przeprowadzanie
balansu kolorw, kontrastu oraz nasycenia. Kliknicie jednej z wywietlonych kolorowych miniaturek powoduje wprowadzenie odpowiednich zmian w oryginalnym obrazie.
W oknie dialogowym zawarte s rwnie opcjonalne prbki korekty.
Po pewnym czasie pracy niejeden uytkownik dochodzi do wniosku, e korekt koloru
mona porwna do czarnej dziury do ktrej mona wej, lecz z ktrej nie sposb si
wydosta. Bardzo atwo jest bowiem przesadzi z poprawkami, biorc pod uwag to, e
kolor jest czym subiektywnym i kady odbiera go nieco inaczej. Naley jednak pamita,
e w Internecie rezultaty bd zaleay od rodzaju monitora, na ktrym wywietlany jest

Photoshop 5 Zastosowania w Internecie

38

obraz, tak wic sprawie kolorw nie warto powica zbyt wiele czasu. Wystarczy poprawi oczywiste wady, po czym przej do dalszej pracy.
Usuwanie niebieskiego zabarwienia za pomoc polece Variations i Levels
Gdy Brian Frick z Discovery otrzyma cyfrowe dokumenty zawierajce kilka fotografii
z Republiki Dominikany, powiedziano mu, e osoba, ktra uywaa aparatu cyfrowego,
zapomniaa ustawi balans bieli. Wszystkie zdjcia miay niebieskie zabarwienie. Brian
rozwiza ten problem za pomoc polecenia Variations (rysunek D.13). Brian wyszuka
w ten sposb wersj obrazu, w ktrej niebieskie zabarwienie byo najmniej intensywne.
Nastpnie zastosowa polecenie Levels i za jego pomoc przeprowadzi dalsze poprawki
fotografii. Ostatni szlif kolorw zosta nadany za pomoc narzdzia Hue/Saturation. Rysunek D.14 przedstawia finalny obraz umieszczony na stronie internetowej.

Zmiana rozmiarw obrazu


Zmiana rozmiarw obrazu czy te interpolacja (Resampling) jest operacj czsto wykonywan przez projektantw sieciowych. Operacja ta tylko pozornie jest prosta.
Aby zmieni rozmiary obrazu w Photoshopie, wykonaj ponisze kroki:
1. Wybierz polecenie Image/Image Size.
2. Wprowad wymagane rozmiary w polu Pixel Dimensions.
Aby unikn znieksztacenia obrazu, naley wczy opcj Constrain Proportions (zachowaj proporcje). Najlepsze rezultaty zapewni metoda interpolacji Bicubic (dwuszecienna). W Photoshopie 4 i 5, metod interpolacji wybiera si w oknie dialogowym Image Size. W innych wersjach programu, metod interpolacji naley wybra w oknie dialogowym Preferences.
Kuszca jest moliwo wprowadzenia od razu wymaganych, kocowych rozmiarw obrazu i przeprowadzenie jednokrotnego skalowania. Jeli jednak przeprowadzimy skalowanie na przykad z rozmiaru 640x480 do rozmiaru 100x100 pikseli, popenimy duy
bd. W ten sposb powstanie malutki obrazek, ktry bdzie wyglda zbyt mikko i nie
pomoe mu adne wyostrzanie. Zamiast tego, naley przeprowadzi kilkakrotne skalowanie, redukujc rozmiar za kadym razem o nie wicej ni 50% i po kadym kroku stosujc
delikatne wyostrzanie mask Unsharp Mask.
Parametry filtru Unsharp Mask bd oczywicie zaleay od jakoci przetwarzanego
obrazu. Dla rozdzielczoci z powyszego przykadu autor sugeruje rozpoczcie od wzmocnienia 75% i promienia 0,4 przy zerowej wartoci parametru Threshold (prg), a nastpnie sukcesywne redukowanie wzmocnienia i promienia w kadym kolejnym kroku.
Parametry filtru Unsharp Mask powinny zalee od rozdzielczoci obrazu poczwszy
od wyszych wartoci dla duych dokumentw, a skoczywszy na maych wartociach dla
coraz mniejszych rozmiarw.
Dla przykadu, w przypadku dokumentu o rozmiarach 640x480 pikseli, powinno si rozpocz od przeskalowania do rozmiarw 320x240 pikseli, nastpnie do 160x120 pikseli,
wreszcie do 100x100 pikseli, stosujc filtr Unsharp Mask po kadym kroku. Aby przeskalowa zestaw obrazkw o takich samych wymiarach, korzystajc z palety Actions,
mona stworzy zadanie Photoshopa, ktre przeprowadzi kilkuetapowy proces zmiany
rozmiarw.

Rozdzia 2: Przygotowanie fotografii dla sieci WWW

39

Kadrowanie obrazw
Najprostsz i najbardziej efektywn metod redukowania rozmiaru pliku jest skadrowanie
obrazu, poprzez wycicie jedynie najistotniejszego fragmentu. Rysunek 2.2 przedstawia
obraz przed kadrowaniem i po nim. Skadrowany obraz jest o 20 kB mniejszy od oryginau.

Rysunek 2.2. Wycicie niepotrzebnych obszarw obrazu dao redukcj rozmiarw pliku o ponad
30%.

Praca zwizana z kadrowaniem fotografii (lub dowolnej grafiki sieciowej) jest w Photoshopie bardzo prosta, dziki narzdziu Crop Tool, znajdujcemu si w pasku narzdzi.
Umieszczono je w lewym grnym naroniku, w rozwijanej licie ikon wraz z narzdziami
zaznaczania. Kadrowanie polega na prostym zaznaczeniu obszaru przeznaczonego do zachowania i potwierdzeniu tego zaznaczenia przez dwukrotne kliknicie. Moliwe jest take wprowadzenie rozmiarw i rozdzielczoci kadrowanego obszaru w palecie Crop Options. Palet t mona przywoa, dwukrotnie klikajc ikon narzdzia Crop Tool w pasku narzdzi.
Autor zauway, e wielu twrcw sieciowych uywa opcji Fixed Target Size, znajdujcej si w palecie Crop Options. Zaznaczajc t opcj i wprowadzajc szeroko (Width),
wysoko (Height) oraz rozdzielczo (Resolution), mona w prosty sposb stworzy
zestaw miniaturek o jednakowych gabarytach. Jeli jednak ta metoda ma suy do zredukowania duego obrazu do malutkiego obrazka, trzeba zachowa ostrono. Zmiana rozmiarw w jednym duym kroku, jak w przypadku tej metody, moe nie da dobrych rezultatw. Lepiej jest zmienia rozmiary obrazu stopniowo. Wicej na ten temat w poprzednim podrozdziale.
Inn metod kadrowania jest zastosowanie polecenia Crop. Polecenie to, znajdujce si
w menu Image, odcina fragment obrazu poza zaznaczonym wczeniej prostoktnym obszarem zaznaczenia, zachowujc oryginaln rozdzielczo obrazu. Wystarczy zaznaczy
wymagany obszar za pomoc prostoktnej ramki zaznaczenia, po czym wybra polecenie
Image/Crop.

Photoshop 5 Zastosowania w Internecie

40

Po zastosowaniu narzdzia bd polecenia Crop, obszary poza zaznaczonym fragmentem


obrazu zostan odcite. W wyniku powstanie mniejszy obraz, dajcy plik o mniejszych
rozmiarach. Operacj kadrowania mona cofn, korzystajc z polecenia Undo (cofnij)
za pomoc palety History. Naley pamita, aby skadrowany dokument zapisa w nowym pliku, o innej nazwie ni orygina.

Korekta selektywna
Korekta selektywna dotyczy wybranych, lokalnych fragmentw obrazu. W tym podrozdziale zajmiemy si nastpujcymi technikami:

Usuwanie efektu czerwonych oczu.

Uzyskiwanie realistycznych rezultatw dziki obrazom Photo CD.

Uywanie pdzla historii do poprawiania fotografii cyfrowych.

Usuwanie efektu czerwonych oczu


Efekt czerwonych oczu powstaje wtedy, gdy silne rdo wiata, zwykle stroboskopowy
flesz, wieci prosto na szeroko otwart renic oka. Najczciej zdarza si to wtedy, gdy
za pomoc flesza robione jest zdjcie w ciemnym pokoju. Wtedy renica oka jest
najbardziej rozszerzona i wiato odbite od siatkwki daje znany wszystkim, demoniczny
wygld. Efekt ten jest atwy do skorygowania w Photoshopie:

Uyj narzdzia Sponge Tool (gbka) do usunicia czerwonego zabarwienia


(kliknij i przytrzymaj narzdzie Dodge (rozjanianie) lub Burn (przyciemnianie),
aby przeczy si na narzdzie Sponge).

Wybierz czerwony obszar za pomoc narzdzia zaznaczania Lasso Tool i zamie


kolor czerwony na inny kolor, pobrany z otoczenia narzdziem Eyedropper Tool
(kroplomierz). Moesz te zminimalizowa nasycenie koloru wybranego obszaru,
wybierajc polecenie Image/Adjust/Saturation i przemieszczajc suwak nasycenia
(Saturation) do koca w lewo.

Bez wzgldu na zastosowan metod, najlepiej jest powikszy obszar zawierajcy czerwone oczy do maksimum, jeszcze przed rozpoczciem korekty.

Uzyskiwanie realistycznych wynikw dziki obrazom Photo CD i


maskom
Ponisza metoda, ktr opracowa Steve Jablonsky z Imaginary Studios, jest doskonaym
sposobem na zwikszanie dynamicznego zakresu tonalnego przetwarzanego obrazu. Jednake nie jest to metoda dla wszystkich. Konieczne jest tu bowiem zastosowanie procesu
Eastman Kodaks Photo CD do digitalizacji i przechowywania obrazw. By moe po
przeczytaniu biecego podrozdziau rozwaysz moliwo stosowania tego procesu.
Steve wiedzia, e w Photoshopie moe zastosowa dowoln metod poprawiania jakoci
obrazu. Mia zamiar umieci zdjcie dwch detektyww na stronie Homicide: Second
Shift, ktra uzupeniaa popularny program telewizyjny, Homicide. Jak wida na rysu-

Rozdzia 2: Przygotowanie fotografii dla sieci WWW

41

nku 2.3, nogi owych detektyww byy prawie niewidoczne, poniewa ich spodnie zleway
si z ciemnym tem.

Rysunek 2.3. Na oryginalnej fotografii nogi s zbyt ciemne.

Steve mg upora si z tym problemem na przykad za pomoc narzdzi Curves lub Levels. Jednak ze wzgldu na to, e oryginalna fotografia zostaa zrobiona na normalnym
filmie i przeniesiona na format Kodak Photo CD, stwierdzi on, e moe skorzysta ze
znacznie lepszej metody, ktra da mu znacznie wikszy wpyw na kocowy wynik.
Gdy fotografia jest zeskanowana i zapisana na Photo CD, moe ona zosta otwarta w wielu rnych rozdzielczociach. Mona j te otworzy z zastosowaniem rnych wspczynnikw Gamma, z ktrych kady daje inne wyniki. Na przykad, jeli fotografia zostanie otwarta ze wspczynnikiem Gamma rwnym 1,4, a nastpnie ze wspczynnikiem
1,8, cienie w drugiej wersji obrazu bd znacznie mniej wyraziste.
Dziki wspczynnikowi Gamma moliwe jest osignicie bardziej realistycznych rezultatw, poniewa jest to nieliniowa metoda wprowadzania korekty tonalnej i barwnej.
(Aby pozyska w ten sposb obraz z Photo CD, konieczne jest cignicie moduu Photo
CD Acquire ze strony internetowej Kodaka, http://www.kodak.com. Modu ten jest bezpatny. Naley pamita, aby zaopatrzy si co najmniej w wersj 2.2, poniewa wczeniejsze wersje nie pozwalaj na podawanie wspczynnika Gamma.)
Oto, w jaki sposb Steve da detektywom takie nogi, jakich potrzebowali:
1. Otworzy on plik ze wspczynnikiem Gamma rwnym 1,4 przy rozdzielczoci
512x768 pikseli, jak pokazano na rysunku 2.3. Przy tym ustawieniu nogi s zbyt
ciemne, lecz pozostaa cz obrazu jest odpowiednia.
2. Nastpnie otworzy drug wersj przy wspczynniku Gamma rwnym 1,8,
przy ktrym spodnie s doskonae, lecz pozostaa, grna cz cia jest zbyt jasna.
3. Wyci i wklei t wersj do warstwy ponad pierwsz wersj.
4. Kolejnym krokiem byo zamaskowanie tych obszarw wersji Gamma 1,8, ktre nie
byy potrzebne, czyli grnych czci cia, jak pokazano na rysunku 2.4.

Photoshop 5 Zastosowania w Internecie

42

Rysunek 2.4. Steve Jablonsky utworzy mask dla fotografii detektyww, ktra pozwolia mu
pozyska tylko najlepiej wygldajce czci kadego z obrazw, wzajemnie si przenikajce

5. Gdy obie warstwy zostay poczone, Steve otrzyma dokadnie taki efekt, jakiego
oczekiwa.
Finalny obraz, pokazany na rysunku 2.5, przedstawia wycit i wklejon par realistycznie wygldajcych detektyww.

Zalety warstw dopasowania


Photoshop 4 i 5 zosta wyposaony w warstwy dopasowania, bdce do tej
pory jedn z najwaniejszych funkcji tego programu. Warstwy te s tworzy si
przez wybranie polecenia New Adjustment Layer z podrcznego menu palety
Layers. Opcja ta umoliwia zastosowanie korekty tonalnej i barwnej
poszczeglnych warstw, a nastpnie, jeli wprowadzona korekta jednak nie
jest potrzebna, mona usun warstw dopasowania, nie pozostawiajc ladu
na oryginalnym obrazie (we wczeniejszych wersjach Photoshopa, po
zastosowaniu korekty tonalnej lub barwnej uytkownik by skazany na
wprowadzone zmiany, chyba e od razu uy polecenia Undo).

Rozdzia 2: Przygotowanie fotografii dla sieci WWW

43

Rysunek 2.5. Wynik pracy Stevea: spodnie, jak i reszta obrazu, wygldaj wspaniale.

Uywanie pdzla historii Photoshopa 5 do poprawiania fotografii


cyfrowych
Photoshop 5 zosta wyposaony w palet History, ktra jest do chwili obecnej jednym
z najwikszych udoskonale. Po kadym wprowadzeniu zmiany w obrazie, jego stan jest
zapamitywany i zapisywany w palecie History. Nastpnie moliwe jest przywoanie dowolnego z ostatnich stanw obrazu i praca z obrazem w tym stanie. Jest to mniej wicej
ten sam efekt, co wielokrotna funkcja Undo. Mona pracowa bez potrzeby zapisywania
porednich wersji, a nastpnie cofn si do okrelonej wersji. Domylnie, zapamitywanych jest 20 ostatnich stanw, lecz jeli wystarczy pamici, mona zwikszy t liczb w palecie History, po wybraniu polecenia History Options. Rysunek 2.6 przedstawia
palet History.
Paleta History umoliwia dziaanie narzdzia History Brush Tool, znajdujcego si
w pasku narzdzi. Gdy zrobimy zdjcie obrazu, wybierajc polecenie New Snapshot z podrcznego menu palety History i zachowujc w ten sposb pewien stan, moemy nastpnie
uy pdzla History Brush do selektywnego odtworzenia fragmentw zapamitanego
stanu. Jest nawet moliwe zastosowanie rnych trybw nakadania podczas malowania
pdzlem historii. Robienie zdjcia obrazu w palecie History nie jest konieczne do zastosowania pdzla historii; wystarczy postawi znaczek w palecie History obok dowolnego
stanu, ktry chce si odtworzy. Jednake robic zdjcie zyskuje si pewno, e wybrany
stan nie zostanie usunity z pamici.

Photoshop 5 Zastosowania w Internecie

44

Rysunek 2.6. Paleta History.

Photoshop 5.5 rozszerza moliwoci pdzla historii, dodajc narzdzie Art History Brush Tool. Owo narzdzie, dostpne po klikniciu i przytrzymaniu ikony narzdzia History
Brush Tool, pozwala symulowa tekstury uzyskiwane przy malowaniu rnymi kolorami
i stylami artystycznymi. Jest to ciekawa funkcja, jednak aby powanie zaj si cyfrowym
malarstwem, warto zainteresowa si programem Painter firmy MetaCreations, ktry daje
wiksz kontrol nad tego typu efektami.
Autor uy pdzla historii do selektywnego naoenia na fotografi kontrastu, koloru i efektw. Teoretycznie, ten sam efekt mona by osign za pomoc warstw dopasowania
i masek, jednak korzystajc z tej metody, autor unikn koniecznoci dodawania warstw,
co spowodowaoby zwikszenie rozmiaru pliku. Poza tym, metoda ta pozwolia na namalowanie oczekiwanych efektw, co dao autorowi poczucie duej kontroli nad procesem tworzenia.
Oto, co autor zrobi:
1. Otworzy plik fotografii, wykonanej za pomoc cyfrowego aparatu, i usun z niej
kolory, wybierajc polecenie Image/Adjust/Desaturate. Obraz pokazano na
rysunku D.15.
2. Zrobi zdjcie tej wersji obrazu, nada jej nazw Grayscale, po czym wybra
oryginaln fotografi w palecie History.
3. Nastpnie wobec oryginalnego obrazu autor zastosowa globalnie filtr symulujcy
pocignicia pdzla, zrobi zdjcie wyniku i nada zdjciu nazw Filter
(zastosowany filtr to Filter/Brush Strokes/Sprayed Strokes).
4. Autor ponownie wybra oryginalny obraz i zastosowa wobec niego narzdzie
Levels (polecenie Image/Adjust/Levels), zwikszajc kontrast i nasycenie kolorw.
Nastpnie zrobi zdjcie i nada mu nazw Levels.
Po stworzeniu i zapisaniu trzech stanw (Grayscale, Filter i Levels), autor rozpocz malowanie za pomoc narzdzia History Brush Tool.

Rozdzia 2: Przygotowanie fotografii dla sieci WWW

45

1. Po wybraniu obrazu Grayscale, postawi znaczek po lewej stronie stanu o nazwie


Filter i namalowa efekt na wybranych partiach obrazu.
2. Po wybraniu stanu Levels, zwikszy nasycenie i kontrast wybranych fragmentw
obrazu.
3. Nastpnie zacz przechodzi wstecz i w przd pomidzy stanami, uywajc pdzla
historii w celu uzyskania podanego efektu, pokazanego na rysunku D.16.
Po ukoczeniu pracy, autor wybra polecenie File/Save a Copy i nada zapisywanemu
plikowi now nazw. Nastpnie wrci do palety History, przywrci oryginaln wersj
obrazu i wybra polecenie File/Save. W ten sposb zachowa oryginalny plik nietknity,
w celu wykorzystania go w przyszoci (pamitaj, e po zamkniciu dokumentu Photoshopa, wszystkie stany w palecie History, cznie ze zrobionymi zdjciami, zostaj utracone). W tej demonstracji zastosowano dosy radykalne efekty. W rzeczywistoci, narzdzie History Brush Tool jest stosowane w celu nakadania subtelniejszych efektw, takich jak selektywne zwikszanie nasycenia koloru, kontrastu czy jasnoci.
Zapisany stan niekoniecznie trzeba odtwarza poprzez malowanie pdzlem historii. Moliwe jest rwnie wypenienie obszaru zaznaczenia zawartoci zapisanego stanu. Aby tak
zrobi, wybierz stan w palecie History. Kliknij pole po lewej stronie stanu. W polu tym
pojawi si ikona pdzla. Wybierz inny stan, klikajc go. Zaznacz obszar zaznaczenia na
obrazie tego stanu, uywajc dowolnego narzdzia zaznaczania. Nastpnie wybierz polecenie Edit/Fill i z listy Use wybierz opcj History. Stan oznaczony ikon pdzla historii
wypeni jedynie wybrany obszar obrazu.
Zachowanie konsekwencji
Podczas obrbki grupy fotografii, ktre maj si znale wsplnie na tej samej
stronie internetowej, trzeba by konsekwentnym i wprowadzi jednolity
kontrast, tonacj oraz nasycenie kolorw obrazw.

Poprawianie obrazw pozyskanych rnymi


metodami
Z obrazami pozyskanymi poprzez skanowanie, zrzuty wideo czy fotografowanie za pomoc aparatu cyfrowego, zwykle zwizane s specyficzne problemy. W tym podrozdziale
pokaemy, w jaki sposb radzi sobie z nastpujcymi problemami:

Wzr mory.

Niska jako zrzutw wideo.

Krzywo zeskanowane obrazy.

Ograniczenia zwizane z fotografiami cyfrowymi.

46

Photoshop 5 Zastosowania w Internecie

Eliminacja wzoru mory


Wzr mory moe powsta podczas skanowania obrazu zawierajcego punkty rastra, z gazety, magazynu bd ksiki, co pokazano na rysunku 2.7. Steve Jablonsky z Imaginary
Studios odkry, e skanowanie obrazw tego typu z dwa razy wiksz rozdzielczoci ni
wymagana, a nastpnie skalowanie ich w Photoshopie powoduje waciwie zniknicie efektu mory, co wida na rysunku 2.8.

Rysunek 2.7. Wzr mory moe powsta podczas


skanowania drukowanych obrazw rastrowych

Rysunek 2.8. Efekt mory zosta wyeliminowany


poprzez skanowanie tej samej drukowanej
fotografii z dwa razy wiksz rozdzielczoci ni
wymagana

Inn metod radzenia sobie z mor na skanowanej fotografii jest zmiana pozycji drukowanego dokumentu w skanerze i skanowanie, jeli skaner ma tak moliwo, z obnion
ostroci. Pomocne jest take zastosowanie filtra Despeckle (polecenie Filters/Noise/
Despeckle) w Photoshopie, ju po zakoczeniu skanowania.

Uzyskiwanie dobrej jakoci zrzutw wideo


Obraz ruchomy, na przykad z tamy VHS czy telewizji, zawiera do 30 klatek (lub 60 pl
przeplotu) nieruchomych obrazw na sekund, przy czym kada klatka skada si z 640x480
pikseli informacji 24-bitowej. Kad z tych klatek mona zrzuci (ang. grab) bezporednio z odtwarzacza wideo, telewizora bd kamery za pomoc specjalnego sprztu.
Jako takich klatek rni si, w zalenoci od jakoci tamy wideo, audycji, jak rwnie
moliwoci sprztu uywanego do apania klatek. Przy wykorzystaniu Photoshopa i jego
moliwoci obrbki obrazu, opisanych w tym rozdziale, moliwe jest przygotowanie
pozyskanych w ten sposb klatek na potrzeby sieci WWW.
Opnienia w zrzucaniu klatek
Zrzucanie klatek z tamy wideo jest podobne do robienia zdj aparatem
z blokujcym przyciskiem. Istnieje pewne opnienie pomidzy momentem
zwolnienia migawki a chwil wykonania ujcia. Na szczcie, zawsze jest
moliwe przewinicie tamy, tak wic jeli nie uda nam si zrzuci odpowiedniej
klatki, moemy prbowa ponownie. Nie tracimy niczego, oprcz czasu.

Mistrz Steve Kruschwiz z SF Gate radzi zrzuca klatki z dwa razy wiksz rozdzielczoci ni wymagana finalna rozdzielczo, z jak obraz ma zosta umieszczony w sieci.

Rozdzia 2: Przygotowanie fotografii dla sieci WWW

47

Metod t stosuje on regularnie, zrzucajc klatki programu krconego w San Francisco,


zatytuowanego Bay Area Backroads, co pokazano na rysunku 2.9.

Rysunek 2.9. Te fotografie zostay zrzucone z telewizyjnego show zatytuowanego Bay Area
Backwards.

Do zrzucania klatek Steve uywa odtwarzacza Super VHS oraz karty Apple video player.
Mimo e na kadej tworzonej przez siebie stronie internetowej umieszcza on okoo tuzina
obrazw, prac rozpoczyna od zrzucenia mniej wicej 30 klatek. Poniewa obrazy umieszczane na stronie maj rozmiary 160x120 pikseli, zrzucane klatki maj rozmiary
320x240 pikseli. Po zrzuceniu klatek, jakich Steve potrzebuje, koryguje on ich kolor
i kontrast, uywajc do tego celu narzdzia Photoshopa Levels. W zalenoci od czasu,
jakim dysponuje, niekiedy decyduje si na dodatkow obrbk za pomoc narzdzia
Hue/Saturation. W sprzyjajcych okolicznociach uywa rwnie narzdzi Burn Tool
i Dodge Tool. Steve przyznaje, e jest duo rzeczy, ktre mgby zrobi, aby poprawi
jako poszczeglnych obrazw, lecz zwykle nie pozwala mu na to czas.
Gdy ju ukoczy swoj prac, Steve stosuje filtr Unsharp Mask. Na samym kocu, za
pomoc narzdzia Crop (kadrowanie), ogranicza on rozmiary obrazu do 160x120 pikseli,
po czym ponownie stosuje filtr Unsharp Mask.

Photoshop 5 Zastosowania w Internecie

48

Prostowanie krzywo zeskanowanego obrazu za pomoc narzdzia


Measure Photoshopa 5
Kolejn nowoci, wprowadzon w Photoshopie 5, jest narzdzie Measure Tool, znajdujce si w pasku narzdzi. Za pomoc tego narzdzia mona wyznaczy odlego pomidzy dowolnymi dwoma punktami. Wyznaczone wartoci pojawiaj si w palecie Info.
Narzdzia Measure mona rwnie uy do wyprostowania krzywo zeskanowanego
obrazu. W ten wanie sposb autor wyprostowa fotografi pokazan na rysunku 2.10.

Rysunek 2.10. Krzywo zeskanowana fotografia krzywej wiey.

Aby wyprostowa obraz:


1. Zeskanuj fotografi lub rysunek.
2. Jeli obraz znajduje si na warstwie ta (warstwie Background), skopiuj t warstw
albo zmie jej nazw, klikajc dwukrotnie nazw Background w palecie Layers
(przedstawiony tu proces nie dziaa na warstwie ta).
3. Wybierz narzdzie Measure Tool (linijka) z paska narzdzi.
4. Narysuj pionow lini na krawdzi obrazu, przytrzymujc klawisz Shift podczas
przecigania.

Rozdzia 2: Przygotowanie fotografii dla sieci WWW

49

5. Teraz stwrz poziom lini, rwnoleg do przekrzywionej krawdzi obrazu (gdy


spojrzysz na palet Info, zauwaysz, e Photoshop wyliczy kt pomidzy pionow
i poziom lini. W naszym przykadzie, kt wynosi 104,9).
6. Wybierz polecenie Edit/Transform/Numeric. Sprawd, czy w dolnej czci okna
dialogowego Numeric Transform zaznaczona jest opcja Rotate jak na rysunku
2.11. Zwr uwag, e w polu Rotate Photoshop wyliczy kt obrotu, koniecznego
do wyprostowania obrazu. W naszym przypadku jest to 14,95.

Rysunek 2.11. Okno dialogowe Numeric Transform.

7. Kliknij OK. Photoshop automatycznie wyprostuje zeskanowane zdjcie,


jak pokazano na rysunku 2.12.
Trzeba pamita, aby wok obrazu pozostawi wystarczajco duo miejsca. W przeciwnym razie, fragmenty obrazu zostan przycite przez przeksztacenie. Aby powikszy
obszar obrazu, mona uy polecenia Image/Canvas Size.

Poprawianie zdj wykonanych aparatem cyfrowym


Cyfrowe aparaty fotograficzne i sie Internet to para, ktra zostaa chyba dobrana w niebie. Dziki aparatom cyfrowym mona zapomnie o kliszy, procesach chemicznych czy
czasochonnej konwersji z postaci analogowej na cyfrow. Fotografie zrobione za pomoc
tych aparatw mog by bezporednio umieszczone na stronie internetowej, z kadego
miejsca na Ziemi odzi w Wielkim Kanionie czy najbardziej niedostpnego zaktka
Syberii. Najlepsze jest to, e ze wzgldu na przeznaczenie, jakim jest ekran elektroniczny
o stosunkowo niskiej rozdzielczoci, prawie kady aparat z wielu oferowanych cznie
z tymi niedrogimi zaspokaja wymagania stawiane takim zastosowaniom. Jednake ze
wzgldu na sposb, w jaki aparaty cyfrowe pozyskuj dane, czsto wymagane jest porednictwo Photoshopa.

50

Photoshop 5 Zastosowania w Internecie

Rysunek 2.12. Wyprostowane, zeskanowane zdjcie krzywej wiey.

Poprawianie odcieni skry


Wikszo aparatw cyfrowych wykorzystuje sensory elektroniczne, tak zwane elementy
o sprzeniu adunkowym (ang. charge coupled device CCD). W ten sposb wychwytuj one informacje o kolorze. Oglnie, sensory CCD bardzo dobrze radz sobie z przetwarzaniem koloru czerwonego i zielonego, lecz maj kopoty z kolorem niebieskim.
Drosze aparaty cyfrowe s wyposaone w lepszej jakoci sensory i bardziej zaawansowan elektronik, radzc sobie lepiej (lecz wci niedoskonale) z tym problematycznym
kolorem.
Problem ten mona zauway, przygldajc si rysunkom 2.13 i 2.14. Fotografia zostaa
wykonana zwykym aparatem cyfrowym. Rysunek 2.13 przedstawia kana niebieski. atwo zauway, e obraz jest bardzo plamisty. Plamy te bd widoczne rwnie w finalnym obrazie RGB, obniajc jego jako. Rysunek 2.14 to wyizolowany kana zielony.
Wida, e kana ten jest gadszy, ze wzgldu na wiksze moliwoci przetwarzania koloru
zielonego przez sensory.

Rozdzia 2: Przygotowanie fotografii dla sieci WWW

Rysunek 2.13. Sabej jakoci kana niebieski obniy jako caej fotografii.

51

52

Photoshop 5 Zastosowania w Internecie

Rysunek 2.14. Zielony kana jest znacznie lepszej jakoci.

Aby skompensowa obnienie jakoci obrazu, spowodowane nie najlepszym kanaem


niebieskim, mona wykona ponisze kroki:
1. W palecie Channels wyizoluj kana niebieski, klikniciem wyczajc ikony oka
pozostaych kanaw.
2. Wybierz polecenie Filter/Blur/Gaussian Blur. Zastosuj ten filtr na tyle
intensywnie, aby zmniejszy plamisty efekt. Nie martw si, jeli obraz bdzie
wyglda na zbyt rozmyty. Pozostae kanay pozostan nienaruszone, za rozmycie
kanau niebieskiego bdzie niezauwaalne w finalnym obrazie.
3. Aby zobaczy caociowy efekt, w palecie Channels kliknij ikon po lewej stronie
kanau RGB, aby pojawi si symbol oka. Zwr uwag, e plamisty efekt
spowodowany z jakoci niebieskiego kanau znikn.

Rozdzia 2: Przygotowanie fotografii dla sieci WWW

53

Ta metoda jest szczeglnie efektywna w przypadku kolorw skry, gdzie wszelka korekta
jest najbardziej widoczna. Mona j jednak stosowa dla wszelkich fotografii zrobionych
za pomoc aparatw cyfrowych.
Podobn popraw jakoci mona uzyska, stosujc t technik wobec obrazw, ktre zostay zeskanowane na tanich skanerach, rwnie pracujcych na bazie sensorw CCD.
Zwikszanie ciepa do fotografii
Brad Johnson z Second Story twierdzi, e obrazy stworzone za pomoc aparatw cyfrowych s nieco zimne. Korzystajc z techniki, ktr pozna jako malarz, zabarwia on fotografie, nadajc im ciepy klimat. Technika ta jest podobna do metody, jak zastosowa dla
obrazu aparatu fotograficznego, co opisano wczeniej w tym rozdziale. Zamiast stosowania jasnego fioletu, zabarwia on fotografi kolorem topomaraczowym. Stosuje t technik wykonujc nastpujce kroki:
1. Na pocztek tworzy now warstw powyej warstwy zawierajcej obraz z aparatu
cyfrowego, wybierajc polecenie New Layer z menu podrcznego palety Layers.
2. Now warstw wypenia kolorem topomaraczowym (wartoci RGB: 255, 102, 0).
3. Dla warstwy tej wybiera tryb nakadania Color Burn (ciemnianie koloru).
Nastpnie eksperymentuje z ustawieniem parametru Opacity (krycie), a uzyska
podany wynik.
Brad stosuje rwnie wasn technik rozmycia gaussowskiego w celu oczyszczenia zdj
zrobionych aparatem cyfrowym, dziki czemu wygldaj one mniej elektronicznie.
Tworzy on duplikat warstwy zawierajcej fotografi, stosuje wobec niej filtr Gaussian
Blur, pozostawiajc tryb nakadania Normal i zmieniajc warto parametru Opacity. Po
zakoczeniu ustawie, czy obie warstwy.
Rysunek D.17 przedstawia fotografi, wobec ktrej Brad zastosowa obie wymienione tu
techniki.

Umieszczanie fotografii na stronie sieciowej


Porzdkowanie i katalogowanie obrazw jest zadaniem, ktre nigdy si nie koczy. Poprzednie wersje Photoshopa oferoway niewielk pomoc przy zarzdzaniu zbiorami zdj.
Photoshop 5 zosta wyposaony w poyteczne narzdzie, umoliwiajce automatyczne
tworzenie skadanych ksieczek katalogowych. W Photoshopie 5.5 nie tylko rozbudowano to narzdzie, lecz rwnie umoliwiono zamian ksieczki w interaktywn stron sieciow.

Tworzenie skadanej ksieczki za pomoc Photoshopa 5


W Photoshopie 5 moesz stworzy zestaw miniaturek obrazw na pojedynczym arkuszu
papieru, bazujc na zestawie plikw umieszczonych w pojedynczym folderze. Autor
uwaa, e moliwo ta jest szczeglnie przydatna w przypadku porzdkowania fotografii
z kamery cyfrowej, ktre s przesyane w formacie JPEG, bez adnych reprezentujcych
je ikonek.

Photoshop 5 Zastosowania w Internecie

54

Photoshop 5.5 zosta wyposaony w narzdzie Contact Sheet II, czyli poprawion
wersj, ktra pozwala midzy innymi na doczenie nazwy pliku do kadej miniaturki, na
zadecydowanie, czy skatalogowane maj by rwnie podfoldery, oraz na wybr rnych
typw czcionek (lecz nie rozmiarw czcionek).
Aby utworzy skadan ksieczk:
1. Upewnij si, e wszystkie pliki obrazw, ktre chcesz umieci w ksieczce, s
zamknite, po czym wybierz polecenie File/Automate/Contact Sheet II. Moesz
okreli, ile obrazw chcesz umieci w ksieczce, zmieniajc rozmiar arkusza
(rysunek 2.15).

Rysunek 2.15. Domylne ustawienia narzdzia Contact Sheet II.

Rozmiar miniaturek moesz ustali zmieniajc liczb kolumn (Columns) oraz


rzdw (Rows). Domylne ustawienia to 576x720 pikseli przy 5 kolumnach
i 6 rzdach, co daje miniaturki o rozmiarach 100x105 pikseli.
2. Wybierz folder rdowy (Source Folder) i kliknij OK. Photoshop wykona reszt
pracy. Odczyta on zawarto folderu, otwierajc kady plik, zmieniajc rozmiary
kadego obrazu i umieszczajc jego miniaturk w ksieczce.

Tworzenie sieciowej galerii fotograficznej


W Photoshopie 5.5 mona z atwoci przekonwertowa folder z obrazami w interaktywn galeri elektroniczn. Wersja 5.5 przygotowuje zarwno miniaturki, jak i penowymiarowe obrazy, a nawet tworzy strony HTML oraz poczenia nawigacyjne!
Aby stworzy strony widoczne na rysunkach 2.17 i 2.18, autor wykona nastpujce
czynnoci:
1. Umieci 12 fotografii, wzitych z wasnej kolekcji, w katalogu o nazwie Portfolio.
Z racji tego, e Photoshop moe zachowywa i publikowa nazwy plikw
poszczeglnych obrazw, autor nada plikom opisowe nazwy, jak na przykad
Japan, Prague Castle, Vice-President Gore itd.

Rozdzia 2: Przygotowanie fotografii dla sieci WWW

Rysunek 2.16. Okno dialogowe Web Photo Gallery.

Rysunek 2.17. Strona sieciowa wygenerowana przez narzdzie Web Photo Gallery.

55

56

Photoshop 5 Zastosowania w Internecie

Rysunek 2.18 Kliknicie miniaturki powoduje wywietlenie penego obrazu.

2. Z grnego menu Photoshopa 5.5 autor wybra polecenie File/Automate/Web Photo


Gallery. W oknie dialogowym, widocznym na rysunku 2.16, w polu Source wybra
katalog rdowy, po czym nada stronie nazw Portfolio. W polu Photographer
umieci swoje imi i nazwisko, za w polu Date dat stworzenia strony. Parametr
Thumbnails/Size pozwala na wybranie rozmiarw miniaturek: Small mae,
Medium rednie lub Large due. Autor wybra opcj Small, dziki czemu
uzyska miniaturki o wymiarach okoo 50x34 piksele.
Photoshop pozwala rwnie na zmian wymiarw obrazw rdowych. Poniewa
obrazy autora znacznie rniy si od siebie wymiarami, na rzecz jednolitoci
pozwoli on Photoshopowi zmieni ich rozmiary. Wybierajc opcj Medium w polu
Resize Gallery Images/Size, sprawi, e poziome obrazy zostay przewymiarowane
na okoo 255x180 pikseli, za pionowe obrazy na okoo 185x250 pikseli. Parametr
Quality okrela, w jakim stopniu zostanie zastosowana kompresja JPEG. Autor
pozostawi w tym polu opcj Medium, co przy powyszych ustawieniach dao pliki
o wielkoci od 13 kB do 30 kB (oglnie, obrazy zawierajce mao szczegw
tworz mniejsze pliki JPEG).
3. Gdy autor ustawi opcje i klikn OK, Photoshop przystpi do pracy. Otworzy
kady obraz, stworzy jego miniaturow wersj oraz wersj przeznaczon do galerii,
po czym bez wzgldu na wersj oryginau, zapisa plik w formacie JPEG. Oprcz
tego stworzy stron HTML indeksujc obrazy, a take trzy foldery zawierajce
miniaturowe obrazy i nawigacyjne elementy w formacie GIF, obrazy z galerii oraz
strony HTML. Wygenerowa rwnie oddzielny plik o nazwie UserSelections.txt,
w ktrym zachowa ustawienia okna dialogowego Web Photo Gallery. W ten

Rozdzia 2: Przygotowanie fotografii dla sieci WWW

57

sposb, gdy uytkownik zmieni, usunie lub doda jedynie pojedynczy plik, nie
zmieniajc pozostaych opcji, narzdzie Web Photo Gallery przetworzy jedynie te
pliki, ktre bdzie trzeba przetworzy w celu zaktualizowania strony.
Czas potrzebny Photoshopowi do przetworzenia obrazw zaley od liczby obrazw znajdujcych si w katalogu rdowym oraz od prdkoci procesora. Proces mona zatrzyma w dowolnym momencie, naciskajc klawisze Ctrl/Command+kropka.
Poniewa jest to proces automatyczny, istniej pewne ograniczenia zwizane z tworzeniem sieciowej galerii fotograficznej w Photoshopie. Wobec kadego obrazu jest zastosowany ten sam stopie kompresji, bez wzgldu na zawarto. Z tego wzgldu, nie s uzyskiwane optymalne rozmiary plikw. Zmiany rozmiarw dokonuje si w jednym kroku,
co jest akceptowalne jedynie w przypadku, gdy obrazy rdowe s stosunkowo mae, nie
wiksze ni dwukrotne rozmiary finalnych, publikowanych obrazw. Jeli oryginalne
obrazy s wiksze, lepsze wyniki uzyskuje si dziki rcznej zmianie wymiarw, zgodnie
z zaleceniami zamieszczonymi we wczeniejszym podrozdziale, Zmiana rozmiarw
obrazu.
Najprawdopodobniej trzeba bdzie rwnie zmodyfikowa wygenerowany kod HTML.
Domylne ustawienia daj biae to (#FFFFFF), ktre czasem warto na przykad zamieni
na to czarne (#000000), aby stworzy optymalne warunki ogldania obrazw. Mona
rwnie wej na strony HTML i zmieni styl i rozmiar czcionki, jak rwnie edytowa
podpisy plikw, aby nie zawieray one rozszerze .JPG. Przed umieszczeniem galerii na
serwerze, konieczne moe by edytowanie pocze, tak aby zgadzay si one z rzeczywistymi ciekami dostpu.
Narzdzie Web Photo Gallery jest szczeglnie przydatne, gdy chce si zaprezentowa
w sieci peny folder fotografii zrobionych aparatem cyfrowym. W tym przypadku, prdko moe by waniejsza od jakoci.