You are on page 1of 20

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

CorelDRAW 11.
wiczenia praktyczne
Autor: Roland Zimek
ISBN: 83-7361-009-X
Format: B5, stron: 168

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Program CorelDRAW jest znany uytkownikom komputerw ju od ponad 10 lat.


Co roku firma Corel publikuje jego now wersj wzbogacon o nowe moliwoci.
Do najwikszych zalet CorelDRAW nale: atwo obsugi, ogromna popularno oraz
rnorodno zastosowa zarwno do celw profesjonalnych, jak i codziennych.
Dziki przemylanemu ukadowi polece, posugiwanie si programem jest atwe nawet
dla osb pocztkujcych, dlatego te jest to doskonay program dla osb, ktre chc
nauczy si tworzenia rysunkw wektorowych.
Ksika CorelDRAW 11. wiczenia praktyczne przeznaczona jest dla osb
pocztkujcych, ktre chc pozna podstawy tworzenia grafiki wektorowej
wykorzystujc do tego celu wanie CorelDRAW. Zainteresowa si ni powinni take
uytkownicy starszych wersji programu chccy pozna nowe moliwoci udostpniane
przez najnowsz edycj tej popularnej aplikacji.
CorelDRAW 11. wiczenia praktyczne przestawia za pomoc kilkudziesiciu wicze
najwaniejsze funkcje CorelDraw:
Instalacj i konfiguracj programu
Tworzenie prostych obiektw, ich transformacje i grupowanie
Formatowanie tekstu
Wykorzystanie narzdzi kontur i wypenienie
Precyzyjne rysowanie z uyciem siatki i prowadnic
Edycj krzywych
Efekty specjalne

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Spis treci
Rozdzia 1.

Wstp............................................................................................................................................................7
Opis programu CorelDRAW 11......................................................................................... 7
Co nowego w programie?.................................................................................................. 8
Wymagania systemowe .................................................................................................... 9
Rnice midzy rysunkiem rastrowym a wektorowym ........................................................ 9

Rozdzia 2. Pierwsze kroki.......................................................................................................................................13


Instalacja programu CorelDRAW 11................................................................................ 13
Uruchamianie programu.................................................................................................. 16
Wygld ekranu............................................................................................................... 18
Zapisywanie, otwieranie i drukowanie rysunkw .............................................................. 20
Zapisywanie rysunkw.............................................................................................. 20
Otwieranie rysunkw ................................................................................................ 22
Drukowanie rysunkw .............................................................................................. 23
Przydatne informacje...................................................................................................... 24

Rozdzia 3. Podstawy rysunku wektorowego....................................................................................................27


Rysowanie prostych obiektw ......................................................................................... 27
Prostokty, elipsy, wielokty i spirale ......................................................................... 27
Obiekty podstawowe................................................................................................. 30
Nadawanie kolorw obiektom ......................................................................................... 31
Transformacje obiektw ................................................................................................. 33
Tworzenie kopii obiektu ................................................................................................. 36
3-punktowe obiekty........................................................................................................ 37
Kolejno obiektw ........................................................................................................ 37
Wybieranie obiektw...................................................................................................... 38
Grupy obiektw ............................................................................................................. 39
Blokowanie obiektw ..................................................................................................... 41
Wyrwnywanie i rozkadanie obiektw ............................................................................ 41
Przykadowe rysunki ...................................................................................................... 44

Rozdzia 4. Praca z tekstem.................................................................................................................................... 49


Wpisywanie i formatowanie tekstu .................................................................................. 49
Okienko Format Text ..................................................................................................... 51
Przykady ...................................................................................................................... 58

CorelDRAW 11. wiczenia praktyczne

Rozdzia 5. Nadawanie wypenie i konturw................................................................................................61


Zmiana ustawie domylnych.......................................................................................... 61
Wypenienie jednolite (Uniform Fill) ............................................................................... 63
Wypenienie tonalne (Fountain Fill) ................................................................................. 66
Wypenienie deseniem (Pattern Fill)................................................................................. 68
Wypenienie tekstur (Texture Fill).................................................................................. 69
Wypenienie postscriptowe (PostScript Texture) ............................................................... 70
Okno dokowane (Color Docker Window)......................................................................... 71
Kontury obiektw .......................................................................................................... 72
Przykady ...................................................................................................................... 75

Rozdzia 6. Precyzyjne rysowanie.........................................................................................................................77


Linijki ........................................................................................................................... 78
Siatka............................................................................................................................ 79
Prowadnice.................................................................................................................... 82
Przyciganie do obiektw ............................................................................................... 84
Przykady ...................................................................................................................... 85

Rozdzia 7.

Edycja krzywych...................................................................................................................................89
Rysowanie linii .............................................................................................................. 89
Rysunek odrczny (Freehand Tool) ............................................................................ 90
Krzywe Bziera (Bezier Tool) ................................................................................... 92
Pisak (Artistic Media Tool) ....................................................................................... 92
Piro (Pen Tool)....................................................................................................... 95
Narzdzie Polyline (Polyline Tool)............................................................................. 95
3-punktowa krzywa (3 Point Curve Tool) ................................................................... 96
cznik (Interactive Connector Tool) ......................................................................... 96
Krzywe Bziera ............................................................................................................. 98
Zmiana ksztatu krzywych............................................................................................... 99
Zmiana ksztatu obiektw ............................................................................................. 104
Przykady .................................................................................................................... 105

Rozdzia 8. Modyfikacje obiektw.....................................................................................................................107


Narzdzia ksztatu ........................................................................................................ 107
N (Knife Tool).................................................................................................... 107
Gumka (Eraser Tool) .............................................................................................. 108
Rozmazywanie (Smudge Brush) .............................................................................. 109
Wyostrzanie (Roughen Brush) ................................................................................. 110
czenie obiektw........................................................................................................ 111
Ksztatowanie .............................................................................................................. 112
Spawanie (Weld) .................................................................................................... 113
Przycinanie (Trim).................................................................................................. 114
Cz wsplna (Intersect)........................................................................................ 114
Proste przycinanie (Simplify)................................................................................... 115
Przd bez tyu (Front Minus Back)........................................................................... 115
Ty bez przodu (Back Minus Front).......................................................................... 116
Przykady .................................................................................................................... 116

Rozdzia 9. Praca z bitmapami............................................................................................................................123

Spis treci

Rozdzia 10. Efekty ......................................................................................................................................................129


Dopasowanie kolorw (Adjust), przeksztacenia (Transform) i korekcja (Correction)......... 130
Metamorfoza (Blend) ................................................................................................... 131
Przykady uycia metamorfozy ................................................................................ 136
Obrys (Contour)........................................................................................................... 138
Przykady uycia konturu ........................................................................................ 140
Obwiednia (Envelope) .................................................................................................. 141
Przykad uycia obwiedni........................................................................................ 144
Gbia (Extrude)........................................................................................................... 145
Soczewka (Lens).......................................................................................................... 149
Perspektywa (Add Perspective) ..................................................................................... 154
Kadrowanie (Power Clip).............................................................................................. 155
Efekty interakcyjne ...................................................................................................... 157
Interakcyjna metamorfoza ....................................................................................... 157
Interakcyjny obrys.................................................................................................. 158
Interakcyjna obwiednia ........................................................................................... 158
Interakcyjna gbia.................................................................................................. 158
Interakcyjne znieksztacenie (Interactive Distortion Tool) .......................................... 159
Interakcyjny cie (Interactive Drop Shadow Tool)..................................................... 160
Interakcyjna przezroczysto (Interactive Transparency)............................................ 161
Dopasowanie tekstu do cieki ...................................................................................... 164
Obwiednia i oblewanie tekstem obiektw ................................................................. 167

5.
Nadawanie
wypenie i konturw
Rozdzia

Gdy narysujemy nowy obiekt, zostan mu nadane domylne kolory wypenienia, konturu itp. (standardowo jest to kolor czarny dla konturu i przezroczysty dla wypenienia).
Oczywicie wszystkie te parametry (i wiele innych) mona dowolnie modyfikowa. W rozdziale 3. pokazalimy ju, jak zmieni kolor wypenienia. Jednak wypenienie nie musi by
jednokolorowe. CorelDRAW oferuje wiele rnych moliwoci wypenie. Aby dotrze do
nich, musimy wybra narzdzie Fill Tool . W nim zgrupowane s nastpujce sposoby wypeniania obiektw:
1. okno dialogowe jednolitego koloru wypenienia,
2. okno dialogowe wypenienia tonalnego,
3. okno dialogowe wypenienia deseniem,
4. okno dialogowe wypenienia tekstur,
5. okno dialogowe wypenienia postscriptowego,
6. bez wypenienia (obiekt przezroczysty),
7. okno dokowane.
Rysunek 5.1.
Narzdzie wypenienia

Zmiana ustawie domylnych


Musimy pamita, aby przed skorzystaniem z narzdzia Fill Tool
, wskaza obiekt,
gdy w przeciwnym razie pojawi si okno umoliwiajce zmian ustawie domylnych
rysunek 5.2.

62

CorelDRAW 11. wiczenia praktyczne

Rysunek 5.2.
Okno zmiany
ustawie domylnych

wiczenie 5.1.

Gdy rysujemy nowy obiekt, standardowo jego kontur jest w kolorze czarnym, a wypenienie
przezroczyste. Aby to zmieni, musisz wykona nastpujce kroki.
1. Kliknij pusty obszar kartki.
2. Kliknij lewym przyciskiem myszy palet kolorw z prawej strony ekranu, wybierajc

barw czerwon. Poniewa nie zaznaczye obiektu, program bdzie chcia zmieni
ustawienia domylne.
3. Pojawi si okno zmiany ustawie domylnych. Pozostaw zaznaczon opcj Graphic.

Dziki temu zmiany bd si odnosiy do nowo tworzonych obiektw graficznych.


4. Zaznacz Artistic Text, jeeli chcesz take zmieni ustawienia domylne tekstu

artystycznego, a Paragraph Text przy zmianach w tekcie akapitowym.


5. Kliknij przycisk OK.

Od tego momentu kady nowo rysowany obiekt bdzie posiada wypenienie czerwone.
wiczenie 5.2.

Jeeli chcesz przywrci oryginalne ustawienia, musisz wykona kolejno nastpujce kroki.
1. Kliknij pusty obszar kartki.
2. Nastpnie kliknij przekrelony kwadrat

nad palet kolorw (ustawisz domylnie

brak wypenienia).
3. Gdy pojawi si okienko zmiany ustawie domylnych, zaakceptuj je, klikajc OK.
4. Nastpnie kliknij prawym przyciskiem myszy kolor czarny na palecie kolorw.

W ten sposb przywrcisz standardowy czarny kontur.


5. Gdy ponownie pojawi si okno zmiany ustawie domylnych, zaakceptuj je.

W podobny sposb moesz zmieni inne ustawienia domylne, na przykad krj czy rozmiar
tekstu.

Rozdzia 5.  Nadawanie wypenie i konturw

63

Wypenienie jednolite (Uniform Fill)


Rysunek 5.3.
Obiekty z wypenieniem
jednolitym

Jednolite wypenienie pozwala nada obiektowi tylko jeden kolor, podobnie jak po wybraniu barwy z palety przy prawej krawdzi ekranu. W oknie, ktre si pojawi na ekranie,
mona wybra modele kolorw bd palety (rysunek 5.4). Odpowiednie okno wybieramy
spord trzech zakadek w lewym grnym rogu okna.
Rysunek 5.4.
Zakadka Models
wypenienia
jednolitego

W oknie przegldarki kolorw mona wybra jeden spord kilku modeli kolorw (CMYK,
RGB, HSB, Lab i inne). Wykorzystywana tu jest wizualna reprezentacja caego spektrum
kolorw.
wiczenie 5.3.

Aby zastosowa wypenienie jednolite w zakadce Models, wykonaj nastpujce czynnoci.


1. Przesu pionowy suwak z jej prawej strony okienka, w ten sposb wybierzesz

potrzebny kolor.
2. Nastpnie kliknij palet koloru, wybierajc odcie (zostanie on zaznaczony maym

kwadracikiem). W prawym grnym rogu zobaczysz kolor obiektu, ktry zmieniasz


(Old), oraz kolor, ktry zostanie mu nadany (New).
3. Nastpnie kliknij przycisk OK, akceptujc dokonany wybr.

Jeeli znamy reprezentacj barw, moemy wybra odpowiedni kolor, wykorzystujc suwaki
w czci Components. Za szybkiego wyboru jednego spord kilkudziesiciu standardowych kolorw dokonamy dziki rozwijanej licie Name.
Niezwykle interesujce jest okno harmonii kolorw (Mixers). Wybierane w ten sposb kolory
s najbardziej przydatne podczas pracy z kilkoma obiektami, gdy chcemy, aby ich kolory
wspgray ze sob. Jeli zastosujemy harmoni kolorw, to sprawimy, e bd one do siebie
pasoway.

64

CorelDRAW 11. wiczenia praktyczne

wiczenie 5.4.

Aby dokona wyboru kolorw w okienku harmonii kolorw, wykonaj kolejno ponisze kroki.
1. Kliknij zakadk Mixers.
2. Chwy jedno z maych keczek na kole harmonii kolorw. Przesuwajc delikatnie

mysz, obr je. Kolory, ktre harmonizuj ze sob, bd wywietlane poniej.


3. Wybierz ilo harmonizujcych ze sob kolorw, zmieniajc pooenie suwaka Size.
4. Wybierz potrzebny kolor.
5. Kliknij przycisk OK.
6. Nastpnie wybierz inny obiekt.
7. Przejd ponownie do okna harmonii kolorw.
8. Pozostawiajc pooenie koa harmonii kolorw bez zmian, wybierz inny kolor

z palety kolorw w dolnej czci okna.


Rysunek 5.5.
Zakadka Mixers
wypenienia
jednolitego

wiczenie 5.5.

Polecamy take wyprbowanie okna mieszania kolorw. W tym celu musisz wykona
kolejne czynnoci.
1. W okienku Mixers kliknij przycisk Options.
2. Nastpnie zaznacz pozycj Mixers i wska Color Blend.
Rysunek. 5.6.
Wybr mieszania
kolorw

Zobaczysz wtedy kolorowy kwadrat, w ktrego naronikach znajduj si pola umoliwiajce wybr koloru wylewajcego si z tego naronika. Klikajc kade z nich, wybierz
podany kolor rysunek 5.7.

Rozdzia 5.  Nadawanie wypenie i konturw

65

Rysunek 5.7.
Okno mieszania
kolorw

3. Zmieniaj pooenie paska Size, tak by dobra odpowiednie wielkoci kwadratw

z kolorami porednimi.
4. Wska odpowiedni kolor. Zostanie on zaznaczony maym czarnym obramowaniem.
5. Kliknij przycisk OK.

W ostatniej zakadce wybieramy jeden z predefiniowanych modeli kolorowych. Istniej


dwa rodzaje palet, z ktrych mona wybiera kolory: standardowe i niestandardowe. Standardowe palety kolorw dostarczane s przez niezalenych producentw i najkorzystniej
stosowa je wraz z odpowiednim drukowanym katalogiem prbek kolorw. Gdy posiadamy
katalog z prbkami kolorw, moemy wtedy wybra sobie odpowiedni model do posiadanego katalogu. Jest to niezwykle przydatna opcja, gdy chcemy sobie zapewni konkretny
kolor na wydruku, gdy kolory wydrukowane zwykle rni si od tych, ktre widzimy na
ekranie. Wie si to z innym sposobem powstawania kolorw na drukarce i na ekranie.
Rysunek 5.8.
Zakadka Palettes
wypenienia jednolitego

wiczenie 5.6.

Aby skorzysta z palety kolorw, wykonaj nastpujce czynnoci.


1. W okienku wyboru kolorw wska zakadk Palettes.

66

CorelDRAW 11. wiczenia praktyczne

2. Rozwi list Palette i wybierz z niej tak palet, jak posiadasz w postaci wydrukowanej.
Rysunek 5.9.
Wybr palety kolorw

3. Wybierz na suwaku z prawej strony odpowiedni kolor.


4. Nastpnie wska na palecie kolor i odczytaj jego nazw w polu Name (rysunek 5.10).
Rysunek 5.10.
Nazwa wybranego koloru
5. Odszukaj teraz w drukowanym katalogu odczytan nazw i sprawd, jak bdzie wyglda

wybrany kolor na wydruku (najtasze drukarki nie wydrukuj jednak dokadnie


takiego samego koloru, jeeli zaley Ci na dokadnym odwzorowaniu kolorw,
powiniene skorzysta z profesjonalnych urzdze).
6. Kliknij przycisk OK.

Mona take postpowa odwrotnie, to znaczy najpierw wybra kolor w drukowanej palecie,
a nastpnie odszuka jego nazw w okienku Palettes.

Wypenienie tonalne (Fountain Fill)


Rysunek 5.11.
Obiekty z wypenieniem
tonalnym

Wypenienie tonalne (nazywane take gradientowym) pozwala ustawi agodne przejcie


midzy dwoma kolorami lub wiksz ich liczb.
wiczenie 5.7.

Aby zastosowa wypenienie tonalne dwukolorowe, musisz wykona nastpujce czynnoci.


1. Wska narysowany uprzednio obiekt.
2. Nastpnie rozwi narzdzie wypenienia

i wybierz wypenienie tonalne

rysunek 5.12.
3. Nastpnie wybierz typ wypenienia za pomoc listy rozwijanej Type

.
Moesz si zdecydowa na wypenienie wzdu cieki liniowej (Linear), radialnej
(Radial), stokowej (Conical) lub kwadratowej (Square).

Rozdzia 5.  Nadawanie wypenie i konturw

67

Rysunek 5.12.
Wypenienie tonalne

4. Zmie kt gradacji w polu Angle

, co spowoduje zmian ukonego


pooenia tonalnego. Kt ten moesz te zmieni, trzymajc wcinity prawy przycisk
myszy i poruszajc ni w obszarze miniaturki wybranego wypenienia (prawy grny
rg okna).

5. Natomiast w polu Edge pad

okrel, jak dugo kolor pocztkowy


i kocowy pozostaj niezmienne, zanim zaczn si przenika.

6. W obszarze miniaturki wypenienia ustal pooenie rodka wypenienia, trzymajc

wcinity lewy przycisk myszy; kt gradacji zmienia si prawym przyciskiem myszy


(oprcz cieki radialnej, ktra nie posiada kta gradacji).
7. Wybierz nastpnie typ wypenienia, czyli dwukolorowe (Two color), w polu przejcia

kolorw (Color blend).


8. W wypenieniu dwukolorowym okrel kolor pocztkowy (From)

i kocowy (To)

9. Wyznacz nastpnie rodek przejcia kolorw (Mid-point)

10. Na zakoczenie wybierz sposb dobierania kolorw przejciowych (wzdu linii

prostej

lub cieki biegncej przez koo kolorw

).

Rysunek 5.13.
Sposb przejcia
midzy kolorami
w wypenieniu
dwukolorowym
11. Kliknij przycisk OK.
wiczenie 5.8.

Aby wybra wypenienie dowolne, wykonaj kolejno nastpujce kroki.


1. Postpuj tak jak w poprzednim wiczeniu, a wykonasz polecenie numer 6.

68

CorelDRAW 11. wiczenia praktyczne

2. Nastpnie wybierz typ wypenienia, czyli dowolne (Custom), w polu przejcia kolorw

(Color blend). Dowolne wypenienie pozwala wybra kilka kolorw, ktre bd si


przenika nawzajem.
3. Wybierz jeden z predefiniowanych rodzajw przej w polu Presets.
Rysunek 5.14.
Wybr jednego
z predefiniowanych
typw wypenie
4. Ustal pooenie kadego koloru przez przesunicie maego trjkta

nad paskiem

przejcia kolorw.
Rysunek 5.15.
Pasek przejcia kolorw
5. Jeeli nie odpowiada Ci jeden z kolorw, to kliknij nad nim biay trjkt

i zmie

barw na inn.
6. Moesz take dziki kwadratom

znajdujcym si po bokach paska przej kolorw


okreli kolor pocztkowy i kocowy.

Wypenienie deseniem (Pattern Fill)


Rysunek 5.16.
Obiekty wypenione
deseniem
wiczenie 5.9.

Aby zastosowa dla obiektu wypenienie deseniem, wykonaj nastpujce czynnoci.


1. Wska narysowany uprzednio obiekt.
2. Nastpnie rozwi narzdzie wypenienia
Rysunek 5.17.
Wypenienie deseniem

i wybierz wypenienie deseniem

Rozdzia 5.  Nadawanie wypenie i konturw

69

3. Zdecyduj si na wypenienie obiektu obrazkiem dwukolorowym (2-color),

wielokolorowym (Full color) lub map bitow (Bitmap).


4. Rozwi pole z wyborem deseniu i wybierz jeden z predefiniowanych w programie.
5. Jeeli zdecydowae si na dese dwukolorowy, to moesz wybra wasne kolory

za pomoc pl Front
oraz Back
okrelasz jedynie istniejcy dese.

. W pozostaych przypadkach

6. Zaznacz pole Transform fill with object, dziki temu modyfikacje i deformacje

obiektu spowoduj take zastosowanie ich do deseniu. Desenie wypeniaj w caoci


zaznaczony obiekt w ten sposb, e w miejscu gdzie koczy si jeden kafelek, zaczyna
si nastpny. Jest to identyczna zasada, jak stosuje si na przykad dla tapety w systemie
Windows z tym, e moesz dokona take dowolnych transformacji, takich jak
pochylenie czy obrt.
Rysunek 5.18.
Grny kwadrat zosta
wypeniony bez zaznaczenia
transformacji wypenienia
wraz z obiektem odwrotnie
ni dolny. Dlatego dolny
po zmniejszeniu i obrocie
zmodyfikowa take
rozmiary kafelkw
7. W czci Size zmieniaj tak szeroko

i wysoko
aby dobra odpowiedni rozmiar deseniu (by adnie wypenia obiekt).

Wypenienie tekstur (Texture Fill)


Rysunek 5.19.
Obiekty wypenione
tekstur

Kolejnym sposobem wypenienia dowolnego obiektu jest uycie tekstury. Wypenienia tekstur s obrazami losowymi, generowanymi przy wykorzystaniu fraktali. Nadaj one wypenianym obiektom wygld materiaw naturalnych. Jednak uywanie tekstury znaczco moe
powikszy rozmiar pliku i wyduy czas jego drukowania.
wiczenie 5.10.

Aby zastosowa dla obiektu wypenienie tekstur, wykonaj kolejne kroki.


1. Wska narysowany uprzednio obiekt.
2. Nastpnie rozwi narzdzie wypenienia

rysunek 5.20.

i wybierz wypenienie tekstur

70

CorelDRAW 11. wiczenia praktyczne

Rysunek 5.20.
Wypenienie tekstur

3. Rozwi list z bibliotek tekstur (Texture library) i wybierz jedn z dostpnych.


4. Nastpnie przewijaj list Texture list. Wybierajc z niej poszczeglne wzory,

moesz zobaczy ich podgld w okienku poniej.


5. Zdefiniuj kolory wypenienia za pomoc pl z kolorami dostpnych obok listy.

W zalenoci od wybranej tekstury liczba barw moe by inna.


6. Kliknij przycisk Preview, aby zobaczy, jak dokonane zmiany wpyny na wygld

tekstury.
7. Zmieniaj parametry tekstury z prawej strony okienka, aby modyfikowa jej wygld.

Po kadej zmianie nie zapomnij wcisn przycisku Preview.


8. Okrel dokadnie rozmiar, pocztek i inne parametry kafelka, podobnie jak w wypenieniu

deseniem, wybierajc przycisk Tiling.


9. Zaakceptuj wybr przyciskiem OK.

Wypenienie postscriptowe
(PostScript Texture)
Rysunek 5.21.
Obiekty z wypenieniem
postscriptowym
wiczenie 5.11.

Aby zastosowa dla obiektu wypenienie postscriptowe, musisz wykona nastpujce


czynnoci.

Rozdzia 5.  Nadawanie wypenie i konturw

71

1. Wska narysowany uprzednio obiekt.


2. Nastpnie rozwi narzdzie wypenienia

i wybierz wypenienie postscriptowe

Rysunek 5.22.
Wypenienie
postscriptowe

3. Zaznacz pole Preview Fill, aby zobaczy dan tekstur w oknie z prawej strony,

gdy w przeciwnym wypadku zobaczysz jedynie jej nazw.


4. Zmieniaj ustawienia parametrw w czci Parameters, tak by dopasowa wygld

do wasnych potrzeb. Za kadym razem zatwierdzaj je przyciskiem Refresh.


5. Gdy dokonasz ju wyboru, wcinij przycisk OK.
Jeeli w programie nie zobaczysz obiektw wypenionych postscriptem, wybierz z grnego
menu View polecenie Enhanced, bowiem dla pozostaych widokw bd wywietlane jedynie
literki PS.

Cho CorelDRAW interpretuje tekstury postscriptowe na drukarkach nieobsugujcych


jzyka PostScript, umoliwiajc ich wydruk, to moe si zdarzy, e na starszych i specyficznych drukarkach nie otrzymamy oczekiwanego rezultatu.

Okno dokowane (Color Docker Window)


Okno to pojawia si przy prawej krawdzi ekranu, umoliwiajc szybkie nadawanie kolorw
wskazanym obiektom. W prawym grnym rogu widoczne s trzy przyciski
pozwalajce wybiera kolory za pomoc suwakw, przegldarki kolorw lub palet. Kliknicie
przycisku Fill spowoduje nadanie wskazanym obiektom aktualnie wybranego koloru, za
przycisku Outline zmieni kolor krawdzi obiektu.
Jeeli chcemy eksperymentowa z rnymi kolorami, to musimy wcisn symbol kdki
, a przy zmianie koloru nie bdziemy musieli za kadym razem klika przycisk Fill
rysunek 5.23.

72

CorelDRAW 11. wiczenia praktyczne

Rysunek 5.23.
Okno dokowane

Kontury obiektw
Wikszo obiektw oprcz wntrza ma take kontur. Jest on obrysem danego obiektu (gdy
rysujemy kko owkiem na papierze, to rysujemy jego kontur, a gdy zamalujemy je na
przykad kredk, to nadamy kolor mu wypenienia) o wasnym kolorze, gruboci i innych
atrybutach. Innego rodzaju kontury mog posiada obiekty zamknite, na przykad. wieloboki, kwadraty, a inne obiekty otwarte, czyli linie itp., ktre mog by zakoczone na
przykad strzakami. Oczywicie podobnie jak w przypadku wypenienia, moemy nada
konturowi przezroczysto i traktowa go tak, jakby go nie byo. Przypominamy, e najprostszym sposobem nadania koloru danemu obiektowi jest wskazanie go i kliknicie lewym
przyciskiem myszy dowolny kolor z prawej strony ekranu, na palecie kolorw. Klikajc
natomiast palet kolorw prawym przyciskiem myszy, moemy ustawi kolor konturu
danego obiektu.
Rysunek 5.24.
Kontur i wypenienie
obiektu

Znacznie bardziej rozbudowane moliwoci dostpne s po wybraniu narzdzia Outline


Tool
.
Pojawi si wtedy dodatkowy pasek z nastpujcymi moliwociami:
Rysunek 5.25.
Narzdzie konturu

1. okno dialogowe Outline Pen Dialog,


2. okno dialogowe Outline Color Dialog,

Rozdzia 5.  Nadawanie wypenie i konturw

73

3. brak konturu,
4. kontur wosowy (o minimalnej z moliwych gruboci),
5. kontury od 1/2 punktu do 24 punktw,
6. okno dokowane.

Okno dialogowe Outline Pen daje poza zmian rozmiaru, ksztatu i koloru kocwki,
take moliwo zmiany ksztatu zakoczenia konturu. Obiekty otwarte mog posiada
takie specyficzne waciwoci, jak zakoczenie zaokrglone, kwadratowe, cite lub wykoczone strzakami. Obiekty zamknite (takie jak kwadraty itp.) nie posiadaj zakoczenia,
wic moemy jedynie modyfikowa na przykad naroa.
Rysunek 5.26.
Okno pira konturu

wiczenie 5.12.

Aby nada obiektowi kontur za pomoc okienka konturu, wykonaj nastpujce kroki.
1. Wska narysowany uprzednio obiekt.
2. Przytrzymaj przez chwil wcinite narzdzie konturu

okienko konturu

, a nastpnie wybierz

3. Zmie kolor konturu, korzystajc z pola Color

w lewym grnym rogu.

4. Nastpnie okrel jego szeroko za pomoc pola Width. Szeroko moesz wybra

z listy lub wpisa j rcznie.


Rysunek 5.27.
Wybr szerokoci
konturu

5. Ustal teraz styl konturu, a wic okrel, czy linia bdzie ciga, przerywana,

kropkowana itp. rysunek 5.28.

74

CorelDRAW 11. wiczenia praktyczne

Rysunek 5.28.
Wybr stylu konturu

6. Nastpnie w polu naroniki (Corners) ustaw sposb rysowania linii i krzywych

w miejscach, gdzie nie przechodz one gadko. Pamitaj jednak, i najlepszy efekt
dla naronikw uzyskach przy bardzo grubych konturach.
Rysunek 5.29.
Naroniki

7. Podobnie postp przy okrelaniu sposobu zakoczenia linii dla obiektw otwartych

(Line caps).
Rysunek 5.30.
Zakoczenie linii

8. Zakoczeniom linii moesz take nada strzaki, inn dla pocztku linii, a inn dla koca.

Przycisk Options pozwala utworzy wasn strzak lub inny dowolny sposb
zakoczenia.
Rysunek 5.31.
Zakoczenia linii

9. Nastpnie okrel ksztat kocwki pira kaligraficznego w polu Calligraphy. Moesz

ustawia parametry nie tylko w polach nacisk (Stretch) i kt (Angle), ale take rcznie
modyfikowa ksztat kocwki, trzymajc wcinity lewy przycisk myszy w okienku
podgldu i ruszajc ni rysunek 5.32.
10. Zaznacz pola Behind fill ,jeeli chcesz, by kontur zosta umieszczony za obiektem,

dlatego tylko poowa gruboci konturu bdzie widoczna. Ustawienie tej opcji jest
wskazane dla bardzo skomplikowanych obiektw, a w szczeglnoci dla tekstu, gdy
w przeciwnym razie tekst bdzie bardzo niewyrany, szczeglnie przy grubszych
konturach.

Rozdzia 5.  Nadawanie wypenie i konturw

75

Rysunek 5.32.
Wpyw ksztatu
kocwki na kontur

11. Moesz take zaznaczy pole Scale with image, by grubo konturu zmieniaa si

automatycznie, gdy modyfikujesz rozmiar obiektu.


Rysunek 5.33.
Skalowanie konturu
razem z obiektem

Okno koloru konturu


pozwala dokadnie okreli kolor rysowanego konturu. Okno to
opisalimy ju dokadnie przy okazji omawiania wypenienia obiektu.
Podobnie okno dokowane koloru

te zostao opisane wczeniej.

Przykady
Zastosowanie odpowiednich wypenie czsto pozwala w prosty sposb uzyska interesujce efekty.
Przykad 5.1.

Poniszy rysunek sprawia wraenie trjwymiarowego przycisku, a zosta utworzony tylko


przy uyciu trzech obiektw i odpowiedniego doboru wypenienia.
Rysunek 5.34.
Trjwymiarowy
przycisk

76

CorelDRAW 11. wiczenia praktyczne

1. Narysuj okrg.
2. Wybierz okienko wypenienia tonalnego.
3. W polu Type wybierz opcj Radial.
4. Nastpnie chwy za miniaturk wypenienia w prawym grnym rogu i przesu

rodek wypenienia radialnego w okolice lewego grnego naronika.


5. Zmie kolory wypenienia. Kolor pocztkowy ustaw na czarny, a kocowy na szary.
Rysunek 5.35.
Ustawienia
pozwalajce
tworzy efekt kuli

6. Nastpnie powiksz nieznacznie kopi okrgu. Podczas wykonywania tej czynnoci

trzymaj wcinity przycisk Shift, aby powikszenia dokona wzgldem rodka obiektu.
7. Przesu kopi okrgu pod oryginalny okrg.
Rysunek 5.36.
Okrg z wypenieniem
tonalnym i jego
powikszona kopia
8. Poniewa kopia okrgu nie sprawia wraenia wypukoci, musisz ponownie przej

do okna wypenienia tonalnego i przesun rodek wypenienia radialnego w okolice


prawego dolnego naronika.
Rysunek 5.37.
Przesunicie rodka
wypenienia tonalnego
dla kopii okrgu
9. Wystarczy teraz narysowa szary kwadrat i przesun go pod oba okrgi.