You are on page 1of 25

Photoshop CS3/CS3 PL.

Prosto do celu
Autor: Ben Willmore
Tumaczenie: Radosaw Brzozowski, Joanna Pasek
ISBN: 978-83-246-1541-4
Tytu oryginau: Adobe Photoshop CS3: Up to Speed
Format: 170x230, stron: 168

Wydawnictwo Helion
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

Poznaj program Photoshop CS3 i twrz wyjtkow grafik!


Jak tworzy kompozycje warstw i posugiwa si nimi?
Jak przenosi efekty pomidzy warstwami?
Jak przygotowa prac do druku?
Aktualna wersja Photoshopa CS3 udostpnia wiele nowych opcji usprawniajcych prac,
np. przegldark plikw Adobe Bridge czy technologi Obiekty inteligentne, ktra pozwala
na odwracalne skalowanie, obracanie i znieksztacanie warstw. Program umoliwia prac
na wielu warstwach z wykorzystaniem inteligentnych linii pomocniczych, redukcj szumu
znacznie poprawiajc jako zdj, a take importowanie i teksturowanie modeli 3D.
Ogromna rnorodno funkcji i narzdzi sprawia, e Photoshop jest doskonaym narzdziem
do edycji i obrbki grafiki rastrowej. Jednak aby profesjonalnie posugiwa si t aplikacj,
niezbdna jest rzetelna wiedza oraz sprawno w poruszaniu si po programie. Podrcznik,
ktry trzymasz w rkach, pozwoli Ci na takie poznanie funkcji i moliwoci Photoshopa,
aby wreszcie w peni je wykorzystywa!
Ksika Po prostu Photoshop CS3/CS3 PL zawiera zwize, zrozumiae, bogato ilustrowane
i dokadnie przetestowane rozwizania gotowe przepisy na korzystanie z Photoshopa.
Nie oznacza to jednak, e musisz zrezygnowa z wasnej kreatywnoci. Wrcz przeciwnie
umiejtno posugiwania si konkretnymi narzdziami pozwala na eksperymentowanie
i zachca do twrczych dziaa. Ten przewodnik udostpnia Ci ca potrzebn wiedz, eby
mg realizowa wszelkie zadania w Photoshopie, wykorzystujc swj artystyczny potencja.
Nauczysz si pracowa z warstwami, zarzdza kolorem, korygowa i retuszowa zdjcia.
Dowiesz si take, jak prezentowa i drukowa swoje prace.
Interfejs i pasek narzdzi
Zarzdzanie kolorem
Program Bridge
Kadrowanie, obracanie i odwracanie obrazw
Warstwy, maski i siatki
Praca z zaznaczeniami
Korekcja tonalna
Format Camera Raw
Ekspozycja i wyostrzanie
Retusz i gradienty
Zastosowanie stylw
Praca z tekstem
Prezentacja prac i drukowanie
Po prostu wykorzystaj swj artystyczny potencja!

Spis treci


Podzikowania.................................................................... 6
O autorze............................................................................ 7
Wprowadzenie.................................................................. 10

Rozdzia 1.

Bridge CS3......................................................................... 12
Gdzie to si podziao?........................................................................ 13
Zmiany w interfejsie........................................................................... 15
Panel Folders (Foldery)...................................................................... 17
Panel Favorites (Ulubione)................................................................ 17
Panel Filter (Filtr)............................................................................... 20
Panel Content (Zawarto)............................................................... 22
Panel Preview (Podgld).................................................................... 26
Panel Metadata (Metadane).............................................................. 27
Photo Downloader............................................................................. 28
Edycja obrazw JPEG i TIFF w Camera Raw................................. 32
Inne zmiany......................................................................................... 33

Rozdzia 2.

Camera Raw 4.0................................................................ 36


Gdzie to si podziao?........................................................................ 37
Oglne zmiany.................................................................................... 38
Narzdzie Red Eye (Usuwanie efektu czerwonych oczu).............. 41
Narzdzie Retouch (Retusz).............................................................. 43
Sekcja Basic (Podstawowe) . ............................................................. 48
Krzywe parametryczne...................................................................... 51
Sekcja HSL/Grayscale (HSL/Skala szaroci) .................................. 53
Sekcja Split Toning (Rozdziel tonowanie)....................................... 55
Sekcja Presets (Ustawienia predefiniowane)................................... 56
Rne zmiany...................................................................................... 56

Rozdzia 3.

Zmiany w interfejsie.......................................................... 58
Gdzie to si podziao?........................................................................ 59
Terminologia....................................................................................... 60
Podstawowe zasady korzystania z palet . ........................................ 60
Dokowanie palet................................................................................. 62
Zmiany w trybach wywietlania....................................................... 64
Rne zmiany...................................................................................... 66

Rozdzia 4.

Adjustments (Dopasowania)............................................. 68
Gdzie to si podziao?........................................................................ 69
Krzywe................................................................................................. 71
Konwerter Black&White (Czarno-biay)........................................ 83
HDR i pliki 32-bitowe........................................................................ 86
Pozostae zmiany................................................................................ 88

Rozdzia 5.

Narzdzia........................................................................... 92
Gdzie to si podziao?........................................................................ 93
Narzdzie Quick Selection (Szybkie zaznaczanie)......................... 94
Okno Refine Edge (Popraw krawd).............................................. 96
Narzdzia do retuszu.......................................................................... 98
Paleta Clone Source (Powiel rdo)............................................. 100
Inne zmiany....................................................................................... 105

Rozdzia 6.

Warstwy............................................................................ 106
Gdzie to si podziao?...................................................................... 107
Smart Filters (Inteligentne filtry).................................................... 107
Nowe tryby mieszania...................................................................... 112
Auto-Align Layers (Autowyrwnywanie warstw)........................ 115
Auto-Blend Layers (Automieszanie warstw)................................ 117

Rozdzia 7. Rne ulepszenia............................................................. 124


Gdzie to si podziao?...................................................................... 125
Device Central.................................................................................. 126
Polecenie Vanishing Point (Punkt zbiegu).................................... 128
Drukowanie....................................................................................... 131
Preferencje......................................................................................... 132
Drobne zmiany................................................................................. 134
Wersja rozszerzona programu (Photoshop CS3 Extended)........ 138

Rozdziay dodatkowe..................................................... 141


Skorowidz........................................................................ 154

Rozdzia 2
Camera Raw 4.0

AMERA RAW TROCH SI OSTATNIO ROZROSO pojawiy si nowe suwaki,


nowe opcje, w tym moliwo edycji plikw TIFF i JPEG. Do tego Adobe dorzucio
jeszcze troch narzdzi z Photoshop Lightroom, nowego programu do profesjonalnej edycji zdj.

Wszystko to oznacza, e mona zrobi z obrazem o wiele


wicej bez otwierania go w Photoshopie. Oto przegld
zagadnie, ktrymi zajmiemy si w tym rozdziale:

Oglne zmiany. Na pocztek przedstawimy zmiany


w oglnych zaoeniach dotyczcych funkcji, jak
ma peni Camera Raw. Aby uatwi Ci przestawienie si na nowy tok mylenia, omwimy kilka generalnych koncepcji edycji obrazu.

Narzdzie Red Eye (Usuwanie efektu czerwonych


oczu). Czerwone oczy moesz teraz usun z foto-

grai jednym klikniciem, kontrolujc poziom zachowania detali zdjcia.


Narzdzie Retouch (Retusz). Bezpieczny sposb
usuwania pykw i innych drobnych zanieczyszcze.
Zakadka Basic (Podstawowe). Pod t zakadk ukrywa si nowa sekcja okna Camera Raw z trzema suwakami sucymi do zaawansowanej edycji obrazu.
Krzywe parametryczne. Nowe krzywe typu Parametric (Parametryczne) umoliwi edycj obrazu nawet
tym uytkownikom, ktrzy o dziaaniu krzywych
nie maj zielonego pojcia.
Zakadka HSL/Grayscale (HSL/Skala szaroci).

W tej sekcji okna moesz przekonwertowa obraz


do skali szaroci lub w prosty sposb zmodykowa
jego kolory.
Zakadka Split Toning (Rozdziel tonowanie). Tu
moesz wprowadzi kolor w wiatach i cieniach,
czyli najjaniejszych i najciemniejszych miejscach
obrazu.
Predefiniowane ustawienia. Szybki dostp do
Twoich ulubionych ustawie w oknie Camera Raw.
Rne zmiany. Gar drobnych ulepsze, o ktrych
warto wiedzie.

Gdzie to si podziao?

Niektre opcje i narzdzia, jakich uywae w poprzedniej wersji programu, zmieniy swoje miejsce:

Znajome zakadki. Jeli Zakadki okna Camera Raw


szukasz dawnych zakadek Nazwa
Ikona
(zatytuowanych Adjust, DeBasic
(
Podstawowe
)
tail, Lens, Curve i Calibrate)
to si rozczarujesz teraz Tone Curve
trzeba przywykn do ikon. (Krzywa tonalna)
Ikony zajmuj na ekranie Detail (Szczeg)
mniej miejsca ni tekstowe nagwki, rma Adobe Lens Corrections
zdecydowaa si wic na (Korekcja obiektywu)
Calibration
nie, by zostawi wicej Camera
(Kalibracja aparatu)
przestrzeni na dodatkowe
opcje i narzdzia (wci jednak uywa si terminu
zakadka). Dodatkowo musisz pamita, e dawna
zakadka Adjust staa si teraz zakadk Basic (Podstawowe).

Suwak Shadows (Cienie). Suwak Shadows zosta


teraz przemianowany na suwak Blacks (Czarne), poniewa rma Adobe dodaa nowy suwak Fill Light
(Wypenij wiato1) do edycji obszarw zacienionych;
dawny suwak Shadows tak naprawd wpywa wycznie na najciemniejsze miejsca zdjcia.

Chodzi oczywicie o tzw. wiato wypeniajce lub dopeniajce, czyli sabe wiato uzupeniajce gwne owietlenie sceny w studiu fotogracznym. Obszary owietlone
tym wiatem pogrone s w pmroku, lecz nie w zupenej
ciemnoci przyp. tum.
Rozdzia 2: Camera Raw 4.0

37

Tryb Auto (Automatyczny).

W CS3 nie ma ju czterech oddzielnych opcji Auto.. Zostay one zastpione jedn.

Opcja Shadow (Ostrzeenie odcinania cienia). To

Zanim zaczniemy szczegowo omawia nowe opcje


dostpne w Camera Raw, przyjrzyjmy si generalnym
zmianom, ktre powinny wpyn na Twoje podejcie
do edycji obrazu niezalenie od tego, jakiego narzdzia
czy suwaka postanowie akurat uy.

Opcja Highlight ((Ostrzeenie


Ostrzeenie odcinania podwietlenia). To pole wyboru opcji zostao zastpione trjktn

Tryb penoekranowy
Przy grnej krawdzi okna Camera Raw, na lewo
od histogramu, pojawia si ikona trybu penoekranowego Full Screen Mode (Przecz na tryb penoekranowy). Kliknicie tej ikony powoduje wczenie lub wyczenie penoekranowego wywietlania okna Camera Raw.
W trybie penoekranowym okno Camera Raw zostanie
powikszone na cay ekran, a jego pasek tytuowy zostanie ukryty, tak by da Ci jak najwicej miejsca do pracy.
W poprzednich wersjach programu w pasku tytuowym okna pojawiay si informacje o czasie nawietlania i uytej ogniskowej. Poniewa teraz pasek moe by
ukryty w czasie edycji zdjcia, informacje te zostay
przeniesione. Obecnie pojawiaj si one bezporednio
pod histogramem.

pole wyboru opcji, poprzednio znajdujce si w grnej czci okna Camera Raw, zostao zastpione trjktn strzak w lewym grnym naroniku histogramu. Kliknij strzak, by wczy t opcj. Ramka
wywietlona wok ikonki oznacza stan aktywny.

strzak w prawym grnym naroniku histogramu.


Rozwijana lista Settings (Ustawienia). Ta lista, w wersji CS2 umieszczona bezporednio pod histogramem,
zostaa zastpiona rozwijanym menu ukrytym pod
malutk ikonk umieszczon po prawej stronie paska
Basic (Podstawowe),), tu pod ikonami zakadek.

Dostp do preferencji z menu. W wersji

Rozwijana lista Presets (Ustawienia predefiniowane). Rozwijana lista predeniowanych ustawie

Oglne zmiany

CS2 programu moge uzyska dostp do


preferencji z rozwijanej listy ustawie. Obecnie rma Adobe zdecydowaa si przeznaczy na otwieranie okna preferencji specjaln ikon, umieszczon w grnej czci okna Camera Raw Preferences,
w wersji polskiej Otwrz okno dialogowe preferencji.

zostaa zastpiona zakadk predeniowanych ustawie. Ikona zakadki Presets (Ustawienia predefiniowane) znajduje si po prawej stronie w pasku ikon, tu
pod histogramem.
Przycisk Save Image (Zapisz obraz). Przycisk zosta
przesunity z prawego dolnego naronika okna do
lewego dolnego
naronika, aby
wprowadzi wikszy porzdek na ekranie.

Parametry robocze Workflow settings (Opcje obiegu pracy). Parametry rozmiaru obrazu, rozdzielczo-

Intuicyjne suwaki
Dla wielu suwakw dostpnych w oknie Camera Raw zastosowano kosmetyczne poprawki, aby atwiej byo si
domyli, jaki jest ich wpyw na zdjcie. Najbardziej widoczne jest to w przypadku suwakw balansu bieli: Temperature (Temperatura) i Tint (Tinta). S kolorowe, aby unaoczni fakt, e ich przesunicie wpywa na zabarwienie
obrazu. Przykadowo przesunicie suwaka Temperature
(Temperatura) w lewo czyni obraz bardziej niebieskim,
a w prawo bardziej
tym. Oszczdzi Ci
to koniecznoci zapamitania paru informacji, tak by mg
swoje komrki mzgowe wykorzysta na
co innego, bardziej
potrzebnego w pracy Suwaki balansu bieli. U gry:
z Photoshopem.
w CS2, u dou: w CS3

ci, gbi bitowej i przestrzeni kolorw, ktre znajdoway si w dolnej czci okna, przybray form
tekstowej informacji, nadal podawanej w dolnej
czci okna. Aby uzyska do nich dostp, kliknij
wywietlony napis.

38 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu

Opcje kontrolujce obcicie


szczegw
w wiatach
i cieniach dostpne s teraz
w grnych naronikach pola
z histogramem

Kontrola nad obciciem szczegw


W poprzedniej wersji okna dialogowego Camera Raw
mielimy do dyspozycji opcje Shadow (Ostrzeenie odcinania cienia) oraz Highlight (Ostrzeenie odcinania podwietlenia), dziki ktrym mona byo sprawdzi, w ktrych
rejonach obrazu nastpuje utrata szczegw. Opcje te
zostay zastpione dwiema maymi trjktnymi strzakami umieszczonymi w obu grnych naronikach pola
histogramu (po lewej stronie dla cieni, po prawej dla
wiate).
Trjktne
strzaUWAGA
ki peni kilka rnych
funkcji i s bardziej uyCo to jest obcicie
teczne ni pola wyboru
opcji z poprzedniej wer- Gdy jaki obszar zdjcia w skali
sji, cho ich dziaanie nie szaroci w efekcie wprowadzonej
edycji (na przykad podniesienia
jest tak oczywiste, jak to kontrastu) staje si bardzo jasny lub
byo w przypadku opcji, bardzo ciemny, to w kocu otrzymuco moe stanowi utrud- jemy, odpowiednio, plam zupenie
nienie dla mniej zaawan- biaego lub zupenie czarnego koloco oznacza cakowite zatarcie si
sowanych uytkownikw ru,
szczegw obrazu w tym rejonie.
programu. Strzaki bd Okrelamy to jako obcicie (clipwywietlane w kolorze ping) do bieli lub do czerni.
czarnym, gdy obcicie Obraz RGB skada si z trzech kanie wystpuje. Stan si naw w skali szaroci, ktre repreilo wiata czerwonego,
kolorowe, gdy w rejonie zentuj
zielonego i niebieskiego w danym
cieni (lewa strzaka) albo obrazie. W kadym z tych kanaw
wiate (prawa strza- moe nastpi obcicie w rejonie
ka) zacznie pojawia si wiate lub cieni (co oznacza pojaobcicie, a gdy odpo- wienie si w kanale obszarw zupenie biaych lub czarnych). Jeli takie
wiednio cienie lub zjawisko nastpi tylko w jednym
wiata obrazu stan si z trzech kanaw, utrata szczegw
ju jedn czarn albo nie jest cakowita, bo dwa pozostae
bia plam, to waciwa kanay wci przechowuj detale
Z sytuacj tak czsto
(dla cieni lub wiate) obrazu.
mamy do czynienia przy stosowaniu
strzaka stanie si ca- kolorw bardzo nasyconych (tzw.
kiem biaa.
saturation clipping). Gdy obcicie
Moesz
klikn w wiatach albo obcicie w cieniach
trjktn strzak, aby nastpi w trzech kanaach naraz,
gadki kolor biay lub czarwywietli objte ob- uzyskamy
ny, czyli cakowicie utracimy detale.
ciciem (w wiatach

lub cieniach) obszary w oknie dokumentu. Obszary,


gdzie wystpuje obcicie do bieli, zostan oznaczone
czerwon, pprzejrzyst nakadk. Te, gdzie wystpuje obcicie do czerni niebiesk. Obszary obcicia s
wyznaczane inaczej w jasnych, a inaczej w ciemnych
rejonach obrazu. Czerwona nakadka wywietlana jest
tam, gdzie nastpio obcicie do bieli w jednym, dwch
lub trzech kanaach. Niebieska nakadka (obcicie
do czerni) wywietlona zostanie tylko tam, gdzie we
wszystkich trzech kanaach naraz pojawia si pena
czer, co oznacza, e wynikowy obraz w tym miejscu
rwnie bdzie cakowicie czarny. W starszych wersjach Photoshopa obszary obcicia rwnie byy wyznaczane w taki wanie sposb.
Edycja obrazw JPEG i TIFF
W poprzednich wersjach Photoshopa w oknie dialogowym Camera Raw mona byo podda edycji wycznie
obrazy w formacie RAW. W Photoshopie CS3 mona
podda takiej edycji take obrazy JPEG oraz TIFF!
Umoliwia to zastosowanie raz dokonanej korekcji barw do tuzinw obrazw bez potrzeby uciekania
si do zada albo skryptw. Mimo wszystko jak
moge si dowiedzie, czytajc rozdzia 1. tej ksiki,
powicony Bridge nowo ta budzi we mnie mieszane uczucia. Edycja taka grozi bowiem katastrof
w przypadku tych uytkownikw, ktrzy nie zachowaj
dostatecznej ostronoci. Mog Ci tyko poradzi, by
uwanie przeczyta ten fragment tekstu, zachowywa
wszelkie moliwe rodki ostronoci przy edycji obrazw TIFF i JPEG w Camera Raw i nie traci nadziei, e
rma Adobe poprawi to w nastpnej wersji programu.
Co powiedziawszy, przedstawi teraz bliej to nowe narzdzie, bo waciwie uyte moe ono przynie liczne
korzyci.
Narzdzia dostpne w Camera Raw s identyczne
dla wszystkich formatw plikw, jakie mona w nim otworzy, jednak w przypadku plikw JPEG i TIFF naley zwrci uwag na par szczegw.
Przede wszystkim trzeba zadba o to, by opcja Prefer Adobe Camera Raw for JPEG and TIFF (Preferowany format Adobe Camera Raw dla plikw JPEG i TIFF) w sekcji
Thumbnails (Miniaturki) okna preferencji programu Bridge pozostaa wczona (domylnie jest wczona). Bez
wczenia tej opcji edycja plikw JPEG i TIFF w Camera Raw nie jest moliwa. Po jej wczeniu moesz zaznaczy dowoln kombinacj obrazw JPEG, TIFF i RAW
i wybra polecenie File/Open in Camera Raw (Plik/Otwrz
w Camera Raw), by podda je edycji. Nie moesz tylko
edytowa w Camera Raw plikw TIFF zawierajcych
warstwy.
Rozdzia 2: Camera Raw 4.0

39

U gry: okno
dialogowe
Camera Raw
Po prawej: w ustawienia dostpnych
w tych trzech
zakadkach zostay
wprowadzone
tylko kosmetyczne
zmiany, dlatego te
nie bdziemy ich
omawia w tym
rozdziale

40 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu

Aby uzyska dostp do tej opcji, wybierz polecenie Preferences (Preferencje) z menu Edit (Edycja), jeli pracujesz w Windowsie, a z menu
Bridge CS3, jeli pracujesz w systemie Mac OS. Po otwarciu okna
preferencji przejd do sekcji Thumbnails (Miniaturki)

Musisz pamita, e zmiany dokonywane w plikach TIFF


i JPEG w tym trybie pracy s
oparte na metadanych, a to
oznacza, e piksele oryginalnego obrazu nie s naprawd
zmieniane. Caa Twoja edycja
to gar instrukcji (metadanych), ktre informuj Camera
Raw, w jaki sposb wywietli
zmodykowan wersj obrazu.
Pliki TIFF oraz JPEG edytowane w oknie Camera Raw
bd oznaczane ikon dopasowania (keczko z dwoma
maymi suwakami w rodku), gdy wywietlisz je w Bridge. Podwjne kliknicie tak oznaczonej miniaturki spowoduje otwarcie obrazu w Camera Raw nawet w przypadku,
gdy odpowiednia opcja w preferencjach jest wyczona.
Otwarcie obrazu gdziekolwiek poza aplikacj Camera Raw bdzie rwnoznaczne z powrotem do pierwotnej,
niezmodykowanej wersji. Przeczytaj to zdanie jeszcze
raz, bo ma ono krytyczne znaczenie dla waciwego zaplanowania przebiegu Twojej pracy nad obrazem. Aby
si przed tym zabezpieczy, musisz utrwali efekt edycji, zapisujc edytowany obraz za pomoc przycisku Save
Image (Zapisz obraz) w oknie Camera Raw albo za pomoc
polecenia File/Save As (Plik/Zapisz jako) w Photoshopie. Utworzysz w ten sposb plik z tak wersj obrazu,
w ktrej wprowadzona edycja znajduje odzwierciedlenie
w kolorach pikseli, nie w metadanych. Sam widzisz, e
musisz by naprawd BARDZO ostrony z edycj obrazw JPEG i TIFF w Camera Raw, bo moe si okaza, e
posae komu edytowany plik, a ta osoba po otwarciu
go zobaczya co innego, ni Ty widziae na swoim ekranie (wystarczy, e otworzya obraz w jakimkolwiek innym programie ni Camera Raw albo Photoshop CS3).
Powtrzmy to jeszcze raz: wszystko bdzie dobrze, jeli
pliki bd otwierane w Photoshopie CS3. Jeli jednak
kto otworzy je w innym programie gracznym albo
w starszej wersji Photoshopa, zobaczy obraz pozbawiony wszelkich modykacji wprowadzonych przez Ciebie
w Camera Raw.
Nie zapomnij przeczyta podrozdziau powiconego edycji plikw JPEG i TIFF w Camera Raw w rozdziale 1. tej ksiki. Znajdziesz tam wicej informacji
na temat posugiwania si edytowanymi w tym trybie
plikami obrazw.

Narzdzie Red Eye


(Usuwanie efektu czerwonych oczu)

Firma Adobe dodaa do okna Camera Raw


narzdzie do usuwania efektu czerwonych
oczu, dziaajce podobnie do analogicznego
narzdzia z Photoshopa.
Aby go uy, kliknij i przecignij mysz, zakrelajc
ramk wok kadego obszaru obrazu, w ktrym wystpuje takie niepodane zaczerwienienie. Gdy zwolnisz
przycisk myszy, Photoshop
zawzi ramk tak, by obejmoUWAGA
waa tylko czerwone oko.
Jak unikn efektu
czerwonych oczu

Obraz oryginalny

Od gry po lewej zgodnie z ruchem


wskazwek zegara: oryginalny
obraz, zaznaczanie prostoktnego
obszaru, efekt uzyskany po puszczeniu przycisku myszy, efekt kocowy

Efekt czerwonych oczu jest


powodowany przez uycie
esza zamontowanego na
aparacie, a wic umieszczonego blisko obiektywu.
wiato wyemitowane w rozbysku esza odbija si od
dna oka (ktre zachowuje
si jak czerwono zabarwione
lustro) i wpada do obiektywu. S dwa sposoby, by tego
unikn: 1) uywaj osobnej
lampy byskowej, umieszczonej co najmniej p metra od
aparatu wtedy wiato odbije si od dna oka pod takim
ktem, e nie bdzie mogo
dosta si do obiektywu;
2) uywaj aparatu z eszem
redukujcym efekt czerwonych oczu, ktry dziaa tak,
e przed waciwym byskiem
esza nastpuje jeszcze jeden
bysk, powodujcy zwenie
si renicy fotografowanej
osoby. W ten sposb mniej
wiata dostaje si do oka
i mniej si go rwnie odbija
w stron obiektywu aparatu
w chwili, gdy nastpuje waciwy rozbysk.

Jeli uzyskane w ten sposb prostoktne zaznaczenie


nie obejmuje waciwego obszaru, bdziesz musia poprawi ramk, przecigajc mysz jej boczne krawdzie i dopasowujc w ten sposb rozmiar i pooenie prostokta (jak na poniszym rysunku).

Po lewej: zaznaczanie prostoktnego obszaru.


Porodku: rezultat. Po prawej: po rcznych poprawkach

Rozdzia 2: Camera Raw 4.0


41

Opcje dostpne dla narzdzia Red Eye (Usuwanie efektu czerwonych oczu)

Po zdeniowaniu obszaru, w ktrym wystpuje


defekt, moesz ustawi suwaki parametrw Pupil Size
(Rozmiar renicy) oraz Darken (Ciemniej), aby wyregulowa zasig edycji. Ustawienia te bd stosowane
na ostatnio zaznaczonym przez Ciebie prostoktnym
obszarze. Aktywny obszar moesz pozna po tym, e
ramka wok niego jest czerwona i przerywana. Aby
uaktywni inn prostoktn ramk, kliknij j po prostu,
majc nadal wybrane narzdzie Red Eye (Usuwanie efektu
czerwonych oczu).
Rozmiar renicy
Parametr Pupil Size (Rozmiar renicy) decyduje o tym, jak
duy bdzie obszar poddany edycji. Suwak ten bywa
przydatny, gdy czerwony kolor nie zajmuje caej powierzchni tczwki, lecz tylko jej cz. W tej sytuacji
dobrze jest zmniejszy warto parametru Pupil Size,
jeli bowiem bdzie ona zbyt wysoka, to narzdzie zupenie odbierze kolor oku (a moe zdarzy si i tak, e
rwnie powiece). Z kolei zbyt niska warto parametru
Pupil Size moe spowodowa pozostawienie czerwonej
obwdki na krawdziach tczwki.

Ustawienia parametru Pupil Size (Rozmiar renicy) od lewej do


prawej: 1, 25, 50, 100 (nasycenie obrazu zwikszono, by efekt zmiany
ustawienia by lepiej widoczny)

Suwak Darken (Ciemniej)


Za pomoc suwaka Darken (Ciemniej) ustalamy, jak jasna ma by tczwka oka. Przesunicie suwaka w lewo
uwidoczni wicej szczegw tczwki, przesunicie
go w prawo uczyni tczwk bardzo ciemn. Domylne
ustawienie wartoci parametru Darken na 50 jest odpowiednie dla wikszoci obrazw.

Ustawienia parametru Darken (Ciemniej) od lewej do prawej: 1, 25,


50, 100 (kontrast obrazu zwikszono, by efekt zmiany ustawienia by
lepiej widoczny)

Jeli uznasz, e prostoktne ramki utrudniaj Ci


ogldanie obrazu, moesz wyczy opcj Overlay (Poka
nakadk) ssiadujc z parametrem Darken (albo wcisn V; ten skrt klawiszowy pozwala szybko wywietla
i chowa ramki).
Gdyby nie spodoba Ci si efekt edycji narzdziem
Red Eye (Usuwanie efektu czerwonych oczu), moesz go
usun, likwidujc ramki utworzone tym narzdziem.
Mona to zrobi, naciskajc przycisk Clear All (Wyczy
wszystko) lub te uaktywniajc jedn z ramek i naciskajc
klawisz Delete. Moesz rwnie klikn ramk z wcinitym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS)
to take spowoduje jej zlikwidowanie.
Wol uywa narzdzia Red Eye (Usuwanie efektu
czerwonych oczu) w Camera Raw ni w Photoshopie, bo
w oknie Camera Raw mog dopasowywa wartoci parametrw Pupil Size (Rozmiar renicy) oraz Darken (Ciemniej)
ju po utworzeniu ramki, obserwujc efekt na podgldzie. Analogiczne parametry w Photoshopie musz by
ustawione, zanim jeszcze klikniesz obraz, by go retuszowa. Poruszanie suwakami nie wpywa bowiem na wygld obszaru ju kliknitego.

Na tym obrazie widzimy, jak ustawienie parametru Pupil Size (Rozmiar


renicy) wpywa na rozmiar edytowanego obszaru w odniesieniu do prostokta definiujcego granice czerwonego oka. Od gry po lewej zgodnie
z ruchem wskazwek zegara: 1, 25, 50, 100

42 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu

Narzdzie Retouch (Retusz)

Firma Adobe dodaa do okna Camera Raw


wietne narzdzie do usuwania pykw, rys
i innych drobnych defektw obrazu. Aby
retuszowa tego typu wady,
wybierz narzdzie Retouch
UWAGA
(Retusz), ustaw parametr
Radius (Promie) w grnej
Edycja oparta
na metadanych
czci okna odpowiednio do
rozmiarw usuwanych za- Narzdzie Retouch (Retusz)
nieczyszcze, a potem ustaw jest z koniecznoci proste
poniewa efekt
kursor narzdzia przeci- wjegodziaaniu,
pracy musi da si zanajce si linie nad ob- pisa w formie tekstowej,
szarem, w ktrym wystpuje w metadanych obrazu (dziki
wada obrazu. Na koniec klik- temu w kadej chwili mona
zrezygnowa z wykonanego
nij myszk.
w ten sposb retuszu, bo
Na ekranie pojawi si nie ma on tak naprawd
okrga ramka z biao-czer- wpywu na piksele obrazu).
wonej, przerywanej linii. Retusz jest zapisywany w ten
Powinna ona obejmowa sposb, e zapamitywane
pooenie i rozmiar obu
obszar przeznaczony do wy- jest
k: tego, ktre oznacza
retuszowania. Jeli tak nie obszar docelowy, i tego,
jest, to po prostu przecig- ktre oznacza rdo. Ta
nij mysz, nie zwalniajc jej informacja podana w metaprzycisku, aby wyregulowa danych zajmuje bardzo niemiejsca w pamici. Na
wielko ramki. W tym mo- wiele
dodatek zapisywanie edycji
mencie powinno pojawi w metadanych umoliwia
si drugie kko, tym razem atwe kopiowanie wykonanej
biao-zielone. Zaznacza ono edycji do innych plikw, jak
miejsce, z ktrego bdzie to opiszemy w dalszej czci
pobierany materia do repe- tego rozdziau.
racji obrazu (tzw. rdo).
Narzdzie Retouch zaprojektowano specjalnie do
usuwania pykw kurzu ze zdj. W cyfrowych lustrzankach kurz czsto osiada na matrycy aparatu, a potem
pojawia si na zdjciach w formie ciemnych, nieco rozmytych kropeczek. Gdy ju ustalisz waciwy promie
dla retuszu (zwykle wystarczy wyretuszowa w tym celu
jeden pyek), pozostae pyki usuniesz, zwyczajnie klikajc je mysz.
Jeli okae si, e wyretuszowane obszary zdjcia
nie stapiaj si pynnie ze swym otoczeniem, to albo
przesu biao-czerwone kko, aby zmieni retuszowany
obszar na inny, albo przesu to biao-zielone, aby zmieni rdo.

U gry: obraz oryginalny przed retuszem. Mniejsze obrazki od gry po


lewej zgodnie z ruchem wskazwek zegara: obiekt do wyretuszowania,
definicja okrgego obszaru wok tego obiektu, automatyczny wybr
rda, efekt automatycznego retuszu, efekt rcznego retuszu

Opcje dostpne dla narzdzia Retouch (Retusz)

Rozdzia 2: Camera Raw 4.0


43

1. Obraz oryginalny z plam wymagajc retuszu

4. Przecignicie zielono-biaego kka pozwolio zdefiniowa inne


rdo, waciwe

2. Klikniciem i przecigniciem myszy utworzono okrg ramk


wok tego obszaru

5. Rezultat ustawienia zbyt maego rozmiaru kka

3. Camera Raw w trybie automatycznym wybrao niewaciwy obszar


jako rdo

6. Efekt retuszu po wyregulowaniu rozmiaru okrgej ramki

Jeli w polu z ustawieniami narzdzia z rozwijanej


listy Type (Typ) wybierzesz opcj Heal (Skoryguj), to wyretuszowany obszar zostanie dopasowany do swego otoczenia pod wzgldem jasnoci i koloru. Wybranie opcji
Clone (Klonowanie) oznacza, e takie dopasowanie nie
nastpi. Gdy uywasz opcji Clone, sam musisz zadba

o to, by wybra rdo o waciwym kolorze i jasnoci, tak by efekt retuszu wtopi si w obraz. Korzystajc
z opcji Heal, wystarczy zadba o to, by obszar rdowy
mia zblion tekstur (wzr, jaki tworz ciemniejsze
i janiejsze tony w danym rejonie obrazu). Uywam opcji Heal (Skoryguj) w 90% przypadkw.

44 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu

Obraz przed retuszem

Obraz po dziesiciokrotnym uyciu narzdzia Retouch (Retusz) w trybie


Clone (Klonowanie) i szeciokrotnym w trybie Heal (Skoryguj)
Brzeg fotografii
zosta wyretuszowany z uyciem
dziesiciu okrgych
ramek naniesionych
narzdziem Retouch
(Retusz). Uyto trybu
Clone (Klonowanie),
by zachowa ogln
jasno i kolor ciany

Po lewej: efekt uycia trybu Heal (Skoryguj) w naroniku obrazu.


Po prawej: efekt uycia trybu Clone (Klonowanie)

Przybrzeny obszar
obrazu zosta stopiony z ssiadujcymi rejonami
ciany za pomoc
szeciu okrgych
ramek naniesionych
narzdziem Retouch
(Retusz) w trybie
Heal (Skoryguj)

W poniszym przykadzie uyem narzdzia retuszu z opcj Clone (Klonowanie) do wyretuszowania krawdzi zdjcia, a potem uyem opcji Heal (Skoryguj), by
pynnie poczy t wyretuszowan krawd z reszt
fotograi. Uywajc kombinacji rnych trybw dziaania narzdzia retuszu, rozmiarw ramek i rnie wybranych rde, moesz wykona w Camera Raw nawet
do skomplikowan edycj. Cho jednak ciesz si z tej
nowej moliwoci, to przy powaniejszych pracach polecabym Ci uycie odpowiednich narzdzi Photoshopa:
Healing Brush (Pdzel korygujcy), Patch (atka) oraz Clone
Stamp (Stempel). W poczeniu z now palet Clone Source
(Powiel rdo) Photoshopa CS3 jest to optymalny zestaw
do wykonywania skomplikowanego retuszu obrazu.
Rozdzia 2: Camera Raw 4.0

45

Tych sze obrazkw zostao wykonanych w cigu niecaej minuty.


Wszystkie maj drobne plamki dokadnie w tych samych miejscach
(matryca aparatu bya zanieczyszczona)

Retusz wielu obrazw


Gdy do matrycy aparatu cyfrowego przylgn drobinki
kurzu, to bd si one pojawia dokadnie w tych samych miejscach na wszystkich wykonanych zdjciach.
Aby ograniczy nakad pracy przy retuszu, rozwa wykonanie go tylko na jednym zdjciu i zastosowanie tych
samych ustawie Camera Raw dla pozostaych fotograi.
Aby powtrzy wykonany retusz wielokrotnie, wykonaj
nastpujce kroki: 1) zaznacz wszystkie obrazy w Bridge
i wybierz polecenie Open in Camera Raw (Otwrz w Camera
Raw) z menu File (Plik); 2) uyj narzdzia Retouch (Retusz)
do usunicia pykw z jednego obrazu; 3) nie zamykajc
obrazu poddanego retuszowi, kliknij przycisk Select All
(Zaznacz wszystko); 4) kliknij przycisk Synchronize (Synchronizuj) i z rozwijanej listy u gry okna, ktre si wtedy
pojawi, wybierz pozycj Spot Removal (Usuwanie dodatkowe2). Nastpnie kliknij OK, aby zastosowa retusz na innych obrazach. Dobrze jest potem przejrze wszystkie
obrazy i poszuka miejsc, ktre wymagaj wprowadzenia rcznej korekty retuszu. Moe si bowiem zdarzy,
e wybrane w pierwszym obrazie obszary rdowe
w innych obrazach nie bd odpowiednie, tak e naniesiony retusz nie poczy si dobrze z tem.
Retusz zosta
skopiowany do
pozostaych
obrazw przez
zaznaczenie
ich wszystkich
i uycie
narzdzia
Synchronize
(Synchronizuj)
z wczon
opcj Spot
Removal
(Usuwanie
dodatkowe)

U gry: ten obraz zawiera ciemne plamki w obszarze nieba


Porodku: efekt uycia narzdzia Retouch (Retusz) do ich usunicia
U dou: ta sama edycja zastosowana na innym zdjciu za pomoc opcji
Synchronize (Synchronizuj)

Po lewej: po skopiowaniu retuszu do innego zdjcia czsto trzeba wprowadzi rczne poprawki. Po prawej: zmiana pooenia rda pozwolia
rozwiza problem
2

46 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu

Powinno by: usuwanie plamek lub usuwanie skaz. Nazwa tej opcji w polskiej wersji programu nie jest niestety
zrozumiaa przyp. tum.

UWAGA
Czyszczenie matrycy

Jeli korzystasz z aparatu cyfrowego z wymiennym obiektywem i zauwaasz


na swoich zdjciach ciemne punkty stale w tym samym pooeniu, to matryca
Twojego aparatu najprawdopodobniej wymaga czyszczenia. Kurz osiada na
niej za kadym razem, gdy wyjmujesz obiektyw. Aby sprawdzi, czy ju czas
na czyszczenie, uyj techniki pustego kadru opisanej w tym rozdziale. Sam
zwykle czyszcz sensory mojego aparatu raz na tydzie, a gdy fotografuj
przy wietrznej pogodzie w miejscach, gdzie jest due zapylenie, to nawet
kilka razy dziennie. Szczegowy opis metody czyszczenia, ktrej uywam,
znajdziesz na stronie www.CleaningDigitalCameras.com/cleaning.html.
Po wanych sesjach zdjciowych dobrze jest wykona jedno puste zdjcie,
aby sprawdzi, gdzie mogy pojawia si drobinki kurzu

Pomocnicze puste ujcie


Na zakoczenie sesji zdjciowej w plenerze czsto wykonuj jedno dodatkowe puste zdjcie. Aby je uzyska,
fotografuj dowoln jasn, gadk paszczyzn na
przykad bkitne bezchmurne niebo albo ekran mojego
laptopa wypeniony biel. Uywam przy tym takiej gbi
ostroci, aby pyki nie byy zbyt rozmyte (jasne to moe
by rozmyte, nie zaley mi na nim).
Potem uywam tego pustego kadru jako odniesienia
przy retuszu. W Camera Raw przesuwam suwaki Contrast (Kontrast) oraz Blacks (Czarne) maksymalnie w prawo, aby uwidoczni nawet najdrobniejsze detale, suwak
Saturation (Nasycenie) przesuwam maksymalnie w lewo,
aby pozby si koloru, a na koniec ustawiam suwak
Brightness (Jasno) w taki sposb, by mie dobry widok
na wszystkie pyki, ktrych lady pojawiy si w kadrze.
Po ustawieniu widoku wykonuj retusz pykw i synchronizuj go z pozostaymi obrazami z sesji, aby usun pyki z nich wszystkich.

Kocowe poprawki
Po wyretuszowaniu licznych obszarw obrazu dobrze jest
sprawdzi, czy efekt edycji jest zadowalajcy. W tym celu
wycz opcj Show Overlay (Poka nakadk) (lub nacinij
klawisz V). Spowoduje to ukrycie wszystkich k, tak
by mg dokadnie obejrze cay obraz. Jeli wykryjesz
jakie niespjnoci pomidzy obszarami retuszowanymi
a reszt obrazu, znw wcz wywietlanie nakadek, kliknij ramk otaczajc niewaciwie wyretuszowany obszar
i dostosuj pooenie obu k, ktre decyduj o wygldzie
tego rejonu obrazka. Moesz uywa nawiasw kwadratowych (klawisze [ i ]), aby zmienia rwnie rozmiar aktywnej ramki. Ta metoda dziaa nawet wtedy, gdy ramki
s ukryte (opcja Show Overlay jest wyczona).
Jeli uznasz, e jedna z ramek nie jest potrzebna,
kliknij kko, by je uaktywni, i nacinij klawisz Backspace lub Delete. Moesz rwnie uy przycisku Clear All
(Wyczy wszystko), by usun wszystkie ramki narzdzia
retuszu i zacz edycj od nowa.
Wyretuszowane obszary bd zmienia si interaktywnie, dopasowujc si do ustawie suwakw uytych do oglnej edycji obrazu w Camera Raw. Czsto
wykorzystuj to, przyciemniajc obraz przed retuszem,
aby pyki kurzu w jasnych obszarach obrazu (na przykad w obszarze nieba) byy lepiej widoczne. Potem dla
odmiany rozjaniam obraz, by mc przeegzaminowa
jego ciemniejsze obszary. Znacznie lepiej jest wykry
wszystkie pyki na tym wczesnym etapie pracy nad obrazem, ni odkrywa je potem w znacznie mniej sprzyjajcych momentach: gdy wykonamy wielkoformatowy
kosztowny wydruk, gdy polemy obraz do obejrzenia
klientowi itp.

Rozdzia 2: Camera Raw 4.0


47

Utrwalanie edycji
Kliknicie przycisku Done (Gotowe) w oknie Camera
Raw spowoduje wpisanie wykonanej edycji w metadane doczone do obrazu (w postaci tekstowej). Mimo
to bdziesz mg nadal zmienia wykonany retusz, gdy
ponownie otworzysz obraz w oknie Camera Raw. Dane
na temat pooenia i rozmiaru wszystkich k zostan
wtedy odczytane z metadanych, a niezmodykowany
obraz oryginalny nadal bdzie do Twojej dyspozycji.
Aby rzeczywicie zmodykowa piksele obrazu, trzeba zapisa go na nowo za pomoc przycisku Save Image
(Zapisz obraz) w oknie Camera Raw lub te otworzy ten
obraz i zapisa go w Photoshopie.
Po cudownych nowych narzdziach do retuszu zajmiemy si teraz kolejnym tematem zestawem rwnie
cudownych narzdzi do dopasowywania obrazu, jakie s
dostpne w Camera Raw 4.0.

(Odtwarzanie), Fill Light (Wypenij wiato) oraz Blacks


(Czarne). Moe si to wydawa nadmiernie skomplikowane, dopki nie uwiadomimy sobie, e kady z tych
suwakw wpywa na inny zakres tonw i e te cztery
suwaki razem pozwalaj nam ustawi jasno obrazka
znacznie prociej ni miriady sucych do tego narzdzi w Photoshopie.
Suwak Exposure (Ekspozycja). Ten suwak ustala poziom
jasnoci w najjaniejszych rejonach zdjcia. Przesunicie suwaka w prawo rozjani obraz, w lewo przyciemni. Suwak wpynie na jasno caego obrazu, lecz ustawiajc go, powiniene skoncentrowa si na obszarach
najjaniejszych, bo taka wanie jest jego rola.

Sekcja Basic (Podstawowe)

Zakadka
Adjust
z wersji CS2 staa
si teraz zakadk
Basic (Podstawowe),
oznaczon
ikon
przypominajc
obiektyw aparatu.
Zmienia si rwnie jej zawarto.
Jeli
dobrze
poznae interfejs
poprzedniego wcielenia Camera Raw,
to na pewno rzuci
Ci si w oczy brak
suwaka cieni Shadows. Firma Adobe
po prostu zmienia
nazw tego suwaka
na Blacks (Czarne), co bardziej precyzyjnie okrela jego
funkcj w obrazie i zapobiega nieporozumieniom, bo
do edycji cieni (ciemnych rejonw obrazu) jest obecnie
przeznaczony inny suwak Fill Light (Wypenij wiato).
Poniewa zmian jest sporo, najlepiej bdzie dokona
przegldu caej zawartoci zakadki Basic starych
i nowych opcji tak by mg nauczy si uywa
tego zestawu narzdzi jako jednej caoci.
Mamy do dyspozycji cztery suwaki, ktre kontroluj jasno obrazu: Exposure (Ekspozycja), Recovery

48 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu

Ustawienia ekspozycji
od lewej do prawej:
u gry -4, -2, 0,
u dou +2, +4

Suwak Recovery (Odtwarzanie). Ten suwak suy do

odzyskiwania detali utraconych w wyniku przewietlenia zdjcia lub agresywnego ustawienia suwaka Exposure (Ekspozycja). Przesunicie suwaka Recovery (Odtwarzanie) w prawo przyciemni najjaniejsze rejony obrazu.
Jest to ogromnie uyteczne narzdzie, gdy domylne
ustawienia w Camera Raw powoduj utrat zbyt wielkiej iloci szczegw w wiatach obrazu.

UWAGA
Format JPEG a RAW

Wikszo jednoobiektywowych cyfrowych lustrzanek jest w stanie uchwyci 4096 poziomw jasnoci. Robienie zdj w formacie RAW pozwala
zachowa informacj o wszystkich tych poziomach, dziki czemu przy starannej obrbce moemy z tego materiau uzyska obraz o duej iloci widocznych szczegw, zwaszcza w wiatach. Plik JPEG przechowuje tylko
256 poziomw jasnoci i ma zwyczaj likwidowania szczegw w wiatach
w miejscach, gdzie na zdjciu nastpuje czciowe obcicie do bieli w celu
uzyskania lepszej kompresji.

Ustawienia parametru Blacks (Czarne) od lewej do prawej: 0, 50, 100

Suwak Brightness (Jasno). Ten suwak kontroluje ogln


Po lewej: obraz oryginalny. Porodku: chmury przyciemnione przez
ustawienie parametru Recovery (Odtwarzanie) na +50. Po prawej: prba
przyciemnienia chmur przez zmian parametru Exposure (Ekspozycja)

Suwak Fill Light (Wypenij wiato). Ten suwak kontro-

luje jasno ciemnych rejonw obrazu ciemnych, ale


nie a tak ciemnych, by byy niemal czarne. S to wanie te rejony, o ktrych mylimy zwykle jako o cieniach (dlatego wanie rma Adobe zmienia nazw
dawnego suwaka Shadows na Blacks (Czarne); wpywa
on bowiem tylko na obszary najgbszego mroku, nie
za cienia w potocznym znaczeniu tego sowa). Przesunicie suwaka w prawo rozjani zacienione obszary
zdjcia, co zwykle powoduje uwidocznienie wikszej
iloci szczegw.

jasno obrazu, szczeglnie mocno wpywajc na tony porednie. Dodatkowo uywaj suwaka Exposure (Ekspozycja),
by zdecydowa, czy w obrazie maj si pojawi miejsca
cakiem biae, oraz suwaka Blacks (Czarne), by zdecydowa,
czy w obrazie maj si pojawi miejsca cakiem czarne.

Ustawienia parametru Brightness (Jasno) od lewej do prawej:


150, 0, +150

Suwak Contrast (Kontrast). Ten suwak, zgodnie ze sw

nazw, pozwala ustawi kontrast midzy jasnymi a ciemnymi obszarami obrazu. Gdy przemieszczasz go w prawo, jasne obszary staj si jeszcze janiejsze, a ciemne
jeszcze ciemniejsze, tak e wizualna rnica midzy
nimi zwiksza si. Przemieszczanie suwaka w lewo
oznacza stopniowe zmniejszenie tej rnicy i upodobnienie ciemnych i jasnych obszarw.
Po lewej: obraz oryginalny. Porodku: ko rozjaniony przez ustawienie
parametru Fill Light (Wypenij wiato) na +50. Po prawej: prba przyciemnienia konia przez ustawienie parametru Brightness (Jasno) na
warto maksymaln, +150. Suwak Blacks (Czarne) by ju ustawiony
na najnisz warto

Suwak Blacks (Czarne). Ten suwak wpywa na naj-

ciemniejsze miejsca w obrazie. Przesunicie suwaka


w prawo przyciemnia je jeszcze bardziej, w lewo
rozjania je. Zwykle ustawiam parametr Blacks (Czarne) przed parametrem Fill Light (Wypenij wiato),
a potem w razie potrzeby poprawiam jeszcze warto
Blacks (Czarne).

Ustawienia parametru Contrast (Kontrast) od lewej do prawej:


50, 0, +50

Omwilimy ju wszystkie parametry suce do


ustawiania zakresu tonalnego zdjcia; przejdmy teraz
do tych, ktre pozwalaj sterowa kolorem w obrazie. To
dwa parametry, ktre czsto s ze sob mylone: Vibrance
oraz Saturation (Nasycenie).
Rozdzia 2: Camera Raw 4.0

49

Po lewej: obraz oryginalny. Porodku: parametr Vibrance ustawiony na


+45. Po prawej: parametr Saturation (Nasycenie) ustawiony na +45

Suwak Vibrance. Przesunicie tego suwaka w prawo

oywi kolory obrazu, lecz nie wszystkie jednakowo.


Kolory, ktrych nasycenie ju na pocztku byo wysokie, bd traktowane z wiksz rezerw. Nie nastpi te
zbytnie oywienie tonw skry (to oznacza rwnie, e
nie nastpi oywienie ciepych kolorw ziemi w tych
obrazach, ktre takie kolory zawieraj).
Suwak Saturation (Nasycenie). Przesunicie tego suwaka w prawo zwiksza w rwnym stopniu nasycenie
wszystkich kolorw obrazu, niezalenie od pocztkowych wartoci ich nasycenia. Moe to oznacza, e niektre barwy stan si ju przesadnie jaskrawe, gdy inne
nie osign jeszcze swego penego potencjau (z tego powodu suwak Vibrance jest czsto lepszym wyborem).

Po lewej: obraz oryginalny. Po prawej: pastelowe kolory zostay oywione


przez ustawienie parametru Vibrance na +100, a Saturation (Nasycenie)
na 35

Po lewej: obraz oryginalny. Po prawej: pastelowe kolory zostay przygaszone przez ustawienie parametru Vibrance na 100, a Saturation
(Nasycenie) na +100

Opcja Convert to Grayscale (Konwertuj na skal szaroci). Wczenie tej opcji usuwa cay kolor z obrazu,

zamieniajc go w obraz w skali szaroci. Efekt nie jest


jednak taki sam, jak w przypadku przesunicia suwakw Vibrance i Saturation (Nasycenie) maksymalnie
w lewo, cho wtedy te cay kolor jest usuwany. Wczenie opcji Convert to Grayscale (Konwertuj na skal szaroci)
w zakadce Basic (Podstawowe) powoduje uaktywnienie
konwersji do skali szaroci w zakadce HSL/Grayscale
(HSL/Skala szaroci); taka konwersja zwykle daje lepsze rezultaty ni zwyke obnienie nasycenia kolorw
do zera za pomoc suwakw. Firma Adobe umiecia
w zakadce Basic ten porczny skrt do opcji Convert
to Grayscale (Konwertuj na skal szaroci) z zakadki HSL/
Grayscale, aby nie uleg pokusie uywania suwakw
Vibrance i Saturation, gdy chcesz uzyska obraz czarno-biay. Wicej na temat konwersji do czerni i bieli
powiemy w dalszej czci rozdziau.
Poznalimy ju zakadk Basic (Podstawowe), wic pora
przyjrze si innym zakadkom w Camera Raw 4.0.

Przesunicie suwakw Vibrance i Saturation (Nasycenie) w przeciwnych kierunkach to czsto dobry sposb,
by uzyska rwnowag midzy ywymi barwami i tymi
bardziej subtelnymi, pastelowymi. Aby subtelne kolory
stay si jeszcze subtelniejsze, bledsze, przesu suwak
Vibrance maksymalnie w lewo, a potem za pomoc suwaka Saturation wyreguluj oglne nasycenie kolorw
w obrazie. Aby subtelne kolory stay si nieco ywsze,
wykonaj operacj odwrotn: przesu suwak Vibrance
maksymalnie w prawo, a potem za pomoc suwaka Saturation wyreguluj oglne nasycenie kolorw w obrazie.
50 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu

Krzywe parametryczne

W zakadce Tone Curve (Krzywa tonalna) okna Camera


Raw wprowadzono nowy rodzaj krzywej. Jest ona zwana krzyw parametryczn Parametric
(Parametryczny) i stanowi alternatyw dla
krzywej punktowej
Point (Punkt) znanej
z poprzednich wersji
programu. Krzywa
parametryczna wyposaona jest w cztery suwaki, ktre su do kontrolowania
jej ksztatu. Moesz
korzysta z tych suwakw, zamiast ustawia jasno obrazu
za pomoc suwaka
Brightness (Jasno)
z zakadki Basic (Podstawowe).
Suwak Highlights (wiata). Przyciemnia lub rozjania
najjaniejsze rejony obrazu. Jego dziaanie zostaje agodnie wygaszone mniej wicej w momencie, gdy jasno
spada do poziomu 40-procentowej szaroci. Moesz
zmieni zakres tonw, na ktre oddziauje ten suwak,
przesuwajc prawy trjktny uchwyt umieszczony pod
polem wykresu.
Suwak Lights (Jasne). Przyciemnia lub rozjania porednie tony obrazu, koncentrujc swe dziaanie na janiejszych obszarach z tego zakresu.
Suwak Darks (Ciemne). Przyciemnia lub rozjania
porednie tony obrazu, koncentrujc swe dziaanie na
ciemniejszych obszarach z tego zakresu.
rodkowy uchwyt umieszczony pod polem wykresu
wyznacza punkt, w ktrym koczy si dziaanie suwaka Darks, a zaczyna dziaanie suwaka Lights. Przesuwajc ten uchwyt, zmieniasz pogld okna Camera Raw
na to, gdzie przebiega granica midzy tonami jasnymi
a ciemnymi. Powiniene powanie rozway rezygnacj
z uywania suwaka Brightness (Jasno) z zakadki Basic
(Podstawowe) na rzecz suwakw Lights (Jasne) oraz Darks
(Ciemne), poniewa pozwalaj one ustawi jasno obrazu znacznie precyzyjniej.

U gry: obraz oryginalny. U dou: efekt uycia krzywej parametrycznej


pokazanej po lewej stronie

Suwak Shadows (Cienie). Przyciemnia lub rozjania

najciemniejsze rejony obrazu. Jego dziaanie zostaje wygaszone mniej wicej na poziomie 60-procentowej szaroci. Moesz zmieni zakres tonw, na ktre oddziauje
ten suwak, przesuwajc lewy trjktny uchwyt znajdujcy si pod polem wykresu.
Uywam niekiedy krzywej parametrycznej, gdy
chc zwikszy kontrast w jasnych albo w ciemnych obszarach obrazu. Aby zwikszy kontrast cieni, przesu
suwak Shadows (Cienie) w lewo, a Darks (Ciemne) w prawo.
Za pomoc trjktnych uchwytw pod oknem krzywej
wyreguluj, na jaki dokadnie zakres tonw bd oddziaywa te suwaki. Aby zwikszy kontrast w jasnych rejonach obrazu, przesu suwak Highlights (wiata) w prawo, a Lights (Jasne) w lewo.

Rozdzia 2: Camera Raw 4.0


51

Adobe Photoshop Lightroom


Firma Adobe opublikowaa ostatnio nowy program Adobe Photoshop Lightroom. Jest to samodzielna aplikacja i mimo podobiestwa
nazwy nie jest sprzedawana w zestawie z Photoshopem. Suy ona do katalogowania zdj i poprawiania ich. Sposb edycji zdj w tym programie przypomina edycj w oknie Camera Raw w Photoshopie. Poniewa mechanizm dziaania Adobe Photoshop Lightroom oraz Camera
Raw jest wsplny, obraz mona podda edycji w jednej z tych aplikacji i otworzy go potem w drugiej, zachowujc wprowadzone modykacje. Proces konwersji nie jest automatyczny, lecz po zmianie paru ustawie powinno Ci si uda nakoni oba programy do wsppracy.
Pierwszy krok to ustawienie obu programw tak, aby
korzystay z formatu DNG (ktry potra przechowa
oryginalny obraz i naoone modykacje w jednym pliku),
albo nakonienie Lightroom do korzystania z oddzielnych
plikw XMP, tak jak to czyni Camera Raw. Domylnie
Lightroom przechowuje modykacje w swej wewntrznej
bazie danych, do ktrej Camera Raw nie ma dostpu. Aby
zmusi Lightroom do zapisywania edycji w pikach XMP
odczytywanych przez Camera Raw, otwrz okno preferencji programu Lightroom (wybierajc polecenie Preferences z menu Edit w Windowsie albo z menu Lightroom
w systemie Mac OS), przejd do zakadki File Management
i wcz opcj Automatically write changes into XMP.
Kolejny krok to upewnienie si, e rwnie Camera
Raw bdzie zapisywa edycj w oddzielnym pliku XMP,
tak by moga ona by odczytywana przez Lightroom (to
ustawienie domylne, warto jednak sprawdzi, czy jest
nadal wczone). Otwrz okno preferencji Camera Raw,
wybierajc w Bridge polecenie Camera Raw Preferences
(Preferencje Camera Raw) (skorzystaj z menu Edit (Edycja)) w Windowsie i z menu Bridge CS3 w systemie Mac OS), i upewnij si, czy
na licie Save image settings in: (Zapisz ustawienia obrazu w:) wybrana jest opcja Sidecar .xmp les (Pliki doczepione .xmp).
Gdy ju dopilnujemy, aby oba programy zapisyway edycj w plikach XMP, moemy edytowa obrazy wymiennie w jednym lub
drugim programie. Camera Raw bdzie odczytywa informacje z pliku XMP i zawsze otworzy obraz z najwieszymi modykacjami,
niezalenie od tego, w ktrym z tych dwch programw je wprowadzono.
Przegldajc obrazy w Lightroom, bdziesz mg czasem zaobserwowa znaczek wykrzyknika w prawym grnym naroniku miniaturki. Znaczek ten oznacza, e obraz by modykowany
poza rodowiskiem programu.
Kliknicie ikony z wykrzyknikiem spowoduje wywietlenie okna dialogowego takiego, jak
to pokazane poniej. Wybranie opcji Import Settings from Disc oznacza uznanie zmian wprowadzonych w Camera Raw. Wybranie opcji Overwrite Settings sprawi, e zamiast tego zostan
zastosowane ostatnie zmiany wprowadzone w Lightroom. W kocu wybranie opcji Do nothing
pozostawi wszystko bez zmian (co oznacza rwnie dalsze wywietlanie wykrzyknika), tak by
mg podj decyzj w pniejszym terminie.
Osobicie zupenie zrezygnowaem z Bridge i z Camera Raw
na rzecz Adobe Photoshop Lightroom, poniewa uznaem ten
nowy program za znacznie efektywniejsze narzdzie do wykonywania wstpnej edycji moich obrazw. Lightroom pozwala
midzy innymi skatalogowa cay Twj zbir fotograi i ma w interfejsie wiele udogodnie, ktrych brak w Camera Raw.
52 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu

Sekcja HSL/Grayscale
(HSL/Skala szaroci)

Po lewej: obraz oryginalny. Po prawej: w ciemnych obszarach obrazu


wzmocniono kontrast, obniajc warto parametru Shadows (Cienie)
i zwikszajc warto parametru Darks (Ciemne)

Jeli umiesz si posugiwa tradycyjn wersj krzywych przy edycji obrazu (krzywe te w oknie Camera Raw
nosz nazw krzywych punktowych Point, w polskiej
wersji programu Punkt), to krzywa parametryczna bdzie
Ci si wydawa krokiem wstecz. Wszystko, co mona
zrobi przy uyciu krzywej parametrycznej i jeszcze
wicej, a przy tym atwiej i z wiksz precyzj moe
te by zrobione za pomoc zwykej, czyli punktowej
krzywej. Poniewa sam jestem pasjonatem edycji za pomoc krzywych (tych zwykych), to korzystanie z krzywych parametrycznych wydaje mi si frustrujce niczym
prby oddychania pod wod.
Trzeba jednak przyzna, e
UWAGA
krzywe parametryczne to wygodny etap poredni pomiKrzywe
dzy edycj za pomoc suwaka Oglne zasady edycji za
Brightness (Jasno) a edycj pomoc krzywych zostan
za pomoc krzywej o pe- wyjanione w rozdziale 4. tej
ksiki. Jeli to nie wystarczy,
nych moliwociach Point wicej informacji na ten te(Punkt). Naley je poleca tym mat znajdziesz w ksice Phouytkownikom, ktrzy jeszcze toshop CS3 Studio Techniques
nie w peni oswoili si z krzy- mojego autorstwa.
wymi punktowymi.

Nowa zakadka HSL/Grayscale (HSL/Skala szaroci) pozwala niezalenie modykowa osiem podstawowych
kolorw w Twoim obrazie. Gdy ju przejdziesz do tej
zakadki, bdziesz mg przecza si midzy modykowaniem barwy bazowej Hue (Barwa), nasycenia Saturation (Nasycenie) i jasnoci Luminance (Luminancja) dla
kadego z omiu kolorw oddzielnie. Inaczej ni w oknie
Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) w Photoshopie, moesz
tu rwnie modykowa tony pomaraczowe (Oranges),
turkusowe (Aquas)
i oletowe (Purples).
Dziki temu atwiej jest kontrolowa
poszczeglne grupy
kolorw w obrazie;
atwiej ni w Photoshopie jest te ustawi
waciwe barwy dla
zieleni (na zdjciach
drzewa, trawa itp.
czsto s tak naprawd bardziej te ni
zielone) i dla tonw
skry.

Po lewej: obraz oryginalny. Po prawej: zwikszono nasycenie tonw


czerwonych (Reds) i tych (Yellows), a dla tonw zielonych (Greens)
zmniejszono nasycenie i nieco je przyciemniono

Rozdzia 2: Camera Raw 4.0


53

Czsto korzystam z tych suwakw, by poprawi barwy moich obrazw. Oto kilka najczstszych zastosowa:
1) w zakadce Hue (Barwa) za pomoc suwaka tonw
tych Yellows (te) koryguj barwy zieleni na obrazie, tak by bya mniej ta, a bardziej zielona (czsto
te zmniejszam nasycenie); 2) przyciemniam zbyt blade
niebo i dopasowuj jego koloryt, korzystajc z suwakw
tonw niebieskich Blues (Niebieskie), turkusowych (Aquas,
Aqua) i oletowych Purples (Fioletowe); 3) w zakadkach
Saturation (Nasycenie) i Luminance (Luminancja) zmniejszam nasycenie i jasno tych elementw ta, ktre odrywaj uwag widza od gwnego obiektu na fotograi.
Konwersja do skali szaroci
Wczenie opcji Convert to Grayscale (Konwertuj na skal szaroci) w zakadce HSL/Grayscale (HSL/Skala szaroci) sprawi, e z obrazu zostanie usunity cay kolor. Suwaki, ktre
przedtem kontroloway osiem rnych kolorw, bd teraz
kontrolowa jasno rnych obszarw obrazu.
Kliknicie opcji
Default (Domylnie)
spowoduje wyzerowanie wartoci suwakw, co umoliwi Ci
rozpoczcie od zera,
a kliknicie opcji
Auto (Automatyczny)
oznacza, e Camera
Raw przeprowadzi
wasn analiz obrazu i sprbuje ustawi
wartoci suwakw
jak najlepiej, tworzc
w ten sposb dla Ciebie optymalny punkt
startowy do ewentualnej dalszej edycji. Jeli po zarzdzeniu konwersji do czerni i bieli wolisz zaczyna edycj
od wartoci zerowych, otwrz okno preferencji; wybierz
polecenie Camera Raw Preferences (Preferencje Camera Raw)
z menu Edit (Edycja) w Windowsie3 albo z menu Bridge
CS3 w systemie Mac OS i wycz opcj Apply auto grayscale mix when converting to grayscale (Zastosuj automatyczne
mieszanie skali szaroci podczas konwersji na skal szaroci).

U gry po lewej: obraz oryginalny.


U gry po prawej: kolor usunito,
przecigajc suwak Saturation
(Nasycenie) maksymalnie w lewo.
Porodku po lewej: konwersja
do skali szaroci z ustawieniami
domylnymi (opcja Default).
Porodku po prawej: konwersja
do skali szaroci z ustawieniami
automatycznymi (opcja Auto).
Na dole: konwersja z wasnymi
ustawieniami pokazanymi na
rysunku powyej

T opcj znajdziesz w oknie preferencji Camera Raw

Okno preferencji mona wczy rwnie w Camera Raw za


pomoc ikony dostpnej w grnej czci okna przyp. tum.

54 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu

Sekcja Split Toning


(Rozdziel tonowanie)

W zakadce Split Toning (Rozdziel tonowanie) moesz


wprowadzi kolor w najjaniejszych i najciemniejszych
obszarach obrazu. Suwak Hue (Barwa) pozwala wybra
wprowadzany kolor,
a suwak Saturation
(Nasycenie)
ustali
jego intensywno.
Suwak Balance (Balans) suy do ustalania rozdziau midzy
wiatami a cieniami.
Gdy przesuniesz go
w lewo, to suwaki
w polu Shadows (Cienie) bd wpywa
na szerszy zakres
wartoci tonalnych.
Gdy
przesuniesz
go w prawo, szerszy
zakres tonw bd
obsugiwa suwaki
z pola Highlights (wiata).
wiata).
Ustawienia suwaka Balance (Balans) od gry po lewej, zgodnie
z ruchem wskazwek zegara: 100, 50, 50, 100

Moesz korzysta z zakadki Split Toning (Rozdziel


tonowanie) rwnie wtedy, gdy chcesz z cieni lub wiate
obrazu usun przebarwienia wynikajce z warunkw
owietleniowych. W przykadzie pokazanym poniej po
ustawieniu balansu bieli ciemne obszary zdjcia przybray barw niebiesk. Zostaa ona stonowana przez dodanie
koloru dopeniajcego (tego) w obszarach cieni.

Po lewej: obraz oryginalny. Po prawej: do wiate dodano wicej tego,


a do cieni wicej fioletu i niebieskiego. Uyto ustawie z zakadki Split
Toning (Rozdziel tonowanie) pokazanych na rysunku powyej

Po lewej: obraz oryginalny. Po prawej: do cieni dodano wicej tego,


by stonowa niebieskie przebarwienie

Rozdzia 2: Camera Raw 4.0


55

Sekcja Presets
(Ustawienia predefiniowane)

Zbir ustawie wprowadzonych w oknie Camera Raw


moesz teraz zapisa, a w przyszoci zastosowa do dowolnego innego obrazu.
Aby zapisa ustawienia, kliknij ikon
New Preset (Nowe predefiniowane ustawienie)
(to ta kartka z zagitym rogiem) w dolnej czci zakadki
Presets (Ustawienia predefiniowane). Pojawi
si okno dialogowe,
w ktrym moesz
nada nazw zapisywanym ustawieniom
i ustali, ktre ustawienia z okna Camera
Raw maj zosta zachowane.
Gdy ju zapiszesz zbir ustawie,
bdziesz mg byskawicznie zastosowa go dla dowolnego zaznaczonego
w oknie Camera Raw
obrazu. Wystarczy
przej do zakadki
Presets (Ustawienia predefiniowane) i klikn
nazw odpowiedniego zbioru ustawie
umieszczon na licie lub te wybra
t nazw z podmenu
Apply Preset (Zastosuj
predefiniowane ustawienie) dostpnego To okno dialogowe pojawi si po
w bocznym menu za- klikniciu ikony New Preset (Nowe predefiniowane ustawienie) u dou zakadki
kadek Camera Raw Presets (Ustawienia predefiniowane)
(aby je rozwin,
kliknij ma ikonk widniejc po prawej stronie nazwy
aktywnej zakadki).
Aby usun predeniowane ustawienia z listy, kliknij nazw ustawie, a nastpnie kliknij ikon z symbolem kosza na mieci u dou zakadki.
Kady zbir ustawie jest zapisywany w pliku XMP,
w specjalnym folderze na Twoim dysku. Jeli chcesz po56 Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu

zna dokadn lokalizacj


tych plikw, przeprowad
wyszukiwanie, korzystajc
z nazwy jednego z Twoich
predeniowanych ustawie
(cieka dostpu jest tak
duga, e nie warto jej tu
przytacza). Aby przenie
predeniowane ustawienia
z jednego komputera na
drugi, skopiuj po prostu
cay folder z plikami XMP
do analogicznej lokalizacji
na drugim komputerze.

UWAGA
Ograniczenia predeniowanych ustawie

Predeniowane ustawienia nie


mog uwzgldnia kadrowania
ani te retuszu przeprowadzanego w oknie Camera Raw. Aby
zastosowa identyczne kadrowanie lub retusz dla wielu obrazw,
uyj opcji Synchronize (Synchronizuj) widocznej nad miniaturkami
obrazw, gdy w Camera Raw
zaznaczony jest wicej ni jeden
obraz.

Rne zmiany

Na koniec omwimy subtelne, trudne do wykrycia zmiany w oknie Camera Raw.


P dla podgldu. Aby wczy opcj
podgldu Preview (Podgld) widoczn
w grnej czci okna Camera Raw,, wystarczy teraz nacisn klawisz P. Tak jak w poprzednich wersjach, podgld
dotyczy tylko ustawie w aktywnej zakadce. Aby oceni efekt caociowej edycji, przeprowadzonej w rnych
zakadkach, musisz przecza si pomidzy opcjami
Image Settings (Ustawienia obrazu) (obraz przed edycj)
oraz Custom Settings (Ustawienia niestandardowe) (obraz
po edycji). Obie te opcje znajdziesz w bocznym menu,
rozwijanym po klikniciu ikony umieszczonej po prawej
stronie nazwy zakadki.
Otwrz jako inteligentny obiekt. Obrazy edytowane
w Camera Raw mog by obecnie otwierane w Photoshopie jako inteligentne obiekty Smart Objects. Otwrz okno Workflow Options (Opcje obiegu pracy), klikajc
robocze parametry obrazu (podane w formie tekstowej
poniej okna z podgldem Twojego obrazu), i wcz opcj Open in Photoshop as Smart Objects (Otwrz w programie Photoshop jako obiekty inteligentne). Spowoduje to, e
przycisk Open Image (Otwrz obraz) w prawym dolnym
naroniku okna Camera Raw zostanie przemianowany na
przycisk Open Object (Otwrz obiekt).

Po otwarciu obrazu za
UWAGA
pomoc przycisku Open
Object (Otwrz obiekt) moesz wybra polecenie Lay- Inteligentne obiekty?
To, e otworzye obraz jako
er/Smart Objects/New Smart inteligentny obiekt, wcale nie
Object via Copy (Warstwa/In- oznacza, e cokolwiek w Photeligentne obiekty/Nowy obiekt toshopie stanie si prostsze, ni
inteligentny z kopii), aby uzy- byo. Wrcz przeciwnie, atwo
ska identyczn warstw, jest uy niewaciwego polecenia i tym bardziej wszystko
ktra moe jednak zosta zagmatwa.
poddana odmiennej edyWybranie polecenia Layer/
cji w Camera Raw. Kliknij Duplicate Layer (Warstwa/Podwukrotnie
miniaturk wiel warstw), gdy aktywna jest
typu Smart Object
warstwy na palecie Layers warstwa
(Inteligentny obiekt), powoduje
(Warstwy) w Photoshopie, powstanie drugiej, identycznej
aby otworzy okno Camera warstwy, ktra wspdzieli
Raw dla danego obrazu. Ma- wszystkie ustawienia wprowajc ju w dokumencie kilka dzone dla warstwy macierzystej
oknie Camera Raw. Edycja
warstw z rnymi ustawie- wustawie
ktrejkolwiek z tych
niami Camera Raw, mona dwch warstw w Camera Raw
utworzy maski warstw spowoduje identyczne zmiany
w taki sposb, by ukry take na drugiej warstwie.
Wybranie polecenia Layer/
pewne obszary wyszych
Smart Object/Convert to Smart Obwarstw, a odsoni obszary ject (Warstwa/Inteligentne obiekty/
warstw pooonych niej. Konwertuj na obiekt inteligentny)
W rezultacie uzyskasz w takiej samej sytuacji spowoduje
w swoim dokumencie po- zagniedenie jednego inteligenczenie rnych ustawie tnego obiektu w drugim. W tym
przypadku dwukrotne kliknicie
okna Camera Raw.
na warstwie nie udostpnia ju
Technika ta przydaje ustawie Camera Raw.
si szczeglnie wtedy, gdy
niebo na Twoim obrazie
wymaga innych ustawie w oknie Camera Raw ni reszta
zdjcia, aby uzyska jak najlepszy efekt.
Aktualizacja podgldu DNG. Masz teraz moliwo
odwieenia pogldu JPEG osadzonego w pliku DNG.
Po odwieeniu podgld bdzie odzwierciedla zmiany wprowadzone w oknie Camera Raw. To za oznacza,
e rwnie inne aplikacje
korzystajce z tego podgldu bd wywietla obraz
z wprowadzon edycj na
przykad Microsoft iView
lub Extensis Portfolio. Aby
dokona aktualizacji podgldu, wybierz polecenie Update
DNG Previews (Uaktualnij podgldy DNG) z bocznego menu
okna Camera Raw.

Nowe moliwoci Camera Raw zostay wprowadzone w odpowiedzi na postulaty zgaszane przez
rodowiska zawodowych fotografw (a jak powanie
Adobe traktuje t grup, wiadczy powstanie Photoshop Lightroom). Nie znaczy to jednak, e amatorzy
fotograi nie mog z powodzeniem korzysta z tej samej oferty. Dla niektrych bdzie to oznaczao moliwo dokonania caociowej edycji obrazu od pocztku do koca bez wczania Photoshopa. Jest tu
z pewnoci sporo do przyswojenia, a nad niektrymi
rzeczami bdziesz musia jeszcze chwil pomyle,
zanim wczysz je do swego repertuaru rodkw. Na
pierwszy rzut oka niektre narzdzia mog wydawa
si podobne do siebie, a przez to mao przydatne, kiedy jednak przetestujesz je na wikszej liczbie obrazw,
kade z nich z pewnoci znajdzie swoje zastosowanie.
Sdz, e wkrtce opracujesz sobie tak kombinacj
ulubionych narzdzi edycyjnych, ktra pozwoli Ci
osign dowolny cel w Camera Raw.

Rozdzia 2: Camera Raw 4.0


57