You are on page 1of 22

Photoshop CS3 CE.

Kurs
Autor: Anna Owczarz-Dadan
ISBN: 83-246-0834-6
Format: B5, stron: okoo 360
Zawiera CD-ROM

Photoshop CS3, podobnie jak poprzednie wersje tego programu, jest potnym
narzdziem umoliwiajcym obrbk cyfrowych zdj. Rozwijany od lat, ewoluowa
wraz ze zmieniajcymi si technikami rejestracji obrazu, by w kocu sta si
najwygodniejsz, kompleksowo wyposaon aplikacj, wykorzystywan przez
najlepszych grafikw na wiecie. Jednoczenie prostota jego obsugi sprawia, e mog
uywa go wszyscy -- i przy odrobinie uporu kademu uda si poprawi wygld
fotografii. Kolejna edycja Photoshopa poza ulepszonym interfejsem oferuje wiele
nowych lub znacznie rozbudowanych narzdzi, ktrych znajomo pozwoli Ci w peni
wykorzystywa niesamowite moliwoci programu.
Photoshop CS3 CE. Kurs to podrcznik, w ktrym znajdziesz przejrzyste omwienie
najwaniejszych opcji nowej wersji tego programu! Dziki niemu nauczysz si midzy
innymi kadrowania, korzystania z wbudowanych filtrw, pracy na warstwach oraz
czenia technik typowej edycji zdj z efektami malarskimi. Poszczeglne rozdziay
podzielone zostay na cz teoretyczn i praktyczn zawierajc pytania i wiczenia,
co umoliwi Ci orientacj w stanie wasnej wiedzy i praktyczne wykorzystanie
umiejtnoci zdobytych podczas lektury.

Wydawnictwo Helion
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

Podstawowe dziaania na plikach


Zaznaczanie, wycinanie i wklejanie
Malowanie i rysowanie
Zmienianie parametrw okna i dokumentu
Praca z warstwami i paleta Warstwy
Tworzenie rnych ksztatw w dokumencie
Wypenianie ksztatw kolorem i gradientem
Kadrowanie i obracanie obrazw
Dopasowywanie kolorystyki i jasnoci obrazu
Uywanie narzdzi maskujcych
Zabawa z filtrami i usuwanie szumw
Wstawianie tekstu
Drukowanie zdj
Opanuj sztuk profesjonalnej obrbki zdj!

Spis treci
Wstp ..................................................................................................................................7
Rozdzia 1. Podstawy obsugi programu ...................................................................................9
Uruchamiamy program ..................................................................................................11
Uatwiamy sobie prac skrt .....................................................................................12
Okno programu ...............................................................................................................14
Tworzymy nowe okno obrazu (dokumentu) ..............................................................16
Zamykanie programu .....................................................................................................22
Podsumowanie.................................................................................................................25

Rozdzia 2. Praca z plikami ............................................................................................................27


Otwieranie ju istniejcego pliku ..................................................................................29
Importowanie obrazu. Skaner a aparat cyfrowy..........................................................31
Zapisywanie plikw.........................................................................................................33
Zapisywanie plikw z jednoczesn zmian ich formatu ............................................35
Podsumowanie.................................................................................................................39

Rozdzia 3. Narzdzia do malowania i nie tylko ................................................................41


Wybieramy z Przybornika narzdzia Pdzel i Owek ..............................................42
Zmiana koloru narzdzia i ta........................................................................................44
Moliwoci Owka ........................................................................................................47
Narzdzie Pdzel .............................................................................................................55
Wypenianie jednobarwnych obszarw narzdziem Wiadro z farb .......................62
Podsumowanie.................................................................................................................65

Rozdzia 4. Zaznaczanie obrazu oraz jego elementw.....................................................67


Zaznaczanie caego obrazu i anulowanie zaznaczenia ...............................................69
Zaznaczanie elementw obrazu narzdziami Zaznaczanie
prostoktne i eliptyczne ..............................................................................................72

Photoshop CS3 CE.indd 3

2007-08-10 14:47:16

Spis treci
Zaznaczanie elementw obrazu narzdziami z grupy Lasso ....................................77
Zaznaczanie fragmentu obrazu narzdziem Szybkie zaznaczanie ...........................80
Przesuwanie konturu zaznaczenia ................................................................................84
Modyfikowanie konturu zaznaczenia nowym poleceniem Popraw krawd ........86
Wypenianie konturu zaznaczenia poleceniem Wypenij ..........................................91
Podsumowanie.................................................................................................................95

Rozdzia 5. Kopiowanie i wklejanie ..........................................................................................97


Kopiowanie zaznaczonego obszaru obrazu i wklejanie go do nowo
otwartego okna ............................................................................................................98
Podsumowanie...............................................................................................................101

Rozdzia 6. Anulowanie wykonanych czynnoci .............................................................103


Polecenie Cofnij.............................................................................................................104
Paleta Historia................................................................................................................107
Moliwoci palety Historia ......................................................................................108
Zmieniamy ustawienia liczby dostpnych w palecie stanw obrazu ..................113
Podsumowanie...............................................................................................................115

Rozdzia 7. Lubisz zmiany? .........................................................................................................117


Zmiana rozmiaru obrazu i narzdzie Przesunicie ..................................................119
Procentowy widok okna ...............................................................................................127
Narzdzie Lupka ...........................................................................................................130
Paleta Nawigator ............................................................................................................133
Podsumowanie...............................................................................................................138

Rozdzia 8. Warstwy podstawowe zagadnienia .........................................................139


Uaktywnienie ze zmian nazwy ..................................................................................141
Kolejno uoenia warstw moesz to zmieni ....................................................144
Warstwa To ...................................................................................................................148
Dodatkowe funkcje palety Warstwy ...........................................................................152
Tworzenie nowej warstwy, powielanie ju istniejcej i usuwanie wybranej .........156
czenie wszystkich warstw tworzcych obraz w jedn
i zaznaczanie caej zawartoci warstwy jednym klikniciem ...............................160
Podsumowanie...............................................................................................................162

Rozdzia 9. Linia prosta, wielokty i inne ksztaty ..........................................................163


Linia prosta i strzaki sposoby ich tworzenia .......................................................164
Inne ksztaty ich obracanie oraz modyfikowanie wygldu
poleceniem Przeksztacenie swobodne...................................................................172
Ksztaty wasne ..............................................................................................................183
Podsumowanie...............................................................................................................189

Rozdzia 10. Wypenianie ksztatu .............................................................................................191


Kolor ...............................................................................................................................192
Wzorek............................................................................................................................195

Photoshop CS3 CE.indd 4

2007-08-10 14:47:16

Spis treci

Gradient ..........................................................................................................................199
Wypenianie gradientem ksztatw utworzonych
jednym z narzdzi do tworzenia ksztatw ........................................................199
Wypenianie gradientem ksztatw utworzonych
narzdziami do malowania...................................................................................201
Podsumowanie...............................................................................................................205

Rozdzia 11. Podstawy edycji obrazw ...................................................................................207


Obracanie obrazw .......................................................................................................208
Prostowanie obrazw ...................................................................................................209
Kadrowanie obrazw ....................................................................................................212
Usuwanie efektu czerwonych oczu .............................................................................215
Korekcja ekspozycji ......................................................................................................218
Zmiana kolorystyki obrazu i nasycenia barw ............................................................221
Zmiana kolorystki obrazu i nasycenia barw poleceniem Barwa/Nasycenie ....... 221
Zmiana nasycenia barw w obrazie narzdziem Gbka ........................................223
Zmiana kolorw obrazu poleceniem Wariacje ......................................................225
Zmiana jasnoci i kontrastu obrazw .........................................................................229
Zamiana obrazw kolorowych w czarno-biae i w kolorze sepii ............................231
Zmiana rozmiaru obszaru roboczego.........................................................................235
Podsumowanie...............................................................................................................240

Rozdzia 12. Usuwanie niepotrzebnych i szpeccych fragmentw ze zdj ........241


Narzdzie atka .............................................................................................................242
Narzdzie Punktowy pdzel korygujcy ....................................................................246
Narzdzie Stempel .........................................................................................................248
Narzdzia z grupy Gumka............................................................................................255
Cakiem niezwyka Gumka ......................................................................................256
Gumka wymazujca do przeroczystoci ...............................................................260
Podsumowanie...............................................................................................................266

Rozdzia 13. Filtry ..............................................................................................................................267


Filtry artystyczne ..........................................................................................................268
Filtry korygujce............................................................................................................274
Usuwanie szumw za pomoc filtra Redukcja szumu ..........................................274
Wyostrzanie obrazu za pomoc filtra Inteligentne wyostrzenie..........................277
Filtry umoliwiajce dodanie do obrazu efektu spotykanego w rzeczywistoci ..... 280
Filtry fotograficzne .......................................................................................................282
Podsumowanie...............................................................................................................286

Rozdzia 14. Tworzenie panoramy ............................................................................................287


Tworzenie panoramy za pomoc udoskonalonej wersji polecenia
czenie obrazw ......................................................................................................288
Wykorzystanie nowego polecenia Auto-mieszanie warstw
do tworzenia panoram cakowicie pozbawionych szww ............................291
Podsumowanie...............................................................................................................298

Photoshop CS3 CE.indd 5

2007-08-10 14:47:16

Spis treci

Rozdzia 15. Tekst w Photoshopie .............................................................................................299


Wstawianie tekstu .........................................................................................................300
Formatowanie tekstu.....................................................................................................305
Wyginanie i odksztacanie tekstu ................................................................................316
Podsumowanie...............................................................................................................319

Rozdzia 16. Drukowanie pojedynczych obrazw, pakietw zdj i stykwek .......321


Dla przypomnienia: waciwa rozdzielczo wydruku.............................................322
Ustawienia drukowania ................................................................................................324
Drukowanie kilku zdj w rnych formatach na jednej stronie
tworzenie pakietu obrazw .................................................................................329
Tworzenie stykwek ......................................................................................................337
Podsumowanie...............................................................................................................342

Dodatek A Autorzy zdj ...........................................................................................................343


Skorowidz ...................................................................................................................345

Photoshop CS3 CE.indd 6

2007-08-10 14:47:16

Zaznaczanie obszaru caego obrazu


i anulowanie zaznaczenia
Zaznaczanie elementw obrazu narzdziami
Zaznaczanie prostoktne i eliptyczne
Zaznaczanie fragmentu obrazu nowym
narzdziem Szybkie zaznaczanie
Zaznaczanie elementw obrazu narzdziami
Lasso i Lasso magnetyczne
Przesuwanie konturu zaznaczenia
Odwracanie zaznaczenia
Anulowanie zaznaczenia
Modyfikacja konturu zaznaczenia nowym
poleceniem Popraw krawd
Wypenianie konturu zaznaczenia
poleceniem Wypenij
Podsumowanie

Zaznaczanie
obrazu
oraz jego
elementw

Zaznaczenie kady zapewne wie doskonale, o czym mowa. Chodzi o okrelenie


granic obszaru do edycji. Program Photoshop oferuje swoim uytkownikom kilka
narzdzi umoliwiajcych zaznaczanie poszczeglnych elementw obrazu oraz
caego obrazu ze wszystkimi jego skadnikami. W jakim celu wykorzystuje si
zaznaczanie? Czy warto si uczy tej techniki? Zdecydowanie tak, jest to bowiem
jedna z podstawowych umiejtnoci potrzebnych w pracy z programem. Celowo
postanowiam opisa to zagadnienie w jednym z pierwszych rozdziaw, bo bez tego
trudno byoby omawia inne zagadnienia.
Umiejtno zaznaczania obszaru jest konieczna chociaby do kopiowania i usuwania
elementw to inne bardzo wane czynnoci. Krtko mwic, zaznaczanie jest
niezbdne w przypadku edycji obrazu i kontrolowania efektw pracy. Narzdziami
do zaznaczania moemy na przykad retuszowa obraz. Czsto przydaje si to wwczas,
gdy dysponujemy obrazem z niezwykym tem i chcielibymy je wykorzysta w innym
obrazie.

Photoshop CS3 CE.indd 67

2007-08-10 14:47:37

68

Zaznaczanie obrazu oraz jego elementw

Jak ju wspomniaam, narzdzia do zaznaczania, ktre zawiera Photoshop, pozwalaj


za spraw swojej rnorodnoci zaznaczy kady element z wiksz lub mniejsz
precyzj. Nie s tu przeszkod ich bardziej lub mniej regularne ksztaty.
Nastpne, czego nauczysz si z tego rozdziau, to anulowanie zaznaczenia. Czsto
bowiem bywa tak zwaszcza na pocztku nauki e popeniamy bdy. Jednak
le zaznaczony kontur elementu nie stanowi ju problemu. Nie musisz korzysta
z narzdzi do zaznaczania w napiciu i z obaw, e co moe si nie uda. W tym
programie wszystko jest pod Twoj kontrol. Jeli popenisz bd podczas zaznaczania,
zawsze moesz go skorygowa.
Moesz wreszcie zaznaczy take cay obszar obrazu. Umiejtno ta jest
wykorzystywana na przykad wtedy, gdy jaki obraz zamierzamy umieci na jednej
z warstw innego obrazu. Dodam jeszcze, i zaznaczenie w programie Photoshop
okrelane jest osobliwie jako maszerujce mrwki przekonasz si jednak,
e to okrelenie jest adekwatne. Zacznijmy zatem!

Photoshop CS3 CE.indd 68

2007-08-10 14:47:38

Zaznaczanie caego obrazu i anulowanie zaznaczenia

69

Zaznaczanie caego obrazu


i anulowanie zaznaczenia
W tej czci rozdziau nauczysz si, jak zaznaczy cay obszar obrazu. Dowiesz si
nastpnie, co zrobi, aby anulowa zaznaczenie.
1. Otwrz w programie
dowolne zdjcie.

2. Otwrz menu
Zaznacz (Select).
3. Wybierz opcj
Wszystko (All).

Photoshop CS3 CE.indd 69

2007-08-10 14:47:38

70

Zaznaczanie caego obrazu i anulowanie zaznaczenia

4. A oto efekt. Wok


zdjcia pojawio si
zaznaczenie w postaci
tzw. maszerujcych
mrwek, czyli
migoczcych kresek.

Ten sam efekt moesz uzyska, korzystajc ze skrtu klawiaturowego Ctrl+A.

5
6

5. Aby anulowa
zaznaczenie, ponownie
otwrz menu
Zaznacz (Select).
6. Wybierz tym razem
opcj Usu zaznaczenie
(Deselect).

Photoshop CS3 CE.indd 70

2007-08-10 14:47:38

Zaznaczanie caego obrazu i anulowanie zaznaczenia

71

7. Gotowe. Zaznaczenie
zostao anulowane.

Efekt usunicia zaznaczenia, opisany w punktach 5. i 6., moesz uzyska, korzystajc ze


skrtu klawiaturowego Ctrl+D.

Photoshop CS3 CE.indd 71

2007-08-10 14:47:39

72

Zaznaczanie elementw obrazu narzdziami Zaznaczanie prostoktne i eliptyczne

Zaznaczanie elementw obrazu narzdziami


Zaznaczanie prostoktne i eliptyczne
Z tego przykadu dowiesz si, jak zaznaczy wybrany element obrazu narzdziem
Zaznaczanie prostoktne (Rectangular Marquee) lub Zaznaczanie eliptyczne (Elliptical
Marquee). Oba narzdzia su do zaznaczania elementw majcych regularne ksztaty.
Wykorzystujemy je take wwczas, gdy chcemy zaznaczy cz obszaru obrazka,
ujmujc go w prostoktn lub owaln ramk. Granica zaznaczonego obszaru zostanie
okrelona maszerujcymi mrwkami.
Wspomniane narzdzia znajduj si w palecie Przybornik. Jeli paleta ta jest
niewidoczna, uyj polecenia Okno/Narzdzia (Windows/Tools), aby j wywoa.
Korzystajc z tych narzdzi, moesz zaznaczy dowoln liczb elementw na obrazie.
Aby doda kady nowy fragment do zaznaczenia, przytrzymaj podczas przecigania
kursora klawisz Shift, natomiast aby odj fragment od zaznaczenia, przytrzymaj
podczas przecigania kursora klawisz Alt. Zaznaczanie polega generalnie na
przeciganiu kursora myszy, gdy wcinity jest jej lewy przycisk.
Zobaczmy, jak to dziaa. Otwrz w programie dowolne zdjcie. Nie ma znaczenia,
co przedstawia, poniewa wiczenie to ma na celu jedynie pokaza Ci, jak zaznaczy
obszar i na czym polega dodawanie nowego zaznaczenia do ju istniejcego
i odejmowanie od utworzonego zaznaczenia obszaru, ktry wczeniej wchodzi w skad
zaznaczenia. Tak wic nie bdzie nas obchodzio w tym wiczeniu, co zaznaczamy.
Oto plan. Zaznaczymy trzy fragmenty obrazu. Od zaznaczenia utworzonego jako
pierwsze odejmiemy fragment zaznaczenia; zrobimy to narzdziem Zaznaczanie
prostoktne (Rectangular Marquee), aby zobaczy, w jaki sposb dziaa. W ten sam
sposb dziaa narzdzie Zaznaczanie eliptyczne (Elliptical Marquee), z t rnic,
e ksztat zaznaczenia uzyskany za jego pomoc jest elips lub okrgiem, a nie
prostoktem czy kwadratem.

Photoshop CS3 CE.indd 72

2007-08-10 14:47:39

Zaznaczanie elementw obrazu narzdziami Zaznaczanie prostoktne i eliptyczne


3

1
2

73

1. Kliknij w Przyborniku
ikon, ktra kryje
w sobie narzdzia
suce do zaznaczania
za pomoc regularnych
ksztatw.
2. Z listy wybierz
narzdzie Zaznaczanie
prostoktne
(Rectangular Marquee).

3. Na pasku opcji kliknij przycisk Nowe zaznaczenie (New selection).


4. W polu Wtapianie (Feather) wprowad warto 0.
5. W polu Styl (Style) wybierz jedn z trzech opcji okrelajcych styl tworzonego
zaznaczenia. Wybierz Zwyky (Normal), jeli chcesz, aby tworzona ramka
zaznaczenia miaa ksztat zaleny jedynie od tego, w jaki sposb przecigniesz
kursor w oknie obrazu, Stae proporcje (Fixed Ratio), jeli chcesz okreli
stosunek pomidzy wysokoci a szerokoci ramki zaznaczenia (wwczas
aktywne stan si pola Szeroko (Width) oraz Wysoko (Height), w ktrych
wprowadzisz wartoci okrelajce ten stosunek, np. 4:3), lub Okrelony rozmiar
(Fixed Size), jeli chcesz, aby ramka miaa stae wymiary, okrelone przez Ciebie
w polach Szeroko (Width) oraz Wysoko (Height). W omawianym przykadzie
wybraam Zwyky (Normal).

Photoshop CS3 CE.indd 73

2007-08-10 14:47:39

74

Zaznaczanie elementw obrazu narzdziami Zaznaczanie prostoktne i eliptyczne

6. Umie kursor myszy


w tym miejscu obrazka,
od ktrego chcesz
rozpocz zaznaczanie
fragmentu.

7. Przytrzymaj wcinity
lewy przycisk myszy
i przesuwaj kursor,
rysujc w ten sposb
ksztat.

Miejsce, w ktrym umiecisz kursor myszy, to lewy grny rg ramki zaznaczenia.

8. Kiedy skoczysz,
zwolnij przycisk myszy.

Photoshop CS3 CE.indd 74

2007-08-10 14:47:40

Zaznaczanie elementw obrazu narzdziami Zaznaczanie prostoktne i eliptyczne

75

9. Aby doda do rysunku


drugie zaznaczenie,
wykonaj ponownie
czynnoci opisane
w krokach 6. i 7.,
przytrzymujc wcinity
klawisz Shift.

Jeli chcesz zaznaczy w obrazie wiele jego fragmentw i nie masz ochoty za kadym razem przytrzymywa wcinitego klawisza Shift, kliknij po prostu na pasku opcji przycisk Dodaj do zaznaczenia (Add to selection).

10. Aby odj fragment


od zaznaczenia, umie
kursor w rodku
zaznaczonego obszaru.

10
11

Photoshop CS3 CE.indd 75

11. Nastpnie nacinij


klawisz Alt i trzymajc
go, wcinij lewy
przycisk myszy.
Zaznacz (tak jak
w krokach 6. i 7.)
fragmenty, ktre chcesz
wyczy z wybranego
zaznaczenia.
W omawianym
przykadzie
postanowiam wyczy
z zaznaczenia dwie
kolumny przed
pomnikiem. Najpierw
jedn, potem drug.

2007-08-10 14:47:40

76

Zaznaczanie elementw obrazu narzdziami Zaznaczanie prostoktne i eliptyczne

Jeli chcesz odj od zaznaczenia wiele fragmentw obrazu i nie masz ochoty za kadym
razem przytrzymywa wcinitego klawisza Alt, kliknij po prostu na pasku opcji przycisk Odejmij od zaznaczenia (Subtract from selection).

12. Oto efekt. Od zaznaczenia zostay odjte dwie


kolumny.

12

Jeli chcesz uy do zaznaczania narzdzia Zaznaczanie eliptyczne (Elliptical Marquee),


cay proces przebiega bdzie bez zmian. Jedyna rnica polega na tym, e w kroku 2.
zamiast narzdzia Zaznaczanie prostoktne (Rectangular Marquee) wybierasz
Zaznaczanie eliptyczne (Elliptical Marquee).
Kiedy pracujesz z narzdziem Zaznaczanie eliptyczne (Elliptical Marquee), na jego pasku opcji staje si dostpna dodatkowa opcja: Wygadzanie (Anti-alias). Zaznacz j, jeli
chcesz, aby kontury tworzonego zaznaczenia byy przez program wygadzane.

Narzdzia Zaznaczanie prostoktne (Rectangular Marquee) oraz Zaznaczanie eliptyczne


(Elliptical Marquee) czsto wykorzystuj do korygowania ksztatu zaznaczenia wykonanego za pomoc innych narzdzi, o ktrych bdzie mowa w dalszej czci rozdziau.

Photoshop CS3 CE.indd 76

2007-08-10 14:47:41

Zaznaczanie elementw obrazu narzdziami z grupy Lasso

77

Zaznaczanie elementw obrazu


narzdziami z grupy Lasso
Narzdzi typu lasso Lasso (Lasso), Lasso wieloktne (Polygonal lasso), Lasso
magnetyczne (Magnetic Lasso) uywa si do zaznaczania elementw obrazw
o nieregularnych ksztatach. Mona nimi zaznaczy bardzo precyzyjnie kady fragment
konturu przeznaczonego do edycji; umoliwiaj bardziej szczegowe zaznaczenie
ksztatu elementu ni narzdzia omwione w przykadzie powyej.
Narzdzia typu lasso znajduj si w Przyborniku, zaraz pod narzdziami omwionymi
w ostatnim przykadzie. Sposb uycia narzdzia tego typu jest taki sam jak
w przypadku wszystkich innych narzdzi sucych do zaznaczania. Klikamy
w miejscu, od ktrego chcemy rozpocz zaznaczanie konturu. Nastpnie z wcinitym
lewym przyciskiem myszy przesuwamy kursor wzdu krawdzi ksztatu, tworzc tym
samym zaznaczenie.
Jeli uywasz narzdzia Lasso (Lasso), nie zwalniaj lewego przycisku myszy przed cakowitym zaznaczeniem konturu. Puszczenie przycisku spowoduje bowiem zakoczenie
czynnoci zaznaczania. Jeli zwolnisz przycisk, zanim linia wychodzca z punktu, od
ktrego rozpocze zaznaczanie, wrci do niego (co jest naturalne, kiedy koczymy zaznaczanie krawdzi elementu), dwa punkty punkt, od ktrego zaczynae zaznaczanie konturu, oraz punkt, ktry zaznaczye jako ostatni przed zwolnieniem przycisku
myszy zostan poczone lini prost.

Lasso magnetyczne (Magnetic Lasso) to narzdzie, ktre daje najwicej moliwoci,


jeli chodzi o precyzj zaznaczania oraz jego ewentualn korekt. Pozwalaj na to
Punkty zakotwiczenia. S to kwadraciki, ktre przyczepiaj do konturu wszystkie
pocignite wzdu niego odcinki linii. Nie jest ju konieczne nieustanne wciskanie
lewego przycisku myszy w celu zaznaczenia konturu. W trakcie zaznaczania moesz
go zwalnia i nie spowoduje to zamknicia zaznaczenia lini prost. Wystarczy, e
wciniesz lewy przycisk myszy, aby wznowi zaznaczanie. Klawiszem Backspace
(znajduje si na ostatniej pozycji rzdu klawiszy z cyframi; jest to strzaka skierowana
w lewo) moesz szybko skorygowa niewaciwe zaznaczenie po kadym naciniciu
go ostatni wstawiony na linii punkt zakotwiczenia zostanie usunity. Ile razy naciniesz
ten klawisz, tyle punktw zakotwiczenia zostanie usunitych. Umoliwia to cofanie si
w procesie zaznaczania, co pozwala wprowadzi potrzebne zmiany.
Kady kolejny punkt zakotwiczenia wstawiamy przez jednokrotne kliknicie lewym
przyciskiem myszy. Dwukrotne kliknicie spowoduje zamknicie konturu.

Photoshop CS3 CE.indd 77

2007-08-10 14:47:41

78

Zaznaczanie elementw obrazu narzdziami z grupy Lasso

Wykonajmy teraz krtkie wiczenie. Otwrz w programie plik Pies znajdujcy si


na pycie CD-ROM. Narzdziem Lasso magnetyczne (Magnetic Lasso) zaznaczymy
bociana.
1. W Przyborniku kliknij
ikon symbolizujc
narzdzia z grupy lasso.

2. Z rozwinitej listy
wybierz narzdzie
Lasso magnetyczne
(Magnetic Lasso).

5
3

3. Kliknij przycisk
Dodaj do zaznaczenia
(Add to selection)
lub Nowe zaznaczenie
(New selection).

4
9

10

4. W polu Wtapianie
(Feather) wprowad
warto 0 piks,
w tym bowiem
przypadku nie chcemy,
aby krawdzie byy
rozmywane.

5. Zaznacz opcj Wygadzanie (Anti-alias), jeli chcesz, aby zaznaczenie byo


wygadzane.
6. W polu Szeroko (Width) wprowad warto okrelajc szeroko obszaru
znajdujcego si pod kursorem, ktry bdzie analizowany podczas tworzenia
zaznaczenia. Jeli obszar, ktry ma zosta zaznaczony, ma wyrane krawdzie,
uyj duej wartoci. Ja wybraam warto 10.

Photoshop CS3 CE.indd 78

2007-08-10 14:47:41

Zaznaczanie elementw obrazu narzdziami z grupy Lasso

79

7. W polu Kontrast (Contrast) wprowad warto okrelajc kontrast pomidzy


obiektem pierwszoplanowym, ktry chcesz zaznaczy, a tem. Zasada jest
taka, e jeli obiekt wyranie wyrnia si z ta, naley uy wikszej wartoci,
w przeciwnym razie mniejszej. Ja jednak czsto pozostawiam warto
domyln 10% i najczciej jest ona wystarczajca. Ja wprowadziam jednak
warto 30.
8. Na pasku opcji dostpny jest rwnie parametr Czstotliwo (Frequency).
Im wiksz warto wprowadzisz w jego polu, tym punkty kontrolne bd
gciej rozmieszczone podczas zaznaczania obiektu. Najczciej wystarczy
pozostawi tutaj warto domyln, 5.
9. Umie kursor w miejscu, od ktrego chcesz zacz zaznaczanie bociana,
i kliknij. Pojawi si w tym miejscu pierwszy Punkt zakotwiczenia.
10. Nacinij lewy przycisk myszy i przytrzymujc go, zacznij przesuwa kursor
wzdu krawdzi tworzcej ksztat ptaka. Co pewien czas moesz klikn
jednokrotnie, co spowoduje wstawienie kolejnego punktu zakotwiczenia
(wwczas mona na chwil zwolni przycisk myszy).
Aby usun ostatni wstawiony punkt zakotwiczenia, nacinij klawisz Backspace.

11

Photoshop CS3 CE.indd 79

11. Kiedy koczc


zaznaczanie ksztatu,
powrcisz do punktu,
od ktrego rozpocze
t czynno, kontur
zostanie zamknity.
Moesz zwolni lewy
przycisk myszy.

2007-08-10 14:47:42

80

Zaznaczanie fragmentu obrazu narzdziem Szybkie zaznaczanie

Zaznaczanie fragmentu obrazu


narzdziem Szybkie zaznaczanie
Absolutn nowoci w programie jest narzdzie Szybkie zaznaczanie (Quick Selection).
Jak nazwa sugeruje, suy ono do szybkiego zaznaczania wybranych fragmentw
zdjcia. Zaznaczanie to polega na pocieraniu z wcinitym lewym przyciskiem
myszy obszarw, ktre maj zosta zaznaczone. To narzdzie, jak kade z narzdzi
do zaznaczania, ma na pasku opcji przyciski odpowiadajce opcjom dodawania do
zaznaczenia, odejmowania od zaznaczenia i tworzenia nowego zaznaczenia. Dziaaj
one tutaj prawie tak samo jak w przypadku narzdzi do zaznaczania, ktre ju
poznae. Rnica polega na tym, e po utworzeniu zaznaczenia narzdzie przechodzi
automatycznie w tryb Dodaj do zaznaczenia (Add to selection). Dziki temu, jeli
chcesz doda do ju istniejcego zaznaczenia wybrane obszary obrazu, wystarczy,
e przecigniesz po nich kursorem myszy bez koniecznoci naciskania klawisza
Shift. Jeli za chcesz odj od zaznaczenia wybrany obszar obrazu, nacinij klawisz
Alt i przecignij po wybranym obszarze. Kiedy zwolnisz przycisk myszy, narzdzie
automatycznie powrci do trybu Dodaj do zaznaczenia (Add to selection).
Otwrz w programie zdjcie o nazwie Tulipany znajdujce si na pycie CD-ROM
doczonej do ksiki. Postaramy si zaznaczy tulipany.
5
1 3

4
2

1. Kliknij w Przyborniku
ikon, ktra kryje
w sobie narzdzia suce
do zaznaczania przez
kliknicie lub pocieranie.
2. Z listy wybierz narzdzie
o nazwie Szybkie
zaznaczanie
(Quick Selection).
3. Na pasku opcji narzdzia
kliknij przycisk
Nowe zaznaczenie
(New selection).

4. Ustaw rozmiar kocwki pdzla za pomoc opcji Pdzel (Brush). Robi si to tak
samo jak podczas pracy z narzdziem Pdzel (Brush).

Photoshop CS3 CE.indd 80

2007-08-10 14:47:42

Zaznaczanie fragmentu obrazu narzdziem Szybkie zaznaczanie

81

Aby zmniejszy rozmiar kocwki narzdzia Pdzel (Brush), nacinij klawisz [, aby go
zwikszy ].

5. Nastpnym poleceniem widocznym na pasku opcji jest Auto-poprawianie


(Auto-Enhance). Koryguje ono ostre, postrzpione granice zaznaczenia
(selekcji). Automatycznie przesuwa granice zaznaczenia dalej w stron
krawdzi obrazu i stosuje korekcj krawdzi. Jeli chcesz, zaznacz je.
Kiedy bdziesz pracowa z obrazem skadajcym si z kilku warstw (o warstwach przeczytasz w dalszej czci ksiki), znaczenia nabierze znajdujca si take na pasku opcji
opcja o nazwie Prbkuj wszystkie warstwy (Sample All Layers). Jeli zostanie zaznaczona,
selekcja bdzie tworzona na podstawie wszystkich warstw w obrazie, w przeciwnym razie jedynie na podstawie warstwy aktywnej. W omawianym przykadzie nie ma znaczenia to, czy jest ona zaznaczona, czy te nie, poniewa pracujemy z obrazem skadajcym si tylko z jednej warstwy To (Background).

Photoshop CS3 CE.indd 81

6. Zacznij malowa we
wntrzu obszaru, ktry
chcesz zaznaczy.
Zaznaczenie bdzie si
rozszerzao, w miar
jak bdziesz przesuwa
kursor. Kiedy bdziesz
malowa na obszarach
blisko krawdzi
jakiego ksztatu, obszar
zaznaczenia bdzie si
rozszerza, zgodnie
z tym, jak przebiegaj
krawdzie ksztatu, aby
ostatecznie dopasowa
si do nich.

2007-08-10 14:47:43

82

Zaznaczanie fragmentu obrazu narzdziem Szybkie zaznaczanie

7. Zaznaczenie zostao
utworzone.

Jeli przerwiesz zaznaczanie obszaru narzdziem Szybkie zaznaczanie (Quick Selection),


a potem je wznowisz, klikajc lub przecigajc kursorem w pobliu miejsca, w ktrym
ostatnio skoczye, wwczas zaznaczenie rozronie si i bdzie obejmowao take ten
nowy obszar.

Jeli zaznaczeniem zostay objte rwnie te obszary, ktre nie powinny wchodzi
w jego zakres, moesz to skorygowa. Takim obszarem w przypadku zaznaczenia
wykonanego przeze mnie w ramach przykadu jest cz pomidzy dwiema odykami
kwiatw.
8. Aby odj od
zaznaczenia dowolny
obszar, kliknij na
pasku opcji przycisk
Odejmij od zaznaczenia
(Subtract from
selection).

9. Przecignij kursorem
po obszarze, ktry
chcesz wyczy
z zaznaczenia.
9

Photoshop CS3 CE.indd 82

2007-08-10 14:47:43

Zaznaczanie fragmentu obrazu narzdziem Szybkie zaznaczanie

83

Aby chwilowo przeczy si do trybu odejmowania od zaznaczenia, nacinij klawisz Alt.

Aby doda do zaznaczenia wybrany fragment obrazu, po prostu przecignij po nim kursorem myszy. Chyba e wczeniej odejmowae od utworzonego zaznaczenia wybrany
fragment obrazu i uye do tego celu przycisku Odejmij od zaznaczenia (Subtract from
selection) (zamiast klawisza Alt). W takiej sytuacji musisz klikn przycisk Dodaj do zaznaczenia (Add to selection), zanim zaczniesz przeciga kursorem po oknie obrazu.

10. Oto i zaznaczenie.

10

Na pasku opcji dostpny jest rwnie przycisk Popraw krawd (Refine Edge).
Po jego klikniciu uzyskujemy dostp do okna dialogowego z opcjami umoliwiajcymi
dodatkow korekcj ksztatu zaznaczenia. Zostao ono omwione w dalszej czci
rozdziau.

Photoshop CS3 CE.indd 83

2007-08-10 14:47:44