You are on page 1of 39

Microsoft Small Business

Server 2003. Ksiga eksperta


Autor: Eriq Neale
Tumaczenie: Pawe Gonera
ISBN: 83-246-0651-3
Tytu oryginau: Microsoft Small Business
Server 2003 Unleashed
Format: B5, stron: okoo 688
oprawa twarda

Wydawnictwo Helion
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

Wszechstronny przewodnik po platformie Small Business Server 2003


Zainstaluj pakiet Small Business Server 2003 i naucz si nim administrowa
Zapewnij bezpieczestwo serwera i stacji roboczych
Usprawnij wspprac w swojej firmie
Microsoft Small Business Server 2003 to kompletny pakiet oprogramowania
przeznaczony do zarzdzania danymi w maych firmach. W jego skad wchodzi serwer
sieciowy, rozbudowany klient poczty elektronicznej, mechanizmy udostpniania
zasobw, liczne funkcje zapewniajce ochron danych i sieci oraz inne narzdzia,
ktre umoliwiaj wydajne dziaanie przedsibiorstwa i wspprac zatrudnionych osb.
Trzeba jednak pamita, e pakiet Small Business Server 2003 to co wicej ni tylko
zestaw programw biurowych, dlatego do sprawnego korzystania z niego wymagana
jest pewna wiedza.
Dziki ksice Microsoft Small Business Server 2003. Ksiga eksperta szybko
nauczysz si zarzdza tym pakietem na rnych poziomach zaawansowania. Poznasz
moliwoci wszystkich podstawowych funkcji Small Business Server, ich domylne
ustawienia, zaawansowan konfiguracj, a take sposoby skutecznego rozwizywania
problemw. Dowiesz si, jak integrowa usugi, obsugiwa serwer IIS, zapewnia
zdalny dostp do serwera, zabezpiecza dane i stacje robocze, zarzdza firmow
poczt i wykonywa wiele innych zada zwizanych z administracj Small Business
Server 2003. W ksice znajdziesz rwnie szereg praktycznych przykadw wdroenia
tego pakietu oraz przeczytasz o korzyciach, jakie dao firmom jego zastosowanie.
Instalowanie i konfigurowanie Small Business Server
Integrowanie usug DNS, DHCP i Active Directory
Administrowanie serwerem IIS
Dostp zdalny
Korzystanie z usug terminalowych
Zabezpieczanie danych i stacji roboczych
Zarzdzanie poczt elektroniczn
Wsppraca przez internet
Zarzdzanie klientami
Administrowanie i zarzdzanie oprogramowaniem Small Business Server
Praktyczne zastosowania pakietu
Jeli jeste administratorem Small Business Server, ta ksika pomoe Ci zaoszczdzi
mnstwo czasu i rozwiza wiele problemw.

Wstp ............................................................................................................25

Cz I Profil paCi IiProfof akall Bfinff arvr 2003 ..............22


RozdzRoz z. pRs tpis oeoRRR ziz ................................................................29
Rozwj i dojrzewanie SBS .................................................................................................................. 31
Pierwsza wersja SBS 4.0 .......................................................................................................... 33
Druga wersja SBS 4.5 ............................................................................................................... 35
Trzecia wersja SBS 2000 .......................................................................................................... 37
Czwarta wersja SBS 2003 ........................................................................................................ 39
Wersje SBS 2003 ................................................................................................................................. 41
SBS 2003 Standard Edition ........................................................................................................... 41
SBS 2003 Premium Edition ........................................................................................................... 42
SBS 2003 SP1 ................................................................................................................................ 42
Podsumowanie ..................................................................................................................................... 43

RozdzRoz 2. PRzzdzodz zostosokoa yRz psokzis deo ziz .........................45


Definicja maej firmy ........................................................................................................................... 45
Definicja mikrofirmy (jako podzbioru maej) ............................................................................... 46
Firma jednoosobowa ...................................................................................................................... 46
Nakadajce si potrzeby korporacji i maych firm ............................................................................. 47
Wyjtkowe tendencje ........................................................................................................................... 47
Marketing w wiecie maych firm ................................................................................................. 47
Wpyw sprzeday na wiat maych firm ........................................................................................ 48
Technologia i waciciel maej firmy ............................................................................................ 48
Finanse i przepywy pienine dla zarzdzajcych maymi firmami ............................................ 49
Lista potrzeb z priorytetami ................................................................................................................. 49
Jak SBS spenia te potrzeby ........................................................................................................... 50
SBS w dziaaniu analiza przypadkw ............................................................................................. 50
Calvert Technologies ..................................................................................................................... 50
HeadNETWORKS, LLC ............................................................................................................... 51
Interprom Computer Technologies ................................................................................................ 52
Rehab Designs, Inc ........................................................................................................................ 53
Correct Solutions Pty Ltd .............................................................................................................. 54
JD Fogg Technology ..................................................................................................................... 55
The Norwich Group ....................................................................................................................... 56

Microsoft Small Business Server 2003. Ksiga eksMerta


Specyficzne nisze maych firm .............................................................................................................56
Gabinety medyczne ........................................................................................................................56
Usugi profesjonalne ......................................................................................................................57
Wycena przedsibiorstw ................................................................................................................57
Detal ...............................................................................................................................................58
Podsumowanie ......................................................................................................................................58

Cz II InfalaPja aBa 2003 ................................................................. 59


RozdzRoz 3. Peo oko Rp okpa R stoeoiaR ziz ............................................ 6z
Zapoznawanie si z baz klienck ........................................................................................................61
Planowanie prawidowego licencjonowania ........................................................................................62
Kiedy korzysta z licencji uytkownikw .....................................................................................62
Kiedy korzysta z licencji urzdze ...............................................................................................63
Licencje CAL serwera terminali ....................................................................................................63
Planowanie sieci ...................................................................................................................................64
Podczenie do internetu ................................................................................................................65
Jedna czy dwie karty sieciowe .......................................................................................................65
Zakresy adresw IP ........................................................................................................................68
Konfiguracja DHCP .......................................................................................................................70
Publiczne i prywatne nazwy domen ...............................................................................................70
Bezprzewodowy dostp do sieci ....................................................................................................71
Planowanie ukadu pamici dyskowej ..................................................................................................72
Odporno na awarie ......................................................................................................................73
Wiele partycji czy wiele osi ...........................................................................................................75
Technologie wykonywania kopii zapasowych ...............................................................................77
Podsumowanie ......................................................................................................................................78
Podsumowanie najlepszych praktyk .....................................................................................................78

RozdzRoz 4. I stoeoko Rp ziz 2ii3 zPz o okz

spRkpRzp ................... 8z

Instalowanie systemu Small Business Server ......................................................................................81


Instalacja podstawowego systemu operacyjnego Windows Server 2003 ......................................82
Zintegrowana instalacja SBS .........................................................................................................83
Instalacja komponentw SBS ........................................................................................................86
Konfiguracja SBS lista czynnoci do wykonania, cz 1. .............................................................88
Podczenie do internetu ................................................................................................................88
Konfiguracja zdalnego dostpu ......................................................................................................94
Aktywacja serwera .........................................................................................................................95
Dodawanie licencji klienckich .......................................................................................................95
Konfiguracja instalacji lista czynnoci do wykonania, cz 2. ......................................................95
Dodawanie drukarek ......................................................................................................................96
Dodawanie uytkownikw i komputerw .....................................................................................96
Konfiguracja usug faksowych .......................................................................................................96
Konfigurowanie monitorowania ....................................................................................................97
Konfigurowanie kopii zapasowej ...................................................................................................97
Konfiguracja aktualizacji automatycznych ....................................................................................98
Rozwizywanie problemw z instalacj ..............................................................................................99
Podsumowanie ....................................................................................................................................103
Podsumowanie najlepszych praktyk ...................................................................................................104

SMis treci

Cz III ai aBa 2003 ........................................................................105


RozdzRoz 5. I tpRRoiao tsztR jRzz jiaP oRoz titRdp jRRpitoRz ............ zi7
Przegld integracji usug Active Directory oraz DNS ....................................................................... 107
Co to jest DNS ............................................................................................................................. 107
Jak dziaa DNS ............................................................................................................................ 108
Jak Active Directory korzysta z DNS .......................................................................................... 108
Konfiguracja DNS dla sieci wewntrznej .......................................................................................... 110
Standardowa konfiguracja serwera DNS ..................................................................................... 110
Standardowa konfiguracja DNS stacji roboczej .......................................................................... 111
Konfiguracja DNS do rozpoznawania publicznych adresw internetowych .................................... 113
Wykorzystanie usugi przesyania dalej serwera DNS w konsoli Zarzdzanie
systemem DNS ......................................................................................................................... 113
Wykorzystanie wskazwek dotyczcych serwerw gwnych w konsoli Zarzdzanie
systemem DNS ......................................................................................................................... 114
Konfiguracja DHCP dla sieci wewntrznej ....................................................................................... 115
Co to jest DHCP .......................................................................................................................... 115
Domylne ustawienia DHCP w SBS ........................................................................................... 117
Modyfikowanie ustawie DHCP ................................................................................................. 117
Rozwizywanie problemw z usugami DNS, DHCP oraz Active Directory ................................... 120
Rozwizywanie problemw z wewntrznym wyszukiwaniem w DNS ...................................... 121
Rozwizywanie problemw z zewntrznym wyszukiwaniem w DNS ....................................... 125
Rozwizywanie problemw z DHCP .......................................................................................... 127
Rozwizywanie problemw Active Directory zwizanych z DNS ............................................. 128
Podsumowanie ................................................................................................................................... 131
Podsumowanie najlepszych praktyk .................................................................................................. 131

RozdzRoz 6. 6sztRo IIz ................................................................................. z33


Usuga IIS a Small Business Server ................................................................................................... 133
Technologie Web w SBS ............................................................................................................. 133
Komponenty IIS .......................................................................................................................... 134
Konfiguracja domylnych witryn ...................................................................................................... 138
Ustawienia dla domylnej witryny sieci Web ............................................................................. 138
Ustawienia dla witryny Companyweb ......................................................................................... 142
Ustawienia witryny Administracja programu Microsoft SharePoint .......................................... 145
Ustawienia witryny Administracja centralna programu SharePoint ........................................... 145
Konfiguracja dodatkowych witryn .................................................................................................... 146
Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji IIS ............................................................................... 146
Tworzenie nowej witryny ............................................................................................................ 148
Zarzdzanie katalogami wirtualnymi .......................................................................................... 150
Instalowanie usug sieciowych innych firm ................................................................................ 150
Udostpnianie w internecie bezpiecznych witryn przy wykorzystaniu certyfikatw SSL firm
zewntrznych ................................................................................................................................... 152
Rozwizywanie problemw z IIS ...................................................................................................... 157
Anatomia strony bdu ................................................................................................................. 157
Usuga niedostpna ...................................................................................................................... 158
Ograniczenia adresw IP ............................................................................................................. 160
Podsumowanie ................................................................................................................................... 161
Podsumowanie najlepszych praktyk .................................................................................................. 162

Microsoft Small Business Server 2003. Ksiga eksMerta

RozdzRoz 7. RottR R R dostp zdoe zz .PR oRoz zopoRz sRpiRokp .......... z63
Podstawy usugi Routing i dostp zdalny (RRAS) ............................................................................163
Zastosowanie zapory sieciowej RRAS ...............................................................................................164
Kreator CEICW a zapora sieciowa RRAS ...................................................................................165
Konfiguracja zapory sieciowej RRAS .........................................................................................166
Podstawy zdalnego dostpu ................................................................................................................170
Opcje zdalnego dostpu ...............................................................................................................170
Konfiguracja zdalnego dostpu ..........................................................................................................173
Konfigurowanie serwera ..............................................................................................................173
Konfiguracja klientw ..................................................................................................................175
Rozwizywanie problemw z routingiem i dostpem zdalnym .........................................................177
Usuga nie jest dostpna zdalnie ..................................................................................................177
Chcemy skorzysta zdalnie z serwera, ale dostpne s tylko dynamiczne adresy IP ..................178
Nie mona podczy si zdalnie za pomoc VPN bd 721 .............................................179
Udao si podczy do VPN, ale nie mona skorzysta z adnego zasobu ................................179
Nie mona zestawi wicej ni piciu jednoczesnych pocze VPN .........................................179
Po podczeniu do VPN dostp do internetu jest powolny lub zablokowany ..............................180
Poczenie VPN rozcza si po okrelonym czasie bezczynnoci .............................................180
Wicej zasobw pomocnych w rozwizywaniu problemw .........................................................180
Podsumowanie ....................................................................................................................................181
Podsumowanie najlepszych praktyk ...................................................................................................181

RozdzRoz 8. 6sztRR tpR R oeokp ................................................................ z83


Przegld trybw dziaania usug terminalowych ................................................................................183
Tryb zdalnej administracji ............................................................................................................183
Tryb aplikacji ...............................................................................................................................184
Instalowanie i konfigurowanie serwera terminali ..............................................................................185
Instalowanie usug terminalowych ...............................................................................................185
Konfigurowanie usugi licencjonowania serwera terminali .........................................................186
Zarzdzanie serwerami terminali .......................................................................................................187
Instalowanie aplikacji ...................................................................................................................187
Konfiguracja usug terminalowych ..............................................................................................188
Dziaanie konsoli Meneder usug terminalowych ......................................................................190
Rozwizywanie problemw z usugami terminali .............................................................................192
Konfiguracja zwikszonych zabezpiecze programu Internet Explorer ......................................192
Serwer terminali nie pojawia si w usudze Zdalne miejsce pracy w sieci Web .........................193
Uytkownicy nie mog zalogowa si na serwerze terminali .........................................................193
Podsumowanie ....................................................................................................................................194
Podsumowanie najlepszych praktyk ...................................................................................................194

Cz II BzpiPzefzo ................................................................... 192


RozdzRoz 9. ipzpRpizpastko spRkpRo ....................................................... z99
Bezpieczestwo fizyczne ....................................................................................................................199
Bezpieczestwo na poziomie systemu plikw ...................................................................................200
Uprawnienia plikw NTFS ..........................................................................................................200
Stosowanie uprawnie NTFS .......................................................................................................201
Szyfrowanie systemu plikw .......................................................................................................206
Bezpieczestwo na poziomie udziaw ..............................................................................................208

SMis treci

Bezpieczestwo hase ........................................................................................................................ 211


Konfiguracja zasad hase ............................................................................................................. 212
Obiekt zasad hase domeny Small Business Server .................................................................... 214
Rozwizywanie problemw z zabezpieczeniami ............................................................................... 215
Czste problemy z dostpem ....................................................................................................... 216
Czynne uprawnienie .................................................................................................................... 217
Podsumowanie ................................................................................................................................... 218
Podsumowanie najlepszych praktyk .................................................................................................. 219

RozdzRoz zi. ipzpRpizpastko stoiaR Royoizzis ...................................... 22z


Windows XP Service Pack 2 ............................................................................................................. 222
Zapora systemu Windows ........................................................................................................... 223
Internet Explorer .......................................................................................................................... 225
Outlook Express .......................................................................................................................... 228
Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP) ................................................................................ 228
Aktualizacje automatyczne .......................................................................................................... 228
Centrum zabezpiecze systemu Windows .................................................................................. 228
Lokalni administratorzy ..................................................................................................................... 229
Konfiguracja grup zabezpiecze ................................................................................................. 231
Narzdzia antywirusowe .................................................................................................................... 235
Narzdzia antyspyware ...................................................................................................................... 237
Sie zarzdzana .................................................................................................................................. 239
Nie zapominajmy o Office ................................................................................................................. 240
Szkolenie uytkownikw kocowych i proces przegldw bezpieczestwa .................................... 242
Zabezpieczanie danych przed dostpem z wewntrz firmy ............................................................... 244
Rozwizywanie problemw z bezpieczestwem stacji roboczych .................................................... 246
Podsumowanie ................................................................................................................................... 250
Podsumowanie najlepszych praktyk .................................................................................................. 250

Cz I arzr erPeanE .................................................................251


RozdzRoz zz. Pozizp Ro deRp idRp ........................................................... 253
Wykorzystanie programu Outlook ..................................................................................................... 253
Instalacja programu Outlook ....................................................................................................... 254
Tryb buforowy programu Exchange ............................................................................................ 255
Konfiguracja programu Outlook poprzez internet lub RPC po HTTP ........................................ 257
Konfiguruj Outlook poprzez internet na kliencie ........................................................................ 260
Wykorzystanie Outlook Web Access ................................................................................................ 261
Outlook Web Access podstawowy .............................................................................................. 264
Outlook Web Access zaawansowany .......................................................................................... 264
Outlook Web Access zaawansowany z ActiveX ......................................................................... 266
Ustawienia zabezpiecze Outlook Web Access .......................................................................... 267
Wykorzystanie Outlook Mobile Access (OMA) ............................................................................... 270
Wykorzystanie ActiveSync ................................................................................................................ 273
Wersje ActiveSync ...................................................................................................................... 273
Urzdzenia przenone .................................................................................................................. 273
Synchronizacja ............................................................................................................................. 274
Rozwizywanie problemw z poczeniami klienckimi .................................................................... 277
Rozwizywanie problemw z trybem buforowanym programu Exchange ................................. 277
Rozwizywanie problemw z programem Outlook poprzez internet ......................................... 279

10

Microsoft Small Business Server 2003. Ksiga eksMerta


Rozwizywanie problemw z Outlook Web Access .......................................................................280
Rozwizywanie problemw z Outlook Mobile Access (OMA) .......................................................280
Rozwizywanie problemw z ActiveSync ...................................................................................281
Podsumowanie ....................................................................................................................................283
Podsumowanie najlepszych praktyk ...................................................................................................283

RozdzRoz z2. 2oRzdzo Rp spRkpRp

zdiso Rp ...................................... 285

Zarzdzanie konfiguracj domylnej skrzynki pocztowej .................................................................285


Niechciana poczta i wirusy .................................................................................................................286
Filtrowanie odbiorcw i funkcja tar pit ........................................................................................287
Exchange Intelligent Message Filter (IMF) .................................................................................289
Dostarczanie poczty pomimo funkcji antyspamowych ................................................................291
cznik POP3 .....................................................................................................................................296
Jak dziaa cznik POP3 ...............................................................................................................297
Ograniczenia cznika POP3 ........................................................................................................298
Konfiguracja cznika POP3 ........................................................................................................298
Kierowanie poczty z konta globalnego ........................................................................................299
Kierowanie poczty do kont indywidualnych ................................................................................300
Odbieranie poczty z wielu domen ......................................................................................................301
Dodawanie kolejnych adresw e-mail .........................................................................................301
Zasady odbiorcw ........................................................................................................................302
Usuga Recipient Update Service .................................................................................................304
Kierowanie poczty do strefy nieautorytatywnej ..........................................................................305
Rozwizywanie problemw z konfiguracj Exchange .......................................................................305
Rozwizywanie problemw z poczt wychodzc ......................................................................306
Rozwizywanie problemw z IMF ..............................................................................................309
Rozwizywanie problemw z cznikiem POP3 .........................................................................310
Podsumowanie ....................................................................................................................................312
Podsumowanie najlepszych praktyk ...................................................................................................312

RozdzRoz z3. PRzzkRoio Rp zdiso Rp po okoRRR .................................... 3z3


Opis struktury bazy danych Exchange ...............................................................................................314
Grupy pamici masowej Exchange ..............................................................................................315
Bazy danych Extensible Storage Engine (ESE) ...........................................................................316
Pliki dziennikw ...........................................................................................................................318
Plik punktu kontrolnego ...............................................................................................................320
Transakcje ....................................................................................................................................321
Opis wymaga i metod tworzenia kopii zapasowych w Exchange ....................................................322
Kopia zapasowa w trybie online ..................................................................................................322
Kopia zapasowa w trybie offline ..................................................................................................324
Uprawnienia .................................................................................................................................325
Tworzenie kopii zapasowej Exchange za pomoc kreatora konfiguracji kopii zapasowych ......325
Zastosowanie programu NTBackup .............................................................................................328
Zastosowanie ExMerge ................................................................................................................329
Zastosowanie rozwiza innych firm ...........................................................................................331
Przywracanie baz danych Exchange z kopii zapasowej .....................................................................332
Zdarzenia wymagajce przywracania Exchange .........................................................................334
Proces odtwarzania .......................................................................................................................334
Zastosowanie kreatora przywracania SBS do odtwarzania .........................................................335
Zastosowanie programu NTBackup do odtwarzania ...................................................................335

SMis treci

11

Uycie Recovery Storage Group ................................................................................................. 338


Zastosowanie programu ExMerge do odtwarzania ..................................................................... 342
Zastosowanie rozwiza innych firm do odtwarzania ................................................................ 344
Naprawianie uszkodzonej bazy danych Exchange ............................................................................ 344
ESEUTIL /r .................................................................................................................................. 346
ESEUTIL /p ................................................................................................................................. 346
ISINTEG ...................................................................................................................................... 347
Przywracanie 16-gigabajtowej bazy danych ...................................................................................... 348
Rozwizywanie problemw z przywracaniem po awarii Exchange .................................................. 350
Podsumowanie ................................................................................................................................... 350
Podsumowanie najlepszych praktyk .................................................................................................. 351

Cz II TPenoloEi eh ................................................................353
RozdzRoz z4. zsoRpPoR t oRoz kRtRz o ao po zkpy ............................. 355
Przegld usug Windows SharePoint ................................................................................................. 355
Przegld implementacji witryny Companyweb dla SBS ................................................................... 356
Domylne lokalizacje plikw w Companyweb ........................................................................... 357
Domylne uprawnienia dla Companyweb ................................................................................... 358
Dostosowywanie interfejsu Companyweb ......................................................................................... 363
Stosowanie motyww do interfejsu Companyweb ..................................................................... 363
Tworzenie i zarzdzanie obiektami oraz listami ......................................................................... 363
Tworzenie nowych widokw dla obiektw oraz list ................................................................... 365
Tworzenie stron personalizowanych ........................................................................................... 367
Korzystanie ze skadnikw Web Part .......................................................................................... 367
Tworzenie nowych witryn w SharePoint ........................................................................................... 369
Tworzenie nowych podwitryn wewntrz Companyweb ............................................................. 369
Tworzenie nowych witryn najwyszego poziomu w SharePoint ................................................ 371
Tworzenie kopii i przywracanie danych SharePoint ......................................................................... 374
Rozszerzanie witryny Companyweb za pomoc FrontPage .............................................................. 377
Korzystanie z wielu jzykw w SharePoint ....................................................................................... 380
Rozwizywanie problemw z SharePoint ......................................................................................... 380
Kompletny przewodnik na temat usuwania i przeinstalowywania witryny Companyweb ......... 382
Podsumowanie ................................................................................................................................... 384
Podsumowanie najlepszych praktyk .................................................................................................. 384

RozdzRoz z5. 2doe p

Rpasip pRoiz k sRpiR Wpy .................................... 387

Przegld interfejsu Zdalne miejsce pracy w sieci Web ..................................................................... 387


Widok administratora .................................................................................................................. 388
Widok klienta .............................................................................................................................. 388
Uycie aplikacji Zdalne miejsce pracy w sieci Web ......................................................................... 390
Podczanie do RWW .................................................................................................................. 391
Podczanie do OWA .................................................................................................................. 392
Podczanie do Companyweb ...................................................................................................... 393
czenie z pulpitami serwera ...................................................................................................... 394
czenie z pulpitami klienta ........................................................................................................ 395
Informacje techniczne na temat RWW .............................................................................................. 396
Lokalizacje plikw RWW oraz ustawienia rejestru .................................................................... 396
Konfiguracja IIS dla RWW ......................................................................................................... 397

12

Microsoft Small Business Server 2003. Ksiga eksMerta


Dostosowywanie interfejsu Zdalne miejsce pracy w sieci Web ........................................................397
Zmiana wygldu i dziaania RWW ..............................................................................................397
Zwikszanie domylnych wartoci czasu bezczynnoci w RWW ...............................................398
Wykluczanie systemw z listy zdalnego sterowania ...................................................................399
Uniemoliwienie uytkownikom podczania napdw lokalnych
do zdalnych komputerw ..........................................................................................................399
Rozwizywanie problemw z aplikacj Zdalne miejsce pracy w sieci Web .....................................400
Nie mona podczy si do RWW .............................................................................................401
Nie mona otworzy Companyweb z poziomu RWW ................................................................402
Nie mona zdalnie sterowa stacjami roboczymi poprzez RWW ...............................................402
Podsumowanie ....................................................................................................................................403
Podsumowanie najlepszych praktyk ...................................................................................................403

Cz III PoPznia ClinPCi ......................................................... 405


RozdzRoz z6. 6 ztdok Riz R do pttpRz .................................................... 4i7
Zarzdzanie uytkownikami w SBS 2003 ..........................................................................................407
Dostp administratorw i uytkownikw zaawansowanych .......................................................407
Dodawanie uytkownikw ...........................................................................................................408
Zastosowanie konsoli Uytkownicy i komputery usugi Active Directory .................................410
Zmiana uprawnienia uytkownika ...............................................................................................411
Tworzenie i modyfikowanie limitw uytkownikw ..................................................................414
Praca z grupami zabezpiecze i dystrybucyjnymi .......................................................................418
Zarzdzanie komputerami w SBS 2003 .............................................................................................419
Dodawanie komputerw do sieci .................................................................................................420
Dodawanie serwerw ...................................................................................................................428
Rozwizywanie problemw z uytkownikami i komputerami ..........................................................429
Podsumowanie ....................................................................................................................................431
Podsumowanie najlepszych praktyk ...................................................................................................431

RozdzRoz z7. I tpRRoiao do pttpR k zoiR toss


zp RodokRsdRp z oee itsR pss zpRdpR 2ii3 ..................... 433
Udostpnianie plikw komputerom Macintosh przez serwer SBS ....................................................434
Podczanie za pomoc Usug dla komputerw Macintosh (Mac OS 9 lub Mac OS X) .............434
Podczanie z uyciem SMB (tylko Mac OS X 10.3) ..................................................................442
Dostp do bezpiecznej witryny ..........................................................................................................450
Eksportowanie certyfikatu SSL z SBS .........................................................................................451
Importowanie certyfikatu SSL do magazynu certyfikatw komputera Macintosh .....................451
Dostp do Exchange z komputerw Macintosh .................................................................................452
Wczenie IMAP na SBS .............................................................................................................453
Exchange ......................................................................................................................................460
Narzdzia zdalnego dostpu dla Macintosha .....................................................................................466
Zdalne miejsce pracy w sieci Web (RWW) .................................................................................466
Podczanie si do sieci SBS z uyciem VPN .............................................................................468
Poczenia pulpitu zdalnego .........................................................................................................469
Podsumowanie ....................................................................................................................................470
Podsumowanie najlepszych praktyk ...................................................................................................471

SMis treci

13

Cz IIII IIkinifraPja i zarzIzani .............................................423


RozdzRoz z8. 8koRzp Rp dopRR zoposokpa z oee itsR pss zpRdpR ............ 475
Zagadnienia zwizane z kopiami zapasowymi .................................................................................. 475
Przywracanie plikw ................................................................................................................... 476
Archiwizacja ................................................................................................................................ 476
Przywracanie systemu ................................................................................................................. 476
Sprzt i noniki ............................................................................................................................ 477
Plan wykonywania kopii zapasowych ......................................................................................... 478
Lokacje i bezpieczestwo ............................................................................................................ 479
Typy kopii zapasowych ............................................................................................................... 480
Harmonogram kopii zapasowej ................................................................................................... 482
Rotacja nonikw ........................................................................................................................ 482
Zastosowanie kreatora kopii zapasowych SBS .................................................................................. 484
Ograniczenia kreatora kopii zapasowych SBS ............................................................................ 485
Ustawienia wygenerowane przez kreator .................................................................................... 486
Wykluczanie danych z kreatora kopii zapasowej ........................................................................ 487
Zmiana powiadomie kopii zapasowych .................................................................................... 490
Zastosowanie programu NTBackup .................................................................................................. 490
Zastosowanie rozwiza innych firm do tworzenia kopii zapasowych ............................................. 492
Odtwarzanie po awarii za pomoc narzdzi SBS .............................................................................. 492
Przywracanie z kopii zapasowej .................................................................................................. 493
Rozwizywanie problemw z kopiami zapasowymi ......................................................................... 494
Podsumowanie ................................................................................................................................... 495
Podsumowanie najlepszych praktyk .................................................................................................. 495

RozdzRoz z9. zo RtoRoko Rp R RopoRtoko Rp ........................................... 497


Monitorowa czy nie monitorowa? Oto jest pytanie ....................................................................... 497
Typy raportw i alertw ..................................................................................................................... 498
Raport wydajnoci ....................................................................................................................... 498
Raport o uyciu ............................................................................................................................ 499
Alerty wydajnoci ........................................................................................................................ 500
Konfigurowanie i wykorzystywanie monitorowania i alertw .......................................................... 501
Uruchamianie Kreatora konfiguracji monitorowania .................................................................. 501
Rozszerzanie monitorowania i alertw .............................................................................................. 504
Zawarto raportw ..................................................................................................................... 504
Kiedy powinnimy oczekiwa alertu? ......................................................................................... 507
Modyfikowanie domylnych raportw i alertw ......................................................................... 507
Rozwizywanie problemw z monitorowaniem i alertami ............................................................... 512
Ponowne instalowanie i konfigurowanie monitorowania i alertw ............................................ 513
Nieprawidowe nazwy na raportach ............................................................................................ 513
Bdy IIS przy prbie dostpu do stron monitorowania w intranecie ......................................... 514
Podsumowanie ................................................................................................................................... 514
Podsumowanie najlepszych praktyk .................................................................................................. 514

RozdzRoz 2i. 2osodz RRtpz ....................................................................... 5z7


Przegld zasad grupy ......................................................................................................................... 517
Elementy zasad grupy .................................................................................................................. 518
Zakres zasad grupy i kolejno stosowania ................................................................................. 519

11

Microsoft Small Business Server 2003. Ksiga eksMerta


Korzystanie z konsoli Zarzdzanie zasadami grupy ..........................................................................521
Nawigacja w konsoli Zarzdzanie zasadami grupy .....................................................................521
Przegldanie ustawie zasad grupy ..............................................................................................523
Korzystanie z narzdzi Group Policy Modeling oraz Group Policy Results .....................................527
Tworzenie raportu modelowania ..................................................................................................528
Tworzenie raportu wynikw ........................................................................................................530
Domylne obiekty zasad grupy w SBS ..............................................................................................532
Zapora systemu Windows programu Small Business Server ......................................................532
Zapora poczenia internetowego programu Small Business Server ...........................................532
Komputer kliencki programu Small Business Server ..................................................................532
Zasady Pomocy zdalnej programu Small Business Server ..........................................................532
Zasady blokady programu Small Business Server .......................................................................534
Zasady hase domeny programu Small Business Server ..............................................................534
Default Domain Policy .................................................................................................................536
Zasady inspekcji programu Small Business Server .....................................................................537
Default Domain Controllers Policy ..............................................................................................537
Tworzenie i modyfikacja obiektw zasad grupy w SBS ....................................................................540
Planowanie obiektw GPO ..........................................................................................................540
Testowanie obiektu GPO .............................................................................................................542
Implementowanie obiektu GPO ...................................................................................................545
Rozwizywanie problemw z zasadami grup ....................................................................................546
Narzdzia testowania zasad grupy ...............................................................................................546
Odtwarzanie zasad grupy po awarii .............................................................................................548
Podsumowanie ....................................................................................................................................548
Podsumowanie najlepszych praktyk ...................................................................................................549

RozdzRoz 2z. 2oRzdzo Rp stoiao R Royoizz R


popRzpz zosodz RRtpz ......................................................... 55z
Po co zarzdza stacjami roboczymi? ................................................................................................551
Przekierowanie folderw i pliki trybu offline ....................................................................................552
Konfiguracja przekierowania folderw ........................................................................................554
Konfigurowanie plikw w trybie offline ......................................................................................556
Zarzdzanie dostpem do stacji roboczych ........................................................................................558
Ograniczenie logowania ...............................................................................................................558
Ograniczanie uytkownikw ........................................................................................................559
Inne zastosowania zasad grupy ..........................................................................................................564
Rozwizywanie problemw z zasadami grup ....................................................................................565
Tworzenie kopii zapasowych oraz dokumentowanie zmian w zasadach grupy ..........................566
Oglne wskazwki na temat rozwizywania problemw ............................................................567
Rozwizywanie problemw z przekierowaniem folderw ..........................................................569
Podsumowanie ....................................................................................................................................569
Podsumowanie najlepszych praktyk ...................................................................................................570

RozdzRoz 22. aotdR R popRokdR zoypzpRpizpa ........................................... 57z


Budowa poprawki oraz proces powiadamiania ..................................................................................572
Testowanie poprawek i proces analizy ryzyka ...................................................................................574
Firma otwarta ...............................................................................................................................578
rednio zabezpieczona firma .......................................................................................................579
Firma paranoiczna ........................................................................................................................579

SMis treci

15

Zasoby poprawek zabezpiecze i informacji o zagroeniach ............................................................ 579


Windows Update oraz aktualizacje automatyczne ...................................................................... 580
Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) .......................................................................... 583
Witryna pobierania dla SBS ........................................................................................................ 584
Shavlik HFNetChk Pro ................................................................................................................ 585
Implementacja WSUS w SBS ............................................................................................................ 586
Instalowanie WSUS ..................................................................................................................... 588
Pierwsza synchronizacja .............................................................................................................. 591
Konfigurowanie zasad grupy dla WSUS na serwerze ................................................................. 594
Proces aprobowania ..................................................................................................................... 597
WSUS w systemach OEM ................................................................................................................. 599
Rozwizywanie problemw z poprawkami ....................................................................................... 600
Podsumowanie ................................................................................................................................... 602
Podsumowanie najlepszych praktyk .................................................................................................. 603

Cz IX Prkik TPenoloEif ........................................................605


RozdzRoz 23. Podstokz I tpR pt zpitRRtz
o d tiipepRotRo zpRdpR 2ii4 .............................................. 6i7
Nowe funkcje w ISA 2004 ................................................................................................................. 608
Konsola MMC zarzdzania serwerem ISA ................................................................................. 608
Sieci ISA ...................................................................................................................................... 609
Kwarantanna VPN ....................................................................................................................... 611
Zaakceptowa czy odrzuci? ....................................................................................................... 612
Delegowanie administracji .......................................................................................................... 613
Pojcia ISA ........................................................................................................................................ 616
Typy klientw ISA ...................................................................................................................... 616
Zarzdzanie danymi dziennikw ................................................................................................. 620
Tryb blokady serwera ISA ........................................................................................................... 623
Poczenia klienckie .................................................................................................................... 624
Przyspieszanie internetu .............................................................................................................. 626
Podsumowanie ................................................................................................................................... 628
Podsumowanie najlepszych praktyk .................................................................................................. 629

RozdzRoz 24. 2ooko soko o od R RstRoiao I tpR pt zpitRRtz


o d tiipepRotRo zpRdpR 2ii4 ............................................ 63z
Zarzdzanie serwerem ISA ................................................................................................................ 632
Dostosowanie panelu kontrolnego ............................................................................................... 632
Potwierdzanie alertw ................................................................................................................. 632
Wykrywanie oszustw DHCP ....................................................................................................... 633
Konfigurowanie punktu dostpu bezprzewodowego .................................................................. 635
Wczanie wykrywania wama .................................................................................................. 635
Konfigurowanie automatycznego wykrywania klienta Firewall ................................................. 638
Modyfikacja ustawie ISA ................................................................................................................ 639
Omwienie filtrw aplikacji i Web ............................................................................................. 639
Anatomia zasad zapory ................................................................................................................ 639
Tworzenie nowych zasad zapory ....................................................................................................... 642
Konfiguracja witryn do bezporedniego dostpu ........................................................................ 645
Dodawanie portw tunelowania SSL ................................................................................................. 646

16

Microsoft Small Business Server 2003. Ksiga eksMerta


Umoliwianie pobierania z i wysyania do zewntrznych serwerw za pomoc FTP .......................647
Publikowanie serwera Web ..........................................................................................................649
Rozwizywanie problemw ...............................................................................................................651
Podsumowanie ....................................................................................................................................652
Podsumowanie najlepszych praktyk ...................................................................................................652

DoIaCi ................................................................................................. 655


jodotpd t 2osoyz o tp ot ziz ............................................................. 657
Zasoby spoecznoci Microsoft ..........................................................................................................657
Witryny WWW oraz strumienie RSS ..........................................................................................657
Grupy dyskusyjne .........................................................................................................................658
Dzienniki Web (blogi) ..................................................................................................................658
Zasoby spoecznoci Small Business Community .............................................................................658
Witryny i blogi .............................................................................................................................658
Listy wysykowe ..........................................................................................................................659
Zasoby na temat Exchange .................................................................................................................659
Zasoby na temat komputerw Macintosh ...........................................................................................660
Witryny WWW oraz strumienie RSS ..........................................................................................660
Grupy dyskusyjne .........................................................................................................................660
Listy wysykowe ..........................................................................................................................660
Zasoby na temat programu Outlook ...................................................................................................661
Zasoby na temat Outlook Web Access ...............................................................................................661
Zasoby na temat ActiveSync/PocketPC .............................................................................................662
Zasoby na temat monitorowania i raportowania w SBS ....................................................................662
Zasoby na temat zasad grupy .............................................................................................................662
Zasoby na temat RRAS, VPN i zapory sieciowej ..............................................................................663
Zasoby na temat serwera terminali .....................................................................................................663
Zasoby na temat bezpieczestwa stacji roboczych ............................................................................664
Narzdzia antywirusowe ..............................................................................................................664
Zestaw obsugi zagroe ..............................................................................................................664
Zasoby na temat bezpieczestwa i aktualizacji ..................................................................................666
Oglne informacje na temat bezpieczestwa ...............................................................................666
Zasoby WSUS ..............................................................................................................................666

zdoRokRdz ................................................................................................... 667

Rozdzia 5. u Integrac a tetg jaSu juC oraz Hctioe jirector

107

Podstaw kadej instalacji SBS jest solidna infrastruktura Active Directory. Poniewa
usuga Active Directory w znacznej mierze zaley od technologii sieciowych takich jak
DNS, udana i pomylna implementacja SBS powinna mie prawidowo skonfigurowan
sie. Odnosi si to nie tylko do serwera, ale rwnie do stacji roboczych. W rozdziale tym
szczegowo przedstawimy domyln konfiguracj sieci i nakrelimy potencjalne problemy, jakie mog wynikn podczas zmiany konfiguracji.

Przy okazji wprowadzenia produktu Windows 2000 Server Microsoft udostpni now usug
katalogow, ktra zastpia pask struktur katalogow wykorzystywan w Windows NT.
Usuga Active Directory posiada znacznie bardziej skomplikowan struktur katalogu
i aby dziaaa ona prawidowo, naley dokadnie zna struktur sieci. By to osign, Microsoft zwiza wiele funkcji usugi Active Directory z DNS i innymi technologiami sieciowymi. Bez prawidowo dziaajcego i niezawodnego systemu DNS usuga Active Directory
jest waciwie bezuyteczna. Z tego powodu nawet w przypadku sieci jednoserwerowej,
jak w wikszoci instalacji SBS, bardzo wana jest podstawowa znajomo DNS oraz sposobu integracji z Active Directory.

Co to jest DNS
DNS to skrt od Domain Name System (albo Domain Name Service lub Domain Name
Server, w zalenoci od rda), ktry jest mechanizmem tumaczcym nazwy komputerw
w sieci na ich adresy IP. DNS mona porwna do duej elektronicznej ksiki telefonicznej, w ktrej komputery z caego wiata mog si wzajemnie wyszukiwa.

108

Cz III u Sie SBS 2003


Jednak DNS ma suy bardziej ludziom ni komputerom. Wikszo ludzi atwiej zapamituje sowa i zdania ni liczby. Poniewa caa komunikacja komputerw jest realizowana z wykorzystaniem liczb, mechanizm ten jest dla nas szczeglnie wany. Znacznie
atwiej jest zapamita www.microsoft.com lub www.google.com ni 207.46.156.156 lub
64.233.187.99. Dodatkowo adne z urzdze nie zna nazw i adresw wszystkich urzdze sieciowych podczonych do internetu ale struktura systemu DNS rozwizuje ten
problem.

JaJ k daia DNS


Gdy otworzymy przegldark internetow i wpiszemy w niej www.google.com, na ekranie
w magiczny sposb pojawi si strona domowa wyszukiwarki Google. Jednak zanim
si to zdarzy, musi zosta wykonanych wiele operacji. Po pierwsze, komputer przejrzy
wewntrzn pami adresw, sprawdzajc, czy zosta ju wczeniej odnaleziony adres
IP dla www.google.com. Jeli tak bdzie, komputer skorzysta z adresu z bufora i sprbuje
zrealizowa poczenie do serwera korzystajcego z tego adresu IP. Jeeli w lokalnym
buforze nie ma tego adresu, do gry wchodzi system DNS. Komputer skontaktuje si
z serwerem DNS wymienionym we waciwociach poczenia i zapyta go o adres
www.google.com. Serwer DNS sprawdzi w lokalnym buforze, czy adres ten nie by ju
wczeniej wyszukiwany. Jeeli tak, wyle go z powrotem do komputera, a ten bdzie mg
skontaktowa si z serwerem WWW. Jeeli serwer DNS nie bdzie posiada tego adresu
w swoich danych konfiguracyjnych ani w lokalnej pamici podrcznej, przekae pytanie
do innego serwera, a cay proces bdzie powtarzany a do momentu znalezienia serwera,
ktry bdzie posiada informacje na temat adresu odpowiadajcego szukanej nazwie.

JaJ ActdJe DdcectocD Joc Dsta

DNS

Podczas gdy serwer Windows ma uruchomion usug DNS i wchodzi w skad struktury
Active Directory, serwer DNS przechowuje wicej informacji ni tylko nazwy komputerw i ich adresy. W DNS przechowywana jest dua liczba rekordw usug (SRV),
ktre pozwalaj komputerom ze rodowiska Active Directory lokalizowa komputery
udostpniajce usugi zwizane z Active Directory. Do przegldania i konfiguracji ustawie DNS na serwerze wykorzystywana jest konsola Zarzdzanie systemem DNS. Aby
j otworzy, kliknij Start/Narzdzia administracyjne/DNS lub w wierszu polecenia wpisz
dnsmgmt.msc i nacinij Enter. Na rysunku 5.1 pokazany jest wygld konsoli Zarzdzanie
systemem DNS dla wewntrznej domeny. Mona na nim zauway rekordy hostw DNS
(nazywane rwnie rekordami A) dla serwera SBS, jak rwnie dla kilku stacji roboczych
wchodzcych w skad domeny. Dodatkowo widoczne s rekordy niezwizane z hostami,
ktre pomagaj wykonywa podstawowe wyszukiwania nazw hostw z wewntrznej sieci.
Na rysunku 5.2 przedstawiony jest widok strefy _msdcs dla wewntrznej sieci. Tu wanie
przechowywane s najwaniejsze informacje dotyczce sieci na potrzeby usugi Active
Directory. Strefa _msdcs jest podzielona na cztery obszary: dc dla odwoa do kontrolerw
domeny; domains dla podstawowych informacji o domenie; gc dla globalnych odwoa
katalogu oraz pdc dla odwoa do podstawowych kontrolerw domeny. Cho wikszo
ludzi nigdy nie bdzie korzystaa interakcyjnie z tych danych, to jednak gdy stacja robocza

Rozdzia 5. u Integrac a tetg jaSu juC oraz Hctioe jirector

109

Rysunek 5.1. Konsola Zarzdzanie systemem DNS zawiera list przeksztace nazw hostw na adresy
IP dla wewntrznej sieci

Rysunek 5.2. Strefa _msdcs zawiera adresy wyszukiwania dla kluczowych komponentw Active Directory

110

Cz III u Sie SBS 2003

Najlepsze praktyki: Tworzenie aliasw DNS zamiast rekordw hostw


Jak zostao to pokazane na rysunku 5.1, wpis dla nazwy DNS companyweb nie jest rekordem hosta
(rekordem A), ale rekordem aliasu (CNAME). Gdy w DNS jest wyszukiwany rekord CNAME, zwracana
jest inna nazwa DNS, a nie adres IP. Nastpnie wykonywane jest wyszukiwanie dla nowej nazwy
DNS, ktra, jak w przypadku nazwy companyweb, jest przeksztacana na adres IP wewntrznej karty
sieciowej serwera.
Jeeli potrzebujemy utworzy nowe rekordy DNS wskazujce na istniejcy serwer lub stacj robocz,
np. tworzc atwiejsz do zapamitania nazw serwera, naley utworzy rekord CNAME zamiast
rekordu hosta. Jeeli utworzymy ten wpis jako rekord A, a nastpnie zajdzie potrzeba zmiany adresu
IP serwera, bdziemy musieli zmieni w DNS wszystkie rekordy zwizane z rekordem A. Jeeli utworzymy ten rekord jako CNAME, to przy zmianie adresu IP serwera rekord ten automatycznie pobierze
nowy adres serwera, poniewa zawsze wskazuje on na nazw DNS serwera, a nie na jego adres IP.
Aby utworzy nowy rekord CNAME, naley wykona nastpujce operacje:
1. Klikn prawym przyciskiem myszy stref przekazywania w przd i wybiera Nowy alias (CNAME).
2. Wpisa now nazw hosta w polu Nazwa aliasu.
3. Wprowadzi w peni kwalifikowan nazw domenow dla istniejcego komputera w polu W peni
kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) dla hosta docelowego.
4. Klikn OK.

bdzie prbowaa uwierzytelni si w Active Directory lub przetworzy logowanie uytkownika w domenie, skorzysta ona z DNS do wyszukania tych usug w celu okrelenia,
gdzie naley si podczy do odpowiedniej usugi, np. Kerberos.
Dokadniejsze objanienie usug Active Directory, DNS oraz ich integracji ze sob wykracza poza ramy tej ksiki. W rzeczywistoci na temat samej tylko usugi Active Directory
powstao ju kilka ksiek. Dla naszych celw takie podstawowe zrozumienie integracji
DNS i Active Directory jest wystarczajce, by zapewni fundament dla obsuenia wikszoci problemw, jakie mog pojawi si przy instalacji SBS zwizanej z DNS oraz AD.

Przy wykorzystaniu domylnych narzdzi konfiguracyjnych serwera i stacji roboczych


w rodowisku SBS konfiguracja sieci powinna by ustawiona dla kadego komputera
w taki sposb, aby prawidowo dziaao rozpoznawanie nazw wewntrznych i zewntrznych. Czasami jednak wiedza o tym, co powinno si zdarzy, jest niewystarczajca. Czsto
dopiero wiedza o tym, co faktycznie si dzieje, i porwnanie z tym, co dzia si powinno,
pozwala wykry natur wystpujcych problemw.

Stankackowa Jonfdgucacja secweca DNS


Sieciowa cz kreatora Connect to internet, nazywanego rwnie CEICW (ang. Configure Email and Internet Connection Wizard), pozwala skonfigurowa ustawienia dla
wewntrznych i zewntrznych interfejsw sieciowych. Konfiguracja kart sieciowych zwi-

Rozdzia 5. u Integrac a tetg jaSu juC oraz Hctioe jirector

111

zana z DNS jest bardzo prosta oba interfejsy maj ustawiony adres IP wewntrznej
karty sieciowej jako adres serwera DNS. Przedstawiony poniej wynik dziaania polecenia
ipconfig /all pokazuje prawidow konfiguracj sieci dla serwera z dwoma kartami sieciowymi po uruchomieniu kreatora CEICW.
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . .
Primary Dns Suffix . .
Node Type . . . . . . .
IP Routing Enabled. . .
WINS Proxy Enabled. . .
DNS Suffix Search List.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

:
:
:
:
:
:

sbs
SmallBizCo.local
Unknown
Yes
Yes
SmallBizCo.local

Ethernet adapter Server Local Area Connection:


Connection-specific DNS Suffix
Description . . . . . . . . . .
(3C905C-T( Compatibleo
Physical Address. . . . . . . .
DHCP Enabled. . . . . . . . . .
IP Address. . . . . . . . . . .
Subnet Mask . . . . . . . . . .
Default Gateway . . . . . . . .
DNS Servers . . . . . . . . . .
Primary WINS Server . . . . . .

. :
. : 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller
.
.
.
.
.
.
.

:
:
:
:
:
:
:

00-08-74-40-5B-61
No
192.168.16.2
255.255.255.0
192.168.16.2
192.168.16.2

Ethernet adapter Network Connection:


Connection-specific
Description . . . .
Physical Address. .
DHCP Enabled. . . .
IP Address. . . . .
Subnet Mask . . . .
Default Gateway . .
DNS Servers . . . .
Primary WINS Server
NetBIOS over Tcpip.

DNS
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

Suffix
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Realtek RTL8029(ASo PCI Ethernet Adapter


00-C0-F0-2B-7D-F9
No
10.10.1.9
255.255.255.0
10.10.1.1
192.168.16.2
192.168.16.2
Disabled

C:\Documents and Settings\Administrator>

Jak mona zauway, zarwno karta wewntrzna, jak i zewntrzna maj jako DNS ustawiony adres wewntrznej karty sieciowej. Dziki temu wszystkie wyszukiwania w DNS
trafiaj do usugi DNS uruchomionej na serwerze.

Stankackowa Jonfdgucacja DNS stacjd co oc ej


Mwic oglnie, stacje robocze w rodowisku SBS powinny by skonfigurowane w taki
sposb, aby korzystay z DHCP do konfiguracji sieci. W niektrych przypadkach stacje
robocze mog wymaga zastosowania statycznej konfiguracji adresw IP. Poniej znajduje
si wynik dziaania polecenia ipconfig /all dla standardowej konfiguracji stacji roboczej:

112

Cz III u Sie SBS 2003


C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . .
Primary Dns Suffix . .
Node Type . . . . . . .
IP Routing Enabled. . .
WINS Proxy Enabled. . .
DNS Suffix Search List.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

:
:
:
:
:
:

JONDOUGH01
SmallBizCo.local
Hybrid
No
No
SmallBizCo.local
SmallBizCo.local

Ethernet adapter Server Area Connection:


Connection-specific DNS Suffix
Description . . . . . . . . . .
Adapter (Generico
Physical Address. . . . . . . .
Dhcp Enabled. . . . . . . . . .
Autoconfiguration Enabled . . .
IP Address. . . . . . . . . . .
Subnet Mask . . . . . . . . . .
Default Gateway . . . . . . . .
DHCP Server . . . . . . . . . .
DNS Servers . . . . . . . . . .
Primary WINS Server . . . . . .
Lease Obtained. . . . . . . . .
Lease Expires . . . . . . . . .

. : SmallBizCo.local
. : Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

00-03-FF-81-79-85
Yes
Yes
192.168.16.16
255.255.255.0
192.168.16.2
192.168.16.2
192.168.16.2
192.168.16.2

C:\Documents and Settings\Administrator>

Przy rcznej konfiguracji sieci dla stacji roboczej, aby moga ona prawidowo komunikowa si z serwerem SBS, naley prawidowo ustawi kilka elementw. Po pierwsze,
adres IP oraz maska podsieci musz odpowiada zakresowi adresw IP uywanych dla
wewntrznej sieci. Po drugie, adres domylnej bramy musi by adresem wewntrznej
karty sieciowej serwera SBS (w przypadku konfiguracji SBS z dwiema kartami sieciowymi) lub routera (w przypadku konfiguracji SBS z jedn kart sieciow). Po trzecie,
adres serwera DNS musi by adresem wewntrznej karty serwera SBS. Wynik dziaania
polecenia ipconfig /all ze stacji roboczej z prawidowo skonfigurowan sieci wyglda
tak, jak poniej:
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . .
Primary Dns Suffix . .
Node Type . . . . . . .
IP Routing Enabled. . .
WINS Proxy Enabled. . .
DNS Suffix Search List.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

:
:
:
:
:
:

JONDOUGH01
SmallBizCo.local
Broadcast
No
No
SmallBizCo.local

Ethernet adapter Network Connection:


Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet

Rozdzia 5. u Integrac a tetg jaSu juC oraz Hctioe jirector


Adapter (Generico
Physical Address. .
Dhcp Enabled. . . .
IP Address. . . . .
Subnet Mask . . . .
Default Gateway . .
DNS Servers . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

:
:
:
:
:
:

113

00-03-FF-81-79-85
No
192.168.16.201
255.255.255.0
192.168.16.2
192.168.16.2

C:\Documents and Settings\Administrator>

Stacje robocze powinny by skonfigurowane w taki sposb, aby nie korzystay z adnych
innych serwerw DNS poza serwerem SBS. Jeeli dla stacji roboczej trzeba ustawi adres
zapasowego serwera DNS, adres IP serwera SBS musi by wymieniony jako pierwszy.
Najlepsze praktyki: ipconfig /all
Za kadym razem gdy serwer lub stacja robocza maj kopoty z komunikacj, pierwszym krokiem
przy identyfikacji problemu jest wykonanie polecenia ipconfig /all. Jeeli wylesz opis problemu
na list dyskusyjn SBS lub zadzwonisz pod numer pomocy technicznej Microsoft PSS, najprawdopodobniej niemal od razu zostaniesz poproszony o dostarczenie wyniku dziaania tego polecenia
zarwno na serwerze, jak i na stacji roboczej.
Aby przygotowa wynik dziaania polecenia ipconfig /all do wysania na list dyskusyjn lub do
obsugi technicznej, naley zapisa go do pliku. Najatwiejszym sposobem wykonania tej operacji
jest wpisanie w wierszu polecenia:
ipconfig /all > ipconfig.txt

Spowoduje to utworzenie w biecym katalogu pliku ipconfig.txt. Plik ten mona otworzy w Notatniku.
Aby szybko go utworzy i od razu otworzy, w wierszu polece mona wpisa:
ipconfig /all > ipconfig.txt && ipconfig.txt

Polecenie to powoduje utworzenie pliku ipconfig.txt w biecym katalogu i jego otwarcie w Notatniku.

W jaki sposb usuga DNS moe zapewnia rozpoznawanie nazw w publicznym internecie, jeeli adresy serwera DNS dla obu kart sieciowych wskazuj na serwer SBS? Aby
skonfigurowa jej prawidowe dziaanie, musimy ponownie skorzysta z konsoli Zarzdzanie systemem DNS.

WDJoc Dstande usiugd Wc esDianda kauej secweca DNS


w Jonsoud Zac k ande sDstee DNS
Po otwarciu konsoli Zarzdzanie systemem DNS naley klikn prawym przyciskiem myszy
nazw serwera i z menu kontekstowego wybra Waciwoci, a nastpnie klikn zakadk Usugi przesyania dalej. Otwarte zostanie wwczas okno dialogowe pokazane na

114

Cz III u Sie SBS 2003


rysunku 5.3. Lista domen DNS powinna zawiera jedn pozycj: Wszystkie pozostae domeny DNS. Pole Lista adresw IP wybranych usug przesyania dalej domeny powinno zawiera adresy IP serwerw DNS dostawcy internetu. Konfiguracja ta powinna by ustawiona po uruchomieniu na serwerze kreatora Pocz z Internetem.

Rysunek 5.3.
Konsola Zarzdzanie
serwerem DNS zawiera
adresy usug przesyania
dalej

Zgodnie z opisem zawartym we wczeniejszej czci tego rozdziau, jeeli usuga DNS
otrzyma danie dla adresu, ktry nie odpowiada jej konfiguracji, na pocztku szuka go
w wewntrznym buforze DNS. Jeeli adres nie zostanie znaleziony, serwer DNS kontaktuje si z pierwszym adresem IP wymienionym w czci Usugi przesyania dalej i da
odczytania go z tego serwera. Zalecane jest dodanie drugiego adresu IP serwera DNS,
poniewa bdzie on wykorzystywany, jeeli z jakiego powodu nie bdzie moliwe skontaktowanie si z pierwszym serwerem.

WDJoc Dstande wsJa sweJ kotDc cDcr secwecsw


giswnDcr w Jonsoud Zac k ande sDstee DNS
Moliwo wykorzystania serwerw DNS udostpnianych przez dostawc internetu zmniejsza obcienie naszego serwera DNS. Gdy serwer DNS nie mone znale adresu w lokalnej tabeli lub lokalnym buforze, odpytuje serwer DNS dostawcy i pozwala, aby caa operacja wyszukania adresu zostaa wykonana przez ten serwer.
Jednak usuga serwera DNS nie musi korzysta z zewntrznych usug przesyania dalej.
Moe natomiast skorzysta ze wskazwek dotyczcych serwerw gwnych i samodzielnie
obsuy wszystkie operacje wyszukiwania, a nie przekazywa je do usug przesyania
dalej. Jeeli na zakadce Usugi przekazywania dalej konsoli Zarzdzanie systemem DNS
nie zostan wymienione adne adresy IP, serwer DNS bdzie odpytywa serwery wskazwek gwnych wymienione w zakadce Wskazwki dotyczce serwerw gwnych okna
waciwoci. Te wskazwki serwerw gwnych zawieraj adresy innych serwerw DNS,

Rozdzia 5. u Integrac a tetg jaSu juC oraz Hctioe jirector

115

ktre udostpniaj informacje o obsugiwanych przez siebie adresach. Gdy zapytanie DNS
dotyczce adresu w publicznym internecie dochodzi do serwera DNS w SBS, usuga
DNS na pocztku odpytuje gwne serwery wskazwek o adres serwera DNS, ktry
pozwoli na odczytanie adresu zwizanego z nazw; nastpnie wysya do tego serwera
zapytanie w celu pobrania faktycznego adresu i odesania go do klienta.
Najlepsze praktyki: Usugi przesyania dalej czy wskazwki gwnych serwerw
W spoecznoci SBS najczciej spotykana jest opinia, e lepiej korzysta z usug przesyania dalej
do zewntrznych wyszukiwa DNS. Pozwala to odciy serwer DNS w SBS od wykonywania wyszukiwa DNS w internecie. Gdy serwer SBS wykonuje zapytanie DNS dla witryny internetowej z wykorzystaniem usug przesyania dalej, usuga DNS serwera SBS wykonuje tylko jedno wywoanie DNS
i czeka na otrzymanie adresu IP od serwera zdefiniowanego w usugach przekazywania dalej.
Niektre mae firmy zauwayy, e ich dostawcy internetu nie zapewniaj niezawodnych serwerw
DNS. Przez skonfigurowanie serwera SBS w taki sposb, aby korzysta ze wskazwek serwerw
gwnych, usuga DNS w SBS wykonuje wyszukiwanie samodzielnie, przez co wyszukanie adresu IP
moe wymaga wykonania kilku zapyta. Jednak wskazwki gwnych serwerw s znacznie bardziej
niezawodne ni serwery DNS dostawcw internetu.
Jako generaln zasad naley przyj, e serwer SBS powinien mie skonfigurowane usugi przesyania dalej DNS. Jednak w przypadkach gdy serwery DNS dostawcy internetu nie s wystarczajco niezawodne, jako akceptowaln alternatyw mona przyj skonfigurowanie wskazwek gwnych serwerw.
Niedawno pojawiy si raporty zabezpiecze informujce o ataku DNS poisoning oraz problemach,
jakie mog wystpi przy wykorzystaniu przekazywania dalej. Przedstawiajc zagadnienie w skrcie,
atak DNS poisoning (zatruwanie DNS) polega na zastpowaniu adresu IP w rekordzie DNS innym,
faszywym adresem W efekcie komunikacja z okrelon witryn jest przekierowana do innej lokalizacji, zazwyczaj w niewaciwych celach. Poza zapewnieniem, e dostawca internetu korzysta
z zaatanych i aktualnych serwerw DNS, jedynym rozwizaniem jest wyczenie usug przesyania dalej i wykorzystywanie wskazwek serwerw gwnych. Na razie spoeczno SBS nadal zaleca
korzystanie z usug przesyania dalej, ale zauwaa zagroenie atakiem zatruwania DNS i przyjmuje
korzystanie ze wskazwek gwnych serwerw jako akceptowaln alternatyw.

Kady, kto kiedykolwiek pracowa w duym rodowisku sieciowym, powinien zna i docenia warto DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) przy dynamicznym
przydzielaniu adresw IP i innych ustawie sieciowych. Cho zalety zastosowania DHCP
w maej sieci mog nie by widoczne natychmiast, technologia ta jest niemal wymagana
w wiecie SBS. W tym podrozdziale przedstawiony zostanie przegld DHCP oraz sposb
jego zastosowania w SBS 2003.

Co to jest DHCP
Protok DHCP, zdefiniowany w RFC 1541 (www.ietf.org/rfc/rfc1541.txt) oraz RFC 2131
(www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt), jest sposobem pobierania danych dotyczcych ustawie
sieci przez komputery do niej doczone. W pierwszych latach stosowania sieci TCP/IP
kada stacja robocza i serwer miay przydzielony statyczny adres IP i gdy zmienia si
schemat adresowania IP, musiay one mie rcznie zmienian konfiguracj. Dodatkowo

116

Cz III u Sie SBS 2003


komputery przenone podczane do sieci w rnych miejscach musiay mie zmienian
konfiguracj przy kadej zmianie lokalizacji.
Aby zautomatyzowa przydzielanie danych IP klientom sieci, zosta opracowany protok BOOTP, ktry dopasowywa adres MAC karty sieciowej do adresu IP. Podczas inicjalizacji karty sieciowej stacja robocza wysya pakiet broadcast zawierajcy jej adres
MAC, ktry jest kierowany do serwera BOOTP. Serwer BOOTP odbiera danie, szuka
w wewntrznej bazie danych odebranego adresu MAC i zwraca klientowi dane konfiguracyjne, dziki czemu klient moe kontynuowa podczanie si do sieci.
Wykorzystanie BOOTP wymagao jednak znacznego nakadu pracy na jego utrzymanie,
poniewa za kadym razem, gdy zostaa dodana nowa stacja robocza, jej dane musiay by
dodawane do bazy danych BOOTP. To samo dotyczyo przypadkw, w ktrych zostaa
wymieniona karta sieciowa komputera.
Protok DHCP zosta opracowany na podstawie BOOTP, ale nie zawiera ogranicze swojego poprzednika. Adresy MAC stacji roboczych nie musz by zapisywane w bazie
danych serwera DHCP, co znacznie ogranicza zakres obowizkw administratora.
DHCP zapewnia wicej funkcji ni tylko dostarczanie adresu IP stacjom roboczym w sieci.
Za jego pomoc mona w nich skonfigurowa wiele ustawie sieciowych. W tabeli 5.1
wymienione zostay ustawienia, jakie mog by przekazywane do stacji roboczej z serwera DHCP firmy Microsoft.

Tabela 5.1. Niektre ustawienia sieciowe konfigurowane za pomoc serwera DHCP firmy Microsoft
Ustawienie

Opis

Router

Ustawienie bramy domylnej.

Serwer czasu

Ustawienie adresu serwera czasu.

Serwery DNS

Ustawienie adresw serwerw DNS.

Nazwa hosta

Ustawia nazw hosta dla biecego klienta.

Nazwa domeny DNS

Ustawia domyln nazw domeny DNS dla klienta.

Nazwa domeny NIS

Ustawia domyln nazw domeny Network Information Service.

Serwery NIS

Ustawienie adresw serwerw NIS.

Serwery NTP

Ustawia adresy serwerw Network Time Protocol.

Serwery WINS/NBNS

Ustawia adresy serwerw WINS oraz NBNS.

Serwery SMTP

Ustawia adresy dostpnych serwerw Simple Mail Transport Protocol.

Serwery POP3

Ustawia adresy dostpnych serwerw Post Office Protocol.

Serwery NNTP

Ustawia adresy dostpnych serwerw Network News Transport Protocol.

Protok DHCP moe by rwnie wykorzystywany do przydzielania stacjom roboczym


tych samych adresw IP za kadym daniem. Jest to funkcja podobna do BOOTP, poniewa rezerwacja adresw jest realizowana poprzez poczenie adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej z adresem IP. W efekcie stacja robocza otrzymuje statyczny adres
IP w sieci. Jest to przydatne w przypadku drukarek sieciowych i innych urzdze, ktre
musz posiada stae adresy, a jednoczenie uwalnia nas od koniecznoci rcznego konfigurowania tych urzdze.

Rozdzia 5. u Integrac a tetg jaSu juC oraz Hctioe jirector

117

DoDoune ustawdenda DHCP w SnS


Pocztkowa konfiguracja serwera SBS tworzy we wszystkich instalacjach specyficzn
konfiguracj DHCP. W tabeli 5.2 wymienione s elementy DHCP konfigurowane przez
program instalacyjny SBS oraz ich domylne wartoci.
Tabela 5.2. Domylne ustawienia DHCP konfigurowane przez program instalacyjny SBS
Obszar zawartoOi

KonfiguraOja

Domylne ustawienie

Waciwoci zakresu

Nazwa zakresu

Zakres SBS

Waciwoci zakresu

Czas trwania dzierawy

8 dni

Pula adresw

Zakres adresw

192.168.x.1 192.168.x.254

Pula adresw

Adresy wykluczone

192.168.x.1 192.168.x.9

Opcje zakresu

Router

Wewntrzny adres IP SBS

Opcje zakresu

Serwer DNS

Wewntrzny adres IP SBS

Opcje zakresu

Nazwa domeny DNS

Nazwa wewntrznej domeny

Opcje zakresu

Serwery WINS/NBNS

Wewntrzny adres IP SBS

Opcje zakresu

Typ wza WINS/NBT

0x8

Zgodnie z najlepszymi praktykami konfiguracji sieci, serwer DHCP przydziela klientom


prawidowe adresy IP, przekazuje stacjom roboczym adresy IP dla serwerw DNS oraz
WINS, a take prawidow nazw wewntrznej domeny. Zakres DHCP ma wyczone
pierwsze 10 adresw na potrzeby komputerw, ktre wymagaj stosowania statycznych
adresw IP takich jak wewntrzna karta sieciowa serwera.
Oprcz tego, e ustawienia te wykorzystuje si w czasie instalacji, su one rwnie
kreatorowi Change IP Address Wizard. Uruchomienie tego kreatora jest najprostszym
sposobem na przebudowanie uszkodzonej konfiguracji DHCP na serwerze.
Najlepsze praktyki: Niech SBS udostpnia usugi DHCP
Gdy wiele urzdze w sieci moe udostpnia usug DHCP dla stacji roboczych, w takim przypadku
wanie serwer SBS powinien by wykorzystywany do zapewnienia usug DHCP. Usuga DHCP
w SBS ma wstpnie skonfigurowane ustawienia potrzebne stacjom roboczym do tego, aby podczy si do sieci SBS. Nawet jeeli serwer DHCP innej firmy moe udostpnia wszystkie te ustawienia (niektre nie obsuguj wszystkich ustawie DHCP), to przy zmianie konfiguracji sieci SBS aktualizuje potrzebne ustawienia DHCP, natomiast produkty innych firm wymagaj rcznej zmiany
konfiguracji.

MokDfdJowande ustawdes DHCP


Dla wikszoci rodowisk domylne ustawienia DHCP skonfigurowane przez kreatory
SBS s wystarczajce do obsuenia stacji roboczych. Czasami mog si jednak zdarzy
sytuacje, w ktrych specyficzne wymagania sieciowe wymuszaj wprowadzenie w nich
zmian. Domylne ustawienia DHCP powinny by zmieniane tylko w takich wanie przypadkach.

118

Cz III u Sie SBS 2003


Ustawienia DHCP mona zmieni za pomoc konsoli DHCP, ktr uruchamia si poprzez
wybranie Start/Narzdzia administracyjne/DHCP lub wpisanie dhcpmgmt.msc w wierszu
polece albo po wybraniu Start/Uruchom. W konsoli tej mona rwnie przeglda biece dzierawy DHCP, co zostao pokazane na rysunku 5.4.

Rysunek 5.4.
Konsola DHCP
z biecymi
dzierawami
adresw IP

Tworzenie dodatkowyTw zaetrzeded adreecw


Jedn z czsto spotykanych modyfikacji domylnych ustawie DHCP jest rozszerzenie
zakresu zastrzeonych adresw. Mona to zrobi, jeeli w sieci lokalnej potrzeba wicej
ni dziesiciu adresw statycznych. Aby zrealizowa to zadanie, mona albo utworzy
dodatkowy zakres zastrzeenia, albo usun ju istniejcy i utworzy nowy.
Modyfikujc zakres zastrzee adresw DHCP, naley pamita, aby zastrzec rwnie
adres wewntrznej karty sieciowej SBS.

Aby doda kolejny zakres zastrzeenia do puli adresw DHCP, naley:


1. Otworzy konsol DHCP.
2. Rozwin ikon serwera.
3. Rozwin folder Zakres.
4. Klikn folder Zakres, aby wywietli istniejce zakresy adresw i zastrzee

(patrz rysunek 5.5).


5. Klikn prawym przyciskiem myszy Pula adresw i wybra z menu Nowy zakres

wykluczenia.
6. Wprowadzi pocztkowy i kocowy adres IP z zakresu przeznaczonego

do wykluczenia (patrz rysunek 5.6).


7. Klikn Dodaj, a nastpnie Zamknij.

Rozdzia 5. u Integrac a tetg jaSu juC oraz Hctioe jirector

119

Rysunek 5.5.
Zdefiniowane w puli
adresw DHCP zakresy
adresw i zastrzee

Rysunek 5.6.
Okrelanie
pocztkowego
i kocowego adresu IP
do wykluczenia
z zakresu DHCP

Wszystkie nowe dania przetwarzane przez serwer nie bd otrzymyway adresw IP


we wanie dodanym wykluczonym zakresie. Wszystkie dzierawy adresw, ktre istniay
jeszcze przed utworzeniem nowego zakresu, nie bd modyfikowane a do momentu, gdy
stacja robocza bdzie prbowaa odnowi dzieraw dla danego adresu.

Tworzenie zaetrzeded adreecw rzen


Inn czsto spotykan modyfikacj domylnych ustawie DHCP jest dodawanie zastrzee
adresw DHCP dla okrelonego urzdzenia. Moe by to zrealizowane, gdy urzdzenie
sieciowe pobiera swoj konfiguracj z DHCP, ale musi mie ono ten sam adres IP przy kadym podczeniu do sieci. Aby zarezerwowa adres dla okrelonego urzdzenia, bdziemy
potrzebowa adresu MAC jego karty sieciowej. eby doda nowe zastrzeenie do konfiguracji DHCP, naley wykona nastpujce operacje:
1. Otworzy konsol DHCP.
2. Rozwin ikon serwera.
3. Rozwin folder Zakres.
4. Klikn folder Zastrzeenia, aby wywietli wszystkie istniejce zastrzeenia.
5. Klikn prawym przyciskiem myszy Zastrzeenia i wybra z menu Nowe

zastrzeenie.

120

Cz III u Sie SBS 2003


6. Do pl Nazwa zastrzeenia, Adres IP, Adres MAC oraz Opis wpisa odpowiednie

dane (patrz rysunek 5.7).


Rysunek 5.7.
Ustawienia nowego
zastrzeenia
wprowadzone w konsoli
zarzdzania DHCP

7. Zaznaczy przycisk opcji Tylko DHCP. Jeeli w sieci jest wykorzystywany

protok BOOTP, naley wybra przycisk Oba lub Tylko BOOTP.


8. Klikn Dodaj, a nastpnie Zamknij.

Przy nastpnym daniu nowego adresu DHCP przez to urzdzenie lub przy odnowieniu
dzierawy DHCP zostanie przydzielony adres podany przy definiowaniu zastrzeenia.
Wyszukiwanie adresu MAC
W przypadku stacji roboczych Windows adres MAC mona odczyta poprzez uruchomienie ipconfig /all w wierszu polece. Jeeli urzdzenie jest doczone do sieci i wiemy, e adres IP zosta
odczytany z DHCP, mona uruchomi polecenie arp -a i odczyta jego adres MAC. Wynik dziaania
tego polecenia bdzie podobny do nastpujcego:
C:\> arp a
Interfejs: 192.168.16.2 --- 0x10003
Adres internetowy
Adres fizyczny
Typ
192.168.16.20
00-03-ff-8f-79-85

dynamicznie

Z powodu wzajemnej zalenoci usug Active Directory oraz DNS moe wydawa si
pocztkowo, i wiele z problemw z DNS dotyczy Active Directory. W pozostaej czci
rozdziau przedstawimy kilka czsto spotykanych problemw oraz sposoby ich rozwizywania.

Rozdzia 5. u Integrac a tetg jaSu juC oraz Hctioe jirector

121

Ro wd Dwande Wco uesw


wewntc nD wDs uJdwande w DNS
Wikszo czsto spotykanych problemw z wewntrzn sieci wystpuje, gdy serwer
lub stacja robocza nie maj prawidowo skonfigurowanego serwera DNS. Przedstawione
poniej dwa przykady opisuj dany problem oraz przyczyn jego wystpienia.

Serwer zawieeza ei arzy etoeowaniz zetawied eieTiowyTw


Jeeli serwer SBS uruchamia si bardzo dugo, a dokadniej wiesza si na dwadziecia minut lub duej w czasie przygotowywania pocze sieciowych, to niemal zawsze
jest to spowodowane tym, e w danych karty sieciowej skonfigurowany jest zewntrzny
serwer DNS. Wynik dziaania polecenia ipconfig /all na serwerze z podobnym problemem moe wyglda nastpujco:
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . .
Primary Dns Suffix . .
Node Type . . . . . . .
IP Routing Enabled. . .
WINS Proxy Enabled. . .
DNS Suffix Search List.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

:
:
:
:
:
:

sbs
SmallBizCo.local
Unknown
Yes
Yes
SmallBizCo.local

Ethernet adapter Server Local Area Connection:


Connection-specific DNS Suffix
Description . . . . . . . . . .
(3C905C-T( Compatibleo
Physical Address. . . . . . . .
DHCP Enabled. . . . . . . . . .
IP Address. . . . . . . . . . .
Subnet Mask . . . . . . . . . .
Default Gateway . . . . . . . .
DNS Servers . . . . . . . . . .
Primary WINS Server . . . . . .

. :
. : 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller
.
.
.
.
.
.
.

:
:
:
:
:
:
:

00-08-74-40-5B-61
No
192.168.16.2
255.255.255.0
192.168.16.2
192.168.16.2

Ethernet adapter Network Connection:


Connection-specific
Description . . . .
Physical Address. .
DHCP Enabled. . . .
IP Address. . . . .
Subnet Mask . . . .
Default Gateway . .
DNS Servers . . . .

DNS
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

Suffix
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

:
:
:
:
:
:
:
:

Realtek RTL8029(ASo PCI Ethernet Adapter


00-C0-F0-2B-7D-F9
No
10.10.1.9
255.255.255.0
10.10.1.1
4.2.2.4
4.2.2.3
Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.16.2
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled

122

Cz III u Sie SBS 2003


W takim przypadku, gdy w czasie uruchamiania serwer wchodzi w faz Przygotowanie
pocze sieciowych, prbuje zarejestrowa wszystkie dane z Active Directory na serwerze (lub serwerach) DNS skonfigurowanym dla karty sieciowej. Najczciej serwer
DNS udostpniany przez dostawc internetu nie akceptuje rejestracji DNS i na pewno
nie rozpoznaje nieroutowalnych przyrostkw DNS. Gdy wic dochodzi do prby zarejestrowania danych DNS na zdalnym serwerze, nie bdzie on odpowiada i w kocu
zostanie przekroczony czas oczekiwania. Niestety, procedury rozruchowe usugi Active
Directory s wytrwae i wykonuj wiele takich prb, a w kocu je przerywaj. Proces
ten moe trwa dwadziecia minut lub duej, w zalenoci od liczby zewntrznych serwerw DNS skonfigurowanych dla kadej karty.
Dzieje si tak rwnie, gdy adres wewntrznej karty sieciowej jest skonfigurowany jako
adres serwera DNS dla obu kart, ale jedna z kart ma skonfigurowany zewntrzny serwer
DNS. Proces rejestracji Active Directory w DNS udaje si dla wewntrznego serwera
DNS, a prbuje rejestrowa dane usugi Active Directory we wszystkich serwerach DNS
wymienionych w konfiguracji kart. Jedynym sposobem na uniknicie tej sytuacji jest
konfigurowanie adresu wewntrznej karty sieciowej jako jedynego adresu serwera DNS
dla kadej z kart sieciowych w serwerze.

Kreator konaiozraTni eieTi nie eode znareko


zdytkownikcw i koeaztercw
Inny czsty bd wystpuje przy prbie doczenia stacji roboczej do domeny SBS z wykorzystaniem kreatora konfiguracji sieci. Po uruchomieniu kreatora z przegldarki WWW
generowany jest bd: Nie mona znale listy uytkownikw i komputerw na serwerze. Upewnij si, e karty sieciowe SBS s prawidowo skonfigurowane. Pojawia si
on dlatego, e stacja robocza klienta nie jest prawidowo skonfigurowana, a nie dlatego,
e problem tkwi w konfiguracji serwera, jak sugeruje komunikat. Microsoft przedstawi
wyjanienie tego bdu w artykule KB nr 837369 (http://support.microsoft.com/?id=
837369). Zostao tam wskazane, i problem wynika ze skonfigurowania na stacji roboczej
adresu serwera DNS, ktry nie jest wewntrznym adresem IP serwera. I tym razem problem mona rozwiza poprzez zmodyfikowanie ustawie sieci na stacji roboczej, tak aby
jedynym serwerem DNS by serwer SBS.

UdyTie arooraez nerookza do wyezzkiwania


wewn trznyTw nazw r S
Czasami mona spotka si z sytuacj, gdy rozpoznawanie nazw w wewntrznym serwerze DNS dziaa nieprawidowo, ale nie mona znale oczywistego powodu. Zwykle
uytkownicy raportuj, e po otwarciu przegldarki nie aduje si witryna Companyweb
i generowany jest bd Nie mona wywietli strony. Zdarza si, e nagle nie mona otworzy udziau z innego serwera lub stacji roboczej znajdujcej si w sieci lokalnej. Jeeli
problem dotyczy jednego komputera lub niewielkiej grupy komputerw, mao prawdopodobne jest, aby by zwizany z serwerem SBS, wic prba jego zlokalizowania powinna
si zacz od stacji roboczej.

Rozdzia 5. u Integrac a tetg jaSu juC oraz Hctioe jirector

123

Najlepszym narzdziem do lokalizowania problemw klientw z DNS jest program nslookup. Jest on instalowany domylnie w kadym systemie Windows 2000, Windows XP
oraz Windows 2003. Podczas szukania przyczyny problemw bdziemy korzysta z programu nslookup w trybie interaktywnym, ktry jest uruchamiany po wpisaniu w wierszu
polece nslookup. W trybie interaktywnym wywietlany jest znak zachty >, po ktrym
mona wprowadza kolejne polecenia. Aby zakoczy dziaanie programu, po znaku
zachty naley wpisa polecenie exit.
Aby natomiast sprawdzi wyszukiwanie w DNS dla lokalnego systemu, po znaku zachty
programu nslookup trzeba wpisa nazw biecego komputera. Jeeli zostanie ju ona
wprowadzona (w poniszym przykadzie to jimdough01), powinny wywietli si wyniki
podobne do zamieszczonych poniej.
C:\>nslookup
Default Server: sbs.smallbizco.local
Address: 192.168.16.2
> jimdough01
Server: sbs.smallbizco.local
Address: 192.168.16.2
Name:
jimdough01.SmallBizCo.local
Address: 192.168.16.25

Gdy nslookup przechodzi na tryb interaktywny, wywietla nazw i adres IP domylnego


serwera DNS wykorzystywanego przez klienta. W poprzednim przykadzie stacja robocza
ma skonfigurowany jako DNS lokalny serwer SBS, co jest prawidowym ustawieniem.
Jeeli zostanie wywietlony inny serwer, od razu wida, e domylny serwer DNS dla
stacji jest nieprawidowo ustawiony, co najprawdopodobniej powoduje problem. W tym
przykadzie stacja robocza jest w stanie wyszuka nazw jimdough01 i uzyska adres IP
tego komputera.
Jeeli nie s prawidowo skonfigurowane strefy przeszukiwania wstecznego, na pocztku
program nslookup wywietla nastpujcy komunikat:
*** Can't find server name for address 192.168.16.2: Non-existent domain
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.16.2

Jeeli zobaczymy tak odpowied, nie bd jednak wystpoway problemy z wyszukiwaniem


w serwerze DNS. Ten problem mona rozwiza poprzez utworzenie strefy przeszukiwania
wstecznego dla wewntrznej sieci i dodanie rekordu wskanika (PTR) dla serwera SBS
w tej strefie.

Gdy program nslookup wyszukuje nazw systemu, ktry nie znajduje si w tabeli DNS na
serwerze SBS, generuje odpowied podobn do przedstawionej poniej. W takim przypadku
naley przejrze wpisy w strefie przekazywania do przodu dla domeny smallbizco.local
i sprawdzi, czy znajduje si tam pozycja dla companyweb. W poniszym przykadzie nie
ma odpowiedniego wpisu:
> companyweb
Server: sbs.smallbizco.local
Address: 192.168.16.2
*** sbs.smallbizco.local can't find companyweb: Non-existent domain

124

Cz III u Sie SBS 2003


W kolejnym przykadzie program nslookup odczytuje z serwera DNS adres dla companyweb:
> companyweb
Server: sbs.smallbizco.local
Address: 192.168.16.2
Name:
companyweb.SmallBizCo.local
Address: 192.168.16.8

Jednak zwracany adres nie jest taki sam jak adres serwera SBS. W takim przypadku
wiemy ju, e brak moliwoci zaadowania witryny companyweb do przegldarki internetowej na stacji roboczej jest spowodowany tym, i rekord DNS wskazuje na niewaciwy adres.
Jak wida na tych kilku przykadach, program nslookup moe dostarczy dosy duo
danych na temat sieci lokalnej, korzystajc tylko z kilku polece. W nastpnym punkcie
nieco dokadniej przedstawimy uycie programu nslookup do rozwizywania problemw z serwerem DNS w zewntrznej sieci.
Gdy adres http://Companyweb jest przeksztacany na www.companyweb.com
Wiele nowoczesnych przegldarek posiada wewntrzne procedury pozwalajce na odszukanie witryn
po wprowadzeniu w pasku adresu tylko jednego sowa. Na pocztku przegldarka szuka nazwy
companyweb w lokalnej domenie. Jeeli witryna ta nie zostanie znaleziona, przegldarka zaczyna
zgadywa, jak witryn mamy na myli, zaczynajc od .com, poprzez .net, .org itd. Jeeli wic
w przegldarce uyjemy adresu http://companyweb i w lokalnej domenie nie bdzie ona moga
znale komputera o nazwie companyweb, sprbuje zaadowa www.companyweb.com.
Ostatnio dziaanie takie zostao zauwaone w firmie z du liczb uytkownikw komputerw Macintosh. Po zainstalowaniu serwera SBS i doczeniu wszystkich komputerw PC do domeny za pomoc
kreatora konfiguracji sieci domylna strona komputera zostaa ustawiona na http://companyweb.
Aby zachowa spjno na wszystkich platformach, pracownik IT w firmie ustawi domyln stron
domow na komputerach Macintosh rwnie na http://companyweb. Niestety, po otwarciu przegldarki na komputerze Mac wykonywana bya prba otwarcia witryny http://www.companyweb.com.
Pracownik IT wykorzysta program nslookup dla stacji roboczych Macintosh do zlokalizowania
problemw z DNS i pomimo tego e interfejs by nieco inny ni na komputerach PC, by w stanie
stwierdzi, e Mac nie korzysta z serwera SBS jako podstawowego serwera DNS. Po pewnym
czasie zauway, e komputery Macintosh nie pobieray adresu IP z serwera DHCP, jak wczeniej
myla. Po wprowadzeniu odpowiedniej zmiany strona zacza otwiera si tak, jak tego oczekiwano. (Wicej informacji na temat problemw z poczeniem z SBS w komputerach Macintosh
znajduje si w rozdziale 17., Integracja komputerw Macintosh ze rodowiskiem Small Business
Server 2003).
Niektre nowe przegldarki nie korzystaj z tej metody i nie zgaduj, co uytkownik mia na myli,
wprowadzajc dane sowo. Zamiast tego, gdy dana nazwa nie zostanie znaleziona w lokalnej
domenie, przegldarka przesya to sowo do wyszukiwarki lub od razu otwierana jest strona znajdujca si na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania. Aby sprawdzi, jak to dziaa, moemy
w przegldarce Firefox wpisa http://companyweb, gdy serwerem DNS dla stacji roboczej jest
serwer publiczny. Strona, jaka si wwczas pokazuje, jest artykuem w Microsoft KB dotyczcym
przywracania witryny Companyweb po usuniciu komponentu Intranet z SBS.

Rozdzia 5. u Integrac a tetg jaSu juC oraz Hctioe jirector

Ro wd Dwande Wco uesw


wDs uJdwande w DNS

125

ewntc nD

Administratorzy systemw szybko dowiaduj si o problemach z poczeniem internetowym w firmie. Uytkownicy zwykle bardzo szybko reaguj, jeli nie mog otworzy
okrelonej witryny; czsto dzwoni po pomoc, twierdzc, e internet jest wyczony!,
zamiast powiedzie: Mam problemy z otwarciem tej witryny, cho pozostae dziaaj
bez problemw. Zatem pierwszym krokiem przy rozwizywaniu problemw z DNS dla
internetu jest zadanie kilku pyta pomagajcych okreli zasig problemu.

Okrerone witryny eann arzenTiowe aronreey z ao nTzeniee


Przejciowe problemy s czsto bardzo trudne do zdiagnozowania, poniewa nie zawsze
wystpuj lub objawiaj si nie zawsze w taki sam sposb. Gdy uytkownik narzeka, e
niektre witryny czasami dziaaj, a czasami nie, a problem jest zwizany z okrelonym
podzbiorem witryn i pozostae dziaaj bez zarzutu, na pocztek naley sprawdzi, czy
rdem problemw nie jest EDNS.
EDNS, czyli Extended DNS, to rozszerzony proces odpytywania DNS, ktry jest domylnie
implementowany w Windows Server 2003. Specyfikacja EDNS pozwala na stosowanie
wikszej liczby odpowiedzi DNS w porwnaniu do standardowego DNS i ta wiksza
liczba odpowiedzi moe powodowa niektre problemy zwizane z konfiguracj.
Aby wyczy EDNS na serwerze i wyczyci pami podrczn DNS, naley wpisa
w wierszu polecenia:
dnscmd /Config /EnableEdnsProbes 0
ipconfig /flushdns

Pierwsze polecenie informuje serwer, e powinien wysya standardowe zapytania DNS


zamiast zapyta rozszerzonych. Drugie natomiast powoduje wyczyszczenie lokalnej
pamici podrcznej na serwerze SBS i wymusza nowe wyszukiwanie w przypadku wszystkich da DNS. Ta zmiana powinna rozwiza przejciowe problemy przy poczeniach
do okrelonych witryn.

Okreeowa ztrata ao nTzenia z wezyetkiei zewn trznyei witrynaei


Innym problemem z poczeniem internetowym jest okresowa utrata poczenia z wszystkimi zewntrznymi witrynami. Jeeli fizyczne poczenie z internetem jest dobre, tzn.
mona dosta si do serwera SBS z internetu lub odwoa si do witryn za pomoc adresu
IP, to nastpnym krokiem jest przyjrzenie si serwerowi DNS w SBS. Rwnie w tym
przypadku pomocny okazuje si program nslookup.
Poniej przedstawiona jest przykadowa sesja programu nslookup, w ktrej prbujemy
okreli, czy problem ley po stronie serwera DNS w SBS:
C:\>nslookup
Default Server: sbs.smallbizco.local
Address: 192.168.16.2

126

Cz III u Sie SBS 2003


> www.google.com
Server: sbs.smallbizco.local
Address: 192.168.16.2
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Request to sbs.smallbizco.local timed-out
> www.sams.com
Server: sbs.smallbizco.local
Address: 192.168.16.2
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Request to sbs.smallbizco.local timed-out
> companyweb
Server: sbs.smallbizco.local
Address: 192.168.16.2
Name:
sbs.Smallbizco.local
Address: 192.168.16.2
Aliases: companyweb.Smallbizco.local

Po uruchomieniu programu nslookup nie powiodo si wykonanie dwch zapyta dotyczcych popularnych witryn. Bd *** Request to sbs.smallbizco.local timed-out wydaje
si wskazywa na problem z usug DNS w serwerze SBS. Jednak trzecie zapytanie
dotyczce lokalnej nazwy Companyweb zwraca poprawne wyniki, co wskazuje, i serwer dziaa prawidowo. Nastpnym krokiem jest uycie programu nslookup do bezporedniego wysania zapytania do serwera lub serwerw wymienionych w sekcji Usugi
przesyania dalej w konsoli DNS. Poniej znajduje si przykadowy zapis takich dziaa:
> server 65.97.168.254
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Default Server: [65.97.168.254]
Address: 65.97.168.254
> www.google.com
Server:
[65.97.168.254]
Address:
65.97.168.254
DNS request
timeout
DNS request
timeout
*** Request

timed out.
was 2 seconds.
timed out.
was 2 seconds.
to [65.97.168.254] timed-out

Pierwsze z wymienionych polece pozwala zmieni serwer DNS wykorzystywany przez


program nslookup. W tym przykadzie zobaczymy bd przekroczenia czasu oczekiwania
przy zmianie serwera DNS. Cho taka odpowied nie jest niczym niezwykym, powinien
by to sygna wskazujcy na problemy ze zdalnym serwerem DNS. Drugie polecenie to
prba wyszukania adresu dobrze znanej witryny. W tym przypadku dwa razy otrzymalimy
bd przekroczenia czasu poczenia. Jest to wystarczajce potwierdzenie tego, e problem
ley po stronie zdalnego serwera DNS.
Jedn z metod, ktra moe by wykorzystana do potwierdzenia problemw z serwerami
DNS wymienionymi w sekcji Usugi przesyania dalej, jest wysanie zapyta do rnych

Rozdzia 5. u Integrac a tetg jaSu juC oraz Hctioe jirector

127

serwerw DNS. Gdy dostawca internetu zapewnia serwery DNS dla pocze sieciowych, zwykle dostarcza adresy dwch serwerw, dziki czemu jeli pierwszy bdzie niedostpny, drugi posuy jako serwer zapasowy. Nie wszyscy dostawcy internetu umieszczaj jednak swoje serwery w rnych segmentach sieci, dziki czemu w przypadku
awarii jednego segmentu niedostpny staby si tylko jeden z serwerw wic w przypadku problemw z poczeniem nie bd dostpne oba serwery. Z tego powodu wielu
konsultantw utrzymuje list alternatywnych serwerw DNS dostpnych do wykorzystania i testowania. Mog to by serwery DNS dostawcw, z usug ktrych korzystali
oni wczeniej, lub dobrze znane, publiczne serwery.
Nastpny krokiem w procesie rozwizywania problemw jest testowanie tumaczenia
adresw przez zapasowy serwer zapewniany przez dostawc internetu. Aby sprawdzi,
czy zapasowy serwer dziaa prawidowo, mona wykona te same operacje, ktre zostay
przedstawione w poprzednim przykadzie. Jeeli rwnie ten test zawiedzie, naley sprbowa uy serwerw DNS o adresach 4.2.2.1 oraz 4.2.2.2 (dwch publicznych serwerw DNS). Serwery te zwykle odpowiadaj na dania wyszukiwania, chyba e problemy z routingiem uniemoliwiaj klientowi kontakt z nimi. Poniewa odpowiadaj one
na wywoania ping, polecenie ping 4.2.2.1 lub ping 4.2.2.2 pozwala sprawdzi, czy
serwery te s osigalne. Jeeli odpowiadaj one na zapytania DNS, to znaczy, e problemy z wyszukiwaniem wystpuj w serwerach wymienionych jako serwery przekazywania dalej.
Jak wspomnielimy we wczeniejszej czci rozdziau, serwery DNS w SBS nie musz
mie ustawionych usug przekazywania dalej. Jeeli w usugach tych nie zostay wpisane
adne adresy, przy wyszukiwaniu wykorzystywane bd gwne serwery wskazwek.
Moe to stanowi jeszcze jeden test, ktry moe by wykorzystywany do sprawdzenia,
czy problem ley po stronie usug przekazywania dalej. Jeeli po usuniciu usug przekazywania dalej serwer DNS w SBS prawidowo zaczyna proces wyszukiwania, problem tkwi w usugach przesyania dalej.
Aby rozwiza problem nieprawidowych odpowiedzi na zapytania DNS, naley usun
usugi przesyania dalej z konsoli DNS i skorzysta z gwnych serwerw wskazwek lub
te skonfigurowa alternatywne serwery przekazywania dalej. Zmiany te daj natychmiastowy efekt, dziki czemu nie trzeba restartowa usugi DNS, ale niezbdne moe si okaza wywoanie polecenia ipconfig /flushdns, co spowoduje wyczyszczenie nieprawidowych wynikw wyszukiwania DNS z lokalnej pamici podrcznej.

Ro wd

Dwande Wco uesw

DHCP

W systemie SBS od czasu do czasu pojawiaj si dwa problemy zwizane z DHCP.


Pierwszym jest nieoczekiwane zatrzymanie usugi DHCP powizane z wygenerowaniem
komunikatu o bdzie w dzienniku zdarze. Wystpuje on niemal zawsze, gdy w wewntrznej sieci SBS wczony zostanie drugi serwer SBS. Serwer DHCP w SBS wykrywa drugi
serwer DHCP i wycza si, aby unikn konfliktw. Niestety, pozwala to na przejcie przez
wrogi serwer DHCP kontroli nad daniami DHCP i przekazywanie klientom nieprawidowych danych konfiguracyjnych. Problem ten czsto ujawnia si w sieci, poniewa nowy
serwer DNS nie zapewnia odpowiedniej konfiguracji stacji roboczych. Jednak po dalszym dochodzeniu staje si jasne, e usuga DHCP na serwerze SBS jest wyczona i nie
obsuguje wysyania konfiguracji.

128

Cz III u Sie SBS 2003


W przypadku wykrycia innego serwera DHCP w sieci lokalnej serwer SBS zapisuje
w dzienniku zdarze System dwa bdy. Pierwszym z nich jest bd 1053 pochodzcy
z DhcpServer. Jego opis jest nastpujcy:
Usuga DHCP/BINLa dziaajNca na tym komputerze z systemem Windows Server 2003
for Small Business Servera napotkaa w sieci inny serwer o adresie IP
[adres IP]analeNcy do domeny:.

Drugim jest bd 1054, pochodzcy rwnie z DhcpServer, z opisem:


Usuga DHCP/BINL na tym komputerze zostanie zamknita. W celu sprawdzenia przyczyn
przejrzyj poprzednie komunikaty w dzienniku zdarze.

W konfiguracji z dwiema kartami sieciowymi serwer SBS nie bdzie informowa


o aktywnym serwerze DHCP w zewntrznej sieci. W niektrych przypadkach serwer
moe by tak skonfigurowany, aby pobiera zewntrzny adres IP z serwera DHCP.
Problemy wystpuj tylko wtedy, gdy zostanie wykryty inny serwer DHCP w wewntrznej
sieci.

Drug czst przyczyn bdw jest zmiana adresu IP wewntrznej sieci bez zastosowania
kreatora Zmie adres IP serwera. Jeeli adres IP wewntrznej karty sieciowej zostanie
zmieniony bezporednio na karcie sieciowej, nie jest automatycznie aktualizowany zakres
DHCP. W takim przypadku po uruchomieniu stacji roboczej nie otrzymuje ona adresu
z serwera DHCP i korzysta z adresu Automatic Private IP Address (APIPA), z zakresu
169.254.x.x. Jeli tak si zdarzy, stacja robocza nie bdzie w stanie komunikowa si
w sieci. Uruchomienie na niej polecenia ipconfig /all i porwnanie wyniku z wynikiem
dziaania tego samego polecenia uruchomionego na serwerze pozwala wykry, e stacja
robocza oraz serwer s w rnych podsieciach lub e stacja robocza posiada nieprawidowy adres IP serwera SBS. Sytuacja taka wystpuje rwnie, gdy adres IP serwera
zosta zmieniony w opisany wczeniej sposb, a stacja robocza od tego czasu nie odnawiaa dzierawy DHCP. Rwnie w takim przypadku zakresy adresw IP na serwerze
i w stacji roboczej s inne.
Aby rozwiza ten problem, mona rcznie zmieni ustawienia serwera DHCP, cho atwiej
jest uruchomi kreator Zmie adres IP serwera, ktry automatycznie przebuduje zakres
DHCP. Jednak w czasie pracy tego kreatora nowy zakres SBS bdzie mia standardowe
ustawienia SBS. Jeeli wic wczeniej do zakresu byy wprowadzane zmiany, zostan one
utracone.

Ro wd Dwande Wco uesw ActdJe DdcectocD


wd anDcr DNS
Problemy z usug Active Directory czsto sprowadzaj si do bdw konfiguracyjnych
DNS lub bdw usugi. O niektrych z nich wspominalimy we wczeniejszej czci
rozdziau (np. ustawienia karty sieciowej wskazujce na zewntrzny serwer DNS), jednak,
jak si okazuje, cz z problemw wskazujcych na Active Directory wynika z usugi
DNS. W ostatnich punktach tego rozdziau przedstawimy kilka sposobw na szybkie
rozwizanie problemw z DNS, ktre mog powodowa bdy w usudze Active Directory.

Rozdzia 5. u Integrac a tetg jaSu juC oraz Hctioe jirector

129

B dy r S 44 i 401
Jeeli w dzienniku zdarze zostan zauwaone bdy DNS 4004 lub DNS 4015, pierwszym miejscem, w ktrym naley sprawdzi konfiguracj DNS dla Active Directory, jest
konsola zarzdzania DNS. Naley porwna zawarto pola Strefa wyszukiwania do przodu
z tym, ktre zostao przedstawione na rysunku 5.1 we wczeniejszej czci rozdziau.
Gwna strefa wyszukiwania musi zawiera co najmniej cztery nastpujce rekordy:
(identyczny jak folder nadrzdny)

Adres startowy uwierzytelnienia (SOA)

(identyczny jak folder nadrzdny)

Serwer nazw (NS)

(identyczny jak folder nadrzdny)

Host (A)

Nazwa serwera

Host (A)

Pierwsze dwa rekordy zawieraj w polu danych wewntrzn nazw serwera (FQDN),
natomiast ostatnie dwa adres IP; przykad jest pokazany na rysunku 5.1. Jeeli brakuje
jednego z tych rekordw lub zawieraj one nieprawidowe dane, poprawka moe zosta
wprowadzona bezporednio w konsoli DNS naley doda brakujcy rekord lub poprawi nieprawidowe dane.

etrooon
Na rysunku 5.8 pokazano cz Strefy wyszukiwania do przodu dla Active Directory
w konsoli zarzdzania DNS. Podobnie jak w przypadku omwionej wczeniej Strefy wyszukiwania do przodu dla wewntrznej domeny, aby usuga Active Directory dziaaa
prawidowo, musz zosta dla niej skonfigurowane niektre kluczowe elementy. Na rysunku 5.8 przedstawione s rekordy SOA (Adres startowy uwierzytelnienia) oraz NS (Serwer nazw) dla strefy _msdcs, podobnie jak dla domeny wewntrznej, a oba te rekordy zawieraj nazw FQDN serwera SBS. Strefa _msdcs zawiera rwnie rekord aliasu, ktry
wskazuje na nazw FQDN dla serwera SBS. W strefie domains znajduje si te strefa
GUID domeny.
Poniewa usuga DNS korzysta z bazy danych do zapisywania tych informacji, moe
pojawi si rwnie problem uszkodzenia bazy danych tak samo jak w przypadku innych systemw. Jednym z sygnaw uszkodzenia bazy danych jest brak rekordu CNAME
dla strefy wyszukiwania _msdcs. Na szczcie odtwarzanie bazy danych nie jest trudne.
Usuga Netlogon to komponent czcy usug DNS z Active Directory. Obsuguje ona
rekordy DNS dla Active Directory w dwch plikach zlokalizowanych w katalogu config
znajdujcym si w system32. Pliki te to netlogon.dns oraz netlogon.dnb. Jeeli nie s one
dostpne w momencie uruchomienia procesu Netlogon, zostan utworzone automatycznie
i bd zawiera waciwe informacje DNS dla Active Directory. Jeeli natomiast s
dostpne, ale maj nieprawidow zawarto, usuga Netlogon zostanie uruchomiona, jednak moe dziaa w nieprawidowy sposb.
Bazy danych Netlogon mona naprawi za pomoc jednego polecenia. Na pocztek
naley zmieni katalog biecy na C:\Windows\system32\config, a nastpnie wprowadzi nastpujce polecenie:

130

Cz III u Sie SBS 2003

Rysunek 5.8. Strefa wyszukiwania do przodu _msdcs zawierajca rekordy dla serwera i domeny
net stop netlogon && del netlogon.* && net start netlogon

Powoduje ono zatrzymanie usugi Netlogon, skasowanie plikw netlogon.dnb oraz netlogon.dns z folderu config oraz ponowne uruchomienie procesu Netlogon. Jeeli zajrzymy
do folderu config po uruchomieniu tego polecenia, zobaczymy, e pliki netlogon.dns oraz
netlogon.dnb zostay odtworzone. Jeli brakowao rekordu CNAME dla serwera, to po
odwieeniu konsoli DNS mona zauway, e zosta on przywrcony. Proces ten odtwarza rwnie stref domains znajdujc si w strefie _msdcs.
Jeeli pliki netlogon.dns oraz netlogon.dnb nie zostan odtworzone w folderze config,
a w dzienniku zdarze pojawi si ostrzeenie (Netlogon 5781), naley sprawdzi, czy
ustawienia serwera DNS dla wszystkich kart sieciowych wskazuj na wewntrzny adres
IP serwera SBS. Jeeli wskazuj one na dowolne inne miejsce, nie nastpi prawidowe
utworzenie rekordw w DNS.

netdiao oraz dTdiao


Inny zestaw narzdzi przydatnych przy diagnozowaniu problemw z sieci oraz usug
Active Directory jest dostpny w pakiecie Support Tools. Pakiet ten nie jest instalowany
domylnie, wic aby uy programw netdiag i dcdiag, trzeba go zainstalowa.
Wyniki dziaania programw netdiag oraz dcdiag zajmuj kilka stron, aby wic mona
byo wygodnie je przeszukiwa, warto skierowa je do pliku. Ponisze polecenia pozwalaj
na uruchomienie programw netdiag oraz dcdiag z dokadnym raportowaniem, przekierowanie wynikw do pliku oraz otwarcie pliku z wynikami w programie Notatnik.

Rozdzia 5. u Integrac a tetg jaSu juC oraz Hctioe jirector

131

netdiag /v > netdiag.txt && netdiag.txt


dcdiag /v > dcdiag.txt && dcdiag.txt

Po otwarciu piku z wynikami w Notatniku naley wyszuka w nim sw fail oraz fatal,
co pozwoli szybko zidentyfikowa problemy odnalezione przez program diagnostyczny.
Jeeli znajdziemy informacje o problemach, moemy, uywajc Googlea, dotrze do opisu
bdw i szybko zlokalizowa ich rdo, o ile nie oka si one oczywiste na podstawie
informacji zawartych w pliku.
Uruchomienie netdiag /fix pozwala rwnie na przywrcenie plikw bazy danych Netlogon. Dziaanie tego programu jest takie samo jak opisane wczeniej zatrzymanie usugi
Netlogon, skasowanie plikw bazy danych oraz ponowne uruchomienie usugi.
Najlepsze praktyki: Instalacja pakietu Support Tools
Oprcz wspomnianych wczeniej netdiag i dcdiag pakiet Support Tools zawiera wiele przydatnych
narzdzi diagnostycznych. Plik instalatora pakietu Support Tools, SUPTOOLS.MSI, znajduje si na
dysku nr 2 instalacji SBS, w folderze \SUPPORT\TOOLS. Kliknij dwukrotnie plik instalatora i zaakceptuj wszystkie domylne ustawienia procesu instalacji, co spowoduje zainstalowanie pakietu w folderze C:\Program Files\Support Tools na serwerze SBS.
Warto powici nieco czasu na zapoznanie si z postaci wynikw dziaania programw netdiag
oraz dcdiag. Po pewnym czasie bdziesz wiedzia, co powinno si znajdowa w wynikach, a co nie,
oraz jak szybko identyfikowa problemy z konfiguracj serwera.

W tym rozdziale przedstawione zostay wzajemne relacje pomidzy usugami DNS, DHCP
oraz Active Directory w rodowisku SBS. Poniewa usugi DNS oraz Active Directory s ze sob tak powizane, aby moliwa bya praca w lokalnej domenie, jak rwnie
korzystanie z internetu, ustawienia sieciowe we wszystkich systemach sieci SBS musz
by prawidowo skonfigurowane. Jeeli serwer SBS jest prawidowo skonfigurowany,
usuga DHC przekazuje stacjom roboczym niezbdne informacje. Do lokalizacji problemw z wyszukiwaniem DNS w sieci lokalnej i internecie mona uy programu nslookup.
Usuga Netlogon czy Active Directory z DNS, a usunicie baz danych przy restarcie usug
pozwala w atwy sposb usun bdy w bazie danych Netlogon. Polecenia netdiag oraz
dcdiag s przydatne przy diagnozowaniu problemw z sieci oraz Active Directory.

Rekordy DNS tworzc dodatkowe rekordy dla istniejcych komputerw, naley


tworzy je jako rekordy CNAME (aliasy DNS), a nie rekordy A (hosty DNS).

ipconfig /all polecenie to jest dobrym punktem wyjcia przy diagnozowaniu


problemw z poczeniem w przypadku stacji roboczej lub serwera.

132

Cz III u Sie SBS 2003


u

Usugi przesyania dalej w DNS tam, gdzie to moliwe, naley korzysta z usug
przesyania dalej.

Serwery DNS jeeli mamy do wyboru serwer SBS lub inne urzdzenie suce
jako serwer DHCP, naley uruchomi usug DHCP na serwerze SBS.

Pakiet Support Tools moliwie szybko po zainstalowaniu nowego systemu


naley zainstalowa rwnie pakiet Support Tools z dysku instalacyjnego nr 2.