You are on page 1of 12

IDZ DO

PRZYK£ADOWY ROZDZIA£
SPIS TREŒCI

KATALOG KSI¥¯EK
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

Tworzenie filmów
w Windows XP. Projekty
Autor: Jan Ozer
T³umaczenie: Piotr Bia³as-Kupajczyk
ISBN: 83-246-0000-0
Tytu³ orygina³u: Making a Movie with Windows XP:
Visual QuickProject Guide (Visual Quickproject Series)
Format: B5, stron: 134

TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOŒCIACH
ZAMÓW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE

Windows Movie Maker do³¹czany do systemu Windows XP to doskona³e narzêdzie
do domowego monta¿u cyfrowych filmów wideo. Jest prosty w obs³udze, posiada spore
mo¿liwoœci, a monta¿ filmów za jego pomoc¹ jest przyjemn¹ zabaw¹. Movie Maker
pozwala na przeniesienie klipów z kamery cyfrowej, zaimportowanie materia³ów
z dysku, rozmieszczenie ujêæ i po³¹czenie ich przejœciami, a tak¿e udŸwiêkowienie
i dodanie efektów specjalnych. Gotowy film mo¿na wys³aæ poczt¹ elektroniczn¹,
zapisaæ na dysku lub p³ycie CD albo opublikowaæ w internecie.
Ksi¹¿ka „Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty” przedstawia proces tworzenia
filmu wideo. Opisuje kolejne kroki prowadz¹ce do zmontowania cyfrowego filmu wideo
z przechwyconych ujêæ i zaimportowanych materia³ów. Nie znajdziesz w niej jednak
d³ugich opisów i dziesi¹tek parametrów. Ka¿de zagadnienie jest przedstawione za
pomoc¹ zrzutów ekranu i krótkich instrukcji. Dziêki temu w ci¹gu kilku godzin
zrealizujesz swój pierwszy projekt w Movie Makerze.
• Elementy interfejsu u¿ytkownika
• Przechwytywanie klipów z kamery wideo
• Import materia³ów Ÿród³owych
• Tworzenie wstêpnego monta¿u
• Dodawanie przejœæ i efektów specjalnych
• Nak³adanie plansz tytu³owych i napisów
• UdŸwiêkowienie filmu
• Korzystanie z funkcji Autofilm
• Eksport zmontowanego filmu
Przekonaj siê, jak proste mo¿e byæ tworzenie w³asnych filmów wideo

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

spis treści
wprowadzenie
czego będziemy się uczyć
jak zbudowana jest ta książka

9
10
14

czego będziesz potrzebował
terminologia programu movie maker

1. witamy w movie makerze
poznajemy movie makera
zmiana wielkości obszaru roboczego

19
20
23

konfiguracja opcji projektu
informacje dodatkowe

2. gromadzenie zasobów projektu
ustawienia przechwytywania obrazu
przechwytywanie dv
konfigurowanie kolekcji
importowanie obrazów

28
29
33
35

importowanie dźwięku
importowanie klipów wideo
informacje dodatkowe

37
39
41

43
44
45
46

opowiadanie historii
informacje dodatkowe

4. układanie klipów
przeciąganie klipów do serii ujęć
przeciąganie między dwa klipy
zmiana kolejności klipów
wstępny podgląd filmu
przełączanie na oś czasu
przycinanie klipów
dzielenie klipów

24
26

27

3. przygotowywanie klipów
usuwanie klipów wideo
dzielenie klipów
zmiana nazw klipów

16
18

47
49

51
52
53
54
55
56
58
59

zapisywanie projektu
wstawianie obrazów
tworzenie pokazu slajdów
wstawianie plików muzycznych
kończenie pokazu slajdów
dostosowywanie czasu trwania obrazu
informacje dodatkowe

60
61
62
63
64
65
66 

movie maker 00.indd 5

2005-07-13 14:42:22

spis treści
5. wstawianie przejść
poznajemy przejścia
wstawianie przenikania
podgląd przejść
zmiana przejść
zmiana czasu trwania

67
68
69
71
72
73

stopniowa zmiana głośności
stopniowe ściemnianie do czerni
powtarzanie przejść
informacje dodatkowe

6. stosowanie efektów specjalnych
poznajemy efekty
82
ściemnianie i rozjaśnianie klipów wideo 83
rozjaśnianie klipów wideo
84
podgląd efektów
85

81
usuwanie efektów
zmiana prędkości odtwarzania
dodawanie ruchu do obrazów
informacje dodatkowe

7. tworzenie plansz tytułowych i napisów
dodawanie planszy tytułowej
zmiana sposobu wyświetlania
zmiana animacji tytułowej
edycja tekstu tytułu
zmiana czasu wyświetlania

94
96
98
100
101 

movie maker 00.indd 6

87
88
89
91

93

dodawanie tytułu do nowej sceny
atrybuty czcionek
zmiana właściwości czcionki
dodawanie napisów końcowych
informacje dodatkowe

8. korzystanie z dźwięku
dodawanie podkładu muzycznego
przycinanie klipów audio
zarys problemu
wyciszanie dźwięku
ściszanie muzyki

74
75
76
78

102
104
105
107
108

109
110
112
114
115
116

regulacja głośności
przycinanie i stopniowe wyciszanie
przygotowanie do rejestracji narracji
tworzenie narracji
informacje dodatkowe

118
119
120
122
126

spis treści
2005-07-13 14:42:22

spis treści
9. tworzenie autofilmów
budowanie autofilmu

127
128

informacje dodatkowe

10. a na koniec…
zapisywanie na komputerze
134
zapisywanie na płycie cd
137
przesyłanie filmu pocztą elektroniczną 140
wysyłanie do sieci web
143

indeks

spis treści
movie maker 00.indd 7

132

133
zapisywanie na taśmie
zapisywanie na płycie dvd
informacje dodatkowe

147
149
152

153 

2005-07-13 14:42:22

1

witamy
w movie makerze

Mo­vie Ma­ker to pro­gram ła­twy w ob­słu­dze, w dużej części mo­żesz go więc uży­
wać bez za­głę­bia­nia się w skom­pli­ko­wa­ne opcje kon­fi­gu­ra­cji. War­to jed­nak, tak jak
w przy­pad­ku każ­de­go no­we­go na­rzę­dzia, przyj­rzeć mu się nie­co bli­żej, aby po­znać
pod­sta­wo­we ope­ra­cje. O tym wła­śnie bę­dzie ten roz­dział. Gdy go prze­czy­tasz, bę­
dziesz przy­go­to­wa­ny, aby wpro­wa­dzić swój ma­te­riał fil­mo­wy do Mo­vie Ma­ke­ra i roz­
po­cząć two­rze­nie fil­mów.
Uru­chom więc Mo­vie Ma­ke­ra i do dzieła.
Movie Maker 2 w całej okazałości.
Pro­duk­cja fil­mów
ro­dzin­nych da­je
du­żo ra­dości i jest
wspa­nia­łą za­ba­wą
(po­za tym masz
pew­ność, że rów­
nież i Ty zo­sta­niesz
uwzglę­d­nio­ny).
Oto mo­ja cór­ka
Wha­tley. Film na­
krę­co­ny pod­czas
jej uro­dzin wy­ko­
rzy­stam ja­ko przy­
kład w tej książ­ce.

19
movie maker 01.indd 19

11-07-2005 15:54:45

poznajemy movie makera
To okno umożliwia przełączanie pomiędzy
panelem Kolekcje, który obejmuje cały mate­
riał filmowy, nagrania audio i zdjęcia (zwane
także zasobami), oraz panelem Zadania dotyczące filmu (na rysunku), który umożliwia
korzystanie z funkcji Movie Makera, takich
jak Przechwyć obraz wideo czy Zakończ pracę
z filmem.

W okienku Zawartość znajdują
się zaimportowane klipy audio
i wideo oraz obrazy, a także bi­
blioteki przejść Movie Makera
i efekty wideo. Kliknij dowolny
element w okienku Zawartość,
aby zobaczyć jego podgląd na
Monitorze.
Monitor wy­
świe­tla pod­
gląd elemen­
tów z okien­
ka Zawartość,
a także umożli­
wia przegląda­
nie projektu.
Skorzystaj
z tego paska
wyszukiwania,
aby przemie­
szczać się po­
mię­dzy po­
szcze­gól­ny­mi
klipami.

Oto widok Seria ujęć, który prezentuje każdy
klip projektu w osobnym oknie. Widok Seria
ujęć znakomicie nadaje się do ustawiania za­
wartości w żądanej kolejności. Gdy już upo­
rządkujesz swoje klipy, przełącz się na widok
Oś czasu, aby dodać napisy, przejścia, efekty
oraz klipy audio.

20
movie maker 01.indd 20

Możesz sterować odtwarza­
niem za pomocą przycisków
umieszczonych pod oknem
Monitora.

1

witamy w movie makerze
11-07-2005 15:54:46

Okno pokazuje teraz panel Kolekcje z zaimportowaną wcześniej zawartością (zaso­
bami) oraz kolekcjami Efektów wideo i Przejść wideo. Kliknij dowolną z kolekcji, aby
zobaczyć jej podgląd w okienku Zawartość.
Kliknij odpowiedni przycisk, aby włą­
czyć panel Kolekcje lub Zadania dotyczące filmu. Przełącz się kilka razy po­
między tymi widokami, aby zapoznać
się z nimi.

Okienko Zawartość przed­
stawia kolekcję Przejść wideo
programu Movie Maker.
Kliknij jeden z elementów,
aby zobaczyć podgląd na
Monitorze.

Kliknij tutaj,
aby przełączyć
się pomiędzy
widokami Seria
ujęć i Oś czasu.
Na rysunku po­
kazano widok
Oś czasu.
Oto Oś czasu, poziome okno z oddzielnymi
ścieżkami dla klipów wideo, przejść, klipów
audio, podkładu muzycznego i nar­ra­cji oraz
napisów.

1

movie maker 01.indd 21

witamy w movie makerze

21
11-07-2005 15:54:46

poznajemy movie makera
Spójrzmy teraz na główny pasek narzędzi. Po zapoznaniu się z wyglądem kolekcji
i sposobem uzyskiwania dostępu do narzędzi Movie Makera, będziesz gotowy, aby
rozpocząć edycję. Być może nie wszystko od razu wyda Ci się jasne, ale nie przejmuj
się. Dużo więcej na temat pracy z kolekcjami dowiesz się z rozdziału 2.
Nowy projekt

Pokaż lub ukryj panel
Zadania dotyczące filmu

Poziom wyżej

Otwórz projekt
Zapisz projekt

Pokaż lub ukryj
panel Kolekcje

Nowy folder kolekcji

Cofnij
Ponów

22
movie maker 01.indd 22

Wybór
kolekcji

Przełączanie między widokami
kolekcji: Miniatury i Szczegóły

1

witamy w movie makerze
11-07-2005 15:54:46

zmiana wielkości obszaru roboczego
Możesz zmieniać wielkość okien Movie Makera, aby dostosować je do własnych po­
trzeb. W tym celu umieść wskaźnik myszy nad niebieską linią, tak aby zmienił kształt
na strzałkę skierowaną w obu kierunkach. Następnie kliknij i przeciągnij linię, aby
zmienić wielkość okna. W ten sposób możesz zwiększyć rozmiar dowolnego okna,
w którym aktualnie pracujesz.

1

movie maker 01.indd 23

witamy w movie makerze

23
11-07-2005 15:54:46

konfiguracja opcji projektu
Wybierz Narzędzia/Opcje, aby uzyskać dostęp do
opcji domyślnych Movie Makera.
Przeznaczenie większości z tych opcji jest oczywiste,
ale przyda się trochę wyjaśnień.
Dla własnej wygody przechowuj zawartość i pliki
projektów w tym samym folderze. W ten sposób za­
wsze łatwo odnajdziesz pliki, z których zechcesz po­
nownie skorzystać, a także bez problemu je usuniesz,
gdy projekt będzie gotowy. Ja zwykle tworzę folder
na dysku, używanym wyłącznie do przechowywania
plików związanych z edycję wideo. Z kolei na lapto­
pie, który ma tylko jeden dysk, zawsze tworzę od­
dzielny folder dla każdego projektu.

Wybierz opcję Zapisz informacje autoodzyskiwania, jeżeli chcesz, żeby
Twój projekt był zapisy­
wany automatycznie.
W razie awarii kompu­
tera nie stracisz rezulta­
tów swojej pracy. Zalecana wartość to 10
minut. Bez względu na to, jakie ustawie­
nie autoodzyskiwania zastosujesz, zapisuj
swój projekt często, dla pewności.
Kodeki (kodery-dekodery) to moduły kom­
presji danych wykorzystywane do prze­
twarzania Twojego projektu. Zaleca się,
aby opcja była zaznaczona.
W rozdziale 10. będziesz używać haseł
podczas wysyłania plików na witryny
WWW. Jeżeli z Twojego komputera korzy­
sta wielu użytkowników i obawiasz się,
że mogliby oni umieścić pliki na Twojej
witrynie WWW, możesz w prosty sposób
usunąć wprowadzone hasła.

24
movie maker 01.indd 24

1

witamy w movie makerze
11-07-2005 15:54:47

Kliknij kartę Zaawansowane,
aby uzyskać dostęp do pozo­
stałych opcji

Na razie zastosuj domyśl­
ne ustawienia czasu trwa­
nia. Więcej na temat zmiany
czasu trwania dowiesz się
w rozdziale 4.
Wybierz tryb NTSC w przy­
padku Stanów Zjedno­
czonych i Kanady lub PAL
w przypadku większości po­
zostałych krajów. Standardo­
wy współczynnik proporcji
wynosi 4:3. Jeżeli nie kręcisz
filmów w formacie 16:9 (wy­
magany odbiornik telewizyj­
ny w ekranem panoramicz­
nym), skorzystaj z ustawie­
nia 4:3.
Movie Maker automatycznie ogranicza rozmiar filmów, które mają być wysłane po­
cztą elektroniczną. Sprawdź u swojego dostawcy usług internetowych, jaki jest limit
przesyłanych informacji oraz weź pod uwagę limity adresatów. Na przykład, moje
konto pocztowe Hotmail posiada ograniczenie wielkości załączników do 1 MB. Jeże­
li nie wiesz, jakie ograniczenia nałożył Twój dostawca oraz dostawca Twoich adresa­
tów, użyj ustawienia 1 MB.

1

movie maker 01.indd 25

witamy w movie makerze

25
11-07-2005 15:54:47

informacje dodatkowe
poznajemy movie makera
str. 20

• Książka opisuje program
Movie Maker 2, który można
pobrać bezpłatnie z witryny
http://www.microsoft.com/
windowsxp/moviemaker/downloads/moviemaker2.asp.

konfiguracja opcji
projektu str. 24
• Zmiana ustawień czasu trwa­
nia obrazu wpłynie na obra­
zy i przejścia, które umieścisz
w projekcie po jej dokonaniu
(nie obejmie zaś tych, które
znajdowały się w projekcie
wcześniej).

26
movie maker 01.indd 26

1

witamy w movie makerze
11-07-2005 15:54:47