You are on page 1of 12

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

Tworzenie filmw
w Windows XP. Projekty
Autor: Jan Ozer
Tumaczenie: Piotr Biaas-Kupajczyk
ISBN: 83-246-0000-0
Tytu oryginau: Making a Movie with Windows XP:
Visual QuickProject Guide (Visual Quickproject Series)
Format: B5, stron: 134

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Windows Movie Maker doczany do systemu Windows XP to doskonae narzdzie


do domowego montau cyfrowych filmw wideo. Jest prosty w obsudze, posiada spore
moliwoci, a monta filmw za jego pomoc jest przyjemn zabaw. Movie Maker
pozwala na przeniesienie klipw z kamery cyfrowej, zaimportowanie materiaw
z dysku, rozmieszczenie uj i poczenie ich przejciami, a take udwikowienie
i dodanie efektw specjalnych. Gotowy film mona wysa poczt elektroniczn,
zapisa na dysku lub pycie CD albo opublikowa w internecie.
Ksika Tworzenie filmw w Windows XP. Projekty przedstawia proces tworzenia
filmu wideo. Opisuje kolejne kroki prowadzce do zmontowania cyfrowego filmu wideo
z przechwyconych uj i zaimportowanych materiaw. Nie znajdziesz w niej jednak
dugich opisw i dziesitek parametrw. Kade zagadnienie jest przedstawione za
pomoc zrzutw ekranu i krtkich instrukcji. Dziki temu w cigu kilku godzin
zrealizujesz swj pierwszy projekt w Movie Makerze.
Elementy interfejsu uytkownika
Przechwytywanie klipw z kamery wideo
Import materiaw rdowych
Tworzenie wstpnego montau
Dodawanie przej i efektw specjalnych
Nakadanie plansz tytuowych i napisw
Udwikowienie filmu
Korzystanie z funkcji Autofilm
Eksport zmontowanego filmu
Przekonaj si, jak proste moe by tworzenie wasnych filmw wideo

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

spis treci
wprowadzenie
czego bdziemy si uczy
jak zbudowana jest ta ksika

9
10
14

czego bdziesz potrzebowa


terminologia programu movie maker

1. witamy w movie makerze


poznajemy movie makera
zmiana wielkoci obszaru roboczego

19
20
23

konfiguracja opcji projektu


informacje dodatkowe

2. gromadzenie zasobw projektu


ustawienia przechwytywania obrazu
przechwytywanie dv
konfigurowanie kolekcji
importowanie obrazw

28
29
33
35

importowanie dwiku
importowanie klipw wideo
informacje dodatkowe

37
39
41

43
44
45
46

opowiadanie historii
informacje dodatkowe

4. ukadanie klipw
przeciganie klipw do serii uj
przeciganie midzy dwa klipy
zmiana kolejnoci klipw
wstpny podgld filmu
przeczanie na o czasu
przycinanie klipw
dzielenie klipw

24
26

27

3. przygotowywanie klipw
usuwanie klipw wideo
dzielenie klipw
zmiana nazw klipw

16
18

47
49

51
52
53
54
55
56
58
59

zapisywanie projektu
wstawianie obrazw
tworzenie pokazu slajdw
wstawianie plikw muzycznych
koczenie pokazu slajdw
dostosowywanie czasu trwania obrazu
informacje dodatkowe

60
61
62
63
64
65
66


movie maker 00.indd 5

2005-07-13 14:42:22

spis treci
5. wstawianie przej
poznajemy przejcia
wstawianie przenikania
podgld przej
zmiana przej
zmiana czasu trwania

67
68
69
71
72
73

stopniowa zmiana gonoci


stopniowe ciemnianie do czerni
powtarzanie przej
informacje dodatkowe

6. stosowanie efektw specjalnych


poznajemy efekty
82
ciemnianie i rozjanianie klipw wideo 83
rozjanianie klipw wideo
84
podgld efektw
85

81
usuwanie efektw
zmiana prdkoci odtwarzania
dodawanie ruchu do obrazw
informacje dodatkowe

7. tworzenie plansz tytuowych i napisw


dodawanie planszy tytuowej
zmiana sposobu wywietlania
zmiana animacji tytuowej
edycja tekstu tytuu
zmiana czasu wywietlania

94
96
98
100
101


movie maker 00.indd 6

87
88
89
91

93

dodawanie tytuu do nowej sceny


atrybuty czcionek
zmiana waciwoci czcionki
dodawanie napisw kocowych
informacje dodatkowe

8. korzystanie z dwiku
dodawanie podkadu muzycznego
przycinanie klipw audio
zarys problemu
wyciszanie dwiku
ciszanie muzyki

74
75
76
78

102
104
105
107
108

109
110
112
114
115
116

regulacja gonoci
przycinanie i stopniowe wyciszanie
przygotowanie do rejestracji narracji
tworzenie narracji
informacje dodatkowe

118
119
120
122
126

spis treci
2005-07-13 14:42:22

spis treci
9. tworzenie autofilmw
budowanie autofilmu

127
128

informacje dodatkowe

10. a na koniec
zapisywanie na komputerze
134
zapisywanie na pycie cd
137
przesyanie filmu poczt elektroniczn 140
wysyanie do sieci web
143

indeks

spis treci
movie maker 00.indd 7

132

133
zapisywanie na tamie
zapisywanie na pycie dvd
informacje dodatkowe

147
149
152

153


2005-07-13 14:42:22

witamy
w movie makerze

Movie Maker to program atwy w obsudze, w duej czci moesz go wic uy


wa bez zagbiania si w skomplikowane opcje konfiguracji. Warto jednak, tak jak
w przypadku kadego nowego narzdzia, przyjrze mu si nieco bliej, aby pozna
podstawowe operacje. O tym wanie bdzie ten rozdzia. Gdy go przeczytasz, b
dziesz przygotowany, aby wprowadzi swj materia filmowy do Movie Makera i roz
pocz tworzenie filmw.
Uruchom wic Movie Makera i do dziea.
Movie Maker 2 w caej okazaoci.
Produkcja filmw
rodzinnych daje
duo radoci i jest
wspania zabaw
(poza tym masz
pewno, e rw
nie i Ty zostaniesz
uwzgldniony).
Oto moja crka
Whatley. Film na
krcony podczas
jej urodzin wyko
rzystam jako przy
kad w tej ksice.

19
movie maker 01.indd 19

11-07-2005 15:54:45

poznajemy movie makera


To okno umoliwia przeczanie pomidzy
panelem Kolekcje, ktry obejmuje cay mate
ria filmowy, nagrania audio i zdjcia (zwane
take zasobami), oraz panelem Zadania dotyczce filmu (na rysunku), ktry umoliwia
korzystanie z funkcji Movie Makera, takich
jak Przechwy obraz wideo czy Zakocz prac
z filmem.

W okienku Zawarto znajduj


si zaimportowane klipy audio
i wideo oraz obrazy, a take bi
blioteki przej Movie Makera
i efekty wideo. Kliknij dowolny
element w okienku Zawarto,
aby zobaczy jego podgld na
Monitorze.
Monitor wy
wietla pod
gld elemen
tw z okien
ka Zawarto,
a take umoli
wia przeglda
nie projektu.
Skorzystaj
z tego paska
wyszukiwania,
aby przemie
szcza si po
midzy po
szczeglnymi
klipami.

Oto widok Seria uj, ktry prezentuje kady


klip projektu w osobnym oknie. Widok Seria
uj znakomicie nadaje si do ustawiania za
wartoci w danej kolejnoci. Gdy ju upo
rzdkujesz swoje klipy, przecz si na widok
O czasu, aby doda napisy, przejcia, efekty
oraz klipy audio.

20
movie maker 01.indd 20

Moesz sterowa odtwarza


niem za pomoc przyciskw
umieszczonych pod oknem
Monitora.

witamy w movie makerze


11-07-2005 15:54:46

Okno pokazuje teraz panel Kolekcje z zaimportowan wczeniej zawartoci (zaso


bami) oraz kolekcjami Efektw wideo i Przej wideo. Kliknij dowoln z kolekcji, aby
zobaczy jej podgld w okienku Zawarto.
Kliknij odpowiedni przycisk, aby w
czy panel Kolekcje lub Zadania dotyczce filmu. Przecz si kilka razy po
midzy tymi widokami, aby zapozna
si z nimi.

Okienko Zawarto przed


stawia kolekcj Przej wideo
programu Movie Maker.
Kliknij jeden z elementw,
aby zobaczy podgld na
Monitorze.

Kliknij tutaj,
aby przeczy
si pomidzy
widokami Seria
uj i O czasu.
Na rysunku po
kazano widok
O czasu.
Oto O czasu, poziome okno z oddzielnymi
ciekami dla klipw wideo, przej, klipw
audio, podkadu muzycznego i narracji oraz
napisw.

movie maker 01.indd 21

witamy w movie makerze

21
11-07-2005 15:54:46

poznajemy movie makera


Spjrzmy teraz na gwny pasek narzdzi. Po zapoznaniu si z wygldem kolekcji
i sposobem uzyskiwania dostpu do narzdzi Movie Makera, bdziesz gotowy, aby
rozpocz edycj. By moe nie wszystko od razu wyda Ci si jasne, ale nie przejmuj
si. Duo wicej na temat pracy z kolekcjami dowiesz si z rozdziau 2.
Nowy projekt

Poka lub ukryj panel


Zadania dotyczce filmu

Poziom wyej

Otwrz projekt
Zapisz projekt

Poka lub ukryj


panel Kolekcje

Nowy folder kolekcji

Cofnij
Ponw

22
movie maker 01.indd 22

Wybr
kolekcji

Przeczanie midzy widokami


kolekcji: Miniatury i Szczegy

witamy w movie makerze


11-07-2005 15:54:46

zmiana wielkoci obszaru roboczego


Moesz zmienia wielko okien Movie Makera, aby dostosowa je do wasnych po
trzeb. W tym celu umie wskanik myszy nad niebiesk lini, tak aby zmieni ksztat
na strzak skierowan w obu kierunkach. Nastpnie kliknij i przecignij lini, aby
zmieni wielko okna. W ten sposb moesz zwikszy rozmiar dowolnego okna,
w ktrym aktualnie pracujesz.

movie maker 01.indd 23

witamy w movie makerze

23
11-07-2005 15:54:46

konfiguracja opcji projektu


Wybierz Narzdzia/Opcje, aby uzyska dostp do
opcji domylnych Movie Makera.
Przeznaczenie wikszoci z tych opcji jest oczywiste,
ale przyda si troch wyjanie.
Dla wasnej wygody przechowuj zawarto i pliki
projektw w tym samym folderze. W ten sposb za
wsze atwo odnajdziesz pliki, z ktrych zechcesz po
nownie skorzysta, a take bez problemu je usuniesz,
gdy projekt bdzie gotowy. Ja zwykle tworz folder
na dysku, uywanym wycznie do przechowywania
plikw zwizanych z edycj wideo. Z kolei na lapto
pie, ktry ma tylko jeden dysk, zawsze tworz od
dzielny folder dla kadego projektu.

Wybierz opcj Zapisz informacje autoodzyskiwania, jeeli chcesz, eby


Twj projekt by zapisy
wany automatycznie.
W razie awarii kompu
tera nie stracisz rezulta
tw swojej pracy. Zalecana warto to 10
minut. Bez wzgldu na to, jakie ustawie
nie autoodzyskiwania zastosujesz, zapisuj
swj projekt czsto, dla pewnoci.
Kodeki (kodery-dekodery) to moduy kom
presji danych wykorzystywane do prze
twarzania Twojego projektu. Zaleca si,
aby opcja bya zaznaczona.
W rozdziale 10. bdziesz uywa hase
podczas wysyania plikw na witryny
WWW. Jeeli z Twojego komputera korzy
sta wielu uytkownikw i obawiasz si,
e mogliby oni umieci pliki na Twojej
witrynie WWW, moesz w prosty sposb
usun wprowadzone hasa.

24
movie maker 01.indd 24

witamy w movie makerze


11-07-2005 15:54:47

Kliknij kart Zaawansowane,


aby uzyska dostp do pozo
staych opcji

Na razie zastosuj domyl


ne ustawienia czasu trwa
nia. Wicej na temat zmiany
czasu trwania dowiesz si
w rozdziale 4.
Wybierz tryb NTSC w przy
padku Stanw Zjedno
czonych i Kanady lub PAL
w przypadku wikszoci po
zostaych krajw. Standardo
wy wspczynnik proporcji
wynosi 4:3. Jeeli nie krcisz
filmw w formacie 16:9 (wy
magany odbiornik telewizyj
ny w ekranem panoramicz
nym), skorzystaj z ustawie
nia 4:3.
Movie Maker automatycznie ogranicza rozmiar filmw, ktre maj by wysane po
czt elektroniczn. Sprawd u swojego dostawcy usug internetowych, jaki jest limit
przesyanych informacji oraz we pod uwag limity adresatw. Na przykad, moje
konto pocztowe Hotmail posiada ograniczenie wielkoci zacznikw do 1 MB. Jee
li nie wiesz, jakie ograniczenia naoy Twj dostawca oraz dostawca Twoich adresa
tw, uyj ustawienia 1 MB.

movie maker 01.indd 25

witamy w movie makerze

25
11-07-2005 15:54:47

informacje dodatkowe
poznajemy movie makera
str. 20

Ksika opisuje program


Movie Maker 2, ktry mona
pobra bezpatnie z witryny
http://www.microsoft.com/
windowsxp/moviemaker/downloads/moviemaker2.asp.

konfiguracja opcji
projektu str. 24
Zmiana ustawie czasu trwa
nia obrazu wpynie na obra
zy i przejcia, ktre umiecisz
w projekcie po jej dokonaniu
(nie obejmie za tych, ktre
znajdoway si w projekcie
wczeniej).

26
movie maker 01.indd 26

witamy w movie makerze


11-07-2005 15:54:47