You are on page 1of 26

Windows Vista PL.

Zabawa z multimediami
Autor: Matt Kloskowski, Kleber Stephenson
T³umaczenie: Zdzis³aw P³oski
ISBN: 978-83-246-1897-2
Tytu³ orygina³u: The Windows Vista Book:
Doing Cool Things with Vista, Your Photos,
Videos, Music and more
Format: 158x235 , stron: 272
Skorzystaj z tego, co w Windows Vista najlepsze i najbardziej potrzebne
• Jak korzystaæ z ciekawych gad¿etów?
• Jak bezpiecznie surfowaæ po sieci?
• Jak obrobiæ grafikê?

Windows Vista to nowoczesny system operacyjny, stworzony po to, abyœ móg³
po prostu sprawnie, bezpiecznie i z radoœci¹ u¿ywaæ swojego komputera i korzystaæ
z internetu. Jeœli nie lubisz opas³ych tomów przepe³nionych technicznym ¿argonem,
a zale¿y Ci na zdobyciu praktycznych umiejêtnoœci oraz interesuje Ciê kilka pomijanych
w innych ksi¹¿kach zagadnieñ, ten podrêcznik jest w³aœnie dla Ciebie!
Dziêki ksi¹¿ce „Windows Vista PL. Zabawa multimediami” nauczysz siê efektywnie
korzystaæ z najnowszych mo¿liwoœci systemu Windows. Dowiesz siê m.in. jak
perfekcyjnie zorganizowaæ swoj¹ kolekcjê cyfrowych fotografii, odtwarzaæ muzykê,
montowaæ i obrabiaæ wideo i zapewniæ bezpieczn¹ pracê komputera. Dopasujesz tak¿e
Vistê do swoich potrzeb i nawet najbardziej wygórowanych oczekiwañ! Ka¿d¹ stronê
tego podrêcznika poœwiêcono jednemu tematowi, bogato ilustruj¹c je kolorowymi
fotografiami i zrzutami ekranowymi, u³atwiaj¹cymi opanowanie zagadnienia i szybkie
znalezienie w ksi¹¿ce w³aœnie tego, czego poszukujesz.
• Windows Vista — tworzenie w³asnego pulpitu
• Nowe gad¿ety i pasek boczny
• Bezpieczeñstwo
• Internet i poczta elektroniczna
• Osobista galeria fotografii i upiêkszanie zdjêæ
• Odtwarzanie i organizowanie plików muzycznych — Media Player
• DVD i w³asne filmy
• Porz¹dek i nawigacja po plikach i folderach

Wszystko, co musisz wiedzieæ, by czerpaæ radoœæ z pracy z systemem Vista!

Spis treści
Rozdział 1.
To, co w Viście jest najlepsze

19

Pierwsza dziesiątka spraw do załatwienia od zaraz,
jeśli nie poradzisz sobie z nimi na własną rękę
Zakładki w przeglądarce Internet Explorer 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zobacz naraz wszystko, co zostało pootwierane . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Za pomocą gadżetów zrobisz szybko to,
czego akurat potrzebujesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wyszukiwanie błyskawiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Jak zorganizować (i upiększyć) zdjęcia w swojej galerii . . . . . . . . . . 24
Wygląd i duch interfejsu Aero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie plików . . . . . . . . . . . 26
Technika „żywych ikon” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Szybsze wznawianie pracy ze stanu uśpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kontrola rodzicielska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Rozdział 2.
Zmiana sposobu wyświetlania i wyglądu interfejsu

31

Urządzanie pulpitu po domowemu
Co to takiego Aero? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Czy Twój komputer umożliwia działanie Aero? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Co nowego w menu Start? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ustawianie daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Dodawanie zegara innej strefy czasowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Instalowanie krojów pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Określanie liczby ostatnio używanych aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Regulowanie poziomu głośności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zmiana ustawień myszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Automatyczne otwieranie programu przy rozruchu Visty . . . . . . . . 41
Korzystanie z paska narzędzi Szybkie uruchamianie . . . . . . . . . . . . . . 42
Dodawanie nowych programów
do paska szybkiego uruchamiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ulepszenie paska narzędzi Szybkie uruchamianie . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Dokładanie nowych elementów do paska zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Podgląd otwartych programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Praca z paskiem zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ukrywanie paska zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Powiększanie paska zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Powrót do starego menu startowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tworzenie skrótów na pulpicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Dodawanie nowych elementów do menu Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Zmiana kolorów okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Nadawanie odcienia Twojej ulubionej barwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Włączanie i wyłączanie przezroczystości okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Zmienianie tła (tapety) pulpitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ustawianie rozdzielczości monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Włączanie wygaszacza ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

10

Spis treści
Wprowadzanie wyświetlacza w stan uśpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Usypianie komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Wizualne przełączanie okien otwartych programów . . . . . . . . . . . . . 61

Rozdział 3.
Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

63

Są nowe. Są fajne. Naucz się ich używać
Co to jest gadżet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Dlaczego powinniśmy korzystać z gadżetów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Co to jest pasek boczny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Od czego zacząć pracę z gadżetami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Dodawanie gadżetów do paska bocznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Dostosowywanie paska bocznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Przenoszenie gadżetów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Usuwanie gadżetów z paska bocznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Posługiwanie się gadżetem Zegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Korzystanie z gadżetu Notatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Korzystanie z gadżetu Kalendarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Używanie gadżetu Kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Stosowanie gadżetu Akcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Używanie gadżetu Pokaz slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Posługiwanie się gadżetem Waluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Niektóre z moich ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Popularne witryny z gadżetami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Pobieranie nowych gadżetów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Rozdział 4.
Bezpieczeństwo!

83

Dbanie o bezpieczeństwo komputera
Dlaczego trzeba się troszczyć o bezpieczeństwo
swojego komputera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Wszystko, co dotyczy bezpieczeństwa w systemie Vista . . . . . . . . . . 85
Co to znaczy spyware i malware i w jaki sposób
to oprogramowanie dostaje się do Twojego komputera . . . . . . . 86
Symptomy obecności wrednych programów
w komputerze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Pozbywanie się i trzymanie szkodliwych programów
z dala od komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Windows Defender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Co robić, jeśli podejrzewasz, że uruchomił się złośliwy
program, lecz nie możesz go zamknąć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Co to jest wirus komputerowy i czym się różni
od oprogramowania szpiegującego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Ochrona komputera przed wirusami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Rozpoznawanie obecności wirusów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Znaczenie automatycznych aktualizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Włączanie automatycznego aktualizowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Co to jest Zapora systemu Windows? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

11

Spis treści
Dlaczego należy wykonywać kopię zapasową
zawartości komputera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Wykonywanie kopii zapasowej plików Twojego komputera . . . . . . 98
Wykonywanie kopii zapasowej całego komputera . . . . . . . . . . . . . . . 99
Gdzie przechowywać kopie zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Odtwarzanie stanu komputera z kopii zapasowej . . . . . . . . . . . . . . 101
Automatyczne składowanie stanu komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Co to jest Service Pack 1 (zwany też SP1)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Jak mogę się zaopatrzyć w pakiet SP1? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Jak zainstalować pakiet SP1? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Rozdział 5.
Surfowanie po Sieci

107

Jak być online szybko i bezpiecznie
Połącz się szybko z siecią bezprzewodową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Twój internet i praca w Sieci w domowym zaciszu . . . . . . . . . . . . . . 109
Jak poznać, czy jest nawiązane połączenie z internetem . . . . . . . 110
Podłączanie się do istniejącego łącza internetowego . . . . . . . . . . . 111
Konfigurowanie połączenia internetowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Udostępnianie Twoich plików lub drukarek
innym komputerom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Co to są foldery publiczne i jak je udostępniać . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Pozyskanie najnowszej przeglądarki Internet Explorer . . . . . . . . . 115
Co to jest surfowanie po kartach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Na czym polega wertowanie kart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Otwieranie wielu kart przy starcie IE7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Nie wpisuj całego adresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Ulubione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Przeszukiwanie Sieci za pomocą przeglądarki IE7 . . . . . . . . . . . . . . 121
Używanie innych wyszukiwarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Drukowanie stron internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Pobieranie plików z internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Blokowanie wyskakujących reklam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Zmiana ustawień blokady wyskakujących okienek . . . . . . . . . . . . . 126
Co należy zrobić, widząc takie okno dialogowe? . . . . . . . . . . . . . . . 127
Co to jest filtr witryn wyłudzających informacje? . . . . . . . . . . . . . . . 128
Źródła RSS a IE7 (co to jest źródło RSS?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Jak się dowiedzieć, czy witryna ma źródło RSS . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Subskrybowanie wiadomości ze źródeł RSS za pomocą IE7 . . . . . 131
Przeglądanie subskrybowanych źródeł RSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Oglądanie źródeł RSS za pomocą gadżetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Zaglądanie do historii przeglądania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Czyszczenie historii przeglądarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Internet Explorer 7 i dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Powiększanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Włączanie kontroli rodzicielskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Automatyczne ograniczanie dostępu do witryn . . . . . . . . . . . . . . . 139
Blokowanie i udostępnianie określonych witryn . . . . . . . . . . . . . . . 140

12

Spis treści
Ograniczenie czasu dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Ograniczanie korzystania z aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Przeglądanie raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Rozdział 6.
Utrzymywanie kontaktów

145

Poczta elektroniczna i komunikatory
Poczta systemu Windows, czyli dokąd zaszedł
Outlook Express? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Importowanie kontaktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Importowanie starych wiadomości pocztowych . . . . . . . . . . . . . . . 148
Zakładanie konta pocztowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Tworzenie podpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Dodawanie podpisu do wiadomości pocztowych . . . . . . . . . . . . . . 151
Wysyłanie zdjęć do rodziny i przyjaciół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Zaplanuj automatyczne odbieranie wiadomości
przez Pocztę systemu Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Postępowanie ze spamem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Co robić, jeśli spam wciąż przedostaje się do skrzynki . . . . . . . . . . 155
Co zrobić, jeśli pożądana przesyłka trafiła
do folderu Wiadomości-śmieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Reguły pocztowe, czyli filtry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Określanie reguł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Co to jest kalendarz systemu Windows? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Zmiana wyglądu kalendarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Pilnowanie tego, co masz do zrobienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Subskrypcje kalendarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Publikowanie Twojego kalendarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Komunikatory a Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Co to takiego phishing i dlaczego jest złem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Rozdział 7.
Wydobywanie maksimum walorów
z wykonanych zdjęć

167

Przeglądanie, obróbka i drukowanie
Przenoszenie fotografii do komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Włączanie i wyłączanie autoodtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Przeglądanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Dodawanie zdjęć do galerii fotografii systemu Windows . . . . . . . 171
Zwiększanie rozmiaru miniatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Obróbka i poprawianie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Poprawianie zdjęć zbyt ciemnych lub zbyt jasnych . . . . . . . . . . . . . 174
Poprawianie zdjęć o słabym kontraście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Wzmacnianie kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Szybkie tworzenie zdjęć czarno-białych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Tworzenie zdjęć w odcieniu sepii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Kadrowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Usuwanie efektu czerwonych oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

13

Spis treści
Obracanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Organizowanie zdjęć w galerii fotografii systemu Windows . . . . 182
Jak Vista automatycznie organizuje fotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Czym są oznakowania i dlaczego warto je stosować . . . . . . . . . . . 184
Wprowadzenie i zastosowanie nowego oznakowania . . . . . . . . . . 185
Odnajdowanie zdjęć według oznakowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Korzystanie z wielu oznakowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Jakie rodzaje oznakowań tworzyć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Klasyfikowanie zdjęć i wybieranie najlepszych . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Znajdowanie najlepszych zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Oglądanie zdjęć w przeglądarce slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Uatrakcyjnianie pokazu slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Zmienianie sposobu oglądania miniatur zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Wysyłanie zdjęć pocztą elektroniczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Więcej informacji o Twoich fotografiach
(definicja metadanych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Zmiana atrybutów pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Zamawianie odbitek fotograficznych online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Drukowanie zdjęć na drukarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Sekrety uzyskiwania dobrych odbitek na drukarce — część 1. . . . . 199
Sekrety uzyskiwania dobrych odbitek na drukarce — część 2. . . . . 200
Sekrety uzyskiwania dobrych odbitek na drukarce — część 3. . . . . 201

Rozdział 8.
Muzyka

203

Odtwarzanie i organizowanie muzyki
w programie Windows Media Player
Dodawanie plików do swojej biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Zestawianie listy odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Tworzenie automatycznych list odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Przeglądanie multimediów w swojej bibliotece . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Znajdowanie pozycji w bibliotece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Odtwarzanie muzyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Zgrywanie płyt CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Wypalanie dźwiękowych płyt CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Sychro muzyki z urządzeniami przenośnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Udostępnianie multimediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Wybierz sobie „skórę” programu Windows Media Player . . . . . . . . 214
Wykorzystanie ulepszeń Media Playera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Wizualizacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Słuchanie stacji radiowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Korzystanie z miniodtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

14

Spis treści
Rozdział 9.
DVD, wideo i tworzenie filmów

221

Zmień członków rodziny w supergwiazdy
Zaczynamy — zaimportuj wideo ze swojej kamery cyfrowej . . . 222
Zbierz niezbędne elementy: audio, wideo i fotografie . . . . . . . . . . 223
Utwórz i przechowaj swój projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Wszystko rozgrywa się tutaj (praca z serią ujęć) . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Punktualność jest wszystkim (przycinanie ujęć) . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Dzielenie jest łatwe (podziel swoje klipy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Trzymaj fason (dodaj przejścia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Oprócz zwykłych efektów są jeszcze efekty specjalne! . . . . . . . . . . 229
Nie święci garnki lepią (dodawanie narracji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Dodaj muzykę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Dodaj napisy (tytuły i napisy końcowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Można to zrobić łatwiej — użyj autofilmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Gotowy do premiery? Najpierw dokonaj przeglądu filmu . . . . . . 234
Czas podzielić się z innymi (opublikuj swój film) . . . . . . . . . . . . . . . 235

Rozdział 10.
Przechowywanie, odnajdywanie
i przeglądanie plików

237

Działania na plikach i folderach
Nawigowanie po plikach i folderach (Eksplorator Windows) . . . . . . 238
Dostosowywanie Eksploratora Windows do własnych potrzeb . . . 239
Uzyskiwanie informacji o plikach i folderach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Tworzenie i usuwanie plików i folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Dostosuj swoje foldery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Zmiana nazw plików lub folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Przenoszenie i kopiowanie plików lub folderów . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Zaznaczanie plików lub folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Zmień widok folderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Uwidacznianie i ukrywanie szyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Używanie paska adresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Błyskawiczne wyszukiwanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Korzystanie z wyszukiwania zaawansowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Sortowanie plików i folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Grupowanie plików i folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Układanie plików w stos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Przywracanie plików z kosza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Zmiana ikony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Zarządzanie plikami i folderami w stylu Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Skorowidz

258

15

Rozdział 3.

Wszystkie
nowe gadżety
i pasek boczny
Są nowe. Są fajne.
Naucz się ich używać
Niewykluczone, że gadżety i nowy pasek boczny są
tym, co najbardziej lubię w Windows Vista. One same
bez mała równoważą nakłady związane z unowocześnieniem systemu. Zapytasz, co to takiego — gadżet?
Więcej dowiesz się o tym na następnych stronach,
mówiąc zaś w skrócie, gadżet to mały, niepozorny program, który działa na pasku bocznym i umożliwia Ci
dostęp do rozlicznych informacji, takich jak notowania giełdowe, poczta elektroniczna, kontakty, aukcje
eBay i wiele innych, które dobrze jest mieć w zasięgu
wzroku. Pozostają tam w pogotowiu podczas Twojej
pracy, wystarczy więc, że rzucisz okiem na pasek boczny, i już masz te informacje, o które Ci chodziło.

63

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Co to jest gadżet?

Gadżety są miniaplikacjami, które umożliwiają robienie zwyczajnych rzeczy, na przykład
sprawdzanie prognozy pogody, notowań giełdowych, przeglądanie wiadomości — i mnóstwo
innych. Dają Ci szybki dostęp do informacji i sprawiają, że to, co chcesz wiedzieć, jest w zasięgu
ręki. Trudno jest jednak porównać gadżet z czymkolwiek, co znasz z poprzednich systemów
Windows. Spróbuję to objaśnić w możliwie najlepszy sposób, jaki przychodzi mi do głowy:
pomyśl, czy nie byłoby wygodnie mieć wszystkie informacje ze swoich ulubionych witryn
sieciowych na podorędziu? Gadżety właśnie to robią dla Ciebie. O jednym należy pamiętać: gadżety są mocno powiązane z Siecią, tak że zazwyczaj korzystanie z nich wymaga podłączenia
do internetu. (Później powiemy o kilku, do których internet nie będzie Ci potrzebny).

64

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Dlaczego powinniśmy korzystać z gadżetów?

Pytają mnie czasem, po co używać gadżetów. W końcu gadżety w większości podają te same
informacje, które można znaleźć w Internecie i Twoich ulubionych witrynach. Oto dlaczego
uważam, że powinno się ich używać. Choć gadżety dostarczają w większości tych samych
informacji, które możesz znaleźć w Sieci, istnieje pewna zasadnicza różnica — one nie rezydują
w Sieci, tylko wprost przed Tobą. Weźmy taką sytuację: Pracujesz na swoim komputerze i nagle
przychodzi Ci go głowy, że warto by sprawdzić notowania ulubionych akcji. Zanim nastały
gadżety, trzeba było otwierać lub przełączać okna na przeglądarkę sieciową i otwierać ulubioną witrynę giełdową. Jeżeli jesteś osobą zorganizowaną, to prawdopodobnie była to witryna
dostosowana w ten sposób, aby pokazywać Twoje spółki. Jeśli nie, to trzeba było wpisywać
symbol spółki, aby zobaczyć ostatnie notowania. Tak wyglądało życie przed gadżetami. Teraz
przejdźmy do Visty i zobaczmy, jak to wygląda obecnie, z udziałem gadżetów. Oto znów pracujesz przy swoim komputerze i masz ochotę sprawdzić swoje ulubione spółki. Rzucasz więc
okiem na pasek boczny z brzegu ekranu, i po robocie. Gotowe. Nie musisz przerywać tego, co
robisz, przełączać się na coś innego. Wszystko, czego Ci potrzeba, już tam jest. Dlatego, Przyjaciele, powinniście korzystać z gadżetów. I uwierzcie, kiedy raz zaczniecie ich używać, połkniecie
haczyk i będziecie pobierać coraz to nowe ich rodzaje, żeby się nimi pobawić (więcej o tym
w dalszej części rozdziału).

65

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Co to jest pasek boczny?

Pomyśl o pasku bocznym jako o „schronisku” dla gadżetów. Gadżety muszą gdzieś rezydować
i pasek boczny właśnie do tego im służy. Jest on umieszczony na pulpicie i tworzy miejsce,
w którym Twoje gadżety występują w sposób zorganizowany, nie plątając się po całym pulpicie. Po zainstalowaniu systemu Vista pasek boczny jest włączony domyślnie. Pojawia się po
prawej stronie ekranu. Jest na nim wstępnie zainstalowanych kilka gadżetów, więc łatwo go zauważysz. Gdyby przypadkiem nie było go widać, przejdź do strefy powiadamiania, znajdującej
się na pasku zadań po prawej stronie, i spójrz na małą ikonę paska bocznego (jest niebieska,
z kilkoma ikonami po prawej; jeśli zawiesisz nad nią wskaźnik myszy, to zostanie wyświetlona
podpowiedź: Pasek boczny systemu Windows). Kliknij zatem tę ikonę, a pasek boczny otworzy
się na prawym brzegu ekranu. To jeszcze nie koniec. Możesz go dopasować do swoich potrzeb.
O tym jednak na następnej stronie.

WSKAZÓWKA

66

Jeśli zupełnie zgubisz pasek boczny, to przejdź do menu Start i wybierz Wszystkie programy. W folderze
Akcesoria kliknij Pasek boczny systemu Windows. To spowoduje, że pasek boczny znów się dla Ciebie
otworzy.

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Od czego zacząć pracę z gadżetami?

Vista udostępnia pewną porcję gadżetów, od których możesz zacząć. Kliknij więc prawym przyciskiem myszy pasek boczny i wybierz polecenie Dodaj gadżety. Spowoduje to otwarcie okna
dialogowego z gadżetami, w którym zostaną pokazane gadżety zainstalowane w Twoim komputerze. Jeśli masz już nagromadzonych dużo gadżetów, to u góry okna, po lewej, zobaczysz
numer strony. Żeby przejść na inną stronę gadżetów, wystarczy kliknąć przycisk ze strzałką
skierowaną w prawo lub w lewo. Jeśli nie masz pewności co do nazwy gadżetu lub strony, na
której jest umieszczony, możesz skorzystać z pola Wyszukaj wszystkie gadżety po prawej, u góry.

67

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Dodawanie gadżetów do paska bocznego

Dodawanie gadżetów do paska bocznego jest naprawdę proste. Otwórz okno dialogowe
gadżetów, klikając prawym przyciskiem myszy pasek boczny i wybierając Dodaj gadżety.
Następnie przeciągnij wybrany gadżet z okna dialogowego na pasek boczny. Po tej operacji
gadżet pozostanie na pasku bocznym gotowy do użycia lub dostosowania. Wypróbuj to. Jako
przykładu użyj na przykład gadżetu Układanka. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek
boczny i wybierz polecenie Dodaj gadżety. Po otwarciu okna dialogowego kliknij i przeciągnij
gadżet Układanka z okna dialogowego na pasek boczny, a pojawi się on tam gotowy do użycia.

WSKAZÓWKA

68

Możesz również dwukrotnie kliknąć gadżet w oknie dialogowym gadżetów, co spowoduje, że wskoczy on na pasek
boczny automatycznie, gotowy do pełnienia swoich obowiązków. Możesz wreszcie (jeśli chcesz to zrobić jeszcze
inaczej) kliknąć gadżet w oknie dialogowym prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Dodaj.

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Dostosowywanie paska bocznego

Zgodnie z tym, co pewnie teraz sobie wyobrażasz, pasek boczny można przerabiać. W końcu
wszyscy używamy komputerów po swojemu. Żeby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem
myszy w pustym miejscu na jego obszarze i wybierz Właściwości. Otworzy się okno dialogowe
Właściwości paska bocznego systemu Windows — takie, jak pokazane wyżej. Możesz tu zrobić
kilka rzeczy. U góry możesz określić, czy pasek boczny ma się pojawiać automatycznie podczas
rozruchu systemu Windows. Niżej znajduje się pole wyboru Pasek boczny jest zawsze nad innymi
oknami. Z nim zapoznasz się niewątpliwie, gdyż ma ono duży wpływ na sposób używania
przez Ciebie paska bocznego. Osobiście włączam tę możliwość. Dzięki temu pasek boczny
pozostaje zawsze ponad moimi oknami, co umożliwia mi łatwe korzystanie z informacji, których szybko potrzebuję. Jeśli nie skorzystasz z tego wyboru, to żeby zobaczyć gadżety, trzeba
będzie przesunąć te okna, które zasłonią pasek boczny. Znajdujemy tam jeszcze możliwość
wyboru miejsca wyświetlania paska bocznego — z której strony ekranu i na którym monitorze
(jeśli masz więcej niż jeden) będzie on widoczny. Jeśli masz dwa monitory, rozważ ulokowanie
paska bocznego na tym, na którym nie ma aktywnych okien. Dzięki temu będzie on zawsze
widoczny.

69

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Przenoszenie gadżetów

Możesz zmienić porządek występowania Twoich gadżetów na pasku bocznym. Powiedzmy,
że lubisz gadżet Kalendarz, lecz gadżety Waluta i Akcje są dla Ciebie ważniejsze. Tak się jednak
złożyło, że gadżet Kalendarz ulokował się między nimi. Spokojnie! Po prostu kliknij gadżet
Kalendarz i przeciągnij go w dół na upatrzone miejsce; albo kliknij i przeciągnij w górę gadżet
Akcje. Czy tak, czy inaczej — możesz przemieszczać swoje gadżety, przeciągając je tam, gdzie
Ci jest najwygodniej.

WSKAZÓWKA

70

Możesz również kliknąć w dolnej partii trzech ikon w prawym górnym rogu każdego gadżetu,
aby przeciągnąć go na nowe miejsce.

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Usuwanie gadżetów z paska bocznego

Nasz sposób omawiania gadżetów w tym rozdziale może sugerować, że są one nierozłącznie
związane z paskiem bocznym — w rzeczywistości tak nie jest. Wiem, że trudno w to uwierzyć,
ale to prawda. Gadżety mogą rozłazić się po całym pulpicie, gdzie tylko zechcesz. Wystarczy, że
klikniesz któryś i przeciągniesz go poza pasek boczny. Przenieś go w jakieś wolne miejsce na
pulpicie, a pozostanie tam dopóty, dopóki nie ruszysz go znowu. Jednak zdecydowanie odradzam przesuwanie gadżetów poza pasek boczny. Nie bez powodu jest on ich domem. Pomaga
to w utrzymaniu porządku. Gdyby przestać je tam trzymać, gadżety pałętałyby się w najróżniejszych miejscach. Powiedzmy wprost — to byłaby już anarchia. No dobrze, może jest w tym
trochę przesady (ale tylko odrobinę), lecz pasek boczny naprawdę pomaga utrzymywać ład,
organizując gadżety w jednym, określonym miejscu. Zechciej zauważyć, że trzymając je tam,
dajesz dowód swojego wkładu w uporządkowanie świata.

71

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Posługiwanie się gadżetem Zegar

Gadżetowi Zegar nie trzeba poświęcać zbyt długiego wstępu. Podaje godzinę. Po to go masz.
Niezbyt odkrywcze, co? Podoba mi się, że jest duży i pozostaje właśnie na pasku bocznym,
dzięki czemu mogę rzucać okiem na godzinę. Gdy klikniesz jego Opcje, uzyskasz możliwość
dokonania zmian kilku jego ustawień. Po pierwsze, możesz zmienić wygląd tarczy zegara
— oczywiście, jest to zmiana z kategorii czysto wizualnych. Po drugie, Nazwa zegara umożliwia
Ci nadanie mu miana. Odpowiednie będą tu określenia takie jak „lokalny” lub „wschodniosyberyjski”. Możesz też zmienić Strefę czasową, korzystając z rozwijanego menu. Możesz na koniec
zadecydować, czy wskazówka sekundowa ma być wyświetlana, czy nie.

WSKAZÓWKA

72

Gadżet Zegar oddaje mi duże usługi właśnie dzięki możliwości uwidaczniania kilku zegarów na pasku bocznym.
Jeśli pracujesz z ludźmi przebywającymi w różnych strefach czasowych, to jest to najlepszy powód do wciągnięcia na pasek kolejnego zegara, dostosowania go do odpowiedniej strefy i nadania mu dogodnej nazwy.

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Korzystanie z gadżetu Notatki

Znasz pewnie te małe, samoprzylepne karteczki, którymi zasłane jest Twoje (lub znajomej
osoby) biurko. Nadszedł czas, aby je zdigitalizować. Zapomnij o papierze i zacznij umieszczać
informacje — do tej pory pisane na samoprzylepnych karteczkach — wprost w gadżecie
Notatki. Niektóre z jego opcji umożliwiają zmianę koloru karteczki, kroju i wielkości pisma.
Gadżet Notatki ma również kilka możliwości związanych ze wskazywaniem go myszą. Gdy zawiesisz nad nim wskaźnik, zauważysz, że pojawi się kilka ikon. Mała ikona plus oznacza dodanie
następnej notatki. Bo czy ktoś widział, żeby sporządzać tylko jedną notatkę? Możesz klikać
strzałkę skierowaną w lewo lub prawo, aby kartkować swój notesik. Możesz też kliknąć małą
ikonę X, żeby usunąć bieżącą notatkę. Pożegnaj się więc z papierowymi „samoprzylepkami”
— wkraczasz w epokę notatek „przylepianych cyfrowo”.

Prawie każdy gadżet ma trzy małe ikony w prawym górnym rogu; pojawiają się one, gdy zawiesisz nad
nim wskaźnik. Środkowa ma kształt klucza do nakrętek. Jeśli należysz do grupy ludzi obdarzonych sokolim
wzrokiem, dojrzysz to małe g...ko (ang. bugger) i możesz w nie kliknąć, żeby wyświetlić okno dialogowe
WSKAZÓWKA dotyczące opcji.

73

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Korzystanie z gadżetu Kalendarz

Gadżet Kalendarz jest bardzo łatwy w użyciu. Można go wyświetlać na dwa sposoby: z uwidocznieniem całego miesiąca lub jednego dnia. Domyślnie, gdy dodajesz gadżet Kalendarz,
obowiązuje uwidacznianie jednego dnia. Jeśli chcesz zobaczyć cały miesiąc, to kliknij gadżet
jeden raz, a ukaże się cały miesiąc z zaznaczonym bieżącym dniem. Łatwizna, nie? Żeby wrócić
do wyświetlania bieżącej kartki z kalendarza, kliknij zaznaczony dzień na widoku całego miesiąca (lub kliknij którykolwiek dzień, jeśli chcesz go zobaczyć jako jeden, wybrany).

74

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Używanie gadżetu Kontakty

Gadżet Kontakty znakomicie nadaje się do zawiadywania kontaktami bez przechodzenia do
aplikacji Kontakty systemu Windows. Gdy dodasz ten gadżet, pokaże Ci on spis Twoich kontaktów (do tej pory ustanowionych przez Ciebie w programie Kontakty systemu Windows). Fajną
rzeczą jest to, że możesz zacząć pisać e-mail, klikając adres kontaktu, jeśli uprzednio dodałeś
go (lub dodałaś) do danych kontaktowych. Kliknij nazwę kontaktu, aby uzyskać stronę z informacjami, pokazaną na powyższej ilustracji po prawej. Aby wrócić do spisu kontaktów, kliknij
pomarańczową zakładkę położoną na lewym brzegu u góry. Jeśli masz dużo kontaktów w spisie, to jest bardzo możliwe, że nie zobaczysz potrzebnej pozycji na ekranie. Wpisz wówczas
nazwę kontaktu (np. imię) w polu wyszukiwań, żeby go odnaleźć. Tak czy owak, jest to bardzo
poręczny gadżet, jeśli chodzi o stałe utrzymywania Twoich kontaktów pod ręką.

75

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Stosowanie gadżetu Akcje

Jeśli masz jakieś akcje na giełdzie, to wiesz, jak ciężko jest się oprzeć pokusie sprawdzenia
ostatnich notowań. Wiem, wiem... nie masz zamiaru sprawdzać, chyba że handlujesz nimi
codziennie. Jeśli zaś handlujesz nimi codziennie, to gadżet Akcje jest cienki w porównaniu
z oprogramowaniem, którego używasz. Muszę jednak powiedzieć, że naprawdę lubię sprawdzić stan moich inwestycji na giełdzie raz lub dwa razy dziennie, zakładam więc, że oprócz
mnie istnieje jeszcze choć jedna taka osoba (a jeśli istnieje, to ta rada znajduje rację bytu).
Poza tym gadżet Akcje jest super, ponieważ wyświetla notowania z giełdy wprost przed Twoim
nosem. Jeśli sprawy mają się dobrze, to — rzucając na niego okiem — możesz rozkoszować
się myślą, że oto rośnie Twój majątek. Tak się przy tym szczęśliwie składa, że używanie tego
gadżetu jest znacznie łatwiejsze niż spijanie śmietanki na giełdzie. Pierwsze, co zechcesz zrobić, to dodać nowe akcje do obserwowania ich notowań. Gdy zawiesisz kursor nad gadżetem,
pojawi się mała ikona plus. Kliknij ją, wprowadź nazwę akcji i dodaj ją do wykazu*. Jeśli teraz
przejdziesz do opcji gadżetu, zobaczysz, że notowania można wyświetlać w postaci procentu
od całości (zamiast domyślnych punktów), a nazwę spółki można wyświetlać w postaci pełnej
lub w postaci skrótu giełdowego. Śmiało więc, dodaj swoje akcje i obserwuj je co dnia, jeśli Cię
to uszczęśliwia.

* Obecnie gadżet ten nie umożliwia dodawania akcji polskiej giełdy – przyp. red.

76

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Używanie gadżetu Pokaz slajdów

Gadżet Pokaz slajdów wyświetla małe slajdy na pasku bocznym. Robi ten pokaz automatycznie, z chwilą gdy go zainstalujesz, i właściwie nie musisz niczego więcej zmieniać, chyba że
zechcesz. Osobiście, choć lubię pokazy slajdów, uważam go za trochę rozpraszający. Rozumiem przez to, że jeśli próbujesz pracować, po czym zerkasz na bok i zaczynasz się przyglądać
ładnym obrazkom, to nie jest to rzecz godna pochwały. Ma się rozumieć, jest w tym i pozytywna strona. Jeśli zechcesz wpłynąć na zachowanie tego gadżetu, zawieś nad nim wskaźnik. Zobaczysz przycisk Odtwarzanie/Pauza, robiący właśnie to, co myślisz. Jest tam również przycisk
Wstecz, powodujący wyświetlenie poprzedniego slajdu, i przycisk W przód, za pomocą którego
możesz przejść w przód, do następnego. Przycisk z samego skraju po prawej (ze szkłem
powiększającym) otworzy bieżącą fotografię w programie Galeria fotografii systemu Windows,
w którym możesz rozpocząć pełnoekranowy pokaz slajdów. Po przejściu do opcji gadżetu
Pokaz slajdów możesz zmienić folder, z którego gadżet będzie pobierał fotografie. Możesz też
wybrać czas wyświetlania każdego zdjęcia oraz dodać efektowne przejścia między nimi. Reasumując, ma on również dobrą stronę.

77

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Posługiwanie się gadżetem Waluta

To jeden z moich ulubionych gadżetów, a jeśli podróżujesz po świecie, to też go polubisz.
Gadżet Waluta uwalnia mnie od odwiedzania witryn w Sieci w celu sprawdzenia, ile jest wart
mój amerykański dolar gdzie indziej. Nie ma tu żadnych innych możliwości i nic w istocie się
nie dzieje, gdy wskażesz go kursorem, ponieważ to, co widzisz, jest tym, czego Ci potrzeba.
Oto dobry przykład. Powiedzmy, że podróżujesz do Europy i hotel, w którym zamierzasz
się zatrzymać, kosztuje 100 euro za dobę. Najpierw kliknij małą strzałkę w dół, obok nazwy
waluty u góry gadżetu (domyślnie jest to dolar amerykański) i wybierz rodzaj waluty (w danym
wypadku euro). Potem wpisz w polu poniżej waluty kwotę, która jest Ci potrzebna. Następnie
wybierz w dolnej połowie gadżetu walutę, którą chcesz wymienić (w tym wypadku USD). I to
wszystko. Gadżet przeliczy i wyświetli dla Ciebie wartość wymiany, będziesz więc wiedzieć, ile
co kosztuje.

78

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Niektóre z moich ulubionych

Jeśli to czytasz, to znaczy, że chcesz obejrzeć niektóre z moich ulubionych gadżetów. Na wstępie muszę coś zastrzec: nie mam pojęcia, czy właśnie te są warte polecenia lub przydatne
dla Ciebie. Dlatego tytuł tej rady brzmi: „Niektóre z moich ulubionych”. OK, skoro już to sobie
wyjaśniliśmy, pogadajmy o mnie. Niektóre z moich ulubionych gadżetów zawiera sam system
Vista. Lubię mieć natychmiastowy dostęp do notowań moich akcji i z tego powodu gadżet
Akcje (z lewej strony u góry) właśnie tam wylądował. Lubię samoprzylepne karteczki z zapiskami, co należy zrobić (u góry po prawej). Do tej pory zalegały one u mnie na biurku, lecz obecnie
mieszczą się wszystkie na pasku bocznym i mam wrażenie, że stałem się dzięki temu lepiej
zorganizowany. Do innych, nie zawartych w Viście, bez których nie mogę wytrzymać, należy
My eBay (u góry, pośrodku), dzięki któremu mogę śledzić moje aukcje „na e-Bayu” oraz App
Launcher, czyli wyrzutnia aplikacji (pośrodku, u dołu), który umożliwi Ci wepchnięcie ulubionych programów do jednego gadżetu, aby można je było szybko „odpalać”; nie musisz dzięki
temu zużywać cennej powierzchni ekranu na pasek szybkiego uruchamiania. Lubię również
gadżet Package Tracker (tropiciela przesyłek, na rysunku z lewej strony u dołu) za śledzenie
moich paczek bez konieczności zaglądania na witrynę sieciową kuriera i wpisywania za każdym
razem numeru przesyłki. I na koniec jeszcze jeden, który naprawdę lubię — nazywa się Clipboard History (historia schowka, to ten u dołu po prawej). Przechowuje kilka ostatnio utworzonych przez mnie (zwykle za pomocą kopiowania i wklejania) zawartości schowka. Dzięki niemu
zawsze mogę się wycofać do którejś z nich po prostu za pomocą kliknięcia. Chcesz wiedzieć,
skąd można dostać te i inne gadżety? Przeczytaj następną poradę.

79

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Popularne witryny z gadżetami

Po przeczytaniu poprzedniej porady prawdopodobnie zastanawiasz się, gdzie można dostać
niektóre z tych gadżetów, które nie są automatycznie dołączone do systemu Windows Vista.
A jeśli nie znasz poprzedniej porady, to pewnie zadajesz sobie też pytanie, czy istnieją jakieś
inne gadżety oprócz tych dostarczanych razem z Vistą. No tak, dobra wiadomość to ta, że
gadżetów jest obecnie co niemiara. Wielkie firmy komputerowe oraz indywidualni wytwórcy
naprodukowali masę będących w wolnym obiegu gadżetów, z których można czerpać garściami. Oto wielkie źródło wynajdywania gadżetów niemal wszelkich typów, jakie mogą Ci przyjść
do głowy: Windows Live Gallery (http://gallery.live.com). Kliknij po prostu pole Gadgets z lewej
strony (tej witryny), a otworzy się strona Gadgets. Możesz na niej poszukiwać gadżetów według
podanych po lewej kategorii lub za pomocą słów kluczowych, używając pola wyszukiwania
u góry strony.

Zachowaj ostrożność! Sprowadzanie gadżetów ma w sobie coś z jedzenia chipsów — nigdy nie poprzestaniesz na jednym. Wiem, że to głupia analogia, ale prawdziwa. Najpierw zaczynasz, wypróbowując po
prostu jeden nowy gadżet. Po tygodniu masz ich już 478 zainstalowanych w Viście i na tym kończy się plon
Twojej tygodniowej pracy. Choć niektóre gadżety są fajne, staraj się mieć ich jak najmniej i pobierz tylko te,
WSKAZÓWKA z których będziesz korzystać po kilka razy dziennie.

80

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Pobieranie nowych gadżetów

To już jest pestka. Powiedzmy, że zaniosło Cię na witrynę, o której wspomniałem w poprzedniej
poradzie, i masz upatrzony gadżet, który Ci się naprawdę podoba (np. App Launcher). Widzisz
przycisk pobierania (ang. Download) na boczny pasek. Kliknij go, a Windows Vista pobierze plik
do Twojego komputera. Zwykle otrzyma on miano w rodzaju jakaśnazwapliku.gadget. Kiedy
plik taki zostanie już skopiowany do Twojego komputera, kliknij po prostu dwa razy jego ikonę,
żeby zainstalować gadżet. Vista automatycznie rozpozna, że to jest gadżet, i zbada, czego dotyczy. Pojawi się on na pasku bocznym, a gdy następnym razem będziesz dokładać nowy gadżet
na pasek, pośród innych zobaczysz na wykazie gadżet pobrany przez siebie, w danym przypadku — App Launcher. Jeśli na pasku bocznym wskutek Twojej decyzji został on już zamknięty, to
możesz go znów przeciągnąć na pasek, i gotowe!

81