You are on page 1of 26

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami

Autor: Matt Kloskowski, Kleber Stephenson T³umaczenie: Zdzis³aw P³oski ISBN: 978-83-246-1897-2 Tytu³ orygina³u: The Windows Vista Book:

Format: 158x235 , stron: 272

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami Autor: Matt Kloskowski, Kleber Stephenson T³umaczenie: Zdzis³aw P³oski ISBN: 978-83-246-1897-2Tytu³ orygina³u: The Windows Vista Book: Doing Cool Things with Vista, Your Photos, Videos, Music and more Format: 158x235 , stron: 272 Skorzystaj z tego, co w Windows Vista najlepsze i najbardziej potrzebne • Jak korzystaæ z ciekawych gad¿etów? • Jak bezpiecznie surfowaæ po sieci? • Jak obrobiæ grafikê? Windows Vista to nowoczesny system operacyjny, stworzony po to, abyœ móg³ po prostu sprawnie, bezpiecznie i z radoœci¹ u¿ywaæ swojego komputera i korzystaæ z internetu. Jeœli nie lubisz opas³ych tomów przepe³nionych technicznym ¿argonem, a zale¿y Ci na zdobyciu praktycznych umiejêtnoœci oraz interesuje Ciê kilka pomijanych w innych ksi¹¿kach zagadnieñ, ten podrêcznik jest w³aœnie dla Ciebie! Dziêki ksi¹¿ce „Windows Vista PL. Zabawa multimediami” nauczysz siê efektywnie korzystaæ z najnowszych mo¿liwoœci systemu Windows. Dowiesz siê m.in. jak perfekcyjnie zorganizowaæ swoj¹ kolekcjê cyfrowych fotografii, odtwarzaæ muzykê, montowaæ i obrabiaæ wideo i zapewniæ bezpieczn¹ pracê komputera. Dopasujesz tak¿e Vistê do swoich potrzeb i nawet najbardziej wygórowanych oczekiwañ! Ka¿d¹ stronê tego podrêcznika poœwiêcono jednemu tematowi, bogato ilustruj¹c je kolorowymi fotografiami i zrzutami ekranowymi, u³atwiaj¹cymi opanowanie zagadnienia i szybkie znalezienie w ksi¹¿ce w³aœnie tego, czego poszukujesz. • Windows Vista — tworzenie w³asnego pulpitu • Nowe gad¿ety i pasek boczny • Bezpieczeñstwo • Internet i poczta elektroniczna • Osobista galeria fotografii i upiêkszanie zdjêæ • Odtwarzanie i organizowanie plików muzycznych — Media Player • DVD i w³asne filmy • Porz¹dek i nawigacja po plikach i folderach Wszystko, co musisz wiedzieæ, by czerpaæ radoœæ z pracy z systemem Vista! " id="pdf-obj-0-17" src="pdf-obj-0-17.jpg">

Skorzystaj z tego, co w Windows Vista najlepsze i najbardziej potrzebne Jak korzystaæ z ciekawych gad¿etów? Jak bezpiecznie surfowaæ po sieci? Jak obrobiæ grafikê?

Windows Vista to nowoczesny system operacyjny, stworzony po to, abyœ móg³ po prostu sprawnie, bezpiecznie i z radoœci¹ u¿ywaæ swojego komputera i korzystaæ z internetu. Jeœli nie lubisz opas³ych tomów przepe³nionych technicznym ¿argonem, a zale¿y Ci na zdobyciu praktycznych umiejêtnoœci oraz interesuje Ciê kilka pomijanych w innych ksi¹¿kach zagadnieñ, ten podrêcznik jest w³aœnie dla Ciebie!

Dziêki ksi¹¿ce „Windows Vista PL. Zabawa multimediami” nauczysz siê efektywnie korzystaæ z najnowszych mo¿liwoœci systemu Windows. Dowiesz siê m.in. jak perfekcyjnie zorganizowaæ swoj¹ kolekcjê cyfrowych fotografii, odtwarzaæ muzykê, montowaæ i obrabiaæ wideo i zapewniæ bezpieczn¹ pracê komputera. Dopasujesz tak¿e Vistê do swoich potrzeb i nawet najbardziej wygórowanych oczekiwañ! Ka¿d¹ stronê tego podrêcznika poœwiêcono jednemu tematowi, bogato ilustruj¹c je kolorowymi fotografiami i zrzutami ekranowymi, u³atwiaj¹cymi opanowanie zagadnienia i szybkie znalezienie w ksi¹¿ce w³aœnie tego, czego poszukujesz.

Windows Vista — tworzenie w³asnego pulpitu Nowe gad¿ety i pasek boczny Bezpieczeñstwo Internet i poczta elektroniczna Osobista galeria fotografii i upiêkszanie zdjêæ Odtwarzanie i organizowanie plików muzycznych — Media Player DVD i w³asne filmy Porz¹dek i nawigacja po plikach i folderach Wszystko, co musisz wiedzieæ, by czerpaæ radoœæ z pracy z systemem Vista!

Spis treści

Rozdział 1.

19

To, co w Viście jest najlepsze

To, co w Viście jest najlepsze

Pierwsza dziesiątka spraw do załatwienia od zaraz, jeśli nie poradzisz sobie z nimi na własną rękę

Zakładki w przeglądarce Internet Explorer 7

20

Zobacz naraz wszystko, co zostało pootwierane

21

Za pomocą gadżetów zrobisz szybko to, czego akurat potrzebuj­esz

22

Wyszukiwanie błyskawiczne

23

Jak zorganizować (i upiększyć) zdj­ęcia w swoj­ej­

24

Wygląd i duch interfej­su Aero

25

Wykonywanie kopii zapasowej­ i przywracanie plików

26

Technika „żywych

27

Szybsze wznawianie pracy ze stanu uśpienia

28

Kontrola rodzicielska

29

Rozdział 2.

31

Zmiana sposobu wyświetlania i wyglądu interfejsu

Urządzanie pulpitu po domowemu

Co to takiego Aero? . . . . . . . . . . . .
Co to takiego Aero?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
32
Czy Twój­ komputer umożliwia działanie Aero?
Co nowego w menu Start?
Ustawianie daty i godziny
Dodawanie zegara innej­ strefy
Instalowanie kroj­ów pisma
Określanie liczby ostatnio używanych aplikacj­i
Regulowanie poziomu głośności
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
33
34
35
36
37
38
39
.
Automatyczne otwieranie programu przy rozruchu Visty
Korzystanie z paska narzędzi Szybkie uruchamianie
Dodawanie nowych programów
do paska szybkiego uruchamiania
Ulepszenie paska narzędzi Szybkie uruchamianie
Dokładanie nowych elementów do paska zadań
Podgląd otwartych programów
Praca z paskiem zadań
Ukrywanie paska zadań
Powiększanie paska zadań
Powrót do starego menu
Tworzenie skrótów na pulpicie
Dodawanie nowych elementów do menu Start
Zmiana kolorów okien
Nadawanie odcienia Twoj­ej­ ulubionej­ barwie
Włączanie i wyłączanie przezroczystości okien
Zmienianie tła (tapety) pulpitu
Ustawianie rozdzielczości monitora
Włączanie wygaszacza
Zmiana ustawień myszy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

10

Spis treści

Wprowadzanie wyświetlacza w stan uśpienia Usypianie komputera Wizualne przełączanie okien otwartych programów . . . .
Wprowadzanie wyświetlacza w stan uśpienia
Usypianie komputera
Wizualne przełączanie okien otwartych programów
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
59
60
61
Rozdział 3.
63
Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny
Są nowe. Są fajne. Naucz się ich używać
Co to j­est gadżet? . . . . . . . . . . . . . . . .
Dlaczego powinniśmy korzystać z gadżetów?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
64
65
Co to j­est pasek boczny?
Od czego zacząć pracę z gadżetami?
Dodawanie gadżetów do paska bocznego
Dostosowywanie paska bocznego
Przenoszenie gadżetów
Usuwanie gadżetów z paska bocznego
Posługiwanie się gadżetem Zegar
Korzystanie z gadżetu Notatki
Korzystanie z gadżetu Kalendarz
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Używanie gadżetu Kontakty
Stosowanie gadżetu Akcj­e
Używanie gadżetu Pokaz slaj­dów
Posługiwanie się gadżetem Waluta
Niektóre z moich ulubionych
Popularne witryny z gadżetami
Pobieranie nowych gadżetów
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
75
76
77
78
79
80
81
Rozdział 4.
83

Bezpieczeństwo!

Dbanie o bezpieczeństwo komputera

. Wszystko, co dotyczy bezpieczeństwa w systemie Vista Dlaczego trzeba się troszczyć o bezpieczeństwo swoj­ego komputera?
.
Wszystko, co dotyczy bezpieczeństwa w systemie Vista
Dlaczego trzeba się troszczyć o bezpieczeństwo
swoj­ego komputera? . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
84
85
Co to znaczy spyware i malware i w j­aki sposób
to oprogramowanie dostaj­e się do Twoj­ego komputera
86
Symptomy obecności wrednych programów
w komputerze .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
87
Pozbywanie się i trzymanie szkodliwych programów
z dala od komputera
88
Windows Defender
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
89
Co robić, j­eśli podej­rzewasz, że uruchomił się złośliwy
program, lecz nie możesz go zamknąć
90
Co to j­est wirus komputerowy i czym się różni
od oprogramowania szpieguj­ącego?
91
Ochrona komputera przed wirusami
Rozpoznawanie obecności wirusów
Znaczenie automatycznych aktualizacj­i
Włączanie automatycznego aktualizowania
Co to j­est Zapora systemu Windows?
92
93
94
95
96

11

Spis treści

Dlaczego należy wykonywać kopię zapasową zawartości komputera?

97

Wykonywanie kopii zapasowej­ plików Twoj­ego komputera

98

Wykonywanie kopii zapasowej­ całego komputera

99

Gdzie przechowywać kopie zapasowe

100

Odtwarzanie stanu komputera z kopii zapasowej­

101

Automatyczne składowanie stanu komputera

102

Co to j­est Service Pack 1 (zwany też SP1)?

103

Jak mogę się zaopatrzyć w pakiet SP1?

104

Jak zainstalować pakiet SP1?

105

Rozdział 5.

107

Surfowanie po Sieci

Jak być online szybko i bezpiecznie

Połącz się szybko z siecią bezprzewodową

 

108

Twój­ internet i praca w Sieci w domowym zaciszu

109

Jak poznać, czy j­est nawiązane połączenie z internetem

110

Podłączanie się do istniej­ącego łącza internetowego

111

Konfigurowanie połączenia

112

Udostępnianie Twoich plików lub drukarek innym komputerom

113

Co to są foldery publiczne i j­ak j­e udostępniać

114

Pozyskanie naj­nowszej­ przeglądarki Internet Explorer

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

115

Co to j­est surfowanie po kartach Na czym polega wertowanie kart

.

.

.

116

117

. Otwieranie wielu kart przy starcie IE7

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

118

Nie wpisuj­ całego adresu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

119

Ulubione

Przeszukiwanie Sieci za pomocą przeglądarki IE7

.

.

.

.

.

.

.

120

121

Używanie innych wyszukiwarek

122

Drukowanie stron internetowych

123

Pobieranie plików z internetu

124

Blokowanie wyskakuj­ących reklam

 

125

Zmiana ustawień blokady wyskakuj­ących okienek

126

Co należy zrobić, widząc takie okno dialogowe?

127

Co to j­est filtr witryn wyłudzaj­ących

128

Źródła RSS a IE7 (co to j­est źródło RSS?)

129

Jak się dowiedzieć, czy witryna ma źródło RSS

130

Subskrybowanie wiadomości ze źródeł RSS za pomocą IE7

131

Przeglądanie subskrybowanych źródeł RSS

132

Oglądanie źródeł RSS za pomocą gadżetu

133

Zaglądanie do historii przeglądania

134

Czyszczenie historii przeglądarki

135

Internet Explorer 7 i dodatki

136

Powiększanie

137

Włączanie kontroli rodzicielskiej­

138

Automatyczne ograniczanie dostępu do witryn

139

Blokowanie i udostępnianie określonych witryn

140

12

Spis treści

Ograniczenie czasu dostępu Ograniczanie korzystania z aplikacj­i Przeglądanie raportów 141 142 143 Rozdział 6. 145 Utrzymywanie
Ograniczenie czasu dostępu
Ograniczanie korzystania z aplikacj­i
Przeglądanie raportów
141
142
143
Rozdział 6.
145
Utrzymywanie kontaktów
Poczta elektroniczna i komunikatory
Poczta systemu Windows, czyli dokąd zaszedł
.
Importowanie kontaktów
Importowanie starych wiadomości pocztowych
Zakładanie konta pocztowego
Tworzenie podpisów
Dodawanie podpisu do wiadomości pocztowych
Wysyłanie zdj­ęć do rodziny i przyj­aciół
Zaplanuj­ automatyczne odbieranie wiadomości
przez Pocztę systemu Windows
Postępowanie ze spamem
Outlook Express?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Co robić, j­eśli spam wciąż przedostaj­e się do
Co zrobić, j­eśli pożądana przesyłka trafiła
do folderu Wiadomości-śmieci
Reguły pocztowe, czyli filtry
155
156
157
Określanie reguł
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
158
Co to j­est kalendarz systemu Windows?
159
Zmiana wyglądu kalendarza
.
Pilnowanie tego, co masz do zrobienia
Subskrypcj­e kalendarzy
Publikowanie Twoj­ego kalendarza
Komunikatory a
Co to takiego phishing i dlaczego j­est złem
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
160
161
162
163
164
165
Rozdział 7.
167
Wydobywanie maksimum walorów
z wykonanych zdjęć
Przeglądanie, obróbka i drukowanie
Przenoszenie fotografii do komputera
Włączanie i wyłączanie autoodtwarzania
Przeglądanie fotografii
Dodawanie zdj­ęć do galerii fotografii systemu Windows
Zwiększanie rozmiaru miniatur
Obróbka i poprawianie zdj­ęć
Poprawianie zdj­ęć zbyt ciemnych lub zbyt j­asnych
Poprawianie zdj­ęć o słabym kontraście
Wzmacnianie kolorów
Szybkie tworzenie zdj­ęć czarno-białych
Tworzenie zdj­ęć w odcieniu sepii
Kadrowanie zdj­ęć
Usuwanie efektu czerwonych oczu
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

13

Spis treści

Obracanie fotografii Organizowanie zdj­ęć w galerii fotografii systemu Windows Jak Vista automatycznie organizuj­e fotografie Czym są
Obracanie fotografii
Organizowanie zdj­ęć w galerii fotografii systemu Windows
Jak Vista automatycznie organizuj­e fotografie
Czym są oznakowania i dlaczego warto j­e stosować
Wprowadzenie i zastosowanie nowego oznakowania
Odnaj­dowanie zdj­ęć według
Korzystanie z wielu oznakowań
Jakie rodzaj­e oznakowań tworzyć?
Klasyfikowanie zdj­ęć i wybieranie naj­lepszych
Znaj­dowanie naj­lepszych zdj­ęć
Oglądanie zdj­ęć w przeglądarce slaj­dów
Uatrakcyj­nianie pokazu slaj­dów
Zmienianie sposobu oglądania miniatur
Wysyłanie zdj­ęć pocztą elektroniczną
Więcej­ informacj­i o Twoich fotografiach
(definicj­a metadanych)
Zmiana atrybutów
Zamawianie odbitek fotograficznych online
Drukowanie zdj­ęć na drukarce
Sekrety uzyskiwania dobrych odbitek na drukarce — część
Sekrety uzyskiwania dobrych odbitek na drukarce — część
Sekrety uzyskiwania dobrych odbitek na drukarce — część
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
Rozdział 8.
203
Muzyka
Odtwarzanie i organizowanie muzyki
w programie Windows Media Player
Dodawanie plików do swoj­ej­ biblioteki
Zestawianie listy odtwarzania
Tworzenie automatycznych list odtwarzania
Przeglądanie multimediów w swoj­ej­
Znaj­dowanie pozycj­i w bibliotece
Odtwarzanie muzyki
Zgrywanie płyt CD
Wypalanie dźwiękowych płyt CD
Sychro muzyki z urządzeniami
Udostępnianie multimediów
Wybierz sobie „skórę” programu Windows Media Player
Wykorzystanie ulepszeń Media Playera
.
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
.
Słuchanie stacj­i radiowych
Korzystanie z miniodtwarzacza
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
216
217
218

14

Spis treści

Rozdział 9.

DVD, wideo i tworzenie filmów

221

Zmień członków rodziny w supergwiazdy

Zaczynamy — zaimportuj­ wideo ze swoj­ej­ kamery cyfrowej­ Zbierz niezbędne elementy: audio, wideo i fotografie Utwórz
Zaczynamy — zaimportuj­ wideo ze swoj­ej­ kamery cyfrowej­
Zbierz niezbędne elementy: audio, wideo i fotografie
Utwórz i przechowaj­ swój­ proj­ekt
222
223
224
Wszystko rozgrywa się tutaj­ (praca z serią uj­ęć)
Punktualność j­est wszystkim (przycinanie
Dzielenie j­est łatwe (podziel swoj­e klipy)
Trzymaj­ fason (dodaj­ przej­ścia)
Oprócz zwykłych efektów są j­eszcze efekty specj­alne!
Nie święci garnki lepią (dodawanie narracj­i)
225
226
227
228
229
230
Dodaj­ muzykę
Dodaj­ napisy (tytuły i napisy końcowe)
Można to zrobić łatwiej­ — użyj­ autofilmu
Gotowy do premiery? Naj­pierw dokonaj­ przeglądu filmu
Czas podzielić się z innymi (opublikuj­ swój­ film)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
231
232
233
234
235
Rozdział 10.
237
Przechowywanie, odnajdywanie
i przeglądanie plików
Działania na plikach i folderach
Nawigowanie po plikach i folderach (Eksplorator Windows)
Dostosowywanie Eksploratora Windows do własnych potrzeb
Uzyskiwanie informacj­i o plikach i folderach
Tworzenie i usuwanie plików i folderów
Dostosuj­ swoj­e foldery
Zmiana nazw plików lub
Przenoszenie i kopiowanie plików lub folderów
Zaznaczanie plików lub folderów
Zmień widok folderu
Uwidacznianie i ukrywanie szyb
Używanie paska adresu
Błyskawiczne wyszukiwanie plików
Korzystanie z wyszukiwania zaawansowanego
Sortowanie plików i folderów
Grupowanie plików i folderów
Układanie plików w
Przywracanie plików z kosza
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
Zmiana ikony
.
Zarządzanie plikami i folderami w stylu Vista
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
255
256
Skorowidz
258

15

Rozdział 3.
Rozdział 3.
Rozdział 3. Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny Są nowe. Są fajne. Naucz się ich używać

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Są nowe. Są fajne. Naucz się ich używać

Niewykluczone, że gadżety i nowy pasek boczny są tym, co najbardziej lubię w Windows Vista. One same bez mała równoważą nakłady związane z unowocześ- nieniem systemu. Zapytasz, co to takiego — gadżet? Więcej dowiesz się o tym na następnych stronach, mówiąc zaś w skrócie, gadżet to mały, niepozorny pro- gram, który działa na pasku bocznym i umożliwia Ci dostęp do rozlicznych informacji, takich jak notowa- nia giełdowe, poczta elektroniczna, kontakty, aukcje eBay i wiele innych, które dobrze jest mieć w zasięgu wzroku. Pozostają tam w pogotowiu podczas Twojej pracy, wystarczy więc, że rzucisz okiem na pasek bocz- ny, i już masz te informacje, o które Ci chodziło.

63

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.
Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Co to jest gadżet?

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3. Co to jest gadżet? Gadżety są miniaplikacjami,

Gadżety są miniaplikacjami, które umożliwiają robienie zwyczajnych rzeczy, na przykład sprawdzanie prognozy pogody, notowań giełdowych, przeglądanie wiadomości — i mnóstwo innych. Dają Ci szybki dostęp do informacji i sprawiają, że to, co chcesz wiedzieć, jest w zasięgu ręki. Trudno jest jednak porównać gadżet z czymkolwiek, co znasz z poprzednich systemów Windows. Spróbuję to objaśnić w możliwie najlepszy sposób, jaki przychodzi mi do głowy:

pomyśl, czy nie byłoby wygodnie mieć wszystkie informacje ze swoich ulubionych witryn sieciowych na podorędziu? Gadżety właśnie to robią dla Ciebie. O jednym należy pamiętać: ga- dżety są mocno powiązane z Siecią, tak że zazwyczaj korzystanie z nich wymaga podłączenia do internetu. (Później powiemy o kilku, do których internet nie będzie Ci potrzebny).

64

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny
Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Dlaczego powinniśmy korzystać z gadżetów?

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny Dlaczego powinniśmy korzystać z gadżetów? Pytają mnie czasem, po co

Pytają mnie czasem, po co używać gadżetów. W końcu gadżety w większości podają te same informacje, które można znaleźć w Internecie i Twoich ulubionych witrynach. Oto dlaczego uważam, że powinno się ich używać. Choć gadżety dostarczają w większości tych samych informacji, które możesz znaleźć w Sieci, istnieje pewna zasadnicza różnica — one nie rezydują w Sieci, tylko wprost przed Tobą. Weźmy taką sytuację: Pracujesz na swoim komputerze i nagle przychodzi Ci go głowy, że warto by sprawdzić notowania ulubionych akcji. Zanim nastały gadżety, trzeba było otwierać lub przełączać okna na przeglądarkę sieciową i otwierać ulubio- ną witrynę giełdową. Jeżeli jesteś osobą zorganizowaną, to prawdopodobnie była to witryna dostosowana w ten sposób, aby pokazywać Twoje spółki. Jeśli nie, to trzeba było wpisywać symbol spółki, aby zobaczyć ostatnie notowania. Tak wyglądało życie przed gadżetami. Teraz przejdźmy do Visty i zobaczmy, jak to wygląda obecnie, z udziałem gadżetów. Oto znów pra- cujesz przy swoim komputerze i masz ochotę sprawdzić swoje ulubione spółki. Rzucasz więc okiem na pasek boczny z brzegu ekranu, i po robocie. Gotowe. Nie musisz przerywać tego, co robisz, przełączać się na coś innego. Wszystko, czego Ci potrzeba, już tam jest. Dlatego, Przyja- ciele, powinniście korzystać z gadżetów. I uwierzcie, kiedy raz zaczniecie ich używać, połkniecie haczyk i będziecie pobierać coraz to nowe ich rodzaje, żeby się nimi pobawić (więcej o tym w dalszej części rozdziału).

65

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.
Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Co to jest pasek boczny?

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3. Co to jest pasek boczny? Pomyśl o

Pomyśl o pasku bocznym jako o „schronisku” dla gadżetów. Gadżety muszą gdzieś rezydować i pasek boczny właśnie do tego im służy. Jest on umieszczony na pulpicie i tworzy miejsce, w którym Twoje gadżety występują w sposób zorganizowany, nie plątając się po całym pul- picie. Po zainstalowaniu systemu Vista pasek boczny jest włączony domyślnie. Pojawia się po prawej stronie ekranu. Jest na nim wstępnie zainstalowanych kilka gadżetów, więc łatwo go za- uważysz. Gdyby przypadkiem nie było go widać, przejdź do strefy powiadamiania, znajdującej się na pasku zadań po prawej stronie, i spójrz na małą ikonę paska bocznego (jest niebieska, z kilkoma ikonami po prawej; jeśli zawiesisz nad nią wskaźnik myszy, to zostanie wyświetlona podpowiedź: Pasek boczny systemu Windows). Kliknij zatem tę ikonę, a pasek boczny otworzy się na prawym brzegu ekranu. To jeszcze nie koniec. Możesz go dopasować do swoich potrzeb. O tym jednak na następnej stronie.

Jeśli zupełnie zgubisz pasek boczny, to przejdź do menu Start i wybierz Wszystkie programy. W folderze
Jeśli zupełnie zgubisz pasek boczny, to przejdź do menu Start i wybierz Wszystkie programy. W folderze
Akcesoria kliknij Pasek boczny systemu Windows. To spowoduje, że pasek boczny znów się dla Ciebie
otworzy.
WSKAZÓWKA
66
Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny
Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Od czego zacząć pracę z gadżetami?

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny Od czego zacząć pracę z gadżetami? Vista udostępnia pewną porcję

Vista udostępnia pewną porcję gadżetów, od których możesz zacząć. Kliknij więc prawym przy- ciskiem myszy pasek boczny i wybierz polecenie Dodaj gadżety. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego z gadżetami, w którym zostaną pokazane gadżety zainstalowane w Twoim kom- puterze. Jeśli masz już nagromadzonych dużo gadżetów, to u góry okna, po lewej, zobaczysz numer strony. Żeby przejść na inną stronę gadżetów, wystarczy kliknąć przycisk ze strzałką skierowaną w prawo lub w lewo. Jeśli nie masz pewności co do nazwy gadżetu lub strony, na której jest umieszczony, możesz skorzystać z pola Wyszukaj wszystkie gadżety po prawej, u góry.

67

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.
Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Dodawanie gadżetów do paska bocznego

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3. Dodawanie gadżetów do paska bocznego Dodawanie gadżetów

Dodawanie gadżetów do paska bocznego jest naprawdę proste. Otwórz okno dialogowe gadżetów, klikając prawym przyciskiem myszy pasek boczny i wybierając Dodaj gadżety. Następnie przeciągnij wybrany gadżet z okna dialogowego na pasek boczny. Po tej operacji gadżet pozostanie na pasku bocznym gotowy do użycia lub dostosowania. Wypróbuj to. Jako przykładu użyj na przykład gadżetu Układanka. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek boczny i wybierz polecenie Dodaj gadżety. Po otwarciu okna dialogowego kliknij i przeciągnij gadżet Układanka z okna dialogowego na pasek boczny, a pojawi się on tam gotowy do użycia.

Możesz również dwukrotnie kliknąć gadżet w oknie dialogowym gadżetów, co spowoduje, że wskoczy on na pasek
Możesz również dwukrotnie kliknąć gadżet w oknie dialogowym gadżetów, co spowoduje, że wskoczy on na pasek
boczny automatycznie, gotowy do pełnienia swoich obowiązków. Możesz wreszcie (jeśli chcesz to zrobić jeszcze
inaczej) kliknąć gadżet w oknie dialogowym prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Dodaj.
WSKAZÓWKA
68
Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny
Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Dostosowywanie paska bocznego

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny Dostosowywanie paska bocznego Zgodnie z tym, co pewnie teraz sobie

Zgodnie z tym, co pewnie teraz sobie wyobrażasz, pasek boczny można przerabiać. W końcu wszyscy używamy komputerów po swojemu. Żeby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu na jego obszarze i wybierz Właściwości. Otworzy się okno dialogowe Właściwości paska bocznego systemu Windows — takie, jak pokazane wyżej. Możesz tu zrobić kilka rzeczy. U góry możesz określić, czy pasek boczny ma się pojawiać automatycznie podczas rozruchu systemu Windows. Niżej znajduje się pole wyboru Pasek boczny jest zawsze nad innymi oknami. Z nim zapoznasz się niewątpliwie, gdyż ma ono duży wpływ na sposób używania przez Ciebie paska bocznego. Osobiście włączam tę możliwość. Dzięki temu pasek boczny pozostaje zawsze ponad moimi oknami, co umożliwia mi łatwe korzystanie z informacji, któ- rych szybko potrzebuję. Jeśli nie skorzystasz z tego wyboru, to żeby zobaczyć gadżety, trzeba będzie przesunąć te okna, które zasłonią pasek boczny. Znajdujemy tam jeszcze możliwość wyboru miejsca wyświetlania paska bocznego — z której strony ekranu i na którym monitorze (jeśli masz więcej niż jeden) będzie on widoczny. Jeśli masz dwa monitory, rozważ ulokowanie paska bocznego na tym, na którym nie ma aktywnych okien. Dzięki temu będzie on zawsze widoczny.

69

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.
Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Przenoszenie gadżetów

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3. Przenoszenie gadżetów Możesz zmienić porządek występowania Twoich

Możesz zmienić porządek występowania Twoich gadżetów na pasku bocznym. Powiedzmy, że lubisz gadżet Kalendarz, lecz gadżety Waluta i Akcje są dla Ciebie ważniejsze. Tak się jednak złożyło, że gadżet Kalendarz ulokował się między nimi. Spokojnie! Po prostu kliknij gadżet Kalendarz i przeciągnij go w dół na upatrzone miejsce; albo kliknij i przeciągnij w górę gadżet Akcje. Czy tak, czy inaczej — możesz przemieszczać swoje gadżety, przeciągając je tam, gdzie Ci jest najwygodniej.

Możesz również kliknąć w dolnej partii trzech ikon w prawym górnym rogu każdego gadżetu, aby przeciągnąć
Możesz również kliknąć w dolnej partii trzech ikon w prawym górnym rogu każdego gadżetu,
aby przeciągnąć go na nowe miejsce.
WSKAZÓWKA
70
Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny
Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Usuwanie gadżetów z paska bocznego

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny Usuwanie gadżetów z paska bocznego Nasz sposób omawiania gadżetów w

Nasz sposób omawiania gadżetów w tym rozdziale może sugerować, że są one nierozłącznie związane z paskiem bocznym — w rzeczywistości tak nie jest. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale to prawda. Gadżety mogą rozłazić się po całym pulpicie, gdzie tylko zechcesz. Wystarczy, że klikniesz któryś i przeciągniesz go poza pasek boczny. Przenieś go w jakieś wolne miejsce na pulpicie, a pozostanie tam dopóty, dopóki nie ruszysz go znowu. Jednak zdecydowanie odra- dzam przesuwanie gadżetów poza pasek boczny. Nie bez powodu jest on ich domem. Pomaga to w utrzymaniu porządku. Gdyby przestać je tam trzymać, gadżety pałętałyby się w najróż- niejszych miejscach. Powiedzmy wprost — to byłaby już anarchia. No dobrze, może jest w tym trochę przesady (ale tylko odrobinę), lecz pasek boczny naprawdę pomaga utrzymywać ład, organizując gadżety w jednym, określonym miejscu. Zechciej zauważyć, że trzymając je tam, dajesz dowód swojego wkładu w uporządkowanie świata.

71

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.
Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Posługiwanie się gadżetem Zegar

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3. Posługiwanie się gadżetem Zegar Gadżetowi Zegar nie

Gadżetowi Zegar nie trzeba poświęcać zbyt długiego wstępu. Podaje godzinę. Po to go masz. Niezbyt odkrywcze, co? Podoba mi się, że jest duży i pozostaje właśnie na pasku bocznym, dzięki czemu mogę rzucać okiem na godzinę. Gdy klikniesz jego Opcje, uzyskasz możliwość dokonania zmian kilku jego ustawień. Po pierwsze, możesz zmienić wygląd tarczy zegara — oczywiście, jest to zmiana z kategorii czysto wizualnych. Po drugie, Nazwa zegara umożliwia Ci nadanie mu miana. Odpowiednie będą tu określenia takie jak „lokalny” lub „wschodniosybe- ryjski”. Możesz też zmienić Strefę czasową, korzystając z rozwijanego menu. Możesz na koniec zadecydować, czy wskazówka sekundowa ma być wyświetlana, czy nie.

Gadżet Zegar oddaje mi duże usługi właśnie dzięki możliwości uwidaczniania kilku zegarów na pasku bocznym. Jeśli
Gadżet Zegar oddaje mi duże usługi właśnie dzięki możliwości uwidaczniania kilku zegarów na pasku bocznym.
Jeśli pracujesz z ludźmi przebywającymi w różnych strefach czasowych, to jest to najlepszy powód do wciągnię-
cia na pasek kolejnego zegara, dostosowania go do odpowiedniej strefy i nadania mu dogodnej nazwy.
WSKAZÓWKA
72
Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny
Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Korzystanie z gadżetu Notatki

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny Korzystanie z gadżetu Notatki Znasz pewnie te małe, samoprzylepne karteczki,

Znasz pewnie te małe, samoprzylepne karteczki, którymi zasłane jest Twoje (lub znajomej osoby) biurko. Nadszedł czas, aby je zdigitalizować. Zapomnij o papierze i zacznij umieszczać informacje — do tej pory pisane na samoprzylepnych karteczkach — wprost w gadżecie Notatki. Niektóre z jego opcji umożliwiają zmianę koloru karteczki, kroju i wielkości pisma. Gadżet Notatki ma również kilka możliwości związanych ze wskazywaniem go myszą. Gdy za- wiesisz nad nim wskaźnik, zauważysz, że pojawi się kilka ikon. Mała ikona plus oznacza dodanie następnej notatki. Bo czy ktoś widział, żeby sporządzać tylko jedną notatkę? Możesz klikać strzałkę skierowaną w lewo lub prawo, aby kartkować swój notesik. Możesz też kliknąć małą ikonę X, żeby usunąć bieżącą notatkę. Pożegnaj się więc z papierowymi „samoprzylepkami” — wkraczasz w epokę notatek „przylepianych cyfrowo”.

Prawie każdy gadżet ma trzy małe ikony w prawym górnym rogu; pojawiają się one, gdy zawiesisz
Prawie każdy gadżet ma trzy małe ikony w prawym górnym rogu; pojawiają się one, gdy zawiesisz nad
nim wskaźnik. Środkowa ma kształt klucza do nakrętek. Jeśli należysz do grupy ludzi obdarzonych sokolim
wzrokiem, dojrzysz to małe g
dotyczące opcji.
...
ko
(ang. bugger) i możesz w nie kliknąć, żeby wyświetlić okno dialogowe
WSKAZÓWKA
73
Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.
Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Korzystanie z gadżetu Kalendarz

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3. Korzystanie z gadżetu Kalendarz Gadżet Kalendarz jest

Gadżet Kalendarz jest bardzo łatwy w użyciu. Można go wyświetlać na dwa sposoby: z uwi- docznieniem całego miesiąca lub jednego dnia. Domyślnie, gdy dodajesz gadżet Kalendarz, obowiązuje uwidacznianie jednego dnia. Jeśli chcesz zobaczyć cały miesiąc, to kliknij gadżet jeden raz, a ukaże się cały miesiąc z zaznaczonym bieżącym dniem. Łatwizna, nie? Żeby wrócić do wyświetlania bieżącej kartki z kalendarza, kliknij zaznaczony dzień na widoku całego mie- siąca (lub kliknij którykolwiek dzień, jeśli chcesz go zobaczyć jako jeden, wybrany).

74

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny
Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Używanie gadżetu Kontakty

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny Używanie gadżetu Kontakty Gadżet Kontakty znakomicie nadaje się do zawiadywania

Gadżet Kontakty znakomicie nadaje się do zawiadywania kontaktami bez przechodzenia do aplikacji Kontakty systemu Windows. Gdy dodasz ten gadżet, pokaże Ci on spis Twoich kontak- tów (do tej pory ustanowionych przez Ciebie w programie Kontakty systemu Windows). Fajną rzeczą jest to, że możesz zacząć pisać e-mail, klikając adres kontaktu, jeśli uprzednio dodałeś go (lub dodałaś) do danych kontaktowych. Kliknij nazwę kontaktu, aby uzyskać stronę z infor- macjami, pokazaną na powyższej ilustracji po prawej. Aby wrócić do spisu kontaktów, kliknij pomarańczową zakładkę położoną na lewym brzegu u góry. Jeśli masz dużo kontaktów w spi- sie, to jest bardzo możliwe, że nie zobaczysz potrzebnej pozycji na ekranie. Wpisz wówczas nazwę kontaktu (np. imię) w polu wyszukiwań, żeby go odnaleźć. Tak czy owak, jest to bardzo poręczny gadżet, jeśli chodzi o stałe utrzymywania Twoich kontaktów pod ręką.

75

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.
Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Stosowanie gadżetu Akcje

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3. Stosowanie gadżetu Akcje Jeśli masz jakieś akcje

Jeśli masz jakieś akcje na giełdzie, to wiesz, jak ciężko jest się oprzeć pokusie sprawdzenia

ostatnich notowań. Wiem, wiem

nie masz zamiaru sprawdzać, chyba że handlujesz nimi

... codziennie. Jeśli zaś handlujesz nimi codziennie, to gadżet Akcje jest cienki w porównaniu z oprogramowaniem, którego używasz. Muszę jednak powiedzieć, że naprawdę lubię spraw- dzić stan moich inwestycji na giełdzie raz lub dwa razy dziennie, zakładam więc, że oprócz mnie istnieje jeszcze choć jedna taka osoba (a jeśli istnieje, to ta rada znajduje rację bytu). Poza tym gadżet Akcje jest super, ponieważ wyświetla notowania z giełdy wprost przed Twoim nosem. Jeśli sprawy mają się dobrze, to — rzucając na niego okiem — możesz rozkoszować się myślą, że oto rośnie Twój majątek. Tak się przy tym szczęśliwie składa, że używanie tego gadżetu jest znacznie łatwiejsze niż spijanie śmietanki na giełdzie. Pierwsze, co zechcesz zro- bić, to dodać nowe akcje do obserwowania ich notowań. Gdy zawiesisz kursor nad gadżetem, pojawi się mała ikona plus. Kliknij ją, wprowadź nazwę akcji i dodaj ją do wykazu*. Jeśli teraz przejdziesz do opcji gadżetu, zobaczysz, że notowania można wyświetlać w postaci procentu od całości (zamiast domyślnych punktów), a nazwę spółki można wyświetlać w postaci pełnej lub w postaci skrótu giełdowego. Śmiało więc, dodaj swoje akcje i obserwuj je co dnia, jeśli Cię to uszczęśliwia.

* Obecnie gadżet ten nie umożliwia dodawania akcji polskiej giełdy – przyp. red.

76

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny
Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Używanie gadżetu Pokaz slajdów

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny Używanie gadżetu Pokaz slajdów Gadżet Pokaz slajdów wyświetla małe slajdy

Gadżet Pokaz slajdów wyświetla małe slajdy na pasku bocznym. Robi ten pokaz automatycz- nie, z chwilą gdy go zainstalujesz, i właściwie nie musisz niczego więcej zmieniać, chyba że zechcesz. Osobiście, choć lubię pokazy slajdów, uważam go za trochę rozpraszający. Rozu- miem przez to, że jeśli próbujesz pracować, po czym zerkasz na bok i zaczynasz się przyglądać ładnym obrazkom, to nie jest to rzecz godna pochwały. Ma się rozumieć, jest w tym i pozytyw- na strona. Jeśli zechcesz wpłynąć na zachowanie tego gadżetu, zawieś nad nim wskaźnik. Zo- baczysz przycisk Odtwarzanie/Pauza, robiący właśnie to, co myślisz. Jest tam również przycisk Wstecz, powodujący wyświetlenie poprzedniego slajdu, i przycisk W przód, za pomocą którego możesz przejść w przód, do następnego. Przycisk z samego skraju po prawej (ze szkłem powiększającym) otworzy bieżącą fotogra ę w programie Galeria fotogra i systemu Windows, w którym możesz rozpocząć pełnoekranowy pokaz slajdów. Po przejściu do opcji gadżetu Pokaz slajdów możesz zmienić folder, z którego gadżet będzie pobierał fotogra e. Możesz też wybrać czas wyświetlania każdego zdjęcia oraz dodać efektowne przejścia między nimi. Reasu- mując, ma on również dobrą stronę.

77

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.
Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Posługiwanie się gadżetem Waluta

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3. Posługiwanie się gadżetem Waluta To jeden z

To jeden z moich ulubionych gadżetów, a jeśli podróżujesz po świecie, to też go polubisz. Gadżet Waluta uwalnia mnie od odwiedzania witryn w Sieci w celu sprawdzenia, ile jest wart mój amerykański dolar gdzie indziej. Nie ma tu żadnych innych możliwości i nic w istocie się nie dzieje, gdy wskażesz go kursorem, ponieważ to, co widzisz, jest tym, czego Ci potrzeba. Oto dobry przykład. Powiedzmy, że podróżujesz do Europy i hotel, w którym zamierzasz się zatrzymać, kosztuje 100 euro za dobę. Najpierw kliknij małą strzałkę w dół, obok nazwy waluty u góry gadżetu (domyślnie jest to dolar amerykański) i wybierz rodzaj waluty (w danym wypadku euro). Potem wpisz w polu poniżej waluty kwotę, która jest Ci potrzebna. Następnie wybierz w dolnej połowie gadżetu walutę, którą chcesz wymienić (w tym wypadku USD). I to wszystko. Gadżet przeliczy i wyświetli dla Ciebie wartość wymiany, będziesz więc wiedzieć, ile co kosztuje.

78

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny
Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Niektóre z moich ulubionych

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny Niektóre z moich ulubionych Jeśli to czytasz, to znaczy, że

Jeśli to czytasz, to znaczy, że chcesz obejrzeć niektóre z moich ulubionych gadżetów. Na wstę- pie muszę coś zastrzec: nie mam pojęcia, czy właśnie te są warte polecenia lub przydatne dla Ciebie. Dlatego tytuł tej rady brzmi: „Niektóre z moich ulubionych”. OK, skoro już to sobie wyjaśniliśmy, pogadajmy o mnie. Niektóre z moich ulubionych gadżetów zawiera sam system Vista. Lubię mieć natychmiastowy dostęp do notowań moich akcji i z tego powodu gadżet Akcje (z lewej strony u góry) właśnie tam wylądował. Lubię samoprzylepne karteczki z zapiska- mi, co należy zrobić (u góry po prawej). Do tej pory zalegały one u mnie na biurku, lecz obecnie mieszczą się wszystkie na pasku bocznym i mam wrażenie, że stałem się dzięki temu lepiej zorganizowany. Do innych, nie zawartych w Viście, bez których nie mogę wytrzymać, należy My eBay (u góry, pośrodku), dzięki któremu mogę śledzić moje aukcje „na e-Bayu” oraz App Launcher, czyli wyrzutnia aplikacji (pośrodku, u dołu), który umożliwi Ci wepchnięcie ulubio- nych programów do jednego gadżetu, aby można je było szybko „odpalać”; nie musisz dzięki temu zużywać cennej powierzchni ekranu na pasek szybkiego uruchamiania. Lubię również gadżet Package Tracker (tropiciela przesyłek, na rysunku z lewej strony u dołu) za śledzenie moich paczek bez konieczności zaglądania na witrynę sieciową kuriera i wpisywania za każdym razem numeru przesyłki. I na koniec jeszcze jeden, który naprawdę lubię — nazywa się Clip- board History (historia schowka, to ten u dołu po prawej). Przechowuje kilka ostatnio utworzo- nych przez mnie (zwykle za pomocą kopiowania i wklejania) zawartości schowka. Dzięki niemu zawsze mogę się wycofać do którejś z nich po prostu za pomocą kliknięcia. Chcesz wiedzieć, skąd można dostać te i inne gadżety? Przeczytaj następną poradę.

79

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.
Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3.

Popularne witryny z gadżetami

Windows Vista PL. Zabawa z multimediami • Rozdział 3. Popularne witryny z gadżetami Po przeczytaniu poprzedniej

Po przeczytaniu poprzedniej porady prawdopodobnie zastanawiasz się, gdzie można dostać niektóre z tych gadżetów, które nie są automatycznie dołączone do systemu Windows Vista. A jeśli nie znasz poprzedniej porady, to pewnie zadajesz sobie też pytanie, czy istnieją jakieś inne gadżety oprócz tych dostarczanych razem z Vistą. No tak, dobra wiadomość to ta, że gadżetów jest obecnie co niemiara. Wielkie rmy komputerowe oraz indywidualni wytwórcy naprodukowali masę będących w wolnym obiegu gadżetów, z których można czerpać garścia- mi. Oto wielkie źródło wynajdywania gadżetów niemal wszelkich typów, jakie mogą Ci przyjść do głowy: Windows Live Gallery (http://gallery.live.com). Kliknij po prostu pole Gadgets z lewej strony (tej witryny), a otworzy się strona Gadgets. Możesz na niej poszukiwać gadżetów według podanych po lewej kategorii lub za pomocą słów kluczowych, używając pola wyszukiwania u góry strony.

WSKAZÓWKA Zachowaj ostrożność! Sprowadzanie gadżetów ma w sobie coś z jedzenia chipsów — nigdy nie poprze-
WSKAZÓWKA
Zachowaj ostrożność! Sprowadzanie gadżetów ma w sobie coś z jedzenia chipsów — nigdy nie poprze-
staniesz na jednym. Wiem, że to głupia analogia, ale prawdziwa. Najpierw zaczynasz, wypróbowując po
prostu jeden nowy gadżet. Po tygodniu masz ich już 478 zainstalowanych w Viście i na tym kończy się plon
Twojej tygodniowej pracy. Choć niektóre gadżety są fajne, staraj się mieć ich jak najmniej i pobierz tylko te,
z których będziesz korzystać po kilka razy dziennie.

80

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny
Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny

Pobieranie nowych gadżetów

Wszystkie nowe gadżety i pasek boczny Pobieranie nowych gadżetów To już jest pestka. Powiedzmy, że zaniosło

To już jest pestka. Powiedzmy, że zaniosło Cię na witrynę, o której wspomniałem w poprzedniej poradzie, i masz upatrzony gadżet, który Ci się naprawdę podoba (np. App Launcher). Widzisz przycisk pobierania (ang. Download) na boczny pasek. Kliknij go, a Windows Vista pobierze plik do Twojego komputera. Zwykle otrzyma on miano w rodzaju jakaśnazwapliku.gadget. Kiedy plik taki zostanie już skopiowany do Twojego komputera, kliknij po prostu dwa razy jego ikonę, żeby zainstalować gadżet. Vista automatycznie rozpozna, że to jest gadżet, i zbada, czego doty- czy. Pojawi się on na pasku bocznym, a gdy następnym razem będziesz dokładać nowy gadżet na pasek, pośród innych zobaczysz na wykazie gadżet pobrany przez siebie, w danym przypad- ku — App Launcher. Jeśli na pasku bocznym wskutek Twojej decyzji został on już zamknięty, to możesz go znów przeciągnąć na pasek, i gotowe!

81