Pravna regulativa burzovnog poslovanja u Republici Hrvatskoj

Student: Kolegij: Nositelj kolegija:

Zoran Miščević Poslovanje na burzama prof.dr.sc. Duško Pavlović

Zagreb, lipanj 2010.

....................... 1....5.... Institucije............................ 3 Stručna hipoteza ...................... 10 Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA).......3..............d....1...........................2............................................3........3...........................................................4.......... 12 Investicijska društva .....................1........................................ 3 Kompozicija rada............ 2................................................................................. 1................ 14 4............................4....................................2.....................1.............................................................. 5 2. 4 2....... 9 INSTITUCIJE I DRUŠTVA NA TRŽIŠTU KAPITALA 3...... 16 2 ......... (SKDD).... 3 1............. Tržište kapitala ................... cilj i predmet............ Svrha.................................................. 2.......... 3.................... 8 Europski okviri ...................... 10 3.....4.............. 3........ 3................Sadržaj 1.............................................................2.... 11 Središnje klirinško depozitarno društvo d................................................................... 1.............. 2........................................................................................................................ 5 Osnovne institucije i društva................................................................ 5 Zakon o tržištu kapitala. 3.................................. 3 Znanstvene i stručne metode..................... 13 Zagrebačka burza d...................................................... PRAVNA REGULATIVA BURZOVNOG POSLOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ....................... ZAKLJUČAK .... OSNOVNE REPUBLIKE HRVATSKE .............................d......... UVOD......................

siječnja 2009. UVOD 1. uvedeni su brojni novi pojmovi i instituti. veća zaštita malog ulagača od profesionalnog ulagača). omogućuje funkcioniranje tržišta kapitala na novim principima (veća ustroj i konkurentnost. Svrha..1.1. transparentnost.3. te koje institucije nadziru rad burzovnih i srodnih institucija na tržištu kapitala u cilju zaštite ulagača. 1. Stručna hipoteza Stupanjem na snagu novog Zakona o tržištu kapitala.2. cilj i predmet Svrha ovog rada je utvrditi koji pravni propisi reguliraju burzovno poslovanje u RH. Novim Zakonom o tržištu kapitala. u pravni sustav RH prenose se Direktive EU. te odrediti načela. Proučena je znanstvena 3 . kao i sustave zaštite ulagača. Znanstvene i stručne metode U izučavanju teme Pravna regulativa burzovnog poslovanja u RH korištene su metode usporedbe (komparacije). Cilj je utvrditi zakonski okvir njihova funkcioniranja na tržištu kapitala u RH. principe i zakonske okvire njihova djelovanja. koji je u primjeni od 1. Predmet rada je proučavanje zakonskog okvira u kojem djeluju burze na financijskom tržištu RH. te raščlambe (analize). 1.

U trećem dijelu dan je pregled pravnog odre enja osnovnih institucija i društava na tržištu kapitala u Hrvatskoj. sastoji se od pet glavnih dijelova (uvod. specifičan teorijski dio (prijelaz na ključni problem). cilj i predmet rada.d. središnji problem. na temelju izučavanja stručne literature daju se teoretske spoznaje o zadanoj temi i to na način da se najprije daje čisto teorijsko poglavlje u kojem je fokus na teoriji kao paradigmi predmetne teme.. koji je u primjeni od 1. te institucionalni investitori. brokerska društva. a kojim su uvedeni brojni novi pojmovi i instituti.d. Prijelaz na ključni problem sastoji se od specifičnog teorijskog dijela u kojem su obuhvaćene osnovne institucije i društva. siječnja 2009. pri čemu se ključni problem odnosi na neophodnost 4 . – SKDD. društava za upravljanje fondovima. U drugom dijelu. Teorijska razmatranja o zadanoj temi Pravna regulativa burzovnog poslovanja u RH . društvo d. Kompozicija rada Seminarski rad Pravna regulativa burzovnog poslovanja u RH. zakonska regulativa te bilješke s predavanja. dana su na način da se uvodno obrazlažu razlozi i posljedice donošenja novog Zakona o tržištu kapitala. na tržištu kapitala u RH (Hrvatska Središnje klirinško depozitarno agencija za nadzor financijskih usluga – HANFA. Zagrebačka burza d. definiraju se stručne hipoteze. Teorijske postavke odnose se na poveznicu novog Zakona o tržištu kapitala i direktiva Europske komisije. stručni članci..literatura koje se odnosi na spomenuto područje. opisuju stručne i znanstvene metode i odre uje kompozicija rada. U uvodnom dijelu odre uje se svrha. 1.4. zaključak i popis literature). te teorija o pretpostavkama i objašnjenja teme. teorija.

U tu svrhu na burzi je moguće doći do brojnih podataka o dioničkom društvu u koje se ulaže. Tržište kapitala obuhvaća trgovinu vrijednosnim papirima na burzi i izvan burze. Tržište kapitala je dio financijskog tržišta. do podataka o činjenicama koje mogu utjecati na cijenu dionica itd. 2. djelatnosti i načela poslovanja. 2. a koja podrazumijeva da su podaci potrebni za donošenje utemeljene investicijske odluke dostupni svima na jednak način. koji je u primjeni od 1. Na kraju se nalazi popis literature korištene kod pripreme seminarskog rada.d. Obveznice su dužnički vrijednosni papiri. Dionice su vlasnički vrijednosni papiri. siječnja 2009. Dionice i obveznice predstavljaju vrijednosne papire. Kad govorimo o dionicama i obveznicama uvrštenim na burzu ključna je transparentnost. PRAVNA REGULATIVA BURZOVNOG POSLOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2. Novim Zakonom o tržištu kapitala. koji predstavljaju udio u vlasništvu dioničkog društva. omogućuje ustroj i 5 . uvedeni su brojni novi pojmovi i instituti. Poseban naglasak dan je Zagrebačkoj burzi d.2.uskla ivanja tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj s novim zakonskim rješenjima. Tržište kapitala Tržište kapitala je tržište na kojem se trguje dionicima i obveznicama s rokom dospijeća dužim od godine dana. Vrijednosni papiri mogu biti kratkoročni i dugoročni ovisno o tome je li dospijeće duga kraće ili duže od godinu dana..1. te time nazivlja. Zakon o tržištu kapitala Stupanjem na snagu novog Zakona o tržištu kapitala. koji predstavljaju dugovanje (države ili tvrtke) odre enog novčanog iznosa uvećanog za kamatu. u pravni sustav RH prenose se Direktive EU.

veća zaštita malog ulagača od profesionalnog ulagača). 6 . transparentnost.funkcioniranje tržišta kapitala na novim principima (veća konkurentnost.

Zagreb. 4. 2.1 1 Zakon o tržištu kapitala.Zakon o tržištu kapitala ure uje: 1. 8. Narodne novine 88. uvjete za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s tim povezanih pomoćnih usluga. uvjete za osnivanje. tržišnog operatera i operatera sustava prijeboja i namire u Republici Hrvatskoj. te ovlasti i postupanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pri provo enju ovog Zakona. nadzor i prestanak postojanja investicijskog društva. 3. pravila trgovanja na ure enom tržištu. zlouporabu tržišta. 7 . 2008. poslovanje. pohranu financijskih instrumenata i poravnanje i namiru poslova s financijskim instrumentima. 5. 7.. uvjete za ponudu vrijednosnih papira javnosti i uvrštenje vrijednosnih papira na ure eno tržište. 6. 1. str. obveze u svezi objavljivanja informacija koje se odnose na vrijednosne papire uvrštene na ure eno tržište.

na tržištu kapitala u RH su: • • • • HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga SKDD – Središnje klirinško depozitarno društvo d. dopune i izmjene zakona 2. Zagrebačka burza d. institucionalni investitori. 8 .d. brokerska društva.Pregled zakona vezanih uz tržište kapitala u Republici Hrvatskoj • • • • • • • • • • Zakon o tržištu kapitala Zakon o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o investicijskim fondovima Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o obveznim odnosima Zakon o trgovačkim društvima. te pravilnici. društava za upravljanje fondovima.d. Osnovne institucije i društva Osnovne institucije i društva. mišljenja.3.

hr..07. Ibid. financijski ugovori za razlike). Putem donošenja niza Direktiva iz područja financijskih usluga. te njihove implementacije u nacionalna zakonodavstva. Četvrta razina podrazumijeva provedbu direktiva na nacionalnoj razini. zamjene. Direktiva o tržištima financijskih instrumenata (Markets in Financial Instruments Direktive).3 različitim vrstama 2 3 Simić. str. budućnosnice. – 15. Potom se ista razra uje na drugoj razini putem provedbenih direktiva i uredbi. kojim su postavljeni ciljevi razvoja europskog tržišta kapitala.2010.2 Financijski instrumenti dijele se na: • • • prenosive vrijednosne papire (dionice i obveznice) instrumente tržišta novca (trezorski i blagajnički zapisi) jedinice u subjekatima za zajednička ulaganja (udjeli u fondova) • izvedenice ili derivati (opcije. str.4. cilj je postići jedinstveni pravni okvir za cijelu Europsku uniju. Prihvaćen je prijedlog uvo enja četverorazinskog pristupa pri donošenju propisa iz područja tržišta kapitala. S.hanfa. koja je implementirana u naš Zakon o tržištu kapitala. Norveška i Lihtenštajn) od studenoga 2007. 15. Taj pristup podrazumijeva prvo donošenje krovne direktive prve razine.: «Novo tržište kapitala» http://www. 02. 11. 9 . Akcijski plan za financijske usluge (Financial Services Action Plan – FSAP). Treća razina podrazumijeva interpretaciju donesenih direktiva od strane Odbora europskih regulatora tržišta kapitala (Committee of Europeean Securities Regulators – CESR) odnosno donošenje dokumenata o tome na koji bi se način direktive trebale interpretirati u praksi. te je istaknuta potreba za integracijom financijskog tržišta.2. Europski okviri Europska komisija donijela je 1999. primjenjuje se na području 30 zemalja Europskog ekonomskog područja (27 članica Europske unije te Island.

kao i manipulacija tržištem kapitala. Ove poslove dužni su obavljati po načelima zaštite javnog interesa i stabilnosti tržišta kapitala. a njime mogu upravljati investicijsko društvo ili burza. koje ima odobrenje regulatorne agencije (HANFA).3.1. Trgovanje na ure enom tržištu mora se obavljati po načelima učinkovitosti. Institucije Donošenjem novog Zakona o tržištu kapitala. Time je Hrvatska dobila ure eno tržište kapitala. koncepta koncentracije (postojanje jednog mjesta na kojem se spaja ponuda i potražnja za kapitalom). 4 Za ulagatelje ključno je povjerenje u tržište kapitala te njihova ravnopravnost na spomenutom tržištu. temeljem odobrenja regulatorne agencije. 10 .. otkrivanjem i preporučivanjem povlaštenih informacija. Stoga je osnovni zadatak HANFE nadzirati zakonitost postupanja sudionika na tržištu. Sistematski internalizator je bilateralni sustav koji spaja ponudu i potražnju unutar samog investicijskog društva (ove odredbe Zakona o tržištu kapitala stupaju na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju). 4 Ibid. odnosno multilateralni sustav koji spaja ponudu i potražnju. MTP je multilateralni sustav koji spaja ponudu i potražnju. ažurnosti. osim na burzi kao ure enom tržištu moći će se trgovati i putem Multilateralne trgovinske platforme (MTP) i Sistematskog internalizatora. nepristranosti i jednakosti svih sudionika. čime dolazi do napuštanja tzv. OSNOVNE INSTITUCIJE I DRUŠTVA NA TRŽIŠTU KAPITALA REPUBLIKE HRVATSKE 3. odnosno sprječavanje mogućih zlouporaba korištenjem. a vodi ga i/ili njime upravlja tržišni operater (burza). str. 18. redovito djeluje.

Temeljni ciljevi Agencije su promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora. te naknada za usluge). izgradnje povjerenja me u sudionicima financijskog tržišta i izvješćivanja potrošača. • Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Umirovljeničkim fondom.3. osim ako ih banke obavljaju unutar svoje djelatnosti. Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (bivša SDA). institucionalnih ulagatelja. 11 . mirovinskim fondovima. Pravnih osoba koje se bave poslovima leasinga i faktoringa. odnosno: • burzi i ure enih javnih tržišta. Središnje depozitne agencije. Financira se iz državnog proračuna ukoliko ne ostvaruje dovoljno prihoda od naplaćenih naknada (od imovine i od subjekata nadzora. • investicijskim fondovima.2. Središnjeg registra osiguranika. ovlaštenih društava i izdavatelja vrijednosnih papira. • • • • • • brokerskih društava. Nadležna je za nadzor nebankarskog financijskog sektora. brokera i investicijskih savjetnika. Pri ostvarivanju temeljnih ciljeva Agencija se rukovodi načelima: transparentnosti. • društava za upravljanje investicijskim. privatizacijskim investicijskim fondovima. Hrvatska agencija (HANFA) za nadzor financijskih usluga HANFA je samostalna pravna osoba s javnim ovlastima odgovorna Hrvatskom Saboru. HANFA je članica IOSCO (International Organisation of Securities Commissions). privatizacijskim investicijskim i mirovinskim fondovima.

tromjesečne. SKDD: • • upravlja središnjim depozitorijem nematerijaliziranih vrijednosnih papira upravlja sustavom poravnanja i namire transakcija vrijednosnim papirima sklopljenih na ure enom tržištu i multilateralnoj trgovinskoj platformi (MTP) ili izvan ure enog tržišta i MTP-a (OTC transakcije) • odre uje jedinstvene identifikacijske oznake nematerijaliziranih vrijednosnih papira (ISIN i CFI oznake) • vodi registar sudionika na tržištu VP (izdavatelji. kao dioničko društvo pod nazivom Središnja depozitna agencija (SDA). Na postupke se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku (NN 53/91. brokere. niti davanja mišljenja o povoljnosti ili nepovoljnosti stjecanja ili otu enja financijskih instrumenata.Članovi uprave Agencije i njezini zaposlenici ne smiju davati savjete glede trgovine financijskim instrumentima i ulaganja u financijske instrumente. pregledom dokumentacije i ostalih podataka dobivenih iz drugih izvora ili na zahtjev HANFE) ili neposredno (u prostorijama subjekata nadzora ili povezanih pravnih osoba. skrbnike. Članovi SKDD mogu biti: • članovi depozitorija – imaju pristup uslugama depozitorija koje uključuju korporativne akcije • a. HANFA provodi nadzor kontinuirano (na temelju analize izvještaja koje joj dostavljaju subjekti nadzora. Središnje klirinško depozitarno društvo d. U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala te Pravilima i Uputama SKDD- vo enje statistike (dnevne... prvih 10 i drugo).d. sudionici) i registra samih vrijednosnih papira • organizira tečajeva: za izdavatelje.3. 103/96). (SKDD) SKDD osnovano je 1997. Promjena naziva provedena je 2009. sudionike novčanih tržišta • 5 članovi sudionici – imaju pristup uslugama poravnanja i namire.5 Ibid. 3. 12 . str. mjesečne. 16.

Poravnanje i namira provodi se SKDD nakon provedene transakcije. Mogu se registrirati za obnavljanje sljedećih usluga i aktivnosti: • • • • • • zaprimanje i prijenos naloga izvršavanje naloga za račun klijenta trgovanje za vlastiti račun upravljanje portfeljem investicijsko savjetovanje usluge provedbe ponude. 3. Uspore uju se svi podaci. kao i plaćanje. odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obavezu otkupa • usluge provedbe ponude.6 6 Ibid.4. 18. str. 13 . odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obaveze otkupa • upravljanje MTP i drugo. Novim Zakonom uveden je i registar koji se odnosi na druge financijske instrumente (izvedenice). Investicijska društva Investicijska društva (ranije brokerska društva) su pravne osobe čija je redovita djelatnost pružanje jedne ili više investicijskih usluga trećima i/ili obavljanje jedne ili više investicijskih aktivnosti. SKDD vodi Središnji depozitorij za nematerijalne vrijednosne papire. izračuni obveza potrebnih za prijenos financijskog instrumenta s jednog subjekta na drugi.. – 37.

savjetovanje u vezi usluga samog investicijskog društva). plasman. koje je podrazumijevalo postojanje samo jednog mjesta na kojem se spaja ponuda i potražnja . onima koji žele poslovati.Poslove u investicijskim društvima obavljaju brokeri (zaprimanje.5. Korisniku se omogućava pristup informacijama o ukupnom trgovanju i upit o trenutačno kretanje cijena bez odgode (on – line). a namijenjen je investitorima. koja je centralno mjesto trgovanja vrijednosnim papirima i danas. menadžerima. investicijski savjetnici (osim poslova brokera obavljaju i poslove upravljanja portfeljem i investicijskog savjetnika). članice burze povezane su posebnim telekomunikacijskim vezama sa sjedištem burze i unose naloge za kupnju ili prodaju izravno iz svojih ureda. Investicijska društva dužna su kontinuirano upravljati rizicima kojima su izložena u svom poslovanju. Trgovina Zagrebačke burze odvija se putem specijaliziranog sustava za distribuciju burzovnih informacija internetom – ZSE Monitor. Obnova burze u Hrvatskoj uslijedila je 1991. Ure eno tržište je multilateralni sustav koji spaja ponudu i potražnju. već se trgovina izme u elektronički povezanih trgovaca – brokera. U Hrvatskoj to je burza. Kapital investicijskog društva treba biti uvijek dostatan za pokriće svih rizika kojima je investicijsko društvo izloženo. kada je 25 banaka i 2 osiguravajuća društva utemeljilo Zagrebačku burzu.. Trgovina vrijednosnim papirima (dionicama i obveznicama) obavlja se putem elektroničnog trgovinskog sustava. 14 . analitičarima i svima koji žele brzu. 3. to ne znači mjesto (floor).burze kao ure enog tržišta. napušteno je. Zagrebačka burza d. redovito djeluje. a vodi i/ili kojim upravlja tržišni operater. Danas. pouzdanu i vjerodostojnu informaciju o trenutačnom stanju i cijenama na Zagrebačkoj burzi.d. dioničarima. te vezani zastupnici (ponuda. te se trgovati može putem Multilateralne trgovinske platforme i Sistemskog internalizatora. prijenos i izvršavanje naloga za račun klijenta). Načelo koncentracije. te zaključuju transakcije s ostalim brokerima. Brokerske kuće. koji ima odobrenje Agencije.

obradu i objavljivanje podataka o trgovanju • Usluge organizacije i provedbe izobrazbe namijenjene sudionicima tržišta kapitala. nadzor. Pravila o stjecanju i prestanku članstva.zse. definiranje sukoba interesa.Djelatnosti Zagrebačke burze prema statutu društva su: • • • • Upravljanje ure enim tržištem Prikupljanje. održavanje i raspolaganje računalnim programima za upravljanjem ure enim tržištem i prikupljanje. mjere zaštite tržišta. Osnovni zakoni kojih se ZSE mora pridržavati u obavljanu gore navedenih djelatnosti su: • • • Zakon o tržištu vrijednosnih papira Zakon o preuzimanju dioničkih društava Devizni zakon.7 7 htto://www. odluke o načinima trgovanja. pravila o uvrštenjima u kotacije. sastavima indeksa i drugo. obrada i objavljivanje podataka o trgovanju Upravljanje multilateralnom trgovinskom platformom Razvoj.hr 15 . Zbog potrebe za strogom regulativom i transparentnim poslovanjem Zagrebačka burza donosi u skladu sa zakonima RH niz dodatnih pravila i odluka kojima regulira svoje poslovanje kao i poslovanje i ponašanje članova i sudionika.

siječnja 2009. a ukinut je i sustav obvezne kotacije javnih dioničkih društava. osim na burzi biti moguće trgovati i putem Multilateralne trgovinske platforme i Sistemskog internalizatora. te je dužno procijeniti rizičnost svoga poslovanja. čime se značajno mijenja tržište kapitala u Hrvatskoj. koji je stupio na snagu 1. pružanje klijentu svih mogućih informacija na razumljiv i neobmanjujuć način. pravedno i profesionalno postupanje u najboljem interesu klijenta. što je praksa u bankarskom sustavu. Zakonom je odre eno da se potraživanja malih ulagatelja (do 150. Zakon o tržištu kapitala i drugi propisi koji se odnose na ustroj. pa će tako. Uvode se nova mjesta trgovanja. Povišeni su standardi pružanja investicijskih usluga.4. Uveden je i sustav zaštite malih ulagača. Republika Hrvatska implementirala je sve europske direktive koje se odnose na područje tržišta kapitala u nacionalni propis. ZAKLJUČAK Donošenjem Zakona o tržištu kapitala u srpnju 2008. izvedenice na klimatske varijable i slično). 16 . te pružanje usluga uzimajući u obzir okolnosti koje su posebne za svakog klijenta. Postavljena je nova definicija financijskog instrumenta koja izme u ostalog uključuje i instrumente tržišta novca kao i brojne izvedenice (options. a članstvo u fondu investicijsko društvo ne smije isticati u svrhu svoje promidžbe..000. djelatnost i funkcioniranje tržišta kapitala imaju za cilj zaštitu malog ulagatelja.. kroz pošteno. forward rate agreements. Kapital investicijskog društva treba biti dostatan za pokrivanje svih rizika kojima je investicijsko društvo izloženo u svom poslovanju. Kako bi investicijska društva mogla pratiti sve zahtjeve koje im nameće Zakon o tržištu kapitala obvezna su izračunavati adekvatnost kapitala. koji postavljaju veće zahtjeve prema investicijskim društvima koja takvu uslugu pružaju malom ulagaču. futures.00 kn) trebaju osigurati u Fondu za zaštitu ulagatelja. te biti sposobno pokriti sve kapitalne zahtjeve.

dostavljene HNFI i u Službeni registar propisanih informacija. što znači da informacije na temelju kojih ulagatelji donose svoje odluke trebaju biti javno dostupne. smanjenje ili povećanje temeljnog kapitala.Trgovanje na tržištu kapitala treba biti transparentno. 17 . patenti i drugo). nove licence. značajni pravni sporovi. Izdavatelj financijskog instrumenta dužan je bez odgode obavještavati javnost o povlaštenim informacijama koje se na njega neposredno odnose (statusne promjene u društvu.

Literatura Zakon o tržištu kapitala. Simić.: «Novo tržište kapitala». 02. http://www. Zagreb.hr. S.2010 htto://www. 2008. Narodne novine 88.zse.07.hr 18 .hanfa.