Catre: Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului Compartimentul pentru Informare Publică Ref: Directia Generala Invatamant Superior

Subiect: Ciclul I-studii Universitare de licenta, Universitatea “Spiru Haret”, Bucuresti

Domnule Ministru,
Subsemnata LISENCHE (ZSIGMOND) FRANCISCA-IOANA , CNP 7901307264, născut în anul 1979, luna IANUARIE, ziua 23, în localitatea DOROHOI, judeţul BOTOSANI, domiciliat în jud. BOTOSANI, loc. DARABANI, str. ION VODA nr. 2A, Bl D4, SC - , Ap 3, cod poştal 715100 , vă aduc la cunoştinţă şi solicit următoarele: În anul 2006 m-am înscris în anul I la Facultatea de PSIHOLOGIE – PEDAGOGIE BRASOV specializarea PEDAGOGIE din cadrul Universităţii „Spiru Haret”, forma de învăţământ ID, susţinând examenele prin intermediul Centrului Teritorial pentru Învăţământ la Distanţă BOTOSANI , iar după parcurgerea a 3 (trei) ani de învăţământ universitar si obţinerea a 180 ECTS, în sesiunea iunieiulie 2009 am susţinut şi promovat examenul de licenţă în cadrul acestei universităţi, obţinând titlul de Licenţiat în STIINTE ALE EDUCATIEI. După promovarea examenului de licenţă mi s-a eliberat o adeverinţă, cu valabilitate până la eliberarea Diplomei de Licenţă, spre a-mi servi la angajare şi completarea dosarului personal. Întrucât angajatorul îmi solicită Diploma de Licenţă în original, doresc eliberarea documentului menţionat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la perioada legală maximă în care Diploma de Licenţă trebuie eliberată, document fără de care îmi pierd drepturile dobândite. Luând cunoştinţă din mass media despre ştirile din ultima perioadă, inclusiv declaraţiile făcute de oficiali ai USH şi MECTS, în cazul unui răspuns negativ, solicit să mi se precizeze, în scris, temeiul legal în urma căruia mi se refuză retroactiv dreptul obţinut anterior, întrucât consider că eu personal nu am încălcat sub nicio formă obligaţiile prevăzute în contractul încheiat cu instituţia USH şi nici legile MECTS valabile în anul înscrierii la acest program de studii, respectiv pentru anul …………., deoarece la data înscrierii mele USH a susţinut ferm că specializarea pe care o urmez se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, art.60, aln.(1) (în ceea ce priveşte procesul de evaluare <<autorizarea provizorie şi acreditarea>>, prevederile legii consacră faptul că acesta se realizează la nivelul specializărilor/programelor de studii si nu la nivelul formelor de învăţământ); şi a Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării „privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul 2006-2007”, nr. 3404 din 07.03.2006, art.8.

Totodată vreau să vă aduc la cunoştinţă că Facultatea de PSIHOLOGIE PEDAGOGIE BRASOV . la care se face trimitere. ajungându-se în luna august 2009. a susţinut examenul de licenţă la fel la toate formele de învăţământ ZI.08.Având în vedere că la data emiterii OG 10/20.PEDAGOGIE BRASOV.. D4. Menţionez că în eventualitatea primirii unui răspuns negativ. Ap 3.09. consider că în conformitate cu prevederile art. vă asigur de profundul meu respect. de la data înscrierii mele la facultatea pe care am urmat-o. cod poştal 715100. În concordanţă cu Legea nr. deci absolvent cu diplomă. vă rog să dispuneţi eliberarea diplomei de licenţă. examen final desfăşurat în condiţii similare pentru toate formele de învăţământ din cadrul Facultăţii de PSIHOLOGIE PEDAGOGIE BRASOV –USH. Bl.2 din Constituţia României care precizează foarte clar şi fără echivoc: „Legea dispune numai pentru viitor. ID. specializarea PEDAGOGIE la formele FR. Data ………. judeţul BOTOSANI . forma de învăţământ ID. consider că prevederile OG 10/2009 şi a altor propuneri legislative care urmează să apară. dacă s-ar dovedi că USH ne-a prezentat ca adevărate nişte fapte contrare legilor în vigoare atât la data înscrierii pentru a urma cursurile Facultăţii de PSIHOLOGIE . Sc…. nefiind nici-o diferenţă între subiectele de examinare conform metodologiei USH privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă din sesiunea iunie-august 2009.2009 şi a altor propuneri care sunt în derulare(propunerea legislativă privind finalizarea studiilor pentru absolvenţii programelor de studii/specializări. din cadrul Universităţii „Spiru Haret” Bucureşti cât şi menţinerii în eroare pe parcursul derulării pregătirii mele şi susţinerii examenului de licenţă. 742 din 16.15 alin. Universitatea este cea care a încălcat legislaţia în vigoare sau autorităţile responsabile de verificarea şi funcţionarea Universităţilor mai ales a USH. . LISENCHE (ZSIGMOND) FRANCISCA IOANA Adresa de corespondenta: LISENCHE FRANCISCA. ION VODA nr 2A. motivul neeliberării diplomelor. neautorizate sau neacreditate care se află în dezbatere la Camera Deputaţilor cu nr. str. eu aveam statutul de Licenţiat în STIINTE ALE EDUCATIEI (din iulie 2009). 233/2002 privind soluţionarea petiţiilor aştept poziţia dumneavoastră faţă de cele solicitate. nu-mi sunt aplicabile. În speranţa soluţionării favorabile a solicitării mele. plx/491/20.2010). Doresc să cunosc dacă USH a fost înştiinţată în scris despre neeliberarea diplomelor pentru promoţia 2009 a absolvenţilor Facultăţii de PSIHOLOGIE PEDAGOGIE BRASOV. fără a tolera tacit prin scurgerea timpului. cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”. domiciliat în DARABANI.2010.09.FR. numărul de adresă datată şi înaintată către USH.. nefiind sustenabilă printr-o hotărâre a vreunei Instanţe judecătoreşti prin care să-mi fie anulate sau suspendate drepturile dobândite în urma promovării examenului de licenţă din sesiunea iunie 2009 şi refuzul de a mi se elibera Diploma de Licenţă (care şi-a produs efectele) există temei legal pentru acţionarea în instanţă atat a USH cat şi a autorităţilor responsabile care trebuia să intervină imediat la aceea dată pentru înlăturarea ilegalităţii. Având în vedere motivele enunţate anterior.ID.2011 Semnătura.. atunci. cel puţin nu din culpa mea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful