IMPRESIONIZAM -1874.

u Parizu na Boulevardu des Capucineszajedni ka izlo ba mladih umjetnika (Monet, Pissaro, Degas, Sisley, Renoir, Cezanne) slika Claudea Moneta 'Impresija izlazak sunca' -novo tretiranje i nano enje boje, stapanje boja i oblika, brzina poteza (1 potez=1oblik), koloristi ko oblikovanje, bez mnogo detalja CLAUDE MONET AUGUSTE RENOIR 'Doru ak vesla a', 'Kupa ica', 'Le Moulin de la Galette' EDGAR DEGAS ' a a apsinta', 'Prima balerina', 'Badanj', 'Plesa ice uz pritku' - rafiranje-gusto sjen anje pastelom BERTHE MORISOT ' itanje' MARY CASSAT 'Kupka' AUGUSTE RODIN 'Mislilac', 'Vrata pakla', 'Poljubac', 'Danaja', 'Gra ani Calaisa'

POSTIMPRESIONZAM -1884. izlo ba u Parizu (umjetnici ele ukazati na va nost boje) -vidljiv potez, grup nanos boje, slojevitost kao odrz emocija PAUL CEZANNE 'Karta i', 'Autoportret I i II', 'Planina St Victorie', 'Moderna Olimpija' -otac kubizma VINCENT VAN GOGH 'Izjelice krumpira', 'Autoportret', 'Kavana no u', 'Suncokreti', ' itno polje s empresima' HENRI DE TOLOUSE LAUTREC 'Moulin Rouge' GEORGES SEURAT 'Nedeljno popodn e na otoku La grande Jatte', 'Pla a', 'Eiffelov toranj', 'Chahut' -pointilizam SIMBOLIZAM -1891. Izlo ba ipresionista i simbolista PAUL GAUGIN ' uti Krist', 'Dvije Tahi anke', 'Nevermore', 'Vizija nakon propovijedi'

-simbolist, sintetist NABIS Gauginovi sljedbenici

zlatna boja -nastaje u Be u pod vodstvom Gustava Klimta LIBERTY STIL (Engleska i SAD) JUNGENDSTIL (Njema ka) ART NOVA (Nordijske zemlje) GUSTAV KLIMT 'Klimtov muzej u Be u'(kupola od zlatnih listi a). crna obrisna linija FAUVIZAM -1905.EDOUARD VUILLARD 'Udvara ' PIERRE CHAVANES 'Vizija antike' AUGUSTE MOREAU 'Prikaza' AUBREY BEARDSLEY 'Salome' ODILON REDON 'Oko poput udnog balona uzdi e se prema beskraju' SECESIJA -1890te. max dekorativnost. historicizam. dramati na. 'Beethovenov friz'. 'Plesa ice' -bojanje sjena. 'Poljubac'. tra e nove likovne umjetnosti. 'Egipatsko oko' -upotreba zlatne bojem crna obrisna linija. izlo ba u Parizu javnost okirana 'divljim' bojama -naglasak na ulozi i va nosti boje HENRI MATISSE 'Radost ivljenja'.stolje u -'ekspresija stvara djelo'. geometrizirani oblici HENRI ROUSSEAU 'San' EKSPRESIONIZAM -1905. Jesenski salon -prvi stil u 20.prostor nije nazna en. intenzivna. 'Gospo a Matisse' 'Veliki crveni interijer'. jaka crna obrisna linija . koloristi ko oblikovanje. ' ita ica'. pojednostavljenje oblika. jaka. florealni motiv. ele prekinuti s opona anjem. florealni motiv.

'Stari kralj' ANDRE DERRAIN 'Big Ben'. titravost MOST 'DIE BRUCKE' -1905.GEORGES ROAULT 'Kristova glava'. 'Kompozicija' -toliko nagla ava boju da zaboravlja na oblik -za etnik apstraktnog slikarstva FRANZ MARC HARTLEY 'Sudbina ivotinja' ./1911. izlo ba VASILIJ KANDINSKI 'Jesen u Bavarskoj'. 'Tri drva' -ploha kao glavni element MAURICE DE VLAMINCK 'Ku e i drve e' -treperavost. 'Zaru nica vjetra' PLAVI JAHA 'DER BLAUE REITER' -1910. 'Westminsterski most'. 'Most'. isprepletenost stilova ERNST KIRCHNER ' ERICH HECKEL ' ena pred zrcalom' EMIL NOLDE 'Posljednja ve era7 OSKAR KOKOSCHA 'Autoportret'. izlo ba u Dresdenu -most izme u fauvizma i kubizma -kaos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful