TÜRK LOYDU GÖZETİMİ ALTINDA İNŞA EDİLECEK

GEMİLERE AİT ONAYLANACAK
RESİMLER VE DOKÜMANLAR LİSTESİ

LIST OF DRAWINGS AND DOCUMENTS FOR
APPROVAL FOR SHIPS TO BE BUILT UNDER THE
SUPERVISION OF TÜRK LOYDU

2005

İÇİNDEKİLER
Sayfa
Giriş ...................................................................................................................................................................................... 1
KISIM I - KLASLAMA İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR
Genel ................................................................................................................................................................................... 2
Tekne
Çelik Tekne Yapısı ................................................................................................................................................... 4
Tekne Donatımı ........................................................................................................................................................ 6
Makina
Genel ........................................................................................................................................................................ 8
Şaft, Dişli Donanımı................................................................................................................................................. 10
Boru Devreleri ........................................................................................................................................................ 12
Yangından Korunma, Pervane ................................................................................................................................ 14
Tankerler /Genel /................................................................................................................................................... 16
Otomasyon ............................................................................................................................................................. 18
Elektrik
Güç Besleme Teçhizatı .......................................................................................................................................... 20
Manevra Teçhizatı.................................................................................................................................................. 22
Aydınlatma ............................................................................................................................................................ 24
-

Makina Kontrol Sistemleri ......................................................................................................................................
Gemi Güvenlik Sistemleri ......................................................................................................................................
Haberleşme Sistemleri ..........................................................................................................................................
Köprü Üstü Teçhizatı..............................................................................................................................................

26
28
30
32

Özel Gemiler
Yolcu Gemileri ....................................................................................................................................................... 34
“AUT” Klas işaretli Gemiler ..................................................................................................................................... 36
“NAV” Klas Işaretli Gemiler .................................................................................................................................... 38
Elektrik Tahrikli Gemiler ......................................................................................................................................... 40
Yük Soğutma Tesisli Gemiler ................................................................................................................................. 42
Yangın Söndürme Gemileri ................................................................................................................................... 44
Destek Gemileri ..................................................................................................................................................... 46
Kimyasal Madde Tankerleri .................................................................................................................................... 48
Sıvılaştırılmış Gaz Tankerleri ................................................................................................................................ 50
Konteyner Gemileri................................................................................................................................................. 52
Petrol Toplama Gemileri ........................................................................................................................................ 54
Eskort Römorkörleri ............................................................................................................................................... 56
Yatlar ..................................................................................................................................................................... 58
Yüksek Hızlı Tekneler ........................................................................................................................................... 60
Tehlikeli Yük Taşıyan Gemiler................................................................................................................................ 64
KISIM
-

II- YASAL SERTİFİKALAR İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Load Line Certificate ............................................................................................................................................. 66
Cargo Ship Safety Construction Certificate ............................................................................................................ 68
Cargo Ship Safety Equipment Certificate ............................................................................................................... 70
Cargo Ship Safety Radiotelegraphy / Telephony Certificate ................................................................................... 74

CONTENTS
Page
Introduction ....................................................................................................................................................................... 1
SECTION I – DOCUMENTS RELATED WITH CLASSIFICATION
General ............................................................................................................................................................................ 3
Hull
-

Hull Construction .................................................................................................................................................. 5
Hull Outfitting ........................................................................................................................................................ 7

Machinery
General ................................................................................................................................................................. 9
Shafting, Gears, Propeller ................................................................................................................................... 11
Piping Systems ................................................................................................................................................... 13
Fire Protection, Fire Extinguishing....................................................................................................................... 15
Tankers /General /............................................................................................................................................... 17
Automation .......................................................................................................................................................... 19
Electric
Power Supply Equipment ....................................................................................................................................
Maneuvering Equipment .....................................................................................................................................
Lighting................................................................................................................................................................
Machinery Control Systems.................................................................................................................................
Ship’s Safety Systems ........................................................................................................................................
Communication Systems ....................................................................................................................................
Bridge Equipment................................................................................................................................................

21
23
25
27
29
31
33

Special Types and Services
Passenger Ships ................................................................................................................................................
Ships with Class Notation “AUT” .........................................................................................................................
Ships with Class Notation “NAV” ........................................................................................................................
Electric Driven Ships ..........................................................................................................................................
Ships with Cargo Refrigerating Installation .........................................................................................................
Fire Fighting Ships .............................................................................................................................................
Supply Vessels ...................................................................................................................................................
Chemical Tankers ...............................................................................................................................................
Liquefied Gas Tankers ........................................................................................................................................
Container Ships...................................................................................................................................................
Oil Recovery Vessels .........................................................................................................................................
Escort Tugs ........................................................................................................................................................
Yachts ................................................................................................................................................................
High Speed Crafts ..............................................................................................................................................
Ships Carrying Dangerous Goods ......................................................................................................................

35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
65

SECTION II- DOCUMENTS RELATED WITH STATUTORY CERTIFICATES
Load Line Certificate ..........................................................................................................................................
Cargo Ship Safety Construction Certificate .........................................................................................................
Cargo Ship Safety Equipment Certificate ............................................................................................................
Cargo Ship Safety Radiotelegraphy / Telephony Certificate ...............................................................................

67
69
71
75

.

Verilen resim ve construction. accordance with TL Construction Rules. işe başlanılmadan önce TL tarafından approved by TL prior to being realized. hull. The particulars to be submitted have to dökümanlar. returned in one copy. Elektrik ve Özel Section I includes documents related with classification gemilere ait resim ve dökümanlar. Onay kapsamında olan resim ve dökümanlar. services). bir kopyası onaylanmış examined by TL. sunulacak ilgili resim uluslararası ve dökümanlar kurallara ve inşaatın başlamasından yeteri kadar önce kontrol TL edilmek üzere TL’na verilmelidir. TL. . right to request additional information and particulars to for examination all details prior to required commencement for examination of in be submitted. Section II includes documents related with statutory certification.TL reserve the daha fazla bilgi ve ayrıntı isteme hakkına sahiptir. onaylanmalıdır. Tekne. TL Documents and drawings for approval are to be tarafından kontrol edilecek. provided with a mark of approval and olarak geri gönderilecektir. Türk Loydu.Türk Loydu 1 GİRİŞ INTRODUCTION Bu kitapta Türk Loydu gözetiminde inşa edilecek This document contains list of drawings and documents gemilere ait resim onaylanacak resim ve dökümanların for approval for ships to be built under the supervision of listesi verilmektedir. Makina. Kısım II’de ise Yasal (general. Kısım I’de Genel. Documents are to be submitted to kurallarına. electric and special types and Sertifikalar ile ilgili dökümanlar yer almaktadır. machinery. Onay için TL Documents to be submitted for approval should comply genel with the requirements of TL and related international mühendislik prensiplerine uygun olarak hazırlanmalı ve rules and regulations. TL yapım kurallarına olan uygunluklarının contain kontrol edilebilmesi için gerekli bilgileri içermelidir. Onaylı resimlerde yapılması istenilen herhangi bir Any deviations from approved drawings require to be değişiklik isteği.

..............................................................................................................................B Endaze (offset tablosu) ...... O Hasar kontrol planı........................... O Yangından yapısal korunma planı ...............................................................................................................................................B:Bilgi 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0016 0017 0018 Genel plan............................. O Meyil tecrübesi raporu.............................................................................................................................................B Tank planı ......................................................B Hidrostatik eğriler veya tablolar..............................................................2 Türk Loydu KISIM I KLASLAMA İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR 0 GENEL O:Onay ...........................................................................................................................................................B Balast tankları kaplama planı......... O Meyil tecrübesi prosedürü........................................................................................ O Hasarsız durumdaki stabilite...........................................................B ................ O Hasarlı durumdaki stabilite........................................................................................................................

......................B .............................................. O Intact stability ........................................................................................B Balast tanks coating plan ................... O Inclining experiment procedure.........................................................Türk Loydu 3 SECTION I DOCUMENTS RELATED WITH CLASSIFICATION 0 GENERAL O: For approval ................ O Inclining experiment report............................... O Damage stability................................................................................................... O Structural fire protection plan ............B: For information 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0016 0017 0018 General arrangement..................................................................................................... O Damage control plan........................................................................................................................................................................................................................................B Tank plan ..........................................................................B Hydrostatic curves or tables............................................................................................................B Body lines (offset table) .........................................................................................................................................................

.................................... O Dümen yelpazesi........................... O Dip yapı .............................................................................................................4 Türk Loydu 1 TEKNE O:Onay ................................................ O Makina dairesi yapısı .......................... O Boyuna mukavemet (ağırlık dağılımı ile birlikte) ......... O Temel yapıları ve alt takviyeler .................................................................................................. O Kıç bodoslama ............................................................................................ O Buz takviyeleri ............................................................................................................................................................... O ............................ O Güverteler ....................................................................... O Baş bodoslama .............................................................................................................................................................................................................................................................. O Kapatma düzenleri ................. O Boyuna kesit............................................................................................................................................................................. O Ambar ağızları...................................................................... O Perdeler......................................................................................................... O Ana makina ve kazan temelleri ................................................................................B:Bilgi 1000 ÇELİK TEKNE YAPISI 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 Orta kesit.................................................. O Yük bağlama ve istifleme düzenleri ............................................................................................................................................................................................................................... O Dış kaplama .......................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. O ............................................................................................................................................................. O Stern frame .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... O Ice strengthening ................................................................................. O Substructures .. O Closing devices .......... O Engine room construction .. O Main engine and boiler foundation................................................... O Rudder blade....... O Stem...................................................................... O Shell expansion... O Hatchways................................................................ O Longitudinal section ................................................. O Decks ..........................................Türk Loydu 5 1 HULL O: For approval ................................................................................................................................................................................................................................B: For information 1000 HULL CONSTRUCTION 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 Midship section .............................................................................................. O Bottom structures ..................................................... O Bulkheads ................................................... O Cargo lashing abd securing devices.................................................. O Longitudinal strength (together with weight distribution) ....................

...................... O ....................................... tekne takviyeleri....................................................................................... O Direk ............................................................................................................................. O Dümen taşıyıcı .............................................................. O Dümen rodu .................................................................. O Demirleme aranjmanı......6 Türk Loydu 1 TEKNE O:Onay .................................................................................................................................................................................................................................................................B Bağlama aranjmanı...... O Kreyn kolonları detayları .......................................................B Direk detayları .............. O İzolasyon planı .............................................................................................................................................................................................................................................................B:Bilgi 1500 TEKNE DONATIMI 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 Dümen parçaları.. O Kreyn kolonları tekne takviyeleri ..

.......................................................................................................................................................................................................B Mooring arrangement.B Mast details ...............................................Türk Loydu 7 1 HULL O: For approval .......................................................................................................... O Anchoring arrangement ................................ hull strengthening .......................................................................................................................... O Rudder carrier ................................................B: For information 1500 HULL OUTFITTING 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 Rudder parts ...................................... O Crane column details ...... O Mast............... O .............. O Rudder stock ........................................................................................................................................................................................ hull strengthening............................................................................................................................. O Insulation plan ............................................................... O Crane column..

.............................................B Ana mk............................................................. jeneratör ve kompresör faundeyşınları ...................B:Bilgi 2000 GENEL 2001 2002 2003 2004 Makina dairesi yerleştirmesi.............8 Türk Loydu 2 MAKİNA O:Onay .............................. O Egzost kazanı faundeyşını............. O Klas yedekleri yerleştirme planı .......................B ..............................................................................................................

...................Türk Loydu 9 2 MACHINERY O: For approval ................................................ O Exhaust gas boilerkazanı foundation........................generator and compressor foundation ....... O Class spare parts layout plan...........................................B .............................................................................B Main engine.....................................................................B: For information 2000 GENERAL 2001 2002 2003 2004 Engine room arrangement ...........

...O Yan iticiler montaj ve detay resimleri.................................O Pervane şaftı detayları ...................................................................................................................................................O Stabilizör montaj ve yerleştirme resimleri...O Hidrolik sistem diyagramı (genel) ..............O Burulma titreşim hesapları..................................O Pnömatik sistem diyagramı (genel) ........................................................................................................................................................O ..........................................................................................................O Dümen-pervane montaj ve detay resimleri .........................................................................O Pervane ...........................................................................................................................O Stern tüp yağlama yağı sistemi ...........O Şaft yatakları........................................................................................................................................................................................................... O Ara şaft detayları .............................................................O Şaft layn hesapları.........O Stern tüp detayları .......................................... DİŞLİ DONANIMI......................... PERVANE 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 Şaft donanımı genel yerleştirme planı...10 Türk Loydu 2 MAKİNA O:Onay ...............................................................................................................................................................................B:Bilgi 2100 ŞAFT.....................................

.........O Hydraulic system diagram (general) .............................................................O Stern tube lub oil system .......................O Shaft bearings .......................O Pneumatic system diyagram (general)............. PROPELLER 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 Shafting general layout plan...................... O Intermediate shaft details ..................................................................................................O Stabilizers assembly and layout plans ...............O Stern tube details .....................................................................................................................................................O Rudder-propeller units assembly and details .................................B: For information 2100 SHAFTING................................................................ GEARS...............................................................................................O Torsional vibration calculations .................................................................O Shaft alignment calculations..................................................................................................O ..........................................................................O Lateral thrust units assembly and details .........................................................................................Türk Loydu 11 2 MACHINERY O: For approval .........................................................................................................................................O Propeller shaft details....................................................................................................................................O Propeller ..........................

...............................................O Borda disçarçları bağlantı detayları............O Sintine suyu işleme ve depolama sistemi .........O Sıhhi tesisat (tatlı su ve deniz suyu) devresi .......................................................O Hava firar.....................................................................O Kinistin sandıkları iştirakleri ve bağlantı detayları ......................................................................................................................................................................................................................................................................O Hortum devreleri..........................................................O Yakıt transfer devresi .............................................................................................................................................................................O Egzost devresi ......O Pis su devresi .....O Deniz suyu soğutma devresi ..O Makina dairesi havalandırma sistemi ..O İçme suyu devresi .......................................................................................................................................................................O Yağlama yağı devresi.................O Su geçirmez perde geçişleri .................................................................O Tatlı su soğutma devresi ................O Uzaktan kumandalı valf boru devresi .................O Kazan besleme ve yoğuşum suyu devresi....................................................................................................B:Bilgi 2200 BORU DEVRELERİ 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 Buhar devresi .................................................................................O Basınçlı hava devresi .............O Sintine devresi ...................................O Dreyn planı ...................................................................12 Türk Loydu 2 MAKİNA O:Onay ...............................................................................................................................................................................................................O Balast devresi ............O Yakıt devresi..............................................................................O Isı ileten sıvı devresi..................................................................................................................O Isıtma kangalları ..................................... iskandil ve taşıntı devreleri ..................................................................................... metal olmayan kompansatörler .................................................................................................................................................................................................................O ..........................................................................................................O Yağ ve yakıt tankları ani kapama valfleri aranjmanı.................................................................................................................................................................................

.............................................................O Luboil and fuel tanks quick closing valves arrangement.........................................................................................O Bilge systems ....O Watertight bulkhead penetrations................................................................................................................................................................................O Drain pipes ...............................................................................................................................................................................................................................................O ............O Sea water cooling systems.....................................................................................O Ballast systems.................................................................O Compressed air systems.....................................................................................Türk Loydu 13 2 MACHINERY O: For approval ....................................................O Hoses assemblies and non-metalic compensators...............................................................O Heating coils ......................... overflow and sounding systems.....O Air.........................................................................................................................................O Sea chests connection and details..........................O Engine room ventilation systems........................O Fresh water cooling systems.................................................................................................................................O Thermal oil systems ...........O Drinking water systems .....................................................................................................................................................................................O Fuel system ...................................O Luboil systems...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................B: For information 2200 PIPING SYSTEMS 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 Steam lines.....O Sewage systems .....O Overboard discharges connection details .............................................O Fuel transfer lines............O Sanitary water systems (fresh and sea water) ..O Exhaust gas systems ........................................................................O Bilge water treatment and storage system.....................................................................................................................O Boiler feed water and condensate systems ............................................................................................O Drawing of the remotely operated valves...................................................................................

................................................ O Köpüklü yangın söndürme sistemi ................................................................................................. O Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri ....................................................................... O Kapatma ve durdurma düzenleri.............B:Bilgi 2300 YANGINDAN KORUNMA............................................................. O Yangın bölmeleri kablo ve boru geçişleri ........................................................................................................ O CO2 ile yangın söndürme sistemi................ O Kuru tozla yangın söndürme sistemi...................................................................................................................................................... O Basınçlı su püskürtme (sprinkler) sistemi .......................................................................................14 Türk Loydu 2 MAKİNA O:Onay .................................................................. O Tehlikeli yük taşıma donanımı ....................... YANGIN SÖNDÜRME 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 Su ile yangın söndürme sistemi ..................... O .................................. O Yangın emniyet planı ..... O Seyyar ve taşınabilir yangın söndürme teçhizatı .........................

....................................... O Closing and stopping appliances .......................... O Fire partitions cable and pipe penetration........................................................................................................................................................................................... O Dry powder fire extinguishing system ......................................... O CO2 fire extinguishing system .............................................................................................. O Fire detection and fire alarm sytems............................................................. O Pressure water spraying (sprinkler) system............ O Equipment for the transport of dangerous goods ................................................... O Fire safety plan..................................Türk Loydu 15 2 MACHINERY O: For approval ............................................ FIRE EXTINGUSHING 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 Ware fire extinguishing system ............................................................. O Mobile and portable fire extinguishing equipment .............. O .................................................. O Foam fire extinguishing system ...................................................................................B: For information 2300 FIRE PROTECTION ...............

.......... O Havalandırma sistemi basınç kaybı hesabı ................................................................................. O Tek noktadan demirleme durumunda baş kargo devrelerinin emercensi çabuk boşaltma sistemleri .............. O Pompa dairesindeki güvenlik tertibatı ................................................................................. O Pompa ve fan gaz geçirmez şaft geçişleri .............................. .................... O Kargo ve balast tanklarının ve koferdamların gazfri devresi........................................ O İnert gaz sistemi .................................................................................................. O Kargo ve buharı ile temas eden malzeme bilgileri ...................B:Bilgi ...................... O Kargo tankları buhar ısıtma devresi ................................................................................................................................................. O Kargo tanklarının ölçme/iskandil cihazları.................................................................................................................................................... O Kargo mahalli havalandırma teçhizatı... O Kargo mahalli yangın söndürme donanımı ........................... O Taşınan sıvı kargo ayrıntıları ................................................................................. O Uzaktan kumandalı valf yerleştirmesi ............. seviye/taşma alarmı................................................. O Kargo pompaları ve tahrik mak...... O Kargo mahallerindeki mekanik fanlar............... sıcaklık ölçme tertibatı ............................................ O Sabit tank yıkama donanımı ...................................... yerl........................................ O Pompa dairesindeki gaz ölçme sistemi ................................. O 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 O:Onay ................................................................................................................................16 Türk Loydu 2 MAKİNA 2400 TANKERLER /GENEL/ 2401 2402 2403 2404 2405 Kargo boru devreleri .............................................................................. O Basınç-vakum ayar sistemi ve kargo tankları hava firarları ................................................................................................................................... O Kargo mahalli sintine balast devreleri .................................................

.................................. O Cargo and ballast tanks and coferdams gasfreeing system.................Türk Loydu 17 2 MACHINERY 2400 TANKERS /GENERAL/ 2401 2402 2403 2404 2405 Cargo lines ................................................................................................................................................. temperature measurement device .............................................. O Layout plan for remote controlled valves .......................................... level/overflow alarm...................................... O Cargo tanks measuring/sounding devices..... O Cargo area bilge-ballast lines ...................................................... O Mechanically driven fans in the cargo area ........... O Cargo area ventilation equipment .................... O Pressure drop calculation of the venting system ..................................................................................................................................................................................................................... O 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 O: For approval ...................................................................................................................................... O Location of cargo pumps including driving machinery ................................................ O Cargo area fire extinguishing equipment ....................................................................................................................... O Safety appliances in pump room.. O Emergency quick release systems of fore cargo lines in case of single point mooring .................................................................... O İnert gas system................................................... O Fixed tank washing equipment ........B: For information ......... O Details of liquid cargoes to be carried............................................................................. O Pressure-vacuum relief systems and cargo tank vapour return .............................................................. O Gas measuring system in pump room ........... O Gastight shaft penetration for pumps and fans.......................................................................................................................... O Details of materials coming into contact with the cargoes......................................................................... O Cargo tanks steam heating lines .........

..........B:Bilgi 2600 OTOMASYON 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 AUT 1-M veya AUT 1-D soru tabloları ................. O Uzaktan kumanda devre şemaları ................................................ O .. O İzleme sistemi ölçüm noktaları listesi.............. O Çalıştırma talimatı ....................................................................................................................................... O İzleme sistemi çalışma prensibi ................................. planı............................................................................................................................ O İzleme sistemi genel yerl................................................ O Otomasyon genel koşulları .....18 Türk Loydu 2 MAKİNA O:Onay ...........................................................................................................................................

............................ O Monitoring system functional description................ O Monitoring system list of measuring points....................Türk Loydu 19 2 MACHINERY O: For approval .................................... O Monitoring system general layout plan .......................................................................... O Operating instruction....................................................................................... O Remote control system circuit diagrams......... O ....................................................................................................................... O Automation general conditions............................................................B: For information 2600 AUTOMATION 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 Questionnerie AUT 1-M and AUT 1-D .......................................................................

..... izleme ve kontrol teçhizatı .............................................................. kesintisiz güç kaynağı ünitesi........................................................................................................................................................................................................................O 3004 Kısa devre hesapları (jeneratör kapasitesi > 500 kVA için) .........................................................................O 3012 Kablo planı ve listesi ....... O 3002 Jeneratörler.................................................................................................................................................................................................20 Türk Loydu 3 ELEKTRİK 3000 GÜÇ BESLEME TEÇHİZATI O:Onay ................................O 3007 Emercensi tablo .............................................O 3011 Yüksek gerilim sistemleri kablo yolları................................................................................................................O 3006 Ana tablo.....O 3010 Ana kablo yolları .......................................................................O 3013 Ana tahrik sistemi................................................................................................................................O 3003 Patlama tehlikeli mahaller ve teçhizatı ..........................................................................................O 3005 Elektrik yük balans hesabı .....................................................B:Bilgi 3001 Elektrik üretim ve dağıtım teçhizatı (genel) .........................O 3008 Ana dağıtım panelleri .............................................................................................O .........................O 3009 Soğutma sistemleri panel...................

.............................................................................................. O Short circuit calculation (for generator output > 500 kVA) .... O Main driving system ........................................................................................................................................................................ O Emergency switchboard........................................................ O Main cable ways for medium voltage systems ..................................................................................................................................................................................... O Spaces with explosion hazard with details of equipment ............................................................................................................. O ............... O Main cable ways................................................................. monitoring and control equipment ...................................................... UPS units ......................... O Main distribution boards......... O Cable layout and list........................................................ O Refrigerating installation: switchboard..................................................B: For information 3000 POWER SUPPLY EQUIPMENT 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 Power generating and distribution equipment (general) .........Türk Loydu 21 3 ELECTRIC O: For approval ................................................ O Generators........................... O Main switchboard ........... O Electric power balance.

........................O Şaft ve yanal pervane sistemleri .........22 Türk Loydu 3 ELEKTRİK O:Onay ..........................................................................B:Bilgi 3100 MANEVRA TEÇHİZATI 3101 3102 3103 Dümen makinası ve kontrol sistemleri ..........................................................O Piç kontrollü pervane....................................................O ..................................

......................Türk Loydu 23 3 ELECTRIC O: For approval .......................................................B: For information 3100 MANEUVERING EQUIPMENT 3101 3102 3103 Steering gear drive and control system........................................ O ................................................. O Controllable pitch propeller system ...................... O Rudder prpeller and lateral thrust systems ...........................

..........................................................O Emercensi aydınlatma projesi ...........................B:Bilgi 3200 AYDINLATMA 3201 3202 3203 Aydınlatma projesi ............................................24 Türk Loydu 3 ELEKTRİK O:Onay ..O .................................................................O İlave emercensi aydınlatma projesi ve teçhizatı.................................................

................ O Additional emergency lighting arrangement and facilities...............Türk Loydu 25 3 ELECTRIC O: For approval ................................B: For information 3200 LIGHTING 3201 3202 3203 Lighting arrangement ..... O .............................. O Emergency lighting arrangement ..........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................O Redakşın devreleri ....................................................O Ana ve yardımcı makinaların start teçhizatı .............................O Makina güvenlik sistemleri .......................26 Türk Loydu 3 ELEKTRİK O:Onay .............................................................O Arıza kayıt sistemleri .....................................................................................................O ...B:Bilgi 3300 MAKİNA KONTROL SİSTEMLERİ 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 Makina uzaktan kumanda sistemleri .....................................................O Standby devreler ....................................................O Ana tüketici ve tahrik teçhizati devre kontrol sistemleri.....................................................................................O Makina izleme sistemleri ..

........................................................................................O Machinery monitoring systems..........................................................O Standby circuits ..................................................................................................................B: For information 3300 MACHINERY CONTROL SYSTEMS 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 Machinery remote control systems ...................................................................................................................................................................................................O Control systems for essential equipment/drive installations ...................................................O Starting arrangement for main and auxiliary engines .......O ......................................................Türk Loydu 27 3 ELECTRIC O: For approval ..........O Fault record systems ...........O Reduction circuits .............................O Machinery safety systems ...................................

................... güç besleme ve izleme sistemleri ..............................................................................................O Zabitan alarm sistemi ...........O ............................................................................O Kapılar ve Ro/Ro güverteleri kontrol ve izleme sistemleri .................................................... alarmlar...................O Perde kapama ve gösterge sistemi ..........................................................................................................................................................................................O Yangın alarm sistemi.........................................................................................................28 Türk Loydu 3 ELEKTRİK O:Onay .......B:Bilgi 3400 GEMİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 Genel alarm sistemleri ....... ayırıcılar ........................O Yangın kapıları kapama göstergeleri .........................................................O Tank seviye göstergeleri.............................................O CO2 / halon alarm sistemi ....................................O Emercensi ayırıcılar.................................O Gaz algılama sistemleri ...................................................O Seyir fenerleri........................................................................

.................................................................O Technical officer’s alarm system .............................................O Gas detector systems.............................................O Bulkhead operating and position monitoring system................................................................O Fire doors operating and position monitoring systemi .......................O Fire alarm system ..O Navigation lights.................................. shut-off facilities................................................................................................................................O ..............................................Türk Loydu 29 3 ELECTRIC O: For approval ..............................................................................O Tank level indicators..................................O CO2 / halon alarm system...................B: For information 3400 SHIP’S SAFETY DEVICES 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 General alarm systems ............................................................O Emergency shut-off facilities ...........................................................................O Control and monitoring system for shell doors and Ro/Ro decks . alarms.............................. power supply andmonitoring systems ............................................

....................B:Bilgi 3500 HABERLEŞME SİSTEMLERİ 3501 3502 3503 Zabitan çağırma sistemi ............O Önemli dahili haberleşme sistemi............................................................................................................................O ..........30 Türk Loydu 3 ELEKTRİK O:Onay ...O Genel haberleşme sistemi...............................................................................................

....O ..................................................................B: For information 3500 COMMUNICATION SYSTEMS 3501 3502 3503 Technical officer’s call-up system ..Türk Loydu 31 3 ELECTRIC O: For approval ........................O Important intercommunication systems.................................................................................................O Public address system .......................................................

..........................................B:Bilgi 3600 KÖPRÜ ÜSTÜ TEÇHİZATI 3601 3602 3603 Köprü konsolu (ölçü aletleri ve teçhizat listesi dahil) ...................................................... O ......................................................... O Vardiya alarm sistemi.................................................... O Blok diyagramları ...........32 Türk Loydu 3 ELEKTRİK O:Onay ...............................

..Türk Loydu 33 3 ELECTRIC O: For approval ........................................................ O ..........................................................B: For information 3600 BRIDGE EQUIPMENT 3601 3602 3603 Bridge console (including measuring instruments and equipment list)................................. O Block diagrams.. O Watchkeeping alarm system.................................................................

.................................................................................................................... O Zemin kaplama planı................................................................................................................... O Çeşitli bölmelerden kaçış planı ve hesabı ....B:Bilgi 5100 YOLCU GEMİLERİ 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 Ana yangın bölmeleri ...................... O Yangın kapıları ve kumandaları ...................................................................................... O Yangın izleme sistemi ........................ O Mobilya ve döşeme malzemeleri özellikleri..................................................... O ..34 Türk Loydu 5 ÖZEL GEMİLER O:Onay ........................... O Özel bölümlerin korunma planı ....................................................................................................................................

.................................................................................. O Protection of special category spaces .......... O Fire patrol system........................................................................... O Means of escape from various compartment and escape calculations ............ O Deck and floor covering plan ....................................................... O Fire doors and their controls ............................................................ O ..........................................Türk Loydu 35 5 SPECIAL TYPES AND SERVICES O: For approval ........................................................................................................................................................................ O Furniture and textile material specification ...............................B: For information 5100 PASSENGER SHIPS 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 Main fire zones ..

............................................................................................................... O Zabitan çağırma sistemi....... O Arıza kayıt sistemleri...................................................................... O Redakşın devreleri .................................. O Stanby devreler ............................................................................36 Türk Loydu 5 ÖZEL GEMILER O:Onay ..............................................................................................B:Bilgi 5150 “AUT” KLAS İŞARETLİ GEMİLER 5151 5152 5153 5154 5155 Makina uzaktan kumanda sistemleri .................................... O ..........................................

....................................................................................................................................................Türk Loydu 5 SPECIAL TYPES AND SERVICES 37 O: For approval ............. O Fault record systems...B: For information 5150 SHIP WITH CLASS NOTATION “AUT” 5151 5152 5153 5154 5155 Engine remote control systems .......................................................................................................................... O Standby circuits...................................................................... O Technical officer’s call-up system ...................... O ............... O Reduction circuits.........................................................................

................. O Vardiya alarm sistemi.... O Blok diyagramları .........................................................................................................................................................38 Türk Loydu 5 ÖZEL GEMİLER O:Onay .......B:Bilgi 5200 “NAV” KLAS İŞARETLİ GEMİLER 5201 5202 5203 Köprü konsolu (ölçü aletleri ve teçhizat listesi dahil) ............................................. O .....................

..................................... O .........Türk Loydu 39 5 SPECIAL TYPES AND SERVICES O: For approval ................ O Block diagrams................................................................ O Watchkeeping alarm system..B: For information 5200 SHIP WITH CLASS NOTATION “NAV” 5201 5202 5203 Bridge console (including measuring instruments and equipment list) .......................................................................................

......................B:Bilgi 5250 ELEKTRİK TAHRİKLİ GEMİLER 5251 Ana tahrik sistemi ...........................................40 Türk Loydu 5 ÖZEL GEMİLER O:Onay .......... O ..........................

...................................B: For information 5250 ELECTRIC DRIVEN SHIPS 5251 Main driving system ......................................... O ................Türk Loydu 41 5 SPECIAL TYPES AND SERVICES O: For approval .......

...............................................B 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318 O:Onay .......... CO2 sensörlerinin ve soğutucu madde kaçağı sensörlerinin yerleşim planı....................................... O Dreyn................................ CO2 ve soğutucu madde algılama teçhizatı resimleri .............................................................................................................. O Boya ve korrozyonu önleme planı......................................................... O Termometre sensörlerinin....................... O Soğutma tesisi elektrik devre şeması ..................... O Mahallerin havalandırma resimleri ........................................................................................................................B Soğutma yükü hesapları ........B Soğutma tesisi çalıştırma talimatı .........................................................................................................B Kompresörlerin........................................................................ O Soğutucu maddenin ve yardımcı sistemlerin devre resimleri ........................................................................ O İşlev............42 Türk Loydu 5 ÖZEL GEMİLER 5300 YÜK SOĞUTMA TESİSLİ GEMİLER 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 İzolasyonlu mahallerin yerleşim planı .........................B:Bilgi .......................................................... kondenserlerin ve kulerlerin kapasite eğrileri .......................................... O Defrost prosedürü ................................................. O Kargo mahalleri sintine ve dreyn aranjmanı ....................................... izolasyon ve kapasite test programı ............... hava firar ve iskandil devreleri.................................................................................. O Mahallerin ve salamura odalarının izolasyon resimleri ................................... pompaların....................... O Sıcaklık... O Soğutma makinası dairesi yerleştirmesi ....................... O Soğutma tesisi ile ilgili ayrıntılı bilgiler . fanların... O Mahallerin ve hava soğutucusu odalarının giriş ve kaçış düzenleri.......................................................................................................................

............................................................... O Function............................B Refrigerating loads calculation......................................................... O Defrosting procedure ........ O Ventilation plan for chambers .................. O Piping diagrams for refrigerant and auxiliary systems .................... O Insulation plan for chambers and brine rooms...............................B Operation instruction for the refrigerating plant ....................................................... air abd sounding pipes ......................................................... CO2 and refrigerant leakage detection equipment ............................ O Detailed information of the refrigerating plant...B Capacity curves of compressors..................................................... condensers ve coolers............................................................................................................................................................................................. pumps..................................................... insulation and test program........B: For information ................................................... O Wiring diagram for refrigerating plant ............................................................................................................ O Temperature.. O Drain...................... O Paint and corrosion protection plan .. O Arrangement plan for thermometers........................B 5309 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318 O: For approval ... fans...... CO2 sensors and refrigerant leakage detection sensors ............................................................ O Cargo chamber bilge and drain arrangement ............................................................. O Access and escape plan for chambers and air cooler rooms........................................................................................................................................................... O Refrigerating machinery room arrangement ......................Türk Loydu 43 5 SPECIAL TYPES AND SERVICES 5300 SHIPS WITH CARGO REFRIGERATING INSTALLATION 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 Insulated chambers arrangement ...

.............................O Su/köpük toplarının tam kapasitede çalışması halinde gemiye vereceği yatırma momentinin geminin stabilitesi ile karşılandığını gösteren hesaplar..........................................................................................O Monitörlerin uzaktan kumanda sistemi.......................O Yangın pompaları ve monitörlerin faundeyşınları.............. elektrik koruma sınıfı ile ilgili plan .....................................................O Operasyon sırasında devreye girecek/devrede kalacak tüm tüketiciler dikkate alınarak hazırlanacak elektrik enerji balansı............................................................................................................................. yangın söndürme ve manevra teçhizatına ait bilgi kitapçıkları................O Itfaiyeci teçhizatı yerleşim planı..............................................O Yangın söndürme sisteminin deniz alıcıları planı....................................................................................O Köpük üreticisinin ve tanklarının yerleşimi (sadece FF 2 klas işareti için) ..................................................................................O Seyyar yangın söndürme teçhizatı hortum bağlantıları yerleşimi ........................................O Yangın söndürme teçhizatının yerleşimi .................................................................................................................................................O Sabit köpük sistemi devresi (sadece FF 3 klas işareti için)...............O Solunum tüpleri yüksek basınçlı kompresörlerinin yerleşimi.......O 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360 5361 5362 5363 5364 5365 5366 5367 5368 O:Onay ..................................................................................B:Bilgi ..O Su püskürtme boru devresi (sadece FF 1 klas işareti için) ...................................................................... tipi......................................................................... O Gemi sevk sisteminin su/köpük toplarının çalışması halinde gemiyi istenilen pozisyonda tutma hesapları ..................................................................O Köpük üreticisinin ve tanklarının yerleşimi (sadece FF 3 klas işareti için) .........................................................................................O Yangın söndürme boru devresi .......O Meyil tecrübesi neticesi ve hesaplamalarla yeterli stabilitenin temin edildiğinin gösteren hesaplar...........................O Projektörlerinin yeri...........................................44 Türk Loydu 5 ÖZEL GEMİLER 5350 YANGIN SÖNDÜRME GEMİLERİ 5351 Operasyon sırasındaki kumanda..................................

.................................................................................................................. type...................... the fire extinguishing systems and other shipboard equipment while in action....O Proof of the maximum heeling moment corresponding to the maximum output of all the monitors in any direction..capacity and class of protection of searclights ...........................O Layout plan of fire fighting equipment ..................O Details of the location.................O Proof that the ship’s propulsion plant and thrusters are capable of holding it in the required direction against the resultant forces of the monitors .............................................O Details of foam generator and storage tanks (for class notation FF2 only) .................................................................................................................................................................................................................B: For information ....................O Layout plan for hose connection of mobile fire fighting equipment .............O Fire fighting piping systems.O Diagram of water-spray system (for class notation FF1 only).....O Details of foam generator and storage tanks (for class notation FF3 only) .........................O Sea inlets for fire fighting system ...O Foundations of fire pumps and monitors..........O Documentation showing the stability in all operating conditions based on the results of a recognized heeling experiment ...................................................................O Remote control system for monitors........................................................................O Layout plan for fireman’s outfit ........................O Plan of permanently installed foam system (for class notation FF3 only)..................................O Solunum tüpleri yüksek basınçlı kompresörlerinin yerleşimi.Türk Loydu 45 5 SPECIAL TYPES AND SERVICES 5350 FIRE FIGHTING SHIPS 5351 Manuals covering the handling of the ship.................................O Energy balance allowing for the simultaneous operation of all the consumers ............O 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360 5361 5362 5363 5364 5365 5366 5367 5368 O: For approval .........................................................................................

.................... O Hasarlı durumda stabilite hesabı (FS klas işaretli gemiler için) ............................... O Su geçirmezlik planı.........................................B:Bilgi ........................................................................... O Yedekleme aranjmanı .......................B 5404 5405 5406 5407 O:Onay ....................................................................................................................................................... babaların veya makaraların faundeyşını ve destek yapıları........ O İstif mahalleri boyutları ve destekleri.................................. O Pencere planı ..... O Yedek çekme vincinin.......................................46 Türk Loydu 5 ÖZEL GEMİLER 5400 DESTEK GEMİLERİ 5401 5402 5403 Faundeyşınları ile birlikte asma kargo tankları planları ............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................B .......Türk Loydu 47 5 SPECIAL TYPES AND SERVICES O: For approval .........................................................................................................................B: For information 5400 SUPPLY VESSELS 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 Independent cargo tanks including foundations ..................... O Watertightness plan ................................................................ O Damage stability calculations (for ships with class notation FS .......................... O Towing arrangement .................... O Window plan......... O Foundation and strengthening of towing winch................ towing bollars or stern roller.................................... O Scantling and strengthening of stowage places .

.......... O Kargo tanklarının resimleri ve kullanılacak malzemeler................. O Kargo ısıtma devresi .............................................. O Kargo boru devre resimleri...................................... O Bağımsız kargo tanklarının temelleri ve bağlantıları........... O Tank ölçüm ve kargo sıcaklık ölçüm sistemleri detayları....................................................................................................................................................................................... O Kargo sahası içindeki yangın söndürme sistemleri...... O Basınç/vakum düzenleri dahil tank hava firar devresi...... O Uzaktan kumandalı valflerin resimleri .................................................................................... O Yaralı stabilite hesabı........ O Taşıntı kontrol detayları .................................................................................................................B:Bilgi .................................................................................................... O Tank yıkama devresi............................................................................................................................................................................................ O Kargo ve kargo buharları ile temas eden malzeme detayları ............................................... O 5453 5454 5455 5456 5457 5458 5459 5460 5461 5462 5463 5464 5465 5466 O:Onay .......................................................................................................................... kapasitesi ve taşınacak ürünle ilgili datalar ................................................................ O Kargo tanklarının yerleşimi ...... O Kargo sahasındaki sintine ve balast suyu devresi ........................................... O Kargo tortu disçarcı için su altı çıkışı resimleri.................................................48 Türk Loydu 5 ÖZEL GEMİLER 5450 KİMYASAL MADDE TANKERLERİ 5451 5452 Genel yerleştirme planı .......

............................................... O Details of the materials coming into contact with the cargo and cargo vapour .......Türk Loydu 49 5 SPECIAL TYPES AND SERVICES 5450 CHEMICAL TANKERS 5451 5452 General arrangement plan ............................ O Drawings of the cargo tanks and information on the materials...................................................................... O Tank venting system including pressure/vacuum devices.......... O Damage stability calculations..................................................................... O 5453 5454 5455 5456 5457 5458 5459 5460 5461 5462 5463 5464 5465 5466 O: For approval ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ O Foundations and fastenings of the independent cargo tanks ...... O Bilge and ballast water lines within the cargo area................... O Data on the location and capacity of cargo tanks and products intended to be carried ............ O Detaild of the overflow control................................................ O Remote-controlled valves .......................... O Cargo heating system ................................................. O Tank washing system .............................................................................. O Fire extinguishing system within the cargo area........................................................................................................................... O Underwater outlet for the discharge of cargo residues ........................... O Details of the tank gauging and cargo temperature measuring system ...................................................................................................................B: For Information ...... O Cargo piping system .........................

.............................................. O Gaz tehlikesi bulunan mahal ve bölgelerdeki kablo planları.................................. O Emniyet boşaltma valflerinin resim ve hesapları....................................... O Emniyet boşaltma valflerinin hava firar devresi resimleri.................................B:Bilgi ..................................... O Taşınacak maddeler için gaz arama sistemine ait datalar.................................. kapasitesi ve taşınacak ürünle ilgili datalar ................................................. O Kargo sahalarındaki sintine..................................................... O Kargo tanklarının ve varsa ikinci cidarın resimleri ve gerilme analizi .............................................. O Soğutma tesisi dokümanları....................................................................................... O Tekne yapısının en düşük sıcaklıklarının hesabı...................................................................................................................................................................................................... balast devre resimleri ............................................................................ O Kargo tanklarının yerleşimi ...................... O Bağımsız kargo tanklarının temelleri ve bağlantıları..... O Geminin balast durumuna ait datalar......... O Proses basınçlı kaplarının resimleri ve hesapları ... O 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 O:Onay ...................................................................................... O Kargo boru devre resimleri............................................................................................ O Kargo tanklarındaki cihazlarla ilgili datalar ve gerekirse tekne yapısındaki sıcaklık izlenmesi ile ilgili datalar ............ O Yük aktarma işlemlerinin tarifi ................ O Yaralı stabilite hesabı............................................................... O Kargo sahalarındaki mahallerin havalandırma resimleri...................50 Türk Loydu 5 ÖZEL GEMİLER 5500 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TANKERLERİ 5501 5502 Genel yerleştirme planı ....................................................................................................................................................... O Yakıt olarak gaz kullanılan makinalar için ayrıntılı sistem resimleri............................................................................................... O Kargo taşıma sisteminin gazfri detayları................ O İzolasyon dataları ve uygunluğunun kanıtı .................................. O Kargo sahalarındaki yangın söndürme planları .......................

.................. O Data on the ship’s ballast condition .................................................... O Calculation of the lowest temperature of the hull structure........ O Foundations and fastenings of the independent cargo tanks ..................... O Damage stability calculations...................... O Wiring plan in gas dangerous spaces and zones .................................................................................... O Documents of the refrigerating installation .........................B: For information ..................................................... O Detailed system drawings for machinery using gas as fuel.................................. O Data on the instrumentation and data on the temperature monitoring of the hull structure...................... O Scantlings and stress analysis of cargo tanks and secondary barriers....... O Fire extinguishing system within the cargo area.......... O Plan and calculation of process pressure vessels ............................. O Plans for ventilation of spaces within the cargo area............................... O Description of cargo handling operations ..............................................................if any ...................................................Türk Loydu 51 5 SPECIAL TYPES AND SERVICES 5500 LIQUEFIED GAS TANKERS 5501 5502 General arrangement plan ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... O Data on the location and capacity of cargo tanks and products intended to be carried ........................................................................................................... O Data on the gas detection system for the substances to be transported........ O Data on the insulation and the proof of its suitability ........................................ O Plan and calculation of the safety relief valves .............. O Cargo piping systems .............................................................................................. if required .......................................................................... O Bilge and ballast water lines within the cargo area ...................................................................................... O Details of gas-freeing of the cargo containment system.................. O 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 O: For approval ............ O Air vent plans of the safety relief valves ..............................

...................... O .................................B:Bilgi 5550 KONTEYNER GEMİLERİ 5551 5552 5553 Konteyner yeleştirme planı .....52 Türk Loydu 5 ÖZEL GEMİLER O:Onay ............................................................................................................................. O Konteyner bağlama planı .. O Yerleştirme bölmeleri ve destekleme fitingleri resimleri......................................

................................................................................................... O Container lashing plan ......................................Türk Loydu 53 5 SPECIAL TYPES AND SERVICES O: For approval .. O Drawings of cell guides and supporting fittings..........B: For information 5550 CONTAINER SHIPS 5551 5552 5553 Container stowage plan .................... O .............................................................................

. O Gaz geçirmez kapaklarla kapatılan giriş ve açıklıkların ayrıntıları...............................................................................................B:Bilgi .54 Türk Loydu 5 ÖZEL GEMİLER 5600 PETROL TOPLAMA GEMİLERİ 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5609 Petrol toplama işlemleri ile ilgili teçhizatın yerleşim planı ............ O 5610 5611 O:Onay ........ O Kargo tanklarının resimleri .................................... O Petrol toplama işlemleri için kapatma düzenleri planı (gerekirse) ............................................................................................ O Kargo tanklarının yerleşimi ve taşınacak maddelerin ayrıntıları ....... O Cebri havalandırma yapılan mahallere ait havalandırma planı ve hava tamponları aranjmanı ............................................ O Petrol toplama işlemleri sırasında gemiye bağlı olan veya serbest olarak taşınan petrol toplama teçhizatının yerleşim resimleri................................................. O Bağımsız tankların faundeyşınları................................ O Gaz geçirmez kapaklarla kapatılmayan giriş ve açıklıkların ayrıntıları .... O Petrol toplama işlemleri sırasında gemiye bağlı olan boru sistemleri.................................................. O Petrol toplama işlemleri ile ilgili işletim ve teçhizat el kitabı.............................................................................

................. O Plan of closing appliances for oil recovery operations (where necessary) ....................... O Operationsand equipment manual for oil recovery operations . O Drawings of the oil recovery equipment connected to the hull during recovery operations or carriede loose ............................... O Ventilation layout showing the spaces with overpressure ventilation and the arrangement of air locks .... O Details of entrances and openings fitted with gastight closures ...................................................................................................................................................................................................................................................................... O Details of entrances and openings not fitted with gastight closures .......................... O Schematic drawings of piping systems connected to the hull during recovery operations ...... O Cargo tanks arrangement and details of media to be carried......................................................................... O 5609 5610 5611 O: For approval ......Türk Loydu 55 5 SPECIAL TYPES AND SERVICES 5600 OIL RECOVERY VESSELS 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 General arrangement plan of the equipment for the oil recovery operations ..........B: For information ........................... O Drawings of cargo tanks ....................................................................................... O Foundation of independent tanks...........................................

.B:Bilgi 5650 ESKORT RÖMORKÖRLERİ 5651 5652 Yedekleme aranjmanı .......................................... O ..............56 Türk Loydu 5 ÖZEL GEMİLER O:Onay ......................................................’daki manevra kuvveti ön hesabı ....................... O 10 kn..................................

......Türk Loydu 57 5 SPECIAL TYPES AND SERVICES O: For approval ..B: For information 5650 ESCORT TUGS 5651 5652 Towing arrangement ............................................................................. O Preliminary calculation of steering pull at 10 knots ... O ...............................................................

.................................................... O Aydınlatma ve tali paneller tek hat diyagramı ......................................................................................................................................................... O Üst yapı......... O Güverte planı.................... O Pervane resmi (çapı > 1 m....... kamara trankı planı ............................................................................................................................................. O Soğutma suyu devresi ........................................ O ........................................................................ O Sintine devresi..................................................................................................................................................................................................... O Yakıt devresi .................................... O Tekne en kesitleri ve perdeler........................................... güverte evi................................ O Bünyesel yakıt ve su tankları planı ...............................................B Tekne boy kesit planı ....................................................................... kontrol ve ölçü aletleri bağlantı diyagramları.................... O Sterntüp........... ise).................................................. O Pervane braketleri planı ........................................................................................................................................................................................ O Yağlama yağı devresi ............................................ sterntüp yatakları ve pervane şaftı ......................................................... O Ana sevk motoru ve yardımcı makina temelleri planı ........................................ O Asma yakıt tankları planı ( kapasite > 250 lt.................................................................................................... O Egzost gazı devresi........................................................ O Elektrik genel dağıtım planı...........B:Bilgi 5700 YATLAR 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718 5719 5720 5721 5722 Genel yerleştirme planı ................... O Elektrik güç-balans hesabı......... ise) ......................................................................................... O Ana ve emercensi tablo bara ve besleme çıkışları..................................................................................................... O Dümen ve dümen donanımı planı.................................................58 Türk Loydu 5 ÖZEL GEMİLER O:Onay ............................. O Start havası devresi ...........................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................... O Sterntube......................................................... O .............................................................. O Midship section and bulkheads................ O Propeller brackets .................................................................... O Fuel piping..................................................................................................................................................... O Electric general distribution plan ................................... O Rudder blade and rudder parts ................... O Cooling water piping ......................................... O Bilge piping............................................................Türk Loydu 59 5 SPECIAL TYPES AND SERVICES O: For approval ........................................................................................... O Electrical power balance calculation ................. O Fuel and water tanks where integral with the hull. O Starting air piping ........................ stern tube bearings and propeller shaft.......................................... O Exhaust gas piping........................................................................................ O Deck plan ................................)............................... O Lighting and distribution boards single line diagram...................B: For information 5700 YACHTS 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718 5719 5720 5721 5722 General arrangement plan ....... O Superstructure............................................................ control and measuring instruments connection diagram ........................................... deck house and cabin trunk plan ................................................................... O Main and emergency switchboard bus bar and supply circuits................................................................................................................. O Independent fuel tanks plan ( for capacity > 250 lt..........B Longitudinal section plan ............................................................................................................... O Propeller (for diameter >1 m................... O Main propulsion machinery and auxiliary machinery foundation plans ..................................................................... )...................................................................... O Luboil piping ...................................................................................................................................

................................... O Doğal ve mekanik havalandırma planı.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... O Ana kesitler ............................................................................................ O Hasarsız durumdaki stabilite.................................................................................... O Kaçış yolları ve çeşitli mahallere giriş olanakları ............................................................................................................................................................................................. O Test planı ...................O Soğutma suyu devreleri (deniz suyu ve tatlı su) ............ O Orta kesit ........................................................ O Çatışma yükü hesapları ve ilgili yaşam mahallerinin yerleştirmesi........O Yağlama yağı devresi.............................. O Hasar kontrol planı...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................O Yangın söndürme sistemi dreyn düzenleri ............................................... O Yön kontrol sistemlerinin montaj ve genel planları ............. O Pencerelerin yerleştirmesi ve detayları.........................................................O Yakıt devresi..................................................................................................................................................... O Dış kaplama ..................................O Sabit veya taşınabilir diğer yangın söndürme tesisleri ..... O Güverteler ...............................B Tekne formu ..................................................................O Basınçlı hava devresi .....................................................O Egzost devresi ............................ O Güverte evleri............................................................................. O Hasarlı durumdaki stabilite....................................................................................................................................................................................................... O Hidrolik ve elektrik diyagramları ..................................................................................................................................................................................... O Hidrostatik tablolar ...O Yakıt tankları planları..................................................................................................... O Su geçmez perdeler.....................O ....................... O Tahliye yöntemi ve tahliye süresi hesabı ........................ O Yangın bölmeleme planı .................................................................................. O Meyil tecrübesi raporu................................................................................................................................................................................................................................................................................................. O Stabilite çapraz eğrileri.......................................................................................................................................................................................... O Boyuna kesitler......... O Makina dairesi yapısı ............. O Pervane şaft braketleri ......O Sabit yangın söndürme sistemi ........................... O Su ile yangın söndürme sistemi ................................................................................................................................................................................................................... O Yön aktarıcı elemanların detay resimleri ..............................................................................................................................................................................................................................................60 Türk Loydu 5 ÖZEL GEMİLER O:Onay ........................................................................................................................ O Otomatik ve el kumandalı yangın algılama sistemleri.......................... O Haberleşme düzenlerinin yerleşimi ...............................B:Bilgi 5800 YÜKSEK HIZLI TEKNELER 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 5810 5811 5812 5813 5814 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 5838 5839 5840 Genel yerleştirme planı .................................................... O Dümen .........

Türk Loydu

61

5

SPECIAL TYPES AND SERVICES

O: For approval - B: For information

5800

HIGH SPEED CRAFTS

5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840

General arrangement plan ..........................................................................................B
Hull form lines ............................................................................................................ O
Hydrostatic tables ...................................................................................................... O
Stability cross curves ................................................................................................. O
Damage stability......................................................................................................... O
Damage control plan.................................................................................................. O
Inclinig experiment report........................................................................................... O
Intact stability ............................................................................................................. O
Midship section ......................................................................................................... O
Main sections ............................................................................................................. O
Longitudinal sections ................................................................................................. O
Decks ...................................................................................................................... O
Shell expansion.......................................................................................................... O
Engine room structure................................................................................................ O
Watertight bulkheads ................................................................................................. O
Deckhouses ............................................................................................................... O
Rudder ...................................................................................................................... O
Propeller shaft brackets ............................................................................................. O
Testing plan................................................................................................................ O
Windows, arrangement and details............................................................................ O
Plan showing the arrangement of means of communication .................................... O
Calculation of collision load and relevant arrangement of accom. spaces................ O
Means of escape and means of access to the various spaces ................................. O
Evacuation procedure and evacuation time calculation ............................................ O
Assembly and general arrangement of directional control systems .......................... O
Diagrams of hydraulic and electric equipment........................................................... O
Details of all load-transmitting components ............................................................... O
Fire subdivision plan .................................................................................................. O
Natural and mechanical ventilation plan .................................................................... O
Automatic and manually operated fire detection systems ......................................... O
Water fire fighting system............................................................................................O
Fixed fire extinguishing system ...................................................................................O
Fire extinguishing system drainage means.................................................................O
Other fixed or portable fire fighting installations ..........................................................O
Tank arrangement for fuel and other flammable liquids..............................................O
Fuel system .................................................................................................................O
Luboil system...............................................................................................................O
Cooling water systems (sea water and fresh water) ...................................................O
Compressed air system ..............................................................................................O
Exhaust gas system................................................................................................... O

62

Türk Loydu

5

ÖZEL GEMİLER

5800

YÜKSEK HIZLI TEKNELER

5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850

Sintine devresi .............................................................................................................O
Yağlı sintine suyu ve atık yakıt sistemleri....................................................................O
Balast ve meyil önleme devresi...................................................................................O
Buhar ısıtma, besleme suyu ve yoğuşum devreleri ....................................................O
Hava firar, taşıntı ve iskandil devreleri ........................................................................O
Sıhhi tesisat devresi ....................................................................................................O
Borda ve dip fitingleri...................................................................................................O
Uzaktan kumandalı valflerin yerleşimi.........................................................................O
Uzaktan kumanda, alarm ve güvenlik elemanları yerleştirmesi ..................................O
Uzaktan kumanda, alarm ve güvenlik sistemleri kablo ve boru
diyagramları.................................................................................................................O
Uzaktan kumanda, alarm ve güvenlik sistemleri çalışma prensibi .............................O
Uzaktan kumanda, alarm ve güvenlik sistemleri cihaz listesi .....................................O
Uzaktan kumanda, alarm ve güvenlik sistemleri kontrol ve izleme
panelleri .......................................................................................................................O
Makinanın çalıştırma değerlerinin listesi ve alarm ve güvenlik
düzenlerinin başlangıç sınırları....................................................................................O
Elektrik ve diğer güç besleme diyagramları ................................................................O
Programlanabilir elektronik sistemlerin analizleri ........................................................O
Teçhizatın test programları..........................................................................................O
Elektrik tek hat diyagramı ............................................................................................O
Güç besleme veya konvertör diyagramı......................................................................O
Elektrik yük analizi.......................................................................................................O
Kısa devre hesapları ...................................................................................................O
Her bir besleme dağıtım devresi için devre ayrıntıları listesi.......................................O
Ana tablonun tek hat ve işlev diyagramı .....................................................................O
Emercensi tablonun tek hat ve işlev diyagramı..........................................................O
En önemli dağıtım tablolarının diyagramı....................................................................O
Dümen makinasının besleme, izleme ve kumanda sistemi diyagramı .......................O
Sevk sisteminin besleme, izleme ve kumanda sistemi diyagramı ..............................O
Genel alarm sistemi diyagramı....................................................................................O
Zabitan alarm sistemi diyagramı ................................................................................O
Seyir fenerleri tablosu diyagramı.................................................................................O
Gazlı yangın söndürme sistemi elektrik diyagramı......................................................O
Sprinkler yangın söndürme sistemi elektrik diyagramı................................................O
Yangın kapıları kontrol ve izleme elektrik diyagramı...................................................O
Emercensi durdurma sistemleri diyagramları .............................................................O
Genel haberleşme sistemi diyagramı..........................................................................O
Tekne işletim elkitabı ve seyir işletme kitabı ...............................................................B
Hata durumu ve etki analizleri (HDEA) .......................................................................O

5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877

O:Onay - B:Bilgi

Türk Loydu

63

5

SPECIAL TYPES AND SERVICES

5800

HIGH SPEED CRAFTS

5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853

Bilge system ................................................................................................................O
Oily bilge water and oil residue systems .....................................................................O
Ballast and antiheeling systems ..................................................................................O
Steam heating, feed water and condensate systems .................................................O
Air, overflow and sounding pipes ................................................................................O
Ssanitary systems .......................................................................................................O
Fittings on side and bottom .........................................................................................O
Arrangement of remote controlled valves ...................................................................O
Layout diagrams of the remote control, alarm and safety components ......................O
Wiring and piping diagrams including details of their materials ..................................O
Working principle of the remote control, alarm and safety components .....................O
List of instrument of the remote control, alarm and safety components .....................O
Control and monitoring panels of the remote control, alarm and safety
components ...............................................................................................................O
List of operating values of machinery and limits for alarm and safety action
threshold......................................................................................................................O
Diagrams of electric and other power supply ..............................................................O
Analysis of programmable electronic systems ............................................................O
Testing program of the equipment ..............................................................................O
Single line electric diagram .........................................................................................O
Power supplies or converters diagram........................................................................O
Electric load analysis...................................................................................................O
Short-circuit calculations .............................................................................................O
List of circuits for each supply and distribution circuit .................................................O
Single line and functional diagram of the main switchboard .......................................O
Single line and functional diagram of the emergency switchboard .............................O
Diagram of the most important section boards ...........................................................O
Diagram of the supply, monitoring and control systems of the steering gear .............O
Diagram of the supply,monitoring and control systems of the propulsion plant…O
Diagram of the general alarm sistem .........................................................................O
Diagram of the Engineer’s sistem ..............................................................................O
Diagram of the navigation-light switchboard ...............................................................O
Electric diagram of the gas fire/sprinkler extinguishing systems.................................O
Electric diagram of the fire door control and monitoring .............................................O
Electric diagram of the emergency stop systems .......................................................O
Diagram of the public address system .......................................................................O
Craft operating manual and route operational manual................................................B
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) ..................................................................O

5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5874
5875
5876
5877

O: For approval - B: For information

..........................................O Yangın söndürme sistemi aranjmanı..........................B:Bilgi 5900 TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN GEMİLER 5901 5902 5903 5904 5905 5906 5907 5908 5909 Ambar havalandırma aranjmanı ..................................O Ambar elektrik tesisatı .O ..............O Ambar inert gaz sistemi................O Kargo mahallerini makina dairesinden ve yaşama mahallerinden ayıran perde ve güvertelerin yangın bütünlüğü.......O Ambar sıcaklık algılama sistemi ...........................................................................................................................................................................................................................................O İlave sintine pompalama sistemi (varsa) ...................................................................................................................................................O Gaz ölçüm teçhizatının özellikleri ........................................................................................................................64 Türk Loydu 5 ÖZEL GEMİLER O:Onay ..................................................O Kargo mahalleri yangın algılama sistemi .................

............................O Cargo holds electric installation...............................................................................................O Details of gas measuring equipment........O Fire integrity of bulkheads and decks separating cargo spaces from machinery spaces and accommodation spaces .............................................................................O Fire extinguishing system arrangement ..............................................................................................................................................O Cargo spaces fire detection system ......................................................................O Cargo holds temperature detection system ..................................................O ..................................B: For information 5900 SHIPS CARRYING DANGEROUS GOODS 5901 5902 5903 5904 5905 5906 5907 5908 5909 Ventilation arrangement for cargo holds .......O Cargo holds inerting system arrangement ....................................................................................................................Türk Loydu 65 5 SPECIAL TYPES AND SERVICES O: For approval ........O Additional bilge pumping arrangement (if fitted)...

66 Türk Loydu KISIM II YASAL SERTİFİKALAR İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR 1 LOAD LINE CERTIFICATE O:Onay .................................................................B ..................B:Bilgi Fribord planı .................................................................................................................................... O Fribord hesabı ......

......B: For information Freeboard plan ................................................................................................................ O Freeboard calculation ..................................................B ...................Türk Loydu 67 SECTION II DOCUMENTS RELATED WITH STATUTORY CERTIFICATES 1 LOAD LINE CERTIFICATE O: For approval ..................

...................................................... O Yapısal ayrıntılar .............................................................................. O Yaşama ve hizmet mahallerindeki yapılar....... O 2................................................................................................................................................................................................. O Kaçış yolları................................................................... perdeler ve yapım ayrıntıları ............................. O Boru ve kablo perde geçişleri.............. O Yangın bütünlüğü........................................................2 TANKERLER İÇİN İLAVE YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ Mahallerin yerleşimi ve ayrılması ...........................68 Türk Loydu 2 CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE O:Onay ................................................ O Kargo mahalleri havalandırma sistemleri........................... O .................................B:Bilgi 2..........................1 KARGO MAHALLERİ İLE İLGİLİ YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ Yaşama ve makina mahalleri havalandırma sistemleri ......................................................

.................................................... O Fire integrity ........................................................................................................................................... O Cargo spaces ventilation systems .....................................................................1 FIRE SAFETY MEASURES IN CARGO SPACES Ventilation systems in accommodation spaces and machinery spaces .................................... O Pipe and electric cables bulkhead penetration .................... O Structural details .. O Structure.......2 ADDITIONAL FIRE SAFETY MEASURES FOR TANKERS Location and separation of spaces ................................................................................... O Means of escape........................................................Türk Loydu 2 69 CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE O: For approval .................................................................................. O 2.................................. bulkheads within accommodation and service spaces and details of construction ........................... O ...............................B: For information 2............

hidrantlar ve hortumlar ................................................................................................ O Yangın pompaları....... O .... O Kargo mahallerindeki sabit yangın söndürme sistemleri ........................2 TANKERLER........... O 3.......................................................... O Can filikaları ve can salları yerleştirmesi.................................................... O Makina ve kazan dairelerindeki sabit yangın söndürme sistemleri............... KOMBİNE TAŞIYICILAR.......................70 Türk Loydu 3 CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE O: Onay ........................................ yangın devreleri...................... O Can kurtarma donanımları ve dokümanları ................... KİMYASAL TANKERLER VE SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ TANKERLERİ İÇİN YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ Kargo tank içleri ve kargo tankları güvertelerindeki sabit yangın söndürme sistemleri ......................................................................1 YÜK GEMİLERİ İLE İLGİLİ YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ Yangın kontrol planı .........................................................B:Bilgi 3.......................................3 CAN KURTARMA DONANIMLARI Mataforalar ve vinçler.................... O 3........................................................... O Can salları ........................................................................................................................................... O Can filikaları ............................

............................ O Life rafts .................................. COMBINATION CARRIERS.B: For information 3......................3 LIFE SAVING APPLIANCES Davits and winches .............2 FIRE SAFETY MEASURES FOR TANKERS........................ O Life saving appliances and documents ........................ O Fixed fire extinguishing systems in cargo spaces........................ CHEMICAL TANKERS AND LIQUEFIED GAS TANKERS Fixed fire extinguishing systems in cargo tanks and cargo tank decks ............................................................ O 3........... hydrants and hoses........................................................................................................... O 3......................................................Türk Loydu 3 71 CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE O: For approval ................................................................................................................. O Life boat and life rafts arrangements .................................................................. O Fire pumps. O Fixed fire extinguishing systems in machinery and boiler spaces ..............................................................1 FIRE SAFETY MEASURES FOR CARGO SHIPS Fire control plans .. fire mains...................................................... O Life boats ....... O .........................................

.72 Türk Loydu 3............................................ görsel ve sesli sinyal düzenleri ..................................................................................................... O Mekanik pilot düzeni .......................................................................... O Echo sounder ................4 SEYİR GÜVENLİĞİ Cayro pusula ....................................... O ... O Seyir fenerleri........................................................................................................................................... O Pilot merdiveni....................................................................

.......... O Pilot transfer arrangement .......................... O Mechanical pilot hoist...........................4 SAFETY OF NAVIGATION Gyro compass ............. O Echo sounder ...................................................... O 73 .............................................................................................................. shapes and sound signalling equipment ....................................................................................................Türk Loydu 3.................................................................... O Navigation lights.....................................

......... O 4...... O Telsiz teçhizatı listesi ........................................................................ O Anten donanımı.............................................................1 1600 GRT VE DAHA BÜYÜK GEMİLER İÇİN TELSİZ DONANIMLARI Genel yerleştirme ........................................ O Telsiz teçhizatı listesi .................................................................. O Kablo diyagramı ........................... O Kaptan köşkü yerleştirmesi ..................................... O Kablo diyagramı .............................................................................. O .............................................................................................................2 300 ile 1600 GRT ARASINDAKI GEMİLER İÇİN TELSİZ DONANIMLARI Telsiz odası yerleştirmesi ................................................................................................................................................................................................................................................ O Telsiz odası yerleştirmesi ........................ O Kaptan köşkü yerleştirmesi ................................................................................................ O Anten donanımı................................74 Türk Loydu 4 CARGO SHIP RADIOTELEGRAPHY/TELEPHONY CERTIFICATE O:Onay ..........................................................................................................................B:Bilgi 4........................................................

........................................................................................................................ O Radio equipment list .................................................................................................................................... O ......................................................................................................................................................................................................................................B: For information 4.....................................................1 RADIO INSTALLATIONS FOR SHIP 1600 GT AND UPWARDS General arrangement......................... O Antenna facilities ..... O Cable diagram................................................................................................................. O Antenna facilities ............................................................ O Radio room arrangement .........................................................................................................2 RADIO INSTALLATIONS FOR SHIPS BETWEEN 300 GT and 1600 GT Radio room arrangement ...................... O Radio equipment list ........................................................Türk Loydu 4 75 CARGO SHIP RADIOTELEGRAPHY/TELEPHONY CERTIFICATE O: For approval ...................................................... O Wheelhouse arrangement ......................... O Cable diagram................... O Wheelhouse arrangement......... O 4....................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful