AgroWeb Slovenia

AGROTHESAURUS
FLORA ET FAUNA Index plantarum et animalium LatinusSlovenicus-Britannicus

AGROTEZAVER
FLORA IN FAVNA Latinsko-slovensko-angleški geslovnik rastlin in živali

AGROTHESAURUS
FLORA AND FAUNA Latin-Slovenian-English glossary of plants and animals

Tomaž BARTOL a ( Tomaz BARTOL a), Simona JUVAN b a doc.dr., univ.dipl.ing.zoot., Katedra za informatiko, Oddelek za agronomijo, Biotehniška
fakulteta, Univerza v Ljubljani; Slovenski nacionalni center Agris Chair of information science, Agronomy Department., Biotechnical Faculty,Univ. of Ljubljana, Slovenia) b mag., univ.dipl.ing.živ.teh., Centralna biotehniška knjižnica, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

KAZALO - INDEX 1

RASTLINE
Aceraceae, Actinidiaceae, Agavaceae, Aizoaceae, Anacardiaceae, Apiaceae, Aquifoliaceae, Arecaceae, Asteraceae, Balsaminaceae, Beginiaceae, Betulaceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Bromeliaceae, Burseraceae, Buxaceae, Cannabeceae, Caprifoliaceae, Caricaceae, Carpinaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Compositae, Convolvulaceae, Cornaceae, Corylaceae, Cucurbitaceae, Cupressaceae, Dioscoreaceae, Ebenaceae, Ericaceae, Erythroxylaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae

PLANTS
Rank by Botanical Family - Part 1
Aceraceae, Actinidiaceae, Agavaceae, Aizoaceae, Anacardiaceae, Apiaceae, Aquifoliaceae, Arecaceae, Asteraceae, Balsaminaceae, Beginiaceae, Betulaceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Bromeliaceae, Burseraceae, Buxaceae, Cannabeceae, Caprifoliaceae, Caricaceae, Carpinaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Compositae, Convolvulaceae, Cornaceae, Corylaceae, Cucurbitaceae, Cupressaceae, Dioscoreaceae, Ebenaceae, Ericaceae, Erythroxylaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae

1.1 Razvrtitev po družinah - 1. del

Razvrstitev po družinah - 2. del
Fagaceae, Gentianaceae, Geraniaceae, Ginkgoaceae, Gramineae, Grossulariaceae, Hippocastanaceae, Hydrophyllaceae, Hypericaceae, Iridaceae, Junglandaceae, Lamiaceae, Lauraceae, Lecythidaceae, Liliaceae, Magnoliaceae, Malvaceae, Moraceae, Musaceae, Myristicaceae, Myrtaceae, Oleaceae, Onagraceae, Paeoniaceae, Papaveraceae, Papilionoideae, Pedaliaceae, Pinaceae, Piperaceae, Plantaginaceae, Platanaceae, Poaceae, Polemoniaceae, Polygonaceae,

Rank by Botanical Family - Part 2
Fagaceae, Gentianaceae, Geraniaceae, Ginkgoaceae, Gramineae, Grossulariaceae, Hippocastanaceae, Hydrophyllaceae, Hypericaceae, Iridaceae, Junglandaceae, Lamiaceae, Lauraceae, Lecythidaceae, Liliaceae, Magnoliaceae, Malvaceae, Moraceae, Musaceae, Myristicaceae, Myrtaceae, Oleaceae, Onagraceae, Paeoniaceae, Papaveraceae, Papilionoideae, Pedaliaceae, Pinaceae, Piperaceae, Plantaginaceae, Platanaceae, Poaceae, Polemoniaceae, Polygonaceae,

Portulacaceae, Primulaceae, Proteaceae, Punicaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Salicaceae, Sambucaceae, Santalaceae, Saxifragaceae, Simmondsiaceae, Solanaceae, Sterculiaceae, Taxaceae, Theaceae, Tiliaceae, Ulmaceae, Valerianaceae, Verbenaceae, Violaceae, Vitaceae, Zingiberaceae 1 1.2 Razvrstitev po tehnološki rabi - 3. del -čebulnice -metuljnice -drevje in grmovje -gomoljnice in korenovke -industrijske rastline -kapusnice

Portulacaceae, Primulaceae, Proteaceae, Punicaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Salicaceae, Sambucaceae, Santalaceae, Saxifragaceae, Simmondsiaceae, Solanaceae, Sterculiaceae, Taxaceae, Theaceae, Tiliaceae, Ulmaceae, Valerianaceae, Verbenaceae, Violaceae, Vitaceae, Zingiberaceae

Rank by Crop Group or Plant Type Part 3
-bulbous vegetables -forage legumes (feed legumes) -trees and shrubs -root crops -industrial crops -cole crops (Brassicaceae)

Razvrstitev po tehnološki rabi1 - 4. del
-okrasne rastline -plodovke (bučnice in razhudnikovke) -sadne rastline, sadje -solatnice -stročnice -špinačnice -trave -zdravilne in aromatične rastline -žita in ajda

Rank by Crop Group or Plant Type Part 4
-ornamental plants -fruit vegetables (Cucurbitaceae and Solanaceae) -fruit crops, fruits -salad crops -grain legumes -spinach vegetables -grasses -medicinal and aromatic plants -cereals and pseudocereals

2

ŽIVALI
-ribe (Pisces) -dvoživke (Amphibia) -plazilci (Reptilia) -ptiči (Aves): Struthioniformes (Struthionidae), Pelecaniformes (Phalacrocoracidae), Ciconiiformes (Ardeidae, Ciconiidae), Anseriformes (Anatidae), Falconiformes (Accipitridae, Pandionidae, Falconidae), Galliformes (Tetraonidae, Phasianidae, Numididae, Meleagrididae), Gruiformes (Rallidae), Charadriiformes (Laridae, Scolopacidae), Columbiformes (Colimbidae), Cuculiformes (Cuculidae), Strigiformes (Tytonidae, Strigidae), Caprimulgiformes (Caprimulgidae), Coraciiformes (Alcedinidae, Meropidae, Upupidae, Coraciidae), Piciformes (Picidae), Passeriformes (Alaudidae, Hirundinidae, Motacillidae, Troglodytidae, Prunellidae, Turdidae, Sylviidae, Muscicapidae, Aegithalidae, Paridae, Sittidae, Certhiidae, Remizidae, Oriolidae, Laniidae, Corvidae, Sturnidae, Passeridae, Fringillidae, Emberizidae) -sesalci (Mammalia): Artiodactyla, Carnivora, Cetacea, Insectivora, Lagomorpha, Perissodactyla, Proboscidea, Rodentia

ANIMALS
Rank by Animal Class - Part 5
-fishes -amphibians -reptiles -birds: Struthioniformes (Struthionidae), Pelecaniformes (Phalacrocoracidae), Ciconiiformes (Ardeidae, Ciconiidae), Anseriformes (Anatidae), Falconiformes (Accipitridae, Pandionidae, Falconidae), Galliformes (Tetraonidae, Phasianidae, Numididae, Meleagrididae), Gruiformes (Rallidae), Charadriiformes (Laridae, Scolopacidae), Columbiformes (Colimbidae), Cuculiformes (Cuculidae), Strigiformes (Tytonidae, Strigidae), Caprimulgiformes (Caprimulgidae), Coraciiformes (Alcedinidae, Meropidae, Upupidae, Coraciidae), Piciformes (Picidae), Passeriformes (Alaudidae, Hirundinidae, Motacillidae, Troglodytidae, Prunellidae, Turdidae, Sylviidae, Muscicapidae, Aegithalidae, Paridae, Sittidae, Certhiidae, Remizidae, Oriolidae, Laniidae, Corvidae, Sturnidae, Passeridae, Fringillidae, Emberizidae) -mammals: Artiodactyla, Carnivora, Cetacea, Insectivora, Lagomorpha, Perissodactyla, Proboscidea, Rodentia

2.1 Razvrstitev po razredih - 5. del

Rodentia -nevretenčarji (Avertebrata)

Rodentia -nonvertebrates

2.2 Razvrstitev po domačih živalih - 6. del

Rank by Domestic Animals - Part 6

1 Za razvrščanje po tehnološki rabi ne obstajajo enotni kriteriji. V različnih informacijskih sistemih oz. literaturi se iste rastline včasih razvrščajo v širše, včasih ožje skupine, poleg tega bi bilo večino rastlin moč razvrstiti v vsaj dve skupini hkrati.

Ključne besede: večjezični tezaver/tezavri, geslovnik/geslovniki, geselnik/geselniki, slovar/slovarji, glosar/glosarji, besednjak/besednjaki, terminologija, klasifikacija, nomenklatura, kmetijstvo, biotehnika Key-words: multilingual thesaurus/thesauri, dictionary/dictionaries, glossary/glossaries, vocabulary/vocabularies, wordbook/wordbooks, terminology, classification, nomenclature, agriculture RABA AGROTEZAVRA METODOLOGIJA ZBIRANJA GESEL Prek svetovnega spleta (WWW) je dostopno nešteto seznamov rastlin in živali, in to v najrazličnejših jezikih. V slovenščini je prek spleta na voljo zelo malo tovrstnih informacij, zlasti za živali. Obstajajo sicer nekateri geografsko določeni pregledi po posameznih vrstah, npr. za Triglavski narodni park ali za nekatere naravne rezervate, ni pa najti takih seznamov, kjer bi se uporabniki lahko poučili tako o slovenskih kot hkrati latinskih in angleških imenih. Za imena rastlin je v elektronski obliki dostopen sicer zelo kakovosten Register flore Slovenije, kjer pa ni angleških imen; poleg tega v Registru ni kmetijskega poimenovanja za nekatere pomembnejše vrste, pač pa le botanično. Kot vir slovenskih gesel smo uporabili nekatere naše učbenike in priročnike, strokovne članke in prispevke iz revij, kot so npr. Zborniki Biotehniške fakultete, Sodobno kmetijstvo, Gozdarski vestnik, Acta biologica slovenica, Acrocephalus ipd., Veliki splošni leksikon DZS ter obstoječe podatke na spletu. S pomočjo latinskih izrazov smo prek mednarodnih tezavrov ter spleta poiskali angleške izraze pa tudi dodatne latinske inačice. Zaradi včasih zelo številnih inačic, bodisi latinskih bodisi angleških, smo med spletnimi naslovi skušali izbrati po našem občutku avtoritativnejše, t.j. tiste, ki jih vzdržujejo uglednejši informacijski sistemi, npr. BIOSIS, ali pomembnejše univerze. Rabo izrazov smo preverjali tudi v zbirkah CAB Abstracts in AGRIS. Pri rastlinah smo kot kriterij izbora večinoma upoštevali zanimivost oz. aktualnost neke vrste, podvrste oz. zvrsti za kmetijsko ali tehnološko rabo pa tudi prehrano v Sloveniji. Manj znane kmetijske rastline smo vključili, če smo o njih našli podatke v domači strokovni kmetijski literaturi. Nismo pa zajeli le poljščin, vrtnin, sadnih rastlin ipd., ki se gojijo v Sloveniji, pač pa tudi nekatere pomembnejše vrste agrumov in (sub)tropskih rastlin, še posebej če je raba imen takih rastlin dovolj živa tudi v slovenskem jeziku in te rastline tudi poznamo, npr. pomaranča, avokado, sladkorni trs ipd. Med živali smo uvrstili, z nekaj izjemami pri domačih živalih, le vretenčarje, ki živijo na ozemlju Slovenije. Izbrali smo nekatere bolj znane vrste, četudi je vseh vrst, celo med sesalci, da ne omenimo ptičev, precej več. Med domače živali smo uvrstili tudi nekaj takih, ki jih pri nas v ta namen ne gojimo, pa imajo v svetu precejšen gospodarski pomen in so

nam dobro poznane, npr. jak, mungo, kamele starega in novega sveta ipd. Zaenkrat smo torej izbrali le omejeno število vrst rastlin oz. živali in je končni seznam tako nekoliko subjektiven. Seveda pa ni ovir, da ne bi našega geslovnika dopolnjevali oz. spreminjali. RAZVRŠČANJE PO SKUPINAH IN IMENIH Rastline in živali smo v sezname uvrščali na ravni posamezne vrste, včasih pa tudi podvrste, zvrsti oz. sorte. Rastline smo pri razvrstitvi po tehnološki rabi navadno uvrščali v le po eno skupino, z nekaj izjemami pri industrijskih, sadnih in zdravilnih oz. aromatskih rastlinah ter drevesih. Veliko rastlin v naših seznamih bi bilo seveda možno po kulinarični ali tehnološki rabi razvrstiti drugače, v dve ali celo tri skupine, vendar zaenkrat razvrstitvenih permutacij nismo izvajali. Na spletu (WWW) kot tudi v specializiranih podatkovnih zbirkah za marsikatero rastlino in žival ne obstajajo enotna imena. Predvsem pri družini križnic (Brassicaceae) vlada prava taksonomska zmeda, ki se odraža že pri latinskih, še bolj pa pri angleških imenih. Zato uporabnikom, ki iščejo imena prek spleta, svetujemo rabo kontekstnih operatorjev NEAR in OR (pri imenih tipa Brassica rapa/campestris var. oleifera torej po načelu Brassica NEAR (campestris OR rapa) NEAR oleifera, saj se nikoli ne ve, kako se bodo posamezne besede razvrstile med seboj. Podobno velja za (domače) živali, kjer se z rodom zelo neenotno povezuje vrsta ali podvrsta, tako da iz latinskih imen pogosto ni razvidno, ali gre za podvrste/pasme ali za samostojne vrste. Za ovco/muflona smo na spletu našli npr. vsa naslednja latinska poimenovanja, našlo pa bi se še kakšno: ovca: Ovis aries, Ovis aries aries, Ovis orientalis, Ovis orientalis aries, Ovis aries domesticus, Ovis domesticus, Ovis orientalis muflon: Ovis aries, Ovis orientalis, Ovis musimon, Ovis aries musimon, Ovis orientalis musimon. Najustreznejša spletna iskalna sintaksa za priklic večine dokumentov tako o ovcah kot muflonih bi bila torej v takem primeru: Ovis NEAR (aries OR orientalis OR domesticus OR musimon) PRIKAZ IMEN V AGROTEZAVRU Pri izboru naših rastlin in živali smo skušali prikaz kolikor toliko standardizirati. Pri domestificiranih živalih smo prikazali tudi po enega divjega sorodnika oz. prednika, in sicer na način skupnega prikaza. Predvsem pri rastlinah smo morali zapise poenostaviti, zato nismo vključevali niti avtorjev niti oznak ssp., var., torej za podvrste oz zvrsti, še zlasti zato, ker pri poimenovanju ne obstajajo enotna mnenja. Prim.: Raphanus sativus L. var. radicula Pers. smo razvrstili kot Raphanus sativus radicula; Nasturtium officinale/Rorippa n. aquaticum - vodna kreša (navadna) se prebere kot Nasturtium officinale ali Rorippa nasturtium aquaticum - navadna vodna kreša. SKLEP Kombinacija latinščine, slovenščine in angleščine ima z vidikov nadaljnjega iskanja po

spletu precejšnjo praktično uporabo pri navezavi na druge jezike. Z izborom latinskega imena lahko hitro najdemo relevantne dokumente in s tem ustrezne tujejezične izraze, in to tako, da v ustreznem spletnem iskalniku izberemo jezik ali spletni naslov oz. domeno (domain) države. Svetovni splet in relativno enostavni postopki sprotnega ažuriranja pa tudi popravljanja podatkov nam dajejo možnosti, da naše sezname dopolnjujemo in nadgrajujemo, še posebej če bo Agrotezaver doživel primeren odziv s strani uporabnikov. Glede na to, da tudi med strokovnjaki obstajajo različna mnenja o (znanstvenih) poimenovanjih živih bitij, noben podoben seznam ne more biti nikoli popolnoma "pravilen" in dokončen. Vsa mnenja o obstoječih poimenovanjih ali razvrstitvah v skupine, še zlasti pa predloge o nadaljnjih rastlinskih in živalskih vrstah, ki naj jih še uvrstimo na sezname, pošljite prosim na naš elektronski naslov. Dobrodošli so predvsem trojezični podatki.

Prof. dr. Tomaž Bartol E-mail: tomaz.bartol (at:) bf.uni-lj.si

Created: December 2000 Updated: November 2010

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.