PREPARED BY: MUHAMAD HAFIZ BIN ROSLI 2011460628

MOHD AKMAL BIN MOHD GHANI 2011299078
0
KOLEJ POLY-TECH MARA KUALA LUMPUR [SESI JUN 2011]

CTU 101
PRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAMTAJUK : KONSEP DOSA MENURUT ISLAM

DISEDIAKAN OLEH:

Nama No. Kad Pelajar

1. MUHAMAD HAFIZ BIN ROSLI 2011460628

2. MOHD AKMAL BIN MOHD GHANI 2011299078KOD PROGRAM : AC 110

SESI : 07/11

SEKSYEN : 11


PREPARED BY: MUHAMAD HAFIZ BIN ROSLI 2011460628
MOHD AKMAL BIN MOHD GHANI 2011299078
1
KOLEJ POLY-TECH MARA KUALA LUMPUR [SESI JUN 2011]


Kandungan

1. Pendahuluan
2. Pengertian Dosa
3. Jenis – jenis Dosa Kecil
4. Jenis – jenis Dosa Besar
5. Konsep Tuntutan Taubat
6. Kesimpulan
PREPARED BY: MUHAMAD HAFIZ BIN ROSLI 2011460628
MOHD AKMAL BIN MOHD GHANI 2011299078
2
KOLEJ POLY-TECH MARA KUALA LUMPUR [SESI JUN 2011]
1. Pendahuluan

Allah telah menyeru manusia melakukan amalan-amalan yang baik dan meninggalkan amalan perbuatan-
perbuatan yang ditegah Allah. Antara amalan-amalan baik yang wajib dilakukan manusia ialah mendirikan
solat lima waktu, berpuasa, membayar zakat, berbuat baik kepada ibu bapa, tolong-menolong sesama
manusia dan sebagainya, manakala antara perbuatan-perbuatan yang ditegah dan dimurkai Allah ialah
berjudi, minum dan makan makanan yang diharamkan Allah S.W.T., membunuh, memfitnah dan
sebagainya. Tujuan Allah S.W.T. menyeru manusia membuat kebaikan dan mencegah manusia daripada
melakukan kemungkaran ialah untuk memastikan agar manusia dapat hidup aman dan harmoni di muka
bumi Allah ini.

Dosa itu bagaikan madu yang beracun yang dapat dirasakan nikmat dan lazatnya ketika pertama
menikmatinya. Namun setelah itu kita akan merasakan betapa pahitnya racun yang merupakan balasan dan
azab yang pedih dari Allah S.W.T.. Umat Islam yang tidak melaksanakan perintah Allah S.W.T. dianggap
berdosa. Manakala umat Islam yang melakukan perkara yang ditegah oleh Allah juga dianggap berdosa.
Apabila kita melakukan dosa, timbangan sebelah kiri kita akan bertambah. Terdapat dua jenis dosa iaitu
dosa kecil dan dosa besar. Kita akan membincangkan pengertian dosa dan jenis – jenisnya satu persatu,
kemudian kita akan sentuh mengenai taubat iaitu sebagai salah satu jalan untuk memohon keampunan
daripada Allah S.W.T. apabila kita telah melakukan dosa.


PREPARED BY: MUHAMAD HAFIZ BIN ROSLI 2011460628
MOHD AKMAL BIN MOHD GHANI 2011299078
3
KOLEJ POLY-TECH MARA KUALA LUMPUR [SESI JUN 2011]
2. Pengertian Dosa
Menurut nas Al-Quran dan Al-Hadis, dosa terbahagi kepada dua jenis iaitu dosa kecil dan dosa besar. Allah
S.W.T. berfirman:
_| ¦....>´ ,,!.é !. _¯.... «.s ¯,±>. ¯.>.s ¯.>.!:¯. . .÷l>..´. *>.¯. !..,´ ¯¸
“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, nescaya
Kami hapus kesalahan-kesalahan (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang
mulia (syurga)”. (An Nisa’ ayat 31)
Berpandukan kepada firman di atas, maka jelaslah dalam konteks dosa ini terdapat dosa kecil dan dosa besar
yang diukur dalam kehidupan kita seharian.
i.i Pengertian Dosa Besar
Dosa besar didefinisikan sebagai segala kesalahan yang ditentukan hukumya di dunia dan amaran
azab di akhirat, seperti minum arak dan berzina.
i.ii Pengertian Dosa Kecil
Dosa kecil pula didefinisikan sebagai kesalahan yang tidak diperuntukkan hukuman yang tertentu di
dunia atau amaran azab di akhirat, seperti bercakap perkara yang tidak memberi faedah.
Allah S.W.T. telah menetapkan hukuman – hukuman tertentu terhadap umat manusia yang melakukan
perbuatan dosa besar mahupun dosa kecil. Oleh itu, setiap umat manusia hendaklah menjauhi dan
meninggalkan perbuatan tersebut.
Firman Allah S.W.T. :
.´. -. ´<¦ .`..´¸´. ´.-..´. .::..`> `>.`. ¦´¸!. ¦.> !±.· .`´. ¦.s _.±¯. ¸'
PREPARED BY: MUHAMAD HAFIZ BIN ROSLI 2011460628
MOHD AKMAL BIN MOHD GHANI 2011299078
4
KOLEJ POLY-TECH MARA KUALA LUMPUR [SESI JUN 2011]
“ Dan barang sesiapa Yang derhaka kepada Allah dan RasulNya, dan melampaui batas-batas SyariatNya,
akan dimasukkan oleh Allah ke Dalam api neraka, kekalah Dia di dalamnya, dan baginya azab seksa Yang
amat menghinakan.”(An Nisa’ ayat 14)

3. Jenis-jenis Dosa Kecil
Dosa kecil ini biasanya dilakukan oleh manusia secara sengaja mahupun tidak sengaja dalam kehidupan
seharian. Umumnya manusia tidak sedar bahawa mereka telah melakukan dosa kecil kerana bagi mereka ia
hanya biasa sahaja. Hal ini berlarutan kerana, kebanyakkan manusia pada hari ini tidak memahami akan
hukum-hukum dalam Islam. Antara dosa kecil yang dapat dijelaskan ialah membazir dan mengumpat dan
lain-lain.
i) Membazir
Islam menganggap sikap terlalu boros adalah perbuatan yang berdosa kerana ia akan menyebabkan
manusia ingkar terhadap nikmat Allah S.W.T.
_| _·¸...l¦ ¦..l´ _´ .>| _.L.´.:l¦ _l´´. .L.:l¦ .«.,l ¦´¸.±´ '¯ .
“Sesungguhnya orang-orang Yang boros itu adalah saudara-saudara Syaitan, sedang Syaitan itu
pula adalah makhluk Yang sangat kufur kepada Tuhannya”( Al-Isra ayat 27)

Ayat di atas menjelaskan bahawa orang-orang yang suka menghambur-hamburkan harta adalah
saudara syaitan. Hal ini kerana,perbuatan memboroskan harta itu adalah ciri-ciri perbuatan syaitan.

Oieh sebab syaitan juga ingkar terhadap Tuhannya, maka orang- orang yang meniru perbuatan
memboros akan tergolong salah satu di antara mereka.Ayat di atas adalah merupakan kencaman
terhadap perbuatan menghambur-hamburkan wang.
PREPARED BY: MUHAMAD HAFIZ BIN ROSLI 2011460628
MOHD AKMAL BIN MOHD GHANI 2011299078
5
KOLEJ POLY-TECH MARA KUALA LUMPUR [SESI JUN 2011]
ii) Mengumpat
Mengumpat ialah seseorang menuturkan sesuatu yang kurang disenangi yang berkaitan dengan
peribadi temannya. Percakapannya itu boleh secara sindiran, baik yang dicakapnya itu bertalian
dengan masalah agamanya atau keperibadiannya, semuanya sama sahaja.
Al-Quran memberikan perumpamaan kepada kita mengenai perbuatan mengumpat ini.
Perumpamaannya sama sahaja dengan memakan daging saudara yang telah mati.
Firman Allah S.W.T.:
!..!.. _·¦ ¦.`..¦´. ¦....>¦ ¦¸..´ ´. ´Ll¦ ´_| ´-. ´Ll¦ '..| N´. ¦.´.´.>´ N´. ..-. .>.-`. !´.-.
´.>´¦ `.é.>¦ _¦ _é!. ´.`>l «,>¦ !.,. :...>,>· ¦.1.¦´. ´<¦ _| ´<¦ '.¦¯.. ..>¯¸ ¸'
“Wahai orang-orang Yang beriman! jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak
menyangka sangkaan Yang dilarang) kerana Sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah
dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan
janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya Yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka
memakan daging saudaranya Yang telah mati? (jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah
tentu kamu jijik kepadaNya. (oleh itu, patuhilah larangan-larangan Yang tersebut) dan bertaqwalah
kamu kepada Allah; Sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani”.
( Al Hujurat ayat 12)

Terdapat satu andaian yang menyatakan bahawa dosa kecil tidak ada tetapan hukumnya di dunia dan
tidak ada seksaan di akhirat kelak. Tetapi perlu diingatkan bahawa dosa kecil yang kerap dilakukan
tanpa insaf seperti istighfar dan solat lima waktu akan menjadikannya sebagai dosa besar.


PREPARED BY: MUHAMAD HAFIZ BIN ROSLI 2011460628
MOHD AKMAL BIN MOHD GHANI 2011299078
6
KOLEJ POLY-TECH MARA KUALA LUMPUR [SESI JUN 2011]
4. Jenis-jenis Dosa Besar
Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahawa dosa besar itu adalah semua perbuatan yang berat yang dihukum
had di dunia seperti membunuh, membuat zina, mencuri, atau yang di ancam azab di akhirat atau mendapat
kemurkaaan atau laknat Allah S.W.T.. Semua ini tergolong dalam dosa besar.
i) Syirik
Syirik bermaksud menyekutukan atau menyamakan Allah S.W.T. dengan makhluk-Nya sama ada
dari segi zat-Nya, sifat-Nya, ataupun perbuatan-Nya. Mensyirikkan Allah diharamkan kerana
perbuatan tersebut menafikan kekuasaan Allah S.W.T. dan merupakan suatu kezaliman yang besar.
Firman Allah S.W.T.:
:|´. _!· ..1l .«.¯.N ´.>´. .«´L-. ¯_.... N ì¸:· ´<!. ´_| ì¸:l¦ '.l´Ll '.,L s ¸¯
“dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat kepadanya:"
Wahai anak kesayanganku, janganlah Engkau mempersekutukan Allah (dengan sesuatu Yang lain),
Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman Yang besar".” (Luqman ayat 13)

Syirik dibahagikan kepada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi.
i.i Syirik jali
Perbuatan syirik yang dilakukan secara terang-terangan. Contohnya, bertenung nasib,
menyembah berhala dan menyembah pokok.

i.ii Syirik khafi
Tidak meletakkan Allah S.W.T. sebagai yang mutlak dalam niat. Contohnya, menunjuk-nunjuk
kehebatan diri, riak, ujub, takbur, dan mengagungkan kuasa lain lebih daripada Allah S.W.T..

PREPARED BY: MUHAMAD HAFIZ BIN ROSLI 2011460628
MOHD AKMAL BIN MOHD GHANI 2011299078
7
KOLEJ POLY-TECH MARA KUALA LUMPUR [SESI JUN 2011]

ii) Meninggalkan solat fardhu
Meninggalkan solat fardhu sehingga keluar dari waktunya dengan menganggapnya remeh, maka
umat manusia seperti ini kelak di kemudian hari kiamat akan diseksa oleh Allah S.W.T. dengan
seksaan Neraka Wail iaitu azab yang amat pedih.
Sebahagian ulama’ ada yang mengatakan bahawa ancaman bagi orang yang meremehkan solat itu
kelak akan dijatuhkan ke dalam Neraka Jahanam yang sangat panas sehingga keadaan tersebut
digambarkan:
“Jika seandainya sebuah gunung dimasukkan ke dalamnya nescaya ia akan hancur kerana sangat
panasnya dan disamping itu tempat tersebut disiapkan bagi orang yang selalu meremehkan dan
melalaikan solat sehingga waktunya habis. Kecuali mereka mahu bertaubat kepada Allah S.W.T.
atas perbuatan mereka itu, nescaya Allah S.W.T. memberi pengampunan kepada mereka.”

iii) Riba’
Dalam erti bahasa riba’ merujuk kepada tambahan. Maksud riba’ di sini adalah hutang-piutang atau
pinjam-meminjam wang atau barang dengan syarat ada tambahan faedah.
Riba’ ini pada dasarnya banyak merugikan peminjam atau penghutang. Seperti riba’ nasi’ah yang
terjadi di zaman Jahiliah. Larangan riba’ ini ditegaskan oleh Allah S.W.T..
Firman Allah S.W.T.:
!±¯.!.. _·¦ ¦.`..¦´. N ¦.lé!. ¦´..¯,l¦ !±.-.¦ «±-..¯. ¦.1.¦´. ´<¦ ¯.>l-l _.>l±. ¸¯¸
“Wahai orang-orang Yang beriman! janganlah kamu makan atau mengambil riba Dengan berlipat-
lipat ganda, dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjaya.” (Ali-Imran ayat
130)

PREPARED BY: MUHAMAD HAFIZ BIN ROSLI 2011460628
MOHD AKMAL BIN MOHD GHANI 2011299078
8
KOLEJ POLY-TECH MARA KUALA LUMPUR [SESI JUN 2011]
iv) Bunuh diri
Bunuh diri iaitu seseorang yang mencelakakan dirinya dengan maksud untuk menghabiskan
nyawanya sendiri sama ada dengan cara meminum racun, menggantung diri, menjatuhkan diri dari
atas bangunan dan lain-lain. Bunuh diri ini termasuk dalam dosa besar dan diancam dengan hukuman
neraka. Firman Allah S.W.T.:
N´. ¦.l.1. ¯.>.±.¦ _| ´<¦ _l´ ¯.>. !.,>´ ¸ '' .´. ¯_-±. il: !.´..`s !.lL´. .¯..·
«,l`.. ¦´¸!. _lé´. l : _ls ´<¦ ¦´¸..· ¯¸
“29 ....... dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa
Mengasihani kamu. 30. dan sesiapa berbuat demikian Dengan menceroboh dan aniaya, maka Kami
akan masukkan Dia ke Dalam api neraka, dan balasan Yang sedemikian itu adalah mudah bagi
Allah, (tidak ada sesiapapun Yang dapat menghalangnya).” (An Nisa Ayat 29-30)

v) Berzina
Zina ialah mengadakan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan penikahan yang
sah. Penzinaan ini merupakan perbuatan yang keji sama ada dalam pandangan Islam mahu pun
pandangan masyarakat. Malah perbuatan tersebut menghasilkan keturunan yang tidak jelas dan
akhirnya menyebabkan anak yang dilahirkan itu menjadi terbiar. Dengan alas an itu Islam melarang
untuk melakukan perbuatan zina kerana zina tergolong dalam perbuatan dosa besar. Perbuatan zina
ini sangat dicela oleh Allah S.W.T. dalam firman-Nya:
N´. ¦..,1. ´_.¯,l¦ .«.| _l´ «:>.· ´.!.´. *... ¯'
“dan janganlah kamu menghampiri zina, Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan Yang keji
dan satu jalan Yang jahat (yang membawa kerosakan).” (Al Israa’ ayat 32)
PREPARED BY: MUHAMAD HAFIZ BIN ROSLI 2011460628
MOHD AKMAL BIN MOHD GHANI 2011299078
9
KOLEJ POLY-TECH MARA KUALA LUMPUR [SESI JUN 2011]

vi) Meninggalkan solat Jumaat
Setiap umat Islam diwajibkan untuk solat Jumaat dengan berjemaah. Barang siapa yang
meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja tanpa ada uzur yang diizinkan oleh agama adalah
termasuk meninggalkan kewajipan, bererti mereka telah berbuat dosa.
Orang yang meninggalkan jemaah solat Jumaat dengan sengaja tanpa ada halangan yang diizinkan
oleh agama adalah dilarang. Kalau mereka selalu meninggalkannya, nescaya Allah S.W.T. akan
mematri hatinya sehingga ia akan sering lupa terhadap perintah Allah S.W.T. dan akan menjadi
orang yang munafik.

5. Tuntutan Taubat
Taubat bermaksud kembali semula taat kpd Allah S.W.T setelah menyesal dengan bersungguh-sungguh
terhadap dosa yang telah dilakukan serta memohon keampunan daripada-Nya. Setiap umat manusia disuruh
untuk bertaubat bagi menyucikan diri dari sebarang dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada dilakukan
secara sengaja ataupun tidak. Kita hendaklah memohon keampunan secara langsung kepada Allah S.W.T.
kerana taubat tidak boleh dilakukan melalui perantaraan.
Firman Allah S.W.T.:
!..!.. _·¦ ¦.`..¦´. ¦.... _|| ´<¦ «.¯.. l´>.´.. _. s ¯.>.´¸ _¦ ,±>`. ¯.>.s ¯.>.!:¯.. ¯.÷l>.`.´. ·..> _,>´
. !±.>´ `,.±.N¦ »¯.. N _,>´ ´<¦ ¯_..l¦ ´.¦´. ¦.`..¦´. .«-. ¯.>'¸.. _-`.· _.. ¯.....¦ ¯......!.´. _.l.1. !´.`.´¸
¯...¦ !´.l !.´¸.. ¯,±s¦´. !´.l i.| _ls _é .`_: ",..· ¯
PREPARED BY: MUHAMAD HAFIZ BIN ROSLI 2011460628
MOHD AKMAL BIN MOHD GHANI 2011299078
10
KOLEJ POLY-TECH MARA KUALA LUMPUR [SESI JUN 2011]
“Wahai orang-orang Yang beriman! bertaubatlah kamu kepada Allah Dengan " taubat Nasuha", Mudah-
mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke Dalam
syurga Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan
orang-orang Yang beriman bersama-sama dengannya; cahaya (iman dan amal soleh) mereka, bergerak
cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka (semasa mereka berjalan); mereka berkata (ketika
orang-orang munafik meraba-raba Dalam gelap-gelita): "Wahai Tuhan kami! sempurnakanlah bagi Kami
cahaya kami, dan Limpahkanlah keampunan kepada kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-
tiap sesuatu".” (At Tahrim ayat 8)

Hukum taubat adalah wajib terhadap golongan yang melakukan dosa sama ada terhadap Allah S.W.T.
sesama manusia. Jika dosa itu berkaitan dengan manusia maka hendaklah meminta maaf daripada mereka.
Sekiranya dosa itu berkaitan dengan harta benda, maka hendaklah dikembalikan harta tersebut kepada
tuannya.
i) Syarat-syarat taubat
Taubat tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, namun ia harus dibuktikan dengan hati yang tulus
dan perbuatan. Taubat itu akan menjadi bererti apabila melalui syarat-syarat tertentu. Menurut Imam
Al-Ghazali, syarat taubat itu antaranya apabila penyesalan itu menimbulkan lebih banyak rasa pedih
di hati, maka lebih kuatlah harapan bahawa dosa itu akan terampun. Tanda besarnya penyesalan itu
ialah lunaknya hati kemudian air mata kesedihan mengalir di pipi.
Menurutnya lagi, apabila rasa pilu terhadap dosa-dosa yang dilakukannya itu terus mencengkam di
jantung hati orang yang melakukan dosa itu, perasaannya tidak akan senang apabila mengingat dosa
yang pernah dilakukannya. Tegasnya kecenderungan yang mula-mula ada dalam perasaannya ketika
melakukan dosa itu telah berubah menjadi benci.


PREPARED BY: MUHAMAD HAFIZ BIN ROSLI 2011460628
MOHD AKMAL BIN MOHD GHANI 2011299078
11
KOLEJ POLY-TECH MARA KUALA LUMPUR [SESI JUN 2011]
ii) Tujuan bertaubat
Tujuan bertaubat adalah untuk menyucikan diri daripada segala dosa terutamanya ketika bertemu
dengan Allah S.W.T pada hari akhirat kelak. Jika manusia tidak bertaubat, maka ibadat yang
dilakukan tidak akan diterima oleh Allah S.W.T kerana dosa-dosa yang dilakukan merupakan
penghalang kepada ibadat. Apabila umat manusia melakukan taubat kepada Nya, maka lahirlah
perasaan takut akan Allah S.W.T. dan akan menyebabkan mereka untuk patuh dan beribadat dengan
sempurna kepada Nya. Orang yang bertaubat akan mendapat balasan baik pada hari akhirat kelak.
Hal ini demikian kerana orang yang bersih daripada dosa akan mendapat kedudukan yang istimewa
di sisi Allah S.W.T.. Mereka jua akan mendapat petunjuk dan hidayat daripada Allah S.W.T.
disamping jiwa dan perasaan yang tenang dan tenteram kerana dosa mereka diampun oleh Allah
S.W.T..

iii) Hikmah bertaubat
Hikmah taubat dari konsep pembentukan peribadi adalah umat manusia dapat membaiki dan
memiliki akhlak yang mulia apabila mereka telah bertaubat dan benar-benar insaf untuk tidak
mengulanginya lagi. Ia juga dapat mendorong manusia untuk melakukan perkara kebajikan seperti
bersedekah. Tambahan pula ia juga dapat mendorong umat manusia untuk meningkatkan ketaqwaan
dan mendekatkan diri kepada Allah S.W.T.. Firman Allah S.W.T.:
..l :`.·´. s ,>.l¦ ¯_· ´.> _:¦ ¦.l¸.s!· ´.!..l¦ _· ,>.l¦ N´. ´>..,1. _.> _¯,±L.
¦:¦· _¯,´±L. >..!· . ±.> `.´,.¦ ´<¦ _| ´<¦ ´.>´ _..¯.`.l¦ ´.>´´. _·,´±L..l¦ '''
“dan mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. katakanlah: "Darah
haid itu satu benda Yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat". oleh sebab itu hendaklah kamu
menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh Dengan isteri kamu) Dalam masa datang
PREPARED BY: MUHAMAD HAFIZ BIN ROSLI 2011460628
MOHD AKMAL BIN MOHD GHANI 2011299078
12
KOLEJ POLY-TECH MARA KUALA LUMPUR [SESI JUN 2011]
darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci.
kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan Yang diperintahkan
oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang banyak bertaubat, dan
mengasihi orang-orang Yang sentiasa mensucikan diri.” (Al Baqarah ayat 222)

6. Kesimpulan
Kehidupan dunia dengan segala nikmat yang ada di dalamnya merupakan anugerah yang diberikan oleh
Allah S.W.T. kepada umat manusia. Dengan anugerah dan kenikmatan itu juga bagaimanapun terselit ujian
dan cubaan dari Ilahi
Allah S.W.T. akan mencuba umat manusia terlebih dahulu dengan apa yang dikurniakannya kepadanya.
Keimanan dan ketenangan hanya dapat diperoleh setelah kita menang dalam ujian yang sememangnya
diselitkan dalam tiap-tiap kurnia yang diberikan kepada kita.
Kita lihat ada satu nikmat yang Allah S.W.T. telah berikan kepada kita iaitu ilmu pengetahuan, rezeki,
kedudukan dan sebagainya, tapi dalam pada itu terselit juga cubaan dan ujian. Apakah dengan demikian kita
masih mahu mengatakan bahawa “ aku” yang tinggi, dan aku yang pandai dan kaya,? Kalau demikian
adanya kita telah kalah dengan segala ujian Allah akhirnya kita hidup dalam kegelumangan dosa dan noda.
Manusia selalu lupa dengan dirinya sendiri, dan lupa kepada Penciptanya. Manusia diberi amanah tetapi
dikianati sebaliknya lebih senang memperuntukan kehendak diri sendiri dan hawa nafsu. Tidak ada jalan
lain untuk kembali kepada kebenaran dari jambangan dosa itu melainkan bertaubat dengan menginsafi
segala kesalahan masa lalu yang diukir dari setiap langkah kehidupan ini. Memang tiada manusia yang tidak
berdosa, dan tidak ada juga seorang manusia yang ingin diseksa. Taubat sesungguhnya akan membimbing
kita kepada tali agama Allah S.W.T. yang benar dan suci. Maka kita hendaklah mennyegerakan taubat kita
pada Tuhan Yang Esa.


PREPARED BY: MUHAMAD HAFIZ BIN ROSLI 2011460628
MOHD AKMAL BIN MOHD GHANI 2011299078
13
KOLEJ POLY-TECH MARA KUALA LUMPUR [SESI JUN 2011]
Rujukan
Drs. Md. Isa Selamat, 2001. Dosa bagai Madu Yang Beracun, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publisher
Abu Bakar Ali, 2002. Menjauhi Perangkap Dosa, Selangor Darul Ehsan: Ilmiah Publisher Sdn. Bhd.
Muahammad Ali Imran, 1996. Pengertian Hukum Dan Pembalasan Dosa Menurut Al-Qur’an Dan Al-
Hadis, Johor Baharu: Perniagaan Jahabersa
http://1992hafiz.blogspot.com/2010/07/dosa-menurut-islam_31.html
http://imam-islam-com.3402717.n2.nabble.com/Pengertian-Dosa-dalam-Islam-td3428236.html
http://ms.wikipedia.org/wiki/Taubat_menurut_Islam
http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2003/12/
http://kajiandosa.blogspot.com/2011/03/pembagian-dosa-menurut-pandangan-islam.html
http://www.perkahwinan.com/index.php?topic=1091.0
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful