You are on page 1of 27

1

HNG DN S DUNG PHN MM MAPINFOW


S tit : 30 tit (10 bui)
Ngi son cng : ThS. Nguyn Hiu
Yu cu kin thc
Trc khi hc s dng phn mm Mapinfow, sinh vin cn phi c trang b
nhng kin thc c bn v tin hc i cng, c s vin thm v GIS, c s bn hc.
Mc ch mn hc
Gip cho sinh vin c th thit k c s d liu, s dng phn mm
Mapinfow qun l d liu, xy dng cc bn chuyn v bin tp, trnh
by bn .
Sn phm cn phi t c ca mi sinh vin sau kho hc l 1 bn hnh
chnh c trnh by v bin tp hon chnh km theo 1 bn chuyn .

Ni dung chi tit

Phn 1. Gii thiu chung (3 tit)
1.1. T chc d liu v bn trong Mapinfow
1.2. Chuyn ti d liu vo Mapinfow
1.3. Qun l di dng cc lp thng tin
1.4. Cc ca s ca bn , bng d liu v th trong Mapinfow
1.5. Cc i tng bn
1.6. Cc thanh cng c lm vic

Phn 2. Nhp d liu nn v thit k cc lp thng tin bn (3 tit)
2.1. T chc c s d liu cho bn
2.2. M d liu nh trong Mapinfow
2.3. Gn c s ton hc cho nh
2.4. To cc lp thng tin bn
2.4.1. To t menu chnh
2.4.2. To t lp nhp (cosmetic layer)
2.5. Lm vic vi cc lp thng tin bn (Layer Control)
2.6. Lu ct d liu

Phn 3. V v chnh sa cc i tng trn bn (12 tit)
3.1. Cc cng c v v chnh sa
3.2. V cc i tng c nh dng trong Mapinfow
3.3. V cc i tng dng im
3.4. To cc i tng dng text

2
3.5. V cc i tng bt k
3.6. Thay i hnh dng, kch thc v mu sc ca cc i tng
3.7. Dnh node
3.8. Lm trn ng
3.9. Chuyn cc i tng t dng ng sang dng vng v ngc li
3.10. S ho bn
3.11. To li chiu bn t ng
3.12. To thc t l t ng

Phn 4. Nhp d liu thuc tnh cho bn (9 tit)
4.1. Cch to cu trc bng d liu
4.2. Cu trc bng cc dng trng d liu
4.3. Qun l v lm vic vi bng d liu
4.4. Nhp d liu

Phn 5. Xy dng cc bn chuyn (6 tit)
5.1. Gii thiu chung v bn chuyn
5.2. Cc phng php xy dng bn chuyn trong Mapinfow
5.3. S dng chc nng Update Column vi cc bn chuyn .

Phn 6. Lm vic vi cc Layout (6 tit)
6.1. Cch to mt trang Layout
6.2. Lm vic trong mt Layout
6.3. Lu ct Layout
6.4. t t l bn

Phn 7. In n v tng kt kin thc (3 tit)
7.1. t trang v in n
7.2. Tng kt nhng kin thc hc
3
Phn 1
CC KHI NIM CO BN
1.1. T chc d liu v bn ca MAPINFO
s dng c phn mm Mapinfo cn c cc file d liu m trong c
cha cc bn ghi v cc bn . Cc bn ghi v bn ny c th c sn trong
Mapinfo hoc c th t to ra v chng s c Mapinfo t chc di dng thng tin
ca n, c th l text hoc graphic di dng cc table.
Mi table trong Mapinfo c t nht hai file: file.tab m t cu trc ca table v
file.dat lu tr bng d liu thuc tnh. Nu d liu cn c thm cc i tng ho,
c bit l cc i tng khng gian c to X,Y th s c thm 2 file: file.map m
t i tng ho v file.id ni kt gia cc i tng ho vi bng thuc tnh
ca n.
1.2. Trao i d liu
Mapinfo cho php s dung cc d liu c thit lp cc dng nh dng khc,
v d dng ASCII, dBASE, DBF, Lotus 1-2-3, Microsoft Exelt v Raster Image.
c th biu din table trong mt ca s bn , d liu nht thit phi c to
X,Y. Nu cha c th c th s dng Mapinfo lm iu . Vic gn cc to cho d
liu ny c gi l nn nh (Geocoding). Mapinfo cho php c th s dng cc nh sau
khi c gn to (Register) lm nn cho vic to cc lp thng tin ca bn .
1.3. Cc lp bn (Map layers)
Cc bn my tnh c t chc di dng cc lp v c th hiu cc lp ny
nh cc transparency c trng ghp ln nhau. Mi mt lp s cha mt thng tin
no trong cc thng tin ca bn .
1.4. Ca s bn , ca s bng v ca s th
Khi xem cc d liu trn mn hnh, c th xem n nhiu dng khc nhau,
c th l bn , c th l bng d liu hoc c th l cc th. Bn c th chn hnh
thc biu din ca cc d liu bn mun trn thc n ca ca s.
Trong cc ca s bn , cc thng tin c th hin v sp xp ging nh
cc bn truyn thng, cho php cc bn mng tng ra c nn a l trong
min lm vic.
4
Trong cc ca s bng biu, d liu c th hin di dng bng biu, cho
php bn c th kim tra mt cch y d liu ca mnh.
Cc d liu cng c th c th hin di dng cc th trong ca s th.
iu ny s gip cho bn c th mng tng v so snh c mt s cc i tng
cn thit.
1.5. Cc i tng bn
C 4 i tng chnh trong Mapinfo:
Dng im (points): y l dng d liu n gin nht ca d liu khng gian. V
tr ca mi im c xc nh bi mt cp to X,Y. Cc im c th l cc
trm kh tng, trm thu vn, nh, khch sn, nh hng hay im xe.
Dng ng hay dng tuyn (Line): c im ca ng l c s m rng r rt
theo dng tuyn hay l mt tp hp c hng ca nhiu im. S m rng ny
c xc nh bi cc cp to X,Y. Chiu di ca ng c th hin qua t
l, cn rng ca n th khng th, c th l nhng con sng, ng ...
Dng vng (Region): Vng l min khng gian trong mt ng khp kn, v d
nh l cc n v a mo, n v a cht, n v s dng t ...
Dng ch (Text): i tng ny m t bn hay mt i tng no di
dng cc nhn (label) hay tiu (title).
1.6. Cc thanh cng c trong Mapinfo
Thanh Standard

To mt table mi

Undo

M table

M mt Browser mi

Ghi li table

M mt ca s bn mi

In

M ca s th mi

Ct

M mt Layout mi

Copy

M ca s thng k mi

Gin

Gip (help)

5
Thanh cng c chnh (Main toolbar)

S dng thay i v
tr ca bn hay layout
trong ca s m hnh


Nt chn i tng

Hin th d liu thuc
tnh ca cc i tng


Chn cc i tng theo hnh
trn

Gin nhn cho cc i
tng vi cc thng tin
t d liu lin quan


Chn cc i tng theo hnh
ch nht

lm vic vi cc lp
thng tin


Chn cc i tng theo vng
c v ra

Hin th ca s ch gii
cho cc bn hoc
biu


Phng to i tng

Xc ng khong cch
gia cc im


Thu nh i tng

Thanh v (Drawing toolbar)

Chn thm node

Thay i nh dng ca cc
polygol

V 1/4 elip

Hin, thay i hoc xo cc node

V cc i tng hnh
trn hoc elip


V cc hnh ch nht hoc hnh
vung c ln trn cc gc

To mt khung bn
mi hin th cc bn
hoc biu trong
trang layout


V cc symbol

V ng thng

Thay i nh dng ca cc
symbol

Thay i nh dng ca
cc i tng ng
( rng, mu sc)


Nhp text

V cc polygol

Thay i nh dng ca text

6
Phn 2
NHP D LIU NN VA THIT K CC LP THNG TIN BN

2.1. T chc d liu cho bn

Bi tp 1. T chc d liu cho bn hnh chnh tnh Lng Sn

D liu dng im
1. U ban - UBND tnh (UBtinh.tab)
- UBND huyn (UBhuyen.tab))
D liu dng ng
2. Ranh gii - Ranh gii quc gia (RgQG.tab)
- Ranh gii tnh (RgTinh.tab)
- Ranh gii huyn (RgHuyen.tab)
3. ng giao thng - ng quc l (DgQL.tab)
- ng nh (Dgnho.tab)
4. Sng - Sng n (Song.tab)
Lp d liu vng
5. Nn huyn - Cc huyn (Nenhuyen.tab)
Lp d liu text
6. a danh - Tn quc gia (TenQG.tab)
- Tn tnh (TenTinh.tab)
- Tn huyn (TenHuyen.tab)
- Tn th trn (TenTT.tab)
7. Tn sng - Tn sng (TenSong.tab)


2.2. M d liu nh trong Mapinfow

Bi tp 2. M nh qut ca bn hnh chnh tnh Lng Sn

M : File\Open table
Hp thoi Open table xut hin
7


Trong mc Look in tm a ch c cha file nh Langson.JPG
Trong Files of type chn Raster Image, sau chn file nh LangSon v nhp Open.Chn Display hin th nh, hoc
Chn Register gn c s ton hc cho nh

2.3. Gn to cho nh

Bi tp 3. Gn to cho nh Langson
Trong hp thoi Image Registation :
- Vo Unit chn kiu to degree
8
- Vo Projection, hp thoi Choose Projection xut hin. Trong Category chn
Longitude/Latitude. Trong Category Members chn Longitude/Latitude


- Tm cc im sau trong nh gn to (s im cn tm ti thiu l 3)

STT V tr X Y
1 TT. Tht Kh 106.483 22.255
2 TT. Bc Sn 106.352 21.924
3 TT. ng ng 106.701 21.950
4 TT. Mt 106.349 21.501
5 TT. nh Lp 107.102 21.545
6 TT. Vn Quan 106.533 21.857
*) 0,1 = 6pht

Trong hp thoi Add Control Point nhp:
Label Tn im
Map X Kinh
Map Y V
Image X To dng ca pixel nh c
gn to

Nt phng to
Nt thu nh
Nt di chuyn
ca s sang
tri, phi
Nt di chuyn
ca s ln trn,
xung di
9

Image Y To ct ca pixel nh c
gn to
2.4. To v lu ct cc lp thng tin bn
M file nh LangSon c nn chnh
Chn Map\Layer Control trn thanh menu chnh (hoc nhp chut phi v chn
menu Layer Control).Trong hp thoi Layer Control chn ch edit cho Cosmetic Layer v nhn OK
S ho cc lp thng tin nh t chc
Sau mi lp thng tin c s ho, chn Map \ Save Cosmetic Objects t thanh
Menu chnh. Xut hin hp thoi Save Objects to Table.
Trong hp thoi
Save Objects to
Table tm th
mc s ct lp
thng tin va s
ho trong mc
Save in v t tn
cho lp thng tin
trong mc File
name

10
PHN 3
V VA CHNH SA CC I TONG TRN BN

- Cc cng c v v chnh sa
- V cc i tng c nh dng trong Mapinfow
- V cc i tng dng im
- To cc i tng dng text
- V cc i tng bt k
- Thay i hnh dng, kch thc v mu sc ca cc i tng
- Dnh node
- Lm trn ng
- Chuyn cc i tng t dng ng sang dng vng v ngc li
Thanh v (Drawing toolbar)

Chn thm node

Thay i nh dng ca cc
polygol

V 1/4 elip

Hin, thay i hoc xo cc node

V cc i tng hnh
trn hoc elip


V cc hnh ch nht hoc hnh
vung c ln trn cc gc

To mt khung bn
mi hin th cc bn
hoc biu trong
trang layout


V cc symbol

V ng thng

Thay i nh dng ca cc
symbol

Thay i nh dng ca
cc i tng ng
( rng, mu sc)


Nhp text

V cc polygol

Thay i nh dng ca text
11
Bi tp 4. To cc lp thng tin bn Lng Sn nh c t chc phn (2.1), tin hnh s
ho v bin tp trn mn hnh.
- To lp thng tin cc huyn ca tnh Lng Sn (Nenhuyen)
Tin hnh cc bc nh trong phn 2.4 cho n mc s ho
Kch chut vo nt cng c v Polygon trn thanh Drawing, sau s ho theo
ranh gii ca cc huyn. ranh gii gia cc huyn cnh nhau trng kht
ln nhau cc bn s dng chc nng Erase ca Mapinfo.

V d sau khi s ho song huyn Trng nh, mun s ho tip huyn Bnh
Gia, nhng vi phn ranh gii chung gia hai huyn phi trng kht ln nhau bn lm
cc bc sau:
- S ho hon chnh huyn Trng nh
- S ho chnh xc ranh gii huyn Bnh Gia tr phn tip gip vi huyn Trng
nh th s min sao ph chm sang pha huyn (xem hnh di).

- ct phn ph chm ca huyn Bnh Gia sang huyn Trng nh:
+ chn huyn Bnh Gia, sau trn Menu chnh chn Objects \ Set Target ch
huyn s b ct
+ chn huyn Trng nh ch ra i tng dng ct vi huyn Bnh Gia
+ trn Menu chnh chn Objects \ Erase
- Bn c th chn nhiu i tng cng mt lc (gi phm Shift khi chn) lm
i tng b ct hoc lm i tng ct.
Phn ph chm
12
Bi tp 5. To li v thc t l t ng cho bn tnh Lng Sn

- M lp bn Nenhuyen
- Trn menu chnh chn File\Run Mapbasic
Program... (Map6.0) hoc chn
Tools\ Run Mapbasic Program... (Map7.0).
Hp thoi Run Mapbasic Program xut
hin.
- Trong hp thoi ny:
+ Trong mc Look in tm th mc Tools
trong thu mc ci t ca Mapinfo.


- Khi ng GRIDMARK (to li chiu) v
SCALEBAR (to thc t l)
- Sau khi khi ng thanh cng c Tools s hin th
trn mn hnh
*) To li bn t ng
- Kch chut vo nt to li, con tr chuyn thnh
du +

To li
To thc
t l
13
- Nhp v di chut ch ra vng to li cho lp Nenhuyen, sau nh chut v hp
thoi Grid Maker xut hin.
- Trong mc Object Types chn kiu li l dng vng (Closed Regions)/chn
kiu li l cc ng k (Straight Polylines)


- Trong mc Object Styles chn kiu hin th ca li.
- Trong mc Extents bn c th gi nguyn cc thng s v khung li nh bn
v hoc c th thay i li khung bng cch g trc tip to gii hn khung li
vo cc mc North (bc), South (nam), East (ng) v West (ty)
- Trong mc New table xc nh a ch s ct lp li bn (bng cch g trc
tip a ch hoc vo Browse... xc nh) v g tn s t cho lp li ny.
cc version c hn 7.0, Mapinfo s hi a ch v tn t cho li chiu trong mt
hp thoi ring.
- Chn OKE. Xut hin mt thng bo v s lng cc li s c to ra.
- Chn OKE kt thc.

*) To thc t l bn t ng
- Kch chut vo nt to thc t l
- Kch chut vo v tr t thc t l trn bn . Hp thoi Draw distance scale in
Mapper xut hin
14
- Chn di cho thc t l trong mc Width of scale bar; chn n v hin th ca
thc trong mc Unit; chn mu thc trong mc Fill color for scale bar; mu vin
trong mc Pen color for scale bar; kiu font ch trong Font for scale bar lebel.

- Bm OK kt thc (thc t l s t c to ra trong lp Cosmetic).
- Trn menu chnh chn Map\ Save Cosmetic Objects ... v ghi li lp Cosmetic thnh
lp Thuoctyle.
15
Phn 4
NHP D LIU THUC TNH CHO BN


Bi tp 6. Nhp cc s liu sau cho cc huyn ca Tnh Lng Sn

Huyn
Dn s
(ngi)
Dn
tc
Nng
Dn
tc
Ty
Dn
tc
Kinh
Din tch
trng la
nm 1995
Nng xut
la t/ha
nm 1995
Tng
s tru
(con)
Tng
s b
(con)
Tng
s ln
(con)
Trng nh 54775 21968 23834 3649 5078 33 21422 739 25220
Vn Lng 41363 26869 12661 1587 3783 27 16637 1792 12788
Bnh Gia 43331 25756 12323 1773 3852 32 20298 4931 17751
Bc Sn 51089 4037 35544 6106 3795 30 18191 3130 26763
Vn Quan 51595 32909 17642 829 4200 28 18838 6028 16361
Cao Lc 61788 35945 17931 2274 4947 32 19294 1481 17324
Lc Bnh 65106 18646 38979 4197 6398 32 23086 3039 23321
nh Lp 24696 2438 13796 3720 1602 28 10366 4926 8597
Hu Lng 89516 45899 5515 37948 6232 31 25183 1256 44414
Th x LS 52181 14061 15962 21329 1157 32 3711 117 8028
Chi Lng 75575 35795 24836 9718 4634 32 19405 4946 19277

16
4.1. Cch to bng d liu
M lp Nenhuyen
Trn Menu chnh chn Table\ Maintenance\ Table StructureTrong hp thoi Modify Table Structure :
Chn Add Field to thm cc trng d liu
Vo Name t tn cho trng d liu (luu , khng s dng cc k t c bit
nh du cch, *, /, ... t tn cho trng d liu)
Vo Type chn kiu trng
+ Character: kiu text v cho php ln hn 250 k t
+ Integer: s nguyn
+ Small integer: s nguyn nm gia khong -32,767 v +32,767.
+ Float: s c phn thp phn khng khng ch
+ Decimal: s c phn thp phn c nh ngha
+ Date: kiu ngy thng
+ Logic: kiu logic
Vo Width t rng ca trng

17
4.2. Cu trc bng d liu
Cu trc ca bng d liu trong Mapinfo gm c :
- Cc trng d liu (fields)
- Cc bn ghi (records)
4.3. Qun l v lm vic vi bng d liu
S dng cc chc nng Up, Down, Add Field, Remove Field thay i v tr cc
trng trong cu trc d liu, thm cc trng mi hoc xo bt cc trng.

4.4. Nhp d liu
Kch chut vo nt , con tr s bin thnh du +
Kch du + vo cc huyn v nhp s liu cho cc trng

Con tr
Bng nhp s liu
18
Phn 5
XY DUNG CC BN CHUYN

Bi tp 6. Thit k v trnh by cc bn chuyn sau:
*) Cc hc vin chn mt trong 3 bn chuyn sau thc hin :
- Bn mt dn s v thnh phn dn tc (1)
- Bn phn b din tch t trng la v sn lng lng thc bnh qun trn u
ngi (2)
- Bn mt v thnh phn gia sc (3)

Nu lm bn s 1 th :
Xo bt cc trng d liu, ch d li cc trng : Dn s, Dn tc Ty, Dn tc
Nng v Dn tc Kinh.
To thm 3 trng mi : Din tch, Mt dn s, Cc dn tc khc

Nu lm bn s 2 th :
Xo bt cc trng d liu, ch gi li cc trng: Dn s, Din tch trng la nm
1995, Nng sut /ha
To thm 2 trng mi: Tng sn lng la, Sn lng bnh qun u ngi

Nu lm bn s 3 th:
Xo bt cc trng d liu, ch gi li cc trng: Tng s con Tru, Tng s con
b, Tng s con ln
To thm 1 trng mi: Tng s gia sc

5.1. Tnh ton, cp nht s liu vo bng thuc tnh
Trn thanh Menu chnh chn Table\ Update column, xut hin hp thoi :
Chn lp thng tin c cp nht trong mc Table to Update
Chn trng cn cp nht s liu trong mc Column to Update.
Chn lp thng tin cung cp s liu trong mc Get Value From Table
19
Vo Assist lp cng
thc tnh ton:
+ Vo Columns
chn trng d liu tham gia
cng thc tnh ton
+ Vo Operation chn
php ton
+ Vo Funtions chn
cc hm cn s dng
+ Sau khi chn song
nhn OKE
Chn OK kt thc

Bi tp. Tnh ton, cp nht s liu cho cc trng mi to trong bc trc v thnh
lp bn chuyn (v d cho bn mt dn s v bn thnh phn dn tc).
Cc bc thc hin
*) lp bn mt
dn s cn phi tnh ton
din tch ca cc huyn v
mt dn s
- tnh din tch t ng
cho cc huyn ca tnh
Lng Sn (xem phn 5.1):
+ M lp Nenhuyen
+ Trn Menu chnh chn
Table\ Update Colum. Hp
thoi Update Column xut
hin.
+ Chn lp Nenhuyen
trong mc Table to Update
+ Chn trng Dientich
trong mc Column to Update
+ Chn lp Nenhuyen trong mc Get Value From Table
Vo Assist lp cng thc tnh ton:
20
+ Vo Funtions chn hm Area. Trong hp Type an expression sa n v din tch
t mi (mile) sang m (mt), km (kilomet) hoc ha (hecta)
+ Chn OK kt thc
- cp nht s liu cho
trng MatdoDS
+ Lm cc bc nh phn
tnh din tch, nhng:
+ Chn trng MatdoDS
trong mc Column Value
From Table
+ Trong hp Expression:
chn trng Danso trong
mc Column, chn php chia
/ trong Operation sau
li chn trng Dientich trong mc Column

5.2. Cc hnh thc th hin v cch thnh lp bn chuyn trong Mapinfow


Ranges: biu din d liu theo cc khong gi tr t trc
- Bar Charts: biu din dng biu ct cc s liu ton hc trong bng d liu
21
- Pie Charts: biu din dng biu trn cc s liu ton hc trong bng d liu
- Graduated: biu din dng symbol cho mi bn ghi trong bng d liu
- Dot Density: biu din cc gi tr di dng cc im
- Individual: v cc i tng theo cc gi tr ring ca chng

Bi tp. Lp bn mt dn s v thnh phn dn tc

+ Chn Map\ Creat Thematic
Map trn thanh Menu chnh.
Trong hp thoi ca Creat
Thematic Map - Step 1 of 3:
+ chn Ranges (hoc Dot
Density) biu din mt
dn s;

Bn (2): chn Ranges biu
din s phn b ca t trng la
v chn Graduated biu din sn
lng la bnh qun trn u
ngi
Bn (3): chn Ranges biu din mt gia sc v chn Bar Chart biu din thnh
phn ca cc loi gia sc.

+ Trong mc Template Name chn
kiu hin th cho bn
+ Chn Next. Hp thoi Create
Thematic Map - Step 2 of 3 xut hin.
+ Chn lp Nenhuyen trong mc Table
+ Chn trng MatdoDS trong mc
Field
+ Chn Next. Hp thoi Create
Thematic Map - Step 3 of 3 xut hin.
22+ Chn Range. Xut hin hp thoi Customize Ranges. Chn Custom trong mc
Method chn li cc gi tr Min v Max cho cc khong gi tr ca ch gii bn
mt dn s (hoc nguyn theo s mc nh ca my tnh).


+ Chn Style thay i mu sc hin th
+ Chn Legend chnh sa hin th ca ch gii (Title, subtitle v Range Labels).
Chn Range
Chn Style
23+ Chn OKE kt thc
(Mun quay tr li sa cc phn trnh by ca bn chuyn : chn Modify
Thematic Map...
+ Trn Menu chnh chn Options\ Show theme Legend Window hin th ch gii.

lp bn Thnh phn dn tc


+ Trn menu chnh chn Map\ Create Thematic Map
Chn Legend
24
+ Trong hp thoi Create Thematic Map - Step 1 of 3 chn kiu Bar charts (hoc Pie
charts) hin th.
+ Bn mc Template Name chn kiu Bar chart default hin th mu cho cc ct
biu .
+ Chn Next. Xut hin hp thoi Create Thematic Map - Step 2 of 3
+ Trong mc Field from
Table ln lt chn cc
trng nung, tay,
kinh, dao v chn nt
Add a vo mc
Fields for Pie/Bar Chart.
(Nt Remove s dng
g b cc trng sau khi
c chn vo bn mc
Fields for Pie/Bar Chart;
s dng cc nt Up/Down
thay i v tr cc ct
trong biu ).
+ Chn Next. Hp thoi Create Thematic Map - Step 3 of 3 xut hin

25
+ Chn Style thay i mu sc hin th ca cc ct (mc Brush), cao (mc
Height), rng ca cc ct (mc Width) v Gi tr hin th tng ng vi chiu
cao cc ct (mc at value).
+ Chn Legend chnh sa hin th bng ch gii cho bn
+ Ghi li bn thnh trang Layout
(Nu mun thay i cc la chn trc , trn menu chnh chn Map\ Modify
Thematic Map, sau chn bn cn phi thay i).
26
Phn 6
LAM VIC VI TRANG LAYOUT
Bi tp 7. Trnh by trang Layout cho bn Hnh chnh tnh Lng Sn
- M tt c cc lp bn
ca Lng Sn s ho v
vo Layer Control sp xp
chng theo trnh t sau t
di ln trn: Nenhuyen,
RgioiQG, RgTinh,
RgHuyen, Song, DgQL,
Dgnho, Tensong, Diadanh,
UBtinh, UBhuyen, Luoi,
Thuoctyle, Chugiai.
- Chn View entire layer\
All Layer
- Trn Munu chnh chn
Window\ New Layout
Window. Hp thoi New Layout Window xut hin.

- Chn mc One Frame for Window ri nhn OK kt thc. Ca s Layout xut
hin.
- Trn menu chnh chn File\ Page Setup, hp thoi Page Setup xut hin. Trong
hp thoi chn kh giy in trong mc Size, thay i chiu quay ca giy trong
mc Orientation, t l trong mc Margins. Nhy vo OK kt thc.

27
- Trn trang layout, kch chut vo khung ca Frame. Trn Menu chnh chn
Options\ Region style v chn None cho c vin v nn ca frame.

- Trnh by v lu ct thnh mt trang in:
+ Trn Menu chnh chn File\ Save Workspace
+ Xc nh a ch lu v t tn cho file Workspace.

*) Lm tng t i vi cc bn chuyn lu ct d liu


H Ni, ngy 6 thng 6 nm 2003