You are on page 1of 52

PHN MM TNH TON

H THNG IN
Ts. NGUYN ng Ton
Khoa HT-HL

Tm tt ni dungThi: trn my tnh


Ni dung2/23/2011

Gii thiu chung


Bi ton tro lu cng sut
POWERWORLD (tnh ton cho li truyn ti)
PSS/E
PSS/ADEPT
DOCWIN (Tnh ton li h p)

TS. Nguyn ng Ton

1. Gii thiu chung

1.1 Lch s pht trin ca HT


Nm 1882, Thomas Alva Edison ln u thit
lp nh my in M, vi ti l 400 bng n,
cng sut 83 W/1bng.
in p l 110 V mt chiu (dc=direct current)
ng thi chu U, cc HT cng truyn ti,
phn phi in nng n ph ti cho mc ch s
dng chung (chiu sng cc con ng, qung
trng)
Bng n ca Edison

http://www.wikipedia.com/

Nm 1885, Ferranti thit kt mt ht, bt u t mt nh my in


Deptford bn b sng Thames cung cp in cho th London:

S dng dng in xoay chiu, Dng h thng cp ngm


in p 10kV
2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

1. Gii thiu chung

1.1 Lch s pht trin ca HT (tip)
Hai yu t quyt nh n s pht trin


ca HT hin nay l:


S pht minh MBA (ch lm vic vi dng


in xoay chiu)
S pht minh ca T trng quay: =>ng c
v my pht in nhiu pha

Cui cng, nhng ngi ng h htd-AC


chin thng Cuc chin cc h thng
in
Ngy nay, HT ch yu dng h
thng dng in 3 pha xoay chiu

Pht minh ca Tesla (US390721): my pht in Dynamo


http://www.wikipedia.com/
2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

1. Gii thiu chung

1. 2 S pht trin ca HT v s cn thit PMTTHT


IPP

HT ng mt vai tr
quan trng v ngy
cng pht trin

Cn kit ti nguyn
thin nhin

Ngun

Than

p lc mi trng

Thy in

Ht nhn

Truyn ti

IPP

H thng
khc

ng dy
Lin lc

Tnh ton phc tp

Phi iu tit

in phn tn

HV/MV

Ti cng
nghip

Cn thit cc
cng c tnh ton
(PMTTHT)

HV/MV

Ti cng
nghip

MV/LV

MV/LV

Ta nh

2/23/2011

Ti dn
dng

Ti tng

Phn phi
5

TS. Nguyn ng Ton

1. Gii thiu chung

1.3 Cc loi hin tng xy ra trong HT
Phn loi cc hin tng theo thi gian


Qu i
n p do st

PSS/E,
EUROSTAG,
DIGISLENT

Qu in t

Qu i
n p do ng/c
t /d

EMTP_RV,
PSCAD,.

C
ng h
ng t
n s
th
p

Qu in c

n nh qu
/dao
ng b

Ch


ng di h
n
i
u chnh /d lin l
c

Bi ton offline
i
u chnh t
i ngy

10-7

10-6

10-5

1
s , t
n s
50Hz

10-4

10-3

10-2

Kho
ng 1 chu k

10
102
0.1
1
Khong thi gian (giy: s)
1s

1 pht

103

1 gi

104

105

106

107

1 ngy

Cn2/23/2011
chn ng cng c, tng
viTon
cc hin tng cn nghin cu6
TS. ng
Nguyn ng

1. Gii thiu chung

1.3 Cc loi hin tng xy ra trong HT
V d: khi nghin cu n nh cc phn t trong HT


n nh ngn hn

n nh di hn

n nh trung hn
Gii hn kch t

Q/tr ng ca ng c in

Ch ng do vn hnh

ng ct t in

iu chnh dng cng sut trn /d lin lc


iu khin b tua bin-my pht

Q/tr ng ca MP/kch t

MBA t ng iu p di ti

Qun tnh ng ca MP
SVC

0.1

2/23/2011

1000

10
100
Kho
ng th
i gian (giy: s)

10000

TS. Nguyn ng Ton

1. Gii thiu chung

1.4 Vn cn quan tm khi chn PMTTHT
M hnh v phng php ton hc
Tuyn tnh v phi tuyn


Tiu chun tnh v ng
Thng s tng hp v thng s di
Lin tc v ri rc
Xc nh v khng xc nh
Phn tch ch xc lp: xc nh tro lu


cng sut, in p, tn tht
Phng php gi xc lp: tnh ton ngn
mch, v sng hi.
Phn tch ng: kim tra xem HT c mt
n nh, thm ch sp in p khi tri
qua cc kch ng v xc nh gii hn
vn hnh ca HT
Phn tch qu trnh qu : m phng s
lm vic theo thi gian thc, bao gm cc
m hnh phi tuyn, s mt cn bng in
khng, thng s ph thuc tn s

2/23/2011

S sn c ca cc m hnh thit b
in nh MP, MBA, kch t, ng
dy..

S thn thin ngi-my
Mi trng ph thuc thi gian


Mi trng ph thuc tn s

Cc thit b trong th vin
Ty theo mc ch nghin cu m
ngi ta s dng cc m phng khc
nhau

Mi trng m phng


Cc phng php phn tch
Cc dng m phng

S dng d dng, cc tnh nng ph


tr nh in n, xut ra file s liu, kt
qu..

S tun theo cc tiu chun
TS. Nguyn ng Ton

Cc tiu chun k thut v cng


nghip, v d nh IEEE, IEC, ..

1. Gii thiu chung

1.5 Mt s PMTTHT in hnh


1. EMTP-RV

10. CYME

2. PSCAD

11. DIgSILENT

3. EMPT-ATP

12. SIMPOW

4. PSS@NETOMAC

13. POWERWORLD

5. NEPLAN

14. EDSA

6. PSS/E-ADEPT

15. IPSA

7. PSLF

16. ETAP

8. EUROSTAG

17. ASPEN

9. SKM

18. Easy Power

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

1. Gii thiu chung

1.5 Mt s PMTTHT in hnh


19. DSA-TOOLS

28. ObjectStab

20. MATPOWER

29. SPIRA

21. PSAT

30. Quickstab

22. MICROTRAN

31. CAPE

23. SIMPOWER SYSTEM

32. DINIS

24. UWPFLOW

33. SPARD

25. PQWeb, SuperHarm,

34. PacDyn

26. FENDI

35. MiPower

27. HOMER, HYBRID 2

36. TRANSMISSION 2000

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

10

1. Gii thiu chung

1.5 Mt s PMTTHT in hnh
Cc phn mm:
 Thng mi:


Do cc cng ty phn mm pht


hnh, Chnh xc, d dng, s
lng m hnh ln nhng t tin,

Min ph:


Do cc trung tm nghin cu pht


trin, s lng m hnh t, kh
dng, nhng min ph

Cc tnh nng:
 Qu

1. EMTP-RV
2. PSCAD
3. EMPT-ATP
4. EUROSTAG
5. CYME
6. DIgSILENT

in t, in c

7. POWERWORLD

Cc dng n nh


Xem thm trong bo co

8. UWPLOW

Gc, tn s, in p

Cc bi ton ti u
Cc bi ton offline

9. SIMPOW
10. .

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

11

2. Bi ton tro lu cng sut

2.1 Cc vn chung ca bi ton tro lu cng sut
Cn thit cho mi cc bi ton khcCho bit cc thng tin

Qui hoch
Thit k
Vn hnh
Cc bi ton nghin cu khc
U (V), I(A), , P (MW), Q (MVAr) trn cc nhnh, tn tht,
..

L bi ton i s phi tuyn

2/23/2011

F(x)=0
Trong x l: U, I, P, Q, ..

TS. Nguyn ng Ton

12

2. Bi ton tro lu cng sut

2.1 Cc vn chung ca bi ton tro lu cng sut
Yu cu tnh ton cc thng s

P, Q, V,
Thng bit 2 trong 4 thng s, phi tnh 2 thng s cn li

Cc loi nt


2/23/2011

Nt cn bng: cho bit modul V v cn tm P,Q ( nt ny thng l


nt nh my in)- Slack hay Swing bus. Trong HT thng ch c
mt nt cn bng
Nt PV: hay cn gi l nt iu chnh in p, bit P, V, cn tnh Q, .
Thng l nt nh my in hoc nt c my b, t b, FACTS
Nt PQ: thng l nt ph ti, bit PQ, cn tnh V v , s lng nt
PQ l nhiu nht trong HT

13

TS. Nguyn ng Ton

2. Bi ton tro lu cng sut

2.2 M hnh thit b
ng dy
 M hnh ng dy di v
trung bnh
 M hnh ng dy h p
Ph ti
 Thng thng,
 ng c / khc
My bin p
 MBA thng thng
 C b phn iu p di ti

2/23/2011

My pht in
 C bn
 Chi tit
Cc thit b khc
 HVDC. FACTS, .

TS. Nguyn ng Ton

Ch : M hnh thit
b cho mi nghin
cu khc nhau l
khc nhau
14

2. Bi ton tro lu cng sut

2.2.1
NG
ng
DY
dy
TItiIN
in
R

2/23/2011

15

TS. Nguyn ng Ton

2. Bi ton tro lu cng sut

2.2.1 ng dy ti in


/dtt l thit b q/t trong ht
Trn khng/cp ngm

Cc thng s c bn ca /d
trn khng:
R, G, L,C

Trong


C nhiu loi /d khc nhau
L = 2 x10 ln

Deq
Ds

( H / m)

1/ 3

2/23/2011

Cng c cc thng s c bn
C mt s tnh cht khc:


Deq = (d ab d bc d ca ) ( m)
C=

dab,dbc,dca: khong cch gia


cc pha
r: bn knh dy dn

ng dy cp ngm


Deq l k/cch tnh ton

2k
( F / m)
Deq
ln

TS. Nguyn ng Ton

Cc pha t gn nhau hn
c qun quanh bi lp
cch in, tm chn kim loi ..
Cch in hin nay ch yu l
loi XLPE..
16

2. Bi ton tro lu cng sut

2.2.1 ng dy ti in


ng dy ngn


Z=(R+jX)=(r0+jL)l

M hnh mng hai ca
V1=AV2+BI2
I1=CV2+DI2

Trong : A= 1, B=Z, C=0,


D=1
Vng dy trung bnh:dng
m hnh

V1 = V2+ZI2
I1 = I2

Nu dng m hnh mng 2


ca:V1=AV2+BI2
I1=CV2+DI2

Trong :


2/23/2011

Z=(R+jX)
Y=(g+jC)

A=(1+ZY/2), B=Z,
C=Y(1+YZ/4), D=(1+ZY/2)

TS. Nguyn ng Ton

17

2. Bi ton tro lu cng sut

2.2.1 ng dy ti in


V d xt on ca /d diz=R+jX
y=G+JC

Mt on rt nh


in p:


dV=i.(z.dx) =>i.z=(dV/dx)

Dng in:

di=V.y.dx => di/dx = V.y

Gi s ta bit /a v d/
cui /dy (x=0)

T hai p/trnh trn ta c

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

18

2. Bi ton tro lu cng sut

2.2.1 ng dy ti in


TrongZC l tng tr c tnh
l hng s truyn sng

Kh nng mang ti t nhin


(natural load or surge
impedance load -SlL)


i vi /d ti in thng
thng (G=~0, R<<L)

Nu /d l khng tn tht, R=0,


th
v L
= j LC
ZC =

SIL=Vo2/ZC (W)
Nu V0 l in p pha=> cng thc
trn l SIL pha
Nu V0 l in p dy=> cng thc
trn l SIL 3 pha

Dng v p:


Dng v p cng pha vi nhau dc


theo /d

2/23/2011

19

TS. Nguyn ng Ton

2. Bi ton tro lu cng sut

2.2.1 ng dy ti in


S thay th hnh
 Ze=~Z=R+JX
 Ye=~Y/2
/dy2/23/2011

Ngn (<80km) (c th b qua Ye


Trung bnh (>80km, <200km) ( c th
biu din bng s hnh thng
thng
Di (>200km) Phn thnh cc /dy
trung bnh,


TS. Nguyn ng Ton

V d v mt s ng dy

/d 500kV, vi chiu di 160km, tnh


cc thng s ca s thay th
X=52Ohm= 0,2pu
B=Y/2=0,1pu
BC= 160x5.20x 10 -6= 8. 32x 10-4
siemens
BC= 8. 32x 10-4 250=0.208pu

20

2. Bi ton tro lu cng sut

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

21

2. Bi ton tro lu cng sut

2.2.1 ng dy ti inV d : ng dy ngn:
Cho mt /d 220kV, dai 40km, r0= 0,15/1km,
L0=1,3263mH/1km, b qua in dung, s dng m hnh ng
dy ngn tnh in p v cng sut u u v u cui
ng dy, tnh in p iu chnh khi mang ti 381MVA,
cos=0,8 chm sau
Vi in p iu chnh =(in p khng ti cui ng dyin p y ti cui ng dy)/ in p y ti cui ng
dy
(trang146)

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

22

2. Bi ton tro lu cng sut

2.2.1 ng dy ti in


Cc m hnh ng dy khc

2/23/2011

ng dy c t b dc
ng dy c khng b ngang
ng dy c t b ngang
Cc ng dy c thit b b linh hot FACTS v HVDC

TS. Nguyn ng Ton

23

2. Bi ton tro lu cng sut

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

24

2. Bi ton tro lu cng sut

V d v HVDC link
B bin i

Thanh

MC

gp

MBA

AC

B
lc

Cu chnh/nghch lu

in cc

B lc
xoay
chiu

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

25

2. Bi ton tro lu cng sut

2.2.2 Ph ti in

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

26

2. Bi ton tro lu cng sut

2.2.2 Ph ti in


ng vai tr quan trng trong mi


nghin cu
Thng dng m hnh ti tnh ZIP

TrongP = P0 p1V + p2V + p3 1 + k p f f
Q = Q0 q1V 2 + q2V + q3 1 + kq f f
2

Hoc l:
2
P = P0 Z p (V / V0 ) + I p (V / V0 ) + Pp

2
Q = Q0 Z q (V / V0 ) + I q (V / V0 ) + Qq

 Hoc l:

Pv

V f
P = P0
V0 f 0
2/23/2011

Pf

V
Q = Q0
V0

Qv

f

f0


Qf

P, Q: l cng sut tc dng phn


khng ti mt nt ti
P0, Q0: l cng sut tc dng v
phn khng ti nt ti ch
ban u
p1, p2, p3 v q1, q2, q3: l cc
thnh phn din t in khng
khng i, dng in khng i
v cng sut khng i vi tng
ca chng bng 1.0.
kpff, kqff l cc thnh phn ph
thuc tn s

Trong cng thc di
TS. Nguyn ng Ton

P0, Q0 l cng sut tc dng v


phn khng ti gi tr in p
V=1.0(pu),
Pv, Qv l h s m nhy theo P
v Q.

27

2. Bi ton tro lu cng sut

V d: nh hng ca ph tai ZIP n n st p


0.91

VOLTAGE MAGNITUDE (PU)

0.90

0.89

0.88

0.87

0.86
2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

28

2. Bi ton tro lu cng sut

2.2.2 Ph ti in
M hnh ti hn hp
Tnh theo % ng c ln
% ng ng c nh
% cng sut khng i
% bng n
% loi khc

Ti chi tit


ng c in

V d m hnh CLOAD

2/23/2011

29

TS. Nguyn ng Ton

2. Bi ton tro lu cng sut

V d v sp in p vi ti ng c
Vng Pht
1

P, Q

3
8

G1

C5
2

G2

C6

C7

Vng ti

Cng sut phn khng ca G3

G3
C8

Khong t.gian qu
11

10

C9

ULTC

Tc dng ca ULTC (t=35 s)


Tc ng ca b OEL(t=65s)

V d v HT BPA


Cc thit b
Sp in p(t=80s)

iu p di ti ULTC (nt 10 v 11)


Gii hn kch t OEL (G3)
Ti ng c nt 8

Kch bn sp in p


Khi t=5s, ct 1 mch 6 - 7


in p nt 11
0 5

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

35

65

80

100(s)
30

30

2. Bi ton tro lu cng sut

2.3 My bin p

2/23/2011

31

TS. Nguyn ng Ton

2. Bi ton tro lu cng sut

2.2.3 My bin p


Trong tnh ton tro lu


cng sut, MBA c biu
din bi m hnh pi thng
thng
Khi t s bin i tng i
bng 1 ( u phn p vn
hnh nc 0) s tng
ng nh hnh v

Khi dng u phn p (nc


iu chnh khc 0). Lc
MBA c m t nh sau
MBA
i

i Ii

yMBA

Vj
Vx

1:a

yMBA

MBA

2/23/2011

Ij

x
yMBA

TS. Nguyn ng Ton

j
a 1

yMBA
a

1 a
2 yMBA
a

32

2. Bi ton tro lu cng sut

2.2.3 My bin p


Gi thit MBA khng c b


pha
1
Vx = Vj
a
I i = a * I j
Dng in Ii c tnh nh
sau
Ii = y t (Vi Vx )
Thay Vx vo ta c
1

I i = y t Vi Vj
a

2/23/2011
1
ng thi ta c I j = * Ii
a
Thay vo ta c
y
y
I j = *t Vi + t2 Vj
a
a
Vit di dng ma trn

y
I i t
I = y t
j *
a

TS. Nguyn ng Ton

yt
a Vi
y t V
j
2
a

33

2. Bi ton tro lu cng sut

2.2.4 My pht in

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

34

2. Bi ton tro lu cng sut

2.2.4 My pht in v HVDC, FACTS
Khi tnh tro lu cng sut: MP nh l mt ngun


bm cng sut tc dng v phn khng
Khi tnh ton n nh, ti u, cc bi ton khc cn c
m hnh chi tit, c tnh tiu hao nhin liu, cc b
iu khin,
Tng t nh vy i vi FACTS, HVDC

2/23/2011

35

TS. Nguyn ng Ton

2. Bi ton tro lu cng sut

2.3 Tng tr, tng dn v ma trn tng dn
Tng tr:


Tng dn:

Cho ng dy : z=r+jx
y=1/z=1/(r+jx)=g+jb

Ma trn tng dn
V d ( page:191)
n

Yii = y ij voi j i

I1

I2

y10=-j1

1
y13=-j5

y12=-j2,5

j= 0

2
y23=-j5

y34=-j12,5

Yij = Yji = yij
y20=-j1,25

Phng trnh: Int=Ynt.Vnt

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

36

2. Bi ton tro lu cng sut

2.4 Phng php tnh ton: Gauss-Seidel


L phng php lp dng tnh ton nghim ca pt


i s phi tuyn: f(x)=0
Bin i di dng: x=g(x)
Nu gi x(k) l nghim d on ban u, th nghim ti
bc lp tip theo l:
x(k+1) =g(x(k) )
Nghim cui cng nhn c khi m sai s gia hai
bc lp nh hn sai s cho php
| x(k+1) - x(k) |

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

37

2. Bi ton tro lu cng sut

2.4 Phng php tnh ton: Gauss-SeidelV d: Tnh nghim ca pt f(x)=x3-6x2+9x-4=0


Gii:
Bin i v dng x=g(x), x=-1/9x3+6/9x2+4/9
Pt thc ra c 3 nghim, trong x12=1, x3=4, nu gi s ly gi tr ban u l
x(0)=2
(1)
3
2
 Th x = g(2)=-1/9(2) +6/9(2) +4/9=2,222
(2)
(1)
 Bc lp tip theo: x = g(x )= g(2,222)=1/9(2,222)3+6/9(2,222)2+4/9=2,5173
 Tng t nh vy n bc lp tip theo: 2,8966, 3,7398, 3,9568, 3,9933 v
4,000
Nh vy: G-S cn nhiu bc lp t n sai s cn thit, v nghim ph
thuc vo gi tr d on ban u, ( nu x(0)=6 th c th khng hi t
Ngi ta c th tng tc bng h s : x(k+1) =x(k) + [g(x(k) )- x(k) ]

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

38

2. Bi ton tro lu cng sut

2.4 Phng php tnh ton: Gauss-Seidel
Nu c n phng trnh v n bin


 f1(x1, x2,, xn)=c1
 f2(x1, x2,, xn)=c2
 ...
(*)
 fn(x1, x2,, xn)=cn
Cch gii tng t, khi bin i thnh h pt
 x1=c1+g1(x1, x2,, xn)
 x2=c2+g2(x1, x2,, xn)

(**)
 xn=cn+gn(x1, x2,, xn)
Qu trnh lp din ra tng t vi gi tr ban u: (x1(0), x2(0),, xn(0)) v gi
tr bc lp tip theo tnh bi (**) (x1(1), x2(1),, xn(1))
Cng c th dng h s tng tc : xi (k+1) =xi (k) + [xi_tinh toan (k+1)xi (k) ]

2/23/2011

39

TS. Nguyn ng Ton

2. Bi ton tro lu cng sut

2.4 Phng php tnh ton: Gauss-Seidel

Tnh ton cho HT


Phng trnh cn bng theo nh lut Kirchoff 1
n

j= 0

j=1

Ii = Vi y ij yij Vj j i


Cng sut tc dng v phn khng

Pi + jQ i = Vi I i

Ii =


Ii

P jQ
Ii = i * i
Vi
Thay vo ta
c

yi1

Vi

yi2

V1
V2

yin

Vn

yi0

n
n
Pi jQ i
=
V
y

y ij Vj j i
i

ij

*
Vi
j= 0
j=1

Phng trnh trn dng tnh ton trong Gauss-seidel

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

40

2. Bi ton tro lu cng sut

2.4 Phng php tnh ton: Gauss-Seidel
Khi tnh ton tro lu cng sut, ta phi gii h phng trnh
phi tuyn, vi mi nt c hai bin cha bit, nu dng Gaussseidel th ta gii cho Vi
sch

sch

Pi sch jQ i sch

( k +1)

Vi ( k +1) =

Vi

*( k )

+ y ij Vj ( k )
(k)

j=1

voi j i

ij

Vi yij l tng dn nhnh, Pisch, Qisch l c/s tc dng v phn


khng ti nt i. Nu l nt my pht th Pisch, Qisch l cng
sut bm vo nt I c gi tr dng, cn nt ph ti th Pisch,
Qisch l cng sut ly t nt i , c gi tr m

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

41

2. Bi ton tro lu cng sut

2.4 Phng php tnh ton: Gauss-Seidel
Sau khi tnh c Vi th ta c th tnh c cng sut ti cc


nt
n
* ( k ) ( k ) n

(k)
= R Vi
V i y ij y ij V j voi j i

j= 0
j= 1

* ( k ) ( k ) n
( k +1)
(k)
Qi
= Im V i
V i y ij y ij V j voi j i

j= 0
j=1

Pi

( k +1)

Lu l:
Pi

( k +1)

Qi
2/23/2011

Yii = y ij , Yij = nn
y ij

( k +1)

phng trnh trn tr thnh

n
*( k ) ( k )
(k)
= R Vi
V Yii + Yij Vj voi j i
i

j=1


j i

n
*( k ) ( k )
(k )
= ImVi Vi Yii + Yij Vj voi j i voi j i

j=1

i
TS. Nguynjng

Ton

42

2. Bi ton tro lu cng sut

2.4 Phng php tnh ton: Gauss-Seidel
Cc ch : iu kin lm vic bnh thng th in p ca cc nt


xp x 1(hoc gn vi nt cn bng), in p cc nt ti thng nh
hn in p nt cn bng mt cht ty thuc vo cng sut phn
khng ca ti, cc gc pha ca nt ti cng nh hn gc pha ca nt
cn bng
i vi nt P-Q, th Pisch v Qisch l bit trc, i vi nt P-V th
ch Pisch v modul |Vi| l bit trc, cn phi tnh Qi(k+1) v sau
tnh Vi(k+1) tuy nhin th phn |Vi| bit trc, ch phn o ca Vi gi
li, cn phn thc cn tnh sao cho

(e ) + (f
( k +1) 2

ei


( k +1)

) =V
)
(f

( k +1) 2
i

Vi

( k +1) 2

V d (page211)

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

43

2. Bi ton tro lu cng sut

2.5 Phng php tnh ton: Newton Raphsonc dng rng ri tnh ton nghim ca phng trnh i


s phi tuyn f(x)=c
Nu gi x(0)l nghim ban u, v x(0) l sai s t nghim
ng khi ta c
f(x(0)+ x(0) )=c
Khai trin theo chui Taylor ta c
(0)

1 d 2f
df
f x ( 0 ) + x ( 0 ) + 2
2! dx
dx

( )

( 0)

(x )

( 0) 2

+ ... = c

Nu coi x(0) l rt nh th cc thnh phn bc cao c th b


qua lc ta c
( 0)

df
c ( 0) x ( 0 ) voi c ( 0) = c f x ( 0 )
dx
2/23/2011

( )

TS. Nguyn ng Ton

44

2. Bi ton tro lu cng sut

2.5 Phng php tnh ton: Newton Raphson


T y ta c

x (1) = x ( 0) + x ( 0 ) = x ( 0 ) +

df

dx

c ( k ) = j( k ) x ( k )

(0)

(k )

Thut ton NewtonRaphson c tng kt nh


sau

( )

c ( k ) = c f x ( k )
c

x ( k ) =

x ( k +1)

j


(k)
(k )

df

dx
= x ( k ) + x ( k )

2/23/2011

C th rt gn nh sau

(0)

df
=
dx

(k )

Qu trnh lp kt thc khi |


x(k+1) - x(k) |
Tc hi t kh nhanh khi
nghim d on ban u gn
vi nghim chnh xc
(V d page 201)
45

TS. Nguyn ng Ton

2. Bi ton tro lu cng sut

2.5 Phng php tnh ton: Newton Raphson
V d: Tnh nghim ca pt
f(x)=x3-6x2+9x-4=0
Gi s gi tr ban u x(0)=6,
Tnh o hm bc mt
df(x)/dx = 3x2-12x+9

c ( 0) = c f ( x ( 0) ) = 0 (6) 6.(6 ) + 9.(6 ) 4 = 50


df

dx

Do , kt qu ca bc lp
th nht:
x (1) = x (0 ) + x (0) = 6 1,111 = 4,8889

Tng t, ta c kt qu
cc bc lp tip theo

(0 )

x ( 0) =

= 3.(6 ) 12.(6 ) + 9 = 45
c ( 0 )
df

dx

(0 )

50
= 1.1111
45

x ( 3) = x ( 2 ) + x ( 2 )
x ( 4 ) = x ( 3 ) + x ( 3)
x (5 ) = x ( 4 ) + x ( 4 )

2/23/2011

13,4431
= 4,2789
22,037
2,9981
= 4,2789
= 4,0405
12,5797
0,3748
= 4,0405
= 4,0011
9,2914
0,0095
= 4,0011
= 4,000
9,0126

x ( 2 ) = x (1) + x (1) = 4,8889

TS. Nguyn ng Ton

46

2. Bi ton tro lu cng sut

2.5 Phng php tnh ton: Newton Raphson
Vi mt h thng n n cng tng t


Mi bc lp phi tnh li ma trn J ( ma trn
Jacobian)
Tc hi t nhanh
Kh nng hi t ph thuc vo im d on nghim
ban u

2/23/2011

47

TS. Nguyn ng Ton

2. Bi ton tro lu cng sut

2.5 Phng php tnh ton: Newton Raphson
Xt hpt m t HT
I&i =

Y& V&
ij

Pi jQi = Vi ( i )

j =1

ij

V j ij + j

j =1

Cng sut phc l


Pi

2/23/2011

V j Yij cos ij i + j

j =1
n

Qi =

V j Yij sin ij i + j

j =1

jQi = V&i* I&i

Thay Ii ta c

V j ij + j

Cc gi tr P, Q l

Pi =
ij

j =1

Vit di dng ta cc
I&i =

Cng sut phc

P/t trn l mt tp cc p/t i


s phi tuyn

TS. Nguyn ng Ton

48

2. Bi ton tro lu cng sut

2.5 Phng php tnh ton: Newton Raphson
S dng khai trin chui Taylor, b qua cc o hm bc cao


ta c kt qu sau:
P ( k )
2

(k)
P
2

2
M

(k )

M
Pn

(k)
Pn = 2
Q ( k ) Q2 ( k )
2
M 2
M

(k)
Qn Q ( k )
n
2

2/23/2011

(k )

P2
n
O
M
(k )
Pn
L
n
L

(k )

Q2
n
O
M
(k )
Qn
L
n
L

P2 ( k )
P2 ( k )
L

V2
Vn
(k )

M
O
M 2

(k )
( k )

M
Pn
Pn

L
(k )
V2
Vn
n

(k)
(k )
( k )

Q2
Q2
V2

V2
Vn

M
M
O
M
(k )
(k )
( k )

Vn
Qn
Qn

V2
Vn

TS. Nguyn ng Ton

49

2. Bi ton tro lu cng sut

2.5 Phng php tnh ton: Newton Raphson

y gi s nt 1 l nt cn bng
Ma trn jacobian cung cp mt mi lin h tuyn tnh gia
(k), |V|(k) vi s thay i Pi(k) v Qi(k)
Vit di dng ngn gn ta c:

P J 1
Q = J
3


J 2

J 4 V

i vi nt P-V, th gi s c m nt PV, m ptrnh bao gm


Q, V tng ng vi cc ct ca ma trn Jacobian s b b
i, v ta c: n-1 rng buc v P, n-1-m rng buc v Q
Bc ca ma trn Jacobian l: (2n-2-m) x(2n-2-m)

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

50

2. Bi ton tro lu cng sut

2.5 Phng php tnh ton: Newton Raphson
Bc ca J1 l (n-1)x(n-1)
Bc ca J2 l (n-1)x(n-1-m)
Bc ca J3 l (n-1-m)x(n-1)
Bc ca J4 l (n-1-m)x(n-1-m)
Cc gi tr ca J1,
Pi
=
i

V j Yij sin ij i + j

j 1

Pi
= Vi V j Yij sin ij i + j voi i j
j

2/23/2011

51

TS. Nguyn ng Ton

2. Bi ton tro lu cng sut

2.5 Phng php tnh ton: Newton Raphson
Cc gi tr ca J2,
Pi
= 2 Vi V j Yij cos ij +
Vi
Pi
Vj

Yij cos ij i + j

j i

= Vi Yij cos ij i + j voi i j

Cc gi tr ca J3,
Qi
=
i

V j Yij cos ij i + j

j 1

Qi
= Vi V j Yij cos ij i + j voi i j
j

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

52

2. Bi ton tro lu cng sut

2.5 Phng php tnh ton: Newton Raphson
Cc gi tr ca J4,
Qi
= 2 Vi V j Yij sin ij
Vi
Qi
Vj

Yij sin ij i + j

j i

= Vi Yij sin ij i + j voi i j

Cc gi tr Pi(k) v Qi(k) l sai s gia gi tr nh nh trc


v gi tr tnh ton

Pi ( k ) = Pi chotruoc Pi ( k )
Qi ( k ) = Qi chotruoc Qi ( k )
2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

53

2. Bi ton tro lu cng sut

2.5 Phng php tnh ton: Newton Raphson
Gc v in p s c tnh

i ( k +1 ) = i ( k ) + i ( k )
Vi ( k +1 ) = Vi ( k ) + Vi ( k )


Qu trnh tnh ton tip tc cho n khi:

Pi ( k )
Qi ( k )

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

54

3. Phn mm Power World

3. Phn mm tnh ton Powerworld
PowerWorld Simulator (Simulator) l mt gi cng c c


thit k trn nn tng:


Vi li ca chng trnh l mt gii php tnh ton tro lu cng sut


mt cch tin cy, cho php gii bi ton n 100.000 nt, d s dng,
giao din thn thin.
Powerworld cho php ngi dng quan st cc thit b, hay ch lm
vic qua cc mu khc nhau. Vic thay i cc thng s ca HT nh
my pht, MBA, ng dy, t in mt cch rt d dng qua giao
din ha, bi mt s t cc nhp con chut.
Cc bi ton ti u, ngn mch, n nh tnh in p

Powerworld chng t tnh u vit trong vic phn tch HT v


c tnh minh ha, d hiu c bit cho nhng k s khng phi
l chuyn ngnh h thng in. Cho nn rt hu dng trong
vic ging dy v nghin cu.

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

55

3. Phn mm Power World

3. Phn mm tnh ton Powerworld


Ci t
Cc thanh cng c
V d tnh ton
Tro lu cng sut


Ngn mch trong HT
Tnh ton qu trnh qu

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

56

3. Phn mm Power World

3.1 Thng tin v tp
Thng tin chnh v tp

2/23/2011

Thanh cng c truy cp nhanh

TS. Nguyn ng Ton

57

3. Phn mm Power World

3.2 Thng tin HT :Case infomation
Khi chy chng trnh:
2/23/2011

Vi cc thng tin online v


HT nh dng cng sut,
dng cng sut trn cc nhnh,
MP, gi tr in p, gi tr v
gi chi ph nhin liu .

TS. Nguyn ng Ton

58

3. Phn mm Power World

3.2 Thng tin HT :Case infomation
Khi chnh sa s liu
Vi cc thng tin tnh, ban


u, v ngi dng c th nhp
chut vo cc biu tng
thay i cc thng tin v h
thng in

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

59

3. Phn mm Power World

3.3 Thng tin HT :Case infomation
Cc thng tin v case

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

60

3. Phn mm Power World

3.3 Thng tin HT :Case infomation
Cc thng tin v trao i cng sut gia cc khu vc

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

61

3. Phn mm Power World

3.3 Thng tin HT :Case infomation
Chc nng gim st lng gii hn cng sut trn cc


nhnh

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

62

3. Phn mm Power World

3.3 Thng tin HT :Case infomation


So snh cc thng tin v tro lu cng sut
gia cc trng hp nghin cu khc nhau
So snh cc thng tin v tro lu cng sut
gia cc trng hp nghin cu khc nhau
Cc la chn v gii thut tnh tro lu
cng sut i vi HT AC v DC, cc la
chn khi tnh ton online cc ch , t
mu hin th cho cc ch online, .
2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

63

3. Phn mm Power World

3.3 Thng tin HT :Case infomation
Xem cc thng tin ca tng nt c th nh in p,


ni cc nhnh

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

64

3. Phn mm Power World

3.4 Mt s chc nng ch DRAW


Draw

V mu cho cc la chn khc nhau nh: Vng,


min, cc nt, trm bin p
Hp thoi
chc nng v
mu

Chc nng chn thm cc i tng nh ng dy,


MP, MBA, ti vo HT ang nghin cu.

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

65

3. Phn mm Power World

3.4 Mt s chc nng ch DRAW

V cc
phn t

Cc la
chn v kt
ni HT
2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

66

3. Phn mm Power World

3.4 Mt s chc nng ch DRAW

Cc chc nng khc khi tao cc


trng,v cc biu hnh bnh m
t phn trm ca lng cng sut ti
Mt s chc nng khc nh nh dng, sao chp v phng
to thu nh

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

67

3. Phn mm Power World

3.5 Mt s chc nng ca trc tuyn Onliners

Onliners
La chn cc chc nng cho vic chy
online, la chn cc chc nng hin th thit
b, la chn cch hin th, phi hp min,
nhn mnh cc i tng cn quan tm, cc
cch nhn thc t
2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

68

3. Phn mm Power World

3.5 Mt s chc nng ca trc tuyn Onliners

Cc la chn v min bao gia cc cng min, hin


th la chn mu cho cc min a l, hoc theo gi
tr in p .

Cng c GIS

Lit k cc theo tng cc thit b

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

69

3. Phn mm Power World

3.5 Mt s chc nng ca trc tuyn Onliners


Cc la chn mu cho cc lp , xem h thng in theo
3D hoc 2D
Cc chc nng v quan st, phng to thu nh ht

Mt s chc nng v m hnh ng

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

70

3. Phn mm Power World

3.6 Cc cng c :TOOLS

Tools

Chc nng cho php tnh ton kt qu ti mt thi


im bt k dng phng php Newton-Raphson

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

71

3. Phn mm Power World

3.6 Cc cng c :TOOLS

Cc la chn v vic m phng


Cc la chn v gii thut bi ton phn b tro lu
cng sut

Phn tch cc s c ngu nhin


Phn tch nhy khi mt yu t trong h thng
thay i, v d nh cng sut ti ca mt nt, in
p,
2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

72

3. Phn mm Power World

3.6 Cc cng c :TOOLS


Cc chc nng v tnh ton ngn mch
Cc chc nng v tnh ton n nh in
p da trn tnh ton ng cong PV, QV

Tnh ton cc bi ton v trao i cng sut

Cc thng tin v n nh
2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

73

4. Phn mm DOC WIN

4. Phn mm tnh ton h p DOCWIN- ABB

Phn mm tnh ton, la chn thit b h p


Thng tin ti http://www.abb.com/

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

74

5. PSS/adept

5. Phn mm PSS/Adept


Hai ti liu tham kho

2/23/2011

PSS/Adept Course
P DNG PSS/ADEPT 5.0 TRONG LI IN PHN
PHI

TS. Nguyn ng Ton

75

6. Phn mm PSS/E

6. PSS/E

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

76

6. Phn mm PSS/E

6.1 TM TT MODUL LOADFLOW


Cc chc nng file
Ti u ha tro lu cng sut
Chnh sa thng s HT
Tnh ton tro lu cng sut
iu khin vo ra
Tnh ton ngn mch
Mt s chc nng khc

Ca s chnh

Gim st qun l
Transmission system
Dng lnh

2/23/2011

77

TS. Nguyn ng Ton

6. Phn mm PSS/E

6.2 Cc lnh chnh trong modul LF
Load flow data inputROPF

SAVE CASE

SHOW

RAWD

RWCM

RWMA RWOP

LIST EXAM SIZE OUTS SHNT BRCH REGB


FIND PRTI PSEB EXEC DIFF CMPR LSTO

TREE

ALPH

BUSN

CHNG RDCH MBID CHTI EDTR SCAL CNTB TPCH TFLG ECDI
SPLT JOIN LTAP DSCN RECN MOVE PURG FLAT MODR GCAP
BGEN PSEB EXEC
SOLV MSLV FNSL FDNS NSOL ORDR
PSEB EXEC NOPF

FACT TYSL

INLF

ACCC

Load flow solution reporting

PSEB EXEC

Load flow solution
CASE

Load flow data changing
MCRE RETI

Load flow data reporting
TREA RDCH

Load flow data output
READ

Data base interaction

POUT LOUT LAMP SUBS SHNT AREA ZONE OWNR


INTA INTZ DRAW DIFF GDIF CMPR MTDC

TIES

TIEZ

Load flow solution limit check
2/23/2011

RAT3

RATE OLTL

OLTR

TLST

VCHK

TS. Nguyn ng Ton

GENS

GEOL

GCAP

ACCC
78

6. Phn mm PSS/E

2/23/2011

Nhng file do ngi s dng


a vo: u vo cho
chng trnh
Nhng file to ra t my
tnh: u ra, hay kt qu

TS. Nguyn ng Ton

79

6. Phn mm PSS/E

6.3 S khi v s liu u vo cho LF


Thng s chung

S liu NT

T ng ct
B in khng MBA

S liu TI

Nhiu cc DC

S liu MP

/dy vi nhiu phn

S liu /d
S liu vng
S liu MBA
Trao i lin vng
Trao i khu vc

/dy 2 cc DC

C quan qun l
FACTS

Chnh lu cho DC
2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

80

6. Phn mm PSS/E

6.3 S khi v s liu u vo cho LF

IC, SBASE
TrongIC Change code:
0 - base case (i.e., clear the working case before adding data
to it)
1 - add data to the working case
IC = 0 by default.
SBASE System base MVA. SBASE = 100. by default

2/23/2011

81

TS. Nguyn ng Ton

6. Phn mm PSS/E

KHAI BO NTI, NAME, BASKV, IDE, GL, BL, AREA, ZONE, VM, VA, OWNER
0/
 I :Bus s (1 to 99997).
 NAME: tn bus, khng qu 8 k t, (8 k t trng: mc nh).
 BASKV: in p c bn (BASKV = 0: mac nh).
VM/_VA
 IDE Loai bus
2/23/2011

1 Nt ti (mc nh)
2 My pht, b
3 Cn bng
4 Bus c lp

~
P+jQ

GL B cng sut tc dng (GL = 0 mc nh)


BL (MVAR)b phn khng BL >0 => T ,BL<0=> khng (BL = 0: mc nh).
AREA khu vc: AREA = 1 Mc nh
ZONE vng s. ZONE = 1 by default.
VM: modul in p (pu). VM = 1. by default.
VA gc pha, (degree). VA = 0. by default.
OWNER c quan s. OWNER = 1 by default.
TS. Nguyn ng Ton

82

6. Phn mm PSS/E

KHAI BO TII, ID, STATUS, AREA, ZONE, PL, QL, IP, IQ, YP, YQ, OWNER
0/
 I Bus s (1 to 99997),
 ID Ti s bao nhiu ca nt, ID = 1 by default.
 STATUS: tnh trng ca ti STATUS = 1 by default.
 AREA/ZONE/OWNER
 PL :CSTc dng ca loi ti constant MVA; (MW). PL = 0. by default.
 QL :CS phn khng ca constant MVA; (Mvar). QL = 0. by default.
2
P = P 0 Z p (V / V 0 ) + I p (V / V 0 ) + P p

Q = Q0 Z
(V

/V0

+ I q (V / V 0

)+

Qq

IP : CS Tc dng ca loi ti constant current (MW ti V=1pu). IP = 0. by default.


IQ : CS phn khng ca loi ti constant current (MVAr ti V=1pu). IQ = 0. by
default.
YP: CS Tc dng ca loi ti constant admittance (MW ti V=1pu). IP = 0. by
default.
YQ : CS phn khng ca loi ti constant admittance (MVAr ti V=1pu). IQ = 0.
by default.

2/23/2011

83

TS. Nguyn ng Ton

6. Phn mm PSS/E

KHAI BO MP

G1

VM/_VA

G2

~
P+jQ

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

84

6. Phn mm PSS/E

KHAI BO MPI,ID,PG,QG,QT,QB,VS,IREG,MBASE,ZR,ZX,RT,XT,GTAP,STAT,RMPCT,PT,PB,
O1,F1,...,O4,F4
/0
 PG Cng sut tc dng ca MP; MW. PG = 0. by default.
 QG, (QG = 0. by default.), QT/ QB c/s phn khng max/min
 VS in p iu chnh (pu). VS = 1. by default.
 IREG Bus number (IREG = 0 by default.)
 MBASE (MVA): cng sut danh nh ca MP
 ZR,ZX Tng tr phc , ZR = 0. and ZX = 1. by default.
 RT,XT tng tr ca MBA tng p RT+jXT = 0. by default.
 GTAP t s ca MBA tng p. GTAP = 1. by default.
 STAT Tnh tr ng lm vic ca MP; STAT = 1 by default.
 RMPCT % cng sut Phn khng dng gi in p ti nt iu khin, RMPCT = 100.
by default.
 PT/ PB C/sut tc dng ln nht v nh nht ca MP (MW),PT= 9999. by default, PB
= -9999. by default.
 . Cc thng s khc t gi tr mc nh
2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

85

6. Phn mm PSS/E

KHAI BO NHNH (Khng c MBA)

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

86

6. Phn mm PSS/E

KHAI BO NHNH (Khng c MBA)

I,J,CKT,R,X,B,RATEA,RATEB,RATEC,GI,BI,GJ,BJ,ST,LEN,O1,F1,...,O4,
F4
/0
 I T nt
 J n nt
 CKT Nhnh s , CKT = 1 by default.
 R in tr (pu)
 X in khng (pu) (Mt s FACTS th phi khai bo nh l nhnh c in
khng bng 0)
 B Dung khng k sinh (pu) B = 0. by default.
 RATEA/ RATEB/ RATEC kh nng mang ti A, B, C; MVA. RATEA/B/C =
0. (bypass check for this branch)
 GI,BI l in dn phc ti nt I: GI + jBI = 0. by default.
 GJ,BJ l in dn phc ti nt J: GJ + jBJ = 0. by default.
 ST Tnh trng ca ng dy: ST = 1 by default.
 LEN Chiu di ng dy: LEN = 0. by default.

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

87

6. Phn mm PSS/E

KHAI BO NHNH MBA
MBA 2 cun dyI,J,K,CKT,CW,CZ,CM,MAG1,MAG2,NMETR,NAME,STAT,O1,F1,...,O4,F4
R1-2,X1-2,SBASE1-2
WINDV1,NOMV1,ANG1,RATA1,RATB1,RATC1,COD,CONT,RMA,RMI,VMA,VMI,NTP,TAB,CR,C
X
WINDV2,NOMV2
0/

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

88

6. Phn mm PSS/E

KHAI BO NHNH MBA
MBA 3 cun dy:


I,J,K,CKT,CW,CZ,CM,MAG1,MAG2,NMETR,NAME,STAT,O1,F1,...,O4,F4
R1-2,X1-2,SBASE1-2,R2-3,X2-3,SBASE2-3,R3-1,X3-1,SBASE3-1,VMSTAR,ANSTAR
WINDV1,NOMV1,ANG1,RATA1,RATB1,RATC1,COD,CONT,RMA,RMI,VMA,VMI,NTP,TAB,CR,C
X
WINDV2,NOMV2,ANG2,RATA2,RATB2,RATC2
WINDV3,NOMV3,ANG3,RATA3,RATB3,RATC3
0/

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

89

6. Phn mm PSS/E

I /J/ K: cc nt, cc pha ca MBA K = 0 by default (MBA 2 cun dy)


CKT : MBA s: CKT = 1 by default.
CW = 1 by default.
CZ xc nh n v ca in khng cc cun dy, CZ = 1 by default (pu)
CM xc nh n v ca in khng t ha cc cun dy. CM = 1 by default (pu)
MAG1, MAG2 : MAG1 = 0.0 and MAG2 = 0.0 by Default
NMETR Code cho vic o lng NMETR = 2 by default.
NAME Tn ca MBA, NAME is eight blanks by default.
STAT Tnh trng lm vic ca MBA: STAT = 1 by default.
Mt s thng s mc nh
R1-2, X1-2 in tr/in khng ca cun 1-2 khi CZ is 1, chng c biu din bi (pu)
ca h thng in, Mc nh R1-2=0.0 nhng khng c gi tr mc nh X1-2.
SBASE1-2 Cng sut ca MBA. SBASE1-2 = SBASE (the system base MVA) by default.
R2-3, X2-3 in tr/in khng ca cun 2-3 khi CZ is 1, chng c biu din bi (pu)
ca h thng in, Mc nh R2-3=0.0 nhng khng c gi tr mc nh X2-3
SBASE2-3 Cng sut ca cun 2-3 SBASE2-3 = SBASE (the system base MVA) by
default.
Tng t nh cun 1-3
COD: code iu khin ca MBA
WINDV1: t s ca u phn p
TAP di iu chnh ca tap: 0.9-11
NTP: s u phn p

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

90

6. Phn mm PSS/E

TRAO I CNG SUT CC KHU VC

I, ISW, PDES, PTOL, ARNAME


0/


I: S liu ca khu vc
ISW: Nt cn bng ca khu vc, phi l nt my pht, mc nh =0
PDES: Mc cng sut trao i gia cc khu vc, mc nh =0
PTOL: sai lch tnh ton MW,mc nh =10
ARNAME: Tn ca vng

Khu vc II

Khu vc I

~
PDES
2/23/2011

(MW)

I (nt cn bng
ca khu vc)

TS. Nguyn ng Ton

91

6. Phn mm PSS/E

MT S CC THNG S KHC
0 / END OF AREA DATA, BEGIN TWO-TERMINAL DC DATA
0 / END OF TWO-TERMINAL DC DATA, BEGIN VSC DC LINE DATA
0 / END OF VSC DC LINE DATA, BEGIN SWITCHED SHUNT DATA
0 / END OF SWITCHED SHUNT DATA, BEGIN IMPEDANCE
CORRECTION DATA
0 / END OF IMPEDANCE CORRECTION DATA, BEGIN MULTITERMINAL DC DATA
0 / END OF MULTI-TERMINAL DC DATA, BEGIN MULTI-SECTION LINE
DATA
0 / END OF MULTI-SECTION LINE DATA, BEGIN ZONE DATA
0 / END OF ZONE DATA, BEGIN INTER-AREA TRANSFER DATA
0 / END OF INTER-AREA TRANSFER DATA, BEGIN OWNER DATA
0 / END OF OWNER DATA, BEGIN FACTS DEVICE DATA
0 / END OF FACTS DEVICE DATA

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

92

6. Phn mm PSS/E

6.4 THUT TON TNH LOADFLOW

NEWTON-RAPHSON

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

93

6. Phn mm PSS/E

6.4 THUT TON TNH LOADFLOW


GAUSS-SEIDEL

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

94

6. Phn mm PSS/E

THAY I CC LA CHN

Hoc c th dng: FNSL OPT, SOLV OPT, ...


2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

95

6. Phn mm PSS/E

CC CHC NNG KHC
LIST: Lit k s liu dng tnh tro lu cng sut


 Cc ty chn ca lnh gm:
 LIST Lit k d liu tnh ton tro lu cng sut cho tt c cc nt theo phn loi d
liu
 LIST, ALL Lit k tt c cc phn loi d liu
 AREA Lit k d liu tng ng vi mt khu vc
 KV Lit k d liu tng ng vi mt cp in p
 Zone Lit k d liu tng ng vi mt khu vc
POUT: In ra kt qu tnh tro lu cng sut
 Cc ty chn ca lnh ny gm:
 POUT a ra tro lu cng sut cho nt la chn
 POUT, ALL a ra tro lu cng sut ca tt c cc nt
 AREA a ra tro lu cng sut cho mt khu vc
 KV a ra tro lu cng sut cho mt cp in p

ZONE a ra tro lu cng sut cho mt vng

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

96

6. Phn mm PSS/E

CC CHC NNG KHC
EXAM: Lit k d liu dng tnh tro lu cng sut theo mt hay nhiu
nt ch ra
 Lnh ny gm cc ty chn sau:
 EXAM Lit k cc d liu tnh tro lu cng sut cho cc nt theo
 ch nh
 EXAM, ALL Lit k tt c cc loi d liu tnh ton cho tt c cc nt
 , AREA Lit k d liu tnh ton theo min area
 , KV Lit k d liu tnh ton tng ng vi cp in p
 , Zone Lit k d liu tng ng vi mt khu vc
GENS: Lit k cc iu kin ca my pht in
 - Cng sut pht ra
 - Gii hn cng sut phn khng
 - in p cn gi
 - in p thc t

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

97

6. Phn mm PSS/E

6.7. V D TNH TON: HT 2 VNG CA KUNDUR

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

98

6. Phn mm PSS/E

Thng s h thng

in p MP
 20kV, 900MVA,
 MP1-2, P=800, V1=1.03, V2=1.01
 MP 4, P=700, V4=1.01
 MP 3: V1=1.03, gc -6.8
Mi MBA: c z=0+j0.15 (h n v tng i 900MVA v 20/230kV), t s
1.0
ng dy c cc thng s sau (h n v 100MVA,230kV ):
 r=0.0001 pu/km, xL=0.001 pu/km, bC=0.00175pu/km
T in: nt 700: 400Mvar,800: 100Mvar,900:400Mvar
Ti
 nt: P= 717MW,Q= 50Mvar,
 Nt: P= 250MW,Q= 50Mvar,
 Nt: P= 1967MW,Q= 100Mvar

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

99

6. Phn mm PSS/E

0, 100.00
/ PSS/E-29.0 FRI, AUG 28 2009 23:29
A FOUR MACHINE SYSTEM
NEW ENGLAND SYSTEM
100,'GEN1 ',
20.0000, 2, 0.000, 0.000, 1, 1, 1.03000, 0.00000, 1
200,'GEN2 ',
20.0000, 2, 0.000, 0.000, 1, 1, 1.01000, 0.00000, 1
300,'GEN3 ',
20.0000, 3, 0.000, 0.000, 2, 1, 1.03000, -6.8000, 1
400,'GEN4 ',
20.0000, 2, 0.000, 0.000, 2, 1, 1.01000, 0.00000, 1
500,'TRAN1 ', 230.0000,1, 0.000, 0.000, 1, 1, 1.00000, 0.00000, 1
600,'TRAN2 ', 230.0000,1, 0.000, 0.000, 1, 1, 1.00000, 0.00000, 1
700,'BUSAREA1', 230.0000,1, 0.000, 400.000, 1, 1, 1.00000, 0.00000, 1
710,'LOADBUS1', 230.0000,1, 0.000, 0.000, 1, 1, 1.00000, 0.00000, 1
800,'BUSAREA3', 230.0000,1, 0.000, 100.000, 3, 1, 1.00000, 0.00000, 1
900,'BUSAREA2', 230.0000,1, 0.000, 400.000, 2, 1, 1.00000, 0.00000, 1
1000,'TRAN4 ', 230.0000,1, 0.000, 0.000, 2, 1, 1.00000, 0.00000, 1
1100,'TRAN3 ', 230.0000,1, 0.000, 0.000, 2, 1, 1.00000, 0.00000, 1
1200,'TCSC ', 230.0000,1, 0.000, 0.000, 3, 1, 1.00000, 0.00000, 1
0 / END OF BUS DATA, BEGIN LOAD DATA
700,'1 ',1, 1, 1, 717.000, 50.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
710,'1 ',1, 1, 1, 250.000, 50.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
900,'1 ',1, 2, 1, 1967.000, 100.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

100

0 / END OF LOAD DATA, BEGIN GENERATOR DATA


100,'1 ', 800.000, 0.0000, 9999.000, -9999.000,1.03000, 0, 900.000, 0.00000, 0.30000, 0.00000, 0.00000,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000,
1,1.0000
200,'1 ', 800.000, 0.0000, 9999.000, -9999.000,1.01000, 0, 900.000, 0.00000, 0.30000, 0.00000, 0.00000,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000,
1,1.0000
300,'1 ', 744.465, 0.0000, 9999.000, -9999.000,1.03000, 0, 900.000, 0.00000, 0.30000, 0.00000, 0.00000,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000,
1,1.0000
400,'1 ', 700.000, 0.0000, 9999.000, -9999.000,1.01000, 0, 900.000, 0.00000, 0.30000, 0.00000, 0.00000,1.00000,1, 100.0, 9999.000, -9999.000,
1,1.0000
0 / END OF GENERATOR DATA, BEGIN BRANCH DATA
500, 600,'1 ', 0.00250, 0.02500, 0.04375, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1, 0.00, 1,1.0000
600, 700,'1 ', 0.00100, 0.01000, 0.01750, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1, 0.00, 1,1.0000
700, 710,'1 ', 0.00010, 0.00100, 0.00175, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1, 0.00, 1,1.0000
700, 800,'1 ', 0.01500, 0.15000, 0.26250, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1, 0.00, 1,1.0000
700, 800,'2 ', 0.01500, 0.15000, 0.26250, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1, 0.00, 1,1.0000
700, 800,'3 ', 0.01500, 0.15000, 0.26250, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1, 0.00, 1,1.0000
800, 900,'1 ', 0.01500, 0.15000, 0.26250, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1, 0.00, 1,1.0000
800, 900,'2 ', 0.01500, 0.15000, 0.26250, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1, 0.00, 1,1.0000
800, 1200,'1 ', 0.00000, -0.00001, 0.00000, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1, 0.00, 1,1.0000
900, 1000,'1 ', 0.00100, 0.01000, 0.01750, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1, 0.00, 1,1.0000
900, 1200,'1 ', 0.01500, 0.15000, 0.26250, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1, 0.00, 1,1.0000
1000, 1100,'1 ', 0.00250, 0.02500, 0.04375, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1, 0.00, 1,1.0000
0 / END OF BRANCH DATA, BEGIN TRANSFORMER DATA
100, 500, 0,'1 ',1,2,1, 0.00000, 0.00000,2,'TRANS1 ',1, 1,1.0000
0.00000, 0.15000, 900.00
1.00000, 0.000, 0.000, 0.00, 0.00, 0.00, 0, 0, 1.10000, 0.90000, 1.10000, 0.90000, 33, 0, 0.00000, 0.00000
1.00000, 0.000
200, 600, 0,'1 ',1,2,1, 0.00000, 0.00000,2,'TRANS2 ',1, 1,1.0000
0.00000, 0.15000, 900.00
1.00000, 0.000, 0.000, 0.00, 0.00, 0.00, 0, 0, 1.10000, 0.90000, 1.10000, 0.90000, 33, 0, 0.00000, 0.00000
1.00000, 0.000
300, 1100, 0,'1 ',1,2,1, 0.00000, 0.00000,2,'TRANS3 ',1, 1,1.0000
0.00000, 0.15000, 900.00
1.00000, 0.000, 0.000, 0.00, 0.00, 0.00, 0, 0, 1.10000, 0.90000, 1.10000, 0.90000, 33, 0, 0.00000, 0.00000
1.00000, 0.000
400, 1000, 0,'1 ',1,2,1, 0.00000, 0.00000,2,'TRANS4 ',1, 1,1.0000
0.00000, 0.15000, 900.00
1.00000, 0.000, 0.000, 0.00, 0.00, 0.00, 0, 0, 1.10000, 0.90000, 1.10000, 0.90000, 33, 0, 0.00000, 0.00000
2/23/2011
TS. Nguyn ng Ton
1.00000,
0.000

101

6. Phn mm PSS/E

0 / END OF TRANSFORMER DATA, BEGIN AREA DATA


0 / END OF AREA DATA, BEGIN TWO-TERMINAL DC DATA
0 / END OF TWO-TERMINAL DC DATA, BEGIN VSC DC LINE DATA
0 / END OF VSC DC LINE DATA, BEGIN SWITCHED SHUNT DATA
0 / END OF SWITCHED SHUNT DATA, BEGIN IMPEDANCE CORRECTION DATA
0 / END OF IMPEDANCE CORRECTION DATA, BEGIN MULTI-TERMINAL DC DATA
0 / END OF MULTI-TERMINAL DC DATA, BEGIN MULTI-SECTION LINE DATA
0 / END OF MULTI-SECTION LINE DATA, BEGIN ZONE DATA
0 / END OF ZONE DATA, BEGIN INTER-AREA TRANSFER DATA
0 / END OF INTER-AREA TRANSFER DATA, BEGIN OWNER DATA
0 / END OF OWNER DATA, BEGIN FACTS DEVICE DATA
0 / END OF FACTS DEVICE DATA

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

102

Xin chn thnh cm n

2/23/2011

TS. Nguyn ng Ton

103

103