Case Study 2

2011

c

ng Case Study 2

Qu n tr r i ro t giá
General Motors' Competitive Exposure, Toyota¶s European Operating Exposure, LaJolla Engineering Services

Nhóm: Phan Th Vân Anh TCDN 9 11/8/2011

1

........................... B n có ngh là Meaghan O'Connor nên dành nhi u th i gian và ngu n l c c g ng qu n lý các thi t h i chuy n i ngo i t .............................................................................. 4 II........................ 4 Chính sách phòng ng a r i ro c nh tranh........................................................................... Mô t ho c c c u nh ng phân tích c a b n v m i e d a cá nhân m i qu c gia i v i Lajolla? Nh ng c tr ng c th v n cá nhân c a h g n li n v i các v n ti n t ? .......................................................... 8 2........................... 5 2.............................................................................................. 10 2 ................. Toyota¶s European Operating Exposure ......... 7 3............................................................ B n khuyên Meaghan nên làm gì? ......................... 7 5...................................... 4............... 3 R i ro c nh tranh c a GM .......................................................... N u b ng Anh c gia nh p vào liên minh ti n t châu Âu thì v n ó có c gi i quy t? B n ngh nó có th là gì? .......... 7 4........ 1.............................................. LaJolla Engineering Services ... 3 T ng quan v General Motors và chính sách phòng ng a r i ro c a công ty..................................................... i u mà nhi u ng i coi ó hoàn toàn là m t hi n t ng k toán? ..................................... T ng quan Toyota ........................................................................ Nh ng bi n pháp b n nào mu n gi i thi u Toyota châu Âu th c hi n gi i quy t các kho n l ho t ng th ng xuyên ? ............. 8 III........................................................................ 4 Phân tích nh y ..... B n a ra nh ng bi n pháp gì Toyota châu Âu có th gi i quy t các kho ng l th ng xuyên? ................................................ 5 1................M cl c I......................................... 3 nh l ng r i ro c nh tranh c a GM ... 9 3.................................................................. 8 1... 2........................................ Chi n l c phòng ng a r i ro t giá c a General Motors (GM): r i ro c nh tranh .. 3............................................. T i sao Toyota l i ch m t th i gian khá dài r i m i d i các nhà máy c a mình n châu Âu và bán cho ng i châu Âu? ........................... 5.......

15% n 45% ph n chi phí ti t 3 .có ph n l n các c u trúc chi phí c a h b ng ng yên. N m 2000.I. r i ro u t t v n ch s h u c ph n trong các công ty Nh t B n và r i ro tài tr thông qua m t kho n vay b ng ng yên.4 t USD trên doanh thu 184. GM ch phòng ng a dòng ti n m t (r i ro giao d ch) và b qua r i rob ng cân i k toán (r i ro chuy n d ch). ng yên ã b t u t ng giá. Chi n l c phòng ng a r i ro t giá c a General Motors (GM): r i ro c nh tranh 1. T ng quan v General Motors và chính sách phòng ng a r i ro c a công ty GM là nhà máy s n xu t ô tô l n nh t th gi i và t n m 1931. B c M i di n cho ph n l n doanh s bán hàng k t thúc các khách hàng nh ng ho t ng qu c t c ng ang phát tri n và bán hàng qu c t ã t 1% t ng doanh thu. S s t giá c a ng yên s d n n gi m chi phí cho các nhà s n xu t ô tô Nh t B n (t 20% n 40% có ngu n g c t Nh t B n). GM c n thi t ph i nh l ng r i ro c nh tranh và hi u qu phòng ng a. M t chính sách phòng ng a r i ro th ng 50% c a t t c các r i ro t giá phát sinh t các kho n ph i thu và các kho n ph i tr ã c thông qua.6 t USD. k t khi h thu c 43% doanh thu c a h t th tr ng M (n m 2000). 2. d n u doanh s bán hàng c a th gi i. gi m thi u th i gian và chi phí dành riêng cho qu n lý ngo i h i và nh h ng qu n lý ngo i h i m t cách phù h p v i cách GM ho t ng kinh doanh ô tô. GM ã có m t thu nh p ròng c a $ 4. S t ng giá ng yên t 117 n 107 trong n a n m u 2000 ã làm gi m t ng l i nhu n ho t ng toàn c u c a h g n 4 t $. Trong n a n m cu i. B t k bi n ng trong t giá USD / JPY nh h ng áng k n l i nhu n ho t ng s n xu t ô tô Nh t B n. R i ro c nh tranh c a GM R i ro c nh tranh c a GM v i ng yên ã phát sinh vì c nh tranh v i các nhà s n xu t ô tô Nh t B n . Các m c tiêu chính c a chính sách qu n lý r i ro ngo i h i c a GM là gi m dòng ti n m t và thu nh p không n nh. R i ro t ng th i v i ng Yên c a GM bao g m m t r i ro th ng m i d a trên các kho n ph i thu d báo và kho n n ph i tr $ 900 tri u. H p ng k h n c s d ng phòng ng a r i ro phát sinh trong vòng sáu tháng và quy n ch n c s d ng phòng ng a r i ro phát sinh trong vòng 712 tháng.

Th ph n t c t các nhà s n xu t ô tô Nh t B n hoàn toàn c chia u cho Big Three t i Detroit . nh y y 4. 45% ph n chi phí ti t ki m này s c chuy n qua cho khách c gi nguyên. 5.ki m này s c chuy n qua cho khách hàng. y Thay i phòng ng a r i ro 50% thành 75%. T ng chi phí cho m i chi c xe là $ X (gi nh). Tính co giãn doanh s bán hàng bán hàng o GM ch ra r ng gi m giá 5% s t ng doanh s bán kho ng 10%. Ph n nh l ng c th s trình bày chi ti t sau. 3. b ng cách thay i t giá USD/JPY t 80 ± 120. Các chi phí có ngu n g c t Nh t B n là thay i t 20% . L i nhu n thu c t GM là kho ng $ Y chi phí. Do v y. GM có th th các y Chuy n m t s nhà máy s n xu t n Nh t B n. Trong phân tích này. Phân tích D a trên k t qu c a ph n 3. Nh ng giá tr này c chi t kh u m c 20% so sánh v i n m 2000 th y c công ty b m t hay t ng thêm. Tuy nhiên. Chính sách phòng ng a r i ro c nh tranh phòng ng a r i ro c nh tranh chi n l c sau ây: iv i ng Yên Nh t B n. m t 4 . y y y y nh l ng r i ro c nh tranh c a GM Gi nh: Các nhà s n xu t xe h i Nh t B n có chi phí có ngu n g c t Nh t B n là 40% (trong tr ng h p x u nh t). ây là nh ng chi n l c dài h n và c n c ánh giá m t cách c n th n. Thay i các tham s này. Do c nh tranh.40%. các nhà s n xu t ô tô Nh t có cùng m c giá. 45% ph n chi phí ti t ki m này s c chuy n qua cho khách hàng (trong tr ng h p x u nh t). Nh ng quy t nh này không th c th c hi n ch cho m c ích phòng ng a r i ro. nên các nhà s n xu t ô tô Nh t B n c ng s có giá xe t ng t . chúng ta s có c các giá tr cho gi m/t ng thu nh p t c n m 2001. GM hi n ang theo m t chính sách phòng ng a r i ro th ng. ng yên gi m giá 20% so v i ng ô la (trong tr ng h p x u nh t). Su t chi t kh u 20%. y Thay th m t s b ph n b i các b ph n t Nh t B n.

nhà máy Toyota Motor t i châu Âu (TMEM) ã có m t v n : y Ông Shuhei Toyota. II. Toyota Motor Company Có n n s n xu t t ng hóa s m t Nh t b n .chính sách không bao g m h ng d n v qu n tr r i ro c nh tranh. i u này s có l i nh m t s phòng ng a t nhiên cho b t k s m t giá nào c a ng yên và c ng không yêu c u vi c s d ng các s n ph m phái sinh ph c t p. Toyota ã ti p t c t ng s l ng s n xu t a ph ng B c Amirican. Toyota c ng không có s khác bi t nào Nó ã ti p t c h p lý hóa s n xu t c a mình theo các tuy n trong khu v c.và là nhà s n xu t l n th ba trên th gi i theo n v bán hàng. y Giám c i u hành Công ty Toyota Motor. T ng quan Toyota Tháng 1 n m 2002. T t c các sai l ch so v i chính sách hi n t i c a nó ph i c phê duy t b i i u hành c p cao. còn l i c bán châu Âu c s n xu t t i châu Âu c nh p kh u t Nh t B n. M t cách ti p c n d dàng h n qu n tr r i ro c nh tranh i v i ng yên Nh t B n cho GM t ng các kho n vay ng yên c a mình (hi n nay kho ng $ 500 tri u giá tr c a trái phi u yên Nh t c l u hành). ã c mong i m t xu t t ông Shuhei nh m gi m và ti n t i ng n ng a nh ng t n th t. N m 2001. ã liên t c không ng ng c ng c trong nh ng n m g n ây vì b s t gi m l i nhu n.gi ng nh nhi u ngành công nghi p. Toyota¶s European Operating Exposure 1. N m 2001 ch có 24% c a xe ô tô (bao g m c V ng qu c Anh). h n 60% c a các doanh s bán hàng c a Toyota t i B c Amirican ã c s n xu t t i a ph ng.nh ng ng v trí th tám theo doanh s bán hàng l c a Châu Âu. Ch t ch m i c a TMEM ang trên ng n v n phòng c a Công ty Toyota Moto bên ngoài Tokyo gi i thích s thua l liên t c c a ho t ng s n xu t và doanh s bán hàng t i Châu Âu.quy mô và ph m vi theo u i n n kinh t và bán hàng toàn c u ch m l i. 5 . Ngành công nghi p s n xu t ô tô toàn c u . ông Hiroshi Okuda.

C c u i u hành c a các t ch c ti n t Châu Âu: S n ph m hoàn thành (¥) Nhà máy s n xu t Toyota t i Nh t B n Kênh con (¥) Nhà máy s n xu t Toyota t i Doanh thu t i Châu Âu 74% T ng do an h 26% T ng do an h United Kingdo Portugal (¼ Turkey (Lir V n : v i ng Euro tr t giá liên t c so ng Yên và ng B ng. n v báo cáo kho n l ho t ng t i V ng c a Y9. Toyota Motor t i châu Âu công b công khai r ng nó s không t o ra l i nhu n trong 2 n m t i do s y u kém c a ng euro. và m t Trong tháng 11 n m 2000. ch ng sau B c M . các tri u USD Y120 / $). Châu Âu là th tr TMEM d ki n s t ng tr ng áng k doanh s bán hàng châu Âu và ang có k ho ch m r ng s n xu t châu Âu và doanh s bán hàng n 800. m t Th Nh Kì.000 chi c vào n m 2005. ng n c ngoài l n th hai c a Toyota.897 t ng (82. 6 .5 B ng qu c Anh. TMEM có ba phân x ào Nha. Tài chính 2001.000 chi c vào n m 2000.Toyota Motor t i Châu Âu Bán c 634.

ó có c nh ng r i ro c l ch M c dù ây v n ang là v n gây tranh cãi v vi c Anh tham gia kh i liên minh này. B ng nhi u cách khác nhau V ng qu c anh tin r ng h s vi c là 1 n c châu Âu c l p ch không ph i là t ng euro 4. Toyota c ng nh h u h t các nhà s n xu t khác u mong mu n có th ti p t c h ng l i ích t quy mô ph m vi s n xu t càng lâu càng t t. ch không ph i gi a nh t và châu Âu.M t trong nh ng ngu n g c c a các kho n l ho t ph i ch u ng s s t gi m giá tr c a ng euro. N u b ng Anh c gia nh p vào liên minh ti n t châu Âu thì v n c gi i quy t? B n ngh nó có th là gì? Anh gia nh p vào kh i liên minh ti n t châu Âu thì s lo i b ti n t gi a UK và Châu Âu. xu t hi n ch y u là v n oái do giá c . Trong khi Toyota v ng ang c ti p t c kinh doanh d ch v bán hang Châu Âu theo ng xu t kh u t nh t b n. ng liên t c c a TMEM là do 2. ng yên trong su t nh ng n m 1999 n 2000 i t l ph n tr m giá tr c a euro gi a tháng 1 V i m t s lý do ch a rõ Toyota b c m ã chuy n c s s n xu t n b c m . Quy t nh g n ây s n xu t 1 s n ph m m i nh m t i th tr ng châu Âu ± Yaris ± s n xu t t Nh t là 1 chi n l c ang th c hi n c a 7 . T i sao Toyota l i ch m t th i gian khá dài r i m i d i các nhà máy c a mình n châu Âu và bán cho ng i châu Âu? S n xu t xe h i là m t ngành công nghi p r t ph c t p và v n m nh. và ch ng l i s xu t hi n ngày càng nhi u nhà s n xu t t n công vào khu v c th tr ng a ph ng. V ng qu c anh gia nh p kh i liên minh ti n t châu Âu ch lo i b v giá tr ti n t gi a ng b ng và ng euro. hi n t i thì v n ch a có k ho ch làm vi c này. 3. S m t giá c a ng euro so v i r t áng k (ví d tính toán s thay n m 1999 n tháng 7 n m 2000). B n a ra nh ng bi n pháp gì kho ng l th ng xuyên? ch ng l i ích t Toyota châu Âu có th gi i quy t các v t giá h i Các v n ít nh t là trên c s trình bày. C s s n xu t m i r t t n kém.

. Nó không ph i là 1 chi n l oái.Toyota. III. Thành tích Meaghan O'Connor c ánh giá ch y u d a trên k t qu tài chính. nhi u ng i trong ngành công nghi p th y cu c tranh lu n không th c t : h c g ng qu n lý nó.s làm h t s c mình t i a hóa l i nhu n c a các n v c a mình. y S c m nh c a ng b ng Anh so v i ng euro và s n nh m i c tìm th y trong ó t l th y trong n m 2000 và 2001 ã ph i là i m lành cho V ng qu c Anh d a trên ho t ng bán hàng châu Âu. không Nh t B n và không ph i Anh. Trong trung và giài h n. y Trong dài h n. LaJolla Engineering Services 1. Nh ng bi n pháp b n nào mu n gi i thi u Toyota châu Âu th c hi n gi i quy t các kho n l ho t ng th ng xuyên ? y N u Toyota ã s n sàng ti p t c phát sinh các kho n l ho t ng châu Âu. 8 . Toyota ph i di chuy n nhi u h n automobile¶s content vào ho t ng s n xu t trong kh i Liên minh châu Âu ch không ph i là UK. và t m c tiêu chia s th tr ng trên các m c tiêu l i nhu n.nh b t c ai v i m t v trí trách nhi m và k v ng c bi t v thành tích . i u mà nhi u ng i coi ó hoàn toàn là m t hi n t ng k toán? M c dù cu c tranh lu n này d ng nh ti p t c trong gi i h c vi n. ng euro ã l y l i m t s i m y u c a nó so v i ng yên trong n m g n ây. s ph i xem xét vi c di chuy n nhi u h n s n xu t và c c u chi phí trong EMU. Toyota. y Th c t là ho t ng quan tr ng c a Toyota t n t i V ng qu c Anh s là m t tình th ti n thoái l ng nan ti p t c mi n là V ng qu c Anh l i c a EMU. mà th c s là m t ch c n ng c a i u ch nh k toán. Bà . gi ng nh các công ty a qu c gia khác. c t t cho h ng phát tri n g n ây c a t giá h i Các gi i pháp ng n h n v n ang ti p t c làm gi m b t s gia t ng chi phí ng yên trên l i nhu n th p h n doanh s bán hàng châu Âu ± gi nh r ng th tr ng s không ch u n i trong quá trình thay i t giá h i oái hi n nay. i u ó có ngh a là xác nh các trình i u khi n c a nh ng t n th t chuy n i này và qu n lý th n tr ng b t c i u gì. sau ó ti p t c i u hành hi n t i và chính sách giá c s c theo th t . 5. B n có ngh là Meaghan O'Connor nên dành nhi u th i gian và ngu n l c c g ng qu n lý các thi t h i chuy n i ngo i t ..

nhân các t n th t chuy n i. h n là m t v n tài chính. Yêu c u thay i ng ti n ghi s k toán Venezuela là m t s thay i hoàn toàn v bên ngoài. là nguyên S th t h a thanh toán c a i tác Venezula. gi ng bolivar lâu.2. B ng cân i k toán c a n v kinh doanh Jamaica s ti p t c là m t ngu n t n th qua tài kho n chuy n i. luôn luôn thanh toán tr . Venezuela. 9 . ó là trong th c t . thêm vào các kho n l ti n t (thanh toán ch m ti p t c gây ra t n th t trong chuy n i). ã gi m trong nh ng n m g n ây so v i ng là ng ti n ch c n ng ( ô ng ô la M . B i vì các doanh nghi p Mexico là t ng i m i. v n là có th là m t k t qu c a m t trong hai cách s d ng các thi t l p không chính xác tài kho n Mexico (b ng cân i k toán các ng peso Mexico t l p ch không ph i là b n g c c s d ng trong th c hành k toán M ) ho c qu n ý tài chính Mexico không th c hi n các tính toán chuy n i m t cách chính xác . H u h t các công ty a qu c gia s gi i quy t tình hình b ng cách thuê m t công ty k toán bên ngoài n c ch th ti n hành xem xét báo cáo tài chính và th c hi n k toán. b i vì b t k chi nhánh c thành l p trong n c s ph i có m t s k toán ng bolivar cho m c ích óng thu cho chính ph . m t gi i pháp i u hành r i ro. chuy n i không mang l i t n th t trong trao i ngo i t . ây r t có th là m t v n v qu n lý.n u chuy n i c th c hi n m t cách chính xác. có ngh a là t l trao i l ch s t i ch i v i h u h t các tài s n phi ti n t c a doanh nghi p Mexico là t ng i g n ây. Mô t ho c c c u nh ng phân tích c a b n v m i e d a cá nhân m i qu c gia i v i Lajolla? Nh ng c tr ng c th v n cá nhân c a h g n li n v i các v n ti n t ? Jamaica. ó là . M c dù không có thông tin a ra quy t nh th c s ây. ng ti n ch c n ng a ph ng. Kinh doanh Jaimaca dùng ng a ph la Jamaica). Mexico. mi n là t giá h i oái ti p t c xu h ng hi n t i c a nó. R i ro ti n t trong kinh doanh v i nh ng khách hàng Jamaica s gi giá tr doanh thu ng ô la M và l i nhu n kinh doanh Jamaica. Bolivar Venezuela gi m.

nh ng s có th c áp ng khi chính ph tuyên b vi c th a thu n kinh doanh k t thúc. và có th thay i t t và u n các nhà máy c nh và thi t b . Nh ng t n th t CTA phát sinh t b ng cân i k toán c a công ty con.Yêu c u di chuy n công ty con ra n c ngoài rõ ràng s lo i b các t n th t chuy n itrong t ng lai (sau khi hoàn toàn thanh lý công ty con Venezuela di chuy n nó ra n c ngoài). B n khuyên Meaghan nên làm gì? Jamaica. tài s n dài h n c a công ty con Venezuela. Venezuela. gi m t n th t trong t ng lai. S l a ch n th c s c a Meaghan ch n gi n là ti p t c thúc y các i tác ít nh t là tr ti n úng h n. Nh ng v n này nên c di chuy n m t cách nhanh chóng và m nh m . không ph i trên thu nh p th c t . Các th a thu n chia s r i ro s b o v nhi u v k t qu ho t ng. ho c tuy n d ng ng i nói ti ng Tây Ban Nha h tr xem xét các ho t ng Mexico. Cô y có th s d ng t v n k toán. Meaghan s ph i ch p nh n tình hình hi n nay. 3. ki m toán viên bên ngoài. Tình tr ng này òi h i Meaghan ph i di chuy n m t cách nhanh chóng gi i quy t các v n và các sai l m. Mexico. 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.