ChuyenD€

:

Tam Ti Cv Va Mpt Va Bai Tolin Lien Quan

u_ng ,. P··'D'·
_;'

I

-

-

glDI

II

l' ..

" 'tOOl

I-KHAINIEM VE TAM Ti err Bili toan 1: (Bai toan v@tam ti cu cua hai di@m). Cho hai diem A,B va hai s6 thuc a,~ thoa man a + P i- O. 1) Chung minh r&ng : t6n tai duy nhat diem I sao cho :

a.IA + f3.IB = o.
2) Chung minh rang : voi moi di@m M ta luon c6 :

~

~

~

a.A1A+ f3.AiiJ = (a + f3)W .
Bili giai: 1) Ta c6 :

a.IA+ f3.IB = 0 ~ aIA+ f3(IA+AB) ~ (a+ f3).fA+ f3AB =
Do a

=

o.

o.

+ ~i- 0 (theo gia thiet ), Nen :

a.IA+ f3.m = 0 ~ (a+ f3).fA+ f3AB =0. ~ (a+ f3).Aj = f3AB.
Hay:

AI

=

f3 AB a+f3

(1).

V@trai cua (1) la mQt vecto hoan toan xac dinh.nen ill (1) ta suy ra t6n tai duy nhdt di@mI thoa man (1) nrc la thoa man yeu cAu bai toano 2) V6i moi di@mM ta c6 :

a.A1A+ f3.AiiJ= a(w +fA)+ f3(W +m). = (a+ f3)Aii +afA+ f3m. =(a+f3)W. (dpcm). Nhan xet : Di@m I xac dinh duy nhdt ill h~ tlnrc a.fA + f3.m = 0 voi cac s6

thuc a , ~ thoa man di@ukien a + ~ i- 0 duoc goi la tam ti cu cua hai di@m A,B irng voi bQ s6 (a;~).Tam ti cu la khai niem rna rQng cua cac khai niem thong thirong . Chang han : Khi a = ~ i- 0, thi h~ thirc : a.IA + f3.IB = otra thanh IA + IB = 0 hay I la trung diem cua doan thang

AB.
Khi a i- 0 con ~ = 0 thi h~ thirc
Bien Soen : Phqm Ng(Jc Nam

1

Trutmg Trung

tu« H(Jc PeTrus

Kj

IA+ /l.MB+ r.IA + /l.ddu mut cua mot doan thang./l.IC = 0 .MA+ /l.C va ba s6 thuc a.Bang each chon bQ a .MC = (a+ /l+ r)MI.IB + r.IA = 0 ~ I == A . 2) Chung minh rang : voi moi di@mM ta luon c6 : a. Trong tnrong hQ'Pa = ~ i.kn thoa man: 2 Bien Soen : Phqm Ng(Jc Nam Trutmg Trung rna ta tu« H(Jc PeTrus Kj .0 thi cong tlnrc : a.IC cac s6 thuc (a.K: = -:t:- 0.CA . ~ Khi a = /l = r -:t:- 0 thi h~ tlnrc a .0 a.IC = 0 tro thanh IA+IB+IC = 0 ~ I == G Hay I la trong tam cua tam giac L1ABC . ~Nhu v~y tuy thuoc vao cac each chon bQ (a.K: = 0 tro thanh : a. r) . Nhan xet: ~f)i@m I xac dinh duy nhat ill h~ tlnrc a.ABC .MA+ /l. Cho ba di@mA.MA+ /l.IB+ r.la mot trong ba diem A.IA+ /l. C c6 th@la trong tam cua .t6. r=0 thi d~ng thirc : = 0 tro thanh : IA+IB o hay I la trung di@m cuaAB.B.. r) thoa man di@ukien a + /l + r cua hai di@mA. ~ Trong tnrong hQ'P : a = /l a.. thi d~ng tlnrc : r -:t:..0 d~ng thirc : a. .B.IA+ /l.IB+ r.r thoa man a + /l + r 1) Chung minh rang : t6n tai duy nhdt diem I sao cho : ---+ a. C irng voi bQ s6 ~ Trong tnrong hQ'P a = /l = -:t:- = 0 voi 0 diroc goi la tam ti cu (a.r) rna tam ti cu cua bQ ba di@mA. ~ thich hop h~ tlnrc tren con cho ta nhieu khai niem khac nira.IA + /l./l.MC = ( a + /l + r) W tro thanh : MA + MB + MC = 3M! voi moi di@mM. 0 Bai toan nay ducc giai quyet hoan toan tirong nr nhir hili todn 1.B. /l. /l.IA = 0 ~ I == A hay I tnmg voi diem A.IB = otnl thanh a.MB =(a+ /l)W tro thanh MA+MB = 2Wday la mQt cong tlnrc quen thuoc rna ta da bi~t. a -:t:.B. Khai niem tam ti cu duoc coi la rna rQng cua khai niem trung di@m.BC. Bili toan 3 : (Bai toan v@tam ti cu cua n diem ). Cho n diem Al'A2""'~ va n s6 thuc kl'k2. -:t:- Bili toan 2: (Bai toan v@tam ti cu cua ba diem ).. ~Trong tnrong hQ'P /l = r = 0.day la mQt d~ng tlnrc quen thuoc da bi~t.IB + r. C hoac la trung di@m cua mQt trong ba doan thang AB.IA + /l.MB + r.IB + r. Ta c6 nhan xet sau .ChuyenD€: Tam Ti Cv Va Mpt Va Bai Tolin Lien Quan a..

2) Chung minh r~ng : voi moi di@mM ta Iuon co : + .A..+ kn. )A/ k2·AA2 + k3·AIA3 + + knAIAn ~ A..ABC .c BiJi giai : Ba duong phan giac AAp BBp CCI c~t nhau tai I la tam duong tron noi ti~p 6..I = k2... .GA2 + .IAn ¢::?kl.~ +k3·A.+)knA. Til ba bai toan neu tren ta co dinh nghia v~ tam ti cu nhir sau : Dinh nghfa : Cho n di@m Ap~..Khi do n~u t6 tai duy nhdt mot di@mG sao cho : Thi G ducc goi la tam ti cu cua h¢ ilidm Ai giin voi cac h¢ s6 k.+ kn *. +kn (1)..IAI + k2.I~ + . 11.B.IA2 + ..0 .IA2 + +kn.. +kn *.nen ill (1) ta suy ra t6n tai va duy nhat mot di@mI thoa man d~ng tlnrc (1) .IAn kl·MAI + k2.. + + knMAn kl·MAI +k2·M/4 + .IAI +k2..ABC..hay t6n tai duy nhat mot di@mI thea man d~ng thirc kl. V~ trai cua d~ng tlnrc (1) hi mot vee to' hoan toan xac dinh .+ kn ) MI . 3 Bien Soen : Phqm Ng(Jc Nam Trutmg Trung tu« H(Jc PeTrus Kj .MAn = (kl + k2 + ..C irng voi bo s6 a.. 1) Chung minh r~ng : t6n tai duy nhat diem I sao cho : kl.ChuyenD€: Tam Ti Cv Va Mpt Va Bai Tolin Lien Quan k. +k2 + .b.+kn )IM +kl·MAI + k2·M ---:4.+ kn (1M + MAn ) = 0 = (kl + k2 + ... Is +k2 + . .(IAI +AI~)+ ¢::? ¢::? 0 +kn.A. n) thi G duoc goi la trong tam cua h~ n di@mAi . 2) Ap dung d~ng tlnrc tren voi moi M ta co : kl. n) ..(IAI + AlAN +k3·AI~ + )=0 +knAIAn (kl +k2 + +kn)IA: +k2·AI~ = =0 (kl + k2 + +k. CA = b.IAn = 0 (dpcm).. = Bili giai: 1) Ta co : kl.. . +kn.IAI +k2.MOT VAl BAI ToAN LIEN QUAN : BiJi toan 1 : Cho 6..+ kn ..o.. . AB = c GQi I la tam duong tron noi ti~p 6. Chung minh r~ng I la tam ti C\T cua h~ ba di@mA. +kn.+ kn.IA2 + ... + k2 + .. + . (dpcm).IAI +k2.A.GAn = 0 (i = 1. bang nhau (i = 1.. Trong twang hop cac h~ s6 k..IAI +k2.kn thoa man di~u kien : k.An va n s6 thuc kpk2.IAn ¢::? ¢::? ¢::? = 0 kl ( 1M + MAl ) + k2 (1M + ~ ) + .. +knMAn = 0 (kl +k2 + +kn)"""M1.. kl·GAI + k2.ABC co ba canh BC = a..~ = o..

B c Tir (1) va (2) ta suy ra : AIC AlB = AC AB = b c A' co: IB' IB -- b c (do lA' IA m va Iif'd6i a c nhau) (3) . tanB. A1B = AA1. BiJi giiti: Cac dirong cao cua .Lap luan hoan toan tuong nr ta (4).cot B.Ve hinh binh hanh HB'CA' Trong .ABC khong vuong. bIA'+IB'=--IB--IA c ac c c ro (3) va (4) ta suyra: ~ ~ IC = IA '+IB' = ~ ~ b~ a=:': --IB --IA <=> alA + bIB +cIC = 0 R5 rang a + b + c !.ABC la tam ti ClJ 8' cua bQ ba di@mA.cot C.B. BiJi toan 2 : Cho .c .Clnrng minh rang true tam H cua .BB'C ta co HAl II B'C. tanC). AlB Vi AAlla dirong phan giac nen ta co : AIC = AC AlB AB IB' IB = =b c (2).B.t6.C irng voi bQ s6 : A (tanA .t6.t6. Theo dinh ly Talet ta co : IB' IB = AIC (1).b. (dpcm). Theo quy t~c hinh binh hanh ta co : IC = lA' + IB ' .0 nen tir d~ng thirc tren ta suy ra I la tam ti ClJ cua bQ ba di~m A. Trong .t6. Suyra: Ta lai co : A1C = AA1. Dodo: 4 Bien Soen : Phqm Ng(Jc Nam _=_1_ 8~~-+ A1 ~ C HB' HB AC AlB A' Trutmg Trung tu« H(Jc PeTrus Kj .BB'C : IA1// B'C .ChuyenD€: Tam Ti Cv Va Mpt Va Bai Tolin Lien Quan Ve hinh binh hanh IB'CA'.ABC c~t nhau tai true tam H .C irng voi bQ s6 a.t6.

Tit (1) va (2) ta co : HA '+HB'= .m (2).HB (1).l.ChuyenD€: _HB_' _A_C AAl·cotC _ HB AlB AAl.G la trong tam cua L1ABD nen : G la tam ti C\T cua bQ ba di~m A.+ . Th@ YC = vao bieu thirc (1) ta co : M+IB+ID = B 3IG (1) m -3m lA+IB+IC+ID lA+IB+IC+ID =0.do do tit dinh nghia va d~ng tlnrc (3) ta suy ra H la tam ti C\T cua h~ ba di~m A. tanC tanC (vi HB va HB ' d6i nhau). Do do voi moi di~m M ta luon co : .HA+tanB.HA.t6.tan A .tan A tanC .HC Ta luon co : = 0 (3)..l). tanB . Bien Soen : Phqm Ng(Jc Nam 5 Trutmg Trung tu« H(Jc PeTrus Kj . Hoan toan wong tu ta co : HA'=.tan A .B.-=0 - <=> 1M + MA + 1M + ME + 1M + MC + 1M + MD = 0 <=> 41M + MA+ME+ MC + MD = 0 ------ o <=>MA+ME+MC+MD=4W.cotB Tam Ti Cv Va Mpt Va Bai Tolin Lien Quan __ta_n_B=> HB'= _ tanB .HA.HB+tanC.ABC co mot goc tu dircc clnrng minh hoan toan wong Bili toan 3 : Cho ill giac ABCD. tanC) u.. Chung minh r~ng voi moi M ta luon co h~ thirc : .= 4MI MA ME MC MD BiJi gicii : Theo gia thi@t.0 .D irng voi bQ s6 (l.C irng voi bQ s6 : (tanA .+ . Trong tnrong hQ'P .B.r.HB tanC tanC <=> tanA.Nghia la : Mat khac : lC = 31G => YC = .+ .tanB .3IG (Do YC va la hai vecto d6i nhau).Di~m I la di~m thuoc canh GC sao cho : IC = 3GC.GQi G la trong tam cua tam giac ABC.(dpcm). tanA + tanB + tanC!.HB tanC tanC <=> HC = HA'+HB'= .tanB .

Cung voi bQ s6 (Sa. C\I cua M~ khac: Sa + Sb ba di@mA.CMkeo A1.BM.(do MA va MA' nguoc huang) Lap luan hoan toan tuong W ta co : MB' Thay (5) va (6) vao (1) ta duoc : MC=MA'+MB'=- =- ~b c MB (6). BiJi giai : Gia sir AM. CK = AH SI'1MBC Ssuss = Sa s. ~a MA.D\Ing hinh binh hanh MB 'CA '.Co th@k~t luan r~ng voi mi di@mM nam trong tan giac ABC d~u c6 th@ xem la tam ti C\I cua ba dinh A. ~ Tir bai toan tren ta c6 th@suy ra diroc nhieu k~t qua da biet.Cung + S.nen tir d~ng thirc (7) ta suy ra MIa tam ti voi bQ s6 (Sa.Chang han : N ~u M == G (G la trong tam cua tam giac ABC )thi khi d6 : Sa = Sb = S.Clnrng minh rang MIa tam ti C\I cua ba di@mA.Trong d6: Sa= 5MBC.CA. (dpcm).MB+S. Theo dinh ly Talet ta c6 : MC=MA'+MB' MB M D I1CB B' ~ B' C lIMA dai c~t BC. Sc= SMAB.B.Sc).Ke AH _iBM va CK . = : Bien Soen : Phqm Ng(Jc Nam 6 Trutmg Trung tu« H(Jc PeTrus Kj . Do B'C = MA' MA MA' ~_=_a MA MA (vi MA' = B 'C) .MA+Sb. Si= SMCA.. Nhan xet : ~Qua cac bai toan tren ta thay r~ng khai niem tam ti C\I rAt da dang. -(5). - S- s.B.~b MB hay Sa.Sb.0 . MIa mQt diem nam trong tam giac.MC=O c c (7).Khi d6 ta c6 : (1).B1.AB A IAn hrot tai = CB1 (2) AB 1 c MBh 1 D I1CB K ~ CK 1 AH = CB1 AB 1 B'C MA (3) Tir (2) va (3) ta suy ra: = CB1 ABI = CK AH (4). S s.C1. ~MA'=_!!_.MA~MA'=-_!!_MA S s.B.ChuyenD€: Tam Ti Cv Va Mpt Va Bai Tolin Lien Quan BiJi [oan 4 :Cho LjABC.Sb. i.Sc).L BM .C irng voi mQt bQ s6 nao d6.

B.hay moi duong thang n6i hai di@m M. Suy ra I la dinh thir tir cua hinh binh hanh ABEl (voi E la trung diem cua AC). N@u M == I (/la tam duong tron nci ti@ptam giac ABC) . (dpcm).B..N d@udi qua mot diem c6 diinh. 2)Chung minh r&ng duong thang n6i hai di@m MN ducc xac dinh tit h~ thirc MN = 3MA .B. 4)Tim quy tich cua M sao cho : 21MA + MB + Mci 5) Tim quy tich cua M sao cho: 12MA + MBI = 14MB - Bili giai: 1) Diem I la tam ti ClJ cua bQ ba di@mA. ~IE=AB.z IAn IUQ1la khoang each ill Mxu6ng cac c~nhAB.vi S = .y.1.-2.2MB + MC = iiii hay MN = iiii . C irng voi bQ s6 (3. l)Hay dung di@mI la tam ti ClJ cua ba di@mA.2MB + MC luon di qua mQt di@mc6 dinh.CA. (hoc sinh co th@tu clnrng minh nhan xet nay) . Bili [oan 5 : Cho tam giac ABC.ar Sb = .ChuyenD€: Tam Ti Cv Va Mpt Va Bai Tolin Lien Quan Va do do G la tam ti ClJ cua bQ ba di@mA.-2.z) voi x.B.cr a 111 2' 2 'c 2 Khi do : I la tam ti ClJ cua bQ ba di@mA.I luon thang hang .C irng voi bQ s6 (a.b. Mcl. 1) nen di@m I cAn tim yhoa man h~ tlnrc sau : 3IA-2IB+IC .-=0 ~ 2(IA-IB)+IA+IC=O ~ 2BA+i1E=o (V6i E la trung di@mcua doan z C).BC.y. Do do ba diem M. 1). 31MB + Mcl. ~ N@utam giac ABC la tam giac d@uthi moi diem M nam trong tam giac d@u la tam ti ClJ cua ba dinh A.1).2MB + MC 2M! Suy ra: = 3MA .br S = .C irng voi bQ s6 (3. C thea met bQ s6 (x. 3) Tim quy tich cua Msao cho: 13MA-2MB+MCI = =IMB-MAI.N.B.c).C irng voi bQ (1. 2 )Theo tinh chAt cua tam ti ClJ ta co : 3MA-2MB+MC B F --- = (3-2+1)M! = - ~ 3MA . MN Bien Soen : Phqm Ng(Jc Nam 7 Trutmg Trung tu« H(Jc PeTrus Kj .

2 V ~y quy tich di@m M lei duong . Bien Soen : Phqm Ng(Jc Nam 8 Trutmg Trung tu« H(Jc PeTrus Kj .Khi do P thoa man d~ng tlnrc vecto sau : 2PA+PB=O ~ ~ ~ ~ ~ <=>PA+(PA+PB)=O <=> PA+2PK = o. MB+MC=2MF.Khi do Q thoa man d~ng thirc vccto sau : 4QB-QC ~ d =0 <=> 3QB+(QB-QC) .vei K leitrung di@m cua eanh AB . C irng voi bQ s6 (4.---MA+MB+MC=MG. co : Do do: 2IMA+MB+MCI=3IMB+MCI <=> 213MGI = 312MFI <=> 6MG = 6MF <=> MG = MF .-.ChuyenD€: Tam Ti Cv Va Mpt Va Bai Tolin Lien Quan 3)Theo tinh ehdt cua tam ti Dodo: 1 cu ta suy ra : 3MA . Tuong tu goi Q lei tam ti cu cua hai di@m B.1).2MB + MC = iw 3MA .Ta . 5) GQi P leitam ti cir cua hai di@mA." AB tron tam I co ba kiIn h b~ an ang -.B irng voi bQ s6 (2.va F leitrung diem cua BC. VeiFlei trung di@m cua e~nhBC. Suy ra quy tich cua M chinh lei duong Trung true cua doan thang GFvai G lei trong tam cua L1ABC .-1).2AiB + ucl = IAiB.MAl <=> 12M!1 = IABI <=> 2M! = AB <=> M! = AB .---. =0 <=> 3QB+CB =0 hay Theo tinh chat cua tam ti cu ta co : 2MA+AiB =(2+1)MP=3MP 4MB-MC=(4-1)MQ=3MQ. r 2 B F 4)GQi G lei trong tam cua L1ABC .

theo gia thi~t AN = kAC .ChuyenD€: Tam Ti Cv Va Mpt Va Bai Tolin Lien Quan ro d~ng tlnrc : 12MA+ MBI = 14MB.D thang hang.B.I.Gia sir DE c~t AC tai N .Ke BH song song voi AC.D va DB =2BC 2) Chung minh A. Do do quy tich di~m M hi duong trung true cua doan thang PQ.D thang hang.C.Thay 21E = 2BC =DB vao d~ng thirc tren ta diroc : DB=U+IB=>DB-IB=u<=>m=u 0 B C suy ra A.E la trung di~m cua AB. Bili {Dan 6 : Cho tam giac ABC. (dpcm). Khi do I thoa man d~ng thirc vecto sau : 1A+31B-21C - =0 --+ <=> U+IB+2(IB-E) --+ - =0 - <=> 21E + 2CB = 0 <=> IE = BC V~y I la dinh thir tir cua hinh binh hanh 0 B BCE!. 1) Xac dinh diem I sao cho no hi tam ti C\T cua ba di~m A. MlEB = t.2DC = 0 <=> DB+2(DB-DC)= C 0 <=> DB+icB =0 <=>DB 2BC = A V~y B.D cling nam tren mQt duong thang. GQi D la tam ti C\T cua hai di~m B.BC d6ng quy.NEA => BH = NA . 3)Theo clnrng minh tren ta co AD va BC giao nhau tai D .N thuoc AC.MB . 9 Bien Soen : Phqm Ng(Jc Nam Trutmg Trung tu« H(Jc PeTrus Kj . Xac dinh diem D sao cho no hi tam ti C\T cua hai di~m B.I.-2). A. 3) GQi E la trung di~m cuaAB va N la mot di~m sao cho : AN = kAC hay xac dinh k sao cho AD.D thang hang: E la trung diem cua AB => 21E =IA+1B .C irng voi bQ s6 (1.3 . 2) Chung minh r~ng A.-2).C irng voi bQ s6 : (1.2MCI-12MA . H thuoc DN.Mci .I.do do k > 0 .3 .Mci ta suy ra : 13MPI = 13MQI Hay MP = MQ .B nam gitra C.C irng voi bQ s6 (3. Bili giai: 1) Gia sir I la tam ti C\T cua ba di~m A.C irng voi bQ s6 : (3 .Khi do D thea man d~ng tlnrc sau : 3DB .B.-2). 4) Tim quy tich diem M sao cho : IMA + 3MB .EN.-2) .

cos C +c.cosA + a.IA + (c.ME) + (ill .ME .fA + sin B.EN dong quy tai D.fA + (cos A + cos C).IB + (a. III-HAl TAp VAN DUNG: Cho tam giac ABC voi I la tam duong tron nQi ti@ptam giac do.K: ( sinB sinC sinC sinA sinA sinB 0 10 Bien Soen : Phqm Ng(Jc Nam Trutmg Trung tu« H(Jc PeTrus Kj .cosB). Suy ra: AN=-AC~k=-.'i.IB + (cos B + cos A).BC.~ 2 =DC 3 BH Th eo diIn h lv T a Iet ta co : y . D V~y quy tich di@mM la duong tron tam I ban kinh AJ.cosC). ~AN=-NC=-AC 3 2 2 5 (V 'I AN =~NC ~ AN +NC =~NC+NC 3 3 =~NC ~ AC 3 = ~NC 3 ~AC=~NC=~.Clnrng minh cac d~ng thirc vee to' sau : 1) -IA+-IB+-IC=O ha hb 1- 1- 1- - he = 2) sin A.cos A).ChuyenD€: r Tam Ti Cv Va Mpt Va Bai Tolin Lien Quan DB = .AiC) =BA+CA =-(AB+AC)=-2AJ. 4)GQi J la trung di@m cua BC. Mat khac : 2ill .IB + sin C.AiC = (ill .cosB + b.K: 3) (cot~ + cot 4) 0 ~)]A + ( = cot ~ + cot ~ ) 1B + ( cot ~ + cot ~ ) JC = 0 (b.IC 5) 0 = cos C + cos B).AN~AC=~AN~AN=2 3 32 2 5 AC ). Do do : IMA+3MB-2MCI-12MA-MB-MCI ~ 21Mil = 21MI ~ MI = AJ . CN BH 2 =- 3 CN . 5 V~y V6i k =~ ~ 2~ 2 5 thi AD. Thea tinh chdt cua tam ti C\T ta co : MA+3MB-2MC=2MI --- -.

6.AIB .IC C- =0 - ~GQi M."E'.CA. CA. la ban kinh duong tron ngoai ti@p cac tam giac 6.E.IA + R2.F IAnIUQ'tla ti@pdi~m ella canh BC.R2.CA. D' .W = 0.AB.AD + b.lP 2 2 B- C-- = 0.IN + cot .ABC.AB.CF =0 .IF = 0 -- 11) a. 6.AIC.sin 2 C . Chung minh rang : 12) 2 b2 2 !!_.AB voi duong tron noi ti@ptam giac 6.MD'+-.IB + (p - c) .IM 2 + cot -.ID + b.cos-." F' IAn IUQ't la hinh chien ella MIen cac canh BC.N.IE + c.ME.cos-.IA + (p 222 - b).IN + ( a + b .BIC. sin 2 B .cos-.a).IB 222 AB- + R3. ~Cho M la mot diem nam trong tam giac.clnrng minh r~ng: 7) R1.+E_. sin 2 A . Chung minh r~ng : 8) (b + c .MF'=O Sa Sb Sc A B Bien Soen : Phqm Ng(Jc Nam 11 Trutmg Trung tu« H(Jc PeTrus Kj .Rj.1M + (c + a . 9) Acot -.ChuyenD€: Tam Ti Cv Va Mpt Va Bai Tolin Lien Quan 6) (p _ a) .b). ~ V oi D.c).BE + c.P IAn hrot la trung di~m ella cac canh BC. Chung minh r~ng : 10) a.IC = 0 ~GQi R1.

ChuyenD€: Tam Ti Cv Va Mpt Va Bai Tolin Lien Quan Bien Soen : Phqm Ng(Jc Nam 12 Trutmg Trung tu« H(Jc PeTrus Kj .