c  

 

|  
|

Δ˶ ϴ͉ϣ˶ ˸Ϯϴ˴ ϟ΍ Ύ˴ϨΗ˶ Ύ˴ϴΣ˴ ˸ϲϓ˶ ή˶ ˸ϴΨ˴ ˸ϟ΍ Ϟ˶ ˸ϴΒ˶ γ˴ ϰ˴ϟ·˶ Ύ˴Ϩϧ˴ ˸ϭΪ˵ η˶ ˸ήϳ˵ϭ˴ ˸Ϧϣ˴ ϰ˴Ϡϋ ˴ ˸ϲϐ˶ ˰˴Β˸Ϩϳ˴ Ϛ ˴ ϟ˶ά˶ϟϭ˴ . ˸ϢϬ˶ Α˶ϼ ͉σ ˵ Ρ ˶ Ύ˴ΠϨ˴ ϟ˶ Γ˴ ή˴ ˸ϴΜ˶ Ϝ˴ ϟ΍ Ε ˶ Ύ˴σΎ˴θϨ͉ϟ΍ . || : Ϣ˷Ϡγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰ͉Ϡλ ˴ Ϳ ˶ ΍ϝ ˵ ˸Ϯγ ˵ έ˴ ϝ ˴ Ύ˴ϗ .Ϣ˶ϬϠ˶Ϥ˴ ϋ ˴ ˸ϲϓ˶ ϥ ˴ ˸ϭΪ˵ Ϭ˶ Θ˴ ˸Πϣ˵ ˸ϲΘ˶ γ ˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴ ˸ϲϓ˶ Ε ˶ Ύ˴γέ͋ Ϊ˴ Ϥ˵ ϟ΍˴ϭ Ϧ ˴ ˸ϴγ ˶ έ͋ Ϊ˴ Ϥ˵ ϟ΍ ϥ ͉ ·˶ | .˲ΔϠ˴˸ϴϤ˶ Ο ˴ ϭ˴ ˲Γή˴ ˸ϴΒ˶ ϛ˴ ϰ˶Θγ ˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴ | . Ϣ˵ ό˴ ˸τϤ˴ ϟ΍˴ϭ ϡ˶ ˸ϮϠ˵ό˵ ˸ϟ΍ ή˵ Β˴ Θ˴ ˸Ψϣ˵ ϭ˴ ή˴Η˸Ϯϴ˵ Β˶ ˸ϣϮ˵Ϝϟ΍ | .ϥΎϣϷ΍ έ΍Ω ΡΪϗ Δ˶ ϳ˴ ϻ˴ Ϯ˶ Α˶ | ˸ϲϓ˶ Δ˵ ϓ˴ ˸ήϏ ˵ ϭ˴ Ϧ ˴ ˸ϴϤ˶ Ϡ͋ό˴ Ϥ˵ ϟ΍ Δ˵ ˰˴ϓ˸ήϏ ˵ Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ ˲Δλ ͉ Ύ˴Χ Ϧ ˵ ϛ˶ Ύ˴ϣ΃˴ϭ˴ ˲ϑή˴ Ϗ ˵ ˸ϲΘ˶ γ ˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴ ˸ϲϓ˶ Ϊ˵ Ο ˴ ˸ϮΗ˵ Δ˴ τ ˴θ ˶ ˸ϧϷ΍ Ϫ˶ ˸ϴϓ˶ ϡ˵ ˸ϮϘ˵ ϧ˴ ˸ϱά˶ ϟ͉΍ Ϊ˵ ˸ϳΪ˶ Π ˴ ϟ΍ ϰ͉Ϡμ ˴ Ϥ˵ ϟ΍ ϙ ˴ Ύ˴Ϩϫ˵ ϭ˴ . Δ˴ ϴ͉Ϩ˶ ˰˸ϳΪ͋ ϟ΍ ϥ ˴ ˸Ϯτ ˵τ ͋Ψ ˴ ϳ˵ ˸Ϣϫ˵ ϭ˴ ." ι ˳ Ύ˴όϟ˶ ϯ˴Ϊ˸Ϭϳ˵ ϻ ˴ Ϳ ˶ ΍ έ˵ ˸Ϯϧ˵ ϭ˴ ˬ˲έ˸Ϯϧ˵ Ϣ˵ ˸Ϡό˶ ϟ΍ " ˯˵ Ύ˴ϤϜ˴ Τ ˵ ϟ΍ ϝ ˴ Ύ˴ϗϭ˴ | .Γ˶ ή˴ Χ˶ ϵ΍˴ϭ Ύ˴ϴ˸ϧΪ͊ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ Γ˶ Ω˴ Ύ˴όδ͉ ϟ΍˴ϭ Ρ ˶ Ύ˴ΠϨ͉ϟ΍ ϰ˴Ϡϋ ˴ ϝ ˶ ˸Ϯμ ˵ Τ ˵ ˸Ϡϟ˶ | ||||||||||||ÙÂ ϊ˵ Ϙ˴ Η˴ ϲ ˴ ϫ˶ ϭ .ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔϳϮϧΎΜϟ΍ | Δ˵ γ ˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴ Ύ˴ϬϤ˵ ˸γ΍˶ . " ˯˶ Ύ˶ϴΒ˸ϧϷ ˴ ΍ Δ˵ Λ˴ έ˴ ϭ˴ ˯˵ Ύ˴ϤϠ˴ό˵ ϟ΍ " Ύ˴Ϩ˸ϴϟ˴·˶ Δ˴ ϓ˴ ή˶ ˸όϤ˴ ϟ΍˴ϭ Ϣ˴ ˸Ϡό˶ ϟ΍ ϥ ˴ ˸Ϯϐ˵ Ϡ͋Β˴ ϳ˵ ˸Ϣ˵Ϭϧ͉Ϸ ˶ Δ˶ Β˴ Ϡ˴τ ͉ ϟ΍ Γ˶ Ύ˴ϴΣ ˴ ˸ϲϓ˶ ΍̒ΪΟ ˶ Ϣ͇ Ϭ˶ ϣ˵ Ϧ ˴ ˸ϴϤ˶ Ϡ͋ό˴ Ϥ˵ ϟ΍ ϡ˴ ΍˴ήΘ˶ ˸Σ΍ ϥ ͉· | .ϊ˶ Ϥ˴ Θ˴ ˸ΠϤ˵ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ ˲ϡή˴ Θ˴ ˸Τϣ˵ ϭ˴ ˲Ϣ˸ϳή˶ ϛ˴ ˲ϥΎ˴δ˸ϧ·˶ ˵ϢϠ͋ό˴ Ϥϟ΍ | .ϡ˳ ˸Ϯϳ˴ Ϟ͉ ϛ˵ Δ˱ ϋ˴ Ύ˴ϤΟ˴ ή˶ ˸Ϭψ ͊ ϟ΍ Γ˴ ϼ ˴λ ˴ ϥ ˴ ˸ϮϤ˵ Ϡ͋ό˴ Ϥ˵ ϟ΍˴ϭ ά˵ ˸ϴϣ˶ ϼ ˴ Θ͉ϟ΍ Ϫ˶ ˸˰ϴ˶ϓ ˸ϲϠ͋μ ˴ ϳ˵ ϭ˴ .΍˱ΪΑ˴ ΃˴ Ϫ˶ ˸˰ϳ˶Ϋ˸Άϳ˵ ϻ˴ ϭ˴ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ϋ˴ ΐ ˴ π ˴ ˸ϐϳ˴ ϻ ˴ ϭ˴ Ϫ˵ ˴ϫή˴ ˸Ϝϳ˴ ϻ ˴ ϭ˴ Ϫ˵ Ϥ˴ Ϡ͋ό˴ ϣ˵ ϊ˴ ˸ϴτ ˶ ϳ˵ ˸ϥ΃˴ Ϣ˴ ˸Ϡό˶ ϟ΍ ˸ΐϠ˵˸τϳ˴ ϩ˵ Ύ˴οέ˶ ϭ˴ ϩ˶ Ω˶ Ύ˴η˸έ·˶ ϰ˴ϟ·˶ Ν ˵ Ύ˴Θ˸Τϳ˴ Ϫ˵ ϧ͉Ϸ ˶ Ύ˱Ϥ΋˶ ΍˴Ω Ϫ˵ Ϥ˴ Ϡ͋ό˴ ϣ˵ ϡ˴ ή˶ ˸Ϝϳ˵ ˸ϥ΃˴ Ύ˱π˸ϳ΃˴ ΐ ˶ ϟ˶Ύ͉τϟ΍ ϰ˴Ϡϋ ˴ ϭ˴ | . ˸ϢϬ˵ ϣ˴ ή˶ Θ˴ ˸Τϧ˴ ϭ˴ Ϧ˴ ˸ϴϤ˶ Ϡ͋ό˴ Ϥ˵ ϟ΍ ϊ˴ ˸ϴτ ˶ ϧ˵ ˸ϥ΃˴ Ύ˴Ϩ˸ϴϠ˴ϋ ˴ ΐ ˵ Π ˴ ϳϚ ˴ ϟ˶ά˶ϟϭ˴ .

Ϊ˶ ϴ˶όδ˷ ϟ΍ Ϊ˶ ˸ϴό˶ ϟΎΑ Ύ˱π˸όΑ˴ Ύ˴Ϩπ ˵ ˸όΑ˴ Ί ˵ Ϩ͋Ϭ˴ ϴ˵ ϓ ΍˱Ϊ˷ Ο ˶ ˲έ˸ϭή˵ ˸δϣ˴ Ϊ͇ Π ˴ ϟ΍ . ΍˱ή͋ϜΒ˵ϣ ϡ˶ ˸ϮϨ͉ϟ΍ Ϧ ˴ ϣ˶ Ζ ˵ ˸ψϘ˴ ˸ϴ˰˴Θ˸γ΍ ˬ Ϊ˶ ˸ϴό˶ ϟ΍ ˶ϡϮϳ ˸ϲϓ˶ | .ΡΪϗ Ϛ ˴ ϟ˶Ϋ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ˴ .ή˳ ˸˰ϴ˴ΨΑ˶ ˸ϢΘ˵˸ϧ΃˴ ϭ˴ ϡ˶ Ύ˴ϋ | " #$ ||||||||||||Ùê .Ϟ ˳ ˸ϴϤ˶ Ο ˴ Ζ ˳ ˸ϴΑ˴ ˸ϲϓ˶ Ϧ ˵ Ϝ˵ ˸δϧ˴ Ϧ ˵ ˸Τϧ˴ .Δ˱ ϋ ˴ Ύ˴ϤΟ ˴ ΢ ˶ ˸Βμ ͊ ϟ΍ Γ˴ ϼ ˴λ ˴ ˸ϱΩ͋ Ά˴ ˰˵ϧϭ˴ ˬ˴Ϧ˸ϳή˶ Ϝ͋ Β˴ ϣ˵ ϡ˶ ˸ϮϨ͉ϟ΍ Ϧ ˴ ϣ˶ ϡ˵ ˸ϮϘ˵ ϧ˴ Ρ ˶ Ύ˴Βμ ͉ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ | .Δ˶ ϴ͉ϓ˶ ΍˴ή˸ϐΠ ˵ ϟ΍ ϭ˴ Δ˶ ο ˴ Ύ˴ϳή͋ ϟ΍˴ϭ Δ˶ ϴ͉Α˶ ή˴ ό˴ ˸ϟ΍ Δ˶ ˴ϐϠ͊ϟ΍ Ϟ ˴ ˸Μϣ˶ Γ˱ ή˴ ˸ϴΜ˶ ϛ˴ Ύ˱ϣ˸ϮϠ˵ϋ ˵ Ϣ˵ Ϡ͉ό˴ Η˴ ΃˴ Δ˶ γ ˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ | .Γ˴ έ˴ Ύ͉ϴδ ͉ ϟ΍ Ϟ ˵δ ˶ ˸ϐϧ˴ ϭ˴ Ζ ˴ ˸ϴΒ˴ ϟ΍ ϒ ˵ ψ ͋ Ϩ˴ ϧ˵ ω ˶ ˸ϮΒ˵ ˸γϷ ˵ ΍ Δ˶ ϳ˴ Ύ˴Ϭϧ˶ ˸ϲϓ˶ ϭ˴ | . Γ˶ Ϊ͉ Π ˴ ϟ΍˴ϭ Ϊ͋ Π ˴ ϟ΍ Γ˶ έ˴ Ύ˴ϳΰ˶ ϟ˶ Δ˶ ˰˴ϳ˸ήϘ˴ ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ Ύ˴Ϩ˸όΟ ˴ έ˴ ˯˶ Ύ˴δϤ˴ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ ϭ˴ Ϟ ͊ ϛ˵ ϭ˴ . Ω˶ ϼ ˴ Β˶ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ |  | | | ! ||||||||||||َ Ϣ͉ Λ˵ ΢ ˴ ˸Βμ ͊ ϟ΍ ˸ϲϠ͋λ ˴ ΃˵ ˬ Ζ ˵ ˸Ϡδ ˴ Θ˴ ˸Ϗ΍ Ύ˴ϣ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ . Ύ˴ϫή˶ ˸ϴϏ ˴ ϭ˴ ϡ˶ ˸ϮϠ˵ό˵ ϟ΍˴ϭ |   | ||||||||||||Ùí Δ˶ ϳ˴ ϻ ˴ Ϯ˶ Α˶ ˬήδΑ ΖϴϛϮΑ ˸ϲϓ˶ ˸ϲΘ˶ ˸ϴΑ˴ ϊ˵ Ϙ˴ ϳ˴ . Ϊ˶ ˸ϴό˶ ϟ΍ ϡ˶ ˸Ϯϳ˴ ˸ϲϓ˶ ϥ ˴ ˸ϭέ˵ ˸ϭή˵ ˸δϣ˴ ˸ϢϬ˵ Ϡ͊ϛ˵ .Ύ˱όϣ˴ έ˴ ˸Ϯτ ˵ ϔ˵ ˸ϟ΍ ϝ ˵ ϭ˴ Ύ˴ϨΘ˴ ϧ˴ Δ˴ ϴ͉Σ ˶ Ύ˴ϴδ ͋ ϟ΍ Ϧ ˴ ϛ˶ Ύ˴ϣϷ ˴ ΍ έ˵ ˸ϭΰ˵ ϧ˴ Ύ˱ϧΎ˴ϴ˸Σ΃˴ .Ύ˱ό˸ϴϤ˶ Ο ˴ ˸ϲΘ˶ Ϡ˴΋˶ Ύ˴ϋ Ω˵ ΍ή˸ϓ΃ ϊ˵ Ϥ˶ Θ˴ ˸Πϳ˴ ϙ ˴ Ύ˴Ϩϫ˵ ϭ˴ . Γ˳ Ϯ˴ ˸Χ·˶ Δ˶ ό˴ Α˴ ˸έ΃˴ϭ˴ ˸ϲϣ͋ ΃˵ϭ˴ ˸ϲΑ˶ ΃˴ ˸Ϧϣ˶ ˸ϲΗ˶ ή˴ ˸γ΃˵ ϥ ˵ Ϯ͉ Ϝ˴ Θ˴ Η˴ | . Ύ˴Ϩϋ ˶ ˸ϮΟ ˵ ή˵ Α˶ | .Ζ ˶ ˸ϴΒ˴ ϟ΍ Δ˵ Α͉έ˴ ˸ϲϣ͋ ΃˵ϭ˴ ˲ϢϠ͋ό˴ ϣ˵ ˸ϲΑ˶ ΃˴ .Γ˴ Ϊ˴ ˸ϴό˶ δ͉ ϟ΍ ˸ϲΗ˶ ή˴ ˸γ΃˵ ΐ ͊ Σ ˶ ΃˵.˸ϲΑ˶ ΃˴ Γ˶ έ˴ Ύ͉ϴδ˴ Α˶ Δ˶ γ˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ ΐ ˵ ϫ˴ ˸άϧ˴ Ϣ͉ Λ˵ .΍˱ή˸˰ϴ˶Μϛ˴ Ύ̒ΒΣ˵ ˸ϲΘ˶ γ˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴ ΐ ͊ Σ ˶ ΃˵ Ϛ ˴ ϟ˶ά˶ϟϭ˴ . Ϊ˶ ˸ϴόϟ΍ Γ˶ ϼ˴λ ˯˶ ΍˴ΩϷ ˶ ˸ϲΘ˶ Ϡ˴΋˶ Ύ˴ϋ ϊ˴ ϣ˴ Ϊ˶ Π ˶ ˸δϤ˴ ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ Ζ ˵ ˸Βϫ˴ Ϋ˴ | . ˸ϲΘ˶ Ϡ˴΋˶ Ύϋ ϊ˴ ϣ˴ έ˴ ˸Ϯτ ˵ ϔ˵ ϟ΍ Ζ ˵ ˸ϟϭ˴ Ύ˴ϨΗ˴ ϭ˴ ϲ ͉ Ϩ˶ σ ˴ Ϯ˴ ϟ΍ α ˴ ΎΒ˷Ϡϟ΍ Ζ ˵ ˸δΒ˶ ϟ˴ ˬΎ˴Ϩϧ˴ ΍˴ή˸˰ϴ˶Ο Ύ˴ϧ˸έί˵ ˬ Γ˶ ϼ ˴μ ˷ ϟ΍ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ .

Ϧ˴ ˸ϴϤ˶ Ϡ͋ό˴ Ϥ˵ ϟ΍˴ϭ Ώ ˶ ϼ ͉τ ͊ ϟ΍ Ϧ ˴ ˸ϴΑ˴ ϥ ˶ ϭ˵ Ύ˴όΘ͉ϟ΍ Ρ ˴ ˸ϭ˵έ Κ ͊ Β˵ Η˴ Ύ˱π˸ϳ΃˴ ˸ϥ΃˴ Ύ˴Ϩ˸ϴϠ˴ϋ ˴ ˸ϥΫ˴ ·˶ . " Ϊ˴ μ ˴ Σ ˴ ω ˴ έ˴ ί˴ ˸Ϧϣ˴ ϭ˴ | "  | "(% ||||||||||||Ùç Ϣ˴ Ϡ͉γ ˴ ϭ˴ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ϋ ˴ Ϳ ˵ ΍ ϰ͉Ϡλ ˴ ϲ ͊ ΒϨ͉ϟ΍˴ϭ .Ϟ ˶ ˸Ϙό˴ ϟ΍˴ϭ Ϣ˶ ˸δΠ ˶ ϟ΍ Δ˶ Τ ͉λ ˶ ϰ˴Ϡϋ ˴ Δ˵ ψ ˴ ϓ˴ Ύ˴Τ˵Ϥϟ΍ ϲ ˴ ϫ˶ Δ˶ ο ˴ Ύ˴ϳ͋ήϟ΍ Ϊ˶ ΋˶ ΍˴Ϯϓ˴ ˸Ϧϣ˶ ϭ˴ . ˸ϢϬ˴ ˸ϔϳ˴ ˸Ϣϟ˴ Ύ˴ϣ Ϣ˴ Ϡ˶˷ό˴ Ϥ˵ ϟ΍ ϝ˵ ΄˴˸δϳ˴ Ύ˱Ϥ˶΋΍˴Ω Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ .Δ˶ γ ˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ϟ΍ | . Ϣ˶ ˸ϴϠ˶δ͉ ϟ΍ Ϣ˶ ˸δΠ˶ ˸ϟ΍ | % & | '  ||||||||||||Ù] ϰ˴ϟ·˶ ϒγϮϳ ϊ˵ Ϥ˶ Θ˴ ˸δϳ˴ . Ϫ˶ Θ˶ γ ˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴ | .Δ˶ ϴ˴˷Α˶ ή˴ ό˴ ˸ϟ΍ Δ˶ ϐ˴ Ϡ͊ϟΎ˶Α Ϣ˴ ˸ϳή˶ Ϝ˴ ϟ΍ ϥ ˴ ΍˴˯˸ήϘ˵ ϟ΍ ϰ˴ϟΎ˴όΗ˴ Ϳ ˵ ΍ϝ ˴ ΰ˴ ˸ϧ΃˴ Δ˴ ϐ˴ Ϡ͊ϟ΍ Ϣ˴ Ϡ͉ό˴ Θ˴ ϧ˴ ˸ϥ΃˴ Ύ˴Ϩ˸ϴϠ˴ϋ ˴ ˸ϲϐ˶ Β˴ ˸Ϩϳ˴ ˬ΍˴άϬ˴ ϟ˶ϭ˴ .Δ˴ ϴ˷Α˶ ή˴ ό˴ ϟ΍ .˲Δϴ͉Α˶ ή˴ ϋ ˴ ˲Ωϼ ˴ Α˶ ϲ ˴ ϫ˶ ϭ˴ Δ˶ ϣ˴ ή͉ Ϝ˴ Ϥ˵ ϟ΍ Δ˴ Ϝ˴˷ ϣ˴ ˸Ϧϣ˶ Ϫ˵ Ϡ˵˸λ΃˴ ϲ ͇ Α˶ ή˴ ϋ ˴ | .Ύ˴Ϩ˶ΗΎ˴ϴ˴Σ ˸ϲϓ˶ ˲ΔϤ͉ Ϭ˶ ϣ˵ Δ˵ ο ˴ Ύ˴ϳ͋ήϟ΍ Δ˵ ο ˴ Ύ˴ϳή͋ ϟ΍˴ϭ .Δ˱ ϋ ˴ Ύ˴ϤΟ ˴ Ϊ˶ Π ˶ ˸δϤ˴ ϟ΍ ϲ˶ϓ Ώ ˶ ή˶ ˸ϐϤ˴ ϟ΍ | . ρ ˳ Ύ˴θϧ˴ ϭ˴ Ϊ͈ Π ˶ Α˶ Δ˶ γ ˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ α ˵ έ˵ ˸Ϊϳ˴ Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ . ΍˱Ϊϴ͋Ο˴ Ϣ˶ Ϡ͋ό˴ Ϥ˵ ϟ΍ Ρ ˶ ˸ήη ˴ Γ˴ ϼ ˴λ ˴ ˸ϲϠ˶˷μ ˴ ϳ˵ Ϣ͉ Λ˵ . ϼ ˱ ˸ϴϟ˴ ϲ˶ϓ ϲ ͋ ϟ˶Ύ˴ΜϤ˶ ϟ΍ ΐ ˶ ϟ˶Ύ˷τ ˴ ϟ΍ Γ˶ ΰ˴ ΋˶ Ύ˴Ο ϰ˴Ϡϋ ˴ Ϟ ˵μ ˵ ˸Τ˴ϳϭ˴ ˬ˳ϥΎ˴ΤΘ˶ ˸ϣ΍˶ Ϟ ˶˷ ϛ˵ ˸ϲϓ˶ ϕ ˳ Ϯ͊ ϔ˴ Θ˴ Α ϒ˵γ˸Ϯϳ˵ ΢ ˵Π ˴ ˸Ϩϳ˴ Ϊ˴ Ο ˴ ϭ˴ Ϊ͉ Ο ˴ ˸Ϧϣ˴ " : Δ˵ Ϥ˸ϜΤ ˶ ϟ΍ ˸Ζϟ˴Ύ˴ϗ Ύ˴ϤΑ˶ ΐ ˵ γ ˶ ΎϨ˴ Η˵ ϒγϮϳ α ˵ έ˶ Ύ˴Ϥϳ˵ ˸ϲΘ˶ ϟ͉΍ Δ˵ τ ˴θ ˶ ˸ϧϷ ˴ ΍ ϩ˶ Ϋ˶ Ϫ˴ϓ . ΍˱ήϜ˶˷ Β˴ ϣ˵ Ϫ˶ ϣ˶ ˸Ϯϧ˴ ˸Ϧϣ˶ ϒ˵γ˸Ϯϳ˵ φ ˵ Ϙ˶ ˸ϴΘ˴ ˸δϳ˴ .Ύ˴ϫ˵ή˸ϴϏ ˴ ϭ˴ Δ˵ Σ ˴ Ύ˴Β͋δϟ΍˴ϭ ϱ ˵ ˸ήΠ ˴ ϟ΍˴ϭ ϲ ˵ ˸θϤ˴ ϟ΍ Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ ˲Γή˴ ˸ϴΜ˶ ϛ˴ ˲Δτ ˴θ ˶ ˸ϧ΃˴ Δ˶ ο ˴ Ύ˴ϳ͋ήϠ˶ϟϭ˴ Ϧ ˴ ϣ˶ ˸ϲΗ˶ ˸΄ϳ˴ Ϣ˴ ˸ϴϠ˶δ ͉ ϟ΍ Ϟ ˴ ˸Ϙό˴ ˸ϟ΍ ϥ ͉Ϸ ˴ ω ˶ ˸ϮΒ˵ ˸γϷ ˵ ΍ ˸ϲϓ˶ Ε ˳ ΍͉ήϣ˴ Ι ˴ ϼ ˴ Λ˴ Ϟ ͋ ϗ˴ Ϸ ˴ ΍ ϰ˴Ϡϋ ˴ Δ˴ ο ˴ Ύ˴ϳ͋ήϟ΍ α ˴ έ˶ Ύ˴Ϥ˵ϧ | . ΐ ˶ ό˴ ˸ϠϤ˴ ϟ΍ ϲ˶ϓ Δ˴ ο ˴ Ύ˴ϳή˶˷ ϟ΍ ϒ˵γ˸Ϯϳ˵ α ˵ έ˶ Ύ˴Ϥϳ˵ ή˶ ˸μό˴ ϟ΍ Γ˶ ϼ ˴λ ˴ Ϊ˴ ˸όΑ˴ Δ˴ ˰͉ϴϟ˶ΰ˶ ˸ϨϤ˴ ϟ΍ Ε ˶ Ύ˴ΒΟ ˶ ΍Ϯ˴ ϟ΍ ˸ϱΩ˶˷ Ά˴ ˰˵ϳϭ˴ Ϫ˵ γ ˴ ˸ϭέ˵ Ω˵ ϊ˵ Ο ˶ ΍˴ήϳ˵ Ϛ ˴ ϟ˶Ϋ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ˴ . ˲ς˸ϴθ ˴ ϧ˴ ˲ΐϟ˶Ύ˴σ ϒ˵γ˸Ϯϳ˵ | .˸ϲϓ˶ Δ˶ ϴ͉˰͋Τμ ͋ ϟ΍˴ϭ Δ˶ ϴ͉Ϥ˶ ˸δΠ ˶ ϟ΍ Δ˶ ϴ˴ Α˶ ˸ήΘ͉ϟ΍ ˸Ϧϣ˶ ˲˯˸ΰΟ ˵ ϲ ˴ ϫ˶ ϭ˴ .

Δ˵ ϐ˴ ϟ˵ϭ˴ Δ˶ Ϩ͉Π ˴ ϟ΍ Ϟ ˶ ˸ϫ΃˴ Δ˵ ϐ˴ ϟ˵ϭ Ϣ˷Ϡγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰ˷Ϡλ ϲ ͋ Β˶ Ϩ˴ ϟ΍ Δ˵ ϐ˴ ϟ˵ϭ˴ ϥ ˶ ΍˴˯˸ήϘ˵ ϟ΍ Δ˵ ϐ˴ ϟ˵ Δ˵ ϴ͉Α˶ ή˴ ό˴ ϟ΍ Δ˵ ϐ˴ Ϡ͊ϟ΍ ϥ ˶ ΍˴˯˸ήϘ˵ ˸ϟ΍ Ε ˶ Ύ˴ϳ˴ ΁ ΃˵ή˴ ˸Ϙϧ˴ Γ˶ ϼ ˴μ ͉ ϟ΍ ϲ˶ϓ .Ϟ˶ Β˴ ˸ϘΘ˴ ˸δϤ˵ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ Ύ̒ϴϟ˶Ύ˴Μϣ˶ Ύ˱ϤϠ͋ό˴ ϣ˵ ϥ˴ ˸Ϯϛ˵ Ϸ˶ | )*+| )||||||||||||Ù.Ε ˶ ΍˴ΩΎ˴Βό˶ ϟ΍ ϲ˶ϓ Δ˴ ϴ͉Α˶ ή˴ ό˴ ϟ΍ Δ˴ ϐ˴ Ϡ͊ϟ΍ ϡ˵ Ϊ˶ ˸ΨΘ˴ ˸δϧ˴ .Δ˴ ϴ͉Α˶ ή˴ ό˴ ϟ΍ Δ˴ ϐ͉ Ϡ˵ϟ΍ ˸ϢϠ͉ό˴ Θ˴ ϧ˴ Ύ͉ϴ˴ϫ ΍˴ΫϪ˶ϟϭ˴ .Δ˶ ϴ͉Α˶ ή˴ ό˴ ϟ΍ Δ˶ ϐ˴ Ϡ͊ϟΎ˶Α Δ˴ ϴ͉ϋ˶ ˸ΩϷ˴ ΍˴ϭ | ||||||||||||Ù Ϟ ˶ Β˴ ˸ϘΘ˴ ˸δϤ˵ ϟ΍ ϲ˶ϓ ˸ϲϠ˶ϣ˴ ΃˴ . ˸ϲ˸Θϴ˴ Α .˸ϢϬ˶ Η˶ Ύ˴ϴ˴Σ Ω˳ Ύ˴ϬΘ˶˸Ο΍˴ϭ Ϊ͈ Π ˶ Α˶ Ϣ˴ Ϡ͉ό˴ Η˴ ΃˴ ˸ϥ΃˴ ϲ ͉ Ϡ˴ϋ ˴ ΐ ˵ Π ˶ ϳ˴ ˬ˶Ϣ˸ϴψ ˶ ό˴ ϟ΍ Ϟ ˶ ϣ˴ Ϸ ˴ ΍ ΍˴Ϋϩ ϰ˴Ϡϋ ˴ ϝ ˶ ˸Ϯμ ˵ Τ ˵ ˸Ϡϟ˶ϭ˴ .˲Ϣ˸ϴψ ˶ϋ ˴ ˲Ϟϣ˴ ΃˴ ˸ϱΪ˶ ˸Ϩϋ ˶ . ˲Ϣ˸ϳή˶ ϛ˴ ˲ϞϤ˴ ϋ ˴ | .Δ˶ ϓ˴ ή˶ ˸όϤ˴ ϟ΍˴ϭ Ϣ˶ ˸Ϡό˶ ϟ΍ | .ϥΎϣϷ΍ έ΍Ω ΡΪϗ .Ύ˱ϤϠ͋ό˴ ϣ˵ ϥ˴ ˸Ϯϛ˵ ΃˴ ˸ϥ΃˴ ˸ϲϓ˶ Ϧ ˴ ˸ϴΤ ˶Ο ˶ Ύ˴Ϩ˷ϟ΍ Ϧ ˴ ϣ˶ ΍˸Ϯϧ˵ ˸ϮϜ˵ ϴ˴ ϟ˶ Ώ ˴ ϼ ͉τ ͊ ϟ΍ Ϣ˴ ͋Ϡϋ ˴ ΃˵ ˸ϥ΃˴ Ϊ˵ ˸ϳέ˶ ΃˵ ˸ϲϨ˶ ˰͉ϧ˶Ϸ ˸ϲϠ˶ϣ˴ ΄˴ϛ˴ " Ϣ˴ Ϡ͋ό˴ Ϥ˵ ˸ϟ΍ " έ˵ Ύ˴Θ˸Χ΃˴ Ϯ˴ ϫ˵ ˸ϢϬ˵ Ϡ˴Ϥ˴ ϋ ˴ ϥ ͉ ΄˴Α˶ ˸ϲδ ˶ ˸ϔϧ˴ ˸ϲϓ˶ ή˵ ό˵ ˸η΃˴ ˬ˸ϲ˶Θγ ˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴ ˸ϲϓ˶ ϥ ˴ ˸Ϯγ ˵ έ͋ Ϊ˴ ϳ˵ Ϧ ˴ ˸ϴϤ˶ Ϡ͋ό˴ Ϥ˵ ˸ϟ΍ ϯ˴έ΃˴ Ύ˴ϣΪ˴ ˸Ϩϋ ˶ .ι ͊ Ύ˴Ψϟ΍ Ϫ˵ Ϡ˵ϣ˴ ΃˴ Ϫ˵ ϟ˴ ϥ ˳ Ύ˴δ˸ϧ·˶ Ϟ ͊ ϛ˵ | .˸ϲδ ˶ ˸ϔϨ˴ Α˶ Ϛ ˴ ϟ˶ά˴ϛϭ˴ .

˸ϲΘ˶ ˸ϴΑ˴ ΐ ͊ Σ ˶ ΃˵ Ϛ ˴ ϟ˶ά˶ϟϭ˴ | .ϩ˶ Ύ˴ϴ˶ ˸Ϥϟ΍ Ϫ˶ ϛ˶ ΍˴Ϯϔ˴ ϟ΍ έ˵ Ύ˴Π˸η΃˴ ϭ˴ Δ˵ ϧ˴ Ϯ͉ Ϡ˴Ϥ˵ ϟ΍ έ˵ Ύ˴ϫ˸ίϷ ˴ ΍ ˶Ϫ˸ϴϓ˶ .Ύ˴ϫή˶ ˸ϴϏ ˴ ϭ˴ Δ˶ ϴ͉ϟ˶ΰ˶ ˰˸ϨϤ˴ ϟ΍ Ι ˶ Ύ˴Λ˸Ϸ΍ ΐ ˶ ˸ϴ˰˶Η˸ήΗ˴ ϭ˴ Ζ ˶ ˸ϴΒ˴ ϟ΍ ϒ ˶ ˸ϴψ ˶ ˸ϨΗ˴ ˸ϲϓ˶ ϱ ͉ Ϊ˴ ϟ˶΍˴ϭ Ϊ˴ ϋ ˶ Ύ˴γ΃˵ ˸ϥ΃˴ ΐ ͊ Σ ˶ ΃˵ Ύ˴ϧ΃˴ | . |/0 1 |2 3| " ||||||ÙZ .-.| ˰Α|ˬϩΪϨϳ΍ ϡΎΗϭ΃ ϱήγ ϦϣΎΗ ˸ϲϓ˶ ˸ϲΘ˶ ˸ϴΑ˴ ϊ˵ Ϙ˴ ϳ˴ Γ˵ έ˴ ˸ϭΩ˴ ϭ˴ Φ ˵ Β˴ ˸τϤ˴ ϟ΍˴ϭ α ˶ ˸ϮϠ˵Π ˵ ϟ΍ Δ˵ ϓ˴ ˸ήϏ ˵ ϭ˴ ϡ˶ ˸ϮϨ͉Ϡ˶ϟ ϑ ˳ ή˴ Ϗ ˵ Ι ˵ ϼ ˴ Λ˴ ˬ ϑ ˳ ή˴ Ϗ ˵ Ζ ͊ γ ˶ ˶Ϫ˸ϴϓ˶ .˲Ϟ˸ϴϤ˶ Ο ˴ ϭ˴ ˲ϒ˸ϴψ ˶ ϧ˴ | . ˲ϊγ ˶ ΍˴ϭϭ˴ ˲Ϟϴ˶ϤΟ ˴ ˲˯Ύ˴Ϩϓ˶ ˸ϲΘ˶ ˸ϴΑ˴ ˸ϲϓ˶ Ϊ˵ Ο ˴ ˸Ϯϳ˵ | .Ύ˴ϫή˶ ˸ϴϏ˴ ϭ˴ ί˸ϮϤ˴ ϟ΍˴ϭ Ύ˴Π˸Ϩϣ˴ ϭ˴ ϦΗϮΒϣέ Ϟ˵ ˸Μϣ˶ . ˸ϲΘ˶ Ϩ͉Ο˴ Ϯ˴ ϫ˵ ˸ϲΘ˶ ˸ϴΑ˴ ϭ˴ .

Δ˵ Σ ˴ Ύ˴Βδ ˶˷ ϟ΍˴ϭ Γ˵ ˯˴ ΍˴ήϘ˶ ϟ΍ Ϫ˵ Θ˵ ϳ˴ ΍˴Ϯϫ˶ ϭ˴ .Ύ˱όϣ˴ ϡ˳ ˸Ϯϳ˴ Ϟ͉ ϛ˵ Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ ΐ ˴ ό˴ ˸Ϡϳ˴ ˸ϥ΃˴ ΐ ͊ Τ ˶ ϳ˵ Ύ˱π˸ϳ΃˴ Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ .˯˶ Ύ˴Ϥϟ΍ Ϟ ˴Χ ˶ ΍˴Ω Γ˴ ή͉ Ϝ˵ ϟ΍ Ύ˴Ϩ˸Βό˶ ϟ˴ϭ˴ ˬ˶ΔΣ ˴ Ύ˴Βδ ͋ Ϡ˶ϟ Ύ˴Ϩ˸ϋή˴ ˸γ΃˴ ϙ ˴ Ύ˴Ϩϫ˵ Ύ˴Ϩ˸Ϡλ ˴ ϭ˴ Ύ˴ϤϨ˴ ˸ϴΣ ˶ | . Ϫ˵ Η˵Ύ˴ϛή˴ Α˴ ϭ˴ Ϳ ˶ ΍ Δ˵ Ϥ˴ ˸Σέ˴ ϭ˴ ˸ϢϜ˵ ˸ϴϠ˴ϋ ˴ ϡ˵ ϼ ˴δ ͉ ϟ΍˴ϭ .ΡΪϗ ˬ ήΘγ έϮϟ΃ ˬ έϭΎ˴ϣ ω˶έΎ˴η | | ˬ Ϫ˵ ˰˵ΗΎ˴ϛή˴ Α˴ ϭ˴ Ϳ ˶ ΍ Δ˵ Ϥ˴ ˸Σέ˴ ϭ˴ ˸ϢϜ˵ ˸ϴϠ˴ϋ ˴ ϡ˵ ϼ ˴δ ͉ ϟ΍ | ˬ Ϊ˵ ˸όΑ˴ ϭ˴ Δ˱ Β˴ ˰˷ϴ˶ σ ˴ Δ˱ ϴ͉Τ ˶ Η˴ . Δ˶ Ϡ˴Α˴ ˸ΰϤ˶ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ Δ˴ ϣ˴ Ύ˴ϤϘ˵ ϟ΍ Ύ˴Ϩ˸ϴϣ˴ έ˴ ϭ˴ ϥ ˴ Ύ˴ϜϤ˴ ϟ΍ Ύ˴Ϩ˸ϔψ ͉ ϧ˴ ω ˶ ˸ϮΟ ˵ ή͊ ϟ΍ Ϟ ˴ ˸Βϗ˴ ϭ˴ | .Γ˶ ή˴ Π˴ θ͉ ϟ΍ Ζ ˴ ˸ΤΗ˴ ˯˴ ΍˴Ϊϐ˴ ϟ΍ Ύ˴Ϩ˸ϟϭ˴ Ύ˴ϨΗ˴ Ϣ͉ Λ˵ β ˴ Α˶ ϼ ˴ Ϥ˴ ϟ΍ Ύ˴ϧ˸ήϴ͉Ϗ ˴˴ Ύ˴Ϩ˸όΟ ˴ έ˴ ˯˶ Ύ˴δϤ˴ ϟ΍ ϲ˶ϓϭ˴ .˲ΔϘ˴ ˸ϳΪ˶ Σ ˴ ϭ˴ ˲ϝϼ ͉η ˴ Ϫ˶ ˸ϴϓ˶ . ˸ϲΘ˶ ˰˸ϴΑ˴ ˸Ϧϣ˶ Ύ˱Β˰˸ϳή˶ ϗ˴ Ϧ ˵ Ϝ˵ ˸δϳ˴ Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ | .Δ˶ Σ˴ ΍˴ήΘ˶ ˸γϼ ˶ ϟ˶ ϕ ˵ Ω˶ Ύ˴Ϩϓ˴ ϭ˴ Δ˶ ϫ˴ ˸ΰϨ͊Ϡ˶ϟ Δ˶ Σ ˴ Ύ˴Βδ ͋ ϟ΍ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ˴ . Ϫ˵ Ϥ˵ Ϭ˴ ˸ϓ΃˴ ϻ ˴ Ύ͉Ϥϋ ˴ ˸ϲϧ˶ Ϊ˵ η ˶ ˸ήϳ˵ Ύ˱Ϥ΋˶ ΍˴Ω Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ . Ϳ΍˶ΪΒϋ ϦΑ ˲ή˸ϴϨ˶ ϣ˵ Ϫ˵ Ϥ˵ ˸γ΍ . Ϊ˶ ˸ϳΪ˶ Π ˴ ϟ΍ ˸ϲϘ˶ ˸ϳΪ˶ λ ˴ ˸Ϧϋ ˴ ϙ ˴ ή˴ Β˶ ˸ΧϷ ˶ Δ˴ ϟ˴Ύ˴γή˶˷ ϟ΍ ϩ˶ Ϋ˶ ϩ Ϛ ˴ ˸ϴϟ˴·˶ ΐ ˵ Θ˵ ˸ϛ΃˴ ϊ˵ Ο ˶ ˸ήϧ˴ ϭ˴ Δ˶ γ ˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ ΐ ˵ ϫ˴ ˸άϧ˴ ϭ ˬ˳ΪΣ ˶ ΍˴ϭ ˳Ϟ˸μϓ˴ ˸ϲϓ˶ α ˵ έ˵ ˸Ϊϧ˴ .Ε ˶ Ύ˴ϧΎ˴ΤΘ˶ ˸ϣϻ ˶ ΍ ϲ˶ϓ Γ˳ ί˴ Ύ˴Θ˸Ϥϣ˵ Δ˳ Ο ˴ έ˴ Ω˴ ϰ˴Ϡϋ ˴ Ϟ ˵ ˵μ˸Τϳ˴ Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ .Ϧ˴ ˸ϴϤ˶ δ˶ Θ˴ ˸Βϣ˵ Ϧ˴ ˸ϴΣ˶ ή˶ ϓ˴ Ζ ˶ ˸ϴΒ˴ ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ |5 4 $ 6|2 3|7" ||||||ÙZZ | Ϧ˴δΣ˴ ϦΑ Ϟϴ˶Βϧ˴ ΰ˵ ˸ϳΰ˶ ό˴ ϟ΍ ˸ϲΧ˶ ΃˴ | .ϭΎ˴Π˸ϴϫ˶ Ζ˸ϴϛ˶ ˸ϮΑ˵ ϰ˴ϟ·˶ ˸ϲ΋˶ ϼ ˴ ϣ˴ ί˵ ϊ˴ ϣ˴ Ζ ˵ ˸Βϫ˴ Ϋ˴ Δ˶ ϴ˴ ο ˶ Ύ˴Ϥϟ΍ Δ˶ Ϡ˴˸τό˵ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ | . Δ˶ Ϡ˴Β˶ ˸ϘϤ˵ ϟ΍ Δ˶ ϟ˴Ύ˴γή˶˷ ϟ΍ ϲ˶ϓ Δ˶ γ ˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ Ϛ ˴ Ϙ˶ ˸ϳΪ˶ λ ˴ ˸Ϧϋ ˴ ˸ϲϧ˶ ή˴ Β˶ ˸ΨΗ˵ ˸ϥ΃˴ ϙ ˴ ˸ϮΟ ˵ έ˴΃ ΍˱ή˸ϴΧ ˶ ΃˴ϭ˴ | . ˯˶ Ύ˴δϤ˴ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ ˯˶ Ύ˴ϗΪ˶ ˸λϷ ˴ ΍ ϊ˴ ϣ˴ ϡ˶ Ϊ˴ Ϙ˴ ϟ΍ Γ˴ ή˴ ϛ˵ |. ϲ ͇ ϛ˴Ϋ ˲ά˸ϴϤ˶ ˸ϠΗ˶ ˲ή˸ϴϨ˶ ϣ˵ ˬ͇ϲϟ˶Ύ˴Μϣ˶ ˲ΐϟ˶Ύ˴σ ˲ή˸ϴϨ˶ ϣ˵ .

΍̒ΪΟ˶ ˲Ϟ˸ϴϤ˶ Ο˴ ϲ ͇ Ϡ˶˸ϣέ˴ ˲Ίσ ˶ Ύ˴η Ϯ˴ ϫ˵ ϭ˴ " ä "Ί ˶σ ˶ Ύ˴η ϰ˴ϟ·˶ Ύ˴Ϩ˸Βϫ˴ Ϋ˴ Ρ ˶ ή˴ ϔ˴ ˸ϟΎ˶Α ή˵ ό˵ ˸η΃˴ .˸ϲ΋˶ Ύ˴ϗΪ˶ ˸λ΃˴ ˸ϰϟ˴·˶ Ε ˶ Ύ͉ϳϮ˶ Ϡ˴Τ ˴ ϟ΍˴ϭ Ύ˴ϳ΍˴ΪϬ˴ ϟ΍ Ζ ˵ ˸ϋί͉ ϭ Δ˶ γ ˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ϟ΍ ˸ϲϓ˶ ϭ˴ . 1< |"=$ |2 3|7$9||||||ÙZí |: | ˸ϲϓ˶ " ä| " ˸ϲϓ˶ Ε ˶ Ύ˴ϧ΍˴Ϯϴ˴ Τ ˴ ϟ΍ Δ˴ Ϙ˴ ˸ϳΪ˶ Σ ˴ Ύ˴ϧ˸έί˵ ˸ϲΗ˶ ή˴ ˸γ΃˵ϭ˴ Ύ˴ϧ΃˴ Δ˴ γ ˴ ή˶ Θ˴ ˸ϔϤ˵ ϟ΍ Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ ϭ Δ˴ ϔ˴ ˸ϴϟ˶Ϸ ˴ ΍ Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ ˬ˴Δϋ ˴ ͋Ϯ˰˴ϨΘ˴ Ϥ˵ ϟ΍ Ε ˶ Ύ˴ϧ΍˴Ϯϴ˴ Τ ˴ ϟ΍ Ε ˵ ˸Ϊϫ˴ Ύ˴η ϙ ˴ Ύ˴Ϩϫ˵ |0  .|ˬκ ˵ Ϡ˶˸ΨϤ˵ ϟ΍ Ϛ ˴ Ϙ˵ ˸ϳΪ˶ λ ˴ | ϱ˶Ϊ˸Οϭ˴ Ϊ˸ϳή˶ ϓ˴ | | a a| $8 +|2 3|7$9||||||ÙZÂ ˸ϰϟ˴·˶ Γ˴ έ˴ Ύ͉ϴδ ˴ ϟ΍ Ύ˴Ϩ˸Βϛ˶ έ˴ |0a a Γ˶ ή˴ ˸ϳΰ˶ Ο ˴ ˸ϰϟ˴·˶ ˸ϲϘ˶ ˸ϳΪ˶ λ ˴ ϊ˴ ϣ˴ Ζ ˵ ˸Βϫ˴ Ϋ˴ ϡ˳ ˸Ϯϳ˴ ˴Ε΍˴Ϋ | . Γ˴ Ϊ˴ ˸ϳΪ˶ Π ˴ ϟ΍ β ˴ Α˶ ϼ ˴ Ϥ˴ ϟ΍ϭ Ε ˶ Ύ͉ϳϮ˶ Ϡ˴Τ ˴ ϟ΍˴ϭ Δ˶ ϳ͉έ˶ Ύ˴ϛ˸άΘ͋ϟ΍ Ύ˴ϳ΍˴ΪϬ˴ ϟ΍ ξ ˴ ˸όΑ˴ Ζ ˵ ˸ϳή˴ Θ˴ ˸η΍˶ | .Γ˶ έ˴ Ύ˴ϳΰ͋ ϟ΍ ϩ˶ Ϋ˶ Ϫ˶Α | . ΐ ˶ Θ˵Ϝ˵ ϟ΍ Δ˴ Ϙ˴ ˸ϳΪ˶ Σ ˴ ϭ˴ Δ˴ ό˴ ˸Βδ ͉ ϟ΍ έ˴ Ύ˴ϴ˸ΑϷ ˴ ΍˴ϭ ˸ϱέ˶ ˸Ϯδ ˵ ˸Τϣ˴ Γ˴ ή˴ Β˴ ˸Ϙϣ˴ Ύ˴ϧ˸έί˵ a a ˸ϲϓ˶ | .ϙ ˴ Ύ˴Ϩϫ˵ Ύ˴Ϩ˸Ϡλ ˴ ϭ˴ Δ˳ ϋ ˴ Ύ˴γ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ˴ a a ˸ϰϟ˴·˶ Γ˴ έ˴ Ύ͉Βό˴ ϟ΍ Ύ˴ϧ˸άΧ ˴ ΃˴ Ϣ͉ Λ˵|˸ΡΪ˴ ϗ˴ |ϻ ˴ ΍˴Ϯϛ˵ |˯˶ Ύ˴Ϩ˸ϴϣ˶ Ϛ ˴ ϟ˶Ϋ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ˴ .

 || | .Γ˴ ή˴ ˸ϴΒ˶ Ϝ˴ ϟ΍˴ϭ Γ˴ ή˴ ˸ϴϐ˶ μ ͉ ϟ΍ Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ ϭ ή˴ ˸ϴϏ ˴ ϭ˴ Ϟ ˴ Α˶ Ϲ ˶ ΍˴ϭ Ω˴ ˸ήϘ˶ ϟ΍ϭ Ρ ˴ Ύ˴δ˸ϤΘ͋ϟ΍˴ϭ ή˴ Ϥ˶ Ϩ˴ ͉ϟ΍ϭ Ϊ˴ γ ˴Ϸ ˴΍ϲ ˴ ϫ˶ Ύ˴Ϭ˵Η˸Ϊϫ˴ Ύ˴η ˸ϲΘ˶ ϟ͉΍ Ε ˶ Ύ˴ϧ΍˴Ϯϴ˴ Τ ˴ ϟ΍ ˴Ϧϣ˶ Ϫ˵ ϧ͉Ϸ ˴ Ϟ ˴ Ϥ˴ Π ˴ ϟ΍ ΐ ˴ ϛ˴ ˸έ΃˴ ˸ϥ΃˴ Ε ˵ ˸ήΘ˴ ˸Χ΍˶ ˸ΪϘ˴ ϓ˴ Ύ˴ϧ΃˴ Ύ͉ϣ΃˴ ˬ˴ϥΎ˴μΤ ˶ ϟ΍˴ϭ Ϟ ˴ ˸ϴϔ˶ ϟ΍ ΐ ˵ ϛ˴ ˸ήϳ˴ ˸Ϧϣ˴ έ˶ ΍͉ϭΰ͊ ϟ΍ Ϧ ˴ ϣ˶ ϭ˴ .Ϛ ˴ ϟ˶Ϋ .

˲Δϋ ˴ Ϯ͋ Ϩ˴ ˰˴Θϣ˵ ˲ϒΤ ˵λ ˵ ϭ˴ ˲Εϼ ͉Π ˴ ϣ˴ ϭ˴ ˲ΐΘ˵ϛ˵ Ύ˴Ϭ˸ϴϓ˶ .Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ˴ . Δ˶ ϴ͉ϣ˶ ˸Ϯϴ˴ ϟ΍ Ύ˴ϨΗ˶ Ύ˴ϴΣ˴ ˸ϲϓ˶ ΍̒ΪΟ˶ ˲ΔϤ͉ Ϭ˶ ϣ˵ Γ˴ ˯˴ ΍˴ήϘ˶ ϟ΍ Γ˶ ˯˴ ΍˴ήϘ˶ ϟ΍ Δ˶ τ ˴γ ˶ ΍˴ϮΑ˶ .Δ˶ Σ ˴ ΍˴ήΘ˶ ˸γϻ ˶ ΍˴ϭ ˯˶ ΍˴Ϊϐ˴ ϟ΍ ϝ ˶ ϭ˵ Ύ˴ϨΘ˴ ϟ˶ Ϣ˶ ό˴ ˸τϤ˴ ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ Ύ˴Ϩ˸Βϫ˴ Ϋ˴ Ϛ ˴ ϟ˶Ϋ˴ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ˴ . Δ˶ ϓ˴ ή˶ ˸όϤϟ΍ϭ Ϣ˶ ˸Ϡό˶ ϟ΍ Δ˵ Ϙ˴ ˸ϳΪ˶ Σ˴ Δ˴ Β˴ΘϜ˴Ϥϟ΍ ϥ͉ · ˬΎ̒ϘΣ˴ . Ϣ˶ ϟ˴Ύ˴όϟ΍ ˯˶ Ύ˴Τ˸ϧ΃˴ ˸ϲϓ˶ Δ˴ ϔ˴ Ϡ˶Θ˴ ˸ΨϤ˵ ϟ΍ έ˴ Ύ˴Β˸ΧϷ˴ ΍˴ϭ Ε ˶ Ύ˴ϣ˸ϮϠ˵˸όϤ˴ ϟ΍ ϑ ˴ ή˶ ˸ό˴ϳ ˸ϥ΃˴ ϥ ˵ Ύ˴δ˸ϧϹ ˶ ΍ ϊ˵ ˸ϴτ ˶ Θ˴ ˸δϳ˴ | .Ϧ˴ ˸ϳέ˶ ˸ϭή˵ ˸δϣ˴ Ζ ˶ ˸ϴΒ˴ ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ Ύ˴Ϩ˸όΟ ˴ έ˴ Ϟ ˶ ˸ϛϷ ˴΍ | | > = | ? 1@||||||ÙZŽ ϥ ͉ ·˶ . { ϖ ˳ Ϡ˴ϋ ˴ ˸Ϧϣ˶ ϥ ˴ Ύ˴δ˸ϧϹ ˶ ΍ϖ ˴ Ϡ˴Χ ˴ ˬϖ ˴ Ϡ˴Χ ˴ ˸ϱά˶ ϟ͉΍ Ϛ ˴ ˷Α˶ έ˴ Ϣ˶ ˸γΎ˶Α ˸΃ή˴ ˸ϗ΍ } : ϰ˴ϟΎ˴όΗ˴ Ϳ ˵ ΍ϝ ˴ Ύ˴ϗ | . Ρ ˶ Ύ˴ΠϨ͉ϟ΍ α ˵ Ύ˴γ΃˴ϭ Ϣ˶ ˸Ϡόϟ΍ Ρ ˵ Ύ˴Θ˸ϔϣ˶ ϲ ˴ ϫ˶ ϭ˴ ˬ˲Γή˴ ˸ϴΜ˶ ϛ˴ Ϊ˵ ΋˶ ΍˴Ϯϓ˴ Ύ˴Ϭϟ˴ Γ˵ ˯˴ ΍˴ήϘ˶ ϟ΍ | .Ύ˴ϧΩ˶ ϼ ˴ Α˶ ˸ϲϓ˶ Ω˳ ˸ϮΟ ˵ ˸Ϯϣ˴ ή˵ ˸ϴϏ ˴ | . ˸ϢϬ˶ Η˶ Ύ˴ϓΎ˴ϘΛ˴ ϥ˴ ˸Ϯό˵ γ͋ Ϯ˴ ϳ˵ ϭ˴ ˸ϢϬ˶ Η˶ Ύ˴ϣ˸ϮϠ˵˸όϣ˴ ˵ά˸ϴϣ˶ ϼ ˴ Θ͉ϟ΍ Ϊ˵ ˸ϳΰ˶ ϳ˵ | )$ B||||||ÙZ] . Δ˶ γ˴ ΍˴έΪ͋ ϟ΍ Ύ˴ϬϘ˶ ˸ϳή˶ σ ˴ ˸Ϧϋ ˴ . Ύ˴Ϭϟ˴ Δ˶ λ ͉ Ύ˴Ψϟ΍ ϑ ˶ ˸Ϯϓ˵ ή͊ ϟ΍ ϰ˴Ϡϋ ˴ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ˴ Δ˶ Σ ˴ ΍˴ήΘ˶ ˸γϻ΍ Ζ ˶ ˸ϗϭ˴ Ϟ ˴ ˸Μϣ˶ ˸ϢϬ˶ Ϗ ˶ ΍˴ήϓ˴ ˶ΕΎ˴ϗ˸ϭ΃˴ ϲ˶ϓ Δ˶ Β˴ ˰˴Θ˸ϜϤ˴ ϟ΍ ϰϟ˶· ϥ ˴ ˸ϮΒ˵ ϫ˴ ˸άϳ˴ ά˴ ˸ϴϣ˶ ϼ ˴ Θ͉ϟ΍ ϥ ˷· | . Δ˴ ό˴ Ο ˴ ΍˴ήϤ˵ ϟ΍˴ϭ Δ˴ ό˴ ϟ˴Ύ˴τϤ˵ ϟ΍˴ϭ Γ˴ ˯˴ ΍˴ήϘ˶ ϟ΍ ά˵ ˸ϴϣ˶ ϼ ˴ Θ͉ϟ΍ α ˵ έ˶ Ύ˴Ϥϳ˵ Ύ˴Ϭ˸ϴϓ˶ . Γ˶ ˯˴ ΍˴ήϘ˶ ˸Ϡϟ˶ ˲ϥΎ˴Ϝϣ˴ Δ˵ Β˴ ˰˴Θ˸ϜϤ˴ ϟ΍ | . Ύ˴ϫή˵ ˸ϴϏ˴ ϭ˴ Ϊ˵ ΋˶ ΍˴ήΠ˴ ϟ΍˴ϭ Ε ˵ ϼ ͉Π ˴ Ϥ˴ ϟ΍ϭ ϒ ˵ Τ ˵μ ͊ ϟ΍ϭ ΐ ˵ Θ˵Ϝ˵ ϟ΍ ϲ ˴ ϫ˶ Γ˶ ˯˴ ˸ϭή˵ ˸ϘϤ˴ ϟ΍ Ω˶ ΍˴ϮϤ˴ ϟ΍ ˸Ϧϣ˶ ϭ˴ | " )A | ? 1@||||||ÙZê ˲ΔΒ˴ ˰͉Ηή˴ ϣ˵ Ύ˴ϬϠ͊ϛ˵ .˲ΓήϴΜϛ Ϊ˵ ΋˶ ΍˴Ϯϓ˴ Δ˶ Β˴ ˰˴Θ˸ϜϤ˴ ˸Ϡϟ˶ | .

.˲ΔϠ˴˸ϴϤ˶ Ο ˴ ˸ϲΘ˶ ϳ˴ ˸ήϗ˴ .

| ω ˶ έ˶ Ύ˴η ˸ϲϓ˶ ˸ϲΘ˶ ϳ˴ ˸ήϗ˴ ϊ˵ Ϙ˴ Η˴ .ύ ˶ ΍˴ήϔ˴ ϟ΍ Ζ ˶ ˸ϗϭ˴ ˸ϲϓ˶ ˸ϲΘ˶ ϳ˴ ΍˴Ϯϫ˶ α ˵ έ˶ Ύ˴ϣ΃˵ . ϑ ˵ ˸Ϯϴ˵π ͊ ϟ΍ϭ Γ˵ ά˴ Η˶ Ύ˴γϷ ˴ ΍ϭ Ε ˵ ΎΒ˴ ϟ˶Ύ͉τϟ΍ϭ Ώ ˵ ϼ ͉τ ͊ ϟ΍ Ϫ˶ ˸ϴϓ˶ ή˴ π ˴ Σ ˴ ϭ˴ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ϋ ˴ Ϳ ˵ ΍ ϰ͉Ϡλ ˴ ϲ ˶˷ Β˶ Ϩ͉ϟ΍ ϰ˴Ϡϋ ˴ ϥ ˴ ˸ϮϠ͊μ ˴ ϳ˵ ϥ ˴ ˸ϭή˵ ο ˶ Ύ˴Τϟ΍ Ϛ ˴ ϟ˶Ϋ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ϭ˴ . Ε ˶ Ύ˴Βϟ˶Ύτ ͉ ϟ΍ Ϧ ˴ ϣ˶ Δ˶ ϴ͉Ϩ˶ ˸ϳΪ˶˷ ϟ΍ Ϊ˶ ˸ϴη ˶ Ύ˴ϧϷ ˴ ΍ν ˵ ˸ήϋ ˴ Ύ˱π˸ϳ΃˴ Ϫ˶ ˰˸ϴϓ˶ ϭ .˸ϲΘ˶ ϳ˴ ˸ήϗ˴ ΐ ͊ Σ ˶ ΃˵ .˶ ˸ϲ΋˶ Ύ˴ϗΪ˶ ˸λ΃˴ ϊ˴ ϣ˴ Ύ˴Ϭϟ˵Ω˴ Ύ˴ΒΗ˴ ΃˴ϭ˴ ˬ˶ϊΑ˶ ΍˴Ϯτ ͉ ϟ΍ ν ˶ ή˶ ˸όϣ˴ ˸ϲϓ˶ ϊ˴ Α˶ ΍˴Ϯτ ͉ ϟ΍ ˸ϱή˶ Θ˴ ˸η΃˴ Ύ˱ϧΎ˴ϴ˸Σ΃˴ϭ˴ | .ϊ˶ Α˶ ΍˴Ϯτ ͉ ϟ΍ ϊ˵ ˸ϤΟ ˴ ˸ϲΘ˶ ϳ˴ ΍˴Ϯϫ˶ | .Δ˶ Ϡ˴ο ˶ Ύ˴ϔϟ΍ Ϫ˶ ϗ˶ ϼ ˴ ˸Χ΃˴ϭ˴ Ϣ˴ Ϡ͉γ ˴ ϭ˴ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ϋ ˴ Ϳ ˵ ΍ ϰ͉Ϡλ ˴ ϝ ˶ ˸Ϯγ ˵ ή͉ ϟ΍ Γ˶ ή˴ ˸ϴγ ˶ ˸Ϧϋ ˴ Δ˱ ϴ͉˰˶Ϩ˸ϳΩ˶ Γ˱ ή˴ ο ˴ Ύ˴Τϣ˵ ϥ ˶ Ύ˴Ϥ˸ϳ·˶ ϊ˶ ˸ϓέ˴ ˸ϲϓ˶ Ϣ͇ Ϭ˶ ϣ˵ ˲˯˸ϲη ˴ Ϣ˴ Ϡ͉γ ˴ ϭ˴ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ϋ ˴ Ϳ ˵ ΍ ϰ͉Ϡλ ˴ ϲ ˶˷ Β˶ Ϩ͉ϟ΍ Ϊ˶ ϟ˶˸ϮϤ˴ Α˶ ϝ ˴ Ύ˴ϔΘ˶ ˸Σϻ ˶ ΍ϥ ͉ ΃˴ Ϛ ͉η ˴ ϻ ˴ | .ϥ ˴ ˸ϮΣ ˵ϼ ͉ ϓ˴ ϲ ˶ Θ˴ϳ˸ήϗ˴ ϥ ˶ Ύ͉Ϝγ ˵ Ϣ˵ ψ ˴ ˸όϣ˵ | .Ϣ˷Ϡγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰ˷Ϡλ Ϳ ˶ ΍ϝ ˶ ˸Ϯγ ˵ ή˴ ϟ˶ ˸ϢϬ˶ Β͋Σ ˵ ϭ˴ Ϧ ˴ ˸ϴϤ˶ Ϡ˶˸δϤ˵ ϟ΍ | )$ 1.ήδΑ ΖϴϛϮΑ ˸ϲΘ˶ ϳ˴ ˸ήϗ˴ Ϣ˵ ˸γ΍˶ | .˸ϢϬ˵ Ϩ˴ ˸ϴΑ˴ | 1| ! ||||||ÙZç | 1 ω ˶ ˸ϮΒ˵ ˸γϷ ˵ ΍ ˸ϲϓ˶ Ϣ˴ Ϡ͉γ ˴ ϭ˴ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ϋ ˴ Ϳ ˵ ΍ ϰ͉Ϡλ ˴ ϝ ˶ ˸Ϯγ ˵ ή͉ ϟ΍ Ϊ˶ ϟ˶˸ϮϤ˴ Α˶ ϝ ˴ Ύ˴ϔΘ˶ ˸Σϻ ˶ ΍ ˸ϲΘ˶ γ ˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴ ˸ΖϠ˴ϔ˴ Θ˴ ˸Σ΍ Ϳ ˵ ΍ ϰ͉Ϡλ ˴ ϲ ͋ Β˶ Ϩ͉ϟ΍ ϯ˴ή˸ϛΫ˶ ϝ ˶ Ύ˴ϔΘ˶ ˸Σϻ ˶ ΍ ΍˴Ϋϩ Δ˶ ϣ˴ Ύ˴ϗ·˶ ˸Ϧϣ˶ ϑ ˵ Ϊ˴ Ϭ˴ ϟ΍˴ϭ .˲ΔΑ˴ ΍͉άΟ ˴ ϭ˴ Ύ˴Ϥ˸ϴϓ˶ ϥ ˴ ˸Ϯϧ˵ ϭ˴ Ύό˴ Θ˴ ϳ˴ ϭ˴ ˬ˳ΓΩ˴ Ύ˴όγ ˴ ϭ˴ Ϧ ˳ ˸ϣ΃˴ ˸ϲϓ˶ ϥ ˴ ˸Ϯθ ˵ ˸ϴό˶ ϳ˴ ˸Ϣϫ˵ .ϊ˶ Α˶ ΍˴Ϯτ ͉ ϟ΍ ϡϮΒϟ΃ ˸ϲϓ˶ ϊ˶ ˸ϤΠ ˴ Α˶ .Ϣ˴ Ϡ͉γ ˴ ϭ˴ | .ί͋ έ˵ Ϸ˴ ΍ ϝ˵ ˸ϮϘ˵ Σ˵ ϭ˴ Ϫ˶ ϛ˶ ΍˴Ϯϔ˴ ϟ΍˴ϭ ρ ˶ Ύ˴τϤ˴ ϟ΍ ω ˵ έ˶ ΍˴ΰ˴ϣ Ϊ˵ Ο ˴ ˸ϮΗ˵ ˸ϲΘ˶ ϳ˴ ˸ήϗ˴ ˸ϲϓ˶ .Ϣ˴ ϟΎ˴όϟ΍ ˯˶ Ύ˴Τϧ˴΃ Ϟ͋ ϛ˵ ˸ϲϓ˶ Δ˴ ϣ͉ Ύ˴Ϭϟ΍ Ι ˴ Ω˶ ΍˴ϮΤ ˴ ϟ΍ ϑ ˵ ή˶ ˸ϋ΃˴ ϊ˶ Α˶ ΍˴Ϯτ ͉ ϟ΍ . Δ˶ Β˴ Ϡ˴τ ͉ ϟ΍ Ϊ˶ Σ ˴ ΃˴ ˸Ϧϣ˶ ϥ ˶ ΁˸ήϘ˵ ϟ΍ Γ˶ ά˴ Η˶ Ύ˴γϷ ˴ ΍ Ϊ˵ Σ ˴ ΃˴ ˸ϲϘ˶ ˸Ϡϳ˵ Ϣ͉ Λ˵ .˸ϲ΋˶ Ύ˴ϗΪ˶ ˸λ΃˴ϭ˴ ˸ϲΘ˶ ˸Χ΃˵ϭ˴ ˸ϲΧ˶ ΃˴ϭ˴ ˸ϲϣ͋ ΃˵ϭ˴ ˸ϲΑ˶ ΃˴ ˸Ϧϣ˶ ϊ˶ Α˶ ΍˴Ϯτ ͉ ϟ΍ ϰ ˴ Ϡ˴ϋ Ϟ ˵μ ˵ ˸Σ΃˴ . Δ˶ ϳ˴ ˸ήϘ˴ ϟ΍ ϩ˶ Ϋ˶ ϩ ˸ϲϓ˶ Ρ ˶ ή˴ ϔ˴ ϟ΍˴ϭ Γ˶ Ω˴ Ύ˴όδ ͉ ϟΎ˶Α ή˵ ό˵ ˸η΃˴ . Δ˶ Ϡ˴ο ˶ Ύ˴ϔ˸ϟ΍ ϕ ˶ϼ ˴ ˸ΧϷ ˴ Ύ˶Α Δ˶ Β˴ Ϡ˴τ ͉ ϟ΍ Δ˵ ˰͉ϴΑ˶ ˸ήΗ˴ ϭ Ϫ˶ Η˶ ή˴ ˸ϴγ ˶ ϭ Ϣ˴ Ϡ͉γ ˴ ϭ˴ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ϋ ˴ Γ˶ ˯˴ ΍˴ήϘ˶ Α˶ Ϟ ˵ ˸ϔΤ ˴ ˸ϟ΍ ΃˵Ϊ˴ ˸Βϳ˴ ϭ˴ . Δ˶ γ ˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ϟ΍ Δ˶ ϋ ˴ Ύ˴ϗ ˸ϲϓ˶ ˸ϲο ˶ Ύ˴Ϥϟ΍ | .||||||ÙZ Ύ˴Ϭό˵ ο ˴ ΃˴ϭ˴ ϊ˴ Α˶ ΍˴Ϯτ ͉ ϟ΍ ϊ˵ Ϥ˴ ˸Ο΃˴ .

Ζ ˳ ˸ϗϭ˴ ω ˶ ή˴ ˸γ΄˴Α˶ ϥ ˳ Ύ˴Ϝϣ˴ ϱ ͋ ΃˴ ϰ˴ϟ·˶ ΍˸ϮΒ˵ ϫ˴ ˸άϳ˴ ˸ϥ΃˴ α ˵ Ύ͉Ϩϟ΍ ϊ˵ ˸ϴτ ˶ Θ˴ ˸δϳ˴ Ύ˴ϬΑ˶ .||||||ÙZ.˲Γή˴ ˸ϴ˸Μϛ˴ Ε ˶ ϼ ˴λ ˴ ΍˴ϮϤ˵ ϟ΍ Ϟ ˵ ΋˶ Ύ˴γϭ˴ | .|: C6 1 | D? .ή˶ ˸ΤΒ˴ ϟ΍ ϖ ˶ ˸ϳή˶ σ ˴ ˸Ϧϋ ˴ Ύ˴ϣ ϥ ˳ Ύ˴Ϝϣ˴ ϰ˴ϟ·˶ Ϟ ˴μ ˶ ϳ˴ ˸ϥ˴΃ α ˵ Ύ͉Ϩϟ΍ Ύ˴ϬΑ˶ ϊ˵ ˸ϴτ ˶ Θ˴ ˸δϳ˴ ϩ˶ ά˶ ϫ˴ ϰ ˴ Ϡ˴ϋ Ϳ ˴ ΍ ή˴ Ϝ˵ ˸θϧ˴ ˸ϥ΃˴ Ύ˴Ϩ˸ϴϠ˴ϋ ˴ ˸ϲϐ˶ Β˴ ˸Ϩϳ˴ Ϛ ˴ ϟ˶ά˶ϟϭ˴ .Ϯ͋ Π ˴ ϟ΍ ϖ ˶ ˸ϳή˶ σ ˴ ˸Ϧϋ ˴ Δ˳ ϋ ˴ ˸ήδ ˵ Α˶ ϯ˴ή˸ΧϷ ˵ ΍ Ω˶ ϼ ˴ Β˶ ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ ϝ ˶ ˸Ϯλ ˵ Ϯ˵ ϟ΍ Ϧ ˴ ϣ˶ ϥ ˵ Ύ˴δ˸ϧϹ ˶΍ ˸ϱή˶ ˸Πϳ˴ ˸ϱά˶ ϟ˷΍ έ˵ Ύ˴τϘ˶ ϟ΍ Ϛ ˴ ϟ˶ά˴ϛϭ˴ .Δ˶ ϋ ˴ Ϯ͋ Ϩ˴ ˰˴ΘϤ˵ ϟ΍ Ϧ ˶ ϛ˶ Ύ˴ϣϷ ˴ ΍ ϰ˴ϟ·˶ ϝ ˶ ˸Ϯλ ˵ Ϯ˵ ˸Ϡϟ˶ Δ˳ ϋ ˴ ˸ήδ ˵ Α˶ |Ε ˶ ϼ ˴ ˸ϴϬ˶ ˸δΘ͉ϟ΍ .Δ˳ ϟ˴˸ϮϬ˵ δ ˵ Α˶ ή˳ Χ ˴΁ϥ ˳ Ύ˴Ϝϣ˴ ϰ˴ϟ·˶ ϥ ˳ Ύ˴Ϝϣ˴ ˸Ϧϣ˶ Ϟ ˴ Ϙ˶ ˴Θ˸Ϩϧ˴ ˸ϥ΃˴ ϊ˵ ˸ϴτ ˶ Θ˴ ˸δϧ˴ Γ˶ έ˴ Ύ͉ϴδ ͉ ϟΎ˶Αϭ˴ Γ˶ ή˴ Χ ˶ Ύ˴ΒϟΎ˶Α Ύ͉ϣ΃˴ .έ˵ Ύ˴τϘ˶ ϟ΍˴ϭ Ϧ ˵ Ϝ͉ Ϥ˴ Θ˴ ϳ˴ Γ˶ ή˴ ΋˶ Ύ͉τϟΎ˶Αϭ˴ . Δ˵ Ο ˴ ΍͉έΪ͉ ϟ΍˴ϭ Γ˵ ή˴ ΋˶ Ύ͉τϟ΍˴ϭ Γ˵ ή˴ Χ ˶ Ύ˴Βϟ΍˴ϭ Δ˵ Ϡ˴ϓ˶ Ύ˴Τϟ΍˴ϭ Γ˵ έ˴ Ύ͉ϴδ ͉ ϟ΍ Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful